View original HTML file with complete header information
1.1 evaṃ mayā śrutam || / 1.2 ekaṃ samayaṃ bhagavā(n) rājagṛhe vihara(ti) gṛdhrakūṭe parvate || tena
1.1 evaṃ mayā śrutam || / 1.2 ekaṃ samayaṃ bhagavā(n) rājagṛhe vihara(ti) gṛdhrakūṭe parvate || tena
kha(lu samayena rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīpu)tro vṛjibhiḥ sārdhaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470333 (0.0):
pariṣado vā || rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīpu)tro bhav(a)tāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012632 (0.036):
9. tena khalu samayena rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020088 (0.055):
viditvā bhikṣūn āmantrayate sma: kṣato (MSV IV 224) bhikṣavo rājā māgadho / 'jātaśatrur vaidehīputraḥ upahato yena pāpamitrasahāyena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020143 (0.055):
bhikṣavo rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ evam upahataḥ; tasmāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012460 (0.055):
sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate: aho jīvaka kim asi tuṣṇīṃ?
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470095 (0.060):
50.10 (aśrauṣīc ca rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ || parinirvṛtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012930 (0.061):
to be derived from asceticism / 12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470954 (0.061):
yena rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro rājagṛhe bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012202 (0.064):
āmravaṇe; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tadaiva jyotsnāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012529 (0.064):
atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012601 (0.064):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ mahāntaṃ hastināgam abhiruhya paṃcamātrair avaruddhikāśataiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012711 (0.064):
10. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvikaṃ kumārabhṛtam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012790 (0.064):
preraya; tathā hy ālokyate maṇḍalavāṭe tailapradyotanābhā; atha rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tvaritatvaritaṃ mahāntaṃ hastināgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012823 (0.064):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012849 (0.064):
hrada ivāccho viprasanno 'nāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019869 (0.064):
varṣayan; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ cīvarakarṇikenāśrūṇy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020023 (0.064):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020050 (0.064):
tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavatas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020166 (0.064):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tām eva rātriṃ śuci
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020229 (0.064):
prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
prativiruddhaḥ || / 1.3 sa evaṃ pariṣadi vācaṃ (bhāṣate) || aham imān vṛjīn ṛddhāṃś ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450351 (0.027):
1.6 (evaṃ ca vada || rājā) māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro vṛjibhiḥ / sārdhaṃ prativiruddhaḥ || sa evaṃ pariṣadi vācaṃ bhāṣ(ate || aham imān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450510 (0.057):
prativiru(ddhaḥ || sa evaṃ) pariṣadi vācaṃ bh(āṣate || aham imān vṛjīn / ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanamanuṣyāṃś
sphī(tāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanama)nuṣyāṃś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450363 (0.018):
sārdhaṃ prativiruddhaḥ || sa evaṃ pariṣadi vācaṃ bhāṣ(ate || aham imān / vṛjīn ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca) subhikṣāṃś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450517 (0.018):
prativiru(ddhaḥ || sa evaṃ) pariṣadi vācaṃ bh(āṣate || aham imān vṛjīn / ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanamanuṣyāṃś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541867 (0.031):
pṛthivīpradeśaṃ puṣpaphalacchāyāvṛkṣopaśobhitam/ / 067.024. rohitakāñ janapadān ṛddhāṃśca kṣemāṃśca subhikṣāṃśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563011 (0.045):
nāma dvīpaḥ, ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaḥ/ / 132.025. svayaṃ nu devo gatvā tamapyājñāpayet/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578567 (0.055):
180.028. aṣṭādaśa kulakoṭī ṛddhāni sphītāni kṣemāṇi / subhikṣāṇyākīrṇabahujanamanuṣyāṇi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578591 (0.055):
180.030. ṣaṣṭiḥ karvaṭasahasrāṇyabhūvann ṛddhāni sphītāni kṣemāṇi / subhikṣāṇyākīrṇabahujanamanuṣyāṇi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583587 (0.055):
babhūvurbhadraśilārājadhānīprabhukhāni ṛddhāni sphītāni kṣemāṇi / subhikṣāṇyākīrṇabahujanamanuṣyāṇi/
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616006 (0.061):
rājadhānī ṛddhā ca sphītā ca kṣemā ca subhīkṣā cākīrṇabahujanamanuṣyā ca ─
cotsādayiṣyāmi vināśayiṣyāmy anayena vyasanam āpādayiṣyāmi || / 1.4 atha rājā mā(gadho 'jātaśatrur vaidehīputro varṣākāraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012825 (0.040):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012528 (0.046):
(SBV II 218) bhagavannimmaṃ cittaṃ bhagavatpravaṇaṃ bhagavatprāgbhāraṃ; / atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020022 (0.046):
his royal guest / atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019859 (0.052):
over to the Buddha creed / evam ukte rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ prārodīd aśrūṇi
br)āhmaṇamagadhamahāmātram āmantrayate || / 1.5 ehi tvaṃ varṣākāra yena bhagavāṃs tenopasaṃkrama || upetyāsmā(kaṃ
vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasvā)lpābādhatāṃ ca pṛcchālpātaṅkatāṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885646 (0.022):
audumbarapuṣpam* / asmākaṃ ca vacanena bhagavataḥ pādau śirasā / vandasvālpābādhatāṃ ca yāvat sukhasparśavihāratāṃ ca pañca praśnāni ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524368 (0.022):
012.002. asmākaṃ ca vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasva,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750610 (0.035):
nandaśrīr bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavato 'lpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ balaṃ ca sukhasparśavihāratāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890582 (0.035):
01410 karo bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891416 (0.035):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892130 (0.035):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893384 (0.035):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713869 (0.035):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713988 (0.035):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053116 (0.035):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053236 (0.035):
śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053658 (0.035):
etad avocat: aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054080 (0.035):
śākyamunim etad avocat: ratnārcir bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055254 (0.035):
padmottaraśrī bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056268 (0.035):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056562 (0.035):
padmaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776376 (0.035):
vanditvaivam āha: vimalakīrtir bhagavan bodhisatvo bhagavataḥ pādau śirasā / vandate / alpābādhatāṃ ca paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668101 (0.036):
āmantrayate: ehi bhoḥ puruṣa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrama; upetyāsmākaṃ / vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasva; alpābādhatāṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664252 (0.047):
puruṣa, yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāma | upasaṃkramyāsmākaṃ vacanena / bhagavataḥ pādau śirasā vandasva, alpābādhatāṃ ca pṛccha alpātaṅkaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685942 (0.047):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāmet+ | upasaṃkramyāsmākaṃ vacanena bhagavataḥ pādau / śirasā vandasva, alpābādhatāṃ ca pṛccha, alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca
ca laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca (su)khaṃ cānavadya(tāṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686373 (0.0):
pādau śirasā vandante alpābādhatāṃ ca pṛcchanti, alpātaṅkatāṃ ca / laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890462 (0.0):
01317 bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ / 01318 balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892552 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713044 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713164 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713871 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053119 (0.0):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053539 (0.0):
aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053660 (0.0):
etad avocat: aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054942 (0.0):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ / yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055257 (0.0):
padmottaraśrī bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055710 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656796 (0.0):
bhagavataḥ pādau vanditvā alpābādhatāṃ ca pṛccha alpātaṅkatāṃ ca, / laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca, balaṃ ca, sukhaṃ ca anavadyatāṃ (A 415a) ca,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668105 (0.0):
pṛcchālpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776378 (0.0):
vandate / alpābādhatāṃ ca paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca / yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713581 (0.014):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715536 (0.014):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053961 (0.014):
ratnārcir bhagavān bhagavantam alpabādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054379 (0.014):
jayendro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054499 (0.014):
etad avocat: jayendro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
sparśavihāratāṃ ca ||) / 1.6 (evaṃ ca vada || rājā) māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro vṛjibhiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012635 (0.0):
9. tena khalu samayena rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ / vṛjibhiḥ sārdhaṃ viruddhaḥ; atho rājño māgadhasya ajātaśatror
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450502 (0.015):
1.12 (rājā bhadanta māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro vṛjibhiḥ sārdhaṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450494 (0.024):
1.11 su(khī bhavatu varṣākāra rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012203 (0.027):
āmravaṇe; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tadaiva jyotsnāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012460 (0.027):
sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate: aho jīvaka kim asi tuṣṇīṃ?
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012529 (0.027):
atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012601 (0.027):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ mahāntaṃ hastināgam abhiruhya paṃcamātrair avaruddhikāśataiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012711 (0.027):
10. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvikaṃ kumārabhṛtam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012790 (0.027):
preraya; tathā hy ālokyate maṇḍalavāṭe tailapradyotanābhā; atha rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tvaritatvaritaṃ mahāntaṃ hastināgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012823 (0.027):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012850 (0.027):
hrada ivāccho viprasanno 'nāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012931 (0.027):
12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019869 (0.027):
varṣayan; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ cīvarakarṇikenāśrūṇy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020023 (0.027):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020050 (0.027):
tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavatas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020166 (0.027):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tām eva rātriṃ śuci
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020230 (0.027):
prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470953 (0.036):
yena rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro rājagṛhe bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015036 (0.038):
māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ puruṣaḥ; aham api puruṣaḥ; nānyatra / rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ pūrvaṃ kṛtatvāt puṇyānām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450469 (0.040):
ida(m avocat ||) / 1.10 (rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavataḥ pādau śirasā
sārdhaṃ prativiruddhaḥ || sa evaṃ pariṣadi vācaṃ bhāṣ(ate || aham imān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450280 (0.027):
kha(lu samayena rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīpu)tro vṛjibhiḥ sārdhaṃ / prativiruddhaḥ || / 1.3 sa evaṃ pariṣadi vācaṃ (bhāṣate) || aham imān vṛjīn ṛddhāṃś ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012635 (0.061):
9. tena khalu samayena rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ / vṛjibhiḥ sārdhaṃ viruddhaḥ; atho rājño māgadhasya ajātaśatror
vṛjīn ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca) subhikṣāṃś / cākīrṇabahujanamanu(ṣyāṃ)ś co(tsā)day(i)ṣyām(i) vināśayiṣyām(y) anayena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450516 (0.0):
prativiru(ddhaḥ || sa evaṃ) pariṣadi vācaṃ bh(āṣate || aham imān vṛjīn / ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanamanuṣyāṃś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541867 (0.013):
pṛthivīpradeśaṃ puṣpaphalacchāyāvṛkṣopaśobhitam/ / 067.024. rohitakāñ janapadān ṛddhāṃśca kṣemāṃśca subhikṣāṃśca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450291 (0.018):
1.3 sa evaṃ pariṣadi vācaṃ (bhāṣate) || aham imān vṛjīn ṛddhāṃś ca / sphī(tāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanama)nuṣyāṃś
vyasan(am āpādayiṣyāmi ||) / 1.7 (kiṃ bhagavān āmantrayate || yathā varṣā)kāra sa bhagavāṃ vyākaroti
tathaiv(odgṛhāṇa || tat kasmād dhetoḥ || a)vitathāvā(d)i(n)o hi bha(va)nti
(tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ ||) / 1.8 (evaṃ deveti varṣākāro brāhma)ṇamagadhamahāmātro rājño
mā(gadhasyājātaśatror vaidehīputrasya pratiśrutya) sarvaśvetaṃ
vaḍab(ā)ratham abh(i)ruhy(a) ........ māṇavagaṇaparivṛtaḥ sauvarṇena
daṇḍakama ........... (rājagṛhān niryāti bhagavato 'ntikenopadarśanāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453799 (0.054):
bhadraṃ yānam adhiruhya vaiśālyā niryāti bhagavato 'ntikenopadarśa)nāya / bhagavantaṃ paryupāsanāyai ||
bhagava)ntaṃ paryupāsanāyai || tasya yā(vad yānasya bhūmis tāvad yānena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549715 (0.0):
paryupāsanāya/ / 091.010. tasya yāvatī yānasya bhūmistāvadyānena gatvā yānādavatīrya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550254 (0.0):
paryupāsanāya/ / 092.027. tasya yāvatī yānasya bhūmistāvadyānena gatvā yānādavatārya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687261 (0.0):
pūjanāya paryupāsanāya / sa yāvadyānasya bhūmistāvadyānena gatvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18640792 (0.0):
tomaro lecchavī yāvattakā yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā yānād avatīrya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651609 (0.0):
darśanāyopasaṅkramituṃ paryupāsanāyai; tasya yāvatī yānasya bhūmis tāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970489 (0.0):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntau; tayor yāvatī yānasya bhūmis tāvad / yānena gatvā yānād avatīrya yena kāśyapaḥ samyaksaṃbuddhas
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625755 (0.010):
tena^upasaṃkrāntaḥ/ tasya khalu yāvatī yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845803 (0.019):
virūḍhako yāvad eva yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā hastināgāt
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642210 (0.023):
darśanāya vandanāya paryupāsanāya / tasya yāvad yānasya bhūmistāvad yānena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643784 (0.023):
parivṛtaḥ puraskṛtaḥ, sa yāvad yānasya bhūmistāvad yānena yātvā yānād
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647778 (0.023):
bhagavato 'ntikaṃ bhagavantaṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya / sa yāvad / yānasya bhūmistāvadyānena yātvā yānād avatarati, yānād avatīrya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012803 (0.035):
prerayati; tasya yāvatī yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā tasmād avatīrya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641772 (0.039):
nagarān nirjagāma, yena jambūvanodyānaṃ tenopajagāmopetya, yāvad eva / yānasya bhūmis tāvad yānena yātvā padbhyām evārāmaṃ prāviśad, yena (KpSū
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617168 (0.045):
318.012. tasya khalu yāvatī yānasya bhūmiḥ, tāvadyānena gatvāṃ sa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453800 (0.046):
bhadraṃ yānam adhiruhya vaiśālyā niryāti bhagavato 'ntikenopadarśa)nāya / bhagavantaṃ paryupāsanāyai ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462351 (0.046):
janapadebhya āgacchanti bhagavato 'ntikenopadarśa)nāya bhagavantaṃ / paryupāsanāyai || teṣām upasaṃkrāntānāṃ bhagavān dharmaṃ deśay(aty ādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453807 (0.056):
10.6 tasyā yāvad yānabhūmis tāvad yānena g(atvā yānād avatīrya padbhyām
gatvā yānād avatīrya padbhyām eva gṛdhrakūṭaṃ parvatam abhiruhya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549717 (0.0):
091.010. tasya yāvatī yānasya bhūmistāvadyānena gatvā yānādavatīrya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687263 (0.0):
pūjanāya paryupāsanāya / sa yāvadyānasya bhūmistāvadyānena gatvā / yānādavatīrya padbhyāmeva bhagavataḥ sūryagātrapravarasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18640795 (0.0):
tomaro lecchavī yāvattakā yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā yānād avatīrya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651611 (0.0):
darśanāyopasaṅkramituṃ paryupāsanāyai; tasya yāvatī yānasya bhūmis tāvad / yānena gatvā yānād avatīrya padbhyām evārāmaṃ prāvikṣat; yad antarā rājā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970490 (0.0):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntau; tayor yāvatī yānasya bhūmis tāvad / yānena gatvā yānād avatīrya yena kāśyapaḥ samyaksaṃbuddhas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977184 (0.0):
kumāreṇa śrutidharāṇām agreṇa bhavitavyam iti; tasya yānasya yāvatī bhūmis / tāvad yānena gatvā yānād avatīrya padbhyām eva nyagrodhārāmaṃ praviśya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454229 (0.018):
11.10 teṣāṃ yāvad yānabhūmis tāv(ad yānena gatvā yānād avatīrya padbhyām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642213 (0.023):
darśanāya vandanāya paryupāsanāya / tasya yāvad yānasya bhūmistāvad yānena / yātvā yānād avatīrya padbhyāmevodyānaṃ prāviśat, praviśya yena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643787 (0.023):
parivṛtaḥ puraskṛtaḥ, sa yāvad yānasya bhūmistāvad yānena yātvā yānād / avatīrya padbhyāmevārāmaṃ prāvikṣat, praviśya ca yena
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625756 (0.024):
tena^upasaṃkrāntaḥ/ tasya khalu yāvatī yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā / sa yānād avatīrya pattikāya^parivṛtaḥ pattikāya^puraskṛtaḥ padbhyām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453810 (0.027):
10.6 tasyā yāvad yānabhūmis tāvad yānena g(atvā yānād avatīrya padbhyām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550254 (0.030):
092.027. tasya yāvatī yānasya bhūmistāvadyānena gatvā yānādavatārya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012805 (0.035):
prerayati; tasya yāvatī yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā tasmād avatīrya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647779 (0.054):
yānasya bhūmistāvadyānena yātvā yānād avatarati, yānād avatīrya
bhagavāṃs tenopajagāmopetya) bhagavatā sārdhaṃ (saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232869 (0.0):
dīrghanakhaḥ parivrājako yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220918 (5.960):
NidSa 18.1 anyataro brāhmaṇo yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatā sārdhaṃ sammodanīṃ saṃrañjanīṃ kathāṃ vividhāṃ upasaṃhṛtyaikānte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617209 (0.012):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ/ / 318.016. apyaikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625793 (0.012):
niṣaṇṇāḥ/ apy aikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534491 (0.026):
043.008. śrutvā punaḥ saṃjātāmarṣo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 043.008. bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535451 (0.031):
047.018. sa prasādajāto yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 047.019. upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551574 (0.031):
pratiśrutya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 096.026. upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499049 (0.037):
bhagavaty abhiprasanno yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavatā sārdhaṃ saṃmodanīṃ saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651104 (0.045):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ / saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471596 (0.045):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ / saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ /
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013268 (0.045):
upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651713 (0.045):
niṣaṇṇāḥ; eke bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657456 (0.045):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramya bhagavatā sārdhaṃ / saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222404 (0.045):
yenāyuṣmāñ chāriputras tenopajagāma | upetyāyuṣmatā śāriputreṇa sārdhaṃ / saṃmukhaṃ sammodanīṃ saṃraṃjanīṃ kathāṃ vividhām upasaṃhṛtyaikānte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897613 (0.048):
bhadravargīyāste tathāgatena sārdhaṃ vividhāṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643725 (0.061):
kālyate eva yena bhagavāṃstenopajagāma, upetya svayameva bhagavato
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183165 (0.061):
pratilabdhvā yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ / upetya sārdhaṃ taiḥ paṃcabhir
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466861 (0.064):
40.23 (upasaṃkramya bhagavat)ā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanī(ṃ) / saṃrañjan(īṃ) kathā(ṃ) vividhām upasa(ṃ)hṛtyaikānte nyaṣīdat ||
saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte nyaṣīdat |)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499054 (0.0):
bhagavatā sārdhaṃ saṃmodanīṃ saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232873 (0.0):
dīrghanakhaḥ parivrājako yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatā / sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃraṃjanīṃ kathāṃ vividhām upasaṃhṛtya,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222408 (0.008):
yenāyuṣmāñ chāriputras tenopajagāma | upetyāyuṣmatā śāriputreṇa sārdhaṃ / saṃmukhaṃ sammodanīṃ saṃraṃjanīṃ kathāṃ vividhām upasaṃhṛtyaikānte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535456 (0.010):
047.019. upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551580 (0.010):
096.026. upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617213 (0.010):
318.016. apyaikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇāḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625796 (0.010):
niṣaṇṇāḥ/ apy aikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya^ekānte niṣaṇṇāḥ/ apy aikasyā bhagavataḥ purataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692663 (0.015):
sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879629 (0.016):
bahagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473164 (0.019):
tenopasaṃkrāmadupasaṃkramyābhyupetyāyuṣmatāśvajitā sārdhaṃ saṃmukhaṃ / saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāmupasaṃsṛtya [kānte nyaṣīdat / ekānte
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012737 (0.019):
upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ sukhasaṃbhāvanāyāṃ saṃrajanīyāṃ vividhāṃ / kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇaḥ śuko māṇavas taudeyaputro bhagavantam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663816 (0.028):
prajñapta evāsane; athorubilvākāśyapo bhagavatā sārdhaṃ saṃmodanīṃ / saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte nyaṣīdat; (SBV I 218)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18764579 (0.030):
sārāyaṇīyāṃ kathāṃ vyatisārayitvā ekānte niṣīdi // ekānte niṣaṇṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651111 (0.031):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ / saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657463 (0.031):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramya bhagavatā sārdhaṃ / saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471602 (0.033):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ / saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650810 (0.036):
upasaṃkramyāyuṣmatānandena sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte 'sthāt* | ekāntasthitaḥ subhadraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534493 (0.036):
043.008. bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ / kathāṃ vyatisārya bhagavantamidamavocat agamadbhavān gautamo 'smākaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013274 (0.036):
upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ / kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇaḥ. evaṃ niṣaṇṇaṃ śukaṃ māṇavaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295858 (0.036):
upasaṃkramyānyatīrthikaparivrājakais sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ / saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇāḥ |
1.9 (ekānte niṣaṇṇo varṣākāro brāhmaṇamagadhamāhāmā)tr(o) bhagava(n)tam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615103 (0.045):
prakṣālayitvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā ekānte nyaṣīdad ekānte niṣaṇṇaś ca punaḥ āyuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452962 (0.049):
evāsane nyaṣīdat || / 6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452813 (0.050):
saṃra(ṃ)j(anīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisār)yaikānte nyaṣīdat || / 6.3 ekāntaniṣaṇṇaṃ varṣākāraṃ brāhmaṇamagadha(ma)hāmātraṃ bhagavān dhārmyā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845483 (0.051):
vanditvā bhagavantam anekaśatasahasraṃ pradakṣiṇīkṛtya ekānte nyaṣīdat | / ekānte niṣaṇṇaḥ sucandro nāma gṛhapatir bhagavantam etad avocat |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692663 (0.052):
sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte / niṣaṇṇaḥ | ekānte niṣaṇṇa āyuṣmān ānandaḥ sthaviraṃ sthavirakanāman idam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470682 (0.058):
l(i)cchavayaḥ kāpilav(āstavyāḥ śākyā varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668151 (0.058):
śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; ekāntaniṣaṇṇaḥ sa puruṣo bhagavantam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012939 (0.059):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18764579 (0.059):
sārāyaṇīyāṃ kathāṃ vyatisārayitvā ekānte niṣīdi // ekānte niṣaṇṇo / mahāgovindo brāhmaṇo reṇuṃ rājānam etad uvāca // imā bhavanto mahāpṛthivī
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28056026 (0.060):
pradakṣiṇīkṛtyaikānte nyaṣīdat | ekāntaniṣaṇṇaśca rājā viśeṣacintī taṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218230 (0.061):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / ekānte (250v1 = GBM 6.813) niṣaṇṇo jīvakaḥ kumārabhṛto
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657463 (0.062):
saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte / niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo rājā prasenajit kauśalo bhagavantam idam avocat:
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511547 (0.063):
śirasābhivandya bhagavantaṃ anekaśatasahasrapradakṣaṇīkṛtyaikānte nyaṣīdat / | ekānte niṣaṇṇaśca sucandro gṛhapatirlabdhāvasaro bhagavantametadavocat |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663816 (0.064):
saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte nyaṣīdat; (SBV I 218) / ekāntaniṣaṇṇaṃ bhagavān urubilvākāśyapaṃ jaṭilam idam avocat: yadi te
ida(m avocat ||) / 1.10 (rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavataḥ pādau śirasā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012934 (0.0):
12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020052 (0.009):
tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavatas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012945 (0.017):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ bhagavantam idam avocat: pṛcchema vayaṃ bhadanta bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020025 (0.017):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012203 (0.019):
āmravaṇe; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tadaiva jyotsnāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012460 (0.019):
sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate: aho jīvaka kim asi tuṣṇīṃ?
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012529 (0.019):
atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012601 (0.019):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ mahāntaṃ hastināgam abhiruhya paṃcamātrair avaruddhikāśataiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012711 (0.019):
10. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvikaṃ kumārabhṛtam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012790 (0.019):
preraya; tathā hy ālokyate maṇḍalavāṭe tailapradyotanābhā; atha rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tvaritatvaritaṃ mahāntaṃ hastināgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012823 (0.019):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012850 (0.019):
hrada ivāccho viprasanno 'nāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019869 (0.019):
varṣayan; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ cīvarakarṇikenāśrūṇy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020166 (0.019):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tām eva rātriṃ śuci
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020229 (0.019):
prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019860 (0.020):
evam ukte rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ prārodīd aśrūṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450499 (0.022):
1.11 su(khī bhavatu varṣākāra rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tvaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885954 (0.027):
mahākātyāyanaḥ prativasati (MSV IV 189) yo me upādhyāyaḥ / sa bhagavataḥ / pādau śirasā vandate 'lpābādhatāṃ laghūtthānatāṃ ca pṛcchati yāvat
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886027 (0.027):
upādhyāyaḥ / sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate 'lpābādhatāṃ pṛcchati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524640 (0.027):
012.031. sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate alpābādhatāṃ ca pṛcchati yāvat
vandaty alpābādhatāṃ ca pṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca) pūrvavad yāv(at
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668170 (0.0):
avocat: rājā bhadanta māgadhaḥ śraiṇyo biṃbisāro bhagavatpādau śirasā / vandaty alpābādhatāṃ ca pṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca pūrvavad yāvat
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885954 (0.009):
mahākātyāyanaḥ prativasati (MSV IV 189) yo me upādhyāyaḥ / sa bhagavataḥ / pādau śirasā vandate 'lpābādhatāṃ laghūtthānatāṃ ca pṛcchati yāvat
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886029 (0.009):
upādhyāyaḥ / sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate 'lpābādhatāṃ pṛcchati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524642 (0.009):
012.031. sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate alpābādhatāṃ ca pṛcchati yāvat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524710 (0.009):
013.005. sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate alpābādhatāṃ ca pṛcchati yāvat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551597 (0.009):
prasenajit kauśalo bhagavataḥ pādau śirasā vandate, alpābādhatāṃ ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776373 (0.009):
vanditvaivam āha: vimalakīrtir bhagavan bodhisatvo bhagavataḥ pādau śirasā / vandate / alpābādhatāṃ ca paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686366 (0.023):
bhagavantam idam avocat*: jambūdvīpe bhadanta catasraḥ parṣado bhagavataḥ / pādau śirasā vandante alpābādhatāṃ ca pṛcchanti, alpātaṅkatāṃ ca
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885646 (0.029):
audumbarapuṣpam* / asmākaṃ ca vacanena bhagavataḥ pādau śirasā / vandasvālpābādhatāṃ ca yāvat sukhasparśavihāratāṃ ca pañca praśnāni ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524367 (0.029):
012.002. asmākaṃ ca vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasva, / alpābādhatāṃ ca yāvat sukhasparśavihāratāṃ ca/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664348 (0.030):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā alpābādhatāṃ pṛcchanti, alpātaṅkatāṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551533 (0.030):
096.023. upasaṃkramyāsmākaṃ vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / alpābādhatāṃ ca pṛccha, alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776296 (0.030):
vimalakīrtir licchavir bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'lpābādhatāṃ ca paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghutthānatāṃ ca yātrāṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664254 (0.047):
bhagavataḥ pādau śirasā vandasva, alpābādhatāṃ ca pṛccha alpātaṅkaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685944 (0.047):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāmet+ | upasaṃkramyāsmākaṃ vacanena bhagavataḥ pādau / śirasā vandasva, alpābādhatāṃ ca pṛccha, alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668099 (0.047):
vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasva; alpābādhatāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18650913 (0.049):
bhagavato kāśyapasya pādau śirasā vanditvā alpābādhatāṃ ca alpātaṃkatāṃ ca
sparśa)vihāratāṃ ca || / 1.11 su(khī bhavatu varṣākāra rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012203 (0.004):
āmravaṇe; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tadaiva jyotsnāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012460 (0.004):
sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate: aho jīvaka kim asi tuṣṇīṃ?
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012529 (0.004):
atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012601 (0.004):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ mahāntaṃ hastināgam abhiruhya paṃcamātrair avaruddhikāśataiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012711 (0.004):
10. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvikaṃ kumārabhṛtam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012790 (0.004):
preraya; tathā hy ālokyate maṇḍalavāṭe tailapradyotanābhā; atha rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tvaritatvaritaṃ mahāntaṃ hastināgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012824 (0.004):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012850 (0.004):
hrada ivāccho viprasanno 'nāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012931 (0.004):
12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019869 (0.004):
varṣayan; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ cīvarakarṇikenāśrūṇy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020024 (0.004):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020051 (0.004):
tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavatas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020166 (0.004):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tām eva rātriṃ śuci
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020230 (0.004):
prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470953 (0.012):
yena rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro rājagṛhe bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015036 (0.016):
māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ puruṣaḥ; aham api puruṣaḥ; nānyatra / rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ pūrvaṃ kṛtatvāt puṇyānām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014714 (0.019):
ramamāṇaṃ paricārayantaṃ; dṛṣṭvā ca punar asyaivaṃ syād: rājā māgadhaḥ / ajātaśatrur vaidehīputraḥ puruṣaḥ; aham api puruṣaḥ; nānyatra rājā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015026 (0.019):
ramamāṇaṃ paricārayantaṃ; dṛṣṭvā ca punar asya evaṃ syād: ayaṃ rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ puruṣaḥ; aham api puruṣaḥ; nānyatra
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450469 (0.022):
ida(m avocat ||) / 1.10 (rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavataḥ pādau śirasā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012944 (0.022):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ bhagavantam idam avocat: pṛcchema vayaṃ bhadanta bhagavantaṃ
1.12 (rājā bhadanta māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro vṛjibhiḥ sārdhaṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450348 (0.015):
1.6 (evaṃ ca vada || rājā) māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro vṛjibhiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012635 (0.015):
9. tena khalu samayena rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ / vṛjibhiḥ sārdhaṃ viruddhaḥ; atho rājño māgadhasya ajātaśatror
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012945 (0.021):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ bhagavantam idam avocat: pṛcchema vayaṃ bhadanta bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020025 (0.021):
atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavantam idam avocad:
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450469 (0.022):
ida(m avocat ||) / 1.10 (rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputro bhagavataḥ pādau śirasā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012931 (0.026):
12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020088 (0.026):
viditvā bhikṣūn āmantrayate sma: kṣato (MSV IV 224) bhikṣavo rājā māgadho / 'jātaśatrur vaidehīputraḥ upahato yena pāpamitrasahāyena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020143 (0.026):
bhikṣavo rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ evam upahataḥ; tasmāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012202 (0.028):
āmravaṇe; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tadaiva jyotsnāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012460 (0.028):
sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate: aho jīvaka kim asi tuṣṇīṃ?
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012529 (0.028):
atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvakaṃ kumārabhṛtam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012601 (0.028):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ mahāntaṃ hastināgam abhiruhya paṃcamātrair avaruddhikāśataiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012711 (0.028):
10. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ jīvikaṃ kumārabhṛtam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012790 (0.028):
preraya; tathā hy ālokyate maṇḍalavāṭe tailapradyotanābhā; atha rājā / māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ tvaritatvaritaṃ mahāntaṃ hastināgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012823 (0.028):
hrada ivāccho viprasannaḥ anāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ maṇḍalavāṭam anusaṃyāya jīvakaṃ kumārabhṛtam āmantrayate:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012851 (0.028):
hrada ivāccho viprasanno 'nāvilaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur / vaidehīputraḥ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019869 (0.028):
varṣayan; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ cīvarakarṇikenāśrūṇy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020051 (0.028):
tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavatas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020166 (0.028):
śikṣitavyam / atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputras tām eva rātriṃ śuci
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020230 (0.028):
prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
prativiru(ddhaḥ || sa evaṃ) pariṣadi vācaṃ bh(āṣate || aham imān vṛjīn
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763237 (0.050):
ekāṃ ca vācaṃ bhagavān pramuñcase nānārutaṃ ca pariṣad vijānati /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450283 (0.057):
1.3 sa evaṃ pariṣadi vācaṃ (bhāṣate) || aham imān vṛjīn ṛddhāṃś ca
ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanamanuṣyāṃś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450362 (0.0):
sārdhaṃ prativiruddhaḥ || sa evaṃ pariṣadi vācaṃ bhāṣ(ate || aham imān / vṛjīn ṛddhāṃś ca sphītāṃś ca kṣemāṃś ca) subhikṣāṃś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541867 (0.012):
pṛthivīpradeśaṃ puṣpaphalacchāyāvṛkṣopaśobhitam/ / 067.024. rohitakāñ janapadān ṛddhāṃśca kṣemāṃśca subhikṣāṃśca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450290 (0.018):
1.3 sa evaṃ pariṣadi vācaṃ (bhāṣate) || aham imān vṛjīn ṛddhāṃś ca / sphī(tāṃś ca kṣemāṃś ca subhikṣāṃś cākīrṇabahujanama)nuṣyāṃś
cotsādayiṣyāmi vināśayi)ṣyāmy an(ayena vya)sanam āpādayiṣ(y)ā(mi ||)
1.13 (kiṃ bhagavāṅ gautama āmantrayate ||) / 1.14 (ekam ahaṃ varṣākāra samayaṃ vṛjiṣu janapadeṣu viharāmi cāpāle
c)aitye || tatra ma(yā vṛjīnāṃ) saptāparihā(ṇīyā dharmā deśitāḥ || yāvac
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846588 (0.040):
patmannādhūnomi madhuntamānāṃ tvā patmannādhūnomītyetā vai / daivīrāpastadyāścaiva daivīrāpo yāścemā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3575094 (0.040):
śrūyante tenākṣitās tad āhur na vā etam etā amutrāgachanti yā anakṣitā iti / tasmād akṣitavyā na tejanenākṣṇuyād vajro vai tejanaṃ yat tejanenākṣṇuyād
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679333 (0.040):
sārttarattā maṇikuṇḍalesu putresu dāresu ca yā apekhā || / Uv2:5
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942201 (0.050):
(AVŚ_7,76.1c) sehor arasatarā havaṇād vikledīyasīḥ ||1|| / (AVŚ_7,76.2a) yā graivyā apacito 'tho yā upapakṣyāḥ |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451114 (0.051):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451110 (0.0):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451438 (0.033):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451709 (0.033):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451118 (0.0):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451466 (0.037):
suṣṭhu ca manasi kuruta bhā(ṣiṣye || saptāparihāṇīyā dha)rmāḥ katame ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451438 (0.052):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451709 (0.052):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450927 (0.055):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.063):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.15 (evam ahaṃ bhadantāsya bhagavato gautamasya saṃkṣiptena)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450660 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450704 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450762 (0.0):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450871 (0.0):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.0):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.015):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451348 (0.015):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (0.015):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451391 (0.015):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451701 (0.015):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451002 (0.015):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.030):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.030):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.030):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.030):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.030):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.030):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.030):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451288 (0.063):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||) / 2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti
bhā(ṣi)tasyāvi(bhaktasya vistareṇārthaṃ nājānāmi || bhagavān gautamo
saṃkṣiptena bhāṣitasyārthaṃ vibhaktaṃ vistareṇa bhāṣeta || evam ahaṃ
bhagavato gautama)sya saṃkṣiptena bhāṣitasyāvibh(aktaṃ vistareṇārthaṃ
sādhu evājñāsyāmi ||) / 1.16 (tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218286 (0.0):
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* / / tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981721 (0.0):
The sermon on the five Teachers / tena khalu samayena āyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462322 (0.021):
32.11 athāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam avalaṃbya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462413 (0.038):
32.17 eṣa bhadantāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218533 (0.048):
vandanā svīkṛteti / (251r1 = GBM 6.814) / tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767185 (0.053):
upasaṃkramitavyaṃ anyena // sādhu bhagavann iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśroṣīt* // atha khalu bhagavān traimāsaṃ niṣīdet* ekapiṇḍapātreṇa
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28047922 (0.053):
praśnavyākaraṇāya | atha khalvāyuṣmānānando bhagavataḥ purataḥ āsane
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586627 (0.056):
pariniṣpattihetoḥ praṇidhānametatkulaputrā asya kulaputrasyeti || / atha khalvāyuṣmānānando bhagavato 'ntikādātmano vyākaraṇaṃ śrutvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649887 (0.060):
kanakamunisya bhagavato ca kāsyapasya // atha khalv āyuṣmān ānando
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222137 (0.061):
NidSa 22.17 tena khalu samayenāyuṣmān ānanda āyuṣmataḥ śāriputrasya
bha)gavantaṃ vījayamānaḥ || tatra bhaga(vān āyuṣmantam ānandam āmantrayate
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462431 (0.053):
32.19 (yāvad antardhānaṃ bha)viṣyati || / 32.20 tatra bhaga(v)ān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981730 (0.063):
vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate: gacchānanda yāvanto veṇuvanaṃ kalandakanivāpam
1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450652 (0.031):
1.19 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473317 (0.047):
tat sarvaṃ bhagavato vistareṇārocayati / evam ukte bhagavān āyuṣmantam / ānandam idam avocat* / kasmāt tvayānanda tayā dārikayā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450876 (0.047):
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450935 (0.047):
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223963 (0.050):
puruṣaṃ kālakapṛṣṭham* / dūrād eva dṛṣṭvā ca punar āyuṣmantam ānandam / āmantrayate / paśyasi tvam ānanda etaṃ puruṣaṃ kālakapṛṣṭham* / evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473466 (0.050):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.051):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103527 (0.051):
bhūyaḥ paśyanti. atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayata: paśyasi / tvam ānanda tad akṣobhyasya tathāgatasya buddhakṣetraṃ taṃ ca akṣobhyam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502152 (0.053):
bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / gaccha tvam ānanda (228r10)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545454 (0.053):
078.001. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549836 (0.053):
091.022. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560533 (0.053):
125.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650819 (0.053):
parivrājaka āyuṣmantam ānandam idam avocat*: śrutaṃ me ānanda adya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462433 (0.053):
32.20 tatra bhaga(v)ān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 32.21 mā tvam ānanda śoca mā klā(ma || tat kasmād dhetoḥ ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634291 (0.054):
prayaccheti | tato bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679293 (0.054):
upasṛptā | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692091 (0.054):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda, bhikṣūṇāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470163 (0.054):
bhagavān ānandam āyuṣmantam āmantrayate / gacchānanda yāvanto bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471990 (0.054):
etat prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate / gacchānanda saṃghāṭīm ādāya paścācchramaṇaṃ ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227870 (0.054):
bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / / gacchānanda madvacanād rājānaṃ (268r1 = GBM 6.848) prasenajitam ārogyaṃ
sannipātabahulā viharanti ||) / 1.18 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451278 (0.046):
2.6 (yāvac ca bhikṣavo 'bhīkṣṇasannipātā a)bhīkṣṇaṃ sannipātabahulā / vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
1.19 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450630 (0.039):
1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā viharanti ||)
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.014):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.017):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450573 (0.022):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.022):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.022):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451510 (0.025):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450631 (0.031):
1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā viharanti ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451280 (0.032):
2.6 (yāvac ca bhikṣavo 'bhīkṣṇasannipātā a)bhīkṣṇaṃ sannipātabahulā / vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451001 (0.034):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451301 (0.040):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451598 (0.045):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451717 (0.052):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451879 (0.052):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451371 (0.057):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.20 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatanti samagrā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.0):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450708 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450766 (0.0):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450876 (0.0):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450935 (0.0):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.0):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451007 (0.013):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.031):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.031):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.031):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.031):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.031):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.031):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.031):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.031):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.031):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.037):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450627 (0.059):
bha)gavantaṃ vījayamānaḥ || tatra bhaga(vān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / 1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
vyuttiṣṭhanti samagrā vṛjikaraṇīyāni kurvanti ||) / 1.21 (śrutaṃ me bha)danta vṛjayaḥ sama(grāḥ sannipatanti samagrā
1.22 (yāvac ca varṣākāra vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatiṣyanti sama)grā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451294 (0.059):
2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti / samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450657 (0.048):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451300 (0.052):
2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti / samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450759 (0.055):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450868 (0.055):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.23 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'pra)ṇihitaṃ na praṇi(dadhati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.0):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450664 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450766 (0.0):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450876 (0.0):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450935 (0.0):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.0):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451007 (0.013):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.026):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.031):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.031):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.031):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.031):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.031):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.031):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.031):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.031):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.037):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450627 (0.059):
1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
praṇihitaṃ ca na samucchindati yathāprajñaptaṃ vṛjidharmaṃ samādāya
vartante ||) / 1.24 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo 'praṇihitaṃ na praṇidadhati praṇihi)taṃ ca
na samucchin(da)()n(ti yathāprajñaptaṃ vṛjidharmaṃ samādāya vartante ||)
1.25 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'praṇihitaṃ na praṇidhāsyanti praṇihitaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451312 (0.0):
2.8 (yāva)c (ca) bhikṣavo 'praṇihitaṃ na praṇidhāsyanti praṇihitaṃ ca na
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450719 (0.057):
praṇihitaṃ ca na samucchindati yathāprajñaptaṃ vṛjidharmaṃ samādāya
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.0):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450661 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450705 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450872 (0.0):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.0):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450931 (1.192):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451004 (0.015):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.031):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.031):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.031):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.031):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.031):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.031):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.031):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.031):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.031):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.037):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
1.26 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ yās tā vṛjīnāṃ vṛjiprajāpatyo vṛjikumārikāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450664 (0.0):
kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.20 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatanti samagrā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450708 (0.0):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.23 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'pra)ṇihitaṃ na praṇi(dadhati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450877 (0.0):
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450936 (0.0):
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451007 (0.013):
kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) || / 1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450819 (0.044):
1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo / vṛjikumārikāś ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā pūrvavad yāvad antaśo
ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā bhrātṛrakṣitā bhaginīrakṣitāḥ śvaśurarakṣitā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244627 (0.012):
DhskM 21v7. sugopitā mātrapare apratisaṃviditaṃ kāmeṣu cāritram āpatsyanta / iti iyam ucyate bhrātṛrakṣitā / yathā bhrātṛrakṣitā evaṃ bhaginīrakṣitā //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244335 (0.032):
ihaiko bhavati sa yās tā bhavanti parastriyaḥ parabhāryās tadyathā / mātṛrakṣitā vā pitṛrākṣitā vā ///
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244583 (0.034):
āpatsyanta iti iyam ucyate mātṛrakṣitā / yathā mātṛrakṣitā evaṃ / pitṛrakṣitā // bhrātṛrakṣitā katamā / yasya striyāḥ ///
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450821 (0.046):
1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo / vṛjikumārikāś ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā pūrvavad yāvad antaśo
śvaśrurakṣitā jñātirakṣitā gotrarakṣitāḥ saparidaṇḍāḥ sasvāmikāḥ kan)yāḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244339 (0.014):
mātṛrakṣitā vā pitṛrākṣitā vā /// / DhskM 21r9. śvaśrūrakṣitā vā śvaśurarakṣitā vā jñātirakṣitā vā jātirakṣitā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244672 (0.040):
śvaśrūrakṣitā // yathā śvaśrūrakṣitā /// / DhskM 21v10. jñātirakṣitā katamā / jñātaya ucyante yāvad ā saptamaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244626 (0.045):
iti iyam ucyate bhrātṛrakṣitā / yathā bhrātṛrakṣitā evaṃ bhaginīrakṣitā // / śvaśrūrakṣitā katamā + + ///
paraparigṛ(hītā antaśo mālāguṇaparikṣiptā api tadrūpāsu) na sa(hasā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450861 (0.0):
vṛjikumārikāś ca pūrvavad yāvad antaśo mālāguṇaparikṣiptā api) tadrūpāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244352 (0.064):
vā gotrarakṣitā vā sadaṇḍāḥ / sāvaraṇāḥ sadaṇḍāvaraṇā antato / mālāguṇaparikṣiptā / api tadrūpāsu sahasā balenānupraskandya kāmeṣu
balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpadyante ||) / 1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450863 (0.0):
vṛjikumārikāś ca pūrvavad yāvad antaśo mālāguṇaparikṣiptā api) tadrūpāsu / na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450958 (0.025):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450836 (0.048):
mālāguṇaparikṣiptā a)pi tadrūpā(su na sahasā) balenānupraskandya kāmeṣu / cāritram āpadya(nte ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450880 (0.055):
1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450912 (0.060):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244356 (0.062):
mālāguṇaparikṣiptā / api tadrūpāsu sahasā balenānupraskandya kāmeṣu / cāritram āpadyaty ayam ucyate ///
vṛjikumārikāś ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā pūrvavad yāvad antaśo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450854 (0.034):
vṛjikumārikāś ca pūrvavad yāvad antaśo mālāguṇaparikṣiptā api) tadrūpāsu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450775 (0.044):
1.26 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ yās tā vṛjīnāṃ vṛjiprajāpatyo vṛjikumārikāś / ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā bhrātṛrakṣitā bhaginīrakṣitāḥ śvaśurarakṣitā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244581 (0.060):
āpatsyanta iti iyam ucyate mātṛrakṣitā / yathā mātṛrakṣitā evaṃ / pitṛrakṣitā // bhrātṛrakṣitā katamā / yasya striyāḥ ///
mālāguṇaparikṣiptā a)pi tadrūpā(su na sahasā) balenānupraskandya kāmeṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450855 (0.025):
vṛjikumārikāś ca pūrvavad yāvad antaśo mālāguṇaparikṣiptā api) tadrūpāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244357 (0.027):
mālāguṇaparikṣiptā / api tadrūpāsu sahasā balenānupraskandya kāmeṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450807 (0.048):
paraparigṛ(hītā antaśo mālāguṇaparikṣiptā api tadrūpāsu) na sa(hasā / balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpadyante ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450862 (0.048):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva)
cāritram āpadya(nte ||) / 1.28 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo yās tā) v(ṛ)jīnāṃ vṛji(prajāpatyo
vṛjikumārikāś ca pūrvavad yāvad antaśo mālāguṇaparikṣiptā api) tadrūpāsu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450802 (0.0):
paraparigṛ(hītā antaśo mālāguṇaparikṣiptā api tadrūpāsu) na sa(hasā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450828 (0.025):
vṛjikumārikāś ca pitṛrakṣitā mātṛrakṣitā pūrvavad yāvad antaśo / mālāguṇaparikṣiptā a)pi tadrūpā(su na sahasā) balenānupraskandya kāmeṣu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244352 (0.064):
vā gotrarakṣitā vā sadaṇḍāḥ / sāvaraṇāḥ sadaṇḍāvaraṇā antato / mālāguṇaparikṣiptā / api tadrūpāsu sahasā balenānupraskandya kāmeṣu
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450808 (0.0):
paraparigṛ(hītā antaśo mālāguṇaparikṣiptā api tadrūpāsu) na sa(hasā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450836 (0.048):
mālāguṇaparikṣiptā a)pi tadrūpā(su na sahasā) balenānupraskandya kāmeṣu / cāritram āpadya(nte ||)
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244356 (0.062):
mālāguṇaparikṣiptā / api tadrūpāsu sahasā balenānupraskandya kāmeṣu / cāritram āpadyaty ayam ucyate ///
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.0):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450661 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450705 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450763 (0.0):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.0):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450931 (1.192):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451004 (0.015):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.031):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.031):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.031):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.031):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.031):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.031):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.031):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.031):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.031):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.037):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450665 (0.0):
kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.20 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatanti samagrā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450709 (0.0):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.23 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'pra)ṇihitaṃ na praṇi(dadhati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450768 (0.0):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.26 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ yās tā vṛjīnāṃ vṛjiprajāpatyo vṛjikumārikāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450937 (0.0):
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451007 (0.013):
kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) || / 1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450627 (0.047):
bha)gavantaṃ vījayamānaḥ || tatra bhaga(vān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / 1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450913 (0.052):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450816 (0.055):
1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450958 (0.058):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti teṣāṃ vacanaṃ śrotavyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799830 (0.014):
te śrāmaṇerakān vṛddhapravrajitān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha: upasaṃpannān bhikṣavo mayā sandhāyoktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728926 (0.027):
buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti tāṃś ca buddhān bhagavataḥ / satkurvanti gurūkurvanti mānayanti pūjayanti tato 'nuttarāṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800002 (0.028):
yadā bhagavatā yathāvṛddhikayā prajñaptās tadā bhikṣavo 'nyonyaṃ / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti; te 'nyonyaṃ satkurvvanto
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799812 (0.033):
bhikṣavaḥ anyatīrthikān vṛddhān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha; iha dhārmikān mayā sandhāyoktaṃ no tu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910025 (0.036):
avabudhyante dvayāntapatitayā saṃtatyā / atha ca satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti ca māṃ padārthaniruktyakuśalā abhinnasaṃjñāḥ, na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799772 (0.038):
bhikṣavaḥ āgārikān vṛddhān satkurvanti gurukurvanti mānayanti / pūjayanti; śrutvā brāhmaṇagṛhapatayo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799845 (0.041):
te navopasaṃpannān vṛddhān satkurvani gurukurvanti mānayanti / pūjayanti; bhagavān āha: anyonyaṃ varṣāgraṃ pṛṣṭvā vanditavyaṃ; te pṛṣṭāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245666 (0.042):
jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na satkurvanti na gurukurvanti / na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155780 (0.042):
śakra āha: ime bhagavan jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na / satkurvanti na gurukurvanti na mānayanti na pūjayanti tat kiṃ te
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468963 (0.043):
sauvarṇaśivikāṃ ta)c ca samudānayant(i || bhaga)vataḥ śarīraṃ satkurvanti / guruku(rvanti mānayanti pūjayanti ||) / 47.5 (athānyata)raḥ kauśināgaro m(allaḥ kauśināgarān mallān idam a)vocat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069377 (0.047):
buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti, tāṃś ca buddhān bhagavataḥ / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti, tato 'nuttarāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089886 (0.051):
(EĀ.Trip 26.53) dharmagurukā parṣat katamā / yathāpīhaikatyā dharmahetor / anyonyaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti te dharmam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034310 (0.056):
viharanti, dharmaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti / pūjayantyarcayantyapacāyanti / prajñāpāramitaivaiṣā subhūte dharmāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034324 (0.059):
dharmateti tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ prajñāpāramitāṃ satkurvanti / gurukurvanti mānayanti pūjayantyarcayantyapacāyanti / tatkasya hetoḥ? ato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800034 (0.063):
bhikṣavo 'nyonyaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti; te
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089854 (0.064):
(EĀ.Trip 26.52) āmiṣagurukā parṣat katamā / yathāpīhaikatyā āmiṣahetor / anyonyaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti te āmiṣam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003338 (0.064):
patākābhiḥ samantācca dīpamālābhiḥ, bahuvidhābhiś ca pūjābhiḥ, satkurvanti / gurukurvanti mānayanti pūjayanti arcayanti apacāyanti / santi khalu punaḥ
manyante ||) / 1.30 (śrutaṃ me bhadanta vṛja)yo ye te vṛ(jīnāṃ vṛjimahallakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450958 (0.063):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti teṣāṃ vacanaṃ śrotavyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799830 (0.014):
te śrāmaṇerakān vṛddhapravrajitān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha: upasaṃpannān bhikṣavo mayā sandhāyoktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728926 (0.027):
buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti tāṃś ca buddhān bhagavataḥ / satkurvanti gurūkurvanti mānayanti pūjayanti tato 'nuttarāṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800002 (0.028):
satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti; te 'nyonyaṃ satkurvvanto
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799812 (0.033):
bhikṣavaḥ anyatīrthikān vṛddhān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha; iha dhārmikān mayā sandhāyoktaṃ no tu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910025 (0.036):
avabudhyante dvayāntapatitayā saṃtatyā / atha ca satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti ca māṃ padārthaniruktyakuśalā abhinnasaṃjñāḥ, na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799772 (0.038):
bhikṣavaḥ āgārikān vṛddhān satkurvanti gurukurvanti mānayanti / pūjayanti; śrutvā brāhmaṇagṛhapatayo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799845 (0.041):
te navopasaṃpannān vṛddhān satkurvani gurukurvanti mānayanti / pūjayanti; bhagavān āha: anyonyaṃ varṣāgraṃ pṛṣṭvā vanditavyaṃ; te pṛṣṭāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245666 (0.042):
jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na satkurvanti na gurukurvanti / na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155780 (0.042):
śakra āha: ime bhagavan jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na / satkurvanti na gurukurvanti na mānayanti na pūjayanti tat kiṃ te
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468963 (0.043):
sauvarṇaśivikāṃ ta)c ca samudānayant(i || bhaga)vataḥ śarīraṃ satkurvanti / guruku(rvanti mānayanti pūjayanti ||) / 47.5 (athānyata)raḥ kauśināgaro m(allaḥ kauśināgarān mallān idam a)vocat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450966 (0.045):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayan)ti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069377 (0.046):
buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti, tāṃś ca buddhān bhagavataḥ / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti, tato 'nuttarāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089886 (0.051):
anyonyaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti te dharmam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24469949 (0.055):
puṣpair dhūpair vādyaiḥ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti ||) / 50.1 (aśrauṣuḥ pāpīyakā mallāḥ || parinirvṛtaḥ kuśinagaryāṃ buddho
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800036 (0.056):
bhikṣavo 'nyonyaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti; te / 'nyonyaṃ satkurvanto gurukurvanto mānayantaḥ pūjayanto vardhante kuśalair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034310 (0.056):
viharanti, dharmaṃ satkurvanti gurukurvanti mānayanti / pūjayantyarcayantyapacāyanti / prajñāpāramitaivaiṣā subhūte dharmāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034324 (0.057):
dharmateti tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ prajñāpāramitāṃ satkurvanti / gurukurvanti mānayanti pūjayantyarcayantyapacāyanti / tatkasya hetoḥ? ato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003338 (0.064):
patākābhiḥ samantācca dīpamālābhiḥ, bahuvidhābhiś ca pūjābhiḥ, satkurvanti / gurukurvanti mānayanti pūjayanti arcayanti apacāyanti / santi khalu punaḥ
manyante ||) / 1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450979 (0.0):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450880 (0.052):
1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450986 (0.058):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān / satkari)ṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450816 (0.060):
1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo
satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ / śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18796240 (0.011):
abhiprasannā ca prasannādhikāraṃ kariṣyanti satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti apacāyiṣyanti mama saparivārasya na tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070722 (0.020):
deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti likhiṣyanti / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247794 (0.020):
dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti / uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245060 (0.020):
te ca devaputrā agatyemāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti pūjayitvā pratigamiṣyanti. ya imāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451361 (0.023):
cirapravrajitā ............... (tān satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450988 (0.038):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān / satkari)ṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594811 (0.038):
paryavāpsyanti likhiṣyanti likhāpayiṣyanti, pustakagataṃ ca kṛtvā / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451118 (0.043):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160458 (0.045):
manasikariṣyanti, uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyanti, puṣpair mālyair gandhair vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620729 (0.045):
vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168499 (0.049):
paryavāpsyanti, yoniśaś ca manasikariṣyanti tāṃ ca satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti. puṣpair mālyair gandhair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6588097 (0.052):
bhaviṣyanti, ya imaṃ dharmaparyāyaṃ tathāgatasya parinirvṛtasya / śraddadhiṣyanti vācayiṣyanti likhiṣyanti satkariṣyanti gurukariṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620866 (0.052):
prajñāpāramitāṃ likhiṣyanti likhitvā ca satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250754 (0.052):
na jñātaḥ. ye kauśika kulaputrā vā kuladuhitaro vā imāṃ prajñāpāramitāṃ / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis teṣām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620495 (0.052):
prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250899 (0.053):
udgrahīṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti tāṃ / ca likhitvā satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035964 (0.055):
īrṣyāmātsaryadauḥśīlyaparigṛhītā na pūjayiṣyanti na mānayiṣyanti na / śraddhāsyanti na pattīyiṣyanti na dhārayiṣyanti na śroṣyanti na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450571 (0.055):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587366 (0.055):
pustake tathāgatagauravamutpādayiṣyanti, śāstṛgauraveṇa satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti | taṃ ca pustakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620810 (0.058):
bhagavataḥ satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti, / anupūrveṇa tribhir yānair niryāsyanti śrāvakayānena vā
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450665 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450709 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450768 (0.0):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450878 (0.0):
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451007 (0.013):
kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) || / 1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450573 (0.042):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.042):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451287 (0.045):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450627 (0.047):
bha)gavantaṃ vījayamānaḥ || tatra bhaga(vān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / 1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450983 (0.048):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450961 (0.053):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451428 (0.062):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
tān satkurvanti gurukurvan)ti mānayanti pūjayanti teṣāṃ ca pau(rāṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450968 (0.043):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayan)ti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245664 (0.063):
jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na satkurvanti na gurukurvanti / na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155779 (0.063):
śakra āha: ime bhagavan jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na / satkurvanti na gurukurvanti na mānayanti na pūjayanti tat kiṃ te
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799812 (0.064):
bhikṣavaḥ anyatīrthikān vṛddhān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha; iha dhārmikān mayā sandhāyoktaṃ no tu
cihnavṛttaṃ na samucchindanti ||) / 1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450814 (0.025):
1.27 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo yā)s tā vṛjīnāṃ vṛji(p)r(ajāpatyo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450983 (0.027):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450939 (0.053):
1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450877 (0.058):
1.29 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye) te vṛjīnāṃ vṛjimah(allakās tān
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4854872 (0.059):
tatkāritapraśriyatā vṛttaṃ saṃśrayiṇaḥ śrutaṃ //AP_239.032cd/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450893 (0.063):
1.30 (śrutaṃ me bhadanta vṛja)yo ye te vṛ(jīnāṃ vṛjimahallakās tān
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8147852 (0.064):
atrāpi devadāsasya yadvṛttaṃ tan na kiṃ śrutam // SoKss_10,2.67 //
satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayan)ti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450947 (0.043):
1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās / tān satkurvanti gurukurvan)ti mānayanti pūjayanti teṣāṃ ca pau(rāṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450901 (0.045):
1.30 (śrutaṃ me bhadanta vṛja)yo ye te vṛ(jīnāṃ vṛjimahallakās tān / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti teṣāṃ vacanaṃ śrotavyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799812 (0.054):
bhikṣavaḥ anyatīrthikān vṛddhān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha; iha dhārmikān mayā sandhāyoktaṃ no tu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910023 (0.058):
avabudhyante dvayāntapatitayā saṃtatyā / atha ca satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti ca māṃ padārthaniruktyakuśalā abhinnasaṃjñāḥ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069377 (0.059):
buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti, tāṃś ca buddhān bhagavataḥ / satkurvanti gurukurvanti mānayanti pūjayanti, tato 'nuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245664 (0.059):
jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na satkurvanti na gurukurvanti / na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155779 (0.059):
śakra āha: ime bhagavan jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na / satkurvanti na gurukurvanti na mānayanti na pūjayanti tat kiṃ te
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799829 (0.059):
te śrāmaṇerakān vṛddhapravrajitān dṛṣṭvā satkurvanti gurukurvanti / mānayanti pūjayanti; bhagavān āha: upasaṃpannān bhikṣavo mayā sandhāyoktaṃ
cih(n)avṛttaṃ (na samucchindanti ||) / 1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450911 (0.0):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450962 (0.027):
1.33 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450939 (0.048):
1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
satkari)ṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18796240 (0.027):
abhiprasannā ca prasannādhikāraṃ kariṣyanti satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti apacāyiṣyanti mama saparivārasya na tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070722 (0.029):
deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti likhiṣyanti / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyantyarcayiṣyantyapacāyiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247794 (0.029):
dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti / uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450917 (0.038):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245060 (0.044):
te ca devaputrā agatyemāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti pūjayitvā pratigamiṣyanti. ya imāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451360 (0.058):
cirapravrajitā ............... (tān satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594809 (0.060):
paryavāpsyanti likhiṣyanti likhāpayiṣyanti, pustakagataṃ ca kṛtvā / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ||
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160458 (0.061):
manasikariṣyanti, uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyanti, puṣpair mālyair gandhair vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168499 (0.062):
paryavāpsyanti, yoniśaś ca manasikariṣyanti tāṃ ca satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti. puṣpair mālyair gandhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620729 (0.063):
vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. te tena
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101255 (0.064):
cābhiśraddadhāsyanti, pratīṣyanti, likhiṣyanti, likhāpayiṣyanti, / dhārayiṣyanti, vācayiṣyanti, pūjayiṣyanti, cintayiṣyanti, parebhyaśca
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450573 (0.038):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.038):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.038):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.038):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.038):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.038):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451387 (0.042):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) || / 1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450664 (0.013):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450708 (0.013):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450766 (0.013):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450875 (0.013):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450934 (0.013):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.32 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.015):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.050):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.050):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.050):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.050):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.050):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.050):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.053):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.053):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.053):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.053):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.053):
bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.054):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451047 (0.007):
1.36 śrutaṃ me bhadanta vṛjīnām arhatām antike tīvracetasa ārakṣāsmṛtiḥ / pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āga(ccheyur āgatāś cā)bhirameraṃs
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451408 (0.033):
pratyupasth(itā kaccid anāgatāś ca sabrahmacāriṇa āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451080 (0.036):
1.37 yāvac ca varṣākāra vṛ(jī)nām arhatām antike tīvracetasa / (ārakṣāsmṛtiḥ) pratyupasthitā bhaviṣyati kaccid anāgatāś cārhanta
cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapā(taśayanāsanaglā)napratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451418 (0.0):
pratyupasth(itā kaccid anāgatāś ca sabrahmacāriṇa āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009748 (0.026):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ; sa trayāṇāṃ va
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336021 (0.026):
'bhiprasannāś cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / / atha ca punar bhagavatāsya gocarasya dvādaśavarṣāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018268 (0.027):
kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānaiḥ, sarvaiḥ sukhasparśavihāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018731 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018782 (0.027):
sarvasattvāṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019304 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānaiḥ sarvasukhasparśavihārairupatiṣṭhan, anena paryāyeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056030 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānaiścopatiṣṭhet, tatkiṃ manyase subhūte api nu sa
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110029 (0.027):
cīvarapiṇḍapātraśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvopakaraṇopasthāne nopasthitā bhaveyuḥ / na ca tathāgatāḥ śaknuvanti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113370 (0.027):
samyaksaṃbuddhāścīvarapiṇḍapātraśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvopakaraṇaiḥ samupasthitā bhaveyuḥ / yaśca teṣāṃ tathāgatānāmupasthāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264136 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānair upatiṣṭheyus, tathā hi sa tān aupalambhikān
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453465 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānairupatiṣṭhet / yaśca parinirvṛtasya tathāgatasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527733 (0.027):
śayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sarvasukhopadhānaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409009 (0.027):
pūjitāścīvarapiṇḍapātraśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / sarvasukhopadhānasparśavihāraiḥ pratipāditāḥ | yāvantaḥ sattvāḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278455 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārairiyamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161128 (0.027):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārair, iyam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798648 (0.028):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyasarvopakaraṇapariṣkārair
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564542 (0.032):
cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ / 8 evaṃ khalv āvusa pūrṇa bodhisatvaḥ satva āmiṣadānenānugṛhṇāti |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688852 (0.032):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ // / tasya khalu punaḥ kulaputra sūryagātrapravarasya tathāgatasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28689230 (0.032):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ //
1.36 śrutaṃ me bhadanta vṛjīnām arhatām antike tīvracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451016 (0.007):
1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa / ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451073 (0.025):
1.37 yāvac ca varṣākāra vṛ(jī)nām arhatām antike tīvracetasa / (ārakṣāsmṛtiḥ) pratyupasthitā bhaviṣyati kaccid anāgatāś cārhanta
pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āga(ccheyur āgatāś cā)bhirameraṃs
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451018 (0.007):
1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa / ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451076 (0.064):
(ārakṣāsmṛtiḥ) pratyupasthitā bhaviṣyati kaccid anāgatāś cārhanta
te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282043 (0.0):
glānapratyayabhaiṣajyapariṣkāramparyeṣate | na dharmeṇa [|] sa ca / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārahetoḥ ātmano
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282236 (0.0):
niśritya, lapanāmvā, naimittikatāmvā, naiṣpeṣikatāmvā, lābhena lābhaṃ / niścikīrṣatāṃ, cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014595 (0.0):
tathatāyā āsannībhavan yeṣāṃ paribhuṅke / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, teṣāṃ tān kārān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018266 (0.0):
kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018780 (0.0):
sarvasattvāṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019302 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029774 (0.0):
lābhasatkāracīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāmantarāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052394 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, asyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620207 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674753 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ | tatraiva ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694091 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ bahūni ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500872 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sārdhaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835627 (0.0):
dharmyacīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyaparicaryā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549005 (0.0):
lābhīnaścābhūvaṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām/
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336022 (0.0):
'bhiprasannāś cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451088 (0.0):
āgaccheyur āgatāś cābhiramera(ṃ)s te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451414 (0.0):
pratyupasth(itā kaccid anāgatāś ca sabrahmacāriṇa āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglā)napratyayabhaiṣajyapariṣkārair vṛddhir eva
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938428 (0.0):
mānitaḥ pūjito 'rcito yācayitaś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263750 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārais. tat kiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264132 (0.0):
pratyekabuddhabhūtān satkuryur gurukuryur mānayeyuḥ pūjayeyuś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
1.37 yāvac ca varṣākāra vṛ(jī)nām arhatām antike tīvracetasa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451042 (0.026):
1.36 śrutaṃ me bhadanta vṛjīnām arhatām antike tīvracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
(ārakṣāsmṛtiḥ) pratyupasthitā bhaviṣyati kaccid anāgatāś cārhanta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451046 (0.025):
1.36 śrutaṃ me bhadanta vṛjīnām arhatām antike tīvracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451018 (0.036):
1.35 (kiṃ nu tvayānanda) śrutaṃ vṛjīnām arhatā(m anti)ke tīvracetasa / ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś
āgaccheyur āgatāś cābhiramera(ṃ)s te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282043 (0.0):
glānapratyayabhaiṣajyapariṣkāramparyeṣate | na dharmeṇa [|] sa ca / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārahetoḥ ātmano
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282236 (0.0):
niśritya, lapanāmvā, naimittikatāmvā, naiṣpeṣikatāmvā, lābhena lābhaṃ / niścikīrṣatāṃ, cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014595 (0.0):
tathatāyā āsannībhavan yeṣāṃ paribhuṅke / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, teṣāṃ tān kārān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018266 (0.0):
kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018780 (0.0):
sarvasattvāṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019302 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029776 (0.0):
lābhasatkāracīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāmantarāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052394 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, asyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620207 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674754 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ | tatraiva ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694091 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ bahūni ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500872 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sārdhaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831069 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārānān | tatra
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835627 (0.0):
dharmyacīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyaparicaryā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549002 (0.0):
lābhīnaścābhūvaṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām/
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336019 (0.0):
'bhiprasannāś cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451058 (0.0):
pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āga(ccheyur āgatāś cā)bhirameraṃs / te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451414 (0.0):
pratyupasth(itā kaccid anāgatāś ca sabrahmacāriṇa āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglā)napratyayabhaiṣajyapariṣkārair vṛddhir eva
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938424 (0.0):
mānitaḥ pūjito 'rcito yācayitaś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263751 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārais. tat kiṃ
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451348 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451391 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.019):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451304 (0.027):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.033):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.034):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.036):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na / parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.036):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na / parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.036):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.036):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.036):
bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.037):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.037):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.037):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.037):
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617020 (0.040):
saṃvaramāpadyase, ahamapi te 'tyayamatyayato gṛhṇāmi/ / 317.028. vṛddhireva te prakṛte pratikāṅkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇām, na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846511 (0.048):
mātrayā vṛddhiḥ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ / / pratigṛhītañca tacchīlasaṃvarasamādānārocanaṃ tairveditavyam /
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450561 (0.0):
c)aitye || tatra ma(yā vṛjīnāṃ) saptāparihā(ṇīyā dharmā deśitāḥ || yāvac / ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451438 (0.033):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451709 (0.033):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450564 (0.0):
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451438 (0.033):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451709 (0.033):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450548 (0.051):
c)aitye || tatra ma(yā vṛjīnāṃ) saptāparihā(ṇīyā dharmā deśitāḥ || yāvac
vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.0):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450660 (0.0):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450704 (0.0):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.0):
ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante / vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450871 (0.0):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451002 (0.015):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.019):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.026):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.026):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.031):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.031):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.031):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.031):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.031):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.031):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.031):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.033):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva / vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450929 (0.043):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
1.40 ekaikena tāvad bho gautamāṅgena samanvāgatā vṛjayo 'gamanīyāḥ syū
rājño māga(dhasyājātaśa)tror vaidehīputrasya kaḥ punar vādaḥ sarvaiḥ ||
1.41 hanta bho gautama gamiṣyāmo bahukṛtyāḥ smo bahukaraṇīyāḥ ||
1.42 yasyedānīṃ varṣākāra kāla(ṃ) manyase ||
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452884 (0.0):
adhivāsayati bha(ga)vān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya / tūṣṇīṃbhāvena || / 6.6 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavatas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452964 (0.0):
evāsane nyaṣīdat || / 6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453093 (0.0):
7.2 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yat tatrotsīdanadharmaṃ tat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452759 (0.009):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470289 (0.013):
50.17 (evaṃ deveti varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452546 (0.023):
5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452618 (0.031):
5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470684 (0.045):
l(i)cchavayaḥ kāpilav(āstavyāḥ śākyā varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453027 (0.050):
6.11 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya tad dānam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453140 (0.050):
7.4 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya cetasā cittam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452900 (0.051):
6.7 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras tām eva rātriṃ śuciṃ praṇītaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222203 (0.053):
atha rājā prasenajit kosalo bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453109 (0.055):
7.3 atha varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasyaitad abhavat ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659686 (0.056):
tasyaiva devaputrasyety evaṃ te mahārāja śikṣitavyam* | atha rājā / bimbisāro bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ || / 2.1 tatra bhagavān (āyuṣmantam ānandam āmantrayate || yāvanto bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471670 (0.0):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / tena niveśanaṃ gatvā amātyānām ājñā dattā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644667 (0.0):
440.018. atha jīvakaḥ kumārabhūto bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavato 'ntikāt prakrānto yenāyuṣmānāndastenopasaṃkrāntaḥ/
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295981 (0.0):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879719 (0.0):
jātiśroṇo brāhmaṇo bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452896 (5.960):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā (bhagava)to bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215012 (0.022):
NidSa 1.11 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215255 (0.022):
NidSa 2.11 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan / / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215647 (0.022):
NidSa 3.17 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216034 (0.022):
NidSa 4.17 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659688 (0.025):
bimbisāro bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222204 (0.026):
atha rājā prasenajit kosalo bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459212 (0.027):
abhinandyānumodya bhagavatpādau) śirasā vanditvā bha(ga)vato 'ntikāt / prakrāntaḥ || / 28.50 tatra bhagavān āyuṣmanta(m ānandam āmantra)yate ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559554 (0.028):
121.022. atha śakro devānāmindro bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475243 (0.028):
atha sa bhikṣur bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478252 (0.028):
kārṣikaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo bhagavato / bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508002 (0.028):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ / roco
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528361 (0.028):
024.005. athāyuṣmān pūrṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536398 (0.028):
051.011. anāthapiṇḍado gṛhapatirbhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538509 (0.028):
058.011. śrāvastīnivāsino vaṇijo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakāntāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556956 (0.028):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato / bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
gṛdhra)kūṭaparvatam upaniśritya viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561622 (0.0):
128.026. gaccha tvamānanda, yāvanto bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya / viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātaya/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451223 (0.021):
2.3 yāvanto bhadanta bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvatam upaniśritya viharanti / te sarva upasthānaśālāyāṃ sannipatitāḥ || yasyedānīṃ bhagavāṅ kālaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470196 (0.038):
yāvanto bhikṣavo gardabhasya yakṣasya bhavanam upaniśritya viharanti tān / sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561636 (0.043):
caityamupaniśritya viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātya yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456192 (0.044):
bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981759 (0.044):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456178 (0.044):
19.1 (gaccha tvam ānanda yāvanto bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya / viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya ||)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981743 (0.044):
ānandam āmantrayate: gacchānanda yāvanto veṇuvanaṃ kalandakanivāpam / upaniśritya viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya; evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470176 (0.055):
gardabhasya yakṣasya bhavanam (fol. 145v1 = GBM 6.959) upaniśritya (MSV I / 16) viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya / paribhokṣyante
(sannipātaya ||) / 2.2 (evaṃ bhadantety) āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvanto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470188 (0.0):
piṇḍapātam iti / evaṃ bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya / yāvanto bhikṣavo gardabhasya yakṣasya bhavanam upaniśritya viharanti tān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561629 (0.0):
128.027. evaṃ bhadanta/ / 128.027. āyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvanto bhikṣavaścāpālaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456185 (0.0):
19.2 (evaṃ bhadanta || āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvanto
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981750 (0.0):
bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya, yāvanto bhikṣavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551231 (0.032):
095.025. anena satyena satyavākyena tava śarīram yathāpaurāṇaṃ syāt/ / 095.025. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555845 (0.033):
110.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt// / 110.015. atha bhagavān yenānāthapiṇḍadasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612663 (0.034):
303.013. tatra bhagavānāyucmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 303.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavato 'śrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538819 (0.034):
sa cīvarakarma karotu/ / 059.008. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917910 (0.037):
sparśavihārāyeti. / SumAv_34: evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya gaṇḍīm
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462260 (0.037):
32.7 (evaṃ bhadan)tety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutyāntareṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470784 (0.038):
tṛṣitaḥ pānīyam anuprayaccheti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratiśrutya yena kacaṃgalā vṛddhā tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557285 (0.038):
'sau, kāyendriyaṃ te rakṣitavyamiti/ / 114.023. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yenāyuṣmān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574904 (0.038):
sthānametadvidyate yaduṣṇaṃ śoṇitaṃ chardayitvā kālaṃ kariṣyatīti/ / 169.012. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yena rājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642040 (0.038):
panthakasya kathaya bhikṣuṇyaste avavaditavyā iti/ / 432.022. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yenāyuṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499177 (0.038):
/ evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvad asau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650666 (0.038):
yāme nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati | evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya antareṇa yamakaśālayor uttarāśirasaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700070 (0.038):
nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyatīti | evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya antareṇa yamakaśālayor uttarāśirasaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789854 (0.040):
kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmaṃ // / C.4. ity evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya indrakīle
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535584 (0.041):
047.030. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 047.030. evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561843 (0.041):
129.013. āgamaya ānanda yena kuśigrāmakam/ / 129.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvata(m upaniśritya) viharanti tān sarvān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561621 (0.042):
128.026. gaccha tvamānanda, yāvanto bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya / viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātaya/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451223 (0.046):
2.3 yāvanto bhadanta bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvatam upaniśritya viharanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470196 (0.048):
yāvanto bhikṣavo gardabhasya yakṣasya bhavanam upaniśritya viharanti tān / sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561636 (0.051):
caityamupaniśritya viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātya yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456177 (0.051):
19.1 (gaccha tvam ānanda yāvanto bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya / viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456192 (0.051):
bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981742 (0.054):
ānandam āmantrayate: gacchānanda yāvanto veṇuvanaṃ kalandakanivāpam / upaniśritya viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya; evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981759 (0.055):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470176 (0.062):
gardabhasya yakṣasya bhavanam (fol. 145v1 = GBM 6.959) upaniśritya (MSV I / 16) viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya / paribhokṣyante
upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561623 (0.0):
128.026. gaccha tvamānanda, yāvanto bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya / viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātaya/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454006 (0.0):
10.16 ath(ā)mrap(ā)lir yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458665 (0.0):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220842 (0.0):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221044 (0.0):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222167 (0.0):
śāriputreṇa sārdham antarākathāsamudāhāras tat sarvam udgṛhya paryavāpya / yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223552 (0.0):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232048 (0.0):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232814 (0.0):
utthāyāsanāt prakrāntaḥ. athānāthapiṇḍado gṛhapatir yena bhagavāṃs / tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664973 (0.0):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668144 (0.0):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452097 (0.013):
pāṭaligrāmakān niṣkramya yena) bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458045 (0.013):
pāpāyā niṣkramya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ ||) / 26.6 (upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617495 (0.013):
yena bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā yathā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221688 (0.013):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233724 (0.013):
pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan. ekāṃtaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664769 (0.013):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ; upetya bhagavatpādau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643795 (0.019):
avatīrya padbhyāmevārāmaṃ prāvikṣat, praviśya ca yena / bhagavāṃstenopajagāmopetya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647794 (0.019):
padbhyāmeva jambūvanaṃ praviveśa, (KpSū 103) praviśya ca yena / bhagavāṃstenopajagāma, upetya bhagavataḥ pādau śīrasābhivandya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454764 (0.019):
14.7 (athāyuṣmān ā)nandaḥ s(ā)yāhn(e) pratis(aṃlayanād vyutthāya yena / bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavataḥ pādau śirasā va)nditvaikānte
bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekānt(a)sthit(a) ā(yuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458667 (0.0):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat ||)
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220847 (0.0):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221050 (0.0):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222171 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223554 (0.0):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232051 (0.0):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232817 (0.0):
utthāyāsanāt prakrāntaḥ. athānāthapiṇḍado gṛhapatir yena bhagavāṃs / tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664976 (0.0):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; tasyāyam eva rūpaātmabhāvas teṣām eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13665169 (0.0):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; tasyāyam eva rūpaātmabhāvas (SBV I 223)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668148 (0.0):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; ekāntaniṣaṇṇaḥ sa puruṣo bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690479 (5.960):
saṃjanayya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte 'sthāt* | ekānte sthito rāṣṭrapālo gṛhapatiputro
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885353 (5.960):
mahākātyayanasya pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* / ekānte sthitaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455416 (5.960):
16.1 (sa māraḥ pāpīyān yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||) upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekāntasthito māra(ḥ pāpīyān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458048 (5.960):
pāpāyā niṣkramya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ ||) / 26.6 (upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466333 (5.960):
ku(śinagaryā niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopajagmuḥ || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||)
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221691 (5.960):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233727 (5.960):
pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan. ekāṃtaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664774 (5.960):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan; teṣām ayam eva rūpaātmabhāvas tadyathā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930255 (5.960):
upasaṃkramya, bhagavatpādau śirasā vanditvā, ekānte 'sthāt /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452099 (0.008):
pāṭaligrāmakān niṣkramya yena) bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikān(te nyaṣīdan ||)
ānando) bhagavantam idam avocat || / 2.3 yāvanto bhadanta bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvatam upaniśritya viharanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470216 (0.011):
āyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat* / yāvanto bhadanta bhikṣavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561656 (0.011):
128.030. ekāntasthita āyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yāvanto / bhadanta bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya viharanti, sarve te
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456212 (0.011):
19.3 (ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat ||) / 19.4 (yāvanto bhadanta bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya viharanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451195 (0.046):
2.2 (evaṃ bhadantety) āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvanto / bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvata(m upaniśritya) viharanti tān sarvān
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404819 (0.056):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando / bhagavantam idam avocat. ihāhaṃ bhadanta pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561492 (0.058):
128.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yathā khalvahaṃ bhadanta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456036 (0.058):
18.1 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 18.2 yathā khalv ahaṃ bhadanta bhagavato bhāṣitasyārtham ājān(āmi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467851 (0.058):
42.4 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 42.5 yathā khalv ahaṃ bhadanta bh(agavato bhāṣitasyārtha)m (ā)j(ān)āmi
te sarva upasthānaśālāyāṃ sannipatitāḥ || yasyedānīṃ bhagavāṅ kālaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470229 (0.009):
gardabhasya yakṣasya bhavanam upaniśritya viharanti sarve te / upasthānaśālāyāṃ sanniṣaṇṇāḥ sannipatitāḥ / yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981795 (0.009):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam upaniśritya viharanti, te sarve / upasthānaśālāyāṃ sanniṣaṇṇāḥ, sannipatitāḥ; yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451181 (0.021):
gṛdhra)kūṭaparvatam upaniśritya viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561666 (0.025):
bhadanta bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya viharanti, sarve te / upasthānaśālāyāṃ niṣaṇṇāḥ saṃnipatitāḥ, yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456222 (0.025):
19.4 (yāvanto bhadanta bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya viharanti / sarve ta upasthānaśālāyāṃ niṣaṇṇāḥ sannipatitāḥ || yasyedānīṃ bhagavān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451197 (0.046):
bhikṣavo gṛdhrakūṭaṃ parvata(m upaniśritya) viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456177 (0.054):
19.1 (gaccha tvam ānanda yāvanto bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya / viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya ||)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981742 (0.054):
upaniśritya viharanti tān sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātaya; evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470196 (0.054):
yāvanto bhikṣavo gardabhasya yakṣasya bhavanam upaniśritya viharanti tān / sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456192 (0.058):
bhikṣavaś cāpālaṃ caityam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981759 (0.058):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam upaniśritya viharanti tān sarvān / upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561621 (0.062):
128.026. gaccha tvamānanda, yāvanto bhikṣavaścāpālaṃ caityamupaniśritya / viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātaya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561635 (0.062):
caityamupaniśritya viharanti, tān sarvānupasthānaśālāyāṃ saṃnipātya yena
man(yate ||) / 2.4 (atha bhagavān ye)nopasthānaśālā tenopajagāma || upetya purastād
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458211 (0.042):
ka(r)māraputrasya bh(aktābhisāras tenopajagāma || upetya purastād / bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīda)t ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452955 (0.059):
bhaktābhisāras tenopajagāma || upetya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106128 (0.062):
Karīrikamaṇḍalavāṭas tenopajagāma upetya purastād bhikṣusaṃghasya
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣī(dat) || niṣadya bhagavān bhikṣūn
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458214 (0.0):
ka(r)māraputrasya bh(aktābhisāras tenopajagāma || upetya purastād / bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīda)t ||
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297834 (0.010):
poṣadhāmukhaṃ tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣannaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805135 (0.010):
praviśya purastād bhikṣusaṃghasya (A 323b) prajñapta evāsane niṣannaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020222 (0.010):
bhaktābhisāras tenopasaṃkrāntaḥ; upasamkramya purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane nyaṣīdad; atha rājā māgadho 'jātaśatrur vaidehīputraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529926 (0.010):
028.031. tato bhagavāṃstāsāṃ vinayakālamavekṣya purastād bhikṣusaṃghasya / <29>prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530496 (0.010):
030.021. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533544 (0.010):
039.018. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533794 (0.010):
040.010. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536493 (0.010):
051.020. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537272 (0.010):
054.004. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552211 (0.010):
098.025. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555860 (0.010):
110.015. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558480 (0.010):
purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561685 (0.010):
129.001. <129>upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577256 (0.010):
176.014. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577632 (0.010):
177.016. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581665 (0.010):
189.031. bhagavāṃstasya gṛhapater niveśane purastādbhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582396 (0.010):
191.032. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya<192> prajñapta evāsane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644827 (0.010):
441.001. <441>upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651687 (0.010):
463.027. sa praviśya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
āmantra(ya)te sma || / 2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451572 (0.041):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451728 (0.041):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223845 (0.059):
niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / / ihāhaṃ bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vaiśālīṃ piṇḍāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612809 (0.064):
303.028. niṣaṇṇo bhagavān prajñapta evāsane/ / 303.028. niṣadya bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma icchatha yūyaṃ bhikṣavaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470724 (0.064):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / otalāyanena bhikṣavo brāhmaṇena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561687 (0.064):
nyaṣīdat/ / 129.001. niṣadya bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma anityā bhikṣavaḥ
sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636430 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677273 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451528 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451576 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451615 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451657 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451735 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
katame ||) / 2.6 (yāvac ca bhikṣavo 'bhīkṣṇasannipātā a)bhīkṣṇaṃ sannipātabahulā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450653 (0.032):
1.19 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450632 (0.046):
1.17 (kiṃ nu tvayānanda śrutaṃ vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā viharanti ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450643 (0.046):
1.18 (śrutaṃ me bhadanta vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā viharanti ||)
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644769 (0.035):
'ntargṛhe bhaktenopapanimantritaḥ shāpyitvā āyuṣmantaṃ panthakam/ / 440.028. yathāsya bhdantānanda kuśalānāṃ dharmāṇāṃ vṛddhirbhavati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625598 (0.036):
āyatyāṃ ca saṃvaram āpadyase, aham api te +atyayam atyayato gṛhṇāmi/ / vṛddhir / eva te prakṛte pratikāṅkṣatavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451370 (0.037):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451558 (0.037):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438937 (0.043):
sthavira uvāca / śṛṇu saumya tvaṃ hi bhagavatyasakṛdasakṛdavaskhalitaḥ / / na ca buddhāvaropitānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanyat prakṣālanamanyatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21592436 (0.043):
bhagavatyasakṛdasakṛdavaskhalitaḥ/ / 225.006. na ca buddhāvropitānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanyat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901029 (0.045):
04309 śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ/ kasya dāyakaḥ/ kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ / 04310 dāyakaḥ/ katameṣāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ dāyakaḥ/ yad uta daśānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846512 (0.047):
mātrayā vṛddhiḥ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ / / pratigṛhītañca tacchīlasaṃvarasamādānārocanaṃ tairveditavyam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644709 (0.049):
sthāpayitvā bhadantaṃ panthakam/ / 440.023. yathā te jīvaka kuśalānāṃ dharmāṇāṃ vṛddhirbhavati/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.050):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195421 (0.051):
asaṃmoṣāye"ti / teṣām eva ca kuśalānāṃ dharmāṇāṃ pratilabdhānāṃ / saṃmukhībhūtānām āsevanānvayāt pariniṣpattiṃ niṣṭhāgamanam adhikṛtyāha"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567589 (0.053):
146.015. mahāntaṃ buddhaśāsanaṃ maharddhikaṃ mahānubhāvam/ / 146.015. tatra pravraja/ / 146.015. tatra ca tvaṃ pravrajitaḥ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ saṃcayaṃ kariṣyasi/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451320 (0.054):
(samucchetsyanti yathā)prajñap(t)i(kāṃ śi)kṣāṃ samādāy(a vartiṣyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā) k(u)śalānāṃ dharmā(ṇ)āṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450930 (0.055):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617020 (0.056):
317.028. vṛddhireva te prakṛte pratikāṅkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇām, na / hāniḥ/ / 317.029. atha prakṛtirbhikṣuṇī bhagavatābhinanditānuśiṣṭā ekā vyapakṛṣṭā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872631 (0.057):
sarvadharmāṇāmiti vaiyavadānikānām / anirodhikā sarvadharmāṇāmiti / sāṃkleśikānām / anutpannāniruddheti svayam / paramārthato yathāpratibhāsaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450654 (0.059):
1.19 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'bhīkṣṇasannipātā abhīkṣṇaṃ / sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451428 (0.060):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451096 (0.061):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva / vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451118 (0.062):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
na parihāṇiḥ ||) / 2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (5.960):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.10 (yāvac ca bhikṣavo ye te bhikṣavaḥ) sthavirā rāt(r)ijñāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (5.960):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ / 2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451392 (5.960):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.12 (yāvac ca bhikṣavaḥ sabrahmacāriṇām antike tī)vracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451701 (5.960):
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.031):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.044):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ || / 1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450930 (0.045):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846512 (0.056):
mātrayā vṛddhiḥ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ / / pratigṛhītañca tacchīlasaṃvarasamādānārocanaṃ tairveditavyam /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450575 (0.058):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 1.15 (evam ahaṃ bhadantāsya bhagavato gautamasya saṃkṣiptena)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450694 (0.059):
1.22 (yāvac ca varṣākāra vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatiṣyanti sama)grā / vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617020 (0.064):
317.028. vṛddhireva te prakṛte pratikāṅkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇām, na / hāniḥ/ / 317.029. atha prakṛtirbhikṣuṇī bhagavatābhinanditānuśiṣṭā ekā vyapakṛṣṭā
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451510 (0.048):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451598 (0.049):
avatrāpiṇa ārabdhavīryā u(pasthitasmṛtayaḥ samāhitāḥ prajñāvanto / bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450701 (0.052):
1.22 (yāvac ca varṣākāra vṛjayaḥ samagrāḥ sannipatiṣyanti sama)grā / vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451343 (0.058):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.8 (yāva)c (ca) bhikṣavo 'praṇihitaṃ na praṇidhāsyanti praṇihitaṃ ca na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450748 (0.0):
1.25 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo 'praṇihitaṃ na praṇidhāsyanti praṇihitaṃ / ca na samucchetsyanti yathāprajñaptaṃ) vṛjidharmaṃ samādā(ya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451348 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451391 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451701 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451882 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.026):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.027):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.038):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451002 (0.062):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
(samucchetsyanti yathā)prajñap(t)i(kāṃ śi)kṣāṃ samādāy(a vartiṣyante
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā) k(u)śalānāṃ dharmā(ṇ)āṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451877 (0.040):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451283 (0.054):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451370 (0.060):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451558 (0.060):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451386 (0.061):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
parihāṇiḥ || / 2.9 yāvac ca bhik(ṣavas tṛṣṇāyāḥ paunarbhavi)kyā (nandirāga)sahagatāyās
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954812 (0.062):
yadasyā eva tṛṣṇāyāḥ paunarbhavikyā / nandīrāgasahagatāyāstatratatrābhinandinyā aśeṣataḥ prahāṇaṃ pratiniḥsargo
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451599 (0.052):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451302 (0.054):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451511 (0.056):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451371 (0.057):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451388 (0.057):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451559 (0.057):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451641 (0.057):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451698 (0.057):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451717 (0.057):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451880 (0.057):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.10 (yāvac ca bhikṣavo ye te bhikṣavaḥ) sthavirā rāt(r)ijñāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.0):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451305 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451375 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451392 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451702 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451289 (5.960):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||) / 2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450575 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.031):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
cirapravrajitā ............... (tān satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450918 (0.023):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18796240 (0.039):
abhiprasannā ca prasannādhikāraṃ kariṣyanti satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti apacāyiṣyanti mama saparivārasya na tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245060 (0.046):
te ca devaputrā agatyemāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti pūjayitvā pratigamiṣyanti. ya imāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450987 (0.058):
1.34 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ caturdikṣu vṛjicaityās tān / satkari)ṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ ca paurāṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070721 (0.060):
satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyantyarcayiṣyantyapacāyiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247793 (0.060):
uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / arcayiṣyanti apacāyiṣyanti
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva / vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451305 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451701 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451288 (5.960):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450575 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.023):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.026):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.031):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292610 (0.0):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589249 (0.0):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179474 (0.0):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690233 (5.960):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690308 (5.960):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (5.960):
duṣkaraṃ prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatvam, durabhisaṃbodhāny / araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (5.960):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (5.960):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181029 (5.960):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824353 (0.013):
prakṛtyā dharmārthopanidhyāne avikṣepabahulo bhavati / / araṇyavanaprasthānāni / ca prāntāni śayanāsanāni manuṣyarahaḥsevitāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293957 (0.017):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161534 (0.023):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239021 (0.023):
yad utāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239037 (0.023):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311772 (0.029):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437212 (0.029):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata bhikṣavo mā pramādyata mā paścād vipratisāriṇo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093564 (0.034):
mahāsattvasya yaduta āraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni. āha: kaḥ / punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050659 (0.060):
viveko yadi vā āraṇyakāni prāntāni śayanāsanāni vijanapadāni viviktāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (0.064):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.10 (yāvac ca bhikṣavo ye te bhikṣavaḥ) sthavirā rāt(r)ijñāś
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451345 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451511 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451641 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451699 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451717 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450572 (0.033):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450658 (0.033):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450702 (0.033):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450760 (0.033):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450869 (0.033):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451119 (0.033):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451000 (0.042):
cihnavṛttaṃ na samu(cchet)sya(n)ti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇā(ṃ) na parihāṇi(ḥ) ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451322 (0.061):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā) k(u)śalānāṃ dharmā(ṇ)āṃ na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.063):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451096 (0.064):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva / vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.12 (yāvac ca bhikṣavaḥ sabrahmacāriṇām antike tī)vracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.0):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451702 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451289 (5.960):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||) / 2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451305 (5.960):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (5.960):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (5.960):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (5.960):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (5.960):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451719 (5.960):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (5.960):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450575 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.031):
vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.031):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
pratyupasth(itā kaccid anāgatāś ca sabrahmacāriṇa āgaccheyur āgatāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451022 (0.033):
ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ
cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglā)napratyayabhaiṣajyapariṣkārair vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451032 (0.0):
ārakṣāsmṛtiḥ pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āgaccheyur āgatāś / cābhirameraṃs te ca na vihanyerañ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451057 (0.0):
pratyupasthitā kaccid anāgatāś cārhanta āga(ccheyur āgatāś cā)bhirameraṃs / te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451086 (0.0):
āgaccheyur āgatāś cābhiramera(ṃ)s te ca na vihanyerañ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526388 (0.001):
buddhān bhagavataḥ satkuryāmo gurukuryāmo mānayemaḥ / P16 / pūjayemaḥ, yad idaṃ : cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglāna-
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282236 (0.013):
niśritya, lapanāmvā, naimittikatāmvā, naiṣpeṣikatāmvā, lābhena lābhaṃ / niścikīrṣatāṃ, cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014594 (0.013):
tathatāyā āsannībhavan yeṣāṃ paribhuṅke / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, teṣāṃ tān kārān
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938428 (0.013):
mānitaḥ pūjito 'rcito yācayitaś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264136 (0.013):
pratyekabuddhabhūtān satkuryur gurukuryur mānayeyuḥ pūjayeyuś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623894 (0.013):
dharmaśravaṇikāḥ ca mahecchāḥ pāpecchāḥ lābhasatkāraślokagurukāś / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaisajyapariṣkāragurukā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167094 (0.013):
vā naimittikatāṃ vā (Śbh I 80) naiṣpeṣikatāṃ vā lābhena vā lābhaṃ / niścikīrṣatāṃ cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375969 (0.014):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanapariṣkāraṃ pradadyāpa iti niyatā ca bhaviṣyāmo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027184 (0.020):
cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣayjyapariṣkāraiḥ. tasya te / cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārās tāvan na kṣīyante
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24053059 (0.022):
jsaṃtuṣṭisvabhāvāḥ / / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanasaṃtuṣṭayaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090812 (0.022):
bhagavanbhagavatī śrīrmahādevī tasya dharmabhāṇakasya bhikṣorautsukyatāṃ / kariṣyāmi / yadidaṃ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārairanyaiścopakaraṇairyathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041782 (0.023):
lābhasatkāraślokaguruko bhavati, na / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraguruko bhavati,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282044 (0.023):
glānapratyayabhaiṣajyapariṣkāramparyeṣate | na dharmeṇa [|] sa ca / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārahetoḥ ātmano
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166911 (0.023):
glānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraṃ paryeṣate na dharmeṇa / sa ca / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaisajyapariṣkārahetor ātmano
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564542 (0.024):
bodhāya carantaḥ aprameyā satvā āmiṣadānena pratigṛhṇi | / cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11962028 (0.024):
niśrayā ārocyaṃta iti. catvāro niśrayāś / cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyalakṣaṇā yathoktena vidhinā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613477 (0.024):
307.005. lābhī ca bhagavān prabhutānāṃ praṇītānāṃ / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ divyānāṃ ca
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451288 (0.031):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451348 (0.031):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.10 (yāvac ca bhikṣavo ye te bhikṣavaḥ) sthavirā rāt(r)ijñāś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (0.031):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ / 2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451391 (0.031):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.12 (yāvac ca bhikṣavaḥ sabrahmacāriṇām antike tī)vracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451701 (0.031):
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451305 (0.038):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.8 (yāva)c (ca) bhikṣavo 'praṇihitaṃ na praṇidhāsyanti praṇihitaṃ ca na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450929 (0.062):
śrota)vyaṃ ma(ṃ)sy(ante) v(ṛ)ddhir eva vṛjīnāṃ prati(kāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.064):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ || / 1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451710 (0.0):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450561 (0.033):
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451110 (0.033):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451714 (0.0):
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450561 (0.033):
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451110 (0.033):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśa)lānāṃ dharmāṇāṃ na parihā(ṇiḥ ||)
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451574 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451655 (0.0):
2.25 Nur im Tib. / 2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451730 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219849 (0.041):
NidSa 14.1 pratītyasamutpādaṃ vo bhikṣavo deśayiṣye pratītyasamutpannāṃś / ca dharmān | tāñ chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961861 (0.046):
pratītyasamutpādasya vo bhikṣavaḥ ādiṃ vo deśayiṣyāmi vibhaṅgaṃ ca | / tacchṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta, bhāṣiṣye -
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451612 (0.048):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089633 (0.050):
(EĀ.Trip 26.21) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi agravatīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220440 (0.052):
NidSa 16.1 pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca / | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088500 (0.054):
(EĀ.Trip 23.1a) adhārmikīṃ ca vo bhiṣavaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ / ca / tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088730 (0.054):
(EĀ.Trip 24.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088927 (0.054):
(EĀ.Trip 25.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089924 (0.056):
(EĀ.Trip 26.61) viṣamāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089781 (0.060):
(EĀ.Trip 26.41) uttānāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi gaṃbhīrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089722 (0.061):
(EĀ.Trip 26.31) vyagrāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samagrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090062 (0.062):
(EĀ.Trip 26.71) anāryāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi āryāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
suṣṭhu ca manasi kuruta bhā(ṣiṣye || saptāparihāṇīyā dha)rmāḥ katame ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451575 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451656 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451731 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485808 (0.014):
PrMoSū(Mā)_Einl. prātimokṣamāyuṣmānto sūtramuddiśiṣyāmi / tāṃ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣyāmi / paśya vo siyāpattiḥ so'viṣkarottu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133108 (0.014):
prātimokṣam āyuṣmanto sūtram uddiśiṣyāmi / taṃ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta / bhāṣiṣyāmi / yasya vo siyāpattiḥ so 'viṣkarotu, asantīye
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451527 (0.016):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451614 (0.016):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.023):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.023):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644525 (0.023):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.023):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.023):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.023):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.023):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.023):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.023):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.023):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451266 (0.023):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460446 (0.023):
31.20 (ST.II) tena hi yūyaṃ vāsiṣṭhāḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta bhāṣiṣye ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24461461 (0.023):
31.55 (ST.II) tena hi yūyaṃ vāsiṣṭhāḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta bhāṣiṣye ||
2.15 yāvac ca bhikṣavaḥ śā(stāraṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620729 (0.059):
vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. te tena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070721 (0.059):
deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti likhiṣyanti / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyantyarcayiṣyantyapacāyiṣyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450918 (0.059):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594810 (0.060):
paryavāpsyanti likhiṣyanti likhāpayiṣyanti, pustakagataṃ ca kṛtvā / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250900 (0.062):
udgrahīṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti tāṃ / ca likhitvā satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620867 (0.062):
prajñāpāramitāṃ likhiṣyanti likhitvā ca satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250754 (0.062):
na jñātaḥ. ye kauśika kulaputrā vā kuladuhitaro vā imāṃ prajñāpāramitāṃ / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis teṣām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620495 (0.062):
prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247793 (0.063):
uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / arcayiṣyanti apacāyiṣyanti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587367 (0.063):
pustake tathāgatagauravamutpādayiṣyanti, śāstṛgauraveṇa satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti | taṃ ca pustakaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168499 (0.063):
paryavāpsyanti, yoniśaś ca manasikariṣyanti tāṃ ca satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti. puṣpair mālyair gandhair
mānayiṣyanti pūjayiṣyanti śāstā)raṃ satkṛtvā gurukṛtvā mānayitvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594811 (0.053):
paryavāpsyanti likhiṣyanti likhāpayiṣyanti, pustakagataṃ ca kṛtvā / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245058 (0.055):
te ca devaputrā agatyemāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti / mānayiṣyanti pūjayiṣyanti pūjayitvā pratigamiṣyanti. ya imāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587367 (0.056):
pustake tathāgatagauravamutpādayiṣyanti, śāstṛgauraveṇa satkariṣyanti / gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti | taṃ ca pustakaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070721 (0.061):
deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti likhiṣyanti / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti / pūjayiṣyantyarcayiṣyantyapacāyiṣyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450916 (0.063):
1.31 (yāvac ca varṣākāra vṛjayo ye te vṛjīnāṃ vṛjimahallakās tān / satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247793 (0.063):
uttare ca satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / arcayiṣyanti apacāyiṣyanti
pū(jayitvopaśri)tya vihariṣyanti dharmaṃ śikṣām anuśā(sanam apramādaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752891 (0.053):
sarvatūryatāḍāvacarehi bhagavantaṃ satkṛtvā gurukṛtvā mānayitvā pūjayitvā / apacayitvā anuttarāye samyaksaṃbodhaye cittam utpādensuḥ / aho punar vayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613666 (0.056):
saśrāvakasaṃghaṃ satkṛtvā gurukṛtvā mānayitvā pūjayitvā apacāyitvā evaṃ
pratisaṃstaraṃ samādhiṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣya)nti
pūjayiṣyanti samādhiṃ satkṛtvā (gurukṛtvā) māna(yitvā pūjayitvopaśritya
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451601 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.025):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.048):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
parihāṇiḥ ||) / 2.16 Nur im Tib. / 2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451606 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na / parihāṇiḥ ||) / 2.22 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451566 (5.960):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.19 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451648 (5.960):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.25 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.045):
bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.37
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451613 (0.047):
2.22 Nur im Tib. / 2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636430 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677273 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451267 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451732 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
2.18 (yāvac ca bhikṣavo na karmārāmā bhaviṣyanti na bh)āṣyārāmā na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.006):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.24 (yāvac ca bhikṣavo dharmajñā arthajñā)ḥ kālajñā mātraj(ñ)ā ātmajñāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.023):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.21 (yāvac ca bhikṣavaḥ śrāddhā bhaviṣyanti hrīmanto bhaviṣyanty)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.023):
suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.27 (yāvac ca bhikṣavaḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayiṣyanti vivekaniśritaṃ
nidrār(āmā) na sa(ṃ)gaṇi(kārāmā) ...............
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451370 (0.033):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451386 (0.034):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.19 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451518 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451606 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451648 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474184 (0.023):
atyayaṃ paśyasi taṃ ca dṛṣṭvādeśayasi vṛddhir eva te pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.026):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.034):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkā(rair vṛddhir eva / vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451284 (0.037):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.0):
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451655 (0.0):
kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.25 Nur im Tib. / 2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451730 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089633 (0.031):
(EĀ.Trip 26.21) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi agravatīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219849 (0.041):
NidSa 14.1 pratītyasamutpādaṃ vo bhikṣavo deśayiṣye pratītyasamutpannāṃś / ca dharmān | tāñ chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451263 (0.041):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220440 (0.042):
NidSa 16.1 pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca / | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961861 (0.046):
pratītyasamutpādasya vo bhikṣavaḥ ādiṃ vo deśayiṣyāmi vibhaṅgaṃ ca | / tacchṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta, bhāṣiṣye -
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088500 (0.054):
(EĀ.Trip 23.1a) adhārmikīṃ ca vo bhiṣavaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ / ca / tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088730 (0.054):
(EĀ.Trip 24.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088927 (0.054):
(EĀ.Trip 25.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451612 (0.055):
2.22 Nur im Tib. / 2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089924 (0.056):
(EĀ.Trip 26.61) viṣamāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451518 (0.060):
2.16 Nur im Tib. / 2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089781 (0.060):
(EĀ.Trip 26.41) uttānāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi gaṃbhīrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089722 (0.061):
(EĀ.Trip 26.31) vyagrāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samagrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090062 (0.062):
(EĀ.Trip 26.71) anāryāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi āryāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636430 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677273 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451267 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.0):
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhā(ṣiṣye || saptāparihāṇīyā dha)rmāḥ katame ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451535 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
2.21 (yāvac ca bhikṣavaḥ śrāddhā bhaviṣyanti hrīmanto bhaviṣyanty)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451534 (0.024):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.18 (yāvac ca bhikṣavo na karmārāmā bhaviṣyanti na bh)āṣyārāmā na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.029):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.24 (yāvac ca bhikṣavo dharmajñā arthajñā)ḥ kālajñā mātraj(ñ)ā ātmajñāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.045):
suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.27 (yāvac ca bhikṣavaḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayiṣyanti vivekaniśritaṃ
avatrāpiṇa ārabdhavīryā u(pasthitasmṛtayaḥ samāhitāḥ prajñāvanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623846 (0.040):
dharmaśravaṇikāś cālpecchāḥ saṃtuṣṭā ārabdhavīryā upasthitasmṛtayaḥ / samāhitā ekāgracittāḥ prajñāvantaḥ. idam api subhūte visāmagryā
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451513 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451561 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451643 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.048):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
parihāṇiḥ ||) / 2.22 Nur im Tib. / 2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451519 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na / parihāṇiḥ ||) / 2.16 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451565 (5.960):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.19 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451655 (5.960):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.25 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.045):
bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.37
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451526 (0.047):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.048):
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451574 (0.055):
2.19 Nur im Tib. / 2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451730 (0.055):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220440 (0.064):
NidSa 16.1 pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca / | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636430 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677273 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451267 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451535 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451732 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
2.24 (yāvac ca bhikṣavo dharmajñā arthajñā)ḥ kālajñā mātraj(ñ)ā ātmajñāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451535 (0.006):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.18 (yāvac ca bhikṣavo na karmārāmā bhaviṣyanti na bh)āṣyārāmā na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451663 (0.023):
suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.27 (yāvac ca bhikṣavaḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayiṣyanti vivekaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.029):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.21 (yāvac ca bhikṣavaḥ śrāddhā bhaviṣyanti hrīmanto bhaviṣyanty)
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089092 (0.040):
(EĀ.Trip 25.5) na dharmajñā na arthajñā na kālajñā na mātrajñā nātmajñā na
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.027):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451346 (0.027):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451372 (0.027):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451389 (0.027):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451511 (0.027):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.027):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451599 (0.027):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451699 (0.027):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451717 (0.027):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.027):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.25 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451518 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451566 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451606 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451883 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.048):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.0):
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśa)lānāṃ dharmāṇāṃ na parihā(ṇiḥ ||) / 2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451574 (0.0):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.19 Nur im Tib. / 2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451730 (0.0):
2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451518 (0.039):
parihāṇiḥ ||) / 2.16 Nur im Tib. / 2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451612 (0.039):
parihāṇiḥ ||) / 2.22 Nur im Tib. / 2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219849 (0.041):
NidSa 14.1 pratītyasamutpādaṃ vo bhikṣavo deśayiṣye pratītyasamutpannāṃś / ca dharmān | tāñ chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961861 (0.046):
pratītyasamutpādasya vo bhikṣavaḥ ādiṃ vo deśayiṣyāmi vibhaṅgaṃ ca | / tacchṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta, bhāṣiṣye -
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089633 (0.050):
(EĀ.Trip 26.21) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi agravatīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220440 (0.052):
NidSa 16.1 pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca / | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088500 (0.054):
(EĀ.Trip 23.1a) adhārmikīṃ ca vo bhiṣavaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ / ca / tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088730 (0.054):
(EĀ.Trip 24.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088927 (0.054):
(EĀ.Trip 25.1a) adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089924 (0.056):
(EĀ.Trip 26.61) viṣamāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089781 (0.060):
(EĀ.Trip 26.41) uttānāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi gaṃbhīrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089722 (0.061):
(EĀ.Trip 26.31) vyagrāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi samagrāṃ ca, tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090062 (0.062):
(EĀ.Trip 26.71) anāryāṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi āryāṃ ca, tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628957 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636430 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638357 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648328 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649518 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651582 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666270 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677273 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682342 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468646 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451267 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.0):
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhā(ṣiṣye || saptāparihāṇīyā dha)rmāḥ katame ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451535 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
2.27 (yāvac ca bhikṣavaḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayiṣyanti vivekaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451621 (0.023):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.24 (yāvac ca bhikṣavo dharmajñā arthajñā)ḥ kālajñā mātraj(ñ)ā ātmajñāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957460 (0.023):
upekṣāsaṃbodhyaṅgam || iha bhikṣavo bhikṣuḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957473 (0.023):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957485 (0.023):
nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || vīryasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957497 (0.023):
prītisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957521 (0.023):
virāganiśrita nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || samādhisaṃbodhyaṅgaṃ / bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957533 (0.023):
vyavasargapariṇatam || upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772573 (0.023):
upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957509 (0.025):
vyavasargapariṇatam | prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4539619 (0.025):
bhāvanā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritamityevamādirebhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451534 (0.025):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.18 (yāvac ca bhikṣavo na karmārāmā bhaviṣyanti na bh)āṣyārāmā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950996 (0.039):
20811 smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} yāvad upekṣā{saṃbodhyaṅgaṃ} bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562255 (0.044):
upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / 3 vivekaniśṛtaṃ virāganiśṛtaṃ nirodhaniśṛtaṃ vyavasargapariṇataṃ tac
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451582 (0.044):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||) / 2.21 (yāvac ca bhikṣavaḥ śrāddhā bhaviṣyanti hrīmanto bhaviṣyanty)
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562235 (0.055):
smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / 2 vivekaniśṛtaṃ virāganiśṛtaṃ nirodhaniśṛtaṃ vyavasargapariṇataṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957227 (0.059):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860844 (0.059):
ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950866 (0.059):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskāra{{samanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasarge}}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108814 (0.059):
cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargaparigatam, evaṃ
virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957231 (0.0):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957253 (0.0):
cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ / virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ mā me cittamatilīnaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957276 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ mā me
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957467 (0.0):
upekṣāsaṃbodhyaṅgam || iha bhikṣavo bhikṣuḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || evaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957479 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ / nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || vīryasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957491 (0.0):
nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || vīryasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957503 (0.0):
prītisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957527 (0.0):
bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957538 (0.0):
vyavasargapariṇatam || upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ / virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || imāni bhikṣavaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406367 (0.0):
/ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860850 (0.0):
ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459643 (0.0):
samyagadhigataṃ suvyākhyātaṃ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459671 (0.0):
suvyākhyātaṃ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950848 (0.0):
20724 m ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950868 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskāra{{samanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasarge}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951000 (0.0):
20811 smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} yāvad upekṣā{saṃbodhyaṅgaṃ} bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772427 (0.0):
saṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ / nirodhaniśritaṃ vyavasarge parigatam evaṃ vīryasamādhiś cittasamādhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772447 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasarge (PSP1: 208)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772577 (0.0):
upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ / nirodhaniśritaṃ vyavasargaparigatam tac cānupalambhayogena idam api
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108818 (0.0):
cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargaparigatam, evaṃ
dharmavicayavīryaprītiprasrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayiṣyanti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562254 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīrya prīti prasrabdhi samādhi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431000 (0.007):
smṛtidharmapravicayavīryaprītiprasrabdhisamādhyupekṣākārāḥ sapta
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860892 (0.007):
smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati dharmapravicaya ... vīrya ... prīti ... / prasrabdhi ... samādhi ... upekṣā ... / samyakdṛṣṭiṃ bhāvayati ...
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193395 (0.008):
dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgasya ca /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194187 (0.008):
dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ veditavyam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013504 (0.015):
smṛtidharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣābodhyaṃgāni. smṛtir
madhyantavibhagatika.html 19080646 (0.015):
smṛti dharmapravicaya vīrya prīty praśrabdhi samādhy upekṣātmakāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12018826 (0.016):
praśrabdhisamādhyupekṣādharmavicayavīryaprītisaṃbodhyaṃgānāṃ bhāvanāyā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957532 (0.024):
vyavasargapariṇatam || upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772572 (0.024):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad / upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16707162 (0.024):
ajarāmaraṇamakṣayaṃ prāpyaṃ śāntadāntavimalaṃ nirvāṇam // Sl_105 // / prasrabdhivīryaprītidharmavicayasmṛtisamādhyupekṣāḥ sapta /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013994 (0.031):
prajñāvīryasmṛtisamādhiprītipraśrabdhyupekṣāsamyaksaṃkalpādayo 'pīti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950994 (0.041):
20811 smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} yāvad upekṣā{saṃbodhyaṅgaṃ} bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4539619 (0.045):
bhāvanā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritamityevamādirebhiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957459 (0.045):
upekṣāsaṃbodhyaṅgam || iha bhikṣavo bhikṣuḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6306121 (0.045):
dharmavinayavīryapraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṃgaṃ veditavyamiti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957508 (0.045):
vyavasargapariṇatam | prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957496 (0.049):
prītisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860851 (0.049):
ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ / vyavasargapariṇataṃ vīryapariṇataṃ cittapariṇataṃ mīmāṃsāpariṇatam / sa
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957472 (0.050):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || evaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957232 (0.0):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957253 (0.0):
cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ / virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ mā me cittamatilīnaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957276 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ mā me
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957465 (0.0):
upekṣāsaṃbodhyaṅgam || iha bhikṣavo bhikṣuḥ smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || evaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957477 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957489 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ / nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || vīryasaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957501 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || / prītisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957526 (0.0):
virāganiśrita nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || samādhisaṃbodhyaṅgaṃ / bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957538 (0.0):
vyavasargapariṇatam || upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ / virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇatam || imāni bhikṣavaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406366 (0.0):
/ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860849 (0.0):
ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459642 (0.0):
samyagadhigataṃ suvyākhyātaṃ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459670 (0.0):
suvyākhyātaṃ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950848 (0.0):
20724 m ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950868 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskāra{{samanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasarge}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951000 (0.0):
20811 smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} yāvad upekṣā{saṃbodhyaṅgaṃ} bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772427 (0.0):
saṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ / nirodhaniśritaṃ vyavasarge parigatam evaṃ vīryasamādhiś cittasamādhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772447 (0.0):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasarge (PSP1: 208)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772577 (0.0):
upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108818 (0.0):
cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargaparigatam, evaṃ
eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.0):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451305 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451374 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451392 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451288 (5.960):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃ(kṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / na parihāṇiḥ ||) / 2.7 (yāvac ca bhikṣavaḥ samagrāḥ) sannipatiṣyanti samagrā vyutthāsyanti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450575 (0.015):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451429 (0.031):
bhikṣūṇāṃ pr(atikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.055):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
2.28 (yāvac ca bhikṣava imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451439 (0.0):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450561 (0.033):
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451110 (0.033):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451392 (0.038):
dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.12 (yāvac ca bhikṣavaḥ sabrahmacāriṇām antike tī)vracetasa ārakṣāsmṛtiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451349 (0.051):
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.10 (yāvac ca bhikṣavo ye te bhikṣavaḥ) sthavirā rāt(r)ijñāś
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451880 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451443 (5.960):
2.13 (yāvac) ca bhikṣava i(mān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante bhikṣuṣu) ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛd(dh)i(r
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450561 (0.043):
ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya vartiṣyante / vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451110 (0.043):
1.38 yāvac ca varṣākāra vṛjaya imān saptāparihāṇīyān dharmān samādāya / vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451599 (0.045):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451511 (0.048):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451302 (0.055):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451345 (0.058):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451371 (0.059):
vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451388 (0.059):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451559 (0.059):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451641 (0.059):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||) / 2.29 (ṣaḍ ahaṃ vo bhikṣavaḥ saṃraṃjanīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451512 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451560 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451573 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451600 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451642 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451881 (0.0):
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva / bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012964 (0.029):
uktaṃ bhagavatā pratītyasamutpādaṃ vo bhikṣavo deśayiṣyāmi / pratītyasamutpannāṃśca dharmānityathaka eṣāṃ viśeṣaḥ /"
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450660 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450704 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450871 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451121 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089633 (0.031):
(EĀ.Trip 26.21) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi agravatīṃ ca / tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987583 (0.033):
paṭhyate. parijñeyāṃś ca vo bhikṣavo dharmān deśayiṣyāmi. parijñāṃ ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.040):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628958 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636431 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638358 (0.0):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648329 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649519 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651583 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666271 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677274 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682343 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468647 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451270 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451459 (0.0):
2.14 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta) sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhā(ṣiṣye || saptāparihāṇīyā dha)rmāḥ katame ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451528 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451576 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451615 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
katame ||) / 2.30 maitraṃ me kāyakarma pratyupasthitaṃ bhaviṣyati śāstu(r a)ntike
vijñ(ā)nāñ ca sabrahmacār(i)ṇām || ayaṃ dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ priyakaraṇo
gurukaraṇo manāpakaraṇaḥ priyatvāya gurutvāya gauravāya bhāvanāya
saṃgrahāya samādhaye 'vigrahāyāvivādāya ekotībhāvāya saṃvartate ||
2.31 maitraṃ vākkarma / 2.32 maitraṃ manaskarma / 2.33 ye te lābhā dhārmikā dharmalabdhā antataḥ pātragatāḥ pātraparyāpannās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104996 (0.047):
pariṇāmayataḥ sarvasattveṣu maitraṃ kāyakarma maitraṃ vākkarma maitraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255999 (0.062):
sthitvā dānan dadataḥ sarvākārajñatāyāṃ pariṇāmayataḥ sattveṣu maitraṃ / kāyakarma maitraṃ vākkarma maitraṃ manaḥkarma pratyupasthitaṃ bhavati,
tadrūpeṣu lābheṣu sādhāraṇaparibhojino bhaviṣyāmo 'pratiguptabhojin(aḥ)
sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ || / ayaṃ dharmaḥ saṃraṃjanī(yaḥ) pūrvavat ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451859 (5.960):
dṛṣṭisāmānyagatā bhaviṣyāmaḥ sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ || ayaṃ / dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ pūrvavad yāvad ekotībhāvā(ya saṃ)vartate ||
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320062 (0.050):
ātmaparadevatāśāstṛbhir apavadanāt | vijñaiḥ sabrahmacāribhir dharmatayā
2.34 yāni tāni śīlāny akhaṇḍāny acchidrāṇy aśabalāny akalmāṣāṇi bhujiṣyāṇy
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958344 (0.0):
āryakāntaiḥ śīlaiḥ samanvāgato yāni śīlāni akhaṇḍāni acchidrāṇi adhṛtīni
aparāmṛṣṭāni susamāptāni susamādattāni vijñapraśastāny agarhitāni vijñais
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958349 (0.028):
āryakāntaiḥ śīlaiḥ samanvāgato yāni śīlāni akhaṇḍāni acchidrāṇi adhṛtīni / aśabalāni akalmaṣāṇi bhujiṣyāṇi aparāmṛṣṭāni susamastāni vijñapraśastāni
tadrūpaiḥ śīlaiḥ śīlasāmānyagatā bhaviṣyāmaḥ sārdhaṃ vijñaiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451853 (0.0):
dṛṣṭisāmānyagatā bhaviṣyāmaḥ sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ || ayaṃ
sa(b)r(a)hmac(ā)ribhiḥ || ayaṃ dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ pūrvavat ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451860 (0.055):
dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ pūrvavad yāvad ekotībhāvā(ya saṃ)vartate ||
2.35 yeyaṃ dṛṣṭir āryā nairyāṇikā nairvedhikā niryāti
tatkarasamyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai tadrūpayā dṛṣṭyā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4534852 (0.0):
bhavatyavakāśaśca (Abhidh s bh 68) na prajñāyate samyagduḥkhakṣayāya / duḥkhasyāntakriyāyai / kathaṃ kṛtvā brahmacaryavāso na bhavati /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4534908 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai / ata eva tadupaniṣadbhatasya
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22402552 (0.0):
bhavatyavakāśaśca na prajñāyate samyag duḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22402576 (0.0):
ityevaṃ sati brahmacaryabhāso bhavatyavakāśaśca prajñāyate samyag / duḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai / iti yaduktaṃ sūtre tatra ko
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302501 (0.0):
grāhayati | bhūtaṃ yadasya niryāti | samyagduḥkhakṣayāya | / duḥkhasyāntakriyāyai [|] ayamucyate 'viparītāvavādaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218273 (0.0):
NidSa 10.1 kiyatā bhikṣavo bhikṣuḥ parimīmāṃsamānaḥ parimīmāṃseta / samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218293 (0.0):
NidSa 10.3a bhikṣuḥ parimīmāṃsamānaḥ parimīmāṃsate samyagduḥkhakṣayāya / duḥkhasyāntakriyāyai |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218353 (0.0):
bhikṣuḥ samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai pratipanno yad
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218370 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | upadhiḥ punaḥ kinnidānaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218424 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai pratipanno yad uta tṛṣṇānirodhāya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218441 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | tṛṣṇā punaḥ kinnidānā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218495 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai pratipanno yad uta
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218512 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | vedanā punaḥ kinnidānā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218566 (0.0):
bhikṣuḥ samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai pratipanno yad uta
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218583 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | sparśaḥ kinnidānaḥ kiṃsamudayaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218659 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | ṣaḍāyatanaṃ punaḥ kinnidānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218741 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | nāmarūpaṃ punaḥ kinnidānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218815 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | vijñānaṃ punaḥ kinnidānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218918 (0.0):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | saṃskārāḥ punaḥ kinnidānāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219816 (0.0):
nairvedhikayā niryāti tatkaraḥ samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai |
dṛṣṭisāmānyagatā bhaviṣyāmaḥ sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451824 (0.0):
tadrūpaiḥ śīlaiḥ śīlasāmānyagatā bhaviṣyāmaḥ sārdhaṃ vijñaiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451797 (5.960):
tadrūpeṣu lābheṣu sādhāraṇaparibhojino bhaviṣyāmo 'pratiguptabhojin(aḥ) / sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ ||
dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ pūrvavad yāvad ekotībhāvā(ya saṃ)vartate ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451799 (0.018):
sārdhaṃ vijñaiḥ sabrahmacāribhiḥ || / ayaṃ dharmaḥ saṃraṃjanī(yaḥ) pūrvavat ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10386270 (0.043):
12,259.017c sa tāvat procyate dharmo yāvan na pratilaṅghyate / 12,259.018a ahanyamāneṣu punaḥ sarvam eva parābhavet
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233989 (0.048):
gautamasya śrāvakaḥ supratipannaḥ, tam ahaṃ sādhu ca suṣṭḥu ca / samanuyuñjyāṃ samanugāhyāṃ pūrvavat* yāvat tadyathā tvam etarhi śarabha.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451830 (0.053):
sa(b)r(a)hmac(ā)ribhiḥ || ayaṃ dharmaḥ saṃraṃjanīyaḥ pūrvavat ||
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320062 (0.055):
ātmaparadevatāśāstṛbhir apavadanāt | vijñaiḥ sabrahmacāribhir dharmatayā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28196857 (0.059):
iti/ [65] gandhasamānādhikareṇeti/ atrāpi / pūrvavadevārtho bodhyaḥ/ anyathā pūrvarītyā doṣāt/
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6527230 (0.060):
mahāyānadharmaḥ parilakṣito bhavati | yāvad iti vacanena sahasratamī kalā-
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17309045 (0.062):
teṣām abhedasiddhyarthaṃprasaṅgaḥpūrvavad bhavet || 44 || / dharmitvaṃtasya caivaṃsyāt tattantratvāt tadanyayoḥ|
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667953 (0.062):
nātidūre; sa brāhmaṇair nimittikair vipaṃcanakair vyākṛtaḥ pūrvavad yāvad
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6881457 (0.063):
'traivasarvātmā sanvartamānaḥ punaḥ pūrvavaddehitvaṃ saṃsāritvalakṣaṇaṃ na
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233969 (0.064):
ahaṃ sādhu ca suṣṭhu ca samanuyuñjyāṃ samanugāhyāṃ. pūrvavad yāvat / tadyathā tvam etarhi śarabha. yo me saced evaṃ vadet, na śramaṇasya
2.36 (yāvac ca bhikṣava imān ṣaṭ saṃraṃjanīyān dharmān samādāya
vartiṣyante bhikṣuṣu ca ṣaṭ saṃraṃjanīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451322 (0.040):
(samucchetsyanti yathā)prajñap(t)i(kāṃ śi)kṣāṃ samādāy(a vartiṣyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā) k(u)śalānāṃ dharmā(ṇ)āṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451715 (0.048):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451303 (0.0):
samagrāḥ saṃghakaraṇīyā(ni kariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451347 (0.0):
ta(tra tatrābhinandinyā vaśaṃ na gacchanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451373 (0.0):
mānayiṣyanti pūja)yiṣyanti teṣāṃ vacanaṃ (ś)r(ota)v(y)aṃ ma(ṃsyante / vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451390 (0.0):
adhyāvasiṣyan(ti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ / dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451514 (0.0):
vihariṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451562 (0.0):
(vi)śeṣādhigamenā(nta)rāvasā(n) ....... (vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451602 (0.0):
bhaviṣyanti vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451644 (0.0):
pariṣa(jjñāḥ pudgalavarāvarajñā vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451700 (0.0):
vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ vṛddhir / eva bhikṣūṇāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451718 (0.0):
bhikṣuṣu ca saptāparihāṇīyā dharmāḥ sandrakṣyante vṛddhir eva bhikṣūṇāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450574 (0.030):
vṛjiṣu ca saptāparihā)ṇīyā (dha)rmāḥ sandrakṣy(ante vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450659 (0.031):
sannipātabahulā vihariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450703 (0.031):
vyutthāsyanti (samagrā vṛjikaraṇīyāni kariṣyanti vṛddhir eva vṛjīnāṃ / pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450761 (0.031):
vṛddhir eva vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450870 (0.031):
na sa(hasā balenānupraskandya kāmeṣu cāritram āpatsyante vṛddhir eva) / vṛjīnāṃ (pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451120 (0.031):
vartiṣyante vṛjiṣu ca saptāparihā(ṇīyā dharmāḥ sandrakṣyan)te vṛddhir eva / vṛjīnāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451099 (0.048):
vṛjī)nāṃ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na parihāṇiḥ ||
2.37 /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455150 (1.192):
dharmaśaraṇo 'nanyadvīpo 'nanyaśaraṇaḥ || / / 15.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458420 (0.041):
samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣa)yitvotthāyāsanāt prakrāntaḥ || / / 27.1 tatra bhagavān āyuṣmant(am ānandam āmantrayate ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464128 (0.052):
hemajālāvatata)s suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ || / / 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
3.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468336 (0.0):
pratisaṃlīnaḥ / bhagavān sāyāhne pratisaṃlayanād vyutthāyāyuṣmantam / ānandam āmantrayate / āgamayānanda yenādirājyam iti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468479 (0.0):
yato 'sya bhadrāśvo bhadrāśva iti saṃjñā saṃvṛttā / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / āgamayānanda yena mathurā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471329 (0.0):
avocat* / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / āgamayānanda yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453364 (0.0):
prajānāmi || / 9.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 9.2 āgamayānanda yena nādi(k)ā ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455156 (0.0):
/ 15.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456364 (0.0):
devamanu)ṣyāṇām || / 20.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 20.2 āgamayānanda yena kuṣṭhagrāmakaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24457995 (0.0):
rāmaś ca ro> / 26.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 26.2 (āgamayānanda yena pāpāgrāmakaḥ || evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459531 (0.0):
30.1 tatra bhag(av)ā(n āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 30.2 (āgamayānanda yena kuśinagarī ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462204 (0.0):
saṃghaprāgbhārāṃ vyavasthāpyotthāyāsanāt prakrāntaḥ ||) / 32.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 32.2 (āgamayānanda yena kuśinagarī ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453751 (0.010):
yad ukt(aṃ yuṣmākaṃ bhikṣavas tad uktam ||) / 10.1 (tatra bhagavān ā)yuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478004 (0.010):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena śrāvastī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478782 (0.010):
bhikṣavaḥ śikṣitavyam idam avocat* / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena toyikā /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452037 (0.014):
4.1 tatra bha(gavān āyuṣmantam ānan)dam (ā)mantrayate || āgamayānanda yena / pāṭaligrāmakaḥ || / 4.2 evaṃ bhadantety āyuṣmā(n ā)nan(d)o bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789329 (0.018):
C.1.2. tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / āgamayānanda
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474893 (0.020):
{Mark Allon 2003: Parallel see SN IV 179 181} tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmaṃtrayate sma / āgamayānanda yenāyodhyeti / evaṃ bhadantety
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.020):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.023):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453288 (0.037):
8.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454581 (0.051):
13.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āma(n)trayat(e) || / 13.2 āgamayānanda yena veṇugrāmakaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538290 (0.053):
057.002. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate kimetadānandeti/ / 057.003. sa kathayati bhagavan, mama buddhirutpanā asthānamanavakāśo
pāṭaligrāmakaḥ ||) / 3.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468489 (0.0):
iti (fol. 142v1 = GBM 6.953) / evaṃ bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt* / atha bhagavān mathurāṃ saṃprasthitaḥ / dūrād eva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471336 (0.0):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / āgamayānanda yena / vairaṃbhyam iti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt*
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474901 (0.0):
ānandam āmaṃtrayate sma / āgamayānanda yenāyodhyeti / evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha bhagavān dakṣiṇapaṃcāle
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478013 (0.0):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena śrāvastī / iti / evaṃ bhadanta iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478791 (0.0):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena toyikā / / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha bhagavāṃs
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535587 (0.0):
047.030. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 047.030. evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612663 (0.0):
303.013. tatra bhagavānāyucmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 303.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavato 'śrauṣīt/
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789339 (0.0):
yena vaiśālīti / evaṃ bhadante ty āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt / / atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu janapadacārikāñ caran vaiśālīm anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453295 (0.0):
8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ || / 8.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453373 (0.0):
9.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 9.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāñ caran nā(dikām anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453758 (0.0):
10.1 (tatra bhagavān ā)yuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena / vaiśālī || / 10.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455163 (0.0):
15.2 āgamayānanda yena vaiśālī || / 15.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458001 (0.0):
26.2 (āgamayānanda yena pāpāgrāmakaḥ || evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561844 (1.788):
129.013. āgamaya ānanda yena kuśigrāmakam/ / 129.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459339 (0.006):
29.3 (evaṃ bhadantety āyuṣmā)n ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 29.4 atha bhagavān yena nadī hiraṇyavatī tenopajagām(opetya nadyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452037 (0.008):
4.1 tatra bha(gavān āyuṣmantam ānan)dam (ā)mantrayate || āgamayānanda yena / pāṭaligrāmakaḥ || / 4.2 evaṃ bhadantety āyuṣmā(n ā)nan(d)o bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555845 (0.011):
pātraśeṣaḥ sthāpayitavyamiti/ / 110.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt//
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524725 (0.011):
bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān ānando / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611913 (0.011):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/ / 301.002. evaṃ bhadantetyāyucmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538818 (0.013):
sa cīvarakarma karotu/ / 059.008. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
bhagavān sārdhaṃ bhikṣusaṃghena magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran antarā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504419 (0.029):
antarhito mandākinyāḥ puṣkariṇyās tīre (MSV I 257) pratyaṣṭhāt sārdhaṃ / bhikṣusaṃghena | atha bhagavān purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452766 (0.033):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo / magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭaligrāmakam anuprāptaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474210 (0.045):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sārdhaṃ / bhikṣusaṃgheneti / bhagavān āha / tathāgato mahārāja alpāyuṣke kāle jātaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505532 (0.051):
'ntarhita ādumāyāṃ pratyaṣṭhāt sārdhaṃ bhikṣusaṃghena / atha kaineya ṛṣiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636378 (0.052):
saśrāvakasaṃgho magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gaṅgātīram anuprāptaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638307 (0.052):
saśrāvakasaṃgho magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gaṅgātīram anuprāptaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498880 (0.053):
guḍakhādanikayā sārdhaṃ bhikṣusaṃgheneti / adhivāsayati bhagavān / vairaṭṭasiṃhasya tūṣṇīṃbhāvena / atha vairaṭṭasiṃho brāhmaṇo bhagavatas
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896977 (0.055):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ / caran kāśiṣu janapadeṣu cārikāṃ prakrāmat / atha gayāyāṃ bodhimaṇḍasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505508 (0.055):
śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃgheneti / adhivāsayati bhagavān kaineyasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653970 (0.057):
yāvad bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāpto
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218689 (0.057):
tato bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ carann āṭavikām anuprāptaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984590 (0.057):
bhikṣusaṃghapuraskṛtaḥ, magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gayām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984869 (0.058):
atha bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037089 (0.060):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052919 (0.060):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. / atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474252 (0.060):
avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ / bhikṣusaṃgheneti / bhagavān saṃlakṣayati / yady aham asyaikabhaktakam api
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458129 (0.061):
26.9 (adhivāsayatu me bhagavāñ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||) / 26.10 (adhivāsayati bhagavāñ cundasya karmāraputrasya tūṣṇīṃbhāvena ||)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668241 (0.061):
vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; (CPS 27c.1) atha bhagavān mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ (SBV I 234) purāṇajaṭilaiḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468150 (0.062):
bhagavān* śvo 'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃgheneti / atha / bhagavantaṃ bhuktavantaṃ dhautahastam apanītapātraṃ niṣaṇṇaṃ viditvā
ca pāṭaligrāmakam antarā ca rājagṛhaṃ rājāgārake rātrīṃ viharati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575332 (0.063):
prādurbhūtā/ / 170.023. antarā ca rājagṛhamantarā ca campāmatrāntare śulkaśālā/
veṇuyaṣṭikām upaniśritya ||) / 3.3 (atha bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma || caturṇāṃ bhikṣava
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978294 (0.029):
upaniśritya viharanti. / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: aham asmi bhikṣavaḥ etarhi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228673 (0.039):
tena pratijñātam* / sa kālagataḥ / apāyeṣūpapannaḥ / atha bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / yo 'sau bhikṣavo bhikṣuḥ kālagataḥ kiṃ tenopasthāyiko
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647984 (0.041):
tatra bhagavān dvir api pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: catvārīmāni / bhikṣava āryasatyāni; katamāni catvāri? duḥkham āryasatyaṃ, duḥkhasamudayo
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068098 (0.043):
mahāśrāvakabodhisatvamahāsatvaiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / asti bhikṣavo mārīcī nāma devatā sā sūryacandramāsoḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843575 (0.043):
tatra khalu bhagavān punarapi bhikṣūnāmantrayate sma iti hi bhikṣavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568672 (0.044):
149.018. kiṃ saṃdhāya bhagavān kathayati? evamukte bhagavān / bhikṣūnāmantrayate sma na bhikṣavaḥ pratyutpannaṃ saṃdhāya kathayāmi/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649022 (0.047):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma: pañceme bhikṣava ānuśaṃsāḥ saṃmārjane | katame
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470034 (0.047):
bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / pañceme bhikṣava ādīnavā mathurāyām* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639886 (0.047):
426.003. tatra {bhagavān} bhikṣūnāmantrayate sma saptagtriṃśatā bhikṣava
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12474069 (0.049):
deśayati sma / / atha khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma / paśyata yūyaṃ bhikṣavaḥ etau
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5181515 (0.049):
puraskṛto dharmaṃ deśayati sma // / atha khalu bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / paśyata yūyaṃ bhikṣavaḥ etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646182 (0.052):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643812 (0.052):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439809 (0.052):
buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | saced bhikṣavo 'darśanāyotkṣiptakaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297839 (0.053):
Poṣ-v 35. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmāt tarhi bhikṣavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578400 (0.053):
180.013. tatra bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma sacedbhikṣavaḥ sattvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223847 (0.054):
niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / / ihāhaṃ bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vaiśālīṃ piṇḍāya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886797 (0.054):
/ tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / ādita eva bhikṣavaḥ upanando
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335655 (0.055):
āpannāḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma / mā bhikṣavaḥ kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485252 (0.055):
kalaho bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: / mā bhikṣavaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ mā vigraho vivādaḥ; catvārīmāni bhikṣavo
āryasatyānām ajñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451957 (0.0):
pratipado 'jñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham adhvānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25827663 (0.064):
caturṇāmāryasatyānāṃ / yathābhūtārthādarśanāccaturbhirviparyāsairviparyastacittāḥ satvāḥ
adhvānaṃ saṃdhāvitaṃ saṃsṛtaṃ mayā yuṣmābhir eva ca || katameṣāṃ caturṇām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451958 (0.0):
pratipado 'jñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham adhvānaṃ / saṃdhāvitaṃ saṃsṛtaṃ mayā yuṣmā)bhir eva ca ||
3.4 (duḥkhasya duḥkhasamudayasya duḥkhanirodhasya duḥkhanirodhagāminyāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639803 (0.021):
425.003. drutameṣāṃ caturṇāṃ duḥkhasyāryasatyasya duḥkhasamudayasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847164 (0.022):
yadetadanityādibhirākārairduḥkhasatyaparijñānaṃ duḥkhasamudayasya ca / prahāṇaṃ duḥkhanirodhagāminyāśca pratipado bhāvanā duḥkhanirodhasya ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25849568 (0.023):
nāpratītyasamutpannam | tacca niḥsvabhāvatvācchūnyam | sati ca duḥkhe / duḥkha samudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī ca pratipad yujyate |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217965 (0.023):
āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / idaṃ duḥkhasamudaya idaṃ / duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559900 (0.023):
caturāryasatyasamprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ karoti yaduta idaṃ duḥkham, / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090083 (0.023):
āryasatyam iti yathābhūtaṃ na prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ / duḥkhanirodha iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090110 (0.023):
iti yathābhūtaṃ prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodha iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962630 (0.023):
tat satyamiti | (u) satyaṃ nāma catvāri [ārya]satyāni yaduta duḥkhaṃ / duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī patipat |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050569 (0.023):
idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayaḥ ayaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi paśyato mama teṣu cakṣurudapadyata
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888071 (0.023):
yathābhūtamajñāsiṣam / idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipaditi yathābhūtamajñāsiṣam //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898991 (0.023):
bhikṣava āryasatyāni / katamāni catvāri? duḥkhaṃ duḥkhasamudayo / duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipat / tatra katamad duḥkham?
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451983 (0.023):
3.6 duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī prati(pad āryasatyam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679141 (0.023):
dharmeṇa idaṃ duḥkham iti ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679218 (0.023):
māreṇa vā kenacid vā punar loke saha dharmeṇa idaṃ duḥkhaṃ iti ayaṃ / duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodhaḥ ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702160 (0.023):
/ sayyathīdaṃ idaṃ duḥkhaṃ ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipat* / ime āśravā imo āśravasamudayo ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275971 (0.023):
abhisaṃbudhya yāvad idaṃ duṣkhaṃ, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti, daśabhis
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873061 (0.023):
duḥkham / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ / ayaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi / satyacatuṣṭayasya svabhāvaparicchedaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581972 (0.023):
saha dharmeṇa | yadidaṃ (Vaidya 117) duḥkham, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644514 (0.023):
duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647476 (0.023):
duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat
pratipado 'jñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham adhvānaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451936 (0.0):
āryasatyānām ajñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham
saṃdhāvitaṃ saṃsṛtaṃ mayā yuṣmā)bhir eva ca || / 3.5 tad idaṃ duḥkha(m āryasatyam anuviddhaṃ p)r(ati)viddham ucch(i)nnā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451938 (0.0):
āryasatyānām ajñānād adarśanād anavabodhād aprativedhād idaṃ dīrgham / adhvānaṃ saṃdhāvitaṃ saṃsṛtaṃ mayā yuṣmābhir eva ca || katameṣāṃ caturṇām
bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānī(ṃ) punarbhavaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451999 (0.0):
anuviddhaṃ) p(ra)t(i)viddham ucchin(n)ā bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452025 (0.032):
bhavanetrī samuddhṛtā || / vikṣīṇo jātisaṃsāro
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125442 (0.035):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhava // 1 // iti //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628584 (0.035):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhavaḥ
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462200 (0.035):
Uv_32.41cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462229 (0.035):
Uv_32.43cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462260 (0.035):
Uv_32.45cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462291 (0.035):
Uv_32.47cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
3.6 duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī prati(pad āryasatyam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25849567 (0.0):
duḥkha samudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī ca pratipad yujyate |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217967 (0.0):
āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / idaṃ duḥkhasamudaya idaṃ / duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559900 (0.0):
caturāryasatyasamprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ karoti yaduta idaṃ duḥkham, / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090085 (0.0):
āryasatyam iti yathābhūtaṃ na prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ / duḥkhanirodha iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090112 (0.0):
iti yathābhūtaṃ prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodha iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962630 (0.0):
tat satyamiti | (u) satyaṃ nāma catvāri [ārya]satyāni yaduta duḥkhaṃ / duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī patipat |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050569 (0.0):
idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayaḥ ayaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi paśyato mama teṣu cakṣurudapadyata
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888070 (0.0):
yathābhūtamajñāsiṣam / idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipaditi yathābhūtamajñāsiṣam //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898990 (0.0):
bhikṣava āryasatyāni / katamāni catvāri? duḥkhaṃ duḥkhasamudayo / duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipat / tatra katamad duḥkham?
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679141 (0.0):
dharmeṇa idaṃ duḥkham iti ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679217 (0.0):
māreṇa vā kenacid vā punar loke saha dharmeṇa idaṃ duḥkhaṃ iti ayaṃ / duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodhaḥ ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702161 (0.0):
/ sayyathīdaṃ idaṃ duḥkhaṃ ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipat* / ime āśravā imo āśravasamudayo ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275970 (0.0):
abhisaṃbudhya yāvad idaṃ duṣkhaṃ, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti, daśabhis
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873060 (0.0):
duḥkham / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ / ayaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi / satyacatuṣṭayasya svabhāvaparicchedaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581974 (0.0):
saha dharmeṇa | yadidaṃ (Vaidya 117) duḥkham, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644516 (0.0):
duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647478 (0.0):
kurvataś cakṣur udapādi; jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; ayaṃ / duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648001 (0.0):
bhikṣava āryasatyāni; katamāni catvāri? duḥkham āryasatyaṃ, duḥkhasamudayo / duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam; 1) duḥkham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019694 (0.0):
duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ / duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019784 (0.0):
ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad
anuviddhaṃ) p(ra)t(i)viddham ucchin(n)ā bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451974 (0.0):
3.5 tad idaṃ duḥkha(m āryasatyam anuviddhaṃ p)r(ati)viddham ucch(i)nnā / bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānī(ṃ) punarbhavaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452022 (0.032):
bhavanetrī samuddhṛtā || / vikṣīṇo jātisaṃsāro
nāstīdānīṃ punarbhavaḥ || / 3.7 Nur im Tib.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452025 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro / nāstīdānīṃ punarbhavaḥ | 2
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125443 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhava // 1 // iti //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628584 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhavaḥ
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462201 (0.0):
Uv_32.41cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462230 (0.0):
Uv_32.43cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462261 (0.0):
Uv_32.45cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462292 (0.0):
Uv_32.47cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451976 (0.035):
bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānī(ṃ) punarbhavaḥ ||
3.8 caturṇām āryasatyānāṃ / yathābhūtam adarśanāt || / saṃsṛtaṃ (d)īrgha(m adhvānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25827663 (0.047):
caturṇāmāryasatyānāṃ / yathābhūtārthādarśanāccaturbhirviparyāsairviparyastacittāḥ satvāḥ
mayā yu)ṣmābhir eva ca | 1 / 3.9 tāni satyāni dṛṣṭāni / bhavanetrī samuddhṛtā ||
vikṣīṇo jātisaṃsāro / nāstīdānīṃ punarbhavaḥ | 2
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451999 (0.0):
anuviddhaṃ) p(ra)t(i)viddham ucchin(n)ā bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125443 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhava // 1 // iti //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628584 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhavaḥ
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462201 (0.0):
Uv_32.41cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462230 (0.0):
Uv_32.43cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462261 (0.0):
Uv_32.45cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462292 (0.0):
Uv_32.47cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451976 (0.032):
3.5 tad idaṃ duḥkha(m āryasatyam anuviddhaṃ p)r(ati)viddham ucch(i)nnā / bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānī(ṃ) punarbhavaḥ ||
4.1 tatra bha(gavān āyuṣmantam ānan)dam (ā)mantrayate || āgamayānanda yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451897 (0.014):
3.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena / pāṭaligrāmakaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24457995 (0.051):
26.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 26.2 (āgamayānanda yena pāpāgrāmakaḥ || evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459530 (0.054):
30.1 tatra bhag(av)ā(n āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 30.2 (āgamayānanda yena kuśinagarī ||) / 30.3 (evaṃ badantety āyuṣmān ānando) bhagavataḥ praty(a)śrauṣīt ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611906 (0.060):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561839 (0.062):
129.013. āgamaya ānanda yena kuśigrāmakam/ / 129.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453364 (0.064):
9.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 9.2 āgamayānanda yena nādi(k)ā ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453288 (0.064):
8.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ || / 8.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||
pāṭaligrāmakaḥ || / 4.2 evaṃ bhadantety āyuṣmā(n ā)nan(d)o bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451898 (0.008):
3.1 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena / pāṭaligrāmakaḥ ||) / 3.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459531 (0.041):
30.2 (āgamayānanda yena kuśinagarī ||) / 30.3 (evaṃ badantety āyuṣmān ānando) bhagavataḥ praty(a)śrauṣīt ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478785 (0.046):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena toyikā / / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha bhagavāṃs
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24457996 (0.049):
26.2 (āgamayānanda yena pāpāgrāmakaḥ || evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535582 (0.050):
047.030. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 047.030. evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612660 (0.050):
303.013. tatra bhagavānāyucmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / toyikā/ / 303.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavato 'śrauṣīt/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453752 (0.053):
10.1 (tatra bhagavān ā)yuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena / vaiśālī || / 10.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455157 (0.053):
15.2 āgamayānanda yena vaiśālī || / 15.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471330 (0.054):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / āgamayānanda yena / vairaṃbhyam iti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt*
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453289 (0.058):
8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ || / 8.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478007 (0.061):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena śrāvastī / iti / evaṃ bhadanta iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459337 (0.062):
29.3 (evaṃ bhadantety āyuṣmā)n ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 29.4 atha bhagavān yena nadī hiraṇyavatī tenopajagām(opetya nadyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561839 (0.062):
129.013. āgamaya ānanda yena kuśigrāmakam/ / 129.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611906 (0.062):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/ / 301.002. evaṃ bhadantetyāyucmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
bha(gavā)n (magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452076 (0.0):
4.3 aśrau(ṣu)ḥ pāṭa(ligrāmī)y(ak)ā brāhmaṇagṛhapata(y)o (bhagavān gautamo / magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ pāṭaligrāmake
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454598 (0.045):
13.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran veṇugrāmakam anuprāpto
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218692 (0.052):
tato bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ carann āṭavikām anuprāptaḥ /
pāṭaligrāmake viharati pāṭalake caitye || / 4.3 aśrau(ṣu)ḥ pāṭa(ligrāmī)y(ak)ā brāhmaṇagṛhapata(y)o (bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452076 (0.043):
magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ pāṭaligrāmake / viharati pā(ṭa)lake caitye ||
magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ pāṭaligrāmake
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452054 (0.0):
bha(gavā)n (magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452770 (5.960):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo / magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭaligrāmakam anuprāptaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984870 (0.042):
atha bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218692 (0.043):
tato bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ carann āṭavikām anuprāptaḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454598 (0.045):
13.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran veṇugrāmakam anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455166 (0.051):
15.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran vaiśālīm anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458439 (0.053):
27.4 atha bhagavān malleṣu janapadeṣu caryāṃ caran ta(trāntarā ca pāpām)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653970 (0.055):
yāvad bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471519 (0.057):
śramaṇo gautamaḥ śūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896977 (0.058):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ / caran kāśiṣu janapadeṣu cārikāṃ prakrāmat / atha gayāyāṃ bodhimaṇḍasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647065 (0.060):
atha bhagavān kāśiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468430 (0.061):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ carann ādirājyam anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469070 (0.061):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran mathurām anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471484 (0.061):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
viharati pā(ṭa)lake caitye || / 4.4 (śrutvā ca punaḥ saṃ)ghāt saṃghaṃ pūgāt pūgaṃ saṃ(gamya samāgamya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452771 (0.006):
magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭaligrāmakam anuprāptaḥ / pā(ṭa)ligrāmake viharati pāṭalake caitye || (paryu)pā(sate ta)ṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556876 (0.064):
113.016. śrutvā ca punaḥ saṃghāt saṃghaṃ pūgātpūgaṃ saṃgamya śuśumāragirer
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458035 (0.064):
26.5. (śrutvā ca punaḥ saṃghāt saṃghaṃ pūgāt pūgaṃ saṃgamya samāgamya
pāṭaligrāmakān niṣkramya yena) bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458047 (0.0):
26.5. (śrutvā ca punaḥ saṃghāt saṃghaṃ pūgāt pūgaṃ saṃgamya samāgamya / pāpāyā niṣkramya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466332 (0.0):
ku(śinagaryā niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopajagmuḥ || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||)
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617497 (0.0):
NagSū II.12 atha catvāro mahārājānaḥ atikrāntavarṇā abhikrāntāyāṃ rātryāṃ / yena bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā yathā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221690 (0.0):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233726 (0.0):
pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan. ekāṃtaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664771 (0.0):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ; upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451205 (0.008):
upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekānt(a)sthit(a) ā(yuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458666 (0.008):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220843 (0.008):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221046 (0.008):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222169 (0.008):
yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223553 (0.008):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232050 (0.008):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232815 (0.008):
utthāyāsanāt prakrāntaḥ. athānāthapiṇḍado gṛhapatir yena bhagavāṃs / tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664975 (0.008):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13665168 (0.008):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; tasyāyam eva rūpaātmabhāvas (SBV I 223)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668146 (0.008):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454006 (0.013):
10.16 ath(ā)mrap(ā)lir yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453474 (0.013):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ || upetya bhagavataḥ pādau śirasā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638748 (0.019):
gṛdhrakūṭaḥ parvato yena ca bhagavāṃstenopajagmuḥ, upetya bhagavataḥ pādau
śirasā vanditvaikān(te nyaṣīdan ||) / 4.5 ekānt(ani)ṣaṇṇān pāṭaligrāmīya(kān brāhmaṇagṛhapatīn bhagavān i)dam
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617499 (0.007):
yena bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā yathā / svakasvakāṃ diśaṃ niḥśṛtya ekānte tasthūr ekāntasthitaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451206 (0.019):
upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekānt(a)sthit(a) ā(yuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455415 (0.019):
16.1 (sa māraḥ pāpīyān yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||) upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekāntasthito māra(ḥ pāpīyān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458049 (0.019):
pāpāyā niṣkramya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ ||) / 26.6 (upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458668 (0.019):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466334 (0.019):
ku(śinagaryā niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopajagmuḥ || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||)
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220844 (0.019):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221047 (0.019):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221692 (0.019):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā / vanditvaikānte nyaṣīdan | ekāntaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā bhikṣavo bhagavantam
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222170 (0.019):
yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223554 (0.019):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232052 (0.019):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā, / ekānte nyaṣīdat. ekāntaniṣanna āyuṣmān pūrṇiko yāvad evāsyābhūt.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232817 (0.019):
tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233728 (0.019):
pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan. ekāṃtaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664775 (0.019):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan; teṣām ayam eva rūpaātmabhāvas tadyathā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664979 (0.019):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; tasyāyam eva rūpaātmabhāvas teṣām eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13665172 (0.019):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; tasyāyam eva rūpaātmabhāvas (SBV I 223)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668148 (0.019):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; ekāntaniṣaṇṇaḥ sa puruṣo bhagavantam idam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24461891 (0.050):
sv(āsrūṇi ca) utstīrya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte tasthuḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454238 (0.050):
eva yena bhagavāṃs tenopajagmur upe)tya bhagavatpādau śirasā / vanditvaikānte n(yaṣīdan ||)
a(vo)cat || / 4.6 pañceme brāhmaṇagṛhapataya ādīnavāḥ pramāde || katame pañca ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452294 (0.043):
ādīnavaḥ pramāde || / 4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca ||
4.7 iha br(āhma)ṇag(ṛha)patayaḥ pramattaḥ pramād(ādhikaraṇahetor) mahatīṃ
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798769 (0.035):
[CHAPTER II. ĀVARAṆAPARICCHEDA] / [1. Vyāpyādipañcāvaraṇa]
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852171 (0.039):
A1 /// + + + .. .. + + /// / 2 /// .. t. kkh[u] gahītan nā[m]. /// / B1 /// + + .. .[r]. + + .. /// / 2 /// pañcendriyāśvo nā ///
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628688 (0.039):
pañca^śatāni/ mahā^yāgikānāṃ śataṃ/ sa^atyam ugrāṇāṃ śataṃ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317827 (0.040):
pravarttayiṣyati tasya nakhachedena māsaṃ pañcapalikena / divasenâvatārayiṣyāmaḥ taṃ câitenâpakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāmêti |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452302 (0.044):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ / bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300447 (0.045):
Baudh1.5.10.22/ pañcaviṃśatis tv eva pañca.māṣikī (syāt // / Baudh1.5.10.23-1/ atha^apy (udāharanti /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025468 (0.046):
Yāj3.22a/ kṣatrasya dvādaśa.ahāni viśah pañca.daśa^eva tu /(p.343) / Yāj3.22c/ trimśad.dināni śūdrasya tad.ardham nyāya.vartinah //
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13014782 (0.064):
'nuśaṃsāḥ pratyanuśaṃsitavyāḥ. katame pañca. iha bhikṣavaḥ upasaṃkrānteṣu
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (5.960):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (5.960):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.018):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.021):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.021):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452305 (0.027):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.039):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.039):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.039):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.039):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452383 (0.045):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.064):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.064):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.064):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.031):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.031):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.040):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.040):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.049):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.058):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452189 (0.0):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452242 (0.0):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452266 (0.0):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452252 (1.192):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452277 (1.192):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452332 (0.012):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452355 (0.012):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.016):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.016):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.034):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.034):
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.035):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.035):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.035):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.039):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.040):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.050):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapa(r)i(ṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452190 (0.0):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva / pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452334 (0.0):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapariṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452356 (0.0):
'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
brāh)maṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452342 (0.019):
yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapariṣadaṃ yadi vā / brāhmaṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ tatra
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832408 (0.047):
'ntarhito devo vā manuṣyo veti / yathā kṣatriyapariṣadamevaṃ / brāhmaṇagṛhapatiśramaṇapariṣadaṃ cāturmahārājakāyikān devān trayastriṃśān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456864 (0.059):
23.6 e(vam api brāhmaṇapariṣadaṃ gṛhapatipariṣadaṃ) ś(r)amaṇapariṣadaṃ
tatra tatra madgur upasaṃkrāmaty anudagro 'viśāradaḥ || yad / brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452162 (0.0):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapa(r)i(ṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452333 (0.0):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapariṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452356 (0.0):
'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288381 (0.037):
cakre prasūtam brahmaṇā mitreṇa saṃ haivāsmai tadānṛdhe / tattadavakLptameva | yadbrāhmaṇo 'rājanyaḥ syādyadyu rājānaṃ labheta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452346 (0.038):
brāhmaṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ tatra / tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390008 (0.039):
9. ^patrassugutvamapi yo vadhavet / 10. ^dvṛvīmi / 11. brāhmaṇayonivyatiriktonyayonijo
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5017591 (0.042):
*{5/264: E2: vaidhatvena}* / *{5/265: E2: brāhmaṇo}* / tathā cānyārthadarśanam//6.1.38//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18720350 (0.043):
sā dāni devī praruṇḍā / ayaṃ brāhmaṇo mama ayyako vā payyako vā atha vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619724 (0.044):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19904821 (0.047):
03,221.080d@022_0026 brahmapriyo brāhmaṇasavratī tvaṃ / 03,221.080d@022_0027 brahmajño vai brāhmaṇānāṃ ca netā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619676 (0.049):
brāhmaṇametadavocat etacca mayā brāhmaṇā adhītaṃ bhūyaścottaram/ / 328.015. bhūyaścottaram/ / 328.015. yadapi te brāhmaṇa evaṃ syāt ahamasmi mantreṣu pāraṃ prāpta iti,
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628911 (0.050):
lokasya te mama putrasya śārdūlakarṇasya saṃvidyante/ yad api te brāhmaṇa / evaṃ syāt ye vājapiyaṃ yajñaṃ yajanti/ aśvamedhaṃ puruṣa^medhaṃ
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452362 (0.0):
'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452162 (0.041):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapa(r)i(ṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452333 (0.041):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapariṣadaṃ yadi vā
pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.0):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452266 (0.0):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.016):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.016):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452277 (0.016):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452371 (0.030):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452386 (0.030):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.039):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.053):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.053):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.053):
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.054):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.054):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.054):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.054):
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452287 (0.058):
ādīnavaḥ pramāde || / 4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca ||
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad
brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.016):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.016):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.016):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452266 (0.016):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452277 (0.016):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.018):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452371 (0.030):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452386 (0.030):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.054):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.054):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.054):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.054):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.054):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.054):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.054):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452259 (0.051):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452158 (0.0):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.0):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452266 (0.0):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452277 (1.192):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.016):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.021):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.034):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452406 (0.034):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.034):
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.035):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.035):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452417 (0.035):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.035):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.039):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.040):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.050):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452287 (0.058):
ādīnavaḥ pramāde || / 4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca ||
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (5.960):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (5.960):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452418 (1.192):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452409 (0.003):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.018):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.021):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.039):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.039):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.039):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452383 (0.045):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.046):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.064):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.064):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452158 (1.192):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452277 (1.192):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.016):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.016):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.021):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.035):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.035):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.035):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452407 (0.035):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452418 (0.035):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na / vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.035):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.035):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.040):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.040):
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.050):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452158 (0.0):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.0):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452242 (0.0):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.016):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.021):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.034):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.034):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452431 (0.034):
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.035):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.035):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.035):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.035):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.039):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.040):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.050):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452287 (0.058):
ādīnavaḥ pramāde || / 4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca ||
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (5.960):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (5.960):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.018):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.021):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.021):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.039):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.039):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.039):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.039):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452383 (0.045):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.046):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236317 (0.048):
taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate / tatra ca
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240710 (0.048):
taddhetu (DhskD 14r4) tatpratyayaṃ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452432 (0.054):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243191 (0.058):
triṃśatā dharmaiḥ samanvāgataḥ upāsakaḥ kāyasya bhedād yāvan / narakeṣūpapadyate / ātmanā prāṇātipātiko bhavati / parān api prāṇātipāte
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243234 (0.058):
catvāriṃśatā dharmais samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedād yāvan / narakeṣūpapadyate / ātmanā prāṇātipātiko bhavati / parān api prāṇātipāte
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243144 (0.061):
ca bhavati / ebhir daśabhir dharmaiḥ samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedād / yāvan narakeṣūpapadyate /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243181 (0.061):
19r5) upāsakaḥ kāyasya bhedād yāvan narakeṣūpapadyate /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243269 (0.061):
ca varṇaṃ bhāṣate / ebhiś catvāriṃśatā dharmais samanvāgata upāsakaḥ / kāyasya bhedād yāvan narakeṣūpapadyate //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24840757 (0.061):
duścaritamadhyāpadyamānaḥ kāyasya bhedādapāyeṣūpapadyate / sa / cetpunastadratikrīḍādikaṃ va tu nāpāyagamanāya bhavennāpi
pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452158 (1.192):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452242 (1.192):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452252 (1.192):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452203 (0.016):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452220 (0.016):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452140 (0.021):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.035):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.035):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.035):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.035):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.035):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452432 (0.035):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.035):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.040):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.040):
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.050):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236317 (0.063):
taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate / tatra ca
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240708 (0.063):
taddhetu (DhskD 14r4) tatpratyayaṃ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate /
ādīnavaḥ pramāde || / 4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452120 (0.043):
a(vo)cat || / 4.6 pañceme brāhmaṇagṛhapataya ādīnavāḥ pramāde || katame pañca ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452199 (0.058):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452237 (0.058):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452261 (0.058):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (5.960):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (5.960):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.005):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.005):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452385 (0.020):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452329 (0.021):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.021):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452370 (0.035):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452139 (0.044):
4.7 iha br(āhma)ṇag(ṛha)patayaḥ pramattaḥ pramād(ādhikaraṇahetor) mahatīṃ / bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.046):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.046):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.052):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.052):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.052):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452119 (0.052):
4.6 pañceme brāhmaṇagṛhapataya ādīnavāḥ pramāde || katame pañca ||
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452135 (0.027):
4.7 iha br(āhma)ṇag(ṛha)patayaḥ pramattaḥ pramād(ādhikaraṇahetor) mahatīṃ / bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452350 (0.051):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452413 (0.051):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452442 (0.051):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452383 (0.062):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (5.960):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (5.960):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.015):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.015):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.015):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452370 (0.022):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452385 (0.022):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.050):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.050):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.050):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.050):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.050):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452355 (0.0):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (0.0):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.0):
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452161 (0.012):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452189 (0.012):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.012):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (0.021):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.021):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.022):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452240 (0.034):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452264 (0.034):
pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.036):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452202 (0.053):
pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapariṣadaṃ yadi vā / brāhmaṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ tatra
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452163 (0.0):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ / yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati yadi vā kṣatriyapa(r)i(ṣadaṃ yadi vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452190 (0.0):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva / pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452356 (0.0):
'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452175 (0.019):
brāh)maṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832408 (0.025):
'ntarhito devo vā manuṣyo veti / yathā kṣatriyapariṣadamevaṃ / brāhmaṇagṛhapatiśramaṇapariṣadaṃ cāturmahārājakāyikān devān trayastriṃśān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456865 (0.055):
23.6 e(vam api brāhmaṇapariṣadaṃ gṛhapatipariṣadaṃ) ś(r)amaṇapariṣadaṃ
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452179 (0.038):
brāh)maṇapariṣadaṃ yadi vā gṛhapatipariṣadaṃ yadi vā śramaṇapariṣadaṃ / tatra tatra madgur upasaṃkrāmaty anudagro 'viśāradaḥ || yad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452414 (0.045):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.045):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.048):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.059):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452403 (0.059):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452429 (0.059):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452162 (0.0):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452192 (0.0):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452333 (0.0):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (0.0):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.0):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.005):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.014):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (0.020):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.020):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (0.028):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452139 (0.039):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.039):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452275 (0.039):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452240 (0.050):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.050):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452197 (0.004):
brāhmaṇagṛhapata(yaḥ) p(ra)mattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva / pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452398 (0.061):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (0.0):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.0):
'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha / ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.012):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.013):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (0.013):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.013):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (0.022):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452205 (0.030):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452222 (0.030):
brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.039):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.039):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.039):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.040):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.040):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982428 (0.0):
cakrabhedaṃ kariṣyāmaḥ; tad asmākam abhyatītakālagatānāṃ digvidikṣu udāraḥ / kalyāṇaḥ kīrtiśabdaślokaḥ abhyudgamiṣyati; tiṣṭhata eva śramaṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989542 (0.023):
dānapater yad bahujanasya priyo bhavati manāpaś ca; digvidikṣu cāsya / udāraḥ kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati; tasyānyatareṇa bhūmyantareṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460054 (0.026):
(asmā)kaṃ ca diśi dikṣūdāraḥ kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchet ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035144 (0.040):
viśāradaścāsaṃkucitaḥ parṣadamavagāhate | digvidikṣu cāsyodāro / varṇakīrtiśabdaśloko loke 'bhyudgacchati | mṛdutaruṇahastapādaśca bhavati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167623 (0.040):
puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇaḥ kīrtiyaśaḥśabdaśloko niścarati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613498 (0.046):
307.007. tena khalu punaḥ samayena ayameva bhagavato 'nurūpa udāraḥ / kalyāṇakīrtiśabda śloko 'bhyudgatah ityapi sa bhagavāṃstathāgato 'rhan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460102 (0.047):
syāt pū(r)vavad (yāvat kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchet ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578335 (0.052):
180.007. bhagavataścāyamevamrūpo digvidikṣu udārakalyāṇakīrtiśabdaśloko
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185449 (0.064):
pustake likhitvā dhārayiṣyati tasya rājñaḥ kṣatriyasya daśasu dikṣūdāraḥ / kīrtiśabdaśloko 'bhyudgamiṣyati yāvad sarvaṃ rūpadhātum udāraiḥ
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.013):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.013):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.013):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (0.013):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.013):
4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.013):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (0.022):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452205 (0.030):
4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452222 (0.030):
digvidikṣu (pā)pako 'va(rṇo 'kīrtiśa)bdaśl(o)ko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor digvidikṣu pāpako
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982426 (0.030):
cakrabhedaṃ kariṣyāmaḥ; tad asmākam abhyatītakālagatānāṃ digvidikṣu udāraḥ / kalyāṇaḥ kīrtiśabdaślokaḥ abhyudgamiṣyati; tiṣṭhata eva śramaṇasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.040):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452241 (0.040):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.040):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.040):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.040):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452139 (0.045):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989541 (0.049):
dānapater yad bahujanasya priyo bhavati manāpaś ca; digvidikṣu cāsya / udāraḥ kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati; tasyānyatareṇa bhūmyantareṇa
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982428 (0.0):
cakrabhedaṃ kariṣyāmaḥ; tad asmākam abhyatītakālagatānāṃ digvidikṣu udāraḥ / kalyāṇaḥ kīrtiśabdaślokaḥ abhyudgamiṣyati; tiṣṭhata eva śramaṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989542 (0.023):
dānapater yad bahujanasya priyo bhavati manāpaś ca; digvidikṣu cāsya / udāraḥ kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati; tasyānyatareṇa bhūmyantareṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460054 (0.026):
(asmā)kaṃ ca diśi dikṣūdāraḥ kalyāṇakīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchet ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035142 (0.040):
viśāradaścāsaṃkucitaḥ parṣadamavagāhate | digvidikṣu cāsyodāro / varṇakīrtiśabdaśloko loke 'bhyudgacchati | mṛdutaruṇahastapādaśca bhavati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167623 (0.040):
puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇaḥ kīrtiyaśaḥśabdaśloko niścarati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613498 (0.046):
307.007. tena khalu punaḥ samayena ayameva bhagavato 'nurūpa udāraḥ / kalyāṇakīrtiśabda śloko 'bhyudgatah ityapi sa bhagavāṃstathāgato 'rhan
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578335 (0.052):
180.007. bhagavataścāyamevamrūpo digvidikṣu udārakalyāṇakīrtiśabdaśloko
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185449 (0.064):
pustake likhitvā dhārayiṣyati tasya rājñaḥ kṣatriyasya daśasu dikṣūdāraḥ / kīrtiśabdaśloko 'bhyudgamiṣyati yāvad sarvaṃ rūpadhātum udāraiḥ
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452329 (0.0):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452370 (0.0):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452430 (0.0):
'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha / ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (5.960):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (5.960):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.021):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.021):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.034):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452244 (0.034):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.034):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452254 (0.045):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452202 (0.053):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.063):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452351 (0.0):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452443 (0.0):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452247 (1.192):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452298 (0.005):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452255 (0.014):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.014):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452328 (0.020):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.034):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452311 (0.037):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452139 (0.039):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452275 (0.039):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452156 (0.050):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.050):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (5.960):
4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (5.960):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452255 (0.003):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor / vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452329 (0.022):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.022):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452444 (0.022):
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452370 (0.036):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452385 (0.036):
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452244 (0.044):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452157 (0.063):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.063):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452276 (0.063):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
ānuśaṃso 'pramāde || / 4.17 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452329 (0.0):
prathama ānuś(aṃ)so 'pramāde || / 4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452370 (0.0):
pūrvavad yāvad viśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ānuśaṃso 'pramāde || / 4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (0.0):
kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || ayaṃ tṛtīya ānuśaṃso 'pramāde / 4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.021):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.022):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (0.032):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452156 (0.034):
prath(ama) ād(īnavaḥ pramāde ||) / 4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452240 (0.034):
'varṇo 'kīrtiśabdaśloko 'bhy(ud)g(ac)chati || ayaṃ tṛtīya ādīnavaḥ pramāde / 4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452267 (0.034):
pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ / pramāde || / 4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452385 (0.036):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452278 (0.036):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetoḥ kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || ayaṃ pañcama
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452202 (0.053):
pariṣadam upasaṃkrāmati pūrvavad yāvad aviśāradaḥ || ayaṃ dvitīya ādīnavaḥ / pramāde || / 4.9 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattasya pramādādhikaraṇahetor
kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate || yad
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11314459 (0.0):
| sukhasaumanasya bahulo bhavati | avipratisārī kālaṃ karoti | kāyasya na / bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate iti | dvayor arthakaraṃ ca tad
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4657928 (0.0):
sukhasaumanasyabahulo bhavati | avipratisārī kālaṃ karoti | kāyasya ca / bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate iti | dvayorarthakaraṃ ca taditi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649048 (0.0):
manaso bhavati prāsādikam* | saṃvartanīyaṃ kuśalamūlam upacinoti | kāyasya / ca bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate | iti pañcānuśaṃsāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833970 (0.0):
paramapyanugṛhṇāti / (Dutt 51) tannidānañca kāyasya bhedātsugatau / svargaloke deveṣūpapadyate / ityayaṃ caturākāraḥ prabhāvaḥ śīlasya / nāta
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24834030 (0.0):
ca dharme 'vipratisārī kālaṃ karoti / kāyasya ca bhedātsugatau svargaloke
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24852586 (0.0):
sukhasaumanasyabahulo bhavati / avipratisārī kālaṃ karoti / kāyasya ca / bhedātsugatau svargaloke deveṣūpapadyate / iti sa evamanuśaṃsadarśī /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225565 (0.0):
prāsādikasaṃvartanīyaṃ kuśalamūlam upacinoti / kāyasya bhedāt sugatau / svargaloke deveṣūpapadyata iti / tad atra vihāre saṃmārjanena dānapatayo
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821314 (0.0):
taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyante
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822440 (0.0):
samyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ / kāyasya bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyante /
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822753 (0.0):
samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt / sugatau svargaloke deveṣūpapadyaṃte /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242265 (0.0):
kāyasya ca bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242351 (0.0):
nānutāpyaḥ kāyasya ca bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate / idam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243282 (0.0):
(DhskD 19r9) daśabhir dharmaiḥ samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedāt sugatau / svargaloke deveṣūpapadyate / ātmanā prāṇātipātāt prativirato bhavati /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243316 (0.0):
bhavati / ebhir daśabhir dharmaiḥ samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedāt / sugatau svargaloke deveṣūpapadyate //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243415 (0.0):
(DhskD 19v4) catvāriṃśatā dharmais samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedāt / sugatau svargaloke deveṣūpapadyate / ātmanā prāṇātipātāt prativirato
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243485 (0.0):
bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620298 (0.0):
aśvamedhaṃ puruṣamedhaṃ śāmyaprāśaṃ nirargaḍam yajñam yajanti, sarve te / kāyasya bhedātsugatau svargaloke deveṣūpapadyanta iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649987 (0.0):
kṛtvā kāyasya bhedātsugatau svargaloke deveṣūpapannāḥ/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28680962 (0.0):
kāyavāṅbhanaḥsucaritasamādanahetoḥ kāyasya bhedātsugatau svargaloke
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869309 (0.0):
samyagdṛṣṭayaḥ / tena kāyavāṅmanaḥsucaritahetunā kāyasya bhedāt sugatau / svargaloke deveṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena
brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetoḥ k(āyasya) bhedāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452352 (0.0):
tatrāmadgur upasaṃkrāmaty udagro viśāradaḥ || yad brāhmaṇagṛhapatayo / 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ yām eva pariṣadam upasaṃkrāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452415 (0.0):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452299 (0.005):
4.12 pañca tv ime brāhmaṇagṛhapataya ānuśaṃsā apramāde || katame pañca || / 4.13 iha brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na mahatīṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452384 (0.014):
digvidikṣūdāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko 'bhyudgacchati || yad / brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor digvidikṣūdāraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452329 (0.020):
4.14 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452404 (0.020):
4.16 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramatto 'pramādādhikaraṇahetor na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452312 (0.034):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad br(ā)hmaṇagṛhapatayo 'pramatto / 'pramādādhikaraṇahetor na mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452369 (0.034):
4.15 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayo 'pramattasyāpramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452139 (0.039):
bhogajyāniṃ nigacchati || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇah(eto)r mahatī(ṃ) bhogajyāniṃ nigacchati || ayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452251 (0.039):
vipratisārī kālaṃ karoti || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ / pramādādhikaraṇahetor vipratisārī kālaṃ karoti || ayaṃ caturtha ādīnavaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452275 (0.039):
kāyasya bhedān narakeṣūpapadyate || yad brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452156 (0.050):
4.8 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor yāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452240 (0.050):
4.10 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452265 (0.050):
4.11 punar aparaṃ brāhmaṇagṛhapatayaḥ pramattaḥ pramādādhikaraṇahetoḥ
sugatau sv(a)rgaloke deveṣūpapadyate || ayaṃ pañcama ānuśaṃso 'pramāde ||
4.18 (atha bhagavān pāṭaligrāmīyakān brāhmaṇagṛhapatīn dhārmyā kathayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500930 (0.016):
niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya / atha bhagavān vaiśālakān brāhmaṇagṛhapatīn
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557071 (0.024):
114.002. atha bhagavāñ śuśumāragirīyakān brāhmaṇagṛhapatīn dharmyayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500004 (0.033):
ekāntaniṣaṇṇān vaiśālakān brāhmaṇagṛhapatīn dharmyayā kathayā yāvat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498788 (0.038):
tato nāgarabindavān brāhmaṇagṛhapatīn dharmyayā kathayā saṃdarśya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556900 (0.044):
113.018. śuśumāragirīyakān brāhamaṇagṛhapatīn dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470122 (0.045):
ekāntaniṣaṇṇān* śrāddhān māthurān brāhmaṇagṛhapatīn bhagavān dharmyayā / kathayā pūrvavad yāvat saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha śrāddhā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654849 (0.050):
ekānte niṣaṇṇaṇ; ekānte niṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān / dharmyayā kathayā sandarśayati samādāpayati ,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802693 (0.050):
ekānte niṣaṇṇaḥ; ekānte niṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān / dharmyayā kathayā sandarśayati samādāpayati samuttejayati,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458056 (0.058):
ekāntaniṣaṇṇān bhagavān dhārmyā kathayā sandarśayati samādāpayati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454247 (0.059):
11.11 (ekāntaniṣaṇṇān vaiśālakāl licchavīn bhagavān dhārmyā kathayā / sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639190 (0.061):
niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān gṛhapatiṃ dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639883 (0.061):
bhagavāṃs taṃ gṛhapatiṃ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479601 (0.061):
vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān / dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati (fol. 162v1 =
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536346 (0.061):
051.006. ekāntaniṣaṇṇamanāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558100 (0.061):
117.003. ekāntaniṣaṇṇamanāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582284 (0.061):
191.022. ekāntaniṣaṇṇaṃ sahasodgataṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651593 (0.061):
463.018. ekāntaniṣaṇṇaṃ ghoṣilaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801265 (0.061):
śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇaṃ kalyāṇabhadrikaṃ gṛhapatiṃ / bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577308 (0.062):
176.018. atha vipaśyī samyaksambuddho 'naṅgaṇaṃ gṛhapatiṃ dharmyayā / kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468120 (0.064):
ekāntaniṣaṇṇānāṃ kauntīnāgarāṇāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ bhagavān* dharmyayā / kathayā pūrvavad yāvat saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha śrāddhā
sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati || anekaparyāyeṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641812 (0.0):
ratnagarbhas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho dhārmyā kathayā saṃdarśayati / samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati / anekaparyāyeṇa dhārmyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454249 (0.0):
11.11 (ekāntaniṣaṇṇān vaiśālakāl licchavīn bhagavān dhārmyā kathayā / sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458059 (0.0):
ekāntaniṣaṇṇān bhagavān dhārmyā kathayā sandarśayati samādāpayati
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110887 (0.0):
ekāntaniṣaṃṇāny aśītir bhikṣusahasrāṇi Vipaśyī bodhisatvo dhārmyā kathayā / sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654030 (0.0):
ramyayā kathayā sandarśayati, samādāpayati, samuttejayati, / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā sandarśya samādāpya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615950 (0.007):
dhārmyā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628700 (0.008):
bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639888 (0.008):
bhagavāṃs taṃ gṛhapatiṃ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati / samuttejayati saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658953 (0.008):
dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685776 (0.008):
catasraḥ parṣada āyuṣmān mahāmaudgalyāyano dharmakathayā saṃdarśayati / samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474485 (0.008):
brāhmaṇarājaṃ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati / anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537167 (0.008):
053.025. ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ prasenajitaṃ kauśalaṃ bhagavān dharmyayā / kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati,
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732284 (0.008):
ekāntaniṣaṇṇaṃ citraṃ gṛhapatim āyuṣmān upaseno dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayaty / anekaparyāyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970238 (0.008):
samyaksaṃbuddhaḥ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970545 (0.008):
māṇavaṃ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970725 (0.008):
kāśyapaḥ samyaksaṃbuddho dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati / samuttejayati saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17996958 (0.008):
samyaksaṃbuddhaḥ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya (SBV II 148)
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922555 (0.008):
SumAv_256: atha bhagavān kṛkinaṃ rājānaṃ dharmayā kathayā saṃdarśayati / samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati. anekaparyāyeṇa dharmayā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801271 (0.008):
bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarṣya (MSV III 133)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649446 (0.009):
purāṇadvitīyāṃ ca bhagavān dharmyayā kathayā sandarśayati, (A 394b) / samādāpayati, samuttejayati, saṃpraharṣayati; yāsau buddhānāṃ bhagavatāṃ
dhārmyā kathayā sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā / saṃpraharṣayitvā tūṣṇīm abhūt ||)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641819 (0.0):
samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati / anekaparyāyeṇa dhārmyā / kathayā saṃdarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā tūṣṇīm
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453084 (0.0):
7.1 atha bhagavān varṣākāraṃ brāhmaṇamagadhamahāmātraṃ dhārmyā kathayā / sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvotthāyāsanāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454323 (0.0):
11.21 (atha bhagavān vaiśālakāl licchavīn dhārmyā kathayā sandarśayitvā / samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā tūṣṇīm abhūt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458083 (0.0):
'bhūt sannipatitaḥ || atha bhagavān pāpīyakān mallān anekaparyāyeṇa / dhārmyā kathayā sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113296 (0.005):
so 'ham Abṛhakāyikā devatādhārmyā kathayā saṃdarśayitvā samādāpayitvā / samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā tadrūpaṃ samādhiṃ samāpanno yathā samāhite
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113474 (0.005):
so 'ham Akaniṣṭhakāyikā devatā dhārmyā kathayā saṃdarśayitvā samādāpayitvā / samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā tadrūpaṃ samādhiṃ samāpanno yathā samāhite
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652117 (0.016):
dharmyayā kathayā saṃdarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā / saṃpraharṣayitvā utthāyāsanāto prakrāmi //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454571 (0.020):
12.10 atha bhagavān āmrapāli(ṃ) dhārmy(ā) kathayā sandarśayitvā / samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvotthāyāsanāt prakrāntaḥ ||
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663651 (0.020):
atha bhagavān nandāṃ ca nandabalāṃ ca grāmikaduhitarau dhārmyayā / kathayā sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā / saṃpraharṣayitvotthāyāsanāt prakrāntaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18740879 (0.020):
śreyo // atha khalu āyuṣmāṃ mahākāśyapas tāṃ bhikṣūṃ dharmyā kathayā / saṃdarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā utthāyāsanāto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18753663 (0.020):
saparivārāṃ dharmyā kathayā saṃdarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā / saṃpraharṣayitvā utthāyāsanāto prakrame //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648340 (0.022):
saśrāvakasaṃgho dhautahasto apanītapātro mālinīṃ dharmayā kathayā / saṃdarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā saṃpraharṣayitvotthāyāsanāto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18773767 (0.022):
saparivārā dharmayā kathayā . . . . saṃdarśayitvā samādāpayitvā / samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā utthāyāsanāto prakrāmi //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654037 (0.022):
ramyayā kathayā sandarśayati, samādāpayati, samuttejayati, / saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā sandarśya samādāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628706 (0.027):
bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639888 (0.027):
samuttejayati saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658960 (0.027):
dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati / | anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685782 (0.027):
samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati | anekaparyāyeṇa dharmyayā / kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya saṃpraharṣya tūṣṇīm* | atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474488 (0.027):
brāhmaṇarājaṃ dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati / anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537169 (0.027):
kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati, / anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
4.19 atha pāṭaligrāmīyakā brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468132 (0.025):
kathayā pūrvavad yāvat saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha śrāddhā / brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500017 (0.025):
brāhmaṇagṛhapatayaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470134 (0.027):
kathayā pūrvavad yāvat saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha śrāddhā / brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556919 (0.033):
113.020. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapataya / utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557888 (0.033):
116.014. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapataya / utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499469 (0.038):
tūṣṇīm* / atha dhaniko gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732298 (0.038):
atha citro gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801287 (0.038):
samādāpya samuttejya saṃpraharṣya tūṣṇīm; atha kalyāṇabhadriko gṛhapatir / utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552229 (0.039):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558118 (0.039):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576931 (0.039):
175.016. athānaṅgaṇo gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582304 (0.039):
191.025. atha sahasodgato gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452840 (0.045):
samuttejayitvā saṃpraharṣayi(t)vā tūṣṇīm abhūt || / 6.4 atha v(arṣākā)ro brāhmaṇamagadhamahāmātra utthāyāsanād ekāṃsam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685789 (0.049):
catasraḥ parṣada utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685891 (0.049):
samuttejya saṃpraharṣya tūṣṇīm* | atha catasraḥ parṣada utthāyāsanād / ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas tenāñjaliṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628712 (0.053):
samuttejya saṃpraharṣya tūṣṇīm* | atha te nāvikā utthāyāsanād ekāṃsam
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721229 (0.054):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525110 (0.054):
2462-2 /// tha khalu candraprabhakumārabhūtaḥ utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ prāvṛtva dakṣiṇaṃ jānu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608418 (0.056):
saṃniṣaṇṇaśca kumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ | sa / utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549529 (0.056):
mahāsattvaḥ saṃnipatito 'bhūtsaṃniṣaṇṇaḥ / sa / utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
uttar(āsa)ṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452858 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468141 (1.788):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocan* / adhivāsayatv asmākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556929 (1.788):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavāñ śvo 'ntargṛhe bhaktena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557898 (1.788):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavān bhadantasvāgatamāgamya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629532 (0.014):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat*: adhivāsayatu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470644 (0.014):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471633 (0.014):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536372 (0.014):
051.008. anāthapiṇḍado gṛhapatih utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537190 (0.014):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavānāryamahākāśyapamuddiśya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558127 (0.014):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582313 (0.014):
191.025. atha sahasodgato gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651617 (0.014):
463.020. atha ghoṣilo gṛhapatirutthāyāsanādyena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavāñchvo 'ntargṛhe
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458120 (0.014):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||) / 26.9 (adhivāsayatu me bhagavāñ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479621 (0.025):
gṛhapatir utthāyāsanāt pūrvavad yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223083 (0.025):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha viśākhā mṛgāramātā utthāyāsanād yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435239 (0.026):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530196 (0.026):
029.024. tato yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664447 (0.030):
buddhaṃ bhagavantaṃ padbhyāṃ saṃprasthitam* | tato rathād avatīrya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: pratigṛhyatāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359534 (0.030):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat - deśayatu bhagavaṃs teṣāṃ tathāgatānāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361555 (0.030):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
avocan || adhivāsayatv asmākaṃ bhagavān āvasathe rātriṃvāsāya ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468143 (0.0):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocan* / adhivāsayatv asmākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556931 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavāñ śvo 'ntargṛhe bhaktena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557900 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavān bhadantasvāgatamāgamya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500865 (0.019):
yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocan* adhivāsayatv / asmākaṃ bhagavāṃs traimāsīṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500027 (0.019):
tenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocan* / adhivāsayatu bhagavān tv
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538880 (0.025):
059.013. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavān yāvacca śrāvastī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466365 (0.038):
kṛtvā (yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocan ||) / 38.4 (ete vayaṃ bhadanta kauśināgarā mallā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089947 (0.038):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628722 (0.040):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam ūcuḥ: / adhivāsayatu bhagavān asmākaṃ nadyā ajiravatyās tīre śvo bhaktena sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507977 (0.043):
praṇamayya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatv asmākaṃ bhagavan* śvo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470644 (0.046):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat* / adhivāsayatu me bhagavan gautama śvo 'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471634 (0.046):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536374 (0.046):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537190 (0.046):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavānāryamahākāśyapamuddiśya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558127 (0.046):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651618 (0.046):
463.020. atha ghoṣilo gṛhapatirutthāyāsanādyena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavāñchvo 'ntargṛhe
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452859 (0.046):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat || / 6.5 adhivāsayatu me bhavāṅ gautamaḥ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458121 (0.046):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||) / 26.9 (adhivāsayatu me bhagavāñ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530197 (0.049):
029.024. tato yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831438 (0.049):
mahāśrāvakā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan
adhivāsayati bhagavān pāṭaligrāmīyak(ā)nāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ
tūṣṇīṃbhāvena || / 4.20 atha pāṭaligrāmīyakā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavatas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556950 (0.027):
113.022. adhivāsayati bhagavāñ śuśumāragirīyakānāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ / tūṣṇībhāvena/ / 113.023. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557923 (0.027):
116.017. adhivāsayati bhagavāñ śuśumāragirīyakānāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ / tūṣṇībhāvena/ / 116.018. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500890 (0.033):
bhikṣusaṃghenety adhivāsayati bhagavāṃ vaiśālakānāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ / tūṣṇīṃbhāvena / atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavatas
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498888 (0.055):
vairaṭṭasiṃhasya tūṣṇīṃbhāvena / atha vairaṭṭasiṃho brāhmaṇo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanaṃ viditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / tatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617250 (0.058):
saṃbahulānāṃ śrāvasteyakānāṃ brāhmaṇakṣatriyagṛhapatīnāṃ cetasā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625833 (0.058):
saṃbahulānāṃ śrāvasteyakānāṃ brāhmaṇa^kṣatriya^gṛhapatīnāṃ cetasā cittam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557086 (0.059):
saṃpraharṣya tūṣṇīm// / 114.005. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625780 (0.061):
śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/ te +api saṃbahulāḥ śrāvasteyakā / brāhmaṇa^kṣatirya^gṛhapatayo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā^ekānte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557140 (0.064):
114.010. tūṣṇībhāvenādhivāsayati/ / 114.010. atha bhagavāñ śuśumāragirīyakānāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617196 (0.064):
318.014. te 'pi saṃbahulāḥ śrāvasteyakā brāhmaṇakṣatriyagṛhapatayo / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630550 (0.064):
īter vyupaśamaḥ syād iti | atha nāḍakantheyā brāhmaṇagṛhapatayo / bhagavantam āyācituṃ pravṛttāḥ: āgacchatu bhagavān asmād vyasanasaṃkaṭān
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454059 (0.0):
10.20 (adhivāsayati bhagavāṃ tūṣṇīṃbhāvena || atha āmrapālir bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā) bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668232 (0.0):
so puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavatpādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500894 (5.960):
tūṣṇīṃbhāvena / atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528367 (5.960):
pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546374 (5.960):
080.018. tato meṇḍhako gṛhapatirbhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549791 (5.960):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556962 (5.960):
bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557930 (5.960):
116.018. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo / bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558158 (5.960):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582342 (5.960):
191.027. atha sahasodgato gṛhapatirbhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ / viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651098 (5.960):
462.003. atrodayano vatsarājo bhagavato bhāṣitamabhinindyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653152 (5.960):
468.006. adhivāsayatyāyuṣmān mahākātyāyanaḥ/ / 468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653684 (5.960):
469.022. evaṃ bhadanteti śailā bhikṣuṇī bhagavataḥ pratiśrutya pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656281 (5.960):
479.013. athāyuṣmān rudrāyaṇo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14803045 (5.960):
chāriputro bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt ptakrāntaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556951 (0.012):
113.023. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo / bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470991 (0.012):
ity uktvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475492 (0.012):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478256 (0.012):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrānto yāvat kṣetraṃ gataḥ / paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499503 (0.012):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau
'ntikāt prakrānt(āḥ) || / 5.1 atha bhagavān aciraprakrāntān pāṭaligrāmīyakān brāhmaṇagṛhapatīn
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528368 (0.025):
pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549792 (0.025):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550581 (0.025):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ// / 093.026. atha rājā prasenajit kauśalastīrthyānidamavocat yatkhalu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556963 (0.025):
bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582343 (0.025):
viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653153 (0.025):
468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653684 (0.025):
469.022. evaṃ bhadanteti śailā bhikṣuṇī bhagavataḥ pratiśrutya pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546375 (0.027):
080.018. tato meṇḍhako gṛhapatirbhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557930 (0.039):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558160 (0.039):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651099 (0.039):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656282 (0.039):
479.013. athāyuṣmān rudrāyaṇo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14803046 (0.039):
chāriputro bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt ptakrāntaḥ
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498960 (0.042):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā // / Alpadevatāsūtra = Ads
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466503 (0.042):
bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||) / 39. Tibetisch-chinesischer Sondertext
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232037 (0.064):
Bl. 157V1-R5 Pūrṇika SĀ(Hos1) / 4. athāyuṣmān pūrṇiko 'ciraprakrāntān saṃbahulān anyatīrthikaparivrājakān
viditvā bahir āvasathasya pādau prakṣālyāvasathaṃ praviśya nyaṣīdat ||
5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452622 (0.0):
5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451160 (0.023):
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452883 (0.023):
tūṣṇīṃbhāvena || / 6.6 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavatas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452964 (0.023):
evāsane nyaṣīdat || / 6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453093 (0.023):
7.2 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yat tatrotsīdanadharmaṃ tat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452759 (0.026):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470289 (0.040):
50.17 (evaṃ deveti varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470684 (0.059):
l(i)cchavayaḥ kāpilav(āstavyāḥ śākyā varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras
pāṭaligrāmakaṃ nagaraṃ māpayituṃ vṛjīnāṃ pratighātārtham || tadā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452626 (0.0):
5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ / nagaraṃ māpayituṃ vṛjīnāṃ pratighātārtham ||
pāṭaligrāmake mahāśakyamahāśakyā devatā vastuni pratigṛhṇanti ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452587 (0.017):
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa pāṭaligrāmake mahāśakyamahāśakyā devatā vastūni
5.3 paryaṅkam ābhujyarjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679911 (0.018):
prajñapta evāsane paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ / smṛtim upasthāpya / atha saṃbahulā bhikṣavaḥ yena bhagavāṃs
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751065 (0.023):
paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588598 (0.023):
paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435903 (0.026):
'nyatarad vṛkṣamūlam upaniśṛtya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya | / uktaṃ hi bhagavatā | paṃcānuśaṃsā bāhuśrutye katame paṃca | dhātukuśalo
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434499 (0.026):
kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya | / atha tasminn āśramapade devatā adhyuṣitā sā rātryāḥ prathame yāme
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885838 (0.027):
yāvad ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya / tāṃ khalu rātriṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458626 (0.027):
ābhujyarjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya ||)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645909 (0.027):
niśritya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ / smṛtim upasthāpya; tena khalu samayena mucilindasya nāgarājasya bhavane
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087475 (0.028):
paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhīṃ smṛtimupasthāpya | atha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174662 (0.030):
saṃniṣīdati vā, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ / smṛtim upasthāpya / idam ucyate niṣaṇṇam /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646055 (0.032):
tṛṇasaṃstarake niṣaṇṇaḥ, paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya / pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya saptāham ekaparyaṅkenātināmayati, idam evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552768 (0.033):
100.010. bhagavāṃśca padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya/
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111018 (0.034):
nyaṣīdat paryaṃgam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim / upasthāpya cittam utpādayati vācaṃ ca bhāṣate tāvan na bhetsyāmi paryaṃkaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643304 (0.034):
suptoragarājabhogaparipiṇḍīkṛtaṃ paryaṅkaṃ baddhvā niṣaṇṇaḥ; ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya cittam utpādayati; vācaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588250 (0.035):
praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ / smṛtimupashtāpya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529693 (0.036):
ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya prajñapta evāsane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172645 (0.037):
dūrīkaraṇāya, niṣadya paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ / smṛtim upasthāpya, vinīlakaṃ vā vipūyakaṃ vā vipaḍumakaṃ vā vyādhmātakaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707170 (0.039):
purimakā tathāgatā samanusmaranto niṣīdi paryaṃkam ābhuṃjitvā ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtiṃ pratisthāpayitvā // tatra cevaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18698961 (0.039):
purimajinacittīkāreṇa triṣkṛtyo pradakṣiṇīkṛtvā niṣīdi paryaṃkam ābhujitvā / ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpayitvā ṛju prācīnābhimukho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579086 (0.039):
182.008. paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya
upasthāpyādrākṣīd bhagavān āvasathe divāvihāropagato divyena cakṣuṣā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663150 (0.013):
| aśrauṣīd bhagavān divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa rājā bimbisāra utkaṇṭhita iti | atrāntare nāsti
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106115 (0.013):
aśrauṣīd bhagavāṃ divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa śrutvā ca punas tasmāt samādher vyutthāya yena
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22234378 (0.013):
'bhūd antarākathāsamudāhāro divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa. śrutvā ca punar yena sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644366 (0.056):
abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati, cyavamānān api upapadyamānān
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938478 (0.060):
atha bhagavān adrākṣīd divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646877 (0.060):
adrākṣīd bhagavān divyena cakṣuṣā viśuddhena atikrāntamānuṣeṇa pañcakān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799879 (0.062):
ahaṃ bhikṣavaḥ divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652340 (0.062):
cyutyupapādaṃ prajñāpayati; paśyāmy ahaṃ bhikṣavo divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvān; paśyāmi cyavamānān apy upapadyamānān
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821319 (0.064):
yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822447 (0.064):
DbSū(3) 15.9b yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822760 (0.064):
DbSū(4) 5.9b yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa pāṭaligrāmake mahāśakyamahāśakyā devatā vastūni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663151 (0.013):
| aśrauṣīd bhagavān divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa rājā bimbisāra utkaṇṭhita iti | atrāntare nāsti
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106115 (0.013):
aśrauṣīd bhagavāṃ divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa śrutvā ca punas tasmāt samādher vyutthāya yena
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22234378 (0.013):
'bhūd antarākathāsamudāhāro divāvihāropagato divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa. śrutvā ca punar yena sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452561 (0.017):
pāṭaligrāmakaṃ nagaraṃ māpayituṃ vṛjīnāṃ pratighātārtham || tadā / pāṭaligrāmake mahāśakyamahāśakyā devatā vastuni pratigṛhṇanti ||)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646879 (0.022):
adrākṣīd bhagavān divyena cakṣuṣā viśuddhena atikrāntamānuṣeṇa pañcakān
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821234 (0.028):
DbSū(1) 9. punar aparaṃ tathāgato divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821321 (0.028):
yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822361 (0.028):
DbSū(3) 15.9a punar aparaṃ tathāgato divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822449 (0.028):
DbSū(3) 15.9b yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822674 (0.028):
DbSū(4) 5.9a punar aparaṃ tathāgato divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822762 (0.028):
DbSū(4) 5.9b yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652342 (0.029):
cyutyupapādaṃ prajñāpayati; paśyāmy ahaṃ bhikṣavo divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvān; paśyāmi cyavamānān apy upapadyamānān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579184 (0.031):
paribhuñjīya? atha bhagavān pratyekabuddho divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa sarvāvantamimaṃ jambudvīpaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644105 (0.036):
sa divyena śrotreṇa viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa ubhayān śabdān śṛṇoti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860237 (0.036):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757730 (0.036):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037579 (0.036):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñājñānasākṣātkriyā dānam abhinirharati sa divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati cyavamānān
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28037277 (0.036):
pañcābhijñāḥ pratilabhate | sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa pūrvasyāṃ diśi aprameyānasaṃkhyeyān buddhān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644367 (0.036):
abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati, cyavamānān api upapadyamānān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651045 (0.037):
antarākathāṃ viprakṛtām aśrauṣīd bhagavān divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa | śrutvā ca punar āyuṣmantam ānandam idam
pratigṛhṇanti || dṛṣṭvā ca punaḥ sāyāhne pratisaṃlayanād vyutthāyāvasathād
avatīryāvasathapracchāyāyāṃ p(u)rastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612333 (5.960):
purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/ / 302.010. eta kārṣakā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekāntaniṣaṇṇāḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456240 (5.960):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat || niṣadya bhagavān
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453242 (5.960):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618467 (5.960):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat* niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649016 (0.017):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470028 (0.017):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470719 (0.017):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218829 (0.017):
sannipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224016 (0.017):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / adyāhaṃ bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335558 (0.017):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764663 (0.017):
bhikṣusaṃghaṃ saṃnipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / śrutaṃ mayā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300012 (0.017):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194477 (0.017):
atha bhagavāṃs tad eva pravāraṇāyāṃ pañcadaśyāṃ purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981810 (0.017):
purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533544 (0.017):
039.018. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/ / 039.018. atha rājā vāsavo ratnaśikhinaṃ samyaksambuddhaṃ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533795 (0.017):
040.010. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/ / 040.011. atha dhanasaṃmato rājā sukhopaniṣaṇṇaṃ ratnaśikhinaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536493 (0.017):
051.020. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/ / 051.020. atha anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ buddhapramukhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537272 (0.017):
054.004. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577256 (0.017):
176.014. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ/ / 176.015. athānaṅgaṇo gṛhapatiḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ buddhapramukhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582396 (0.017):
191.032. upasaṃkramya purastādbhikṣusaṃghasya<192> prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ/ / 192.001. atha sahasodgato gṛhapatiḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ buddhapramukhaṃ
nyaṣīdat || / 5.4 niṣadya bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456242 (0.0):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat || niṣadya bhagavān
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453243 (0.011):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618468 (0.011):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat* niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22234410 (0.016):
bhagavān prajñapta evāsane. nyaṣīdad bhagavān prajñapta evāsane. niṣadya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649018 (0.018):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470030 (0.018):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470721 (0.018):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / otalāyanena bhikṣavo brāhmaṇena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218831 (0.018):
sannipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / amukasya bhikṣavo bhikṣoś cīvaraṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224018 (0.018):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / adyāhaṃ bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335560 (0.018):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / satyaṃ yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ antargṛhe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764665 (0.018):
bhikṣusaṃghaṃ saṃnipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / śrutaṃ mayā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300014 (0.018):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194479 (0.018):
atha bhagavāṃs tad eva pravāraṇāyāṃ pañcadaśyāṃ purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981812 (0.018):
purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24469502 (0.020):
vinodanāya mārgād avakramya bhikṣusaṃghasya madhye prajñapta evāsane / nyaṣīdat || niṣadyāyuṣmān mahākāśyapo bhikṣūn āman)tr(a)y(ate ||)
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233814 (0.022):
'rthāyāsanaṃ prajñapayaty evaṃ cāha. niṣīdatāṃ bhagavān prajñapta evāsane. / nyaṣīdad bhagavān prajñapta evāsane. niṣadya bhagavāṃ śarabhaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22234198 (0.022):
prajñapayaty evaṃ cāha. niṣīdatāṃ bhagavān prajñapta evāsane. nyaṣīdad / bhagavān prajñapta evāsane. niṣadya bhagavāṃ pīṭhaṃ parivrājakam idam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648680 (0.025):
svo vihāras tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramya prajñapta evāsane nyaṣīdat; / niṣadya bhagavān yaśasam agrakulikaputraṃ dharmayayā kathayā sandarśayati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.025):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.027):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
ka ānandodyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ n(agara)ṃ māpayitum || / 5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452550 (0.0):
5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452759 (0.029):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451160 (0.031):
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453093 (0.032):
7.2 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yat tatrotsīdanadharmaṃ tat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452883 (0.035):
6.6 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavatas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452964 (0.035):
6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470289 (0.046):
50.17 (evaṃ deveti varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro rājño
nagaraṃ māpayituṃ vṛjīnāṃ pratighātārtham || / 5.6 sādhu sādhv (ānanda + + varṣā)kāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yathā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452554 (0.0):
5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ / pāṭaligrāmakaṃ nagaraṃ māpayituṃ vṛjīnāṃ pratighātārtham || tadā
(devais trāyastriṃśaiḥ sārdham) + + + + + + + || / 5.7 (atrāham āna)ndādrākṣam āvasathe divāvihāropagat(aḥ pāṭaligrāmake
mahāśakyamahāśa)kyā devatā vas(tū)ni p(rat)i(gṛhṇanti ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452714 (0.047):
5.11 asminn ānanda pāṭaligrāmake mahāśakyamahā(śa)kyā devatā vastūni
5.8 (yasminn ānanda pradeśe mahāśakyamahāśakyā de)vatā vastūni
pratigṛhṇanti m(ahāśakyānāṃ manuṣyāṇāṃ tasmin pradeśe) c(i)ttaṃ krāmati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452720 (0.042):
5.11 asminn ānanda pāṭaligrāmake mahāśakyamahā(śa)kyā devatā vastūni / pratigṛhṇanti || asmin pradeśe mahāśakyānāṃ manuṣyāṇāṃ cittaṃ kramiṣyati
yaduta vā(sāya ||) / 5.9 yasmin pradeśe madhyā devatā v(astū)ni pratigṛhṇanti madhyānāṃ
manuṣyāṇāṃ tasmin pradeśe cittaṃ krāmati yaduta vāsāya ||
5.10 yasmi(n pra)d(e)śe nīcā devatā vastūni pratigṛhṇanti nīcānāṃ
manuṣyāṇāṃ tas(min) pradeśe cittaṃ krāmati yaduta vāsāya ||
5.11 asminn ānanda pāṭaligrāmake mahāśakyamahā(śa)kyā devatā vastūni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452652 (0.047):
5.7 (atrāham āna)ndādrākṣam āvasathe divāvihāropagat(aḥ pāṭaligrāmake / mahāśakyamahāśa)kyā devatā vas(tū)ni p(rat)i(gṛhṇanti ||)
pratigṛhṇanti || asmin pradeśe mahāśakyānāṃ manuṣyāṇāṃ cittaṃ kramiṣyati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452671 (0.042):
5.8 (yasminn ānanda pradeśe mahāśakyamahāśakyā de)vatā vastūni / pratigṛhṇanti m(ahāśakyānāṃ manuṣyāṇāṃ tasmin pradeśe) c(i)ttaṃ krāmati
yaduta vāsāya || / 5.12 yāvad evānandāryā āvāsā ā(ryā) vyavahārā āryā vāṇir yathaitad agraṃ
bhaviṣyati puṭabh(edanā)nāṃ yaduta pāṭaliputraṃ nagaraṃ ||
5.13 tasya trayo 'ntarāyā veditavyā agnito 'py udakato ('py a)bhyantarato
'pi mithobhedāt || / 6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451160 (0.009):
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452883 (0.009):
tūṣṇīṃbhāvena || / 6.6 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavatas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452964 (0.009):
evāsane nyaṣīdat || / 6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453093 (0.009):
prakrāntaḥ || / 7.2 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yat tatrotsīdanadharmaṃ tat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470289 (0.019):
50.17 (evaṃ deveti varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452546 (0.026):
5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452618 (0.029):
5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453027 (0.050):
6.11 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya tad dānam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453140 (0.050):
7.4 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya cetasā cittam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470684 (0.054):
l(i)cchavayaḥ kāpilav(āstavyāḥ śākyā varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452900 (0.060):
6.7 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras tām eva rātriṃ śuciṃ praṇītaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453109 (0.063):
7.3 atha varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasyaitad abhavat ||
magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭaligrāmakam anuprāptaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452071 (5.960):
4.3 aśrau(ṣu)ḥ pāṭa(ligrāmī)y(ak)ā brāhmaṇagṛhapata(y)o (bhagavān gautamo / magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ pāṭaligrāmake
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451911 (0.033):
bhagavān sārdhaṃ bhikṣusaṃghena magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran antarā / ca pāṭaligrāmakam antarā ca rājagṛhaṃ rājāgārake rātrīṃ viharati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653972 (0.038):
yāvad bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāpto
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984870 (0.042):
atha bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218691 (0.043):
tato bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ carann āṭavikām anuprāptaḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455168 (0.046):
15.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran vaiśālīm anuprāpto
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984592 (0.046):
bhikṣusaṃghapuraskṛtaḥ, magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gayām / anuprāptaḥ gayāyāṃ viharati; (A 457a) rājñā bimbisāreṇa bhagavataḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454598 (0.051):
13.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran veṇugrāmakam anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471520 (0.052):
śramaṇo gautamaḥ śūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896977 (0.053):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ / caran kāśiṣu janapadeṣu cārikāṃ prakrāmat / atha gayāyāṃ bodhimaṇḍasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458439 (0.053):
27.4 atha bhagavān malleṣu janapadeṣu caryāṃ caran ta(trāntarā ca pāpām)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471486 (0.054):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468432 (0.055):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ carann ādirājyam anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467705 (0.057):
buddho bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467739 (0.057):
bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ / vārāṇasyāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453764 (0.058):
10.3 (atha bhagavān vṛjiṣu janapade)ṣu caryāṃ caran vaiśālim anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499340 (0.060):
atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499358 (0.060):
brāhmaṇagṛhapatayo bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm / anuprāpto vaiśālyāṃ viharati markaṭahradatīre kūṭāgāraśālāyām iti / śrutvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499379 (0.060):
ca punar ekadhye sannipatya kathayati / bhavantaḥ śrūyate bhagavān vṛjiṣu / janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ viharati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499443 (0.060):
bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
pā(ṭa)ligrāmake viharati pāṭalake caitye || (paryu)pā(sate ta)ṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452077 (0.006):
magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran pāṭa)ligrāmakam anuprāptaḥ pāṭaligrāmake / viharati pā(ṭa)lake caitye ||
pāṭaligr(āmīyakā brāhmaṇagṛha)patayaḥ || / 6.2 śrutvā ca punaḥ pāṭaligrāmakān niṣkramya yena bhagavāṃs t(e)nopajagāma
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458664 (0.003):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451203 (0.024):
upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekānt(a)sthit(a) ā(yuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454006 (0.024):
10.16 ath(ā)mrap(ā)lir yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220841 (0.024):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221044 (0.024):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222167 (0.024):
śāriputreṇa sārdham antarākathāsamudāhāras tat sarvam udgṛhya paryavāpya / yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223551 (0.024):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232048 (0.024):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232813 (0.024):
utthāyāsanāt prakrāntaḥ. athānāthapiṇḍado gṛhapatir yena bhagavāṃs / tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664973 (0.024):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668144 (0.024):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558086 (0.034):
viharatyasmākamevārāma iti/ / 117.001. śrutvā ca punaḥ śrāvastyā niṣkramya yena
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221259 (0.037):
dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavantam idam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643725 (0.037):
kālyate eva yena bhagavāṃstenopajagāma, upetya svayameva bhagavato
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452096 (0.038):
4.4 (śrutvā ca punaḥ saṃ)ghāt saṃghaṃ pūgāt pūgaṃ saṃ(gamya samāgamya / pāṭaligrāmakān niṣkramya yena) bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458044 (0.038):
pāpāyā niṣkramya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ ||) / 26.6 (upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466581 (0.040):
vyākaraṇā(ya ||) / 40.6 (śrutvā ca punaḥ kuśinagaryā niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643794 (0.047):
avatīrya padbhyāmevārāmaṃ prāvikṣat, praviśya ca yena / bhagavāṃstenopajagāmopetya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647792 (0.047):
padbhyāmeva jambūvanaṃ praviveśa, (KpSū 103) praviśya ca yena / bhagavāṃstenopajagāma, upetya bhagavataḥ pādau śīrasābhivandya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650772 (0.049):
tatkāṅkṣāyitatvaṃ prativinodayitum* | śrutvā ca punaḥ kuśinagaryā / niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ ||
|| upetya bhagavat(ā) sā(r)dh(aṃ) s(aṃ)mukh(aṃ saṃ)m(o)dan(īṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458664 (0.022):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451203 (0.039):
upasthānaśālāyāṃ sannipātayitvā yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt || ekānt(a)sthit(a) ā(yuṣmān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454006 (0.039):
10.16 ath(ā)mrap(ā)lir yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220841 (0.039):
NidSa 17.1 anyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221044 (0.039):
NidSa 19.2 athāyuṣmān sandhākātyāyano yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222167 (0.039):
śāriputreṇa sārdham antarākathāsamudāhāras tat sarvam udgṛhya paryavāpya / yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223551 (0.039):
NidSa 24.25 athānyataro bhikṣur yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt | ekāntasthitaḥ sa bhikṣur
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232048 (0.039):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232813 (0.039):
utthāyāsanāt prakrāntaḥ. athānāthapiṇḍado gṛhapatir yena bhagavāṃs / tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664973 (0.039):
abhikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668144 (0.039):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27452281 (0.054):
yena bhagavāṃs tenopajagmur upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā yathā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221688 (0.054):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233724 (0.054):
pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya / bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan. ekāṃtaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
saṃra(ṃ)j(anīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisār)yaikānte nyaṣīdat ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458672 (0.037):
śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat ||) / 28.4 (ekāntaniṣaṇṇaṃ putkasaṃ mallamahāmātraṃ bhagavān āmantrayate ||)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499052 (0.038):
bhagavatā sārdhaṃ saṃmodanīṃ saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte / nyaṣīdat* / atha vairaṭṭasiṃho brāhmaṇo yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450452 (0.038):
saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte nyaṣīdat |)
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625797 (0.038):
niṣaṇṇāḥ/ apy aikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya^ekānte niṣaṇṇāḥ/ apy aikasyā bhagavataḥ purataḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617213 (0.038):
318.016. apyaikatyā bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃrañjanīṃ saṃmodinīṃ / vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇāḥ/
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221749 (0.039):
dharmeṣv anudharmam | na ca me viheṭhitavān dharmādhikārikīṃ kathāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222407 (0.045):
saṃmukhaṃ sammodanīṃ saṃraṃjanīṃ kathāṃ vividhām upasaṃhṛtyaikānte / nyaṣīdat | ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān mahākoṣṭhila āyuṣmantaṃ śāriputram idam
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232872 (0.048):
sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃraṃjanīṃ kathāṃ vividhām upasaṃhṛtya, / ekānte nyaṣīdad. ekāntaniṣaṇṇo dīrghanakhaḥ parivrājako bhagavantam idam
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473164 (0.050):
saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāmupasaṃsṛtya [kānte nyaṣīdat / ekānte
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2506245 (0.051):
nāsambhāvanāsīd itīdam eva viṣīdan marmatām aticakrāma iti | [17] kathāṃ
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797293 (0.052):
anekaśatasahasrakṛtvaḥ pradakṣaṇīkṛtyaikānte nyaṣīdat* ekāntaniṣaṇṇaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801260 (0.052):
śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇaṃ kalyāṇabhadrikaṃ gṛhapatiṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879629 (0.053):
bahagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ / vyatisāryaikante nyaṣīdat. ekāntaniṣaṇṇo jātiśroṇo brāhmaṇo bhagavantam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651588 (0.055):
463.017. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ/ / 463.018. ekāntaniṣaṇṇaṃ ghoṣilaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012736 (0.055):
upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ sukhasaṃbhāvanāyāṃ saṃrajanīyāṃ vividhāṃ / kathāṃ vyatisāryaikānte niṣaṇṇaḥ śuko māṇavas taudeyaputro bhagavantam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535456 (0.056):
vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ/ / 047.020. tato bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551580 (0.056):
vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ/ / 096.027. ekāntaniṣaṇṇa uttaro māṇavo bhagavantamidamavocat rājā bhadanta
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113222 (0.057):
athābṛhakāyikā devatā mama pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdann / ekāntaniṣaṇṇā Abṛhakāyikā devatā ahaṃ dhārmyā kathayā saṃdarśayāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549755 (0.057):
091.013. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/ / 091.014. ekāntaniṣaṇṇaṃ viditvā rājānaṃ māgadhaṃ śreṇyaṃ bimbisāraṃ
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511547 (0.060):
śirasābhivandya bhagavantaṃ anekaśatasahasrapradakṣaṇīkṛtyaikānte nyaṣīdat / | ekānte niṣaṇṇaśca sucandro gṛhapatirlabdhāvasaro bhagavantametadavocat |
6.3 ekāntaniṣaṇṇaṃ varṣākāraṃ brāhmaṇamagadha(ma)hāmātraṃ bhagavān dhārmyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450457 (0.050):
saṃraṃjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisāryaikānte nyaṣīdat |) / 1.9 (ekānte niṣaṇṇo varṣākāro brāhmaṇamagadhamāhāmā)tr(o) bhagava(n)tam
kathayā sandarśayati samādāpayati samutte(jayati saṃ)praharṣayati ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466346 (0.012):
38.2 (ekāntaniṣaṇṇān) kauśināgarān mallān (bhagavān dhārmyā kathayā / sandarśayati samādapayati samuttejayati saṃpraharṣayati ||)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654852 (0.014):
ekānte niṣaṇṇaṇ; ekānte niṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān / dharmyayā kathayā sandarśayati samādāpayati ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649076 (0.016):
vanditvā ekānte nyaṣīdat; ekānte niṣaṇṇam agrakulikaṃ gṛhapatiṃ bhagavān / dharmayayā kathayā sandarśayati, samādāpayati, samuttejayati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454249 (0.027):
11.11 (ekāntaniṣaṇṇān vaiśālakāl licchavīn bhagavān dhārmyā kathayā / sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458058 (0.027):
ekāntaniṣaṇṇān bhagavān dhārmyā kathayā sandarśayati samādāpayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538018 (0.028):
056.010. ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ prasenajitaṃ kauśalaṃ bhagavān dharmyayā / kathayā saṃdaraśyati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536348 (0.037):
051.006. ekāntaniṣaṇṇamanāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538489 (0.037):
058.008. ekāntaniṣaṇṇān saṃbahulāñ śrāvastīnivāsino vaṇijo bhagavān / dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538538 (0.037):
058.013. saṃbahulāñ śrāvastīnivāsino vaṇija āyuṣmānānando dharmyayā / kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549766 (0.037):
bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556901 (0.037):
113.018. śuśumāragirīyakān brāhamaṇagṛhapatīn dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557072 (0.037):
114.002. atha bhagavāñ śuśumāragirīyakān brāhmaṇagṛhapatīn dharmyayā / kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558102 (0.037):
117.003. ekāntaniṣaṇṇamanāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577044 (0.037):
175.026. ekāntaniṣaṇṇaṃ bandhumantaṃ rājānaṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577309 (0.037):
176.018. atha vipaśyī samyaksambuddho 'naṅgaṇaṃ gṛhapatiṃ dharmyayā / kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582286 (0.037):
191.022. ekāntaniṣaṇṇaṃ sahasodgataṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644606 (0.037):
440.013. ekāntaniṣaṇṇaṃ jīvakaṃ kumārabhūtaṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651595 (0.037):
463.018. ekāntaniṣaṇṇaṃ ghoṣilaṃ gṛhapatiṃ bhagavān dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651716 (0.037):
463.029. athāyuṣmāñchāriputraḥ śrīmatīṃ devīṃ dharmyayā kathayā / saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576913 (0.037):
175.014. ekāntaniṣaṇṇamanaṅgaṇaṃ gṛhapatiṃ vipaśyī samyakasmbuddho / dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/
anekaparyāyeṇa dhārmyā kathayā sandarśayitvā samādāpa(yi)tvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536353 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 051.007. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538024 (0.032):
kathayā saṃdaraśyati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 056.012. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538493 (0.032):
dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 058.010. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538543 (0.032):
kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 058.015. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549771 (0.032):
bhagavān dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati / saṃpraharṣayati/ / 091.015. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556906 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 113.019. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557077 (0.032):
kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 114.004. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558107 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 117.004. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576919 (0.032):
dharmyayā kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 175.015. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577049 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 175.027. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577314 (0.032):
kathayā saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 176.020. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582291 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 191.024. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644611 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 440.015. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651600 (0.032):
saṃdarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati/ / 463.019. anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452470 (0.033):
sandarśayati samādāpayati samuttejayati saṃpraharṣayati || anekaparyāyeṇa / dhārmyā kathayā sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801273 (0.050):
saṃpraharṣayati; anekaparyāyeṇa dharmyayā kathayā saṃdarṣya (MSV III 133)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458075 (0.050):
'bhūt sannipatitaḥ || atha bhagavān pāpīyakān mallān anekaparyāyeṇa / dhārmyā kathayā sandarśayitvā samādāpayitvā samuttejayitvā
samuttejayitvā saṃpraharṣayi(t)vā tūṣṇīm abhūt || / 6.4 atha v(arṣākā)ro brāhmaṇamagadhamahāmātra utthāyāsanād ekāṃsam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631770 (0.0):
samādāpayati | atha sa rājā labdhaprasāda utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699630 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361544 (0.0):
mahāsattvaḥ saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ | utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470135 (0.0):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533467 (0.0):
039.011. atha vāsavo rājā utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533695 (0.0):
039.032. atha dhanasaṃmato rājā utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535521 (0.0):
047.024. abhiprasanno 'thendro brāhmaṇa utthāyāsanāt ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537182 (0.0):
053.027. atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552230 (0.0):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552593 (0.0):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556921 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558119 (0.0):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576932 (0.0):
175.016. athānaṅgaṇo gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098755 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845794 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113420 (0.0):
athaikatyā Akaniṣṭhakāyikā devatā utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038206 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607992 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608419 (0.0):
saṃniṣaṇṇaśca kumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ | sa / utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611719 (0.0):
bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629532 (0.0):
dharmaiḥ samādāpayati | atha sa labdhaprasāda utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470644 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471633 (0.0):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536373 (0.0):
051.008. anāthapiṇḍado gṛhapatih utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537190 (0.0):
053.027. atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558127 (0.0):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582313 (0.0):
191.025. atha sahasodgato gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651617 (0.0):
463.020. atha ghoṣilo gṛhapatirutthāyāsanādyena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavāñchvo 'ntargṛhe
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452495 (0.0):
uttar(āsa)ṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458120 (0.0):
'ciraprakrāntān pāpīyakān mallān viditvotthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ / kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||)
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422685 (0.002):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat yaduktaṃ bhagavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754895 (0.002):
| yāvad atha + āyuṣmān upālir yena bhagavān tena + añjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat | yad uktaṃ bhagavatā + asya bhikṣor evaṃ mahānti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950641 (0.002):
yāvad athāyuṣmān upālir yena bhagavān tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat | yad uktaṃ bhagavatāsya bhikṣor evaṃ mahānti kuśalamūlāni |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845806 (0.002):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat sarvasattvānāṃ bhagavaṃstathāgata
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435239 (0.003):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046846 (0.004):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / ahaṃ bhagavan atra sthāne notrasiṣyāmi, na saṃtrasiṣyāmi, na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552452 (0.004):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552605 (0.004):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat ahaṃ bhadanta bhagavantamadhyeṣe 'sādhāraṇāyām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648046 (0.004):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhagavan"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090005 (0.004):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ahamapi bhadanta bhagavan sarasvatī mahādevī tasya
avocat || / 6.5 adhivāsayatu me bhavāṅ gautamaḥ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470652 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat* / adhivāsayatu me bhagavan gautama śvo 'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471636 (0.0):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505507 (0.0):
tenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536374 (0.0):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537191 (0.0):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavānāryamahākāśyapamuddiśya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558128 (0.0):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651618 (0.0):
463.020. atha ghoṣilo gṛhapatirutthāyāsanādyena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me bhagavāñchvo 'ntargṛhe
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458128 (0.0):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||) / 26.9 (adhivāsayatu me bhagavāñ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629532 (0.011):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat*: adhivāsayatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582314 (0.011):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479629 (0.013):
gṛhapatir utthāyāsanāt pūrvavad yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223085 (0.013):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha viśākhā mṛgāramātā utthāyāsanād yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654056 (0.018):
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660897 (0.018):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat: adhivāsayatu me
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454347 (0.023):
11.23 (adhivāsayatu no bhagavāñ śvo bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃghena ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644633 (0.024):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadvocat adhivāsayatu me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499487 (0.026):
yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat* / / adhivāsayatu bhagavān me śvo 'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃgheneti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499683 (0.026):
atha dhanikapatnī utthāyāsanād yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499827 (0.026):
'ntargṛhe bhaktena sārdhaṃ bhikṣusaṃgheneti / adhivāsayati bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499975 (0.026):
atha dhanikasnuṣā utthāyāsanād yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
adhivāsayati bha(ga)vān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453111 (0.025):
7.3 atha varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasyaitad abhavat ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453028 (0.026):
6.11 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya tad dānam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453141 (0.026):
7.4 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya cetasā cittam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452948 (0.036):
bhikṣusaṃghapuraskṛto yena varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470947 (0.052):
51.15 aṣṭamaṃ bhāgaṃ varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasyānuprayacchati
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453209 (0.064):
7.7 atha varṣākāro brāhmaṇama(ga)dhamahāmātro yena dvār(eṇa bhagav)ā(n)
tūṣṇīṃbhāvena || / 6.6 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavatas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451161 (0.0):
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452964 (0.0):
evāsane nyaṣīdat || / 6.9 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453093 (0.0):
prakrāntaḥ || / 7.2 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro yat tatrotsīdanadharmaṃ tat
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452759 (0.009):
6.1 aśrauṣīd varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātraḥ || bhagavān gautamo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470289 (0.013):
50.17 (evaṃ deveti varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452546 (0.023):
viditvā bahir āvasathasya pādau prakṣālyāvasathaṃ praviśya nyaṣīdat || / 5.2 (tena samayena varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452618 (0.035):
5.5 varṣākāro bhadanta brāhmaṇamagadhamahāmātra udyuktaḥ pāṭaligrāmakaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470684 (0.045):
l(i)cchavayaḥ kāpilav(āstavyāḥ śākyā varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātras
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453027 (0.049):
6.11 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya tad dānam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453140 (0.049):
7.4 atha bhagavān varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasya cetasā cittam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453109 (0.055):
7.3 atha varṣākārasya brāhmaṇamagadhamahāmātrasyaitad abhavat ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471662 (0.062):
tūṣṇīṃbhāvena / athāgnidatto brāhmaṇarājo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474279 (0.062):
tūṣṇīṃbhāvena / athāgnidatto brāhmaṇarājo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaṃ
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā (bhagava)to bhāṣitam abhinandyānumodya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471669 (0.026):
tūṣṇīṃbhāvena / athāgnidatto brāhmaṇarājo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644665 (0.026):
440.018. atha jīvakaḥ kumārabhūto bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavato 'ntikāt prakrānto yenāyuṣmānāndastenopasaṃkrāntaḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451166 (0.026):
1.43 atha varṣākāro brāhmaṇamagadhamahāmātro bhagavato bhāṣitam / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ ||
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295979 (0.026):
Poṣ-v 3.11. atha saṃbahulā rājagṛhīyakā upāsakā bhagavataḥ / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879719 (0.026):
jātiśroṇo brāhmaṇo bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215011 (0.030):
NidSa 1.11 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215254 (0.030):
NidSa 2.11 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan / / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215646 (0.030):
NidSa 3.17 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216033 (0.030):
NidSa 4.17 atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | / abhinandyānumodya bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474281 (0.037):
tūṣṇīṃbhāvena / athāgnidatto brāhmaṇarājo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagava