View original HTML file with complete header information
āryaśālistambakamahāyānasūtraṭīkā / (saṃskṛta - punaruddhāraḥ)
āryaśālistambakamahāyānasūtraṭīkā / (saṃskṛta - punaruddhāraḥ)
bhāratīyabhāṣāyām - āryaśālistambakamahāyānasūtraṭīkā |
bhoṭabhāṣāyām - hphagaspā - salu - jaṅapā - śesvyavā - thegpā - chenapoī -
doī - gyācher bśadpā / atha śālistambavibhāṣāyāḥ prathamaṃ paṭalam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515735 (0.025):
atha śālistamba-vibhāṣāyā dvitīyaṃ paṭalam |
nama āryamañjuśrīkumārabhūtāya | / tatra 'anantācintyaguṇyaṃ hi' ityādiṣu anantaguṇyamiti guṇaṃ hi
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28752021 (0.050):
(bhoṭabhāṣāyāmdbu ma la 'jug paī bśad pa śes vyava) / āryamañjuśrīkumārabhūtāya namaḥ /
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3277235 (0.062):
Mañjuśrījñānasatvasya Paramārthā Nāmasaṃgītiḥ / namo mañjuśrīkumārabhūtāya / atha vajradharaḥ śrīmān $ durdāntadamakaḥ paraḥ &
Manjusrinamasamgiti (manjn1pu.htm.txt) 27556444 (0.062):
Mañjuśrījñānasatvasya Paramārthā Nāmasaṃgītiḥ / namo mañjuśrīkumārabhūtāya / atha vajradharaḥ śrīmān durdāntadamakaḥ paraḥ /
balābhayāsaṃsṛṣṭādiguṇārthe devamanuṣyaiḥ pariceyatvāt, sevyatvāt,
abhyasanīyatvād, bhāvanīyatvāt, sākṣātkaraṇīyatvāt prāptakaraṇīyatvācca
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22481667 (0.056):
mahājanaparigrahatvenāvivakṣitatvāt, tatpariprahaviśeṣasyaiva / vivakṣitatvācca /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18337191 (0.057):
tatrāpi tasyāḥ sādhayiṣyamāṇatvāt / / jñānavattvāt, prayatnavattvāt, kartṛtvādvā /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11614766 (0.063):
tayor apy evaṃlakṣaṇakatvena dharmatvaprasaṅgāt. kartṛphaladāyīti
guṇāḥ | te guṇāstu bahavaḥ | anantācintyeti samastaṃ padam |
acintyaguṇatvaṃ tu / śrāvaka-pratyekabuddha-sarva-pṛthagjana-sarvatārkikagaṇa-cittagocaraṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9565204 (0.033):
saṃvṛttyā ca mārga bhāvayati iti / / anyathā śrāvakapratyekabuddhabodhisattva [buddha]pṛthagjanādivyavasthā"
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567924 (0.033):
vidyāvimuktiniśrito bhavati, na vimuktijñānadarśananiśrito bhavati, na / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhabhūminiśrito bhavati, na
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449342 (0.040):
bhavati sarvasatvādhipatir bhavati | / sarvabuddhapratyekabuddhaśrāvakārhadguṇasamāgato (Tbks 4r3) bhavati |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565410 (0.042):
nātmadhātuṃ na sattvadhātuṃ na dharmadhātumupaiti nopādatte / na / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhasamyaksaṃbuddhabhūmimupaiti, nopādatte / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568898 (0.042):
saṃyujyate na visaṃyujyate / nābhijñābhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhabhūmibhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate /
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28753497 (0.045):
Madhy_1.6 // / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhasarvabhūmyatītatvāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107486 (0.046):
samanujñaḥ. tena ca śīlena na kaṃcid dharmaṃ parāmṛśati. śrāvakatvaṃ vā / pratyekabuddhatvaṃ vā buddhatvaṃ vā prāg eva anye kecit. evaṃ khalu
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882178 (0.052):
atibahūni liṅgāni tatrādyaṃ tāvadāha yā cetyādinā / caturdhā bhūmiḥ / / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhabuddhasambandhāt / iyaṃ caturvidhāpi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12563956 (0.052):
acintyeyaṃ bodhisattvasya prajñāpāramitācaryā / / śrāvakapratyekabuddhadharmācintyatayā acintyeyaṃ bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115884 (0.054):
śrāvakapratyekabuddhaguṇā na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564915 (0.054):
/ abhāvyā pṛthagjanabhūmiḥ, abhāvyāḥ / śrāvakapratyekabuddhabodhisattvabhūmayaḥ, abhāvyāḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566072 (0.055):
pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhabhūmīrālambate / na / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhadharmānālambate / na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11895553 (0.056):
sati anyeṣām api dharmāṇām alābhaḥ pṛthagjanatvam iṣyate buddho 'pi / śrāvakapratyekabuddhasaṃtānikair āryadharmair asamanvāgamāt anāryaḥ syāt.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28707791 (0.056):
sarvakāmaguṇarativīṇātantryaḥ saṃchidyante, / sarvaśrāvakapratyekabuddhacaryāguṇakathāśca saṃnirūdhyante / tadyathā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561328 (0.057):
nidarśanena / na śrāvakadharma na pratyekabuddhadharma, na
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9573717 (0.057):
daśakuśalakarmapathāḥ pariṇāmanādipariśuddhiviśeṣeṇa / śrāvakapratyekabuddhabodhisattvabuddhatvavāhakā bhavantīti nirdiṣṭam /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2902836 (0.058):
jñeyāvaraṇakarmavāsanāprahīṇatvātsarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ naikayānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253716 (0.059):
mahāsattvasya prajñāpāramitāpratisaṃyuktan dharman deśayet, sa / sarvaśrāvakayānikānāṃ sarvapratyekabuddhayānikānāṃ pudgalānāṃ kuśalamūlam
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28756379 (0.059):
vistareṇoktavat ato 'nenaprakāreṇa taddaśakuśalamārgātiriktaṃ / pṛthagjanaśrāvakapratyekabuddhabodhisattvānāṃ yathāyogam abhyudayasya
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912206 (0.060):
sarvabhāvasvabhāvalakṣaṇavyudāsātsamāpadyante, na tu / śrāvakapratyekabuddhāḥ / teṣāṃ hi śrāvakapratyekabuddhānāmābhisaṃskārikī
samatikramaṇāt | tataḥ so 'nantācintyaguṇa samanvitaḥ | katama iti cet,
ucyate - sambuddhaṃ karuṇātmakam | ityuktam | samyagaviparyastañca
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6870021 (0.045):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha- śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27250881 (0.045):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.052):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.052):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.052):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.060):
anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523758 (0.062):
duḥkha-satyam-anityatā-duḥkhatā-śūnyatā-nairātmya-samyaganudarśanajñānena
duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.019):
hita-paricchinna-svarūpatvād ātmastuti-parapaṃsanavihīnā / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.019):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.019):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.031):
buddhadharmasaṃghaśabdamadhitiṣṭhiti, tasmāt śabdasvarād / anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.044):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6870021 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha- śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27250881 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514976 (0.047):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515039 (0.053):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744448 (0.061):
yatra pudgalanairātmyaṃ dharmanairātmyamityapi | / kalpanāyā viviktatvaṃ yuganaddhasya lakṣaṇam || Pk_5.10 ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513492 (0.063):
prayojanam - hetupratyayārthāvagamārthaṃ / pudgala-nairātmya-dharmanairātmya-grāhya-grāhakābhāvāva gamāt
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9565834 (0.064):
tatra yāvat pudgaladharmanairātmyatvaṃ na sākṣātkaroti, kevalaṃ
avabodhatvād buddhaḥ | / praphullakamalavad buddhervikāsād buddho, bodhatvād vā buddhaḥ |
ajñānanidrā suptajaganmadhye jāgratapuruṣavat,
yathāvadaviparyastasamyagjñānodayād buddha iti | athavājñajanāvabodhanād
buddhaḥ | yathā - parādhīnasya svayameva / pratisaṃvedana-dharmatattvāva-bodhavad unmārgabhrāntacittasya
saṃsārāṭavīkāntāre janma-jarā-vyādhi-maraṇādi-pīḍitasya
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12054877 (0.036):
garbhajanmavyādhijarāmaraṇasaṃsāramahābhayāt tārayati trāyate ca tasmād
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444640 (0.037):
rāgādikleśagaṇaḥ samupajāyate, tasmāt karma, tato janma, tataśca / vyādhijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca prajāyante /
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15579664 (0.047):
janmajarāmaraṇarogaduḥkhādigrāhādapārādavidyāmahodadhervidyāplavena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776705 (0.052):
praty utpanna janma abhinirvṛttaṃ jarā vyādhi maraṇa śoka ākara bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26971155 (0.052):
vipulaprītiprāmodyavegān vivardhayamānaḥ pratyutpannajanmābhinirvṛttaṃ / jarāvyādhimaraṇaśokākarabhūtaṃ saṃyogaviyoganidhānabhūtaṃ samucchrayaṃ |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552907 (0.053):
sukha-duḥkha-rāga-dveṣa-bhayābhimāna-pramādonmāda-śoka-moha-lobha-mātsaryerṣyāva-māna-kṣut-pipāsādhi-vyādhi-janma-jarā-maraṇādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696821 (0.055):
sukha duḥkha rāga dveṣa bhayābhimāna pramādonmāda śoka moha lobha mātsaryerṣyāva māna kṣut pipāsādhi vyādhi janma jarā maraṇādayaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457603 (0.055):
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanam saśarīratve / janmamṛtyujarāvyādhiduḥkharūpasya doṣasyāvarjanīyatvānusaṃdhānam //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28699609 (0.056):
vipulaprītiprāmodyavegān vivardhayamānaḥ pratyutpannajanmābhinivṛttaṃ / jarāvyādhimaraṇaśokakarabhūtaṃ saṃyogaviyoganidhānabhūtaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457592 (0.058):
ātmīyābhimānarahitatvaṃ ca vivakṣitam / / janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanam saśarīratve
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5846520 (0.059):
dehādidharmānjanmamaraṇajarāvyādhyādīnātmani dharmiṇi adhyastadehādibhāve
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25499026 (0.059):
anyonyadharmāṃścādhyasya anyonyasmindharmiṇi dehādidharmān / janmamaraṇajarāvyādhyādīnātmani dharmiṇi adhyastadehādibhāve samāropya,
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22933981 (0.061):
anahaṃkāro 'haṃkārābhāva eva ca | / janma mṛtyu jarā vyādhi duḥkha doṣānudarśanaṃ janma ca mṛtyuś ca jarā ca
vividhadarśanagahanavane kleśāśīviṣabhayāplutāna itastataḥ paribhramato
'nyāṃścāpi sanmārge sanniveśya mokṣānuttaramahānagare praveśakāritvād
buddha iti | / karuṇātmakamiti tu karuṇasvabhāvam | kleśakarmaduḥkhanivārakatvāt karuṇaḥ
| yasmin karuṇātmakatvaṃ svabhāvataḥ sa karuṇātmakaḥ | sa sambuddhaḥ ;
karuṇātmakatāyā api bhūtatvāt saṃbuddhaḥ karuṇātmakaḥ | tasmāt taṃ buddhaṃ
karuṇātmakaṃ praṇipatya śālistambamiti ityuktam | praṇipatyeti
samyakpūjayitvā vandanā-gaurava-pravaṇatayā praṇipatya | praṇipatya kiṃ
karomīti cet- śālistambamiti sūtrasya upanibaddhaśāstrakārikāṃ pravakṣyāmi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513378 (0.044):
śālistambasūtropanibaddha-śāstra-kārikām | śāstraṃ racayitum ādau
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513758 (0.050):
kākadantaparīkṣāvat | svaśāstāraṃ praṇamya śālistambasūtropanibaddhāṃ / śāstrakārikāṃ pravakṣyāmīti ukte | katamā ca sā iti cet - munī
| ityuktam | tatra anantācintyaguṇyo hi ityanena svārthasampattirdarśitā |
karuṇātmaka ityanena parārthasampattiruktā | sambuddhaṃ iti buddho hi
(adhigatārthatvāt) sarvajña eva | 'anantācintyaguṇyaṃ hi' ityanena
rāgādirahitatvam, kleśopakleśānāmaguṇānāṃ guṇavirodhatvāt | tasmāt tādṛśaṃ
sarvajñaṃ viraktaṃ sambuddhaṃ karuṇātmaka iti yaḥ sarvaṃjānan vītarāgaḥ,
sa ācāryamuṣṭerabhāvād aparān yathāvagataṃ dharmaṃ diśati | anena tu
parahitakāritvāt parārthopasampadā diṣṭā | evaṃ svaparārthopasampannaṃ taṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879492 (0.060):
samāsatastvātmahita pratipattisampat parahita [pratipatti ]sva / parahitapratipattisampadaścāsādhāraṇam / teṣām uttānā vivṛtā prajñaptā
sambuddhaṃ praṇamāmi | tathāpi, vivakṣitapadasya vidyamānatvād vivakṣuṇā
kimiṣyate? iti praśnaḥ | uttaraṃ - pravakṣyāmi | kiṃ vakṣyāmi? ucyate -
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880611 (0.060):
rūpādīnāṃ pramāṇāvattvāditi bhāvaḥ / tatkasyeti praśnaḥ / uttaraṃ rūpameva
śālistambasūtropanibaddha-śāstra-kārikām | śāstraṃ racayitum ādau
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513453 (1.192):
atroktau sambandhādayaścatvāraḥ santyeva | te ca katame? ucyate - / śālistambasūtropanibaddha-śāstrakārikāyāḥ vakṣyamāṇatvād atra sambandhaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513757 (0.010):
kākadantaparīkṣāvat | svaśāstāraṃ praṇamya śālistambasūtropanibaddhāṃ / śāstrakārikāṃ pravakṣyāmīti ukte | katamā ca sā iti cet - munī
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513295 (0.044):
karomīti cet- śālistambamiti sūtrasya upanibaddhaśāstrakārikāṃ pravakṣyāmi
sambandha-prayojana-abhidhānābhidheyacatuṣṭayaṃ kiṃ na nirvacanīyam?
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214402 (0.046):
vadadabhidheyavyutpattiprayojanasambandhārthatrayaṃ pratipadayati tatra
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214293 (0.060):
tasmādabhidheyabhāgaprayojanābhidhānasāmarthyāt sambandhādīni uktāni
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24493277 (0.060):
tasmād abhidheyabhāgaprayojanābhidhānasāmarthyāt sambandhādīni uktāni
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14749511 (0.063):
parānugrahapravṛttaḥ sanpratipādayatīti / evaṃ / saṃbandhābhidheyābhidhānaprayojanādaya upapāditā neha punaḥ
atra tadabhāvāt tadārambhaṇam anucitam | asambaddhāditvāt
pramattapralāpavad ityanārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti dharmī |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513428 (0.0):
asambandhāditvādanārambhaṇīyamiti | pramattapralāpavaditi upamā | evaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513590 (0.007):
cikitsādiśāstravad idaṃ śāstraṃ sambandhādisamanvitatvād, ārambhaṇīyameva| / ārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti ca dharmī | dharmadharmisādhāraṇo hi
dharmadharmisāmānyaṃ hi pakṣaḥ | asambaddhāditvāditi hetuḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513591 (0.034):
ārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti ca dharmī | dharmadharmisādhāraṇo hi
avabodhakatvāt hetuḥ, hetvarthasya tu avabodhakatvāt | tasmāt
asambandhāditvādanārambhaṇīyamiti | pramattapralāpavaditi upamā | evaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513402 (0.0):
atra tadabhāvāt tadārambhaṇam anucitam | asambaddhāditvāt / pramattapralāpavad ityanārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti dharmī |
vādine ucyate - asambandhāditvāditi yaduktaṃ ityuktahetorasiddham uktāyām
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 995170 (0.056):
sadvyavahārasya ca pramāṇavyāptatvāt / nāsti hetorasiddhatvamiti yaduktaṃ
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 432237 (0.057):
na hy uktavat svahetos tu $ syāc ca nāśaḥ sahetukaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvriu.htm.txt) 956200 (0.057):
na hy uktavat svahetos tu HSvs_[11.1]657a
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1583913 (0.057):
na hy uktavat svahetos tu syāc ca nāśaḥ sahetukaḥ /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1000932 (0.062):
nāstyasiddhatvamapi hetoḥ / / yathoktaṃ bhagavatā
atroktau sambandhādayaścatvāraḥ santyeva | te ca katame? ucyate -
śālistambasūtropanibaddha-śāstrakārikāyāḥ vakṣyamāṇatvād atra sambandhaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513378 (1.192):
kimiṣyate? iti praśnaḥ | uttaraṃ - pravakṣyāmi | kiṃ vakṣyāmi? ucyate - / śālistambasūtropanibaddha-śāstra-kārikām | śāstraṃ racayitum ādau
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513756 (0.049):
kākadantaparīkṣāvat | svaśāstāraṃ praṇamya śālistambasūtropanibaddhāṃ / śāstrakārikāṃ pravakṣyāmīti ukte | katamā ca sā iti cet - munī
syād eva | śālistambasūtramiti tīrthikādyanyeṣu granthaviśeṣaṇatayā
anupalabdhatvāt śāstramidaṃ buddhasambaddham | tasmāt hetvaertho 'siddha
eva | sambandhabhāvaśca prayojanasyāpyabhāve nāsti | tasmāduktam atra
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18479202 (0.050):
paropadeśarūpatayā svārthānumānābhāvaprasaṅgāt, tatra paropadeśābhāvāt, / tadabhāve sambandhāsiddes, tadasiddhāv anumānānutthānād iti. anumānāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10498551 (0.054):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva jagadviśeṣaṇaṃ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13302445 (0.054):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4966040 (0.056):
ucyate viśeṣaṇānām abhidhāne, na kiṃcid asti prayojanam ity uktam. / atrocyate naivaitāni viśeṣaṇāni, pṛthag evaitāni grahaṇādīni svaiḥ svair
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660676 (0.061):
tataśca bāhyatvābhāve tajjanyatvābhāve ca na tathā uktaṃ syāt , tatra ca / ta eva na kecit , tataśca kathamuktam arthāvabhāsasya sattāyāṃ na kvāpi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24310796 (0.063):
prakaraṇāntaratvādanantarasaṅgatyabhāve 'pi nakṣatiḥ // / nanu -------- prakaraṇasvarūpasyaivāsiddheḥ kutaḥ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3981685 (0.064):
parôpadeśa-rūpatayā svârthânumānâbhāva-prasaṅgāt, tatra parôpadeśâbhāvāt, / tad-abhāve sambandhâsiddes, tad-asiddhāv anumānânutthānād iti. anumānāt
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24493063 (0.064):
yasmāt prakaraṇābhidheyasya samyagjñānasya puruṣārthasiddhihetutvam uktam, / tasymāt prayojanam uktam iti dvir āvartanīyam | tac cātrārthāt
prayojanam - hetupratyayārthāvagamārthaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5366576 (0.050):
pratyayārthaḥ bhavati iti . etat api na asti prayojanam padaśabdaḥ
pudgala-nairātmya-dharmanairātmya-grāhya-grāhakābhāvāva gamāt
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11310162 (0.021):
sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā / pudgaladharmanairātmyajñānaṃ grāhyagrāhakābhāvataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4653550 (0.021):
sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā / pudgaladharma nairātmyajñānaṃ grāhyagrāhakābhāvataḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513852 (0.037):
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt / pudgaladharmayornairātmya-grāhyagrāhakābhāva-kalpanād 'idaṃ dhātutrayamapi
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1327032 (0.038):
pudgaladharmanairātmyayor apratipannavipratipannānām / aviparītapudgaladharmanairātmyapratipādanārthaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2893591 (0.042):
dharmanairātmyalakṣaṇānupraveśatayā pudgalanairātmyalakṣaṇadṛṣṭiṃ nivārya
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912375 (0.045):
cittamanomanovijñānalakṣaṇaparicayakauśalyātmātmīyagrāhyagrāhadharmapudgalanairātmyapravṛttinivṛttisvasāmānya
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894778 (0.049):
yadatra mahāmate lakṣaṇakauśalajñānam, idamucyate pudgalanairātmyajñānam / tatra mahāmate dharmanairātmyajñānaṃ katamat? yaduta
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11304449 (0.050):
pudgalanairātmyākārabhāvano dharmanairātmyākārabhāvano darśanākārabhāvano
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4647711 (0.050):
tatracaturākārabhāvanaḥ pudgalanairātmyākārabhāvano / dharmanairātmyākārabhāvano darśanākārabhāvano jñānākārabhāvanaśca | tatra
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912478 (0.056):
svasāmānyalakṣaṇāvaraṇavāsanāpudgaladharmanairātmyagrāhakadṛṣṭipatitā
Vasubandhu: Vimsatika vijnaptimatratasiddhi (= Vvs) (vasvvmsu.htm.txt) 13738722 (0.059):
pudgalanairātmyadeśanāvineyās te pudgalanairātmyaṃ praviśanti |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11327761 (0.060):
jñānātmapudgalanairātmyasya dharmanairātmyasya ca prativedhakāle |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6530037 (0.062):
pudgalanairātmyapratipādanādātmaniṣedhārthamāha ātmadṛṣṭiḥ iti tasyāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513170 (0.063):
duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
kleśajñeyāvaraṇaṃ vibhajya anuttara-samyaksaṃbuddhopalabdhiḥ atra
madhyantavibhagatika.html 19082730 (0.057):
sarvāvaraṇasa:ngrāhakasya kleśajñeyāvaraṇadvayasya kṣayāt
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24875386 (0.058):
kleśāvaraṇapakṣyañca dauṣṭhulyaṃ prahīyate jñeyāvaraṇa pakṣyañca / tatra
madhyantavibhagatika.html 19068373 (0.059):
kriyānadvāreṇa saptavastusa:ngrahasya / kleśajñeyāvaraṇaprahāṇaprāpakasya madhyāntavibhāgakārikāśāstrasya
madhyantavibhagatika.html 19082925 (0.063):
sa:ngrahāvaraṇaṃ yat samāsato dvividham iti kleśāvaraṇaṃ / jñeyāvaraṇañca etena sarvāvaraṇasa:ngrahāt /
prayojanamastyeva | / tasmāt saprayojanatvāt cikitsādiśāstravad viracanīyameva | yadyad
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214106 (0.035):
sarvapuruṣārthasiddhiḥ prayojanaṃ yena syāt prayojana prayojanam, tena ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513742 (0.041):
praṇāmakaraṇaṃ tu cikitsādiśāstravat saprayojanam eva, na ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4249908 (0.047):
prayojanamiti / / vastutaḥ prayojanamityarthaḥ / / aprayojanaṃ prayojanabhinnam /
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27943692 (0.049):
pāramparyeṇa viśiṣṭasaṃbandhābhidheyaprayojanavad bhavati / / kiṃ punas tat prayojanam ity ucyate rogārtasyaiva roganivṛttau
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3224911 (0.052):
yadyapīdaṃ vedāntavākyānāmaidaṃparyaṃ nirūpayituṃ śāstraṃ pravṛttaṃ na / tarkśāstravat devalābhir yuktibhiḥ kaṃcit siddhāntaṃ sādhayituṃ dūṣayituṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10498552 (0.053):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva jagadviśeṣaṇaṃ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13302446 (0.053):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362356 (0.054):
evamapi prayojanaṃ cellakṣyate tat prayojanāntareṇeti tadapi / prayojanāntareṇeti prakṛtāpratītikṛt anavasthā bhavet //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713207 (0.055):
prayojanatvaṃ labhyata iti bhāvaḥ / / prayojanamiti / / tatsvarūpavacanasya prayojanamityarthaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11706192 (0.056):
bhavati. na hi prayojanatvāvagatārthānupapattyā yad avagamyate / tatprayojanaṃ bhavati. prayojanopapādakaṃ tu tat. padārthānupapattau
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18347813 (0.059):
viṣayaprayojanavattvamapi nāstītyarthaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993443 (0.059):
darśitam | ataḥ prayojanāntara matitvaṃ tu tasmin nāsty eva | tat / prayojanatvaṃ ca tasya parama samarthasyānanda vilāsa eveti dik |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24493152 (0.060):
yata eva puruṣārthasiddhiḥ samyagjñānasādhyā tata eva sā prayojanam | / tasyāpi yad eva tām prati hetutvaṃ tad eva prayojanavattvam iti |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11856185 (0.060):
māhātmyajñāpanaṃ tv ekam ācāryeṇa prayojanam uktaṃ sākṣātprayojanatvāt. / taditarāṇi tv abhyūhituṃ śakyānīti noktāni. ya iti buddhaṃ bhagavaṃtam
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15560039 (0.061):
yattu viṣadadhyādivadityuktaṃ tatra pratyakṣānumānaviṣayatvādavirodhaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24213664 (0.062):
prathamavākyenāsya prakaraṇasya sambandha prayojana abhiveyāni, tathā / prayojanasya prayojanamapyupadiśyante | tathā hi sambandha prayojana
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17507371 (0.063):
viniyojakatvamabhipretya prayojanamāha -------- prayojanamiti // / tattatkālīnapradhānāṅgatayā praharaṇānuṣṭhāne
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214061 (0.063):
sarvapuruṣārthasiddhiriti | tena prayojanasya prayojanamuktam | tatrāyaṃ / vākyārthaḥ yasmāt sarvapuruṣārtha dvividhaṃ hi prakaraṇaśarīram śabdaḥ
sārthakaṃ tat tat tu viracanīyam | yathā cikitsādiśāstravad bhūtatvād
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503477 (0.049):
Manu8.78c/ ato yad anyad vibrūyur) dharmārthaṃ tad apārthakam || / Manu8.79a/ sabhāntaḥ sākṣiṇaḥ prāptān arthi.pratyarthi.saṃnidhau |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513741 (0.050):
praṇāmakaraṇaṃ tu cikitsādiśāstravat saprayojanam eva, na ca
upamāsiddhiṃ vakṣyāmi | asyābhidhānena śālistambopamayā
ādhyātmika-bāhya-pratītyasamutpāda-samupayogād anenābhidhānena
śālistambamiti cāpi bhavati | tasmādapi artho 'siddha eva | abhidheyamiti
pratītyasamutpādasya dvādaśāṅgasya sapratyayasya pṛthaktaḥ yathākramaṃ
lakṣaṇavyavasthāpanāt kartrādīn ahetūn pratikūlahetūn ca vihāya
kleśopakleśa prahāṇāt samyagjñānam utpādya anuttaradharmakāyopalambhād
idamabhidheyamapyastyeva | tasmācca hetvartho 'siddha eva | tasmāt / cikitsādiśāstravad idaṃ śāstraṃ sambandhādisamanvitatvād, ārambhaṇīyameva|
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2133868 (0.063):
abhedānupalambho vā hetutvena vivakṣitaḥ / / nanvayamasiddho hetuḥ /
ārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti ca dharmī | dharmadharmisādhāraṇo hi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513408 (0.007):
pramattapralāpavad ityanārambhaṇīyamiti dharmaḥ | śāstramiti dharmī | / dharmadharmisāmānyaṃ hi pakṣaḥ | asambaddhāditvāditi hetuḥ |
pakṣaḥ | atra dharmabhāvāddharmī chatrīvat | tathā satyapi śāstramārabdhuṃ
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9648339 (0.064):
jijñāsitaviśeṣo dharmī pakṣaḥ / taddharmaś ca hetuḥ / tato
praṇāmakaraṇaṃ nirarthakam, prayojanābhāvāt, kākadantaparīkṣādiśāstravat
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18469245 (0.027):
tathā hi: sambhavaty evaṃvādī -- nārabdhavyam idam abhidheyādiśūnyatvāt, / kākadantaparīkṣādivad iti; tad anenāsya tadvattāprakāśakena vacasā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513748 (0.044):
praṇāmakaraṇaṃ tu cikitsādiśāstravat saprayojanam eva, na ca / kākadantaparīkṣāvat | svaśāstāraṃ praṇamya śālistambasūtropanibaddhāṃ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24215127 (0.047):
yo hi kākadantaparīkṣādiśāstraṃ dṛṣṭvā prayojanādirahitam,
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26180504 (0.056):
10813 phaṇa ratna alaṃkāra upadeśa vat kāka danta parīkṣā vac ca / tad
ityasya hetvarthasya siddhatvaṃ darśayitumucyate - / śāstrārambhaṇāya śāstṛpūjā kṛtā | kimarthamiti cet, śāstre tatra ca
gauravotpādahetubhūtatvād, dharmaśravaṇe jātagauravāṇāṃ
śravaṇa-cintana-bhāvanāsu gauravaṃ bhavati | ajātagauravāṇāṃ tu abhūtatvād
hetvarthe ca siddha eva | api śiṣṭācāra-nayapradarśanārthaṃ śāstrārambhe
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513717 (0.059):
gauravotpādahetvartham, nānyathā | tataḥ śāstrārambhe śāstuḥ pūjanaṃ
śāstuḥ pūjā kṛtā | ayaṃ tu sajjanaviduṣām ācāro 'sti | yadā kaścit
prayojanārambhaṇamavatarati prathamam iṣṭadevaṃ praṇamya viśiṣṭaprayojanaṃ
praviśati, abhīṣṭārtho 'ciraṃ sidhyati, tasmād anenāpi śāstrakāreṇa tāmeva
sadācāranītim anusaratā śāstrārambhaṇe svaśāsturguṇābhidhānapūrvakaṃ
praṇāmaṃ kṛtvā śāstravyākhyānāvatārād atra prayojanamastyeva | ucyate -
śāstrārambhe śāstre praṇāmakaraṇam na niṣphalam śāstari śāstreṣu ca
gauravotpādahetvartham, nānyathā | tataḥ śāstrārambhe śāstuḥ pūjanaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513655 (0.059):
hetvarthe ca siddha eva | api śiṣṭācāra-nayapradarśanārthaṃ śāstrārambhe / śāstuḥ pūjā kṛtā | ayaṃ tu sajjanaviduṣām ācāro 'sti | yadā kaścit
vyavasthitameva | tasmācca paraiḥ śāstrādau praṇāmakaraṇaṃ niṣprayojanam
iti kimucyate? taddhetorasiddhatāṃ darśayitum kathitam | śāstram ārabdhuṃ
praṇāmakaraṇaṃ tu cikitsādiśāstravat saprayojanam eva, na ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513514 (0.041):
tasmāt saprayojanatvāt cikitsādiśāstravad viracanīyameva | yadyad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513524 (0.050):
sārthakaṃ tat tat tu viracanīyam | yathā cikitsādiśāstravad bhūtatvād
kākadantaparīkṣāvat | svaśāstāraṃ praṇamya śālistambasūtropanibaddhāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513378 (0.010):
kimiṣyate? iti praśnaḥ | uttaraṃ - pravakṣyāmi | kiṃ vakṣyāmi? ucyate - / śālistambasūtropanibaddha-śāstra-kārikām | śāstraṃ racayitum ādau
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1704918 (0.043):
nārabdhavyamidaṃ prayojanarahitatvāt unmattakavākyavat / tathā / nirabhidheyatvāt kākadantaparīkṣāvat / tathā asaṃbaddhatvāt daśa dāḍimāni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513612 (0.044):
praṇāmakaraṇaṃ nirarthakam, prayojanābhāvāt, kākadantaparīkṣādiśāstravat
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513453 (0.049):
atroktau sambandhādayaścatvāraḥ santyeva | te ca katame? ucyate - / śālistambasūtropanibaddha-śāstrakārikāyāḥ vakṣyamāṇatvād atra sambandhaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513295 (0.050):
karomīti cet- śālistambamiti sūtrasya upanibaddhaśāstrakārikāṃ pravakṣyāmi
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18469246 (0.056):
tathā hi: sambhavaty evaṃvādī -- nārabdhavyam idam abhidheyādiśūnyatvāt, / kākadantaparīkṣādivad iti; tad anenāsya tadvattāprakāśakena vacasā
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23826482 (0.059):
ity arthaḥ / naciketo, maraṇaṃ maraṇasambaddhaṃ praśnaṃ prete 'sti nāstīti / kākadantaparīkṣārūpaṃ mānuprākṣīr maivaṃ praṣṭum arhasi //
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24215125 (0.060):
anukteṣvityādi | evaṃ manyate yo hyamūḍhaḥ, taṃ prati na kartavyameva | / yo hi kākadantaparīkṣādiśāstraṃ dṛṣṭvā prayojanādirahitam,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2064914 (0.062):
kiṃ niṣprayojanamidaṃ kākadantaparīkṣāgranthavadutāśakyasādhanaprayojanaṃ
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26180505 (0.062):
10813 phaṇa ratna alaṃkāra upadeśa vat kāka danta parīkṣā vac ca / tad / viparyayeṇa
śāstrakārikāṃ pravakṣyāmīti ukte | katamā ca sā iti cet - munī
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513297 (0.051):
karomīti cet- śālistambamiti sūtrasya upanibaddhaśāstrakārikāṃ pravakṣyāmi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513379 (0.058):
śālistambasūtropanibaddha-śāstra-kārikām | śāstraṃ racayitum ādau
rājagṛhasyaiva ityādi kathitam rājagṛhaṃ tu rājño gṛham rājaprasāda
ityarthaḥ | / gṛdhranāmakaparvate iti tu gṛdhrakūṭaparvate | tasmādeva saṃgītisūtre
'evaṃ mayā śrutam ityuktam | kasmācchrutamiti | tasmāduktam | bhagavataḥ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554446 (0.048):
śrutaṃ bhagavato rūpam__Vdha_102.001 / śrutaṃ mayā yathā pūrvam__Vdha_064.017
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012403 (0.051):
bhagavatā sūtraṃ bhāṣitam. / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma. jetavane
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687254 (0.058):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216043 (0.058):
NidSa 5.1 siddham / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453492 (0.061):
AśP 1. evam mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān / sarvatathāgatavajrādhiṣṭhānasamayajñānavividhaviśeṣasamanvāgataḥ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25300699 (0.061):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān sarvadevottamanandavane viharati
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585657 (0.063):
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961833 (0.063):
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216259 (0.063):
Āryapratītyasamutpādo nāma mahāyānasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān trāyastriṃśānāṃ devānāṃ madhye
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735928 (0.063):
Śālistambasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
ekasmin samaye iti ekasmin samaye | bhagavān tu bhagnavān iti bhagavān |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583203 (0.013):
195.001. div22 candraprabhabodhisattvacaryāvadānam/ / 195.002. evaṃ mayā śrutam/ / 195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503108 (0.015):
grahītavya iti / bhikṣavo na jānate kena grahītavyaḥ kathaṃ ceti / / bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845710 (0.015):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533904 (0.018):
041.001. div4 brāhmaṇadārikāvadānam/ / 041.002. bhagavān nyagrodhikāmanuprāptaḥ/ / 041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559660 (0.018):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863071 (0.023):
dṛḍhavīryamahārakṣaṃ mahāmitramudāhṛtama // iti // / I.1.20 Vajrayaksa / atha bhagavān punarapi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616159 (0.023):
315.006. aśrūṇi pravartayamāna evamāha vyasanaprāpto 'hamasmi/ / 315.007. na ca me bhagavān samanvāharati/ / 315.007. atha bhagavānāyuṣmantamānandaṃ samanvāharati sma/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579313 (0.025):
182.031. ṛṣireṣo 'smākamanukampayehāgacchati/ / 182.032. atha sa bhagavān pratyekabuddho rājñaḥ kanakavarṇasya prāsāde
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558467 (0.026):
suptamutthāpyedamavocat svāgata, kimidam? asamanvāhāro bhagavan, / asamanvāhāraḥ sugata/ / 118.006. tato bhagavānāyuṣmantaṃ svāgatamādāya vihāraṃ gatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928975 (0.026):
14618 {śāriputra} āha/ kā punar bhagavan viśuddhiḥ/ / 14619 bhagavān āha/ anutpādaḥ śāriputra aprādurbhāvo 'nupalambho
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3347097 (0.026):
yad dhy etad avediṣyan kathaṃ me nāvakṣyan | / iti bhagavāṃs tv eva me bravītv iti |
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664899 (0.028):
tatkulād api dāridryañ ca nāśāyiṣyanti / / atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889834 (0.029):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863977 (0.030):
abhiniṣīdituṃ vā abhinipadyitum vā | atha khalu bhagavān yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889230 (0.030):
00617 ttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 00701 atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot/
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (0.030):
atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789204 (0.030):
sṛṣṭi karaś ca | haritāyām api sarvāvatāra vistāravān svayaṃ bhagavān iti / sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834292 (0.030):
nirghātayaṃti / āha / kimetadbhagavaṃccharīraṇ nāma; bhagavān āha - / ādīptakaśca nāma mārṣā dahanavāsakaśca nāma; meḍikaśca nāma; śṛṃgārikaśca
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1878805 (0.030):
atha bhagavān punarapi vajradhāraṇīsamayasaṃbhavavajrādhiṣṭhānaṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1861902 (0.030):
I.1.15 Vajratiksna / atha bhagavān punarapi / mañjuśrīmahābodhisattvasamayasaṃbhavadharmādhiṣṭhānavajraṃ nāma samādhiṃ
kiṃ bhagnavān iti cet | tasmāduktam māracatuṣṭayam | / kleśa-skandha-devaputra-mṛtyavo mārā ityākhyātāḥ | kathaṃ bhagnā iti?
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5042034 (0.016):
vihitāmnānān neti cet // MS_7,1.20 // / vihitāmnānād iti yad uktam, tasya kaḥ parihāraḥ. ābhāṣāntaṃ{*7/73*}
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503107 (0.023):
grahītavya iti / bhikṣavo na jānate kena grahītavyaḥ kathaṃ ceti / / bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961679 (0.023):
parāmarśaviṣayābhāvatvābhāvāddoṣatvameva na syāditi bhāvaḥ/ uktamiti//
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354425 (0.024):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16677937 (0.025):
yaduktam 'kasyaciddhvanibhedasya sā tu syādupalakṣaṇam' iti /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915446 (0.025):
sarvadṛṣṭigateṣu praviśan, tvamapi tvantamadhyāpratilabdhaḥ; tvaṃ (cet) / punaraṣṭākṣaṇapratipannaḥ kṣaṇāprāptaḥ, saṃkleśasambhūtastvaṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3347097 (0.027):
yad dhy etad avediṣyan kathaṃ me nāvakṣyan | / iti bhagavāṃs tv eva me bravītv iti |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5024213 (0.028):
cheṣeṇa kriyamāṇam amadhyenāpūrvārdhena ca kṛtaṃ syāt. nanv avatte yac / chiṣṭaṃ tato madhyāt pūrvārdhāc ca grahīṣyate. ucyate, kṛtsnasya yat
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577310 (0.028):
asmādeva vacanātṣe ḍaśaśrāddhānyapakraṣṭavyānītyapyuktaṃ bhavati / / kathamanyathā ṣīḍaśaśrāddhānāmapakarṣābhāve
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946112 (0.028):
'picchidirvyā priyata ity uktaṃ syāt / / yadā punarghaṭatamaso vivekakaraṇe pravṛttaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112077 (0.029):
laghutva kaṭhinatva mṛdutvādīnāṃ vidyamānatvāt kathaṃ / catuviṃśatirguṃṇāḥ iti cet na/ ladhutvasya gurutvābhāvarūpatvāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968647 (0.030):
saṃghasyāpi yad bhedanaṃ. tad api tadvipādanaṃ. tad etad uktaṃ bhavati.
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439512 (0.030):
anyathā temūkataiva syāditi / / tadidamuktaṃ sarvaṃ cāmimittaṃ pratipādayasi ceti vyāhatam /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956706 (0.030):
sārasvate vipratiṣedhād yadeti syāt // MS_2,4.27 // / yad uktam puroḍāśināṃ sānnāyināṃ ca sārasvate darśanaṃ bhavatīti,
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557600 (0.031):
yattvatra śrīdattenoktam abhinnāyāṃ tithau pūrvadinapūrvārdhe puṇyaṃ,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501195 (0.031):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7548053 (0.031):
māṅyoge luṅlaṅlr̥ṅkṣu yad uktaṃ tan na bhavati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21010821 (0.031):
dravatve bādhakābhāvādityuktamityata āha anyatheti// tasyaiva vivaraṇaṃ / cedityantam// idamapīti// dravatvānucchedadarśanamapītyarthaḥ/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311518 (0.031):
sānukāramanuprayacchati | sa cetpunarvicarito (rvicārānucarito) bhavati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845709 (0.031):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
ucyate - pratipakṣajñānopalabdheḥ | darśana-bhāvanā-mārgāvatāranayena
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4536420 (0.038):
tatpunardarśanabhāvanāmārgapratipakṣabhedāddvidhā vyavasthāpyate kṣayo
madhyantavibhagatika.html 19094588 (0.061):
bodhisattvabhūmayo hi yadyapi darśanabhāvanāmārgātmakatvād ādiphalam
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593800 (0.061):
draṣṭavyam iti yathāśabdasyārthaḥ | / bhāvanāmārgavyudāsena[60]darśanamārga [37.12] ity u^8ktam | duḥkhe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11859727 (0.062):
śeṣakleśasamudayādidarśanabhāvanāprahātavyātmakapratipakṣamārgotpādanaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426448 (0.063):
prayogadarśanabhāvanāviśeṣamārgasvabhāvānāṃ pratipattilakṣaṇānāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523894 (0.064):
nirodha-śānta-praṇīta-niḥsaraṇatā-ānantarya-vimukti-prahāṇa-viśeṣa-darśana-bhāvanāmārgakrameṇa
catuḥ smṛtyupasthānādisaptatriṃśadbodhipākṣikadharmabhāvanākrameṇa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025908 (0.031):
maitryādicaturvidhāpramāṇabhāvanāpakṣaṃ dhyānaṃ mahāpuṇyasaṃbhārabhāgīyaṃ. / smṛtyupasthānādisaptatriṃśadbodhipakṣadharmabhāvanāpakṣaṃ dhyānaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758330 (0.035):
ityuktam / evam asyāṃ bhūmau bodhisattve saptatriṃśad / bodhipākṣikadharmabhāvanena pūrvākhyātatāmraprabhāyā viśiṣṭo 'vabhāsa
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523384 (0.042):
saptatriṃśadbodhipakṣadharmasmṛtyupasthāna-samyakprahāṇa-ṛddhipāda-indriya-bala-bodhyaṅga-mārga-pratītyasamutpāda-dhyāna-arūpi-apramāṇa-ṣaḍanusmṛtyādiyadharmapudgalanairātmya-bodhicittabhāvanā-samādhi-dhāraṇā-śraddhā-vīrya-samādhi-prajñā-bhūmi-vaśīkārā-bhijñāna-jñāna-pāramitā-vimuktidvāra-kṣānti-bhāvanādi-krameṇa
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877291 (0.050):
tānadhikṛtya smṛtyupasthānādītyādikaṃ āparivartasamāpteḥ / / smṛtyupasthānādibodhipakṣyadharmapāramiteyamiti / smṛtyupasthānādayaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042928 (0.059):
apramāṇeṣu catasṛsv ārūpyasamāpattiṣu caturṣu smṛtyupasthāneṣu. yāvat / saptatriṃśati bodhipakṣyeṣu dharmeṣu śūnyatāyām ānimitte apraṇihite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649168 (0.059):
samāpattiguruko bhavati nābhijñāguruko bhavati na / saptatriṃśadbodhipakṣyadharmaguruko bhavati na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24869799 (0.061):
jñānaviśuddhisanniśrayabhūtaṃ samādhiṃ niśrṛtya satyāvabodhāya samyak / smṛtyupasthānādīnāṃ saptatriṃśatāṃ bodhipakṣyāṇāṃ dharmāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025110 (0.063):
bhagavan anantāparyantatāmupādāya / / smṛtyupasthānādibodhipakṣadharmapāramiteyaṃ
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274507 (0.063):
prajñāpāramitābhāvanā, duṣkhāryasatyajñānabhāvanāvibhāvanā / prajñāpāramitābhāvanā, samudayāryasatyajñānabhāvanāvibhāvanā,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523723 (0.064):
riktastuccho 'sāra iti viditvā caturāryasatya-bhāvanānulomapravṛttyā
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.034):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.034):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.034):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513167 (0.044):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.048):
anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514975 (0.056):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515039 (0.059):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
pudgaladharmayornairātmya-grāhyagrāhakābhāva-kalpanād 'idaṃ dhātutrayamapi
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11310163 (0.036):
pudgaladharmanairātmyajñānaṃ grāhyagrāhakābhāvataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4653551 (0.036):
pudgaladharma nairātmyajñānaṃ grāhyagrāhakābhāvataḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513493 (0.037):
pudgala-nairātmya-dharmanairātmya-grāhya-grāhakābhāvāva gamāt
madhyantavibhagatika.html 19084150 (0.041):
yataḥ pariniṣpannaḥ svabhāvo grāhyagrāhakābhāvarūpatvān nairātmyam
madhyantavibhagatika.html 19090318 (0.053):
tena hi nirabhimāno bhavati / / pudgaladharmayor grāhyagrāhakayor bhāvābhāvayoś
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523990 (0.059):
icchati, sa eva pudgaladharmanairātmyakṣamatānvitatvād
cittamātram' iti avagamāt kleśajñeyāvaraṇa-rahitadvāreṇa kleśā bhagnāḥ |
nitya-sukha-śuci-sātmyāviparyāsacatuṣṭayādirahitaḥ anuttaradharmakāya
saṃyukto 'pratiṣṭhita nirvāṇopalabdheḥ skandhaṃ mṛtyumārañca jayati |
sarvadharmān / māyā-marīci-gandharvanagara-nirmāṇa-pratibimba-pratiśrutka-alātacakra-svapnavat
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876253 (0.042):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbagandharvanagaropamāḥ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761939 (0.045):
māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkapratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444666 (0.046):
māyāmarīcigandharvanagarasvapnapratibimbādisamānākāratayā paramārthato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099804 (0.050):
māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523794 (0.058):
māyā-marīci-gandharvanagara-alātacakra-pratiśrutka-udakacandra-pratibimbavad
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814784 (0.062):
alātacakranirmāṇasvapnamāyāmbucandrakaiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273206 (0.064):
kiṃ manyase? kauśika pratibalas tvaṃ / māyāmarīcisvapnapratiśrutkāpratibhāsaprativiṃbagandharvanagarāṇāṃ
svavabodhāt saṃkleśālayavijñāna-vāsanā-malāpagatatvācca abhūtasaṃkalpān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523876 (0.039):
samudaya-satya-samudaya-hetu-prabhava-pratyaya-ānantarya-vimukti-prahāṇa-viśeṣa-darśana-anuloma-pratiloma-bhāvanākāreṇa / saṃkliṣṭa-ālayavijñāna-vāsanā-mala-rahitatve śāntadharmakāye praveśaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523352 (0.058):
dṛṣṭi-lakṣaṇa-dhātvākārabhedam anadhigamya / saṃkliṣṭālaya-vijñāna-vāsanāvasthita-tadākāra-vijñānāvabhāsapoṣaṇāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515677 (0.061):
sarvasaṃkleśālaya-vijñānabījavāsanāmalāpagatatvād āśrayaparāvṛttimayaṃ
samucchidya mahāmaitryādi-bāṇākṣepeṇa sasainyaṃ makaradhvajaṃ prahṛtya
devaputramāraṃ parājayata | evaṃ caturmārabhañjanād bhagavān iti |
punaścoktam - / caturmārāribhagnatvād bhavatrayasamudgata-
bhāvyatītaparijñānād bhavastho bhagavāniti |
tādṛśo bhagavān rājagṛhe gṛdhrakūṭaparvate viharatisma | kimartha
tannagaraṃ rājagṛhamiti cet | ucyate - tannagaraṃ pūrvaṃ kuśīnagaram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664317 (0.051):
rājagṛhaṃ nagaram anuprāptaḥ | tataḥ pūrvaṃ rājagṛhaṃ nagaram avalokya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675916 (0.057):
yena rājagṛhaṃ nagaraṃ tadavasāriṃ tadanuprāptaḥ tatraiva viharāmi
ityākhyātam | yadā tannagare kupitairamānuṣaiḥ punaḥ punaragniḥ
kṣiptastadā rājāvagatya ādiśat, jñānino nāgarikāḥ | adya prabhṛti yasya
gṛhaṃ prathamaṃ agninā dahyate, sa śītavanaṃ mahāśmaśānaṃ gatvā gṛhaṃ
nirmāya vased ityājñātavān | tataśca karmapratyayavaśena ādau rājaprāsādo
'gniṃ prāptaḥ | tato rājā amātyānāhūyādiśat - jñānina amātyāḥ jānantu
evaṃ, mayaiva tannayaprajñāpāt mayaiva tadatikramo mayi na śobhate,
anayatvāt | jñānino mantriṇaḥ | śītavane mahāśmaśānamadhye rājaprāsādo
nirmīyatām (ahaṃ) tatra gatvā vatsyāmi | tato rājño vacanamātreṇa
sarvaistathā kṛtam | / tadā prathamaṃ rājā tatra gatvā uvāsa | tataḥ parairuṣitatvād rājagṛham
iti nāmopacaritam | tatra rājagṛha-mahānagarasya pūrvottarasīmāyāṃ
gṛdhrakūṭanāmaka parvate 'sti | yasya parvatasya śikharo gṛdhraśirovat sa
gṛdhrakūṭaparvata ityucyate | athavā pāpena māreṇa gṛdhrākāramabhinirmāya
bhagavaccīvaraharaṇārambhe bhagavato 'dhiṣṭhānenā - sāmarthyāt tatraiva
nikṣiptaṃ, taccīvaram adyāpi pāṣāṇībhūya catuṣpuṭitacīvaramiva avatiṣṭhate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197784 (0.038):
pratyudgamya pātracīvaraṃ pratigrahītavyaṃ. pātracīvareṇāmohayitvā / pramohayitvā pravārayitavyaṃ. (GBM 6.729.6; MSV IV 129.19-130.1).
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487915 (0.040):
vadeya sādhu kho puna yūyamāyuṣmanto vaiyāpratyaṃkarā ime hi / cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāma bhikṣuṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12622210 (0.040):
mamaiva daivayā kena māṃsībhūtaṃ hi cīvaraṃ // Rm_19.120{19} // / tatrāhaṃ maunam ālambya sthito daivābhyanusmaran /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574165 (0.045):
bhikṣuṇā tac cīvaram upanikṣi(ptavyaṃ) satyā(ṃ) cīvarapratyāśāyām ūnasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897447 (0.046):
abhavyaḥ khalveṣa śaithiliko bāhulikaḥ / nāsya kenacitpratyudgantavyaṃ na / pratyutthātavyam / na pātracīvaraṃ pratigrahītavyaṃ nāśanaṃ dātavyaṃ na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978787 (0.047):
bhagavantam upasthātuṃ sacen me bhagavān trīn varān dadyāt, nāhaṃ / bhagavato nirvasanaṃ cīvaraṃ dhārayeyaṃ; nāhaṃ bhagavataḥ paudgalikaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978871 (0.047):
evam aham utsahe bhagavantam upasthātuṃ; nāhaṃ bhagavato nirvasanaṃ / cīvaraṃ dhārayeyaṃ, nāhaṃ bhagavataḥ paudgalikaṃ nimantraṇaṃ svīkūryāṃ; na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854380 (0.051):
pātrāṇāṃ sannicayo [14] | / 'tha cīvaraṃ [15] | niḥśṛjāti [16] | / niḥsīveti [17] uktvā śikṣamāṇāṃ [18] |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557354 (0.053):
pātracīvaramādāya śuśumāragiriṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 114.030. śuśumāragiriṃ piṇḍāya caritvā yenāśvatīrthikasya nāgasya bhavanaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14515206 (0.053):
sudhotaṃ suprakṣālitaṃ suliptaṃ suśuṣkaṃ kariyāṇaṃ cīvararajūṃ na dāni / cīvaraṃ raṃjetvā na tathā yeva vitanikā ujjhitvā gantavyaṃ / atha
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23029890 (0.053):
Vin_6.128 / na bhūmau cīvaraṃ vitanvīt* / / Vin_6.129 / kaṭhinasye tadarthaṃ karaṇaṃ /
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14507535 (0.055):
atha dāni koci glāno bhavati / na dāni ujjhitvā gantavyaṃ / atha khalu / anupāletavyo / pātracīvaraṃ ālambitavyaṃ / nāpi dāni pātra(J.116)cīvaraṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27871039 (0.056):
darśanīyā | tāye dāni pīnehi stanehi gacchantīya cīvaram utkṣipīyati | sā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367825 (0.057):
Pāy.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyāś / cīvaraṃ kuryāt pāyantikā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490202 (0.058):
vā śrāmaṇerīye vā śikṣamāṇāye vā cīvaramdatvā apratyuddhareya paribhuṃjeya / apratyuddhāraparibhoge pācattikam //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27856898 (0.059):
yā puna bhikṣuṇīti upasampannā | durbalāyeti apratibalāya | / cīvarapratyāśāyeti cīvaraṃ nāma kālaṃ yāvat kṣaumunikā | saṃghasya
| tadupalakṣitaḥ parvato gṛdhrakūṭa ityucyate | muniḥ tadgṛdhrakūṭaparvate
viharatisma | kimekākī eva? ucyate | na, bhikṣūṇāṃ bodhisattvānāṃ saṃghaiḥ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493705 (0.017):
munī rājagṛhasyaiva gṛdhranāmakaparvate / / bhikṣūṇāṃ bodhisattvānāṃ saṃghaiḥ sārdhaṃ vyavasthitaḥ // 2 //
sārdhaṃ vyavasthitaḥ | bhikṣūṇāṃ arthāt bhikṣusārdhamardhatrayodaśabhiḥ
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500394 (0.021):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369975 (0.021):
anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936444 (0.021):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994772 (0.021):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578279 (0.021):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613440 (0.021):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714642 (0.021):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097571 (0.021):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938356 (0.021):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741526 (0.021):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741960 (0.021):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797823 (0.021):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798866 (0.021):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236804 (0.021):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961845 (0.021):
jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ | tatra bhagavānāmantrayate sma -
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735940 (0.021):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499129 (0.021):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549486 (0.021):
kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, aprameyāsaṃkhyaiśca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687432 (0.021):
sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679866 (0.021):
jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
mahatā bhikṣusaṅghena bodhisattvānāṃ ca iti tu saṃbahulaiśca
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500394 (0.018):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369975 (0.018):
anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936443 (0.018):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994772 (0.018):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578279 (0.018):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613440 (0.018):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714641 (0.018):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097571 (0.018):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938355 (0.018):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741525 (0.018):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741960 (0.018):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797823 (0.018):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798866 (0.018):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236804 (0.018):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961845 (0.018):
jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ | tatra bhagavānāmantrayate sma -
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735939 (0.018):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499128 (0.018):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549486 (0.018):
kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, aprameyāsaṃkhyaiśca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687432 (0.018):
sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679866 (0.018):
jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
bodhisattva-mahāsattvaiḥ sārdham | vyavasthitastu / utthāna-saṃcakramaṇa-vyavasthiti-śayanādi-caturvidha-caryayā vyavasthitaḥ
| ko 'sā viti? muniḥ | munistu kāya-vāk-cittairmaunitvāt |
kāya-vāk-cittāpravṛttermuniḥ | kutra na pravartate? tasmāduktam |
kāya-vākcittaduścarite na pravartata ityartho darśitaḥ | atra maunitvān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197131 (0.060):
iti tāny āryakāntāni śīlāny adhipatiṃ kṛtvā mārgabhāvanākāle yā vāk / pravartate yac ca kāyakarma yaś cājīvaḥ, te 'pi samyagvākkarmāntājīvā ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195037 (0.064):
vākkarma manaskarma kāyavāṅmanoduścaritasaṃgṛhītam, ye ca tatsamutthāpakāḥ
muniḥ | yuktārthārthāya daṇḍivaditi | api ca - kimarthaṃ
sthāna-kāla-parivāra-nirdeśaḥ? ucyate - cakravartirājasādharmyāt |
cakravartirājānām ācārastvevamākhyātaḥ - / yadā brāhmaṇeṣu gṛhastheṣu ca anugrahādi kṛtaṃ tadā nivāsa-sthānaṃ
grāma-nagarādi, yatra sthitvā tatkāryaṃ, sthānaṃ nirucyate | kasmin
sthāne? amuke | ādhipatyaṃ pradarśayituṃ amātyādibhiḥ sārdham iti| kālastu
pūrvāparāhṇakālaḥ | kāniti? brāhmaṇa-gṛhasthādīn | tasmāt bhagavato 'pi
anuttaradharmacakravartirājatvāt sthāna-kāla-pārivārādaya uktāḥ | kutreti?
rājagṛhe | ekasmin samaye tu prātaḥ kāle | kaiścit sārdhamiti?
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472915 (0.059):
mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe mahānagare viharati
sārdhatrayodaśaśataiḥ bhikṣubhiḥ bodhisattvaiśca | / kāniti bhikṣūn | kimuktamiti? śālistambakasūtram | punaścoktam -
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068087 (0.060):
sārdhatrayodaśabhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca / mahāśrāvakabodhisatvamahāsatvaiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūn
kutra kaiścit samaṃ kvāpi kasmāt kasmai ca deśitam | / upadiśya ca tānyante ānandapadamīritam |
śālistambaṃ vilokya ca ityādi | śālistambaṃ vilokya dṛṣṭvā ityarthaḥ |
hetupratyayasaṃbhūtam iti hetupratyayajanitam | tadutpādaka īśvarādiḥ ko
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779074 (0.057):
bhūtakoṭyakoṭikam, tathatāpratiṣṭhitaṃ tadanyonyavisaṃyuktam, na / hetujanitaṃ na pratyayādhīnam, na vilakṣaṇaṃ na salakṣaṇam, naikalakṣaṇaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516468 (0.060):
pratītyasamutpādo 'yam ityādi hetupratyayadvividhatvād / hetupratyayobhayārtha pratītyasamutpādasya kramo 'bhyupagantavyaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25852950 (0.061):
bhāvo hi svahetupratyayasāmagrīsaṃbhūtatvāt saṃskṛtaḥ | abhāvo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764304 (0.062):
hetu pratyaya yuktyā utpadyate | hetu pratyaya vaikalyān nirudhyate | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959496 (0.062):
nirvyāpāro hetupratyayayuktyā utpadyate | hetupratyayavaikalyān nirudhyate
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14766104 (0.062):
hetupratyayasāmagrāṃ na hetupratyayavinirmuktaḥ pṛthag eva vā | yasmād
'pi anyo nāstītyabhiprāyaḥ | api coktam - / bījāderatiriktaṃ hi nānyad heturitīryate |
pratyakṣādiviruddhatvād | bījādaṅkurādi janyate,
īśvara-pradhāna-svabhāva-kālādirna hetuḥ | pratyakṣānumānābhyām
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3257679 (0.063):
rūpādiṣvāśrayavyatirekānupalabdhergandhasyāpyayukta āśrayavyatireka iti / cet / / na / / pratyakṣatvādanumānāpravṛtteḥ /
anupalabhyamānatvād ākāśotpalavat | / hetupratyayajaṃ tadvad dvādaśāṅgakramodgatam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493720 (0.052):
hetupratyayasaṃbhūtaṃ śālistambaṃ vilokya ca / / hetupratyayajaṃ tadvad dvādaśāṅkakramodgatam // 3 //
pratītyamiti yaḥ paśyet | ityuktam | / hetupratyayābhyāṃ janito dharmaḥ pratītyasamutpādaḥ, dvādaśāṅgaḥ
bhikṣurbhikṣuṇī anyo vā yaḥ kaścit kṛtādikaṃ ahetu-pratikūlahetu-virahitaṃ
paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati | / ityuktvā nāyako bhikṣūn tūṣṇīṃ bhāvamavasthitaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735996 (5.960):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ / paśyati, sa buddhaṃ paśyati | ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ babhūvaṃ | atha
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933759 (5.960):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493728 (0.025):
pratītyamiti yaḥ praśyet dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati / / ityuktvā nāyakā bhikṣūn tūṣṇībhāvamavasthitaḥ // 4 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813439 (0.036):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008492 (0.036):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448943 (0.036):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736052 (0.036):
dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736022 (0.044):
paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514518 (0.046):
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan / buddhaṃ paśyati? iti tu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514525 (0.048):
pratītyaṃ tu kathaṃ dṛṣṭvā dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
aṣṭāṅgamāryadharmaṃ phaladharmādhigamasvabhāvatāṃ saskandhanirvāṇaṃ aśeṣa
skandhābhidhānamapi ca yathāvat paśyati ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ
bhāvamavasthitaḥ | tadā ityādi tu bhikṣuśāriputro bodhisattvaṃ maitreyam
upasaṃkramyedaṃ paryapṛcchat | ityuktvā iti bhagavataḥ śāriputreṇa / yatsūtraṃ śrutaṃ tad bhikṣūn uktvā upadiśya | nāyaka iti vividhopāyanayena
sattvānām nayanatvān nāyakaḥ | tūṣṇīṃbhāvamavasthitaḥ samādhiṃ samāpadya
viharati sm ityadhivacanam | bhikṣuḥ śāriputraḥ śrutvā ityuvāca bhikṣuḥ
iti - kleśabhañjanād bhikṣuḥ | śāriputraḥ śrutvā iti tu bhagavataḥ śrutvā
| sūtre tadāyuṣmān śāriputro maitreyo bodhisattvo mahāsattvo yatretyādinā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045982 (0.014):
visarjayiṣyatīti / visarjaya āyuṣmannajita enamartham / atha khalu / maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yadāyuṣmān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014723 (0.029):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015382 (0.029):
(Vaidya 71) atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654395 (0.032):
evam ukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputram etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448924 (0.032):
tadyathoktamāryaśālistambasūtre / evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260364 (0.033):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654347 (0.035):
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ sthavira āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat: / ayam āyuṣman śāriputra maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃmukhībhūta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045929 (0.035):
pariṇāmitaṃ kiṃ taddānaṃ vaktavyam? subhūtirāha ayamāyuṣman śāriputra / maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃmukhībhūtaḥ / eṣa tathāgatena vyākṛto
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16524091 (0.039):
gatvottthāya praharṣitaḥ | ākhyātavāṃśca bhikṣubhyaḥ / tasmādeva sūtre- atha āyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015863 (0.040):
na dṛṣṭiviparyāso bhavati? / evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015282 (0.040):
nimittīkaroti? evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ / subhūtiṃ sthavirametadavocat na tāni bhadanta subhūte vastūni tāni vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040988 (0.040):
anuttarayā śāriputra samyaksaṃbodhyā niryāsyatyayaṃ bodhisattvo / mahāsattvaḥ // / atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat anuttarāyāṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024266 (0.044):
prajñāpāramitāṃ bhāṣiṣyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat / tathā hi subhūte maitreyo bodhisattvo mahāsattvo na rūpaṃ nityaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736028 (0.045):
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - atra yaduktaṃ bhadanta śāriputra bhagavatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100547 (0.045):
cāsya mānasaṃ saṃtrāsam āpadyate, carati bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ. atha bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823751 (0.054):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvo bhagavantam etad avocat: / (PSP_6 8:148) evaṃ sati bhagavann upalabdha eva bhavati rūpasya svabhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262404 (0.054):
maitreya āha: kathaṃ bhadanta subhūte bodhisattvo mahāsattvo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738336 (0.060):
buddho bhaviṣyasīti | maitreyeṇa bodhisattvena mahāsattvena evamuktam || / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
deśitavān | gatvā maitreyasannidhau tu yatra bodhisattvo maitreyo dine
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493738 (0.049):
bhikṣuḥ śārisutraḥ śrutvā gatvā maitreyasannidhau / / tathāgato 'dya maitreya uktyarthaṃ na vibhajya ca // 5 //
sadāvasthitaḥ, tatra gatvā, ubhau śilātale upaviśatām | athāyuṣmān
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735969 (0.0):
anyonyaṃ saṃmodanīyāṃ kathāṃ bahuvidhāṃ vyatisārayitvā ubhau śilātale / upāviśatām || / athāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654479 (0.042):
dharmaṃ na samanupaśyāmi sarva ete dharmā advayā advaidhīkārāḥ. / atha khalv āyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260533 (0.060):
pariṇāmanākāritram / atha khalv āyuṣmān subhūtir maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
śāriputro maitreyaṃ bodhisattvametadavocat - / tathāgate 'dya maitreya uktyarthaṃ na vibhajya ca |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735972 (5.960):
anyonyaṃ saṃmodanīyāṃ kathāṃ bahuvidhāṃ vyatisārayitvā ubhau śilātale / upāviśatām || / athāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat -
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493742 (1.192):
tathāgato 'dya maitreya uktyarthaṃ na vibhajya ca // 5 //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045952 (0.010):
eṣa enamarthaṃ visarjayiṣyati / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ / bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat ayamāyuṣman maitreya subhūtiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046090 (0.010):
vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654368 (0.010):
atha khalv āyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654483 (0.010):
dharmaṃ na samanupaśyāmi sarva ete dharmā advayā advaidhīkārāḥ. / atha khalv āyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260537 (0.018):
pariṇāmanākāritram / atha khalv āyuṣmān subhūtir maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654391 (0.032):
evam ukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputram etad / avocat: tat kiṃ nāmadheyaṃ maitreyo bodhisattvo mahāsattvo visarjayiṣyaty,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448924 (0.032):
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045975 (0.036):
maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yadāyuṣmān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015299 (0.039):
ārambaṇāni te vā ākārāstathopalabhyante yathā nimittīkaroti / evamukte / āyuṣmān subhūtiḥ sthaviro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015468 (0.039):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ sthaviro maitreyaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266555 (0.045):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: tathāgata eva / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi bhagavan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640600 (0.045):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvametad avocat evametan / maintreya yastvaṃ sālendrarājasya tathāgatasyārhataḥ"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014795 (0.047):
evamukte āyupyān subhūtiḥ sthaviraṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310051 (0.048):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samāmantryāha /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024264 (0.052):
prajñāpāramitāṃ bhāṣiṣyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat / tathā hi subhūte maitreyo bodhisattvo mahāsattvo na rūpaṃ nityaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911477 (0.055):
09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900317 (0.060):
api nopaiti/}} / 03924 atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat/ yeyaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938381 (0.060):
17206 atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat/ mamāpi
tṛṣṇīṃbhāve sthite cātra tadartho gamyate katham | ityuktam |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5309755 (0.052):
gamyate . nanu ca yat yena ucyate saḥ tasya arthaḥ bhavati . atra ca vayam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675061 (0.052):
nanu tasmāccadasau gamyate 'rthaḥ kathaṃ tarhyucyate 'rthāntaramiti /
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493751 (0.053):
tūṣṇīṃ bhāve sthitaścātra tadartho gamyate katham /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855266 (0.060):
kathaṃ punar etad gamyate 'trātmatvena cittam abhipretam iti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4987653 (0.062):
minuyād ity adhvaryuḥ parārtham iti gamyate. atha yad uktam / prakṛtenārthinā sahaikavākyatvād iti. ucyate, evam api prakṛtena
adya maitreya ityuktvā bhikṣūn bhagavān śālistambopamādeśanayā yaduktam -
maitreya! sugatoktasūtrāntārthaḥ katamaḥ? bhagavatāpyartho na vibhaktaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736006 (0.034):
paśyati, sa buddhaṃ paśyati | ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ babhūvaṃ | atha / maitreya sugatoktasūtrāntasya arthaḥ katamaḥ? pratītyasamutpādaḥ katamaḥ?
sarvajñagocara-viṣayāṇāmapi sarvaśrāvaka-pratyekabuddha-viṣayātikrāntatvāt
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874190 (0.044):
asminvihāre svabuddhiviṣayatayā / sarvaśrāvakapratyekabuddhaviṣayasamatikrāntāstadanyeṣu tu ṣaṭṣu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913346 (0.053):
taddhetvālambanapravṛttatvādvijñānānām, aviṣayatvācca / sarvaśrāvakapratyekabuddhatīrthyayogayogināṃ
pratītyasamutpādaḥ katamaḥ? dharmaḥ katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? ityādi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933772 (0.0):
asya bhagavatā bhāṣitasya sūtrasya ko 'rthaḥ. pratītyasamutpādaḥ katamaḥ. / dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736014 (0.009):
maitreya sugatoktasūtrāntasya arthaḥ katamaḥ? pratītyasamutpādaḥ katamaḥ? / dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ
apṛcchat | ayameva sūtrakāreṇa sūtrasambandha uktam - / kiṃ pratītyaṃ ca dharmaḥ kaḥ buddho 'pi katamastathā | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493758 (0.009):
tūṣṇīṃ bhāve sthitaścātra tadartho gamyate katham / / kiṃ pratītyaṃ ca ko dharmo buddho 'pi katamastathā // 6 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933772 (0.031):
asya bhagavatā bhāṣitasya sūtrasya ko 'rthaḥ. pratītyasamutpādaḥ katamaḥ. / dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736014 (0.050):
dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736022 (5.960):
dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933778 (0.019):
dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813439 (0.030):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008490 (0.030):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448943 (0.030):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735995 (0.030):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736052 (0.030):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933758 (0.030):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.049):
yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | / dharmadarśanābhāvād brahmacaryavāsābhāvaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514346 (0.050):
paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati | / ityuktvā nāyako bhikṣūn tūṣṇīṃ bhāvamavasthitaḥ |
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720792 (0.051):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515645 (0.056):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736234 (0.060):
āryaprajñānetraḥ dharmakāyasamanvitaḥ śaikṣāśaikṣadharmānimān paśyati || / tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā - ya imaṃ
buddhaṃ paśyati? iti tu / pratītyaṃ tu kathaṃ dṛṣṭvā dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736023 (0.006):
dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ / paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493764 (0.020):
pratītyaṃ tu kathaṃ dṛṣṭvā dharma buddhaṃ ca paśyati /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813439 (0.029):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008492 (0.029):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448943 (0.029):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735995 (0.029):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ / paśyati, sa buddhaṃ paśyati | ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ babhūvaṃ | atha
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736052 (0.029):
dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933758 (0.029):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514346 (0.046):
bhikṣurbhikṣuṇī anyo vā yaḥ kaścit kṛtādikaṃ ahetu-pratikūlahetu-virahitaṃ / paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720796 (0.053):
sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca / paśyati yathā parigaveṣyamāṇo na kiṃcit paśyati / tatra mañjuśrīḥ katamat
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515826 (0.056):
tathoktamāryaṃ dṛṣṭatvād yaḥ paśyati sa paśyati | / tatheti buddhamiti tathoktatvāt, tādṛśo bhagavān | āryaṃ dṛṣṭatvāditi
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493724 (0.063):
pratītyamiti yaḥ praśyet dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati /
sandeho me 'tra brūhīti ūce śārisuto 'jitam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493769 (0.0):
pratītyaṃ tu kathaṃ dṛṣṭvā dharma buddhaṃ ca paśyati / / sandeho me 'tra brūhīti ūce śārisuto 'jitam // 7 //
sthaviraśāriputraḥ tatsandehotpādād ajitamāha | ajitastu maitreyaḥ | kiṃ
viśeṣaṇako maitreyaḥ? / bhāvātmikā hi maitrī syān maitreyo 'brūta nirṇayam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493775 (1.192):
sandeho me 'tra brūhīti ūce śārisuto 'jitam // 7 // / bhāvātmikā hi maitrī syāt maitreyo 'brūt nirṇayam /
maitrī samādhyanvitatvāt supratiṣṭhatvāt maitrī bhāvātmikā | nirṇayamiti
tu niścayaḥ | abrūteti udīritavān | kamiti cet? śāriputram | kimuktamiti
cet anna bhagavatā ityādi uktam | yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādam ityādi |
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769638 (0.022):
pratītyasamutpādadarśane dharmadarśanaṃ na bhavati | uktaṃ hi | bhagavatā / yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati |
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855576 (0.0):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448953 (0.0):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953928 (0.009):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688317 (0.009):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802718 (0.009):
asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānamityādi ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810053 (0.009):
vicāryamāṇamasat, evaṃ sparśapratyayā vedanā, vijñānasahajā saṃjñā, / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ ca vijñānaṃ
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684924 (0.009):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887668 (0.009):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702200 (0.009):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518466 (0.009):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216385 (0.009):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961880 (0.009):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881837 (0.009):
/ parijayo 'bhyāsaḥ / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ / vijñānamityādiranulomaḥ pratītyasamutpādaḥ / avidyānirodhāt
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891649 (0.009):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ yāvajjātipratyayā"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581985 (0.009):
'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736070 (0.009):
sati idaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646077 (0.009):
asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652493 (0.009):
159) asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ; / saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189442 (0.009):
tatra katamaḥ pratītyasamutpādaḥ, katamat pratītyasamutpādakauśalyam / āha / / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301547 (0.014):
pratītyasamutpādakauśalyaṃ [|] āha | avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayamvijñānaṃ, vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ | vistareṇa
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.0):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.0):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.0):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.0):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.0):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.0):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.0):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217413 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233036 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.0):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961886 (0.0):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434980 (0.0):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953943 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954349 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954370 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688326 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855590 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684939 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690694 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785536 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887682 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111376 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702215 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799993 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518481 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615403 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216400 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217414 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220621 (0.0):
NidSa 16.8 nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233045 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259959 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448968 (0.0):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ /
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688340 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855600 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250780 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111388 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702224 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800002 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615416 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216409 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259968 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448977 (0.0):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961904 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434998 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582009 (0.0):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736094 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646101 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā / vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652517 (0.0):
ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā vedanā;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239237 (5.960):
vedanāsamavasaraṇe (DhskD 11r6) bhavataḥ / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā / 10. (tṛṣṇāpratyayam upādānam)
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684947 (5.960):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785544 (5.960):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233053 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688348 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855608 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690712 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887700 (0.0):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111396 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702228 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800010 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ / upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615425 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214811 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215062 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215411 (0.0):
bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215449 (0.0):
pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216417 (0.0):
| tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jatiḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448985 (0.0):
sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam / / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ / jātipratyayā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961912 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435003 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātir
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582017 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, / upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736101 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jāti | jātipratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652525 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo bhavaḥ;
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018798 (5.960):
bhavanti | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiriti jñātavyaṃ
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855615 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250791 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsāḥ. evam asya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241723 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690720 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259984 (0.0):
upādānapratyayo bhavo, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ, / jarāmaraṇapratyayāḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā iti pratyavekṣate.
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435013 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891660 (0.0):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ yāvajjātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantītyanulomam /"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010880 (0.0):
jātipratyayāḥ jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti;
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097458 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavatyevamasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11935090 (0.0):
sūtra uktaṃ jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702239 (0.010):
bhavapratyayā jāti jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688355 (0.010):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297289 (0.010):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684962 (0.010):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785559 (0.010):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887707 (0.010):
bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518505 (0.010):
bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214817 (0.010):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215068 (0.010):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215417 (0.010):
bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953974 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301562 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297294 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684967 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785564 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / 4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887712 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518512 (0.0):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219706 (0.0):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444651 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448996 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / tatra avidyānirodhāt saṃskārā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961927 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576713 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ ca nāmarūpam, yāvadevamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | evamavidyāndhāstiṣṭhanti sattvāḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736114 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | tatra avidyānirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646121 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā amī bhavanti; evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati; yaduta asminn asati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652537 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti; evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati; yadutāsmin satīdaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010885 (0.0):
jātipratyayāḥ jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti; / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati; yaduta
pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472432 (0.019):
[āryadharmābhisamaye samyagjñānādupanayenaiva?] / pratītyasamutpāda iti / kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736299 (0.019):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736309 (0.044):
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189458 (0.054):
samudayo bhavati / ayam ucyate pratītyasamutpādaḥ / / yat punar dharmā eva dharmān abhispandayanti dharmā eva dharmān
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736178 (0.062):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | ayamucyate / pratītyasamutpādo bhagavatā ||
sapratyayo nāhetuko nāpratyayaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494081 (0.0):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko / nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472437 (0.0):
kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736306 (0.0):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516309 (0.014):
sahetukaḥ sapratyaya (ucyate) nāhetuko nāpratyayaḥ | bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262766 (0.056):
hetoḥ? saviṣo hy upalambhaḥ sanimittaḥ sahetukaḥ sapratyayo ya evaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19368410 (0.064):
cotpattimati vināśo bhavati | tasmātsahetukaḥ | yasya punarahetukastasya
tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | api ca - avidyādibhavāṅgādīnām ayaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736306 (0.032):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko / nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā
sambhavakramaḥ kathamavagantavyaḥ? lakṣaṇaṃ katamat? karma ca katamad iti
cet? ucyate | tatra pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpanno / 'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736358 (0.007):
atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855565 (0.020):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāmeva kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590637 (0.025):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590821 (0.025):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494093 (0.035):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472453 (0.035):
/ atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate / / katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? hetūpanibandhataḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564010 (0.036):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516481 (0.039):
katamau dvāviti? ucyate | hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca| tacca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736783 (0.039):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494086 (0.040):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472446 (0.040):
/ atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044546 (0.062):
bhagavān āha: dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ na pratitiṣṭhati. katamābhyāṃ dvābhyāṃ?
pratyayopanibandhataśca | sa ca pratītyasamutpādo bāhya ādhyātmikaśca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564010 (0.008):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590636 (0.008):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590644 (0.011):
hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590821 (0.018):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855568 (0.018):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736786 (0.018):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736365 (0.021):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516481 (0.028):
katamau dvāviti? ucyate | hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca| tacca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494100 (0.032):
kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśceti | so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ -
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472460 (0.032):
katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564274 (0.039):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590915 (0.039):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590727 (0.039):
ukto hetūpanibandhaḥ / / pratyayopanibandhaḥ pratītyasamutpādasyocyate /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564017 (0.049):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494356 (0.056):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472707 (0.056):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / katamaiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514744 (0.059):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | / bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460333 (0.060):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738019 (0.060):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518419 (0.061):
dvidhā hetuścapratyaya iti tu ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo / hetūpanibandhanaḥ pratyayopanibandhanaśca dvayākāro 'vagantavyaḥ | iṣṭa
pṛthaktvād dvividho vyavasthāpitaḥ | kathamiti? ucyate | / bījādaṅkurotpādāt phalotpādaparyantam | bīje sati aṅkuraḥ prādurbhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514735 (0.016):
ahamaṅkura-puṣpābhyām abhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāt / phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472536 (0.059):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736441 (0.059):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590678 (0.060):
sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
phalaprādurbhāvaśca | asati ca bīje aṅkurānutpādāt, na hi phalotpāda iti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472536 (0.062):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736441 (0.062):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
bījasya naivaṃ bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023826 (0.0):
kartṛtvasaṃjñābhāvātsarve dharmā akartṛkāḥ | yathā bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | cakṣuṣo rūpasya naivaṃ bhavati "
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472513 (0.0):
phalasyābhinirvṛttirbhavati / tatra bījasya naivaṃ bhavati / ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736418 (0.0):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra bījasya naivaṃ bhavati - / ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564064 (0.013):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / . aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590692 (0.013):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494150 (0.013):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra ca punarbījasya naivaṃ bhavati - / ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516581 (0.033):
bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
bhavati ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasyāpi naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494165 (0.0):
ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati / - ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472522 (0.0):
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736427 (0.0):
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564073 (0.018):
. aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590700 (0.018):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516590 (0.037):
ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati / ahaṃ phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516581 (0.057):
bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati / ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati
bhavati phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494170 (0.0):
- ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516594 (0.0):
ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati / ahaṃ phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472526 (0.0):
bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736432 (0.0):
bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590706 (0.016):
evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516580 (0.047):
aṅkurakāṇḍādiphalaparyantam na prādurbhavati | tatra bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
ahamaṅkura-puṣpābhyām abhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516603 (0.027):
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāditaḥ phalādi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472535 (0.032):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736440 (0.032):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514694 (0.055):
bījādaṅkurotpādāt phalotpādaparyantam | bīje sati aṅkuraḥ prādurbhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494175 (0.062):
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte
phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494356 (0.015):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472707 (0.015):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514694 (0.016):
bījādaṅkurotpādāt phalotpādaparyantam | bīje sati aṅkuraḥ prādurbhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460333 (0.021):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738019 (0.021):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855726 (0.030):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494583 (0.030):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736901 (0.030):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.030):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516628 (0.038):
tasmādeva kathaṃ bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.041):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514763 (0.043):
pṛthivyādi ca kālaśca | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ | bījaṃ pṛthivyādau kiṃ hitaṃ kṛtvā hetoḥ pratyayaṃ matamiti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.044):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.044):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.045):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.045):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.057):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516628 (0.023):
tasmādeva kathaṃ bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518718 (0.026):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494206 (0.026):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472558 (0.026):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736463 (0.026):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494356 (0.029):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472707 (0.029):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855707 (0.034):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.034):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736882 (0.034):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962528 (0.034):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.036):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494225 (0.039):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472574 (0.040):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736479 (0.040):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516616 (0.044):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāmiti | yadidaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494214 (0.0):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472563 (0.0):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736887 (0.0):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516643 (0.006):
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855708 (0.018):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116787 (0.020):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767570 (0.020):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962533 (0.020):
katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti / | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736468 (0.026):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
pṛthivyādi ca kālaśca | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandho
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514742 (0.043):
phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494356 (0.048):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472707 (0.048):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.048):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.048):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.048):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.048):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.048):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494202 (0.049):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472554 (0.049):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736459 (0.049):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.053):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494225 (0.056):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516627 (0.056):
pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam | / tasmādeva kathaṃ bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516615 (0.057):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
draṣṭavyaḥ | bījaṃ pṛthivyādau kiṃ hitaṃ kṛtvā hetoḥ pratyayaṃ matamiti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494569 (0.029):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472576 (0.039):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736481 (0.039):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855727 (0.047):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494584 (0.047):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736902 (0.047):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962548 (0.047):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516617 (0.056):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767586 (0.063):
ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra + ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pṛthivī dhātuḥ katama iti | yo
pṛthivyādi tu saṃdhāraṇamityādi, snehanaṃ, pācanaṃ, nirharaṇam, anāvaraṇaṃ
pariṇāmanāṃ ca kramaśaḥ karoti | asatsveṣu na bhavati | yadāvikalo
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718742 (0.057):
saṃvāśyo na bhavati / yadā saṃvāśyo na bhavati tadā na bhavati na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24882270 (0.063):
veditavyā / tatra tathāgatasyānuṣṭeyaṃ yacca bhavati [yatra ca bhavati] / yathā ca bhavati yadā ca bhavati tatra tasya tathā tadā
bhavati, tataḥ sarveṣāṃ samavāyād tadbhavati | pṛthivyādau rnaivaṃ bhavati
vayaṃ bījasaṃdhāraṇādi karomīti | bījasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ eteṣāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472640 (0.047):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ / bījasya saṃdhāraṇākṛtyaṃ karomīti / evaṃ yāvadṛtorapi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494294 (0.057):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ / yāvadṛtorapi naivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomi iti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590803 (0.057):
tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ karomīti, / yāvadṛtornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya pariṇāmaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564178 (0.061):
karomīti,yāvadṛtornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya pariṇāmaṃ karomīti /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736543 (0.062):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karomḥti |
pratyayena saṃdhāraṇādi kāryeṇa hitaṃ karomi | atha punaḥ pṛthivyādiṣu
satsu bījādaṅkurādi prādurbhavati, asatsu ca na bhavati | tasmādeva
sūtrakāreṇa uktam | / dvādaśāṅgamavidyādimaraṇāntaṃ yathākramam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493782 (0.0):
bhāvātmikā hi maitrī syāt maitreyo 'brūt nirṇayam / / dvādaśāṅgamavidyādi maraṇāntaṃ yathākramam // 8 //
ityādi | bhavāṅgo yeṣāmavidyādimaraṇāntam asti, te avidyādi
maraṇaparyantāḥ | / tasmāttarhi bhavantyeva duḥkhaskandhā hi kevalam | tasmād iti tu avidyādi
kramaśaḥ prādurbhavati | / duḥkhaskandhastu duḥkha-samūhaḥ | kevalamiti ātmātmīyaviyuktaḥ | bhavati
iti tu utpadyate | / dharmaścāṣṭāṅgiko mārgaḥ phalaṃ nirvāṇamucyate | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493793 (5.960):
tasmāttarhibhavantyeva duḥkhaskandhā hi kevalam / / dharmaścāṣṭāṅgiko mārgaḥ phalaṃ nirvāṇamucyate // 9 //
dharmastu svalakṣaṇadhāraṇād dharmaḥ | aṣṭāṅgamārga iti tu
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983352 (0.040):
nirvacanaṃ tu svalakṣaṇadhāraṇād dharmaḥ /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524754 (0.050):
dharmaḥ ityuktam | yaḥ iti rūpādilakṣaṇadharmaḥ, tatra na satyam itiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11858561 (0.053):
cānāsravāś ceti samāsaḥ. svasāmānyalakṣaṇadhāraṇād dharmaḥ. eṣa
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19357040 (0.059):
sarvabhūtabhaumikarūpādhāramiti tadapyatrāstīti | svalakṣaṇadhāraṇādvā / taddhātutvam |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 986786 (0.060):
mañjuśrīḥ, jātinirodhadharmavān na ko 'pi dharmo bhavati ityuktam / / yadi punaḥ parikalpitalakṣaṇaśūnyaḥ ko 'pi dharmaḥ syāt tadāsminneva sūtre"
mithyādṛṣṭi-mithyāsaṃkalpa-mithyāvāk-mithyākarmānta-mithyājīva-mithyāvyāyāma-mithyā-smṛti-mithyāsamādhayaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235302 (0.043):
mithyādṛṣṭiko bhavati / tatra bhikṣavo mithyā mithyādṛṣṭyā mithyāsaṃkalpo
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088665 (0.046):
(EĀ.Trip 23.7) mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089182 (0.046):
(EĀ.Trip 25.7) mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089280 (0.046):
(EĀ.Trip 25.10) mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089357 (0.046):
(EĀ.Trip 25.12) mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088681 (0.050):
(EĀ.Trip 23.8) mithyājīvā mithyāvyāyāmā mithyāsmṛtiḥ mithyāsamādhiḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235339 (0.050):
sā mithyādṛṣṭir mithyāsaṃkalpo mithyāvāṅ mithyākarmānto mithyājīvo
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235349 (0.052):
sā mithyādṛṣṭir mithyāsaṃkalpo mithyāvāṅ mithyākarmānto mithyājīvo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24027351 (0.059):
kiṃ tarhi bhagavatoktaṃ tato 'pi mithyādṛṣṭermithyāsaṃkalpaḥ prabhavati / mithyā vāgmithyākarmānta" mityevamādi /"
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822393 (0.059):
apavādakā mithyādṛṣṭayo mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887163 (0.059):
āryāṇāmapavādakāḥ mithyādṛṣṭayaḥ / te mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644403 (0.059):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayaḥ; / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ taddhetutatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652377 (0.059):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakāḥ, mithyādṛṣṭayaḥ / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetutatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019471 (0.059):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo (A 515a) / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetuṃ tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821266 (0.064):
samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821353 (0.064):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822794 (0.064):
samanvāgatā vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019592 (0.064):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetuṃ tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024286 (0.064):
vāṅmanoduścaritena samanvagatāḥ. āryāṇām apavādakāḥ mithyādṛṣṭayo / mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetuṃ tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2073458 (0.064):
yato 'tra, yatsādhakaṃ na tanmithyā, yacca mithyā na tatsādhakam /
| tatra mithyādṛṣṭiriti mithyādarśanam | pañcadṛṣṭayastu
satkāya-anta-dṛṣṭi-śīla-mithyāśceti | etāḥ sarvā api
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523322 (0.045):
samyagdṛṣṭiryā kliṣṭaprajñā sā dṛṣṭiḥ | / satkāyāntadṛṣṭi-śīla-vrata-mithyādṛṣṭipūrvakaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24042891 (0.050):
dṛṣṭayaḥ pañca satkāyamithyāntagrāhadṛṣṭayaḥ / / dṛṣṭiśīlavṛtaparāmarśāviti punardaśa // VAkK_5.3 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872952 (0.058):
bodhipakṣyadharmaniṣevaṇataśca / satkāyadṛṣṭyādi sarvābhiniveśeñjitaprahāṇataśca
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401503 (0.063):
satkāyadṛṣṭiḥ antagrāhadṛṣṭiḥ dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaśca //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593922 (0.064):
satkāyadṛṣṭi mithyādaṣṭi antahrāhadṛṣṭi dṛṣṭiparāmarṣa vrataparāmarṣalakṣaṇā
mithyāśravaṇacintanādiṣu praviṣṭāḥ | tasmāt kudṛṣṭitvāt mithyā
mārgācaraṇena aniṣṭavipākābhinirvartitatvāt hetu-karma-phalāni
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20948045 (0.050):
pratibhāsāt, pratyakṣaśabdasādhāraṇyāt, karaṇasāmarthyāvighaṭa 1 natvācca / na hetudoṣau/ kiṃ tu pratijñādoṣāviti//
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843255 (0.051):
dhyānānāsravasaṃvarayor apidhyānānāsravamārganimittatvāt saṃyagvāgādiphalatvāc cakuśalatvam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 489463 (0.053):
karmahetutvamapi tu niścaitanyānnahi kvacit // MAnuv_3,3.139cd //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17694025 (0.053):
karmahetutvamapi tu niścaitanyānnahi kvacit // MAnuv_3,3.139 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5014032 (0.054):
*{5/171: E2: 5,183; E6: 2,108}* / phalārthatvāt karmaṇaḥ śāstraṃ sarvādhikāraṃ syāt//6.1.4//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115274 (0.056):
atrākalpavṛkṣatvāditi jātyabhāvasya hetutvam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5894043 (0.058):
kiñcitphalavatkarmārabhyāmnātaḥ, / nāpyavyabhicaritakratusaṃbandhapadārthagataḥ, nahi juhvādivatsvādhyāyo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233666 (0.059):
iti/ karmaṇīti śeṣaḥ/ / phalābhāvāditi/ / phalatvamiha janyatvaghaṭitam/ tatra nityakarmavākye/ dīpikāyām
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403664 (0.060):
7. kevalādevavajñānārmuktissarvaṃ śrotasmārtakarmatyaktavyaṃ na / hetutvāditi / 8. salpasanādevasirddhisamadhigachati
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19394431 (0.061):
cetanā khalviṣṭāniṣṭavipākanirvartanatvāt mārgaśabdenābhidhānācca nocyate
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1576222 (0.061):
yaḥ kartā karmabhedānāṃ bhoktā karmaphalasya ca / / saṃsarttā parinirvātā sa hy ātmā nānyalakṣaṇaḥ // HSvs_[1.4]90 //
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 424530 (0.061):
yaḥ kartā karmabhedānāṃ $ bhoktā karmaphalasya ca & / saṃsarttā parinirvātā % sa hy ātmā nānyalakṣaṇaḥ // HSvs_[1.4]90 //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297432 (0.061):
vipaśyanāpakṣyaṃ, sarvavastukaṃ, bhūtavastukaṃ, hetuphalavastukaṃ ca |
apavādāropākāreṇa praviṣṭatvān mithyādṛṣṭiriti | tatpratikūlatvāt
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843255 (0.055):
dhyānānāsravasaṃvarayor apidhyānānāsravamārganimittatvāt saṃyagvāgādiphalatvāc cakuśalatvam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515323 (0.056):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28800747 (0.064):
pravṛttitatvaṃ / lakṣaṇatatvaṃ / vijñaptitatvaṃ sanniveśatatvaṃ / / mithyāpratipattitatvaṃ / viśuddhitatvaṃ samyakpratipattitatvañ ca / (tatra
samyakdṛṣṭiḥ mārgāṅga eva vyavasthāpitā | yoniśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515326 (0.056):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
sthita-samyakśravaṇa-cintanādayaḥ śraddhāpūrvagatvāt
hetu-phala-satya-ratna-karmaphaladi-bhāvadarśanaṃ hi samyakdṛṣṭiḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519761 (0.032):
pūrvānta-aparānta-madhya-hetu-karma-phala-satya-ratna-duḥkha-samudaya-nirodha-mārgakaṃ
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.039):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.039):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.039):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.045):
anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513166 (0.047):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.056):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515039 (0.064):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
tatra mithyāsaṃkalpaḥ-saṅkalpa-viparyayaḥ | saṅkalpo / gocara-viṣayālambanānām adhivacanam | gocaramiti ṣaḍviṣayā rūpādayaḥ |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235303 (0.060):
mithyādṛṣṭiko bhavati / tatra bhikṣavo mithyā mithyādṛṣṭyā mithyāsaṃkalpo / bhavati / / mithyāsaṃkalpān (DhskD 3r4) mithyāvācaṃ bhāṣati / mithyāvāco
mithyeti viparyāsaḥ | nitya-sukha-śuci-ātmādyākārālambanād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520162 (0.011):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśa-dharmākāravijñaptiviparyaya-vikalpavāsanāvabhāsatvena / nitya-ātma-sukha-śucyādi-viparyāsatvād rāga-dveṣa-moha-vistārād rāgajaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525196 (0.020):
(Abhidh s bh 20) khyānādveditavyam / eteṣāṃ punaḥ sūtrapadānāmartha / ātmaśucisukhanityaviparyāsapratipakṣeṇa
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551388 (0.031):
samanupaśyataḥ / dvitīyā koṭī rūpaṃ nityaśucisukhātmaviparyāsaiḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551400 (0.031):
samāropyāparijñeyāprahātavyaṃ ca samanupaśyataḥ / tṛtīyā koṭī rūpaṃ / nityaśucisukhātmaviparyāsairasamāropya parijñeyaprahātavyāṃśca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551376 (0.043):
skandhānnityaśucisukhātmaviparyāsairasamāropya parijñeyaprahātavyāṃśca
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1328621 (0.047):
vedanā na sukhā na duḥkhā tayoḥ paricchinnālambanākāratvād / rāgadveṣānuśayitatvāc ca |
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551415 (0.054):
skandhānnityaśucisukhātmaviparyāsaiḥ samāropyāparijñeyāprahātavyaṃ ca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4545370 (0.058):
hi visāraścetasaḥ viparyāse ca susthitāḥ iti / nityasukhaśucyātmaviparyayeṇānityādike viparyāse ca susthitā aparihāṇitaḥ
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10701983 (0.064):
nityaśucisukhātmatvena viparītena prakāśamānā sphuṭameva kṛtvā malo mohaḥ
rāga-dveṣa-mohavṛddheḥ mithyāsaṃkalpaḥ | tadviparītaḥ samyaksaṃkalpaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515069 (0.056):
mithyāvāgiti durvacanam | svaparavisaṃvādākārapravṛttā yā vāk sā mithyāvāk / | rāga-dveṣa-mohādyākārasambaddhatvād ātmastuti-parapaṃsana-svabhāvena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308769 (0.059):
tatra yā ca samyagdṛṣṭiryaśca samyaksaṃkalpaḥ, yaśca samyagvyāyāmaḥ | ayaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309132 (0.059):
samyagdṛṣṭiḥ | yaśca samyaksaṃkalpaḥ | yaśca samyagvyāyāma iyaṃ vipaśyanā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196854 (0.059):
tatra yā ca samyagdṛṣṭir, yaś ca samyaksaṃkalpaḥ, yaś ca samyagvyāyāmaḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197220 (0.059):
punar dvividham / śamatho vipaśyanā ca / tatra yā ca samyagdṛṣṭiḥ, yaś ca / samyaksaṃkalpaḥ, yaś ca samyagvyāyāma iyaṃ vipaśyanā / tatra yā ca
samyaṅnāma aviparyāsaḥ | saṃkalpastu kriyā, cintanaṃ ca idamidaṃ kariṣya
iti ādau citte nidhāya kāya-vāk-citta-caryākuśalaḥ,
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.039):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.039):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.039):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515117 (0.044):
svaparāvisaṃvādākārā rāga-dveṣa-mohādi-rahita-svabhāvā,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.051):
anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513166 (0.053):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.059):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514975 (0.064):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
niyojito yo yoniśomana sikārayogaḥ (sa) samyaṅmārgāṅgam ityucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515330 (0.045):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515447 (0.052):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10452681 (0.059):
parikalpenāyoniśomanasikuryāt / sa yoniśomanasikārapra yukto 'vidyāṃ na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6316350 (0.060):
ratiḥ karaṇīyetyevamiṣṭānāṃ nivaraṇādīnāmayoniśomanasikāraviparyaryeṇa / yoniśomanasikārabhāvanā pratipakṣo veditavyaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515639 (0.061):
samādhiḥ | cittaikāgratā ekālambanatvañceti | adhivacanam | sa / samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati
mithyāvāgiti durvacanam | svaparavisaṃvādākārapravṛttā yā vāk sā mithyāvāk
| rāga-dveṣa-mohādyākārasambaddhatvād ātmastuti-parapaṃsana-svabhāvena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515142 (0.041):
hita-paricchinna-svarūpatvād ātmastuti-parapaṃsanavihīnā
Dipankarasrijnana (bsa041_u.htm.txt) 1530253 (0.050):
anādisaṃsārāt prabhṛtipratyutpannaparyantaṃ rāga dveṣa mohavaśāt / kāyavāṅmanasā daśākuśalāni kṛtavān, pañcānantaryāṇi, pañca tatsabhāgāni,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515007 (0.056):
mithyeti viparyāsaḥ | nitya-sukha-śuci-ātmādyākārālambanād / rāga-dveṣa-mohavṛddheḥ mithyāsaṃkalpaḥ | tadviparītaḥ samyaksaṃkalpaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957768 (0.057):
tatra katamaḥ samyagvyāyāmaḥ? yo vyāyāmo mithyā, yo / ajñānarāgadveṣamohakleśānuśāyitaḥ, taṃ vyāyāmaṃ necchati | yo vyāyāmaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515115 (0.064):
svaparāvisaṃvādākārā rāga-dveṣa-mohādi-rahita-svabhāvā,
pravṛttā, caturvidha-vāgdoṣamiśritā / samyak-satya-tathatā-sarvadharmaprahīṇā,
rāja-caura-strī-gṛhastha-janakathāsvarūpā tuccha-vyarthatā-bahulā
sarvāryajana-ninditatvān mithyāvāg ityucyate | tatpratikūlatvāt
svaparāvisaṃvādākārā rāga-dveṣa-mohādi-rahita-svabhāvā,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515036 (0.044):
iti ādau citte nidhāya kāya-vāk-citta-caryākuśalaḥ, / rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 986225 (0.061):
punastvaṃ mahāmate, yastvamevaṃ prabhāṣitaḥ / kevalaṃ mahāmate, na / rāgadveṣamohabhāvābhāvād vaināśiko bhavati,
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904200 (0.061):
punastvaṃ mahāmate, yastvamevaṃ prabhāṣitaḥ / kevalaṃ mahāmate na / rāgadveṣamohabhāvābhāvādvaināśiko bhavati /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515069 (0.064):
| rāga-dveṣa-mohādyākārasambaddhatvād ātmastuti-parapaṃsana-svabhāvena
caturvidhavāgdoṣarahita-tvāt satya-samyak-tathatānusāriṇī,
catuḥsatyānukūlakaraṇā, sarvakuśaladharmasaṃgrahā
hita-paricchinna-svarūpatvād ātmastuti-parapaṃsanavihīnā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515075 (0.041):
| rāga-dveṣa-mohādyākārasambaddhatvād ātmastuti-parapaṃsana-svabhāvena
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515254 (0.0):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515610 (0.0):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.014):
buddhadharmasaṃghaśabdamadhitiṣṭhiti, tasmāt śabdasvarād / anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513167 (0.019):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.034):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514976 (0.039):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515040 (0.039):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6870021 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha- śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27250881 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523760 (0.052):
duḥkha-satyam-anityatā-duḥkhatā-śūnyatā-nairātmya-samyaganudarśanajñānena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515567 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyākārīṇi nitya-sukha-śucyātma dṛṣṭayāditayā
janāvisaṃvādinī samyaṅmārgānusāritvāt samyagvāg ityucyate |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955036 (0.051):
anamṛtavāk | iyamucyate samyagvāk || samyakkarmāntaḥ katamaḥ?
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957677 (0.060):
vācā samanvāgato bhavati, yayā samyagvā samavavadati, iyamucyate samyagvāk / || tatra katamaḥ samyakkarmāntaḥ? yatkarma kṛṣṇaṃ kṛṣṇavipākam, tatkarmaṇā
mithyā-karmānto viparītakarmakaraṇam | karmeti
kāya-vāk-citta-duṣkṛta-bījavapanād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515229 (0.055):
samyakkarmāntaḥ | aviparītakarmakṛttvāt kāya-vāk-citta-sukṛtabījavapanāt
akṣayavipākaphalābhinirvartita-svabhāvākuśala-karmānta-kāritvāt
kṣārādidoṣasaṃsṛṣṭakukṣetre kubījavapanavad
anabhīṣṭavipākābhi-nirvartitatvāt paṃsanīyaḥ karmāntastu mithyākarmānta
ityucyate | karmarati-nidrārati-vādaratyādi-svabhāvaṃ mithyākarma
ityucyate | svaparāspṛṣṭa duḥkhapratiṣṭhādhārasvabhāvam, tadviruddhatvāt
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 418418 (0.025):
tadrūpaparāvṛ[7] ttaghaṭādisvabhāvaḥ svalakṣaṇamevaikato vyāvṛttamucyate
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24533042 (0.040):
pratyakṣānumānanivṛttir lakṣaṇaṃ svabhāvo ysyāḥ sā pratyakṣaṇā | na / jñānajñeyasvabhāveti yāvat ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167468 (0.041):
anavadyānām agryānāṃ pravarānām sukhāhārāṇāṃ, pratiṣṭhāsthānīyaṃ (Śbh I
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11842131 (0.047):
svabhāvato nīlādīnāṃcaturṇāṃ varṇānām tatsvabhāvatvāt / sanniveśato daśānāṃdīrghādisaṃsthānānām tathā tathā varṇasanniveśāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233007 (0.047):
ataeva vidhitātparyaviṣayībhūteṣṭasādhanātākatvamityādyeva tallakṣaṇaṃ / sādhanikaiḥ kriyate /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8653947 (0.049):
nanu yadi prāṇaśabdenendreṇāpi viṣṇureva svātmādisarvagatatayocyate tarhi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238400 (0.049):
bhīṣaṇadevatāviśeṣasādṛśyātmakaṃ sahakāritvena yato 'valamvate tato / dhvananavyāpārarūpocyate' iti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524638 (0.050):
dharmāṇāmaviparītasvabhāva ucyate, sa candiśāntādisvabhāvaḥ, / sarvadharmasādhāraṇatvāt sā bhūtaḥ iti vacanena viśeṣitā, bhutastu
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559998 (0.050):
yasmāttarhi sarvadharmā iti, na punaryathocyate / yadasaṃṅgalakṣaṇam, na / tacchakysṃ pravyāhartum / tatkasya hetoḥ? asattvādasaṅgalakṣaṇasya,
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221155 (0.051):
BP1.2.030a/ pūrvapakṣaṃ svabhāva.uktaṃ prāaḍvivākas^atha (lekhayet/ / BP1.2.030b/ pāṇḍulekhyena phalake tataḥ patre (viśodhitam//
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17305213 (0.051):
[366] girikāntakā (?) kanni (?) / [ § 19. tatsvabhāvatvāt ity atra punar api anekāntadoṣoddhāraḥ |]
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301989 (0.051):
yāvanmārgo mārgārthena tasmātsatyamityucyate | svalakṣaṇaṃ ca [na] / visamvadati | taddarśanāccāviparītā buddhayaḥ pravarttante | tena
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10203788 (0.052):
3.33cd/ narapati^maraṇaṃ vindyāt tadā^anyarāja^*pratiṣṭhā[K.pratiṣṭhāṃ] / ca//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121280 (0.052):
'pratiśarīraṃ bhinna' iti mūle jīvasya pratiśarīraṃ bheda evocyate na / lakṣaṇam/ tathā ca tasya mlasya 'jīvasya lakṣaṇamāha' ityavataraṇaṃ na
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24032779 (0.054):
kathaṃ punaravedanāsvabhāvaṃ karma sukhādivedinīyamityucyate /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662111 (0.055):
ya eva saṃvitsvabhāva ātmā svaprasaṃkalpādau ābhāsavacitryanirmāṇe prabhuḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17868924 (0.056):
śiddja sattvātmakatvāt | tathaikāntikasya akhaṇḍitasya sukhasya ca / pratiṣṭhāham | paramānandaik rūpatvāt | ato mat sevino
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16037536 (0.056):
śiddja-sattvātmakatvāt | tathaikāntikasya akhaṇḍitasya sukhasya ca / pratiṣṭhāham | paramānandaik-rūpatvāt | ato mat-sevino
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869676 (0.058):
vijñānānanda mūrtir ananta guṇo niravadyaḥ suhṛtatamaḥ sarveśvaraḥ | / pratiṣṭhā pratiṣṭhīyate 'tra iti nirukteḥ paramāśrayo 'tipriyo bhavāmīti
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038288 (0.058):
vijñānānanda-mūrtir ananta-guṇo niravadyaḥ suhṛtatamaḥ sarveśvaraḥ | / pratiṣṭhā pratiṣṭhīyate 'tra iti nirukteḥ paramāśrayo 'tipriyo bhavāmīti
samyakkarmāntaḥ | aviparītakarmakṛttvāt kāya-vāk-citta-sukṛtabījavapanāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515171 (0.055):
mithyā-karmānto viparītakarmakaraṇam | karmeti / kāya-vāk-citta-duṣkṛta-bījavapanād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515402 (0.062):
kṣetra-vidyā-vyāpāra-rājyādi-svaparāpakāri-kāya-vāk-citta-pravṛtta-vividhākārārabdhāḥ
satkṣetrasadṛśasukṛtakarmakṣetre
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515152 (0.0):
hita-paricchinna-svarūpatvād ātmastuti-parapaṃsanavihīnā / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515610 (0.0):
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.014):
buddhadharmasaṃghaśabdamadhitiṣṭhiti, tasmāt śabdasvarād / anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513167 (0.019):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.034):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514976 (0.039):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515040 (0.039):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6870021 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha- śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27250881 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523760 (0.052):
duḥkha-satyam-anityatā-duḥkhatā-śūnyatā-nairātmya-samyaganudarśanajñānena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515567 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyākārīṇi nitya-sukha-śucyātma dṛṣṭayāditayā
karmānta-kāritvāt, samyak karmāntaḥ, sanmārgānusaraṇatvāt samyakmārga
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1000385 (0.062):
paramārthata syāttadā evamabhidadhānānāṃ [sā] dṛṣṭistāvat samyag / mārgānusaraṇād muktimārgānukūlaiva strānnatvananukūlā / ato
ityucyate | / mithyājīvastu viparītājīvaḥ | kapaṭa-lapana-naiṣpeśikatva-naimittikatvena
pravṛtya avipanna-kāya-vāgādyupajīvikayā puruṣa-stryādi-nimittadeśanena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027201 (0.055):
tatpṛṣṭhenaiva. strīpuruṣādyadhivacana iti. ādiśabdena
astra-aśva-kāvya-cikitsāparīkṣā-saṃkhyā-gṛhasthaparīkṣā-kumāraparīkṣā-sāmudrika-lakṣaṇaparīkṣā-nimittajñānādau
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2418063 (0.054):
lakṣaṇaparīkṣādvāreṇa lakṣyaparīkṣaṇāl / lakṣaṇaparīkṣaiva draṣṭavyā /
svaparavisaṃvādarūpeṇa pravṛtteḥ tannayena cīvara-piṇḍādi-sādhanānuvṛttyā
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514941 (0.056):
apavādāropākāreṇa praviṣṭatvān mithyādṛṣṭiriti | tatpratikūlatvāt / samyakdṛṣṭiḥ mārgāṅga eva vyavasthāpitā | yoniśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515362 (0.060):
svaparāvi-saṃvādasvarūpākāratvād āryamārgānuvartitvāt, samyagājīvastu / mārgasyāṅgameva vyavasthāpitaḥ | mithyāvyāyāmaḥ-vyāyāmastu prayatnaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515444 (0.060):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515052 (0.045):
niyojito yo yoniśomana sikārayogaḥ (sa) samyaṅmārgāṅgam ityucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515445 (0.050):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515639 (0.051):
samādhiḥ | cittaikāgratā ekālambanatvañceti | adhivacanam | sa / samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515362 (0.062):
svaparāvi-saṃvādasvarūpākāratvād āryamārgānuvartitvāt, samyagājīvastu / mārgasyāṅgameva vyavasthāpitaḥ | mithyāvyāyāmaḥ-vyāyāmastu prayatnaḥ |
cīvarādi-sādhanam, tannayena ājīvaḥ samyagājīvānusaraṇatvāt
svaparāvi-saṃvādasvarūpākāratvād āryamārgānuvartitvāt, samyagājīvastu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515327 (0.061):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
mārgasyāṅgameva vyavasthāpitaḥ | mithyāvyāyāmaḥ-vyāyāmastu prayatnaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515329 (0.060):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
mithyā iti viparyāsaḥ | asatkāya-vāk-citta-pracāraiḥ svaparāpakāro,
yuddhādiprajñaptiḥ, dūtādigamanaṃ, cāraḥ, utpātaḥ,
nikṣepotkṣepāpohānapoha-sandhi-vidhinotpādaḥ,
kṣetra-vidyā-vyāpāra-rājyādi-svaparāpakāri-kāya-vāk-citta-pravṛtta-vividhākārārabdhāḥ
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587649 (0.045):
avicāraṇā, anāryacaryā, mānātimānavivṛddhiḥ, / kāya vāk citta karmāpariśuddhiḥ, saddharmāparirakṣaṇam,
Dipankarasrijnana (bsa043_u.htm.txt) 18129943 (0.062):
kāyavāk cittasaṃśuddhaḥ siddhipātraṃ sa sādhakaḥ // 3 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515231 (0.062):
samyakkarmāntaḥ | aviparītakarmakṛttvāt kāya-vāk-citta-sukṛtabījavapanāt
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540507 (0.063):
sarva-āvaraṇebhya[s-] sarva-bhayebhyas- / sarva-kāya-vāk-manas-duścaritebhyas- parimokṣyante /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876377 (0.063):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād / eva na vipratipadyate. tasmāt tad ubhayaṃ na darśanaheyaṃ. ayaṃ ca satyeṣv
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010611 (0.063):
buddhasarvakarmapūjāsamādānaprajñānakuśalaiḥ sarvalokadharmānupaliptaiḥ / kāyavākcittasamalaṃkṛtaiḥ mahāmaitrīmahākaruṇāsaṃnāhasaṃnaddhaiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200769 (0.063):
tatra duṣṭayakṣā yāvad duṣṭakaṭapūtanāḥ na cittaṃ prasādayiṣyaṃti na ca / kāyavāṅmanobhiḥ śikṣāsaṃvaraṃ pratigrahīṣyaṃti na ca teṣāṃ sattvānāṃ
kriyāḥ prayatnāśca mithyāvyāyāma ityucyante | tadviruddhabhūtatvāt
samyakvyāyāmaḥ | / samyak-vyāyāmastu mārgāṅgaeva vyavasthāpitaḥ | yā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515443 (0.029):
kāyavākcittacaryāsvaparopakāra-mātrakuśalapravṛtyā āryamārgam anusarati sā / samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
madhyantavibhagatika.html 19092980 (0.056):
tasya samyagvyāyāmaḥ pratipakṣaḥ / / katham ityata āha teneti samyag vyāyāmena mārgabhāvanāt /
kāyavākcittacaryāsvaparopakāra-mātrakuśalapravṛtyā āryamārgam anusarati sā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392321 (0.064):
katamat / kleśasaṃprayuktā prajñā yayā asaṃviditā kāyavākcittacaryā
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515421 (0.013):
kriyāḥ prayatnāśca mithyāvyāyāma ityucyante | tadviruddhabhūtatvāt / samyakvyāyāmaḥ | / samyak-vyāyāmastu mārgāṅgaeva vyavasthāpitaḥ | yā
madhyantavibhagatika.html 19092981 (0.049):
tasya samyagvyāyāmaḥ pratipakṣaḥ / / katham ityata āha teneti samyag vyāyāmena mārgabhāvanāt /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515330 (0.050):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515052 (0.052):
niyojito yo yoniśomana sikārayogaḥ (sa) samyaṅmārgāṅgam ityucyate | / mithyāvāgiti durvacanam | svaparavisaṃvādākārapravṛttā yā vāk sā mithyāvāk
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515504 (0.055):
mithyā-nimitta-manasikārastu mithyāsmṛtiḥ | tadviruddhatvāt / samyak-smṛtistu mārgāṅgameva kathitā | guṇānusmaraṇaṃ pūrvīkṛtya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515521 (0.057):
buddha-dharma-saṃgha-śīla-tyāga-devādyanusmaraṇaṃ samyaksmṛtiḥ mārgāṅgam / eva ucyate | samādhikāryaṃ-samādhistu dhyānam | sarvathā samādhāya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515639 (0.058):
samādhiḥ | cittaikāgratā ekālambanatvañceti | adhivacanam | sa / samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957764 (0.064):
tatra katamaḥ samyagvyāyāmaḥ? yo vyāyāmo mithyā, yo
smṛtiriti kutsanīyā smṛtiḥ mithyāsmṛtiḥ | smṛtistu smaraṇam | iyam mithyā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25717959 (0.058):
vimuktir nāvimuktiḥ, na sāvadyā na niravadyā, na smṛtir nāsmṛtiḥ, na / sthānavatī nāsthānavatī, na niṣadyā nāniṣadyā, na pṛthivīdhātur nābdhātur
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416478 (0.060):
smaraṇaṃ smṛtiḥ / yaccāhasmṛtirālambanāsaṃpramoṣa iti //
smṛtiścāpi bhūtatvān mithyāsmṛtiḥ | kālatrayaviṣayeṣu
pūrvahāsa-ānandānubhūta-rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśādīn anusmaran
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521036 (0.027):
tu manojña-rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśānusmaraṇopapannaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.027):
liṅgam | sāvayavam iti | avayantīty avayavā yathā piṇḍasya hastapādādyāḥ | / śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522099 (0.029):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśādayo dharmāḥ,
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10421516 (0.030):
12,308.191d@029D_0185 śubhāśubhaṃ śabdasparśarūparasagandhādīnāṃ cāvāptir
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2431704 (0.030):
api ca na smṛtayo yuga padutpadyante paricchedakatvād / gandharasarūpasparśaśabdajñānabadityāha paricchedatvācceti /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390716 (0.030):
rūpaśabdagandharasasparśadharmān nānā viṣayān vijānāti //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565962 (0.032):
nocchedaśāśvatamālambate, nāntaṃ nānantamālambate / na / rūpaśabdagandharasasparśadharmānālambate / na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089332 (0.032):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575628 (0.034):
parama svarūpa rūpa rasa gandha sparśa śabdatayātmārāmāṇām apy
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755185 (0.036):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaśunyatāyāṃ yukto yukta iti vaktavyaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215706 (0.036):
rūpagandhaśabdarasasparśadharmāyatanāni ceti //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215721 (0.036):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520148 (0.036):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśa-dharmākāravijñaptiviparyaya-vikalpavāsanāvabhāsatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269454 (0.036):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaviśuddhatvād gambhīrā.
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19362034 (0.036):
pañcarūpaśabdagandharasasparśadharmadhātoścārdhaṃ nendriyasvabhāvaṃ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853942 (0.036):
rūpādyālambanā itirūpaśabdagandharasasparśadharmālambanāḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508145 (0.038):
karṇacchidrādhiṣṭhānaṃ śrotram, gandharasarūpasparśaśabdagrahaṇaliṅgatvād
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563226 (0.038):
śrotram, gandharasarūpasparśaśabdagrahaṇaliṅgatvāditi/
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945062 (0.039):
śabdasparśarūparasagandhālocanavṛttīni |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756323 (0.040):
samanupaśyati | evaṃ na śabdagandharasasparśadharmān sarvajñatayā yojayati
anukathanam | tatrāpi adhyavasāna-anurāga-pratighatādi-paridveṣatvāt
svaparāpakārakāritvād, abhīṣṭavipākasambaddhatvācca
mithyā-nimitta-manasikārastu mithyāsmṛtiḥ | tadviruddhatvāt
samyak-smṛtistu mārgāṅgameva kathitā | guṇānusmaraṇaṃ pūrvīkṛtya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515447 (0.055):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā / smṛtiriti kutsanīyā smṛtiḥ mithyāsmṛtiḥ | smṛtistu smaraṇam | iyam mithyā
buddha-dharma-saṃgha-śīla-tyāga-devādyanusmaraṇaṃ samyaksmṛtiḥ mārgāṅgam
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16705464 (0.0):
jinairbuddhadharmasaṃghaśīlatyāgadevādiṣaḍanusmṛtayaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723256 (0.024):
dānādiṣaṭpāramitāparipūraṇena (ṣaṭ), / buddha dharma saṃgha śīla tyāga devatā nāmanusmaraṇena (ṣaṭ) ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287517 (0.038):
saṃdarśayati | samuttejayati | saṃpraharṣayati | yaduta buddhānusmṛtyā vā, / dharmasaṃghaśīlatyāgadevatānusmṛtyā vā, (|) kāye vā punaranena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847196 (0.039):
ekaprasādamapi buddhadharmasaṃghaguṇānusmaraṇapūrvakañcetasā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515639 (0.050):
samādhiḥ | cittaikāgratā ekālambanatvañceti | adhivacanam | sa / samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515447 (0.057):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā / smṛtiriti kutsanīyā smṛtiḥ mithyāsmṛtiḥ | smṛtistu smaraṇam | iyam mithyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172522 (0.057):
(Śbh I 154) yaduta buddhānusmṛtyā va, dharmasaṃghaśīlatyāgadevatānusmṛtyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894815 (0.060):
buddhānusmṛti / 02003 r bhāvayitavyā/ saṃghānusmṛtir bhāvayitavyā/ śīlānusmṛtir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024511 (0.061):
dharmānusmṛtiṃ bhāvayati saṃghānusmṛtiṃ. śīlānusmṛtiṃ tyāgānusmṛtiṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251592 (0.062):
dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtis, tyāgānusmṛtir,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437386 (0.064):
āryāvaivartikabodhisattvasaṃghasmaraṇena tathaiva / śīlatyāgadevatānusmaraṇena rūpādisarvadharmābhāve svabhāvāvabuddhena ca yo
eva ucyate | samādhikāryaṃ-samādhistu dhyānam | sarvathā samādhāya
dhāraṇatvāt samādhiḥ | sa tu mithyāpi san, samādhirapi bhūtatvān
mithyāsamādhiḥ mithyeti tu viparyayaḥ | / īśvara-svabhāva-kāla-pradhānādhyātmātmādyasatsu tatrālambanapūrvakaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515580 (0.053):
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyākārīṇi nitya-sukha-śucyātma dṛṣṭayāditayā / adhyavasīya teṣu ālambanapūrvakaṃ yaccittaspharaṇam, sādhyavasāya pūrvakaṃ
yaccitta-spharaṇaṃ syāt, api tu-rūpādi-bāhyavastūni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515584 (0.023):
adhyavasīya teṣu ālambanapūrvakaṃ yaccittaspharaṇam, sādhyavasāya pūrvakaṃ
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyākārīṇi nitya-sukha-śucyātma dṛṣṭayāditayā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551376 (0.043):
skandhānnityaśucisukhātmaviparyāsairasamāropya parijñeyaprahātavyāṃśca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551400 (0.043):
nityaśucisukhātmaviparyāsairasamāropya parijñeyaprahātavyāṃśca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536734 (0.048):
YS_2.5(61): anityāśuciduhkhān..ātman7P..nityaśucisukhātmakhyātir..avidyā..
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4545372 (0.048):
nityasukhaśucyātmaviparyayeṇānityādike viparyāse ca susthitā aparihāṇitaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515149 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515251 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515609 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
madhyantavibhagatika.html 19080261 (0.064):
sāmānyalakṣanampunarnityadukhaśūnya'nātmādyākārāḥ/
adhyavasīya teṣu ālambanapūrvakaṃ yaccittaspharaṇam, sādhyavasāya pūrvakaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515557 (0.023):
īśvara-svabhāva-kāla-pradhānādhyātmātmādyasatsu tatrālambanapūrvakaṃ / yaccitta-spharaṇaṃ syāt, api tu-rūpādi-bāhyavastūni
yaccittādhiṣṭhānaṃ tattu mithyāsamādhirityucyate | tadviruddhaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515555 (0.052):
īśvara-svabhāva-kāla-pradhānādhyātmātmādyasatsu tatrālambanapūrvakaṃ / yaccitta-spharaṇaṃ syāt, api tu-rūpādi-bāhyavastūni
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23034779 (0.061):
Vin_9.91 / vāgbhāṣai caikādhiṣṭhānaṃ tadāśayopasaṃpattipūrvakaṃ /
cittādhiṣṭhānaṃ samyaksamādhirityucyate | skandha
dhātvāyatanātmātmīyatāśūnyādiṣu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894695 (0.021):
ātmātmīyarahitaskandhadhātvāyatanakadambamajñānakarmatṛṣṇāprabhavaṃ
anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādyākārapūrvakaṃ cittapratiṣṭhānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515150 (0.0):
hita-paricchinna-svarūpatvād ātmastuti-parapaṃsanavihīnā / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-rūpeṇa pravṛtteḥ sarvārya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515252 (0.0):
'bhīṣṭavipākābhinirvartita-vidhi-pravṛtteḥ, / anitya-duḥkha-śūnya(tā)-nairātmyādi-svarūpeṇa pravṛtteḥ, samyak
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921441 (0.014):
buddhadharmasaṃghaśabdamadhitiṣṭhiti, tasmāt śabdasvarād / anityatāduḥkhaśūnyanairātmyaśabdasvaraṃ niścārayati; daśadikṣu bhagavān
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513167 (0.019):
buddhatvāt sambuddhaḥ | sarvadharmānityatvasya / duḥkha-śūnya-nairātmyādi-dharmān-pudgalanairātmyasvabhāvatayā yathāvad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513843 (0.034):
caturāryasatyabhāvanāvibhāvanatayā skandhatathatāparijñānena / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādīnām aviparīta-jñānānvitatvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514976 (0.039):
samyakmārgopayogād abhīṣṭaphalābhinirhāratvād / anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyā-dyākāreṇa praviṣṭa tvāt samyakdṛṣṭiriti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515040 (0.039):
rāga-dveṣa-moha-rahita-svabhāvaḥ, anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyādisu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523760 (0.044):
duḥkha-satyam-anityatā-duḥkhatā-śūnyatā-nairātmya-samyaganudarśanajñānena
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6870021 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha- śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27250881 (0.046):
svacchāvabodhābhāsamātrasvābhāvyābhyupagamāttaddarśinaścānyasyābhāve / 'nityaduḥkha śūnyānātmatvādyanekakalpanānupattiḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515567 (0.058):
anitya-duḥkha-śūnya-nairātmyākārīṇi nitya-sukha-śucyātma dṛṣṭayāditayā
cittaikāgratā tu samyak samādhirityucyate | sarvadharmasamatāpratipatteḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928126 (0.019):
14305 ratnakoṭiḥ {nāma samādhiḥ}/ {asti} sarvadharmasamatā {nāma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070373 (0.023):
samādhiḥ, sarvadharmāvibhāvanāsamatā ca nāma samādhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6948712 (0.023):
20110 ādimudrāmudritām upādāya {tenocyate varadharmamudro nāma samādhiḥ}/ / {tatra katamaḥ} sarvadharmasamatā {nāma samādhiḥ}/ {yatra samādhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6948728 (0.023):
20111 samatānirmuktaṃ samanupaśyati {tenocyate sarvadharmasamatā nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15106666 (0.023):
kañcid dharmaṃ samatānirmuktaṃ samanupaśyati, tenocyate sarvadharmasamatā / nāma samādhiḥ.
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511335 (0.043):
yogiśabdasya vyutpatim āha yaga iti | samādhiś cittaikāgratā | iha / dharmottareṇa lokaprasiddhir āśritā | viniścayaṭīkāyāṃ tu śāstrasthitis
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6312154 (0.053):
pravāhānavadyaratiyuktā | cittasantatiryā sā samādhirityucyate | / kuśalacittaikāgratāpi [|] kiṃ punaḥ punaranusmarati | āha | ye dharmā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24069648 (0.054):
yena tu tānyekāgrāṇi vartante sa dharmaḥ samādhiḥ / / saiva cittaikāgratā /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406080 (0.064):
cittasyaikāgratām // cittasamādhiḥ katamaḥ / pūrvasamādhibhāvanāmāgamya
samādhiḥ | cittaikāgratā ekālambanatvañceti | adhivacanam | sa
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511335 (0.042):
yogiśabdasya vyutpatim āha yaga iti | samādhiś cittaikāgratā | iha
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11874064 (0.045):
saṃskāro 'bhyaṃgasnānānuvāsanādisvabhāvḥ. [Tib. 65a] samādhiś / cittaikāgratālakṣaṇaḥ. samīpe caya upacayaḥ. upacaye bhavā aupacayikāḥ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19365201 (0.051):
dhīḥ prajñā dharmasaṃgrahādyupalakṣaṇasvabhāvā | / cittasyaikāgratā samādhiścittasthitilakṣaṇaḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315622 (0.055):
avidhuraprayogatetyucyate | anukūlā ete dharmāścittaikāgratāyāḥ | avidūrā, / na ca cittakṣepāya samvarttante | tena bahirdhā vyāsaṃgāya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6312154 (0.059):
pravāhānavadyaratiyuktā | cittasantatiryā sā samādhirityucyate | / kuśalacittaikāgratāpi [|] kiṃ punaḥ punaranusmarati | āha | ye dharmā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23994563 (0.061):
adhimokṣo 'dhimuktiḥ / / samādhiścittasyaikāgratā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24069650 (0.064):
yena tu tānyekāgrāṇi vartante sa dharmaḥ samādhiḥ / / saiva cittaikāgratā / / nanu ca kṣaṇikatvātsarvaṃ cittamekāgraṃ dvitīyasya tasmādavikṣepa iti cet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804046 (0.064):
riktākāreṇa niḥsvabhāvasaṃskāreṇa ca cittasyaikāgratāyam ucyate / śūnyatāsamādhiḥ, katamaś cānimittaḥ samādhir yā śāntākāreṇa viviktākāreṇa
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515522 (0.050):
buddha-dharma-saṃgha-śīla-tyāga-devādyanusmaraṇaṃ samyaksmṛtiḥ mārgāṅgam / eva ucyate | samādhikāryaṃ-samādhistu dhyānam | sarvathā samādhāya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515330 (0.051):
vihārastu mithyājīva ityucyate | tatpratikūlatvāt samyagājīvastu / mārgāṅgamityucyate | samyak tu vidyāviyukta-kāya-vāk-cittapravṛtyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515445 (0.058):
samyagvyāyāmatvāt samyakvyāyāmaḥ | sa mārgāṅgameva ucyate | mithyā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720787 (0.060):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515051 (0.061):
niyojito yo yoniśomana sikārayogaḥ (sa) samyaṅmārgāṅgam ityucyate |
sa dharmaṃ paśyati | / darśanādyaṣṭasetvaṅgaṃ hetudvādaśapūrvagam |
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769643 (0.011):
yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813434 (0.037):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720790 (0.037):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735989 (0.037):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736047 (0.037):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933752 (0.037):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798332 (0.043):
bhikṣavo deśayiṣyāmi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448941 (0.043):
yaduktaṃ bhagavatā dharmasvāminā sarvajñena yo bhikṣavaḥ / pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515848 (0.049):
jñānacakṣuṣā | āryastu lokottaraḥ | paśyatīti cakṣuṣā | yaḥ paśyatīti yaḥ / pratītyasamutpādaṃ dharmañcaivaṃ paśyati sa dharmajaḥ, dharmajatvād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514513 (0.062):
kiṃ pratītyaṃ ca dharmaḥ kaḥ buddho 'pi katamastathā | ityuktam | / kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan
viśuddhātmā hi yaḥ paśyed dharmatathyaṃ sa paśyati |
phalaṃ tuṃ śrāmaṇyaphalam | tatprāptistu sākṣātkaraṇam |
sarvasaṃkleśālaya-vijñānabījavāsanāmalāpagatatvād āśrayaparāvṛttimayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513904 (0.061):
svavabodhāt saṃkleśālayavijñāna-vāsanā-malāpagatatvācca abhūtasaṃkalpān
manogocarācintyā-prameyaguṇamaṇyalaṅkṛtāyāḥ svaparādhīnātmaka
pratyātmavedyasarvasattvārthanirantarānābhoga
kṛtātma-sarvaprapañcarahitāyāḥ / śamathavipaśyanā-yuganaddha-sarvadharma-tathatāyāḥ adhigamatvāt
kleśa-jñeyāvaraṇagirigahvaravanamūla-vidahanasvabhāvatānuttarasamyak-saṃphalaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861485 (0.046):
anabhisaṃbodhanatā samyagjñānāviṣayata / ayathābhūtārthatvena
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912799 (0.056):
paṃcaśatamātrebhyaḥ sarvebhyo 'nuttarasamyak saṃbodhyāṃ saṃpratipannebhyo / 'bodhisattvānāṃ pariśuddhaṃ buddhakṣetraṃ kim'- iti pariśuddhaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723913 (0.060):
asammoṣadharmatā, (18) kleśajñeyāvaraṇānuśayarūpabījaprahāṇāt
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1327045 (0.060):
pudgaladharmanairātmyapratipādanaṃ punaḥ kleśajñeyāvaraṇaprahāṇārtham |
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720093 (0.060):
phalaratnadānaprayogaḥ, kleśajñeyāvaraṇaprahāṇahetutvena viśuddhiprayoga
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193752 (0.061):
abhiṣekadharmabodhipratiṣṭhāpanīṃ vaineyasattvānugrāhikāṃ / ................. dikāṃ pāramitāniyojanīṃ anuttaramārgasaṃsthāpikāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24834219 (0.062):
dvividhamapyāvaraṇavisaṃyogaṃ sākṣātkaroti kleśāvaraṇavisaṃyogaṃ / jñeyāvaraṇavisaṃyogañca / ityayaṃ caturākāraḥ prajñāyāḥ prabhāvaḥ / nāta
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512411 (0.063):
kleśajñeyāvaraṇaprahāṇamadhigatāḥ, atrāpi tathā gatatvāt tathāgataḥ |
śaikṣajñānaṃ tu phala dharma ityucyate |
atha śālistamba-vibhāṣāyā dvitīyaṃ paṭalam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513084 (0.025):
atha śālistambavibhāṣāyāḥ prathamaṃ paṭalam
nirvāṇaṃ nāma / sopadhiśeṣa-nirupadhiśeṣa-svabhāvatāpratiṣṭhitanirvāṇamityuktam | ajaram,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11913778 (0.009):
nirodho janmanirodho duḥkhasatyanirodha ity uktaṃ bhavati. / sopadhiśeṣanirupadhiśeṣanirvāṇavyavasthāpanārthaṃ cobhayanirodhavacanaṃ.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838424 (0.023):
dharmāṇāmabhinirvṛttihetuḥ te punaḥ svabījānnirvṛttā bodhipakṣyā dharmāḥ / sopadhiśeṣa nirupadhiśeṣanirvāṇadhātvoḥ krameṇāvāhakahetuḥ / (Dutt 72)
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866418 (0.037):
vibhavatṛṣṇāsatyaṃ tatprahāṇopāyasatyaṃ sopadhiśeṣanirvāṇasatyaṃ / nirupadhiśeṣanirvāṇasatyaṃ [ca] / daśavidhaṃ satyam /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6513370 (0.064):
prārthyate | ata evāpratiṣṭhitanirvāṇam evātra / anupadhiśeṣanirvāṇadhāturyujyate | tatra sāsravopadheḥ śeṣatvābhāvāt |
amaram, atāpaṃ, sthiraṃ, śāntaṃ, nityam, asaṃhāryam, akṣayātmakam,
ādimadhyāntarahitam advayaṃ dhātutrayavirahitaṃ
kāya-vāk-cittakarmasamatikrāntaṃ maṇiratnarājavividharūpasadṛśaṃ
guṇamaṇivividhaprabhābhiḥ nirantaraṃ jagadarthakāri śāntaṃ,
dharmātmaka-kāya-bhūtaṃ nirvāṇaṃ manyate |
sarvasyādhigamādevaṃ dharmajaṃ buddhameva ca | / evaṃ tadvat-saṃkleśa-vyavadānātmaka-sarvadharmāṇāṃ dharma-tathatāyāḥ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493797 (0.027):
dharmaścāṣṭāṅgiko mārgaḥ phalaṃ nirvāṇamucyate // 9 // / sarvasyādhigamādevaṃ dharmajaṃ buddhameva ca /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 986494 (0.051):
saṃkleśavyavadānapakṣasarvadharmāṇāṃ paramārthato 'nutpāde hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723555 (0.058):
sarvadharmā iti saṃkleśavyavadānarūpāṇāṃ sarvadharmāṇāmekenaiva kṣaṇena
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437688 (0.058):
sarvadharmā iti saṃkleśavyavadānarūpāṇāṃ dharmāṇām ekenaiva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101501 (0.059):
dharmāṇāṃ dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā bhūtakoṭiḥ. neha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812897 (0.061):
kasyacid dharmasya prasthāne paśyati, asaṃprasthitāḥ sarvadharmāḥ, eṣā sā / dharmāṇāṃ dharmasthititā, yatra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954620 (0.061):
pañcendriyāṇīti | dharmaśravaṇajā śraddhā śradvendriyam | saśraddhaḥ san / saṃkleśadharmāṇāṃ prahāṇāya vyavadānadharmāṇāmadhigamāya ca vīryamārabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818629 (0.062):
anutpādād vā tathāgatānām utpādād vā tathāgatānāṃ sthitaivaiṣāṃ dharmāṇāṃ / dharmasthititā. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, utpādād vā tathāgatānām
yathāsthitivadavagatatvād buddha ityucyate | dharmajaṃ nāma dharmebhyo
janitatvād dharmajam | dharmeṇa janitam ityadhivacanam |
tathoktamāryaṃ dṛṣṭatvād yaḥ paśyati sa paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813439 (0.042):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008493 (0.042):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448943 (0.042):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735994 (0.042):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ / paśyati, sa buddhaṃ paśyati | ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ babhūvaṃ | atha
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736052 (0.042):
dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933757 (0.042):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736022 (0.055):
paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514518 (0.056):
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan / buddhaṃ paśyati? iti tu
tatheti buddhamiti tathoktatvāt, tādṛśo bhagavān | āryaṃ dṛṣṭatvāditi
jñānacakṣuṣā | āryastu lokottaraḥ | paśyatīti cakṣuṣā | yaḥ paśyatīti yaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798332 (0.043):
bhikṣavo deśayiṣyāmi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448938 (0.043):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17634303 (0.045):
dvitīyarahitaḥ | iti evam | antaḥ manasi | na tu cakṣuṣā | yaḥ paśyati sa"
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1556394 (0.045):
evam | antaḥ manasi | na tu cakṣuṣā | yaḥ paśyati sa paśyatīti ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854057 (0.049):
athavā | yadetaduktam / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyatīdaṃ sa paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813434 (0.059):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720790 (0.059):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515644 (0.059):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735989 (0.059):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736047 (0.059):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933752 (0.059):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
pratītyasamutpādaṃ dharmañcaivaṃ paśyati sa dharmajaḥ, dharmajatvād
buddhaṃ paśyatīti bhāṣyate | / tatrātra pratītyasamutpādaḥ kīdṛśa ukta iti cet | yaḥ pratītyasamutpādam
idamityādi | prāṇādirahitād yaśca iti tu yaḥ pratītyasamutpādaṃ satataṃ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493808 (0.060):
tathoktamāryaṃ duṣṭatvāt yaḥ paśyati sa paśyati // 10 // / prāṇādirahitād yaśca vyupaśāntyantasaṃyutam /
prāṇādirahitaṃ prāṇarahitam, apaśyad yuktyanumānābhyāṃ caryāṃ, māpanam,
kalpanām, upaparīkṣaṇañca karoti, satatamajīvamiti tu nirjīvam | ajīvaṃ
ārhatā evaṃ kalpayanti | imāni sarvāṇi bāhyābhyantarāṇi vastūni sajīvāni
indriyānvitāni | tasmāt sarvāścaitāḥ bhūmayaḥ sūkṣmaprāṇibhiḥ pūrṇāḥ |
tasmāt sarve prāṇino jantūn bhakṣanti | ye prāṇinaḥ prāṇino na bhakṣanti
te prāṇinastu mokṣaṃ prāpnuvantīti ucyate | tasmāt tannirākaraṇāya
ajīva-nirjīvetyādi uktam | ajīva iti nirjīvaḥ, niṣprāṇasyādhivacanam,
hetupratyayotpādadharmitvāt | hetustu bījādi | pratyayaśca pṛthivyādi | te
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493839 (0.061):
bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ / / bāhyo hetustu bījādiḥ pratyayaḥ ṣaḍvidho mataḥ // 13 //
'pi parasparamanyonyakalpanā-parikalpanā-vikalpa-rahitvāt
tṛṇa-vṛkṣa-bhitti-dharmasadṛśā acalāḥ niṣkriyāśca tasmāt prāṇādirahitatvād
ajīvāḥ | parasparaṃ hetupratyayopanibaddhajā anyonye cācetanāḥ | kriyā
karmāpyavabhāsate | / hetupratyayasantatiriyam anāditaḥ pravṛttā | yathājīvakānām ārhatānāṃ
vṛkṣā sacetanāḥ santi, calatvāt, suptatvāt, chinne 'pi utpādatvāditi, yā
vyavahāraprajñaptistādṛśī nāsti | bāhyavastuṣu sūryasya candrasya ca
sparśavaśena layo vistaraśca anumīyete | kva teṣāṃ śayanotthānam?
vāyusañcāravaśād vṛkṣa-śākhādi-kampanānumānāt teṣāṃ gamanāgamanaṃ kuta
upalabhyate | artho 'siddha eva | chinne utpāda iti ayam artho 'siddha eva
iti darśayitum ucyate | yadi so 'pi sacetanaḥ syat, kasmāt / chedanāvasthāyāṃ prāṇātipattītyādi duḥkhaṃ nānubhavati | anicchādicaryāṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349075 (0.057):
satyamevaṃ na yuktaṃ syādyadi svenaivāvikṛtena rūpeṇānupraviśeyaṃ / duḥkhamanubhaveyamiti ca saṅkalpitavatī na tvevam /
prārthanādiṃ vā tato 'nyatragamanaṃ vālpamapi na kurvanti | chinne
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268829 (0.048):
tatra valīṣu skhalitāḥ tāsāmuccanīcatvānnābhergabhīratvena tato / nānyatra gamanam / / atra svayaṃbhavanam /
utpādatvāt sacetanatvābhyupagamaścet, tarhi yacchede 'nutpādaḥ,
tannivartanād acetanatvameva syāt | sacetanānām
aṅga-pratyaṅgādicchedānutpāda-dharmitvād acetanatāyā eva prasaṅgo jāyate |
tasmāt taddhetvartho 'siddha eva | tasmādajīvaṃ, nirjīvam itīdaṃ
vyavasthitam | yathāvadaviparītamiti ahetoḥ pratikūlahetorviyuktatvāt |
ajātamiti tu janyajanakarahitatvāt | abhūtamiti śāśvatocchedarahitatvāt |
akṛtamiti tu kartṛrahitatvāt | / ābhyantarakartṛpuruṣeśvarādipravṛtti-saṃskāra-rahitattvācca |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335882 (0.059):
atreśvarasya śarīrendriyādikaraṇarahitatvātkartṛtvaṃ nopapadyate
apratighamiti tu anāvaraṇasvabhāvatvāt | anālambanamiti tu
ālambyālambanarahitatvāt | vyupaśamasvabhāvamiti tu karmakleśarahitatvāt |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522663 (0.026):
saṃskṛta-lakṣaṇa-rahitatvāt | apratighamiti āvaraṇa-rahitatvāt | / anālambanamiti ālambyālambaka-rahitatvāt | śivamiti śāntatvāt | abhayamiti
ekāntaśamasvabhāvamiti sarvaprapañcarahitam sarvakalpanājālarahitam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460966 (0.061):
tasyoparītyarthaḥ / tathāhi sakalakalpanājālarahitaṃ / sarvāvaraṇavinirmuktaṃ paramapuruṣārthatayā buddhatvamiha sādhyam / tacca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810876 (0.061):
draṣṭavyopaśamaṃ śivalakṣaṇaṃ sarvakalpanājālarahitaṃ / jñānajñeyanivṛttisvabhāvaṃ śivaṃ paramārthasvabhāvam |
satatasthitam, abhayam utpādavināśarahitañca | ya etādṛṅnayena dharmamapi
paśyati | vyupaśāntyanta-saṃyutam ityuktam | vyupaśāntyantamiti tu
upaśamam ante darśayituṃ vyupaśamaparyantam | yastu etādṛśanayena dharmaṃ
satatam ajīvādisvabhāvaṃ paśyati | / pratītyaṃ dharmabuddhau ca śuddhibuddhayā hi paśyati |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493817 (0.033):
pratītyaṃ dharmabuddhau ca śuddhabuddhayā vi paśyati // 11 //
so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati | iti bhagavatā uktam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472421 (0.0):
avyupaśamasvabhāvaṃ paśyati so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736288 (0.0):
śivamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, so 'nuttaradharmaśarīraṃ / buddhaṃ paśyati | āryadharmābhisamaye samyagjñānopanayenaiva ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449045 (0.020):
evaṃ satatasamitaṃ yāvadavyupaśamasvabhāvaṃ dharmaṃ paśyati, so 'nuttaraṃ / dharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati / peyālaṃ / tatra avidyā katamā? eteṣāmeva
ityasyārthastu yaḥ paśyati | āryadharmamabhisaṃbudhya iti tu yo
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12682758 (0.043):
tasmād atra prayatnena dharma eva samarjyāṃ / / dharmaṃ tu sarvadharmāṇāṃ praśreṣṭhaṃ saugataṃ varaṃ // Rm_38.954{91} //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2042929 (0.051):
nirudhyante yathā tṛṇāgre 'vaśyāyabinduḥ sūrya uditamātre śuṣyati | yaḥ / prajñācakṣuṣkaḥ sa buddhadharmaṃ paśyati | yathā cakṣuṣmataḥ sūrya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317551 (0.064):
ity evaṃ dharmaṃ saṃghaṃ câdhikṛtya pāpakṣayaḥ || / āryamaitreyavimokṣe tu bodhicittena pāpaviśuddhir uktā |
pāpadharmāṇāṃ pāre arthāt dūre sa āryaḥ | teṣāṃ dharma āryadharmaḥ,
samyakdṛṣṭirityādiḥ | abhisaṃbudhyeti abhimukhe ekāgratākaraṇāt
sākṣātkaraṇācca samādhiprāpterityadhivacanam | samyagjñānopanayenaiva iti
samyagaviparyayeṇa sarvadharmanairātmyatathatāvagamatvāt | anuttaramiti
tatpūrvaṃ viśiṣṭadharmasya abhāvaḥ, tasmāt tad evānuttaramityuktam |
dharmakāya iti dharmakāya eva dharmakāyaḥ, niśādā-putravat | buddha iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723838 (0.038):
jñānadharmakāya iti lakṣaṇam / jñānadharmakāyaḥ sarvajñajñānaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723753 (0.041):
catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ, / sambhogakāyaḥ, nirmāṇakāyaśceti catvāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438237 (0.041):
prakṛtiranutpādatā tallakṣaṇaḥ svābhāvikaḥ kāyaḥ, sa eva ca dharmatākāyo / dharmakāya iti bhāvapratyayalopād vyapadiśyata iti vyākhyāya, ke punaste
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896178 (0.048):
saptābhisamayalakṣaṇo gṛhyate / dharmalabhyaḥ kāyo 'dharmakāyaḥ' / kāyaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518569 (0.048):
prajñaptihetvabhāvānnocyate rūpakāyo 'dharmakāyaḥ'; iti | pravacanakāyastu
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516466 (0.055):
dvividhaḥ khalu dharmakāyaḥ- pravacanadharmakāyaḥ, adhigamadharmakāyaśca |
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715508 (0.057):
svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ, sāmbhogikakāyaḥ, nairmāṇikakāyaśceti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18655670 (0.059):
putrapautrikāyo naptapranaptikāyo bahūni rājasahasrāṇi / paścimako śākete
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23914320 (0.061):
nirvyāpāro hyaṃ kāyaḥ pṛthivīsadṛśaḥ / āpasadṛśo 'yaṃ kāyo 'nātmakaḥ / / ayaṃ kāyastejassadṛśo nirjīvaḥ / ayaṃ kāyo vāyusadṛśo niṣpudgalaḥ /"
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24053855 (0.061):
ānāpātau yataḥ kāyaḥ / / yadbhūmiko hi kāyaḥ tadbhūmikāvetai /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088576 (0.063):
tadyathāpi nāma subhūte puruṣo bhavedupetakāyo mahākāyo yattasyaivaṃ rūpa / ātmabhāvaḥ syāt tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ | tatkiṃ manyase
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28802462 (0.064):
buddhānān dharmakāyaḥ / anuśansāvasthā sāṃbhogikaḥ kāyaḥ /
dharmāvabodhāt | tathāpi yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa
dharmakṛtānuttarabodhyaśaikṣasvabhāvatāṃ paśyati | yena sa
āryajñānagocaradharmaṃ tādṛśaṃ svayathāvad abhisaṃbodheḥ dharmajñaḥ,
dharmanirmāṇaṃ dharmadarśanam buddhadarśanam iti bhagavatā uktam |
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769634 (0.037):
pratītyasamutpādadarśane dharmadarśanaṃ na bhavati | uktaṃ hi | bhagavatā
pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ bhedavyavasthāpanārthaṃ pratītyalakṣaṇaṃ tāvad
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736311 (0.064):
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
ityuktam | kasmāt pratītyasamutpāda ucyate iti cet | tasmāduktam - / sahetvādipadānvitam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493825 (0.031):
pratītyalakṣaṇaṃ tāvat sahetvādipadānvitam /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517243 (0.053):
teṣāmātmagrāho bhavet ityuktam | tasya taddhetutvāt / tadanuśayāprahīṇatvāccetyabhiprāyaḥ | anyathā tayorbhinnākāratvāt kathaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2146586 (0.053):
brahmaṇo jarāvadhayorabhāve satyatvaṃ hetutvenocyata iti cet / / na /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7148945 (0.059):
yadyavyapadeśakasyaiva, vaṇigvīthyāṃ svatantrasya rajatasya hetutvaṃ syāt / na caitadasti / / tadidamuktam na hyatasmādāropitāt tatrāsatastanmithyājñānaṃ bhavati /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11272495 (0.060):
ucyate yattāvaduktaṃ hetvapekṣaṇādanityā buddhiriti tadayuktam /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8779671 (0.061):
AbhT_9.281b/. vyāpakaṃ tata evoktaṃ sahetutvāttu na dhruvam // 281
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854054 (0.062):
kaḥ punarasau pratītyasamutpādaḥ, yaḥ śūnyatetyucyate? / athavā | yadetaduktam / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyatīdaṃ sa paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25839187 (0.062):
ucyate | yadā ajanayamānasya hetorhetutvaṃ nāstītyuktam, tadā
sahetukaḥ sapratyaya (ucyate) nāhetuko nāpratyayaḥ | bhagavatā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494080 (0.0):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko / nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472437 (0.0):
[āryadharmābhisamaye samyagjñānādupanayenaiva?] / pratītyasamutpāda iti / kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736308 (5.960):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514648 (0.014):
pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ / sapratyayo nāhetuko nāpratyayaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262766 (0.052):
hetoḥ? saviṣo hy upalambhaḥ sanimittaḥ sahetukaḥ sapratyayo ya evaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19368410 (0.058):
cotpattimati vināśo bhavati | tasmātsahetukaḥ | yasya punarahetukastasya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562674 (0.063):
tatra saṃkṣepato yuktirucyate / utpādo bhāvānāmahetuko vā syāt sahetuko vā / / na tāvad ahetukaḥ kādācitkatvadarśanāt / kāraṇānapekṣā hi viśeṣābhāvād
pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktam, etatpratyayasyaiva phalam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736313 (0.024):
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516392 (0.052):
tadyathā - pratītyasamutpādasya dharma etatpratyayatāphalamiti bhagavatā / pratītyasamutpādaḥ saṃkṣepeṇa uktaḥ | atra dharmatā tu
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563979 (0.058):
itaretarapratyayatvāditi cennotpattimātranimittatvāt / / ayamarthaḥ saṃkṣepato hi pratītyasamutpādalakṣaṇamuktaṃ buddhena 'idaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590605 (0.062):
ayamarthaḥ saṃkṣepato hi pratītyasamutpādalakṣaṇamuktaṃ buddhena 'idaṃ
tasmāduktam | / buddhotpādo bhavenno vā sthiteyaṃ dharmatā yataḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493830 (1.192):
pratītyalakṣaṇaṃ tāvat sahetvādipadānvitam / / buddhotpādo bhavenno vā sthiteyaṃ dharmatā yataḥ // 12 //
hetupratyaya-pravāho 'vicchinnaḥ | hetuphalamavicchinnaṃ anyonyaṃ
pravartate | atrāhetuḥ pratikūlahetuḥ vā pravartako nivartako vā ko 'pi
nāsti | tasmāt tathāgatānāmutpādādvā anutpādād vā dharmato dharmasthitito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947377 (0.048):
19806 {tatra katamā} parabhāvaśūnyatā/ yā utpādād vā tathāgatānām / anutpādād vā sthitai / 19807 vaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā {{dharmaniyāmatā}}
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048149 (0.049):
dharmaniyāmatā dharmasthitā. yad utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566723 (0.056):
parimṛśyamānopalabdho yo 'rthaṃ vā kuryād api tu subhūter utpādād vā / tathāgatānām anutpādād vā /// / 3 sthitaiva dharmaṇān dharmatā sā ca na kasyacid arthaṃ vānarthaṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049441 (0.057):
dharmasthititā. dharmaniyāmatā bhūtakoṭiḥ yo 'sāv utpādād vā tathāgatānām / anutpādād vā tathāgatānāṃ sthita eva dharmasthititādhātur yaduta
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219876 (0.057):
NidSa 14.3 avidyāpratyayāḥ saṃskārā ity utpādād vā tathāgatānām anutpādād / vā sthitā eveyaṃ dharmatā dharmasthitaye dhātuḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219907 (0.057):
NidSa 14.5 jātipratyayaṃ jarāmaraṇam ity utpādād vā tathāgatānām anutpādād / vā sthitā eveyaṃ dharmatā dharmasthitaye dhātuḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220876 (0.057):
NidSa 17.4 api tūtpādād vā tathāgatānām anutpādād vā sthitā eveyaṃ / dharmatā dharmasthitaye dhātuḥ |
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10461898 (0.057):
kulaputra dharmāṇāṃ dharmatā / utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721182 (0.057):
tatra notpādo na nirodhaḥ / tenocyate / utpādād vā tathāgatānām anutpādād / vā sthitaivaiṣā dharmatā dharmasthititā dharmadhātuḥ / yathā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453655 (0.057):
9.18 kim atr(ā)ścaryam || utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā / sthitaiveyaṃ dharmatā dharma(sthitaye dhātūṃs tāṃs tathāgataḥ) svayam
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912969 (0.057):
samyaksaṃbuddhānām / utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaivaiṣā / dharmatā dharmaniyāmatā dharmasthititā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823031 (0.061):
dharmaniyāmatā yasyotpādād vā tathāgatānām anutpādād vā tathāgatānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273837 (0.061):
nāpi lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, nāpy alakṣaṇe śikṣitavyam. tat kasya hetoḥ? / utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā tathāgatānāṃ sthita evaiṣa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866067 (0.062):
api tu khalu punaḥ kulaputra eṣā sarvadharmāṇāṃ dharmatā / utpādādvā / tathāgatānāmanutpādādvā sthitaivaiṣā dharmatā dharmadhātusthitiḥ yadidaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561941 (0.062):
api tu khalu punaḥ kulaputra, eṣā sarvadharmāṇāṃ dharmatā / utpādādvā / tathāgatānāmanutpādādvā sthitaivaiṣā dharmatā dharmadhātusthitiḥ yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736319 (0.063):
pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā / tathāgatānāmanutpādādvā sthitaiveṣā dharmāṇāṃ dharmatā yāvadyaiṣā dharmatā
dharmaniyamataśca eṣa pravāhaḥ, ityuktam | yadi pratyayarahitena ekenaiva
hetunā bhāvā utpadya tiṣṭhanti, yadi pratyayo 'pi hetumanapekṣya
kiñcidutpādayituṃ samarthaḥ cettadā te sthitā asthitā iti vaktuṃ yujyeta,
teṣāmutpādaḥ phalodbhavo 'pi nāhetor na cāpratyayāt tathāgatānāmutpādo
vānutpādo vā eṣā dharmatā dharmasthitatā ca āditaḥ pravartete ||
tadyathā - pratītyasamutpādasya dharma etatpratyayatāphalamiti bhagavatā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516312 (0.052):
sahetukaḥ sapratyaya (ucyate) nāhetuko nāpratyayaḥ | bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktam, etatpratyayasyaiva phalam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736311 (0.057):
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
pratītyasamutpādaḥ saṃkṣepeṇa uktaḥ | atra dharmatā tu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736310 (0.058):
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
hetupratyayaryordharmatā | dharmasthitateti avipraṇāśadharmatā |
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14766103 (0.041):
pratyayasaṃjñite | na pratyayeṣu samagreṣu na hetupratyayeṣu samagreṣu na / hetupratyayasāmagrāṃ na hetupratyayavinirmuktaḥ pṛthag eva vā | yasmād
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24005445 (0.044):
nirodhāsaṃjñisamāpattyo rālambanapratyayo nāsti / / nahi te ālambike / / hetupratyayastutayordvividho hetuḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21207926 (0.048):
nanvihāvacchedakatvaṃ na tāvadavacchittipratyayahetutvādikam / ātmāśrayāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11932377 (0.055):
ayoniśomanaskārahetukāvidyoktā sūtrāṃtara iti. / sahetusapratyayasanidānasūtre. katham. avidyā bhikṣavaḥ sahetukā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920742 (0.057):
sarva bhūteṣu ity ādy ukto mahā bhāgavato lakṣyate | tat tad dharma / hetutvena tu visṛtatīty ādinā sarva lakṣṇa sāropanyāsaḥ | yā ca tatrāpi
madhyantavibhagatika.html 19071003 (0.058):
paratantraḥ paravaśaḥ hetupratyayapratibaddhajanmakatvāt / / yā'bhūtaparikalpasya dvayarahitatā sa pariniṣpannaḥ svabhāvaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929796 (0.059):
vyāpyatvaprakārakapakṣadharmatājñānatvenaiva hetutā vācyā/ lāghavāt/
madhyantavibhagatika.html 19068636 (0.063):
ayaṃ punardharmanairātbhyasyavirodhavādo yat sarvadharmarahitatā / dharmanairātmyam/
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25582899 (0.064):
saṃbhavati, tasya dharmatvena sukhaikahetutvāt / / naca tadgataiyaiḥ paśuhiṃsāyā 'na hiṃsyāt' iti niṣedātkratvarthāyā api
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517880 (0.064):
anityatve 'kālasya hetupratyayayogataḥ | / yadi puṃstrīnapuṃsādi yatkiñcitsyād virudhyate |
dharmaniyāmateti idaṃpratyayatākramaniyāmatā | hetupratyaya-kramavat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240746 (0.051):
caivaiteṣāṃ dharmāṇāṃ dharmasthititā dharmaniyāmatā dharmatā dharmadhātus
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095307 (0.054):
rūpaśūnyatāriktatātucchatā asārakatātathatā avitathatā ananyatathatā, / dharmatā dharmadhātu dharmaniyāmatā bhūtakoṭiḥ (AdSPG I 24) sā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048141 (0.061):
caturṇām āryasatyānāṃ tathatā avitathatā dharmatā. dharmadhātur / dharmaniyāmatā dharmasthitā. yad utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā
pratītyasamutpādasamateti hetvabhāve pratyayāpravṛttiḥ pratyayābhāve ca na
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2410569 (0.061):
satyaṃ viśeṣadarśanaṃ tatpratyayanivṛttihetuḥ tadabhāve tu
hetu-pravṛttiḥ | parasparasāmagryāṃ ca pravṛttiḥ | ananyatathateti
anyatāvirahitatvāt | bhūtateti avisaṃvādatvāt | satyatā iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686344 (0.059):
tasyāyamarthaḥ āptavādasya āptavacanasya yassvārthaviṣayo 'visaṃvādaḥ / satyatvaṃ, satyārthaviṣayakatvamiti yāvat /
satyānukūlatvāt | tathateti arthānvitatvāt | aviparītateti tu
caturvidhaviparyayarahitatvāt | aviparyayateti anukūlatvāt | evamapi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523099 (0.059):
na tu nirvāṇamiti | teṣāṃ samyak prajñayā darśane / caturvidhaviparyaya-rahitatvāt samucchinnamūlāni
pratītyasamutpādo 'yam ityādi hetupratyayadvividhatvād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514270 (0.060):
śālistambaṃ vilokya ca ityādi | śālistambaṃ vilokya dṛṣṭvā ityarthaḥ | / hetupratyayasaṃbhūtam iti hetupratyayajanitam | tadutpādaka īśvarādiḥ ko
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28801092 (0.060):
hetuphalakriyāṇām asamāropānapavādārthaḥ pratītyasamutpādārthaḥ / tatra / hetu sa nāropaḥ saṃskārādīnāṃ viṣamahetukalpanāt / (Mvbh 46) hetvapavādo
hetupratyayobhayārtha pratītyasamutpādasya kramo 'bhyupagantavyaḥ |
katamau dvāviti? ucyate | hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca| tacca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514676 (0.028):
'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca | sa ca pratītyasamutpādo bāhya ādhyātmikaśca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564010 (0.037):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590638 (0.037):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736786 (0.039):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736359 (0.041):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590821 (0.045):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855568 (0.049):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494094 (0.051):
kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśceti | so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ -
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472454 (0.051):
katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca
bāhyādhyātmika-bhedena caturvidho 'vagantavyam - / bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493838 (0.017):
buddhotpādo bhavenno vā sthiteyaṃ dharmatā yataḥ // 12 // / bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494098 (0.047):
hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśceti | so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ - / bāhyaśca ādhyātmikaśca ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736363 (0.047):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ - bāhyaśca ādhyātmikaśca | tatra bāhyasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472458 (0.048):
pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564016 (0.057):
hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590643 (0.057):
hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
evaṃ bāhyādhyātmikaviśeṣeṇa pṛthag hetupratyayānāṃ lakṣaṇa-bhedaḥ kīdṛśa
iti cet | / bāhyo hetustu bījādi ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493839 (0.063):
bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ / / bāhyo hetustu bījādiḥ pratyayaḥ ṣaḍvidho mataḥ // 13 //
tatra katamo bāhyaḥ sahetukaḥ pratītyasamutpāda iti uktvā tadidam -
bījādaṅkuraḥ | aṅkurāt patram | patrāt kāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494110 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ / bījādaṅkuraḥ, aṅkurātpatram, patrātkāṇḍam, kāṇḍānnāḍam, nāḍāddaṇḍaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472475 (0.0):
/ tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ / bījādaṅkuraḥ, aṅkurāt patram, patrāt kāṇḍam, kāṇḍānnālam, nālādgaṇḍaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736380 (0.0):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamāḥ? yadidaṃ bījādaṅkuraḥ | / aṅkurātpatram | patrātkāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ | gaṇḍādgarbham |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564025 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro / 'ṅkurātpatraṃ patrātkāṇḍaṃ kāṇḍānnālo nālādgarbho garbhācchūkaḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590655 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro / 'ṅkurātpatraṃ patrātkāṇḍaṃ kāṇḍānnālo nālādgarbho garbhācchūkaḥ
gaṇḍād garbham [garbhācchūkaḥ] puṣpāt phalam ityuktam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472479 (5.960):
bījādaṅkuraḥ, aṅkurāt patram, patrāt kāṇḍam, kāṇḍānnālam, nālādgaṇḍaḥ, / gaṇḍādgarbham, garbhācchūkaḥ, śūkāt puṣpam, puṣpāt phalamiti / asati bīje
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736384 (5.960):
aṅkurātpatram | patrātkāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ | gaṇḍādgarbham |
pratyayaḥ ṣaḍvidho mataḥ | / iti tvavasthātvād bāhyapratītyasamutpāda iti yojyam | ṣaḍvidha iti tu
pṛthivyādayaḥ ṣaḍvidhāḥ | tasmāttūktam - / bījāṅkuraprakāṇḍādiḥ phale yadvat pravartate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493851 (0.0):
bāhyo hetustu bījādiḥ pratyayaḥ ṣaḍvidho mataḥ // 13 // / bījāṅkuraprakāṇḍādiḥ phale yadvat pravartate /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8514292 (0.063):
yattu upakārakatvaṃ śeṣatvaṃ bādariṇocyate, yacca yena vinā yanna bhavati / sa bījādiraṅkurādeḥ śeṣa ityevamavinābhāvahetukaṃ śeṣatvaṃ parairucyate,
bīje sati aṅkura-kāṇḍādi-phala-paryantānāṃ prādurbhāvād, bīje 'sati
aṅkurakāṇḍādiphalaparyantam na prādurbhavati | tatra bījasya naivaṃ
bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514713 (0.033):
bījasya naivaṃ bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472514 (0.033):
phalasyābhinirvṛttirbhavati / tatra bījasya naivaṃ bhavati / ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736419 (0.033):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra bījasya naivaṃ bhavati - / ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564064 (0.046):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / . aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590691 (0.046):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514725 (0.047):
bhavati phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati / ahamaṅkura-puṣpābhyām abhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023826 (0.049):
kartṛtvasaṃjñābhāvātsarve dharmā akartṛkāḥ | yathā bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | cakṣuṣo rūpasya naivaṃ bhavati "
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494149 (0.062):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra ca punarbījasya naivaṃ bhavati - / ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494165 (0.0):
ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati / - ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472522 (0.0):
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736427 (0.0):
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590701 (0.0):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564073 (0.024):
. aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514720 (0.037):
bhavati ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasyāpi naivaṃ
ahaṃ phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494172 (0.0):
- ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514724 (0.0):
bhavati ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasyāpi naivaṃ / bhavati phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472529 (0.0):
bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736434 (0.0):
bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590708 (0.009):
evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāditaḥ phalādi
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494175 (0.006):
phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472535 (0.007):
phalamabhinirvartayāmīti, phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736440 (0.007):
phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514734 (0.027):
ahamaṅkura-puṣpābhyām abhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāt
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494193 (5.960):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472553 (0.005):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736459 (0.005):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.019):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472705 (0.019):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494202 (0.022):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494562 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518718 (0.024):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736877 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962521 (0.024):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564019 (0.026):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590646 (0.026):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494102 (0.026):
bāhyaśca ādhyātmikaśca || / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472462 (0.026):
pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472574 (0.031):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736479 (0.031):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736367 (0.031):
so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ - bāhyaśca ādhyātmikaśca | tatra bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamāḥ? yadidaṃ bījādaṅkuraḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494225 (0.031):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116775 (0.035):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham / ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyêti |
tasmādeva kathaṃ bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514746 (0.023):
phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494202 (0.041):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472554 (0.041):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736459 (0.041):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767561 (0.044):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494225 (0.044):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518763 (0.045):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.047):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472705 (0.047):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.050):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.050):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.050):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.050):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.057):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514761 (0.063):
pṛthivyādi ca kālaśca | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandho
ityādi uktam | bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandhāḥ katidhā
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514756 (0.006):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate | / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāmiti | yadidaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494215 (0.013):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472564 (0.013):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736888 (0.013):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855708 (0.015):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736468 (0.019):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116788 (0.021):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767571 (0.021):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962534 (0.021):
katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti / | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518751 (0.038):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātūnāṃ yathākramaṃ samavāyād
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736469 (0.020):
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518751 (0.029):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518175 (0.032):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494216 (0.044):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472565 (0.044):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736889 (0.044):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116789 (0.044):
katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767572 (0.044):
iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962535 (0.044):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
bāhyapratītyasamutpādasyeti pratyayatā yathākramam | kramo yathāvad
jñātavyaḥ | eṣām hetupratyayānāṃ katamasya karma katamad iti cet? tasmād
uktam | / dhāraṇaṃ snehanaṃ pāko dhānyavṛddhiranāvṛtiḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493866 (0.0):
pratyayastu pṛthivyādikālānto hi yathākramam // 14 // / dhāraṇaṃ snehanaṃ pāko dhānyavṛddhiranāvṛtiḥ /
pariṇāmastathā teṣāṃ kāryaṃ tadvat pravartate || / tatra pṛthivīdhāturbījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karotīti
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493868 (0.0):
dhāraṇaṃ snehanaṃ pāko dhānyavṛddhiranāvṛtiḥ / / pariṇāmastathā teṣāṃ kāryaṃ tadvat pravartate // 15 //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494232 (0.012):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya / saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472581 (0.012):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya / saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti / abdhāturbījaṃ snehayati / tejodhāturbījaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736486 (0.012):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya / saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti | abdhāturbījaṃ snehayati | tejodhāturbījaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590754 (0.047):
yathā ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyādbījaheturaṅkuro jāyate / / tatra ca pṛthivīdhāturbījasya saṃgrahakṛtyaṃ karoti yato 'ṅkuraḥ kaṭhino
bījamaṅkurotpādonmukhamāśrayatvāt kaṭhinatvameva ucyate | abdhātuḥ
snehayatīti abhiṣyandayatīti bhāṣitaḥ | tejo dhātuḥ paripācayatīti
paripuṣṭayavasare upapadyamāne paraspara-sparśeṇoṣṇatā eva paripāka iti
ucyate | / vāyudhātur abhinirharatīti vardhanatvād, svāvasthāyāḥ samuddhṛtya bahirā
nayanād vāyudhāturbījamabhinirharati vardhayatīti ucyate |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494241 (0.064):
saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ / paripācayati, vāyudhāturbījamabhinirharati, / ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmakṛtyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472590 (0.064):
saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti / abdhāturbījaṃ snehayati / tejodhāturbījaṃ / paripācayati / vāyudhāturbījamabhinirharati / / ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti / ṛturapi bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736495 (0.064):
saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti | abdhāturbījaṃ snehayati | tejodhāturbījaṃ / paripācayati | vāyudhāturbījamabhinirharati | / ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | ṛturapi bījasya
ākāśadhāturbījāṅkurādīnām anāvaraṇakṛtyaṃ karotīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494246 (0.048):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmakṛtyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472595 (0.048):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti / ṛturapi bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736500 (0.048):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | ṛturapi bījasya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590775 (0.048):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmaṃ karoti,
ākāśadhāturvighnākaraṇatvād anukūlapravṛteḥ bījāṅkurādyanāvaraṇakṛtyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21001355 (0.056):
1 nanu tathā/ḍapi bījādāvaṅkurānukūlaśaktivacchaktyanukūlā śaktirapi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116845 (0.062):
[ Bendall ed p221 ---> ] / kṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | / yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494246 (0.064):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmakṛtyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472595 (0.064):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti / ṛturapi bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736500 (0.064):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | ṛturapi bījasya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590775 (0.064):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmaṃ karoti,
karotītyucyate | ṛturapi bījasya pariṇāmanakṛtyaṃ karotīti ṛturapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472600 (0.023):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti / ṛturapi bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736505 (0.023):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | ṛturapi bījasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494252 (0.028):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmakṛtyaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590779 (0.028):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmaṃ karoti,
sarvākāraṃ abhinirharati | ṛtau yathāvat parivartamāne bījapariṇāmakṛtyaṃ
karotīti | sarveṣāmapyavaikalye prādurbhāvaḥ | vaikalye tu na prādurbhāvaḥ
| tasmādeva uktam | / no cet pratyayasāmagrī bīje bhūte 'pi nāṅkuraḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493879 (0.0):
pariṇāmastathā teṣāṃ kāryaṃ tadvat pravartate // 15 // / no cet pratyayasāmagrī bīje bhūte 'pi nāṅkuraḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518339 (0.053):
yataścocchedato nāsti bīje sati tathāṅkuraḥ | / bījasādṛśyasiddhatvāt tadbhinnaṃ na ceṣyate |
bījābhāve tu satyevaṃ pratyayabhāvo 'pi tādṛśaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493883 (0.0):
no cet pratyayasāmagrī bīje bhūte 'pi nāṅkuraḥ / / bījābhāve tu satyeva pratyayabhāvo 'pi tādṛśaḥ // 16 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24530115 (0.048):
evaṃ tu prayogaḥ kāryaḥ yatra yasya kāraṇaṃ nāsti na tat tatrāsti | / yathā bījābhāve ṅkuraḥ | nāsti cātra dhūmasya kāraṇaṃ vahnir iti | etena
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2260130 (0.059):
kīdṛśī bījatā tatra bījābhāve kuto 'ṅkuraḥ // Mo_4
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1531471 (0.059):
kīdṛśī bījatā tatra bījābhāve kuto 'ṅkuraḥ // Mo_4,1.25 //
tasmādeva uktam | sarvasamavāyād bīje niruddhe tato 'bhinirhāraḥ syāt |
hetavaḥ pratyayāstadvad ātmagrāhādivarjitāḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493892 (0.0):
bījābhāve tu satyeva pratyayabhāvo 'pi tādṛśaḥ // 16 // / hetavaḥ pratyayāstadvad ātmagrāhādivarjitā /
hetupratyayasāmagryā na naśyet karmaṇaḥ phalam ||
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493891 (0.049):
hetavaḥ pratyayāstadvad ātmagrāhādivarjitā / / hetupratyayasamagryā na naśyet karmaṇaḥ phalam // 17 //
tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ saṃghātakṛtyaṃ karomīti | tadvat
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564166 (0.047):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590792 (0.047):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ karomīti,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855820 (0.048):
bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494285 (0.048):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494693 (0.048):
bhavanti, tatsteṣāṃ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472635 (0.048):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736540 (0.048):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karomḥti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736998 (0.048):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767683 (0.048):
bhavati || / tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962641 (0.048):
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati || / tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
jale agnau, vāyau, ākāśe, ṛtau cāpi naivaṃ bhavati |
ātmātmīyagrahābhāvānna karmaphala-prajñapti-praṇāśaḥ, sarvatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19432970 (0.063):
mithyākalpanayā asadvikalpena ātmātmīyagrahapravṛttena / bhāvādyabhiniveśakṛtena vā citte duḥkham, pāpāt prāṇātipātādeḥ kāye / evaṃ
hetupratyayavaikalyābhāvād ityavagantavyam | so 'ṅkuro 'pīti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522132 (0.064):
bhaviṣyatīti cet | ucyate | hetupratyayavaikalyābhāvāt karmaṇaḥ
bījahetukatadaṅkurādīnām utpādo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25829245 (0.048):
tadbhāve bhāvitvena tadabhāve ca abhāvitvena / bījahetukatvamaṅkurādisaṃtānasya phalasyopadarśitaṃ bhavati || 7 ||
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2568135 (0.059):
bījādīnāmaṅkurādikāraṇatvamavagamyate /
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493907 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518135 (0.0):
na svataḥ parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517137 (0.013):
bāhyādhyātmikabhāvānāṃ parata utpādo na yujyata ityuktam | yadi bhāvānāṃ / svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25805807 (0.041):
| na svato nāpi parata ityādinā utpādo niṣiddhaḥ, tamabhisaṃdhāyāha
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 996219 (0.058):
vyavahāre 'pi tāvat svata utpādo 'sambhava eva / / parato 'pi naiva [utpādaḥ] / yadi tataḥ [parataścet] utpādaḥ, tadā sa
īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ || ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493912 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ / / īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ // 18 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518141 (0.0):
na svataḥ parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ | / īśvarādikṛtaṃ naiva svabhāvānnāpyahetutaḥ || ityuktam |
svata iti hetupratyayābhāve svata utpādaḥ | svabhāvavādina evaṃ kalpanta
iti śrūyate | / bhāvānāṃ svabhāvata satatamatra tiṣṭhati |
atra na kaścidutpadyate na ca kaścin nirudhyate |
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721216 (0.037):
mañjuśrīr vyavahārarutākṣarasaṃketaprajñaptir eṣā nātra kaścid dharma / utpadyate vā nirudhyate vā //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019025 (0.039):
utpatsyate nāpi kaściddharma utpadyate, nāpi kaściddharmo niruddho nāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264706 (0.048):
cāsya bhavati naivātra kaścid dharma utpadyate na nirudhyate na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24745360 (0.058):
na punar atra kaścid dharmaḥ paramârthata*utpadyate vā nirudhyate vêti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259389 (0.058):
sthitasyānulomikī kṣāntir utpadyate, tasyaivaṃ bhavati, iha na kaścid / dharma utpadyate vā nirudhyate vā mriyate vā ākruṣyate vā paribhāṣyate vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107524 (0.060):
kṣāntir utpadyate. tasyaivaṃ bhavati. neha kaścid dharma utpadyate vā / nirudhyate vā. jāyate vā jīryate vā mṛyate vā, ākrośyate vā paribhāṣyate
māyūrasya patravaicitryaṃ, kamalādiṣu raktatā,
kāṇḍādīnāṃ taikṣṇyādikaṃ kena pūrvanirmitamityucyate |
tasmāt tanmatanirākaraṇāyoktam | bhāvānāṃ svata utpādo na yujyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517135 (0.0):
bāhyādhyātmikabhāvānāṃ parata utpādo na yujyata ityuktam | yadi bhāvānāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516951 (0.047):
tasmād atra doṣasya prasajyamānatvān na svata ityuktam | bhāvānām svata / utpādaścet nityamutpādaprasaṃgaḥ syāt, ākāśavat | kasyacidapi kutrāpi
pūrvādhyavasitatvāt | utpattimattvena abhyupagamyate,
hetupratyayatābhyupagamaḥ | tasmād vastūnāṃ svabhāvata utpādo na yujyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899566 (0.062):
03813 svabhāvasya hi notpādo na nirodhaḥ/ na saṃkleśo na vyavadānam/ evaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1006614 (0.064):
vastūnāṃ paramārthato niḥsvabhāvatve 'pi hetupratyayasāmagrīpāratantryena
utpattimatvād ghaṭādivat | yasyānusāraṃ bhāvāḥ satataṃ sthitāḥ tadanusāram
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16138699 (0.028):
na te nityā niravayavā vā, pārthivatvāt ghaṭādivat / / na pāthasīyaparamāṇurūpādayo nityāḥ rūpāditvāt dṛśyamānarūpādivat /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4913686 (0.030):
deha ātmā na bhavati dṛsyatvācca ghaṭādivat /AP_376.002ab/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474372 (0.033):
sākṣibhāsyatvarūpalakṣaṇayogādbuddhyāderghaṭādivadidamarthatvaṃ na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264537 (0.033):
sākṣibhāsyatvarūpalakṣaṇayogādbuddhyāderghaṭādivadidamarthatvaṃ na
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21188128 (0.039):
dharmādivaddhedaṃ vinā asiddheḥ / dharmādikaṃ kasyacitprratyakṣaṃ / vastutvādghaṭavadityādāvadyapi dharmādyasiddhya'nyenyāśrayāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21226935 (0.043):
bhūtalarūpādayo bhūtalasambaddhāḥ bhūtalaviśeṣaṇatvāt / ghaṭavadityādyanumānama 1 pāstam / 2 ayaṃ saṃyogaḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18321927 (0.051):
svaprakāśamiti cenna / / anātvatvāt, ghaṭavat /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7172342 (0.052):
yathā nedaṃ nirātmakaṃ jīvaccharīramicchādimattvāt, ghaṭavaditi / / yat punaricchādimanna bhavati, tannirātmakaṃ thā ghaṭa iti ceti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916050 (0.053):
na ca prameyamiti jñānaṃ sarvaviṣakamapi prameyatvaprakārameva na tu / ghaṭatvādiprakārakaṃ, samānaprakārakameva ca jñānaṃ saṃśayādiviridhīti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28164900 (0.055):
cāṃśaḥ purovartini ghaṭatvavattvarūpa iti dīdhitikārādayaḥ/ / ghaṭatvavadviśeṣyakatvaghaṭatvaprakārakatvayoravacchedyāvacchedakabhāvarūpaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21201067 (0.055):
// vdyaṇukaṃ svanyūnaparimāṇadravyāpabdhaṃ / kāryatvādghaṭavadityādyanumānena paramāṇusiddhirna syāt / yo 'bhāvaḥ sa
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4134096 (0.057):
piṇḍakapālāvasthayorvidyamānameva ghaṭādikāryamāvṛtatvānnobhalabhyata iti / ced ghaṭādikāryārthinā tadāvaraṇavināśa eva yatnaḥ kartavyo na
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16551776 (0.060):
cāpratibhāsamāno viṣayo yujyate, atiprasaṅgāt / tathā hi ghaṭādau / paridṛśyamāne pūrvāparādibhāgaṃ vihāya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28173245 (0.060):
paṭe ghaṭatvaṃ nāstīti tadarthaḥ/ atiriktatve sa kevalānvayī/
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537752 (0.061):
aśakyadarśanopādānopakaraṇatvādvā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavona
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10641970 (0.061):
sthāyikāryañca tathā ataḥ śaktigrahakāle kriyānirāso yujyate na ghaṭādeḥ / / yajipadamantarbhāvya svargakāmapada-liṅapadābhyāṃ anvitābhidhānadaśāyāṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2453509 (0.061):
prayatnānantarīyakatvād / ghaṭavadityukta iti / / tadaśrāvātkāraṇābhāvādanityatvasya kāryasyābhāve nityatvaṃ prāptam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916190 (0.061):
bhavati prameyatvena jñānamityāha tatprakārakatvaṃ hīti// / ghaṭatvādiparāmarśaḥ/ vaiśiṣṭyeti/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950127 (0.063):
dravyatvādirūpatvābhāvāditi bhāvaḥ/ nāpīti// ghaṭādi 2 mūrtatvābhāvāditi
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24545849 (0.064):
[522] prameyatvāt, ākāśāśavat ghaṭavad iti / apraytnānantarīyakaḥ śabdo 'nityatvāt, vidyudākāśavad [523]ghaṭvac ca
utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api na yujyante,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517250 (0.033):
nirvikāratvāt tadadhīnā utpāda-sthitivināśāśca naiva yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517691 (0.036):
upalabhyete, tasmānna īśvaro hetuḥ | kasyacidapi bhāvasya / utpāda-sthiti-vināśā na yujyante| tasmādapi pratyakṣavirodho 'siddhārtha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517330 (0.036):
anutpannā-kāśotpalādīnāntu utpāda-sthiti-vināśā na yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517280 (0.057):
pravṛttistadanusāraṃ bhāvānām utpāda-sthiti-vināśāśca sadā āsannā bhavanti
utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api sākṣād avabhāsante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517250 (0.047):
nirvikāratvāt tadadhīnā utpāda-sthitivināśāśca naiva yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517330 (0.058):
anutpannā-kāśotpalādīnāntu utpāda-sthiti-vināśā na yujyante | / avikārahetubhiḥ parasparamāśritya pravartamānaiḥ utpādaniyamo na yujyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517691 (0.061):
upalabhyete, tasmānna īśvaro hetuḥ | kasyacidapi bhāvasya / utpāda-sthiti-vināśā na yujyante| tasmādapi pratyakṣavirodho 'siddhārtha
tasmād atra doṣasya prasajyamānatvān na svata ityuktam | bhāvānām svata
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517136 (0.028):
bāhyādhyātmikabhāvānāṃ parata utpādo na yujyata ityuktam | yadi bhāvānāṃ / svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516899 (0.047):
tasmāt tanmatanirākaraṇāyoktam | bhāvānāṃ svata utpādo na yujyate |
utpādaścet nityamutpādaprasaṃgaḥ syāt, ākāśavat | kasyacidapi kutrāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517135 (0.062):
bāhyādhyātmikabhāvānāṃ parata utpādo na yujyata ityuktam | yadi bhāvānāṃ / svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
kadāpi utpādo nirodho vā nāstīti cet- ucyate- pratyakṣavirodhaḥ | evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814376 (0.054):
anyāvasthā na nirudhyate, tathāpi kṣīrāvasthāyāstāvannirodho 'sti, tataśca / utpādo 'pi syāditi | ucyate | aho bata atijaḍatāmātmano bhavān prakaṭayati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801551 (0.061):
nāstyutpādaḥ, tasya nāsti nirodhaḥ || iti vistaraḥ ||
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 985335 (0.061):
svabhāvastasya nāstyutpādaḥ, yasya nāstyutpādastasya nāsti nirodhaḥ /
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692693 (0.061):
nāstyutpādaḥ tasya nāsti nirodhaḥ yasya nāsti nirodhaḥ tasya nāsti vigamaḥ
bhāvānāṃ hetupratyayād utpādo bhāsate, tasmāt tāvad bhāvānāṃ na svabhāvata
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517138 (0.044):
svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
utpādaḥ | parataḥ iti ātmataḥ | pareṣāmutpādako vināśakaścātmāstīti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517138 (0.061):
svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
śrūyate | bāhyābhyantarasarvavastūni tu ātmaguṇāḥ | ātmā antaḥ
karaṇapuruṣo 'sti | / tathā sati gamana-āgamana-calana-kampana-nirākaraṇa-manyanā-kriyā-karmāṇi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517109 (0.045):
cittamevātmā ityucyate | atrāntaḥ karaṇapuruṣaḥ kūrmakeśasvabhāvavad
tatraiva anyatrāpi ca pravartante | cakṣurādiḥ ātmaguṇaḥ, parārthatvāt,
śayanādyaṅgavaditi | parasaṃjñā tu ātmani satyevocyate | cakṣurādiḥ
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7083108 (0.048):
03047 yathā parārthaś cakṣur-ādayaḥ saṃghātatvāc śayana-āsana-ādy-aṅga-vad
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7083470 (0.048):
03087 yathā parārthāś cakṣur-ādayaḥ saṃghātatvāc śayana-āsana-ādy-aṅga-vad
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9575884 (0.048):
3/47 yathā parārthāścakṣurādayaḥ saṅghātatvācchayanāsanādyaṅgavaditi /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24541510 (0.048):
yathā parārthāś cakṣurādayaḥ saṃghātatvāc chayanāsanādyaṅgavad iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24550090 (0.048):
yathā parārthāś cakṣurādayaḥ saṃghātatvāc chayanāsanādyaṅgavad iti III 87
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1708971 (0.048):
saṃghātatvāt śayanāsanādyaṅgavat iti / kaḥ punarevamāha? / sāṃkhyo
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709019 (0.048):
melakaḥ saṃghātastasya bhāvaḥ saṃghātatvaṃ tasmātsaṃghātatvāt / / śayanāsanādyaṅgavaditi dṛṣṭāntaḥ / śayanaṃ palyaṅkādi / āsanamāsandakādi /
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709093 (0.048):
vaktuṃ śakyata eva saṃhataparārthāścakṣurādayaḥ saṃghātatvāt / śayanāsanādyaṅgavaditi / śayanāsaṇādyaṅgāni hi saṃhatasya
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439738 (0.060):
* atha parārthāścakṣurādayaḥ saṃghātatvāt śayanādyaṅgavadityādinā
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9576251 (0.061):
3/87 yathā parārthāścakṣurādayaḥ saṅghātatvāccayanāsanādyaṅgavaditi /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24241935 (0.061):
87 yathā parārthācakṣu rādayaḥ saṃghātatvāccayanāsanādyaṅgavaditi ||
tadguṇatvāt, tadarthastu parārthaḥ | yathā śayanādi parairupayuktatvāt
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5005341 (0.035):
evaṃ prāpte brūmaḥ, krameṇaiva niyamyetaikasmin kratāv iti. kutaḥ? / tadguṇatvāt. tadguṇatvaṃ hi gamyate padārthānām, yathā snāyāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5874451 (0.045):
gatitvena pratipādyatayā prādhānyāt, 'sarvāṇi ha vā'ityādīnāṃ tu / tadviśeṣaṇatayā guṇatvāt, 'guṇe tvanyāṭyakalpanā'iti bahūnyapyapradhānāni
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25522627 (0.045):
gatitvena pratipādyatayā prādhānyāt, 'sarvāṇi ha vā' ityādīnāṃ tu / tadviśeṣaṇatayā guṇatvāt, 'guṇe tvanyāṭyakalpanā' iti bahūnyapyapradhānāni
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25514421 (0.050):
viniyogabhaṅgena pradhānakarmaiva, apūrvaviṣayatvāt, na guṇakarmeti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11991681 (0.054):
upaghātakasvabhāvatvāt. teṣāṃ vā tallakṣaṇatvāt. yas tu manyata iti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028064 (0.058):
lakṣyate. kathaṃ punar vatsāpākaraṇaṃ kālārtham iti, parārthatvāt. payase
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11875585 (0.063):
anantaroktatvāt. uktaṃ bhavati. yaḥ svakarmakṛt sa sabhāga iti.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21225109 (0.063):
sati bhūtaviśeṣaguṇatvāt, jalagatarūparasavadityādyanumānotpādakāniyamopi
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5915510 (0.063):
tatra.dravyatvam.parasparaviśiṣṭeṣu.pṛthivyādiṣv.anuvṛttihetutvāt.sāmānyam.guṇakarmabhyo.vyāvṛttihetutvāt.viśeṣaḥ./ / tathā.guṇatvam.parasparaviśiṣṭeṣu.rūpādiṣv.anuvṛttihetutvāt.sāmānyam.dravyakarmabhyo.vyāvṛttihetutvāt.viśeṣaḥ./
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7386235 (0.064):
ekatvam arthavattvaṃ ca siddham | saṅghātaparārthatvāt" iti parārthatvam"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5019067 (0.064):
pradhānabhāvaḥ, pradhānabhūtaś cātra kartā, vacanasyārthavattvāt. ato na / guṇabhāvaḥ kartur avakalpate, codanaikatvāt. ekā hi vidhāyikā codanā, sā
parārthamitivat parārthatvāditi | ayaṃ hetuḥ śayanopamayā na yujyate
saṃghātatvāt | ātmātvasaṃghātasvarūpaḥ | katham ātmā asaṃghātaḥ san
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950511 (0.054):
ātmatvādeva sarvasya nā'tmavyatirekeṇa kārakaṃ kriyāphalaṃ vāsti / / nacānātmā sansarvamātmaiva bhavati kasyacit /
svaśarīrābhāve śayanādīn aṅgasaṃghān svarūpeṇopakartuṃ yujyate | tasmāt sa
hetvartho 'siddhaḥ, asaṃghātasya parārthaniṣpādakatvāt | śayanabhedena
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950690 (0.049):
hetuvacanamātmaikasāmānyatvamātmaikodbhavatvamātmaikapralayatvaṃ ca / / tatrāyaṃ heturasiddha ityāśaṅkyata / ātmaikasāmānyodbhavapralayākhyastadāśaṅkānivṛtyarthametadbrāhmaṇamārabhyate
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709598 (0.059):
kaścidasti saugatānām / tadabhāvāccaśrayāsiddha eva heturiti / atrocyate
śayanopamā saṃghātasya parārthatvameva sādhayati | ātmanaḥ saṃghātatvād
hetupratyayayorutpādopalabdha ātmātmīya iti manyanākārapravṛtteḥ
cittamevātmā ityucyate | atrāntaḥ karaṇapuruṣaḥ kūrmakeśasvabhāvavad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516998 (0.045):
śrūyate | bāhyābhyantarasarvavastūni tu ātmaguṇāḥ | ātmā antaḥ / karaṇapuruṣo 'sti |
yuktyanumānarahitastu kvacinnāstīti darśayitum bhagavatā
bāhyādhyātmikabhāvānāṃ parata utpādo na yujyata ityuktam | yadi bhāvānāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516899 (0.0):
tasmāt tanmatanirākaraṇāyoktam | bhāvānāṃ svata utpādo na yujyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516951 (0.047):
tasmād atra doṣasya prasajyamānatvān na svata ityuktam | bhāvānām svata / utpādaścet nityamutpādaprasaṃgaḥ syāt, ākāśavat | kasyacidapi kutrāpi
svato 'pi notpādo na ca parato 'pi, tadā bhāvānāṃ dvividha utpāda iti cet,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516899 (0.0):
tasmāt tanmatanirākaraṇāyoktam | bhāvānāṃ svata utpādo na yujyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516842 (0.013):
bījahetukatadaṅkurādīnām utpādo / na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516952 (0.028):
tasmād atra doṣasya prasajyamānatvān na svata ityuktam | bhāvānām svata / utpādaścet nityamutpādaprasaṃgaḥ syāt, ākāśavat | kasyacidapi kutrāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516979 (0.044):
bhāvānāṃ hetupratyayād utpādo bhāsate, tasmāt tāvad bhāvānāṃ na svabhāvata / utpādaḥ | parataḥ iti ātmataḥ | pareṣāmutpādako vināśakaścātmāstīti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25805807 (0.052):
| na svato nāpi parata ityādinā utpādo niṣiddhaḥ, tamabhisaṃdhāyāha
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 996218 (0.053):
vyavahāre 'pi tāvat svata utpādo 'sambhava eva / / parato 'pi naiva [utpādaḥ] / yadi tataḥ [parataścet] utpādaḥ, tadā sa
tasmāt tanmataniṣedhārthamuktam | na dvayoḥ na ca kālata ityuktam |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5019528 (0.030):
karma tatheti cet//6.2.11// / atha yad uktam, dvayor bahūnāṃ ca yāgaṃ darśayati, yuvaṃ hi sthaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349299 (0.039):
ekaikasyāsrivṛtkaraṇa ekaikasyāḥ prādhānyaṃ dvayordvayorguṇabhāvo 'nthathā / hi rajjavā ivaikameva trivṛtkaraṇaṃ syāt na tu tisṛṇāṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23061433 (0.042):
tvastyevetyāha---na taditi // / ekasacve 'pi dvayorabhāvena traidoṣyābhāvopapatterna taditi nāsaṃgatam /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877605 (0.045):
unmīlitārdhanimīlitayor akṣṇoḥ ekatarasyānyathībhāvād dvayor ekatarad yady / anyathībhavati. yadi yad unmīlitaṃ. tad ardhanimīlitaṃ kriyet
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028004 (0.047):
dvayornimittatvopagamena dvayorapi tvapratyayabdārthatvāditi bhāvaḥ//
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765639 (0.049):
parivāsaś caritavyaḥ / na trayāṇāṃ pārivāsikānām ekasya prakṛtisthakasya / / na dvayoḥ pārivāsikayor dvayoḥ prakṛtisthakayoḥ / na trayāṇāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224593 (0.050):
dvayostu bhāvakakatvamasmābhirevoktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411932 (0.051):
tadyathā 'saṃcārapūtāni nigantarāṇi' ityādi / / atra prabhādhenvordvayoḥ prakṛtayorviśeṣyayoḥ sāmyābhāvaḥ /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350469 (0.053):
atra dvayoḥ samṛhayorvākyadvayamubhayavādisiddham |
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4180990 (0.058):
brūmaḥ- dvayoradhvaryuhotrorucitaṃ karmadvayameko hotā yugapatkartu na
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119042 (0.059):
kāvyamiti, pakṣadvayamapi nirastaṃ bhavati / / yasmād23dvayorapi pratyekaṃ24 pratitilamiva tailaṃ tadvidāhlādakāritvaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4902470 (0.060):
dvau dvau dvābhyāṃ dvābhyāṃ dvitvādyarthe dvayordvayoḥ //AP_350.043cd/ / trayastrīṃś ca tribhistribhyastrayāṇāñca triṣu kramāt /AP_350.044ab/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5443720 (0.060):
bhaviṣyati . asti anyat yuḍvacane prayojanam . kim . dvayoḥ yakārayoḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705041 (0.061):
vibhāvādīnāṃ mitho nāntarīyakatvena sadbhāvaśced vibhāvāderdvayorekasya / vā bhaved / / ūṭityanyasamākṣepe tadā doṣo na vidyate" //"
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798517 (0.062):
BSS_12.59a/ guṇya-guṇa-kārayos cheda-labdhayos yadi %dvayos %dvayos nāśas/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20920061 (0.063):
yogyataivābhipretā// / yadvā granthadvayorapi vyāpakavatvenānumitiviṣayatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21147499 (0.064):
sārvatrikasārvakālīnaprāmāṇyasvatastvalābhāya vā'ha yadveti / nanvevaṃ / svatastvasyāpratibaddhasākṣivedyatvarū 4 tvejñānagrāhakaḥ sākṣī"
na svataḥ parataśca na | anye tu svaparayoḥ sambandhād bhāvotpādaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518129 (0.016):
ye cānye pradhāna-paramāṇvādyahetu-pratikūlahetuvādādayaste 'pi tenaiva / niṣedhitavyāḥ | tasmān | / na svataḥ parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3114328 (0.020):
praṣṭavyaḥ kiṃ svābhāvika iti svato bhavati, āhosvit parataḥ, / athāhetutaḥ / yadi svato bhavati, tadasaṅgatam, svātmani kriyāvirodhāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096022 (0.037):
veti vicāro yukta eva/ / tatra prāmāṇyajñaptau / svatastvaṃ paratastvaṃ ca maṇau pañcadhā niruktam/ tatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21186234 (0.041):
parataḥ avavādāt na tu prāmāṇyamiva svataḥ utsargata ityarthaḥ //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11281807 (0.045):
evaṃ trividhabhāvaparigrahāttvācāryasya na sarvaṃ svataḥ patañjalivat, na / sarvaṃ parataḥ pañcādhikaraṇavat / kintarhi mahatī svabhāvātivṛttiḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21162099 (0.049):
na cāprayojakāḥ svatastvahetavaḥ / paratastve prāmāṇyajñānasyāpi prāmāṇyaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396446 (0.050):
attvataścopalabhyate / na svato na parato na dvābhyāṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445438 (0.052):
taduktam / na svato nāpi parato na dvābhyāṃ nāpyahetutaḥ /
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657417 (0.058):
anutpannaḥ svato bhāvo parato nobhayorapi / / ahetuteśca no tasmāt niḥsvabhāvaḥ svarupataḥ // Bpp_50 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096856 (0.059):
pūrvoktarītyānupapannam/ tathā ca svataḥ parato vā / pramātattvānavadhāraṇāt pramāṇatattvāvadhāraṇaṃ na sambhavati/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28160406 (0.060):
iti/ atra vidhikoṭiḥ svatastvam niṣeghakoṭiḥ paratastvam/
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 995539 (0.060):
samyaktayā niḥsvabhāvatvāt, khapuṣpavat / yāni tāvat svato vā parato vā / aviparītayā sadvastūni, tāni sarvāṇyapi tathaiva / atra nāsti
manyante | tasmād ubhayata eva vadanti | tathāpi svato 'nupalabdhatvāt
parataścābhāvāt na dvayoḥ ityuktam | hetu-pratyayātiriktaṃ na svato na
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27649520 (0.053):
svataḥ parato vā prāmāṇye ca tato viśeṣābhāvāt //
parata iti bhagavatā uktam | yadi ubhayasaṃyoge 'pi utpādavināśau neṣṭau,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445438 (0.054):
taduktam / na svato nāpi parato na dvābhyāṃ nāpyahetutaḥ /
tadā paratantreṇa kartrā utpādavināśau bhaviṣyata iti kaiściducyate | anye
tīrthikāstu karttā nāma kaścid ādyaḥkartā, nityo 'navacchinno
vyāpakaścātmeti kaścidasti, sa eva bāhyamābhyantarañcedaṃ sarvam
utpādayati vināśayatīti manyante | tasmāt tanmatakhaṇḍanārtham uktam |
bhāvānāmutpādaḥ sthitirvināśaścaiva na kartradhīnāḥ | atha kasyeti cet-
hetupratyayasambandhād bhāvānāṃ pravṛttirbhāsate | kartustu ākāśavan
nirvikāratvāt tadadhīnā utpāda-sthitivināśāśca naiva yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516938 (0.033):
utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api na yujyante, / utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api sākṣād avabhāsante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517691 (0.049):
upalabhyete, tasmānna īśvaro hetuḥ | kasyacidapi bhāvasya / utpāda-sthiti-vināśā na yujyante| tasmādapi pratyakṣavirodho 'siddhārtha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517330 (0.063):
anutpannā-kāśotpalādīnāntu utpāda-sthiti-vināśā na yujyante |
kasmāditi cet, karttari nirvikāra-niṣkriyākāśātmani kriyā karma ca
kiñcidapi nāsti | utpadyamānā bhāvā hetupratyayāpekṣāḥ
pravṛtti-kramodbhūtā eva bhāsante | yadanusāraṃ karttāramapekṣate
pravṛttistadanusāraṃ bhāvānām utpāda-sthiti-vināśāśca sadā āsannā bhavanti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518052 (0.046):
svabhāvād udbhavo na yujyata ityuktam | atha bhāvānām utpāda-sthiti-vināśā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517931 (0.046):
gatagamyasvabhāvatvāt kālākhyayā bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśāstu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516931 (0.057):
utpattimatvād ghaṭādivat | yasyānusāraṃ bhāvāḥ satataṃ sthitāḥ tadanusāram / utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api na yujyante,
| karturnityatvād bhāvānām utpādao-sthiti-vināśā yugapad bhaviṣyanti
athavā utpāda-sthiti-vināśā na bhaviṣyanti | nityatvāt kvacidapi kiñcidapi
utpādo vā vināśo vā na syāt | hetuṃ pratyayañca apekṣya pravartamānānāṃ
bhāvānāmeva kartṛ-kriyā-hetuphalotpādasamaḥ kramodbhava upalabhyate |
anutpannā-kāśotpalādīnāntu utpāda-sthiti-vināśā na yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516938 (0.036):
utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api na yujyante, / utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api sākṣād avabhāsante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517691 (0.052):
upalabhyete, tasmānna īśvaro hetuḥ | kasyacidapi bhāvasya / utpāda-sthiti-vināśā na yujyante| tasmādapi pratyakṣavirodho 'siddhārtha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517249 (0.063):
nirvikāratvāt tadadhīnā utpāda-sthitivināśāśca naiva yujyante |
avikārahetubhiḥ parasparamāśritya pravartamānaiḥ utpādaniyamo na yujyate |
nityabhāvādanityo hi samutpādo na yujyate |
hetutastvavikāratvāt samasyaivodbhave sati |
hetau phale ca saṃbhinne 'vikārastu kathaṃ bhavet |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9624820 (0.062):
hetau svarūpe cotprekṣye phale ṣaṇṇāvatiḥ punaḥ /
hetau vikārasyāpi bhūtatvāt tadasādṛśyapakṣo naṣṭaḥ |
kriyānanvitavandhyāputrātmani kasyāścit kriyāyāḥ karmaṇo vā niyatena
ayuktatvād bhagavaddharmeṣu avisaṃvāditvād bhāvotpādakriyā karttāraṃ
nāpekṣate, kintu sati hetupratyayasaṅgrahe bhāvānāmutpādavināśau yujyeta
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518050 (0.064):
svabhāvād udbhavo na yujyata ityuktam | atha bhāvānām utpāda-sthiti-vināśā
ityuktam | yadyevam atra / bhāvotpāda-sthityanyathā-bhāvatādirabhyupagantavyaḥ |
bhāvotpādasthitīnāṃ tu jñātavyo heturīśvaraḥ |
anyeṣāṃ vipratipattiryathāvattairhi bhāṣyate || / anyaiḥ sattvabhājanalokayorutpāda-sthiti-vināśāstu īśvarakṛtapraṇāśā
avagamyante, tadīśvarecchāvaśāt kāya-bhūmitraya-kartrādisaṃbhavaḥ syāditi
śrūyate | anye tasyaiva cittotpādamātreṇa / naraka-preta-tiryak-deva-manuṣyadayāśca sattvāḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367647 (0.046):
narakatiryakpretadevabhavanamanuṣyasarvasattvabhavanāni cāvabhāsya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520264 (0.052):
sattvāḥ naraka-preta-tiryag-deva-manuṣyāsureṣu utpatsyante |
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23021695 (0.061):
Vin_2.1857 / tasmāt saṃvejanārthaṃ narakatiryakpretamanuṣyakathādāv
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11930114 (0.063):
manuṣyapretatiryaṅnārakāntarābhavikāḥ pūrvaṃpūrvam apāsya. kathaṃ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11930129 (0.063):
manuṣyapretatiryaṅnārakāntarābhavikān paśyati. pretāntarābhaviko
jvara-viṣa-vyādhi-strī-puruṣa-napuṃsaka-sukṛtarūpa-vikṛtarūpa-dasyu-jihma-caurāḥ
kāmamithyācāra-prāṇātipāta-mṛṣāvāda-madyapāna-dyūtapraveśa-pratyanta-śabara-ḍombī-nirdaya-krūra-pāruṣyavāda-brahmaghāta-mātṛpitṛghātaka-vyādhādayaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11964852 (0.044):
rūpiṇāṃ prāṇātipātādīnāṃ kāmamithyācāravarjyānaṃ anyatamasya niṣṭhāpane.
yakṣa-rākṣasa-ḍākinyādayaḥ sarve paraghātakāḥ, sukha-duḥkhādayaḥ svargo
vimokṣaśca tāni sarvāṇi cittotpādamātreṇoddhṛtānīti vadanti |
īśvarakartṛtvavādino 'tisukumāraprajñā eva, atimandaprajñā eva,
gatānugatikāścaiva yuktiviśeṣarahite tasmin gauravapravaṇatvāt
pūrvottaraviruddhaṃ bālayuvakacāṇḍālavadayathārtha pratyakṣādiviruddhaṃ,
dāna-vinaya-saṃyama-iṣṭāniṣṭaphalaṃ, sukṛtaduṣkṛtakarma, gamyāgamyaṃ,
bhakṣyābhakṣyaṃ, svargāpavargādiphalaviruddhaṃ, yuktyāgamādiviruddhaṃ ca
vāṅmātreṇa pakṣīkṛtya nijājñānapaṭalena netrācchādanatvād asamarthatvāt
paśubhūtāstu paśubhyo 'pyatichudratarāḥ paśavaḥ |
nigūḍhavandhyāputrasvabhāvaṃ paśupatimāśritya, janmasthitivināśānāṃ
hetutāṃsyaapi tūccatām | utpāde sthitau ca sahetuka evābhyupagamyamāne
sati nityavādabhaṅgatvād vādotsargaḥ, viparītasiddhatvād īśvarasya
ahetutvameva sidhyati | icchāmātreṇa utpāde sati yugapadeva sampūrṇajagata
utpādasthiti-vināśāḥ syuḥ | / tasmādapi asiddhārthataiva syāt, sarveṣāṃ nityotpādaprasaṅgatvāt |
duḥkha-kuhanā-jihma-aśuci-akṛtajñatādyuddharaṇānāṃ tu
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10646083 (0.040):
vihitakarmajanyatā ca tattadviśeṣatvenaiva ananugatasyāpi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18301424 (0.046):
nahi tattatpuruṣaviśeṣānusaṃhitāste te prayojanaviśeṣāḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25585567 (0.047):
iti paśyāmo nirviśeṣatāpratipādanārthatvācchutīnām / / saviśeṣatāyāmapi 'yaścāyamasyāṃ pṛthivyāṃ tejomayaḥ' ityādīnāṃ śrutīnāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28222434 (0.048):
[225] mīmāṃsaketyādi/ [225] nirāsakatveneti/ prayojanatayā / hetutvavivakṣayā tṛtīyā/ agra ityavatāraṇānvayi/ avatāraṇaṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14600197 (0.051):
'vināśāśitvābhāvaṃ sādhayati tarhi viśeṣābhāvād ātmādyanupalambhopi / tadabhāvaṃ sādhayet | na cāyam apīti dṛṣṭāntavighaṭanaṃ parasyāśaṃkamāna
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908256 (0.052):
paramārthato 'karmaiva | tasya niṣkriyātma darśana sampannatvāt | / tenaivambhūtena sva prayojanābhāvāt sa sādhanaṃ karma parityaktavyam eveti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052177 (0.053):
pratyakāraṇatvena lokataḥ pūrvaṃ śāstrapravṛttyā prayojanavadarthāvagama / iti kaustubhakārāḥ. cobhayasādhāraṇaṃ vyāpāratvaṃ, natu
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11596146 (0.053):
ataḥ katham atīndriyārthān śabdān nibandhīyur iti / prayojanavadarthaviśeṣapratijñānam iti.
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28224306 (0.055):
karmatvamityādisthapalaviśeṣaprayojanakathanaṃ viphalaṃ, / pratyakṣādyupasthitapadārthasthale 'pi tatsambhavāt ityāśaṅkya na bodhe
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17333649 (0.056):
kim iti neśyate yato niścayo vijñānam eva tadviśeṣatvād asyeti | / siddhāntavāy āha na na karttavyaṃ kintu kartavyam eva tasya [S.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18336751 (0.056):
śrutiriti sūtrakṛto 'pyupalakṣaṇam / / paraprayojanārthatāṃ tvaṅgīkuruta eveti śeṣaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21005605 (0.057):
bhogāviśeṣasaṃpādana 1 prayojanakatvaṃ nirṇītuṃ śakyayam / purāṇeṣu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28107474 (0.057):
dharmaviśeṣaṇaṃ deyam/ vyavahārasyāpi lakṣaṇaprayojanatve tu tat na / deyam/ vyāvṛtterapi vyavahārasādhanatvāt/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28212435 (0.058):
2viśakalitajñānasādhāraṇyānurodhena 3jñānaviśiṣṭajñānatvenaiva / kāraṇatvopagamāt/ evaṃ viśeṣapadarśanasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046501 (0.058):
atastasya vedatvāvacchedena prayojanavadviṣayatvānākṣepakatvānnārthavādeṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810438 (0.058):
na lakṣaṇapravṛttiparupadyate prayojanābhāvāt | tatraivaṃ syāt / salakṣaṇālakṣaṇābhyāmanyatra pravartiṣyata iti | ucyate
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28775523 (0.059):
pratiniyataviśeṣālābhānniyataviśeṣātmakavākyārthapratipathtataranupapannā / atha viśeṣamātrākṣepe 'pyākāṅkṣitassannihito yogyaśca yogaviśeṣo yaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21164795 (0.061):
jñānatvarūpasādhāraṇadharmadarśanasya yāgādau niṣkampapravṛttyarthaṃ / prāmāṇyādirūpaviśeṣabubhutsāyāśya satvena tatsmaraṇasāmagryāḥ satvāt /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672507 (0.061):
svasaṃjñālākṣaṇyakatvaprayojanāvadhāraṇaṃ jñānam, guṇapuruṣāntarajñānam /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777010 (0.061):
kiñca dhātuvācyavyāpāraviśeṣaviṣayatvenāpi praśno-ttarayorupapattau,
prayojanaviśeṣābhāvācca asiddhārthatā | taduddharaṇāyāso niṣphalaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908256 (0.032):
paramārthato 'karmaiva | tasya niṣkriyātma darśana sampannatvāt | / tenaivambhūtena sva prayojanābhāvāt sa sādhanaṃ karma parityaktavyam eveti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810438 (0.035):
na lakṣaṇapravṛttiparupadyate prayojanābhāvāt | tatraivaṃ syāt
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14600197 (0.043):
'vināśāśitvābhāvaṃ sādhayati tarhi viśeṣābhāvād ātmādyanupalambhopi / tadabhāvaṃ sādhayet | na cāyam apīti dṛṣṭāntavighaṭanaṃ parasyāśaṃkamāna
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26163079 (0.048):
00112 pakṣo dharmī / avayave samudāya upacārāt / prayojana abhāvād / anupacāra / 00113 iti cet / na / sarva dharmi dharma pratiṣedha arthatvāt /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2411131 (0.051):
na viśeṣahetvabhāvāditi / / na hi samīcīnātpratyayāttāro 'yaṃ śabda iti pratyayasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873389 (0.053):
jñānasya tallakṣaṇābhāvāt / tucchīkariṣyatīti tat phalābhāvāt / na
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14617167 (0.053):
nimittam antareṇe[163.13]ti | kalpanāyāṃ bhedakalpanāyāṃ viśeṣābhāvān / nirmittatvena viśeṣābhāvāt [163.16] śālyantare 'pi kiṃ na kalpyata iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28157861 (0.054):
ajanakāntamuktam na tu tadapi lakṣaṇaghaṭakam, prayojanābhāvāditi / bhāvaḥ/ paricāyakatvaṃ ca lakṣaṇāghaṭakatve sati
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24175516 (0.054):
aviśeṣāditi / śūdrasya viśiṣṭabuddhyādimattve 'pi anyebhyaḥ 'aviśeṣāt'; / viśeṣābhāvādityarthaḥ / evamaviśeṣākhyayuktimabhidhāya śūdrasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28222434 (0.054):
[225] mīmāṃsaketyādi/ [225] nirāsakatveneti/ prayojanatayā / hetutvavivakṣayā tṛtīyā/ agra ityavatāraṇānvayi/ avatāraṇaṃ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12074652 (0.055):
vastupravṛttiniyamābhāvāt na tataḥ prakaraṇasya prayojanavise(śe)ṣaṃ prati
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17286863 (0.055):
yathā]vastupravṛttiniyamābhāvāt na tataḥ prakaraṇasya prayojanavise(śe)ṣaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2106493 (0.056):
annādiśabdānāmattṛtvādyarthatayānupapattyabhāvāt /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17331244 (0.057):
prayujyatām, bādhāyāḥ sadbhāvābhyupagame sati tadupalambhānupalambhayor / viśeṣābhāvād iti nānupalabhyamānabādhatvam api [S. 199b.] hetulakṣaṇaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930067 (0.057):
vyāpyatvaprakārakatvābhāvāditi bhāvaḥ/ sāmānyaviśeṣābhāve satyapi
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11573905 (0.057):
garbhādhānasya lakṣaṇapratipādanābhāvāt viśiṣya kālanirūpaṇābhāvāc
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28224306 (0.058):
karmatvamityādisthapalaviśeṣaprayojanakathanaṃ viphalaṃ, / pratyakṣādyupasthitapadārthasthale 'pi tatsambhavāt ityāśaṅkya na bodhe
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2557413 (0.058):
asati ca kāryatve śyenavākyasya kāryārthatvābhāvātsiddhārthataiva vaktavyā
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3124742 (0.058):
sarvatrāviśeṣeṇa prasajyeta, sarvatrāgṛhītatvena viśeṣābhāvāt, tataśca / prāptirapi nābhimatasya niyamenetyanumānamapi viplutam / atra brūmaḥ /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3091321 (0.058):
hetorasiddhatā / prasiddhadharmaṇo dharmiṇo 'jijñāsitaviśeṣatayā / anumeyatvābhāvāt / atha pratyakṣavijñānahetutā bhāvanāyāḥ paraṃ
prayojanābhāve hi kalpanāpūrvaṅgamānāṃ pravṛttirnāsti, prayojanāvyāpteḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810437 (0.054):
na lakṣaṇapravṛttiparupadyate prayojanābhāvāt | tatraivaṃ syāt / salakṣaṇālakṣaṇābhyāmanyatra pravartiṣyata iti | ucyate
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21165896 (0.055):
prāmāṇyaniścayābhāve kathaṃ pravṛttirityata āha tata eveti // / aprāmāṇaṇyābhāvajñāyata ityarthaḥ / prāmāṇyaviśyasyāpi tanmate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10498550 (0.055):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva jagadviśeṣaṇaṃ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13302444 (0.055):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24494513 (0.063):
nanu saty apy arthasaṃśaye 'rthatvābhāve pravṛttir nāsti | tannimittā tu
tatprayojanavadvyāvṛttau kalpanāpūrvaṅgamānāṃ pravṛtterapi nivṛtteḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28107475 (0.053):
dharmaviśeṣaṇaṃ deyam/ vyavahārasyāpi lakṣaṇaprayojanatve tu tat na / deyam/ vyāvṛtterapi vyavahārasādhanatvāt/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10498550 (0.054):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva jagadviśeṣaṇaṃ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13302444 (0.054):
jagadviśeṣaṇe prayojanābhāvāt / / atra prayojanābhāve 'pi yatra prayojanaṃ tatra bhavatyeva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223611 (0.056):
dvandvasya sādhutvādiha tadabhāvādityata āha [234] tatreti/ [235] / vyavahārataḥ/ pravṛtterityarthaḥ/ [234] vṛddhavyavahāreṇeti dīpikāvākye
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396410 (0.057):
nehātivinītasya2 maurkhyaṃ3 sampādyaṃ tadapanayārthatvāt4 (...) / pravṛtteḥ // 12 // / kathaṃ punar asyāvināśitvam ity utsāhayitum āha5
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23583694 (0.059):
pareṣāṃ copakāryāṇāmabhāvena tadupakārāyā api pravṛtterayogāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537228 (0.060):
nivṛttervyāpyabhūtayā prekṣāvatpravṛttyāpi nivartitavyam/ / atha kāryatvahetau doṣānāha 'apice' tyādinā / tatrādau
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4941779 (0.061):
ko vā brūte neti, prayojanavattaiva, prayojanavattvan tu homam
asiddhārthatāsti | / hetupratyayavaikalye kramotpādavināśau
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537228 (0.044):
duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktirapi nāstīti vyāpakabhūtasvārthakāruṇya / nivṛttervyāpyabhūtayā prekṣāvatpravṛttyāpi nivartitavyam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223611 (0.045):
dvandvasya sādhutvādiha tadabhāvādityata āha [234] tatreti/ [235] / vyavahārataḥ/ pravṛtterityarthaḥ/ [234] vṛddhavyavahāreṇeti dīpikāvākye
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 967983 (0.052):
pratiliṅgavaddhetubhāvāvirodhāta / / adhikattve 'pi tato 'pravṛtteḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28095880 (0.053):
prāmāṇyajñānasya pravṛttihetutvaṃ nāstīti vācyam/
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3324153 (0.055):
svasvāmitvabhedabuddhyanivṛtteḥ / / karmārthatvāccetarāśramāṇām / / atha karma kurvīya"iti śruteḥ /"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23583694 (0.059):
pareṣāṃ copakāryāṇāmabhāvena tadupakārāyā api pravṛtterayogāt /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396410 (0.059):
nehātivinītasya2 maurkhyaṃ3 sampādyaṃ tadapanayārthatvāt4 (...) / pravṛtteḥ // 12 // / kathaṃ punar asyāvināśitvam ity utsāhayitum āha5
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23054252 (0.060):
saṃsargavidhayā bhāne yaḥ pravṛttyabhāvaḥ taddhaṭakasya eva / nivṛttipadārtho, yenānyalabhyatvaṃ na syāditi //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21163115 (0.061):
tatpravabandhakatā tathaivāprāmāṇyajñānasyāpi / pravṛttihetubhūtajñānavighaṭakatvenaiva pratibandhakateti vaktavye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886426 (0.061):
abhīṣuṇa ṛtāvāhaṃ nyaṣīdannṛmaṇā api / / caturvidhādbāhulakātpravṛtterapravṛttitaḥ // NarP_1,53.18 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187268 (0.061):
asambhāvanānivṛtteriti/ aprāmāṇyajñānanivṛtterityarthaḥ/
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10637911 (0.062):
pākādāviṣṭasādhanatājñānepyapravṛttiprasaṅgaḥ iṣṭasyāpalpādhikabhāvena
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10633751 (0.064):
mānābhāvena yugapadupasthityabhāvāt pravṛttisāmagṣānumitipravibandhāñceti / cet, na, liṅgajñāne kṛtisādhyatvāprakāśe tatprakārakacikīrṣāyāṃ
pratyakṣatayā bhāsete, avaikalye cānutpādaḥ | / sattvabhājanalokayorutpadyamānasukhaduḥkhādīnāṃ sthitivināśau kramaśa
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4530947 (0.059):
sattvabhājanalokayorduḥkhatvakāraṇaṃ jñāpayati //
upalabhyete, tasmānna īśvaro hetuḥ | kasyacidapi bhāvasya
utpāda-sthiti-vināśā na yujyante| tasmādapi pratyakṣavirodho 'siddhārtha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516938 (0.036):
utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api na yujyante, / utpāda-kriyā-karma-sthiti-vināśā api sākṣād avabhāsante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517250 (0.049):
nirvikāratvāt tadadhīnā utpāda-sthitivināśāśca naiva yujyante |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517330 (0.052):
anutpannā-kāśotpalādīnāntu utpāda-sthiti-vināśā na yujyante | / avikārahetubhiḥ parasparamāśritya pravartamānaiḥ utpādaniyamo na yujyate |
eva | nānyat pratyakṣato garīyaḥ pramāṇamiti sarvavādiprasiddham |
naikānte 'rthakriyā | dayāpratāpābhāve
gambhīryaguṇa-darśana-caryā-cintanādi na yujyate |
ekāntakriyāyuktā yuktayorgāmbhīryaguṇasya rūpādervā ālambana cintanasyaiva
ayuktatvāt, tattu pratikūlam | / hetāvasati sarvatra pratyaya eva kathaṃ bhavet |
ahetau kārakābhāvāt kathamīṣṭe maheśvaraḥ |
bhāvakartā maheśaścet so 'pi kartā na manyate |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10368399 (0.051):
12,220.033c idaṃ tu duḥkhaṃ yac chakra kartāham iti manyate / 12,220.034a yadi kartā bhavet kartā na kriyeta kadā cana
pitrabhāve sutotpattiḥ sā neṣṭā dṛśyate na ca |
hetuniṣyandasādṛśyaṃ manyante yuktivādinaḥ |
nityānnityaphalaṃ yuktamanityāccāpyanityakam |
śālibījātphalaṃ tasmādaṅkurotpāda īkṣyate |
tathā maheśvare nitye bhāvānāṃ syāt sadodbhavaḥ |
yathāgnirdāhayetsarvaṃ tathācedīśvaro mataḥ |
agnihetustathānyo 'gniḥ īśvare nāsti hetukam |
kramapravṛttajvālābhiḥ sarvadāho 'pi manyate |
īśvarasyāvikāritvād agnivattvaṃ na yujyate |
tasmādīśvarakartṛtvābhyupagame bahudoṣasaṃbhavād bhagavatā bhāvānām
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 426083 (0.049):
tataś ceśvarakartṛtva- $ vādo 'yaṃ yujyate param &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1577775 (0.049):
tataś ceśvarakartṛtva-vādo 'yaṃ yujyate param /
utpādaḥ īśvarakṛto na yujyate ityuktam | pare tu sarvaṃ kālena vivartitaṃ
manyante | tairevamucyate | / sthitirbhāvān samutpādya kālenaiva vivartyate |
bhāvotpādasthitī cāpi kālenaiva vivartite | / tadevam ucyate | atra kāla iti kiṃ nāma? nityo vā anityo vā, puruṣaḥ strī
napuṃsakasvabhāvo vā, devo piśāco vā, mūrto 'mūrto vā, sakriyo niṣkriyo vā
sa nityaścettadā tatra kriyāpekṣā na yujyate |
utpādaścetsakṛt so 'pi viruddhatvān na manyate |
anityatve 'kālasya hetupratyayayogataḥ |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24005446 (0.040):
nirodhāsaṃjñisamāpattyo rālambanapratyayo nāsti / / nahi te ālambike / / hetupratyayastutayordvividho hetuḥ /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863355 (0.047):
niḥsattvato nirjīvato niṣpudgalataḥ kārakavedakarahitato 'svāmikato / hetupratyayādhīnataḥ svabhāvaśūnyato viviktato 'svabhāvataśca prakṛtyā
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676234 (0.056):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230808 (0.060):
śabdavṛtteranityatve nityatve vā/ / ucyate yadītyanvayaḥ/ / taditi anityatvapadetyarthaḥ/
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021629 (0.061):
NyS_5,1.38 kāryā1nyatve prayatnā1hetutvam anupalabdhi-kāraṇo1papatteḥ //
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27022102 (0.061):
tado9bhayoḥ pakṣayor asiddhiḥ / yadā tu kāryā1nyatve prayatnā1hetutvam"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20948045 (0.061):
pratibhāsāt, pratyakṣaśabdasādhāraṇyāt, karaṇasāmarthyāvighaṭa 1 natvācca / na hetudoṣau/ kiṃ tu pratijñādoṣāviti//
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2116757 (0.061):
ekatvādisaṅkhayāhi pratyayārthaḥ / / yathoktam / / dvayekayordvivacanaikavacane'; iti /"
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22544781 (0.062):
sukhābhāvo nānabhivyaktirasti, ubhayasya nityatvāt/ / anityatve hetuvacanam| / atha mokṣe nityasya sukhasya savedanamanityam? yatastadutpadyate sa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21205062 (0.062):
kiṃ ca saṃyogasya hetutvopagamepi / tadavacchadakatvenānyathāsiddhatvādātmano na hetutvam / na caivaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488781 (0.062):
sukhābhāvo nānabhivyaktir asti, ubhayasya nityatvāt/ / anityatve hetuvacanam/ atha mokṣe nityasya sukhasya saṃvedanam anityam?
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226603 (0.063):
yathā vyutparayaḥ pucchau $ kyaṅante sudurādayaḥ & / saty api pratyayārthatve % bhedābhāvād udāhṛtāḥ // BVaky_3,14.535 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161504 (0.063):
yathā vyutparayaḥ pucchau kyaṅante sudurādayaḥ / / saty api pratyayārthatve bhedābhāvād udāhṛtāḥ // BVaky_3,14.535 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28104700 (0.064):
sparśaniṣṭhasamavāyasambandhāvacchinnapratiyogitākābhāvo hetutvena / vivakṣitaḥ/ sa ca na vāyāvasti, tatra samavāyena sparśasya sattvāt
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021374 (0.064):
sa hetutvenā7bhidhīyate / sa co7bhayathā bhavati, kenacit samānaḥ kutaścid
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516401 (0.064):
pratītyasamutpādaḥ saṃkṣepeṇa uktaḥ | atra dharmatā tu / hetupratyayaryordharmatā | dharmasthitateti avipraṇāśadharmatā |
yadi puṃstrīnapuṃsādi yatkiñcitsyād virudhyate | / dehyadehikriyādau ca pārasparaviruddhatā |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25555597 (0.032):
kūṭasthanityatā hi sadātanī svabhāvadapracyutiḥ / / sā kathaṃ pracyutyā na virudhyate / / naca dharmiṇo vyatiricyate dharmo yena tadupajanāpāye 'pi dharmī kīṭasthaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24005446 (0.040):
nirodhāsaṃjñisamāpattyo rālambanapratyayo nāsti / / nahi te ālambike / / hetupratyayastutayordvividho hetuḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2114380 (0.045):
anena kriyāyā api nityatvapratijñānena viruddhadharmādhyāsasyāsiddhiruktā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863355 (0.047):
niḥsattvato nirjīvato niṣpudgalataḥ kārakavedakarahitato 'svāmikato / hetupratyayādhīnataḥ svabhāvaśūnyato viviktato 'svabhāvataśca prakṛtyā
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676234 (0.056):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946851 (0.057):
treṇāsyasphuraṇāditi pramāṇalakṣaṇaṭīkokteriti bhāvaḥ// ucyamāneti// / mūkohamityādau svakriyāvirodha ucyamānagrāhya pramāṇavirodha"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2116757 (0.061):
ekatvādisaṅkhayāhi pratyayārthaḥ / / yathoktam / / dvayekayordvivacanaikavacane'; iti /"
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226603 (0.064):
yathā vyutparayaḥ pucchau $ kyaṅante sudurādayaḥ & / saty api pratyayārthatve % bhedābhāvād udāhṛtāḥ // BVaky_3,14.535 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161504 (0.064):
yathā vyutparayaḥ pucchau kyaṅante sudurādayaḥ / / saty api pratyayārthatve bhedābhāvād udāhṛtāḥ // BVaky_3,14.535 //
nityatve nirvikāratvāt kriyākarma virudhyate |
evaṃ kālavādināṃ kālavaśena bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśābhyu-pagamasyāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517931 (0.045):
gatagamyasvabhāvatvāt kālākhyayā bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśāstu / kālapariṇāmatvena na yujyante|
ayuktatvāt tadapyasamañjasameva | / sūryacandra-nakṣatra-parva-vatsarādi-bāhyābhyantarabhāvānāṃ
gatagamyasvabhāvatvāt kālākhyayā bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśāstu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518053 (0.042):
svabhāvād udbhavo na yujyata ityuktam | atha bhāvānām utpāda-sthiti-vināśā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517905 (0.045):
evaṃ kālavādināṃ kālavaśena bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśābhyu-pagamasyāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517281 (0.046):
pravṛttistadanusāraṃ bhāvānām utpāda-sthiti-vināśāśca sadā āsannā bhavanti
kālapariṇāmatvena na yujyante| / anyacca, svabhāvavādina āntarabāhyān sarvabhāvān svabhāvodbhavān manyante
| bhāvānāṃ svabhāva eva, kasyacidbhāvasya utpādasya vināśasya vā kaścidapi
heturnāsti | khara-snigdha-uṣṇa-laghutva-ślakṣṇa-tīkṣṇāni svabhāva eva |
madhura-amla-lavaṇa-kaṭukāni asattvabhedā eva |
deva-mānuṣa-tiryañco rājabrahma-kujātayaḥ |
sukṛtaṃ duṣkṛtaṃ cāpi sukhaṃ duḥkhaṃ sadā sthitam |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933530 (0.059):
manasyavasthitaṃ duḥkhaṃ sukhaṃ vā mānasañca yat / / yatastato na me duḥ khaṃ sukhaṃ vā nahyahaṃ manaḥ // MarkP_37.36 //
svabhāvavaimatyā tebhyo bhrāntacittebhya evaṃ vaktavyam | / svabhāve vikṛte dṛṣṭe pratyakṣādiviruddhatā |
vikāro vartate yatra nirvikāraḥ kathaṃ bhavet | / vyaktyanekaprabhedācca janma nāśaśca bhāsate |
jātervināśasambandhān nirvikāraḥ kathaṃ bhavet |
svabhāve nirvikāratvāt puruṣādau nirarthake |
kule rājani kṣetrādau tatphalaṃ cāpi bhāsate |
svabhāve vikṛte jāte nityavādī tu bhraṃsate |
mārgo 'yaṃ yujyate tasmād hetupratyayavādinām | / evaṃ svabhāvavādiṣvapi parasparavirodhatvād utpāda-sthiti-vināśānāṃ
svabhāvād udbhavo na yujyata ityuktam | atha bhāvānām utpāda-sthiti-vināśā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517931 (0.042):
gatagamyasvabhāvatvāt kālākhyayā bhāvānāmutpāda-sthiti-vināśāstu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517280 (0.046):
pravṛttistadanusāraṃ bhāvānām utpāda-sthiti-vināśāśca sadā āsannā bhavanti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517397 (0.064):
nāpekṣate, kintu sati hetupratyayasaṅgrahe bhāvānāmutpādavināśau yujyeta / ityuktam | yadyevam atra
ahetuto bhavanti ityapare 'hetuvādino hetuṃ vinaiva kevalam
bhāvānāmutpāda-nirodhau kalpayanti | ahetuvādo 'bhyapagamyeta cet, hetoḥ
aniścitatvāt kṛtapraṇāśa-akṛtābhyāgama-anavasthāśca bhaviṣyanti |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25574992 (0.036):
prāyaṇe 'sattvamasaṃsāritvaṃ vā, tataśca / kṛtavipraṇāśākṛtābhyāgamaprasaṅgaḥ //29 //
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23601912 (0.036):
prāyaṇe 'sattvamasaṃsāritvaṃ vā, tataśca / kṛtavipraṇāśākṛtābhyāgamaprasaṅgaḥ //29//
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 490889 (0.042):
kuto 'trārthe mānābhāvāt / / akṛtābhyāgamakṛtavipraṇāśādayo doṣāḥ sphuṭā eveti noktaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25709194 (0.046):
sphuṭameva cāsminpakṣe karmakāṇḍānarthakyam / / akṛtābhyāgamakṛtavipraṇāśaprasaṅgāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11740090 (0.050):
kartṛtvamāmuṣmikaphalopabhoktṛtvaṃ ca na caitadanityatve ghaṭate / kṛtavipraṇāśākṛtābhyāgamaprasaṅgādato nityatvamapi, tāvanmātramupaniṣatsu
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24433798 (0.052):
svargādinā yoga ity akṛtābhyāgamakṛtavipraṇāśaprasaṅgo durnivāraḥ //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5880574 (0.055):
anyathāmuṣmikaphalopabhogābhāvena kṛtavipraṇāśākṛtābhyāgamaprasaṅgāt /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379780 (0.056):
karmavibhāgād iti cen na anāditvād upapadyate cāpy upalabhyate / cetyakṛtābhyāgamakṛtavipraṇāśaprasaṅgaś cānityatve 'bhihitaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4152600 (0.057):
anyathākṛtābhyāgamakṛtanāśaprasaṅgāt / / na tu sāmānyaṃ puruṣamātraṃ viśiṣṭādhikārānārūḍham;tasmādbhavitavyaṃ tena,
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920563 (0.059):
||BhGS_8.18|| / akṛtābhyāgama kṛta vipraṇāśa doṣa parihārārthaṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6869938 (0.061):
na caitadiṣyate / / akṛtābhyāgamakṛtavipraṇāśadoṣau tu prasiddhatarau kṣaṇavāde /
sukṛta-duṣkṛtādi-pitṛ-putra-brāhmaṇa-rājanya-vaiśya-śūdra-śvapacādi-śucyaśuci-gamyāgamya-bhakṣyābhakṣya-devapiśācādi-dāna-vinaya-saṃyama-japa-tapasyā-upavāsa-niścaya-yāgajñānājñāna-hetvaniścayāt
parasparabhedanirṇaya-vyavasthāpi na saṃbhavati | tasmāttasyaiva doṣasya
prasajyamānatvād ahetuvādo 'pi lokādi-viruddhatvād asiddha eva |
ye cānye pradhāna-paramāṇvādyahetu-pratikūlahetuvādādayaste 'pi tenaiva
niṣedhitavyāḥ | tasmān | / na svataḥ parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493907 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516848 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517157 (0.016):
tasmāt tanmataniṣedhārthamuktam | na dvayoḥ na ca kālata ityuktam | / na svataḥ parataśca na | anye tu svaparayoḥ sambandhād bhāvotpādaṃ
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3114328 (0.019):
praṣṭavyaḥ kiṃ svābhāvika iti svato bhavati, āhosvit parataḥ, / athāhetutaḥ / yadi svato bhavati, tadasaṅgatam, svātmani kriyāvirodhāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096022 (0.036):
veti vicāro yukta eva/ / tatra prāmāṇyajñaptau / svatastvaṃ paratastvaṃ ca maṇau pañcadhā niruktam/ tatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21162100 (0.041):
na cāprayojakāḥ svatastvahetavaḥ / paratastve prāmāṇyajñānasyāpi prāmāṇyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21186234 (0.041):
parataḥ avavādāt na tu prāmāṇyamiva svataḥ utsargata ityarthaḥ //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396446 (0.045):
attvataścopalabhyate / na svato na parato na dvābhyāṃ na
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11281807 (0.047):
evaṃ trividhabhāvaparigrahāttvācāryasya na sarvaṃ svataḥ patañjalivat, na / sarvaṃ parataḥ pañcādhikaraṇavat / kintarhi mahatī svabhāvātivṛttiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28160406 (0.063):
iti/ atra vidhikoṭiḥ svatastvam niṣeghakoṭiḥ paratastvam/
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657417 (0.063):
anutpannaḥ svato bhāvo parato nobhayorapi / / ahetuteśca no tasmāt niḥsvabhāvaḥ svarupataḥ // Bpp_50 //
īśvarādikṛtaṃ naiva svabhāvānnāpyahetutaḥ || ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493914 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ / / īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ // 18 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516855 (0.0):
na svato parato nāpi na dvayoḥ kartṛkālataḥ | / īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ || ityuktam |
hetupratyayayorvṛttirbhāsate 'nādikālataḥ ||
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493918 (0.0):
īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ // 18 // / hetupratyayayorvṛttirbhāsate 'nādikālataḥ //
iti tu anādi-kālataḥ prapañca-vāsanābījasya
avicchinna-nadīstrotaḥ-pravāhavad anupravṛtteḥ
hetupratyayayorvṛttirbhāsate 'nādikālataḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493918 (0.008):
īśvarādikṛtaṃ naivaṃ svabhāvānnāpyahetutaḥ // 18 // / hetupratyayayorvṛttirbhāsate 'nādikālataḥ //
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736649 (0.028):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratḥtyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472699 (0.030):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt / bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123272 (0.031):
śīta uṣṇa anuṣṇāśītabhedāt/ pṛthivyaptejovāyuvṛttiḥ/ tatra śītalaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516647 (0.032):
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti | / pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātūnāṃ yathākramaṃ samavāyād
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222471 (0.041):
dravyatvavyāpyajātimatsu pṛthivyaptejovāyvātmamanaḥ svasamavetatvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21221797 (0.043):
tādṛśapṛthivyaptejovāyvātmanaḥsvasamaveto 'dviṣṭhaśceti tadvṛttiśabdatve
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2011093 (0.048):
api cāha mithyādṛṣṭisūtram puruṣasya saptakāyāḥ pṛthivyaptejovāyavaḥ / sukhaṃduḥkhaṃ jīvitamiti | mriyamāṇasya catvāri mahābhūtāni
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195144 (0.052):
ajātyanutpādānirodhasarvadharmasamatālakṣaṇābhāvabhūtakoṭyasaṃbhedatāyai / pṛthivyaptejovāvyākāśavijñānadhātvasaṃbhedatāyai / sarve buddhā bhagavanta
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10948031 (0.054):
śrutiśca yogamāhātmyaṃ prakhyāpayati 'pṛthivyaptejo 'nilakhe samutthite
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222102 (0.057):
iyattāvacchinnaparimāṇayogitvam / pṛthivyaptejovāyapumanasāṃ dharmaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2118930 (0.059):
nacāyamasti niyamo 'vinābhūtaṃ saha nocyata iti / / pṛthivyaptejovāyumanasāṃ kriyāvattvamūrtatvaparatvāparatvavegavattvādīnīti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869069 (0.060):
anabhilāpyānabhilāpyalokadhātvaparyantataḥ pṛthivyaptejovāyuskandhebhyaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28114383 (0.061):
śabde 'nvayāt nāmābhinnaḥ vastuviṣayakajñānajanakaśabdaḥ uddeśaḥ iti / phalati/ pṛthivyaptejovāyvākāśakāladigātmamanāṃsītyatra
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14766088 (0.063):
hi bije hetubhūte 'ṅkuro sti | na pṛthivyaptejovāyvādinām ekekasmin
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14621246 (0.064):
navasaṃkhyāvyavacchinnānyeva pṛthivyaptejovāyvākāśadikkālātmamanolakṣaṇāni
nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472631 (0.0):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472701 (0.0):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt / bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736536 (0.0):
bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tataḥ savaṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494314 (0.008):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472664 (0.008):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494281 (0.017):
evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494139 (0.032):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472499 (0.032):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736404 (0.032):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472535 (0.033):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736440 (0.033):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494348 (0.057):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736650 (0.057):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratḥtyasamutpādasya
abhāvādudbhava-sva-para-dvaya-īśvarādi-rahita-bīja-pṛthivyādi-sāmagryā eva
aṅkurādi utpadyata iti uktam | / pañcabhirhetubhirbāhyaḥ pratītyotpāda iṣyate | iti |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493924 (0.0):
hetupratyayayorvṛttirbhāsate 'nādikālataḥ // / pañcabhirhetubhirbāhyaḥ pratītyotpāda iṣyate // 19 //
pañcabhirhetubhiriti tu hetupañcakairiti, bāhyasyeti bījādeḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493923 (0.032):
pañcabhirhetubhirbāhyaḥ pratītyotpāda iṣyate // 19 //
'pratītyotpāda' iti pratītyam | / śāśvatato na cocchedān na saṅkrānteḥ parīttataḥ |
hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493936 (0.0):
śāśvatato na coccedān na saṃkranteḥ parīttataḥ / / hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ // 20 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518313 (0.030):
tasmāt parīttahetormahāphalābhinirvṛtiḥ | sadṛśānuprabodhād iti tu yādṛśaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518295 (0.038):
parīttabījavapanān mahāphalāvāptiriti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618912 (0.053):
api śabdena sadṛśāntaranivṛttiḥsamuñcīyate / / yaddher'juna iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9634156 (0.055):
haṃso hi śithilāṃsaḥsan saviśeṣaṃ ramyo bhavati, antardhavalimā viṣkārāt / / tatsadṛśarucayo vīcaya itinairmalyakāṣṭā /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5014031 (0.063):
*{5/170: E2: bhavet}* / *{5/171: E2: 5,183; E6: 2,108}* / phalārthatvāt karmaṇaḥ śāstraṃ sarvādhikāraṃ syāt//6.1.4//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968371 (0.064):
'nadhyavasāyajñānabhaphalabhūtaḥ/ kathaṃ siddhirityata āha uktaṃ hīti//
'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494385 (0.0):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736687 (0.0):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata / iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.022):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843002 (0.023):
iha tvekādaśadravya eva rūpaskandho vivakṣita iti sāmādānikam evarūpam anidarśanam apratigham ity uktaṃ nānyat / kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501194 (0.034):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226192 (0.037):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504406 (0.037):
tadāyatanaṃ tad bhavati na tato 'nyad iti sa eva kartā/ tannimittā hi
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.038):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816823 (0.039):
viṣṇuśaktisamudbhūtametatsarvaṃ varācaṃm / / yasmādbhinnamidaṃ sarvaṃ yacceṅgedyaccaneṅgati // NarP_1,3.10 //
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326588 (0.040):
tasmādātmavido vyutthānavyatirekeṃ na yathākāmitvaṃ na / cānyatkartavyamityetatsiddham /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3359038 (0.040):
tejaso 'pakāraṇatvāt / / kathamapkāraṇatvamityāha / / yasmādabyonistejastasmāttadvā etattejo vāyumāgṛhyāvaṣṭabhya svātmanā
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14629662 (0.041):
paramārthasanta ity arthaḥ / kiṃ kāraṇaṃ yasmāt* / sa pāramārthik. .. /// / 2 /// .ītyādinā vyācaṣṭe –vyācakṣate?–– / arthakriyāyogyatā vastuno
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297104 (0.041):
(stviti) ca | tajjñeyamvastu pratyakṣībhūtaṃ bhavati | samavahitaṃ, / saṃmukhībhūtaṃ, na punaranyattajjātīyaṃ dravyamapi tvadhimokṣānubhavaḥ |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17326731 (0.041):
parihārārthaḥpravṛttinivṛttilakṣaṇaḥ sa na syāt | kiṃ kāraṇam? | na hi / yasmād ayaṃpratipattā analaṃpaśyann api saṅkīrṇatadatadrūpapratibhāsinā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21299937 (0.041):
api vā ayamapi pakṣaḥyasminnāmni 'su'ityayamupasargaḥ syāt devatatra / lakṣaṇam / / nānyadvyakṣaratvādi /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25359020 (0.042):
yattu tamadūṣayitvaivānyaducyate tadasaṅgatamevāta āha svapakṣa iti /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11712300 (0.042):
viruddhāsidhyādidoṣodbhāvanam ucitam. yat tu tam adūṣayitvaivānyad ucyate / tadasaṅgatam evāta āha svapakṣa iti. ayam abhiprāyaḥ yāvad dhi
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19531879 (0.043):
dīrghacaturaśrāṇāṃ pakṣapucchānāṃ samāsavidhirūktaḥ / / yadanyatsaptabhya' ityādinā vidhāsaptamakaraṇīmityādinā (ca) vā /"
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296224 (0.043):
tatra ca sāmānyaviśeṣasamavāyābhāvān vitathamevāpadārthān padārthayatā / tathāvidhameva cānyadanyadālapatā grāhyamagṛhṇatā tyājyaṃ cātyajatā
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24797615 (0.044):
Ap2.8.20.16/ sphoṭanāni ca-akāraṇāt / / Ap2.8.20.17/ yac ca-anyat [paricakṣate /
evāṅkurāstadeva bījam, bījamevāpi nāṅkuraḥ | aniruddhād bījādapi aṅkuro
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736698 (0.009):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494414 (0.032):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472759 (0.032):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736716 (0.032):
tadaivāṅkuraścotpadyate | tasmānna śāśvatataḥ | kathaṃ nocchedataḥ? na ca / pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515958 (0.046):
na vinaṣṭād bījād aṅkura utpadyate iti tasmān nābhāvād bhāvotpattir
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22570700 (0.046):
na vinaṣṭād bījādaṅkura utpadyate iti tasmānnābhāvād bhāvotpattiriti // 17
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518275 (0.053):
niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye / 'ṅkuro utpadyate | ato nocchedataḥ | na saṃkrāntitaḥ iti tu bījāṅkurau tu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494391 (0.057):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa / evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1993521 (0.064):
utpadyante | tatra bījādaṅkura utpadyate na tu tuṣādibhyaḥ | evaṃ
notpadyate | na ca niruddhād, tathāpi bījanirodhe aṅkura utpadyate |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736698 (0.011):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na / ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1993521 (0.032):
vipāka utpadyate nāvyākṛtādityato nānavasthā | yathā brīhibhyo vrīhaya / utpadyante | tatra bījādaṅkura utpadyate na tu tuṣādibhyaḥ | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494413 (0.033):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro / niṣpadyate, nāpyaniruddhādbījāt | api ca bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472759 (0.033):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate, / nāpyaniruddhādbījāt, api ca, bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva samaye 'ṅkura
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736716 (0.033):
pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2380443 (0.043):
sthālyāderanityatvaṃ bhavati, jāyate bījādivāṅkura ityata uktam bhavati / vidyate//36 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518275 (0.043):
niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye / 'ṅkuro utpadyate | ato nocchedataḥ | na saṃkrāntitaḥ iti tu bījāṅkurau tu
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515959 (0.045):
na vinaṣṭād bījād aṅkura utpadyate iti tasmān nābhāvād bhāvotpattir
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22570701 (0.045):
na vinaṣṭād bījādaṅkura utpadyate iti tasmānnābhāvād bhāvotpattiriti // 17
Nagarjuna: Lokatitastava (naglok_u.htm.txt) 28759345 (0.052):
na niruddhān nāniruddhād bījād aṅkurasaṃbhavaḥ |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515848 (0.055):
asataḥ sad utpadyate ity ayaṃ pakṣaḥ/ kasmāt? upamṛdya prādurbhāvāt/ / upamṛdya bījam aṅkura utpadyate nānupamṛdya, na ced vījopamardo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19466741 (0.059):
catuḥstave 'pyuktam / niruddhādvāniruddhādvā bījādaṅkurasaṃbhavaḥ /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494396 (0.061):
evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na / śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472746 (0.061):
athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ /
tasmān na śāśvatato, na cocchedāditi na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494410 (0.0):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472759 (0.0):
athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ / / kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736716 (0.0):
tadaivāṅkuraścotpadyate | tasmānna śāśvatataḥ | kathaṃ nocchedataḥ? na ca / pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736696 (0.046):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na / ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494397 (0.063):
evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na / śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736696 (0.029):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na / ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494414 (0.037):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro / niṣpadyate, nāpyaniruddhādbījāt | api ca bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472763 (0.037):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736720 (0.037):
tadaivāṅkuraścotpadyate | tasmānna śāśvatataḥ | kathaṃ nocchedataḥ? na ca / pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Nagarjuna: Lokatitastava (naglok_u.htm.txt) 28759345 (0.037):
na niruddhān nāniruddhād bījād aṅkurasaṃbhavaḥ |
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420671 (0.037):
nocchedataḥ / na pūrvaniruddhāddhījādaṅkuro niṣpadyate /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518250 (0.043):
evāṅkurāstadeva bījam, bījamevāpi nāṅkuraḥ | aniruddhād bījādapi aṅkuro / notpadyate | na ca niruddhād, tathāpi bījanirodhe aṅkura utpadyate |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 998324 (0.043):
na vāvinaṣṭāsvapnena tulyotpattirmatā tava // / niruddhādvāniruddhādvā bījādaṅkura saṃbhavaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19466741 (0.048):
catuḥstave 'pyuktam / niruddhādvāniruddhādvā bījādaṅkurasaṃbhavaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3701422 (0.063):
na vā 'vinaṣṭāt svapnena tulyotpattirmatā tava // BuSto_38.17 // / niruddhādvā 'niruddhādvā bījādaṅkurasaṃbhavaḥ /
'ṅkuro utpadyate | ato nocchedataḥ | na saṃkrāntitaḥ iti tu bījāṅkurau tu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736696 (0.027):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na / ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420662 (0.038):
evāṅkura [iti] / evaṃ hi bījaṃ niruddhyate / aṅkura utpadyate / kathaṃ / nocchedataḥ / na pūrvaniruddhāddhījādaṅkuro niṣpadyate /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494414 (0.039):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro / niṣpadyate, nāpyaniruddhādbījāt | api ca bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518250 (0.043):
evāṅkurāstadeva bījam, bījamevāpi nāṅkuraḥ | aniruddhād bījādapi aṅkuro / notpadyate | na ca niruddhād, tathāpi bījanirodhe aṅkura utpadyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472763 (0.045):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate, / nāpyaniruddhādbījāt, api ca, bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva samaye 'ṅkura
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736720 (0.047):
pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
asadṛśau eva | tasmāt 'na saṃkrāntitaḥ | parīttataḥ hetoriti- / parīttabījavapanān mahāphalāvāptiriti
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493937 (0.031):
śāśvatato na coccedān na saṃkranteḥ parīttataḥ / / hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ // 20 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518228 (0.038):
śāśvatato na cocchedān na saṅkrānteḥ parīttataḥ | / hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768517 (0.060):
katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato na + ucchedato na saṃkrāntitaḥ | / parītta hetuno vipula phala abhinirvṛttitas tat sadṛśa anuprabandhataś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963438 (0.060):
katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ | / parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti ||
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11912787 (0.061):
tadyathā yavagodhūmādīnāṃ bījāni. ekarūpaphalatvāt. bījadharmataiṣā. / ekadhvikasya karmaṇo 'tītasya traiyadhviko vipāko vipacyate
tatparītta-hetorbahuphalābhinirvṛttiḥ, parīttānmahāphalābhi-nirvṛttitvāt,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4943011 (0.042):
*{2/76: E1,6; E2,4,5 om. iti}* / phalanirvṛttiś ca // MS_2,1.29 // / phalanirvṛttidarśanaṃ ca bhavati, stutasya stutamasītyevamādi{*2/77*},
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963442 (0.047):
parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti ||
tasmāt parīttahetormahāphalābhinirvṛtiḥ | sadṛśānuprabodhād iti tu yādṛśaṃ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493935 (0.030):
śāśvatato na coccedān na saṃkranteḥ parīttataḥ / / hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ // 20 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518231 (0.030):
śāśvatato na cocchedān na saṅkrānteḥ parīttataḥ | / hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9634156 (0.031):
haṃso hi śithilāṃsaḥsan saviśeṣaṃ ramyo bhavati, antardhavalimā viṣkārāt / / tatsadṛśarucayo vīcaya itinairmalyakāṣṭā /
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28725423 (0.053):
BY_12.4cd/.avarohidaśaḥ pīḍyaḥ karṣayitavyas tathārohī// / BY_12.5ab/.na sadṛśadaśo 'bhiyojyaḥ sandhānaṃ tena bhūpater vyāsam/
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983448 (0.054):
kleśāśca lokaṃ bhramayanti saṃsāramahārṇeve 'sminan / / atastaddhetostasya dharmapravicayasyārthe śāstrā kila buddhenābhidharma
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508946 (0.058):
Manu9.35c/ sarvabhūtaprasūtir hi bījalakṣaṇalakṣitā | / Manu9.36a/ yādṛśaṃ tu upyate) bījaṃ kṣetre kāla.upapādite |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494456 (0.061):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ? / yādṛśaṃ bījamupyate tādṛśaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768521 (0.064):
parītta hetuno vipula phala abhinirvṛttitas tat sadṛśa anuprabandhataś ca
bījamupyate tādṛśameva phalābhinirvṛtiriti | atastatsadṛśānuprabandhaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26836786 (0.015):
na kopi kasyacit kiṃcit % karoty atra hitāhite // BrP_136.19 // / yādṛśaṃ copyate bījaṃ $ phalaṃ bhavati tādṛśam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11108097 (0.015):
na kopi kasyacit kiṃcit karoty atra hitāhite // BrP_136.19 // / yādṛśaṃ copyate bījaṃ phalaṃ bhavati tādṛśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472805 (0.030):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ / bījamupyate tādṛśaṃ phalamabhinirvartayatīti /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736762 (0.030):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ / bījamupyate, tādṛśaṃ phalamabhinirvartayatīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494459 (0.031):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ? / yādṛśaṃ bījamupyate tādṛśaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738039 (0.046):
vipulaphalābhinirvṛttataḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508946 (0.052):
Manu9.35c/ sarvabhūtaprasūtir hi bījalakṣaṇalakṣitā | / Manu9.36a/ yādṛśaṃ tu upyate) bījaṃ kṣetre kāla.upapādite |
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2539849 (0.060):
yādṛśaṃ ca cikīrṣitam Mn_4.254[255M]b / yādṛśaṃ tūpyate bījaṃ Mn_9.36a
sadṛśāphalābhinirvṛttiḥ | / bījāṅkurayorbhinnatvād bījaṃ nityaṃ na vartate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768524 (0.059):
parītta hetuno vipula phala abhinirvṛttitas tat sadṛśa anuprabandhataś ca / kathaṃ na śāśvatataḥ | yasmād anye māraṇa antikāḥ skandhā anyae
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856839 (0.059):
parīttahetuvipulaphalābhinirvṛttitastatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856940 (0.059):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | kathaṃ / tatsadṛśānuprabandhataḥ? yathāvedanīyaṃ karma kriyate, tathāvedanīyo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494376 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495623 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460353 (0.059):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti / / kathaṃ na śāśvatataḥ? yasmādanye māraṇāntikāḥ skandhāḥ, anye
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460444 (0.059):
'nubhūyate / ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ / tatsadṛśānuprabandhataḥ? yathāvedanīyaṃ karma kriyate, tathāvedanīyo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472727 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472799 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736678 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736756 (0.059):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738138 (0.059):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ / tatsadṛśānuprabandhataḥ? yathāvedanīyaṃ karma kriyate, tathāvedanīyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963445 (0.059):
parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti || / kathaṃ na śāśvatataḥ | yasmād anye māraṇāntikāḥ skandhā anyae
yataścocchedato nāsti bīje sati tathāṅkuraḥ |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590678 (0.031):
asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / / sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494135 (0.050):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472495 (0.050):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736400 (0.050):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493877 (0.053):
no cet pratyayasāmagrī bīje bhūte 'pi nāṅkuraḥ / / bījābhāve tu satyeva pratyayabhāvo 'pi tādṛśaḥ // 16 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516772 (0.053):
no cet pratyayasāmagrī bīje bhūte 'pi nāṅkuraḥ | / bījābhāve tu satyevaṃ pratyayabhāvo 'pi tādṛśaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494125 (0.064):
daṇḍādgarbhaḥ, garbhācchūkaḥ, śūkātpuṣpam, puṣpātphalamiti | asati bīje / aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472485 (0.064):
gaṇḍādgarbham, garbhācchūkaḥ, śūkāt puṣpam, puṣpāt phalamiti / asati bīje / 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736390 (0.064):
garbhācchūkaḥ | śūkātpuṣpam | puṣpāt phalam | asati bīje aṅkuro na / bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590666 (0.064):
śūkātpuṣpaṃ puṣpātphalamiti / / asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati /
bījasādṛśyasiddhatvāt tadbhinnaṃ na ceṣyate |
aṅkurasya phalādīnāṃ saṅkrāntiścāṅkurasya na |
ekabījaṃ parīttāṇoḥ bījatvenaiva sambhavet |
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14758273 (0.053):
yathā kiṃśārukatuṣakambukebhyaḥ pṛthakkṛtaṃ śālibījaṃ / bījasvabhāvakiṃśārukādisāmagryabhāvātkṣitijalātapamadhyavartyapi naiva
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3305546 (0.062):
bījāṅkurapravāhe tvanyānyasya bījasyāṅkurasya cotpādyotpādakabhāvaḥ /
tasmāt parīttato hetorjāyate hi mahatphalam | / upte śālyādi bīje hi śyāmākādiphalaṃ na hi |
aṅkuro bījavanneṣṭo nirheturno 'ṅkurodbhavaḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493945 (0.0):
aṅkuro bījavaneṣṭo nirheturno 'ṅkurodbhavaḥ / / samo nirodha utpādastulonnāmāvanāmavat // 21 //
samo nirodha utpādas tulonnāmāvanāmavat | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493946 (0.0):
aṅkuro bījavaneṣṭo nirheturno 'ṅkurodbhavaḥ / / samo nirodha utpādastulonnāmāvanāmavat // 21 //
evam bāhyapratītyasamutpādaḥ parikalpanātmakena anupacayatvena draṣṭavyaḥ
tathaivādhyātmikasyāpi hetuśca pratyayo dvidhā | / tathaivādhyātmikasyāpi bāhya-pratītyasamutpādavad
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493954 (0.036):
samo nirodha utpādastulonnāmāvanāmavat // 21 // / tathaivādhyātmikasyāpi hetuśca pratyayo dvidhā / / ādiheturavidyāsya mṛtyurantyo yathākramam // 22 //
hetupratyayākāradvayopa-nibandhanatvāt pṛthak dvividho 'vagantavyaḥ |
dvidhā hetuścapratyaya iti tu ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460333 (0.053):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738019 (0.053):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494101 (0.058):
bāhyaśca ādhyātmikaśca || / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516616 (0.059):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564273 (0.059):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590914 (0.059):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472461 (0.060):
pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493954 (0.061):
tathaivādhyātmikasyāpi hetuśca pratyayo dvidhā / / ādiheturavidyāsya mṛtyurantyo yathākramam // 22 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855570 (0.062):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736788 (0.062):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962435 (0.062):
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564018 (0.062):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590645 (0.062):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
hetūpanibandhanaḥ pratyayopanibandhanaśca dvayākāro 'vagantavyaḥ | iṣṭa
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564274 (0.035):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590915 (0.035):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591587 (0.039):
'dhiṣṭhātāpekṣetāpi, na tu pratyayopanibandhano 'pi tu hetūpanibandhanaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855569 (0.040):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736787 (0.040):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460333 (0.043):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738019 (0.043):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590727 (0.049):
ukto hetūpanibandhaḥ / / pratyayopanibandhaḥ pratītyasamutpādasyocyate /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494566 (0.051):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514678 (0.052):
'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca | sa ca pratītyasamutpādo bāhya ādhyātmikaśca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518761 (0.054):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514744 (0.055):
phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | / bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963425 (0.057):
apratyarthikeṣv ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām / avaikalyāt || / tan nādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855726 (0.059):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494583 (0.059):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736901 (0.059):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.059):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564018 (0.062):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
iti abhīṣṭasya ca abhipretasya abhimatasya cetyadhivacanam | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ kathamavagantavyaḥ?
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855700 (0.019):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518713 (0.019):
heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736875 (0.019):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962521 (0.019):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494564 (0.026):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564273 (0.036):
dṛṣṭatvāccetanādhiṣṭhānasyānupalabdheḥ / / so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590914 (0.036):
dṛṣṭatvāccetanādhiṣṭhānasyānupalabdheḥ / / so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472551 (0.036):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736456 (0.036):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855570 (0.036):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736788 (0.036):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962435 (0.036):
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494192 (0.039):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516614 (0.039):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514747 (0.053):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
ucyate - / ādiheturavidyāsya mṛtyurantyo yathākramam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493959 (0.0):
tathaivādhyātmikasyāpi hetuśca pratyayo dvidhā / / ādiheturavidyāsya mṛtyurantyo yathākramam // 22 //
tatrādāvavidyādeśanād ādau avidyā, ante maraṇāṅgadeśanatvān mṛtyurante |
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514584 (0.051):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448951 (0.051):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16164636 (0.055):
ādau cānte ca madhye ca **HV_App.I,40.157**49A:12a / ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.169a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24991053 (0.055):
ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.157**49A:12a / ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.169a
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855574 (0.057):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956356 (0.059):
tatra yaducyate avidyā pratyayāḥ saṃskārā iti tadatītādhvaprakāśanaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2007696 (0.060):
| uktantu sūtre avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | ato jñāyate sarve kleśā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688315 (0.063):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802716 (0.063):
asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānamityādi ||
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684922 (0.063):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961878 (0.063):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736068 (0.063):
sati idaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332969 (0.063):
jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt | / tasmād avidyāpratyayāḥ saṃskārās tadadhivāsitañ cālayavijñānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646075 (0.064):
asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652491 (0.064):
159) asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ; / saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.0):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.0):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.0):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.0):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.0):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514588 (0.0):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.0):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217413 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233036 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.0):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961886 (0.0):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434980 (0.0):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953945 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954349 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954370 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688326 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855592 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250773 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ, nāmarūpapratyayāni ṣaḍ āyatanāni, / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684942 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690694 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785537 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887682 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111374 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111381 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702216 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799994 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514603 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615409 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215046 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayātṛṣṇā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216403 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217414 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220621 (0.0):
NidSa 16.8 nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat |
vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyaya mupādānam, upādānapratyayo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953951 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayādupādānam |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250779 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238509 (0.0):
/ trayāṇāṃ sannipātāt sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684944 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785541 (0.0):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111387 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702223 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799998 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615415 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216405 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233050 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259967 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434997 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646097 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā / vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010868 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097444 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855596 (5.960):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455462 (5.960):
sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā ca tṛṣṇā / sā vedanā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688336 (0.008):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514606 (0.008):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688348 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684955 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690712 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785552 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam / 3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887700 (0.0):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ, / bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800010 (0.0):
upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233061 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448985 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ / jātipratyayā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961912 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582017 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646109 (0.0):
vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo / bhavaḥ; bhavapratyayā jātiḥ; jātipratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652525 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo bhavaḥ; / bhavapratyayā jātiḥ; jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855608 (0.005):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018798 (0.005):
bhavanti | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiriti jñātavyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514617 (0.005):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214809 (0.005):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215060 (0.005):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215447 (0.005):
pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | / bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010873 (0.005):
tṛṣṇāpratyaym upādānaṃ upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097455 (0.009):
/ tṛṣṇāpratyayamupādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953963 (0.0):
upādānapratyayādbhavaḥ | bhavapratyayājjātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ (AvSū, Vaidya 312)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954027 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688357 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855615 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, / jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297291 (0.0):
tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayād upādānam upādānapratyayād bhavo bhavapratyayāj jātir / jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297360 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435044 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684963 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785561 (0.0):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887709 (0.0):
bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.0):
bhavapratyayā jāti jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783869 (0.0):
bhikṣavaḥ kiṃmūlikā utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasya upāyāsāḥ / saṃbhavanti kiṃjātikā kiṃprabhṛtikā // evam ukte āyuṣmantā paṃcakā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783918 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsās saṃbhavanti rūpajātikā rūpaprabhṛtikā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783938 (0.0):
utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti vijñānajātikā
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953974 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301561 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688362 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | yaduta asminn
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855619 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297296 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684967 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785564 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / 4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887713 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514635 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214823 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216428 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219708 (0.0):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233072 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444651 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448996 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / tatra avidyānirodhāt saṃskārā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961926 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
sajanmakleśakarmātmā dvādaśāṅgastrikāṇḍakaḥ |
hetupratyayasambhūtaḥ karttetyādivivarjitaḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493972 (0.017):
samajanmakleśakarmātmā dvādaśāṅkastrikāṇḍakaḥ / / hetupratyayasambhūtaḥ kartetyādivivarjitaḥ // 23 //
kleśa-karma-jāti-paratantro 'yamātmāpi aṃśatrayeṇa vyavasthāpyate |
kleśa-paratantrasvabhāvatayā, karmaparatantrasvabhāvatayā
janmaparatantrasvabhāvatayā ca | tatra kleśa paratantra-svabhāvatāyā
aṅgāni trīṇi-avidyātṛṣṇopādānāni | karma-paratantra-svabhāvatāyāḥ dve
aṅge-bhavasaṃskārau | jāti-paratantra lakṣaṇamapi śeṣasaptāṅgam-vijñānam,
nāmarūpam, ṣaḍāyatanam, sparśo, vedanā, jātiḥ, jarāmaraṇañceti |
Nagarjuna: Dharmadhatugarbhavivarana (nagdhdbu.htm.txt) 27724897 (0.015):
atra 'ye dharmā' iti saptabhiḥ prakārairavagantavyāḥ | tadyathā- vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśaḥ vedanā jātirjarāmaraṇamiti | ime dharmāḥ api
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235406 (0.019):
te cāvidyādayo 'vidyā saṃskāro vijñānaṃ nāma rūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527451 (0.019):
satyeṣvajñānapūrvakeṇa karmaṇā cittavāsanārthena / ākṣiptāṅgaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca, tayā cittavāsanayā nāmarūpādīnā māyatyāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396160 (0.019):
avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopadānaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396192 (0.019):
ākṣepakāṅgaṃ katamat / avidyā saṃskārā vijñānaṃ ca // ākṣiptakāṅgaṃ / katamat / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca // abhinrivarttakāṅgaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954159 (0.019):
kramaśa utpadyante vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956433 (0.019):
pūrvādhvapratyayāḥ | tatpratyayaṃ phalaṃ yaduta vijñānaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca | ebhyaḥ pañcabhya utpadyate tṛṣṇopādānaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215996 (0.019):
42. dvādaśāṅgapratītyasamutpādaḥ / avidyā, saṃskārāḥ, vijñānam, nāmarūpam, / ṣaḍāyatanam, sparśaḥ, vedanā, tṛṣṇā, upādānam, bhavaḥ, jātiḥ, jarāmaraṇam,
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159975 (0.019):
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā jātijarāmaraṇam / ca śabdaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617131 (0.019):
bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217237 (0.019):
NidSa 6.8 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ / nāmarūpaṃ vācyam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219971 (0.019):
NidSa 14.7 pratītyasamutpannā dharmāḥ katame | avidyā saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220253 (0.019):
NidSa 15.6 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ / nāmarūpaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220367 (0.019):
NidSa 15.9b tasya ko jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ / nāmarūpaṃ vijñānam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233673 (0.019):
punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233695 (0.019):
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651218 (0.019):
'vidyā subhūte gambhīrā, evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ / sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800104 (0.019):
upalaṃbhaḥ, avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809688 (0.019):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ / sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351259 (0.019):
avidyā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā nāmarūpaṃ vā ṣaḍāyatanaṃ vā sparśo vā
apītipadaṃ saṃgrāhyatāṃ darśayati | / śoka-paridevanā-daurmanasya-upāyāsādīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965221 (0.042):
jarāmaraṇaśoka / 24811 paridevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu/ smṛtyupasthānāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838169 (0.048):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690718 (0.048):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930520 (0.048):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268862 (0.048):
jarāmaranaśokaparidevaduṣkhadaurmanasyopāyāsaviśuddhir
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035187 (0.050):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhya / sarvanarakatiryagyoniyamalokebhyaḥ / tasmāt tathāgata ayaṃ puṇyaskandha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040750 (0.050):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617146 (0.050):
bhave jātau jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu na tiṣṭhati,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25832886 (0.050):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasya[upāyāsādirūpaṃ] ekajālībhūtaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848760 (0.051):
jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimokṣante /
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586650 (0.051):
jātijarāvyādhicyutiśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimokṣya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28643513 (0.051):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ / samatikrāmayeyam / sarvadurgativinipātabhayebhyaḥ parimocayeyam /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250794 (0.052):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsāḥ. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639003 (0.053):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsabhāvanāvibhāvanai ṣā yad uta
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22761692 (0.054):
avinayakalahavairavigrahāyatanam īrṣyāmātsaryacauryādiniketabhūtaṃ / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsabahulaṃ māyāśāṭhyamadamānagahanaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583315 (0.054):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsairmamāntike
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061551 (0.057):
jātyakṣayatvena jarāmaraṇākṣayatvena / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsākṣayatvena subhūte bodhisattvena
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401256 (0.058):
rāgadveṣamohasanniśrayeṇa tatra tatra ratiradhyavasānaṃ ca / tadvipariṇāme / śokaparidevanāduḥkhadaurmanasyopāyasaiḥ spṛṣṭā bhavantītyu pāyāsāḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495135 (0.058):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate | (peyālam, tatra avidyādiṣu / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ peyālārthena nidarśitāḥ) ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938526 (0.059):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya
priyaviyogā-priyasaṃprayoga-kāmavipattyādīnāṃ ca saṃgrahaḥ | evam ayaṃ
pratītyasamutpādo dvādaśāṅgaḥ trisvabhāvatayā veditavyaḥ | so 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012521 (0.012):
tasyaiva hyete hetava iti sa punareṣa dvādaśāṅgaḥ / pratītyasamutpādastrisvabhāvo veditavyaḥ /
kartrādi-svabhāvatā-rahito jñātavyaḥ |
atha śālistambasūtraṭīkāyāṃ tṛtīyaṃ paṭalam |
avidyā yadi nādau syādante mṛtyurna saṃbhaved |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493979 (0.0):
avidyā yadi nādau syādante mṛtyurna saṃbhaved /
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493990 (0.059):
tebhyo bhinno na kutrāpi hyātmātmīyaśca vidyate // 24 // / avidyāsaṃbhavādādāvante mṛtyuśca bhāsate /
'avidyā yadi nādau syād' iti tu yadi avidyā cennābhaviṣyan naiva saṃskārāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962449 (5.960):
saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan / naiva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi jātir nābhaviṣyan na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855629 (0.019):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā / cennābhaviṣyannaiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494494 (0.019):
yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | avidyā cennābhaviṣyat, naivaṃ / saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ yāvadyadi jātirnābhaviṣyat(skandhānāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736805 (0.019):
avidyā cennābhaviṣyat, naiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590836 (0.022):
jarāmaraṇādīti avidyā cennābhaviṣyannaiva saṃskārā ajaniṣyanta /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767484 (0.041):
a vidyā pratyayāḥ saṃskārā yāvaj jāti pratyayaṃ jarā maraṇam iti | a vidyā / cen na + abhaviṣyan na + eva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi
prajñāsyante | tadvad jarāmaraṇaparyantaṃ cennābhaviṣyan naiva śokādi
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590846 (0.052):
jātiścennābhaviṣyannaiva jarāmaraṇādaya utpatsyanta /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518661 (0.060):
jarāmaraṇaparyantaṃ naivaṃ bhavati ahaṃ śokādi abhinirvartayāmīti |
prajñāsyate | / tebhyo bhinno na kutrāpi hyātmātmīyaśca vidyate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493987 (0.0):
avidyā yadi nādau syādante mṛtyurna saṃbhaved / / tebhyo bhinno na kutrāpi hyātmātmīyaśca vidyate // 24 //
tatrāvidyāyā naivaṃ bhavati ahaṃ saṃskārādi abhinirvartayāmītyato
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590873 (0.034):
evaṃ yāvajjātyā api naivaṃ bhavatyahaṃ jarāmaraṇādyabhinirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493986 (0.064):
tebhyo bhinno na kutrāpi hyātmātmīyaśca vidyate // 24 // / avidyāsaṃbhavādādāvante mṛtyuśca bhāsate /
jarāmaraṇaparyantaṃ naivaṃ bhavati ahaṃ śokādi abhinirvartayāmīti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590873 (0.039):
evaṃ yāvajjātyā api naivaṃ bhavatyahaṃ jarāmaraṇādyabhinirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518638 (0.060):
prajñāsyante | tadvad jarāmaraṇaparyantaṃ cennābhaviṣyan naiva śokādi
saṃskārādīnāmapi naivaṃ bhavati vayamavidyādibhyo 'bhinirvartitāḥ | evam
yāvajjarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati vayaṃ jātyādibhirabhinirvartitā iti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590878 (0.024):
jarāmaraṇādīnāmapi naivaṃ bhavati vayaṃ jātyādibhirnirvartitā iti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855675 (0.047):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736850 (0.047):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767531 (0.047):
bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api / na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962496 (0.047):
yāvaj jātyā naivaṃ bhavati | ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmīti | / jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396337 (0.064):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ
avidyāsaṃbhavādādāvante mṛtyuśca bhāsate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493992 (0.0):
tebhyo bhinno na kutrāpi hyātmātmīyaśca vidyate // 24 // / avidyāsaṃbhavādādāvante mṛtyuśca bhāsate /
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494511 (0.028):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736819 (0.028):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736860 (0.028):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116711 (0.028):
evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | / atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116759 (0.028):
ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962465 (0.028):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962506 (0.028):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām / avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855643 (0.033):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā, / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767500 (0.036):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767542 (0.036):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494546 (0.054):
jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736867 (0.054):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962513 (0.054):
avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj / jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855692 (0.061):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494555 (0.061):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236214 (0.062):
mohasahajasya vijñānasyābhinirvṛttir bhavati (DhskD 5r4) prādurbhāvaḥ / / tad ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ / api khalu cakṣuḥ pratītya rūpāṇi
evaṃ yāvajjarāmaraṇaṃ, śokaparidevādyabhinirvṛttirbhavati |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930517 (0.034):
tadyathā- avidyānirodhād / yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259981 (0.037):
upādānapratyayo bhavo, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ, / jarāmaraṇapratyayāḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā iti pratyavekṣate.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838165 (0.038):
tadyathā avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃvistareṇa / yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938523 (0.038):
17219 tanapratītyasamutpādaṃ yāvaj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965217 (0.038):
24810 evaṃ vyastasamasteṣu skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādeṣu yāvaj / jarāmaraṇaśoka / 24811 paridevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu/ smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760340 (0.038):
vistareṇa vyastasamastaskandhadhātvāyatanapratītyasamutpādaṃ yāvaj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya dṛṣṭim utpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786689 (0.038):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādeṣu yāvaj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu smṛtyupasthānāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098273 (0.038):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādaṃ yāvaj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān upalabhya dṛṣṭim utpādayaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123668 (0.038):
evaṃ vyastasamasteṣu skandhadhātvāyatanapratityasamutpādeṣu yāvaj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559021 (0.038):
saṃskārāparyantatayā vijñānāparyantatayā nāmarūpaṣaḍāyatanāparyantatayā / yāvat jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāparyantatayā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780855 (0.038):
yathāvaddharmānugamaḥ, anālayapraveśaḥ, ālayasamudghātaḥ, avidyāvyupaśamo / yāvaj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsavyupaśamaḥ / evaṃ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868549 (0.041):
yāvajjarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimocya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061797 (0.045):
nopādānaṃ na bhavaṃ na jātiṃ na jarāmaraṇaṃ na / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān samanupaśyati / idaṃ buddhakṣetramiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901880 (0.049):
04701 na jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na jarā / 04702 maraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsanirodhaḥ na duḥkhaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064780 (0.049):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsanirodhaḥ, na duḥkhaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724324 (0.052):
bhavanirodhaḥ na jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo (PSP1: 47) na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064771 (0.052):
jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855692 (0.061):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494556 (0.061):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736868 (0.061):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.0):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.004):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855725 (0.014):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494582 (0.014):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736900 (0.014):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962546 (0.014):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518434 (0.019):
iti abhīṣṭasya ca abhipretasya abhimatasya cetyadhivacanam | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ kathamavagantavyaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460332 (0.022):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738018 (0.022):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.027):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767584 (0.028):
ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra + ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pṛthivī dhātuḥ katama iti | yo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855570 (0.032):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736788 (0.032):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962435 (0.032):
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564273 (0.035):
dṛṣṭatvāccetanādhiṣṭhānasyānupalabdheḥ / / so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590914 (0.035):
dṛṣṭatvāccetanādhiṣṭhānasyānupalabdheḥ / / so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116768 (0.059):
evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.0):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.005):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767560 (0.010):
evam ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855726 (0.016):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494583 (0.016):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736901 (0.016):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.016):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460332 (0.018):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738018 (0.018):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518434 (0.019):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ kathamavagantavyaḥ?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514747 (0.026):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | / bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516616 (0.035):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590729 (0.040):
ukto hetūpanibandhaḥ / / pratyayopanibandhaḥ pratītyasamutpādasyocyate / / pratyayo hetūnāṃ samavāyaḥ /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.046):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472705 (0.046):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
ucyate - / pratyayāḥ ṣaṭprakārakāḥ | / asyeti tu ādhyātmikasya| pratyayastu sāmagrī ṣaṭ prakārakā iti ṣaḍvidhāḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514747 (0.059):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
pratyayo 'dhyātmikastvante vijñānaṃ cādike dharā |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494003 (0.0):
pratyayo 'dhyātmikastvante vijñānaṃ cādike dharā /
vijñānasyānte parideśanatvād 'ante vijñānam' | ādike dharā ityucyate |
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810271 (0.0):
tatra ṣaḍ dhātava uktāḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānākhyāḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494574 (0.0):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736892 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116794 (0.0):
katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962540 (0.0):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557474 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568782 (0.0):
/ na dhātvāyatanaiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569972 (0.0):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571470 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564282 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590921 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567807 (0.014):
jīvapudgaladhātvāyatananiśrito bhavati, na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānenaivasaṃjñānāsaṃjñāyatananiśrito bhavati, na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494218 (0.015):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472567 (0.015):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736471 (0.015):
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767573 (0.015):
iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556256 (0.017):
prajñāpāramitā / na pṛthivyaptejovāyvākāśaparyāpannā prajñāpāramitā / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565981 (0.017):
nārūpyadhātumālambate / na pratītyasamutpādamālambate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātūnālambate / na satyaṃ na mṛṣāṃ ālambate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566429 (0.017):
kalpayati na vikalpayati / na mṛṣā kalpayati na vikalpayati / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātuṃ kalpayati na vikalpayati / na saṃyogaṃ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404808 (0.017):
atha nirākāre lakṣabandhaṃ kartuṃ na śaknoti, tadā / pṛthivyaptejovāyvākāśamanobuddhyātmāvyaktapuruṣāṇāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ dhyātvā
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam | / kāṭhinyānugrahau pākaḥ śvāsavṛddhiranāvṛtiḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494569 (0.002):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.005):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.005):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.005):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.005):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855726 (0.009):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494583 (0.009):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736901 (0.009):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.009):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460332 (0.014):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738018 (0.014):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767560 (0.015):
evam ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494560 (0.022):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516629 (0.050):
tasmādeva kathaṃ bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya / ityādi uktam | bāhyapratītyasamutpādasya pratyayopanibandhāḥ katidhā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514747 (0.054):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.057):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472705 (0.057):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516616 (0.058):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494009 (0.058):
kāṭhinyaṃ saṃgrahaḥ pākaḥ śvāsavṛddhiranāvṛtiḥ // 26 //
tatra adhyātma-pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? / yatkāyasambaddha-kaṭhina-karkaśa-rūkṣa-kharagata-keśa-roma-nakha-danta-sveda-mala-carma-māṃsa-snāyu-asthayādi-sadṛśam,
anyacca asmin kāye yatkiñcidasti tatsarvaṃ saṃgṛhya pṛthivīdhāturucyate |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_3u.htm.txt) 16616226 (0.061):
"ākāśa"śabdavācyo bhavatīty arthaḥ | "tat" tad eva vastu | na tu / tatsadṛśam anyat kiñcit | "paramātmanaḥ rūpaṃ" bhavati || MoT_3
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2235458 (0.061):
tad eva vastu | na tu tatsadṛśam anyat kiñcit | "paramātmanaḥ rūpaṃ""
anugraha tu saṃgrahaḥ, sambandho-mṛduḥ, āliṅganaṃ, piṇḍīkaraṇaṃ snigdhatā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611008 (0.055):
savye sudevyā ca śanair asavye | / ślakṣṇābhimarśana vimṛjyamāna / svedāśru dhārau sicayāñcalena ||
tadyathā-aśru-sveda-kapha-siṃghāṇaka-majjā-śukra-mūtra-uccāra-rakta-lasīkā-mastaka-grahaṇī-pakvāśayādiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9865536 (0.056):
karmakṣetraruhaṃ tṛṣāsalilajaṃ satkāyasaṃjñīkṛtaṃ / aśrusvedakaphārdramūtravikṛtaṃ śoṇītabindvākulam /
anyaccāsmin kāye tādṛśaṃ snigdha-svabhāvaṃ syājjaladhāturucyate |
pāko nāma / pācanam-pāka-pācana-pācaka-uṣṇāgnistāpa-tāpana-vṛtiryaścaitatkāyamadhye
aśita-pīta-khāditānāṃ samyaksupācakaḥ | anyacca yatkiñcitkaṃ tādṛśaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406545 (0.017):
kārpāsikaṃ vā dukulaṃ vā kautmapakaṃ vā parāntakaṃ vā iti yadvā / punaranyadapi kalpikaṃ cīvaraṃ saṃghādvā utpadyate pudgalato vā tatrāpi te
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843002 (0.019):
iha tvekādaśadravya eva rūpaskandho vivakṣita iti sāmādānikam evarūpam anidarśanam apratigham ity uktaṃ nānyat / kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625728 (0.020):
'traivarṇikānāṃ'; iti / 'vedokteḥ'; vedotpannabrahmajñāne tu 'harau / samyagbhaktimatāṃ'; eva 'traivarṇikānāṃ'; uktetarabrahmakṣatriyavaiśyānāṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402877 (0.021):
4. sākṣātkāraṇāt / 5. atasthiraṃ / 6. samuścīyate / datpaparaṃ samyagdarśatāni vyākhyānāmāseḥ patrairiva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193186 (0.024):
gandhādisattvāt vyāpyatāyāṃ tanniveśaḥ/ anyacca svayamūhyam/ [38]
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326588 (0.024):
tasmādātmavido vyutthānavyatirekeṃ na yathākāmitvaṃ na / cānyatkartavyamityetatsiddham /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18589468 (0.026):
apadiśyāpadeśyaṃ ca punar yas tv apadhāvati / / samyak praṇihitaṃ cārthaṃ pṛṣṭaḥ san nābhinandati // Mn_8.54 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501194 (0.027):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297104 (0.028):
(stviti) ca | tajjñeyamvastu pratyakṣībhūtaṃ bhavati | samavahitaṃ, / saṃmukhībhūtaṃ, na punaranyattajjātīyaṃ dravyamapi tvadhimokṣānubhavaḥ |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16052696 (0.033):
devatātvādibhedaprayojanaṃ tvastu nāma tādṛśamanyat / / yaditvaikarūpye āgrahastadā vibhinnaprakṛtyarthatvameva śabdāntaram /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296226 (0.038):
tatra ca sāmānyaviśeṣasamavāyābhāvān vitathamevāpadārthān padārthayatā / tathāvidhameva cānyadanyadālapatā grāhyamagṛhṇatā tyājyaṃ cātyajatā
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531792 (0.046):
ahaṃkartrātmani nyastaṃ caitanye kartṛtādi yat / / neti netīti tat sarvaṃ sāhaṃkartrā niṣidhyate // SamUpad_I,18.25 //
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.048):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644631 (0.049):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21634868 (0.052):
398.022. sarvakāryāṇi nivedayati// / 398.024. yatkiṃcitkāryamārabhiṣyati, tatsarvaṃ nivedayati/
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.052):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7460955 (0.052):
gurūpottamādikaṃ sarvam asti iti na staṇiñau / / ṭiḍḍhāṇañ (*4,1.15) iti ṅīb eva bhavati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503475 (0.053):
Manu8.78c/ ato yad anyad vibrūyur) dharmārthaṃ tad apārthakam ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917321 (0.054):
divyāntarīkṣabhaumādyā duḥsvapnādyabhicārakāḥ /AP_382.025ab/ / yaccānyadduritaṃ kiñcittatsarvaṃ hanti keśavaḥ //AP_382.025cd/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1501883 (0.054):
08,049.049b*0698_04 na tu tān pratyasūyāmi nātra sarvaṃ vidhīyate
tatsarvaṃ tu tejodhāturucyate | śvāsa iti vāyudhātuḥ | śvāsastu ucchvāsaḥ,
āśvāso, bhāṣaṇaṃ, pralāpo, gamanāgamanaṃ kṣayo vṛddhiriti | kāyasya
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6872301 (0.026):
ayanamāyo nirgamanaṃ punaḥ pūrvagamanaparītyena yadāgamanaṃ sa pratinyāyaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028124 (0.038):
śaṅkhavelāyām āgantavyam iti. yasminn api grāme śaṅkho nādhmāyate tasminn / api sa tathākālo{*6/147*} 'stīti, nāgamanaṃ parihāsyate. evam ihāpy asaty
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882496 (0.041):
sobhikrāmanvetyādinā / abhikramo gamanam / apratikrama āgamanam / bhrāntaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571813 (0.045):
cintayituṃ pravṛttā mahāntaṃ kālaṃ mama tasyāgamanamudīkṣamāṇāyāḥ/ / 159.007. tadā nāgataḥ/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958371 (0.048):
gamanāgamane nityakaroti vanagoṣṭayoḥ / / gocāraṇaṃ vayasyaiśca vināsuravighātanam // NarP_1,82.28 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18285101 (0.051):
tarṇakānām utkarṇatā nirvarṇanayā kasyacid āgamanaṃ vitarkayatā turṇam / abhyarṇata eva niravarṇi | tadā ca
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9654936 (0.052):
evam adhigamiṣyāmi//(p.65) / 1.5.12/.niratyayaṃ vā^asyā gamanam artha^anubaddham/ ahaṃ ca niḥsāratvāt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11368264 (0.056):
tena candrārthayuktenarāśrayo 'rthanibodhitāḥ / / gamanāgamanaṃ karma smaśrukarma ca yuktimām // Mmk_19.19 //
vistāraḥ, saṅkocaḥ, kampanaṃ, calanaṃ, utkṣepaḥ, poṣaṇaṃ, vṛddhiḥ,
pīnasaḥ, kāsaḥ, chikkā, ūrdhvavāyuradhovāyuranyaccāpi etatkāyamadhye
yatkiñcit tādṛśamasti tatsarvam ekataḥ piṇḍīkṛtya vāyudhāturityucyate |
ākāśamiti anāvṛtatvādākāśam | āvaraṇaṃ sapratighaṃ saṃvṛtañca |
rājī-koṣa-antārandhra-mukharandhra-karṇapuṭa-nāsāpuṭa-netrachidrādayaḥ
kāyāntaḥ koṣaścāyam ākāśadhāturityucyate |
nāmarūpānuvṛttiśca pañcavijñānasaṃyutaḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494017 (0.020):
jñānarūpānuvṛttiśca pañcavijñānasaṃyutam /
tasmāt kliṣṭaṃ manaścaivādhyātmika pratyayā ime || / tatra nāmānuvṛttiḥ rūpānuvṛttiśca ādhyātmikavijñānadhāturityucyate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494019 (0.025):
jñānarūpānuvṛttiśca pañcavijñānasaṃyutam / / tasmāt kliṣṭaṃ manaścāpi hīme 'dhyātmikapratyayāḥ // 27 //
pañcavijñānasaṃyutaḥ iti tāni pañcavijñānakāyāni, tataḥ kliṣṭaṃ manaścāpi
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869037 (0.064):
jīvaḥ kiṃlakṣaṇastatretyetadācakṣva me 'nagha // NarP_1,43.30 // / pañcātmake pañcaratau pañcavijñānasaṃjñake /
iti kleśamayaṃ manaḥ, tāni ca caturmahābhūtāni ekataḥ piṇḍīkṛtya
naḍakalāpayogena nāmarūpamityucyate | tatra nāmeti catvāro
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855776 (0.050):
nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494646 (0.050):
ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116859 (0.050):
yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767640 (0.050):
ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962599 (0.050):
nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954273 (0.054):
(ī) vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti | tatra nāmarūpam - nāma catvāro / 'rūpiṇaḥ skandhāḥ | katame catvāraḥ? vedanāskandhaḥ | saṃjñāskandhaḥ |
'rūpaskandhāḥ-vedanā, saṃjñā, saṃskāro vijñānaṃ ceti | rūpaṃ nāma pitroḥ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7126721 (0.013):
pañceti / / rūpaṃ saṃjñā saṃskāro vedanā vijñānamiti /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030666 (0.019):
upalabdho rūpam iti vā vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskāra iti vā. vijñānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030890 (0.022):
dharman deśayati. śūnyaṃ traidhātukam etan, nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā / saṃjñā vā. saṃskārā vā vijñānaṃ vā, skandhā vā dhātavo vā āyatanāni vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658428 (0.022):
rūpam iti vā vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskārā iti vā vijñānam iti vā / skandhā iti vā dhātava iti vā āyatanānīti vā pratītyasamutpādā iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801407 (0.022):
deśayati, śūnyam idaṃ traidhātukaṃ nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā / saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhā vā dhātavo vāyatanāni vā pratiśrutkaiṣā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215679 (0.022):
22. pañca skandhāḥ / rūpam, vedanā, saṃjñā, saṃskārā, vijñānaṃ ceti //
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908162 (0.027):
āgantukam etad āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad uta rūpam / iti vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti, tathā hi nāma na kutaścid
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754281 (0.027):
caratīti | nāmamātram idaṃ yad uta rūpam iti | vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643409 (0.030):
yena cābhisaṃbudhyeta yaṃ cābhisaṃbudhyeta rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā / saṃskārā vā vijñānaṃ vā, evaṃ skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800851 (0.030):
sarvāṃ bodhisattvacaryāṃ caratā, kaścid dharmopalabdho rūpam iti vā / vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskārā iti vā vijñānam iti vā / skandhadhātvāyatanānīti vā pratītyasamutpannā iti vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801425 (0.030):
pratibhāsa eṣa marīcir eṣā nirmitaka eṣa gandharvanagaram etan nāsty atra / rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814596 (0.030):
paramārthaṃ kaścid asti rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā, vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815253 (0.030):
iyaṃ śīlapāramitā iyaṃ dānapāramitā, idaṃ rūpam iyaṃ vedanā iyaṃ saṃjñā / ime saṃskārā idaṃ vijñānam ime skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116167 (0.033):
ayam ākāra. āha: kiṃ punar sarvākārajñataiva abhāvaḥ, utāho rūpam apy / abhāvaḥ, vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānam [f. 256a] apy abhāvaḥ, evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810237 (0.035):
nāmasaṃketena deśayatīdaṃ rūpam ime vedanāsaṃjñāsaṃskārā, idaṃ vijñānam / ime skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāḥ pratītyasamutpādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813953 (0.035):
iti vā. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatā vikopayatīdaṃ rūpam iyaṃ vedanā / iyaṃ saṃjñā ime saṃskārā, idaṃ vijñānam ime / skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādā imāni pratītyasamutpādāṅgāni, iyaṃ
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743282 (0.035):
māyopamasamādhiṣṭhaḥ sarvaṃ paśyati tādṛśam || Pk_3.20 || / rūpaṃ ca vedanā caiva saṃjñā saṃskāra eva ca | / vijñānaṃ pañcamaṃ caiva catvāro dhātavastathā || Pk_3.21 ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041211 (0.036):
paramārthena kiṃcid asti rūpam vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635955 (0.036):
kaścid asti yāvat sarvākārajñatāyāḥ pāre vikalpaḥ kaścid asti. idaṃ rūpam / iti, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, idaṃ vijñānam iti yāvad ime skandhā ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808388 (0.037):
saṃskārāḥ sarvaṃ vijñānaṃ nirmitopamaṃ nirmitasya ca na bhavati, rūpaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ na saṃkleśo na vyavadānaṃ na pañcagatikaḥ
śukraśoṇitodbhūtaṃ antarābhavamāśritya yat prathamaṃ
nāmarūpābhinirvartanaṃ tanniśritya / pūrvaṃnāmarūpābhinirvartanaṃ-manovijñānaṃ sāsravaṃ nivṛta-vyākṛta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919255 (0.034):
na samanupaśyati/ jihvāṃ na samanupaśyati/ kāyaṃ na samanupaśyati/ mano na / samanupaśyati/ rūpaṃ na samanupaśyati/ śabdaṃ na samanupaśyati/ gandhaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919237 (0.035):
11516 {{saṃjñāṃ na samanupaśyati/ saṃskārān na samanupaśyati/ vijñānaṃ na / samanupaśyati/ cakṣur na samanupaśyati/ śrotraṃ na samanupaśyati/ ghrāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6913018 (0.040):
samanupaśyati/ na vijñānaṃ sāsravam iti samanupaśyati/ na vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903167 (0.041):
vijñānaṃ duḥkham iti yojayati/ na vijñānam ātmeti yoajayati na vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912924 (0.041):
duḥkham iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ ātmeti samanupaśyati/ na vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935538 (0.043):
nopalabhyate/ evaṃ śrotravijñānaṃ ghrāṇavijñānaṃ jihvvijñānaṃ / kāyavijñānam/ tad yathāpi nāma subhūte māyāpuruṣasya manovijñānasya padaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935890 (0.043):
na vidyate nopalabhyate/ evaṃ śrotravijñānaṃ ghrāṇavijñānaṃ jihvvijñānaṃ / kāyavijñānam/ tad yathāpi nāma subhūte tathāgatasyārhataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919306 (0.043):
samanupaśyati/ avidyāṃ na samanupaśyati/ saṃskāraṃ na samanupaśyati/ / vijñānaṃ na samanupaśyati/ nāmarūpaṃ na samanupaśyati/ ṣaḍāyatanaṃ na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569953 (0.046):
8 nābhiniviśate | vedanāṃ saṃjñān saṃskārā /// / 9 jñāsaṃskārān vijñānaṃ śunyato vā aśunyato /// / 10 n vijñānam nimittato vā animittato vā ///
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970694 (0.046):
na viviktā iti nāviviktā ity upaparīkṣante/}} evaṃ cakṣurvijñānaṃ {{na / nityam ity upaparīkṣate/ nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206010 (0.047):
nānumityādāvativyāptiṃriti bhāvaḥ/ [114] tathāpi cakṣurādīti/ na / cātra manojanyatvābhāvāniveśe 'yo 'haṃ ghaṭamadrākṣam so 'haṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924478 (0.048):
saṃskārā na vijñānaṃ / 13112 duḥkham iti sthātavyaṃ/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi rūpaduḥkhatā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25716184 (0.050):
vākpathasamatikrāntāyāś cittamanovijñānāpagatāyā mahādharmadundubheḥ
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24503314 (0.052):
na yogācāranaye lakṣaṇam idam, kin tu sautrāntikanaya eva | na ca sarvaṃ / vijñānavāde yojayi[20a]tuṃ śakyam | tasya viṣayaḥ svalakṣaṇam" ityāder"
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24217563 (0.054):
yadi tvakṣāśritatvameva pravṛttinimittaṃ syāt, indriyavijñānameva / pratyakṣamucyeta, na mānasādi | yathā gaccatoti gauḥ iti gamanakriyāyāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1959953 (0.054):
samudayo na punarbhavati | pradalitaṃ vijñānaṃ na [punaḥ] bhavati (SSS_82)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964118 (0.055):
katamt tad vijñānaṃ yad anabhinivṛttam/ ye cānabhinivṛttā na te
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11936817 (0.055):
tatsabhāgāv ity arthaḥ. na tu punar vijñānam anindriyārthakaṃ. avaśyaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924671 (0.056):
saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ śāntam iti sthātavyaṃ/ tat kasya hetoḥ/ / tathā hi rūpaśāntatā śāntatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27260387 (0.056):
pratinirdiśyante sa vā ayaṃ ya evaṃ saṃsaratyātmā brahmaiva para eva yo / 'śanāyādyatīto, vijñānamayo vijñānaṃ budvistenopalaṅyamāṇastanmayaḥ /
svabhāvam ātmamohādicatuḥkleśātmakam | ātmamohaḥ, ātmamānam, ātmadṛṣṭiḥ,
ātmotkarṣaścetyetatkleśasaṃyutaṃ kliṣṭaṃ mana iti ekataḥ piṇḍīkṛtaṃ
nāmarūpamityucyate | / dhātūnāṃ sannipātād vai śarīrotpāda iṣyate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494026 (0.0):
tasmāt kliṣṭaṃ manaścāpi hīme 'dhyātmikapratyayāḥ // 27 // / dhātūnāṃ sannipātādvai śarīrotpāda iṣyate /
anantaroditāḥ ṣaḍdhātavaḥ | sannipātād vai iti tu vaikalyābhāvāt |
śarīramiti tu bhūta-bhautika-saṃnipāta-piṇḍam | utpādo nāma prādurbhāvaḥ |
iṣyate iti tu anumatam | asya kartrādi na vartate iti bhāvaḥ |
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1545328 (0.061):
paratā parabhāvaḥ | ātmīyatā ātmīyabhāvaḥ | yāvadākṛti yāvaccharīram |
ātmātmīyavikalpānāmutpādastairna manyate |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494032 (0.0):
dhātūnāṃ sannipātādvai śarīrotpāda iṣyate / / ātmātmīyavikalpānāmutpādastairna manyate // 28 //
iti tu asmābhirete utpāditā iti ca tairvayamutpāditā iti te 'nyonya
vikalpaṃ notpādayanti | / teṣu satsu samutpādaḥ teṣvasatsu na saṃbhavaḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494037 (0.018):
ātmātmīyavikalpānāmutpādastairna manyate // 28 // / teṣu satsu samutpādasteṣvasatsu na saṃbhavaḥ /
pratyayeṣu asatsu śarīrotpādo na yujyate | yadā
ādhyātmikapratyayādi-vaikalyābhāvastadā saṃnipātāt śarīramutpadyate |
vaikalye śarīraṃ na utpādyate | / naivātmādimayāste hi nāpyanyaccāpi kiñcana |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494045 (0.0):
naivātmādimayāste hi nāpyanyaccāpi kiñcana // 29 //
tatra pṛthivīdhātustu nātmā ahaṃmameti manyanā-viyuktatvāt | 'na
sattvāstu' citta-mano-vijñāna-viyuktatvāt | na jīvaḥ calatvābhāvāt | na
jantustu janyajanaka virahitatvāt | 'na manujo' manuviyuktatvāt | 'na
mānava' stu antaḥ sthitamānavāsadṛśatvāt | 'na strī', na pumān - na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10363124 (0.001):
12,212.052d@019_0227 na ca strī na pumāṃś caiva yathaiva na napuṃsakaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (0.019):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913110 (0.019):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184409 (0.019):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855906 (0.019):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī / na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855941 (0.019):
sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (0.019):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519204 (0.019):
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737082 (0.019):
na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737117 (0.019):
na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116983 (0.019):
na strī na pumān na napuṃsakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117015 (0.019):
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962717 (0.019):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962748 (0.019):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na / pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cāpy anyasya kasyacit ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859835 (0.024):
tvaṃ bālas tvaṃ tathā vṛddhas % tvaṃ pumān strī napuṃsakaḥ // BrP_178.146 / tvaṃ viśvayonis tvaṃ cakṣus $ tvaṃ sthāṇus tvaṃ śuciśravāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16835330 (0.024):
tvaṃ pumān strī napuṃsakaḥ BrP_178.146d / tvaṃ puro yadi manyase BrP_12.35d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11131145 (0.024):
tvaṃ bālas tvaṃ tathā vṛddhas tvaṃ pumān strī napuṃsakaḥ // BrP_178.146 // / tvaṃ viśvayonis tvaṃ cakṣus tvaṃ sthāṇus tvaṃ śuciśravāḥ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562590 (0.024):
naiva strī na pumān eṣa na caivāyaṃ napuṃsakaḥ /
napuṃsakastu ādhyātmikastrī puruṣa-napuṃsakātmakaḥ | na cāhaṃ mam iti tu
ātmātmīya-manyanā-viyuktatvāt | / nāpyanyaccāpi kiñcana iti tu īśvarādi-kartṛ-kriyā-karma-virahitatvāt |
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434856 (0.064):
kumbhakārakāryatveneśasyāsarvakartṛtvam atheśvarakartṛtvaṃ
tadvat jalam, agnirvāyurākāśo vijñānadhātuścāpi nātmā, na sattvo, na jīvo,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737107 (0.040):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855896 (0.040):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855931 (0.040):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812938 (0.040):
na sattvaprajñaptir nātmā na sattvo na jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813088 (0.040):
cāviparyāso, yatrāvikalpas tatra viparyāso nāsti na tatrātmā na sattvo na / jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na kārako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815983 (0.040):
dharmaniyāmatā tathatānanyatathatā, tatra nātmā na sattvo na jīvo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737072 (0.040):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042463 (0.050):
tathatā avitathatā yatra na ātmā na sattvo na jīvo na pudgalo na kārako na
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486390 (0.061):
doṣanimittaḥ saṃsāra iti, pretyabhāve nāsti jantur jīvo vā sattva ātmā vā,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22542552 (0.061):
pretyabhāve nāsti janturjīvo vā sattva ātmā vā yaḥ preyāt pretya ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855923 (0.064):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494796 (0.064):
abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855908 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī / na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855943 (0.0):
sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737084 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737119 (0.0):
na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962719 (0.0):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962750 (0.0):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na / pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cāpy anyasya kasyacit ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (5.960):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913111 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184410 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (5.960):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116983 (5.960):
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117015 (5.960):
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767758 (5.960):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo / na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767793 (5.960):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na / pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10363124 (0.017):
12,212.052d@019_0227 na ca strī na pumāṃś caiva yathaiva na napuṃsakaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519153 (0.019):
mānava' stu antaḥ sthitamānavāsadṛśatvāt | 'na strī', na pumān - na / napuṃsakastu ādhyātmikastrī puruṣa-napuṃsakātmakaḥ | na cāhaṃ mam iti tu
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367412 (0.020):
loke dṛṣṭvā etat avasīyate iyam strī ayam pumān idam napuṃsakam iti sā / strīsaḥ pumān tat napuṃsakam iti . kim punaḥ loke dṛṣṭvā etat avasīyate
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7541570 (0.025):
napuṃsaka na strī na pumān napuṃsakam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855896 (0.040):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855931 (0.040):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
na mama syāt | na ceśvarādi anyat kiñcid iti jñātavyam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874014 (0.038):
MSS_4059 2 na taṃ paśyāmi yasyāhaṃ na hi so'sti na yo mama //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552270 (0.053):
suvikrāntavikrāmin sattvo nāma dharmaḥ saṃvidyate yasya syādahamiti vā / mameti vā ahamasmīti vā / yasmācca na saṃvidyate, tasmādabhūtāḥ sattvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751206 (0.057):
tasya janmavattvam, mama tv īśvaratvāt sva dehābhinnasyājatvaṃ
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511665 (0.057):
tasya janmavattvam, mama tv īśvaratvāt sva-dehābhinnasyājatvaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23182536 (0.063):
sukumārataraṃ subhogyataraṃ na kiñcidīśvarādikāraṇamastīti me matirbhavati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2080791 (0.064):
prakṛtapravṛttiheturanīśvarajñānaṃ pakṣīkriyata iti cenmamāpi tathaiva / syāt / / tvayeśvarānabhyupagamādvayarthaṃ viśeṣaṇamiti cettarhi māṃ prati tavāpi
yaikapiṇḍādisaṃjñā sāvidyā tribhavachādikā |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494053 (0.035):
yaikapiṇḍādisaṃjñā sāvidyātribhavachādikā /
tatra katamāvidyā? ucyate | tribhavachādiketyucyate | tribhavastu
bhavatrayam kāmabhavaḥ, rūpabhavaḥ, arūpabhavaśca | te 'pi
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962170 (0.019):
upādānapratyayo bhava iti bhavaḥ katamaḥ? trayo bhavāḥ | kāmabhavaḥ / rūpabhavaḥ arūpyabhavaḥ ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954509 (0.029):
trayaḥ? kāmabhavaḥ | rūpabhavaḥ | ārūpyabhavaśca | tatra kāmabhavaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240549 (0.029):
13v8) bhagavatā / yad uktaṃ / trayo bhavāḥ kāmabhavo rūpabhavaḥ / ārūpyabhavaḥ / iyaṃ bhavaprajñaptir yatra traidhātukāḥ paṃca skandhā bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220709 (0.029):
trayo bhavāḥ | kāmabhavo rūpabhava ārūpyabhavaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898167 (0.057):
devānām āsaṃjñike 'pratilabdhe yo bhavaḥ. syān naiva rūpabhavo na cāsau
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898146 (0.063):
sthitānāṃ yo bhavaḥ. syād rūpabhavaḥ sa ca bhavaḥ paṃcavyavacāraḥ.
sattvabhājanaloke vyavahāreṇa dvividhāḥ vyavasthāpitāḥ |
atha ca dhātu-gati-yoni-bhedena krama-trayeṇa sthāpitaḥ | kathamiti cet |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24052548 (0.058):
dhātugatiyonyādiprakārabhedenātmabhāvasyoṣapadanamupapattiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860710 (0.062):
sarveṇeti dhātugatiyonyādibhedena / sarveṇa sarvamiti sarva yathā bhavati
ucyate - tatra kāmadhātuḥ ṣaṭtriṃśadāśrayanikāyavijñaptyavabhāsaṃ
sādhāraṇāsādhāraṇa-svabhāvena ekapiṇḍatvena kalpayan saṃjñayā grahaṇatvād
avidyeti ucyate | tatra ṣaṭtriṃśadāśrayanikāyāstu aṣṭau uṣṇasvabhāvā
mahānarakāḥ, śītasvabhāvāḥ aṣṭau mahānarakāḥ |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24019016 (0.060):
śītā anye 'ṣṭāvarvudādayaḥ // VAkK_3.59 // / anye śītanarakā aṣṭau / / tadyathā arvudo nirarvudaḥ aṭato hahavaḥ huhuvaḥ utpalaḥ padmo
saṃjīva-kālasūtra-saṃghāta-raurava-mahāraurava-tapana-pratāpanāvīcayo-'ṣṭoṣṇanarakāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740702 (0.058):
sañjīvanakālasūtrasaṃghātarauravamahārauravapratāpanāvīcyādiṣu
| hāhādhara-apapa-aṭaṭa-hāhāvat-arbuda-nirarbuda-padma-mahāpadma-utpalāni
śītasvabhāvatvād aṣṭau śītanarakāśca | pratyekaḥ prādeśikaśca narakaḥ,
pretāśrayaḥ, tiryagāśrayaḥ, asurāāśrayaḥ | caturdvīpāḥ, aṣṭau
antardvīpāśca | / tatra pretāśrayastu marau aṭavīkāntāre ca | tadbhinnastu vibhāgaḥ -
grāma-nagara-nigama-śmaśāna-parvata-aṭavī-karvaṭa-dvīpa-nadī-vāyu-sāgara-palvala-taḍāga-kūpa-udyānasthāna-devālaya-mātṛgṛha-nāgaloka-maru-saras-vṛkṣa-śūnyālaya-mahāpatha-nadītaṭa-araṇyavāsa-prapāta-setu-kaulasthāna-mukha-mahāpatha-āpaṇa-catvara-śrṛṅgāṭaka-pāvanatīrthasthāna-jalāśayādiṣu
sthitvā svakarmavaśena vijñaptyavabhāsa-vikalpodbhavānāṃ yadajñānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519645 (0.035):
utpāda-vināśa-svakarmavaśena vijñaptyākārāvabhāsa-vikalpanā-vāsanānugāmino
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520767 (0.052):
bhinirvartita-skandhānāṃ svakarmākāriṇī / vijñaptyavabhāsa-vikalpanāvāsanā-vaśenotpannā jīrṇatā jaretyucyate | evaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520645 (0.059):
svakarmavāsanāyā yathāvadavabhāsākāra-vijñapti-vikalpanā-vaśenodbhūtasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520823 (0.060):
jarāmaraṇam | maraṇāvabhāsākāra-vijñaptivikalpanāvaśena udbhūtaḥ
seyamavidyā ityucyate | tiryaksthānaṃ madhye-sāgaram | yonisthānāni
catvāri-aṇḍajo, jarāyujaḥ, saṃsvedajaḥ, upapādukaśca | yonyāśrayabhedena
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018915 (0.021):
catasro jātayaḥ aṇḍajo jarāyujaḥ saṃsvedaja upapāduka iti |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217160 (0.021):
90. catvāro yonayaḥ / tadyathā aṇḍajaḥ, saṃsvedajaḥ, jarāyujaḥ,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519658 (0.041):
'ṇḍaja-jarāyuja-saṃsvedaja-upapādukāśca | yonyāśraya bhedena
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348493 (0.047):
udbhijjaḥ svedajaścaiva $ aṇḍajo vai jarāyujaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242258 (0.047):
udbhijjaḥ svedajaścaiva aṇḍajo vai jarāyujaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914385 (0.059):
aṇḍajaḥ padmajaścaiva LiP_1,41.13c / aṇḍajo vai jarāyujaḥ LiP_1,86.19b
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953847 (0.059):
[skandho]pagā vijñānasthitayaḥ iti | santi ca catasro jātayaḥ aṇḍajo / jarāyujaḥ saṃsvedeja aupapāduka iti | devā nārakāḥ sarva aupapādukāḥ |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334999 (0.064):
sthāvarajaṅgamāśca jarāyujāṇḍajasaṃsvedaja upapādukasattvasaṅkhyātāḥ, te
vividhā tiryagjagad vijñaptyavabhāsita-vikalpavāsanāliptasantānāḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519666 (0.015):
'ṇḍaja-jarāyuja-saṃsvedaja-upapādukāśca | yonyāśraya bhedena / vividha-tiryagjagad-vijñaptyavabhāsita-vikalpa-vāsanāliptasantānāḥ
tadanyathāvibhaktāḥ - / gardabha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-valmīka-godhā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokilā-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ullūka-jīvañjīva-suparṇādayo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519680 (0.0):
gadarbha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-vālmīki-godhā-yūkā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokila-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ulūka-jīvañjīva-suparṇādayo-'niścitagatitvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519689 (0.0):
gadarbha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-vālmīki-godhā-yūkā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokila-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ulūka-jīvañjīva-suparṇādayo-'niścitagatitvāt
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313275 (0.022):
mahiṣahariṇanyaṅkuvarāhadvīpitarakṣuvyāghravṛkasiṃharkṣādimṛgavicarite
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2917003 (0.035):
siṃhavyāghradvīpivṛkatarakṣumārjārajambukolūkādipracuramāṃsādayoniṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643722 (0.042):
hastyaśvoṣṭramṛgamahiṣavarāhakukkurolūkanakulaśākhāmṛgādyākārāṇām
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26775663 (0.048):
kṛmikīṭadrumāṇāṃ ca $ hastyaśvamṛgapakṣiṇām & / mahiṣoṣṭragavāṃ caiva % tathānyeṣāṃ vanaukasām // BrP_49.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11046981 (0.048):
kṛmikīṭadrumāṇāṃ ca hastyaśvamṛgapakṣiṇām / / mahiṣoṣṭragavāṃ caiva tathānyeṣāṃ vanaukasām // BrP_49.35 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921321 (0.049):
go kharāśvataroṣṭrāśva dvīpi siṃharkṣa vānarāḥ | / mārjāra mūṣaka vyāghra vṛka babhru tarakṣavaḥ || 48 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567219 (0.056):
nānāvasanasaṃvītāś $ citrasraganulepanāḥ // HV_App.I,24.124 // / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ $ siṃhavyāghranibhānanāḥ / HV_App.I,24.125 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052775 (0.056):
nānāvasanasaṃvītāś citrasraganulepanāḥ // HV_App.I,24.124 // / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ siṃhavyāghranibhānanāḥ / HV_App.I,24.125 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16210890 (0.056):
gajāśvarathināṃ raṇe HV_App.I,42B.1322b / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ HV_App.I,24.125a
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100575 (0.056):
siṃhavyāghraṛkṣatarakṣumṛgoṣṭraśṛgālādayo gogardabhāḥ paśavaḥ hastino 'śvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9881623 (0.056):
kecidbheruṇḍakaśṛgālasūkaragardabhagohastyaśvoṣṭrakharamahiṣaśaśacamarakhaḍgaśarabhanānāpratibha
'niścita-gatitvāt svakarmavāsanā-pāratantryeṇa avabhāsākāraṃ sthitaṃ tu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519695 (0.041):
svakarma-vāsanāpāratantryeṇa prajñaptyavabhāsākāra-sthitāḥ | evaṃ
yadajñānaṃ tadapi avidyā ityucyate | asurāṇāṃ caturāśrayastu sumeroścatuḥ
pariṣaṇḍamadhye 'sti | / tadbhinnavibhāgena sthitaṃ parvata-aṭavī-vana-udyāna-nadī-grāmādiṣu
svakarma-vaśāt prajñaptāvabhāsa-vikalpanodbhūtamanyasthānānāṃ yadajñānaṃ
tadapi avidyetyucyate | naraka-sattvānāṃ / svakarmavaśitānukūlavikalpanodbhavānāṃ tu anavataptamahāsāgarād
viṃśatisāhasra-yojanādhobhājanasya vijñapti-svabhāvamūlabhūteṣu
anyasthāneṣvabhi-nirvṛttiḥ | tato 'nyatra pratyekasattvasya
narakādi-bhājanasya vijñapti-vikalpanodbhūtasya
parvata-aṭavī-maru-darī-prapāta-nadī-tīrādisthānābhinirvṛttaṃ
yadajñānamidamapya-vidyetyucyate | catvāro dvīpāstu pūrvasyāṃ videhaḥ,
dakṣiṇasyāṃ jambūdvīpaḥ, paścimāyāṃ aparagodānīyaḥ, uttarasyāṃ, ca
kururiti | aṣṭāvantardvīpāstu pūrvayāṃ videhaparṣado deho videhaśca |
dakṣiṇasyāṃ-jambūdvīpa-parṣadaḥ capalaka uttaramantrī ca |
paścimasyāma-paragodānīya-parṣadaḥ cāmaraścāparacāmaraśca |
uttarasyāṃ kuru-parṣadaḥ kuruḥ kauravaśca | tedvīpopadvīpānāṃ prabhedena
vividhā-kāreṇa bhinnāḥ | svavijñānāvabhāsavikalpanāvaśenodbhūtaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520823 (0.058):
jarāmaraṇam | maraṇāvabhāsākāra-vijñaptivikalpanāvaśena udbhūtaḥ
vibhinnaprapaṃca-vāsanāliptaṃ tādṛśaṃ yadajñānam idamapi avidyetyucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519605 (0.033):
piṇḍagrahaṇa-kalpanā-vaśenodbhūtam yadajñānamidamapi avidyetyucyate | / tatra ṣaḍdevanikāyā iti | caturmahārājakāyikāḥ - trāyastriṃśo, yāmaḥ,
ṣaḍdevānāṃ / sattva-bhājanāvabhāsa-vijñaptyavabhāsaviśeṣa-sādhāraṇāsādhāraṇāśeṣasvabhāveṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519712 (0.063):
pṛthaggati-yoni-bahutva-bhedena vibhinna-sattvabhājanalokā ityākhyātāḥ / sādhāraṇā-sādhāraṇaviśeṣādipiṇḍagrahodbhūta ekataḥ saṃkṣipya
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 995304 (0.063):
evaṃ tāvad vṛkṣastvaśeṣaviśeṣasādhāraṇatvānna tena devalādiviśeṣā nirṇetuṃ
piṇḍagrahaṇa-kalpanā-vaśenodbhūtam yadajñānamidamapi avidyetyucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519584 (0.033):
vibhinnaprapaṃca-vāsanāliptaṃ tādṛśaṃ yadajñānam idamapi avidyetyucyate | / ṣaḍdevānāṃ
tatra ṣaḍdevanikāyā iti | caturmahārājakāyikāḥ - trāyastriṃśo, yāmaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24019490 (0.043):
atastasyāṃ mahārājakāyikā devā ityuktam / / yathā pariṣaṇḍāsu caturmahārājakāyikā devā evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907923 (0.064):
cāturmahārāja / 07802 kāyikā devā na prajānanti/ na trayastriṃśā devāḥ prajānanti/ na yāmā
tuṣito, nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartinaśca | anye ca / vidyādhara-siddhaḥ, ṛṣirgaruḍa-gandharvaḥ-kinnara-mahoraga, yakṣādayaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.028):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.028):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.028):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710497 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105886 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasrāṇi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831795 (0.028):
śakrabrahmamaheśvaralokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarākṣasagaṇairabhinanditayaśasaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857508 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmetadabhavat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857729 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāparṣadamupasaṃkramitum,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868326 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasaṃghaṃ visarjayati sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880132 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamānuṣyāmānuṣyāṇāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475619 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragapretapiśāca-kumābhāṇḍa
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480293 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoraga-preta-piśāca-kumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487822 (0.028):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrāste
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488785 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrā ye ca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187814 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196813 (0.028):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197911 (0.028):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430182 (0.028):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560201 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāmimamevaṃrūpaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568341 (0.028):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā āyuṣmataḥ
nakṣatra-graha-tārā-candra-sūryā saparivārāḥ saprāsādāḥ,
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470382 (0.026):
tasminkāle tadā devā āsanvaimānikāstu ye // BndP_1,6.16 // / nakṣatragrahatārāśca candrasūryādayastu te /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1839460 (0.029):
patanti vīdhrī cendradhanuṣi rātrau vīdhra eva tu / candrārkanakṣatragrahatārādi parikhe
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868888 (0.036):
prakāśaścāprakāśaśca $ parvataḥ parimaṇḍalaḥ & / nakṣatracandrasūryāśca % grahāstārāgaṇaiḥ saha // MatsP_124.82 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3871484 (0.036):
eṣa tārāmayaḥ stambho $ nāstameti na vodayam & / nakṣatracandrasūryāśca % grahāstārāgaṇaiḥ saha // MatsP_127.25 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908389 (0.036):
prakāśaścāprakāśaśca parvataḥ parimaṇḍalaḥ / / nakṣatracandrasūryāśca grahāstārāgaṇaiḥ saha // MatsP_124.82 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8910987 (0.036):
eṣa tārāmayaḥ stambho nāstameti na vodayam / / nakṣatracandrasūryāśca grahāstārāgaṇaiḥ saha // MatsP_127.25 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669963 (0.040):
sarvacandrasūryajyotirgrahatārānakṣatrapratibhāsasaṃdarśanakāyāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530245 (0.042):
tasmiṃś cānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnicandrasūrya- / grahanakṣatratārārūpānāṃ tamo'ndhakārasya ca nāmadheya-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411604 (0.042):
tasmiścānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnisūryacandragrahanakṣatratārārūpāṇāṃ
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27923756 (0.042):
cit phala-darśanān nakṣatra-candra- sūrya-tārā-graha-cakrasya lokārthaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653657 (0.042):
phala^darśanān nakṣatra^candra^sūrya^tārā^graha^cakrasya loka^arthaṃ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756982 (0.044):
5.001.161a bahatā havyam atyantaṃ sevite citrabhānunā / 5.001.161c grahanakṣatracandrārkatārāgaṇavibhūṣite
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523056 (0.050):
brāhmaṇa-ṛṣabha-candra-sūrya-graha-nakṣatra-tārā-kṣaṇa-yoga-karaṇādinaimittikā-dibhiḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328941 (0.061):
tvayā sṛṣṭā mahendrādyāḥ surā brahmādayaḥ kalāḥ // Āk_1,2.227 // / candrārkagrahanakṣatraśivabhairavaśaktayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315115 (0.063):
nakṣatrasūryāś ca tathā $ grahatārāgaṇaiḥ saha &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7208888 (0.063):
nakṣatrasūryāś ca tathā grahatārāgaṇaiḥ saha /
utpāda-vināśa-svakarmavaśena vijñaptyākārāvabhāsa-vikalpanā-vāsanānugāmino
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520645 (0.029):
svakarmavāsanāyā yathāvadavabhāsākāra-vijñapti-vikalpanā-vaśenodbhūtasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520823 (0.030):
jarāmaraṇam | maraṇāvabhāsākāra-vijñaptivikalpanāvaśena udbhūtaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519370 (0.035):
sthitvā svakarmavaśena vijñaptyavabhāsa-vikalpodbhavānāṃ yadajñānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520768 (0.039):
bhinirvartita-skandhānāṃ svakarmākāriṇī / vijñaptyavabhāsa-vikalpanāvāsanā-vaśenotpannā jīrṇatā jaretyucyate | evaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520154 (0.047):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśa-dharmākāravijñaptiviparyaya-vikalpavāsanāvabhāsatvena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523665 (0.054):
viṣayendriya-vijñānānāṃ viśiṣṭāvabhāsākāra-vijñaptiḥ | / vikalpanāvaśodbhūtālaya-vijñānasya vāsanopanibaddhatvād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520531 (0.057):
vedanāvabhāsākāravijñapti vikalpanāvaśodbhūtānāṃ trivargabhedena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521054 (0.057):
āsātamanubhava-kāyasaukhya-vighātātmakaṃ / duḥkhākārāvabhāsa-vijñapti-vaśenodbhūtaṃ duḥkhamityucyate |
'ṇḍaja-jarāyuja-saṃsvedaja-upapādukāśca | yonyāśraya bhedena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961157 (0.022):
niravaśeṣasarvasatvadhāturūpyarūpisaṃjñāsaṃjñi nâiva saṃjñi nâsaṃjñy / aṇḍajajarāyujasaṃsvedajâupapādukatraidhātukaparyāpannaṣaḍgatisamavasṛtasarvôpapattiparyāpannanāmarūpasaṃgṛhītâśeṣasarvasatvadhātuparipācanāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26973605 (0.028):
nāsaṃjñy / aṇḍajajarāyujasaṃsvedajaupapādukatraidhātukaparyāpannaṣaḍgatisamavasṛtasarvopapattiparyāpannanāmarūpasaṃgṛhītāśeṣasarvasatvadhātuparipācanāya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519392 (0.041):
catvāri-aṇḍajo, jarāyujaḥ, saṃsvedajaḥ, upapādukaśca | yonyāśrayabhedena
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19363470 (0.058):
kāmadhātau kramodbhavaiḥ aṇḍajajarāyujasaṃsvedajaiḥ pūrvaṃ indriyadvayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884137 (0.060):
iti. kāmapradhānatvāt kāmadhātuḥ kāma iti nirdiśyata iti vakṣyate. / aṇḍajajarāyujasaṃsvedajais sattvaiḥ kāmadhātāv ādau prathamato dve indriye
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2576374 (0.060):
nimitabhūtakṣetrajñādṛṣṭavaicitryācca jarāyujāṇḍajodbhijjasvedajabhinnaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856033 (0.061):
niravaśeṣasarvasattvadhāturūpyarūpisaṃjñāsaṃjñinaivasaṃjñināsaṃjñāṇḍajajarāyujasaṃsvedajaupapāduka
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676470 (0.062):
jarāyujāṇḍajoṣmajodbhijjākhyāścatvāro bhedāḥ śāstrāntare draṣṭavyāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3779301 (0.063):
aṇḍa ja jarāyu ja saṃsveda ja aupapāduka traidhātuka paryāpanna ṣaḍ gati samavasṛta sarva upapatti paryāpanna nāma rūpa saṃgṛhīta a śeṣa sarva satva dhātu paripācanāya
vividha-tiryagjagad-vijñaptyavabhāsita-vikalpa-vāsanāliptasantānāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519400 (0.015):
catvāri-aṇḍajo, jarāyujaḥ, saṃsvedajaḥ, upapādukaśca | yonyāśrayabhedena / vividhā tiryagjagad vijñaptyavabhāsita-vikalpavāsanāliptasantānāḥ |
gadarbha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-vālmīki-godhā-yūkā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokila-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ulūka-jīvañjīva-suparṇādayo-'niścitagatitvāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519416 (0.0):
tadanyathāvibhaktāḥ - / gardabha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-valmīka-godhā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokilā-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ullūka-jīvañjīva-suparṇādayo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519425 (0.0):
gardabha-sūkara-vānara-gaja-uṣṭra-aśva-mṛga-mahiṣa-gau-gavaya-camarī-śva-śrṛgāla-nakula-mūṣaka-siṃha-vyāghra-tarakṣu-ṛkṣa-vṛka-mārjāra-mīna-kacchapa-makara-śiśumāra-sarpa-pipīlikā-lūtā-pataṃga-tittiri-pipīlaka-kṛmi-valmīka-godhā-kīṭa-jalavāsi-śuka-śārikā-kokilā-mayūra-haṃsa-krauñca-vaka-kāka-gṛdhra-ullūka-jīvañjīva-suparṇādayo
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313275 (0.022):
mahiṣahariṇanyaṅkuvarāhadvīpitarakṣuvyāghravṛkasiṃharkṣādimṛgavicarite
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2917003 (0.035):
siṃhavyāghradvīpivṛkatarakṣumārjārajambukolūkādipracuramāṃsādayoniṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643722 (0.042):
hastyaśvoṣṭramṛgamahiṣavarāhakukkurolūkanakulaśākhāmṛgādyākārāṇām
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26775663 (0.048):
kṛmikīṭadrumāṇāṃ ca $ hastyaśvamṛgapakṣiṇām & / mahiṣoṣṭragavāṃ caiva % tathānyeṣāṃ vanaukasām // BrP_49.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11046981 (0.048):
kṛmikīṭadrumāṇāṃ ca hastyaśvamṛgapakṣiṇām / / mahiṣoṣṭragavāṃ caiva tathānyeṣāṃ vanaukasām // BrP_49.35 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921321 (0.049):
go kharāśvataroṣṭrāśva dvīpi siṃharkṣa vānarāḥ | / mārjāra mūṣaka vyāghra vṛka babhru tarakṣavaḥ || 48 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567219 (0.056):
nānāvasanasaṃvītāś $ citrasraganulepanāḥ // HV_App.I,24.124 // / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ $ siṃhavyāghranibhānanāḥ / HV_App.I,24.125 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052775 (0.056):
nānāvasanasaṃvītāś citrasraganulepanāḥ // HV_App.I,24.124 // / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ siṃhavyāghranibhānanāḥ / HV_App.I,24.125 /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100575 (0.056):
siṃhavyāghraṛkṣatarakṣumṛgoṣṭraśṛgālādayo gogardabhāḥ paśavaḥ hastino 'śvā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16210890 (0.056):
gajāśvarathināṃ raṇe HV_App.I,42B.1322b / gajāśvoṣṭrarkṣamārjāra+ HV_App.I,24.125a
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9881623 (0.058):
kecidbheruṇḍakaśṛgālasūkaragardabhagohastyaśvoṣṭrakharamahiṣaśaśacamarakhaḍgaśarabhanānāpratibha
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308279 (0.063):
ca karomi / gogavyakharoṣṭrameṣagajavājicchāgalādirakṣaṃ karomi /
svakarma-vāsanāpāratantryeṇa prajñaptyavabhāsākāra-sthitāḥ | evaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519432 (0.041):
'niścita-gatitvāt svakarmavāsanā-pāratantryeṇa avabhāsākāraṃ sthitaṃ tu
pṛthaggati-yoni-bahutva-bhedena vibhinna-sattvabhājanalokā ityākhyātāḥ
sādhāraṇā-sādhāraṇaviśeṣādipiṇḍagrahodbhūta ekataḥ saṃkṣipya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519595 (0.063):
sattva-bhājanāvabhāsa-vijñaptyavabhāsaviśeṣa-sādhāraṇāsādhāraṇāśeṣasvabhāveṣu / piṇḍagrahaṇa-kalpanā-vaśenodbhūtam yadajñānamidamapi avidyetyucyate |
kāmadhāturityucyate | parañcoktam - / dhātugatiyonibhedaiḥ kāmabhavastu ṣaṭtriṃśat |
narā dvādaśa, ṣaḍ devāḥ ṣoḍaśa narakāstathā |
sāsurapretatiryañcaḥ | / tādṛśa-vibhinna-vikalpavāsanodbhūtaṃ yadajñānam, aparicchinnam,
avyaktā-varaṇam, anavabodham, aparijñātāmisraṃ / pūrvānta-aparānta-madhya-hetu-karma-phala-satya-ratna-duḥkha-samudaya-nirodha-mārgakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964923 (0.022):
asvabhāvatā anyo bodhisattvo 'nyāni pūrvāntāparāntamadhyāni/}}
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2007437 (0.029):
yathābhūtavidyāyā abhāvāt | (u) maivam | tarupāṣāṇāni cācittakāni na / pūrvāntādi vikalpayanti | avidyā tu vikalpinīti na tarupāṣāṇayoḥ samānā |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514959 (0.032):
sthita-samyakśravaṇa-cintanādayaḥ śraddhāpūrvagatvāt / hetu-phala-satya-ratna-karmaphaladi-bhāvadarśanaṃ hi samyakdṛṣṭiḥ |
madhyantavibhagatika.html 19074127 (0.037):
karmatvasādhāraṇakāraṇaṃ a:nkurasyeva bījaṃ tad bhedena janambhedād iti / atha vā nātra pūrvāntāparāntamadhyāntāni trīṇi kāṇḍāni kiṃ tarhi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063111 (0.040):
yadi duḥkhasamudayālamvano bhavati / / atha nirodhamārgālambano naikālambanaḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24062287 (0.041):
lābho mārgābhisamaye buddhatatsaṃghayiorapi / / duḥkhasamudayanirodhasatyānyabhisamayan dharme cāvetyaprasādamāryakāntāni
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24143117 (0.042):
atha bādhabījanāmakaṃ dvitīyaṃ prakaraṇam// / pūrvaparanityāntarajṅgāpavādānāmuttarottaraṃ balīyaḥ // Paribh_37 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677323 (0.043):
pūrvāntāparāntapratyuatpannānāṃ sanāmnāṃ sopadeśānāmānantaryaṃ prajānāti /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8519057 (0.046):
ataeva tṛtīyāntejāterdvitīyāntādisthaleca vyakteśca prādhānyadarśanāt
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278546 (0.050):
pūrvāntaparāntamadhyeṣv ātmabhāvajijāsā svarūpeṇopāvartate. etā
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141553 (0.051):
dṛṣattīrṇetyādau dhātutakārasya na natvam/ tadantetyaṃśānupasthitāvapi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557246 (0.052):
karmavipākahetupratyayocchedaśāśvatātītānāgatapratyutpannapūrvāntāparāntamadhyāntaśīladauḥśīlyakṣāntivyā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12022431 (0.053):
dharmānvayaduḥkhasamudayanirodhamārgajñānānāṃ. na saṃvṛtijñānasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24825256 (0.053):
saddharmāntardhāniṃ pratyupasthitāṃ paśyati apitvantayuge 'ntakāle / pratyavarāntayugikān sattvāśrayān paśyati yaduta
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141724 (0.054):
pratyāsatyā yasya samudāyastrīpratyayāntatvamāneyaṃ tadarthaṃ / pratyanupasarjanatvamevaitatparibhāṣāpravṛttau nimittam/ tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123337 (0.055):
bhūtakoṭyasvabhāvatāyāṃ pūrvāntāparāntamadhyāny upalabhyante, na ca
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 868050 (0.055):
yathābhūtaṃ prajānāti / sa indriyāṇāṃ mṛdumadhyādhimātratāṃ ca ... / / pūrvāntāparāntasaṃbhedāsaṃbhedatāṃ ca ... / udāramadhyanikṛṣṭatāṃ ca ... /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859525 (0.056):
rūpādiśūnyatāmupādāya / ata ete 'paryantāḥ / pūrvāntāparāntamadhyarahitāḥ
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt)