View original HTML file with complete header information
Sekoddeśaḥ / om namaḥ kālacakrāya / sucandra āha -
Sekoddeśaḥ / om namaḥ kālacakrāya / sucandra āha -
sekaḥ saptavidhaḥ śāstastrividho 'nuttarastathā / / laukikottarasiddhyarthaṃ saṃkṣepāt kathayasva me // Sekod_1 //
bhagavānāha - / śṛṇu sucandra sekārthaṃ saptadhā trividhaṃ param /
nāḍīsaṃcāramāyāmamuddeśāt kathayāmi te // Sekoddeśa_2 //
uddeśastrividhastantre nirdeśastrividho bhavet /
pratyuddeśo mahoddeśaḥ pratinirdeśako 'paraḥ // Sekoddeśa_3 //
uddeśa eva nirdeśastantrasaṃgītirucyate / / pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 //
mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā / / abhijñālābhibhiḥ sā tu kartavyā naiva paṇḍitaiḥ // Sekoddeśa_5 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963925 (0.051):
savirāgāt kalāhānirvajrāddhāneḥ prapūrṇatā // Sekoddeśa_108 // / uṣṇīse hyudayo bhūyaḥ pūrṇā vajramaṇau punaḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964214 (0.052):
malāgantukaliptasya cittasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_128 // / nāgantuko malaścitte na cittāccirakālikaḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964205 (0.054):
avitarkyo rasasadbhāvo lohasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_127 // / vitarkyo jñānasadbhāvaḥ kiṃ punaḥ paramārthataḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963444 (0.055):
savyāvasavyasaṃcārāta pañcamaṇḍalavāhataḥ // Sekoddeśa_76 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963287 (0.061):
karatale puṭite mūrdhni ekaśūkaṃ sakartikam // Sekoddeśa_66 //
evaṃ ṣaṭkoṭibhiḥ śuddhaṃ vajrayogaiścaturvidhaiḥ /
catuḥsambodhibhiḥ skandhadhātvāyatanaṣaṭkulaiḥ // Sekoddeśa_6 //
paṭalaiḥ pañcabhiḥ śuddhaṃ lokadhātvādikairmataiḥ /
satyābhyāmādibuddhaṃ syāt kālacakrābhidhānakam // Sekoddeśa_7 //
ādau saptābhiṣeko yo bālānāmavatāraṇam /
trividho lokasaṃvṛtyā caturthaḥ paramārthataḥ // Sekoddeśa_8 //
satyadvayena dharmāṇāṃ deśanā vajriṇo mama /
lokasaṃvṛtisatyena satyena paramārthataḥ // Sekoddeśa_9 //
udakaṃ mukuṭaḥ paṭṭo vajraghaṇṭā mahāvratam /
nāmānujñāsamāyuktaḥ sekaḥ saptavidho nṛpa // Sekoddeśa_10 //
kāyavākcittasaṃśuddhirabhiṣekadvayaṃ dvayam /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962534 (0.024):
kṣaraḥ kṣarastataḥ spando niḥspandaśca tato 'paraḥ / / kāyavākcittasaṃśuddhyā abhiṣekatrayaṃ kramāt // Sekoddeśa_16 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963791 (0.046):
tatra candragataspando niḥspandākṣarabhāvanā // Sekoddeśa_99 // / kāyavākcittanāḍīṣu kāyavākcittabhāvanā /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962819 (0.049):
urdhvādhastriṣu nāḍīṣu kāyavākcittarodhanāt // Sekoddeśa_35 //
anujñā jñānaśuddhiḥ syādanyā dhātvādiśuddhitaḥ // Sekoddeśa_11 //
udakaṃ dhātusaṃśuddhirmaulī skandhaviśodhanam /
paṭṭaḥ pāramitāśuddhirvajraghaṇṭā mahākṣaram // Sekoddeśa_12 //
buddhabhāṣā na vicchinnā arkendvekatraśodhanam /
viṣayendriyasaṃśuddhiḥ syādvajravratamacyutam // Sekoddeśa_13 //
nāma maitryādiśuddhiḥ syādanujñā buddhaśodhanam /
ete sapta sekā deyā vartayitvā tu maṇḍalam // Sekoddeśa_14 //
kumbho guhyābhiṣekaśca prajñājñānābhidhānakaḥ /
punareva mahāprajñā tasyā jñānābhidhānakaḥ // Sekoddeśa_15 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23994811 (0.059):
amoho 'pyasti sa tu prajñātmakaḥ / / prajñā ca mahābhūmiketi nāsau kuśalamahābhūmika evocyate /
kṣaraḥ kṣarastataḥ spando niḥspandaśca tato 'paraḥ /
kāyavākcittasaṃśuddhyā abhiṣekatrayaṃ kramāt // Sekoddeśa_16 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962450 (0.024):
nāmānujñāsamāyuktaḥ sekaḥ saptavidho nṛpa // Sekoddeśa_10 // / kāyavākcittasaṃśuddhirabhiṣekadvayaṃ dvayam /
Dipankarasrijnana (bsa043_u.htm.txt) 18129943 (0.053):
kāyavāk cittasaṃśuddhaḥ siddhipātraṃ sa sādhakaḥ // 3 //
caturtho jñānasaṃśuddhiḥ kāyavākcittaśodhakaḥ /
bālaḥ prauḍhastathā vṛddhaścaturthastu prajāpatiḥ // Sekoddeśa_17 //
prajñāstanāṅgasaṃsparśād bodhicittacyutaṃ sukham /
payodharābhiṣiktaḥ sa bālaḥ prāptaṃ yataḥ sukham // Sekoddeśa_18 //
guhyāsphālāccirājjātaṃ bodhicittacyutaṃ sukham /
prauḍho guhyābhiṣiktaḥ sa guhyāt prāptaṃ yataḥ sukham // Sekoddeśa_19 //
guhyāsphālāccirājjātaṃ vajrāgre spandataḥ sukham /
prajñājñānābhiṣiktaḥ sa vṛddhaḥ spandaṃ gato yataḥ // Sekoddeśa_20 //
mahāmudrānurāgādyajjātaṃ niḥspandataḥ sukham /
mahāprajñābhiṣiktaḥ sa yato niḥspandatāṃ gataḥ // Sekoddeśa_21 //
prajāpatiḥ sa vijñeyo janakaḥ sarvatāyinām /
vajrasattvo mahāsattvo bodhisattvo 'dvayo 'kṣaraḥ // Sekoddeśa_22 //
asau samayasattvaḥ syādvajrayogaścaturvidhaḥ / / kālacakra iha khyāto yogināṃ muktidāyakaḥ // Sekoddeśa_23 //
asyaiva sādhanaṃ kuryāt pratibhāsairacintitaiḥ / / dhūmādibhirnimittaistaiḥ prajñābimbairnabhaḥsamaiḥ // Sekoddeśa_24 //
astināstivyatikrāntaiḥ pratyayārthaiḥ svacetasaḥ /
paramāṇurajaḥsaṃdohaiḥ sarvataḥ parivarjitaiḥ // Sekoddeśa_25 //
dhūmamarīcikhadyotadīpajvālendubhāskaraiḥ /
tamaḥ kalā mahābindurviśvabimbaṃ prabhāsvaram // Sekoddeśa_26 //
pihitāpihitanetrābhyāṃ śūnye yannānukalpitam /
dṛśyate svapnavad bimbaṃ tad bimbaṃ bhāvayet sadā // Sekoddeśa_27 //
abhāve bhāvanā bimbe yogināṃ sā na bhāvanā /
bhāvo 'bhāvo na cittasya bimbe 'kalpitadarśanāt // Sekoddeśa_28 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2920818 (0.064):
nirābhāso hi bhāvānāmabhāvo nāsti yoginām / / bhāvābhāvasamatvena āryāṇāṃ jāyate phalam // Lank_10.207 //
pratisenāṃ yathādarśe kumārī paśyedavastujām /
atītānāgataṃ dharmaṃ tattvayogyambare tathā // Sekoddeśa_29 //
asyā bhāvo na bhāvaḥ syādvastuśūnyārthadarśanāt /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963742 (0.052):
abhāvo na hyabhāvasya bhāvo bhāvasya naiva ca // Sekoddeśa_96 // / kṣarasyāpi kṣaro na syādakṣarasya na cākṣaraḥ /
vastuno 'bhāvato 'rtho 'sti māyāsvapnendrajālavat // Sekoddeśa_30 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11263315 (0.058):
iti cet syānmatam, asti hi māyāsvapnendrajālānuvidhāyināmapi bhedānāṃ
asati dharmiṇi hyeṣa dharmotpādaḥ pradṛśyate /
cintāmaṇirivānantasattvāśāparipūrakaḥ // Sekoddeśa_31 //
adṛṣṭaṃ pratisenāyāṃ kumārī caurādi paśyati /
tat prādeśikanetrābhyāṃ gatvā paśyanti sādhakāḥ // Sekoddeśa_32 //
yadi paśyati sadrūpaṃ svamukhaṃ kiṃ na paśyati /
yadi paśyatyasadrūpaṃ śaśaśṛṅgaṃ kathaṃ na ca // Sekoddeśa_33 //
na paśyatyanyacakṣurbhyāṃ svacakṣurbhyāṃ na paśyati /
dṛśyamānamajātaṃ tat kumāryā jātakaṃ yathā // Sekoddeśa_34 //
dṛṣṭe bimbe tataḥ kuryāt prāṇāyāmaṃ nirantaram /
urdhvādhastriṣu nāḍīṣu kāyavākcittarodhanāt // Sekoddeśa_35 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962448 (0.049):
nāmānujñāsamāyuktaḥ sekaḥ saptavidho nṛpa // Sekoddeśa_10 // / kāyavākcittasaṃśuddhirabhiṣekadvayaṃ dvayam /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963791 (0.051):
tatra candragataspando niḥspandākṣarabhāvanā // Sekoddeśa_99 // / kāyavākcittanāḍīṣu kāyavākcittabhāvanā /
candrārkarāhuviṇmūtraśukramārgapravāhiṣu /
toyāgniśūnyabhūvāyujñānadhātukajātiṣu // Sekoddeśa_36 //
candrasūryataminyo yāḥ kāyavākcittanāḍikāḥ /
viṇmūtraśukravāhinyaḥ prāṇe 'pāne krameṇa tāḥ // Sekoddeśa_37 //
candraḥ kāya upāyasya prajñāyā vāgdivākaraḥ /
prajñākāyastu viṇnāḍī virbhorvāṅmūtravāhinī // Sekoddeśa_38 //
urdhvādhaścittanāḍyau dve taminīśukravāhinyau /
taminī cittamupāyasya prajñāyāḥ śukravāhinī // Sekoddeśa_39 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963320 (0.050):
rāhunāḍīvi(ni)ruddhe syādruddhādhaḥ śukravāhinī // Sekoddeśa_68 //
ūrdhvādhaḥ ṣaṭkulaṃ hyetat kāyavākcittayogataḥ /
prajñopāyāṅgabhāvena saṃsthitaṃ sarvadehinām // Sekoddeśa_40 //
ariṣṭaṃ kāyavāṅnāḍyorūrdhvādho 'dhikamārutaiḥ /
taminīśukravāhinyorutpattimaraṇasthitiḥ // Sekoddeśa_41 //
utpāde mṛtyukāle ca maithune śukravāhinī /
taminī ca vahatyūrdhve saṃkrāntau viṣuve raveḥ // Sekoddeśa_42 //
lagnodayābhisaṃdhau ca viṣuvaṃ vahati madhye /
ṣaṭpañcāśatsapādañca śvāsocchvāsaṃ narādhipa // Sekoddeśa_43 //
adhikān pañcasaptatyā ṣaṭśatāṃśca divāniśam / / ekaviṃśatsahasrāṃśca ṣaṭśatairadhikāṃśca yān // Sekoddeśa_44 //
vāmā ca dakṣiṇā nāḍī vahatyūnānanena tān / / satripakṣitrivarṣāṇi śatavarṣe hi madhyamā // Sekoddeśa_45 //
vāmā savyordhve candrārkau lalaneḍā piṅgalāparā /
toyatejaḥsvabhāvinyau padmadhṛgratnadhṛṅmate // Sekoddeśa_46 //
adho viṇmūtravāhinyau pṛthvīvāyusvarūpake /
madhyanāḍī ca vāmā cacakradhṛk khaḍgadhṛṅmate // Sekoddeśa_47 //
ūrdhvādho madhyamā savyā rāhuśukrapravāhinī /
śūnyajñānasvabhāvinyau vajradhṛgvajradhṛṅmate // Sekoddeśa_48 //
viṇnāḍī candramārgeṇa raviṇā mūtravāhinī /
jātau mṛtyau viṣuve rāge rāhuṇā śukravāhinī // Sekoddeśa_49 //
yā nābhyūrdhve 'vadhūtī sā suṣumnā tamovāhinī /
yādhaḥ khagamukhā sā ca śaṅkhinī śukravāhinī // Sekoddeśa_50 //
nābhyabje hṛdaye kaṇṭhe lalāṭoṣṇīṣapaṅkaje /
bhūtoyāgnimarucchūnyaṃ saṃhāreṇa pravāhinī // Sekoddeśa_51 //
nirgacchantī viśantīsāsṛṣṭinā viśati kṣitau / / karṇikāt karṇikāmadhye 'vadhūtyā gatirāgatiḥ // Sekoddeśa_52 //
nābhau guhye ca maṇyabje kāyavākcittavāhinī /
nirgacchantī viśantī sā saṃhārasṛṣṭirūpiṇī // Sekoddeśa_53 //
śaṅkhinī sarvajantūnāmapānānilavāhikā / / eṣā strīṇāṃ sukhācchukraṃ ṛtau raktapravāhinī // Sekoddeśa_54 //
prajñopāyāṅgabhāvena ūrdhve savyāvasavyayoḥ /
adho viṇmūtravāhasya rajaḥśukrapravāhayoḥ // Sekoddeśa_55 //
caṇḍālī rajaso vāhāt khagamukhā śukravāhataḥ /
ūdhve ṛtau smṛtā strīṇāṃ ḍombī puṃso 'vadhūtikā // Sekoddeśa_56 //
vijñānādyaṃ sadā vāme nāḍyāṃ maṇḍalapañcakam /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963217 (0.048):
dalamadhye tataḥ pūrve savye vāme 'pare kramāt // Sekoddeśa_61 // / ākāśādyaṃ sadā vāme bhūmyādyaṃ dakṣiṇe 'parāt /
bhūmyādidakṣiṇe nāḍyāṃ madhye vahati ṣaṣṭhamam // Sekoddeśa_57 //
nābhipadmadale ṣaṣṭi maṇḍalāni yathākramam /
vāme ca dakṣiṇe lagne meṣādye vṛṣabhādike // Sekoddeśa_58 //
mūle vāme tataḥ savya ūrdhvemadhye 'nilaḥ kramāt /
ekaikamaṇḍalaṃ daṇḍādbhūmyādyaṃ nāsarandhrayoḥ // Sekoddeśa_59 //
nāḍikā vahati śvāsān saṣaṣṭitriśatān kramāt /
aṣṭādaśaśataśvāsānnāḍyaḥ pañca vahanti tān // Sekoddeśa_60 //
ṣaṣṭi nāḍyo divārātraṃ maṇḍalānīti dehataḥ / / dalamadhye tataḥ pūrve savye vāme 'pare kramāt // Sekoddeśa_61 //
ākāśādyaṃ sadā vāme bhūmyādyaṃ dakṣiṇe 'parāt /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963141 (0.048):
ūdhve ṛtau smṛtā strīṇāṃ ḍombī puṃso 'vadhūtikā // Sekoddeśa_56 // / vijñānādyaṃ sadā vāme nāḍyāṃ maṇḍalapañcakam /
vijñānādibhavo vāme saṃhāraḥ kṣmādi dakṣiṇe // Sekoddeśa_62 //
apare pūrve dharā vāyuḥ prajñopāyaḥ parasparam /
aṅguṣṭhānāmikādvābhyāṃ yato vaktre 'bhiṣiñcanam // Sekoddeśa_63 //
savye vāme havistoyaṃ prajñopāyaḥ parasparam /
madhyamātarjanīdvābhyāṃ yataḥ khaḍgo bhaviṣyati // Sekoddeśa_64 //
ardhacandrākṛtirmudrā daṃṣṭrā kartī kanīyasī /
śūnyamakṣaramūrdhvādhaḥ prajñopāyaḥ parasparam // Sekoddeśa_65 //
daśamaṇḍalasaṃyoge aṅgulīnāṃ parasparam / / karatale puṭite mūrdhni ekaśūkaṃ sakartikam // Sekoddeśa_66 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4419377 (0.034):
sa mamāra mahādaityaḥ papāta ca mahītale | *HV_91.45cd*1051:28 | / [k: D6 T1.2.4 G1.3 5 M4 ins. after line 25, M1 3 after 45cd: :k]
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963444 (0.061):
savyāvasavyasaṃcārāta pañcamaṇḍalavāhataḥ // Sekoddeśa_76 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962364 (0.061):
pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 // / mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā /
viṣuvattanmadhye nāḍyāṃ sṛṣṭisaṃhārakārakam /
skandhadhātutrivajrāṇāmekatvaṃ madhyamāgatau // Sekoddeśa_67 //
candrārkanāḍikāruddhe ruddhā viṇmūtranāḍikāḥ /
rāhunāḍīvi(ni)ruddhe syādruddhādhaḥ śukravāhinī // Sekoddeśa_68 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962887 (0.050):
taminī cittamupāyasya prajñāyāḥ śukravāhinī // Sekoddeśa_39 // / ūrdhvādhaḥ ṣaṭkulaṃ hyetat kāyavākcittayogataḥ /
mukte muktā bhavantyetāḥ sṛṣṭisaṃhārakārikāḥ /
saṃcāra eṣa nāḍīnāṃ prāṇāpānatrimārgataḥ // Sekoddeśa_69 //
vāmāyāṃ dakṣiṇāyāṃ vā pravahatyadhiko 'nilaḥ / / ekarātraṃ tathā pañca trivarṣairmaraṇaṃtataḥ // Sekoddeśa_70 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347919 (0.060):
śvetāyā dadhi cocyate YS99v_71d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808836 (0.060):
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
pañca diktithayo viṃśati tattvānyekottaraṃ kramāt /
trayastriṃśaddinārohaḥ ariṣṭaṃ dakṣiṇe ravau // Sekoddeśa_71 //
tridvyekasamakairmāsaiḥ ṣaṭtriyugmendubhirdinaiḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963402 (0.045):
dinairmāsairdinairmāsaistridināni dvimāsakau // Sekoddeśa_73 //
tithidikpañcaguṇadvyekairāyurgacchati dehinām // Sekoddeśa_72 //
mūlādekottareṇa syādvāme candrasya rohaṇam /
dinairmāsairdinairmāsaistridināni dvimāsakau // Sekoddeśa_73 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963368 (0.045):
trayastriṃśaddinārohaḥ ariṣṭaṃ dakṣiṇe ravau // Sekoddeśa_71 // / tridvyekasamakairmāsaiḥ ṣaṭtriyugmendubhirdinaiḥ /
dine 'riṣṭaṃ śubhe māse vṛddhihānistatastayoḥ /
madhyamārohaṇaṃ mṛtyoḥ śatābdaparipūrṇataḥ // Sekoddeśa_74 //
samaviṣamadinaistasya janmajāto 'tha maṇḍalaiḥ /
rohaṇaṃ savyavāme ca pakṣadvayavināśanāt // Sekoddeśa_75 //
anyathā maraṇaṃ na syāt pakṣadvayasyasaṃsthiteḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968080 (0.060):
vyāptipakṣadharmatāvatvenāniścito heturasiddhaḥ/ tenāsiddhitrayasya / saṃgrahaḥ/ pakṣaikavṛttiranadhyavasitaḥ//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965922 (0.061):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca / doṣadvayasyetyanvayaḥ/ bādhitasādhyake hetuvṛttereva vyabhicārātvāt/ tathā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011342 (0.063):
nanu drutatejastvameva sādhyam/ tathā ca 2 pakṣābhāvānna 3 sādhāraṇyamapi/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961865 (0.064):
vipakṣavyāghātāditarkabaleneti bhāvaḥ/ tadapratibandhāne 'pīti// atra / pakṣatāvacchedakasyākevalānvayitvena
savyāvasavyasaṃcārāta pañcamaṇḍalavāhataḥ // Sekoddeśa_76 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134048 (0.013):
bhaavaṃ ambaramahāsarekkasahassapatta / puvvadihāvahūmuhamaṇḍalakuṅkumavisesaa saalabhuaṇekkaraaṇappadība jaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919726 (0.038):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20935451 (0.044):
upakārakatvaṃ pratibandhakanivartakatvam/ etadeveti// uktapakṣadvayameva//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029969 (0.045):
pakṣe ca prāguktasudhāvākyameva saṃvādayati atra ceti// pakṣadvaya / ityarthaḥ// / svamate padaśaktinirṇayaḥ // 2.7 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24138542 (0.051):
nanu laṇ-aiuṇ sūtrayorṇakāradvayasyaivopādānenāṇiṇgrahaṇeṣu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20962739 (0.052):
saddhetuvyāvartakatvānniyamāṃśaḥ saphala iti bhāvaḥ/ nāpīti// sādhāraṇasya / sapakṣavṛttitayā sādhyenāpi sambandhena sādhya 1 vyāpakābhāva 2
Namaskaraikavimsatistotra (namekvsu.htm.txt) 22582784 (0.054):
merumaṇḍalakailāśabhūvanatrayacāraṇi // Nevs_17
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962364 (0.055):
pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 // / mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963288 (0.061):
karatale puṭite mūrdhni ekaśūkaṃ sakartikam // Sekoddeśa_66 // / viṣuvattanmadhye nāḍyāṃ sṛṣṭisaṃhārakārakam /
ariṣṭalakṣaṇaṃ jñātvā prāṇaṃ bindau niveśayet /
avadhūtīpadamāśrityabhāvayetparamākṣaram // Sekoddeśa_77 //
vajrotthānaṃ sadā kuryāccandrārkagatibhañjanāt /
anyathā nāvadhūtyaṅge viśati prāṇamārutaḥ // Sekoddeśa_78 //
apāno 'dhaśca śaṅkhinyāṃ maraṇaṃ tadaveśataḥ /
ariṣṭavañcanaṃ hyetadānandairyogināṃ bhavet // Sekoddeśa_79 //
śukrāgamanamānandamuṣṇīṣādūrṇṇāpaṅkaje /
kaṇṭhe hṛdi paramānandaṃ viramānandaṃ tato bhavet // Sekoddeśa_80 //
vividhaṃ ramaṇaṃ nābhau guhyapadme yadāgatam /
guhyādvajramaṇiṃ yāvat sahajānandamacyutam // Sekoddeśa_81 //
apratiṣṭhitanirvāṇaṃ mahārāgo 'kṣaraḥ prabhuḥ /
virāgādyaccyutaṃ saukhyaṃ tannirvāṇaṃ pratiṣṭhitam // Sekoddeśa_82 //
śukrendūdaya uṣṇīṣe pūrṇā guhye saroruhe /
kalā ṣoḍaśamā yā sā maṇipadme vajramūrdhagā // Sekoddeśa_83 //
tadūrdhvaṃ cyutikālaḥ syāt kṛṣṇapratipadāgame /
ravistūrṇāpadaṃ yāti amāvasyāṃ virāgataḥ // Sekoddeśa_84 //
kalā ṣoḍaśamā tasya uṣṇīṣakamale gatā / / naṣṭacandra ihākhyāto viraktī rāgasaukhyataḥ // Sekoddeśa_85 //
adhaścandrāmṛtaṃ yāti maraṇe sarvadehinām /
ūrdhve sūryarajo rāhuvijñānaṃ bhāvalakṣaṇe // Sekoddeśa_86 //
ataścandrāmṛtasyordhve kartavyaṃ gamanaṃ nṛpa /
adho 'rkarajaso rāhuvijñānasyākṣare sukhe // Sekoddeśa_87 //
ūrṇṇābje sarvabuddhānāṃ candrāmṛtasya pūrṇimā /
amārkarajaso guhye kaloṣṇīṣe maṇau tayoḥ // Sekoddeśa_88 //
iti vajrapadaṃ śāsturviparītaṃ sarvadehinām /
apratiṣṭhitanirvāṇādviparītaṃ yānti dhātavaḥ // Sekoddeśa_89 //
maṇau cittaṃcaguhye vākkāyo nābhau mahāsukhāt /
dharmasambhoganirmāṇāḥ śuddhakāyāt spharantyamī // Sekoddeśa_90 //
adhopāyasya rājendra prajñāyāūrdhvato bhavet /
lalāṭe kāyavajramasyā grīvahṛnnābhipaṅkaje // Sekoddeśa_91 //
vākcittajñānavajrāṇi nirmāṇādyāt spharantyamī /
spharaṇaṃ skandhadhātūnāṃ nirāvaraṇataḥ sukhāt // Sekoddeśa_92 //
karmamudrāsamāpattyā jñānamudrāvalambanaiḥ /
mahāmudraikayogena vṛddhiṃ yāti tadakṣaram // Sekoddeśa_93 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1900284 (0.058):
yathāvad guhyayogena karmamudrā susādhayan / / sarvārthasiddhiyogena pūjāsiddhimavāpnute //
vṛddhasya na ca syāt vṛddhiḥ kṣīṇasya kṣīṇatā na ca /
astaṃgatasya nāstamanamuditasyodayaṃ na hi // Sekoddeśa_94 //
na prakāśaḥ prakāśasya pihitaṃ pihitasya na /
jātasyaiva na janma syān mṛtasya maraṇaṃ na ca // Sekoddeśa_95 //
muktasya na ca muktiḥ syādasthitasya ca cāsthitiḥ /
abhāvo na hyabhāvasya bhāvo bhāvasya naiva ca // Sekoddeśa_96 //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14623662 (0.029):
vyāpyasyāpy avaśyam abhāva iti bhāvaḥ | tadbhāvasya [208.20]
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26187593 (0.030):
14807 na bhāvo bhavati ity uktam abhāvo bhavati ity api //278// / 14808 yad apy ayaṃ bhāvasya abhāvo bhavati ity āha / tad api bhāvo
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18325766 (0.039):
bhāvasyābhāvo dharmaḥ, abhāvasya ca bhāvo 'pi dharma ityanupapannam / (bhāvasyābhāvadharmatā, abhāvasya ca bhāvadharmatetyanupapannam) /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25496093 (0.039):
tadā abhāvanaṃ bhāvaḥ, paścādbhāva iti cet, tatra kimabhāva eva bhāvo / bhavati? evaṃ sati abhāvasya punaḥpunarutpāde na prayojanamutpaśyāmaḥ,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18370693 (0.040):
abhāvaśca sarve padārthā bhāvā bhavantītyuktamupapannamityarthaḥ / / yadyevaṃ bhāvasyāpyabhāvatvamabhāvasya ca bhāvatvaṃ tarhi dravyādayo bhāvā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519839 (0.042):
jaiminyādīnāṃ pratiṣedhārtham na sa bhāvaḥ ityāha | abhāvasya tu / bhāvavyatirekeṇa sthitalakṣaṇatvāt kathaṃ tadviparītasvabhāvo na syāt?';
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18370645 (0.045):
astvabhāvabhāvayorbhāvābhāvadharmavattvam / / tathāpi bhāvasyābhāvatvamabhāvasya ca bhāvatvaṃ kvacidastītyatra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18370851 (0.045):
yata evamabhāvasya bhāvatvaṃ bhāvasya cābhāvatvamupapāditam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445558 (0.045):
syāt, tadā tatpratiṣedhātmā abhāvo 'pi syāt / bhāvasya tu svabhāvo nāstīti
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305067 (0.045):
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305156 (0.045):
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaś ca rūpādiṣu vidhīyate || AMsa_11.22 ||
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648339 (0.045):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648431 (0.045):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaśca rūpādiṣu vidhīyate || Msa_11.22 ||
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6499482 (0.045):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca /
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6499510 (0.045):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca / / bhāvābhāvāviśeṣaśca rūpādiṣu vidhīyate // MSA_11.22 //
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26179740 (0.048):
10407 bhāvasya anupalabdhasya bhāva abhāvaḥ pratīyate //203// / 10408 bhāvo hi yadi bhaved yathāsvaṃ grāhakeṇa karaṇena upalabhya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18325990 (0.048):
yadyevaṃ bhāvābhāvayorabhāvabhāvadharmitvaṃ dharmadharmiṇoścābhedaḥ syāt, / tadā bhāvasyāpyabhāvatvenābhāvasya ca bhāvatvena, ghaṭādīnāṃ bhāvatvameva
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962733 (0.052):
atītānāgataṃ dharmaṃ tattvayogyambare tathā // Sekoddeśa_29 // / asyā bhāvo na bhāvaḥ syādvastuśūnyārthadarśanāt /
kṣarasyāpi kṣaro na syādakṣarasya na cākṣaraḥ /
svabhāvābhāvadharmāṇāṃ māyotpādaḥ kṣayastathā // Sekoddeśa_97 //
na kṣayaṃ yānti bhūtāni na jāyante svabhāvataḥ /
niḥsvabhāvamidaṃ viśvaṃ bhāvābhāvaikalakṣaṇam // Sekoddeśa_98 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964534 (0.042):
bhāvo nāstyakṣarasyāpi bhāvasambhūtalakṣaṇāt // Sekoddeśa_149 // / bhāvābhāvasamāyogo vajrayogo 'dvayo 'paraḥ /
svaprajñāliṅgitaṃ cittaṃ padme vajramaṇau gatam /
tatra candragataspando niḥspandākṣarabhāvanā // Sekoddeśa_99 //
kāyavākcittanāḍīṣu kāyavākcittabhāvanā /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962448 (0.046):
nāmānujñāsamāyuktaḥ sekaḥ saptavidho nṛpa // Sekoddeśa_10 // / kāyavākcittasaṃśuddhirabhiṣekadvayaṃ dvayam /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962819 (0.051):
urdhvādhastriṣu nāḍīṣu kāyavākcittarodhanāt // Sekoddeśa_35 //
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928023 (0.054):
anargaḍayajñavisarjanam, sarvapāpākaraṇena kāyavākcittālaṅkāraḥ, / kāyavākcittapariśuddhyāsaṃkhyeyakalpān saṃsaraṇam,
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673369 (0.056):
kāyavākcittavajrāṇāṃ kāyavākcittabhāvanam /
samāhārastrivajrāṇāṃ śaṅkhinyāṃ jñānabhāvanā // Sekoddeśa_100 //
prajñārāgadrutānāṃ ca bindūnāṃ śirasaḥ kramāt /
pūrṇāpadaṃ praviṣṭānāṃ bandhanaṃ paramārthataḥ // Sekoddeśa_101 //
yathoditaḥ kramāccandraḥ kalābhiryāti pūrṇatām /
vāsanāharaṇaṃ pūrṇānacandracchedo na pūraṇam // Sekoddeśa_102 //
tathoditaṃ kramājjñānaṃ bhūmibhiryāti pūrṇatām /
kleśādyāharaṇaṃ pūrṇānajñānacchedo na pūraṇam // Sekoddeśa_103 //
yathā madhyaśaśāṅkena pūrṇāyāṃ na sthiraḥ śaśī /
saṃsāravāsanāṅkena tathā cittaṃ sukhe 'kṣare // Sekoddeśa_104 //
utpattiḥ pralayaḥ pakṣaḥśuklaḥkṛṣṇaḥ pratiṣṭhitaḥ /
tayormadhye tu yā pūrṇā sā pūrṇā na pratiṣṭhitā // Sekoddeśa_105 //
ekakṣaṇābhisambuddhaṃ pūrṇāyāṃ niścalaṃ bhavet /
yadā vajramaṇau citaṃ tat sarvakṣaṇapūrakam // Sekoddeśa_106 //
na sthitiḥ śuklapakṣe 'sya gamanaṃ nāsite kvacit /
pakṣadvayasya madhyasthaṃ pūrṇāyāṃ gatamadvayam // Sekoddeśa_107 //
uṣṇīṣādudayaṃ tasya pūrṇā vajramaṇau bhavet /
savirāgāt kalāhānirvajrāddhāneḥ prapūrṇatā // Sekoddeśa_108 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962364 (0.051):
pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 // / mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964214 (0.052):
malāgantukaliptasya cittasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_128 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964205 (0.061):
avitarkyo rasasadbhāvo lohasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_127 // / vitarkyo jñānasadbhāvaḥ kiṃ punaḥ paramārthataḥ /
uṣṇīse hyudayo bhūyaḥ pūrṇā vajramaṇau punaḥ /
savirāgāt kalāhānirjñānahānirna dehinām // Sekoddeśa_109 //
mahāsukhasvabhāvo 'sya pūrṇāśabdena gīyate /
anyabhāvāntaraṃ sarvaṃ sṛṣṭisaṃhārahetukam // Sekoddeśa_110 //
bhavādgacchati nirvāṇaṃ tasmādeti punarbhavam / / svapakṣābhyāṃ yathāṃ candro 'yanābhyāṃ bhāskaro yathā // Sekoddeśa_111 //
pūrṇāyāṃ niścalasyāsya bhūmibhiḥ paripūrṇatā / / dvyayutadvyaṣṭaśataiḥ śvāsairakṣarakṣaṇabhakṣitaiḥ // Sekoddeśa_112 //
pakṣadvayaṃ vyatikramya bhūmibhiḥ paripūritam / / dvādaśākārasatyārthaṃ ṣoḍaśākāramakṣaram // Sekoddeśa_113 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279189 (0.039):
dvādaśākārasatyārthaḥ $ ṣoḍaśākāratattvavit &
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3041268 (0.039):
dvādaśākārasatyārthaḥ ṣoḍaśākāratattvavit /
bhūmibhirdvādaśākāraṃ pūritaṃ paramādvayam /
kalābhiḥ pūritaṃ cittaṃ ṣoḍaśākāramakṣaram // Sekoddeśa_114 //
ekārthamadvayaṃ dharmaṃ paramārthamavinaśvaram /
pūrṇāvasthāṃ gataṃ cittaṃ āsamantāt prapūritam // Sekoddeśa_115 //
virāgādimahārāgaṃ vajrānaṅgaṃ mahākṣaram /
paripūrṇamasaṃkliṣṭaṃ pakṣadvayasyavāsanaiḥ // Sekoddeśa_116 //
yathā nadyudakaṃ viṣṭaṃ samudre tatpayaḥsamam /
tathā bhāvasamūho 'yamakṣare tatsamo 'kṣaraḥ // Sekoddeśa_117 //
yathā dhātusamūho 'yaṃ rasatvaṃ yāti bhakṣitaḥ /
bījairbījasva bhāvaṃ ca phalakāle mānavarjitam // Sekoddeśa_118 //
evaṃ bhāvasamūho 'pi paramākṣarabhakṣitaḥ / / paramākṣaratāṃ yāti sarvākārasvarūpadhṛk // Sekoddeśa_119 //
na daṃśe vedanāṃ vetti nānyatra cāpi daṣṭakaḥ /
na viṣayānindriyadvāraiḥ pūrṇāvasthāṃ viṣe gate // Sekoddeśa_120 //
evaṃ na ca maṇau yogī nānyatra vetti satsukham /
na viṣayānindriyadvāraiścitte pūrṇakalāṃ gate // Sekoddeśa_121 //
yathā lohaikadeśe 'pi saṃsthito hi mahārasaḥ / / lohaṃ tīvrāgnisaṃtaptaṃ vedhayedāsamantataḥ // Sekoddeśa_122 //
tethaivaikapradeśe 'pi saṃsthitaṃ sukhamakṣaram /
cittaṃ kāmāgnisaṃtaptaṃ vedhayedāsamantataḥ // Sekoddeśa_123 //
yathā ca viddhalohānāṃ naiva malo bhavet kvacit /
tathā ca viddhacittānāṃ na vāsanā bhavet kvacit // Sekoddeśa_124 //
hematvaṃ hi gataṃ lohamagninā nirmalaṃ bhavet /
bhūyo bhūyastathā cittaṃ nirmalaṃ rāgavahninā // Sekoddeśa_125 //
yathā mahāmaṇisparśādyāti śīlā pradīptatām /
tathākṣarasukhasparśāt sukhatāṃ cittameti vai // Sekoddeśa_126 //
kimatra bahunoktena lokasaṃvṛtisatyataḥ /
avitarkyo rasasadbhāvo lohasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_127 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962364 (0.062):
pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 // / mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā /
vitarkyo jñānasadbhāvaḥ kiṃ punaḥ paramārthataḥ / / malāgantukaliptasya cittasyāvedhanaṃ prati // Sekoddeśa_128 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963925 (0.052):
savirāgāt kalāhānirvajrāddhāneḥ prapūrṇatā // Sekoddeśa_108 // / uṣṇīse hyudayo bhūyaḥ pūrṇā vajramaṇau punaḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8962364 (0.052):
pratyuddeśaśca nirdeśaḥ pañjikā padabhañjikā // Sekoddeśa_4 // / mahoddeśaśca nirdeśaṣṭīkā sarvārthasūcikā /
nāgantuko malaścitte na cittāccirakālikaḥ /
na cittena vinā jāto na citte saṃsthito 'vyayaḥ // Sekoddeśa_129 //
yadyāgantuka eva syāccittaṃ prāgamalaṃ tadā /
cirakālī yadā cittāttasyaiva sambhavaḥ kutaḥ // Sekoddeśa_130 //
yadi cittaṃ vinā jātastadā khakusumaṃ yathā / / yadi sthitaḥ sadā citte na naśyet sarvatastadā // Sekoddeśa_131 //
tāmrasya kālimā yadvadrasayogena naśyati /
na tasya sattvatā naśyennirmalatvena yā sthitā // Sekoddeśa_132 //
tadvaccittamalaḥ śūnyatāyogena praṇaśyati /
na tasya jñānatā naśyennirmalatvena yā sthitā // Sekoddeśa_133 //
rasaviddho yathā loho na punarlohatāṃ vrajet /
sukhaviddhaṃ tathā cittaṃ na punarduḥkhatāṃ vrajet // Sekoddeśa_134 //
na virāgāt paraṃ pāpaṃ na puṇyaṃ sukhataḥ param /
ato 'kṣarasukhe cittaṃ veśanīyaṃ sadā nṛpa // Sekoddeśa_135 //
vaktuṃ na śakyate saukhyaṃ kumāryā surataṃ vinā /
yauvane surataṃ prāpya svato vetti mahāsukham // Sekoddeśa_136 //
evaṃ na śakyate vaktuṃ samādhirahitaiḥ sukham /
samādhāvakṣaraṃ prāpya svato vindanti yoginaḥ // Sekoddeśa_137 //
akṣarajasukhajñāne sarvajñairapi śaṃkyate /
tathā kvacinna kartavyo virāgo manaso 'sukhāt // Sekoddeśa_138 //
cyutervirāgasaṃbhūtirvirāgādduḥkhasaṃbhavaḥ /
duḥkhāddhātukṣayaḥ puṃsāṃ kṣayān mṛtyuriti smṛtaḥ // Sekoddeśa_139 //
mṛtyoḥ punarbhavasteṣāṃ bhavān mṛtyuścyutiḥ punaḥ /
evaṃ virāgasaṃbhūteḥ sattvānāṃ nānyathā bhavaḥ // Sekoddeśa_140 //
tasmāt sarvaprayatnena cyutirāgaṃ vivarjayet / / yenākṣarasukhaṃ yāti yogī saṃsārabandhanāt // Sekoddeśa_141 //
kāmuko 'pi virāgānna kāmaśāstraṃ samīhate / / mayokte kiṃ punastantre yogī duḥkhaṃ samīhate // Sekoddeśa_142 //
śukrākṣarasvabhāvena sādhayet paramākṣaram /
ādhāre cyutimāpanne ādheyasya virāgatā // Sekoddeśa_143 //
ādhārādheyasaṃbandho yāvannākṣaratāṃ vrajet /
cittamakṣaratāprāptaṃ nādhārādheyalakṣaṇam // Sekoddeśa_144 //
akṣarodbhavakāyasya ūrṇṇācakragatasya tu /
ālikālisamāyogo hūṃkāro neṣyate nṛpa // Sekoddeśa_145 //
bimbaṃ śūnyodbhavaṃ hetuḥ phalamakṣarajaṃ sukham /
phalena mudrito heturhetunā mudritaṃ phalam // Sekoddeśa_146 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964597 (0.062):
phalena hetunānyonyaṃ na parasparamudraṇam // Sekoddeśa_153 // / hetuḥ phalaṃ ca yat sarvaṃ tat pratītyasamudbhavam /
śūnyatā bimbadhṛgghetuḥ karuṇākṣaradhṛk phalam /
śūnyatākaruṇābhinnaṃ bodhicittaṃ tadacyutam // Sekoddeśa_147 //
nirvāṇarahitaṃ bimbaṃ saṃsārātītamakṣaram /
śāścatocchedanirmuttastatoryogo 'dvayo 'paraḥ // Sekoddeśa_148 //
abhāvo nāsti bimbasya abhāvodbhūtalakṣaṇāt /
bhāvo nāstyakṣarasyāpi bhāvasambhūtalakṣaṇāt // Sekoddeśa_149 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963771 (0.061):
niḥsvabhāvamidaṃ viśvaṃ bhāvābhāvaikalakṣaṇam // Sekoddeśa_98 //
bhāvābhāvasamāyogo vajrayogo 'dvayo 'paraḥ /
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8963772 (0.042):
niḥsvabhāvamidaṃ viśvaṃ bhāvābhāvaikalakṣaṇam // Sekoddeśa_98 //
rūpārūpavinirmuktaḥ pratiseneva darpaṇe // Sekoddeśa_150 //
bimbaṃ na bhavamāyāti nāpi nirvāṇamakṣaram /
anyonyāliṅgitaṃ śāntaṃ napuṃsakapadaṃ param // Sekoddeśa_151 //
prajñāhetorajātatvāt prajñāhetūdbhavaṃ phalam /
prajñāhetorajātatvāt prajñājātaṃ na hetujam // Sekoddeśa_152 //
ato na hetujaṃ jñānaṃ prajñājñānamanuttaram /
phalena hetunānyonyaṃ na parasparamudraṇam // Sekoddeśa_153 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964623 (0.043):
hetuphalavinirmuktirna parasparamudraṇam // Sekoddeśa_155 //
hetuḥ phalaṃ ca yat sarvaṃ tat pratītyasamudbhavam / / anyonyamudritaṃ bimbaṃ notpannaṃ na ca nirvṛtam // Sekoddeśa_154 //
prajñā cātyantanirvṛtā utpannaśca paro 'kṣaraḥ /
hetuphalavinirmuktirna parasparamudraṇam // Sekoddeśa_155 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964596 (0.043):
phalena hetunānyonyaṃ na parasparamudraṇam // Sekoddeśa_153 // / hetuḥ phalaṃ ca yat sarvaṃ tat pratītyasamudbhavam /
ajātasyāniruddhasya yajjñeyasyeha darśanam /
tat svacittasya nānyasya bāhyajñeyavibhāgataḥ // Sekoddeśa_156 //
ato na cātmanātmānaṃ mudrituṃ śakyate kvacit /
kiṃ chinatti mahākhaḍga ātmānamātmadhārayā // Sekoddeśa_157 //
bandhyāduhitṛsaṃgena svapne saukhyaṃ yathā bhavet /
gaganodbhavabimbena sevitena tathātmanaḥ // Sekoddeśa_158 //
na prajñā nāpyupāyo 'sau sahajaḥ prajñayā saha /
āpūrṇaścaiva saukhyena sarvāvaraṇavarjitaḥ // Sekoddeśa_159 //
ākāśavannirāvaraṇo viṣayendriyavarjitaḥ /
sarvataḥ sarvabhūtastha acchedyo bhedavarjitaḥ // Sekoddeśa_160 //
svayambhūrvajrasattvo 'sau mahārthaḥ paramākṣaraḥ /
mahārāgo mahāsattvaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ // Sekoddeśa_161 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964768 (0.0):
mahārāgo mahāsattvaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ // Sekoddeśa_165 //
Manjusrinamasamgiti (manjnsau.htm.txt) 14579409 (0.044):
mahāmahamahārāgaḥ $ sarvasattvaratiṃkaraḥ & / mahāmahamahādveṣaḥ % sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3039730 (0.044):
mahāmahamahārāgaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ / / mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3277655 (0.064):
mahāmahamahārāgaḥ $ sarvasatvaratiṃkaraḥ & / mahāmahamahādveṣaḥ % sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1pu.htm.txt) 27556865 (0.064):
mahāmahamahārāgaḥ sarvasatvaratiṃkaraḥ / / mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
bodhisattvo mahādveṣaḥ kleśakṣayī mahāripuḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3723689 (0.047):
mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // BuSto_108.30 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3277662 (0.047):
mahāmahamahādveṣaḥ % sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3039737 (0.047):
mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
samayasattvo mahāmoho mūḍhadhīmohasūdanaḥ // Sekoddeśa_162 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964798 (0.031):
samayasattvo 'nayā vṛttyā mūḍhadhīmohasūdanaḥ // Sekoddeśa_167 //
vajrayogo mahākrodhaḥ kruddhamāramahāripuḥ /
kālacakro mahālobhaḥ kṣaralobhaniṣūdanaḥ // Sekoddeśa_163 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964831 (1.192):
sattvān moktuṃ mahālobhaḥ kṣaralobhaniṣūdanaḥ // Sekoddeśa_169 //
vajramabhedyamityāha mahārthaṃ bhagavāniha /
sattvaṃ tribhavasyaikatā taduktaṃ paramākṣaram // Sekoddeśa_164 //
paramākṣarasukhāpūrṇo bhūmibhiḥ paripūritaḥ /
mahārāgo mahāsattvaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ // Sekoddeśa_165 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964709 (0.0):
mahārāgo mahāsattvaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ // Sekoddeśa_161 //
Manjusrinamasamgiti (manjnsau.htm.txt) 14579409 (0.044):
mahāmahamahārāgaḥ $ sarvasattvaratiṃkaraḥ & / mahāmahamahādveṣaḥ % sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3039730 (0.044):
mahāmahamahārāgaḥ sarvasattvaratiṃkaraḥ / / mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3277655 (0.064):
mahāmahamahārāgaḥ $ sarvasatvaratiṃkaraḥ & / mahāmahamahādveṣaḥ % sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
Manjusrinamasamgiti (manjn1pu.htm.txt) 27556865 (0.064):
mahāmahamahārāgaḥ sarvasatvaratiṃkaraḥ / / mahāmahamahādveṣaḥ sarvakleśamahāripuḥ // Mns_30 //
bodhau vyavasthitaḥ sattvo bodhisattvastato 'calaḥ /
kleśādidveṣasaṃghānāṃ mahādveṣo mahāripuḥ // Sekoddeśa_166 //
samayaścandrāmṛtaṃ śukramacyutistasya bhakṣaṇam /
samayasattvo 'nayā vṛttyā mūḍhadhīmohasūdanaḥ // Sekoddeśa_167 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964724 (0.031):
samayasattvo mahāmoho mūḍhadhīmohasūdanaḥ // Sekoddeśa_162 //
ekatvaṃ sarvavajrāṇāṃ prajñākāyākṣaraiḥ saha /
mahākrodho mahāśatrurmārāṇāṃ krodharūpiṇām // Sekoddeśa_168 //
mahākṣarasukhopāyāt sattvārthaṃ na tyajet kvacit /
sattvān moktuṃ mahālobhaḥ kṣaralobhaniṣūdanaḥ // Sekoddeśa_169 //
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964738 (1.192):
kālacakro mahālobhaḥ kṣaralobhaniṣūdanaḥ // Sekoddeśa_163 //
ete hyuktāḥ ṣaḍākārā akṣarajñānavedanā /
vijñānarūpasaṃskārasaṃjñāḥ skandhakulāni te // Sekoddeśa_170 //
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554520 (0.017):
vajrādipañcakaṃ yathākramaṃ rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandheṣu,
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160307 (0.028):
tatra pañcaskandhā rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyāḥ skandhāḥ / teṣāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23920445 (0.033):
kuta āgatam? bhadanta śāriputra, yo dharmakāmaḥ, sa hi / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānakāmo nāsti, skandhadhātvāyatanakāmo nāsti /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770937 (0.033):
bhadantaśāriputra dharmārthiko bhavati, na sa / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānārthiko bhavati, na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841883 (0.036):
skandhasvabhāvo vā bhavet, / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaskandhapañcakasvabhāvo vā bhavet | yadi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2386939 (0.042):
rūpavijñānaskandhātiriktānāṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāraskandhānāmanityatayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557110 (0.042):
rūpāpariniṣpattitaḥ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāpariniṣpattito
madhyantavibhagatika.html 19086765 (0.042):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandhā dhātvāyatanāni
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3234846 (0.043):
tathā rūpavijñānavedanāsaṃjñāsaṃskārasaṃjñakāḥ pañcaskandhāḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11981217 (0.043):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandhā iti paṃcaskandhasvabhāvā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396947 (0.043):
lokottaravairāgyādhipatito 'pi indriyaṃ draṣṭavyam / vedanāskandho / vijñānaskandha rūpasaṃskāraskandhaikadeśaḥ dvādaśa dhātavaḥ ṣaḍāyatanāni
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568388 (0.045):
rūpalakṣaṇayoganimitte carati, na rūpalakṣaṇavisaṃyoganimitte carati, na / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasaṃyoganimitte carati / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568402 (0.045):
lakṣaṇavisaṃyoganimitte carati, na / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasaṃyoganimitte carati / na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25842640 (0.046):
yadapi idamupādānaṃ rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaṃ skandhapañcakam,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2052955 (0.049):
yāvadvedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānasvabhāvā na vastusanta iti | api (SSS_506)
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962708 (0.049):
rūpaskandhaḥ, vijñānaskandhaḥ, saṃjñāvedanāsaṃskāraskandhāḥ | rūpaskandho
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560929 (0.049):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasya tathatā avitathatā ananyatathatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557431 (0.049):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāsvabhāvatvāt śāradvatīputra asvabhāveyaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15202177 (0.049):
jātisāmānyalakṣaṇaṃ katamat / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ svajātiḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053278 (0.049):
nirodhe ca na paśyati rūpasvabhāvaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānasvabhāvam |
jñānāgnyambarapṛthivīvāyūdakā yathākramam /
manaścakṣuḥśrutikāyanāsajihvāstathaiva ca // Sekoddeśa_171 //
śabdarasadharmadhātukagandhaspraṣṭavyarūpiṇaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120375 (0.038):
śikṣitavyaṃ, na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120862 (0.038):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844563 (0.038):
tasyālambana masti, tadyathā vandhyāsūnoḥ | asti ca / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmākhyaṃ ṣaḍvidhamālambanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273472 (0.038):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554532 (0.038):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāyataneṣu bāhyagaurī caurī vettālī
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562242 (0.038):
suvikrāntavikrāmin bodhisattvo rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇe
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562971 (0.038):
bodhisattvo na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇaviśuddhāvapi
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1329375 (0.038):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavya dharmātmakasya viṣayasya yā upalabdhir
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938814 (0.038):
iti. rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmālambanā upekṣopavicārā eva santi.
madhyantavibhagatika.html 19070349 (0.038):
rūpādabhāveneti rūpa śabda gandha rasa spraṣṭavya dharmasvarūpeṇa
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855207 (0.038):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmadhātavaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999341 (0.039):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsu sthātavyam / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu, na śrotravijñāne, yāvanna manovijñāne /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088562 (0.039):
cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyaṃ na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089297 (0.039):
cittamutpādayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680887 (0.039):
/ na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyaṃ / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632371 (0.041):
sarvasattvadeśaratiṣu, anapekṣaḥ sarvarūpaśabdagandharasaspraṣṭavyeṣu,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568851 (0.047):
9 na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ / na caksurdhātur na
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419068 (0.047):
na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ,
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618636 (0.047):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | na cakṣurdhāturyāvanna manodhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274093 (0.051):
rūpabhāvanāvibhāvanā prajñāpāramitābhāvanā, evaṃ / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmabhāvanāvibhāvanā prajñāpāramitābhāvanā,
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ ṣaṭkulaiḥ pariśodhitaḥ // Sekoddeśa_172 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3724224 (0.059):
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ ṣaṇṇetraḥ ṣaḍbhujo balī /
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3278197 (0.061):
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ $ ṣaḍnetraḥ ṣaḍbhujo balī &
Manjusrinamasamgiti (manjn1pu.htm.txt) 27557406 (0.061):
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ ṣaḍnetraḥ ṣaḍbhujo balī /
Manjusrinamasamgiti (manjnsau.htm.txt) 14579952 (0.061):
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ $ ṣaṇnetraḥ ṣaḍbhūjo balī &
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3040272 (0.061):
krodharāṭ ṣaṇmukho bhīmaḥ ṣaṇnetraḥ ṣaḍbhūjo balī /
kāyaguhyendriyacittaṃ trividhaṃ maṇḍalaṃ sadā /
prajñopāyatrivajrāṇāṃ jāyate vajrasattvatā // Sekoddeśa_173 //