View original HTML file with complete header information
śrī gaṇapataye namaḥ | / ādyantāntargatānantaśaktiviśrāntinirbharām |
śrī gaṇapataye namaḥ | / ādyantāntargatānantaśaktiviśrāntinirbharām |
anuccāryām ahaṃ vācam adhīye hṛdayaṃ vibhoḥ || 1 ||
sa eva bhairavo devas sarve devāś ca yanmayāḥ |
saivāsau bhairavī sattāsattāpi ca yanmayī || 2 ||
tad eva bhairavaṃ jñānam ajñānam api yanmayam | / sa hi bhairavasiddhāntaḥ pūrvapakṣo 'pi yanmayaḥ || 3 ||
aikadhyam adhvanāṃ ṣa.ṅnāṃ yatra sā bhairavī sthitiḥ |
paryante sarvatantrāṇām avācyā paramā gatiḥ || 4 ||
sā cidānandamātrātmamagnecchājñānasatkriyā |
hṛdayaṃ devadevasya bhairavasyāvibhāgabhūḥ || 5 || / citsvābhāvyād asau devaḥ svātmanā vimṛṣan prabhuḥ |
anāśritādibhūmyantā bhūmikāḥ pratipadyate || 6 ||
tatra vācakavācyātmaspandayor ekaśaḥ prabhoḥ |
sthūlasūkṣmaparābhāsakramayoḥ ṣaḍvidhādhvatā || 7 ||
Panditasoka: Avayavinirakarana (bsa0554u.htm.txt) 23134607 (0.064):
sthūlatvaṃ, yattuktaṃ sthūlasūkṣmayorvirodha iti tat kiṃ / pararūpadeśaparihāravatī niravayavānāmutpattiḥ /
kramo yo deśakālātmā bhedaprāṇas sa saṃvidām |
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662094 (0.060):
bheda ābhāsasadbhāvāsadbhāvābhyanuprāṇitaḥ tatkṛtaḥ kramaḥ kālātmā , tau
vicchedād eṣa vijñātur vicitrābhāsatākṛtaḥ || 8 ||
ubhayo tatra vai rītiḥ śuddhāśuddhātmabhedataḥ |
śuddhir bahiṣkṛtārthānāṃ svāhantāyāṃ nimajjanam || 9 ||
aśuddhir api magnānāṃ naivaṃ hṛdayaviśramaḥ | / atrāntare 'py anantās syuḥ sthitayas tāratamyataḥ || 10 ||
ucitocitameyānāṃ pramātṝṇāṃ prakāśane | / sādhāraṇānyathābhāvau bhidyete mātṛmeyayoḥ || 11 ||
avikalpasphuṭābhāsā sā sṛṣṭiḥ śāmbhavī matā |
abhedenātmanirmāṇe svātmaiva karaṇīkṛtaḥ || 12 ||
kriyājñānātmacicchaktir bhedāsūtraṇakāraṇāt |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21204152 (0.057):
śabdasamavāyikāraṇatayā'kāśasiddharna syāt / 5 tathā / jñānādisamavāyikāramatvena ātmasiddhaśca na syāt 5 /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23812028 (0.063):
iṣyotkarṣaparamparāyāḥ paryanto yataḥ sarvamātmārthatayeṣyam / / ātmā tvananyārthatayā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24782277 (0.064):
nityavajjñānaviṣayatvamātmanaḥ prasatyeta / jñānaviṣayīkāraśca / sādhanaviśeṣāyattatvena niyata iti na
kalāvidyāpadaṃ prāpya bhedodbhede punar bhavet || 13 ||
pramāṇabuddhiprakarā yatkriyāyā vikalpanāḥ |
saiva vicchinnavicchinnakriyā jñānodyamā yadā || 14 ||
karmabuddhyakṣatāṃ prāptā tadāsau paśur ucyate |
itīcchayā sa bhagavān bhairavaḥ parimīyate || 15 || / mitavṛttis satī sā ca śaktis tam anuvartate |
tasya vidyeśasādākhyaśivatās saṃkucatsthiteḥ |
dehaprāṇabuddhiśūnyapramātṛtvam upāgaman || 16 ||
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662433 (0.054):
utpattinibandhanam iti vyākhyātaḥ , ābhāsasya bhāvābhāvakṛto bhedaḥ / sa śūnyaprāṇabuddhidehādeḥ bhavati , iti saṃbhāvyati , yataḥ sa śūnyādiḥ
tasyāsādhāraṇī sṛṣṭis tattannānāvikalpanā |
śaivasargotthasaṃskārasaṃskṛtasya tadāśrayā || 17 ||
pramātaivāyam etāvatprakāro 'vagrahotsave | / avyagro vartate svātmany avikalpe cidātmake || 18 ||
vatsa paśya tvam evaitat advayatvena saṃvidaḥ |
viditaṃ tanmayaṃ viśvam anyat tuccham asad yataḥ || 19 ||
kim upāyam idaṃ tattvaṃ yato 'nyan naiva sambhavi | / ananyopāyam etat tadātmopāyaṃ pracakṣate || 20 ||
saṃhṛtya sarvataś cintām [aha]m ity anuśīlayan | / avikalpāṃ svasaṃvittiṃ pratyakṣāṃ pratipadyate || 21 ||
anantaitāvadākārasvīkāre 'py ekalakṣaṇām |
tāṃ svasaṃvidam āviśya vikalpān na vikalpayet || 22 ||
khecaryādicatussrotovāhapūrṇamahāhradām |
vyomeśvarīm ātmacitiṃ vigāhya broḍayej jaḍam || 23 ||
sargasthāpanasaṃhāranigrahānugrahakramāt |
pañcakṛtyāni kurvāṇaḥ śivo 'ham iti viśvaset || 24 ||
kṣepajñānaprasaṃkhyā[naga]tinādakrameṇa vā |
guruvaktreṇa tāny ātmany ākalayya kṛtī bhavet || 25 ||
vikalpayitvā viśvātmā bhairavo 'haṃ mamaiva tāḥ | / viśvabhaṅgyo yathā vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ || 26 ||
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26382587 (0.025):
jalasyevormayo vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ |
eko 'haṃ mātṛvijñānamānameyaprakāravān |
śuddhabodhādirūpeṇa khecaryādicaturdaśaḥ || 27 ||
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434017 (0.054):
yogināṃ parātmatāpattir eva tattvam / prameyakakṣyāyām api ghaṭādivat / prātisvikena śuddhabodhātmanā rūpeṇāvabhāseran yadi tathā saṃbhavet /
medāmedaprakāreṇa bandhamokṣau vibhāvayan |
bhairavo 'smīti visrambhāt svācchandyaṃ paramaṃ vrajet || 28 ||
antaḥkārabahiṣkārāv akālakramam ātmanaḥ | / aparādhīnam ādhatse yat tvaṃ prābhavanirbharaḥ || 29 ||
anuttaravisargātmaviśramodayayāmalam | / saṃghaṭṭaś śivaśaktyos tadantare cānyaśaktayaḥ || 30 ||
ānandeccheśanonmeṣā ūnatā ceśanecchayoḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375382 (0.046):
bhāsata eva / tatrāpi tv anuttarānandeccheśanonmeṣaṇonatvanimeṣāṇāṃ
asphuṭasphuṭabhedena vedyollāsas tayor vidaḥ || 31 ||
ānandānuttarābhyāṃ ca sandhībhāvo 'tha vedanā | / vedyānāṃ prāṇabhūteti pūrṇaṃ tad bhairavaṃ vapuḥ || 32 ||
vedyollāso 'yam icchāyām īśane caikataḥ sthitaḥ |
sthūlatvena pṛthivyādibhūtapañcakatām iyāt || 33 ||
sūkṣmatvena ca gandhādipañcatanmātratāṃ tataḥ |
karaṇatvena saṃsparśād indriyāṇāṃ dvipañcatām || 34 ||
vedyatāyāḥ chādanena vettṛtodbhāsanakrame |
mano 'haṃbuddhitāṃ eṣām avibhāge pradhānatām | / puruṣatvaṃ ca saṃkocavikāsau yadapekṣayā || 35 ||
abhūvann iṣyasaṃyogād dvirūpād ubhayātmanaḥ |
icchāsvarūpād unmeṣād anyathānuttarāyutāt || 36 || / catasraś śaktyo 'ntaḥsthāḥ puṃso 'syāntaś ca dhārikāḥ |
cidvyomno jaḍabhūmeś ca māyāmayyas triśaṅkuvat || 37 ||
icchāśaktes trirūpāyās tisro 'nyāś śaktyo 'bhavan |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26388024 (0.054):
tathā ca mukhyāḥ śāmbhavyas tisra icchādiśaktayaḥ // 1.392 // / tatraiva tu prapañcena pañcaśaktyādiyojanam
visargo 'yam athātyarthaṃ sphuṭo 'bhūt sṛjyavistarāt || 38 ||
etat sṛṣṭvātmaśaktīnām itaretaramiśrāt | / bhavet kṣobhāntaraṃ nāsmād visargād bāhyato bhavet || 39 ||
iyatsarvaṃ sad icchādidvārānuttarabhairave |
viśramya viśramya muhus tata eva visṛjyate || 40 || / antarnilīnānantārthasvātmāmarśaś citiḥ parā |
ekavāravahād yeyaṃ mantrī vāk śuddhakartṛtā || 41 ||
trivahaṃ tripathaṃ tristhaṃ kālaṃ sā karṣati svataḥ |
bahis tataś cātmanīti śrīparā kālakarṣiṇī || 42 ||
bheditāntaḥkṛtākha.ṅdabhāvāvekṣā parāparā |
kartṛtā saiva paśyantī tasyaiveśadaśāśrayā || 43
madhyamā sakramā sthūlā antaḥkaraṇavartinī |
vikalpanābhinnavācyā prāṇavṛttivibheditā || 44 ||
svavāsanātādavasthyād daśayoḥ pūrvayor api | / māyāmātur mitatvaṃ syāt paśyantyāś ca kramo hy aṇuḥ || 45 ||
tayor āviśya daśayoḥ kramāc chāntavikalpayoḥ | / dhanyas svasaṃvidvistāraṃ sāścaryam anupaśyati || 46 ||
sā sthānakaraṇāghātapuṃvyāpārātmikā satī |
vaikharī vṛttayo yasyāstā imāḥ śrutigocarāḥ || 47 || / ābhiḥ parasparaṃ jñānasaṃkrāntyātmā sa laukikaḥ |
vyavahāro 'tha śāstrīyo nānāsaṃkocasaṃkaṭaḥ || 48 ||
iti vāgvyāptividvāṃsam etadvargādhidevatāḥ | / māheśvarīmukhā devyo jāgare 'pi na bhuñjate || 49 ||
upāyenāgrahaḥ kārya upeyā bhairavīsthitiḥ |
yāsau svasaṃvit tām eva sarvopāyāṃ samāviśet || 50 ||
ādyantāntargatānantavācyavācakanirbharam |
rahasyaṃ mantramudrāṇāṃ prapadye 'nuttaraṃ mahaḥ || 51 ||
śambhor abhinnahṛdayā jayanti guravaḥ purā |
nirvyutthānasamādhānaprāptaparyantasaṃpadaḥ || 52 || / || namaḥ śivāya ||
|| paripūrṇā kṛtir iyaṃ śrimadābhinavaguptanāthasya
paryantapañcāśikā nāma || / Gandharva-nagaram / DSO Sanskrit Archive
śrī gaṇapataye namaḥ | / ādyantāntargatānantaśaktiviśrāntinirbharām |
anuccāryām ahaṃ vācam adhīye hṛdayaṃ vibhoḥ || 1 ||
sa eva bhairavo devas sarve devāś ca yanmayāḥ |
saivāsau bhairavī sattāsattāpi ca yanmayī || 2 ||
tad eva bhairavaṃ jñānam ajñānam api yanmayam | / sa hi bhairavasiddhāntaḥ pūrvapakṣo 'pi yanmayaḥ || 3 ||
aikadhyam adhvanāṃ ṣa.ṅnāṃ yatra sā bhairavī sthitiḥ |
paryante sarvatantrāṇām avācyā paramā gatiḥ || 4 ||
sā cidānandamātrātmamagnecchājñānasatkriyā |
hṛdayaṃ devadevasya bhairavasyāvibhāgabhūḥ || 5 || / citsvābhāvyād asau devaḥ svātmanā vimṛṣan prabhuḥ |
anāśritādibhūmyantā bhūmikāḥ pratipadyate || 6 ||
tatra vācakavācyātmaspandayor ekaśaḥ prabhoḥ |
sthūlasūkṣmaparābhāsakramayoḥ ṣaḍvidhādhvatā || 7 ||
Panditasoka: Avayavinirakarana (bsa0554u.htm.txt) 23134607 (0.064):
sthūlatvaṃ, yattuktaṃ sthūlasūkṣmayorvirodha iti tat kiṃ / pararūpadeśaparihāravatī niravayavānāmutpattiḥ /
kramo yo deśakālātmā bhedaprāṇas sa saṃvidām |
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662094 (0.060):
bheda ābhāsasadbhāvāsadbhāvābhyanuprāṇitaḥ tatkṛtaḥ kramaḥ kālātmā , tau
vicchedād eṣa vijñātur vicitrābhāsatākṛtaḥ || 8 ||
ubhayo tatra vai rītiḥ śuddhāśuddhātmabhedataḥ |
śuddhir bahiṣkṛtārthānāṃ svāhantāyāṃ nimajjanam || 9 ||
aśuddhir api magnānāṃ naivaṃ hṛdayaviśramaḥ | / atrāntare 'py anantās syuḥ sthitayas tāratamyataḥ || 10 ||
ucitocitameyānāṃ pramātṝṇāṃ prakāśane | / sādhāraṇānyathābhāvau bhidyete mātṛmeyayoḥ || 11 ||
avikalpasphuṭābhāsā sā sṛṣṭiḥ śāmbhavī matā |
abhedenātmanirmāṇe svātmaiva karaṇīkṛtaḥ || 12 ||
kriyājñānātmacicchaktir bhedāsūtraṇakāraṇāt |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21204152 (0.057):
śabdasamavāyikāraṇatayā'kāśasiddharna syāt / 5 tathā / jñānādisamavāyikāramatvena ātmasiddhaśca na syāt 5 /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23812028 (0.063):
iṣyotkarṣaparamparāyāḥ paryanto yataḥ sarvamātmārthatayeṣyam / / ātmā tvananyārthatayā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24782277 (0.064):
nityavajjñānaviṣayatvamātmanaḥ prasatyeta / jñānaviṣayīkāraśca / sādhanaviśeṣāyattatvena niyata iti na
kalāvidyāpadaṃ prāpya bhedodbhede punar bhavet || 13 ||
pramāṇabuddhiprakarā yatkriyāyā vikalpanāḥ |
saiva vicchinnavicchinnakriyā jñānodyamā yadā || 14 ||
karmabuddhyakṣatāṃ prāptā tadāsau paśur ucyate |
itīcchayā sa bhagavān bhairavaḥ parimīyate || 15 || / mitavṛttis satī sā ca śaktis tam anuvartate |
tasya vidyeśasādākhyaśivatās saṃkucatsthiteḥ |
dehaprāṇabuddhiśūnyapramātṛtvam upāgaman || 16 ||
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662433 (0.054):
utpattinibandhanam iti vyākhyātaḥ , ābhāsasya bhāvābhāvakṛto bhedaḥ / sa śūnyaprāṇabuddhidehādeḥ bhavati , iti saṃbhāvyati , yataḥ sa śūnyādiḥ
tasyāsādhāraṇī sṛṣṭis tattannānāvikalpanā |
śaivasargotthasaṃskārasaṃskṛtasya tadāśrayā || 17 ||
pramātaivāyam etāvatprakāro 'vagrahotsave | / avyagro vartate svātmany avikalpe cidātmake || 18 ||
vatsa paśya tvam evaitat advayatvena saṃvidaḥ |
viditaṃ tanmayaṃ viśvam anyat tuccham asad yataḥ || 19 ||
kim upāyam idaṃ tattvaṃ yato 'nyan naiva sambhavi | / ananyopāyam etat tadātmopāyaṃ pracakṣate || 20 ||
saṃhṛtya sarvataś cintām [aha]m ity anuśīlayan | / avikalpāṃ svasaṃvittiṃ pratyakṣāṃ pratipadyate || 21 ||
anantaitāvadākārasvīkāre 'py ekalakṣaṇām |
tāṃ svasaṃvidam āviśya vikalpān na vikalpayet || 22 ||
khecaryādicatussrotovāhapūrṇamahāhradām |
vyomeśvarīm ātmacitiṃ vigāhya broḍayej jaḍam || 23 ||
sargasthāpanasaṃhāranigrahānugrahakramāt |
pañcakṛtyāni kurvāṇaḥ śivo 'ham iti viśvaset || 24 ||
kṣepajñānaprasaṃkhyā[naga]tinādakrameṇa vā |
guruvaktreṇa tāny ātmany ākalayya kṛtī bhavet || 25 ||
vikalpayitvā viśvātmā bhairavo 'haṃ mamaiva tāḥ | / viśvabhaṅgyo yathā vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ || 26 ||
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26382587 (0.025):
jalasyevormayo vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ |
eko 'haṃ mātṛvijñānamānameyaprakāravān |
śuddhabodhādirūpeṇa khecaryādicaturdaśaḥ || 27 ||
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434017 (0.054):
yogināṃ parātmatāpattir eva tattvam / prameyakakṣyāyām api ghaṭādivat / prātisvikena śuddhabodhātmanā rūpeṇāvabhāseran yadi tathā saṃbhavet /
medāmedaprakāreṇa bandhamokṣau vibhāvayan |
bhairavo 'smīti visrambhāt svācchandyaṃ paramaṃ vrajet || 28 ||
antaḥkārabahiṣkārāv akālakramam ātmanaḥ | / aparādhīnam ādhatse yat tvaṃ prābhavanirbharaḥ || 29 ||
anuttaravisargātmaviśramodayayāmalam | / saṃghaṭṭaś śivaśaktyos tadantare cānyaśaktayaḥ || 30 ||
ānandeccheśanonmeṣā ūnatā ceśanecchayoḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375382 (0.046):
bhāsata eva / tatrāpi tv anuttarānandeccheśanonmeṣaṇonatvanimeṣāṇāṃ
asphuṭasphuṭabhedena vedyollāsas tayor vidaḥ || 31 ||
ānandānuttarābhyāṃ ca sandhībhāvo 'tha vedanā | / vedyānāṃ prāṇabhūteti pūrṇaṃ tad bhairavaṃ vapuḥ || 32 ||
vedyollāso 'yam icchāyām īśane caikataḥ sthitaḥ |
sthūlatvena pṛthivyādibhūtapañcakatām iyāt || 33 ||
sūkṣmatvena ca gandhādipañcatanmātratāṃ tataḥ |
karaṇatvena saṃsparśād indriyāṇāṃ dvipañcatām || 34 ||
vedyatāyāḥ chādanena vettṛtodbhāsanakrame |
mano 'haṃbuddhitāṃ eṣām avibhāge pradhānatām | / puruṣatvaṃ ca saṃkocavikāsau yadapekṣayā || 35 ||
abhūvann iṣyasaṃyogād dvirūpād ubhayātmanaḥ |
icchāsvarūpād unmeṣād anyathānuttarāyutāt || 36 || / catasraś śaktyo 'ntaḥsthāḥ puṃso 'syāntaś ca dhārikāḥ |
cidvyomno jaḍabhūmeś ca māyāmayyas triśaṅkuvat || 37 ||
icchāśaktes trirūpāyās tisro 'nyāś śaktyo 'bhavan |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26388024 (0.054):
tathā ca mukhyāḥ śāmbhavyas tisra icchādiśaktayaḥ // 1.392 // / tatraiva tu prapañcena pañcaśaktyādiyojanam
visargo 'yam athātyarthaṃ sphuṭo 'bhūt sṛjyavistarāt || 38 ||
etat sṛṣṭvātmaśaktīnām itaretaramiśrāt | / bhavet kṣobhāntaraṃ nāsmād visargād bāhyato bhavet || 39 ||
iyatsarvaṃ sad icchādidvārānuttarabhairave |
viśramya viśramya muhus tata eva visṛjyate || 40 || / antarnilīnānantārthasvātmāmarśaś citiḥ parā |
ekavāravahād yeyaṃ mantrī vāk śuddhakartṛtā || 41 ||
trivahaṃ tripathaṃ tristhaṃ kālaṃ sā karṣati svataḥ |
bahis tataś cātmanīti śrīparā kālakarṣiṇī || 42 ||
bheditāntaḥkṛtākha.ṅdabhāvāvekṣā parāparā |
kartṛtā saiva paśyantī tasyaiveśadaśāśrayā || 43
madhyamā sakramā sthūlā antaḥkaraṇavartinī |
vikalpanābhinnavācyā prāṇavṛttivibheditā || 44 ||
svavāsanātādavasthyād daśayoḥ pūrvayor api | / māyāmātur mitatvaṃ syāt paśyantyāś ca kramo hy aṇuḥ || 45 ||
tayor āviśya daśayoḥ kramāc chāntavikalpayoḥ | / dhanyas svasaṃvidvistāraṃ sāścaryam anupaśyati || 46 ||
sā sthānakaraṇāghātapuṃvyāpārātmikā satī |
vaikharī vṛttayo yasyāstā imāḥ śrutigocarāḥ || 47 || / ābhiḥ parasparaṃ jñānasaṃkrāntyātmā sa laukikaḥ |
vyavahāro 'tha śāstrīyo nānāsaṃkocasaṃkaṭaḥ || 48 ||
iti vāgvyāptividvāṃsam etadvargādhidevatāḥ | / māheśvarīmukhā devyo jāgare 'pi na bhuñjate || 49 ||
upāyenāgrahaḥ kārya upeyā bhairavīsthitiḥ |
yāsau svasaṃvit tām eva sarvopāyāṃ samāviśet || 50 ||
ādyantāntargatānantavācyavācakanirbharam |
rahasyaṃ mantramudrāṇāṃ prapadye 'nuttaraṃ mahaḥ || 51 ||
śambhor abhinnahṛdayā jayanti guravaḥ purā |
nirvyutthānasamādhānaprāptaparyantasaṃpadaḥ || 52 || / || namaḥ śivāya ||