View original HTML file with complete header information
atha prathamo 'dhyāyaḥ / athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yoga-vidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ // PS_1.1 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23876366 (0.0):
athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yogavidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ || PS_1.1 ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23876407 (0.0):
* atrocyate athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yogavidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ iti //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122073 (0.0):
atha prathamo 'dhyāyaḥ / athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yoga-vidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ // PS_1.1 //
atha prathamo 'dhyāyaḥ / athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yoga-vidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ // PS_1.1 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23876366 (0.0):
athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yogavidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ || PS_1.1 ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23876407 (0.0):
* atrocyate athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yogavidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ iti //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122073 (0.0):
atha prathamo 'dhyāyaḥ / athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yoga-vidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ // PS_1.1 //
bhasmanā triṣavaṇaṃ snāyīta // PS_1.2 // / bhasmani śayīta // PS_1.3 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122080 (0.0):
athātaḥ paśupateḥ pāśupataṃ yoga-vidhiṃ vyākhyāsyāmaḥ // PS_1.1 // / bhasmanā triṣavaṇaṃ snāyīta // PS_1.2 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23877582 (0.048):
PSBh_1.1:46 / bhasmanā triṣavaṇaṃ snāyīta || PS_1.2 || / * atra bhasma vāmadravyaṃ yad agnīndhanasaṃyogān niṣpannam // PSBh_1.2:1
anusnānaṃ // PS_1.4 // / nirmālyaṃ // PS_1.5 // / liṅga-dhārī // PS_1.6 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122087 (0.0):
bhasmanā triṣavaṇaṃ snāyīta // PS_1.2 // / bhasmani śayīta // PS_1.3 // / anusnānaṃ // PS_1.4 //
āyatana-vāsī // PS_1.7 // / hasita-gīta-nṛtta-duṃduṃ-kāra-namaskāra-japyo1pahāreṇo7patiṣṭhet // PS_1.8
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122099 (0.0):
nirmālyaṃ // PS_1.5 // / liṅga-dhārī // PS_1.6 // / āyatana-vāsī // PS_1.7 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23878285 (0.049):
PSBh_1.7:14 / hasitagītanṛttaḍuṃḍuṃkāranamaskārajapyopahāreṇopatiṣṭhet || PS_1.8 ||
mahā-devasya dakṣiṇā-mūrteḥ // PS_1.9 // / eka-vāsāḥ // PS_1.10 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122108 (0.0):
hasita-gīta-nṛtta-duṃduṃ-kāra-namaskāra-japyo1pahāreṇo7patiṣṭhet // PS_1.8 / mahā-devasya dakṣiṇā-mūrteḥ // PS_1.9 //
avāsā vā // PS_1.11 // / mūtra-purīṣaṃ nā7vekṣet // PS_1.12 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122115 (0.0):
mahā-devasya dakṣiṇā-mūrteḥ // PS_1.9 // / eka-vāsāḥ // PS_1.10 // / avāsā vā // PS_1.11 //
strī-śūdraṃ nā7bhibhāṣet // PS_1.13 // / yady avekṣed yady abhibhāṣet // PS_1.14 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122124 (0.0):
mūtra-purīṣaṃ nā7vekṣet // PS_1.12 // / strī-śūdraṃ nā7bhibhāṣet // PS_1.13 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015283 (0.061):
Yāj1.21a/ hṛt.kaṇṭha.tālugābhis tu yathā.samkhyam dvijātayah / / Yāj1.21c/ (śudhyeran strī ca śūdraś ca sakṛt spṛṣṭābhir antatah //
upaspṛśya // PS_1.15 // / prāṇā3yāmaṃ kṛtvā // PS_1.16 // / raudrīṃ gāyatrīṃ bahu-rūpīṃ vā japet // PS_1.17 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23882131 (0.0):
* yasmād āha // PSBh_1.16:24 / raudrīṃ gāyatrīṃ bahurūpīṃ vā japet || PS_1.17 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122134 (0.0):
strī-śūdraṃ nā7bhibhāṣet // PS_1.13 // / yady avekṣed yady abhibhāṣet // PS_1.14 //
akaluṣa-mateḥ // PS_1.18 // / carataḥ // PS_1.19 // / tato 'sya yogaḥ pravartate // PS_1.20 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122141 (0.0):
raudrīṃ gāyatrīṃ bahu-rūpīṃ vā japet // PS_1.17 // / akaluṣa-mateḥ // PS_1.18 //
dūra-darśana-śravaṇa-manana-vijñānāni cā3sya pravartante // PS_1.21 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122150 (0.0):
tato 'sya yogaḥ pravartate // PS_1.20 // / dūra-darśana-śravaṇa-manana-vijñānāni cā7sya pravartante // PS_1.21 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23882638 (0.027):
raṅgapatākādivacchiṣyapralobhanārtham idam ārabhyate // PSBh_1.20:26 / darśanaśravaṇamananavijñānāni cāsya pravartante || PS_1.21 ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23898700 (0.038):
kriyoparamalakṣaṇaṃ dūradarśanaśravaṇamananavijñānāni gaṇapatiḥ bhūyiṣṭhaṃ
sarva-jñātā // PS_1.22 // / mano-javitvam // PS_1.23 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122158 (0.0):
dūra-darśana-śravaṇa-manana-vijñānāni cā7sya pravartante // PS_1.21 // / sarva-jñātā // PS_1.22 //
kāma-rūpitvam // PS_1.24 // / vikaraṇaḥ // PS_1.25 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122165 (0.0):
mano-javitvam // PS_1.23 // / kāma-rūpitvam // PS_1.24 //
dharmitvaṃ ca // PS_1.26 // / sarve cā7sya vaśyā bhavanti // PS_1.27 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122172 (0.0):
kāma-rūpitvam // PS_1.24 // / vikaraṇaḥ // PS_1.25 // / dharmitvaṃ ca // PS_1.26 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122187 (0.046):
sarveṣāṃ cā7nāveśyo bhavati // PS_1.30 // / sarve cā7sya vadhyā bhavanti // PS_1.31 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23883294 (0.048):
sarve cāsya vaśyā bhavanti || PS_1.27 || / * atra sarve niravaśeṣāḥ paśudharmāṇa ity arthaḥ // PSBh_1.27:1
sarveṣāṃ cā7vaśyo bhavati // PS_1.28 // / sarvāṃś cā8viśati // PS_1.29 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122182 (0.0):
dharmitvaṃ ca // PS_1.26 // / sarve cā7sya vaśyā bhavanti // PS_1.27 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122189 (1.788):
sarve cā7sya vadhyā bhavanti // PS_1.31 // / sarveṣāṃ cā7vadhyo bhavati // PS_1.32 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23883481 (0.038):
sarveṣāṃ cānāveśyo bhavati || PS_1.30 || / * atrāpi sarvaśabdaḥ paśuṣv eva // PSBh_1.30:1
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18013712 (0.052):
cakreṇa ye 'syāṃ mahāpṛthivyāṃ prāṇinas tān sarvān saṃchindataḥ / saṃbhindataḥ saṃkuṭṭayataḥ saṃpradālayataḥ tān sarvān saṃchindya
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10213513 (0.056):
21.18ab/ garbhāṇāṃ puṣṭikarāḥ sarveṣām eva yo +atra tu viśeṣaḥ/ / 21.18cd/ svartu^svabhāva^janito garbha^*vivṛddhyai[K.vivṛddhau] tam
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844391 (0.060):
sarvajāgatam mahāhaviḥ sarvānuṣṭubhaṃ śunāsīrīyaṃ catuṣṭomasyāpsyā iti / tathā na kuryādyattvā etānyabhisampadyante tenaivāsya sa kāma upāpto
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471098 (0.062):
sarveṣāṃ saṃnigacchatām HV_App.I,31.1884b / sarveṣāṃ sainikasya vai HV_App.I,30.149b
sarveṣāṃ cā7nāveśyo bhavati // PS_1.30 // / sarve cā7sya vadhyā bhavanti // PS_1.31 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122182 (0.0):
dharmitvaṃ ca // PS_1.26 // / sarve cā7sya vaśyā bhavanti // PS_1.27 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122189 (0.0):
sarveṣāṃ cā7nāveśyo bhavati // PS_1.30 // / sarve cā7sya vadhyā bhavanti // PS_1.31 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23883481 (0.029):
sarveṣāṃ cānāveśyo bhavati || PS_1.30 || / * atrāpi sarvaśabdaḥ paśuṣv eva // PSBh_1.30:1
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23883562 (0.040):
sarve cāsya vadhyā bhavanti || PS_1.31 || / * atrāpi sarvaśabdaḥ paśuṣv eva niravaśeṣavācī draṣṭavyaḥ // PSBh_1.31:1
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18537597 (0.043):
2598-3 kāhiṃdi sarvaistai satkṛto hy ahaṃ || śrocayāmi sarveṣāṃ yāvantaḥ / puratasthitā paritdāmi imāṃ bodhiṃ yā me kṛcchreṇa smarśitā || %% ||
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10213513 (0.045):
21.18ab/ garbhāṇāṃ puṣṭikarāḥ sarveṣām eva yo +atra tu viśeṣaḥ/ / 21.18cd/ svartu^svabhāva^janito garbha^*vivṛddhyai[K.vivṛddhau] tam
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24585140 (0.048):
kathaṃ punarevamavagabhyate na tu sarveṣām iti / / ucyate--akāminaḥ sādhyasādhanabhedopamardena 'yasmin sarvāṇi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4955904 (0.048):
*{2/390: E2: 3,224; E4: 3,492; E5: 2,618; E6: 1,138}* / sarveṣāṃ caikakarmyaṃ syāt // MS_2,4.11 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471098 (0.048):
sarveṣāṃ saṃnigacchatām HV_App.I,31.1884b / sarveṣāṃ sainikasya vai HV_App.I,30.149b
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18315526 (0.049):
yadvā yāvanto 'numānābhāsāḥ paraparigaṇitāstāvadbhedatāṃ / ni(rākartu)vataryitumevaśabdaḥ / / sarveṣāmatraivāntarbhāvāt /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809120 (0.049):
[71] tad evaṃ keśavasyābhiniveśataḥ sarveṣām apy anyathā kleṣatas taṃ / bhojeśaṃ tūṣñīkām / eva puṣṇantaṃ śrī-gokula-prema-tṛṣṇaḥ so'yaṃ śrī-kṛṣṇaḥ svayam eva
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303667 (0.050):
Baudh2.2.3.3/ samaśaḥ sarveṣām aviśeṣāt // / Baudh2.2.3.4/ varaṃ vā rūpam (uddharej jyeṣṭhaḥ //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393531 (0.051):
tayoḥ sammukham / ādyāditvāt (sārvavibhaktikaḥ) tasiḥ11 / / sarveṣāṃ ca12 rājñāṃ sammukham /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18013712 (0.052):
cakreṇa ye 'syāṃ mahāpṛthivyāṃ prāṇinas tān sarvān saṃchindataḥ / saṃbhindataḥ saṃkuṭṭayataḥ saṃpradālayataḥ tān sarvān saṃchindya
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844391 (0.060):
sarvajāgatam mahāhaviḥ sarvānuṣṭubhaṃ śunāsīrīyaṃ catuṣṭomasyāpsyā iti / tathā na kuryādyattvā etānyabhisampadyante tenaivāsya sa kāma upāpto
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12236511 (0.060):
tena te nṛpater vadhyā ity apy ākheṭam iṣyate // SoKss_6,1.147 // / na cāti te niṣevyante tatsevāvyasanena hi /
sarveṣāṃ cā7vadhyo bhavati // PS_1.32 // / abhītaḥ // PS_1.33 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122195 (0.0):
sarvāṃś cā8viśati // PS_1.29 // / sarveṣāṃ cā7nāveśyo bhavati // PS_1.30 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122173 (1.788):
sarve cā7sya vaśyā bhavanti // PS_1.27 // / sarveṣāṃ cā7vaśyo bhavati // PS_1.28 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23883481 (0.064):
sarveṣāṃ cānāveśyo bhavati || PS_1.30 || / * atrāpi sarvaśabdaḥ paśuṣv eva // PSBh_1.30:1
akṣayaḥ // PS_1.34 // / ajaraḥ // PS_1.35 // / amaraḥ // PS_1.36 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122199 (0.0):
sarveṣāṃ cā7vadhyo bhavati // PS_1.32 // / abhītaḥ // PS_1.33 // / akṣayaḥ // PS_1.34 //
sarvatra cā7pratihata-gatir bhavati // PS_1.37 // / ity etair guṇa-yukto [guṇair yukto] bhagavato mahā-devasya mahā-gaṇa-patir
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122214 (0.0):
ajaraḥ // PS_1.35 // / amaraḥ // PS_1.36 // / sarvatra cā7pratihata-gatir bhavati // PS_1.37 //
bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122221 (0.0):
ity etair guṇa-yukto [guṇair yukto] bhagavato mahā-devasya mahā-gaṇa-patir / bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043832 (0.0):
nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043923 (0.0):
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 // / atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044037 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044200 (0.0):
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 // / atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 //
sadyo-jātaṃ prapadyāmi // PS_1.40 // / sadyo-jātāya vai namaḥ // PS_1.41 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122231 (0.0):
atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 // / sadyo-jātaṃ prapadyāmi // PS_1.40 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18804088 (0.057):
sadyojātāya devāya vāmadevāya vai namaḥ / / bhave bhave namastubhyaṃ bhaktigamyāya te namaḥ // RKV_3.37 //
bhave bhave nā7tibhave // PS_1.42 // / bhajasva mām // PS_1.43 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122239 (0.0):
sadyo-jātāya vai namaḥ // PS_1.41 // / bhave bhave nā7tibhave // PS_1.42 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13575821 (0.026):
(AVParis_20,6.1) sadyojātaṃ prapadyāmi sadyojātāya vai namaḥ | bhavebhave / nādibhave bhajasva māṃ bhavodbhaveti bhavāya namaḥ ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23884328 (0.056):
bhave bhave nātibhave || PS_1.42 || / * atra bhave bhave iti vīpsā // PSBh_1.42:1
bhavodbhavaḥ // PS_1.44 // / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / vāmaḥ // PS_2.1 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122245 (0.0):
bhave bhave nā7tibhave // PS_1.42 // / bhajasva mām // PS_1.43 // / bhavodbhavaḥ // PS_1.44 //
devasya // PS_2.2 // / jyeṣṭhasya // PS_2.3 // / rudrasya // PS_2.4 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122252 (0.0):
atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / vāmaḥ // PS_2.1 // / devasya // PS_2.2 // / jyeṣṭhasya // PS_2.3 //
kalitā3sanam // PS_2.5 // / sārva-kāmika ity ācakṣate // PS_2.6 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122259 (0.0):
jyeṣṭhasya // PS_2.3 // / rudrasya // PS_2.4 // / kalitā3sanam // PS_2.5 //
amaṅgalaṃ cā7tra maṅgalaṃ bhavati // PS_2.7 // / apasavyaṃ ca pradakṣiṇam // PS_2.8 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122268 (0.0):
sārva-kāmika ity ācakṣate // PS_2.6 // / amaṅgalaṃ cā7tra maṅgalaṃ bhavati // PS_2.7 //
tasmād ubhayathā yaṣṭavyaḥ // PS_2.9 // / devavat pitṛvac ca // PS_2.10 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122274 (0.0):
amaṅgalaṃ cā7tra maṅgalaṃ bhavati // PS_2.7 // / apasavyaṃ ca pradakṣiṇam // PS_2.8 // / tasmād ubhayathā yaṣṭavyaḥ // PS_2.9 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23885941 (0.034):
* iha purastāduktam ubhayathā yaṣṭavyaḥ devavat pitṛvac ca // PSBh_2.11:21
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23885675 (0.049):
* taducyate // PSBh_2.9:20 / devavat pitṛvac ca || PS_2.10 ||
ubhayaṃ tu rudre devāḥ pitaraś ca // PS_2.11 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122280 (0.0):
devavat pitṛvac ca // PS_2.10 // / ubhayaṃ tu rudre devāḥ pitaraś ca // PS_2.11 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23885749 (1.192):
* taducyate // PSBh_2.10:11 / ubhayaṃ tu rudre devāḥ pitaraśca || PS_2.11 ||
harṣā1pramādī // PS_2.12 // / caryāyāṃ caryāyām // PS_2.13 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122287 (0.0):
ubhayaṃ tu rudre devāḥ pitaraś ca // PS_2.11 // / harṣā1pramādī // PS_2.12 //
māhātmyam avāpnoti // PS_2.14 // / atidattam atīṣṭam // PS_2.15 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122293 (0.0):
harṣā1pramādī // PS_2.12 // / caryāyāṃ caryāyām // PS_2.13 // / māhātmyam avāpnoti // PS_2.14 //
atitaptaṃ tapas tathā // PS_2.16 // / atyāgatiṃ gamayate // PS_2.17 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122298 (0.0):
māhātmyam avāpnoti // PS_2.14 // / atidattam atīṣṭam // PS_2.15 // / atitaptaṃ tapas tathā // PS_2.16 //
tasmāt // PS_2.18 // / bhūyas tapaś caret // PS_2.19 // / nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122309 (0.0):
atitaptaṃ tapas tathā // PS_2.16 // / atyāgatiṃ gamayate // PS_2.17 // / tasmāt // PS_2.18 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043898 (0.053):
pretavac caret // PS_3.11 // / krātheta vā // PS_3.12 // / spandeta vā // PS_3.13 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23886983 (0.060):
nānyabhaktistu śaṃkare || PS_2.20 ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23886923 (0.061):
* taducyate tadarthameva // PSBh_2.18:8 / bhūyastapaścaret || PS_2.19 || / * atra bhūyaḥ punaḥsaṃdhāne draṣṭavyaḥ iṣṭāpūrtavat // PSBh_2.19:1
atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 // / vāma-devāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ // PS_2.22 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122322 (0.0):
nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043740 (0.0):
bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043923 (0.0):
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 // / atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044037 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044200 (0.0):
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 // / atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887173 (1.788):
* ata idamārabhyate // PSBh_2.21:8 / vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ || PS_2.22 ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893146 (0.013):
sarvebhyo namaste rudrarūpebhyaḥ / oṃ vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namaḥ / rudrāya namaḥ / kālāya namaḥ kalavikaraṇāya namo balavikaraṇāya namo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412717 (0.020):
vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namaḥ śreṣṭhāya namo rudrāya namaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434147 (0.032):
pracetase namastubhyaṃ namo mīḍhuṣṭamāya te / / namo namaste rudrāya tvāmahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // KūrmP_2,18.38 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172232 (0.037):
8.1.164.6 vāsukaye namaḥ / 8.1.164.7 brahmaṇe namaḥ / 8.1.164.8 viṣṇave namaḥ / 8.1.164.9 rudrāya namaḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327883 (0.037):
liṅgasya paritaḥ oṃ vāmadevāya namaḥ jyeṣṭhāya rudrāya kālāya
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506930 (0.038):
2 namaḥ sarvadevebhyaḥ śivāya namaḥ ṣaṣṭīye namaḥ prajāpataye namaḥ / rudrāya namaḥ namo vaiśravaṇāya namo marutānāṃ namaḥ prāsakā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288139 (0.038):
namo rudrāya kālāya % kalanāya namo namaḥ // LiP_1,16.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182169 (0.038):
namo rudrāya kālāya kalanāya namo namaḥ // LiP_1,16.11 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536084 (0.039):
śvanībhyo mṛgayubhyaś ca vo namo namaḥ śvabhyaḥ śvapatibhyaś ca vo namo / namo bhavāya ca śarvāya ca namo rudrāya ca paśupataye ca namo vyuptakeśāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443946 (0.041):
namo namo 'stu rudrāya rudrāṇyai te namo namaḥ / / namo namaste kāmāya māyāyai ca namo namaḥ // KūrmP_2,31.54 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707869 (0.042):
namo vidyāsvarūpāya vidyādātre namonamaḥ / / namaḥ śāntāya devāya triguṇāyātmane namaḥ // GarP_1,34.51 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164664 (0.043):
8.1.25.9 brahmaṇe namaḥ / 8.1.25.10 śaṅkarāya namaḥ / 8.1.26.1 sūryāya namaḥ / 8.1.26.2 somāya namaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959303 (0.043):
namo rudrāya kālāya LiP_1,16.11c / namo rudrāya śarvāya LiP_1,96.76c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048041 (0.043):
pradhānapuruṣeśāya yogādhipataye namaḥ // KūrmP_1,10.44 // / namaḥ kālāya rudrāya mahāgrāsāya śūline /
kālāya namaḥ // PS_2.23 // / kala-vikaraṇāya namaḥ // PS_2.24 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122329 (0.0):
vāma-devāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ // PS_2.22 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893149 (0.022):
rudrāya namaḥ / kālāya namaḥ kalavikaraṇāya namo balavikaraṇāya namo
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887172 (0.052):
vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ || PS_2.22 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327884 (0.061):
liṅgasya paritaḥ oṃ vāmadevāya namaḥ jyeṣṭhāya rudrāya kālāya / kalavikaraṇāya balāya balavikaraṇāya balapramathanāya sarvabhūtadamanāya
bala-prathamanāya namaḥ // PS_2.25 // / sarva-bhūta-damanāya namaḥ // PS_2.26 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122338 (0.0):
kala-vikaraṇāya namaḥ // PS_2.24 // / bala-prathamanāya namaḥ // PS_2.25 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887680 (0.027):
* yasmādāha // PSBh_2.25:12 / sarvabhūtadamanāya namaḥ || PS_2.26 ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893160 (0.039):
balapramathanāya namaḥ / sarvabhūtadamanāya namo manonmānāya namaḥ
mano-'manāya namaḥ // PS_2.27 // / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122346 (0.0):
sarva-bhūta-damanāya namaḥ // PS_2.26 // / mano-'manāya namaḥ // PS_2.27 //
avyakta-liṅgī // PS_3.1 // / vyaktā3cāraḥ // PS_3.2 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122351 (0.0):
mano-'manāya namaḥ // PS_2.27 // / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ / avyakta-liṅgī // PS_3.1 //
avamataḥ // PS_3.3 // / sarva-bhūteṣu // PS_3.4 // / paribhūyamānaś caret // PS_3.5 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122360 (0.0):
avyakta-liṅgī // PS_3.1 // / vyaktā3cāraḥ // PS_3.2 // / avamataḥ // PS_3.3 //
apahata-pāpmā // PS_3.6 // / pareṣāṃ parivādāt // PS_3.7 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122365 (0.0):
sarva-bhūteṣu // PS_3.4 // / paribhūyamānaś caret // PS_3.5 // / apahata-pāpmā // PS_3.6 //
pāpaṃ ca tebhyo dadāti // PS_3.8 // / sukṛtaṃ ca teṣām ādatte // PS_3.9 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122371 (0.0):
apahata-pāpmā // PS_3.6 // / pareṣāṃ parivādāt // PS_3.7 // / pāpaṃ ca tebhyo dadāti // PS_3.8 //
tasmāt // PS_3.10 // / pretavac caret // PS_3.11 // / krātheta vā // PS_3.12 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122377 (0.0):
pāpaṃ ca tebhyo dadāti // PS_3.8 // / sukṛtaṃ ca teṣām ādatte // PS_3.9 // / tasmāt // PS_3.10 // / pretavac caret // PS_3.11 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043823 (0.053):
tasmāt // PS_2.18 // / bhūyas tapaś caret // PS_2.19 // / nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 //
spandeta vā // PS_3.13 // / maṇṭeta vā // PS_3.14 // / śṛṅgāreta vā // PS_3.15 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122383 (0.0):
spandeta vā // PS_3.13 // / maṇṭeta vā // PS_3.14 // / śṛṅgāreta vā // PS_3.15 // / api tat kuryāt // PS_3.16 //
api tat kuryāt // PS_3.16 // / api tad bhāṣet // PS_3.17 // / yena paribhavaṃ gacchet // PS_3.18 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122392 (0.0):
maṇṭeta vā // PS_3.14 // / śṛṅgāreta vā // PS_3.15 // / api tat kuryāt // PS_3.16 // / api tad bhāṣet // PS_3.17 //
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23889368 (0.0):
* taducyate // PSBh_3.18:7 / paribhūyamāno hi vidvān kṛtsnatapā bhavati || PS_3.19 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122396 (0.0):
yena paribhavaṃ gacchet // PS_3.18 // / paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 //
atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 // / aghorebhyaḥ // PS_3.21 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122405 (0.0):
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 // / atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043740 (0.0):
bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043832 (0.0):
nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044037 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044200 (0.0):
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 // / atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 //
atha ghorebhyaḥ // PS_3.22 // / ghora-ghoratarebhyaś ca // PS_3.23 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122411 (0.0):
atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 // / aghorebhyaḥ // PS_3.21 // / atha ghorebhyaḥ // PS_3.22 //
sarvebhyaḥ // PS_3.24 // / śarva-sarvebhyaḥ // PS_3.25 // / namas te astu rudra-rūpebhyaḥ // PS_3.26 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122421 (0.0):
atha ghorebhyaḥ // PS_3.22 // / ghora-ghoratarebhyaś ca // PS_3.23 // / sarvebhyaḥ // PS_3.24 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23889736 (0.007):
* taducyate // PSBh_3.25:9 / namaste astu rudrarūpebhyaḥ || PS_3.26 ||
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26563602 (0.022):
sarvebhyaḥ sarvasarvebhyo namaste'stu rudrarūpebhyaḥ // Rrā_1,1.33 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409266 (0.023):
aghorebhyo 'tha ghorebhyo ghoraghoratarebhyaḥ śarvebhyaḥ sarvaśarvebhyo / namaste astu rudrarūpebhyaḥ // LiP_2,26.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412614 (0.023):
sarvebhyaḥ sarvaśarvebhyo namaste astu rudrarūpebhyaḥ // LiP_2,27.238 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536627 (0.035):
sarvataḥ śarvaśarvebhyo namas te rudra rūpebhyo namaḥ //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893137 (0.061):
oṃ aghorebhyo 'tha ghorebhyo dhoraharebhyastu sarvataḥ //AP_322.019cd/ / sarvebhyo namaste rudrarūpebhyaḥ / oṃ vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namaḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586143 (0.062):
sarvataḥ śarvaśarvebhyo namas te rudra rūpebhya ity ādau śarvaṃ
atha caturtho 'dhyāyaḥ / gūḍha-vidyā tapa ānantyāya prakāśate // PS_4.1 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122430 (0.0):
namas te astu rudra-rūpebhyaḥ // PS_3.26 // / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23889821 (0.018):
gūḍhavidyā tapaānantyāya prakāśate || PS_4.1 ||
gūḍha-vrataḥ // PS_4.2 // / gūḍha-pavitra-vāṇiḥ // PS_4.3 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122436 (0.0):
gūḍha-vidyā tapa ānantyāya prakāśate // PS_4.1 // / gūḍha-vrataḥ // PS_4.2 //
sarvāṇi dvārāṇi pidhāya // PS_4.4 // / buddhyā // PS_4.5 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122442 (0.0):
gūḍha-pavitra-vāṇiḥ // PS_4.3 // / sarvāṇi dvārāṇi pidhāya // PS_4.4 //
unmatavad eko vicareta loke // PS_4.6 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122448 (0.0):
sarvāṇi dvārāṇi pidhāya // PS_4.4 // / buddhyā // PS_4.5 // / unmatavad eko vicareta loke // PS_4.6 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23890468 (0.036):
unmattavadeko vicareta loke || PS_4.6 || / * atra buddhyā antaḥkaraṇānāṃ śrotrādīnāṃ ca bāhyānāṃ vṛttivibhramaḥ
kṛtā1nnam utsṛṣṭam upādadīta // PS_4.7 // / unmatto mūḍha ity evaṃ manyante itare janāḥ // PS_4.8 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23890909 (0.0):
* yasmādāha // PSBh_4.7:38 / unmatto mūḍha ityevaṃ manyante itare janāḥ || PS_4.8 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122459 (0.0):
unmatavad eko vicareta loke // PS_4.6 // / kṛtā1nnam utsṛṣṭam upādadīta // PS_4.7 //
asan-māno hi yantrāṇāṃ sarveṣām uttamaḥ smṛtaḥ // PS_4.9 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122467 (0.0):
unmatto mūḍha ity evaṃ manyante itare janāḥ // PS_4.8 // / asan-māno hi yantrāṇāṃ sarveṣām uttamaḥ smṛtaḥ // PS_4.9 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23891062 (0.028):
asanmāno hi yantrāṇāṃ sarveṣāmuttamaḥ smṛtaḥ || PS_4.9 ||
indro vā agre asureṣu pāśupatam acarat // PS_4.10 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23891329 (0.0):
* taducyate // PSBh_4.9:40 / indro vā agre asureṣu pāśupatamacarat || PS_4.10 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122473 (0.0):
asan-māno hi yantrāṇāṃ sarveṣām uttamaḥ smṛtaḥ // PS_4.9 // / indro vā agre asureṣu pāśupatam acarat // PS_4.10 //
sa teṣām iṣṭā3pūrtam ādatta // PS_4.11 // / māyayā sukṛtayā samavindata // PS_4.12 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122483 (0.0):
indro vā agre asureṣu pāśupatam acarat // PS_4.10 // / sa teṣām iṣṭā3pūrtam ādatta // PS_4.11 //
nindā hy eṣā9nindā tasmāt // PS_4.13 // / nindyamānaś caret // PS_4.14 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122490 (0.0):
māyayā sukṛtayā samavindata // PS_4.12 // / nindā hy eṣā9nindā tasmāt // PS_4.13 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23891755 (0.063):
nindyamānaścaret || PS_4.14 || / * atra nindā pūrvoktā // PSBh_4.14:1
anindita-karmā // PS_4.15 // / sarva-viśiṣṭo 'yaṃ panthāḥ // PS_4.16 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122496 (0.0):
nindā hy eṣā9nindā tasmāt // PS_4.13 // / nindyamānaś caret // PS_4.14 // / anindita-karmā // PS_4.15 //
sat-pathaḥ // PS_4.17 // / kupathās tv anye // PS_4.18 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122502 (0.0):
anindita-karmā // PS_4.15 // / sarva-viśiṣṭo 'yaṃ panthāḥ // PS_4.16 // / sat-pathaḥ // PS_4.17 //
anena vidhinā rudra-samīpaṃ gatvā // PS_4.19 // / na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23892046 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punarāvartate || PS_4.20 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122514 (0.0):
kupathās tv anye // PS_4.18 // / anena vidhinā rudra-samīpaṃ gatvā // PS_4.19 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23891949 (0.005):
* yasmādāha // PSBh_4.18:15 / anena vidhinā rudrasamīpaṃ gatvā || PS_4.19 ||
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23892092 (0.039):
caturvedo gāyatrīmātrasāro vānena vidhinā rudrasamīpaṃ prāptaḥ san na / kaścid brāhmaṇaḥ punarāvartata ityarthaḥ // PSBh_4.20:4
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23892134 (0.041):
* yathā pūrvasaṃjñānādibhir gatvā āvartate punaḥ punaḥ tathānena vidhinā / rudrasamīpaṃ gatvā na sakṛdāvartate // PSBh_4.20:10
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24802247 (0.048):
* evaṃ tarhy anarthakaṃ vidhyanuṣṭhānam iti cen nānena vidhinā / rudrasamīpaṃ gatveti pravacanād vidhyanuṣṭhānavikalasya
atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 // / tat-puruṣāya vidmahe // PS_4.22 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122523 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043740 (0.0):
bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043832 (0.0):
nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043923 (0.0):
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 // / atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044199 (0.0):
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 // / atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 //
mahā-devāya dhīmahi // PS_4.23 // / tan no rudraḥ pracodayāt // PS_4.24 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122530 (0.0):
atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 // / tat-puruṣāya vidmahe // PS_4.22 // / mahā-devāya dhīmahi // PS_4.23 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168577 (0.023):
8.1.101.4 rudram anyaṃ sinīvālīme gandhāḥ / 8.1.101.5 tat puruṣāya vidmahe mahā devāya dhīmahi
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175006 (0.023):
tan no brahma pracodayāt / 8.1.194.4 tat puruṣāya vidmahe mahā devāya dhīmahi
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586072 (0.041):
(AVParis_40,2.5) tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi | tan no rudraḥ / pracodayāt ||
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410262 (0.045):
vidmahaṃ puruṣāyaiva mahādevāya dhīmahi / / tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,27.48 //.
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412695 (0.045):
tatpuraṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,27.245 //.
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418632 (0.045):
tanno gaurī pracodayāt // LiP_2,48.6 // / tatpuruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535548 (0.047):
mahādevaṃ sahasrākṣaṃ śivam āvāhayāmy aham // / tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893126 (0.048):
oṃ tatpuruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi tanno rudraḥ pracodayāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418798 (0.052):
sarveśvarāya vidmahe śūlahastāya dhīmahi / / tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,48.25 //
atha pañcamo 'dhyāyaḥ / asaṅgaḥ // PS_5.1 // / yogī // PS_5.2 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122538 (0.0):
tan no rudraḥ pracodayāt // PS_4.24 // / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
nityā3tmā // PS_5.3 // / ajaḥ // PS_5.4 // / maitraḥ // PS_5.5 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122543 (0.0):
asaṅgaḥ // PS_5.1 // / yogī // PS_5.2 // / nityā3tmā // PS_5.3 //
abhijāyate // PS_5.6 // / indriyāṇām abhijayāt // PS_5.7 // / rudraḥ provāca tāvat // PS_5.8 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122552 (0.0):
ajaḥ // PS_5.4 // / maitraḥ // PS_5.5 // / abhijāyate // PS_5.6 // / indriyāṇām abhijayāt // PS_5.7 //
śūnyā3gāra-guhā-vāsī // PS_5.9 // / deva-nityaḥ // PS_5.10 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122560 (0.0):
rudraḥ provāca tāvat // PS_5.8 // / śūnyā3gāra-guhā-vāsī // PS_5.9 //
jite1ndriyaḥ // PS_5.11 // / ṣaṇ-māsān nitya-yuktasya // PS_5.12 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122568 (0.0):
deva-nityaḥ // PS_5.10 // / jite1ndriyaḥ // PS_5.11 // / ṣaṇ-māsān nitya-yuktasya // PS_5.12 //
bhūyiṣṭhaṃ saṃpravartate // PS_5.13 // / bhaikṣyam // PS_5.14 // / pātrā3gatam // PS_5.15 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122577 (0.0):
ṣaṇ-māsān nitya-yuktasya // PS_5.12 // / bhūyiṣṭhaṃ saṃpravartate // PS_5.13 //
māṃsam aduṣyaṃ lavaṇena vā // PS_5.16 // / āpo vā9pi yathā-kālam aśnīyād anupūrvaśaḥ // PS_5.17 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122585 (0.0):
bhaikṣyam // PS_5.14 // / pātrā3gatam // PS_5.15 // / māṃsam aduṣyaṃ lavaṇena vā // PS_5.16 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23893885 (0.058):
āpo vāpi yathākālamaśnīyādanupūrvaśaḥ || PS_5.17 || / * atra āṇ āpaḥ āpaḥ // PSBh_5.17:1
go-dharmā mṛga-dharmā vā // PS_5.18 // / adbhir eva śucir bhavet // PS_5.19 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122595 (0.0):
āpo vā9pi yathā-kālam aśnīyād anupūrvaśaḥ // PS_5.17 // / go-dharmā mṛga-dharmā vā // PS_5.18 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23894073 (0.032):
* yasmādāha // PSBh_5.17:26 / godharmā mṛgadharmā vā || PS_5.18 ||
siddha-yogī na lipyate karmaṇā pātakena vā // PS_5.20 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122602 (0.0):
adbhir eva śucir bhavet // PS_5.19 // / siddha-yogī na lipyate karmaṇā pātakena vā // PS_5.20 //
ṛcam iṣṭām adhīyīta gāyatrīm ātma-yantritaḥ // PS_5.21 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23894461 (0.0):
* yasmādāha // PSBh_5.20:37 / ṛcamiṣṭāmadhīyīta gāyatrīmātmayantritaḥ || PS_5.21 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122609 (0.0):
siddha-yogī na lipyate karmaṇā pātakena vā // PS_5.20 // / ṛcam iṣṭām adhīyīta gāyatrīm ātma-yantritaḥ // PS_5.21 //
raudrīṃ vā bahu-rūpīṃ vā // PS_5.22 // / ato yoga pravartate // PS_5.23 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122615 (0.0):
ṛcam iṣṭām adhīyīta gāyatrīm ātma-yantritaḥ // PS_5.21 // / raudrīṃ vā bahu-rūpīṃ vā // PS_5.22 //
oṃ-kāram abhidhyāyīta // PS_5.24 // / hṛdi kurvīta dhāraṇām // PS_5.25 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122624 (0.0):
ato yoga pravartate // PS_5.23 // / oṃ-kāram abhidhyāyīta // PS_5.24 //
ṛṣir vipro mahān eṣaḥ // PS_5.26 // / vāg-viśuddhaḥ // PS_5.27 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122630 (0.0):
hṛdi kurvīta dhāraṇām // PS_5.25 // / ṛṣir vipro mahān eṣaḥ // PS_5.26 //
maheśvaraḥ // PS_5.28 // / śmaśāna-vāsī // PS_5.30 // / dharmā3tmā // PS_5.31 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122639 (0.0):
vāg-viśuddhaḥ // PS_5.27 // / maheśvaraḥ // PS_5.28 // / śmaśāna-vāsī // PS_5.30 //
yathā-labdho1pajīvakaḥ // PS_5.32 // / labhate rudra-sāyujyam // PS_5.33 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122646 (0.0):
śmaśāna-vāsī // PS_5.30 // / dharmā3tmā // PS_5.31 // / yathā-labdho1pajīvakaḥ // PS_5.32 //
sadā rudram anusmaret // PS_5.34 // / chittvā doṣāṇāṃ hetu-jālasya mūlam // PS_5.35 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23895900 (0.0):
* yasmādāha // PSBh_5.33:13 / chittvā doṣāṇāṃ hetujālasya mūlam || PS_5.34 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122654 (0.0):
labhate rudra-sāyujyam // PS_5.33 // / sadā rudram anusmaret // PS_5.34 //
buddhyā // PS_5.36 // / saṃcittam // PS_5.37 // / sthāpayitvā ca rudre // PS_5.38 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122663 (0.0):
chittvā doṣāṇāṃ hetu-jālasya mūlam // PS_5.35 // / buddhyā // PS_5.36 //
ekaḥ kṣemī san vīta-śokaḥ // PS_5.39 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122669 (0.0):
saṃcittam // PS_5.37 // / sthāpayitvā ca rudre // PS_5.38 // / ekaḥ kṣemī san vīta-śokaḥ // PS_5.39 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23897145 (1.192):
* yasmādāha // PSBh_5.37:21 / ekaḥ kṣemī san vītaśokaḥ || PS_5.38 ||
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23897346 (0.0):
* yasmādāha // PSBh_5.38:27 / apramādī gacched duḥkhānāmantam īśaprasādāt || PS_5.39 ||
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122676 (0.0):
ekaḥ kṣemī san vīta-śokaḥ // PS_5.39 // / apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23897399 (0.021):
* apitu tatkaivalyavyatirikto'pi sarvajñenocyate // PSBh_5.39:8 / * apramādād gacched duḥkhānām antamīśaprasādāt // PSBh_5.39:9
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23897999 (0.047):
* paśupater ityuddiṣṭayor duḥkhāntaprasādayor gacched duḥkhānām / antamīśaprasādāditi duḥkhāntaṃ parisamāptamiti // PSBh_5.39:80
atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 // / īśānaḥ sarva-vidyānām // PS_5.42 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122686 (0.0):
apramādī gacched duḥkhānām antam īśa-prasādāt // PS_5.40 // / atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043740 (0.0):
bhavati // PS_1.38 // / atre7daṃ brahma japet // PS_1.39 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043832 (0.0):
nā7nya-bhaktis tu śaṃkare // PS_2.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_2.21 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043923 (0.0):
paribhūyamāno hi vidvān kṛtsna-tapā bhavati // PS_3.19 // / atre7daṃ brahma japet // PS_3.20 //
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044037 (0.0):
na kaścid brāhmaṇaḥ punar āvartate // PS_4.20 // / atre7daṃ brahma japet // PS_4.21 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548183 (0.042):
BhP_12.10.008/3 īśānaḥ sarva-vidyānām īśvaraḥ sarva-dehinām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893110 (0.052):
īśānaḥ sarvavidyānāmīśvaraḥsarvabhūtānāṃ //AP_322.018cd/
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23898078 (0.061):
īśānaḥ sarvavidyānām || PS_5.41 || / * atra īśanād īśānaḥ // PSBh_5.41:1
īśvaraḥ sarva-bhūtānām // PS_5.43 // / brahmaṇo 'dhipatir brahmā // PS_5.44 //
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122693 (0.0):
atre7daṃ brahma japet // PS_5.41 // / īśānaḥ sarva-vidyānām // PS_5.42 // / īśvaraḥ sarva-bhūtānām // PS_5.43 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893114 (0.036):
īśānaḥ sarvavidyānāmīśvaraḥsarvabhūtānāṃ //AP_322.018cd/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412845 (0.045):
īśānaḥ sarvavidyānāmīśvīraḥ sarvabhūtānāṃ brahmādhipatirbrahmaṇo / 'dhipatirbrahmā śivo me astu sadā śivom // LiP_2,27.256 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23898200 (0.054):
* yasmādāha // PSBh_5.42:10 / brahmaṇo'dhipatirbrahmā || PS_5.43 || / * atra yo 'yaṃ viriñciḥ paramaḥ patiḥ sarvacetanavyatiriktaḥ kṣetrajñaḥ