View original HTML file with complete header information
Pātañjalayogaśāstram / yas tyaktvā rūpam ādyaṃ prabhavati jagato 'nekadhānugrahāya
Pātañjalayogaśāstram / yas tyaktvā rūpam ādyaṃ prabhavati jagato 'nekadhānugrahāya
prakṣīṇakleśarāśir viṣamaviṣadharo 'nekavaktraḥ subhogī /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532527 (0.057):
prakṣīṇa-kleśa-rāśir..viṣam..aviṣadhara1..+anekavaktraḥ..subhogī...[pra-kṣi2,..aviṣadhara,..subhoga],..
sarvajñānaprasūtir bhujagaparikaraḥ prītaye yasya nityaṃ devo 'hīśaḥ
sa vo 'vyāt sitavimalatanur yogado yogayuktaḥ //1//
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532557 (0.0):
deva1..+ahi-īśaḥ..sa..vaḥ..+..avyāt..sita-vimala-tanur..yogada1..yoga-yuktaḥ...
atha yogānuśāsanam || YS_1.1 || / athety ayam adhikārārthaḥ. yogānuśāsanaṃ śāstram adhikṛtaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532572 (0.0):
deva1..+ahi-īśaḥ..sa..vaḥ..+..avyāt..sita-vimala-tanur..yogada1..yoga-yuktaḥ... / YS_1.1(1): atha..yoga-anuśāsanam.....
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 16 (0.038):
(Pas_1) KA_I,1.1 5 Ro_I,1 4 {3/10} śabdānuśāsanam śāstram adhikṛtam / veditavyam .
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504139 (0.043):
yathā vā loke 'atha śabdānuśāsanam' iti, 'atha yogānuśāsanam' iti ca ; / tatkimatrādhikārārtho na gṛhyata ityata āha nādhikārārthaḥ /
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050815 (0.052):
atha yogānuśāsanam || YS_1.1 || / yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 ||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231178 (0.059):
adhikārārthaḥ prayujyate . śabdānuśāsanam śāstram adhikṛtam veditavyam .
veditavyam. yogaḥ samādhiḥ. sa ca sārvabhaumaś cittasya dharmaḥ. kṣiptaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532586 (0.062):
YBh_1.1(2): sa..ca..sārva-bhaumaś..cittasya..dharmaḥ... / YBh_1.1(3): / kṣiptam..mūḍham..vikṣiptam..ekāgram..niruddham..iti..citta-bhūmi1P.....
mūḍhaṃ vikṣiptam ekāgraṃ niruddham iti cittabhūmayaḥ. tatra vikṣipte
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532589 (0.012):
YBh_1.1(2): sa..ca..sārva-bhaumaś..cittasya..dharmaḥ... / YBh_1.1(3): / kṣiptam..mūḍham..vikṣiptam..ekāgram..niruddham..iti..citta-bhūmi1P.....
cetasi vikṣepopasarjanībhūtaḥ samādhir na yogapakṣe vartate. yas tv ekāgre
cetasi sadbhūtam arthaṃ pradyotayati kṣiṇoti ca kleśān karmabandhanāni
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532616 (0.027):
yas..tu+..ekāgra7..cetasi..sad-bhūtam..artham..(pradyotayati..(kṣiṇoti..ca;..kleśān..karma-bandhanāni..(ślathayati;..nirodham..abhimukham..(karoti...sa..samprajñāta1..yoga..iti+..(ākhyāyate...[pra-dyut,..kṣi2,..ślath,..kṛ1,..ā-khyā]
ślathayati nirodham abhimukhaṃ karoti sa saṃprajñāto yoga ity ākhyāyate.
sa ca vitarkānugato vicārānugata ānandānugato 'smitānugata ity upariṣṭān
nivedayiṣyāmaḥ. sarvavṛttinirodhe tv asaṃprajñātaḥ samādhiḥ. 1.1
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532642 (0.050):
YBh_1.1(4): sarva-vṛtti-nirodha7..tu+..asamprajñātaḥ..samādhiḥ...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272162 (0.063):
vṛttayo niroddhavyāḥ. āsāṃ nirodhe saṃprajñāto vā samādhir bhavaty / asaṃprajñāto veti. 1.11
tasya lakṣaṇābhidhitsayedaṃ sūtraṃ pravavṛte --- / yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050819 (0.009):
atha yogānuśāsanam || YS_1.1 || / yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532659 (0.018):
tasya..lakṣaṇa-abhidhitsā3..+..idam..sūtram..(pravavṛte...[lakṣaṇa-abhidhitsā,..pra-vṛt] / YS_1.2(4): yogaś..citta-vṛtti-nirodhaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17780066 (0.039):
| tathā ca pātañjala sūtram yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089771 (0.039):
| tathā ca pātañjala-sūtram - yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17779852 (0.043):
arthaḥ | tathā ca bhagavān patañjalir asūtrayat yogaś citta vṛtti nirodhaḥ / [YogaS 1.2] iti | yogo bhavati duḥkhahā [6.17] iti yat prāg uktaṃ tad etad
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089557 (0.043):
arthaḥ | tathā ca bhagavān patañjalir asūtrayat yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ / [YogaS 1.2] iti | yogo bhavati duḥkhahā [6.17] iti yat prāg uktaṃ tad etad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773168 (0.047):
ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082875 (0.047):
karmy eva saṃnyāsī ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi - yogaś / citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtaya
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271655 (0.048):
tatra kiṃcit saṃprajñāyata ity asaṃprajñātaḥ. dvividhaḥ sa yogaś / cittavṛttinirodha iti. 1.2 / tadavasthe cetasi viṣayābhāvād buddhibodhātmā puruṣaḥ kiṃsvabhāva iti ---
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17779259 (0.058):
uktam | tathā ca pātañjalaṃ sūtram yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17781864 (0.058):
etan mūlakam eva ca yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti sūtram |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27088964 (0.058):
uktam | tathā ca pātañjalaṃ sūtram yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27091570 (0.058):
etan-mūlakam eva ca yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti sūtram |
sarvaśabdāgrahaṇāt saṃprajñāto 'pi yoga ity ākhyāyate. cittaṃ hi
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532661 (0.049):
YS_1.2(4): yogaś..citta-vṛtti-nirodhaḥ. / YBh_1.2(4): / sarvaśabdānugrahaṇāt..samprajñāta1..+api..yoga..iti+..ākhyāyate...[ā-khyā]
prakhyāpravṛttisthitiśīlatvāt triguṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532671 (0.002):
YBh_1.2(4): cittam..hi..prakhyāpravṛttisthitiśīlatvāt..triguṇam...
prakhyārūpaṃ hi cittasattvaṃ rajastamobhyāṃ saṃsṛṣṭam
aiśvaryaviṣayapriyaṃ bhavati. tad eva tamasānuviddham
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532684 (0.062):
prakhyārūpam..hi..cittasattvam..rajastamas3ḍu..saṃsṛṣṭam..aiśvaryaviṣayapriyam..bhavati...
adharmājñānāvairāgyānaiśvaryopagaṃ bhavati. tad eva prakṣīṇamohāvaraṇaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532696 (0.014):
tad..eva..tamasā..+..anuviddham..adharmājñānāvairāgyānaiśvarya-upagam..bhavati...[anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532704 (0.014):
tad..eva..prakṣīṇamohāvaraṇam..sarvataḥ..pradyotamānam..anuviddham..rajas-mātrā3..dharmajñānavairāgyaiśvarya-upagam..bhavati...[pra-kṣi,..pra-dyut,..anu-vyadh]
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851868 (0.059):
dharmo jñānaṃ virāga aiśvaryamiti sāttvikā buddhidharmāḥ / / adharmājñānāvairāgyānaiśvaryābhidhānāścatvārastāmasāḥ /
sarvataḥ pradyotamānam anuviddhaṃ rajomātrayā / dharmajñānavairāgyaiśvaryopagaṃ bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532714 (0.0):
tad..eva..prakṣīṇamohāvaraṇam..sarvataḥ..pradyotamānam..anuviddham..rajas-mātrā3..dharmajñānavairāgyaiśvarya-upagam..bhavati...[pra-kṣi,..pra-dyut,..anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532704 (0.033):
tad..eva..prakṣīṇamohāvaraṇam..sarvataḥ..pradyotamānam..anuviddham..rajas-mātrā3..dharmajñānavairāgyaiśvarya-upagam..bhavati...[pra-kṣi,..pra-dyut,..anu-vyadh]
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259282 (0.061):
dharmādi dharma jñāna vairāgyaiśvarya rūpa pāda catuṣṭayam | aṃsa dvayor
tad eva rajoleśamalāpetaṃ svarūpapratiṣṭhaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532724 (0.0):
tad..eva..rajas-leśamalāpetam..svarūpapratiṣṭham..sattvapuruṣānyatākhyātimātram..dharmameghadhyāna-upagam..bhavati...[prati-sthā]
sattvapuruṣānyatākhyātimātraṃ dharmameghadhyānopagaṃ bhavati. tat paraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532732 (0.0):
tad..eva..rajas-leśamalāpetam..svarūpapratiṣṭham..sattvapuruṣānyatākhyātimātram..dharmameghadhyāna-upagam..bhavati...[prati-sthā]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547543 (0.019):
pratyayavivekanimnasya..sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś..cittasya..tat-chidra7P..pratyayāntarāṇi+..asmīti..vā..māma..+..iti..vā..jānāmīti..vā..na..jānāmīti..vā...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22282782 (0.019):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrarūpapratiṣṭhasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285409 (0.019):
pratyayavivekanimnasya sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051875 (0.028):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ sarvajñātṛtvaṃ ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545091 (0.028):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya..sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam..sarvajñātṛtvam..ca.
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851092 (0.030):
duḥkhatrayaṃ svātmanyabhimanyamānaḥ kaivalyaṃ prārthayate tattu / sattvapuruṣānyatākhyātikāraṇakaṃ sattvapuruṣānyatākhyātiśca
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13353461 (0.037):
/ sattvapuruṣānyatākhyātirūpadṛgdṛśyavivekagrahottaraṃ yathoktarītyā
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767195 (0.047):
sattvapuruṣānyatākhyātinibandhanam na ca sattvapuruṣānyatākhyātiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17778040 (0.052):
uktaṃ sattva puruṣānyatā khyāti mātrasya sarva bhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087745 (0.052):
uktaṃ -- sattva-puruṣānyatā-khyāti-mātrasya sarva-bhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206772 (0.052):
sattva-puruṣānyatā-khyāti-mātrasya sarva-bhāvādhiṣṭhātṛtvaṃsarva-jñātṛtvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5898089 (0.053):
yā yā puruṣārthakriyā śabdādyupabhogalakṣaṇā ca / sattvapuruṣānyatākhyātilakṣaṇā ca sā sarvā mahati buddhau samāpyata iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536461 (0.054):
teṣām..tanūkaraṇāt..punaḥ..kleśair..aparāmṛṣṭā..sattvapuruṣānyatāmātrakhyātiḥ..sūkṣmā..prajñā..samāptādhikārā..pratiprasavāya..kalpiṣyata..iti...[klp]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274769 (0.054):
sattvapuruṣānyatāmātrakhyātiḥ sūkṣmā prajñā samāptādhikārā pratiprasavāya
prasaṃkhyānam ity ācakṣate dhyāyinaḥ. citiśaktir apariṇāminy
apratisaṃkramā darśitaviṣayā śuddhā cānantā ca sattvaguṇātmikā ceyam ato
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532753 (0.0):
citiśaktir..apariṇāminī+..apratisaṃkramā..darśitaviṣayā..śuddhā..ca..+..anantā..ca..sattvaguṇātmikā..ca..+..iyam..ataḥ+..viparītā..vivekakhyātir..iti...[pariṇāma,..pari-nam,..vipari-i]
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3654312 (0.063):
iti paṭhitam / caitanyam iti hi dharmavācakopalakṣaṇam , / {citiśaktirapariṇāminī} / {............ taddṛśeḥ kaivalyam /}(yo. sū. 2 25)
viparītā vivekakhyātir iti. atas tasyāṃ viraktaṃ cittaṃ tām api khyātiṃ
niruṇaddhi. tadavasthaṃ saṃskāropagaṃ bhavati. sa nirbījaḥ samādhiḥ. na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532773 (0.044):
YBh_1.2(6): tadavastham..saṃskāra-upagam..bhavati.
tatra kiṃcit saṃprajñāyata ity asaṃprajñātaḥ. dvividhaḥ sa yogaś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777242 (0.039):
samādhijasya saṃskārasyāpi nirodhān nirbījo nirālambano / 'saṃprajñāta samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086948 (0.039):
samādhijasya saṃskārasyāpi nirodhān nirbījo nirālambano / 'saṃprajñāta-samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ prāk sūtritaḥ --
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777298 (0.059):
sa bījād vilakṣaṇo nirbījo 'saṃprajñāta samādhir ity arthaḥ | / asamprajñātasya hi samādher dvāv upāyāv uktāv abhyāso vairāgyaṃ ca | tatra
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087004 (0.059):
sarvathā nivṛttiko 'nyaḥ pūrvoktāt sa-bījād vilakṣaṇo nirbījo / 'saṃprajñāta-samādhir ity arthaḥ | asamprajñātasya hi samādher dvāv upāyāv
cittavṛttinirodha iti. 1.2 / tadavasthe cetasi viṣayābhāvād buddhibodhātmā puruṣaḥ kiṃsvabhāva iti ---
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773168 (0.015):
ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082875 (0.015):
karmy eva saṃnyāsī ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi - yogaś / citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtaya
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7164344 (0.031):
yadyapyacetana eva bhrāmyatīti sāṃkhyābhyupagamo yathāhuḥ, / yogaścittavṛttinirodhaḥ / / iti, tāstu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532795 (0.033):
tadavastha7..cetasi..viṣayābhāvād..buddhibodhātman1..puruṣaḥ..kiṃsvabhāva..iti..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17780066 (0.037):
| tathā ca pātañjala sūtram yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti | / yatrety ādi padānāṃ yoga saṃjñitaṃ vidyād iti caturthenānvayaḥ | ātmanā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089771 (0.037):
| tathā ca pātañjala-sūtram - yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti | / yatrety-ādi-padānāṃ yoga-saṃjñitaṃ vidyād iti caturthenānvayaḥ | ātmanā
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811366 (0.038):
paramātmacintanam / yogaś cittavṛttinirodhaḥ / ādiśabdena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17779852 (0.039):
arthaḥ | tathā ca bhagavān patañjalir asūtrayat yogaś citta vṛtti nirodhaḥ / [YogaS 1.2] iti | yogo bhavati duḥkhahā [6.17] iti yat prāg uktaṃ tad etad
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089557 (0.039):
arthaḥ | tathā ca bhagavān patañjalir asūtrayat yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ / [YogaS 1.2] iti | yogo bhavati duḥkhahā [6.17] iti yat prāg uktaṃ tad etad
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050819 (0.047):
yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 || / tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam || YS_1.3 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205835 (0.047):
atha yogānuśāsanam ||1.1|| / yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ ||1.2||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271552 (0.048):
yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 || / sarvaśabdāgrahaṇāt saṃprajñāto 'pi yoga ity ākhyāyate. cittaṃ hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17779259 (0.052):
uktam | tathā ca pātañjalaṃ sūtram yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2] / iti | iṣṭa prāpti lakṣaṇena phalena tam eva lakṣayati | yatra ca yasminn
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27088964 (0.052):
uktam | tathā ca pātañjalaṃ sūtram yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] / iti | iṣṭa-prāpti-lakṣaṇena phalena tam eva lakṣayati | yatra ca yasminn
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25552096 (0.061):
evaṃ yogo dhyānaṃ upāyopeyayorabhedavivakṣayā / / cittavṛttinirodho hi yogastasyopāyo dhyānaṃ pratyayaikānatā /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17787615 (0.064):
mano yasya tena vijñenāpi puṃsā citta vṛtti nirodha lakṣaṇo yogo duṣprāpaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27097324 (0.064):
mano yasya tena vijñenāpi puṃsā citta-vṛtti-nirodha-lakṣaṇo yogo duṣprāpaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17781863 (0.064):
etan mūlakam eva ca yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti sūtram |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27091569 (0.064):
etan-mūlakam eva ca yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] iti sūtram |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532785 (0.064):
YBh_1.2(6): dvividhaḥ..sa..yogaś..cittavṛttinirodha..iti.
tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam || YS_1.3 || / svarūpapratiṣṭhā tadānīṃ citiśaktir yathā kaivalye. vyutthānacitte tu sati
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532808 (0.011):
YS_1.3(7): tadā..draṣṭṛ6..svarūpa7..+avasthānam.. / YBh_1.3(7): svarūpapratiṣṭhā..tadānīm..citiśaktir..yathā..kaivalya7...
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050825 (0.029):
yogaś cittavṛttinirodhaḥ || YS_1.2 || / tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam || YS_1.3 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22282897 (0.033):
pratiprasave puruṣasyātyantiko guṇaviyogaḥ kaivalyaṃ tadā svarūpapratiṣṭhā / citiśaktir eva puruṣa iti. 3.50
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285799 (0.044):
puruṣārthaśūnyānāṃ guṇānāṃ pratiprasavaḥ kaivalyaṃ svarūpapratiṣṭhā / vā citiśaktir iti || YS_4.34 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532815 (0.046):
YBh_1.3(7): svarūpapratiṣṭhā..tadānīm..citiśaktir..yathā..kaivalya7... / YBh_1.3(7): vyutthānacitta7..tu..sati..tathāpi..bhavantī..na..tathā.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777648 (0.051):
nivṛttāyāṃ svarūpa pratiṣṭhaḥ puruṣaḥ śuddhaḥ kevalo mukta ity ucyate | / tad uktaṃ tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam [YogaS 1.3] iti | tadā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087354 (0.051):
kevalo mukta ity ucyate | / tad uktaṃ -- tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam [YogaS 1.3] iti | tadā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547958 (0.051):
puruṣārthaśūnyānām..guṇānām..pratiprasavaḥ..kaivalyam..svarūpapratiṣṭhā..vā..citiśaktir..iti.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21052182 (0.056):
puruṣārthaśūnyānāṃ guṇānāṃ pratiprasavaḥ kaivalyaṃ svarūpapratiṣṭhā vā / citiśaktir iti || YS_4.34 ||
tathāpi bhavantī na tathā. 1.3 / kathaṃ tarhi, darśitaviṣayatvāt ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532822 (0.038):
YBh_1.3(7): vyutthānacitta7..tu..sati..tathāpi..bhavantī..na..tathā. / YBh_1.4(7): katham..tarhi,..darśitaviṣayatvāt..
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25507256 (0.055):
yasminnasati brahmajijñāsā na bhavati sati tu bhavantī bhavatyevetyarthaḥ / tadāha ucyate nityānityavastuviveka ityādi /
vṛttisārūpyam itaratra || YS_1.4 || / vyutthāne yāś cittavṛttayas tadaviśiṣṭavṛttiḥ puruṣaḥ. tathā ca sūtram
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532828 (0.032):
YBh_1.4(7): katham..tarhi,..darśitaviṣayatvāt.. / YS_1.4(7): vṛttisārūpyam..itaratra....
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050828 (0.055):
tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam || YS_1.3 || / vṛttisārūpyam itaratra || YS_1.4 ||
ekam eva darśanaṃ khyātir eva darśanam iti. cittam ayaskāntamaṇikalpaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532849 (0.043):
YBh_1.4(8): / tathā..ca..sūtram..--..ekam..eva..darśanam..khyātir..eva..darśanam"..iti..."
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276394 (0.044):
dharmāḥ. tad etad dṛśyam ayaskāntamaṇikalpaṃ saṃnidhimātropakāri
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11253840 (0.060):
pramāṇatvamabhyupagamyate tena yacchāstramekameva darśanaṃ khyātireva / darśanamiti taddhīyate / vakṣyati cācāryaḥ ete pradīpakalpāḥ" (ISk 36)
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532858 (0.0):
cittam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatvena..svam..bhavati..puruṣasya..svāminaḥ...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276399 (0.0):
dharmāḥ. tad etad dṛśyam ayaskāntamaṇikalpaṃ saṃnidhimātropakāri
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538198 (0.005):
tad..etad..dṛsyam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatva3..svam..bhavati..puruṣasya..dṛśirūpasya..svāminah,..anubhavakarmaviṣayatām..āpannam..yataḥ...[upakāra]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276575 (0.058):
saṃnidhimātropakāriṇo 'yaskāntamaṇikalpāḥ pratyayam antareṇaikatamasya
cittavṛttibodhe puruṣasyānādiḥ saṃbandho hetuḥ. 1.4
tāḥ punar niroddhavyā bahutve sati cittasya ---
vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ || YS_1.5 || / kleśahetukāḥ karmāśayapracaye kṣetrībhūtāḥ kliṣṭāḥ. khyātiviṣayā
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050833 (0.038):
vṛttisārūpyam itaratra || YS_1.4 || / vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ || YS_1.5 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532880 (0.044):
YBh_1.5(9): tāḥ..punaḥ+..niroddhavyā..bahutva7..sati..cittasya.. / YS_1.5(9): vṛtti1P..pañcatayī1P..kliṣṭākliṣṭāḥ..: [ni-rudh]
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798693 (0.058):
prahhāsvaratvāc cittasya / / kathaṃ nākliṣṭā na śuddhā /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532905 (0.060):
YBh_1.5(10): kliṣṭapravāhapatitā..api+..akliṣṭāḥ. / YBh_1.5(10): kliṣṭacchidra7P+..api+....akliṣṭā..bhavanti...
guṇādhikāravirodhinyo 'kliṣṭāḥ. kliṣṭapravāhapatitā apy akliṣṭāḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532904 (0.040):
YBh_1.5(9): khyātiviṣayā..guṇādhikāravirodhin1PF..+..akliṣṭāḥ... / YBh_1.5(10): kliṣṭapravāhapatitā..api+..akliṣṭāḥ.
kliṣṭacchidreṣv apy akliṣṭā bhavanti. akliṣṭacchideṣu kliṣṭā iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532905 (0.060):
YBh_1.5(10): kliṣṭapravāhapatitā..api+..akliṣṭāḥ. / YBh_1.5(10): kliṣṭacchidra7P+..api+....akliṣṭā..bhavanti...
tathājātīyakāḥ saṃskārā vṛttibhir eva kriyante. saṃskāraiś ca vṛttaya iti.
evaṃ vṛttisaṃskāracakram aniśam āvartate. tad evaṃbhūtaṃ cittam
avasitādhikāram ātmakalpena vyavatiṣṭhate pralayaṃ vā gacchatīti. tāḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532935 (0.0):
tad..evambhūtam..cittam..avasitādhikāram..ātmakalpena..vyavatiṣṭhate..pralayam..vā..gacchatīti...[ava-so,..vyava-sthā]
kliṣṭāś cākliṣṭāś ca pañcadhā vṛttayaḥ. 1.5 / pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ || YS_1.6 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050841 (5.960):
vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ || YS_1.5 || / pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ || YS_1.6 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773174 (0.026):
ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS / 1.2] pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛtaya [YogaS 1.6] iti vṛttayaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272132 (0.028):
jāgratsamaye tv abhāvitasmartavyeti. sarvāḥ smṛtayaḥ / pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtīnām anubhavāt prabhavanti. sarvāś caitā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205853 (0.039):
vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭā akliṣṭāḥ [ ] ||1.5|| / pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtayaḥ ||1.6||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3270946 (0.045):
yogaśāstraprasiddhā manasaḥ pañcavṛttayaḥ parigṛhyante / 'pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ' (pāta. yoga. sū. 1.1.6) nāma /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532955 (0.045):
YBh_1.5(10): tāḥ..kliṣṭāś..ca..+..akliṣṭāś..ca..pañcadhā..vṛtti1P... / YS_1.6(10): pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛti1P.
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082880 (0.064):
citta-vṛtti-nirodhaḥ [YogaS 1.2] pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtaya
pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni || YS_1.7 || / indriyapraṇālikayā cittasya bāhyavastūparāgāt tadviṣayā
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050844 (0.0):
pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ || YS_1.6 || / pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni || YS_1.7 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532960 (0.011):
YS_1.6(10): pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛti1P. / YS_1.7(10): pratyakṣānumānāgamāḥ..pramāṇāni.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773193 (0.040):
pramāṇāni ṣaḍ iti vaidikāḥ | pratyakṣānumānāgamāḥ / pramāṇāni [YogaS 1.7] trīṇīti yogāḥ | antarbhāva bahir bhāvābhyāṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082900 (0.040):
vaidikāḥ | pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni [YogaS 1.7] trīṇīti yogāḥ |
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205855 (0.041):
pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtayaḥ ||1.6|| / pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni ||1.7||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532969 (0.048):
YBh_1.7(11): / indriyapraṇālikā3..cittasya..bāhyavastūparāgāt..tadviṣayā..sāmānyaviśeṣātmanaḥ..+..arthasya..viśeṣāvadhāraṇapradhānā..vṛttiḥ..pratyakṣam..pramāṇam...
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373793 (0.063):
candanādi, karṣādinā ghṛtādi, prasthādinā vā vrīhyādītyādivat | / pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni | prameyā vyaktāvyaktajñāḥ | pramātā ātmā |
sāmānyaviśeṣātmano 'rthasya viśeṣāvadhāraṇapradhānā vṛttiḥ pratyakṣaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532976 (0.0):
indriyapraṇālikā3..cittasya..bāhyavastūparāgāt..tadviṣayā..sāmānyaviśeṣātmanaḥ..+..arthasya..viśeṣāvadhāraṇapradhānā..vṛttiḥ..pratyakṣam..pramāṇam...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271837 (0.053):
saṃbandho yas tadviṣayā sāmānyāvadhāraṇapradhānā vṛttir anumānam. yathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533008 (0.054):
anumeyasya..tulyajātīya7P..anuvṛtta1..bhinnajātīya5P..vyāvṛttaḥ..sambandha1..yas..tadviṣayā..sāmānyāvadhāraṇapradhānā..vṛttir..anumānam...[anu-vṛt,..vyā-vṛt]
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8529299 (0.058):
viśeṣaviṣayatvāt sāmānyavākyasya / viśeṣaparyavasāyitvenopasaṃhāratvopapādanaṃ somanāthakṛtaṃ --------
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14617363 (0.061):
bhinnābhinnād rūpād viśeṣasāmānyātmano[164.11]r ity atra viśeṣaśabdena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 497397 (0.062):
tataśca sāmānyaviśeṣaviṣayatvānna virodhaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2100523 (0.064):
katham / / viśeṣasāmānyatayā viśeṣasāmānyaviṣayatayā /
pramāṇam. phalam aviśiṣṭaḥ pauruṣeyaś cittavṛttibodhaḥ. pratisaṃvedī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532983 (0.014):
YBh_1.7(11): phalam..aviśiṣṭaḥ..pauruṣeyaś..cittavṛttibodhaḥ...[vi-śiṣ]
puruṣa ity upariṣṭād upapādayiṣyāmaḥ. / anumeyasya tulyajātīyeṣv anuvṛtto bhinnajātīyebhyo vyāvṛttaḥ
saṃbandho yas tadviṣayā sāmānyāvadhāraṇapradhānā vṛttir anumānam. yathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533009 (5.960):
anumeyasya..tulyajātīya7P..anuvṛtta1..bhinnajātīya5P..vyāvṛttaḥ..sambandha1..yas..tadviṣayā..sāmānyāvadhāraṇapradhānā..vṛttir..anumānam...[anu-vṛt,..vyā-vṛt]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271810 (0.053):
sāmānyaviśeṣātmano 'rthasya viśeṣāvadhāraṇapradhānā vṛttiḥ pratyakṣaṃ
deśāntaraprāpter gatimac candratārakaṃ caitravat, vindhyaś cāprāptir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533020 (0.017):
yathā..deśāntaraprāpti5..gatimat+..candratārakam..caitravat,..vindhyaś..ca..+..aprāptir..agatiḥ...
agatiḥ. āptena dṛṣṭo 'numito vārthaḥ paratra svabodhasaṃkrāntaye
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1669188 (0.0):
āptebhyo yā śrutiparamparayā śrutirāgatā āptavacanam, tairdṛṣṭo 'numito / vārthaḥ, paratra svabodhasadṛśabodhāntarotpattaye śabdenopadiśyate /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533031 (0.0):
āpta3..dṛṣṭaḥ..+..anumitaḥ+..vā..+..arthaḥ..paratra..svabodhasaṃkrānti4..śabda3..+..upadiśyate,..śabdāt..tadarthaviṣayā..vṛttiḥ..śrotṛ6..āgamaḥ...
śabdenopadiśyate, śabdāt tadarthaviṣayā vṛttiḥ śrotur āgamaḥ.
yasyāśraddheyārtho vaktā na dṛṣṭānumitārthaḥ sa āgamaḥ plavate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533049 (0.001):
yasya..+..aśraddheyārthaḥ..vaktṛ1..na..dṛṣṭānumitārthaḥ..sa..āgamaḥ..plavate...[śrad-dhā,..plu]
mūlavaktari tu dṛṣṭānumitārthe nirviplavaḥ syāt. 1.7
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533061 (0.044):
mūlavaktṛ7..tu..dṛṣṭānumitārtha7..nirviplavaḥ..syāt...[vi-plu..]
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5015134 (0.060):
gomithunam{*5/200*} iti. na ca, etad dṛṣṭārthe saty ānamane 'dṛṣṭārthaṃ
viparyayo mithyājñānam atadrūpapratiṣṭham || YS_1.8 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050851 (0.0):
pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni || YS_1.7 || / viparyayo mithyājñānam atadrūpapratiṣṭham || YS_1.8 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205860 (0.038):
viparyayo mithyā-jñānam atad-rūpa-pratiṣṭham ||1.8||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533070 (0.047):
YS_1.8(12): viparyaya1..mithyājñānam..atadrūpapratiṣṭham...
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23605879 (0.051):
pañcavṛttir manovad vyapadiśyate | BBs_2,4.12 | / 'viparyayo mithyājñānamatadrūpapratiṣṭham'yathā marumarīcikādiṣu
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24779458 (0.056):
nirodhaparatvātprakaraṇasya na vṛttisvarūpe tātparyaṃ viparyayavat / / nahyatadrūpapratiṣṭhaṃ mithyājñānaṃ kiñcidasti,
sa kasmān na pramāṇam. yataḥ pramāṇena bādhyate. bhūtārthaviṣayatvāt
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533079 (0.030):
YS_1.8(12): viparyaya1..mithyājñānam..atadrūpapratiṣṭham... / YBh_1.8(13): sa..kasmād..na..pramāṇam...
pramāṇasya. tatra pramāṇena bādhanam apramāṇasya dṛṣṭam. tadyathā / dvicandradarśanaṃ sadviṣayeṇaikacandradarśanena bādhyata iti. seyaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533094 (0.028):
YBh_1.8(13): tatra..pramāṇa3..bādhanam..apramāṇasya..dṛṣṭam... / YBh_1..8(13): / tadyathā..--..dvicandradarśanam..sadviṣaya3..+..ekacandradarśana3..bādhyata..iti...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533086 (0.047):
YBh_1.8(13): bhūtārthaviṣayatvāt..pramāṇasya... / YBh_1.8(13): tatra..pramāṇa3..bādhanam..apramāṇasya..dṛṣṭam...
pañcaparvā bhavaty avidyā. avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśā iti. eta
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533110 (0.0):
sā..+..iyam..pañcaparvan1..[parva1F?]..bhavaty..avidyā,..avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśā..iti...
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675360 (5.960):
kleśā ucyante / 'avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ'; iti /
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051157 (5.960):
samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaś ca || YS_2.2 || / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206142 (5.960):
samādhi-bhāvanārthaḥ kleśa-tanūkaraṇārthaś ca ||2.2|| / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ [ ] ||2.3||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536479 (5.960):
YS_2.3(59): avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśāḥ....
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274785 (5.960):
atha ke kleśāḥ kiyanto veti --- / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769991 (0.015):
catur avasthatvāt | tathā hi avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśāḥ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736057 (0.015):
catur-avasthatvāt | tathā hi - avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641039 (0.016):
sā ca pañcadhā avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśajanakatvāt kleśā iti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346301 (0.030):
tatrāvidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981348 (0.030):
avidyāsmitārāga dveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ viimohas taiḥ vaicitryaṃ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322961 (0.030):
kṣetrajña iti | / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767560 (0.030):
bādhitānuvṛttirūpo 'haṃpratyaya ityatrāpyāha tathe ti / / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ / kleśagrahaṇaṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674826 (0.031):
dyāsmitārāgadveṣābhiniveśādayaḥ kleśāḥ , dharmādharmādirūpāṇi karmāṇi ,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17814580 (0.040):
svasattā sphūrtibhyāṃ dṛḍhīkṛtya tasyāḥ prakṛter māyāyā vaśād / avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśa kāraṇāvaraṇa vikṣepātmaka śakti prabhāvāj
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18457503 (0.040):
svasattā-sphūrtibhyāṃ dṛḍhīkṛtya tasyāḥ prakṛter māyāyā vaśād / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśa-kāraṇāvaraṇa-vikṣepātmaka-śakti-prabhāvāj
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851470 (0.050):
avidyā pañcavidhā tathāhi avidyā 'smitārāgadveṣābhiniveśā
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496933 (0.061):
anātmasvātmakhyātiravidyā sā ca vidyāvirodhinī pañcaparvā bhavati tāni ca / parvāṇi avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśākhyāni /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773217 (0.061):
mithyā jñānam tasya pañca bhedā avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśaḥ [YogaS / 2.3] ta eva ca kleśāḥ | śabda jñānānupātī vastu śūnyo vikalpaḥ [YogaS 1.9]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082925 (0.061):
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśaḥ [YogaS 2.3] ta eva ca kleśāḥ |
eva svasaṃjñābhis tamo moho mahāmohas tāmisro 'ndhatāmisra iti. ete
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824730 (0.015):
viparyayajñānasandeharūpā ca / tad uktaṃ tamo moho mahāmohas tāmisro
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945653 (0.016):
āha kā sā pañcaparvāvidyeti | / ucyate | / tamo moho mahāmohastāmisro 'ndhatāmisraśceti |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11282694 (0.023):
pañca viparyayabhedā bhavanti / tamo moho mahāmohastāmisro 'ndhatāmisra iti / tatrāśreyasi
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416562 (0.023):
pañca parvāṇi / 12,308.191d@029B_0118 tamo moho mahāmohas tāmisro 'ndhatāmisra iti | tama
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382668 (0.023):
viparyayasya ca tamo moho mahāmohas tāmisro 'ndhatāmisra iti pañca bhedāḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675350 (0.023):
'pañca viparyayabhedāḥ'; ityādi / ajñānākhyasya sargasya bhedāḥ pañca- / tamo moho mahāmohastāmisro 'ndhatāmisraśceti / ata eva sāṃkhyapravacane
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181034 (0.025):
pañca viparyayabhedāste yathā tamo moho mahāmohastāmisro 'ndhatāmisra
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063632 (0.029):
pañcaparvāvidyā || Tats_12 || / tamo moho mahāmohastāmisraścāndhatāmisraḥ //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346325 (0.037):
eta eva pañca kleśāstantrāntare tamo moho mahāmohāḥ tāmisro 'ndhatāmisra
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282129 (0.038):
dvijāś ca buddhipūrvaṃ tu % brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ // LiP_1,5.1 // / tamo moho mahāmohas $ tāmisraścāndhasaṃjñitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176162 (0.038):
dvijāś ca buddhipūrvaṃ tu brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ // LiP_1,5.1 // / tamo moho mahāmohas tāmisraścāndhasaṃjñitaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468729 (0.039):
pradhānasamakāle ca prādurbhūtastamo mayaḥ / / tamo moho mahāmohastāmisro hyandhasaṃjñitaḥ // BndP_1,5.31 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5093216 (0.039):
tamo moho mahāmohas tāmisro hy andhasaṃjñitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328357 (0.041):
buddhyāś ca samakāle vai $ prādurbhūtas tamomayaḥ & / tamomoho mahāmohas % tāmisraścāndhasaṃjñitaḥ // LiP_1,70.140 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222123 (0.041):
buddhyāś ca samakāle vai prādurbhūtas tamomayaḥ / / tamomoho mahāmohas tāmisraścāndhasaṃjñitaḥ // LiP_1,70.140 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932796 (0.041):
abuddhipūrvakaṃ tasya % prādurbhūtaṃ tamas tadā // NsP_3.15 // / tamo moho mahāmohas $ tāmisro hy andhasaṃjñitaḥ &
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641105 (0.042):
tamo moho mahāmohastāmisro 'ndhatāmiśraśceti / tattannāmakanarakapradatvāttattannāmakāḥ |
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997783 (0.050):
abuddhipūrvakaṃ tasya prādurbhūtaṃ tamas tadā // NsP_3.15 // / tamo moho mahāmohas tāmisro hy andhasaṃjñitaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25381323 (0.050):
tamomoho mahāmohastāmisraścāndhasaṃjñitaḥ // ŚivP_7.1,12.2ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23386556 (0.050):
tamo moho mahāmohas $ tāmisro hy andhasaṃjñitaḥ &
cittamalaprasaṅgenābhidhāsyante. 1.8 / śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ || YS_1.9 ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3270979 (0.0):
FN: pramāṇaṃ pramitiḥ, viparyayo bhramaḥ, śabdajñānānupātī vastuśūnyo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773225 (0.0):
2.3] ta eva ca kleśāḥ | śabda jñānānupātī vastu śūnyo vikalpaḥ [YogaS 1.9]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082933 (0.0):
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśaḥ [YogaS 2.3] ta eva ca kleśāḥ | / śabda-jñānānupātī vastu-śūnyo vikalpaḥ [YogaS 1.9] pramā-bhrama-vilakṣaṇo
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050858 (0.0):
viparyayo mithyājñānam atadrūpapratiṣṭham || YS_1.8 || / śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ || YS_1.9 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533137 (0.0):
YS_1.9(13): śabdajñānānupātī..vastuśūnyo..vikalpaḥ...[anupāta]
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23580166 (0.020):
yathāhurvikalpavidaḥ 'śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ'iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23605900 (0.020):
ataḥ so 'pi saṃgṛhītaḥ / / 'śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ' /
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205867 (0.024):
viparyayo mithyā-jñānam atad-rūpa-pratiṣṭham ||1.8|| / śabda-jñānānupātī vastu-śūnyo vikalpāḥ ||1.9||
sa na pramāṇopārohī. na viparyayopārohī ca. vastuśūnyatve 'pi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20958859 (0.051):
samabalapramāṇavirodhaśceti ṭīkākārīyā / tayoriti// bādhapratipakṣayorityarthaḥ/ pramāṇalakṣaṇavākye āha
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2328035 (0.053):
uddyotakaragavīnāmatijaratīnāṃ samuddharaṇāt // / NyS_1,1.1: / pramāṇaprameyasaṃśayaprayojanadṛṣṭāntasiddhāntāvayavatarkanirṇayavādajalpavitaṇḍāhetvābhāsacchulajātinigrahasthānānāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21180438 (0.054):
nanu saṃśayasya grāhyasaṃśayaparyavannatayā 6 pramāṇāparipanthitvātkathaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7139304 (0.054):
liṅgatveneṣṭatvāt / / liṅgaviparyayasaṃśayābhyāṃ ca tallaiḍgikasaṃśayaviparyayayoḥ sulabhatvāt /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26494722 (0.056):
upalabdhihetutvāt pramāṇaprameyavyvasthāṃ labhate/ seyaṃ pratyakṣādibhir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17771866 (0.057):
anuṣajyate | atyanta nimīlane hi nidrākhyā layātmikā vṛttir ekā bhavet | / prasāreṇa tu pramāṇa viparyaya viveka vikalpa smṛtayaś catasro
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9737930 (0.057):
anuṣajyate | atyanta-nimīlane hi nidrākhyā layātmikā vṛttir ekā bhavet | / prasāreṇa tu pramāṇa-viparyaya-viveka-vikalpa-smṛtayaś catasro
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20934779 (0.057):
saṃdeheti// saṃśayaviparyayapramābhyaḥ vijātīyamityarthaḥ/ uktatvāditi//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936122 (0.057):
nanvastu bhavaduktarītyā tarkasyopayoge sati pramāṇatvam/ na tvevam/ kiṃ / tvanyathaivopayogaḥ/ tatra ca tarkasyāprāmāṇyepi na doṣa
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18473446 (0.063):
paryālocitakāritāsya hīyate. śrotṛsaṃskārādhāyakaṃ ced uccārayaty, anyathā / viparyaya iti. etat tu pramāṇalakṣaṇavākyaṃ
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 410391 (0.063):
anāśritādimavirodhabodhopāyayora-(8)-pi karaṇākaraṇayoḥ / prasaṅgaviparyayākhya makṣatapramāṇalakṣaṇamākhyāti,
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28773564 (0.064):
tasmāt tatsmaraṇeṣveva 1167saṃhateṣu pramāṇatā // / [ bṛhaṭṭīkā ] iti /"
śabdajñānamāhātmyanibandhano vyavahāro dṛśyate. tad yathā caitanyaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533152 (0.011):
vastuśūnyatva7..api..śabdajñānamāhātmyanibandhana1..vyavahāraḥ..dṛśyate...[dṛś]
puruṣasya svarūpam iti. yadā citir eva puruṣas tadā kim atra kena
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24770252 (0.037):
tatrabhavān patañjaliḥ yadā citireva puruṣaḥ kimatra kena vyapadiśyata ""
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24239440 (0.058):
manto 'nityā vā sukhādayaḥ tasmādacetanāḥ | caitanyaṃ tu puruṣasya / svarūpam | atra cotpattimattvamanityatvaṃ vā paryāyeṇa hetuḥ na yugapat |
vyapadiśyate. / bhavati ca vyapadeśe vṛttiḥ. yathā caitrasya gaur iti. tathā
pratiṣiddhavastudharmo niṣkriyaḥ puruṣaḥ, tiṣṭhati bāṇaḥ sthāsyati sthita
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533186 (0.019):
tathā..pratiṣiddhavastudharma1..niṣkriyaḥ..puruṣah,..tiṣṭhati..bāṇaḥ..sthāsyati..sthita..iti...[prati-sidh]
iti. gatinivṛttau dhātvarthamātraṃ gamyate. tathānutpattidharmā puruṣa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533194 (0.026):
YBh_1.9(14): gatinivṛtti7..dhātu-arthamātram..gamyate...[gam]....
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533202 (0.039):
YBh_1.9(14): / tathā..anutpattidharmā..puruṣa..iti,..utpattidharmasya..+..abhāvamātram..avagamyate..na..puruṣānvayī..dharmaḥ...[ava-gam,..anvaya]
iti, utpattidharmasyābhāvamātram avagamyate na puruṣānvayī dharmaḥ. tasmād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533208 (0.0):
YBh_1.9(14): / tathā..anutpattidharmā..puruṣa..iti,..utpattidharmasya..+..abhāvamātram..avagamyate..na..puruṣānvayī..dharmaḥ...[ava-gam,..anvaya]
vikalpitaḥ sa dharmas tena cāsti vyavahāra iti. 1.9 / abhāvapratyayālambanā vṛttir nidrā || YS_1.10 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050863 (0.0):
śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ || YS_1.9 || / abhāvapratyayālambanā vṛttir nidrā || YS_1.10 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773243 (0.030):
catanyam ity ādiḥ | abhāva pratyayālambanā vṛttir nidrā [YogaS 1.10] na tu
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082951 (0.030):
'sad-artha-vyavahāraḥ śaśa-viṣāṇam asat-puruṣasya catanyam ity ādiḥ | / abhāva-pratyayālambanā vṛttir nidrā [YogaS 1.10] na tu
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23605943 (0.039):
caitanyasya puruṣādatyantābhedāt / / yadyapi cātrābhāvapratyayālambanā vṛttirneṣyate tathāpi
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25519225 (0.047):
yathāhuḥ abhāvapratyayālambanā vṛttirnidrā iti /
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205872 (0.047):
śabda-jñānānupātī vastu-śūnyo vikalpāḥ ||1.9|| / abhāva-pratyayālambanā vṛttir nidrā ||1.10||
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24779444 (0.049):
pāramarṣaṃ sūtram abhāvapratyayālambanā vṛttirnidrā " iti /"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533228 (0.052):
YS_1.10(15): abhāvapratyayālambanā..vṛttir..nidrā... / YBh_1.10(15): sā..ca..samprabodha7..pratyavamarśāt..pratyayaviśeṣaḥ...
sā ca saṃprabodhe pratyavamarśāt pratyayaviśeṣaḥ. katham, sukham aham
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533232 (0.013):
YS_1.10(15): abhāvapratyayālambanā..vṛttir..nidrā... / YBh_1.10(15): sā..ca..samprabodha7..pratyavamarśāt..pratyayaviśeṣaḥ...
asvāpsam. prasannaṃ me manaḥ. prajñāṃ me viśāradīkaroti. duḥkham aham
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533244 (0.054):
YBh_1.10(15): prasannam..me..manas+..prajñām..me..viśāradīkaroti...
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603176 (0.064):
270.026. rājanna me duḥkhamalo 'sti kaścittīvrāpalāre 'pi na manyutāpaḥ/ / 270.028. manaḥ prasannam yadi me jananyām yenoddhṛte me nayane svayaṃ hi/
asvāpsam. styānaṃ me mano bhramaty anavasthitam gāḍhaṃ mūḍho 'ham
asvāpsam. gurūṇi me gātrāṇi. klāntaṃ me cittam. alasaṃ muṣitam iva
tiṣṭhatīti. sa khalv ayaṃ prabuddhasya pratyavamarśo na syād asati
pratyayānubhave tadāśritāḥ smṛtayś ca tadviṣayā na syuḥ. tasmāt
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533296 (0.019):
sa..khalu+..ayam..prabuddhasya..pratyavamarśa1..na..syād..asati..pratyayānubhava7..tadāśritāḥ..smṛti1P..ca..tadviṣayā..na..syuḥ...[pra-budh,..ā-śri]
pratyayaviśeṣo nidrā. sā ca samādhāv itarapratyayavan niroddhavyeti. 1.10
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533307 (0.025):
sā..ca..samādhi7..itarapratyayavad..niroddhavyā..+..iti...[ni-rudh]
anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ || YS_1.11 || / kiṃ pratyayasya cittaṃ smaraty āhosvid viṣayasyeti. grāhyoparaktaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533321 (0.013):
sā..ca..samādhi7..itarapratyayavad..niroddhavyā..+..iti...[ni-rudh] / YS_1.11(16): anubhūtaviṣayāsampramoṣaḥ..smṛtiḥ...[anu-bhū]
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050868 (0.039):
abhāvapratyayālambanā vṛttir nidrā || YS_1.10 || / anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ || YS_1.11 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773255 (0.054):
jñānādy abhāva mātram ity arthaḥ | anubhūta viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ / [YogaS 1.11] pūrvānubhava saṃskārajaṃ jñānam ity arthaḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082963 (0.054):
jñānādy-abhāva-mātram ity arthaḥ | anubhūta-viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ / [YogaS 1.11] pūrvānubhava-saṃskārajaṃ jñānam ity arthaḥ |
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23768771 (0.057):
ityuktvā asyottarārdhavivaraṇepyuktam--- anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ / smṛtiḥ; yathā---sa ghaṭa ati /"
pratyayo grāhyagrahaṇobhayākāranirbhāsas tajjātīyakaṃ saṃskāram ārabhate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533334 (0.039):
YBh_1.11(16): / grāhya-uparaktaḥ..pratyaya1..grāhyagrahaṇa-ubhayākāranirbhāsas..tajjātīyakam..saṃskāram..ārabhate...[ā-rabh]
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9563076 (0.060):
tataśca nīlādicitrākāranirbhāsatayā grāhyagrāhakākāranirbhāsatayā / naikasvabhāvā (Bhk 180) amī yuktāḥ / na caikasyānekarūpatā yuktimatī,
sa saṃskāraḥ svavyañjakāñjanas tadākārām eva grāhyagrahaṇobhayātmikāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533342 (0.063):
sa..saṃskāraḥ..svavyañjakāñjanas..tadākārām..eva..grāhyagrahaṇa-ubhayātmikām..smṛtim..janayati...[jan]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533350 (0.063):
sa..saṃskāraḥ..svavyañjakāñjanas..tadākārām..eva..grāhyagrahaṇa-ubhayātmikām..smṛtim..janayati...[jan]
smṛtiṃ janayati. / tatra grahaṇākārapūrvā buddhiḥ. grāhyākārapūrvā smṛtiḥ. sā ca dvayī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533364 (0.047):
YBh_1.11(16): tatra..grahaṇākārapūrvā..buddhiḥ. / YBh_1.11(16): grāhyākārapūrvā..smṛtiḥ.
--- bhāvitasmartavyā cābhāvitasmartavyā ca. svapne bhāvitasmartavyā.
jāgratsamaye tv abhāvitasmartavyeti. sarvāḥ smṛtayaḥ
pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtīnām anubhavāt prabhavanti. sarvāś caitā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271787 (0.028):
kliṣṭāś cākliṣṭāś ca pañcadhā vṛttayaḥ. 1.5 / pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ || YS_1.6 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205852 (0.032):
vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭā akliṣṭāḥ [ ] ||1.5|| / pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtayaḥ ||1.6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773173 (0.041):
ca yogī ca bhavatīty arthaḥ | tathā hi yogaś citta vṛtti nirodhaḥ [YogaS / 1.2] pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛtaya [YogaS 1.6] iti vṛttayaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3270946 (0.043):
yogaśāstraprasiddhā manasaḥ pañcavṛttayaḥ parigṛhyante / 'pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ' (pāta. yoga. sū. 1.1.6) nāma /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533391 (0.048):
sarvāḥ..smṛti1P..pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtīnām..anubhavāt..prabhavanti...[pra-bhū]
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050838 (0.050):
vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ || YS_1.5 || / pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ || YS_1.6 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786707 (0.051):
tāsāṃ prāg uktānāṃ pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛti rūpeṇa
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096414 (0.051):
tāsāṃ prāg-uktānāṃ pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛti-rūpeṇa
vṛttayaḥ sukhaduḥkhamohātmikāḥ. sukhaduḥkhamohāś ca kleśeṣu vyākhyeyāḥ.
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24772896 (0.044):
bhūtānāṃ pañcānāṃ mahābhūtānām / avyakte ti / sukhaduḥkhamohātmatvaṃ / sukhādisvarūpatvam, sukhādijanakatvarūpaṃ vā / tena
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24773215 (0.049):
athādhiṣṭhānādityaṃśaṃ vivṛṇoti tathā dehādaya iti / / sukhaduḥkhamohātmakatayā sukhādyātmakasattvādisaṅghātarūpatayā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3225093 (0.061):
sukhaduḥkhamohātmatayānvīyamānāḥ sukhaduḥkhamohātmakasāmānyapūrvikā
sukhānuśayī rāgaḥ. duḥkhānuśayī dveṣaḥ. mohaḥ punar avidyeti. etāḥ sarvā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206173 (0.0):
dṛg-darśana-śaktyor ekātmatevāsmitā ||2.6|| / sukhānuśayī [ ] rāgaḥ ||2.7|| duḥkhānuśayī [ ] dveṣaḥ ||2.8||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275253 (0.028):
tṛṣṇā lobhaḥ sa rāga iti. 2.7 / duḥkhānuśayī dveṣaḥ || YS_2.8 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051191 (0.038):
sukhānuśayī rāgaḥ || YS_2.7 || / duḥkhānuśayī dveṣaḥ || YS_2.8 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533425 (0.062):
YBh_1.11(17): duhkhānuśayī..dveṣaḥ...[anuśaya] / YBh_1.11(17): mohaḥ..punar..avidyā..+..iti.
vṛttayo niroddhavyāḥ. āsāṃ nirodhe saṃprajñāto vā samādhir bhavaty
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271542 (0.063):
nivedayiṣyāmaḥ. sarvavṛttinirodhe tv asaṃprajñātaḥ samādhiḥ. 1.1
asaṃprajñāto veti. 1.11 / athāsāṃ nirodhe ka upāya iti --- / abhyāsavairāgyābhyāṃ tannirodhaḥ || YS_1.12 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533451 (0.016):
YBh_1.12(17): atha..+..āsām..nirodha7..ka..upāya..iti,.... / YS_1.12(17): abhyāsavairāgyābhyām..tannirodhaḥ....
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050873 (0.039):
anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ || YS_1.11 || / abhyāsavairāgyābhyāṃ tannirodhaḥ || YS_1.12 ||
cittanadī nāmobhayatovāhinī vahati kalyāṇāya vahati pāpāya ca. yā tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786745 (0.0):
citta nadī nāmobhayato vāhinī vahati kalyāṇāya
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096452 (0.0):
citta-nadī nāmobhayato-vāhinī vahati kalyāṇāya vahati pāpāya ca | tatra yā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533459 (0.024):
YS_1.12(17): abhyāsavairāgyābhyām..tannirodhaḥ.... / YBh_1.12(17): / cittanadī..nāma..+..ubhayatovāhinī..vahati..kalyāṇāya..vahati..pāpāya..ca...
kaivalyaprāgbhārā vivekaviṣayanimnā sā kalyāṇavahā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533467 (0.0):
YBh_1.12(17): / yā..tu..kaivalyaprāgbhārā..vivekaviṣayanimnā..sā..kalyāṇavahā.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786752 (0.058):
vahati pāpāya ca | tatra yā kaivalya prāg bhārā viveka nimnā sā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096459 (0.058):
citta-nadī nāmobhayato-vāhinī vahati kalyāṇāya vahati pāpāya ca | tatra yā / kaivalya-prāg-bhārā viveka-nimnā sā kalyāṇa-vahā | yā tv aviveka-nimnā
saṃsāraprāgbhārāvivekaviṣayaniṃnā pāpavahā. tatra vairāgyeṇa viṣayasrotaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786765 (0.0):
kalyāṇa vahā | yā tv aviveka nimnā saṃsāra prāg bhārā sā pāpa vahā | tatra / vairāgyeṇa viṣaya srotaḥ khilīkriyate | viveka darśanābhyāsena ca
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096472 (0.0):
saṃsāra-prāg-bhārā sā pāpa-vahā | tatra vairāgyeṇa viṣaya-srotaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533471 (0.049):
yā..tu..kaivalyaprāgbhārā..vivekaviṣayanimnā..sā..kalyāṇavahā.
khilīkriyate. vivekadarśanābhyāsena vivekasrota udghāṭyata ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786771 (0.0):
kalyāṇa vahā | yā tv aviveka nimnā saṃsāra prāg bhārā sā pāpa vahā | tatra / vairāgyeṇa viṣaya srotaḥ khilīkriyate | viveka darśanābhyāsena ca
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096478 (0.0):
saṃsāra-prāg-bhārā sā pāpa-vahā | tatra vairāgyeṇa viṣaya-srotaḥ / khilīkriyate | viveka-darśanābhyāsena ca kalyāṇa-srota udghāṭyate ity
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533490 (0.031):
vivekadarśanābhyāsa3..vivekasrotas1..udghāṭyata..iti+..ubhayādhīnaś..cittavṛttinirodhaḥ...[ut-han]..
ubhayādhīnaś cittavṛttinirodhaḥ. 1.12 / tatra sthitau yatno 'bhyāsaḥ || YS_1.13 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786775 (0.0):
kalyāṇa srota udghāṭyate ity ubhayādhīnaś citta vṛtti nirodha iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096482 (0.0):
khilīkriyate | viveka-darśanābhyāsena ca kalyāṇa-srota udghāṭyate ity / ubhayādhīnaś citta-vṛtti-nirodha iti | prāg-bhāra-nimna-pade tadā
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050878 (0.019):
abhyāsavairāgyābhyāṃ tannirodhaḥ || YS_1.12 || / tatra sthitau yatno 'bhyāsaḥ || YS_1.13 ||
cittasyāvṛttikasya praśāntavāhitā sthitiḥ. tadarthaḥ prayatno vīryam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541427 (0.048):
tadā..saṃskāraśeṣam..cittam..iti..nirodhasamādhi7..vyākhyātam. / YS_3.10(123): tasya..praśāntavāhitā..saṃskārāt.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533509 (0.049):
YS_1.13(17): tatra..sthiti7..yatnaḥ..+..abhyāsaḥ... / YBh_1.13(17): / cittasya..+..avṛttikasya..praśāntavāhitā..sthitiḥ...[pra-śam]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541440 (0.049):
nirodhasaṃskārābhyāsapāṭavāpekṣā..praśāntavāhitā..cittasya..bhavati. / YBh_3.10(123):
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279419 (0.056):
nirodhasaṃskārābhyāsapāṭavāpekṣā praśāntavāhitā cittasya bhavati. / tatsaṃskāramāndye vyutthānadharmiṇā saṃskāreṇa nirodhadharmasaṃskāro
utsāhaḥ. tat saṃpipādayiṣayā tat sādhanānuṣṭhānam abhyāsaḥ. 1.13 / sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ || YS_1.14 ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853568 (0.0):
'sa tu dīrdhakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ'iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786892 (0.0):
nirotsyāmīty evaṃ vidhaḥ | sa āvartyamāno 'bhyāsa ucyate | sa tu / dīrgha kāla nairantarya satkārāsevito dṛḍha bhūmiḥ [YogaS 1.14] anirvedena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807407 (0.0):
nairantaryaṃ nityaśa iti dīrgha kālatvaṃ smaraṇasyoktam | tena sa tu / dīrgha kāla nairantarya satkārāsevito dṛḍha bhūmiḥ (Ys 1.14) iti
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096599 (0.0):
nirotsyāmīty evaṃ vidhaḥ | sa āvartyamāno 'bhyāsa ucyate | sa tu / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmiḥ [YogaS 1.14] anirvedena
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13100145 (0.0):
nairantaryaṃ nityaśa iti dīrgha-kālatvaṃ smaraṇasyoktam | tena sa tu / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmiḥ (Ys 1.14) iti
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26195460 (0.0):
yadāhuḥ sa tu dīrghakālanairantaryasatkārasevito
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050887 (0.0):
sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ || YS_1.14 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205892 (0.0):
tatra sthitau yatno '-bhyāsaḥ ||1.13|| sa [?] tu [?] [ ] / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito [ ]dṛḍha-bhūmiḥ ||1.14||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533536 (0.0):
sa..tu..dīrghakālanairantaryasatkārāsevita1..dṛḍhabhūmiḥ...[nirantara]
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504953 (0.017):
yathāhuḥ 'sa tu dīrdhakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ' iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853553 (0.039):
FN: 1 sa vṛttivirodhābhyāsaḥ dīrghakālādyāsevito / dṛḍhabhūmiḥ vyutthānasaṃskāreṇānabhibhūtaviṣaya ityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4091550 (0.048):
na caitānyanāvṛttāni satkāradīrghakālanairantaryeṇa sākṣātkāravate
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533521 (0.061):
YBh_1.13(18): tadarthaḥ..prayatna1..vīryam..utsāhaḥ. / YBh_1.13(18): / tat..sampipādayiṣā3..tat..sādhanānuṣṭhānam..abhyāsaḥ...[sam-pad]
dīrghakālāsevito nirantarāsevitaḥ satkārāsevitaḥ. tapasā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786890 (0.038):
nirotsyāmīty evaṃ vidhaḥ | sa āvartyamāno 'bhyāsa ucyate | sa tu / dīrgha kāla nairantarya satkārāsevito dṛḍha bhūmiḥ [YogaS 1.14] anirvedena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807404 (0.038):
nairantaryaṃ nityaśa iti dīrgha kālatvaṃ smaraṇasyoktam | tena sa tu / dīrgha kāla nairantarya satkārāsevito dṛḍha bhūmiḥ (Ys 1.14) iti
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096597 (0.038):
nirotsyāmīty evaṃ vidhaḥ | sa āvartyamāno 'bhyāsa ucyate | sa tu / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmiḥ [YogaS 1.14] anirvedena
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13100142 (0.038):
nairantaryaṃ nityaśa iti dīrgha-kālatvaṃ smaraṇasyoktam | tena sa tu / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmiḥ (Ys 1.14) iti
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050884 (0.038):
sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ || YS_1.14 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205890 (0.038):
tatra sthitau yatno '-bhyāsaḥ ||1.13|| sa [?] tu [?] [ ] / dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito [ ]dṛḍha-bhūmiḥ ||1.14||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853553 (0.039):
FN: 1 sa vṛttivirodhābhyāsaḥ dīrghakālādyāsevito / dṛḍhabhūmiḥ vyutthānasaṃskāreṇānabhibhūtaviṣaya ityarthaḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533536 (0.053):
sa..tu..dīrghakālanairantaryasatkārāsevita1..dṛḍhabhūmiḥ...[nirantara]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533543 (0.058):
YBh_1.14(18): dīrghakālāsevita1..nirantarāsevitaḥ..satkārāsevitaḥ. / YBh_1.14(18): / tapasā..brahmacarya3..vidyā3..śraddhā3..ca..sampāditaḥ..satkāravān..dṛḍhabhūmir..bhavati...[sam-pad]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853565 (0.061):
'sa tu dīrdhakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ'iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504951 (0.061):
yathāhuḥ 'sa tu dīrdhakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ' iti /
brahmacaryeṇa vidyayā śraddhayā ca saṃpāditaḥ satkāravān dṛḍhabhūmir
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15576691 (0.049):
tam ṛco manuṣyalokam upanayante | / sa tatra tapasā brahmacaryeṇa śraddhayā sampanno mahimānam anubhavati ||
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15572349 (0.062):
athottareṇa tapasā brahmacaryeṇa śraddhayā vidyayātmānam anviṣyādityam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533551 (0.064):
tapasā..brahmacarya3..vidyā3..śraddhā3..ca..sampāditaḥ..satkāravān..dṛḍhabhūmir..bhavati...[sam-pad]
bhavati. vyutthānasaṃskāreṇa drāg ity evānabhibhūtaviṣaya ity arthaḥ. 1.14
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533559 (0.041):
vyutthānasaṃskāra3..drāk+..iti+..eva..+..anabhibhūtaviṣaya..ity..arthaḥ.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853559 (0.062):
dṛḍhabhūmiḥ vyutthānasaṃskāreṇānabhibhūtaviṣaya ityarthaḥ / / 'sa tu dīrdhakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ'iti /
dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam || YS_1.15 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050895 (0.0):
sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ || YS_1.14 || / dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam || YS_1.15 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786978 (0.016):
caturtham evāsūtrayat dṛṣṭānuśravika viṣaya vitṛṣṇasya vaśīkāra saṃjñā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096685 (0.016):
caturtham evāsūtrayat -- dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205899 (0.016):
dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito [ ]dṛḍha-bhūmiḥ ||1.14|| / dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam||15||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533569 (0.016):
vyutthānasaṃskāra3..drāk+..iti+..eva..+..anabhibhūtaviṣaya..ity..arthaḥ. / YS_1.15(18): dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya..vaśīkārasaṃjñā..vairāgyam.
striyo 'nnapānam aiśvaryam iti dṛṣṭaviṣaye vitṛṣṇasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533577 (0.020):
YS_1.15(18): dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya..vaśīkārasaṃjñā..vairāgyam. / YBh_1.15(19): / strī1P..+..annapānam..aiśvaryam..iti..dṛṣṭaviṣaya7..vitṛṣṇasya..svargavaidehyaprakṛtilayatvaprāpti7..ānuśravikaviṣaya7..vitṛṣṇasya..divyādivyaviṣayasamprayoga7..+api..cittasya..viṣayadoṣadarśinaḥ..prasaṃkhyānabalād..anābhogātmikā..heya-upādeyaśūnyā..vaśīkārasaṃjñā..vairāgyam...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17786981 (0.049):
vairāgyam [YogaS 1.15] iti | striyo 'nnaṃ pānam aiśvaryam ity ādayo dṛṣṭā
svargavaidehyaprakṛtilayatvaprāptāv ānuśravikaviṣaye vitṛṣṇasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533583 (0.0):
strī1P..+..annapānam..aiśvaryam..iti..dṛṣṭaviṣaya7..vitṛṣṇasya..svargavaidehyaprakṛtilayatvaprāpti7..ānuśravikaviṣaya7..vitṛṣṇasya..divyādivyaviṣayasamprayoga7..+api..cittasya..viṣayadoṣadarśinaḥ..prasaṃkhyānabalād..anābhogātmikā..heya-upādeyaśūnyā..vaśīkārasaṃjñā..vairāgyam...
divyādivyaviṣayasaṃprayoge 'pi cittasya viṣayadoṣadarśinaḥ
prasaṃkhyānabalād anābhogātmikā heyopādeyaśūnyā vaśīkārasaṃjñā vairāgyam.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205901 (0.061):
dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam||15|| / tat-paraṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam ||1.16||
tat paraṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam || YS_1.16 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050901 (0.0):
dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam || YS_1.15 || / tat paraṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam || YS_1.16 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205904 (0.0):
dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam||15|| / tat-paraṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam ||1.16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17787082 (0.038):
tat paraṃ puruṣa khyāter / guṇa vaitṛṣṇyam [YogaS 1.16] iti | samprajñāta samādhi pāṭavena
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096789 (0.038):
antaraṅga-sādhanaṃ param evaṃ vairāgyam | tac cāsūtrayat -- tat-paraṃ / puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam [YogaS 1.16] iti |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533594 (0.039):
YS_1.16(19): tat..param..puruṣakhyāti5..guṇavaitṛṣṇyam.
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26386169 (0.053):
tatparaṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam ity api // 1.236 // / nanv akāṇḍe 'pi pṛcchāmaḥ kiṃ cid yadi na kupyate
dṛṣṭānuśravikaviṣayadoṣadarśī viraktaḥ puruṣadarśanābhyāsāt
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533602 (0.012):
YS_1.16(19): tat..param..puruṣakhyāti5..guṇavaitṛṣṇyam. / YBh_1.16(19-20): / dṛṣṭānuśravikaviṣayadoṣadarśin1..viraktaḥ..puruṣadarśanābhyāsāt..tat..+..śhuddhipravivekāpyāyitabuddhir..guṇa5P+..vyaktāvyaktadharmaka5P..virakta..iti...[vi-rañj,..ā-pyai]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533565 (0.049):
vyutthānasaṃskāra3..drāk+..iti+..eva..+..anabhibhūtaviṣaya..ity..arthaḥ. / YS_1.15(18): dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya..vaśīkārasaṃjñā..vairāgyam.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050891 (0.060):
sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ || YS_1.14 || / dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam || YS_1.15 ||
tacchuddhipravivekāpyāyitabuddhir guṇebhyo vyaktāvyaktadharmakebhyo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533608 (0.044):
dṛṣṭānuśravikaviṣayadoṣadarśin1..viraktaḥ..puruṣadarśanābhyāsāt..tat..+..śhuddhipravivekāpyāyitabuddhir..guṇa5P+..vyaktāvyaktadharmaka5P..virakta..iti...[vi-rañj,..ā-pyai]
virakta iti. tad dvayaṃ vairāgyam. tatra yad uttaraṃ taj
jñānaprasādamātram. yasyodaye sati yogī pratyuditakhyātir evaṃ manyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533629 (0.041):
yasya..+..udaya7..sati..yogin1..pratyuditakhyātir..evam..manyate..--..prāptam..prāpaṇīyam,..kṣīṇāḥ..kṣetavyāḥ..kleśāh,..chinnaḥ..śliṣṭaparvan1..bhavasaṃkramah,..yasya..+..avicchedāt+..janitvā..ṃriyate..mṛtvā..ca..jāyata..iti...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533620 (0.055):
YBh_1.16(20): tatra..yad..uttaram..tat+..jñānaprasādamātram. / YBh_1.16(20): / yasya..+..udaya7..sati..yogin1..pratyuditakhyātir..evam..manyate..--..prāptam..prāpaṇīyam,..kṣīṇāḥ..kṣetavyāḥ..kleśāh,..chinnaḥ..śliṣṭaparvan1..bhavasaṃkramah,..yasya..+..avicchedāt+..janitvā..ṃriyate..mṛtvā..ca..jāyata..iti...
prāptaṃ prāpaṇīyaṃ, kṣīṇāḥ kṣetavyāḥ kleśāḥ, chinnaḥ śliṣṭaparvā
bhavasaṃkramaḥ, yasyāvicchedāj janitvā mriyate mṛtvā ca jāyata iti.
jñānasyaiva parā kāṣṭhā vairāgyam. etasyaiva hi nāntarīyakaṃ kaivalyam
athopāyadvayena niruddhacittavṛtteḥ katham ucyate saṃprajñātaḥ samādhir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533656 (0.036):
atha..+..upāyadvaya3..niruddhacittavṛtti5..katham..ucyate..samprajñātaḥ..samādhir..iti..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17780033 (0.053):
| sa ca saṃprajñāto 'saṃprajñātaś ca | sa vitarka sa vicāra bhedāt
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089738 (0.053):
| sa ca saṃprajñāto 'saṃprajñātaś ca | sa-vitarka-sa-vicāra-bhedāt
vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt saṃprajñātaḥ || YS_1.17 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776144 (0.0):
mumukṣubhir heyaś ca samādhiḥ sūtritaḥ patañjalinā / vitarka vicārānandāsmitā rūpānugamāt saṃprajñātaḥ [YogaS 1.17] | samyak
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27085851 (0.0):
mumukṣubhir heyaś ca samādhiḥ sūtritaḥ patañjalinā -- / vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ [YogaS 1.17] | samyak
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050909 (0.0):
tat paraṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam || YS_1.16 || / vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt saṃprajñātaḥ || YS_1.17 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205911 (0.0):
tat-paraṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam ||1.16|| / vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ ||1.17||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533665 (5.960):
atha..+..upāyadvaya3..niruddhacittavṛtti5..katham..ucyate..samprajñātaḥ..samādhir..iti.. / YS_1.17(20): vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt..samprajñātaḥ...
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086563 (0.038):
samāpattayo grāhyeṇa bījena saha vartanta iti sa-bījaḥ samādhir / vitarka-vicārānandāsmitānugamāt samprajñāta iti prāg uktaḥ | sthūle 'rthe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776856 (0.039):
vartanta iti sa bījaḥ samādhir vitarka vicārānandāsmitānugamāt samprajñāta
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777262 (0.055):
vitarka vicārānandāsmitādi rūpa cintā tyāgaḥ | tasya pratyayaḥ kāraṇaṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086968 (0.055):
viramyate 'neneti virāmo vitarka-vicārānandāsmitādi-rūpa-cintā-tyāgaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17780033 (0.064):
| sa ca saṃprajñāto 'saṃprajñātaś ca | sa vitarka sa vicāra bhedāt
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089738 (0.064):
| sa ca saṃprajñāto 'saṃprajñātaś ca | sa-vitarka-sa-vicāra-bhedāt
vitarkaś cittasyālambane sthūla ābhogaḥ. sūkṣmo vicāraḥ. ānando hlādaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776367 (0.024):
vicāra śabdenoktau | tathā ca bhāṣyaṃ vitarkaś / cittasya sthūla ālambana ābhogaḥ sūkṣme vicāra iti | iyaṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086074 (0.026):
vicāra-śabdenoktau | tathā ca bhāṣyaṃ vitarkaś cittasya sthūla ālambana / ābhogaḥ sūkṣme vicāra iti | iyaṃ grāhya-samāpattir iti vyapadiśyate | yadā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533665 (0.044):
YS_1.17(20): vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt..samprajñātaḥ... / YBh_1.17(21): vitarkaś..cittasya..+..ālambana7..sthūla..ābhogaḥ.
ekātmikā saṃvid asmitā. tatra prathamaś catuṣṭayānugataḥ samādhiḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533686 (0.049):
tatra..prathamaś..catuṣṭayānugataḥ..samādhiḥ..savitarkaḥ...[anu-gam]
savitarkaḥ. dvitīyo vitarkavikalaḥ savicāraḥ. tṛtīyo vicāravikalaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533686 (0.036):
tatra..prathamaś..catuṣṭayānugataḥ..samādhiḥ..savitarkaḥ...[anu-gam]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776530 (0.056):
sthūla viṣayo dvi vidho 'pi vitarkaś catuṣṭayānugataḥ | dvitīyo / vitarka vikalas tritayānugataḥ | tṛtīyo vitarka vicārābhyāṃ vikalo
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086236 (0.056):
sthūla-viṣayo dvi-vidho 'pi vitarkaś catuṣṭayānugataḥ | dvitīyo / vitarka-vikalas tritayānugataḥ | tṛtīyo vitarka-vicārābhyāṃ vikalo
sānandaḥ. caturthas tadvikalo 'smitāmātra iti. sarva ete sālambanāḥ
samādhayaḥ. 1.17 / athāsaṃprajñātaḥ samādhiḥ kimupāyaḥ kiṃsvabhāvo veti ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533719 (0.044):
YBh_1.17(21): sarva..ete..sālambanāḥ..samādhayaḥ. / YBh_1.18(21): / atha..+..asamprajñātaḥ..samādhiḥ..kimupāyaḥ..kiṃsvabhāvo..vā..+..iti..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777244 (0.064):
'saṃprajñāta samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086950 (0.064):
'saṃprajñāta-samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ prāk sūtritaḥ --
virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṃskāraśeṣo 'nyaḥ || YS_1.18 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777254 (0.0):
prāk sūtritaḥ virāma pratyayābhyāsa pūrvaḥ saṃskāra śeṣo 'nyaḥ [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086960 (0.0):
'saṃprajñāta-samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ prāk sūtritaḥ -- / virāma-pratyayābhyāsa-pūrvaḥ saṃskāra-śeṣo 'nyaḥ [YogaS 1.18] iti |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050917 (0.0):
vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt saṃprajñātaḥ || YS_1.17 || / virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṃskāraśeṣo 'nyaḥ || YS_1.18 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205917 (1.192):
vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ ||1.17|| / virāma-pratyayābhyāsa-pūrvaḥ saṃskāra-śeṣo '-nyaḥ ||1.18||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533727 (0.027):
atha..+..asamprajñātaḥ..samādhiḥ..kimupāyaḥ..kiṃsvabhāvo..vā..+..iti.. / YS_1.18(21): virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ..saṃskāraśeṣa1..anyaḥ...
sarvavṛttipratyastamaye saṃskāraśeṣo nirodhaś cittasya samādhir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533735 (0.047):
YS_1.18(21): virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ..saṃskāraśeṣa1..anyaḥ... / YBh_1.18(21): / sarvavṛttipratyastamaya7..saṃskāraśeṣa1..nirodhaś..cittasya..samādhir..asamprajñātaḥ.
asaṃprajñātaḥ. tasya paraṃ vairāgyam upāyaḥ. sālambano hy abhyāsas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533739 (0.050):
sarvavṛttipratyastamaya7..saṃskāraśeṣa1..nirodhaś..cittasya..samādhir..asamprajñātaḥ. / YBh_1.18(21): tasya..param..vairāgyam..upāyaḥ.
tatsādhanāya na kalpata iti virāmapratyayo nirvastuka ālambanīkriyate. sa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533754 (0.061):
sālambana1..hy..abhyāsas..tatsādhanāya..na..kalpata..iti..virāmapratyaya1..nirvastuka..ālambanīkriyate...[klp,..ālambana]
cārthaśūnyaḥ. tadabhyāsapūrvakaṃ hi cittaṃ nirālambanam abhāvaprāptam iva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533768 (1.192):
tadabhyāsapūrvakam..hi..cittam..nirālambanam..abhāvaprāptam..iva..bhavatīty..eṣa..nirbījaḥ..samādhir..asamprajñātaḥ.
bhavatīty eṣa nirbījaḥ samādhir asaṃprajñātaḥ. 1.18 / sa khalv ayaṃ dvividhaḥ --- upāyapratyayo bhavapratyayaś ca.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533771 (0.0):
tadabhyāsapūrvakam..hi..cittam..nirālambanam..abhāvaprāptam..iva..bhavatīty..eṣa..nirbījaḥ..samādhir..asamprajñātaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777387 (0.019):
arthaḥ | / ayam api dvividho bhava pratyaya upāya pratyayaś ca | bhava pratyayo
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087093 (0.019):
arthaḥ | / ayam api dvividho bhava-pratyaya upāya-pratyayaś ca | bhava-pratyayo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533778 (0.027):
tadabhyāsapūrvakam..hi..cittam..nirālambanam..abhāvaprāptam..iva..bhavatīty..eṣa..nirbījaḥ..samādhir..asamprajñātaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777242 (0.063):
samādhijasya saṃskārasyāpi nirodhān nirbījo nirālambano / 'saṃprajñāta samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086948 (0.063):
samādhijasya saṃskārasyāpi nirodhān nirbījo nirālambano / 'saṃprajñāta-samādhir bhavati | sa ca sopāyaḥ prāk sūtritaḥ --
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19186727 (0.064):
yatra na jñāyate kiñcitso'saṃprajñāta ucyate / / dvidhā bhavapratyayavānupāyapratyayaśca saḥ // NBs_12,1.15 //
tatropāyapratyayo yogināṃ bhavati --- / bhavapratyayo videhaprakṛtilayānām || YS_1.19 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050923 (0.0):
virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṃskāraśeṣo 'nyaḥ || YS_1.18 || / bhavapratyayo videhaprakṛtilayānām || YS_1.19 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533793 (0.020):
YBh_1.19(22): tatra..+..upāyapratyaya1..yoginām..bhavati.. / YS_1.19(22): bhavapratyaya1..videhaprakṛtilayānām..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777392 (0.028):
arthaḥ | / ayam api dvividho bhava pratyaya upāya pratyayaś ca | bhava pratyayo
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087098 (0.028):
arthaḥ | / ayam api dvividho bhava-pratyaya upāya-pratyayaś ca | bhava-pratyayo
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205923 (0.042):
virāma-pratyayābhyāsa-pūrvaḥ saṃskāra-śeṣo '-nyaḥ ||1.18|| / bhava-pratyayo videha-prakṛti-layānām ||1.19||
videhānāṃ devānāṃ bhavapratyayaḥ. te hi svasaṃskāramātropayogena cittena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533803 (0.038):
YS_1.19(22): bhavapratyaya1..videhaprakṛtilayānām.. / YBh_1.19(22): videhānām..devānām..bhavapratyayaḥ.
kaivalyapadam ivānubhavantaḥ svasaṃskāravipākaṃ tathājātīyakam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533811 (1.192):
te..hi..svasaṃskāramātra-upayoga3..citta3..kaivalyapadam..iva..+..anubhavantaḥ..svasaṃskāravipākam..tathājātīyakam..ativāhayanti...[ati-vah]
ativāhayanti. tathā prakṛtilayāḥ sādhikāre cetasi prakṛtilīne
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533819 (0.026):
te..hi..svasaṃskāramātra-upayoga3..citta3..kaivalyapadam..iva..+..anubhavantaḥ..svasaṃskāravipākam..tathājātīyakam..ativāhayanti...[ati-vah] / YBh_1.19(23): / tathā..prakṛtilayāḥ..sādhikāra7..cetasi..prakṛtilīne..kaivalyapadam..iva..+..anubhavanti,..yāvan..na..punar..āvartate..+adhikāravaśāc..cittam..iti...[ā-vṛt]
kaivalyapadam ivānubhavanti, yāvan na punar āvartate 'dhikāravaśāc cittam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533825 (0.0):
tathā..prakṛtilayāḥ..sādhikāra7..cetasi..prakṛtilīne..kaivalyapadam..iva..+..anubhavanti,..yāvan..na..punar..āvartate..+adhikāravaśāc..cittam..iti...[ā-vṛt]
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām || YS_1.20 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050931 (0.0):
bhavapratyayo videhaprakṛtilayānām || YS_1.19 || / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām || YS_1.20 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205930 (0.0):
śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām ||1.20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777445 (0.015):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pūrvaka
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087151 (0.015):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533834 (0.015):
YS_1.20(23): śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka..itareṣām.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882018 (0.027):
manaḥsukhasaumanasyopekṣāśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñākhyāni nava
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529913 (0.029):
jīvitaśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyalakṣaṇaḥ / dvādaśa dhātava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430955 (0.029):
iti ūṣmamūrdhasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyākārāḥ pañca
madhyantavibhagatika.html 19089179 (0.029):
tatra śraddhādīnām iti / śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pañcendriyāṇāṃ /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531814 (0.032):
samādhiḥ. tad evam indriyārthābhāvād anindriya svabhāva śraddhā vīrya smṛti / samādhi prajñā svabhāvaṃ pañca prakāraṃ mokṣabhāgīyam. kuśala mūlam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216102 (0.033):
47. pañcendriyāṇi / tadyathā śraddhāsamādhivīryasmṛtiprajñendriyaṃ ceti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216110 (0.033):
48. pañca balāni / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalaṃ ceti //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430978 (0.034):
iti kṣāntyagradharmasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalākārāḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529743 (0.036):
tadadhiṣṭhāneneṣṭāniṣṭavipākapratisaṃvedanāt / laukikaviśudhyadhipatitaḥ / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇām, taiḥ kleśaviṣkambhaṇāt /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305358 (0.036):
ṛddhipādasya, śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyaśca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193376 (0.036):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya / / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyasya /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19393702 (0.037):
kathitaṃ balaśabdena tadevānabhibhūtitaḥ // Abhidh d_446 // / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñārūpāṇi khalu pañcendriyāṇi bodhipakṣyeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013483 (0.037):
ṛddhihetava ity arthaḥ. [Tib. 265b] paṃcendriyāṇi. / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇi. paṃca balāni.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061745 (0.038):
indriyāṇi tāvadvalāni ca nāmagrāhikayā / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi ca smṛtyupasthānāni
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331086 (0.039):
chandaparihāṇir nāsti vīryasmṛtisamādhiprajñāvimuktiparihāṇir ity
upāyapratyayo yogināṃ bhavati. śraddhā cetasaḥ saṃprasādaḥ. sā hi
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533842 (0.035):
YS_1.20(23): śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka..itareṣām. / YBh_1.20(23): upāyapratyaya1..yoginām..bhavati.
jananīva kalyāṇī yoginaṃ pāti. tasya hi śraddadhānasya vivekārthino vīryam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777485 (0.034):
teṣu śraddhā yoga viṣaye cetasaḥ prasādaḥ | sā hi jananīva yoginaṃ pāti | / tataḥ śraddadhānasya vivekārthino vīryam utsāha upajāyate |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087191 (0.034):
teṣu śraddhā yoga-viṣaye cetasaḥ prasādaḥ | sā hi jananīva yoginaṃ pāti | / tataḥ śraddadhānasya vivekārthino vīryam utsāha upajāyate |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533858 (0.053):
YBh_1.20(24): sā..hi..jananīva..kalyāṇī..yoginam..pāti... / YBh_1.20(24): / tasya..hi..śraddadhānasya..vivekārthino..vīryam..upajāyate...[śrad-dhā]
upajāyate. samupajātavīryasya smṛtir upatiṣṭhate. smṛtyupasthāne ca cittam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777486 (0.033):
tataḥ śraddadhānasya vivekārthino vīryam utsāha upajāyate | / samupajāta vīryasya pāścātyāsu bhūmiṣu smṛtir utpadyate | tat smaraṇāc ca
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087192 (0.033):
tataḥ śraddadhānasya vivekārthino vīryam utsāha upajāyate | / samupajāta-vīryasya pāścātyāsu bhūmiṣu smṛtir utpadyate | tat-smaraṇāc ca
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28802005 (0.047):
śraddadhāno hi hetuphalaṃ vīryam ārabhate / ārabdhavīryasya smṛtir / upatiṣṭhate / upasthitasmṛteś cittaṃ samādhīyate / samāhitacitto
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11995177 (0.058):
bhavati. upatiṣṭhate smṛtir asminn ity upasthānam. smṛter upasthānaṃ / smṛtyupasthānaṃ. evaṃ yāvad dharmā eva smṛtyupasthānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054171 (0.059):
smṛtyupasthānamuktam / / smṛtiratropatiṣṭhata iti kṛtvā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013712 (0.060):
iti. prajñā smṛtyupasthānam ity arthaḥ. smṛtir upatiṣṭhate 'nayeti kṛtvā.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054118 (0.062):
evaṃ tu yujyate / / smṛtiranayopatiṣṭhata iti smṛtyupasthānaṃ prajñā yathādṛṣṭasyābhilapanāt /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11995054 (0.063):
'nenety upasthānaṃ. smṛte upasthānaṃ smṛtyupasthānam iti. kathaṃ smṛtir / anayopatiṣṭhata ity āha. yathādṛṣṭasyābhilapanād iti. yasmād yathādṛṣṭo
anākulaṃ samādhīyate. samāhitacittasya prajñāviveka upāvartate. yena
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061923 (0.061):
upasthitasmṛteravikṣepāccittaṃ samādhīyate / / samāhitacitto yathābhūtaṃ prajānātīti /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533881 (0.062):
samāhitacittasya..prajñāviveka..upāvartate...[samā-dhā,..upā-vṛt]
yathārthaṃ vastu jānāti. tadabhyāsāt tattadviṣayāc ca vairāgyād
asaṃprajñātaḥ samādhir bhavati. 1.20 / te khalu nava yogino mṛdumadhyādhimātropāyā bhavanti. tadyathā ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533911 (0.028):
YBh_1.21(24): te..khalu..nava..yogino..mṛdumadhyādhimātra-upāyā..bhavanti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065935 (0.059):
navaprakārā doṣā hi bhūmau bhūmau tathā guṇāḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867704 (0.059):
mṛdumadhyādhimātrabhedāḥ (RSt_47) stutistobhapraśaṃsāḥ / tāsāmapi / mṛdumṛdvādayo 'dhimātrādhimātraparyantāḥ prabhedāstrayo navakā ityarthaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433808 (0.063):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213432 (0.063):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884395 (0.063):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056280 (0.063):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
mṛdūpāyo madhyopāyo 'dhimātropāya iti. tatra mṛdūpāyas trividhaḥ ---
mṛdusaṃvego madhyasaṃvegas tīvrasaṃvega iti. tathā madhyopāyas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533931 (0.024):
tatra..mṛdūpāyas..trividhaḥ..--..mṛdusaṃvega1..madhyasaṃvegas..tīvrasaṃvega..iti.
tathādhimātropāya iti. tatrādhimātropāyānām --- / tīvrasaṃvegānām āsannaḥ || YS_1.21 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807059 (5.960):
atra patañjalinā tīvra saṃvegānām āsannaḥ (Ys 1.21) samādhi lābhaḥ ity
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13099797 (5.960):
atra patañjalinā tīvra-saṃvegānām āsannaḥ (Ys 1.21) samādhi-lābhaḥ ity
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533943 (0.029):
YBh_1.21(24): tatra..+..adhimātra-upāyānām.. / YS_1.21(24): tīvrasaṃvegānām..āsannaḥ...[ā-sad]
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050935 (0.060):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām || YS_1.20 || / tīvrasaṃvegānām āsannaḥ || YS_1.21 ||
samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.21 / mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050941 (0.0):
tīvrasaṃvegānām āsannaḥ || YS_1.21 || / mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533952 (0.0):
YS_1.21(24): tīvrasaṃvegānām..āsannaḥ...[ā-sad] / YBh_1.21(24): samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534022 (0.015):
tadabhidhyānamātrād..api..yogina..āsannatamaḥ..samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..bhavatīti. / YBh_1.24(25):
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003271 (0.023):
'paraparyāyavedanīyakarmaviśeṣāt. kleśendriyaviśeṣāc ca. cakārānukṛṣṭatvāt / viśeṣo mṛdumadhyādhimātrakleśasamudācāratvāt.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003163 (0.029):
ūrdhvaṃsrotā ity evaṃ tāvat teṣāṃ trayāṇāṃ karmaviśeṣād viśeṣaḥ. / mṛdumadhyādhimātrakleśasamudācāratvād yathākramam eṣām eva kleśaviśeṣād
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405311 (0.033):
sthānāntarābhāvamupādāyopapattibhedo nāsti / tatra / mṛdumadhyādhimātraparibhāvitatvādārūpyāṇāmupapattāvuccanīcatā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205938 (0.034):
tīvra-saṃvegānām āsannaḥ ||1.21|| / mṛdu-madhyādhimātratvāt tato '-pi viśeṣaḥ ||1.22||
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433834 (0.034):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433808 (0.036):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213432 (0.036):
prābandhakatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884395 (0.036):
kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065935 (0.036):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056280 (0.036):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807059 (0.037):
atra patañjalinā tīvra saṃvegānām āsannaḥ (Ys 1.21) samādhi lābhaḥ ity
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13099797 (0.037):
atra patañjalinā tīvra-saṃvegānām āsannaḥ (Ys 1.21) samādhi-lābhaḥ ity
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992301 (0.037):
mṛdumadhyādhimātrabhedena mṛdvādiṣu duḥkheṣu mṛdumadhyādhimātreṣu. / adhimātrādisukhabuddhiḥ syād adhimātramadhyamṛduḥ sukhabuddhiḥ syād ity
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5502530 (0.039):
ghaṭṭayitavyaḥ | āsvādanābhāve tu neti | etaccādhimātramadhyamṛdurāgiṇaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272682 (0.039):
abhidhyānamātreṇa. tadabhidhyānamātrād api yogina āsannatamaḥ / samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.23
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4537878 (0.042):
mātrāvyavasthānaṃ dhyānānāṃ tāvanmṛdumadhyādhimātraparibhāvitatvāt /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323971 (0.045):
mṛdumadhyādhimātrādhimātratarādhimātratamabhāvite yathāyogaṃ pañcānāṃ
mṛdutīvro madhyatīvro 'dhimātratīvra iti. tato 'pi viśeṣaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278347 (0.0):
tīvramadhya iti. tathā mṛdutīvro madhyatīvro 'dhimātratīvra iti. evam
tadviśeṣād api mṛdutīvrasaṃvegasyāsannaḥ tato
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533974 (0.0):
YBh_1.22(25): tataḥ..+..api..viśeṣaḥ. / YBh_1.22(25): / tadviśeṣād..api..mṛdutīvrasaṃvegasya..+..āsannaḥ...tataḥ+..madhyatīvrasaṃvegasya..+..āsannatarah,..tasmād..adhimātratīvrasaṃvegasya..+..adhimātra-upāyasya..+..apy..āsannatamaḥ..samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..+..iti...[ā-sad]
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205935 (0.034):
śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām ||1.20|| / tīvra-saṃvegānām āsannaḥ ||1.21|| / mṛdu-madhyādhimātratvāt tato '-pi viśeṣaḥ ||1.22||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050936 (0.057):
tīvrasaṃvegānām āsannaḥ || YS_1.21 || / mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 ||
madhyatīvrasaṃvegasyāsannataraḥ, tasmād / adhimātratīvrasaṃvegasyādhimātropāyasyāpy āsannatamaḥ samādhilābhaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533975 (0.019):
tadviśeṣād..api..mṛdutīvrasaṃvegasya..+..āsannaḥ...tataḥ+..madhyatīvrasaṃvegasya..+..āsannatarah,..tasmād..adhimātratīvrasaṃvegasya..+..adhimātra-upāyasya..+..apy..āsannatamaḥ..samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..+..iti...[ā-sad]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272682 (0.028):
abhidhyānamātreṇa. tadabhidhyānamātrād api yogina āsannatamaḥ / samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.23
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205935 (0.054):
tīvra-saṃvegānām āsannaḥ ||1.21|| / mṛdu-madhyādhimātratvāt tato '-pi viśeṣaḥ ||1.22||
samādhiphalaṃ ceti. 1.22 / kim etasmād evāsannatamaḥ samādhir bhavati. athāsya lābhe bhavaty anyo 'pi
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272681 (0.034):
abhidhyānamātreṇa. tadabhidhyānamātrād api yogina āsannatamaḥ / samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.23
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533993 (0.039):
atha..+..asya..lābha7..bhavati+..anyaḥ..+..api..kaścid..upāyo..na..vā..+..iti..
kaścid upāyo na veti --- / īśvarapraṇidhānād vā || YS_1.23 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534000 (1.192):
atha..+..asya..lābha7..bhavati+..anyaḥ..+..api..kaścid..upāyo..na..vā..+..iti..
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050943 (0.062):
mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 || / īśvarapraṇidhānād vā || YS_1.23 ||
praṇidhānād bhaktiviśeṣād āvarjita īśvaras tam anugṛhṇāty
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534002 (0.010):
YS_1.23(25) īśvara-praṇidhānād..vā.. / YBh_1.23(25): / praṇidhānād..bhaktiviśeṣād..āvarjita..īśvaras..tam..anugṛhṇāty..abhidhyānamātreṇa...[ā-vṛj,..anu-grah]
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25520513 (0.025):
tadbhāṣyakārāśca bhaktiviśeṣādāvarjita īśvarastamanugṛhṇāti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5872227 (0.044):
tadbhāṣyakārāśca 'bhaktiviśeṣādāvarjita īśvarastamanugṛhṇāti / jñānavairāgyādinā'iti /
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050943 (0.057):
mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 || / īśvarapraṇidhānād vā || YS_1.23 ||
abhidhyānamātreṇa. tadabhidhyānamātrād api yogina āsannatamaḥ
samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.23 / atha pradhānapuruṣavyatiriktaḥ ko 'yam īśvaro nāmeti ---
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272652 (0.028):
adhimātratīvrasaṃvegasyādhimātropāyasyāpy āsannatamaḥ samādhilābhaḥ / samādhiphalaṃ ceti. 1.22
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3244960 (0.030):
punarapyasmāñjasyameva / / nahi pradhānapuruṣavyatirikta īśvaro 'ntareṇasaṃbandhaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533948 (0.039):
YBh_1.21(24): samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272614 (0.039):
tīvrasaṃvegānām āsannaḥ || YS_1.21 || / samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.21
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534027 (0.042):
tadabhidhyānamātrād..api..yogina..āsannatamaḥ..samādhilābhaḥ..samādhiphalam..ca..bhavatīti.
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11266380 (0.062):
pratyācakṣmahe, māhātmyaśarīrādiparigrahāt / yathā tu bhavatocyate / pradhānapuruṣavyatiriktaḥ tayoḥ prayoktā nāstītyayamasmadabhiprāyaḥ,
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782556 (0.0):
īśvara praṇidhānād vā [YogaS 1.23] iti pakṣāntaram uktvā praṇidheyam / īśvaraṃ kleśa karma vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092262 (0.0):
īśvara-praṇidhānād vā [YogaS 1.23] iti pakṣāntaram uktvā praṇidheyam / īśvaraṃ kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050954 (0.0):
īśvarapraṇidhānād vā || YS_1.23 || / kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205950 (0.0):
īśvara-praṇidhānād vā ||1.23|| / kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534036 (0.0):
YS_1.24(25): / kleśakarmavipākāśayair..aparāmṛṣṭaḥ..puruṣaviśesa..īśvaraḥ..[vyati-ric,..parā-mṛś]
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322950 (0.0):
kaḥ punaḥ seśvarapakṣe kṣetrajñāt paramapurupasyātiśayaḥ | / kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ, kleśādisaṃsṛṣṭaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591621 (0.0):
tathā hi pātañjalasūtraṃ,kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ"
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767573 (0.0):
karmavipākāśayānāmupalakṣaṇam / / kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣar iśvara iti hi yogatantre
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23597499 (0.0):
sa ca nānākleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346288 (0.017):
tathācāha patañjaliḥ / / kleśakarmavipākaśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ'; iti /"
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811825 (0.032):
tārkikāḥ / kṣaṇikaḥ sarvajña iti saugatāḥ / kleśakarmavipākāśayair / aparāmṛṣṭo nityajñānarūpaḥ pradhānāṃśasattvaguṇapratiphalitatayā sarvajñaḥ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2575441 (0.055):
seśvaravādino 'pyevamāhuḥ, iyāṃstu viśeṣaḥ- puruṣaśabdābhidheyamīśvaraṃ / kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭamāśritya prakṛtirjagatsṛjatīti /
avidyādayaḥ kleśāḥ. kuśalākuśalāni karmāṇi. tatphalaṃ vipākaḥ. tadanuguṇā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591633 (0.012):
kleśā avidyākarmāṇi, duṣkṛtasukṛtādi tatphalaṃ vipākaḥ / / tadanuguṇā vāsanā āśayāḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534046 (0.031):
YBh_1.24(26): avidyādayaḥ..kleśāḥ. / YBh_1.24(26): kuśalākuśalāni..karmāṇi.
vāsanā āśayāḥ. te ca manasi vartamānāḥ puruṣe vyapadiśyante, sa hi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591636 (0.012):
kleśā avidyākarmāṇi, duṣkṛtasukṛtādi tatphalaṃ vipākaḥ / / tadanuguṇā vāsanā āśayāḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534065 (0.053):
te..ca..manasi..vartamānāḥ..puruṣa7..vyapadiśyante,..sa..hi..tatphalasya..bhoktṛ1..iti...[vṛt]
tatphalasya bhokteti. yathā jayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ svāmini
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276672 (0.002):
puruṣe vyapadiśyete iti. yathā vijayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ / svāmini vyapadiśyate, sa hi tatphalasya bhokteti, evaṃ bandhamokṣau
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276684 (0.037):
buddhāv eva vartamānau puruṣe vyapadiśyete, sa hi tatphalasya bhokteti.
vyapadiśyate. yo hy anena bhogenāparāmṛṣṭaḥ sa puruṣaviśeṣa īśvaraḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276672 (0.040):
puruṣe vyapadiśyete iti. yathā vijayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ / svāmini vyapadiśyate, sa hi tatphalasya bhokteti, evaṃ bandhamokṣau
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050954 (0.059):
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 || / tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam || YS_1.25 ||
kaivalyaṃ prāptās tarhi santi ca bahavaḥ kevalinaḥ. te hi trīṇi
bandhanāni cchittvā kaivalyaṃ prāptā īśvarasya ca tatsaṃbandho na bhūto na
bhāvī. yathā muktasya pūrvā bandhakoṭiḥ prajñāyate naivam īśvarasya. yathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534114 (0.031):
YBh_1.24(26): / yathā..muktasya..pūrvā..bandhakoṭiḥ..prajñāyate..na..+..evam..īśvarasya.
vā prakṛtilīnasyottarā bandhakoṭiḥ saṃbhāvyate naivam īśvarasya. sa tu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534122 (0.023):
yathā..muktasya..pūrvā..bandhakoṭiḥ..prajñāyate..na..+..evam..īśvarasya. / YBh_1.24(26): / yathā..vā..prakṛtilīnasya..+..uttarā..bandhakoṭiḥ..sambhāvyate..naivam..īśravasya.
sadaiva muktaḥ sadaiveśvara iti. / yo 'sau prakṛṣṭasattvopādānād īśvarasya śāśvatika utkarṣaḥ sa kiṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534141 (0.012):
yo..+asau..prakṛṣṭasattva-upādānād..īśvarasya..śāśvatika..utkarṣaḥ..sa..kim..sanimitta..āhosvin..nirnimitta..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534130 (0.034):
sa..tu..sadā..+..eva..muktaḥ..sadā..+..eva..+..īśvara..iti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272802 (0.047):
etayoḥ śāstrotkarṣayor īśvarasattve vartamānayor anādiḥ saṃbandhaḥ. / etasmād etad bhavati sadaiveśvaraḥ sadaiva mukta iti. tac ca tasyaiśvaryaṃ
sanimitta āhosvin nirnimitta iti. tasya śāstraṃ nimittam.
śāstraṃ punaḥ kiṃnimittam, prakṛṣṭasattvanimittam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534153 (0.033):
YBh_1.24(27): śāstram..punaḥ..kimnimittam,..prakṛṣṭasattvanimittam.
etayoḥ śāstrotkarṣayor īśvarasattve vartamānayor anādiḥ saṃbandhaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534158 (0.058):
YBh_1.24(27): śāstram..punaḥ..kimnimittam,..prakṛṣṭasattvanimittam. / YBh_1.24(28): / etayoḥ..śāstra-utkarṣayor..īśvarasattva7..vartamānayor..anādiḥ..sambandhaḥ.
etasmād etad bhavati sadaiveśvaraḥ sadaiva mukta iti. tac ca tasyaiśvaryaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272770 (0.047):
vā prakṛtilīnasyottarā bandhakoṭiḥ saṃbhāvyate naivam īśvarasya. sa tu / sadaiva muktaḥ sadaiveśvara iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534239 (0.062):
tasmād..yasya..sāmyātiśayair..vinirmuktam..aiśvaryam..sa..eva..+īśvaraḥ...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272859 (0.062):
sāmyātiśayair vinirmuktam aiśvaryaṃ sa eveśvaraḥ. sa ca puruṣaviśeṣa iti.
sāmyātiśayavinirmuktam. na tāvad aiśvaryāntareṇa tad atiśayyate. yad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534180 (0.053):
etasmād..etad..bhavati..sadā..+..eva..īśvaraḥ..sadā..+..eva..mukta..iti... / YBh_1.24(28): tac..ca..tasya..+..aiśvaryam..sāmyātiśayavinirmuktam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272857 (0.059):
yugapatkāmitārthaprāptir nāsti. arthasya viruddhatvāt. tasmād yasya / sāmyātiśayair vinirmuktam aiśvaryaṃ sa eveśvaraḥ. sa ca puruṣaviśeṣa iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534238 (0.064):
tasmād..yasya..sāmyātiśayair..vinirmuktam..aiśvaryam..sa..eva..+īśvaraḥ...
evātiśayi syāt tad eva tat syāt. tasmād yatra kāṣṭhāprāptir aiśvaryasya sa
īśvara iti. na ca tatsamānam aiśvaryam asti. kasmāt, dvayos tulyayor
ekasmin yugapatkāmite 'rthe navam idam astu purāṇam idam astv ity ekasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534216 (0.045):
kasmāt,..dvayos..tulyayor..ekasmin..yugapatkāmita7..artha7..navam..idam..astu..purāṇam..idam..astu+..ity..ekasya..siddhi7..itarasya..prākāmyavighātād..ūnatvam..prasaktam...[pra-sañj]
siddhāv itarasya prākāmyavighātād ūnatvaṃ prasaktam. dvayoś ca tulyayor
yugapatkāmitārthaprāptir nāsti. arthasya viruddhatvāt. tasmād yasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534231 (0.035):
YBh_1.24(29): dvayoś..ca..tulyayor..yugapatkāmitārthaprāptir..nāsti. / YBh_1.24(29): arthasya..viruddhatvāt.
sāmyātiśayair vinirmuktam aiśvaryaṃ sa eveśvaraḥ. sa ca puruṣaviśeṣa iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534239 (0.0):
YBh_1.24(29): / tasmād..yasya..sāmyātiśayair..vinirmuktam..aiśvaryam..sa..eva..+īśvaraḥ...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782558 (0.009):
īśvaraṃ kleśa karma vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa viśeṣa īśvaraḥ | tatra / niratiśayaṃ sarvajñatva bījam | sa pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092264 (0.009):
īśvaraṃ kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ | tatra / niratiśayaṃ sarvajñatva-bījam | sa pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205952 (0.029):
kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24|| / tatra niratiśayaṃ sarvajña-bījam ||1.25||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050955 (0.038):
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 || / tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam || YS_1.25 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272807 (0.059):
etasmād etad bhavati sadaiveśvaraḥ sadaiva mukta iti. tac ca tasyaiśvaryaṃ / sāmyātiśayavinirmuktam. na tāvad aiśvaryāntareṇa tad atiśayyate. yad
tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam || YS_1.25 || / yad idam atītānāgatapratyutpannapratyekasamuccayātīndriyagrahaṇam alpaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534261 (0.0):
YS_1.25(29): tatra..niratiśayam..sarvajñabījam.... / YBh_1.25(29): / yad..idam..atītānāgatapratyutpannapratyekasamuccayātīndriyagrahaṇam..alpam..bahu+..iti..sarvajñabījam..etad..vivardhamānam..yatra..niratiśayam..sa..sarvajñaḥ.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205952 (0.021):
kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24|| / tatra niratiśayaṃ sarvajña-bījam ||1.25||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050957 (0.026):
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 || / tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam || YS_1.25 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782559 (0.046):
īśvaraṃ kleśa karma vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa viśeṣa īśvaraḥ | tatra / niratiśayaṃ sarvajñatva bījam | sa pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092265 (0.046):
īśvaraṃ kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ | tatra / niratiśayaṃ sarvajñatva-bījam | sa pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902026 (0.063):
atītānāgatapratyutpannakarmasamādānahetuśovipākaśojñānabalopetatvādatītānāgatapratyutpannasarvakarmasamādānahetuvipākajñānabalopeta
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545720 (0.064):
YBh_3.54(174): / sarvathāviṣayam..atītānāgatapratyutpannam..sarvam..paryāyaiḥ..sarvathā..jānātīty..arthaḥ.
bahv iti sarvajñabījam etad vivardhamānaṃ yatra niratiśayaṃ sa sarvajñaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534264 (0.0):
yad..idam..atītānāgatapratyutpannapratyekasamuccayātīndriyagrahaṇam..alpam..bahu+..iti..sarvajñabījam..etad..vivardhamānam..yatra..niratiśayam..sa..sarvajñaḥ.
asti kāṣṭhāprāptiḥ sarvajñabījasya sātiśayatvāt parimāṇavad iti. yatra
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534277 (0.020):
asti..kāṣṭhāprāptiḥ..sarvajñabījasya..sātiśayatvāt..parimāṇavad..iti.
kāṣṭhāprāptir jñānasya sa sarvajñaḥ. sa ca puruṣaviśeṣa iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534282 (0.035):
asti..kāṣṭhāprāptiḥ..sarvajñabījasya..sātiśayatvāt..parimāṇavad..iti. / YBh_1.25(30): yatra..kāṣṭhāprāptir..jñānasya..sa..sarvajñaḥ.
sāmānyamātropasaṃhāre ca kṛtopakṣayam anumānaṃ na viśeṣapratipattau
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534296 (0.043):
YBh_1.25(30): sa..ca..puruṣaviśeṣa..iti. / YBh_1.25(30): / sāmānyamātra-upasaṃhāra7..ca..kṛta-upakṣayam..anumānam..na..viśeṣapratipatti7..samartham..iti...
samartham iti. tasya saṃjñādiviśeṣapratipattir āgamataḥ paryanveṣyā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534304 (0.0):
sāmānyamātra-upasaṃhāra7..ca..kṛta-upakṣayam..anumānam..na..viśeṣapratipatti7..samartham..iti... / YBh_1.25(30): / tasya..saṃjñādiviśeṣapratipattir..āgamataḥ..paryanveṣyā...[paryanu-iṣ]
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25318767 (0.053):
bhavati hi 'vyākhyānato viśeṣapratipattirna tu sandehādalakṣaṇam' iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561448 (0.056):
syād eva sāmānyalakṣaṇapratipattiḥ | viśeṣalakṣaṇam eva tu na śakyaem
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21015641 (0.060):
sudhoktamāha anvayaviśeṣeti// etena viśeṣapratipattiriti / śaśidharādyuktaṃ pratyuktam/.
tasyātmānugrahābhāve 'pi bhūtānugrahaḥ prayojanam. jñānadharmopadeśena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534312 (0.034):
YBh_1.25(30): tasya..+..ātmānugrahābhāva7..api..bhūtānugrahaḥ..prayojanam.
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397808 (0.061):
sthitayorīdṛśaḥ sarvaḥ pariśuddhaḥ svabhāvataḥ // LiP_2,9.48 // / ātmaprayojanābhāve parānugraha eva hi /
kalpapralayamahāpralayeṣu saṃsāriṇaḥ puruṣān uddhariṣyāmīti. tathā coktam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534323 (1.192):
jñānadharma-upadeśa3..kalpapralayamahāpralaya7P..saṃsāriṇaḥ..puruṣān..uddhariṣyāmīti...[upadeśa,..ud-dhṛ]
--- ādividvān nirmāṇacittam adhiṣṭhāya kāruṇyād bhagavān paramarṣir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534335 (0.0):
tathā..ca..+..uktam..--..ādividvān..nirmāṇacittam..adhiṣṭhāya..kāruṇyād..bhagavān..para-ṛṣir..āsuri4..jijñāsamānāya..tantram..pra-uvāca..+..iti...[pra-vac]
āsuraye jijñāsamānāya tantraṃ provāceti. 1.25 / pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt || YS_1.26 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050963 (0.055):
pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt || YS_1.26 || / tasya vācakaḥ praṇavaḥ || YS_1.27 ||
pūrve hi guravaḥ kālenāvacchidyante. yatrāvacchedārthena kālo nopāvartate
sa eṣa pūrveṣām api guruḥ. yathāsya sargasyādau prakarṣagatyā siddhas
tathātikrāntasargādiṣv api pratyetavyaḥ. 1.26 / tasya vācakaḥ praṇavaḥ || YS_1.27 ||
vācya īśvaraḥ praṇavasya. kim asya saṃketakṛtaṃ vācyavācakatvam atha
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534395 (0.005):
YS_1.27(32): tasya..vācakaḥ..praṇavaḥ. / YBh_1.27(32): vācya..īśvaraḥ..praṇavasya.
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24220166 (0.046):
sannihitayoḥ śabdayorvācya vācakatvamasti | yāvat saṃketakālabhāvi
pradīpaprakāśavad avasthitam iti. / sthito 'sya vācyasya vācakena saha saṃbandhaḥ. saṃketas tv īśravasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534397 (0.006):
kim..asya..saṃketakṛtam..vācyavācakatvam..atha..pradīpaprakāśavad..avasthitam..iti...[ava-sthā]
sthitam evārtham abhinayati. yathāvasthitaḥ pitṛputrayoḥ saṃbandhaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534410 (0.058):
saṃketas..tu+..īśravasya..sthitam..evārtham..abhinayati...[abhi-nī]
saṃketenāvadyotyate, ayam asya pitā, ayam asya putra iti. sargāntareṣv api
vācyavācakaśaktyapekṣas tathaiva saṃketaḥ kriyate. saṃpratipattinityatayā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534433 (0.052):
sargāntara7P..api..vācyavācakaśaktiapekṣas..tathaiva..saṃketaḥ..kriyate.
nityaḥ śabdārthasaṃbandha ity āgaminaḥ pratijānate. 1.27
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534442 (0.035):
sampratipattinityatā3..nityaḥ..śabdārthasambandha..ity..āgaminaḥ..pratijānate...[prati-jñā]
vijñātavācyavācakatvasya yoginaḥ --- / tajjapas tadarthabhāvanam || YS_1.28 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050972 (0.0):
tasya vācakaḥ praṇavaḥ || YS_1.27 || / tajjapas tadarthabhāvanam || YS_1.28 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534450 (0.032):
YBh_1.28(33): vijñātavācyavācakatvasya..yoginaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534457 (0.040):
YBh_1.28(33): vijñātavācyavācakatvasya..yoginaḥ.. / YS_1.28(33): tajjapas..tadarthabhāvanam.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782580 (0.057):
taj japas tad artha bhāvanam [YogaS 1.27 8] iti | tataḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092286 (0.057):
asūtrayat -- tasya vācakaḥ praṇavaḥ | taj-japas tad-artha-bhāvanam [YogaS / 1.27-8] iti | tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [YogaS
praṇavasya japaḥ praṇavābhidheyasya ceśvarasya bhāvanam. tad asya yoginaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534457 (0.060):
YS_1.28(33): tajjapas..tadarthabhāvanam. / YBh_1.28(33): / praṇavasya..japaḥ..praṇavābhidheyasya..ca..+..īśvarasya..bhāvanam...[abhi-dhā]
praṇavaṃ japataḥ praṇavārthaṃ ca bhāvayataś cittam ekāgraṃ saṃpadyate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534479 (0.037):
tad..asya..yoginaḥ..praṇavam..japataḥ..praṇavārtham..ca..bhāvayataś..cittam..ekāgram..sampadyate.
tathā coktam --- / svādhyāyād yogam āsīta yogāt svādhyāyam āmanet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873998 (0.0):
tatprāptikāraṇaṃ brahma tavetatpratipadyate // NarP_1,46.31 // / svādhyāyādyogamāsīta yogātsvādhyāyamāmanet /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19192340 (0.0):
taduktaṃ pātaṃjale | / svādhyāyādyogamāsīta yogātsvādhyāyamāmanet /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466924 (0.017):
tatprāptikāraṇaṃ brahma % tad etad iti paṭhyate // ViP_6,6.1 // / svādhyāyād yogam āsīta $ yogāt svādhyāyam ācaret &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173587 (0.017):
tatprāptikāraṇaṃ brahma tad etad iti paṭhyate // ViP_6,6.1 // / svādhyāyād yogam āsīta yogāt svādhyāyam ācaret /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184162 (0.025):
tatprāptikāraṇaṃ brahma tad etad iti paṭhyate // ViP_6,6.1 // / svādhyāyādhyogamāsīta yogātsvādhyāyamāvaset /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22487576 (0.031):
smaranti ca--- svādhyāyādyogamāsīta yogāt svādhyāyamāviśet /"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534490 (0.038):
tathā..ca..+..uktam..svādhyāyād..yogam..āsīta..yogāt..svādhyāyam..óāsateú;..svādhyāyayogasampatti3..paramātman1..prakāśate"..iti..."
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7819460 (0.064):
svādhyāyasaṃyamābhyāṃ sa ViP_6,6.1a / svādhyāyād yogam āsīta ViP_6,6.2a
svādhyāyayogasaṃpattyā paramātmā prakāśate // iti. 1.28 / kiṃ cāsya bhavati ---
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15874001 (0.0):
svādhyāyādyogamāsīta yogātsvādhyāyamāmanet / / svādhyāyayogasaṃpattyā paramātmā prakāśate // NarP_1,46.32 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19192344 (0.0):
svādhyāyādyogamāsīta yogātsvādhyāyamāmanet / / yogasvādhyāyasaṃpattyā paramātmā prakāśata iti // NBs_16,15.4 //
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22487581 (0.004):
smaranti ca--- svādhyāyādyogamāsīta yogāt svādhyāyamāviśet / / svādhyāyayogasaṃpattyā paramātmā prakāśate" //"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466929 (0.018):
svādhyāyād yogam āsīta $ yogāt svādhyāyam ācaret & / svādhyāyayogasaṃpattyā % paramātmā prakāśate // ViP_6,6.2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173592 (0.018):
svādhyāyād yogam āsīta yogāt svādhyāyam ācaret / / svādhyāyayogasaṃpattyā paramātmā prakāśate // ViP_6,6.2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184167 (0.025):
svādhyāyādhyogamāsīta yogātsvādhyāyamāvaset / / svādhyāyayogasaṃpattyā paramātmā prakāśate // ViP_6,6.2 //
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534494 (0.058):
tathā..ca..+..uktam..svādhyāyād..yogam..āsīta..yogāt..svādhyāyam..óāsateú;..svādhyāyayogasampatti3..paramātman1..prakāśate"..iti..."
tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca || YS_1.29 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050979 (0.0):
tajjapas tadarthabhāvanam || YS_1.28 || / tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca || YS_1.29 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782587 (1.192):
taj japas tad artha bhāvanam [YogaS 1.27 8] iti | tataḥ / pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [YogaS 1.29] tataḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278203 (1.192):
yatredam uktaṃ tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ceti. 2.32
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816728 (0.017):
patañjalinā coktaṃ tataḥ pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [Ys
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849311 (0.017):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi siddhir īśvara praṇidhānāt iti | / tataḥ pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca iti ca | tata
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981854 (0.017):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi-siddhir īśvara-praṇidhānāt iti | / tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca iti ca | tata
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092293 (0.017):
asūtrayat -- tasya vācakaḥ praṇavaḥ | taj-japas tad-artha-bhāvanam [YogaS / 1.27-8] iti | tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [YogaS
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459650 (0.017):
patañjalinā coktaṃ tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [Ys
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205970 (0.037):
tataḥ pratyak-cetanādhigamo '-py antarāyābhāvaś ca ||1.29||
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25520504 (0.046):
yathāduryogaśāstrakārāḥ 'tataḥ pratyakcetanādhigamo 'pyantarāyābhāśca' / tadbhāṣyakārāśca bhaktiviśeṣādāvarjita īśvarastamanugṛhṇāti
ye tāvad antarāyā vyādhiprabhṛtayas te tāvad īśvarapraṇidhānān na
bhavanti. svarūpadarśanam apy asya bhavati. yathaiveśvaraḥ puruṣaḥ śuddhaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534526 (0.051):
YBh_1.29(33): svarūpadarśanam..api+..asya..bhavati. / YBh_1.29(33): / yathā..+..eva..+..īśvaraḥ..puruṣaḥ..śuddhaḥ..prasannaḥ..kevala1..anupasargas..tathāyam..api..buddhi6..pratisaṃvedin1..yaḥ..puruṣas..tam..adhigacchati...[pratisaṃveda,..adhi-gam]
prasannaḥ kevalo 'nupasargas tathāyam api buddheḥ pratisaṃvedī yaḥ puruṣas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534528 (0.045):
yathā..+..eva..+..īśvaraḥ..puruṣaḥ..śuddhaḥ..prasannaḥ..kevala1..anupasargas..tathāyam..api..buddhi6..pratisaṃvedin1..yaḥ..puruṣas..tam..adhigacchati...[pratisaṃveda,..adhi-gam]
tam adhigacchati. 1.29 / atha ke 'ntarāyā ye cittasya vikṣepāḥ. ke punas te kiyanto veti ---
vyādhistyānasaṃśayapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050994 (0.0):
tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca || YS_1.29 || / vyādhistyānasaṃśayapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534557 (0.0):
YBh_1.30(34): ke..punas..te..kiyanto..vā..+..iti.. / YS_1.30(34): / vyādhistyānasaṃśayapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni..cittavikṣepās..te..+antarāyāḥ..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782270 (5.960):
vyādhi styāna saṃśaya pramādālasyāvirati bhrānti darśanālabdha bhūmikatvānavasthitatvāni
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27091976 (5.960):
vyādhi-styāna-saṃśaya-pramādālasyāvirati-bhrānti-darśanālabdha-bhūmikatvānavasthitatvāni
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205982 (0.010):
tataḥ pratyak-cetanādhigamo '-py antarāyābhāvaś ca ||1.29|| / vyādhi-styāna-saṃśaya-pramādālasyāvirati-bhrānti-darśanālabdha-bhuumikatvānavasthitatvāni
cittavikṣepās te 'ntarāyāḥ || YS_1.30 || / navāntarāyāś cittasya vikṣepāḥ. sahaite cittavṛttibhir bhavanti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782271 (0.0):
vyādhi styāna saṃśaya pramādālasyāvirati bhrānti darśanālabdha bhūmikatvānavasthitatvāni / citta vikṣepās te 'ntarāyāḥ [YogaS 1.30] | cittaṃ vikṣipanti yogād
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27091977 (0.0):
vyādhi-styāna-saṃśaya-pramādālasyāvirati-bhrānti-darśanālabdha-bhūmikatvānavasthitatvāni / citta-vikṣepās te 'ntarāyāḥ [YogaS 1.30] | cittaṃ vikṣipanti yogād
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050996 (0.0):
vyādhistyānasaṃśayapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni / cittavikṣepās te 'ntarāyāḥ || YS_1.30 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534571 (0.051):
YBh_1.30(34): navāntarāyāś..cittasya..vikṣepāḥ. / YBh_1.30(34): saha..+..ete..cittavṛttibhir..bhavanti.
eteṣām abhāve na bhavanti pūrvoktāś cittavṛttayaḥ. vyādhir
dhāturasakaraṇavaiṣamyam. styānam akarmaṇyatā cittasya. saṃśaya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534588 (0.054):
YBh_1.30(34): eteṣām..abhāva7..na..bhavanti..pūrva-uktāś..cittavṛttayaḥ. / YBh_1.30(34): vyādhir..dhāturasakaraṇavaiṣamyam.
ubhayakoṭispṛg vijñānaṃ syād idam evaṃ naivaṃ syād iti. pramādaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534600 (0.044):
saṃśaya..ubhayakoṭispṛgvijñānam..syād..idam..evam..naivam..syād..iti...[spṛś]
samādhisādhanānām abhāvanam. ālasyaṃ kāyasya cittasya ca gurutvād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534613 (0.010):
YBh_1.30(34): pramādaḥ..samādhisādhanānām..abhāvanam. / YBh_1.30(34): ālasyam..kāyasya..cittasya..ca..gurutvād..apravṛttiḥ.
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285338 (0.038):
pramādastu samādhestu % sādhanānām abhāvanam // LiP_1,9.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179368 (0.038):
pramādastu samādhestu sādhanānām abhāvanam // LiP_1,9.4 //
apravṛttiḥ. aviratiś cittasya viṣayasaṃprayogātmā gardhaḥ. bhrāntidarśanaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534625 (0.041):
YBh_1.30(34): ālasyam..kāyasya..cittasya..ca..gurutvād..apravṛttiḥ. / YBh_1.30(34): aviratiś..cittasya..viṣayasamprayogātman1..gardhaḥ.
viparyayajñānam. alabdhabhūmikatvaṃ samādhibhūmer alābhaḥ. anavasthitatvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782400 (0.034):
'piy asādhanatva buddhiḥ | alabdha bhūmikatvaṃ samādhi bhūmer ekāgratāyā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092106 (0.034):
'piy asādhanatva-buddhiḥ | alabdha-bhūmikatvaṃ samādhi-bhūmer ekāgratāyā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534630 (0.034):
YBh_1.30(34): aviratiś..cittasya..viṣayasamprayogātman1..gardhaḥ. / YBh_1.30(34): bhrāntidarśanam..viparyayajñānam.
yal labdhāyāṃ bhūmau cittasyāpratiṣṭhā. samādhipratilambhe hi sati
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285353 (0.059):
anavasthitacittatvam % apratiṣṭhā hi yoginaḥ // LiP_1,9.5 // / labdhāyāmapi bhūmau ca $ cittasya bhavabandhanāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179383 (0.059):
anavasthitacittatvam apratiṣṭhā hi yoginaḥ // LiP_1,9.5 // / labdhāyāmapi bhūmau ca cittasya bhavabandhanāt /
tadavasthitaṃ syād iti. ete cittavikṣepā nava yogamalā yogapratipakṣā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092134 (0.0):
tatrāpratiṣṭhitatvam | ta ete citta-vikṣepā nava yogamalā yoga-pratipakṣā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534659 (5.960):
YBh_1.30(34): / ete..cittavikṣepā..nava..yogamalā..yogapratipakṣā..yogāntarāyā..iti+..abhidhīyante...[abhi-dhā]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782427 (0.032):
citta vikṣepā nava yogamalā yoga pratipakṣā yogāntarāyā iti cābhidhīyante
yogāntarāyā ity abhidhīyante. 1.30 / duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ || YS_1.31 ||
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092137 (0.0):
tatrāpratiṣṭhitatvam | ta ete citta-vikṣepā nava yogamalā yoga-pratipakṣā / yogāntarāyā iti cābhidhīyante |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051004 (0.0):
cittavikṣepās te 'ntarāyāḥ || YS_1.30 || / duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ || YS_1.31 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782431 (0.004):
citta vikṣepā nava yogamalā yoga pratipakṣā yogāntarāyā iti cābhidhīyante
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205996 (0.029):
duḥkha-daurmanasyāṅgamejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-sahabhuvaḥ ||1.31||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534672 (0.034):
duhkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā..vikṣepasahabhū1P...
duḥkham ādhyātmikam ādhibhautikam ādhidaivikaṃ ca. yenābhihatāḥ
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782673 (0.048):
kiṃ trividhaṃ duḥkhamityatrocyate | / ādhyātmikamādhibhautikamādhidaivikamiti |
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23765993 (0.064):
atastattvamatra nirūpyate / nanu trividhaṃ duḥkham / ādhyātmikamādhidaivikamādhibhautikaṃ ca / tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ
prāṇinas tadapaghātāya prayatante tad duḥkham. daurmanasyam icchāvighātāc
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534697 (0.052):
YBh_1.31(35): daurmanasyam..icchāvighātāc..cetasaḥ..kṣobhaḥ...
cetasaḥ kṣobhaḥ. yad aṅgāny ejayati kampayati tad aṅgamejayatvam. prāṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23907714 (0.060):
puruṣādupadadhāti prāṇo vai svayamātṛṇeyaṃ vai svayamātṛṇeyamu vai prāṇo / yaddhi / kiṃ ca prāṇīyaṃ tatsarvam bibhartyanantarhitamevāsmādetatprāṇaṃ
yad bāhyaṃ vāyum ācāmati sa śvāsaḥ. yat kauṣṭhyaṃ vāyuṃ niḥsārayati sa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534714 (0.060):
YBh_1.31(35): prāṇa1..yad..bāhyam..vāyum..ācāmati..sa..śvāsaḥ.
praśvāsaḥ. ete vikṣepasahabhuvo vikṣiptacittasyaite bhavanti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782527 (0.022):
niḥsaraṇaṃ praśvāsaḥ samādhy aṅga pūraka virodhī | samāhita cittasyaite na / bhavanti vikṣipta cittasyaiva bhavantīti vikṣepa sahabhuvo 'ntarāyā eva |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092233 (0.022):
praśvāsaḥ samādhy-aṅga-pūraka-virodhī | samāhita-cittasyaite na bhavanti / vikṣipta-cittasyaiva bhavantīti vikṣepa-sahabhuvo 'ntarāyā eva | ete
samāhitacittasyaite na bhavanti. 1.31 / athaite vikṣepāḥ samādhipratipakṣās tābhyām evābhyāsavairāgyābhyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782530 (0.0):
niḥsaraṇaṃ praśvāsaḥ samādhy aṅga pūraka virodhī | samāhita cittasyaite na / bhavanti vikṣipta cittasyaiva bhavantīti vikṣepa sahabhuvo 'ntarāyā eva |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092236 (0.0):
praśvāsaḥ samādhy-aṅga-pūraka-virodhī | samāhita-cittasyaite na bhavanti / vikṣipta-cittasyaiva bhavantīti vikṣepa-sahabhuvo 'ntarāyā eva | ete
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11863038 (0.056):
pudgalaḥ vikṣiptacitta ity arthaḥ. vikṣiptacittasyeti tadanyacittasyāpīti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534746 (0.063):
atha..+..ete..vikṣepāḥ..samādhipratipakṣās..tābhyām..eva..+..abhyāsavairāgyābhyām..niroddhavyāḥ...[ni-rudh]
niroddhavyāḥ. tatrābhyāsasya viṣayam upasaṃharann idam āha --- / tatpratiṣedhārtham ekatattvābhyāsaḥ || YS_1.32 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051010 (0.0):
duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ || YS_1.31 || / tatpratiṣedhārtham ekatattvābhyāsaḥ || YS_1.32 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534766 (0.0):
YBh_1.32(35): tatra..+..abhyāsasya..viṣayam..upasaṃharann..idam..āha.. / YS_1.32(35): tatpratiṣedhārtham..ekatattvābhyāsaḥ..
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782626 (0.007):
abhyāsa vairāgyābhyām antarāya nivṛttau kartavyāyām abhyāsa dārḍhyārtham / āha tat pratiṣedhārtham eka tattvābhyāsaḥ [YogaS 1.32] | teṣām
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092332 (0.007):
abhyāsa-vairāgyābhyām antarāya-nivṛttau kartavyāyām abhyāsa-dārḍhyārtham / āha -- tat-pratiṣedhārtham eka-tattvābhyāsaḥ [YogaS 1.32] | teṣām
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206002 (0.041):
duḥkha-daurmanasyāṅgamejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-sahabhuvaḥ ||1.31|| / tat-pratiṣedhārtham eka-tattvābhyāsaḥ ||1.32||
vikṣepapratiṣedhārtham ekatattvāvalambanaṃ cittam abhyaset. yasya tu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534770 (0.0):
YS_1.32(35): tatpratiṣedhārtham..ekatattvābhyāsaḥ..
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051010 (0.036):
duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ || YS_1.31 || / tatpratiṣedhārtham ekatattvābhyāsaḥ || YS_1.32 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206000 (0.056):
duḥkha-daurmanasyāṅgamejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-sahabhuvaḥ ||1.31|| / tat-pratiṣedhārtham eka-tattvābhyāsaḥ ||1.32||
pratyarthaniyataṃ pratyayamātraṃ kṣaṇikaṃ ca cittaṃ tasya sarvam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534783 (0.0):
yasya..tu..pratyarthaniyatam..pratyayamātram..kṣaṇikam..ca..cittam..tasya..sarvam..eva..cittam..ekāgram..nāsty..eva..vikṣiptam.
cittam ekāgraṃ nāsty eva vikṣiptam. yadi punar idaṃ sarvataḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534792 (0.020):
yasya..tu..pratyarthaniyatam..pratyayamātram..kṣaṇikam..ca..cittam..tasya..sarvam..eva..cittam..ekāgram..nāsty..eva..vikṣiptam.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11863006 (0.059):
nāsti vā cittam asyeti vikṣiptācittakaḥ. atha vā vikṣiptaṃ cittaṃ nāsti vā / cittam asyeti vikṣiptācittakaḥ. ekasya cittaśabdasya lopaḥ. kecid evaṃ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503598 (0.063):
gṛhe ahaṃ rame, mama ca yaccittaṃ tadekāgraṃ samāhitamityevamādi
pratyāhṛtyaikasminn arthe samādhīyate tadā bhavaty ekāgram ity ato na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534795 (0.041):
yadi..punar..idam..sarvataḥ..pratyāhṛtya..+..ekasminn..artha7..samādhīyate..tadā..bhavaty..ekāgram..iti+..ataḥ+..na..pratyarthaniyatam...[samā-dhā]
pratyarthaniyatam. / yo 'pi sadṛśapratyayapravāhena cittam ekāgraṃ manyate tasyaikāgratā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534810 (1.788):
yo..+api..sadṛśapratyayapravāha3..cittam..ekāgram..manyate..tasya..+..ekāgratā..yadi..pravāhacittasya..dharmas..tadā..+..ekam..nāsti..pravāhacittam..kṣaṇikatvāt...
yadi pravāhacittasya dharmas tadaikaṃ nāsti pravāhacittaṃ kṣaṇikatvāt.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1978664 (0.058):
eko 'vikārītyata ātmā bhavati | cittaviśeṣalakṣaṇānabhijñasya cittamekaṃ / bhavati | pravāhavaccittaṃ santanyamānamekamiti vadanti | yathā taimirikaḥ
atha pravāhāṃśasyaiva pratyayasya dharmaḥ, sa sarvaḥ sadṛśapratyayapravāhī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534829 (0.018):
YBh_1.32(36): / atha..pravāhāṃśasya..+..eva..pratyayasya..dharmah,..sa..sarvaḥ..sadṛśapratyayapravāhin1..vā..visadṛśapratyayapravāhin1..vā..pratyarthaniyatatvād..ekāgra..eva..+..iti..vikṣiptacittānupapattiḥ...[pravāha]
vā visadṛśapratyayapravāhī vā pratyarthaniyatatvād ekāgra eveti
vikṣiptacittānupapattiḥ. tasmād ekam anekārtham avasthitaṃ cittam iti.
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3092054 (0.034):
vikṣiptam / sarvathā nāsti kṣaṇikavādināmekamanekārthamavasthitaṃ cittaṃ / yadekāgraṃ kartumiṣyate / tadevamabhyāsānupapatterasarvajñavatyāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273440 (0.057):
labhate. tasmād ekam anekārtham avasthitaṃ ca cittam. 1.32
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534837 (0.064):
YBh_1.32(36): / tasmād..ekam..anekārtham..avasthitam..cittam..iti...[ava-sthā]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534943 (0.064):
YBh_1.32(38): tasmād..ekam..anekārtham..avasthitam..ca..cittam.
yadi ca cittenaikenānanvitāḥ svabhāvabhinnāḥ pratyayā jāyerann atha
katham anyapratyayadṛṣṭasyānyaḥ smartā bhavet. anyapratyayopacitasya ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534853 (5.960):
yadi..ca..citta3..eka3..ananvitāḥ..svabhāvabhinnāḥ..pratyayā..jāyerann..atha..katham..anyapratyayadṛṣṭasya..+..anyaḥ..smartṛ1..bhavet.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534862 (0.028):
YBh_1.32(37): / anyapratyaya-upacitasya..ca..karma-āśayasya..+..anyaḥ..ópratyayaú..upabhoktṛ1..bhavet...
karmāśayasyānyaḥ pratyaya upabhoktā bhavet. kathaṃcit samādhīyamānam apy
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534863 (0.020):
anyapratyaya-upacitasya..ca..karma-āśayasya..+..anyaḥ..ópratyayaú..upabhoktṛ1..bhavet...
etad gomayapāyasīyanyāyam ākṣipati. / kiṃ ca svātmānubhavāpahnavaś cittasyānyatve prāpnoti. katham, yad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534882 (0.007):
kiṃca..svātmānubhavāpahnavaś..cittasyānyatva7..prāpnoti...[pra-āp]
aham adrākṣaṃ tat spṛśāmi yac cāsprākṣaṃ tat paśyāmīty aham iti pratyayaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534896 (5.960):
YBh_1.32(37-38): / katham,..yad..aham..adrākṣam..tat..spṛśāmi..yac..cāsprākṣam..tat..paśyāmīty..aham..iti..pratyayaḥ..sarvasya..pratyayasya..bheda7..sati..pratyayiny..abheda3..+..upasthitaḥ...
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6867620 (0.022):
cakṣurādīnyeva darśanādikriyākartṝṇīti cet / / na / / yadahamadrākṣaṃ tatspṛśāmīti bhinnakartṛkatve pratisaṃghānānupapatteḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26516957 (0.022):
yaṃ kumbham adrākṣaṃ taṃ spṛśāmi yam evāsprākṣaṃ taṃ paśyāmīti nāṇusamūho
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2578314 (0.031):
kathamindriyabhedaḥ, indriyābhāve 'pi jñāturekasya pratyabhijñānāt yo 'haṃ / rūpamadrākṣaṃ so 'haṃ / spṛśāmīti, yo 'hamagrahīṣaṃ so 'haṃ smarāmīti /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22571639 (0.037):
vyavasthitam 'yaṃ kumbhamadrākṣaṃ taṃ spṛśāmi' / 'yamevāsprākṣaṃ taṃ paśyāmīti. nāṇusamūho
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp08u.htm.txt) 26217105 (0.064):
bhavedetadevaṃ yadi darśanasparśanābhyāmekārthapratisandhānaṃ780 na syāt / / yadahamadrākṣaṃ tadahaṃ spṛśāmī"tyatra pratisandhātaikaḥ pratīyate /"
sarvasya pratyayasya bhede sati pratyayiny abhedenopasthitaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534896 (0.063):
katham,..yad..aham..adrākṣam..tat..spṛśāmi..yac..cāsprākṣam..tat..paśyāmīty..aham..iti..pratyayaḥ..sarvasya..pratyayasya..bheda7..sati..pratyayiny..abheda3..+..upasthitaḥ...
ekapratyayaviṣayo 'yam abhedātmāham iti pratyayaḥ katham atyantabhinneṣu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534907 (0.042):
ekapratyayaviṣaya1..ayam..abhedātman1..aham..iti..pratyayaḥ..katham..atyantabhinna7P..citta7P..vartamānaḥ..sāmānyam..ekam..pratyayinam..āśrayet...[ā-śri]
citteṣu vartamānaḥ sāmānyam ekaṃ pratyayinam āśrayet. svānubhavagrāhyaś
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534920 (0.042):
YBh_1.32(38): svānubhavagrāhyaś..cāyam..abhedātman1..aham..iti..pratyayaḥ.
cāyam abhedātmāham iti pratyayaḥ. na ca pratyakṣasya māhātmyaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534926 (0.034):
YBh_1.32(38): svānubhavagrāhyaś..cāyam..abhedātman1..aham..iti..pratyayaḥ.
pramāṇāntareṇābhibhūyate. pramāṇāntaraṃ ca pratyakṣabalenaiva vyavahāraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534936 (0.019):
YBh_1.32(38): pramāṇāntaram..ca..pratyakṣabala3..eva..vyavahāram..labhate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534929 (0.027):
na..ca..pratyakṣasya..māhātmyam..pramāṇāntara7..abhibhūyate...[abhi-bhū]
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25328075 (0.053):
lokaṃ prasiddhistu na śabdo na pramāṇāntaram / / api tu pratyakṣādyantargataiveti tadviruddhapakṣapradarśanenaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682166 (0.057):
pramāṇāntaradarśanaṃ pramāṇāntareṇa pratyakṣādinā darśanaṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2942506 (0.059):
na ca pramāṇaṃ pramāṇāntareṇa virudhyate, pramāṇāntarāviṣayameva hi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719906 (0.061):
prāmāmāntaraṃ pratyakṣādi / / na cāstīti / / pramāṇāntaramityanuṣajyate /
labhate. tasmād ekam anekārtham avasthitaṃ ca cittam. 1.32
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3092053 (0.018):
vikṣiptam / sarvathā nāsti kṣaṇikavādināmekamanekārthamavasthitaṃ cittaṃ / yadekāgraṃ kartumiṣyate / tadevamabhyāsānupapatterasarvajñavatyāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273345 (0.057):
vikṣiptacittānupapattiḥ. tasmād ekam anekārtham avasthitaṃ cittam iti. / yadi ca cittenaikenānanvitāḥ svabhāvabhinnāḥ pratyayā jāyerann atha
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534944 (0.061):
YBh_1.32(38): pramāṇāntaram..ca..pratyakṣabala3..eva..vyavahāram..labhate. / YBh_1.32(38): tasmād..ekam..anekārtham..avasthitam..ca..cittam.
yasya cittasyāvasthitasyedaṃ śāstreṇa parikarma nirdiśyate tat katham ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534951 (0.020):
YBh_1.32(38): tasmād..ekam..anekārtham..avasthitam..ca..cittam. / YBh_1.33(38): / yasya..cittasyāvasthitasya..+..idam..śāstra3..parikarma..nirdiśyate...tat..katham..
maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṃ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanātaś
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051023 (0.0):
tatpratiṣedhārtham ekatattvābhyāsaḥ || YS_1.32 || / maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṃ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanātaś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111289 (0.025):
manasikāraiś catur apramāṇābhinirharaṇā maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇām, idam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782650 (0.033):
maitrī karuṇā muditopekṣaṇāṃ sukha duḥkha puṇyāpuṇya viṣayāṇāṃ bhāvanātaś
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092356 (0.033):
maitrī-karuṇā-muditopekṣaṇāṃ sukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṃ bhāvanātaś
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206014 (0.033):
maitrī-karuṇā-muditopekṣaṇāṃsukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṃ bhāvanātaś / citta-prasādanam ||1.33||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534954 (0.044):
yasya..cittasyāvasthitasya..+..idam..śāstra3..parikarma..nirdiśyate...tat..katham.. / YS_1.33(38): / maitrīkaruṇāmudita.upekṣāṇām..sukhaduhkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇām..bhāvanātaś..cittaprasādanam..
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953371 (0.055):
maitrīkaruṇāmuditopekṣaṇam idam {ucyate sarvasattvasamacittatāparikarma}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774886 (0.055):
maitrīkaruṇāmuditopekṣaṇam idam ucyate sarvasattvasamacittatāparikarma
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864557 (0.057):
'maitryādi' iti śāstram / maitrī karuṇāmuditopekṣāścatvāryapramāṇāni
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831707 (0.058):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāmahopāyakauśalyaparamapāramitāprāptasya / mahāmaitrīkaruṇāmuditopekṣābrahmapathakovidasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354040 (0.061):
taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā sarvasattvānām antike (ŚsP_II 3_227) / maitrīkaruṇāmuditopekṣāsu bhāvitā tac cānupalambhayogena. na ca sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974078 (0.062):
26519 nuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati/ sa / maitrīkaruṇāmuditopekṣāṃ bhāvayati
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25719302 (0.062):
aśubhāmaitrīkaruṇāmuditopekṣāpratītyadharmāvatārakṣāntir vyavadānasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763694 (0.063):
maitrīkaruṇāmuditopekṣāvihārinaḥ satvā buddhakṣetre saṃbhavanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241002 (0.063):
sarvasattvānām antike maitrīkaruṇāmuditopekṣā bhāvitā sā
cittaprasādanam || YS_1.33 || / tatra sarvaprāṇiṣu sukhasaṃbhogāpanneṣu maitrīṃ bhāvayet. duḥkhiteṣu
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051024 (0.0):
maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṃ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanātaś / cittaprasādanam || YS_1.33 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782651 (0.039):
maitrī karuṇā muditopekṣaṇāṃ sukha duḥkha puṇyāpuṇya viṣayāṇāṃ bhāvanātaś / citta prasādanam [YogaS 1.33] | maitrī sauhārdaṃ, karuṇā kṛpā, muditā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092357 (0.039):
maitrī-karuṇā-muditopekṣaṇāṃ sukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṃ bhāvanātaś / citta-prasādanam [YogaS 1.33] | maitrī sauhārdaṃ, karuṇā kṛpā, muditā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206014 (0.042):
maitrī-karuṇā-muditopekṣaṇāṃsukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṃ bhāvanātaś / citta-prasādanam ||1.33|| / pracchardana-vidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya ||1.34||
karuṇām. puṇyātmakeṣu muditām. apuṇyaśīleṣūpekṣām. evam asya bhāvayataḥ
śuklo dharma upajāyate. tataś ca cittaṃ prasīdati. prasannam ekāgraṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092421 (0.046):
apuṇyavatsu caudāsīnyam eva bhāvayen nānumodanaṃ na vā dveṣam | evam asya / bhāvayataḥ śuklo dharma upajāyate | tataś ca vigata-rāga-dveṣādi-malaṃ
sthitipadaṃ labhate. 1.33 / pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya || YS_1.34 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535007 (0.0):
YBh_1.33(39): prasannam..ekāgram..sthitipadam..labhate.
kauṣṭhyasya vāyor nāsikāpuṭābhyāṃ prayatnaviśeṣād vamanaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535016 (0.026):
YS_1.34(39): pracchardanavidhāraṇābhyām..vā..prāṇasya. / YBh_1.34(39): / kauṣṭhyasya..vāyu6..nāsikāpuṭābhyām..prayatnaviśeṣād..vamanam..pracchardanam,..vidhāraṇam..prāṇāyāmas..tābhyām..vā..manasaḥ..sthitim..sampādayet.
pracchardanam, vidhāraṇaṃ prāṇāyāmas tābhyāṃ vā manasaḥ sthitiṃ / saṃpādayet. 1.34
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535018 (0.004):
kauṣṭhyasya..vāyu6..nāsikāpuṭābhyām..prayatnaviśeṣād..vamanam..pracchardanam,..vidhāraṇam..prāṇāyāmas..tābhyām..vā..manasaḥ..sthitim..sampādayet.
viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanī || YS_1.35 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051035 (0.0):
pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya || YS_1.34 || / viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanī || YS_1.35 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273646 (0.0):
viśokā vā jyotiṣmatī || YS_1.36 || / pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanīty anuvartate.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206023 (1.788):
pracchardana-vidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya ||1.34|| / viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthiti-nibandhanī ||1.35||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535025 (0.016):
kauṣṭhyasya..vāyu6..nāsikāpuṭābhyām..prayatnaviśeṣād..vamanam..pracchardanam,..vidhāraṇam..prāṇāyāmas..tābhyām..vā..manasaḥ..sthitim..sampādayet. / YS_1.35(39): / viṣayavatī..vā..pravṛttir..utpannā..manasaḥ..sthitinibandhanī...[nibandhana]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535166 (0.032):
YS_1.36(40): viśokā..vā..jyotiṣmatī. / YBh_1.36(40): / pravṛttir..utpannā..manasaḥ..sthitinibandhanīti+..anuvartate...[nibandhana,..anu-vṛt]
nāsikāgre dhārayato 'sya yā divyagandhasaṃvit sā gandhapravṛttiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535038 (0.0):
YBh_1.35(39): / nāsikāgra7..dhārayato..+asya..yā..divyagandhasaṃvit..sā..gandhapravṛttiḥ.
jihvāgre rasasaṃvit. tāluni rūpasaṃvit. jihvāmadhye sparśasaṃvit.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535053 (0.055):
YBh_1.35(39): tāluni..rūpasaṃvit. / YBh_1.35(39): jihvāmadhya7..sparśasaṃvit.
jihvāmūle śabdasaṃvid ity etā vṛttaya utpannāś cittaṃ sthitau nibadhnanti,
saṃśayaṃ vidhamanti, samādhiprajñāyāṃ ca dvārībhavantīti. etena / candrādityagrahamaṇipradīparaśmyādiṣu pravṛttir utpannā viṣayavaty eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535079 (0.0):
jihvāmūla7..śabdasaṃvid..iti+..etā..vṛtti1P..utpannāś..cittam..sthiti7..nibadhnanti,..saṃśayam..vidhamanti,..samādhiprajñāyām..ca..dvārībhavantīti...[ni-bandh,..vi-dham,..dvāra]..
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11832492 (0.057):
mahāmaṇiprakāśetā sūryādigrahavarjitāḥ /
veditavyā yady api hi tattacchāstrānumānācāryopadeśair avagatam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535080 (0.054):
etena..candrādityagrahamaṇipradīparaśmi-ādiṣu..pravṛttir..utpannā..viṣayavaty..eva..veditavyā...yady..api..hi..tattat-śāstrānumānācārya-upadeśair..avagatam..arthatattvam..sadbhūtam..eva..bhavati...
arthatattvaṃ sadbhūtam eva bhavati. eteṣāṃ / yathābhūtārthapratipādanasāmarthyāt, tathāpi yāvad ekadeśo 'pi kaścin na
svakaraṇasaṃvedyo bhavati tāvat sarvaṃ parokṣam ivāpavargādiṣu sūkṣmeṣv
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535100 (0.017):
eteṣām..yathābhūtārthapratipādanasāmarthyāt,..tathāpi..yāvad..ekadeśa1..+api..kaścit+..na..svakaraṇasaṃvedya1..bhavati..tāvat..sarvam..parokṣam..ivāpavargādiṣu..sūkṣma7P..arth7P..na..dṛḍhām..buddhim..utpādayati...[ut-pad]..
artheṣu na dṛḍhāṃ buddhim utpādayati. tasmāc / chāstrānumānācāryopadeśopodbalanārtham evāvaśyaṃ kaścid arthaviśeṣaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535113 (0.0):
YBh_1.35(40): / tasmāc..+śāstrānumānācārya-upadeśa-upodbalanārtham..evāvaśyam..kaścid..arthaviśeṣaḥ..pratyakṣīkartavyaḥ...
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525406 (0.047):
doṣa'' iti samānadoṣatvam evocyate, nārthaviśeṣaḥ kaścid asti/ samānas
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525437 (0.047):
nārthaviśeṣaḥ kaścid ucyata iti/ tatra pañcamaṣaṣṭhapakṣayor arthāviśeṣāt
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2138572 (0.054):
mithyāsarpajñāne tvasamīcīnayā iti na kaścidviśeṣaḥ / / ato viṣayāntarbhāvamantareṇa svagatenaiva viśeṣeṇa sarpādijñānasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5317575 (0.058):
viśeṣānabhidhānam . sāmānye hi abhidhīyamāne viśeṣaḥ anabhhitaḥ bhavati . / tatra avaśyam viśeṣārthinā viśeṣaḥ anuprayoktavyaḥ . citraguḥ . kaḥ .
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18490410 (0.064):
aśakyatvād, anyathā śaśaviṣāṇādayo 'py utpādyakoṭim adhyāsīran, / viśeṣābhāvāt; tataś ca na kaścid atyantābhāvaḥ syāt. tad yathā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19388185 (0.064):
pūrvanītyā vātra parivṛtte 'nuśayakāryaṃ boddhavyam | dviṣparāvṛtte / 'pyatra na kaścidviśeṣa iti draṣṭavyam ||
pratyakṣīkartavyaḥ. tatra tadupadiṣṭārthaikadeśapratyakṣatve sati sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535124 (0.0):
tasmāc..+śāstrānumānācārya-upadeśa-upodbalanārtham..evāvaśyam..kaścid..arthaviśeṣaḥ..pratyakṣīkartavyaḥ... / YBh_1.35(40): / tatra..tadupadiṣṭārtha-ekadeśapratyakṣatva7..sati..sarvam..sūkṣmaviṣayam..api..āpavargāc..chraddhīyate...[śrad-dhā]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408902 (0.056):
tad aṃśāvayavaika deśa rūpārthatve yenaikāṃśeneti yac chabdasya kartṛtva
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26495570 (0.061):
arthaviśeṣaprābalyād dhi suptavyāsaktamanasāṃ jñānotpattir ekadā bhavati/ / arthaviśeṣaḥ kaścid evendriyārthaḥ, tasya prābalyaṃ tīvratāpaṭute/ tac
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525406 (0.062):
doṣa'' iti samānadoṣatvam evocyate, nārthaviśeṣaḥ kaścid asti/ samānas
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525437 (0.062):
nārthaviśeṣaḥ kaścid ucyata iti/ tatra pañcamaṣaṣṭhapakṣayor arthāviśeṣāt
sūkṣmaviṣayam api āpavargāc chraddhīyate. etadartham evedaṃ cittaparikarma
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535125 (0.038):
tatra..tadupadiṣṭārtha-ekadeśapratyakṣatva7..sati..sarvam..sūkṣmaviṣayam..api..āpavargāc..chraddhīyate...[śrad-dhā]
nirdiśyate. aniyatāsu vṛttiṣu tadviṣayāyāṃ vaśīkārasaṃjñāyām upajātāyāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535143 (0.052):
aniyatāsu..vṛttiṣu..tadviṣayāyām..vaśīkārasaṃjñāyām..upajātāyām..samartham..syāt..tasya..tasyārthasya..pratyakṣīkaraṇāya..+..iti...[pratyakṣa]
samarthaṃ syāt tasya tasyārthasya pratyakṣīkaraṇāyeti. tathā ca sati / śraddhāvīryasmṛtisamādhayo 'syāpratibandhena bhaviṣyantīti. 1.35
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535156 (0.046):
aniyatāsu..vṛttiṣu..tadviṣayāyām..vaśīkārasaṃjñāyām..upajātāyām..samartham..syāt..tasya..tasyārthasya..pratyakṣīkaraṇāya..+..iti...[pratyakṣa] / YBh_1.35(40): / tathā..ca..sati..śraddhāvīryasmṛtisamādhi1P..asyāpratibandha3..bhaviṣyantīti.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21184550 (0.061):
sati taditarānupādhikatvaṃ hi tadarthaḥ / tatra
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486171 (0.062):
itthambhūtas tarkaḥ pramāṇasahito vāde sādhanāyopālambhāya cārthasya / bhavatīty evam arthaṃ pṛghag ucyate prameyāntarbhūto 'pīti/
Dharmakirti: Pramanaviniscaya (fragment) (dhkprviu.htm.txt) 6618779 (0.063):
vyavaharati / nirloṭhitaś cāyam artho 'sati nāstitety / 3: arthāntare / tena neha pratanyate / na cāsann ātmā sattāsādhanavṛtteḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 521294 (0.064):
yadi prārabdhakamarpratibandhakaṃ nāsti / / tasmiṃstu sati tadavasāna iti /
viśokā vā jyotiṣmatī || YS_1.36 || / pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanīty anuvartate.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051035 (0.0):
pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya || YS_1.34 || / viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanī || YS_1.35 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535166 (0.013):
tathā..ca..sati..śraddhāvīryasmṛtisamādhi1P..asyāpratibandha3..bhaviṣyantīti. / YS_1.36(40): viśokā..vā..jyotiṣmatī. / YBh_1.36(40): / pravṛttir..utpannā..manasaḥ..sthitinibandhanīti+..anuvartate...[nibandhana,..anu-vṛt]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535025 (0.033):
YS_1.35(39): / viṣayavatī..vā..pravṛttir..utpannā..manasaḥ..sthitinibandhanī...[nibandhana]
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206023 (0.049):
viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthiti-nibandhanī ||1.35||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273511 (0.062):
viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthitinibandhanī || YS_1.35 || / nāsikāgre dhārayato 'sya yā divyagandhasaṃvit sā gandhapravṛttiḥ.
hṛdayapuṇḍarīke dhārayato yā buddhisaṃvit, buddhisattvaṃ hi bhāsvaram
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535183 (0.0):
hṛdayapuṇḍarīka7..dhārayato..yā..buddhisaṃvit,..buddhisattvam..hi..bhāsvaram..ākāśakalpam,..tatra..sthitivaiśāradyāt..pravṛttiḥ..sūrya-indugrahamaṇiprabhārūpākār3..vikalpate...[vi-klp]
ākāśakalpaṃ, tatra sthitivaiśāradyāt pravṛttiḥ / sūryendugrahamaṇiprabhārūpākāreṇa vikalpate. tathāsmitāyāṃ samāpannaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535186 (0.035):
hṛdayapuṇḍarīka7..dhārayato..yā..buddhisaṃvit,..buddhisattvam..hi..bhāsvaram..ākāśakalpam,..tatra..sthitivaiśāradyāt..pravṛttiḥ..sūrya-indugrahamaṇiprabhārūpākār3..vikalpate...[vi-klp]
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525096 (0.057):
sūryamaṇisirīṇa candra-ābhā, / na tapi na bhāsiṣu ebhi sarvaloke. (1)
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11832492 (0.060):
mahāmaṇiprakāśetā sūryādigrahavarjitāḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640240 (0.062):
bodhisattvena kāyāt prabhā pramuktā, yayā prabhayā sarvacandrasūryaprabhā / paryādattāḥ, / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
cittaṃ nistaraṅgamahodadhikalpaṃ śāntam anantam asmitāmātraṃ bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535201 (1.192):
YBh_1.36(41): / tathāsmitāyām..samāpannam..cittam..nistaraṅgamahodadhikalpam..śāntam..anantam..asmitāmātram..bhavati...[udadhi]
yatredam uktam --- tam aṇumātram ātmānam anuvidyāsmīty evaṃ tāvat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535209 (0.0):
YBh_1.36(41): / yatra..idam..uktam..--..tam..aṇumātram..ātmānam..anuvidyāsmīti+..evam..tāvat..samprajānīte"..iti...[anu-vid
saṃprajānīte iti. eṣā dvayī viśokā viṣayavatī, asmitāmātrā ca pravṛttir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535222 (0.020):
YBh_1.36(41): / eṣā..dvayī..viśokā..viṣayavatī,..asmitāmātrā..ca..pravṛttir..jyotiṣmatīti+..ucyate.
jyotiṣmatīty ucyate. yayā yoginaś cittaṃ sthitipadaṃ labhata iti. 1.36
vītarāgaviṣayaṃ vā cittam || YS_1.37 || / vītarāgacittālambanoparaktaṃ vā yoginaś cittaṃ sthitipadaṃ labhata
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535246 (0.012):
YBh_1.36(41): yayā..yoginaś..cittam..sthitipadam..labhata..iti. / YS_1.37(41): vītarāgaviṣayam..vā..cittam.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051043 (0.041):
viśokā vā jyotiṣmatī || YS_1.36 || / vītarāgaviṣayaṃ vā cittam || YS_1.37 ||
svapnanidrājñānālambanaṃ vā || YS_1.38 || / svapnajñānālambanaṃ vā nidrājñānālambanaṃ vā tadākāraṃ yoginaś cittaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535256 (0.014):
vītarāgacittālambana-uparaktam..vā..yoginaś..cittam..sthitipadam..labhata..iti...[upa-rañj] / YS_1.38(41): svapnanidrājñānālambanam..vā.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051048 (0.031):
vītarāgaviṣayaṃ vā cittam || YS_1.37 || / svapnanidrājñānālambanaṃ vā || YS_1.38 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206032 (0.059):
vīta-rāga-viṣayaṃ vā cittam ||1.37|| / svapna-nidrā-jñānālambanaṃ vā ||1.38||
sthitipadaṃ labhata iti. 1.38 / yathābhimatadhyānād vā || YS_1.39 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535275 (0.021):
svapnajñānālambanam..vā..nidrājñānālambanam..vā..tadākāram..yoginaś..cittam..sthitipadam..labhata..iti. / YS_1.39(42): yathābhimatadhyānād..vā.
yad evābhimataṃ tad eva dhyāyet. tatra labdhasthitikam anyatrāpi
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535278 (0.040):
YS_1.39(42): yathābhimatadhyānād..vā. / YBh_1.39(42): yad..evābhimatam..tad..eva..dhyāyet.
sthitipadaṃ labhata iti. 1.39 / paramāṇuparamamahattvānto 'sya vaśīkāraḥ || YS_1.40 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051057 (0.0):
yathābhimatadhyānād vā || YS_1.39 || / paramāṇuparamamahattvānto 'sya vaśīkāraḥ || YS_1.40 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535291 (0.029):
YS_1.40.42): paramāṇuparamamahattvānta1..asya..vaśīkāraḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535283 (0.060):
tatra..labdhasthitikam..anyatrāpi..sthitipadam..labhata..iti.
sūkṣme niviśamānasya paramāṇvantaṃ sthitipadaṃ labhata iti. sthūle
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535298 (0.026):
YS_1.40.42): paramāṇuparamamahattvānta1..asya..vaśīkāraḥ. / YBh_1.40(42): / sūkṣma7..niviśamānasya..paramāṇu-antam..sthitipadam..labhata..iti.
niviśamānasya paramamahattvāntaṃ sthitipadaṃ cittasya. evaṃ tām ubhayīṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535308 (0.0):
sthūla7..niviśamānasya..paramamahattvāntam..sthitipadam..cittasya.
koṭim anudhāvato yo 'syāpratīghātaḥ sa paro vaśīkāraḥ. tadvaśīkārāt
paripūrṇaṃ yoginaś cittaṃ na punar abhyāsakṛtaṃ parikarmāpekṣata iti. 1.40
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535331 (5.960):
tadvaśīkārāt..paripūrṇam..yoginaś..cittam..na..punar..abhyāsakṛtam..parikarma..+..apekṣata..iti...
atha labdhasthitikasya cetasaḥ kiṃsvarūpā kiṃviṣayā vā samāpattir iti, tad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535341 (0.035):
atha..labdhasthitikasya..cetasaḥ..kiṃsvarūpā..kiṃviṣayā..vā..samāpattir..iti,..tad..ucyate..--...
ucyate --- / kṣīṇavṛtter abhijātasyeva maṇer grahītṛgrahaṇagrāhyeṣu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776193 (0.0):
grāhyam api dvividhaṃ sthūla sūkṣma bhedāt | tad uktaṃ kṣīṇa vṛtter / abhijātasyeva maṇer grahītṛ grahaṇa grāhyeṣu
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27085900 (0.0):
grāhyam api dvividhaṃ sthūla-sūkṣma-bhedāt | tad uktaṃ -- kṣīṇa-vṛtter / abhijātasyeva maṇer grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣu
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051067 (0.0):
paramāṇuparamamahattvānto 'sya vaśīkāraḥ || YS_1.40 || / kṣīṇavṛtter abhijātasyeva maṇer grahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatadañjanatā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206050 (0.024):
kṣīṇa-vṛtter, abhijātasyeva maṇer, / grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣutatstha-tadañjanatā-samāpattiḥ ||1.41||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535348 (0.058):
kṣīṇavṛtter..abhijātasya..+..iva..maṇi6..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..tatsthatadañjanatā..samāpattiḥ...
tatsthatadañjanatā samāpattiḥ || YS_1.41 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051071 (0.0):
kṣīṇavṛtter abhijātasyeva maṇer grahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatadañjanatā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535358 (0.016):
kṣīṇavṛtter..abhijātasya..+..iva..maṇi6..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..tatsthatadañjanatā..samāpattiḥ... / YBh_1.41(43): / kṣīṇavṛtt16..iti..pratyastamitapratyayasya..+..iti..+..arthaḥ...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776194 (0.053):
abhijātasyeva maṇer grahītṛ grahaṇa grāhyeṣu / tat stha tad añjanatā samāpattiḥ [YogaS 1.41] | kṣīṇā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27085901 (0.053):
abhijātasyeva maṇer grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣu / tat-stha-tad-añjanatā-samāpattiḥ [YogaS 1.41] | kṣīṇā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535344 (0.061):
atha..labdhasthitikasya..cetasaḥ..kiṃsvarūpā..kiṃviṣayā..vā..samāpattir..iti,..tad..ucyate..--... / YS_1.41(43): / kṣīṇavṛtter..abhijātasya..+..iva..maṇi6..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..tatsthatadañjanatā..samāpattiḥ...
kṣīṇavṛtter iti pratyastamitapratyayasyety arthaḥ. abhijātasyeva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535344 (0.044):
atha..labdhasthitikasya..cetasaḥ..kiṃsvarūpā..kiṃviṣayā..vā..samāpattir..iti,..tad..ucyate..--... / YS_1.41(43): / kṣīṇavṛtter..abhijātasya..+..iva..maṇi6..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..tatsthatadañjanatā..samāpattiḥ...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535364 (0.051):
kṣīṇavṛtter..abhijātasya..+..iva..maṇi6..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..tatsthatadañjanatā..samāpattiḥ... / YBh_1.41(43): / kṣīṇavṛtt16..iti..pratyastamitapratyayasya..+..iti..+..arthaḥ...
maṇer iti dṛṣṭāntopādānam. yathā sphaṭika upāśrayabhedāt tattadrūpoparakta
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535381 (0.0):
yathā..sphaṭika..upāśrayabhedāt..tattadrūpa-uparakta..upāśrayarūpākāra3..nirbhāsata..tathā..grāhyālambana-uparaktam..cittam..grāhyasamāpannam..grāhyasvarūpākāra3..nirbhāsate...[uparakta]
upāśrayarūpākāreṇa nirbhāsate tathā grāhyālambanoparaktaṃ cittaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535381 (0.032):
yathā..sphaṭika..upāśrayabhedāt..tattadrūpa-uparakta..upāśrayarūpākāra3..nirbhāsata..tathā..grāhyālambana-uparaktam..cittam..grāhyasamāpannam..grāhyasvarūpākāra3..nirbhāsate...[uparakta]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273886 (0.039):
grahaṇasamāpannaṃ grahaṇasvarūpākāreṇa nirbhāsate. tathā / grahītṛpuruṣālambanoparaktaṃ grahītṛpuruṣasamāpannaṃ
grāhyasamāpannaṃ grāhyasvarūpākāreṇa nirbhāsate. bhūtasūkṣmoparaktaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535394 (0.040):
yathā..sphaṭika..upāśrayabhedāt..tattadrūpa-uparakta..upāśrayarūpākāra3..nirbhāsata..tathā..grāhyālambana-uparaktam..cittam..grāhyasamāpannam..grāhyasvarūpākāra3..nirbhāsate...[uparakta] / YBh_1.41(43): / bhūtasūkṣma-uparaktam..bhūtasūkṣmasamāpannam..bhūtasūkṣmasvarūpābhāsam..bhavati...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273894 (0.054):
grahītṛpuruṣālambanoparaktaṃ grahītṛpuruṣasamāpannaṃ / grahītṛpuruṣasvarūpākāreṇa nirbhāsate. tathā muktapuruṣālambanoparaktaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273883 (0.059):
grahaṇasamāpannaṃ grahaṇasvarūpākāreṇa nirbhāsate. tathā / grahītṛpuruṣālambanoparaktaṃ grahītṛpuruṣasamāpannaṃ
bhūtasūkṣmasamāpannaṃ bhūtasūkṣmasvarūpābhāsaṃ bhavati. tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535400 (0.0):
YBh_1.41(43): / bhūtasūkṣma-uparaktam..bhūtasūkṣmasamāpannam..bhūtasūkṣmasvarūpābhāsam..bhavati...
sthūlālambanoparaktaṃ sthūlarūpasamāpannaṃ sthūlarūpābhāsaṃ bhavati. tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535409 (0.0):
bhūtasūkṣma-uparaktam..bhūtasūkṣmasamāpannam..bhūtasūkṣmasvarūpābhāsam..bhavati... / YBh_1.41(43): / tathā..sthūlālambana-uparaktam..sthūlarūpasamāpannam..sthūlarūpābhāsam..bhavati...
viśvabhedoparaktaṃ viśvabhedasamāpannaṃ viśvarūpābhāsaṃ bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535418 (0.0):
tathā..viśvabheda-uparaktam..viśvabhedasamāpannam..viśvarūpābhāsam..bhavati...
tathā grahaṇeṣv apīndriyeṣv api draṣṭavyam. grahaṇālambanoparaktaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535432 (0.046):
YBh_1.41(43): / grahaṇālambana-uparaktam..grahaṇasamāpannam..grahaṇasvarūpākāra3..nirbhāsate...
grahaṇasamāpannaṃ grahaṇasvarūpākāreṇa nirbhāsate. tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535435 (0.008):
YBh_1.41(43): / grahaṇālambana-uparaktam..grahaṇasamāpannam..grahaṇasvarūpākāra3..nirbhāsate...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273841 (0.059):
grāhyasamāpannaṃ grāhyasvarūpākāreṇa nirbhāsate. bhūtasūkṣmoparaktaṃ
grahītṛpuruṣālambanoparaktaṃ grahītṛpuruṣasamāpannaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273834 (0.039):
upāśrayarūpākāreṇa nirbhāsate tathā grāhyālambanoparaktaṃ cittaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535444 (0.063):
tathā..grahītṛpuruṣālambana-uparaktam..grahītṛpuruṣasamāpannam..grahītṛpuruṣasvarūpākāra3..nirbhāsate...
grahītṛpuruṣasvarūpākāreṇa nirbhāsate. tathā muktapuruṣālambanoparaktaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535457 (0.012):
YBh_1.41(44): / tathā..muktapuruṣālambana-uparaktam..muktapuruṣasamāpannam..muktapuruṣasvarūpākāra3..nirbhāsata..iti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273841 (0.054):
grāhyasamāpannaṃ grāhyasvarūpākāreṇa nirbhāsate. bhūtasūkṣmoparaktaṃ
muktapuruṣasamāpannaṃ muktapuruṣasvarūpākāreṇa nirbhāsata iti. tad evam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535462 (0.013):
tathā..muktapuruṣālambana-uparaktam..muktapuruṣasamāpannam..muktapuruṣasvarūpākāra3..nirbhāsata..iti...
abhijātamaṇikalpasya cetaso grahītṛgrahaṇagrāhyeṣu puruṣendriyabhūteṣu yā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776209 (0.047):
rājasa tāmasa vṛttayo yasya tasya cittasya grahītṛ grahaṇa grāhyeṣv / ātmendriya viṣayeṣu tat sthatā tatraivaikāgratā | tad añjanatā tan mayatā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27085916 (0.047):
rājasa-tāmasa-vṛttayo yasya tasya cittasya grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣv / ātmendriya-viṣayeṣu tat-sthatā tatraivaikāgratā | tad-añjanatā tan-mayatā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535477 (0.064):
tad..evam..abhijātam..aṇikalpasya..cetaso..grahītṛgrahaṇagrāhya7P..puruṣa-indriyabhūta7P..yā..tatsthatadañjanatā..teṣu..sthitasya..tadākārāpattiḥ..sā..samāpattir..ity..ucyate...
tatsthatadañjanatā teṣu sthitasya tadākārāpattiḥ sā samāpattir ity ucyate.
tatra śabdārthajñānavikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ || YS_1.42 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776615 (0.0):
sūkṣma grāhya gocarāpi dvivdihā sa vicārā nirvikārā ca | tatra / śabdārtha jñāna vikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ [YogaS 1.42]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086321 (0.0):
nirvitarkā ca | sūkṣma-grāhya-gocarāpi dvivdihā sa-vicārā nirvikārā ca | / tatra śabdārtha-jñāna-vikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ [YogaS 1.42]
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051080 (0.0):
samāpattiḥ || YS_1.41 || / tatra śabdārthajñānavikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ || YS_1.42 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206064 (0.0):
grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣutatstha-tadañjanatā-samāpattiḥ ||1.41|| / tatra śabdārtha-jñāna-vikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ ||1.42||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535493 (0.021):
tatra..śabdārthajñānavikalpaiḥ..saṃkīrṇā..savitarkā..samāpattiḥ...[sam-kṛ]
tadyathā gaur iti śabdo gaur ity artho gaur iti jñānam ity avibhāgena
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22280589 (0.0):
itaretarādhyāsāt saṃkīrṇā gaur iti śabdo gaur ity artho gaur iti jñānam.
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11635294 (0.034):
trayāṇām api vācyavācakajñānānāṃ samāno nirdeśaḥ gaur[699]iti śabdo gaur / ity artho gaur iti jñānam iti. vācyaṃ ca sa ca buddhiś ca
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936110 (0.059):
sāmānyapratyayaś ca na prāpnoti, iyam api gaur iti, iyam api gaur iti; / iyaṃ vā gaur iti, iyaṃ vā gaur iti syāt. bhavati tu sāmānyapratyayo
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 417399 (0.064):
pravṛttinimittabhedaḥ gauḥ śuklo gauḥ śabdatvamiti | punaḥ
vibhaktānām api grahaṇaṃ dṛṣṭam. vibhajyamānāś cānye śabdadharmā anye
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 990404 (0.044):
setsyati, teṣāṃ taddharmatvāt / anye 'pi dharmā nānyasiddhāṃ bhavanti /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535506 (0.052):
tadyathā..gaur..iti..śabda1..gaur..ity..artha1..gaur..iti..jñānam..ity..avibhāga3..vibhaktānām..api..grahaṇam..dṛṣṭam... / YBh_1.42(44-45):
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535515 (0.056):
vibhajyamānāś..cānye..śabdadharmā..anye..+arthadharmā..anye..vijñānadharmā..iti+..eteṣām..vibhaktaḥ..panthāḥ...[path]
'rthadharmā anye vijñānadharmā ity eteṣāṃ vibhaktaḥ panthāḥ. tatra
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 990404 (0.044):
setsyati, teṣāṃ taddharmatvāt / anye 'pi dharmā nānyasiddhāṃ bhavanti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189094 (0.046):
sthāpayitvā ye tadanye caitasikā dharmāḥ / / tatra vijñānaskandhaḥ katamaḥ / yac cittaṃ mano vijñānam / te punaḥ ṣaḍ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301207 (0.061):
cetanā [|] cetanāṃ ca saṃjñā ca sthāpayitvā || ye tadanye caitasikā / dharmāḥ || / tatra vijñānaskandhaḥ katamaḥ | yaccittaṃ manovijñānaṃ [|] te punaḥ
samāpannasya yogino yo gavādyarthaḥ samādhiprajñāyāṃ samārūḍhaḥ sa cec
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535533 (0.057):
tatra..samāpannasya..yogino..yo..gavādyarthaḥ..[gauh]..samādhiprajñāyām..samārūḍhaḥ..sa..cet..+..śabdārthajñānavikalpānuviddha..upāvartate..sā..saṃkīrṇā..samāpattiḥ..savitarkā..+..ity..ucyate...[anu-vyadh,..upā-vṛt,..sam-kṛ]
chabdārthajñānavikalpānuviddha upāvartate sā saṃkīrṇā samāpattiḥ
savitarkety ucyate. 1.42 / yadā punaḥ śabdasaṃketasmṛtipariśuddhau śrutānumānajñānavikalpaśūnyāyāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274052 (0.0):
yā śabdasaṃketaśrutānumānajñānavikalpasmṛtipariśuddhau
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535622 (0.008):
yā..śabdasaṃketaśrutānumānajñānavikalpasmṛtipariśuddhi7..grāhyasvarūpa.uparaktā..prajñā..svam..iva..prajñāsvarūpam..grahaṇātmakam..tyaj-tvā..padārthamātrasvarūpā..grāhyasvarūpāpannā..+..iva..bhavati..sā..tadā..nirvitarkā..samāpattiḥ...[śruti]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535553 (0.043):
YBh_1.43(45): / yadā..punaḥ..śabdasaṃketasmṛtipariśuddh17..śrutānumānajñānavikalpaśūnyāyām..samādhiprajñāyām..svarūpamātra3..avasthitaḥ..+..arthas..tatsvarūpākāramātratā3..eva..+..avacchidyate...[ava-chid]
samādhiprajñāyāṃ svarūpamātreṇāvasthito 'rthas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535557 (0.038):
yadā..punaḥ..śabdasaṃketasmṛtipariśuddh17..śrutānumānajñānavikalpaśūnyāyām..samādhiprajñāyām..svarūpamātra3..avasthitaḥ..+..arthas..tatsvarūpākāramātratā3..eva..+..avacchidyate...[ava-chid]
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11660199 (0.060):
itaretarāśrayaṃ, jñānajñātatayor itaretarādhīnasiddhitvāt. svarūpamātreṇa / tv artho na liṅga(?m i/m a)tiprasaṅgād ity uktam eva. bhaved evaṃ yadi
tatsvarūpākāramātratayaivāvacchidyate. sā ca nirvitarkā samāpattiḥ. tat
paraṃ pratyakṣam. tac ca śrutānumānayor bījam. tataḥ śrutānumāne
prabhavataḥ. na ca śrutānumānajñānasahabhūtaṃ tad darśanam. tasmād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535585 (0.040):
YBh_1.43(45): na..ca..śrutānumānajñānasahabhūtam..taddarśanam...[śruti]
asaṃkīrṇaṃ praṃmāṇāntareṇa yogino nirvitarkasamādhijaṃ darśanam iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535598 (0.022):
tasmād..asaṃkīrṇam..prammāṇāntara3..yogino..nirvitarkasamādhijam..darśanam..iti...
nirvitarkāyāḥ samāpatter asyāḥ sūtreṇa lakṣaṇaṃ dyotyate --- / smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776641 (0.0):
samāpattiḥ sthūla gocarā savikalpaka vṛttir ity arthaḥ | / smṛti pariśuddhau svarūpa śūnyevārtha mātra nirbhāsā nirvitarkā [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086347 (0.0):
samāpattiḥ sthūla-gocarā savikalpaka-vṛttir ity arthaḥ | / smṛti-pariśuddhau svarūpa-śūnyevārtha-mātra-nirbhāsā nirvitarkā [YogaS
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051087 (0.0):
tatra śabdārthajñānavikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ || YS_1.42 || / smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā || YS_1.43 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535611 (0.0):
smṛtipariśuddhai7..svarūpaśūnyā..+..iva..+..arthamātranirbhāsā..nirvitarkā.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206072 (0.038):
smṛti-pariśuddhau sva-rūpa-śūnyevārtha-mātra-nirbhāsā [ ]nirvitarkā
YS_1.43 || / yā śabdasaṃketaśrutānumānajñānavikalpasmṛtipariśuddhau
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535625 (0.0):
smṛtipariśuddhai7..svarūpaśūnyā..+..iva..+..arthamātranirbhāsā..nirvitarkā. / YBh_1.43(46): / yā..śabdasaṃketaśrutānumānajñānavikalpasmṛtipariśuddhi7..grāhyasvarūpa.uparaktā..prajñā..svam..iva..prajñāsvarūpam..grahaṇātmakam..tyaj-tvā..padārthamātrasvarūpā..grāhyasvarūpāpannā..+..iva..bhavati..sā..tadā..nirvitarkā..samāpattiḥ...[śruti]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273991 (0.0):
yadā punaḥ śabdasaṃketasmṛtipariśuddhau śrutānumānajñānavikalpaśūnyāyāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535549 (0.055):
yadā..punaḥ..śabdasaṃketasmṛtipariśuddh17..śrutānumānajñānavikalpaśūnyāyām..samādhiprajñāyām..svarūpamātra3..avasthitaḥ..+..arthas..tatsvarūpākāramātratā3..eva..+..avacchidyate...[ava-chid]
grāhyasvarūpa.uparaktā prajñā svam iva prajñāsvarūpaṃ grahaṇātmakaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535630 (0.0):
yā..śabdasaṃketaśrutānumānajñānavikalpasmṛtipariśuddhi7..grāhyasvarūpa.uparaktā..prajñā..svam..iva..prajñāsvarūpam..grahaṇātmakam..tyaj-tvā..padārthamātrasvarūpā..grāhyasvarūpāpannā..+..iva..bhavati..sā..tadā..nirvitarkā..samāpattiḥ...[śruti]
tyaktvā padārthamātrasvarūpā grāhyasvarūpāpanneva bhavati sā tadā
nirvitarkā samāpattiḥ. / tathā ca vyākyātaṃ tasyā ekabuddhyupakramo hy
arthātmāṇupracayaviśeṣātmā gavādir ghaṭādir vā lokaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535649 (0.033):
tathā..ca..vyākyātam..tasyā..ekabuddhi-upakrama1..hy..arthātman1..aṇupracayaviśeṣātman1..gavādir..ghaṭādir..vā..lokaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285157 (0.036):
apare cittamātram evedaṃ sarvaṃ nāsti khalv ayaṃ gavādir ghaṭādiś ca / sakāraṇo loka iti. anukampanīyās te. kasmāt, asti hi teṣāṃ bhrāntibījaṃ
sa ca saṃsthānaviśeṣo bhūtasūkṣmāṇāṃ sādhāraṇo dharma ātmabhūtaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535657 (0.042):
tathā..ca..vyākyātam..tasyā..ekabuddhi-upakrama1..hy..arthātman1..aṇupracayaviśeṣātman1..gavādir..ghaṭādir..vā..lokaḥ. / YBh_1.43(46-47): / sa..ca..saṃsthānaviśeṣa1..bhūtasūkṣmāṇām..sādhāraṇa1..dharma..ātmabhūtaḥ..phala3..vyakta3..anumitaḥ..svavyañjakāñjanaḥ..prādurbhavati...
phalena vyaktenānumitaḥ svavyañjakāñjanaḥ prādurbhavati. dharmāntarasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535667 (0.052):
sa..ca..saṃsthānaviśeṣa1..bhūtasūkṣmāṇām..sādhāraṇa1..dharma..ātmabhūtaḥ..phala3..vyakta3..anumitaḥ..svavyañjakāñjanaḥ..prādurbhavati...
kapālāder udaye ca tirobhavati. sa eṣa dharmo 'vayavīty ucyate. yo 'sāv
ekaś ca mahāṃś cāṇīṃyaś ca sparśavāṃś ca kriyādharmakaś cānityaś ca
tenāvayavinā vyavahārāḥ kriyante. / yasya punar avastukaḥ sa pracayaviśeṣaḥ. sūkṣmaṃ ca kāraṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535705 (1.192):
YBh_1.43(47): yasya..punar..avastukaḥ..sa..pracayaviśeṣaḥ.
anupalabhyam avikalpasya tasyāvayavyabhāvād atadrūpapratiṣṭhaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535706 (1.788):
YBh_1.43(47): yasya..punar..avastukaḥ..sa..pracayaviśeṣaḥ. / YBh_1.43(48): / sūkṣmam..ca..kāraṇam..anupalabhyam..avikalpasya..tasyāvayavi-abhāvād..[avayavin]..atadrūpapratiṣṭham..mithyājñānam..iti..prāya3..sarvam..eva..prāptam..mithyājñānam..iti...[upalabh]
mithyājñānam iti prāyeṇa sarvam eva prāptaṃ mithyājñānam iti. tadā ca
samyagjñānam api kiṃ syād viṣayābhāvāt. yad yad upalabhyate tat tad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535719 (0.029):
YBh_1.43(48): tadā..ca..samyagjñānam..api..kim..syād..viṣayābhāvāt.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1978329 (0.052):
pūrvaṃ jñānī san paścādajñānī bhavati | evaṃ mithyājñānaṃ punaḥ samyak / jñānaṃ bhavati | yathā sa eva puruṣaḥ pūrvaṃ viśuddhaḥ paścādaviśuddho
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22821368 (0.061):
mithyājñānam? jñānamātrānurodhena na mithyājñānaṃ nāpi samyagjñānam / na
avayavitvenāmnātam. tasmād asty avayavī yo mahattvādivyavahārāpannaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535740 (0.011):
tasmād..asty..avayavin1..yo..mahattvādivyavahārāpannaḥ..samāpatti6..nirvitarkāyā..viṣayin1..bhavati...[viṣaya]
samāpatter nirvitarkāyā viṣayī bhavati. 1.43 / etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā || YS_1.44 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776676 (0.0):
svarūpa śūnyeva nirvitarkā samāpattiḥ sthūla gocarā nirvikalpaka vṛttir / ity arthaḥ | etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma viṣayā vyākhyātā [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086382 (0.0):
svarūpa-śūnyeva nirvitarkā samāpattiḥ sthūla-gocarā nirvikalpaka-vṛttir / ity arthaḥ | etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā [YogaS
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051099 (0.0):
smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā || YS_1.43 || / etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā || YS_1.44 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206081 (0.019):
smṛti-pariśuddhau sva-rūpa-śūnyevārtha-mātra-nirbhāsā [ ]nirvitarkā / etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā ||1.44||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535752 (0.022):
tasmād..asty..avayavin1..yo..mahattvādivyavahārāpannaḥ..samāpatti6..nirvitarkāyā..viṣayin1..bhavati...[viṣaya] / YS_1.44(48): ..etayaiva..savicārā..nirvicārā..ca..sūkṣmaviṣayā..vyākhyātā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535739 (0.048):
tasmād..asty..avayavin1..yo..mahattvādivyavahārāpannaḥ..samāpatti6..nirvitarkāyā..viṣayin1..bhavati...[viṣaya]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274250 (0.062):
ucyate. tatra mahadvastuviṣayā savitarkā nirvitarkā ca, sūkṣmavastuviṣayā / savicārā nirvicārā ca. evam ubhayor etayaiva nirvitarkayā vikalpahānir
tatra bhūtasūkṣmakeṣv abhivyaktadharmakeṣu / deśakālanimittānubhavāvacchinneṣu yā samāpattiḥ sā savicārety ucyate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535760 (0.027):
tatra..bhūtasūkṣmaka7P..abhivyaktadharmaka7P..deśakālanimittānubhavāvacchinna7P..yā..samāpattiḥ..sā..savicārā..+..ity..ucyate...[ava-chid]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535768 (0.054):
tatra..bhūtasūkṣmaka7P..abhivyaktadharmaka7P..deśakālanimittānubhavāvacchinna7P..yā..samāpattiḥ..sā..savicārā..+..ity..ucyate...[ava-chid]
tatrāpy ekabuddhinirgrāhyam evoditadharmaviśiṣṭaṃ bhūtasūkṣmam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535779 (0.051):
tatrāpi+..ekabuddhinirgrāhyam..eva..+..uditadharmaviśiṣṭam..bhūtasūkṣmālambanībhūtam..samādhiprajñāyām..upatiṣṭhate...[vi-śiṣ,..ālambana,..upa-sthā]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535809 (0.058):
evaṃsvarūpam..hi..tadbhūtasūkṣmam..etenaiva..svarūpa3..ālambanībhūtam..eva..samādhiprajñāsvarūpam..uparañjayati...[ālambana]
ālambanībhūtaṃ samādhiprajñāyām upatiṣṭhate. / yā punaḥ sarvathā sarvataḥ śāntoditāvyapadeśyadharmānavacchinneṣu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535795 (0.0):
yā..punaḥ..sarvathā..sarvataḥ..śānta-uditāvyapadeśyadharmānavacchinna7p..sarvadharmānupātin7P..sarvadharmātmaka7P..samāpattiḥ..sā..nirvicārā..+..ity..ucyate...[anupātin]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535782 (0.050):
tatrāpi+..ekabuddhinirgrāhyam..eva..+..uditadharmaviśiṣṭam..bhūtasūkṣmālambanībhūtam..samādhiprajñāyām..upatiṣṭhate...[vi-śiṣ,..ālambana,..upa-sthā]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535810 (0.059):
evaṃsvarūpam..hi..tadbhūtasūkṣmam..etenaiva..svarūpa3..ālambanībhūtam..eva..samādhiprajñāsvarūpam..uparañjayati...[ālambana]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274225 (0.060):
evaṃsvarūpaṃ hi tadbhūtasūkṣmam etenaiva svarūpeṇālambanībhūtam eva / samādhiprajñāsvarūpam uparañjayati.
sarvadharmānupātiṣu sarvadharmātmakeṣu samāpattiḥ sā nirvicārety ucyate.
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28207058 (0.058):
svānavacchedakadharmānavacchinnatvaṃ tu na śakyaniveśam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233486 (0.058):
taddharmāvacchinnaviṣayaketyarthaḥ/ taddharmāvacchinnaviṣayakatvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5848152 (0.058):
yatsaṃbandhāvacchinnayaddharmāvacchinnavattnaṃ nañsamabhivyāhāre / taddharmāvacchinne
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903283 (0.058):
samatā sarvadharmeṣu sarvadharmāsambhedanatayā
evaṃsvarūpaṃ hi tadbhūtasūkṣmam etenaiva svarūpeṇālambanībhūtam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535811 (0.020):
evaṃsvarūpam..hi..tadbhūtasūkṣmam..etenaiva..svarūpa3..ālambanībhūtam..eva..samādhiprajñāsvarūpam..uparañjayati...[ālambana]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274198 (0.060):
tatrāpy ekabuddhinirgrāhyam evoditadharmaviśiṣṭaṃ bhūtasūkṣmam / ālambanībhūtaṃ samādhiprajñāyām upatiṣṭhate.
samādhiprajñāsvarūpam uparañjayati. / prajñā ca svarūpaśūnyevārthamātrā yadā bhavati tadā nirvicārety
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535820 (0.042):
evaṃsvarūpam..hi..tadbhūtasūkṣmam..etenaiva..svarūpa3..ālambanībhūtam..eva..samādhiprajñāsvarūpam..uparañjayati...[ālambana]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535812 (0.047):
evaṃsvarūpam..hi..tadbhūtasūkṣmam..etenaiva..svarūpa3..ālambanībhūtam..eva..samādhiprajñāsvarūpam..uparañjayati...[ālambana]
ucyate. tatra mahadvastuviṣayā savitarkā nirvitarkā ca, sūkṣmavastuviṣayā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535838 (0.020):
tatra..mahadvastuviṣayā..savitarkā..nirvitarkā..ca,..sūkṣmavastuviṣayā..savicārā..nirvicārā..ca.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206080 (0.060):
etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā ||1.44||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535750 (0.061):
YS_1.44(48): ..etayaiva..savicārā..nirvicārā..ca..sūkṣmaviṣayā..vyākhyātā.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776601 (0.064):
grāhya samāpattiḥ sthūla grāhya gocarā dvividhā sa vitarkā nirvitarkā ca | / sūkṣma grāhya gocarāpi dvivdihā sa vicārā nirvikārā ca | tatra
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086307 (0.064):
catur-vidhā hi grāhya-samāpattiḥ sthūla-grāhya-gocarā dvividhā sa-vitarkā / nirvitarkā ca | sūkṣma-grāhya-gocarāpi dvivdihā sa-vicārā nirvikārā ca |
savicārā nirvicārā ca. evam ubhayor etayaiva nirvitarkayā vikalpahānir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535845 (0.0):
tatra..mahadvastuviṣayā..savitarkā..nirvitarkā..ca,..sūkṣmavastuviṣayā..savicārā..nirvicārā..ca.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535751 (0.041):
YS_1.44(48): ..etayaiva..savicārā..nirvicārā..ca..sūkṣmaviṣayā..vyākhyātā.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206080 (0.043):
etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā ||1.44||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776671 (0.061):
svarūpa śūnyeva nirvitarkā samāpattiḥ sthūla gocarā nirvikalpaka vṛttir / ity arthaḥ | etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma viṣayā vyākhyātā [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086377 (0.061):
svarūpa-śūnyeva nirvitarkā samāpattiḥ sthūla-gocarā nirvikalpaka-vṛttir / ity arthaḥ | etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā [YogaS
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274170 (0.062):
samāpatter nirvitarkāyā viṣayī bhavati. 1.43 / etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā || YS_1.44 ||
vyākhyāteti. 1.44 / sūkṣmaviṣayatvaṃ cāliṅgaparyavasānam || YS_1.45 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051103 (0.0):
etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā || YS_1.44 || / sūkṣmaviṣayatvaṃ cāliṅgaparyavasānam || YS_1.45 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535853 (0.0):
evam..ubhayor..etayā..+..eva..nirvitarkayā..vikalpahānir..vyākhyātā..+..iti. / YS_1.45(50): sūkṣmaviṣayatvam..ca..+..aliṅgaparyavasānam.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776739 (0.018):
arthād vyākhyātam | sūkṣma viṣayatvaṃ cāliṅga paryavasānam [YogaS 1.45]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086445 (0.018):
arthād vyākhyātam | sūkṣma-viṣayatvaṃ cāliṅga-paryavasānam [YogaS 1.45]
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206085 (0.029):
etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā ||1.44|| / sūkṣma-viṣayatvaṃ cāliṅga-paryavasānam ||1.45||
pārthivasyāṇor gandhatanmātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ. āpyasya rasatanmātram.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776777 (1.192):
grahitṛ grahaṇa samāpattyor api grāhya samāpattāv evāntar bhāva ity arthaḥ / | tathā hi pārthivasyāṇor gandha tanmātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ | āpasyāpi
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086483 (1.192):
grahitṛ-grahaṇa-samāpattyor api grāhya-samāpattāv evāntar-bhāva ity arthaḥ / | tathā hi - pārthivasyāṇor gandha-tanmātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ | āpasyāpi
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535865 (0.048):
YBh_1.45(50): āpyasya..rasatanmātram. / YBh_1.45(50): taijasasya..rūpatanmātram.
taijasasya rūpatanmātram. vāyavīyasya sparśatanmātram. ākāśasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776782 (0.006):
| tathā hi pārthivasyāṇor gandha tanmātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ | āpasyāpi / rasa tanmātraṃ, taijasasya rūpa tanmātram, vāyavīyasya sparśa tanmātraṃ,
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086488 (0.006):
| tathā hi - pārthivasyāṇor gandha-tanmātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ | āpasyāpi / rasa-tanmātraṃ, taijasasya rūpa-tanmātram, vāyavīyasya sparśa-tanmātraṃ,
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062663 (0.048):
rūpatanmātramevaṃ vai rasatanmātramapyatha /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945020 (0.051):
tanmātrāṇi tu pañca śabdatanmātramākāśahetuḥ / sparśatanmātraṃ vāyuyoniḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535875 (0.051):
YBh_1.45(50): taijasasya..rūpatanmātram. / YBh_1.45(50): vāyuvīyasya..sparśatanmātram.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535866 (0.053):
YBh_1.45(50): āpyasya..rasatanmātram. / YBh_1.45(50): taijasasya..rūpatanmātram.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178047 (0.063):
mahābhūtānyutpadyante / yaduktaṃ śabdatanmātrādākāśaṃ sparśatanmātrādvāyuḥ
śabdatanmātram iti. teṣām ahaṃkāraḥ. asyāpi liṅgamātraṃ sūkṣmo viṣayaḥ.
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064381 (0.042):
śabdatanmātraṃ prakṛtiḥ | / tathā sparśatanmātramahaṃkārājjāyata iti vikṛtiḥ tadeva vāyuṃ janayatīti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535875 (0.044):
YBh_1.45(50): vāyuvīyasya..sparśatanmātram. / YBh_1.45(50): ākāśasya..śabdatanmātram..iti.
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945020 (0.047):
tanmātrāṇi tu pañca śabdatanmātramākāśahetuḥ / sparśatanmātraṃ vāyuyoniḥ /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780221 (0.055):
ahaṅkārānvitāni pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638850 (0.060):
tāni ca pañca śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179902 (0.060):
yāni pañca tanmātrāṇyahaṃkārādutpadyante te śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātrametānyaviśeṣā ucyante devānāmete
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538539 (0.060):
ṣaḍ..aviśeṣāḥ...tadyathā..--..śabdatanmātram..sparśatanmātram..rūpatanmātram..rasatanmātram..gandhatanmātram..ca..+..iti..ekadvitricatuhpañcalakṣaṇāḥ..śabdādi1P..pañcāviśeṣāh,..ṣaṣṭhas..cāviśeṣa1..asmitāmātra..iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276771 (0.060):
ṣaḍ aviśeṣāḥ. tadyathā --- śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātraṃ ceti
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177992 (0.064):
yathā / pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rupatanmātraṃ
liṅgamātrasyāpy aliṅgaṃ sūkṣmo viṣayaḥ. na cāliṅgāt paraṃ sūkṣmam asti.
nanv asti puruṣaḥ sūkṣma iti satyam. yathā liṅgāt param aliṅgasya
saukṣmyaṃ na caivaṃ puruṣasya. kiṃtu, liṅgasyānvayikāraṇaṃ puruṣo na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535915 (0.029):
yathā..liṅgāt..paramaliṅgasya..saukṣmyam..na..ca..+..evam..puruṣasya.
bhavati, hetus tu bhavatīti. ataḥ pradhāne saukṣmyaṃ niratiśayaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776820 (0.056):
tasya sarvānvayi kāraṇe pradhāna eva niratiśayaṃ saukṣmyaṃ vyākhyātam | / puruṣas tu nimitta kāraṇaṃ sad api nānanvayi kāraṇatvena sūkṣmatām arhati
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086526 (0.056):
tasya sarvānvayi-kāraṇe pradhāna eva niratiśayaṃ saukṣmyaṃ vyākhyātam | / puruṣas tu nimitta-kāraṇaṃ sad api nānanvayi-kāraṇatvena sūkṣmatām arhati
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11918792 (0.061):
kāraṇaṃ puruṣa iti vātra pakṣe ko hetur iti hetur mṛgyate.
vyākhyātam. 1.45 / tā eva sabījaḥ samādhiḥ || YS_1.46 || / tāś catasraḥ samāpattayo bahirvastubījā iti samādhir api sabījaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776844 (0.032):
draṣṭavyam | tā eva sa bījaḥ samādhiḥ [YogaS 1.46] tāś catasraḥ / samāpattayo grāhyeṇa bījena saha
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086550 (0.032):
draṣṭavyam | tā eva sa-bījaḥ samādhiḥ [YogaS 1.46] tāś catasraḥ / samāpattayo grāhyeṇa bījena saha vartanta iti sa-bījaḥ samādhir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535929 (0.036):
YBh_1.45(50): ataḥ..pradhāna7..saukṣmyam..niratiśayam..vyākhyātam. / YS_1.46(50): tā..eva..sabījaḥ..samādhiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535939 (0.040):
tāś..catasṛ1..samāpatti1P..bahirvastubījā..iti..samādhir..api..sabījaḥ.
tatra sthūle 'rthe savitarko nirvitarkaḥ, sūkṣme 'rthe savicāro nirvicāra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776869 (0.006):
iti prāg uktaḥ | sthūle 'rthe sa vitarko nirvitarkaḥ | sūkṣme 'rthe
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086575 (0.006):
vitarka-vicārānandāsmitānugamāt samprajñāta iti prāg uktaḥ | sthūle 'rthe / sa-vitarko nirvitarkaḥ | sūkṣme 'rthe sa-vicāro nirvicāra iti |
iti caturdhopasaṃkhyātaḥ samādhir iti. 1.46 / nirvicāravaiśāradye 'dhyātmaprasādaḥ || YS_1.47 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051112 (0.0):
tā eva sabījaḥ samādhiḥ || YS_1.46 || / nirvicāravaiśāradye 'dhyātmaprasādaḥ || YS_1.47 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535962 (0.018):
tatra..sthūla7..artha7..savitarka1..nirvitarkah,..sūkṣma7..arth7..savicāra1..nirvicāra..iti..caturdhā..+..upasaṃkhyātaḥ..samādhir..iti...[upasam-khyā] / YS_1.47(51): nirvicāravaiśāradya7..adhyātmaprasādaḥ...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776876 (0.048):
tatrāntimasya phalam ucyate nirvicāra vaiśāradye 'dhyātma prasādaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086582 (0.048):
tatrāntimasya phalam ucyate -- nirvicāra-vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782994 (0.055):
prāpta ātmāntaḥkaraṇaṃ yasya sa tathā | tathā ca prāg evoktaṃ / nirvicāra vaiśāradye 'dhyātma prasādaḥ [YogaS 1.47] ṛtaṃbharā tatra prajñā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092700 (0.055):
prāpta ātmāntaḥkaraṇaṃ yasya sa tathā | tathā ca prāg evoktaṃ - / nirvicāra-vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ [YogaS 1.47] ṛtaṃbharā tatra prajñā
aśuddhyāvaraṇamalāpetasya prakāśātmano buddhisattvasya rajastamobhyām
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535970 (0.010):
YS_1.47(51): nirvicāravaiśāradya7..adhyātmaprasādaḥ... / YBh_1.47(51): / aśuddhi-āvaraṇamalāpetasya..prakāśātmano..buddhisattvasya..rajastamas-bhyām..anabhibhūtaḥ..svacchaḥ..sthitipravāha1..vaiśāradyam...
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21052152 (0.053):
tataḥ kleśakarmanivṛttiḥ || YS_4.30 || / tadā sarvāvaraṇamalāpetasya jñānasyānantyāj jñeyam alpam || YS_4.31 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547673 (0.053):
YS_4.31(203): / tadā..sarvāvaraṇamalāpetasya..jñānasyānantyāt+..jñeyam..alpam.
anabhibhūtaḥ svacchaḥ sthitipravāho vaiśāradyam. yadā nirvicārasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535980 (0.055):
aśuddhi-āvaraṇamalāpetasya..prakāśātmano..buddhisattvasya..rajastamas-bhyām..anabhibhūtaḥ..svacchaḥ..sthitipravāha1..vaiśāradyam...
samādher vaiśāradyam idaṃ jāyate tadā yogino bhavaty adhyātmaprasādo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535990 (0.0):
yadā..nirvicārasya..samādhi6..vaiśāradyam..idam..jāyate..tadā..yogino..bhavaty..adhyātmaprasāda1..bhūtārthaviṣayaḥ..kramānanurodhin1..sphuṭaḥ..prajñālokaḥ...[anurodha]
bhūtārthaviṣayaḥ kramānanurodhī sphuṭaḥ prajñālokaḥ. tathā coktam ---
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776949 (0.0):
kleśa vāsanā rahitasya cittasya bhūtārtha viṣayaḥ kramānanurodhī sphuṭaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086655 (0.0):
kleśa-vāsanā-rahitasya cittasya bhūtārtha-viṣayaḥ kramānanurodhī sphuṭaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535992 (0.026):
yadā..nirvicārasya..samādhi6..vaiśāradyam..idam..jāyate..tadā..yogino..bhavaty..adhyātmaprasāda1..bhūtārthaviṣayaḥ..kramānanurodhin1..sphuṭaḥ..prajñālokaḥ...[anurodha]
prajñāprasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān / bhūmiṣṭhān iva śailasthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776962 (0.0):
| tathā ca bhāṣyam / prajñā prasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086667 (0.0):
prajñālokaḥ prādurbhavati | tathā ca bhāṣyam - / prajñā-prasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536007 (0.043):
tathā..ca..+..uktam..--..prajñāprasādam..āruhya..aśocyaḥ..śocato..[śuc]..janān../..bhūmiṣṭhān..iva..śailasthaḥ..sarvān..prājña1..anupaśyati"..."
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324728 (0.062):
12,147.011a prajñāprāsādam āruhya aśocyaḥ śocate janān
sarvān prājño 'nupaśyati. 1.47 / ṛtaṃbharā tatra prajñā || YS_1.48 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776966 (0.0):
prajñā prasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān | / bhūmiṣṭhān iva śailasthaḥ sarvān prājño 'nupaśyati || iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086672 (0.0):
prajñā-prasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān | / bhūmiṣṭhān iva śailasthaḥ sarvān prājño 'nupaśyati || iti |
tasmin samāhitacittasya yā prajñā jāyate tasyā ṛtaṃbhareti saṃjñā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776974 (0.048):
samāhita cittasya yogino yā prajñā jāyate sā ṛtam bharā | ṛtaṃ satyam eva
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086680 (0.048):
samāhita-cittasya yogino yā prajñā jāyate sā ṛtam-bharā | ṛtaṃ satyam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536018 (0.064):
tasmin..samāhitacittasya..yā..prajñā..jāyate..tasyā..ṛtambharā..+..iti..saṃjñā..bhavati...[samā-dhā,..jan]
bhavati. anvarthā ca sā, satyam eva bibharti na ca tatra / viparyāsajñānagandho 'py astīti. tathā coktam ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536032 (0.0):
YBh_1.48(51): / anvarthā..ca..sā,..satyam..eva..bibharti..na..ca..tatra..viparyāsajñānagandha1..apy..astīti...[bhṛ]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776983 (0.035):
samāhita cittasya yogino yā prajñā jāyate sā ṛtam bharā | ṛtaṃ satyam eva / bibharti na tatra viparyāsa gandho 'py astīti yogikyeveyaṃ samākhyā | sā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086689 (0.035):
samāhita-cittasya yogino yā prajñā jāyate sā ṛtam-bharā | ṛtaṃ satyam eva / bibharti na tatra viparyāsa-gandho 'py astīti yogikyeveyaṃ samākhyā | sā
āgamenānumānena dhyānābhyāsarasena ca / / tridhā prakalpayan prajñāṃ labhate yogam uttamam iti. 1.48
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777002 (0.0):
cottamo yogaḥ | tathā ca bhāṣyam / āgamenānumānena dhyānābhyāsa rasena ca |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086708 (0.0):
cottamo yogaḥ | tathā ca bhāṣyam - / āgamenānumānena dhyānābhyāsa-rasena ca |
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26133003 (0.0):
bhavatiḥ, śrotavyo mantavya" iti śruteḥ; "āgamenānumānena / dhyānābhyāsarasena ca /"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536049 (0.058):
tathā..ca..+..uktam..--..āgama3..anumāna3..dhyānābhyāsarasa3..ca../..tridhā..prakalpayan..prajñām..labhate..yogam..uttamam"..iti...[pra-klp]"
sā punaḥ --- / śrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā viśeṣārthatvāt || YS_1.49 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777011 (0.0):
tridhā prakalpayan prajñāṃ labhate yogam uttamam || iti | / sā tu śrutānumāna prajñābhyām anya viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS 1.49] |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783005 (0.0):
[YogaS 1.48] śrutānumāna prajñābhyām anya viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086717 (0.0):
tridhā prakalpayan prajñāṃ labhate yogam uttamam || iti | / sā tu śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS 1.49] |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092711 (0.0):
[YogaS 1.48] śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051124 (0.0):
ṛtaṃbharā tatra prajñā || YS_1.48 || / śrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā viśeṣārthatvāt || YS_1.49 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206103 (0.0):
rtaṃbharā tatra prajñā ||1.48|| / śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā [ ] viśeṣārthatvāt ||1.49||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274503 (0.040):
samādhiprajñānirgrāhya eva sa viśeṣo bhavati bhūtasūkṣmagato vā puruṣagato / vā. tasmāc chrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā sā prajñā viśeṣārthatvād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536059 (0.060):
YS_1.49(52) śrutānumānaprajñābhyām..anyaviṣayā..viśeṣārthatvāt.. [śruti]
śrutam āgamavijñānaṃ tat sāmānyaviṣayam. na hy āgamena śakyo viśeṣo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536071 (0.002):
YS_1.49(52) śrutānumānaprajñābhyām..anyaviṣayā..viśeṣārthatvāt.. [śruti] / YBh_1.49(52): śrutam..āgamavijñānam..tatsāmānyaviṣayam.
'bhidhātum, kasmāt, na hi viśeṣeṇa kṛtasaṃketaḥ śabda iti. tathānumānaṃ
sāmānyaviṣayam eva. yatra prāptis tatra gatir yatrāprāptis tatra na
bhavati gatir ity uktam. anumānena ca sāmānyenopasaṃhāraḥ. tasmāc
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536096 (0.024):
yatra..prāptis..tatra..gatir..yatrāprāptis..tatra..na..bhavati..gatir..iti+..uktam.
chrutānumānaviṣayo na viśeṣaḥ kaścid astīti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777040 (0.0):
śakyate | tasmāc chrutānumāna viṣayo na viśeṣaḥ kaścid asti | na cāsya
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086746 (0.0):
śakyate | tasmāc chrutānumāna-viṣayo na viśeṣaḥ kaścid asti | na cāsya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536108 (0.023):
tasmāt..+..śrutānumānaviṣaya1..na..viśeṣaḥ..kaścid..astīti...
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368240 (0.044):
nālaṅkāratayā uktāni tathāpi kaścit brūyādityevamuktam / yadyapi sa nāsti / kaścidviṣayaḥ yatra dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ svaprabhedādibhiḥ saha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24094120 (0.044):
kāvyaprakāśakāraḥ---samanantaroktaṃ yadyapi sa nāsti kaścidviṣaya iti /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159704 (0.044):
kāvyaprakāśakāraḥ samanantaroktaṃ yadyapi sa nāsti kaścidviṣaya iti /"
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7129507 (0.048):
abādhitaviṣayeṇa saha pratyakṣādīnāmapi samāveśo nāsti / / tatastebhyo na / kaścidanumānasya viśeṣa uktaḥ syāt /
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26191983 (0.050):
17214 pratīti prasaṅgāt / apratyakṣe api kenacij jñātum aśakyatvāt / / 17215 na ca asti kaścid viśeṣaḥ / sarva śabdā hi sarva artha
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460773 (0.050):
avastubhūtaḥ, vandhyātanayavat / na kaścidviṣayo 'syāstīti bhāvaḥ / / katham? mṛgyamāṇo vicārataḥ nirūpaṇataḥ //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22579713 (0.055):
itisamānadoṣatvamevocyate nārthaviśeṣaḥ kaścidasti|
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51pu.htm.txt) 13695687 (0.055):
doṣa iti samānadoṣatvam evocyate
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51xu.htm.txt) 18233890 (0.055):
samāno doṣa iti samāna-doṣatvam eva+ucyate
na cāsya sūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭasya vastuno lokapratyakṣeṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777049 (0.0):
śakyate | tasmāc chrutānumāna viṣayo na viśeṣaḥ kaścid asti | na cāsya / sūkṣma vyavahita viprakṛṣṭasya vastuno loka pratyakṣeṇa grahaṇam asti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086755 (0.0):
śakyate | tasmāc chrutānumāna-viṣayo na viśeṣaḥ kaścid asti | na cāsya / sūkṣma-vyavahita-viprakṛṣṭasya vastuno loka-pratyakṣeṇa grahaṇam asti |
grahaṇam asti. na cāsya viśeṣasyāpramāṇakasyābhāvo 'stīti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777049 (0.001):
sūkṣma vyavahita viprakṛṣṭasya vastuno loka pratyakṣeṇa grahaṇam asti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086755 (0.001):
sūkṣma-vyavahita-viprakṛṣṭasya vastuno loka-pratyakṣeṇa grahaṇam asti |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536133 (0.012):
na..cāsya..viśeṣasya..+..apramāṇakasya..+..abhāva1..+astīti..samādhiprajñānirgrāhya..eva..sa..viśeṣa1..bhavati..bhūtasūkṣmagata1..vā..puruṣagata1..vā.
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26517280 (0.058):
yasmāt tu gośabdaprayoge dravyaviśeṣaḥ pratīyate nābhāvas tasmād ayuktam / iti/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22571945 (0.058):
dravyaviśeṣaḥ pratīyate nābhāvastasmādayuktamiti/
madhyantavibhagatika.html 19098600 (0.060):
viśeṣo'sti tad ubhayavataḥ kasyacid abhāvāt / / yataḥ punas ta evaṃ bhavatas tatra kim iti trāso bhavaty ayaṃ me nāstīti
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2569995 (0.061):
nivṛtteścābhāvātmikayai na pratyakṣeṇa grahaṇaṃ saṃbhavati,
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14637186 (0.062):
hetoḥ phalaṃ nāstīti niściyate / tadabhāvaḥ pratīyeta hetunā yadi kenacid
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7582379 (0.062):
mubhāvasya asiddhatvāt ghilakṣaṇo nābhāvo na syāt /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26524399 (0.064):
teṣām āvaraṇādīnām anupalabdhir nopalabhyate/ anupalambhān nāstīty abhāvo
samādhiprajñānirgrāhya eva sa viśeṣo bhavati bhūtasūkṣmagato vā puruṣagato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777061 (0.0):
sūkṣma vyavahita viprakṛṣṭasya vastuno loka pratyakṣeṇa grahaṇam asti | / kiṃ tu samādhi prajñā nirgrāhya eva sa viśeṣo bhavati bhūta sūkṣma gato vā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086767 (0.0):
sūkṣma-vyavahita-viprakṛṣṭasya vastuno loka-pratyakṣeṇa grahaṇam asti | / kiṃ tu samādhi-prajñā-nirgrāhya eva sa viśeṣo bhavati bhūta-sūkṣma-gato vā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536132 (0.053):
na..cāsya..viśeṣasya..+..apramāṇakasya..+..abhāva1..+astīti..samādhiprajñānirgrāhya..eva..sa..viśeṣa1..bhavati..bhūtasūkṣmagata1..vā..puruṣagata1..vā.
vā. tasmāc chrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā sā prajñā viśeṣārthatvād
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206102 (0.019):
rtaṃbharā tatra prajñā ||1.48|| / śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā [ ] viśeṣārthatvāt ||1.49||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536060 (0.025):
YS_1.49(52) śrutānumānaprajñābhyām..anyaviṣayā..viśeṣārthatvāt.. [śruti]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536151 (0.029):
..tasmāt..+..śrutānumānaprajñābhyām..anyaviṣayā..sā..prajñā..viśeṣārthatvād..iti...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783004 (0.038):
nirvicāra vaiśāradye 'dhyātma prasādaḥ [YogaS 1.47] ṛtaṃbharā tatra prajñā / [YogaS 1.48] śrutānumāna prajñābhyām anya viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092710 (0.038):
nirvicāra-vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ [YogaS 1.47] ṛtaṃbharā tatra prajñā / [YogaS 1.48] śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274433 (0.040):
tridhā prakalpayan prajñāṃ labhate yogam uttamam iti. 1.48 / sā punaḥ --- / śrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā viśeṣārthatvāt || YS_1.49 ||"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777008 (0.042):
sā tu śrutānumāna prajñābhyām anya viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS 1.49] |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086714 (0.042):
sā tu śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣārthatvāt [YogaS 1.49] |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051122 (0.045):
ṛtaṃbharā tatra prajñā || YS_1.48 || / śrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā viśeṣārthatvāt || YS_1.49 ||
samādhiprajñāpratilambhe yoginaḥ prajñākṛtaḥ saṃskāro navo navo jāyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536156 (0.006):
..tasmāt..+..śrutānumānaprajñābhyām..anyaviṣayā..sā..prajñā..viśeṣārthatvād..iti... / YBh_1.50(53): / samādhiprajñāpratilambha7..yoginaḥ..prajñākṛtaḥ..saṃskāra1..nava1..nava1..jāyate..--.....
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274554 (0.060):
prajñākṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ saṃskārāśayo jāyate. tataś ca prajñā,
tajjaḥ saṃskāro 'nyasaṃskārapratibandhī || YS_1.50 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051131 (0.0):
śrutānumānaprajñābhyām anyaviṣayā viśeṣārthatvāt || YS_1.49 || / tajjaḥ saṃskāro 'nyasaṃskārapratibandhī || YS_1.50 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777118 (0.028):
pratiṣṭhitā syād ata āha taj jaḥ saṃskāro 'nya saṃskāra pratibandhī
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086824 (0.028):
pratiṣṭhitā syād ata āha -- taj-jaḥ saṃskāro 'nya-saṃskāra-pratibandhī
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206108 (0.033):
tajjaḥ saṃskāro '-nya-saṃskāra-pratibandhī ||1.50||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536165 (0.056):
samādhiprajñāpratilambha7..yoginaḥ..prajñākṛtaḥ..saṃskāra1..nava1..nava1..jāyate..--..... / YS_1.50(53): tajjaḥ..saṃskāra1..anyasaṃskārapratibandhin1...
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4094801 (0.059):
atra tu na māyā na tajjaḥ saṃskāro na tadgocara iti
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25611727 (0.059):
atra tu māyā na tajjaḥ saṃskāro na tadgocara iti tucchatvātkimanuvarteta /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274554 (0.062):
prajñākṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ saṃskārāśayo jāyate. tataś ca prajñā,
samādhiprajñāprabhavaḥ saṃskāro vyutthānasaṃskārāśayaṃ bādhate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536178 (0.011):
YBh_1.50(53): / samādhiprajñāprabhavaḥ..saṃskāra1..vyutthānasaṃskārāśayam..bādhate.
vyutthānasaṃskārābhibhavāt tatprabhavāḥ pratyayā na bhavanti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777157 (0.003):
pratibadhnāti sva kāryākṣamān karoti nāśyatīti vā | teṣāṃ saṃskārāṇām / abhibhavāt / tat prabhavāḥ pratyayā na bhavanti | tataḥ samādhir upatiṣṭhate | tataḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086863 (0.003):
pratibadhnāti sva-kāryākṣamān karoti nāśyatīti vā | teṣāṃ saṃskārāṇām / abhibhavāt tat-prabhavāḥ pratyayā na bhavanti | tataḥ samādhir upatiṣṭhate
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536182 (0.042):
samādhiprajñāprabhavaḥ..saṃskāra1..vyutthānasaṃskārāśayam..bādhate.
pratyayanirodhe samādhir upatiṣṭhate. tataḥ samādhijā prajñā, tataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777167 (0.0):
tat prabhavāḥ pratyayā na bhavanti | tataḥ samādhir upatiṣṭhate | tataḥ / samādhijā prajñā | tataḥ prajñā kṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ saṃskārāśayo
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086873 (0.0):
abhibhavāt tat-prabhavāḥ pratyayā na bhavanti | tataḥ samādhir upatiṣṭhate / | tataḥ samādhijā prajñā | tataḥ prajñā-kṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536200 (0.0):
tataḥ..samādhijā..prajñā,..tataḥ..prajñākṛtāḥ..saṃskārā..iti..nava1..navaḥ..saṃskārāśaya1..jāyate...
prajñākṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ saṃskārāśayo jāyate. tataś ca prajñā,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777174 (0.0):
samādhijā prajñā | tataḥ prajñā kṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ saṃskārāśayo
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086880 (0.0):
| tataḥ samādhijā prajñā | tataḥ prajñā-kṛtāḥ saṃskārā iti navo navaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536200 (0.023):
tataḥ..samādhijā..prajñā,..tataḥ..prajñākṛtāḥ..saṃskārā..iti..nava1..navaḥ..saṃskārāśaya1..jāyate...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274516 (0.060):
samādhiprajñāpratilambhe yoginaḥ prajñākṛtaḥ saṃskāro navo navo jāyate --- / tajjaḥ saṃskāro 'nyasaṃskārapratibandhī || YS_1.50 ||
tataś ca saṃskārā iti. katham asau saṃskārātiśayaś cittaṃ sādhikāraṃ na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536219 (0.025):
YBh_1.50(54): / katham..asau..saṃskārātiśayaś..cittam..sādhikāram..na..kariṣyatīti.
kariṣyatīti. na te prajñākṛtāḥ saṃskārāḥ kleśakṣayahetutvāc cittam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536228 (1.192):
katham..asau..saṃskārātiśayaś..cittam..sādhikāram..na..kariṣyatīti. / YBh_1.50(54): / na..te..prajñākṛtāḥ..saṃskārāḥ..kleśakṣayahetutvāc..cittam..adhikāraviśiṣṭam..kurvanti.
adhikāraviśiṣṭaṃ kurvanti. cittaṃ hi te svakāryād avasādayanti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536238 (0.035):
na..te..prajñākṛtāḥ..saṃskārāḥ..kleśakṣayahetutvāc..cittam..adhikāraviśiṣṭam..kurvanti. / YBh_1.50(54): cittam..hi..te..svakāryād..avasādayanti...[ava-sad]
khyātiparyavasānaṃ hi cittaceṣṭitam iti. 1.50 / kiṃ cāsya bhavati --- / tasyāpi nirodhe sarvanirodhān nirbījaḥ samādhiḥ || YS_1.51 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051137 (0.0):
tajjaḥ saṃskāro 'nyasaṃskārapratibandhī || YS_1.50 || / tasyāpi nirodhe sarvanirodhān nirbījaḥ samādhiḥ || YS_1.51 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777215 (0.029):
sa bījaḥ samādhiḥ syān na tu nirbījo nirodha bhūmāv iti tatrāha tasyāpi / nirodhe sarva nirodhān nirbījaḥ samādhiḥ [YogaS 1.51] tasya samprajñātasya
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086921 (0.029):
sa-bījaḥ samādhiḥ syān na tu nirbījo nirodha-bhūmāv iti tatrāha -- tasyāpi / nirodhe sarva-nirodhān nirbījaḥ samādhiḥ [YogaS 1.51] tasya samprajñātasya
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206114 (0.030):
tajjaḥ saṃskāro '-nya-saṃskāra-pratibandhī ||1.50|| / tasyāpi nirodhe sarva-nirodhān nirbījaḥ samādhiḥ [ ] ||1.51||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536246 (0.059):
YBh_1.50(54): khyātiparyavasānam..hi..cittaceṣṭitam..iti. / YS_1.51(54): tasyāpi..nirodha7..sarvanirodhāt+..nirbījaḥ..samādhiḥ.
sa na kevalaṃ samādhiprajñāvirodhī prajñākṛtānām api saṃskārāṇāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536262 (0.052):
sa..na..kevalam..samādhiprajñāvirodhin1..prajñākṛtānām..api..saṃskārāṇām..pratibandhin1..bhavati...[virodha,..pratibandha]
pratibandhī bhavati. kasmāt, nirodhajaḥ saṃskāraḥ samādhijān saṃskārān
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536275 (0.0):
YBh_1.end(55): / kasmāt,..nirodhajaḥ..saṃskāraḥ..samādhijān..saṃskārān..bādhata..iti.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206109 (0.058):
tajjaḥ saṃskāro '-nya-saṃskāra-pratibandhī ||1.50|| / tasyāpi nirodhe sarva-nirodhān nirbījaḥ samādhiḥ [ ] ||1.51||
bādhata iti. / nirodhasthitikālakramānubhavena nirodhacittakṛtasaṃskārāstitvam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536289 (0.0):
nirodhasthitikālakramānubhava3..nirodhacittakṛtasaṃskārāstitvam..anumeyam...[anu-mā]
anumeyam. vyutthānanirodhasamādhiprabhavaiḥ saha kaivalyabhāgīyaiḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536300 (1.192):
YBh_1.end(55): / vyutthānanirodhasamādhiprabhavaiḥ..saha..kaivalyabhāgīyaiḥ..saṃskāraiś..cittam..svasyām..prakṛti7..avasthitāyām..pravilīyate...[pravi-lī]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536288 (0.034):
nirodhasthitikālakramānubhava3..nirodhacittakṛtasaṃskārāstitvam..anumeyam...[anu-mā]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274650 (0.058):
avasitādhikāraṃ saha kaivalyabhāgīyaiḥ saṃskāraiś cittaṃ nivartate, tasmin
saṃskāraiś cittaṃ svasyāṃ prakṛtāv avasthitāyāṃ pravilīyate. tasmāt te
saṃskārāś cittasyādhikāravirodhino na sthitihetavo bhavantīti. yasmād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536318 (0.055):
tasmāt..te..saṃskārāś..cittasyādhikāravirodhino..na..sthitihetu1P..bhavantīti...[virodha,..hetu]..
avasitādhikāraṃ saha kaivalyabhāgīyaiḥ saṃskāraiś cittaṃ nivartate, tasmin
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536330 (0.058):
yasmād..avasitādhikāram..[ava-so]..saha..kaivalyabhāgīyaiḥ..saṃskāraiś..cittam..nivartate..[ni-vṛt],..tasmin..nivṛtta7..puruṣaḥ..svarūpamātrapratiṣṭha1..ataḥ..śuddhaḥ..kevala1..mukta..iti+..ucyata..iti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274629 (0.058):
anumeyam. vyutthānanirodhasamādhiprabhavaiḥ saha kaivalyabhāgīyaiḥ / saṃskāraiś cittaṃ svasyāṃ prakṛtāv avasthitāyāṃ pravilīyate. tasmāt te
nivṛtte puruṣaḥ svarūpamātrapratiṣṭho 'taḥ śuddhaḥ kevalo mukta ity ucyata
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777640 (0.044):
nivṛttāyāṃ svarūpa pratiṣṭhaḥ puruṣaḥ śuddhaḥ kevalo mukta ity ucyate |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087346 (0.044):
vṛttau pañca-vidhāyām api nivṛttāyāṃ svarūpa-pratiṣṭhaḥ puruṣaḥ śuddhaḥ / kevalo mukta ity ucyate |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23182625 (0.044):
sattvapuruṣāntajñānāt tattvaṃ puruṣasyābhivyajyate / tadabhivyakto kevalaḥ / śuddho muktaḥ svarūpapratiṣṭhaḥ puruṣa iti / atra yadi puruṣasya bandho
iti śrīpātañjale sāṃkhyapravacane yogaśāstre śrīmadvyāsabhāṣye prathamaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279127 (0.0):
iti śrīpātāñjale sāṃkhyapravacane yogaśāstre śrīmadvyāsabhāṣye dvitīyaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22283572 (5.960):
bhavati. 3.55 / iti śrīpātañjale sāṃkhyapravacane yogaśāstre vyāsabhāṣye vibhūtipādas
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285833 (5.960):
tathaivāvasthānaṃ kaivalyam iti. 4.34 / iti śrīpātañjale sāṃkhyapravacane yogaśāstre vyāsabhāṣye kaivalyapādaś
samādhipādaḥ 1. / uddiṣṭaḥ samāhitacittasya yogaḥ. kathaṃ vyutthitacitto 'pi yogayuktaḥ syād
ity etad ārabhyate --- / tapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ || YS_2.1 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051144 (0.0):
tasyāpi nirodhe sarvanirodhān nirbījaḥ samādhiḥ || YS_1.51 || / tapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ || YS_2.1 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206130 (0.0):
[ ]dvitīyaḥ sādhana-pādaḥ | / tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ ||2.1||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536365 (0.061):
YS_2.1(57): tapas-svādhyāya-īśvarapraṇidhānāni..kriyāyogaḥ.
nātapasvino yogaḥ sidhyati. anādikarmakleśavāsanācitrā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536378 (0.0):
YS_2.1(57): tapas-svādhyāya-īśvarapraṇidhānāni..kriyāyogaḥ. / YBh_2.1(57): na..+..atapasvino..yogaḥ..sidhyati.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5477461 (0.060):
na abheḥ udam prati kriyāyogaḥ . kim tarhi haratim prati kriyāyogaḥ . na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536419 (0.063):
īśvarapraṇidhānam..sarvakriyāṇām..paramaguru7..arpaṇam..tatphalasamnyāsa1..vā. / YBh_2.2(58): sa..hi..kriyāyogaḥ.. / YS_2.2(58): samādhibhāvanārthaḥ..kleśatanūkaraṇārthaś..ca....
pratyupasthitaviṣayajālā cāśuddhir nāntareṇa tapaḥ saṃbhedam āpadyata iti
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378578 (0.0):
iti smaraṇāt | nātapasvino yogaḥ siddhyati | anādivāsanāvicitrā / pratyupasthitaviṣayajālā cāśuddhir nāntareṇa tapaḥ sambhedam āpadyata iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536382 (0.0):
anādikarmakleśavāsanācitrā..pratyupasthitaviṣayajālā..cāśuddhir..na..+..antara3..tapas+..sambhedam..āpadyata..iti..tapasa..upādānam...
tapasa upādānam. tac ca cittaprasādanam abādhamānam anenāsevyam iti
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378583 (1.192):
pratyupasthitaviṣayajālā cāśuddhir nāntareṇa tapaḥ sambhedam āpadyata iti / tapasa upādānam | tac ca cittaprasādanam abādhamānam āsevyam iti manyante
manyate. / svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japo mokṣaśāstrādhyayanaṃ vā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536404 (0.0):
tac..ca..cittaprasādanam..abādhamānam..anenāsevyam..iti..manyate. / YBh_2.1(58): / svādhyāyaḥ..praṇavādipavitrāṇām..japaḥ+..mokṣaśāstrādhyayana..vā.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378589 (0.029):
tapasa upādānam | tac ca cittaprasādanam abādhamānam āsevyam iti manyante / | svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japaḥ | īśvarapraṇidhānaṃ kriyāṇāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278169 (0.047):
kṛcchracāndrāyaṇasāṃtapanādīni. svādhyāyo mokṣaśāstrāṇām adhyayanaṃ / praṇavajapo vā. īśvarapraṇidhānaṃ tasmin paramagurau sarvakarmārpaṇam.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672488 (0.049):
kṛcchracāndrāyaṇādīni / svādhyāyo mokṣaśāstrādhyayanaṃ praṇavajapo vā /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540094 (0.062):
YBh_2.32(105): svādhyāya1..mokṣaśāstrāṇām..adhyayanam..praṇavajapaḥ+..vā.
īśvarapraṇidhānaṃ sarvakriyāṇāṃ paramagurāv arpaṇaṃ tatphalasaṃnyāso vā.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378599 (0.0):
| svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japaḥ | īśvarapraṇidhānaṃ kriyāṇāṃ / paramagurāv arpaṇaṃ tatphalasaṃnyāso vā | brahmārpaṇaṃ"
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278175 (0.040):
praṇavajapo vā. īśvarapraṇidhānaṃ tasmin paramagurau sarvakarmārpaṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536410 (0.042):
svādhyāyaḥ..praṇavādipavitrāṇām..japaḥ+..mokṣaśāstrādhyayana..vā. / YBh_2.1(58): / īśvarapraṇidhānam..sarvakriyāṇām..paramaguru7..arpaṇam..tatphalasamnyāsa1..vā.
sa hi kriyāyogaḥ --- / samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaś ca || YS_2.2 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051151 (0.0):
tapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ || YS_2.1 || / samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaś ca || YS_2.2 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206136 (0.0):
tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ ||2.1|| / samādhi-bhāvanārthaḥ kleśa-tanūkaraṇārthaś ca ||2.2||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536428 (0.007):
YBh_2.2(58): sa..hi..kriyāyogaḥ.. / YS_2.2(58): samādhibhāvanārthaḥ..kleśatanūkaraṇārthaś..ca....
sa hy āsevyamānaḥ samādhiṃ bhāvayati kleśāṃś ca pratanūkaroti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536430 (0.060):
YS_2.2(58): samādhibhāvanārthaḥ..kleśatanūkaraṇārthaś..ca.... / YBh_2.2(58): / sa..hi+..āsevyamānaḥ..samādhim..bhāvayati..kleśāṃś..ca..pratanūkaroti.
pratanūkṛtān kleśān prasaṃkhyānāgninā dagdhabījakalpān aprasavadharmiṇaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087656 (0.061):
eṣāṃ ca saṃskārāṇāṃ kleśānām iva hānam uktam | yathā kleśā avidyādayo / jñānāgninā dagdha-bīja-bhāvā ca punaś citta-bhūmau prarohaṃ prāpnuvanti
kariṣyatīti. teṣāṃ tanūkaraṇāt punaḥ kleśair aparāmṛṣṭā / sattvapuruṣānyatāmātrakhyātiḥ sūkṣmā prajñā samāptādhikārā pratiprasavāya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536467 (0.0):
teṣām..tanūkaraṇāt..punaḥ..kleśair..aparāmṛṣṭā..sattvapuruṣānyatāmātrakhyātiḥ..sūkṣmā..prajñā..samāptādhikārā..pratiprasavāya..kalpiṣyata..iti...[klp]
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767202 (0.026):
sattvapuruṣānyatākhyātinibandhanam na ca sattvapuruṣānyatākhyātiḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2445915 (0.027):
tasmādyatkiṃ cidetat / / sattvapuruṣānyatākhyātistu sattvasyaiva prakṛterasambhavādayuktā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547542 (0.030):
pratyayavivekanimnasya..sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś..cittasya..tat-chidra7P..pratyayāntarāṇi+..asmīti..vā..māma..+..iti..vā..jānāmīti..vā..na..jānāmīti..vā...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22282782 (0.030):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrarūpapratiṣṭhasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285408 (0.030):
pratyayavivekanimnasya sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13353461 (0.054):
/ sattvapuruṣānyatākhyātirūpadṛgdṛśyavivekagrahottaraṃ yathoktarītyā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532727 (0.054):
tad..eva..rajas-leśamalāpetam..svarūpapratiṣṭham..sattvapuruṣānyatākhyātimātram..dharmameghadhyāna-upagam..bhavati...[prati-sthā]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271609 (0.054):
sattvapuruṣānyatākhyātimātraṃ dharmameghadhyānopagaṃ bhavati. tat paraṃ
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051874 (0.055):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ sarvajñātṛtvaṃ ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545090 (0.055):
sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya..sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam..sarvajñātṛtvam..ca.
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851089 (0.058):
duḥkhatrayaṃ svātmanyabhimanyamānaḥ kaivalyaṃ prārthayate tattu / sattvapuruṣānyatākhyātikāraṇakaṃ sattvapuruṣānyatākhyātiśca
kalpiṣyata iti. 2.2 / atha ke kleśāḥ kiyanto veti --- / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675360 (5.960):
kleśā ucyante / 'avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ'; iti /
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051159 (5.960):
samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaś ca || YS_2.2 || / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206142 (5.960):
samādhi-bhāvanārthaḥ kleśa-tanūkaraṇārthaś ca ||2.2|| / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ [ ] ||2.3||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536481 (5.960):
YBh_2.3(59): atha..ke..kleśāḥ..kiyanto..vā..+..iti.. / YS_2.3(59): avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśāḥ....
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271922 (5.960):
pañcaparvā bhavaty avidyā. avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśā iti. eta
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641039 (0.016):
sā ca pañcadhā avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśajanakatvāt kleśā iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533109 (0.016):
sā..+..iyam..pañcaparvan1..[parva1F?]..bhavaty..avidyā,..avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśā..iti...
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769992 (0.018):
catur avasthatvāt | tathā hi avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśāḥ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736058 (0.018):
catur-avasthatvāt | tathā hi - avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674825 (0.031):
dyāsmitārāgadveṣābhiniveśādayaḥ kleśāḥ , dharmādharmādirūpāṇi karmāṇi ,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346301 (0.032):
tathānirmāṇakāyamadhiṣṭhāya sampradāyapravartako 'nugrāhakaśca'; iti / / tatrāvidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981348 (0.032):
idaṃ vyaktīkariṣyate | tādṛśatve hetuḥ vyapeteti sva dṛṣṭeto ca | / avidyāsmitārāga dveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ viimohas taiḥ vaicitryaṃ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322960 (0.032):
avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767560 (0.032):
bādhitānuvṛttirūpo 'haṃpratyaya ityatrāpyāha tathe ti / / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ / kleśagrahaṇaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773217 (0.035):
mithyā jñānam tasya pañca bhedā avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśaḥ [YogaS
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082925 (0.035):
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśaḥ [YogaS 2.3] ta eva ca kleśāḥ |
kleśā iti pañca viparyayā ity arthaḥ. te spandamānā guṇādhikāraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536490 (0.045):
te..spandamānā..guṇādhikāram..draḍhayanti,..pariṇāmam..avasthāpayanti,..kāryakāraṇasrotas1..unnamayanti..[ut-nam],..parasparānugrahatantrin1..bhūtvā..karmavipākam..cābhinirharantīti...[tantra,..abhinir-hṛ]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536483 (0.047):
YS_2.3(59): avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśāḥ.... / YBh_2.3(59): kleśā..iti..pañca..viparyayā..ity..arthaḥ.
draḍhayanti, pariṇāmam avasthāpayanti, kāryakāraṇasrota unnamayanti,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536496 (0.014):
te..spandamānā..guṇādhikāram..draḍhayanti,..pariṇāmam..avasthāpayanti,..kāryakāraṇasrotas1..unnamayanti..[ut-nam],..parasparānugrahatantrin1..bhūtvā..karmavipākam..cābhinirharantīti...[tantra,..abhinir-hṛ]
parasparānugrahatantrībhūtvā karmavipākaṃ cābhinirharantīti. 2.3
avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇām || YS_2.4 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769999 (0.0):
pañca kleśāḥ | avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta tanu vicchinnodārāṇām |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736065 (0.0):
pañca-kleśāḥ | avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta-tanu-vicchinnodārāṇām |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051166 (0.0):
avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 || / avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇām || YS_2.4 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206149 (0.0):
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ [ ] ||2.3|| / avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta-tanu-vicchinnodārāṇām ||2.4||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 499718 (0.028):
avidyākṣetratvamuttareṣāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇāmiti /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536510 (0.044):
avidyā..kṣetram..uttara6P..prasuptatanuvicchinna-udārāṇām...[vi-chid]
atrāvidyā kṣetraṃ prasavabhūmir uttarareṣām asmitādīnāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536520 (0.0):
YBh_2.4(59): / atrāvidyā..kṣetram..prasavabhūmir..uttara6P..asmitādīnām..caturvidhavikalpānām..prasuptatanuvicchinna-udārāṇām...[vi-chid,..udāra]
caturvidhavikalpānāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇām. tatra kā prasuptiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536525 (0.040):
atrāvidyā..kṣetram..prasavabhūmir..uttara6P..asmitādīnām..caturvidhavikalpānām..prasuptatanuvicchinna-udārāṇām...[vi-chid,..udāra]
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 499719 (0.060):
avidyākṣetratvamuttareṣāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇāmiti /
cetasi śaktimātrapratiṣṭhānāṃ bījabhāvopagamaḥ. tasya prabodha ālambane
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536539 (0.0):
YBh_2.4(59): tatra..kā..prasuptiḥ. / YBh_2.4(59): cetasi..śaktimātrapratiṣṭhānām..bījabhāva-upagamaḥ...
saṃmukhībhāvaḥ. prasaṃkhyānavato dagdhakleśabījasya saṃmukhībhūte 'py
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536550 (0.049):
prasaṃkhyānavato..dagdhakleśabījasya..sammukhībhūta7..apy..ālambana7..nāsau..punar..asti,..dagdhabījasya..kutaḥ..praroha..iti...[dah]
ālambane nāsau punar asti, dagdhabījasya kutaḥ praroha iti. ataḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536557 (0.039):
prasaṃkhyānavato..dagdhakleśabījasya..sammukhībhūta7..apy..ālambana7..nāsau..punar..asti,..dagdhabījasya..kutaḥ..praroha..iti...[dah]
kṣīṇakleśaḥ kuśalaś caramadeha ity ucyate. tatraiva sā dagdhabījabhāvā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536573 (0.032):
YBh_2.4(60): ataḥ..kṣīṇakleśaḥ..kuśalaś..caramadeha..ity..ucyate. / YBh_2.4(60): / tatra..+..eva..sā..dagdhabījabhāvā..pañcamī..kleśāvasthā..nānyatra..+..iti...[dah]
pañcamī kleśāvasthā nānyatreti. satāṃ kleśānāṃ tadā bījasāmarthyaṃ dagdham
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536574 (1.192):
YBh_2.4(60): / tatra..+..eva..sā..dagdhabījabhāvā..pañcamī..kleśāvasthā..nānyatra..+..iti...[dah]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536583 (0.031):
satām..kleśānām..tadā..bījasāmarthyam..dagdham..iti..viṣayasya..sammukhībhāva7..api..sati..na..bhavaty..eṣām..prabodha..ity..uktā..prasuptir..dagdhabījānām..aprarohaś..ca...[dah]
iti viṣayasya saṃmukhībhāve 'pi sati na bhavaty eṣāṃ prabodha ity uktā
prasuptir dagdhabījānām aprarohaś ca. / tanutvam ucyate --- pratipakṣabhāvanopahatāḥ kleśās tanavo bhavanti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536600 (0.0):
tanutvam..ucyate..--..pratipakṣabhāvanā-upahatāḥ..kleśās..tanu1P..bhavanti...
tathā vicchidya vicchidya tena tenātmanā punaḥ punaḥ samudācarantīti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536610 (0.025):
tanutvam..ucyate..--..pratipakṣabhāvanā-upahatāḥ..kleśās..tanu1P..bhavanti... / YBh_2.4(60): / tathā..vicchidya..vicchidya..tena..tenātmanā..punaḥ..punaḥ..samudācarantīti..vicchinnāḥ...[vi-chid]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770321 (0.038):
heyāḥ | ye tu sūkṣma vṛttayas tat kārya bhūtāḥ sthūlā vicchinnā udāhārāś / ca vicchidya vicchidya tena tenātmanā punaḥ prādurbhavantīti vicchinnāḥ |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736387 (0.038):
sūkṣma-vṛttayas tat-kārya-bhūtāḥ sthūlā vicchinnā udāhārāś ca vicchidya / vicchidya tena tenātmanā punaḥ prādurbhavantīti vicchinnāḥ | yathā
vicchinnāḥ. kathaṃ, rāgakāle krodhasyādarśanāt. na hi rāgakāle krodhaḥ
samudācarati. rāgaś ca kvacid dṛśyamāno na viṣayāntare nāsti. naikasyāṃ
striyāṃ caitro rakta ity anyāsu strīṣu viraktaḥ, kiṃtu tatra rāgo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770337 (0.0):
yathā rāga kāle krodho vidyamāno 'pi na prādurbhūta iti vicchinna ucyate | / evam ekasyāṃ striyāṃ caitro rakta iti nānyāsu viraktaḥ kintv ekasyāṃ rāgo
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736403 (0.0):
rāga-kāle krodho vidyamāno 'pi na prādurbhūta iti vicchinna ucyate | evam / ekasyāṃ striyāṃ caitro rakta iti nānyāsu viraktaḥ kintv ekasyāṃ rāgo
labdhavṛttir anyatra tu bhaviṣyadvṛttir iti. sa hi tadā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536655 (0.0):
na..+..ekasyām..striyām..caitra1..rakta..ity..anyāsu..strīṣu..viraktah,..kiṃtu..rāga1..labdhavṛttir..anyatra..tu..bhaviṣyadvṛttir..iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770345 (0.051):
labdha vṛttir anyāsu ca bhaviṣyad vṛttir iti sa tadā vicchinna ucyate, ye
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736411 (0.051):
labdha-vṛttir anyāsu ca bhaviṣyad-vṛttir iti sa tadā vicchinna ucyate, ye
prasuptatanuvicchinno bhavati. / viṣaye yo labdhavṛttiḥ sa udāraḥ. sarva evaite kleśaviṣayatvaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536658 (0.022):
YBh_2.4(61): sa..hi..tadā..prasuptatanuvicchinna1..bhavati...[vi-chid]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536666 (0.040):
YBh_2.4(61): viṣaya7..yo..labdhavṛttiḥ..sa..udāraḥ.
nātikrāmanti. kas tarhi vicchinnaḥ prasuptas tanur udāro vā kleśa iti,
ucyate --- satyam evaitat, kiṃtu viśiṣṭānām evaiteṣāṃ vicchinnāditvam.
yathaiva pratipakṣabhāvanāto nivṛttas tathaiva svavyañjakāñjanenābhivyakta
iti. sarva evāmī kleśā avidyābhedāḥ. kasmāt, sarveṣv avidyaivābhiplavate.
yad avidyayā vastv ākāryate tad evānuśerate kleśā viparyāsapratyayakāla
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536718 (0.013):
yad..avidyayā..vastu+..ākāryate..tad..evānuśerate..kleśā..viparyāsapratyayakāla..upalabhyante..kṣīyamāṇām..cāvidyām..anukṣīyanta..iti...[ā-kṛ,..anu-śī]............
upalabhyante kṣīyamāṇāṃ cāvidyām anu kṣīyanta iti. 2.4 / tatrāvidyāsvarūpam ucyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536718 (1.192):
yad..avidyayā..vastu+..ākāryate..tad..evānuśerate..kleśā..viparyāsapratyayakāla..upalabhyante..kṣīyamāṇām..cāvidyām..anukṣīyanta..iti...[ā-kṛ,..anu-śī]............
anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātir avidyā || YS_2.5 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770009 (0.0):
pañca kleśāḥ | avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta tanu vicchinnodārāṇām | / anityāśuci duḥkhānātmasu nitya śuci sukhātma khyātir avidyā |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736075 (0.0):
pañca-kleśāḥ | avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta-tanu-vicchinnodārāṇām | / anityāśuci-duḥkhānātmasu nitya-śuci-sukhātma-khyātir avidyā |
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641028 (0.0):
[pañcaparvāvidyā || Tats_14 ||] / anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā patañjalyuktā
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10701982 (0.0):
andhakāro mohaḥ proktastathātmavyaktirapyanityāśuciduḥkhānātmasu
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10702012 (0.0):
yadāhuḥ---anityāśuciduḥkhānātmasu
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10702027 (0.0):
Cf. also {Yogasūtra} 2:5: / anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā}
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051176 (0.0):
avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasuptatanuvicchinnodārāṇām || YS_2.4 || / anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātir avidyā || YS_2.5 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206159 (0.0):
avidyā kṣetram uttareṣāṃ prasupta-tanu-vicchinnodārāṇām ||2.4|| / anityāśuci-duḥkhānātmasu nitya-śuci-sukhātma-khyātir avidyā ||2.5||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536737 (0.0):
YS_2.5(61): anityāśuciduhkhān..ātman7P..nityaśucisukhātmakhyātir..avidyā..
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26633836 (0.029):
anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā}
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536826 (0.048):
YBh_2.5(62): tatra..sukhakhyātir..avidyā. / YBh_2.5(62): / tathānātmany..ātmakhyātir..bāhya-upakaraṇa7P..cetanācetana7P..bhogādhiṣṭhāna7..vā..śarīra7..puruṣa-upakaraṇa7..vā..manasy..anātmany..ātmakhyātir..iti...[$]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536726 (0.058):
YBh_2.5(61): tatrāvidyāsvarūpam..ucyate.. / YS_2.5(61): anityāśuciduhkhān..ātman7P..nityaśucisukhātmakhyātir..avidyā..
anitye kārye nityakhyātiḥ. tadyathā --- dhruvā pṛthivī, dhruvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770070 (0.040):
| tatrānitye nitya buddhir yathā dhruvā pṛthivī dhruvā sa candra tārakā
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736136 (0.040):
| tatrānitye nitya-buddhir yathā - dhruvā pṛthivī dhruvā sa-candra-tārakā
sacandratārakā dyauḥ, amṛtā divaukasa iti. tathāśucau paramabībhatse kāye,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770079 (0.0):
| tatrānitye nitya buddhir yathā dhruvā pṛthivī dhruvā sa candra tārakā
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736145 (0.0):
| tatrānitye nitya-buddhir yathā - dhruvā pṛthivī dhruvā sa-candra-tārakā
sthānād bījād upaṣṭambhān niḥsyandān nidhanād api / / kāyam ādheyaśaucatvāt paṇḍitā hy aśuciṃ viduḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770116 (0.0):
locanābhyāṃ jīva lokam āśvāsayatīveti kasya kena sambandhaḥ | / sthānād bījād upaṣṭambhān / niṣyandān nidhanād api |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736182 (0.0):
locanābhyāṃ jīva-lokam āśvāsayatīveti kasya kena sambandhaḥ | / sthānād bījād upaṣṭambhān / niṣyandān nidhanād api |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2446272 (0.0):
sthānādbījādupaṣṭambhānniṣpandānnidhanādapi / / kāyamādheyaśaucatvātpaṇḍitā hyaśuciṃ viduḥ /
iti aśucau śucikhyātir dṛśyate. naveva śaśāṅkalekhā kamanīyeyaṃ kanyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770088 (0.0):
dyaur amṛtā divaukasa iti | aśucau parama bībhatse kāye śuci buddhir yathā / naveva śaśāṅkalekhā kamanīyeyaṃ kanyā madhv amṛtāvayava nirmiteva candraṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736154 (0.0):
dyaur amṛtā divaukasa iti | aśucau parama-bībhatse kāye śuci-buddhir yathā / naveva śaśāṅkalekhā kamanīyeyaṃ kanyā madhv-amṛtāvayava-nirmiteva candraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536784 (0.0):
navā..+..iva..śaśāṅkalekhā..kamanīyā..+..iyam..kanyā..madhu-amṛtāvayavanirmitā..+..iva..candram..bhittvā..nihsṛtā..+..iva..jñāyate,..nīla-utpalapattrāyatākṣī..hāvagarbhābhyām..locanābhyām..jīvalokam..āśvāsayantīva..+..iti..kasya..kenābhisambandhaḥ...
madhvamṛtāvayavanirmiteva candraṃ bhittvā niḥsṛteva jñāyate,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770095 (0.0):
naveva śaśāṅkalekhā kamanīyeyaṃ kanyā madhv amṛtāvayava nirmiteva candraṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736161 (0.0):
naveva śaśāṅkalekhā kamanīyeyaṃ kanyā madhv-amṛtāvayava-nirmiteva candraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536786 (0.0):
navā..+..iva..śaśāṅkalekhā..kamanīyā..+..iyam..kanyā..madhu-amṛtāvayavanirmitā..+..iva..candram..bhittvā..nihsṛtā..+..iva..jñāyate,..nīla-utpalapattrāyatākṣī..hāvagarbhābhyām..locanābhyām..jīvalokam..āśvāsayantīva..+..iti..kasya..kenābhisambandhaḥ...
nīlotpalapatrāyatākṣī hāvagarbhābhyāṃ locanābhyāṃ jīvalokam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770104 (0.0):
bhittvā niḥsṛteva jñāyate nīlotpala patrāyatākṣī hāvagarbhābhyāṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736170 (0.0):
bhittvā niḥsṛteva jñāyate nīlotpala-patrāyatākṣī hāvagarbhābhyāṃ
āśvāsayantīveti kasya kenābhisaṃbandhaḥ. bhavati caivam aśucau / śuciviparyāsapratyaya iti. etenāpuṇye puṇyapratyayas tathaivānarthe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770125 (0.0):
paṇḍitā hy aśuciṃ viduḥ || iti ca vaiyāsaki ślokaḥ | / etenāpuṇye puṇya pratyayo 'narthe cārtha pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736191 (0.0):
paṇḍitā hy aśuciṃ viduḥ || iti ca vaiyāsaki-ślokaḥ | / etenāpuṇye puṇya-pratyayo 'narthe cārtha-pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe
cārthapratyayo vyākhyātaḥ. / tathā duḥkhe sukhakhyātiṃ vakṣyati --- pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769505 (0.0):
prītim anubhavati | tad uktaṃ bhagavatā patañjalinā / pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770127 (0.0):
etenāpuṇye puṇya pratyayo 'narthe cārtha pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770136 (0.0):
etenāpuṇye puṇya pratyayo 'narthe cārtha pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe / sukha khyātir udāhṛtā pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735571 (0.0):
prītim anubhavati | tad uktaṃ bhagavatā patañjalinā / pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736193 (0.0):
etenāpuṇye puṇya-pratyayo 'narthe cārtha-pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736202 (0.0):
etenāpuṇye puṇya-pratyayo 'narthe cārtha-pratyayo vyākhyātaḥ | duḥkhe / sukha-khyātir udāhṛtā pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051239 (0.0):
te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt || YS_2.14 || / pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206213 (0.0):
te hlāda-paritāpa-phalāḥ puṇyāpuṇya-hetutvāt ||2.14|| / pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkhameva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536815 (0.0):
tathā..duhkha7..sukhakhyātim..vakṣyati..--..pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinah"..iti..."
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275953 (0.0):
kathaṃ, tad upapādyate --- / pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769573 (0.048):
mūḍhasya bahuvidha duḥkha sahiṣṇor ity arthaḥ | tatra / pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair iti bhūta vartamāna bhaviṣyt kāle 'pi
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735639 (0.048):
kleśānubiddhatvād duḥkhaṃ na mūḍhasya bahuvidha-duḥkha-sahiṣṇor ity arthaḥ / | tatra pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair iti bhūta-vartamāna-bhaviṣyt-kāle
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537715 (0.063):
pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ..
guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ iti. tatra sukhakhyātir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769509 (0.0):
pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770142 (0.0):
sukha khyātir udāhṛtā pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735575 (0.0):
pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736208 (0.0):
sukha-khyātir udāhṛtā pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051243 (0.0):
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206217 (0.0):
pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkhameva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275957 (0.0):
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276208 (1.192):
guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537719 (0.063):
pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537976 (0.063):
YBh_2.15(77): guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ.
avidyā. tathānātmany ātmakhyātir bāhyopakaraṇeṣu cetanācetaneṣu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536830 (0.041):
YBh_2.5(62): tatra..sukhakhyātir..avidyā. / YBh_2.5(62): / tathānātmany..ātmakhyātir..bāhya-upakaraṇa7P..cetanācetana7P..bhogādhiṣṭhāna7..vā..śarīra7..puruṣa-upakaraṇa7..vā..manasy..anātmany..ātmakhyātir..iti...[$]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10702028 (0.057):
anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā} / etaduktaṃ bhavati| na kevalamajñānameva yāvadviparītajñānamapi moha
bhogādhiṣṭhāne vā śarīre puruṣopakaraṇe vā manasy anātmany ātmakhyātir
iti. tathaitad atroktam --- vyaktam avyaktaṃ vā sattvam / ātmatvenābhipratītya tasya saṃpadam anu nandaty ātmasaṃpadaṃ manvānas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536849 (0.0):
YBh_2.5(62-63): / tathā..+..etad..atra..+..uktam..--..vyaktam..avyaktam..vā..sattvam..ātmatva3..abhipratītya..tasya..sampadam..anunandaty..ātmasampadam..manvānas..tasya..vyāpadam..anuśocaty..[śuc]..ātmavyāpadam..manvānaḥ..sa..sarva1..apratibuddhaḥ."
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416930 (0.058):
vyaktaṃ cāvyaktaṃ / 12,308.191d@029B_0171 cāpratibuddhattvāt tad ekatvam apadiśyate | nānātvaṃ
tasya vyāpadam anu śocaty ātmavyāpadaṃ manvānaḥ sa sarvo 'pratibuddhaḥ
iti. eṣā catuṣpadā bhavaty avidyā mūlam asya kleśasaṃtānasya karmāśayasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536863 (0.0):
eṣā..catuṣpadā..bhavaty..avidyā..mūlam..asya..kleśasaṃtānasya..karmāśayasya..ca..savipākasya..+..iti.
ca savipākasyeti. / tasyāś cāmitrāgoṣpadavadvastusatattvaṃ vijñeyam. yathā nāmitro
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536872 (0.053):
YBh_2.5(63): tasyāś..cāmitrāgoṣpadavad..vastusatattvam..vijñeyam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536862 (0.058):
eṣā..catuṣpadā..bhavaty..avidyā..mūlam..asya..kleśasaṃtānasya..karmāśayasya..ca..savipākasya..+..iti.
mitrābhāvo na mitramātraṃ kiṃtu tadviruddhaḥ sapatnaḥ. yathā vāgoṣpadaṃ na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536883 (0.0):
yathā..nāmitra1..mitrābhāva1..na..mitramātram..kiṃtu..tadviruddhaḥ..sapatnaḥ...[vi-rudh]
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5604425 (0.058):
KAZ08.1.56/ daṇḍavato mitraṃ mitra.bhāve tiṣṭhati, amitro vā mitra.bhāve
goṣpadābhāvo na goṣpadamātraṃ kiṃtu deśa eva tābhyām anyad vastvantaram.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536897 (0.013):
yathā..vā..+..agoṣpadam..na..goṣpadābhāva1..na..goṣpadamātram..kiṃtu..deśa..eva..tābhyām..anyad..vastu-antaram...
evam avidyā na pramāṇaṃ na pramāṇābhāvaḥ kiṃtu vidyāviparītaṃ jñānāntaram
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536910 (0.0):
yathā..vā..+..agoṣpadam..na..goṣpadābhāva1..na..goṣpadamātram..kiṃtu..deśa..eva..tābhyām..anyad..vastu-antaram... / YBh_2.5(63): / evam..avidyā..na..pramāṇam..na..pramāṇābhāvaḥ..kiṃtu..vidyāviparītam..jñānāntaram..avidyā..+..iti...
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25353118 (0.056):
pratyakṣādyaviṣayasyābhāva' pramāṇamiti, tanna, pramāṇābhāvo hyasau / pramāṇaṃ na bhavatītyartha' /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11707340 (0.056):
asannikṛṣṭasyeti, pratyakṣādyaviṣayasyābhāvaḥ pramāṇam iti, tan na, / pramāṇābhāvo hy asau pramāṇaṃ na bhavatīty arthaḥ. apramāṇatve cokto
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14637543 (0.061):
sakāśād abhāvagatir ataś ceyaṃ pramāṇaṃ sā punaḥ katham anumānaṃ kiṃtu / pramāṇāntaram eveti bhāvaḥ / kathaṃ vā na syād ity ācāryaḥ /
avidyeti. 2.5 / dṛgdarśanaśaktyor ekātmatevāsmitā || YS_2.6 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770016 (0.0):
anityāśuci duḥkhānātmasu nitya śuci sukhātma khyātir avidyā | / dṛg darśana śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736082 (0.0):
anityāśuci-duḥkhānātmasu nitya-śuci-sukhātma-khyātir avidyā | / dṛg-darśana-śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051185 (0.0):
anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātir avidyā || YS_2.5 || / dṛgdarśanaśaktyor ekātmatevāsmitā || YS_2.6 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206166 (0.0):
anityāśuci-duḥkhānātmasu nitya-śuci-sukhātma-khyātir avidyā ||2.5|| / dṛg-darśana-śaktyor ekātmatevāsmitā ||2.6||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536917 (0.039):
evam..avidyā..na..pramāṇam..na..pramāṇābhāvaḥ..kiṃtu..vidyāviparītam..jñānāntaram..avidyā..+..iti... / YS_2.6(64): dṛgdarśanaśakti6ḍu..ekātmatā..+..iva..+..asmitā.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277181 (0.052):
labhata eva pararūpeṇātmarūpam iti. ataś ca dṛgdarśanaśaktyor nityatvād
puruṣo dṛkśaktir buddhir darśanaśaktir ity etayor ekasvarūpāpattir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536929 (0.0):
YS_2.6(64): dṛgdarśanaśakti6ḍu..ekātmatā..+..iva..+..asmitā. / YBh_2.6(64): / puruṣa1..dṛkśaktir..buddhir..darśanaśaktir..ity..etayor..ekasvarūpāpattir..ivāsmitā..kleśa..ucyate.
ivāsmitā kleśa ucyate. bhoktṛbhogyaśaktyor atyantavibhaktayor
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536941 (0.021):
YBh_2.6(64): / bhoktṛbhogyaśakti6ḍu..atyantavibhaktayor..atyantāsaṃkīrṇayor..avibhāgaprāpti7..iva..satyām..bhogaḥ..kalpate...[klp]
atyantāsaṃkīrṇayor avibhāgaprāptāv iva satyāṃ bhogaḥ kalpate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536943 (0.020):
bhoktṛbhogyaśakti6ḍu..atyantavibhaktayor..atyantāsaṃkīrṇayor..avibhāgaprāpti7..iva..satyām..bhogaḥ..kalpate...[klp]
svarūpapratilambhe tu tayoḥ kaivalyam eva bhavati kuto bhoga iti. tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536954 (0.038):
svarūpapratilambha7..tu..tayoḥ..kaivalyam..eva..bhavati..kuto..bhoga..iti.
coktam --- buddhitaḥ paraṃ puruṣam ākāraśīlavidyādibhir vibhaktam apaśyan
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536969 (0.0):
tathā..ca..+..uktam..--..buddhitaḥ..param..puruṣam..ākāraśīlavidyādibhir..vibhaktam..apaśyan..kuryāt..tatrātmabuddhim..moha3"..iti."
kuryāt tatrātmabuddhiṃ mohena iti. 2.6 / sukhānuśayī rāgaḥ || YS_2.7 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536979 (0.029):
YS_2.7(64): sukhānuśayin1..rāgaḥ...[anuśaya] / YBh_2.7(65): / sukhābhijñasya..sukhānusmṛtipūrvaḥ..sukha7..tatsādhana7..vā..yo..gardhas..tṛṣṇā..lobhaḥ..sa..rāga..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536969 (0.032):
tathā..ca..+..uktam..--..buddhitaḥ..param..puruṣam..ākāraśīlavidyādibhir..vibhaktam..apaśyan..kuryāt..tatrātmabuddhim..moha3"..iti."
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051190 (0.057):
dṛgdarśanaśaktyor ekātmatevāsmitā || YS_2.6 || / sukhānuśayī rāgaḥ || YS_2.7 ||
sukhābhijñasya sukhānusmṛtipūrvaḥ sukhe tatsādhane vā yo gardhas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536983 (0.015):
YS_2.7(64): sukhānuśayin1..rāgaḥ...[anuśaya] / YBh_2.7(65): / sukhābhijñasya..sukhānusmṛtipūrvaḥ..sukha7..tatsādhana7..vā..yo..gardhas..tṛṣṇā..lobhaḥ..sa..rāga..iti.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051187 (0.062):
dṛgdarśanaśaktyor ekātmatevāsmitā || YS_2.6 || / sukhānuśayī rāgaḥ || YS_2.7 ||
tṛṣṇā lobhaḥ sa rāga iti. 2.7 / duḥkhānuśayī dveṣaḥ || YS_2.8 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051192 (0.016):
sukhānuśayī rāgaḥ || YS_2.7 || / duḥkhānuśayī dveṣaḥ || YS_2.8 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272153 (0.028):
sukhānuśayī rāgaḥ. duḥkhānuśayī dveṣaḥ. mohaḥ punar avidyeti. etāḥ sarvā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206173 (0.054):
sukhānuśayī [ ] rāgaḥ ||2.7|| duḥkhānuśayī [ ] dveṣaḥ ||2.8||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533420 (0.063):
YBh_1.11(17): sukhānuśayī..rāgaḥ...[anuśaya] / YBh_1.11(17): duhkhānuśayī..dveṣaḥ...[anuśaya]
duḥkhābhijñasya duḥkhānusmṛtipūrvo duḥkhe tatsādhane vā yaḥ pratigho
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537008 (0.058):
duhkhābhijñasya..duhkhānusmṛtipūrva1..duhkha7..tatsādhana7..vā..yaḥ..pratigha1..manyur..jighāṃsā..krodhaḥ..sa..dveṣaḥ.
manyur jighāṃsā krodhaḥ sa dveṣaḥ. 2.8 / svarasavāhī viduṣo 'pi tathā rūḍho 'bhiniveśaḥ || YS_2.9 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051199 (0.0):
duḥkhānuśayī dveṣaḥ || YS_2.8 || / svarasavāhī viduṣo 'pi tathā rūḍho 'bhiniveśaḥ || YS_2.9 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537013 (0.010):
duhkhābhijñasya..duhkhānusmṛtipūrva1..duhkha7..tatsādhana7..vā..yaḥ..pratigha1..manyur..jighāṃsā..krodhaḥ..sa..dveṣaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770026 (0.031):
dṛg darśana śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī / dveṣaḥ | svarasa vāhī viduṣo 'pi tathārūḍho 'bhiniveśaḥ | te
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736092 (0.031):
dṛg-darśana-śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī / dveṣaḥ | svarasa-vāhī viduṣo 'pi tathārūḍho 'bhiniveśaḥ | te
sarvasya prāṇina iyam ātmāśīr nityā bhavati mā na bhūvaṃ bhūyāsam
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13357051 (0.056):
mā na bhūvamahaṃ śaśvadbhūyāsamiti rūpakaḥ /
iti. na cānanubhūtamaraṇadharmakasyaiṣā bhavaty ātmāśīḥ. etayā ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537044 (0.040):
YBh_2.9(65): na..cānanubhūtamaraṇadharmakasya..+..eṣā..bhavaty..ātmāśīḥ.
pūrvajanmānubhavaḥ pratīyate. sa cāyam abhiniveśaḥ kleśaḥ svarasavāhī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537051 (0.039):
YBh_2.9(65): na..cānanubhūtamaraṇadharmakasya..+..eṣā..bhavaty..ātmāśīḥ. / YBh_2.9(65): etayā..ca..pūrvajanmānubhavaḥ..pratīyate.
kṛmer api jātamātrasya pratyakṣānumānāgamair asaṃbhāvito maraṇatrāsa
ucchedadṛṣṭyātmakaḥ pūrvajanmānubhūtaṃ maraṇaduḥkham anumāpayati.
yathā cāyam atyantamūḍheṣu dṛśyate kleśas tathā viduṣo 'pi / vijñātapūrvāparāntasya rūḍhaḥ. kasmāt samānā hi tayoḥ kuśalākuśalayor
maraṇaduḥkhānubhavād iyaṃ vāsaneti. 2.9 / te pratiprasavaheyāḥ sūkṣmāḥ || YS_2.10 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537089 (0.028):
YS_2.10(66): te..pratiprasavaheyāḥ..sūkṣmāḥ. / YBh_2.10(66): / te..pañca..kleśā..dagdhabījakalpā..yoginaś..caritādhikāra7..cetasi..pralīna7..saha..tena..+..evāstam..gacchanti...[dah]
te pañca kleśā dagdhabījakalpā yoginaś caritādhikāre cetasi pralīne
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537091 (0.029):
YS_2.10(66): te..pratiprasavaheyāḥ..sūkṣmāḥ. / YBh_2.10(66): / te..pañca..kleśā..dagdhabījakalpā..yoginaś..caritādhikāra7..cetasi..pralīna7..saha..tena..+..evāstam..gacchanti...[dah]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537099 (0.061):
te..pañca..kleśā..dagdhabījakalpā..yoginaś..caritādhikāra7..cetasi..pralīna7..saha..tena..+..evāstam..gacchanti...[dah]
saha tenaivāstaṃ gacchanti. 2.10 / sthitānāṃ tu bījabhāvopagatānām ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537110 (0.059):
YBh_2.11(66-67): sthitānām..tu..bījabhāva-upagatānām.. / YS_2.11(67): dhyānaheyās..tadvṛtti1P..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537100 (0.064):
te..pañca..kleśā..dagdhabījakalpā..yoginaś..caritādhikāra7..cetasi..pralīna7..saha..tena..+..evāstam..gacchanti...[dah]
dhyānaheyās tadvṛttayaḥ || YS_2.11 || / kleśānāṃ yā vṛttayaḥ sthūlās tāḥ kriyāyogena tanūkṛtāḥ satyaḥ
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051208 (0.024):
te pratiprasavaheyāḥ sūkṣmāḥ || YS_2.10 || / dhyānaheyās tadvṛttayaḥ || YS_2.11 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537110 (0.056):
YBh_2.11(66-67): sthitānām..tu..bījabhāva-upagatānām.. / YS_2.11(67): dhyānaheyās..tadvṛtti1P..
prasaṃkhyānena dhyānena hātavyā yāvat sūkṣmīkṛtā yāvad dagdhabījakalpā
iti. yathā vastrāṇāṃ sthūlo malaḥ pūrvaṃ nirdhūyate paścāt sūkṣmo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056345 (0.053):
cādhimātrakleśāsaṃbhavāt audāriko hi malaścelātpūrvaṃ nirdūyate paścāt / sūkṣmaḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537137 (0.059):
yathā..vastrāṇām..sthūla1..malaḥ..pūrvam..nirdhūyate..paścāt..sūkṣma1..yatna3..upāya3..ca..+..apanīyate..tathā..svalpapratipakṣāḥ..sthūlā..vṛtti1P..kleśānām,..sūkṣmās..tu..mahāpratipakṣā..iti...
yatnenopāyena cāpanīyate tathā svalpapratipakṣāḥ sthūlā vṛttayaḥ kleśānāṃ,
sūkṣmās tu mahāpratipakṣā iti. 2.11 / kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770042 (0.0):
pratiprasava heyāḥ sūkṣmāḥ | dhyāna heyās tad vṛttayaḥ | kleśa mūlaḥ / karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736108 (0.0):
pratiprasava-heyāḥ sūkṣmāḥ | dhyāna-heyās tad-vṛttayaḥ | kleśa-mūlaḥ / karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051217 (0.0):
dhyānaheyās tadvṛttayaḥ || YS_2.11 || / kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206194 (0.0):
dhyāna-heyās tad-vṛttayaḥ ||2.11|| / kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537157 (0.023):
YS_2.12(67): kleśamūlaḥ..karmāśaya1..dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275499 (0.023):
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275490 (0.030):
tiryaktvena pariṇata iti. tatra nārakāṇāṃ nāsti dṛṣṭajanmavedanīyaḥ / karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537170 (0.040):
YBh_2.12(68): sa..dṛṣṭajanmavedanīyaś..cādṛṣṭajanmavedanīyaś..ca.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537229 (0.043):
YBh_2.12(68): tatra..nārakāṇām..nāsti..dṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537239 (0.044):
kṣīṇakleśānām..api..nāsty..adṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśaya..iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275690 (0.050):
iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti. / dṛṣṭajanmavedanīyas tv ekavipākārambhī bhogahetutvād dvivipākārambhī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770434 (0.050):
iha paratra ca sva vipākārambhakatvena dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | evaṃ / kleśa santatir ghaṭī yantravad aniśam āvartate | ataḥ samīcīnam uktaṃ ye
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736500 (0.050):
paratra ca sva-vipākārambhakatvena dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | evaṃ / kleśa-santatir ghaṭī-yantravad aniśam āvartate | ataḥ samīcīnam uktaṃ ye
tatra puṇyāpuṇyakarmāśayaḥ kāmalobhamohakrodhabhavaḥ. sa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537166 (0.0):
YS_2.12(67): kleśamūlaḥ..karmāśaya1..dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ. / YBh_2.12(67): tatra..puṇyāpuṇyakarmāśayaḥ..kāmalobhamohakrodhabhavaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275923 (0.055):
te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt || YS_2.14 || / te janmāyurbhogāḥ puṇyahetukāḥ sukhaphalā apuṇyahetukā duḥkhaphalā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180477 (0.059):
kāmakrodhabhayadveṣa lobhamohaviṣādajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465750 (0.059):
kāmakrodhabhayadveṣa $ lobhamohaviṣādajaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172412 (0.059):
kāmakrodhabhayadveṣalobhamohaviṣādajaḥ /
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496676 (0.059):
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416662 (0.060):
abhyāhato 'haṃkāraspṛṣṭo / 12,308.191d@029B_0131 mātsaryakāmakrodhalobhamohamānadarpamadāviṣṭas
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782704 (0.060):
jvarātisāravisūcikāmūrchādikaṃ tacchārīramucyate | / kāmakrodhalobhamohamaderṣyādikaṃ priyaviyogādikaṃ tanmānasamityucyate |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511100 (0.062):
* yathoktaṃ śrīvijñānabhairave / / * kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare /
dṛṣṭajanmavedanīyaś cādṛṣṭajanmavedanīyaś ca. tatra tīvrasaṃvegena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537172 (0.009):
YBh_2.12(68): sa..dṛṣṭajanmavedanīyaś..cādṛṣṭajanmavedanīyaś..ca.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275488 (0.040):
tiryaktvena pariṇata iti. tatra nārakāṇāṃ nāsti dṛṣṭajanmavedanīyaḥ / karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275497 (0.042):
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770041 (0.049):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736107 (0.049):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051215 (0.049):
kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206193 (0.049):
kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537154 (0.055):
YS_2.12(67): kleśamūlaḥ..karmāśaya1..dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770434 (0.057):
iha paratra ca sva vipākārambhakatvena dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | evaṃ / kleśa santatir ghaṭī yantravad aniśam āvartate | ataḥ samīcīnam uktaṃ ye
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736500 (0.057):
paratra ca sva-vipākārambhakatvena dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | evaṃ / kleśa-santatir ghaṭī-yantravad aniśam āvartate | ataḥ samīcīnam uktaṃ ye
mantratapaḥsamādhibhir nirvartita īśvaradevatāmaharṣimahānubhāvānām
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537189 (0.0):
tatra..tīvrasaṃvega3..mantratapas-samādhibhir..nirvartita..[nir-vṛt]..īśvaradevatāmaharṣimahānubhāvānām..ārādhanād..vā..yaḥ..pariniṣpannaḥ..sa..sadyaḥ..paripacyate..puṇyakarmāśaya..iti...
ārādhanād vā yaḥ pariniṣpannaḥ sa sadyaḥ paripacyate puṇyakarmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537190 (0.057):
tatra..tīvrasaṃvega3..mantratapas-samādhibhir..nirvartita..[nir-vṛt]..īśvaradevatāmaharṣimahānubhāvānām..ārādhanād..vā..yaḥ..pariniṣpannaḥ..sa..sadyaḥ..paripacyate..puṇyakarmāśaya..iti...
tathā tīvrakleśena bhītavyādhitakṛpaṇeṣu viśvāsopagateṣu vā mahānubhāveṣu
vā tapasviṣu kṛtaḥ punaḥ punar apakāraḥ sa cāpi pāpakarmāśayaḥ sadya eva
paripacyate. yathā nandīśvaraḥ kumāro manuṣyapariṇāmaṃ hitvā devatvena
pariṇataḥ. tathā nahuṣo 'pi devānām indraḥ svakaṃ pariṇāmaṃ hitvā
tiryaktvena pariṇata iti. tatra nārakāṇāṃ nāsti dṛṣṭajanmavedanīyaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275693 (0.022):
iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti. / dṛṣṭajanmavedanīyas tv ekavipākārambhī bhogahetutvād dvivipākārambhī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537229 (0.025):
YBh_2.12(68): tatra..nārakāṇām..nāsti..dṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśayaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770042 (0.030):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736108 (0.030):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051215 (0.030):
kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206194 (0.030):
kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537637 (0.034):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275424 (0.040):
tatra puṇyāpuṇyakarmāśayaḥ kāmalobhamohakrodhabhavaḥ. sa / dṛṣṭajanmavedanīyaś cādṛṣṭajanmavedanīyaś ca. tatra tīvrasaṃvegena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537238 (0.050):
kṣīṇakleśānām..api..nāsty..adṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśaya..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537154 (0.060):
YS_2.12(67): kleśamūlaḥ..karmāśaya1..dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275878 (0.061):
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat / tv adṛṣṭajanmavedanīyaṃ karmāniyatavipākaṃ tan naśyed āvāpaṃ vā gacched
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537172 (0.063):
YBh_2.12(68): sa..dṛṣṭajanmavedanīyaś..cādṛṣṭajanmavedanīyaś..ca.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4535179 (0.063):
ca karma navasaṃvaronāsaṃvara ityucyate // / dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karma yatra janmani kṛtaṃ tatraiva yadvipacyate /
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770045 (0.023):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736111 (0.023):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051215 (0.023):
kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206197 (0.023):
kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537238 (0.030):
YBh_2.12(68): tatra..nārakāṇām..nāsti..dṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275878 (0.034):
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat / tv adṛṣṭajanmavedanīyaṃ karmāniyatavipākaṃ tan naśyed āvāpaṃ vā gacched
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275424 (0.042):
tatra puṇyāpuṇyakarmāśayaḥ kāmalobhamohakrodhabhavaḥ. sa / dṛṣṭajanmavedanīyaś cādṛṣṭajanmavedanīyaś ca. tatra tīvrasaṃvegena
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275691 (0.046):
iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti. / dṛṣṭajanmavedanīyas tv ekavipākārambhī bhogahetutvād dvivipākārambhī
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275870 (0.055):
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537154 (0.055):
YS_2.12(67): kleśamūlaḥ..karmāśaya1..dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537637 (0.064):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537172 (0.064):
YBh_2.12(68): sa..dṛṣṭajanmavedanīyaś..cādṛṣṭajanmavedanīyaś..ca.
sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ || YS_2.13 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770048 (0.0):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736114 (0.0):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051225 (0.0):
sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ || YS_2.13 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206200 (0.0):
kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12|| / sati mūle tad-vipāko jātyāyur-bhogāḥ ||2.13||
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13352570 (0.0):
ityādismṛteśca / tathā ca kleśamūlaḥ karmāśayaḥ / sati mūle tadvipāko
satsu kleśeṣu karmāśayo vipākārambhī bhavati nocchinnakleśamūlaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537260 (0.028):
satsu..kleśa7P..karmāśaya1..vipākārambhin1..bhavati..na..+..ucchinnakleśamūlaḥ...[ārambha,..ut-chid]
yathā tuṣāvanaddhāḥ śālitaṇḍulā adagdhabījabhāvāḥ prarohasamarthā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285438 (0.012):
yathā kleśā dagdhabījabhāvā na prarohasamarthā bhavanti tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537274 (0.020):
yathā..tuṣāvanaddhāḥ..śālitaṇḍulā..adagdhabījabhāvāḥ..prarohasamarthā..bhavanti,..na..+..apanītatuṣā..dagdhabījabhāvā..vā...tathā..kleśāvanaddhaḥ..karmāśaya1..vipākaprarohin1..bhavati,..na..+..apanītakleśa1..na..prasaṃkhyānadagdhakleśabījabhāva1..vā..+..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547570 (0.040):
yathā..kleśā..dagdhabījabhāvā..na..prarohasamarthā..bhavanti..tathā..jñānāgninā..dagdhabījabhāvaḥ..pūrvasaṃskāra1..na..pratyayaprasūtir..bhavati.
bhavanti, nāpanītatuṣā dagdhabījabhāvā vā tathā kleśāvanaddhaḥ karmāśayo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537278 (0.026):
yathā..tuṣāvanaddhāḥ..śālitaṇḍulā..adagdhabījabhāvāḥ..prarohasamarthā..bhavanti,..na..+..apanītatuṣā..dagdhabījabhāvā..vā...tathā..kleśāvanaddhaḥ..karmāśaya1..vipākaprarohin1..bhavati,..na..+..apanītakleśa1..na..prasaṃkhyānadagdhakleśabījabhāva1..vā..+..iti.
vipākaprarohī bhavati, nāpanītakleśo na prasaṃkhyānadagdhakleśabījabhāvo
veti. sa ca vipākas trividho jātir āyur bhoga iti.
tatredaṃ vicāryate --- kim ekaṃ karmaikasya janmanaḥ kāraṇam athaikaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537300 (0.0):
YBh_2.13(69): / tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537324 (0.015):
YBh_2.13(69): na..tāvad..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275589 (0.015):
janma nirvartayati athānekaṃ karmaikaṃ janma nirvartayatīti. na tāvad ekaṃ / karmaikasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537346 (0.028):
YBh_2.13(69): na..ca..+..ekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275609 (0.028):
phalakramāniyamād anāśvāso lokasya prasaktaḥ, sa cāniṣṭa iti. na caikaṃ / karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, anekeṣu karmasu ekaikam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537369 (0.056):
YBh_2.13(70): na..cānekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275631 (0.056):
sa cāpy aniṣṭa iti. na cānekaṃ karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, tad
karmānekaṃ janmākṣipatīti. dvitīyā vicāraṇā --- kim anekaṃ karmānekaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537301 (0.0):
tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038982 (0.028):
tathā kimekamapi karmaikaṃ janmākṣipatyathānekam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038995 (0.035):
ekameva janmākṣipatyekameva ca karma nānekaṃ janmeti nikāyasabhāgasyākhyā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11967518 (0.038):
na tu jāter ity abhiprāyaḥ. yat tarhīti. yady ekam eva karmaikam eva / janmākṣipati. yat sthaviraniruddhenoktaṃ so 'haṃ tasyeti vistareṇa. tat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537314 (0.055):
dvitīyā..vicāraṇā..--..kim..anekam..karmānekam..janma..nirvartayati..athānekam..karmaikam..janma..nirvartayatīti...[nir-vṛt]
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038972 (0.059):
kimekaṃ karma ekameva janmākṣipati atha naikamapi /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12094090 (0.063):
tābhyāṃ tasya abhinnātmajanyataiveti yadanekakāraṇaṃ tadanekameva, yat / punarekaṃ tat sahakāriṇāmabhinnarūpajanyatayaikakāraṇameveti na vyabhicāra
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17307533 (0.063):
tābhyāṃ[415]tasya abhinnātmajanyataiveti yad anekakāraṇaṃ tad anekam eva, / yat punar ekaṃ tat sahakāriṇām abhinnarūpajanyatayaikakāraṇam eveti na
janma nirvartayati athānekaṃ karmaikaṃ janma nirvartayatīti. na tāvad ekaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537315 (0.0):
dvitīyā..vicāraṇā..--..kim..anekam..karmānekam..janma..nirvartayati..athānekam..karmaikam..janma..nirvartayatīti...[nir-vṛt]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537301 (0.059):
tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038981 (0.059):
tathā kimekamapi karmaikaṃ janmākṣipatyathānekam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038995 (0.064):
ekameva janmākṣipatyekameva ca karma nānekaṃ janmeti nikāyasabhāgasyākhyā
karmaikasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, / anādikālapracitasyāsaṃkhyeyasyāvaśiṣṭasya karmaṇaḥ sāṃpratikasya ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537324 (0.0):
YBh_2.13(69): na..tāvad..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537335 (0.0):
kasmāt,..anādikālapracitasyāsaṃkhyeyasyāvaśiṣṭasya..karmaṇaḥ..sāmpratikasya..ca..phalakramāniyamād..anāśvāśa1..lokasya..prasaktah,..sa..cāniṣṭa..iti...[pra-ci,ava-śiṣ]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537298 (0.015):
tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275565 (0.015):
tatredaṃ vicāryate --- kim ekaṃ karmaikasya janmanaḥ kāraṇam athaikaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537346 (0.042):
YBh_2.13(69): na..ca..+..ekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275609 (0.042):
phalakramāniyamād anāśvāso lokasya prasaktaḥ, sa cāniṣṭa iti. na caikaṃ / karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, anekeṣu karmasu ekaikam eva
phalakramāniyamād anāśvāso lokasya prasaktaḥ, sa cāniṣṭa iti. na caikaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537335 (0.0):
kasmāt,..anādikālapracitasyāsaṃkhyeyasyāvaśiṣṭasya..karmaṇaḥ..sāmpratikasya..ca..phalakramāniyamād..anāśvāśa1..lokasya..prasaktah,..sa..cāniṣṭa..iti...[pra-ci,ava-śiṣ]
karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, anekeṣu karmasu ekaikam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537347 (0.0):
YBh_2.13(69): na..ca..+..ekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537299 (0.028):
tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275566 (0.028):
tatredaṃ vicāryate --- kim ekaṃ karmaikasya janmanaḥ kāraṇam athaikaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537369 (0.030):
YBh_2.13(70): na..cānekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275632 (0.038):
sa cāpy aniṣṭa iti. na cānekaṃ karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, tad / anekaṃ janma yugapan na saṃbhavatīti krameṇaiva vācyam. tathā ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537323 (0.042):
YBh_2.13(69): na..tāvad..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275588 (0.042):
janma nirvartayati athānekaṃ karmaikaṃ janma nirvartayatīti. na tāvad ekaṃ / karmaikasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt,
karmānekasya janmanaḥ kāraṇam ity avaśiṣṭasya vipākakālābhāvaḥ prasaktaḥ,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537361 (0.0):
kasmāt,..anekeṣu..karma7P..ekaikam..eva..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam..iti+..avaśiṣṭasya..vipākakālābhāvaḥ..prasaktah,..sa..cāpy..aniṣṭa..iti...
sa cāpy aniṣṭa iti. na cānekaṃ karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, tad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537372 (5.960):
YBh_2.13(70): na..cānekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537346 (0.030):
YBh_2.13(69): na..ca..+..ekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275610 (0.038):
phalakramāniyamād anāśvāso lokasya prasaktaḥ, sa cāniṣṭa iti. na caikaṃ / karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, anekeṣu karmasu ekaikam eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537299 (0.056):
tatra..+idam..vicāryate..--..kim..ekam..karma..+..ekasya..janmanaḥ..kāraṇam..atha..+..ekam..karmānekam..janmākṣipatīti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275566 (0.056):
tatredaṃ vicāryate --- kim ekaṃ karmaikasya janmanaḥ kāraṇam athaikaṃ / karmānekaṃ janmākṣipatīti. dvitīyā vicāraṇā --- kim anekaṃ karmānekaṃ
anekaṃ janma yugapan na saṃbhavatīti krameṇaiva vācyam. tathā ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537369 (0.035):
YBh_2.13(70): na..cānekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537346 (0.060):
YBh_2.13(69): na..ca..+..ekam..karmānekasya..janmanaḥ..kāraṇam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275609 (0.060):
phalakramāniyamād anāśvāso lokasya prasaktaḥ, sa cāniṣṭa iti. na caikaṃ / karmānekasya janmanaḥ kāraṇam. kasmāt, anekeṣu karmasu ekaikam eva
pūrvadoṣānuṣaṅgaḥ. / tasmāj janmaprāyaṇāntare kṛtaḥ puṇyāpuṇyakarmāśayapracayo vicitraḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537398 (0.012):
tasmāj..janmaprāyaṇāntara7..kṛtaḥ..puṇyāpuṇyakarmāśayapracaya1..vicitraḥ..pradhāna-upārjanabhāva3..avasthitaḥ..prāyaṇābhivyakta..ekapraghaṭṭaka3..maraṇam..prasādhya..sammūrcchita..ekam..eva..janma..karoti...
pradhānopasarjanabhāvenāvasthitaḥ prāyaṇābhivyakta ekapraghaṭṭakena
maraṇaṃ prasādhya saṃmūrchita ekam eva janma karoti. tac ca janma tenaiva
karmaṇā labdhāyuṣkaṃ bhavati. tasminn āyuṣi tenaiva karmaṇā bhogaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537414 (0.062):
tac..ca..janma..tena..+..eva..karmaṇā..labdhāyuṣkam..bhavati. / YBh_2.13(70): / tasminn..āyuṣi..tena..+..eva..karmaṇā..bhogaḥ..sampadyata..iti.
saṃpadyata iti. asau karmāśayo janmāyurbhogahetutvāt trivipāko 'bhidhīyata
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736490 (0.033):
karmāśayasya vipākaḥ phalaṃ janmāyur bhogaś ceti | sa ca karmāśaya iha
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537423 (0.053):
asau..karmāśaya1..janmāyuṣ-bhogahetutvāt..trivipāka1..abhidhīyata..iti...[abhi-dhā]
iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti. / dṛṣṭajanmavedanīyas tv ekavipākārambhī bhogahetutvād dvivipākārambhī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537449 (0.012):
dṛṣṭajanmavedanīyas..tu+..ekavipākārambhin1..[ārambha]..bhogahetutvād..dvivipākārambhin1..[ārambha]..vā..+..āyuṣ+..bhogahetutvān..nandīśvaravan..nahuṣavad..vā..+..iti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275490 (0.022):
tiryaktvena pariṇata iti. tatra nārakāṇāṃ nāsti dṛṣṭajanmavedanīyaḥ / karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275499 (0.046):
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770042 (0.050):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa janma vedanīyaḥ | sati mūle tad vipāko jātyāyur
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736108 (0.050):
karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ | sati mūle tad-vipāko jātyāyur
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051215 (0.050):
kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206194 (0.050):
kleśa-mūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ ||2.12||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275752 (0.050):
yas tv asāv ekabhavikaḥ karmāśayaḥ sa niyatavipākaś cāniyatavipākaś
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537229 (0.052):
YBh_2.12(68): tatra..nārakāṇām..nāsti..dṛṣṭajanmavedanīyaḥ..karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275736 (0.052):
etā anekabhavapūrvikā vāsanāḥ. yas tv ayaṃ karmāśaya eṣa evaikabhavika / ukta iti. ye saṃskārāḥ smṛtihetavas tā vāsanās tāś cānādikālīnā iti.
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27523004 (0.055):
yato naikabhavikaḥ karmāśayaḥ, na hyasya prāyaṇamevābhivyañjakamapi tu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537528 (0.062):
yo..hy..adṛṣṭajanmavedanīya1..aniyatavipākas..tasya..traī..gatiḥ..--.....
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959083 (0.063):
pratyanubhavaty ālaṃbata iti. dṛṣṭadharmavedanīyam iti. dṛṣṭe janmani / vedanīyaṃ vipākalakṣaṇam asyeti dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karmeti vistaraḥ.
vāyurbhogahetutvān nandīśvaravan nahuṣavad veti.
kleśakarmavipākānubhavanirvartitābhis tu vāsanābhir anādikālasaṃmūrchitam
idaṃ cittaṃ vicitrīkṛtam iva sarvato matsyajālaṃ granthibhir ivātatam ity
etā anekabhavapūrvikā vāsanāḥ. yas tv ayaṃ karmāśaya eṣa evaikabhavika
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27523004 (0.040):
yato naikabhavikaḥ karmāśayaḥ, na hyasya prāyaṇamevābhivyañjakamapi tu
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275688 (0.052):
saṃpadyata iti. asau karmāśayo janmāyurbhogahetutvāt trivipāko 'bhidhīyata / iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti.
ukta iti. ye saṃskārāḥ smṛtihetavas tā vāsanās tāś cānādikālīnā iti.
yas tv asāv ekabhavikaḥ karmāśayaḥ sa niyatavipākaś cāniyatavipākaś
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537505 (0.0):
yas..tv..asāv..ekabhavikaḥ..karmāśayaḥ..sa..niyatavipākaś..cāniyatavipākaś..ca.
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27523005 (0.004):
prāptavipākakālebhyaḥ karmabhyaḥ punarbandhaḥ sambhāvyate / / yato naikabhavikaḥ karmāśayaḥ, na hyasya prāyaṇamevābhivyañjakamapi tu
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275688 (0.050):
saṃpadyata iti. asau karmāśayo janmāyurbhogahetutvāt trivipāko 'bhidhīyata / iti. ata ekabhavikaḥ karmāśaya ukta iti.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11717161 (0.052):
na caikabhavikaḥ karmāśaya ityagre bhāṣyakṛdvakṣyati /
ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537520 (0.017):
YBh_2.13(71): / tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537632 (0.018):
YBh_2.13(73): na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..aniyatavipākasya.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537617 (0.024):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275861 (0.030):
niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā ciram avasthānam. katham / iti, adṛṣṭajanmavedanīyasyaiva niyatavipākasya karmaṇaḥ samānaṃ maraṇam
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275875 (0.046):
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537639 (0.056):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya kasmāt. yo hy adṛṣṭajanmavedanīyo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537520 (0.0):
tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275880 (0.0):
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275860 (0.027):
niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā ciram avasthānam. katham / iti, adṛṣṭajanmavedanīyasyaiva niyatavipākasya karmaṇaḥ samānaṃ maraṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537630 (0.038):
YBh_2.13(73): na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..aniyatavipākasya.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537617 (0.042):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537639 (0.050):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
'niyatavipākas tasya trayī gatiḥ --- kṛtasyāvipakvasya nāśaḥ,
pradhānakarmaṇy āvāpagamanaṃ vā, niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275854 (1.192):
alpaṃ kariṣyati iti. / niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā ciram avasthānam. katham"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537609 (0.048):
niyatavipākapradhānakarman3..abhibhūtasya..vā..ciram..avasthānam.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275824 (0.054):
pradhānakarmaṇy āvāpagamanam. yatredam uktaṃ --- syāt svalpaḥ"
ciram avasthānam iti. / tatra kṛtasyāvipakvasya nāśo yathā śuklakarmodayād ihaiva nāśaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537556 (0.0):
kṛtasyāvipakvasya..nāśah,..pradhānakarman7..āvāpagamanam..vā,..niyatavipākapradhānakarman3..abhibūtasya..vā..ciram..avasthānam..iti. / YBh_2.13(71-72): / tatra..kṛtasyāvipakvasya..nāśa1..yathā..śuklakarma-udayād..iha..+..eva..nāśaḥ..kṛṣṇasya...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275854 (0.031):
niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā ciram avasthānam. katham
kṛṣṇasya. yatredam uktam --- dve dve ha vai karmaṇī veditavye
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537558 (0.052):
tatra..kṛtasyāvipakvasya..nāśa1..yathā..śuklakarma-udayād..iha..+..eva..nāśaḥ..kṛṣṇasya... / YBh_2.13(72): / yatra..+..idam..uktam..--..dve..dve..ha..vai..karman1ḍu..veditavya1ḍuṇ..pāpakasya..+..eka1..rāśiḥ..puṇyakṛta1..apahanti..tad..icchasva..karman1P..sukṛtāni..kartum..iha..+..eva..te..karma..kavi1P..vedayante"...[apa-han]"
pāpakasyaiko rāśiḥ puṇyakṛto 'pahanti tad icchasva karmāṇi sukṛtāni kartum
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537568 (0.056):
yatra..+..idam..uktam..--..dve..dve..ha..vai..karman1ḍu..veditavya1ḍuṇ..pāpakasya..+..eka1..rāśiḥ..puṇyakṛta1..apahanti..tad..icchasva..karman1P..sukṛtāni..kartum..iha..+..eva..te..karma..kavi1P..vedayante"...[apa-han]"
ihaiva te karma kavayo vedayante. / pradhānakarmaṇy āvāpagamanam. yatredam uktaṃ --- syāt svalpaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537584 (0.045):
yatra..+..idam..uktam..--..syāt..svalpaḥ..saṃkaraḥ..saparihāraḥ..sapratyavamarṣaḥ..kuśalasya..na..+..apakarṣāya..+..alam."
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275782 (0.054):
'niyatavipākas tasya trayī gatiḥ --- kṛtasyāvipakvasya nāśaḥ, / pradhānakarmaṇy āvāpagamanaṃ vā, niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā
saṃkaraḥ saparihāraḥ sapratyavamarṣaḥ kuśalasya nāpakarṣāyālam. kasmāt,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537591 (0.0):
yatra..+..idam..uktam..--..syāt..svalpaḥ..saṃkaraḥ..saparihāraḥ..sapratyavamarṣaḥ..kuśalasya..na..+..apakarṣāya..+..alam."
kuśalaṃ hi me bahv anyad asti yatrāyam āvāpaṃ gataḥ svarge 'py apakarṣam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537593 (0.049):
yatra..+..idam..uktam..--..syāt..svalpaḥ..saṃkaraḥ..saparihāraḥ..sapratyavamarṣaḥ..kuśalasya..na..+..apakarṣāya..+..alam. / YBh_2.13(73): / kasmāt
alpaṃ kariṣyati iti. / niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā ciram avasthānam. katham
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275790 (1.192):
pradhānakarmaṇy āvāpagamanaṃ vā, niyatavipākapradhānakarmaṇābhibhūtasya vā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537609 (0.048):
kasmāt,..kuśalam..hi..me..bahu+..anyad..asti..yatrāyam..āvāpam..gataḥ..svarga7..apy..apakarṣam..alpam..kariṣyati..iti. / YBh_2.13(73): / niyatavipākapradhānakarman3..abhibhūtasya..vā..ciram..avasthānam."
iti, adṛṣṭajanmavedanīyasyaiva niyatavipākasya karmaṇaḥ samānaṃ maraṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537621 (0.014):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537632 (0.021):
YBh_2.13(73): na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..aniyatavipākasya.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275772 (0.027):
ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537520 (0.027):
tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275760 (0.030):
yas tv asāv ekabhavikaḥ karmāśayaḥ sa niyatavipākaś cāniyatavipākaś / ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537512 (0.037):
YBh_2.13(71): / tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
abhivyaktikāraṇam uktam. na tv adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya. yat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537521 (0.0):
tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275773 (0.0):
yas tv asāv ekabhavikaḥ karmāśayaḥ sa niyatavipākaś cāniyatavipākaś / ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537623 (0.032):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537638 (0.036):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam. / YBh_2.13(73): na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..aniyatavipākasya.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275759 (0.046):
yas tv asāv ekabhavikaḥ karmāśayaḥ sa niyatavipākaś cāniyatavipākaś / ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275497 (0.055):
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 441730 (0.062):
tāṃ ca bījādisambandhaniyamojkhitiṃ kāraṇāt āha / / etaduktaṃ bhavati / / janmakāraṇādṛṣṭākṛṣṭo janturbījādisambandhena śarīramāpadyata ityutsargaḥ
tv adṛṣṭajanmavedanīyaṃ karmāniyatavipākaṃ tan naśyed āvāpaṃ vā gacched
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537644 (0.014):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537520 (0.027):
tatra..dṛṣṭajanmavedanīyasya..niyatavipākasya..+..eva..+..ayam..niyama1..na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275773 (0.027):
ca. tatra dṛṣṭajanmavedanīyasya niyatavipākasyaivāyaṃ niyamo na tv / adṛṣṭajanmavedanīyasyāniyatavipākasya kasmāt. yo hy adṛṣṭajanmavedanīyo
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275497 (0.034):
karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275488 (0.061):
tiryaktvena pariṇata iti. tatra nārakāṇāṃ nāsti dṛṣṭajanmavedanīyaḥ / karmāśayaḥ. kṣīṇakleśānām api nāsty adṛṣṭajanmavedanīyaḥ karmāśaya iti.
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19372083 (0.062):
trividhaṃ karma niyatavedanīyam | caturthamaniyatavedanīyam | / tatra dṛṣṭadharmavedanīyaṃ yatraiva janmani kṛtaṃ tatraiva vipacyate |
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4535180 (0.062):
dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karma yatra janmani kṛtaṃ tatraiva yadvipacyate /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537172 (0.062):
YBh_2.12(68): sa..dṛṣṭajanmavedanīyaś..cādṛṣṭajanmavedanīyaś..ca.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537616 (0.063):
katham..iti,..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..eva..niyatavipākasya..karman6..samānam..maraṇam..abhivyaktikāraṇam..uktam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537630 (0.064):
YBh_2.13(73): na..tv..adṛṣṭajanmavedanīyasya..+..aniyatavipākasya.
abhibhūtaṃ vā ciram apy upāsīta, yāvat samānaṃ karmābhivyañjakaṃ nimittam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537648 (0.0):
yat..tv..adṛṣṭajanmavedanīyam..karmāniyatavipākam..tan..naśyed..āvāpam..vā..gacched..abhibhūtam..vā..ciram..apy..upāsīta,..yāvat..samānam..karmābhivyañjakam..nimittam..asya..na..vipākābhimukham..karotīti...
asya na vipākābhimukhaṃ karotīti. tadvipākasyaiva
deśakālanimittānavadhāraṇād iyaṃ karmagatiś citrā durvijñānā ceti. na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537655 (0.016):
YBh_2.13(73): / tadvipākasyaiva..deśakālanimittānavadhāraṇād..iyam..karmagatiś..citrā..durvijñānā..ca..+..iti.
cotsargasyāpavādān nivṛttir ity ekabhavikaḥ karmāśayo 'nujñāyata iti. 2.13
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537669 (0.012):
na..ca..+..utsargasyāpavādān..nivṛttir..ity..ekabhavikaḥ..karmāśaya1..anujñāyata..iti...
te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt || YS_2.14 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051233 (0.0):
sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ || YS_2.13 || / te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt || YS_2.14 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537681 (0.031):
YS_2.14(73): te..hlādaparitāpaphalāḥ..puṇyāpuṇyahetutvāt.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206207 (0.049):
te hlāda-paritāpa-phalāḥ puṇyāpuṇya-hetutvāt ||2.14||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275411 (0.055):
kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ || YS_2.12 || / tatra puṇyāpuṇyakarmāśayaḥ kāmalobhamohakrodhabhavaḥ. sa
te janmāyurbhogāḥ puṇyahetukāḥ sukhaphalā apuṇyahetukā duḥkhaphalā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537687 (0.020):
YS_2.14(73): te..hlādaparitāpaphalāḥ..puṇyāpuṇyahetutvāt. / YBh_2.14.73-74): / te..janmāyuṣ-bhogāḥ..puṇyahetukāḥ..sukhaphalā..apuṇyahetukā..duhkhaphalā..iti...
iti. yathā cedaṃ duḥkhaṃ pratikūlātmakam evaṃ viṣayasukhakāle 'pi duḥkham
asty eva pratikūlātmakaṃ yoginaḥ. 2.14 / kathaṃ, tad upapādyate ---
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769509 (0.0):
prītim anubhavati | tad uktaṃ bhagavatā patañjalinā / pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770140 (0.0):
sukha khyātir udāhṛtā pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735575 (0.0):
prītim anubhavati | tad uktaṃ bhagavatā patañjalinā / pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736206 (0.0):
sukha-khyātir udāhṛtā pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051244 (0.0):
te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt || YS_2.14 || / pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206217 (0.0):
te hlāda-paritāpa-phalāḥ puṇyāpuṇya-hetutvāt ||2.14|| / pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkhameva sarvaṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275086 (0.0):
tathā duḥkhe sukhakhyātiṃ vakṣyati --- pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair / guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ" iti. tatra sukhakhyātir"
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276208 (1.192):
guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769573 (0.048):
mūḍhasya bahuvidha duḥkha sahiṣṇor ity arthaḥ | tatra / pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair iti bhūta vartamāna bhaviṣyt kāle 'pi
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735639 (0.048):
kleśānubiddhatvād duḥkhaṃ na mūḍhasya bahuvidha-duḥkha-sahiṣṇor ity arthaḥ / | tatra pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair iti bhūta-vartamāna-bhaviṣyt-kāle
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537719 (0.063):
pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537976 (0.063):
YBh_2.15(77): guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536815 (0.063):
tathā..duhkha7..sukhakhyātim..vakṣyati..--..pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinah"..iti..."
vivekinaḥ || YS_2.15 || / sarvasyāyaṃ rāgānuviddhaś cetanācetanasādhanādhīnaḥ sukhānubhava iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537732 (0.010):
YBh_2.15(74): / sarvasyāyam..rāgānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnaḥ..sukhānubhava..iti..tatrāsti..rāgajaḥ..karmāśayaḥ...[anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276063 (0.017):
atha kā tāpaduḥkhatā, sarvasya dveṣānuviddhaś / cetanācetanasādhanādhīnas tāpānubhava iti tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769741 (0.030):
yoga bhāṣya kāraiḥ sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana sādhanādhīnas
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735807 (0.030):
yoga-bhāṣya-kāraiḥ - sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana-sādhanādhīnas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537843 (0.048):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051244 (0.049):
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ / vivekinaḥ || YS_2.15 ||
tatrāsti rāgajaḥ karmāśayaḥ. tathā ca dveṣṭi duḥkhasādhanāni muhyati ceti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769750 (0.011):
tāpānubhava iti / | tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ | sukha sādhanāni ca prārthayamānaḥ kāyena
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735816 (0.011):
tāpānubhava iti | tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ | sukha-sādhanāni ca
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276067 (0.011):
cetanācetanasādhanādhīnas tāpānubhava iti tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537735 (0.037):
sarvasyāyam..rāgānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnaḥ..sukhānubhava..iti..tatrāsti..rāgajaḥ..karmāśayaḥ...[anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537850 (0.047):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ.
dveṣamohakṛto 'py asti karmāśayaḥ. tathā coktam --- nānupahatya bhūtāny
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537756 (0.017):
tathā..ca..dveṣṭi..duhkhasādhanāni..muhyati..ca..+..iti..dveṣamohakṛta1..apy..asti..karmāśayaḥ.
upabhogaḥ saṃbhavatīti hiṃsākṛto 'py asti śarīraḥ karmāśayaḥ iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537760 (0.015):
tathā..ca..+..uktam..--..nānupahatya..bhūtāny..upabhogaḥ..sambhavatīti..hiṃsākṛta1..apy..asti..śarīraḥ..karmāśayah"..iti..."
viṣayasukhaṃ cāvidyety uktam. / yā bhogeṣv indriyāṇāṃ tṛpter upaśāntis tat sukham. yā laulyād
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735710 (0.033):
sva-viṣayāprāpti-nibandhana-duḥkhasyāparihāryatvād duḥkha-rūpataiva | yā / hi bhogeṣv indriyāṇām upaśāntiḥ paritṛptatvāt tat sukham | yā laulyād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769638 (0.042):
sva viṣayāprāpti nibandhana duḥkhasyāparihāryatvād duḥkha rūpataiva | yā / hi bhogeṣv indriyāṇām upaśāntiḥ paritṛptatvāt tat sukham | yā laulyād
anupaśāntis tad duḥkham. na cendriyāṇāṃ bhogābhyāsena vaitṛṣṇyaṃ kartuṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735718 (0.0):
hi bhogeṣv indriyāṇām upaśāntiḥ paritṛptatvāt tat sukham | yā laulyād / anupaśāntis tad duḥkham | na cendriyāṇāṃ bhogābhyāsena vaitṛṣṇyaṃ kartuṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537790 (0.060):
na..ca..+..indriyāṇām..bhogābhyāsa3..vaitṛṣṇyam..kartum..śakyam... / YBh_2.15(75):
śakyam. kasmāt, yato bhogābhyāsam anu vivardhante rāgāḥ kauśalāni
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735723 (0.0):
anupaśāntis tad duḥkham | na cendriyāṇāṃ bhogābhyāsena vaitṛṣṇyaṃ kartuṃ / śakyam | yato bhogābhyāsam anu vivardhante rāgāḥ kauśalāni cendriyāṇāṃ |
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27518664 (0.0):
uktaṃ hi ‘na jātu kāmaḥ kāmānāmupabhogena śāmyati'; iti / / tathā ‘bhogābhyāsamanu vivardhante rāgāḥ, kauśalāni cendriyāṇām'; iti /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27524832 (0.0):
‘na jātu kāmaḥ kāmānāmupabhogena śāmyati', ‘bhogābhyāsamanu vivardhante / rāgāḥ kauśalāni cendriyāṇām'; iti ca /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769657 (0.048):
śakyam | yato bhogābhyāsam anu vivardhante rāgāḥ kauśalāni cendriyāṇāṃ | / smṛtiś ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537790 (0.057):
na..ca..+..indriyāṇām..bhogābhyāsa3..vaitṛṣṇyam..kartum..śakyam...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537798 (0.059):
kasmāt,..yato..bhogābhyāsam..anuvivardhante..rāgāḥ..kauśalāni..ca..+..indriyāṇām..iti.
cendriyāṇām iti. tasmād anupāyaḥ sukhasya bhogābhyāsa iti. sa khalv ayaṃ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27524832 (0.046):
‘na jātu kāmaḥ kāmānāmupabhogena śāmyati', ‘bhogābhyāsamanu vivardhante / rāgāḥ kauśalāni cendriyāṇām'; iti ca / / anupāyatvādapi tāvadayaṃ kāmebhyo vinivarteta /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537803 (0.049):
kasmāt,..yato..bhogābhyāsam..anuvivardhante..rāgāḥ..kauśalāni..ca..+..indriyāṇām..iti. / YBh_2.15(75): tasmād..anupāyaḥ..sukhasya..bhogābhyāsa..iti.
vṛścikaviṣabhīta ivāśīviṣeṇa daṣṭo yaḥ sukhārthī viṣayānuvāsito mahati
duḥkhapaṅke nimagna iti. eṣā pariṇāmaduḥkhatā nāma pratikūlā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19683534 (0.062):
01,148.016a so 'haṃ duḥkhārṇave magno mahaty asutare bhṛśam
sukhāvasthāyām api yoginam eva kliśnāti. / atha kā tāpaduḥkhatā, sarvasya dveṣānuviddhaś
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537727 (0.031):
YBh_2.15(74): / sarvasyāyam..rāgānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnaḥ..sukhānubhava..iti..tatrāsti..rāgajaḥ..karmāśayaḥ...[anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275963 (0.044):
vivekinaḥ || YS_2.15 || / sarvasyāyaṃ rāgānuviddhaś cetanācetanasādhanādhīnaḥ sukhānubhava iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537831 (0.047):
eṣā..pariṇāmaduhkhatā..nāma..pratikūlā..sukhāvasthāyām..api..yoginam..eva..kliśnāti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537842 (0.053):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769741 (0.055):
yoga bhāṣya kāraiḥ sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana sādhanādhīnas
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735807 (0.055):
yoga-bhāṣya-kāraiḥ - sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana-sādhanādhīnas
cetanācetanasādhanādhīnas tāpānubhava iti tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769751 (0.0):
yoga bhāṣya kāraiḥ sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana sādhanādhīnas
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735817 (0.0):
yoga-bhāṣya-kāraiḥ - sarvasya dveṣānubiddhaś cetanācetana-sādhanādhīnas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537735 (0.007):
YBh_2.15(74): / sarvasyāyam..rāgānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnaḥ..sukhānubhava..iti..tatrāsti..rāgajaḥ..karmāśayaḥ...[anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275971 (0.011):
vivekinaḥ || YS_2.15 || / sarvasyāyaṃ rāgānuviddhaś cetanācetanasādhanādhīnaḥ sukhānubhava iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537845 (0.015):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537852 (0.040):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ.
sukhasādhanāni ca prārthayamānaḥ kāyena vācā manasā ca parispandate tataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769759 (0.0):
| tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ | sukha sādhanāni ca prārthayamānaḥ kāyena
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735825 (0.0):
tāpānubhava iti | tatrāsti dveṣajaḥ karmāśayaḥ | sukha-sādhanāni ca / prārthayamānaḥ kāyena vācā manasā ca parispandate | tataḥ param anugṛṇāty
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537861 (0.027):
atha..kā..tāpaduhkhatā,..sarvasya..dvesānuviddhaś..cetanācetanasādhanādhīnas..tāpānubhava..iti..tatrāsti..dveṣajaḥ..karmāśayaḥ. / YBh_2.15(76): / sukhasādhanāni..ca..prārthayamānaḥ..kāya3..vācā..manasā..ca..parispandate..tataḥ..param..anugṛhṇāty..apahanti..ca..+..iti..parānugrahapīḍābhyām..dharmādharmāv..upacinoti...[anu-grah]
param anugṛhṇāty upahanti ceti parānugrahapīḍābhyāṃ dharmādharmāv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769768 (0.042):
vācā manasā ca parispandate | tataḥ param anugṛṇāty upahanti ceti
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735834 (0.042):
prārthayamānaḥ kāyena vācā manasā ca parispandate | tataḥ param anugṛṇāty / upahanti ceti parānuraha-pīḍābhyāṃ dharmādharmāv upacinoti | na karmāśayo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537863 (0.050):
sukhasādhanāni..ca..prārthayamānaḥ..kāya3..vācā..manasā..ca..parispandate..tataḥ..param..anugṛhṇāty..apahanti..ca..+..iti..parānugrahapīḍābhyām..dharmādharmāv..upacinoti...[anu-grah]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22284210 (0.061):
tataś ca prayatnas tena manasā vācā kāyena vā parispandamānaḥ param / anugṛhṇāty upahanti vā tataḥ punar dharmādharmau sukhaduḥkhe rāgadveṣāv
upacinoti. sa karmāśayo lobhān mohāc ca bhavatīty eṣā tāpaduḥkhatocyate.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769777 (0.0):
parānuraha pīḍābhyāṃ dharmādharmāv upacinoti | na karmāśayo lobhān mohāc
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735843 (0.0):
upahanti ceti parānuraha-pīḍābhyāṃ dharmādharmāv upacinoti | na karmāśayo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302128 (0.059):
vipariṇāmaduḥkhatā, saṃskāraduḥkhatā punaḥ paryāyeṇa [|] tathā hi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190048 (0.059):
vipariṇāmaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā punaḥ paryāyeṇa / tathā hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769803 (0.061):
ca manaḥ kāya vacana ceṣṭāṃ, sā ca puṇyāpuṇya karmāśayau, tau ca janmādīti / saṃskāra duḥkhatā | evaṃ tāpa mohayor api saṃskārau vyākhyeyau |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735869 (0.061):
tau ca janmādīti saṃskāra-duḥkhatā | evaṃ tāpa-mohayor api saṃskārau
kā punaḥ saṃskāraduḥkhatā, sukhānubhavāt sukhasaṃskārāśayo duḥkhānubhavād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302130 (0.020):
vipariṇāmaduḥkhatā, saṃskāraduḥkhatā punaḥ paryāyeṇa [|] tathā hi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190050 (0.020):
vipariṇāmaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā punaḥ paryāyeṇa / tathā hi
madhyantavibhagatika.html 19090702 (0.025):
sa ca sarvaviplavastv iti dauṣṭhulyamāryāṇāṃ pratikūlatvāc ca duḥkhatā / yathoktaṃ / tayeti saṃskāraduḥkhatayā na vipariṇāmaduḥkhatāduḥkhaduḥkhatābhyāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537888 (0.025):
kā..punaḥ..saṃskāraduhkhatā,..sukhānubhavāt..sukhasaṃskārāśaya1..duhkhānubhavād..api..duhkhasaṃskārāśaya..iti.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302385 (0.025):
ayogakṣemapatitā avinirmuktāḥ | duḥkhaduḥkhatāyā vipariṇāmaduḥkhatāyā / asvavaśavartinaśca [|] iyamucyate saṃskāraduḥkhatayā duḥkhatā [|] idaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190305 (0.025):
vipariṇāmaduḥkhatāyā asvavaśavartinaś ca / iyam ucyate saṃskāraduḥkhatayā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24051384 (0.037):
tisro hi duḥkhatā duḥkhaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā vipariṇāmaduḥkhatā ca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025807 (0.037):
duḥkhaduḥkhatāsaṃskāraduḥkhatāvipariṇāmaduḥkhatākarā. tathā na syāt.
madhyantavibhagatika.html 19090710 (0.041):
tayeti saṃskāraduḥkhatayā na vipariṇāmaduḥkhatāduḥkhaduḥkhatābhyāṃ / tayor āvyāpitvāt saṃskāraduḥKhatānimittatvāc ca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11991329 (0.046):
duḥkhatā vipariṇāmaduḥkhatā saṃskāra eva duḥkhatā saṃskāraduḥkhateti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918216 (0.049):
saṃjñāśāntatāyā saṃjñā'śāntatāyā evad adhivacanaṃ bodhisattva iti/ / saṃskārasukhatāyā saṃskāraduḥkhatāyā saṃskārātmatāyā saṃskārānātmatāyā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224411 (0.050):
sāmarthyaṃ, saṃskārātsmṛtiḥ smṛteśca sukhaduḥkhopabhogaḥ, tadanubhavācca / punarapi saṃskārasmṛtyādayaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302113 (0.052):
bhājanabhūtā[ḥ |] yā ca noktā vipariṇāmaduḥkhatā | saṃskāraduḥkhatā ca | / sāpyeṣveva draṣṭavyā | / kena punaḥ kāraṇena bhagavatā duḥkhaduḥkhataiva parikīrttitā | svaśabdena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190033 (0.052):
bhājanabhūtāḥ / yā ca noktā vipariṇāmaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā ca sāpy / eṣv eva draṣṭavyā / / kena punaḥ kāraṇena bhagavatā duḥkhaduḥkhataiva parikīrtitā svaśabdena,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302085 (0.063):
duḥkhaduḥkhataiva paridīpitā | tatra vipaṇāmaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā / cāvaśiṣṭā | sā punaḥ pañcaskandhaduḥkhatayā paridīpitā bhavati | tathā hi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190004 (0.063):
tatra vipariṇāmaduḥkhatā saṃskāraduḥkhatā cāvaśiṣṭā sā punaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302313 (0.064):
vipariṇāma]duḥkhatāyā vyavasthānaṃ | saṃskāraduḥkhatā punaḥ | sarvatragā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190232 (0.064):
vipariṇāmaduḥkhatāyā vyavasthānaṃ / / saṃskāraduḥkhatā punaḥ sarvatragā upādānaskandheṣu / saṃkṣepatas tu yā ca
api duḥkhasaṃskārāśaya iti. evaṃ karmabhyo vipāke 'nubhūyamāne sukhe
duḥkhe vā punaḥ karmāśayapracaya iti. / evam idam anādi duḥkhasroto viprasṛtaṃ yoginam eva pratikūlātmakatvād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537911 (0.061):
evam..idam..anādi..duhkhasrotas1..viprasṛtam..yoginam..eva..pratikūlātmakatvād..udvejayati.
udvejayati. kasmāt, akṣipātrakalpo hi vidvān iti. yathorṇātantur akṣipātre
nyastaḥ sparśena duḥkhayati na cānyeṣu gātrāvayaveṣu, evam etāni duḥkhāny
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769543 (0.0):
atyalpa duḥkha leśenāpy udvijate yathorṇa tantur atisukumāro 'py / akṣi pātre nyastaḥ sparśena duḥkhayati netareṣv aṅgeṣu tadvad vivekina eva
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735609 (0.0):
atyalpa-duḥkha-leśenāpy udvijate yathorṇa-tantur atisukumāro 'py / akṣi-pātre nyastaḥ sparśena duḥkhayati netareṣv aṅgeṣu tadvad vivekina eva
akṣipātrakalpaṃ yoginam eva kliśnanti netaraṃ pratipattāram. itaraṃ tu
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276364 (0.030):
evānāgataṃ duḥkhaṃ tad evākṣipātrakalpaṃ yoginaṃ kliśnāti netaraṃ
svakarmopahṛtaṃ duḥkham upāttam upāttaṃ tyajantaṃ tyaktaṃ tyaktam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537945 (0.031):
itaram..tu..svakarma-upahṛtam..duhkham..upāttam..upāttam..tyajantam..tyaj-tam..tyaj-tam..upādadānam..anādivāsanāvicitrā3..cittavṛti3..samantataḥ..+..anuviddham..ivāvidyā3..hātavya..evāhaṃkāramamakārānupātinam..jātam..jātam..bāhyādyātmika-ubhayanimittas..triparvan1P..tāpā..anuplavante...[udā-dā,..anupāta,..anu-plu]
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2370384 (0.035):
sa hi saktasteṣu teṣu viṣayeṣu upāttamupāttaṃ bhu/jānaḥ tyaktaṃ tyaktaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22544592 (0.053):
tadetatphalamupāttamupāttaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktamupādeyamiti nāsya
upādadānam anādivāsanāvicitrayā cittavṛttyā samantato 'nuviddham
ivāvidyayā hātavya evāhaṃkāramamakārānupātinaṃ jātaṃ jātaṃ
bāhyādhyātmikobhayanimittās triparvāṇas tāpā anuplavante. tad evam anādinā
duḥkhasrotasā vyuhyamānam ātmānaṃ bhūtagrāmaṃ ca dṛṣṭvā yogī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537960 (0.062):
tad..evam..anādinā..duhkhasrotasā..vyuhyamānam..ātman2..bhūtagrāmam..ca..dṛś-vā..yogin1..sarvaduhkhakṣayakāraṇam..samyagdarśanam..śaraṇam..prapadyata..iti.
sarvaduḥkhakṣayakāraṇaṃ samyagdarśanaṃ śaraṇaṃ prapadyata iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537969 (0.044):
tad..evam..anādinā..duhkhasrotasā..vyuhyamānam..ātman2..bhūtagrāmam..ca..dṛś-vā..yogin1..sarvaduhkhakṣayakāraṇam..samyagdarśanam..śaraṇam..prapadyata..iti.
guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769509 (1.192):
pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ / vivekinaḥ [YogS 2.15] iti | sarvam api viṣaya sukhaṃ dṛṣṭam ānuśravikaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770140 (1.192):
sukha khyātir udāhṛtā pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhair guṇa vṛtti virodhāc / ca duḥkham eva sarvaṃ vivekina iti | anātmany ātma khyātir yathā śarīre
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735575 (1.192):
pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ / vivekinaḥ [YogS 2.15] iti | sarvam api viṣaya-sukhaṃ dṛṣṭam ānuśravikaṃ ca
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736206 (1.192):
sukha-khyātir udāhṛtā pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc / ca duḥkham eva sarvaṃ vivekina iti | anātmany ātma-khyātir yathā śarīre
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051243 (1.192):
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ / vivekinaḥ || YS_2.15 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206217 (1.192):
pariṇāma-tāpa-saṃskāra-duḥkhair guṇa-vṛtti-virodhāc ca duḥkhameva sarvaṃ / vivekinaḥ ||2.15||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275086 (1.192):
guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ vivekinaḥ iti. tatra sukhakhyātir"
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22275957 (1.192):
pariṇāmatāpasaṃskāraduḥkhair guṇavṛttivirodhāc ca duḥkham eva sarvaṃ / vivekinaḥ || YS_2.15 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537719 (0.063):
pariṇāmatāpasaṃskāraduhkhair..guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537976 (0.063):
YBh_2.15(77): guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ.
prakhyāpravṛttisthitirūpā buddhiguṇāḥ parasparānugrahatantrī bhūtvā śāntaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537985 (0.021):
YBh_2.15(77): guṇavṛttivirodhāc..ca..duhkham..eva..sarvam..vivekinaḥ. / YBh_2.15(77): / prakhyāpravṛttisthitirūpā..buddhiguṇāḥ..parasparānugrahatantrin1..bhūtvā..śāntam..ghoram..mūḍham..vā..pratyayam..triguṇam..evārabhante...[ā-rabh]
ghoraṃ mūḍhaṃ vā pratyayaṃ triguṇam evārabhante. calaṃ ca guṇavṛttam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769899 (0.064):
pratyayaḥ sthiraḥ | yasmāc calaṃ ca guṇa vṛttam iti kṣipra pariṇāmi cittam
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735965 (0.064):
sthiraḥ | yasmāc calaṃ ca guṇa-vṛttam iti kṣipra-pariṇāmi cittam uktam |
kṣiprapariṇāmi cittam uktam. rūpātiśayā vṛttyatiśayāś ca paraspareṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769901 (0.0):
pratyayaḥ sthiraḥ | yasmāc calaṃ ca guṇa vṛttam iti kṣipra pariṇāmi cittam
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735967 (0.0):
sthiraḥ | yasmāc calaṃ ca guṇa-vṛttam iti kṣipra-pariṇāmi cittam uktam |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262519 (0.022):
ca bhagavān vārṣagaṇyaḥ paṭhati rūpātiśayā vṛttyatiśayāśca virudhyante /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279846 (0.034):
krameṇa tu svavyañjakāñjanasya bhāvo bhaved iti. uktaṃ ca rūpātiśayā / vṛttyatiśayāś ca virudhyante, sāmānyāni tv atiśayaiḥ saha pravartante.
virudhyante, sāmānyāni tv atiśayaiḥ saha pravartante. evam ete guṇā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279847 (0.0):
krameṇa tu svavyañjakāñjanasya bhāvo bhaved iti. uktaṃ ca rūpātiśayā / vṛttyatiśayāś ca virudhyante, sāmānyāni tv atiśayaiḥ saha pravartante.
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262520 (0.020):
ca bhagavān vārṣagaṇyaḥ paṭhati rūpātiśayā vṛttyatiśayāśca virudhyante / / sāmānyāni tvatiśayaiḥ saha vartante / tadyathā jalāgnī pacanīyasvedanīyeṣu
itaretarāśrayeṇopārjitasukhaduḥkhamohapratyayāḥ sarve sarvarūpā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22936328 (0.028):
sukha duḥkha mohātmakāḥ pratyayāḥ sarva viṣaya viṣayāś caitanyātma grastā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538033 (0.036):
evam..ete..guṇā..itaretarāśraya3..upārjitasukhaduhkhamohapratyayāḥ..sarve..sarvarūpā..bhavantīti,..guṇapradhānabhāvakṛtas..tv..eṣām..viśeṣa..iti.
bhavantīti, guṇapradhānabhāvakṛtas tv eṣāṃ viśeṣa iti. tasmād duḥkham eva
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538036 (0.037):
evam..ete..guṇā..itaretarāśraya3..upārjitasukhaduhkhamohapratyayāḥ..sarve..sarvarūpā..bhavantīti,..guṇapradhānabhāvakṛtas..tv..eṣām..viśeṣa..iti.
sarvaṃ vivekina iti. / tad asya mahato duḥkhasamudāyasya prabhavabījam avidyā. tasyāś ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538049 (0.030):
YBh_2.15(77): tad..asya..mahato..duhkhasamudāyasya..prabhavabījam..avidyā.
samyagdarśanam abhāvahetuḥ. yathā cikitsāśāstraṃ caturvyūham --- rogo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538059 (0.057):
YBh_2.15(77-78): tasyāś..ca..samyagdarśanam..abhāvahetuḥ. / YBh_2.15(78): / yathā..cikitsāśāstram..caturvyūham..--..roga1..rogahetur..ārogyam..bhaiṣajyam..iti.
rogahetur ārogyaṃ bhaiṣajyam iti. evam idam api śāstram caturvyūham eva.
tadyathā --- saṃsāraḥ saṃsārahetur mokṣo mokṣopāya iti. tatra
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538072 (0.051):
YBh_2.15(78): / tadyathā..--..saṃsāraḥ..saṃsārahetur..mokṣa1..mokṣa-upāya..iti.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23810515 (0.055):
śūnyameva cenmokṣaḥ saṃsāraśca / / tadā mokṣasaṃsāraśabdayoḥ paryāyatvamityādikamāpadyate ityetadapi
duḥkhabahulaḥ saṃsāro heyaḥ. pradhānapuruṣayoḥ saṃyogo heyahetuḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538080 (0.062):
YBh_2.15(78): tatra..duhkhabahulaḥ..saṃsāra1..heyaḥ. / YBh_2.15(78): pradhānapuruṣayoḥ..samyoga1..heyahetuḥ.
saṃyogasyātyantikī nivṛttir hānam. hānopāyaḥ samyagdarśanam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538095 (0.037):
YBh_2.15(78): samyogasyātyantika1F..nivṛttir..hānam. / YBh_2.15(78): hāna-upāyaḥ..samyagdarśanam.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3208751 (0.062):
yogaśāstre 'pi 'atha tattvadarśanopāyo yogaḥ' iti / samyagdarśanābhyupāyatvenaiva yogoṅgīkriyate /
tatra hātuḥ svarūpam upādeyaṃ vā heyaṃ vā na bhavitum arhatīti hāne
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538102 (0.018):
YBh_2.15(78): hāna-upāyaḥ..samyagdarśanam. / YBh_2.15(78): / tatra..hātṛ6..svarūpam..upādeyam..vā..heyam..vā..na..bhavitum..arhatīti..hāna7..tasya..+..ucchedavādaprasaṅga..upādāna7..ca..hetuvādaḥ.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3208751 (0.058):
yogaśāstre 'pi 'atha tattvadarśanopāyo yogaḥ' iti / samyagdarśanābhyupāyatvenaiva yogoṅgīkriyate /
tasyocchedavādaprasaṅga upādāne ca hetuvādaḥ. ubhayapratyākhyāne
śāśvatavāda ity etat samyagdarśanam. 2.15 / tad etac chāstraṃ caturvyūham ity abhidhīyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538121 (0.044):
YBh_2.15(78): ubhayapratyākhyāna7..śāśvatavāda..ity..etat..samyagdarśanam.
heyaṃ duḥkham anāgatam || YS_2.16 || / duḥkham atītam upabhogenātivāhitaṃ na heyapakṣe vartate. vartamānaṃ ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538123 (0.034):
YBh_2.16(78): tad..etat-śāstram..caturvyūham..ity..abhidhīyate.. / YS_2.16(78): heyam..duhkham..anāgatam..
svakṣaṇe bhogārūḍham iti na tat kṣaṇāntare heyatām āpadyate. tasmād yad
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538143 (0.028):
vartamānam..ca..svakṣaṇa7..bhogārūḍham..iti..na..tat..kṣaṇāntara7..heyatām..āpadyate.
evānāgataṃ duḥkhaṃ tad evākṣipātrakalpaṃ yoginaṃ kliśnāti netaraṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276150 (0.030):
akṣipātrakalpaṃ yoginam eva kliśnanti netaraṃ pratipattāram. itaraṃ tu
pratipattāram. tad eva heyatām āpadyate. 2.16 / tasmād yad eva heyam ity ucyate tasyaiva kāraṇaṃ pratinirdiśyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538170 (0.045):
YBh_2.16(79): tad..eva..heyatām..āpadyate. / YBh_2.17(79): / tasmād..yad..eva..heyam..ity..ucyate..tasyaiva..kāraṇam..pratinirdiśyate..
draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ || YS_2.17 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051254 (5.960):
heyaṃ duḥkham anāgatam || YS_2.16 || / draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ || YS_2.17 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206225 (0.047):
heyaṃ duḥkham anāgatam ||2.16|| / draṣṭṛ-dṛśyayoḥ saṃyogo heya-hetuḥ ||2.17||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538175 (0.047):
tasmād..yad..eva..heyam..ity..ucyate..tasyaiva..kāraṇam..pratinirdiśyate.. / YS_2.17(79): draṣṭṛdṛśyayoḥ..samyoga1..heyahetuḥ..
draṣṭā buddheḥ pratisaṃvedī puruṣaḥ. dṛśyā buddhisattvopārūḍhāḥ sarve
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538185 (0.026):
YBh_2.17(79): dṛśyā..buddhisattva-upārūḍhāḥ..sarve..dharmāḥ.
dharmāḥ. tad etad dṛśyam ayaskāntamaṇikalpaṃ saṃnidhimātropakāri
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271713 (0.0):
ekam eva darśanaṃ khyātir eva darśanam iti. cittam ayaskāntamaṇikalpaṃ / saṃnidhimātropakāri dṛśyatvena svaṃ bhavati puruṣasya svāminaḥ. tasmāc
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532852 (0.039):
cittam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatvena..svam..bhavati..puruṣasya..svāminaḥ...
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538195 (0.039):
tad..etad..dṛsyam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatva3..svam..bhavati..puruṣasya..dṛśirūpasya..svāminah,..anubhavakarmaviṣayatām..āpannam..yataḥ...[upakāra]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276575 (0.058):
saṃnidhimātropakāriṇo 'yaskāntamaṇikalpāḥ pratyayam antareṇaikatamasya
dṛśyatvena svaṃ bhavati puruṣasya dṛśirūpasya svāminaḥ,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532855 (0.0):
cittam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatvena..svam..bhavati..puruṣasya..svāminaḥ...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271715 (0.0):
ekam eva darśanaṃ khyātir eva darśanam iti. cittam ayaskāntamaṇikalpaṃ / saṃnidhimātropakāri dṛśyatvena svaṃ bhavati puruṣasya svāminaḥ. tasmāc
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538201 (0.005):
tad..etad..dṛsyam..ayaskāntamaṇikalpam..samnidhimātra-upakāri..dṛśyatva3..svam..bhavati..puruṣasya..dṛśirūpasya..svāminah,..anubhavakarmaviṣayatām..āpannam..yataḥ...[upakāra]
anubhavakarmaviṣayatām āpannaṃ yataḥ. anyasvarūpeṇa pratilabdhātmakaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538211 (0.022):
anyasvarūpa3..pratilabdhātmakam..svatantram..api..parārthatvāt..paratantram.
svatantram api parārthatvāt paratantram. / tayor dṛgdarśanaśaktyor anādir arthakṛtaḥ saṃyogo heyahetur duḥkhasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538213 (0.0):
anyasvarūpa3..pratilabdhātmakam..svatantram..api..parārthatvāt..paratantram.
kāraṇam ity arthaḥ. tathā coktam --- tatsaṃyogahetuvivarjanāt syād ayam
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560479 (5.960):
taduktaṃ pañcaśikhācāryeṇa 'tatsaṃyogahetuvivarjanātsyādayamātyantiko / duḥkhapratīkāraḥ' iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586679 (5.960):
taduktaṃ pañcaśikhācāryeṇa 'tatsaṃyogahetuvivarjanātsyādayamātyantiko
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538234 (0.034):
tathā..ca..+..uktam..--..tatsamyogahetuvivarjanāt..syād..ayam..ātyantika1..duhkhapratīkāraḥ.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451208 (0.056):
duḥkhaheturiti / hetupadametat / duḥkhasya hetuḥ kāraṇaṃ yasmāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3228610 (0.058):
jātyantarabhāve tu tatsaṃyogahetuparihārātsyādapi kadācinmokṣopapattiriti
ātyantiko duḥkhapratīkāraḥ. kasmāt, duḥkhahetoḥ parihāryasya
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560481 (0.0):
taduktaṃ pañcaśikhācāryeṇa 'tatsaṃyogahetuvivarjanātsyādayamātyantiko / duḥkhapratīkāraḥ' iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586680 (0.0):
taduktaṃ pañcaśikhācāryeṇa 'tatsaṃyogahetuvivarjanātsyādayamātyantiko / duḥkhapratīkāraḥ'iti /
pratīkāradarśanāt. tadyathā --- pādatalasya bhedyatā, kaṇṭakasya
bhettṛtvaṃ, parihāraḥ kaṇṭakasya pā(pa)dānadhiṣṭhānaṃ pādatrāṇavyavahitena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538260 (0.0):
tadyathā..--..pādatalasya..bhedyatā,..kaṇṭakasya..bhettṛtvam,..parihāraḥ..kaṇṭakasya..pā[pa]dānadhiṣṭhānam..pādatrāṇavyavahita3..vādhiṣṭhānam,..etat..trayam..yo..veda..loka7..sa..tatra..pratīkāram..ārabhamāṇa1..bhedajam..duhkham..nāpnoti...[pāpa?,..pāda?,..ā-rabh]
vādhiṣṭhānam, etat trayaṃ yo veda loke sa tatra pratīkāram ārabhamāṇo
bhedajaṃ duḥkhaṃ nāpnoti. kasmāt, tritvopalabdhisāmarthyād iti. atrāpi
tāpakasya rajasaḥ sattvam eva tapyam. kasmāt, tapikriyāyāḥ karmasthatvāt,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538277 (0.041):
YBh_2.17(80-81): kasmāt,..tritva-upalabdhisāmarthyād..iti. / YBh_2.17(81): atrāpi..tāpakasya..rajasaḥ..sattvam..eva..tapyam.
sattve karmaṇi tapikriyā nāpariṇāmini niṣkriye kṣetrajñe,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183889 (0.051):
sandhyāvandanādinityakarmasu nimittam/ snānādirūpanaimittikakarmasu / aśucittve sati jīvitvaṃ nimittam/ tathā ca tatra 'aham
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532409 (0.056):
trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve evāgrāhyatvam / / na tu tato nyūnāyāḥ sattve /
darśitaviṣayatvāt. sattve tu tapyamāne tadākārānurodhī puruṣo 'py
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538289 (0.023):
kasmāt,..tapikriyāyāḥ..karmasthatvāt,..sattva7..karman7..tapikriyā..nāpariṇāmin7..niṣkriya7..kṣetrajña7,..darśitaviṣayatvāt...[pari-nam]
anutapyata iti. 2.17 / dṛśyasvarūpam ucyate --- / prakāśakriyāsthitiśīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃ dṛśyam ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051266 (0.0):
draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ || YS_2.17 || / prakāśakriyāsthitiśīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃ dṛśyam ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206235 (0.0):
draṣṭṛ-dṛśyayoḥ saṃyogo heya-hetuḥ ||2.17|| / prakāśa-kriyā-sthiti-śīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃdṛśyam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538318 (0.015):
prakāśakriyāsthitiśīlam..bhūteindriyātmakam..bhogāpavargārtham..dṛśyam..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538308 (0.056):
YBh_2.18(81): dṛśyasvarūpam..ucyate.. / YS_2.18(81): / prakāśakriyāsthitiśīlam..bhūteindriyātmakam..bhogāpavargārtham..dṛśyam..
YS_2.18 || / prakāśaśīlaṃ sattvam. kriyāśīlaṃ rajaḥ sthitiśīlaṃ tama iti. ete
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538324 (0.013):
prakāśakriyāsthitiśīlam..bhūteindriyātmakam..bhogāpavargārtham..dṛśyam.. / YBh_2.18(81): prakāśaśīlam..sattvam.
guṇāḥ parasparoparaktapravibhāgāḥ pariṇāminaḥ saṃyogaviyogadharmāṇa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538337 (0.019):
YBh_2.18(81-83): / ete..guṇāḥ..paraspara-uparaktapravibhāgāḥ..pariṇāminaḥ..samyogaviyogadharman1P..itaretara-upāśraya3..upārjitamūrti1P..parasparāṅgāṅgitva7..apy..asambhinnaśaktipravibhāgās..tulyajātīyātulyajātīyaśaktibhedānupātinaḥ..[anupāta]..pradhānavelāyām..upadarśitasamnidhānā..guṇatva7..api..ca..vyāpāramātra3..pradhānāntarṇītānumitāstitāḥ..puruṣārthakartavyatā3..prayuktasāmarthyāḥ..samnidhimātra-upakārin1P..ayaskāntamaṇikalpāḥ..pratyayam..antara3..ekatamasya..vṛttim..anuvartamānāḥ..pradhānaśabdavācyā..bhavanti...
itaretaropāśrayeṇopārjitamūrtayaḥ parasparāṅgāṅgitve 'py
asaṃbhinnaśaktipravibhāgās tulyajātīyātulyajātīyaśaktibhedānupātinaḥ
pradhānavelāyām upadarśitasaṃnidhānā guṇatve 'pi ca vyāpāramātreṇa
pradhānāntarṇītānumitāstitāḥ puruṣārthakartavyatayā prayuktasāmarthyāḥ
saṃnidhimātropakāriṇo 'yaskāntamaṇikalpāḥ pratyayam antareṇaikatamasya
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271710 (0.058):
ekam eva darśanaṃ khyātir eva darśanam iti. cittam ayaskāntamaṇikalpaṃ / saṃnidhimātropakāri dṛśyatvena svaṃ bhavati puruṣasya svāminaḥ. tasmāc
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276394 (0.058):
dharmāḥ. tad etad dṛśyam ayaskāntamaṇikalpaṃ saṃnidhimātropakāri
vṛttim anuvartamānāḥ pradhānaśabdavācyā bhavanti. etad dṛśyam ity ucyate.
tad etad bhūtendriyātmakaṃ bhūtabhāvena pṛthivyādinā sūkṣmasthūlena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538357 (0.056):
tad..etad..bhūteindriyātmakam..bhūtabhāva3..pṛthivī-ādinā..sūkṣmasthūla3..pariṇamate...[pari-nam]
pariṇamate. tathendriyabhāvena śrotrādinā sūkṣmasthūlena pariṇamata iti.
tat tu nāprayojanam api tu prayojanam urarīkṛtya pravartata iti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538379 (0.0):
tat..tu..nāprayojanam..api..tu..prayojanam..urarīkṛtya..pravartata..iti..bhogāpavargārtham..hi..tad..dṛśyam..puruṣasya..+..iti...[pra-vṛt]
bhogāpavargārthaṃ hi tad dṛśyaṃ puruṣasyeti. / tatreṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇam avibhāgāpannaṃ bhogo bhoktuḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538393 (5.960):
tat..tu..nāprayojanam..api..tu..prayojanam..urarīkṛtya..pravartata..iti..bhogāpavargārtham..hi..tad..dṛśyam..puruṣasya..+..iti...[pra-vṛt] / YBh_2.18(83): / tatra..+..iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇam..avibhāgāpannam..bhoga1..bhoktṛ6..svarūpāvadhāraṇam..apavarga..iti.
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586707 (1.192):
iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇamavibhāgāpannamasya bhogaḥ,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538381 (0.011):
tat..tu..nāprayojanam..api..tu..prayojanam..urarīkṛtya..pravartata..iti..bhogāpavargārtham..hi..tad..dṛśyam..puruṣasya..+..iti...[pra-vṛt]
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560506 (0.022):
iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇamavibhāgāpannamasya bhogaḥ, / bhoktṛsvarūpāvadhāraṇamapavargaḥ,tena hi buddhisatvamevāpavṛjyate,tathāpi
svarūpāvadhāraṇam apavarga iti. dvayor atiriktam anyad darśanaṃ nāsti.
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560506 (0.023):
iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇamavibhāgāpannamasya bhogaḥ, / bhoktṛsvarūpāvadhāraṇamapavargaḥ,tena hi buddhisatvamevāpavṛjyate,tathāpi
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586707 (0.023):
iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇamavibhāgāpannamasya bhogaḥ, / bhoktṛsvarūpāvadhāraṇamapavargaḥ, tena hi buddhisatvamevāpavṛjyate,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538402 (0.039):
tatra..+..iṣṭāniṣṭaguṇasvarūpāvadhāraṇam..avibhāgāpannam..bhoga1..bhoktṛ6..svarūpāvadhāraṇam..apavarga..iti. / YBh_2.18(83): dvayor..atiriktam..anyad..darśanam..nāsti.
tathā coktam --- ayaṃ tu khalu triṣu guṇeṣu kartṛṣv akartari ca puruṣe
tulyātulyajātīye caturthe tatkriyāsākṣiṇy upanīyamānān sarvabhāvān
upapannān anupaśyann adarśanam anyac chaṅkata iti. / tāv etau bhogāpavargau buddhikṛtau buddhāv eva vartamānau kathaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538422 (0.027):
tāv..etau..bhogāpavargau..buddhikṛtau..buddhi7..eva..vartamānau..katham..puruṣa7..vyapadiśyete..iti.
puruṣe vyapadiśyete iti. yathā vijayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272724 (0.011):
tatphalasya bhokteti. yathā jayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ svāmini
svāmini vyapadiśyate, sa hi tatphalasya bhokteti, evaṃ bandhamokṣau
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272725 (0.002):
tatphalasya bhokteti. yathā jayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ svāmini
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538439 (0.036):
yathā..vijayaḥ..parājaya1..vā..yoddhṛṣu..vartamānaḥ..svāmini..vyapadiśyate,..sa..hi..tatphalasya..bhoktṛ1..iti,..evam..bandhamokṣau..buddhi7..eva..vartamānau..puruṣa7..vyapadiśyete,..sa..hi..tatphalasya..bhoktṛ1..iti.
buddhāv eva vartamānau puruṣe vyapadiśyete, sa hi tatphalasya bhokteti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272717 (0.037):
vāsanā āśayāḥ. te ca manasi vartamānāḥ puruṣe vyapadiśyante, sa hi / tatphalasya bhokteti. yathā jayaḥ parājayo vā yoddhṛṣu vartamānaḥ svāmini
buddher eva puruṣārthāparisamāptir bandhas tadarthāvasāyo mokṣa iti. etena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538447 (0.037):
buddhi6..eva..puruṣārthāparisamāptir..bandhas..tadarthāvasāya1..mokṣa..iti.
grahaṇadhāraṇohāpohatattvajñānābhiniveśā buddhau vartamānāḥ puruṣe
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562089 (0.018):
śravaṇa.grahaṇa.dhāraṇa.vijñāna.ūha.apoha.tattva.abhiniviṣṭa.buddhiṃ vidyā
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5595387 (0.018):
śuśrūṣā.śravaṇa.grahaṇa.dhāraṇa.vijñāna.ūha.apoha.tattva.abhiniveśāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14534852 (0.022):
śuśrūṣāśravaṇagrahaṇadhāraṇohāpohatattvābhiniveśavatīha vipulā boddhavyā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538459 (0.033):
YBh_2.18(84): / etena..grahaṇadhāraṇa-ūhāpohatattvajñānābhiniveśā..buddhi7..vartamānāḥ..puruṣa7..adhyāropitasadbhāvāḥ...[adhyā-ruh]
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24803335 (0.050):
prasādaścaiva lābhānāmupāyāḥ pañca niścitāḥ // Gk_1.7 / * grahaṇadhāraṇohāpohavijñānavacanakriyāyathānyāyābhiniveśānāṃ vāsa iti
'dhyāropitasadbhāvāḥ. sa hi tatphalasya bhokteti. 2.18
dṛśyānāṃ guṇānāṃ svarūpabhedāvadhāraṇārtham idam ārabhyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538481 (0.0):
dṛśyānām..guṇānām..svarūpabhedāvadhāraṇārtham..idam..ārabhyate..
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11722058 (0.057):
niravaśeṣaṃ savāsanaṃ satyarūpamuktvā yattatsatyasya satyamuktaṃ brahma / tatsvarūpāvadhāraṇārthamidamārabhyate /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25586426 (0.057):
brahma tatsvarūpāvadhāraṇārthamidamārabhyate /
viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi || YS_2.19 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051273 (0.0):
YS_2.18 || / viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi || YS_2.19 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206241 (0.036):
viśeṣāviśeṣa-liṅga-mātrā-liṅgāni [ ] guṇa-parvāṇi [ ] ||2.19||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538483 (0.041):
dṛśyānām..guṇānām..svarūpabhedāvadhāraṇārtham..idam..ārabhyate.. / YS_2.19(84): viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni..guṇaparvan1Pṇ..
tatrākāśavāyvagnyudakabhūmayo bhūtāni śabdasparśarūparasagandhatanmātrāṇām
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538503 (0.0):
tatrākāśavāyu-agni-udakabhūmi1P..bhūtāni..śabdasparśarūparasagandhatanmātrāṇām..aviśeṣāṇām..viśeṣāḥ.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373431 (0.011):
vikṛtayaś ca | tanmātrāṇi śabdasparśarūparasagandhākhyāni | ṣoḍaśakas tu
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851200 (0.012):
śabdasparśarūparasatanmātrāsahitādgandhatanmātrācchabdasparśarūparasagandhaguṇā
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26194494 (0.012):
mahattattvasya prathamo vikāraḥ tadanantaraṃ pañcatanmātrāḥ / śabdasparśarūparasagandhākhyā bhavati athākāśādibhūtapañcakaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415617 (0.016):
12,308.191d@029A_0043 ahaṃkārād yugapad utpādayām āsa pañca mahābhūtāni / śabdasparśarūparasagandhalakṣaṇāni |
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7097468 (0.017):
ja śabdasparśarasarūpagandha tanmātraṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565962 (0.029):
nocchedaśāśvatamālambate, nāntaṃ nānantamālambate / na / rūpaśabdagandharasasparśadharmānālambate / na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089332 (0.029):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2431703 (0.029):
api ca na smṛtayo yuga padutpadyante paricchedakatvād / gandharasarūpasparśaśabdajñānabadityāha paricchedatvācceti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17793400 (0.029):
pṛthvy ap tejo vāyv ākāśākhya pañca mahābhūta sūkṣmāvasthā rūpāṇi / gandha rasa rūpa sparśa śabdātmakāni pañca tan mātrāṇi lakṣyante |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6347110 (0.029):
pṛthvy-ap-tejo-vāyv-ākāśākhya-pañca-mahābhūta-sūkṣmāvasthā-rūpāṇi / gandha-rasa-rūpa-sparśa-śabdātmakāni pañca-tan-mātrāṇi lakṣyante |
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24813090 (0.029):
śabdasparśarūparasagandhātmakāny ākāśavāyutejojalapṛthivyākhyāni
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.030):
śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851185 (0.031):
śabdasparśarūpatanmātrasahitādrasatanmātrācchabdasparśarūparasaguṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946827 (0.032):
19602 tatra katame bahirdhā dharmā ādhyātmikaiḥ dharmaiḥ śūnyāḥ/ / rūpaśabdagandharasasparśa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627544 (0.032):
naranārīgaṇeṣu dharmārāmaratirato rūpaśabdagandharasasparśarativiviktacetā
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24801330 (0.032):
pṛthivyaptejovāvyākāśagandharasarūpasparśaśabdalakṣaṇā karaṇākhyā tu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222029 (0.032):
bahirandriyavyavasthāpakātavacchedakānāṃ rūparasagandhasparśaśabdatvānāṃ
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496759 (0.032):
cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni rūpaśabdagandharasasparśabodhakāni //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10421516 (0.033):
12,308.191d@029D_0185 śubhāśubhaṃ śabdasparśarūparasagandhādīnāṃ cāvāptir
aviśeṣāṇāṃ viśeṣāḥ. tathā śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni buddhīndriyāṇi,
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380312 (5.960):
teṣām karaṇānāṃ madhye yeṣām ayam adhikāro vartate teṣāṃ yāni / buddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni pañca tāni saviśeṣaṃ gṛhṇanti
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338502 (0.019):
pañcabuddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurghrāṇajihvākhyāni | pañca
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638953 (0.022):
ekādaśendriyāṇi pañcamahābhūtāni ca ete ṣoḍaśa vikārāḥ | / tatra śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni svasvaviṣayakabuddhijanakatvāt pañca
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380205 (0.022):
uktaṃ tat sāmpratakālaṃ vartamānaviṣayagrāhakaṃ bhavati | / śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni vartamānāny eva śabdādīni gṛhṇanti |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457338 (0.023):
kṣetrāśritāni tattvāni; śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni pañca jñānendriyāṇi,
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318402 (0.035):
dvividhāni cendriyāṇi bāhyābhyantarabhedāt | / bāhyāni śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇākhyāni pañca jñānendriyāṇi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174890 (0.035):
dṛṣṭaṃ yathā śrotraṃ tvak cakṣurjihvā ghrāṇamiti pañcabuddhīndriyāṇi
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672829 (0.037):
buddhīndriyāṇi cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni /
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496752 (0.037):
abhito buddhyante jñāyante vastūnyābhirityabhibuddhayaḥ buddhīndriyāṇi / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni rūpaśabdagandharasasparśabodhakāni //
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065688 (0.037):
buddhijanakānīndriyāṇi buddhīndriyāṇi tāni / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagindriyāṇi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178014 (0.038):
ekādaśendriyāṇi śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇamiti pañca buddhīndriyāṇi
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915072 (0.041):
jñānendriyāṇi śrotraṃ tvak cakṣurjihvā ca nāsikā /
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24815997 (0.044):
1.1.12: ghrāṇarasanacakṣustvakśrotrāṇi indriyāṇi bhūtebhyaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2366613 (0.044):
NyS_1,1.12: ghrāṇarasanacakṣustvakśrotrāṇīndriyāṇi bhūtebhyaḥ //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488146 (0.044):
NyS_1,1.12: ghrāṇarasanacakṣustvakśrotrāṇīndriyāṇi bhūtebhyaḥ ||
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (vnyps11u.htm.txt) 27284821 (0.044):
ghrāṇarasanacakṣustvakchrotrāṇīndriyāṇi bhūtebhyaḥ" iti; atra"
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5912068 (0.044):
akṣāṇīndriyāṇi.ghrāṇarasanacakṣustvakchrotramanāṃsi.ṣaṭ./.tad.dhi.dravyādiṣu.padārtheṣūtpadyate./
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734917 (0.045):
kāpilānām api śrotrādivṛttiḥ pratyakṣam. / śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇānāṃ[203]manasādhiṣṭhitā[204]vṛttiḥ [M21b]"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538511 (0.052):
tathā..śrotratvac-cakṣurjihvāghrāṇāni..buddhhīndriyāṇi,..vāc-pāṇipādapāyūpasthāḥ..karmendriyāṇi,..ekādaśam..manas+..sarvārtham,..ity..etāny..asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya..viśeṣāḥ...
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767337 (0.054):
saṃjñāḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni buddhīndriyāṇi /
vākpāṇipādapāyūpasthāḥ karmendriyāṇi, ekādaśaṃ manaḥ sarvārtham, ity etāny
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178022 (0.0):
ekādaśendriyāṇi śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇamiti pañca buddhīndriyāṇi / / vākpāṇipādapāyūpasthāḥ pañcakarmendriyāṇyubhayātmakamekādaśaṃ mana eṣa
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274387 (0.0):
āha, karmendriyāṇi punaḥ kānīti ? / vākpāṇipādapāyūpasthāḥ karmendriyāṇyāhuḥ // ISk_26 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274400 (0.0):
vākca pāṇī ca pādau pāyuścopasthaśca vākpāṇipādapāyūpasthāḥ / etāni
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538520 (0.006):
tathā..śrotratvac-cakṣurjihvāghrāṇāni..buddhhīndriyāṇi,..vāc-pāṇipādapāyūpasthāḥ..karmendriyāṇi,..ekādaśam..manas+..sarvārtham,..ity..etāny..asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya..viśeṣāḥ...
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638964 (0.016):
tatra śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni svasvaviṣayakabuddhijanakatvāt pañca / buddhīndriyāṇi | / vākpāṇipādapāyūpasthāni svasvakarmakaraṇāt pañca karmendriyāṇi |
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767343 (0.016):
saṃjñāḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni buddhīndriyāṇi / / vākpāṇipādapāyūpasthāni karmendriyāṇi / mana ubhayātmakaṃ buddhīndriyaṃ
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945069 (0.016):
vākpāṇipādapāyūpasthāni karmendriyāṇi vacanādānaviharaṇotsargānandavṛttīni
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065702 (0.016):
karma kurvantīti karmendriyāṇi tāni ca vākpāṇipādapāyūpasthāni |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178631 (0.017):
avagacchantīti pañca buddhīndriyāṇi / vākpāṇipādapāyūpasthān
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7379058 (0.017):
vākpāṇipādapāyūpasthān karmendriyāṇy āhuḥ | karma kurvanti kārayanti ca |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4686778 (0.017):
vākpāṇipādapāyūpasthān karmendriyāṇy āhuḥ // ISk_26 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672836 (0.017):
vākpāṇipādapāyūpasthān karmendriyāṇyāhuḥ // ISk_26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915096 (0.018):
vākpāṇipādapāyūpasthāstu karmendriyāṇyapi // NarP_1,63.76 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470340 (0.020):
ṣoḍaśakaḥ, ṣoḍaśaka iti ekādaśendriyāṇi pañca ca tanmātrāṇi / tatra pañca / karmendriyāṇi vākpāṇipādapāyūpasthalakṣaṇāni / pañca buddhīndriyāṇi (Bcp
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438723 (0.020):
tanmātrasaṃjñāni pañca, anyonyavyūhena sthūlāni pṛthivyādibuddhīndriyāṇi, / vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi, manobuddhyahaṅkārā iti
Abhinavagupta: Paramarthasara (parmartu.htm.txt) 16707729 (0.022):
vākpāṇipādapāyūpasthaṃ karmendriyāṇi punaḥ || 20 ||
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14753256 (0.022):
vākpāṇipādapāyūpasthaṃ karmendriyāṇi punaḥ // 20 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17853589 (0.029):
indriyāṇi daśaikaṃ ca śrotra tvak cakṣū rasana ghrāṇākhyāni pañca / buddhīndriyāṇi vāk pāṇi pāda pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26721162 (0.029):
indriyāṇi daśaikaṃ ca śrotra-tvak-cakṣū-rasana-ghrāṇākhyāni pañca / buddhīndriyāṇi vāk-pāṇi-pāda-pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19186341 (0.035):
śrotraṃ tvakcakṣu rasanaṃ ghrāṇaṃ jñānendriyāṇi ca / / vākpāṇipādapāyvādi pañca karmendriyāṇi ca // NBs_11.8 //
asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya viśeṣāḥ. guṇānām eṣa ṣoḍaśako viśeṣapariṇāmaḥ.
ṣaḍ aviśeṣāḥ. tadyathā --- śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638854 (0.0):
tattannirviśeṣaguṇavattvaṃ tattanmātralakṣaṇam | / tāni ca pañca śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179906 (0.0):
yāni pañca tanmātrāṇyahaṃkārādutpadyante te śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātrametānyaviśeṣā ucyante devānāmete
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538543 (0.0):
YBh_2.19(84): guṇānām..eṣa..ṣoḍaśaka1..viśeṣapariṇāmaḥ. / YBh_2.19(84-85): / ṣaḍ..aviśeṣāḥ...tadyathā..--..śabdatanmātram..sparśatanmātram..rūpatanmātram..rasatanmātram..gandhatanmātram..ca..+..iti..ekadvitricatuhpañcalakṣaṇāḥ..śabdādi1P..pañcāviśeṣāh,..ṣaṣṭhas..cāviśeṣa1..asmitāmātra..iti.
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780225 (0.0):
ahaṅkārānvitāni pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177996 (0.014):
ṣoḍaśakaḥ tasmādahaṃkārācchoḍaśakaḥ ṣoḍaśasvarūpeṇa guṇa utpadyate / sa / yathā / pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rupatanmātraṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279735 (0.047):
khalvaviśeṣāḥ / kāni punastanmātrāṇītyucyate śabdatanmātraṃ, / sparśatanmātraṃ, rūpatanmātraṃ, rasatanmātraṃ, gandhatanmātramiti /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780253 (0.051):
tasmācchabdatanmātre 'viśeṣaḥ | / atha sparśatanmātrāṇi sparśeṣvevopalabhyante tatra
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279764 (0.053):
sati viśeṣā udātānudāttasvaritānunāsikādayastatra na santi / tasmācchabdatanmātram / evaṃ sparśatanmātre mṛdukaṭhinādayaḥ / evaṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279805 (0.056):
ete smṛtā viśeṣāḥ / tatra śabdatanmātrādākāśam, sparśatanmātrādvāyuḥ, rūpatanmātrāttejaḥ,
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945020 (0.059):
tanmātrāṇi tu pañca śabdatanmātramākāśahetuḥ / sparśatanmātraṃ vāyuyoniḥ /
rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātraṃ ceti
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638855 (0.0):
tāni ca pañca śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179907 (0.0):
yāni pañca tanmātrāṇyahaṃkārādutpadyante te śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātrametānyaviśeṣā ucyante devānāmete
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538545 (0.0):
ṣaḍ..aviśeṣāḥ...tadyathā..--..śabdatanmātram..sparśatanmātram..rūpatanmātram..rasatanmātram..gandhatanmātram..ca..+..iti..ekadvitricatuhpañcalakṣaṇāḥ..śabdādi1P..pañcāviśeṣāh,..ṣaṣṭhas..cāviśeṣa1..asmitāmātra..iti.
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780226 (0.0):
ahaṅkārānvitāni pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātraṃ ceti pañcatanmātrāṇi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177999 (0.011):
yathā / pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rupatanmātraṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279741 (0.021):
sparśatanmātraṃ, rūpatanmātraṃ, rasatanmātraṃ, gandhatanmātramiti /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062665 (0.022):
rūpatanmātramevaṃ vai rasatanmātramapyatha / / gandhatanmātrameteṣu viśeṣo nopalabhyate //
ekadvitricatuḥpañcalakṣaṇāḥ śabdādayaḥ pañcāviśeṣāḥ, ṣaṣṭhaś cāviśeṣo
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2422463 (0.041):
kiṃ ghrāṇādivaditi / / ekadvitricatuḥpañcaprakṛtikatāmāsthiṣata śarīrasya vādinaḥ so 'yaṃ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27817300 (0.046):
evaṃ caturvidhaṃ kāntaṃ % romakāntañca pañcamam // Ras_6.40 // / ekadvitricatuḥpañca $ sarbbatomukhameva tat &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27886554 (0.046):
ekadvitriguṇo hi saḥ Ras_8.4b / ekadvitricatuḥpañca Ras_2.100c
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11790669 (0.046):
evaṃ caturvidhaṃ kāntaṃ romakāntañca pañcamam // Ras_6.40 // / ekadvitricatuḥpañca sarbbatomukhameva tat /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360410 (0.047):
sarvātmane namastubhyaṃ % namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 // / ekadvitricatuḥpañca $ kṛtvas te 'stu namonamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924681 (0.047):
ekadeśasya dūṣaṇe LiP_1,89.64b / ekadvitricatuḥpañca LiP_1,96.93a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254171 (0.047):
sarvātmane namastubhyaṃ namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 // / ekadvitricatuḥpañca kṛtvas te 'stu namonamaḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13180078 (0.052):
dviguṇaṃ nikhilaṃ kṛtyaṃ $ samunneyaṃ vicakṣaṇaiḥ & / ekadvitricatuḥpañcavāraṃ vivāhitā
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4715760 (0.052):
dviguṇaṃ nikhilaṃ kṛtyaṃ samunneyaṃ vicakṣaṇaiḥ / / ekadvitricatuḥpañcavāraṃ vivāhitā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436337 (0.054):
sanirodhāḥ samāpattīrgatvāgamya nava dvidhā // Abhis_5.24 // / ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21344084 (0.056):
ekadvitricatuḥpañcayogayuktaṃ rasāyanam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768585 (0.058):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍādyā viśvato mukhāḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27760376 (0.058):
ekadvitricatuḥpañca- $ ṣaḍdināni viparyayāt &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10760220 (0.058):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍdināni viparyayāt /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8817940 (0.059):
AbhT_28.130b/. ekadvitricatuḥpañcaṣaḍlataikatamaṃ mahat // 130
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7018426 (0.064):
ekadvitricaturnārī- Ang_1.48a / ekadvitricatuḥpañca- Ang_1.212c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978024 (0.064):
ekadvitricatuḥpañca Ang_1.212c
'smitāmātra iti. ete sattāmātrasyātmano mahataḥ ṣaḍaviśeṣapariṇāmāḥ. yat
tat paramaviśeṣebhyo liṅgamātraṃ mahattattvaṃ tasminn ete sattāmātre
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538558 (0.038):
yat..tat..paramaviśeṣa-bhyo..liṅgamātram..mahattattvam..tasminn..ete..sattāmātra7..mahaty..ātmany..avasthāya..vivṛddhikāṣṭhām..anubhavanti.
mahaty ātmany avasthāya vivṛddhikāṣṭhām anubhavanti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538560 (0.052):
yat..tat..paramaviśeṣa-bhyo..liṅgamātram..mahattattvam..tasminn..ete..sattāmātra7..mahaty..ātmany..avasthāya..vivṛddhikāṣṭhām..anubhavanti.
pratisaṃsṛjyamānāś ca tasminn eva sattāmātre mahaty ātmany avasthāya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538574 (0.025):
pratisaṃsṛjyamānāś..ca..tasminn..eva..sattāmātra7..mahaty..ātmany..avasthāya..yat..tan..nihsattāsattam..nihsadasat..+?..nirasad..avyaktam..aliṅgam..pradhānam..tat..pratiyanti...[prati-i]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538560 (0.050):
yat..tat..paramaviśeṣa-bhyo..liṅgamātram..mahattattvam..tasminn..ete..sattāmātra7..mahaty..ātmany..avasthāya..vivṛddhikāṣṭhām..anubhavanti.
yat tan niḥsattāsattaṃ niḥsadasan nirasad avyaktam aliṅgaṃ pradhānaṃ tat
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538576 (0.049):
pratisaṃsṛjyamānāś..ca..tasminn..eva..sattāmātra7..mahaty..ātmany..avasthāya..yat..tan..nihsattāsattam..nihsadasat..+?..nirasad..avyaktam..aliṅgam..pradhānam..tat..pratiyanti...[prati-i]
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11250898 (0.057):
sarvavikārasāmyaṃ sarvaśaktipralayaṃ nissattāsattaṃ / nissadasadavyaktalakṣaṇamavasthāntaramupasaṃprāptānāṃ
pratiyanti. eṣa teṣāṃ liṅgamātraḥ pariṇāmo niḥsattāsattaṃ cāliṅgapariṇāma
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538590 (0.012):
eṣa..teṣām..liṅgamātraḥ..pariṇāma1..nihsattāsattam..cāliṅgapariṇāma..iti.
aliṅgāvasthāyāṃ na puruṣārtho hetur nāliṅgāvasthāyām ādau
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538594 (0.011):
eṣa..teṣām..liṅgamātraḥ..pariṇāma1..nihsattāsattam..cāliṅgapariṇāma..iti. / YBh_2.19(86): / aliṅgāvasthāyām..na..puruṣārtha1..hetur..nāliṅgāvasthāyām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavatīti. na tasyāḥ puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276872 (0.0):
nāsau puruṣārthakṛteti nityākhyāyate. trayāṇāṃ tv avasthāviśeṣāṇām ādau / puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavati. sa cārtho hetur nimittaṃ kāraṇaṃ bhavatīty
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538609 (5.960):
YBh_2.19(86): na..tasyāḥ..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538602 (0.049):
aliṅgāvasthāyām..na..puruṣārtha1..hetur..nāliṅgāvasthāyām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538628 (0.049):
trayāṇām..tv..avasthāviśeṣāṇām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavati.
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21323973 (0.053):
karmasādhyatve mokṣasya nityapuruṣārthatā ca na syāt, yat kṛtakaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535917 (0.054):
kiṃtu,..liṅgasyānvayikāraṇam..puruṣa1..na..bhavati,..hetus..tu..bhavatīti.
nāsau puruṣārthakṛteti nityākhyāyate. trayāṇāṃ tv avasthāviśeṣāṇām ādau
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538609 (5.960):
YBh_2.19(86): na..tasyāḥ..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538628 (0.044):
YBh_2.19(86): nāsau..puruṣārthakṛtā..+..iti..nityākhyāyate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538602 (0.049):
aliṅgāvasthāyām..na..puruṣārtha1..hetur..nāliṅgāvasthāyām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21323973 (0.053):
karmasādhyatve mokṣasya nityapuruṣārthatā ca na syāt, yat kṛtakaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535917 (0.054):
kiṃtu,..liṅgasyānvayikāraṇam..puruṣa1..na..bhavati,..hetus..tu..bhavatīti.
puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavati. sa cārtho hetur nimittaṃ kāraṇaṃ bhavatīty
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538638 (0.0):
sa..cārtha1..hetur..nimittam..kāraṇam..bhavatīty..anityākhyāyate.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276851 (0.0):
aliṅgāvasthāyāṃ na puruṣārtho hetur nāliṅgāvasthāyām ādau / puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavatīti. na tasyāḥ puruṣārthatā kāraṇaṃ bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538609 (0.002):
YBh_2.19(86): na..tasyāḥ..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538602 (0.043):
aliṅgāvasthāyām..na..puruṣārtha1..hetur..nāliṅgāvasthāyām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538628 (0.043):
trayāṇām..tv..avasthāviśeṣāṇām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavati.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11913219 (0.043):
anutpādyatvād eva cāsya kāraṇahetur na bhavati. ata evocyate. kasmān mārgo
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19492164 (0.051):
taditi samādhirheturviharaṇamucyate nimittaṃ kāraṇaṃ heturiti paryāyāḥ,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5535917 (0.053):
kiṃtu,..liṅgasyānvayikāraṇam..puruṣa1..na..bhavati,..hetus..tu..bhavatīti.
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21323973 (0.055):
karmasādhyatve mokṣasya nityapuruṣārthatā ca na syāt, yat kṛtakaṃ
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10723732 (0.058):
dravyaṃ dravyasyānyasyānyaddhetuḥ kāraṇaṃ syānna tu tasyaiva tat / / nāpyadravyaṃ kasyacitkāraṇaṃ svatantraṃ dṛṣṭaṃ loke /
anityākhyāyate. guṇās tu sarvadharmānupātino na pratyastam ayante
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538649 (0.028):
guṇās..tu..sarvadharmānupātino..na..pratyastam..ayante..na..+..upajāyante...[anupāta,..anupātin]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538637 (0.048):
sa..cārtha1..hetur..nimittam..kāraṇam..bhavatīty..anityākhyāyate.
nopajāyante. vyaktibhir evātītānāgatavyayāgamavatībhir guṇānvayinībhir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538662 (0.0):
guṇās..tu..sarvadharmānupātino..na..pratyastam..ayante..na..+..upajāyante...[anupāta,..anupātin] / YBh_2.19(86): / vyaktibhir..evātītānāgatavyayāgamavatībhir..guṇānvayinībhir..upajananāpāyadharmakā..iva..pratyavabhāsante...[anvaya]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541756 (0.052):
tatra..dharmasya..dharmiṇi..vartamānasya..+..eva..+..adhvan-sv..atītānāgatavartamāna7P..bhāvānyathātvam..bhavati..na..tu..dravyānyathātvam.
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2400626 (0.054):
api tu kriyāvyaṅgyā tāṃ khalūrarīkṛtya / pravartamānānayamatītānāgatavartamānān pratipadyate nānyathā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247472 (0.058):
evam etat sugata, prajñāpāramitayā bhagavan satkṛtayā gurukṛtayā mānitayā / pūjitayā atītānāgatapratyutpannā buddhā bhagavantaḥ satkṛtā gurukṛtā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19383550 (0.058):
punaretadatītānāgatādi dravyato 'bhivāñcchatītyāhābhidhārmikāḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947246 (0.062):
atītānāgatapratyutpannās te nopalabhyante/ / 19716 tat kasya hetoḥ/ nātīte anāgatā upalabhyante/ nāpy anāgate atītāḥ/
upajananāpāyadharmakā iva pratyavabhāsante. yathā devadatto daridrāti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538662 (0.038):
vyaktibhir..evātītānāgatavyayāgamavatībhir..guṇānvayinībhir..upajananāpāyadharmakā..iva..pratyavabhāsante...[anvaya]
kasmāt yato 'sya mriyante gāva iti, gavām eva maraṇāt tasya daridrāṇaṃ na
svarūpahānād iti samaḥ samādhiḥ. / liṅgamātram aliṅgasya pratyāsannaṃ, tatra tat saṃsṛṣṭaṃ vivicyate
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538689 (0.0):
kasmāt...yato..+asya..ṃriyante..go1P..iti,..go6P..eva..maraṇāt..tasya..daridrāṇam..na..svarūpahānād..iti..samaḥ..samādhiḥ.
kramān ativṛttayaḥ. tathā ṣaḍ aviśeṣā liṅgamātre saṃsṛṣṭā vivicyante
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538698 (0.033):
tathā..ṣaḍ..aviśeṣā..liṅgamātra7..saṃsṛṣṭā..vivicyante..pariṇāmakramaniyamāt...[pari-nam]
pariṇāmakramaniyamāt. tathā teṣv aviśeṣeṣu bhūtendriyāṇi saṃsṛṣṭāni
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538708 (0.049):
tathā..teṣv..aviśeṣa7P..bhūtendriyāṇi..saṃsṛṣṭāni..vivicyante.......
vivicyante. tathā coktaṃ purastāt. na viśeṣebhyaḥ paraṃ tattvāntaram
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538720 (0.043):
na..viśeṣa-bhyaḥ..param..tattvāntaram..astīti..viśeṣāṇām..nāsti..tattvāntarapariṇāmaḥ.
astīti viśeṣāṇāṃ nāsti tattvāntarapariṇāmaḥ. teṣāṃ tu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538727 (0.033):
na..viśeṣa-bhyaḥ..param..tattvāntaram..astīti..viśeṣāṇām..nāsti..tattvāntarapariṇāmaḥ.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11738668 (0.037):
etaduktaṃ bhavati caturṇāmeva bhūtānāṃ samastaṃ jagatpariṇāmo na tvasti / tattvāntaraṃ yasya pariṇāmo rūpādayo 'nyadvā pariṇāmāntaramiti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25602541 (0.037):
etaduktaṃ bhavati caturṇāmeva bhūtānāṃ jagatpariṇāmo na tvasti / tattvāntaraṃ yasya pariṇāmo rūpādayo 'nyadvā pariṇāmāntaramiti /
dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmā vyākhyāyiṣyante. 2.19 / vyākhyātaṃ dṛśyam atha draṣṭuḥ svarūpāvadhāraṇārtham idam ārabhyate ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538740 (0.017):
na..viśeṣa-bhyaḥ..param..tattvāntaram..astīti..viśeṣāṇām..nāsti..tattvāntarapariṇāmaḥ. / YBh_2.19(87): teṣām..tu..dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmā..vyākhyāyiṣyante.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541543 (0.027):
etena..bhūteindriya7P..dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmā..vyākhyātāḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279535 (0.037):
bhūtendriyeṣu dharmapariṇāmo lakṣaṇapariṇāmo 'vasthāpariṇāmaś cokto
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620660 (0.037):
tathāhi dharmapariṇāmo lakṣaṇapariṇāmo 'vasthāpariṇāmaśceti tridhā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541560 (0.042):
etena..pūrva-uktena..cittapariṇāma3..dharmalakṣaṇāvasthārūpa3..bhūtaendriya7P..dharmapariṇāma1..lakṣaṇapariṇāma1..avasthāpariṇāmaś..ca..+..ukto..veditavyaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279653 (0.056):
lakṣaṇānām apy avasthābhiḥ pariṇāma iti. evaṃ / dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmaiḥ śūnyaṃ na kṣaṇam api guṇavṛttam avatiṣṭhate.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11722059 (0.059):
niravaśeṣaṃ savāsanaṃ satyarūpamuktvā yattatsatyasya satyamuktaṃ brahma / tatsvarūpāvadhāraṇārthamidamārabhyate /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25586427 (0.059):
brahma tatsvarūpāvadhāraṇārthamidamārabhyate /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2420245 (0.060):
pariharati neti / / trividho 'pyayaṃ dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmo nityāt dharmiṇo na bhidyate
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25509879 (0.061):
evaṃ kaṭakāderapi pratyutpannatvādilakṣaṇaḥ lakṣaṇapariṇāma utpattiḥ / / evamavasthāpariṇāmo navapurāṇatvādirutpattiḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2947110 (0.061):
tasyaiva svarūpāvadhāraṇārthaṃ brahmaṇa idamārabhyate-athānantaraṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27221858 (0.061):
tasyaiva svarūpāvadhāraṇārthaṃ brahmaṇa idamārabhyate athānantaraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541700 (0.064):
tatra..dharmiṇo..dharmaiḥ..pariṇāma1..dharmāṇām..tṛyadhvanām..lakṣaṇaiḥ..pariṇāma1..lakṣaṇānām..apy..avasthābhiḥ..pariṇāma..iti. / YBh_3.13(126): / evam..dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmaiḥ..śūnyam..na..kṣaṇam..api..guṇavṛttam..avatiṣṭhate.
draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho 'pi pratyayānupaśyaḥ || YS_2.20 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051281 (0.0):
viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi || YS_2.19 || / draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho 'pi pratyayānupaśyaḥ || YS_2.20 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538749 (0.042):
YS_2.20(87): draṣṭṛ1..dṛśimātraḥ..śuddha1..api..pratyayānupaśyaḥ..
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206248 (0.059):
draṣṭā dṛśi-mātraḥ śuddho '-pi pratyayānupaśyaḥ ||2.20||
dṛśimātra iti dṛkśaktir eva viśeṣaṇāparāmṛṣṭety arthaḥ. sa puruṣo bhuddheḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538756 (0.025):
YS_2.20(87): draṣṭṛ1..dṛśimātraḥ..śuddha1..api..pratyayānupaśyaḥ.. / YBh_2.20(87): / dṛśimātra..iti..dṛkśaktir..eva..viśeṣaṇāparāmṛṣṭā..+..ity..arthaḥ...
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051280 (0.059):
draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho 'pi pratyayānupaśyaḥ || YS_2.20 ||
pratisaṃvedī. sa buddher na sarūpo nātyantaṃ virūpa iti. na tāvat sarūpaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277061 (0.062):
tūpadraṣṭā puruṣa ity ato na sarūpaḥ. / astu tarhi virūpa iti. nātyantaṃ virūpaḥ kasmāt. śuddho 'py asau
kasmāt. jñātājñātaviṣayatvāt pariṇāminī hi buddhiḥ. tasyāś ca viṣayo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538777 (5.960):
YBh_2.20(87): na..tāvat..sarūpaḥ...kasmāt. / YBh_2.20(87-88): jñātājñātaviṣayatvāt..pariṇāminī..hi..buddhiḥ...
gavādir ghaṭādir vā jñātaś cājñātaś ceti pariṇāmitvaṃ darśayati.
sadājñātaviṣayatvaṃ tu puruṣasyāpariṇāmitvaṃ paridīpayati kasmāt. na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538800 (0.0):
tasyāś..ca..viṣaya1..go-ādir..ghaṭādir..vā..jñātaś..cājñātaś..ca..+..iti..pariṇāmitvam..darśayati. / YBh_2.20(88): / sadājñātaviṣayatvam..tu..puruṣasyāpariṇāmitvam..paridīpayati...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538815 (0.040):
na..hi..buddhiś..ca..nāma..puruṣaviṣayaś..ca..syād..agṛhītā..gṛhītā..ca..+..iti..siddham..puruṣasya..sadājñātaviṣayatvam...tataś..cāpariṇāmitvam..iti.
hi buddhiś ca nāma puruṣaviṣayaś ca syād agṛhītā gṛhītā ceti siddhaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538811 (0.050):
na..hi..buddhiś..ca..nāma..puruṣaviṣayaś..ca..syād..agṛhītā..gṛhītā..ca..+..iti..siddham..puruṣasya..sadājñātaviṣayatvam...tataś..cāpariṇāmitvam..iti.
puruṣasya sadājñātaviṣayatvaṃ tataś cāpariṇāmitvam iti. kiṃ ca parārthā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538815 (0.0):
na..hi..buddhiś..ca..nāma..puruṣaviṣayaś..ca..syād..agṛhītā..gṛhītā..ca..+..iti..siddham..puruṣasya..sadājñātaviṣayatvam...tataś..cāpariṇāmitvam..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538796 (0.003):
sadājñātaviṣayatvam..tu..puruṣasyāpariṇāmitvam..paridīpayati...kasmāt.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277008 (0.054):
gavādir ghaṭādir vā jñātaś cājñātaś ceti pariṇāmitvaṃ darśayati. / sadājñātaviṣayatvaṃ tu puruṣasyāpariṇāmitvaṃ paridīpayati kasmāt. na
buddhiḥ saṃhatyakāritvāt, svārthaḥ puruṣa iti. tathā
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12529112 (0.060):
niścayārthā bhaved buddhis tāṃ sarvārthānubhāvinīm /
sarvārthādhyavasāyakatvāt triguṇā buddhis triguṇatvād acetaneti. guṇānāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4957401 (0.045):
*{3/13: E2: 4,19; E4: 3,542; E6: 1,144}* / puruṣaś ca karmārthatvāt // MS_3,1.6 //
tūpadraṣṭā puruṣa ity ato na sarūpaḥ. / astu tarhi virūpa iti. nātyantaṃ virūpaḥ kasmāt. śuddho 'py asau
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276990 (0.062):
pratisaṃvedī. sa buddher na sarūpo nātyantaṃ virūpa iti. na tāvat sarūpaḥ
pratyayānupaśyo yataḥ. pratyayaṃ bauddham anupaśyati, tam anupaśyann
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538854 (0.051):
YBh_2.20(88-89): śudddha1..api..asau..pratyayānupaśya1..yataḥ. / YBh_2.20(89): / pratyayam..bauddham..anupaśyati,..tam..anupaśyann..atadātman1..api..tadātmaka..iva..pratyavabhāsate.
atadātmāpi tadātmaka iva pratyavabhāsate. tathā coktam --- apariṇāminī hi
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538864 (0.043):
pratyayam..bauddham..anupaśyati,..tam..anupaśyann..atadātman1..api..tadātmaka..iva..pratyavabhāsate. / YBh_2.20(89): / tathā..ca..+..uktam..--..apariṇāminī..hi..bhoktṛśaktir..apratisaṃkramā..ca..pariṇāminy..artha7..pratisaṃkrāntā..+..iva..tadvṛttim..anupatati,..tasyāś..ca..prāptacaitanya-upagraharūpāyā..buddhivṛtti6..anukāramātratā3..buddhivṛtti-aviśiṣṭā..hi..jñānavṛttir..ity..ākhyāyate.
bhoktṛśaktir apratisaṃkramā ca pariṇāminy arthe pratisaṃkrānteva tadvṛttim
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285062 (1.192):
citer apratisaṃkramāyās tadākārāpattau svabuddhisaṃvedanam || YS_4.22 / apariṇāminī hi bhoktṛśaktir apratisaṃkramā ca pariṇāminy arthe
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547224 (0.034):
apariṇāminī..hi..bhoktṛśaktir..apratisaṃkramā..ca..pariṇāmini+..artha7..pratisaṃkrāntā..+..iva..tadvṛttim..anupatati.
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510632 (0.050):
viśvasyāntarbahiś ca vamanāt saṃsāravāmācāratvāc ca vāmeśvarīśaktiḥ / tadutthāpitāni tu khecarīgocarīdikcarībhūcarīrūpāṇi catvāri devatācakrāṇi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019431 (0.056):
viśiṣṭe śaktirastu/ na tvinvite// anvayadhiyo 'nyalabhyatvādita
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538868 (0.060):
pratyayam..bauddham..anupaśyati,..tam..anupaśyann..atadātman1..api..tadātmaka..iva..pratyavabhāsate. / YBh_2.20(89): / tathā..ca..+..uktam..--..apariṇāminī..hi..bhoktṛśaktir..apratisaṃkramā..ca..pariṇāminy..artha7..pratisaṃkrāntā..+..iva..tadvṛttim..anupatati,..tasyāś..ca..prāptacaitanya-upagraharūpāyā..buddhivṛtti6..anukāramātratā3..buddhivṛtti-aviśiṣṭā..hi..jñānavṛttir..ity..ākhyāyate.
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150621 (0.062):
iti mūlasya 'etatpadajanyabodhaviṣayo 'yamarthaḥ' / ityākārakeśvarecchā śaktirityarthaḥ/ / na tu
anupatati, tasyāś ca prāptacaitanyopagraharūpāyā buddhivṛtter
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285070 (0.0):
pratisaṃkrānteva tadvṛttim anupatati. tasyāś ca / prāptacaitanyopagrahasvarūpāyā buddhivṛtter anukārimātratayā
anukāramātratayā buddhivṛttyaviśiṣṭā hi jñānavṛttir ity ākhyāyate. 2.20
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285077 (0.0):
prāptacaitanyopagrahasvarūpāyā buddhivṛtter anukārimātratayā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547243 (0.012):
tasyāś..ca..prāptacaitanya-upagrahasvarūpāyā..buddhivṛtti6..anukārimātratā3..buddhivṛtti-aviśiṣṭā..hi..jñānavṛttir..ākhyāyate.
tadartha eva dṛśyasyātmā || YS_2.21 || / dṛśirūpasya puruṣasya karmarūpatām āpannaṃ dṛśyam iti tadartha eva
dṛśyasyātmā bhavati. svarūpaṃ bhavatīty arthaḥ. svarūpaṃ tu pararūpeṇa
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18384743 (0.033):
yaduktaṃ bhedasya durgrāhyatvaṃ tannāstītyarthaḥ / / tatkathamityata āha svarūpamiti // / svarūpaṃ vastuno bhedo ... // MAnuv_2,2.223a //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_3u.htm.txt) 16615765 (0.044):
yat anirvācyaṃ svarūpaṃ bhavati | "tad" eva | na tu tatsadṛśam anyat |"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2235020 (0.044):
anirvācyaṃ svarūpaṃ bhavati | "tad" eva | na tu tatsadṛśam anyat |"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2235270 (0.047):
tadā tasya jñānam yatsvarūpaṃ bhavati tad eva paramātmasvarūpam iti | nanu"
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24777632 (0.048):
hī ti / ātmavittiḥ ātmadharmabhūtaṃ jñānam / svarūpam ātmasvarūpam / atra / ātmā vittisvarūpaṃ vā iti pāṭhaḥ syādvā / seddhum prakāśitum /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660726 (0.049):
abhāvābhāsāśca teṣāṃ bāhyatvaṃ nāma ātmā svarūpaṃ na bhavati , na hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20982926 (0.058):
raśmīnām ity ādi - sūryo yathā raśmīnāṃ svarūpaṃ na, kintu parama- / svarūpam eva bhavaty evaṃ jīvānāṃ bhagavān iti svarūpaikyaṃ nirastam |
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16550904 (0.063):
saṃvidyate yena rūpeṇa tatsvarūpamātmasvarūpasākṣatkāritvāt svasaṃvedanaṃ
pratilabdhātmakaṃ bhogāpavargārthatāyāṃ kṛtāyāṃ puruṣeṇa na dṛśyata iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538896 (0.018):
svarūpam..tu..pararūpa3..pratilabdhātmakam..bhogāpavargārthatāyām..kṛtāyām..puruṣa3..na..dṛśyata..iti...
svarūpahānād asya nāśaḥ prāpto na tu vinaśyati. 2.21
kṛtārthaṃ prati naṣṭam apy anaṣṭaṃ tadanyasādhāraṇatvāt || YS_2.22 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051294 (0.0):
tadartha eva dṛśyasyātmā || YS_2.21 || / kṛtārthaṃ prati naṣṭam apy anaṣṭaṃ tadanyasādhāraṇatvāt || YS_2.22 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206260 (0.0):
tadartha eva dṛśyasyātmā ||2.21|| / kṛtārthaṃ prati naṣṭam apy anaṣṭaṃ tad, anya-sādhāraṇatvāt ||2.22||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538921 (0.0):
YBh_2.21(90): svarūpahānād..asya..nāśaḥ..prāpta1..na..tu..vinaśyati. / YS_2.22(90): kṛtārtham..prati..naṣṭam..apy..anaṣṭam..tadanyasādhāraṇatvāt.
kṛtārtham ekaṃ puruṣaṃ prati dṛśyaṃ naṣṭam api nāśaṃ prāptam apy anaṣṭaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538930 (0.0):
YS_2.22(90): kṛtārtham..prati..naṣṭam..apy..anaṣṭam..tadanyasādhāraṇatvāt. / YBh_2.22(90): / kṛtārtham..ekam..puruṣam..prati..dṛśyam..naṣṭam..api..nāśam..prāptam..apy..anaṣṭam..tadanyapuruṣasādhāraṇatvāt.
tadanyapuruṣasādhāraṇatvāt. kuśalaṃ puruṣaṃ prati nāśaṃ prāptam apy
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538932 (0.0):
kṛtārtham..ekam..puruṣam..prati..dṛśyam..naṣṭam..api..nāśam..prāptam..apy..anaṣṭam..tadanyapuruṣasādhāraṇatvāt.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206260 (0.042):
kṛtārthaṃ prati naṣṭam apy anaṣṭaṃ tad, anya-sādhāraṇatvāt ||2.22|| / sva-svāmi-śaktyoḥ sva-rūpopalabdhi-hetuḥ saṃyogaḥ ||2.23||
akuśalān puruṣān prati na kṛtārtham iti teṣāṃ dṛśeḥ karmaviṣayatām āpannaṃ
labhata eva pararūpeṇātmarūpam iti. ataś ca dṛgdarśanaśaktyor nityatvād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538955 (0.034):
ataś..ca..dṛgdarśanaśakti6ḍu..nityatvād..anādiḥ..samyoga1..vyākhyāta..iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17770014 (0.052):
dṛg darśana śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736080 (0.052):
dṛg-darśana-śaktyor ekātmataivāsmitā | sukhanuśayī rāgaḥ | duḥkhānuśayī
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051182 (0.052):
dṛgdarśanaśaktyor ekātmatevāsmitā || YS_2.6 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206164 (0.052):
dṛg-darśana-śaktyor ekātmatevāsmitā ||2.6||
anādiḥ saṃyogo vyākhyāta iti. tathā coktam --- dharmiṇām anādisaṃyogād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538964 (0.051):
tathā..ca..+..uktam..--..dharmiṇām..anādisamyogād..dharmamātrāṇām..apy..anādiḥ..samyoga..iti.
dharmamātrāṇām apy anādiḥ saṃyoga iti. 2.22 / saṃyogasvarūpābhidhitsayedaṃ sūtraṃ pravavṛte ---
svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṃyogaḥ || YS_2.23 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051303 (0.0):
kṛtārthaṃ prati naṣṭam apy anaṣṭaṃ tadanyasādhāraṇatvāt || YS_2.22 || / svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṃyogaḥ || YS_2.23 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206267 (0.017):
sva-svāmi-śaktyoḥ sva-rūpopalabdhi-hetuḥ saṃyogaḥ ||2.23||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538987 (0.035):
YS_2.23(91): svasvāmiśakti6ḍu..svarūpa-upalabdhihetuḥ..samyogaḥ..
puruṣaḥ svāmī dṛśyena svena darśanārthaṃ saṃyuktaḥ. tasmāt saṃyogād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538991 (0.035):
YBh_2.23(91): puruṣaḥ..svāmī..dṛśya3..svena..darśanārtham..samyuktaḥ.
dṛśyasyopalabdhir yā sa bhogaḥ. yā tu draṣṭuḥ svarūpopalabdhiḥ so
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539000 (0.028):
YBh_2.23(91): tasmāt..samyogād..dṛśyasya..+..upalabdhir..yā..sa..bhogaḥ.
'pavargaḥ. darśanakāryāvasānaḥ saṃyoga iti darśanaṃ viyogasya kāraṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539017 (0.027):
darśanakāryāvasānaḥ..samyoga..iti..darśanam..viyogasya..kāraṇam..uktam.
uktam. darśanam adarśanasya pratidvandvīty adarśanaṃ saṃyoganimittam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539017 (0.044):
darśanakāryāvasānaḥ..samyoga..iti..darśanam..viyogasya..kāraṇam..uktam. / YBh_2.23(92): / darśanam..adharśanasya..pratidvandvī..[dvandra]..+..ity..adarśanam..samyoganimittam..uktam.
uktam. nātra darśanaṃ mokṣakāraṇam adarśanābhāvād eva bandhābhāvaḥ sa
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539037 (0.012):
nātra..darśanam..mokṣakāraṇam..adarśanābhāvād..eva..bandhābhāvaḥ..sa..mokṣa..iti.
mokṣa iti. darśanasya bhāve bandhakāraṇasyādarśanasya nāśa ity ato
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539044 (0.047):
YBh_2.23(92): / darśanasya..bhāva7..bandhakāraṇasyādarśanasya..nāśa..ity..ato..darśanam..jñānam..kaivalyakāraṇam..uktam.
darśanaṃ jñānaṃ kaivalyakāraṇam uktam. / kiṃcedam adarśanaṃ nāma, kiṃ guṇānām adhikāra āhosvid dṛśirūpasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539053 (0.044):
darśanasya..bhāva7..bandhakāraṇasyādarśanasya..nāśa..ity..ato..darśanam..jñānam..kaivalyakāraṇam..uktam. / YBh_2.23(92):
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539062 (0.054):
kiṃca..+..idam..adarśanam..nāma,..kim..guṇānām..adhikāra..āhosvid..dṛśirūpasya..svāmino..darśitaviṣayasya..pradhānacittasyānutpādaḥ.
svāmino darśitaviṣayasya pradhānacittasyānutpādaḥ. svasmin dṛśye vidyamāne
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539065 (0.025):
kiṃca..+..idam..adarśanam..nāma,..kim..guṇānām..adhikāra..āhosvid..dṛśirūpasya..svāmino..darśitaviṣayasya..pradhānacittasyānutpādaḥ.
yo darśanābhāvaḥ. / kim arthavattā guṇānām. athāvidyā svacittena saha niruddhā
svacittasyotpattibījam. kiṃ sthitisaṃskārakṣaye gatisaṃskārābhivyaktiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539095 (0.0):
athāvidyā..svacitta3..saha..niruddhā..svacittasya..+..utpattibījam.
yatredam uktaṃ pradhānaṃ sthityaiva vartamānaṃ vikārākaraṇād apradhānaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539103 (0.051):
YBh_2.23(92-93): kim..sthitisaṃskārakṣaya7..gatisaṃskārābhivyaktiḥ. / YBh_2.23(93): / yatra..+..idam..uktam..pradhānam..sthiti3..eva..vartamānam..vikārākaraṇād..apradhānam..syāt.
syāt. / tathā gatyaiva vartamānaṃ vikāranityatvād apradhānaṃ syāt. ubhayathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539111 (0.016):
tathā..gati3..eva..vartamānam..vikāranityatvād..apradhānam..syāt.
cāsya vṛttiḥ pradhānavyavahāraṃ labhate nānyathā. kāraṇāntareṣv api
kalpiteṣv eva samānaś carcaḥ. darśanaśaktir evādarśanam ity eke,
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539134 (0.0):
YBh_2.23(93): / darśanaśaktir..evādarśanam..ity..eke,..pradhānasyātmakhyāpanārthā..pravṛttih"..iti..śruti5..."
pradhānasyātmakhyāpanārthā pravṛttiḥ iti śruteḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539137 (0.0):
darśanaśaktir..evādarśanam..ity..eke,..pradhānasyātmakhyāpanārthā..pravṛttih"..iti..śruti5..."
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265340 (0.055):
anyathā hi svavibhūtikhyāpanārthā pradhānapravṛttiḥ syāt / / tathācānirmokṣaḥ prasajyeteti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21948758 (0.055):
svamāhātmyakhyāpanārthā pradhānasya pravṛttirityuddeśyavighātaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265632 (0.055):
svamāhātmyakhyāpanārthā pradhānasya pravṛttirityuddeśyavighātaḥ
sarvabodhyabodhasamarthaḥ prākpravṛtteḥ puruṣo na paśyati
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539146 (0.023):
sarvabodhyabodhasamarthaḥ..prākpravṛtti6..puruṣa1..na..paśyati..sarvakāryakaraṇasamartham..dṛśyam..tadā..na..dṛśyata..iti.
sarvakāryakaraṇasamarthaṃ dṛśyaṃ tadā na dṛśyata iti. ubhayasyāpy
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539155 (0.0):
sarvabodhyabodhasamarthaḥ..prākpravṛtti6..puruṣa1..na..paśyati..sarvakāryakaraṇasamartham..dṛśyam..tadā..na..dṛśyata..iti.
adarśanaṃ dharma ity eke. tatredaṃ dṛśyasya svātmabhūtam api
puruṣapratyayāpekṣaṃ darśanaṃ dṛśyadharmatvena bhavati. tathā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539173 (0.0):
tatra..+..idam..dṛśyasya..svātmabhūtam..api..puruṣapratyayāpekṣam..darśanam..dṛśyadharmatva3..bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539184 (0.027):
tathā..puruṣasyānātmabhūtam..api..dṛśyapratyayāpekṣam..puruṣadharmatva3..ivādarśanam..avabhāsate...[$]
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449504 (0.050):
darśanameva hi kevalamasti na dṛśyam / dṛśyamantareṇa darśanamapi na syāt, / dṛśyāpekṣatvāttasya / ato na kenacit kiṃcit dṛśyeta, iti āndhyamaśeṣasya
puruṣasyānātmabhūtam api dṛśyapratyayāpekṣaṃ puruṣadharmatvenevādarśanam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539185 (0.0):
tatra..+..idam..dṛśyasya..svātmabhūtam..api..puruṣapratyayāpekṣam..darśanam..dṛśyadharmatva3..bhavati. / YBh_2.23(94): / tathā..puruṣasyānātmabhūtam..api..dṛśyapratyayāpekṣam..puruṣadharmatva3..ivādarśanam..avabhāsate...[$]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539171 (0.027):
tatra..+..idam..dṛśyasya..svātmabhūtam..api..puruṣapratyayāpekṣam..darśanam..dṛśyadharmatva3..bhavati.
avabhāsate. darśanaṃ jñānam evādarśanam iti kecid abhidadhati. ity ete
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539190 (0.039):
tathā..puruṣasyānātmabhūtam..api..dṛśyapratyayāpekṣam..puruṣadharmatva3..ivādarśanam..avabhāsate...[$] / YBh_2.23(94): / darśanam..jñānam..evādarśanam..iti..kecid..abhidadhati...[abhi-dhā]
śāstragatā vikalpāḥ. tatra vikalpabahutvam etat sarvapuruṣāṇāṃ guṇānāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539205 (0.0):
tatra..vikalpabahutvam..etat..sarvapuruṣāṇām..guṇānām..samyoga7..sādhāraṇaviṣayam.
saṃyoge sādhāraṇaviṣayam. 2.23 / yas tu pratyakcetanasya svabuddhisaṃyogaḥ ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539214 (0.029):
YBh_2.24(94): yas..tu..pratyakcetanasya..svabuddhisamyogaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539206 (0.038):
tatra..vikalpabahutvam..etat..sarvapuruṣāṇām..guṇānām..samyoga7..sādhāraṇaviṣayam.
tasya hetur avidyā || YS_2.24 || / viparyayajñānavāsanety arthaḥ. viparyayajñānavāsanāvāsitā ca na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539231 (0.0):
YBh_2.24(94): yas..tu..pratyakcetanasya..svabuddhisamyogaḥ.. / YS_2.24(94): tasya..hetur..avidyā..
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051307 (0.057):
svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṃyogaḥ || YS_2.23 || / tasya hetur avidyā || YS_2.24 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460411 (0.063):
viparyayajñānam; viparyayajñānahetur ityarthaḥ / tat tamaḥ
kāryaniṣṭhāṃ puruṣakhyātiṃ buddhiḥ prāpnoti sādhikārā punar āvartate. sā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539234 (0.0):
viparyayajñānavāsanāvāsitā..ca..na..kāryaniṣṭhām..puruṣakhyātim..buddhiḥ..prāpnoti..sādhikārā..punar..āvartate...[ava-so,..ā-vṛt]
tu puruṣakhyātiparyavasānāṃ kāryaniṣṭhāṃ prāpnoti, caritādhikārā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539253 (0.0):
sā..tu..puruṣakhyātiparyavasānām..kāryaniṣṭhām..prāpnoti,..caritādhikārā..nivṛttādarśanā..bandhakāraṇābhāvān..na..punar..āvartate...[ā-vṛt]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539234 (0.064):
viparyayajñānavāsanāvāsitā..ca..na..kāryaniṣṭhām..puruṣakhyātim..buddhiḥ..prāpnoti..sādhikārā..punar..āvartate...[ava-so,..ā-vṛt]
nivṛttādarśanā bandhakāraṇābhāvān na punar āvartate.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539259 (0.025):
sā..tu..puruṣakhyātiparyavasānām..kāryaniṣṭhām..prāpnoti,..caritādhikārā..nivṛttādarśanā..bandhakāraṇābhāvān..na..punar..āvartate...[ā-vṛt]
atra kaścit paṇḍakopākhyānenodghāṭayati --- mugdhayā
bhāryayābhidhīyate --- paṇḍakāryaputra, apatyavatī me bhaginī kimarthaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539277 (0.0):
atra..kaścit..paṇḍaka-upākhyāna3..udghātayati..--..mugdhā3..bhāryā3..abhidhīyate..--..paṇḍakāryaputra,..apatyavatī..me..bhaginī..kimartham..nāma..nāham..iti,..sa..tām..āha..--..mṛtas..te..+aham..apatyam..utpādayiṣyāmīti.
nāma nāham iti, sa tām āha --- mṛtas te 'ham apatyam utpādayiṣyāmīti.
tathedaṃ vidyamānaṃ jñānaṃ cittanivṛttiṃ na karoti, vinaṣṭaṃ kariṣyatīti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539289 (0.029):
tathā..+..idam..vidyamānam..jñānam..cittanivṛttim..na..karoti,..vinaṣṭam..kariṣyatīti..kā..pratyāśā.
kā pratyāśā. tatrācāryadeśīyo vakti --- nanu buddhinivṛttir eva mokṣo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539300 (0.015):
tathā..+..idam..vidyamānam..jñānam..cittanivṛttim..na..karoti,..vinaṣṭam..kariṣyatīti..kā..pratyāśā. / YBh_2(24(95): / tatrācāryadeśīya1..vakti..--..nanu..buddhinivṛttir..eva..mokṣa1..adarśanakāraṇābhāvād..buddhinivṛttiḥ.
'darśanakāraṇābhāvād buddhinivṛttiḥ. tac cādarśanaṃ bandhakāraṇaṃ darśanān
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539300 (0.036):
tatrācāryadeśīya1..vakti..--..nanu..buddhinivṛttir..eva..mokṣa1..adarśanakāraṇābhāvād..buddhinivṛttiḥ.
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24318343 (0.058):
sāmānyaśāstreṇa bhramāsaṃbhavānna viśeṣadarśanāt tannivṛttiḥ / viśeṣādarśanābhāvena bhramakāraṇābhāvāt /
nivartate. tatra cittanivṛttir eva mokṣaḥ, kimartham asthāna evāsya
mativibhramaḥ. 2.24 / heyaṃ duḥkhaṃ heyakāraṇaṃ ca saṃyogākhyaṃ sanimittam uktam ataḥ paraṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539333 (0.030):
heyam..duhkham..heyakāranam..ca..samyogākhyam..sanimittam..uktam...ataḥ..param..hānam..vaktavyam..
hānaṃ vaktavyam --- / tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam || YS_2.25 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051314 (0.0):
tasya hetur avidyā || YS_2.24 || / tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam || YS_2.25 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539336 (0.029):
heyam..duhkham..heyakāranam..ca..samyogākhyam..sanimittam..uktam...ataḥ..param..hānam..vaktavyam..
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206276 (0.055):
tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ. tad dṛśeḥ kaivalyam ||2.25||
tasyādarśanasyābhāvād buddhipuruṣasaṃyogābhāva ātyantiko bandhanoparama
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539350 (0.014):
YS_2.25(96): tadabhāvāt..samyogābhāva1..hānam..taddṛśi6..kaivalyam.. / YBh_2.25(96): / tasyādarśanasyābhāvād..buddhipuruṣasamyogābhāva..ātyantika1..bandhana-uparama..ity..arthaḥ.
ity arthaḥ. etad dhānam. taddṛśeḥ kaivalyaṃ puruṣasyāmiśrībhāvaḥ punar
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539365 (0.060):
taddṛśi6..kaivalyam..puruṣasyāmiśrībhāvaḥ..punar..asamyoga1..guṇair..ity..arthaḥ.
asaṃyogo guṇair ity arthaḥ. duḥkhakāraṇanivṛttau duḥkhoparamo hānam, tadā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539377 (0.031):
duhkhakāraṇanivṛtti7..duhkha-uparamo..hānam,..tadā..svarūpapratiṣṭhaḥ..puruṣa..ity..uktam.
svarūpapratiṣṭhaḥ puruṣa ity uktam. 2.25 / atha hānasya kaḥ prāptyupāya iti ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539378 (0.022):
duhkhakāraṇanivṛtti7..duhkha-uparamo..hānam,..tadā..svarūpapratiṣṭhaḥ..puruṣa..ity..uktam.
vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ || YS_2.26 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051320 (0.0):
tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam || YS_2.25 || / vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ || YS_2.26 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206282 (0.035):
tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ. tad dṛśeḥ kaivalyam ||2.25|| / viveka-khyātir aviplavā hānopāyaḥ ||2.26||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277728 (0.035):
siddhā bhavati vivekakhyātir hānopāya iti, na ca siddhir antareṇa sādhanam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539393 (0.044):
YBh_2.26(96): atha..hānasya..kaḥ..prāpti-upāya..iti.. / YS_2.26(96): vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539430 (0.048):
YBh_2.26(97): sā..vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ.
sattvapuruṣānyatāpratyayo vivekakhyātiḥ. sā tv anivṛttamithyājñānā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539397 (0.015):
YS_2.26(96): vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ.. / YBh_2.26(97): sattvapuruṣānyatāpratyaya1..vivekakhyātiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547539 (0.057):
pratyayavivekanimnasya..sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś..cittasya..tat-chidra7P..pratyayāntarāṇi+..asmīti..vā..māma..+..iti..vā..jānāmīti..vā..na..jānāmīti..vā...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285405 (0.057):
pratyayavivekanimnasya sattvapuruṣānyatākhyātimātrapravāhiṇaś
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051873 (0.063):
tato manojavitvaṃ vikaraṇabhāvaḥ pradhānajayaś ca || YS_3.48 || / sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ sarvajñātṛtvaṃ ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545089 (0.063):
YS_3.49(167): / sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya..sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam..sarvajñātṛtvam..ca.
plavate. yadā mithyājñānaṃ dagdhabījabhāvaṃ vandhyaprasavaṃ saṃpadyate
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539417 (0.046):
yadā..mithyājñānam..dagdhabījabhāvam..bandhyaprasavam..sampadyate..tadā..vidhūtakleśarajasaḥ..sattvasya..para7..vaiśāradya7..parasyām..vaśīkārasaṃjñāyām..vartamānasya..vivekapratyayapravāha1..nirmala1..bhavati.
tadā vidhūtakleśarajasaḥ sattvasya pare vaiśāradye parasyāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22282776 (1.192):
nirdhūtarajastamomalasya buddhisattvasya pare vaiśāradye parasyāṃ / vaśīkārasaṃjñāyāṃ vartamānasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539423 (0.021):
yadā..mithyājñānam..dagdhabījabhāvam..bandhyaprasavam..sampadyate..tadā..vidhūtakleśarajasaḥ..sattvasya..para7..vaiśāradya7..parasyām..vaśīkārasaṃjñāyām..vartamānasya..vivekapratyayapravāha1..nirmala1..bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545109 (0.064):
nirdhūtarajastamas-malasya..buddhisattvasya..pare..vaiśāradha7..parasyām..vaśīkārasaṃjñāyām..vartamānasya..sattvapuruṣānyatākhyātimātrarūpapratiṣṭhasya..sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam...
vaśīkārasaṃjñāyāṃ vartamānasya vivekapratyayapravāho nirmalo bhavati. sā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22282776 (0.0):
nirdhūtarajastamomalasya buddhisattvasya pare vaiśāradye parasyāṃ / vaśīkārasaṃjñāyāṃ vartamānasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5545111 (0.056):
nirdhūtarajastamas-malasya..buddhisattvasya..pare..vaiśāradha7..parasyām..vaśīkārasaṃjñāyām..vartamānasya..sattvapuruṣānyatākhyātimātrarūpapratiṣṭhasya..sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvam...
vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ. tato mithyājñānasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539390 (0.029):
YBh_2.26(96): atha..hānasya..kaḥ..prāpti-upāya..iti.. / YS_2.26(96): vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539431 (0.029):
YBh_2.26(97): sā..vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277728 (0.032):
siddhā bhavati vivekakhyātir hānopāya iti, na ca siddhir antareṇa sādhanam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539576 (0.061):
siddhā..bhavati..vivekakhyātir..hāna-upāya..iti,..na..ca..siddhir..antara3..sādhanam..ity..etad..ārabhyate..
dagdhabījabhāvopagamaḥ punaś cāprasava ity eṣa mokṣasya mārgo hānasyopāya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16777740 (0.049):
eṣa mārgo hi mokṣasya BrP_238.57c / eṣa mokṣayitavyaiti BrP_245.26a
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539440 (0.059):
tato..mithyājñānasya..dagdhabījabhāva-upagamaḥ..punaś..cāprasava..ity..eṣa..mokṣasya..mārga1..hānasya..+..upāya..iti.
tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā || YS_2.27 || / tasyeti pratyuditakhyāteḥ pratyāmnāyaḥ. saptadheti
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539457 (0.0):
tato..mithyājñānasya..dagdhabījabhāva-upagamaḥ..punaś..cāprasava..ity..eṣa..mokṣasya..mārga1..hānasya..+..upāya..iti. / YS_2.27(97): tasya..saptadhā..prāntabhūmiḥ..prajñā.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051325 (0.024):
vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ || YS_2.26 || / tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā || YS_2.27 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206286 (0.049):
viveka-khyātir aviplavā hānopāyaḥ ||2.26|| / tasya saptadhā prānta-bhūmiḥ prajñā ||2.27||
aśuddhyāvaraṇamalāpagamāc cittasya pratyayāntarānutpāde sati
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539463 (0.054):
YBh_2.27(97): tasya..+..iti..pratyuditakhyāti6..pratyāmnāyaḥ. / YBh_2.27(97): / saptadhā..+..iti..aśuddhi-āvaraṇamalāpagamāc..cittasya..pratyayāntarānutpāda7..sati..saptaprakārā..+..eva..prajñā..vivekino..bhavati.
saptaprakāraiva prajñā vivekino bhavati. / tadyathā --- parijñātaṃ heyaṃ nāsya punaḥ parijñeyam asti. kṣīṇā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539471 (0.033):
saptadhā..+..iti..aśuddhi-āvaraṇamalāpagamāc..cittasya..pratyayāntarānutpāda7..sati..saptaprakārā..+..eva..prajñā..vivekino..bhavati.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539482 (0.043):
tadyathā..--..parijñātam..heyam..nāsya..punaḥ..parijñeyam..asti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960297 (0.049):
jñeyaṃ nājñeyaṃ na parijñeyaṃ na parijñātavyaṃ na / 23513 prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na bhāvayitavyam/ evam eva {{subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960313 (0.049):
tad mahāyānaṃ na jñeyaṃ nājñeyaṃ na parijñeyaṃ na parijñātavyaṃ na / prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na bhāvayitavyam/}} {tenocyate ākāśasamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781820 (0.049):
tad yānam iti tad yathāpi nāma subhūte ākāśaṃ na jñeyaṃ nājñeyaṃ na / parijñeyaṃ na parijñātavyaṃ na prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781835 (0.049):
bhāvayitavyam evam eva subhūte tad mahāyānaṃ na jñeyaṃ nājñeyaṃ na / parijñeyaṃ na parijñātavyaṃ na prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118745 (0.049):
tadyathāpi nāma subhūte ākāśaṃ na jñeyaṃ nājñeyaṃ na parijñeyaṃ na / parijñātavyaṃ na prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na bhāvayitavyaṃ, evam eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118761 (0.049):
subhūte tan mahāyānaṃ na jñeyaṃ nājñeyaṃ na parijñeyaṃ na parijñātavyaṃ na / prahātavyaṃ na sākṣātkartavyaṃ na bhāvayitavyaṃ tenocyate ākāśasamaṃ tad
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059573 (0.062):
parijñeyaṃ praheyaṃ sākṣātkartavyaṃ bhāvayitavyamiti / / parijñātaṃ prahīṇaṃ sākṣātkṛtaṃ bhāvitamiti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12016145 (0.062):
āryasatyeṣu pratyavekṣaṇamātraṃ tābhyāṃ bhavatīti duḥkhaṃ mayā parijñātaṃ / na punaḥ parijñeyam ityādi. tasmān na te dṛṣṭisvabhāve.
heyahetavo na punar eteṣāṃ kṣetavyam asti. sākṣātkṛtaṃ nirodhasamādhinā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539490 (0.054):
YBh_2.27(97): kṣīṇā..heyahetu1P..na..punar..eteṣām..kṣetavyam..asti. / YBh_2.27(97-98): sākṣātkṛtam..nirodhasamādhinā..hānam.
hānam. bhāvito vivekakhyātirūpo hānopāya iti. eṣā catuṣṭayī kāryā vimuktiḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539505 (0.047):
YBh_2.27(98): bhāvita1..vivekakhyātirūpa1..hāna-upāya..iti. / YBh_2.27(98): eṣā..catuṣṭayī..kāryā..vimuktiḥ..prajñāyāḥ.
prajñāyāḥ. cittavimuktis tu trayī caritādhikārā buddhiḥ. guṇā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539513 (0.016):
YBh_2.27(98): bhāvita1..vivekakhyātirūpa1..hāna-upāya..iti. / YBh_2.27(98): eṣā..catuṣṭayī..kāryā..vimuktiḥ..prajñāyāḥ.
giriśikharataṭacyutā iva grāvāṇo niravasthānāḥ svakāraṇe pralayābhimukhāḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539525 (0.022):
guṇā..giriśikharataṭacyutā..iva..grāvan1P..niravasthānāḥ..svakāraṇa7..pralayābhimukhāḥ..saha..tenāstam..gacchanti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539516 (0.062):
YBh_2.27(98): cittavimuktis..tu..trayī..caritādhikārā..buddhiḥ. / YBh_2.27(98): / guṇā..giriśikharataṭacyutā..iva..grāvan1P..niravasthānāḥ..svakāraṇa7..pralayābhimukhāḥ..saha..tenāstam..gacchanti.
saha tenāstaṃ gacchanti. na caiṣāṃ pravilīnānāṃ punar asty utpādaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539535 (0.0):
guṇā..giriśikharataṭacyutā..iva..grāvan1P..niravasthānāḥ..svakāraṇa7..pralayābhimukhāḥ..saha..tenāstam..gacchanti. / YBh_2.27(98): / na..caiṣām..pravilīnānām..punar..asty..utpādaḥ..prayojanābhāvād..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539527 (0.020):
guṇā..giriśikharataṭacyutā..iva..grāvan1P..niravasthānāḥ..svakāraṇa7..pralayābhimukhāḥ..saha..tenāstam..gacchanti.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25840655 (0.053):
kāryakāraṇayoryaugapadyābhāvāt, utpādasya ca labdhajanmanaḥ / punarutpādavaiyarthyāt | abhāvādapi bhāvo na jāyate | kiṃ kāraṇam? abhāvo
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11266099 (0.055):
sukhahetutvādutpādayet nādharmaṃ, prayojanābhāvāt / atha matam svābhāvikī
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403005 (0.060):
yadi tāvad utpanne jñāne prayojanābhāvāt / karmatyāge16 hetur vidyate
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26163079 (0.061):
00112 pakṣo dharmī / avayave samudāya upacārāt / prayojana abhāvād / anupacāra / 00113 iti cet / na / sarva dharmi dharma pratiṣedha arthatvāt /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810438 (0.063):
na lakṣaṇapravṛttiparupadyate prayojanābhāvāt | tatraivaṃ syāt / salakṣaṇālakṣaṇābhyāmanyatra pravartiṣyata iti | ucyate
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908256 (0.064):
paramārthato 'karmaiva | tasya niṣkriyātma darśana sampannatvāt | / tenaivambhūtena sva prayojanābhāvāt sa sādhanaṃ karma parityaktavyam eveti
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7157452 (0.064):
kvacit paraṃ pravartayeyuḥ pravṛttyaḍkitatvāt prayojanasadbhāvasya / / na cet paraṃ pravartayeyuḥ kathaṃ paraprayojanavattyaḥ
prayojanābhāvād iti. etasyām avasthāyāṃ guṇasaṃbandhātītaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539536 (0.055):
na..caiṣām..pravilīnānām..punar..asty..utpādaḥ..prayojanābhāvād..iti. / YBh_2.27(98):
svarūpamātrajyotir amalaḥ kevalī puruṣa iti. etāṃ saptavidhāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22283564 (0.0):
tatpuruṣasya kaivalyaṃ, tadā puruṣaḥ svarūpamātrajyotir amalaḥ kevalī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539548 (0.039):
etasyām..avasthāyām..guṇasambandhātītaḥ..svarūpamātrajyotir..amalaḥ..kevalī..puruṣa..iti.
prāntabhūmiprajñām anupaśyan puruṣaḥ kuśala ity ākhyāyate. pratiprasave
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539559 (0.055):
etām..saptadhām..prāntabhūmiprajñānam..anupaśyan..puruṣaḥ..kuśala..ity..ākhyāyate.
'pi cittasya muktaḥ kuśala ity eva bhavati guṇātītatvād iti. 2.27
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539571 (0.037):
pratiprasava7..api..cittasya..muktaḥ..kuśala..ity..eva..bhavati..guṇātītatvād..iti.
siddhā bhavati vivekakhyātir hānopāya iti, na ca siddhir antareṇa sādhanam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539580 (0.023):
YBh_2.28(98): / siddhā..bhavati..vivekakhyātir..hāna-upāya..iti,..na..ca..siddhir..antara3..sādhanam..ity..etad..ārabhyate..
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277602 (0.032):
vaśīkārasaṃjñāyāṃ vartamānasya vivekapratyayapravāho nirmalo bhavati. sā / vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ. tato mithyājñānasya
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277560 (0.035):
atha hānasya kaḥ prāptyupāya iti --- / vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ || YS_2.26 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539390 (0.051):
YS_2.26(96): vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ..
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539430 (0.051):
YBh_2.26(97): sā..vivekakhyātir..aviplavā..hāna-upāyaḥ.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206282 (0.053):
tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ. tad dṛśeḥ kaivalyam ||2.25|| / viveka-khyātir aviplavā hānopāyaḥ ||2.26||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051319 (0.060):
tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam || YS_2.25 || / vivekakhyātir aviplavā hānopāyaḥ || YS_2.26 ||
ity etad ārabhyate --- / yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || YS_2.28
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051335 (0.0):
tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā || YS_2.27 || / yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || YS_2.28 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206292 (1.192):
tasya saptadhā prānta-bhūmiḥ prajñā ||2.27|| / yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhi-kṣaye jñāna-dīptir, āviveka-khyāteḥ ||2.28||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539589 (0.027):
siddhā..bhavati..vivekakhyātir..hāna-upāya..iti,..na..ca..siddhir..antara3..sādhanam..ity..etad..ārabhyate.. / YS_2.28(98): / yogāṅgānuṣṭhānād..aśuddhikṣaya7..jñānadīptir..ā..vivekakhyāti6..
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22910672 (0.063):
yasmāt karma yogānuṣṭhānād aśuddhi kṣaya hetuka jñāna saṃchinna saṃśayo na
yogāṅgāny aṣṭāv abhidhāyiṣyamāṇāni. teṣām anuṣṭhānāt pañcaparvaṇo
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539602 (0.050):
YBh_2.28(99): yogāṅgāny..aṣṭāv..abhidhāyiṣyamāṇāni. / YBh_2.28(99): / teṣām..anuṣṭhānāt..pañcaparvaṇo..viparyayasyāśuddhirūpasya..kṣaya1..nāśaḥ.
viparyayasyāśuddhirūpasya kṣayo nāśaḥ. tatkṣaye samyagjñānasyābhivyaktiḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539604 (0.0):
YBh_2.28(99): / teṣām..anuṣṭhānāt..pañcaparvaṇo..viparyayasyāśuddhirūpasya..kṣaya1..nāśaḥ.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539612 (0.058):
YBh_2.28(99): tatkṣaya7..samyagjñānasyābhivyaktiḥ. / YBh_2.28(99): / yathā..yathā..ca..sādhanāny..anuṣṭhīyante..tathā..tathā..tanutvam..aśuddhir..āṣadyate...[anu-sthā,..ā-sad]
yathā yathā ca sādhanāny anuṣṭhīyante tathā tathā tanutvam aśuddhir / āpadyate. yathā yathā ca kṣīyate tathā tathā kṣayakramānurodhinī
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539615 (0.034):
YBh_2.28(99): tatkṣaya7..samyagjñānasyābhivyaktiḥ. / YBh_2.28(99): / yathā..yathā..ca..sādhanāny..anuṣṭhīyante..tathā..tathā..tanutvam..aśuddhir..āṣadyate...[anu-sthā,..ā-sad]
jñānasyāpi dīptir vivardhate. sā khalv eṣā vivṛddhiḥ prakarṣam anubhavatyā
vivekakhyāteḥ, ā guṇapuruṣasvarūpavijñānād ity arthaḥ. yogāṅgānuṣṭhānam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539642 (0.031):
sā..khalv..eṣā..vivṛddhiḥ..prakarṣam..anubhavatyā..vivekakhyāti6,..ā..guṇapuruṣasvarūpavijñānād..ity..arthaḥ.
aśuddher viyogakāraṇam. yathā paraśuś chedyasya. vivekakhyātes tu
prāptikāraṇaṃ yathā dharmaḥ sukhasya nānyathā kāraṇam. kati caitāni
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539662 (0.0):
vivekakhyāti6..tu..prāptikāraṇam..yathā..dharmaḥ..sukhasya..nānyathā..kāraṇam.
kāraṇāni śāstre bhavanti. navaivety āha. tadyathā --- / utpattisthityabhivyaktivikārapratyayāptayaḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639580 (0.0):
yogabhāṣye vyāsadhṛtavākyānnavadhā kāryatā | / utpattisthityabhivyaktivikārapratyayāptayaḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539684 (0.049):
YBh_2.28(101): / utpattisthiti-abhivyaktivikārapratyayāpti1P../..viyogānyatvadhṛti1P..kāraṇam..navadhā..smṛtam"..iti...[sthiti
viyogānyatvadhṛtayaḥ kāraṇaṃ navadhā smṛtam // iti.
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639584 (0.0):
utpattisthityabhivyaktivikārapratyayāptayaḥ / / viyogānyatvadhṛtayaḥ kāraṇaṃ navadhā smṛtam // iti /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539688 (0.051):
utpattisthiti-abhivyaktivikārapratyayāpti1P../..viyogānyatvadhṛti1P..kāraṇam..navadhā..smṛtam"..iti...[sthiti
tatrotpattikāraṇaṃ mano bhavati vijñānasya, sthitikāraṇaṃ manasaḥ
madhyantavibhagatika.html 19079423 (0.037):
cakṣurādayo vijñānasyotpattikāraṇam eva sthityādikāraṇaṃ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539703 (0.041):
tatra..+..utpattikāraṇam..manas+..bhavati..vijñānasya,..sthitikāraṇam..manasaḥ..puruṣārthatā,..śarīrasya..+..ivāhāra..iti.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396557 (0.060):
hetusvabhāvataḥ // kathaṃ prabhedataḥ / utpattikāraṇaṃ tadyathā cakṣuḥ / sāmagrī vijñānasya // sthitikāraṇaṃ tadyathā āhāro bhūtānāṃ sattvānāṃ
puruṣārthatā, śarīrasyevāhāra iti. abhivyaktikāraṇaṃ yathā rūpasyālokas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539714 (0.0):
tatra..+..utpattikāraṇam..manas+..bhavati..vijñānasya,..sthitikāraṇam..manasaḥ..puruṣārthatā,..śarīrasya..+..ivāhāra..iti.
tathā rūpajñānam, vikārakāraṇaṃ manaso viṣayāntaram. yathāgniḥ pākyasya.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539717 (0.0):
abhivyaktikāraṇam..yathā..rūpasyālokas..tathā..rūpajñānam,..vikārakāraṇam..manaso..viṣayāntaram.
pratyayakāraṇaṃ dhūmajñānam agnijñānasya. prāptikāraṇaṃ yogāṅgānuṣṭhānaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539735 (0.0):
YBh_2.28(100): yathāgniḥ..pākyasya. / YBh_2.28(100): pratyayakāraṇam..dhūmajñānam..agnijñānasya.
vivekakhyāteḥ. / viyogakāraṇaṃ tad evāśuddheḥ. anyatvakāraṇaṃ yathā suvarṇasya
suvarṇakāraḥ. evam ekasya strīpratyayasyāvidyā mūḍhatve dveṣo duḥkhatve
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539753 (0.043):
YBh_2.28(100): anyatvakāraṇam..yathā..suvarṇasya..suvarṇakāraḥ. / YBh_2.28.100-101): / evam..ekasya..strīpratyayasyāvidyā..mūḍhatva7..dveṣa1..duhkhatva7..rāgaḥ..sukhatva7..tattvajñānam..mādhyasthya7.....
rāgaḥ sukhatve tattvajñānaṃ mādhyasthye. dhṛtikāraṇaṃ śarīram indriyāṇām.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539762 (0.043):
evam..ekasya..strīpratyayasyāvidyā..mūḍhatva7..dveṣa1..duhkhatva7..rāgaḥ..sukhatva7..tattvajñānam..mādhyasthya7.....
tāni ca tasya. mahābhūtāni śarīrāṇām, tāni ca parasparaṃ sarveṣāṃ / tairyagyaunamānuṣadaivatāni ca parasparārthatvād ity evaṃ nava kāraṇāni.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539784 (0.040):
mahābhūtāni..śarīrāṇām,..tāni..ca..parasparam..sarveṣām..tairyagyaunamānuṣadaivatāni..ca..parasparārthatvād..ity..evam..nava..kāraṇāni.
tāni ca yathāsaṃbhavaṃ padārthāntareṣv api yojyāni. yogāṅgānuṣṭhānaṃ tu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539797 (0.048):
YBh_2.28(101): tāni..ca..yathāsambhavam..padārthāntara7P..api..yojyāni. / YBh_2.28(101): / yogāṅgānuṣṭhānam..tu..dvidhā..+..eva..kāraṇatvam..labhata..iti.
dvidhaiva kāraṇatvaṃ labhata iti. 2.28 / tatra yogāṅgāny avadhāryante ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539798 (0.0):
YBh_2.28(101): / yogāṅgānuṣṭhānam..tu..dvidhā..+..eva..kāraṇatvam..labhata..iti.
yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo 'ṣṭāv aṅgāni
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19186643 (0.0):
tatra sūtraṃ yamaniyamāsanaprāṇāyāma / pratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo'ṣṭāvaṅgāni
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051346 (0.0):
yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || YS_2.28 || / yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo 'ṣṭāv aṅgāni ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206304 (0.0):
yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhi-kṣaye jñāna-dīptir, āviveka-khyāteḥ ||2.28|| / yama-niyamāsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayo'-ṣṭāv aṅgāni
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322875 (0.0):
itarasya yogasahitaṃ tattvajñānaṃ muktiheturiti | / yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo yogāṅgāni |
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546387 (0.0):
Vaikh 01.10.(119.15-17) ye vimārgās teṣāṃ / yama.niyama.āsana.prāṇāyāma.pratyāhāra.dhāraṇā.dhyāna.samādhayaśca-ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777345 (0.032):
sādhana trayaṃ / yama niyamāsana prāṇāyāma pratyāhāra rūpa sādhana pañcakāpekṣayā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087051 (0.032):
sādhana-trayaṃ / yama-niyamāsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-rūpa-sādhana-pañcakāpekṣayā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539810 (0.034):
yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāharadhāraṇādhyānasamādhi1P..aṣṭāv..aṅgāni..
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747239 (0.034):
371 yamaniyamāḥ 314 / 372 āsanaprāṇāyāmapratyāhārāḥ 318 / 373 dhyānaṃ 320 / 374 dhāraṇā 324
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25299265 (0.035):
yama niyama prāṇāyāma pratyāhāra dhyāna dhāraṇā samādhi lakṣaṇena
|| YS_2.29 || / yathākramam eṣām anuṣṭhānaṃ svarūpaṃ ca vakṣyāmaḥ. 2.29 / ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ || YS_2.30 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051353 (0.0):
YS_2.29 || / ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ || YS_2.30 ||
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178192 (5.960):
dayādānayamaniyamalakṣaṇastatra yamā niyamāśca pātañjale 'bhihitā / ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539820 (0.013):
yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāharadhāraṇādhyānasamādhi1P..aṣṭāv..aṅgāni.. / YBh_2.29(102): yathākramam..eṣām..anuṣṭhānam..svarūpam..ca..vakṣyāmaḥ.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825827 (0.035):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau //AP_161.019cd/ / yamāḥ pañcātha niyamāḥ śaucaṃ santoṣaṇantapaḥ /AP_161.020ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911586 (0.035):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau //AP_371.002cd/ / yamāḥ pañca smṛtā niyamādbhuktimuktidāḥ /AP_371.003ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916907 (0.035):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /AP_381.031ab/ / yamāś ca niyamāḥ pañca śaucaṃ santoṣasattapaḥ //AP_381.031cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6794664 (0.035):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau / / yamāḥ pañcātha niyamāḥ śaucaṃ dvividhamīritam // GarP_1,226.12 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426654 (0.035):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau / / yamāḥ saṃkṣepataḥ proktāścittaśuddhipradā nṛṇām // KūrmP_2,11.13 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378327 (0.036):
tatra pañca yamāḥ pañca niyamāḥ | ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539829 (0.036):
YBh_2.29(102): yathākramam..eṣām..anuṣṭhānam..svarūpam..ca..vakṣyāmaḥ. / YBh_2.30(102): tatra.. / YS_2.30(102): ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā..yamāḥ..
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672452 (0.039):
/ yathoktaṃ sāṃkhyapravacane 'ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ';
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816570 (0.048):
tatha dṛḍha vratā dṛḍhāni pratipakṣaiś cālayitum aśakyāni / ahiṃsā satyāsteya brahmacaryāparigrahādīni vratāni yeṣāṃ te
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459492 (0.048):
tatha dṛḍha-vratā dṛḍhāni pratipakṣaiś cālayitum aśakyāni / ahiṃsā-satyāsteya-brahmacaryāparigrahādīni vratāni yeṣāṃ te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926128 (0.048):
ca | ahiṃsāsteya brahmacarya parigrahā yamāḥ | śauca santoṣa tapaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17789003 (0.052):
ahiṃsā satyāsteya brahmacaryāparigrahā yamāḥ [YogaS 2.30] iti
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27098713 (0.052):
ahiṃsā-satyāsteya-brahmacaryāparigrahā yamāḥ [YogaS 2.30] iti
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8758601 (0.054):
AbhT_4.87a/. ahiṃsā satyamasteyabrahmacaryāparigrahāḥ /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19186648 (0.057):
yamo'steyaṛtāhiṃsābrahmacaryāparigrahāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816586 (0.060):
ahiṃsāstayāsteya brahmacaryāparigrahā yamāḥ [Ys 2.30] te ty
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459508 (0.060):
ahiṃsāstayāsteya-brahmacaryāparigrahā yamāḥ [Ys 2.30] te ty
tatrāhiṃsā sarvathā sarvadā sarvabhūtānām anabhidrohaḥ. uttare ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539834 (0.050):
YS_2.30(102): ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā..yamāḥ.. / YBh_2.30(102): tatrāhiṃsā..sarvathā..sarvadā..sarvabhūtānām..anabhidrohaḥ.
yamaniyamās tanmūlās tatsiddhiparatayaiva tatpratipādanāya pratipādyante.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539848 (0.032):
uttara7..ca..yamaniyamās..tanmūlās..tatsiddhiparatā3..eva..tatpratipādanāya..pratipādyante.
tadavadātarūpakaraṇāyaivopādīyante. tathā coktam --- sa khalv ayaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539852 (0.044):
uttara7..ca..yamaniyamās..tanmūlās..tatsiddhiparatā3..eva..tatpratipādanāya..pratipādyante. / YBh_2.30(102): tadavadātarūpakaraṇāya..+..eva..+..upādīyante.
brāhmaṇo yathā yathā vratāni bahūni samāditsate tathā tathā / pramādakṛtebhyo hiṃsānidānebhyo nivartamānas tām evāvadātarūpām ahiṃsāṃ
karoti. / satyaṃ yathārthe vāṅmanase. yathā dṛṣṭaṃ yathānumitaṃ tathā vāṅ manaś
ceti. paratra svabodhasaṃkrāntaye vāg uktā, sā yadi na vañcitā bhrāntā vā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539884 (0.056):
paratra..svabodhasaṃkrānti4..vāc+..uktā,..sā..yadi..na..vañcitā..bhrāntā..vā..pratipattivandhyā..vā..bhaved..iti.
pratipattivandhyā vā bhaved iti. eṣā sarvabhūtopakārārthaṃ pravṛttā na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539901 (0.036):
paratra..svabodhasaṃkrānti4..vāc+..uktā,..sā..yadi..na..vañcitā..bhrāntā..vā..pratipattivandhyā..vā..bhaved..iti. / YBh_2.30(103): / eṣā..sarvabhūta-upakārārtham..pravṛtta..na..bhūta-upaghātāya.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539892 (0.037):
paratra..svabodhasaṃkrānti4..vāc+..uktā,..sā..yadi..na..vañcitā..bhrāntā..vā..pratipattivandhyā..vā..bhaved..iti.
bhūtopaghātāya. yadi caivam apy abhidhīyamānā bhūtopaghātaparaiva syān na
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539906 (0.037):
eṣā..sarvabhūta-upakārārtham..pravṛtta..na..bhūta-upaghātāya.
satyaṃ bhavet pāpam eva bhavet tena puṇyābhāsena puṇyapratirūpakeṇa kaṣṭaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987122 (0.056):
mṛtasya puṇyaṃ na praṇaśyati yaduta phalaprāpakameva | yadasamanvāgataṃ / puṇyapāpaṃ karma na tatphalaprāpakam | tāni karmāṇi naśyanti | iti |
tamaḥ prāpnuyāt. tasmāt parīkṣya sarvabhūtahitaṃ satyaṃ brūyāt.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539927 (0.0):
YBh_2.30(103): tasmāt..parīkṣya..sarvabhūtahitam..satyam..brūyāt.
steyam aśāstrapūrvakaṃ dravyāṇāṃ parataḥ svīkaraṇaṃ, tatpratiṣedhaḥ
punar aspṛhārūpam asteyam iti. brahmacaryaṃ guptendriyasyopasthasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539942 (0.050):
steyam..aśāstrapūrvakam..dravyāṇām..parataḥ..svīkaraṇam,..tatpratiṣedhaḥ..punar..aspṛhārūpam..asteyam..iti. / YBh_2.30(103): brahmacaryam..gupta-indriyasya..+..upasthasya..samyamaḥ.
saṃyamaḥ. viṣayāṇām arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanād asvīkaraṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539955 (0.0):
YBh_2.30(103): / viṣayāṇām..arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanād..asvīkaraṇam..aparigraha..ity..ete..yamāḥ.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675834 (5.960):
bhavati / ārjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanāt / tatra viṣayārjane
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781958 (0.016):
vāhyārthārjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādidoṣadarśanādviṣayoparame
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178265 (0.016):
dṛṣṭaviṣayavaitṛṣṇyamarjanarakṣaṇakṣayasaṃgahiṃsādoṣadarśanāt
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23896732 (0.017):
dveṣaśca mohaśca / iti // PSBh_5.34:108 / * arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādimūlatvād ato'tra śabdādayo viṣayā doṣāḥ //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23896049 (0.030):
dveṣaśca mohaśca // PSBh_5.34:19 / * tathā arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādayo doṣāḥ // PSBh_5.34:20
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945887 (0.034):
arjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādoṣadarśanaṃ vairāgyahetuḥ
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25497098 (0.034):
arjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādoṣadarśanaṃ tata uparamā viratayopi pañca te
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181382 (0.046):
/ bāhyāstuṣṭayaḥ pañca viṣayoparamāt śabdasparśarūparasagandhebhya uparato / 'rjanarakṣaṇakṣayasaṃgahiṃsādarśanāt / vṛddhinimittaṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641462 (0.047):
śabdādiviṣayeṣvarjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādidoṣadarśanādyā
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383162 (0.052):
viṣayāṇām uparamād bhavanti, arjanarakṣaṇakṣayātṛptihiṃsādoṣān bhāvayataḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378719 (0.054):
arjanarakṣaṇakṣayātṛptihiṃsādidoṣān dṛṣṭvā yo viṣayebhyo viraktas tasya
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560400 (0.060):
tathāhi artho 'pyupārjanarakṣaṇakṣayarāgavṛddhihiṃsādoṣadarśanādanarthaḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586600 (0.060):
tathāhi artho 'pyupārjanarakṣaṇakṣayarāgavṛddhihiṃsādoṣadarśanādanarthaḥ
aparigraha ity ete yamāḥ. 2.30 / te tu --- / jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam || YS_2.31 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816596 (0.0):
ahiṃsāstayāsteya brahmacaryāparigrahā yamāḥ [Ys 2.30] te ty / jāti deśa kāla samayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahā vratam [Ys
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459518 (0.0):
ahiṃsāstayāsteya-brahmacaryāparigrahā yamāḥ [Ys 2.30] te ty / jāti-deśa-kāla-samayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahā-vratam [Ys 2.31] iti |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051362 (0.0):
ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ || YS_2.30 || / jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam || YS_2.31 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206318 (0.0):
||2.29|| ahiṃsā-satyāsteya-brahmacaryāparigrahā [ ] yamāḥ ||2.30|| / jāti-deśa-kāla-samayānavacchinnāḥ [ ] sārvabhaumā mahā-vratam ||2.31||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539955 (0.062):
viṣayāṇām..arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanād..asvīkaraṇam..aparigraha..ity..ete..yamāḥ.
tatrāhiṃsā jātyavacchinnā matsyavadhakasya matsyeṣv eva nānyatra hiṃsā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539974 (0.016):
YS_2.31(104): jātideśakālasamayānavacchinnāḥ..sārvabhaumā..mahāvratam.. / YBh_2.31(104): / tatrāhiṃsā..jāti-avacchinnā..matsyavadhakasya..matsya7P..eva..nānyatra..hiṃsā.
saiva deśāvacchinnā na tīrthe haniṣyāmīti. saiva kālāvacchinnā na
caturdaśyāṃ na puṇye 'hani haniṣyāmīti. saiva tribhir uparatasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539994 (0.051):
saiva..kālāvacchinnā..na..caturdaśī-ām..na..puṇya7..ahani..haniṣyāmīti. / YBh_2.31(104): / saiva..tribhir..uparatasya..samayāvacchinnā..devabrāhmaṇārtha7..nānyathā..haniṣyāmīti.
samayāvacchinnā devabrāhmaṇārthe nānyathā haniṣyāmīti. yathā ca
kṣatriyāṇāṃ yuddha eva hiṃsā nānyatreti. ebhir jātideśakālasamayair
anavacchinnā ahiṃsādayaḥ sarvathaiva paripālanīyāḥ. sarvabhūmiṣu
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540022 (0.048):
ebhir..jātideśakālasamayair..anavacchinnā..ahiṃsādi1P..sarvathā..+..eva..paripālanīyāḥ. / YBh_2.31(104): / sarvabhūmiṣu..sarvaviṣaya7P..sarvathā..+..evāviditavyabhicārāḥ..sārvabhaumā..mahāvratam..ity..ucyante.
sarvaviṣayeṣu sarvathaivāviditavyabhicārāḥ sārvabhaumā mahāvratam ity
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540026 (0.064):
sarvabhūmiṣu..sarvaviṣaya7P..sarvathā..+..evāviditavyabhicārāḥ..sārvabhaumā..mahāvratam..ity..ucyante.
ucyante. 2.31 / śaucasaṃtoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ || YS_2.32 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051370 (0.0):
jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam || YS_2.31 || / śaucasaṃtoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ || YS_2.32 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206325 (0.0):
jāti-deśa-kāla-samayānavacchinnāḥ [ ] sārvabhaumā mahā-vratam ||2.31|| / śauca-saṃtoṣa-tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni niyamāḥ ||2.32||
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178199 (0.016):
ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ / śaucasaṃtoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhā niyamāḥ / jñānaṃ prakāśo 'vagamo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11741496 (0.026):
śaucādīnācakṣate 'śaucasantoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ'iti
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378338 (0.026):
śaucasantoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ"(pātañjalayogasūtra 2"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540036 (0.037):
YS_2.32(104): śaucasaṃtoṣatapas-svādhyāya-īśvarapraṇidhānāni..niyamāḥ.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051141 (0.037):
tasyāpi nirodhe sarvanirodhān nirbījaḥ samādhiḥ || YS_1.51 || / tapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ || YS_2.1 ||
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139510 (0.057):
saṃtoṣaśaucasvādhyāyās__Vdha_100.003 / tapaś ceśvarabhāvanā__Vdha_100.003
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25605232 (0.057):
śaucādīnācakṣate 'śaucasantoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ' iti
tatra śaucaṃ mṛjjalādijanitaṃ medhyābhyavaharaṇādi ca bāhyam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540050 (0.0):
YS_2.32(104): śaucasaṃtoṣatapas-svādhyāya-īśvarapraṇidhānāni..niyamāḥ. / YBh_2.32(104): / tatra..śaucam..mṛd-jalādijanitam..medhyābhyavaharaṇādi..ca..bāhyam.
ābhyantaraṃ cittamalānām ākṣālanam. saṃtoṣaḥ saṃnihitasādhanād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540059 (0.032):
tatra..śaucam..mṛd-jalādijanitam..medhyābhyavaharaṇādi..ca..bāhyam. / YBh_2.32(104): ābhyantaram..cittamalānām..ākṣālanam...
adhikasyānupāditsā. tapo dvaṃdvasahanam. dvaṃdvāś ca jighatsāpipāse
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470690 (0.062):
karkasatbam gurutvam laghutvam śītatvam jighatsā pipāsā ca // 18 // / abijñaptirūpaṃ katamat / vijñaptisamādhisaṃbhūtaṃ rūpam anidarśanam
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672469 (0.064):
santoṣassanihitasādhanābhyāśādadhikasyānupāditsā / tapo / jighatsāpipāsāśītoṣṇasthānasādhanājayaḥ kāṣṭhamaunākāramaune, vratāni ca
śītoṣṇe sthānāsane kāṣṭhamaunākāramaune ca. vratāni caiṣāṃ yathāyogaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672480 (0.056):
jighatsāpipāsāśītoṣṇasthānasādhanājayaḥ kāṣṭhamaunākāramaune, vratāni ca / kṛcchracāndrāyaṇādīni / svādhyāyo mokṣaśāstrādhyayanaṃ praṇavajapo vā /
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470690 (0.062):
karkasatbam gurutvam laghutvam śītatvam jighatsā pipāsā ca // 18 // / abijñaptirūpaṃ katamat / vijñaptisamādhisaṃbhūtaṃ rūpam anidarśanam
kṛcchracāndrāyaṇasāṃtapanādīni. svādhyāyo mokṣaśāstrāṇām adhyayanaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540095 (0.009):
vratāni..ca..+..eṣām..yathāyogam..kṛcchracāndrāyaṇasāṃtapanādīni.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672486 (0.018):
jighatsāpipāsāśītoṣṇasthānasādhanājayaḥ kāṣṭhamaunākāramaune, vratāni ca / kṛcchracāndrāyaṇādīni / svādhyāyo mokṣaśāstrādhyayanaṃ praṇavajapo vā /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536401 (0.056):
svādhyāyaḥ..praṇavādipavitrāṇām..japaḥ+..mokṣaśāstrādhyayana..vā.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274723 (0.056):
svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japo mokṣaśāstrādhyayanaṃ vā.
praṇavajapo vā. īśvarapraṇidhānaṃ tasmin paramagurau sarvakarmārpaṇam.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672489 (0.020):
kṛcchracāndrāyaṇādīni / svādhyāyo mokṣaśāstrādhyayanaṃ praṇavajapo vā / / īśvarapraṇidhānaṃ viśiṣṭadevatārādhanam / asaṃsāribhistulyavṛttitvāditi /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378595 (0.038):
| svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japaḥ | īśvarapraṇidhānaṃ kriyāṇāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274730 (0.040):
svādhyāyaḥ praṇavādipavitrāṇāṃ japo mokṣaśāstrādhyayanaṃ vā. / īśvarapraṇidhānaṃ sarvakriyāṇāṃ paramagurāv arpaṇaṃ tatphalasaṃnyāso vā.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540102 (0.045):
YBh_2.32(105): svādhyāya1..mokṣaśāstrāṇām..adhyayanam..praṇavajapaḥ+..vā.
śayyāsanastho 'tha pathi vrajan vā svasthaḥ parikṣīṇavitarkajālaḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540116 (0.0):
śayyāsanastha1..atha..pathin7..vrajan..vā..svasthaḥ..parikṣīṇavitarkajālaḥ../..saṃsārabījakṣayam..īkṣamāṇaḥ..syān..nityayukta1..amṛtabhogabhāgī.
saṃsārabījakṣayam īkṣamāṇaḥ syān nityayukto 'mṛtabhogabhāgī //
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540119 (0.0):
śayyāsanastha1..atha..pathin7..vrajan..vā..svasthaḥ..parikṣīṇavitarkajālaḥ../..saṃsārabījakṣayam..īkṣamāṇaḥ..syān..nityayukta1..amṛtabhogabhāgī.
yatredam uktaṃ tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ceti. 2.32
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782587 (1.192):
taj japas tad artha bhāvanam [YogaS 1.27 8] iti | tataḥ / pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [YogaS 1.29] tataḥ
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050978 (1.192):
tajjapas tadarthabhāvanam || YS_1.28 || / tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca || YS_1.29 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22273067 (1.192):
kiṃ cāsya bhavati --- / tataḥ pratyakcetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca || YS_1.29 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816728 (0.017):
patañjalinā coktaṃ tataḥ pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [Ys
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849311 (0.017):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi siddhir īśvara praṇidhānāt iti | / tataḥ pratyak cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca iti ca | tata
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981854 (0.017):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi-siddhir īśvara-praṇidhānāt iti | / tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca iti ca | tata
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092292 (0.017):
asūtrayat -- tasya vācakaḥ praṇavaḥ | taj-japas tad-artha-bhāvanam [YogaS / 1.27-8] iti | tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [YogaS
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459650 (0.017):
patañjalinā coktaṃ tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca [Ys
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205970 (0.037):
tataḥ pratyak-cetanādhigamo '-py antarāyābhāvaś ca ||1.29||
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25520504 (0.047):
yathāduryogaśāstrakārāḥ 'tataḥ pratyakcetanādhigamo 'pyantarāyābhāśca'
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5872215 (0.064):
yathāduryogaśāstrakārāḥ 'tataḥ pratyakcetanādhigamo 'pyantarāyābhāśca'iti
eteṣāṃ yamaniyamānām --- / vitarkabādhane pratipakṣabhāvanam || YS_2.33 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051376 (0.030):
śaucasaṃtoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ || YS_2.32 || / vitarkabādhane pratipakṣabhāvanam || YS_2.33 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540136 (0.031):
yatra..+..idam..uktam..tataḥ..pratyakcetanādhigama1..apy..antarāyābhāvaś..ca..+..iti. / YS_2.33(105): vitarkabādhana7..pratipakṣabhāvanam.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378631 (0.055):
ityādyāḥ siddhayaḥ | vaiparītye tu vitarkabādhane / pratipakṣabhāvanam"(pātañjalayogasūtra 2 |33)
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206329 (0.059):
śauca-saṃtoṣa-tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni niyamāḥ ||2.32|| / vitarka-bādhane pratipakṣa-bhāvanam ||2.33||
yadāsya brāhmaṇasya hiṃsādayo vitarkā jāyeran haniṣyāmy aham apakāriṇam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540139 (0.061):
YS_2.33(105): vitarkabādhana7..pratipakṣabhāvanam. / YBh_2.33(105): / yadāsya..brāhmaṇasya..hiṃsādi1P..vitarkā..jāyeran..haniṣyāmy..aham..akāriṇam..anṛtam..api..vakṣyāmi..dravyam..apy..asya..svīkariṣyāmi..dāra7P..cāsya..vyavāyī..bhaviṣyāmi..parigraha7P..cāsya..svāmī..bhaviṣyāmīti...[vyavāya]
anṛtam api vakṣyāmi dravyam apy asya svīkariṣyāmi dāreṣu cāsya vyavāyī
bhaviṣyāmi parigraheṣu cāsya svāmī bhaviṣyāmīti. evam / unmārgapravaṇavitarkajvareṇātidīptena bādhyamānas tatpratipakṣān bhāvayet.
ghoreṣu saṃsārāṅgāreṣu pacyamānena mayā śaraṇam upāgataḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22283015 (0.0):
amarasthānaṃ devānāṃ priyam iti. evam abhidhīyamānaḥ saṅgadoṣān bhāvayed / ghoreṣu saṃsārāṅgāreṣu pacyamānena mayā jananamaraṇāndhakāre
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540169 (0.029):
ghora7P..saṃsārāṅgāra7P..pacyamāna3..mayā..śaraṇam..upāgataḥ..sarvabhūtābhayapradāna3..yogadharmaḥ.
sarvabhūtābhayapradānena yogadharmaḥ. sa khalv ahaṃ tyaktvā vitarkān punas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540173 (0.0):
ghora7P..saṃsārāṅgāra7P..pacyamāna3..mayā..śaraṇam..upāgataḥ..sarvabhūtābhayapradāna3..yogadharmaḥ.
tān ādadānas tulyaḥ śvavṛtteneti bhāvayet. yathā śvā vāntāvalehī tathā
tyaktasya punar ādadāna iti. evamādi sūtrāntareṣv api yojyam. 2.33
vitarkā hiṃsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051387 (0.0):
vitarkā hiṃsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206341 (0.0):
vitarkā hiṃsādayaḥ kṛta-kāritānumoditā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540217 (0.026):
vitarkā..hiṃsādi1P..kṛtakāritānumoditā..lobhakrodhamohapūrvakā..mṛdumadhyādhimātrā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378643 (0.035):
pratipakṣabhāvanam(pātañjalayogasūtra 2 |33)
mṛdumadhyādhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam || YS_2.34
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378650 (0.0):
kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā duḥkhājñānānantaphalā iti / pratipakṣabhāvanam(pātañjalayogasūtra 2 |34)(p.29) evaṃ ca vartamānasya"
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051395 (0.0):
vitarkā hiṃsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā / mṛdumadhyādhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam || YS_2.34
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278373 (0.0):
te khalv amī vitarkā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206347 (0.004):
lobha-krodha-moha-pūrvakāmṛdu-madhyādhimātrā duḥkhājñānānanta-phalā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540227 (0.032):
vitarkā..hiṃsādi1P..kṛtakāritānumoditā..lobhakrodhamohapūrvakā..mṛdumadhyādhimātrā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540314 (0.038):
te..khalv..amī..vitarkā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam.
tatra hiṃsā tāvat --- kṛtā kāritānumoditeti tridhā. ekaikā punas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540231 (0.028):
vitarkā..hiṃsādi1P..kṛtakāritānumoditā..lobhakrodhamohapūrvakā..mṛdumadhyādhimātrā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam. / YBh_2.34(106): / tatra..hiṃsā..tāvat..--..kṛtā..kāritānumoditā..+..iti..tridhā.
tridhā lobhena māṃsacarmārthena krodhenāpakṛtam aneneti mohena dharmo me
bhaviṣyatīti. lobhakrodhamohāḥ punas trividhā mṛdumadhyādhimātrā iti. evaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540256 (0.026):
ekaikā..punas..tridhā..lobha3..māṃsacarmārtha3..krodha3..apakṛtam..anena..+..iti..moha3..dharma1..me..bhaviṣyatīti. / YBh_2.34(106): lobhakrodhamohāḥ..punas..trividhā..mṛdumadhyādhimātrā..iti.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717882 (0.064):
trividhā 'pi satī mṛdumadhyādhimātrabhedena pratyekaṃ medāt
saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540270 (0.024):
YBh_2.34(106): evam..saptaviṃśatir..bhedā..bhavanti..hiṃsāyāḥ. / YBh_2.34(106): / mṛdumadhyādhimātrāḥ..punas..tridhā..--..mṛdumṛdur..madhyamṛdus..tīvramṛdur..iti.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433808 (0.038):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213432 (0.038):
prābandhakatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884395 (0.038):
kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065935 (0.038):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056280 (0.038):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012110 (0.042):
tāratamyenāvasthānād eṣāṃ punas tridhābhedaḥ mṛdumadhyādhimātrendriyā iti.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717834 (0.042):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433832 (0.048):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716233 (0.049):
nirvedhabhāgīyeṣu pratyekaṃ mṛdu madhyādhimātrabhedena tridhā bhavati /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546250 (0.055):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastribidhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Asa_2.19 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11864598 (0.058):
iti. tad etad ayuktaṃ. kasmāt. utpattir evāvijñapter evaṃ bhavati. mṛdur / madhyādhimātrā vā. na tu vikāraḥ. utpannasya hi dharmasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003329 (0.061):
kleśas triprakāro mṛdumadhyādhimātra iti. mṛdur aṃtarāparinirvāyiṇāṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056306 (0.064):
tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātro 'dhimātramṛduradhimātramadhyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885079 (0.064):
madhyamadhyo madhyamṛduḥ mṛdvadhimātro mṛdumadhyo mṛdumṛduś ceti. tad yadi
--- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540275 (0.013):
mṛdumadhyādhimātrāḥ..punas..tridhā..--..mṛdumṛdur..madhyamṛdus..tīvramṛdur..iti.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884408 (0.024):
mṛdumṛduḥ / mṛdumadhyaḥ / mṛdvadhimātraḥ / madhyamṛduḥ / madhyamadhyaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869403 (0.024):
iti mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ madhyamṛdu madhyamadhyo madhyādhimātraśca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056312 (0.025):
tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātro 'dhimātramṛduradhimātramadhyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885081 (0.025):
adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo 'dhimātramṛduḥ madhyādhimātro / madhyamadhyo madhyamṛduḥ mṛdvadhimātro mṛdumadhyo mṛdumṛduś ceti. tad yadi
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405463 (0.034):
madhyo mārgaḥ katamaḥ / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātraśca yena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717926 (0.041):
vibhidyamānā navabhistribhiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati / tadyathā / mṛdumṛduḥ, mṛdumadhyaḥ, mṛdvadhimātraḥ, madhyamṛduḥ, madhyamadhyaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012110 (0.051):
tāratamyenāvasthānād eṣāṃ punas tridhābhedaḥ mṛdumadhyādhimātrendriyā iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12001773 (0.051):
sakṛdāgāmībhavatīti. mṛduprakārāvaśeṣatvād iti. mṛdvadhimātro mṛdumadhyo / mṛdumṛdur ity etanmātrāvaśeṣatvāt.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405439 (0.054):
mṛdumārgaḥ katamaḥ / mṛdumṛdurmṛdumadhyo mṛdvadhimātraśca yena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884431 (0.057):
kṣīyante / adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo yāvanmṛdumṛduḥ / sa ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11864598 (0.058):
iti. tad etad ayuktaṃ. kasmāt. utpattir evāvijñapter evaṃ bhavati. mṛdur / madhyādhimātrā vā. na tu vikāraḥ. utpannasya hi dharmasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003329 (0.061):
kleśas triprakāro mṛdumadhyādhimātra iti. mṛdur aṃtarāparinirvāyiṇāṃ.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716233 (0.062):
nirvedhabhāgīyeṣu pratyekaṃ mṛdu madhyādhimātrabhedena tridhā bhavati /
tīvramadhya iti. tathā mṛdutīvro madhyatīvro 'dhimātratīvra iti. evam
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272628 (0.0):
mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 || / mṛdutīvro madhyatīvro 'dhimātratīvra iti. tato 'pi viśeṣaḥ.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869403 (0.024):
iti mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ madhyamṛdu madhyamadhyo madhyādhimātraśca
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405463 (0.034):
madhyo mārgaḥ katamaḥ / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātraśca yena
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056310 (0.034):
tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātro 'dhimātramṛduradhimātramadhyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885077 (0.034):
adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo 'dhimātramṛduḥ madhyādhimātro / madhyamadhyo madhyamṛduḥ mṛdvadhimātro mṛdumadhyo mṛdumṛduś ceti. tad yadi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717926 (0.041):
mṛdumṛduḥ, mṛdumadhyaḥ, mṛdvadhimātraḥ, madhyamṛduḥ, madhyamadhyaḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884407 (0.041):
mṛdumṛduḥ / mṛdumadhyaḥ / mṛdvadhimātraḥ / madhyamṛduḥ / madhyamadhyaḥ /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540278 (0.061):
YBh_2.34(106): tathā..mṛdumadhya1..madhyamadhyas..tīvramadhya..iti.
ekāśītibhedā hiṃsā bhavati. sā punar niyamavikalpasamuccayabhedād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540297 (0.062):
sā..punar..niyamavikalpasamuccyabhedād..asaṃkhyeyā,..prāṇabhṛdbhedasyāparisaṃkhyeyatvād..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540288 (0.064):
YBh_2.34(106): tathā..mṛdutīvra1..madhyatīvra1..adhimātratīvra..iti. / YBh_2.34(106): evam..ekāśītibhedā..hiṃsā..bhavati.
asaṃkhyeyā, prāṇabhṛdbhedasyāparisaṃkhyeyatvād iti. evam anṛtādiṣv api
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540304 (0.022):
sā..punar..niyamavikalpasamuccyabhedād..asaṃkhyeyā,..prāṇabhṛdbhedasyāparisaṃkhyeyatvād..iti.
yojyam. / te khalv amī vitarkā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378650 (0.0):
kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā duḥkhājñānānantaphalā iti / pratipakṣabhāvanam(pātañjalayogasūtra 2 |34)(p.29) evaṃ ca vartamānasya"
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051394 (0.0):
mṛdumadhyādhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam || YS_2.34
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206347 (0.019):
lobha-krodha-moha-pūrvakāmṛdu-madhyādhimātrā duḥkhājñānānanta-phalā / itipratipakṣa-bhāvanam ||2.34||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540224 (0.046):
vitarkā..hiṃsādi1P..kṛtakāritānumoditā..lobhakrodhamohapūrvakā..mṛdumadhyādhimātrā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540313 (0.046):
YBh_2.34(106): evam..anṛtādiṣv..api..yojyam. / YBh_2.34(106): / te..khalv..amī..vitarkā..duhkhājñānānantaphalā..iti..pratipakṣabhāvanam.
duḥkham ajñānaṃ cānantaṃ phalaṃ yeṣām iti pratipakṣabhāvanam. tathā ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540322 (1.192):
duhkham..ajñānam..cānantam..phalam..yeṣām..iti..pratipakṣabhāvanam.
hiṃsakas tāvat prathamaṃ vadhyasya vīryam ākṣipati. tataś ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540329 (0.019):
tathā..ca..hiṃsakas..tāvat..prathamam..vadhyasya..vīryam..ākṣipati.
śastrādinipātena duḥkhayati. tato jīvitād api mocayati. tato vīryākṣepād
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540342 (0.052):
YBh_2.34(106): tato..jīvitād..api..mocayati. / YBh_2.34.106): / tato..vīryākṣepād..asya..cetanācetanam..upakaraṇam..kṣīṇavīryam..bhavati.
asya cetanācetanam upakaraṇaṃ kṣīṇavīryaṃ bhavati. duḥkhotpādān
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540348 (0.041):
tato..vīryākṣepād..asya..cetanācetanam..upakaraṇam..kṣīṇavīryam..bhavati.
narakatiryakpretādiṣu duḥkham anubhavati, jīvitavyaparopaṇāt pratikṣaṇaṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15558826 (0.0):
tatrāpuṇyena sthāvarajaṅgameṣu svabhāvaduḥkhabahuleṣu / narakatiryakpretādiṣu ca duḥkhamanubhavati punaḥ punarjāyamāno
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540357 (0.037):
duhkha-utpādanān..narakatiryakpretādiṣu..duhkham..anubhavati..[anu-bhū],..jīvitavyaparopaṇāt..pratikṣaṇam..ca..jīvitātyaya7..vartamāna1..maraṇam..icchann..api..duhkhavipākasya..niyatavipākavedanīyatvāt..kathaṃcid..eva..+..ucchvasiti..[ut-śvas].
ca jīvitātyaye vartamāno maraṇam icchann api duḥkhavipākasya
niyatavipākavedanīyatvāt kathaṃcid evocchvasiti. yadi ca kathaṃcit
puṇyāvāpagatā hiṃsā bhavet tatra sukhaprāptau bhaved alpāyur iti. evam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540373 (0.051):
yadi..ca..kathaṃcit..puṇyāvāpagatā..hiṃsā..bhavet..tatra..sukhaprāpti7..bhaved..alpāyuṣ+..iti.
anṛtādiṣv api yojyaṃ yathāsaṃbhavam. evaṃ vitarkāṇāṃ cāmum evānugataṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540391 (0.063):
evam..vitarkāṇām..cāmum..evānugatam..vipākam..aniṣṭam..bhāvayan..na..vitarka7P..manas+..praṇidadhīta..[praṇi-dhā].
vipākam aniṣṭaṃ bhāvayan na vitarkeṣu manaḥ praṇidadhīta. 2.34
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540392 (0.014):
evam..vitarkāṇām..cāmum..evānugatam..vipākam..aniṣṭam..bhāvayan..na..vitarka7P..manas+..praṇidadhīta..[praṇi-dhā].
pratipakṣabhāvanād dhetor heyā vitarkā yadāsya syur aprasavadharmāṇas tadā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540410 (0.036):
pratipakṣabhāvanād..dhetu5..heyā..vitarkā..yadāsya..syur..aprasavadharmāṇas..tadā..tatkṛtam..aiśvaryam..yoginaḥ..siddhisūcakam..bhavati.
tatkṛtam aiśvaryaṃ yoginaḥ siddhisūcakaṃ bhavati. tadyathā ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540415 (0.027):
pratipakṣabhāvanād..dhetu5..heyā..vitarkā..yadāsya..syur..aprasavadharmāṇas..tadā..tatkṛtam..aiśvaryam..yoginaḥ..siddhisūcakam..bhavati.
ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsaṃnidhau vairatyāgaḥ || YS_2.35 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051403 (1.192):
mṛdumadhyādhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam || YS_2.34 / ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsaṃnidhau vairatyāgaḥ || YS_2.35 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206355 (0.019):
itipratipakṣa-bhāvanam ||2.34|| / ahiṃsā-pratiṣṭhāyāṃ tat-saṃnidhau vaira-tyāgaḥ ||2.35||
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378619 (0.024):
ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsannidhau vairatyāgaḥ"(pātañjalayogasūtra 2 |35)"
sarvaprāṇināṃ bhavati. 2.35 / satyapratiṣṭhāyāṃ kriyāphalāśrayatvam || YS_2.36 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051410 (0.0):
ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsaṃnidhau vairatyāgaḥ || YS_2.35 || / satyapratiṣṭhāyāṃ kriyāphalāśrayatvam || YS_2.36 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206360 (0.0):
ahiṃsā-pratiṣṭhāyāṃ tat-saṃnidhau vaira-tyāgaḥ ||2.35|| / satya-pratiṣṭhāyāṃ kriyā-phalāśrayatvam ||2.36||
dhārmiko bhūyā iti bhavati dhārmikaḥ, svargaṃ prāpnuhīti svargaṃ
prāpnoti amoghāsya vāg bhavati. 2.36 / asteyapratiṣṭhāyāṃ sarvaratnopasthānam || YS_2.37 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051416 (0.0):
satyapratiṣṭhāyāṃ kriyāphalāśrayatvam || YS_2.36 || / asteyapratiṣṭhāyāṃ sarvaratnopasthānam || YS_2.37 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206364 (0.007):
satya-pratiṣṭhāyāṃ kriyā-phalāśrayatvam ||2.36|| / asteya-pratiṣṭhāyāṃ sarva-ratnopasthānam ||2.37||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540462 (0.027):
YS_2.37(108): asteyapratiṣṭhāyām..sarvaratna-upasthānam.
sarvadiksthāny asyopatiṣṭhante ratnāni. 2.37 / brahmacaryapratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ || YS_2.38 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540464 (0.019):
YS_2.37(108): asteyapratiṣṭhāyām..sarvaratna-upasthānam. / YBh_2.37(108): sarvadiś-sthāny..asya-upatiṣṭhante..ratnāni...[diś]
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540477 (0.040):
YS_2.38.108): brahmacaryapratiṣṭhāyām..vīryalābhaḥ.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051420 (0.041):
asteyapratiṣṭhāyāṃ sarvaratnopasthānam || YS_2.37 || / brahmacaryapratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ || YS_2.38 ||
yasya lābhād apratighān guṇān utkarṣayati. siddhaś ca vineyeṣu jñānam
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540479 (0.013):
YS_2.38.108): brahmacaryapratiṣṭhāyām..vīryalābhaḥ. / YBh_2.38(108): yasya..lābhād..apratighān..guṇān..utkarṣayati...[ut-kṛś]
ādhātuṃ samartho bhavatīti. 2.38 / aparigrahasthairye janmakathaṃtāsaṃbodhaḥ || YS_2.39 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051427 (0.0):
brahmacaryapratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ || YS_2.38 || / aparigrahasthairye janmakathaṃtāsaṃbodhaḥ || YS_2.39 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206374 (0.023):
brahmacarya-pratiṣṭhāyāṃ vīrya-lābhaḥ ||2.38|| / aparigraha-sthairye janma-kathaṃtā-saṃbodhaḥ ||2.39||
asya bhavati ko 'ham āsaṃ katham aham āsaṃ kiṃsvid idaṃ kathaṃsvid
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285348 (5.960):
bhavati tatrātmabhāvabhāvanā ko 'ham āsaṃ katham aham āsaṃ kiṃsvid idaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777846 (0.031):
bhavaty aruciś ca siddhānta yuktiṣu | tasya ko 'ham āsaṃ katham aham āsam
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087552 (0.031):
bhavaty aruciś ca siddhānta-yuktiṣu | tasya ko 'ham āsaṃ katham aham āsam
idaṃ ke vā bhaviṣyāmaḥ kathaṃ vā bhaviṣyāma ity evam asya / pūrvāntaparāntamadhyeṣv ātmabhāvajijāsā svarūpeṇopāvartate. etā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285350 (0.0):
bhavati tatrātmabhāvabhāvanā ko 'ham āsaṃ katham aham āsaṃ kiṃsvid idaṃ / kathaṃsvid idaṃ ke bhaviṣyāmaḥ kathaṃ vā bhaviṣyāma iti. sā tu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121595 (0.047):
evaṃ samyakprahāṇābni pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, ṛddhipādāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519756 (0.050):
pūrvānta-aparānta-madhya-hetu-karma-phala-satya-ratna-duḥkha-samudaya-nirodha-mārgakaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121604 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, indriyāṇi pūrvāntāparāntamadhyeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121612 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, indriyāṇi pūrvāntāparāntamadhyeṣu / nopalabhyante, balāni pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, bodhyaṅgāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121620 (0.050):
nopalabhyante, balāni pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, bodhyaṅgāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121629 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, āryāṣṭāṅgamārgaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121640 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121651 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, daśa tathāgatabalāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121661 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, catvāri vaiśāradyāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121670 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, catasraḥ pratisaṃvidaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121679 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121690 (0.050):
pūrvāntāparāntamadhyeṣu nopalabhyante, tryadhvasamatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964457 (0.055):
24616 putra pūrvāntāparāntamadhyeṣu bodhisattvo nopaiti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964994 (0.058):
sarvajñāsvabhāva / 24719 tayā pūrvāntāparāntamadhyeṣu bodhisattvo nopaiti/ tat kasya hetoḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786468 (0.058):
sarvajñāsattayā sarvajñaśūnyatayā sarvajñaviviktatayā sarvajñāsvabhāvatayā / pūrvāntāparāntamadhyeṣu bodhisattvo nopaiti tat kasya hetoḥ na hy āyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123436 (0.058):
sarvajñaviviktatayā sarvajñāsvabhāvatayā pūrvāntāparāntamadhyeṣu
yamasthairye siddhayaḥ. 2.39 / niyameṣu vakṣyāmaḥ --- / śaucāt svāṅgajugupsā parair asaṃsargaḥ || YS_2.40 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051433 (0.0):
aparigrahasthairye janmakathaṃtāsaṃbodhaḥ || YS_2.39 || / śaucāt svāṅgajugupsā parair asaṃsargaḥ || YS_2.40 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206379 (0.0):
aparigraha-sthairye janma-kathaṃtā-saṃbodhaḥ ||2.39|| / śaucāt svāṅga-jugupsā parair asaṃsargaḥ ||2.40||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540529 (0.027):
YS_2.40(109): śaucāt..svāṅgajugupsā..parair..asaṃsargaḥ.. / YBh_2.40(109):
svāṅge jugupsāyāṃ śaucam ārabhamāṇaḥ kāyāvadyadarśī kāyānabhiṣvaṅgī yatir
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540544 (0.0):
svāṅga7..jupupsāyām..śaucam..ārabhamāṇaḥ..kāyāvadyadarśī..kāyānabhiṣvaṅgī..yatir..bhavati.
bhavati. kiṃca parair asaṃsargaḥ kāyasvabhāvāvalokī svam api kāyaṃ jihāsur
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540554 (0.0):
svāṅga7..jupupsāyām..śaucam..ārabhamāṇaḥ..kāyāvadyadarśī..kāyānabhiṣvaṅgī..yatir..bhavati. / YBh_2.40(109): / kiṃca..parair..asaṃsargaḥ..kāyasvabhāvāvalokī..svam..api..kāyam..jihāsur..[hā]..mṛd-jalādibhir..ākṣālayann..[ā-kṣal]..api..kāyaśudhim..apaśyan..katham..parakāyair..atyantam..evāprayataiḥ..saṃsṛjyeta...
mṛjjalādibhir ākṣālayann api kāyaśuddhim apaśyan kathaṃ parakāyair
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540556 (0.0):
kiṃca..parair..asaṃsargaḥ..kāyasvabhāvāvalokī..svam..api..kāyam..jihāsur..[hā]..mṛd-jalādibhir..ākṣālayann..[ā-kṣal]..api..kāyaśudhim..apaśyan..katham..parakāyair..atyantam..evāprayataiḥ..saṃsṛjyeta...
atyantam evāprayataiḥ saṃsṛjyeta. 2.40 / kiṃca --- / sattvaśuddhisaumanasyaikāgryendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051444 (0.0):
śaucāt svāṅgajugupsā parair asaṃsargaḥ || YS_2.40 || / sattvaśuddhisaumanasyaikāgryendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca || YS_2.41
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206389 (0.0):
śaucāt svāṅga-jugupsā parair asaṃsargaḥ ||2.40|| / sattva-śuddhi-saumanasyaikāgryendriya-jayātma-darśana-yogyatvāni [ ]ca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540573 (1.192):
sattvaśuddhisaumanasya-aikāgṛya-indriyajayātmadarśanayogyatvāni..ca.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540591 (0.060):
śuci6..sattvaśuddhis..tataḥ..saumanasyam..tata..aikāgṛyam..tata..indriyajayas..tataś..cātmadarśanayogyatvam..buddhisattvasya..bhavatīti+..etat..+..śaucasthairyād..adhigamyata..iti.
YS_2.41 || / bhavantīti vākyaśeṣaḥ. śuceḥ sattvaśuddhis tataḥ saumanasyaṃ tata
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540575 (0.036):
sattvaśuddhisaumanasya-aikāgṛya-indriyajayātmadarśanayogyatvāni..ca. / YBh_2.41(109): bhavatīti..vākyaśeṣaḥ.
aikāgryaṃ tata indriyajayas tataś cātmadarśanayogyatvaṃ buddhisattvasya
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540595 (0.0):
śuci6..sattvaśuddhis..tataḥ..saumanasyam..tata..aikāgṛyam..tata..indriyajayas..tataś..cātmadarśanayogyatvam..buddhisattvasya..bhavatīti+..etat..+..śaucasthairyād..adhigamyata..iti.
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540570 (0.050):
sattvaśuddhisaumanasya-aikāgṛya-indriyajayātmadarśanayogyatvāni..ca.
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3428743 (0.060):
evam indriyajayaḥ ātmadarśanādhīnaḥ, ātmadarśanam indriyajayādhīnam iti
bhavatīty etac chaucasthairyād adhigamyata iti. 2.41 / saṃtoṣād anuttamaḥ sukhalābhaḥ || YS_2.42 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540603 (0.014):
śuci6..sattvaśuddhis..tataḥ..saumanasyam..tata..aikāgṛyam..tata..indriyajayas..tataś..cātmadarśanayogyatvam..buddhisattvasya..bhavatīti+..etat..+..śaucasthairyād..adhigamyata..iti. / YS_2.42(109): saṃtoṣād..anuttamaḥ..sukhalābhaḥ.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826918 (0.025):
priya saṃgamenevottamaṃ sukham anubhavanti ca | tad uktaṃ patañjalinā / santoṣād anuttamaḥ sukha lābhaḥ [Ys 2.42] iti | uktaṃ ca purāṇe
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12542528 (0.025):
patañjalinā santoṣād anuttamaḥ sukha-lābhaḥ [Ys 2.42] iti | uktaṃ ca
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051449 (0.031):
sattvaśuddhisaumanasyaikāgryendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca || YS_2.41 / saṃtoṣād anuttamaḥ sukhalābhaḥ || YS_2.42 ||
tathā coktam --- / yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768498 (0.0):
13,134.057d@015_4008 yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336245 (0.0):
12,168.036a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10337939 (0.0):
12,171.050c śāmyāmi parinirvāmi sukham āse ca kevalam / 12,171.051a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390383 (0.0):
12,268.006a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16667786 (0.0):
śāntaśca tṛṣṇākṣayasuravasya yaḥ paripoṣastallakṣaṇo rasaḥ pratīyata eva / / tathā coktam yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452245 (0.0):
tal-lakṣaṇo rasaḥ pratīyata eva / tathā coktam- / yac ca kāma-sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769137 (0.0):
sukhaṃ tad vindati labhate nirmala sattva vṛttyā | tad uktaṃ bhārate / yac ca kāma sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826928 (0.0):
yac ca kāma sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12542538 (0.0):
yac ca kāma-sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735202 (0.0):
sukhaṃ tad vindati labhate nirmala-sattva-vṛttyā | tad uktaṃ bhārate - / yac ca kāma-sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741843 (0.0):
dhanāśā jīvitāśā ca % jīryato 'pi na jīryati // BrP_12.45 // / yac ca kāmasukhaṃ loke $ yac ca divyaṃ mahat sukham &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013174 (0.0):
dhanāśā jīvitāśā ca jīryato 'pi na jīryati // BrP_12.45 // / yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6877056 (0.0):
tathā ca vedavyāsaḥ-yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27257916 (0.0):
tathā ca vedavyāsaḥ yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham /"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352701 (0.0):
dhanāśā jīvitāśā ca jīryato 'pi na jīryati || *HV_22.40*345:4 | / yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham | *HV_22.40*345:5 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324657 (0.0):
yacca kāmasukhaṃ loke % yacca divyaṃ mahatsukham // LiP_1,67.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218422 (0.0):
yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham // LiP_1,67.23 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892691 (0.0):
yaścāsminsukhābhāvo 'pyuktastasya vaiṣayikasukhaparatvānna virodhaḥ / / uktaṃ hi yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145578 (0.0):
yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham /"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540612 (1.192):
tathā..ca..+..uktam..--..yat+..ca..kāmasukham..loka7..yat+..ca..divyam..mahat..sukham../..tṛṣṇākṣayasukhasya..+..ete..nārhataḥ..ṣoḍaśīm..kalām"..iti."
tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām iti. 2.42
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768504 (0.0):
13,134.057d@015_4008 yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / 13,134.057d@015_4009 tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336251 (0.0):
12,168.036a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / 12,168.036c tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10337945 (0.0):
12,171.051a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / 12,171.051c tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390388 (0.0):
12,268.006a yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / 12,268.006c tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16667791 (0.0):
tathā coktam yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452251 (0.0):
yac ca kāma-sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / / tṛṣṇākṣaya-sukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769141 (0.0):
yac ca kāma sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham | / tṛṣṇākṣaya sukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām || iti |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735207 (0.0):
yac ca kāma-sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham | / tṛṣṇākṣaya-sukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām || iti |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741847 (0.0):
yac ca kāmasukhaṃ loke $ yac ca divyaṃ mahat sukham & / tṛṣṇākṣayasukhasyaite % nārhanti ṣoḍaśīṃ kalām // BrP_12.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013179 (0.0):
yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhanti ṣoḍaśīṃ kalām // BrP_12.46 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6877062 (0.0):
tathā ca vedavyāsaḥ-yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām" //"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27257922 (0.0):
tathā ca vedavyāsaḥ yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām" //"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352707 (0.0):
yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham | *HV_22.40*345:5 | / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām | *HV_22.40*345:6 |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540615 (0.0):
tathā..ca..+..uktam..--..yat+..ca..kāmasukham..loka7..yat+..ca..divyam..mahat..sukham../..tṛṣṇākṣayasukhasya..+..ete..nārhataḥ..ṣoḍaśīm..kalām"..iti."
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892697 (0.0):
uktaṃ hi yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145581 (0.0):
yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham / / tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām" //"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324658 (0.013):
yacca kāmasukhaṃ loke % yacca divyaṃ mahatsukham // LiP_1,67.23 // / tṛṣṇākṣayasukhasyaitat $ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218428 (0.013):
yacca kāmasukhaṃ loke yacca divyaṃ mahatsukham // LiP_1,67.23 // / tṛṣṇākṣayasukhasyaitat kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826928 (0.034):
yac ca kāma sukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham | / tṛṣṇā kṣaya sukhāyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām || iti ||
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26356585 (0.035):
13,134.057d@015_4008 yac ca kāmasukhaṃ loke yac ca divyaṃ mahat sukham / 13,134.057d@015_4009 tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhataḥ ṣoḍaśīṃ kalām
kāyendriyasiddhir aśuddhikṣayāt tapasaḥ || YS_2.43 ||
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051456 (0.0):
saṃtoṣād anuttamaḥ sukhalābhaḥ || YS_2.42 || / kāyendriyasiddhir aśuddhikṣayāt tapasaḥ || YS_2.43 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206399 (0.0):
kāyendriya-siddhir aśuddhi-kṣayāt tapasaḥ ||2.43||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540626 (0.019):
YS_2.43(109): kāya-indriyasiddhir..aśuddhikṣayāt..tapasaḥ.
nirvartyamānam eva tapo hinasty aśuddhyāvaraṇamalaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540632 (0.035):
YS_2.43(109): kāya-indriyasiddhir..aśuddhikṣayāt..tapasaḥ. / YBh_2.43(109): / nirvartyamānam..eva..tapas+..hinasty..aśuddhi-āvaraṇamalam..tadāvaraṇamalāpagamāt..kāyasiddhir..aṇimādi3.
tadāvaraṇamalāpagamāt kāyasiddhir aṇimādyā. tathendriyasiddhir dūrāc
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540634 (0.046):
nirvartyamānam..eva..tapas+..hinasty..aśuddhi-āvaraṇamalam..tadāvaraṇamalāpagamāt..kāyasiddhir..aṇimādi3.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4537271 (0.064):
tābhiḥ kleśarajaḥprahāṇāt / dharmajñānairvigatamalam, teṣāṃ / prahāṇatadāvaraṇamalāśrayotpādāt / punaranayoreva
chravaṇadarśanādyeti. 2.43 / svādhyāyād iṣṭadevatāsaṃprayogaḥ || YS_2.44 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540648 (0.019):
YBh_2.43(109): tathā..+..indriyasiddhir..dūrāt..+..śravaṇadarśanādi3..iti.
devā ṛṣayaḥ siddhāś ca svādhyāyaśīlasya darśanaṃ gacchanti, kārye
cāsya vartanta iti. 2.44 / samādhisiddhir īśvarapraṇidhānāt || YS_2.45 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540674 (0.011):
devā..ṛṣi1P..siddhāś..ca..svādhyāyaśīlasya..darśanam..gacchanti,..kārya7..cāsya..vartanta..iti. / YS_2.45(110): samādhisiddhir..īśvarapraṇidhānāt.
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051465 (0.040):
svādhyāyād iṣṭadevatāsaṃprayogaḥ || YS_2.44 || / samādhisiddhir īśvarapraṇidhānāt || YS_2.45 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807077 (0.049):
samādhi siddhir īśvara praṇidhānāt (2.45) iti ca | iha tu sākṣād eva tataḥ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13099815 (0.049):
samādhi-siddhir īśvara-praṇidhānāt (2.45) iti ca | iha tu sākṣād eva tataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849305 (0.051):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi siddhir īśvara praṇidhānāt iti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981848 (0.051):
bhagavatā patañjalinā coktaṃ samādhi-siddhir īśvara-praṇidhānāt iti |
īśvarārpitasarvabhāvasya samādhisiddhir yayā sarvam īpsitam avitathaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540684 (0.0):
YS_2.45(110): samādhisiddhir..īśvarapraṇidhānāt. / YBh_2.45(110): / īśvarārpitasarvabhāvasya..samādhisiddhir..yayā..sarvam..īpsitam..avitatham..jānāti..deśāntara7..dehāntara7..kālāntara7..ca.
jānāti deśāntare dehāntare kālāntare ca. tato 'sya prajñā yathābhūtaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540685 (0.023):
īśvarārpitasarvabhāvasya..samādhisiddhir..yayā..sarvam..īpsitam..avitatham..jānāti..deśāntara7..dehāntara7..kālāntara7..ca.
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11257077 (0.027):
śabdo deśāntare, kālāntare tu svārthaṃ na pratyāyayati arthāntaraṃ ca
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883564 (0.031):
pratipattirniḥsaṃdigdhā jāyate na ca kālāntare deśāntare puruṣāntare
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11604899 (0.031):
sandigdham avagamyate bhavati vā svargo na veti. na caiṣa kālāntare / deśāntare puruṣāntare 'vasthāntare vā viparyeti. tasmād avitatham iti.
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4923265 (0.031):
sāṃśayikaṃ pratyayam utpādayati. na ca mithyaitad iti kālāntare deśāntare / 'vasthāntare puruṣāntare vā punar avyapadeśyaḥ pratyayo{*1/152*} bhavati.
Sabara: Mimamsasutrabhasya ad Jaimini's Mimamsasutra 1,1.1-5 (sabbha1u.htm.txt) 17443955 (0.031):
sāṃśayikaṃ pratyayam utpādayati / na ca mithyaitad" iti kālāntare / deśāntare 'vasthāntare puruṣāntare vā punar avyapadeśyaḥ pratyayo bhavati"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4921610 (0.051):
mithyāpratyayaḥ. na caiṣa kālāntare puruṣāntare 'vasthāntare deśāntare vā
Sabara: Mimamsasutrabhasya ad Jaimini's Mimamsasutra 1,1.1-5 (sabbha1u.htm.txt) 17442623 (0.051):
caiṣa kālāntare puruṣāntare 'vasthāntare deśāntare vā viparyeti / tasmād
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3089918 (0.054):
pratiniyatārthaviṣayatvāt / deśāntare kālāntare [ca] tathaiva pratiniyamaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914455 (0.058):
uktamityarthaḥ// śaṅkācediti// kālāntare deśāntare vā ayaṃ hetuḥ sādhyaṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11254584 (0.059):
sāmānyatodṛṣṭaṃ nāma yatraikadārthayoravyabhicāramupalabhya deśāntare / kālāntare ca tajjātīyayoravyabhicāraṃ pratipadyate / tadyathā
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22487062 (0.061):
astu tatprāmāṇyam; santu ca deśāntare kālāntare vā tadadhikāriṇaḥ; amī tu
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180982 (0.062):
etasminn antare caiva *HV_84.13*962a / etasminn antare caiva *HV_108.51*1234:3a / etasminn antare caiva *HV_112.49*1399:7a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753139 (0.062):
etasminn antare gobhir HV_50.12a / etasminn antare caiva HV_84.13*962a / etasminn antare caiva HV_108.51*1234:3a / etasminn antare caiva HV_112.49*1399:7a
prajānātīti. 2.45 / uktāḥ saha siddhibhir yamaniyamāḥ āsanādīni vakṣyāmaḥ tatra ---
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540705 (0.0):
YBh_2.46(110): / uktāḥ..saha..siddhibhir..yamaniyamāḥ...āsanādīni..vakṣyāmaḥ...tatra..
sthirasukham āsanam || YS_2.46 || / tadyathā padmāsanaṃ bhadrāsanaṃ svastikaṃ daṇḍāsanaṃ sopāśrayaṃ paryaṅkaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540709 (0.0):
uktāḥ..saha..siddhibhir..yamaniyamāḥ...āsanādīni..vakṣyāmaḥ...tatra.. / YS_2.46(110): sthirasukham..āsanam....
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540719 (0.063):
tadyathā..padmāsanam..bhadrāsanam..svastikam..daṇḍāsanam..sa-upāśrayam..paryaṅkam..krauñcaniṣadanam..hastiniṣadanam..uṣṭraniṣadanam..samasaṃsthānam..sthirasukham..yathāsukham..ca..+..iti+..evamādīni.