View original HTML file with complete header information
Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra / Oṃ Namo Bhagavatyai Ārya-prajāpāramitāyai!
Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra / Oṃ Namo Bhagavatyai Ārya-prajāpāramitāyai!
Ārya Āvalokiteśvaro bodhisattvo gambhīraṃ / prajñāpāramitā-cāryāṃ caramāṇo
vyavalokayati sma, pañca-skandhās tāṃś ca / svabhāva-śūnyān paśyati sma.
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618575 (0.0):
āryāvalokiteśvarabodhisattvo gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ caramāṇo / vyavalokayati sma | pañca skandhāḥ, tāṃśca svabhāvaśūnyān paśyati sma ||
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590519 (0.024):
mahāsattvo gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ caramāṇaḥ evaṃ / vyavalokayati sma | pañca skandhāṃstāṃśca svabhāvaśūnyaṃ vyavalokayati ||
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568788 (0.050):
2 vyavalokayati sma paṃcaskandhān svabhāvaśūnyān paśyanti sma / 3 iti / iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ / rūpaṃ na pṛthak
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590574 (0.055):
vyavalokitavyam - pañca skandhāṃstāṃśca svabhāvaśūnyān samanupaśyati sma |
Iha Śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śūnyat'aiva rūpaṃ,
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618577 (0.016):
vyavalokayati sma | pañca skandhāḥ, tāṃśca svabhāvaśūnyān paśyati sma || / iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam | rūpānna pṛthak śūnyatā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568791 (0.028):
2 vyavalokayati sma paṃcaskandhān svabhāvaśūnyān paśyanti sma / 3 iti / iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ / rūpaṃ na pṛthak
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084759 (0.059):
tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva śūnyatāśūnyataiva rūpaṃ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084967 (0.059):
ca rūpe śūnyatā na tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva / śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ, tathā hi śabdaḥ śabdatvena śūnyā, yā ca
rūpān na pṛthak śūnyatā, / śūnyatāyā na pṛthag rūpaṃ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568804 (0.0):
3 iti / iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ / rūpaṃ na pṛthak
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618589 (0.0):
iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam | rūpānna pṛthak śūnyatā,
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590589 (0.0):
rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam | rūpānna pṛthak śūnyatā, śūnyatāyā na / pṛthag rūpam | yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam | evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089329 (0.038):
tat kasya hetoḥ? tathā hi āyuṣman śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad / rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyāḥ rūpaṃ, nānyatra rūpāc chūnyatā, rūpam eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084758 (0.058):
śūnyāḥ, vijñānaṃ vijñānatvena śūnyaṃ, yā ca bhagavan rūpasya śūnyatā na / tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva śūnyatāśūnyataiva rūpaṃ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084966 (0.058):
ca rūpe śūnyatā na tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva
yad rūpaṃ sā śūnyatā, / yā śūnyatā tad rūpaṃ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084761 (0.019):
tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva śūnyatāśūnyataiva rūpaṃ,
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618594 (0.025):
śūnyatāyā na pṛthag rūpam | yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam ||
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590594 (0.025):
rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam | rūpānna pṛthak śūnyatā, śūnyatāyā na / pṛthag rūpam | yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam | evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064496 (0.033):
rūpam anyā śūnyatā, nānyā śūnyatā anyad rūpaṃ, rūpam eva śūnyatā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568804 (0.038):
4 śūnyatāyā na pṛthag rūpaṃ / yad rūpaṃ tac śūnyatā / śūnyataiva sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927585 (0.040):
14103 śūnyatāyāḥ rūpaṃ nānyatra rūpāc chūnyatā rūpam eva śūnyatā / śūnyataivaṃ rūpam/ yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749591 (0.040):
tad rūpaṃ cānyatra śūnyatāyāḥ rūpaṃ nānyatra rūpāc chūnyatā rūpam eva / śūnyatā śūnyataivaṃ rūpam yā vedanāyāḥ śūnyatā saṃjñāyāḥ śūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923020 (0.044):
rupaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpam/ yā ca bhagavan śabdasya śūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744823 (0.044):
rūpasya śūnyatā na tad rūpaṃ na cānyatra śūnyatāyā rupaṃ rūpam eva śūnyatā / śūnyataiva rūpam yā ca bhagavan vedanāyāḥ śūnyatā na sā vedanā na cānyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745063 (0.044):
rūpaṃ na cānyatra śūnyatāyā rupaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpam yā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093244 (0.044):
evaṃ na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084967 (0.045):
ca rūpe śūnyatā na tad rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ, rūpam eva / śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ, tathā hi śabdaḥ śabdatvena śūnyā, yā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089322 (0.052):
tat kasya hetoḥ? tathā hi āyuṣman śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad / rūpaṃ, na cānyatra śūnyatāyāḥ rūpaṃ, nānyatra rūpāc chūnyatā, rūpam eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062367 (0.057):
saṃjñaiva śūnyatā, saṃskārā eva śūnyatā, vijñānam eva śūnyatā, śūnyataiva / rūpaṃ, śūnyataiva vedanā, śūnyataiva saṃjñā, śūnyataiva saṃskārāḥ,
Evam eva vedanā-saṃjñā-saṃskārā-vijñānam. / Iha Śāriputra sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618607 (0.013):
ihaṃ śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā na
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590606 (0.013):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni ca śūnyatā | evaṃ śāriputra sarvadharmāḥ / śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā vimalā anūnā asaṃpūrṇāḥ |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568817 (0.020):
5 vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni / śāriputra sarvadharmāḥ / śūnyatālakṣaṇānutpannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929085 (0.021):
upādāya}/ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751001 (0.021):
bhāvasvabhāvaśūnyatām upādāya vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śāriputra na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090785 (0.021):
abhāvasvabhāvaśūnyatām upādāya, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śāriputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022728 (0.022):
saṃjānīte / tatkasya hetoḥ? viśuddhatvācchāriputra / evaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ śāriputra prajñāpāramitā na jānāti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264048 (0.027):
tathā hi subhūte yad buddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhaṃ rūpaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ nopalabdhaṃ, skandhadhātvāyatanāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127922 (0.027):
rūpasyānutpādo na tad rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640000 (0.030):
nirdiśanti, rūpam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva rūpaṃ, vedanā / saṃjñā saṃskārā, vijñānam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva vijñānam.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252867 (0.031):
tatra katamo bhāvaḥ? bhāva ucyate pañca skandhā yaduta rūpaṃ, vedanā, / saṃjñā, saṃskārā, vijñānam. tatra bhāvo bhāvena śūnyaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040420 (0.032):
subhūte / subhūtirāha kiṃ punarāyuṣman śāriputra vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānamabhisaṃbudhyate anuttarāṃ samyaksaṃbodhim? āha no hīdamāyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965331 (0.032):
{vedanāsaṃjñāsaṃskārā} vijñānam āyuṣman / 24821 {śāriputra} vijñānena śūnyam/ tat kasya hetoḥ/ na hy āyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967403 (0.032):
25302 prakṛtir asyaiṣā/ {vedanā saṃjñā saṃskārā} vijñānam {āyuṣman}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123780 (0.032):
rūpam āyuṣman śāriputra rūpeṇa śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam / āyuṣman śāriputra vijñānena śūnyam. tat kasya hetoḥ? na hy āyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125707 (0.032):
prakṛtir asyaiṣā, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam āyuṣman śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129599 (0.032):
na bahirdhāniśritaṃ nobhayam antareṇopalabhyate, vedanā saṃjñā saṃskārā, / vijñānam āyuṣman śāriputra prakṛtiśūnyaṃ taṃ nādhyātmaniśritaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025822 (0.035):
gambhīramiti na tiṣṭhati / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1636131 (0.036):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte pūrvāntāparāntaparicchinnam. evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995822 (0.037):
rūpasvabhāvena / evaṃ vedanaiva saṃjñaiva saṃskārā eva / vijñānamevāyuṣman / śāriputra virahitaṃ vijñānasvabhāvena / prajñāpāramitaiva āyuṣman
anutpannā aniruddhā amalā avimalā anūnā aparipūrṇāḥ.
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618608 (0.010):
ihaṃ śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā na
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590610 (0.010):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni ca śūnyatā | evaṃ śāriputra sarvadharmāḥ / śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā vimalā anūnā asaṃpūrṇāḥ |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568820 (0.015):
5 vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni / śāriputra sarvadharmāḥ / śūnyatālakṣaṇānutpannā / 6 aniruddhā amalā avimalā nonā na
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25717280 (0.062):
mañjuśrīḥ sūryaraśmayaḥ, anutpannā aniruddhāḥ, alakṣaṇā lakṣaṇāpagatāḥ, / amanaskārā manaskārāpagatāḥ, aprapañcāḥ prapañcāpagatāḥ, (JĀA 38)
Tasmāc Chāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ / na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568836 (0.0):
7 saṃpūrṇāḥ / tasmāc chūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618619 (0.0):
vimalā nonā na paripūrṇāḥ | tasmācchāriputra śūnyatāyāṃ na rūpam, na / vedanā, na saṃjñā, na saṃskārāḥ, na vijñānāni | na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036241 (5.960):
bhagavan na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā (AdSPG II 61) na saṃskārā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037816 (5.960):
dharmadhātāv ime vikalpāḥ. na hi dharmadhātur rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040136 (5.960):
na paśyaka upalabhyate. na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040245 (5.960):
tatra na ātmā na sattvo yāvan na janako na paśyakaḥ, tatra na rūpaṃ na / vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ yāvan na bodhiḥ, yatra na rūpaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040259 (5.960):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ yāvan na bodhiḥ, yatra na rūpaṃ / na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ. yāvan na bodhiḥ, eṣā sā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020837 (5.960):
subhūte paridīpitāyāṃ na rūpaṃ paridīpitaṃ bhavati / na vedanā na saṃjñā / na saṃskārāḥ / na vijñānaṃ paridīpitaṃ bhavati / na srotaāpattiphalaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038579 (5.960):
aprameyamapramāṇam, na tadrūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043917 (5.960):
rūpasya gambhīratā / yatra subhūte na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755616 (5.960):
vardhate | nātītā nānāgatā na pratyutpannā : na tatra rūpaṃ na vedanā na / saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ na cakṣur na śrotraṃ na ghrāṇaṃ na jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924520 (5.960):
13115 na rūpaṃ duḥkham iti sthātavyam/ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927545 (5.960):
evaṃ na vedanā na saṃjñā na / 14024 saṃskārā na vijñānaṃ na śūnyam iti nāśūnyam {iti carati}, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967540 (5.960):
anabhinivṛttaṃ na tad rūpaṃ na / 25317 vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724137 (5.960):
na vardhate nātītā nāgatā na pratyutpannā yā ca īdṛśī na tatra rūpaṃ na / vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ na pṛthivīdhātur nābdhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746758 (5.960):
caratā na rūpaṃ śāntam iti sthātavyam na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749547 (5.960):
carati, evaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ na śūnyam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788980 (5.960):
śāriputra evaṃ vadasi kena kāraṇena yad anabhinivṛttaṃ na tad rūpaṃ na / vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam iti subhūtir āha tathā hy āyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266082 (5.960):
bhavati, na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ pratyarpitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625997 (5.960):
rūpaṃ saṃvidyate, na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ, na vijñānaṃ
na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (5.960):
saṃskāralakṣaṇe na vijñānalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561118 (5.960):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nidarśanamupaiti, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanasāṃ nidarśanamupaiti / nāpi dhātvāyatanānāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522091 (0.000):
tatra dharmastu cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-mana-ādayo dharmāḥ |
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861055 (0.003):
jñānam ity upapannaṃ bhavati // / 91. cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyākhyāni pañcendriyāṇi tadāśritāni pañca
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559784 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215716 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269445 (0.007):
gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126082 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456710 (0.007):
sarvathā, ṣaṭ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāni, tānyapi nāhaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23987807 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavo manodhātuśca ete sapta
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928712 (0.007):
cakṣuḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanomārgasamatikrāntaḥ / (tathāgatas-)
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765398 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥpathasamatikrāntaḥ, anunnato 'navanataḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299249 (0.010):
vijñānadhātuḥ katamaḥ [|] yaccakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187025 (0.010):
vijñānadhātuḥ katamaḥ / yac cakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015036 (0.011):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyasaṃsparśajāḥ pañccavedanāḥ kāyikī
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220571 (0.012):
ṣaḍ vijñānakāyāḥ | cakṣur vijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano vijñānam |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962038 (0.012):
saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti vijñānaṃ katamat? ṣaḍ vijñānakāyāḥ - / cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189110 (0.012):
vijñānakāyāḥ / cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11862704 (0.013):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyavijñānālambanāny abhisamasya manovijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220649 (0.013):
ṣaṭ sparśakāyāḥ | cakṣuḥ saṃsparśaḥ | śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ
na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120375 (0.0):
śikṣitavyaṃ, na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568854 (0.0):
8 na vijñānaṃ na cakṣur na śrotraṃ na ghrāṇaṃ na jihvā na kāyo na mano / 9 na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ / na caksurdhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273472 (0.0):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618639 (0.0):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | na cakṣurdhāturyāvanna manodhātuḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562971 (0.0):
bodhisattvo na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇaviśuddhāvapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946714 (5.960):
19517 tatra katamā bahirdhāśūnyatā/ ye bahirdhā dharmās tad yathā / rūpaśabdagandharasa / 19518 spraṣṭavyadharmāḥ/ tatra rūpaṃ rūpeṇa śūnyam akūṭasthāvināśitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970656 (5.960):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā na nityā iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768395 (5.960):
bahirdhāśūnyatā ye bahirdhā dharmās tad yathā / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ tatra rūpaṃ rūpeṇa śūnyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791772 (5.960):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā vā ādhyātmikabāhyā vā dharmāḥ saṃskṛtā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792011 (5.960):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā na nityā iti upaparīkṣante nānityā iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651156 (5.960):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā api subhūte gambhīrāś, cakṣurvijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800061 (5.960):
jihvā kāyo mana upalaṃbho, rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā upalaṃbhaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127197 (5.960):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā vā adhyātmikabāhyā vā dharmāḥ saṃskṛtā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632371 (0.002):
sarvasattvadeśaratiṣu, anapekṣaḥ sarvarūpaśabdagandharasaspraṣṭavyeṣu,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120862 (0.006):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844563 (0.006):
tasyālambana masti, tadyathā vandhyāsūnoḥ | asti ca / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmākhyaṃ ṣaḍvidhamālambanam |
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554532 (0.006):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāyataneṣu bāhyagaurī caurī vettālī
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562242 (0.006):
suvikrāntavikrāmin bodhisattvo rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇe
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1329375 (0.006):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavya dharmātmakasya viṣayasya yā upalabdhir
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938813 (0.006):
ārūpyadhātur ālambanaṃ. rūpādyabhāvāt. ṣaḍ upekṣopavicārā eva santi nānya / iti. rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmālambanā upekṣopavicārā eva santi.
na cakṣur-dhātur yāvan na mano-vijñāna-dhātuḥ,
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618645 (0.0):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | na cakṣurdhāturyāvanna manodhātuḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568864 (0.033):
rūpadhātuḥ / / 10 yāvan na manovijñānadhātuḥ / nāvidyā nāvidyākṣayo yāvan na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568855 (0.037):
9 na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ / na caksurdhātur na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11865466 (0.044):
cakṣurvijñānadhātuḥ. evaṃ yāvat yan manovijñānaṃ. sa manovijñānadhātuḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11865801 (0.046):
cakṣurvijñānadhātur yāvan manovijñānadhātur iti. kim asyāśritaṣaṭkasya
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854069 (0.046):
cakṣurvijñānadhātur yāvan manovijñānadhāturiti
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23985226 (0.047):
cakṣurvijñānadhāturyāvanmanovijñānadhātumanodhātuśca /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853882 (0.048):
dhātuvyavasthāyāṃ ta eva cakṣurdhāturyāvat kāyadhātuḥ rūpadhātur yāvat spraṣṭavyadhātur ityuktam ity ata āha tatra cakṣurādidhātavo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755695 (0.051):
kāyavijñānadhātur na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724244 (0.051):
spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ na manodhātur na dharmadhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064689 (0.051):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ na manodhātur na
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356950 (0.053):
rūpadhātuścakṣurvijñānadhāturyāvanmanodhāturdharmadhāturmanovijñānadhāturiti
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853830 (0.053):
teṣām eva svarūpapradarśanārtham āha cakṣurdhātū rūpadhātuś cakṣurvijñānadhātur evaṃ yāvanmanodhātur dharmadhātur
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301383 (0.056):
kāyavijñānadhāturdharmadhāturmano vijñānadhāturimaucyante dhātavaḥ |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854723 (0.056):
paścimās trayomanodhāturdharmadhātur manovijñānadhātuś ca
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853957 (0.056):
tatra cakṣurāśrayaṃ rūpālambanaṃcakṣurvijñānaṃ cakṣurvijñānadhātuḥ / evaṃśrot ragh rāṇarasanasparśanamanaāśrayā ṇ iśabdagandharasasparśadharmālambanāni yathākramaṃśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāniśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901791 (0.056):
04619 dhātuḥ/ na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ/ na / manodhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914983 (0.058):
na dharmadhātuḥ sāsrava iti vānāsrava iti vā samanupaśyati/ na / manovijñānadhātuḥ sāsrava iti vānāsrava iti vā samanupaśyati/ na
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590654 (0.060):
mano na rūpaṃ na śabdo na gandho na raso na spraṣṭavyaṃ na dharmaḥ | na / cakṣurdhāturyāvanna manodhāturna dharmadhāturna manovijñānadhātuḥ | na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912094 (0.063):
nobhayam antreṇopalabhyante}/ mano / 10102 dhātu dharmadhātur manovijñānadhātur iti {subhūte
n'āvidyā n'āvidyā-kṣayo yāvan na jarā-maraṇaṃ
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618663 (5.960):
na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyākṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590674 (5.960):
vidyā nāvidyā na kṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayaḥ, na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755766 (0.026):
bhavanirodhaḥ na jātir na jātinirodhaḥ na jarāmaraṇaṃ na / jarāmaraṇanirodhaḥ na duḥkhaṃ na samudayo na nirodho na mārgaḥ na prāptir
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220182 (0.029):
NidSa 15.5a jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | tatra ko jarāmaraṇaṃ kasya vā / jarāmaraṇam iti hi syuḥ praṣṭāra
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568874 (0.030):
10 yāvan na manovijñānadhātuḥ / nāvidyā nāvidyākṣayo yāvan na / jarāmaraṇakṣayo
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6620838 (0.032):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham // Mś_11.4 // / na jarāmaraṇenaiva jātiśca saha yujyate /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11852240 (0.037):
tadabhāvātṣaḍāyatanaṃna syāt / evaṃ yāvaj jarāmaraṇaṃ na syāt
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25852289 (0.038):
tāmeva ca jarāmaraṇalakṣaṇavyabhicāritāṃ spaṣṭayannāha asti bhāvo hi na / jarāmaraṇaṃ vineti | yo hi jarāmaraṇarahitaḥ, sa bhāva eva na saṃbhavati,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024696 (0.038):
(SSS_377) mahāśūnyatāsūtre 'pyuktam ya āha idaṃ jarāmaraṇaṃ, tasya / jarāmaraṇam iti | ya āha sa eva jīvaḥ tadeva śarīram, anyo jīvo 'nyat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923919 (0.040):
13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24933972 (0.040):
yo bhagavan jarāmaraṇasya vyayo na taj jarāmaraṇam, iti hi (ŚsP_II 1_190) / jarāmaraṇaṃ ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ? tathā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814002 (0.042):
tiṣṭhanti katame bhāvā ye jarāmaraṇaṃ vinā || 24 || / ke hi nāma jarāmaraṇarahitā bhāvā yeṣāṃ sthitiḥ syāt? tasmānnāstyeva
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222101 (0.044):
jarāmaraṇam* / evaṃ jarāmaraṇābhimardanena mahārāja puruṣapudgalena kiñcit
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050760 (0.044):
mama na jñānamabhūt [iti] jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇasamudayo / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhagāminī pratipat | yāvat saṃskārāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321072 (0.044):
jarāmaraṇasya parigraho nāsti, na hi jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇaṃ parigṛhṇāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923910 (0.046):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā/}} tathā hi bhagavan / jarāmaraṇaṃ / 13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745952 (0.046):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā tathā hi bhagavan jarāmaraṇaṃ / (PSP1: 130) jarāmaraṇatvena śūnyam yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930455 (0.047):
yo bhagavan jarāmaraṇasyānutpādo na taj jarāmaraṇam, iti hi jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923844 (0.049):
12919 yāvan na jarāmaraṇe/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi bhagavan avidyā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518869 (0.052):
arthitvasya cāvipariṇāme jarāmaryavādopapattiḥ/ / yāvac cāsya phalenārthitvaṃ na vipariṇamate na nivartate tāvad anena
na jarā-maraṇa-kṣayo na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568881 (0.0):
10 yāvan na manovijñānadhātuḥ / nāvidyā nāvidyākṣayo yāvan na / jarāmaraṇakṣayo / 11 na duḥkhasamudayanirodhamārgā na jñānaṃ na prāptiś
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755767 (0.0):
bhavanirodhaḥ na jātir na jātinirodhaḥ na jarāmaraṇaṃ na / jarāmaraṇanirodhaḥ na duḥkhaṃ na samudayo na nirodho na mārgaḥ na prāptir
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618670 (0.0):
na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyākṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590681 (0.0):
vidyā nāvidyā na kṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayaḥ, na
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220182 (0.018):
NidSa 15.5a jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | tatra ko jarāmaraṇaṃ kasya vā / jarāmaraṇam iti hi syuḥ praṣṭāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923919 (0.021):
13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050761 (0.023):
mama na jñānamabhūt [iti] jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇasamudayo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25852289 (0.026):
jarāmaraṇaṃ vineti | yo hi jarāmaraṇarahitaḥ, sa bhāva eva na saṃbhavati,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4528275 (0.029):
ityevamādi vyavadānānulomanirdeśaḥ / kasminnasati na jarāmaraṇaṃ bhavati / kasya nirodhājjarāmaraṇanirodha iti pratilomanirdeśataḥ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814002 (0.029):
tiṣṭhanti katame bhāvā ye jarāmaraṇaṃ vinā || 24 || / ke hi nāma jarāmaraṇarahitā bhāvā yeṣāṃ sthitiḥ syāt? tasmānnāstyeva
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324079 (0.034):
paśyati nāpacayaṃ paśyati na hāniṃ paśyati na vṛddhiṃ paśyati. tat kasya / hetoḥ? tathā hi jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇasvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567889 (0.036):
nendriyabalabodhyaṅgasamādhisamāpattiniśrito bhavati, na / duḥkhasamudayanirodhamārganiśrito bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24933972 (0.037):
yo bhagavan jarāmaraṇasya vyayo na taj jarāmaraṇam, iti hi (ŚsP_II 1_190) / jarāmaraṇaṃ ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ? tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923911 (0.037):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā/}} tathā hi bhagavan / jarāmaraṇaṃ / 13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085753 (0.037):
bhavatvena śūnyaḥ, jātir jātitvena śūnyā, tathā hi bhagavañ jarāmaraṇaṃ / jarāmaraṇatvena śūnyaṃ, yā ca jarā amaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ, na
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806222 (0.037):
jarāmaraṇavāraṇam BrP_149.14b / jarāmaraṇasaṃyuktaṃ BrP_227.16c
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313340 (0.038):
bhavaśūnyatāṃ samanupaśyati, na jātisūnyatā jātiśūnyatāṃ samanupaśyati, na / jarāmaraṇaśūnyatā jarāmaraṇaśūnyatāṃ samanupaśyati.
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514622 (0.038):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti |
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6620838 (0.039):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham // Mś_11.4 // / na jarāmaraṇenaiva jātiśca saha yujyate /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024696 (0.040):
(SSS_377) mahāśūnyatāsūtre 'pyuktam ya āha idaṃ jarāmaraṇaṃ, tasya / jarāmaraṇam iti | ya āha sa eva jīvaḥ tadeva śarīram, anyo jīvo 'nyat
na jñānaṃ na prāptir n'āprāptiḥ. / Tasmāc Chāriputra aprāptitvād bodhisattvo
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590683 (0.0):
vidyā nāvidyā na kṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayaḥ, na / duḥkhasamudayanirodhamārgā na jñānaṃ na prāptirnāprāptiḥ |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568882 (0.026):
11 na duḥkhasamudayanirodhamārgā na jñānaṃ na prāptiś
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618671 (0.026):
jarāmaraṇakṣayo na duḥkhasamudayanirodhamārgā na jñānaṃ na prāptitvam ||
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11895391 (0.059):
upapattyāśrayavaśena tadvyavasthāpanāt. dharmasahāvyavasthāpinī hy / aprāptiḥ. na prāptivad dharmavaśena vyavasthāpyate. tasmāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12022493 (0.060):
bhāvanā. tathaiveti. dharmānvayaduḥkhasamudayanirodhamārgajñānānām. atrāpi / saṃvṛtijñānaṃ na bhāvyate bhavāgrāpratipakṣatvāt. na paracittajñānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063518 (0.061):
dharmānvayaduḥkhasamudayanirodhamārgajñānānām / / evamanutpādajñānam /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017196 (0.062):
bhāgo dharmānvayaduḥkhasamudayanirodhamārgajñānānāṃ. kṣayajñānaṃ duḥkhaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845757 (0.062):
yoga vittarā ity artho 'bhivyañjito bhavati | tataś ca jñānād bhaktiḥ
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978300 (0.062):
yoga-vittarā ity artho 'bhivyañjito bhavati | tataś ca jñānād bhaktiḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1965868 (0.064):
kṣaṇikatvāt | nānyatra prāptirasti | anyatra prāptirhi samudīraṇamucyate | / prāptigamanasamudīraṇānāmekārthatvāt | (u) karmeti kevalaṃ lokasatyato
prajñā-pāramitām āśritya viharaty acitt'āvaraṇaḥ.
Citt'āvaraṇa-nāstitvād atrasto / viparyās'ātikrānto niṣṭhā-nirvāṇaḥ.
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021097 (0.030):
etan na sidhyati / so 'yaṃ hetur āvaraṇā3dy-anupalabdher" ity / āvaraṇā8diṣu cā8varaṇā3dy-anupalabdhau ca samayā1nupalabdhyā"
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799325 (0.034):
trasanāt / saṃpratyāyanāvaraṇam amatsaritve dharmāmatsaritvena
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021022 (0.041):
na prāg uccāraṇād vidyamānasya śabdasyā7nupalabdhiḥ, kasmāt ? / āvaraṇā3dy-anupalabdheḥ / yathā vidyamānasyo7dakā3der arthasyā8varaṇā3der
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18472449 (0.045):
iti. kiñcidviśeṣāt tu pramāṇāntaraparikalpane pramāṇeyattā / viśīryetānantyaprāpter,āvaraṇakṣayopaśamavicitratayā jñānapravṛtter
Tradhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ / prajñāpāramitām āśritya anuttarāṃ
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618696 (0.0):
tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ prajñāpāramitāmāśritya anuttarāṃ
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590713 (0.0):
viparyāsātikrānto niṣṭhanirvāṇaḥ | tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ / prajñāpāramitāmāśritya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ | tasmād
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568906 (0.063):
14 niṣṭhanirvāṇaḥ / tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ prajñāpāramitāṃ / 15 niśṛtyānuttarasamyaksaṃbuddhā abhisaṃbuddhāḥ / tasmāj
samyak-sambodhim abhisambuddhāḥ. / Tasmāj jñātavyaṃ prajñāpāramitā mahā-mantro
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618695 (0.060):
tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ prajñāpāramitāmāśritya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ ||
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590712 (0.060):
viparyāsātikrānto niṣṭhanirvāṇaḥ | tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ / prajñāpāramitāmāśritya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ | tasmād
mahā-vidyā-mantro'nuttara-mantro / samasama-mantraḥ sarva-duḥkha-praśamanaḥ satyam amithyatvāt.
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618714 (0.0):
tasmājjñātavyaḥ prajñāpāramitāmahāmantro mahāvidyāmantro 'nuttaramantro
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590729 (0.009):
jñātavyaḥ prajñāpāramitāmahāmantraḥ anuttaramantraḥ asamasamamantraḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568924 (0.028):
16 jñātavyo prajñāpāramitāmahāmantro vidyāmantro 'samasamamantraḥ