View original HTML file with complete header information
(PSP_2 3:1) / Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā II / atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.0):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.0):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098902 (0.0):
punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudreṣu yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103154 (0.0):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.0):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116017 (0.0):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116044 (0.0):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvās tani śabdaṃ śroṣyanti. te sarve niyatā bhaviṣyanti tṛṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035543 (0.0):
sacedbhagavaṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvāḥ, te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053847 (0.0):
tasmin ānanda samaye ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061923 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751863 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // yas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / mahāsamudreṣv apskandho nadīṣu mahānadīṣu kunadīṣūtsasarastaḍākeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889698 (0.0):
00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/ / 00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889942 (0.0):
01019 sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa/ / atha khalu / 01020 ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896155 (0.0):
trisāhasra / 02803 mahāsāhasre lokadhātau ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899025 (0.0):
03502 caran imān guṇān utpādayati tadā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712290 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712529 (0.0):
prākṛtam upadarśayāmāsa atha khalu ye 'smiṃs / trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721544 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ caran imān guṇān utpādayati tadā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te evaṃ cintayanti vayam
(PSP_2 3:1) / Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā II / atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.0):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.0):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098902 (0.0):
punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudreṣu yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103154 (0.0):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.0):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116017 (0.0):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116044 (0.0):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvās tani śabdaṃ śroṣyanti. te sarve niyatā bhaviṣyanti tṛṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035543 (0.0):
sacedbhagavaṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvāḥ, te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053847 (0.0):
tasmin ānanda samaye ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061923 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751863 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // yas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / mahāsamudreṣv apskandho nadīṣu mahānadīṣu kunadīṣūtsasarastaḍākeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889698 (0.0):
00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/ / 00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889942 (0.0):
01019 sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa/ / atha khalu / 01020 ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896155 (0.0):
trisāhasra / 02803 mahāsāhasre lokadhātau ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899025 (0.0):
03502 caran imān guṇān utpādayati tadā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712290 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712529 (0.0):
prākṛtam upadarśayāmāsa atha khalu ye 'smiṃs / trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721544 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ caran imān guṇān utpādayati tadā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te evaṃ cintayanti vayam
'nekair devaputrasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva pariṣadi saṃnipatitā abhūvan,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984958 (0.0):
atha khalu yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te sarve / 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasāhasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264264 (0.027):
ca devaputro 'nekair devaputraśatasahasraiḥ sārdhaṃ bhagavantam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984987 (0.034):
devendrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / tatraiva parṣadi saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985029 (0.034):
sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi / saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau nirmitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985050 (0.034):
devaputrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / tatraiva parṣadi saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985090 (0.034):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi / saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ābhāsvarā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985154 (0.034):
te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi / saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985008 (0.037):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau saṃtuṣitā devaputrās te
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985071 (0.037):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahābrahmāṇas te sarve
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985133 (0.037):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bṛhatphalā devaputrās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985176 (0.037):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau yaś ca teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984965 (0.047):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasāhasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi / saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śakrā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232688 (0.049):
devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / sārdhaṃ tatraiva pariṣadi saṃnipatitā. yaś ca teṣāṃ cāturmahārājakāyikānāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889822 (0.055):
atha khalu paranirmitavaśavartī devaputro 'nekairdevaputraśatasahasraiḥ / parivṛtaḥ puraskṛto jāmbūnadasuvarṇavarṇaiḥ padmaistathāgatamabhyavakīrya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842905 (0.062):
sahāpatiranekairbrahmakāyikairdevaputraśatasahasraiḥ parivṛtaḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141870 (0.064):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra
evaṃ śakro devānām indro yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904049 (0.015):
05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / 05509 paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726474 (0.015):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273557 (0.015):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃṣā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ, yāvac
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066929 (0.015):
teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās / trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067011 (0.015):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmaṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726555 (0.016):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755068 (0.021):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartinaḥ brahmakāyikā devā yāvad aghaniṣṭhā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712544 (0.021):
11) ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś / ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036780 (0.021):
kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca / tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te tan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052618 (0.021):
devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca / nirmāṇaratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169321 (0.021):
samyaksaṃbodhaye saṃprasthitās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410644 (0.021):
parvatarājasyopari yāmā devāstuṣitā vā nirmāṇaratayo vā / paranirmitavaśavartino vā brahmakāyikā vā brahmapurohitā vā mahābrahmāṇo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163338 (0.033):
cāturmahārājakāyikā devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino devaputrā brahmakāyikā brahmapurohitā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954554 (0.033):
|| katame ṣaṭ devāḥ? cāturmahārājikā devāḥ | trāyastriṃśāḥ | yāmāḥ | / tuṣitāḥ | nirmāṇaratayaḥ | paranirmitavaśavartino devāḥ || tatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169488 (0.033):
devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251364 (0.035):
prakramiṣyanti. evaṃ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapāriṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647885 (0.036):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā / nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devāḥ; tena kṣaṇena, teṇa lavena,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061892 (0.036):
trayastriṃśāś ca devā āttamanaskā bhavanti yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino devā utsukā bhaviṣyanti, vayam asya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232824 (0.037):
devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781699 (0.038):
puraskarensuḥ / caturmahārājikā devā trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarati / paranirmitavaśavarti brahmakāyikā devā mahāntaṃ caturaṃginīsenā mṛddhīye
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā yāvan mahābrahmāṇo ye ceha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904051 (0.011):
05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / 05509 paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726476 (0.011):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273561 (0.011):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃṣā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ, yāvac
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066931 (0.011):
trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmaṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067013 (0.011):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmaṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726558 (0.012):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232827 (0.016):
devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devā / yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve saṃnipatitā āyuṣmataḥ subhūteḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24019882 (0.017):
te punaryāmāstuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartinaśca / brahmakāyikādayaśca pūrvoktāḥ ṣoḍaśasthānāntaragatāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904132 (0.018):
pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā / nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245019 (0.019):
cāturmahārājakāyikā devaputrās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā brahmapārṣadyā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249431 (0.019):
lokadhātau cāturmahārājikās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā brahmapārṣadyā yāvad
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755069 (0.021):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartinaḥ brahmakāyikā devā yāvad aghaniṣṭhā devāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749425 (0.037):
lokadhātau śuddhāvāsakāyikā devanikāyāḥ yāvad brahmakāyikā / paranirmitavaśavartinaḥ nirmāṇaratayaḥ tuṣitā yāmās trāyastriṃśāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241374 (0.043):
nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā / brahmapārṣadyā mahābrahmāṇo yāvad akaniṣṭhāś ca devaputrā loke
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410647 (0.050):
parvatarājasyopari yāmā devāstuṣitā vā nirmāṇaratayo vā / paranirmitavaśavartino vā brahmakāyikā vā brahmapurohitā vā mahābrahmāṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245613 (0.055):
brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇo yāvad akaniṣṭhā devaputrā, ato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256279 (0.055):
brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇo yāvan
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634593 (0.0):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau, tathā daśasu dikṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898384 (0.0):
dharmacakrapravartanāyādhyeṣante sma / ye ceha trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749406 (0.0):
bhagavataḥ prakṛtyātmabhāvopadarśanaṃ tādṛśam iha trisāhasramahāsāhasre / lokadhātāv upadarśayati sma | atha yāvanto 'smiṃ trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749506 (0.0):
smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749683 (0.0):
yenāvabhāsena ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036829 (0.0):
tenopasaṃkrāntā ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037016 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241041 (0.0):
cāturmahārājakāyikair devaputrair iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242751 (0.0):
atha khalu ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājāno (PSP_2 3:45)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249421 (0.0):
tat kasya hetos? tathā hi śāriputra ya iha trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251525 (0.0):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052665 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052837 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578987 (0.0):
bhikṣavo yāvāniha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169598 (0.0):
prakramanti tasya punaḥ kauśika kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762881 (0.0):
āyāmavistāraḥ, sa tasmin mahāratnacchatre saṃdṛśyate sma / ye ceha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sumeravo mahāparvatarājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762909 (0.0):
saṃdṛśyante sma / ye 'pīha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudrā vā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762931 (0.0):
tasminn evaikamahāratnacchatre saṃdṛśyante sma / yāny apīha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328857 (0.006):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975962 (0.006):
atraivoktaṃ | ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898718 (0.0):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721247 (0.0):
parivṛtaḥ puraskṛto 'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264367 (0.0):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061573 (0.0):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍadrumamūlam upasaṃkrāmeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984984 (0.0):
devendrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985005 (0.0):
lokadhātau suyāmā devaputrās te sarve 'nekair / devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985026 (0.0):
sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985047 (0.0):
devaputrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985087 (0.0):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985151 (0.0):
te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711643 (0.012):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051728 (0.012):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141874 (0.013):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra / koṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaramaheśvarabrahmakāyikān
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994337 (0.013):
devaputrakoṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaro
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646647 (0.013):
paranirmitavaśavartidevakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984963 (0.015):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasāhasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985065 (0.019):
lokadhātau vaśavartinā devaputrās te sarve 'nekair / devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985170 (0.019):
śuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve 'nekair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906041 (0.020):
bodhisattvakoṭīniyutaśata / 06703 sahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728438 (0.020):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
sārdhaṃ tatraiva pariṣadi saṃnipatitā. yaś ca teṣāṃ cāturmahārājakāyikānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985007 (0.012):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984986 (0.016):
devendrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / tatraiva parṣadi saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985028 (0.016):
sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985049 (0.016):
devaputrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / tatraiva parṣadi saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985089 (0.016):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985153 (0.016):
te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984964 (0.031):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasāhasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018433 (0.036):
atha khalu cāturmahārājakāyikānāṃ devaputrāṇāṃ viṃśatisahasrāṇi prāñjalīni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985070 (0.047):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahābrahmāṇas te sarve
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985132 (0.047):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bṛhatphalā devaputrās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985175 (0.047):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā / abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau yaś ca teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232648 (0.049):
'nekair devaputrasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva pariṣadi saṃnipatitā abhūvan,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28635926 (0.057):
kvacidāsanaparivāre śakradevarājapramukhānāṃ trāyastriṃśakāyikānāṃ / devaputrāṇāṃ sadevakanyāparivārāṇāṃ saṃniṣaṇṇānāṃ siṃhavijṛmbhitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018469 (0.059):
puṇyābhisaṃskāramabhibhavati / atha khalu trāyastriṃśakāyikānāṃ / devaputrāṇāṃ śatasahasrāṇi
devaputrāṇāṃ karmavipākajaḥ. kāyāvabhāsaḥ, yaś ca trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985208 (0.0):
cāturmahārājakāyikānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985216 (0.0):
devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ tuṣitānāṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985225 (0.0):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ paranirmitavaśavartināṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985235 (0.0):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ paranirmitavaśavartināṃ devāṇāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ brahmakāyikānāṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985242 (0.0):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ brahmakāyikānāṃ devāṇāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣām (ŚsP II 2 115) ābhāsvarāṇām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985252 (0.0):
devānāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣām śubhakṛtsnānām devānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985260 (0.0):
devānāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣām śubhakṛtsnānām devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ bṛhatphalānāṃ devānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985270 (0.0):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ bṛhatphalānāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ śuddhāvāsakāyikānāṃ devānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985278 (0.004):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ śuddhāvāsakāyikānāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, sa tathāgatasya prakṛtyavabhāsasya śatatamīm
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985191 (0.031):
abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau yaś ca teṣāṃ / cāturmahārājakāyikānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018433 (0.036):
atha khalu cāturmahārājakāyikānāṃ devaputrāṇāṃ viṃśatisahasrāṇi prāñjalīni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28635926 (0.046):
kvacidāsanaparivāre śakradevarājapramukhānāṃ trāyastriṃśakāyikānāṃ / devaputrāṇāṃ sadevakanyāparivārāṇāṃ saṃniṣaṇṇānāṃ siṃhavijṛmbhitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889573 (0.050):
00818 devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260194 (0.051):
prādurbhāvo bhavati. trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905769 (0.053):
06415 m api devānāṃ sabhāgatāyai upapadyante/ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ / 06416 nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante/ te
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235723 (0.054):
yathā manuṣyasukhakānām evaṃ cāturmahārājakāyikānāṃ trayastriṃśānāṃ / yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240810 (0.054):
yathā manuṣyasubhagānāṃ (DhskD 14r8) evaṃ cāturmahārājikānāṃ / trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712164 (0.054):
devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728169 (0.054):
sabhāgatāyai upapadyante trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654667 (0.054):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ brahmapārṣadyānāṃ brahmapurohitānāṃ
tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ yāvac
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037719 (5.960):
kathaṃ cāturmahārājakāyikānāṃ devānām upapattau trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ brahmakāyikānām
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235724 (5.960):
yathā manuṣyasukhakānām evaṃ cāturmahārājakāyikānāṃ trayastriṃśānāṃ / yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240813 (5.960):
yathā manuṣyasubhagānāṃ (DhskD 14r8) evaṃ cāturmahārājikānāṃ / trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748988 (5.960):
cāturmahārājakāyikānāṃ ca devānāṃ trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sahabhāgatāyai upapannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905770 (5.960):
06415 m api devānāṃ sabhāgatāyai upapadyante/ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ / 06416 nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante/ te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712167 (5.960):
devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728171 (5.960):
sabhāgatāyai upapadyante trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ / paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante te (PSP1: 65) tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248051 (5.960):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ loke prādurbhāvo bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260198 (5.960):
prādurbhāvo bhavati. trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654670 (5.960):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ brahmapārṣadyānāṃ brahmapurohitānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272481 (5.960):
cāturmahārājakānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ mārgo jñātavyo hetur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802813 (5.960):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ dharmaṃ deśayanti, trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ dharmaṃ deśayanti te ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052246 (5.960):
devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ / paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068620 (5.960):
api devānāṃ sabhāgatāyai upapadyante, trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante, te tatra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168353 (5.960):
trāyastriṃśānāṃ vā yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ / paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyopapadyeya iti
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398440 (0.004):
vāpastriṃśānāṃ sthānāntarāṇi cakracāḍaḥ parvataḥ ākāśe vimānāni yāmānāṃ / tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavarttināṃ devānāṃ rūpāvacarāṇāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889573 (0.009):
00818 devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798900 (0.013):
vā yāmānāṃ vā tuṣitānāṃ vā nirmānaratīnāṃ vā paranirmitavaśavartināṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032148 (0.015):
dharman deśayantas trāyastriṃśānāṃ devānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ parinirmitavaśavarttināṃ devānāṃ dharman deśayantaḥ, tat te
chuddhāvāsakāyikānāṃ devaputrāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, sa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985280 (0.0):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ śuddhāvāsakāyikānāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, sa tathāgatasya prakṛtyavabhāsasya śatatamīm
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985191 (0.004):
cāturmahārājakāyikānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985199 (0.004):
cāturmahārājakāyikānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ / trayastriṃśānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ yāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985207 (0.004):
trayastriṃśānāṃ devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ yāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985216 (0.004):
devāṇāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ tuṣitānāṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985224 (0.004):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ paranirmitavaśavartināṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985233 (0.004):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ paranirmitavaśavartināṃ devāṇāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ brahmakāyikānāṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985242 (0.004):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ brahmakāyikānāṃ devāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985252 (0.004):
devānāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣām śubhakṛtsnānām devānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985260 (0.004):
devānāṃ karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣām śubhakṛtsnānām devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ bṛhatphalānāṃ devānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985269 (0.004):
karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ bṛhatphalānāṃ devānāṃ / karmavipākajaḥ kāyāvabhāsaḥ, yaś ca teṣāṃ śuddhāvāsakāyikānāṃ devānāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843051 (0.046):
brahmaṇaḥ sahāpatestadanyeṣāṃ ca brahmakāyikānāṃ devaputrāṇāmevaṃ bhavati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029000 (0.055):
trāyaṃstriṃśānāṃ vā yāmānāṃ vā tuṣitānāṃ vā nirmāṇaratināṃ vā / paranirmitavaśavartināṃ vā devānāṃ sahabhāgatāyai upapadyeyaṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24020395 (0.058):
sūryāṇāṃ candrāṇāṃ sumerūṇāṃ sahasraṃ cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ yāvat / paranirmitavaśavartināṃ sahasraṃ brahmalokānāmayamucyate sāhasraścūḍiko
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236365 (0.061):
yathā manuṣyasukhakānām evaṃ yāvat paranirmitavaśavartināṃ brahmakāyikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038678 (0.062):
cāturmahārājikānān devānān trāyastriṅśānāṃ yāmānān tuṣitānān / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ brahmakāyikānāṃ brahmapurohitānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28635819 (0.064):
paranirmitavaśavartināṃ devaputrāṇāṃ sadevakanyāparivārāṇāṃ saṃniṣaṇṇānāṃ
tathāgataprakṛtiprabhāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018389 (0.0):
upalambhasaṃjñināṃ bodhisattvānāṃ dānamayaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm / api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018886 (0.0):
aupalambhikānāṃ bodhisattvānāṃ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019493 (0.0):
bodhisattvāna śīlamayaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, / sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899737 (0.0):
03910 sā prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm api / kalāṃ / 03911 nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899816 (0.0):
yā prajñā sā prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm / api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899923 (0.0):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900162 (0.0):
bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722457 (0.0):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722696 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722947 (0.0):
ekadivasabhāvitāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247926 (0.0):
kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264060 (0.0):
nirupalepapariṇāmanāpuṇyaskandhasyāsau pūrvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatamīm / api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651776 (0.0):
kuśalasya śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241520 (0.0):
kuśalamūlasya eṣa pūrvakaḥ kuśalamūlābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062585 (0.0):
prajñā sā prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm api / kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062736 (0.0):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062899 (0.0):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160769 (0.0):
puṇyābhisaṃskārasyāsau pūrvakaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168423 (0.0):
śatatamīm api kālāṃ nopaiti, sahasratamīm api kalāṃ nopaiti, / śatasahasratamīm api kalāṃ nopaiti, koṭītamīm api kalāṃ nopaiti,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089794 (0.0):
puṇyaskandhasyāntikādasau paurvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatamīmapi kalāṃ / nopaiti, sahasratamīmapi śatasahasratamīmapi koṭimamipi koṭiśatatamīmapi
śatasahasratamīm api koṭīśatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101991 (0.0):
carato vihārasya śatatamīm api kalāṃ nopaiti. sahasratamīm api / śatasahasratamīm api koṭīśatasahasratamīm [f. 233a] api saṃkhyām api kalām
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717559 (0.0):
kalāṃ nopayānti, sahasratamīmapi śatasahasratamīmapi / koṭīśatasahasratamīmapi / saṃkhyāmapi kalāmapi gaṇanāmapi upamāmapi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754427 (0.0):
nopaiti | sahasratamīm api | śatasahasratamīm api | koṭīśatasahasratamīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899820 (0.0):
api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām / api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/}} tiṣṭhatu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899880 (0.0):
nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/}} {{sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899927 (0.0):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām / api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900070 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900472 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy upaniṣadam api upaniśām api}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722367 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722414 (0.0):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām / api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722461 (0.0):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm / api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722508 (0.0):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252369 (0.0):
kotītamīm api koṭīśatatamīm api koṭīsahasratamīm api koṭīśatasahasratamīm
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062674 (0.0):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm / api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam apy upaniśām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062740 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063070 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy, upaniṣadam apy upaniśām api nopaiti.
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050058 (0.0):
sahasratamīm api | śatasahasratamīm api | saṃkhyām api kalām api gaṇanām
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600770 (1.192):
'ṣṭakalpakoṭīnayutaśatasahasrapariniṣpannaḥ śatatamīmapi kalāṃ nopayāti, / sahasratamīmapi śatasahasratamīmapi koṭīśatasahasratamīmapi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005058 (0.005):
nopaiti, sahasratamīmapi, śatasahasratamīmapi, koṭītamīmapi, / koṭīśatatamīmapi, koṭīsahasratamīmapi, koṭīśatasahasratamīmapi,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018402 (0.005):
api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api nopaiti, na kṣamate
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846584 (0.0):
sahasratamīmapi saṃkhyāmapi kalāmapi gaṇanāmapyupamāmapyupaniṣadamapi
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722128 (0.0):
kalām api, gaṇanām api, upamām api, upaniṣadam api nopaiti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899823 (0.0):
api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām / api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/}} tiṣṭhatu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899883 (0.0):
nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/}} {{sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900073 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900169 (0.0):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900262 (0.0):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām / api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900475 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy upaniṣadam api upaniśām api}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722312 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti tiṣṭhatu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722465 (0.0):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm / api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722512 (0.0):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722557 (0.0):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722656 (0.0):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra paścimottarasyām diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722748 (0.0):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām / api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062678 (0.0):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm / api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam apy upaniśām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062745 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy upaniṣadam apy upaniśām api nopaiti.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063014 (0.0):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy upaniṣadam apy (PvsP1 1: 57) upaniśām api nopaiti.
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089811 (0.0):
koṭiśatasahasratamīmapi koṭiniyutaśatasahasratamīmapi | saṃkhyāmapi / kalāmapi gaṇanāmapi upamāmapi upaniṣadamapi yāvadaupamyamapi na kṣamate ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247941 (0.011):
koṭiniyutaśatasahasratamīm api kalāṃ nopaiti, saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam apy upaniśām api na kṣamate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722236 (0.014):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api / gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti evaṃ śāriputra
tathāgataprabhāyāḥ purataḥ sā devānāṃ prabhā. tathāgataprabhaivāgrākhyate
jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā niruttarā uttarottarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108972 (0.0):
pāramitānām agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103682 (0.021):
śikṣitavyaṃ. eṣā śikṣā agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109077 (0.021):
agryākhyāyate. jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varā pravarā praṇītā / ākhyāyate. anuttarā niruttarā asamasamā ākhyāyate. bhagavān āha: evam etat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232797 (0.026):
tathāgataprabhaiva teṣām agrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhā varā pravarā / (PSP_2 3:2) praṇītā anuttarā niruttarā uttarottarā cākhāyate.
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781150 (0.028):
yāvatyas tathāgatānāṃ pūjāḥ, dharmapūjā tāsām agryākhyāyate, jyeṣṭhā / śreṣṭhā varā pravarā praṇītottarā niruttarākhyāyata iti / tasmād iha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103755 (0.031):
prajñāpāramitāśikṣā agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā ākhyāyate varā pravarā / ākhyāyate. praṇītā ākhyāyate anuttarā niruttarā ākhyāyate. ākāśasya sa
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571240 (0.037):
tatkasmāddhetoḥ? eṣā hi suvikrāntavikrāmin agrā śikṣā jyeṣṭhā varā pravarā / anuttarā niruttarā yeyaṃ prajñāpāramitāśikṣā / asyāṃ śikṣamāṇaḥ
cākhyāyate. tadyathāpi nāma jambūnadasya suvarṇasya purataḥ kṛṣṇalauhaṃ na
bhrājate na tapati na virocate, evam eva tathāgatasya prakṛtiprabhāyāḥ
purataḥ sā devānāṃ karmavipākajaprabhā na bhrājate na tapati na virocate.
tathāgataprabhaiva teṣām agrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhā varā pravarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109075 (0.0):
prajñāyate, kuta iyaṃ prajñāpāramitā āsāṃ paṃcānāṃ pāramitānām / agryākhyāyate. jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varā pravarā praṇītā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103752 (0.014):
prajñāpāramitāśikṣā agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā ākhyāyate varā pravarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103680 (0.023):
śikṣitavyaṃ. eṣā śikṣā agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254130 (0.023):
mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. eṣā hi śikṣā yāgrākhyāyate / jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varākhyāyate pravarākhyāyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061117 (0.023):
tatkasya hetoḥ? eṣā hyānanda śikṣā sarvaśikṣāṇāmagrā ākhyāyate, śreṣṭhā / ākhyāyate, jyeṣṭhā ākhyāyate, varā ākhyāyate, pravarā ākhyāyate, praṇītā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061216 (0.023):
śikṣāṇāmiyameva prajñāpāramitāśikṣā agrā ākhyāyate, śreṣṭhā ākhyāyate, / jyeṣṭhā ākhyāyate, varā ākhyāyate, pravarā ākhyāyate, praṇītā ākhyāyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265667 (0.023):
pañcānāṃ pāramitānām agrā ākhyāyate śreṣṭhā ākhyāyate jyeṣṭhā ākhyāyate / varā ākhyāyate pravarā ākhyāyate uttamā ākhyāyate anuttamā ākhyāyate asamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248990 (0.028):
pāramitānām agrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varākhyāyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249104 (0.028):
pañcānāṃ pāramitānām agrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249181 (0.037):
prajñāpāramitāgrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varākhyāyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249233 (0.039):
pañcānāṃ pāramitānām agrākhyāyate jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate / varākhyāyate pravarākhyāyate praṇītākhyāyate uttamākhyāyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249258 (0.039):
jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varākhyāyate pravarākhyāyate (PSP_5:55)
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781146 (0.039):
yāvatyas tathāgatānāṃ pūjāḥ, dharmapūjā tāsām agryākhyāyate, jyeṣṭhā / śreṣṭhā varā pravarā praṇītottarā niruttarākhyāyata iti / tasmād iha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108970 (0.042):
pāramitānām agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232753 (0.057):
jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā niruttarā uttarottarā
(PSP_2 3:2) praṇītā anuttarā niruttarā uttarottarā cākhāyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232756 (0.026):
jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā niruttarā uttarottarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108972 (0.028):
pāramitānām agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā praṇītā anuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103680 (0.031):
śikṣitavyaṃ. eṣā śikṣā agryā ākhyāyate jyeṣṭhā śreṣṭhā varā pravarā / praṇītā ākhyāyate anuttarā niruttarā ākhyāyate, sarvalokahitāya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109076 (0.031):
agryākhyāyate. jyeṣṭhākhyāyate śreṣṭhākhyāyate varā pravarā praṇītā / ākhyāyate. anuttarā niruttarā asamasamā ākhyāyate. bhagavān āha: evam etat
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571240 (0.038):
tatkasmāddhetoḥ? eṣā hi suvikrāntavikrāmin agrā śikṣā jyeṣṭhā varā pravarā / anuttarā niruttarā yeyaṃ prajñāpāramitāśikṣā / asyāṃ śikṣamāṇaḥ
iti dhyāmīkaraṇabhā deyānām / atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: ete
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999085 (0.0):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000368 (0.0):
āryaṃ subhūtimabhyavakireyamiti / atha khalu śakro devānāmindrastasyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000924 (0.0):
evamukte śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001211 (0.0):
sattvānantatayā anantapāramiteyaṃ yaduta prajñāpāramitā / atha khalu śakro / devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathamāyuṣman subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006484 (0.0):
ānanda prajñāpāramitaiva pañcānāṃ pāramitānāṃ pūrvaṃgamā nāyikā pariṇāyakā / atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015521 (0.0):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat mā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022988 (0.0):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat katamena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023938 (0.0):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya ārya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025870 (0.0):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069988 (0.0):
niṣaṇṇamabhyavakireyam? atha khalu śakro devānāmindraḥ sadāpraruditaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846226 (0.0):
155. atha khalu bhagavāṃ śakraṃ devānām indraṃ samanvāharati sma | atha / khalu śakro devānām indraḥ śacim āmantrayati | eṣa śaci bhagavān jñātīnām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237100 (0.0):
bhikṣusaṃghaṃ ca subhūtiṃ ca sthaviram imāṃ prajñāpāramitām abhyavakirema. / atha khalu śakro devānām indras te trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239529 (0.0):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthaviram etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273084 (0.0):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617900 (0.0):
vimokṣate. / atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat: saced
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307575 (0.0):
cāsyāḥ prajñāpāramitāyāḥ pūjākarmaṇe avikireyam. / atha khalu śakro devānām indro ye trisāhasramahāsāḥsre lokadhātau
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326275 (0.0):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tavaiṣa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985352 (0.0):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: ete
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000782 (5.960):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020499 (5.960):
jātā? atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat kuta
bhadanta subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye cāturmahārājakāyikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.0):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.0):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103154 (0.0):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104669 (0.0):
samarpitā bhavaṃti? bhagavān āha: ye 'pi te subhūte trisāhasramahāsāhasre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115762 (0.0):
aprameyaṃ sugata. bhagavān āha: yac ca khalu punaḥ subhūte / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāṃ sarvaśrāvakayānikānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.0):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116015 (0.0):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116042 (0.0):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvās tani śabdaṃ śroṣyanti. te sarve niyatā bhaviṣyanti tṛṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035541 (0.0):
sacedbhagavaṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvāḥ, te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053847 (0.0):
tasmin ānanda samaye ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058187 (0.0):
anyato vā / tatkasya hetoḥ? ye subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058222 (0.0):
samyaksaṃbodheḥ / tiṣṭhantu khalu punaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061923 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896155 (0.0):
śikṣitavyam}/ punar aparaṃ {śāriputra bodhisattvena mahāsattvena} / trisāhasra / 02803 mahāsāhasre lokadhātau ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712290 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036537 (0.0):
tenaiva kṣaṇalavamuhūrtena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241175 (0.0):
atha khalu tāvad eva trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye / cāturmahārājakāyikā devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253486 (0.0):
iyaṃ prajñāpāramitā. yatra hi nāma bhagavann iyaṃ prajñāpāramitā / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvās teṣāṃ buddhakṛtyena
devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066928 (0.0):
teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās / trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904047 (1.192):
ye ca / 05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712547 (1.192):
11) ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś / ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726473 (1.192):
deśayanti ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca / cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067010 (1.192):
deśayanti, ye ca teṣāṃ śrāvakā, ye ca pratyekabuddhā, ye ca / cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726553 (0.000):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904129 (0.004):
pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828499 (0.004):
manuṣyo vā cāturmahārājikā vā devās trayastriṃśā vā yāmā vā tuṣitā vā / nirmāṇaratayo vā paranirmitavaśavartino vā brahmapārṣadyo vā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954554 (0.004):
|| katame ṣaṭ devāḥ? cāturmahārājikā devāḥ | trāyastriṃśāḥ | yāmāḥ | / tuṣitāḥ | nirmāṇaratayaḥ | paranirmitavaśavartino devāḥ || tatra
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755069 (0.004):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052621 (0.004):
devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca / nirmāṇaratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169490 (0.004):
devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161315 (0.005):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā / devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavasavartinā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781701 (0.005):
puraskarensuḥ / caturmahārājikā devā trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarati / paranirmitavaśavarti brahmakāyikā devā mahāntaṃ caturaṃginīsenā mṛddhīye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721271 (0.005):
evam upaparīkṣitavyam kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061597 (0.005):
evam upaparīkṣitavyaṃ, kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217956 (0.009):
127. tatra ṣaṭ kāmāvacarā devāḥ / tadyathā cāturmahārājakāyikāḥ, / trāyastriṃśāḥ, tuṣitāḥ, yāmāḥ, nirmāṇaratayaḥ, paranirmitavaśavartinaśceti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036784 (0.009):
yāvanto smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsikāyikā (PvSPL / kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca / tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te tan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274587 (0.009):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652779 (0.009):
bhūmyānāṃ devānāṃ ghoṣaṃ śrutvā cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā / yāmāḥ tuṣitā nirmāṇaratayaḥ parinirmitavaśavartina iti // tat muhūrtaṃ
yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve saṃnipatitā āyuṣmataḥ subhūteḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241188 (0.026):
paramrmitavaśavartino yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te bhagavantam
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331432 (0.027):
bhāṣiṣye 'haṃ te // / atha te śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sāñjalayo bhūtvā *+ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245034 (0.030):
cāturmahārājakāyikā devaputrā yāvad akaniṣṭhā devāputrās te 'pi teṣāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831426 (0.032):
cānye ca saṃbahulāḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232675 (0.033):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca / devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985165 (0.035):
saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / śuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve 'nekair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100676 (0.035):
śubhakṛtsnā vṛhatphalāḥ yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te 'pi taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251501 (0.036):
devaputrā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitā ye 'pi / śuddhāvāsakāyikā devaputrās te 'pi tatrāgatyemāṃ prajñāpāramitām
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23143609 (0.037):
rūteca bhikṣavarūte ca bodhisatvāste śuddhāvāsakāyikāśca devaputrāḥ / sadevamānuṣāsura gandharvaścaloko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti // //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996313 (0.037):
ca bhikṣavas te ca bodhisattvās te śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061560 (0.037):
āyuṣmāṃścānandaḥ tāścatasraḥ parṣado bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ aneke ca / śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036779 (0.038):
yāvanto smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsikāyikā (PvSPL / kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615225 (0.038):
itthaṃ vaditvāna te saṃbahulāḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrā mama pādau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830991 (0.038):
samanantaraspṛṣṭāśca khalu punaste śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ tasyā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831057 (0.040):
praśāntaśca praśāntavinīteśvaraścaite cānye ca saṃbahulāḥ śuddhāvāsakāyikā / devaputrā atikrāntātikrāntairvarṇaiḥ sarvāvantaṃ jetavanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241557 (0.043):
loke prajñāyante, cāturmahārājakāyikā devaputrā yāvad akaniṣṭhā devaputrāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9840656 (0.044):
atha khalu śuddhāvāsakāyikā devaputrā gaganatalagatā ardhakāyamabhinirmāya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889194 (0.044):
atha khalu śuddhāvāsakāyikā devaputrā bodhimaṇḍaniṣaṇṇaṃ tathāgataṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697239 (0.046):
devaputro maheśvaro ca devaputro ete cānye ca saṃbahulā śuddhāvāsakāyikā / devaputrā abhikrāntavarṇā atikrāntāye rātrīye kevalakalpaṃ gṛddhakūṭaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615180 (0.046):
adrākṣīt* me bhagavan saṃbahulāḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrā dūrata eva
prajñāpāramitānirdeśaśravaṇāya prajñāpāramitopadeśaṃ śrotukāmāḥ. kathaṃ ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985400 (0.0):
te sarve saṃnipatitā bhadanta subhūte dharmaśravaṇāya / prajñāpāramitopadeśaṃ śrotukāmāḥ.
bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985410 (0.0):
prajñāpāramitopadeśaṃ śrotukāmāḥ. / kathaṃ bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233948 (5.960):
atha khalu sakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992245 (5.960):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273314 (0.019):
śakra āha: kiyatā bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā svapnopamāḥ sarvadharmā māyopamā marīcyupamāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112125 (0.024):
pratisaṃyuktaṃ vā cittotpādam utpādayen na tatra bodhisattvena / mahāsattvena sthātavyam, iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775739 (0.025):
kathā syāt tatpratisaṃyuktaṃ vā cittotpādam upādayen na tatra / bodhisattvena mahāsattvena sthātavyam iyaṃ ucyate bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271750 (0.025):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657108 (0.025):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā rūpaṃ śūnyam iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047427 (0.027):
kartavyaḥ, kathaṃ vā śūnyatāsamādhiḥ samāpattavyaḥ? bhagavānāha iha / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā rūpaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024796 (0.028):
bhāvayitavyā? iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793946 (0.028):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvena mahāsattvena dharmānusmṛtir bhāvayitavyā. / iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na kuśalā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794067 (0.028):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvena mahāsattvena saṃghānusmṛtir bhāvayitavyā. / iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā saṃgho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794156 (0.028):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvena mahāsattvena śīlānusmṛtir bhāvayitavyā. / iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā akhaṇḍe
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112356 (0.029):
prajñāpāramitāyāṃ caratā aprajñapanīyeṣu dharmeṣu śikṣitavyaṃ. āha: na / punar bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā rūpe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801021 (0.029):
veditavyaḥ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. / subhūtir āha: katame punas te bhagavann anāsravāḥ sarvadharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235007 (0.029):
āyuṣmañ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743017 (0.030):
agratāyāṃ nirdiṣṭasyāyam upadeśaḥ evam āyuṣman subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam ataś ca bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269364 (0.031):
dharmair vivardhate. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caritavyam. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ kuśalamūlānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020448 (0.031):
bhagavatāṃ prajñāpāramitā / kathaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam? kathaṃ manasi kartavyā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036956 (0.031):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat ādikarmikeṇa bhagavan / bodhisattvena mahāsattvena kathaṃ prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ kathaṃ
katamā ca bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā? iti yogyatā / evam ukte, āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000454 (0.0):
kānicitpuṣpāṇi, nāpi vṛkṣagulmalatānirjātāni / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ / śakraṃ devānāmindrametadavocat yattvaṃ kauśika evaṃ vadasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000516 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena śikṣitavyaṃ yathā āryasubhūtirupadiśati / / evamukte āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000839 (0.0):
subhūtiḥ prajñāpāramitāṃ bhāṣate / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ / devānāmindrametadavocat yatkauśika evaṃ vadasi kasyaiṣo 'nubhāvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014626 (0.0):
mahāsattva āsannībhavatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat sādhu sādhu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023997 (0.0):
prajñāpāramitāṃ dhārayati / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ / devānāmindrametadavocat samanupaśyasi tvaṃ kauśika taṃ dharmaṃ yasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059067 (0.0):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat yatkauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233528 (0.0):
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259970 (0.0):
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: sādhu sādhu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985410 (0.0):
kathaṃ bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / sthātavyam? / katamā ca bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985421 (0.0):
kathaṃ ca bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāraitāyāṃ śikṣitavyam? / evam ukte āyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991094 (0.0):
niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / athāyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020516 (0.009):
śāriputrasya pṛcchā jātā? evamukte āyuṣmān śāriputraḥ śakraṃ / devānāmindrametadavocat prajñāpāramitopāyakauśalyaparigṛhītaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025888 (0.009):
iyaṃ prajñāpāramitā bhāṣyeta, ko doṣo bhavet? evamukte āyuṣmān śāriputraḥ / śakraṃ devānāmindrametadavocat dūrataḥ sa kauśika bodhisattvo mahāsattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252408 (0.009):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ śakraṃ devānām indram etad avocat:
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213082 (0.013):
athāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram āmantrayate: sādhu sādhu kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999268 (0.014):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039010 (0.014):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindraṃ brahmāṇaṃ ca sahāpatiṃ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14528611 (0.014):
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23310694 (0.019):
atha khalv āyuṣman subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat / kauśika evam etad, tad yathā pi nāma bhagavatā prajñaptimātraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775740 (0.026):
kathā syāt tatpratisaṃyuktaṃ vā cittotpādam upādayen na tatra / bodhisattvena mahāsattvena sthātavyam iyaṃ ucyate bodhisattvasya
kauśika upadekṣyāmi buddhānubhāvena buddhādhiṣṭhānena bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999124 (0.021):
śikṣitavyam, kathaṃ yogamāpattavyam? sthaviraḥ subhūtirāha tena hi / kauśika upadekṣyāmi te buddhānubhāvena buddhatejasā buddhādhiṣṭhānena /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027358 (0.038):
evametat / sarve te śāriputra bodhisattvā mahāsattvā buddhānubhāvena / buddhādhiṣṭhānena buddhaparigraheṇa ca imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040944 (0.045):
tathāgatānubhāvena buddhādhiṣṭhānenedaṃ vadasi / evameteṣāṃ bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031167 (0.050):
lekhayitavyāmantaśo likhitavyām api maṃsyante, veditavyametatsubhūte / buddhānubhāvena buddhādhiṣṭhānena te maṃsyante /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985434 (0.052):
kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikurūpadeśyāmi buddhānubhāvena / buddhādhiṣṭhānena ca bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994860 (0.054):
prajñāpratibhānabalādhiṣṭhānena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmupadekṣyati utāho buddhānubhāveneti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027322 (0.054):
yogamāpatsyante, sarve te bhagavan buddhānubhāvena buddhādhiṣṭhānena / buddhaparigraheṇa ca imāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti udgrahīṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733694 (0.056):
upadekṣyaty utāho buddhānubhāvena atha khalv āyuṣmān subhūtir / buddhānubhāvena teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ teṣāñ ca mahāśrāvakāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074274 (0.056):
atha khalv āyuṣmān subhūtir buddhānubhāvena teṣāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ teṣāñ ca mahāśrāvakāṇāṃ teṣāñ ca devaputrāṇāṃ cetasaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911400 (0.060):
09812 bhāvena/ atha khalv āyuṣmān subhūtir buddhānubhāvena teṣāṃ / {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ / 09813 teṣāñ ca mahāśrāvakāṇāṃ teṣāñ ca devaputrāṇāṃ cetasaiva
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ yathā bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999133 (0.0):
kauśika upadekṣyāmi te buddhānubhāvena buddhatejasā buddhādhiṣṭhānena / / yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985446 (0.022):
buddhādhiṣṭhānena ca bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ prajñāpāramitāyāṃ / yathā bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ yathā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048182 (0.026):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā / prajñāpāramitāṃ bhāvayatā evameteṣāṃ dharmāṇāṃ gambhīradharmatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120339 (0.027):
anidarśanā apratighā ekalakṣaṇā alakṣaṇā pāramitā bodhisattvānāṃ [f. 262b] / mahāsattvānāṃ yatra bodhisattvena mahāsattvena śikṣitavyaṃ, yo 'tra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992240 (0.031):
bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na / sthātavyam?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995442 (0.032):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā / prajñāpāramitāṃ bhāvayatā na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995716 (0.032):
punaraparaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā / prajñāpāramitāṃ bhāvayatā evamupaparīkṣitavyamevamupanidhyātavyam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119821 (0.032):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. atra / prajñāpāramitāyāṃ sarvamārgā antargatā. ye kecid bodhipakṣikā dharmā yatra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002553 (0.034):
evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na / sthātavyam upalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264484 (0.034):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ, (PSP_5:122) yad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056128 (0.034):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam / / prajñāpāramitāyāṃ subhūte śikṣamāṇasya bodhisattvasya mahāsattvasya nāhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984607 (0.035):
tathāgatasyānubhāvena evaṃ ca punar bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ, yathā tvam upadiśasi. asmin khalu punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233574 (0.035):
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyam. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233611 (0.035):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233660 (0.035):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233732 (0.035):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991148 (0.035):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ, śrotraṃ śrotreṇa (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991197 (0.035):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, śabdaḥ śabdena śūnyaḥ, gandho
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991244 (0.035):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣurvijnānaṃ cakṣurvijñānena śūnyaṃ, śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991376 (0.035):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuḥsaṃsparśajāvedanā cakṣuḥsaṃsparśajāvedanayā
samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999135 (0.0):
kauśika upadekṣyāmi te buddhānubhāvena buddhatejasā buddhādhiṣṭhānena / / yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241063 (0.0):
brahmapārṣadyair vā yāvad akaniṣṭhair vā devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ na cāyaṃ prajñāpāramitā śrutā nodgrahītā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604993 (0.009):
sudhanaṃ śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yena te / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046511 (0.010):
sattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ bhavati / yāvan na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614938 (0.011):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sa bodhisattvacaryāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.013):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602449 (0.017):
sādhu kulaputra, yattvayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601388 (0.019):
yatkhalu āryo jānīyāt mayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / na ca jāne kathaṃ bodhisattvena bodhisattvacaryāyāṃ śikṣitavyam, kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052168 (0.021):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985452 (0.021):
śikṣitavyam. yaiś ca devaputrair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye cittaṃ / notpāditam, tair apy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye cittam utpādayitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260016 (0.022):
mahāsattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam abhaviṣyat, tadā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056366 (0.024):
evaṃ ca vācamabhāṣata yairbodhisattvayānikaiḥ pudgalairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246027 (0.024):
abhavat: namaskartavyās te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca yair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ, ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.024):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28624593 (0.024):
śikṣitavyam, kathaṃ pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yena te / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630205 (0.024):
sudhanaṃ śreṣṭhidārakaṃ pratisaṃmodya evamāha sādhu sādhu kulaputra, / yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632625 (0.024):
kulaputra, yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634333 (0.024):
kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639312 (0.024):
sādhu kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550403 (0.024):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
utpādayitavyam. ye punar avakrāntaniyāmās te 'pratibalā anuttarāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985455 (0.007):
notpāditam, tair apy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye cittam utpādayitavyam. / ye punar avakrāntasamyaktvanyāmāt, te pratibalā anuttarāyai
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089288 (0.022):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvasaṃjñā vivarjayitvā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681516 (0.022):
bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā vivarjayitvānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266856 (0.024):
ca parasya cānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: namaskaraṇīyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999138 (0.029):
yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam, / tairutpādayitavyam / ye tvavakrāntāḥ samyaktvaniyāmam, na te bhavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246027 (0.029):
abhavat: namaskartavyās te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca yair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ, ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652100 (0.030):
ca te sattvā evaṃrūpaṃ śabdaṃ śṛṇuyuḥ te śrutvā sarve 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuḥ / ye cātra sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825718 (0.031):
bodhisattvadharmān anuprāptukāmenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / utpādayitavyam. / (PSP_6 8:158) / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245059 (0.033):
'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheś cittam utpādayiṣyanti, spṛhaṇīyās te sattvā ye / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayanti. / atha khalu śakro devānām indro māndāravāṇi puṣpāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802662 (0.036):
subhūte bodhisattvā mahāsattvā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / utpādayanti cittam utpādya tathatvāya pratipadyante, te 'nupūrveṇa tribhir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052168 (0.036):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpādya yāvajjīvaṃ tiṣṭheyuḥ, yāvajjīvaṃ tiṣṭhanto yāvajjīvaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525296 (0.037):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi, pariṇāmayāmi.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406590 (0.037):
bhagavan uttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ | punaḥ / punaranuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmi pariṇāmayāmi | tasya me
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614789 (0.040):
evamāhaanena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sarvasattvāścābhayenopanimantritāḥ / ayaṃ sa kulaputrāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645598 (0.040):
ca yūyaṃ kuśalamūlenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayatā / tena / khalu punaḥ samayena bahuyakṣarākṣasakoṭīnayutaśatasahasrāṇi añjaliṃ"
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.041):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.041):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.042):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046511 (0.042):
sattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ bhavati / yāvan na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880674 (0.042):
siṃhavikrīḍitaṃ dṛṣṭvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayiṣyanti // / atha khalu bhikṣavo bodhisattva evamanuvicintya tasyāṃ velāyāṃ
samyaksaṃbodhau cittam utpādayituṃ. tat kasya hetor? baddhasīmāno hi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999150 (0.029):
tairutpādayitavyam / ye tvavakrāntāḥ samyaktvaniyāmam, na te bhavyā / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayitum / tatkasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985462 (0.058):
ye punar avakrāntasamyaktvanyāmāt, te pratibalā anuttarāyai / samyaksaṃbodhaye cittam utpādayitum. tat kasya hetoḥ?
saṃsārasrotasaḥ. / iti viṣayapratiniyamaḥ / api tu khalu punas teṣām apy anumode te ced anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999167 (0.023):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayitum / api nu khalu / punasteṣāmapyanumode / sacette 'pyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652100 (0.033):
ca te sattvā evaṃrūpaṃ śabdaṃ śṛṇuyuḥ te śrutvā sarve 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuḥ / ye cātra sattvāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606664 (0.039):
parimuktāḥ | tenaiva bodhisattvena mahāsattvena paripācitā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau | syātkhalu punaste mahāsthāmaprāpta kāṅkṣā vā vimatirvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052168 (0.041):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.043):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666489 (0.047):
śarīravikurvaṇenāpi sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuste
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015366 (0.049):
cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati? katamadvā / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu kva anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653052 (0.050):
māṃ dṛṣṭvā parameṇa kāyacaitasikena sukhena samarpitā bhaveyuste ca sarve / 'nuttarāyāṃ (KpSū 148) samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuste ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765724 (0.051):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tataḥ prabhṛti me na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817710 (0.051):
pratyekabodhāv anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayadhvam. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261032 (0.052):
puṇyakriyāvastūni nimittikṛtyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayiṣyanti. / api tu khalu punas tathā pariṇāmayiṣyanti yathā na dvayayogena
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561390 (0.053):
traikālyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja, pratipanna, san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406286 (0.053):
traikālyamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja pratipannaḥ san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771972 (0.053):
śrutvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tat kiṃ nu bhūyaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649900 (0.054):
pariṇāmaya, utpādaya cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / atha nimī rājakumāro bhagavataḥ purastānniṣadyedamavocat "yat mayā"
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186687 (0.055):
māṃ vyākuryād anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // / syāt khalu punar bhadramukhā yuṣmākaṃ kāṃkṣā vā vimatir vānyaḥ sa tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648790 (0.057):
śṛṇuyustāḥ paramaprītiprāmodyaṃ pratilabheyuḥ, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayeyuḥ, yāvadbodhiparyantena na bhūyaḥ strītvaṃ pratilabheyuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648818 (0.057):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayeyuḥ, yāvadbodhiparyantena na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017704 (0.057):
samyakpariṇāmaḥ / evaṃ ca pariṇāmitaṃ supariṇāmitaṃ bhavatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau // / atha khalu bhagavānāyuṣmate subhūtaye sādhukāramadāt sādhu sādhu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261331 (0.057):
pariṇāmitaṃ bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad
cittam utpādayeyuḥ. iti vyāptiḥ / nāhaṃ teṣāṃ kuśalapakṣasyāntarāyaṃ karomi.iti svabhāvaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985486 (0.0):
cittam utpādayati, nāhaṃ teṣāṃ kuśalapakṣasyāntarāyaṃ karomi viśiṣṭebhyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066897 (0.029):
etadavocat amba tāta evaṃ kuruta, yathā vadata / nāhaṃ / kasyacitkuśalapakṣasyāntarāyaṃ karomi / ityuktvā evaṃ sā śreṣṭhidārikā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052168 (0.039):
mānuṣyakamātmabhāvaṃ pratilabheran, mānuṣyakamātmabhāvaṃ pratilabhya / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652100 (0.046):
ca te sattvā evaṃrūpaṃ śabdaṃ śṛṇuyuḥ te śrutvā sarve 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuḥ / ye cātra sattvāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862004 (0.048):
caritvā parāṃ bodhimadhigacchantīti vyāptiḥ // / nāhaṃ kuśalamūlasyāntarāyaṃ karomīti / svabhāvaḥ kuśalarāśiḥ /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089288 (0.048):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvasaṃjñā vivarjayitvā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681516 (0.048):
bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā vivarjayitvānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765724 (0.053):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tataḥ prabhṛti me na
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653052 (0.054):
māṃ dṛṣṭvā parameṇa kāyacaitasikena sukhena samarpitā bhaveyuste ca sarve / 'nuttarāyāṃ (KpSū 148) samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuste ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649900 (0.058):
yacca tvayā śubhamupārjitaṃ tatsarvaṃ sattvahetoḥ sarvajñatāyāṃ / pariṇāmaya, utpādaya cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau /"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232887 (0.058):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771972 (0.059):
śrutvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tat kiṃ nu bhūyaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666489 (0.059):
śarīravikurvaṇenāpi sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuste / 'pi paścāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999173 (0.061):
cittānyutpādayeran, nāhaṃ kuśalamūlasyāntarāyaṃ karomi / viśiṣṭebhyo hi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.062):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.063):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999134 (0.063):
yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam, / tairutpādayitavyam / ye tvavakrāntāḥ samyaktvaniyāmam, na te bhavyā
viśiṣṭebhyo dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyāḥ. / iti kāritram ity uktāni dhyāmīkaraṇādīni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999180 (0.021):
cittānyutpādayeran, nāhaṃ kuśalamūlasyāntarāyaṃ karomi / viśiṣṭebhyo hi / dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyāḥ //
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985489 (0.027):
cittam utpādayati, nāhaṃ teṣāṃ kuśalapakṣasyāntarāyaṃ karomi viśiṣṭebhyo / hi dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyaḥ.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862025 (0.039):
sarvakuśaladharmasaṃgrāhakatvāccittotpādasyeti kuśalapakṣatvaṃ yogyatāyāḥ / svabhāvaḥ / viśiṣṭebhyo hi dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyā
tatra kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya katamā prajñāpāramitā, iha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985496 (0.0):
hi dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyaḥ. / tatra katamā kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985409 (0.018):
kathaṃ bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / sthātavyam? / katamā ca bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990997 (0.030):
pariṇāmayati, iti hi yā acittatā sā acintyatā yā acintyatā sā acittatā, / iyaṃ kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā. / atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: sādhu sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233344 (0.033):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāṃś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009496 (0.037):
mahāsattvaścarati / api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitaiva atra / pūrvaṃgamā bodhisattvasya mahāsattvasya dānaṃ vā dadataḥ, śīlaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946535 (0.038):
19506 {subhūtir āha/ katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768226 (0.038):
mahāsattvasya dhyānapāramitā subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitā bhagavān āha iha subhūte bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104505 (0.038):
dhyānapāramitā. / subhūtir āha: katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093578 (0.038):
eva śūnyatā śūnyataiva buddhadharmāḥ. iyaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitā. evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177669 (0.040):
api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitā pūrvaṅgamā bodhisattvasya / mahāsattvasya dānaṃ dadato dānapāramitāparipūraye, prajñāpāramitaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775482 (0.040):
katamā bodhisattvasya mahāsattvasya santuṣṭhiḥ yad bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111679 (0.041):
guruśuśruṣāśraddadhānatā. / tatra katamā bodhisattvasya mahāsattvasya pāramitāstadyogaparyeṣṭiḥ? yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272688 (0.042):
sarvamārgākārajñatā (PSP_5:157) bodhisattvasya mahāsattvasya yatra / bodhisattvo mahāsattvaḥ śikṣitvā sattvānām āśayam avatarati, sattvānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768033 (0.043):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā / subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104319 (0.043):
prajñāpāramitā. / subhūtir āha: katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768076 (0.043):
anupalambhayogena iyaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitā / subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya śīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768115 (0.043):
śīlapāramitā subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768148 (0.043):
bodhisattvasya mahāsattvasya kṣāntipāramitā subhūtir āha katamā bhagavan / bodhisattvasya mahāsattvasya vīryapāramitā (PSP1: 195) bhagavān āha iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768184 (0.043):
mahāsattvasya vīryapāramitā subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya / mahāsattvasya dhyānapāramitā bhagavān āha iha subhūte bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104361 (0.043):
anupalambhayogena. iyaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitā. / subhūtir āha: katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya śīlapāramitā?
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233248 (0.006):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233259 (0.028):
cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ / sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990544 (0.033):
anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ / prajñāpāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233189 (0.034):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559348 (0.037):
3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768236 (0.037):
mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair sarvadharmān
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035081 (0.038):
pariśuddhaśīlo bhavati | iha kumāra pariśuddhaśīlo bodhisattvo mahāsattvaḥ / avirahito bhavati sarvajñatācittena ṣaṭsu pāramitāsu | tasyeme ānuśaṃsā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990813 (0.039):
pratisaṃvido bhāvayaty anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / cittotpādair mahāmaitrīṃ bhāvayanty anupalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990825 (0.039):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair mahākaruṇāṃ bhāvayaty
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985507 (0.040):
iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena sarvākārajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena, rūpam anityato manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986351 (0.040):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071886 (0.040):
ṛddhyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvajñatā manasikārāt. evaṃ hi / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052616 (0.041):
virahitāḥ śūnyā uktā bhagavatā, tatkathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990727 (0.042):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni bhāvayaty anupalambhayogena,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883533 (0.044):
viharantītyarthaḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairiti bodhicittapratisaṃyuktaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996576 (0.046):
śikṣamāṇaḥ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāyām api na śikṣate
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559312 (0.047):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā copāyakauśalyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946437 (0.047):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair} ātmanā ca kṣāntisamāpanno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946510 (0.047):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair} ātmanā copāyakauśalyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768090 (0.047):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā ca daśa kuśalān
anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232993 (0.0):
abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato / manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233021 (0.0):
sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233084 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato / 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862302 (0.019):
caturbhirākārairmanasikaroti pūrvavat / anityato duḥkhato 'nātmataḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550787 (0.020):
nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928528 (0.022):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738196 (0.024):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696240 (0.024):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato / duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca deśitāḥ | sa saṃskārānityatāṃ viditvā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859466 (0.024):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029541 (0.024):
prathamadhyāne yadrūpāṇi yadi vā vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni rogato / gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ | evaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032389 (0.025):
rogato gaṇḍato yāvadanātmataḥ | / (pṛ) rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghata ityetāni catvāri lokacaritāni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522612 (0.030):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218117 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218222 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495676 (0.037):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801636 (0.040):
so 'pakramya tāmeva striyamaśubhato manasikuryāt, anityato duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmato manasikuryāt | iti vistaraḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845504 (0.045):
striyamaśubhato manasi kuryādanityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862334 (0.048):
prahāṇārhattvajñāpanārtham / rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataśca / duḥkhahetutvāddaḥkhotkarṣahetutvāduruddharatvāt /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985514 (0.049):
cittotpādena, rūpam anityato manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986358 (0.049):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato / manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato manasikartavyaṃ, rūpam anātmato
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233000 (0.0):
manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ / śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233028 (0.0):
anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato / 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233090 (0.0):
'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550796 (0.027):
āghātataḥ parataḥ (pralopataḥ) pralopadharmataścalataḥ prabhaṅgurato
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738192 (0.042):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859462 (0.043):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928522 (0.045):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218115 (0.048):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218220 (0.048):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696239 (0.049):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena, vedanā saṃjñā saṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234121 (0.011):
praṇihitam ity apraṇihitam iti na sthātavyam upalambhayogena. vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ (PSP_2 3:8) nityam iti na sthātavyam evam anityam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095142 (0.011):
rūpaṃ duḥkham anātmakaṃ śāntaṃ viviktaṃ śūnyam ānimittam apraṇihitam iti / deśayiṣyaty upalambhayogena, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam anityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233002 (0.029):
śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata / upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828936 (0.033):
tadyathā rūpamiti vā vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānamiti vā / cakṣuriti vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559767 (0.033):
12 rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam. cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768796 (0.033):
rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260910 (0.033):
rūpaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānaṃ tathā cakṣuḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105046 (0.033):
tatra katamā sarvadharmaśūnyatā? sarvadharmā ucyante rūpaṃ vedanā saṃjñā / saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351178 (0.033):
rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā. / cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800046 (0.033):
bhagavān āha: rūpaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyopalaṃbhaḥ, vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānam upalaṃbhaḥ, cakṣur upalaṃbhaḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245669 (0.034):
śāriputra āha: kiṃ punar āyuṣman subhūte rūpam avikalpaṃ, vedanā saṃjñā / saṃskārā, vijñānam apy avikalpaṃ, cakṣuś cakṣurvijñānaṃ cakṣuḥsaṃsparśaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233092 (0.035):
calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata upadravato manasikaroti tac / cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565434 (0.036):
chakyan nimittayogena vā upalaṃbhayogena / 9 vā pariṇāmayitum evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānam iti | tat kasmād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807272 (0.037):
bodhisattvo mahāsattvo 'sthānayogena rūpaṃ śūnyam ity asthānayogena, / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śūnyam ity asthānayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789057 (0.039):
śāriputra paryāyeṇa yad anabhinivṛttaṃ na tad rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / na vijñānam (PSP1: 254) yat punar āyuṣman śāriputra evam āha kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947122 (0.039):
19706 {tatra katamā} sarvadharmaśūnyatā/ sarvadharmā ucyante rūpaṃ / {{vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ}} / 19707 {{cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824635 (0.039):
nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāro rūpam iti, vedaneti saṃjñeti saṃskārā / iti, vijñānam iti yāvad buddhadharmā iti, idaṃ vikalpitaṃ rūpam iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823777 (0.043):
anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658427 (0.043):
sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakā iti, / rūpam iti vā vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskārā iti vā vijñānam iti vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037900 (0.043):
iti jñātvā anāmakāni sarvadharmān nāmasaṃketena deśayati. idaṃ rūpam ity / iyaṃ vedanā iti iyaṃ saṃjñā iti ime saṃskārā iti idaṃ vijñānam iti. yāvad
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur
Asanga: Sarirarthagatha of the Cintamayibhumi, a chapter of his Yogacarabhumi (asycsaru.htm.txt) 16030434 (0.0):
cakṣuḥ śrotraṃ tathā ghrāṇaṃ jihvā kāyo manas tathā /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557624 (0.0):
3 cakṣuḥ śūnyaṃ cakṣur eva śūnyatā śūnyataiva cakṣur evaṃ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyaḥ manaḥśūnyatāyā manaḥ śūnyaṃ mana eva śūnyatā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559772 (0.0):
12 rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam. cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111877 (0.0):
cakṣuś ca śrotraṃ ca tathaiva ghrāṇaṃ / jihvā ca kāyaś ca manaś ca ṣaṣṭham 9
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917836 (0.0):
11213 ty evañ cakṣuḥ śrotraṃ {{ghrāṇaṃ jihvā kāyo}} mano bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947127 (0.0):
19706 {tatra katamā} sarvadharmaśūnyatā/ sarvadharmā ucyante rūpaṃ / {{vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ}} / 19707 {{cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739992 (0.0):
gandho raso spraṣṭavyam dharmo bodhisattvo bhaviṣyaty evañ cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano bodhisattvo bhaviṣyati tat kutaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743339 (0.0):
vedayitaṃ rūpaṃ nāma vedanā nāma saṃjñā nāma saṃskārā nāma vijñānaṃ nāma / cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mana iti nāma etāni nāmadheyāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768326 (0.0):
cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768801 (0.0):
rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237295 (0.0):
kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tac cakṣuḥ, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080022 (0.0):
bhaviṣyati, evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095164 (0.0):
upalambhayogena, cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano 'nityaṃ duḥkham
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104607 (0.0):
tatra katamā adhyātmaśūnyatā? adhyātmikā dharmā ucyante cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyam akūṭasthāvināśitām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105052 (0.0):
tatra katamā sarvadharmaśūnyatā? sarvadharmā ucyante rūpaṃ vedanā saṃjñā / saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28041180 (0.0):
cakṣuḥ śrotraṃ ca ghrāṇaṃ ca jihvā kāyo manastathā /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908214 (0.0):
cakṣur iti śrotram iti ghrāṇam iti jihveti kāya iti mana iti, tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351183 (0.0):
rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā. / cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215744 (0.012):
26. tatraikādaśa rūpaskandhāḥ // cakṣuḥ, śrotram, ghrāṇam, jihvā, kāyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260912 (0.013):
rūpaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānaṃ tathā cakṣuḥ
abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954304 (0.0):
mahābhūtānyupādāya | tadyathā - pṛthivīdhātuḥ | abdhātuḥ | tejodhātuḥ | / vāyudhātuḥ || pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yadgurutvaṃ ca karkaśatvaṃ ca |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390832 (0.0):
/ pṛthivīdhātuḥ abdhātuḥ tejodhātuḥ vāyudhātuśca // pṛthivīdhātuḥ katamaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855922 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561913 (0.0):
13 pratyavekṣate asty asmin pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494795 (0.0):
abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917808 (0.0):
11210 pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati/ evam abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśa / 11211 dhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati/ {atyantatayā bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739966 (0.0):
bodhisattvo bhaviṣyati evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744952 (0.0):
śūnyatā śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771647 (0.0):
kāye pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ tad yathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771686 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ evaṃ hi subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233626 (0.0):
punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur vijñānadhātunā śūnyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651203 (0.0):
api subhūte gambhīraḥ, evam abdhātuḥ tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800093 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanopalaṃbhaḥ, pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079997 (0.0):
pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur / ākāśadhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084883 (0.0):
eva śūnyatā, śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108017 (0.0):
yathābhūtaṃ pratyavekṣate, asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātuḥ, tadyathāpi nāma subhūte goghātako vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108057 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ. evaṃ hi subhūte bodhisattvo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463648 (0.0):
pṛthvīdhātuḥ, abdhātuḥ, tejodhātuḥ, vāyudhātuḥ, ākāśadhātuḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319080 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115231 (0.0):
asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātur api tejodhātur api vāyudhātur apîti
manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232951 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233082 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato / 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738196 (0.024):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696240 (0.024):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato / duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca deśitāḥ | sa saṃskārānityatāṃ viditvā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859462 (0.024):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029541 (0.024):
prathamadhyāne yadrūpāṇi yadi vā vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni rogato / gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ | evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233015 (0.025):
sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032389 (0.025):
rogato gaṇḍato yāvadanātmataḥ | / (pṛ) rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghata ityetāni catvāri lokacaritāni
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862302 (0.027):
caturbhirākārairmanasikaroti pūrvavat / anityato duḥkhato 'nātmataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928529 (0.028):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522612 (0.030):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218117 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218220 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550787 (0.033):
nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801637 (0.042):
so 'pakramya tāmeva striyamaśubhato manasikuryāt, anityato duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmato manasikuryāt | iti vistaraḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495676 (0.046):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845504 (0.055):
striyamaśubhato manasi kuryādanityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233106 (0.064):
saṃskāranirodha iti manasikaroti nirātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyato
śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232959 (0.0):
anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233089 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato / 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550796 (5.960):
nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata / āghātataḥ parataḥ (pralopataḥ) pralopadharmataścalataḥ prabhaṅgurato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233028 (0.026):
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata / upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738192 (0.036):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859462 (0.038):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218115 (0.038):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218220 (0.038):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696239 (0.041):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029540 (0.041):
prathamadhyāne yadrūpāṇi yadi vā vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni rogato / gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ | evaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928522 (0.042):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862364 (0.045):
śa(sa)kya(tya)tvaparijñāpanārtham / parataḥ pralobhadharmataścalataḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032389 (0.048):
rogato gaṇḍato yāvadanātmataḥ | / (pṛ) rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghata ityetāni catvāri lokacaritāni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522611 (0.048):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862334 (0.048):
prahāṇārhattvajñāpanārtham / rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataśca / duḥkhahetutvāddaḥkhotkarṣahetutvāduruddharatvāt /
upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena / sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233099 (0.0):
'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś / calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata upadravato manasikaroti tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233181 (0.005):
śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato / manasikaroti tac cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233258 (0.006):
cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ / sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989475 (0.020):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, avidyānityato manasikartavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233239 (0.025):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān (PSP_2 3:4) buddhadharmān bhāvayati / sarvajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tac cānupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232962 (0.027):
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata / upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena, vedanā saṃjñā saṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233249 (0.033):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985505 (0.042):
iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena sarvākārajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena, rūpam anityato manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986349 (0.042):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989728 (0.045):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, nāmarūpam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987220 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyavijñānam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987806 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyasaṃsparśo 'nityato (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22988597 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, / kāyasaṃsparśapratyayavedanānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986766 (0.048):
sarvakārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, dharmā anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233028 (0.049):
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata / upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986421 (0.049):
manasikartavyaṃ, rūpaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, śabdo 'nityato
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034713 (0.050):
sarvasattvānāṃ kuśalamūlapuṇyaskandhamanumodya sarvajñatārambaṇena / cittotpādena teṣāmeva sarvasattvānāṃ niryātayitavyam | anena kuśalamūlena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989272 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, ākāśadhātur anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989908 (0.052):
manasikartavyaṃ, ṣaḍāyatanaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, saṃsparśo 'nityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990160 (0.052):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, upādānam anityato
anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232952 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232993 (0.0):
abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato / manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233084 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato / 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550787 (0.020):
nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862302 (0.021):
caturbhirākārairmanasikaroti pūrvavat / anityato duḥkhato 'nātmataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928528 (0.022):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738196 (0.024):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696240 (0.024):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato / duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca deśitāḥ | sa saṃskārānityatāṃ viditvā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859466 (0.024):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029541 (0.024):
prathamadhyāne yadrūpāṇi yadi vā vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni rogato / gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ | evaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032389 (0.025):
rogato gaṇḍato yāvadanātmataḥ | / (pṛ) rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghata ityetāni catvāri lokacaritāni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522612 (0.030):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218117 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218222 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495676 (0.037):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801636 (0.040):
so 'pakramya tāmeva striyamaśubhato manasikuryāt, anityato duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmato manasikuryāt | iti vistaraḥ ||
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862334 (0.048):
prahāṇārhattvajñāpanārtham / rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataśca / duḥkhahetutvāddaḥkhotkarṣahetutvāduruddharatvāt /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845504 (0.056):
striyamaśubhato manasi kuryādanityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasi
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232959 (0.0):
anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato / 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233000 (0.0):
manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ / śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233089 (0.0):
'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550796 (0.027):
āghātataḥ parataḥ (pralopataḥ) pralopadharmataścalataḥ prabhaṅgurato
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738192 (0.042):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859462 (0.043):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928522 (0.045):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218115 (0.048):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218220 (0.048):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696239 (0.049):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.0):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.0):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217413 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.0):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961886 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434980 (0.0):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581991 (0.0):
'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953945 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954349 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954370 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688326 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855592 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250773 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ, nāmarūpapratyayāni ṣaḍ āyatanāni, / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684942 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690694 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785537 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887682 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111374 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111381 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702216 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799994 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514603 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518484 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615409 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215046 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayātṛṣṇā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216403 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217414 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953950 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayādupādānam |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250780 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238508 (0.0):
/ trayāṇāṃ sannipātāt sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684950 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785547 (0.0):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111390 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702226 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800004 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518487 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā / vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyaya mupādānam, upādānapratyayo
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615416 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216411 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259968 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435000 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646100 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā / vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010861 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097450 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688342 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855603 (5.960):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239237 (5.960):
vedanāsamavasaraṇe (DhskD 11r6) bhavataḥ / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā / 10. (tṛṣṇāpratyayam upādānam)
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514613 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953963 (0.0):
upādānapratyayādbhavaḥ | bhavapratyayājjātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ (AvSū, Vaidya 312)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954027 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688348 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688357 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855615 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297291 (0.0):
tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayād upādānam upādānapratyayād bhavo bhavapratyayāj jātir / jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297360 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435044 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684955 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684963 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690712 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785552 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam / 3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785561 (0.0):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887702 (0.0):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ, / bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953974 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301559 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688359 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | yaduta asminn
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855619 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297294 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684967 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785564 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / 4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887712 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514633 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518510 (0.0):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214821 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216428 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219706 (0.0):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444651 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448996 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / tatra avidyānirodhāt saṃskārā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961924 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232957 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232998 (0.0):
abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato / manasikaroti duḥkhato (PSP_2 3:3) 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550786 (0.020):
āsvādayati spṛśati vijānīte vā, tatsarvaṃ nirvidhyati / kathaṃ / nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738194 (0.024):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696241 (0.024):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859466 (0.024):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029542 (0.024):
prathamadhyāne yadrūpāṇi yadi vā vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni rogato / gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ | evaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032389 (0.025):
rogato gaṇḍato yāvadanātmataḥ | / (pṛ) rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghata ityetāni catvāri lokacaritāni
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522612 (0.028):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928527 (0.028):
vijñānagataṃ vā. sa tāṃ dharmān rogato manasikaroti. gaṇḍataḥ śalyato / 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550795 (0.031):
nirvidhyati? anityato duḥkhato gaṇḍato rogataḥ śalyataḥ śūnyato aghata
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218119 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanvadrākṣuḥ | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218224 (0.032):
sātarūpaṃ tad rogataḥ samanudrakṣyanti | gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862302 (0.034):
caturbhirākārairmanasikaroti pūrvavat / anityato duḥkhato 'nātmataḥ / śāntataśca yathākramamudayavyayayogitvāt pratikūlatvāt ātmavilakṣaṇatvāt /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495676 (0.037):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233015 (0.043):
sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān / anityato manasikaroti duḥkhato 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862334 (0.048):
prahāṇārhattvajñāpanārtham / rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataśca / duḥkhahetutvāddaḥkhotkarṣahetutvāduruddharatvāt /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801635 (0.050):
so 'pakramya tāmeva striyamaśubhato manasikuryāt, anityato duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmato manasikuryāt | iti vistaraḥ ||
calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata upadravato manasikaroti tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232961 (0.027):
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233003 (0.028):
śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233028 (0.031):
'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata / upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550795 (0.033):
āghātataḥ parataḥ (pralopataḥ) pralopadharmataścalataḥ prabhaṅgurato
cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233009 (0.0):
śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś calataḥ prabhaṅgurato bhayata / upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233181 (0.005):
śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato / manasikaroti tac cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233258 (0.006):
cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ / sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989475 (0.020):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, avidyānityato manasikartavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233239 (0.025):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān (PSP_2 3:4) buddhadharmān bhāvayati / sarvajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tac cānupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233249 (0.033):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985505 (0.042):
iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena sarvākārajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena, rūpam anityato manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986349 (0.042):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724259 (0.044):
manovijñānadhatuḥ nāvidyotpādo nāvidyānirodhaḥ na saṃskārotpādo na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064704 (0.044):
dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ, nāvidyotpādo nāvidyānirodhaḥ, na / saṃskārotpādo na saṃskāranirodhaḥ, na vijñānotpādo na vijñānanirodhaḥ, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989728 (0.045):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, nāmarūpam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987220 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyavijñānam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987806 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyasaṃsparśo 'nityato (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22988597 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, / kāyasaṃsparśapratyayavedanānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986766 (0.048):
sarvakārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, dharmā anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986421 (0.049):
manasikartavyaṃ, rūpaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, śabdo 'nityato
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034713 (0.050):
sarvasattvānāṃ kuśalamūlapuṇyaskandhamanumodya sarvajñatārambaṇena / cittotpādena teṣāmeva sarvasattvānāṃ niryātayitavyam | anena kuśalamūlena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989272 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, ākāśadhātur anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989908 (0.052):
manasikartavyaṃ, ṣaḍāyatanaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, saṃsparśo 'nityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990160 (0.052):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, upādānam anityato
saṃskāranirodha iti manasikaroti nirātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233175 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati tac ca nirātmataḥ / śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862436 (0.032):
anātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyata ānimittataḥ apraṇihitato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250683 (0.035):
sarvākārajñatāṃ nityato vānityato vā duṣkhato vā sukhato vātmato vānātmato / vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā na samanupaśyati. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250629 (0.037):
sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250666 (0.037):
nityato vānityato vā duḥkhato vā sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato / vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā na samanupaśyati, yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250698 (0.041):
kasya hetoḥ? na hi dharmo nityato vānityato vā duṣkhato vā sukhato vātmato / vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā saṃvidyate, na
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18067795 (0.042):
ālambete aśaikṣaṃ dvau śūnyataścāpyanityataḥ / / ānimittānimittastu śāntato 'saṃkhyayā kṣayam // VAkK_8.26 //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863270 (0.058):
pariśeṣāṇām / avidyānirodhātsaṃskāranirodha ityabhāvaḥ saṃskārāṇām / evaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435335 (0.058):
avidyānirodhāc ca punaḥ saṃskāranirodha iti / yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250645 (0.059):
duṣkhato vā sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953980 (0.061):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / || avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250805 (0.061):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati. / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684973 (0.061):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702250 (0.061):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / ity api / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582035 (0.061):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736120 (0.061):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | tatra avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6300202 (0.061):
āśvāsapraśvāsāḥ | tatrāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāra / nirodhājjīvitendriyanirodhaḥ | jīvitendriyanirodhātkāyacittanirodhaḥ [|]
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297312 (0.061):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664712 (0.061):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111701 (0.061):
udapādi / avidyāyām asatyāṃ saṃskārā na bhavaṃti avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ / iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho:
'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārataḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233176 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati tac ca nirātmataḥ / śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688380 (5.960):
| saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250809 (5.960):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297316 (5.960):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664716 (5.960):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād / vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690736 (5.960):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785574 (5.960):
. 62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ / 5 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111705 (5.960):
iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702254 (5.960):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216753 (5.960):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād / vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435346 (5.960):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582039 (5.960):
saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ, / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736124 (5.960):
saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010904 (5.960):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097478 (5.960):
yadutāvidyānirodhātsaṃrakāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684977 (0.008):
saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953984 (0.026):
|| avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862437 (0.029):
anātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyata ānimittataḥ apraṇihitato
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111671 (0.030):
udapādi / saṃskāreṣv asatsu vijñānaṃ na bhavati saṃskāranirodhād / vijñānanirodhaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615712 (0.030):
saṃskāreṣv asatsu vijñānaṃ na bhavati saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953996 (0.0):
|| avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ | / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688391 (0.0):
| saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250812 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho, / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250821 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297319 (0.0):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297328 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664728 (0.0):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād / vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435069 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684989 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690742 (0.0):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhātṣaḍāyatanani
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785579 (0.0):
5 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111717 (0.0):
iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho: / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702266 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800043 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān / nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615774 (0.0):
NagSū I.27 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān / nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215144 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216765 (0.0):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād / vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435358 (0.0):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582050 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ, / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736136 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ | / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ |
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954004 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ | / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688400 (0.0):
nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250829 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ, / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodho,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297336 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664736 (0.0):
vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684997 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111725 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702271 (0.0):
vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800051 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615783 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215145 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215152 (0.0):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216773 (0.0):
vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435366 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582059 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ, / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736144 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ | / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhāt vedanānirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646160 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652573 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt / sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanārirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010924 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097498 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ / / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ / sparśanirodhādvedanānirodhaḥ /
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954014 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ | / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688410 (0.0):
sparśanirodhād vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297346 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664741 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād / vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685007 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111727 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho: / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111736 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho: bhavanirodhāj jātinirodho: jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702284 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800062 (0.0):
[_Mvu_3.449_] tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615793 (0.0):
sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214889 (0.0):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ| upādānanirodhād bhavanirodhāh |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214980 (0.0):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215162 (0.0):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215585 (0.0):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216783 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād / vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhād
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435376 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582069 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ, / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736154 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhāt vedanānirodhaḥ | / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646170 (0.0):
sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanānirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652585 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhād
bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954019 (0.0):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ | / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688419 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | / bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297355 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664755 (0.0):
vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685013 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702293 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800065 (0.0):
[_Mvu_3.449_] tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhaḥ / bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615799 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214985 (0.0):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | / bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215172 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ / bhavanirodhāj jātinirodhaḥ / jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215592 (0.0):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216789 (0.0):
upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435385 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582075 (0.0):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ, bhavanirodhājjātinirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736160 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ | / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646179 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652588 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010945 (0.0):
vedanānirodhāt (SBV II 210) tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097513 (0.0):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ / / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ / bhavanirodhājjātinirodhaḥ /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111442 (5.960):
udapādi / jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na bhavati jātinirodhāj / jarāmaraṇanirodhaḥ
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante. evam asya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954031 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688353 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688428 (0.0):
bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855614 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
upādānanirodhād bhavanirodho, bhavanirodhāj jātinirodho, jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297287 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297364 (0.0):
bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664758 (0.0):
upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435040 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684962 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785556 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887707 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887820 (0.0):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702302 (0.0):
bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati tac ca nirātmataḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954034 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688432 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | svākhyāto me bhikṣavo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297368 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati / svākhyāto me bhikṣavo
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685027 (0.0):
jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā / nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887823 (0.0):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavatīti //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111759 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam / asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati iyam atra dharmatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702306 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati // sarvasaṃskārā anityāḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615814 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya nirodho bhavati //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214911 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214998 (0.0):
śokaparidevaduḥkhaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya niodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215184 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215607 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ | śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216804 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444717 (0.0):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca / nirudhyante / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449008 (0.0):
nirudhyante / peyālaṃ / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho / bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435398 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862419 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodha ityata ārabhya evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya nirodho bhavatīti yāvat / tatra niruddhirnirodha iti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576847 (0.0):
nirodhayanti | avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, yāvadevamasya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | evaṃ cāsya cittaṃ na kuśale
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736175 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | ayamucyate
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646193 (0.0):
kevalasya mahataḥ duḥkhaskandhasya nirodho bhavati
śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233111 (0.0):
saṃskāranirodha iti manasikaroti nirātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862436 (0.029):
nirodhasatyam / nirudhyate 'neneti nirodho mārgasatyaṃ saptabhirākāraiḥ / / anātmataḥ śāntato viviktataḥ śūnyata ānimittataḥ apraṇihitato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250683 (0.035):
sarvākārajñatāṃ nityato vānityato vā duṣkhato vā sukhato vātmato vānātmato / vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā na samanupaśyati. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250629 (0.037):
sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250666 (0.037):
nityato vānityato vā duḥkhato vā sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato / vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā na samanupaśyati, yāvat
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18067795 (0.042):
ālambete aśaikṣaṃ dvau śūnyataścāpyanityataḥ / / ānimittānimittastu śāntato 'saṃkhyayā kṣayam // VAkK_8.26 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250698 (0.043):
kasya hetoḥ? na hi dharmo nityato vānityato vā duṣkhato vā sukhato vātmato / vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato vāviviktato vā saṃvidyate, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250645 (0.050):
duṣkhato vā sukhato vātmato vānātmato vā śūnyato vāśūnyato vā viviktato
manasikaroti tac cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233240 (0.0):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān (PSP_2 3:4) buddhadharmān bhāvayati / sarvajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tac cānupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233006 (0.005):
upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena / sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233096 (0.005):
calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata upadravato manasikaroti tac / cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233258 (0.023):
cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ / sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052620 (0.038):
virahitāḥ śūnyā uktā bhagavatā, tatkathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052650 (0.038):
sarvadharmāḥ svabhāvena śūnyā iti, evametanmanasi kurvan / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati / tatkasya hetoḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095071 (0.047):
tat kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair avirahito bhavati? na hi virahite bodhisattva upalabhyate, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107087 (0.047):
nirudhyate. so 'vikṣiptacitta sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / avirahito bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240704 (0.047):
tadā kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair avirahito bhavati? na hy avirahito 'pi bodhisattvo mahāsattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258863 (0.047):
'vikṣiptacittasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair avirahito / bhavati. tac ca kuśalamūlaṃ sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvānuttarāyai
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052587 (0.048):
prajñāpāramitāmahāmaṇiratnapratilambhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāmahāmaṇiratnapratilambhapratisaṃyuktairmanasikārairavirahitena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043101 (0.048):
prajñāpāramitākathāyogānuyogamanuyuktā viharanti / avirahitāś ca bhavanti / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / na ca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261353 (0.053):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair bhāvayiṣyati, sa bahutaraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987125 (0.058):
anāśvāsikato manasikartavyaṃ, ghrāṇavijñānaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, / tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, jihvāvijñānam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985570 (0.059):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, vedanānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985907 (0.059):
anāśvāsikato manasikartavyaṃ, vijñānaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, cakṣur anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985979 (0.059):
manasikartavyaṃ, cakṣur vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, śrotram anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986049 (0.059):
manasikartavyaṃ, śrotraṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, ghrāṇam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986119 (0.059):
manasikartavyaṃ, ghrāṇaṃ vyābādhato manasikartavyaṃ, tac / cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, jihvānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986344 (0.059):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato
manasikāraiḥ. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233248 (0.0):
sarvajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tac cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990479 (0.022):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233277 (0.029):
cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273391 (0.029):
parijñātā bhavanti. iti saptavidhābhijñānaprayoga ity uktaḥ prayogaḥ / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990851 (0.029):
daśāveṇikabuddhadharmān bhāvayaty anupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649560 (0.029):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhimanasikāraiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232939 (0.034):
tatra kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya katamā prajñāpāramitā, iha / bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990552 (0.039):
prajñāpāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052620 (0.039):
virahitāḥ śūnyā uktā bhagavatā, tatkathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617312 (0.041):
iti rūpādy anavasthānaprayogaḥ / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvo rūpe na yujyate, yad rūpe na
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035082 (0.041):
pariśuddhaśīlo bhavati | iha kumāra pariśuddhaśīlo bodhisattvo mahāsattvaḥ / avirahito bhavati sarvajñatācittena ṣaṭsu pāramitāsu | tasyeme ānuśaṃsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243919 (0.045):
bhaviṣyati samanujñaḥ. iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran yad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071886 (0.046):
ṛddhyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvajñatā manasikārāt. evaṃ hi / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649107 (0.049):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo manasikāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747039 (0.049):
prajñāpāramitāyāṃ caratā dhāraṇīmukheṣu na sthātavyam punar aparaṃ / bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran anupāyakuśalo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086874 (0.049):
punar aparaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237509 (0.050):
pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā V / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245986 (0.050):
sarvākārajñatā. tat kasya hetoḥ? tathā hi bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann asāram eva nopalabhate na samanupaśyati, kutaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052650 (0.052):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati / tatkasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795831 (0.053):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
cittena catvāri smṛtyupasthānāni bhāvayati tac cānupalambhayogena. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990567 (0.0):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / cittotpādaiś catvāri smṛtyupasthānāni bhāvayaty anupalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990579 (0.011):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś catvāri samyakprahāṇāni / bhāvayaty anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026185 (0.023):
sarvabuddhadharmeṣu kartavyaṃ. nimittāpagatena cittena catvāri / smṛtyupasthānāni bhāvayati yāvad aśīty anuvyañjaneṣu kartavyaṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263224 (0.027):
bhāvayatānupalambhayogenābhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvayitavyā. / smṛtyupasthānāni bhāvayatānupalambhayogena smṛtyupasthānāni bhāvayi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990794 (0.038):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś catvāri vaiśāradyāni bhāvayaty / anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś catasraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036734 (0.040):
paripūrayaty ānimittayogena. catvāri smṛtyupasthānāni paripurayaty
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990680 (0.041):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś catvāry apramāṇāni bhāvayaty / anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś (ŚsP II 2 137)
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001547 (0.045):
prajñāpāramitāṃ paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena. / smṛtyupasthānāni paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990668 (0.046):
cittotpādaiś catvāri dhyānāni bhāvayaty anupalambhayogena,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070389 (0.053):
yena jñānena samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ smṛtyupasthānāni / bhāvayati, na ca smṛtyupasthānāny upalabhate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933892 (0.057):
caran {apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ} smṛtyupasthānāni / 15718 bhāvayati tāni ca smṛtyupasthānāni upalabhate taiś ca manyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755767 (0.057):
prajñāpāramitāyāṃ caran apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ / smṛtyupasthānāni bhāvayati tāni ca smṛtyupasthānāni upalabhate taiś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153631 (0.060):
paridamanārthāyānunnāmārthāya ca pratyupasthitā bhavati. / sa smṛtyupasthānāni bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756868 (0.061):
śāntaṃ viviktaṃ śūnyam animittam apraṇihitam iti deśayiśyati / upalambhayogena evaṃ yāvat smṛtyupasthānāny anityāni iti deśayiṣyāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095179 (0.061):
upalambhayogena, evaṃ yāvat smṛtyupasthānāny anityāni duḥkhāny anātmakāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001554 (0.061):
smṛtyupasthānāni paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena, / samyakprahāṇāni paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094483 (0.061):
14) carann apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ / smṛtyupasthānāni bhāvayati tāni ca smṛtyupasthānāni upalabhate taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934999 (0.062):
anātmakaṃ śāntaṃ viviktaṃ śūnyam animittam apraṇihitam iti deśayiśyati / upalambhayogena}}/ evaṃ yāvat smṛtyupasthānāny a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657451 (0.064):
apraṇihitena ca viharati. smṛtyupasthānāni ca bhāvayati smṛtyupasthānaiś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990655 (0.064):
anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiś catvāry / āryasatyāni bhāvayaty anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028648 (0.0):
paripūrayati. catvāri samyakprahāṇāni. caturardhipādā pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ mārgaṃ paripūrayati.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216027 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni // 8 // catvāra ṛddhipādāḥ // 12 // pañcendriyāṇi / // 17 // pañca balāni // 22 // sapta bodhyaṅgāni // 29 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919847 (0.0):
11710 pattīś catvāri smṛtyupashānāni catvāri samyakprahāṇāni catura / ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958002 (0.0):
23206 catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni {{catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741928 (0.0):
ārūpyasamāpattīś catvāri smṛtyupashānāni catvāri samyakprahāṇāni catura / ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759015 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779529 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri smṛtyupasthānāni / catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 780881 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243652 (0.0):
evam ātmanā ca catvāri samyakprahāṇāni bhāvayiṣyati, catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626742 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ato nirjātāni trīṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632274 (0.0):
catvāri śamyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793876 (0.0):
smṛtyupasthānāni paripūrayati, catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795376 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817569 (0.0):
sattvāś catvāri smṛtyupasthānāni bhāvayanti, catvāri samyakprahāṇāni / catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830134 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi, pañcabalāni / saptabodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaś catvāry āryasatyāni,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116558 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ / pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭaṅgo mārgaḥ catvāry
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055821 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni | catvāri samyakprahāṇāni | catura ṛddhipādān |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057782 (0.0):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaścatvāri smṛtyupasthānāni pratilabhate | / catvāri samyakprahāṇāni, catura ṛddhipādān, pañcendriyāṇi,pañca
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302196 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra ṛddhipādāḥ, / pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, catvāry
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303748 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra ṛddhipādāḥ, / pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ,
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaṃ catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953755 (0.0):
| pañcendriyāṇi | pañca balāni | sapta bodhyaṅgāni | āryāṣṭāṅgamārgaḥ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116196 (0.0):
samyakprahāṇāni catvārarddhipādā pañcendriyāṇi pañcabalāni / saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṇgo mārga śūnyatāsamādhiḥ ānimittasamādhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024763 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025701 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043808 (0.0):
catvārarddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni. saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047469 (0.0):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāni.
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821977 (0.0):
paṃca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250426 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāny, / āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750893 (0.0):
samyakprahāṇāni | catvāra ṛddhipādāḥ paṃcendriyāṇi paṃca balāni sapta / bodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgo mārgaḥ paripūrayitavyaḥ śunyatāsamādhir ānimittaḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758368 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni / āryāṣṭāṅgamārgaścetyuktāḥ / tatra catvāri smṛtyupasthānāni jinaputrā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936989 (,0.0):
16508 laukikāni catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ/"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937488 (0.0):
16804 dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry / apramāṇāni catasra / 16805 ārūpyasamāpattayaḥ/ [ima ucyante sāsravā dharmāḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937521 (0.0):
16808 pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ daśaḥtathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958005 (0.0):
pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963373 (0.0):
24312 catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni / 24313 āryāṣṭāṅgamārgāḥ/ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaṃ catvāry a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974388 (0.0):
26705 sarvadhāraṇīmukhāni catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717304 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ paripūrayitavyaḥ śūnyatāsamādhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717321 (0.0):
bhāvayitavyaḥ evaṃ catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau vimokṣāḥ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ navāśubhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759334 (0.0):
aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ ima ucyante sāsravā dharmāḥ subhūtir āha katame
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759363 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ daśaḥtathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni
ārūpyasamāpattīr daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953770 (0.0):
tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni | catasraḥ pratisaṃvidaḥ | aṣṭādaśa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100020 (0.0):
śūnyatā ānimittam apraṇihitam apy avikalpaṃ? kiṃ punar / daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116217 (0.0):
apraṇihita samādhiḥ aṣṭau vimokṣāḥ navānupūrvasamāpattayaḥ / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038403 (0.0):
navānupūrvasamāpattīr daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049546 (0.0):
mārgaṃ trīṇi vimokṣamukhāni aṣṭau vimokṣān navānupūrvasamāpattīn / daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938901 (0.0):
saptatriṃśad bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni / 17410 {{catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvidaḥ trīṇi vimokṣamukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941387 (0.0):
daśa tathāgatabalāni / 18409 catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963404 (0.0):
prajñā{pāramitā}/ daśa tathāgata / 24316 balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī mahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742690 (0.0):
mantavyam catvāri vaiśāradyāni daśatathāgatabalāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760659 (0.0):
bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760706 (0.0):
saptatriṃśad bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni / catasraḥ pratisaṃvidaḥ trīṇi vimokṣamukhāni aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784890 (0.0):
daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236693 (0.0):
āryāṣṭāṅgamārgaś catvāry apramāṇāṃ catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo 'bhijñāḥ satyāni daśatathāgatabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237409 (0.0):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242073 (0.0):
daśabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243818 (0.0):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvidaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246585 (0.0):
catasra ārūpyasamāpattayaḥ ṣaḍ abhijñā daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247722 (0.0):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ. pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248498 (0.0):
sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ / pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadhamāḥ prajñāyante. trīṇi vimokṣamukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248596 (0.0):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān (PSP_2 3:4) buddhadharmān bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236317 (0.0):
vaiśāradyāni (PSP_2 3:17) catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271156 (0.0):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ. (PSP_2 3:168) pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118889 (5.960):
prapañcaḥ, catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754735 (5.960):
daśa tathāgatabalāni paripūrya catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim (LPG 19v)
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754774 (5.960):
paripācya buddhakṣetraṃ pariśodhya daśa tathāgatabalāni paripūrya catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754863 (5.960):
tathāgatabalāni paripūrya catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941392 (5.960):
18409 catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722983 (5.960):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723024 (5.960):
buddhakṣetraṃ pariśodhya daśa tathāgatabalāni paripūrya catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūrya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723077 (5.960):
tathāgatabalāni paripūrya catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūrya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723118 (5.960):
pariśodhya daśa tathāgatabalāni paripūrya catvāri vaiśāradyāni catasraḥ / pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūrya anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763155 (5.960):
daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān bhāvayati bhāvanāvibhāvanārthena tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237907 (5.960):
satyāny abhijñādaśabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān na samanupaśyati yatra śikṣate yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248825 (5.960):
vimokṣamukhāni (PSP_2 3:72) bhāvayati daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266999 (5.960):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān na paśyanti na śṛṇvanti. buddhabodhiṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626512 (5.960):
daśa bodhisattvabhūmīḥ paripūrayiṣyanti, daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796794 (5.960):
āryāṣṭāṅgaṃ mārgaṃ trīṇi vimokṣamukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813938 (5.960):
daśabodhisattvabhūmīr daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ / pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān na vikopayati śūnyā iti vāśūnyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063427 (5.960):
daśatathāgatabalāni paripūrya catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063517 (5.960):
buddhakṣetraṃ pariśodhya daśatathāgatabalāni paripūrya catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūrya
sarvajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tac cānupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233181 (0.0):
śāntato viviktataḥ śūnyato 'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārato / manasikaroti tac cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233006 (0.025):
upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena / sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233096 (0.025):
calataḥ prabhaṅgurato bhayata upasargata upadravato manasikaroti tac / cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094190 (0.040):
'pagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ prajñāpāramitāṃ / bhāvayati upalabhate, tayā ca prajñāpāramitayā manyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269975 (0.045):
prathamacittotpādam upādāya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tāṃ / kṣāntiṃ bhāvayati, sa svakeṣv api prāṇeṣu vyavaropyamāneṣu na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118218 (0.045):
upādāya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ prajñāṃ bhāvayati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052620 (0.050):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052650 (0.050):
sarvadharmāḥ svabhāvena śūnyā iti, evametanmanasi kurvan / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati / tatkasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261353 (0.054):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair bhāvayiṣyati, sa bahutaraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052587 (0.056):
prajñāpāramitāmahāmaṇiratnapratilambhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ / sarvajñatāmahāmaṇiratnapratilambhapratisaṃyuktairmanasikārairavirahitena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094258 (0.059):
apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dānapāramitāṃ bhāvayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094216 (0.059):
apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair vīryapāramitāṃ bhāvayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094202 (0.060):
apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānapāramitāṃ / bhāvayati upalabhate, tayā ca dhyānapāramitayā manyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024498 (0.060):
prathamacittotpādam upādāya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / abhāvasvabhāvān sarvadharmān adhimucyate. sa buddhānusmṛtiṃ bhāvayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793590 (0.060):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair abhāvasvabhāvān sarvadharmān
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894321 (0.060):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairabhāvasvabhāvānsarvadharmānadhimucya
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233190 (0.0):
manasikāraiḥ. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233276 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carati tac / cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990479 (0.0):
manasikartavyaṃ, tac cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990552 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990850 (0.0):
daśāveṇikabuddhadharmān bhāvayaty anupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232941 (0.006):
tatra kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya katamā prajñāpāramitā, iha / bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001432 (0.024):
sthātavyam upalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prathamāyāṃ bhūmau na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001497 (0.024):
upalambhayogena, daśamyāṃ bhūmau na sthātavyam upalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prathamacittotpāde sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759741 (0.026):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771520 (0.026):
cānulambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ smṛta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771635 (0.026):
'bhidhyādaurmanasye tac cānulambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ imam eva kāyaṃ dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate asty asmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771710 (0.026):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094468 (0.026):
tebhir manyate upalambhayogena. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ (PvsP1 2:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097721 (0.026):
cānupalambhayogena. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ cittam utpādayati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107887 (0.026):
'bhidhyādaurmanasye tac cānupalambhayogena. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ smṛta āśvasan smṛta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108081 (0.026):
cānupalambhayogena. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273390 (0.030):
parijñātā bhavanti. iti saptavidhābhijñānaprayoga ity uktaḥ prayogaḥ / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233008 (0.037):
upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena / sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233098 (0.037):
cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052616 (0.039):
virahitāḥ śūnyā uktā bhagavatā, tatkathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ
cittotpādena dānapāramitāṃ carati tac cānupalambhayogena. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990490 (0.026):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / cittotpādair dānapāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233008 (0.033):
upasargata upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena / sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. evam avidyāpratyayān saṃskārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233098 (0.033):
cānupalambhayogena sarvajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena. avidyānirodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254965 (0.038):
kevalaṃ prajñāpāramitāyāṃ. tac cānupalambhayogena sa dānapāramitāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990502 (0.040):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ caraty
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990526 (0.046):
kṣāntipāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / cittotpādair vīryapāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990538 (0.046):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair dhyānapāramitāyāṃ caraty
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990514 (0.047):
anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ / kṣāntipāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena, sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034713 (0.049):
sarvasattvānāṃ kuśalamūlapuṇyaskandhamanumodya sarvajñatārambaṇena / cittotpādena teṣāmeva sarvasattvānāṃ niryātayitavyam | anena kuśalamūlena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987220 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyavijñānam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22987806 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, kāyasaṃsparśo 'nityato (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22988597 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, / kāyasaṃsparśapratyayavedanānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990160 (0.051):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, upādānam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989728 (0.052):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, nāmarūpam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985505 (0.053):
iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena sarvākārajñatāpratisaṃyuktena / cittotpādena, rūpam anityato manasikartavyaṃ, rūpaṃ duḥkhato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986349 (0.053):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, rūpam anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22986766 (0.054):
sarvakārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, dharmā anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22989373 (0.055):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, vijñānadhātur anityato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990072 (0.055):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, tṛṣṇānityato manasikartavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985575 (0.056):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittotpādena, vedanānityato manasikartavyā,
sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990499 (0.0):
cittotpādair dānapāramitāyāṃ caraty anupalambhayogena, / sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ caraty
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102580 (1.192):
dānapāramitāyāṃ caraṃc, chīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caran, yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110045 (1.192):
prajñāpāramitāyāṃ caran dhyānapāramitāyaṃ vīryapāramitāyāṃ / kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ dānapāramitāyāṃ caran sarvākārajñatāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037603 (1.192):
mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ? samādhipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ dānapāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038027 (1.192):
caranti. śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556815 (1.192):
4 vīryapāramitāyāṃ | kṣāntipāramitāyāṃ | śīlapāramitāyāṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895494 (1.192):
02403 śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238066 (1.192):
advaidhīkāreṇa. evaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246631 (1.192):
yaduta prajñāpāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ dānapāramitāyām adhyātmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647652 (1.192):
na parasya śraddhayā gacchati, aparapraṇeyaś ca bhavati, dānapāramitāyāṃ / śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654517 (1.192):
maitreyo bodhisattvo mahāsattvo yathāpi nāma dānapāramitāyāṃ / śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242474 (1.192):
carāmi na tvaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244972 (1.192):
mahāsattvo dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāra, adhyātmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248765 (1.192):
dānapāramitāyāṃ caran śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257877 (1.192):
pāramitāsu paripācayati dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ, buddhakṣetreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800673 (1.192):
dānapāramitāyāṃ na sajjati, śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ na sajjati. evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090425 (1.192):
evaṃ dhyānapāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090466 (1.192):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣate, anupalambhayogena. evaṃ dhyānapāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ dānapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091674 (1.192):
dhyānapāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100079 (1.192):
iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitāyāṃ / kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ vācyam.
vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carati tac
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098624 (0.0):
mahāsattvaḥ dānapāramitāyāṃ śilapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yāvad aṣṭādaśasv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102585 (0.0):
dānapāramitāyāṃ caraṃc, chīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caran, yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107638 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ vā vīryapāramitāyāṃ vā dhyānapāramitāyāṃ vā / prajñāpāramitāyāṃ vā. pratiṣṭhāpayati. sa bodhipakṣyeṣu dharmeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108700 (0.0):
dānapāramitāyāṃ carañc chīlapāramitāyaṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111212 (0.0):
dānāpāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ [f. 248a] kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sarvākārajñatām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113220 (0.0):
chīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caret, yāvac catvāri dhyānāny upasaṃpadya viharet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116375 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caran buddhakṣetraṃ pariśodhayati sattvāṃś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117472 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ carati, tat katham idānīṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035972 (0.0):
dānapāramitāyāṃ vā śīlapāramitāyāṃ vā kṣāntipāramitāyāṃ vā / vīryapāramitāyāṃ vā dhyānapāramitāyāṃ vā prajñāpāramitāyāṃ vā, prathame vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038031 (0.0):
caranti. śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caranti. prathamāyāṃ bhūmau caranti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043771 (0.0):
dānapāramitāyāṃ sthitvā śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā yāvat saptatṛṃśataṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751570 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayitukāmena bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938222 (0.0):
pariṇamayati / yathā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ evaṃ śīlapāramitāyāṃ / kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / 7 dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caraṃs tāṃ manasikārāṃs tāṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238069 (0.0):
advaidhīkāreṇa. evaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyām api śikṣate advaidhīkāreṇa.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616700 (0.0):
dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ nādhimuktāḥ, adhyātmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625950 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ cariṣyanti, te bodhisattvās teṣāṃ māranirmitānām antike
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647655 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654521 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caritāvina eṣa nirdeśo 'nupalambho 'nupalambhacaritasya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243088 (0.0):
śikṣitavyaṃ yad uta dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sarvaśūnyatāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248806 (0.0):
dānapāramitāyāṃ cariṣyāmi, śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ cariṣyāmīti, sa teṣāṃ
cānupalambhayogena. / punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968125 (0.0):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye saṃskārān nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968148 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye vijñānaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968194 (0.0):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye śrotraṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968217 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye ghrāṇaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968240 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye jihvāṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968309 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye rūpaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968332 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye śabdaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968355 (0.0):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye gandhaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968447 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye cakṣurvijñānaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968522 (0.0):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye jihvāvijñānaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968622 (0.0):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye śīlapāramitāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968847 (0.0):
prajñapayati śūnyatāśūnyatā eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968899 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye saṃskṛtaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968976 (0.0):
eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye prakṛtiśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969001 (0.0):
iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye sarvadharmaśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969107 (0.0):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye bhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969132 (0.0):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye 'bhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969157 (0.0):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye svabhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969182 (0.0):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye parabhāvaśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969209 (0.0):
eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye smṛtyupasthānāni nopaiti
evaṃdharmeṇa dharmān yojayati. evaṃdharmeṇa dharmān abhiṣyandayan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968125 (0.035):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye saṃskārān nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968148 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye vijñānaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968194 (0.035):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye śrotraṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968217 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye ghrāṇaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968240 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye jihvāṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968309 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye rūpaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968332 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye śabdaṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968355 (0.035):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye gandhaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968447 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye cakṣurvijñānaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968522 (0.035):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye jihvāvijñānaṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968622 (0.035):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye śīlapāramitāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968847 (0.035):
prajñapayati śūnyatāśūnyatā eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968899 (0.035):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān / upaparīkṣate/ tasmin samaye saṃskṛtaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968976 (0.035):
eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye prakṛtiśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969003 (0.035):
iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye sarvadharmaśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969107 (0.035):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye bhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969132 (0.035):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye 'bhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969157 (0.035):
samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye svabhāvaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969184 (0.035):
yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye parabhāvaśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969209 (0.035):
eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate/ tasmin samaye smṛtyupasthānāni nopaiti
pariṣyandayan paripūrayan parisphāran pratyavekṣate nirātmakā hy ete / sarvadharmā ātmātmīyavigatāḥ. tat kasya hetos? tathā hi yad bodhisattvasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571928 (0.018):
parityajeyuḥ, na punareṣāṃ dharmāṇāṃ pratyarthikā bhaveyuḥ, nāpīmān / dharmān pratikṣipeyuḥ, nopyebhyo dharmebhyaḥ parāṅmukhā bhaveyuḥ,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862566 (0.018):
sa evaṃsvabhāvān sarvadharmān pratyavakṣemāṇo 'nusṛjan anulomayan / avilomayan śraddadhan abhiyan pratiyan avikalpayan anusaran vyavalokayan
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18530098 (0.019):
pūrvu[t]athaiva paścān tathopamāṃ janathasarvadharmān* || yathaiva henasya / mahā[n]tu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112248 (0.028):
jīvadhātuṃ pudgaladhātuṃ prajñapayiṣyāmaḥ? evam aprajñapayan / prajñāpāramitām evaṃ aprajñapayaṃ sarvadharmān sarvākārajñātam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990859 (0.052):
pratisaṃśikṣate dharmā evaite dharmān abhiṣyandayanti pariṣyandayanti / paripūrayanti parispharayanti parimīmāṃsyante, nāsty atrātmā vā ātmīyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047368 (0.057):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sarvakuśaladharmāḥ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārgāṅgāni.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863347 (0.061):
tasyaivaṃ dvādaśākāraṃ pratītyasamutpādaṃ pratyavekṣamāṇasya nirātmato / niḥsattvato nirjīvato niṣpudgalataḥ kārakavedakarahitato 'svāmikato
mahāsattvasya kuśalamūlacittaṃ tad bodhicittenāsamavahitaṃ yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233369 (0.006):
bhadanta subhūte pariṇāmanācittaṃ bodhicittenāsamavahitaṃ? kathaṃ bodheś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990883 (0.024):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (0.024):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915805 (0.026):
kuśalamūlasamanvāgatebhyaḥ sva bodhicittamabhimukhībhūtvā, te satpuruṣasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233379 (0.033):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990929 (0.035):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647106 (0.044):
saṃvidyate. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte tāni kuśalamūlāni / bodhisattvasya mahāsattvasya sarvalokābhyudgatāni, tena bodhisattvasya
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799395 (0.049):
punar utpāditabodhicittena kuśalamūlabalādhānaprāptena bodhisatvena
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414456 (0.055):
tato buddhānubhāvena bodhicittaṃ sulabhyate / / bodhipraṇidhicittena caryante bodhicārikāḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775386 (0.056):
buddhakṣetrapariśodhanakuśalamūlapariṇāmanā tatra katamā bodhisattvasya / mahāsattvasya aparimitasaṃsārāparikheditā yā kuśalamūlopastambhatā yaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111787 (0.057):
buddhakṣetrapariśodhanakuśalamūlapariṇamanā. / tatra katamā bodhisattvasya mahāsattvasyāparimitasaṃsārāparikheditā? yā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633585 (0.058):
/ jñānasaṃbhāraṃ saṃjanayiṣyāmi / kuśalamūlabalaṃ saṃvardhayiṣyāmi / / bodhicittamutpādayiṣyāmi / bodhyāśayaṃ viśodyayiṣyāmi /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041718 (0.059):
cittapariśuddhirveditavyā? (Vaidya 163) bhagavānāha yathā yathā subhūte / tasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni kuśalamūlāni vivardhante, tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647171 (0.059):
bhagavān āha: yathāyathā subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya tāni / kuśalamūlāni pravardhante, tathātathā kāyacakratvaṃ vākcakratvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729919 (0.060):
draṣṭavyā na tu bodhi cittam anyathā na + utpadyatae eva ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927356 (0.060):
ihānyabodhicittanindā draṣṭavyā na tu bodhicittam anyathā notpadyatae eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710130 (0.060):
bodhicittam utpādayiṣyati dānacittaṃ vā yāvat prajñācittaṃ vā / śrutakuśalamūlacittaṃ vôtpādayiṣyati tatrâsya pṛthivīpradeśe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045162 (0.062):
paścimakaścittotpādaḥ paurvakeṇa cittotpādena asamavahitaḥ / kathaṃ / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya kuśalamūlānāmupacayo bhavati?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109372 (0.062):
manasikariṣyati, yāvad bodhiṃ na manasikariṣyati tadā bodhisattvasya / mahāsattvasya kuśalamūlaṃ vivardhiṣyante, kuśalamūlair vivardhamānai
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicittakuśalamūlacittābhyām asamavahitaṃ yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233369 (0.006):
bhadanta subhūte pariṇāmanācittaṃ bodhicittenāsamavahitaṃ? kathaṃ bodheś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990929 (0.027):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990883 (0.027):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (0.040):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915805 (0.042):
samyaksambodhyarthāya buddhānām pañcaśatam paryupāsitebhyaḥ / kuśalamūlasamanvāgatebhyaḥ sva bodhicittamabhimukhībhūtvā, te satpuruṣasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233379 (0.043):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598989 (0.048):
sarvatathāgatadarśanaparyupāsanapūjopasthāneṣvaparikhedacittotpādena, / sarvakuśalamūlopacayeṣvanivartyāparikhedacittotpādena,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28616366 (0.057):
sarvaviṣayānavekṣatāyai dharmaṃ deśayati / saṃtuṣṭicittatāyai / cittaparituṣṭitāyai kuśalamūlasaṃjananatāyai bodhicittotpādapratilābhāya
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692596 (0.057):
cittaṃ hi kāśyapa corasadṛśa sarvakuśalamūlamuṣaṇatayā 24 cittaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233335 (0.061):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat / pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28714062 (0.062):
kulaputra kalyāṇamitrājanakaḥ, tathāgatakule saṃvardhakaḥ, / sarvakuśalamūlānutthāpakaḥ, bodhisaṃbhārāṇāṃ darśakaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633585 (0.062):
/ jñānasaṃbhāraṃ saṃjanayiṣyāmi / kuśalamūlabalaṃ saṃvardhayiṣyāmi / / bodhicittamutpādayiṣyāmi / bodhyāśayaṃ viśodyayiṣyāmi /
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ. tat kasya hetor? yat kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (0.023):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233369 (0.024):
bhadanta subhūte pariṇāmanācittaṃ bodhicittenāsamavahitaṃ? kathaṃ bodheś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990881 (0.032):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233379 (0.033):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414456 (0.052):
tato buddhānubhāvena bodhicittaṃ sulabhyate / / bodhipraṇidhicittena caryante bodhicārikāḥ //
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990888 (0.053):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat / pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990929 (0.062):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760853 (0.063):
prajñāpāramitāyāṃ caraṃs tenāpi bodhicittena asamasamacittena (PSP1: 175) / sarvaśrāvakapratyekabuddhair asādhāraṇacittena na manyate nābhiniviśate
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233381 (0.0):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ / na saṃvidyate nopalabhyate? kathaṃ bodhicitte pariṇāmanācittaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990902 (0.0):
pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad / bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990958 (0.0):
(ŚsP II 2 138) / kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233392 (0.026):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ / na saṃvidyate nopalabhyate? kathaṃ bodhicitte pariṇāmanācittaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990891 (0.026):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat / pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990944 (0.029):
kathaṃ pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990937 (0.031):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam? / kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990882 (0.034):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat / pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233400 (0.043):
subhūtir āha : yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ yad bodhicittaṃ
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990901 (0.0):
pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad / bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990947 (0.0):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233391 (0.008):
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ / na saṃvidyate nopalabhyate? kathaṃ bodhicitte pariṇāmanācittaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990960 (0.029):
(ŚsP II 2 138) / kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990882 (0.037):
va. tat kasya hetoḥ? tathā hi yad bodhisattvasya mahāsattvasya / pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990929 (0.037):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233401 (0.045):
na saṃvidyate nopalabhyate? kathaṃ bodhicitte pariṇāmanācittaṃ na / saṃvidyate nopalabhyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935625 (0.051):
16111 yāṃ carato bodhisattvapadārtho na {vidyate nopalabhyate}/ evam eva / {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935704 (0.051):
16115 na {vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935996 (0.051):
16206 {vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936269 (0.051):
16217 yāvad vyavadāna{padārtho na vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936552 (0.051):
{vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936641 (0.051):
tathāgatavimuktāv avimuktipadaṃ na {vidyate nopalabhyate}/ / 16315 evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936719 (0.051):
{vidyate nopalabhyate}/ / 16402 evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757568 (0.051):
nopalabhyate evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757594 (0.051):
samyaksaṃbuddhasya rūpapadārtho na vidyate nopalabhyate evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757641 (0.051):
na vidyate nopalabhyate evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757883 (0.051):
anutpādapadārtho na vidyate nopalabhyate evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757906 (0.051):
nopalabhyate evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758157 (0.051):
saṃkleśavyavadānapadārtho na vidyate nopalabhyate evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāṃś ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990997 (0.012):
pariṇāmayati, iti hi yā acittatā sā acintyatā yā acintyatā sā acittatā, / iyaṃ kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985496 (0.019):
hi dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyaḥ. / tatra katamā kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009496 (0.027):
mahāsattvaścarati / api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitaiva atra / pūrvaṃgamā bodhisattvasya mahāsattvasya dānaṃ vā dadataḥ, śīlaṃ vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177669 (0.027):
api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitā pūrvaṅgamā bodhisattvasya / mahāsattvasya dānaṃ dadato dānapāramitāparipūraye, prajñāpāramitaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257545 (0.028):
bhāvayati, iyam ucyate prajñāpāramitā. evaṃ carataḥ kauśika bodhisattvasya / mahāsattvasya dānapāramitā paripūryate, śīlapāramitā paripūryate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990911 (0.031):
na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kausika bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāś ca pratyavekṣate na kvacid dharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232933 (0.033):
iti kāritram ity uktāni dhyāmīkaraṇādīni / tatra kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya katamā prajñāpāramitā, iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244113 (0.034):
tatrāsaṃsīdanatā anavalīnatā, iyaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā. tatsarvabālapṛthagjanā etān dharmān na jānanti na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177718 (0.034):
dhyānapāramitāparipūraye, prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā bodhisattvasya / mahāsattvasya dharmān viviktataḥ prajñāpāramitāparipūraye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009512 (0.038):
samāpadyamānasya, dharmān vā vipaśyataḥ bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitaivātra pūrvaṃgamā / na ca kauśika āsāṃ ṣaṇṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768225 (0.039):
mahāsattvasya dhyānapāramitā subhūtir āha katamā bhagavan bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitā bhagavān āha iha subhūte bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104504 (0.039):
subhūtir āha: katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957928 (0.040):
dhyānapāramitā}} prajñāpāramitā idaṃ {subhūte} {bodhisattvasya} / mahāsattvasya mahāyānam/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935966 (0.041):
{vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936487 (0.041):
16305 na {vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936577 (0.041):
na {vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936719 (0.041):
{vidyate nopalabhyate}/ / 16402 evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757769 (0.041):
samyaksaṃbuddhasya manovijñānapadārtho na vidyate nopalabhyate evam eva / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757799 (0.041):
nopalabhyate evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758442 (0.041):
sarvasaṃskāre padaṃ na vidyate nopalabhyate evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
pratyavekṣate na ca kaṃcid dharmam abhiniviśate nopalabhate.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558229 (0.043):
pratyupasthitā / āha - tathā hi śāradvatīputra prajñāpāramitā na / kaṃciddharmamupalabhate, na samanupaśyati, yasminnadhyavasānaṃ kuryāt /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558349 (0.043):
tathā hi śāradvatīputra prajñāpāramitā na kaṃciddharmamupalabhate na / samanupaśyati, yaṃ dharmaṃ jānīyāt yasya vā dharmasya jñāpayitrī vā bhavet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098151 (0.047):
bodhisattvo mahāsattva iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caran na kaṃcid / dharmam upalabhate. anupalabhamāno na kvacid dharme cittam utpādayati.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565578 (0.053):
sarvadharmān samanupaśyan na kaṃciddharmamupaiti nopādatte, nādhitiṣṭhati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043713 (0.053):
kaṃcid dharmam upalabhate. yam upalabhya abhiniviśeta, so 'nabhiniviśamāno
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566267 (0.060):
bodhisattvo mahāsattvo na kaṃciddharmamabhiniviśate nābhivadati, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558306 (0.064):
prajñāpāramitā na kaṃciddharmamupalabhate, yo dharma sadveṣo vā
evam ukte śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233943 (0.0):
atha khalu sakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237212 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtiṃ etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237865 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238734 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: tavaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261340 (0.0):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: kathaṃ bhadanta subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271092 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: katamena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342048 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat:
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992236 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015287 (0.005):
nimittīkaroti? evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ / subhūtiṃ sthavirametadavocat na tāni bhadanta subhūte vastūni tāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260370 (0.005):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251956 (0.008):
kāṅkṣāyitatvaṃ vā dhanvāyitvaṃ vā bhaviṣyati? / evam ukte śakro devānām indraḥ subhūtisthaviram etad avocat: yadyad eva
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990923 (0.008):
paricarati. / evam ukte śakro devānām indraḥ subhūtisthaviram etad avocat:
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311934 (0.015):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena / kāraṇena bhadanta subhūte bodhisattvo mahāsattvo rūpaṃ na samanupaśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999086 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015522 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat mā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239532 (0.015):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthaviram etad avocat:
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022987 (0.023):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat katamena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023938 (0.023):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya ārya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273084 (0.023):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326274 (0.023):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tavaiṣa
bhadanta subhūte pariṇāmanācittaṃ bodhicittenāsamavahitaṃ? kathaṃ bodheś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233308 (0.006):
mahāsattvasya kuśalamūlacittaṃ tad bodhicittenāsamavahitaṃ yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233319 (0.024):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicittakuśalamūlacittābhyām asamavahitaṃ yad / bodhicittaṃ tat pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ. tat kasya hetor? yat kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342049 (0.035):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: / mahāpāramiteyaṃ bhadanta subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990929 (0.038):
evam ukte śakro devānām indraḥ subhūtisthaviram etad avocat: / kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990883 (0.038):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273085 (0.043):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yo / bhadanta subhūte gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ bodhisattvo mahāsattvo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (0.050):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232811 (0.050):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: ete / bhadanta subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye cāturmahārājakāyikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233943 (0.051):
atha khalu sakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261340 (0.051):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: kathaṃ bhadanta subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992236 (0.051):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237866 (0.052):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena / kāraṇena bhadanta subhūte bodhisattvo mahāsattvo na rūpaṃ samanupaśyati na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311935 (0.052):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena / kāraṇena bhadanta subhūte bodhisattvo mahāsattvo rūpaṃ na samanupaśyati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326278 (0.056):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tavaiṣa / bhadanta subhūte 'nubhāvaṃs tavaitad adhiṣṭhānaṃ yad ārya (ŚsP_II 3_125)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271093 (0.057):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: katamena / bhadanta subhūte paryāyeṇa bodhisattvasya mahāsattvasya saṅgo bhavati?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260369 (0.060):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559293 (0.060):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat yad apy āvusa subhūtir evam / āha : tatrāpi śrāvakapratyekabuddhacittaṃ|
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638398 (0.060):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kaṃ punas tvaṃ subhūte / 'rthavaśaṃ saṃpaśyann evaṃ vadasi? asya bodhisattvasya mahāsattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985353 (0.062):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: ete / bhadanta subhūte yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015287 (0.062):
subhūtiṃ sthavirametadavocat na tāni bhadanta subhūte vastūni tāni vā
cittaṃ pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ? kathaṃ vā pariṇāmanācitte bodhicittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233328 (0.0):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ. tat kasya hetor? yat kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990901 (0.0):
bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990944 (0.0):
kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990956 (0.0):
(ŚsP II 2 138) / kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990884 (0.006):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990935 (0.025):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990891 (0.026):
pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad / bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233336 (0.029):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat / pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233308 (0.033):
mahāsattvasya kuśalamūlacittaṃ tad bodhicittenāsamavahitaṃ yat / pariṇāmanācittaṃ tad bodhicittakuśalamūlacittābhyām asamavahitaṃ yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233319 (0.033):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicittakuśalamūlacittābhyām asamavahitaṃ yad / bodhicittaṃ tat pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ. tat kasya hetor? yat kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (0.046):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870881 (0.049):
anumodanācittasambandhibhiḥ / cittamiti pariṇāmanācittam / tasyāpi / niḥsvabhāavatvāt / kveti kasyām / pariṇāmanaiva na syāditi bhāvaḥ //
na saṃvidyate nopalabhyate? kathaṃ bodhicitte pariṇāmanācittaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990902 (0.0):
pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad / bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990966 (5.960):
kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate? / subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233338 (0.008):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990947 (0.008):
kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na samavahitam?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325319 (0.012):
tathā hi balāni balasvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na bodhyaṅgānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990958 (0.026):
(ŚsP II 2 138) / kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904104 (0.040):
bodhisattva ity evam api na saṃvidyate nopalabhyate. / yad apy āyuṣmañ chāradvatīputra evam āha kena kāraṇena vadasi, evam āha
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326211 (0.040):
hetoḥ? tathā hi sarvākārajñatā sarvākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate / nopalabhyate. / evaṃ khalv āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvadharmāṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966700 (0.041):
25118 ubhayam etan na {saṃvidyate nopalabhyate}/ / 25119 yat punar {āyuṣman} {śāriputra} evaṃ vadasi kena kāraṇenocyate yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788158 (0.041):
hetoḥ tathā hi yac ca nāma yā ca sarvajñatā ubhayam etan na saṃvidyate / nopalabhyate yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi kena kāraṇenocyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125001 (0.041):
hetoḥ? tathā hi yac ca nāma yā ca sarvajñatā ubhayam etan na saṃvidyate / nopalabhyate. / yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, kena kāraṇenocyate yathā ātmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908119 (0.041):
anupalabhamāneṣu bodhisattvo na saṃvidyate nopalabhyate. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi kena kāraṇena nāmadheyamātram
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990882 (0.044):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na samavahitaṃ, yad bodhicittaṃ tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990935 (0.049):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966752 (0.050):
bhaviṣyati}/ atyantatayā {āyuṣman} {śāriputra} rūpaṃ na {saṃvidyate / nopalabhyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788209 (0.050):
śāriputra rūpaṃ na saṃvidyate nopalabhyate kutaḥ punar asyābhinivṛttir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788264 (0.050):
asyābhinivṛttir bhaviṣyati atyantatayā āyuṣman śāriputra rūpaṃ na / saṃvidyate nopalabhyate kutaḥ punar asyābhinivṛttir bhaviṣyati evaṃ śabdo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125052 (0.050):
atyantatayā āyuṣman śāriputra rūpaṃ na saṃvidyate nopalabhyate, kutaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627229 (0.053):
tāvat subhūte prajñāpāramitāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate, kutaḥ punā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903173 (0.053):
bodhisattva ity evam api na saṃvidyate nopalabhyata iti. rūpam āyuṣmañ
subhūtir āha : yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ yad bodhicittaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990962 (0.0):
kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate? / subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990971 (0.001):
kathaṃ bodhicittaṃ pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate? / subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990890 (0.035):
pariṇāmanācitte na samavahitaṃ, yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad / bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate, yad bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233326 (0.043):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācittenāsamavahitaṃ. tat kasya hetor? yat kauśika / bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233340 (0.045):
bodhicittaṃ tat pariṇāmanācitte na saṃvidyate nopalabhyate. yat / pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990943 (0.055):
kathaṃ pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627228 (0.055):
tāvat subhūte prajñāpāramitāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate, kutaḥ punā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995100 (0.057):
punarāyuṣman subhūte asti taccittaṃ yaccittamacittam? evamukte āyuṣmān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997122 (0.057):
śāriputra āha kiṃ punarāyuṣman subhūte asti taccittaṃ yaccittamacittam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742789 (0.057):
āyuṣman subhūte asti tac cittaṃ yac cittam acittam subhūtir āha kiṃ punar
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082878 (0.057):
śāriputra āha: kiṃ punar āyuṣman subhūte asti tac cittaṃ yac cittam / acittam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920769 (0.058):
āyuṣman śāriputra / 12209 evam āha asti tac cittaṃ yac cittam acittam iti/ śāriputra āha/ kā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742831 (0.058):
nopalabhyate vā pai nu te yukta eṣa paryanuyogaḥ yad āyuṣman śāriputra / evam āha asti tac cittaṃ yac cittam acittam iti śāriputra āha kā punar eṣā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082919 (0.058):
āyuṣman śāriputra evam āha, asti tac cittaṃ yac cittam acittam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966077 (0.059):
avavādānuśāsanyāṃ prajñāpāramitā / 25015 na {saṃvidyate nopalabhyate}/ evaṃ hy {āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787548 (0.059):
nopalabhyate avavādānuśāsanyāṃ prajñāpāramitā na saṃvidyate nopalabhyate / evaṃ hy āyuṣman śāriputra sarvadharmā saṃvidyamānatvena anupalambhena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124645 (0.059):
prajñāpāramitā na saṃvidyate nopalabhyate, evaṃ hy āyuṣman śāriputra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990930 (0.060):
kathaṃ bhadanta subhūtte pariṇāmanācittaṃ bodhicitte na samavahitam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788428 (0.062):
āyuṣman śāriputra prajñāpāramitā na saṃvidyate nopalabhyate kutaḥ punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995149 (0.062):
yadāyuṣmān śāriputra evamāha asti taccittaṃ yaccittamacittamiti?
tad acittaṃ na hy acittatācittatāyāṃ pariṇāmayati. iti hi yad acittaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990981 (0.017):
tad acittam, iti hi yad acittaṃ tad acintyaṃ, yad acintyaṃ tad acittaṃ na / hy acittatā acittatāyāṃ pariṇāmayati, nācintyatā acintyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990970 (0.018):
subhūtir āha: yat kauśika pariṇāmanācittaṃ tad acittaṃ, yad bodhicittaṃ / tad acittam, iti hi yad acittaṃ tad acintyaṃ, yad acintyaṃ tad acittaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995116 (0.044):
subhūtirāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat kiṃ punarāyuṣman śāriputra yā / acittatā, tatra acittatāyāmastitā vā nāstitā vā vidyate vā upalabhyate vā?
acintyaṃ yad acintyaṃ tad acittam acittatācittatāyāṃ pariṇāmayati. iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990981 (0.013):
tad acittam, iti hi yad acittaṃ tad acintyaṃ, yad acintyaṃ tad acittaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995116 (0.060):
acittatā, tatra acittatāyāmastitā vā nāstitā vā vidyate vā upalabhyate vā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261857 (0.064):
pariṇāmayati (PSP_2 3:129) tasyāpi cittasya saiva dharmatā. yatrāpi / pariṇāmayati tasyāpi saiva dharmatā.
kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā. / iti śrāvakamārgasya catuḥsatyālambanaṣoḍaśākāravyavasthānam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762253 (0.039):
sarvasattvasādhāraṇāni kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā evaṃ hy āyuṣman śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100136 (0.039):
sarvasattvasādhāraṇāni kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, / iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233344 (0.043):
pariṇāmanācittaṃ tad bodhicitte na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kauśika / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāṃś ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990996 (0.044):
pariṇāmayati, iti hi yā acittatā sā acintyatā yā acintyatā sā acittatā, / iyaṃ kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250889 (0.045):
vā na pratyekabudddhabhūmer vā pratyupasthitā, sā khalu punar iyaṃ / prajñāpāramitā bodhisattvasya mahāsattvasya pariṇāyikānuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271175 (0.045):
tulayitvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati. ayaṃ kauśika / bodhisattvasya mahāsattvasya saṅgaḥ, yena na śaknoty asaṅgāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270480 (0.052):
bhagavān āha: mārgākārajñatām upādāyeyaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitā. iti mārgasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801815 (0.053):
mahāsattvasyāścaryādbhuto dharmas (PSP_6 8:47) taṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhā api ca evam api bodhisattvasya mahāsattvasya na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093992 (0.053):
śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayanti, anyatra sarvākārajñatāyāḥ. / imāni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056073 (0.055):
hetoḥ? evaṃ mahārthikā hi subhūte prajñāpāramitā bodhisattvasya / mahāsattvasya anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārikā / tasmāttarhi subhūte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985496 (0.057):
tatra katamā kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā? / iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242382 (0.057):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayati. anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pratiṣṭhāpayati. ime te kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya / bodhisattvacārikāṃ carato dṛṣṭā dhārmikā guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009496 (0.057):
mahāsattvaścarati / api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitaiva atra / pūrvaṃgamā bodhisattvasya mahāsattvasya dānaṃ vā dadataḥ, śīlaṃ vā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979564 (0.059):
bodhisattvasya mahāsattvasya bodhimārgaḥ, prajñāpāramitā bodhisattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177669 (0.059):
api tu khalu punaḥ kauśika prajñāpāramitā pūrvaṅgamā bodhisattvasya / mahāsattvasya dānaṃ dadato dānapāramitāparipūraye, prajñāpāramitaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244113 (0.060):
tatrāsaṃsīdanatā anavalīnatā, iyaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā. tatsarvabālapṛthagjanā etān dharmān na jānanti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761203 (0.061):
kuśalamūlaṃ sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayati ayaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761906 (0.061):
sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati iyaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato dānapāramitā evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099073 (0.061):
vīryāsraṃsanatā tat kuśalamūlaṃ sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai / samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, ayaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato dānaṃ dadato vīryapāramitāsannāhaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099116 (0.061):
sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, / ayaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato dānaṃ dadato
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023760 (0.0):
parihīyate / deśyamānāpi na vardhate / adeśyamānāpi na vardhate / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034454 (0.0):
samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya saṃdarśayitrī? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte, yastvaṃ tathāgatamarhantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040934 (0.0):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043811 (0.0):
gambhīrāṇi sthānāni prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni sūcayitavyāni / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263991 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651076 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247327 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu (PSP_5:46)
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087570 (0.0):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat - sādhu sādhu subhūte,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784746 (5.960):
tryadhvasamatānām atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273651 (5.960):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: asminn eva subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654624 (5.960):
iti codyaparaṃparety uktā bhavaśāntisamatā / atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825881 (5.960):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830374 (5.960):
parijānīyāt? / atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052687 (0.001):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat na khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026678 (0.010):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat sādhu sādhu śāriputra /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569373 (0.010):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat sādhu sādhu śāriputra |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820435 (0.010):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na punaḥ suhbūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679997 (0.011):
cittaṃ pratigṛhītavyam / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad / avocat / sādhu sādhu subhūte evam etat subhūte anuparigṛhītās tathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026038 (0.011):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat evametacchāriputra,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654534 (0.011):
(PSP_4:181) / atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat: tat kiṃ manyase?
(PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999198 (0.0):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma sādhu sādhu / subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936741 (0.0):
12 paripūrayati bhagavān āha / sādhu sādhu subhūte sādhu khalu punas tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263596 (0.0):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayāmāsa: sādhu sādhu subhūte / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263997 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte, / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740250 (0.026):
vidyate bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080265 (0.026):
vidyate. / bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991010 (0.026):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: sādhu sādhu / subhūte sādhu khalu punas tvaṃ bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034455 (0.027):
subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte, yastvaṃ tathāgatamarhantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043812 (0.027):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029811 (0.027):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmimāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994966 (0.030):
yadbhagavānevamāha pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028387 (0.031):
bhagavaṃsteṣāṃ bahūni mārakarmāṇyantarāyakarāṇyutpatsyante? bhagavānāha / teṣāṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247327 (0.031):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu (PSP_5:46) / subhūte evam etat, atyantaviviktā hi subhūte prajñapāramitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271433 (0.031):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayāmāsa: sādhu sādhu subhūte / yas tvaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām imāḥ saṅgakoṭir uddiśasi. aparās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273223 (0.032):
śakra āha: no bhadanta subhūte. / subhūtir āha: evam eva kauśika yo bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273256 (0.032):
śakra āha: no bhadanta subhūte. / subhūtir āha: evam etat kauśika yo bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273291 (0.032):
subhūtir āha: evam eva kauśika yo bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhātavyāṃ manyeta sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023761 (0.032):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte / / evametatsubhūte, evam etat / tadyathāpi nāma subhūte tathāgato 'rhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058563 (0.032):
subhūte / na subhūte sarveṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāma ca gotraṃ
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadiśasi, utsāhaṃ dadāsi. / subhūtir āha: kṛtajñena mayā bhagavan bhavitavyaṃ nākṛtajñena, tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991023 (0.0):
subhūte sādhu khalu punas tvaṃ bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ / prajñāpāramitām upadiśasy utsāhaṃ dadāsi.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796006 (0.035):
āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt sādhu sādhu subhūte evaṃ hi subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitopadeṣṭavyā yathā tvam upadiśasi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130936 (0.035):
subhūte, evaṃ hi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitopadeṣṭavyā yathā tvam upadiśasi yathāpi nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974729 (0.037):
26815 evaṃ hi subhūte {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitopadeṣṭavyā yathā tvam upadiśasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733753 (0.044):
dharmatayā na virudhyate tathāgata evaiṣa śāriputra upāyayogena / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadekṣyati aviṣayo 'tra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074334 (0.044):
śāriputra upāyayogena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām / upadekṣyati, aviṣayo 'tra śāriputra sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999200 (0.051):
subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmutsāhaṃ dadāsi / evamukte āyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622381 (0.053):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyām? / bhagavān āha: na khalu punaḥ subhūte avyākṛtānāṃ bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994966 (0.058):
yadbhagavānevamāha pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmārabhya yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994861 (0.059):
prajñāpratibhānabalādhiṣṭhānena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmupadekṣyati utāho buddhānubhāveneti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263595 (0.060):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994834 (0.060):
sma pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmārabhya yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733652 (0.060):
pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936861 (0.060):
16413 subhūtir āha/ katame bhagavan sarvadharmāḥ/ kathaṃ bhagavan / {bodhisattvena} mahāsattvena sarva
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560785 (0.061):
pratibhāyāt / evaṃ samanupaśyan nāhamāyuṣman śāradvatīputra / prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yacca pratibhāyāt, yena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074235 (0.061):
pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya / yathā bodhisattvāḥ mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ niryāyur iti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999211 (0.062):
subhūtirbhagavantametadavocat kṛtajñairasmābhirbhagavan bhagavato / bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi
bhagavan pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caran pūrvakāṇāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999218 (0.032):
bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi / bhagavaṃstathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike 'smadarthe bhagavān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038063 (0.041):
bhagavānāha ye subhūte caritāvino bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti / paurvakāṇāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592924 (0.050):
śaikṣāśaikṣāṇāṃ bhikṣuṇīnāṃ tvayaiva sārdhaṃ teṣāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmantike bodhisattvā dharmabhāṇakā bhaviṣyanti | tataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648040 (0.052):
gaṅgānadīvālukopamānāṃ ca tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām antike / dānapāramitā paripūritā śīlapāramitā paripūritā kṣāntipāramitā paripūritā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320947 (0.052):
teṣu ca buddheṣu bhagavatsu prasādam abhedyaṃ pratilabheran | / teṣāṃ ca tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām antike / dharmadeśanāṃ śṛṇuyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26931898 (0.052):
pratilabheran | teṣāṃ ca tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām antike / dharmadeśanāṃ śṛṇuyuḥ | śrutvā ca sarvā vimatīr vinivarttayeyuḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064905 (0.052):
cāvocan asmābhir api kulaputra pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevameva / prajñāpāramitā parigaveṣitā / parigaveṣamāṇaiś ca ete eva samādhayaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059922 (0.055):
kiṃcāpyānanda bodhisattvena mahāsattvena tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmantike kuśalamūlamavaropitam, evaṃ hi tanna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275844 (0.056):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: ihāhaṃ subhūte pūrvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caran ṣaṭsu pāramitāsu caran viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17276035 (0.056):
nāhaṃ subhūte pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caran nābhāvasvabhāvān pāpakān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9846426 (0.058):
66) vayamanāgatānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike, te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561354 (0.058):
mama kulaputrāḥ pratibhāti, yathā ca mayā pūrvakāṇāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmidamevaṃrūpaṃ pūrvanimittaṃ dṛṣṭamabhūt, teṣāmapi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102534 (0.061):
yena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām / antike kuśalamūlam avaropitaṃ, na tad visaṃvadiṣyati. śrāvakatve vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025323 (0.062):
ceyaṃ paurvakāṇāmapi tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantikāt, ya
samyaksaṃbuddhānām antike taiḥ śrāvakaiḥ ṣaṭsu pāramitāsv avavadito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999218 (0.033):
bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi / bhagavaṃstathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike 'smadarthe bhagavān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038063 (0.043):
bhagavānāha ye subhūte caritāvino bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti / paurvakāṇāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592924 (0.044):
śaikṣāśaikṣāṇāṃ bhikṣuṇīnāṃ tvayaiva sārdhaṃ teṣāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmantike bodhisattvā dharmabhāṇakā bhaviṣyanti | tataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320947 (0.050):
teṣu ca buddheṣu bhagavatsu prasādam abhedyaṃ pratilabheran | / teṣāṃ ca tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām antike / dharmadeśanāṃ śṛṇuyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26931898 (0.050):
pratilabheran | teṣāṃ ca tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām antike / dharmadeśanāṃ śṛṇuyuḥ | śrutvā ca sarvā vimatīr vinivarttayeyuḥ |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561354 (0.053):
mama kulaputrāḥ pratibhāti, yathā ca mayā pūrvakāṇāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmidamevaṃrūpaṃ pūrvanimittaṃ dṛṣṭamabhūt, teṣāmapi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991041 (0.054):
śrāvakais tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ pūrvaṃ bodhisattvabhūtaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu codito 'nuśiṣṭāḥ saṃdarśitaḥ samādāyitaḥ samuttejitaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9846426 (0.056):
66) vayamanāgatānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252268 (0.057):
cīvarapiṇḍapātaśayanāśanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ parinirvṛtānāṃ / ca teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264435 (0.059):
bhaveyus, te sarve 'tītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264679 (0.059):
atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānāṃ arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānām anyeṣāṃ ca sarvasattvānāṃ kuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264798 (0.059):
(PSP_2 3:141) vā teṣāṃ atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647562 (0.059):
atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / saśrāvakasaṃghānāṃ prathamacittotpādam upādāya yāvat saddharmasthitir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922150 (0.059):
lokadhātuṣu tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744120 (0.059):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / saśrāvakasaṃghānāṃ sabodhisattvasaṃghānām ahaṃ bhagavan āyañ ca vyayañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744191 (0.059):
tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059922 (0.064):
kiṃcāpyānanda bodhisattvena mahāsattvena tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmantike kuśalamūlamavaropitam, evaṃ hi tanna
'nuśiṣṭaḥ saṃdarśitaḥ samuttejitaḥ saṃpraharṣitaḥ samādāpito niveśitaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649414 (0.024):
bhagavatā dharmyayā kathayā saṃdarśitaḥ samādāpitaḥ samuttejitaḥ / saṃpraharṣitaḥ saṃprakrāntaḥ ||
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991047 (0.031):
śrāvakais tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ pūrvaṃ bodhisattvabhūtaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu codito 'nuśiṣṭāḥ saṃdarśitaḥ samādāyitaḥ samuttejitaḥ
pratiṣṭhāpito yato bhagavān bodhisattvabhūtaḥ ṣaṭsu pāramitāsu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991054 (0.013):
pāramitāsu codito 'nuśiṣṭāḥ saṃdarśitaḥ samādāyitaḥ samuttejitaḥ / saṃpraharṣitaḥ niveśitaḥ pratiṣṭhāpitaḥ yato bhagavaṃ pūrvaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991039 (0.043):
śrāvakais tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ pūrvaṃ bodhisattvabhūtaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu codito 'nuśiṣṭāḥ saṃdarśitaḥ samādāyitaḥ samuttejitaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103100 (0.050):
'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva ṣaṭsu / pāramitāsu śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā dharman
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103117 (0.050):
samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā anuttarāṃ
śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ. evam eva bhagavann / asmābhir api bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu pāramitāsv avavaditavyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991078 (0.0):
samuttare jñayitavyā, saṃpraharṣayitavyāḥ niveśayitavyā, / pratiṣṭhāpayitavyā, asmābhir api bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu pāramitāsv
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991065 (0.005):
bodhisattvabhūtaḥ ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitaḥ. anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103102 (0.007):
'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva ṣaṭsu / pāramitāsu śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā dharman
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103119 (0.011):
samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā anuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068909 (0.019):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye ṣaṭsu pāramitāsu carantaś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103030 (0.020):
ānanda bodhisattvā mahāsattvā ṣaṭsu pāramitāsu śikṣiṣyanti. sarve te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814861 (0.032):
bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caritvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251375 (0.037):
vā bhakṣiṣyati. evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795787 (0.037):
sarve ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhāḥ sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130713 (0.037):
yāpayanti dharmaṃ deśayanti, te 'pi sarve ihaiva prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656393 (0.038):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178574 (0.040):
sabrahmacāriṇas te 'pi nānye anyatrāvaivartikabodhisattvebhyo yatra / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161804 (0.040):
'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ sa śrāvakasaṃghās te 'pīhaiva / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974473 (0.040):
26716 samyaksaṃbuddhā ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhot
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795763 (0.040):
āyuṣman śāriputra tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā ihaiva / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante ye
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130689 (0.040):
arhantaḥ samyaksaṃbuddhā ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante, ye 'py etarhi āyuṣman śāriputra daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896822 (0.041):
03016 sandhārayitukāmena yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti / {prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719359 (0.041):
smṛtibalādhānena sarvān sandhārayitukāmena yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha iti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059620 (0.041):
saṃdhārayitukāmena yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248397 (0.042):
śrāvakasaṃghās tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti sarve te ihaiva / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
anuśāsitavyāḥ. saṃdarśayitavyāḥ samādāpayitavyāḥ samuttejayitavyāḥ / saṃpraharṣayitavyā niveśayitavyāḥ pratiṣṭhāpayitavyā asmābhir api
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991074 (0.001):
samuttare jñayitavyā, saṃpraharṣayitavyāḥ niveśayitavyā, / pratiṣṭhāpayitavyā, asmābhir api bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu pāramitāsv
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493518 (0.025):
pratiṣṭhāpayitavyaṃ / deyadharmmam anumodāpayitavyaṃ / dhārmmyā / kathayā saṃdarśayitavyāḥ / samādāpayitavyāḥ / samuttejayitavyāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271287 (0.029):
samyaksaṃbodhaye yathā bhūtānugamena mānasena pare saṃdarśayitavyāḥ / samādāpayitavyāḥ samuttejayitavyāḥ saṃpraharṣayitavyāḥ. tathā ca punaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991065 (0.035):
abhisaṃbuddhaḥ evam eva bhagavann asmābhir bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu / pāramitāsv avavaditavyā anuśikṣitavyāḥ saṃharṣitavyā, samādāpayitavyāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999254 (0.057):
saṃparivārayitavyāś ca / tatkasya hetoḥ? asmābhir api hi bhagavan / bodhisattvā mahāsattvā anuparigṛhītā anuparivāritāśca, saṃparigṛhītāḥ
bodhisattvā mahāsattvā avavaditā anuśiṣṭāḥ saṃdarśitāḥ samuttejjitāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991074 (0.028):
samuttare jñayitavyā, saṃpraharṣayitavyāḥ niveśayitavyā, / pratiṣṭhāpayitavyā, asmābhir api bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu pāramitāsv
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991082 (0.033):
samuttare jñayitavyā, saṃpraharṣayitavyāḥ niveśayitavyā, / pratiṣṭhāpayitavyā, asmābhir api bodhisattvā mahāsattvāḥ ṣaṭsu pāramitāsv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999246 (0.036):
anuttaraṃ jñānamutpāditam / evaṃ bhagavan asmābhir api bodhisattvā / mahāsattvā anuparigrahītavyā anuparivārayitavyāśca, saṃparigrahītavyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055794 (0.050):
tebhyo 'pi subhūte alpatamebhyaḥ prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyamānebhyo / 'lpatamāste bodhisattvā mahāsattvāḥ, ye 'vinivartanīyā anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055806 (0.050):
samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena ya ete / 'lpatamebhyo 'lpatamā avinivartanīyā bodhisattvā mahāsattvāḥ, teṣu gaṇanāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999256 (0.051):
saṃparivārayitavyāś ca / tatkasya hetoḥ? asmābhir api hi bhagavan / bodhisattvā mahāsattvā anuparigṛhītā anuparivāritāśca, saṃparigṛhītāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908697 (0.054):
08102 sattvā vyākṛtā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau/ amī bodhisattvā na / 08103 vyākṛtāḥ/ amī bodhisattvā avinivartanīyāḥ/ amī bodhisattvā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810418 (0.055):
srotaāpannān vā sakṛdāgāmino vānāgāmino vārhato vā pratyekabuddhān vā ye / te bodhisattvā mahāsattvāḥ prathamacittotpādam upādāya dānapāramitāyāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193870 (0.056):
atha khalu teṣu buddhakṣetreṣu ye bodhisattvā mahāsattvās te tān / pratipratibuddhān bhagavataḥ pariprākṣuḥ / katamāsau bhagavann asmābhir
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2905939 (0.060):
suprativibhāgābhividdhena ahaṃ ca anye ca bodhisattvā mahāsattvāḥ / sarvasaṃdhyasaṃdhyupāyakuśalā yathārutārthābhiniveśasaṃdhau na prapateyuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031832 (0.060):
[f. 278a] prātihāryeṇa ca. te bodhisattvā mahāsattvā mahāmaitryā ca / mahākaruṇayā ca mahāmuditayā ca mahopekṣayā ca dharman deśayanti. tatas te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572235 (0.060):
nirvāṇasaṃjñinaḥ, vayaṃ ca jarājīrṇāḥ | tato bhagavan asmābhirapyanye / bodhisattvā avavaditā abhūvannanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, anuśiṣṭāśca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974557 (0.061):
{subhūte} sarvasattvā api / 26801 bodhisattvā bhaviṣyanti/ tat kasya hetoḥ/ tathā hy {āyuṣman}
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927127 (0.061):
kṛtāñjalibhūtā namaskurvanta ekānte 'sthuḥ / sarve te 'pi bodhisattvā / mahāsattvāśca mahāśrāvakāśca siṃhāsanebhyo 'vartīya, bhagavataḥ pādau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906839 (0.061):
07212 bhavanaṃ viśodhayanti/ te khalu punar bodhisattvā mahāsattvā / bhādrakalpikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241778 (0.062):
yāvad amī bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitām udgṛhṇantaḥ / paryavāpnuvanto dhārayanto vācayanto yoniśaś ca manasikurvantaḥ, imān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053435 (0.063):
gamiṣyanti bodhisattvā mahāsattvāḥ / na kevalaṃ tān mahādānapatīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236808 (0.064):
mahāsattvānāṃ saṃparigrahā upadiṣṭā yāvad bodhisattvā mahāsattvāḥ / sarvalokābhyudgataviśiṣṭapratibhānā bhaviṣyanti. tac cānupalambhayogena
saṃpraharṣitāḥ samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991088 (0.004):
avavaditā anuśiṣṭāḥ saṃharṣitāḥ samādāpitaḥ samuttejitāḥ saṃpraharṣitaḥ / niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647624 (0.038):
yāvaccaturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi evamapare dvānavatiḥ prāṇakoṭyo / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāḥ niveśitāḥ pratiṣṭhāpitāḥ, sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656392 (0.038):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815034 (0.039):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām upāyakauśalyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612921 (0.040):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643872 (0.041):
gaṇanātikrāntāśca sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitā niveśitāḥ / pratiṣṭhāpitāḥ / yacca tvayā sarvasattvārthaṃ mahāyajñasyārambhaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7670681 (0.043):
preṣitāḥ pūjanārthāya, ye tena prathamamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitāḥ / ye tena prathamaṃ dānapāramitāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679256 (0.043):
prathamamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitāḥ,
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821742 (0.043):
bhavatu; tena sarvaśūra kuśalamūlenaite sattvā ihagatvānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante // / [SaSū 27] atha khalu sarvaśuro bodhisattvo mahāsattvo bhagavato
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087579 (0.043):
evaṃ bhavatu. 5. tena sarvaśūra kuśalamūlenaite satvā ihagatvānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. / [SaSū(C) 27] atha khalu sarvaśuro bodhisatvo mahāsatvo bhagavato 'ntikād
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679147 (0.043):
evamaprameyāsaṃkhyeyāḥ sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitā / niveśitāḥ pratiṣṭhāpitāḥ / evamaprameyāsaṃkhyeyāḥ sattvāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644183 (0.043):
vayamanuttarāyāṃ samyaksaṃboddhau samādāpitā vinītā niveśitāḥ / pratiṣṭhāpitā avaivartikāśca sthāpitā, yena vayametarhyanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7669395 (0.043):
bahvasaṃkhyeyasattvakoṭīnayutaśatasahasrā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā, bhagavataḥ sakāśamupanītā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818009 (0.043):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637992 (0.044):
saddharmāntardhānasyānantaramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate? / tena khalu punaḥ samayena gaganamudro nāma bodhisattvaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666537 (0.044):
yena vayaṃ prathamamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitā (KpSū 268) / niveśitāḥ pratiṣṭhāpitāḥ, dagdhasantānā akuśalasamavadhānagatā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649131 (0.045):
'smākaṃ prathamataraṃ tatra buddhakṣetre (KpSū 115) 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante? / bhagavān āha "ime te mahārāja"
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527167 (0.046):
aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / atha khalv ānanda sa dharmākaro bhikṣur imān evaṃrūpān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7662500 (0.046):
saṅkaṭaprāptāḥ prathamamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitā niveśitāḥ / pratiṣṭhāpitāḥ / mayā te sattvāḥ prathamaṃ dānapāramitāyāṃ samādāpitā
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999268 (0.0):
saṃparivāritāś ca kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000454 (0.0):
kānicitpuṣpāṇi, nāpi vṛkṣagulmalatānirjātāni / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ / śakraṃ devānāmindrametadavocat yattvaṃ kauśika evaṃ vadasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000516 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena śikṣitavyaṃ yathā āryasubhūtirupadiśati / / evamukte āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000840 (0.0):
subhūtiḥ prajñāpāramitāṃ bhāṣate / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014626 (0.0):
mahāsattva āsannībhavatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat sādhu sādhu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023997 (0.0):
prajñāpāramitāṃ dhārayati / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039010 (0.0):
śūnyatāmārabhya deśayati // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindraṃ brahmāṇaṃ ca sahāpatiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059068 (0.0):
nāvalīyante, nāpi kāṅkṣanti, nāpi dhandhāyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat yatkauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232860 (0.0):
evam ukte, āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259970 (0.0):
'nuśāsyate. / atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: sādhu sādhu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985422 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991095 (0.0):
niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / athāyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi kauśika
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14528611 (0.0):
ity arthaḥ. / atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23310694 (5.960):
atha khalv āyuṣman subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815036 (0.005):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām upāyakauśalyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213082 (0.006):
[K. 237a17, N. 482a1, T. 384a7, P. 94a2, Ch. 905b28] / athāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram āmantrayate: sādhu sādhu kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020516 (0.009):
śāriputrasya pṛcchā jātā? evamukte āyuṣmān śāriputraḥ śakraṃ / devānāmindrametadavocat prajñāpāramitopāyakauśalyaparigṛhītaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025888 (0.009):
iyaṃ prajñāpāramitā bhāṣyeta, ko doṣo bhavet? evamukte āyuṣmān śāriputraḥ / śakraṃ devānāmindrametadavocat dūrataḥ sa kauśika bodhisattvo mahāsattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252408 (0.009):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ śakraṃ devānām indram etad avocat:
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001879 (0.016):
sarvāḥ ṣaṭ pāramitā udgṛhītā bhavanti? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / prajñāpāramitāyāṃ
kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye yathā bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985425 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi / kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikurūpadeśyāmi buddhānubhāvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991103 (0.0):
athāyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi kauśika / śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye yathā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617005 (5.960):
pratibhānam utpannam. tena hi kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680013 (0.015):
paramayānuparindanayā / tena hi subhūte śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473232 (0.024):
/ tasmāt āyuṣman śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473406 (0.024):
āyuṣmannadhigatam / upatiṣya [āha / āyuṣma]nnadhigatamamṛtamiti / āyuṣman / śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te yanmayādhigatam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271447 (0.025):
subhūte saṅgakoṭīḥ sūkṣmatarā nirdekṣyāmi tāḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649662 (0.025):
tāni liṅgāni tāni nimittāni deśayiṣyāmi, tāni śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2896914 (0.025):
tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900760 (0.025):
bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903021 (0.025):
manomayakāyagatiprabhedanayalakṣaṇaṃ mahāmate upadekṣyāmi / tacchṛṇu, / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904459 (0.025):
sarvatārkikatīrthakarāṇām / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904711 (0.025):
manuṣyāṇāṃ ca / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2906041 (0.025):
sādhu mahāmate / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907352 (0.025):
mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2915000 (0.025):
sarvadharmāḥ kṣaṇikāḥ? bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916180 (0.025):
hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602156 (0.025):
śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru | bhāṣiṣye 'haṃ te ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035092 (0.025):
bhavanti | tān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru | bhāṣiṣye 'haṃ te |
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087057 (0.025):
paripraṣṭavyaṃ manyase. 2. tena hi tvaṃ sarvaśūra śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te.
mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ yathā pratipattavyaṃ rūpaṃ / kauśika rūpeṇa śūnyaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ kauśika vijñānena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097339 (0.0):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ samatā. rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānaṃ vijñānena śūnyaṃ yāvad bodhir bodhyā śūnyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786802 (0.0):
api na vidyate nopalabhyate iti rūpam āyuṣman śāriputra rūpeṇa śūnyam / vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānam āyuṣman śāriputra vijñānena śūnyam tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991111 (0.003):
śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye yathā bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yathā ca na sthātavyaṃ rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965329 (0.004):
24820 {vidyate nopalabhyate} iti/ rūpam āyuṣman śāriputra rūpeṇa śūnyam / {vedanāsaṃjñāsaṃskārā} vijñānam āyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103062 (0.013):
svalakṣaṇaśūnyatām upādāya. tat kasya hetoḥ? tathā hi bhagavan rūpaṃ / rūpeṇa śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ vijñānena śūnyaṃ, cakṣuś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999282 (0.015):
kauśika śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ te yathā / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam / śūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237930 (0.016):
subhūtir āha: tathā hi kauśika rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, vedanāsaṃjñāsaṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971384 (0.016):
rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā / 25805 saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śūnyaṃ vijñānena/ yā c{āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792741 (0.016):
paryāyeṇa yo rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ / śūnyaṃ vijñānena yā cāyuṣman śāriputra śūnyatā na tad vijñānaṃ notpādaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263074 (0.018):
subhūtir āha: yadi bhagavan rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123781 (0.018):
rūpam āyuṣman śāriputra rūpeṇa śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025738 (0.019):
vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānamiti kauśika na yojayati, yataḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062949 (0.022):
śūnyamaparyantadharmatā / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānaṃ / śūnyamaparyantadharmatā / rūpaṃ cittacaitasikāparyantatā / evaṃ vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652777 (0.022):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261815 (0.023):
sarvākārajñatā manasikārakuśalaḥ. rūpaṃ rūpeṇa śūnyam iti kuśalaḥ, vedanā / saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ vijñānena śūnyam iti kuśalaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262791 (0.023):
bhagavān āha: rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ draṣṭavyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127925 (0.023):
rūpasyānutpādo na tad rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652793 (0.024):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan rūpam eva śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999113 (0.027):
śrotukāmāni bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmupadeśamavavādānuśāsanīṃ ca / / tatkathaṃ bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam, kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234892 (0.028):
atha khalv āyuṣmataḥ śāriputrasyaitad abhavat: kathaṃ punar bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam? iti.
śūnyaṃ bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika yā ca rūpaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991129 (0.012):
saṃskārāḥ saṃskāraiḥ śūnyāḥ, vijñānaṃ vijñānena śūnyaṃ, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika rūpaśūnyatā ca vedanāśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991282 (0.012):
manovijñānaṃ manovijñānena śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991225 (0.025):
dharmaiḥ śūnyāḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika / rūpaśūnyatā ca śabdaśūnyatā ca gandhaśūnyatā ca rasaśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991176 (0.038):
śūnyaḥ, mano manasā śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi / kauśika cakṣuḥśūnyatā ca śrotraśūnyatā ca ghrāṇaśūnyatā ca jihvāśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991664 (0.039):
prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, / iti hi kauśika dānapāramitāśūnyatā ca śīlapāramitāśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991438 (0.041):
manaḥsaṃsparśajāvedanayā śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi / kauśika cakṣuḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca śrotrasaṃsparśajāvedanāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991805 (0.041):
abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśikādhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233593 (0.044):
kāyo mano manasā śūnyaṃ bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783842 (0.046):
mahāyānaṃ mahāyānena śūnyam bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ na subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121005 (0.046):
tryadhvasamatā tryadhvasamatayā śūnyā, mahāyānaṃ mahāyānena śūnyaṃ / bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ. / na subhūte śūnyatā ekā vā dve vā tisro vā catasro vā pañca vā ṣaḍ vā sapta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991591 (0.046):
jātyā śūnyā, jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇena śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hi kauśikāvidyāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991347 (0.047):
kāyasaṃsparśaḥ kāyasaṃsparśena śūnyaḥ, manaḥsaṃsparśo manaḥsaṃsparśena / śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333002 (0.052):
gaveṣitavyā. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika yac ca rūpaṃ yā ca vedanā / yā ca saṃjñā ye ca saṃskārā yac ca vijñānaṃ, yaś ca bodhisattvo yā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103226 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyā, bodhisattvo 'pi bhagavan bodhisattvena / śūnyaḥ, mahāyānasannāho 'pi bhagavan mahāyānasannāhena śūnyaḥ. anena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991900 (0.057):
śūnyāni, āryāṣṭāṅgamārga āryāṣṭāṅgamārgena śūnyaḥ, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika smṛtyupasthānaśūnyatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723990 (0.059):
śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad rūpam yā vedanāyāḥ śūnyatā na sā / vedanā yā saṃjñāyāḥ śūnyatā na sā saṃjñā yā saṃskārāṇāṃ śūnyatā na te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239102 (0.059):
kasya hetos? tathā hi kauśika yā ca prajñāpāramitā yac ca rūpaṃ yā ca / vedanā yā ca saṃjñā ye ca saṃskārā yac ca vijñānaṃ yā ca gaveṣaṇā sarva
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24885411 (0.061):
chāradvatīputra yā ca vedanāsattā yā ca vedanāśūnyatā yā ca / vedanāviviktatā yā ca vedanāsvabhāvatā yaś ca bodhisattvo yaś ca pūrvānto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654416 (0.061):
visarjayiṣyati? yā rūpasya śūnyatā sā visarjayiṣyati, yā vedanāśūnyatā yā / saṃjñāśūnyatā yā saṃskāraśūnyatā, yā vijñānaśūnyatā sā visarjayiṣyati? yā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991513 (0.063):
śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika / pṛthivīdhātuśūnyatā cābdhātuśūnyatā ca tejodhātuśūnyatā ca
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233605 (5.960):
cakṣuḥśūnyatā, yā ca śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśūnyatā, yā ca / bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991141 (0.012):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992061 (0.019):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555692 (0.019):
animittaṃ vā apraṇihitaṃ vā / yā ca rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654422 (0.022):
visarjayiṣyati? yā rūpasya śūnyatā sā visarjayiṣyati, yā vedanāśūnyatā yā / saṃjñāśūnyatā yā saṃskāraśūnyatā, yā vijñānaśūnyatā sā visarjayiṣyati? yā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555116 (0.022):
vedanāyā na saṃjñāyā na saṃskārāṇām / na vijñānasyocchedatā vā śāśvatatā / vā / yā ca rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāmanucchedatā aśāśvatatā, iyaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555451 (0.022):
vikṣiptacittatā / yā ca rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ na samādhirna
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618596 (0.024):
śūnyatāyā na pṛthag rūpam | yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam || / evameva vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni ||
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590596 (0.024):
pṛthag rūpam | yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam | evaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni ca śūnyatā | evaṃ śāriputra sarvadharmāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (0.028):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12554605 (0.028):
saṃskārāḥ / na vijñāna jāyate vā mriyate vā / yā ca / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravedanāvijñānānāmajātiramaraṇam, iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991472 (0.028):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.029):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12554842 (0.031):
saṃskārāḥ / na vijñānamātmā vā anātmā vā / yā ca / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nāpyātmatā nāpyanātmatā, iyaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555475 (0.032):
dauṣprajñyaṃ vā / yā ca rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nāpi prajñatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555526 (0.033):
smṛtyupasthānāni vā asmṛtyupasthānāni vā / yā ca / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nāpi smṛtirnāpyasmṛtiḥ, iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991303 (0.033):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991369 (0.033):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991534 (0.033):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991622 (0.033):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233611 (0.0):
cakṣuḥśūnyatā, yā ca śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśūnyatā, yā ca / bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233929 (0.0):
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233660 (0.002):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002553 (0.013):
evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na / sthātavyam upalambhayogena.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992225 (0.015):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233732 (0.015):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991148 (0.015):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991197 (0.015):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991244 (0.015):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991310 (0.015):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991376 (0.015):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991479 (0.015):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991541 (0.015):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991629 (0.015):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991693 (0.015):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991858 (0.015):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991928 (0.015):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992068 (0.015):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992109 (0.015):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992141 (0.015):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyam. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746436 (0.0):
caratā nābhijñāsu sthātavyam punar aparaṃ bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpam anityam iti sthātavyaṃ na vedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233614 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233663 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233734 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094752 (0.0):
cātmīyena ca, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ śūnyam ātmanā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103069 (0.0):
rūpeṇa śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ vijñānena śūnyaṃ, cakṣuś / cakṣuṣā śūnyam, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano manasā śūnyam, rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991156 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991200 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, śabdaḥ śabdena śūnyaḥ, gandho
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991248 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991314 (0.0):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991380 (0.0):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991482 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991544 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991631 (0.0):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā, śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991696 (0.0):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991860 (0.0):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991930 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika āryasatyāny āryasatyaiḥ śūnyāni, dhyānāni dhyānaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992070 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992111 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992143 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
kāyo mano manasā śūnyaṃ bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi yā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103072 (0.0):
cakṣuṣā śūnyam, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano manasā śūnyam, rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991176 (0.015):
139) śūnyaṃ, ghrāṇaṃ ghrāṇena śūnyaṃ, jihvā jihvayā śūnyā, kāyaḥ kāyena / śūnyaḥ, mano manasā śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262799 (0.015):
vijñānaṃ vijñānena śūnyaṃ draṣṭavyam, evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā / kāyo, mano manasā śūnyaṃ draṣṭavyam, evaṃ rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788927 (0.023):
āyuṣman śāriputra abhisaṃskarttā nāsti evaṃ śrotram ghrāṇaṃ jihvā kāyo / mano 'nabhisaṃskṛtam tat kasya hetoḥ tathā hy āyuṣman śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235830 (0.024):
devaputrāḥ svapnopamaṃ māyopamaṃ. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano 'pi
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559773 (0.026):
12 rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam. cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ / jihvā kāyaḥ manaḥ. rūpaṃ śabdaḥ gandhaḥ rasaḥ sparśaḥ dharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947128 (0.026):
19707 {{cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768802 (0.026):
rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo / mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ spraṣṭavyaṃ dharmaḥ cakṣuḥsaṃsparśaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351184 (0.026):
cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā.
Asanga: Sarirarthagatha of the Cintamayibhumi, a chapter of his Yogacarabhumi (asycsaru.htm.txt) 16030435 (0.026):
cakṣuḥ śrotraṃ tathā ghrāṇaṃ jihvā kāyo manas tathā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743339 (0.026):
cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mana iti nāma etāni nāmadheyāni na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908215 (0.026):
cakṣur iti śrotram iti ghrāṇam iti jihveti kāya iti mana iti, tathā hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105052 (0.027):
saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo / manorūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā cakṣurvijñānaṃ śrotravijñānaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557628 (0.028):
3 cakṣuḥ śūnyaṃ cakṣur eva śūnyatā śūnyataiva cakṣur evaṃ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyaḥ manaḥśūnyatāyā manaḥ śūnyaṃ mana eva śūnyatā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111877 (0.028):
cakṣuś ca śrotraṃ ca tathaiva ghrāṇaṃ / jihvā ca kāyaś ca manaś ca ṣaṣṭham 9
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739992 (0.028):
gandho raso spraṣṭavyam dharmo bodhisattvo bhaviṣyaty evañ cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano bodhisattvo bhaviṣyati tat kutaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768328 (0.028):
cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232971 (0.028):
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237295 (0.028):
kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tac cakṣuḥ, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā / kāyo manaḥ kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tan manaḥ. pṛthivīdhātuḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104609 (0.028):
tatra katamā adhyātmaśūnyatā? adhyātmikā dharmā ucyante cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyam akūṭasthāvināśitām
cakṣuḥśūnyatā, yā ca śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśūnyatā, yā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755176 (0.013):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśunyatāyāṃ yukto yukta iti vaktavyaḥ evaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215716 (0.016):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930825 (0.020):
'nyā māyā/ na bhagavan anyac / chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate vedayitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752088 (0.020):
subhūte anyā māyā anyac / chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate vedayitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752726 (0.020):
'nyā māyā na bhagavan anyac / chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate vedayitaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091876 (0.020):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte, anyā māyā anyac / chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayād utpadyate vedayitaṃ sukhaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301176 (0.021):
saṃjñā || śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā saṃjñā ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189066 (0.021):
ākiñcanyāyatanasaṃjñā / ṣaṭ saṃjñākāyāś cakṣuḥsaṃsparśajā saṃjñā / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā saṃjñā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930173 (0.022):
15117 anyac chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257792 (0.022):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā anityā ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257928 (0.022):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257936 (0.022):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā duḥkhety anātmety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823410 (0.022):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśāyatane kathaṃ śikṣitavyam? avidyāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089031 (0.022):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedayitaṃ sukhaṃ vā duḥkhaṃ vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126082 (0.022):
iti hy anabhinivṛttiś ca / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189030 (0.022):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā vedanā /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189083 (0.022):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā cetanā / vedanāṃ ca saṃjñāṃ ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015024 (0.022):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā vedanāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961171 (0.023):
śrotraghrāṇa / 23803 jihvākāyamano 'sattā veditavyā/ mano 'sattayā ākāśāsattā veditavyā/
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120853 (0.024):
cakṣuśrotraghrāṇajihvākāyamanovibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233572 (0.0):
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā, / advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233928 (0.0):
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992063 (0.019):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991145 (0.020):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991307 (0.020):
ghrāṇavijñānaśūnyatā ca jihvāvijñānaśūnyatā ca kāyavijñānaśūnyatā ca / manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991373 (0.020):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991473 (0.020):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991538 (0.020):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991626 (0.020):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991855 (0.020):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992104 (0.020):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.020):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991194 (0.030):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991925 (0.030):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992222 (0.030):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.033):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166660 (0.041):
sarvadharmaśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, / svalakṣaṇaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatayā śūnyā. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166647 (0.044):
hetoḥ? tathā hi prakṛtiśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, / sarvadharmaśūnyatā sarvadharmaśūnyatayā śūnyā. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991683 (0.056):
kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca / prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233857 (0.061):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746436 (0.0):
caratā nābhijñāsu sthātavyam punar aparaṃ bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpam anityam iti sthātavyaṃ na vedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233577 (0.0):
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233662 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233735 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233929 (0.0):
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312630 (0.0):
manaḥsaṃsparśajāvedanā manaḥsaṃsparśajāvedanayā śūnyā. / pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur abdhātunā śūnyaḥ, tejodhātuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991151 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991200 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991247 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991313 (0.0):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991379 (0.0):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991496 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991543 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991632 (0.0):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991696 (0.0):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991860 (0.0):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991930 (0.0):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika āryasatyāny āryasatyaiḥ śūnyāni, dhyānāni dhyānaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992071 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992111 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992143 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur vijñānadhātunā śūnyaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855923 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494796 (0.0):
abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917807 (0.0):
11210 pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati/ evam abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśa / 11211 dhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati/ {atyantatayā bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739965 (0.0):
bodhisattvo bhaviṣyati evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232980 (0.0):
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur / abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651202 (0.0):
api subhūte gambhīraḥ, evam abdhātuḥ tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800092 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanopalaṃbhaḥ, pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809672 (0.0):
pṛthivīdhātusvabhāvena śūnyaḥ, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079996 (0.0):
pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur / ākāśadhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463648 (0.0):
pṛthvīdhātuḥ, abdhātuḥ, tejodhātuḥ, vāyudhātuḥ, ākāśadhātuḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116999 (0.0):
evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur na satvo na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177160 (0.0):
tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962732 (0.0):
anyasya kasyacit | evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965859 (0.0):
mahārāja dhātavaḥ | katame ṣaṭ | tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca | ime mahārāja ṣaḍ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908566 (0.0):
pṛthivīdhātur ity abdhātur iti tejodhātur iti vāyudhātur ity ākāśadhātur
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351250 (0.0):
pṛthivīdhātur vā abdhātur vā tejodhātur vā vāyudhātur vā ākāśadhātur vā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991511 (0.0):
śūnyaḥ, ākāśadhātur ākāśadhātunā śūnyaḥ, vijñānadhātur vijñānadhātunā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186573 (0.0):
tatra dhātuprabhedaḥ katamaḥ / tadyathā ṣaḍdhātavaḥ pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237317 (0.007):
kauśikānirjāto yaś cānirjāto na sa pṛthivīdhātur, evam abdhātus tejodhātur / ākāśadhātur vijñānadhatuḥ kauśikānirjāto yaś cānirjāto na sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091904 (0.007):
māyā anyo 'bdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātuḥ, anyā māyā anyo
bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi pṛthivīdhātuśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991520 (5.960):
śūnyaḥ, ākāśadhātur ākāśadhātunā śūnyaḥ, vijñānadhātur vijñānadhātunā / śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991345 (0.064):
kāyasaṃsparśaḥ kāyasaṃsparśena śūnyaḥ, manaḥsaṃsparśo manaḥsaṃsparśena / śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313226 (0.064):
na pṛthivīdhātuśūnyatā pṛthivīdhātuśūnyatāṃ samanupaśyati,
cābdhātuśūnyatā ca tejodhātuśūnyatā ca vāyudhātusūnyatā cākāśadhātuśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991530 (0.0):
śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika / pṛthivīdhātuśūnyatā cābdhātuśūnyatā ca tejodhātuśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313256 (0.032):
samanupaśyati, nākāśadhātuśūnyatākāśadhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313247 (0.034):
nābdhātuśūnyatābdhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na tejodhātuśūnyatā / tejodhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na vāyudhātuśūnyatā vāyudhātuśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313239 (0.036):
nābdhātuśūnyatābdhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na tejodhātuśūnyatā / tejodhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na vāyudhātuśūnyatā vāyudhātuśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24884076 (0.039):
chāradvatīputra yā cākāśadhātvasattā yā cākāśadhātuśūnyatā yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313264 (0.043):
vijñānadhātuśūnyatā vijñānadhātuśūnyatāṃ samanupaśyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24884044 (0.051):
ākāśadhātuśūnyatānyā ākāśadhātuviviktatānyā ākāśadhātvasvabhāvatānyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883895 (0.053):
vāyudhātuśūnyatā yā ca vāyudhātuviviktatā yā ca vāyudhātvasvabhāvatā yaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883725 (0.054):
chāradvatīputra yā ca tejodhātvasattā yā ca tejodhātuśūnyatā yā ca / tejodhātuviviktatā yā ca tejodhātvasvabhāvatā yaś ca bodhisattvo yaś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313226 (0.055):
na pṛthivīdhātuśūnyatā pṛthivīdhātuśūnyatāṃ samanupaśyati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24884261 (0.056):
vijñānadhātvasattā yā ca vijñānadhātuśūnyatā yā ca vijñānadhātuviviktatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744949 (0.058):
śūnyatā śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084880 (0.058):
eva śūnyatā, śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24884019 (0.060):
hy āyuṣmañ chāradvatīputrākāśadhātvasattāyām ākāśadhātuśūnyatāyām / ākāśadhātuviviktatāyām ākāśadhātvasvabhāvatāyāṃ pūrvānta upalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739793 (0.061):
nābdhātutathatā na tejodhātutathatā na vāyudhātutathatā nākāśadhātutathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917934 (0.062):
vāyudhātutathatopalabhyate ākāśadhātutathatopalabhyate}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740088 (0.062):
vāyudhātutathatopalabhyate ākāśadhātutathatopalabhyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883865 (0.062):
vāyudhātvasattānyā vāyudhātuśūnyatānyā vāyudhātuviviktatānyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883693 (0.062):
tejodhātuśūnyatānyā tejodhātuviviktatānyā tejodhātvasvabhāvatānyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739802 (0.063):
nābdhātutathatā na tejodhātutathatā na vāyudhātutathatā nākāśadhātutathatā / na vijñānadhātutathatā, na cakṣūstathatā na śrotratathatā na ghrāṇatathatā
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991533 (0.0):
pṛthivīdhātuśūnyatā cābdhātuśūnyatā ca tejodhātuśūnyatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233767 (0.013):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.013):
kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca / prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233806 (0.015):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233857 (0.015):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233881 (0.015):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.016):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.016):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.016):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233729 (0.019):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991193 (0.027):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313264 (0.041):
samanupaśyati, nākāśadhātuśūnyatākāśadhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991472 (0.043):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991622 (0.043):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (0.043):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992061 (0.043):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.043):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313255 (0.043):
samanupaśyati, nākāśadhātuśūnyatākāśadhātuśūnyatāṃ samanupaśyati, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172799 (0.043):
tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika bhūtakoṭiś ca prajñāpāramitā cādvayam / etad advaidhīkāraṃ, bhūtakoṭeḥ sa kauśika dvayam icched yo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172696 (0.044):
tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika tathatā ca prajñāpāramitā cādvayam etad / advaidhīkāraṃ, tathatāyāḥ sa kauśika dvayam icched yo dhyānapāramitāyā
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746436 (0.0):
caratā nābhijñāsu sthātavyam punar aparaṃ bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpam anityam iti sthātavyaṃ na vedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233575 (0.0):
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā, / advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233612 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233733 (0.0):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991149 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991198 (0.0):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991245 (0.0):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991311 (0.0):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991377 (0.0):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991480 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991542 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991630 (0.0):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991694 (0.0):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991859 (0.0):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991929 (0.0):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992069 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992110 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992142 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992225 (0.002):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233929 (0.002):
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991550 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika avidyāvidyayā śūnyā, saṃskārāḥ saṃskāraiḥ śūnyāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233577 (5.960):
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyam. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233613 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233734 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991151 (5.960):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ, śrotraṃ śrotreṇa (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991200 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, śabdaḥ śabdena śūnyaḥ, gandho
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991247 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣurvijnānaṃ cakṣurvijñānena śūnyaṃ, śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991313 (5.960):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuḥsaṃsparśaś cakṣuḥsaṃsparśena śūnyaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991379 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuḥsaṃsparśajāvedanā cakṣuḥsaṃsparśajāvedanayā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991481 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991632 (5.960):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā, śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991696 (5.960):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśikādhyātmaśūnyatādhyātmaśūnyatayā śūnyā, bahirdhāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991861 (5.960):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991930 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika āryasatyāny āryasatyaiḥ śūnyāni, dhyānāni dhyānaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992070 (5.960):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992111 (5.960):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992144 (5.960):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809682 (0.056):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312649 (0.061):
avidyā avidyayā śūnyā, saṃskārāḥ saṃskāraiḥ śūnyāḥ, vijñānaṃ (ŚsP_II 3_77)
nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527452 (0.0):
satyeṣvajñānapūrvakeṇa karmaṇā cittavāsanārthena / ākṣiptāṅgaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca, tayā cittavāsanayā nāmarūpādīnā māyatyāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396163 (0.0):
avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopadānaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396192 (0.0):
katamat / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca // abhinrivarttakāṅgaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954161 (0.0):
kramaśa utpadyante vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956433 (0.0):
pūrvādhvapratyayāḥ | tatpratyayaṃ phalaṃ yaduta vijñānaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca | ebhyaḥ pañcabhya utpadyate tṛṣṇopādānaṃ
Nagarjuna: Dharmadhatugarbhavivarana (nagdhdbu.htm.txt) 27724894 (0.0):
atra 'ye dharmā' iti saptabhiḥ prakārairavagantavyāḥ | tadyathā- vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśaḥ vedanā jātirjarāmaraṇamiti | ime dharmāḥ api
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216003 (0.0):
42. dvādaśāṅgapratītyasamutpādaḥ / avidyā, saṃskārāḥ, vijñānam, nāmarūpam, / ṣaḍāyatanam, sparśaḥ, vedanā, tṛṣṇā, upādānam, bhavaḥ, jātiḥ, jarāmaraṇam,
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159973 (0.0):
śeṣā[aṅga] viśeṣāḥ sapta ca te duḥkha[saṅgṛhītā] veditavyāḥ / tadyathā / vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā jātijarāmaraṇam / ca śabdaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617131 (0.0):
jarāmaraṇanirodhagāminīpratipajjñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt* evaṃ jātir / bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217237 (0.0):
jarāmaraṇam | api tu jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / NidSa 6.8 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219977 (0.0):
NidSa 14.7 pratītyasamutpannā dharmāḥ katame | avidyā saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220254 (0.0):
yathābhūtā aviparītā samyagdṛṣṭiḥ | yad uta jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / NidSa 15.6 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220368 (0.0):
NidSa 15.9b tasya ko jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223100 (0.0):
NidSa 23.16 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣadāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917885 (0.0):
11216 bodhisattvo bhaviṣyati/ evaṃ saṃskārā vijñānaṃ {{nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir}} jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740040 (0.0):
bhaviṣyati evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233704 (0.0):
jarāmaraṇena sūnyam. avidyānirodho 'vidyānirodhena śūnyaḥ. evaṃ saṃskārā / vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651225 (0.0):
'vidyā subhūte gambhīrā, evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800109 (0.0):
upalaṃbhaḥ, avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809694 (0.0):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ
jarāmaraṇena sūnyam. avidyānirodho 'vidyānirodhena śūnyaḥ. evaṃ saṃskārā
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6620839 (0.029):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham // Mś_11.4 // / na jarāmaraṇenaiva jātiśca saha yujyate /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963993 (0.036):
chāradvatīputra śūnyā jarāmaraṇena, yac ca śūnyaṃ na taj jarāmaraṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312687 (0.037):
śūnyā, upādānam upādānena śūnyaṃ, bhavo bhavena śūnyaḥ, jātir jātyā śūnyā, / jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇena śūnyam.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166492 (0.039):
tathā hi jātiś ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, jarāmaraṇaṃ / jarāmaraṇena śūnyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi nāmarūpaṃ ca pāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991586 (0.040):
tṛṣṇayā śūnyā, upādānam upādānena śūnyaṃ, bhavo bhavena śūnyaḥ, jātir / jātyā śūnyā, jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇena śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085754 (0.053):
bhavatvena śūnyaḥ, jātir jātitvena śūnyā, tathā hi bhagavañ jarāmaraṇaṃ / jarāmaraṇatvena śūnyaṃ, yā ca jarā amaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ, na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024695 (0.053):
(SSS_377) mahāśūnyatāsūtre 'pyuktam ya āha idaṃ jarāmaraṇaṃ, tasya / jarāmaraṇam iti | ya āha sa eva jīvaḥ tadeva śarīram, anyo jīvo 'nyat
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220330 (0.053):
NidSa 15.8b tasya ko jarāmaraṇaṃ kasya vā jarāmaraṇam | / NidSa 15.8c avidyāvirāgād vidyotpādād evam asya taj jarāmaraṇaṃ prahīṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220181 (0.054):
NidSa 15.5a jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | tatra ko jarāmaraṇaṃ kasya vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321071 (0.055):
jarāmaraṇasya parigraho nāsti, na hi jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇaṃ parigṛhṇāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923928 (0.056):
13002 śūnyatātā jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇam eva śūnyatā śūnyataiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745971 (0.056):
jarāmaraṇaṃ na cānyatra śūnyatātā jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇam eva śūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930456 (0.057):
yo bhagavan jarāmaraṇasyānutpādo na taj jarāmaraṇam, iti hi jarāmaraṇaṃ
madhyantavibhagatika.html 19100683 (0.058):
kathaṃ vidyā cāvidyā ca yāvaj jarāmaraṇaṃ tan nirodhaścā'dvayam ityata
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527452 (0.0):
satyeṣvajñānapūrvakeṇa karmaṇā cittavāsanārthena / ākṣiptāṅgaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca, tayā cittavāsanayā nāmarūpādīnā māyatyāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396163 (0.0):
avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopadānaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396192 (0.0):
katamat / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca // abhinrivarttakāṅgaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954161 (0.0):
kramaśa utpadyante vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956433 (0.0):
pūrvādhvapratyayāḥ | tatpratyayaṃ phalaṃ yaduta vijñānaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca | ebhyaḥ pañcabhya utpadyate tṛṣṇopādānaṃ
Nagarjuna: Dharmadhatugarbhavivarana (nagdhdbu.htm.txt) 27724894 (0.0):
atra 'ye dharmā' iti saptabhiḥ prakārairavagantavyāḥ | tadyathā- vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśaḥ vedanā jātirjarāmaraṇamiti | ime dharmāḥ api
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216002 (0.0):
42. dvādaśāṅgapratītyasamutpādaḥ / avidyā, saṃskārāḥ, vijñānam, nāmarūpam, / ṣaḍāyatanam, sparśaḥ, vedanā, tṛṣṇā, upādānam, bhavaḥ, jātiḥ, jarāmaraṇam,
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159973 (0.0):
śeṣā[aṅga] viśeṣāḥ sapta ca te duḥkha[saṅgṛhītā] veditavyāḥ / tadyathā / vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā jātijarāmaraṇam / ca śabdaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617131 (0.0):
jarāmaraṇanirodhagāminīpratipajjñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt* evaṃ jātir / bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217237 (0.0):
NidSa 6.8 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219977 (0.0):
NidSa 14.7 pratītyasamutpannā dharmāḥ katame | avidyā saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220254 (0.0):
NidSa 15.6 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220368 (0.0):
NidSa 15.9b tasya ko jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223100 (0.0):
NidSa 23.16 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣadāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917884 (0.0):
11216 bodhisattvo bhaviṣyati/ evaṃ saṃskārā vijñānaṃ {{nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir}} jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740039 (0.0):
bhaviṣyati evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233679 (0.0):
punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651224 (0.0):
'vidyā subhūte gambhīrā, evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800110 (0.0):
upalaṃbhaḥ, avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809695 (0.0):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ
jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhena śūnyaḥ bodhisattvo bodhisattvena
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050765 (0.012):
mama na jñānamabhūt [iti] jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇasamudayo / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhagāminī pratipat | yāvat saṃskārāḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2059777 (0.012):
jarāmaraṇasvabhāvajñānam | (pṛ) ucyate ca jarāmaraṇasamudayaḥ / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhamārga ityādi | ato jñāyate idaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800073 (0.013):
bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4528248 (0.017):
saṃskārā ityevamādyanulomanirdeśaḥ / jarāmaraṇaṃjarāmara[ṇa]samudayo / [jarāmaraṇanirodho] jarāmaraṇanirodhagāminī pratipaditi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755767 (0.021):
bhavanirodhaḥ na jātir na jātinirodhaḥ na jarāmaraṇaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724322 (0.022):
bhavanirodhaḥ na jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo (PSP1: 47) na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064769 (0.022):
jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112154 (0.024):
jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadam adrākṣīt evaṃ jātiṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616197 (0.024):
adrākṣaṃ jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216999 (0.024):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadam
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223022 (0.024):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435587 (0.024):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ ca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4528276 (0.025):
ityevamādi vyavadānānulomanirdeśaḥ / kasminnasati na jarāmaraṇaṃ bhavati / kasya nirodhājjarāmaraṇanirodha iti pratilomanirdeśataḥ //
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908638 (0.030):
iti vedaneti tṛṣṇety upādānam iti bhava iti jātir iti jarāmaraṇam iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233681 (0.032):
nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887757 (0.035):
iti / tasyaitadabhūt jātyāmasatyāṃ jarāmaraṇaṃ na bhavati, / jātinirodhājjarāmaraṇanirodhaḥ //
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615465 (0.035):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na bhavati / jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215490 (0.035):
evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi / jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na / bhavati / jātinirodhāj jarāmaraṇanirodha /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216459 (0.035):
evaṃ yathābhūtasyābhisanaya udapādi | jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na / bhavati | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217230 (0.036):
jarāmaraṇam | api tu jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / NidSa 6.8 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
śūnyaḥ, iti hy avidyāśūnyatā cāvidyānirodhaśūnyatā yāvaj jarāmaraṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313342 (0.009):
bhavaśūnyatāṃ samanupaśyati, na jātisūnyatā jātiśūnyatāṃ samanupaśyati, na / jarāmaraṇaśūnyatā jarāmaraṇaśūnyatāṃ samanupaśyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24886225 (0.015):
chāradvatīputra yā ca jarāmaraṇāsattā yā ca jarāmaraṇaśūnyatā yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745962 (0.015):
(PSP1: 130) jarāmaraṇatvena śūnyam yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj / jarāmaraṇaṃ na cānyatra śūnyatātā jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇam eva śūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923920 (0.023):
13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24886194 (0.025):
nāparānta upalabhyate na madhyam upalabhyate. na cānyā jarāmaraṇāsattānyā / jarāmaraṇaśūnyatānyā jarāmaraṇaviviktatānyā jarāmaraṇāsvabhāvatānyo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991592 (0.039):
jātyā śūnyā, jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇena śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hi kauśikāvidyāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079633 (0.040):
tat kiṃ manyase subhūte yā jarāmaraṇatathatā sā bodhisattvo 'nyatra / jarāmaraṇatathatāyā jarāmaraṇatathatāyāṃ bodhisattvo bodhisattve
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24886173 (0.040):
hy āyuṣmañ chāradvatīputra jarāmaraṇāasattāyāṃ ca jarāmaraṇaśūnyatāyāṃ / jarāmaraṇaviviktatāyāṃ jarāmaraṇasvabhāvatāyāṃ pūrvānta upalabhyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992125 (0.041):
pratyekabuddhena śūnyaḥ, buddho buddhena śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23346564 (0.042):
ākāśāparimāṇatayā jarāmaraṇāparimāṇatā jarāmaraṇāparimāṇatayā
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10720602 (0.045):
jarāmaraṇanirmuktāḥ- jarāmaraṇādisarvavikriyāvarjitā ityarthaḥ /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085753 (0.045):
bhavatvena śūnyaḥ, jātir jātitvena śūnyā, tathā hi bhagavañ jarāmaraṇaṃ / jarāmaraṇatvena śūnyaṃ, yā ca jarā amaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085703 (0.047):
cāvidyāśūnyatā na sāvidyā, na cānyatra śūnyatāyā avidyā, avidyaiva / śūnyatāśūnyataivāvidyā, evaṃ saṃskārāḥ saṃskāratvena śūnyāḥ vijñānaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590870 (0.048):
evaṃ yāvajjātyā api naivaṃ bhavatyahaṃ jarāmaraṇādyabhinirvartayāmīti / / jarāmaraṇādīnāmapi naivaṃ bhavati vayaṃ jātyādibhirnirvartitā iti /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2059772 (0.048):
jarāmaraṇasvabhāvajñānam | (pṛ) ucyate ca jarāmaraṇasamudayaḥ / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhamārga ityādi | ato jñāyate idaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923911 (0.048):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā/}} tathā hi bhagavan / jarāmaraṇaṃ / 13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336837 (0.049):
prajñāpāramitā, na jarāmaraṇaṃ prajñāpāramitā nānyatra jarāmaraṇāt / prajñāpāramitā, na jarāmaraṇatathatā prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23340271 (0.049):
prajñāpāramitā nānyatra jarāmaraṇāt prajñāpāramitā, na jarāmaraṇatathatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991619 (0.050):
tṛṣṇāśūnyatā copādānaśūnyatā ca bhavaśūnyatā ca jātiśūnyatā ca / jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055804 (0.053):
nirvāṇajñānam | yathā jātinirodhe jarāmaraṇanirodhaḥ | yāvadavidyānirodhe
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233767 (0.016):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.016):
prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233806 (0.019):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233857 (0.019):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233881 (0.019):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.019):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233656 (0.020):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313341 (0.020):
bhavaśūnyatāṃ samanupaśyati, na jātisūnyatā jātiśūnyatāṃ samanupaśyati, na / jarāmaraṇaśūnyatā jarāmaraṇaśūnyatāṃ samanupaśyati.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050765 (0.022):
mama na jñānamabhūt [iti] jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇasamudayo / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhagāminī pratipat | yāvat saṃskārāḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2059776 (0.022):
jarāmaraṇasvabhāvajñānam | (pṛ) ucyate ca jarāmaraṇasamudayaḥ / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhamārga ityādi | ato jñāyate idaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4528248 (0.023):
saṃskārā ityevamādyanulomanirdeśaḥ / jarāmaraṇaṃjarāmara[ṇa]samudayo / [jarāmaraṇanirodho] jarāmaraṇanirodhagāminī pratipaditi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.023):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.024):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112154 (0.025):
jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadam adrākṣīt evaṃ jātiṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616197 (0.025):
adrākṣaṃ jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216999 (0.025):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadam
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223022 (0.025):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ pratipadaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435587 (0.025):
jarāmaraṇasamudayaṃ jarāmaraṇanirodhaṃ jarāmaraṇanirodhagāminīṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745961 (0.025):
(PSP1: 130) jarāmaraṇatvena śūnyam yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj / jarāmaraṇaṃ na cānyatra śūnyatātā jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇam eva śūnyatā
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451902 (0.032):
jarāmaraṇasamudayajñāne jarāmaraṇanirodhajñāne / jarāmaraṇanirodhagāminīpratipajjñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt evaṃ jātir
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746436 (0.0):
caratā nābhijñāsu sthātavyam punar aparaṃ bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpam anityam iti sthātavyaṃ na vedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233575 (0.0):
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā, / advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233612 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233661 (0.0):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991149 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991198 (0.0):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991245 (0.0):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991311 (0.0):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991377 (0.0):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991480 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991542 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991630 (0.0):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991694 (0.0):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991859 (0.0):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991929 (0.0):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992069 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992110 (0.0):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992142 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992225 (0.002):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233929 (0.002):
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944834 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedayitena śūnyaṃ dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965388 (0.0):
24904 punar aparam āyuṣman {śāriputra} dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766542 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedayitaṃ manaḥsaṃsparśapratyayavedayitena śūnyaṃ / dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā śīlapāramitā śīlapāramitayā śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786859 (0.0):
nopalabhyate punar aparam āyuṣman śāriputra dānapāramitā dānapāramitayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103162 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedayitaṃ manaḥsaṃsparśapratyayavedayitena śūnyam. / dānapāramitāpi bhagavan dānapāramitayā śūnyā, evaṃ śīlapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123837 (0.0):
punar aparam āyuṣman śāriputra dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312698 (0.0):
jarāmaraṇaṃ jarāmaraṇena śūnyam. / dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā, śīlapāramitā śīlapāramitayā śūnyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991643 (0.0):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā, śīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233577 (5.960):
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyam. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233613 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233662 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991151 (5.960):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ, śrotraṃ śrotreṇa (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991200 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ, śabdaḥ śabdena śūnyaḥ, gandho
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991246 (5.960):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣurvijnānaṃ cakṣurvijñānena śūnyaṃ, śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991313 (5.960):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuḥsaṃsparśaś cakṣuḥsaṃsparśena śūnyaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991379 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuḥsaṃsparśajāvedanā cakṣuḥsaṃsparśajāvedanayā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991481 (5.960):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991543 (5.960):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika avidyāvidyayā śūnyā, saṃskārāḥ saṃskāraiḥ śūnyāḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991696 (5.960):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśikādhyātmaśūnyatādhyātmaśūnyatayā śūnyā, bahirdhāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991861 (5.960):
etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni,
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104775 (0.0):
gacchati, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109042 (0.0):
prajñāyate iyan dānapāramitā iyaṃ śīlapāramitā iyaṃ kṣāntipāramitā iyaṃ / vīryapāramitā iyaṃ dhyānapāramitā iyaṃ prajñāpāramitā. tat kasya hetos?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121149 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāvibhāvanābhāvanā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026207 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāparipūrir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043125 (0.0):
bhagavān āha: dānapāramitā upakaraṇaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā upakaraṇaṃ. yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023527 (0.0):
prajñāpāramitāyām / evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā / prajñāpāramitā sasaṅgāsaṅgeti na carati, carati
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253566 (0.0):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. imā ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761585 (0.0):
dānapāramitā evaṃ kṣāntipāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā punar aparam āyuṣman śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761698 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761808 (0.0):
dhyānapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768026 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778578 (0.0):
nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā nopalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779449 (0.0):
imāḥ ṣaḍ pāramitā dānapāramitā (PSP1: 232) śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā idaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784884 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785823 (0.0):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti evaṃ śīlapāramitā / kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792793 (0.0):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā śūnyā prajñāpāramitayā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236665 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237344 (0.0):
dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā prajñāpāramitā kauśika anirjātā yā cānirjātā na sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247698 (0.0):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264481 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitānirjātaṃ
prajñāpāramitayā śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi / dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991663 (5.960):
vīryapāramitayā śūnyā, dhyānapāramitā dhyānapāramitayā śūnyā, / prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637698 (0.013):
na vyativartante. tat kasya hetoḥ? atyantatayā hi subhūte / śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitā na saṃvidyate, kutaḥ punar āsām āgatir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944850 (0.016):
vīryapāramitā vīryapāramitayā śūnyā dhyānapāramitā dhyānapāramitayā śūnyā / prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā adhyātmaśūnyatā adhyātmaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965403 (0.016):
vīryapāramitā vīryapāramitayā śūnyā dhyānapāramitā dhyānapāramitayā / śūnyā}} / 24905 prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā/ tat kasya hetoḥ/ na hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766558 (0.016):
dhyānapāramitā dhyānapāramitayā śūnyā prajñāpāramitā prajñāpāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786875 (0.016):
śūnyā vīryapāramitā vīryapāramitayā śūnyā dhyānapāramitā dhyānapāramitayā / śūnyā prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā tat kasya hetoḥ na hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123853 (0.016):
vīryapāramitā vīryapāramitayā śūnyā, dhyānapāramitā dhyānapāramitayā / śūnyā, prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā. tat kasya hetoḥ? na hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312714 (0.016):
śūnyā, dhyānapāramitā dhyānapāramitayā śūnyā, prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792794 (0.016):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā śūnyā prajñāpāramitayā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262903 (0.016):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā / prajñāpāramitayā śūnyā draṣṭavyā, adhyātmaśūnyatādhyātmaśūnyatayā śūnyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103170 (0.016):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā / prajñāpāramitayā śūnyā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127976 (0.016):
vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā, yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653170 (0.019):
samyaksaṃbodhir, evaṃ śīlakṣāntivīryadhyānapāramitā prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963714 (0.019):
śīlapāramitā}} anyā dāna{pāramitā}/ iti hi mahāyānañ ca prajñā{pāramitā} / dhyānavīrya / 24412 kṣāntiśīladāna{pāramitā} cādvayam etad advaidhīkāraṃ na subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785201 (0.019):
anyā śīlapāramitā anyā dānapāramitā iti hi mahāyānañ ca prajñāpāramitā / dhyānavīryakṣāntiśīladānapāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ na subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122334 (0.019):
anyā śīlapāramitā anyā dānapāramitā, iti hi mahāyānañ ca prajñāpāramitā / dhyānavīryakṣāntiśīladānapāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, na subhūte
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991671 (0.019):
prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, / iti hi kauśika dānapāramitāśūnyatā ca śīlapāramitāśūnyatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265714 (0.020):
prajñāpāramitābhinirhartavyā. evaṃ / śīlakṣāntivīryadhyānapāramitānabhinirhārāya prajñāpramitābhinirhartavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991682 (0.020):
iti hi kauśika dānapāramitāśūnyatā ca śīlapāramitāśūnyatā ca / kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408950 (0.020):
tatraiva samādāpitavān, svayaṃ ca / śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāsvacarat, parāṃśca tatraiva
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika adhyātmaśūnyatādhyātmaśūnyatayā śūnyā. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233809 (0.0):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233860 (0.0):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233884 (0.0):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.0):
kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca / prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.006):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.008):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.009):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233656 (0.013):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233728 (0.016):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991141 (0.027):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991303 (0.027):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991369 (0.027):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991472 (0.027):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991534 (0.027):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991622 (0.027):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (0.027):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992061 (0.027):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992102 (0.027):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.027):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946594 (0.034):
19511 {{bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937451 (5.960):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / 16718 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā/ daśabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941501 (5.960):
18415 buddhadharmā buddhadharmānu{palabdhitām upādāya}/ adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944863 (5.960):
prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā adhyātmaśūnyatā adhyātmaśūnyatayā / śūnyā bahirdhāśūnyatā bahirdhāśūnyatayā śūnyā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957973 (5.960):
23205 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā idaṃ {subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961339 (5.960):
23814 adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759297 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā daśabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763264 (5.960):
upādāya adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766566 (5.960):
śūnyā adhyātmaśūnyatā adhyātmaśūnyatayā śūnyā bahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777991 (5.960):
adhyātmaśūnyatā adhyātmaśūnyatayā śūnyā bahirdhāśūnyatā bahirdhāśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778931 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate adhyātmabahirdhāśūnyatā / yāvat abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779500 (5.960):
bahidhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā idaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782845 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāsattā veditavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787742 (5.960):
uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795669 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235911 (5.960):
bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246542 (5.960):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263066 (5.960):
nānāgatā na pratyutpannā, evam adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā aparyāpannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263323 (5.960):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā, evaṃ yāvat saptatriṃśadbodhipakṣyā dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264884 (5.960):
tathādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvāśūnyatā, yathādhimuktis tathā saptatriṃśadbodhipakṣyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265403 (5.960):
bahirdhāśūyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941504 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā / 18416 yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānu{palabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957400 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate adhyātmabahirdhāśūnyatā / yāvat abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957974 (0.0):
23205 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā idaṃ {subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961340 (0.0):
23814 adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāva / 23815 śūnyatāsattā veditavyā/ abhāvasvabhāvaśūnyatāsattayā ākāśāsattā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965444 (0.0):
śūnyā evaṃ yāvad a / 24909 bhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā/ smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974378 (0.0):
26704 adhyātma{śūnyatā} bahirdhā{śūnyatā} adhyātmabahirdhā{śūnyatā} yāvad / abhāvasvabhāva{śūnyatā} sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759298 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā daśabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763268 (0.0):
upādāya adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782846 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāsattā veditavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787744 (0.0):
uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā na cādhyātmanyatāyāṃ nāma na ca nāmni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795671 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247710 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256197 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265404 (0.0):
bahirdhāśūyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633074 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā āryasatyāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254392 (0.0):
kṣīyate kṣaṣyate, adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā / yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā na kṣīṇā na kṣīyate na kṣeṣyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812824 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828572 (0.0):
adhyātmaśūnyatā vā bahirdhāśūnyatā vā adhyātmabahirdhāśūnyatā vā, yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830156 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā pañcābhijñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097282 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā, daśa balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
bodhisattvena śūnyaḥ, iti hy adhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252329 (0.0):
[DsP_43] tatra katamā aṣṭādaśa śūnyatāḥ? yadutādhyātmaśūnyatā, / bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559391 (0.0):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śunyātāśūnyatā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215944 (0.0):
41. viṃśatiḥ śūnyatāḥ / tadyathā adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, / adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937447 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / 16718 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā/ daśabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961335 (0.0):
23814 adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971486 (0.0):
sā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974372 (0.0):
26704 adhyātma{śūnyatā} bahirdhā{śūnyatā} adhyātmabahirdhā{śūnyatā} yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767090 (0.0):
tathā hi atyantatayā na vidyante nopalabhyante adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787738 (0.0):
uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246538 (0.0):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263062 (0.0):
nānāgatā na pratyutpannā, evam adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā aparyāpannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633069 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830151 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitāni, adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā pañcābhijñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124835 (0.0):
nāmadheyamātram etad yad utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā na cādhyātmaśūnyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905964 (0.0):
saṃskṛtaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313411 (0.0):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184086 (0.0):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991809 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśikādhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798407 (0.0):
ayam aparaḥ prabhedaḥ ṣoḍaśavidhā śūnyatā / adhyātmaśūnyatā / / bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā / mahāśūnyatā / śūnyatāśūnyatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941497 (0.023):
18415 buddhadharmā buddhadharmānu{palabdhitām upādāya}/ adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559392 (0.0):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śunyātāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941502 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā / 18416 yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānu{palabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957400 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate adhyātmabahirdhāśūnyatā / yāvat abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhyā nopalabhyate abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957974 (0.0):
23205 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā idaṃ {subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961340 (0.0):
23814 adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974378 (0.0):
26704 adhyātma{śūnyatā} bahirdhā{śūnyatā} adhyātmabahirdhā{śūnyatā} yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759298 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā daśabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763265 (0.0):
upādāya adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782846 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāsattā veditavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787744 (0.0):
uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792839 (0.0):
paryāyeṇa yo adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na sā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795671 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246544 (0.0):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247710 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254453 (0.0):
abhāvasvabhāvatā? yā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256197 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265404 (0.0):
bahirdhāśūyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629992 (0.0):
ṣaṭpāramitā lokaḥ śūnya iti sūcayati. evam adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā lokaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633074 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254392 (0.0):
kṣīyate kṣaṣyate, adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956498 (0.0):
22716 abhāvasvabhāvaśūnyatā {{abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā}} / smṛtyupasthānāni {{smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni}} samyakprahāṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965453 (0.0):
24909 bhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā/ smṛtyupasthānāni / 24910 smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni evaṃ samyakprahāṇāni ṛddhipādāḥ {{indriyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778016 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā smṛtyupasthānāni / smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni samyakprahāṇāni samyakprahāṇair śūnyāni ṛddhipādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786924 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233771 (0.0):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233860 (0.0):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233884 (0.0):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15114616 (0.0):
kasya hetoḥ? tathā hi subhūte smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123902 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā. / smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni, evaṃ samyakprahāṇāni ṛddhipādā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312827 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatādhyātmaśūnyatayā śūnyā. / smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni, samyakprahāṇāni samyakprahāṇaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991868 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (5.960):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.006):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.008):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.009):
prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.009):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233656 (0.015):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233728 (0.019):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903628 (0.020):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166732 (0.020):
abhāvasvabhāvaśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāram.
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgābhijñāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907565 (0.0):
samyak / 07615 prahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920879 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriya / 12217 balabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā buddhadharmā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925646 (0.0):
smṛtyupasthāna{{samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇika}}buddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941476 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727853 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇaṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728292 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729111 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāṇāṃ lābhino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729939 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729951 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṃgamārgān upalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 737997 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitātathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742679 (0.0):
evaṃ pañcābhijñāḥ pañcacakṣūṃṣi catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā bhāvayitavyā na ca tair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742970 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743820 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgasyāhaṃ bhagavan āyañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747626 (0.0):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmaśūnyatānimittāpraṇihitānabhisaṃskāradharmadhātudharmatādharmaniyāmatāsamādhimukhadhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747673 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750827 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān nopalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751338 (0.0):
samykaprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān kalpayaty abhiniviśate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754291 (0.0):
śūnyatā, śūnyataiva smṛtyupasthānāni evaṃ / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāni na mārgaśūnyatayā mārgaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758334 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234061 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgābhijñāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu
'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā aṣṭādaśabhir āveṇikair buddhadharmaiḥ śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261313 (0.0):
daśatathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264926 (0.0):
tathā daśabalavaiśāradyapratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129761 (0.0):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattyabhijñāsamādhidhāraṇīmukhabalavaiśāradyapratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ prakṛtiśūnyās te nādhyātmaṃ na bahirdhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262259 (0.002):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśabalavaiśāradyapratisaṃvido, / 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā buddhadharmasvabhāvena viviktāḥ. evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6926005 (0.002):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā {na vidyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15087873 (0.002):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā na vidyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248717 (0.002):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikā buddhadharmauṣadhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239463 (0.003):
sarvadhāraṇīmukhāni daśabalavaiśāradyapratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmā na sarvākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247837 (0.007):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattaya āryasatyāni daśabalavaiśāradyapratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ pañca cakṣūṃṣi ṣaḍ abhijñā aṣṭa vimokṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617528 (0.007):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikabuddhadharmatathatāgambhīratayā śāriputra gambhīrā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1636732 (0.007):
abhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123163 (0.007):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāsattayā śūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 748032 (0.007):
vidyate nopalabhyate daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmā na vidyante nopalabhyante, tathatā na vidyate nopalabhyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122402 (0.007):
nānyan mahāyānam anye daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmā iti hi mahāyānaṃ ca buddhadharmāś cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971598 (0.008):
apramāṇadhyānāny ārūpyasamāpattayo daśabalāni vaiśāradyāni pratisaṃvidā / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvākārajñatā śūnyā sarvākārajñatayā/ yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792950 (0.008):
apramāṇadhyānāny ārūpyasamāpattayo daśabalāni vaiśāradyāni pratisaṃvidā / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvākārajñatā śūnyā sarvākārajñatayā yā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023545 (0.009):
prajñāpāramitāyām / evaṃ saptatriṃśadbodhipakṣā dharmā balāni vaiśāradyāni / pratisaṃvido aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sasaṅgāsaṅgā iti na carati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242006 (0.009):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ satyābhijñā daśabalāni vaiśāradyāni / pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ yāvad vyastasamastāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260895 (0.009):
vaiśāradyāni tathā pratisaṃvidas tathā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmās tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260960 (0.009):
tathāgatabalāni tathā vaiśāradyāni tathā pratisaṃvidaḥ tathā / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ.
bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi smṛtyupasthānaśūnyatā ca yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944992 (0.010):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyāḥ / bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ}}/ mahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766700 (0.010):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyāḥ bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992011 (0.010):
āveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyāḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103226 (0.024):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyā, bodhisattvo 'pi bhagavan bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991221 (0.033):
gandhena śūnyaḥ, raso rasena śūnyaḥ, sparśaḥ sparśena śūnyaḥ, dharmā / dharmaiḥ śūnyāḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991902 (0.036):
śūnyāni, āryāṣṭāṅgamārga āryāṣṭāṅgamārgena śūnyaḥ, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika smṛtyupasthānaśūnyatā ca
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434135 (0.048):
anuttarabuddhabodhiniṣpādakasmṛtyupasthānādyaṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaparyantādhigantṛsvarūpa pūrvāparībhūtānekacittena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557689 (0.050):
smṛtyupasthānāny eva śūnyatā | śūnyataiva smṛtyupasthānāni peyālaṃ | yāvad / buddhadharmaśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233790 (0.064):
abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hy adhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991238 (0.0):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992061 (0.0):
vaiśāradyaśūnyatā ca pratisaṃvidśūnyatā ca mahāmaitrīśūnyatā ca / mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233767 (1.788):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233806 (1.788):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233881 (1.788):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992219 (0.007):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.009):
kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca / prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991922 (0.009):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.010):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233654 (0.015):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233727 (0.019):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15087468 (0.027):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitābhijñākṣaradaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmaśūnyatānimittāpraṇihitānabhisaṃskāradharmadhātudharmatādharmaniyamatāsamādhimukhadhāraṇīmukhāni, / yāvat samadhiṃ na parigṛhṇāti sarvadharmāparigṛhītatām upādāya, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991141 (0.027):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991303 (0.027):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991369 (0.027):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991472 (0.027):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991534 (0.027):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991622 (0.027):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (0.027):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992102 (0.027):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika samādhiḥ samādhinā śūnyaḥ. dhāraṇīmukhāni (PSP_2 3:7)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233771 (0.0):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233809 (0.0):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233884 (0.0):
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965487 (0.026):
dharmadhātur dharmadhātunā śūnyaḥ / 24912 samādhiḥ samādhinā śūnyaḥ {{dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786959 (0.030):
dharmadhātur dharmadhātunā śūnyaḥ samādhiḥ samādhinā śūnyaḥ dhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235599 (0.042):
nāpramāṇadhyānārūpyasamāpattavaḥ, na sarvaśūnyatā na sarvasamādhayaḥ na / sarvadhāraṇīmukhāni (PSP_2 3:14) na daśatathāgatabalāni na vaiśāradyāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626128 (0.042):
sarvaśūnyatā na sarvasamādhayo na (PSP_4:55) sarvadhāraṇīmukhāni na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903838 (0.043):
śūnyatāyāṃ samādhayaḥ saṃvidyante na bodhisattvaḥ. dhāraṇīmukhāni / dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāḥ. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatāyāṃ dhāraṇīmukhāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123938 (0.044):
śūnyā, dharmadhātur dharmadhātunā śūnyaḥ samādhiḥ samādhinā śūnyo / dhāraṇimukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni sarvajñatā sarvajñatayā śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.045):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.045):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.045):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991193 (0.047):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233656 (0.051):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233728 (0.051):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312902 (0.053):
samādhayaḥ samādhibhiḥ śūnyaḥ, dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173934 (0.053):
etat. tat kasya hetoḥ? tathā hi bhagavan prajñāpāramitā ca tathāgataś / cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ bhagavan yac ca tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas triṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24895677 (0.057):
yac ca madhyaṃ sarvam etad advayam advaidhīkāram. / (ŚsP_II 1_41) / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvāsattayā pūrvāntato
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24894691 (0.059):
cāparānto yac ca madhyaṃ sarvam etad advayam advaidhīkāram. / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra dharmadhātvasattayā pūrvāntato
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24894851 (0.059):
etad advayam advaidhīkāram. / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra tathatāsattayā pūrvāntato bodhisattvo
dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786959 (0.029):
dharmadhātur dharmadhātunā śūnyaḥ samādhiḥ samādhinā śūnyaḥ dhāraṇīmukhāni / dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni sarvajñatā sarvajñatayā śūnyā mārgajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991982 (0.039):
samādhayaḥ samādhayaḥ śūnyāḥ, dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965067 (0.040):
chāradvatīputra śūnyāni dhāraṇīmukhaiḥ, yāni ca śūnyāni na tāni / dhāraṇīmukhāni notpādaḥ, anena āyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235598 (0.041):
nāpramāṇadhyānārūpyasamāpattavaḥ, na sarvaśūnyatā na sarvasamādhayaḥ na / sarvadhāraṇīmukhāni (PSP_2 3:14) na daśatathāgatabalāni na vaiśāradyāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626128 (0.041):
sarvaśūnyatā na sarvasamādhayo na (PSP_4:55) sarvadhāraṇīmukhāni na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312903 (0.041):
samādhayaḥ samādhibhiḥ śūnyaḥ, dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni, / daśatathāgatabalāni daśatathāgatabalaiḥ śūnyāni, vaiśāradyāni vaiśāradyaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166899 (0.044):
advaidhīkāraṃ, dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni. tat kasya hetoḥ? / tathā hi (ŚsP_II 4_76) dhāraṇīmukhāni ca pāramitā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262983 (0.044):
śūnyā draṣṭavyāḥ, dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni draṣṭavyāni, / śūnyatānimittāpraṇihitāni śūnyatānimittāpraṇihitaiḥ śūnyāni draṣṭavyāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903837 (0.045):
śūnyatāyāṃ samādhayaḥ saṃvidyante na bodhisattvaḥ. dhāraṇīmukhāni / dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāḥ. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatāyāṃ dhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924961 (0.045):
13210 hetoḥ/ tathā hi dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni {{yā ca / bhagavaṃs dhāraṇīmukhānāṃ śūnyatā na tāni dhāraṇīmukhāni na cānyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747007 (0.045):
tat kasya hetoḥ tathā hi dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni yā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086842 (0.045):
sarvadhāraṇīmukheṣu na sthātavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi / dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni, yā ca bhagavan dhāraṇīmukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300906 (0.048):
na dhāraṇīmukhāni śūnyānīti vikalpayiṣyanti, na śūnyatāṃ dhāraṇīmukhānīti / vikalpayiṣyanti, na dhāraṇīmukhāny ānimittānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300916 (0.048):
nānimittaṃ dhāraṇīmukhānīti vikalpayiṣyanti, na dhāraṇīmukhāny
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300926 (0.048):
apraṇihitānīti vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitaṃ dhāraṇīmukhānīti / vikalpayiṣyanti, na dhāraṇīmukhāny anutpāda iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300936 (0.048):
nānutpādaṃ dhāraṇīmukhānīti vikalpayiṣyanti, na dhāraṇīmukhāny anirodha
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300946 (0.048):
iti vikalpayiṣyanti, nānirodhaṃ dhāraṇīmukhānīti vikalpayiṣyanti, na / dhāraṇīmukhāni śāntānīti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ dhāraṇīmukhānīti
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300956 (0.048):
dhāraṇīmukhāni śāntānīti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ dhāraṇīmukhānīti / vikalpayiṣyanti, na dhāraṇīmukhāni viviktānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206588 (0.050):
dhāraṇīmukhāny anityānīti samanupaśya. tat kasya hetoḥ? dhāraṇīmukhāni / svabhāvena śūnyāni yaḥ dhāraṇīmukhānāṃ svabhāvaḥ so 'bhāvo yo 'bhāvaḥ sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965488 (0.051):
24912 samādhiḥ samādhinā śūnyaḥ {{dhāraṇīmukhāni dhāraṇīmukhaiḥ śūnyāni / sarvajñatā sarvajñatayā śūnyā}}
samādhiśūnyatā ca dhāraṇīmukhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233767 (1.788):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233806 (1.788):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233857 (1.788):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991238 (0.006):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992219 (0.008):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991686 (0.009):
kṣāntipāramitāśūnyatā ca vīryapāramitāśūnyatā ca dhyānapāramitāśūnyatā ca / prajñāpāramitāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991922 (0.009):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233654 (0.015):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992042 (0.019):
ca śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaśūnyatā cābhijñāśūnyatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233727 (0.019):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991141 (0.027):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991303 (0.027):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991369 (0.027):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991472 (0.027):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991534 (0.027):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991622 (0.027):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991851 (0.027):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992061 (0.027):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992102 (0.027):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.027):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965516 (0.0):
śūnyā śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786988 (0.0):
mārgajñatayā śūnyā sarvākārajñatā sarvākārajñatayā śūnyā śrāvakayānaṃ / śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233771 (0.0):
dānapāramitāśūnyatā ca śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233809 (0.0):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ kauśika smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233860 (0.0):
āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123971 (0.0):
śūnyā śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ / pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ śrāvakatvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992082 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904003 (0.015):
sarvākārajñatā saṃvidyate na bodhisattvaḥ. śrāvakayānaṃ śrāvakayānena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904016 (0.015):
śūnyam. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatāyāṃ śrāvakayānaṃ saṃvidyate na / bodhisattvaḥ. pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyam. tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991240 (0.045):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991924 (0.045):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992221 (0.045):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991193 (0.047):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233656 (0.051):
ca vijñānadhātuśūnyatā (PSP_2 3:6) ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233728 (0.051):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173934 (0.053):
etat. tat kasya hetoḥ? tathā hi bhagavan prajñāpāramitā ca tathāgataś / cādvayam etad advaidhīkāram. / punar aparaṃ bhagavan yac ca tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas triṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247874 (0.057):
prajñāpāramitānirjātaṃ hi (PSP_2 3:68) kauśika śrāvakayānaṃ / pratyekabuddhayānaṃ, prajñāpāramitānirjātā hi kauśika anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24895677 (0.057):
yac ca madhyaṃ sarvam etad advayam advaidhīkāram. / (ŚsP_II 1_41) / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvāsattayā pūrvāntato
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160713 (0.057):
prajñāpāramitāniryātā, hi kauśika śrāvakayānaṃ prajñāpāramitāniryātaṃ, hi / kauśika pratyekabuddhayānaṃ prajñāpāramitāniryātaṃ, hi kauśika mahāyānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24894691 (0.059):
cāparānto yac ca madhyaṃ sarvam etad advayam advaidhīkāram. / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra dharmadhātvasattayā pūrvāntato
pratyekabuddhayānena śūnyaṃ mahāyānaṃ mahāyānena śūnyaṃ śrāvakaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965516 (0.0):
śūnyā śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786994 (0.0):
mārgajñatayā śūnyā sarvākārajñatā sarvākārajñatayā śūnyā śrāvakayānaṃ / śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123970 (0.0):
śūnyā śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ / pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ śrāvakatvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992082 (0.011):
punar aparaṃ kauśika śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ, / pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123977 (0.021):
śūnyā śrāvakayānaṃ śrāvakayānena śūnyaṃ pratyekabuddhayānaṃ / pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ śrāvakatvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904017 (0.023):
bodhisattvaḥ. pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyam. tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904004 (0.057):
sarvākārajñatā saṃvidyate na bodhisattvaḥ. śrāvakayānaṃ śrāvakayānena / śūnyam. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatāyāṃ śrāvakayānaṃ saṃvidyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240449 (0.057):
prajñāpāramitāyāṃ trīṇi yānāni vistareṇopadiṣṭāni śrāvakayānaṃ vā / pratyekabuddhayānaṃ vā mahāyānaṃ vā. na cānyatra dānapāramitāyās tathāgata
śrāvakatvena śūnyaḥ pratyekabuddhaḥ pratyekabuddhatvena śūnyaḥ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787003 (0.007):
buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ śrāvakatvena śrāvakaḥ śūnyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123986 (0.007):
pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ śrāvakatvena / śrāvakaḥ śūnyaḥ pratyekabuddhatvena pratyekabuddhaḥ śūnyas tathāgatatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965529 (0.014):
pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena śūnyaṃ}}/ / 24914 śrāvakatvena śrāvakaḥ śūnyaḥ pratyekabuddhatvena pratyekabuddhaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992126 (0.022):
pratyekabuddhena śūnyaḥ, buddho buddhena śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992118 (0.042):
punar aparaṃ kauśika śrāvakaḥ śrāvakena śūnyaḥ, pratyekabuddhaḥ / pratyekabuddhena śūnyaḥ, buddho buddhena śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904055 (0.046):
(ŚsP_II 1_73) kasya hetoḥ? na hi śūnyatāyāṃ śrāvakaḥ saṃvidyate na / bodhisattvaḥ. pratyekabuddhaḥ pratyekabuddhena śūnyaḥ. tat kasya hetoḥ? na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992091 (0.052):
pratyekabuddhayānaṃ pratyekabuddhayānena śūnyaṃ buddhayānaṃ buddhayānena / śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi śrāvakayānaśūnyatā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991900 (0.055):
śūnyāni, āryāṣṭāṅgamārga āryāṣṭāṅgamārgena śūnyaḥ, bodhisattvo / bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika smṛtyupasthānaśūnyatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783843 (0.055):
mahāyānaṃ mahāyānena śūnyam bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ na subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121006 (0.055):
tryadhvasamatā tryadhvasamatayā śūnyā, mahāyānaṃ mahāyānena śūnyaṃ / bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ. / na subhūte śūnyatā ekā vā dve vā tisro vā catasro vā pañca vā ṣaḍ vā sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944993 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyāḥ / bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ}}/ mahā / 19113 yānasannāho 'pi bhagavan mahāyānasannāhena śūnyaḥ/ anena bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766701 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaiḥ śūnyāḥ bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ / mahāyānasannāho 'pi bhagavan mahāyānasannāhena śūnyaḥ anena bhagavan
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859289 (0.056):
tryadhvasamatayā / mahāyānaṃ mahāyānena / bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ / / na ca śūnyatā atītā va anāgatā vā pratyutpannā vā / na tasyāṃ saṃkleśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233711 (0.057):
jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhena śūnyaḥ bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hy avidyāśūnyatā cāvidyānirodhaśūnyatā yāvaj jarāmaraṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991346 (0.060):
kāyasaṃsparśaḥ kāyasaṃsparśena śūnyaḥ, manaḥsaṃsparśo manaḥsaṃsparśena / śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991512 (0.063):
śūnyaḥ, ākāśadhātur ākāśadhātunā śūnyaḥ, vijñānadhātur vijñānadhātunā / śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśika
bodhisattvena śūnyaḥ buddho buddhatvena śūnyaḥ, iti hi śrāvakayānaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992125 (0.028):
pratyekabuddhena śūnyaḥ, buddho buddhena śūnyaḥ, bodhisattvo bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992098 (0.039):
śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi śrāvakayānaśūnyatā ca / pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992190 (0.061):
śūnyā, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi śrotraāpattiphalaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233711 (0.061):
jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhena śūnyaḥ bodhisattvo bodhisattvena / śūnyaḥ, iti hy avidyāśūnyatā cāvidyānirodhaśūnyatā yāvaj jarāmaraṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899459 (0.064):
03801 tat kasya hetoḥ/ tathā hi bodhisattvo mahāsattvo / bodhisattvasvabhāvena / 03802 śūnyaḥ prajñāpāramitāsvabhāvena śūnyaḥ/ tat kasya hetoḥ/ prakṛtir
ca yāvan mahāyānaśūnyatā ca śrāvakaśūnyatā ca yāvad buddhaśūnyatā cādvayam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992134 (0.022):
śūnyaḥ, iti hi śrāvakaśūnyatā ca pratyekabuddhaśūnyatā ca buddhaśūnyatā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126137 (0.033):
daśabalavaiśāradyāṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāś cādvayam etad advaidhīkāraṃ, / yāvad iti hy anabhinivṛttiś ca sarvadharmaś cādvayam etad advaidhīkāram.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233856 (0.033):
bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi smṛtyupasthānaśūnyatā ca yāvad / āveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992062 (0.033):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166647 (0.033):
hetoḥ? tathā hi prakṛtiśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, / sarvadharmaśūnyatā sarvadharmaśūnyatayā śūnyā. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992103 (0.036):
śūnyaṃ, bodhisattvo bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi śrāvakayānaśūnyatā ca / pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991142 (0.038):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991304 (0.038):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991370 (0.038):
ca jihvāsaṃsparśaśūnyatā ca kāyasaṃsparśaśūnyatā ca manaḥsaṃsparśaśūnyatā / ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991473 (0.038):
kāyasaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca manaḥsaṃsparśajāvedanāśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991535 (0.038):
vāyudhātuśūnyatā c ākāśadhātuśūnyatā ca vijñānadhātuśūnyatā ca / bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991623 (0.038):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991852 (0.038):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233568 (0.039):
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā, / advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233605 (0.039):
cakṣuḥśūnyatā, yā ca śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśūnyatā, yā ca / bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166538 (0.046):
adhyātmabahirdhāśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ, / śūnyatāśūnyatā śūnyatāśūnyatayā śūnyā. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166660 (0.047):
sarvadharmaśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad advaidhīkāraṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930784 (0.051):
yo bhagavan śūnyatāśūnyatāyā anutpādo na sā śūnyatāśūnyatā, iti hi / śūnyatāśūnyatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991237 (0.052):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931199 (0.052):
yo bhagavan abhāvaśūnyatāyā anutpādo na sābhāvaśūnyatā, iti hy / abhāvaśūnyatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. ity uṣmagatam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233574 (0.0):
yā ca vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaśūnyatā, yā ca bodhisattvaśūnyatā, / advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233611 (0.0):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233660 (0.002):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002553 (0.013):
evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na / sthātavyam upalambhayogena.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992225 (0.015):
sarvākārajñatāśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. / evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233732 (0.015):
ca jarāmaraṇanirodhaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991148 (0.015):
saṃjñāśūnyatā ca saṃskāraśūnyatā ca vijñānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991197 (0.015):
kāyaśūnyatā ca manaḥśūnyatā ca bodisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991244 (0.015):
sparśaśūnyatā ca dharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991310 (0.015):
manovijnānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991376 (0.015):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991479 (0.015):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991541 (0.015):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991629 (0.015):
jarāmaraṇaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ / khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991693 (0.015):
(ŚsP II 2 141) evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991858 (0.015):
ca svabhāvaśūnyatā cābhāvasvabhāvaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam / etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991928 (0.015):
bodhyaṅgaśūnyatā ca mārgaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad / advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992068 (0.015):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992109 (0.015):
pratyekabuddhayānaśūnyatā ca buddhayānaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā / cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992141 (0.015):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika srotaāpattiphalaṃ srotaāpattiphalena śūnyaṃ,
atha khalu sakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233362 (0.0):
evam ukte śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261340 (0.0):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: kathaṃ bhadanta subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992236 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015287 (0.005):
nimittīkaroti? evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ / subhūtiṃ sthavirametadavocat na tāni bhadanta subhūte vastūni tāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260370 (0.005):
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad / avocat: yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342048 (0.008):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat:
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990923 (0.009):
evam ukte śakro devānām indraḥ subhūtisthaviram etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238734 (0.014):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: tavaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237865 (0.015):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311934 (0.015):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kena / kāraṇena bhadanta subhūte bodhisattvo mahāsattvo rūpaṃ na samanupaśyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237212 (0.015):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtiṃ etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271092 (0.015):
atha khalu śakro devānām indraḥ sthaviraṃ subhūtim etad avocat: katamena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251956 (0.017):
evam ukte śakro devānām indraḥ subhūtisthaviram etad avocat: yadyad eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999086 (0.019):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015522 (0.019):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthavirametadavocat mā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239532 (0.019):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtiṃ sthaviram etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273084 (0.026):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251987 (0.029):
evam eva subhūteḥ sthavirasya dharmadeśanā na kvacit sajjati. / atha khalu sakro devānām indro bhagavantam etad avocat: kaccid ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024663 (0.029):
paśyāma iti cāvocan / atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtiṃ / sthavirametadavocat nedaṃ subhūte dvitīyaṃ dharmacakrapravartanaṃ nāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001211 (0.030):
sattvānantatayā anantapāramiteyaṃ yaduta prajñāpāramitā / atha khalu śakro / devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathamāyuṣman subhūte
bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992245 (0.0):
atha khalu śakro devānām indraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: kathaṃ / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232849 (5.960):
prajñāpāramitānirdeśaśravaṇāya prajñāpāramitopadeśaṃ śrotukāmāḥ. kathaṃ ca / bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985404 (5.960):
kathaṃ bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801021 (0.017):
veditavyaḥ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. / subhūtir āha: katame punas te bhagavann anāsravāḥ sarvadharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269365 (0.017):
dharmair vivardhate. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caritavyam. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ kuśalamūlānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273314 (0.019):
śakra āha: kiyatā bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā svapnopamāḥ sarvadharmā māyopamā marīcyupamāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264483 (0.022):
na ca nirmitānāṃ kaścid utpādo na nirvāṇam. evaṃ khalu subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ, (PSP_5:122) yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644662 (0.022):
sthātavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266533 (0.022):
sattvaprajñāptis te ca sattvā ātmagrāhataḥ parimocyante. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ, na ceha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020448 (0.022):
bhagavatāṃ prajñāpāramitā / kathaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam? kathaṃ manasi kartavyā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036956 (0.022):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat ādikarmikeṇa bhagavan / bodhisattvena mahāsattvena kathaṃ prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794315 (0.022):
(PSP_6 8:10) / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114695 (0.022):
prajñāpāramitāyāṃ nopalabhyante svalakṣaṇaśūnyatām upādāya. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena iha prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113322 (0.023):
ajñānanirmitāṃ jñātvā na kaścit sattva upalabdho nāpi vinītaḥ. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104582 (0.023):
tam api na samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. sarvadharma anupalaṃbhayogena. yasmiṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117579 (0.023):
yāvat sarvākārajñatāyāṃ caran kuśalamūlair na vivardheta. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. āha: kiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234892 (0.023):
atha khalv āyuṣmataḥ śāriputrasyaitad abhavat: kathaṃ punar bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam? iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002567 (0.023):
athāyuṣmataḥ śāradvatīputasyaitad abhūt: kathaṃ punar bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113594 (0.023):
(AdSPG I 145) evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ, dharmāṇāṃ dharmatāyām avatīrya. sā ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116892 (0.023):
dharmāṇām aprabhedatām upādāya, katham abhāva jānīyur iti. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. ((64))
subhūtir āha: iha kauśika bodhisattvena mahāsattvena rūpe na sthātavyaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995450 (5.960):
prajñāpāramitāṃ bhāvayatā na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999303 (5.960):
mahāsaṃnāhasaṃnaddhena bhavitavyam / na rūpe sthātavyam / na vedanāyāṃ na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25839525 (5.960):
tena hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena mahāsaṃnāhasaṃnaddhena na rūpe / sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthātavyam |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084560 (5.960):
punar aparaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā / na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084828 (5.960):
anena bhagavan paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / caratā na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992249 (0.009):
bhadanta subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ na / sthātavyam? / subhūtir āha: iti hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922538 (0.019):
carato na rūpe sthātavyaṃ / 12804 {{na vedanāyāṃ sthātavyaṃ na saṃjñāyāṃ sthātavyaṃ na saṃskāreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922850 (0.019):
12816 anena bhagavan paryāyeṇa {bodhiattvena} mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpe / 12817 sthātavyaṃ {na vedanāyāṃ sthātavyaṃ na saṃjñāyāṃ sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744579 (0.019):
bahgavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāñ carato na rūpe / sthātavyaṃ na vedanāyāṃ sthātavyaṃ na saṃjñāyāṃ sthātavyaṃ na saṃskāreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744891 (0.019):
paryāyeṇa bodhiattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na rūpe / sthātavyaṃ na vedanāyāṃ sthātavyaṃ na saṃjñāyāṃ sthātavyaṃ na saṃskāreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233574 (0.027):
advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika cakṣuś cakṣuṣā śūnyam. evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233611 (0.027):
bodhisattvaśūnyatā, advayam etad advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233660 (0.027):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233732 (0.027):
advaidhīkāram. evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā. evaṃ śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991148 (0.027):
cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991197 (0.027):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991244 (0.027):
advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991310 (0.027):
khalu kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991376 (0.027):
ca bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ khalu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991479 (0.027):
bodhisattvaśūnyatā cādvayam etad advaidhīkāram. evaṃ klialu kauśika / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam. / punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ, abdhātur
vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu vijñāne na sthātavyam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094549 (0.0):
carali, na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne carati. na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110433 (0.0):
na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthāsyāmi iti yogaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040918 (0.0):
carati. na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne carati. yāvan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995451 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bhāvayatā na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999309 (0.0):
mahāsaṃnāhasaṃnaddhena bhavitavyam / na rūpe sthātavyam / na vedanāyāṃ na / saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu / na vijñāne sthātavyam / na cakṣuṣi sthātavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023350 (0.0):
sacenna vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu / sacenna vijñāne carati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023616 (0.0):
evaṃ caran subhūte bodhisattvo mahāsattvo na rūpe saṅgaṃ janayati, na / vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu / na vijñāne saṅgaṃ janayati / na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25839532 (0.0):
tena hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena mahāsaṃnāhasaṃnaddhena na rūpe / sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthātavyam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234938 (0.0):
rūpe sthito na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthito na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235023 (0.0):
yathā tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na rūpe sthito nāsthitaḥ, na / vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthito nāsthitaḥ. evaṃ hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237725 (0.0):
śikṣamāṇaḥ punaḥ kauśika bodhisattvo mahāsattvo na rūpe śikṣate na / vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne śikṣate. tat kasya hetos?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271774 (0.0):
saced rūpe na carati carati prajñāpāramitāyāṃ, saced na vedanāyāṃ na / saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne na carati carati prajñāpāramitāyām.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800617 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ na rūpe sajjati, na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814270 (0.0):
(PSP_6 8:103) rūpe na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084566 (0.0):
na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084834 (0.0):
caratā na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089198 (0.0):
rūpe carati na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne carati, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992271 (0.0):
upalambhayogena, saṃjñāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, saṃskāreṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992505 (0.0):
avidyāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, saṃskāreṣu na sthātavyam
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565634 (0.0):
na rūpasamatikramāya śikṣate / na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu /
upalambhayogena. cakṣuṣi na sthātavyaṃ rūpe na sthātavyaṃ cakṣurvijñāne na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999322 (0.0):
saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu / na vijñāne sthātavyam / na cakṣuṣi sthātavyam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745186 (0.0):
sthātavyaṃ na kāye sthātavyaṃ na manasi sthātavyaṃ na cakṣurvijñāne / sthātavyaṃ na śrotravijñāne sthātavayṃ na ghrāṇavijñāne sthātavayṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992280 (0.0):
upalambhayogena, saṃjñāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, saṃskāreṣu na / sthātavyam upalambhayogena, vijñāne na sthātavyam upalambhayogena.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085224 (0.008):
manasi sthātavyaṃ, na cakṣurvijñāne sthātavyaṃ na śrotravijñānena
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992942 (0.017):
sthātavyam upalambhayogena, vijñānam iti na sthātavyam upalambhayogena.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992336 (0.020):
sparśe na sthātavyam upalambhayogena, dharmeṣu na sthātavyam / upalambhayogena. / cakṣurvijñāne na sthātavyam upalambhayogena, śrotravijñāne na sthātavyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992349 (0.020):
cakṣurvijñāne na sthātavyam upalambhayogena, śrotravijñāne na sthātavyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992373 (0.020):
na sthātavyam upalambhayogena, kāyavijñāne na sthātavyam upalambhayogena, / manovijñāne na sthātavyam upalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744628 (0.021):
sthātavyam tena na cakṣurvijñāne sthātavayṃ na śrotravijñāne sthātavayṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744651 (0.022):
sthātavayṃ na manovijñāne sthātavyaṃ tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745387 (0.022):
sthātavayṃ na jihvāvijñāne sthātavayṃ na kāyavijñāne sthātavayṃ na / manovijñāne sthātavyaṃ na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084569 (0.024):
na rūpe sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne / sthātavyaṃ tena na cakṣuṣi sthātavyaṃ na śrotre na ghrāṇe na jihvāyāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992289 (0.029):
cakṣuṣi na sthātavyam upalambhayogena, śrotre na sthātavyam / upalambhayogena, ghrāṇe na sthātavyam upalambhayogena, jihvāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923951 (0.030):
caratā} nāvidyāyāṃ sthātavyaṃ {{na saṃskāreṣu sthātavyaṃ na vijñāne / sthātavyaṃ na nāmarūpe sthātavyaṃ na ṣaḍāyataneṣu sthātavyaṃ na sparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745994 (0.030):
prajñāpāramitāyāṃ caratā nāvidyāyāṃ sthātavyaṃ na saṃskāreṣu sthātavyaṃ na / vijñāne sthātavyaṃ na nāmarūpe sthātavyaṃ na ṣaḍāyataneṣu sthātavyaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085413 (0.030):
jihvāvijñāne na kāyavijñāne na manovijñāne sthātavyaṃ, na cakṣuḥsaṃsparśe / sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe na ghrāṇasaṃsparśena jihvāsaṃsparśe na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084599 (0.031):
rase na spraṣṭavye na dharme sthātavyaṃ, tena na cakṣurvijñāne sthātavyan / na śrotravijñāne na ghrāṇavijñāne na jihvāvijñāne na kāyavijñāne na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992952 (0.031):
cakṣur iti na sthātavyam upalambhayogena, śrotram iti na sthātavyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233999 (0.032):
sthātavyam, evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanasi na sthātavyaṃ dharmeṣu na / sthātavyaṃ manovijñāne na sthātavyaṃ manaḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992510 (0.033):
avidyāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, saṃskāreṣu na sthātavyam / upalambhayogena, vijñāne na sthātavyam upalambhayogena, nāmarūpe na
sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999331 (0.0):
na rūpe sthātavyam / na cakṣurvijñāne sthātavyam / na cakṣuḥsaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922615 (0.0):
kāyavijñāne sthātavayṃ }} na manovijñāne sthātavyaṃ/ / 12807 tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744655 (0.0):
sthātavayṃ na manovijñāne sthātavyaṃ tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745388 (0.0):
manovijñāne sthātavyaṃ na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992409 (0.0):
upalambhayogena, manaḥsaṃsparśe na sthātavyam upalambhayogena. / cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992418 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085416 (0.007):
jihvāvijñāne na kāyavijñāne na manovijñāne sthātavyaṃ, na cakṣuḥsaṃsparśe
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992426 (0.010):
ghrāṇasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084617 (0.018):
manovijñāne sthātavyaṃ, tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922622 (0.019):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ {{na śrotrasaṃsparśe sthātavyaṃ / na śrotrasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744662 (0.019):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe sthātavyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745400 (0.019):
manovijñāne sthātavyaṃ na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744672 (0.020):
na śrotrasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe / sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085521 (0.020):
na jihvāsaṃsparśe na kāyasaṃsparśe na manaḥsaṃsparśe sthātavyam. / na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam evaṃ yāvan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234010 (0.021):
sthātavyaṃ manovijñāne na sthātavyaṃ manaḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999360 (0.021):
na manaḥsaṃsparśe, na manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992434 (0.022):
jihvāsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923354 (0.022):
sthātavayṃ}} na manovijñāne / 12910 {sthātavyaṃ}/ na cakṣuḥsaṃsparśe {sthātavyaṃ} {{na śrotrasaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085504 (0.023):
caratā na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe na ghrāṇasaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787339 (0.029):
śrotrasaṃsparśajā vedanā śrotrasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ saṃvidyate / nopalabhyate ghrāṇasaṃsparśajā vedanā ghrāṇasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ
sthātavyam, evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanasi na sthātavyaṃ dharmeṣu na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999337 (0.0):
sthātavyam / na cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / evaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992417 (0.019):
cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, / śrotrasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992425 (0.026):
śrotrasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena, / ghrāṇasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215716 (0.027):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233599 (0.029):
cakṣuḥśūnyatā, yā ca śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥśūnyatā, yā ca
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238106 (0.030):
sannipātaḥ saṃsparśaḥ / / evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano (DhskD 9r3) vaktavyaṃ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220651 (0.030):
ṣaṭ sparśakāyāḥ | cakṣuḥ saṃsparśaḥ | śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094414 (0.030):
cakṣurvijñānaṃśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ, evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaḥ / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ, cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayitam
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962113 (0.030):
cakṣuḥsaṃsparśaḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301176 (0.030):
saṃjñā || śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā saṃjñā ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930173 (0.030):
15117 anyac chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752088 (0.030):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate vedayitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257792 (0.030):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā anityā ity upadekṣyanti. evaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā anityā ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257928 (0.030):
vedanā duḥkhety anātmikety aśubhety upadekṣyanti. evaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257935 (0.030):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā duḥkhety anātmety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823410 (0.030):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśāyatane kathaṃ śikṣitavyam? avidyāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089031 (0.030):
duḥkhaṃ vā aduḥkhāsukhaṃ vādhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, sacec / chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedayitaṃ sukhaṃ vā duḥkhaṃ vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091876 (0.030):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayād utpadyate vedayitaṃ sukhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126082 (0.030):
iti hy anabhinivṛttiś ca / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189030 (0.030):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā vedanā /
sthātavyaṃ manovijñāne na sthātavyaṃ manaḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745408 (0.013):
sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744703 (0.020):
sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na manaḥsaṃsparśe / na manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam tena na pṛthivīdhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744652 (0.021):
ghrāṇavijñāne sthātavayṃ na jihvāvijñāne sthātavayṃ na kāyavijñāne / sthātavayṃ na manovijñāne sthātavyaṃ tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745388 (0.021):
sthātavayṃ na jihvāvijñāne sthātavayṃ na kāyavijñāne sthātavayṃ na / manovijñāne sthātavyaṃ na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084667 (0.022):
kāyasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ, na manaḥsaṃsparśe na / manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam. na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085520 (0.023):
na jihvāsaṃsparśe na kāyasaṃsparśe na manaḥsaṃsparśe sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922663 (0.025):
sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ}} / 12808 na manaḥsaṃsparśe na manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam/ tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922652 (0.026):
sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśe / sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744692 (0.026):
sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśe / sthātavyaṃ na kāyasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na manaḥsaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085428 (0.027):
kāyasaṃsparśe na manaḥsaṃsparśe sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922622 (0.027):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ {{na śrotrasaṃsparśe sthātavyaṃ / na śrotrasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744662 (0.027):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe sthātavyaṃ / na śrotrasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745395 (0.027):
manovijñāne sthātavyaṃ na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyaṃ na śrotrasaṃsparśe / sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśe sthātavyaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999323 (0.029):
na rūpe sthātavyam / na cakṣurvijñāne sthātavyam / na cakṣuḥsaṃsparśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233979 (0.029):
upalambhayogena. cakṣuṣi na sthātavyaṃ rūpe na sthātavyaṃ cakṣurvijñāne na / sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744672 (0.030):
na śrotrasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśe / sthātavyaṃ na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedayite sthātavyaṃ na jihvāsaṃsparśe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084616 (0.031):
na śrotravijñāne na ghrāṇavijñāne na jihvāvijñāne na kāyavijñāne na / manovijñāne sthātavyaṃ, tena na cakṣuḥsaṃsparśe sthātavyan na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085413 (0.031):
jihvāvijñāne na kāyavijñāne na manovijñāne sthātavyaṃ, na cakṣuḥsaṃsparśe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999355 (0.031):
śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu, na śrotravijñāne, yāvanna manovijñāne / / na manaḥsaṃsparśe, na manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745578 (0.031):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na cakṣuḥsaṃsparśe / sthātavyaṃ na manaḥsaṃsparśe sthāatavyaṃ na
manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena. pṛthivīdhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999359 (0.0):
na manaḥsaṃsparśe, na manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992418 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992427 (0.0):
śrotrasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992434 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992446 (0.0):
jihvāsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992459 (0.0):
manaḥsaṃsparśajāyāṃ (ŚsP II 2 144) vedanāyāṃ na sthātavyam / upalambhayogena.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22993122 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedaneti na sthātavyam upalambhayogena. / pṛthivīdhātāv iti na sthātavyam upalambhayogena, abdhātāv iti na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999330 (0.021):
na rūpe sthātavyam / na cakṣurvijñāne sthātavyam / na cakṣuḥsaṃsparśe / sthātavyam / na cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / evaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233986 (0.021):
sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśe na sthātavyaṃ cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992410 (0.022):
upalambhayogena, manaḥsaṃsparśe na sthātavyam upalambhayogena. / cakṣuḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22993133 (0.030):
pṛthivīdhātāv iti na sthātavyam upalambhayogena, abdhātāv iti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992257 (0.031):
caratā rūpe na sthātavyam upalambhayogena, vedanāyāṃ na sthātavyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992527 (0.031):
sparśe na sthātavyam upalambhayogena, vedanāyāṃ na sthātavyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992471 (0.033):
pṛthivīdhātau na sthātavyam upalambhayogena, abdhātau na sthātavyam / upalambhayogena, tejodhātau na sthātavyam upalambhayogena, vāyudhātau na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965913 (0.033):
vedanā manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ saṃvidyate nopalabhyate/ tatrāpītara
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787383 (0.033):
vedanā manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ saṃvidyate nopalabhyate tatrāpītara
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124429 (0.033):
vedanā kāyasaṃsparśajā vedanā manaḥsaṃsparśajā vedanā manaḥsaṃsparśajāyāṃ / vedanāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate, tatrāpītarā itarāsu ca sā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023628 (0.035):
cakṣuṣi saṅgaṃ janayati / yāvanna manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ saṅgaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992483 (0.035):
sthātavyam upalambhayogena, ākāśadhātau na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22993143 (0.035):
vāyudhātāv iti na sthātavyam upalambhayogena, ākāśadhātāv iti na
na sthātavyaṃ abdhātau na sthātavyaṃ tejodhātau na sthātavyaṃ vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922685 (0.0):
12809 dhātau sthātavyaṃ {{nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922878 (0.0):
{{sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922961 (0.0):
caratā} na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ {{nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744726 (0.0):
na manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam tena na pṛthivīdhātau / sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744919 (0.0):
sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau sthātavyaṃ nākāśadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745004 (0.0):
na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau sthātavyaṃ nākāśadhātau sthātavyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922871 (5.960):
saṃskāreṣu sthātavyaṃ} na vijñāne sthātavyaṃ/ na pṛthivīdhātau / {{sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744911 (5.960):
sthātavyaṃ na vijñāne sthātavyaṃ na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744997 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ caratā na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999371 (0.029):
na manaḥsaṃsparśe, na manaḥsaṃsparśajāyāṃ vedanāyāṃ sthātavyam / na / pṛthivīdhātau sthātavyam / nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084679 (0.029):
manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam. na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ / nābdhātau na tejodhātau na vāyudhātau nākāśadhātau na vijñānadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084842 (0.029):
vijñāne sthātavyam. / na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau na tejodhātau na vāyudhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084925 (0.029):
prajñāpāramitāyāṃ caratā na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634446 (0.032):
upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na / vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635129 (0.032):
pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674204 (0.032):
kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, / na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685251 (0.032):
karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na / tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546668 (0.032):
bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653039 (0.032):
upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na / vāyudhātau api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905117 (0.033):
tejodhātuḥ pṛthivīdhātāv abdhātau ca na saṃvidyate nopalabhyate,
na sthātavyam ākāśadhātau na sthātavyaṃ vijñānadhātau na sthātavyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999378 (0.0):
pṛthivīdhātau sthātavyam / nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, / nākāśadhātau, na vijñānadhātau sthātavyam / na smṛtyupasthāneṣu sthātavyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922688 (0.0):
12809 dhātau sthātavyaṃ {{nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922881 (0.0):
saṃskāreṣu sthātavyaṃ} na vijñāne sthātavyaṃ/ na pṛthivīdhātau / {{sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922964 (0.0):
caratā} na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ {{nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau / sthātavyaṃ na vāyudhātau sthātavyaṃ nākāśadhātau sthātavyam}} na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744733 (0.0):
na manaḥsaṃsparśapratyayavedayite sthātavyam tena na pṛthivīdhātau / sthātavyaṃ nābdhātau sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744923 (0.0):
sthātavyaṃ na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau sthātavyaṃ nākāśadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745010 (0.0):
na tejodhātau sthātavyaṃ na vāyudhātau sthātavyaṃ nākāśadhātau sthātavyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084853 (0.0):
na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau na tejodhātau na vāyudhātau / nākāśadhātau na vijñānadhātau sthātavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084936 (0.0):
tejodhātau na vāyudhātau nākāśadhātau na vijñānadhātau sthātavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992490 (0.0):
upalambhayogena, tejodhātau na sthātavyam upalambhayogena, vāyudhātau na / sthātavyam upalambhayogena, ākāśadhātau na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22993152 (0.0):
vāyudhātāv iti na sthātavyam upalambhayogena, ākāśadhātāv iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084693 (0.006):
nābdhātau na tejodhātau na vāyudhātau nākāśadhātau na vijñānadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744907 (0.039):
sthātavyaṃ na vijñāne sthātavyaṃ na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084838 (0.039):
vijñāne sthātavyam. / na pṛthivīdhātau sthātavyaṃ nābdhātau na tejodhātau na vāyudhātau
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996422 (0.042):
sthātavyam upalambhayogena, ākāśadhātuḥ praṇihita ity apraṇihita iti na / sthātavyam upalambhayogena. / vijñānadhātur nitya ity anitya iti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996430 (0.042):
vijñānadhātur nitya ity anitya iti na sthātavyam upalambhayogena, / vijñānadhātuḥ sukha iti duhkha iti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996438 (0.042):
vijñānadhātuḥ sukha iti duhkha iti na sthātavyam upalambhayogena, / vijñānadhātur ātmety anātmeti na sthātavyam upalambhayogena, vijñānadhātuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996446 (0.042):
vijñānadhātur ātmety anātmeti na sthātavyam upalambhayogena, vijñānadhātuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996454 (0.042):
śubha ity aśubha iti na sthātavyam upalambhayogena, vijñānadhātuḥ śānta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22996462 (0.042):
ity aśānta iti na sthātavyam upalambhayogena, vijñānadhātur vivikta ity
upalambhayogena. smṛtyupasthāneṣu na sthātavyam. evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999385 (0.0):
nākāśadhātau, na vijñānadhātau sthātavyam / na smṛtyupasthāneṣu sthātavyam / / na samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu, na mārgāṅgeṣu sthātavyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746075 (0.0):
bhagavan paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na / smṛtyupasthāneṣu sthātavyaṃ evaṃ samyak
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992710 (5.960):
na sthātavyam upalambhayogena. / (ŚsP II 2 145) / smṛtyupasthāneṣu na sthātavyam upalambhayogena, samyakprahāṇeṣu na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085860 (0.005):
bhagavan paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na / smṛtyupasthāneṣu sthātavyaṃ, evaṃ / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikabuddhadharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924033 (0.006):
bhagavan paryāyeṇa {bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā} / 13007 na smṛtyupasthāneṣu {sthātavyaṃ}/ evaṃ samyak
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234307 (0.012):
paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena. evaṃ / smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22993371 (0.017):
svabhāvaśūnyateti na sthātavyam upalambhayogena, abhāvasvabhāvaśūnyateti / na sthātavyam upalambhayogena. / smṛtyupasthānānīti na sthātavyam upalambhayogena, samyakprahāṇānīti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999068 (0.017):
upalambhayogena, abhāvasvabhāvaśūnyatā praṇihitety apraṇihiteti na / sthātavyam upalambhayogena. / smṛtyupasthānāni nityānīty anityānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999076 (0.017):
smṛtyupasthānāni nityānīty anityānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni sukhānīti duḥkhānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999084 (0.017):
smṛtyupasthānāni sukhānīti duḥkhānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāny ātmānīty anātmānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999092 (0.017):
smṛtyupasthānāny ātmānīty anātmānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni śubhānīty aśubhānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999100 (0.017):
smṛtyupasthānāni śubhānīty aśubhānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni śāntānīty aśāntānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999109 (0.017):
smṛtyupasthānāni śāntānīty aśāntānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni viviktānīty aviviktānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999116 (0.017):
smṛtyupasthānāni viviktānīty aviviktānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni śūnyānīty aśūnyānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999124 (0.017):
smṛtyupasthānāni śūnyānīty aśūnyānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni nimittānīty animittānīti na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22999133 (0.017):
smṛtyupasthānāni nimittānīty animittānīti na sthātavyam upalambhayogena, / smṛtyupasthānāni praṇihitānīty apraṇihitānīti na sthātavyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001546 (0.017):
prajñāpāramitāṃ paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena. / smṛtyupasthānāni paripūrayiṣyāmīti na sthātavyam upalambhayogena,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999447 (0.018):
yāvadvijñānadhāturiti na sthātavyam / iti hi smṛtyupasthānānīti na / sthātavyam / iti hi samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgānīti, iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648098 (0.030):
sthātavyam? evaṃ (PSP_4:151) / smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgasarvaśūnyatāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukheṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273602 (0.037):
nākiṃcanyāyatanalakṣaṇe naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgalakṣaṇe
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgābhijñāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999387 (0.0):
nākāśadhātau, na vijñānadhātau sthātavyam / na smṛtyupasthāneṣu sthātavyam / / na samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu, na mārgāṅgeṣu sthātavyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999450 (0.0):
yāvadvijñānadhāturiti na sthātavyam / iti hi smṛtyupasthānānīti na / sthātavyam / iti hi samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgānīti, iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907565 (0.0):
samyak / 07615 prahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920879 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriya / 12217 balabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā buddhadharmā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925646 (0.0):
smṛtyupasthāna{{samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇika}}buddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941476 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6972210 (0.0):
samyakprahāṇa{{samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇika}}buddhadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727853 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇaṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728292 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729111 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāṇāṃ lābhino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729939 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729951 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṃgamārgān upalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 737997 (0.0):
samanupaśyati evaṃ / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitātathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742679 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā bhāvayitavyā na ca tair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742970 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743820 (0.0):
ahaṃ bhagavan āyañ ca vyayañ ca na samanupaśyāmi nopalabhe evaṃ / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgasyāhaṃ bhagavan āyañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747626 (0.0):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmaśūnyatānimittāpraṇihitānabhisaṃskāradharmadhātudharmatādharmaniyāmatāsamādhimukhadhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747673 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750827 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān nopalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751338 (0.0):
samykaprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān kalpayaty abhiniviśate
na sthātavyam upalambhayogena. srotaāpattiphale na sthātavyam evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992866 (0.0):
sthātavyam upalambhayogena, buddhayāne na sthātavyam upalambhayogena, / srotaāpattiphale na sthātavyam upalambhayogena, sakṛdāgāmiphale na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999404 (2.384):
/ na samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu, na mārgāṅgeṣu sthātavyam / / na srotaāpattiphale sthātavyam / na sakṛdāgāmiphale, na anāgāmiphale,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992874 (0.008):
srotaāpattiphale na sthātavyam upalambhayogena, sakṛdāgāmiphale na / sthātavyam upalambhayogena, anāgāmiphale na sthātavyam upalambhayogena,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25839537 (0.014):
sthātavyaṃ na vedanāyāṃ na saṃjñāyāṃ na saṃskāreṣu na vijñāne sthātavyam | / na srotaāpattiphale na sakṛdāgāmiphale na anāgāmiphale na arhattve na
Satasahasrika Prajnaparamita,