View original HTML file with complete header information
(PSP_5:1) / pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā V / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237578 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237648 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.009):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.009):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.009):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.009):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.009):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.009):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765407 (0.009):
mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaṃ ity ucyate iti dhyānasambhāraḥ punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771711 (0.009):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272299 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795831 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798772 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811362 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
(PSP_5:1) / pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā V / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237578 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237648 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.009):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.009):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.009):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.009):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.009):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.009):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765407 (0.009):
mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaṃ ity ucyate iti dhyānasambhāraḥ punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771711 (0.009):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272299 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795831 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798772 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811362 (0.009):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
svapnopamāṃś caiva sarvadharmān vyavalokayati, pratiśrutkopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030300 (0.026):
prajñāpāramitāyāṃ caran svapnopamān sarvadharmān parijānāti. / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800416 (0.026):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnopamān sarvadharmān parijānāti? / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048986 (0.027):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092133 (0.032):
utpādayati, svapnopamān eva sarvadharman vyavalokayati, pratiśrutkopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030274 (0.037):
svapnopamāṃ sarvadharmān parijānāti. pratiśrutkopamān pratibhāsopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800371 (0.037):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / svapnopamān dharmān parijānāti pratiśrutkopamān pratibhāsopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827479 (0.042):
vidyate, yān yān eva kuśalān dharmān ārabhate tāṃs tān kuśalān dharmān / svapnopamān pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibimbopamān marīcyupamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030283 (0.043):
māyopamān marīcyupamān nirmitopamān sarvadharmān parijānāti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030309 (0.043):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān / sarvadharmān parijānāti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800384 (0.049):
pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān / sarvadharmān parijānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800429 (0.049):
nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca sarvadharmān parijānāti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789431 (0.053):
mahāsattvaḥ sarvadharmān nirīhān samanupaśyati māyopamān svapnopamān / marīcyupamān pratiśrutkopamān pratibimbopamān pratibhāsopamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126199 (0.053):
samanupaśyati māyopamān svapnopamān marīcyupamān pratiśrutkopamān / pratibimbopamān pratibhāsopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886316 (0.058):
trisarvajñatāprayogasya / sa cetpunarityādi veditavyā / svapnāntaragatopi / svapnopamān sarvadharmān paśyati na ca sākṣātkarotīti prathamaṃ liṅgam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798461 (0.059):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798818 (0.059):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827651 (0.064):
(PSP_6 8:167) gṛhṇāti yaṃ gṛhītvā sarvākārajñatām anuprāpnuyāt, / svapnopamān pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibimbopamān marīcyupamān
marīcyupamān pratibhāsopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800384 (0.0):
pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800429 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnopamān sarvadharmān parijānāti? / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827664 (0.0):
svapnopamān pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibimbopamān marīcyupamān / māyopamān gandharvanagaropamān nirmitakopamān sarvadharmān jñātvā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789438 (1.192):
mahāsattvaḥ sarvadharmān nirīhān samanupaśyati māyopamān svapnopamān / marīcyupamān pratiśrutkopamān pratibimbopamān pratibhāsopamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126206 (1.192):
samanupaśyati māyopamān svapnopamān marīcyupamān pratiśrutkopamān / pratibimbopamān pratibhāsopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798469 (0.011):
prajñāṃ bhāvayati svapnopamāṃś ca pañcaskandhān alakṣaṇān jānāti / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798825 (0.011):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān / nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca pañcopādānaskandhān jñātvālakṣaṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028912 (0.013):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030278 (0.013):
svapnopamāṃ sarvadharmān parijānāti. pratiśrutkopamān pratibhāsopamān / māyopamān marīcyupamān nirmitopamān sarvadharmān parijānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827484 (0.014):
vidyate, yān yān eva kuśalān dharmān ārabhate tāṃs tān kuśalān dharmān / svapnopamān pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibimbopamān marīcyupamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968009 (0.022):
25423 kopamān pratibimbopamān pratibhāsopamān nirmitakopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827615 (0.027):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān / gandharvanagaropamān nirmitakopamān jānāti, tāṃś ca sarvasattvān svapne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800372 (0.034):
svapnopamān dharmān parijānāti pratiśrutkopamān pratibhāsopamān / pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798815 (0.038):
paripūrayati, sa khalu punaḥ svapnopamān pañcopādānaskandhān jñātvā / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827606 (0.040):
sarvākāravaropetasarvākārajñatāyāṃ caran svapnopmān jānāti, / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092138 (0.0):
utpādayati, svapnopamān eva sarvadharman vyavalokayati, pratiśrutkopamān / yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800384 (0.029):
pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān / sarvadharmān parijānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800430 (0.029):
nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca sarvadharmān parijānāti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049110 (0.030):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049067 (0.031):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886317 (0.035):
svapnopamān sarvadharmān paśyati na ca sākṣātkarotīti prathamaṃ liṅgam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042571 (0.035):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043235 (0.035):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049022 (0.036):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048997 (0.036):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048254 (0.037):
samāpadyate, na ca bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti / tatkasya hetoḥ? tathā hi / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya sarvasattvā aparityaktāḥ / tasyeme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647369 (0.039):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049204 (0.039):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237567 (0.039):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237636 (0.039):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237771 (0.039):
abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam / api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043713 (0.039):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827664 (0.039):
māyopamān gandharvanagaropamān nirmitakopamān sarvadharmān jñātvā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043313 (0.041):
yāvanmaraṇakālasamaye 'pi / evameva subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyacittaṃ sthitaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650211 (0.041):
anuvartate cāsya tat paryutthānaṃ yāvan maraṇakālam. evam eva subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya tad avinivartanīyacittaṃ
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237849 (0.0):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042574 (0.011):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049000 (0.011):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049025 (0.011):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049070 (0.011):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049114 (0.011):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049312 (0.011):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237571 (0.014):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049205 (0.014):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237639 (0.014):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237774 (0.014):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.016):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237681 (0.018):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092138 (0.032):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092265 (0.034):
bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092366 (0.034):
avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ / veditavyam. punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate, yad avaivartikasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092442 (0.034):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043713 (0.044):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049460 (0.044):
subhūte heturayaṃ pratyayo 'sya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇatāyā iti / ayam api subhūte bodhisattvo mahāsattvo
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092109 (0.0):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049008 (0.0):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.0):
avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (0.0):
veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (1.788):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (1.788):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (1.788):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (1.788):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam. iti tṛtīyam / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (1.788):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.020):
bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ / subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646601 (0.023):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi daśākuśalān karmapathānnādhyāpadyate, ebhir api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237859 (0.025):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsatttvaḥ / svapnāntaragato vā prativibuddho vā nagaradāhe vartamāne, evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.026):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā traidhātuke vā na spṛhayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643244 (5.960):
veditavyam etac chāriputra nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648912 (5.960):
bhagavān āha: yaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648927 (5.960):
bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo vaktavyaḥ, yaḥ punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904936 (0.011):
05817 yad uta śūnyatāyogaḥ/ śūnyatāyāṃ śāriputra caran {bodhisattvo} / mahāsattvo / 05818 na śrāvakapratyekabuddhabhūmau patati buddhakṣetraṃ pariśodhayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727351 (0.011):
śūnyatāyogaḥ śūnyatāyāṃ śāriputra caran bodhisattvo mahāsattvo na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau patati buddhakṣetraṃ pariśodhayati sattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067804 (0.011):
mahāsattvasya yad uta śūnyatāyogaḥ, śūnyatāyāṃ śāriputra caran bodhisattvo / mahāsattvo na śrāvakapratyekabuddhabhūmau patati buddhakṣetraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045814 (0.022):
bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā niyataḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886335 (0.022):
punaraparādi veditavyāntam / svapnāntaragatopi śrāvakabhūmau / pratyekabuddhabhūmau traidhātuke ca spṛhāṃ na karotīti dvitīyam //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757607 (0.024):
śunyatāyāṃ śāradvatīputra caran bodhisatvo mahāsatvo na śrāvakabhūmau vā / pratyekabuddhabhūmau vā patati | buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati | satvāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106208 (0.030):
pratitiṣṭhati. na śrāvakabhūmau na pratyekabuddhabhūmau pratitiṣṭhati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256155 (0.030):
sthitvā dānan dadato dānaṃ parityajataḥ sarvākārajñatāyāṃ pariṇāmayate, na / śrāvakabhūmau vā na pratyekabuddhabhūmau vā cittaṃ pariṇāmayaty, anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257217 (0.030):
dattvā āmiṣadānena sattvān saṃtarpayati. sa tat kuśalamūlaṃ na / śrāvakabhūmau vā na pratyekabuddhabhūmau vā pariṇāmayaty, anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257646 (0.030):
sumanasikṛtā bhavati, tāni ca kuśalamūlāni na śrāvakabhūmau vā na / pratyekabuddhabhūmau vā pariṇāmayaty, anyatra sarva sattvaiḥ sārdhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258297 (0.030):
kuśalamūlaṃ na śrāvakabhūmau vā na pratyekabuddhabhūmau vā pariṇāmayaty,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258384 (0.030):
tac ca kuśalamūlaṃ na śrāvakabhūmau vā na pratyekabuddhabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258678 (0.030):
buddhakṣetrañ ca pariśodhayati, tāni (PSP_5:96) ca kuśalamulāni na / śrāvakabhūmau vā na pratyekabuddhabhūmau vā pariṇāmayaty, anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743112 (0.031):
mahāsattvaiḥ śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā bodhisattvabhūmau vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15083200 (0.031):
vistareṇopadiṣṭāni yatra bodhisattvair mahāsattvaiḥ śrāvakabhūmau vā / pratyekabuddhabhūmau vā bodhisattvabhūmau vā śikṣitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643119 (0.031):
hi pariṇāmayan bodhisattvaḥ sthāsyati śrāvakabhūmau vā / pratyekabuddhabhūmau vā. tat kasya hetoḥ? evam etac chāriputra yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104329 (0.031):
prajñāpāramitāyāṃ caraṃ pratītyasamutpādaṃ vyavalokayati. sa na / śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau (AdSPG I 87) vā sthāsyati. sthāsyati
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092120 (0.014):
pratyekabuddhabhūmaye vā traidhātukāya vā na spṛhayate, na anuśamsācittam / utpādayati, svapnopamān eva sarvadharman vyavalokayati, pratiśrutkopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049309 (0.017):
mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam / idam api subhūte / avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237848 (0.017):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919473 (0.019):
11610 ca nopalabhate na samanupaśyati/ evaṃ hi subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nottrasyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031252 (0.024):
dharmāṇāṃ vyavasthānaṃ kurvanti. sacet punas tvaṃ subhūte janīyāye / bodhisattvasya mahāsattvasya āścaryādbhuto dharmas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958024 (0.026):
23207 buddhadharmā idaṃ {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 23208 yat punaḥ subhūtir evam āha/ sadevamānuṣāsuraṃ lokam abhibhūya tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931461 (0.029):
pratyavekṣate na copalabhate/ idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam/ punar aparaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931529 (0.029):
cittena śūnyam iti pratyavekṣate na copalabhate/ idaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931665 (0.029):
cittena śāntam iti pratyavekṣate na copalabhate/ idaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931801 (0.029):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittenānimittam iti pratyavekṣate na / copalabhate/ idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931869 (0.029):
cittenāpraṇihitam iti pratyavekṣate na copalabhate/ idaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata}} upāyakauśalyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935454 (0.029):
manasaḥ padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935475 (0.029):
vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935500 (0.029):
dharmasya padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935603 (0.029):
carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935653 (0.029):
na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935755 (0.029):
nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935777 (0.029):
na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935803 (0.029):
samyaksaṃbuddhasya manaḥpadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935825 (0.029):
samyaksaṃbuddhasya rūpapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.0):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049001 (0.0):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049026 (0.0):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049071 (0.0):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049208 (0.0):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237641 (0.0):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237776 (0.0):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237684 (0.003):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.005):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.009):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.009):
mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam / idam api subhūte / avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237541 (0.014):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.014):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237852 (0.014):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043712 (0.015):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043313 (0.019):
yāvanmaraṇakālasamaye 'pi / evameva subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyacittaṃ sthitaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650211 (0.019):
anuvartate cāsya tat paryutthānaṃ yāvan maraṇakālam. evam eva subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya tad avinivartanīyacittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043236 (0.021):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041499 (0.032):
samudācarati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042886 (0.034):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237648 (0.007):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam. iti tṛtīyam / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761541 (0.016):
śīlapāramitāsannāhaṣaṭkaṃ dvitīyam punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ kṣāntipāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099402 (0.016):
iti śīlapāramitāsannāhaṣaṭkaṃ dvitīyam / punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ kṣāntipāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092107 (0.017):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (0.017):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270558 (0.019):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prathamaṃ dhyānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939755 (0.022):
17718 dvitīyam//] / 17719 punar aparaṃ {śāriputra} {bodhisattvo} mahāsattvaḥ kṣāntipāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237777 (0.024):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam / punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate yathāvinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646459 (0.026):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ dvitīyam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.027):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.027):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.027):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.027):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.027):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.027):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
tathāgatam anekaśataparivāram anekasahasraparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092162 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram / anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092173 (0.011):
anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702046 (0.036):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551466 (0.048):
096.015. atha rājā prasenajit kauśalo 'nekaśataparivāro / 'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138029 (0.052):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha / bhagavānanekaśatasahasraparivāraparivṛtaḥ purato 'valokya dharmaṃ deśayati
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478979 (0.064):
tathāgatamavalokyānekaprāṇi-śata-sahasraparivṛtaḥ puraskṛtasteṣu teṣu
anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092162 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram / anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092173 (0.0):
anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092180 (0.0):
anekakoṭīsahasraparivāram anekakoṭīśatasahasraparivāram / anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335419 (0.011):
ye 'pi te mahāpiśācā anekakoṭīniyutaśatasahasraparivārāḥ / tadyathā pīlu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551467 (0.012):
096.015. atha rājā prasenajit kauśalo 'nekaśataparivāro / 'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28652629 (0.020):
daśagrāmakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve te grāmanagaranigamā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653046 (0.020):
'bhūddaśaratnadrumakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve ca te ratnavṛkṣā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.025):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092601 (0.026):
namasyasyānekaguṇakoṭīniyutaśatasahasrasamalaṃkṛtaśarīrasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702046 (0.028):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335448 (0.029):
ye 'pi te mahānāgarājānaḥ, anekanāgakoṭīniyutaśatasahasraparivārā ānītāḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251309 (0.030):
/ īśānena ca sapatnikena / anekagaṇakoṭīniyutaśatasahasraparivāreṇa //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305486 (0.030):
sapatnīkena anekagaṇakoṭīniyutaśatasahasraparivāreṇa | nārāyaṇena ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.031):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138029 (0.042):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha / bhagavānanekaśatasahasraparivāraparivṛtaḥ purato 'valokya dharmaṃ deśayati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488982 (0.045):
'nekayakṣaśataparivāro 'nekayakṣasahasraparivāro / 'nekayakṣaśatasahasraparivāras tena pathā yakṣāṇāṃ yakṣasamitaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504587 (0.045):
'nekayakṣasahasraparivāro 'nekayakṣaśatasahasraparivāro divyasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504534 (0.047):
'nekanāgasahasraparivāro 'nekanāgaśatasahasraparivāro divyānām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636135 (0.048):
bahugaruḍakoṭīniyutaśatasahasraparivāraiḥ / rājñā cājātaśatruṇā māgadhena
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9786278 (0.053):
koṭīśatasahasraparivāraḥ śrāvakair na cātra kaścid
bhikṣubhikṣuṇībhir upāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305536 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305849 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488954 (0.0):
śakrabrahmālokapāladeva-nāgayakṣa-gandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragendrāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422543 (0.0):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241447 (0.0):
sadevamānuṣāsuragandharvayakṣagaruḍakiṃnaramahoragamanuṣyāmanuṣyeṇa lokena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249485 (0.0):
sabodhisattvadevānāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās tair api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251464 (0.0):
ye 'pi cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252123 (0.0):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261913 (0.0):
śrutvā ca yaiś ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262728 (0.0):
ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ kuśalamūlāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262845 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531121 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragarṣakimmaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasraiḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693815 (0.0):
cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163450 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163615 (0.0):
(ŚsP_II 4_62) devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163712 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair iyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169455 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te tatrāgamyemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169563 (0.0):
mahaujaskā mahaujaskā devā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171396 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088030 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāṇāṃ ca bhavanagatānāṃ
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharmaṃ deśayantaṃ paśyati, sa taṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092203 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ / tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharman deśayantaṃ paśyati, sa tan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049061 (0.0):
bodhisattvasaṃghapuraskṛtaṃ dharmaṃ deśayantaṃ tathāgatamarhantaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003814 (0.018):
svapnāntaragataḥ puruṣas tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhadharmaṃ / deśayantaṃ paśyet. tat kiṃ manyadhve? devaputrāḥ. api nu tatra deśitaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235189 (0.051):
devaputrāḥ puruṣaḥ suptaḥ. svapnāntaragatas tathāgatam arhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ paśyed dharmaṃ deśayantaṃ. tat kiṃ manyadhve? devaputrā
dharmaṃ śrutvā tasya dharmasyārtham ājanāti dharmānudharmapratipanno
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092204 (0.0):
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharman deśayantaṃ paśyati, sa tan / dharmaṃ śrutvā tasya dharmasya artham ājñāsyāmi iti iti,
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232116 (0.056):
uktavādī ca tvaṃ mama dharmavādī ca dharmasya cānudharmaṃ vyākarosi. na ca
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092217 (0.017):
dharmānudharmapratipanno viharati, sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī. idam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240258 (0.041):
nyāyapratipanno (DhskD 13r7) / dharmānudharmapratipanno na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958249 (0.046):
āryaśrāvakasaṃgho nyāyapratipannaḥ sapratipannaḥ sāmīcipratipanno / dharmānudharmapratipanno 'nudharmacārī | santi saṃghe
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11310153 (0.055):
yathārtham ājñāya dharmamājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati / sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4653541 (0.055):
yathārthamājñāya dharmamājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati / sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242896 (0.055):
ājñāya dharmam ājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati sāmīcīpratipanno
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243070 (0.055):
dharmānudharmapratipanno bhavati sāmīcīpratipanno 'nudharmacār (DhskD
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239966 (0.062):
nyāyapratipanno na sāmīcīpratipanno nānudharmacārī /
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam. iti tṛtīyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.0):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049001 (0.0):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049026 (0.0):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049071 (0.0):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049205 (0.0):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237572 (0.0):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237776 (0.0):
abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam / api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237684 (0.003):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.005):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.009):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.009):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.014):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237541 (0.014):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237849 (0.014):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043713 (0.015):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092218 (0.016):
dharmānudharmapratipanno viharati, sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043313 (0.019):
yāvanmaraṇakālasamaye 'pi / evameva subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyacittaṃ sthitaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650211 (0.019):
anuvartate cāsya tat paryutthānaṃ yāvan maraṇakālam. evam eva subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya tad avinivartanīyacittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043236 (0.021):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646509 (0.038):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ tṛtīyam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo daśakuśalān
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092230 (0.0):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029616 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo svapnopameṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (0.0):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237514 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (0.0):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ / veditavyam. iti caturtham / (PSP_5:2) / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (1.788):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (1.788):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (1.788):
avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (1.788):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (1.788):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654130 (1.788):
evam ukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: yady āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
tathāgataṃ paśyed vaihāyasam atyudgamya bhikṣusaṃghasya dharmaṃ deśayantaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092240 (0.041):
vaihāyasam abhyudgamya bhikṣusaṃghāya dharmaṃ deśayantaṃ dvātriṃśatā
dvātriṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtaṃ vyāmaprabham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552047 (0.040):
098.008. adrākṣuste ṛṣayo bhagavantaṃ dūrādeva dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtaṃ mūrtimantamiva dharmaṃ havyāvasiktamiva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092242 (0.041):
vaihāyasam abhyudgamya bhikṣusaṃghāya dharmaṃ deśayantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ (AdSPG I 4) samanvāgataṃ vyāmaprabhām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620448 (0.050):
| atha pūrṇo brāhmaṇamahāśālo bhagavantaṃ dadarśa dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyaṃjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625384 (0.050):
tenopasaṃkrāntaḥ | dadarśārāmiko buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyaṃjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634539 (0.050):
samyaksaṃbuddhaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā / cānuvyaṃjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470821 (0.050):
tenopasaṃkrāntā / dadarśa kacaṃgalā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyaṃjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636960 (0.051):
| dadarśa ca sa dārako buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5637765 (0.051):
athāsau dārikā dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638844 (0.051):
pratipannaḥ | athāsau paśyati vipaśyinaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyānuvyañjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641216 (0.051):
buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā / cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5642503 (0.051):
goṣṭhikā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam / aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648019 (0.051):
bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā / cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650182 (0.051):
dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656315 (0.051):
athāsau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samalaṃkṛtam aśītyānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656471 (0.051):
'sau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658126 (0.051):
dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam / aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659077 (0.051):
śarīraṃ prahlāditam iti | athāsau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660768 (0.051):
caritvā nirgacchati | dadarśa sā dārikā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667505 (0.051):
dadarśa suvarṇābhakumāro buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668170 (0.051):
athāsau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ
ṛddhiprātihāryañ ca nidarśayantan nirmitāṃś ca nirmiṇvantan tāṃś caiva
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ / veditavyam. iti caturtham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042573 (0.003):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048999 (0.003):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049024 (0.003):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049069 (0.003):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049205 (0.003):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237570 (0.003):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237639 (0.003):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237774 (0.003):
abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam / api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.008):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049113 (0.014):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049311 (0.014):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043712 (0.016):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043236 (0.018):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.018):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237540 (0.018):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237849 (0.018):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043313 (0.023):
yāvanmaraṇakālasamaye 'pi / evameva subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyacittaṃ sthitaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650211 (0.023):
anuvartate cāsya tat paryutthānaṃ yāvan maraṇakālam. evam eva subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya tad avinivartanīyacittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041499 (0.041):
samudācarati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041647 (0.041):
bhūmipradeśamākrāmati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya śarīre cīvaraparibhogo na yūkilo bhavati / sa
(PSP_5:2) / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.0):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029616 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo svapnopameṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (0.0):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.0):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646384 (0.0):
nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇam ekam / (PSP_4:143) / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattva ito bahirdhānāṃ yeṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (0.0):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam. iti tṛtīyam / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (1.788):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048984 (1.788):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (1.788):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (1.788):
evam ukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: yady āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237549 (1.788):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (1.788):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.013):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate grāmaghāte vartamāne
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092286 (0.0):
santrasyati na santrāsam āpadyate, grāmaghāte vā vartamāne nagaraghāte vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099566 (0.0):
sākṣātkariṣyate. yaṃ sākṣātkṛtya nottrasyati. na saṃtrasyati na saṃtrāsam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099596 (0.0):
nottrasyati. na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate. evaṃ caraṃ bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100619 (0.0):
nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate. carati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049132 (0.0):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na / saṃtrasyati, na saṃtrāsamāpadyate / grāmaghāte vā nagaraghāte vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557423 (0.0):
mahāsatva imaṃ nirdeśaṃ śrutvā / 3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922508 (0.0):
12718 na vipratisārī bhavati/ mānasaṃ nottrasyati na saṃtrasyati na / saṃtrāsam āpadyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927774 (0.0):
14122 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate veditavyam āyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251016 (0.0):
manasikurvataś cittaṃ nāvalīyate na saṃlīyate nottrasyati na saṃtrasyati / na saṃtrāsam āpadyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261171 (0.0):
bhāṣitavyopadeṣṭavyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāṣitavyopadeṣṭavyā. sa / evaṃ śrutvā nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639264 (0.0):
mahāsattvo 'syāṃ gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ nottrasyati / na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate nāvalīyate na saṃlīyate na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639320 (0.0):
bhāṣyamāṇāyāṃ nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate nāvalīyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644566 (0.0):
mānasaṃ nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate. ayaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644612 (0.0):
vipratisārī bhavati mānasaṃ nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648175 (0.0):
na bhavati nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate, uttare cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650472 (0.0):
na saṃlīyate nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate, na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654604 (0.0):
evañ caran śāriputra bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na saṃtrasyati na / saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240825 (0.0):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣyamāṇe cittaṃ nāvalīyate na saṃlīyate nottrasyati na / saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate, niṣṭhā tatra gantavyā, sthito 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246320 (0.0):
nāvalīyate na saṃlīyate nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247894 (0.0):
nāvalīyate na saṃlīyate na vipratisārī bhavati mānasaṃ nottrasyati na / saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate, evañ caraṃ bhagavan bodhisattvo
nagaraghāte vartamāne 'gnidāhe vartamāne, vyāḍamṛgān vā dṛṣṭvā tadanyān vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092293 (0.0):
santrasyati na santrāsam āpadyate, grāmaghāte vā vartamāne nagaraghāte vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049144 (0.053):
nigamaghāte vā janapadaghāte vā rāṣṭraghāte vā agnidāhe vā vartamāne
caṇḍamṛgajātīr dṛṣṭvā pipāsitān dṛṣṭvā bubhuksitān dṛṣṭvā mātāpitṛmaraṇaṃ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13792148 (0.044):
dṛṣṭvā tam ṛṣim āgatam HV_115.8b / dṛṣṭvā taṃ pārvatīśānam HV_100.57ab*1121:5a / dṛṣṭvā tān āgatān sarvān HV_87.29*998a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16281073 (0.046):
dṛṣṭvā tasthau pramardanaḥ HV_App.I,30.204b / dṛṣṭvā taṃ pārvatīśānam *HV_100.57ab*1121:5a / dṛṣṭvā tān āgatān sarvān HV_App.I,22.3a
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26676127 (0.062):
1.035.023c prāpsyasi tvaṃ sudurmedhe mama putram anicchatī / 1.035.024a tān sarvān vrīḍitān dṛṣṭvā surān surapatis tadā
vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092326 (0.030):
dṛṣṭvā, jighatsitaṃ vā pipāsitaṃ vā dṛṣṭvā, mātṛmaraṇaṃ vā pitṛmaraṇaṃ vā / bhrātṛmaraṇaṃ vā bhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā, mitrajñātisālohitamaraṇaṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657169 (0.055):
sarvadharmasvabhāvaparijñāyai ca dharmaṃ deśayāmi / / mātāpitṛbhrātṛbhaginījñātisālohitasamavadhānagatānāṃ sattvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114985 (0.059):
mātāpitṛbhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛvayasyadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765746 (0.059):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī bhāryā putra duhitṛ vayasya dāsī dāsa karma kara pauruṣeyaiḥ
mitrāmātyajñātisālohitamaraṇaṃ vā dṛṣṭvā na śokabhayabhairavasaṃtrāsam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092332 (5.960):
bhrātṛmaraṇaṃ vā bhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā, mitrajñātisālohitamaraṇaṃ vā
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607328 (0.031):
paurūṣeyo prabhūtamitrāmātyajñātisālohitāsteṣāmapi maraṇāntaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050141 (0.051):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238619 (0.051):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755964 (0.055):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī mitra amātya jñāti sālohita putra duhitṛ bhāryā cira kāla viyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951665 (0.055):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321209 (0.056):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ / | asya vā punaḥ kāyasyādhyātmikasya rūpiṇa audārikasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466320 (0.057):
saputradārāḥ sadāsīdāsakarmakarapauruṣeyāḥ samitrāmātyajñātisālohitāḥ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468725 (0.057):
samitrāmātyajñātisālohitāḥ kuśina)garyā niṣkramya y(e)na yamakaśālavanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955852 (0.058):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā | / naite mama svakāḥ | nāham eteṣām iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755197 (0.058):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950928 (0.058):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760450 (0.059):
mātā pitṛ putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeya mitra amātya jñāti sālohitā / | na + ete mama svakāḥ | na + aham eteṣām iti ||
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753729 (0.062):
bhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛmitrāmātyajñātisahāyasāṃmodā bhaviṣyāma |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238427 (0.062):
mitrāmātyajñātisālohitānāṃ yāvad āsaptamamātāmahapitāmahayugasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859690 (0.063):
mātāpitraniyamāt putradārāniyamāddāsīdāsakarmakarapauruṣeyāniyamāt / mitrāmātyajñātisālohitāniyamāt mātāpitarau bhūtvā yāvadvistareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738000 (0.064):
ācārya upādhyāya mātā pitṛ mitra amātya jñāti sālohita manasi kārāḥ | evaṃ
utpādayati, tataś ca svapnāt samanantaravibuddhasya samānasyaivaṃ bhavati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092344 (0.045):
dṛṣṭvā na śokabhayai bhairavaḥ saṃtrāsa utpādyate. tataś ca svapnāt / samanantaraprativibuddhasya sata evaṃ bhavati: svapnopamaṃ vatedaṃ
svapnopamaṃ sarvam idaṃ traidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092353 (0.008):
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097192 (0.028):
aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy / ete mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya sarvaduḥkhebhyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049196 (0.030):
/ evaṃ ca mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samyagdeśayatā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644965 (0.032):
yadāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ ca spṛśeyaṃ, sarvaṃ ca tatra buddhakṣetre
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644059 (0.035):
samyaksaṃbodhau samādāpitā, yenāsmaitarhyanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhā, eṣa cāsmākaṃ kalyāṇamitraṃ / te buddhā"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783155 (0.036):
tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.036):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900434 (0.037):
04014 pratyekabuddhānām evaṃ bhavati/ asmābhir anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya / 04015 sarvasattvanirupadhiśeṣanirvāṇadhātau parinirvāpayitavyā iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243030 (0.038):
eteṣām antike vyāpadye vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi te / mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvaduḥkhebhyaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.039):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752871 (0.040):
yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha etasminn antare sarvam / avipraṇāśayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783183 (0.040):
samyakprajñayā abhyajñāsiṣaṃ athāhaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho ti prajānāmi jñānaṃ ca me udapāsi akopyā ca me cetovimuktiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148785 (0.041):
teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇvati sa tāvan na / vipramuṣyati, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā bhavanti,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.041):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046146 (0.044):
paripūrayitavyaḥ. na hi sa kaścit kuśalo dharmo yena aparipūritena / anuttarāṃ samyaksaṃbodhir abhisaṃbudhyeta nedaṃ sthānaṃ vidyate. tasmāt
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.044):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526069 (0.044):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.044):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910553 (0.044):
09407 mitāyāṃ caranto 'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbhotsyante / 09408 ca abhisambudhyante ca/ tasmāt tarhi bhagavan sarvadharmāṇāṃ pāraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648747 (0.045):
paścādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhyeyaṃ, abhisaṃbuddhasya ca mama
abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092355 (0.026):
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya / svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056982 (0.055):
subhūtirāha kathaṃ ca bhagavan māyopamaṃ cittamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247084 (0.055):
māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099183 (0.059):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851477 (0.064):
'nirvyūhatastraidhātuke cittaṃ na sajjati | ajātaṃ sarvatraidhātukaṃ / samanupaśyati māyopamaṃ svapnopamaṃ pratiśrutkopamam || evaṃsvabhāvān
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.0):
dhyānavaśenopapadyate / sa punareva kāmāvacarān dharmānadhyālambate / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049001 (0.0):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049026 (0.0):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049071 (0.0):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049208 (0.0):
/ evaṃ ca mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samyagdeśayatā / dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237572 (0.0):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237641 (0.0):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237684 (0.003):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.005):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.009):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.009):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.014):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237541 (0.014):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237852 (0.014):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043712 (0.014):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043313 (0.019):
yāvanmaraṇakālasamaye 'pi / evameva subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyacittaṃ sthitaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650211 (0.019):
anuvartate cāsya tat paryutthānaṃ yāvan maraṇakālam. evam eva subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya tad avinivartanīyacittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043236 (0.021):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041499 (0.035):
samudācarati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646733 (0.037):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ pañcamam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate yathāvinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237642 (0.022):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam. iti tṛtīyam / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237573 (0.024):
bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646733 (0.035):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ pañcamam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092371 (0.037):
avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ / veditavyam. punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate, yad avaivartikasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049878 (0.038):
bhaviṣyati / kathaṃ ca subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpedeśenāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237685 (0.042):
'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ / veditavyam. iti caturtham / (PSP_5:2) / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958025 (0.043):
23207 buddhadharmā idaṃ {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 23208 yat punaḥ subhūtir evam āha/ sadevamānuṣāsuraṃ lokam abhibhūya tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919473 (0.045):
11610 ca nopalabhate na samanupaśyati/ evaṃ hi subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nottrasyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031252 (0.045):
dharmāṇāṃ vyavasthānaṃ kurvanti. sacet punas tvaṃ subhūte janīyāye / bodhisattvasya mahāsattvasya āścaryādbhuto dharmas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935428 (0.047):
16107 {{tad yathāpi nāma subhūte māyāpuruṣasya cakṣuṣaḥ padaṃ na vidyate / nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935453 (0.047):
manasaḥ padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935474 (0.047):
vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935499 (0.047):
dharmasya padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935521 (0.047):
padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935551 (0.047):
na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935602 (0.047):
carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935754 (0.047):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya vijñānapadārtho na vidyate / nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935802 (0.047):
samyaksaṃbuddhasya manaḥpadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935824 (0.047):
samyaksaṃbuddhasya rūpapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935873 (0.047):
cakṣurvijñānapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
mahāsattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092382 (0.0):
veditavyam. punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate, yad avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049229 (0.0):
tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049256 (0.0):
tatra subhūte kathaṃ vijñāyeta asyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049291 (0.0):
tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237828 (0.0):
tathā pratipatsye yathā me tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071608 (0.008):
bodhisattvasyāparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati, asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati, asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908822 (0.012):
08117 saṃgho bhaviṣyati/ asya bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhi / 08118 saṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati/ {{asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731167 (0.014):
bodhisattvasya aparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028359 (0.018):
aparigṛhītās, tathaiva anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvopabhogaparibhogā aparigṛhītā bhaviṣyanti. tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045332 (0.018):
anena kuśalamūlena tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya sarvaśrāvakasaṃghasya sarvasattvānāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655754 (0.018):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvāḥ pañcābhijñā bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655801 (0.018):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvā dharmaprītidhyānāhārā bhaviṣyanti. evaṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656038 (0.018):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvāḥ kuśalamūlasamanvāgatā bhaviṣyanti, yaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655285 (0.018):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre iyaṃ mahāpṛthivī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655848 (0.019):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / (PSP_4:187) tatra buddhakṣetre sarvasattvāḥ svayaṃprabhā bhaviṣyanti. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937998 (0.020):
17018 niyutaśatasahasrair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyaṃ/ ayaṃ / subhūte {bodhisattvasya}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656887 (0.021):
samyaksaṃbuddhasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetra ime doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045600 (0.021):
dharmadeśanā niścariṣyati. tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya. tasya khalu punas tathāgatasya arhata samyaksaṃbuddhasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525881 (0.022):
12. sacen me bhagavaṃs tasmin buddhakṣetre 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya, kaścid eva sattvaḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407179 (0.022):
12. sacenme bhagavaṃstasmin buddhakṣetre anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya kaścitsattvaḥ śrāvakāṇāṃ
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092388 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092425 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre (AdSPG I 5) sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyanti, tat kasya hetos? tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049233 (0.0):
tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049264 (0.0):
mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049295 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237834 (0.0):
abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046397 (5.960):
sataścorakāntārāṇy api tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046507 (5.960):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na bhaviṣyanti, na prajñāsyante /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047195 (5.960):
durbhikṣakāntārāṇi bhaviṣyanti / etāni cānyāni ca ānanda asātakāntārāṇi / tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585019 (5.960):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585083 (5.960):
abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787876 (5.960):
abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787942 (5.960):
samyak saṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981647 (5.960):
yathā me 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658770 (0.002):
sākṣātkuryāt prajñāpāramitāṃ ca bhāvayed? iti. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhisattvair mahāsattvair evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094941 (0.014):
manasikārair satatasamitaṃ vihartavyam. sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ tair prajñāpāramitāpratisamuyktair manasikārair viharet tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919490 (0.021):
11612 mitāyāṃ caritavyam/ sacet subhūte {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899705 (0.024):
03906 na samanupaśyati yenābhiniviśeta/ evaṃ caran bodhisattvo mahāsattvaḥ / 03907 prajñāpāramitāyāṃ carati/ sacec chāriputrāyaṃ jambudvīpaḥ paripūrṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262319 (0.025):
dṛṣṭiviparyāso bhavati. / sacet punar bodhisattvo mahāsattvaḥ prañāpāramitāyāṃ caran nimittayogena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250065 (0.027):
hetoḥ? tathā hy asyāḥ svabhāvo nāsti yatrābhiniviśateḥ. / sacet punar bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitām api saṃjānīte cyuto
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237577 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (1.788):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (1.788):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (1.788):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: yady āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237549 (1.788):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
tiryagyonigataṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā yāmalokikaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā, evaṃ
smṛtiṃ pratilabhate yena smṛtilabdhasya caivaṃ bhavati, tathā kariṣyāmi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092411 (0.026):
vā sattvān dṛṣṭvā evaṃ smṛtiṃ pratilabhate, smṛtipratilabdhasyaivaṃ / bhavati tathā kariṣyāmi tathā pratipatsye yathā me 'nuttarāṃ
tathā pratipatsye yathā me tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092380 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045273 (0.0):
bhavaty, anena kuśalamūlena tatra me buddhakṣetre 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya śrāvakasaṃghasya śatarasāni bhojanāny
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049227 (0.0):
tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049254 (0.0):
mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049289 (0.0):
tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753560 (0.0):
me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898920 (0.0):
iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / 03411 tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721438 (0.0):
upaparīkṣitavyam kim iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654772 (0.0):
upaparīkṣitavyaṃ, tathā tathā śīlapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654830 (0.0):
kṣāntipāramitāyāñ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī doṣā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654912 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī doṣā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655002 (0.0):
upaparīkṣitavyaṃ, tathā tathā dhyānapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655112 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655168 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre trayāṇām apāyānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655227 (0.0):
yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655285 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre iyaṃ mahāpṛthivī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655326 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre teṣāṃ sattvānāṃ mamakāraparigraho na bhaviṣyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655376 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre caturṇāṃ varṇānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655435 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvānām amī doṣā na bhaviṣyanti na prajñāsyante. evaṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655482 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvānāṃ varṇanānātvaṃ na bhaviṣyati na prajñāsyate, anyatra
abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092388 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092427 (0.0):
bhavati tathā kariṣyāmi tathā pratipatsye yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre (AdSPG I 5) sarveṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237794 (0.0):
mahāsattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801115 (0.009):
adhigamād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049234 (0.016):
tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049261 (0.016):
mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049296 (0.016):
tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046504 (0.048):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarveṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585016 (0.048):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585079 (0.048):
ddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981644 (0.048):
yathā me 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981705 (0.048):
svaṃ buddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi yathā me 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028359 (0.049):
aparigṛhītās, tathaiva anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvopabhogaparibhogā aparigṛhītā bhaviṣyanti. tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045332 (0.049):
anena kuśalamūlena tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya sarvaśrāvakasaṃghasya sarvasattvānāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655754 (0.049):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvāḥ pañcābhijñā bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655801 (0.049):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvā dharmaprītidhyānāhārā bhaviṣyanti. evaṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656038 (0.049):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvāḥ kuśalamūlasamanvāgatā bhaviṣyanti, yaiḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886434 (0.049):
buddhakṣetre trayo 'pāyāḥ sarvathā na bhaviṣyantīti ṣaṣṭham //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753560 (0.050):
me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655541 (0.050):
yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
bhaviṣyanti. tat kasya hetoḥ? tathā hi yaś ca svapno yaś cāhaṃ sarva ime
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092429 (0.031):
sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyanti, tat kasya hetos? tathā
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.0):
mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam / idam api subhūte / avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237540 (0.0):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.011):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049001 (0.011):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049026 (0.011):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049071 (0.011):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.011):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049208 (0.014):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237571 (0.014):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237640 (0.014):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237775 (0.014):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648945 (0.016):
nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237680 (0.018):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092223 (0.019):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva / avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754322 (0.032):
buddhadharmā eva śūnyatā śūnyataiva buddhadharmāḥ iyaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya (PSP1: 156) prajñāpāramitā, evaṃ hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031252 (0.034):
dharmāṇāṃ vyavasthānaṃ kurvanti. sacet punas tvaṃ subhūte janīyāye / bodhisattvasya mahāsattvasya āścaryādbhuto dharmas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919473 (0.035):
11610 ca nopalabhate na samanupaśyati/ evaṃ hi subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nottrasyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958024 (0.036):
23207 buddhadharmā idaṃ {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654476 (0.038):
dharmaṃ na samanupaśyāmi sarva ete dharmā advayā advaidhīkārāḥ.
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsatttvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092227 (0.0):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva / avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646601 (0.003):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi daśākuśalān karmapathānnādhyāpadyate, ebhir api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029615 (0.021):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo svapnopameṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049005 (0.021):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.021):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237645 (0.021):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237689 (0.021):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092107 (0.024):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (0.024):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.025):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.025):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.025):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.025):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.025):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.025):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765407 (0.025):
mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaṃ ity ucyate iti dhyānasambhāraḥ punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771711 (0.025):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272299 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795806 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798772 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
svapnāntaragato vā prativibuddho vā nagaradāhe vartamāne, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646602 (0.004):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi daśākuśalān karmapathānnādhyāpadyate, ebhir api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092456 (0.014):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.024):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.024):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (0.024):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (0.025):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.025):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (0.025):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (0.025):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048984 (0.025):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049007 (0.025):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.025):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.025):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049319 (0.025):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (0.025):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (0.025):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (0.025):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237550 (0.025):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.025):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
samanvāharati, yena mayā svapnāntaragatena vā prativibuddhena vā ya ākārā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049333 (0.026):
grāmadāhe vā vartamāne prativibuddhaḥ saṃstataḥ svapnādevaṃ samanvāharati / yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092458 (0.028):
mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ / samanvāharati: ye mayā svapnānataragatena vā vibuddhena vā ākārā yāni
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092476 (0.0):
samanvāharati: ye mayā svapnānataragatena vā vibuddhena vā ākārā yāni / liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092589 (0.0):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114209 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042899 (0.0):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043417 (0.0):
samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā / saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049346 (0.0):
yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049476 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936706 (0.0):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648952 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649648 (0.0):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650449 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650997 (0.0):
mahāsattvasya gaṅgānadīvālukopamān kalpān ākāraliṅganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238005 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265110 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619474 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619630 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619841 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619906 (0.0):
kathaṃ śikṣā pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092478 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042903 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043419 (0.0):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648955 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649654 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas, tān ākārāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650450 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238011 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646448 (0.012):
ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646593 (0.012):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646677 (0.012):
kṛtena prajñāṃ bhāvayati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646723 (0.012):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646872 (0.012):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647071 (0.012):
ca bhavati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647499 (0.012):
liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648478 (0.012):
samyaksaṃbodheḥ ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649430 (0.012):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649554 (0.012):
nāsatpuruṣaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649627 (0.012):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti samudaye 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650032 (0.012):
yāpayanti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650624 (0.012):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
ta ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni mama saṃvidyante tair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043410 (0.013):
samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049356 (0.025):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo dhārayitavyaḥ, te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni mama
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092486 (0.032):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te / ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, anena satyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650442 (0.034):
arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te / ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054237 (0.039):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ guṇāḥ, te / ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni tasya na saṃvidyante / so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650612 (0.040):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043527 (0.041):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041169 (0.054):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093234 (0.055):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043504 (0.055):
bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni / saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.056):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272357 (0.058):
sarvamārgākārajñatā visuddhir bhavati, te ākārās tāni liṅgāni tāni / nimittāni bodhisattvena mahāsattvenābhisaṃboddhavyāni, abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646099 (0.059):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092804 (0.049):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049667 (0.064):
tatra khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ bhāṣiṣyate yena / satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092811 (0.0):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena / satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049670 (0.0):
tatra khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ bhāṣiṣyate yena / satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238228 (0.0):
bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677428 (0.027):
paripācitā avaivartikāśca sthāpitā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tena / satyena satyavacanena kuśalamūlaparipākena jvalatu me hastaṃ; labhantu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615216 (0.033):
312.002. api tu yenāhaṃ satyena satyavacanena parityajāmi, na rājyārthaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742422 (0.059):
yena me satyena satyavacanenāsyāḥ kāśisundaryā dārikāyā antike mana sūkṣmo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627095 (0.061):
satyopayācanaṃ kariṣye śṛṇu yena satyena satyavacanena kṣato 'haṃ kāyena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043618 (0.062):
saṃkhyāṃ gaṇanāṃ praviṣṭa iti, aham api tatra vyākṛto 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, mamāpyeṣa eva saddharmaparigraha iti / sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28696869 (0.062):
so 'vocat ahaṃ kulaputra satyādhiṣṭhānena carāmi / yena satyena / satyavacanena tryadhvasu na kaścidbodhisattvo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066212 (0.063):
kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhervyākṛtastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481505 (0.064):
pradīpamālā dattā / na cāhaṃ bhagavatānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtaḥ
satyavacanenāyaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu. saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092499 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, anena satyena / satyavacanena ayaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu, sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238228 (0.043):
bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacanenāyam amanuṣyabhūta
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677428 (0.043):
paripācitā avaivartikāśca sthāpitā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tena / satyena satyavacanena kuśalamūlaparipākena jvalatu me hastaṃ; labhantu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049361 (0.046):
saṃvidyante / etena satyena satyavacanena ayaṃ nagaradāho vā grāmadāho vā
upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092505 (0.0):
satyavacanena ayaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu, sacet / pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.0):
vā nagaradāho vā upaśāmyati, śītībhavati, astaṃ gacchati, / veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049404 (0.013):
samyaksaṃbodheriti / sacennopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaḥ gacchati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.023):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048862 (0.023):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.023):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.023):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049431 (0.028):
nopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaṃ gacchati, veditavyametatsubhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.032):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043483 (0.033):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043435 (0.035):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650590 (0.036):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036327 (0.041):
parigṛhīto bhavati / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036584 (0.041):
prajñāpāramitayā parigṛhīta upāyakauśalyena cāvirahito bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036914 (0.041):
bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani saṃsatsyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633418 (0.050):
parigṛhītaḥ, evaṃ yāvat sarvākārajñatayā parigṛhīto, veditavyam etad / subhūte ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo nāntarā vyadhvani vyavasādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634087 (0.050):
abhāvasvabhāvaśūnyatayā parigṛhītaḥ, veditavyam etat subhūte nāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā saṃsatsyate, pratibalo 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621959 (0.051):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043485 (0.0):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048867 (5.960):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092509 (0.005):
pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049409 (0.008):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658847 (0.008):
samālambitavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052948 (0.014):
kṣāntyā samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / iyaṃ subhūte tathāgatasya vaiśāradyapratipad yāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241236 (0.014):
dharmeṣu kṣāntir, evaṃrūpayā subhūte kṣāntyā samanvāgato bodhisattvo / mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, iyaṃ subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.014):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.014):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.014):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658801 (0.017):
mahāsattvair vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. tat kasya hetoḥ? tathā hi yo 'vinivartanīyasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.024):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.024):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044330 (0.026):
mahāsattvastathā dharmadānaṃ datvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayet, ayameva subhūte bodhisattvo mahāsattvastataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036597 (0.030):
saṃsatsyati, na vyavasādamāpatsyate, sthāsyatyayaṃ bodhisattvo mahāsattvo / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? evaṃ hyetatsubhūte bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650457 (0.030):
yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650600 (0.030):
(PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito / 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bhūmau. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647701 (0.031):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, niyato 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo / 'vinivartanīyadhātau sthito 'parapraṇeyaś ca bhavati, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241291 (0.032):
sarvadharmāṇām anutpattaye vyākariṣyate bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241305 (0.032):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann utpattaye bodhisattvo mahāsattvo / vyākariṣyate anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau? / bhagavān āha: na subhūte.
sacet punaḥ subhūte agniskandho 'tikramitvā gṛhād gṛhaṃ dahati rathyāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650457 (0.043):
yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvas tad vacanaṃ śrutvā nāvalīyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238142 (0.046):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049409 (0.049):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte so 'gnidāho 'tikramya gṛhādgṛhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092735 (0.050):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092513 (0.051):
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet / punaḥ subhūte so 'gniskandhas tat satyavacanam atikramya gṛhād gṛhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092520 (0.051):
punaḥ subhūte so 'gniskandhas tat satyavacanam atikramya gṛhād gṛhaṃ / dahaty, rathyāyā rathyāyāṃ dahaty, anyāni gṛhāni dahaty anyāni gṛhāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650530 (0.053):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te / 'nuttarayā samyaksaṃbodhyā. / sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhaviṣyati, māro batāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262121 (0.054):
bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / sacet punar bodhisattvo mahāsattvo 'numodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049626 (0.062):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049392 (0.064):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheriti / sacennopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaḥ gacchati,
rathyā dahaty anyad gṛhaṃ dahaty anyad gṛhaṃ na dahaty anyāṃ rathyāṃ
dahaty anyāṃ rathyāṃ na dahati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092540 (0.0):
dahaty, anyāḥ rathyā dahaty anyāḥ rathyā na dahati, veditavyaṃ subhūte / tena bodhisattvena mahāsattvena dharmapratyākhyānasaṃvartanīyam ebhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650480 (0.045):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050259 (0.046):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049613 (0.054):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238699 (0.055):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238153 (0.056):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110384 (0.060):
pāramitāsu (AdSPG I 125) yogaḥ karaṇīyaḥ? bhagavān āha: iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ pratyavekṣitavyaṃ. rūpaṃ na saṃyuktaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251090 (0.060):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ / pratyavekṣitavyaṃ, rūpaṃ na saṃyuktaṃ na visaṃyuktaṃ, vedanā saṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239493 (0.062):
svayamabhijñāya parākramo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ
mahāsattvena dharmaṃ pratyākhyānasaṃvartanīyam etaiḥ sattvaiḥ karmopacitaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092548 (0.0):
dahaty, anyāḥ rathyā dahaty anyāḥ rathyā na dahati, veditavyaṃ subhūte / tena bodhisattvena mahāsattvena dharmapratyākhyānasaṃvartanīyam ebhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050259 (0.054):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049436 (0.057):
nopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaṃ gacchati, veditavyametatsubhūte / dharmapratyākhyānaṃ duṣprajñasaṃvartanīyaṃ tena bodhisattvena mahāsattvena
yenaiteṣāṃ sattvānām ekaṃ gṛhaṃ dahyate, ekaṃ gṛhaṃ na dahyate, teṣām etad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092547 (0.059):
tena bodhisattvena mahāsattvena dharmapratyākhyānasaṃvartanīyam ebhiḥ / sattvaiḥ karmopacitaṃ yenaiṣāṃ sattvānām ekatyāni gṛhāni dahyanta ekatyāni
dṛṣṭadhārmikam eva karma vipacyate, ayaṃ subhūte hetur ayaṃ pratyayo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092558 (0.041):
gṛhāni na dahyante. teṣām etad dṛṣṭadhārmikaṃ karma vipacyate. tata
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049455 (0.048):
tata eva dharmapratyākhyānātsāvaśeṣaṃ karmaivaṃ vipacyate / ityayaṃ / subhūte heturayaṃ pratyayo 'sya bodhisattvasya mahāsattvasya
'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yair hetubhir yaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092577 (0.032):
ayaṃ pratyaya avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya, yair hetubhir / yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.053):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām arthāya gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni paripṛcchitavyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642697 (0.055):
cittāni vimuktāni viditvā bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ / pratyayo yad eteṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām anupādāyāsravebhyaś
pratyayair avinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti saptamam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092582 (0.019):
ayaṃ pratyaya avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya, yair hetubhir / yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646595 (0.034):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646681 (0.034):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo yānyān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646874 (0.034):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ satatasamitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649432 (0.034):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649558 (0.034):
samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhimanasikāraiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650625 (0.034):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartaniyo bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650764 (0.034):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238172 (0.034):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092765 (0.046):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646248 (0.049):
'yaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ. yaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646268 (0.049):
pratītyasamutpādāṅgebhyo vinivṛtto 'yaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo / 'vinivartanīyo veditavyaḥ. yaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646913 (0.051):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ saptamam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ pañcabhir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092592 (0.053):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ, tāny (AdSPG I 6) ākārās tāni liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646198 (0.055):
nimittair? ayam avinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / bhagavān āha: anākārā hi subhūte sarvadharmā aliṅgā ānimittāḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035813 (0.058):
ihopapannaḥ, etaireva guṇaiḥ samanvāgato veditavyaḥ / punaraparaṃ subhūte / yo bodhisattvo mahāsattvastuṣitebhyo devebhyaścyuta ihopapannaḥ, so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761999 (0.058):
ṣaṭpāramitāḥ paripūrayati iti prajñāpāramitāsannāhaṣaṭkaṃ ṣaṣṭham punar / aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo dhyānāni ca samāpadyate naiva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099881 (0.058):
iti prajñāpāramitāsannāhaṣaṭkaṃ ṣaṣṭham / punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo dhyānāni ca samāpadyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270558 (0.060):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prathamaṃ dhyānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049028 (0.060):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092477 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092590 (0.0):
yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar / aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114209 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042900 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043418 (0.0):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049348 (0.0):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049478 (0.0):
'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ // / punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936706 (0.0):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648954 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649650 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650450 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650999 (0.0):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237886 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265110 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619474 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619630 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619841 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619906 (0.0):
kathaṃ śikṣā pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042902 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646448 (0.0):
ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646499 (0.0):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646593 (0.0):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646677 (0.0):
kṛtena prajñāṃ bhāvayati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646723 (0.0):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646872 (0.0):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647071 (0.0):
ca bhavati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647499 (0.0):
liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648479 (0.0):
samyaksaṃbodheḥ ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648955 (0.0):
yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649430 (0.0):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649554 (0.0):
nāsatpuruṣaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649627 (0.0):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti samudaye 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649657 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas, tān ākārāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650032 (0.0):
yāpayanti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650624 (0.0):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237890 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092478 (0.019):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043419 (0.023):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo / mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / kiṃ vātra tvaṃ
tāni nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kaścid eva strī vā puruṣo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649657 (0.032):
samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas, tān ākārāṃs / tāni liṅgāni tāni nimittāni deśayiṣyāmi, tāni śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042910 (0.039):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheḥ, tānākārāṃstāni liṅgāni tāni nimittāni deśayiṣyāmi / te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092603 (0.045):
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ, tāny (AdSPG I 6) ākārās tāni liṅgāni / tani nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kācid eva strī vā puruṣo vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008937 (0.047):
kṣudrajantavastato 'pakrāmeyuḥ / sacedbhagavan strī vā puruṣo vā āśīviṣeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049504 (0.048):
bhagavānetadavocat sacetsubhūte kaścideva puruṣo vā strī vā dārako vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049483 (0.048):
bodhisattvo mahāsattvo dhārayitavyaḥ, tānākārāṃstāni liṅgāni tāni / nimittāni deśayiṣyāmi / tatsādhu ca suṣṭhu ca śṛṇu, manasi kuru, bhāṣiṣye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089473 (0.059):
yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā purvāhṇakālasamaye
vāmanuṣyeṇādhiṣṭhito bhavet, tatra bodhisattvena mahāsattvena evaṃ / samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092617 (0.0):
tani nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kācid eva strī vā puruṣo vā / amanuṣyeṇa adhiṣṭhito bhavet, tatra bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238793 (0.0):
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650486 (0.008):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena / vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066216 (0.020):
kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhervyākṛtastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049525 (0.020):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092731 (0.021):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043440 (0.021):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049674 (0.021):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049745 (0.021):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050041 (0.021):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050077 (0.025):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050355 (0.025):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238289 (0.026):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049903 (0.030):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050150 (0.030):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996325 (0.033):
subhūte samādhinā viharan bodhisattvo mahāsattvastathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairvyākriyate 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau? śakyaḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954224 (0.035):
22021 kathā syāt tatpratisaṃyuktaṃ vā cittotpādam upādayen na tatra / {bodhisattvena} mahāsattvena / 22022 sthātavyam/ iyaṃ {ucyate bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043514 (0.040):
bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049610 (0.047):
amanuṣyagraheṇa gṛhīto vā āviṣṭo vā, so 'pakrāmatu / sacetso 'manuṣyaḥ / evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026481 (0.047):
taistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairna saṃmukhaṃ vyākṛtaḥ, atha ca
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me / 'dhyāśayo yathāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmo yathāham
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092631 (0.0):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092643 (0.004):
yathā aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmo yathā aham / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmo yathā aham anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049538 (0.008):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238795 (0.012):
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066215 (0.013):
kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhervyākṛtastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024698 (0.019):
yo 'sāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmo na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238162 (0.020):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238290 (0.020):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525293 (0.021):
abhiṣṭutyaitad avocat : aham asmi bhagavann anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238581 (0.022):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026736 (0.022):
manuṣyāṇāṃ ca / anukampakā anukampāmupādāya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyānuttaraṃ dharmaṃ deśayitukāmāḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650488 (0.023):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049748 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sa tena tāvanmātrakeṇa bhūyo mānaṃ janayiṣyati, mānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996280 (0.024):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.024):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049591 (0.025):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996325 (0.025):
subhūte samādhinā viharan bodhisattvo mahāsattvastathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairvyākriyate 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau? śakyaḥ sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092732 (0.028):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043443 (0.028):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049625 (0.028):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, pariśuddhaś ca me manasikāro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092644 (0.0):
parisamyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariśuddho me 'dhyāśayo / yathā aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmo yathā aham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049542 (0.012):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024698 (0.024):
yo 'sāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmo na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238072 (0.028):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026735 (0.029):
manuṣyāṇāṃ ca / anukampakā anukampāmupādāya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyānuttaraṃ dharmaṃ deśayitukāmāḥ //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525292 (0.030):
abhiṣṭutyaitad avocat : aham asmi bhagavann anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092666 (0.030):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049559 (0.030):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650363 (0.030):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.031):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.036):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.036):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654609 (0.036):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656310 (0.038):
carataivaṃ cittam utpādayitavyaṃ, nāhaṃ tāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, sacet me tatra buddhakṣetre mitam āyuḥpramāṇaṃ syād mitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656390 (0.038):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.039):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049590 (0.055):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092654 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye pariśuddhaś ca me manasikāro 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049548 (5.960):
samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ, pariśuddho me manasikāro 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043355 (0.040):
jātivyativṛttasyāpi na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittaṃ votpadyate /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558606 (0.040):
utpadyate | na dveṣacittaṃ na mohacittaṃ na vihiṃsācittaṃ na hiṃsācittaṃ / na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760496 (0.040):
notpādo na nirodhaḥ tac ca na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam idaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098432 (0.040):
nāgatir na hānir na vṛddhir notpādo na nirodhaḥ, tac ca na śrāvakacittaṃ / na pratyekabuddhacittam, idaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002142 (0.040):
upalambhayogena, na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam utpadyeyur iti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559267 (0.050):
vṛddhir na saṃkleśo na vyavadānaṃ tatra / 10 na śrāvakacittaṃ vā pratyekabuddhacittaṃ vā | bodhisatvacittaṃ vā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234760 (0.052):
chrāvakacittaṃ vā pratyekabuddhacittaṃ vā syāt, sarve ca te sattvā niyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985449 (0.055):
śikṣitavyam. yaiś ca devaputrair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye cittaṃ / notpāditam, tair apy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye cittam utpādayitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938111 (0.056):
17023 na vihiṃsā{cittam utpādayati}/ na śrāvaka{cittam utpādayati}/ na / pratyekabuddha{cittam utpādayati}/ iyaṃ subhūte {bodhisattvasya}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729425 (0.056):
anuvartante na ca śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ cotpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759932 (0.056):
vihiṃsācittam utpādayati na śrāvakacittam utpādayati na / pratyekabuddhacittam utpādayati iyaṃ subhūte bodhisattvasya (PSP1: 171)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069877 (0.056):
prathamacittotpādam upādāya daśa kuśalāḥ karmapathā anuvartante, na ca / śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ cotpādayati, satatasamitaṃ cāsya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097861 (0.056):
vihiṃsācittam utpādayati, na śrāvakacittam utpādayati, na / pratyekabuddhacittam utpādayati, iyaṃ subhūte bodhisattvasya
madhyantavibhagatika.html 19097407 (0.060):
chrāvakapratyekabuddhacittam utpadyate / / taccittaṃ hīnaṃ svārthamātraparāyaṇatvāt /
pratyekabuddhacittam, apagatena śrāvakapratyekabuddhacittena mayānuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092661 (0.011):
samyaksaṃbodhau, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049554 (0.017):
samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267128 (0.034):
na ca kenacit kleśena sārdhaṃ saṃvasati. na śrāvakacittena na / pratyekabuddhacittena sārdhaṃ saṃvasati. buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24837281 (0.036):
sarvatarkamārgasamatikrāntatvādaprameyāsaṃkhyeyaguṇasamuditatvādanuttaraiva / ca samyaksaṃbodhiḥ sarvaśrāvaka pratyekabuddhatathāgatānābhi nirvṛttaye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106023 (0.038):
nikṣipati, avaśyam eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā. na / mayā na abhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ. sa sattvānāṃ kṛte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257127 (0.049):
kāyena cittena caran na nikṣipati, avaśyañ caiva mayānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na mayā nābhisaṃboddhavyānuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042545 (0.049):
samyaksaṃbodheḥ. na mayā anabhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, / abhisaṃboddhavyā eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816085 (0.051):
samyaksaṃbodhau, mayā nābhisaṃboddhavyānuttarā samyaksaṃbodhir, / abhisaṃbodhavyaivānuttarā samyaksaṃbodhir, abhisaṃbudhya ca dharmeṇārthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648729 (0.056):
paridīpitaṃ yad iyam anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, naitat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939058 (0.057):
tenāpi bodhicittena asamasama / 17501 cittena sarvaśrāvakapratyekabuddhair asādhāraṇacittena na manyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043354 (0.058):
jātivyativṛttasyāpi na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittaṃ votpadyate /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558605 (0.058):
utpadyate | na dveṣacittaṃ na mohacittaṃ na vihiṃsācittaṃ na hiṃsācittaṃ / na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760496 (0.058):
notpādo na nirodhaḥ tac ca na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam idaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098432 (0.058):
nāgatir na hānir na vṛddhir notpādo na nirodhaḥ, tac ca na śrāvakacittaṃ / na pratyekabuddhacittam, idaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002142 (0.058):
upalambhayogena, na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam utpadyeyur iti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118230 (0.060):
tasya naiva rāga cittam āvṛṇoti, na doṣo yāvan na / śrāvakapratyekabuddhacittaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi sa subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647550 (0.060):
evaṃ mayā prajñāpāramitā pariśodhayitavyā, evaṃ mayā yāvad anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, tat sarvaṃ pratideśaya yat tvayā pūrvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098745 (0.061):
asamasamacittena sarvaśrāvakapratyekabuddhair asādhāraṇacittena na manyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093687 (0.062):
viharanti. pariśuddhacitta manasikārāḥ śrāvakacittena asaṃkīrṇāḥ / pratyekabuddhacittena asaṃkīrṇās tadanyair vā pāpakaiś cittotpādair
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654656 (0.063):
cittasaṃkṣobho bhaveyaṃ, na (KpSū 162) ca me śrāvakapratyekabuddhayāne / cittamutpadyeta, mā ca kāmarāgacittacaitasikā utpadyeran, mā
samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092669 (5.960):
pratyekabuddhacittam, apagataśrāvākapratyekabuddhacittena anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049562 (5.960):
samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena / mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.002):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650365 (0.002):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.004):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654611 (0.004):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.007):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.010):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272294 (0.010):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvamārgān paripūryānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106023 (0.011):
nikṣipati, avaśyam eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā. na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257130 (0.016):
kāyena cittena caran na nikṣipati, avaśyañ caiva mayānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na mayā nābhisaṃboddhavyānuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042545 (0.017):
samyaksaṃbodheḥ. na mayā anabhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, / abhisaṃboddhavyā eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629263 (0.020):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, / anuttarāṃ ca samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalakṣaṇānāṃ prabhedaḥ kṛto,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247311 (0.022):
bodhisattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate? anuttarāpi / samyaksaṃbodhir atyantaviviktā, kathaṃ viviktena viviktasyānubodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099361 (0.023):
mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? anuttarāpi / samyaksaṃbodhir atyantatayā viviktā, tat kathaṃ viviktena viviktasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816087 (0.023):
samyaksaṃbodhau, mayā nābhisaṃboddhavyānuttarā samyaksaṃbodhir, / abhisaṃbodhavyaivānuttarā samyaksaṃbodhir, abhisaṃbudhya ca dharmeṇārthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245111 (0.024):
samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbhotsyate / abhisaṃbudhyate ca. abhisaṃbudhya ca sarvasattvān sukhe 'bhaye 'nudvege
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049535 (0.025):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / yathāhamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ, pariśuddho me manasikāro 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648730 (0.025):
paridīpitaṃ yad iyam anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, naitat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057127 (0.027):
mahāsattvo 'tyantaviviktāṃ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? anuttarāpi nāma bhagavan
abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092671 (2.384):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya eva aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim. ye te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049564 (2.384):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650365 (0.001):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.003):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654611 (0.003):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.004):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.004):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.010):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649452 (0.012):
mahāsattvo yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, yathā / mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satatasamitaṃ samanubaddho
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040874 (0.023):
mahāsattva saṃprasthito 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti? na / ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.024):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.024):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656562 (0.024):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184065 (0.025):
avakraṃiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbudhyate / abhisaṃbhotsyate ca.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.028):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027004 (0.028):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802569 (0.034):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238104 (0.042):
bhagavantaḥ prajānanti paśyanti mamādhyāśayara iti hy anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya etena satyena satyavacanenāyaṃ strī vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863352 (0.042):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / taṃ vayamārāgayema na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910554 (0.042):
09407 mitāyāṃ caranto 'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbhotsyante / 09408 ca abhisambudhyante ca/ tasmāt tarhi bhagavan sarvadharmāṇāṃ pāraṃ
'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111258 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate. tasmiṃ samaye asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu / ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti saddharmaṃ deśayaṃti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009406 (0.0):
aprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027227 (0.0):
yogamāpatsyante / tatkasya hetoḥ? eṣā hi śāriputra dharmāṇāṃ dharmatā, ye / te'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058440 (0.0):
hi subhūte prajñāpāramitāvihāreṇa viharato bodhisattvasya mahāsattvasya ye / te 'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060613 (0.0):
prajñāpāramitātaḥ / ye 'pi te ānanda etarhi aprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, dharmaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062060 (0.0):
subhūte na bodhisattvena mahāsattvena ye 'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, te
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604333 (0.0):
anabhilāpyānabhilāpyānapi lokadhātūnatikramāmi / ye ca teṣu lokadhātuṣu / buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, teṣu teṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604482 (0.0):
lokadhātūnatikramāmi / ye ca teṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, teṣu teṣu lokadhātusamudreṣu tāsu tāsu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643938 (0.0):
dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti, tairbuddhairbhagavadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904395 (0.0):
05607 {{ye'pi te śāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904434 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti/ ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904556 (0.0):
05608 {{ye'pi te śāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti/ ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726783 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626683 (0.0):
jñānālokasya kārikā, ye 'pi te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, te 'pīmām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246647 (0.0):
bhavanti. / ye 'pi te 'saṃkhyeyeṣv aprameyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261142 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bhāvayati, prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate, tasmin samaye / 'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813436 (0.0):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te etarhi daśadiglokadhātuṣu buddhā bhagavantaḥ / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820034 (0.0):
mahāsattvasyaiva sato ye daśadiglokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, te (PSP_6 8:130) sarve 'sya varṇaṃ bhāṣiṣyante, ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067243 (0.0):
ye 'pi te śāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti, ye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610226 (0.0):
keciddaśasu dikṣu anantāparyantāsu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, tān sarvān buddhān bhagavataḥ sākṣiṇaḥ kṛtvā teṣāṃ
teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ nāsti kiṃcid adṛṣṭaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028077 (0.0):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049578 (0.0):
bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, na teṣāṃ tathāgatānāmarhatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092687 (0.031):
dhṛyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, na teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcid ajñātam adṛṣṭam aviditam asākṣātkṛtam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155763 (0.049):
samyaksaṃbuddhāḥ, ato niryātās tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / sarvākārajñatā.
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586271 (0.049):
jinaputrā nāsti tathāgatānāṃ kiñcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621728 (0.051):
tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhisattvā buddhakṣetrāṇi śrāvakāś cājñātāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908918 (0.052):
08211 samanvāgataḥ/ yena ca cakṣuṣā {bodhisattvena} mahāsattvena nāsti / kiñcid adṛṣṭaṃ / 08212 vā 'śrutaṃ vā 'mataṃ vā 'vijñātaṃ vā sarvair ākārair evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731263 (0.052):
nāsti kiñcid adṛṣṭaṃ vā 'śrutaṃ vā 'mataṃ vā 'vijñātaṃ vā sarvair ākārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829367 (0.054):
arhatāṃ pratyekabuddhānāṃ dharmatā, saiva tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ dharmatā, ya ime bhagavan vilakṣaṇā dharmās te katham
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454102 (0.054):
'pi te 'bhūvannatītānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ śrāvakāḥ, / ye 'pi te bhaviṣyanti anāgatānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176874 (0.054):
abhisaṃbudhyante, ye 'pi te 'bhūvann atītānāṃ tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ śrāvakāḥ, ye 'pi te bhaviṣyanty anāgatānāṃ tathāgatānām
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912965 (0.054):
abhisamayādhigamajñānaṃ hi mahāmate nityaṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānām / utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaivaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252858 (0.054):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vānugantavyā saṃmukhībhūto 'haṃ tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām iti, / yaḥ kaścid ānanda kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564797 (0.055):
'pi te śāriputra sattvāsteṣāmanāgatānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmantikāt taṃ dharmaṃ śroṣyanti, te 'pi sarve 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027189 (0.056):
bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat buddhānāṃ śāriputra bhagavatāṃ / tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmanubhāvena te kulaputrāḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454109 (0.056):
ye 'pi te bhaviṣyanti anāgatānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / śrāvakāḥ, ye 'pi te etarhi pratyutpannānāṃ tathāgatānāmarhatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176881 (0.056):
samyaksaṃbuddhānāṃ śrāvakāḥ, ye 'pi te bhaviṣyanty anāgatānāṃ tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ śrāvakāḥ, ye 'py etarhi pratyutpannānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922078 (0.057):
samanupaśyāmi nopalabhe/ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922101 (0.057):
nopalabhe/ uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sabodhisattvasaṃghānām ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922197 (0.057):
nopalabhe/ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
vāśrutaṃ vāviditaṃ vāsākṣātkṛtaṃ vānabhisaṃbuddhaṃ vā yathā te buddhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071704 (0.026):
bodhisattvena mahāsattvena nāsti kiñcid adṛṣṭaṃ vāśrutaṃ (PvsP1 1: 98)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028076 (0.028):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092693 (0.032):
samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcid ajñātam adṛṣṭam aviditam asākṣātkṛtam
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010942 (0.038):
sarvadharmeṣvajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā / anabhisaṃbuddhaṃ vā anantāparyanteṣu lokadhātuṣu | nityakṛtaste kumāra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049583 (0.059):
samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā / anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525175 (0.063):
2463-3 /// % māra tathāgatasya sarvadharme svajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ / vā aciditaṃ vā / 2463-4 /// [b]uddhaṃ va anantānaryantesu lokadhātuṣu nityakṛtas te
bhagavantaḥ prajānanti paśyanti mamādhyāśayara iti hy anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023788 (0.041):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238075 (0.042):
abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.044):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148786 (0.044):
teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇvati sa tāvan na / vipramuṣyati, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā bhavanti,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.046):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526069 (0.046):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.046):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802569 (0.046):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666510 (0.048):
dikṣvaprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhā mama varṇaṃ bhāṣyayeyuḥ śrāvayeyurghoṣaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943603 (0.049):
18917 pāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti/ tad / yathāpi nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664491 (0.049):
purataḥ na tiṣṭheyaṃ dharmaṃ na deśayeyaṃ cittaṃ na saṃprasādayeyaṃ, mā / cāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadi me sattvāḥ kālaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027004 (0.049):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.049):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863352 (0.050):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / taṃ vayamārāgayema na
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.051):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910553 (0.051):
09407 mitāyāṃ caranto 'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbhotsyante / 09408 ca abhisambudhyante ca/ tasmāt tarhi bhagavan sarvadharmāṇāṃ pāraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092351 (0.052):
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019338 (0.052):
te sarve 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān kāyasucaritaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019583 (0.052):
trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhanto
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656562 (0.052):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya etena satyena satyavacanenāyaṃ strī vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092705 (0.0):
anabhisaṃbuddham. yathā me te buddhā bhagavanto jānanty āśayam iti hi [f. / 216b] aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye. anena satyena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049596 (0.002):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023788 (0.035):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.038):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.040):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526069 (0.040):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.040):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664491 (0.041):
purataḥ na tiṣṭheyaṃ dharmaṃ na deśayeyaṃ cittaṃ na saṃprasādayeyaṃ, mā / cāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadi me sattvāḥ kālaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.043):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008033 (0.044):
cetasā bahulaṃ vyahārṣaṃ. na tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsiṣaṃ. yataś ca mama bhikṣava eṣu caturṣv
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656562 (0.045):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707365 (0.046):
mahāsatvaś ca imaṃ pratisaṃśikṣati / na tāvad ahaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhiṣyāmi yāvan na māraṃ pāpīmaṃ sārdhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092351 (0.046):
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238075 (0.046):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046280 (0.047):
samyaksaṃbodhirāsannībhaviṣyati / tathā ca kariṣyāmi, yathā me anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ tiryagyonigatāḥ sattvāḥ sarveṇa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783155 (0.048):
triparivartaṃ dvādaśākāraṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā nābhyajñāsiṣaṃ na / tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.049):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644059 (0.050):
samyaksaṃbodhau samādāpitā, yenāsmaitarhyanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhā, eṣa cāsmākaṃ kalyāṇamitraṃ / te buddhā"
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525652 (0.050):
mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisambudhyeyam. / 4. sacen me bhagavaṃs tasmin buddhakṣetre devānāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525937 (0.050):
mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhi- / saṃbudhyeyam. / 14. sacen me bhagavaṃs tasmin buddhakṣetre 'nuttarāṃ
puruṣo vā yenāmanuṣyeṇa gṛhīto viheṭhito vā so (PSP_5:4) manuṣyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092712 (0.0):
216b] aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye. anena satyena / satyavacanena iyaṃ strī vā puruṣo vā yena amanuṣyeṇa gṛhīto vā viheṭhito
'pakrāmatu. / sacet punaḥ subhūte so 'manuṣyas tato nāpakrāmati tasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092720 (0.0):
satyavacanena iyaṃ strī vā puruṣo vā yena amanuṣyeṇa gṛhīto vā viheṭhito / vā so 'manuṣyo 'pakrāmatu. sacet subhūte so 'manuṣyas tato na apakrāmati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238150 (0.034):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so / 'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049634 (0.043):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092740 (0.062):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto / 'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.0):
vā so 'manuṣyo 'pakrāmatu. sacet subhūte so 'manuṣyas tato na apakrāmati, / tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048863 (0.0):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049405 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092505 (0.014):
pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043483 (0.014):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237928 (0.014):
upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043436 (0.020):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650590 (0.021):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.021):
vā nagaradāho vā upaśāmyati, śītībhavati, astaṃ gacchati, / veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.021):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036327 (0.030):
parigṛhīto bhavati / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036584 (0.030):
prajñāpāramitayā parigṛhīta upāyakauśalyena cāvirahito bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036914 (0.030):
bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani saṃsatsyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238153 (0.034):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so / 'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621959 (0.038):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238373 (0.039):
mahāsattvena satyādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam. / kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633418 (0.039):
parigṛhītaḥ, evaṃ yāvat sarvākārajñatayā parigṛhīto, veditavyam etad / subhūte ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo nāntarā vyadhvani vyavasādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634087 (0.039):
abhāvasvabhāvaśūnyatayā parigṛhītaḥ, veditavyam etat subhūte nāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā saṃsatsyate, pratibalo 'yaṃ bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092738 (0.041):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto
bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092726 (0.014):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049619 (0.014):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650595 (0.018):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049385 (0.026):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049638 (0.026):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238160 (0.031):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996278 (0.036):
buddhānubhāvena āyuṣmān subhūtiḥ sthavira evamāha vyākṛto 'yaṃ bhagavan / bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750444 (0.036):
buddhānubhāvena āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat vyākṛto 'yam āyuṣman / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647469 (0.042):
na vicikitsati, veditavyaṃ vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ / pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair, niyato 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928503 (0.043):
14416 vyākṛto 'yam āyuṣman śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ pūrvakais
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048863 (0.045):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049405 (0.045):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238291 (0.046):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043436 (0.047):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658845 (0.048):
samālambitavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090224 (0.049):
avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, ye 'py etarhi daśadiśi loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658796 (0.050):
ca sarvasattvāḥ parityaktavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair / mahāsattvair vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979906 (0.054):
āyuṣmañ chāradvatīputra caritaiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ, anāgatā apy
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066114 (0.060):
dṛḍhasamādānatā / evaṃrūpayā ca dharmārthikatayā pūrvakair api / tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (0.063):
'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair, ete punar anye na vyākṛtā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau,
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049632 (0.0):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092739 (0.013):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650533 (0.017):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te / 'nuttarayā samyaksaṃbodhyā. / sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhaviṣyati, māro batāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653107 (0.020):
vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043444 (0.021):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100527 (0.025):
sacet punaḥ (AdSPG I 61) subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650406 (0.025):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647926 (0.025):
pratigṛhītavyaṃ manyase? / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya cittaṃ na kṣubhyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093588 (0.029):
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239046 (0.029):
bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya? / bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031519 (0.030):
anānātvasya dharmasya lābhī bhaviṣyati. yaduta sarvākārajñatāyā. sacet / punar subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya tiryagyonigataṃ [f. 277b]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647455 (0.030):
sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya cittaṃ na kṣubhyati na kāṅkṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648244 (0.031):
kutaḥ punas tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase? / sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238162 (0.034):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049392 (0.034):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheriti / sacennopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaḥ gacchati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650507 (0.034):
samyaksaṃbodhau. iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031644 (0.035):
punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvasya mahāsattvasya manuṣyabhūto vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246969 (0.035):
samyaksaṃbodhau. / yasya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238581 (0.036):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238034 (0.038):
samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.002):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650482 (0.014):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.016):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092742 (0.031):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto / 'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.034):
vā so 'manuṣyo 'pakrāmatu. sacet subhūte so 'manuṣyas tato na apakrāmati, / tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.034):
sacet punaḥ subhūte so 'manuṣyas tato nāpakrāmati tasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048862 (0.034):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049404 (0.034):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050259 (0.037):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043483 (0.038):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237928 (0.038):
upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054451 (0.039):
punaraparamānanda yo bodhisattvo mahāsattvo vyākṛto 'vyākṛtena / bodhisattvena mahāsattvena sārdhaṃ kalahāyet vivadet vigṛhṇīyāt ākrośet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092505 (0.041):
pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048781 (0.042):
evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ paripraṣṭavyo bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena katameṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801019 (0.043):
prakṛtir ekalakṣaṇā yad utālakṣaṇā sa tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / veditavyaḥ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030942 (0.046):
bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti / sa śrāvako bhavati, na bodhisattvo yathāyaṃ / bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658795 (0.047):
ca sarvasattvāḥ parityaktavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair / mahāsattvair vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238699 (0.048):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.049):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261874 (0.049):
pariṇāmayati, evaṃ pariṇāmayitavyaṃ bodhisattvena mahāsattvena. / saced bodhisattvo mahāsattvo 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996279 (0.0):
buddhānubhāvena āyuṣmān subhūtiḥ sthavira evamāha vyākṛto 'yaṃ bhagavan / bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750444 (0.0):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647469 (0.0):
na vicikitsati, veditavyaṃ vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ / pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair, niyato 'yaṃ bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090224 (0.0):
avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, ye 'py etarhi daśadiśi loke
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049388 (0.008):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049622 (0.008):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049641 (0.008):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092728 (0.009):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043515 (0.009):
saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650595 (0.013):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092751 (0.014):
'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas / taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238291 (0.016):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair ete punar anye na vyākṛtā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096168 (0.018):
prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭhāyāṃ carati, tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair sa bodhisattvo mahāsattvo nityaṃ samanvāhṛto bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043439 (0.021):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030943 (0.023):
bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti / sa śrāvako bhavati, na bodhisattvo yathāyaṃ / bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048829 (0.023):
abhāvaṃ sākṣātkaroti, prajñāpāramitāṃ ca bhāvayati / sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ pṛṣṭa evaṃ vyākaroti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (0.023):
'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair, ete punar anye na vyākṛtā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048782 (0.024):
evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ paripraṣṭavyo bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena katameṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928506 (0.024):
14416 vyākṛto 'yam āyuṣman śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ pūrvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyak
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043490 (0.025):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair / ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041251 (0.0):
vyavalokayati / ebhiḥ subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041515 (0.0):
ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato / bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041758 (0.0):
ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo / 'vinivartanīyo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041842 (0.0):
subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo / mahāsattvaḥ avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041925 (0.0):
ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo / 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042353 (0.0):
api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo / mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042418 (0.0):
anutpādajñānakṣāntiko bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīya iti / ebhir / api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042902 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043536 (0.0):
mahāsattvasya / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043646 (0.0):
kausīdyamāpadyate / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646448 (0.0):
patākābhir vā nānyeṣāṃ dātavyaṃ vā kartavyaṃ vā manyate, ebhiḥ subhūte / ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646499 (0.0):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646592 (0.0):
varṇavādī bhavati samanujñaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair / ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646676 (0.0):
kṛtena prajñāṃ bhāvayati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646723 (0.0):
sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, / ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646871 (0.0):
manaskarmaṇā manaāpena kāntena samanvāgato bhavati, ebhiḥ subhūte ākārair / ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646899 (0.0):
manaskarmaṇā manaāpena kāntena samanvāgato bhavati, ebhir api subhūte / ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646934 (0.0):
uddhatakaukṛtyena vicikitsayā, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646960 (0.0):
sarveṇa sarvam anuśayo nāsti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647028 (0.0):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo (PSP_4:146) mahāsattvo veditavyaḥ.
mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092582 (0.0):
yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar / aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042777 (0.0):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042886 (0.0):
'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ // / punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043235 (0.0):
'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ // / punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049212 (0.0):
(Vaidya 189) punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasya nairayikān sattvān dṛṣṭvā evaṃ bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646597 (0.0):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646681 (0.0):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646737 (0.0):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646876 (0.0):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647282 (0.0):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647511 (0.0):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649434 (0.0):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649558 (0.0):
samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhimanasikāraiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649636 (0.0):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650626 (0.0):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650766 (0.0):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648360 (0.012):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata evaṃ bhavati, saced evaṃ śikṣitvā yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650045 (0.012):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato 'dhyātmaśūnyatāyāṃ sthitasya yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092225 (0.012):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049003 (0.012):
veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
pāramitāsu carata upāyakauśalyavirahitasyācaritāvinaś caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248782 (0.017):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092780 (0.024):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv acaritasya, / upāyakauśalavirahitasya, acaritāvinaś caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238375 (0.052):
kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931464 (0.057):
pratyavekṣate na copalabhate/ idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam/ punar aparaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931804 (0.057):
copalabhate/ idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carata upāyakauśalyaṃ veditavyam/ punar aparaṃ subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753278 (0.057):
cittenānityeti pratyavekṣate na copalabhate idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753346 (0.057):
copalabhate idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753414 (0.057):
pratyavekṣate na copalabhate idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753482 (0.057):
cittenānātmam iti pratyavekṣate na copalabhate idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753550 (0.057):
bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092845 (0.057):
subhūtir āha: katamad bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ yatra caran bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940269 (0.059):
17916 karoti// [ayaṃ {bodhisattvasya} mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carata upāyakauśalyasannāhaḥ//]
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099934 (0.060):
na ca bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti, ayaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalasannāhaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097878 (0.062):
subhūte sarvadharmeṣu bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato yā cittasya asaṃsīdanatā, anavalīnatā, iyaṃ subhūte prajñāpāramitā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749055 (0.063):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānupāyakauśalena prajñāpāramitāyāṃ / carata evaṃ bhavati ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ carāmīti upalambhe carati, ahaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088818 (0.063):
saced bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānupāyakauśalena / prajñāpāramitāyāṃ carata evaṃ bhavati, ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ carāmīty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762052 (0.064):
sākṣātkaroti ayaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata / upāyakauśalyasannāhaḥ evam āyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
smṛtyupasthāneṣu samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907565 (0.0):
samyak / 07615 prahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920879 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriya / 12217 balabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā buddhadharmā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925644 (0.0):
smṛtyupasthāna{{samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇika}}buddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941473 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727854 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇaṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728292 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729111 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāṇāṃ lābhino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729939 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729951 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṃgamārgān upalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 737995 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitātathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742679 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā bhāvayitavyā na ca tair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742967 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743820 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgasyāhaṃ bhagavan āyañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747623 (0.0):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmaśūnyatānimittāpraṇihitānabhisaṃskāradharmadhātudharmatādharmaniyāmatāsamādhimukhadhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747670 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750827 (0.0):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān nopalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751338 (0.0):
samykaprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān kalpayaty abhiniviśate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754291 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāni na mārgaśūnyatayā mārgaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758331 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271812 (0.0):
sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu smṛtyupasthāneṣu / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge mārge na carati
mārge caturṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu bodhisattvaniyāmam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157617 (0.0):
pañceṣv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅge mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259871 (0.024):
'nuśāsitavyaḥ, apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣv āryasatyeṣu / śūnyatānimittāpraṇihiteṣv avavaditavyo 'nuśāsitavyaḥ, aṣṭavimokṣeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259948 (0.024):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814349 (0.025):
anupūrvavihārasamāpattiṣv āryasatyeṣv abhijñāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149768 (0.030):
samādāpitāḥ saptasu bodhyaṅgeṣu samādāpitāḥ āryāṣṭāṅge mārge samādāpitāś / caturṣv āryasatyeṣu samādāpitāḥ, navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268031 (0.030):
parijayaṃ karoty, āryasatyeṣu caran śūnyatānimittāpraṇihitasamādhau caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806791 (0.031):
bodhipakṣyeṣu dharmeṣu caturṣv āryasatyeṣu sarvaśūnyatāsu / śūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣv aṣṭasu vimokṣeṣu navasv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270889 (0.032):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattisu caratīti saṅgaḥ. āryasatyeṣu / śūnyatānimittāpraṇihiteṣv aṣṭavimokṣeṣu (PSP_2 3:167)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650077 (0.034):
sthitasyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu sthitasyāryasatyeṣu sthitasya / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu sthitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807115 (0.039):
niyojayati, kāṃścid āryasatyeṣu kāṃścic chūnyatānimittāpraṇihiteṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213216 (0.040):
bodhyaṅgeṣu, āryāṣṭāṅge marge, āryasatyeṣu, dhyāneṣu, apramāṇeṣu,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157782 (0.048):
śikṣamāṇāḥ, āryāṣṭāṅge mārge śikṣamāṇāḥ, āryasatyeṣu śikṣamāṇāḥ, dhyāneṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116412 (0.049):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ, caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad āryāṣṭāṅge mārge,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035996 (0.049):
upekṣāyāṃ vā yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattau vā smṛtyupasthāneṣu / vā. yāvad āryāṣṭāṅge mārge. yāvat sarvākārajñatāyāṃ vā, so 'nabhiniviṣṭo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037641 (0.049):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatane śikṣitavyaṃ? kathaṃ caturṣu smṛtyupasthāneṣu / yāvad āryāṣṭāṅge mārge śikṣitavyaṃ? kathaṃ (AdSPG II 68)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039141 (0.049):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattiṣu yadi vā smṛtyupasthāneṣu yadi vā yāvad / āryāṣṭāṅge mārge (AdSPG II 75) yadi vā śūnyatāyāṃ yadi vā ānimitte yadi vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039231 (0.049):
prajñe. yadi vā smṛtyupasthāneṣu yadi vā yāvad āryāṣṭāṅge mārge. yadi vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030485 (0.051):
sajjate yāvad āryāṣṭāṅge mārge na sajjate. śūnyatāyāṃ na sajjate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816169 (0.053):
bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅge mārge sarvaśūnyatāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270816 (0.054):
carati, sa vimokṣasamādhisamāpattyāryasatyaśūnyatānimittāpraṇihiteṣu caran
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092798 (0.0):
chūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣu, bodhisattvanyāmam / anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238390 (0.0):
acaritāvino yāvad bodhisattvaniyāmam anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092973 (0.031):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242294 (0.037):
bodhisattvaḥ saṃśayaprāpto 'bhūt, syād veyaṃ prajñāpāramitā na vā syād ity / asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239002 (0.038):
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ / pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242346 (0.045):
'saddharmaparigrahaṃ karoty asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān / upasaṃkramiṣyati avatāraṃ ca lapsyate.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053953 (0.049):
ānanda āha kiyadrūpasya bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / upasaṃkrāmati māraḥ pāpīyān viheṭhanābhiprāyaḥ? bhagavānāha yena ānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242328 (0.050):
prajñāpāramitā bhāvayitavyety asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān / upasaṃkramiṣyati viheṭhanābhiprāyaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043389 (0.052):
hi sa sthito 'saṃhāryeṇa cittena asaṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati / / sacetkhalu punarmāraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrāmet, tamupasaṃkramyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053975 (0.054):
bhāṣyamāṇāyāmadhimukticittaṃ notpāditaṃ bhavati, asya ānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054004 (0.054):
prajñāpāramitā, evaṃ na vā syāditi, asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054045 (0.054):
paripṛcchati kathaṃ prajñāpāramitā bhāvayitavyeti, asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054093 (0.054):
ayaṃ mamābhiprāyaṃ paripūrayiṣyati / asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054142 (0.054):
veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650560 (0.055):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043447 (0.059):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān / buddhaveṣamabhinirmāyopasaṃkrāntaḥ, mārādhiṣṭhito vā māranirmito veti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049893 (0.060):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi / nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567135 (0.063):
ālokalabdhaśca bhavati buddhadharmeṣu, atyāsannaśca bhavati sarvajñatāyām / / taṃ sacenmāraḥ pāpīyān upasaṃkrāmati viheṭhanārtham, sa tanmāraparṣadaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650411 (0.064):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092811 (0.0):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena / satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049670 (0.0):
tatra khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ bhāṣiṣyate yena / satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237912 (0.0):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena / satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615217 (0.005):
312.002. api tu yenāhaṃ satyena satyavacanena parityajāmi, na rājyārthaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967843 (0.040):
kartum ārabdhaḥ: śṛṇvantu bhavantaḥ śivavaruṇakuberavāsavādyā devā yena / satyena satyavacanena mama sarveṣu samapravṛttā dayā anena satyena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627095 (0.041):
satyopayācanaṃ kariṣye śṛṇu yena satyena satyavacanena kṣato 'haṃ kāyena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610241 (0.041):
purataḥ sattvādhiṣṭhānaṃ karomi, yena satyena satyavacanena svaṃ mama
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990345 (0.045):
evāsau kalyāṇakārī iti; so 'pi satyopayācanaṃ kartum ārabdhaḥ: yena / satyena satyavacanena tasya mamākṣiṇī samutpāṭayato 'ntike īṣad api na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742422 (0.045):
sarvasattvādhyāśayapravṛttena cetasā satyādhiṣṭhānaṃ kartum ārabdhaḥ | / yena me satyena satyavacanenāsyāḥ kāśisundaryā dārikāyā antike mana sūkṣmo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677428 (0.050):
paripācitā avaivartikāśca sthāpitā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tena / satyena satyavacanena kuśalamūlaparipākena jvalatu me hastaṃ; labhantu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28696870 (0.051):
so 'vocat ahaṃ kulaputra satyādhiṣṭhānena carāmi / yena satyena / satyavacanena tryadhvasu na kaścidbodhisattvo 'nuttarāyāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742651 (0.054):
ārabdhā || yena satyena satyavacanena tvaṃ videhamune | sarveṣāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643505 (0.055):
ca kṣiptvā prāṅmukhaṃ praṇidhiṃ kartuṃ prārabdhaḥ: yena satyena / satyavacanena mahāvyasanagatān satvān vyādhiparipīḍitān dṛṣṭvā svajīvitam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092798 (0.059):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614189 (0.062):
satyavacanaṃ kariṣyāmi/ / 309.008. yena satyena brahman satyavacanenobhau stanau parityajāmīti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043618 (0.062):
saṃkhyāṃ gaṇanāṃ praviṣṭa iti, aham api tatra vyākṛto 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, mamāpyeṣa eva saddharmaparigraha iti / sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657692 (0.063):
484.012. tatastau duṣṭāmātyau kathayatah yathā tiṣyapuṣyau yena satyena / satyavacanena yuvāṃ māyayā lokaṃ vañcayitvā śraddhādeyaṃ vinipātya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481505 (0.064):
pradīpamālā dattā / na cāhaṃ bhagavatānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtaḥ
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacanenāyam amanuṣyabhūta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237912 (0.0):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena / satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677428 (0.027):
paripācitā avaivartikāśca sthāpitā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tena / satyena satyavacanena kuśalamūlaparipākena jvalatu me hastaṃ; labhantu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092811 (0.035):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena / satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092819 (0.037):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam / amanuṣyabhūto 'pakrāmatu. tatra māraḥ pāpīyān autsukyam āpatsyate, kim ity
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066212 (0.063):
kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhervyākṛtastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ,
ito 'pakrāmatv ity evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati. tatra māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027016 (0.064):
kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca māraḥ pāpīyānautsukyamāpatsyate'ntarāyaṃ / kartum / tatra śīghraṃ likhatā sacenmāsena vā māsadvayena vā māsatrayeṇa
autsukyam āpatsyate katham amanuṣya ito 'pakrāmed? iti. tat kasya hetoḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092826 (0.031):
amanuṣyabhūto 'pakrāmatu. tatra māraḥ pāpīyān autsukyam āpatsyate, kim ity
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092839 (0.041):
balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatra autsukyam āpatsyate, katham ayam / amanuṣya ito 'pakrāmed iti. evaṃ sa māra adhiṣṭhānena tato 'pakramiṣyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027016 (0.045):
kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca māraḥ pāpīyānautsukyamāpatsyate'ntarāyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049686 (0.057):
ayamamanuṣyo 'pakrāmatviti / tatra subhūte māraḥ pāpīyānautsukyamāpatsyate
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455159 (0.062):
bhaviṣyati | na cāsya māraḥ pāpīyān antarāyaṃ kariṣyati | catvāraś cāsya
tathā hi māraḥ pāpīyān balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatrautsukyam / āpatsyate katham ayam amanuṣya ito 'pakrāmed iti, evaṃ mārādhiṣṭhānena sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092844 (0.0):
ayam amanuṣyabhūto 'pakrāmet. tata kasya hetos? tathā hi māraḥ pāpīyān / balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatra autsukyam āpatsyate, katham ayam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049709 (0.045):
bodhisattvasya mahāsattvasya cirayānasaṃprasthitasyāntike balavattaraṃ / tejovattaraṃ codyogamāpatsyate kathamayamamanuṣyo 'pakrāmediti / evaṃ so
tato 'pakrāmiṣyati, evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati, / mamaiṣo 'nubhāvenāmanuṣya ito 'pakrānto, na punar evaṃ jñāsyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092856 (0.0):
amanuṣya ito 'pakrāmed iti. evaṃ sa māra adhiṣṭhānena tato 'pakramiṣyati. / evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati: mamaiṣo 'nubhāvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049715 (0.0):
'manuṣyo mārādhiṣṭhānenāpakramiṣyati / evaṃ ca tasya bodhisattvasya / mahāsattvasya bhaviṣyati mamaiṣo 'nubhāvena amanuṣyo 'pakrānta iti / na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974511 (0.025):
bhāṣyamāṇāyāṃ {bodhisattvasya} / 26721 mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na bhavati dhanvāyitatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795798 (0.025):
bhāṣyamāṇāyāṃ bodhisattvasya mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066611 (0.027):
evaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ bhavati, ahaṃ (PvsP1 1:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023784 (0.028):
antaśāvālāgrakoṭisthānamātram api: tasya khalu punar bodhisattvasya / mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086993 (0.031):
dharme manaso vyupacāro bhavet. idaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya / sarvadharmāparigṛhītaṃ nāma samādhimaṇḍalaṃ vipulaṃ puraskṛtam apramāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747152 (0.032):
vyupacāro bhavet idaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya sarvadharmāparigṛhītaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940951 (0.033):
18216 vaśenopapadyate/ na ca tā āsvādāyati na ca tābhiḥ saṃhriyate/ iyaṃ / {bodhisattvasya mahāsattvasyāpramāṇeṣu carato 'parāmṛṣṭā}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919512 (0.034):
11614 bodhisattvānāma tac ca bodhicittaṃ nopalabhate na samanupaśyati/ eṣa / 11615 bodhisattvasya mahāsattvasyāvavādaḥ/ prajñāpāramitāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950744 (0.034):
20714 daurmanasye tac cānupalambhayogena/ idaṃ {subhūte} {bodhisattvasya} / mahāsattvasya mahāyānam/ / 20715 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950818 (0.034):
cānupalambhayogena/ idam api {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya / mahāyānam/ / 20722 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950936 (0.034):
20807 yogena/ idam api {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 20808 punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ} yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951007 (0.034):
20812 vyavasargaparigatam tac cānupalambhayogena/ idam api {subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 20813 punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ} yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938151 (0.036):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na / 17105 manyate/ iyaṃ subhūte {bodhisattvasya} mahāsattvasyākampyacittatā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947410 (0.036):
19809 iyam ucyate parabhāvaśūnyatā/ idam ucyate subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya mahāyānam//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957910 (0.037):
āha/ / 23121 evam etat {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/ yad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031283 (0.039):
subhūtir āha: katamo bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya abdhutadharma / yaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ na saṃvidyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920384 (0.039):
12015 śāriputra āha/ katamaḥ punar āyuṣman subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nyāmaḥ/ / 12016 subhūtir āha/ ihāyuṣman śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818164 (0.040):
avalokayati, kutreme sattvāś caranty asaṃgrahe tad bodhisattvasya / mahāsattvasya evaṃ bhavati, sumocanā bateme sattvā asaṃgrahāt, tatra
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (5.960):
amanuṣyo 'pakrānto. na punar evaṃ jñāsyati: mārānubhāvenaiṣo 'manuṣyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.031):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.034):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049723 (0.043):
mahāsattvasya bhaviṣyati mamaiṣo 'nubhāvena amanuṣyo 'pakrānta iti / na / punaḥ sa evaṃ jñāsyati mārasyaiṣo 'nubhāvena amanuṣyo 'pakrānta iti / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.049):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.049):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.049):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050229 (0.055):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093675 (0.058):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093371 (0.063):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049737 (0.006):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050232 (0.006):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238683 (0.006):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092870 (0.017):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238825 (0.021):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.029):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093494 (0.033):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.036):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093249 (0.040):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.046):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.053):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.053):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093371 (0.057):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059817 (0.058):
deśayitvopadiśyoddiśya svādhyāyya antaśo likhitvā bodhisattvān / mahāsattvānavavadiṣyanti anuśāsiṣyanti saṃdarśayiṣyanti samādāpayiṣyanti
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238160 (5.960):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (0.012):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996279 (0.015):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238794 (0.016):
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650595 (0.017):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair / (PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049905 (0.018):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050152 (0.018):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050078 (0.020):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050356 (0.020):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238032 (0.020):
samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.022):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092730 (0.022):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043441 (0.022):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043489 (0.022):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049623 (0.022):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.022):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.022):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049746 (0.022):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050042 (0.022):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154997 (0.022):
niṣadya taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani
samyaksaṃbuddhair ete punar anye na vyākṛtā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092882 (0.0):
'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair, ete punar anye na vyākṛtā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau,
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195736 (0.028):
abhiṣekabhūmisamāśvāsāvatārajñānapāraṃgamārthaṃ taiḥ pūrvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750446 (0.031):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ ye 'py etarhi daśadiśi loke tiṣṭhanti dhriyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090226 (0.031):
avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, ye 'py etarhi daśadiśi loke
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893360 (0.043):
atha khalu bhikṣavastathāgatasya punaretadabhūt evaṃ katamadvidhaiḥ / pātraiḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pratigṛhītam?
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898772 (0.043):
sarvatathāgatasamanvāhṛtaṃ sarvabuddhādhiṣṭhānāvilopitaṃ / pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pratyeṣitaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114593 (0.045):
tu khalu punaḥ subhūte paramārthena yo 'rthaḥ sarvadharmāṇāṃ abhinnaḥ sa. / iha prajñāpāramitayāḥ taiś ca tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979906 (0.045):
āyuṣmañ chāradvatīputra caritaiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ, anāgatā apy
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910226 (0.045):
dharmadeśanā kriyate cittamanomanovijñānavyāvṛttyarthaṃ mayā anyaiśca / tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053702 (0.046):
punarvādastadanye devaputrāḥ / tathāgatair api so 'rhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairnityameva samanvāhṛto bhaviṣyati bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066116 (0.047):
dṛḍhasamādānatā / evaṃrūpayā ca dharmārthikatayā pūrvakair api / tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897824 (0.048):
bhikṣavastathāgatasyaitadabhavat kasmin khalu / pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairniṣadya dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650434 (0.048):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154995 (0.049):
amanuṣyeṇa vā viheṭhayituṃ vā vihiṃsayituṃ vā. tat kasya hetoḥ? atra hi / niṣadya taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063790 (0.050):
sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair / api tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069305 (0.050):
śrotum / tair api kulaputra paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevaṃrūpa eva tyāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626859 (0.054):
svādhyāsyanti yoniśo manasikariṣyanti sarve te tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair buddhacakṣuṣā satatasamitaṃ samanvāhriyante teṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058168 (0.057):
carantastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanugṛhyante samanvāhriyante, / te te subhūte bodhisattvā mahāsattvā avinivartanīyā anuttarāyāḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558010 (0.057):
1 kṣitavyam iti | tat kasmād dhetoḥ | naitā bhoḥ pāramitās tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair bhāṣitāḥ kavitāḥ kāveyāś caitāḥ naitā bhoḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051406 (0.058):
mahāsattvair na tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ kṛtāḥ, yā ca
sa tena tāvanmātrakeṇa māraṃ vivardhayiṣyati, dūrīkariṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049749 (0.063):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sa tena tāvanmātrakeṇa bhūyo mānaṃ janayiṣyati, mānaṃ
sarvākārajñatāṃ dūrīkariṣyaty anuttaraṃ buddhajñānam. sa tathārūpo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092900 (0.0):
(AdSPG I 8) sa tāvanmātrakeṇa mānaṃ vardhayiṣyati mānam utpādayiṣyati, / dūrīkariṣyati sarvākārajñatāṃ dūrīkariṣyaty anuttaraṃ buddhajñānam. sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049782 (0.038):
mānātimānena mithyāmānena abhimānena dūrīkariṣyati sarvajñatām, / dūrīkariṣyatyanuttaraṃ buddhajñānam, svayaṃbhūjñānam, sarvajñajñānam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021176 (0.062):
śṛṇoti, kathāṃ nopacchinatti / ciracaritāvī sa śāriputra tathārūpo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ / bahubuddhaparyupāsitaḥ sa śāriputra
bodhisattvo mahāsattvas tāvanmātrakeṇānupāyakuśalo (PSP_5:5) 'bhimānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239197 (0.045):
atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvaḥ, kiṃ cāpi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034672 (0.054):
kathaṃ ca kumāra bodhisattvo mahāsattva upāyakuśalo bhavati? iha kumāra
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2905321 (0.060):
bodhisattvo mahāsattvo 'rthakuśalo bhavati // / punaraparaṃ mahāmate rūtārthakuśalo bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755248 (0.061):
kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām anupāyakuśalo / bhaviṣyati pāpamitrahastagataś ca bhaviṣyati ya imaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094162 (0.061):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām / anupāyakuśalo bhaviṣyati pāpamitrahastagataś ca bhaviṣyati, ya imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820775 (0.063):
subhūtir āha: mahopāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvo yo nāma bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933372 (0.064):
15701 subhūtir āha/ kathaṃ bhagavan {bodhisattvo} mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyām anupāyakuśalo / 15702 bhaviṣyati pāpamitrahastagataś ca bhaviṣyati/ ya imaṃ
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092914 (0.025):
tathārūpo sattvas tāvatā anupāyakuśalo 'dhimānam utpādayiṣyati, tasya dve / bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092922 (0.0):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093396 (5.960):
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093444 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036482 (5.960):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038266 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038300 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633336 (5.960):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633600 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238849 (5.960):
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye / yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238894 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049833 (0.021):
tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā / / evaṃ subhūte satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyānacirayānasaṃprasthitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960538 (0.027):
tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddha / 23522 bhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782060 (0.027):
yathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782071 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ evam eva subhūte tasmin mahāyāne na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ tenocyate ākāśasamaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174202 (0.027):
pratikāṅkṣitavyā na tiryagyonir na yamalokagatiḥ pratikāṅkṣitavyā na / śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā. tat kasya hetoḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099664 (0.043):
carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099756 (0.043):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre, anuttarā samyaksaṃbodhir mama abhyāśe.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248059 (0.043):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati, śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā samyaksaṃbodhir abhyāse. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248125 (0.043):
tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatanirmitasya naivaṃ bhavati, / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā
bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarmotpatsyate, tatra sa kalyāṇamitrāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092929 (0.001):
pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a / mahāsattvasya mārakarmotpatsyate. tatra kalyāṇamitrāṇi na seviṣyati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049863 (0.044):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049711 (0.048):
'manuṣyo mārādhiṣṭhānenāpakramiṣyati / evaṃ ca tasya bodhisattvasya / mahāsattvasya bhaviṣyati mamaiṣo 'nubhāvena amanuṣyo 'pakrānta iti / na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092846 (0.053):
amanuṣya ito 'pakrāmed iti. evaṃ sa māra adhiṣṭhānena tato 'pakramiṣyati. / evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati: mamaiṣo 'nubhāvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049880 (0.061):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma / bhaviṣyati / kathaṃ ca subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpedeśenāpi
na seviṣyate na bhajiṣyate na paryupāsiṣyate tad eva mārabandhanam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092939 (0.0):
mahāsattvasya mārakarmotpatsyate. tatra kalyāṇamitrāṇi na seviṣyati na / pratiseviṣyati na bhakṣiṣyati na paryupāsiṣyate. tad eva mārabandhanaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049823 (0.0):
avamanyamānastathārūpāṇi kalyāṇamitrāṇi na seviṣyate, na bhajiṣyate, na
āgāḍhīkariṣyati. tat kasya hetoḥ? yathāpi nāma ṣaṭsu pāramitāsv / acaritatvād upāyakauśalena vāparigṛhītatvād, evaṃ hi subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092949 (0.021):
gāḍhīkariṣyati. tat kasya hetos? tathāpi ca ṣaṭpāramitāsv acaritvāt / upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634506 (0.032):
pratyekabuddhabhūmau vā patati, na niryāsyati sarvākārajñatāyām. evaṃ hi / subhūte bodhisattvaḥ prajñāpāramitayā copāyakauśalena cāparigṛhītaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092939 (0.036):
pratiseviṣyati na bhakṣiṣyati na paryupāsiṣyate. tad eva mārabandhanaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036798 (0.041):
pratyekabuddhabhūmau vā sthāsyatīti / tatkasya hetoḥ? yathāpi nāma / prajñāpāramitayā aparigṛhītatvādupāyakauśalyena ca virahitatvāt /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049823 (0.044):
avamanyamānastathārūpāṇi kalyāṇamitrāṇi na seviṣyate, na bhajiṣyate, na / paryupāsiṣyate, na pariprakṣyati / tadeva mārabandhanaṃ gāḍhīkariṣyati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036970 (0.045):
śikṣitavyam? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat iha subhūte / ādikarmikeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634838 (0.045):
bhagavān āha: iha subhūte ādikarmikeṇa bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitukāmena dhyānapāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104121 (0.046):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. dānapāramitā ākāśākṣayatvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104194 (0.046):
(AdSPG I 86) abhinirhartavyā. vijñānākaśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. nāmarūpākāśākṣayatvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104224 (0.046):
abhinirhartavyā. sparśākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitā abhinirhartavyā. vedanākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104250 (0.046):
mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. upādānākāśāakṣayatvena / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104259 (0.046):
bhavākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / abhinirhartavyā. jātyākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104268 (0.046):
abhinirhartavyā. jātyākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitā abhinirhartavyā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061484 (0.046):
rūpākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / abhinirhartavyā / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānākṣayatvena subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061495 (0.046):
abhinirhartavyā / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānākṣayatvena subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā / evaṃ khalu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061558 (0.046):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā / iyaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254881 (0.046):
prajñāpāramitābhinirhartavyā, vedanākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā, saṃjñākāśākṣayatvena subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254890 (0.046):
mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā, saṃjñākāśākṣayatvena subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254899 (0.046):
saṃskārākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitābhinirhartavyā, vijñānākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254917 (0.046):
mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā, skandhākāśākṣayatvena subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā,
mahāsattvena satyādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093256 (0.024):
atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api / subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093266 (0.024):
punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050243 (0.024):
uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238706 (0.024):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238694 (0.030):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati, idam api subhūte nāmāpadeśena nāmādhiṣṭhānena / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029224 (0.056):
paryeṣitavyāṃ maṃsyante / idam api subhūte teṣāṃ mārakarma veditavyam / na / khalu punarahaṃ subhūte ebhirevaṃrūpaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030944 (0.057):
bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092923 (0.058):
pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a / mahāsattvasya mārakarmotpatsyate. tatra kalyāṇamitrāṇi na seviṣyati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996394 (0.059):
tathāgatādhiṣṭhānenopadiśasi / evaṃ cātra bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028492 (0.059):
utthāyāsanātprakramiṣyanti / idam api subhūte mārakarma veditavyam / na no / 'tra grāmasya vā nagarasya vā nigamasya vā nāmadheyaṃ parigṛhītaṃ yatra no
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015542 (0.064):
nirdeśaṃ śrutvā utrasiṣuḥ saṃtrasiṣuḥ saṃtrāsamāpatsyante? kathaṃ cārya / subhūte bodhisattvena mahāsattvena tadanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092772 (0.0):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv acaritasya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248781 (0.005):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238179 (0.013):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049867 (0.017):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755890 (0.017):
bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na mārakarmāṇy upadiśati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094609 (0.017):
pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094736 (0.017):
mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095116 (0.017):
bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028578 (0.019):
subhūte teṣāṃ mārakarma veditavyam / yathā khalu punaḥ subhūte na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028491 (0.020):
utthāyāsanātprakramiṣyanti / idam api subhūte mārakarma veditavyam / na no
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621958 (0.022):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029223 (0.025):
paryeṣitavyāṃ maṃsyante / idam api subhūte teṣāṃ mārakarma veditavyam / na / khalu punarahaṃ subhūte ebhirevaṃrūpaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028462 (0.026):
veditavyam / likhatāmanyonyaṃ visāmagrī bhaviṣyati / idam api subhūte / mārakarma veditavyam / na vayamatra gādhaṃ nāsvādaṃ labhāmahe
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093259 (0.028):
subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028554 (0.028):
laukikalokottareṣu dharmeṣu na nirjāyante / idam api subhūte teṣāṃ / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte bodhisattvayānikāḥ pudgalā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029902 (0.028):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte dhārmaśravaṇikaśchandiko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029949 (0.028):
visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030009 (0.028):
mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030152 (0.028):
mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030254 (0.028):
mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte prajñāpāramitāyāṃ likhyamānāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ
acaritāvino yāvad bodhisattvaniyāmam anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092796 (0.0):
chūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣu, bodhisattvanyāmam / anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238214 (0.0):
mārge caturṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu bodhisattvaniyāmam / anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648847 (0.035):
asaṃhāryacittatāyai samanvāgatāḥ ṣaṭsu pāramitāsu caranto / bodhisattvaniyāmam avakrāmayiṣyanti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092772 (0.040):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv acaritasya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260025 (0.048):
bodhisattvo mahāsattvo nāśikṣiṣyat ṣaṭsu pāramitāsu na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273894 (0.051):
bodhisattvena mahāsattvena bodhisattvaniyāmam avakramituṃ, / bodhisattvaniyāmam anavakramya na śakyānutpattikair dharmaiḥ kṣāntir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093273 (0.060):
veditavyam. tat kasya hetos? tathā hi subhūte bodhisattvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsv acaritāvī skandhamāraṃ na jānāti, rūpaṃ na jānāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900631 (0.060):
04110 m avabhāsena sphuṭīkaroti/ evam eva śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ / 04111 ṣaṭsu pāramitāsu caritvā sattvān paripācya {{buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906980 (0.060):
07313 sthānaṃ vidyate/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi śāriputra {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ ṣaṭsu / 07314 pāramitāsu caran kāyadauṣṭhulyaṃ śodhayati vāgdauṣṭhulyaṃ śodhayati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092969 (0.062):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973612 (0.064):
mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran / 26319 bodhisattvamārgaṃ pariśodhayati/
pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatareṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092976 (0.0):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092798 (0.019):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238216 (0.024):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042432 (0.038):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050272 (0.038):
mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha / subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvamevaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625826 (0.040):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkramiṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934441 (0.044):
15913 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756310 (0.044):
subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094955 (0.044):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049895 (0.047):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi / nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043392 (0.051):
hi sa sthito 'saṃhāryeṇa cittena asaṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati / / sacetkhalu punarmāraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrāmet, tamupasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934617 (0.054):
16007 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvasya {māraḥ pāpīyān} / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya rūpam anitya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756485 (0.054):
subhūte bodhisattvo mahāsattvasya māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095122 (0.054):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya rūpam anityam iti deśayiṣyaty upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647851 (0.054):
(PSP_4:150) / sa khalu punar māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650411 (0.055):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650511 (0.055):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650560 (0.055):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242292 (0.057):
bodhisattvaḥ saṃśayaprāpto 'bhūt, syād veyaṃ prajñāpāramitā na vā syād ity / asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647516 (0.058):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ / pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: yat tvayā pūrvaśrutaṃ, evaṃ
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092983 (0.010):
pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041942 (0.028):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇa avinivartanīyaṃ / bodhisattvaṃ mahāsattvamupasaṃkramyaivaṃ vakṣyati yadetattvayā pūrvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756256 (0.031):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ / pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati śūnyatā kulaputra pūrvadig
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094898 (0.031):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ / pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati; śūnyā kulaputra pūrvā dig
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042436 (0.035):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050276 (0.035):
subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvamevaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756312 (0.041):
subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094957 (0.041):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756416 (0.041):
mātāpitṛveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati ehi tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095059 (0.041):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān mātāpitṛveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ / mahāsattvam evaṃ vakṣyati; ehi tvaṃ kulaputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094706 (0.042):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvam upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati; / na te kulaputra kiṃcid bodhicittaṃ nāpi tvam avinivartanīyo nāpi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042100 (0.044):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamupasaṃkramya / kaścidevaṃ vakṣyatisaṃsāracārikaiṣā, naiṣā bodhisattvacārikā / ihaiva tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934443 (0.045):
15913 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934617 (0.047):
16007 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvasya {māraḥ pāpīyān} / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya rūpam anitya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756485 (0.047):
subhūte bodhisattvo mahāsattvasya māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095122 (0.047):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya rūpam anityam iti deśayiṣyaty upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650411 (0.048):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650511 (0.048):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650560 (0.048):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625616 (0.048):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇa bodhisattvān / upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carati sa
kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092988 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093196 (0.0):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238633 (0.0):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093164 (5.960):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238575 (0.028):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050093 (0.031):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.041):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109452 (0.042):
purastādaśrūṇi pramuktāni / tadā tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhihitam - mā kulaputra evaṃ karuṇakarūṇānyaśrūṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047297 (0.043):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇavaka anāgate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.046):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ, sā na kvacit sthitvā saṃskṛte vā dhātāv asaṃskṛte vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352407 (0.048):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002810 (0.048):
sa katamasyāṃ pratipadi śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002830 (0.048):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā / bhagavānāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240654 (0.048):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛto; bhaviṣyasi tvam anāgate 'dhvany asminn eva
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090085 (0.048):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093349 (0.049):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793917 (0.051):
sattvānāṃ kṛtaśo duḥkhāni pratyanubhavati kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128844 (0.051):
duḥkhāni pratyanubhavati, kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, (PvsP1 2: 164) kiṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579853 (0.052):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena tena bhagavatā mahābhijñājñānābhibhuvā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyamānena daśasu dikṣvaikaikasyāṃ diśi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114871 (0.054):
me 'nartha iti na caritavyaṃ. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
amuko 'nvayas te, idan te nāmadheyam, idan te pitur nāmadheyam, idan te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093001 (5.960):
tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f. / 217a?] idan te nāmadheyam idan te mātur nāmadheyam idan te pitur
mātur nāmadheyam idan te putraduhitṛbhaginīnāmadheyam, idan te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093004 (5.960):
tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f. / 217a?] idan te nāmadheyam idan te mātur nāmadheyam idan te pitur
mitrāmātyajñātisālohitānāṃ yāvad āsaptamamātāmahapitāmahayugasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321209 (0.012):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755198 (0.016):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950929 (0.016):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093007 (0.020):
nāmadheyam idan te bhrātur nāmadheyam idan te bhaginyā nāmadheyam imāni te / mitrāmātyajñātisālohitānāṃ nāmadheyāni. yāvad ā saptamasya mātāpitṛyugasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049922 (0.039):
māturnāmadheyam / idaṃ te piturnāmadheyam / idaṃ te bhrāturnāmadheyam / / idaṃ te bhaginyā nāmadheyam / idaṃ te mitrāmātyajñātisālohitānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760450 (0.042):
mātā pitṛ putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeya mitra amātya jñāti sālohitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251112 (0.044):
bhaviṣyati mātāpitṛṇāṃ mitrāmātyajñātisālohitānāṃ śramaṇabrāhmaṇānāṃ, ye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168925 (0.045):
bhaviṣyati mātāpitṝṇāṃ mitrāmātyajñātisālohitānāṃ rājñāṃ rājamahāmātrāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466320 (0.045):
saputradārāḥ sadāsīdāsakarmakarapauruṣeyāḥ samitrāmātyajñātisālohitāḥ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468725 (0.045):
samitrāmātyajñātisālohitāḥ kuśina)garyā niṣkramya y(e)na yamakaśālavanaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859699 (0.046):
mitrāmātyajñātisālohitāniyamāt mātāpitarau bhūtvā yāvadvistareṇa / mitrāmātyajñātisālohito bhūtvā 'pareṇa samayena saṃsarato vadhako bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955852 (0.046):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā | / naite mama svakāḥ | nāham eteṣām iti ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050140 (0.046):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238618 (0.046):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755964 (0.047):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī mitra amātya jñāti sālohita putra duhitṛ bhāryā cira kāla viyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951665 (0.047):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859690 (0.050):
mātāpitraniyamāt putradārāniyamāddāsīdāsakarmakarapauruṣeyāniyamāt / mitrāmātyajñātisālohitāniyamāt mātāpitarau bhūtvā yāvadvistareṇa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850945 (0.053):
mitrāmātyātmajñātisālohitairdattāni bodhisattvasyopasthānaparicaryāyai /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738000 (0.057):
ācārya upādhyāya mātā pitṛ mitra amātya jñāti sālohita manasi kārāḥ | evaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667605 (0.059):
matāpitṛbhrātṛbhaginīmitramātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviprayuktasya
nāmadheyam upadekṣyati, āmuṣmāt tvaṃ janapadād āmuṣmāt tvaṃ nagarād
amuṣmād diśas tvam āgato, 'muṣmin janapade tvaṃ jāto 'musmiṃ grāme vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049936 (0.061):
amuṣyāṃ diśi tvaṃ jātaḥ, amuṣmin janapade amuṣmin grāme vā nagare vā / (Vaidya 192) nigame vā jāta iti / sacetprakṛtvā mṛduko bhaviṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093028 (0.063):
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko
nagare vā. sacet prakṛtyā mṛduko bhaviṣyati sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093028 (0.026):
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049947 (0.030):
(Vaidya 192) nigame vā jāta iti / sacetprakṛtvā mṛduko bhaviṣyati, / tamenamevaṃ vakṣyati pūrvam api tvameva mṛduko 'bhūḥ / sacetprakṛtyā
api tvam evaṃ mṛduka evābhūḥ, sacet sa tīkṣṇo bhaviṣyati sa tam evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049950 (0.0):
tamenamevaṃ vakṣyati pūrvam api tvameva mṛduko 'bhūḥ / sacetprakṛtyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093042 (0.002):
bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093050 (0.045):
sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ / tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093052 (0.0):
sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ / tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049970 (5.960):
tīkṣṇendriyo bhaviṣyati, tatastamevaṃ vakṣyati pūrvam api tvaṃ / tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049949 (0.043):
tamenamevaṃ vakṣyati pūrvam api tvameva mṛduko 'bhūḥ / sacetprakṛtyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093041 (0.055):
bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ. / sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238533 (0.062):
mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya / evābhūḥ, sacen mandamantro bhaviṣyati, pūrvam api tvaṃ mandamantra
sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093059 (0.0):
tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049972 (0.0):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238510 (0.032):
abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko / bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093091 (0.033):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko / bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.033):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko / bhaviṣyati, sacennaiṣadyiko bhaviṣyati, sacedabhyavakāśiko bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238496 (0.038):
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced / abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093067 (0.044):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093075 (0.051):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec / cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko
khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049993 (0.007):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041958 (0.024):
sacettvamevaṃ pratideśayiṣyasi, sacettvamevaṃ pratiniḥsrakṣyasi, evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528142 (0.027):
asatyayā paruṣayā vācā ākrokṣyanti roṣayiṣyanti paribhāṣiṣyante, tasya te / kathaṃ bhaviṣyati? sacenmāṃ bhadanta śroṇāparāntakā manuṣyāḥ saṃmukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093060 (0.029):
(AdSPG I 9) sacet pāṃsukūliko bhaviṣyati sacet khalu paścādbhaktiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093077 (0.032):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115543 (0.037):
vaidehī tu anīdṛśī / / kathaṃ bhaviṣyati, kiprakārā bhaviṣyatītyarthaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5464766 (0.039):
jasādibhiḥ avyāptam yat ekavacanam tasmin śeṣe . aśeṣatvāt na bhaviṣyati . / atha vā tamau ekavacane iti atra yūyavayau jasi tvāhau sau tubhyamahyau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093104 (0.042):
praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo / bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 342421 (0.045):
khalu etat adhikārthe ārambhe sati ṇyadhikasya bhaviṣyati na punaḥ / sanadhikasya vā syāt yaṅadhikasya vā iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5461475 (0.045):
ṇyadhikasya bhaviṣyati na punaḥ sanadhikasya vā syāt yaṅadhikasya vā iti .
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197438 (0.046):
sacet prathamayā duṣkṛtayā na dvitīyayā na tṛtīyayā na yāvad antimayā | / saced antimayā na prathamayā na dvitīyayā yāvan nopāntimayā. (GBM
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17292374 (0.048):
tadviṣayo vidhivikalpaḥ pramāṇaṃ bhaviṣyatīti ced, āha na ca naiva / sāmānyaṃkāñcit tatsādhyatayopagatām abhinnajñānābhidhānalakṣaṇām anyāṃ vā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5347224 (0.050):
samarthānām bhavati . tatra asāmārthyān na bhaviṣyati . atha cvyante
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663852 (0.050):
tvaṃ kāśyapa anujānīhi na me sa viheṭayiṣyati; sacen mahāśramaṇa na te
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744431 (0.051):
sacen nôpaviśati ubhābhyām api nôpaveṣṭavyaṃ | / sacec cañcalêndriyo bhavati utkarṣayitavyaṃ |
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233852 (0.051):
kim asi tūṣṇīṃ. sacet te paripūrṇaṃ bhaviṣyati vayam anumodayiṣyāmaḥ. / sacet te aparipūrṇaṃ bhaviṣyati vayaṃ te paripūrṇayiṣyāmaḥ. apīdānīṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233892 (0.051):
sacet te paripūrṇaṃ bhaviṣyati vayam anumodayiṣyāmaḥ sacet te aparipūrṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238528 (0.051):
pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen / mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687281 (0.054):
doṣaḥ? atiprasaṅga iti cet, tatparihārikā dṛśyānupalabdhirbhaviṣyati / / na ca tāvanmātrasya kāraṇatvamastīti vācyam, andhasyāpi śuklapaṭe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646634 (0.054):
447.001. <447>amaṅgale sākalike tvaṃ māṃgalayakāle vadase hyamaṅgalam/ / 447.003. saceddruta samadhikṛtaṃ bhaviṣyati punarapyasau kāmaguṇyeṣu
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049994 (0.0):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.019):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093077 (0.020):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093090 (0.020):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.035):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238528 (0.042):
pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen / mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041958 (0.044):
sacettvamevaṃ pratideśayiṣyasi, sacettvamevaṃ pratiniḥsrakṣyasi, evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528142 (0.045):
asatyayā paruṣayā vācā ākrokṣyanti roṣayiṣyanti paribhāṣiṣyante, tasya te / kathaṃ bhaviṣyati? sacenmāṃ bhadanta śroṇāparāntakā manuṣyāḥ saṃmukhaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233852 (0.057):
kim asi tūṣṇīṃ. sacet te paripūrṇaṃ bhaviṣyati vayam anumodayiṣyāmaḥ. / sacet te aparipūrṇaṃ bhaviṣyati vayaṃ te paripūrṇayiṣyāmaḥ. apīdānīṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233892 (0.057):
sacet te paripūrṇaṃ bhaviṣyati vayam anumodayiṣyāmaḥ sacet te aparipūrṇaṃ / bhaviṣyati vayaṃ te paripūrṇayiṣyāmaḥ. tvaṃ śarabha kim asi tūṣṇīṃ. ...
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881051 (0.057):
bhaviṣyati / sa tvaṃ sacedaśubhāṃ manasikaroṣi enaṃ manasikāraṃ mā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093104 (0.061):
praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo / bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093083 (0.0):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050003 (0.0):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.035):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093090 (0.035):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko / bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.038):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093091 (0.003):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko / bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049993 (0.017):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093077 (0.022):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.031):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.032):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.032):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
bhaviṣyati, saced alpeccho bhaviṣyati, sacet saṃtuṣṭo bhaviṣyati, sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093099 (0.0):
bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati / sacet traicīvariko bhaviṣyati saced alpecchaḥ sacet saṃtuṣṭaḥ sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050012 (0.034):
sacennāmantiko bhaviṣyati, sacedalpecchaḥ saṃtuṣṭaḥ pravivikto bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.043):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.048):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093067 (0.051):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093077 (0.054):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec / cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.054):
bhaviṣyati, sacennaiṣadyiko bhaviṣyati, sacedabhyavakāśiko bhaviṣyati,
pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050018 (0.0):
sacennāmantiko bhaviṣyati, sacedalpecchaḥ saṃtuṣṭaḥ pravivikto bhaviṣyati, / sacedapagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacenmṛdubhāṣī alpavāg bhaviṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093100 (0.048):
sacet traicīvariko bhaviṣyati saced alpecchaḥ sacet saṃtuṣṭaḥ sacet / praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093091 (0.062):
bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati / sacet traicīvariko bhaviṣyati saced alpecchaḥ sacet saṃtuṣṭaḥ sacet
mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049992 (0.042):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238490 (0.042):
khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767087 (0.050):
5.022.037c nātra kaś cana saṃdehaḥ khādateti sa vakṣyati / 5.022.038a tatas tv ajāmukhī nāma rākṣasī vākyam abravīt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154959 (0.051):
nānvayānupapattiriti pūrvamevoktaṃ vakṣyati ca dīpikāyām/ tathā ca / kṛtaṃ vyañjanayeti bhāvaḥ/
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093031 (0.056):
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko / bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ.
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25339624 (0.057):
vakṣyati hi 'smārakānna vimṛśyata' iti / / kiṃ nāma tarhi śābdam, vākyārthajñānamiti vadāma' /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093111 (0.060):
praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo / bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238468 (0.062):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati,
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127861 (0.064):
arthapadānīti bhāṣyagatasyārthapadasya tvanyathārtho bhaviṣyatīti yaduktaṃ / tadāha puruṣārthasthānānīti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387040 (0.064):
vākyārthatvaṃ syāditi bhāvaḥ / / yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena
evābhūḥ, sacen mandamantro bhaviṣyati, pūrvam api tvaṃ mandamantra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093116 (0.0):
bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ. / sacen mandamantro bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ
evābhūḥ. tat kasya (PSP_5:6) hetoḥ? tathā hi tavaivaṃrūpā dhūtaguṇāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050052 (0.047):
samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? / tathā hi te amī evaṃrūpā dhutaguṇāḥ saṃvidyante / niścayena tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050161 (0.054):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hi te evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093130 (0.060):
mandamantro 'bhūḥ. tat kasya hetos? tathā hi te ime evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, niścayena te pūrvāntato 'py eta eva dhutaguṇasaṃlekhā
saṃvidyante niścayena te pūrvam apy eta eva dhūtagunāḥ saṃlekhā abhūvan.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093130 (0.045):
mandamantro 'bhūḥ. tat kasya hetos? tathā hi te ime evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, niścayena te pūrvāntato 'py eta eva dhutaguṇasaṃlekhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050054 (0.049):
samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? / tathā hi te amī evaṃrūpā dhutaguṇāḥ saṃvidyante / niścayena tvaṃ
so 'nena ca pūrvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena ca / pratyutpannadhūtaguṇāpadeśena ca manyanām utpādayiṣyati. tam enaṃ māraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093143 (0.008):
saṃvidyante, niścayena te pūrvāntato 'py eta eva dhutaguṇasaṃlekhā / abhūvan, so 'py anena paurvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena anena ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093150 (0.047):
abhūvan, so 'py anena paurvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena anena ca / pratyutpannena dhutaguṇasaṃlekhāpadeśena mananām utpādayiṣyati. tam enaṃ
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238627 (0.0):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063789 (0.017):
sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair / api tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069304 (0.017):
śrotum / tair api kulaputra paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092983 (0.028):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093191 (0.028):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238401 (0.028):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050087 (0.033):
samyaksaṃbodhau, yathā me amī guṇāḥ saṃvidyante / taṃ ca māraḥ pāpīyānevaṃ / vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093159 (0.042):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650412 (0.050):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650512 (0.050):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650561 (0.050):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093545 (0.053):
aparaṃ subhūte vivekaguṇāpadeśena bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ māraḥ pāpīyān / upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato [f. 218a?]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621518 (0.054):
tathā hi tair atītais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anumoditā / teṣāṃ bodhisattvānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ ca vāg bhāṣitā cittena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239003 (0.054):
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ / pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620948 (0.054):
tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti tair api tathāgatair api arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair dṛṣṭās te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca buddhacakṣuṣā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050146 (0.059):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756258 (0.064):
pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati śūnyatā kulaputra pūrvadig
arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye / 'vinivartanīyatāyāṃ yathā te dhūtaguṇāḥ saṃvidyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238795 (0.012):
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238162 (0.014):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049391 (0.017):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238034 (0.022):
samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050044 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050154 (0.023):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238290 (0.025):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair ete punar anye na vyākṛtā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650598 (0.026):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair / (PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063788 (0.028):
sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair / api tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069303 (0.028):
śrotum / tair api kulaputra paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevaṃrūpa eva tyāge
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049748 (0.029):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sa tena tāvanmātrakeṇa bhūyo mānaṃ janayiṣyati, mānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.029):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996280 (0.030):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650487 (0.030):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. tat kasya hetoḥ? tathā hi mama te dharmāḥ saṃvidyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092732 (0.031):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043443 (0.031):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049625 (0.031):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049906 (0.031):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050079 (0.033):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238140 (0.036):
bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid / gṛhapativeṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid mātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācit
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093185 (0.015):
samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, sa kadācid bhikṣuṇīveṣeṇa kadācid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050132 (0.032):
kadācidupāsakaveṣeṇa, kadācidupāsikāveṣeṇa, kadācidbrāhmaṇaveṣeṇa, / kadācidgṛhapativeṣeṇa, kadācinmātṛveṣeṇa, kadācitpitṛveṣeṇa,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050112 (0.036):
dhutaguṇā saṃvidyante / tasya khalu punaḥ subhūte māraḥ pāyīyān / kadācidbhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācidbhikṣuṇīveṣeṇa,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238613 (0.046):
bhaginīveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid brāhmaṇaveṣeṇopasaṃkramiṣyati,
pitṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid bhrātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050136 (0.032):
kadācidgṛhapativeṣeṇa, kadācinmātṛveṣeṇa, kadācitpitṛveṣeṇa,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093176 (0.041):
samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, sa kadācid bhikṣuṇīveṣeṇa kadācid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050111 (0.050):
dhutaguṇā saṃvidyante / tasya khalu punaḥ subhūte māraḥ pāyīyān / kadācidbhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācidbhikṣuṇīveṣeṇa,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093185 (0.055):
gṛhapativeṣeṇa kadācin mātṛveṣeṇa kadācit pitṛveṣeṇopasaṃkramya evaṃ
bhaginīveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid brāhmaṇaveṣeṇopasaṃkramiṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093176 (0.041):
samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, sa kadācid bhikṣuṇīveṣeṇa kadācid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238592 (0.046):
kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid / gṛhapativeṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid mātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācit
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050111 (0.052):
dhutaguṇā saṃvidyante / tasya khalu punaḥ subhūte māraḥ pāyīyān / kadācidbhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācidbhikṣuṇīveṣeṇa,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050123 (0.053):
kadācidupāsakaveṣeṇa, kadācidupāsikāveṣeṇa, kadācidbrāhmaṇaveṣeṇa, / kadācidgṛhapativeṣeṇa, kadācinmātṛveṣeṇa, kadācitpitṛveṣeṇa,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050136 (0.064):
kadācidbhrātṛveṣeṇa, kadācidbhaginīveṣeṇa, / kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050146 (0.0):
kadācidbhrātṛveṣeṇa, kadācidbhaginīveṣeṇa, / kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755964 (0.036):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī mitra amātya jñāti sālohita putra duhitṛ bhāryā cira kāla viyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951665 (0.036):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859690 (0.037):
mātāpitraniyamāt putradārāniyamāddāsīdāsakarmakarapauruṣeyāniyamāt / mitrāmātyajñātisālohitāniyamāt mātāpitarau bhūtvā yāvadvistareṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321209 (0.041):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ / | asya vā punaḥ kāyasyādhyātmikasya rūpiṇa audārikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760450 (0.043):
mātā pitṛ putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeya mitra amātya jñāti sālohitā / | na + ete mama svakāḥ | na + aham eteṣām iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738000 (0.044):
ācārya upādhyāya mātā pitṛ mitra amātya jñāti sālohita manasi kārāḥ | evaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667605 (0.045):
matāpitṛbhrātṛbhaginīmitramātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviprayuktasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238427 (0.046):
mitrāmātyajñātisālohitānāṃ yāvad āsaptamamātāmahapitāmahayugasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755197 (0.048):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950928 (0.048):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466320 (0.048):
saputradārāḥ sadāsīdāsakarmakarapauruṣeyāḥ samitrāmātyajñātisālohitāḥ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468725 (0.048):
samitrāmātyajñātisālohitāḥ kuśina)garyā niṣkramya y(e)na yamakaśālavanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955852 (0.050):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā | / naite mama svakāḥ | nāham eteṣām iti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237738 (0.051):
vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā / mitrāmātyajñātisālohitamaraṇaṃ vā dṛṣṭvā na śokabhayabhairavasaṃtrāsam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850945 (0.053):
mitrāmātyātmajñātisālohitairdattāni bodhisattvasyopasthānaparicaryāyai /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639036 (0.056):
prabhūtamitrāmātyajñātisālohitaḥ | sa ca gṛhapatiḥ śrāddho bhadraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441360 (0.058):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrâmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyâṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607328 (0.060):
paurūṣeyo prabhūtamitrāmātyajñātisālohitāsteṣāmapi maraṇāntaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049899 (0.063):
nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092987 (0.0):
pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093196 (0.0):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050147 (0.0):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238406 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238575 (0.0):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093163 (5.960):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049900 (0.038):
nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109452 (0.042):
purastādaśrūṇi pramuktāni / tadā tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhihitam - mā kulaputra evaṃ karuṇakarūṇānyaśrūṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240654 (0.048):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛto; bhaviṣyasi tvam anāgate 'dhvany asminn eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050093 (0.051):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694148 (0.054):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatena vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ / kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638006 (0.056):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155181 (0.056):
tathā vyākuru. tat kiṃ manyase? kauśika yeyaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena sarvākārajñatā anuprāptā yaś cāyam ātmabhāvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352404 (0.059):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057516 (0.060):
sarvakalpavikalpaprahīṇā / tadyathāpi nāma bhagavaṃstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena yo nirmitako nirmitaḥ, na tasyaivaṃ bhavati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167660 (0.061):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve (ŚsP_II 4_79)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756258 (0.064):
pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati śūnyatā kulaputra pūrvadig
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250416 (0.064):
śakra āha: na khalu punar bhagavaṃs tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / prajñāpāramitāyāḥ sarvagūṇāḥ parikīrtitāḥ yān guṇān sa kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.064):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye. tat kasya hetoḥ? tathā hi / tavāmī guṇāḥ saṃvidyante 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050167 (0.0):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hi te evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238406 (0.0):
kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054231 (0.012):
'vamanyate / te ca tasya guṇā na saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ guṇāḥ, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242556 (0.012):
'vamaṃsyate, ātmānam utkarṣayati parān paṃśayati, te cāsya guṇā na / saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050094 (0.017):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093209 (0.020):
anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetos? tathā hi tavaite guṇāḥ / saṃvidyante, ye avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. ye ca te mayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093164 (0.024):
tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092987 (0.025):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093202 (0.025):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetos? tathā hi tavaite guṇāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002541 (0.031):
bhaved iti na sthātavyam upalambhayogena. tat kasya hetoḥ? tathā hi / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114871 (0.033):
me 'nartha iti na caritavyaṃ. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234865 (0.037):
bhaviṣyatīti na sthātavyaṃ, vistareṇa kartavyam. tat kasya hetos? / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.037):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.040):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050176 (0.040):
saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye / khalu punaḥ subhūte mayā avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047297 (0.043):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇavaka anāgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650614 (0.044):
tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002810 (0.046):
sa katamasyāṃ pratipadi śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002830 (0.046):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā / bhagavānāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793917 (0.046):
sattvānāṃ kṛtaśo duḥkhāni pratyanubhavati kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238805 (0.0):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050174 (0.009):
saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye / khalu punaḥ subhūte mayā avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.023):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093210 (0.024):
saṃvidyante, ye avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. ye ca te mayā / subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042888 (0.026):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649638 (0.026):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050364 (0.027):
samyaksaṃbodhāviti maṃsyate / yāni ca mayā subhūte avinivartanīyānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmākārā liṅgāni nimittāni ākhyātāni, tāni tasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093236 (0.029):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043502 (0.030):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650615 (0.030):
'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bhūmau. tat kasya hetoḥ? / tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043235 (0.030):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049238 (0.031):
buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na / bhaviṣyantīti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.032):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat avinivartanīyasya / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.032):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: avinivartanīyasya / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041500 (0.034):
samudācarati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041647 (0.034):
bhūmipradeśamākrāmati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya śarīre cīvaraparibhogo na yūkilo bhavati / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237679 (0.036):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237567 (0.036):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043715 (0.038):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647282 (0.039):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238808 (0.023):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.035):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.035):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093361 (0.037):
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya / bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238674 (0.044):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043503 (0.045):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.045):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093237 (0.047):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093218 (0.049):
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni / nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043528 (0.051):
tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042889 (0.058):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649639 (0.058):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096719 (0.064):
avaivartikānāṃ bodhisattvanāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni nimittāni. sa
saṃvidyante. veditavyaṃ subhūte tadanyair bodhisattvair mahāsattvair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050191 (0.002):
bhaviṣyanti / veditavyametatsubhūte tato 'nyairbodhisattvairmahāsattvaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093225 (0.014):
nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante. / veditavyaṃ subhūte tad anyair bodhisattvair mahāsattvair mārādhiṣṭhito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658842 (0.033):
bodhipakṣyair dharmaiḥ parijayaḥ kartavyo, na ca sarvasattvāḥ / samālambitavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647122 (0.034):
mahāsattvasya tāny aśītikrimikulasahasrāṇi kāye na saṃvidyante. yathāyathā / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaitāni kuśalamūlāni pravardhante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238373 (0.035):
mahāsattvena satyādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam. / kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647370 (0.043):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237539 (0.043):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237849 (0.043):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043432 (0.047):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043529 (0.049):
tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238675 (0.050):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049308 (0.052):
mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam / idam api subhūte / avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043235 (0.053):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643900 (0.053):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti. evam evāyuṣman subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049238 (0.054):
buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na / bhaviṣyantīti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092721 (0.055):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238128 (0.055):
sacet punaḥ subhūte so 'manuṣyas tato nāpakrāmati tasya bodhisattvasya / mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049867 (0.055):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755890 (0.055):
bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na mārakarmāṇy upadiśati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094609 (0.055):
pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na
mārādhiṣṭhito batāyaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi / ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050202 (0.0):
bhaviṣyanti / veditavyametatsubhūte tato 'nyairbodhisattvairmahāsattvaiḥ / mārādhiṣṭhito batāyaṃ bodhisattvo mahāsattva iti / tatkasya hetoḥ? ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042893 (0.008):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049340 (0.008):
yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649643 (0.008):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093237 (0.015):
veditavyaṃ subhūte tad anyair bodhisattvair mahāsattvair mārādhiṣṭhito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237879 (0.018):
samanvāharati, yena mayā svapnāntaragatena vā prativibuddhena vā ya ākārā / yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043530 (0.018):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092468 (0.023):
samanvāharati: ye mayā svapnānataragatena vā vibuddhena vā ākārā yāni / liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.027):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093363 (0.041):
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya / bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238651 (0.041):
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043502 (0.049):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.049):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658844 (0.050):
samālambitavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.053):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.053):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093216 (0.054):
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni / nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658772 (0.058):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhisattvair mahāsattvair evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658796 (0.060):
ca sarvasattvāḥ parityaktavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair / mahāsattvair vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658876 (0.062):
vyākaroti na bhāvayati, veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ parijayaṃ kṛtvā tato bhūmer atikrānto
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093243 (2.384):
nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na / saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043530 (0.017):
tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043236 (0.044):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ / bhavati avinivartanīyo vāham, na vāhamavinivartanīya iti / nāsyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238654 (0.044):
liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na / saṃvidyante. veditavyaṃ subhūte tadanyair bodhisattvair mahāsattvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.046):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238964 (0.046):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049238 (0.048):
buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na / bhaviṣyantīti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya apāyapariśuddhilakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237679 (0.049):
nirmitān anyeṣu lokadhātuṣu buddhakṛtyaṃ kurvataḥ, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyasya lakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043712 (0.052):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042571 (0.052):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048997 (0.052):
sarvadharmā iti vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti, idam api subhūte / avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049022 (0.052):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049067 (0.052):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049204 (0.052):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237567 (0.052):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237636 (0.052):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237771 (0.052):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647122 (0.053):
mahāsattvasya tāny aśītikrimikulasahasrāṇi kāye na saṃvidyante. yathāyathā / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaitāni kuśalamūlāni pravardhante,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049110 (0.054):
svapnāntaragatoa'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃjānīte / idam / api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041499 (0.055):
samudācarati / tasya khalu punaḥ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti /
bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati / kutsayiṣyati paṃsayiṣyati, idam api subhūte nāmāpadeśena nāmādhiṣṭhānena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049740 (0.0):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050235 (0.0):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238283 (0.006):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092866 (0.021):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093371 (0.027):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238824 (0.029):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093493 (0.030):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093244 (0.030):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239364 (0.032):
kulaputrān paṃsayiṣyaty avamaṃsyate ullāpayiṣyati kutsayiṣyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050251 (0.038):
(Vaidya 193) punaraparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmāpadeśena / nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050262 (0.038):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.044):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.044):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093251 (0.046):
atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api / subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050387 (0.052):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.054):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.059):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093256 (0.0):
atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api / subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093266 (0.0):
subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029902 (0.0):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030074 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣyamāṇāyāṃ likhyamānāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030152 (0.0):
pravartayatāmantaśo likhatām / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030181 (0.0):
api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030255 (0.0):
vācanāya paryavāptaye vā / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030532 (0.0):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030915 (0.0):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050241 (0.0):
uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050249 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam // / (Vaidya 193) punaraparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmāpadeśena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028554 (5.960):
mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte bodhisattvayānikāḥ pudgalā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029744 (5.960):
teṣāṃ mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte utpatsyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029763 (5.960):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmutpatsyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029949 (5.960):
vā bahukṛtyo vā bhaviṣyati / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030009 (5.960):
śikṣyamāṇāyāmantaśaḥ likhyamānāyām / idam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030042 (5.960):
noddhaṭṭitajño vā na vā vipañcitajño 'nabhijño vā bhaviṣyati / idam api / subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030107 (5.960):
'pi subhūte visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030216 (5.960):
śrotukāmo bhaviṣyati / dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo bhaviṣyati / idam api / subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030301 (5.960):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam //
veditavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / ṣaṭsu pāramitāsu caritaḥ sattvānāṃ nāma na jānāti, rūpaṃ na jānāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729365 (0.011):
vidyate tat kasya hetoḥ tathā hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069818 (0.011):
vidyate. tat kasya hetoḥ? tathā hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116545 (0.014):
abhāvasvabhāvaṃ jānāti. sa khalu punar subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / ṣaṭsu pāramitāsu caraṃs tāvat tasmin bodhimārge paricayaṃ karoti. yāvan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268067 (0.014):
parijayaṃ karoti, taṃ ca bodhimārgam abhāvasvabhāvaṃ jānāti. sa khalu / punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhimārge
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028658 (0.017):
116) sāraṃ vṛddhatvaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte teṣāṃ / mārakarma veditavyam / tatkasya hetoḥ? na hi te 'lpabuddhayo jñāsyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774058 (0.017):
kathaṃ bodhisattvo mahāsattvo mahāyānasamprasthito bhavatīti iha subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bhūmer bhūmiṃ saṃkrāmati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110464 (0.017):
mahāyānasaṃprasthito bhavatīti, iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093271 (0.017):
punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam. tat kasya hetos? tathā hi subhūte bodhisattvaḥ ṣaṭsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973610 (0.021):
26318 {śāriputra} āha/ katham {āyuṣman} {subhūte} {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794917 (0.021):
pariśodhayitavyā iti sarvākārajñatāniryāṇam śāriputra āha katham āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhisattvamārgaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978460 (0.021):
athāyuṣmañ chāradvatīputra punar āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhimārgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952532 (0.022):
21407 bhavatīti/ iha subhūte {bodhisattvo} mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814858 (0.023):
yāvat sarvadharmān upalapsyate nedaṃ sthānaṃ vidyate, evaṃ khalu subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caritvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097553 (0.027):
mahāsattvaḥ tathatāyāṃ śikṣate śikṣate sarvākārajñatāyāṃ. evaṃ śikṣamāṇaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu śikṣate. yāvāc caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260112 (0.028):
yasmāt tarhi kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036327 (0.031):
parigṛhīto bhavati / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036584 (0.031):
prajñāpāramitayā parigṛhīta upāyakauśalyena cāvirahito bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036914 (0.031):
bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani saṃsatsyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729557 (0.033):
śakyo 'vamarditum ity aśaktyavavādaḥ punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran (PSP1: 75) na rūpam manyate na vedanāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070012 (0.033):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran na
vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ na jānāti. tasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269974 (0.0):
śāriputra āha: kathaṃ bhagavan vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ na / jānāti viśuddhiḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269987 (0.0):
bhagavān āha: svalakṣaṇaśūnyatām upādāya śāriputra vedanāṃ saṃjñāṃ / saṃskārān vijñānaṃ na jānāti viśuddhiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093289 (5.960):
vedanāsaṃjñāsaṃskārān vijñanaṃ na jānāti. [f. 217b?] taṃ ca māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249341 (0.029):
vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān, vijñānaṃ subhūte prajñāpāramitā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995688 (0.029):
veditavyā yadrūpaṃ na parigṛhṇīte / evaṃ yadvedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān / / yadvijñānaṃ na parigṛhṇīte / na cāntarā parinirvāti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082210 (0.033):
nādhitiṣṭhati na saṃjānīte, vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānam anityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929190 (0.034):
paśyanti/ vedanāṃ / 14720 saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ na {jānanti na paśyanti}/ yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751104 (0.034):
paśyanti rūpaṃ na jānanti na paśyanti vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ / na jānanti na paśyanti yāvat skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090900 (0.034):
rūpaṃ na jānanti na paśyanti, vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ na / jānanti na paśyanti, yāvat skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263923 (0.037):
sarvākārajñatāyām abhiniviṣṭo, rūpaṃ manyate rūpam upalabhate, vedanāṃ / saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ manyate vijñānam upalabhate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107250 (0.037):
śūnyam iti vā aśūnyam iti vā. vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ / nopalabhate. śūnyam iti vā aśūnyam iti vā. smṛtyupasthānāni nopalabhate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112871 (0.037):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ nopalabhate. vedanāṃ saṃjñāṃ / saṃskārān vijñānaṃ nopalabhate. yāvad bodhiṃ nopalabhate, katham idānīṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557504 (0.037):
rūpaṃ nairātmyākāreṇa pratyavekṣati tac ca nopalabhate / 2 evaṃ vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ nairātmyākāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258734 (0.037):
rūpaṃ nopalabhate, vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ nopalabhate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109812 (0.038):
abhiniviśate idaṃ rūpam asya rūpam iti. evaṃ vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569786 (0.038):
rūpaṃ nābhiniviśate / evaṃ vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān / vijñānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2052932 (0.040):
niskhabhāvaṃ paśyati [yāvat] vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263637 (0.041):
caran rūpaṃ nopalabhate, vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānan nopalabhate,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652159 (0.042):
nopādatte, nādhitiṣṭhati, nābhiniviśati ātmā me iti; vedanāṃ saṃjñāṃ / saṃskārān vijñānaṃ mahārāja kulaputra parijānan nopaiti, nopādatte,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920169 (0.042):
apraṇihitam iti {nābhiniviśate nādhitiṣṭhati na saṃjātīte}/ vedanāṃ / saṃjñāṃ / 11915 saṃskārān vijñānam anityam iti {nābhiniviśate nādhitiṣṭhati na
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093296 (0.0):
vedanāsaṃjñāsaṃskārān vijñanaṃ na jānāti. [f. 217b?] taṃ ca māraḥ pāpīyān / nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261580 (0.037):
bhaviṣyati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati. / punar aparaṃ navayānasaṃprasthitena bodhisattvena mahāsattvena teṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025987 (0.038):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.039):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108913 (0.039):
bhavati yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248931 (0.039):
carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248954 (0.039):
eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? na hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656781 (0.041):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati, yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. / atha khalv āyuṣmata ānandasyaitad abhavat: yāvanto bodhisattvā mahāsattvās
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.042):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti // / atha khalu tāni śreṣṭhidārikāpūrvaṃgamāni pañca dārikāśatāni dharmodgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797061 (0.042):
cīvarapiṇḍapātrās tāvan na kṣīyante yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate 'bhisaṃbuddhabodheś ca sadevamānuṣāsuralokaḥ sukhī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797847 (0.042):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092969 (0.043):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656560 (0.044):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252974 (0.045):
pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhaviṣyati. avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050279 (0.045):
subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvamevaṃ / vyākariṣyati tavānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095480 (0.047):
kṣāntiḥ pratilabdhā. tasya na kadācit teṣāṃ dharmāṇāṃ hānir bhaviṣyati, / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. subhūtir āha: kiṃ punar
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642731 (0.048):
tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho na bhaviṣyati saṃsāre
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008030 (0.048):
cetasā bahulaṃ vyahārṣaṃ. na tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsiṣaṃ. yataś ca mama bhikṣava eṣu caturṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655592 (0.054):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhaksetre sattvānāṃ gatisaṃbhedo na bhaviṣyati na prajñāsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655894 (0.054):
sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhaksetre sattvānāṃ
abhisaṃbuddhasyedaṃ nāma bhaviṣyati, yat tena nāmadheyam anuvitarkitaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093302 (0.0):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyeti idaṃ nāma bhaviṣyati iti. yadi ca tena bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261581 (0.018):
bodhisattvakulaṃ grahīṣyati. tena ca bodhisattvakulena na jātu virahito / bhaviṣyati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252975 (0.029):
pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhaviṣyati. avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093322 (0.031):
mayā nāmadheyaṃ manasā anuvitarkitam anuvincintitam anuvicāritam, idaṃ me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ bhaviṣyati. yathā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656560 (0.031):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731166 (0.032):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya / bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.032):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.033):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108913 (0.033):
bhavati yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248931 (0.033):
carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248954 (0.033):
eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? na hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238765 (0.033):
(PSP_5:7) idaṃ mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ / bhaviṣyati. tathā tathā māraḥ pāpīyān nirdekṣyati mārakāyikā vā devatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642731 (0.036):
tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho na bhaviṣyati saṃsāre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025987 (0.037):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186847 (0.038):
pariṣad pravrajitā tena mayi pradoṣam utpādyaivaṃ praṇidhānaṃ kṛtam / yadā / tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ syāt tadā tvaṃ māṃ vyākuryād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797847 (0.040):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245025 (0.041):
buddhadharmeṣu caran sarvasattvān abhibhavati, kaḥ punar vādo yadānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati. sulabdhās tair lābhāḥ sujīvitaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173827 (0.041):
pratikāṅkṣitavyā, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena sattvaparipācakena ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050180 (0.041):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656780 (0.041):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati, yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. / atha khalv āyuṣmata ānandasyaitad abhavat: yāvanto bodhisattvā mahāsattvās
bhaviṣyaty anuvicāritam. tatra duṣprajñājātīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyānupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093309 (0.019):
nāmadheyam anuvitarkitam anuvicintitam anuvicāritaṃ bhaviṣyati, tatra / duṣprajñajātīyasya bodhisattvasya anupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yat tan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238778 (0.029):
mārādhiṣṭhito vā bhikṣus tasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda / utpanno, yathā ca mama nāmadheyaṃ, yathā cānena bhikṣunā nirdiṣṭaṃ sameti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050307 (0.031):
tadeva nāmadheyaṃ vyākariṣyati / tatra duṣprajñajātīyasya anupāyakuśalasya / bodhisattvasyaivaṃ bhaviṣyati yathā mayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749052 (0.062):
buddhadharmeṣu carati nimitte carati na carati prajñāpāramitāyām saced / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānupāyakauśalena prajñāpāramitāyāṃ
utpannaḥ, yac ca mayā nāmadheyaṃ manasānuvitarkitam anuvicāritam,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093316 (0.029):
duṣprajñajātīyasya bodhisattvasya anupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yat tan / mayā nāmadheyaṃ manasā anuvitarkitam anuvincintitam anuvicāritam, idaṃ me
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238779 (0.054):
mārādhiṣṭhito vā bhikṣus tasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda / utpanno, yathā ca mama nāmadheyaṃ, yathā cānena bhikṣunā nirdiṣṭaṃ sameti
(PSP_5:7) idaṃ mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093323 (0.0):
mayā nāmadheyaṃ manasā anuvitarkitam anuvincintitam anuvicāritam, idaṃ me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ bhaviṣyati. yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050283 (0.029):
vyākariṣyati tavānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ / nāmadheyaṃ bhaviṣyatīti yadeva tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655847 (0.030):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / (PSP_4:187) tatra buddhakṣetre sarvasattvāḥ svayaṃprabhā bhaviṣyanti. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238737 (0.033):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyedaṃ nāma bhaviṣyati, yat tena nāmadheyam anuvitarkitaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093297 (0.040):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyeti idaṃ nāma bhaviṣyati iti. yadi ca tena bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819605 (0.041):
(PSP_6 8:128) saṃpadyerann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / sarvasattvānām.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898919 (0.044):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ evam upaparīkṣitavyam}/ kim / iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721437 (0.044):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ evam / upaparīkṣitavyam kim iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721462 (0.044):
bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ evam upaparīkṣitavyam kim iti / me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya evaṃrūpayā prajñayā sattvāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061761 (0.044):
evam upaparīkṣitavyaṃ, kim iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061787 (0.046):
evam upaparīkṣitavyam, kim iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya evaṃrūpayā prajñayā sattvāḥ samanvāgatā (PvsP1 1: 51)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050318 (0.046):
nāmadheyamanuvartitamanuvitarkitamanuvicāritam, aho bata me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ nāmadheyaṃ bhavediti, tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814048 (0.048):
bhavaty anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ? na (PSP_6 8:102) hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045602 (0.048):
dharmadeśanā niścariṣyati. tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya. tasya khalu punas tathāgatasya arhata samyaksaṃbuddhasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731166 (0.049):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya / bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649454 (0.049):
mahāsattvo yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, yathā / mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satatasamitaṃ samanubaddho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819790 (0.050):
pratiṣṭhāpayeyaṃ, tasya mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya, / sarvasattvā evaṃ caturbhir dhyānair avirahitā bhāveyuś catasṛbhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234868 (0.051):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya / (PSP_2 3:11) sarvadharmā nopalabdhāḥ. evaṃ hi kauśika bodhisattvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753559 (0.052):
bhavet* amitā prabhāsaṃpad bhaved iti prajñāpāmitāyāṃ śikṣitavyam* kim iti / me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765340 (0.052):
dhyānapāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti tad / yathāpi nāma subhūte dakṣo māyākāro māyākārāntevāsī vā caturmahāpathe
bhaviṣyati. tathā tathā māraḥ pāpīyān nirdekṣyati mārakāyikā vā devatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093329 (0.0):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ bhaviṣyati. yathā / yathā māraḥ pāpīyān nirdekṣyati, mārakāyikā devatā mārādhiṣṭhito vā
mārādhiṣṭhito vā bhikṣus tasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238753 (0.029):
mahāsattvasyānupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda / utpannaḥ, yac ca mayā nāmadheyaṃ manasānuvitarkitam anuvicāritam,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093336 (0.049):
bhikṣus, tathā tathāsyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca me cittotpāda utpanno,
utpanno, yathā ca mama nāmadheyaṃ, yathā cānena bhikṣunā nirdiṣṭaṃ sameti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238754 (0.054):
mahāsattvasyānupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda / utpannaḥ, yac ca mayā nāmadheyaṃ manasānuvitarkitam anuvicāritam,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093337 (0.057):
bhikṣus, tathā tathāsyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca me cittotpāda utpanno, / yathā ca me nāmadheyam anena bhikṣuṇā nirdiṣṭaṃ sameti nāma nāmnā ahan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050348 (0.063):
ca mama cittotpāda utpannaḥ, yathā ca anena bhikṣuṇā nirdiṣṭaṃ mama / nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238032 (0.0):
samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650486 (0.008):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena / vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066217 (0.020):
kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhervyākṛtastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049525 (0.020):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092617 (0.021):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092729 (0.021):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043440 (0.021):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049674 (0.021):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049745 (0.021):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050041 (0.021):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050077 (0.025):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050355 (0.025):
ca mama cittotpāda utpannaḥ, yathā ca anena bhikṣuṇā nirdiṣṭaṃ mama / nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238289 (0.026):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049903 (0.030):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050150 (0.030):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996325 (0.033):
subhūte samādhinā viharan bodhisattvo mahāsattvastathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairvyākriyate 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau? śakyaḥ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043514 (0.046):
bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026481 (0.054):
taistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairna saṃmukhaṃ vyākṛtaḥ, atha ca
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238651 (0.0):
tavāmī guṇāḥ saṃvidyante 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. / ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238581 (0.012):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238034 (0.013):
samanvāhartavyaṃ, saced ahaṃ vyākṛtas tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238162 (0.013):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238290 (0.016):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair ete punar anye na vyākṛtā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650489 (0.019):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. tat kasya hetoḥ? tathā hi mama te dharmāḥ saṃvidyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996280 (0.023):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049748 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sa tena tāvanmātrakeṇa bhūyo mānaṃ janayiṣyati, mānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.024):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050080 (0.026):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, yathā me amī guṇāḥ saṃvidyante / taṃ ca māraḥ pāpīyānevaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042888 (0.026):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649638 (0.026):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093236 (0.029):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092731 (0.030):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043442 (0.030):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049626 (0.030):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043502 (0.030):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.030):
'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bhūmau. tat kasya hetoḥ? / tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650596 (0.030):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair / (PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043235 (0.030):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ
liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093364 (0.018):
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238652 (0.023):
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043528 (0.027):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238674 (0.027):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093217 (0.030):
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni / nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.035):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.035):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043503 (0.041):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.041):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870560 (0.051):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093237 (0.052):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096719 (0.059):
avaivartikānāṃ bodhisattvanāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni nimittāni. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649639 (0.060):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
saṃvidyante, taiś cākārair liṅgair nimittair virahitaḥ, so 'nena ca / nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.008):
na bhaviṣyanti / sa tairvirahito 'nena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena / manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239162 (0.010):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.023):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.026):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.027):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.027):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093372 (0.036):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.037):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.038):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043221 (0.040):
ete 'pi teṣāṃ guṇāḥ saṃvidyante / ebhir api subhūte / ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.042):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043533 (0.048):
tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042873 (0.048):
tasyaivamādikā evaṃrūpā ādeyatādoṣā na bhavanti / ebhir api subhūte / ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.052):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648941 (0.058):
'vinivartanīyo vaktavyaḥ. ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgatasyāvinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646180 (0.059):
vyavalokayati, subhāṣitagaveṣī ca bhavati, ebhiḥ (PSP_4:142) subhūte / ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096701 (0.062):
parikīrtitaṃ bhavati, sa tena nāmagrahanena vā gotragrahaṇena vā tadanyān / bodhisattvān mahāsattvān peśalān yāvat kalyāṇadharmāṇo 'bhimanyate.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093243 (0.063):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647495 (0.064):
kāyeṣūpapadyate, naitat sthānaṃ vidyate, ebhir api subhūte ākārair ebhir / liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041512 (0.064):
mahāsattvasya svapnāntaragatasyāpi daśakuśalāḥ karmapathā āmukhībhavanti / / ebhir api subhūte ākārairebhirliṅgairebhirnimittaiḥ samanvāgato
avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551808 (0.007):
aparijñānādīnavalakṣaṇamavimuktiryāvadanuttarāyāḥ / samyaksaṃbodherasaṃbodhaḥ / viparyayādanuśaṃsalakṣaṇaṃ veditavyamiti //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092868 (0.007):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.009):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.010):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate / uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626884 (0.012):
samyaksaṃbuddhāḥ satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaṃ guptiṃ saṃvidhāsyanti / yathānuttarāyāḥ samyaksaṃbodher na parihāsyanti. / iti jāmbūdvīpakamahāratnodāharaṇādidṛṣṭāntena mahānubhāvatvam ity uktā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093494 (0.017):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023026 (0.021):
paraṃ saṃdarśayatā samādāpayatā samuttejayatā saṃpraharṣayatā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau bhūtānugamena saṃdarśayitavyaṃ samādāpayitavyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238283 (0.021):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059439 (0.026):
kuśaladharmābhisaṃpat? yadidaṃ āsannībhāvo 'nuttarāyāḥ samaksaṃbodheḥ ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093248 (0.026):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616186 (0.027):
bhavanti, yānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau śāsakānyavatārakāṇi paripācakāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050387 (0.027):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.029):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.029):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714923 (0.029):
mahaujaskamahaujaskān bodhisattvān mahāsattvān saṃnipāteyam / yan nv ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621887 (0.030):
sattvāṃś ca na paripācayiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhin / nābhisaṃbhotsyante. / iti prajñāpāramitāyā alobhavikalālobhaviparyayeṇa niyatilābhaguṇa ity uktā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095272 (0.031):
suvarṇaprabhāsitāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyakyaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / / suvarṇaratnākaracchatrakūṭo nāma tathāgato 'rhansamyaksaṃbuddho loka
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579291 (0.031):
parājaiṣīt | prabhañjayitvā parājayitvā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyāmiti na ca tāvattasya te dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271408 (0.033):
saṃpraharṣayaty, evaṃ hi kauśika bodhisattvena mahāsattvenānuttarāyai / samyaksaṃbodhaye (PSP_2 3:169) saṃdarśayitavyaḥ samādāpayitavyaḥ / samuttejayitavyaḥ saṃpraharṣayitavyaḥ. evaṃ hi kulaputreṇa vā kuladuhitrā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600186 (0.034):
bodhisattvairmahḥsattvairimaṃ dharmaparyḥyaṃ śrutvḥ anuttarḥyḥṃ / samyaksaṃbodhau cittḥnyutpḥditḥni ||
samyaksaṃbodhes tasyopāyakauśalyavirahitasya prajñā pāramitāvirahitasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093384 (0.026):
dūribhaviṣyaty anuttarasyāḥ samyaksaṃbodheḥ. tasyopāyakauśalavirahitasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367522 (0.035):
/ devamanuṣyāṇāṃ sarvamantracaryānupraviṣṭānāṃ ca sattvānāmanuttarāyāṃ / samyak sambodho, abhiprasthitānāṃ ca, upāyakauśalyamantracaryā sukhena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049855 (0.052):
kalyāṇamitravirahitasya prajñāpāramitayā aparigṛhītasya / upāyakauśalyavirahitasya antarāyaṃ kariṣyatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050421 (0.053):
buddhajñānam / tasya prajñāpāramitayā aparigṛhītasya / upāyakauśalyavirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920345 (0.057):
12011 iyaṃ {bodhisattvasya} na prajñā{pāramitā} idaṃ / bodhisattvasyopāyakauśalam idam anupāyakauśalam iti nābhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066124 (0.062):
prajñāpāramitāmupāyakauśalyaṃ ca paripṛcchadbhiranuttarā ca / samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā, dharmaratnaṃ ca pratilabdham / tanna mama
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036907 (0.062):
samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum, sa ca prajñāpāramitayā anuparigṛhīto / bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643465 (0.064):
kuladuhitaraś ca prajñāpāramitāvirahitā upāyakauśalyavirahitāś ca saṃśayas / teṣāṃ pratikāṅkṣitavyo (PSP_4:129) 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093391 (0.0):
dūribhaviṣyaty anuttarasyāḥ samyaksaṃbodheḥ. tasyopāyakauśalavirahitasya / prajñāpāramitāvirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050424 (0.0):
upāyakauśalyavirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054021 (0.041):
punaraparamānanda yo bodhisattvo mahāsattvaḥ kalyāṇamitravirahito bhavati, / pāpamitraparigṛhītaś ca bhavati, sa gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103650 (0.046):
- aśrāddho 'bhūvaṃ pāparato buddhadharmasaṃghaparivarjitaḥ / pāpamitraparigṛhītaḥ kalyāṇamitraparivarjitaśca / te kathayanti -
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9784042 (0.053):
pāpamitravivarjanatā / / 4 kalyāṇamitrasevanatā / catubrahmavihāraniṣpādanatā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553089 (0.056):
bodhisattvayānīyā nimittacāriṇaḥ kalyāṇamitrāparigṛhītāḥ / pāpamitrahastagatāḥ, teṣāmapyeṣu dharmeṣu nirupalepeṣu agatiraviṣayaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093439 (0.061):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238889 (0.061):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857271 (0.064):
yaiḥ pāpamitra parivarjita dīrgharātraṃ kalyāṇamitraratanaiśca parigṛhītāḥ
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093402 (0.0):
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092918 (5.960):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093444 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036482 (5.960):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038265 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038299 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633336 (5.960):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633600 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238332 (5.960):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238894 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050440 (0.003):
dvayorbhūmyoranyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / sacetpunaściraṃ suciraṃ saṃdhāvya saṃsṛtya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960538 (0.027):
tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddha / 23522 bhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960549 (0.027):
na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253305 (0.027):
tasya na nirayatiryagyoniyamalokagatiḥ. pratikāṅkṣitavyā na śrāvakabhūmir / na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, tathā hi sa bhagavan bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118986 (0.027):
tadyathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118996 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ, evam eva subhūte tatra mahāyānena śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmis tenocyate ākāśasamaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174202 (0.027):
pratikāṅkṣitavyā na tiryagyonir na yamalokagatiḥ pratikāṅkṣitavyā na / śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782060 (0.027):
yathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782071 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ evam eva subhūte tasmin mahāyāne na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ tenocyate ākāśasamaṃ tad
saṃdhāvya saṃsṛtyemām eva prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093414 (0.0):
bhajitvā paryupāsya imām eva prajñāpāramitām āgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057199 (0.020):
evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate, nāpi subhūte prajñāpāramitāmāgamya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031573 (0.023):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha enāmeva prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / evamiyaṃ subhūte prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275503 (0.025):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyante. na kaṃcid dharmam abhisaṃbudhyante dharmacakraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009415 (0.028):
yāpayanti, te 'pi kauśika buddhā bhagavantaḥ imāmeva prajñāpāramitāmāgamya / anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / aham api kauśika etarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031561 (0.028):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ, te 'pi sarve enāmeva prajñāpāramitāmāgamya / anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / aham api subhūte etarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050444 (0.028):
pratyekabuddhabhūmirvā / sacetpunaściraṃ suciraṃ saṃdhāvya saṃsṛtya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057124 (0.028):
mahāsattvo 'tyantaviviktāṃ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? anuttarāpi nāma bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254577 (0.028):
atītānāgatāḥ śrāvakā ye ca pratyekabuddhās te 'pīmām eva prajñāpāramitām / āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbhotsyante, ye 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009396 (0.030):
arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ, te 'pi kauśika imāmeva prajñāpāramitāmāgamya / anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye 'pi te kauśika etarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031517 (0.030):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante, te 'pi sarve enāmeva / prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248374 (0.030):
bhagavantaḥ saśrāvakasaṃghās te 'pīmām eva prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. ye 'pi caitarhi daśadiśi loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254547 (0.030):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'pīmām eva prajñāpāramitām / āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. ye 'py etarhi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176847 (0.030):
anāgate 'dhvani tathāgatārhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'pīmām eva / prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante, ye 'pi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454074 (0.030):
anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ, te 'pi imāmeva / prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244926 (0.032):
prajñāpāramitayā niryāty evam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / sacet punar asyaivaṃ bhavati, neyaṃ prajñāpāramitā nāmuṣmin prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648240 (0.033):
kutaḥ punas tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase? / sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009426 (0.034):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ imāmeva prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ // / evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāpāramiteyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093402 (0.034):
vā, atha vā ciraṃ suciraṃ saṃdhāvya saṃsṛtya kalyāṇamitrāṇi sevitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248456 (0.041):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ sarve te imām eva prajñāpāramitām / āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbudhyante
abhisaṃbhotsyate. sacet sa priyān bodhisattvān mahāsattvān na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093414 (0.002):
bhajitvā paryupāsya imām eva prajñāpāramitām āgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244927 (0.022):
prajñāpāramitayā niryāty evam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / sacet punar asyaivaṃ bhavati, neyaṃ prajñāpāramitā nāmuṣmin prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648242 (0.027):
kutaḥ punas tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase? / sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247309 (0.028):
atyantaviviktā prajñāpāramitā tat kathaṃ bhagavan prajñāpāramitam āgamya / bodhisattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate? anuttarāpi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098580 (0.030):
niryāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. sacet punar asyaivaṃ / bhavati: neyaṃ prajñāpāramitā neha prajñāpāramitā, na anayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057199 (0.030):
evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate, nāpi subhūte prajñāpāramitāmāgamya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7671951 (0.034):
pratigṛhṇīyuryāvadbodhiparyantena / sacedahamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya na tāṃ sattvāṃ saṃsārāt parimocayeyaṃ, na ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031562 (0.035):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ, te 'pi sarve enāmeva prajñāpāramitāmāgamya / anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / aham api subhūte etarhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247412 (0.037):
yāvat sarvākārajñatā tathātyantaviviktām anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / sacet subhūte na prajñāpāramitātyantaviviktābhaviṣyad yāvat
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7663918 (0.037):
maharddhikā sā mahāphalā mahāvistārā, na cireṇāsau anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / sacenna śraddhadhvaṃ gacchata svayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031518 (0.037):
prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye 'pi / te subhūte etarhi aprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052144 (0.038):
rātriṃdinānyatināmayet, āsannaḥ syādanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, kṣipraṃ / ca anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta // / sacetkhalu punaḥ subhūte ye jambūdvīpe sattvāḥ, te sarve 'pūrvācaramaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656308 (0.039):
carataivaṃ cittam utpādayitavyaṃ, nāhaṃ tāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, sacet me tatra buddhakṣetre mitam āyuḥpramāṇaṃ syād mitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057125 (0.039):
mahāsattvo 'tyantaviviktāṃ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? anuttarāpi nāma bhagavan
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407256 (0.039):
praṇidhānavaśena, mā tāvadahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyam || / 15. sacenme bhagavan bodhiprāptasyāyuṣpramāṇaṃ paryantīkṛtaṃ bhavet,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408088 (0.039):
sahacittotpādāttathāgatānujñātaiḥ, mā tāvadahamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyam || / 37. sacenme bhagavan bodhiprāptasya tatra buddhakṣetre sahotpannāḥ sattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042252 (0.040):
punastvamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimanuprāpsyatīti? sacetkhalu punarevam api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031573 (0.040):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha enāmeva prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / evamiyaṃ subhūte prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643924 (0.040):
adhimucyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, sacet punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275503 (0.040):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyante. na kaṃcid dharmam abhisaṃbudhyante dharmacakraṃ
kalyāṇamitrāṇy abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya na cainān paryupāsiṣyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093422 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ / kalyāṇamitrāṇi na abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya,
sacet tenaivātmabhāvapratilābhena tān pūrvakāṃś cittotpādān na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050461 (0.036):
tānyupasaṃkramiṣyati, tenaiva cātmabhāvapratilambhena / tāvatpūrvakāṃścittotpādān vigarhiṣyati, vāntīkariṣyati, jugupsiṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093432 (0.055):
kalyāṇamitrāṇi na abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya, / sacet tenaiva ca ātmabhāvapratilaṃbhena tān paurvikāṃś cittotpādān na
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093394 (0.0):
prajñāpāramitāvirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya / dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093442 (0.0):
sacet tenaiva ca ātmabhāvapratilaṃbhena tān paurvikāṃś cittotpādān na / vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527097 (0.037):
ākāṃkṣeyuḥ, śrotum tathārupāṃ sahacittotpādān / P21 / na śṛṇuyur, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632719 (0.039):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050463 (0.042):
tāvatpūrvakāṃścittotpādān vigarhiṣyati, vāntīkariṣyati, jugupsiṣyati,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563611 (0.044):
134.009. yannvahaṃ devāṃstrāyāstriṃśān darśanāyopasaṃkrameyam/ / 134.010. sahacittotpādādeva rājā māndhātā uparivihāyasamabhyudgataḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092916 (0.048):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049830 (0.049):
paryupāsiṣyate, na pariprakṣyati / tadeva mārabandhanaṃ gāḍhīkariṣyati / / tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238846 (0.053):
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye / yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179019 (0.056):
cittanidhyāpanāya cittasaṃjñāpanāya / iyam ucyate dharmatāyuktiḥ /
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. / tadyathāpi nāma subhūte bhikṣuś catasṛṇāṃ mūlāpattīnām anyatarānyatarām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093396 (0.0):
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093445 (0.0):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036484 (0.0):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633338 (0.0):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633602 (0.0):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092918 (5.960):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093456 (5.960):
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036000 (5.960):
dvayorbhūmyoranyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte mahāsamudragatāyāṃ nāvi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036247 (5.960):
vyavasādaḥ śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā? tadyathāpi nāma / subhūte strī vā puruṣo vā suparipakvena ghaṭena nadīto vā sarasto vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038265 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038299 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238332 (5.960):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238849 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049832 (0.025):
tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā / / evaṃ subhūte satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyānacirayānasaṃprasthitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247958 (0.026):
bhagavan na prajñāpāramitāyā evaṃ bhavati, śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre, anuttarā samyaksaṃbodhir abhyāse vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248009 (0.026):
eva bhagavan na prajñāpāramitāyā evaṃ bhavati, śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā samyaksaṃbodhir mamābhyāse. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960538 (0.027):
tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddha / 23522 bhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782063 (0.027):
yathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782074 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ evam eva subhūte tasmin mahāyāne na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ tenocyate ākāśasamaṃ tad
āpattim āpadyābhikṣur bhavaty aśramaṇo 'śākyaputrīyaḥ. so 'bhavyas tenaiva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093464 (0.013):
śrāvakayānīyo bhikṣuś catasṛṇāṃ mūlāpattīnām anyatarānyatarām āpattim
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406781 (0.035):
patanīyā dharmā ākhyātāḥ yānadhyāpadyamāno bhikṣuḥ sahādhyāpattyā / abhikṣurbhavatyaśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ dhvasyate bhikṣubhāvāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407161 (0.035):
kuryādityevaṃrūpo bhikṣuḥ sthānamadhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati / aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ [dhvasyate bhikṣumāvāt hataśrāmaṇyaṃ dhvastaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407542 (0.035):
sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati / aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ dhvasyate
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519918 (0.035):
adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty aśramaṇo 'śākyaputrīyo
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519967 (0.035):
anyatamānyatamaṃ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate bhikṣubhāvād dhatam asya bhavati
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520099 (0.035):
evaṃrūpaṃ bhikṣuḥ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate bhikṣubhāvād dhatam asya bhavati
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407013 (0.035):
sthānamadhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati [aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24031581 (0.035):
yattarhi bhagavatoktam bhikṣurbhavatyaśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate"
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520444 (0.036):
evaṃrūpaṃ bhikṣuḥ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyaḥ pūrvavad yāvan nādhyāpatsye (Upj(J) 23.16-17; ~
cātmabhāvena caturṇāṃ śrāmaṇyaphalānām anyatarānyataraṃ śrāmaṇyaphalam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093469 (0.0):
adhyāpadya abhikṣur bhavaty aśramaṇo bhavaty aśākyaputrīyaḥ so 'bhavyas / tenaiva ātmabhāvena caturṇāṃ śrāmaṇyaphalānām anyatarānyatarañc
anuprāptum. / evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093481 (0.0):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093522 (0.0):
subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro / 'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050544 (0.0):
ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238983 (0.028):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050559 (0.035):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238964 (0.043):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050527 (0.052):
tābhyaścatasṛbhya āpattibhyo gurutaraścittotpādo veditavyaḥ // / tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238947 (0.052):
gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. / tiṣṭhantu subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ, pañcabhyo 'pi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050513 (0.054):
mānacittotpādaḥ, yaduta nāmāpadeśena bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093500 (0.056):
atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi / subhūte imāni nāmavyapadeśena utpatsyante mārakarmāṇi sūkṣmāṇi. tiṣṭhantu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093533 (0.057):
cittotpāda utpannaḥ. ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. punar / aparaṃ subhūte vivekaguṇāpadeśena bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ māraḥ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093239 (0.063):
nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na / saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238676 (0.063):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
bodhisattvasya mahāsattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238971 (0.0):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093486 (0.004):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo / nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050549 (0.042):
ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093522 (0.051):
'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056544 (0.054):
tasya kulaputrasya vā kuladuhiturvā bodhisattvasya / mahāsattvasyānumodanāsahagatasya cittotpādasya puṇyapramāṇaṃ grahītum /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056649 (0.054):
bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagatasya cittotpādasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775552 (0.057):
kāmaguṇajugupsanatā tatra katamo bodhisattvasya mahāsattvasya / nirvitsahagataś cittotpādaḥ yaḥ sarvadharmāṇām anabhisaṃskāro 'yaṃ ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775563 (0.057):
bodhisattvasya mahāsattvasya nirvitsahagataś cittotpādaḥ tatra katamā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111947 (0.057):
tatra katamā bodhisattvasya mahāsattvasya nirvitsahagataś cittotpādaḥ? yaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111957 (0.057):
sarvadharmāṇām anabhisaṃskāro 'yaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya / nirvitsahagataś cittotpādaḥ.
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238980 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda / utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.027):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093492 (0.028):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.030):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.034):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093243 (0.039):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.041):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093372 (0.041):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.043):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.044):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.044):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.046):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.049):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054217 (0.052):
tāvanmātrakeṇa tato 'nyān bodhisattvān mahāsattvān peśalān kalyāṇadharmaṇo
gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. / tiṣṭhantu subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ, pañcabhyo 'pi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050536 (0.0):
tābhyaścatasṛbhya āpattibhyo gurutaraścittotpādo veditavyaḥ // / tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238983 (0.0):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093515 (0.008):
subhūte imāni nāmavyapadeśena utpatsyante mārakarmāṇi sūkṣmāṇi. tiṣṭhantu / subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050558 (0.039):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093500 (0.049):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate / atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238924 (0.052):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093533 (0.052):
cittotpāda utpannaḥ. ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093478 (0.064):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo / nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050558 (0.021):
bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ / / ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093520 (0.029):
subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro / 'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050543 (0.029):
tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte / ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256606 (0.041):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya (PSP_5:87) / prathamacittotpādam upādāya yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya sarvasattvā yady
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238982 (0.047):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238924 (0.049):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105596 (0.050):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prathamacittotpādam upādāya dānan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106258 (0.050):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prathamacittotpādam upādāya yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya sacet manuṣyabhūto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026817 (0.050):
dharmeṣu kṣāntipāramitāṃ paripūrayati? iha subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prathamacittotpādam upādāya yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796650 (0.050):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prathamacittotpādam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118169 (0.050):
yasmāt tarhi subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prathamacittotpādam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093500 (0.051):
atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi / subhūte imāni nāmavyapadeśena utpatsyante mārakarmāṇi sūkṣmāṇi. tiṣṭhantu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658610 (0.053):
deśayiṣyāmi yathaiva te sattvānāṃ praṇidhānadoṣā na bhaviṣyantīti. evaṃ hi / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ebhiś cittotpādair ebhiś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093478 (0.059):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo / nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907031 (0.062):
07402 punaḥ śāriputra {bodhisattvasya} mahāsattvasya prathamacittotpādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729413 (0.062):
kāyavāṅmanodauṣṭhulyaṃ śodhayati sacet punaḥ śāriputra bodhisattvasya / mahāsattvasya prathamacittotpādam upādāya daśa kuśalā karmapathā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069865 (0.062):
śodhayati, sacet punaḥ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya / prathamacittotpādam upādāya daśa kuśalāḥ karmapathā anuvartante, na ca
bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238935 (0.0):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena / bodhisattvasya mahāsattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093486 (0.005):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo / nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050548 (0.042):
ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049870 (0.045):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093239 (0.046):
nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na / saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238676 (0.046):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256605 (0.056):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya (PSP_5:87) / prathamacittotpādam upādāya yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya sarvasattvā yady
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239408 (0.058):
(PSP_5:10) / yasya khalu punar bodhisattvasya mahāsattvasyāparityaktā sarvākārajñatā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15115081 (0.058):
niryāṇam icchet. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte yo bodhisattvasya / mahāsattvasya svabhāvo na sa traidhātukān niryāsyati na sarvākārajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633873 (0.058):
(PSP_4:90) / bhagavān āha: evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyāsti śraddhāsti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093524 (0.062):
'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050513 (0.062):
mānacittotpādaḥ, yaduta nāmāpadeśena bodhisattvasya / mahāsattvasyāvamānanayā mahānakuśalaścittotpāda utpannaḥ / ayaṃ
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca / nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.027):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093492 (0.028):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050387 (0.031):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.034):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093243 (0.039):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.041):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093372 (0.041):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238681 (0.044):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050230 (0.047):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049735 (0.049):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.049):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054217 (0.052):
tāvanmātrakeṇa tato 'nyān bodhisattvān mahāsattvān peśalān kalyāṇadharmaṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.053):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238947 (0.0):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050558 (0.009):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093500 (0.026):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate / atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238924 (0.028):
anuprāptum. / evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.030):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.031):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050527 (0.032):
tābhyaścatasṛbhya āpattibhyo gurutaraścittotpādo veditavyaḥ // / tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093534 (0.033):
cittotpāda utpannaḥ. ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.041):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093478 (0.042):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.043):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.044):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.046):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238961 (0.047):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.049):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.054):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093520 (0.055):
subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro / 'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.062):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
imāni tāni nāmāni nāmāpadeśenotpadyamānāni mārakarmāṇi sūkṣmāṇi bhavanti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062022 (0.054):
kānicinmārakarmāṇyutpadyeran, sarvāṇi tānyutpadyamānānyeva sa prajñāsyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050559 (0.056):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648246 (0.038):
sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050581 (0.041):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān vivekaguṇena bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050592 (0.041):
mahāsattvamupasaṃkramya codayiṣyati smārayiṣyati / kathaṃ ca subhūte māraḥ / pāpīyān vivekaguṇena bodhisattvaṃ mahāsattvamupasaṃkramya codayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648212 (0.042):
tataḥ sa punar māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053954 (0.044):
ānanda āha kiyadrūpasya bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / upasaṃkrāmati māraḥ pāpīyān viheṭhanābhiprāyaḥ? bhagavānāha yena ānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647852 (0.046):
sa khalu punar māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650535 (0.047):
sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhaviṣyati, māro batāyaṃ / pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrānto mārādhiṣṭhito vā puruṣo, na ca tathāgato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053975 (0.048):
bhāṣyamāṇāyāmadhimukticittaṃ notpāditaṃ bhavati, asya ānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934149 (0.048):
15820 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} {bodhisattvasya} / mahāsattvasya buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati cakṣuḥ kula
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756021 (0.048):
māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650410 (0.048):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650510 (0.048):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650559 (0.048):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054004 (0.049):
prajñāpāramitā, evaṃ na vā syāditi, asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054045 (0.049):
paripṛcchati kathaṃ prajñāpāramitā bhāvayitavyeti, asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054093 (0.049):
ayaṃ mamābhiprāyaṃ paripūrayiṣyati / asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054142 (0.049):
veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053936 (0.052):
ānanda na sarvasya bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238216 (0.053):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced / bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104621 (0.053):
śokaśalyasamarpito bhavati. parameṇa śokaśalyena samanvāgataḥ, evam eva / subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093549 (0.0):
aparaṃ subhūte vivekaguṇāpadeśena bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ māraḥ pāpīyān / upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato [f. 218a?]
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050609 (0.0):
smārayiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ / mahāsattvamupasaṃkramiṣyati, upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati vivekasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053954 (0.023):
ānanda āha kiyadrūpasya bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / upasaṃkrāmati māraḥ pāpīyān viheṭhanābhiprāyaḥ? bhagavānāha yena ānanda
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053976 (0.030):
bhāṣyamāṇāyāmadhimukticittaṃ notpāditaṃ bhavati, asya ānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054005 (0.030):
prajñāpāramitā, evaṃ na vā syāditi, asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054045 (0.030):
paripṛcchati kathaṃ prajñāpāramitā bhāvayitavyeti, asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054094 (0.030):
ayaṃ mamābhiprāyaṃ paripūrayiṣyati / asyāpyānanda bodhisattvasya / mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati viheṭhanābhiprāyaḥ, avatāraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054142 (0.030):
veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda / bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053937 (0.035):
ānanda na sarvasya bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyānupasaṃkrāmati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238216 (0.038):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced / bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650412 (0.044):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650512 (0.044):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650561 (0.044):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242292 (0.049):
bodhisattvaḥ saṃśayaprāpto 'bhūt, syād veyaṃ prajñāpāramitā na vā syād ity / asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238572 (0.054):
pratyutpannadhūtaguṇāpadeśena ca manyanām utpādayiṣyati. tam enaṃ māraḥ / pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934150 (0.055):
15820 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} {bodhisattvasya} / mahāsattvasya buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati cakṣuḥ kula
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756022 (0.055):
māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648246 (0.056):
sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095121 (0.058):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya rūpam anityam iti deśayiṣyaty upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242346 (0.058):
'saddharmaparigrahaṃ karoty asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān / upasaṃkramiṣyati avatāraṃ ca lapsyate.
varṇavādī. nāhaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093557 (0.0):
upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato [f. 218a?] / varṇavādī na ca ahaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050609 (0.026):
mahāsattvamupasaṃkramiṣyati, upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati vivekasya / tathāgato varṇavādī araṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānapalālapuñjādiṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050627 (0.028):
vihartavyamiti / na cāhaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃvidhaṃ / vivekaṃ vadāmi, yaduta āraṇyakāni prāntāni śayanāsanāni vijanapadāni
yad utāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093565 (0.013):
varṇavādī na ca ahaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya / mahāsattvasya yaduta āraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni. āha: kaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093576 (0.019):
punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni / vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni kīdṛgrūpaḥ sa bhagavann anyo viveko
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292610 (0.023):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690233 (0.023):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690308 (0.023):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (0.023):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451381 (0.023):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.023):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (0.023):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179473 (0.023):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181030 (0.023):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293958 (0.024):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161534 (0.025):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824353 (0.035):
araṇyavanaprasthānāni / ca prāntāni śayanāsanāni manuṣyarahaḥsevitāni
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806883 (0.042):
parvatakandaragiriguhapalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni (Śay-v 36) / prāntāni śayanāsanāni dhyāyata, bhikṣavaḥ, mā pramādyata, mā paścād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311772 (0.046):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589248 (0.049):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
subhūtir āha: kataraḥ punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050680 (5.960):
nādhyāvasati, kiyadrūpaḥ punarbhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093586 (0.001):
vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni kīdṛgrūpaḥ sa bhagavann anyo viveko / bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050654 (0.001):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093570 (0.014):
punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808364 (0.035):
sarve saṃskārāḥ sarvaṃ vijñānaṃ nirmitopamaṃ bhavati. / subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya puruṣakāro
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081496 (0.036):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya nottrasyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647158 (0.043):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan / bodhisattvasya mahāsattvasya kāyapariśuddhiś ca vākpariśuddhiś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052933 (0.047):
bhagavan / bhagavānāha evaṃ khalu subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022854 (0.050):
bhagavānāha atyantaviśuddhatvātsubhūte / āha ya evamasya / bodhisattvasya mahāsattvasya bhagavan avabodhaḥ, iyamasya prajñāpāramitā?
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063443 (0.051):
śāriputra āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: bodhisattvasya mahāsattvasya punaḥ śāriputraivaṃ bhavati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051343 (0.052):
bhaktavyāni paryupāsitavyāni / subhūtirāha katamāni tāni punarbhagavan / bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797915 (0.053):
ekacittakṣaṇābhisamayaḥ prathamaḥ / subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260952 (0.053):
subhūtir āha: ayaṃ punar bhagavann abhisaṃkṣepo bodhisattvasya / mahāsattvasyātra hi bhagavann abhisaṃkṣepapāramitāyām ādikarmikeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275546 (0.053):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bhāvasaṃjñā vā bhāvaty abhavasaṃjñā vā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026745 (0.053):
subhūtirāha iha bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046360 (0.054):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: mahopāyakauśalaṃ bhagavaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya yo hi nāma bhagavann āryeṇa jñānena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041709 (0.055):
parigṛhṇīte, cittapariśuddhiṃ ca parigṛhṇīte / subhūtirāha kā / punarbhagavaṃstasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250367 (0.056):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata ime doṣā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255807 (0.056):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato dānapāramitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046189 (0.056):
samanvāgato 'rhanniti prabhāvyate? śāriputra āha na hyetadbhagavan / / bhagavānāha evameva śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093578 (0.012):
punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093565 (0.019):
mahāsattvasya yaduta āraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni. āha: kaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292610 (0.023):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690233 (0.023):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690308 (0.023):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (0.023):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451381 (0.023):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.023):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (0.023):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179473 (0.023):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181030 (0.023):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293958 (0.024):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161534 (0.029):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824353 (0.035):
araṇyavanaprasthānāni / ca prāntāni śayanāsanāni manuṣyarahaḥsevitāni
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806883 (0.044):
parvatakandaragiriguhapalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni (Śay-v 36) / prāntāni śayanāsanāni dhyāyata, bhikṣavaḥ, mā pramādyata, mā paścād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589248 (0.045):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311771 (0.046):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437212 (0.046):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata bhikṣavo mā pramādyata mā paścād vipratisāriṇo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050655 (0.058):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo / viveko yadi vā āraṇyakāni prāntāni śayanāsanāni vijanapadāni viviktāni
bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya? / bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093590 (0.0):
vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni kīdṛgrūpaḥ sa bhagavann anyo viveko / bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050654 (0.009):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050701 (0.009):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050680 (0.009):
nādhyāvasati, kiyadrūpaḥ punarbhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093599 (0.015):
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095088 (0.016):
manasikāro na sarvākārajñatā. bhagavān āha: sacet punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattva evaṃ jānāti: virahitāḥ sarvadharmāḥ svabhāvena. te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023337 (0.016):
caritavyam? bhagavānāha sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045806 (0.017):
bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā niyataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820218 (0.017):
bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakarāśau vā niyataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042007 (0.018):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nāyamavinivartanīyadhātau sthita iti / / sacetpunaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na calati, śrutvāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647627 (0.018):
(PSP_4:149) mahāsattvo 'vinivartanīyadhātau sthitaḥ. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na kāṅkṣati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093570 (0.020):
punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648907 (0.021):
bhagavān āha: yaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052236 (0.022):
hetoḥ? yathā yathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikārai rātriṃdivaṃ viharati, tathā tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650406 (0.022):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274922 (0.022):
nirupaliptā ratnapāramitā. iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653107 (0.024):
vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024619 (0.025):
subhūte anupalipteyaṃ prajñāpāramitā / sacedevam api subhūte bodhisattvo / mahāsattvo na saṃjānīte, carati prajñāpāramitāyām / sā khalu punariyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115398 (0.027):
veditavyaḥ. sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo nābhaviṣyan,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092105 (0.028):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
manasikārair vivikto bhavati, pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093599 (0.0):
mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050701 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939770 (0.029):
caran dānaṃ dadāti {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} / 17720 {manasikārair} na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939829 (0.029):
sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939886 (0.029):
17809 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939942 (0.029):
17813 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940110 (0.029):
17824 pariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761953 (0.029):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099418 (0.029):
dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099477 (0.029):
prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac cakuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099534 (0.029):
caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099589 (0.029):
upasthāpayati, sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kusalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099645 (0.029):
(PvsP1 2: 38) caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239141 (0.031):
caiva samānaḥ śrāvakapratisaṃyuktair manasikāraiḥ viharati / pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair viharati prajñāpāramitāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939997 (0.037):
17816 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940052 (0.037):
17820 sthāpayati/ sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761780 (0.037):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099758 (0.037):
caraṃs trimaṇḍalapariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099818 (0.037):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761671 (0.037):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
vivikto bhavati, bodhisattvo mahāsattvo / nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093600 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239102 (0.0):
viviktaś caiva viharati bodhisattvo mahāsatvo yad uta bodhisattvavivekena / nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239131 (0.0):
yañ ca punaḥ sa māraḥ pāpīyān vivekam upadekṣyaty / araṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, sa tena vivekena saṃkīrṇaś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050703 (0.003):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050748 (0.028):
vivekena viharan bodhisattvo mahāsattvo rātriṃdivānyatināmayati, vivikto / viharati / sacedbodhisattvo mahāsattvo / 'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648373 (0.031):
tathāgatenākhyātaṃ tayā caryayāvirahitasyaibhiḥ pāramitāpratisaṃyuktair / manasikārair avirahito bodhisattvo mahāsattvo na parihīyate dānapāramitayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050760 (0.036):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045059 (0.039):
sacedbodhisattvo mahāsattvastatpratisaṃyuktairmanasikārairabhīkṣṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240439 (0.039):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair vihared, evaṃ bodhisattvo / mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ dakṣiṇīyatāṃ gacchati. tat kasya hetoḥ? tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050785 (0.048):
śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ saṃkīrṇa eva san / prajñāpāramitāyāmanabhiyujyamāno na sarvajñajñānaṃ paripūrayati / evaṃ sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093611 (0.049):
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240580 (0.051):
prajñācakṣur viśodhayitukāmena prajñāpāramitā pratisaṃyuktair manasikārair / vihartavyam. saced bodhisattvo mahāsattva etān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052615 (0.054):
virahitāḥ śūnyā uktā bhagavatā, tatkathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052235 (0.055):
hetoḥ? yathā yathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāpratisaṃyuktairmanasikārai rātriṃdivaṃ viharati, tathā tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239144 (0.055):
pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair viharati prajñāpāramitāyām / anabhiyuktaḥ sarvākārajñatāṃ na paripūrayati. evaṃ so 'nena vihāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094790 (0.058):
vivared vibhajed uttānīkuryāt saṃprakāśayet sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / ca manasikārair viharet, sa subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093626 (0.058):
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva / viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998869 (0.058):
subhūte avirahito bodhisattvo mahāsattvo 'virahito manasikāreṇa bhavati, / yaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati? yadi hyāyuṣman subhūte bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998880 (0.059):
yaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati? yadi hyāyuṣman subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'virahito manasikāreṇa bhavati, evaṃ sa virahitaḥ
bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093618 (0.0):
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239118 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś / caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093633 (1.192):
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva / viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050762 (0.015):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050703 (0.037):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130758 (0.038):
śāriputra āha: yad āyuṣman subhūte evam āha, viharaty ayaṃ bodhisattvo / mahāsattvo 'nena vihāreṇāvirahitaś cānena manasikāreṇeti, evaṃ saty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107786 (0.039):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmakāye kāyānupaśyī / viharati, iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś carāmīti prajānāti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998877 (0.042):
yaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati? yadi hyāyuṣman subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'virahito manasikāreṇa bhavati, evaṃ sa virahitaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657742 (0.043):
sphāritvā viharaty atrāntare subhūte bodhisattvo mahāsattvo na cānimittena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771420 (0.044):
kāye kāyānupaśyī viharati iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239102 (0.051):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239248 (0.051):
'dhyāśayasaṃprasthito viharati, saṃkīrṇaś caiva viharati bodhisattvo / mahāsattvaḥ saṃkliṣṭaś caiva tatra viveke niśrita ālīno 'dhyavasito na me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061916 (0.051):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yasmin samaye subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050029 (0.052):
upasaṃpadya viharati. anena subhūte upāyena bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann ātmanā ca na kvacid dharme 'bhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795832 (0.052):
mahākaruṇāmanasikāreṇa śāriputra āha yad āyuṣmān subhūtir evam āha / viharaty ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nena vihāreṇāvirahitaś cānena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094792 (0.052):
ca manasikārair viharet, sa subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827974 (0.053):
bahulam upasaṃpadya viharati, anena subhūte upāyena bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ carann ātmanā na keṣucid dharmeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619635 (0.056):
bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati. / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795721 (0.056):
abhinirharati, na ca dvayasaṃjñī bhavati? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035694 (0.057):
bhagavan kutaścyutvā kutropapannaḥ? bhagavānāha yaḥ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ sahaśravaṇenaiva asyāṃ gambhīrāyāṃ
bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati / viviktaś caiva viharati bodhisattvo mahāsatvo yad uta bodhisattvavivekena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050761 (0.027):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093618 (0.031):
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239117 (0.031):
bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś / caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979979 (0.050):
sarvasattvānām aparityāgatāyai tac cānupalambhayogena viharaty ayaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nena manasikāreṇa yad uta mahākaruṇā manasikārena.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979965 (0.052):
dhanvāyitatvaṃ vā veditavyam āyuṣmañ chāradvatīputra viharaty ayaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nena vihāreṇa yad uta sarvasattvānāṃ trāṇāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050702 (0.054):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093626 (0.055):
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva / viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239072 (0.0):
vivikto bhavati, bodhisattvo mahāsattvo / nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239131 (0.0):
yañ ca punaḥ sa māraḥ pāpīyān vivekam upadekṣyaty / araṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, sa tena vivekena saṃkīrṇaś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093611 (0.030):
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093626 (0.049):
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva / viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050759 (0.053):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050706 (0.021):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239079 (0.0):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093633 (1.192):
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva / viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093617 (0.018):
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130758 (0.038):
śāriputra āha: yad āyuṣman subhūte evam āha, viharaty ayaṃ bodhisattvo / mahāsattvo 'nena vihāreṇāvirahitaś cānena manasikāreṇeti, evaṃ saty
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050762 (0.038):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107786 (0.039):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmakāye kāyānupaśyī / viharati, iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś carāmīti prajānāti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998877 (0.042):
yaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati? yadi hyāyuṣman subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'virahito manasikāreṇa bhavati, evaṃ sa virahitaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657742 (0.043):
sphāritvā viharaty atrāntare subhūte bodhisattvo mahāsattvo na cānimittena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771420 (0.044):
kāye kāyānupaśyī viharati iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050703 (0.045):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061916 (0.051):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yasmin samaye subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050029 (0.052):
upasaṃpadya viharati. anena subhūte upāyena bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann ātmanā ca na kvacid dharme 'bhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795832 (0.052):
mahākaruṇāmanasikāreṇa śāriputra āha yad āyuṣmān subhūtir evam āha / viharaty ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nena vihāreṇāvirahitaś cānena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094792 (0.052):
ca manasikārair viharet, sa subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827974 (0.053):
bahulam upasaṃpadya viharati, anena subhūte upāyena bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ carann ātmanā na keṣucid dharmeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619635 (0.056):
bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati. / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795721 (0.056):
abhinirharati, na ca dvayasaṃjñī bhavati? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050745 (0.057):
vivekena viharan bodhisattvo mahāsattvo rātriṃdivānyatināmayati, vivikto / viharati / sacedbodhisattvo mahāsattvo / 'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035694 (0.057):
bhagavan kutaścyutvā kutropapannaḥ? bhagavānāha yaḥ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ sahaśravaṇenaiva asyāṃ gambhīrāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048067 (0.059):
tatrāpi niśrito na pratiṣṭhitaḥ / evameva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / śūnyatāvihāreṇa viharati, śūnyatāyāṃ parijayaṃ karoti, ānimittavihāreṇa ca
'nujñāto bodhisattvasya mahāsattvasya. / yañ ca punaḥ sa māraḥ pāpīyān vivekam upadekṣyaty
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093618 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050768 (0.0):
vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān / vivekamupadekṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239079 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto / bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648211 (0.057):
tataḥ sa punar māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093633 (0.062):
viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko / 'nujñāto bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ, yaṃ ca punar enaṃ māraḥ pāpīyān
araṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, sa tena vivekena saṃkīrṇaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239068 (0.0):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239098 (0.0):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050770 (1.192):
vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān / vivekamupadekṣyati / araṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsanavihārān, sa tena vivekena
caiva samānaḥ śrāvakapratisaṃyuktair manasikāraiḥ viharati / pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair viharati prajñāpāramitāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939771 (0.016):
caran dānaṃ dadāti {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} / 17720 {manasikārair} na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939830 (0.016):
sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939887 (0.016):
17809 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939942 (0.016):
17813 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939998 (0.016):
17816 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940052 (0.016):
17820 sthāpayati/ sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940109 (0.016):
17824 pariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761557 (0.016):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761615 (0.016):
sarvasattvaparipākāya ca prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761725 (0.016):
māyākṛtasaṃjñām upasthāpayati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761893 (0.016):
dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761953 (0.016):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099478 (0.016):
prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac cakuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099534 (0.016):
caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099589 (0.016):
upasthāpayati, sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kusalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099646 (0.016):
(PvsP1 2: 38) caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099758 (0.016):
caraṃs trimaṇḍalapariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099818 (0.024):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050699 (0.031):
bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239058 (0.031):
bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair / manasikārair vivikto bhavati, pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair
anabhiyuktaḥ sarvākārajñatāṃ na paripūrayati. evaṃ so 'nena vihāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093669 (0.012):
manasikārair avirahita prajñāpāramitā anabhisaṃyukto sarvākārajñatāṃ na / paripūrayiṣyati. evaṃ so 'nena vihāreṇa viharan na pariśuddhamanasikāra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050795 (0.044):
prajñāpāramitāyāmanabhiyujyamāno na sarvajñajñānaṃ paripūrayati / evaṃ sa / saṃkīrṇavihāreṇa viharan so 'pariśuddhena manasikāreṇa viharan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252450 (0.052):
avakrāmati, buddhadharmān paripūrayati, sarvākārajñatām anuprāpsyati, / sarvākārajñatām anuprāpya tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793921 (0.053):
mahākaruṇāṃ paripūrayati, mahāmaitrīṃ paripūrayati, sarvākārajñatāṃ / paripūrayati, abhāvasvabhāvayogena so 'bhāvasvabhāvāṃś caiva sarvadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649858 (0.055):
anyatra prajñāpāramitākathāyogam anuyukto viharati, avirahitaś ca / sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ. iti nirodhe 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953905 (0.056):
21920 ca pariśodhayati na ca jātu khedam āpadyate yāvan na sarvadharmān / sarvākārajñatāṃ ca / 21921 paripūrayati iyaṃ {ucyate bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775416 (0.056):
pariśodhayati na ca jātu khedam āpadyate yāvan na sarvadharmān / sarvākārajñatāṃ ca paripūrayati iyaṃ ucyate bodhisattvasya mahāsattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111817 (0.056):
yāvan na sarvadharmān sarvākārajñatāṃ ca paripūrayati, iyaṃ bodhisattvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936731 (0.056):
caraṃś catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati / yāvat sarvākārajñatāṃ / 12 paripūrayati bhagavān āha / sādhu sādhu subhūte sādhu khalu punas tvaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164648 (0.056):
bhagavān āha: tat kim apariṇāmitaṃ prajñāṃ sarvākārajñatāyāṃ / prajñāpāramitā bhavati?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164719 (0.056):
sarvākārajñatāyāṃ prajñāpāramitā bhavati?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164849 (0.056):
sarvākārajñatāyāṃ prajñāpāramitā bhavaty anutpādayogenānupalambhayogena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164861 (0.056):
pariṇāmitā prajñā sarvākārajñatāyāṃ prajñāpāramitā bhavati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112135 (0.056):
avakāśam adadatā prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ, sarvākārajñatāmanasikāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931060 (0.056):
15317 prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati/ {subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931076 (0.056):
15318 evaṃ khalu subhūte {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931117 (0.056):
15323 prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati/ {subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931166 (0.056):
15404 pamāḥ nirmitakopamāḥ pratibimbopamāḥ pañcaskandhāḥ prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitvā / 15405 sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati/ {subhūtir āha/ no bhagavan}/ tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752947 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati subhūtir āha no
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752962 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati anupalambhayogena
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093674 (0.018):
manasikārair avirahita prajñāpāramitā anabhisaṃyukto sarvākārajñatāṃ na / paripūrayiṣyati. evaṃ so 'nena vihāreṇa viharan na pariśuddhamanasikāra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050799 (0.035):
prajñāpāramitāyāmanabhiyujyamāno na sarvajñajñānaṃ paripūrayati / evaṃ sa / saṃkīrṇavihāreṇa viharan so 'pariśuddhena manasikāreṇa viharan
bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093681 (0.008):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.010):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.017):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.034):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.034):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.036):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.039):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.040):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093371 (0.042):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.044):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.054):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
pariśuddhadharmamanasikārāḥ śrāvakacittair asaṃkīrṇāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093686 (0.016):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte / viharanti. pariśuddhacitta manasikārāḥ śrāvakacittena asaṃkīrṇāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050821 (0.061):
mahāsattvān grāmāntavihāriṇo 'saṃkīrṇān / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ
pratyekabuddhacittair asaṃkīrṇā (PSP_5:9) ihānyaiḥ pāpakaiś cittotpādair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093695 (0.042):
pratyekabuddhacittena asaṃkīrṇās tadanyair vā pāpakaiś cittotpādair
asaṃkirṇā dhyānavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhasatyābhijñāparipūriṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623044 (0.0):
sarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhapratibhānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637818 (5.960):
vyativartante. āryasatyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhagatikā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1636799 (0.013):
sarvapāramitāsarvaśūnyatāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640727 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhagambhīratayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641184 (0.013):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattisarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhānulomiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641405 (0.013):
sarvapāramitāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhapadānupalabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641992 (0.013):
tathāgatatathatayā sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhatathatā, iti hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642005 (0.013):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattitathatā ca / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhatathatā ca tathāgatatathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642314 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhaśūnyatānimittāpraṇihitābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644161 (0.013):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattisarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhaśūnyatānimittāpraṇihitāryasatyābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvido,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644244 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhatathatāyā, anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648580 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhasaṃjñāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651336 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhatathatā tathā gambhīraṃ, yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244463 (0.013):
saptatriṃśadbodhipakṣyadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiśūnyatānimittāpraṇihitābhijñāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmasahagataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247375 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251139 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254827 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhākṣayatvena subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255358 (0.013):
sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254441 (0.015):
na kṣeṣyante, sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni na kṣīṇā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250037 (0.015):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattivimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhābhijñāśūnyatānimittāpraṇihitadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmebhyo
gatāḥ. / atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvaḥ, kiṃ cāpi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093710 (0.0):
asaṃkīrṇāḥ dhyānavimokṣasamādhisamāpattīnām abhijñāparijñāparipūriṃ gatāḥ. / atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvaḥ kiñcāpi yojanaśatikeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755248 (0.032):
kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām anupāyakuśalo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094162 (0.032):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām / anupāyakuśalo bhaviṣyati pāpamitrahastagataś ca bhaviṣyati, ya imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820776 (0.034):
subhūtir āha: mahopāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvo yo nāma bhagavann
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2905321 (0.034):
bodhisattvo mahāsattvo 'rthakuśalo bhavati // / punaraparaṃ mahāmate rūtārthakuśalo bodhisattvo mahāsattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088472 (0.035):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: saced bhagavan / bodhisattvo mahāsattvo 'nupāyakuśalaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpe carati
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034672 (0.037):
kathaṃ ca kumāra bodhisattvo mahāsattva upāyakuśalo bhavati? iha kumāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634311 (0.040):
patati, na niryāsyati sarvākārajñatāyām. kathañ ca bodhisattvo / 'nupāyakuśalo bhavati? iha subhūte yo bodhisattvayānikaḥ kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996072 (0.041):
sa prajñāpāramitāṃ bhāvayatīti, nimitta eva sa carati / ayaṃ bodhisattvo / 'nupāyakuśalo veditavyaḥ // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933372 (0.043):
15701 subhūtir āha/ kathaṃ bhagavan {bodhisattvo} mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyām anupāyakuśalo / 15702 bhaviṣyati pāpamitrahastagataś ca bhaviṣyati/ ya imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238317 (0.045):
bodhisattvo mahāsattvas tāvanmātrakeṇānupāyakuśalo (PSP_5:5) 'bhimānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933927 (0.045):
15720 taiś ca manyate upalambhayogena/ evaṃ khalu subhūte {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / 15721 carann anupāyakuśala imaṃ prajñāpāramitānirdeśaṃ śrutvā uttrasyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749009 (0.045):
prajñāpāramitāyāṃ saced bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann anupāyakuśalaḥ saptatriṃśatbodhipakṣeṣu dharmeṣu carati nimitte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749171 (0.045):
aparaṃ śāriputra saced bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / anupāyakuśalaḥ, (PSP1: 140) cakṣur adhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749389 (0.045):
abhisaṃbhotsyate nedaṃ sthānaṃ vidyate evaṃ hi śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann anupāyakuśalo veditavyaḥ śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753180 (0.045):
bhagavān āha sacet subhūte navayānasaṃprasthito bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran anupāyakuśalo bhaven na ca kalyāṇamitrahastagato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755802 (0.045):
upalambhayogena evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann anupāyakuśala imaṃ prajñāpāramitānirdeśaṃ śrutvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086877 (0.045):
punar aparaṃ bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / anupāyakuśalo 'haṅkāramamakārapatitena mānasena saced rūpe (PvsP1 1: 171)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088772 (0.045):
saced bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / anupāyakuśalaḥ saptatriṃśatsu bodhipakṣyeṣu dharmeṣu carati nimitte carati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088949 (0.045):
punar aparaṃ śāriputra saced bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann anupāyakuśalaḥ, cakṣur adhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, śrotraṃ
yojanaśatikeṣv aṭavīkāntāreṣv apagatavyādamṛgapakṣiṣv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050896 (0.0):
kiṃcāpi subhūte bodhisattvo mahāsattvo yojanaśatikeṣvaṭavīkāntāreṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093716 (0.044):
atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvaḥ kiñcāpi yojanaśatikeṣv / aṭavīkāntāreṣv anapagatavyāḍamṛgapakṣiṣv anapagatacauracaṇḍāleṣv
apagatacaurakāntāreṣv apagatabhṛśaparṇarākṣasānuvicariteṣu tatra madhye vā
saṃkalpayed varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093739 (0.0):
anapagatadaṃṣṭṛvyāḍarākṣasa anuvicariteṣu (AdSPG I 14) tatra madhyagataḥ / vā saṃkalpayati varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050927 (0.0):
apagatacaurakāntārabhayabhairavopadraveṣu saṃtiṣṭhet, varṣaṃ vā varṣaśataṃ / vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316862 (0.010):
yaś ca khalu punaḥ siṃhavikrīḍitatathāgataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā / varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā sarvasukhôpadhānair upatiṣṭhed |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759261 (0.010):
siṃha vikrīḍita tathā gataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣa sahasraṃ vā / varṣa śata sahasraṃ vā sarva sukha upadhānair upatiṣṭhed | yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954762 (0.010):
saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050934 (0.017):
vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā / varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815450 (0.019):
gaṇanayā. ekaṃ varṣakoṭīśatasahasraṃ dvāṣaṣṭīṇi ca varṣakoṭīsahasrāṇy
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849731 (0.020):
tasyāḥsthiteḥkālaniyama iyantaṃ kālam anenāsmin nikāyasabhāgesthātavyaṃ varṣaśataṃ varṣasahasraṃ vetyayaṃsthitikālaniyamaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615165 (0.028):
kvacidvarṣasahasraṃ kvacidvarṣaśatasahasraṃ kvacidvarṣakoṭiṃ (Gv 89)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618950 (0.028):
kvacidvarṣaśatam, kvacidvarṣasahasram, kvacidvarṣaśatasahasram,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 661569 (0.031):
aṣṭau varṣasahasrāṇi $ sahasraṃ śatam eva ca / HV_App.I,41.1549 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22147127 (0.031):
aṣṭau varṣasahasrāṇi sahasraṃ śatam eva ca / HV_App.I,41.1549 /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18709003 (0.033):
kṣurehi mārgaṃ yatha ākramanto / varṣasahasraṃ atha varṣakoṭi /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552685 (0.033):
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ__Vdha_056.031 / śataṃ śatasahasraṃ vā__Vdha_077.049
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16245550 (0.034):
tathā varṣasahasraṃ tu HV_App.I,41.82a / tathā varṣasahasre dve HV_App.I,2.29a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453518 (0.036):
yaśca khalu punaḥ siṃhavikrīḍita tathāgataṃ varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā / sarvasukhopadhānenopatiṣṭhet, yaśca parinirvṛtasya tathāgatasya caitye
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4541205 (0.039):
taddaśaśatasaṃkhyā upaniṣado draṣṭavyāḥ / tadyathā daśa śatāni sahasram, / śataṃ sahasrāṇāṃ śatasahasram, śataṃ śatasahasrāṇāṃ koṭirityevaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093746 (0.041):
vā saṃkalpayati varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ / vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ va
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27906029 (0.042):
sahasraṃ vā śataṃ vāpi Ras_2.88c / sahasraṃ vedhayitvā tu Ras_12.154c
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385639 (0.043):
evaṃ tu brahmaṇo varṣam $ evaṃ varṣaśataṃ ca yat & / śataṃ hi tasya varṣāṇāṃ % paramāyur mahātmanaḥ // ViP_1,3.26 //
varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093757 (0.0):
vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050931 (0.0):
apagatacaurakāntārabhayabhairavopadraveṣu saṃtiṣṭhet, varṣaṃ vā varṣaśataṃ / vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050939 (0.0):
vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā / varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849731 (0.009):
tasyāḥsthiteḥkālaniyama iyantaṃ kālam anenāsmin nikāyasabhāgesthātavyaṃ varṣaśataṃ varṣasahasraṃ vetyayaṃsthitikālaniyamaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093744 (0.011):
vā saṃkalpayati varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815451 (0.014):
gaṇanayā. ekaṃ varṣakoṭīśatasahasraṃ dvāṣaṣṭīṇi ca varṣakoṭīsahasrāṇy
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601400 (0.016):
sarvasukhopadhānapratimaṇḍitāḥ | te ca bahvaprameyā yaduta śataṃ vā / sahasraṃ vā śatasahasraṃ vā koṭī vā koṭīśataṃ vā koṭīsahasraṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060293 (0.018):
kalpakoṭīsahasraṃ vā kalpakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā upari / saṃkṣepeṇa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860186 (0.018):
kalpakoṭīmapi kalpakoṭīśatamapi kalpakoṭīsahasramapi / kalpakoṭīśatasahasramapi yāvadanekānyapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615184 (0.018):
kvacidvarṣakoṭīśataṃ kvacidvarṣakoṭisahasraṃ kvacidvarṣakoṭīśatasahasraṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409735 (0.021):
koṭīniyutaśatasahasraṃ bhavet, te ca / varṣakoṭīniyutaśatasahasramananyakarmaṇā amitābhasya tathāgatasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866497 (0.028):
saṃkhyābhirekai [ra] pyatulanāt / pūrvakasya puṇyasya śatamapi sahasramapi / yāvatkoṭīśatasahasramapi paścimasya puṇyasya tulanāya na kṣamata iti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18709003 (0.030):
kṣurehi mārgaṃ yatha ākramanto / varṣasahasraṃ atha varṣakoṭi /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11469567 (0.030):
sarvasattvavaśīkaraṇaṃ varṣasahasraṃ jīvati / dhumāyamāne / varṣakoṭīsahasrāṇi jīvati / yojanasahasraṃ gacchati / tāmevāgacchati /
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815698 (0.032):
gaṇanayā ekavarṣakoṭīṇāṃ koṭiḥ triṇī ca varṣakoṭīśatasahasrāṇi aṣṭāṣaṣṭīṇi / ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ (GBM 1694.7) pramāṇam, asty antareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316862 (0.035):
varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā sarvasukhôpadhānair upatiṣṭhed |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759260 (0.035):
siṃha vikrīḍita tathā gataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣa sahasraṃ vā / varṣa śata sahasraṃ vā sarva sukha upadhānair upatiṣṭhed | yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954761 (0.035):
saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā / sarvasukhopadhānair upatiṣṭhed | yaś ca parinirvṛtasya tathāgatasya caitye
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.035):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604308 (0.035):
lokadhātukoṭīmapi lokadhātukoṭīśatamapi lokadhātukoṭīsahasramapi / lokadhatukoṭīśatasahasramapi lokadhātukoṭīniyutaśatasahasramapi,
uttari, imaṃ ca vivekan na jānāti yena vivekena bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050952 (0.0):
vā, tato vā upari / imaṃ ca vivekaṃ mayopadiṣṭaṃ na jānīyāt, yena vivekena / bodhisattvo mahāsattvo 'dhyāśayasaṃprasthito 'dhyāśayasaṃpanno viharati /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093758 (0.025):
varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā tato vottari imañ
'dhyāśayasaṃprasthito viharati, saṃkīrṇaś caiva viharati bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093772 (0.030):
ca vivekaṃ na jānīyād yena vivekena bodhisattvā mahāsattvā / adhyāśayasaṃprasthitā viharanti, saṃkīrṇa eva viharati bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050954 (0.033):
vā, tato vā upari / imaṃ ca vivekaṃ mayopadiṣṭaṃ na jānīyāt, yena vivekena / bodhisattvo mahāsattvo 'dhyāśayasaṃprasthito 'dhyāśayasaṃpanno viharati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239072 (0.051):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050759 (0.055):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
mahāsattvaḥ saṃkliṣṭaś caiva tatra viveke niśrita ālīno 'dhyavasito na me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050969 (0.035):
taṃ so 'nupāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvo 'jānannaraṇyaparamo viharati / / tatra ca viveke niśritaḥ ālīno 'dhyavasito 'dhyavasāyamāpannaḥ / naiva me
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093776 (0.045):
adhyāśayasaṃprasthitā viharanti, saṃkīrṇa eva viharati bodhisattvo / mahāsattvaḥ, saṃkliṣṭha eva tatra viveke niśrita ālīno 'dhyavasito
sa tāvanmātrakeṇa cittam abhirādhayati, yaś ca mayā viveka ākhyātas tasmin
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093788 (0.028):
'idhyavasitavān, na me sa tāvatā cittam abhirādhayati. yaś ca mayā viveka / ākhyāto bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ tena vivekena samanvāgatas tasminn
viveke na saṃdṛśyate. / tam enaṃ māraḥ pāpīyān upasaṃkramyopary antarīkṣe sthitvaivaṃ vadati:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093810 (0.0):
vivekena. tam enaṃ māraḥ pāpīyān upasaṃkramya uparyantarīkṣe sthitvaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050997 (0.0):
viharannasmin viveke na saṃdṛśyate / tamenaṃ māraḥ pāpīyānupasaṃkramya
sādhu sādhu kulaputra eṣa vivekas tathāgatenākhyāto yena viharasy evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051011 (0.038):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ tathāgatena viveka ākhyātaḥ / anenaiva tvaṃ / kulaputra vivekena vihara /