View original HTML file with complete header information
Ratnākaraśānti: Bhramaharanāma Hevajrasādhana
Ratnākaraśānti: Bhramaharanāma Hevajrasādhana
(BhrHe 157) / padabharanamitorvīvegavikṣiptasindhu
pralayaghanasamānair ānanair muktanādam /
bhujavanapavanāstaprasthabandhaṃ girīṇāṃ
bhavatu bhayaharaṃ vas tāṇḍavaṃ herukasya //
aṣṭānanasya racayāmi sādhanaṃ pratimukhaṃ trinayanasya /
hevajrasya catuścaraṇacāriṇaḥ ṣoḍaśabhujasya //
iha bhāvanādhikṛto mantrī prātar utthāya hṛdayārkanyastanijabījaḥ
kṛtamukhaśaucādiḥ / oṃ rakṣa rakṣa hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svāhā
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21377840 (0.048):
oṃ namo bhagavate rudrāya triśūlahastāya amṛtodbhava rakṣa rakṣa huṃ phaṭ / svāhā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27828377 (0.053):
oṃ namo bhagavate rudrāya triśūlahastāya amṛtodbhavāya rakṣa rakṣa phaṭ / svāhā | / athātaḥ sampravakṣyāmi $ kartarīrasabandhanam // Ras_12.201 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11801741 (0.053):
oṃ namo bhagavate rudrāya triśūlahastāya amṛtodbhavāya rakṣa rakṣa phaṭ / svāhā | / athātaḥ sampravakṣyāmi kartarīrasabandhanam // Ras_12.201 //
Khasarpanasadhana (= Khs) (khasrpsu.htm.txt) 9612371 (0.058):
rakṣa o māṃ hūṃ phaṭ svāhā // oṃ vajrarekhe hūṃ maṇḍalamantraḥ // oṃ
iti sthānātmayogarakṣāṃ kṛtvā gandhapuṣpādisurabhitāṃ dhyānabhūmiṃ
praviśya, sukhāsane paryaṅkam ābhujya, arghaṃ parijapya,
hṛnmantrakiraṇākṛṣṭam abhimukham ākāśe saparivāraṃ bhagavantam avalokya,
hṛdbījanirgatābhir gauryādidevībhir aṣṭābhiḥ pūjayet. tatra gaurī śaśinaṃ
bibharti, caurī raviṃ, vettālī jalam, ghasmarī palalam, pukkasī candanam,
śabarī madhu, caṇḍālī ḍamarukaṃ vādayati, ḍombī kaṇṭhalagnā puruṣāyate.
tatas tasyaiva bhagavato 'grataḥ pāpadeśanādikam iti kuryāt -
(BhrHe 158) / sarvam ātmanaḥ pāpaṃ bhagavataḥ purataḥ pratideśayāmi,
sarvabuddhabodhisattvāryapṛthagjanānāṃ sarvakuśalam anumode, sarvaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561345 (0.053):
manasikuru bhāvaya / sarvabuddhabodhisattvārya / śrāvakapratyekabuddhapṛthagjanānām ātmanaśca atītānāgatapratyutpannāni
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406240 (0.053):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagjanānāmātmanaśca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302653 (0.058):
vistareṇa daśasu dikṣv atītānāgatapratyutpannānāṃ / sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakasamyaggatasamyakpratipannānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345510 (0.059):
antarīkṣasthitau sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11350053 (0.059):
ājñākarāḥ sthāpayitvā sarvabuddhabodhisattva / pratyekabuddhāryaśrāvakānāmiha mantrasiddhānāṃ ca / te cāsya maitrātmakā
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669565 (0.061):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561362 (0.062):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmāṇi niryātaya /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345579 (0.062):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāmupariṣṭāddhārayamāṇau
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348550 (0.062):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ paṭasyādhastānnivedayet
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348617 (0.062):
triḥpradakṣiṇīkṛtya sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ
cātmanaḥ kuśalam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi. eṣo 'ham ā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649463 (0.016):
kumārgairvihanyate / svareṇāhaṃ bhagavan tān sattvān vijñapayāmi, sarvaṃ / ca kuśalaṃ pariṇāmayāmi anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / yad ahaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650190 (0.039):
me kāyavāṅmanaḥ sucaritaṃ, idaṃ cānumodanāsahagataṃ puṇyaskandhaṃ, / etatsarvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi / na tu kliṣṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017562 (0.046):
samyaksaṃbuddhā abhyanujānanti pariṇāmyamānaṃ tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, tathāhaṃ pariṇāmayāmīti / evamanumodamāna evaṃ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152422 (0.046):
tatkuśalamūlaṃ nityamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmitaṃ tathāhaṃ / pariṇāmayāmi |
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248873 (0.046):
idaṃ cāhamatyayadeśanātriśaraṇagamanabodhicittotpādajanitaṃ / kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi yadahaṃ loke aśaraṇe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017107 (0.054):
smṛtivaikalyādanavabodhādvā, evam api na pariṇāmayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / atha tannimitaṃ samanvāharati, na ca nimittīkaroti, evaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421500 (0.054):
saṃsāraduḥkhapatitānāṃ tato niḥsaraṇāya sarvaṃ kuśalamūlamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayet //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262303 (0.055):
saced evaṃ saṃjānīte pariṇāmitaṃ bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, evaṃ / pariṇāmayato na saṃjñāviparyāso bhavati na cittaviparyāso bhavati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023129 (0.055):
bhagavatāṃ ye anāsravā dharmāstānanumode ityanumodya anumodanāsahagataṃ / kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / yā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023006 (0.055):
saṃjānīte idaṃ tatprathamaṃ bodhicittamiti, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / na ca cittaprakṛtiḥ śakyā pariṇāmayituṃ tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652448 (0.056):
kuśalamūlaṃ tat sarvam anumodyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet. tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018867 (0.056):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārakaṃ bhavatviti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862561 (0.056):
ca sarvaṃ tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263574 (0.058):
kuśalamūlaṃ pariṇāmayitavyam ity, evaṃ pariṇāmitaṃ bhavatīti, tathāham api / tayā dharmatayā pariṇāmayāmy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037028 (0.059):
tatsarvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / mā ca tvaṃ kulaputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037097 (0.059):
parijayaṃ karoṣi, tatsarvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / mā ca / tvaṃ kulaputra anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ rūpataḥ parāmṛkṣaḥ / evaṃ mā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825678 (0.061):
ca sarvasattvasādhāraṇam icchanto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau kuśalamūlaṃ / pariṇāmayanti, yad uta saṃsārāparityāgatayā iyam eṣāṃ māhātmyādhyāśayatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261330 (0.061):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyaṃ, yady evaṃ pariṇāmayati / pariṇāmitaṃ bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṃ sthaviram etad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647845 (0.062):
parityāgasahagataṃ puṇyaskandhaṃ sarvaṃ pariṇāmayānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / evaṃ tad rājñaḥ putrasahasraṃ samādāpayati tathaiva"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261969 (0.063):
asamasamayā anumodanayā anumodate anumodya tat sarvam anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati. / sacet punar evaṃ saṃjānīte kṣīṇās te dharmā niruddhā vigatā vipariṇatā so
bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405585 (0.0):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405741 (0.0):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405784 (0.0):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301749 (0.0):
(BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302120 (0.0):
samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ / buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559222 (0.0):
maraṇabhayabhītaśca śakraṃ devānāmindramidamavocat eṣo 'haṃ kauśika / buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559419 (0.0):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517512 (0.0):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām / agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517826 (0.0):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517991 (0.0):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559188 (0.019):
devaputramidamavocat ehi tvaṃ mārṣa, buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559400 (0.019):
121.001. tamenamevaṃ vadāmi ehi tvaṃ mārṣa buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779680 (0.021):
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845843 (0.038):
śatakṛtvo 'pi yāvadanekaśatasahasraśo 'pyahaṃ bhagavan buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12483068 (0.039):
/ namastasmai varapudgalāya jarāvyādhiparimocakāya / evamahaṃ tsaṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / evaṃ cāha / / asmānnātha mahābhayāt suviṣamāt kṣipraṃ munerbandhanāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021861 (0.043):
eṣo 'ham asthito 'pi buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmīty uktvā (A 518b)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582531 (0.046):
192.011. abhikrānto 'haṃ bhadanta abhikrāntaḥ/ / 192.011. eṣo 'haṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612113 (0.046):
301.020. atikrānto 'haṃ bhadanta, atikrāntaḥ/ / 301.020. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405749 (0.053):
saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517834 (0.053):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam* / / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ
śaraṇaṃ gacchāmi samagraṃ mahāyānam. saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmy
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405585 (0.035):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405741 (0.035):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405783 (0.035):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559221 (0.035):
buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559419 (0.035):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517512 (0.035):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām / agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517825 (0.035):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517991 (0.035):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301748 (0.038):
(BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302120 (0.038):
buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18773206 (0.060):
śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316016 (0.060):
aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi | / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi | / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758399 (0.060):
tatra + iyaṃ deśanā | aham evaṃ nāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi | dharmaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi | saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953958 (0.060):
tatreyaṃ deśanā | aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi | dharmaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi | saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi ||
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674296 (0.060):
ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dharma śaraṇaṃ gacchāmi / saṃghaṃ
avaivartikabodhisattvagaṇam. aho batāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824847 (0.044):
praṇidadhadevaṃ cittamabhisaṃskaroti vācañca bhāṣate / aho / batāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ sarvasattvānāñcārthakaraḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4544059 (0.044):
viśiṣṭaśca / tatrāviśiṣṭo 'ho vatāhamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyeti / viśiṣṭa evaṃ dānapāramitāṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779711 (0.056):
gaṇānāmuttamaṃ āryabodhisattvāvaivartikabodhisattvasaṃghaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi iti triḥ vadet /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647717 (0.058):
bhikṣavaḥ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsiṣam;
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707363 (0.058):
mahāsatvaś ca imaṃ pratisaṃśikṣati / na tāvad ahaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhiṣyāmi yāvan na māraṃ pāpīmaṃ sārdhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783154 (0.058):
triparivartaṃ dvādaśākāraṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā nābhyajñāsiṣaṃ na / tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112227 (0.061):
prajānāmy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsīd iyam / atra dharmatā tasmād idam ucyate ||
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648748 (0.061):
paścādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhyeyaṃ, abhisaṃbuddhasya ca mama / paramaprasādapratilabdhā bodhisattvāḥ prathamāyāḥ kṣāntyā lābhinaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783183 (0.061):
samyakprajñayā abhyajñāsiṣaṃ athāhaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho ti prajānāmi jñānaṃ ca me udapāsi akopyā ca me cetovimuktiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.061):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008033 (0.062):
cetasā bahulaṃ vyahārṣaṃ. na tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsiṣaṃ. yataś ca mama bhikṣava eṣu caturṣv
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.063):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618529 (0.064):
kalpakoṭīniyutaśatasahasrais tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyasa iti. / atha ca punar bodhisattvena mahāsattvena evaṃ veditavyam, āsannībhūto 'smy
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092350 (0.064):
samanantaraprativibuddhasya sata evaṃ bhavati: svapnopamaṃ vatedaṃ / sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676820 (0.064):
me tatra praṇidhānaṃ kṛtaṃ / yadyahamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ, iyaṃ me āśā paripūryatu, yathā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.064):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526069 (0.064):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.064):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
abhisaṃbudheya sarvasattvānām arthāya hitāya sukhāya yāvad atyantaniṣṭhe
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444422 (0.012):
- tena hi sugata bhāṣatu sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya ca ||
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664109 (0.012):
bhagavān āha - sādhu sādhu vajrapāṇe yas tvaṃ sarvasattvānām arthāya / hitāya sukhāya kṛpācittam utpādya mahāguhyātiguhyataraṃ tathāgataṃ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444365 (0.012):
mahākaruṇikāya sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvaṃ / sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya pradhānāya ca dīrgharātraṃ niyuktaḥ |
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404817 (0.012):
/ ahaṃ cettarhi bhāṣiṣyāmi sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456580 (0.013):
suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te sarvasattvānāmarthāya hitāya / sukhāya lokānukampāyai devamanuṣyāṇāṃ ca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307703 (0.014):
api bhagavan sarvasattvānām arthāya hitāya sukhāya svakasvakāni hṛdayāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091665 (0.015):
upasaṃkramitvā tāni prasannacittāni sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya / tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155037 (0.020):
sarvatathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya sarvasattvānām abhayāyāvairāyāsapannāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018680 (0.021):
gaṅgānadīvālukopameṣu trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu / sarvasattvānāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthitānāmanuttarāyāḥ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539867 (0.024):
sarva[sattvānā]m arthāya hitāya sukhāya sarvavyādhipraśa[ma]nāya{ḥ}
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11389286 (0.024):
sambuddhena bhāṣitam / amitavyūhavatyāṃ lokadhātau sthitena / sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya lokānukampāyai mahato janasyārthāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11421084 (0.024):
/ etarhi ahaṃ ca bhāṣiṣye sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041541 (0.025):
imamahaṃ dharmaṃ sarvasattvānāmarthāya paryavāpnomi dadāmi ca, hitāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367510 (0.026):
jyotiṣajñānapaṭalavisaram / tad bhaviṣyati sattvānāmarthāya hitāya sukhāya / / devamanuṣyāṇāṃ sarvamantracaryānupraviṣṭānāṃ ca sattvānāmanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905918 (0.026):
06602 yāvad akaniṣṭheṣu deveṣūpapadyante/ tatra cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya / 06603 sattvānām arthaṃ kurvanti// [ity antarāparinirvāyī//]
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833755 (0.027):
(sarva)sattvānāmarthāya hitāya sukhāya (ca) pratipanno bhavati / sattvān
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11434024 (0.030):
buddho svamantraṃ ca / yā cāsmākamanukampārthaṃ sarvasattvānāṃ ca hitāya / sukhāya svamantracaryāt //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035018 (0.031):
sādhu bhagini sādhu khalu punastvaṃ bhagini yattvaṃ sarvasattvānāṃ hitāya / sukhāya pratipannā asyaiva ca dharmaparyāyasya cirasthityarthaṃ (Dutt 78)
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032164 (0.035):
adhiṣṭhitāni mayāpyetarhi bhāṣitā[ni] sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya / rakṣāvaraṇaguptaye sarvavyādhipraśamanakarāṇi buddhakṣetropapattaye / yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119494 (0.036):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasattvānāṃ phalopājīvyo bhavati. āha: ya
nirvāṇe buddhabodhau pratiṣṭhāpanāya. eṣo 'ham anuttaraṃ bodhimārgam
āśrayāmi yad uta vajrayānam. / tataḥ sarvasattveṣu divyasukhopasaṃhārākārāṃ maitrīm,
sarvaduḥkhāpanayanākārāṃ karuṇām, divyasukhāviyoganiyamākārāṃ muditām,
kleśapratipakṣamārgopasaṃhārākārām upekṣāṃ ca bhāvayet. tataḥ sarvadharmān
manasālambya vicārayet ḥ cittam evaitat tena tenākāreṇa bhrāntaṃ
pratibhāsate yathāsvapne. / (BhrHe 159) / nāsti cittād bāhyaṃ cittagrāhyam. grāhyābhāvāc cittam api grāhakaṃ na
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22394755 (0.041):
yattāvad grāhakaṃ grāhyamapi tat / syādgrāhyaṃ na (grāhakaṃ) grāhakagocara
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16558546 (0.050):
prasiddham, tacca svasaṃvedanamiti na kasyacit grāhyaṃ grāhakaṃ vā / / kalpanayā tu grāhyagrāhakabhāva iti vyavasthāpyate / tataḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4541898 (0.054):
sthitacitto bhavan sarvathā grāhyabhāvaṃ prativedayate / tataśca / grāhyābhāvādgrāhakamapi na pariniṣpannamiti tasyāpyabhāvaṃ parivedayate /
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10724682 (0.054):
cittaspandikam evedaṃ grāhyagrāhakavad dvayam / / cittaṃ nirviṣayaṃ nityam asaṅgaṃ tena kīrtitam // MandUpK_4.72 //
Gaudapada: Agamasastra (=Gaudapadakarika, Gaudapadiyakarika) (gaukarpu.htm.txt) 25373918 (0.054):
cittaspanditam evedaṃ grāhyagrāhakavad dvayam / / cittaṃ nirviṣayaṃ nityam asaṅgaṃ tena kīrtitam // 4.72 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894702 (0.056):
eva ca vijñaptyākāreṇāpi siddhāḥ / grāhakalakṣaṇatvāttasyāḥ / / grāhakābhāvādgrāhyamapi nāstīti siddhaḥ sarvadharmāṇāmabhāvaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11664540 (0.060):
bhavatocyate sannihita iti, tad ayuktam. na hi no nīlādigrahaṇe grāhyam / idaṃ grāhako vāyam iti buddhir utpadyate. ato grāhyagrāhakatvenānavagamāt
madhyantavibhagatika.html 19069406 (0.061):
anyatrāpi svabījaparipākād arthābhāsaṃ vijñānam utpadyate ity / avaseyaṃ / / grāhyābhāve grāhakasyābhāvād grāhye'sati grāhako bhavituṃ na
madhyantavibhagatika.html 19071616 (0.064):
na grāhyābhāve grāhakatvaṃ yujyate / / grāhyam apekṣya tad grāhakasya vyavasthāpanāt /
bhavati. tasmāc cittaśarīrāḥ sarvadharmāḥ, teṣāṃ grāhyagrāhakaśūnyatā
madhyantavibhagatika.html 19075710 (0.053):
śūnyathāviṣayatvād vā taj jñānaṃ śūnyatety uktaṃ / / tasya grāhyagrāhakabhāvena śūnyatā śūnyatāśūnyatā /
paramārtha iti. evam ekāntena niścitya bhrāntisamāropitaṃ bhrānticihnaṃ
sarvadharmāṇām ākāraṃ vihāya teṣāṃ prakṛtim eva kevalām
advayavijñaptilakṣaṇāṃ śuddhasphaṭikasaṃkāśāṃ
śaradamalamadhyāhnagaganopamām anantāṃ paśyet. idam ucyate pāramārthikaṃ
bodhicittaṃ lokottaraṃ śūnyatājñānaṃ niṣprapañcaṃ nirvikalpam. tatas tan
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22394553 (0.057):
viparyāsaniṣprapañcanirvikalpatayā ca nirvikalpaṃ lokottaram / api khalu
mantreṇādhitiṣṭhet / oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham.
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477071 (0.0):
oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham iti paṭhet // Mvupts_5 //
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14386091 (0.0):
oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham |
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152924 (0.0):
paṭhet | oṃ svabhāvaśuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāvaśuddho 'ham | oṃ / śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham | dhūpavākyam | oṃ bhagavan śrī
Khasarpanasadhana (= Khs) (khasrpsu.htm.txt) 9612225 (1.192):
kṛtvā maitrīkaruṇādicaturbrahmavihārī bhāvanāṃ kuryāt tataḥ / śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham ity uccārya śūnyatābodhim kṛtvā
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17280196 (0.034):
pratyātmavedyadharmatvāc chūnyajñānātmako hy aham || 19 / oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham |
saiva bhagavatī prajñāpāramitā, saiva paramā rakṣā. / tatas tanniṣyandabhūtām ākāravatīṃ rakṣāṃ śuddhalaukikajñānasvabhāvāṃ
bhāvayet. / repheṇa sūryaṃ purato vibhāvya tasmin ravau hūṃbhavaviśvavajram /
tenaiva vajreṇa vibhāvayec ca prākārakaṃ pañjarabandhanaṃ ca // / viśvavajrakiraṇaiḥ pralayānaladuḥsahaiḥ sarvataḥ spharitvā (BhrHe 160)
ghanībhūya racitaṃ tiryak caturasraṃjvaladvajraprākāram, upariṣṭād
vajrapañjaram, adhastād vajramayīṃ bhūmim ārasātalaviracitāṃ paśyet. tato
raviviśvavajrābhyāṃ raśmībhūya diśi diśi spharitvā ghanībhūya bahir dūre
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504805 (0.063):
divi phalakarave tadā divīśā diśi diśi citranibhāni bhālayati ||256||"
sīmābandhaḥ karaṇīya iti ślokārthaḥ. / tatas tanniṣyandatayaiva viśuddhāni pañca mahābhūtāni cintayet.
tatrākāśamahābhūtaṃ dharmodayākhyaṃ mahāvajradharasvabhāvaṃ
śaracchaśadharadhavalam adhaḥ sūkṣmam upari viśālaṃ trikoṇam antar
gaganasvarūpaṃ / abhyantarodgataviśvadaIakamalakarṇikāvasthitavipulaviśvavajram.
tadvedikāyāṃ catvāri mahābhūtāni caturmaṇḍalākārāṇi caturdevīsvabhāvāny
upary upari paśyet. ādau laṃkāreṇa māhendramaṇḍalaṃ caturasraṃ pītaṃ
koṇeṣu triśūkavajrāṅkam. tato vaṃkāreṇa vāruṇaṃ vartulaṃ sitaṃ ghaṭāṅkam.
tato raṃkāreṇāgneyaṃ trikoṇaṃ raktaṃ koṇeṣu rephāṅkam. tato yaṃkāreṇa
vāyavyaṃ dhanurākāraṃ kṛṣṇaṃ koṭidvaye calatpatākāṅkam. bhāvakas tu
tadānīṃ tad eva lokottarajñānaṃ (BhrHe 161) vyāpakatvena sthitam. tato
viśvavajravedikāmadhye caturmahābhūtapariṇāmajaṃ
pariśuddhabuddhakṣetrasaṃkṣeparūpaṃ mahāmokṣapuraṃ vairocanasvabhāvaṃ
nānāratnamayaṃ kūṭāgāram aṣṭābhiḥ śmaśānaiḥ
sarvalokadhātunairātmyasūcakaiḥ parivṛtaṃ dhyāyāt.
caturasraṃ caturdvāram aṣṭastambhopaśobhitam /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673128 (0.042):
tadāsaneṣu prāṇasarvān yathāsthānaṃ hi vinyaset / / caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇamaṇḍitam /
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17283262 (0.042):
hīnābhiriktato rogā diṅmohe śiṣyavibhramaḥ || 229 / caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇabhūṣitam |
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664313 (0.042):
padmamadhye dvādaśāṅgulapramāṇaṃ caturasraṃ caturdvāraṃ / catustoraṇaśobhitaṃ kūṭāgāraṃ cakrasamanvitaṃ kartavyam* / tanmadhye
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25304739 (0.042):
bhūṃkārasitaniṣpannavajramaṇiratnaśikharakūṭāgāram / / caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇabhūsitam //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1876823 (0.046):
caturastraṃ caturdvāramaṣṭastambhasatoraṇaṃ // 3 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307205 (0.049):
tathaiṣāṃ maṇḍalaṃ bhavati / / caturasraṃ caturdvāraṃ catuḥpārśve samanvitam //
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14385816 (0.052):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitam | / catuḥsūtrasamāyuktamaṣṭambhopaśobhitam || Pik_23 ||
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1865692 (0.052):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitam / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭastragdāmabhūṣitam // 5 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1876791 (0.052):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitaṃ / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭamālāsuśobhitaṃ // 1 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1886653 (0.052):
catu[raśraṃ] caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitaṃ / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭasragdāmabhūṣitaṃ // 2 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307773 (0.053):
atha teṣāṃ maṇḍalaṃ bhavati / / caturasraṃ caturdvāraṃ pañcamaṇḍalamaṇḍitam //
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673153 (0.059):
svamudrācinhasubhagāṃ kalpayed gaṇamaṇḍalam // / caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇamaṇḍitam /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414441 (0.062):
kiṅkiṇījālasaṃchannaṃ caturasraṃ catuḥsthūṇaṃ caturdvāraṃ catuḥsopānam |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11341636 (0.064):
caturasraṃ catustoraṇākāraṃ caturmahārājavibhūṣitaṃ yathānupūrvasthitā /
caturvedīparikṣiptaṃ catustoraṇamaṇḍitam //
hārārdhahārapaṭṭasragvitānādarśacāmaraiḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1858836 (0.041):
vicitravarṇaghaṇṭāvasaktamārutoddhatapaṭṭasrakcāmarahārārdhahāracandropaśobhite
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673167 (0.052):
catuḥsūtrasamāyuktamaṣṭastambhopaśobhitam // / hārārddhahāraracitaṃ paṭṭasragdāmabhūṣitam /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111001 (0.062):
maulīkuṇḍalasragdāmakeyūrahārārdhahāraratnahāraskandhopariṣvajānikapṛṣṭhottaryāṇi
ruciraṃ vajrasūtraiś ca spharadbuddhaughaṃ aṃśubhiḥ //
calaccitrapatākāgraghaṇṭāmukharadiṅmukham /
paramaiḥ pañcabhiḥ kāmair upahāraiś ca harṣaṇam // / tasya garbhapuṭe padmam aṣṭapatraṃ sakeśaram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938340 (0.030):
tāmrapātre tataḥ padmamaṣṭapatraṃ sakeśaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327249 (0.045):
vasupatraṃ cāṣṭapatraṃ sacaturdvārabhūgṛham /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12736685 (0.061):
madhye nanapade padmaṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam /
caturdvāracatuṣkoṇakarṇikāsv āsanāni tu //
brahmendropendrarudrāś ca yamo yakṣādhipas tathā /
naiṛtir vemacitrī ca madhye māracatuṣṭayam //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657023 (0.054):
iva kumbhāṇḍagaṇaparivṛtaḥ, virūpakṣa iva nāgagaṇaparivṛtaḥ, dhanada iva / yakṣagaṇaparivātaḥ, vemacitrīva asuragaṇaparivṛtaḥ, śakra iva
uttarottaram uttānaṃ bhītaṃ māracatuṣṭayam / / bhānunākrāntahṛdayaṃ śaśinānye tu kātarāḥ //
tatra madhyāsanasyopari pañcadaśabhiḥ svaraiś candramaṇḍalam
ādarśajñānasvabhāvam, tadupari catustriṃśadvyañjanaiḥ sūryamaṇḍalaṃ
samatājñānasvabhāvam, tanmadhye aṃkārahūṃkārapariṇatau (BhrHe 162)
karttikapālau saṃyuktau svabījamadhyagatau pratyavekṣaṇājñānātmakau
cintayet. tato bījadvayād yoginīcakrākāreṇa sarvatathāgatān saṃsphārya,
tān saṃhṛtya, taiḥ sahaikīkṛtaṃ bījaṃ kṛtyānuṣṭhānajñānam, tataś
candrasūryacihnabījapariṇāmajaṃ bhagavantaṃ vajrasattvaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554332 (0.058):
dvitīyaravicihnabījapariṇāmajaṃ śrīherukam ātmānaṃ paśyet.
vakṣyamāṇavarṇākṛticihnādinā śrīherukarūpeṇāvirbhūtaṃ tathaiva
nairātmyāśliṣṭakandharaṃ suviśuddhadharmadhātujñānātmakaṃ paśyet. iti
pañcākārābhisaṃbodhiḥ. / tasyānandina āsyena dvihoḥkāravidarbhitam /
jvalad bījadvayaṃ rāgāt padmāntaḥ praviśad dravet //
tato vajrī mahārāgād vilīya saha vidyayā /
śaraccandradravanibhāṃ tiṣṭhen maṇḍalatāṃ gataḥ //
athotthānāya taṃ devyaḥ sthitvā koṇāsanenduṣu /
codayeyuś catasṛbhiś catasro vajragītibhiḥ // / uṭṭha bharāḍo karuṇamaṇu pukkasi mahuṃ paritāhi /
(BhrHe 163) / mahasuhajoeṃ kāma mahuṃ cchaḍḍahi suṇṇasamāhi //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205253 (0.021):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446496 (0.021):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
tojjha vihuṇṇe marami haüṃ uṭṭhahi tuhuṃ hevajja /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205255 (0.021):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446496 (0.021):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450164 (0.023):
mā panthaṃ rundhīo abehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇa-gharaṃ rakkhidabbaṃ ṇo //[*20]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107028 (0.026):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106105 (0.028):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae / / ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.029):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.029):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.029):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759839 (0.030):
saha maṇi balaehiṃ bāha dhārā galaṃti | / tuha suhaa bioe tīa ubbeaṇīe
cchaḍḍahi suṇṇasahāvaḍā savariha sijjhaü kajja /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450164 (0.023):
mā panthaṃ rundhīo abehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇa-gharaṃ rakkhidabbaṃ ṇo //[*20]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205255 (0.025):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107028 (0.026):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106105 (0.028):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae / / ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446496 (0.029):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.029):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.029):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.029):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759839 (0.030):
saha maṇi balaehiṃ bāha dhārā galaṃti | / tuha suhaa bioe tīa ubbeaṇīe
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554255 (0.034):
haüṃ caṇḍālī viṇṇamami taï viṇu uhami na dīsa // / indīālī uṭṭha tuhuṃ haüṃ jāṇami tuhu citta /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.041):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.041):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155540 (0.042):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451263 (0.042):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
loa nimantia suraapahu suṇṇe acchasi kīsa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104940 (0.020):
āacchai evva pie kīsa kareṃtī gaāgaāāsaṃ / / tammasi sedajalehiṃ suṃdari luliaṃgarāāsi // ViPrud_4.40 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106772 (0.026):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.031):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.031):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
haüṃ caṇḍālī viṇṇamami taï viṇu uhami na dīsa //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949527 (0.006):
tāleśi / (vilokya /) duṭṭhadālaā! jaśśa vā kaśśa vā {bhāuṇeo S : bhāaṇeo
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24309642 (0.024):
prāyaṇīyāyāṃ mandrataramātithyāyāmityādiviśeṣavacanavihitā niravakāśāḥ"
indīālī uṭṭha tuhuṃ haüṃ jāṇami tuhu citta /
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554233 (0.034):
tojjha vihuṇṇe marami haüṃ uṭṭhahi tuhuṃ hevajja / / cchaḍḍahi suṇṇasahāvaḍā savariha sijjhaü kajja /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.038):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949452 (0.041):
bhañjiśśaṃ / kahaṃ kavālaṃ ujjhia palāaśi / ummatte duṭṭhakukkule īdiśeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.045):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448490 (0.046):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207173 (0.046):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147981 (0.047):
hāstikaprāyam ātmasainyaṃ sajjīkṛtavān | / (4.48) Vidūṣakaḥ | vijaavammaṃ | lahuṃ ācakkha | vedadi me hiaaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107026 (0.047):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.048):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
aṃhe ḍombī cchea maṇu mā karu karuṇavicchitta //
atha gītikānurodhāc candradravasaṃhārajābhyāṃ
tatkālajaravimaṇḍalasthitābhyām aṃkārahūṃkārābhyāṃ devatānāṃ
cihnadehādikam ākāśopamaṃ māyopamaṃ ca niścitya, tatpariṇāmayoḥ
karttikapālayoḥ saṃyuktayor dṛḍhasamādhirūpayor garbhe tad eva
(BhrHe 164) bījadvayaṃ yathābhūtaparijñānasvabhāvaṃ paśyet. tata eva
spharaṇayogena yoginīcakrākārānantatathāgatamayaṃ cittādhīnaṃ ca viśvaṃ
nirūpya saṃharaṇayogena sarvaṃ tan māyopamaṃ gaganopamaṃ ca parijñāya
dvitīyaravicihnabījapariṇāmajaṃ śrīherukam ātmānaṃ paśyet.
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554147 (0.058):
candrasūryacihnabījapariṇāmajaṃ bhagavantaṃ vajrasattvaṃ
āsphālayantaṃ caraṇāṃs tarjayantaṃ surāsurān / / kruddhaṃ vartularaktākṣaṃ lalitaṃ navayauvanam //
catuścaraṇam aṣṭāsyaṃ dviraṣṭabhujabhūṣitam /
caturmārasamākrāntam ardhaparyaṅkatāṇḍavam //
muṇḍamālāmahāhāraṃ ravisthaṃ bhīmabhīṣaṇam /
viśvavajradharaṃ mūrdhni kṛṣṇaṃ sūryajvalatprabham //
hūṃkārasphārivadanaṃ bhasmoddhūlitavigraham /
mūlānanaṃ mahākṛṣṇaṃ dakṣiṇaṃ kundasannibham //
vāmaṃ raktaṃ mahāghoraṃ mūrdhāsyaṃ vikarālinam /
bhrṅgasannibhaśeṣāsyaṃ prativaktraṃ trilocanam //
(BhrHe 165) / śṛṅgāravīrabībhatsaraudrahāsyabhayānakaiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892864 (0.008):
śāntastu vīraśṛṅgāraraudrahāsyabhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614798 (0.008):
śāntas tu vīra-śṛṅgāra-raudra-hāsya-bhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363972 (0.015):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr K_29 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542005 (0.015):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr-K_29 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613729 (0.019):
tasmād bhāvā amī proktāḥ sthāyi-sañcāri-sāttvikāḥ // VisSd_3.181 // / śṛṅgāra-hāsya-karuṇa-raudra-vīra-bhayānakāḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667013 (0.026):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961645 (0.027):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // BhN_6.15 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875337 (0.027):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāś ca nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103704 (0.027):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāśca rasāḥ pūrvairudāhṛtāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892828 (0.027):
ādyaḥ karuṇabībhatsaraudravīrabhayānakaiḥ // VisSd_3.254 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614761 (0.027):
ādyaḥ karuṇa-bībhatsa-raudra-vīra-bhayānakaiḥ // VisSd_3.254 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149455 (0.027):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726069 (0.029):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069879 (0.029):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897494 (0.030):
vīrāccādbhutaniṣpattiḥ syādvībhatsādbhayānakaḥ /AP_338.008ab/ / śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044071 (0.034):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ / (1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905754 (0.052):
śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/ / vībhatsaraudre ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ //77ā//AP_359.077ācd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293867 (0.052):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482976 (0.053):
śṛṅgārahāsyakaraṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614789 (0.055):
bhayānakena śāntena tathā vīra-rasaḥ smṛtaḥ // VisSd_3.256 // / śṛṅgāra-vīra-raudrākhya-hāsya-śāntair bhayānakaḥ /
karuṇādbhutaśāntaiś ca navanāṭyarasair yutam //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667011 (0.062):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
piṅgordhvakeśavartmānaṃ pañcamudrair alaṃkṛtam /
cakrī kuṇḍala kaṇṭhā ca haste rucaka mekhalam //
hastyaśvakharagāvoṣṭramanujaśarabhotukas tathā /
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12520998 (0.045):
hastoktyā sādhayet tataḥ K_284d / hastyaśvagokharoṣṭrādīn K_662a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9078389 (0.062):
hastyaśvagokharoṣṭrādīn K_662a
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2855179 (0.062):
K.662a/ hasti.aśva.go.khara.uṣṭra.ādīn gṛhītvā bhāṭakena yaḥ /
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28813358 (0.062):
hastyaśvagokharoṣṭrādīn gṛhītvā bhāṭakena yaḥ /
dakṣiṇāṣṭakapāleṣu kramair jñeyā dvipādayaḥ //
pṛthivī varuṇa vāyuś ca tejaś candrārka eva ca / / antako dhanadaś caiva tadvāmāṣṭakapālake //
nairātmyayā samāpannaḥ svābhayā pañcamudrayā /
dvibhujaikamukhī dvyaṅghriḥ sā tu karttikapālabhṛt //
atha bhagavato hṛtsūryasthitakapālasūrye hūṃkāram, bhagavatyās tu
hṛccandrasthitakarttimuṣṭicandre aṃkāraṃ cintayet. tato 'sya śrotre
nairātmyām, cakṣuṣi vajrām, ghrāṇe guhyagaurīm, (BhrHe 167) jihvāyāṃ
vāriyoginīm, kāyendriye vajraḍākīm, manasi nairātmyām adhimuñcet. etad eva
vajrādipañcakaṃ yathākramaṃ rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandheṣu,
Naropa: Sekoddesa (narsekou.htm.txt) 8964841 (0.017):
ete hyuktāḥ ṣaḍākārā akṣarajñānavedanā / / vijñānarūpasaṃskārasaṃjñāḥ skandhakulāni te // Sekoddeśa_170 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160306 (0.018):
tatra pañcaskandhā rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyāḥ skandhāḥ / teṣāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23920445 (0.021):
kuta āgatam? bhadanta śāriputra, yo dharmakāmaḥ, sa hi / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānakāmo nāsti, skandhadhātvāyatanakāmo nāsti /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770937 (0.021):
bhadantaśāriputra dharmārthiko bhavati, na sa / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānārthiko bhavati, na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841883 (0.022):
skandhasvabhāvo vā bhavet, / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaskandhapañcakasvabhāvo vā bhavet | yadi
madhyantavibhagatika.html 19086765 (0.030):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandhā dhātvāyatanāni
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396947 (0.031):
lokottaravairāgyādhipatito 'pi indriyaṃ draṣṭavyam / vedanāskandho / vijñānaskandha rūpasaṃskāraskandhaikadeśaḥ dvādaśa dhātavaḥ ṣaḍāyatanāni
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2386939 (0.031):
rūpavijñānaskandhātiriktānāṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāraskandhānāmanityatayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568388 (0.031):
rūpalakṣaṇayoganimitte carati, na rūpalakṣaṇavisaṃyoganimitte carati, na / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasaṃyoganimitte carati / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568402 (0.031):
lakṣaṇavisaṃyoganimitte carati, na / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasaṃyoganimitte carati / na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25842640 (0.032):
yadapi idamupādānaṃ rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaṃ skandhapañcakam,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15202177 (0.037):
jātisāmānyalakṣaṇaṃ katamat / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ svajātiḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557110 (0.037):
rūpāpariniṣpattitaḥ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāpariniṣpattito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641753 (0.037):
tathāgatatathatayā vijñānatathatā, iti hi tathāgatatathatā ca / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānatathatā cādvayam etad advaidhīkāram.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12018297 (0.037):
tribhiś ca skaṃdhaiḥ sānuparivartaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāraskaṃdhaiḥ. na / vijñānaskandhena. ekasmin kalāpe dvitīyavijñānābhāvāt. na ca svātmanā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567767 (0.037):
rūpaniśrito bhavati, na vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaniśrito bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242663 (0.037):
rūpagrāhasya vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānagrāhasya dānapāramitāgrāhasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11981217 (0.037):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaskandhā iti paṃcaskandhasvabhāvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275564 (0.037):
rūpasaṃjñā vā vedanāsaṃjñā vā saṃjñāsaṃjñā vā saṃskārasaṃjñā vā / vijñānasaṃjñā vā, skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādasaṃjñā vā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557431 (0.039):
asvabhāveyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / āha - / rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāsvabhāvatvāt śāradvatīputra asvabhāveyaṃ
tathā mohamātsaryarāgerṣyādveṣeṣu.
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449361 (0.032):
etaṃ labhati | rāgadveṣamoherṣyāmātsaryalobhatṛṣṇādikleśādibhi| (Tbks 4r4)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649199 (0.032):
bhagnābhibhavajāte rāgadveṣamohamātsaryerṣyāmānaduṣṭasatvānām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658847 (0.032):
tīvrarāgadveṣamohamānerṣyāmātsaryaparyutthitānāṃ sattvānāṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3366694 (0.051):
vidyāprāptiprayojanagauravāttyaktarāgadveṣamoherṣyādi doṣāveva
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23399494 (0.059):
dveṣerṣyāmatsarādyair vā % rāgalobhādibhiḥ kṣayam // ViP_1,17.88 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5106159 (0.059):
dveṣerṣyāmatsarādyair vā rāgalobhādibhiḥ kṣayam // ViP_1,17.88 //
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāyataneṣu bāhyagaurī caurī vettālī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120375 (0.0):
śikṣitavyaṃ, na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120862 (0.0):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844563 (0.0):
tasyālambana masti, tadyathā vandhyāsūnoḥ | asti ca / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmākhyaṃ ṣaḍvidhamālambanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273472 (0.0):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562242 (0.0):
suvikrāntavikrāmin bodhisattvo rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇe
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562971 (0.0):
bodhisattvo na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇaviśuddhāvapi
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1329375 (0.0):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavya dharmātmakasya viṣayasya yā upalabdhir
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938813 (0.0):
ārūpyadhātur ālambanaṃ. rūpādyabhāvāt. ṣaḍ upekṣopavicārā eva santi nānya / iti. rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmālambanā upekṣopavicārā eva santi.
madhyantavibhagatika.html 19070349 (0.0):
rūpādabhāveneti rūpa śabda gandha rasa spraṣṭavya dharmasvarūpeṇa
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855206 (0.0):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmadhātavaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632373 (5.960):
sarvasattvadeśaratiṣu, anapekṣaḥ sarvarūpaśabdagandharasaspraṣṭavyeṣu,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568851 (0.006):
9 na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ / na caksurdhātur na
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419068 (0.006):
na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ,
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618636 (0.006):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | na cakṣurdhāturyāvanna manodhātuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999343 (0.007):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsu sthātavyam / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu, na śrotravijñāne, yāvanna manovijñāne /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088562 (0.007):
cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyaṃ na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089297 (0.007):
cittamutpādayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680887 (0.007):
/ na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyaṃ / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11935398 (0.018):
guṇāḥ. kāmā eva guṇāḥ kāmaguṇāḥ. ke punas te. / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyāni. dṛṣṭayo dvāṣaṣṭi yathā brahmajāla iti.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25809595 (0.019):
tadvayatiriktaṃ pṛthagbhūtaṃ rūpaṃ rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyākhyaṃ
ghasmarī bhūcarī khecarī, pṛthivyaptejovāyudhātuṣu pukkasī śabarī caṇḍālī
ḍombī, kāyavākcitteṣu bhūcarīkhecarīnairātmyāḥ, māṃse pukkasī, rudhire
śabarī, śukre caṇḍālī, majjamedayor ḍombī, carmaṇi sapta bodhyaṅgāni,
asthiṣu satyacatuṣṭayam. evaṃ devatābhiḥ sakalīkṛtya tadaparāḥ śuddhīr
adhimuñcet. / kṛpayā locane rakte kṛṣṇāṅgo maitracittataḥ /
pādāḥ saṃgrahavastūni bhujāḥ ṣoḍaśa śūnyatāḥ //
mukhāny aṣṭau vimokṣās tu tribhis tattvais trilocanaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047479 (0.048):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāni. / caturdaśaśūnyatā aṣṭau vimokṣā navānupūrvasamāpattayo dhāraṇīmukhāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044057 (0.059):
mahāsattvasya mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāni caturdaśaśūnyatā aṣṭau vimokṣā / navānupūrvasamāpattayo daśatathāgatabalāni. yāvad aṣṭādaśāveṇikā
pañca mudrā jināḥ pañca kruddho duṣṭānuśāsanam //
kaṇṭhahṛdbhagamasteṣu catuścakraṃ yathākramam /
(BhrHe 167) / saṃbhogadharmanirmāṇamahāsukham iti smṛtam //
ṣoḍaśāṣṭacatuḥṣaṣṭidvātriṃśaddalaṃ ambujam /
madhye maṇḍitaṃ oṃkārahūṃkārākārahaṃkṛtaiḥ //
tadanu svahṛdbījaraśmispharaṇāṅkuśair daśadiggatāṃs tathāgatān ākṛṣya
nabhasi saṃsthāpya tān aṣṭamātṛbhiḥ saṃpūjya / abhiṣiñcantu māṃ sarvatathāgatāḥ
iti prārthayet. taiḥ śrīherukarūpāpannaiḥ / pañcāmṛtabhṛtapañcatathāgatātmakaiḥ kalaśair abhiṣicyate. abhiṣicyamānasya
śirasi bhagavān akṣobhya utpadyate, puṣpavṛṣṭiḥ kuṅkumavṛṣṭiś ca bhavati,
dundubhiśabdaś ca śrūyate, rūpavajrādibhiḥ saṃpūjyate, vajragītyā
locanādibhiḥ stūyate. / ity ādiyogo nāma samādhiḥ, svābhāvikaś ca kāyaḥ.
atha padmādhiṣṭhānam. / oṃ padma sukhādhāra mahārāga sukhaṃdada /
caturānandabhāg viśva hūṃ hūṃ kāryaṃ kuruṣva me //
(BhrHe 168) / atha vajrādhiṣṭhānam. / oṃ vajra mahādveṣa caturānandadāyaka /
khagamukhaikaraso nātha hūṃ hūṃ kāryaṃ kuruṣva me //
tataḥ / oṃ śī 3 ha 3 svāhā / iti ratim ārabhet. tataḥ kamalodarapatitacandradravabindupariṇāmena
gaṃkāreṇa niṣpannāṃ gaurīṃ kṛṣṇavarṇāṃ karttirohitadharāṃ
pūrvadvārāsanacandre cintayet. tathā caṃkāreṇa caurīṃ māñjiṣṭhavarṇāṃ
kṛpīṭaśūkaradharāṃ dakṣiṇadvārāsanacandre, tathā vaṃkāreṇa vettālīṃ
kanakavarṇāṃ kūrmakapāladharāṃ paścimadvārāsanacandre, tathā ghaṃkāreṇa
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554818 (0.031):
naiṛtikoṇāsanacandre, tathā ḍaṃkāreṇa ḍombīṃ karburavarṇāṃ
ghasmarīṃ maraktābhām. bhujagayogapātrīdharām uttaradvārāsanacandre, tathā
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554818 (0.042):
naiṛtikoṇāsanacandre, tathā ḍaṃkāreṇa ḍombīṃ karburavarṇāṃ
paṃkāreṇa pukkasīm indranīlanibhāṃ keśariparśudharāṃ aiśānakoṇāsanacandre,
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554817 (0.057):
tathā laṃkāreṇa caṇḍālīṃ nabhaḥśyāmāṃ cakralāṅgaladharāṃ / naiṛtikoṇāsanacandre, tathā ḍaṃkāreṇa ḍombīṃ karburavarṇāṃ
tathā śaṃkāreṇa śabarīṃ candrakāntanibhāṃ bhikṣukhikkhirikādharām
āgneyakoṇāsanacandre, (BhrHe 169) / tathā laṃkāreṇa caṇḍālīṃ nabhaḥśyāmāṃ cakralāṅgaladharāṃ
naiṛtikoṇāsanacandre, tathā ḍaṃkāreṇa ḍombīṃ karburavarṇāṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554775 (0.031):
kanakavarṇāṃ kūrmakapāladharāṃ paścimadvārāsanacandre, tathā ghaṃkāreṇa / ghasmarīṃ maraktābhām. bhujagayogapātrīdharām uttaradvārāsanacandre, tathā
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554795 (0.057):
paṃkāreṇa pukkasīm indranīlanibhāṃ keśariparśudharāṃ aiśānakoṇāsanacandre, / tathā śaṃkāreṇa śabarīṃ candrakāntanibhāṃ bhikṣukhikkhirikādharām
vajratarjanikādharāṃ vāyavyakoṇāsanacandre dhyāyāt.
ardhaparyaṅkanāṭyasthā vṛttaraktatrilocanāḥ /
piṅgordhvakeśā dvibhujāḥ pañcamudrādharāś ca tāḥ //
atha parito niṣpannaṃ maṇḍalam avalokya hṛdbījakiraṇāṅkuśair jñānamaṇḍalam
ākṛṣya, pūrvadvārābhimukham antarīkṣe 'vasthāpya, aṣṭānanahūṃkārair
vighnān utsārya, arghapādyaṃ dattvā, / jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ
ity ebhir yathākramam ākarṣaṇapraveśanabandhanavaśīkaraṇāni kṛtvā,
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1867342 (0.050):
jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ // mahāsatvākarṣaṇapraveśanabandhanavaśīkaraṇahṛdayama //
samayajñānamaṇḍalayor ekalolībhāvaṃ vibhāvya, hṛnmantrakiraṇaiḥ
sarvatathāgatān ākṛṣya saṃpūjya prārthya tayor abhiṣekaṃ dāpayet.
abhiṣicyamānānām abhiṣekajinaḥ śirasi jāyate. atra ślokau:
pukkasyādyāś catasras tu gauryādyāś ca yathākramam /
akṣobhyabuddharatneśavāgīśair iha mudrayet //
kuleśaiḥ kāyavākcittair bhavanirvāṇaherukān /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876375 (0.057):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād
(BhrHe 170) / vajrādyāḥ svakuleśais tu jinair akṣobhyapañcakaiḥ //
tato devatātattvaṃ manasikuryāt. iha sarvadharmāḥ kāyavākcittajñānaiḥ
saṃgṛhītāḥ. teṣāṃ kāyādīnāṃ yā dharmatā vijñaptimātratā dvayaśūnyatā
tasyāḥ pratyavekṣaṇaṃ yathāyogaṃ dvārapālīnāṃ tattvam. tasyā eva / śūnyatāyāḥ samyagjñānaṃ niṣprapañcam anāsravā prajñā vajrayānam anuttaraṃ
yathāyogaṃ pukkasyādīnāṃ catasṛṇāṃ tattvam. tasyaiva vajrayānasya phalaṃ
mahāvajradharapadaṃ niruttarā bodhir maṇḍalādhipates tattvam.
tataḥ svahṛdbījād aṣṭau pūjādevīḥ saṃsphārya tāsāṃ spharaṇameghair gaganam
āpūrya sanāyakaṃ maṇḍalaṃ pūjayet. tato māyopamān sarvadharmān adhimucya
gītidvayena bhagavantaṃ stūyāt. / vividhavicitravibhramālokitaiḥ pramodya
vividhavicitracumbanāliṅganaiḥ pramodya / / (BhrHe 171)
vividhavicitrasukhabhojanaiḥ prabhakṣya / vividhavicitrasaṃvaram aho pradarśayasva //
païsaü samaü savvāāsu jou /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619997 (0.006):
eludameludanāṃ bhāludam, bhāludaṃ bhāludānāṃ samatā, samatā samatānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11365499 (0.007):
nirdahante / tridhāyānasamatā niḥprapañcatāṃ samatinirharante /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055004 (0.007):
RV_10.113.03.1{14} vṛtreṇa yadahinā bibhradāyudhā samasthithā / yudhayeśaṃsamāvide / RV_10.113.03.2{14} viśve te atra marutaḥ saha tmanāvardhannugra
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16743855 (0.008):
atha.uttaram.bhāgam.ātmano.atiharan.japati.viśve.tvā.devā.ānuṣṭubhena.chandasā.ārohantu.tān.aham.anvārohāmi.kāmaprāya.iti / atha.samadhiṛpya.prāñcau.pādā.upāvahṛtya.bhūmau.pratiṣṭhāpayati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929706 (0.011):
ityarthaḥ/ mātrapadena ca samānaviśeṣyakatvaṃ vyāvartyate/ ityartha iti/ / samagavākyārthaḥ pūrvavaddraṣṭavyaḥ/ kvacidviśiṣṭajñānasya hetutāyāḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402018 (0.011):
4. tayārbhogatūpeṇa / 5. yāvadasmācharīranna vimokṣyata / 6. samatvaṃ yogāya
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706345 (0.014):
dvidaṇḍantukapotaṃsyā dupānasamaniganmam // BhS_5.67 //
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850984 (0.016):
4 /// + [ṇa]m pucchatha _ suṇiya yadi kuppita .. /// / B1 /// .. .. gilāyamānaṃ _ ājīv[i]kasama(ṇaṃ) ///
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19496821 (0.017):
samacatuhaśraṃaupadadhyāt sameti / / tiryaṅbhānyā apacchidya śeṣaṃ vibhajedityeva /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141443 (0.026):
{Pkt_123}tado a deva taṃ sarasaṃpādaṃ samavadhūṇia / ṇisidasarābhighādajādamaṇṇuṇā kirīṭiṇā gahidā rahucchaṅgādo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080981 (0.026):
ṇihuaramaṇammi loaṇapahammi paḍie guruaṇamajjhammi / / saalaparihārahiaā vaṇagamaṇaṃ evva mahai vahū // 328 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985562 (0.048):
[ Cambridge MS f66a ---> ] / samatvâgatenâdhiṣṭhānâdhiṣṭhitena paryaṅkaṃ baddhvā sapiṇḍapātaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168776 (0.052):
rakṣitvā kuśalāyāṃ vopekṣāyām avyākṛtāyāṃ vāvacārayati / tenocyate / samāvasthāvacārakaḥ / evaṃ samāvasthāvacārako bhavati //
bhakkhaü saala savvāāsu lou // / athāntarīkṣe hūṃkāreṇa vajraṃ vicintya, tasyādhastād āḥkāreṇa padmam,
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080982 (0.001):
ṇihuaramaṇammi loaṇapahammi paḍie guruaṇamajjhammi / / saalaparihārahiaā vaṇagamaṇaṃ evva mahai vahū // 328 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104478 (0.009):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.009):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143017 (0.009):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600357 (0.018):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555196 (0.018):
suiraṃ vijjhasi hiaaṃ lambha i maaṇo kkhu dujjasaḥ baliaṃ | / dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207400 (0.019):
vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī
tanmadhye praṇavāṅkitāni dravyāṇi, vajrapadmasamāyogād agnijvālanam, tena
teṣāṃ tāpanam, pākād dravīkṛtya jñānasūryīkaraṇād dyotanam, tatkiraṇair
daśadiksarvatathāgatānāṃ rūpadarśanam, tajjñānabījebhyas tair eva kiraṇair
ākṛṣya jñānāmṛtaṃ teṣu saṃpātya samarasīkuryāt. evaṃ tāny amṛtīkṛtya
tryakṣareṇādhiṣṭhāya hūṃkāreṇa jihvāyāṃ śubhravajram, hṛtsūrye ca maṇḍalam
adhimucya, tair amṛtair ātmānaṃ maṇḍalaṃ ca saṃtarpayet. / mātṛcakre pure ramye bhāvayed īdṛśaṃ prabhum /
nistaraṅgasukhāvāptaṃ nistaraṅgasvarūpiṇam // / (BhrHe 172)
iti maṇḍalarājāgrī nāma dvitīyaḥ samādhiḥ, sāṃbhogikaś ca kāyaḥ.
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19555190 (0.063):
iti karmarājāgrī nāma tṛtīyaḥ samādhiḥ, nairmāṇikaś (BhrHe 173) ca kāyaḥ.
tato gaurīṃ caurīṃ yāvan maṇḍalādhipatiṃ pratyekam anupūrvyā daśasu dikṣu
nirantaraṃ saṃsphārya, sattvānām arthaṃ kṛtvā, teṣv eva saṃhṛtya,
kṛtakṛtyaṃ maṇḍalaṃ maṇḍalādhipatiṃ ca niṣprapañcasukhasamarpitaṃ paśyet.
tatra gaurī kāyasya bhūtapratyavekṣāyāṃ sattvān vyavasthāpayati, caurī
cittasya, vettālī vācaḥ, ghasmarī jñānasya, pukkasī kāyasya samyagjñāne,
śabarī cittasya, caṇḍālī vācaḥ, ḍombī jñānasya. maṇḍaleśvaras tu
mahāvajradharapade sattvān avasthāpayati. / tadanantaraṃ ṣaḍaṅgayogena samatāṃ bhāvayet.
kṛṣṇaṃ raktaṃ tataḥ pītaṃ harin nīlaṃ sitaṃ kramāt /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10792108 (0.052):
'bhyantar marālaṃ ghanam aghanam ajaṃ sphāṭikaṃ sphāṭikābham / / raktaṃ nīlaṃ ca pītaṃ sitam asitamanekālparūpaṃ prayuktaṃ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553252 (0.058):
sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca $ kṛṣṇaṃ haritapiṅgalam & / nīlaṃ citrakavarṇaṃ tu % sphaṭikābhaṃ manoramam // SvaT_12.154 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810449 (0.058):
sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇaṃ haritapiṅgalam / / nīlaṃ citrakavarṇaṃ tu sphaṭikābhaṃ manoramam // SvaT_12.154 //
sahajānandamātraṃ ca dhyāyāc cakraṃ sanāyakam //
iti karmarājāgrī nāma tṛtīyaḥ samādhiḥ, nairmāṇikaś (BhrHe 173) ca kāyaḥ.
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19555109 (0.063):
(BhrHe 172) / iti maṇḍalarājāgrī nāma dvitīyaḥ samādhiḥ, sāṃbhogikaś ca kāyaḥ.
bhāvanākhinno mantraṃ japet. samaṇḍalam ātmānaṃ devatārūpeṇāvirbhūtaṃ
vicintya / oṃ deva picuvajra hūṃ 3 phaṭ svāhā
iti hṛtsūrye trayodaśa mantrākṣarāṇy ūrdhvaśiraskāni pradīpavaj jvalanti
maṇḍalībhūtāni manasābhilikhya, tāny eva vācayan vajravācā krodhavācā vā
japet. sarvamukhebhyaḥ sarvadevīmukhebhyaś ca mantram uccarantam
adhimuñcet. iyataiva svadevatāyā aṣṭaguṇo jāpaḥ sarvadevīnāṃ ca
mantrajāpaḥ kṛto bhavati. / tataḥ praṇidhānaṃ kuryāt.
sarvasvaṃ sarvabuddhānāṃ mahāvajrabhṛtaḥ padam /
ebhir labheya kuśalair lambhayeyaṃ ca taj jagat // / caryā saṃbodhaye yā ca saṃbuddhānāṃ ca yā punaḥ /
varṇitā bodhivajreṇa sā caryāstu dvayī mama //
tataḥ sanāyakaṃ maṇḍalaṃ pūrvavat saṃpūjya, svahṛnmantre devīr
antarbhāvya, ādhāramaṇḍalam ativistīrṇam adhimucya, (BhrHe 174) catvāri
mahābhūtāni pukkasyādisvabhāvāni niścitya, hevajrāhaṃkareṇotthāya tathaiva
viharet. madhyāhnapradoṣasandhyayor dhyānagṛhaṃ praviśya pūrvavad
ādhāramaṇḍalaṃ tanmadhyāsane cātmānaṃ samāpannāṣṭānanahevajrarūpaṃ jhaṭiti
dṛṣṭvā, hṛdbījaniścāritāś ca devīr yathāsthānaṃ niveśya, sarvamaṇḍalam
ānandamayaṃ dhyātvā, pūjāstutyamṛtāsvādaṃ jāpādikaṃ ca kuryāt. nidrākāle
ṣaḍaṅgayogaṃ sahajānandayogaṃ vābhimukhīkṛtya supyāt.
caturdevīgītisaṃcoditaś ca nidrāta uttiṣṭhet. utthāya sarvaṃ pūrvavat
kuryāt. evaṃ pratyahaṃ yāvat siddhinimittāni paśyati. tāni dṛṣṭvā
yathātantram abhimatasiddher upāyam anutiṣṭhed iti. / guruguṇadhanadhāmnaḥ sādhanaṃ herukasya
bhramaharam abhidhāya spaṣṭam aṣṭānanasya /