View original HTML file with complete header information
Rājanighaṇṭu, Maṅgalācaraṇa / śrīkaṇṭhācalamekhalāpariṇamatkumbhīndrabuddhyā
Rājanighaṇṭu, Maṅgalācaraṇa / śrīkaṇṭhācalamekhalāpariṇamatkumbhīndrabuddhyā
radaprāntottambhitasaṃbhṛtābdagalitaiḥ śītair apāṃ śīkaraiḥ /
nirvāṇe madasaṃjvare pramuditas tenātapatraśriyaṃ tanvānena nirantaraṃ
diśatu vaḥ śrīvighnarājo mudam // Rajni_M.1
karpūrakṣodagauraṃ dhṛtakapilajaṭaṃ trīkṣaṇaṃ candramauliṃ saudhaṃ kuṇḍaṃ
sudhāṃśuṃ varayutam abhayaṃ doścatuṣke dadhānam /
vāmotsaṅge vahantaṃ vividhamaṇigaṇālaṅkṛtām ujjvalāṅgīṃ śarvāṇīṃ
svānurūpāṃ tamaniśamamṛteśākhyam īśaṃ smarāmi // Rajni_M.2
śrīmanmaheśanalināsananirjarendrās tatrāśvināv atha tato tritanūdbhavaś ca
dhanvantariś carakasuśrutasūrimukhyās te 'py āyurāgamakṛtaḥ kṛtino jayantu
// Rajni_M.3 / śambhuṃ praṇamya śirasā svagurūn upāsya pitroḥ padābjayugale praṇipatya
bhaktyā / / vighneśitāram adhigamya sarasvatīṃ ca prārambhi bhaiṣajahitāya
nighaṇṭurājaḥ // Rajni_M.4 / Rājanighaṇṭu, Granthaprastāvanā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838520 (0.057):
kṛtau nāmādicūḍāmaṇau // Rajni_17.88 / Rājanighaṇṭu, Manuṣyādivargaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845051 (0.057):
praśāntiṃ naraharikṛtinaḥ ko 'pi sattvādivargaḥ // Rajni_21.108 / Rājanighaṇṭu, Miśrakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796717 (0.058):
vṛthā vistarabhītyā ca nokto guṇagaṇo mayā // Rajni_Gpr.19 / Rājanighaṇṭu, Ānūpādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800585 (0.058):
tārtīyīkatayābhidhānaracanācūḍāmaṇau kīrtitaḥ // Rajni_3.149 / Rājanighaṇṭu, Parpaṭādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837206 (0.059):
nūtanaracano dhānyāhvayaḥ ṣoḍaśaḥ // Rajni_16.165 / Rājanighaṇṭu, Māṃsādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834954 (0.060):
kṣīrakādiḥ samāptim // Rajni_15.131 / Rājanighaṇṭu, Śālyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809031 (0.064):
kṛtau sthito naraharer vargaḥ śatāhvādikaḥ // Rajni_6.204 / Rājanighaṇṭu, Mūlakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829894 (0.064):
trayodaśatayā vargaḥ suvarṇādikaḥ // Rajni_13.221 / Rājanighaṇṭu, Pānīyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797524 (0.064):
sadabhidhānacūḍāmaṇau // Rajni_1.39 / Rājanighaṇṭu, Dharaṇyādivarga / atha dharaṇidharitrībhūtadhātrīdharābhūkṣitimahidharaṇīḍākṣmāvanīmedinījyā
dhanvantarīyamadanādihalāyudhādīn viśvaprakāśyamarakoṣasaśeṣarājau /
ālokya lokaviditāṃś ca vicintya śabdān dravyābhidhānagaṇasaṃgraha eṣa
sṛṣṭaḥ // Rajni_Gpr.1 / āyuḥśrutīnāmatulopakārakaṃ dhanvantarigranthamatānusārakam /
ācakṣmahe lakṣaṇalakṣmadhārakaṃ nāmoccayaṃ sarvarujāpasārakam //
Rajni_Gpr.2 / nirdeśalakṣaṇaparīkṣaṇanirṇayena nānāvidhauṣadhavicāraparāyaṇo yaḥ /
so 'dhītya yat sakalam enam avaiti sarvaṃ tasmād ayaṃ jayati
sarvanighaṇṭurājaḥ // Rajni_Gpr.3 / nānāvidhauṣadhirasāhvayavīryapākaprastāvanistaraṇapaṇḍitacetano 'pi /
muhyaty avaśyam anavekṣya nighaṇṭum enaṃ tasmād ayaṃ viracito bhiṣajāṃ
hitāya // Rajni_Gpr.4 / nighaṇṭunā vinā vaidyo vidvān vyākaraṇaṃ vinā /
anabhyāsena dhānuṣkas trayo hāsyasya bhājanam // Rajni_Gpr.5
nānādeśaviśeṣabhāṣitavaśād yat saṃskṛtaprākṛtāpabhraṃśādikanāmni naiva
gaṇanā dravyoccayavyāhṛtau / / tasmād atra tu yāvatāsty upakṛtis tāvan mayā gṛhyate pāthodaiḥ paripīyate
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19423699 (0.055):
syādevaitad yadi prathamata eva mṛduvyathābhyasaḥ syāt / yāvatā sa eva / nāstīti / atrāha
kim akhilaṃ tad vāri vārāṃ nidheḥ // Rajni_Gpr.6
ābhīragopālapulindatāpasāḥ pānthās tathānye 'pi ca vanyapāragāḥ /
parīkṣya tebhyo vividhoṣadhābhidhārasādilakṣmāṇi tataḥ prayojayet //
Rajni_Gpr.7 / nānābhidheyam atha yatra śivāsamaṅgāśyāmādināma nigameṣu niveśitaṃ yat /
prastāvavīryarasayogavaśād amuṣya buddhyā vimṛśya bhiṣajāṃ ca dhṛtir
vidheyā // Rajni_Gpr.8 / nāmāni kvacid iha rūḍhitaḥ svabhāvāt deśyoktyā kvacana ca
lāñchanopamābhyām / / vīryeṇa kvacid itarāhvayādideśāt dravyāṇāṃ dhruvam iti saptadhoditāni //
Rajni_Gpr.9 / atrauṣadhīnivahanāmaguṇābhidhānaprastāvatas tadupayuktatayetarāṇi /
kṣetrāvanīdharanadīnaratiryagādīn vyākhyāguṇair atisavistaram īritāni //
Rajni_Gpr.10 / ekaḥ ko 'pi sacetasāṃ yadi mude kalpeta jalpe guṇas tatrānye 'pi
vinārthanāṃ bahumatiṃ santaḥ svayaṃ tanvate /
apy ārdrīkṛtaśailasānugaśilām āpīya cāndrīṃ sudhām ambhodhiḥ kumudair
dṛśaś ca jagatāṃ nandanti kenārditāḥ // Rajni_Gpr.11
aprasiddhābhidhaṃ cātra yad auṣadham udīritam /
tasyābhidhāvivekaḥ syād ekārthādinirūpaṇe // Rajni_Gpr.12
rambhāśyāmādināmnā ye svargastrītaruṇīti ca /
arthā nānārthatantroktās tyaktās te 'sminn apārthakāḥ // Rajni_Gpr.13
vyaktiḥ kṛtātra karṇāṭamahārāṣṭrīyabhāṣayā /
āndhralāṭādibhāṣās tu jñātavyās taddvayāśrayāḥ // Rajni_Gpr.14
etattrinetraguṇanīyaguṇānuviddhavarṇāḍhyavṛttasitamauktikavargasāram /
kaṇṭhe satāṃ sakalanivṛtidhāmanāmacintāmaṇiprakaradāma karotu kelim //
Rajni_Gpr.15 / atrānūpādir asmād avanir atha guḍūcīśatāhvādiko dvau tatprānte parpaṭādis
tadupari paṭhitau pippalīmūlakādiḥ /
śālmalyādiḥ prabhadrādikam anu karavīrādir āmrādir anyas tasyāgre
candanādis tadanu nigaditaḥ komalaḥ kāñcanādiḥ // Rajni_Gpr.16
pānīyaḥ kṣīraśālyādikam anu kathito māsamānuṣyakādiḥ siṃhādiḥ syād gadādis
tadanu bhavati sattvādhiko miśrako 'nyaḥ /
ekārthādis tad etais trikaraparicitaiḥ prātibhonmeṣasargaṃ vargair āsādya
vaidyo nijamatahṛdaye nistarāṃ niścinotu // Rajni_Gpr.17
kāśmīreṇa / kapardipādakamaladvaṃdvārcanopārjitaśrīsaubhāgyayaśaḥpratāpapadavī dhāmnā
pratiṣṭhāpitā / / seyaṃ śrīnarasiṃhanāmaviduṣo svarvaidyavidyāsthitiḥ prītyā
prāptasuvarṇarājiracanā citrojjvalā pīṭhikā // Rajni_Gpr.18
anyatra vidyamānatvād upayogānavekṣaṇāt / / vṛthā vistarabhītyā ca nokto guṇagaṇo mayā // Rajni_Gpr.19
Rājanighaṇṭu, Ānūpādivarga / nānākṣauṇījanānājalamṛgasahitaṃ nirjharavrātaśītaṃ śailākīrṇaṃ kanīyaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797524 (0.023):
sadabhidhānacūḍāmaṇau // Rajni_1.39 / Rājanighaṇṭu, Dharaṇyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834955 (0.026):
kṣīrakādiḥ samāptim // Rajni_15.131 / Rājanighaṇṭu, Śālyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832577 (0.026):
prasiddhiṃ vrajati manumito nāmagīrmauliratne // Rajni_14.159 / Rājanighaṇṭu, Kṣīrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800586 (0.026):
tārtīyīkatayābhidhānaracanācūḍāmaṇau kīrtitaḥ // Rajni_3.149 / Rājanighaṇṭu, Parpaṭādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806247 (0.026):
nāmagrāmaśikhāmaṇau khalu kṛtau ṣaṣṭhaḥ pratiṣṭhām agāt // Rajni_5.262 / Rājanighaṇṭu, Śatāhvādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809032 (0.026):
kṛtau sthito naraharer vargaḥ śatāhvādikaḥ // Rajni_6.204 / Rājanighaṇṭu, Mūlakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814479 (0.026):
abhidhāśekharamaṇau // Rajni_8.158 / Rājanighaṇṭu, Prabhadrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829895 (0.026):
trayodaśatayā vargaḥ suvarṇādikaḥ // Rajni_13.221 / Rājanighaṇṭu, Pānīyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837207 (0.026):
nūtanaracano dhānyāhvayaḥ ṣoḍaśaḥ // Rajni_16.165 / Rājanighaṇṭu, Māṃsādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845052 (0.026):
praśāntiṃ naraharikṛtinaḥ ko 'pi sattvādivargaḥ // Rajni_21.108 / Rājanighaṇṭu, Miśrakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838520 (0.035):
kṛtau nāmādicūḍāmaṇau // Rajni_17.88 / Rājanighaṇṭu, Manuṣyādivargaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812233 (0.041):
abhidhānakośapariṣaccūḍāmaṇau saptamaḥ // Rajni_7.225 / Rājanighaṇṭu, Śālmalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841974 (0.044):
avasitiṃ siṃhādivargo mahān // Rajni_19.189 / Rājanighaṇṭu, Rogādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802527 (0.044):
nāmakāṇḍapariṣaccūḍāmaṇau pañcamaḥ // Rajni_4.145 / Rājanighaṇṭu, Pippalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796268 (0.058):
nighaṇṭurājaḥ // Rajni_M.4 / Rājanighaṇṭu, Granthaprastāvanā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798621 (0.060):
Rājanighaṇṭu, Guḍūcyādivarga / guḍūcī cātha mūrvā ca paṭolo 'raṇyajas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848231 (0.063):
mahāsamaṅgā bahuputrikā ca sā sārivā syāt phaṇijihvikāyām // Rajni_25.53 / Rājanighaṇṭu, Ekārthādivarga, Caturarthāḥ
kuraramukhakhagālaṅkṛtaṃ tāmrabhūmi /
bibhrad vrīhyādikaṃ yat sthalam ativipulaṃ nīrasaṃ yat tv anuṣṇaṃ
pittaghnaṃ śleṣmavātapradam udararujāpāmadaṃ syād anūpam // Rajni_1.1
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767032 (0.040):
pakvāmraṃ vātakṛnmāṃsaśukravarṇabalapradam / / vātaghnaṃ kaphapittaghnaṃ grāhi viṣṭambhi jāmbavam // GarP_1,169.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834565 (0.041):
sarṣapatailaṃ tiktaṃ kaṭukoṣṇaṃ vātakaphavikāraghnam / / pittāsradoṣadaṃ krimikuṣṭhaghnaṃ tilajavacca cakṣuṣyam // Rajni_15.110
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923362 (0.046):
madhyamaṃ kapha vāta ghnaṃ nāti pitta karaṃ saram |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613842 (0.047):
nimbukaṃ krimisamūhanāśanaṃ tīkṣṇam amlamudarāpahaṃ smṛtam / / vātapittakaphaśūlatāhitaṃ naṣṭadhānyarucirocakapradam // 15 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803928 (0.053):
sāmudraṃ laghu hṛdyaṃ ca palitāsradapittadam / / vidāhi kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ rucikṛt param // Rajni_5.101
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611621 (0.054):
rājānaṃ(nnaṃ) kaphavātaghnaṃ svādu pittanivāraṇam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394022 (0.055):
kācākhyaṃ lavaṇaṃ rucyamīṣatkṣāraṃ sapittalam / / dāhadaṃ kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ gulmaśūlahṛt // Āk_2,1.341 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767258 (0.055):
paraṃ vātaharaṃ vṛṣyaṃ pittaśleṣmakaraṃ dadhi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826911 (0.056):
kāṃsyaṃ tu tiktam uṣṇaṃ cakṣuṣyaṃ vātakaphavikāraghnam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615014 (0.056):
vārtākaṃ kaphavātaghnaṃ kiṃcit pittaprakopanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822556 (0.057):
rudrākṣam amlam uṣṇaṃ ca vātaghnaṃ kaphanāśanam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8606009 (0.057):
sakṣāraṃ pittalaṃ kaupaṃ śleṣmaghnaṃ vātajit tathā // 35 // / madhuraṃ pittaśamanam avidāhy audbhidaṃ smṛtam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610342 (0.058):
kṣaumaṃ sneham acākṣuṣyaṃ pittakṛd vātanāśanam / / ākṣajaṃ kaphapittaghnaṃ keśyaṃ dṛkśrotratarpaṇam // 12 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550030 (0.060):
jāmbavaṃ kaphapittaghnaṃ grāhi vātakaraṃ param // Car_1,27.140
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609270 (0.060):
vātaghnaṃ pittaśamanaṃ amlaṃ cet pittakṛt sadā // 12 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837842 (0.060):
picchilaṃ nākulaṃ māṃsaṃ vātaghnaṃ śleṣmapittakṛt // Rajni_17.43
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206040 (0.061):
maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit / / uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825283 (0.061):
lavaṃgaṃ soṣṇakaṃ tīkṣṇaṃ vipāke madhuraṃ himam / / vātapittakaphāmaghnaṃ kṣayakāsāsradoṣanut // Rajni_12.83
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818045 (0.063):
puṣpaṃ tu śītalaṃ varṇyaṃ dāhaghnaṃ vātapittajit // Rajni_10.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826874 (0.064):
śodhanaṃ pāṇḍuvātaghnaṃ krimiplīhārtipittajit // Rajni_13.30
tac coktakṛtsnanijalakṣaṇadhāribhūricchāyāvṛtāntaravahad bahuvārimukhyam /
īṣat prakāśasalilaṃ yadi madhyamaṃ tat etac ca nātibahalāmbu bhavet
kanīyaḥ // Rajni_1.2 / yatrānūpaviparyayas tanutṛṇāstīrṇā dharā dhūsarā
mudgavrīhiyavādidhānyaphaladā tīvroṣmavaty uttamā /
prāyaḥ pittavivṛddhir uddhatabalāḥ syur nīrajaḥ prāṇino gāvo 'jāś ca payaḥ
kṣaranti bahu tatkūpe jalaṃ jāṅgalam // Rajni_1.3
etac ca mukhyam uditaṃ svaguṇaiḥ samagram alpālpabhūruhayutaṃ yadi
madhyamaṃ tat / / tac cāpi kūpakhanane sulabhāmbu yat taj jñeyaṃ kanīya iti jāṅgalakaṃ
trirūpam // Rajni_1.4 / lakṣmonmīlati yatra kiṃcid ubhayos taj jāṅgalānūpayor
godhūmolvaṇayāvanālavilasanmāṣādidhānyodbhavaḥ /
nānāvarṇam aśeṣajantusukhadaṃ deśaṃ budhā madhyamaṃ
doṣodbhūtivikopaśāntisahitaṃ sādhāraṇaṃ taṃ viduḥ // Rajni_1.5
tac ca sādhāraṇaṃ dvedhānūpajāṅgalayoḥ param / / yatra yatra guṇādhikyaṃ tatra tasya guṇaṃ bhajet // Rajni_1.6
mukhyaṃ taddeśavaiṣamyān nāsti sādhāraṇaṃ kvacit /
sūkṣmatvāl lakṣma tattvasya tadvidhair vedam iṣyate // Rajni_1.7
kṣetrabhedaṃ pravakṣyāmi śivenākhyātam añjasā /
brāhmaṃ kṣātraṃ ca vaiśyīyaṃ śaudraṃ ceti yathākramāt // Rajni_1.8
tatra kṣetre brahmabhūmīruhāḍhyaṃ vārisphāraṃ yat kuśāṅkūrakīrṇam /
ramyaṃ yac ca śvetamṛtsnāsametaṃ tad vyācaṣṭe brāhmam ity aṣṭamūrtiḥ //
Rajni_1.9 / tāmrabhūmivalayaṃ vibhūdharaṃ yan mṛgendramukhasaṃkulaṃ kulam /
ghoraghoṣi khadirādidurgamaṃ kṣātram etad uditaṃ pinākinā // Rajni_1.10
śātakumbhanibhabhūmibhāsvaraṃ svarṇareṇunicitaṃ vidhānavat /
siddhakiṃnarasuparvasevitaṃ vaiśyam ākhyad idam induśekharaḥ // Rajni_1.11
śyāmasthalāḍhyaṃ bahuśasyabhūtidaṃ lasattṛṇair babbulavṛkṣavṛddhidam /
dhānyodbhavaiḥ karṣakalokaharṣadaṃ jagāda śaudraṃ jagatau vṛṣadhvajaḥ //
Rajni_1.12 / dravyaṃ kṣetrād uditam anaghaṃ brāhma tat siddhidāyi kṣatrād utthaṃ
valipalitajid viśvarogāpahāri /
vaiśyāj jātaṃ prabhavatitarāṃ dhātulohādisiddhau śaudrād etaj janitam
akhilavyādhividrāvakaṃ drāk // Rajni_1.13 / brahmā śakraḥ kiṃnareśas tathā bhūr ity eteṣāṃ devatāḥ syuḥ krameṇa /
proktās tatra prāg umāvallabhena pratyekaṃ te pañca bhūtāni vakṣye //
Rajni_1.14 / pītasphuradvalayaśarkarilāśmaramyaṃ pītaṃ yad uttamamṛgaṃ caturasrabhūtam
prāyaś ca pītakusumānvitavīrudādi tat pārthivaṃ kaṭhinam udyad aśeṣatas tu
// Rajni_1.15 / ardhacandrākṛtiśvetaṃ kamalābhaṃ dṛṣaccitam /
nadīnadajalākīrṇam āpyaṃ tat kṣetram ucyate // Rajni_1.16
khadirādidrumākīrṇaṃ bhūricitrakaveṇukam /
trikoṇaṃ raktapāṣāṇaṃ kṣetraṃ taijasam uttamam // Rajni_1.17
dhūmrasthalaṃ dhūmradṛṣatparītaṃ ṣaṭkoṇakaṃ tūrṇamṛgāvakīrṇam /
śākais tṛṇair añcitarūkṣavṛkṣakaṃ prakāram etat khalu vāyavīyam //
Rajni_1.18 / nānāvarṇaṃ vartulaṃ tat praśastaṃ prāyaḥ śubhraṃ parvatākīrṇam uccaiḥ /
yac ca sthānaṃ pāvanaṃ devatānāṃ prāha kṣetraṃ trīkṣaṇas tv āntarikṣam //
Rajni_1.19 / dravyaṃ vyādhiharaṃ balātiśayakṛt svādu sthiraṃ pārthivaṃ syād āpyaṃ
kaṭukaṃ kaṣāyam akhilaṃ śītaṃ ca pittāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822121 (0.060):
kāṣṭhadhātrīphalaṃ svāde kaṣāyaṃ kaṭukaṃ tathā / / śītaṃ pittāsradoṣaghnaṃ pūrvoktam adhikaṃ guṇaiḥ // Rajni_11.161
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803019 (0.063):
dhānyakaṃ madhuraṃ śītaṃ kaṣāyaṃ pittanāśanam / / jvarakāsatṛṣācchardikaphahāri ca dīpanam // Rajni_5.37
yat tiktaṃ lavaṇaṃ ca dīpyamarujic coṣṇaṃ ca tat taijasaṃ vāyavyaṃ tu
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923153 (0.060):
tad vad āmalakaṃ śītam amlaṃ pitta kaphāpaham |
himoṣṇam amlam abalaṃ syān nābhasaṃ nīrasam // Rajni_1.20
brahmā viṣṇuś ca rudro 'smād īśvaro 'tha sadāśivaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227392 (0.0):
kalate prāṇagā nityaṃ % daśasthāne hy anukramāt // KubjT_6.7 // / brahmā viṣṇus tathā rudra $ īśvaro 'tha sadāśivaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464259 (0.0):
kalate prāṇagā nityaṃ daśasthāne hy anukramāt // KubjT_6.7 // / brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaro 'tha sadāśivaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259172 (0.002):
vratasthāneṣu sarveṣu $ tena vidyāvrataṃ priye & / brahmā viṣṇus tathā rudra % īśvaras tu sadāśivaḥ // KubjT_25.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496020 (0.002):
vratasthāneṣu sarveṣu tena vidyāvrataṃ priye / / brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaras tu sadāśivaḥ // KubjT_25.43 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771107 (0.003):
sūkṣmavijñānarūpāyaidṛ // BndP_3,39.29 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraśca sadāśivaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258335 (0.008):
lakāre aparāḥ pañca % tena maṇḍala kīrtitam // KubjT_25.0*8 // / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca $ īśvaraś ca sadāśivaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495183 (0.008):
lakāre aparāḥ pañca tena maṇḍala kīrtitam // KubjT_25.0*8 // / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca īśvaraś ca sadāśivaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4792069 (0.015):
pratitattvaṃ nyasenmūrtīḥ sṛṣṭyā pañca dharādikāḥ //AP_92.049cd/ / brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaraś ca sadāśivaḥ /AP_92.050ab/
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23131326 (0.015):
hṛdambhoje mama sthāne pañcapretāsane budhaḥ // Dg_10.9 = DbhP_7,40.9 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraśca sadāśivaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518529 (0.019):
setubandhaṃ ca taṃ mārgaṃ $ yatra gatvā na jāyate & / brahmā viṣṇuśca rudraśca % īśvaraḥ śiva eva ca // SvaT_4.304 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775751 (0.019):
setubandhaṃ ca taṃ mārgaṃ yatra gatvā na jāyate / / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraḥ śiva eva ca // SvaT_4.304 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544922 (0.028):
ardhamātrā parā sūkṣmā $ tasyā ūrdhvaṃ parātparam & / brahmā viṣṇuśca rudraśca % īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10472356 (0.028):
ardhamātrā parā sūkṣmā tasyā ūrdhvaṃ parātparam / / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547736 (0.031):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ % sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo $ brahmā caiveśvarastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804936 (0.031):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo brahmā caiveśvarastathā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257487 (0.033):
aṣṭatriṃśatkalā devi $ bhedini brahmarandhrage & / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca % īśvaraś ca sadāsivaḥ // KubjT_24.119 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494335 (0.033):
aṣṭatriṃśatkalā devi bhedini brahmarandhrage / / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca īśvaraś ca sadāsivaḥ // KubjT_24.119 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178956 (0.063):
īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d / īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298973 (0.064):
rudro vā bhagavān viṣṇur % brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192746 (0.064):
rudro vā bhagavān viṣṇur brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
ity etāḥ kamataḥ pañca kṣetrabhūtādhidevatāḥ // Rajni_1.21
jitvā javād ajarasainyam ihājahāra vīraḥ purā yudhi sudhākalaśaṃ garutmān
kīrṇais tadā bhuvi sudhāśakalaiḥ kilāsīd vṛkṣādikaṃ sakalam asya sudhāṃśur
īśaḥ // Rajni_1.22 / tatrotpannās tūttame kṣetrabhāge viprīyādau vipruṣo yatra yatra /
kṣauṇījādidravyabhūyaṃ prapannās tās tāḥ saṃjñā bibhrate tatra bhūyaḥ //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208183 (0.052):
niruktapramāṇalakṣaṇasya cakṣussaṃyogādāvativyāptiḥ/ na ca / dravyatvaniveśāt na doṣa iti vācyam/ tathā sati vyāptijñānādeḥ
Rajni_1.23 / evaṃ kṣetrānuguṇyena tajjā viprādivarṇinaḥ /
yadi vā lakṣaṇaṃ vakṣyāmy amohāya manīṣiṇām // Rajni_1.24 / kisalayakusume prakāṇḍaśākhādiṣu viśadeṣu vadanti vipram etān /
narapatimatilohiteṣu vaiśyaṃ kanakanibheṣu sitetareṣu śūdram // Rajni_1.25
viprādijātisambhūtān viprādiṣv eva yojayet /
guṇāḍhyān api vṛkṣādīn prātilomyaṃ na cācaret // Rajni_1.26
vipro viprādyeṣu varṇeṣu rājā rājanyādau vaiśyamukhyeṣu vaiśyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20731692 (0.063):
13,119.023a tiryagyonyāḥ śūdratām abhyupaiti; śūdro vaiśyatvaṃ / kṣatriyatvaṃ ca vaiśyaḥ
śūdraḥ śūdrādyeṣu śastaṃ guṇāḍhyaṃ dravyaṃ naiva prātilomyena kiṃcit //
Rajni_1.27 / dravyaṃ yad aṅkūrajam āhur āryās tat te punaḥ pañcavidhaṃ vadanti /
vanaspatiś cāpi sa eva vānaspatyaḥ kṣupo vīrud athauṣadhīś ca //
Rajni_1.28 / jñeyaḥ so 'tra vanaspatiḥ phalati yaḥ puṣpair vinā taiḥ phalaṃ vānaspatya
iti smṛtas tanur asau hrasvaḥ kṣupaḥ kathyate / / yā vellatyagamādisaṃśrayavaśād eṣā tu vallī matā śālyādiḥ punar oṣadhiḥ
phalaparīpākāvasānānvitā // Rajni_1.29 / strīpuṃnapuṃsakatvena traividhyaṃ sthāvareṣv api /
śṛṇu vakṣyāmi tallakṣma vyaktam atra yathākramam // Rajni_1.30
ikṣuveṇutaruvīrudādayaḥ skandhakāṇḍaphalapuṣpapallavaiḥ /
snigdhadīrghatanutāmanoramās tāḥ striyaḥ khalu matā vipaścitām //
Rajni_1.31 / yatra puṣpapravālādi nātidīrghaṃ na cālpakam /
sthūlaṃ paruṣam ity eṣa pumān ukto manīṣibhiḥ // Rajni_1.32
strīpuṃsayor yatra vibhāti lakṣma dvayor api skandhaphalādikeṣu /
saṃdehadaṃ naikatarāvadhāri napuṃsakaṃ tadvibudhā vadanti // Rajni_1.33
dravyaṃ pumān syād akhilasya jantor ārogyadaṃ tadbalavardhanaṃ ca /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13571414 (0.051):
(AVParis_7,1.3) tato 'sāv evam uktas tu prabhūtabalavardhanam | ārogyadaṃ
strī durbalā svalpaguṇā guṇāḍhyā strīṣv eva na kvāpi napuṃsakaḥ syāt //
Rajni_1.34 / yadi striyaḥ strīṣu kṛtā guṇāḍhyāḥ klībāni tu klībaśarīrabhājām /
sadā ca sarvatra pumān prayuktau guṇāvahaś ceti ca kecid āhuḥ //
Rajni_1.35 / kṣutpipāsā ca nidrā ca vṛkṣādiṣv api lakṣyate /
mṛjjalādānatas tv ādye parṇasaṃkocitāntimā // Rajni_1.36
yatkāṭhinye sā kṣitiryodbhavo 'mbhastejastūṣmā vardhate yat sa vātaḥ /
yad yac chidraṃ tan nabhaḥ sthāvarāṇām ity eteṣāṃ pañcabhūtātmakatvam //
Rajni_1.37 / itthaṃ deśaguṇasvarūpakathanaprakrāntakāntārajakṣetradravyaguṇānvayakramam
imaṃ vargaṃ paṭhitvā naraḥ / / prāpnoty āśu bhiṣak
prayogaviṣayaprāvīṇyapārīṇatāhaṃkurvāṇasuparvasaṃsadagadaṅkārakriyākauśalam
// Rajni_1.38 / asūta sutam īśvaraḥ śrutayaśā yam
aṣṭādaśaprabhedavidhavāṅmayāmbunidhipārapārīṇadhīḥ /
amuṣya nṛharīśituḥ kṛtivarasya vargaḥ kṛtāvasāvagamadādimaḥ
sadabhidhānacūḍāmaṇau // Rajni_1.39 / Rājanighaṇṭu, Dharaṇyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800587 (0.006):
tārtīyīkatayābhidhānaracanācūḍāmaṇau kīrtitaḥ // Rajni_3.149 / Rājanighaṇṭu, Parpaṭādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806248 (0.006):
nāmagrāmaśikhāmaṇau khalu kṛtau ṣaṣṭhaḥ pratiṣṭhām agāt // Rajni_5.262 / Rājanighaṇṭu, Śatāhvādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809033 (0.006):
kṛtau sthito naraharer vargaḥ śatāhvādikaḥ // Rajni_6.204 / Rājanighaṇṭu, Mūlakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814479 (0.006):
abhidhāśekharamaṇau // Rajni_8.158 / Rājanighaṇṭu, Prabhadrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829895 (0.006):
trayodaśatayā vargaḥ suvarṇādikaḥ // Rajni_13.221 / Rājanighaṇṭu, Pānīyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837207 (0.006):
nūtanaracano dhānyāhvayaḥ ṣoḍaśaḥ // Rajni_16.165 / Rājanighaṇṭu, Māṃsādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845052 (0.006):
praśāntiṃ naraharikṛtinaḥ ko 'pi sattvādivargaḥ // Rajni_21.108 / Rājanighaṇṭu, Miśrakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832578 (0.006):
prasiddhiṃ vrajati manumito nāmagīrmauliratne // Rajni_14.159 / Rājanighaṇṭu, Kṣīrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834955 (0.006):
kṣīrakādiḥ samāptim // Rajni_15.131 / Rājanighaṇṭu, Śālyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812233 (0.023):
abhidhānakośapariṣaccūḍāmaṇau saptamaḥ // Rajni_7.225 / Rājanighaṇṭu, Śālmalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796718 (0.023):
vṛthā vistarabhītyā ca nokto guṇagaṇo mayā // Rajni_Gpr.19 / Rājanighaṇṭu, Ānūpādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802527 (0.024):
nāmakāṇḍapariṣaccūḍāmaṇau pañcamaḥ // Rajni_4.145 / Rājanighaṇṭu, Pippalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841974 (0.025):
avasitiṃ siṃhādivargo mahān // Rajni_19.189 / Rājanighaṇṭu, Rogādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838520 (0.026):
kṛtau nāmādicūḍāmaṇau // Rajni_17.88 / Rājanighaṇṭu, Manuṣyādivargaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798621 (0.033):
Rājanighaṇṭu, Guḍūcyādivarga / guḍūcī cātha mūrvā ca paṭolo 'raṇyajas tathā /
atha dharaṇidharitrībhūtadhātrīdharābhūkṣitimahidharaṇīḍākṣmāvanīmedinījyā
avanirudadhivastrā gauḥ kṣamā kṣauṇir urvī kurapi vasumatīrā kāśyapī
ratragarbhā // Rajni_2.1 / kṣamādimā bhūmirilā vasundharā varā ca dhātrī vasudhācalorvarā /
viśvambharādyā jagatī kṣitī rasā pṛthvī ca gotrā pṛthivī pṛthur mahī //
Rajni_2.2 / kṣauṇī sarvasahānantā bhūtamātā ca niścalā /
bhūmī vījaprasūḥ śyāmā kroḍakāntā ca kīrtitā // Rajni_2.3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839651 (0.058):
tantukī jīvitajñā ca nāḍī siṃhī ca kīrtitā // Rajni_18.107 / kaṇḍarā tu mahāsnāyurmahānāḍī ca sā smṛtā // Rajni_18.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806622 (0.062):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
sā bhūmir urvarākhyā yā sarvaśasyodbhavapradā /
samastavastūdbhavanād urvarā nāma bhūriyam // Rajni_2.4
mṛn mṛttikā praśastā sā mṛtsā mṛtsneti ceṣyate // Rajni_2.5
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907060 (0.017):
bhūranantā kakṣamā dhātrī kṣmāpyākuḥ syāddharitryapi //AP_362.001cd/ / mṛnmṛttikā praśastā tu mṛtsā mṛtsnā ca mṛttikā /AP_362.002ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411237 (0.017):
(2.1.8) bhūtadhātrī ratnagarbhā jagatī sāgarāmbarā / (2.1.9) mṛnmṛttikā praśastā tu mṛtsā mṛtsnā ca mṛttikā
kṣārā mṛdūṣaro deśas tadvān iraṇam ūṣaram /
khilam aprahataṃ prāhur dhanvā tu marur ucyate // Rajni_2.6
maruprāyas tu yo deśaḥ sa cokto jāṅgalābhidhaḥ /
kṛṣṇamṛt kṛṣṇabhūmiḥ syāt pāṇḍubhūmis tu pāṇḍumṛt // Rajni_2.7
sa śārkaraḥ śārkarilo deśo yaḥ śarkarānvitaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7498091 (0.031):
sikatā asmin vidyate sikatā deśaḥ, sikatilaḥ, saikataḥ, sikatāvān / / evaṃ śarkarā deśaḥ, śarkarilaḥ, śārkaraḥ, śarkarāvān /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411330 (0.042):
(2.1.23) strī śarkarā śarkarilaḥ śārkaraḥ śarkarāvati / (2.1.24) deśa evādimāvevavamunneyāḥ sikatāvati
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797678 (0.062):
vṛṣṭyambajais tu tair eṣa deśaḥ syād devamātṛkaḥ // Rajni_2.10
saikataḥ syāt sikatilaḥ sikatāvāṃś ca yo bhavet // Rajni_2.8
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.014):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846128 (0.022):
śākaśreṣṭhastu vṛntāke śaṅgaraḥ śamir ucyate // Rajni_23.9 / goraṭaḥ syādviṭkhadire tuṇḍiś cāraṇyabimbikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840283 (0.025):
kolaḥ potrāyudhaḥ śūro bahvapatyo radāyudhaḥ // Rajni_19.33 / anyastu viḍvarāhaḥ syādgrāmīṇo grāmaśūkaraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.025):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.025):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.025):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.025):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.025):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835610 (0.026):
pāṇḍurogeṣu śūleṣu cāmavāte praśasyate // Rajni_16.43 / vaktako vaktaśāliḥ syāt dīrghastu āśukopitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848222 (0.026):
sa śamaṃ jāyate tīkṣṇaṃ tagare ca praśasyate // Rajni_25.52 / durālabhāyāṃ kapikacchuke syāt tathā śikharyāṃ durabhigrahā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810527 (0.028):
śiśiraḥ pittadāhārtiśoṣasaṃtāpanāśanaḥ // Rajni_7.107 / proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819794 (0.029):
cūtajātaṃ phalaṃ syāt // Rajni_11.13 / kośāmraś ca ghanaskandho vanāmro jantupādapaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848057 (0.031):
salile vatsanābhe ca vyāle caiva viṣaṃ smṛtam // Rajni_25.38 / sthūlakando mukhāluḥ syāt śūraṇaṃ hastikandakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811635 (0.035):
vātaghnī pittahṛt caiva dīpanī rucikāriṇī // Rajni_7.188 / atha bhavati madhurabimbī madhubimbī svādutumbikā tuṇḍī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829506 (0.036):
nānāvarṇaguṇāḍhyā vijñeyāḥ sphaṭikajātayaḥ prājñaiḥ // Rajni_13.199 / sphaṭikaḥ sitopalaḥ syād amalamaṇir nirmalopalaḥ svacchaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801572 (0.037):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811664 (0.037):
asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190 / niṣpāvī grāmajādiḥ syāt phalīnī nakhapūrvikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817033 (0.037):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804347 (0.038):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847099 (0.038):
dhustūre ca viḍe dhūrtaḥ śrīveṣṭe sūcipattrake // Rajni_24.36 / vṛkṣadhūpo himāṃśau syātkarpūre ca prakīrtitaḥ /
deśo janapado nīvṛdviṣayaś copavarttanam / / pradeśaḥ sthānam ākhyā bhūr avakāśaḥ sthitiḥ padam // Rajni_2.9
nadyambujair bhṛto dhānyair nadīmātraka ucyate /
vṛṣṭyambajais tu tair eṣa deśaḥ syād devamātṛkaḥ // Rajni_2.10
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426160 (0.027):
ṇau sanpare caṅpare ca parataḥ iṅo vibhāṣā gāṅ ādeśo bhavati / / adhijigāpayiṣati / / na ca bhavati / / adhyāpipayiṣati /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5409881 (0.032):
ḍvayoḥ ikārayoḥ savarṇadīrghatvam . abhyāsasya asavarṇe iti iyaṅādeśaḥ . / iyaṭiṣati iti etat rūpam yathā syāt . oṇeḥ ca uvaṇiṣati iti . na
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581516 (0.032):
bhāram avatārayann eva samupaviśann eva ca tāḥ sadeśa eva samupaveśayāmāsa / [40] punar uvāca ca karavāma kiṃ iti |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592758 (0.033):
nirgatāḥ secakā usmasad deśāt niḥsecako deśaḥ iti nāyaṃ siceḥ upsargaḥ / / abhisāvakoyati ity atra api na sunotiṃ prati kiryāyogaḥ, kiṃ tarhi ?
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508341 (0.036):
sparśaparyantebhya iti/ / % iti/] p.796 / kathaṃ tarhi tarabnirdeśaḥ? svatantraviniyogasāmarthyāt/ tenottaraśabdasya
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3720275 (0.036):
klīṃ klīṃ klīṃ kṛttivāsā kṛtaripuniyamaḥ kleśitānāṃ sadeśaḥ / kaṃ kaṃ kaṃ kapālamālī kalikaluṣaharaḥ kālavṛndābhakāyaḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21303275 (0.037):
antaraṃtaiti vacanamagārāt bahiḥ pariṣecanaṃ mā bhūt / / abyantarameva yathā syāditi / / agāraṃgṛhaṃ,niveśanaṃśayanadeśaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21919106 (0.039):
yodasmṛtiḥ pradhānāditattvāṃśe 'pi pramāṇatvena svīkāryāṃ / / saṃpratipannaḥ prāmāṇikor'thaikadeśo yogarūpo yasyāstattvādityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3209066 (0.039):
yodasmṛtiḥ pradhānāditattvāṃśe 'pi pramāṇatvena svīkāryāṃ / / saṃpratipannaḥ prāmāṇikor'thaikadeśo yogarūpo yasyāstattvādityarthaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536426 (0.040):
ayavako deśaḥ / / avrīhikaḥ / / amāṣakaḥ / / suyavakaḥ / / suvrīhikaḥ sumāṣakaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778625 (0.040):
<12331.33/1> teṣu tatro7paviṣṭeṣu !sa deśo 'bhivyarājata ! / <12331.33/2> ājyā3huti-mahā-jvālair !yajña-vāṭo 'gnibhir yathā !!12331.33!
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5339401 (0.040):
uvaṅadeśaḥ prasajyeta . iha ca kaṇḍvā kaṇḍve na ūṅdhātvoḥ iti pratiṣedhaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26000006 (0.040):
nañsubhyā kapi parataḥ pūrvam antodāttaṃ bhavati / / akumārīko deśaḥ / / avṛṣalīkaḥ / / abrahmabandhūkaḥ / / sukumārīkaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2424971 (0.041):
avyutpanno 'yasuttaraśabdo 'nantaravacanaḥ tena bahūnāṃ nirddhāraṇe / 'pyupavannārtha iti / / bhavatu vā tarabnirdeśaḥ tathā 'pi na doṣa ityāha /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15768445 (0.043):
<12323.21/1> meror uttara-bhāge tu !kṣīro1dasyā7nu-kūlataḥ ! / <12323.21/2> sa deśo yatra nas taptaṃ !tapaḥ parama-dāruṇam !
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411333 (0.044):
(2.1.23) strī śarkarā śarkarilaḥ śārkaraḥ śarkarāvati / (2.1.24) deśa evādimāvevavamunneyāḥ sikatāvati / (2.1.25) deśo nadyambuvṛṣṭyambusaṃpannavrīhipālitaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536353 (0.047):
ayavo deśaḥ / / avrīhiḥ / / amāṣaḥ / / suyavaḥ / / suvrīhiḥ / / sumāṣaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656364 (0.048):
bhinnatvena bhāsitāni yāni vedyāni teṣāṃ mūrtibhedakṛto yo / dūrādūravaitatyāvaitatyādiḥ deśaḥ , kriyābhedakṛtaśca yaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797652 (0.050):
saikataḥ syāt sikatilaḥ sikatāvāṃś ca yo bhavet // Rajni_2.8 / deśo janapado nīvṛdviṣayaś copavarttanam /
nadīvṛṣṭijalodbhūtair nānādhānyaiḥ samāvṛtaḥ /
deśo dvayānugamanāt sa dvaimātṛka ucyate // Rajni_2.11
mudgādīnāṃ kṣetram udbhūtidaṃ yat tan maudgīnaṃ kodravīṇaṃ tathānyat /
vraiheyaṃ syāt kiṃca śāleyam evaṃ buddhāṇavyañcāṇavīnaṃ ca vidyāt //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809239 (0.062):
durnāmagulmahṛdrogavātaghnaṃ rucidaṃ guru // Rajni_7.16 / cāṇākhyamūlakaṃ cānyac chāleyaṃ viṣṇuguptakam /
Rajni_2.12 / atha māṣyaṃ māṣīṇaṃ bhaṅgyaṃ bhāṅgīnam umyam aumīnam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7493209 (0.006):
tilānāṃ bhavanaṃ kṣetram tilyam, tailīnam / / māṣyam, māṣīṇam / / umyam, aumīnam / / bhaṅgyam, bhāṅgīnam /
tilyaṃ tailīnaṃ syād iti ṣaṣṭikyaṃ ca yavyaṃ ca // Rajni_2.13
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7493207 (0.053):
tilānāṃ bhavanaṃ kṣetram tilyam, tailīnam / / māṣyam, māṣīṇam / / umyam, aumīnam /
śākāder yatra niṣpattir etat syāc chākaśākaṭam / / śākaśākinam ity etat tathā vāstūkaśākaṭam // Rajni_2.14
atha giridharaṇīdhragotrabhūbhṛtśikhariśiloccayaśailasānumantaḥ /
kṣitibhṛdaganagāvanīdharādristhirakudharāś ca dharādharo dharaś ca //
Rajni_2.15 / ahāryaḥ parvato grāvā kaṭakī prasthavān api /
śṛṅgī ca vṛkṣavāṃś ceti śabdāḥ śailārthavācakāḥ // Rajni_2.16
madhyamas tu nitambaḥ syāt kaṭakaṃ mekhalā ca sā /
taṭe taṭī prapātaś ca prasthe snuḥ sānusānunī // Rajni_2.17
śṛṅgaṃ tu śikharaṃ kūṭaṃ kandare kandarā darī /
vilaṃ guhā śilāsandhir devakhātaṃ ca gahvaram // Rajni_2.18
pratyantagirayaḥ pādā gaṇḍaśailāścyutopalāḥ /
ākaraḥ khanir ity ukto dhātavo gairikādayaḥ // Rajni_2.19
grāvā prastarapāṣāṇau dṛṣadaśmopalaḥ śilā / / lohāni vividhāni syur aśmasārādisaṃjñayā // Rajni_2.20
kānanaṃ gahanaṃ satraṃ kāntāraṃ vipinaṃ vanam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411826 (0.044):
(2.4.99) aṭavyaraṇyaṃ vipinaṃ gahanaṃ kānanaṃ vanam | atha
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371346 (0.051):
dharmasya araṇyaṃ dharmāraṇyam | / aṭavy-araṇyaṃ vipinaṃ gahanaṃ kānanaṃ vanam ity amarokte |
araṇyam aṭavī dāvo davaś ca vanavācakāḥ // Rajni_2.21
anyad udyānam ākrīḍo yatra krīḍanti rāgiṇaḥ / / nṛpālayeṣu pramadavanam antaḥpurocitam // Rajni_2.22
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907191 (0.059):
ārāmaḥ syādupavanaṃ kṛtrimaṃ vanameva yat /AP_362.012ab/ / syādetadeva pramadavanamantaḥpurocitaṃ //AP_362.012cd/
mahāvanam araṇyānī mahāraṇyaṃ mahāṭavī /
athopavanam ārāmaḥ puraprānte vanaṃ tu yat // Rajni_2.23
kujaḥ kṣitiruho 'ṅghripaḥ śikharipādapau viṣṭaraḥ kuṭhas tarur anokahaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3881088 (0.032):
hastena vṛkṣamutpāṭya % cikṣepa gajarāḍiva // MatsP_140.27 // / vāyununnaḥ sa ca taruḥ $ śīrṇapuṣpo mahāravaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8920580 (0.032):
hastena vṛkṣamutpāṭya cikṣepa gajarāḍiva // MatsP_140.27 // / vāyununnaḥ sa ca taruḥ śīrṇapuṣpo mahāravaḥ /
kuruhabhūruhadrudrumāḥ / / ago nagavanaspatī viṭapiśākhibhūjāgamā
mahījadharaṇīruhakṣitijavṛkṣaśālādayaḥ // Rajni_2.24
phalitaḥ phalavān eṣa phalinaś ca phalī tathā / / phalegrahir abandhyo yaḥ syād amoghaphalodayaḥ // Rajni_2.25
athāvakeśī bandhyo 'yaṃ viphalo niṣphalo 'phalaḥ /
uktau prāg ātmanā bhinnau vānaspatyavanaspatī // Rajni_2.26
mūlaṃ tu netraṃ pādaḥ syād aṅghriścaraṇam ity api /
udbhedas tv aṅkuro jñeyaḥ praroho 'ṅkūra ity api // Rajni_2.27
arvāgbhāgo 'sya budhnaḥ syāt nitambaḥ sapṛthur bhavet /
āskandhāt ta prakāṇḍaḥ syāt kāṇḍo daṇḍaś ca kathyate // Rajni_2.28
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506675 (0.051):
Manu8.298a/ gardhabha.aja.āvikānāṃ tu daṇḍaḥ syāt) pañcamāṣikaḥ | / [M.pāñcamāṣikaḥ] / Manu8.298c/ māṣikas tu bhaved) daṇḍaḥ śva.sūkaranipātane ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426390 (0.060):
yau prabhūte aje rvā vī ity ayam ādeśo bhavati / / pravayaṇo daṇḍaḥ, prājano daṇḍaḥ / / pravayaṇamānaya, prājanamānaya //
skandhapramāṇāsya latās tu śākhāḥ skandhotthaśākhās tu bhavanti śālāḥ /
jaṭāḥ śirās tasya kilāvarohāḥ śākhā śiphā majjani sāram āhuḥ // Rajni_2.29
niṣkuṭaṃ koṭaraṃ proktaṃ tvaci valkaṃ tu valkalam /
navapuṣpāḍhyaśākhāgre vallarī mañjarī tathā // Rajni_2.30
parṇaṃ patraṃ dalaṃ barhaṃ palāśaṃ chadanaṃ chadaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411997 (0.027):
(2.4.124) niṣkuhaḥ koṭaraṃ vā nā vallarirmañjariḥ striyau / (2.4.125) patraṃ palāśaṃ chadanaṃ dalaṃ parṇaṃ chadaḥ pumān
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804953 (0.060):
patraṃ tamālapatraṃ ca patrakaṃ chadanaṃ dalam / / palāśam aṃśukaṃ vāsas tāpasaṃ sukumārakam // Rajni_5.173
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052804 (0.063):
pattraṃ dalaṃ chadaḥ parṇaṃ $ palāśaś chadanaṃ tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055754 (0.063):
pattraṃ dalaṃ chadaḥ parṇaṃ palāśaś chadanaṃ tathā /
syāt pallavaḥ kiśalayaḥ prabālaḥ pallavaṃ navam // Rajni_2.31
vistāro viṭapaḥ proktaḥ prāgraṃ tu śikharaṃ śiraḥ /
māḍhiḥ parṇaśirā jñeyā vṛntaṃ prasavabandhanam // Rajni_2.32
kulakṣārakajālakakalikās tu kuḍamale kathitāḥ /
kusumaṃ sumanaḥ prasūnaprasavasumaṃ sūnuphullapuṣpaṃ syāt // Rajni_2.33
makarando marandaś ca madhu puṣparasāhvayam / / pauṣpaṃ rajaḥ parāgaḥ syān madhulī dhūlikā ca sā // Rajni_2.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.025):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821042 (0.025):
vṛṣyaṃ mūrchājvaraghnaṃ ca pūrvoktād adhikaṃ guṇaiḥ // Rajni_11.90 / madhūko madhuvṛkṣaḥ syāt madhuṣṭhīlo madhusravaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.030):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.030):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.030):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.030):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.030):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814715 (0.031):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18 / kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814661 (0.031):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14 / bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815506 (0.032):
vallīvṛkṣaś cīraparṇo rālaḥ kārśyo 'jakarṇakaḥ // Rajni_9.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814236 (0.032):
dāharaktaharās teṣāṃ madhye sthūlataro 'dhikaḥ // Rajni_8.143 / guṇḍakandaḥ kaseruḥ syāt kṣudramustā kaserukā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810663 (0.032):
śvetā svalpaguṇopetā aparā ca rasāyanī // Rajni_7.117 / gucchāhvakandas tavakāhvakandako gulucchakandaś ca vighaṇṭikābhidhaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813997 (0.032):
ukhalo balado rucyaḥ paśūnāṃ sarvadā hitaḥ // Rajni_8.124 / ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805444 (0.033):
tirīṭo lodhrako vṛkṣaḥ śambaro hastirodhrakaḥ // Rajni_5.208 / tilvakaḥ kāṇḍahīnaś ca śāvaro hemapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817374 (0.034):
aśokaḥ śokanāśaḥ syād viśoko vañjuladrumaḥ / / madhupuṣpo 'paśokaś ca kaṅkeliḥ kelikas tathā // Rajni_10.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840504 (0.034):
nīlakaḥ pṛṣataścaiva raṅkuḥ śabalapṛṣṭhakaḥ // Rajni_19.50 / śikharyupakuraṅgaḥ syāt śrīkārī ca mahājavaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806527 (0.034):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812548 (0.034):
khadiraḥ śvetasāro 'nyaḥ kārmukaḥ kubjakaṇṭakaḥ / / somasāro nemivṛkṣaḥ somavalkaḥ pathidrumaḥ // Rajni_8.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812748 (0.035):
jayā ca vijayā caiva pūrvoktaguṇasaṃyutā // Rajni_8.36 / barburo yugalākṣaś ca kaṇṭālus tīkṣṇakaṇṭakaḥ / / gośṛṅgaḥ paṅktibījaś ca dīrghakaṇṭaḥ kaphāntakaḥ /
guccho guluñchaḥ stavako gucchakaḥ kusumoccayaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.019):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.019):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814715 (0.019):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18 / kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815506 (0.020):
vallīvṛkṣaś cīraparṇo rālaḥ kārśyo 'jakarṇakaḥ // Rajni_9.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810663 (0.020):
śvetā svalpaguṇopetā aparā ca rasāyanī // Rajni_7.117 / gucchāhvakandas tavakāhvakandako gulucchakandaś ca vighaṇṭikābhidhaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.021):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.021):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.021):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.021):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.021):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817374 (0.021):
aśokaḥ śokanāśaḥ syād viśoko vañjuladrumaḥ / / madhupuṣpo 'paśokaś ca kaṅkeliḥ kelikas tathā // Rajni_10.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800458 (0.022):
vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142 / putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.022):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.022):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.022):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.022):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.022):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.022):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847109 (0.022):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
samaṃ parimalāmodagandhasaurabhyasaurabham // Rajni_2.35
ujjṛmbhitam ujjṛmbhaṃ smitam unmiṣitaṃ vinidram unnidram /
unmīlitaṃ vijṛmbhitam udbuddhodbhidurabhinnam udbhinnam // Rajni_2.36
vikasitahasitavikasvaravikacavyākośaphullasamphullam /
sphuṭam uditadalitadīrṇasphuṭitotphullapraphullam ekārtham // Rajni_2.37
nidrāṇaṃ mudritaṃ suptaṃ militaṃ mīlitaṃ natam /
nikūṇitaṃ saṅkucitaṃ sanidram alasaṃ samam // Rajni_2.38
āhus tarūṇāṃ phalam atra śasyaṃ tad āmam uktaṃ hi śalāṭusaṃjñam /
śuṣkaṃ tu vānaṃ pravadanti gulmastambau prakāṇḍairahito mahījaḥ //
Rajni_2.39 / ulapaṃ gulminī vīrullatā vallī pratāninī /
vratatiḥ pratatiś caiṣā vistīrṇā vīrud ucyate // Rajni_2.40
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846128 (0.052):
śākaśreṣṭhastu vṛntāke śaṅgaraḥ śamir ucyate // Rajni_23.9 / goraṭaḥ syādviṭkhadire tuṇḍiś cāraṇyabimbikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811635 (0.057):
vātaghnī pittahṛt caiva dīpanī rucikāriṇī // Rajni_7.188 / atha bhavati madhurabimbī madhubimbī svādutumbikā tuṇḍī /
atha vakṣāmi nakṣatravṛkṣānāgamalakṣitān /
pūjyān āyuṣyadāṃś caiva varddhanāt pālanād api // Rajni_2.41
viṣadrudhātrītaruhemadugdhā jambūs tathā khādirakṛṣṇavaṃśāḥ /
aśvatthanāgau ca vaṭaḥ palāśaḥ plakṣas tathāmbaṣṭhataruḥ krameṇa //
Rajni_2.42 / bilvārjunau caiva vikaṅkato 'tha sakesarāḥ śambarasarjavañjulāḥ /
sapānasārkāś ca śamīkadambās tathāmranimbau madhukadrumaḥ kramāt //
Rajni_2.43 / amī nakṣatradaivatyā vṛkṣāḥ syuḥ saptaviṃśatiḥ /
aśvinyādikramād eṣām eṣā nakṣatrapaddhatiḥ // Rajni_2.44
yas tv eteṣām ātmajanmarkṣabhājāṃ martyaḥ kuryād bheṣajādīn madāndhaḥ /
tasyāyuṣyaṃ śrīkalatraṃ ca putro naśyaty eṣā vardhate varddhanādyaiḥ //
Rajni_2.45 / ācāryoktau sphuṭam atha bṛhatsuśrute nāradīye nārāyaṇyāṃ kvacid api
tathānyatra tantrāntareṣu / / jñātvāpīha prathitabhiṣajā nātidṛṣṭopayogaṃ naivāsmābhir viśaditam idaṃ
gauravād granthabhīteḥ // Rajni_2.46 / tālādyā jātayaḥ sarvāḥ kramukaḥ ketakī tathā /
kharjūrīnārikelādyās tarayavṛkṣāḥ prakīrtitāḥ // Rajni_2.47
sarvāāṃro cārdrāṇi navaueṣadhāni suvīryyavantīti vadanti dhīrāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847508 (0.033):
cakrāṅgī caiva rohiṇyāṃ mañjiṣṭhāyāṃ prakīrtitā // Rajni_24.69 / masūrā trivṛtāyāṃ ca proktā dhānyaviśeṣake /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829742 (0.041):
śikhikaṇṭhasamaṃ saumyaṃ rājāvartaṃ vadanti jātyamaṇim // Rajni_13.214 / perojaṃ haritāśmaṃ ca bhasmāṅgaṃ haritaṃ dvidhā /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10655633 (0.045):
(PB 4.8.11) brahmavādino vadanti yataḥ sattrād udasthātā3sthitā3d iti / (PB 4.8.12) ye rathantareṇa stutvottiṣṭhanti te yata uttiṣṭhanti tān
sarvāriya śuṣkāriya tu madhyamāni śuṣkāṇi jeīrṇāni ca niṣphalāni //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10655633 (0.049):
(PB 4.8.11) brahmavādino vadanti yataḥ sattrād udasthātā3sthitā3d iti / (PB 4.8.12) ye rathantareṇa stutvottiṣṭhanti te yata uttiṣṭhanti tān
Rajni_2.48 / vāstūkakuṭajaguḍūcīvāsākuṣmāṇḍakādiśatapatrī /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13845145 (0.041):
vāso yācitum arhatha HV_71.11d / vāsolaṃkārarūpāgryai HV_79.0*876:10a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16423453 (0.043):
vāso raktaṃ ca dāpayet HV_App.I,29A.366b / vāsolaṃkārarūpāgryai *HV_79.0*876:10a
ityādi tu nityārdraṃ guṇavac chuṣkaṃ yadā tadā dvimuyaṇam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7530312 (0.031):
nityaśabdaḥ tyabnerghruve iti tyabantaḥ ādyudāttaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538970 (0.031):
taddetūkṛtam / sāmānyaviśeṣaḥ-dravyatvādi pṛthitvādi ca, tacac kevalaṃ / nityaparamāṇvādisādhāraṇamiti bāhyapratyakṣaviṣayatvena viśeṣitaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911241 (0.031):
gotvarūpeti// ayamaśvatvavān gotvavatvāt ityādihetāvatyarthaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644907 (0.032):
kuta ityatrāha 'padānām' ityādi / / 'avācakatvāt' anubhāvaktavābhāvāt /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149060 (0.034):
iyaṃ parāntaraṅgādibādhakānāmapyabādhakatvabodhikā/ tena 'acīkarat' / 'mīmāṃsate' ityādi siddham/
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226300 (0.037):
yadyapi nityatvānnirvarttyakarmatā nāsti svādhyāyasya, vikāryakarmatā vā,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26524797 (0.037):
anityatvasyābhāvān nityaḥ śabdaḥ/ evaṃ nityatvena pratyavasthānān / nityasamaḥ//35//
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504255 (0.037):
na bhaved dagdhuḥ/ / % na bhaved dagdhuḥ/] p.721 / kasmāt? nityatvād ātmanaḥ; na jātu kaścin nityaṃ hiṃsitum arhati/ atha
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144607 (0.038):
dhātūnāmanekārthatvānnārthāsaṅgatiḥ/ 'prauhaḥ' ityādyasādhveva,
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2445105 (0.040):
NyS_4,1.66: prāgutpatterabhāvānityatvavat svābhāvikepyanityatvam // / prāgu tvam (sū. 66) //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700714 (0.041):
tattadanusandhānātmikā manaḥkriyetyarthaḥ / / nityayoge batubityāha tenetyādi /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12493488 (0.041):
nityavadanvayo nopasaṃhviyeta / / militānāntu tajjanakatāśrayaṇe sarvathā tadanvayopasaṃhāra iti, na
viḍaṅga madhu magūrī dāḍimaṃ pippalo guḍuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819618 (0.050):
kharjūrī pañcadhā caiva cāro bhallātarāyaṇī / / dāḍimaṃ tindukau cātho akṣoṭaḥ pīluko dvidhā // Rajni_11.2
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771461 (0.061):
cūrṇaṃ jvaraṃ ca kvathitaṃ dhānya (dhanyā) kośīrapaparpaṭaiḥ / / āmalakyā guḍūcyā ca madhuyuktaṃ sacandanam // GarP_1,175.10 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979902 (0.063):
rāsnā kṣāra dvayājājī viḍaṅga śaṭhibhir ghṛtam || 27 || / śuktena mātuluṅgasya sva rasenārdrakasya ca |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845443 (0.064):
koladāḍimavṛkṣāmlaṃ cullakī sāmlavetasā / / phalaṃ pañcāmlamuddiṣṭamamlapañcaphalaṃ smṛtam // Rajni_22.34
nāgavalleīnduvaśśālyādyāḥ purāṇāḥ syuāāruṇottamāḥ // Rajni_2.49
kāṭhinyaṃ madhyakāṭhinyaṃ mārdavaṃ ceti tu tridhā /
dravyāṇām iha sarveṣāṃ prakṛtiḥ kathyate budhaiḥ // Rajni_2.50
dravyāṇāṃ santi sarveṣāṃ pūrvair uktās trayo guṇāḥ /
raso vīryaṃ vipākaś ca jñātavyās te 'tiyatnataḥ // Rajni_2.51
rasas tu madhurādiḥ syād vīryaṃ kāryasamarthatā /
pariṇāme guṇāḍhyatvaṃ vipāka iti saṃjñitam // Rajni_2.52
śītam uṣṇaṃ ca rūkṣaṃ ca snigdhaṃ tīkṣṇaṃ tathā mṛdu /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5933831 (0.053):
nāti snigdhaṃ na vā rūkṣaṃ nāti tīkṣṇaṃ na vā mṛdu || 42 ||
picchilaṃ viśadaṃ ceti vīryam aṣṭavidhaṃ smṛtam // Rajni_2.53
niskuṭapramadakānanādiṣu dravyam etad api nirguṇaṃ bhavet /
kvāpyalīkavacanopakarṇanāt kvāpyasādhuvanitādisevanāt // Rajni_2.54
jātaṃ śmaśāne valmīke deśe mūtrādidūṣite /
dravyaṃ naivopayogāya bhiṣajām upajāyate // Rajni_2.55
kandaṃ himartau śiśire ca mūlaṃ puṣpaṃ vasante guṇadaṃ vadanti /
prabālapatrāṇi nidāghakāle syuḥ paṅkajātāni śaratprayoge // Rajni_2.56
nimboḍumbarajambavādyā yathākālaṃ guṇottarāḥ /
kandādiṣv atha sarveṣāṃ pṛthag eva rasādyaḥ // Rajni_2.57
kecit kande ke 'pi mūleṣu kecit patre puṣpe ke 'pi kecit phaleṣu /
tvacy evānye valkale kecid itthaṃ dravyastomā bhinnabhinnaṃ guṇāḍhyāḥ //
Rajni_2.58 / deśe deśe yojanadvādaśānte bhinnāny āhur dravyanāmāni loke /
kiṃcāmīṣu prāṇināṃ varṇabhāṣāceṣṭācchāyā bhinnarūpā vibhāti // Rajni_2.59
anirdiṣṭaprayogeṣu mūlaṃ grāhyaṃ tvagādiṣu /
sāmānyoktau prayoktavyaṃ prāhus toyaṃ tu nābhasam // Rajni_2.60
cūrṇakalkakaṣāyāṇāṃ pramāṇaṃ yatra noditam /
tatra dravyapramāṇena svayaṃ buddhyā prayojayet // Rajni_2.61
mādhvīkaṃ sarvamadyānāṃ madhūnāṃ mākṣikaṃ tathā / / tailaṃ tu tilasambhūtaṃ dhātavo vastisambhavāḥ // Rajni_2.62
śālīnāṃ raktaśāliḥ syāt sūpyānāṃ mudga eva ca / / mūlānāṃ pippalīmūlaṃ phalānāṃ madanaṃ phalam // Rajni_2.63
tvacā tu gandhadravyāṇāṃ patrāṇāṃ gandhapatrakam /
jīvantiśākaṃ śākānāṃ lavaṇānāṃ ca saindhavam // Rajni_2.64
sāmānyapuṣpanirdeśāt mālatīkusumaṃ kṣipet /
ittham anye 'pi boddhavyāḥ prayogā yogalakṣitāḥ // Rajni_2.65
dravyaṃ vātaharaṃ yat tat sakalaṃ dīpanaṃ param /
kaphahāri samaṃ proktaṃ pittaghnaṃ mandadīpanam // Rajni_2.66
yac chītavīryaṃ guru pittahāri dravyaṃ nṛṇāṃ vātakaraṃ tad uktam /
yaduṣṇavīryaṃ laghu vātahāri śleṣmāpahaṃ pittakaraṃ ca tat syāt //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767258 (0.051):
paraṃ vātaharaṃ vṛṣyaṃ pittaśleṣmakaraṃ dadhi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830737 (0.053):
vāpījalaṃ tu saṃtāpi vātaśleṣmakaraṃ guru // Rajni_14.50 / kaphaghnaṃ kūpapānīyaṃ kṣāraṃ pittakaraṃ laghu // Rajni_14.51
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615082 (0.053):
tiktaṃ sutīvraṃ madhuraṃ tathāmlaṃ vātāpahaṃ pittavināśanaṃ ca / / śleṣmākaraṃ cetanapātanaṃ (dīpanapācanaṃ) ca koṭībhavaṃ cāgnikaraṃ narāṇām
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923362 (0.054):
madhyamaṃ kapha vāta ghnaṃ nāti pitta karaṃ saram |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609117 (0.055):
gholaṃ mārutapittahāri māthitaṃ śvāsāpahaṃ śleṣmahṛt
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833543 (0.055):
uktaṃ śleṣmasamīrahāri mathitaṃ tat śleṣmapittāpahaṃ rucyaṃ prāhur
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824119 (0.059):
kairātam uṣṇaṃ kaṭuśītalaṃ ca śleṣmānilaghnaṃ śramapittahāri /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837842 (0.064):
picchilaṃ nākulaṃ māṃsaṃ vātaghnaṃ śleṣmapittakṛt // Rajni_17.43
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2491568 (0.064):
kāsaṃ śvāsaṃ vahnimāṃdyaṃ kṣayaṃ ca $ hanyād vṛṣyaṃ bṛṃhaṇaṃ pittahāri & / dāhaśleṣmonmādavātādirogān % hanyādevaṃ sevitaṃ sarvakāle // YRps_7.10 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22374898 (0.064):
kāsaṃ śvāsaṃ vahnimāṃdyaṃ kṣayaṃ ca hanyād vṛṣyaṃ bṛṃhaṇaṃ pittahāri / / dāhaśleṣmonmādavātādirogān hanyādevaṃ sevitaṃ sarvakāle // YRps_7.10 //
Rajni_2.67 / iti bahuvidhadeśabhūdhrabhūmīruhavanagulmalatābhidhāguṇānām /
savivaram abhidhāya lakṣma sādhāraṇam atha tac ca viśeṣato 'bhidhāsye //
Rajni_2.68 / itthaṃ / bhūmīvipinaviṣayakṣetragotrādināmastomākhyānaprakaraṇaguṇavyākṛtiprauḍham
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13209326 (0.056):
pramāṇāntaranirūpaṇena guṇaprakaraṇasaṅgatyabhāve 'pi pāriśeṣikīṃ saṅgatiṃ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386875 (0.058):
viniyuktāś ca prakaraṇapathitāś cāprakaraṇapathitāś ca svārthaṃ sarvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21142190 (0.064):
nāmakareṇa tadanuguṇatve ca pūrvameva kiñcidalikhāma / idānīmatra / prakaraṇavibhāga, pratipādanīyaṃ, / pratipādanāpāripāṭāṃ ca nirūpaṇāyāneṣyāmaḥ //
vargaṃ buddhvā bhiṣag upacitānargalātyantasūkṣmaprajñālokaprakaṭitadhiyām
ādhirājye bhiṣajyet // Rajni_2.69 / ity eṣa vaidyakavikalpavidhānidānacūḍāmaṇau mṛḍaparāgamapārageṇa /
Rājanighaṇṭu, Guḍūcyādivarga / guḍūcī cātha mūrvā ca paṭolo 'raṇyajas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814481 (0.014):
abhidhāśekharamaṇau // Rajni_8.158 / Rājanighaṇṭu, Prabhadrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806248 (0.032):
nāmagrāmaśikhāmaṇau khalu kṛtau ṣaṣṭhaḥ pratiṣṭhām agāt // Rajni_5.262 / Rājanighaṇṭu, Śatāhvādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797524 (0.033):
sadabhidhānacūḍāmaṇau // Rajni_1.39 / Rājanighaṇṭu, Dharaṇyādivarga / atha dharaṇidharitrībhūtadhātrīdharābhūkṣitimahidharaṇīḍākṣmāvanīmedinījyā
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609736 (0.037):
durnāmagrahaṇīvikāraśamanaṃ mandānaloddīpanaṃ (?) {cf. Rājanighaṇṭu 15.78} / cākṣuṣya navagavyataḥ phala (para)m idaṃ hṛdyaṃ manohāri ca // 3 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800587 (0.038):
tārtīyīkatayābhidhānaracanācūḍāmaṇau kīrtitaḥ // Rajni_3.149 / Rājanighaṇṭu, Parpaṭādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809033 (0.038):
kṛtau sthito naraharer vargaḥ śatāhvādikaḥ // Rajni_6.204 / Rājanighaṇṭu, Mūlakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829895 (0.038):
trayodaśatayā vargaḥ suvarṇādikaḥ // Rajni_13.221 / Rājanighaṇṭu, Pānīyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837207 (0.038):
nūtanaracano dhānyāhvayaḥ ṣoḍaśaḥ // Rajni_16.165 / Rājanighaṇṭu, Māṃsādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845052 (0.038):
praśāntiṃ naraharikṛtinaḥ ko 'pi sattvādivargaḥ // Rajni_21.108 / Rājanighaṇṭu, Miśrakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832578 (0.038):
prasiddhiṃ vrajati manumito nāmagīrmauliratne // Rajni_14.159 / Rājanighaṇṭu, Kṣīrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834955 (0.038):
kṣīrakādiḥ samāptim // Rajni_15.131 / Rājanighaṇṭu, Śālyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802528 (0.046):
nāmakāṇḍapariṣaccūḍāmaṇau pañcamaḥ // Rajni_4.145 / Rājanighaṇṭu, Pippalyādivarga / caturdhā pippalī proktā tanmūlaṃ nāgaraṃ tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812233 (0.055):
abhidhānakośapariṣaccūḍāmaṇau saptamaḥ // Rajni_7.225 / Rājanighaṇṭu, Śālmalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841974 (0.059):
avasitiṃ siṃhādivargo mahān // Rajni_19.189 / Rājanighaṇṭu, Rogādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796717 (0.060):
vṛthā vistarabhītyā ca nokto guṇagaṇo mayā // Rajni_Gpr.19 / Rājanighaṇṭu, Ānūpādivarga
kākolī ca dvidhā proktā māṣaparṇī tathāpare // Rajni_3.1
mudgaparṇī ca jīvantī trividhā cātha liṅginī / / kaṭukośātakī caiva kapikacchus tathāpare // Rajni_3.2
khalatā kaṭutumbī ca devadālī tathā smṛtā / / vandhyākarkoṭakī proktā kaṭutuṇḍy ākhukarṇikā // Rajni_3.3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799346 (0.039):
vṛṣyā rasāyanī balyā divyauṣadhiparā smṛtā // Rajni_3.55 / kaṭutumbī kaṭuphalā tumbinī kaṭutumbinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847953 (0.059):
kustumbaryāṃ ca bhūdhātryāṃ dhānyaṃ vrīhyādikaṃ smṛtam // Rajni_25.29 / trapusī devadālī ca ghoṭike śaphale smṛtā /
dvidhendravāruṇī cātra yavatikteśvarī tathā / / jyotiṣmatī dvidhā caiva dvidhā ca girikarṇikā // Rajni_3.4
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819624 (0.036):
dāḍimaṃ tindukau cātho akṣoṭaḥ pīluko dvidhā // Rajni_11.2 / pārevate madhūkaṃ tu dvidhā bhavyāruke kramāt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806259 (0.038):
bṛhatī kaṇṭakārī ca dvidhā syāt pṛśniparṇikā // Rajni_6.1 / dvidhā gokṣurakaś caiva yāso vāsā śatāvarī /
moraṭaś cātha ced indīvarā vastāntrikā ca sā / / somavallī tathā vatsādanī gopālakarkaṭī // Rajni_3.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.030):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812052 (0.049):
madhurā tṛptidā hṛdyā dāhaśoṣāpahāriṇī // Rajni_7.214 / syāt cirbhiṭā sucitrā citraphalā kṣetracirbhiṭā pāṇḍuphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819229 (0.053):
bheḍā krauñcādanī krauñcā śyāmā syāt padmakarkaṭī // Rajni_10.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846352 (0.055):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811493 (0.055):
phalaṃ tridoṣaśamanaṃ mūlaṃ cāsya virecanam // Rajni_7.177 / mṛgākṣī śatapuṣpā ca mṛgervārur mṛgādanī / / citravallī bahuphalā kapilākṣī mṛgekṣaṇā // Rajni_7.178
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840718 (0.056):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847940 (0.056):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848305 (0.056):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806407 (0.057):
śāleyā syāc chītaśivā śālīnā vanajā ca sā // Rajni_6.14
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.057):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847919 (0.058):
kāleyakaṃ tu dārvyāṃ ca kuṅkume haricandane // Rajni_25.26 / śrīkhaṇḍe cājagandhe syācchrīveṣṭe tilaparṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847953 (0.058):
kustumbaryāṃ ca bhūdhātryāṃ dhānyaṃ vrīhyādikaṃ smṛtam // Rajni_25.29 / trapusī devadālī ca ghoṭike śaphale smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846080 (0.058):
bṛhattvak saptaparṇe syātkāmbhojī vākucī tathā // Rajni_23.5 / kīṭapādī haṃsapādyāṃ kunaṭī tu manaḥśilā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799193 (0.059):
svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42 / hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798811 (0.059):
chinnodbhavāmṛtalatā ca rasāyanī ca chinnā ca somalatikāmṛtasambhavā ca // / Rajni_3.13 / vatsādanī chinnaruhā viśalyā bhiṣakpriyā kuṇḍalinī vayaḥsthā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812257 (0.060):
pakvāṇḍeṅgudikā proktā niṣpattrī ca snuhī dvidhā // Rajni_8.2
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051219 (0.060):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā & / kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā % dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054175 (0.060):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā / / kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846115 (0.060):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807627 (0.060):
macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105 / agnijvālā citrapattrī prāṇadā jalapippalī /
kākatuṇḍī dvidhā cātha guñjā dvir vṛddhadāru ca /
kaivartī tāmravallī ca kāṇḍīrī cātha jantukā // Rajni_3.6
amlaparṇī tathā śaṅkhapuṣpī cāvartakī tathā / / karṇasphoṭā tathā kaṭvī latā caivāmṛtasravā /
putradā ca palāśī ca vijñeyātra navābhidhā // Rajni_3.7
sumatibhir ittham anuktā boddhavyā vīrudhaḥ kramād etāḥ /
asmin vīrudvarge nāmnā ca guṇaiś ca kīrtyante // Rajni_3.8
ā pānīyāt parigaṇanayaivāprasiddhābhidhānā nāmnām uktā parimitikathāpy
atra sarvauṣadhīnām / / sāpi kvāpi sphuṭam abhidhayā kvāpi ca prauḍhibhaṅgyā proktā noktā
prathitaviṣaye sāpi naṣṭāṅkavākye // Rajni_3.9
tasmād iha na yatroktā nāmnām aṅkādinirmitiḥ /
tatra tatrāṣṭasaṃkhyaiva jñeyā sarvatra sūribhiḥ // Rajni_3.10
yady api kvāpi naṣṭāṅkasaṃkhyāniyatir īkṣyate /
tatra sphuṭatvabuddhyaiva noktā saṃkhyeti budhyatām // Rajni_3.11
dravyāṇāṃ gaṇayaśo niyogavaśato vīryaṃ pare procire prācīnair na ca
tadvaśena nigameṣūktaś cikitsākramaḥ /
tasyānnaigamayogasaṃgrahavidāṃ saṃvādavāgbhis tathā naivāsmābhir abhāṇi
kiṃtu tad iha pratyekaśaḥ kathyate // Rajni_3.12 / jñeyā guḍūcy amṛtavally amṛtā jvarāriḥ śyāmā varā surakṛtā madhuparṇikā ca
chinnodbhavāmṛtalatā ca rasāyanī ca chinnā ca somalatikāmṛtasambhavā ca //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820001 (0.042):
śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca // / Rajni_11.25 / mahājambū rājajambūḥ svarṇamātā mahāphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810662 (0.042):
śvetā svalpaguṇopetā aparā ca rasāyanī // Rajni_7.117 / gucchāhvakandas tavakāhvakandako gulucchakandaś ca vighaṇṭikābhidhaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846358 (0.042):
sitaguñjā kākapīlau candrāyāṃ tu guḍūcikā // Rajni_23.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803453 (0.045):
methikā methinī methī dīpanī bahupatrikā / / vedhanī gandhabījā ca jyotirgandhaphalā tathā // Rajni_5.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812117 (0.045):
pāke tu sāmlā madhurā vidāhakṛt kaphaś ca śuṣkā rucikṛc ca dīpanī // / Rajni_7.218 / kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā / / śubhravī kāravī caiva proktā bahuphalā tathā // Rajni_7.219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807073 (0.048):
tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65 / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇikā śaṇaghaṇṭikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807580 (0.048):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.048):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800399 (0.048):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808393 (0.049):
khaskhaso madhuraḥ pāke kāntivīryabalapradaḥ // Rajni_6.162 / śimṛḍī matidā proktā balyā paṅgutvahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846113 (0.049):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Rajni_3.13 / vatsādanī chinnaruhā viśalyā bhiṣakpriyā kuṇḍalinī vayaḥsthā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.054):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050152 (0.058):
viśālā ca viśalyā ca $ saiva proktā gavādanī & / girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053117 (0.058):
viśālā ca viśalyā ca saiva proktā gavādanī / / girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798668 (0.059):
moraṭaś cātha ced indīvarā vastāntrikā ca sā / / somavallī tathā vatsādanī gopālakarkaṭī // Rajni_3.5
jīvantikā nāgakumārikā ca syāc chadmikā saiva ca caṇḍahāsā // Rajni_3.14
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810833 (0.0):
tridoṣaśamanī pathyā jvaradoṣavināśanī // Rajni_7.129 / anyā śunakacillī syāt sucillī śvānacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811427 (0.003):
īṣad vātakarī pathyā rucikṛd balavīryadā // Rajni_7.172 / hastikośātakī tv anyā bṛhatkośātakī tathā / / mahākośātakī vṛttā grāmyakośātakī śarāḥ // Rajni_7.173
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818516 (0.003):
śoṇī kuravakanāmnī kaṇṭakinī śoṇajhiṇṭikā caiva // Rajni_10.136 / sānyā tu nīlajhiṇṭī nīlakuraṇṭaś ca nīlakusumā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.021):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.021):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.021):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.021):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.021):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817334 (0.023):
śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50 / sitapāṭalikā cānyā sitakumbhī phaleruhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810048 (0.024):
dāhaśoṣapramehaghno vṛṣyaḥ saṃtarpaṇo guruḥ // Rajni_7.70 / anyas tu raktapiṇḍālū raktālū raktapiṇḍakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812781 (0.024):
āmaraktātisāraghnaḥ pittadāhārtināśanaḥ // Rajni_8.38 / jālabarburakas tv anyaś chattrākaḥ sthūlakaṇṭakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815393 (0.024):
kaṇḍūvicarcikākuṣṭhasparśatvagdoṣanāśanaḥ // Rajni_9.70 / rīṭhākarañjakas tv anyo gucchalo gucchapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809663 (0.025):
rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43 / śolī vanaharidrā syāt vanāriṣṭā ca śolikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822794 (0.025):
Rajni_11.201 / bhūkarbudārakaś cānyaḥ kṣudraśleṣmātakas tathā / / bhūśelur laghuśeluś ca picchalo laghupūrvakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822396 (0.025):
vīryavivarddhanaṃ ca rucikṛt puṣṭipradaṃ tarpaṇam // Rajni_11.176 / anyo madhujambīro madhujambho madhurajambhalaś caiva / / śaṅkhadrāvī śarkarakaḥ pittadrāvī ca ṣaṭsaṃjñaḥ // Rajni_11.177
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804347 (0.025):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847099 (0.025):
dhustūre ca viḍe dhūrtaḥ śrīveṣṭe sūcipattrake // Rajni_24.36 / vṛkṣadhūpo himāṃśau syātkarpūre ca prakīrtitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818804 (0.025):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ / / syāt kṛṣṇamallikā proktā garaghno vanabarbaraḥ // Rajni_10.158
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808508 (0.025):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171 / ādityapattro 'rkadalārkapattraḥ syāt sūkṣmapattras tapanacchadaś ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841722 (0.025):
prabhākīṭastu khadyotaḥ khajyotir upasūryakaḥ // Rajni_19.168 / tailinī tailakīṭaḥ syāt ṣaḍbimbā dadrunāśinī // Rajni_19.169
anyā kandodbhavā kandāmṛtā piṇḍaguḍūcikā / / bahucchinnā bahuruhā piṇḍāluḥ kandarohiṇī // Rajni_3.15
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812748 (0.014):
jayā ca vijayā caiva pūrvoktaguṇasaṃyutā // Rajni_8.36 / barburo yugalākṣaś ca kaṇṭālus tīkṣṇakaṇṭakaḥ / / gośṛṅgaḥ paṅktibījaś ca dīrghakaṇṭaḥ kaphāntakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810074 (0.015):
pittadāhāpaho vṛṣyo balapuṣṭikaro guruḥ // Rajni_7.72 / kāsāluḥ kāsakandaś ca kandāluś cālukaś ca saḥ / / ālur viśālapattraś ca pattrāluś ceti saptadhā // Rajni_7.73
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.016):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.016):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.017):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.017):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.017):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.017):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.017):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812548 (0.018):
khadiraḥ śvetasāro 'nyaḥ kārmukaḥ kubjakaṇṭakaḥ / / somasāro nemivṛkṣaḥ somavalkaḥ pathidrumaḥ // Rajni_8.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804347 (0.018):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847099 (0.018):
dhustūre ca viḍe dhūrtaḥ śrīveṣṭe sūcipattrake // Rajni_24.36 / vṛkṣadhūpo himāṃśau syātkarpūre ca prakīrtitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818804 (0.018):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ / / syāt kṛṣṇamallikā proktā garaghno vanabarbaraḥ // Rajni_10.158
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799487 (0.018):
nyagrodhikā mūṣikanāgakarṇī syād vṛścikarṇī bahukarṇikā ca // Rajni_3.66
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801573 (0.018):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808508 (0.018):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171 / ādityapattro 'rkadalārkapattraḥ syāt sūkṣmapattras tapanacchadaś ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835432 (0.018):
rājānāṃ maulikasyāpi śāliḥ syād urvarī tathā // Rajni_16.28 / sūkṣmaśāliḥ kuditikā suśālir guruśālayaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841722 (0.018):
prabhākīṭastu khadyotaḥ khajyotir upasūryakaḥ // Rajni_19.168 / tailinī tailakīṭaḥ syāt ṣaḍbimbā dadrunāśinī // Rajni_19.169
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846409 (0.018):
makuṣṭo vanamudge syānmakuṣṭhe ca kṛmīlakaḥ // Rajni_23.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809663 (0.018):
rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43 / śolī vanaharidrā syāt vanāriṣṭā ca śolikā /
pūrvā vārdhikarāhvā syād uttarā lokasaṃjñikā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851805 (0.063):
vidvāpyekādaśī tatra pūrvā syādgṛhaṇāṃ tadā / / yadibhiścottarā grāhyā hyavīrābhistathaiva ca // NarP_1,29.50 //
guḍūcyor ubhayor ittham ekatriṃśad ihābhidhāḥ // Rajni_3.16
jñeyā guḍūcī gurur uṣṇavīryā tiktā kaṣāyā jvaranāśinī ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799066 (0.051):
māṣaparṇī rase tiktā vṛṣyā dāhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804482 (0.056):
bhadramustā kaṣāyā ca tiktā śītā ca pācanī / / pittajvarakaphaghnī ca jñeyā saṅgrahaṇī ca sā // Rajni_5.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799004 (0.064):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
dāhārtitṛṣṇāvamiraktavātapramehapāṇḍubhramahāriṇī ca // Rajni_3.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814975 (0.049):
tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821295 (0.051):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549816 (0.064):
tṛṣṇādāhajvaraśvāsaraktapittakṣatakṣayān /
kandodbhavā guḍūcī ca kaṭūṣṇā saṃnipātahā viṣaghnī jvarabhūtaghnī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811620 (0.042):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.043):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799437 (0.046):
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801591 (0.051):
hastiśuṇḍī mahāśuṇḍī śuṇḍī ghūsarapattrikā / / hastiśuṇḍī kaṭūṣṇā syāt saṃnipātajvarāpahā // Rajni_4.77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802049 (0.053):
haṃsapādī ca vijñeyā nāmnā caiṣā śarākṣidhā // Rajni_4.112 / haṃsapādī kaṭūṣṇā syāt viṣabhūtavināśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807693 (0.053):
aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808272 (0.056):
aparājitā ca vijayā vātārir bhūtakeśī ca // Rajni_6.154 / śephāliḥ kaṭutiktoṣṇā rūkṣā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808175 (0.056):
tvaksārabhedinī kṣudrā kaṭukā cirapattrikā // Rajni_6.147 / kṣudracuñcus tu madhurā kaṭūṣṇā ca kaṣāyikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811356 (0.057):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804785 (0.057):
āvartakī varāṅgī ca jayāhvā bhadradantikā // Rajni_5.161 / anyā dantī kaṭūṣṇā ca recanī krimihā parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807928 (0.057):
svarṇapuṣpā vahniśikhā syād eṣā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.128 / kalikārī kaṭūṣṇā ca kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799501 (0.060):
pratyakśreṇī vṛṣā caiva putraśreṇy adribhūhvayā // Rajni_3.67 / ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818090 (0.062):
rājapriyā rājapuṣpī sūkṣmā ca brahmacāriṇī // Rajni_10.104 / karuṇī kaṭutiktoṣṇā kaphamārutanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803469 (0.063):
kuñcikā bahuparṇī ca pītabījā munīndudhā // Rajni_5.68 / methikā kaṭur uṣṇā ca raktapittaprakopaṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.063):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808095 (0.064):
pārāvatapadī dāsī nadīkāntā sulomaśā // Rajni_6.141 / kākajaṅghā tu tiktoṣṇā krimivraṇakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818886 (0.064):
surabhir mallāriṣṭā gārutmatapatrikā caiva // Rajni_10.163 / pācī kaṭutiktoṣṇā sakaṣāyā vātadoṣahantrī ca /
valīpalitanāśinī // Rajni_3.18 / mūrvā divyalatā mirā madhurasā devī triparṇī madhuśreṇī bhinnadalāmarī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811511 (0.034):
citrā citraphalā pathyā vicitrā mṛgacirbhiṭā / / marujā kumbhasī devī kaṭphalā laghucirbhiṭā /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549524 (0.046):
yātukaḥ śuklā śālaparṇī // 20 / śālakalyāṇī śāliñcabhedaḥ // 21 / triparṇī haṃsapādikā // 22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800035 (0.051):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458289 (0.055):
pāṭhā ca kokilākṣaśca tripattrā cākhukarṇikā / / ekaparṇī dviparṇī ca triparṇī kṣīriṇī tathā // Rcūm_8.5 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806436 (0.055):
vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16 / syāc chāliparṇī sudalā supattrikā sthirā ca saumyā kumudā guhā dhruvā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810630 (0.056):
godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115 / musalī madhurā śītā vṛṣyā puṣṭibalapradā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210609 (0.056):
kāśmīrī kāśmarī hīrā kāśmaryaḥ pītarohiṇī // 14 / kṛṣṇavṛntā madhurasā mahākusumikāpi ca / / kāśmarī tuvarā tiktā vīryoṣṇā madhurā guruḥ // 15
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048270 (0.056):
pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā & / madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051239 (0.056):
pīluparṇī madhurasā mūrvā cātirasā smṛtā / / madhusravā pīlupattrā moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808173 (0.056):
tvaksārabhedinī kṣudrā kaṭukā cirapattrikā // Rajni_6.147 / kṣudracuñcus tu madhurā kaṭūṣṇā ca kaṣāyikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846110 (0.058):
śauṇḍī tu pippalī jñeyā kastūryāṃ madanī tathā / / brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152403 (0.058):
jālinī abhracandrā ca citraparṇī triparṇikā / / rasacandraukasaś caiva tathā ca jalamūlakaḥ / / samaṅgā vāribhūtā ca apāmārgo jalodbhavā // GRhtCM_3.4:14 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847632 (0.059):
jyotiṣmatyāṃ kiṇihyāṃ ca supuṣpyāṃ kaṭabhī smṛtā // Rajni_25.1 / punarnavendragopau tu varṣābhūrdardurāḥ smṛtāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811618 (0.059):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808614 (0.060):
maṇḍūkaparṇī surasambhavā ca sauriḥ sutejārkahitā ravīṣṭā // Rajni_6.178 / maṇḍūkī satyanāmnī syād devī mārtaṇḍavallabhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806407 (0.061):
śāleyā syāc chītaśivā śālīnā vanajā ca sā // Rajni_6.14 / avākpuṣpī madhurikā chattrā saṃhitapuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800398 (0.064):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846787 (0.064):
devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11 / miśistu tutthanīlinyāṃ sūkṣmailāyāṃ tathā smṛtā /
madhumatī tiktā pṛthakparṇikā / / gokarṇī laghuparṇikā ca dahanī tejasvinī moraṭā
devaśreṇīmadhūlikāmadhudalāḥ syuḥ pīlunī raktalā // Rajni_3.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835631 (0.033):
vaktikā laghavaḥ proktā mukhapākakarāstathā // Rajni_16.45 / kalāṭakaḥ kavilaḥ syād guruso garuḍaḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821195 (0.038):
amṛtarasā dīrghaphalā madhuvallī madhuphalā madhūlī ca // Rajni_11.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814661 (0.040):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14 / bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.041):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.042):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821042 (0.044):
vṛṣyaṃ mūrchājvaraghnaṃ ca pūrvoktād adhikaṃ guṇaiḥ // Rajni_11.90 / madhūko madhuvṛkṣaḥ syāt madhuṣṭhīlo madhusravaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.044):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.044):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.044):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846352 (0.045):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.045):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.045):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.045):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.045):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.045):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814236 (0.045):
dāharaktaharās teṣāṃ madhye sthūlataro 'dhikaḥ // Rajni_8.143 / guṇḍakandaḥ kaseruḥ syāt kṣudramustā kaserukā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847919 (0.045):
kāleyakaṃ tu dārvyāṃ ca kuṅkume haricandane // Rajni_25.26 / śrīkhaṇḍe cājagandhe syācchrīveṣṭe tilaparṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.045):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
sukhoṣitā snigdhaparṇī pīluparṇī madhusravā / / jvalanī gopavallī cety aṣṭaviṃśatisaṃjñakāḥ // Rajni_3.20
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818561 (0.046):
uṣṭrakāṇḍī tu tiktoṣṇā rucyā hṛdrogahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827101 (0.047):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham / / pramehapāṇḍuraśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ smṛtam // Rajni_13.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.051):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968518 (0.052):
prasthaḥ siddho ghṛtād vāta pitta hṛd roga śūla nut || 104 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404600 (0.052):
nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī / / hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Āk_2,10.48 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802168 (0.052):
nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī / / hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Rajni_4.122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832337 (0.052):
mādhvī tu madhurā hṛdyā nātyuṣṇā pittavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807542 (0.053):
mahābalā tu hṛdrogavātārśaḥśophanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817324 (0.053):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit / / śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816113 (0.055):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī / / pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210222 (0.058):
āsyadaurgandhyahṛdrogakaphavātāmayāndhyahṛt // 116
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767346 (0.059):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827377 (0.059):
stutyā kāṅkṣī sujātā ca jñeyā caiva caturdaśa // Rajni_13.62 / tuvarī tiktakaṭukā kaṣāyāmlā ca lekhanī /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504647 (0.060):
7 sa ca roganut* // 951 // vātapittakaphaghnas tu niryūhaiḥ sa subhāvitaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807063 (0.060):
vākucī kaṭutiktoṣṇā krimikuṣṭhakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825971 (0.061):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt / / śvāsāsṛgviṣadāhārtibhramamūrchātṛṣāpahā // Rajni_12.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808498 (0.061):
kāsamardaḥ satiktoṣṇo madhuraḥ kaphavātanut / / ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800801 (0.061):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807085 (0.061):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806942 (0.061):
madhurā vātapittaghnī jvaragulmapramehajit // Rajni_6.55
vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.038):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208812 (0.044):
gandhamārjāravīryaṃ tu vīryakṛt kaphavātahṛt / / kaṇḍūkuṣṭhaharaṃ netryaṃ sugandhaṃ svedagandhanut // 10
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827101 (0.045):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham / / pramehapāṇḍuraśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ smṛtam // Rajni_13.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836607 (0.045):
kaphavātakarī ceṣat pittahṛt kuṣṭhavātanut // Rajni_16.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805309 (0.046):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615608 (0.049):
carṣābhūr vātapittaghnī siddhārthaḥ kaphavātahṛt / / kṛmipittakaphadhvaṃsī dīpanaḥ kāsamardakaḥ // 42 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817324 (0.051):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit / / śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615102 (0.054):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404290 (0.055):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825539 (0.055):
turuṣkaḥ surabhis tiktaḥ kaṭusnigdhaś ca kuṣṭhajit / / kaphapittāśmarīmūtrāghātabhūtajvarārtijit // Rajni_12.101
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767346 (0.055):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810276 (0.055):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812532 (0.056):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.057):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827385 (0.057):
cakṣuṣyā grahaṇīchardipittasaṃtāpahāriṇī // Rajni_13.63
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800147 (0.058):
vṛddhadārudvayaṃ gaulyaṃ picchilaṃ kaphavātahṛt / / balyaṃ kāsāmadoṣaghnaṃ dvitīyaṃ svalpavīryadam // Rajni_3.118
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919922 (0.060):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818540 (0.061):
vātakaphaśophakāsatvagdoṣavināśakāriṇyaḥ // Rajni_10.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825972 (0.061):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt / / śvāsāsṛgviṣadāhārtibhramamūrchātṛṣāpahā // Rajni_12.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808007 (0.061):
śūlārśaḥśophadoṣaghnī kuṣṭhakaṇḍūtihāriṇī // Rajni_6.134
syāt paṭolaḥ kaṭuphalaḥ kulakaḥ karkaśacchadaḥ / / rājanāmāmṛtaphalaḥ pāṇḍuḥ pāṇḍuphalo mataḥ // Rajni_3.22
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412284 (0.019):
(2.4.174) tindukaḥ sphūrjakaḥ kālaskandhaśca śitisārake / (2.4.175) kākenduḥ kulakaḥ kākatindukaḥ kākapīluke
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907796 (0.038):
kaṭambharā bhadravalā karvūraś ca śaṭī hy atha //AP_362.067cd/ / paṭolaḥ kulakastiktaḥ kāravellaḥ kaṭillakaḥ /AP_362.068ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847185 (0.038):
durālabhā yavāse ca yāse ca kṣurako mataḥ // Rajni_24.43 / gokṣure kokilākṣe ca kṣure gokaṇṭake kṣuraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810164 (0.039):
mukhajāḍyaharo rucyo mahāsiddhikaraḥ sitaḥ // Rajni_7.79 / hastikando hastipattraḥ sthūlakando 'tikandakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815233 (0.039):
śirīṣaḥ śītapuṣpaś ca bhaṇḍiko mṛdupuṣpakaḥ / / śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817265 (0.041):
agastyaḥ śīghrapuṣpaḥ syāt agastis tu munidrumaḥ / / vraṇārir dīrghaphalako vakrapuṣpaḥ surapriyaḥ // Rajni_10.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810527 (0.041):
śiśiraḥ pittadāhārtiśoṣasaṃtāpanāśanaḥ // Rajni_7.107 / proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814989 (0.041):
ślakṣṇatvak pīlupattraś ca smṛto yamalapattrakaḥ // Rajni_9.39 / aśmāntakenduśapharī śilāntaś cāmbudaḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849119 (0.041):
ṭendukāmaṇḍayor bhārgyāṃ nirguṇḍyāṃ śūrāṇe smṛtaḥ // Rajni_31.1
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846611 (0.041):
himaṃ karpūrake prāhur gośīrṣaṃ candanaṃ smṛtam // Rajni_23.47 / brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846721 (0.057):
sarpāntare paṭole ca kulakaḥ samudāhṛtaḥ // Rajni_24.5 / jantukāyāṃ tu vāstuke vijñeyā cakravartinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827861 (0.063):
rañjako lohitāṅgaśca kampillo raktacūrṇakaḥ // Rajni_13.99 / kampillako virecī syāt kaṭūṣṇo vraṇanāśanaḥ /
bījagarbho nāgaphalaḥ kuṣṭhāriḥ kāsamardanaḥ / / pañcarājiphalo jyotsnī kuṣṭhaghnaḥ ṣoḍaśāhvayaḥ // Rajni_3.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808510 (0.013):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171 / ādityapattro 'rkadalārkapattraḥ syāt sūkṣmapattras tapanacchadaś ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818322 (0.014):
vicchardijantujananī sūryārādhanasādhanī // Rajni_10.122 / bhramarārir bhṛṅgamārī bhṛṅgārir māṃsapuṣpikā / / kuṣṭhārir bhramarī caiva jñeyā yaṣṭilatā muniḥ // Rajni_10.123
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847185 (0.023):
durālabhā yavāse ca yāse ca kṣurako mataḥ // Rajni_24.43 / gokṣure kokilākṣe ca kṣure gokaṇṭake kṣuraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812548 (0.032):
khadiraḥ śvetasāro 'nyaḥ kārmukaḥ kubjakaṇṭakaḥ / / somasāro nemivṛkṣaḥ somavalkaḥ pathidrumaḥ // Rajni_8.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801572 (0.032):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.032):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812516 (0.033):
suśalyo vakrakaṇṭaś ca yajñāṅgo dantadhāvanaḥ // Rajni_8.21 / gāyatrī jihmaśalyaś ca kaṇṭī sāradrumas tathā / / kuṣṭhārir bahusāraś ca medhyaḥ saptadaśāhvayaḥ // Rajni_8.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802550 (0.033):
kulañjo jīrakāḥ pañca methikā hiṅgupatrikā // Rajni_5.2
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808904 (0.033):
dadrughnas tarvaṭaś ca syāc cakrāhvaḥ śukanāśanaḥ / / dṛḍhabījaḥ prapunnāṭaḥ kharjūghnaś conaviṃśatiḥ // Rajni_6.198
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805433 (0.033):
kaṇṭharukśamano rucyo vraṇadoṣārtināśanaḥ // Rajni_5.207 / lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.033):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814661 (0.034):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14 / bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810108 (0.034):
phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75 / pāṇiyālur jalāluḥ syāt anupālur avālukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846358 (0.034):
sitaguñjā kākapīlau candrāyāṃ tu guḍūcikā // Rajni_23.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806876 (0.034):
kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49 / śitāvarī śitāvaraḥ sūcyāhvaḥ sūcipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801768 (0.035):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89 / kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814715 (0.035):
kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805444 (0.035):
tirīṭo lodhrako vṛkṣaḥ śambaro hastirodhrakaḥ // Rajni_5.208 / tilvakaḥ kāṇḍahīnaś ca śāvaro hemapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836825 (0.036):
rāgī tu lāñchanaḥ syād bahudalakaṇiśaś ca gucchakaṇiśaś ca // Rajni_16.136 / tikto madhurakaṣāyaḥ śītaḥ pittāsranāśano baladaḥ // Rajni_16.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.037):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
paṭolaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ raktapittabalāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809435 (0.015):
bahumūlo daṃśamūlas tīkṣṇamūlo daśāhvayaḥ // Rajni_7.26 / śigruś ca kaṭutiktoṣṇas tīkṣṇo vātakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815524 (0.036):
śūro 'gnivallabhaś caiva yakṣadhūpaḥ susiddhakaḥ // Rajni_9.79 / sarjas tu kaṭutiktoṣṇo himaḥ snigdho 'tisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815171 (0.037):
prāvṛṣeṇyo mahāgandhaḥ syāt pañcadaśadhābhidhaḥ // Rajni_9.53 / kuṭajaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaṣāyaś cātisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804168 (0.039):
vedhamukhyo gandhasāro jaṭilaś cāṣṭanāmakaḥ // Rajni_5.117 / karcūraḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphakāsavināśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824456 (0.039):
sa snigdhadārusaṃjñaḥ snigdho mārīcapatrako navadhā // Rajni_12.37 / saralaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphavātavināśanaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920327 (0.041):
chedī madhv āsavas tīkṣṇo meha pīnasa kāsa jit || 75 || / rakta pitta kaphotkledi śuktaṃ vātānulomanam |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822710 (0.042):
proktaḥ kataphalas tiktamarīcaś ca navāhvayaḥ // Rajni_11.196 / katakaḥ kaṭutiktoṣṇaś cakṣuṣyaḥ kṛmidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822527 (0.047):
sphuṭaphalaḥ sugandhiś ca sa prokto dvādaśāhvayaḥ // Rajni_11.184 / tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825582 (0.047):
divyas tu mahiṣākṣaś ca nāmāny etāni viṃśatiḥ // Rajni_12.103 / gugguluḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamārutakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804628 (0.048):
surūpā bhramareṣṭā ca śakramātā ca ṣoḍaśa // Rajni_5.150 / bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820915 (0.048):
akṣoṭo madhuro balyaḥ snigdhoṣṇo vātapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811869 (0.049):
karkaṭī madhurā śītā tvak tiktā kaphapittajit / / raktadoṣakarā pakvā mūtrarodhārtināśanī // Rajni_7.203
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807405 (0.050):
mālākaṇṭaś ca kubjaś ca trayoviṃśatināmakaḥ // Rajni_6.89 / apāmārgas tu tiktoṣṇaḥ kaṭuś ca kaphanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817066 (0.051):
kāṣṭhīlaś ca sadāpuṣpo jñeyo 'tra saptasaṃmitaḥ // Rajni_10.31 / rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825538 (0.052):
turuṣkaḥ surabhis tiktaḥ kaṭusnigdhaś ca kuṣṭhajit / / kaphapittāśmarīmūtrāghātabhūtajvarārtijit // Rajni_12.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816017 (0.052):
tiniśas tu kaṣāyoṣṇaḥ kapharaktātisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820696 (0.052):
vahnir varataruś ceti vijñeyaḥ ṣoḍaśāhvayaḥ // Rajni_11.67 / bhallātakaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyoṣṇaḥ krimīñ jayet /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806866 (0.052):
vāsā tiktā kaṭuḥ śītā kāsaghnī raktapittajit / / kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815377 (0.053):
gucchī ca mātṛnandī sānando dantadhāvano vasavaḥ // Rajni_9.69 / karañjaḥ kaṭutiktoṣṇo viṣavātārtikṛntanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824249 (0.054):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
kaphakaṇḍūtikuṣṭhāsṛgjvaradāhārtināśanaḥ // Rajni_3.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824250 (0.033):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825540 (0.036):
turuṣkaḥ surabhis tiktaḥ kaṭusnigdhaś ca kuṣṭhajit / / kaphapittāśmarīmūtrāghātabhūtajvarārtijit // Rajni_12.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818337 (0.046):
tiktā bhramaramārī syād vātaśleṣmajvarāpahā / / śophakaṇḍūtikuṣṭhaghnī vraṇadoṣāsthidoṣanut // Rajni_10.124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815416 (0.047):
rīṭhākarañjas tiktoṣṇaḥ kaṭuḥ snigdhaś ca vātajit / / kaphaghnaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiviṣavisphoṭanāśanaḥ // Rajni_9.72
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404505 (0.047):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825877 (0.049):
vyālanakhas tu tiktoṣṇaḥ kaṣāyaḥ kaphavātajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇaghnaś ca varṇyaḥ saugandhyadaḥ paraḥ // Rajni_12.123
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815095 (0.052):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993603 (0.052):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390580 (0.052):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit / / kaṇḍūtikṣayakāsaghnī viṣabhūtāgnimāndyahṛt // Āk_2,1.88 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818467 (0.052):
kiṅkirātaḥ kaṣāyoṣṇastiktaś ca kaphavātajit / / dīpanaḥ śophakaṇḍūtiraktatvagdoṣanāśanaḥ // Rajni_10.133
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993582 (0.053):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210324 (0.054):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210382 (0.054):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.055):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820669 (0.056):
tadbījaṃ madhuraṃ vṛṣyaṃ pittadāhārtināśanam // Rajni_11.65 / bhallātako 'gnir dahanas tapano 'ruṣkaro 'nalaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926152 (0.056):
kuṣṭha mūrchā jvarotkleśa dāha pitta kaphāñ jayet |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812532 (0.057):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812777 (0.057):
āmaraktātisāraghnaḥ pittadāhārtināśanaḥ // Rajni_8.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808915 (0.058):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919616 (0.060):
jvarāsṛk pitta vīsarpa kuṣṭha pāṇḍu bhrama pradam |
kākolī madhurā kākī kālikā vāyasolikā / / kṣīrā ca dhvāṅkṣikā vīrā śuklā dhīrā ca medurā // Rajni_3.25
dhvāṅkṣolī svādumāṃsī ca vayaḥsthā caiva jīvinī / / ity eṣā khalu kākolī jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_3.26
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806419 (0.028):
supuṣpā surasā vanyā jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_6.15
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840973 (0.046):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813858 (0.047):
śakulākṣī kalāyā ca citrā pañcadaśāhvayā // Rajni_8.114 / gaṇḍadūrvā tu madhurā vātapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803048 (0.056):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39 / yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799098 (0.056):
araṇyamudgā vanyeti jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_3.35 / mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805346 (0.060):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800735 (0.026):
jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806421 (0.029):
supuṣpā surasā vanyā jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_6.15 / miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819347 (0.035):
utpalaṃ śiśiraṃ svādu pittaraktārtidoṣanut / / dāhaśramavamibhrāntikrimijvaraharaṃ param // Rajni_10.195
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808701 (0.035):
kaṇṭhāmayaharā rucyā raktapittārtidāhanut // Rajni_6.184
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930835 (0.050):
māṇikyaṃ dīpanaṃ vṛṣyaṃ kaphavātakṣayārtinut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10610139 (0.050):
māṇikyaṃ dīpanaṃ vṛṣyaṃ kaphavātakṣayārtinut / / bhūtavetālapāpaghnaṃ karmajavyādhināśanam // VRrs_4.12 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993582 (0.051):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799146 (0.052):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813858 (0.052):
śakulākṣī kalāyā ca citrā pañcadaśāhvayā // Rajni_8.114 / gaṇḍadūrvā tu madhurā vātapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825715 (0.056):
kundurur madhuras tiktaḥ kaphapittārtidāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800890 (0.057):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805398 (0.057):
lākṣā tiktakaṣāyā syāt śleṣmapittārtidoṣanut / / viṣaraktapraśamanī viṣamajvaranāśanī // Rajni_5.205
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811329 (0.062):
mahāvallī hy alāmbuś ca śramaghnī śarabhūmitā // Rajni_7.165 / tumbī sumadhurā snigdhā pittaghnī garbhapoṣakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811411 (0.062):
Rajni_7.171 / dhārākośātakī snigdhā madhurā kaphapittanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993602 (0.064):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829526 (0.064):
sphaṭikaḥ samavīryaśca pittadāhārtidoṣanut / / tasyākṣamālā japatāṃ datte koṭiguṇaṃ phalam // Rajni_13.201
raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814972 (0.043):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799069 (0.044):
māṣaparṇī rase tiktā vṛṣyā dāhajvarāpahā / / śukravṛddhikarī balyā śītalā puṣṭivardhinī // Rajni_3.33
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993583 (0.045):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806643 (0.046):
pratiśyāyārtidoṣaghnī kaphavātajvarārtinut // Rajni_6.32
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808701 (0.047):
kaṇṭhāmayaharā rucyā raktapittārtidāhanut // Rajni_6.184
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819347 (0.051):
utpalaṃ śiśiraṃ svādu pittaraktārtidoṣanut / / dāhaśramavamibhrāntikrimijvaraharaṃ param // Rajni_10.195
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800696 (0.053):
parpaṭaḥ śītalas tiktaḥ pittaśleṣmajvarāpahaḥ / / raktadāhāruciglānimadavibhramanāśanaḥ // Rajni_4.10
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800893 (0.054):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut / / rājayakṣmajvaraharā vātadoṣakarī ca sā // Rajni_4.24
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211093 (0.055):
cakṣuṣyā kṣataśothaghnī grāhiṇī jvaradāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209866 (0.056):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800270 (0.056):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803234 (0.059):
vacā tīkṣṇā kaṭūṣṇā ca kaphāmagranthiśophanut / / vātajvarātisāraghnī vāntikṛn mādanut // Rajni_5.52
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829526 (0.059):
sphaṭikaḥ samavīryaśca pittadāhārtidoṣanut / / tasyākṣamālā japatāṃ datte koṭiguṇaṃ phalam // Rajni_13.201
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404500 (0.059):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801305 (0.061):
krimidoṣakaphaghnī ca pittajvaraharā ca sā // Rajni_4.54
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804412 (0.061):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993602 (0.062):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822155 (0.063):
vātaghnī pittadāhāsrakaphadoṣaprakopaṇī // Rajni_11.163
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993247 (0.063):
prabhūte khajitaṃ toye jvara dāhārti nut param || 21 || / sa madhūcchiṣṭa mañjiṣṭhaṃ sa sarja rasa śārivam |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798854 (0.064):
jñeyā guḍūcī gurur uṣṇavīryā tiktā kaṣāyā jvaranāśinī ca / / dāhārtitṛṣṇāvamiraktavātapramehapāṇḍubhramahāriṇī ca // Rajni_3.17
dvitīyā kṣīrakākolī kṣīraśuklā payasvinī / / payasyā kṣīramadhurā vīrā kṣīraviṣāṇikā // Rajni_3.28
jīvavallī jīvaśuklā syād ity eṣā navāhvayā / / rasavīryavipākeṣu kākolyā sadṛśī ca sā // Rajni_3.29
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803491 (0.014):
tanvī ca dārupatrī ca bilvī bāṣpī navāhvayā // Rajni_5.70
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810941 (0.029):
upodaky aparā kṣudrā sūkṣmapattrā tu maṇḍapī / / rasavīryavipākeṣu sadṛśī pūrvayā svayam // Rajni_7.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831282 (0.034):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815622 (0.037):
śirālapatrakaś caiva yāmyodbhūto navāhvayaḥ // Rajni_9.86 / śrītālo madhuro 'tyantam īṣac caiva kaṣāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799879 (0.037):
ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818556 (0.043):
raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139 / uṣṭrakāṇḍī tu tiktoṣṇā rucyā hṛdrogahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806317 (0.043):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810345 (0.046):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816496 (0.047):
sarṣapo nirjarādiḥ syāt kurarāṅghrir navābhidhaḥ // Rajni_9.149 / devasarṣapanāmā tu kaṭūṣṇaḥ kaphanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802402 (0.047):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806566 (0.047):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807790 (0.049):
durmarā tejavallī ca syāt trayastriṃśadāhvayā // Rajni_6.118 / mahāśatāvarī vīrā tuṅginī bahupattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811860 (0.051):
trapusī ca hastiparṇī lomaśakaṇṭā ca mūtralā navābhidhā // Rajni_7.202
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.053):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.053):
śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.054):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800345 (0.055):
grahabhūtādidoṣaghnī vaśīkaraṇasiddhidā // Rajni_3.133 / vartakī tindukinī vibhāṇḍī viṣāṇikā raṅgalatā manojñā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800086 (0.055):
vanyāsyā mānacūḍā ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799938 (0.059):
apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā / / rasavīryavipāke ca somavallīsamā smṛtā // Rajni_3.100
māṣaparṇī tu kāmbojī kṛṣṇavṛntā mahāsahā / / ārdramāṣā māṃsamāṣā maṅgalyā hayapucchikā // Rajni_3.30
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799129 (0.0):
jīvantī syāj jīvanī jīvanīyā jīvā jīvyā jīvadā jīvadātrī / / śākaśreṣṭhā jīvabhadrā ca bhadrā maṅgalyā ca kṣudrajīvā yaśasyā //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800458 (0.020):
vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142 / putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.020):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810812 (0.020):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821323 (0.020):
karmāraḥ karmarakaḥ pītaphalaḥ karmaraś ca mudgarakaḥ / / mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826216 (0.020):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847110 (0.020):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.020):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.020):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.020):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.020):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.020):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835504 (0.020):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.020):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.020):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811810 (0.020):
tad eva madhuraṃ tṛḍdāharaktaṃ guru // Rajni_7.199 / atha kharbujā madhuphalā ṣaḍrekhā vṛttakarkaṭī tiktā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847078 (0.020):
matsyapittātha rajanī haridrānīlikākhyayoḥ // Rajni_24.34 / miśreyake muralyāṃ ca vātapattro 'tha mustake /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800037 (0.021):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806375 (0.021):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā / / gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806316 (0.021):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6 / khaskhasaḥ śimṛḍī caiva jñeyo vanyakusumbhakaḥ /
haṃsamāṣāśvapucchā ca pāṇḍurā māṣapattrikā / / kalyāṇī vajramūlī ca śāliparṇī visāriṇī // Rajni_3.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.020):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.020):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800458 (0.021):
vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142 / putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.021):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.021):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.021):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.021):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.021):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.021):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847110 (0.021):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810812 (0.021):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821323 (0.021):
karmāraḥ karmarakaḥ pītaphalaḥ karmaraś ca mudgarakaḥ / / mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826216 (0.021):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835504 (0.021):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799129 (0.033):
śākaśreṣṭhā jīvabhadrā ca bhadrā maṅgalyā ca kṣudrajīvā yaśasyā // / Rajni_3.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814933 (0.047):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819229 (0.048):
bheḍā krauñcādanī krauñcā śyāmā syāt padmakarkaṭī // Rajni_10.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847803 (0.048):
maṇḍūkaparṇī maṇḍūkyāṃ mañjiṣṭhādityakāntayoḥ // Rajni_25.16 / ṛṣabhake tu vāsāyāṃ balīvarde vṛṣaḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812052 (0.049):
madhurā tṛptidā hṛdyā dāhaśoṣāpahāriṇī // Rajni_7.214 / syāt cirbhiṭā sucitrā citraphalā kṣetracirbhiṭā pāṇḍuphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821989 (0.049):
vanabījapūrako 'nyo vanajo vanapūrakaś ca vanabījaḥ / / atyamlā gandhāḍhyā vanodbhavā devadūtī ca // Rajni_11.151
ātmodbhavā bahuphalā svayambhūḥ sulabhā ghanā / / ity eṣā māṣaparṇī syād ekaviṃśatināmakā // Rajni_3.32
māṣaparṇī rase tiktā vṛṣyā dāhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799007 (0.044):
raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807085 (0.044):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806478 (0.051):
śāliparṇī śālidalā syād ūnatriṃśadāhvayā // Rajni_6.19 / śāliparṇī rase tiktā gurūṣṇā vātadoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798854 (0.051):
jñeyā guḍūcī gurur uṣṇavīryā tiktā kaṣāyā jvaranāśinī ca / / dāhārtitṛṣṇāvamiraktavātapramehapāṇḍubhramahāriṇī ca // Rajni_3.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818366 (0.058):
taruṇī śiśirā snigdhā pittadāhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806383 (0.061):
gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12 / śatāhvā tu kaṭus tiktā snigdhā śleṣmātisāranut /
śukravṛddhikarī balyā śītalā puṣṭivardhinī // Rajni_3.33
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807548 (0.026):
mahābalā tu hṛdrogavātārśaḥśophanāśanī / / śukravṛddhikarī balyā viṣamajvarahāriṇī // Rajni_6.99
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799007 (0.063):
raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
mudgaparṇī kṣudrasahā śimbī mārjāragandhikā / / vanajā riṅgiṇī hrasvā sūryaparṇī kuraṅgikā // Rajni_3.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820072 (0.0):
anyā ca bhūmijambūr hrasvaphalā bhṛṅgavallabhā hrasvā / / bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815680 (0.017):
śramatṛṣṇāpahārī ca śiśiro vātadoṣanut // Rajni_9.90 / māḍo māḍadrumo dīrgho dhvajavṛkṣo vitānakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.018):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.021):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806407 (0.028):
miśreyā tālaparṇī ca tālapatrā miśis tathā / / śāleyā syāc chītaśivā śālīnā vanajā ca sā // Rajni_6.14
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801848 (0.049):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800003 (0.049):
mūtrakṛcchrāśmarīmehadāhaśoṣanikṛntanī // Rajni_3.105 / kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī / / suraṅgī taskarasnāyur dhvāṅkṣatuṇḍā sunāsikā // Rajni_3.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809721 (0.051):
peūr vanārdrakā proktā vanajāraṇyajārdrakā / / peūs tu kaṭukāmlā ca rucikṛd balyadīpanī // Rajni_7.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807969 (0.051):
Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807081 (0.052):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.053):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819229 (0.053):
bheḍā krauñcādanī krauñcā śyāmā syāt padmakarkaṭī // Rajni_10.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846352 (0.053):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800037 (0.054):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799608 (0.054):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.055):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821985 (0.056):
vanabījapūrako 'nyo vanajo vanapūrakaś ca vanabījaḥ / / atyamlā gandhāḍhyā vanodbhavā devadūtī ca // Rajni_11.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801904 (0.056):
loṇāmlā ca catuṣparṇī loṇā loḍāmlapatrikā // Rajni_4.100 / ambaṣṭhāmlavatī caiva amlā dantaśaṭhā matā /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14562369 (0.056):
parṇyaś catasra iti śālaparṇī pṛśniparṇī mudgaparṇī māṣaparṇī ca // 1 / tāmalakī bhūmyāmalakī // 2 / kākanāsā nāsāphalā kākatuṇḍaka ityanye // 3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.058):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
kāṃsikā kākamudgā ca vanamudgā vanodbhavā / / araṇyamudgā vanyeti jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_3.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.013):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804346 (0.016):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.016):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802375 (0.018):
citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137 / droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847543 (0.018):
khyātāmṛtaphale cātha śyāmekṣuḥ kokilākṣakaḥ // Rajni_24.72 / ikṣurake vakraśalyāṃ kaṭubimbī pracakṣate /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847968 (0.018):
suradārur gandhabadhvoś caṇḍāyāṃ gandhamādinī / / śyāmekṣuke kṣurake'pi kākākṣe kokilākṣakaḥ // Rajni_25.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805444 (0.018):
tirīṭo lodhrako vṛkṣaḥ śambaro hastirodhrakaḥ // Rajni_5.208 / tilvakaḥ kāṇḍahīnaś ca śāvaro hemapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810418 (0.018):
vidārī vṛṣyakandā ca viḍālī vṛṣyavallikā // Rajni_7.99 / bhūkuṣmāṇḍī svādulatā gajeṣṭā vārivallabhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.019):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.019):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.019):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806375 (0.019):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā / / gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802040 (0.019):
saṃcāriṇī ca padikā prahlādī kīlapādikā // Rajni_4.111 / godhāpadī ca haṃsāṅghrir dhārttarāṣṭrapadī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800631 (0.019):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808442 (0.020):
śimbīphalaṃ supuṣpaṃ syād arbaraṃ dantakāṣṭhakam // Rajni_6.166 / hemapuṣpaṃ tathā pītapuṣpaṃ kāñcanapuṣpakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812748 (0.020):
jayā ca vijayā caiva pūrvoktaguṇasaṃyutā // Rajni_8.36 / barburo yugalākṣaś ca kaṇṭālus tīkṣṇakaṇṭakaḥ / / gośṛṅgaḥ paṅktibījaś ca dīrghakaṇṭaḥ kaphāntakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.020):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805433 (0.020):
kaṇṭharukśamano rucyo vraṇadoṣārtināśanaḥ // Rajni_5.207 / lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810819 (0.021):
sitacilly upacillī ca jvaraghnī kṣudravāstukī // Rajni_7.128 / śvetacillī sumadhurā kṣārā ca śiśirā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813999 (0.021):
ukhalo balado rucyaḥ paśūnāṃ sarvadā hitaḥ // Rajni_8.124 / ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799147 (0.014):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800271 (0.052):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799314 (0.056):
kapikacchūḥ svādurasā vṛṣyā vātakṣayāpahā / / śītapittāsrahantrī ca vikṛtā vraṇanāśinī // Rajni_3.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815215 (0.057):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā / / dāhātisāraśamano nānājvaradoṣaśūlamūlaghnī // Rajni_9.57
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610616 (0.064):
kośākaro guḍaḥ śīto raktapittakṣayāpahā / / atīva madhuro mūlo (le) madhye madhura eva ca // 9 //
pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799150 (0.005):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800740 (0.050):
jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit / / kṣayadāhajvarān hanti śukraśleṣmavivardhanaḥ // Rajni_4.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799841 (0.058):
moraṭaḥ kṣīrabahulo madhuraḥ sakaṣāyakaḥ / / pittadāhajvarān hanti vṛṣyo balavivardhanaḥ // Rajni_3.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836632 (0.060):
āsurī kaṭutiktoṣṇā vātaplīhārtiśūlanut / / dāhapittapradā hanti kaphagulmakṛmivraṇān // Rajni_16.120
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616025 (0.064):
sarvarogapraśamanī dāhapittanibarhaṇī / / raktodrekaharī pathyā sarvavātānulomanī // 18 //
jīvantī syāj jīvanī jīvanīyā jīvā jīvyā jīvadā jīvadātrī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413370 (0.023):
(2.4.379) namaskārī gaṇḍakārī samaṅgā khadiretyapi / (2.4.380) jīvantī jīvanī jīvā jīvanīyā madhusravā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808675 (0.060):
kaṇṭhāmayaharo rucyo raktapittārtidāhakṛt // Rajni_6.182 / anyā ḍoḍī tu jīvantī śākaśreṣṭhā sukhālukā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050551 (0.061):
kākolī kavarī vīrā dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā / / jīvantī jīvanī jīvā śākaśreṣṭhā sumaṅgalā // VAnigh_15 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907747 (0.064):
sahasravedhī cukro 'mlavetasaḥ śatavedhyapi /AP_362.063ab/ / jīvantī jīvanī jīvā bhūminimvaḥ kirātakaḥ //AP_362.063cd/
śākaśreṣṭhā jīvabhadrā ca bhadrā maṅgalyā ca kṣudrajīvā yaśasyā //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799043 (0.033):
māṣaparṇī tu kāmbojī kṛṣṇavṛntā mahāsahā / / ārdramāṣā māṃsamāṣā maṅgalyā hayapucchikā // Rajni_3.30
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814933 (0.037):
syāt kāśmaryaḥ kāśmarī kṛṣṇavṛntā hīrā bhadrā sarvatobhadrikā ca / / śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812704 (0.046):
atha pāpaśamanī // Rajni_8.33 / bhadrātha śaṃkarī jñeyā keśahantrī śivāphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808678 (0.048):
anyā ḍoḍī tu jīvantī śākaśreṣṭhā sukhālukā / / bahuparṇī dīrghapattrā sūkṣmapattrā ca jīvanī // Rajni_6.183
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807454 (0.049):
balā samaṅgodakikā ca bhadrā bhadrodanī syāt kharakāṣṭhikā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.052):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806466 (0.053):
śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā // Rajni_6.18 / sumūlā ca surūpā ca supattrā śubhapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806315 (0.055):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6 / khaskhasaḥ śimṛḍī caiva jñeyo vanyakusumbhakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811728 (0.055):
miśravarṇaphalā nīlaphalā raktaphalā tathā / / śākaśreṣṭhā vṛttaphalā nṛpapriyaphalasmṛtiḥ // Rajni_7.195
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820315 (0.055):
pītā suvarṇamocā campakarambhā surambhikā subhagā // Rajni_11.44 / hemaphalā svarṇaphalā kanakastambhā ca pītarambhā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.057):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Rajni_3.37 / śṛṅgāṭī jīvapṛṣṭhā ca kāñjikā śaśaśimbikā / / supiṅgaleti jīvantī jñeyā cāṣṭādaśābhidhā // Rajni_3.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799042 (0.0):
ārdramāṣā māṃsamāṣā maṅgalyā hayapucchikā // Rajni_3.30 / haṃsamāṣāśvapucchā ca pāṇḍurā māṣapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.019):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800458 (0.020):
vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142 / putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.020):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.020):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.020):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.020):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.020):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.020):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847110 (0.020):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810812 (0.020):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821323 (0.020):
karmāraḥ karmarakaḥ pītaphalaḥ karmaraś ca mudgarakaḥ / / mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826216 (0.020):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835504 (0.020):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800487 (0.020):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846619 (0.020):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.020):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.020):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800631 (0.020):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811810 (0.020):
tad eva madhuraṃ tṛḍdāharaktaṃ guru // Rajni_7.199 / atha kharbujā madhuphalā ṣaḍrekhā vṛttakarkaṭī tiktā /
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799106 (0.014):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800886 (0.049):
ūnaviṃśatyāhvayā sā matā pūruṣadantikā // Rajni_4.23 / medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799001 (0.052):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808749 (0.054):
kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821174 (0.058):
gucchaphalā rasālā ca jñeyāmṛtaphalā ca sā // Rajni_11.100 / drākṣātimadhurāmlā ca śītā pittārtidāhajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800271 (0.059):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811650 (0.060):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811113 (0.061):
ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā / / pittaśleṣmakarī cānyā sūkṣmā jīrṇajvarāpahā // Rajni_7.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815213 (0.062):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800734 (0.063):
jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit / / kṣayadāhajvarān hanti śukraśleṣmavivardhanaḥ // Rajni_4.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799314 (0.063):
kapikacchūḥ svādurasā vṛṣyā vātakṣayāpahā / / śītapittāsrahantrī ca vikṛtā vraṇanāśinī // Rajni_3.53
kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799108 (0.005):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800736 (0.061):
jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit / / kṣayadāhajvarān hanti śukraśleṣmavivardhanaḥ // Rajni_4.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799314 (0.061):
kapikacchūḥ svādurasā vṛṣyā vātakṣayāpahā / / śītapittāsrahantrī ca vikṛtā vraṇanāśinī // Rajni_3.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799842 (0.062):
pittadāhajvarān hanti vṛṣyo balavivardhanaḥ // Rajni_3.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810444 (0.064):
jñeyā ca kaphakṛt puṣṭibalyā vīryavivardhanī // Rajni_7.101 / anyā kṣīravidārī syād ikṣugandhekṣuvallarī /
jīvanty anyā bṛhatpūrvā putrabhadrā priyaṃkarī /
madhurā jīvapṛṣṭhā ca bṛhajjīvā yaśaskarī // Rajni_3.40
evam eva bṛhatpūrvā rasavīryabalānvitā /
bhūtavidrāvaṇī jñeyā vegād rasaniyāmikā // Rajni_3.41
hemā hemavatī saumyā tṛṇagranthir himāśrayā / / svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808367 (0.037):
takrā kaṭuḥ krimighnī syād vraṇanirmūlinī ca sā // Rajni_6.160 / svarṇulī hemapuṣpī syāt svarṇapuṣpadhvajā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799931 (0.050):
tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99 / saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806466 (0.053):
śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā // Rajni_6.18 / sumūlā ca surūpā ca supattrā śubhapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820316 (0.055):
pītā suvarṇamocā campakarambhā surambhikā subhagā // Rajni_11.44 / hemaphalā svarṇaphalā kanakastambhā ca pītarambhā ca / / gaurā ca gaurarambhā kāñcanakadalī surapriyā ṣaḍbhūḥ // Rajni_11.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799533 (0.061):
Rajni_3.69 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpīndravallarī / / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70
hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806534 (0.019):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799534 (0.026):
Rajni_3.69 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpīndravallarī / / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810628 (0.028):
musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā / / godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.030):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458766 (0.035):
bhūpāṭalī paṭolī ca yogārī siṃhavallikā / / śūkarī hemavallī ca nāgadhārī ca mārkavaḥ // Rcūm_8.45 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.036):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808366 (0.037):
takrā kaṭuḥ krimighnī syād vraṇanirmūlinī ca sā // Rajni_6.160 / svarṇulī hemapuṣpī syāt svarṇapuṣpadhvajā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799584 (0.038):
syād bṛhadvāruṇī saumyā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.74
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814935 (0.041):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816356 (0.042):
narajīvā hemapuṣpī $ kākamuṇḍī ca kālikā & / toyavallī gajārī ca % haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789727 (0.042):
narajīvā hemapuṣpī kākamuṇḍī ca kālikā / / toyavallī gajārī ca haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050254 (0.042):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā & / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo % vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053218 (0.042):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā / / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808442 (0.043):
śimbīphalaṃ supuṣpaṃ syād arbaraṃ dantakāṣṭhakam // Rajni_6.166 / hemapuṣpaṃ tathā pītapuṣpaṃ kāñcanapuṣpakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846786 (0.043):
śaṭī gandhaniśāyāṃ ca corake cātha karkaṭī / / devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802022 (0.043):
ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109 / vipādī kīṭamārī ca hemapādī madhusravā / / karṇāṭī tāmrapatrī ca vikrāntā suvahā tathā // Rajni_4.110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820172 (0.044):
mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā // Rajni_11.36 / kāṣṭhīrasā ca niḥsārā rājeṣṭā bālakapriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807081 (0.044):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.044):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847126 (0.044):
matsyaṇḍikā tu drākṣāyāṃ carābde tāpasapriyā // Rajni_24.38 / phañjī tu vokaḍī caiva ajāntryāṃ tu pracakṣate /
svarṇajīvantikā vṛṣyā cakṣuṣyā madhurā tathā / / śiśirā vātapittāsṛgdāhajid balavardhanī // Rajni_3.44
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813863 (0.048):
gaṇḍadūrvā tu madhurā vātapittajvarāpahā / / śiśirā dvaṃdvadoṣaghnī bhramatṛṣṇāśramāpahā // Rajni_8.115
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614545 (0.049):
īṣatkaṣāyā madhurā vātapittanibarhaṇī / / balyā vṛṣyā ca hṛdyā ca viśeṣād utatī guruḥ // 49 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832334 (0.058):
mādhvī tu madhurā hṛdyā nātyuṣṇā pittavātahṛt /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615539 (0.059):
siṃdhaṇī vātaśamanī vṛṣyā madhuraśītalā / / raktapitte ca dāhe ca pittārtīnāṃ praśasyate // 38 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821479 (0.061):
vaṭaḥ kaṣāyo madhuraḥ śiśiraḥ kaphapittajit / / jvaradāhatṛṣāmohavraṇaśophāpahārakaḥ // Rajni_11.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819209 (0.062):
padminī madhurā tiktā kaṣāyā śiśirā parā / / pittakṛmiśoṣavāntibhrāntisaṃtāpaśāntikṛt // Rajni_10.185
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835678 (0.062):
kumbhikā madhurā snigdhā vātapittanibarhiṇī // Rajni_16.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806683 (0.064):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut / / cakṣuṣyā dīpanī jñeyā proktā rasaniyāmikā // Rajni_6.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835249 (0.064):
sarvāmayaharo rucyaḥ pittadāhānilāsrajit // Rajni_16.16
liṅginī bahupattrā syād īśvarī śaivamallikā / / svayambhūr liṅgasambhūtā liṅgī citraphalāmṛtā // Rajni_3.45
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404126 (1.192):
liṅginī bahuputrī syādīśvarī śaivavallarī // Āk_2,10.8 // / svayambhūr liṅgasambhūtā laiṅgī citraphalānvitā /
paṇḍolī liṅgajā devī caṇḍāpastambhinī tathā / / śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800088 (0.0):
raktā ca raktikā caiva kāmbhojī bhillibhūṣaṇā / / vanyāsyā mānacūḍā ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807243 (5.960):
gandhapattrī citrapuṣpī śreyasī mukhavācikā / / chinnapattrā bhūrimallī vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.77
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18493880 (0.018):
matam* / ity ete ṣoḍaśādhyāyā / 6 vijñeyā nāvanītakam* // 9 // nedaṃ dadyād aputrāya na cābhrātre
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760444 (0.019):
tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti | / sa tadai9va devy eve7yam no7padhiḥ iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206086 (0.020):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.021):
kuraṅganābhī lalitā mado mṛgamadas tathā / / śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531914 (0.022):
9,41: tena.imām.upa.siñcatam.''..iti.sā.nigada.vyākhyā/ / 9,41: devī.jostrī.devī.au.josayitrī.au/
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517856 (0.023):
jayantyāyāñ *mbinī / / eritrā cchipiṇī / / ekambā bhālinīdevī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098458 (0.023):
dārakaḥ akāaīakuladuggādevīsamārāhaṇeṇa viaapatthāṇamaṃgalaṃ kāūṇa
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801855 (0.023):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.026):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801084 (0.027):
prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801913 (0.033):
śastrāṅgā cāmlapatrī ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.101 / kṣudrāmlī ca rase sāmlā soṣṇā sā vahnivardhanī /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148517 (0.033):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810345 (0.034):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799935 (0.034):
saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810466 (0.035):
kṣīraśuklā kṣīralatā payaḥkandā payolatā / / payovidārikā ceti vijñeyā dvādaśāhvayā // Rajni_7.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.037):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799879 (0.041):
vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā / / ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800096 (0.047):
dvitīyā śvetakāmbhojī śvetaguñjā bhiriṇṭikā / / kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
liṅginī kaṭur uṣṇā ca durgandhā ca rasāyanī / / sarvasiddhikarī divyā vaśyā rasaniyāminī // Rajni_3.47
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404142 (0.0):
liṅginī kaṭurūkṣā ca durgandhā ca rasāyanī / / sarvasiddhikarī divyā rasarājaniyāmikā // Āk_2,10.10 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802744 (0.049):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807006 (0.057):
martyendramātā damanī syād ity eṣā daśāhvayā // Rajni_6.60 / kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.060):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
koṣātakī kṛtacchidrā jālinī kṛtavedhanā / / kṣveḍā sutiktā ghaṇṭālī mṛdaṅgaphalinī tathā // Rajni_3.48
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050681 (0.034):
dhāmārgavaḥ kośaphalo % rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 // / kaṭukośātakī kṣveḍā $ jālinī kṛtavedhanaḥ & / kaṭukālāmbunī tumbā- % lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053640 (0.034):
dhāmārgavaḥ kośaphalo rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 // / kaṭukośātakī kṣveḍā jālinī kṛtavedhanaḥ / / kaṭukālāmbunī tumbā- lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034527 (0.053):
jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a / jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811396 (0.055):
vṛṣyaḥ saṃtarpaṇo balyo vīryapuṣṭivivardhanaḥ // Rajni_7.170 / kośātakī svāduphalā supuṣpā karkoṭakī syād api pītapuṣpā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846351 (0.055):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799388 (0.057):
ghorā kadambā viṣahā ca karkaṭī syād devadālī khalu sāramūṣikā // / Rajni_3.58 / vṛttakośā viṣaghnī ca dālī lomaśapattrikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458120 (0.058):
jalotpalasamaṅgā ca rasā ca jalapippalī / / sthalaprasāriṇī ciñcī jālinī jalamūlakā // Rcūm_7.2 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806297 (0.060):
hayagandhā ca hapuṣā śatāvaryau dvidhā mate // Rajni_6.4 / elavālukatairaṇyau kalikārī jayantikā / / kākamācī śrutaśreṇī bhṛṅgarājas tridhā mataḥ // Rajni_6.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.061):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.061):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
kośātakī tu śiśirā kaṭukālpakaṣāyakā /
pittavātakaphaghnī ca malādhmānaviśodhinī // Rajni_3.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816445 (0.044):
kaṭabhī bhavet kaṭūṣṇā gulmaviṣādhmānaśūladoṣaghnī / / vātakaphājīrṇarujāśamanī śvetā ca tatra guṇayuktā // Rajni_9.146
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813756 (0.045):
raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547328 (0.047):
āḍhakī kaphapittaghnī vātalā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822154 (0.048):
vātaghnī pittadāhāsrakaphadoṣaprakopaṇī // Rajni_11.163
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806426 (0.054):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816113 (0.059):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī / / pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820809 (0.062):
dāḍimaṃ madhuram amlakaṣāyaṃ kāsavātakaphapittavināśi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811114 (0.062):
ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā / / pittaśleṣmakarī cānyā sūkṣmā jīrṇajvarāpahā // Rajni_7.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817323 (0.062):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit / / śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818229 (0.063):
kevikā madhurā śītā dāhapittaśramāpahā / / vātaśleṣmarujāṃ hantrī pittacchardivināśinī // Rajni_10.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820514 (0.063):
kharjūrī tu kaṣāyā ca pakvā gaulyakaṣāyakā / / pittaghnī kaphadā caiva krimikṛd vṛṣyabṛṃhaṇī // Rajni_11.56
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823530 (0.063):
śrīvāṭī madhurā tīkṣṇā vātapittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810273 (0.063):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800801 (0.064):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
kapikacchurātmaguptā svayaṃguptā maharṣabhī / / lāṅgūlī kuṇḍalī caṇḍā markaṭī durabhigrahā // Rajni_3.50
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846142 (0.056):
viṣṇuguptaṃ tu cāṇakyamūle 'nantā yavāsake // Rajni_23.10 / kapikacchur ātmaguptā vātapothastu kiṃśuke /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813762 (0.060):
raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108 / syād golomī śvetadūrvā sitākhyā caṇḍā bhadrā bhārgavī durmarā ca /
kapiromaphalā guptā duḥsparśā kacchurā jayā /
prāvṛṣeṇyā śūkaśimbī badarī gurur ārṣabhī // Rajni_3.51
śimbī varāhikā tīkṣṇā romālur vanaśūkarī /
kīśaromā romavallī syāt ṣaḍviṃśatināmakā // Rajni_3.52
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809718 (0.043):
peūr vanārdrakā proktā vanajāraṇyajārdrakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801229 (0.044):
brahmaghnī taruṇī rāmā kapilā cāmbudhisravā / / sukaṇṭakā sthūladalety ekaviṃśatināmakā // Rajni_4.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806379 (0.051):
vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā / / gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800262 (0.061):
vijjullikā vṛkṣaruhā granthiparṇī suvallikā / / taruvallī dīrghaphalā ekaviṃśatisaṃjñakā // Rajni_3.127
kapikacchūḥ svādurasā vṛṣyā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808277 (0.058):
śephāliḥ kaṭutiktoṣṇā rūkṣā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807765 (0.063):
nārāyaṇī svādurasā śatāhvā laghuparṇikā // Rajni_6.116 / ātmaśalyā jaṭāmūlā śatavīryā mahaudanī /
śītapittāsrahantrī ca vikṛtā vraṇanāśinī // Rajni_3.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799105 (0.056):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799147 (0.061):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
khavally ākāśavallī syād asparśā vyomavallikā / / ākāśanāmapūrvā sā vallīparyāyagā smṛtā // Rajni_3.54
ākāśavallī kaṭukā madhurā pittanāśinī / / vṛṣyā rasāyanī balyā divyauṣadhiparā smṛtā // Rajni_3.55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811738 (0.038):
śākaśreṣṭhā vṛttaphalā nṛpapriyaphalasmṛtiḥ // Rajni_7.195 / vārttākī kaṭukā rucyā madhurā pittanāśinī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402832 (0.048):
somakṣīrā ca somā ca yajñā divyalatā smṛtā // Āk_2,9.20 // / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808548 (0.051):
śvetāmlī madhurā vṛṣyā pittaghnī baladāyinī // Rajni_6.174
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799917 (0.054):
somakṣīrā ca somā ca yajñāṅgā rudrasaṃkhyayā // Rajni_3.98 / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207078 (0.054):
vṛddhir garbhapradā śītā bṛṃhaṇī madhurā smṛtā / / vṛṣyā pittāsraśamanī kṣatakāsakṣayāpahā // 142
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404295 (0.054):
kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614547 (0.055):
īṣatkaṣāyā madhurā vātapittanibarhaṇī / / balyā vṛṣyā ca hṛdyā ca viśeṣād utatī guruḥ // 49 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810283 (0.057):
kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800026 (0.058):
kākanāsā tu madhurā śiśirā pittahāriṇī / / rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404467 (0.059):
kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 // / rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813095 (0.061):
karkaṭī ca turaṃgī ca turagāhvāṣṭadhā smṛtā // Rajni_8.60 / ghoṭikā kaṭukoṣṇā ca madhurā vātanāśanī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210860 (0.062):
pṛśniparṇī tridoṣaghnī vṛṣyoṣṇā madhurā sarā /
kaṭutumbī kaṭuphalā tumbinī kaṭutumbinī / / bṛhatphalā rājaputrī tiktabījā ca tumbikā // Rajni_3.56
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798646 (0.039):
kaṭukośātakī caiva kapikacchus tathāpare // Rajni_3.2 / khalatā kaṭutumbī ca devadālī tathā smṛtā / / vandhyākarkoṭakī proktā kaṭutuṇḍy ākhukarṇikā // Rajni_3.3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812122 (0.064):
kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā / / śubhravī kāravī caiva proktā bahuphalā tathā // Rajni_7.219
kaṭutumbī kaṭus tīkṣṇā vāntikṛt śvāsavātajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404075 (0.031):
kaṭutumbī kaṭustiktā vāntikṛcchvāsavāntijit // Āk_2,10.5 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390581 (0.056):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit / / kaṇḍūtikṣayakāsaghnī viṣabhūtāgnimāndyahṛt // Āk_2,1.88 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767537 (0.063):
dāḍimāmalakairyūṣo vahnikṛdvātapittahā / / śvāsakāsapratiśyāyakaphaghno malakaiḥ kṛtaḥ // GarP_1,169.59 //
kāsaghnī śodhanī śophavraṇaviṣāpahā // Rajni_3.57
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404082 (0.0):
kaṭutumbī kaṭustiktā vāntikṛcchvāsavāntijit // Āk_2,10.5 // / kāsaghnī śodhanī śophavraṇaśūlaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808378 (0.028):
svarṇulī kaṭukā śītā kaṣāyā ca vraṇāpahā // Rajni_6.161 / khaskhasaḥ sūkṣmabījaḥ syāt subījaḥ sūkṣmataṇḍulaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799543 (0.044):
hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70 / raktervārur viṣalatā śakravallī viṣāpahā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928485 (0.045):
kāṅkṣī kaṣāyā kaṭukāmlakaṇṭhyā keśyā vraṇaghnī viṣanāśanī ca / / śvitrāpahā netrahitā tridoṣaśāntipradā pāradajāraṇī ca // VRrs_3.66 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10608651 (0.045):
kāṅkṣī kaṣāyā kaṭukāmlakaṇthyā keśyā vraṇaghnī viṣanāśanī ca / / śvitrāpahā netrahitā tridoṣa- śāntipradā pāradajāraṇī ca // VRrs_3.63 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462517 (0.050):
kāṅkṣī kaṣāyā kaṭukāmlakaṇṭhyā keśyā vraṇaghnī viṣanāśinī ca / / śvitrāpahā netrahitā tridoṣaśāntipradā pāradajāriṇī ca // Rcūm_11.52 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490038 (0.051):
kaṣāyā madhurā kāṃkṣī % kaṭukā viṣanāśinī // YRps_6.13 // / vraṇaghnī kaphahā caiva $ netravyādhitridoṣahā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373369 (0.051):
kaṣāyā madhurā kāṃkṣī kaṭukā viṣanāśinī // YRps_6.13 // / vraṇaghnī kaphahā caiva netravyādhitridoṣahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390581 (0.052):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit / / kaṇḍūtikṣayakāsaghnī viṣabhūtāgnimāndyahṛt // Āk_2,1.88 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821487 (0.053):
jvaradāhatṛṣāmohavraṇaśophāpahārakaḥ // Rajni_11.118 / nadīvaṭo yajñavṛkṣaḥ siddhārtho vaṭako vaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824387 (0.053):
cīḍā kaṭūṣṇā kāsaghnī kaphajid dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810201 (0.054):
tvagdoṣaśramahā kuṣṭhaviṣavīsarpanāśakaḥ // Rajni_7.82 / kolakandaḥ krimighnaś ca pañjalo vastrapañjalaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806944 (0.055):
madhurā vātapittaghnī jvaragulmapramehajit // Rajni_6.55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805594 (0.056):
anekaviṣadoṣaghnī vraṇasaṃropaṇī ca sā // Rajni_5.219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818339 (0.057):
tiktā bhramaramārī syād vātaśleṣmajvarāpahā / / śophakaṇḍūtikuṣṭhaghnī vraṇadoṣāsthidoṣanut // Rajni_10.124
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.060):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799404 (0.060):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808363 (0.061):
takrā kaṭuḥ krimighnī syād vraṇanirmūlinī ca sā // Rajni_6.160 / svarṇulī hemapuṣpī syāt svarṇapuṣpadhvajā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806722 (0.061):
pṛśniparṇī kaṭūṣṇāmlā tiktātīsārakāsajit / / vātarogajvaronmādavraṇadāhavināśanī // Rajni_6.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818078 (0.061):
tvagdoṣaśophaśamano vraṇapāmāvināśanaś caiva // Rajni_10.103 / karuṇī grīṣmapuṣpī syād raktapuṣpī ca vāruṇī /
jīmūtakaḥ kaṇṭaphalā garāgarī veṇī sahā krośaphalā ca kaṭphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799545 (0.0):
hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70 / raktervārur viṣalatā śakravallī viṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801768 (0.027):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89 / kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806876 (0.032):
kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49 / śitāvarī śitāvaraḥ sūcyāhvaḥ sūcipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800308 (0.036):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800036 (0.038):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801847 (0.039):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810202 (0.043):
tvagdoṣaśramahā kuṣṭhaviṣavīsarpanāśakaḥ // Rajni_7.82 / kolakandaḥ krimighnaś ca pañjalo vastrapañjalaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404325 (0.043):
jīmūtaṃ kaṇṭakaphalā veṇī cākhuviṣāpahā / / turaṅgikā jālaphalā garāriḥ sāramūṣikā // Āk_2,10.25 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820074 (0.044):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835206 (0.044):
kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13 / kṛṣṇaśālis tridoṣaghno madhuraḥ puṣṭivardhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835257 (0.044):
muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17 / muṇḍaśālistridoṣaghno madhurāmlo balapradaḥ // Rajni_16.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818138 (0.045):
gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108 / gaṇikārī surabhitarā tridoṣaśamanī ca dāhaśoṣaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801572 (0.046):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848069 (0.046):
āmrātake pītanake'pyamlikā ca palāśikā // Rajni_25.39 / viṣadoḍyāṃ mahānimbe madane viṣamuṣṭikaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807073 (0.047):
tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65 / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇikā śaṇaghaṇṭikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821781 (0.047):
tvacā visphoṭaśamanī bījaṃ netrāmayāpaham // Rajni_11.139 / rājabadaro nṛpeṣṭo nṛpabadaro rājavallabhaś caiva /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806491 (0.048):
viṣamajvaramehārśaḥśophasaṃtāpanāśanī // Rajni_6.20 / samaṣṭhilā ca bhaṇḍīro nadyāmraś cāmragandhadhṛk /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813261 (0.050):
vahnidīptikaraḥ pathyo vātāmayavināśanaḥ // Rajni_8.72 / taraṭī tāraṭī tīvrā kharburā raktabījakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799824 (0.050):
vicchardikonmādamadabhramārtiśvāsātikāsāmayahāriṇī ca // Rajni_3.91 / moraṭaḥ kīrṇapuṣpaś ca pīlupattro madhusravaḥ /
ghorā kadambā viṣahā ca karkaṭī syād devadālī khalu sāramūṣikā //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907799 (0.022):
paṭolaḥ kulakastiktaḥ kāravellaḥ kaṭillakaḥ /AP_362.068ab/ / kuṣmāṇḍakastu karkārurirvāruḥ karkaṭī striyau //AP_362.068cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847943 (0.037):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847919 (0.048):
kāleyakaṃ tu dārvyāṃ ca kuṅkume haricandane // Rajni_25.26 / śrīkhaṇḍe cājagandhe syācchrīveṣṭe tilaparṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.048):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846287 (0.048):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846542 (0.049):
haimavatī cālparasā bhiṣaṅmātāṭarūṣake // Rajni_23.41 / brahmaputrī tu bhārgī syāddhastiparṇī tu karkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.051):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā / / punarnavātrayaṃ proktaṃ vasuko dvividhaḥ smṛtaḥ // Rajni_4.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848229 (0.051):
durālabhāyāṃ kapikacchuke syāt tathā śikharyāṃ durabhigrahā ca / / mahāsamaṅgā bahuputrikā ca sā sārivā syāt phaṇijihvikāyām // Rajni_25.53
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846358 (0.052):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806297 (0.053):
hayagandhā ca hapuṣā śatāvaryau dvidhā mate // Rajni_6.4 / elavālukatairaṇyau kalikārī jayantikā / / kākamācī śrutaśreṇī bhṛṅgarājas tridhā mataḥ // Rajni_6.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.054):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846786 (0.054):
śaṭī gandhaniśāyāṃ ca corake cātha karkaṭī / / devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847437 (0.057):
niṣpattrikāyāṃ vaṃśāgre karīraṃ saṃprakīrtitam // Rajni_24.63 / māṣaparṇyāṃ tu guñjāyāṃ kāmbhojī cātha pūtanā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404313 (0.059):
devadālī kośaphalā dālī lomaśapattrikā / / kṛṣṇabījā kaṭuphalā vṛttakośāmlavallarī // Āk_2,10.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808440 (0.059):
śimbīphalaṃ supuṣpaṃ syād arbaraṃ dantakāṣṭhakam // Rajni_6.166 / hemapuṣpaṃ tathā pītapuṣpaṃ kāñcanapuṣpakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846296 (0.060):
spṛkkāyāṃ devaputrī syādaṅkole devadāru ca // Rajni_23.22 / rīṭhāṃ prakīryake prāhur dantyāṃ keśaruhā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811912 (0.061):
bahuphalā kośaphalā sā tundilaphalā muniḥ // Rajni_7.205 / syāt trapusīphalaṃ rucyaṃ madhuraṃ śiśiraṃ guru /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846446 (0.061):
vāstuke śvetacillī syāt vellikā syādupodakī // Rajni_23.34 / ārāmavallikāyāṃ tu mūlapotī tu viśrutā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807969 (0.061):
Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.061):
jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Rajni_3.58 / vṛttakośā viṣaghnī ca dālī lomaśapattrikā / / turaṅgikā ca tarkārī nāmnām ekonaviṃśatiḥ // Rajni_3.59
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807714 (0.036):
anyā cāsau svalpaphalā kacchūghnī dhvāṅkṣanāśanī // Rajni_6.112 / plīhaśatrur viṣaghnī ca kaphaghnī cāparājitā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807073 (0.042):
tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65 / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇikā śaṇaghaṇṭikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799609 (0.042):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.044):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814286 (0.044):
tṛṇapattrī jalavāsā pṛthulā suviṣṭarā ca navāhvā // Rajni_8.147 / guṇḍāsinī kaṭuḥ svāde pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.044):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.045):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.045):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846787 (0.045):
devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11 / miśistu tutthanīlinyāṃ sūkṣmailāyāṃ tathā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.046):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799193 (0.047):
svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42 / hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810628 (0.047):
musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā / / godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.047):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816431 (0.048):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404313 (0.048):
devadālī kośaphalā dālī lomaśapattrikā / / kṛṣṇabījā kaṭuphalā vṛttakośāmlavallarī // Āk_2,10.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801904 (0.048):
loṇāmlā ca catuṣparṇī loṇā loḍāmlapatrikā // Rajni_4.100 / ambaṣṭhāmlavatī caiva amlā dantaśaṭhā matā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808646 (0.048):
tvagdoṣakaṇḍūvraṇakuṣṭhabhūtagrahograśītajvaranāśinī ca // Rajni_6.180 / viṣamuṣṭiḥ keśamuṣṭiḥ sumuṣṭir aṇumuṣṭikaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807514 (0.048):
yuktyā budhaiḥ prayoktavyā jvaradāhavināśanī // Rajni_6.96 / mahābalā jyeṣṭhabalā kaṭaṃbharā keśāruhā kesarikā mṛgādanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.049):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā / / punarnavātrayaṃ proktaṃ vasuko dvividhaḥ smṛtaḥ // Rajni_4.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807967 (0.056):
bhūtāpahā kaṇṭhaviśodhanī ca kṛṣṇā tu sā tatra rasāyanī syāt // / Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī /
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.0):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815132 (0.023):
proktā bhāsurapuṣpā ca vasucandrasamāhvayā // Rajni_9.50 / vṛścikālī kaṭus tiktā soṣṇā hṛdvaktraśuddhikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807997 (0.024):
tiktikā bahutiktā ca nāmnām aṣṭādaśa smṛtāḥ // Rajni_6.133 / kākamācī kaṭus tiktā rasoṣṇā kaphanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807691 (0.036):
varāhapattrī vijñeyā trayoviṃśatināmakā // Rajni_6.110 / aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806384 (0.037):
gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12 / śatāhvā tu kaṭus tiktā snigdhā śleṣmātisāranut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404674 (0.037):
vandhyā karkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā // Āk_2,10.53 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800465 (0.040):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799440 (0.041):
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802090 (0.044):
pṛthvī ca sitavarṣābhūr dīrghapatraḥ kaṭhillakaḥ // Rajni_4.115 / śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805350 (0.045):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802165 (0.046):
kṛṣṇākhyā nīlavarṣābhūr nīlinī svābhidhānvitā // Rajni_4.121 / nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.047):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823491 (0.048):
parṇalatā phaṇivallī bhujagalatā bhakṣyapatrī ca // Rajni_11.245 / nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804409 (0.048):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.049):
surabhir bhūrigandhā ca kuṭī gandhakuṭī tathā // Rajni_12.129 / murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404548 (0.050):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404053 (0.050):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.051):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806718 (0.051):
citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā // Rajni_6.38 / pṛśniparṇī kaṭūṣṇāmlā tiktātīsārakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806860 (0.052):
siṃhaparṇī mṛgendrāṇī nāmāny asyās tu ṣoḍaśa // Rajni_6.48 / vāsā tiktā kaṭuḥ śītā kāsaghnī raktapittajit /
durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404340 (0.0):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404055 (0.033):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.037):
tiktā karkaṭaśṛṅgī tu gurur uṣṇānilāpahā / / hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207264 (0.039):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801242 (0.041):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800175 (0.043):
kaivartikā laghur vṛṣyā kaṣāyā kaphanāśanī / / kāsaśvāsaharā caiva saiva mandāgnidoṣanut // Rajni_3.120
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802688 (0.044):
dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404606 (0.044):
hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Āk_2,10.48 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802174 (0.044):
hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Rajni_4.122
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404549 (0.047):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802091 (0.047):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Rajni_4.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819993 (0.048):
jambūḥ kaṣāyamadhurā śramapittadāhakaṇṭhārtiśoṣaśamanī krimidoṣahantrī / / śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804419 (0.051):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6000969 (0.051):
atīsāra jvara śvāsa kāmalā pāṇḍu kāsa nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806550 (0.052):
arocakāmakāsaghnī śvāsahṛdroganāśanī // Rajni_6.25
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.052):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.054):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923237 (0.056):
svādu pākānila śleṣma śvāsa kāsāpahā sarā || 162 || / na tām aty upayuñjīta rasāyana vidhiṃ vinā |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207969 (0.056):
keśyaṃ tvacyaṃ kṛmiśvāsakāsaśothāmapāṇḍunut // 211
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830589 (0.056):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
vandhyā devī vandhyakarkoṭakā syān nāgārātir nāgahantrī manojñā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404656 (0.0):
mṛdukaṇṭakinī vṛttaphalā sā vanavāsinī // Āk_2,10.51 // / vandhyā devī vandhyakārkoṭakī syānnāgārātir nāgahantrī manojñā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808614 (0.061):
maṇḍūkaparṇī surasambhavā ca sauriḥ sutejārkahitā ravīṣṭā // Rajni_6.178 / maṇḍūkī satyanāmnī syād devī mārtaṇḍavallabhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799227 (0.062):
svayambhūr liṅgasambhūtā liṅgī citraphalāmṛtā // Rajni_3.45 / paṇḍolī liṅgajā devī caṇḍāpastambhinī tathā / / śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
pathyā divyā putradātrī sukandā śrīkandā sā kandavallīśvarī ca //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404657 (0.0):
vandhyā devī vandhyakārkoṭakī syānnāgārātir nāgahantrī manojñā / / pathyā divyā putradātrī trikandā śrīkandā sā kandavallī viṣaghnī //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518617 (0.010):
4,13: śūraḥ.śavater.gati.karmaṇas,.divyā.divijā,.atyā.atanāh/[377] / 4,13: hansā.iva.śreniśas.yantante/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844777 (0.017):
iti deśau nidiśyete yayā sā digiti smṛtā // Rajni_21.92 / digāśā ca haritkāṣṭhā kakupsā ca nideśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806316 (0.019):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6 / khaskhasaḥ śimṛḍī caiva jñeyo vanyakusumbhakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807289 (0.020):
asitā klītanī nīlakeśī cāraṭikā matā // Rajni_6.80 / gandhapuṣpā śyāmalikā raṅgapattrī mahābalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802018 (0.021):
ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109 / vipādī kīṭamārī ca hemapādī madhusravā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806620 (0.021):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812030 (0.021):
ca // Rajni_7.212 / cīnakarkaṭikā jñeyā bījakarkaṭikā tathā / / sudīrghā rājilaphalā bāṇaiḥ kulakakarkaṭī // Rajni_7.213
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810338 (0.021):
vaktradoṣapraśamanaḥ kuṣṭhakaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_7.92 / nākulī sarpagandhā ca sugandhā raktapattrikā / / īśvarī nāgagandhā cāpy ahibhuk svarasā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806375 (0.031):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835570 (0.031):
madhurā ca sugandhā ca tilavāsī nigadyate // Rajni_16.40 / rājādanī rājapriyā rājabhāvā munipriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799872 (0.033):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822651 (0.036):
kaṭutiktakaṣāyoṣṇaṃ saṃgrāhi ca tridoṣajit // Rajni_11.192 / sallakaḥ sallakī sallī sugandhā surabhisravā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806466 (0.040):
śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā // Rajni_6.18 / sumūlā ca surūpā ca supattrā śubhapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814933 (0.043):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821989 (0.043):
vanabījapūrako 'nyo vanajo vanapūrakaś ca vanabījaḥ / / atyamlā gandhāḍhyā vanodbhavā devadūtī ca // Rajni_11.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.044):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.044):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.044):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808393 (0.044):
khaskhaso madhuraḥ pāke kāntivīryabalapradaḥ // Rajni_6.162 / śimṛḍī matidā proktā balyā paṅgutvahāriṇī /
Rajni_3.61 / sugandhā sarpadamanī viṣakaṇṭakinī varā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810337 (0.025):
vaktradoṣapraśamanaḥ kuṣṭhakaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_7.92 / nākulī sarpagandhā ca sugandhā raktapattrikā / / īśvarī nāgagandhā cāpy ahibhuk svarasā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806375 (0.031):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835570 (0.031):
madhurā ca sugandhā ca tilavāsī nigadyate // Rajni_16.40 / rājādanī rājapriyā rājabhāvā munipriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799872 (0.033):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822651 (0.036):
kaṭutiktakaṣāyoṣṇaṃ saṃgrāhi ca tridoṣajit // Rajni_11.192 / sallakaḥ sallakī sallī sugandhā surabhisravā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806466 (0.040):
śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā // Rajni_6.18 / sumūlā ca surūpā ca supattrā śubhapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806316 (0.041):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6 / khaskhasaḥ śimṛḍī caiva jñeyo vanyakusumbhakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814933 (0.043):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821989 (0.043):
vanabījapūrako 'nyo vanajo vanapūrakaś ca vanabījaḥ / / atyamlā gandhāḍhyā vanodbhavā devadūtī ca // Rajni_11.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.044):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.044):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.044):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808393 (0.044):
khaskhaso madhuraḥ pāke kāntivīryabalapradaḥ // Rajni_6.162 / śimṛḍī matidā proktā balyā paṅgutvahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820001 (0.046):
śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca // / Rajni_11.25 / mahājambū rājajambūḥ svarṇamātā mahāphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810819 (0.047):
sitacilly upacillī ca jvaraghnī kṣudravāstukī // Rajni_7.128 / śvetacillī sumadhurā kṣārā ca śiśirā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813999 (0.047):
ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125 / ikṣudarbhā sumadhurā snigdhā ceṣat kaṣāyakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799609 (0.047):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807676 (0.048):
palāśaparṇī vātaghnī śyāmalā kāmarūpiṇī // Rajni_6.109 / kālapriyakarī balyā gandhapattrī hayapriyā /
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404676 (0.0):
vandhyā karkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā // Āk_2,10.53 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811622 (0.007):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804409 (0.019):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.030):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807692 (0.031):
varāhapattrī vijñeyā trayoviṃśatināmakā // Rajni_6.110 / aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808272 (0.032):
aparājitā ca vijayā vātārir bhūtakeśī ca // Rajni_6.154 / śephāliḥ kaṭutiktoṣṇā rūkṣā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805350 (0.033):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799504 (0.035):
pratyakśreṇī vṛṣā caiva putraśreṇy adribhūhvayā // Rajni_3.67 / ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802857 (0.036):
śoṣaṇaṃ nāgarāhvaṃ ca vijñeyaṃ ṣoḍaśāhvayam // Rajni_5.25 / śuṇṭhī kaṭūṣṇā snigdhā ca kaphaśophānilāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802049 (0.038):
haṃsapādī ca vijñeyā nāmnā caiṣā śarākṣidhā // Rajni_4.112 / haṃsapādī kaṭūṣṇā syāt viṣabhūtavināśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804629 (0.039):
surūpā bhramareṣṭā ca śakramātā ca ṣoḍaśa // Rajni_5.150 / bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.039):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806718 (0.039):
citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā // Rajni_6.38 / pṛśniparṇī kaṭūṣṇāmlā tiktātīsārakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818886 (0.039):
surabhir mallāriṣṭā gārutmatapatrikā caiva // Rajni_10.163 / pācī kaṭutiktoṣṇā sakaṣāyā vātadoṣahantrī ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812987 (0.040):
tīkṣṇagandhā krūragandhā duṣpraveśāṣṭakābhidhā // Rajni_8.53 / kanthārī kaṭutiktoṣṇā kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799400 (0.041):
turaṅgikā ca tarkārī nāmnām ekonaviṃśatiḥ // Rajni_3.59 / devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807928 (0.041):
svarṇapuṣpā vahniśikhā syād eṣā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.128 / kalikārī kaṭūṣṇā ca kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803051 (0.042):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39 / yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804052 (0.042):
modinī phalamukhyā ca vasucandrābhidhā matā // Rajni_5.109 / ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805304 (0.043):
śyāmā jayantikā dve ca triṃśannāmavilāsinī // Rajni_5.198 / haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
sthāvarādiviṣaghnī ca śasyate sā rasāyane // Rajni_3.63
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404678 (0.0):
vandhyā karkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā // Āk_2,10.53 // / sthāvarādiviṣaghnī syādrasabandhe rasāyane /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802089 (0.059):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801272 (0.061):
bālagrahādidoṣaghnī vaśyakarmaṇi śasyate // Rajni_4.51 / kṣīriṇī kāñcanakṣīrī karṣaṇī kaṭuparṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808161 (0.063):
gulmaśūlodarārśaārtiviṣaghnī ca rasāyanī // Rajni_6.146 / kṣudracuñcuḥ sucuñcuḥ syāc cuñcuḥ śunakacuñcukā /
tiktatuṇḍī tu tiktākhyā kaṭukā kaṭutuṇḍikā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207238 (0.035):
kaṭvī tu kaṭukā tiktā kṛṣṇabhedā kaṭaṃbharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813822 (0.041):
mūlagranthir vallarī granthimūlā rohatparvā parvavallī sitākhyā / / vallidūrvā sumadhurā tiktā ca śiśirā ca sā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404087 (0.051):
tiktatumbī tu tiktā syātkaṭukā kaṭutumbikā // Āk_2,10.6 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817630 (0.056):
sindūrapuṣpī śoṇādipuṣpī ṣaḍāhvayaḥ smṛtaḥ // Rajni_10.72 / sindūrī kaṭukā tiktā kaṣāyā śleṣmavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814962 (0.058):
sudṛḍhatvacā ca kathitā vijñeyonatriṃśatir nāmnām // Rajni_9.37 / kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823543 (0.058):
rasāḍhyā surasā rucyā vipāke śiśirā smṛtā // Rajni_11.248 / syād amlavāṭī kaṭukāmlatiktā tīkṣṇā tathoṣṇā mukhapākakartrī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210925 (0.058):
garbhadā candramā candrī candrapuṣpā priyaṃkarī // 39 / kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808173 (0.058):
tvaksārabhedinī kṣudrā kaṭukā cirapattrikā // Rajni_6.147 / kṣudracuñcus tu madhurā kaṭūṣṇā ca kaṣāyikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813095 (0.061):
karkaṭī ca turaṃgī ca turagāhvāṣṭadhā smṛtā // Rajni_8.60 / ghoṭikā kaṭukoṣṇā ca madhurā vātanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846871 (0.061):
bhallūko'tha rudantyāṃ ca gokṣure caṇapattrakaḥ / / kaṭukāgajapippalyoḥ khyātā ca śakulādanī // Rajni_24.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802404 (0.062):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139 / devadroṇī kaṭus tiktā medhyā vātārtibhūtanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818117 (0.063):
bhṛṅgapriyā bhadralatā bhūmimaṇḍapabhūṣaṇī // Rajni_10.106 / mādhavī kaṭukā tiktā kaṣāyā madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.063):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034752 (0.064):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799805 (0.064):
gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90 / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
bimbī ca kaṭutiktādituṇḍīparyāyagā ca sā // Rajni_3.64
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404094 (0.049):
tumbī ca kaṭutiktāditumbīparyāyagā smṛtā /
kaṭutuṇḍī kaṭus tiktā kaphavāntiviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815211 (0.030):
tathā kaliṅgabījāni paryāyair daśadhābhidhā // Rajni_9.56 / indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818488 (0.040):
bālā cārttagalā caiva nīlapuṣpā ca ṣaḍvidhā // Rajni_10.134 / ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825160 (0.041):
mālatīpattrikā pañcanāmnī saumanasāyinī // Rajni_12.74 / jātīpatrī kaṭus tiktā surabhiḥ kaphanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800384 (0.043):
citraparṇī sphoṭalatā candrikā cārdhacandrikā // Rajni_3.136 / karṇasphoṭā kaṭus tiktā himā sarvaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802405 (0.044):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139 / devadroṇī kaṭus tiktā medhyā vātārtibhūtanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801859 (0.045):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96 / golomikā kaṭus tiktā tridoṣaśamanī himā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802090 (0.047):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804520 (0.048):
sā pūrṇakoṣṭhasaṃjñā kalāpinī sāgarendumitā // Rajni_5.142 / tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812138 (0.052):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404548 (0.054):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.056):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801763 (0.056):
nīlakrāntā satīnā ca vikrāntā chardikā ca sā / / viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801521 (0.057):
kulālī locanahitā cakṣuṣyā kumbhakārikā // Rajni_4.71 / kulatthikā kaṭus tiktā syād arśaḥśūlanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.057):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806570 (0.057):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.058):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807928 (0.059):
svarṇapuṣpā vahniśikhā syād eṣā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.128 / kalikārī kaṭūṣṇā ca kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801882 (0.059):
lūtārir vraṇaketuś ca gojāparṇī ca saptadhā // Rajni_4.98 / dugdhaphenī kaṭus tiktā śiśirā viṣanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803468 (0.061):
kuñcikā bahuparṇī ca pītabījā munīndudhā // Rajni_5.68 / methikā kaṭur uṣṇā ca raktapittaprakopaṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801239 (0.062):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
arocakāsrapittaghnī sadā pathyā ca rocanī // Rajni_3.65
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404189 (0.062):
cakṣuṣyā viṣadoṣaghnī tridoṣaśamanī ca sā // Āk_2,10.14 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799788 (0.062):
cakṣuṣyā viṣadoṣaghnī tridoṣaśamanī ca sā // Rajni_3.89
syād ākhukarṇī kṛṣikā dravantī citrā sukarṇondurukarṇikā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802333 (0.032):
brahmadaṇḍī kaṭūṣṇā syāt kaphaśophānilāpahā // Rajni_4.133 / dravantī śāmbarī citrā nyagrodhī śatamūlikā /
nyagrodhikā mūṣikanāgakarṇī syād vṛścikarṇī bahukarṇikā ca // Rajni_3.66
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939327 (0.0):
syād yathedam / / kragame / krakamaṇi / krakase / krakaśase / kruśume / krukeke / krukhume
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560186 (0.0):
vanaspatīnāṃ yoniḥ paruṣi vraścyo yad aparuṣi vṛśced yathā paruṣy / avakṛttam evaṃ syād anakṣamaṅgaṃ sthāṇur uñśiṣyo yad akṣasaṅgaṃ sthāṇum
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801575 (0.0):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807519 (0.0):
mahābalā jyeṣṭhabalā kaṭaṃbharā keśāruhā kesarikā mṛgādanī / / syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809665 (0.0):
rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43 / śolī vanaharidrā syāt vanāriṣṭā ca śolikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810110 (0.0):
phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75 / pāṇiyālur jalāluḥ syāt anupālur avālukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810388 (0.0):
atha mālākandaḥ syād ālikandaś ca paṅktikandaś ca / / triśikhadalā granthidalā kandalatā kīrtitā ṣoḍhā // Rajni_7.97
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814199 (0.0):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818805 (0.0):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ / / syāt kṛṣṇamallikā proktā garaghno vanabarbaraḥ // Rajni_10.158
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819795 (0.0):
cūtajātaṃ phalaṃ syāt // Rajni_11.13 / kośāmraś ca ghanaskandho vanāmro jantupādapaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821044 (0.0):
madhūko madhuvṛkṣaḥ syāt madhuṣṭhīlo madhusravaḥ / / guḍapuṣpo lodhrapuṣpo vānaprasthaś ca mādhavaḥ // Rajni_11.91
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831286 (0.0):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835432 (0.0):
rājānāṃ maulikasyāpi śāliḥ syād urvarī tathā // Rajni_16.28 / sūkṣmaśāliḥ kuditikā suśālir guruśālayaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846409 (0.0):
sūpaśreṣṭho harinmudge rājānne hrasvataṇḍulaḥ / / makuṣṭo vanamudge syānmakuṣṭhe ca kṛmīlakaḥ // Rajni_23.31
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21241030 (0.0):
ādiśyamāneṣu hrasveṣu eca igeva syāt / pradyu / pradyunī / pradyūni / / pradyunetyādi // prari / prariṇī / prarīṇi / prariṇā /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531636 (0.0):
9,32: ṛkṣaraḥ.kanthaka.ṛcchateh/ / 9,32: kantakaḥ.kantapo.vā,.kṛṇtater.vā.kantater.vā.syād.gati.karmaṇah/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4902627 (5.960):
adadryaṅadamuyaṅ syāt tathāmumuyaṅīritaḥ //AP_350.056cd/ / adadryañco hy amudrīcaḥ adadryagbhyāñca pūrvavat /AP_350.057ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4903897 (5.960):
cañcupi vittavañcuḥ syādvittamasya ca śabdake /AP_355.014ab/ / caṇapi syāt keśacaṇaḥ rūpe syāt paṭarūpakam //AP_355.014cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808509 (5.960):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171 / ādityapattro 'rkadalārkapattraḥ syāt sūkṣmapattras tapanacchadaś ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848223 (5.960):
sa śamaṃ jāyate tīkṣṇaṃ tagare ca praśasyate // Rajni_25.52 / durālabhāyāṃ kapikacchuke syāt tathā śikharyāṃ durabhigrahā ca /
mātā bhūmicarī caṇḍā śambarī bahupādikā / / pratyakśreṇī vṛṣā caiva putraśreṇy adribhūhvayā // Rajni_3.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802337 (0.037):
dravantī śāmbarī citrā nyagrodhī śatamūlikā / / pratyakśreṇī vṛṣā caṇḍā patraśreṇy ākhukarṇikā // Rajni_4.134
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412794 (0.042):
(2.4.271) citropacitrā nyagrodhī dravantī śambarī vṛśā / (2.4.272) pratyakśreṇī sutaśreṇī raṇḍā mūṣikaparṇyapi
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806315 (0.053):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6 / khaskhasaḥ śimṛḍī caiva jñeyo vanyakusumbhakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846540 (0.057):
haimavatī cālparasā bhiṣaṅmātāṭarūṣake // Rajni_23.41 / brahmaputrī tu bhārgī syāddhastiparṇī tu karkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811618 (0.059):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404259 (0.0):
pūtiparṇī śivā cākhukarṇavat parvaśālinī // Āk_2,10.19 // / ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sarā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799440 (0.035):
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802857 (0.038):
śoṣaṇaṃ nāgarāhvaṃ ca vijñeyaṃ ṣoḍaśāhvayam // Rajni_5.25 / śuṇṭhī kaṭūṣṇā snigdhā ca kaphaśophānilāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804413 (0.040):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812987 (0.040):
tīkṣṇagandhā krūragandhā duṣpraveśāṣṭakābhidhā // Rajni_8.53 / kanthārī kaṭutiktoṣṇā kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811620 (0.043):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805304 (0.043):
śyāmā jayantikā dve ca triṃśannāmavilāsinī // Rajni_5.198 / haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805350 (0.043):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.044):
upodakī tṛtīyā ca vanyajā vanajāhvayā / / vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800803 (0.045):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804052 (0.047):
modinī phalamukhyā ca vasucandrābhidhā matā // Rajni_5.109 / ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.048):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207817 (0.048):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806425 (0.049):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803051 (0.049):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39 / yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803374 (0.049):
kālameṣī sugandhā ca vijñeyā bāṇabhūhvayā // Rajni_5.61 / jaraṇā kaṭur uṣṇā ca kaphaśophanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807008 (0.050):
martyendramātā damanī syād ity eṣā daśāhvayā // Rajni_6.60 / kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803226 (0.051):
rakṣoghnī vijayā bhadrā maṅgalyeti daśāhvayā // Rajni_5.51 / vacā tīkṣṇā kaṭūṣṇā ca kaphāmagranthiśophanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.052):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.052):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
ānāhajvaraśūlārtināśinī pācanī parā // Rajni_3.68
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404260 (0.050):
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sarā / / ānāhaśūlajūrtyartināśanī pācanī parā // Āk_2,10.20 //
aindrīndravāruṇy aruṇā mṛgādanī gavādanī kṣudrasahendracirbhiṭā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404360 (0.0):
sarvalohadrutikarā pīnasāhiviṣāpahā / / / aindrīndravāruṇyaruṇā mṛgādinī gavādanī kṣudrasahendracidbhaṭā /
sūryā viṣaghnī guṇakarṇikāmarā mātā suvarṇā suphalā ca tārakā //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404361 (0.0):
aindrīndravāruṇyaruṇā mṛgādinī gavādanī kṣudrasahendracidbhaṭā / / sūryā viṣaghnī ruṇakarṇikāmarā suparṇikā syāt phalatārakā ca // Āk_2,10.27
Rajni_3.69 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpīndravallarī / / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404374 (0.0):
sūryā viṣaghnī ruṇakarṇikāmarā suparṇikā syāt phalatārakā ca // Āk_2,10.27 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpendravallarī // Āk_2,10.28 // / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799193 (0.026):
svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42 / hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816123 (0.027):
pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122 / śākhoṭaḥ syād bhūtavṛkṣo gavākṣī yūkāvāso bhūrjapatraś ca pītaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810628 (0.031):
musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā / / godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.039):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.041):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.041):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801784 (0.042):
bhūmyāmalī tamālī ca tālī caiva tamālikā / / uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.042):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814936 (0.043):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806374 (0.044):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820040 (0.045):
śramātīsārārttiśvasitakaphakāsapraśamanam // Rajni_11.27 / kākajambūḥ kākaphalā nādeyī kākavallabhā / / bhṛṅgeṣṭā kākanīlā ca dhvāṅkṣajambūr dhanapriyā // Rajni_11.28
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811720 (0.045):
nidrālur māṃsalaphalā vṛntākī ca mahoṭikā // Rajni_7.194 / citraphalā kaṇṭakinī mahatī kaṭphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807971 (0.047):
kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808366 (0.047):
takrā kaṭuḥ krimighnī syād vraṇanirmūlinī ca sā // Rajni_6.160 / svarṇulī hemapuṣpī syāt svarṇapuṣpadhvajā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810453 (0.047):
anyā kṣīravidārī syād ikṣugandhekṣuvallarī / / ikṣuvallī kṣīrakandaḥ kṣīravallī payasvinī // Rajni_7.102
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050047 (0.048):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā $ / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806466 (0.048):
śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā // Rajni_6.18 / sumūlā ca surūpā ca supattrā śubhapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.048):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.048):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
raktervārur viṣalatā śakravallī viṣāpahā / / amṛtā viṣavallī ca jñeyonatriṃśadāhvayā // Rajni_3.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799371 (0.0):
kāsaghnī śodhanī śophavraṇaviṣāpahā // Rajni_3.57 / jīmūtakaḥ kaṇṭaphalā garāgarī veṇī sahā krośaphalā ca kaṭphalā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404389 (0.019):
raktorvārurviṣalatā cakravallī viṣāpahā // Āk_2,10.29 // / amṛtā ca viśālā ca jñeyonatriṃśadāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817558 (0.022):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801768 (0.027):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89 / kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806876 (0.032):
kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49 / śitāvarī śitāvaraḥ sūcyāhvaḥ sūcipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820046 (0.035):
bhṛṅgeṣṭā kākanīlā ca dhvāṅkṣajambūr dhanapriyā // Rajni_11.28 / kākajambūḥ kaṣāyāmlā pāke tu madhurā guruḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800308 (0.036):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841543 (0.037):
paṭhantī pāṭhavārtā ca buddhimatī bhūsārikā // Rajni_19.149 / gorāṇṭikā gokirāṭī gorikā kalahapriyā // Rajni_19.150
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800036 (0.038):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835579 (0.040):
rājādanī rājapriyā rājabhāvā munipriyā / / tilanī tilaparṇī ca āmagandhā pravāsinī // Rajni_16.41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801847 (0.040):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848069 (0.040):
āmrātake pītanake'pyamlikā ca palāśikā // Rajni_25.39 / viṣadoḍyāṃ mahānimbe madane viṣamuṣṭikaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810202 (0.043):
tvagdoṣaśramahā kuṣṭhaviṣavīsarpanāśakaḥ // Rajni_7.82 / kolakandaḥ krimighnaś ca pañjalo vastrapañjalaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820074 (0.044):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835206 (0.044):
kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13 / kṛṣṇaśālis tridoṣaghno madhuraḥ puṣṭivardhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835257 (0.044):
muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17 / muṇḍaśālistridoṣaghno madhurāmlo balapradaḥ // Rajni_16.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820176 (0.044):
mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā // Rajni_11.36 / kāṣṭhīrasā ca niḥsārā rājeṣṭā bālakapriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803048 (0.044):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818138 (0.045):
gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108 / gaṇikārī surabhitarā tridoṣaśamanī ca dāhaśoṣaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801572 (0.046):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
indravāruṇikā tiktā kaṭuśītā ca rocanī / / gulmapittodaraśleṣmakrimikuṣṭhajvarāpahā // Rajni_3.72
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404401 (0.013):
amṛtā ca viśālā ca jñeyonatriṃśadāhvayā / / indravāruṇikā tiktā kaṭuḥ śītā ca recanī // Āk_2,10.30 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834697 (0.039):
nimbatailaṃ tu nātyuṣṇaṃ krimikuṣṭhakaphāpaham // Rajni_15.117 / ākṣaṃ svādu himaṃ keśyaṃ guru pittānilāpaham // Rajni_15.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801294 (0.044):
haimī ca himajā ceti caturekaguṇāhvayā // Rajni_4.53 / kṣīriṇī kaṭutiktā ca recanī śophatāpanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810277 (0.045):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207176 (0.048):
kāmpillaḥ kaphapittāsrakṛmigulmodaravraṇān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.049):
surabhir bhūrigandhā ca kuṭī gandhakuṭī tathā // Rajni_12.129 / murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805350 (0.050):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807691 (0.050):
varāhapattrī vijñeyā trayoviṃśatināmakā // Rajni_6.110 / aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805970 (0.051):
himāvalī sarā tiktā plīhagulmodarāpahā / / krimikuṣṭhagudātyugrakharjūkaṇḍūtihāriṇī // Rajni_5.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.051):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802165 (0.051):
kṛṣṇākhyā nīlavarṣābhūr nīlinī svābhidhānvitā // Rajni_4.121 / nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404042 (0.052):
kṛmiśoṣodaraghnī ca pittajvaraharā tu sā // Āk_2,10.3 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803050 (0.052):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39 / yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804873 (0.052):
trivṛt tiktā kaṭūṣṇā ca krimiśleṣmodarārtijit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti praśastā ca virecane // Rajni_5.167
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806718 (0.052):
citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā // Rajni_6.38 / pṛśniparṇī kaṭūṣṇāmlā tiktātīsārakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804409 (0.052):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800056 (0.053):
dhvāṅkṣadantīti vijñeyās tisraś ca daśa cābhidhāḥ // Rajni_3.110 / kākādanī kaṭūṣṇā ca tiktā divyarasāyanī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404674 (0.054):
yogīśvarī vyāghrapādī kanyā syātṣoḍaśāhvayā / / vandhyā karkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā // Āk_2,10.53 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404291 (0.054):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807006 (0.054):
martyendramātā damanī syād ity eṣā daśāhvayā // Rajni_6.60 / kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
mahendravāruṇī ramyā citravallī mahāphalā / / sā māhendrī citraphalā trapusī trapusā ca sā // Rajni_3.73
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404411 (0.035):
gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā / / mahendravāruṇī ramyā cakravallī mahāphalā // Āk_2,10.31 //
ātmarakṣā viśālā ca dīrghavallī bṛhatphalā / / syād bṛhadvāruṇī saumyā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.74
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404415 (0.020):
sā mahendrī vṛttaphalā trapusī trapusā tathā / / ātmarakṣā viśālā ca dīrghavallī mahāphalā // Āk_2,10.32 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806534 (0.034):
bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā / / ḍoralī vanavṛntākī nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_6.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799196 (0.038):
hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799964 (0.055):
dīrghavallī dṛḍhalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.102 / vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806855 (0.060):
siṃhaparṇī mṛgendrāṇī nāmāny asyās tu ṣoḍaśa // Rajni_6.48
mahendravāruṇī jñeyā pūrvoktaguṇabhāginī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812744 (0.056):
jayā ca vijayā caiva pūrvoktaguṇasaṃyutā // Rajni_8.36 / barburo yugalākṣaś ca kaṇṭālus tīkṣṇakaṇṭakaḥ /
rase vīrye vipāke ca kiṃcid eṣā guṇādhikā // Rajni_3.75
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404430 (0.020):
māhendravāruṇī jñeyā pūrvoktā guṇavāhinī // Āk_2,10.33 // / rase vīrye vipāke ca kiṃcideṣā guṇādhikā /
yavatiktā mahātiktā dṛḍhapādā visarpiṇī / / nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.037):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846786 (0.037):
śaṭī gandhaniśāyāṃ ca corake cātha karkaṭī / / devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.037):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.038):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810416 (0.038):
vidārī vṛṣyakandā ca viḍālī vṛṣyavallikā // Rajni_7.99 / bhūkuṣmāṇḍī svādulatā gajeṣṭā vārivallabhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.039):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.040):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.041):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.041):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807969 (0.041):
Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816431 (0.041):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800046 (0.041):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.041):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.042):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814935 (0.042):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799388 (0.042):
ghorā kadambā viṣahā ca karkaṭī syād devadālī khalu sāramūṣikā // / Rajni_3.58 / vṛttakośā viṣaghnī ca dālī lomaśapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804345 (0.043):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799872 (0.043):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848751 (0.050):
liṅginī svarṇajīvantī raudrī syānnākulī tathā / / bandhyākarkoṭakī caiva īśvaryāṃ sampracakṣate // Rajni_27.15
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207416 (0.050):
nākulī surasā nāgasugandhā gandhanākulī / / nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī sarpāṅgī viṣanāśinī // 167
taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī / / māheśvarī tiktayavā yāvī tikteti ṣoḍaśa // Rajni_3.77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810453 (0.035):
anyā kṣīravidārī syād ikṣugandhekṣuvallarī / / ikṣuvallī kṣīrakandaḥ kṣīravallī payasvinī // Rajni_7.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.037):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846786 (0.037):
śaṭī gandhaniśāyāṃ ca corake cātha karkaṭī / / devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.037):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.038):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810416 (0.038):
vidārī vṛṣyakandā ca viḍālī vṛṣyavallikā // Rajni_7.99 / bhūkuṣmāṇḍī svādulatā gajeṣṭā vārivallabhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804369 (0.039):
kedārakaṭukāriṣṭāpy āmaghnī pañcaviṃśatiḥ // Rajni_5.131 / kaṭukātikaṭus tiktā śītapittāsradoṣajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.039):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.040):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804346 (0.040):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.041):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.041):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.041):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807969 (0.041):
Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816431 (0.041):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801873 (0.041):
mūlarogāsradoṣaghnī grāhiṇī dīpanī ca sā // Rajni_4.97 / dugdhaphenī payaḥphenī phenadugdhā payasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800046 (0.041):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.041):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802375 (0.042):
citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137 / droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.042):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
yavatiktā satiktāmlā dīpanī rucitatparā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811598 (0.052):
sūkṣmavallī kaṇṭaphalā pītapuṣpāmbuvallikā // Rajni_7.185 / kāravallī sutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811521 (0.054):
sendinī ca mahādevī budhaiḥ sā viṃśatir matāḥ // Rajni_7.179 / mṛgākṣī kaṭukā tiktā pāke 'mlā vātanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806858 (0.057):
siṃhaparṇī mṛgendrāṇī nāmāny asyās tu ṣoḍaśa // Rajni_6.48 / vāsā tiktā kaṭuḥ śītā kāsaghnī raktapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827377 (0.060):
stutyā kāṅkṣī sujātā ca jñeyā caiva caturdaśa // Rajni_13.62 / tuvarī tiktakaṭukā kaṣāyāmlā ca lekhanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807604 (0.064):
devadaṇḍā mahādaṇḍā ghāṭety āhvās tu ṣoḍaśa // Rajni_6.103 / madhurāmlā nāgabalā kaṣāyoṣṇā guruḥ smṛtā /
krimikuṣṭhaviṣaghny āmadoṣaghnī recanī ca sā // Rajni_3.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804416 (0.057):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804794 (0.060):
śūlakuṣṭhāmadoṣaghnī tvagāmayavināśanī // Rajni_5.162
raudrī jaṭā rudrajaṭā ca rudrā saumyā sugandhā suhatā ghanā ca /
syād īśvarī rudralatā supattrā sugandhapatrā surabhiḥ śivāhvā //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223338 (0.045):
47.16cd/ *śvāvidha[K.śvāvin]^mūṣaka^vivarair valmīkair yā ca santyaktā// / 47.17ab/ dhātrī ghanā sugandhā snigdhā madhurā samā ca vijayāya/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810337 (0.048):
nākulī sarpagandhā ca sugandhā raktapattrikā / / īśvarī nāgagandhā cāpy ahibhuk svarasā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799425 (0.054):
pathyā divyā putradātrī sukandā śrīkandā sā kandavallīśvarī ca // / Rajni_3.61 / sugandhā sarpadamanī viṣakaṇṭakinī varā /
Rajni_3.79 / pattravallī jaṭāvallī rudrāṇī netrapuṣkarā /
mahājaṭā jaṭārudrā nāmnāṃ viṃśatir īritā // Rajni_3.80
jaṭā kaṭurasā śvāsakāsahṛdroganāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806550 (0.039):
arocakāmakāsaghnī śvāsahṛdroganāśanī // Rajni_6.25
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814899 (0.061):
cakṣuṣyā śvāsahṛdrogaviṣakāsātikuṣṭhajit // Rajni_9.33
vidrāviṇī caiva rakṣasāṃ ca nibarhiṇī // Rajni_3.81 / jyotiṣmatī svarṇalatānalaprabhā jyotirlatā sā kaṭabhī supiṅgalā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404108 (0.0):
jyotiṣmatī nāma latānalaprabhā jyotirlatā sā kaṭabhī supiṅgalā /
dīptā ca medhyā matido ca durjarā sarasvatī syād amṛtārkasaṃkhyayā //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404115 (0.050):
dīpyā ca medhyā matidā ca durjarā sārasvatī syādamṛtārkasaṃkhyā //
Rajni_3.82 / tejovatī bahurasā kanakaprabhānyā tīkṣṇā suvarṇanakulī lavaṇāgnidīptā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404029 (0.023):
taddugdhaṃ hemakaṅkuṣṭhaṃ pulakaṃ recanaṃ tathā / / tejovatī bahurasā kanakaprabhānyā tīkṣṇāgnigarbhā suravallarī ca //
tejasvinī suralatāgniphalāgnigarbhā syāt kaṅgaṇī tad anu śailasutā sutailā
// Rajni_3.83 / suvegā vāyasī tīvrā kākāṇḍī vāyasādanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807970 (0.053):
kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800003 (0.056):
mūtrakṛcchrāśmarīmehadāhaśoṣanikṛntanī // Rajni_3.105 / kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī / / suraṅgī taskarasnāyur dhvāṅkṣatuṇḍā sunāsikā // Rajni_3.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800046 (0.063):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
gīrlatā śrīphalī saumyā brāhmī lavaṇakiṃśukā // Rajni_3.84
pārāvatapadī pītā pītatailā yaśasvinī / / medhyā medhāvinī dhīrā syād ekatriṃśadāhvayā // Rajni_3.85
jyotiṣmatī tiktarasā ca rūkṣā kiṃcit kaṭur vātakaphāpahā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.039):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.046):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820731 (0.049):
tanmajjā ca viśoṣadāhaśamanī pittāpahā tarpaṇī vātārocakahāridīptijananī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801763 (0.051):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813289 (0.052):
śrīvallī kaṭukāmlā ca vātaśophakaphāpahā / / tatphalaṃ tailalepaghnam atyamlaṃ rucikṛt param // Rajni_8.75
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205904 (0.054):
kaṭukā madhurā pāke rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.056):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806425 (0.060):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
dāhapradā dīpanakṛc ca medhyā prajñāṃ ca puṣṇāti tathā dvitīyā //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820731 (0.047):
tanmajjā ca viśoṣadāhaśamanī pittāpahā tarpaṇī vātārocakahāridīptijananī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823500 (0.061):
kaphakāsaharā rucyā dāhakṛd dīpanī parā // Rajni_11.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836632 (0.064):
āsurī kaṭutiktoṣṇā vātaplīhārtiśūlanut / / dāhapittapradā hanti kaphagulmakṛmivraṇān // Rajni_16.120
Rajni_3.86 / aśvakṣurādrikarṇī ca kaṭabhī dadhipuṣpikā / / gardabhī sitapuṣpī ca śvetaspandāparājitā // Rajni_3.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846552 (0.028):
tulasī bahumañjaryāṃ kaṭabhyāṃ gardabhī smṛtā // Rajni_23.42 / kacchughno havuṣāyāṃ ca śālmalī ca yamadrume /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816433 (0.038):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.050):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.050):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.051):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.051):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.051):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801848 (0.052):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849032 (0.053):
viṣṇukrāntā vacā śvetā medhyāyāṃ sapta saṃmatāḥ // Rajni_29.4 / ākhukarṇī sutaśreṇī indrāhvā ca kaliṅgakaḥ / / gaṇḍadūrvā gavākṣī ca citrāyām ṛkṣam ekataḥ // Rajni_29.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841626 (0.053):
kalaviṅkastu caṭakaḥ kāmuko nīlakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.159 / caṭakā kalaviṅkī syāt cāṭakairastu tatsutaḥ // Rajni_19.160
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.053):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801785 (0.054):
bhūmyāmalī tamālī ca tālī caiva tamālikā / / uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806847 (0.055):
āṭarūṣaḥ siṃhamukhī siṃhī kaṇṭhīravī vṛṣaḥ // Rajni_6.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.055):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.055):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835579 (0.055):
rājādanī rājapriyā rājabhāvā munipriyā / / tilanī tilaparṇī ca āmagandhā pravāsinī // Rajni_16.41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.056):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
śvetā bhadrā supuṣpī ca viṣahantrī trir ekadhā /
nāgaparyāyakarṇī syād aśvāhvādikṣurī smṛtā // Rajni_3.88
girikarṇī himā tiktā pittopadravanāśinī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404187 (0.0):
sitapuṣpī viṣaghnī ca śvetāśvakhurapuṣpikā // Āk_2,10.13 // / girikarṇī himā tiktā pittopadravanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801319 (0.057):
suvarṇā hemadugdhī ca hemakṣīrī ca kāñcanī // Rajni_4.55 / svarṇakṣīrī himā tiktā krimipittakaphāpahā /
cakṣuṣyā viṣadoṣaghnī tridoṣaśamanī ca sā // Rajni_3.89
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404192 (0.0):
girikarṇī himā tiktā pittopadravanāśinī / / cakṣuṣyā viṣadoṣaghnī tridoṣaśamanī ca sā // Āk_2,10.14 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810969 (0.062):
kṣupopodakanāmnī ca valliḥ śākaṭapotikā // Rajni_7.140 / mūlapotī tridoṣaghnī vṛṣyā balyā laghuś ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799471 (0.062):
kaṭutuṇḍī kaṭus tiktā kaphavāntiviṣāpahā / / arocakāsrapittaghnī sadā pathyā ca rocanī // Rajni_3.65
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801928 (0.063):
rucikṛd grahaṇīdoṣadurnāmaghnī kaphāpahā // Rajni_4.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810827 (0.064):
tridoṣaśamanī pathyā jvaradoṣavināśanī // Rajni_7.129
nīlapuṣpī mahānīlā syān nīlā girikarṇikā / / gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802402 (0.027):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818557 (0.029):
raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806567 (0.030):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404193 (0.032):
cakṣuṣyā viṣadoṣaghnī tridoṣaśamanī ca sā // Āk_2,10.14 // / nīlapuṣpā mahānīlā syānnīlagirikarṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799881 (0.033):
ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811354 (0.033):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800097 (0.034):
dvitīyā śvetakāmbhojī śvetaguñjā bhiriṇṭikā / / kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801855 (0.043):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.050):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836594 (0.051):
umā kṣumā haimavatī sunīlā nīlapuṣpikā // Rajni_16.117 / atasī madagandhā syānmadhurā balakārikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.057):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799024 (0.059):
payasyā kṣīramadhurā vīrā kṣīraviṣāṇikā // Rajni_3.28 / jīvavallī jīvaśuklā syād ity eṣā navāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799936 (0.060):
apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā / / rasavīryavipāke ca somavallīsamā smṛtā // Rajni_3.100
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810345 (0.061):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.063):
śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404205 (0.0):
nīlapuṣpā mahānīlā syānnīlagirikarṇikā / / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802404 (0.034):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139 / devadroṇī kaṭus tiktā medhyā vātārtibhūtanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812137 (0.035):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801858 (0.044):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96 / golomikā kaṭus tiktā tridoṣaśamanī himā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806569 (0.046):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818558 (0.047):
raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139 / uṣṭrakāṇḍī tu tiktoṣṇā rucyā hṛdrogahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808935 (0.049):
huḍaromāśrayaphalā vṛttā caiva ṣaḍāhvayā // Rajni_6.200 / jhiñjhirīṭā kaṭuḥ śītā kaṣāyā cātisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817351 (0.051):
pāṭalī dhavalā proktā jñeyā vasumitāhvayā // Rajni_10.51 / sitapāṭalikā tiktā gurūṣṇā vātadoṣajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799881 (0.051):
ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96 / vastāntrī syāt kaṭurasā kāsadoṣavināśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813751 (0.053):
amṛtā vijayā gaurī śāntā syād ekaviṃśatiḥ // Rajni_8.107 / nīladūrvā tu madhurā tiktā śiśirarocanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823541 (0.054):
rasāḍhyā surasā rucyā vipāke śiśirā smṛtā // Rajni_11.248 / syād amlavāṭī kaṭukāmlatiktā tīkṣṇā tathoṣṇā mukhapākakartrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803336 (0.059):
jñeyā dīrghakaṇā caiva sitājājī daśāhvayā // Rajni_5.58 / gaurājājī himā rucyā kaṭur madhuradīpanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811355 (0.060):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801882 (0.061):
lūtārir vraṇaketuś ca gojāparṇī ca saptadhā // Rajni_4.98 / dugdhaphenī kaṭus tiktā śiśirā viṣanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825465 (0.061):
jaṭālā laghumāṃsī ca khyātā cāṅkamitāhvayā // Rajni_12.95 / gandhamāṃsī tiktaśītā kaphakaṇṭhāmayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800096 (0.061):
kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806679 (0.062):
nākulī durlabhā rāsnā dvir eṣā dvādaśāhvayā // Rajni_6.35 / śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801833 (0.063):
citralā gandhabahulā gopālī pañcaparṇikā // Rajni_4.94 / gorakṣī madhurā tiktā śiśirā dāhapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818486 (0.064):
bālā cārttagalā caiva nīlapuṣpā ca ṣaḍvidhā // Rajni_10.134 / ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799451 (0.064):
sthāvarādiviṣaghnī ca śasyate sā rasāyane // Rajni_3.63 / tiktatuṇḍī tu tiktākhyā kaṭukā kaṭutuṇḍikā /
vicchardikonmādamadabhramārtiśvāsātikāsāmayahāriṇī ca // Rajni_3.91
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404208 (0.0):
nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī / / pratardikonmādamadaśramārtiśvāsārtihā syādviṣahāriṇī ca // Āk_2,10.15 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801768 (0.024):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89 / kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808136 (0.029):
gulmodaravibandhārśograhaṇīrogahāriṇī // Rajni_6.144 / bṛhaccuñcur viṣāriḥ syān mahācuñcuḥ sucuñcukā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821780 (0.034):
tvacā visphoṭaśamanī bījaṃ netrāmayāpaham // Rajni_11.139 / rājabadaro nṛpeṣṭo nṛpabadaro rājavallabhaś caiva /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801847 (0.045):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808397 (0.045):
śimṛḍī matidā proktā balyā paṅgutvahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810811 (0.046):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812116 (0.046):
pāke tu sāmlā madhurā vidāhakṛt kaphaś ca śuṣkā rucikṛc ca dīpanī // / Rajni_7.218 / kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807073 (0.047):
tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65 / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇikā śaṇaghaṇṭikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806876 (0.049):
kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49 / śitāvarī śitāvaraḥ sūcyāhvaḥ sūcipattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818138 (0.049):
gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108 / gaṇikārī surabhitarā tridoṣaśamanī ca dāhaśoṣaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821830 (0.049):
dīpanapācanakartrī kiṃcit pittāsrakāriṇī rucyā // Rajni_11.143 / sūkṣmaphalo laghubadaro bahukaṇṭaḥ sūkṣmapatrako duḥsparśaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812050 (0.049):
madhurā tṛptidā hṛdyā dāhaśoṣāpahāriṇī // Rajni_7.214 / syāt cirbhiṭā sucitrā citraphalā kṣetracirbhiṭā pāṇḍuphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806491 (0.050):
viṣamajvaramehārśaḥśophasaṃtāpanāśanī // Rajni_6.20 / samaṣṭhilā ca bhaṇḍīro nadyāmraś cāmragandhadhṛk /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799543 (0.050):
hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70 / raktervārur viṣalatā śakravallī viṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799370 (0.050):
kāsaghnī śodhanī śophavraṇaviṣāpahā // Rajni_3.57 / jīmūtakaḥ kaṇṭaphalā garāgarī veṇī sahā krośaphalā ca kaṭphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818128 (0.051):
pittakāsavraṇān hanti dāhaśoṣavināśinī // Rajni_10.107 / gaṇikārī kāñcanikā kāñcanapuṣpī vasantadūtī ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821510 (0.051):
dāhatṛṣṇāśramaśvāsavicchardiśamanī parā // Rajni_11.120 / aśvatthī laghupatrī syāt pavitrā hrasvapatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801079 (0.054):
cāruparṇī rājabalā bhadraparṇī pratānikā // Rajni_4.36 / prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
moraṭaḥ kīrṇapuṣpaś ca pīlupattro madhusravaḥ / / ghanamūlo dīrghamūlaḥ puruṣaḥ kṣīramoraṭaḥ // Rajni_3.92
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800041 (0.0):
kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801719 (0.0):
nāgasphotā viśālākṣī nāgacchatrā vicakṣaṇā // Rajni_4.86 / sarpapuṣpī śuklapuṣpī svādukā śītadantikā / / sitapuṣpī sarpadantī nāginī bāṇabhūmitā // Rajni_4.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801769 (0.0):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89 / kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802374 (0.0):
droṇapuṣpī dīrghapatrā kumbhayoniḥ kutumbikā / / citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802636 (0.0):
abdhiphenam aphenaṃ ca ṭaṅkaṇau sākuruṇḍakam / / himāvalī hastimadaḥ svarjiko loṇakaṃ tathā // Rajni_5.9
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804304 (0.0):
bhīmaś ca bhedano bhedī rājāmlaś cāmlabhedanaḥ / / amlāṅkuśo raktasāraḥ phalāmlaś cāmlanāyakaḥ // Rajni_5.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806123 (0.0):
sarvakṣāro bahukṣāraḥ samūhakṣārakas tathā / / stomakṣāro mahākṣāro malāriḥ kṣāramelakaḥ // Rajni_5.257
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806619 (0.0):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806765 (0.0):
gokaṇṭakaḥ kaṇṭaphalaḥ palaṃkaṣaḥ kṣudrakṣuro bhakṣaṭakaś caṇadrumaḥ // / Rajni_6.41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808926 (0.0):
vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199 / jhiñjhirīṭā kaṇṭaphalī pītapuṣpāpi jhiñjhirā / / huḍaromāśrayaphalā vṛttā caiva ṣaḍāhvayā // Rajni_6.200
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809994 (0.0):
gulmaśūlādidoṣaghnaḥ sa cārocakahārakaḥ // Rajni_7.66 / mukhālur maṇḍapāroho dīrghakandaḥ sukandakaḥ / / sthūlakando mahākandaḥ svādukandaś ca saptadhā // Rajni_7.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811972 (0.0):
atha vālukī bahuphalā snigdhaphalā kṣetrakarkaṭī kṣetraruhā / / madhuraphalā śāradikā kṣudrervāruś ca pītapuṣpikā // Rajni_7.209
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813999 (0.0):
ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125 / ikṣudarbhā sumadhurā snigdhā ceṣat kaṣāyakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814164 (0.0):
paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138 / paṇyāndhā samavīryā syāt tiktā kṣārā ca sāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814686 (0.0):
vraṇasaṃropaṇaḥ pathyaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiśophanut // Rajni_9.16 / nepālanimbo naipālas tṛṇanimbo jvarāntakaḥ / / nāḍītikto 'rdhatiktaś ca nidrāriḥ saṃnipātahā // Rajni_9.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815234 (0.0):
śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58 / uddānakaḥ śukatarur jñeyo lomaśapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815508 (0.0):
vallīvṛkṣaś cīraparṇo rālaḥ kārśyo 'jakarṇakaḥ // Rajni_9.78 / vastakarṇaḥ kaṣāyī ca lalano gandhavṛkṣakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817619 (0.0):
rasāyanakaro balyo dehadārḍhyakaraḥ paraḥ // Rajni_10.71 / sindūrī vīrapuṣpaś ca tṛṇapuṣpī karacchadaḥ / / sindūrapuṣpī śoṇādipuṣpī ṣaḍāhvayaḥ smṛtaḥ // Rajni_10.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819444 (0.0):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201 / puṣpadravaḥ puṣpasāraḥ puṣpasvedaś ca puṣpajaḥ / / puṣpaniryāsakaś caiva puṣpāmbujaḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_10.202
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819974 (0.0):
rājārhā rājaphalā śukapriyā meghamodinī navāhvā // Rajni_11.24
moraṭaḥ kṣīrabahulo madhuraḥ sakaṣāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835335 (0.044):
sugandhirgandhabahulaḥ surabhir gandhataṇḍulaḥ // Rajni_16.23 / sugandhaśālir madhuro 'tivṛṣyadaḥ pittaśramāsrārucidāhaśāntidaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813706 (0.053):
sthūlanālaḥ sthūladaṇḍaḥ suranālaḥ suradrumaḥ // Rajni_8.104 / devanālo 'timadhuro vṛṣya īṣat kaṣāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831347 (0.055):
yāvanī cekṣuyoniśca rasālī rasadālikā // Rajni_14.87 / karaṅkaśālirmadhuraḥ śītalo rucikṛnmṛduḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809506 (0.058):
aṅgavyathāharo rucyo dīpano mukhajāḍyanut // Rajni_7.31 / raktako raktaśigruḥ syān madhuro bahulacchadaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836451 (0.059):
vṛṣyaḥ śramaharo rucyaḥ pavanādhmānakārakaḥ // Rajni_16.106 / madhuraḥ śvetaniṣpāvo mādhvīkā madhuśarkarā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811135 (0.060):
śākavīras tu madhuro jīvaśākaś ca meṣakaḥ // Rajni_7.152 / jīvaśākaḥ sumadhuro bṛṃhaṇo vastiśodhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835366 (0.061):
nirapo madhuraḥ snigdhaḥ śītalo dāhapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836304 (0.061):
śūraḥ kalyāṇabījaś ca gurubījo masūrakaḥ // Rajni_16.94 / masūro madhuraḥ śītaḥ saṃgrahī kaphapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814245 (0.062):
śūkareṣṭaḥ sugandhiś ca sukando gandhakandakaḥ // Rajni_8.144 / kaserukaḥ kaṣāyo 'lpamadhuro 'tikharas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814130 (0.063):
snigdho dhenupriyo dogdhā madhuro bahuvīryakaḥ // Rajni_8.135 / pallivāho dīrghatṛṇaḥ supattras tāmravarṇakaḥ /
pittadāhajvarān hanti vṛṣyo balavivardhanaḥ // Rajni_3.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799109 (0.058):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799151 (0.062):
kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047682 (0.063):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti % dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050651 (0.063):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930048 (0.064):
yaṣṭī parūṣakaṃ hanti dāha pittāsra tṛḍ jvarān || 11 ||
indīvarā yugmaphalā dīrghavṛttottamāraṇī / / puṣpamañjarikā droṇī karambhā nalikā ca sā // Rajni_3.94
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811304 (0.045):
guruḥ saṃtarpaṇī rucyā vīryapuṣṭibalapradā // Rajni_7.163 / kṣīratumbī dugdhatumbī dīrghavṛttaphalābhidhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.054):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372840 (0.060):
kañcukī nalikā kākamācī vai kālamañjarī // Āk_1,23.49 // / kākajaṅghāstvimāḥ sarvāḥ piṣṭvā mūṣāntare kṣipet /
indīvarā kaṭuḥ śītā pittaśleṣmāpahārikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801967 (0.041):
nāmnāṃ viṃśatir ity uktā lajjāyās tu bhiṣagvaraiḥ // Rajni_4.105 / raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820078 (0.053):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799917 (0.055):
somakṣīrā ca somā ca yajñāṅgā rudrasaṃkhyayā // Rajni_3.98 / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815211 (0.056):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808749 (0.057):
kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811575 (0.059):
asiśimbī tu madhurā kaṣāyā śleṣmapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805583 (0.060):
viṣahantrī viṣābhāvā hy aviṣā viṣavairiṇī // Rajni_5.218 / nirviṣā tu kaṭuḥ śītā kaphavātāsradoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.062):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808362 (0.026):
takrā kaṭuḥ krimighnī syād vraṇanirmūlinī ca sā // Rajni_6.160
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811443 (0.045):
vṛṣyā krimikarī caiva vraṇasaṃropaṇī ca sā // Rajni_7.174
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804638 (0.055):
bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī / / śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766904 (0.058):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham / / sarvadoṣaharaṃ hṛdyaṃ kūṣmāṇḍaṃ bastiśodhanam // GarP_1,169.18 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805395 (0.060):
lākṣā tiktakaṣāyā syāt śleṣmapittārtidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832034 (0.062):
ārghyamadhv aticakṣuṣyaṃ kaphapittādidoṣahṛt // Rajni_14.129
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210769 (0.063):
grāhī tikto'nilaśleṣmapittakāsapraṇāśanaḥ // 26 / ṭuṇṭukasya phalaṃ bālaṃ rūkṣaṃ vātakaphāpaham // 27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801303 (0.063):
krimidoṣakaphaghnī ca pittajvaraharā ca sā // Rajni_4.54
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468794 (0.063):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut / / krimikuṣṭhaharā yogāt soṣṇavīryā ca śītalā // Rcūm_14.164 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801025 (0.064):
rucimedhākarī śleṣmakrimikuṣṭhaharā parā // Rajni_4.32
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799365 (0.064):
kāsaghnī śodhanī śophavraṇaviṣāpahā // Rajni_3.57
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814298 (0.064):
tiktoṣṇā śvayathughnī ca vraṇadoṣanibarhaṇī // Rajni_8.148
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774648 (0.064):
gaḍūcīpadmakāriṣṭadhānyākaṃ raktacaṃndanam / / pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā / / ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056284 (0.003):
niramimataikarcān dvyṛcāṃs tṛcāṃs caturṛcān pañcarcānt ṣaḍarcānt saptarcān / aṣṭarcān navarcān daśarcān iti [ed.: ṣaḍarcāṃt]
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812788 (0.003):
jālabarburakas tv anyaś chattrākaḥ sthūlakaṇṭakaḥ / / sūkṣmaśākhas tanucchāyo randhrakaṇṭaḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_8.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800426 (0.004):
nānājvaraharā rucyā rājayakṣmanivāriṇī // Rajni_3.139 / jñeyāmṛtasravā vṛttāruhākhyā toyavallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818556 (0.005):
uṣṭrakāṇḍī raktapuṣpī jñeyā karabhakāṇḍikā / / raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26466522 (0.010):
nāsaṃvatsarabhṛtasya 'rtvijā bhavitavyamiti ha smāha vātsyo nedasya / devaretasasya / nirhaṇyamānasya medyasānīti / ṣaṇmāsyamantamaṃ cinvītetyāhuḥ | ṣaṇmāsyā vā antamā garbhā jātā jīvantīti
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22497343 (0.013):
svabhāvabhūtatadru pasaṃvidāropaviplavāt / / nīladeranubhūtākhyā nānubhūteḥ parātmanaḥ // Pramāṇav_2.432 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802402 (0.014):
anyā caiva mahādroṇā kurumbā devapūrvakā / / divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799935 (0.020):
saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819282 (0.024):
padmakandas tu śālūkaṃ padmamūlaṃ kaṭāhvayam / / śālīnaṃ ca jalālūkaṃ syād ity evaṃ ṣaḍāhvayam // Rajni_10.190
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801855 (0.024):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806567 (0.025):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050179 (0.026):
kampillako rañjanako $ recano raktacūrṇakaḥ & / bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053144 (0.026):
kampillako rañjanako recano raktacūrṇakaḥ / / bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800097 (0.026):
dvitīyā śvetakāmbhojī śvetaguñjā bhiriṇṭikā / / kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.030):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804466 (0.031):
gāṅgeyaṃ syād bhadramustā varāhī guñjā granthir bhadrakāsī kaseruḥ // / Rajni_5.138 / kroḍeṣṭā kuruvindākhyā sugandhir granthilā himā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811354 (0.031):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808070 (0.032):
mahābhṛṅgo nīlapuṣpaḥ śyāmalaś ca ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_6.139 / bhṛṅgarājās tu cakṣuṣyās tiktoṣṇāḥ keśarañjanāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799425 (0.033):
pathyā divyā putradātrī sukandā śrīkandā sā kandavallīśvarī ca // / Rajni_3.61 / sugandhā sarpadamanī viṣakaṇṭakinī varā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799804 (0.033):
gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90 / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
vastāntrī syāt kaṭurasā kāsadoṣavināśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818557 (0.032):
raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139 / uṣṭrakāṇḍī tu tiktoṣṇā rucyā hṛdrogahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807927 (0.032):
svarṇapuṣpā vahniśikhā syād eṣā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.128 / kalikārī kaṭūṣṇā ca kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802403 (0.033):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139 / devadroṇī kaṭus tiktā medhyā vātārtibhūtanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811355 (0.040):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801857 (0.045):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96 / golomikā kaṭus tiktā tridoṣaśamanī himā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806678 (0.048):
nākulī durlabhā rāsnā dvir eṣā dvādaśāhvayā // Rajni_6.35 / śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799804 (0.051):
gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90 / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808934 (0.055):
huḍaromāśrayaphalā vṛttā caiva ṣaḍāhvayā // Rajni_6.200 / jhiñjhirīṭā kaṭuḥ śītā kaṣāyā cātisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800096 (0.057):
kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806566 (0.057):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.064):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
bījadā garbhajananī kīrtitā bhiṣaguttamaiḥ // Rajni_3.97
somavallī mahāgulmā yajñaśreṣṭhā dhanurlatā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402819 (0.053):
somavallī mahāgulmā yakṣaśreṣṭhā dhanurlatā // Āk_2,9.19 //
somārhā gulmavallī ca yajñavallī dvijapriyā / / somakṣīrā ca somā ca yajñāṅgā rudrasaṃkhyayā // Rajni_3.98
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402824 (0.0):
somavallī mahāgulmā yakṣaśreṣṭhā dhanurlatā // Āk_2,9.19 // / somāhvā gulmavallī ca yajñavallī dvijapriyā /
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402837 (0.0):
somakṣīrā ca somā ca yajñā divyalatā smṛtā // Āk_2,9.20 // / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828320 (0.029):
sitadhātuḥ śvetadhātuḥ pāṇḍumṛtpāṇḍumṛttikā // Rajni_13.130 / khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801836 (0.030):
gorakṣī madhurā tiktā śiśirā dāhapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821176 (0.040):
gucchaphalā rasālā ca jñeyāmṛtaphalā ca sā // Rajni_11.100 / drākṣātimadhurāmlā ca śītā pittārtidāhajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813589 (0.041):
mauñjīpattrā dṛḍhatṛṇā pānīyāśvā dṛḍhakṣurā // Rajni_8.95 / balvajā madhurā śītā pittadāhatṛṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815210 (0.042):
tathā kaliṅgabījāni paryāyair daśadhābhidhā // Rajni_9.56 / indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821503 (0.045):
amarā saṅginī caiva kṣīrakāṣṭhā ca kīrtitā // Rajni_11.119 / vaṭī kaṣāyamadhurā śiśirā pittahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831650 (0.047):
ahicchatrā tu sikatā sitā caiva guḍodbhavā // Rajni_14.103 / śarkarā madhurā śītā pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800889 (0.049):
ūnaviṃśatyāhvayā sā matā pūruṣadantikā // Rajni_4.23 / medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801968 (0.050):
nāmnāṃ viṃśatir ity uktā lajjāyās tu bhiṣagvaraiḥ // Rajni_4.105 / raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804523 (0.050):
sā pūrṇakoṣṭhasaṃjñā kalāpinī sāgarendumitā // Rajni_5.142 / tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811866 (0.050):
trapusī ca hastiparṇī lomaśakaṇṭā ca mūtralā navābhidhā // Rajni_7.202 / karkaṭī madhurā śītā tvak tiktā kaphapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825970 (0.051):
surabhir bhūrigandhā ca kuṭī gandhakuṭī tathā // Rajni_12.129 / murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811650 (0.051):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189 / bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805583 (0.053):
viṣahantrī viṣābhāvā hy aviṣā viṣavairiṇī // Rajni_5.218 / nirviṣā tu kaṭuḥ śītā kaphavātāsradoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799336 (0.054):
ākāśanāmapūrvā sā vallīparyāyagā smṛtā // Rajni_3.54 / ākāśavallī kaṭukā madhurā pittanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818227 (0.054):
bhṛṅgamārī mahāgandhā rājakanyālimohinī // Rajni_10.115 / kevikā madhurā śītā dāhapittaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800409 (0.055):
suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138 / kaṭvī tu kaṭukā śītā kaphaśvāsārtināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799970 (0.055):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799858 (0.055):
puṣpamañjarikā droṇī karambhā nalikā ca sā // Rajni_3.94 / indīvarā kaṭuḥ śītā pittaśleṣmāpahārikā /
tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402838 (0.026):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśeṣaśamanī pācanī ca rasāyanī // Āk_2,9.21 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820730 (0.047):
tanmajjā ca viśoṣadāhaśamanī pittāpahā tarpaṇī vātārocakahāridīptijananī
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208856 (0.048):
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206401 (0.052):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815670 (0.059):
hintālo madhurāmlaś ca kaphakṛt pittadāhanut / / śramatṛṣṇāpahārī ca śiśiro vātadoṣanut // Rajni_9.90
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821295 (0.062):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī / / dāhādhmānabhramādīn apanayati parā tarpaṇī pakvaśuṣkā drākṣā sukṣīṇavīryān
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800272 (0.064):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402920 (0.0):
pūrṇimādivasānītastayorvallī guṇādhikā / / proktā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā // Āk_2,9.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812319 (0.017):
kaseruś caṇikā proktā guṇḍālā śūlikā tathā / / paripellaṃ hijjulaṃ ca sevālaṃ ca śarāṅkadhā // Rajni_8.7
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799879 (0.020):
vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā / / ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802401 (0.025):
anyā caiva mahādroṇā kurumbā devapūrvakā / / divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818556 (0.025):
uṣṭrakāṇḍī raktapuṣpī jñeyā karabhakāṇḍikā / / raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800095 (0.026):
dvitīyā śvetakāmbhojī śvetaguñjā bhiriṇṭikā / / kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800085 (0.034):
raktā ca raktikā caiva kāmbhojī bhillibhūṣaṇā / / vanyāsyā mānacūḍā ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799231 (0.034):
paṇḍolī liṅgajā devī caṇḍāpastambhinī tathā / / śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810364 (0.039):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801083 (0.040):
prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799182 (0.050):
bhūtavidrāvaṇī jñeyā vegād rasaniyāmikā // Rajni_3.41 / hemā hemavatī saumyā tṛṇagranthir himāśrayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802015 (0.051):
raktapādy aparā proktā tripadā haṃsapādikā / / ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801854 (0.054):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799802 (0.060):
gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90 / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799025 (0.064):
jīvavallī jīvaśuklā syād ity eṣā navāhvayā / / rasavīryavipākeṣu kākolyā sadṛśī ca sā // Rajni_3.29
rasavīryavipāke ca somavallīsamā smṛtā // Rajni_3.100
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402926 (0.042):
apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā payasvinī / / rasavīryavipākeṣu somavallīsamā smṛtā // Āk_2,9.27 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799028 (0.059):
jīvavallī jīvaśuklā syād ity eṣā navāhvayā / / rasavīryavipākeṣu kākolyā sadṛśī ca sā // Rajni_3.29
vatsādanī somavallī vikrāntā mecakābhidhā / / pātālagaruḍī tārkṣī sauparṇī gāruḍī tathā // Rajni_3.101
vāsanī dīrghakāṇḍā ca dṛḍhakāṇḍā mahābalā / / dīrghavallī dṛḍhalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807291 (0.024):
asitā klītanī nīlakeśī cāraṭikā matā // Rajni_6.80 / gandhapuṣpā śyāmalikā raṅgapattrī mahābalā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404155 (0.024):
vatsādanī dīrghakāṇḍā dṛḍhakāṇḍā mahābalā // Āk_2,10.11 // / dīrghavallī dṛḍhalatā darśanāmāni pārvati /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412990 (0.037):
(2.4.310) balā vāṭyālakā ghaṇṭāravā tu śaṇapuṣpikā / (2.4.311) mṛdvīkā gostanī drākṣā svādvī madhuraseti ca
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806534 (0.047):
bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā / / ḍoralī vanavṛntākī nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_6.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799584 (0.055):
syād bṛhadvāruṇī saumyā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.74
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799196 (0.058):
hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846115 (0.062):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822156 (0.029):
vātaghnī pittadāhāsrakaphadoṣaprakopaṇī // Rajni_11.163
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828325 (0.035):
khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut / / vraṇadoṣakaphāsraghnī netraroganikṛntanī // Rajni_13.131
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.038):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824220 (0.041):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801627 (0.043):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209866 (0.045):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805587 (0.046):
nirviṣā tu kaṭuḥ śītā kaphavātāsradoṣanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210264 (0.046):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820606 (0.050):
pittadāhārttiśvāsaghnaṃ śramahṛd vīryavṛddhidam // Rajni_11.62 / dāhaghnī madhurāsrapittaśamanī tṛṣṇārtidoṣāpahā śītā
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.053):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.053):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805065 (0.053):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799921 (0.055):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831648 (0.055):
ahicchatrā tu sikatā sitā caiva guḍodbhavā // Rajni_14.103 / śarkarā madhurā śītā pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814970 (0.056):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819347 (0.057):
utpalaṃ śiśiraṃ svādu pittaraktārtidoṣanut / / dāhaśramavamibhrāntikrimijvaraharaṃ param // Rajni_10.195
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968470 (0.057):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815668 (0.058):
hintālo madhurāmlaś ca kaphakṛt pittadāhanut / / śramatṛṣṇāpahārī ca śiśiro vātadoṣanut // Rajni_9.90
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.058):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402836 (0.059):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśeṣaśamanī pācanī ca rasāyanī // Āk_2,9.21 //
vṛṣyā saṃtarpaṇī rucyā viṣadoṣavināśinī // Rajni_3.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828299 (0.048):
jalaśuktiḥ kaṭuḥ snigdhā dīpanī gulmaśūlanut / / viṣadoṣaharā rucyā pācanī baladāyinī // Rajni_13.129
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821184 (0.053):
mūtradoṣaharā rucyā vṛṣyā saṃtarpaṇī parā // Rajni_11.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800811 (0.061):
āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśinī // Rajni_4.18 / mahāśrāvaṇikānyā sā mahāmuṇḍī ca locanī /
gopālakarkaṭī vanyā gopakarkaṭikā tathā / / kṣudrervāruḥ kṣudraphalā gopālī kṣudracirbhaṭā // Rajni_3.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806622 (0.034):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800630 (0.041):
jambūś ca nāgadantī ca viṣṇukrāntā kuṇañjaraḥ / / bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.042):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811720 (0.042):
nidrālur māṃsalaphalā vṛntākī ca mahoṭikā // Rajni_7.194 / citraphalā kaṇṭakinī mahatī kaṭphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814933 (0.043):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.045):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812052 (0.045):
madhurā tṛptidā hṛdyā dāhaśoṣāpahāriṇī // Rajni_7.214 / syāt cirbhiṭā sucitrā citraphalā kṣetracirbhiṭā pāṇḍuphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801904 (0.046):
loṇāmlā ca catuṣparṇī loṇā loḍāmlapatrikā // Rajni_4.100 / ambaṣṭhāmlavatī caiva amlā dantaśaṭhā matā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810793 (0.047):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126 / cillī vāstukatulyā ca sakṣārā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802022 (0.048):
ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109 / vipādī kīṭamārī ca hemapādī madhusravā / / karṇāṭī tāmrapatrī ca vikrāntā suvahā tathā // Rajni_4.110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.048):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.049):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799872 (0.049):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.050):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846284 (0.050):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801275 (0.050):
bālagrahādidoṣaghnī vaśyakarmaṇi śasyate // Rajni_4.51 / kṣīriṇī kāñcanakṣīrī karṣaṇī kaṭuparṇikā / / tiktadugdhā haimavatī himadugdhā himāvatī // Rajni_4.52
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.051):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.051):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.051):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799609 (0.051):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
gopālakarkaṭī śītā madhurā pittanāśanī / / mūtrakṛcchrāśmarīmehadāhaśoṣanikṛntanī // Rajni_3.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801328 (0.032):
svarṇakṣīrī himā tiktā krimipittakaphāpahā / / mūtrakṛcchrāśmarīśophadāhajvaraharā parā // Rajni_4.56
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813587 (0.033):
mauñjīpattrā dṛḍhatṛṇā pānīyāśvā dṛḍhakṣurā // Rajni_8.95 / balvajā madhurā śītā pittadāhatṛṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818225 (0.033):
bhṛṅgamārī mahāgandhā rājakanyālimohinī // Rajni_10.115 / kevikā madhurā śītā dāhapittaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835695 (0.034):
kausumbhī laghupākā ca vātapittanibarhiṇī // Rajni_16.51 / umpāsa umpikāśālir madhurā gurutaṇḍulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810632 (0.035):
godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115 / musalī madhurā śītā vṛṣyā puṣṭibalapradā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820076 (0.035):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808749 (0.036):
marūdbhavā samudrāntā jñeyā ekādaśābhidhā // Rajni_6.187 / kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404466 (0.039):
kākaprāṇā valkaśalyā kṛṣṇabījā ca rañjakī / / kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832353 (0.045):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147 / saindhī śītā kaṣāyāmlā pittahṛdvātadā ca sā // Rajni_14.148
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812040 (0.046):
sudīrghā rājilaphalā bāṇaiḥ kulakakarkaṭī // Rajni_7.213 / cīnakarkaṭikā rucyā śiśirā pittanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811290 (0.048):
kumbhālāmbur ghaṭālāmbuḥ kumbhatumbī ca saptadhā // Rajni_7.162 / kumbhatumbī sumadhurā śiśirā pittahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825922 (0.049):
spṛkkā kaṭukaṣāyā ca tiktā śleṣmārtikāsajit / / śleṣmamehāśmarīkṛcchranāśanī ca sugandhadā // Rajni_12.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801812 (0.051):
bhūdhātrī tu kaṣāyāmlā pittamehavināśanī / / śiśirā mūtrarogārtiśamanī dāhanāśanī // Rajni_4.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820556 (0.052):
bhūkharjūrī bhuktā vasudhākharjūrikā ca bhūmikharjūrī / / bhūkharjūrī madhurā śiśirā ca vidāhapittaharā // Rajni_11.59
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800370 (0.053):
āvartakī kaṣāyāmlā śītalā pittahāriṇī // Rajni_3.135 / karṇasphoṭā śrutisphoṭā tripuṭā kṛṣṇataṇḍulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821815 (0.053):
bahuphalikā laghubadarī badaraphalī sūkṣmabadarī ca // Rajni_11.142 / bhūbadarī madhurāmlā kaphavātavikārahāriṇī pathyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823627 (0.053):
gulmādhmānavibandhajic ca kathitā sā mālave tu sthitā // Rajni_11.252 / andhre paṭulikā nāma kaṣāyoṣṇā kaṭus tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808175 (0.054):
tvaksārabhedinī kṣudrā kaṭukā cirapattrikā // Rajni_6.147 / kṣudracuñcus tu madhurā kaṭūṣṇā ca kaṣāyikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801970 (0.054):
raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808716 (0.054):
nīlāñjanī ca kṛṣṇābhā kālī kṛṣṇāñjanī ca sā // Rajni_6.185 / kālāñjanī kaṭūṣṇā syād amlāmakrimiśodhanī /
kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī / / suraṅgī taskarasnāyur dhvāṅkṣatuṇḍā sunāsikā // Rajni_3.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800047 (0.015):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807971 (0.016):
bhūtāpahā kaṇṭhaviśodhanī ca kṛṣṇā tu sā tatra rasāyanī syāt // / Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848744 (0.043):
vatsādanī devasahā pippalī pañcasu smṛtā // Rajni_27.13 / jyotiṣmatyāṃ kākatuṇḍyāṃ kākamācyāṃ tathaiva ca / / vāyasī kākajaṅghāyāṃ kākyāṃ caiva tu pañcadhā // Rajni_27.14
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801848 (0.044):
visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95 / golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799088 (0.049):
vanajā riṅgiṇī hrasvā sūryaparṇī kuraṅgikā // Rajni_3.34 / kāṃsikā kākamudgā ca vanamudgā vanodbhavā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.049):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799608 (0.050):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.050):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.050):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811720 (0.051):
nidrālur māṃsalaphalā vṛntākī ca mahoṭikā // Rajni_7.194 / citraphalā kaṇṭakinī mahatī kaṭphalā ca sā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404456 (0.051):
kākatuṇḍī kākanāsā kākasiṃhī ca raktalā / / kākadantī kākapīlur vṛttaraktaphalā tathā // Āk_2,10.36 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.051):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.052):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.052):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801751 (0.061):
gulmaśūlodaravyādhikaṇṭhadoṣanikṛntanī // Rajni_4.88 / viṣṇukrāntā harikrāntā nīlapuṣpāparājitā /
vāyasāhvā dhvāṅkṣanakhī kākākṣā dhvāṅkṣanāsikā / / kākaprāṇā ca vijñeyā nāmāny asyās trayodaśa // Rajni_3.107
kākanāsā tu madhurā śiśirā pittahāriṇī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404469 (0.0):
kākaprāṇā valkaśalyā kṛṣṇabījā ca rañjakī / / kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821501 (0.050):
amarā saṅginī caiva kṣīrakāṣṭhā ca kīrtitā // Rajni_11.119 / vaṭī kaṣāyamadhurā śiśirā pittahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811293 (0.051):
kumbhatumbī sumadhurā śiśirā pittahāriṇī / / guruḥ saṃtarpaṇī rucyā vīryapuṣṭibalapradā // Rajni_7.163
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799917 (0.057):
somakṣīrā ca somā ca yajñāṅgā rudrasaṃkhyayā // Rajni_3.98 / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799339 (0.058):
ākāśavallī kaṭukā madhurā pittanāśinī / / vṛṣyā rasāyanī balyā divyauṣadhiparā smṛtā // Rajni_3.55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828318 (0.061):
sitadhātuḥ śvetadhātuḥ pāṇḍumṛtpāṇḍumṛttikā // Rajni_13.130 / khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800368 (0.061):
āvartakī kaṣāyāmlā śītalā pittahāriṇī // Rajni_3.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819207 (0.062):
itthaṃ tatpadmaparyāyanāmnī jñeyā prayogataḥ // Rajni_10.184 / padminī madhurā tiktā kaṣāyā śiśirā parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822032 (0.064):
madhukarkaṭī madhuraphalā mahāphalā vardhamānā ca // Rajni_11.154 / madhukarkaṭī madhurā śiśirā dāhanāśanī /
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404473 (0.0):
kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 // / rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā /
kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799825 (0.0):
vicchardikonmādamadabhramārtiśvāsātikāsāmayahāriṇī ca // Rajni_3.91 / moraṭaḥ kīrṇapuṣpaś ca pīlupattro madhusravaḥ / / ghanamūlo dīrghamūlaḥ puruṣaḥ kṣīramoraṭaḥ // Rajni_3.92
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802375 (0.0):
droṇapuṣpī dīrghapatrā kumbhayoniḥ kutumbikā / / citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802636 (0.0):
abdhiphenam aphenaṃ ca ṭaṅkaṇau sākuruṇḍakam / / himāvalī hastimadaḥ svarjiko loṇakaṃ tathā // Rajni_5.9
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804304 (0.0):
bhīmaś ca bhedano bhedī rājāmlaś cāmlabhedanaḥ / / amlāṅkuśo raktasāraḥ phalāmlaś cāmlanāyakaḥ // Rajni_5.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806124 (0.0):
stomakṣāro mahākṣāro malāriḥ kṣāramelakaḥ // Rajni_5.257 / sarvakṣāro hy atikṣāraś cakṣuṣyo vastiśodhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806619 (0.0):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806764 (0.0):
gokaṇṭakaḥ kaṇṭaphalaḥ palaṃkaṣaḥ kṣudrakṣuro bhakṣaṭakaś caṇadrumaḥ // / Rajni_6.41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810097 (0.0):
arocakaharaḥ svāduḥ pathyo dīpanakārakaḥ // Rajni_7.74 / phoṇḍālur lohitāluś ca raktapattro mṛducchadaḥ / / phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810165 (0.0):
mukhajāḍyaharo rucyo mahāsiddhikaraḥ sitaḥ // Rajni_7.79 / hastikando hastipattraḥ sthūlakando 'tikandakaḥ / / bṛhatpattro 'tipattraś ca hastikarṇaḥ sukarṇakaḥ // Rajni_7.80
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810820 (0.0):
śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā / / sitacilly upacillī ca jvaraghnī kṣudravāstukī // Rajni_7.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811972 (0.0):
atha vālukī bahuphalā snigdhaphalā kṣetrakarkaṭī kṣetraruhā / / madhuraphalā śāradikā kṣudrervāruś ca pītapuṣpikā // Rajni_7.209
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814164 (0.0):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820075 (0.0):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821787 (0.0):
tvacā visphoṭaśamanī bījaṃ netrāmayāpaham // Rajni_11.139 / rājabadaro nṛpeṣṭo nṛpabadaro rājavallabhaś caiva / / pṛthukolas tanubījo madhuraphalo rājakolaś ca // Rajni_11.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822429 (0.0):
grāhiphalaś cirapākī granthiphalaḥ kucaphalo dadhiphalaś ca // / Rajni_11.179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826042 (0.0):
duṣkulo granthilaś caiva sugranthiḥ parṇacorakaḥ / / granthiparṇo granthidalo granthipattras trinetradhā // Rajni_12.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826217 (0.0):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835790 (0.0):
yāvanālo yavanālaḥ śikharī vṛttataṇḍulaḥ / / dīrghanālo dīrghaśaraḥ kṣetrekṣuś cekṣupattrakaḥ // Rajni_16.59
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835806 (0.0):
nakṣatrākṛtivistāro vṛtto mauktikataṇḍulaḥ // Rajni_16.60 / jūrṇāhvayo devadhānyaṃ jūrṇalo bījapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836413 (0.0):
Rajni_16.102 / kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103
kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā / / dhvāṅkṣadantīti vijñeyās tisraś ca daśa cābhidhāḥ // Rajni_3.110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807971 (0.013):
bhūtāpahā kaṇṭhaviśodhanī ca kṛṣṇā tu sā tatra rasāyanī syāt // / Rajni_6.131 / kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800003 (0.015):
mūtrakṛcchrāśmarīmehadāhaśoṣanikṛntanī // Rajni_3.105 / kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī / / suraṅgī taskarasnāyur dhvāṅkṣatuṇḍā sunāsikā // Rajni_3.106
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404456 (0.037):
/ kākatuṇḍī kākanāsā kākasiṃhī ca raktalā / / kākadantī kākapīlur vṛttaraktaphalā tathā // Āk_2,10.36 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848744 (0.037):
vatsādanī devasahā pippalī pañcasu smṛtā // Rajni_27.13 / jyotiṣmatyāṃ kākatuṇḍyāṃ kākamācyāṃ tathaiva ca / / vāyasī kākajaṅghāyāṃ kākyāṃ caiva tu pañcadhā // Rajni_27.14
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404464 (0.040):
kākaprāṇā valkaśalyā kṛṣṇabījā ca rañjakī / / kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799608 (0.041):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.044):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.044):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846286 (0.044):
gāyatrī khadire proktā syād ervārustu karkaṭī // Rajni_23.21 / nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847801 (0.045):
samudrāntā ca spṛkkāyāṃ kārpāse ca yavāsake / / maṇḍūkaparṇī maṇḍūkyāṃ mañjiṣṭhādityakāntayoḥ // Rajni_25.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847941 (0.046):
ajamodā śatāhvāyāṃ miśiścaiva śatāvarī // Rajni_25.28 / trapusyāṃ karkaṭī tausī tathā syādvanakarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801851 (0.046):
golomikā tu godhūmī gojā kroṣṭukapucchikā / / gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.046):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.046):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846785 (0.046):
śaṭī gandhaniśāyāṃ ca corake cātha karkaṭī / / devadālyāṃ trapusyāṃ ca śatāhvāyāṃ śatāvarī // Rajni_24.11
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.048):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810959 (0.048):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139 / mūlapotī kṣudravallī potikā kṣudrapotikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802041 (0.049):
saṃcāriṇī ca padikā prahlādī kīlapādikā // Rajni_4.111 / godhāpadī ca haṃsāṅghrir dhārttarāṣṭrapadī tathā / / haṃsapādī ca vijñeyā nāmnā caiṣā śarākṣidhā // Rajni_4.112
kākādanī kaṭūṣṇā ca tiktā divyarasāyanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807691 (0.039):
varāhapattrī vijñeyā trayoviṃśatināmakā // Rajni_6.110 / aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805350 (0.044):
syāt karkaṭakinī jñeyā proktā saptadaśāhvayā // Rajni_5.201 / tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802167 (0.047):
kṛṣṇākhyā nīlavarṣābhūr nīlinī svābhidhānvitā // Rajni_4.121 / nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799438 (0.049):
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810956 (0.050):
vanajopodakī tiktā kaṭūṣṇā rocanī ca sā // Rajni_7.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808245 (0.052):
sindūkaś capikā bhūtakeśīndrāṇī ca nīlikā // Rajni_6.152 / kaṭūṣṇā nīlanirguṇḍī tiktā rūkṣā ca kāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799554 (0.053):
amṛtā viṣavallī ca jñeyonatriṃśadāhvayā // Rajni_3.71 / indravāruṇikā tiktā kaṭuśītā ca rocanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799397 (0.053):
turaṅgikā ca tarkārī nāmnām ekonaviṃśatiḥ // Rajni_3.59 / devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807995 (0.054):
tiktikā bahutiktā ca nāmnām aṣṭādaśa smṛtāḥ // Rajni_6.133 / kākamācī kaṭus tiktā rasoṣṇā kaphanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804629 (0.055):
surūpā bhramareṣṭā ca śakramātā ca ṣoḍaśa // Rajni_5.150 / bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807006 (0.056):
martyendramātā damanī syād ity eṣā daśāhvayā // Rajni_6.60 / kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808578 (0.056):
ugragandhā brahmagarbhā brāhmī pūtimayūrikā // Rajni_6.176 / ajagandhā kaṭūṣṇā syād vātagulmodarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806718 (0.057):
citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā // Rajni_6.38 / pṛśniparṇī kaṭūṣṇāmlā tiktātīsārakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804408 (0.058):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803050 (0.058):
ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39 / yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578907 (0.058):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811621 (0.059):
bodhanā vandhyakarkoṭī devī kaṇṭaphalāpi ca // Rajni_7.187 / karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799502 (0.060):
pratyakśreṇī vṛṣā caiva putraśreṇy adribhūhvayā // Rajni_3.67 / ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807729 (0.061):
pūrvā tu pañcanāmnī syād aparā saptadhābhidhā // Rajni_6.113 / hapuṣā kaṭutiktoṣṇā guruḥ śleṣmabalāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806631 (0.062):
kaṇṭārikā citraphalā syāc caturdaśasaṃjñakā // Rajni_6.31 / kaṇṭakārī kaṭūṣṇā ca dīpanī śvāsakāsajit /
vātadoṣaharā rucyā palitastambhinī parā // Rajni_3.111
guñjā cūḍāmaṇiḥ saumyā śikhaṇḍī kṛṣṇalāruṇā /
tāmrikā śītapākī syād uccaṭā kṛṣṇacūḍikā // Rajni_3.112
raktā ca raktikā caiva kāmbhojī bhillibhūṣaṇā / / vanyāsyā mānacūḍā ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799233 (0.0):
paṇḍolī liṅgajā devī caṇḍāpastambhinī tathā / / śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807243 (0.0):
gandhapattrī citrapuṣpī śreyasī mukhavācikā / / chinnapattrā bhūrimallī vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.77
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18493880 (0.018):
matam* / ity ete ṣoḍaśādhyāyā / 6 vijñeyā nāvanītakam* // 9 // nedaṃ dadyād aputrāya na cābhrātre
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.021):
kuraṅganābhī lalitā mado mṛgamadas tathā / / śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801855 (0.023):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.026):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801084 (0.027):
prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801913 (0.033):
śastrāṅgā cāmlapatrī ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.101 / kṣudrāmlī ca rase sāmlā soṣṇā sā vahnivardhanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810347 (0.034):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799935 (0.034):
saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810466 (0.035):
kṣīraśuklā kṣīralatā payaḥkandā payolatā / / payovidārikā ceti vijñeyā dvādaśāhvayā // Rajni_7.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.037):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799879 (0.041):
vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā / / ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818556 (0.048):
raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139 / uṣṭrakāṇḍī tu tiktoṣṇā rucyā hṛdrogahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802401 (0.048):
anyā caiva mahādroṇā kurumbā devapūrvakā / / divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849012 (0.048):
dhātrī bahuphalāyāṃ syācchardinī kākamācikā / / kāmbhojī ca śaśāṇḍūlī kaṭuhuñcī ca vālukī // Rajni_29.3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836616 (0.052):
āsurī rājikā rājī raktikā raktasarṣapaḥ / / tīkṣṇagandhā madhurikā kṣavakaḥ kṣuvakaḥ kṣavaḥ // Rajni_16.119
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805368 (0.052):
kaṇḍūvisarpatvagdoṣaviṣakarṇākṣidoṣahā // Rajni_5.202 / lākṣā khadirakā raktā raṅgamātā palaṅkaṣā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819422 (0.053):
utpalinī kairaviṇī kumudvatī kumudinī ca candreṣṭā / / kuvalayinīndīvariṇī nīlotpalinī ca vijñeyā // Rajni_10.200
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819443 (0.053):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201 / puṣpadravaḥ puṣpasāraḥ puṣpasvedaś ca puṣpajaḥ /
dvitīyā śvetakāmbhojī śvetaguñjā bhiriṇṭikā / / kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800038 (0.020):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806567 (0.024):
putrapradā bahuphalā godhinīti ṣaḍāhvayā // Rajni_6.26 / kṣavikā bṛhatī tiktā kaṭur uṣṇā ca tatsamā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802402 (0.025):
divyapuṣpā mahādroṇī devīkāṇḍā ṣaḍāhvayā // Rajni_4.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818556 (0.025):
uṣṭrakāṇḍī raktapuṣpī jñeyā karabhakāṇḍikā / / raktā lohitapuṣpī ca varṇapuṣpī ṣaḍāhvayā // Rajni_10.139
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811354 (0.025):
valmīkasambhavā devī divyatumbī ṣaḍāhvayā // Rajni_7.167 / bhūtumbī kaṭukoṣṇā ca saṃnipātāpahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799935 (0.026):
saumyā mahiṣavallī ca pratisomāntravallikā / / apattravallikā proktā kāṇḍaśākhā ṣaḍāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799881 (0.026):
vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā / / ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799804 (0.034):
gavādanī vyaktagandhā nīlasyandā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.90 / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801854 (0.037):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806315 (0.044):
bheṇḍā syāt putradā caiva takrā svarṇulikāhvayā // Rajni_6.6
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.044):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799232 (0.047):
paṇḍolī liṅgajā devī caṇḍāpastambhinī tathā / / śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806589 (0.049):
śvetānyā śvetabṛhatī jñeyā śvetamahoṭikā / / śvetasiṃhī śvetaphalā śvetavārttākinī ca ṣaṭ // Rajni_6.28
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810345 (0.051):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800140 (0.052):
ajarā sūkṣmapattrā ca vijñeyā ca ṣaḍāhvayā // Rajni_3.117 / vṛddhadārudvayaṃ gaulyaṃ picchilaṃ kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.052):
śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802743 (0.054):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807242 (0.057):
chinnapattrā bhūrimallī vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799024 (0.059):
payasyā kṣīramadhurā vīrā kṣīraviṣāṇikā // Rajni_3.28 / jīvavallī jīvaśuklā syād ity eṣā navāhvayā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808070 (0.063):
mahābhṛṅgo nīlapuṣpaḥ śyāmalaś ca ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_6.139 / bhṛṅgarājās tu cakṣuṣyās tiktoṣṇāḥ keśarañjanāḥ /
guñjādvayaṃ tu tiktoṣṇaṃ bījaṃ vāntikarī śiphā /
śūlaghnaṃ viṣakṛt pattraṃ vaśye śvetaṃ ca śasyate // Rajni_3.115
vṛddhadāruka āvegī juṅgako dīrghabālukaḥ / / vṛddhaḥ koṭarapuṣpī syād ajāntrī chāgalāntrikā // Rajni_3.116
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049279 (0.018):
volo vṛddhaḥ kulahalo % jambūlo bhūkadambakaḥ // VAnigh_137 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052247 (0.018):
volo vṛddhaḥ kulahalo jambūlo bhūkadambakaḥ // VAnigh_137 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.029):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.029):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.029):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.029):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.029):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.032):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804347 (0.034):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847099 (0.034):
dhustūre ca viḍe dhūrtaḥ śrīveṣṭe sūcipattrake // Rajni_24.36 / vṛkṣadhūpo himāṃśau syātkarpūre ca prakīrtitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808508 (0.034):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171 / ādityapattro 'rkadalārkapattraḥ syāt sūkṣmapattras tapanacchadaś ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818804 (0.034):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ / / syāt kṛṣṇamallikā proktā garaghno vanabarbaraḥ // Rajni_10.158
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841722 (0.034):
prabhākīṭastu khadyotaḥ khajyotir upasūryakaḥ // Rajni_19.168 / tailinī tailakīṭaḥ syāt ṣaḍbimbā dadrunāśinī // Rajni_19.169
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799487 (0.034):
nyagrodhikā mūṣikanāgakarṇī syād vṛścikarṇī bahukarṇikā ca // Rajni_3.66
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801573 (0.034):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835432 (0.034):
rājānāṃ maulikasyāpi śāliḥ syād urvarī tathā // Rajni_16.28 / sūkṣmaśāliḥ kuditikā suśālir guruśālayaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846409 (0.034):
makuṣṭo vanamudge syānmakuṣṭhe ca kṛmīlakaḥ // Rajni_23.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809663 (0.034):
rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43 / śolī vanaharidrā syāt vanāriṣṭā ca śolikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810109 (0.034):
phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75 / pāṇiyālur jalāluḥ syāt anupālur avālukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819795 (0.034):
cūtajātaṃ phalaṃ syāt // Rajni_11.13 / kośāmraś ca ghanaskandho vanāmro jantupādapaḥ /
jīrṇadāru dvitīyā syāj jīrṇā phañjī supuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807119 (0.058):
śaṇapuṣpī kṣudratiktā vamyā rasaniyāmikā // Rajni_6.68 / tṛtīyānyā vṛttaparṇī śvetapuṣpā mahāsitā /
ajarā sūkṣmapattrā ca vijñeyā ca ṣaḍāhvayā // Rajni_3.117
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801856 (0.034):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810467 (0.044):
kṣīraśuklā kṣīralatā payaḥkandā payolatā / / payovidārikā ceti vijñeyā dvādaśāhvayā // Rajni_7.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807243 (0.058):
chinnapattrā bhūrimallī vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_6.77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799880 (0.060):
ajāntrī vokaḍī caiva syād ity eṣā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.96 / vastāntrī syāt kaṭurasā kāsadoṣavināśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799232 (0.061):
śivajā śivavallī ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800086 (0.061):
vanyāsyā mānacūḍā ca vijñeyā ṣoḍaśāhvayā // Rajni_3.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824618 (0.062):
śyāmalī kāmamodī ca vijñeyāṣṭādaśāhvayā // Rajni_12.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810365 (0.062):
mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
vṛddhadārudvayaṃ gaulyaṃ picchilaṃ kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800098 (0.052):
kākādanī kākapīlur vaktraśalyā ṣaḍāhvayā // Rajni_3.114 / guñjādvayaṃ tu tiktoṣṇaṃ bījaṃ vāntikarī śiphā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832010 (0.055):
kṣaudraṃ tu śītaṃ cakṣuṣyaṃ picchilaṃ pittavātahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.058):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767086 (0.058):
ārdrakaṃ rocakaṃ vṛṣyaṃ dīpanaṃ kaphavātahṛt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397454 (0.062):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798926 (0.063):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt / / vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
balyaṃ kāsāmadoṣaghnaṃ dvitīyaṃ svalpavīryadam // Rajni_3.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800805 (0.046):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśinī // Rajni_4.18
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.052):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825285 (0.058):
vātapittakaphāmaghnaṃ kṣayakāsāsradoṣanut // Rajni_12.83
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798926 (0.058):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt / / vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836192 (0.060):
kṛṣṇastu caṇakaḥ śīto madhuraḥ kāsapittahṛt / / pittātisārakāsaghno balyaś caiva rasāyanaḥ // Rajni_16.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804939 (0.063):
tvacaṃ tu kaṭukaṃ śītaṃ kaphakāsavināśanam / / śukrāmaśamanaṃ caiva kaṇṭhaśuddhikaraṃ laghu // Rajni_5.172
kaivartikā suraṅgā ca latā vallī drumāruhā / / riṅgiṇī vastraraṅgā ca bhagā cety aṣṭadhābhidhā // Rajni_3.119
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907718 (0.054):
tapasvanī jaṭāmāṃsī pṛkkā devī latā laśūḥ //AP_362.060cd/ / karcurako drāviḍako gandhamūlī śaṭhī smṛtā /AP_362.061ab/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6639518 (0.057):
u1.87ab/.akāle pādapā yatra puṣpyanti ca phalanti ca/(p.143) / u1.87cd/.latā gulmo +atha vallī vā deśe tatra bhayaṃ bhavet//
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411934 (0.059):
(2.4.115) aprakāṇḍe stambagulmau vallī tu vratatirlatā / (2.4.116) latā pratāninī vīrudgulminyulapa ityapi
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9527175 (0.059):
[atha.ayam.aparo.nipāta.prakāra.upekṣyah,.tadyathā.atyanta.naighaṇṭukam.devatā.ahidhānam.anatyanta.naighaṇṭukaṃś.ca..ḍ.788] / atha.uta.abhidhānaih[witḥ.their.characteristic.appellations].samyujya.havis.codayati.indrāya.vṛtraghna.indrāya.vṛtra.tura.indrāya.aṃhas.muca.iti/[786]
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833241 (0.064):
jñeyā caivābhidhā tasya kīlāṭaṃ tu payaḥcchadaḥ // Rajni_15.39
kaivartikā laghur vṛṣyā kaṣāyā kaphanāśanī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404055 (0.026):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804634 (0.038):
bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī / / śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819993 (0.043):
śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210934 (0.045):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.046):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799404 (0.046):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810615 (0.052):
triparṇī madhurā śītā śvāsakāsavināśanī / / pittaprakopaśamanī viṣavraṇaharā parā // Rajni_7.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810970 (0.053):
mūlapotī tridoṣaghnī vṛṣyā balyā laghuś ca sā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404549 (0.053):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802091 (0.053):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Rajni_4.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801969 (0.054):
raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī / / śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207261 (0.054):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207948 (0.055):
viṣṭambhahṛddhimā rucyā sarā śleṣmāsrapittanut / / rūkṣā hṛdyā śvāsakuṣṭhamehajvarakṛmipraṇut // 210
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804523 (0.056):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.056):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206000 (0.056):
pippalī madhusaṃyuktā medaḥkaphavināśinī / / śvāsakāsajvaraharā vṛṣyā medhyāgnivardhinī // 58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825971 (0.056):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt / / śvāsāsṛgviṣadāhārtibhramamūrchātṛṣāpahā // Rajni_12.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811109 (0.058):
kṣetrajaṃ lavaṇaṃ rucyam amlaṃ vātakaphāpaham // Rajni_7.150 / ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820077 (0.059):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815210 (0.059):
tathā kaliṅgabījāni paryāyair daśadhābhidhā // Rajni_9.56 / indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
kāsaśvāsaharā caiva saiva mandāgnidoṣanut // Rajni_3.120
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404056 (0.020):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206001 (0.036):
pippalī madhusaṃyuktā medaḥkaphavināśinī / / śvāsakāsajvaraharā vṛṣyā medhyāgnivardhinī // 58
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.043):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799404 (0.043):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819994 (0.044):
jambūḥ kaṣāyamadhurā śramapittadāhakaṇṭhārtiśoṣaśamanī krimidoṣahantrī / / śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804634 (0.046):
bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī / / śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.050):
tiktā karkaṭaśṛṅgī tu gurur uṣṇānilāpahā / / hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810615 (0.051):
triparṇī madhurā śītā śvāsakāsavināśanī / / pittaprakopaśamanī viṣavraṇaharā parā // Rajni_7.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811653 (0.056):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā / / asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800412 (0.058):
kaṭvī tu kaṭukā śītā kaphaśvāsārtināśanī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404548 (0.061):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802090 (0.061):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Rajni_4.116
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210934 (0.061):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923237 (0.062):
svādu pākānila śleṣma śvāsa kāsāpahā sarā || 162 || / na tām aty upayuñjīta rasāyana vidhiṃ vinā |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207261 (0.064):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801240 (0.064):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
tālī tamālī tāmrā ca tāmravallī tamālikā / / sūkṣmavallī sulomā ca śodhanī tālikā nava // Rajni_3.121
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801784 (0.054):
kuṇañjo madhuro rucyo dīpanaḥ pācano hitaḥ // Rajni_4.90 / bhūmyāmalī tamālī ca tālī caiva tamālikā / / uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91
tāmravallī kaṣāyā syāt kaphadoṣavināśanī /
mukhakaṇṭhotthadoṣaghnī śleṣmaśuddhikarī parā // Rajni_3.122
kāṇḍīraḥ kāṇḍakaṭuko nāsāsaṃvedanaḥ paṭuḥ / / ugrakāṇḍas toyavallī kāravallī sukāṇḍakaḥ // Rajni_3.123
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051131 (0.038):
kālavṛntā kuberākṣī % kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 // / ugrakāṇḍaḥ kāravallī $ toyavallī sukāṇḍakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054090 (0.038):
kālavṛntā kuberākṣī kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 // / ugrakāṇḍaḥ kāravallī toyavallī sukāṇḍakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847782 (0.051):
āmrātake śirīṣe ca plakṣe caiva kapītanaḥ // Rajni_25.14 / kuḍuhuñcyāṃ kāravallī kāṇḍīre cīrapadmake /
kāṇḍīraḥ kaṭutiktoṣṇaḥ saro duṣṭavraṇārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822710 (0.031):
proktaḥ kataphalas tiktamarīcaś ca navāhvayaḥ // Rajni_11.196 / katakaḥ kaṭutiktoṣṇaś cakṣuṣyaḥ kṛmidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828233 (0.032):
carācaraś caro varyo bālakrīḍaranakaśca saḥ // Rajni_13.124 / kapardaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ karṇaśūlavraṇāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825053 (0.035):
meghasāras tuṣāraś ca dvīpakarpūrajaḥ smṛtaḥ // Rajni_12.67 / cīnakaḥ kaṭutiktoṣṇa īṣacchītaḥ kaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816393 (0.036):
garadrumo ramyaphalaḥ kupākaḥ kālakūṭakaḥ // Rajni_9.142 / kāraskaraḥ kaṭūṣṇaś ca tiktaḥ kuṣṭhavināśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836653 (0.041):
sā kṛṣṇasarṣapākhyā vijñeyā rājasarṣapākhyā ca // Rajni_16.121 / rājasarṣapakas tiktaḥ kaṭūṣṇo vātaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817064 (0.042):
kāṣṭhīlaś ca sadāpuṣpo jñeyo 'tra saptasaṃmitaḥ // Rajni_10.31 / rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836680 (0.045):
siddhaprayojanaḥ siddhasādhanaḥ sitasarṣapaḥ // Rajni_16.123 / siddhārthaḥ kaṭutiktoṣṇo vātaraktagrahāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817037 (0.046):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815409 (0.050):
prakīryaḥ somavalkaś ca phenilo rudrasaṃjñakaḥ // Rajni_9.71 / rīṭhākarañjas tiktoṣṇaḥ kaṭuḥ snigdhaś ca vātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810187 (0.051):
gajakando nāgakando jñeyo dvisaptanāmakaḥ // Rajni_7.81 / hastikandaḥ kaṭūṣṇaḥ syāt kaphavātāmayāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812491 (0.051):
raktakusumaḥ krimighno bahupuṣpo raktakesaro vasavaḥ // Rajni_8.19 / pāribhadraḥ kaṭūṣṇaḥ syāt kaphavātanikṛntanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825871 (0.051):
vyālāyudho vyālabalo vyālakhaḍgaś ca ṣoḍaśa // Rajni_12.122 / vyālanakhas tu tiktoṣṇaḥ kaṣāyaḥ kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815524 (0.052):
śūro 'gnivallabhaś caiva yakṣadhūpaḥ susiddhakaḥ // Rajni_9.79 / sarjas tu kaṭutiktoṣṇo himaḥ snigdho 'tisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815171 (0.055):
prāvṛṣeṇyo mahāgandhaḥ syāt pañcadaśadhābhidhaḥ // Rajni_9.53 / kuṭajaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaṣāyaś cātisārajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812615 (0.055):
pattratarur bahusāraḥ saṃsāraḥ khādiro grahair mahāsāraḥ // Rajni_8.28 / viṭkhadiraḥ kaṭur uṣṇas tikto raktavraṇotthadoṣaharaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827862 (0.056):
rañjako lohitāṅgaśca kampillo raktacūrṇakaḥ // Rajni_13.99 / kampillako virecī syāt kaṭūṣṇo vraṇanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808271 (0.058):
aparājitā ca vijayā vātārir bhūtakeśī ca // Rajni_6.154 / śephāliḥ kaṭutiktoṣṇā rūkṣā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809433 (0.058):
bahumūlo daṃśamūlas tīkṣṇamūlo daśāhvayaḥ // Rajni_7.26 / śigruś ca kaṭutiktoṣṇas tīkṣṇo vātakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824454 (0.058):
sa snigdhadārusaṃjñaḥ snigdho mārīcapatrako navadhā // Rajni_12.37 / saralaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphavātavināśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808687 (0.059):
bahuparṇī dīrghapattrā sūkṣmapattrā ca jīvanī // Rajni_6.183 / ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
lūtāgulmodaraplīhaśūlamandāgnināśanaḥ // Rajni_3.124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836629 (0.048):
āsurī kaṭutiktoṣṇā vātaplīhārtiśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822208 (0.056):
tasyāḥ śuṣkatvacākṣāraṃ śūlamandāgnināśanam // Rajni_11.166 / amlasāras tu śākāmlaṃ cukrāmlaṃ cāmlacukrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827057 (0.056):
paktiśūlaṃ marucchūlaṃ mehagulmārtiśophanut // Rajni_13.42
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818436 (0.059):
uṣṇaḥ kaṭuḥ kuravako vātāmayaśophanāśano jvaranut / / ādhmānaśūlakāsaśvāsārtipraśamano varṇyaḥ // Rajni_10.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822534 (0.063):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
jantukā jantukārī ca jananī cakravartinī / / tiryakphalā niśāndhā ca bahupattrā supattrikā // Rajni_3.125
rājakṛṣṇā janeṣṭā ca kapikacchuphalopamā /
rañjanī sūkṣmavallī ca bhramarī kṛṣṇavallikā // Rajni_3.126 / vijjullikā vṛkṣaruhā granthiparṇī suvallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800482 (0.035):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.037):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846116 (0.038):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848252 (0.038):
vayaḥsthāyāṃ ca kākolyau dārvī ca somavallarī // Rajni_26.1 / jantukāyāṃ putradātryāṃ ṣaṭpadyāṃ bhramarī tvacau /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.038):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412838 (0.043):
(2.4.281) pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyaṅghrivallikā / (2.4.282) kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanī guhā
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210851 (0.043):
pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyahiparṇyapi / / kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanirguhā // 34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820172 (0.043):
mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā // Rajni_11.36 / kāṣṭhīrasā ca niḥsārā rājeṣṭā bālakapriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847801 (0.043):
yavāse kṣudrakhadire kārpāse ca marudbhavā // Rajni_25.15 / samudrāntā ca spṛkkāyāṃ kārpāse ca yavāsake / / maṇḍūkaparṇī maṇḍūkyāṃ mañjiṣṭhādityakāntayoḥ // Rajni_25.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806371 (0.043):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800450 (0.043):
viṣaghnī vraṇakuṣṭhādīn kāmalāṃ śvayathuṃ jayet // Rajni_3.141 / putradātrī tu vātārir bhramarī śvetapuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.044):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810601 (0.045):
saṃsnigdhādhasthabhūmisthaḥ tilakando 'tivistṛtaḥ // Rajni_7.112 / triparṇikā bṛhatpattrī chinnagranthinikā ca sā / / kandālaḥ kandabahalāpy amlavallī viṣāpahā // Rajni_7.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809704 (0.045):
tridoṣatāpaśramaśophahāro ruciprado mehanadārḍhyahetuḥ // Rajni_7.46 / bhṛṅgāhvā bhramaracchallī bhramarā bhṛṅgamūlikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.046):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849032 (0.047):
viṣṇukrāntā vacā śvetā medhyāyāṃ sapta saṃmatāḥ // Rajni_29.4 / ākhukarṇī sutaśreṇī indrāhvā ca kaliṅgakaḥ / / gaṇḍadūrvā gavākṣī ca citrāyām ṛkṣam ekataḥ // Rajni_29.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846358 (0.048):
raṅgamātā tu lākṣāyām agnijvālā tu dhātakī // Rajni_23.26 / tiniśe syādbhasmagarbhā madhūlyāṃ madhukarkaṭī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807081 (0.048):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549524 (0.049):
triparṇī haṃsapādikā // 22 / pīluparṇī moraṭakaḥ // 23 / gaṇḍīraḥ śamaṭhaḥ // 24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822023 (0.050):
syād amladoṣakṛmināśakārī kaphāpahaḥ śvāsaniṣūdanaś ca // Rajni_11.153 / madhurabījapūro madhuparṇī madhurakarkaṭī madhuvallī / / madhukarkaṭī madhuraphalā mahāphalā vardhamānā ca // Rajni_11.154
taruvallī dīrghaphalā ekaviṃśatisaṃjñakā // Rajni_3.127 / jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801229 (0.019):
brahmaghnī taruṇī rāmā kapilā cāmbudhisravā / / sukaṇṭakā sthūladalety ekaviṃśatināmakā // Rajni_4.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808752 (0.033):
kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā / / tṛṣṇādāhaśramabhrāntimūrchāhṛd balakāriṇī // Rajni_6.188
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815215 (0.036):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.049):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804412 (0.051):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811869 (0.051):
karkaṭī madhurā śītā tvak tiktā kaphapittajit / / raktadoṣakarā pakvā mūtrarodhārtināśanī // Rajni_7.203
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404288 (0.051):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810274 (0.051):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799105 (0.052):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801322 (0.052):
svarṇakṣīrī himā tiktā krimipittakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813827 (0.052):
vallidūrvā sumadhurā tiktā ca śiśirā ca sā / / pittadoṣapraśamanī kaphavāntitṛṣāpahā // Rajni_8.112
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826011 (0.053):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207817 (0.054):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814226 (0.055):
guṇḍās tu madhurāḥ śītāḥ kaphapittātisārahāḥ / / dāharaktaharās teṣāṃ madhye sthūlataro 'dhikaḥ // Rajni_8.143
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.056):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799005 (0.056):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808701 (0.056):
kaṇṭhāmayaharā rucyā raktapittārtidāhanut // Rajni_6.184
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813289 (0.056):
śrīvallī kaṭukāmlā ca vātaśophakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813751 (0.056):
nīladūrvā tu madhurā tiktā śiśirarocanī / / raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831652 (0.057):
śarkarā madhurā śītā pittadāhaśramāpahā / / raktadoṣaharā bhrāntikrimikopapraṇāśinī // Rajni_14.104
dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823572 (0.021):
gulmodarādhmānaharā rucikṛd dīpanī parā // Rajni_11.250
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807258 (0.022):
vātāmayabalāsaghnī rucikṛd dīpanī parā // Rajni_6.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808752 (0.028):
kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā / / tṛṣṇādāhaśramabhrāntimūrchāhṛd balakāriṇī // Rajni_6.188
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826012 (0.029):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811532 (0.036):
pittakṛt pīnasaharā dīpanī rucikṛt parā // Rajni_7.180
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812115 (0.042):
pāke tu sāmlā madhurā vidāhakṛt kaphaś ca śuṣkā rucikṛc ca dīpanī // / Rajni_7.218 / kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810808 (0.048):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809727 (0.050):
peūs tu kaṭukāmlā ca rucikṛd balyadīpanī // Rajni_7.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821296 (0.051):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208855 (0.054):
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206401 (0.056):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819437 (0.057):
utpalinī himatiktā raktāmayahāriṇī ca pittaghnī / / tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805065 (0.058):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613415 (0.059):
saktavo bṛṃhaṇā vṛṣyāḥ tṛṣṇāpittakaphāpahāḥ / / rucyāḥ sadyo balakarā bhedinaḥ pavanāpahāḥ // 37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802780 (0.059):
kṣudrādipippalyabhidhānayogyaṃ vanābhidhāpūrvakaṇābhidhānam // Rajni_5.19 / vanapippalikā coṣṇā tīkṣṇā rucyā ca dīpanī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207260 (0.061):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813803 (0.061):
āmātisārakāsaghnī rucyā dāhatṛṣāpahā // Rajni_8.111
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823501 (0.062):
kaphakāsaharā rucyā dāhakṛd dīpanī parā // Rajni_11.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811630 (0.062):
vātaghnī pittahṛt caiva dīpanī rucikāriṇī // Rajni_7.188
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814970 (0.063):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
atyamlaparṇī tīkṣṇā ca kaṇḍulā vallisūraṇā / / vallī karavaḍādiś ca vanasthāraṇyavāsinī // Rajni_3.129
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810966 (0.041):
mūlapotī kṣudravallī potikā kṣudrapotikā / / kṣupopodakanāmnī ca valliḥ śākaṭapotikā // Rajni_7.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823573 (0.043):
gulmodarādhmānaharā rucikṛd dīpanī parā // Rajni_11.250 / guhāgare saptaśirā prasiddhā sāparṇajūrṇātirasātirucyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812116 (0.043):
pāke tu sāmlā madhurā vidāhakṛt kaphaś ca śuṣkā rucikṛc ca dīpanī // / Rajni_7.218 / kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.044):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.045):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.046):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814286 (0.050):
tṛṇapattrī jalavāsā pṛthulā suviṣṭarā ca navāhvā // Rajni_8.147 / guṇḍāsinī kaṭuḥ svāde pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813809 (0.050):
āmātisārakāsaghnī rucyā dāhatṛṣāpahā // Rajni_8.111 / mālādūrvā vallidūrvālidūrvā mālāgranthir granthilā granthidūrvā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823641 (0.057):
malāpakarṣā kaṇṭhasya pittakṛd vātanāśanī // Rajni_11.253 / hvesaṇīyā kaṭus tīkṣṇā hṛdyā dīrghadalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809669 (0.058):
śolikā kaṭugaulyā ca rucyā tiktā ca dīpanī // Rajni_7.44
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821829 (0.062):
dīpanapācanakartrī kiṃcit pittāsrakāriṇī rucyā // Rajni_11.143 / sūkṣmaphalo laghubadaro bahukaṇṭaḥ sūkṣmapatrako duḥsparśaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801871 (0.062):
mūlarogāsradoṣaghnī grāhiṇī dīpanī ca sā // Rajni_4.97 / dugdhaphenī payaḥphenī phenadugdhā payasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803271 (0.064):
vṛṣyā ca vātabhūtakrimidoṣaghnī ca dīpanī ca vacā // Rajni_5.54 / kulañjo gandhamūlaś ca tīkṣṇamūlaḥ kulañjanaḥ /
atyamlaparṇī tīkṣṇāmlā plīhaśūlavināśanī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404627 (0.013):
vanasthāraṇyavāsī ca kandāḍhyā karkaśacchadā // Āk_2,10.49 // / atyamlaparṇī tīkṣṇāmlā plīhaśūlavināśinī /
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404633 (0.007):
atyamlaparṇī tīkṣṇāmlā plīhaśūlavināśinī / / vātahṛddīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Āk_2,10.50 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811628 (0.038):
karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī / / vātaghnī pittahṛt caiva dīpanī rucikāriṇī // Rajni_7.188
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801765 (0.052):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801930 (0.060):
rucikṛd grahaṇīdoṣadurnāmaghnī kaphāpahā // Rajni_4.102 / raktapādī śamīpatrā spṛkkā khadirapatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811115 (0.061):
ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā / / pittaśleṣmakarī cānyā sūkṣmā jīrṇajvarāpahā // Rajni_7.151
śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802376 (0.011):
citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137 / droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808442 (0.013):
śimbīphalaṃ supuṣpaṃ syād arbaraṃ dantakāṣṭhakam // Rajni_6.166 / hemapuṣpaṃ tathā pītapuṣpaṃ kāñcanapuṣpakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804346 (0.013):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.015):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.015):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800631 (0.015):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846619 (0.015):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812548 (0.015):
khadiraḥ śvetasāro 'nyaḥ kārmukaḥ kubjakaṇṭakaḥ / / somasāro nemivṛkṣaḥ somavalkaḥ pathidrumaḥ // Rajni_8.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.016):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799087 (0.016):
vanajā riṅgiṇī hrasvā sūryaparṇī kuraṅgikā // Rajni_3.34 / kāṃsikā kākamudgā ca vanamudgā vanodbhavā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801786 (0.016):
uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91 / bhūdhātrī cāruṭā vṛṣyā viṣaghnī bahupatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.017):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.017):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813997 (0.017):
ukhalo balado rucyaḥ paśūnāṃ sarvadā hitaḥ // Rajni_8.124 / ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814163 (0.017):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835204 (0.017):
Rajni_16.12 / kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835255 (0.017):
sarvāmayaharo rucyaḥ pittadāhānilāsrajit // Rajni_16.16 / muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836412 (0.017):
Rajni_16.102 / kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841816 (0.017):
rātrijāgarado dhūmro nīlābhras tv anyajātayaḥ // Rajni_19.177 / aṣṭāṅghrir aṣṭapādaśca gṛhavāsī ca kṛṣṇakaḥ // Rajni_19.178
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846064 (0.017):
brahmaghnī tu kumārī syādaṅkole gūḍhamallikā / / ativiṣā śvetavacopakuñcī sthūlajīrake // Rajni_23.4
ciriṇṭī śaṅkhakusumā bhūlagnā śaṅkhamālinī / / ity eṣā śaṅkhapuṣpī syād uktā dvādaśanāmabhiḥ // Rajni_3.132
śaṅkhapuṣpī himā tiktā medhākṛt svarakāriṇī /
grahabhūtādidoṣaghnī vaśīkaraṇasiddhidā // Rajni_3.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800392 (0.035):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818891 (0.063):
pācī kaṭutiktoṣṇā sakaṣāyā vātadoṣahantrī ca / / grahabhūtavikārakārī tvagdoṣapraśamanī vraṇeṣu hitā // Rajni_10.164
vartakī tindukinī vibhāṇḍī viṣāṇikā raṅgalatā manojñā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816341 (0.020):
kuṭajīvo 'patyajīvaḥ siddhido 'patyajīvakaḥ // Rajni_9.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.020):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.020):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.021):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.022):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800458 (0.022):
vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142 / putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.022):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.022):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.022):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.022):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.022):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.022):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847110 (0.022):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810812 (0.022):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821323 (0.022):
karmāraḥ karmarakaḥ pītaphalaḥ karmaraś ca mudgarakaḥ / / mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826216 (0.022):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835504 (0.022):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810360 (0.022):
sarpākṣī phaṇihantrī ca nakulāḍhyāhibhuk ca sā // Rajni_7.94 / viṣamardanikā cāhimardinī viṣamardinī / / mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813997 (0.022):
ukhalo balado rucyaḥ paśūnāṃ sarvadā hitaḥ // Rajni_8.124 / ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814163 (0.022):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
sā raktapuṣpī mahādijālī sā pītakīlāpi ca carmaraṅgā // Rajni_3.134
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799389 (0.052):
ghorā kadambā viṣahā ca karkaṭī syād devadālī khalu sāramūṣikā // / Rajni_3.58 / vṛttakośā viṣaghnī ca dālī lomaśapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808137 (0.055):
gulmodaravibandhārśograhaṇīrogahāriṇī // Rajni_6.144 / bṛhaccuñcur viṣāriḥ syān mahācuñcuḥ sucuñcukā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800404 (0.060):
kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.060):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814286 (0.061):
tṛṇapattrī jalavāsā pṛthulā suviṣṭarā ca navāhvā // Rajni_8.147 / guṇḍāsinī kaṭuḥ svāde pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811571 (0.061):
sthūlaśimbī mahāśimbī bṛhacchimbī suśimbikā // Rajni_7.183
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.062):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816431 (0.063):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.064):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
vāmāvartā ca saṃyuktā bhūsaṃkhyā śaśisaṃyutā /
āvartakī kaṣāyāmlā śītalā pittahāriṇī // Rajni_3.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819005 (0.014):
rāmā caiva mahānandā gandhāḍhyārāmaśītalā // Rajni_10.171 / ārāmaśītalā tiktā śītalā pittahāriṇī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404467 (0.048):
kākaprāṇā valkaśalyā kṛṣṇabījā ca rañjakī / / kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799990 (0.053):
kṣudrervāruḥ kṣudraphalā gopālī kṣudracirbhaṭā // Rajni_3.104 / gopālakarkaṭī śītā madhurā pittanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828319 (0.056):
sitadhātuḥ śvetadhātuḥ pāṇḍumṛtpāṇḍumṛttikā // Rajni_13.130 / khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811291 (0.060):
kumbhatumbī sumadhurā śiśirā pittahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800026 (0.061):
kākanāsā tu madhurā śiśirā pittahāriṇī / / rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821501 (0.061):
vaṭī kaṣāyamadhurā śiśirā pittahāriṇī /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921918 (0.061):
vidārī vāta pitta ghnī mūtralā svādu śītalā || 85 || / 6.85av pālaṅkyā vat smṛtaś cuccuḥ 6.85av pālaṅkyā vat smṛtaś cuñcuḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819208 (0.061):
padminī madhurā tiktā kaṣāyā śiśirā parā / / pittakṛmiśoṣavāntibhrāntisaṃtāpaśāntikṛt // Rajni_10.185
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810900 (0.062):
rājādriḥ syād rājagirir jñātavyā rājaśākinī // Rajni_7.134 / rājaśākinikā rucyā pittaghnī śītalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813275 (0.063):
taraṭī tiktamadhurā gurur balyā kaphāpahṛt // Rajni_8.73 / śrīvallī śivavallī ca kaṇṭavallī ca śītalā / / amlā kaṭuphalāśvatthā durārohā ca sāṣṭadhā // Rajni_8.74
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821174 (0.063):
gucchaphalā rasālā ca jñeyāmṛtaphalā ca sā // Rajni_11.100 / drākṣātimadhurāmlā ca śītā pittārtidāhajit /
karṇasphoṭā śrutisphoṭā tripuṭā kṛṣṇataṇḍulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799823 (0.055):
vicchardikonmādamadabhramārtiśvāsātikāsāmayahāriṇī ca // Rajni_3.91 / moraṭaḥ kīrṇapuṣpaś ca pīlupattro madhusravaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808136 (0.055):
gulmodaravibandhārśograhaṇīrogahāriṇī // Rajni_6.144 / bṛhaccuñcur viṣāriḥ syān mahācuñcuḥ sucuñcukā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820561 (0.060):
bhūkharjūrī madhurā śiśirā ca vidāhapittaharā // Rajni_11.59 / dīpyā ca piṇḍakharjūrī sthalapiṇḍā madhusravā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801178 (0.062):
mūtrarodhāśmarīśūlakṣayapittāpahārakam // Rajni_4.44 / kṣudrapāṣāṇabhedānyā catuṣpattrī ca pārvatī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818138 (0.063):
gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108 / gaṇikārī surabhitarā tridoṣaśamanī ca dāhaśoṣaharā /
citraparṇī sphoṭalatā candrikā cārdhacandrikā // Rajni_3.136 / karṇasphoṭā kaṭus tiktā himā sarvaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817727 (0.020):
saumyagandhā śatadalā suvṛttā śatapatrikā // Rajni_10.78 / śatapatrī himā tiktā kaṣāyā kuṣṭhanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805759 (0.030):
dīrghapattrā gandhaniśā śarabhūhvā supākinī // Rajni_5.230 / gandhapattrā kaṭuḥ svādus tīkṣṇoṣṇā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.035):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803455 (0.036):
vedhanī gandhabījā ca jyotirgandhaphalā tathā // Rajni_5.67 / vallarī candrikā methā miśrapuṣpā ca kairavī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800405 (0.038):
kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.038):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817034 (0.041):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814286 (0.041):
tṛṇapattrī jalavāsā pṛthulā suviṣṭarā ca navāhvā // Rajni_8.147 / guṇḍāsinī kaṭuḥ svāde pittadāhaśramāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825159 (0.042):
mālatīpattrikā pañcanāmnī saumanasāyinī // Rajni_12.74 / jātīpatrī kaṭus tiktā surabhiḥ kaphanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803337 (0.042):
jñeyā dīrghakaṇā caiva sitājājī daśāhvayā // Rajni_5.58 / gaurājājī himā rucyā kaṭur madhuradīpanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801861 (0.043):
gosambhavā prastariṇī vijñeyeti ṣaḍāhvayā // Rajni_4.96 / golomikā kaṭus tiktā tridoṣaśamanī himā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799464 (0.043):
bimbī ca kaṭutiktādituṇḍīparyāyagā ca sā // Rajni_3.64 / kaṭutuṇḍī kaṭus tiktā kaphavāntiviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812052 (0.044):
madhurā tṛptidā hṛdyā dāhaśoṣāpahāriṇī // Rajni_7.214 / syāt cirbhiṭā sucitrā citraphalā kṣetracirbhiṭā pāṇḍuphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.044):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815210 (0.044):
tathā kaliṅgabījāni paryāyair daśadhābhidhā // Rajni_9.56 / indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814936 (0.045):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812138 (0.045):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.045):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.045):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802022 (0.045):
ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109 / vipādī kīṭamārī ca hemapādī madhusravā /
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800337 (0.035):
śaṅkhapuṣpī himā tiktā medhākṛt svarakāriṇī / / grahabhūtādidoṣaghnī vaśīkaraṇasiddhidā // Rajni_3.133
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4816081 (0.056):
kṣipa oṃ svāhā tārkṣātmā śatrurogaviṣādinut /AP_133.019ab/ / duṣṭabhūtagrahārtasya vyādhitasyāturasya ca //AP_133.019cd/
kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.013):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812118 (0.015):
pāke tu sāmlā madhurā vidāhakṛt kaphaś ca śuṣkā rucikṛc ca dīpanī // / Rajni_7.218 / kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā / / śubhravī kāravī caiva proktā bahuphalā tathā // Rajni_7.219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.015):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810820 (0.016):
sitacilly upacillī ca jvaraghnī kṣudravāstukī // Rajni_7.128 / śvetacillī sumadhurā kṣārā ca śiśirā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813999 (0.016):
ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125 / ikṣudarbhā sumadhurā snigdhā ceṣat kaṣāyakā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812748 (0.016):
jayā ca vijayā caiva pūrvoktaguṇasaṃyutā // Rajni_8.36 / barburo yugalākṣaś ca kaṇṭālus tīkṣṇakaṇṭakaḥ / / gośṛṅgaḥ paṅktibījaś ca dīrghakaṇṭaḥ kaphāntakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804346 (0.016):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800037 (0.017):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846064 (0.017):
brahmaghnī tu kumārī syādaṅkole gūḍhamallikā / / ativiṣā śvetavacopakuñcī sthūlajīrake // Rajni_23.4
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.017):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842094 (0.017):
visphoṭaḥ sphoṭakaḥ sphoṭaḥ keśaghnas tv indraluptakaḥ // Rajni_20.8 / galaśuṇḍī tu śuṇḍā syād galagaṇḍo galastanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.017):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803453 (0.017):
methikā methinī methī dīpanī bahupatrikā / / vedhanī gandhabījā ca jyotirgandhaphalā tathā // Rajni_5.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820074 (0.017):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814715 (0.018):
kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814195 (0.018):
rasavīryavipāke ca madhyamā guṇadāyikā // Rajni_8.140 / guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840722 (0.018):
kharacarmā pañcanakhī pulakā dīrghapucchikā // Rajni_19.71 / godhājaḥ syāttu gaudheyo gaudhāro godhikāsutaḥ // Rajni_19.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846389 (0.018):
piṅgā caiva haridrāyāṃ śvetaśūke yavaḥ smṛtaḥ // Rajni_23.29 / śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802420 (0.018):
kaphamāndyāpahā caiva yuktyā pāradaśodhane // Rajni_4.140 / jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831283 (0.018):
asipattro madhutṛṇo vṛṣyo guḍatṛṇo nava // Rajni_14.82 / śvetekṣus tu sitekṣuḥ syāt kāṣṭhekṣur vaṃśapattrakaḥ /
kaṭvī tu kaṭukā śītā kaphaśvāsārtināśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804360 (0.045):
aśokarohiṇī kṛṣṇā kṛṣṇamedā mahauṣadhī // Rajni_5.130 / kaṭvy añjanī kāṇḍaruhā kaṭuś ca kaṭurohiṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815210 (0.049):
tathā kaliṅgabījāni paryāyair daśadhābhidhā // Rajni_9.56 / indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810613 (0.049):
triparṇī madhurā śītā śvāsakāsavināśanī / / pittaprakopaśamanī viṣavraṇaharā parā // Rajni_7.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817631 (0.050):
sindūrapuṣpī śoṇādipuṣpī ṣaḍāhvayaḥ smṛtaḥ // Rajni_10.72 / sindūrī kaṭukā tiktā kaṣāyā śleṣmavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823543 (0.050):
rasāḍhyā surasā rucyā vipāke śiśirā smṛtā // Rajni_11.248 / syād amlavāṭī kaṭukāmlatiktā tīkṣṇā tathoṣṇā mukhapākakartrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800889 (0.051):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825967 (0.051):
surabhir bhūrigandhā ca kuṭī gandhakuṭī tathā // Rajni_12.129 / murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799438 (0.052):
kumārī bhūtahantrī ca nāmnām ity ūnaviṃśatiḥ // Rajni_3.62 / vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820613 (0.053):
dāhaghnī madhurāsrapittaśamanī tṛṣṇārtidoṣāpahā śītā / śvāsakaphaśramodayaharā santarpaṇī puṣṭidā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804408 (0.054):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804052 (0.054):
modinī phalamukhyā ca vasucandrābhidhā matā // Rajni_5.109 / ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814965 (0.055):
sudṛḍhatvacā ca kathitā vijñeyonatriṃśatir nāmnām // Rajni_9.37 / kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799917 (0.055):
somakṣīrā ca somā ca yajñāṅgā rudrasaṃkhyayā // Rajni_3.98 / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799397 (0.057):
turaṅgikā ca tarkārī nāmnām ekonaviṃśatiḥ // Rajni_3.59 / devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801521 (0.057):
kulālī locanahitā cakṣuṣyā kumbhakārikā // Rajni_4.71 / kulatthikā kaṭus tiktā syād arśaḥśūlanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815132 (0.058):
proktā bhāsurapuṣpā ca vasucandrasamāhvayā // Rajni_9.50 / vṛścikālī kaṭus tiktā soṣṇā hṛdvaktraśuddhikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800175 (0.058):
kaivartikā laghur vṛṣyā kaṣāyā kaphanāśanī / / kāsaśvāsaharā caiva saiva mandāgnidoṣanut // Rajni_3.120
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802378 (0.059):
citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137 / droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806384 (0.059):
gandhārikāticchatrā ca caturviṃśatināmakā // Rajni_6.12 / śatāhvā tu kaṭus tiktā snigdhā śleṣmātisāranut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811650 (0.060):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā /
nānājvaraharā rucyā rājayakṣmanivāriṇī // Rajni_3.139
jñeyāmṛtasravā vṛttāruhākhyā toyavallikā / / ghanavallī sitalatā nāmabhiḥ śarasammitā // Rajni_3.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799875 (0.004):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846267 (0.014):
kaṇṭakāryāṃ tu śvetāyāṃ jñeyā tu kapaṭeśvarī // Rajni_23.20
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810362 (0.018):
viṣamardanikā cāhimardinī viṣamardinī / / mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841395 (0.022):
haṃsī tu varaṭā jñeyā varalā vāralā ca sā / / marālī mañjugamanā cakrāṅgī mṛdugāminī // Rajni_19.136
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050535 (0.023):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ & / malayūḥ vākucī caiva % candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053495 (0.023):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ / / malayūḥ vākucī caiva candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801081 (0.023):
prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808739 (0.024):
badarī bādaraś caiva guṇasūs tuṇḍikerikā / / marūdbhavā samudrāntā jñeyā ekādaśābhidhā // Rajni_6.187
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812030 (0.024):
kṣipraṃ karoti khalu pīnasam ardhapakvā pakvā tv atīva madhurā kaphakāriṇī / ca // Rajni_7.212 / cīnakarkaṭikā jñeyā bījakarkaṭikā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806622 (0.025):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822053 (0.029):
amṛtā ca śivā śāntā śītāmṛtaphalā tathā // Rajni_11.156 / jātīphalā ca dhātreyī jñeyā dhātrīphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802019 (0.030):
raktapādy aparā proktā tripadā haṃsapādikā / / ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807147 (0.031):
śarapuṅkhā kāṇḍapuṅkhā bāṇapuṅkheṣupuṅkhikā / / jñeyā sāyakapuṅkhā ca iṣupuṅkhā ca ṣaḍvidhā // Rajni_6.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819443 (0.035):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201 / puṣpadravaḥ puṣpasāraḥ puṣpasvedaś ca puṣpajaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804466 (0.037):
gāṅgeyaṃ syād bhadramustā varāhī guñjā granthir bhadrakāsī kaseruḥ // / Rajni_5.138 / kroḍeṣṭā kuruvindākhyā sugandhir granthilā himā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048999 (0.038):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā $ mocakī guḍamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051969 (0.038):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā mocakī guḍamañjarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822670 (0.039):
hṛdyā kuṇṭarikā caiva proktā tryasraphalā ca sā / / chinnaruhā gandhaphalā jñeyā cāṣṭādaśāhvayā // Rajni_11.194
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833241 (0.041):
jñeyā caivābhidhā tasya kīlāṭaṃ tu payaḥcchadaḥ // Rajni_15.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847508 (0.041):
cakrāṅgī caiva rohiṇyāṃ mañjiṣṭhāyāṃ prakīrtitā // Rajni_24.69 / masūrā trivṛtāyāṃ ca proktā dhānyaviśeṣake /
uktāmṛtasravā pathyā īṣat tiktā rasāyanī /
viṣaghnī vraṇakuṣṭhādīn kāmalāṃ śvayathuṃ jayet // Rajni_3.141
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801244 (0.053):
pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490038 (0.061):
kaṣāyā madhurā kāṃkṣī % kaṭukā viṣanāśinī // YRps_6.13 // / vraṇaghnī kaphahā caiva $ netravyādhitridoṣahā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373369 (0.061):
kaṣāyā madhurā kāṃkṣī kaṭukā viṣanāśinī // YRps_6.13 // / vraṇaghnī kaphahā caiva netravyādhitridoṣahā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462483 (0.063):
vraṇakuṣṭhaharā sarvakuṣṭhaghnī ca viśeṣataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928383 (0.063):
vraṇakuṣṭhaharā sarvakuṣṭhaghnī ca viśeṣataḥ // VRrs_3.64 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10608622 (0.063):
īṣatpītā guruḥ snigdhā pītikā viṣanāśanī // VRrs_3.60 // / vraṇakuṣṭhaharā sarvakuṣṭhaghnī ca viśeṣataḥ // VRrs_3.61 //
putradātrī tu vātārir bhramarī śvetapuṣpikā / / vṛttapattrātigandhālur vaiśijātā suvallarī // Rajni_3.142
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806526 (0.0):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809142 (0.0):
ataḥ paraṃ ca kuṣmāṇḍī kumbhatumbī tv alābukā // Rajni_7.9 / bhūtumbikā kaliṅgaś ca dvidhā kośātakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810792 (0.0):
mṛdupattrī kṣāradalā kṣārapattrī tu vāstukī // Rajni_7.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814274 (0.0):
vṛṣyā balyātimadhurā bījaiḥ paśuhitā tṛṇaiḥ // Rajni_8.146 / guṇḍāsinī tu guṇḍā guṇḍālā gucchamūlakā cipiṭā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817559 (0.0):
medhyā kaṇṭadalā caiva śivadviṣṭā nṛpapriyā // Rajni_10.67 / krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821323 (0.0):
karmāraḥ karmarakaḥ pītaphalaḥ karmaraś ca mudgarakaḥ / / mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836414 (0.0):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847110 (0.0):
jātīphalaṃ tu śailūṣe śrīphale ca sitāvarī // Rajni_24.37 / sūcipattre tu vākucyāṃ śarkarāgaṇḍadūrvayoḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810812 (5.960):
pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127 / śvetacillī tu vāstūkī supathyā śvetacillikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826216 (5.960):
śrīvāsaḥ śrīraso veṣṭo lakṣmīveṣṭas tu veṣṭakaḥ // Rajni_12.147 / veṣṭasāro rasāveṣṭaḥ kṣīraśīrṣaḥ sudhūpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835504 (5.960):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822433 (0.001):
grāhiphalaś cirapākī granthiphalaḥ kucaphalo dadhiphalaś ca // / Rajni_11.179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800041 (0.001):
kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806122 (0.001):
sarvakṣāro bahukṣāraḥ samūhakṣārakas tathā / / stomakṣāro mahākṣāro malāriḥ kṣāramelakaḥ // Rajni_5.257
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814686 (0.001):
vraṇasaṃropaṇaḥ pathyaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiśophanut // Rajni_9.16 / nepālanimbo naipālas tṛṇanimbo jvarāntakaḥ / / nāḍītikto 'rdhatiktaś ca nidrāriḥ saṃnipātahā // Rajni_9.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815507 (0.001):
vallīvṛkṣaś cīraparṇo rālaḥ kārśyo 'jakarṇakaḥ // Rajni_9.78 / vastakarṇaḥ kaṣāyī ca lalano gandhavṛkṣakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835205 (0.001):
kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13 / kṛṣṇaśālis tridoṣaghno madhuraḥ puṣṭivardhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835256 (0.001):
muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17 / muṇḍaśālistridoṣaghno madhurāmlo balapradaḥ // Rajni_16.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836271 (0.001):
puṣṭipradaṃ naijaguṇaṃ ca pāke saṃtarpaṇaṃ mañjulamādhurīkam // / Rajni_16.91 / makuṣṭako mayaṣṭaś ca vanamudgaḥ kṛmīlakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818803 (0.020):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ /
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835207 (0.024):
kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13 / kṛṣṇaśālis tridoṣaghno madhuraḥ puṣṭivardhanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835258 (0.024):
muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17 / muṇḍaśālistridoṣaghno madhurāmlo balapradaḥ // Rajni_16.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802382 (0.026):
droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806452 (0.027):
vidārigandhāṃśumatī suparṇikā syād dīrghamūlāpi ca dīrghapattrikā // / Rajni_6.17 / vātaghnī pītinī tanvī sudhā sarvānukāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810360 (0.030):
sarpākṣī phaṇihantrī ca nakulāḍhyāhibhuk ca sā // Rajni_7.94 / viṣamardanikā cāhimardinī viṣamardinī / / mahāhigandhāhilatā jñeyā sā dvādaśāhvayā // Rajni_7.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823303 (0.033):
serī ca madhurā rucyā kaṣāyāmlā kaṭus tathā / / pathyā ca kaphavātaghnī sārikā mukhadoṣanut // Rajni_11.236
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390577 (0.036):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.037):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928931 (0.039):
manaḥśilā sarvarasāyanāgryā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802748 (0.040):
jīvālī jīvanetrā ca kuravī ṣoḍaśāhvayā // Rajni_5.17 / saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799401 (0.040):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806683 (0.041):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.041):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.042):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817321 (0.042):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801767 (0.043):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802090 (0.045):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803496 (0.045):
hiṅgupatrī kaṭus tīkṣṇā tiktoṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807009 (0.046):
kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806425 (0.046):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
surabhiḥ sarvadā pathyā vandhyādoṣavināśanī // Rajni_3.143
palāśī pattravallī parṇavallī palāśikā / / khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811643 (0.023):
atha bhavati madhurabimbī madhubimbī svādutumbikā tuṇḍī / / raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800259 (0.035):
rañjanī sūkṣmavallī ca bhramarī kṛṣṇavallikā // Rajni_3.126 / vijjullikā vṛkṣaruhā granthiparṇī suvallikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.037):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846117 (0.038):
brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8 / chattraparṇaḥ saptaparṇe pīluparṇī tu tuṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849032 (0.043):
viṣṇukrāntā vacā śvetā medhyāyāṃ sapta saṃmatāḥ // Rajni_29.4 / ākhukarṇī sutaśreṇī indrāhvā ca kaliṅgakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822023 (0.044):
syād amladoṣakṛmināśakārī kaphāpahaḥ śvāsaniṣūdanaś ca // Rajni_11.153 / madhurabījapūro madhuparṇī madhurakarkaṭī madhuvallī / / madhukarkaṭī madhuraphalā mahāphalā vardhamānā ca // Rajni_11.154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799193 (0.044):
svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42 / hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847801 (0.045):
yavāse kṣudrakhadire kārpāse ca marudbhavā // Rajni_25.15 / samudrāntā ca spṛkkāyāṃ kārpāse ca yavāsake / / maṇḍūkaparṇī maṇḍūkyāṃ mañjiṣṭhādityakāntayoḥ // Rajni_25.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.046):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807581 (0.046):
dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101 / bhadrodanī nāgabalā kharagandhā catuṣphalā / / mahodayā mahāśākhā mahāpattrā mahāphalā // Rajni_6.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.047):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549525 (0.048):
śālakalyāṇī śāliñcabhedaḥ // 21 / triparṇī haṃsapādikā // 22 / pīluparṇī moraṭakaḥ // 23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825773 (0.049):
gopakanyā latāsphotā navāhvā kāṣṭhasārivā // Rajni_12.115 / sārivānyā kṛṣṇamūlī kṛṣṇā candanasārivā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.049):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800400 (0.050):
grahabhūtādidoṣaghnī sarvavyādhivināśinī // Rajni_3.137 / kaṭvī kaṭukavallī ca sukāṣṭhā kāṣṭhavallikā / / suvallī ca mahāvallī paśumohanikā kaṭuḥ // Rajni_3.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846358 (0.050):
sitaguñjā kākapīlau candrāyāṃ tu guḍūcikā // Rajni_23.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804348 (0.051):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21363598 (0.051):
kustumbarī ca sarasī śārṅgerī cakramardakaḥ / / maṇḍūkaparṇī pālakyāḥ patraṃ gāṅgerukaṃ tathā // Āk_1,17.41 // / ākhukarṇī kāsamardapatraṃ gāṅgerukaṃ tathā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412837 (0.052):
(2.4.281) pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyaṅghrivallikā / (2.4.282) kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanī guhā
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210850 (0.052):
pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyahiparṇyapi / / kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanirguhā // 34
amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā / / amlātakī kāñjikā ca syāc caturdaśadhābhidhā // Rajni_3.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799825 (0.0):
vicchardikonmādamadabhramārtiśvāsātikāsāmayahāriṇī ca // Rajni_3.91 / moraṭaḥ kīrṇapuṣpaś ca pīlupattro madhusravaḥ / / ghanamūlo dīrghamūlaḥ puruṣaḥ kṣīramoraṭaḥ // Rajni_3.92
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800043 (0.0):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802375 (0.0):
droṇapuṣpī dīrghapatrā kumbhayoniḥ kutumbikā / / citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802636 (0.0):
abdhiphenam aphenaṃ ca ṭaṅkaṇau sākuruṇḍakam / / himāvalī hastimadaḥ svarjiko loṇakaṃ tathā // Rajni_5.9
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804304 (0.0):
bhīmaś ca bhedano bhedī rājāmlaś cāmlabhedanaḥ / / amlāṅkuśo raktasāraḥ phalāmlaś cāmlanāyakaḥ // Rajni_5.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806124 (0.0):
sarvakṣāro bahukṣāraḥ samūhakṣārakas tathā / / stomakṣāro mahākṣāro malāriḥ kṣāramelakaḥ // Rajni_5.257
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806761 (0.0):
gokaṇṭakaḥ kaṇṭaphalaḥ palaṃkaṣaḥ kṣudrakṣuro bhakṣaṭakaś caṇadrumaḥ // / Rajni_6.41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810097 (0.0):
arocakaharaḥ svāduḥ pathyo dīpanakārakaḥ // Rajni_7.74 / phoṇḍālur lohitāluś ca raktapattro mṛducchadaḥ / / phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810165 (0.0):
mukhajāḍyaharo rucyo mahāsiddhikaraḥ sitaḥ // Rajni_7.79 / hastikando hastipattraḥ sthūlakando 'tikandakaḥ / / bṛhatpattro 'tipattraś ca hastikarṇaḥ sukarṇakaḥ // Rajni_7.80
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811098 (0.0):
dīpanaṃ kaphavātārśaḥsaṃgrahaṇyatisārajit // Rajni_7.148 / gholā ca gholikā gholī kalanduḥ kavalālukam // Rajni_7.149
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811972 (0.0):
atha vālukī bahuphalā snigdhaphalā kṣetrakarkaṭī kṣetraruhā / / madhuraphalā śāradikā kṣudrervāruś ca pītapuṣpikā // Rajni_7.209
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814164 (0.0):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814686 (0.0):
vraṇasaṃropaṇaḥ pathyaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiśophanut // Rajni_9.16 / nepālanimbo naipālas tṛṇanimbo jvarāntakaḥ / / nāḍītikto 'rdhatiktaś ca nidrāriḥ saṃnipātahā // Rajni_9.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815234 (0.0):
śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58 / uddānakaḥ śukatarur jñeyo lomaśapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815507 (0.0):
vallīvṛkṣaś cīraparṇo rālaḥ kārśyo 'jakarṇakaḥ // Rajni_9.78 / vastakarṇaḥ kaṣāyī ca lalano gandhavṛkṣakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820877 (0.0):
kākasphūrjaś ca kākenduḥ kākāhvaḥ kākabījakaḥ // Rajni_11.79 / kākatinduḥ kaṣāyo 'mlo gurur vātavikārakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821786 (0.0):
rājabadaro nṛpeṣṭo nṛpabadaro rājavallabhaś caiva / / pṛthukolas tanubījo madhuraphalo rājakolaś ca // Rajni_11.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821812 (0.0):
vṛṣyaś ca vīryavṛddhiṃ kurute śoṣaśramaṃ harati // Rajni_11.141 / bhūbadarī kṣitibadarī vallībadarī ca badarivallī ca / / bahuphalikā laghubadarī badaraphalī sūkṣmabadarī ca // Rajni_11.142
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822433 (0.0):
grāhiphalaś cirapākī granthiphalaḥ kucaphalo dadhiphalaś ca // / Rajni_11.179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835205 (0.0):
Rajni_16.12 / kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13
palāśī laghuramyā ca mukhadoṣavināśanī /
arocakaharā pathyā pittakopakarī ca sā // Rajni_3.146
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801304 (0.057):
krimidoṣakaphaghnī ca pittajvaraharā ca sā // Rajni_4.54
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814108 (0.061):
vaṃśapattrī sumadhurā śiśirā pittanāśanī / / raktadoṣaharā rucyā paśūnāṃ dugdhadāyinī // Rajni_8.134
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810827 (0.064):
tridoṣaśamanī pathyā jvaradoṣavināśanī // Rajni_7.129
iti bahuvidhavallīstomanāmābhidhānapraguṇaguṇayathāvadvarṇanāpūrṇam enam /
sulalitapadasargaṃ varganāmnā ca vaidyaḥ sadasi bahuvilāsaṃ vyāsavad
vyātanotu // Rajni_3.147 / dīptā dīdhitayas tathāndhatamasadhvaṃsāya bhānor iva vyātanvanti nijaṃ
rujāṃ vijayate vīryaṃ viruddhau ca yāḥ / / tāsām eva vilāsabhūmir asamo vargaḥ śruto vīrudhāṃ vīrudvarga iti
pratītamahimā naisargikair yo guṇaiḥ // Rajni_3.148
prāptā yasya parigrahaṃ trividhasadvīraikacūḍāmaṇes tīvrāṇy oṣadhayaḥ
sravanti sahasā vīryāṇy ajaryād iva / / tasyāyaṃ nṛhareḥ kṛtau sthitim agād vargo guḍūcyādikas
tārtīyīkatayābhidhānaracanācūḍāmaṇau kīrtitaḥ // Rajni_3.149
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838517 (0.064):
kṛtau nāmādicūḍāmaṇau // Rajni_17.88 / Rājanighaṇṭu, Manuṣyādivargaḥ
Rājanighaṇṭu, Parpaṭādivarga / parpaṭo jīvakaś caivarṣabhakaḥ śrāvaṇī dvidhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806248 (0.0):
nāmagrāmaśikhāmaṇau khalu kṛtau ṣaṣṭhaḥ pratiṣṭhām agāt // Rajni_5.262 / Rājanighaṇṭu, Śatāhvādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809033 (0.0):
kṛtau sthito naraharer vargaḥ śatāhvādikaḥ // Rajni_6.204 / Rājanighaṇṭu, Mūlakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814480 (0.0):
abhidhāśekharamaṇau // Rajni_8.158 / Rājanighaṇṭu, Prabhadrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829896 (0.0):
trayodaśatayā vargaḥ suvarṇādikaḥ // Rajni_13.221 / Rājanighaṇṭu, Pānīyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837207 (0.0):
nūtanaracano dhānyāhvayaḥ ṣoḍaśaḥ // Rajni_16.165 / Rājanighaṇṭu, Māṃsādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845052 (0.0):
praśāntiṃ naraharikṛtinaḥ ko 'pi sattvādivargaḥ // Rajni_21.108 / Rājanighaṇṭu, Miśrakādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832578 (1.192):
prasiddhiṃ vrajati manumito nāmagīrmauliratne // Rajni_14.159 / Rājanighaṇṭu, Kṣīrādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834956 (1.192):
kṣīrakādiḥ samāptim // Rajni_15.131 / Rājanighaṇṭu, Śālyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797524 (0.006):
sadabhidhānacūḍāmaṇau // Rajni_1.39 / Rājanighaṇṭu, Dharaṇyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838520 (0.025):
kṛtau nāmādicūḍāmaṇau // Rajni_17.88 / Rājanighaṇṭu, Manuṣyādivargaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796717 (0.026):
vṛthā vistarabhītyā ca nokto guṇagaṇo mayā // Rajni_Gpr.19 / Rājanighaṇṭu, Ānūpādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841974 (0.028):
avasitiṃ siṃhādivargo mahān // Rajni_19.189 / Rājanighaṇṭu, Rogādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812233 (0.029):
abhidhānakośapariṣaccūḍāmaṇau saptamaḥ // Rajni_7.225 / Rājanighaṇṭu, Śālmalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802527 (0.031):
nāmakāṇḍapariṣaccūḍāmaṇau pañcamaḥ // Rajni_4.145 / Rājanighaṇṭu, Pippalyādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798621 (0.038):
ity eṣa vaidyakavikalpavidhānidānacūḍāmaṇau mṛḍaparāgamapārageṇa / / Rājanighaṇṭu, Guḍūcyādivarga / guḍūcī cātha mūrvā ca paṭolo 'raṇyajas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826396 (0.056):
dvādaśaḥ // Rajni_12.157 / Rājanighaṇṭu, Suvarṇādivarga
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796270 (0.058):
nighaṇṭurājaḥ // Rajni_M.4 / Rājanighaṇṭu, Granthaprastāvanā / dhanvantarīyamadanādihalāyudhādīn viśvaprakāśyamarakoṣasaśeṣarājau /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848231 (0.061):
mahāsamaṅgā bahuputrikā ca sā sārivā syāt phaṇijihvikāyām // Rajni_25.53 / Rājanighaṇṭu, Ekārthādivarga, Caturarthāḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848581 (0.063):
rajanīti samākhyātā āyurvedeṣu dhīmatā // Rajni_26.29 / Rājanighaṇṭu, Ekārthādivarga, Pañcārthāḥ
medādvayam ṛddhivṛddhī dhūmrapattrā prasāraṇī // Rajni_4.1
catuṣpāṣāṇabhedaḥ syāt kanyā barhiśikhā tathā / / kṣīriṇīdvitayaṃ caiva trāyamāṇā rudantikā // Rajni_4.2
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840976 (0.057):
raktasaṃdohikā tīkṣṇā carmaṭī jalajīvinī // Rajni_19.97 / jalakākastu dātyūhaḥ sa ca syāt kālakaṇṭhakaḥ // Rajni_19.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848440 (0.057):
rāmāyāṃ trāyamāṇāyāṃ kanyāśokaś ca sātalā // Rajni_26.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840283 (0.058):
kolaḥ potrāyudhaḥ śūro bahvapatyo radāyudhaḥ // Rajni_19.33 / anyastu viḍvarāhaḥ syādgrāmīṇo grāmaśūkaraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797651 (0.060):
saikataḥ syāt sikatilaḥ sikatāvāṃś ca yo bhavet // Rajni_2.8
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798821 (0.061):
jīvantikā nāgakumārikā ca syāc chadmikā saiva ca caṇḍahāsā // Rajni_3.14 / anyā kandodbhavā kandāmṛtā piṇḍaguḍūcikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810833 (0.061):
tridoṣaśamanī pathyā jvaradoṣavināśanī // Rajni_7.129 / anyā śunakacillī syāt sucillī śvānacillikā /
brāhmī dvidhā ca vandākaḥ kulatthā taṇḍulīyakaḥ / / civillo nāgaśuṇḍī ca kuṭumbī sthalapadminī // Rajni_4.3
jambūś ca nāgadantī ca viṣṇukrāntā kuṇañjaraḥ / / bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799987 (0.041):
kṣudrervāruḥ kṣudraphalā gopālī kṣudracirbhaṭā // Rajni_3.104 / gopālakarkaṭī śītā madhurā pittanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801822 (0.047):
śiśirā mūtrarogārtiśamanī dāhanāśanī // Rajni_4.93 / gorakṣī sarpadaṇḍī ca dīrghadaṇḍī sudaṇḍikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811279 (0.053):
vadanti bhiṣajo vallīphalānāṃ punaḥ // Rajni_7.161 / gorakṣatumbī gorakṣī navālāmbur ghaṭābhidhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.054):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813762 (0.054):
raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108 / syād golomī śvetadūrvā sitākhyā caṇḍā bhadrā bhārgavī durmarā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802041 (0.054):
saṃcāriṇī ca padikā prahlādī kīlapādikā // Rajni_4.111 / godhāpadī ca haṃsāṅghrir dhārttarāṣṭrapadī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810628 (0.055):
musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā / / godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811642 (0.059):
raktaphalā ruciraphalā soṣṇaphalā pīluparṇī ca // Rajni_7.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.059):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801785 (0.060):
uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91 / bhūdhātrī cāruṭā vṛṣyā viṣaghnī bahupatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847684 (0.060):
kadambe mallikākhye ca śirīṣe vṛttapuṣpakaḥ / / girikarṇīndravāruṇyāṃ piṇḍinyāṃ ca gavādanī // Rajni_25.6
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800046 (0.061):
dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109 / kākatuṇḍī dhvāṅkṣanakhī vāyasī kākadantikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458765 (0.061):
bhūpāṭalī paṭolī ca yogārī siṃhavallikā / / śūkarī hemavallī ca nāgadhārī ca mārkavaḥ // Rcūm_8.45 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798668 (0.064):
moraṭaś cātha ced indīvarā vastāntrikā ca sā / / somavallī tathā vatsādanī gopālakarkaṭī // Rajni_3.5
kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā / / punarnavātrayaṃ proktaṃ vasuko dvividhaḥ smṛtaḥ // Rajni_4.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802022 (0.009):
ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109 / vipādī kīṭamārī ca hemapādī madhusravā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800046 (0.013):
rasāyanī dārḍhyakarī viśeṣāt palitāpahā // Rajni_3.108 / kākādanī kākapīluḥ kākaśimbī ca raktalā / / dhvāṅkṣādanī vaktraśalyā durmohā vāyasādanī // Rajni_3.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.014):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847543 (0.015):
khyātāmṛtaphale cātha śyāmekṣuḥ kokilākṣakaḥ // Rajni_24.72 / ikṣurake vakraśalyāṃ kaṭubimbī pracakṣate /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847968 (0.015):
suradārur gandhabadhvoś caṇḍāyāṃ gandhamādinī / / śyāmekṣuke kṣurake'pi kākākṣe kokilākṣakaḥ // Rajni_25.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.015):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801787 (0.016):
uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91 / bhūdhātrī cāruṭā vṛṣyā viṣaghnī bahupatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808442 (0.016):
śimbīphalaṃ supuṣpaṃ syād arbaraṃ dantakāṣṭhakam // Rajni_6.166 / hemapuṣpaṃ tathā pītapuṣpaṃ kāñcanapuṣpakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800483 (0.017):
khuraparṇī suparṇī ca dīrghavallī viṣādanī // Rajni_3.144 / amlapattrī dīrghapattrī rasāmlā cāmlakā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812548 (0.017):
khadiraḥ śvetasāro 'nyaḥ kārmukaḥ kubjakaṇṭakaḥ / / somasāro nemivṛkṣaḥ somavalkaḥ pathidrumaḥ // Rajni_8.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813997 (0.018):
ukhalo balado rucyaḥ paśūnāṃ sarvadā hitaḥ // Rajni_8.124 / ikṣudarbhā sudarbhā ca pattrālus tṛṇapattrikā // Rajni_8.125
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814163 (0.018):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835204 (0.018):
Rajni_16.12 / kṛṣṇaśāliḥ kālaśāliḥ śyāmaśāliḥ sitetaraḥ // Rajni_16.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835255 (0.018):
sarvāmayaharo rucyaḥ pittadāhānilāsrajit // Rajni_16.16 / muṇḍaśālirmuṇḍanako niḥśūko yavaśūkajaḥ // Rajni_16.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836412 (0.018):
Rajni_16.102 / kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841816 (0.018):
rātrijāgarado dhūmro nīlābhras tv anyajātayaḥ // Rajni_19.177 / aṣṭāṅghrir aṣṭapādaśca gṛhavāsī ca kṛṣṇakaḥ // Rajni_19.178
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841903 (0.018):
ṣaṭpādakastu mātsaryo mākoṭas tūrdhvaguhyakaḥ // Rajni_19.185 / ṣaḍbindur bindukīṭastu dīrghakīṭastu pādataḥ // Rajni_19.186
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804346 (0.019):
cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129 / sādanī śataparvā syāt cakrāṅgī matsyabhedinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799087 (0.019):
vanajā riṅgiṇī hrasvā sūryaparṇī kuraṅgikā // Rajni_3.34 / kāṃsikā kākamudgā ca vanamudgā vanodbhavā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802375 (0.019):
citrākṣupaḥ kutumbā ca supuṣpā citrapattrikā // Rajni_4.137 / droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
sarpiṇī cālir matsyākṣī guṇḍālāvanipāṭalī / / syāt pāṇḍuraphalī śvetā brahmadaṇḍī dravantikā // Rajni_4.6
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831638 (0.030):
śarkaroktā tu mīnāṇḍī śvetā matsyaṇḍikā ca sā / / ahicchatrā tu sikatā sitā caiva guḍodbhavā // Rajni_14.103
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333528 (0.033):
bhṛkuṭī anantaṭī lokaṭī bhūmiprāpaṭī vimalaṭī sitā śvetā mahāśvetā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849012 (0.041):
dhātrī bahuphalāyāṃ syācchardinī kākamācikā / / kāmbhojī ca śaśāṇḍūlī kaṭuhuñcī ca vālukī // Rajni_29.3
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802083 (0.053):
pṛthvī ca sitavarṣābhūr dīrghapatraḥ kaṭhillakaḥ // Rajni_4.115 / śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802369 (0.059):
jvaraghnī krimihā śūlaśamanī ca rasāyanī // Rajni_4.136 / droṇapuṣpī dīrghapatrā kumbhayoniḥ kutumbikā /
droṇapuṣpīdvayaṃ caiva jhaṇḍūr gorakṣadugdhikā / / navabāṇamitāḥ kṣudrakṣupāḥ proktā yathākramāt // Rajni_4.7
parpaṭaś carako reṇus tṛṣṇāriḥ kharako rajaḥ /
śītaḥ śītapriyaḥ pāṃśuḥ kalpāṅgī varmakaṇṭakaḥ // Rajni_4.8
kṛśaśākhaḥ parpaṭakaḥ sutikto raktapuṣpakaḥ / / pittāriḥ kaṭupattraś ca kavaco 'ṣṭādaśābhidhaḥ // Rajni_4.9
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4818534 (0.046):
eraṇḍamuṇḍī rucako bhṛṅgaḥ kṣāro 'tha parpaṭaḥ /AP_141.004ab/ / dhanyāko jīrakaś caiva śatapuṣyī javānikā //AP_141.004cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815820 (0.049):
bhūmīkadambo bhūnimbo bhūmijo bhṛṅgavallabhaḥ / / laghupuṣpo vṛttapuṣpo viṣaghno vraṇahārakaḥ // Rajni_9.101
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050732 (0.050):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053691 (0.050):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ / / ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816546 (0.051):
vikaṅkato vyāghrapādo granthilaḥ svādukaṇṭakaḥ / / kaṇṭhapādo bahuphalo gopaghoṇṭā sruvadrumaḥ // Rajni_9.153
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048397 (0.054):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ & / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051367 (0.054):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ / / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210757 (0.054):
dīrghavṛnto 'raluścāpi pṛthuśimbaḥ kaṭaṃbharaḥ / / śyonāko dīpanaḥ pāke kaṭukastuvaro himaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821739 (0.055):
dṛḍhabījo vṛttaphalaḥ kaṇṭakī vakrakaṇṭakaḥ / / subījaḥ suphalaḥ svacchaḥ surasaḥ smṛtisammitaḥ // Rajni_11.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815229 (0.057):
dāhātisāraśamano nānājvaradoṣaśūlamūlaghnī // Rajni_9.57 / śirīṣaḥ śītapuṣpaś ca bhaṇḍiko mṛdupuṣpakaḥ / / śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816496 (0.059):
sarṣapo nirjarādiḥ syāt kurarāṅghrir navābhidhaḥ // Rajni_9.149 / devasarṣapanāmā tu kaṭūṣṇaḥ kaphanāśanaḥ /
parpaṭaḥ śītalas tiktaḥ pittaśleṣmajvarāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814675 (0.024):
kairātatiktako haimaḥ kāṇḍatiktaḥ kirātakaḥ // Rajni_9.15 / bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048285 (0.042):
guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam & / pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051254 (0.042):
guḍūcīpadmakāriṣṭa- dhānakāraktacandanam / / pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774649 (0.044):
gaḍūcīpadmakāriṣṭadhānyākaṃ raktacaṃndanam / / pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815783 (0.050):
kadambas tiktakaṭukaḥ kaṣāyo vātanāśanaḥ / / śītalaḥ kaphapittārtināśanaḥ śukravardhanaḥ // Rajni_9.98
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993582 (0.051):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993602 (0.051):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208707 (0.051):
surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5966343 (0.051):
2.11bv rakta pitta jvarāpahaḥ / vamanaṃ phala saṃyuktaṃ tarpaṇaṃ sa sitā madhu |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812531 (0.051):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799006 (0.053):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930134 (0.055):
guḍūcī padmakāriṣṭa dhānakā rakta candanam | / pitta śleṣma jvara cchardi dāha tṛṣṇā ghnam agni kṛt || 16 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814226 (0.055):
guṇḍās tu madhurāḥ śītāḥ kaphapittātisārahāḥ / / dāharaktaharās teṣāṃ madhye sthūlataro 'dhikaḥ // Rajni_8.143
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207015 (0.056):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208065 (0.056):
lodhro grāhī laghuḥ śītaścakṣuṣyaḥ kaphapittanut / / kaṣāyo raktapittāsṛgjvarātīsāraśothahṛt // 219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815216 (0.056):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā / / dāhātisāraśamano nānājvaradoṣaśūlamūlaghnī // Rajni_9.57
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549817 (0.059):
tṛṣṇādāhajvaraśvāsaraktapittakṣatakṣayān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207294 (0.059):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800271 (0.060):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822447 (0.060):
kapittho madhurāmlaś ca kaṣāyas tiktaśītalaḥ / / vṛṣyaḥ pittānilaṃ hanti saṃgrāhī vraṇanāśanaḥ // Rajni_11.181
raktadāhāruciglānimadavibhramanāśanaḥ // Rajni_4.10
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774648 (0.058):
gaḍūcīpadmakāriṣṭadhānyākaṃ raktacaṃndanam / / pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804528 (0.062):
pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549816 (0.062):
tṛṣṇādāhajvaraśvāsaraktapittakṣatakṣayān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799006 (0.063):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048284 (0.063):
guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam & / pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051254 (0.063):
guḍūcīpadmakāriṣṭa- dhānakāraktacandanam / / pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993581 (0.064):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993602 (0.064):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
jīvako jīvano jīvyaḥ śṛṅgāhvaḥ prāṇadaḥ priyaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841557 (0.054):
cātakastokakaḥ so 'pi sāraṅgo meghajīvanaḥ // Rajni_19.151 / hārītakastu hārītas tejalaśca kapiñjalaḥ // Rajni_19.152
cirajīvī ca madhuro maṅgalyaḥ kūrcaśīrṣakaḥ // Rajni_4.11 / hrasvāṅgo vṛddhidaś cokto hy āyuṣmān jīvadas tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813706 (0.047):
sthūlanālaḥ sthūladaṇḍaḥ suranālaḥ suradrumaḥ // Rajni_8.104 / devanālo 'timadhuro vṛṣya īṣat kaṣāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836837 (0.047):
tikto madhurakaṣāyaḥ śītaḥ pittāsranāśano baladaḥ // Rajni_16.137 / kurī tu tṛṇadhānyaṃ syānmadhuraṃ tadbalapradam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816341 (0.051):
kuṭajīvo 'patyajīvaḥ siddhido 'patyajīvakaḥ // Rajni_9.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814161 (0.052):
kaṭutṛṇakaṃ kṣārāmlaṃ kaṣāyastanyam aśvavṛddhikaram // Rajni_8.137 / paṇyāndhaḥ kaṅgunīpattraḥ paṇyāndhā paṇadhā ca sā // Rajni_8.138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821067 (0.055):
vātalaṃ jantudoṣaghnaṃ vīryapuṣṭivivardhanam // Rajni_11.92 / anyo jalamadhūko maṅgalyo dīrghapatrako madhupuṣpaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835337 (0.055):
sugandhirgandhabahulaḥ surabhir gandhataṇḍulaḥ // Rajni_16.23 / sugandhaśālir madhuro 'tivṛṣyadaḥ pittaśramāsrārucidāhaśāntidaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810259 (0.056):
amṛtaś ca mahāvīryo mahauṣadhiḥ śabarakandaś ca // Rajni_7.86 / varāhakando vīraś ca brāhmakandaḥ sukandakaḥ / / vṛddhido vyādhihantā ca vasunetramitāhvayāḥ // Rajni_7.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835310 (0.059):
sūkṣmaśāliḥ sūciśāliḥ potaśāliśca sūcakaḥ // Rajni_16.21 / sūkṣmaśāliḥ sumadhuro laghuḥ pittāsradāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836297 (0.061):
jvaradāhaharaḥ pathyo rucikṛtsarvadoṣahṛt // Rajni_16.93 / masūro rāgadālistu maṅgalyaḥ pṛthubījakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835954 (0.062):
aśūkamuṇḍas tu yavo balaprado vṛṣyaśca nṝṇāṃ bahuvīryapuṣṭidaḥ // / Rajni_16.70 / veṇujo veṇubījaś ca vaṃśajo vaṃśataṇḍulaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822422 (0.062):
śoṣaghnas tarpaṇo vṛṣyaḥ śramaghnaḥ puṣṭikārakaḥ // Rajni_11.178 / mālūras tu kapittho maṅgalyo nīlamallikā ca dadhi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827251 (0.063):
suvarṇakarajaḥ śuddhaḥ sindūro maṅgalapradaḥ // Rajni_13.53 / bhūnāgaḥ kṣitināgaś ca bhūjantū raktajantukaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821077 (0.063):
kṣaudrapriyaḥ pataṅgaḥ kīreṣṭo gairikākṣaś ca // Rajni_11.93 / jñeyo jalamadhūkas tu madhuro vraṇanāśanaḥ /
dīrghāyur baladaś caiva nāmāny etāni ṣoḍaśa // Rajni_4.12
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519848 (0.043):
4,25: ajāśva.iti.pūsanam.āha,.ajāśvā.ajā.ajanāh/ / 4,25: atha.anudāttam/ / 4,25: ``dīrghāyur.asyā.yaḥ.patir.jīvāti.śaradaḥ.śatam/''.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747794 (0.051):
āyur dhīmān amāvasuḥ HV_21.10d / āyurhārnyā balaglānir HV_117.4a / āyuṣmān kīrtimān dhanyaḥ HV_1.40a
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16570926 (0.064):
prajām.puṣṭim.rayim.asmāsu.dhattam.dīrgha.āyutvāya.pratiratam.na.āyuḥ.//10
jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799002 (0.026):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800774 (0.047):
gorakṣo vanavāsī ca jñeyo viṃśatināmakaḥ // Rajni_4.15 / ṛṣabho madhuraḥ śītaḥ pittaraktavirekanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810519 (0.050):
madhuraḥ śālmalīkando malasaṃgraharodhajit / / śiśiraḥ pittadāhārtiśoṣasaṃtāpanāśanaḥ // Rajni_7.107
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806827 (0.051):
yāso madhuratikto 'sau śītaḥ pittārtidāhajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808799 (0.052):
picchilā cekṣugandhā ca jñeyā bhuvanasaṃmitā // Rajni_6.191 / kokilākṣas tu madhuraḥ śītaḥ pittātisāranut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930835 (0.055):
māṇikyaṃ dīpanaṃ vṛṣyaṃ kaphavātakṣayārtinut / / bhūtavetālapāpaghnaṃ karmajavyādhināśanam // VRrs_4.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10610139 (0.055):
māṇikyaṃ dīpanaṃ vṛṣyaṃ kaphavātakṣayārtinut / / bhūtavetālapāpaghnaṃ karmajavyādhināśanam // VRrs_4.12 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835249 (0.060):
sarvāmayaharo rucyaḥ pittadāhānilāsrajit // Rajni_16.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799147 (0.062):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821359 (0.063):
parūṣam amlaṃ kaṭukaṃ kaphārtijid vātāpahaṃ tatphalam eva pittadam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820915 (0.063):
akṣoṭo madhuro balyaḥ snigdhoṣṇo vātapittajit / / raktadoṣapraśamanaḥ śītalaḥ kaphakopanaḥ // Rajni_11.82
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821179 (0.064):
drākṣātimadhurāmlā ca śītā pittārtidāhajit / / mūtradoṣaharā rucyā vṛṣyā saṃtarpaṇī parā // Rajni_11.101
kṣayadāhajvarān hanti śukraśleṣmavivardhanaḥ // Rajni_4.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799110 (0.050):
mudgaparṇī himā kāsavātaraktakṣayāpahā / / pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799147 (0.061):
jīvantī madhurā śītā raktapittānilāpahā / / kṣayadāhajvarān hanti kaphavīryavivardhanī // Rajni_3.39
ṛṣabho gopatir dhīro viṣāṇī dhūrddharo vṛṣaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206875 (0.045):
jīvako madhuraḥ śṛṅgo hrasvāṅgaḥ kūrcaśīrṣakaḥ // 124 / ṛṣabho vṛṣabho dhīro viṣāṇī drākṣa ityapi /
kakudmān puṅgavo voḍhā śṛṅgī dhuryaś ca bhūpatiḥ // Rajni_4.14
kāmī ṛkṣapriyaś cokṣā lāṅgulī gauś ca bandhuraḥ /
gorakṣo vanavāsī ca jñeyo viṃśatināmakaḥ // Rajni_4.15
ṛṣabho madhuraḥ śītaḥ pittaraktavirekanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800732 (0.047):
dīrghāyur baladaś caiva nāmāny etāni ṣoḍaśa // Rajni_4.12 / jīvako madhuraḥ śīto raktapittānilārtijit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808801 (0.054):
kokilākṣas tu madhuraḥ śītaḥ pittātisāranut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208062 (0.057):
lodhro grāhī laghuḥ śītaścakṣuṣyaḥ kaphapittanut / / kaṣāyo raktapittāsṛgjvarātīsāraśothahṛt // 219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818037 (0.062):
kubjakaḥ surabhiḥ śīto raktapittakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814250 (0.063):
kaserukaḥ kaṣāyo 'lpamadhuro 'tikharas tathā / / raktapittapraśamanaḥ śīto dāhaśramāpahaḥ // Rajni_8.145
śukraśleṣmakaro dāhakṣayajvaraharaś ca saḥ // Rajni_4.16
śrāvaṇī syān muṇḍitikā bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050972 (0.023):
śīghraśākhā śākhinī ca % mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 // / śrāvaṇī syāt muṇḍitikā $ bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053931 (0.023):
śīghraśākhā śākhinī ca mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 // / śrāvaṇī syāt muṇḍitikā bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣakā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337346 (0.039):
trayodaśa pratīhārāḥ śravaṇā nāma tatra vai / / śravaṇākarmatastuṣyantyanyathā krodhamāpnuyuḥ // GarP_2,5.146 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18071421 (0.061):
tadidamuktaṃ prayukteṣu , nāprayukteṣu / na hi , bhavati yathā ---- / śravaṇakuṇḍalami / iti / tathā ---- nitambakāñcī ityapi / yathā vā ----
śravaṇā ca pravrajitā parivrājī tapodhanā // Rajni_4.17 / śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803499 (0.022):
hiṅgupatrī kaṭus tīkṣṇā tiktoṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806683 (0.025):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816187 (0.027):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936421 (0.034):
kākatuṇḍī gatasnehā tiktoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804414 (0.034):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825970 (0.035):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468813 (0.037):
kākatuṇḍī gatasnehā tiktoṣṇā kaphapittanut / / yakṛtplīhaharā śītavīryā ca parikīrtitā // Rcūm_14.165 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207819 (0.037):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804525 (0.038):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.038):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802325 (0.042):
brahmadaṇḍī kaṭūṣṇā syāt kaphaśophānilāpahā // Rajni_4.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805308 (0.044):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799505 (0.045):
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808690 (0.045):
ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816112 (0.047):
romaśā karkaśadalā bhasmarohā sudagdhikā // Rajni_9.121 / dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817322 (0.048):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404256 (0.048):
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sarā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207591 (0.048):
śṛṅgī kaṣāyā tiktoṣṇā kaphavātakṣayajvarān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807732 (0.049):
hapuṣā kaṭutiktoṣṇā guruḥ śleṣmabalāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836377 (0.049):
āḍhakī tu kaṣāyā ca madhurā kaphapittajit /
āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśinī // Rajni_4.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804420 (0.0):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824223 (0.033):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813801 (0.037):
śvetadūrvātiśiśirā madhurā vāntipittajit / / āmātisārakāsaghnī rucyā dāhatṛṣāpahā // Rajni_8.111
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208036 (0.040):
kaphapittātisārāmaviṣakāsavamikrimīn // 216
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808498 (0.040):
kāsamardaḥ satiktoṣṇo madhuraḥ kaphavātanut / / ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816237 (0.041):
vātapittajvaraghnī ca chardihikkāvināśinī // Rajni_9.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800147 (0.046):
vṛddhadārudvayaṃ gaulyaṃ picchilaṃ kaphavātahṛt / / balyaṃ kāsāmadoṣaghnaṃ dvitīyaṃ svalpavīryadam // Rajni_3.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825285 (0.046):
vātapittakaphāmaghnaṃ kṣayakāsāsradoṣanut // Rajni_12.83
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.047):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
<