View original HTML file with complete header information
śrīmadvidyācakravartiviracitā sañjīvanyākhyā vyākhyā viśvaṃ prakāśayati yā
śrīmadvidyācakravartiviracitā sañjīvanyākhyā vyākhyā viśvaṃ prakāśayati yā
jātiguṇādyātmakaiḥ nijaiḥ prasaraiḥ /
saṃskāraguṇasamṛddhā vāṇī māmavatu saralasandarbhī //
rucakācāryopajñe seyamalaṅkārasarvasve / / sañjīvanīti ṭīkā śrīvidyācakravartinā kriyate //
udāharaṇaśeṣo 'tra dhvanau granthakṛtākṛtaḥ /
tadīyanyāyasampanaiḥ svapadyaiḥ pūrayāmi tam //
dhvanidarśanānuraktāḥ sūkṣmekṣikayā nirīkṣya ṭīkāṃ me /
kavayaḥsacetanā api vitanuta sāhityasāmrājyam //
kiṃ vistareṇa bahunā ṭīkāṃ sañjīvanīmimāṃ kaścit / / yadyabhyasūyati jaḍaḥ svameva pāṇḍityamabhyasūyati saḥ //
tatra tāvadadhikṛteṣṭadevatānamaskāra puraskāreṇa / prakaraṇapratipādyamarthaṃ pratijānīte namaskṛtya paramiti /
sarvaiva khalviyaṃ vāk parā paśyantī madhyamā vaikharīti caturbhiḥ padaiḥ
parimīyate / / yacchutiḥ catvāri vākparimitā padāniityādikā /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365779 (0.059):
rūpam / RV_01.164.45.1{22} catvāri vāk parimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13987905 (0.059):
RV_1,164.44c viśvam eko abhi caṣṭe śacībhir dhrājir ekasya dadṛśe na rūpam / RV_1,164.45a catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707215 (0.064):
ityevamavasthābhedena catvāri sthānāni vācaḥ proktāni| / śrutirapyāha / catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ|
tatra parā nāma nirupadhikaṃ rūpam / / paśyantyādīni trīṇi punaraupādhikāni sthūlatvāt vigrahasthānīyāni /
yathā cāgamaḥ / svarūpa jyotirevāntaḥ parā vāganapāyinī /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359759 (0.059):
svarūpajyotirevāntaḥ $ sūkṣmā vāganapāyinī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084637 (0.059):
svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204704 (0.061):
svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139613 (0.061):
svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373975 (0.061):
svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654650 (0.061):
svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707192 (0.061):
svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī}
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383980 (0.061):
svarūpajyotirevāntaḥsūkṣmā vāganapāyinī' //
yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām tradhikāro nivartate // / avibhāgena varṇānāṃ sarvakataḥsaṃhṛtakramā /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359763 (0.050):
svarūpajyotirevāntaḥ $ sūkṣmā vāganapāyinī & / yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām % adhikāro nivartate // SRtp_77 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084641 (0.050):
svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī / / yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām adhikāro nivartate // SRtp_77 //
prāṇāśrayā tu paśyantī mayūrāṇḍarasopamā //
madhyamā buddhyupādānā kṛtavarṇaparigrahā /
antaḥsañjalpa rūpā sā na śrotramupasarpati //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359734 (0.063):
antaḥsaṃjalparūpā tu $ na śrotramupasarpati &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084612 (0.063):
antaḥsaṃjalparūpā tu na śrotramupasarpati /
tālvoṣṭha vyāpṛtti vyaṅgyā parabodhaprakāśinī /
bhanuṣyamātrasulabhā bāhyā vāgvaikharī matā //
tatra paśyantyādya paravāktrayāpekṣayā jyeṣṭhatvādādya parā /
dvitīyā viśvābhimukhībhāvātpaśyantī / / tṛtīyā nābhyantarī na ca bāhyeti kṛtvā madhyamā /
turīyā tuparāvabodhārthaṃ pravṛtteti vaikharī /
yadvā khaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ ca; tadviśiṣya rāti dadātīti vikharo
dehendriyasaṅghātaḥ tatra bhavā vaikharīti jñeyam /
tadevābhisandhāyoktam vācaṃ trividhavigrahāmiti / / caturvidhāmapi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383871 (0.060):
parāṃ vāṅmayādhidevatāṃ parākhyāṃ śabdabrahmaṇo 'pṛthagbhūtāṃ śaktiṃ parāṃ / vācaṃ devīṃ trividhavigrahāṃ bahirullilāsayiṣayā
kīdṛśīṃ devīm? parādibhiścaturbhiḥ padaiḥ krīḍantīṃ nāmapūrvakatvāt
sarvasyaiva rūpasya jagadetadvijigīṣamāṇāṃ samastavyavahārātmikāṃ
svarūpāvabodhakṣamatayā dyutimayīmanyastutaustotavyatāyāṃ ca
prabhavantīmavimarśāndhatamasa dhvaṃsanāt kāntimayīmapratihataprasaratvāt
gatyātmikāñcetyarthaḥ / / tāmimāṃ namaskṛtya / / namaskāro hi nāma pṛthagahaṅkāraparityāgena namaskartavyamahimodghāṭanaṃ
sāmarasyamiti yāvat / / tathāhi yeyaṃ parā sā śaktatvam /
yā paśyantī sodyuktatā / / yā tu madhyamā sā pravṛttatā /
yā punarvaikharī sā nirvāhakateti / / śaktimato vaktureva svarūpaṃ parādiśaktayaḥ /
itthamimāṃ vācaṃ namaskṛtya nijānāṃ svenaiva praṇītānām alaṅkārasūtrāṇāṃ
tātparyamucyate / / hṛdayamudghāṭyate / / kena prakāreṇa? vṛttyā vṛtti svarūpeṇa sandarbheṇa /
atha dhvanidarśanānusāreṇa prakāraṇaṃ praṇinīṣuḥ bhāmahodbhaṭādīnāṃ
darśanasthitiṃ pūrvapakṣatveno panyasyati iha hi tāvadbhāmahodbhaṭetyādinā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13253179 (0.022):
evañcāsmin mate prameyabalābalajyāyastvasthāpanasyātra pūrvapakṣākathanaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999476 (0.033):
uktaḥ. so 'naikāṃtika iti darśitaṃ bhavati. [Tib. 209a] tadanaikāṃtikatvāc / cāpratisādhanaṃ tat. na pūrvapakṣadūṣaṇaṃ ceti. āha. sapta jñānāni duḥkhe
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1927254 (0.041):
(prakāśakārābhimatayāgacaturāvṛttirūpapakṣaprayojanani rāsena / pūrvapakṣaprayojanāntarasūcanam) yathācātra nāmadheyasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922268 (0.041):
evamanye 'pi tārkikā vākyābhāsayuktyābhāsāvaṣṭambhāḥ pūrvapakṣavādina / ihottiṣṭante /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917060 (0.043):
tṛtīyapādīyādyanaye// anyatheti// pūrvoktapakṣaṣaṭke
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318349 (0.043):
START Bhūmikā / iha hi tāvad bhāmahodbhaṭaprabhṛtayaścirantanālaṅkārakārāḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919727 (0.044):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961864 (0.045):
vipakṣavyāghātāditarkabaleneti bhāvaḥ/ tadapratibandhāne 'pīti// atra / pakṣatāvacchedakasyākevalānvayitvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029271 (0.045):
vyaktireva vācyeti paddhatigataivakārasvārasyamanuruddhya pakṣāntaramāha / yadvetitha// pūrvokteti// etacchabdaniṣṭhaśakterayaṃ viṣaya iti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2436040 (0.049):
lakṣaṇametadyuktaṃ yuktatve vā lakṣaṇasūtre mānādayo 'pi doṣavatpaṭhanīyā / iti pūrvapakṣaḥ / / siddhāntavādyāha nopasaṃkhyāyante saṃgṛhītatvāditi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20907457 (0.050):
tatpariṣkartuṃ vyāptivādapūrvapakṣe maṇyādyukti2 diśākṣipati nanviti/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5038104 (0.050):
*{6/441: E1 (v.l.): etad vā}* / *{6/442: E1,6,E2 (v.l.); E2: pūrvapakṣāhar iti}*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550997 (0.050):
094.031. raktakṣeṇābhihitam tvaṃ tāvaccramaṇasya gautamasya pakṣaṃ / vadasi/ / 094.032. tvayā tāvanna gantavyam/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21260389 (0.051):
kāmyānyupadiṣṭāni asmābhiśca parigṛhītānipārvaṇe nātonyānītyatra / teṣavaparapakṣaprāptyartha ca /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10623840 (0.052):
tattvacintāmaṇau śabdākāṅkṣāvādapūrvapakṣaḥ / atha keyamākaṅkṣā, na tāvadavinābhāvaḥ, nīlaṃ sarojamityādāvabhāvāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16539666 (0.052):
viśayānānāṃ saṃdihānānāmityarthaḥ / / pūrvapakṣe saguṇabrahmavidasaṃbandhitvamutkrānterviśeṣaḥ sādhyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16071197 (0.052):
viśayānānāṃ saṃdihānānāmityarthaḥ / / pūrvapakṣe saguṇabrahmavidasaṃbandhitvamutkrānterviśeṣaḥ sādhyate /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28087867 (0.052):
bhāskārodayāyāṃ tu 'yatpadena prakṛtābhipretapakṣaparigrahaḥ/ / pakṣetyatra tadityādiḥ/ tathā ca yatpakṣakaṃ yatsādhyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20941513 (0.053):
sāmarthyajijñāsāyāṃ prathamaṃ vyāptipradarśanārtha 2 mudāharaṇam/ / paścātpakṣadhmatāpra 3 tipādanārthamupanayaḥ/ tataḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7584250 (0.055):
tatra keṣāṃcid darśanaṃ bhavitavyam eva platyayate iti / / prathamapakṣadarśanābhiniṣṭāstu pratyayate ity eva bhavati iti manyante /
atreyaṃ darśanasthiti dik / / kāvyaṃ hi nāma viśiṣṭaśabdārthātmakam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16683250 (0.063):
nāmarūpātmakamityarthaḥ / / yadvā śabdārthayorākhyā sphuraṇaṃ
tatrārtho vācyaḥ, pratīyamānaśca / / yathā bhama dhaṃmia vīsattho so suṇāo ajja mārio deṇa /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782327 (0.028):
bhama dhammia vīsattho so suṇao ajja mālido teṇa/"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369966 (0.029):
niyatadharminiṣṭhatvena ca trirūpālliṅgālliṅgijñānamanumānaṃ yat tadrūpaḥ / paryavasyati / tathāhi / {bhama dhammi a vīsaddho so suṇa o ajja māri o teṇa /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145980 (0.033):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612700 (0.039):
rasanāmanāpanno 'dbhuto ahośabdavācyo 'pi antarāsthito / nairantaryyavighaṭak ityarthaḥ / / Locanā:
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28218406 (0.041):
na doṣaḥ/ ata evānumitikaraṇatvena parāmarśaniveśopekṣā/ / bhramabhinnetyarthaḥ iti/ bhamatvaṃ ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211011 (0.043):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213068 (0.043):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143910 (0.043):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245104 (0.044):
tadyathā-- sijjai romañcijjai vevai ratthātulaggapaḍilaggo / / sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454914 (0.044):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950124 (0.045):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730994 (0.046):
yaduktam / / vyaṅktaḥ dyotayataḥ / / vyaṅkta iti dvivacanenadamāha yadyapyavivakṣitavācye śabda eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452962 (0.046):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211514 (0.046):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450274 (0.046):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo / pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.046):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451938 (0.046):
Kāñcanamālā - (sa-smitam |) bhaṭṭi-dārie uvavisa | ko ettha doso | / sissa-visesā khu tumaṃ | [bhartṛ-dārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210510 (0.046):
Kāñcanamālā - (sasmitam |) bhaṭṭidārie uvavisa | ko ettha doso | / sissavisesā khu tumaṃ | [bhartṛdārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209359 (0.047):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiriggahaṇaparituṭṭheṇa / tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.047):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
golāṇai kaccha kuḍaṅga vāsiṇā daria sīheṇa //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782332 (0.038):
bhama dhammia vīsattho so suṇao ajja mālido teṇa/ / golāṇaikacchakuḍaṅgavāsiṇā dariasīheṇa//""
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074960 (0.050):
tathāhi-- bhama dhammia vīsaddho so suṇao ajja mārio teṇa / / golāṇaikacchakuḍaṃgavāsiṇā dariasīheṇa // 138" //"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717480 (0.057):
yathā bhama dhammia vīsattho so suṇao ajja mārio deṇa / / golāṇaikacchakuḍaṅgavāsiṇā dariasīheṇa //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893781 (0.057):
bhaṇa dhammia vīsattho, so suṇao ajja mārio deṇa / / golāṇaikacchakuḍaṅgavāsiṇā dariasīheṇa //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9440764 (0.062):
bhama dhammia vīsattho so suṇao ajja mārio deṇa / / golā-ṇaī-kaccha-kuḍaṅga-bāsiṇā daria-sīheṇa //[*3]
atra svairiṇyuktau śvabhayanivṛttyā dhārmikabhramaṇāvidhirvācyatvena
sthitaḥ, sākṣātsaṅketitatvenā vyavadhāna pratītikatvāt; godāvarītīre
siṃhopalabdhyā bhramaṇaniṣedhastu pratīyamānaḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718328 (0.051):
tātparyaviṣayaścātra bhramaṇaniṣedhaḥ / / ataḥ sa eva vākyārthaḥ /
vākyārthasamanvayasamanantaramasaṅketitatvena pratīteḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628013 (0.049):
sparśābhāvāt aprākaraṇikasya samanvayasamanantara pratītikatvāt
itthaṃ vācyavilakṣiṇaḥ pratīyamāno yor'thaḥ sa yathāyogaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28173718 (0.053):
'ghaṭatvena paṭo nāsti' iti śabdāt yor'thaḥ pratipādyate sa eva / tadullikhatapratītāvapi viṣaya iti vācyam/ tatra tādṛśaśabdāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16651746 (0.056):
vācyārthaṃpratīteścireṇaiva jāyamānatvāditi bhāvaḥ / / na myāditi / / tathāca vācyapratītimāntharyādiparihārāya madhyamasamāsā dīrghasamāsā vā
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697678 (0.060):
śāstrasya śabdātmakatvenānanvayāt| na hi śabdāt jñānaṃ pratīyate| /crux / vācakatvenāsya vācyasaṃketitvāt/crux | api tvartha eva| jñānaṃ tu tato
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141842 (0.060):
paryāyoktānyāpadeśanyāyena vācyatāvyatiriktayoḥ pratīyamānatayā, na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685985 (0.063):
yo hi liṅgitvena teṣāṃ sambandhī yathā darśito viṣayaḥ sa na vācyatvena / pratīyate, api tūpādhitvena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9455258 (0.063):
liṅgitvena teṣāṃ sambandhī yathā darśito viṣayaḥ sa na vācyatvena / pratīyate, api tūpādhitvena / pratipādyasya ca viṣayasya liṅgitve
rasavastvalaṅkārasvarūpeṇa triskandhaḥ san sacamatkāratvāt kavisaṃrambha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159859 (0.056):
ata eva kavipratibhāsaṃrambhagocaratvaṃ teṣu nāstīti vācyam /
gocaratvāt sahṛdayapratīti viśrāntiviṣayatvāñca kāvyātmā /
tasya mādhuryādayo guṇāḥ śauryādivatsamavāyavṛttyā upakurvate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378535 (0.058):
eṣa eva ca guṇālaṅkārapravibhāgaḥ / evaṃ ca samavāyavṛttyā śauryādayaḥ / saṃyogavṛttyā tu hārādaya ityastu guṇālaṅkārāṇāṃ bhedaḥ /"
upamādayaḥ punaḥ kaṭakāditsaṃyogatavṛttyeti dhvanyācāryāḥ /
trividho 'pi pratīyamāno vācyopaskārakatvādalaṅkārakakṣyaivetyanye /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318409 (0.041):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14243764 (0.055):
na ca sandehotprekṣānupapattibalādrūpakasyākṣepaḥ, yena / vācyālaṅkāropaskārakatvaṃ vyaṅgyasya bhavet /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318358 (0.062):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385526 (0.063):
idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ / pratipādayati rūpaketyādinā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239328 (0.064):
sa viṣayo bhavatītyarthaḥ / / kasya? vācyālaṅkārasya vācyālaṅkṛteḥ vācyālaṅkṛtitvasyetyarthaḥ /
atha granthamavayavaśo vyākurmaḥ / / iha kāvyamārge /
alaṅkārapakṣa nikṣiptaṃ manyante, tattvaṃ punaranyatheti yāvat /
yanmanyante tatsaviśeṣaṃ darśiyitumāha tathāhītyādinā /
paryāyoktamaprastutapraśaṃsā samāsokti rākṣepaḥ vyājastutirupameyopamā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490823 (0.037):
yatra tvavivakṣite vācyer'thāntarasaya pratītistatrāprastutapraśaṃsā / / ataśca paryāyoktāprastutapraśaṃsayoreva yathākramaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485456 (0.037):
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ / / aprastutapraśaṃseyaṃ prastutārthanubandhinī // UKss_5.8 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621272 (0.042):
aprastutāt prastutaṃ ced gamyate pañcadhā tataḥ / / aprastuta-praśaṃsā syād uktā vyāja-stutiḥ punaḥ // VisSd_10.59 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633165 (0.045):
aprastutapraśaṃsāto vācyasya prastutebhidā // / vyājastuteḥsaṅgatimāha gamyatveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601605 (0.053):
ityetatpradarśanārthamayamaprastutor'tha iti / / atra hi aprastutapraśaṃsānāmālaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633319 (0.053):
vyājena vyājarūpā vā stutirvyājastutidvayam / / aprastutapraśaṃsātaḥ stutinindātmikā bhidā //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484884 (0.056):
apahnutiṃ viśeṣoktiṃ virodhaṃ tulyayogitām / / aprastutapraśaṃsā ca vyājastutividarśane // UKss_5.1 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324143 (0.060):
gumyatvaṃ tu prastutaniṣṭhamaprastutapraśaṃsāviṣayaḥ aprastutaniṇṭhaṃ tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318365 (0.063):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante / / tathāhi-paryāyoktāprastutapraśaṃsāsamāsoktyākṣepavyājastutyupameyopamānanvayādau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384571 (0.063):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante / / tathāhi paryāyoktāprastutapraśaṃsāsamāsoktyākṣepavyājastutyupameyopamānanvayādau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259739 (0.063):
amaṇḍe kohalie añjukalliṃ pi puṃ vahiṃsi / / atra nāprastutapraśaṃsā vyaṅgyasya vācyādadhikamāsvādyatvena
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119655 (0.064):
śeṣeṇa śeṣapuruṣāṇāṃ puruṣakāraḥ samuddhasitaḥ // / atrāpyaprastutapraśaṃsopamālakṣaṇavācyālaṅkāravaicitryavihitā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632604 (0.064):
kāryasyāprastutatve tu aprastutapraśaṃseti vibhāgasyānā kūlatvāt
ananvayaḥ ityādiṣu vastumātrameva pratīyate na tu rasālaṅkārau /
vyañjanāvyāpārasyeha lakṣaghaṇāmūlatvāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490615 (0.045):
atyantatiraskṛtavācyamūlatvāt / / yadi tvatra na tiḍantenopamānamastīti dṛṣṭyāta
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390129 (0.059):
tatra kevalavyañjanasvaravyañjanasamudāśritamalaṅkāradvayaṃ / lakṣyayati saṃkhyādinā /
lakṣaṇāmūlatve rasālaṅkārayorvyaṅgyatvāsambhavāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228602 (0.046):
sambhavadavācyatākasyālaṅkārasya vyaṅgyatve alaṅkāratvābhāvāt kintu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228631 (0.046):
samāsoktyaprastutapraśaṃsayostu vācyatāsambhavād vyaṅgyatve 'pi / alaṅkāratā, nanu mādhavomādhavayoḥ dvayārapi tulyavibhaktiviṣayatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614775 (0.053):
lakṣaṇābhidhāmūlatveneti / / lakṣaṇāmūlatve sati avivakṣita vācyākhyaḥ mukhyārthabādhaśālinyāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228576 (0.059):
syāttadānyārthasya vyaṅgyatvena tulyayogitāyā atra prasaktyabhāvenāyameva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150342 (0.060):
apiśabdābhāvādityupalakṣaṇamaḥ anyeṣāmapi virodhabhidhāyi / śabdānāmabhāve 'pi virodhābhāsasya vyaṅgyatvaṃ boddhavyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389746 (0.060):
evaṃ ca paunaruktyāśrayasyārthasya yatraiva vāttyatvena vivakṣitatvaṃ / tatraivāsyālaṅkāratvaṃ nānyatra /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688457 (0.063):
teṣāmādhikārikavākyāpekṣayā guṇībhāvo vivahanapravṛttabhṛtyānuyāyirājavat / vyaṅgyālaṅkārasya guṇībhāve dīvakādiviṣayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411722 (0.063):
kṛtatvam / / ata eveti pratīyamānārthasya prādhānyābhāvāt / / prasaccatvaṃ vācyasyaiva prādhānyena nirdeśāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219106 (0.064):
anupayogātmikā ca mukhyārthabādhātrāstīti / lakṣaṇāmūlatvādavivakṣitavācyabhedatāsyopapannaiva śuddhārthasyāvivakṣaṇāt
tatra pratīyamānalasyārthasya prakārāntareṇābhidhānaṃ paryāyoktam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489704 (0.054):
nanu paryāyoktaśabdena prakārāntareṇa ucyamāntvātpratīyamānaṃ vastu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227315 (0.055):
anayordvitīyārthasya vyaṅgyatvādeva / / arthadvayasya vācyatva eva śleṣālaṅkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228576 (0.059):
syāttadānyārthasya vyaṅgyatvena tulyayogitāyā atra prasaktyabhāvenāyameva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153633 (0.059):
krośanakartṛtvānvayābhāvādityarthaḥ/ vācyārthasyāpīti/ apinā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411722 (0.061):
kṛtatvam / / ata eveti pratīyamānārthasya prādhānyābhāvāt / / prasaccatvaṃ vācyasyaiva prādhānyena nirdeśāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633103 (0.061):
gamyasyāpi bhaṅgyantareṇābhidhānaṃ paryāyoktam // RuAss_36 // / pratīyamānasyāpi kāryādimukhena prakārānyacareṇābhidhānaṃ paryāyoktam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11601082 (0.063):
sambhavati, arthāvagrahād, rūpāntareṇa jñānasyānirūpaṇād utpattāv
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389746 (0.064):
evaṃ ca paunaruktyāśrayasyārthasya yatraiva vāttyatvena vivakṣitatvaṃ / tatraivāsyālaṅkāratvaṃ nānyatra /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691960 (0.064):
tadarthaḥ / / prakārāntareṇetyupalakṣaṇe tṛtoyetyāha upalakṣitasyeti /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17317499 (0.064):
'sattāniścayo viprakarṣiṇām[568]iti kutas tadabhāvasiddhiḥ? | tataḥ / prakārāntareṇārthakriyāsambhavāt kramayaugapadyanivṛttāv api
yadvakṣyati gamyasyāpi bhaṅgyantareṇābhidhānaṃ paryāyoktam iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633102 (5.960):
pratīyamānārthaprastāvo hi vartate / / tatra sūtram / gamyasyāpi bhaṅgyantareṇābhidhānaṃ paryāyoktam // RuAss_36 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643337 (0.046):
gamyasya bhaṅgyantareṇoktau paryāyoktam /
yathā spṛṣṭāstā nandane śacyāḥ keśasaṃbhogalālitāḥ /
sāvaghajñaṃ pārijātasya mañjaryo yasya sainikaiḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921937 (0.018):
sāvajñaṃ pārijātasya mañjaryo yasya sainikaiḥ //"
atra hayagrīvasya svargavijayaḥ sainikasāvaghajñapārijātamañjarī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921938 (0.057):
sāvajñaṃ pārijātasya mañjaryo yasya sainikaiḥ // / atra hayagrīveṇa svargo vijita iti prastutameva gamyaṃ kāraṇaṃ"
sparśalakṣaṇena kāryeṇa pratyāyyate / / sāmānyaviśeṣabhāvādīnāṃ sambandhena yadaprastutātprastutapratītiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119426 (0.004):
yatra sārūpyeṇa sāmānyaviśeṣabhāvena kāryakāraṇabhāvena cāprastutakathanāt / prastutapratītistatrāprastutapraśaṃsā / aprastutāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258281 (0.012):
aprastutapraśaṃsākhyo 'laṅkāraḥ / / evaṃ cāprastutāt prastutapratītiraprastutapraśaṃseti sāmānyalakṣaṇam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643323 (0.032):
viśeṣaṇa viśeṣyavicchittyā śleṣaḥ / / aprastutātprastutāvagatāvaprastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632203 (0.032):
sāmānyaviśeṣabhāvādi saṃbandhāvalambenāprastutāt prastutāvagatau / aprastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632762 (0.033):
sarvatraiva prastutasya gamyatve aprastutābhidhānādaprastutapraśaṃsaiva / / aprastutapraśaṃsā tu prastutāvagamo 'nyataḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260380 (0.033):
vācyārthastvaprastutaḥ / / tathā ca tatrāprastutapraśaṃsātvamevāpatitamityatastato 'syā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119404 (0.037):
atha gamyatvaprastāvādaprastutapraśaṃsocyate / / aprastutasya kathanāt prastutaṃ yatra gamyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695626 (0.038):
viśeṣamāha setyādi / / sā aprastutapraśaṃsā / / prastutaparatayā prastutārthatātparyakatayā /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997467 (0.039):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate / / [aprastutapraśaṃsā] / aprastutapraśaṃsā syād aprakānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9259715 (0.042):
aprastutapraśaṃsākhyo 'laṅkāraḥ / / evaṃ cāprastutāt prastutapratītiraprastutapraśaṃseti sāmānyalakṣaṇam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409280 (0.057):
gamyatvaṃ punaḥ kvacitprastutasya kvaciccāprastutasya / / prastutāprastutayostu na bhavati /
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709518 (0.059):
bhāvo bhāva eva na bhavati ekadravyatvāt dravyatvavat / na ca dravyatvaṃ / bhāvaḥ sāmānyaviśeṣatvāt / evaṃ na guṇaḥ guṇeṣu bhāvāt guṇatvavat / atrāpi
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709544 (0.059):
bhāvo bhāva eva na bhavati guṇeṣu bhāvāt guṇatvavat / na ca guṇatvaṃ / bhāvaḥ sāmānyaviśeṣatvādeva / evaṃ na karma bhāvaḥ karmasu bhāvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245738 (0.059):
anvitamityanena sāmānyaviśeṣabhāvarūpasambandho vivakṣita iti
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709567 (0.061):
na ca karmatvaṃ bhāvaḥ sāmānyaviśeṣatvāt / sāmānyaviruddhalakṣaṇayojanā tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324159 (0.062):
viśeṣaṇasāmyāddhi pratīyamānaprastutaṃ prastutāvacchedakatvena pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260062 (0.063):
ihāprastutavarṇanamevāyuktamaprastutatvāt / / prastutaparatve tu kadācit yuktaṃ syāditi /"
seyamaprastutapraśaṃsā / / yadvakṣyati aprastutātsāmānyaviśeṣabhāve kāryakāraṇabhāve sārūpye ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632187 (0.0):
aprastutāt sā mānyaviśeṣabhāve kāryakāraṇabhāve sārūpye ca prastutapratītā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119426 (0.004):
yatra sārūpyeṇa sāmānyaviśeṣabhāvena kāryakāraṇabhāvena cāprastutakathanāt / prastutapratītistatrāprastutapraśaṃsā / aprastutāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258282 (0.012):
aprastutapraśaṃsākhyo 'laṅkāraḥ / / evaṃ cāprastutāt prastutapratītiraprastutapraśaṃseti sāmānyalakṣaṇam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632247 (0.021):
tatra sāmānyadviśesaṣasya viśeṣādvā sāmānyasya pratītiriti dvaividhyam / / evaṃ kāryakāraṇabhāve 'pi / / sārūpye tu yadyapi naivam, ataḥ pañcaprakāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643323 (0.032):
viśeṣaṇa viśeṣyavicchittyā śleṣaḥ / / aprastutātprastutāvagatāvaprastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632203 (0.032):
sāmānyaviśeṣabhāvādi saṃbandhāvalambenāprastutāt prastutāvagatau / aprastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632763 (0.033):
sarvatraiva prastutasya gamyatve aprastutābhidhānādaprastutapraśaṃsaiva / / aprastutapraśaṃsā tu prastutāvagamo 'nyataḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260380 (0.033):
vācyārthastvaprastutaḥ / / tathā ca tatrāprastutapraśaṃsātvamevāpatitamityatastato 'syā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119404 (0.037):
atha gamyatvaprastāvādaprastutapraśaṃsocyate / / aprastutasya kathanāt prastutaṃ yatra gamyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695626 (0.038):
viśeṣamāha setyādi / / sā aprastutapraśaṃsā / / prastutaparatayā prastutārthatātparyakatayā /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997467 (0.039):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate / / [aprastutapraśaṃsā] / aprastutapraśaṃsā syād aprakānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9259715 (0.042):
aprastutapraśaṃsākhyo 'laṅkāraḥ / / evaṃ cāprastutāt prastutapratītiraprastutapraśaṃseti sāmānyalakṣaṇam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121129 (0.043):
kāryakāraṇabhāvādetādṛśasāmānyakāryakāraṇabhāve pramāṇābhāve
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120011 (0.049):
atra pratāparudrasaṃgatimahimnā kaliḥ kṛtayugasadṛśa iti viśeṣeṇa / sāmānyasamarthanam / kāryakāraṇabhāve 'pi kāraṇāt kāryasamarthanaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21234090 (0.050):
nanvevaṃ daṇḍaghaṭayoḥ kāryakāraṇabhāve yatsāmānyayordravyamātra 3
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490823 (0.050):
yatra tvavivakṣite vācyer'thāntarasaya pratītistatrāprastutapraśaṃsā / / ataśca paryāyoktāprastutapraśaṃsayoreva yathākramaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18367196 (0.052):
kiñcānugatatantutvapaṭatvādisāmānyābhāve kāryakāraṇabhāvāvadhāraṇaṃ na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601603 (0.052):
ityetatpradarśanārthamayamaprastutor'tha iti / / atra hi aprastutapraśaṃsānāmālaṅkāraḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21200822 (0.056):
svānavacchedakatvāt / ghaṭādau kāryaviśeṣe tathā kāraṇatve ca / sāmānyaviśeṣanyāyena kāryasāmānye kṛtitvenaiva hetutvāt //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12083943 (0.058):
kāryakāraṇabhāva eva hi" kāryakāraṇabhāve satyeva ‘hiḥ'; yasmāt"
prastutapratītāvaprastutapraśaṃsā iti / / yathā taṇṇātthiṃ kiṃpi pahaṇo pakappiyaṃ jaṃ ṇa ṇiai gharaṇīe /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146478 (0.0):
asatyabhūtavākyārthatātparyaprastutapraśaṃsodāharaṇaṃ yathā / taṇṇatthi kiṃpi paiṇo pakappiaṃ jaṃ ṇa ṇiai gharaṇīe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691292 (0.038):
paryāyoktaṃ 'pauno divānātti' iti / / tulyayogitā 'sthādhvoricca' iti / / aprastutapraśaṃsā sarvāṇi jñāpakāni yathā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088954 (0.042):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490820 (0.046):
yatra tvavivakṣite vācyer'thāntarasaya pratītistatrāprastutapraśaṃsā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893131 (0.050):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate //iti virodhacakram// & / aprastutapraśaṃsā syād aprakrānteṣu yā stutiḥ // DKd_2.340 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324142 (0.051):
gumyatvaṃ tu prastutaniṣṭhamaprastutapraśaṃsāviṣayaḥ aprastutaniṇṭhaṃ tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632604 (0.052):
kāryasyāprastutatve tu aprastutapraśaṃseti vibhāgasyānā kūlatvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14247378 (0.055):
aprastutapraśaṃsādhvanirapīti / / sādṛśyanimittakāprastutapraśaṃsādhvanirapītyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632519 (0.058):
kāryasyā prastutatve tvaprastutapraśaṃsāyā iti vibhāgaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485456 (0.058):
aprastutapraśaṃseyaṃ prastutārthanubandhinī // UKss_5.8 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601604 (0.058):
ityetatpradarśanārthamayamaprastutor'tha iti / / atra hi aprastutapraśaṃsānāmālaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632187 (0.060):
aprastutāt sā mānyaviśeṣabhāve kāryakāraṇabhāve sārūpye ca prastutapratītā
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997468 (0.061):
[aprastutapraśaṃsā] / aprastutapraśaṃsā syād aprakānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258281 (0.061):
aprastutapraśaṃsākhyo 'laṅkāraḥ / / evaṃ cāprastutāt prastutapratītiraprastutapraśaṃseti sāmānyalakṣaṇam
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119424 (0.062):
prastutapratītistatrāprastutapraśaṃsā / aprastutāt / prastutapratītirityanena samāsoktervyāvṛttiḥ / na ca kāryāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695650 (0.063):
vṛttau 'aprastutapraśaṃse'ti / / sārūpyanibandhanāprastutapraśaṃsetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613543 (0.064):
nāyakatvākṣepe sati niśādeḥ timirāṃśukādiyogasaṃbhavāt ajahatsvārthatvam / / atha taṃ ṇātthī" ti aprastutapraśaṃsodāharaṇe mukhyārthasyāprastutatvāt;"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119405 (0.064):
aprastutasya kathanāt prastutaṃ yatra gamyate / / aprastutapraśaṃseyaṃ sārūpyādiniyantritā // ViPrud_8.206 //
aṇāvaraagamaṇasīlaḥsa kālapahiaḥsa pāhijjaṃ //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141029 (0.001):
avibhāviatūṇīramuhadhaṇugguṇagamaṇāgamaṇasarasaṃdhāṇamokkhacaḍulakaraaleṇa
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146486 (0.001):
aṇavaraagaaṇasīlassa kālapahiassa pāhijjaṃ // VjivC_3.99 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9515223 (0.008):
muhūrto.muhur.ṛtur,.ṛtur.arter.gati.karmaṇo,.muhur.mūdha.iva.kālas.yāvad.abhīkṣnam.ca.iti/ / 2,25: abhīkṣnam.abhikṣanam.bhavati,.kṣanaḥ.kṣanoteḥ.prakṣnutaḥ.kālah/
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16117659 (0.012):
kim+ca+asmāt+jaṭharānalāt+iva navas+tatkālavāntikramāt+ / niryātas+sa punar+yamāya payasām+antargatas+vāḍavas+ // VidSrk_36.19
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154267 (0.012):
ityādāviti/ tatpadasya taddeśatatkālavṛttitvaviśiṣṭor'thaḥ/ / idaṃpadasya etaddeśaitatkālaviśiṣṭor'thaṃḥ/ viśiṣṭayoraikyaṃ ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24033251 (0.013):
phalāddhi sa parihīṇo bhavati / / na cāsti laparihīṇasya kālakriyeti paścātpravedayiṣyāmaḥ /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9515231 (0.013):
2,25: abhīkṣnam.abhikṣanam.bhavati,.kṣanaḥ.kṣanoteḥ.prakṣnutaḥ.kālah/ / 2,25: kālaḥ.kālayater.gati.karmaṇah/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898415 (0.015):
haṃsāsyahaṃsapakṣau ca sandaṃśamukulau tathā /AP_340.016ab/ / 1 ākalpitaṃ kalpitañceti kha.. / 2 kāṅgūlakālapadmāviti ña..
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4878396 (0.019):
ucchāsya grāhyate 'nyatra tatsyāducchāsanaṃ punaḥ //AP_287.048cd/ / 1 bhaṭhakālādyanutpādamiti ja..
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216933 (0.019):
ekkato guruvaaṇaṃ aṇṇato daiadaṃsaṇasuhāiṃ / / gamaṇāgamaṇādhirūḍhaṃ ajja bi dolaedi me hiaaṃ // Nā_1.19 //
[kannāsti kimapi patyuḥ prakalpitaṃ yanna niyatigṛhiṇyā /
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21839054 (0.026):
Bhk_17.21-1 mā 'parādhnodiyaṃ kiṃcidabhraśyat patyurantikāt"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146497 (0.060):
tannāsti kimapi patyuḥ prikalpitaṃ yanna niyatigehinyā /
anavaratagamanaśīlasya kālapathikasya pātheyam //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146502 (0.0):
tannāsti kimapi patyuḥ prikalpitaṃ yanna niyatigehinyā / / anavaratagamanaśīlasya kālapathikasya pātheyam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632290 (0.025):
tannāstikimapi(patyuḥ pra)kalpitaṃ(yannaniyati)gṛhiṇyā / / anavaratamanaśīlasya kālapathikasya pātheyam //
iti cchrāyā] / / atra anavaratagamanaśīlasya patyurnijagṛhiṇyā pātheyatvena yanna kalpitaṃ
tadyathā nāsti, tathā kālapathikasya pāthematvena yadakalpitaṃ
tannāstītyatra kālaḥsava grasatīti sāmānyarūpādaprastutāt prastuto
viśeṣātmā prahastavadhaḥ pratyāyyate / / viśeṣaṇāsāmyādaprastutor'tho yadavagamyate sā samāsoktiḥ /
yadvakṣyati viśeṣaṇasāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktiḥ iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628984 (0.0):
atraitadākūtam viśeṣaṇa sāmyādaprastutasya gamyatve hi samāsoktiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9621002 (0.008):
vyutpipādayuṣurupakramate tavatra yathetyādinā / / viśeṣaṇāsāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktirvakṣyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324109 (0.016):
tatrādau viśeṣaṇasāmyāvaṣṭambhena samāsoktimāha- / / viśeṣaṇānāṃ sāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktiḥ // RuAss_32 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627965 (0.025):
prākaraṇikārthamātraparatā / / tadā viśeṣaṇasāmyādaprastutasya gamyatvāduktalakṣaṇā samāsoktiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627770 (0.025):
viśeṣeṇasāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktiḥ // RuAss_31 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925783 (0.037):
āhosviccandrasyāprakṛtatvāddīpakam, kiṃ vā viśeṣaṇasāmyādaprastutasya / mukhasya gamyatvātsamāsoktiḥ, yadvāprastutacandravarṇanayā prastutasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627849 (0.040):
prastutapraśaṃsā, yadā tvaprastutaviṣayaṃ tadā samāsoktiriti vivekaḥ / / aprastutasya gamyatve yadi viśeṣyasyāpi sāmyaṃ tadā kiṃ syādityata
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116281 (0.048):
yatra prakṛtaviśeṣaṇasāmyādaprastutaṃ gamyate sā samāsoktiḥ / tat
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409164 (0.057):
tatrādau viśeṣaṇasāmyāvaṣṭambhena samāsoktimāha / / viśeṣaṇānāṃ sāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktiḥ // RuAss_32 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409471 (0.060):
ityapāsyāsmallakṣaṇānuguṇyenaiva viśeṣaṇasāmyādaprastutāvacchedaḥ / samāsoktirityeva sūtraṇīyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627780 (0.064):
yatra viśeṣyāṃśe prakṛtamātraparatā viśeṣaṇasāmyāt punaraprakṛto / 'vagamyate sā samāsena saṃkṣepeṇā abhidhānāt samāsoktiḥ /
yathā upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732253 (0.0):
samāsoktau tāvat upoḍharāgema vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441652 (0.0):
samāsoktau tāvat- / upoḍha-rāgeṇa vilola-tārakaṃ / tathā gṛhītaṃ śaśinā niśā-mukham /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143870 (0.0):
vidadhātyevamupamādirapyubhyaṃ niṣpādayan rasavadalaṅkāraḥ saṃpadyate / / upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936311 (0.0):
MSS_7192 1 upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324195 (0.0):
tridhā bhavati tatra śliṣṭatayā yathā - 'upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā / gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham ṣa yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409502 (0.0):
tridhā bhavati tatra śliṣṭatayā yathā 'upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā / gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham ṣa yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9621007 (0.0):
viśeṣaṇāsāmyādaprastutasya gamyatve samāsoktirvakṣyate / / upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā nasāmukham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227356 (1.788):
keṣāñcit pūrvapakṣiṇāṃ mate samāsoktiryathā / upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ
yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi rāgādgalitaṃ na lakṣyitam //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441656 (0.0):
tathā gṛhītaṃ śaśinā niśā-mukham / / yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143872 (0.0):
upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham / / yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi rāgādgalitaṃ na lakṣitam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324201 (0.0):
gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham ṣa yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9621014 (0.0):
upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā nasāmukham / / yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro 'pi rāgādgalitaṃ na lakṣitam //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227360 (0.0):
upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936316 (0.023):
MSS_7192 1 upoḍharāgeṇa vilolatārakaṃ tathā gṛhītaṃ śaśinā niśāmukham / / MSS_7192 2 yathā samastaṃ timirāṃśukaṃ tayā puro'pi rāgād galitaṃ na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732258 (0.039):
niśāmukham / / yathā samastaṃ timiśaṃśukaṃ tayā puro 'pi rāgādgalitaṃ na lakṣitam //
atropoḍharāgatvādinā viśeṣaṇasāmyenāprastuto nāyakavṛttāntaḥ pratīyate /
uktasya vakṣyamāṇasya vā prākāraṇikasya viśeṣapratītyartham ābhāsato
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633354 (0.030):
uktasya vakṣyamāṇasya vā prākaraṇikasya viśeṣapratītyarthaṃ ābhāsato / niṣedhanam ākṣepaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633343 (0.052):
uktavakṣyamāṇayoḥ prākaraṇikayoḥ viśeṣapratītyarthaṃ niṣedhābhāsa ākṣepaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633963 (0.053):
asya yatheṣṭasya niṣedhābhāsaḥ ākṣepaḥ prāk / / tathā viśeṣapratītyartham aniṣṭavidhyābhāso 'pyākṣepaḥ /
niṣedhanamākṣepaḥ / / yadvakṣyati uktavakṣyamāṇayoḥ prākaraṇikayorviśeṣapratītyarthaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633344 (0.0):
viśeṣapratipattigabhyaviṣayetyarthaḥ / / tatra sūtram / uktavakṣyamāṇayoḥ prākaraṇikayoḥ viśeṣapratītyarthaṃ niṣedhābhāsa ākṣepaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119064 (0.032):
yatra viśeṣapratipattyarthamuktavakṣyamāṇayoḥ prākaraṇikayorniṣedhābhāsaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643351 (0.044):
stutyā nindāyāḥ nindāyā vā stutergamyatve vyājastutiḥ / / prākaraṇikayoḥ viśeṣārthaniṣedhābhāse aniṣṭavidhyābhāse ca ākṣepaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633354 (0.045):
uktasya vakṣyamāṇasya vā prākaraṇikasya viśeṣapratītyarthaṃ ābhāsato / niṣedhanam ākṣepaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643362 (0.061):
virodhagarbhatayā virodhavibhāvanāviśeṣārthaniṣedhābhāse aniṣṭavidhyābhāse
niṣedhābhāsa ākṣepaḥ iti / / yathā bālagra!ṇāhaṃ dūri tīe piosit ti ṇāmhavāvāro /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633344 (0.0):
uktavakṣyamāṇayoḥ prākaraṇikayoḥ viśeṣapratītyarthaṃ niṣedhābhāsa ākṣepaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633962 (0.042):
vakṣyamāṇaikaviṣayatvāt / / asya yatheṣṭasya niṣedhābhāsaḥ ākṣepaḥ prāk /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922545 (0.053):
vastuno vaktumiṣṭasya viśeṣapratipattaye // VisSd_10.64 // / niṣedhābhāsa ākṣepo vakṣyamāṇoktago dvidhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621338 (0.053):
vastuno vaktum iṣṭasya viśeṣa-pratipattaye // VisSd_10.64 // / niṣedhābhāsa ākṣepo vakṣyamāṇoktago dvidhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643362 (0.062):
virodhagarbhatayā virodhavibhāvanāviśeṣārthaniṣedhābhāse aniṣṭavidhyābhāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264037 (0.063):
vaktumiṣṭasya vastuno niṣedhābhāso 'niṣedhābhiprāyatvena niṣedhābhāsa / ākṣepālaṅkāra ityarthaḥ / / niṣedhābhāsasya phalamāha viśeṣapratipattaye iti /
sā marai tujbhpha ayaso eaṃ dhaṃmakkharaṃ bhaṇimo //
['bālaka!nāhaṃ dūti tasyāḥ priyo 'sīti nāsmadvyāpāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633474 (0.041):
bālaka! nāhaṃ dūti tasyāḥ priyo 'sīti nāsmākaṃ vyāpāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264350 (0.044):
bālaka nāhaṃ dūtī tiṣṭha priyo 'sīti na mama vyāpāraḥ / / sā mriyate tavāyaśaḥ etad dharmākṣaraṃ bhaṇāmaḥ //"
sā mriyate tavāyaśa etaddharmākṣaraṃ bhaṇāmaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264354 (0.0):
bālaka nāhaṃ dūtī tiṣṭha priyo 'sīti na mama vyāpāraḥ / / sā mriyate tavāyaśaḥ etad dharmākṣaraṃ bhaṇāmaḥ //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633478 (0.052):
bālaka! nāhaṃ dūti tasyāḥ priyo 'sīti nāsmākaṃ vyāpāraḥ / / sā mriyate tavāyaśa etadvarmākṣaraṃ bhaṇāmaḥ //
iti cchrāyā '] atra 'nāhaṃ dītiti' dītitvaniṣedho viśiṣṭāsmi
dūtītyavagamayati / / stutinindayoḥ nindāstutigamakatve vyājastutiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633177 (0.046):
stutinindābhyāṃ nindāstutyorgamyatve vyājastutiḥ // RuAss_37 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444180 (0.050):
uktir vyājastutir nindā- $ stutibhyāṃ stutinindayoḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924183 (0.050):
uktir vyājastutir nindā-stutibhyāṃ stutinindayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921864 (0.054):
nindāstutibhyāṃ vācyābhyāṃ gamyatve stutinindayoḥ / / nindayā stutergamyatve vyājena stutiriti vyutpattyā vyājastutiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643345 (0.062):
stutyā nindāyāḥ nindāyā vā stutergamyatve vyājastutiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921874 (0.063):
nindayā stutergamyatve vyājena stutiriti vyutpattyā vyājastutiḥ / / stutyā nindāyā gamyatve vyājarūpā stutiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260613 (0.064):
gamyatve vyaṅgyatve nindāvyājena stutau vyājanindātvena / vyājastutiparayogārthasambhavāt samāsadvayenobhayatra tatpadārthaṃ
yadvakṣyati stutinindābhyāṃ nindāstutyorgamyatve vyājastutiḥ iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633182 (0.0):
vyājastuteḥsaṅgatimāha gamyatveti / / sūtram / stutinindābhyāṃ nindāstutyorgamyatve vyājastutiḥ // RuAss_37 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921866 (0.030):
nindāstutibhyāṃ vācyābhyāṃ gamyatve stutinindayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621281 (0.030):
nindā-stutibhyāṃ vācyābhyāṃ gamyatve stuti-nindayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921876 (0.034):
nindayā stutergamyatve vyājena stutiriti vyutpattyā vyājastutiḥ / / stutyā nindāyā gamyatve vyājarūpā stutiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643347 (0.037):
stutyā nindāyāḥ nindāyā vā stutergamyatve vyājastutiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444180 (0.060):
uktir vyājastutir nindā- $ stutibhyāṃ stutinindayoḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924183 (0.060):
uktir vyājastutir nindā-stutibhyāṃ stutinindayoḥ /
yathā he helājitabodhisattva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe! nāsti
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126696 (0.0):
vaikaṭikāḥ / / he helājitabodhisattva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe nāsti tvatsadṛśaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384913 (0.0):
(Govindaṭhakkura's Kāvyapradīpa) / {he helājitabodhisattva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087580 (5.960):
he helājitabaudhisacva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe nāsti tvatsadṛśaḥ
tvatsadṛśaḥ paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126705 (0.0):
he helājitabodhisattva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe nāsti tvatsadṛśaḥ / paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384922 (0.0):
{he helājitabodhisattva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe / nāsti tvatsadṛśaḥ paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087589 (0.0):
he helājitabaudhisacva vacasāṃ kiṃ vistaraistoyadhe nāsti tvatsadṛśaḥ / paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19381659 (0.063):
śreyāniti mānavidhā | nāsti me sadṛśa ityatimānavidhā | nāsti me hīna
tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo bhāraprodvahane karoṣi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126716 (0.0):
paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ / / tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo bhāraprodvahane karoṣi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384933 (0.0):
nāsti tvatsadṛśaḥ paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ / / tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087600 (0.0):
paraḥ parahitādhāne gṛhītavrataḥ / / tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo- bhāraprodvahane karoṣi
kṛpayā sāhāyakaṃ yanmaroḥ // / atra marorupakāraṃ karoṣīti stutirnindāmavagamayati /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384935 (0.0):
tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo / bhāraprodvahane karoṣi kṛpayā sāhāyakaṃ yanmaroḥ //494//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087602 (0.0):
tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo- bhāraprodvahane karoṣi / kṛpayā sāhāyakaṃ yanmaroḥ // 494 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126718 (0.014):
tṛṣyatpānthajanopakāraghaṭanāvaimukhyalabdhāyaśo bhāraprodvahane karoṣi / kṛpayā sāhāyyakaṃ yanmaroḥ // VjivC_1.90 //
upamānopameyayoḥ paryāyeṇa tathātvaṃ cedupameyopamā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235629 (0.051):
(vi, ra) upameyopamāmāha paryyāyeṇeti / / dvayorupamānopameyayorityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618953 (0.060):
dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_13 // / dvayorupamānopameyabhāvavinimaye satyupameyopamālaṅkāra ityarthaḥ /
yadvakṣyati dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā iti /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443389 (0.061):
paryāyeṇa dvayos tac ced $ upameyopamā matā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923391 (0.061):
paryāyeṇa dvayos tac ced upameyopamā matā /
yathā 'khamiva jalaṃ jalamiva khaṃ haṃsaśvandra iva haṃsa iva candraḥ' /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076059 (0.036):
ekakasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ ca krameṇopameyopamā / yathā ---- / khamiva jalaṃ jalamiva khaṃ haṃsa iva śaśī śaśīva haṃso'yam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319701 (0.064):
'khamiva jalaṃ jalamiva khaṃ haṃsaścandra iva haṃsa iva candraḥ /
atropamānopameyabhāvavinimayaḥ tṛtīya sabrahmacāriṇāṃ nivartayati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393552 (0.058):
mukhaṃ candra ivetyādivadevātropamānopameyatvasya vācyatayopanibandhanāt /
ekasyaivopamānopameya bhāvakatve 'nanvayaḥ /
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 11000961 (0.022):
ekasyopameyatvopamānatve 'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076017 (0.022):
ekasyopameyatvopamānatve'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916749 (0.037):
upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620858 (0.037):
upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617692 (0.040):
ananvayādviśeṣamasya darśayati kāśāḥ kāśā ivetyādi / / ananvaye hyekasyaivopamānopameyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113752 (0.042):
ananvayālaṃkāraḥ / / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayo mataḥ // ViPrud_8.43 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618838 (0.047):
ananvayaṃ sūtrayati / ekasyaivopamānopameyatve ananvayaḥ // RuAss_12 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319630 (0.047):
START Sūtra 13: / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.049):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476117 (0.050):
prāptārthatvāt / / upamānopameyabhāvaśca nātyantaṃ sādharmyeṇa upādāne sati bhavati
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076025 (0.050):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112355 (0.053):
bhinnenetyanenānanvayanyāvṛttiḥ / ananvaye / ekasyaivopamānopameyatvasaṃbhavāt / tathā hi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113763 (0.054):
yatra dvitīyasabrahmacārinivṛttyarthamekasyaivopamānopameyabhāvo / nibadhyate asāvananvayālaṃkāraḥ / yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252997 (0.055):
śleṣāṃ vdyarthatā / / upamānopameyabhāvo 'tra vaivakṣikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235510 (0.056):
(lo, e) nanvekasyaiva upamānopameyabhāvaḥ kathaṃ na viruddha ityata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249757 (0.057):
iha ca tulyayogitāyāṃ hasaścandra ivābhātī'tyādivad dvayoḥ / prakṛtatve 'pyupamānopameyabhāvo vaivakṣikaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915691 (0.059):
vivakṣitatvādupamānopameyabhāvo na vivakṣita iti nopamādhvanirna vā śleṣa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393640 (0.063):
satyapyekasyopamānopameyatve dvitīyasabrahmacāri
yadvakṣyati ekasyaivopamānopameyatve 'nanvaya iti /
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 11000961 (0.031):
ekasyopameyatvopamānatve 'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076017 (0.031):
viruddhaprasaṅgenānanvayaṃ darśayitumāha ---- / ekasyopameyatvopamānatve'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916749 (0.033):
ityādayaśca na lakṣitāḥ, evaṃvidhavaicitryasya sahastradhā darśanāt / / upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620858 (0.033):
mālopamā yad ekasyopamānaṃ bahu dṛśyate / / upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617692 (0.035):
ananvayādviśeṣamasya darśayati kāśāḥ kāśā ivetyādi / / ananvaye hyekasyaivopamānopameyatvam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709778 (0.042):
atropamānopameyabhāva ekasyaivānanvita itīyamananvayā nāma vikṛtā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618838 (0.044):
ananvayaṃ sūtrayati / ekasyaivopamānopameyatve ananvayaḥ // RuAss_12 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113752 (0.045):
ananvayālaṃkāraḥ / / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayo mataḥ // ViPrud_8.43 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235510 (0.046):
(lo, e) nanvekasyaiva upamānopameyabhāvaḥ kathaṃ na viruddha ityata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385312 (0.048):
atraikasyaivopamānopameyabhāvo vācyaḥ sandvitīyamabrahmacajāryabhāve
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112355 (0.049):
bhinnenetyanenānanvayanyāvṛttiḥ / ananvaye / ekasyaivopamānopameyatvasaṃbhavāt / tathā hi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319630 (0.049):
ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393585 (0.050):
itthaṃ śābdameva sādṛśyānugamamāśrityehāsya lakṣaṇam / / nanu yadyevamekasyopamānopameyatvaṃ virudhyate tatkiṃ vastuviruddhena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113763 (0.050):
yatra dvitīyasabrahmacārinivṛttyarthamekasyaivopamānopameyabhāvo / nibadhyate asāvananvayālaṃkāraḥ / yathā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10506846 (0.056):
nanu bhūtākāśasyālpatvaṃ kathaṃ, ekasyopamānatvamupameyatvaṃ ca kathaṃ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13320699 (0.056):
nanu bhūtākāśasyālpatvaṃ kathaṃ, ekasyopamānatvamupameyatvaṃ ca kathaṃ,
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076025 (0.059):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393747 (0.061):
hyupamānāntaraniṣedhaparyavasāyyabhidhīyamānamekasyaivopamānopameyatvaṃ / svarūpam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393639 (0.061):
satyapyekasyopamānopameyatve dvitīyasabrahmacāri
yathā 'yuddhe 'rjunor'juna iva prathitaprabhāvaḥ' iti / / atra dvitīyasabrahmacārinivṛttiḥ /
ādi śabdāllāṭānuprāsādi parigrahaḥ /
eṣu paryāyoktāduṣu yadetadvastumātraṃ pratīyate svargavijayādikaṃ
rasālaṅkāraparihāreṇa tadidaṃ sarvairapi pramāṇairātmatvenā
vabhāsamānameva sadgaja nimīlikayā vācyāpaskārakatvena tairudbhaṭādibhiḥ
pratipāditam / / nyagbhāvitavācyasya vācyakakṣyātilaṅghinaḥ kathamastu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715702 (0.051):
pratīyamānasya yā vācyasavalanā vācyārthamiśramā, tayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16655473 (0.052):
vibhāvādiḥ tadupalakṣamārthatvena tadupalakṣakatvenetyarthaḥ / / na tu pūrvektavācyārthamātraparatveneti bhāvaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11651164 (0.055):
vyatirekaḥ prayojanavattvād vācya evety āha atra tv iti vācyontena. yas
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24223073 (0.055):
jñānaṃ sphuṭaṃ bhavati, na vācya vācakākāratayāḥ tayorārapitarūpatvāt |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862865 (0.056):
(vi, ra) nacyapratīyamānāviti / / atra vācyapadaṃ pratīyamānapadārthavyaṅgyabhinnaparam, tena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682954 (0.057):
abhiprāyaniṣṭhaiva rasādivyaṅgyaparyavasāyinyeva / / abhipretavastviti / / vācyārthatyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219283 (0.058):
kathitaṃ bhavatīti nirodhaḥ | ekasmin jñāne vācya vācakākratayā / saṃghaṭarnāmatyarthaḥ | nanu ca yadayapi tasmin jñāne ākārayormīlanaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630694 (0.058):
prasannagaṃbhīratvaṃ nāma padānāṃ vyāṅgyārthagarbhīkāra eva na tu / vyaṅgyasya vācyātiśāyitā /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24808077 (0.059):
anusañcarati (BAU IV.3.18) ityādyās tvampadavācyārthasya samarpikāḥ "yo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147668 (0.060):
atra śloke bhayasya sthāyibhāvasya bibhyadiyetadvācyatvāt / vyaṅgyatvameva nāsti, kathaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3000273 (0.060):
tato yāgasya kalpayitumaśakyatayā haratidhāturatra / svavācyārthaparityāgamevā'caṣṭe |
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28796928 (0.063):
tūpasarjanatvam ato na tasya vācyatādoṣaḥ/ idaṃ punar bhāvadhvanibhyo
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697679 (0.064):
vācakatvenāsya vācyasaṃketitvāt/crux | api tvartha eva| jñānaṃ tu tato
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694133 (0.064):
vyaṅgyasya vācyopaskārakatayā vācyāyamānatvamityarithaḥ /
vācyopaskārakatvamiti bhāvaḥ / / kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067863 (0.0):
(sū- 13) / svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515800 (0.0):
abhidhālakṣaṇe | / svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361782 (0.015):
lakṣaṇā //9// / svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318386 (0.016):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe / svasamarpaṇam' iti yathāyogaṃ dvividhayā bhaṅgyā pratipāditaṃ taiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385518 (0.050):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541748 (0.054):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam / / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cetyuktā śuddhaiva sā dvidhā // MKpr-K_10 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384714 (0.056):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691112 (0.060):
'guṇībhūtavyaṅgyate'ti / / vācyārthopaskārakatvāditi bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694133 (0.060):
vyaṅgyasya vācyopaskārakatayā vācyāyamānatvamityarithaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614899 (0.060):
atha yadā jahatsvārthatayā parārthaṃ svasamarpaṇaṃ / tadātyantatiraskṛtavācyākhyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16655473 (0.062):
vibhāvādiḥ tadupalakṣamārthatvena tadupalakṣakatvenetyarthaḥ / / na tu pūrvektavācyārthamātraparatveneti bhāvaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219283 (0.063):
kathitaṃ bhavatīti nirodhaḥ | ekasmin jñāne vācya vācakākratayā / saṃghaṭarnāmatyarthaḥ | nanu ca yadayapi tasmin jñāne ākārayormīlanaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384673 (0.064):
viśrāntisthānatayā paramopādeyatālakṣaṇam / / vācyopaskārakatayetiṣa / / vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam /
svasamarpaṇam iti dvividhayā bhaṅgyā / / bhaṅgi prakāraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361782 (0.045):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067863 (0.046):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515800 (0.046):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam |
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541748 (0.057):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam / / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cetyuktā śuddhaiva sā dvidhā // MKpr-K_10 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318388 (0.061):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe / svasamarpaṇam' iti yathāyogaṃ dvividhayā bhaṅgyā pratipāditaṃ taiḥ /
atrāyamāśayaḥ / / lakṣaṇamūlo 'yaṃ paryāyoktādiṣu pratīyamānor'thaḥ /
lakṣaṇā ca dvirūpā ajahatsvārthaikā kuntāḥ praviśanti ityādau /
parā tu jahatsvārthā gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ ityādau /
tatrājahastvārthāyāṃ kuntānāṃ svataḥ praveśāsaṃbhave kauntikān ākṣipya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154740 (0.046):
vṛttiṃ vadatāmālaṅkārikāṇāṃ matamanuvadati ālaṅkārikāḥ / punariti/ yadi 'gaṅgāyāṃ ghoṣa' ityādau tīravṛttirghoṣa
praveśasaṃbhavaḥ / / ataḥsva siddhaye parānākṣipatīti tatra lakṣaṇā /
svakīya praveśādeḥsiddhaye parasya kauntikasyākṣepa iti /
jahatsvārthāyāṃ tu gaṅgādermukhyārthasyātyantamanupapattireva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613580 (0.027):
caikasyānekattvalābhābhāvāt mukhyārthasya atyantamanupapattireva / / ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇāmiti lakṣaṇam /
ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇamiti lakṣaṇam / / parārthaṃ taṭāderghoṣādyadhikaraṇārthaṃ svasamarpaṇaṃ svasvarūpaparityāga
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613580 (0.0):
caikasyānekattvalābhābhāvāt mukhyārthasya atyantamanupapattireva / / ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇāmiti lakṣaṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614899 (0.039):
atha yadā jahatsvārthatayā parārthaṃ svasamarpaṇaṃ / tadātyantatiraskṛtavācyākhyaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867689 (0.043):
caturtha śloka gatenānvayaḥ | idaṃ ca svātma pratyakṣaṃ lakṣaṇaṃ svārtham / eva na parārtham | na hi svāśritau dveṣa tad abhāvau rāga tad abhāvau ca
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16036301 (0.043):
caturtha-śloka-gatenānvayaḥ | idaṃ ca svātma-pratyakṣaṃ lakṣaṇaṃ svārtham / eva na parārtham | na hi svāśritau dveṣa-tad-abhāvau rāga-tad-abhāvau ca
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361783 (0.044):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam / / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cetyuktā śuddhaiva sā dvidhā // MKpr K_10 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067864 (0.044):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam / / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cetyuktā śuddhaiva sā dvidhā // 10 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541749 (0.044):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam / / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cetyuktā śuddhaiva sā dvidhā // MKpr-K_10 //
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515801 (0.044):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam | / upādānaṃ lakṣaṇaṃ cety uktā śuddhaiva sā dvividhā || 2 ||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18318172 (0.047):
vādalakṣaṇamāha svārthamiti // / svārthaṃ parārthamapi vā tattvanirṇayasādhanī // MAnuv_2,1.39cd //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385480 (0.057):
tenādye svasiddhaye parākṣepaḥ, paratra tu aparārthaṃ svasamarpaṇam / / yattvatrānyairbhāvairnirvedādibhirupalakṣito vācyapratīyamānatvena
itthaṃ ca satispṛṣṭāstā nandana' iti paryāyoktodāharaṇe sainikānāṃ
sāvajñapārijātamañjarīsparśaḥ svargavijayamanākṣipya na saṃbhavatīti
kuntādinayena svasiddhaye parākṣepaḥ /
evam upoḍharāgeṇa iti samāsoktyudāharaṇe 'pi jñeyam / / nāyakatvākṣepe sati niśādeḥ timirāṃśukādiyogasaṃbhavāt ajahatsvārthatvam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13197626 (0.033):
bṛhadrathantarayoranyayogavyāvṛttyā viseṣaṇatvāsaṃbhavāt,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845756 (0.040):
yoga vittarā ity artho 'bhivyañjito bhavati | tataś ca jñānād bhaktiḥ
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978299 (0.040):
yoga-vittarā ity artho 'bhivyañjito bhavati | tataś ca jñānād bhaktiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031783 (0.040):
upekṣāsmṛtisaṃprajñānasukhānītivacanāt. sukheṃdriyayogād iti. / sukheṃdriyasaṃbhavāt. nāsty eva caitasikaṃ sukheṃdriyaṃ triṣv api hi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20907302 (0.045):
nirdeṣapatasārthakyasya 3 lakṣaṇoktervā saṃbhavāditi / bhāvaḥ/anumāyuktireveti"yuktipādīyānuvyākhyāne
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545010 (0.046):
pūrvodāhṛtavacanavirodhāt / / iyaṃ ca yogaviśeṣeṇātipraśastā / / svātīnakṣatnayoge ca śanivāre ca madvratam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4542083 (0.046):
śrutacintāprayuktā na bhāvanāprayuktā yogādiriñcanādato [na] / dharmavihāriṇo vyavasthāpyante / yo 'pi kaścicchrutacintāmanāgamya kevalaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21024951 (0.046):
anvayasaṃbhavenāparamānayetyarthopapatteḥ/ / evamevāparamānayetyatrāpyuktadiśā pūrvamānayetyarthopapatteḥ/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392522 (0.049):
12. mahānpraraṇāvaraṇā yuddhāpasārāvakāśādidharmayogāt / 13. cekitān / 14. kuntibhojaiśca / iha sañjñāmātrapradhānā amī śabdā nigadavyākhyā(tāḥ)1 /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223610 (0.051):
dvandvasya sādhutvādiha tadabhāvādityata āha [234] tatreti/ [235] / vyavahārataḥ/ pravṛtterityarthaḥ/ [234] vṛddhavyavahāreṇeti dīpikāvākye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700756 (0.060):
kavipadayogārthamāha vaṇenāyogāditi / / āsūtrayantī prakāśayantī /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3223773 (0.062):
tathā khalajanairapi jugupsitaṃ nirghṛṇatvamatikrūratvaṃ / duḥkhayogavidhānātsarvaprajopasaṃhārācca prasajyeta /
atha taṃ ṇātthī ti aprastutapraśaṃsodāharaṇe mukhyārthasyāprastutatvāt;
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24320770 (0.033):
paryudāso vā jyotiṣṭomabhinne pravṛṇaktīti; anyathā vikalpaprāpteḥ / / yattva gniṣṭome pravṛṇaktī"ti vacanaṃ tatparyudastapratiprasavārtham /"
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326257 (0.049):
sākalyenātyāśramiṣūpapattergrārhasthye 'saṃbhavāt / / na cāsaṃpannaṃ sādhanaṃ kasyacidarthasya sādhanāyālam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632763 (0.049):
sarvatraiva prastutasya gamyatve aprastutābhidhānādaprastutapraśaṃsaiva / / aprastutapraśaṃsā tu prastutāvagamo 'nyataḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409461 (0.051):
rūpake tu rūpasamāropādrūpitatvākhyamācchrādakatvamityanirbhedaḥ / / tena 'viśeṣaṇānāṃ sāmyādaprastutadharmāvacchreda'
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111771 (0.051):
vācyavyaṅgyayoḥ prastutatve paryāyoktiḥ vācyasyāprastutatve / 'prastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411077 (0.052):
sāmānyalakṣaṇadvāreṇāyātāyāstasyā atrāpi saṃbhavāt / / athātra nopamānatvena nāyakaḥ svasvarūpeṇa pratīyate apitu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2112742 (0.052):
tasyānandādivatsraṣṭṛtvādivadvā guṇatvābhāvādityāśaṅkaya na savargatatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691289 (0.055):
paryāyoktaṃ 'pauno divānātti' iti / / tulyayogitā 'sthādhvoricca' iti / / aprastutapraśaṃsā sarvāṇi jñāpakāni yathā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146472 (0.057):
asatyabhūtavākyārthatātparyaprastutapraśaṃsodāharaṇaṃ yathā / taṇṇatthi kiṃpi paiṇo pakappiaṃ jaṃ ṇa ṇiai gharaṇīe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695666 (0.057):
atra vyaṅgyopaskṛtasya vācyārthasyaiva prādhānyamityato / 'prastutapraśaṃsālaṅkāra iti bodhyam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893131 (0.057):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate //iti virodhacakram// & / aprastutapraśaṃsā syād aprakrānteṣu yā stutiḥ // DKd_2.340 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601604 (0.058):
ityetatpradarśanārthamayamaprastutor'tha iti / / atra hi aprastutapraśaṃsānāmālaṅkāraḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119399 (0.059):
atha gamyatvaprastāvādaprastutapraśaṃsocyate / / aprastutasya kathanāt prastutaṃ yatra gamyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632206 (0.059):
sāmānyaviśeṣabhāvādi saṃbandhāvalambenāprastutāt prastutāvagatau / aprastutapraśaṃsā / / vyācaṣṭe ihāprastutasyeti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2074375 (0.060):
tadidamuktamanaṅgīkurvatāṃ cārvākabauddhamāyāvādināmiti / / anyathā tvayā tenetyekavacanasya prastutatvādanaṅgīkuvarta ityavakṣyat /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260380 (0.060):
vācyārthastvaprastutaḥ / / tathā ca tatrāprastutapraśaṃsātvamevāpatitamityatastato 'syā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632603 (0.060):
kāryasyāprastutatve tu aprastutapraśaṃseti vibhāgasyānā kūlatvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695687 (0.061):
tatprakaraṇānugatārthatāsya parikalpayate / / tasmādaprastutapraśaṃseyam / / yasmādanena vācyena guṇībhūtātmanā nissāmānyaguṇāvalopādhmātasya
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075452 (0.061):
aorastutasyārthasya praśaṃsanamaprastutapraśaṃsā //4// / apahnutirapi tato bhinneti darśayitumāha ----
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695851 (0.062):
prakṛtodāharaṇe hi vivādo vyājastutyaprastutapraśaṃsāviṣayo na
bāḷagraṇāhamityākṣepodāharaṇe dūtītvaniṣedhasyābhāsarūpatvāt he
helājite ti vyājastutyudāharaṇe khajalayordvayorapi
caikasyānekattvalābhābhāvāt mukhyārthasya atyantamanupapattireva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613482 (0.027):
jahatsvārthāyāṃ tu gaṅgādermukhyārthasyātyantamanupapattireva / / ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇamiti lakṣaṇam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 478736 (0.035):
anyathā tadapekṣasyāmukhyasyānupapatteḥ / / tathāca dvayoḥ prasaktayorekasya mukhyārthatvānupapattāvitarasya
ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇāmiti lakṣaṇam / / tamimaṃ viṣayavibhāgam abhisandhāyoktam yathāyogaṃ dvividhayeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613483 (0.0):
jahatsvārthāyāṃ tu gaṅgādermukhyārthasyātyantamanupapattireva / / ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇamiti lakṣaṇam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226149 (0.048):
svārthamiti | svārtha parārtah ceti viśeṣeṇa dvaividhyamevopadarśyate |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7122897 (0.049):
tat kiṃ hetutvameva viṣayalakṣaṇam? netyāha sa eva cārtha iti / / kimato cadyevamityata āha na ca sāmānyamiti //
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24224141 (0.049):
tadānumānasya svalakṣaṇaṃ viṣayo na viṣiddha iti svalakṣaṇaviṣayamanumānaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18347802 (0.049):
tataśca vyāpikāyāḥ svaparaviṣayaprayojanavattāyā abhāvāttadvayāptaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413607 (0.051):
vidvān yuktaḥ samācaran8 iti ca vidvadaviduṣoḥ karmoktaṃ svārthaṃ / parārthaṃ vā9 / atha nyāyataḥ so 'pi nāsti / katham /
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9645274 (0.052):
1. anumānaṃ dvidhā svārthaṃ parārthaṃ ca / svasmāyidaṃ svārthaṃ / yena
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11286539 (0.052):
sarvaśakternirākāṃkṣīkaraṇārthamityarthaḥ / svārtha iva parārtha ārambhaḥ
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24533619 (0.053):
svārthaparārthānumānyoḥ svārthaṃ vyākhyāya parārthaṃ vyākhyātukāma āha
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24512905 (0.054):
tasya viṣayaḥ svalakṣaṇam ity atra yadi tasyaiva viṣayaḥ svalaṣāṇam ity
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22484306 (0.056):
stutyā vidhiśeṣabhūteṣvapyarthavādeṣu tadarthatayaiva / svārthamabhidadhāneṣu na vākyabhedādidoṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149298 (0.056):
śakyatāvacchedakarūpeṇa bodhanamityarthaḥ , na tu tirobhāvaḥ natu / abodhanamityarthaḥ / / ata eveti svārthaṃ svāśrayaśabdasya mukhyārthamajahatī upasthāpayantī
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866843 (0.057):
ete 'nuśaṃsā iti jñānamatra caryadhikyam / iti / svaparārthādhimuktirmadhyamṛdvī /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5383369 (0.058):
. kāśyapakauśikagrahaṇam ca kalpe niyamārtham iti eva . evam api / autsargikāṇām tadviṣayatā na prāpnoti . krauḍāḥ kāṅkatāḥ maudāḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5246442 (0.058):
pratyayalakṣaṇam bhavati iti . tat tarhi jñāpkārtham arthagrahaṇam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18318172 (0.060):
vādalakṣaṇamāha svārthamiti // / svārthaṃ parārthamapi vā tattvanirṇayasādhanī // MAnuv_2,1.39cd //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28136384 (0.060):
dvividham svārtham, parārtham ceti/
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16141680 (0.062):
nāpi saṅgatibalena tatpratipādanam, vākyārthasyāpūrvatvāt / / nāpi svārthasaṅgatibalena, tasya svārtha evopakṣayāt /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24513807 (0.063):
avabhāseta, tadā tatsvalakṣaṇatvenāvasyat svalakṣaṇaṃ pravṛttiviṣayīkuryāt
yogo yogyatā tāmanatikramyetyarthaḥ / / itthaṃ vastudhvanau vimatirbhāmahādiṣu darśitā /
atha rudraṭe rasālaṅkāradhvanyorvimatimupanyasyati rudraṭenāpītyādinā /
bhāvālaṅkāraḥ preyo 'laṅkāraḥ sa dvidhaivoktaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483379 (0.063):
tatra yatra śāstrasaṃvidaviruddhena rūpeṇa teṣāmupanibandhastatra preyo / 'laṅkāro rasavadalaṅkāraścābhihitaḥ / / yatra tu tadviruddhatvaṃ tanmūlakalokavyavahāraviruddhatvaṃ ca
tathā hi yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhena hetunā yena /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385410 (0.014):
'yasya vikāraḥ prabhavannapratibaddhena hetunā yena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737550 (0.020):
yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhastu hetunā yena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737683 (0.020):
'yasya vikārastu apratibandhaḥ prabhavan yena hetunā tamabhiprāyaṃ
gamayati tadabhiprāyaṃ tatprati bandhaṃ ca bhāvo 'sau // / bhāvasthitibhāvaśāntirūpeṇa rudraṭo bhāvālaṅkāraṃ dvidhaivoktavān /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737550 (0.037):
yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhastu hetunā yena / / gamayati tamabhiprāyaṃ tatpratibandhaṃ ca bhāvo 'sau //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737683 (0.037):
'yasya vikārastu apratibandhaḥ prabhavan yena hetunā tamabhiprāyaṃ / tatpratibandhaṃ ca gamayati asau bhāva ityanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385410 (0.037):
'yasya vikāraḥ prabhavannapratibaddhena hetunā yena / / gamayati tadabhiprāyaṃ tatpratibandhaṃ ca bhāvo 'sau //
tadidam utprekṣāvat kṛtyamiti bhāvaḥ / / yato bhāvāsaṅkārasya sandhiśabalatādi lakṣaṇā api bhedāḥ saṃbhavanti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28147518 (0.056):
'prāgabhāvo vināśī pramevayatvāt' ityatra bhāvatvamupādhiḥ/
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584670 (0.061):
sattvacittacaryāvavodhakatvāt | prajñā bodhiheturniravaśepaṃ / dharmabhāvalakṣaṇāvavodhakatvāt | saṃkṣepata ucyate ṣaḍimāḥ pāramitā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24254130 (0.061):
lakṣaṇalakṣaṇādvayaṃ ceti sādhyavasānāyaścatvārobhedāḥ / / pūrvodāharaṇānyeveti rūḍhāvupādānalakṣaṇāyāḥ---śveto dhāvati'; iti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113661 (0.061):
lakṣaṇalakṣaṇādvayaṃ ceti sādhyavasānāyaścatvārobhedāḥ / / pūrvodāharaṇānyeveti rūḍhāvupādānalakṣaṇāyāḥ śveto dhāvati'; iti"
vakṣyati hi bhāvodaya sandhiśabalatāśca pṛthagalaṅkārā iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641852 (1.192):
bhāvodayādyarthaṃ sūtram / bhāvodayasandhiśabalatāśca pṛthagalaṅkārāḥ // RuAss_83 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107863 (0.040):
bhāvodayabhāvasandhibhāvaśabalatāśca pṛthagalaṃkārāḥ 'iti /
rūpakādiṣvapi uttānadarśitāmudghāṭayati rūpakadīpaketyādi /
rūpakaṃ dīpakam apahnutistulyayogitā / / ādiśabdānnidarśanādikaṃ ca lakṣayiṣyate /
tatropamālaṅkāraḥ pratīyamāno vācyaśobhāhetutvādupasarjanatvena noktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385741 (0.003):
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
tadapyasāramiti bhāvaḥ / / upamālaṅkārasya vācyaśobhā hetutvādupanyagbhāvanena utthāpitasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385739 (0.047):
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709677 (0.057):
etāvatā śabdārthatadgumālaṅkāravyatiriktasya kāvyaśobhāhetutvaviśiṣṭasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243628 (0.061):
(lo, au) ekāśrayatvenāvasthānāt saṃśayitureva niścetṛtvādyathā kiṃ
prādhanyena teṣvavasthānāt / / atha rasabhāvayoḥ ayathādṛśamudghāṭayati rasavatpreyaūrjasvītyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243628 (0.046):
(lo, au) ekāśrayatvenāvasthānāt saṃśayitureva niścetṛtvādyathā kiṃ / tāvat sarasītyādau /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781529 (0.064):
śarīraghaṭakatvānupapatteś ca/ yat tu rasavad eva kāvyam" iti"
raso guṇībhūto rasavānalaṅkāro, bhāvastu preyān, rasābhāsa ūrjasvī,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14227321 (0.053):
bhāvasyāparāṅgatve bhāvālaṅkāraḥ, sa eva preyasvī preyāniti cocyate / / rasābhāsabhāvabhāsayoraparāṅgatve ūrjasvī /
bhāvābhāsaḥsamāhitam / / evaṃ rasabhāvādiḥ vācyaśobhā hetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318424 (0.018):
rasavatpreyaḥprabhṛtau tu rasabhāvādirvācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385741 (0.038):
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
tadapi mandamiti bhāvaḥ / / yato rasāderalaṅkāratvaṃ sadātanaṃ na bhavati,
prādhānyadaśāyāmalaṅkāryatvāt / / utprekṣātviti /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19490294 (0.029):
iti śrutīnāmupanyāsātsarvathā āyāmādaya iktaireva / margaiḥsamyaksampādanīyāḥ /
prātīyamānā svayameva kathitā pratīyamānāpyalaṅkāryatvena kathitetyarthaḥ
tadapya gaṃbhīramiti yāvat / / pratīyamānadaśāyāṃ sarvasyaiva alaṅkārasyālaṅkāryakatvaṃ siddhāntitaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640700 (0.052):
bhāvikalakṣaṇamakāri yaiḥ khalu tairaśabdānākulatvādiva lakṣaṇatvenoktam / / nāpi vā vastusanniveśinaḥ / / saundraryasyanibandhādvicchittiḥ svabhāvoktitulyanayaśālinī alaṅkāratvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159563 (0.056):
tātparyye 'pina kāvyatm / / kintu guṇībhūtayorvastvalaṅkārarūpayoḥ rapasavattvādeva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28179105 (0.057):
evāpadyate na tu sarvasya sādhyavattvam iti viśvanārthaḥ/
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140852 (0.061):
kāvyameveti cet tadapi pūrvameva pratyuktam, / tasyasvātmanikriyāvirodhādalaṅkāratvānupapatteḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696214 (0.061):
vismayāśrayatvenetyarthaḥ / / tattacchalokena piratipāditāyāstathāvidhasya svasya svamatasya ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728298 (0.064):
'tadi'tyasya pūrvoktamityarthaḥ / / 'vastutatvam' iti arthavastu" ityasya vyakhyānamityāha vastuśabdenetyādi"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705600 (0.064):
vyātirekāntarasyālaṅkārāntarasya ca dhvanindarśayati kitrcetyādi / / tadīyāṃunakhasambandhinīm, kuṭilimānamityatra tadīyamiti vipariṇāmena
trivindhaṃ vastvalaṅkārarasarūpamalaṅkāryatayā khyāpitameva /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694002 (0.042):
śabdenārthena vā lakṣyo vyañjanāsahacāriṇā / / vyaṅgyārtho vastvalaṅkārarasabhāvādilakṣaṇaḥ // Ckc_3.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159566 (0.043):
tātparyye 'pina kāvyatm / / kintu guṇībhūtayorvastvalaṅkārarūpayoḥ rapasavattvādeva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116078 (0.047):
parobhidheyādivyatirikto vyaṅgyatvena nirūpayiṣyamāṇo / vastvalaṅkārarasalakṣaṇaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717522 (0.049):
rasacarvaṇātmanastṛtīyasyāṃśasyābhidhābhāvanāṃśadvayottīrṇatvena nirṇayāt, / vastvalaṅkāradhvanyo rasadhvaniparyantatvameveti vayameva vakṣyāmastatra
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396081 (0.051):
atra ca yadanye viśeṣālaṅkāramāhustadabhedālaṅkāranirākaṇādeva / nirākṛtamiti na punarāyasyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640700 (0.052):
bhāvikalakṣaṇamakāri yaiḥ khalu tairaśabdānākulatvādiva lakṣaṇatvenoktam / / nāpi vā vastusanniveśinaḥ / / saundraryasyanibandhādvicchittiḥ svabhāvoktitulyanayaśālinī alaṅkāratvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8714088 (0.052):
prādhānyaṃ vastvalaṅkāradhvanibhyāṃ pradhānyam / / darsayatīti / / vastvalaṅkāraraseṣu rasadhvanereva prādhānyamitarayostu tatparyavasāyitayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387536 (0.055):
[tena vinā kāvyātmatvābhāvāt] mukhyatvena rasatyaivātmatvaṃ yuktam / / ataśca vastvalaṅkārayokyadalaṅkārapakṣanikṣitpatvamanyairuktaṃ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140852 (0.056):
kāvyameveti cet tadapi pūrvameva pratyuktam, / tasyasvātmanikriyāvirodhādalaṅkāratvānupapatteḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26695578 (0.056):
camatkārasyātikleśena pratīte rasphuṭālaṅkāratvāccānujjvalatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893999 (0.058):
traividhyātsaṃlakṣyakramavyaṅgyanāmnodhvaneḥ kāvyasyāpi traividhyam / / vastvalaṅkārarūpatvācchabdaśaktyudbhavodvidhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631419 (0.058):
āśrayetyādi / / alaṅkāratvaṃ hi lokeśaṅkate pūrvātrānvayeti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705600 (0.061):
vyātirekāntarasyālaṅkārāntarasya ca dhvanindarśayati kitrcetyādi / / tadīyāṃunakhasambandhinīm, kuṭilimānamityatra tadīyamiti vipariṇāmena
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3491017 (0.061):
vivakṣyamavivakṣyaṃ ca vastvalaṅkāragocare / / vācyaṃ dhvanau vivakṣyaṃ tu śabdaśaktirasāsyade //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900176 (0.063):
kāntiḥ sarvamanorucyavācyavāttakasaṅgatiḥ //AP_344.004cd/ / yathā vastu tathā rītiryathā vṛttis tathā rasaḥ /AP_344.005ab/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728298 (0.064):
'tadi'tyasya pūrvoktamityarthaḥ / / 'vastutatvam' iti arthavastu" ityasya vyakhyānamityāha vastuśabdenetyādi"
kāvyajīvitatvenālaṅkāryameva sattathā na cetitamiti yāvat /
itthaṃ kāvyajīvitāṃśavicāravimukhānām alaṅkāramātrarasikatvāt uttānadṛśāṃ
matam upanyasya, kāvyajīvitakāṃśaparāṇāṃ, matāni
yathāvadupanyasyati vāmanena tvityādinā / / sādṛśyanibandhanāyā iti vadatā sādṛśyaṃ saṃbandha nibandhanā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090749 (0.063):
gaṅgāsaṃbandhasyopalakṣaṇatve ghoṣagatapavitratvādyasiddheḥ / / ata eva sādṛśyanibandhanā saṃbandhanibandhanā ceti dvividhā lakṣaṇā /
śabdavṛttirgauṇīti vadanto dūṣyatvena kaṭākṣitāḥ /
dhvanyācāryāṇāṃ gauṇyā vṛttyā lakṣaṇāntarbhāvo noṣṭaḥ /
sādṛśyanibandhanā lakṣaṇā vakroktyalaṅkāra iti prathayatā kaścit
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318438 (0.040):
vāmanena tu sādṛśyanibandhanāyā lakṣaṇāya vakroktyalaṅkāratvaṃ bruvatā
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490612 (0.031):
upameyasya bahulābhatvasya tatsadṛśasya yā lakṣaṇā tasyā / atyantatiraskṛtavācyamūlatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149261 (0.037):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14243216 (0.057):
vyavatiṣṭhate na vyaṅgyālaṅkāratātparyeṇa / / tasmāttatra vācyālaṅkāramukhenaiva kāvyavyapadeśo nyāyyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446037 (0.057):
vyavatiṣṭhate na vyaṅgyālaṅkāra-tātparyeṇa / tasmāt tatra / vācyālaṅkāra-mukhenaiva kāvya-vyapadeśo nyāyyaḥ / yatra tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082997 (0.058):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893738 (0.058):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148603 (0.060):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam / / Locanā:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318407 (0.062):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614333 (0.023):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386038 (0.030):
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964378 (0.030):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386452 (0.030):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.032):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384211 (0.034):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707549 (0.041):
dhvanisvarūpakāvyātmasaṃvittivirahemetyarthaḥ / / sphureyurapi sphurantyeva /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19121373 (0.043):
nanu ca pūrvamavasthāpitam yadvākyasyaivāvibhāgasya sālaṅkārasya / kāvyatvamiti (1 / / 6) tatkimarthametadabhidhīyate ? satyam, kintu tatrāsatyabhūto
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124733 (0.043):
tadīyasākṣātkāra eva pramāṇamityarthaḥ / / svaprakāśatvena sākṣātkāryasākṣātkārayorabhedādidaṃ viduṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846839 (0.044):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979382 (0.044):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709876 (0.047):
na ca guṇādibhyo vyatireke sati kāvyasambandhitvamasya śacakyopapādaṃ, / nṛttgītādivat /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727328 (0.047):
rasasyātmatvasamarthanenetyarthaḥ / / 'tadapāstam' ityānenāsya sambandhaḥ /
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531778 (0.047):
saṃbhāvyo gocare śabdaḥ pratyayo vā na cānyathā / / na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127589 (0.048):
āgamānumānayoḥ sahakāritā pakṣādya1panākatvena / / tatrātmalakṣaṇadharmisiddhāvāgamaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603736 (0.048):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9636381 (0.049):
cārutvaṃ na tu tarkānumānavanniścamatkāratā / / athānumānakāvyaliṅkārthāntaranyāsānāṃ viṣayaṃ vivecayati ayamatretyādi /
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537780 (0.051):
paro 'nyaḥ saṃghātāt, citimattvāt svārtha iti mayaiva citimatātmany
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.051):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915566 (0.052):
pratiyogitvopapatteḥ/ na tu yāvatsvāvasthānaṃ sahabhāvaḥ/ tathātve hi
yasttvaṃśo 'laṅkāryo na bhavati so 'pyalaṅkāryatvena kathita
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14228831 (0.062):
tena sarvaprakāramityarthaḥ / / alaṅkārya iti / / ata eva nālaṅkāra iti bhāvaḥ // 5 // / alaṅkāryavyatiriktaścālaṅkāro 'bhyupagantavyaḥ, loke tathā siddhatvāt,
ityāha kevalaṃ guṇaviśiṣṭeti / / kevalagrahaṇādrasālakāranairapekṣyaṃ kaṭākṣitam /
rasālaṅkāra nirapekṣairmādhuryādi bhirguṇairviśiṣṭā yeyaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489086 (0.063):
natvalaṅkāratayā / / rasābhivyaktiśca yathāyogaṃ mādhuryaujobhyāṃ
saṃghaṭanādharmabhūtā vaidarbhyādi rūpiṇī rītiḥ saiva kāvyātmetyuktā /
tathā ca sūtritaṃ tena rītiḥ ātmā kāvyasyaiti / / prakhyāpitaṃ ca aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇoṣu vamati madhudhārām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860906 (0.051):
MSS_3339 1 aviditaguṇāpi satkavi bhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām / / MSS_3339 2 anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā //
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1659166 (0.055):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385047 (0.055):
avidita guṇāpi sat kavi bhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhu dhārām /* / anadhigata parimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatī mālā // VidSrk_50.21 *(1718)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10916566 (0.055):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16130881 (0.055):
aviditaguṇā+api satkavibhaṇitis+karṇeṣu vamati madhudhārām / / anadhigataparimalā+api hi harati dṛśam+mālatīmālā // VidSrk_50.21 *(1718)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919833 (0.055):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām /"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457888 (0.063):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām VidSrk_50.21a
anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860911 (0.0):
MSS_3339 1 aviditaguṇāpi satkavi bhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām / / MSS_3339 2 anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā //
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1659170 (0.0):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām / / anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā // SuVas_11 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456685 (0.0):
VidSrk_50.21 *(1718)/a anadhigata parimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatī mālā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385051 (0.0):
avidita guṇāpi sat kavi bhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhu dhārām /* / anadhigata parimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatī mālā // VidSrk_50.21 *(1718)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456176 (0.0):
anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā VidSrk_50.21b *(1718b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10916570 (0.0):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām /* / anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā // VidSrk_50.21 *(1718)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16130885 (0.0):
aviditaguṇā+api satkavibhaṇitis+karṇeṣu vamati madhudhārām / / anadhigataparimalā+api hi harati dṛśam+mālatīmālā // VidSrk_50.21 *(1718)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919837 (0.0):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām / / anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250449 (0.045):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām / / anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9251886 (0.056):
anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24305859 (0.057):
aviditaguṇāpi satkavibhaṇitiḥ karṇeṣu vamati madhudhārām /* / anadhigataparimalāpi hi harati dṛśaṃ mālatīmālā // VidSrk_50.21 *(1718)
idamapyayuktamiti bhāvaḥ / / tathāhi kāvyasya śarīrasthānīyau (śabdārthau) kaṭakamukuṭādikalpā
anuprāsopamādayaḥ / / vyaṅgyārthastu ātmabhūta iti sthite, śabdālaṅkārebhyoṣa'pi yo bāhyo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387438 (0.051):
hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691431 (0.053):
nanvanya eva guṇībhūtavyaṅgyaprakāraḥ, anye copamādayo 'laṅkārāstatkathaṃ / guṇībhūtavyaṅgyalakṣaṇe kṛte teṣāṃ lakṣitatvasiddhirityato
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378336 (0.059):
hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ // MKpr K_67 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614083 (0.059):
hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //"
varṇālaṅkāro 'nuprāsastatsamakakṣyakā etā rītayaḥ /
yato dvayorapi varṇadharmatā / / etadabhisandhāya vṛttyanuprāsavarṇālaṅkāraprastāve vaidarbhyādayo rītayo
vivecitāḥ kāvyaprakāśa kṛdādibhiḥ / / granthakāro 'pi tatra vivecayiṣyati /
vyañjakāsvetāsu vyaṅgyarasasannikarṣādātmatva bhramaḥ uttāna dhiyām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673057 (0.063):
etaduktaṃ bhavati saṅghaṭanāvyaṅgyatvādrasādīnāmanupayukte / 'pyarthavijñāne pūrvāmevocitasaṅghaṭanāśravaṇa eva yata āsūtrito
tadanuprāsādāvapi samānamiti mandametadrītimātrapakṣapātitvam /
vastutastu vyaṅgyārtha eva ātmā kāvyasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9120765 (0.042):
ratyādirūpo yaḥ kāvyasya / vyaṅgyārthastatsaṃbhedāt tatpariśīlanādityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862319 (0.050):
(vi, pha) nanu yadi vyaṅgyo rasa eva kāvyasyātmā tadā vastuno
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614440 (0.055):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
athodbhaṭādibhiḥ guṇālaṅkārayorbhedo 'pi nāvadhārita
ityāha udbhaṭādibhistviti / / sāmyaṃ sajātīyatvamityartha /
tatra hetuḥ viṣayamātreṇa bhedapratipādanāditi / / mātragrahaṇātsvarūpabhedābhāvaḥ kaṭākṣyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2129121 (0.060):
athavātra jyotirmātragrahaṇātkathaṃ sarvaśabdapratipādanam /
kāvyaśobhāhetutvalakṣaṇaṃ tu svarūpamekavidhameveti teṣāmāśayaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709677 (0.056):
etāvatā śabdārthatadgumālaṅkāravyatiriktasya kāvyaśobhāhetutvaviśiṣṭasya
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488748 (0.057):
kāvyaśobhāhetutvābhāvaḥ svaśobhāhāniśca bhavati /
viṣāmāśayaḥ / / viṣayabhedaṃ darśayati 'saṅghaṭanetyādi' /
saṅghaṭanādharmāguṇā, alaṅkārāstu śabdārthadharmāḥ iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318474 (0.060):
saṃghaṭanādharmatvena ceṣṭeḥ / / tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10485846 (0.060):
pṛthagjijñāsyatvāddharmādyaspṛṣṭamityarthaḥ / / ataḥ śabdābhāvapāṭhe 'pyayamevārthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13280378 (0.060):
pṛthagjijñāsyatvāddharmādyaspṛṣṭamityarthaḥ / / ataḥ śabdābhāvapāṭhe 'pyayamevārthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648214 (0.061):
yasmādanuprāsādayo 'napekṣitārthaśabdadharmā eva pratapāditāḥ /
tadidamapyagambhīramiti bhāvaḥ / / guṇālaṅkārayośca svarūpata evātivibhinnatvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648213 (0.056):
yasmādanuprāsādayo 'napekṣitārthaśabdadharmā eva pratapāditāḥ / / guṇāstu vyaṅgyaviśeṣāvabhāsivācyapratipādanasamarthaśabdadharmā eva /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10485846 (0.063):
pṛthagjijñāsyatvāddharmādyaspṛṣṭamityarthaḥ / / ataḥ śabdābhāvapāṭhe 'pyayamevārthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13280378 (0.063):
pṛthagjijñāsyatvāddharmādyaspṛṣṭamityarthaḥ / / ataḥ śabdābhāvapāṭhe 'pyayamevārthaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14603241 (0.063):
nityānām amīṣāṃ deśakālaniyamo nāsti tathā śabdaguṇatvādisvabhāvaniyamopi
tathāhi aṅgino rasasya dharmā guṇāḥ aṅgayoḥ śabdārthayostvalaṅkārāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707958 (0.008):
tāneva prakārānāha śabdetyādi / / śabdārthayorye guṇāḥ, alaṅkārāścateṣāmeva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709811 (0.063):
prasiddhaṃ prasthānaṃ śabdārthau tadguṇālaṅkārāśceti, pratiṣṭante
guṇāstuniyamenotkarṣahetavaḥ alaṅkārāstvaniyamena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707958 (0.048):
śabdārthayorye guṇāḥ, alaṅkārāścateṣāmeva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710659 (0.054):
yadāhuḥ 'kāvyasobhāyāḥ kartāro dharmā guṇāḥ, / tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥ' iti /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476100 (0.054):
'kāvyaśobhāyāḥ kartāro dharmā guṇāḥ / / tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥiti tenālaṅakāratvādevopamāyāścetohāritvaṃ"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488840 (0.054):
kāvyaśobhāyāḥ kartāro dharmā guṇāḥ / / tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881819 (0.059):
eṣāṃ viśeṣodāharaṇāni vakṣayāmaḥguṇādayaḥ kisvarūpā ityucyante / utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ // VisSd_1.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863650 (0.059):
eṣāṃ viśeṣodāharaṇāni vakṣayāmaḥguṇādayaḥ kisvarūpā ityucyante-- / utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ // VisSd_1.3 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16670410 (0.060):
guṇāstadatiśayahetavastvalaṅkārā' iti /
guṇāḥsamavāyena vartante, alaṅkārāstu saṃyogena /
yadāha ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378228 (0.0):
evaṃ doṣānuktvā guṇālaṅkāravivekamāha / ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081812 (0.0):
evaṃ doṣānuktvā guṇālaṃkāravivekamāha (sū- 87) / ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542529 (0.0):
aṅginyaṅgatvamāptau yau tau na duṣṭau parasparam // MKpr-K_65 // / ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387412 (0.0):
guṇānāṃ / 'ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881165 (0.0):
guṇānāṃ rasaikadharmatvasya ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ""
utkarṣahetavaste syuḥ acalasthitayo guṇāḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378232 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ // MKpr K_66 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081816 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ //66//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542535 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ // MKpr-K_66 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387415 (0.0):
'ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ' //
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378332 (0.0):
varṇamātrāśrayāḥ / yathaiṣāṃ vyañjakatvam tathodāhariṣyate //66// / upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081913 (0.0):
(sū- 88) / upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387431 (0.0):
'upakurvantu taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ' //
hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378338 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ // MKpr K_67 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387437 (0.0):
'upakurvantu taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081919 (1.192):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṃkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //67//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111315 (0.023):
hārādivadalaṃkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613918 (0.059):
anuprāsopamādayaḥ / / vyaṅgyārthastu ātmabhūta iti sthite, śabdālaṅkārebhyoṣa'pi yo bāhyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863878 (0.060):
alaṅgārāścānuprāsopamādayaḥ, ye ca taddharmaviśeṣāntaḥ
itthaṃ ca sati alaṅkārāpekṣayā guṇeṣveva prakṛṣṭaḥ kāvyopaskāraḥ
yadvadasphuṭaṭālaṅkāratve 'pi kāvyatvābhyupagamaḥ, na hi tadvat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093773 (0.051):
anāsvādyavyaṅgyatve 'pyāsvādyālaṅkāratvena taiḥ kāvyatvāṅgīkārāt / / nanu āsvādye eva tāratamyānna prācīnadvayāntarbhāva ityata āha---yadi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159357 (0.051):
anāsvādyavyaṅgyatve 'pyāsvādyālaṅkāratvena taiḥ kāvyatvāṅgīkārāt / / nanu āsvādye eva tāratamyānna prācīnadvayāntarbhāva ityata āha yadi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387573 (0.062):
alaṅkāryaṃsyālaṅkāratvānupapatteḥ / / tasya cālaṅkāratvakathane 'laṅkāryāntaraṃ prasajyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862493 (0.063):
vyaṅgyāntarasattve 'pi rasaparyyavasāna eva kāvyatvam / / tathātvābhāve kāvyatvasvīkāre tvativyāptirityāha---anyatheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9107121 (0.063):
vyaṅgyāntarasattve 'pi rasaparyyavasāna eva kāvyatvam / / tathātvābhāve kāvyatvasvīkāre tvativyāptirityāha anyatheti /
asphuṭaguṇatve / / yadāha 'analaṅkṛtī punaḥ kvāpīti' /
yadetadevaṃvidhaṃ guṇānāmalaṅkārāṇāṃ ca prādhānyaṃ , tatrāpi purātanānāṃ
dṛṣṭirasamīcīnetyāha 'tadevaṃ alaṅkārā eveti' / / atha vakroktijīvitakārabhaṭṭanāyaka yoḥsaṃ [dṛṣṭī] sannikṛṣṭe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111630 (0.059):
kāraṇamālaikāvalīmālādīpakasārāḥ śṛṅglāvaicitryamūlāḥ / / vyājoktivakroktimīlanānyapahnavamūlāni /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318485 (0.059):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881304 (0.060):
etena vakroktiḥ kāvyajīvitam" iti vakroktijīvitakāroktamapi parāstam /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386125 (0.060):
darśayitumāha vakroktītyādi / / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699572 (0.064):
kharapāka ityucyate / / so 'yamabhyastakavibhūmikānāṃ vakroktivāsanāvāsitāntaḥ karaṇānāṃ
dhvanidarśanasyetyabhiprāyeṇāha 'vakroktijīvitakāraḥ punarityādinā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318487 (0.048):
vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386125 (0.064):
darśayitumāha vakroktītyādi / / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
vaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ / vaidagdhyaprakāropetabhaṇitisvarūpāmityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318490 (0.034):
vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
jīvitamuktavānityalaṅkāramātradurāgrahābhāvo dyotitaḥ /
anyo 'pi sārabhūtaḥ sūkṣmoṃ'śaḥ tena avadhārita
ityabhiprāyeṇāha vyāpāraprādhānyaṃ ceti / / vyāpāro rasapratyāyanātmā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614254 (0.064):
idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha / svarūpo 'yaṃ vyāpārastasyaiva prādhānyamuktam /
tasya prādhānyaṃ pratipede / / na punaḥ aprādhānasya alaṅkāramātrasyeti yāvat /
alaṅkārāḥ punarvācyakakṣyaivāsya saṃmatetyāha abhidhāprakāretyādi /
yaśca vastvalaṅkārarasarūpaḥ trividhaḥ pratīyamānor'thaḥ yatra vidyamāno
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16692214 (0.047):
pratīyamānacchāyetyasya vivaraṇam pratīyamānakṛtetyādi / / pratīyamānaṃ vastvalaṅkārarasādyātmakam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225366 (0.049):
tathāvidho vākyārthastrividho bhavatītyāha rasasvarūpa ityādi / / alaṅkāratāyogya iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686667 (0.051):
abhiprāyo vivakṣā, tadvyatirikto viṣayo rasālaṅkārādirūpo vyaṅgyaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694002 (0.053):
vyaṅgyārtho vastvalaṅkārarasabhāvādilakṣaṇaḥ // Ckc_3.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116078 (0.054):
parobhidheyādivyatirikto vyaṅgyatvena nirūpayiṣyamāṇo / vastvalaṅkārarasalakṣaṇaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365003 (0.055):
ubhayaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaśceti trividhaḥ //37// / alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate // MKpr K_38 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387522 (0.061):
sa ca pratīyamānor'tho yadyapi vastvalaṅkārarasatvena trividhaḥ, tathāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896160 (0.064):
abhidhāyāḥ saṃketitārthamātrabodhanaviratāyā na / vastvalaṅkārarasādivyaṅgyabodhane kṣamatvam /
'pi tatpratyāyanalakṣaṇasya' vyāpārasyaiva prādhānyamasya / matamityāha satyapi cetyādi /
upacāro lakṣaṇāśrayaṇāṃ tadvakrateti avivakṣitavācyādi samastadhvaniḥ
kaṭākṣitaḥ / / itthaṃ ca sati dhvanidarśanā detad darśanasyālpakobheda
ityāha 'kevalamuktivaicitryeti' / / atha bhaṭṭanāyakamatam bhaṭṭanāyakenatvityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219484 (0.038):
asādhāraṇavicchāyatvānupayogitvādidharmajātamasaṃkhyaṃ prayojanaṃvyanakti / bhaṭṭanāyakena tu yaduktam 'ivaśabdayāgādgoṇatāpyatra na kāvit'iti,
prauḍhoktyābhyupagatasyeti / / bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318544 (0.052):
bhaṭṭanāyakena tu vyaṅgyavyāpārasya prauḍhoktyābhyupagatasya kāvyaṃśatvaṃ
idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614335 (0.025):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614453 (0.034):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387011 (0.045):
tena vinā vyaṅgyasyārthattyāsaṃgrahaṇāt / / vyāpārasyeti / / vyañjanātmikāyāḥ kriyāyā ityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318551 (0.048):
bhaṭṭanāyakena tu vyaṅgyavyāpārasya prauḍhoktyābhyupagatasya kāvyaṃśatvaṃ / bruvatā nyagbhāvitaśabdārthasvarūpasya vyāpārasyaiva prādhānyamuktam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.058):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.059):
kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614599 (0.063):
āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ / / tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788358 (0.063):
vyañjanamātraniṣpādya ity uktatvāt/ yatra vibhāvādibhir abhivyaktasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.064):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861216 (0.064):
śabdārthavatvasyāpītyatra tādātmyainavatadvattā / śabdārthātmaka-kāvyasya bodhyā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105844 (0.064):
śabdārthavatvasyāpītyatra tādātmyainavatadvattā / śabdārthātmaka kāvyasya bodhyā /
svarūpo 'yaṃ vyāpārastasyaiva prādhānyamuktam / / sa ca vyāpāro laukiko na bhavatītyāha tatrāpyabhidhābhāvaka tvetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318553 (0.040):
bruvatā nyagbhāvitaśabdārthasvarūpasya vyāpārasyaiva prādhānyamuktam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16659844 (0.061):
vācakatvasya dhvanivyavahāropayogitvenetyarthaḥ / / na tu netyasya vyāpāro 'stītyanenānvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614167 (0.064):
ityabhiprāyeṇāha vyāpāraprādhānyaṃ ceti / / vyāpāro rasapratyāyanātmā / / tasya prādhānyaṃ pratipede /
tatra teṣu vyāpāreṣu madhyādabhidhābhāvakatve iti / / sākṣātsaṅketārtha viṣayā śaktirabhidhā /
asādhāraṇyena pratīteṣvartheṣu sādhāraṇīkaraṇarūpā śaktirbhāvikatvam /
etadvyāpāradvaradvayot tīrṇaḥ sādhāraṇīkṛteṣu vibhāvādiṣu rasacarvaṇātmāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452892 (0.064):
caivam; na hi vibhāvānubhāva-vyabhicāriṇa eva rasā iti kasyacid avagamaḥ / / ata eva ca vibhāvādi-pratīty-avinābhāvinī rasādīnāṃ pratītir iti
bhogāparanāmadheyo vyāpāro viśrāntisthānatayā prādhanyenāṅgīkṛtaḥ /
atra darśane bhogādivyāvahārasya / svakapolakalpitavyāpāraprādhānyami[tyaṃśo] dhvanikāradarśanavilakṣaṇāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23816904 (0.061):
bhavedevamarthāpattyā viṣayabhogābhāvanindāvagamo yadyatrādvaitamate / viṣayabhogābhāvaḥ prasañjanīyaḥ syāt /
atha siddhantaḥ dhvanikāraḥ punarityādi / / dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.023):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614244 (0.027):
bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ / / idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.037):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706650 (0.040):
arthatvāyogāditi dhvanyamānatvaviśiṣṭarūpārthavattvāsambhavādityarthaḥ / / dhvanisabdasyetyasyānuṣaṅgaḥ / / etaditi dvaniśabdasya svarūpaparatvamityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715428 (0.040):
śabdasya kāvyetaravākyārthasya ca kāvyātmatvābhāvāttahyāvṛtyarthaṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28796785 (0.040):
praśamasya vācyatve bhāvaśāntidhvanitvaṃ na syāt/ yathā-- / kṣamāpaṇaikapadayoḥ padayoḥ patati priye/"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707549 (0.043):
dhvanisvarūpakāvyātmasaṃvittivirahemetyarthaḥ / / sphureyurapi sphurantyeva /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27611338 (0.043):
līl ābhājau darśanārthaṃ punastāvagacchatāṃ raivataṃ śailarājam | 20.166 |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242959 (0.043):
cārutvasyāvyavasthānānna dhvanivyapadeśaḥ / / candamaūehi ṇisā ṇalini kamalehi kusumagucchehi laā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.044):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964378 (0.044):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386593 (0.045):
sādhayati dhvanikāra ityādinā / / dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630174 (0.045):
prātpirma samāsokterityata āha athātretyādi / / athetyadhikāre /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911472 (0.045):
09904 buddhānāṃ {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadeṣṭum// / [iti darśana / 09905 mārgāvavādopakṣepaḥ//] / 09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244837 (0.045):
'teṣā' mityasyaiva vivaraṇam yairityādi / / tadityasya vyākhāyānaṃ yattebhya ityādi / / akampanīyeti / / acālanīyetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384211 (0.046):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249023 (0.046):
tāsāmityasyālaṅkṛtīnāmityarthaścetyāśayena vṛttau 'tāsāmevālaṅkṛtīnāṃ' / ityuktamityāha tāsāmevetyādi / / paṭhiṣyetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713811 (0.046):
'tatsvarūpaṃ brūma' ityasya lakṣaṇapradarśanena dhvanisvarūpaṃ prakāśayāma / iti svalvarthaḥ // / tataśceha pradarśitalakṣaṇadvārā sahṛdayānāṃ dhvanernirūpaṇaṃ bhavati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21013936 (0.046):
kiñceti// kriyāviśeṣeti// darśanasparśanā 10 dikriyāviśeṣetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732734 (0.046):
evaṃ vyaṅgyasya guṇībhūtatvaṃ pradarśya rasāpekṣyā dhvanitvamapyastīti / darśayintumāha tata ityādi /
tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614244 (0.025):
bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ / / idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318593 (0.027):
dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614453 (0.028):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318616 (0.035):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387011 (0.043):
avaśyeti / / tena vinā vyaṅgyasyārthattyāsaṃgrahaṇāt / / vyāpārasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117693 (0.044):
bhujaṅgādipadasācivyāt na panarabhidhāyā ujjīvanaṃ, kintu vyañjanaiva
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782391 (0.047):
vyaṅgyāsādhāraṇyaṃ saṃpādyate tat kim artham iti pṛcchāmaḥ/ vyaṅgyasya / vyañjanārtham iti cen na/ vyañjakagatāsādhāraṇyasya vyañjanānupāyatvāt/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641284 (0.055):
catvāryapi lakṣyapadāni nirvakti raso vidyata ityādinā / / yatra hi vyañjanopaskṛte 'rbhidhādivyāpārātmani nibandhe raso 'sti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680148 (0.055):
tasmādatra vyañjanavyāpāra eva pradhānabhūto nāropavyavahāraḥ, sa paraṃ / vyañjanavyāpārānarodhitayottiṣṭhati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614597 (0.056):
āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ / / tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4938083 (0.062):
*{1/679: E1,6; E2,4,5: nāmaśabdārthavyāpāro}* / *{1/680: E2: 2,293; E4: 2,97; E5: 2,228; E6: 1,64}*
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614373 (0.064):
vyañjanamityādiprasiddhaparyāyasahatastrasyāvaśyābhyupagamyatvāt / tadanabhyupagame vyaṅgyārthapratītau na gatyantaraṃ yataḥ, ataḥ
kīdṛśasya ? abhidhālakṣaṇātātparyākhya vyāpāratrayottīrṇasya /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318585 (0.036):
dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya / dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369822 (0.057):
abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī dhvananādiparyāyo
tātparya nāma padārthādhigamasamanantarabhāvinī samanvayaśaktiḥ /
etattrayottīrṇasyeti caturthakakṣyāvasthāpiyoktā /
dhvananadyotaneti / / dhvananaṃ dyotanaṃ pratyāyanaṃ / vyañjanamityādiprasiddhaparyāyasahatastrasyāvaśyābhyupagamyatvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119448 (0.063):
mahāpralaya iti/ mahāpralayānantaraṃ punaḥ sṛṣṭyanabhyupagamenedam/ / tadabhyupagame tu punaḥ sṛṣṭyupayogidharmādharmayorāvaśyakatvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614336 (0.064):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
tadanabhyupagame vyaṅgyārthapratītau na gatyantaraṃ yataḥ, ataḥ
vyaṅgyor'tha evātmetyarthaḥ / / nanu vyañjanāvyāpāraḥ pradhānaṃ kiṃ na bhavati, ityata āha vyāpārasya ca
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2437888 (0.040):
tadaneneśvareṇa buddhimatā satāvaśyaṃ bhāvyaṃ śarīriṇeti deśyārthaḥ / / nātmāntaraṃ śarīryantaramityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16659736 (0.043):
nanu na gītādivadrasābhivyañjakatve 'pi śabdasya tatra vyāpāro 'styeva ; / sa ca vyañjanātmaiveti bhāvaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950368 (0.052):
bhinnamiva vastvantaramātmana upalakṣyate / / nanu dvaitenopamīyamānatvāddvaitasya pāramārthikatvamiti /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516575 (0.053):
na ca vyāpārasya lakṣaṇātmano vyañjanātmā vyāpāro bhavati | śabdasyāsāv / iti cen na | tarhi lakṣaṇāyāḥ prayojanaṃ tasmād viśiṣṭam eva lakṣyate |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117693 (0.057):
bhujaṅgādipadasācivyāt na panarabhidhāyā ujjīvanaṃ, kintu vyañjanaiva / vyāpāraḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10756795 (0.059):
ātmaśabdāditihetuta ityarthaḥ / na tatra hetvantaraṃ / gaveṣaṇīyamityevārthaḥ / 'atra'; vaiśvānaravidyāyāṃ vidyāntare ca 'sā';
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641284 (0.061):
catvāryapi lakṣyapadāni nirvakti raso vidyata ityādinā / / yatra hi vyañjanopaskṛte 'rbhidhādivyāpārātmani nibandhe raso 'sti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614452 (0.062):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617623 (0.063):
nanu yatra prakṛtimatraṃ tadarthaśca punarucyate, na pratyayatadarthau,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512190 (0.064):
atha vā upapatteś ceti hetvantaram evedam/ nityaḥ khalv ayam ātmā, yasmād
vākyārthatvābhāvāditi / / apratyakṣatvena niruktyanarhatvādvākyārthatvābhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318599 (0.006):
dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād / vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 966703 (0.014):
prayujyatāṃ tarhi kaṭaḥ karoti caitra ityādi- na- nityasandigdhatvena / vākyārthāsamarpakatvāt /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27536941 (0.021):
padasyāviditasaṃgatitvenānavabodhakatvāt / / na vākyārthaḥ tasya saṃsargātmakatvāt /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2362720 (0.028):
saṃbandhino gavayatvasya pratyakṣatvāt vākyārthasya ca smaryāṇatvāt /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10629987 (0.032):
athānuccāryamāṇasya na vākyatvaṃ na vā arthānubhāvakatvamiti cet, na, / lipyanumitānāmapi vākyatvāt arthabodhakatvācca, lipitulyā ca smṛtiḥ /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10623507 (0.035):
syādetadanāptokte bādhakenārthābhāvadarśanāt ākāṅkṣādimadvākyatvena
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4971019 (0.035):
asaṃyogaḥ? ahīnenaikavākyatvasya pratyakṣatvāt. nanu jyotiṣṭoma eva gauṇo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5903860 (0.036):
'nirvacanīyatvādbhedenābhinna iveti siddhasyāpi sādhyatvamityarthaḥ / / ekavākyatvena vyākhyāyā pariṇāmādityavacchidya vyācaṣṭe pariṇāmāditi veti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 941232 (0.038):
liṅgabādhāyogādarthaikatvābhāva ityarthaḥ // / (yajuṣṭvasya samudāya ivāvayave 'pi paryāptiḥ, yajuśśabdayaugikatvasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28203491 (0.038):
prayojakatvāsambhavādāha [101] / pratyakṣaviṣayatveti/ nanu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016405 (0.039):
kriyākārakānvayarūpavākyārthaghasyaikatvenaikavākyatvopapatteḥ/ kriyānvito
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4169966 (0.039):
daivike haviṣi strugdaṇḍasyopari samiddhāraṇasyāpūrvārthatvena / vidhātavyatvāt | / anuvādatvagamako hiśabda'saṃbhavādupekṣaṇīyaḥ || MJaiNyC_3,1.8-9 ||
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28778330 (0.041):
tena yadyapi lokānusāreṇa kriyāyā eva kāryatayā bodhyamānāyā / vākyārthatvāt, tadanvayitvāccetareṣāmapi1278 padārthānām, kārakatvādṛte
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225559 (0.042):
vākyarthatve cāṭūnāṃ vākyārthatve preyolaṅkārasyāpi viṣaya iti pūrvoṇa
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28775477 (0.043):
viśeṣānvayarūpatvādvākyārthasrū // 18 // / nanu ca sāmānyānvayo 'bhihito viśeṣānvayamākṣepsyati, nirviśeṣasya
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 993484 (0.044):
[sarvathā] yujyate 'sambhavāt / / tatsādṛśyate 'pi na tatpratyakṣatvena grahaṇaṃ yujyate, viṣayasya hetutve
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18239121 (0.044):
ata ekavākyatvābhāvānnāstyarthavādasya dharme prāmāṇyamiti prāpte -
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720983 (0.045):
śabdo 'bhidhākhyenaikenaiva vyāpāreṇa padārthavākyārthayolaṅkṣyatvena / vyaṅgyatvenābhimatayośca pratītīrjanayatītyarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21187038 (0.045):
nanu kathaṃ 2 vedāsyāpauruṣeyatvaṃ / tatra pramāṇābhāvāt / / vākyatvādyanumānena
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25326438 (0.045):
itarathā tvaikārthyābhāvādekavākyataiva na savarteta /
sarvā eva khalu padārthaśaktayaḥ kāryādipratītyanyathānupapattyā
abhyūhyanta eva / / ato vyāpāro na prādhānam / / yaśca hetuḥ prādhānye so 'pi vyaṅgya evopapadyate, na tu vyañjanavyāpāra
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9689747 (0.058):
na ca sati kāraṇavyāpāraḥ asārthakatvāditi jātiniyamajñena vyavasthā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198319 (0.062):
viśeṣyanighnatvābhāvāccetyarthaḥ/ / vyāpāraviṣayaketyādi/ vyāpāraḥ svamatasthāpanarūpaḥ/ svaprayojyeti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28127508 (0.063):
tādṛśakāraṇatvābhāvāt na ativyāptiḥ/ / vyāpāratvenābhimatendriyasaṃyogādikameva karaṇam/ etacca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28127718 (0.063):
etādṛśāsādhāraṇakāraṇatvābhāvāt nātivyāptiḥ/ vyāpāratvena
ityāha vākyārthasyaiveti / / guṇālaṅkāropaskarttavyatvaṃ viśrāntisthānatvaṃ ca prādhānye hetuḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318606 (0.025):
vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya / guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614331 (0.047):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730687 (0.057):
vākyārtharūpavācyārthaḥ / / 'tatvārthe'ti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16645469 (0.063):
navācakatvamiti / / tadarthasya tadvākyārthaghaṭakatvābhāvāditi bhāvaḥ /
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386038 (0.021):
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.030):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706759 (0.030):
dhvaniśabdaḥ kāvyasyātmetyuktaṃ bhaved, gavityayamāheti yathā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.032):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318618 (0.032):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387168 (0.033):
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi / / viṣayamukheneti /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964378 (0.034):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16646201 (0.036):
'rthastadanapekṣyapītyarthaḥ / / mṛdupuruṣātmeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384211 (0.041):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614332 (0.044):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614605 (0.045):
āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ / / tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14248919 (0.046):
dhvanibhedatvamityarthaḥ / / vyaṅgyaprādhānyamiti / / atra hetuḥ cārutvotkarṣata iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.048):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688273 (0.051):
yadi guṇībhūtavyaṅgyaprabhede vācyārthasyaiva prādhānyaṃ syāttdā dhvaniḥ / kāvyasyātmeti tatra tatroddhoṣyamāṇamasaṅgataṃ syāditi bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16662377 (0.051):
puṇḍarīkagatānurāgasyetyarthaḥ / / vṛttau 'bhramim' iti / / idaṃ pāṇḍivatyādi ca kāvyaprakāśe 'pyudāhṛtam /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795688 (0.052):
cintāyā nidrāṃ prati vibhāvatvam, autsukyaṃ prati cānubhāvatetyādi svayam / ūhyam/ / atha rasābhāsaḥ-- tatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710954 (0.053):
granthakṛtsamānakālabhāvinā bālapriyā pratipattāraḥ, taistribhirityarthaḥ / kecittu anādarandarśayatīti, atadyuktakāvyeti, atacchravaṇeti ca paṭhanti
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764103 (0.054):
prakāśamātnasvarūpatayā sākṣīcātmāstītyarthaḥ / prakāśaḥ mātrā yasya saḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1399730 (0.055):
16. tasmādātmatattyamu^ / 17. kevidasya ślokasyārtha / ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavya ity asyāḥ śruter arthaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613977 (0.055):
vastutastu vyaṅgyārtha eva ātmā kāvyasya / / athodbhaṭādibhiḥ guṇālaṅkārayorbhedo 'pi nāvadhārita
vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318618 (0.025):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614336 (0.028):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387168 (0.030):
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi / / viṣayamukheneti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614245 (0.034):
bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ / / idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387012 (0.036):
tena vinā vyaṅgyasyārthattyāsaṃgrahaṇāt / / vyāpārasyeti / / vyañjanātmikāyāḥ kriyāyā ityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641284 (0.040):
catvāryapi lakṣyapadāni nirvakti raso vidyata ityādinā / / yatra hi vyañjanopaskṛte 'rbhidhādivyāpārātmani nibandhe raso 'sti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117693 (0.043):
bhujaṅgādipadasācivyāt na panarabhidhāyā ujjīvanaṃ, kintu vyañjanaiva / vyāpāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614602 (0.045):
āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ / / tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782391 (0.051):
vyaṅgyāsādhāraṇyaṃ saṃpādyate tat kim artham iti pṛcchāmaḥ/ vyaṅgyasya / vyañjanārtham iti cen na/ vyañjakagatāsādhāraṇyasya vyañjanānupāyatvāt/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719192 (0.055):
tarhi pratipanne 'stvityatrāha pratipattiścetyādi / / avyāpārāditi / / vyāpārāsbhavādityarthaḥ / / mukhyārthabādhā nāma lakṣaṇāsthale 'siho māṇavaka' ityādau
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777009 (0.059):
kiñca dhātuvācyavyāpāraviśeṣaviṣayatvenāpi praśno-ttarayorupapattau,
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387175 (0.060):
yathā dyodanāderviklittyāmiti kimevadityāśaṅkāyāha vyapārasyetyādi / / viṣayamukheneti / / yathā hyodanāderviklittyayayādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopallambhaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2417602 (0.060):
svarūpāgavamapūvarkatvādvākyapratipādanasya svarūpāvagamo 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387045 (0.061):
yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena
madhyantavibhagatika.html 19090447 (0.061):
tena hy ātmagrāhavastu sarvābhiprāyamukhena praviśatīti yathā pūrvam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614386 (0.062):
vyaṅgyor'tha evātmetyarthaḥ / / nanu vyañjanāvyāpāraḥ pradhānaṃ kiṃ na bhavati, ityata āha vyāpārasya ca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656772 (0.063):
niṣedhanalakṣaṇopohanavyāpāraḥ iti tadanuprāṇitā vikalparūpatā ghaṭa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614504 (0.063):
tatsahiṣṇutvaṃ hi vyāṅgyārthalakṣaṇasya viśaṣayasyaiva / / ato viṣayasyaivātmatvaṃ yuktamityāha tasmādviṣaya eveti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727328 (0.064):
rasasyātmatvasamarthanenetyarthaḥ / / 'tadapāstam' ityānenāsya sambandhaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4938082 (0.064):
*{1/679: E1,6; E2,4,5: nāmaśabdārthavyāpāro}*
ato na vākyārthatva saṃbhavaḥ / / yathāsvarūpopalambho viṣayamukhena tathā prādhānyaṃ vicārakṣamatvamapi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16051045 (0.047):
sannidhānadvārā vākyapramitadravadravyaviṣayatvasiddhiḥ / / tatrahi tattadvākyaprāptagrahaṇaviśeṣānuvādena dhārāmātravidhānam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387046 (0.061):
yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4110464 (0.064):
pūrvapakṣe tatpadārthābhāvādvākyārthābhedāsiddhiḥ, siddhānte tatsiddhiriti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8546072 (0.064):
pūrvapakṣe tatpadārthābhāvādvākyārthābhedāsiddhiḥ, siddhānte
tanmukhenaivetyāha tatprādhānyena prādhānyāt / / svarūpeṇa vicāryattvābhāvāditi ca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318624 (0.021):
vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387049 (0.046):
yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena / prādhānyātsvarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411724 (0.056):
ata eveti pratīyamānārthasya prādhānyābhāvāt / / prasaccatvaṃ vācyasyaiva prādhānyena nirdeśāt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10739675 (0.059):
vaiśvānarādhikaraṇe nāmasamanvayakaraṇādavyāptinirāsāya prādhānyena / ityuktam / tathā ca tatrāpi nāmasamanvayamukhena prādhānyena phalato
viṣaya eva tu puṣkalaṃ vākyārthaṃ bhāvamarhatītyāha viṣayasyaiveti /
sākṣātsvarūpa pratilaṃbhaḥ svataḥ prādhānyaṃ svalarūpeṇa vicāryatvaṃ
cetyādi samagre bharaḥ / / tatsahiṣṇutvaṃ hi vyāṅgyārthalakṣaṇasya viśaṣayasyaiva /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25610813 (0.037):
nanvevamapyabhyudayaphalānyupāsanāni tatra niyoganiyojyalakṣaṇasya ca / kramaṇi svāmitālakṣaṇasya ca saṃbandhasyātīndritvāttatra sakṛtkāraṇādeva
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2385227 (0.038):
jñānaprakāśyatvaṃ viṣayatvamiti cet na, jñānenārthe prakāśājananāt / tasmāt jñānasya tadasamavāyinaḥ / tadaviṣayasya ca draṣṭṛsthataiveti siddham /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24786271 (0.043):
anubhavādūratva 'm iti / viṣayasyevānubhavasyāpyanubhavādūratvamastyeveti / smṛtarupapadyata iti yāvat / nanvastu nāmaitat / prakṛta kimāyātam ?
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12115045 (0.043):
tato"'rthāt svaviṣayasya "avyavacchedā" dapṛthakkaraṇāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318614 (0.046):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9400891 (0.049):
sādhyo yatrevādyupādānāntsaṃbhāvanāpratyayātmakatvādviṣayasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632080 (0.051):
bhūtārthasya prakṛtārthasya / / prakṛtāpahnavohyapahnutilakṣaṇam / / sa cobhayathāpi saṃbhavatīti apahnutiḥ /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420984 (0.051):
abhūtākārasamāropādbhrāntitve sa evākāro 'syā viṣayaḥ, (5) / aviṣayasyānāropāt | sa cāroposāmānyamekakāryakārigrahaṇa iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696214 (0.053):
vismayāśrayatvenetyarthaḥ / / tattacchalokena piratipāditāyāstathāvidhasya svasya svamatasya ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394967 (0.053):
tasya svarasata evotthānena bhramarūpatvāt / / ata eva tatrāropaviṣayasyāropyamāṇenācchrāditatvena pratītiḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12491023 (0.053):
tatra yadi tadviṣayānupraveśitā viṣayasya na syāt, tarhi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24253784 (0.054):
evaṃ svaśabdārthanāmnā gatārthe 'pi sphuṭīkaraṇāya lakṣaṇena / nirddiśati--viṣayasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113316 (0.054):
evaṃ svaśabdārthanāmnā gatārthe 'pi sphuṭīkaraṇāya lakṣaṇena / nirddiśati viṣayasyeti /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14612012 (0.054):
ata[141]eve[121.3]ti | pratyāsattilakṣaṇasya sānnidhasya tebhyaḥ / sannihitebhyo 'nyasyānapapatteḥ | sānnidhyaśabdaparityāgena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108276 (0.054):
lakṣyatāvacchedakavyāpakatve sati lakṣyatāvacchedakavyāpyatvaṃ lakṣaṇasya / lakṣaṇamityuktaṃ bhavati/ satyantasya prayojanamāha
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24223415 (0.055):
naikamevendriyapratyakṣamityarthaḥ | nāpyadhikamḥ adhikasyānupalabhyāt || / 12 tasya viṣayaḥ svalakṣaṇam ||
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7114979 (0.056):
prakaṭayadasti / / tenāpi kiṃ prakaṭitena? svanibandhasya tadviṣayatāpi tadvyākhyānādeva
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3101308 (0.056):
deśakālāntaravartitvād vā vyabhicārasya sa(rvaṃ) / pratyupalabdhilakṣaṇaprāptatvābhāvāt / tasmāt satyapi vyabhicāre
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28796431 (0.056):
camatkāravirahāt, camatkārādhīnatvāc ca vyavahārasya, asti viṣayavibhāgaḥ/ / bhāvasaṃdhir anyonyānabhibhūtayor anyonyābhibhavanayogyayoḥ
ato viṣayasyaivātmatvaṃ yuktamityāha tasmādviṣaya eveti / / samagrabhara sahiṣṇutvāt sa niravaśeṣavaibhavamarhatītyata āha yasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318631 (0.033):
svarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12491024 (0.050):
tatra yadi tadviṣayānupraveśitā viṣayasya na syāt, tarhi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21177824 (0.051):
nādyaḥ / śābdapramāyāṃ śābdapramāyā vā tadviṣayasya vājanakatvāt / / viṣayatvasya pramātvāntargatatvena taddhetutvāyogācca / 2
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387058 (0.052):
prādhānyātsvarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam'
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 993774 (0.054):
viṣayatvābhāvādevendriyaṃ na gṛhyata iti cennaitāvatā tadaviṣāyatvam , / viṣayalakṣaṇasya satvāt / grāhyatvamapi na viṣayasvabhāvetarat / ataḥ
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9647955 (0.060):
nopalabhyata iti / evaṃ prakārasyānupalambhasyādṛṣyātmaviṣayatvena
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2416385 (0.061):
( 328 / 8 ) ekaṃ svalakṣaṇamadhyavasyataḥ adhyavasāyaśca svaviṣayasya / svalakṣaṇādbhedenāgraha ityuktam /
madhyantavibhagatika.html 19087013 (0.062):
tasmād vṛkṣaśabdārthasya na vṛkṣajñānaviṣayatvaṃ tad / arthasyā'vṛkṣātmakatvāt /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420983 (0.062):
abhūtākārasamāropādbhrāntitve sa evākāro 'syā viṣayaḥ, (5) / aviṣayasyānāropāt | sa cāroposāmānyamekakāryakārigrahaṇa iti
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24223416 (0.063):
naikamevendriyapratyakṣamityarthaḥ | nāpyadhikamḥ adhikasyānupalabhyāt || / 12 tasya viṣayaḥ svalakṣaṇam || / viṣayavipratipattinirāsārthamāha tasya viṣayaḥ svalakṣaṇamiti |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739100 (0.064):
na caivaṃvidhasya dhvanervakṣyamāṇaprabhedatadbhedasaṅkalanayā / mahāviṣayasya yatprakāśanaṃ tadaprasiddhālaṅkāraviśeṣamātrapratipādanena
guṇālaṅkāretyādi / / nanu rasādayo rasavadādyālaṅkārā eva prācāṃ matāḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11667934 (0.063):
itaretarāparāmarśād rasādivat. yathā rūparasādayo 'nyonyaparāmarśe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225962 (0.063):
preyolaṅkārasyāpītyapiśabdasahitapreyaśśabdena cetyarthaḥ / / rasādyalaṅkārā iti / / rasavadādyalaṅkārā iti ca pāṭhaḥ /
kathameṣāmalaṅkāryatvamityata āha rasādayastviti /
tatra hetuḥ alaṅkārāṇāmupaskārakatvāt rasādīnāṃ ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318662 (5.960):
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ / / alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387450 (0.033):
[kā. pra. 8] ityādinītyā śabdārthalakṣaṇāṅgātiśayadvāreṇa / tadupaskārakatvāt / / alaṅkārāṇāṃ ca rasādirūpaṃ dhvañjyamarthamalaṅkurvatāṃ mukhyayā
prādhānyenopaskāryatvācca iti / / rasādīnāṃ hi yadā guṇībhāvaḥ tadālaṅkāratvaṃ , yadā tu prādhānyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318662 (0.0):
alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
tadālaṅkāryatvameva / / yata itthaṃ vyavasthā , atoḥ vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti nigamayati
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614438 (0.063):
guṇālaṅkāropaskarttavyatvaṃ viśrāntisthānatvaṃ ca prādhānye hetuḥ / / ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707058 (0.064):
paramparayetyasya vivaraṇamavicchinnenetyādi / / dhvaneḥ kāvyātmatvamityarthaḥ /
tasmād vyaṅgya evetyādi / / vākyārthībhūta iti prādhānyadaśāṃ kaṭākṣayati, aprādhānaya
daśāyāmanātmatvāt / / tadidaṃ dhvanikṛto darśanām /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11902725 (0.062):
ṣaṣṭhīvidhānārthaṃ ca jātyādayaḥ kalpyaṃte anātmatvam apy eṣṭvyaṃ. na hi
etadanusāritvamātmano darśayutumāha eṣa eva pakṣa ityādi /
evakāreṇapakṣāntareṣvanupapattirāviśaṣkriyate / / āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591687 (0.026):
karṇe kṛtvā iti śrutvā ityarthaḥ / / vandībhūtāyām iti, balāt vandīkṛtaśatrunāryāmityarthaḥ /
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9913833 (0.027):
BJ_17.09b/.kubja.aṃśaḥ.kunakhī.sama.aṃsala.bhujaḥ.prāgalbhavān.dharmavid/bandhu.dviṭ.na.balāt.samaiti.ca.vaṃśa.sāmna.eka.sādhyo.aśvajaḥ//(śā.vi)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8744626 (0.027):
tadbalādityarthaḥ / / pūrṇīti / / pūrṇībhaviṣyan yo rasāsvādastasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764152 (0.029):
prakāśamātrasyātmano 'nupalambhabādhamuktvā / pratyaktvabalādevāhamarthatvamātmana eṣitavyamityāha dehendriye ti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28185423 (0.034):
svargasādhanatvānvayayogyatābalādityarthaḥ/ paṇḍāpūrvamiti/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512186 (0.059):
yathoktahetūpapattivacanam iti/ / atha vā upapatteś ceti hetvantaram evedam/ nityaḥ khalv ayam ātmā, yasmād
tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi / / ya icchranti vyaṅgyārthasya kāvyātmatāṃ, ye ca necchanti , sarvaireva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.030):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862802 (0.045):
saṃjñini kāvyasaṃjñāvati vyaṅgyārthasādhāraṇasyārthasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614453 (0.045):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686420 (0.048):
japrayojakatvamupapādayati na hītyādi / / kāvyaviṣaye ca vyaṅgyapratītināṃ satyāsatyanirūpaṇasyāprayojakatvameveti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673758 (0.052):
utpāditetyarthaḥ / / 'abhidheye'ti / / abhidheyasya vyaṅgyālaṅkārasya ca ye pratītī tayorityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250107 (0.054):
vivṛṇoti vācyārthasyetyādi / / vācyārthasya uccinvatyādigāthāvācyārthasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226913 (0.054):
upamādinetyarthaḥ / / vācyārthasyetyarthaḥ / / vyaṅgyārtheti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715428 (0.055):
śabdasya kāvyetaravākyārthasya ca kāvyātmatvābhāvāttahyāvṛtyarthaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614331 (0.055):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782392 (0.055):
vyaṅgyāsādhāraṇyaṃ saṃpādyate tat kim artham iti pṛcchāmaḥ/ vyaṅgyasya / vyañjanārtham iti cen na/ vyañjakagatāsādhāraṇyasya vyañjanānupāyatvāt/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674551 (0.055):
vyañjakatvaṃ śabdasyaiveti sūcayatuṃ vyaṅgyatvaṃ cārthasyetyuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614440 (0.056):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387011 (0.058):
tena vinā vyaṅgyasyārthattyāsaṃgrahaṇāt / / vyāpārasyeti / / vyañjanātmikāyāḥ kriyāyā ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674208 (0.059):
vyañjakatvaṃ nāma vyaṅgyārthaprakāśanam, na hi vyañjakatvaṃ vyaṅgyatvaṃ / cārthasya vyañjakasidydhadhīnaṃ vyaṅgyatvam, vyaṅgyāpekṣayā ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741073 (0.060):
ata eva mahataḥ sauṣṭavasyābhāvādeva / / vyañjakatvena vyañjanavyāpāreṇa /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614245 (0.063):
idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24091569 (0.064):
(vi, ca) vācyasiddhyaṅgamudāharati---anupannasya vācyārthasya yad / vyaṅgyānvayenaiva siddhiḥ tādṛśaṃ vyaṅgyaṃ vācyasiddhyaṅgam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9157155 (0.064):
(vi, ca) vācyasiddhyaṅgamudāharati anupannasya vācyārthasya yad / vyaṅgyānvayenaiva siddhiḥ tādṛśaṃ vyaṅgyaṃ vācyasiddhyaṅgam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738948 (0.064):
vyañjakānāṃ dhvaniśabdena tairvyabahṛtatvādityarthaḥ / / ata vyāpārasya vyañjanasyāpi dhvaniśabdavyavahāryatvaṃ
khalvebhiḥ na śakyate hi vyañjanavyāpāro 'pahnotum /
yadi nāpahnutaḥ kiṃ tata ityata āha tadāśrayaṇe cetyādi / / pakṣāntarasyāpratiṣṭhānaṃ darśaitacarībhiryuktibhiḥ siddham /
yattu tatra vyaktivivekakāraḥ pratyavasthaitaḥ tadupanyasyati yattu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387725 (0.053):
nopapadyate ityāhuyattvityādi / / yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā
vyaktivivekakāraḥ ityādinā / / liṅgatayā gamakatayā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387725 (0.014):
nopapadyate ityāhuyattvityādi / / yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318690 (0.052):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā
tādātmyatadutpattyabhāvāditi / / dharmadharmiṇorliṅgaliṅgibhāve tādātmyaṃ nāma niyataḥsambandhaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24522663 (0.044):
anyesāṃ tadvyatiriktānām |teṣāṃ svabhāvapratibandhābhāvāt | tadabhāvaś ca / tādātmyatadutpattyabhāvāt | tadanyasya ca sambandhasyābhāvāt |
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22822391 (0.049):
tadabhāvena saha sambandho nāsti / tādātmyatadutpattisambandhābhāve sati
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24523761 (0.054):
na ceti | co 'vadhāraṇe hetau vā | anyasya sambandhasyābhāvāt / tādātmyatadutpattyabhāve ceti prakaraṇalabhyaṃ kṛtvā na cānyaḥ kścid
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861308 (0.058):
tādātmyatadutpattilakṣaṇasya pratibandhābhāvāt [ siddhe saty eva hi
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12085062 (0.061):
trividhahetuvyatiriktatvādeva / tādātmyatadutpattyoravinābhāvavyāpikayorabhāvād vyāpakānupalabdhito
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17298040 (0.061):
uktaṃ bhavati | avinābhāvābhāvaś ca trividhahetuvyatiriktatvād eva / tādātmyatadutpattyor avinābhāvavyāpikayor abhāvād vyāpakānupalabdhito
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387935 (0.061):
vācyasya pratīyamānena tādātmyatadutpattyabhāvādi neha pratanyata iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24522671 (0.062):
tādātmyatadutpattyabhāvāt | tadanyasya ca sambandhasyābhāvāt |
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12112110 (0.064):
vyapadeśaḥ, naivamiha, anyabhāvatadabhāvayostadayogāt | / liṅgaliṅgibhāvalakṣaṇasya ca sādhyasādhanabhāvasya prakṛtatvāt, tasya ca
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17325464 (0.064):
anyabhāvatadabhāvayos tadayogāt | liṅgaliṅgibhāvalakṣaṇasya [S. 175a.] ca
kāryakāraṇāyostu tadabhāve tadutpattirnāmāstīti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933190 (0.036):
hetvabhāvādityata āha karaṇeti// agnirūpakaraṇābhāve 3 / kāryābhāvaniyamāt/ yadiniragnika ityādinā sā śaṅkā nirasyata iti
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11668501 (0.038):
tadapratibandhānām api tadabhāve na bhavati. kim anupapannam iti || 183 ||
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11267364 (0.040):
vinaṣṭānāṃ bhāvānāṃ punarutpattau nāsti kāraṇam / tadabhāve / cotpattirayukteti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28133502 (0.041):
samādhāturāśayaḥ/ vyabhicāra iti/ kāraṇābhāve 'pi kāryotpattirūpo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535279 (0.044):
yatsahakārisamavadhānādhīnajananavyāpāravat tattadasamavadhāne na / tatkāryajanakatāvat , yathā'lokasahakārikaṃ jakṣurnālokābhāve
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28157811 (0.046):
ampadasamabhivyāhṛtatvaṃ ākāṅkṣā/ kāraṇābhāvāt kāryābhāva iti/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949217 (0.047):
darbhābhāve suvarṇaṃ syāttadabhāve gavālukāḥ / / tadabhāve tu dūrvāḥ syustadabhāve tu rājatam // NarP_1,79.249 //
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17296200 (0.047):
kāryatvenābhimatasya[216]bhāvaḥ | tadabhāve kāraṇatvābhimatasyā 'bhāve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760743 (0.051):
pāpa sattve katham antaḥ karaṇa śuddhiḥ ? tad abhāve ca kathaṃ / jñānotpattiḥ ? nāpy utpanna jñānasyaitad durācāratvaṃ sambhaved ato 'tra
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521202 (0.051):
pāpa-sattve katham antaḥ-karaṇa-śuddhiḥ ? tad-abhāve ca kathaṃ / jñānotpattiḥ ? nāpy utpanna-jñānasyaitad durācāratvaṃ sambhaved ato 'tra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 457159 (0.051):
tadanutpāde ca rāgādyanutpādātpravṛttyādyanutpa(dyata)dyate / / kāraṇābhāve kāryābhāvasya sulabhatvāt /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8807363 (0.052):
AbhT_17.28b/. bahistathātmatābhāve kāryaṃ karmapadohanam // 28
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22818774 (0.053):
atha svotpādakakārakāṇāṃ dhruvabhāvitvam avisaṃvādas, tadabhāve / tadabhāvaprasaṅgāt / yady evaṃ keśoṇḍukavijñānasyāpi
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3981684 (0.054):
parôpadeśa-rūpatayā svârthânumānâbhāva-prasaṅgāt, tatra parôpadeśâbhāvāt, / tad-abhāve sambandhâsiddes, tad-asiddhāv anumānânutthānād iti. anumānāt
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10627568 (0.054):
tāro 'yaṃ gakāra ityatra dhyanīnāmasphuraṇaṃ, tatkāraṇābhāvācca / / na ca vyaktyā vinā jātisphuraṇaṃ, tasyā vyaktisamānasaṃvit saṃvedyatvāt /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24814438 (0.055):
antaḥkaraṇoparāgakālīnānubhavajanyatvābhāvāc ca na tattollekhābhāve 'pi / smaraṇatvānupapattiḥ / smaraṇe tattollekhaniyamābhāvāc ca jāgraddaśāyām
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 521319 (0.055):
prārabdhakarmapratiba(ndhābhāve)ndhakābhāve tadbhāve tu tadavasāna iti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 452372 (0.055):
tathāca svapnasya tato vailakṣaṇyaṃ na syāt / / tadabhāve ca sālakṣaṇyāpattyā brahmasvapnayormithyātvādi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2355551 (0.055):
vahniḥ kutaścit svahetorūpanipatito rāsabha iva na tu dhūmasya janamaḥ / / tena tadabhāve 'pi tajjātīya eva kāraṇabhedajanmā kadācit kādācitko dhūmaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2430310 (0.057):
tatsamavadhānasya tatkāraṇatvāditi cet / / tatsamabadhāne kāraṇe kathaṃ tanniveśi rūpamapi na kāraṇam /
anayorniyatasambandhayoḥ yadyanyataro na syāt tadā vyabhicārānna
saṃbhavati liṅgaliṅgibhāva iti yāvat / / yata itthametat atastadavicāritābhidhānaṃ , tadetadvyaktivivekakṛto
darśanaṃ vāyasavāśitakalpamiti yāvat / / evaṃ dhvanidarśanasamarthane yadyāvadasti yuktijātaṃ tadatigahanam /
dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoreva kāvyayormīmāṃsāyāmupayujyate;
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616358 (0.060):
itthaṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ kāvyayoḥsvarūpamupodgadhātatvena
citrakāvyamīmāṃsāyāṃ tu nātyupayujyate ityāśayena nigamayiti tadetat
kuśāgrīyetyādi / / iha citrakāvye /
na pratanyate, yathopayogamanūdyata eveti yāvat / / atha yāvānupayogaścitraprastāve dhvanestāvanmātramanuvadati asti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716216 (0.044):
tato neha pratanyate // 3 // / kevalamanūdyate punaryathopayogamiti // 3 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9440662 (0.044):
tato neha pratanyate kevalam anūdyate punar yathopayogam iti || DhvA_1.3
tāvadityādinā / / yadyasti kiṃ tata ityata āha tatra vyaṅgyasyetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676679 (0.041):
yatraiva yadartha kvacidvācyasya prādhānyamaparasya guṇabhāvaḥ / / tatra vyaṅgyaprādhānye dhvanirityuktameva; vācyaprādhānye tu prakārāntaraṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453702 (0.041):
vācyasyopasarjana-bhāvaḥ kvacid vācyasya prādhānyam aparasya guṇa-bhāvaḥ / / tatra vyaṅgya-prādhānye dhvanir ity uktam eva ; vācya-prādhānye tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736377 (0.054):
atra vyaṅgyavācyayossamaprādhānyaṃ darśayati tatrāpītyādi / / nanu vyaṅgyasya viśeṣasyāstu prādhānyaṃ, vācyasya sāmānyasya tatkathaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735419 (0.057):
ityanena prakāreṇetyarthaḥ / / 'vyaṅgya prādhānyābhāvānna dhvaniriti punarapyuktam' iti sambandhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729971 (0.057):
dhvaniriti idānīṃ vyaṅgyavyañjakayoḥ prādhānye 'pi yadvācyavācakāveva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731999 (0.058):
yatrārthāntaramabhivyanakti sa dhvaniriti / / teṣu kathaṃ tasyāntarbhāvaḥ / / vyaṅgyaprādhānye hi dhvaniḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441635 (0.058):
sa dhvanir iti / teṣu kathaṃ tasyāntar-bhāvaḥ / vyaṅgya-prādhānye hi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682513 (0.062):
abhiprāyarūpavyaṅgyasya vivakṣitatvaprāptyabhāvānniṣedhānupapattimāśaṅkya / vyācaṣṭe prādhānyeneti / / vṛttau yasya vyaṅgyasyeti sambandhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648717 (0.062):
uktaḥ 'yastvalakṣyakramavyaṅgya' ityādinā pradarśitaḥ / / tāvat tataḥ / / avācakasyāpi svārthāsmārakasyāpi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16677122 (0.062):
nanvetadastu tataḥ prakṛte kimityata āha taccetyādi / / prādhānye 'pīti / / vyaṅgyasyeti śeṣaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737606 (0.063):
yatra tu prastutasya vyaṅgyasya prādhānyaṃ tatra vastudhvanireva nālaṅkāra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737425 (0.064):
yadetatsārūpyeṇa pratīyamānasya prādhānye dhvanitvamuktaṃ tadāhetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678716 (0.064):
tatra vyañjakatve yadā vyaṅgyaprādhānyaṃ tadā dhvaniḥ, tasya / cāvivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācyaśceti dvau prabhedāvanukrāntau
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454152 (0.064):
vyañjakatvaṃ ca / tatra vyañjakatve yadā vyaṅgya-prādhānyaṃ tadā dhvaniḥ, / tasya cāvivakṣita-vācyo vivakṣitānya-para-vācyaś ceti dvau prabhedāv
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682600 (0.064):
nanu sāpi vācyaparyavasāyinyastu, tanmūlakatvāditi kathaṃ vyaṅgyasya / prādhānyamityata āha sā cetyādi / / castvarthe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682941 (0.064):
nanu sāpi vācyaparyaṃvasāyinyastu, tanmūlakatvāditi kathaṃ vyaṅgyasya / prādhānyamityata āha sā cetyādi / / castvarthe /
prādhānye dhvanirnamottamaḥ kāvyabhedaḥ /
aprādhānye tu guṇībhūtavyaṅgya nāmā madhyamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159665 (0.043):
vastudhvaniguṇībhūtavyaṅgyābhyupagamāt / / prādhānyāprādhānye ca"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318728 (0.051):
astiṃ tāvad vyaṅgyaniṣṭo vyañjanavyāpāraḥ / / tatra vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093921 (0.051):
vakṣyate ca--tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159505 (0.051):
vakṣyate ca tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159882 (0.055):
āsvādapakarṣa iti teṣu ucito guṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyavyavahāraḥ / / kathaṃ ca dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoralaṅkāreṣvantarbhāvaḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16692603 (0.055):
guṇībhāve sati guṇībhūtavyaṅgyalakṣaṇaṃ kāvyaprabhedamāśrayate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456057 (0.055):
guṇībhāve sati guṇībhūta-vyaṅgya-lakṣaṇaṃ kāvya-prabhedamāśrayate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897287 (0.058):
evaṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyatvena kāvyasya bhedadvayamuktvā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614437 (0.059):
guṇālaṅkāropaskarttavyatvaṃ viśrāntisthānatvaṃ ca prādhānye hetuḥ / / ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257909 (0.059):
iha ca pratīyamānārthasyāgūḍhatve guṇībhūtavyaṅgyatā, ato / 'syālaṅkārasya na dhvanitvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457206 (0.059):
vyaṅgya-viśiṣṭa-vācye prādhānyaṃ tad api guṇībhūta-vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9156809 (0.062):
vyaṅgyasyaiva ca guṇībhūtatve guṇībhūtavyaṅgyaṃ bhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676678 (0.063):
tatra vyaṅgyaprādhānye dhvanirityuktameva; vācyaprādhānye tu prakārāntaraṃ
citrasya viṣayamāha tatrottamo dhvanirityādinā / / sa cābhidhāmūlatayā lakṣaṇāmūlatayā ca prathate ityāha tasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318748 (0.057):
tatrottamo dhvaniḥ / / lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
lakṣaṇābhidhāmūlatveneti / / lakṣaṇāmūlatve sati avivakṣita vācyākhyaḥ mukhyārthabādhaśālinyāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746269 (0.051):
yadi tu na kupyate 'suvarṇapuṣpāṃ' ityādāvavivakṣitavācye 'pi / mukhyārthabādhādilakṣaṇāsāmagrīmanapekṣyaiva vyaṅgyārthaviśrāntirityalaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613024 (0.053):
vyañjanāvyāpārasyeha lakṣaghaṇāmūlatvāt / / lakṣaṇāmūlatve rasālaṅkārayorvyaṅgyatvāsambhavāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219105 (0.059):
anupayogātmikā ca mukhyārthabādhātrāstīti / lakṣaṇāmūlatvādavivakṣitavācyabhedatāsyopapannaiva śuddhārthasyāvivakṣaṇāt
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 2999485 (0.062):
brūmaḥ- prasajyatāṃ nāma lakṣaṇa | / mukhyārthasvīkāre homavākyavirodhāpatteḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718845 (0.063):
tathāpi dvitīyasthānasaṃkrāntā tāvadasau na bhavati / / tathā hi mukhyārthabādhāyāṃ lakṣaṇāyāḥ praklṝptiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739998 (0.063):
prabhedamātrapratipipādayiṣayā, tatrāvivakṣitavācyasya / dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629556 (0.064):
sākṣātsaṅketā viṣayatvāt na vācyaḥ / / mukhyārthabādhādyabhāvannāpi lakṣyaḥ api tu
lakṣaṇāyāṃ vācyāṃśasyāvivakṣitatvāt / / abhidhāmūlatve tu vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ , abhidhāyāṃ vācye
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318752 (0.034):
tatrottamo dhvaniḥ / / lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092334 (0.034):
atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389771 (0.052):
'atrākṛṣṇatyarthapaunaruktyasya saṃbhave 'pi / vācyatvenāvivakṣitatvānnāyamalaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614976 (0.053):
dvitīyo 'bhidhāmūlo vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682958 (0.053):
vācyārthatyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614955 (0.057):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674078 (0.060):
'tatrāvivakṣitavācyatvādi'ti / / avivakṣitavādhyadhvanisthale vācyasyāvivakṣatatvādityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641631 (0.063):
dhvaneravivakṣitavācyatvādayaḥ prabhedāssambhavantītyarthaḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504187 (0.064):
brahmamīmāṃsāśāstrapravṛttyaṅgasaṃśayaprayojanasūcanārthatvena jijñāsāyā / eva vivakṣitatvāt / / tadavivakṣāyāṃ tadasūcanena kākadantaparīkṣāyāmiva na brahmamīmāṃsāyāṃ
bādhābhāvād vivakṣitatvaṃ, vyaṅgyāṅgatvena vivakṣaṇāt anyaparatā ceti
vivakṣitānyaparatvam abhidhāmūlasya / / itthaṃ lakṣaṇāmūlo 'bhidhāmūlaśceti sāmānyato dhvanirdvirāśikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893593 (0.061):
tatrāvivakṣitavācyo nāma lakṣaṇāmūlo dhvaniḥ / / lakṣaṇāmūlatvādevātra vācyamavivakṣitaṃ bādhitasvarūpam /
tatra lakṣaṇāmūlasyāvāntarabhedamāha ādyor'thantara iti /
ādyo lakṣaṇā mūlaḥsor'thāntarasaṅkramitavācyo atyantatiraskṛtavācyaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893654 (0.0):
avivakṣitavācyo nāma dhvanirarthāntarasaṅkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249276 (0.007):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783542 (0.012):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614962 (0.012):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaśceti dvau bhedau /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894659 (0.012):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739212 (0.026):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894790 (0.037):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087279 (0.037):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243039 (0.038):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442666 (0.046):
tathāvidhābhyāṃ ca tābhyāṃ vyañgyasyaiva viśeṣaḥ / / tatrārthāntara-saṅkramita-vācyo yathā-
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18317732 (0.050):
svavākyavirodhe hi kiṃ sādhanasyobhayābhimatyā (pakṣe) vyabhicāro bhavet, / kiṃvānyarābhimatyā / / nādyaḥ / / svavākyaprāmāṇyasyobhayāsammateḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249172 (0.056):
ādyasya dvau bhedau atyantatiraskṛtavācyar'thāntarasaṃkramitavācyaśca /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809125 (0.060):
anātmany ātmā vā / nādyaḥ, tasya niḥsāmānyaviśeṣavatvena / sarvadābhāsamānatvena sādṛśyādirahitatvena cādhiṣṭhānatvāsambhavāt / nāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318765 (0.063):
ādyo 'pyarthāntarasaṃkramasaṃsalakṣyakramitavācyātyāntatiraskṛtavācyatvena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863713 (0.063):
bhedapratibhāsānāmastaṅgamādekalakṣaṇāḥ / yadutālakṣaṇā iti
dvidhā / / ajahatsvārthatayā svasiddhaye parākṣepe sati arthāntarasaṅkramitavācyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442666 (0.030):
tathāvidhābhyāṃ ca tābhyāṃ vyañgyasyaiva viśeṣaḥ / / tatrārthāntara-saṅkramita-vācyo yathā-
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783539 (0.058):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217896 (0.059):
tathāvidhābhyāṃ ca tābhyāṃ vyaṅgyasyaiva viśeṣaḥ / / tatrārthāntarasaṅkramitavācyo yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642223 (0.061):
'śabdena ce'tyanantaraṃ tasyaivārthāntarasaṅkramitavācye yathā 'rāmeṇa
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152279 (0.064):
atra mukhyārthasiddhaye yad(vākyāṃntarā)bhidheyaṃ vastu vicchittyā
yathā prārambhe śrutisundaraṃ pariṇātau pathyaṃ janaiḥsugrahaṃ /
nānāśāstrarasaiḥ prasannamadhuraiḥ pratyakṣaraṃ kṣālitam /
āhlādāya na kasya nāma viduṣāṃ vaktrāmbujādudgataṃ cittāntarvikasadviveka
mukulāmodānubiddhaṃ vacaḥ // / atraivaṃvidhavaca upadeśālakṣaṇe arthāntare saṅkrāmati /
vacomātrasyaivaṃ vaiśiṣṭyāsaṃbhavāt / / atha yadā jahatsvārthatayā parārthaṃ svasamarpaṇaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613486 (0.039):
ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇamiti lakṣaṇam / / parārthaṃ taṭāderghoṣādyadhikaraṇārthaṃ svasamarpaṇaṃ svasvarūpaparityāga
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067862 (0.060):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515799 (0.060):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613421 (0.060):
kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ / svasamarpaṇam" iti dvividhayā bhaṅgyā /"
tadātyantatiraskṛtavācyākhyaḥ / / yathā eke mūkavadāsate jaḍadhiyo jihneti tatsannidhā vanye
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9509713 (0.058):
vihantuṃ vyākrośīṃ vidadhata ihai7ke jaḍadhiyaḥ || Smst_4
durviciktsitaṃ vidadhate tebhyo 'pi bībhatsate / / asthāne bahudhā stuvanti katicittairulkayā dahyate vidyā viklavate kayā na
vidhayā prāpyāntikaṃ duṣprabhoḥ // / atra vidyāyāṃ hlībībhatsādiḥ gaṅgādau ghoṣādhikaraṇatādīva sarvathā
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515754 (0.056):
śabde kuśala ityādau darbhagrahaṇādyayogāt gaṅgāyāṃ ghoṣa ityādau ca / gaṅgādīnāṃ ca ghoṣādhikaraṇatāsaṃbhavāt mukhyārthasya bādhaḥ, rūḍitaḥ
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893739 (0.021):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149261 (0.048):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219560 (0.049):
prakṛtodāraṇe andhapadavācyasyātyantatiraskṛtatvaṃ viśadayitumanyatra
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490612 (0.050):
upameyasya bahulābhatvasya tatsadṛśasya yā lakṣaṇā tasyā / atyantatiraskṛtavācyamūlatvāt /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093180 (0.053):
atra viśadimaviliptaviyata ityatyantatiraskṛtavācyatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318770 (0.056):
ādyo 'pyarthāntarasaṃkramasaṃsalakṣyakramitavācyātyāntatiraskṛtavācyatvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082997 (0.058):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148603 (0.061):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam / / Locanā:
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219388 (0.063):
vācyajātyādiviśiṣṭavyaktirūpārthasyetyarthaḥ / / atyantatiraskṛtavācyo yathādikavervālmīkeḥ
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739215 (0.0):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783541 (0.0):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894658 (0.007):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682958 (0.010):
abhipretavastviti / / vācyārthatyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249275 (0.015):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893652 (0.015):
avivakṣitavācyo nāma dhvanirarthāntarasaṅkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642752 (0.020):
atra dvitīyaścandraśabdo 'rthāntarasaṅkramitavācyaḥ / / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede vākyaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447176 (0.020):
atra dvitīyaś candra-śabdo 'rthāntara-saṅkramita-vācyaḥ / / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede vākya-prakāśatā yathā-
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699510 (0.020):
svaprabhedasaṃsṛṣṭatvaṃ ca yathā pūrvodāharaṇa eva / / atra hyarthāntarasaṃkramitavācyasyātyantatiraskṛtavācyasya ca saṃsargaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457427 (0.020):
pūrvodāharaṇa eva / atra hy / arthāntara-saṃkramita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācyasya ca saṃsargaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894789 (0.024):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087278 (0.024):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614838 (0.026):
ādyo lakṣaṇā mūlaḥsor'thāntarasaṅkramitavācyo atyantatiraskṛtavācyaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155485 (0.027):
śabdaśaktyutthavyaṅgyayorarthāntarasaṃkramitavācyātyantatiraskṛtavācyavyaṅgyayośca
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442637 (0.031):
evam avivakṣita-vācya-vivakṣitānya-para-vācyatvena dhvanir dvi-prakāraḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149260 (0.031):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092346 (0.035):
prathamaṃ dvau bhedau / / avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388246 (0.042):
rasālaṅkāravyatiriktasya vastumātrasya dhvanyamānatvāt / / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo vastudhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682616 (0.044):
vācyārthetyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641655 (0.045):
vyañjaka ityarthaḥ / / vyaṅgyena nyagbhāvita iti / / vācyasyāvivakṣitatvoktyā vyaṅgyenāpradhānīkṛtatvaṃ siddhyatīti bhāvaḥ /
'tyantatiraskṛtavācyaśceti dvau bhedau / / athābhidhāmūla prabhedadik /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783542 (0.0):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894659 (0.0):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614839 (0.012):
ādyo lakṣaṇā mūlaḥsor'thāntarasaṅkramitavācyo atyantatiraskṛtavācyaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893653 (0.012):
avivakṣitavācyo nāma dhvanirarthāntarasaṅkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739213 (0.017):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894790 (0.023):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087279 (0.023):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249276 (0.027):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249169 (0.048):
avivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācya iti dvau mūlabhedau / / ādyasya dvau bhedau atyantatiraskṛtavācyar'thāntarasaṃkramitavācyaśca /
dvitīyo 'pīti / / dvitīyo 'bhidhāmūlo vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614796 (0.053):
abhidhāmūlatve tu vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ , abhidhāyāṃ vācye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893603 (0.056):
vivakṣitānyaparavācyastvabhidhāmūlaḥ, ata evātra vācyaṃ vivakṣitam /
tatra kvicid vyaṅgya kramo na saṃlakṣyate / / kvacitsaṃlakṣyate /
tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894669 (0.014):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739223 (0.016):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893876 (0.016):
asaṃlakṣyakramo yatra vyaṅgyo lakṣyakramastathā // VisSd_4.4 // / vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615061 (0.017):
atha vivakṣitānyaparavācyo yo 'yaṃ asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ sa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318778 (0.025):
dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092363 (0.031):
vivakṣitānyaparavācyasya saṃlakṣyakramavyaṅgyāsaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243053 (0.035):
bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236530 (0.042):
asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444761 (0.042):
asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149491 (0.049):
********** END OF COMMENTARY ********** / vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152546 (0.055):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ / / athānayoḥ sakṣaṇābhidhāmūladhvanyorvastvalaṅkāra rasarūpatā viṣayaviśeṣaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893878 (0.0):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739222 (5.960):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717503 (0.020):
yadūce bhaṭṭanāyakena 'aṃśatvaṃ na rūpatā' iti, / tadvastvalaṅkāradhvanyoreva yadi nāmopālambhaḥ, rasadhvanistu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092364 (0.023):
vivakṣitānyaparavācyasya saṃlakṣyakramavyaṅgyāsaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318779 (0.028):
ādyo 'pyarthāntarasaṃkramasaṃsalakṣyakramitavācyātyāntatiraskṛtavācyatvena / dvividhaḥ / / dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243050 (0.034):
bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893899 (0.045):
uktasvarūpo bhāvādirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / / atra vyaṅgyapratītervibhāvādipratitikāraṇatvāt kramo 'vaśyamasti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615061 (0.046):
atha vivakṣitānyaparavācyo yo 'yaṃ asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894669 (0.047):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694002 (0.051):
vyaṅgyārtho vastvalaṅkārarasabhāvādilakṣaṇaḥ // Ckc_3.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490387 (0.051):
vācyaśaktyāśrayaṃ tu rasādivastumātrālaṅkārābhivyaktihetutvātrrividham /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717657 (0.052):
viśrāntadhāmatvakṛtaṃ hi mukhyamātmatvaṃ, tacca rasadhvanereva / / vastvalaṅkāradhvanyostu dhvanyamānatvakṛto vācyādutkarṣa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895270 (0.055):
padāṃśavarṇaracanāprabandheṣvasphuṭakramaḥ / / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo dhvanistatra / padāṃśaprakṛtipratyayopasarganipātādibhedādanekavidhaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896160 (0.056):
abhidhāyāḥ saṃketitārthamātrabodhanaviratāyā na / vastvalaṅkārarasādivyaṅgyabodhane kṣamatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895951 (0.056):
yatra vastvalaṅkārasādirūpavyaṅgyānāṃ rasābhyantare guṇībhāvastatra
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489593 (0.057):
tathāhi---pratīyamānaikarūpasya vastutraividhyaṃ tairuktaṃ / vastumātrālaṅkārarasādibhedena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159515 (0.059):
dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya / vastvalaṅkārasarūpatvena traividhyamityuktaprakāreṇātmanā eva ātmano
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490897 (0.062):
vyañjakatve vācyasya vivakṣitatvaikarūpatvam / / vastvalaṅkāraviṣaye tu vācyaśaktimūle vyañjakatve pratyekaṃ vācyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388198 (0.063):
atraiva vasturasālaṅkārāṇāṃ dhvanyamānatvaṃ darśayitumāha lakṣaṇetyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149519 (0.063):
uktasvarūpo bhāvādirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / / atra vyaṅgyapratītervibhāvādipratitikāraṇatvāt kramo 'vaśyamasti
vyavasthāpayitumāha lakṣaṇāmūla ityādinā / / yo hi lakṣaṇāmūlaḥ sa niyameva śabdaśaktimūlo vasturūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615934 (0.030):
atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615072 (0.039):
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati / / niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368341 (0.046):
atra nāyakavṛttānto 'rthaśaktimūlo vasturūpo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073456 (0.046):
(2) atra nāyakavṛttānto 'rthaśaktimūlo vasturūpo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631841 (0.053):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388213 (0.053):
śabdaśaktimūla iti na punararthaśaktimūlaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388203 (0.054):
atraiva vasturasālaṅkārāṇāṃ dhvanyamānatvaṃ darśayitumāha lakṣaṇetyādi / / lakṣaṇāmūla ityavivakṣitavācyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893592 (0.058):
tatrāvivakṣitavācyo nāma lakṣaṇāmūlo dhvaniḥ / / lakṣaṇāmūlatvādevātra vācyamavivakṣitaṃ bādhitasvarūpam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249190 (0.058):
dvitīyo dvividhaḥ śabdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444773 (0.058):
anuraṇana-prakhyo ya ātmā so 'pi śabda-śakti-mūlo 'rtha-śakti-mūlaś ceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.063):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318783 (0.064):
dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ / / lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
yadvi yāvadasti jātiguṇākriyādyātmākaṃ padārthajātaṃ sarvamevaitadvastu
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788643 (0.046):
yasya yallokaśāstrasiddham ucitadravyaguṇakriyādi, tadbhedaḥ/ jātyāder
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388323 (0.060):
nimittīkṛtyādarśanasādhāraṇavicchāyātvādidharmajātaṃ vasturūpaṃvyanakti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392310 (0.060):
atra cchāyāvāpīsudhāprakṛtīnāmupamānānāṃ jātiguṇadravyakriyātvam / / chāyāyastu jātirūpatvād guṇatvaṃ nāśaṅkanīyam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714436 (0.063):
guṇakriyāgocareyaṃ na jātidravyagāminī /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21227337 (0.064):
tathāpi maṇyuktaṃ guṇyādinā saha guṇakriyājātiviśiṣṭayathārthabuddhyaḥ
kathyate / / tadeva kavikalpitavicchitti sadhrīcīnamalaṅkāraḥ /
rasāstu vibhāvānubhāvavyabhicāribhivyājyamānā ratyādayaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671634 (0.033):
yata ityādi na caivamityantaṃ granthamityarthaḥ / / na hi vibhāvānubhāvavyabhicāriṇa eva rasā iti kasyācidavagamaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452886 (0.039):
rasādīnām api vibhāvānubhāvādi-rūpa-vācyāvyatiriktatvam eva lakṣyeta / na / caivam; na hi vibhāvānubhāva-vyabhicāriṇa eva rasā iti kasyacid avagamaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16668425 (0.047):
prāktanakuśalaparipākaparameśvarānugrahadhyātmarahasyaśāstravītarāgapariśīlanādibhirvibhāvairitīyataiva / vibhāvānubhāvavyabhicārisadbhāvaḥ sthāyī ca darśitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885083 (0.053):
nanu yadi raso na kāryastatkathaṃ mahaṣiṇā(ka) / vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogādrasaniṣpattiḥ iti lakṣaṇaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896705 (0.054):
vibhāvānubhāvavyabhicāripratītirhi rasādipratīteḥ sādhanamiṣyate /"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797157 (0.059):
atrocyate-- prakaṭair vibhāvānubhāvavyabhicāribhir alakṣyakramatayaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16698037 (0.060):
yathāruci parivṛttimāha śṛṅgārīti / / śṛṅgāroktavibhāvānubhāvavyabhicāricarvaṇārūpapratītimayo na tu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103648 (0.061):
[IV.1.1 rasasvarūpam] / vibhāvānubhāvasāttvikavyabhicārisāmagrīsamullāsitaḥ sthāyī bhāvo rasaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103931 (0.062):
nāyikānāyakakaṭākṣabhrūvikṣepanirvedādayaḥ, kāvyanāṭyayostu / vibhāvānubhāvavyabhicāriśabdavyapadeśyā bhavanti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884716 (0.063):
sañjāyate vibhāvādisammelanādihāpi tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122990 (0.063):
tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
sahṛdayapratītiviśeṣāḥ / / atha vivakṣitānyaparavācyo yo 'yaṃ asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894667 (0.003):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti / dvividhaḥ / / vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614994 (0.017):
kvacitsaṃlakṣyate / / tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893877 (0.019):
asaṃlakṣyakramo yatra vyaṅgyo lakṣyakramastathā // VisSd_4.4 // / vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243053 (0.046):
bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau / vivakṣitānyaparavācyasya dvau bhedāvityevamādimaṃ bhedacatuṣṭayamityarthaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739393 (0.049):
asti dhvaniḥ / / sa cāsāvavivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācyaśceti locanam
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442121 (0.049):
asti dhvaniḥ / sa cāsāv avivakṣita-vācyo vivakṣitāny apara-vācyaś ceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739223 (0.049):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti / vivakṣitānyaparavācyasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149491 (0.051):
********** END OF COMMENTARY ********** / vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678720 (0.055):
tatra vyañjakatve yadā vyaṅgyaprādhānyaṃ tadā dhvaniḥ, tasya / cāvivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācyaśceti dvau prabhedāvanukrāntau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236749 (0.055):
darśayanti ghaṇṭāyā ityādi / / vivakṣitānyaparavācya ityasya sthāne 'avivakṣitavācya' iti ca pāṭhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739494 (0.056):
svātmā yenetyavivaśritavācyo vyañjako 'rthaḥ / / evaṃ vivakṣitānyaparavācye 'pi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249280 (0.058):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpaśceti catvāra ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893899 (0.059):
uktasvarūpo bhāvādirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / / atra vyaṅgyapratītervibhāvādipratitikāraṇatvāt kramo 'vaśyamasti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236530 (0.059):
asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444761 (0.059):
asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249161 (0.060):
avivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācya iti dvau mūlabhedau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092360 (0.060):
vivakṣitānyaparavācyasya saṃlakṣyakramavyaṅgyāsaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388180 (0.063):
dvitīya iti vivakṣitānyaparavācyaḥ / / yaduktam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083888 (0.063):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249191 (0.031):
dvitīyo dvividhaḥ śabdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444774 (0.031):
anuraṇana-prakhyo ya ātmā so 'pi śabda-śakti-mūlo 'rtha-śakti-mūlaś ceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236543 (0.035):
prakhyo ya ātmā so 'pi śūbdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśceti dviprakāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388213 (0.046):
śabdaśaktimūla iti na punararthaśaktimūlaḥ /
niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615939 (0.0):
atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615022 (0.039):
yo hi lakṣaṇāmūlaḥ sa niyameva śabdaśaktimūlo vasturūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616034 (0.050):
kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ / / sa cālaṅkārarūpo vasturūpaśceti pratyekaṃ dvaividhye ṣoḍhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616045 (0.063):
ṣaḍvidhasya ca vyaṅgyor'tho vasturūpo 'laṅkārarūpaśceti dvādaśaṃbhedo 'yam / tathā hi svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu svataḥsaṃbhavinā vastunā
tatra yadā rasabhāvarasābhāsa bhāvābhāsabhāvodayabhāvaśānti
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783528 (0.0):
ityalakṣyakramopalakṣaṇād / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntibhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvānāṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490268 (0.027):
yatrāpi bhāvastathā rasabhāvābhāsā rasabhāvatadābhāsapraśamāśca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107848 (0.038):
etad alaṅkārasarvasve prapañcenoktam / rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490148 (0.041):
abhivyañjakatvasyokteṣvalaṅkāreṣvantarbhāvādavyāptyabhāvaḥ / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamānāṃ tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648517 (0.042):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724655 (0.043):
vastvalaṅkārāvapi śabdābhidheyatvamadhyāsāte tāvat / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamāḥ punarna kadācidabhidhiyante, atha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107861 (0.046):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni / / bhāvodayabhāvasandhibhāvaśabalatāśca pṛthagalaṃkārāḥ 'iti /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220286 (0.049):
dhvaner ātmāṅgi bhāvena bhāsamāno vyavasthitaḥ // DhvK_2.3 // / rasabhāvatadābhāsatatpraśāntyādirakramaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444815 (0.049):
tvayi dātari rājendra % yācakāḥ kalpaśākhinaḥ // JCand_5.115 // / rasabhāvatadābhāsa- $ bhāvaśāntinibandhanāḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611044 (0.049):
rasabhāvatadābhāsa- JCand_5.116a / rasabhāvatadābhāsa- JCand_7.5c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924817 (0.049):
tvayi dātari rājendra yācakāḥ kalpaśākhinaḥ // JCand_5.115 // / rasabhāvatadābhāsa-bhāvaśāntinibandhanāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069276 (0.050):
atra (sū- 42) / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093940 (0.050):
tathā coktaṃ śṛṅgāratilake / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735317 (0.053):
yatra karuṇam āśritya rasābhāsatva kāraṇam | / rasābhāsa prakaraṇe vakṣyate tad idaṃ sphuṭam ||SRs_1.532|| 292
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232351 (0.053):
yatra karuṇam āśritya rasābhāsatva-kāraṇam | / rasābhāsa-prakaraṇe vakṣyate tad idaṃ sphuṭam ||SRs_1.292||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728013 (0.053):
rasaśabdena rasābhāsasya, bhāvaśabdena bhāvābhāsatatpraśamayośca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743879 (0.056):
tadbhedaśabdena ca rasabhāvatadābhāsatatpraśamabhedāstadavāntarabhedāśca,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224891 (0.056):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇaṃ mukhyamarthamanuvartamānā yatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231405 (0.056):
ye ca svagatāstasyāṅgino 'rthasya rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070546 (0.059):
tadābhāsā rasābhāsā bhāvābhāsāśva / / tatra rasābhāso yathā stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā yaṃ na ramase
bhāvasandhibhāvaśabalatā vyajyante, tadā kramo na saṃlakṣyata iti
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783529 (0.022):
rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntibhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvānāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107861 (0.046):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni / / bhāvodayabhāvasandhibhāvaśabalatāśca pṛthagalaṃkārāḥ 'iti /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363363 (0.062):
ādigrahaṇād bhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvāni / pradhānatayā yatra
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368228 (0.062):
rasavadādyalaṅkārāḥ / yadyapi bhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvāni
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069291 (0.062):
ādighaṇādbhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvāni /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111453 (0.062):
rasavatpreyaūrjasvisamāhitabhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatāsu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925321 (0.062):
tadākhyakā bhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalanāmāno 'laṅkārāḥ /
asaṃlakṣyakramatvam / / tatra raseṣu śṛṅgāraḥsaṃbhogātmā yathā puṣpodbhedamavāpya
keliśayanāddarasthayā cumbane kāntena sphuritādhareṇa nibhṛtaṃ
bhrūsaṃjñayā yācite / / ācchādya smitapūrṇā gaṇḍaphalakaṃ celāñcalenānanaṃ
mandāndolitakuṇḍalastabakayā tanvyā vidhūtaṃ śiraḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979015 (0.025):
MSS_9266 2 itthaṃ pānthavaco dināntasamaye gūḍhārthamākarṇya vai / mandāndolitakuṇḍalastabakayā tanvyāvadhūtaṃ śiraḥ //
atra nāyikānāyakavṛttāntalakṣaṇo yo vācyor'thaḥ yā ca sahṛdayapratīteḥ
vedyāntaravigalanena varṇyavastutanmayībhāvalakṣaṇā rasasaṃvit, na khalu
tayoḥ kramaḥsaṃlakṣyate / / vidyamāno 'pi padma patraśatavyatibhedanayena avidyamānavadupalakṣyate /
vipralambhaśṛṅgāro yathā nāntaḥ praveśamaruṇādvimukhī na cāsī
dācaṣṭaroṣa paruṣāṇi na cākṣarāṇi / / sā kevalaṃ saralapakṣmabhirakṣipātaiḥ kāntaṃ vilokitavatī jananirviśeṣam
evamādiṣvakramatvaṃ prāgvadanusandheyam / / hāsyo yathā paimaraṇāmaṇḍaṇājjalavesā pāsaṃga esu taruṇesu /
ṇiddhasaraṃ parugrantī savibbhamaṃ haṇā i thaṇāvaṭṭham //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531269 (0.018):
imam.me.gaṅgā8.yamunā8.sarasvatī8.śutudrī8.parusnī8.stomam.āsevadhvam/
atra patimaraṇāmaṇḍanojjvalaveṣāyāḥ taruṇeṣu pārśvamupagateṣu satsu sadyaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9353671 (0.026):
nara-pati-maraṇâvadhīraṇa-mahā-pātakinīṃ na sprakṣyanti putra
snigdhasvaraṃprarudatyāḥ savibhramaṃ yadetatstanavṛttahananaṃ tat
pracchannānurāgasyānaucityena pravṛtterhāsyamabhivyanakti /
karuṇasya yathā sāhityalakṣaṇakale samupaiṣi navya vaidhavyamadya virate
guruviṣṇudeve / / karṇāntikapraṇāyana praṇāyotsavāya tālīdalārpaṇamitaḥ paramakṣamaṃ te //
raudranya yathā dṛpyatsūkara kālakaṇṭha śakalavyākīrṇa dhārāntarā
krodhottālalulāyakaṇṭhanalakacchedārdhavaktrānanāḥ /
śrīballāla vidhāya keli mṛgayāmāvartamānasya te
śārdūlendravasābhiṣekasamaye jīyāsurugrāḥśarāḥ //
vīrasya yathā ādhāturbhuvanaṃ tadetadakhilaṃ cakṣuṣmadākīṭakā d divyaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887991 (0.046):
MSS_4794 1 ādhāturbhuvanaṃ tadetadakhilaṃ cakṣuṣmadākīṭakād divyaṃ
cakṣurananyalabhya mubhayatrāste paraṃ duḥsaham /
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12514234 (0.056):
na dāsī sānvayā tu sā K_723d / na divyaṃ na ca lekhyakam K_228d / na divyaṃ na ca sākṣiṇaḥ K_223d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888000 (0.063):
cakṣurananyalabhyamubhayatrāste paraṃ duḥsaham / / MSS_4794 2 phāle bhūtapatermanobhavamukhakṣudrakṣayojjāgaraṃ bāṇe ca
phāle bhūtapatermanobhavamukha kṣudra kṣayojjāgaraṃ bāṇe ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888009 (0.0):
cakṣurananyalabhyamubhayatrāste paraṃ duḥsaham / / MSS_4794 2 phāle bhūtapatermanobhavamukhakṣudrakṣayojjāgaraṃ bāṇe ca
pratirājadarpadalanaṃ ballāla pṛthvīpateḥ // / bhayānakasya yathā girikuñjeṣu gūḍhānāṃ tavāri varayoṣitām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888012 (0.0):
MSS_4794 2 phāle bhūtapatermanobhavamukhakṣudrakṣayojjāgaraṃ bāṇe ca / pratirājadarpadalanaṃ ballālapṛthvīpateḥ //
asūryaṃpaśyatāmātraṃ bhūticihneṣvaśiṣyata // / bībhatsasya yathā svātmānandaṃ kimapi paramaṃ sādhu saṃbhuñjate ye
teṣāmasyāṃ viṣayavitatau jāyate heyabuddhiḥ / / anyeṣāṃ tu prasaratitarāṃ pratyutāsvādanecchā chardiklinne kaphakaluṣite
makṣikāṇāmivānne // / adbhutasya yathā ākarṇitottamaguṇānuguṇeti kṛtvā yāmullilekha sucireṇa
mano madīyam / / tāmākṛtiṃ visadṛśīmatimātramasyā dāsye 'pi nāsmi viniveśayituṃ vidagdhaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.057):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
atra sucira madṛṣṭacaranāyikārūpasyānuguṇa śravaṇānurāgiṇo nāyakasya
nāyikāprathamadarśane ākarṇitottama guṇānuguṇatayā manasā samullikhitacarī
yā nāyikāmūrtiḥ, sā samprati sāśrātkṛtanāyikāmūrteratimātraṃ visadṛśī satī
dāsītvenāpi niveśayituṃ na śakyata ityuktirābhirūpyanibandhanasya parāṃ
kāṣṭhāmāviṣkaroti / / śāntasya yathā mā bhaiṣīḥ kula mā vyathasva vinaya kleśo 'stu mā te
śruta pradhvaṃsāya yatasva mā khalu mate māhātmya mā mā tyaja /
yuṣmadrauravasāradāraṇāparānmatvā tṛṇāya prabhūn bhikṣāparyaṭanārjitena
kalaye piṇḍena piṇḍasthitim // / itthaṃ rasadhvanirdiṅmātreṇodāhṛtaḥ /
atha bhāvadhvaniḥ bhāvo hi nāma nāyikāvyatirikte devatāgurunṛpaputrādau
vyajyamānā ratirvākyārthatvena vyajyamānā nirvedādayo vyabhicāriṇāśca /
yathā adya svapnamupāgatena yamunātīre mayāvasthitaṃ dṛṣṭastatra ca
veṇuvādanipuṇo bālo gavāṃ pālakaḥ / / taṃ dṛṣṭvā karaṇairananyaviṣayairantarvilīno 'bhavaṃ yāvattāvadahaṃ
cirādupacitaiḥ pāpaiḥ prabodhaṃ gataḥ // / yathā ca saṃsārārtyā vidhuravidhuro brahma yatnādvicinvan nānārūpaṃ
jagadidamahaṃ dṛṣṭavāneva pūrvam / / haste nyaste sati tava guro sāṃprataṃ mastake 'smim
brahmaivaitatsakalamabhavanno jagannāpi cāham //
yathā ca kāṣṭhāprātpiriyaṃ parā khalu parīpākasya bhāgyonnateḥ śrī
ballāla nṛpāla!yadvayamiṃmau pādau tavopāsmahe /
yastiṣṭhetpratihāra sīmni bhavato ruddhapraveśaściraṃ kiṃ nāsāvapi
colapāṇḍyapṛthvīpālaiḥsamaṃ gaṇyate //
itthaṃ putrādiviṣayo vyabhicārirūpaśca bhāvaḥ svayamūhyaḥ /
rasābhāso yathā sphuranmukhāmodavivṛddha gandhaṃ,
jighranmuhurmīlitaraktanetraḥ / / pūrvaṃ priyācañcupuṭopayuktaṃ cūtāṅkuraṃ cumbati cañcarīkaḥ //
ityādi // / atra tiryagviṣayatvādrarasasyābhāsatā /
dhīrodāttatvādyabhāvāt / / yadāha uttamaprakṛtirujjvalaveṣaḥ śṛṅgāraḥ iti /
bhāvābhāso yathā kvaṇādūdvirephāvalinīlaṅkaṇāṃ prasāryaṃ śākhābhujamāmra
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1054207 (0.057):
vyāśrayatvān na śṛṅgāraḥ pratyāpanne tu netaraḥ // DhDaś_4.61 //"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221190 (0.059):
locanam vibhāvānubhāsāccarvaṇābhāsa iti rasābhāsasya viṣayaḥ / / yathā rāvaṇakāvyākarṇane śṛṅgārābhāsaḥ / / yadyapi 'śṛṅgārānukṛtiryā tu sa hāsyaḥ' iti muninā nirūpitaṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28785758 (0.060):
coddīpakānīti bodhyam/ / tatra śṛṅgāro dvividhaḥ/ saṃbhogo vipralambhaś ca/ rateḥ
vallarī / / kṛtopagūhā kalakaṇṭhakūjitaiḥ anāmayaṃ pṛcchati dakṣiṇānilam //
atra sauhārdasyāropitatvāt bhāva ābhāsī bhavati /
bhāvodayo yathā kelitalpagatamaṅghriyāvakaṃ, sūcayatyuṣasi cakṣuṣā priye
bhū[bhrū] tribhāgamupakalpya bhaṅguraṃ, gūḍha hāsa madhuraṃ cukopa sā //
atra lajjāharṣayorudayaḥ / / bhāvasandhiryathā netre jihyakharāruṇe kṣaṇāmatha vyāmīlyamānekṣaṇāṃ
hastaṃ vyagragamāganaṃ kṣaṇāmatho dante śayānaṃ kṣaṇam /
sañcāraṃ viṣamākulaṃ kṣaṇamatha prakrāntalīlaṃ kṣaṇaṃ dhatte totriṣu
ṣaṭpadeṣu ca samaṃ dattāvadhāno gajaḥ // / atra gajasya madākulasya yadetatkṣaṇamātraṃ netrayoḥ jihyākharā ruṇāyoḥ
dharaṇāṃ samanantarameva yaccaitadūvyāmīlanaṃ, tathā haste ca
yatkṣaṇāmatraṃ vyagro gamāgamaḥ yacca samanantarameva dante śayanaṃ,
sañcāre ca kṣāṇāmātraṃ yeyaṃ viṣamākulatā, samantarameva yaścāyaṃ
līlāprakramaḥ, tadetat vividhaṃ vilakṣaṇaṃ viceṣṭitadvayaṃ
udbhavābhibhavadharmitayā kṣaṇaṃ kṣaṇāmāvirbhavat totriviṣayaṃ roṣaṃ
ṣaṭpadaśabdalakṣitaṣaṭpadagītaviṣayaṃ harṣa ca parasparasyādattā
vasaratayāsamutkṣubhitam abhivyanakti / / dvandva vṛttiṣu ca triṣvapi vākyeṣu pratisvaṃ kṣaṇaṃ
kṣaṇamityupādānādyathā yathā samutkṣubhitābdhikallolakatpa [la]tayo
totriṇāmuparyupari vinipāta janmāno roṣāveśamahāvegāḥ tathā tathā
tadabhibhavakṣamāṇāṃ ṣaṭpadagītākarṇānasukhābhiniveśavikāsānāṃ madhye
prādurbhāva iti pratyāyyante / / dhatta iti vartamānanirdeśena prārabdhāparisamātpabhāvādekatarasyāṃ
koṭāvaniṣṭheti dyotyate / / jihvākharāruṇatvavyagragamāgamatvaviṣamākulatvalakṣaṇādharmayogādvyālayamānatvadanteśayanatvaprakāntalīlatvalakṣaṇādharmayogāccānukṣaṇāmākulībhāvamāpādyamānairnaitrahastasañcārairliṅgairyadetadvodhyate,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1934582 (0.039):
siṃhaniṣṭhakrūratvasamānajātīyakrūratvayogācca siṃhapadasya devadatte
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322257 (0.041):
paraprayuktavyāptyujīvinastu hiṃsātvādaya', na / tairadharmatvādivyāpakakāṃśo 'vadhārayituṃ kvacidvihitānāṃ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322156 (0.050):
hiṃsātvamātrānubandhyadharmatvamiti / / natvetadevam / / nirjñātena hyadharmatvena hiṃsātvaṃ vyāpyate /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11677661 (0.050):
āpātād bhavati bhramaḥ, yathā kila hiṃsātvamātrānubandhyadharmatvam iti. / na tv etad evam. nirjñātena hy adharmatvena hiṃsātvaṃ vyāpyate. na ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28110213 (0.051):
tadvārakasya vyāpyatvaviśeṣaṇasya ca vyarthatvaprasaṅgāt/ / na ca / tattallakṣaṇalakṣyatāvacchedakā ye ye dharmāḥ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609658 (0.052):
tathātvam anivāryam | yady evaṃ śābaleyabāhuleyādīnām apy ekagotvādiyogād / ekatvaṃ kiṃ nāpādyata iti? priyaṃ priyeṇācaritam iti |
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946565 (0.053):
* ādiśabdena chattritvapataṅgitvadurdrāvitvadurmelitvādidoṣaḥ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584670 (0.055):
sattvacittacaryāvavodhakatvāt | prajñā bodhiheturniravaśepaṃ / dharmabhāvalakṣaṇāvavodhakatvāt | saṃkṣepata ucyate ṣaḍimāḥ pāramitā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22544749 (0.055):
saṃsārastho 'pītyaviśeṣaḥ prasajyate, ubhayasya nityatvāt// / abhyunujñāne ca dharmādharmaphalena sāhacaryaṃ yaugapadyaṃ gṛhyate|
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538221 (0.056):
yattu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpadanāddharmaviśeṣaviparīsādhanatva
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23057042 (0.057):
nanu evamarthavādānāṃ prāśastyāprāśastyajñāpakatve 'pi kathaṃ / dharmādharmapratipādakatvam? ityata āha - ataḥ siddhamiti //
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127589 (0.058):
āgamānumānayoḥ sahakāritā pakṣādya1panākatvena / / tatrātmalakṣaṇadharmisiddhāvāgamaḥ,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13253486 (0.058):
tadākṣepaparādhikaraṇaviṣayatvayogena kalpasūtrayoḥ lakṣaṇādinirūpaṇam) na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16684400 (0.058):
lakṣaṇarūpārtha ityarthaḥ / / pariharaṇasyādaraṇaphalatvāllakṣaṇatvam /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392522 (0.059):
12. mahānpraraṇāvaraṇā yuddhāpasārāvakāśādidharmayogāt / 13. cekitān / 14. kuntibhojaiśca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200859 (0.059):
yadyatsvaṃ tattadvyaktitvāvacchinnapratiyogitākabhedakṛṭavattvaṃ lakṣaṇa / phalitam/ atra gaganādyasaṃyuktamūrtāprasiddhyā svapadena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4092449 (0.060):
tayorapahatapāpmatvānapahatapāpmatvādilakṣaṇaviruddhadharmasaṃsagreṇa / nānatvasya viniścayācchruteśca tatvamasītyadyāyā 'mano brahma, 'ādityo
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17511159 (0.060):
tadarthatvenaiveti // / yadyapi sadherhiṃsārthatvāccakṣiṇau bhāṣaṇārthatvāddhinotergatyarthatvānna
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21153199 (0.061):
viruddhāpāmāṇyaniścaye, tadvyāpyatvāviṣayaketyuktatvādvihnimatvāviṣayake, / tatsaṃśayavirodhini tadvyāpyatayā dhūmaniścaye ,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1918770 (0.062):
(prākaraṇikaviniyoge śāstradīpikāsūcitamattvarthalakṣaṇāprasaṅgatannirāsan / irūpaṇam) tena
totriṣuṣaṭpadeṣu ca tulitamavadhānadānaṃ tadapyeka tarasyāṃ koṭā
vaniṣṭāmeva vyanakti / / ato roṣaharṣa bhāvayorayaṃ sandhiḥ /
bhāvaśabalatā yathā madhyesakhījanamupahvaravṛttajātaṃ vācā prakāśayati
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107424 (0.052):
atra vīraśṛṅgārakṛtayorharṣayoḥ sandhiḥ / / [IV.6.20 bhāvaśabalatā]
mayyupadeśavṛttyā / / sāsūyasapraṇāyasatrapa saprasādaiḥ sā māṃ vilokitavatī caṭulaiḥ kaṭākṣaiḥ
atrāsūyādīnāṃ kaṭākṣeṣu samāropādvācyatā na mantavyā /
ato hṛdyevaṃ bhāvaśabalatā vyajyate / / bhāvaśāntiryathā tau saṃmukhapracalitau savidhe guruṇāṃ
mārgapradānarabhasaskhalitāvadhānau / / pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654722 (0.018):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18733197 (0.021):
kāsano mūrchito cāhaṃ mūrchiyāmi muhur muhuḥ /
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.022):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309475 (0.027):
Baudh3.2.3/ prāk prātar.āśāt karṣī (syād asyūta.nāsikābhyāṃsamuṣkābhyām / atudann ārayā muhur.muhur abhyucchandayan // [=
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000363 (0.028):
vallānāṃ pallikāpīṭhī dvau karṣau madhudugdhayoḥ / / yuktaṃ dhānyābhrakenaiva kṣodanīyaṃ muhurmuhuḥ // Radhy_1.410 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10232171 (0.028):
59.13ab/ dhūma^ākulo +apasavyo muhur muhur viphuliṅga^kṛn na śubhaḥ/
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23140641 (0.028):
rājā tu māṃsalaistasyāḥ saṃmukhairmayūkhairākulīkriyamāṇaṃ / muhurmuhurunmīlayannimīlayaṃśca cakṣuḥ kathamapi prayatnena dadarśa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612295 (0.028):
kṣatavikṣatagātrā muhurmuhur niśvasanto vahanti/ / 302.007. tadṛśuste kārṣākā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.030):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243981 (0.032):
88.15d niṣedhakṛt sarvarutaiś ca paścāt// / 88.16a *khaṃkha^iti[K.saṅkheti] ca^uccaiś ca muhurmuhur ye
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424488 (0.032):
Śāhmero Haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ / / abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9752354 (0.035):
muhur anupatatā vidhūyamānaṃ BhKir_10.33a / muhur anusmarayantam anukṣapaṃ BhKir_5.14c
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315670 (0.039):
manasikārastadālambano muhurmuhurvibhāvayitavyo, muhurmuhuḥ / saṃmukhīkartavyaḥ | / vibhāvanā punaḥ pañcavidhā adhyātmacittābhisaṃkṣepataḥ |
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21822208 (0.042):
Bhk_6.25-1 āhvāsta sa muhuḥ śūrān, muhurāhvata rākṣasān,
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019321 (0.042):
Vin_2.1479 / kampika[25b5]yā muhurmuhuratānestrapariśrāvaṇasya parāghātaḥ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898431 (0.044):
śāhmero haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ / / abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 //
atra mativibodha yorupaśamaḥ / / eṣu rasādidhvaniṣu prapañco 'nyato jñeyaḥ /
citrakāvyaprapañcanapareṇa granthakṛtauvātisaṅkocitatvāt
asmābhirdiṅmātramudāharaṇaiḥ pradarśitam / / atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615076 (0.0):
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati / / niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631842 (0.022):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615022 (0.030):
yo hi lakṣaṇāmūlaḥ sa niyameva śabdaśaktimūlo vasturūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388524 (0.043):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318804 (0.058):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092640 (0.059):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368340 (0.059):
atra nāyakavṛttānto 'rthaśaktimūlo vasturūpo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073455 (0.059):
(2) atra nāyakavṛttānto 'rthaśaktimūlo vasturūpo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616033 (0.059):
kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ / / sa cālaṅkārarūpo vasturūpaśceti pratyekaṃ dvaividhye ṣoḍhā /
bhavati / / tatrālaṅkārarūpo yathā prāpyādharadvayadhurāṃ paricumbatīva līlottaraṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615076 (0.0):
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati / / niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616033 (0.059):
kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ / / sa cālaṅkārarūpo vasturūpaśceti pratyekaṃ dvaividhye ṣoḍhā /
vilikhatīva nakhatvametya / / tasyāḥ kaṭākṣavalanaṃ gurusannidhau māmāśrliṣyatīva samavāpya ca
bāhubhāvam // / atrotprekṣālaṅkāreṇa cumbanādikāraṇā bhāve 'pi saṃbhogasukhā
vātpilakṣaṇākāryotpattirūpā vibhāvanā vyajyate /
vastudhvaniryathā dṛṣṭiḥ kātaratāmupaiti sahasā tasminpuro 'vasthite,
narmālāpini tatra na prativaco jihvāgramārohati /
saṃsparśaṃ ca na tasya vetyupacitastambhaṃ mamaitadvapuḥ saṃvṛttaḥsakhi
saṅgamo 'pi virahaprāyo vidhātāsmi kim // / atra vastuni avastutvabhramāt maugdhyalakṣaṇaṃ vastu pratyāyyate /
athārthaśaktimūlovyañjakor'thaḥ svataḥ saṃbhavī kaviprauḍhoktiniṣpāditaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616197 (0.032):
vidhivihitamanāryāṇāṃ kvicidaṃśe daurbalyaṃ viśvamabhirakṣatīti vastu / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpādito 'laṅkāreṇālaṅkāro yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092393 (0.035):
arthaśaktimūle saṃlakṣyakramavyaṅgye 'rthasya svataḥ saṃbhavitvena / kaviprauḍhoktisiddhatvena kavinibaddhoktisiddhatvena ca traividhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13615053 (0.048):
vastu vālaṅkṛtir veti dvidhārthaḥ saṃbhavī svataḥ // VisSd_4.7 // / kaveḥ prauḍhokti-sikto vā tan nibaddhasya veti ṣaṭ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437687 (0.053):
vastuna iti | tathā vastu vālaṅkṛtir vāpi dvidhārthaḥ sambhavī svataḥ | / kaveḥ / prauḍhokti siddho vā tan nibaddhasya veti ṣaṭ |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388563 (0.053):
atra kauravāṇāṃ kṣataśarīrādikatvaṃ vasturūpaṃ śabdaśaktyaiva pratīyate / / sa evārthaśaktimūlo yathā / 'alasasiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhimao /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151637 (0.057):
sambodhanāt kāmuka evātra vaktā natu kaviḥ / / tatprauḍhoktisiddhena viyogināṃ maraṇena ityanvayaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249203 (0.058):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktikṛtaśarīraḥ svatassambhavī ca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070982 (0.059):
arthaśaktyudbhavo 'pyartho vyañjakaḥ saṃbhavī svataḥ //39// / prauḍhoktimātrātsiddho vā kavestenombhitasya vā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644323 (0.059):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiśarīrārthaśaktyudbhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894474 (0.059):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894512 (0.059):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445748 (0.060):
prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīra ekaḥ, svataḥ-sambhavī ca dvitīyaḥ / / kavi-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīro yathā-
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236540 (0.061):
prakhyo ya ātmā so 'pi śūbdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśceti dviprakāraḥ /
kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616199 (0.018):
vidhivihitamanāryāṇāṃ kvicidaṃśe daurbalyaṃ viśvamabhirakṣatīti vastu / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpādito 'laṅkāreṇālaṅkāro yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093568 (0.046):
vanamapi bibhetīvetyutprekṣā vyajyate / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644323 (0.047):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiśarīrārthaśaktyudbhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894474 (0.047):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894512 (0.047):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151723 (0.051):
māninī pratīyamuktirityabhiprāyeṇa / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhamudāharaṇamidam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249203 (0.051):
paścimastrividhaḥ kaviprauḍhoktikṛtaśarīraḥ / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktikṛtaśarīraḥ svatassambhavī ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151695 (0.056):
(vi, sa) savinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458619 (0.057):
artha-śakty-udbhavānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya / kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīratvena navatvam / yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086201 (0.058):
Vijñapriyā: / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha---mahilāsahasseti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151795 (0.058):
Vijñapriyā: / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha mahilāsahasseti
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445793 (0.059):
kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīro yathodāhṛtam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616069 (0.061):
tathā kaviprauḍhoktiniṣpāditena vastunā vastu, tenālaṅkāraḥ / kaviprauḍhoktiniṣpāditena alaṅkāreṇa vastu tena alaṅkāraḥ ityapi caturdhā
sa cālaṅkārarūpo vasturūpaśceti pratyekaṃ dvaividhye ṣoḍhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615076 (0.050):
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati / / niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615938 (0.059):
atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena / bhavati /
ṣaḍvidhasya ca vyaṅgyor'tho vasturūpo 'laṅkārarūpaśceti dvādaśaṃbhedo 'yam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615076 (0.063):
niyamena vasturūpo 'laṅkārarūpaśca bhavati / / tatra yadā rasabhāvarasābhāsa bhāvābhāsabhāvodayabhāvaśānti
tathā hi svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu svataḥsaṃbhavinā vastunā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616110 (0.033):
diṅmātrantūdāhliyate tatra svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu yathā adyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894975 (0.061):
atra svataḥ saṃbhavinā vastunā kṛtaparapuruṣaparicayā klāntāsīti vastu
alaṅkāraḥ / / svataḥsaṃbhavinālaṅkāroṇa vastu, tena alaṅkāra iti caturdhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616109 (0.038):
diṅmātrantūdāhliyate tatra svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu yathā adyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153578 (0.056):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra svataḥ saṃbhavinā vastunā kṛtaparapuruṣaparicayā klāntāsīti vastu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616130 (0.061):
atra svataḥsaṃbhavinā vastunā aham evaṃvidha iti vaktuḥ
tathā kaviprauḍhoktiniṣpāditena vastunā vastu, tenālaṅkāraḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616180 (0.057):
tebhujaṅgabhuvanaṃ valmīkaśeṣaṃ bhavet // / atra kaviprauḍhoktiniṣpāditena aprastutapraśaṃsālaṅkāreṇa
kaviprauḍhoktiniṣpāditena alaṅkāreṇa vastu tena alaṅkāraḥ ityapi caturdhā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616200 (0.032):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpādito 'laṅkāreṇālaṅkāro yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894368 (0.042):
atra kaviprauḍhoktisiddhenāpahnutyalaṅkāreṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616030 (0.061):
kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ / / sa cālaṅkārarūpo vasturūpaśceti pratyekaṃ dvaividhye ṣoḍhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894336 (0.062):
atra kaviprauḍhoktisiddhena vastunā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894411 (0.062):
atra kaviprauḍhoktisiddhena rūpakālaṅkāreṇa bhūmiṣṭho 'pi
itthaṅkavinibaddhavaktṝprauḍhoktiniṣpādite 'pi
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797133 (0.051):
svataḥsaṃbhavitvakaviprauḍhokti-niṣpannatvakavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpannatvais
viṣayecāturvidhyamanusandheyam / / atra prapañcaḥ saṃpradāyaprakāśinyāṃ kāvyaprakāśaṭokāyāṃ asmābhiḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618390 (0.041):
anayorbhedaprabhedavaicitryasahasramasmābhiḥ saṃpradāyaprakāśinyāṃ / kāvyaprakāśabṛhaṭṭīkāyāṃ vitatya darśitam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629612 (0.054):
prakṛtānupayogīti na kriyate / / saṃpradāyaprakāśinyāṃ kāvyaprakāśaṭīkāyāṃ vitatya kṛta iti tata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632159 (0.059):
saṃpradāyaprakāśinyāṃ tu kāvyaprakāśaṭīkāyāṃ vitatya darśitā iti tat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859399 (0.063):
tathā ca samastakāvyaprayojanam--kāvyaṃ yaśaser'thakṛteṭha iti yat / kāvyaprakāśakāreṇoktaṃ tacca "karoti kīrttiṃ prītiṃ ca" ityatraivoktam
vitatyopa darśita iti tato 'vadhāryaḥ / / iha tu granthagauravabhayāt prastāvānupayogācca na pratanyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361693 (0.031):
pravṛttinimittamityanye / tadvān apoho vā śabdārthaḥ kaiściduktaṃ iti / granthagauravabhayāt prakṛtānupayogācca na darśitam //7//
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067773 (0.031):
tadvān apoho vā śabdārthaḥ kaiśvidukta iti granthagauravabhayāt / prakṛtānupayogācca na darśitam //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1671904 (0.037):
vivāritatvādiha granthagauravabhayānnopanyastamasmābhiriti // 18 //
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13704553 (0.046):
ata evaṃ urdhvaṃ śeṣajātiprakaraṇaṃ bhavati / taccātra noktaṃ / granthagauravabhayātkedāreṇa evamuktādijātiṣu utkṛtyavasānāsu śrīprabhṛti
diṅmātrantūdāhliyate tatra svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu yathā adyāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616056 (0.033):
ṣaḍvidhasya ca vyaṅgyor'tho vasturūpo 'laṅkārarūpaśceti dvādaśaṃbhedo 'yam / tathā hi svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu svataḥsaṃbhavinā vastunā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894975 (0.064):
atra svataḥ saṃbhavinā vastunā kṛtaparapuruṣaparicayā klāntāsīti vastu
loke na kavirna so 'sti prācāṃ tulāṃ yaḥ prabalo 'dhiroḍhum /
purātano nāyamitīya deva tathāpi nindā yadi kiṃ karotu // / atra svataḥsaṃbhavinā vastunā aham evaṃvidha iti vaktuḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616055 (0.061):
tathā hi svataḥsaṃbhavinā vastunā vastu svataḥsaṃbhavinā vastunā / alaṅkāraḥ / / svataḥsaṃbhavinālaṅkāroṇa vastu, tena alaṅkāra iti caturdhā /
svamāhātmyaprakhyāpanalakṣaghaṇaṃ vastu pratyāyyate //
kavinibaddhenālaṅkāreṇa vastu yathā dṛṣṭirniṣṭhura
baddhasārakhadirāṅgāra sphuliṅgopamā jihve
sajjanatarjanolbaṇābalatkālāṅgulīcañcale /
dantāścāntakakelikānanaviṣāṃ (?)kūrānukāraḥsakhe jaṅghe dve yadi
tebhujaṅgabhuvanaṃ valmīkaśeṣaṃ bhavet // / atra kaviprauḍhoktiniṣpāditena aprastutapraśaṃsālaṅkāreṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616064 (0.057):
svataḥsaṃbhavinālaṅkāroṇa vastu, tena alaṅkāra iti caturdhā / / tathā kaviprauḍhoktiniṣpāditena vastunā vastu, tenālaṅkāraḥ
vidhivihitamanāryāṇāṃ kvicidaṃśe daurbalyaṃ viśvamabhirakṣatīti vastu /
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpādito 'laṅkāreṇālaṅkāro yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644323 (0.015):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiśarīrārthaśaktyudbhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894475 (0.015):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894515 (0.015):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445793 (0.017):
kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīro yathodāhṛtam
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458619 (0.017):
artha-śakty-udbhavānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya / kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīratvena navatvam / yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616030 (0.018):
athārthaśaktimūlovyañjakor'thaḥ svataḥ saṃbhavī kaviprauḍhoktiniṣpāditaḥ / kavirnibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpāditaśceti trirūpaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151723 (0.023):
māninī pratīyamuktirityabhiprāyeṇa / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhamudāharaṇamidam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249203 (0.023):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktikṛtaśarīraḥ svatassambhavī ca /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093568 (0.026):
vanamapi bibhetīvetyutprekṣā vyajyate / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086203 (0.027):
Vijñapriyā: / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha---mahilāsahasseti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151797 (0.027):
Vijñapriyā: / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha mahilāsahasseti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151513 (0.029):
(vi, śa) kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151672 (0.029):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151773 (0.029):
atrāmāantīti kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāvyaliṅgālaṅkāreṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616072 (0.032):
tathā kaviprauḍhoktiniṣpāditena vastunā vastu, tenālaṅkāraḥ / kaviprauḍhoktiniṣpāditena alaṅkāreṇa vastu tena alaṅkāraḥ ityapi caturdhā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894549 (0.034):
atrāmāantīti kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāvyaliṅgālaṅkāreṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151697 (0.059):
(vi, sa) savinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyaṃ
aṇivāraovagūhaṇa saṃchrandālāvasoa vavasajaṇā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245332 (0.0):
tathāhi purāṇīgāthā--- cāiaṇakaraparamparasañcāraṇakhe aṇissahasasarīrā / / aththā kivaṇadharanththā sathnāpaththāsvavantīva //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540115 (0.009):
13,11: esā.ṛc.bhavati.yad.enam.arcanti/ / 13,11: pratyṛcaḥ.sarvāṇi.bhūtāni/ / 13,11: tasya.yad.anyat.mantra5bhyas.tad.akṣaram.bhavati/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540141 (0.009):
13,11: śarīram.atra.ṛc.ucyate.yad.enena.arcanti/ / 13,11: pratyṛcaḥ.sarvāṇi.indriyāni/ / 13,11: tasya.yad.avināśi.dharma.tad.akṣaram.bhavati/
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13047008 (0.015):
RV_10.079.02.1{14} guhā śiro nihitam ṛdhagakṣī asinvannatti jihvayāvanāni / RV_10.079.02.2{14} atrāṇyasmai paḍbhiḥ saṃ bharantyuttānahastānamasādhi
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481661 (0.049):
upamānebhyo bāhvādīnāmupameyānāṃ viśeṣakhyāpanādyvatirekālaṅkāreṇa / sahṛdayahṛdayāṇyāvarjyante, na tu yathāsaṃkhyena /
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850589 (0.058):
brahmālaṅkāreṇālaṅkurvanti | sa brahmaālaṅkāreṇālaṅkṛto brahma vidvān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152091 (0.061):
vastavapekṣayā tadalaṅkāra eva ādhikacamatkārīti tattadudāharaṇameva
bandhavamaraṇāmahūsava diahe diahe samo arasu //
chāyā anivāritopagūhanasvacchrandālāpaśokavivaśajanaḥ /
bāndhavamaraṇamahotsavaḥ divase divase samavataratu //
kavinibaddhāyāḥ svairiṇyāḥ prauḍhoktiniṣpāditena rūpakālaṅkāreṇa
upagūhanādinivāraṇāśālibhyo 'sya bāndhavamaraṇamahotsavasya
atiśayapratyāyanātmā vyatirekālaṅkāraḥ pratyāyyate /
itthamanyadapyūhyam / / atha guṇībhūtavyaṅgyasvarūpadik /
guṇībhūtavyaṅgyaṃ vācyāṅgetyādi / / vācyāṅgatvamagūḍhatvamaparāṅgatvamasphuṭatvam, sandigdhaprādhānyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318824 (0.031):
śiṣṭastu yathāvasaraṃ tatraiva vibhaktaḥ / / guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13615144 (0.037):
tatra syād itarāṅgaṃ kākvākṣiptaṃ ca vācya-siddha-vyaṅgyam // VisSd_4.13 / sandigdha-prādhānyaṃ tulya-prādhānyam asphuṭam agūḍham /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616348 (0.045):
śukahaṃsavṛttāntopapādakatvena sthita iti vācyāṅgatvam / / itthamagūḍhatvādayo 'pi bhedā jñeyāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724186 (0.048):
vā nivartakamataḥ pūrvoktavyaṅgyasya vācyāṅgatvaṃ neti bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895569 (0.049):
tatra syāditarāṅgakākvākṣiptaṃ ca vācyasiddhyṅgam // VisSd_4.13 // / saṃdigdhaprādhānyaṃ tulyaprādhānyamasphuṭamagūḍham /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250082 (0.052):
atra yatkiñcidvyaṅgyasya vācyāṅgatve 'pi vyaṅgyāntaramādāya dhvanitvamiti
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456141 (0.056):
vyaṅgya-viśiṣṭa-vācyābhidhāyino hi guṇībhūta-vyaṅgyatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688266 (0.058):
atropaṣṭambhakamāha ata evetyādi / / yadi guṇībhūtavyaṅgyaprabhede vācyārthasyaiva prādhānyaṃ syāttdā dhvaniḥ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783115 (0.060):
śaknomīti vyaṅgyaṃ priyagamananivāraṇarūpavācyasiddhyaṅgam ato / guṇībhūtavyaṅgyam iti/ tan na/ sa bāṣpagalajjalānāṃ praharaviratāv"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699966 (0.062):
yo 'rthaḥ vācyārthaḥ / / guṇībhūtavyaṅgyena vācyenetyartha /
tulyaprādhānyaṃ kākkākṣitpa masundaratvam iti vācyāṅgatvādayo bhedāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641632 (0.047):
dhvaneravivakṣitavācyatvādayaḥ prabhedāssambhavantītyarthaḥ / / tataḥ kimata āha vācyaścetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388795 (0.048):
darśita iti dhvanikāreṇa / / yadāha / 'vyaṅgasya yatrāprādhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084791 (0.052):
āha---vyaṅgyasyeti--alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150391 (0.052):
āha vyaṅgyasyeti alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6276533 (0.053):
atiśayoktirapi vācyotprekṣāyā aṅgabhityāhaatiśayoktirapīti / / iyaṃ tu prakarṣakamaṅgaṃ sevājñānaṃ vinā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678970 (0.054):
la avivakṣitavācyasyeti dhvaneśeṣa ritiḥ yo vailakṣaṇyaṃ durnirūpaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322316 (0.055):
siddhatve tvadhyavamitaprādhānyam / / viṣayaprādhānyamadhyavasāye naiva saṃbhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735379 (0.056):
ityevaṃbhūtamarthamityarthaḥ / / vyahgyasyāvikṣitatvena cāprādhānyamityāha na hyasyeti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28199786 (0.057):
'labhata' ityatra dhātvarthasambandhe 'nvayaḥ/ sa ceha vācyatvarūpaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4244236 (0.058):
śāntarasasthāyinaṃ sūcayatā tasyaiva ca sarvetarāsāratvaprati pādanena / prādhānyamuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630694 (0.059):
prasannagaṃbhīratvaṃ nāma padānāṃ vyāṅgyārthagarbhīkāra eva na tu / vyaṅgyasya vācyātiśāyitā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694595 (0.060):
vyaṅgyaikasvabhāvasya rasādestāvatsvata eva prādhānyaṃ, tadvayatiriktasya / tu tadaṅgatvenetyatastasya tadaṅgatve prādhānyamevāpatati, na tu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023370 (0.060):
na tu ghaṭatvāditattadasādhāraṇadharmanirāsakaḥ/ tasyāpi vācyatvāt/ yadvā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147668 (0.062):
atra śloke bhayasya sthāyibhāvasya bibhyadiyetadvācyatvāt / vyaṅgyatvameva nāsti, kathaṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794099 (0.062):
nidrāṃ vihāya sa prātar āliliṅgātha cetanām// / vibodhasya cetanāpadavācyatvāt/ yathā kaścit satyapratijño dvābhyāṃ"
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24500239 (0.062):
svatantrasyā''rthena nyāyena prādhānyaṃ ko 'pahastayed iti tacchabdena
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3000273 (0.063):
tato yāgasya kalpayitumaśakyatayā haratidhāturatra / svavācyārthaparityāgamevā'caṣṭe |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7152255 (0.064):
pramāṇābhāvavirodhayorūbhayatrāpi tulyatvāt / / tadidamuktam ahṛdayavācāmiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894834 (0.064):
atra lāvaṇyādīnāṃ tādṛganubhavaikagaucaratāvyañjakānāṃ tadādiśabdānāmeva / prādhānyam, anyeṣāṃ tu tadupakāritvameveti tanmūlaka eva dhvanivyapadeśaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737577 (0.064):
'alaṅkārāntarāṅgatvam' ityatrānyathāpratipattiḥ syādityato
samāsoktyādau pradarśitamiti / / dhvanikārādibhiriti śeṣaḥ /
tatra vācyāṅgatvaṃ yathā śūnye tvadripurājadhāmni sudṛśāṃ citrārpitā nāṃ
karaṃ saṃllāpaspṛhayā patannapi muhuḥ kīraḥsamārohati /
śrīballālanṛpāla! śiñjitarasānmañjīrarekhāmukhaṃ cañcvagreṇa ca hanta
haṃsapṛthukaḥsañcālayankrandati // / atra śūnyīkṛtaripurājaveśmā nāyakaprabhāvātiśayaḥ pratīyamāno 'pi
śukahaṃsavṛttāntopapādakatvena sthita iti vācyāṅgatvam /
itthamagūḍhatvādayo 'pi bhedā jñeyāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616268 (0.045):
guṇībhūtavyaṅgyaṃ vācyāṅgetyādi / / vācyāṅgatvamagūḍhatvamaparāṅgatvamasphuṭatvam, sandigdhaprādhānyaṃ
itthaṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ kāvyayoḥsvarūpamupodgadhātatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700108 (0.050):
yatra tu padāni kānicidavivakṣitavācyānuramanarūpavyaṅgyavācyāni vā tatra / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ saṃsṛṣṭatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694864 (0.054):
vācyavyaṅgyayoḥ prādhānyāprādhānyaviveke paraḥ prayatno vidhātavyaḥ, yena / dhvanirguṇībhūtavyaṅgyayoralaṅkārāṇāṃ cāsaṅkīrṇe viṣayaḥ sujñāto bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614707 (0.060):
evaṃ dhvanidarśanasamarthane yadyāvadasti yuktijātaṃ tadatigahanam / / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoreva kāvyayormīmāṃsāyāmupayujyate;
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786627 (0.060):
śrīvatsalāñchanoktam udāharaṇaṃ parāstam/ tasya guṇībhūtavyaṅgyatvena / rasadhvaniprasaṅge 'nudāharaṇīyatvāt/ nanu akaruṇam avakṛtya-" ity atrāpi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24259254 (0.061):
eṣāṃ coktodāharaṇānāṃ dhvaniguṇībhūta-vyaṅgyatve tānnirūpaṇe / agresphuṭībhaviṣyati, kintu vyañjanāyā ārthatvamātreṇodāharaṇam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118785 (0.061):
eṣāṃ coktodāharaṇānāṃ dhvaniguṇībhūta vyaṅgyatve tānnirūpaṇe / agresphuṭībhaviṣyati, kintu vyañjanāyā ārthatvamātreṇodāharaṇam /
yathāyogamupanyasya prakaraṇā pratipipādayiṣitaṃ citrākhyaṃ
kāvyamadhikīrṣurāha citraṃ tviti / / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyāpekṣayā bhedabāhulyaṃ tarabarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9459382 (0.037):
jāyate tathā pratipāditam / guṇībhūta-vyaṅgyasyāpi tribheda-vyaṅgyāpekṣayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159665 (0.044):
vācyataḥ prādhānyāprādhānyamātreṇa / vastudhvaniguṇībhūtavyaṅgyābhyupagamāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897287 (0.047):
evaṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyatvena kāvyasya bhedadvayamuktvā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159736 (0.050):
nanvevamalaṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedakalpanayā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14248916 (0.053):
dhvanibhedatvamityarthaḥ / / vyaṅgyaprādhānyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239876 (0.058):
kaṇṭakatvenāropyamāṇatvaṃ yathāpi pādabhedakāryyakatve / 'nāropyamāṇasyetyarthaḥ / / tathāca tatkāryyanirvāhakatvaṃ yatastasyāropyamāṇamatastasya
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3117975 (0.059):
vastunastadanurañjakatattedantābhedāpekṣayā pratyakṣatāparokṣate na / virotsyete, sahasaṃbhavāt, vijñānaikatvasya ca pramāṇasiddhatvāt / na ca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092183 (0.059):
vyaṅgyaṃ tāstāśceṣṭā darśitā iti vācyādanatiśāyi iti guṇībhūtavyaṅgyatā / / citraṃ trividham śabdacitramarthacitramubhayacitraṃ ceti /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 4, (jsbh2-4u.htm.txt) 1055649 (0.060):
tatrānuṣṭhānasyaivābodhanena nānuṣṭhāpakatvarūpatadapekṣayā
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9662694 (0.061):
5.1.10/.na strī dharmam adharmaṃ ca^apekṣate kāmayata eva/ kārya^apekṣayā / tu na^abhiyuṅkte/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245279 (0.061):
vācyasyopaskārakaṃ bālapriyā / tribhedavyaṅgyāpekṣayetyetadvyācaṣṭe--triprabheda ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226353 (0.062):
atrālaṅkāraśāstre śabdaśaktimūlavyaṅgyatve dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ / śabdagatatvavyavahāraḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25338608 (0.064):
pakṣanīlimāpi tadavayavanīlāpekṣayā sāmānyameva / / evaṃ ca aparamāṇubhya' prasaṅgo darśayitanya ityāha te cāpīti / / nirbhāgā hi paramāṇava iti tadarūpamasādhāraṇameveti || tebhyastu prāk
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786627 (0.064):
śrīvatsalāñchanoktam udāharaṇaṃ parāstam/ tasya guṇībhūtavyaṅgyatvena / rasadhvaniprasaṅge 'nudāharaṇīyatvāt/ nanu akaruṇam avakṛtya-" ity atrāpi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257909 (0.064):
iha ca pratīyamānārthasyāgūḍhatve guṇībhūtavyaṅgyatā, ato / 'syālaṅkārasya na dhvanitvam /
athādisūtramavatārayitumāha tathāhīti atha sūtram /
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318856 (0.0):
citraṃ tu śabdārthāṃlakārasvabhāvatayā bahutaraprabhedam / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617697 (0.040):
tatra yadyapi arthapaunaruktyaṃ lakṣaṇam, athāpi śabdapaunaruktyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616899 (0.053):
atha śabdapaunaruktyaprastāvāya sūtram / śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ
paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 // / nanu citramityupakramya paunaruktyaprakārakathane kā saṅgatiḥ ityata āha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318857 (5.960):
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ / paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 //
ādau paunakuktyetyādi / / paunaruktyaprakārāṇām eṣāṃ yadetadādau vacanantinnirūpayiṣyamāṇānāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228860 (0.014):
saṃyuktatvam ghaṭakapālādau tadasambhavāt/ na ca yayordvayormandhye
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21282767 (0.016):
ubhayordampatyoḥ sthālīpākādārabhya trirātramadhaśśayyāsyāt, na tu / khṭvādau / / nāpi pṛthakśayyā, ubhayoriti grahaṇāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20924351 (0.016):
yaḥ parvatatvādistadavacchinnavahnyavyāpakatvācca/ tasmādvyañjanavatvādau / nātivyāptiḥ// / nāvyāptiḥ/ udbhūtarūpavatvāderdravyatvādyavacchinnaspārśanatvarūpasādhyaṃ
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141939 (0.016):
gatyākṣiptadhātunirūpitamevenantaryaṃ gṛhyata iti na doṣaḥ/ na ca / 'abhyuddhṛtam' ityādāvabhinā samāse 'nantarasyodaḥ pūrvapadatvābhāve 'pi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233246 (0.018):
locanam ahampūrvaḥ agmya ityarthaḥ / / ahamādāhamādau pravarta ityarthaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4928878 (0.019):
*{1/390: E2: 1,122; E5: 1,404; E6: 1,26}* / uktaṃ tu śabdapūrvatvam // MS_1,1.29 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24142116 (0.020):
iṣṭakeṣīkāmālānāṃ cita"iti hrasvaḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2124267 (0.022):
sa bhavatītyādāvityata āha tadgabudhyeti / / ... tadgabuddhayoktā doṣakāriṇaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662112 (0.022):
ya eva saṃvitsvabhāva ātmā svaprasaṃkalpādau ābhāsavacitryanirmāṇe prabhuḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181907 (0.024):
svatastvānumānoktyanantaramuddhariṣyata ityarthaḥ/ / etadapītyuktamevānyathādiśabdārthaviviraṇena vyanakti anvayetyādinā //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012529 (0.025):
śaktiriti// padānāmiti śeṣaḥ/ paunaruktyeti// gāmānāyetyādau gopadena
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24152458 (0.026):
anabhyāsetyukte 'vibharti' ityādaubhṛñāmit"ityādyantyasyaiva/ abhyāso"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965920 (0.031):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783425 (0.032):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221059 (0.037):
vastunor'thasya śabdena racanāyāṃ vṛttisaṃjñā ityarthaḥ / / tatrānuprasaśabdārthaṃ yaujayati tadanugatatveneti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028891 (0.038):
śabdavyavahārāsādhāraṇyābhāvānna nimittamā / 2 tram/ dvitīyaṃ tu vyavahārāsādhāraṇyānnimittamiti bhāvaḥ//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14237665 (0.039):
sambhāvayitumārabdho 'pītyarthaḥ / / na tvasāvākṣitpaḥ, kiṃ tu śabdāntareṇānyenābhidhāyāḥ
śabdārthobhayāśrayatayā kakṣyāvibhāgaṃ ghaṭayituṃ kakṣyāvibhāgasyaiva ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28207303 (0.021):
svāvacchedakasambandhāvacchinnatvasvāśrayaniṃṣṭhatvobhayasambandhena/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384315 (0.024):
vyañjanavyāpira ityādi so 'yamevāgre vimṛṣyati / / atha cavyaṅgayasya śabdārthobhayamūlatvena prasiddhastrividho viśeṣaṇānāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726210 (0.028):
vṛttāvabhidheyasāmarthyākṣiptatvamupasaṃhṛtaṃ, tattu / śabdārthobhayagatadhvananavyāpāragamyatvarūpamiti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5026477 (0.030):
*{6/80: E1,6,E2 (v.l.); E2: tantreṇārtyubhayāśrayalakṣaṇatve}* / *{6/81: E1,6; E2: tathāpy aviśiṣṭam}*
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21027309 (0.031):
śakyatvamiti bhāvena taduktayuktervyabhicāramāha kiṃ ceti// / śabdāśrayatveti// ākāśyaikavyaktitvenākāśakyajāterayogena tasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323841 (0.032):
astamityasyobhayārthatvāt // / tadanyathārūpā yathā - / 'kumudavanaiḥ saha saṃprati vighaṭante cakravākamithunāni' /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071547 (0.039):
vākye dvacutthaḥ / dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709107 (0.040):
tena śleṣasya dyotakalopopamāyāśca viviktaviṣayatā vyakttaiva / / ubhayalopavatī yathā / na karpūrā na nīhārā na ca śāradacandrikāḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208269 (0.040):
svāśrayatvasvanirūpakajanyajanakatvobhayasambandhena/ atha vā / svāśrayajanakatvasvanirūpakajanyatvobhayasambandhena/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5026445 (0.042):
*{6/72: E2 (v.l.): haviṣobhayaśabdasya}* / *{6/73: E1,6; E2: ko vā viśeṣa}* / *{6/74: E2 (v.l.): tad ucyate}*
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965920 (0.042):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900561 (0.042):
tatra vyutpattirarthasya yā sāmayikateti sā //AP_345.017cd/ / śabdārthavupakurvāṇo nāmnobhayaguṇaḥ smṛtaḥ /AP_345.018ab/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181907 (0.044):
svatastvānumānoktyanantaramuddhariṣyata ityarthaḥ/ / etadapītyuktamevānyathādiśabdārthaviviraṇena vyanakti anvayetyādinā //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10750668 (0.046):
atroktāntaratvasyaiva sautradharmaśabdārthatvāt, na tu 'pṛthivyāmantaraḥ';
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191105 (0.047):
svāśrayāśrayatvetyādi/ prathavasvaśabdaḥ ekatvaparaḥ/ dvitīyasvaśabdaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389008 (0.049):
śabdārthobhayagatatvena trividhyajuṣo 'laṅkārāḥ //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28204737 (0.049):
svanirūpakābhāvatvāvacchinnādhikaraṇanirūpitatvasvāśrayāvacchedakasambandhāvacchinnatvobhayasambandhena/ / ato na doṣaḥ/ atra dravyānyatvaviśiṣṭasattābhāvo nāstītyapratyayāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052178 (0.050):
pratyakāraṇatvena lokataḥ pūrvaṃ śāstrapravṛttyā prayojanavadarthāvagama / iti kaustubhakārāḥ. cobhayasādhāraṇaṃ vyāpāratvaṃ, natu
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783425 (0.050):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18245107 (0.050):
pīlvādiśabdeṣu śāstrīyarūḍhiprābalyasyoktatvāt, / yūpāhavanīyādiśabdavatsaṃskāravācino barhirādiśabdā iti cet |
sphuṭīkārāya pratyekaṃ paunaruktyagrahaṇam / / ato 'nuprāsayamakādayaḥ śabdālaṅkārāḥ /
upamārūpakādayor'thālaṅkārāḥ / / lāṭānuprāsādayastūbhayālaṅkārāḥ iti kakṣyāvibhāgo 'nusandheyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643489 (0.037):
śabdārthobhayālaṅkārān vargaśo vivinakti tatra śabdālaṅkārā ityādi / / lāṭānuprāsādaya ityādi /
nanu śabdapratītipūrvakatvādarthapratīteḥ prathamaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730368 (0.025):
tadvattanniṣṭakramavadityarthaḥ // 10 // / idānīṃ vācyārthapratītipūrvakatve 'pi tatpratītervyaṅgyasyārthasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441399 (0.025):
idānīṃ vācyārtha-pratīti-pūrvakatve 'pi tat-pratīter vyaṅgyasyārthasya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23803968 (0.040):
kuto netyataḥ padārthajñānapūrvakatvādvākyārthajñānasya prathamaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3225290 (0.043):
sukhādīnāṃ cāntaratvapratīteḥ, śabdādīnāṃ cātadrūpatvapratīteḥ / / tannimittatvapratīteśca / / śabdādyaviśeṣe 'pi ca bhāvanāviśeṣātsukhādiviśeṣopalabdheḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672141 (0.044):
vyakterabhidheyārthapratītipūrvakatvāditi bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720657 (0.047):
prayojanasyoktasya niṣedhapratītipūrvakapratītiviṣayatvānniṣedharūpatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679421 (0.051):
vṛttau 'tathāvidhe viṣaya' iti / / vācyavācakapratītipūrvakapratītivaṣaye 'rthāntara ityarthaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 941215 (0.052):
pratītiviṣayatvābhāvāt tacchabdasyaca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28173326 (0.053):
sambhavati/ asati bādhake tacchabdollekhipratīteḥ / tacchabdapratipādyārthaviṣayakatvaparityāgāyogāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1910955 (0.055):
naca evaṃ paśūdbhedanakāritvasya vākyārthapratītiviṣayatvābhāvāt / tadarthakayogāśrayaṇavaiyarthyamiti vācyam; yatrārthe yasya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2092177 (0.058):
kintu lakṣaṇāyāḥ pratītipūrvakatvācchabdena vinā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18359116 (0.062):
teṣāmihapratyayasya sambandhapūrvakatvaṃ nāma tatpratītipūrvakatvameva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680640 (0.063):
granthaḥ, cārutvapratītihetutvāditi tadarthaḥ, vyañjakatvasyeti śeṣaḥ /
arthapaunaruktyanirdeśo na yujyata ityata āha arthāpekṣayetyādi /
antaraṅgatvaṃ prāthamikatvaṃ, arthagatanirdeśaḥ arthaviṣayaka paunaruktya
nirdeśa ityarthaḥ / / cirantanaprasiddhyā bhāmahodbhaṭādipūrvācāryaprasiddhyanusāreṇa /
te hi punaruktavadābhāsākhyamarthālaṅkārameva pūrvaṃ lakṣitavantaḥ /
nirdiṣṭasya ca paunaruktyatrayasya sampabratipannatāmabhisandhāyāha śābde
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225608 (0.057):
jñaptiṃ kṛtvā bhājayāmaḥ / jñaptikarmākopyam uktaṃ bhagavateti / tau / pūrvam evābhyāhatau kathayataḥ / sthavira yathecchasi tathā kuruṣveti /
prasthāna ityādi / / itiśabdaṃ yogyer'the vyavasthāpayati itiśabdaḥ prakāra iti /
nanu traya evetisamāptyarthatā kiṃ neṣyata ityata āha triśabdādevetyādi /
atrāyamāśayaḥ / / vibhāgenaiva tritvamavagatam /
triśabdāttu parisamātpiḥsiddhā, 'siddhe satyārambho niyamāya' iti nyāyāt /
ata itiśabdaḥ prakāre vivakṣyate / / na ca mantavyaṃ sati prakāraśabde paunaruktyaṃ prasajediti /
prakāraśabdo hi paunaruktyaprakāramābaha sa ca paunaruktyaprakāraḥ kena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625436 (0.046):
atha kāryakāraṇalakṣaṇaprakāre punarvivecayiṣyamāṇo paunaruktyaśaṅkāṃ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3989274 (0.059):
[NAV_29.21] sāmpratam evambhūtâbhiprāyaḥ pratipādyate. tatrâivaṃ-śabdaḥ / prakāra-vacanas, tataś câivaṃ yathā vyutpāditas taṃ prakāraṃ bhūtaḥ prāpto
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28210561 (0.059):
tajjñāne prakāratvamityarthaṃḥ/ tena nātiprasaṅgaḥ/ nanu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617544 (0.062):
praruḍhagrahaṇasya prayojanamāha praruḍhagrahaṇamityādi // / apraruḍhapaunaruktyaṃ vakṣyamāṇo bhedaḥ / / tasya praruḍhādvailakṣaṇyamadoṣātmakakatvam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8638664 (0.062):
viṣṇutvasamarthanamityata āha na hīti/ hiśabdo hetau/ 'ata'; ityāvartate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682667 (0.063):
'tathā' uktaprakāreṇa / / 'anabhiprāyarūpañce'ti / / vivakṣitamityanuṣaṅgaḥ /
prakāreṇa triprakāra iti jijñāsāyām itiśabdaḥ tatprakāra vacana iti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2146946 (0.062):
grahaṇasambhavātpunaruktiḥ, itiśabdasya nirarthakatā ceti sphuṭatvānnoktam / nanu tenetiśabdaḥ prakāravacana ityuktam /
sarvamavadātam / / vibhāvādhigagataṃ tritvaṃ triśabdena samāpyate /
triprakāratva vacanaḥ iti śabdastato mataḥ //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5043442 (0.058):
tadgrahaṇaś ca rathantarādiśabdaḥ. tadvacana ity arthaḥ. tena samuccāraṇād
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2146946 (0.062):
grahaṇasambhavātpunaruktiḥ, itiśabdasya nirarthakatā ceti sphuṭatvānnoktam / nanu tenetiśabdaḥ prakāravacana ityuktam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18388729 (0.063):
aṅgasaṃsthitiḥ karacaraṇādyaṅgānāṃ sanniveśaviśeṣaḥ / / ādiśabdaḥ prakāravacanaḥ / / anityatā lakṣyasyeti śeṣaḥ /
athaiṣu paunaruktyeṣu heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617529 (0.021):
ayobhayapaunaruktye heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram /
tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhandoṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhagrahaṇasya vyāvartyamudghāṭayati praruḍhāpraruḍhatveneti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318903 (0.008):
START Sūtra 2: / tatrārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319248 (0.033):
śabdārthapaunaruktyāṃ praruḍhaṃ doṣaḥ" // RuAss_8 //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389029 (0.033):
tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhāpraruḍhatvena dvaividhyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617534 (0.037):
ayobhayapaunaruktye heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram / / śabdārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_7 //
upādeye viśrāntyarthamiti / / upādeye pratiyegyantare prasṛtāyāḥ pratipattṝ pratīteḥ avyākṣepāya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4945216 (0.016):
*{2/185: E2: 3,1; E4: 3,1; E5: 2,401; E6: 1,94}* / śabdāntare karmabhedaḥ kṛtānubandhatvāt // MS_2,2.1 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411241 (0.031):
evamekadeśavivartyupamāsāmarythādevātra nāyakakatvapratītiriti bhāvaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21142929 (0.035):
eṣāṃ nirūmaṇamāracyate // / kiṃ tatsvatastvaṃ nāma ? / prakārāntare kānupapattiḥ ?
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072889 (0.035):
atrānunayaḥ kimupabhogalakṣaṇe 'rthāntare saṃkramitaḥ / kimanuraṇananyāyenopabhege, eva vyaṅgaye vyañjakaḥ, iti saṃdehaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630065 (0.036):
sakalaṅkaprasādalakṣaṇaviśeṣaṇasāmyāt śaradastāvadisti nāyikātvapratītiḥ, / tajanuduṇatvenendurarayornāyakatvapratītiriti cet manyase, naitaddhayate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644908 (0.040):
kuta ityatrāha 'padānām' ityādi / / 'avācakatvāt' anubhāvaktavābhāvāt /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28784039 (0.041):
mānasyāḥ pratīter asyā vailakṣaṇyopalambhāt/ na ca smṛtiḥ/ tathā prāg
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4169098 (0.042):
vacanāt sarvapeṣaṇaṃ taṃ prati śāstravatvād arthābhāvād vicarāv apeṣaṇaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155252 (0.043):
tātparyajñānasya kāraṇatvānusāreṇetyarthaḥ/ tadāvaśyakateti/ / tātparyajñānasyāvaśvakatetyarthaḥ/ nanu / tatpratītīcchayoccaritatvarūpatātparyajñānasya
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144607 (0.044):
dhātūnāmanekārthatvānnārthāsaṅgatiḥ/ 'prauhaḥ' ityādyasādhveva,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052673 (0.044):
svarūpeṇoccāritāt śatṛśānajbhyāṃ svāritādvā lakārāt bhāvanāpratītyabhāvo
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880767 (0.044):
advitīyatvāditi sadṛśābhāvāt / pratibodhakaṃ lakṣaṇamasyeti pratilakṣaṇaḥ / / tadabhāvād apratilakṣaṇaḥ / niṣpratyarthikatvāditi virodharahitatvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28113600 (0.044):
niyogaparyanuyogānarhasya munesaṃmatatvāditi bhāvaḥ/ / 1. tadabhāvāditi/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716776 (0.045):
svavyatiriktapratīyamānavatvena pramīyamāṇatvādityarthaḥ / / atra dṛṣṭāntaḥ aṅganāṅgavaditi /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28194328 (0.046):
tatsamuccāyakatvāsambhavādasaṅgateḥ/ atra sāmānyavyāptisthale
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630882 (0.047):
nādhyayanaviṣayatvaṃ tadabhāvāt, najātiranabhyugamāditi /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5044584 (0.056):
*{7/147: prakaraṇāntare prayojanānyatvam, MS 2.3.24}* / *{7/148: E2: eva}* / *{7/149: E2: pravartante}*
heyāṃśairhi vivicya tyaktake svarasā bhavatyupādeyamīmāṃsā /
trayanirdhāraṇa iti / / bhāvānayane dravyānayanamiha anusartavyaṃ nirdhārite paunaruktyatraya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 118632 (0.052):
iti bhāvānayane codite dravyānayanam na prāpoti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5311872 (0.052):
ānīyatām iti bhāvānayane codite dravyānayanam na prāpoti . na eṣaḥ doṣaḥ .
ityarthaḥ / / nanu praruḍhaṃ doṣa ityucyate / / ko 'yaṃ praroha ityata āha yathāvabhāsanamityādi /
yacchravaṇasamanantaraṃ yathāvadavabhātaṃ tattathaiva / cetpratītiḥviśrāntyantaṃ nirbādham avatiṣṭheta sa praroha ityarthaḥ /
yathoddeśaṃ paunaruktyamadhikṛtya sūtram / āmukhāva bhāsanaṃ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318926 (0.018):
āmrukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389117 (0.018):
āmukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913982 (0.062):
āpātato yadarthasya paunaruktyena bhāsanam / / punaruktavadābhāsaḥ sa bhinnākāraśabdagaḥ // VisSd_10.2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616677 (0.062):
na tu punaruktavadābhāsamiti kāvyaparatantratayā ityata āha lakṣyanirdeśa
āmukham ārambhaḥ / / paryavasānānyathātva ityanena heyāt vaidharmyaṃ darśitam /
nanu lakṣyapade punaruktavadābhāsa iti svarūpaprādhānyena nirdeśo nyāyyaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219934 (0.033):
paryyavasāne tu na tathā / / ataḥ punaruktavadābhāsa ityarthavannāmālaṅkāraḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112028 (0.041):
yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa / punaruktavadābhāso 'laṃkāraḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112017 (0.047):
[VII.4 punarīktavadābhāsaḥ] / yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389254 (0.058):
lakṣyasya lakṣaṇīyasya punaruktavadābhāsasya punaḥśabdāpekṣayā nirdeśo
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473194 (0.058):
tatkathaṃ punaruktavadābhāsalakṣaṇavyākhyānasamaya eva tasyopanyāsaḥ kṛtaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913984 (0.064):
punaruktavadābhāsaḥ sa bhinnākāraśabdagaḥ // VisSd_10.2 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620543 (0.064):
punar uktavad ābhāsaḥ sa bhinnākāra-śabdagaḥ // VisSd_10.2 //
na tu punaruktavadābhāsamiti kāvyaparatantratayā ityata āha lakṣyanirdeśa
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472867 (0.023):
rūpakaṃ caturṣu bhedeṣu caturo vārān bhedātmanā bhavatītyarthaḥ / / tatra punaruktavadābhāsaṃ procyate------
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318924 (0.051):
āmrukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389115 (0.051):
āmukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389911 (0.059):
nāpi tṛtīyaḥ / / punaruktavadābhāsamityanvarthasaṃjñāśrayaṇāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616651 (0.062):
āmukhāva bhāsanaṃ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472740 (0.062):
pratīhārendurājena kāvyālaṅkārasaṃgrahaḥ // 3 // / punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
ityādinā / / nāpuṃsakaḥ saṃskāraḥ punaruktavadābhāso yatreti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112016 (0.033):
[VII.4 punarīktavadābhāsaḥ] / yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091170 (0.056):
yo 'laṃkāro yadīyānvayavyatirekāvanuvidhatte sa tadalaṃkāro / viyavasthāpyate, iti / / evaṃ ca yathā punaruktavadābhāsaḥ paraṃparitarūpakaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318935 (0.056):
āmukhagrahaṇaṃ paryavasāne 'nyathātvapratipattyartham / / lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389061 (0.060):
vyavasthāpyate iti / / evaṃ ca yathā punaruktavadābhāsaḥ paraṃparitarūpakaṃ cobhayor
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219934 (0.060):
paryyavasāne tu na tathā / / ataḥ punaruktavadābhāsa ityarthavannāmālaṅkāraḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474608 (0.061):
mithyeti nāstīti bhavituṃ yuktam, adhyāsasāmagryabhāvāt / / na hyatra pūrvapramāhitasaṃskāraḥ sādṛśyamajñānaṃ vāsti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264773 (0.061):
mithyeti nāstīti bhavituṃ yuktam, adhyāsasāmagryabhāvāt / / na hyatra pūrvapramāhitasaṃskāraḥ sādṛśyamajñānaṃ vāsti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112026 (0.064):
yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa / punaruktavadābhāso 'laṃkāraḥ /
bahubrīhisamāsāśrayaṇenālaṅkāryapāratantryadhvananārthaḥ iti
laukikālaṅkāravanna kāvyālaṅkārāṇāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389279 (0.049):
ata evaiṣāṃ tatparatantratāpi na syāt / / kāvyālaṅkārāṇāṃ punaralaṅkāryeṇa saha samavāyaḥ saṃbandhaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318942 (0.054):
lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa / kāvyālaṅkāraṇāmalaṅkāryaṃpāratantryadhvananārthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925572 (0.059):
pṛthagalaṅkāratvaṃ tathoktarūpāṇāṃ kāvyālaṅkārāṇāmapi parasparamiśratve
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488682 (0.062):
śobhātaśayavidhāyitvāllaukikālaṅkāravat / / yathāhi laukikānāmalaṅkārāṇāṃ guṇasaṃskṛte yuvativapuṣi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19121373 (0.062):
nanu ca pūrvamavasthāpitam yadvākyasyaivāvibhāgasya sālaṅkārasya / kāvyatvamiti (1 / / 6) tatkimarthametadabhidhīyate ? satyam, kintu tatrāsatyabhūto
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488692 (0.062):
nibadhyamānānāmalaṅkāratā evaṃ kāvyālaṅkārāṇāmapi draṣṭavyam / / nanu nirguṇe 'pi kāvye alaṅkārāṇāṃ guṇavacchobhāvidhāyitvaṃ kasmānneṣyate
alaṅkāryapṛthagbhāvenāpyavasthānasaṃbhavaḥ / / api tu niyamena kāvyapāratantryameveti /
atigambhīreṃ'śe vṛthāprāthanabhīrutāmāviśrikīrṣurāha prabhedāstviti /
avāntarabhedāḥ prabhedāḥ / / maṅkhīye maṅkhākhyakavikartṛke /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619396 (0.018):
guṇa-vaiṣamya1-vimardāt2 tasya ca3 bhedās tu pañcāśat.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4899298 (0.029):
dattepi yatra vākyāṅge dvitīyorthaḥ pratīyate /AP_342.029ab/ / dattantadāhustadbhedāḥ svarādyaiḥ pūrvavanmatāḥ //AP_342.029cd/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241794 (0.033):
tenaite trayo bhedā bhavanti / / prakarṣema ūḍaḥ sampādayitavyena vastunā prāptastatkuśalaḥ prauḍhaḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23596775 (0.046):
ta ete saptapadārthā jīvādayaḥ sahāvāntaraprabhedairapanyastāḥ / / tatrasarvatra cemaṃ saptabhaṅgīnayaṃ nāma nyāyamavatārayanti, syādasti,
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23596464 (0.054):
tamāha pañcāstikāyā nāmeti / / sarveṣāmapyeṣāmavāntaraprabhedāniti / / jīvāstikāyastridhā baddho mukto nityasiddhaśceti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17740778 (0.057):
pañcamī ṣaṣṭhī saptamyas tu bhūmikā jīvanmukter evāvāntara bhedāḥ | tatra / savikalpaka samādhy abhyāsena niruddhe manasi yā
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5222855 (0.057):
pañcamī-ṣaṣṭhī-saptamyas tu bhūmikā jīvanmukter evāvāntara-bhedāḥ | tatra / savikalpaka-samādhy-abhyāsena niruddhe manasi yā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28097987 (0.059):
abhāvastattvato 'nye tu / bhedāstvaupādhikā matāḥ//'1
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704088 (0.062):
pādadvaye punaḥśrutamiti dvipādāntayamakamidam / / evamanye 'pi bhedāḥ svayamūhyāḥ / / avāntarabhidāstasya bahavassanti duṣkarāḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11663915 (0.062):
yad dravyād eva teṣāṃ bhedo 'bhidhīyate. parasparabhedās tu / kleśatareṇopapādyante. ata ekam eva dravyādirūpaṃ grāhakabhedād
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073753 (0.063):
saṃkalanena punarasya dhvanestrayo bhedāḥ / / vyahgyasya trirūpatvāt /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25592510 (0.064):
viśeṣavatsvātmaparamātmaṣu prasiddhāḥ / / tato 'pyavāntareśvara eva vijñāyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11728364 (0.064):
viśeṣavatsvātmaparamātmasu prasiddhāḥ / / tato 'pyavāntareśvara eva vijñāyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23086889 (0.064):
mālāpratikastūpamāvat mālāvyatireko 'pi saṃbhavati / / tasyāpi bhedā evamūhyāḥ / / diṅbhātramudāhviyate /
ahīneti / / inaḥsvāmī ahīnām ino bhujaṅgānāmadhīśaśceti /
valayaṃ kaṅkaṇāñceti āmukhe paunaruktyā vabhāsanaṃ, paryavasāneṣu ahīnasya
mahato bhujaṅgādhīśasya vapurvalayaṃ kaṅkaṇamasyetyanyathātvam /
itthaṃ śilāderapatyaṃ śailādiḥ śailādeḥ nandina iva caritamasyeti,
śailādiṃ nandayati caritamasyeti ca / / tayā kṣataḥ kandarpo darpaśceti, kṣataḥ kandarpadarpo yeneti ca /
tathā vṛṣaḥ puṃrūpo gauśceti, vṛṣaḥśreṣṭha iti ca /
tathā śikhī pāvakaśca locane yasyeti ca śikhipāvakalocana iti ca /
tathā sarvamaṅgalāsahitaḥ pārvatīśa iti ca sarvairmaṅgalaismahitaśteti
paunaruktyaṃ cāmukhābhāsanaṃ, paryavasānānyathātvaṃ ca anusandheyam /
atha vyastatayā samāsāntarāyaśrayatayā ca darśiyitumudāharaṇāntaraṃ dāruṇa
paunaruktyāpekṣayā dāruṇā iti pañcamyantam / / paryavasāne tu prathamāntam /
itthaṃ bhasma ca bhūtiśceti bhasmavano 'bhivṛddiriti ca / / tathā raktaṃ ca śoṇāṃ ceti ca rudhiravacchreṇamiti cāvagantavyamṣa /
itthaṃ subantāpekṣayā dvidhodāhṛtam /
atha tiṅantāpokṣayā bhujaṅgeti / / kuṇḍalī sarpo bhujaṅgaśca kuṇḍalī ceti bhujaṅgakuṇḍalavāniti ca /
śaśī śubhrāśuḥ, śītaguśceti / / śaṃ śivaḥ śubhraiḥ aṃśubhiḥ śītaṃ cakṣurindriyamiti ca /
haraḥśiva iti ceto hara iti ca yojanīyam / / śaśiśubhrāṃśuśīta guriti truṣu paunaruktyaṃ darśitam /
pāyādavyācceti tu tiṅantāpekṣayā ita ityapāyaviśeṣaṇatvena paryavasāne
pañcamyantatayā pāyādavyādityanyathātvam / / punaruktavadābhāso yatretyevaṃ hi saṃskriyā /
alaṅkāryaikanidhnatvavyaktye samupāśritā //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189441 (0.042):
ddhipūrvakavākyasādhāraṇaṃ pauruṣeyatvaṃ tadabhāvarūpatvācca na / tavdyitirekasādhaner'thāntaram //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21919105 (0.042):
yodasmṛtiḥ pradhānāditattvāṃśe 'pi pramāṇatvena svīkāryāṃ / / saṃpratipannaḥ prāmāṇikor'thaikadeśo yogarūpo yasyāstattvādityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3209065 (0.042):
yodasmṛtiḥ pradhānāditattvāṃśe 'pi pramāṇatvena svīkāryāṃ / / saṃpratipannaḥ prāmāṇikor'thaikadeśo yogarūpo yasyāstattvādityarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21208513 (0.055):
īśvararūpādhikaraṇavṛttitvāvacchedenaiva sādhyasāmānādhikaraṇyābhāvavatvam / / na tu tadaikadeśāvacchedeneti na tatrātivyāptiḥ / kevalānvayini ca
atha śabdapaunaruktyaprastāvāya sūtram / śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319029 (0.0):
START Sūtra 4: / śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616388 (0.053):
athādisūtramavatārayitumāha tathāhīti atha sūtram / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318850 (0.058):
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca / / atrādyaṃ padamuddeśyaṃ caramaṃ tu dvayaṃ vidheyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319030 (0.0):
śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca // RuAss_4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617399 (0.053):
svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ yamakam // RuAss_6 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643256 (0.062):
chekavṛttyanuprāsau vyañjanamātrasya / / yamakaṃ svaravyañjanasamudāyasya /
śabdapaunaruktayaṃ vyañjanamātraniṣṭatayā, svaravyañjanasamudāyaniṣṭhatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390128 (0.043):
cārutvābhāvānnālaṅkāratvam / / tatra kevalavyañjanasvaravyañjanasamudāśritamalaṅkāradvayaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872435 (0.050):
buddhadharmānugatāṃ na vyañjanasvaramātraviśaddhimiti viditvā tadeva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319027 (0.051):
śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca // RuAss_4 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788358 (0.057):
śṛṅgārādiśabdair vā nābhidhātum ucitaḥ, anāsvādyatāpatteḥ/ tadāsvādaś ca / vyañjanamātraniṣpādya ity uktatvāt/ yatra vibhāvādibhir abhivyaktasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222480 (0.061):
jīa ua jaṇa māṇaaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953347 (0.062):
yaducyate arthapratiśaraṇena bhavitavyaṃ na vyañjanapratiśareṇa iti | yo / 'yaṃ vyañjanārthaḥ sūtre 'vatīrṇo dharmalakṣaṇāvirodhī vinayānulomakaśca
ca dviprakāramityarthaḥ / / nanu kevalasvarapaunaruktyasya kiṃ vṛttamityata āha alaṅkāraprastāva
ityādi / / alaṅkāro hi vicchrittiḥ, tatprastāve kevalasvarapaunaruktyama cārutvāt na
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714662 (0.057):
atra kevalaśabdālaṅkārasaṅkaraḥ śabdālaṅkāraḥ / / kevalārthālaṅkārasaṅkaror'thālaṅkāraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249051 (0.060):
vācyālaṅkāra eveti / / dīpakādirevetyarthaḥ / / kārikāyāmalaṅkārāntaravyaṅgyabhāve ityasya alaṅkārāntareṇa vyaṅgyatve
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16689976 (0.061):
uktirucyamāno 'rtha ityarthābhiprāyeṇa vyācaṣṭe alaṅkāraprakāra iti / / alaṅkāraviṣeṣa ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732204 (0.064):
astvevaṃ kimata ityatrāha tata ityādi / / tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16690227 (0.064):
sarvālaṅkāretyādikamityāhopacāra ityādi / / nimittamāheti / / tathācālaṅkāraśarīrasvīkaraṇayogyatvarūpamukhyārthasādṛśyaṃ nimittamiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622029 (0.064):
yasmāditthaṃ tasmādevamādau viṣaye ullekhālaṅkāra eva viśeṣavicchittika / iti alaṅkārāntarāpekṣayā śreyān praśasyatara ityarthaḥ /
gaṇanāmarhatīti bhāvaḥ / / tatra vyañjanamātramadhikṛtya sūtram
saṅkhyāniyame pūrvaṃ chekānuprāsaḥ // RuAss_4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319048 (0.023):
START Sūtra 5: / saṃkhyāniyame pūrvaṃ chekānuprāsaḥ // RuAss_5 //
ko 'yaṃ saṅkhyāniyama ityata āha dvayorvyañjanetyādi / / yugmaśo 'vasthitānāṃ vyañjanasamudāyānāṃ parasparamanekadhāsādṛśyam iha
kinnāmeti / / darduro bhekaḥ / / kāyaṃ nipīḍya vapurāyāsya /
sitacchradāḥ haṃsāḥ / / atra darduraduradhyavasāya ityādau saṅkhyāniyamaḥ /
nanu sāyaṃ kāyamityatra ko 'laṅkāra ityata āha atra sāyaṃ śabdetyādi /
yakāramātrasādṛśyāpekṣayā hi sāya sāyeticchrekānuprāsaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319086 (0.057):
atra sāyaṃśabdenāsyālaṅkārasya yakāramātrasādṛśyāpekṣayā vṛttyanuprāsena
sāyaṃ kāyamiti tusānusvāra yakāramātrāpekṣayā vṛttyanuprāsaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319087 (0.064):
atra sāyaṃśabdenāsyālaṅkārasya yakāramātrasādṛśyāpekṣayā vṛttyanuprāsena
itthaṃ ca sati sāyaṃ śabde dvayorekābhidhānalakṣaṇāḥsaṅkaraḥ abhidhatta
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28778629 (0.063):
na ca tatsādhanavacanatā tadanabhidhāne ghaṭate, tadabhidhānābhyūpagame / tadvācakataiva / / lakṣaṇayā tatsādhane prayogopapatteḥ, tatra śaktikalpanāparikṣayāt /
ityabhidhānaṃ vācaka śabdaḥ ekavācakānupraveśalakṣaṇā ityarthaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233751 (0.042):
abhidheyabhedo 'pi tarhi na syāt? ityāha anyatra prayogabhedāditi | / prayogaḥ abhidhānam, vācakatvam | vācakatvabhedādanyo bhedaḥ prayojanakṛto
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534323 (0.042):
anyatra prayogabhedād iti | prayogo 'bhidhānaṃ vācakatvam | / vācakatvabhedād anyo bhedaḥ prayojanakṛto nāstīty arthaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675631 (0.056):
vācakatvamevocyate, kiṃ hi tadvācakatvaṃ saṅkocyata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116671 (0.059):
veda eva viśeṣapratītikṛt iti anekārthavācakaśabdasya / ekārthavācakatve niyantraṇarūpaḥ, tatpratyayaṃ ca svaro vede eva karoti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9642615 (0.060):
saṅkaratayā caikavācakānupraveśaḥ syādityāha yadveti / / ataḥ śabdālaṅkāraparihāreṇa aṅgāṅgibhāva iti nirṇāyati evameṣa iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680726 (0.063):
ata eva vācakatvāttasya viśeṣaḥ vācakatvaṃ hi śabdaviśeṣasya niyata ātmā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454469 (0.063):
aupādhikaḥ pravartate / ata eva vācakatvāt tasya viśeṣaḥ / vācakatvaṃ hi / śabda-viśeṣasya niyata ātmā vyutpatti-kālād ārabhya tad-avinābhāvena tasya
lakṣyapadaṃ nirvivakṣurāha chrekā vidagdhāḥ iti / / chekopalālitatvācchekānuprāsa ityarthaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223917 (0.048):
śābdabodhe bhānamiti dhyeyam/ idamatrajahalallakṣaṇālakṣaṇam / lakṣyatāvacchedakarūpeṇa lakṣyamātraviṣayakabodhajanikā lakṣaṇeti/ [238]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846992 (0.053):
kārtsnyāgocaratvārthatvāt | pravṛtti nimittābhāvena nirguṇasyāpramāṇatvāt / taucchyāc ca lakṣyatvaṃ tu na, sarva śabda vācyatva svīkārāt |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979535 (0.053):
kārtsnyāgocaratvārthatvāt | pravṛtti-nimittābhāvena nirguṇasyāpramāṇatvāt / taucchyāc ca lakṣyatvaṃ tu na, sarva-śabda-vācyatva-svīkārāt |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16643272 (0.056):
sā ketyatrāha tetveti / / 'jāgarti' padalakṣyārthamāha kathamityādi /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28195930 (0.058):
[66] mātrapadamitīti/ atra kecit / lakṣyatāvacchedaketarāprakārakatvaṃ mātrapadalabhyam/ lakṣaṇavākyasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112335 (0.058):
lakṣaṇaṃ tadā guṇatvaṃ lakṣaṇam, lakṣyatāvacchedakamapi tadeveti / lakṣaṇalakṣyatāvacchadakayorabhadaḥ syāt/ astu ko doṣa iti cet
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108598 (0.060):
lakṣaṇe avyāptyāpatteḥ/ kiṃ tu svavyāpakatatkatvam/ svaṃ lakṣaṇam, / tat lakṣyatāvacchedakam/ lakṣyatāvacchedakasya padārthatvasya
athānuprāsāntarāya sūtram / anyathā tu vṛttyanuprāsaḥ // RuAss_5 //
anayathātvaṃ tridhā saṃbhavatītyāha kevalavyañjanetyādi /
kevalavyañjanasādṛśyaṃ samudāyatvābhāvādanyathātvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319107 (0.053):
kevalavyañjanamātrasādṛśyamekadhā samudāyasādṛśyaṃ tryādīnāṃ ca
ekadhā samudāyasādṛśyaṃ tvanekadhātvavirahāt /
tryādīnāṃ punaḥsamudāyānāṃ dvayātiriktatvādanyathātvam anusandheyam /
lakṣyapadaṃ nirvakti vṛttistviti / / śṛṅgārādirasaviṣayo yo 'yaṃ pratiniyamabhājāṃ varṇānāṃ vyañjanavyāpāraḥ sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890604 (0.051):
etairabhivyaktaḥ sahṛdayaviṣayo ratibhāvaḥ śṛṅgārarasarūpatāṃ bhajate /
vṛttirucyate / / so 'yaṃ varṇavyāpāro 'smin varṇāracanātmake kavivyāpāre 'stītyupacāreṇa
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2344763 (0.032):
vṛttistu sannikarṣo jñānaṃ vā / / vṛttiriti hi vyāpāraḥ / / sa tu vyāpāra ucyate, yaḥ kārakaiḥ phale janayitavye cāramabhāvī
varṇaracanāvṛttirityāha tadvatī punarityādi /
tasyāstraividhyaṃ darśayati sā ca paruṣetyādi / / śrutipratikūlatā varṇānāṃ paruṣatvam /
yā paruṣavarṇārabdhā sā gauḍīyī rītiḥ /
yā tu komalavarṇārabdhā sāvaidarbhī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221131 (0.047):
śṛṅgārādirasaupayikakomalaparuṣamadhyamavarṇārabdhā vāpi racanā
madhyamavarṇārabdhā tu pāñcālī / / etā rītayo vāmanādibhiḥ kāvyātmatvena siddhintatāḥ /
upapattiparyālocanāyāṃ tu kāvyātmakathā tāvadāstām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715115 (0.056):
kārikāpūrvārdhenoktaṃ sahṛdayaślādhyatvaviśiṣṭārthasya kāvyātmatvaṃ / sopapattikaṃ darsayan vṛttyanusārema tadardhaṃ vivṛṇoti śabdatyādinā /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777010 (0.062):
kiñca dhātuvācyavyāpāraviśeṣaviṣayatvenāpi praśno-ttarayorupapattau,
yāvatā śabdālaṅkāreṣvapi yo bahiraṅgo vṛttyanuprāsātmā varṇālaṅkāraḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709134 (0.060):
vṛttivyāñjakavarṇaviśeṣarūpānuprāsaliṅgagamyā iti bhāvaḥ /
taddharmatvāt tacchreṣabhūtā etā ityalamaprāsaṅgikavaidaddhya pravacanena
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140615 (0.046):
yasmādrasavataḥ kāvyasyālaṅkāra iti tatsaṃjñandhitayaivāsya / svarūpabdhireva / / tatsaṃbandhinibandhanaṃ ca kāvyasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389095 (0.049):
yo 'laṅkāro yadāśritaḥ sa tadalaṅkāra ityapi kalpanāyām / anvayavyatirelāveva samāśrayitavyau tadāśrayaṇamantareṇa
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3125522 (0.050):
punastadadhyavasāyaḥ, tadasphuraṇasphuraṇayorapi / tadayogādityalamatinirbandhena / tadevamapratibhāsino 'pi
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849863 (0.052):
svarūpasyaiva hi saṃskārāṇām abhūtvā bhāvo jātiḥ nārthāntarabhūtā na ca kāritrato 'dhvavyavastheti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732206 (0.053):
astvevaṃ kimata ityatrāha tata ityādi / / tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27927848 (0.054):
2.7.7 ambārthāḥ śabdā vāraṇārthā mokṣaṇārthāś cālam-arthās te te [a8] / cātha-yogāt. / [b1]pārāvata-[b2]parabhṛta-[b3]hārīta-[b4]śuka-[b5]madhukara-[b6]dātyūha-[b7]haṃsa-[
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653812 (0.055):
1.2.37/.śarīra^sthiti^hetutvād āhāra^sadharmāṇo hi kāmāḥ/ phala^bhūtāś ca / dharma^arthayoḥ//(p.25)
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385493 (0.055):
yattvatrānyairbhāvairnirvedādibhirupalakṣito vācyapratīyamānatvena / dvividhā bhāvālaṅkāro vyakhyātastudutsūtrameva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152091 (0.056):
vastavapekṣayā tadalaṅkāra eva ādhikacamatkārīti tattadudāharaṇameva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28115616 (0.056):
tu punaḥśabdāsvārasyāt nānityapṛthivyā ayaṃ vibhāgaḥ/ na ca sa / vākyālaṅkāra iti / vācyam/ vākyādau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243613 (0.057):
prayāśaḥ sarveṣāmeva alaṅkāraṇāmāhāryyāropabuddhiviṣayatve / evālaṅkāratvaṃ natu vāstavatve ityata āha śuktikāyāmiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14227609 (0.057):
gumālaṅkārasāhityenānyathā vetyarthaḥ / / rañjayeḥ guṇapratipādanena prasādayeḥ, atha cānurañjayeḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26695578 (0.057):
camatkārasyātikleśena pratīte rasphuṭālaṅkāratvāccānujjvalatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226719 (0.058):
(lo, ṛ) ye 'pyāhuryo yadāśretaḥ sa tadalaṅkāra iti tanmate 'pyatra
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7146237 (0.058):
namu santu jātyādayaḥ paramārthabhūtāstathāpi yadi te 'pi piṇḍātmabhūtāḥ / kathaṃ bhedena pratibhāsaren? tathā apratibhāsamānāśca kathaṃ viśeṣyatayā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137477 (0.059):
nanu ca saiṣā sahṛdayāhlādakāriṇī svabhāvoktiralaṅkāratayā samāmnāt, / tasmāt kiṃ taddaṣaṇadurvyasanaprayāsena ? yatasteṣāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16689194 (0.059):
guṇībhūtavyaṅgyenaivetyarthaḥ / / ramyataratvamiti / / alaṅkāratvātsvato ramyatvamastīti tarappratyayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631419 (0.060):
āśrayetyādi / / alaṅkāratvaṃ hi lokeśaṅkate pūrvātrānvayeti /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265212 (0.061):
gahana caryā paryākulatayā virodhālaṅkāravad viruddhāyamānam apy artham / anuruddhatayā paryavasānataḥ pariṇamayati | tasmin kavīnām akavitāyām api
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28098873 (0.061):
trayor'thāḥ/ teṣu bhāvanā pradhānabhūtā iti
sahyā iti / / viṣadravamuca iti / / kiraṇāpekṣayā duḥsahatvam /
vāyvapekṣayā tu garalakalpajalakaṇāyogaḥ /
saralā anarālapātinyaḥ / / sitāsitaruceḥ uttaralatārakatvāt anavasthitavarṇasanniveśāḥ sācīkṛtāḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319185 (0.061):
na tvetāḥ saralāḥ sitāsitarucaḥ sācīkṛtāḥ sālasāḥ sākūtāḥ samadāḥ
apāṅgānnirgantum ivehamānāḥsālasā rasānuśayaṃ nivartamānāḥ /
yaduktaṃ bhāvaprakāśe ālasyaṃ tadabhīṣṭārthāt vrīḍāderyannivartanam iti
sākūtā bhavatu paśyāma itīva vyāharantyaḥ sarasāḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18918357 (0.061):
(AVŚ_3,6.7c) na vaibādhapraṇuttānāṃ punar asti nivartanam ||7||
raso rāge viṣe vīrye tiktādau pārade drave /
roṣāruṇimnā viṣayaṃ viṃliṃpantyaḥ mānānuvidvāḥ dṛṣṭaśrutādyaparādhajanmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622313 (1.192):
pūrṇondoriti / / dṛṣṭaśrutādyaparādhajanmā roṣo mānaḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023163 (0.032):
/ yā tryadhvanirmuktā, na sā śakyā pariṇāmayituṃ na nimittīkartuṃ / nārambaṇīkartum / nāpi sā dṛṣṭaśrutamatavijñātā //
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22482000 (0.063):
dānamānādibhiranurañjiteṣvapi tanmūladṛṣṭasaṃpatprasaṅgābhāvāt; ata eva hi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424424 (0.063):
saṃsāranirvāṇānyatarāpātena sukhasaṃvāhanāt, / śrutāśrutadharmadhāraṇādakṣayatvāt, mokṣakāmānāṃ vineyānāṃ priyaśrāvaṇāt,
roṣomānastena saṃmūrcchitāḥ jvalatkalpā ityarthaḥ / / atra kevalavyañjanapaunaruktyalakṣaṇāmanyathātvam /
vṛttistu roṣavarṇanātparuṣā / / āṭopeneti /
yadyapi kavervāṇī prabalena śabdāḍambareṇa khelantī prārambhe prathate,
tathāpi satāṃ mānorañjanaṃ na kurute amandaiḥ sundaraiśca guṇālaṅkāraiḥ
mukharīkṛtaḥ saniṣpandaṃ vilasadrasāyana rasā sārānusārī śṛṅgārādiko raso
yāvanna syādityatra kevalavarṇā sāmyañcaturṣvapi pādeṣvalaṅkāraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363730 (0.058):
śṛṅgārādiko rasaḥ / sa ca na kāryaḥ / vibhāvādivināṃśe 'pi tasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069654 (0.058):
śṛṅgārādiko rasaḥ / / sa ca na kāryaḥ /
bhphaṅkāritetyādāvekadhā samudāyasādṛśyaṃ rasāyana rasetyatra tu raseti
samudāyatrayasya parasparasādṛśyamityanusandheyam / / tathā ca āṭope tyādau gauḍīyā amandasundare tyādau vaidarbhī,
guṇālaṅkāretyādau pāñcālīyā ca tattadarthānusāreṇa draṣṭavyā /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7140593 (0.052):
kiñcitkāraṇabhedenaiva bījāḍkurādivat jñānasukhādāvapyanākasmika ityarthaḥ / tadidamuktaṃ tadarthatvācceti /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14599167 (0.061):
cintyatvam ity āha arthakriye[58.28]ti | kaiścintanīyatvam ity āha / tadarthibhi[58.29]r iti | tām arthakriyām arthayantīti tathā taiḥ |
prakṛṣṭo varṇavinyāso rasādyanugato hi yaḥ /
so 'nuprāsaḥsa ca cheka vṛttyu pādhiva śādrūdvidhā //
samudāyadvayaṃ yatra vividhaṃ sāmyamṛcchati / / sacchekalālanātprauḍhaiḥ chrekānuprāsar iritaḥ //
vyañjanavyāpṛtirvṛttiḥ varṇānāṃ rasagocarā /
tatsaṃyogadiyaṃ varṇaracanā vṛttiriṣyate //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709290 (0.054):
samucitādīptādivarṇanīyaucityavatī yā vṛttiḥ viśiṣṭā varṇaracanā, tasyāṃ
sā vaidarbhyādibhedena tridhā pūrvairnirūpitā /
tayopalakṣitattvāttu vṛttyanuprāsa iṣyate //
itthaṃ varṇālaṅkāro dvidhā darśitaḥ // / atha śabdālaṅkāraprastāvaḥ /
tatra yamakalakṣaṇāya sūtram / / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ yamakam // RuAss_6 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319030 (0.032):
śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca // RuAss_4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319203 (0.045):
svaravyañjamasamudāyapaunaruktyaṃ yamakam // RuAss_7 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616904 (0.053):
śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca / / atrādyaṃ padamuddeśyaṃ caramaṃ tu dvayaṃ vidheyam /
svaravyañjanātmakasya śabdasamudāyasya yattenaiva rūpeṇa punarvacanaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319029 (0.063):
śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ / svaravyañjanasamudāyapaunaruktyaṃ ca // RuAss_4 //
tadyamanādyamakam / / tasya pādāvṛttyardhāvṛttādayo bhedāścirantanaireva bahudhā prapañcitāḥ /
te kāvyagaḍubhūtā iti nehapratanyante /
kintu sarveṣāmevaiṣāṃ bhedānāmetadvaicitryatrayam āvahatīti
abhiprāyeṇāha atra kacidbhinnārthetyādi /
yamyamānayoḥ samudāyayordvayorapi kacidbhinnārthatā, kvacidanarthakatakā,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2972200 (0.054):
kutaḥ ekārthatvāt / / nahyekārthānīṃ kvacitparasparāpekṣatvaṃ dṛśyate vrīhiyavādīnām /
kvacidekasasyārtha vattvamaparasya anarthakatvamiti
kroḍīkṛtasakalaviśeṣametadbhedatrayam / / yo ya iti /
rucire ramye vanajāyate padmadalavat dīrghe tasyāḥ netre yo yaḥ paśyayati,
tasya tasyānyanetreṣu abhiratireva na jāyate / / idaṃ dvayoḥsārthakatve anarthakatve dvairūpye yathā tvaṃ rāvaṇa!
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319233 (0.050):
'yo yaḥ paśyati tannetre rucire vanajāyate / / tasya tasyānyanetreṣu rucireva na jāyate' //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390689 (0.061):
atra tarāgetyanarthakam / / anarthakatvasārthakatvayoryathā
jagatpuṇyairlaṅkālaṅkārabhūrabhūḥ / / vālmīkeryena vavṛdhe sāraḥsārasvataḥsvataḥ //
atra rabhūrabhūri ti anarthakatā /
laṅkālaṅkāretyādaudvairūpyam / / itthamarthapaunaruktye punaruktavadābhāsaṃ śabdapaunaruktye tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318924 (0.059):
āmrukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389115 (0.059):
āmukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
anuprāsayamakālaṅkārau ca vivecitau / / ayobhayapaunaruktye heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616578 (0.021):
athaiṣu paunaruktyeṣu heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram / tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhandoṣaḥ // RuAss_2 //
śabdārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_7 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318902 (0.025):
START Sūtra 2: / tatrārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319248 (0.034):
śabdārthapaunaruktyāṃ praruḍhaṃ doṣaḥ" // RuAss_8 // / praruḍhagrahaṇaṃ vakṣyamāṇaprabhedavailakṣaṇyārtham /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616583 (0.037):
athaiṣu paunaruktyeṣu heyāṃśaṃ vibhaktuṃ sūtram / tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhandoṣaḥ // RuAss_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389027 (0.060):
tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhāpraruḍhatvena dvaividhyam /
praruḍhagrahaṇasya prayojanamāha praruḍhagrahaṇamityādi //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319248 (0.033):
śabdārthapaunaruktyāṃ praruḍhaṃ doṣaḥ" // RuAss_8 // / praruḍhagrahaṇaṃ vakṣyamāṇaprabhedavailakṣaṇyārtham /"
apraruḍhapaunaruktyaṃ vakṣyamāṇo bhedaḥ / / tasya praruḍhādvailakṣaṇyamadoṣātmakakatvam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960863 (0.036):
sandigdhāvyāptatvamityataḥ svānasikasyādoṣatvopyāhitasya doṣatvameva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28229892 (0.043):
suṣuptyuttarakālikaduḥkhasamānakālīnatvenādoṣatvādityāśaṅkate / [331] na ceti/ [331] agrimeti/ [331] suṣuptītyādiḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016419 (0.049):
ghaṭo ghaṭānvitā kriyeti bodhasya sarvasākṣitvenādoṣāpatteriti// / 1.ktopi su.rār. 2.thabhūta naṃ.ga.ka. 3.vartamānapadaṃ nāsti rā. 4.mahā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965390 (0.050):
yadvā bhinnaviṣaya 3 katvenetyuktam / tadasiddham/ bādhasyādoṣatve
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133533 (0.053):
tathā tārātivaicitrī vailakṣaṇya vidhāyitā | / vaisvarṇyasya tu bhinnatve kauṇṭhya vyākulatādayaḥ || RBhrs_2,3.66 ||
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20953020 (0.054):
nāpi siddhasādhanam/ svārthānumāne tasyādoṣatvāt/ uddeśyāyāḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121429 (0.054):
śarīrabhedaḥ caitramaitrādiśarīreṣu tatrātmabhedo 'stīti bhāvaḥ/ / evaṃ cetyādi/ / avacchedyatāsambandhena taccharīrabhinnaśarīravattvāditi hetuḥ pūraṇīyaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249024 (0.055):
tāsāmityasyālaṅkṛtīnāmityarthaścetyāśayena vṛttau 'tāsāmevālaṅkṛtīnāṃ' / ityuktamityāha tāsāmevetyādi / / paṭhiṣyetyādi / / vakṣyamāṇakārikayāpi sambandhamāsādya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017302 (0.057):
ārthikapunarukteradoṣatvapādityuktamāha punariti// na caivamapi
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 416616 (0.060):
pyabhāvaḥ tasmādya eva vyāvṛtta sa eva vyāvṛttaśabdapravṛttibhedaśca / rsaketabhedānuvācyabhedo 'sti | / nanu ca vācyaviśeṣābhāvāt saṃketabhedo 'pyayuktaḥ dvayorekā (3) calanāt,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21169745 (0.060):
nāśepi tasya koṭismaraṇa evopayogena tadabhāvasyādoṣatvāt / tasya nāśepi
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9655577 (0.061):
2.1.27/.tatra^etat syād upāya^vailakṣaṇyavad eva hi kārya^vailakṣaṇyam api / kasmān na syād iti/ tac ca na/ hetumad upāya^vailakṣaṇyam/ tatra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28172530 (0.061):
sambandhavailakṣaṇyaṃ nāsti, tayoḥ viṣayatāvailakṣaṇyamasti ityevaṃ / pratītīnāṃ vailakṣaṇyam/ tattassambandhasyābādhitatvāt pramātvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014968 (0.061):
'pi 3 pade sāmagrīva 4 śāgatārthikapunurukteradoṣatvāt// / na caivamapi kriyāpadenānayanarūpe kriyāveśeṣe 'bhihite ghaṭapadena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322393 (0.062):
atra laḍahatvādīnāmabhede 'pyanyatvena bhedaḥ / / yathā vā-- 'maggialaddhaṃmi valāmoḍiacuṃbieṃ apyaṇā a uvaṇamie /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404476 (0.062):
atra laḍahatvādīnāmabhede 'pyanyatvena bhedaḥ / / yathā vā 'maggialaddhaṃmi valāmoḍiacuṃbieṃ apyaṇā a uvaṇamie /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616543 (0.062):
na ca mantavyaṃ sati prakāraśabde paunaruktyaṃ prasajediti / / prakāraśabdo hi paunaruktyaprakāramābaha sa ca paunaruktyaprakāraḥ kena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616410 (0.062):
ādau paunakuktyetyādi / / paunaruktyaprakārāṇām eṣāṃ yadetadādau vacanantinnirūpayiṣyamāṇānāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239876 (0.062):
kaṇṭakatvenāropyamāṇatvaṃ yathāpi pādabhedakāryyakatve / 'nāropyamāṇasyetyarthaḥ / / tathāca tatkāryyanirvāhakatvaṃ yatastasyāropyamāṇamatastasya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2416166 (0.062):
tadabhedācca svalakṣaṇānāmavikalpadhīviṣayāṇāmapyabhedaḥ / / yathā'ha/ ... ekapratyavamarṣasya hetutvāddhīrabhedīnī /
tadevādoṣātmakatvamabhiyuktasaṃvādena draḍhayati yadāhurityādi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 481659 (0.046):
kathamasyātharsyānuṣaṅgikatvamityata āha adoṣatvasyeti // / adoṣatvasya siddhayarthaṃ ... // MAnuv_3,3.79c //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960864 (0.056):
sandigdhāvyāptatvamityataḥ svānasikasyādoṣatvopyāhitasya doṣatvameva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18317751 (0.060):
tasya svataḥsiddhatvena svavākyavirodhānapekṣatvāt / / adoṣatvācca / / tasmādaviṣayavṛvi(tāhetu)tvena pratijñārthaviruddhatā pṛthageva
śabdasyārthasya ca punarvacanamanuvādādatirikte viṣaye doṣaḥ ityarthaḥ /
athopādeyāṃśamadhikṛtya sūtram / / tātparyabhedavattu lāṭānuprāsaḥ // RuAss_8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112071 (0.043):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319333 (0.055):
bahutaraśabdārthapaunaruktyāllāṭānuprāsatvameva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617730 (0.056):
parasparavyapekṣiṇoḥ śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ lāṭānuprāsaḥ / / ananvaye tvarthamātrapaunaruktyamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617715 (0.057):
paryāyaprakramabhedadoṣaprasaṅgāt / / lāṭānuprāse tu śabdapaunaruktyamapi lakṣaṇamiti viśeṣaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643262 (0.063):
lāṭānuprāsaḥ śabdārthayoriti paunaruktye pañcakam /
yatra paunaruktye śabdārthau tāveva, tātparyamātraṃ tvanyat /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112065 (0.045):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643261 (0.057):
yamakaṃ svaravyañjanasamudāyasya / / lāṭānuprāsaḥ śabdārthayoriti paunaruktye pañcakam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617728 (0.059):
parasparavyapekṣiṇoḥ śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ lāṭānuprāsaḥ / / ananvaye tvarthamātrapaunaruktyamityarthaḥ /
so 'yaṃ lāṭopalālanāt lāṭānuprāsaḥ / / tasmādasārvajanīnatvāt grāmyānuprāsa iti kecit /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112072 (0.033):
śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat / / sa kāvyatātparyavidāṃ lāṭānuprāsa iṣyate // ViPrud_7.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112064 (0.057):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
tālā jāgrantīti / / tadā jāyante guṇāḥ yadā te sahṛdayairgṛhyante /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218746 (0.0):
raikiraṇānuggahiāiṃ honti kamalāiṃ kamalāiṃ // / (tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayairgṛhyante /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442742 (0.0):
ra{i}-kiraṇānuggahīāiṃ honti kamalāiṃ kamalāiṃ // / [tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayair gṛhyante /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19130971 (0.0):
tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayairgṛhyante /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376839 (0.0):
[tadā jāyante guṇāḥ yadā te sahṛdayairgṛhyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319295 (0.018):
raikiraṇāṇugāhiāiṃ hāenti kamalāiṃ kamalāiṃ' // / ['tadā jāyante guṇāḥ yadā te sahṛdayairgṛyairgṛhyante /
ravikiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218751 (0.0):
(tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayairgṛhyante / / ravikiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442747 (0.0):
[tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayair gṛhyante / / ravi-kiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //]
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19130975 (0.0):
tadā jāyante guṇā yadā te sahṛdayairgṛhyante / / ravikiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376843 (0.0):
[tadā jāyante guṇāḥ yadā te sahṛdayairgṛhyante / / ravikiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319300 (0.0):
['tadā jāyante guṇāḥ yadā te sahṛdayairgṛyairgṛhyante / / ravikiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni'] //
atra dvitīyayorguṇa kamalaśabdayoḥ ślāghādyā śrayatvaṃ tātparyabhedaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442748 (0.062):
ravi-kiraṇānugṛhītāni bhavanti kamalāni kamalāni //] / ity atra dvitīyaḥ kamala-śabdaḥ /
nanu yatra prakṛtimatraṃ tadarthaśca punarucyate, na pratyayatadarthau,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437707 (0.010):
sato 'pi na punaḥ sattālābhenārtho 'tha cocyate // Ipk_2,4.3 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5307827 (0.015):
nisā ucyate . atha vā saḥ arthaḥ tadarthaḥ tadarthasya gatiḥ tadarthagatiḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26487699 (0.021):
evam ṛṣilaukikavākyānāṃ vibhāga iti/ kimarthaṃ punar idam ucyate? sa na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11936816 (0.022):
tatsabhāgāv ity arthaḥ. na tu punar vijñānam anindriyārthakaṃ. avaśyaṃ hi
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864723 (0.023):
arthataḥ śabdataś cātra yat punaḥ punar ucyate | / tad-asambhāya-vastutvāt pratītyai hetuvādinām // Lbh_1,5.284 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11888149 (0.029):
uktakalpatvān na punaḥ sūtryanta ity arthaḥ. / kiṃ punar atra dravyam eva dravyam iti vistaraḥ. mukhyavṛttyā yad dravyaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18322831 (0.030):
nanvetadutsūtritaṃ kathamucyata ityata āha atreti // / ityuktametatsarvam atraabhimānivyapadeśastu viśeṣānugatibhyāmiti'; sūtre"
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551475 (0.030):
evameṣā bodhirabhisaṃboddhavyā / ananubodhādaprativedhādanubudhyetyucyate, / na punaryathocyate sarvadharmā hyananubuddhā apratividdhāḥ / na ca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560206 (0.031):
yaivaṃ dharmāṇāṃ parijñā, ayamucyate viṣaygocara iti, na punaryathocyate / / ya evaṃ sarvadahrmaparijñayā na kvacitsaṅgaḥ, idamucyate asaṅgalakṣaṇamiti
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11284447 (0.032):
tuṣṭiḥ supāramityabhidhīyate / kathaṃ punaḥ supāramityucyate ? sukhamanena
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19391188 (0.033):
dharmamudrāyāśca 'śūnyākāro'; noktaḥ | tasmādihāpi nocyate | / athavātaduktyā ca tadukteḥ |'; anātmākāroktyā ca śūnyatāpyuktā bhavati ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433772 (0.034):
kāraṇaṃ bhagavānuktavān, na tu svayamutprekṣya ucyate ityarthaḥ / tasyāpi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8621512 (0.035):
anyeṣāmapi dvitraśākhānirṇāyakatvāt kathameteṣāmeva / sarvaśākhānirṇāyakatvamityucyate? anyathā tadvaiyarthyaprasaṅgāt / tathā
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19514526 (0.036):
kimarthamidamucyate? ucyateyadītaṃ nocyate, tarhi anīkavadāvṛttiḥ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25339792 (0.037):
ityupadeśakaṃ hi nityaṃ vedavākyamanityaṃ tharmaśāstrādikaṃ śāstramucyate / na śabdamākṣamiti ||4|| / nanu svarūpamātrābhidhāyināmapi kṣepiṣṭhādivākyānāṃ śāstratvamiṣyate,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308378 (0.037):
taduttaralokottaradharmādhigamāyābhisaṃpratyayaḥ, prasādaḥ, śraddadhānatā / | sā anavamṛdyanārthena śraddhābalamityucyate | kena punarna (Śbh_Sh 323)
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17326511 (0.037):
tadanyabhāvābhāvasaṃyoga [T. 342b.] iti kim ucyate / nāsty atredam itītthaṃtu tadasaṃyogahetukam | [ŚlV abhāva
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7144481 (0.038):
vikalpagatamarthākāraṃ pratyaniyāmakatvāt tasyetyarthaḥ // / etaduktaṃ bhavati, yadi hi pratibhāsamānor'thopi vikalpasya janako bhavet,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5313529 (0.038):
yadā nañviśiṣṭena iti ucyate . na ca atra nañkṛtaḥ eva viśeṣaḥ . kim tarhi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4988281 (0.038):
apakṛṣyeta. tad uktam yathā potrīyam, neṣṭrīyam iti, evam atrāpīti. tad / ucyate yuktaṃ tatra viśeṣa[422]{*3/746*}samākhyānāt. iha tu dvandvatā
atra ko 'laṅkāra ityata āha atrābja patretyādi /
vibhaktyāderiti / / ādyohi nayanaśabdo bahuvrīhivartitvāt anyapadārthaliṅga vacanavibhaktikaḥ
dvitīyastu svaliṅgavacanavibhaktikaḥ /
ato neha vibhaktyādeḥ punaruktiḥ / / nāpi lāṭānuprāsatvahāniḥ /
kuta ityata āha bahutaraśabdārthapaunaruktyāditi /
itthaṃ ca sati padanubandhanatayā prātipadika mātranibandhanatayā ca
lāṭānuprāso dvidhā mantavyaḥ / / ananvayādviśeṣamasya darśayati kāśāḥ kāśā ivetyādi /
ananvaye hyekasyaivopamānopameyatvam / / tatra yadyapi arthapaunaruktyaṃ lakṣaṇam, athāpi śabdapaunaruktyaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916749 (0.018):
upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620858 (0.018):
upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 11000961 (0.025):
ekasyopameyatvopamānatve 'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076017 (0.025):
viruddhaprasaṅgenānanvayaṃ darśayitumāha ---- / ekasyopameyatvopamānatve'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319630 (0.026):
START Sūtra 13: / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618839 (0.026):
ananvayaṃ sūtrayati / ekasyaivopamānopameyatve ananvayaḥ // RuAss_12 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112355 (0.029):
bhinnenetyanenānanvayanyāvṛttiḥ / ananvaye / ekasyaivopamānopameyatvasaṃbhavāt / tathā hi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613360 (0.035):
ekasyaivopamānopameya bhāvakatve 'nanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318852 (0.036):
citraṃ tu śabdārthāṃlakārasvabhāvatayā bahutaraprabhedam / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113752 (0.037):
ananvayālaṃkāraḥ / / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayo mataḥ // ViPrud_8.43 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076025 (0.041):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709778 (0.042):
atropamānopameyabhāva ekasyaivānanvita itīyamananvayā nāma vikṛtā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113763 (0.044):
yatra dvitīyasabrahmacārinivṛttyarthamekasyaivopamānopameyabhāvo / nibadhyate asāvananvayālaṃkāraḥ / yathā
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542872 (0.047):
kyaci vādyupameyāse trilope ca samāsagā // MKpr-K_90 // / upamānopameyatve ekasyaivaikavākyage /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235286 (0.052):
********** END OF COMMENTARY ********** / upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616388 (0.055):
athādisūtramavatārayitumāha tathāhīti atha sūtram / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393747 (0.058):
hyupamānāntaraniṣedhaparyavasāyyabhidhīyamānamekasyaivopamānopameyatvaṃ / svarūpam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381829 (0.060):
upamānopameyatve ekasyaivaikavākyage /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149258 (0.064):
tathā cāsya lakṣaṇamudāharaṇaṃ ca / yatra tenaiva tasya syādupamānopameyatā /
doṣabhayādaṅgīkriyata eva / / yathoddeśastathaiva pratinirdeśa iti nyāyollaṅghane
paryāyaprakramabhedadoṣaprasaṅgāt / / lāṭānuprāse tu śabdapaunaruktyamapi lakṣaṇamiti viśeṣaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319332 (0.046):
bahutaraśabdārthapaunaruktyāllāṭānuprāsatvameva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617770 (0.053):
asmiṃstu lāṭānuprāse sākṣādeva hi lakṣaṇam // / atha paunaruktyanibandhanānāmalaṅkārāṇāṃ niyamanāya sūtram /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617578 (0.057):
tātparyabhedavattu lāṭānuprāsaḥ // RuAss_8 // / yatra paunaruktye śabdārthau tāveva, tātparyamātraṃ tvanyat /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112066 (0.060):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643262 (0.063):
lāṭānuprāsaḥ śabdārthayoriti paunaruktye pañcakam /
tadetadāha anyonyāpekṣetyādi / / parasparavyapekṣiṇoḥ śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ lāṭānuprāsaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112068 (0.0):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643262 (0.036):
yamakaṃ svaravyañjanasamudāyasya / / lāṭānuprāsaḥ śabdārthayoriti paunaruktye pañcakam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319333 (0.053):
bahutaraśabdārthapaunaruktyāllāṭānuprāsatvameva / / 'kāśāḥ kāśā ivābhānti sarāṃsīva sarāṃsi ca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617579 (0.059):
tātparyabhedavattu lāṭānuprāsaḥ // RuAss_8 // / yatra paunaruktye śabdārthau tāveva, tātparyamātraṃ tvanyat /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474127 (0.061):
dvayoranupalabhyamānasuptiḍoḥ paratantrayoḥ śabdayoryo lāṭānuprāsastasyāpi / dvaividhyaṃ, padadvitayāśrayatvena ekapadādhāratvena ca /
ananvaye tvarthamātrapaunaruktyamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617578 (0.056):
tātparyabhedavattu lāṭānuprāsaḥ // RuAss_8 // / yatra paunaruktye śabdārthau tāveva, tātparyamātraṃ tvanyat /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112065 (0.059):
[VII.5 larāṭānuprāsaḥ] / lāṭānuprāsaḥ / / śabdārthayoḥ paunaruktyaṃ yatra tātparyabhedavat /
atrārthe saṅgrahaślokaḥ ananvaye tu ityādi /
aucityāduddeśapratinirdeśayoḥ aikarūpyasamāśrayaṇalakṣaṇāt //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28196472 (0.060):
eva pṛthivyuddeśalakṣaṇamitirītyā tattaduddeśalakṣaṇaṃ bodhyam/ na ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731162 (0.063):
tathā ca vikalpitavyañjanaprādhānyau śabdārthau vyaṅkta iti vākyārtha iti
yatra tāveva śabdārthau tātparyaṃ tu vibhidyate / / tatpaunaruktyamācāryairlāṭānuprāsa iṣyate //
doṣāpattibhayādeva śabdaikyaṃ syādananvaye /
asmiṃstu lāṭānuprāse sākṣādeva hi lakṣaṇam // / atha paunaruktyanibandhanānāmalaṅkārāṇāṃ niyamanāya sūtram /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391067 (0.052):
asmiṃstu lāṭānuprāse sākṣādeva prayojakam' // / tadevaṃ paunaruktye pañcālaṅkārāḥ // RuAss_10 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617715 (0.053):
lāṭānuprāse tu śabdapaunaruktyamapi lakṣaṇamiti viśeṣaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396809 (0.062):
asmiṃstu lāṭānuprāse sākṣādeva prayojakam' // / ityatraikasyaiva śabdaikyasyaucityopayogābhyāṃ bheda uktaḥ /
tadevaṃ paunaruktye pañcālaṅkārāḥ // RuAss_9 // / yathaivaṃ paunaruktyaṃ vyapāśritya vargaśo 'vatiṣṭhante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319380 (0.060):
START Sūtra 10: / tadevaṃ paunaruktye pañcālaṅkārāḥ // RuAss_10 //
tathopamādayo 'pi sādharmyādivyapāśrayeṇa vargaśo 'vasthāyina ityava
bodhitaṃ mantavyam / / tadidaṃ nyāyavidāmavagatamevetyabhiprāyeṇāha nigadavyākhyātamiti /
nigadaśabdoccāraṇaṃ tanmātreṇa pratītārthatvāt vyakhyātakalpamityarthaḥ /
atha citrārthaṃ sūtram / / varṇānāṃ khaṅgādyākṛtihetutve citram // RuAss_10 //
saṅgatimāha paunaruktya prastāva ityādi / / sthānaviśeṣeṣu khaṅgādyavayavaviśeṣeṣu vinyāsakrameṇaśliṣṭānāṃ varṇānāṃ
yatpāṭhe paunaruktyaṃ tadātmakasya khaṅgabandhādicitrasya kathanaṃ
paunaruktyaprastāve saṅgacchrata ityarthaḥ / / nanu kathamayaṃ śabdālaṅkāraḥ? lipisanniviṣṭānāṃvarṇānāṃ vācakatvābhāvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678878 (0.047):
vācakagataṃ vyañjakatvamityarthaḥ / / kathaṃ viparyasyatāmiti / / vācakatvādirūpeṇeti śeṣaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617899 (0.051):
vācakatvapratītevacikaśabdālaṅkāratvamupacaryata iti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735079 (0.051):
lokaprasiddhakaṭakādivadityarthaḥ / / athetyādi / / paryāyoktamityayamalaṅkāraḥ vyāpakaścāṅgīcetyupagamyata iti cedityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249048 (0.054):
dhvanyavāntaraprakāratvamityarthaḥ / / vācyālaṅkāra eveti / / dīpakādirevetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686022 (0.059):
icchāyāṃ loko na vipratipadyate 'rthe tu vipratipattimāneva / / nanu yadā vyaṅgyo 'rthaḥ pratipannastadā satyatvaniścayo 'syānumānādeva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736044 (0.059):
vācyatvavyaṅgyatvābhyāṃ sandihyamānatvādityarthaḥ / / nanvityādi / / yāddaśe saṅkarālaṅkāra ityarthaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489034 (0.059):
labdhapadabandhasyopanibandhādrasavattvamalaṅkāraḥ / / tatkathamatra niralaṅkāratoktā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678374 (0.062):
vyañjakatvamityarthaḥ / / 'ubhayadharmatvenaiva' vācakatvaguṇavṛtyubhayāśrayatvena hetunaiva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16677115 (0.064):
saṅketagrahānapekṣapratītiviṣayatvamityarthaḥ / / etantrayamityarthaḥ / / nanvetadastu tataḥ prakṛte kimityata āha taccetyādi /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10635857 (0.064):
naño 'samastatvāt kriyāsaṅgatatvena pratiṣadhavācakatvavyutpatteśceti cet
ityata āha yadyapītyadi / / khaṅgādisanniveśo hi lipyakṣarāṇām eva na śrotrākāśa samavāyināmṣa /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21214947 (0.061):
śrotrasaṃmbandhyākāśaviśeṣaṇatāstyeva śabdābhāvasyetyataḥ kiṃ yogye
vācakatvaṃ tu śrotrākāśasamavāyināmeva na punarlipi sanniveśinām /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21214947 (0.061):
śrotrasaṃmbandhyākāśaviśeṣaṇatāstyeva śabdābhāvasyetyataḥ kiṃ yogye
itthaṃ ca sati khaṅgādibandhagatānāṃ yadyapi vācakaśabdālaṅkāratā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24180502 (0.053):
nanu harernāmarūparāhityaṃ nopapadyate, sarvaśabdavācyatvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9642616 (0.062):
saṅkaratayā caikavācakānupraveśaḥ syādityāha yadveti / / ataḥ śabdālaṅkāraparihāreṇa aṅgāṅgibhāva iti nirṇāyati evameṣa iti /
nopapadyate, tathāpi laukikānāṃ lipyakṣareśaṣvapi
vācakatvapratītevacikaśabdālaṅkāratvamupacaryata iti bhāvaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24223074 (0.031):
jñānaṃ sphuṭaṃ bhavati, na vācya vācakākāratayāḥ tayorārapitarūpatvāt |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5846214 (0.033):
tailaśabdavācyatvābhimāno, na tvarthayostailasārṣapayorabhedādhyavasāyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230232 (0.035):
tathāvidhaśrotrendriyeṇānubhūyamānairvarṇaurarthādanuprasādiśabdālaṅkāraprayojakaiḥ / atra hiśabdānvayavyatirekānuvidhāyitvamātreṇa śabdalaṅkāratvāṅgīkāre
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861356 (0.038):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti---śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105984 (0.038):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697679 (0.041):
vācakatvenāsya vācyasaṃketitvāt/crux | api tvartha eva| jñānaṃ tu tato
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696693 (0.042):
bhajanīyatvena bhāgaśabdavācyatvādityāha arthalābhaityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678632 (0.044):
bhinnamityantaṃ vācakatvādiśabdadharmaprakāratvamaśakyaṃ vaktumityasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604141 (0.045):
sākaṅkṣavākyabodhyatve bhāvatāprāptiyogyatāmanāpannasya tasya / svaśabdavācyatvaṃ na doṣaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28093040 (0.048):
viśeṣaṇaviśeṣyasaṃbandhānavagāhijñānasyaivāsmābhirnivikalpakaśabdavācyatvāṅgīkārāditi / cet na/ saṃbandhapadena kiṃ svarūpaṃ vivakṣitam? ata samavāyaḥ? ādye
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360051 (0.049):
prayuñjānairāśrita' śabādarthayorvācyavācakalakṣaṇasambandha iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675930 (0.049):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617855 (0.051):
nanu kathamayaṃ śabdālaṅkāraḥ? lipisanniviṣṭānāṃvarṇānāṃ vācakatvābhāvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391117 (0.051):
evaṃ hi satprapaśabdādyabhāvasyāpyalaṅkāratvaprasaṅgaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21013046 (0.051):
iti prācīnoktiriti bhāvaḥ// vyutpattīti// / vācyavācakabhāvasambandhajñānahetava ityarthaḥ/ anyatheti//
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226727 (0.051):
vaucitryasya śabdaniṣṭhatvācchabdālaṅkāratvamityāha kiñceti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10743164 (0.051):
strīliṅgāditiśabdavācyasya 'adititvam'; aditiśabdavācyatvaṃ anyathā sa / nirnimittakaḥ syāditi bhāvaḥ / anena viṣṇoḥ sarvāttṛtāyāṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788398 (0.053):
ca/ evaṃ sthāyivyabhicāriṇām api śabdavācyatvaṃ doṣaḥ/ evaṃ / vibhāvānubhāvayor asamyakpratyaye vilambena pratyaye vā na rasāsvāda iti
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219283 (0.053):
kathitaṃ bhavatīti nirodhaḥ | ekasmin jñāne vācya vācakākratayā / saṃghaṭarnāmatyarthaḥ | nanu ca yadayapi tasmin jñāne ākārayormīlanaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643511 (0.054):
āha lokavadāśrayā śrayīti / / tadalaṅkāryeti / / tacchabdena śabdārthobhayaparāmarśaḥ /
ataḥ sthūlabuddhilālanīyatvāt vācakaśabdabahirbhāvācca nātra
kavibhirādaraḥ kārya iti mantavyam / / ādiśabdārthamāha ādigrahaṇādityādi /
yathāvyutpattisaṃbhavaṃ, yathā śabdaḥ pratyekamabhisaṃbadhnāti / / ato yathāvyutpatti yathāsaṃbhavaṃ ca padmamuraja gomūtrikādibandhānāṃ
parigraho 'bhyanujñāyata iti śeṣaḥ / / bhāsata iti / / pratibhayā sārabhūta sabhā te bhāsate /
batetyāścarye / / rasābhātāśṛṅgārādinā samantādupaśobhitā /
hatāvibhā nirṇāśitavyāmohā / / bhāvitātmātatsaṃskāraiḥ ātmānaṃ bhāvitavatī /
śubhā vāde tattvabubhutsā(sayā?) tu (vā?) vijigīṣayā vā vādamātre vidagdhā
ata eva devābhāsudharmāsadṛśītyarthaḥ / / atroddhāraprakāramupadidikṣu eṣo 'ṣṭadala ityādi /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24311359 (0.056):
pūrvapūrvapramāṇakalpanatadviniyojakatāprakāraṃ darśayati --------- / atraceti //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20927646 (0.058):
kecitvityādinoktopādhailakṣaṇepi taṃ prakāramāha avacchinneti//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28210561 (0.061):
tajjñāne prakāratvamityarthaṃḥ/ tena nātiprasaṅgaḥ/ nanu
dalāni dikṣu catvāri catvāri ca vigikṣu, prathamākṣaraṃ karṇikāyām /
atha daleṣu dvayaṃ dvayamakṣarāṇāṃ prāgdalāt prādakṣiṇyena pāṭhaḥ /
digdaleṣu praveśanirgamau / / atrāyaṃ niṣkarṣaḥ karṇikāyāṃ likhedekaṃ dvau dikṣu vivikṣu ca /
praveśanirgamaudikṣu padmabandho bhavedayam //
āropyalipivarṇānāṃ sāmyādvācakavarṇatām /
khaṅgabandhādikaṃ citraṃ kāvyālaṅkāra iṣyate //
iti śrīvidyācakravartikṛtau alaṅkārasarvasvasañjīvanyāṃ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714664 (0.054):
atra kevalaśabdālaṅkārasaṅkaraḥ śabdālaṅkāraḥ / / kevalārthālaṅkārasaṅkaror'thālaṅkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861356 (0.056):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti---śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105984 (0.056):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387538 (0.057):
[tena vinā kāvyātmatvābhāvāt] mukhyatvena rasatyaivātmatvaṃ yuktam / / ataśca vastvalaṅkārayokyadalaṅkārapakṣanikṣitpatvamanyairuktaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242483 (0.058):
idānīṃ tasyaivālaṅkārarūpe vyañjanīye 'laṅkāradhvanitvamapi / bhavatītyāha arthetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643631 (0.058):
sañjīvanyāmalaṅkārasarvasvaṭīkāyāmarthālaṅkāraprakaraṇaṃ samātpam //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709675 (0.059):
etāvatā śabdārthatadgumālaṅkāravyatiriktasya kāvyaśobhāhetutvaviśiṣṭasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9636335 (0.059):
rūpakamūlatvamevālaṅkārāntaragarbhīkāraḥ / / alaṅkārāntaraviviktatayāpi darśayitumāha kvacittviti /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714760 (0.060):
kriyāgūḍhalakṣaṇo viṣayapadāvṛttiyamakalakṣaṇasva śabdālaṅkārau / saṃkīrṇāviti kevalaśabdālaṅkārasaṅkaro 'yam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696151 (0.064):
tadātmakālaṅkāradvayamityarthaḥ / / anantarantviti / / uktālaṅkārasundaravācyārthapratītyuttarakālamityarthaḥ /
śabdālaṅkāraprakaraṇam / || arthārthālaṅkārāḥ || tatra sādṛśyavicchrattiviśeṣaiḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388951 (0.046):
arthālaṅkāratvādarthālaṅkāraprakaraṇe punarasya yujyamānatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618105 (0.058):
iti sūtrārthaḥ / / tadetad vyācikhyāsuḥ prakaraṇāvibhāgāyāha arthālaṅkāreti /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747159 (0.059):
341 abhinayādinirūpaṇaṃ 214 / 342 śabdālaṅkārāḥ 218 / 343 arthālaṅkārāḥ 224
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861356 (0.063):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti---śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105984 (0.063):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643632 (0.063):
sañjīvanyāmalaṅkārasarvasvaṭīkāyāmarthālaṅkāraprakaraṇaṃ samātpam //
nānālaṅkārabījabhūtāmupamāmādau lakṣayituṃ sūtram /
upamānopayayoḥ sādharmye bhedābhedatulyatve upamā // RuAss_11 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319469 (5.960):
upamānopameyayoḥ sādharmye bhedābhedatulyatve upamā // RuAss_12 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411233 (0.019):
upamānopameyayoḥ sādharmye bhedābhedatulyatve upameti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235951 (0.061):
(lo, ā) evaṃ sādharmye 'bhedaprādhānye alaṅkāran nirṇoya / bhedaprādhānye lakṣayati rūpakamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392001 (0.063):
bhagavarṇanamanaucityāvahamityupameyasyāpratītatvam / / RuAssC_12a: / bhedābhedatulyatvaṃ vyākhyātuṃ sādharmyasya viṣayavibhāgeṇa vyavasthitiṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643278 (0.064):
atha sādṛśyavicchittau bhedābhedatulyātāyāṃ upamānānvayopameyopamā
upamīyate sādharmyaṃ nayatītyupamānam aprākaraṇikor'thaḥ tacca niyamena
adhikaguṇameva bhavati guṇādhāvṛtvāt /
upamīyate sādharmyaṃ nīyate ityupameyaṃ prākaraṇikor'thaḥ tacca
niyamenādheyaguṇatvāt nyūnaguṇāmevaṃ bhavati /
tayoryastulita bhadābhedāṃśaḥ samānadharmābhisambandhaḥ , sa upamālaṅkāra
iti sūtrārthaḥ / / tadetad vyācikhyāsuḥ prakaraṇāvibhāgāyāha arthālaṅkāreti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618040 (0.058):
iti śrīvidyācakravartikṛtau alaṅkārasarvasvasañjīvanyāṃ / śabdālaṅkāraprakaraṇam / || arthārthālaṅkārāḥ || tatra sādṛśyavicchrattiviśeṣaiḥ
nanu sādharmyaṃ nāmaitadupamānopameyayoreva bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391838 (0.029):
śabdālaṅkāranirṇayānantaramavasaraprātpamityarthaḥ / / nanūpamānopameyayoreva sādharmyaṃ saṃbhavati na kāryakāraṇādikayoriti kiṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381018 (0.045):
arthālaṅkārānāha / sādharmyamupamā bhede ... / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476036 (0.047):
aprākaraṇikaṃ tu tathāvidhamevopamānam / / tayorupamānopameyayoryatsādharmyaṃ samāno dharmaḥ tena dharmeṇa saṃbandho
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084294 (0.050):
sādharmyamupamā bhede / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
na kāryakāraṇādikayoḥ / / itthamaparyavasānasiddhayoranayoḥ kiṃ śabdopādānenetyata
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381021 (0.005):
sādharmyamupamā bhede ... / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084294 (0.056):
sādharmyamupamā bhede / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391842 (0.061):
nanūpamānopameyayoreva sādharmyaṃ saṃbhavati na kāryakāraṇādikayoriti kiṃ
āha upamānopameyayoritītyādi / / suddhe satyārambho 'yaṃ, prasiddhayorevopamānopameyayoralaṅkāratvamiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618970 (0.054):
tadetadvyācaṣṭe tacchabdenetyādi / / tacchabdenopamānopameyatvapratyavamarśa iti vadatā
niyamāya / / ato merusarṣapādau vivakṣayā parikalpayituṃ śakyo 'pi upamānopameyabhāvo
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476213 (0.059):
gotvasyaivaikasya pravṛttinimittatvāt / / tena evaṃvidha upamānopameyabhāvo na bhavati /
nālaṅkāraviṣayaḥ / / apratītatvādityanusandheyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231102 (0.048):
ananvayanāmālaṅkāra ityarthaḥ / / atropameyasyaiva upamānatvena dvirbhāvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393281 (0.053):
pratibhaṭabhūtavastvantarābhāvaprayojanatvena cāsyāḥ pṛthagalaṅkāratvamiti / cet, na / / atropameyasyopamānopamānaguṇaviśiṣṭatayaiva pratīteḥ phalabhedābhāvāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485946 (0.055):
atra hyupamānopameyabhāvastatpratibhāhetuśca śleṣo 'nekālaṅkāra ullikhyate
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476117 (0.057):
prāptārthatvāt / / upamānopameyabhāvaśca nātyantaṃ sādharmyeṇa upādāne sati bhavati
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485990 (0.059):
na hyupamānopameyabhāvastatpratibhāheturvā śleṣaḥ samāsādyabhāve
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9405762 (0.060):
nītyāprastutāprastutatvamātranibandhana evopamānopameyabhāvo na bhavatīti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625756 (0.061):
aupamyasya gamyatvaṃ prāgvadevetyāha tatrevādya prayogādityādi / / yaścātropamānopameyabhāvaḥ sa tulyayogitāto vilakṣaṇa ityāha sa cetyādi /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152039 (0.062):
taruḥ ityāśrīyate, tadevaṃ sphuṭamevopamānopameyabhāvaḥ / / tasmādalaṅkārānta (rāntar) bhāvaḥ (kena) vāryate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915693 (0.062):
vivakṣitatvādupamānopameyabhāvo na vivakṣita iti nopamādhvanirna vā śleṣa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.062):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ / cetyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252998 (0.063):
śleṣāṃ vdyarthatā / / upamānopameyabhāvo 'tra vaivakṣikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917783 (0.063):
atrātiśayoktireva, upameye upamānasaṃśayasyaivaitadalaṅkāraviṣayatvāt /
bhedābhedetyasya vyāvartya darśayituṃ sādharmyaṃ prakārānvivinakti
sādharmye yatra ityādi / / vyakirekavaditi / / tatra tasyevetivatiḥ / / vyatirekālaṅkāre yathetyarthaḥ /
udāhariṣyata iti śeṣaḥ / / bhegābhedatulyatva evopamā syāditi yaduktaṃ tatprāmāṇikasaṃvādena
draḍhayitumāha yadāhurityādi / / bhāṣyakṛdādaya iti śeṣaḥ /
sāmānyaṃ sādharmyam / / viśeṣovaidharmyam / / sadṛśatāyāḥ upamāyā; sādharmyavaidharmyayoḥ tulayā vṛttāvupamā syāditi
yāvat / / yadetadasyā uddeśe prāthamyaṃ tatra prayojanaṃ darśayati upamaiva ceti /
prakāravaicitryeṇeti / / tathāhi mukhaṃ candra ivetyupamā /
mukhaṃ mukhamivetyananvayaḥ / / mukhaṃ candra iva satadivetyupameyopamā /
dṛṣṭvā mukhaṃ candramanusmarāmīti smaraṇam / / mukhameva candra iti rūpakam /
mukhacandreṇa tāpaḥ śāmyatīti pariṇāmaḥ / / kiṃ candra āhosvinmukham iti sandehaḥ /
mukhaṃ candra iticakorā nandantīti bhrāntimān / / candra eva na mukham iti apahnutaḥ /
nūnaṃ candra ivetyutprekṣā / / candraṃ paśyetyatiśayoktiḥ /
asyāṃ prāvṛṣi mukhaṃ candrabimbañca vicchrāyamityekā tulyayogitā /
śaradi ramyamititvanyā / / idaṃ ca tacca ramyamiti dīpakam /
mukhameva ramyaṃ candra eva hṛdya iti prativastūpamā /
bhuvimukhaṃ divi candra iti dṛṣṭāntaḥ / / mukhadūṣaṇaṃ candramaso malinīkaraṇamiti nidarśanā /
candrādadhikaṃ mukhaṃ, mukhādadhikaścandra iti vyatikekaḥ /
candreṇa saha mukhamiti sahoktiḥ / / na mukhena vinā candraḥ samīcīnā itivinīktiḥ /
kalābhirāmaṃ mukhamiti samāsoktiḥ / / kalābhirāmau mukhacandrāviti śleṣaḥ /
namaste candra prasanno 'si ityaprastutapraśaṃsā /
mukhe roṣo na doṣāya nahīndo rnindāyai kalaṅkarekhetyarthāntanyāsaḥ /
itthaṃ svaprakāravaicitryeṇa sādṛśyavicchrittiviśeṣātmanā yato
nānālaṅkāranidānabhūtā, ator'thālaṅkāreṣu prathamaṃ nirdiṣṭeti yāvat /
sthūlaprabhedaprathanabhīrutā māviścikīrṣurāha asyāśca pūrṇetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220717 (0.054):
svābhiprāyamāha atretyādi / / osuru iti / / rirṣyāśruśobhitāyā mukhaṃ cumbitaṃ yena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686366 (0.055):
nanu tarhi vācyapratītirapyānumānikyevāśrīyatāmityatrāha na cetyādi / / tat kimatrānumānikī pratītireva nāsti, astītyāha kintvityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632450 (0.058):
kāryātkāraṇapratīti darśayati atra saṃbhāvyamānairityādi / / saṃbhāvyamānairutprekṣyamāṇaiḥ / / atrātivyātpimāśāṅkate nanu kāryādityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644907 (0.059):
kuta ityatrāha 'padānām' ityādi / / 'avācakatvāt' anubhāvaktavābhāvāt /
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384893 (0.060):
anyathā khaṇḍanāyogān na pūrṇā pūrṇatā bhavet // 1.132 // / tataḥ pūrṇatayā sarvaṃsahabhairavadhāmani
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24139207 (0.064):
ityādau ṇitvaprayuktaṃ kāryaṃ pūrvasayaivetyādi tu vyākhyānate nirṇeyam/ / 'halantyam' ityatrāntya śabdaḥ parasamīpa bodhakaḥ//
pūrṇālutpātvetyatra bhāṣitapuṃskatvābhāvāt na puṃvadbhāvaḥ /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144607 (0.043):
dhātūnāmanekārthatvānnārthāsaṅgatiḥ/ 'prauhaḥ' ityādyasādhveva,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644908 (0.048):
tadbhāvaḥ padaprakāśatvena saha viruddha ityarthaḥ / / kuta ityatrāha 'padānām' ityādi / / 'avācakatvāt' anubhāvaktavābhāvāt /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4169099 (0.048):
vacanāt sarvapeṣaṇaṃ taṃ prati śāstravatvād arthābhāvād vicarāv apeṣaṇaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702890 (0.049):
saṃsargamātramanugrāhyatvābhāvāt / / 'pahiasāmāiesu' ityatra tu pade saṅkīrṇābhyāṃ tābhyāmupamārūpakābhyāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223610 (0.052):
dvandvasya sādhutvādiha tadabhāvādityata āha [234] tatreti/ [235] / vyavahārataḥ/ pravṛtterityarthaḥ/ [234] vṛddhavyavahāreṇeti dīpikāvākye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224207 (0.052):
rasapratītirbhavatīti bhāvaḥ / / atha bhaṭṭanāyakoktaṃ khaṇṭayati tasmādityādi /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318636 (0.053):
janyajanakabhāvābhyupagame [T. 314b.] tadabhāve bhāvasyaivābhāvād ity / ata[h13]āha aviśiṣta ityādi | yadi hi tajjanyaviśeṣagrahaṇarahitam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16660319 (0.058):
bhāvamāha virodhināmapītyādi / / śakyahānatvaṃ nāma prayojanamanayā kārakayā ucyata iti sambandhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708346 (0.059):
tadevopapādayati cirantanairityādi / / uktamarthaṃ sopahāsaddaṣṭāntaṃ nigamayati tadityādi /
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21254894 (0.059):
striyāḥ puṃvadbhāṣitapuṃskādanūṅsamānādhikaraṇe striyāmapūraṇīpriyādiṣu //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945093 (0.060):
udāharaṇarūpāvayavamapi parābhipretaṃ nirāha udāharaṇepīti// / 1.na tu ityādi nāsti ṭa.rā. 2.bdenala ka.ga.rā. 3.hnijñāpyat ga.ṭha.rā.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4544590 (0.060):
evamanye 'pi yathārutārthābhiniveśino mahāyāne na niryāntotiveditavyaṃ / nānābhiprāyabhāṣitatvāt mahāyānasyeti / idaṃ ca saṃdhāyoktaṃ bhagavatā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249023 (0.060):
tāsāmityasyālaṅkṛtīnāmityarthaścetyāśayena vṛttau 'tāsāmevālaṅkṛtīnāṃ' / ityuktamityāha tāsāmevetyādi / / paṭhiṣyetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707461 (0.061):
'tadabhāvavādinām' ityādi'sambhavantī'tyāntamāhetyarthaḥ / / nanu sambhavantītyasya sthāne sambhāvyanta ityucyatāṃ tadāpratijñā cādau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14230176 (0.061):
styānenetyasya vivaraṇam āśyānatayeti / / ghanībhāvenetyarthaḥ / / na tvityādi /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14622269 (0.061):
bhāvāntaravinirmukto 'bhāvotrānupalaṃbhavad" ityādivacanād uktaṃ / bhāvāntarasyāpy atulyayogyatārūpasya tathātveneṣṭatvāt | na"
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27649481 (0.062):
na cātiprasaṅgaḥ; bhrāntādivākyānāṃ doṣamūlatvasya durapahnavatvāt / / atra tu tadabhāvāt / / utsvapnāyitaghuṇakṣatākṣarādīnāṃ tu viśiṣṭatātparyaviraheṇa
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18080209 (0.062):
vibhaktau(Pā_7,3.73) iti numvidhānāt / āha ---- puṃvadbhāvāt / tṛtīyādiṣu / bhāṣitapuṃskaṃ puṃvadgālavasya(Pā_7,1.74) iti puṃvadbhāvena goptreti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16670259 (0.062):
vineyānunmukhīkartuṃ yā kāvyaśobhetyuktamupapādanati na tvityādi / / nāste ityanvayaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28117342 (0.063):
tejobhinnatvasādhane samarthamiti bhāvo 'tra pratīyate/ spaṣṭīkṛtaśca / ayaṃ bhāvaḥ 'etane' ityādigrantheneti/
saṃjñe hi khalūpamāyā ete pūrṇālutpāceti / / tatropamānopameyasādhāraṇadharma upamāpratipādakānāṃ caturṇāmapi śabdo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381034 (0.029):
... pūrṇā luptā ca ... / upamānopameyasādhāraṇadharmopamāpratipādakānāmupādāne pūrṇā / ekasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084315 (0.029):
pūrṇā luptā ca upamānopameyasādhāraṇadharmopamāpratipādakānumupādāne
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112752 (0.036):
sā prathamaṃ dvidhā pūrṇā luptā ceti / / upamānopameyasādhāraṇadharmasādṛśyapratipādakānāṃ caturṇāṃ prayoge pūrṇā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477341 (0.044):
tritayalope tu sādhāraṇadharmavācina upameyābhidhāyina / upamānopameyabhāvavācinaśca ivāderyugapadaprayogātsamāsavarttinī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112978 (0.045):
eṣūdāharaṇeṣūpameyopamānasādhāraṇadharmasādṛśyapratipādakāni catvāri
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1922989 (0.048):
puṇḍarīkamevamakṣiṇītyādāvivagamyamānasādhāraṇadharmeṇopamānopameyabhāvanirdeśe"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228957 (0.050):
'niṣṭotpattimāha pūrṇopamāyā iti / / upamānopameya sādhāraṇadharme vādicaturṇām upādāne hi pūrṇopamā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232115 (0.051):
(lo, ai) sāmānyadharmāderityādiśabdena / upamānopameyopamāpratipādakānāṃ saḍgrahaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477291 (0.051):
nīlatvadīrghatvādisādhāraṇo dharma ivādyarthaśca upamānopameyabhāvātmakaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112511 (0.053):
ekadā sāmyamityanena upameyopamāvyāvṛttiḥ / / upameyopamāyāmupamānopameyayoranekadā sāmyapratipādanam /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076026 (0.055):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā / (Hanumānnāṭaka_14-18)----
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1923057 (0.056):
pracchannakṛtatvarūpagamyasādhāraṇadharmeṇopamānopameyabhāva ucyate, na tu
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485988 (0.057):
etau ca dvāvalaṅkārāvekasminnivaśabde 'nupraviśataḥ / / na hyupamānopameyabhāvastatpratibhāheturvā śleṣaḥ samāsādyabhāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916518 (0.059):
atra mṛgasya locane iva cañcale locane yasyā iti samāse / upamāpratipādakasādhāraṇadharmopamānānāṃ lopaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709651 (0.059):
atra pratīyamāne dharaṇīdhaureyatve śeṣādīnāmupamānatvaṃ / nāyakasyopameyatvamiti marvādāyāṃ varṇanīyasyātiśayaṃ vivakṣatā kenāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249981 (0.060):
iha dīpakaprakāre kriyāṇāṃ prastutatvādupamānopameyabhāvo vaivaśrikaḥ / / tatrādimadhyāntavākyagatatvena dharmasya pravṛttau
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19150699 (0.060):
(sādhāraṇadharmasaṃbandhādupamānopameyabhāvaḥ) /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486898 (0.060):
atra karacakrayoḥ parasparamupamānopameyabhāvaḥ / / sādhāraṇaścātra dharmaḥ atitvaritatvena śatruśiro 'vakartanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476215 (0.061):
tena evaṃvidha upamānopameyabhāvo na bhavati / / 'upamā tu tat'ityatra vākye tuśabdo 'laṅkārāntare vyatireke /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239075 (0.062):
asambaddhārthābhidhāyitvamiti / / asaṃvedyamānamevetyarthaḥ / / upamānopameyabhāva iti /
pādānepūrṇā / / ekasya dvayostrayāṇāṃ vā lope lutpā /
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23015703 (0.035):
Vin_2.913 / anadhiṣṭhāyām / / Vin_2.914 / ekasya dvayoḥ trayāṇāṃ vā saṃghādā bhavato lābhasyādāne /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084321 (0.037):
pūrṇā luptā ca upamānopameyasādhāraṇadharmopamāpratipādakānumupādāne / pūrṇā, ekasya dvayostrayāṇāṃ vā lope luptā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381041 (0.043):
upamānopameyasādhāraṇadharmopamāpratipādakānāmupādāne pūrṇā / ekasya / dvayostrayāṇāṃ vā lope luptā // / ... sāgrimā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24002052 (0.044):
dharmānusāriṣṭaprāptāsamayavimuktamārgāḥ trayāṇāṃ dvayorekasya / / kathaṃ punarūrdhvaṃbhūmikasyādhobhūmmikomārgaḥ samo vā bhavati viśiṣṭo vā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 478733 (0.063):
anyathā tadapekṣasyāmukhyasyānupapatteḥ / / tathāca dvayoḥ prasaktayorekasya mukhyārthatvānupapattāvitarasya
anayorbhedaprabhedavaicitryasahasramasmābhiḥ saṃpradāyaprakāśinyāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616089 (0.041):
atra prapañcaḥ saṃpradāyaprakāśinyāṃ kāvyaprakāśaṭokāyāṃ asmābhiḥ
kāvyaprakāśabṛhaṭṭīkāyāṃ vitatya darśitam / / laghuṭaukāyāṃ ca yathopayogamiti tato 'vadhāryam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629612 (0.010):
prakṛtānupayogīti na kriyate / / saṃpradāyaprakāśinyāṃ kāvyaprakāśaṭīkāyāṃ vitatya kṛta iti tata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632161 (0.027):
saṃpradāyaprakāśinyāṃ tu kāvyaprakāśaṭīkāyāṃ vitatya darśitā iti tat
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616091 (0.050):
atra prapañcaḥ saṃpradāyaprakāśinyāṃ kāvyaprakāśaṭokāyāṃ asmābhiḥ
ayaṃ punarācāryaḥ sarvasyaivopamāprapañcasya anyaiḥ anupapāditacara
vaicitryatrayamupapādayiṣurāha tatrāpi sādhāraṇādharmasyetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734558 (0.056):
udbhaṭarasikābhiprāyadvayamityarthaḥ / / sādhāraṇokatyā vyaṅgyasyatyādyuktyā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319522 (0.061):
asyāśca pūrṇālutpātvabhedāñcirantanairbahuvidhanvamuktam / / tatrāpi sādhāraṇadharmsya kvacidanurāgāmitayaikarūpyeṇa nirdeśaḥ,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20956663 (0.063):
tatra savyabhicāraḥ trividhaḥ/ sādhāraṇāsādhāraṇānupasaṃhāribhedāt/ tatra / pakṣavṛttitvaṃ sādhāraṇatvam/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940541 (0.064):
sahacārajñānapratibandhadvārā/ nādyaḥ/ viruddhasya / sādhāraṇāntarbhāvāpātāt/ / gagamakatve 'numitijanakatva ityarthaḥ// vyarthaviśeṣaṇatvasyeti//
anugāmitayā ubhayābhisaṃbandhārhatayā / / mukhaṃ candra iva hṛdyamityekenaiva rūpeṇa hṛdya tvādeḥsādhāraṇadharmasya
nirdeśaḥ kriyate ityekaṃ vaicitryam / / atha vastuprativastubhāvena pṛthaṅnirdeśa iti dvitīyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319535 (0.020):
tatrāpi sādhāraṇadharmsya kvacidanurāgāmitayaikarūpyeṇa nirdeśaḥ, / kvacidvastuprativastubhāvena pṛthaṅnirdeśaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113592 (0.049):
/ yathā asādhūnāṃ vinetāramiti rājño gurośca tulyadharmatvaṃ sakṛdevoktam / / vastuprativastubhāvena dvidhā nirdeśo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618716 (0.051):
sā ca mālārūpeṇāvasthānānmālopametyādi vaicitryamanusandheyam / / atha vastuprativastubhāvenodāharati yāntyeti /
ekor'tho vastutvenopameyagataḥ prativastutvena nirdiśyata iti yāvat /
yadaivaṃ pṛthaṅnirdeśaḥ, tadāvāntarabhedo 'stītyāha pṛthaṅnirdeśecetyādinā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922826 (0.063):
acintyanimittatvaṃ cānuktanimittasyaiva bheda iti pṛthaṅnoktam / / sa ekastrī4ṇi jayati jaganti kusumāyudhaḥ /"
sambandhibhedamātramiti / / valitakandharamānanamāvṛttavṛntaśatapatranibham ityādau hi yena saha
saṃbadhnāti sādhāraṇo dharmaḥ sa sambandhī, kevalaṃ bhinnaḥ ekatra
kandharā aparatra vṛntaṃ tadbhedopādhinā svayamabhinno 'pi
abhedodharmobhedena nirdiṣṭaḥ / / idamekaṃ vaicitryam /
prativastūpāvaditi / / yathā prativastūpamāyām / / abhinna dharmasya bhedena nirdeśe nyāyoyaḥsa ihāpi saṃbhavatīti yāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319692 (0.057):
ata evātra vākyabhedaḥ / / iyaṃ ca dharmasya sādhāraṇye vastuprativastunirdeśe ca dvidhā /
yadā prativastūpamāyām / / abhinnadharmasya bhedena nirdeśe nyāyoyaḥsa ihāpi saṃbhavatīti yāvat /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16059926 (0.046):
yāvattābhirātideśikaṛgbādhaḥ saṃbhavati, na tāvadaupadeśikavāyavyābādha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011245 (0.056):
dvāram/ sa ca viśeṣādarśanasthale saṃbhavati na tvihetyāha tasyeti// / 1.atreti nāsti ka.naṃ. ca tatrā ga. 2.ge pīti u.mu. 3.ddhā u. 4.'yadvā'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319692 (0.057):
ata evātra vākyabhedaḥ / / iyaṃ ca dharmasya sādhāraṇye vastuprativastunirdeśe ca dvidhā /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2570206 (0.060):
codanāmātraparigrahādaviśeṣeṇaivāsāvākṣepaḥ tathehāpi yadā tāvadasau / vidyamānāsīt tadā phalaṃ na dattavatī /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548259 (0.063):
nirvyāpāro bhavettāvad % yāvadvai nodaya punaḥ // SvaT_11.92 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805459 (0.063):
nirvyāpāro bhavettāvad yāvadvai nodaya punaḥ // SvaT_11.92 //
yadā punaraṃsārpita hāro 'yaṃ sanirjharodgāra ivetyādau sādharmyaṃ
dharmidvārakaṃ, tadā dvayoraikātmyabhāvāt na vastuprativastubhāvaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113615 (0.023):
atra bhūṣitapariṣkṛtaśabdābhyāmekārthapratītervastuprativastubhāvaḥ / / bimbapratibimbabhāvo yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111705 (0.039):
sādharmyasya vācyatvagamyatvābhyāmupameyopamāprativastūpamayorbhedaḥ / / vastuprativastubimbapratibimbabhāvābhyāṃ prativastūpamādṛṣṭāntayorbhedaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618798 (0.044):
vastuprativastubhāvo 'yaṃ dharmāpekṣa eva / / bimbapratibimbabhāvastu dharmyapekṣa iti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113539 (0.057):
pṛthagupādānaṃ ca vastuprativastubhāvena bimbapratibimbabhāvena ca
api tu bimbapratibimbabhāvanaya ityāha bimbapratibimbabhāvo veti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113616 (0.010):
atra bhūṣitapariṣkṛtaśabdābhyāmekārthapratītervastuprativastubhāvaḥ / / bimbapratibimbabhāvo yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111705 (0.033):
sādharmyasya vācyatvagamyatvābhyāmupameyopamāprativastūpamayorbhedaḥ / / vastuprativastubimbapratibimbabhāvābhyāṃ prativastūpamādṛṣṭāntayorbhedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234474 (0.041):
dvitīyaṃ sakalakalaṃ purametadityādi / / bimbānubimbatvaṃ bimbapratibimbabhāvaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113539 (0.041):
pṛthagupādānaṃ ca vastuprativastubhāvena bimbapratibimbabhāvena ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618799 (0.044):
vastuprativastubhāvo 'yaṃ dharmāpekṣa eva / / bimbapratibimbabhāvastu dharmyapekṣa iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392242 (0.047):
sadṛśatvamiti kathamupamāṅgatvamasyāḥ syāditi cet, na / / bimbapratibimbabhāvāśrayeṇa tathātvābhāvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394117 (0.048):
śuddhasāmānyarūpatvabimbapratibimbabhāvābhyāṃ dvidhā / / tatra bimbapratibimbabhāvo granthakṛtaivodāhṛtaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392579 (0.055):
na cātra bimbapratibimbabhāvasya viṣayāntaraṃ pradarśya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392839 (0.058):
na caiṣāmaupamyaṃ yuktamiti samanantaramevoktam / / ata evātra bimbapratibimbabhāvavyapadeśaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392450 (0.059):
yadvakṣyati asakṛnnirdeśe śuddhasāmānyarūpatvaṃ bimbapratibimbabhāva e vā'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323122 (0.064):
vastuprativastubhāvenāsakṛnnirdeśe tu śuddhasāmānyarūpatvaṃ / bimbapratibimbabhāvo vā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9398112 (0.064):
atra tāmratvāruṇatvayoḥ śuddhasāmānyarūpatvam / / bimbapratibimbabhāvo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9400208 (0.064):
atrāpanayanaprāpaṇayoḥ śudhdasāmānyarūpatvam / / bimbapratibimbabhāvo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408695 (0.064):
atra saurabhaparimalayoḥ śuddhasāmānyarūpatvam / / bimbapratibimbabhāvo yathā
pratibimbaṃ pratimā / / hāranirjharādau hi bimbapratibimbanayenasādharmyāvagatiḥ /
atra naye dṛṣṭāntālaṅkāraṃ dṛṣṭāntayati dṛṣṭāntavaditi /
atraitadākūtam / / yā yāvatī saṃbhavatyupamāpūrṇā lutpā ca saprabhedaprapañcā sā
sarvaivāsmadupadarśitena vaicitryatrayeṇa tridhā prathata iti /
prabhāmahatyeti / / prabhāpekṣayā mahatīti kathanāt svāpekṣayā tanvīti vivakṣyate /
tadetatprabhāmahattvaṃ dīpaśikhāpekṣayā devyāḥ sādhāraṇo dharmaḥ /
ubhe hi khalu ete svāpekṣayā tanīyasyau prabhāpekṣayā tu mahatyau /
evaṃ saṃskāravattvaṃ vāgapekṣayā / / tatra vācisaṃskāro vyākṛtiḥ, devyāṃ tu
nisargasiddhadivyānubhāvavāsanānuvṛttiḥ /
trimārgayetyatra tu sādhāraṇadharmaḥ pratīyamānaḥ /
na cātra prakramabhedaḥ śaṅkyaḥ / / jagatpāvanatvādeḥsādhāraṇadharmasya ubhayatrāpi suprasiddhatamasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967579 (0.063):
tadapi nirastam/ sādhāraṇāderdharmasya hi sādhāraṇatvādijñānaṃ
śabdopādānanirapekṣatvāt / / itthaṃ ca satyanupāttasyāpi sādhāraṇadharmasyānu gāmitayaikarūpyeṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319527 (0.060):
tatrāpi sādhāraṇadharmsya kvacidanurāgāmitayaikarūpyeṇa nirdeśaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598509 (0.060):
ityatrāha---yacchabdanirddiṣṭānāmiti / / nirapekṣatvādanvayitvānnirākāṅkṣatvena tathātvaṃ bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9201464 (0.060):
ityatrāha yacchabdanirddiṣṭānāmiti / / nirapekṣatvādanvayitvānnirākāṅkṣatvena tathātvaṃ bodhyam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21203402 (0.064):
samabhivyāhṛtaparastadopādānaśabdārthībhūtasamāyikāraṇe lāghavātsamavāyikā
nirdeśa udāhṛto mantavyaḥ / / yadvā trimārgayetyetadeva tantreṇa nyāyena devīviśeṣaṇatayāpi saṅgacchrate
tathāhi trivṛtkaraṇādivaidikaprakriyānusāreṇa vā,
traipurāditāntrikaprakriyānusāreṇa vā devyāstrimārgatvaṃ prasiddhameva /
himagirestu dīpatridivamārgamanīṣibhiḥsaha sādhāraṇo dharmaḥ pūtatvam /
vibhūṣitatvaṃ yā ādyantavākyāpekṣayā pūrṇopamā /
madhyamavākyāpekṣayā lutpasādhāraṇadharmā /
tatrāpi sā pūrṇaiva vā / / sā ca mālārūpeṇāvasthānānmālopametyādi vaicitryamanusandheyam /
atha vastuprativastubhāvenodāharati yāntyeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618432 (0.051):
nirdeśaḥ kriyate ityekaṃ vaicitryam / / atha vastuprativastubhāvena pṛthaṅnirdeśa iti dvitīyam /
mālatīvilāsasākṣātkārotkṣubhitamanmathasya mādhavasyeyamuktiḥ /
yāntyā upavanātpuraṃ prati kareṇukayā / gacchantyāsahacarīsaṃllāpādivyapadeśena vāraṃvāramapavṛttaśirodharā, ata
eva āvṛttavṛntasya kalahaṃsakarṇakaṇḍūyanādinā vivalitabandhanasya
kuśeśayasya sadṛśyam ānanam vahantyāḥ kaṭākṣo me hṛdaye nikhātaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319584 (0.039):
digdho 'mṛtena ca viṣeṇa ca pakṣmalākṣyā gāḍhaṃ nikhāta iva me hṛdaye / kaṭākṣaḥ' // / atra valutatvāvṛttatve saṃbandhibhedādbhinne /
apāṅge nikṣitpā cakṣuḥprabhā sa kaṭākṣaḥ, saḥ kīlita iva /
kena prakāreṇa? gāḍhaṃ paricālyāpi utkīlayituṃ na śakyate, yathā tatheti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555324 (0.005):
108.029. sa ca mārgapariśramakhinnena kṣudhārtena na śakyate kartum/ / 108.029. purobhakṣikāṃ tāvat karomi/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640149 (0.016):
ete tathānya kṣayituṃ nimituṃ na śakyā yāvaccupāyi ahu sattva vinemi loke
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbh_1su.htm.txt) 6073422 (0.018):
atra etat śakyate vakutm iha katham : luṅlaṅlr̥ṅkṣu aṭ udāttaḥ iti yatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564149 (0.020):
135.025. puṇyamaheśākhyo 'yaṃ sattvaḥ/ / 135.026. nāsya śakyaṃ viroddhumiti/ / 135.026. tatastaiścaturbhirmahārājaistrāyastriṃśānāmārocitam eṣa bhavanto
yāvat / / kīṭṭakkaṭākṣaḥ? amṛtena digdhaḥ litpaḥ, yatastadā jīvāturabhūt /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555324 (0.049):
108.029. sa ca mārgapariśramakhinnena kṣudhārtena na śakyate kartum/ / 108.029. purobhakṣikāṃ tāvat karomi/
viṣeṇa ca digdhaḥ yataḥsaṃprati dahati / / atraika eva dharmaḥsambandhibhedena valitāvṛttaśabdābhyāṃ
vastuprativastubhāvena nirdiṣṭaḥ / / vastuprativastubhāvo 'yaṃ dharmāpekṣa eva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394361 (0.031):
śiśuraghunandanayoḥ sādṛśyaparikalpane cātiśacitasurātpurabhāvatvādidharmo / 'nugāmitayā nirdiṣṭaḥ / / vastuprativastubhāvenāpi dharmasyāyaṃ bhavati /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113615 (0.043):
atra bhūṣitapariṣkṛtaśabdābhyāmekārthapratītervastuprativastubhāvaḥ / / bimbapratibimbabhāvo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618535 (0.044):
dharmidvārakaṃ, tadā dvayoraikātmyabhāvāt na vastuprativastubhāvaḥ / / api tu bimbapratibimbabhāvanaya ityāha bimbapratibimbabhāvo veti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626104 (0.046):
atha dharmyapekṣo bimbapratibimbabhāvo yadā, tadā dṛṣṭānto vakṣyata
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113592 (0.061):
/ yathā asādhūnāṃ vinetāramiti rājño gurośca tulyadharmatvaṃ sakṛdevoktam / / vastuprativastubhāvena dvidhā nirdeśo yathā
bimbapratibimbabhāvastu dharmyapekṣa iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626104 (0.002):
so 'yaṃ prativastūpamāviṣayaḥ / / atha dharmyapekṣo bimbapratibimbabhāvo yadā, tadā dṛṣṭānto vakṣyata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626189 (0.058):
atra bahūnāṃ vānarabhaṭaiḥ manthācalena sahadharmyapekṣo / bimbapratibimbabhāvaḥ / / divyavāgupāsanasya abdhilaṅghanena gurukliṣṭatvasyā pātālanimagratvena ca
vyavasthārthamāha dharmyaṃbhiprāyeṇetyādi / / pāṇḍyo 'yamiti /
hāranirjharādīnāṃ dharmitvādvimbapratibimbabhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392670 (0.052):
bimbapratibimbabhāvaḥ punardharmiviśeṣapratipādanonmukhānāṃ dharmāṇāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981610 (0.055):
ca pratibimbatvāyogo'pi | upādhi-sambandhābhāvāt bimba-pratibimba- / bhedābhāvāt, dṛśyatvābhāvāc ca | upādhi-paricchinnākāśastha-jyotir-
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392450 (0.057):
yadvakṣyati asakṛnnirdeśe śuddhasāmānyarūpatvaṃ bimbapratibimbabhāva e vā' / etacca bhedatrayaṃ prāyaḥ sarveṣāmeva sādṛśyāśrayāṇāmalaṅkārāṇāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393005 (0.059):
ekārthatvābhāvānna śudhdasāmānyarūpatvamiti pāriśeṣyādvimbapratibimbabhāva / eteṣāṃ cābhedenaiva pratīteḥ sādhāraṇatvam /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9373213 (0.062):
kādikṣāntaśāktarūpaparamārtha iti tatra abheda eva / parāparāyāṃ tu / bhedābhedātmakatā pratibimbanyāyena / sā ca parāparā parāmarśamayī
bhedābhedatulāvṛttau sādharmyamupamocyate /
dharmavicchittivaśataḥ traividhyamupayāti sā //
ananvayaṃ sūtrayati / ekasyaivopamānopameyatve ananvayaḥ // RuAss_12 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319632 (0.0):
START Sūtra 13: / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 //
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 11000962 (0.023):
ekasyopameyatvopamānatve 'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076018 (0.023):
viruddhaprasaṅgenānanvayaṃ darśayitumāha ---- / ekasyopameyatvopamānatve'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916749 (0.024):
upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620858 (0.024):
upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617693 (0.026):
ananvayādviśeṣamasya darśayati kāśāḥ kāśā ivetyādi / / ananvaye hyekasyaivopamānopameyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113753 (0.032):
ananvayālaṃkāraḥ / / ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayo mataḥ // ViPrud_8.43 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613360 (0.044):
ekasyaivopamānopameya bhāvakatve 'nanvayaḥ /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076025 (0.048):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112355 (0.049):
bhinnenetyanenānanvayanyāvṛttiḥ / ananvaye / ekasyaivopamānopameyatvasaṃbhavāt / tathā hi
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542872 (0.049):
kyaci vādyupameyāse trilope ca samāsagā // MKpr-K_90 // / upamānopameyatve ekasyaivaikavākyage /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113763 (0.053):
yatra dvitīyasabrahmacārinivṛttyarthamekasyaivopamānopameyabhāvo / nibadhyate asāvananvayālaṃkāraḥ / yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.054):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ / cetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319680 (0.061):
dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_14 // / tacchabdenopamānopameyatvapratyavamarśaḥ /
nanu upameyatvamupamānatvaṃ ca kathamekatraiva saṅgacchta
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319636 (0.026):
ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.040):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481358 (0.042):
tatsajātīyasya padmasya vikāśinaścandrakarāṇāṃ ca yadyādhārādheyabhāvaḥ / syāttadātropamānopameyabhāvo bhavediti saṃbhāvanā pravṛttā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235511 (0.044):
(lo, e) nanvekasyaiva upamānopameyabhāvaḥ kathaṃ na viruddha ityata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319680 (0.045):
dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_14 // / tacchabdenopamānopameyatvapratyavamarśaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476559 (0.049):
umamānasyopamānatvāvagatirityārtho 'tropamānopameyabhāvaḥ / / atra ca upameyavartikiñjalkālīnaṣaṭpadatvābhidhānasāmarthyādaparamapi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393585 (0.049):
itthaṃ śābdameva sādṛśyānugamamāśrityehāsya lakṣaṇam / / nanu yadyevamekasyopamānopameyatvaṃ virudhyate tatkiṃ vastuviruddhena
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076025 (0.051):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476010 (0.052):
satyapi ca sādṛśyasaṃbandhitvenopādāne yasya prākaraṇikatvaṃ nāsti / tasyopamānatvaṃ, na tūpameyatvamiti prākaraṇikamityuktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916749 (0.054):
upamānopameyatvamekasyaiva tvananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620858 (0.054):
upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252997 (0.054):
śleṣāṃ vdyarthatā / / upamānopameyabhāvo 'tra vaivakṣikaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617691 (0.055):
ananvayādviśeṣamasya darśayati kāśāḥ kāśā ivetyādi / / ananvaye hyekasyaivopamānopameyatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625757 (0.056):
aupamyasya gamyatvaṃ prāgvadevetyāha tatrevādya prayogādityādi / / yaścātropamānopameyabhāvaḥ sa tulyayogitāto vilakṣaṇa ityāha sa cetyādi /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486909 (0.056):
eṣa cātropamānopameyabhāvaḥ upamānāntarābhāve paryavasitaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323741 (0.057):
sahārthaprayuktaśca guṇaprādhānabhāvaḥ / / upamānopameyatvaṃ cātra vaivakṣikam, dvayorapi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1923059 (0.058):
pracchannakṛtatvarūpagamyasādhāraṇadharmeṇopamānopameyabhāva ucyate, na tu
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149436 (0.058):
pūrvoktayā nītyā tasya nirākṛtatvāt / / (upamānopameyabhāvaścātra paryāyato bhavet) /
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 11000962 (0.058):
ekasyopameyatvopamānatve 'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076018 (0.058):
ekasyopameyatvopamānatve'nanvayaḥ // VKal_4,3.14 //
ityāha vācyābhiprāyeṇotyādi / / pūrvaṃ rūpamupameyatvaṃ tadanugamo vācyābhiprāyeṇa yatpunarapūrvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393556 (0.049):
mukhaṃ candra ivetyādivadevātropamānopameyatvasya vācyatayopanibandhanāt / / ata evāha vācyābhiprāyeṇeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319636 (0.053):
ekasyaivopamānopameyatve 'nanvayaḥ // RuAss_13 // / vācyābhiprāyeṇa pūrvaṃrūpānugamaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675719 (0.058):
avagamanasambandhitve hetumāha 'abhidheye'tyādi / / na vācyatvavyapadeśyatetyuktaṃ vivṛṇoti vācyatvaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073529 (0.061):
(3) atrācyutādipadavyaṅgyamāmantraṇetyādivācyasya / / etaccaikatra, ekavaktṛgatatvena, aparatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688478 (0.061):
lāvaṇyaśabdavatpravṛttirityabhiprāyeṇātiraskṛtavācyatvamuktam / / vastumātrasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220174 (0.064):
vṛttau 'dhvanerātme'tyasya vivaraṇam 'mukhyātaye'tyādi / / vācyārthetyādikamavatārayati vyaṅgyasyetyādi // 2 //
rūpamupamānatvaṃ tadanugamo vyaṅgyābhiprāyeṇeti yāvat /
nanvekatra viruddhadharmopanibandhalabhyaḥ kor'tha ityata āha ekasya tu
viruddhetyādi / / sabrahmacārī sadṛśaḥ / / ekasyaivopamānopametatvakḷtpiḥ sadṛśāntarasambandhanivṛttyarthamityarthaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4097449 (0.060):
athaitaireva raśmibhirityavadhāraṇaṃ na tāvadarthāntaranivṛttyarthaṃ / tatprāpakaireva vākyāntarairvirodhāt, tasmādanyānapekṣāmasyāvadhārayatīti
yata itthaṃ sadṛśāntarasyānanvayaḥ ataḥsaṃjñeyamanvarthetyāha ata
evānanvaya ityādi / / yogaḥ pravṛttinimittam / / api śabdena sadṛśāntaranivṛttiḥsamuñcīyate /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518232 (0.053):
hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam | / 'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18367727 (0.055):
bhavitumarhati tatsadṛśatvāt yastatsadṛśassa gośabdavācyastathā cāyaṃ
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24514528 (0.059):
vijñānam arthasyaivākāraṃ bibharti, nānyasyety anubavasiddham / aparyanuyojyam, sadṛśatvaniścayasya tādrūpyeṇa satatam udayāt | yadi hi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040685 (0.064):
tadābhogasadṛśasaṃbaṃdhisaṃjñādimāṃś cittaviśeṣaḥ. ādigrahaṇena
yaddher'juna iti / / utprāsanamabhiprāyaparijñānam /
atra prathamārjunabhīmaśabdau vācyaparau, caramau tu vyaṅgyaparau /
viruddhadharmasaṃsargastulyāntaranivṛttaye /
atastadanvayābhāvāt bhavedayamananvayaḥ // / atha tṛtīyasabrahmacārinivṛttiphalīmupameyopamāṃ sūtrayati
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26187207 (0.054):
14608 parasparaṃ vivekaḥ / aviveke ca na paryudāsaḥ / tad evaṃ vyatireka / 14609 abhāvād anvayo api na syāt / tasya eka svabhāva sthiti lakṣaṇatvāt /
dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_13 // / dvayorupamānopameyabhāvavinimaye satyupameyopamālaṅkāra ityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319679 (0.014):
START Sūtra 14: / dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_14 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235633 (0.033):
(vi, ra) upameyopamāmāha paryyāyeṇeti / / dvayorupamānopameyayorityarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113790 (0.040):
upameyopamālaṅkāraḥ / / paryāyeṇa dvayostasminnupameyopamā matā // ViPrud_8.45 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916809 (0.041):
paryāyeṇa dvayoretadupameyopamā matā / / etadupamānopameyatvam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486743 (0.042):
upameyopamā--- / anyonyameva yatra syādupamānopameyatā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381866 (0.043):
... viparyāsa upameyopamā tayoḥ // MKpr K_91 // / tayoḥ upamānopameyayoḥ / parivṛttiḥ arthāt vākyadvaye /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486514 (0.045):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvastatropameyopamā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486762 (0.045):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvas tatropameyopamā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112509 (0.048):
ekadā sāmyamityanena upameyopamāvyāvṛttiḥ / / upameyopamāyāmupamānopameyayoranekadā sāmyapratipādanam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084991 (0.048):
(sū- 136) / viparyāsa upameyopamā tayoḥ //91// / tayoḥ, upamānopameyayoḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613324 (0.060):
upamānopameyayoḥ paryāyeṇa tathātvaṃ cedupameyopamā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626997 (0.061):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365059 (0.062):
prākaraṇikāprākaraṇikayorupamānopameyabhāvaḥ kalpanīya ityatropamālaṅkāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150188 (0.062):
ataḥ kaverīśvarabhānudavayorupamānopameyabhāve tātparyyāt / upamānopameyabhāvaḥ kalpyate saṃvyajyate ityarthaḥ /
tadetadvyācaṣṭe tacchabdenetyādi / / tacchabdenopamānopameyatvapratyavamarśa iti vadatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319682 (0.0):
dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā // RuAss_14 // / tacchabdenopamānopameyatvapratyavamarśaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232113 (0.046):
(lo, ai) sāmānyadharmāderityādiśabdena / upamānopameyopamāpratipādakānāṃ saḍgrahaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618124 (0.054):
itthamaparyavasānasiddhayoranayoḥ kiṃ śabdopādānenetyata / āha upamānopameyayoritītyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625755 (0.057):
aupamyasya gamyatvaṃ prāgvadevetyāha tatrevādya prayogādityādi / / yaścātropamānopameyabhāvaḥ sa tulyayogitāto vilakṣaṇa ityāha sa cetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323210 (0.058):
taṣṇāpīti na kevalamupamānopameyayoḥ / / tacchabdena sāmānyadharmaḥ pratyavamṛṣṭaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916775 (0.058):
atra rājīvādīnāmananyasadṛśatvapratipādanārthamupamānopameyabhāvo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.062):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ / cetyādi /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709211 (0.063):
dvayoreva vākyārthayoḥ kalpitatvādekenaiva dyotakaśabdena tayoḥ / parasparamupamānopameyabhāvo 'bhihita iti seyamekadyotakā nāma
sannihitānanvayapratyavamarśaśaṅkā nivāryate / / ananvayādvaidharmyāntaraṃ darśayitumāha paryāya ityādi /
yaugapadyamihaikavākyānupraveśaḥ / / tadabhāvādbhinnavākyatvamevetyāha ataivatviti /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25326438 (0.046):
itarathā tvaikārthyābhāvādekavākyataiva na savarteta /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16047126 (0.047):
dadhyādiguṇāprāpteranuvādatvenārthavādatayaikavākyatvānupapatterbhinnavākyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743560 (0.048):
śabdayossāmānādhikaraṇyannāma bhinnabhinnarūpeṃṇaikārthapratipādakatvam /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18239120 (0.052):
ata ekavākyatvābhāvānnāstyarthavādasya dharme prāmāṇyamiti prāpte -
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21939348 (0.052):
atrākāśasyotpattyanutpattiśrutyormithoviridho 'sti na veti / vākyabhedaikavākyatvābhyāṃ saṃdehe yadyutpattistadā vākyabhedena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3247294 (0.052):
atrākāśasyotpattyanutpattiśrutyormithoviridho 'sti na veti / vākyabhedaikavākyatvābhyāṃ saṃdehe yadyutpattistadā vākyabhedena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016331 (0.053):
nanu nyāyamate anvayasyāśakyatvādvākyabhedo na doṣestava tu śa 5
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193914 (0.053):
abhidheyatvādibhinnatvaṃ ceti/ idamatra
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23048972 (0.053):
naca vākyabhedaḥ ; na kevanārthavijñānasiddhirasya prayojanam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8521793 (0.055):
karmanānātvānākṣepakatvam tatrāpi na vākyabheda ityāha ------------
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10553943 (0.055):
nimittanaimittikavidhānānniṣedhaikavākyatvābhāvānna / tadatikramajanyapratyavāyaparihārārthatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115884 (0.056):
lakṣaṇikatvāditi cenna / / vākyagatapadadvayasya lābhaṇikatve tayoḥ padayorvākyatvena
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10629985 (0.056):
athānuccāryamāṇasya na vākyatvaṃ na vā arthānubhāvakatvamiti cet, na, / lipyanumitānāmapi vākyatvāt arthabodhakatvācca, lipitulyā ca smṛtiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277505 (0.056):
anekasyāsakṛttve vṛttyanuprasasyoktatvāt / / ekāśrayānupraveśa ekavākyapraveśaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5903860 (0.056):
'nirvacanīyatvādbhedenābhinna iveti siddhasyāpi sādhyatvamityarthaḥ / / ekavākyatvena vyākhyāyā pariṇāmādityavacchidya vyācaṣṭe pariṇāmāditi veti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139078 (0.056):
prakṛtasādhyānumitihetuliṅgabodhakatvaṃ tadartha iti na doṣaḥ/ / vākyapadasya nyāyāvayavatvaparatayā nigamanāvayave tasmāditi bhāge
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619028 (0.057):
atra bimbapratibimbabhāvo na saṃbhavati / / bhinnavākyatvena tannibandhanavaicitryapratīteḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5325345 (0.057):
. kimuktam . na vā vākyārthatvāt iti . yadatrādikhyam vākyārthaḥ saḥ .
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28105717 (0.058):
tamaso 'bhāvarūpatve 'pi kṣatyabhāvāt tadbhinnatvaniveśo 'nucitaḥ/
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 966703 (0.058):
prayujyatāṃ tarhi kaṭaḥ karoti caitra ityādi- na- nityasandigdhatvena / vākyārthāsamarpakatvāt / / tatastadupapattaye viśeṣasyavyañjanīyatvāt /
atrāyamāśayaḥ / / upameyamuddeśyam, upamānaṃ tu vidheyam /
itthaṃ ca satyupamānopameyabhāvavyatyayo vākyaikavākyatāmantareṇa na
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9342763 (0.033):
na sambhavati | tathā purāṇāntareṇa sambhavati caika-vākyatve vākya-bhedo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5892366 (0.038):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo yujyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5897585 (0.038):
prakṛtahānyaprakṛtaprakriyāprasaṅgenaikavākyatve saṃbhavati na vākyabhedo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901042 (0.038):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo nyāyyaḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548007 (0.038):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo nyāṭyaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11739299 (0.039):
kecittvatreti / / saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedasyānyāyyatvāt nedṛśaṃ sūtravyākhyānaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18246961 (0.042):
na cārthavādatvamasya saṃbhavati | / vidhyantareṇa sahaikavākyatvābhāvāditi prāpte, --
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2341245 (0.045):
na hi samucchedakramapratipādanenāpavargaparatayaikavākyatve saṃbhavati / vākyabhedo nyāyyaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3248632 (0.049):
viruddhaṃ tu 'tattejo 'sṛjata' ityanena śrutyantareṇa / / na / / ekavākyatvātsarvaśrutīnām /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23057111 (0.051):
arthāpekṣatayā hi svārthaparyavasitasya vākyārthāntareṇa / sahaikavākyatāyāmeva aṅgapradhānavidhyoriva vākyaikavākyatāniyamāt /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21279272 (0.054):
antareṇetyanena sambandhākāṅkṣeṇa ekavākyatve sambhavati / vākyabhedasyāyuktatvāt, 'agnissviṣṭakṛddvitīyaḥ'ityasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1932610 (0.057):
siddhāntastu saṃbhavatyekavākyatve tadbhedasyānyāyyatvāt
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5013298 (0.058):
vidhiparaṃ nāsty eva, bhavati tu vidhyantareṇaikavākyabhūtaṃ stutiparam.
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28774591 (0.059):
taduktam--- / sambhavatyekavākyatve vākyabhedastu neṣyate" [ślo. vā. pra. sū. ślo. 9.]"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2454350 (0.060):
tadantareṇa vākyārthopapatteḥ / / yadi punaranupalabdhasāmarthyamanuktamapi gamyeta tatastvayā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10520745 (0.060):
svārājyamaniyamyatvamiti bhedaḥ / / 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo hi neṣyate'ityuktaṃ cet punaruktiḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13347884 (0.060):
svārājyamaniyamyatvamiti bhedaḥ / / 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo hi neṣyate'ityuktaṃ cet punaruktiḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5877003 (0.060):
yathāhuḥ 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedaśca neṣyate'iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25525062 (0.060):
yathāhuḥ 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedaśca neṣyate' iti /
saṃbhavati / / ananvaye tu padaikavākyataiveti /
atra bimbapratibimbabhāvo na saṃbhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392839 (0.059):
na caiṣāmaupamyaṃ yuktamiti samanantaramevoktam / / ata evātra bimbapratibimbabhāvavyapadeśaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392450 (0.061):
yadvakṣyati asakṛnnirdeśe śuddhasāmānyarūpatvaṃ bimbapratibimbabhāva e vā' / etacca bhedatrayaṃ prāyaḥ sarveṣāmeva sādṛśyāśrayāṇāmalaṅkārāṇāṃ
bhinnavākyatvena tannibandhanavaicitryapratīteḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5892366 (0.055):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo yujyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901042 (0.055):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo nyāyyaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2341245 (0.055):
na hi samucchedakramapratipādanenāpavargaparatayaikavākyatve saṃbhavati / vākyabhedo nyāyyaḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548007 (0.055):
naca saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo nyāṭyaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1932611 (0.056):
siddhāntastu saṃbhavatyekavākyatve tadbhedasyānyāyyatvāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16047126 (0.056):
dadhyādiguṇāprāpteranuvādatvenārthavādatayaikavākyatvānupapatterbhinnavākyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618993 (0.057):
yaugapadyamihaikavākyānupraveśaḥ / / tadabhāvādbhinnavākyatvamevetyāha ataivatviti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11739300 (0.058):
saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedasyānyāyyatvāt nedṛśaṃ sūtravyākhyānaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10520746 (0.059):
svārājyamaniyamyatvamiti bhedaḥ / / 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo hi neṣyate'ityuktaṃ cet punaruktiḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13347884 (0.059):
svārājyamaniyamyatvamiti bhedaḥ / / 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedo hi neṣyate'ityuktaṃ cet punaruktiḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5897586 (0.061):
prakṛtahānyaprakṛtaprakriyāprasaṅgenaikavākyatve saṃbhavati na vākyabhedo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5877003 (0.061):
yathāhuḥ 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedaśca neṣyate'iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25525062 (0.061):
yathāhuḥ 'saṃbhavatyekavākyatve vākyabhedaśca neṣyate' iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387490 (0.063):
śabdārthamātranibandhanatvenoktivaicitryamātraparyavasitatvādeṣāṃ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27540393 (0.064):
vede tu pramāṇāntarasaṃbhedābhāvātsvātantryeṇārthapratīteḥ śabdanibandhana
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24308186 (0.064):
parasparanairapekṣyeṇāvagatitrayasyātmalābhādyuktamiṣṭikālabādhakatvamiti / yat bhinnavākyatvābhyupagamenāṅga- guṇavirodhanyāyaviṣayopapādanaṃ
sādharmyanibandhanamanyat / / vaicitryadvayaṃ saṃbhavatītyāha iyaṃ tu dharmasyetyādi /
sādhāraṇyamaikyarūpyeṇa nirdeśaḥ / / vastuprativastubhāvastu pratītacaraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319531 (0.038):
tatrāpi sādhāraṇadharmsya kvacidanurāgāmitayaikarūpyeṇa nirdeśaḥ, / kvacidvastuprativastubhāvena pṛthaṅnirdeśaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113612 (0.053):
atra bhūṣitapariṣkṛtaśabdābhyāmekārthapratītervastuprativastubhāvaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113592 (0.064):
/ yathā asādhūnāṃ vinetāramiti rājño gurośca tulyadharmatvaṃ sakṛdevoktam / / vastuprativastubhāvena dvidhā nirdeśo yathā
khamiveti / / atra pratīyamānasya nairmalyadharmasyānugāmitvena sādhāraṇyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139334 (0.062):
tairbhāvairna tirodhīyate na buddhyaviṣayīkriyate ityarthaḥ / / anugāmitve dṛṣṭāntamāhastraksūtreti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394083 (0.064):
yadanusāraṃ khamiva jalamityādyadāhṛtam / / dharmasyānugāmitve tu yathā / 'kamaleva matirmatiriva kamalā tanuriva vibhā vibheva tanuḥ /
sacchrāyeti / / chrāyā, śobhā atra sacchāyatvaṃ sambandhibhedādbhinnam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545140 (0.054):
yadyapy ete viśeṣāḥ syur moṭṭāyita vilāsayoḥ | / śobhā viśeṣa poṣitvāt tathāpi pṛthag īritāḥ // RUnm_11.77 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28222456 (0.054):
prāmāṇikatayā / svīkṛtor'thaḥ/ [227] sādhāraṇyeneti/ sādhāraṇyaṃ
upamānopameyatvavyatyayo na kramaṃ vinā /
upameyopamā tena vākyabhedaikagocarā //
atha smaraṇaṃ sūtrayati / sadṛśānubhāvādvastvantarasmṛtiḥ smaraṇam // RuAss_14 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319734 (0.030):
sadṛśānubhavād vastvantarasmṛtiḥ smaraṇam // RuAss_15 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235677 (0.039):
********** END OF COMMENTARY ********** / sadṛśānubhavādvastusmṛtiḥ smaraṇamucyate // VisSd_10.27 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916844 (0.052):
atrāsya rājñaḥ śrībuddhyādisadṛśaṃ nānyadastītyabhiprāyaḥ / / sadṛśānubhavādvastusmṛtiḥ smaraṇamucyate // VisSd_10.27 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620870 (0.052):
paryāyeṇa dvayor etad upameyopamā matā / / sadṛśānubhavād vastu-smṛtiḥ smaraṇam ucyate // VisSd_10.27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113819 (0.060):
smaraṇālaṃkāraḥ / / sadṛśānubhavādanyasmṛtiḥ smaraṇamucyate // ViPrud_8.47 //
sadṛśānubhavāt sadṛśāntarasmaraṇaṃ smraṇālaṅkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235677 (0.043):
********** END OF COMMENTARY ********** / sadṛśānubhavādvastusmṛtiḥ smaraṇamucyate // VisSd_10.27 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319730 (0.056):
sadṛśānubhavād vastvantarasmṛtiḥ smaraṇam // RuAss_15 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916844 (0.057):
atrāsya rājñaḥ śrībuddhyādisadṛśaṃ nānyadastītyabhiprāyaḥ / / sadṛśānubhavādvastusmṛtiḥ smaraṇamucyate // VisSd_10.27 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620870 (0.057):
sadṛśānubhavād vastu-smṛtiḥ smaraṇam ucyate // VisSd_10.27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113819 (0.058):
[VIII.5 smaraṇālaṅkāraḥ] / smaraṇālaṃkāraḥ / / sadṛśānubhavādanyasmṛtiḥ smaraṇamucyate // ViPrud_8.47 //
vyācaṣṭe vastvantaramiti / / sadṛśaṃ samabhivyāhārādvastvantarasadṛśameveti bhāvaḥ /
dviṣṭhasya dharmasya ekatra sthāsnoḥ pratiyogyapekṣāmantareṇa
anuparamādanumānavairmyāyāha avanābhāvetyādi /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076414 (0.051):
svabhāvādivyatirikta(kte) rūpāntarasambhavini vā avinābhāvābhāvādityarthaḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288724 (0.051):
svabhāvādivyatirikta(kte) rūpāntarasambhavini vā avinābhāvābhāvād ity / arthaḥ | na hi svabhāvādivya[ti]rikte pratibandhanibandhanasyā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2339621 (0.062):
kasmād ubhayathāpyavinābhāvābhāva ityata āha yadi tāvaditi / / tasmāt nāyamavinābhūto heturvāde codanīyatvaṃ vā pṛthagupadeśo vā
avinābhāvo vyātpiḥ / / nahi gavādidarśane niyamena gavayādisadṛśāntarasmaraṇamasti /
tādātmyavadutpattyoranyatarābhāvenāliṅgatvāt /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12085142 (0.062):
nāsti" | yato 'tra ca tṛ(tri)vidhe 'sti tādātmyatadutpattyoravinābhāvena"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17298120 (0.062):
| yato 'tra ca tṛ(tri)vidhe 'sti, tādātmyatadutpattyor avinābhāvena
atiśayiteti / / iyaṃ yoddhukāmaṃ lavamālokya sakautukasya sūtasya candraketuṃ pratyuktiḥ /
tadaiva tulyarūpamiti sadṛśānubhāvodgaghāṭanam /
asādṛśyahetukā smṛtirnasmaraṇālaṅkāra ityāha sādṛśyaṃ vinā tviti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319762 (0.037):
sādṛśyaṃ vinā tu smṛtirnāyamalaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9398204 (0.049):
evamāropagarbhatva eva sādṛśyaṃ vinā nāyamalaṅkāra ityavagantavyam /
pratyudāharati atrānugodamiti / / atra hi pūrvānubhūtārthadarśanādeva smṛtiḥ na tu sadṛśānubhavāt /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136661 (0.052):
atha (20) smṛtiḥ / yā syāt pūrvānubhūtārtha pratītiḥ sadṛśekṣayā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17874823 (0.061):
iti ca | ato matta ātmana eva hetoḥ prāṇi jātasya yathānurūpaṃ smṛtir etaj / janmani pūrvānubhūtārtha viṣayā vṛttir yogināṃ ca
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17670412 (0.061):
iti ca | ato matta ātmana eva hetoḥ prāṇi-jātasya yathānurūpaṃ smṛtir etaj / janmani pūrvānubhūtārtha-viṣayā vṛttir yogināṃ ca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113819 (0.062):
sadṛśānubhavādanyasmṛtiḥ smaraṇamucyate // ViPrud_8.47 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433826 (0.063):
atra pūrvānubhūtatvena pratyavamarśaḥ smṛtir nāma vyāparaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889911 (0.063):
sadṛśajñānacintādyairbhrūsamunnayanādikṛt / / smṛtiḥ pūrvānubhūtārthaviṣayajñānamucyate // VisSd_3.162 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613438 (0.063):
sadṛśa-jñāna-cintādyair bhrū-samunnayanādi-kṛt / / smṛtiḥ pūrvānubhūtārtha-viṣaya-jñānam ucyate // VisSd_3.162 //
prasaṅgāt gūḍhamabhavanmatayogadoṣamudghāṭayati atra ca
kartṛviśeṣaṇānāmityādi / / mṛgayādaśābhāvikartṛviśeṣaṇānāṃ smarāmīti
smaraṇakriyākartṛrdāśaratherviśeṣaṇānāṃ mṛgayanivṛttyādīnāṃ
smartavyadaśābhāvitve 'nubhūtacaratvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28157359 (0.053):
nānvayāṃśe śakti kalpanīyeti bhāvaḥ/ / vṛttitvasya / duvacatvāditi/ na ca śaktilakṣaṇānyataratvameva vṛttitvaṃ suvacamiti
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14770142 (0.063):
tvadvacanena | pratiṣedhayasi tvaṃ sadbhāvāt | niḥsvabhāvatvasya ca / sarvabhāvānāṃ pratisidhatvāt | pratisiddhā śūnyateti
smartavyamṛgayādaśabhāvitve yukte smartṛdaśābhāvitvaṃ
mṛgayānivṛttiṃsmarāmīti smaraṇakālabhāvitvamasamīcīnam /
nahi mṛgayānivṛttyapanītakhedatvādiviśiṣṭasmṛtiḥ /
kintu mṛgayānivṛttyādikaṃ smartavyasutpiviśeṣaṇamata iṣṭārtho 'pi na
bhavatītyabhavanmatayogākhyo 'yaṃ doṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592686 (0.059):
'nanvayādabhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ na cābhavanmatadoṣasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592651 (0.062):
kintu prasaṅgāt abhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ /
nanu yadi preyo 'laṅkāro ratibhāvātmakaḥ, na tadā smṛtiḥ /
yadā tu vyabhicāribhāvātmakastadā smṛtirūpo 'pi kadācitsaṃbhavati /
tato 'sya smaraṇālaṅkārasya kiṃ vaidharmyamityata āha preyo 'saṅkārāsya
tvityādi / / udāhṛtya darśayati aho kope 'pi kāntaṃ mukhamityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14229470 (0.045):
ojasvinaḥ kāvyasyetyarthaḥ / / tadudāhṛtyātivyāptiṃ darśayati yo ya ityādi /
atrābhiniviṣṭasya nāyakasya priyānurāgasaṃskārāṇāṃ saskārāntarābhibhāva
katayābhūyobhūyaḥsamuddhudhyamānānāṃ mahimnaiva smṛtiḥ, nahi / sadṛśānubhāvāt /
vaidharmyāntaramuddhāvayati tatrāpi vibhāvetyādi / / vibhāvānubhāvādibhiḥ yadā smṛtirvyajyate, tadaiva hi bhāvālaṅkāraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16668424 (0.035):
prāktanakuśalaparipākaparameśvarānugrahadhyātmarahasyaśāstravītarāgapariśīlanādibhirvibhāvairitīyataiva / vibhāvānubhāvavyabhicārisadbhāvaḥ sthāyī ca darśitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884718 (0.038):
sañjāyate vibhāvādisammelanādihāpi tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122990 (0.038):
kaścidāsvādaḥ prapāṇakarase sañjāyate vibhāvādisammelanādihāpi / tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225798 (0.040):
ratyādikānāmityādiśabdenānyeṣāṃ sthāyināṃ vyabhicāriṇāṃ sātvikānāṃ ca, / anubhāvādītyādiśabdena vibhāvavyabhicārisvaśabdānāṃ ca grahaṇamatra
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797158 (0.043):
atrocyate-- prakaṭair vibhāvānubhāvavyabhicāribhir alakṣyakramatayaiva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641165 (0.043):
bhāvasvarūpamāha bhāvo vibhāvetyādi / / vibhāvānubhāvābhyāmiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739321 (0.048):
sammiśrapadena vyaṅgyārtho vivakṣita ityāha sammiśrayata ityādi / / vibhāveti / / vibhāvānubhāvābhyāṃ saṃvalanayā sambandhenetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700695 (0.050):
bālapriyā vibhāvādīta / / vibhāvānubhāvadyarthetyarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103647 (0.051):
[IV.1.1 rasasvarūpam] / vibhāvānubhāvasāttvikavyabhicārisāmagrīsamullāsitaḥ sthāyī bhāvo rasaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142556 (0.054):
yadi vā na pāramārthikamanaucityamatra vivakṣitamapi tu / vibhāvānubhāvavyabhicāryau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16664223 (0.055):
agrāmyatayā vibhāvānubhāvādirūpatāprāpaṇayā bālapriyā atha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739147 (0.057):
dhvanatīti kṛtvā / / saṃmiśpyate vibhāvānubhāvasaṃvalanayeti vyaṅgyo 'pi dhvaniḥ, dhvanyata iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240077 (0.059):
yato yatra sākṣācchabdaniveditebhyo vibhāvānubhāvavyabhicāribhyo rasādīnāṃ / pratītiḥ, sa tasya kevalasya mārgaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445509 (0.059):
sākṣac-chabda-niveditebhyo vibhāvānubhāva-vyabhicāribhyo rasādīnāṃ / pratītiḥ, sa tasya kevalasya mārgaḥ / yathā kumāra-sambhave madhu-prasaṅge
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743915 (0.059):
iha cābhidheyānāṃ vibhāvānubhāvādīnāmavinābhūtā rasādaya iti lakṣyante,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16666262 (0.060):
paripoṣitā api viruddharasavibhāvānubhāvā aṅgatvaṃ pratijāgarayitavyā / ityādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783582 (0.063):
vigalitaduṣyantaramaṇītvādibhir / alaukikavibhāvānubhāvavyabhicāriśabdavyapadeśyaiḥ śakuntalādibhir
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137664 (0.063):
viśeṣatastu rasaparipoṣapeśalāyāḥ / pratītervibhāvānubhāvavyabhicāryaucityavyatirekeṇa prakārāntareṇa
yairdṛṣṭo 'sīti / / prāsaprahāranetrayorasṛkstrutyanalajvālayoḥ parapātanakāladahanayoḥ
nāyakasmararipvośca sādṛśyaṃ vivakṣyate / / atra yo 'yaṃ sadṛśavastvantarānubhāvoyairdṛṣṭo 'sīti nirdiṣṭaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591295 (0.039):
220.005. babhūva gātraṃ mama darśanakṣamaṃ tadā na dṛṣṭo 'si / mayālpabhāgyayā//5//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711598 (0.046):
sāmīpyādernimittatvena paryālocanarūpaṃ yadutprekṣaṇantadatra / vivakṣitamityāha prasiddhatayotprekṣyata iti /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643822 (0.047):
parārthe śāstrakaraṇe adhikāro darśitaḥ ; anyathā pratārakatāmātrameva / syāt / paurvakālyena sāmanantaryam atra vivakṣitam / anyathā tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245074 (0.056):
bimbādhare ratnasārasādṛśyamityarthaḥ / / vṛttau 'anatiśayoktye'tyuktaṃ tadvivṛṇoti vācyetyādi /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28773925 (0.056):
idaṃ vivakṣitam, idavivakṣitamityādi na sampradhāryate, tāvanna
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9398185 (0.060):
etadeva saṃdehe 'pi yojayati evamityādi / / saṃśaya iti / / arthādāropagarbha eva / / tatraiva hyasya sādṛśyaṃ nimittam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18367727 (0.060):
bhavitumarhati tatsadṛśatvāt yastatsadṛśassa gośabdavācyastathā cāyaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963644 (0.061):
*{3/139: E2: 4,166; E4: 4,21; E6: 1,170}* / *{3/141: E2,4,6: asti tu cāsyendrasādṛśyam}*
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694519 (0.062):
idaṃ guṇapataṃ yāti niśeṣaścedvivakṣyate // Ckc_3.10 // / alolairāśvaryādavicalitalajjāparimalaiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895681 (0.062):
vacanena tu sādṛśyahetukatādātmyāropaṇamāviṣkurvatā tadropanamapākṛtam / / tena vācyaṃ sādṛśyaṃ vākyārthānvayopapādakatayāṅkatāṃ nītam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682988 (0.063):
sacchaśabdārthābhyāṃ prakāśyate tadvivakṣitaṃ bhavatīti śambandhaḥ / / 'vivakṣitaṃ' pradhānam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3491059 (0.063):
vastvalaṅkāravācye dhvanau pratyekaṃ vācyaṃ vivakṣyamavivakṣyaṃ ceti / saṃbandhaḥ / / vivakṣyamiti vivakṣārhamityarthaḥ /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 993466 (0.063):
vastusādṛśyasambhāvanayā sarvajñātṛtvaṃ syāt / sādṛśyamapi prajñaptireva / strānna tu paramārtham / ataḥ sādṛśyena jñānetarasvabhāvagrahaṇaṃ na
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437804 (0.064):
babhūva gātraṃ mama darśanakṣamaṃ tadā na dṛṣṭo 'si mayālpabhāgyayā //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28176288 (0.064):
nānārthakatvāpattiḥ ityata āha digiti/ atrānuyogini svatvaṃ na / vivakṣitam, kiṃ tu pratiyogini/ tathā ca
nāsau smararipusmaraṇajananātsmaraṇālaṅkāraḥ
kintvaśakyasmararipudarśanakautukāstamayarūpārthāntarakaraṇātmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319862 (0.016):
ityādau sadṛśavastvantarānubhave 'śakyavastvantarakaraṇātmā / viśeṣālaṅkāraḥ, kāraṇasya kriyāsāmānyātmano darśine 'pi saṃbhavāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407087 (0.016):
ata eva nātra vastvantarakaraṇātmāpi viśeṣālaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619440 (0.037):
nanu smararipudarśanakautukāstamaye prakṛtanāyakadarśanaṃ heturiti
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11278622 (0.060):
labhante / tathā mano 'haṃkārāvapi buddheḥ / buddhistu / niścayarūpatvātkaraṇāntaranirapekṣā sarvamarthaṃ pravṛttau prati
viśeṣālaṅkāraḥ / / etaddarśanena tadapi siddhamiti pratīteḥ / / nanvaśakyavastvantarakaraṇaṃ viśeṣālaṅkārasya lakṣaṇaṃ, iha tu karaṇaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394682 (0.021):
jātamityaśakyavastvantarakaraṇam / / viśeṣālaṅkārasya hyaśakyavastvantarakaraṇaṃ rūpam, iha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319861 (0.041):
ityādau sadṛśavastvantarānubhave 'śakyavastvantarakaraṇātmā / viśeṣālaṅkāraḥ, kāraṇasya kriyāsāmānyātmano darśine 'pi saṃbhavāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407087 (0.041):
ata eva nātra vastvantarakaraṇātmāpi viśeṣālaṅkāraḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18360167 (0.063):
vināpi bhedena tatpratinidhinā viśeṣaṇaiva viśeṣasya tadīyatopapatteḥ / / evaṃ tarhi tasyāpi viśeṣasya viśeṣatvasiddhaye
nopalabhāmaha ityata āha karaṇāsyetyādi / / kṛñbhvastyarthānāṃ sarvadhātvanuyāyitvāt kriyāyāḥsāmānyātmā karotyarthaḥ
darśane 'pi saṃbhavata / / yiduktamasmābhiḥ prayogadīpikāyām /
te 'styarthā dhātavojñeyā ya udāsīnakartṛkāḥ /
vikurvāṇaprayuñjānakartṛkā bhūkṛñarthakāḥ // / yeṣāṃ kartāraḥ udāsatete 'styarthāḥ /
Ksemendra: Kalavilasa (kskala_u.htm.txt) 11753768 (0.048):
yakṣīputrāś corā vijñeyāḥ kūṭadhūpakartāraḥ & / yeṣāṃ pratyakṣaphalaṃ dārirdyaṃ rājabhaṅgaś ca // 9.20 //
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3380364 (0.053):
upeyivāṃsi kartāraḥ purīmājātaśatravīm / / rājanyakānyupāyajñairekārthāni caraistava // MSpv_2.114 //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17691840 (0.054):
sarve sarvaguṇātmānaḥ sarvakartāra eva ca / / tathāpi saviśeṣāśca vidvadyvutpattito 'pica // MAnuv_3,2.198 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26485668 (0.055):
tattvasya jñānaṃ niḥśreyasasyādhigama iti karmaṇi ṣaṣṭhau/ ta etāvanto / vidyamānārthāḥ, yeṣām aviparītajñānārtham ihopadeśaḥ/
yeṣāṃ vikurvate te bhavatyarthāḥ / / yeṣāṃ tu prayuñjate te karotyarthāḥ /
atodṛśiḥ prayuñjānakartṛkatvāt karotyartha eveti siddham /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4930825 (0.058):
śāstradṛṣṭavirodhe udāharaṇam ko hi tad vedeti{*1/454*}, dikṣvatī kāśān / karotīti{*1/455*} sākāṅkṣatvād asya vidheḥ śeṣaḥ. pratyakṣaphalatvena
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp07u.htm.txt) 29023280 (0.059):
dharmādharmayossākṣātkartari705 tatkartṛkatvenāpi706 sidhyati
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28171557 (0.061):
pratiyogitāvacchedakadharmabhedaḥ anyonyābhāvabahutvaprayojaka iti / draṣṭavyam/ tadeva darśayati kevaleti/ kevaladevadattābhāvāt
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 2 (udnyku2u.htm.txt) 14643689 (0.062):
dehāntarayogyatvātphalasya; apratītatayā tadanu(dananu?)ṣṭhāne / (149)tadabhāvācca / / na ca kartṛbhoktṛrūpobhayadehapratisandhānādeva tadupapadyate; tadabhāvāt
nanu smararipudarśanakautukāstamaye prakṛtanāyakadarśanaṃ heturiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619360 (0.037):
kintvaśakyasmararipudarśanakautukāstamayarūpārthāntarakaraṇātmā
kāvyaliṅgaṃ kiṃ na syādityata āha matāntara ityādi /
asmaddarśane viśeṣālaṅkāraḥ, matāntare kāvyaliṅgaṃ, smaraṇaṃ tu sarvatra
na bhavatīti bhāvaḥ / / kāvyaliṅgatvābhāve aśakyakaraṇātmā vicchittiviśeṣahetuḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319859 (0.058):
ityādau sadṛśavastvantarānubhave 'śakyavastvantarakaraṇātmā / viśeṣālaṅkāraḥ, kāraṇasya kriyāsāmānyātmano darśine 'pi saṃbhavāt /
smṛtiḥsā smaryate yatra sadṛśātsadṛśāntaram / / asādṛśyādavācyatvāditaḥ preyānvibhidyate //
itthaṃ bhedābhedatulyatve 'laṅkārānvivicya
abhedaprādhānyamadhicikīrṣurāha tadete sādṛśyetyādi / / tatrāpyāropamūlalaṅkārāṇāṃ bījabhūtaṃ rūpakamādau sūtrayati
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622622 (0.063):
tāmeva saṅgatiṃ viśadīkurvan utprekṣāprastāvāyāha evamabhedaprādhānya / ityādi / / āropamūlā rūpakādayo apahnutyantāḥ /
abhedaprādhānya āropa āropaviṣayānapahnave rūpakam // RuAss_15 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319889 (0.024):
abhedaprādhānye ārope āropaviṣayānapahnave rūpakam // RuAss_16 //
'mukhameva candra' ityādau hi sādharmyamabhedaprādhānyam /
candratvādyāropasya yo viṣayo mukhādiḥ tasyānapahnavaśca rūpakālaṅkāra iti
sūtrārthaḥ / / tadetadvyācaṣṭe abhedasyetyādi / / bhedasya vastutaḥsadbhāva ityātiśayoktito vaidharmyadarśitam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407848 (0.038):
adhuneti prātpāvasaram / / bhedasya cātra prādhānyādabhedasya vastutaḥ sadbhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319893 (0.048):
abhedaprādhānye ārope āropaviṣayānapahnave rūpakam // RuAss_16 // / abhedasya prādhānyādbhedasya vastutaḥ sadbhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657819 (0.058):
gatānyapi pratyāvartamānatvena jñāyamānānītyarthaḥ / / anyathāpi vyācaṣṭe tathetyādi / / uktamevārthaṃ sphuṭamāha duḥkhamityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394825 (0.063):
tatra tāvatprathamaṃ rūpakaṃ lakṣyati abhedaprādhānya ityādi / / vastuta iti / / na tu pratītitaḥ / / sadbhāva iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9621773 (0.063):
atośayoktiviṣayato 'pyasya vibhaktaviṣayatāyai śaṅkate yadyevamabhede / bheda ityādi / / vastuto hitapovanādyavayavāpekṣayā na jana padasyāvayavino bhedo 'sti /
athāropa śabdārthaṃ vivṛṇvan vyudasanīyaviṣayavivecanapuraskāreṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9636387 (0.062):
athānumānakāvyaliṅkārthāntaranyāsānāṃ viṣayaṃ vivecayati ayamatretyādi /
viṣayamasya vivecayati āropo 'nyatrānyeti / / anyatra hi mukhādau anyasya candrāderadhyavasānamāropaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394842 (0.042):
anyatreti prakṛte mukhādau / / anyasyetyaprakṛtasya candrādeḥ /
sa ca dviṣṭhatvāt viṣayiṇā viṣayeṇa cāvaṣṭabhyate /
itthaṃ dvau śabdau siddhau / / yadā candra eva na mukhamiti viṣayasyāpahnavaḥ tadāpahnutyalaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622136 (0.053):
viṣayāpahnave 'pahnutiḥ // RuAss_20 // / nanu mukhaṃ na bhavatīti viṣayāpahnavamātre satyapi nāpahnutirityato
anapahnave tu rūpakamiti vibhāgaḥ / / lakṣyapadaṃ nirvakti viṣayiṇā viṣayasya rūpavataḥ karaṇāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319909 (0.051):
tasya viṣayaviṣayyavaṣṭabdhatvādviṣayasyāpahnave 'pahnutiḥ / / anyathā tu viṣayiṇā viṣayasya rūpavataḥ karaṇādrūpakam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396670 (0.054):
prakṛtoparañjakatveneti / / yaduktam viṣayiṇā viṣayasya rūpavataḥ kāraṇādrūpakamiti /
viṣayī viṣayaṃ svena rūpeṇa rūpavantaṃ karotīti rūpakamityarthaḥ /
upamātaḥ prabhṛti sādharmyādhikāram anusmārayati sādhārmyaṃ tvityādi /
tatrārthe saṃvādāyāha upamaivetyādi / / tirobhūtabhedā natvapahnutabhedā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691152 (0.046):
tadviśeṣāḥ upamāviśeṣāḥ / / upamaiva tirobhūtabhedā rūpakamiṣyata" ityādivacanāditi bhāvaḥ /"
āropamūlasyādhyavasāyamūlebhya utprekṣādibhyo nirdeśaprāthamyaṃnyāyato
'vasthāpayati āropādabhedenetyādi / / prakṛṣyate / / atisādṛśyapratyāyanādrasasya pratyāsannopakārī bhavatītyarthaḥ /
itirhetau / / yata itthamabhedenādhyavasāyaḥ prakṛṣyate, atastanmūlālaṅkārāṇāṃ
vibhajanaṃ paścātkariṣyata iti śeṣaḥ / / atredamanusandheyam /
iha yāvānalaṅkāravargo vivecayiṣyate, vivecitacaraśca, sa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233404 (0.049):
alaṅkāro he bāhyālaṅkārasāmyādaṅginaścārutvaheturucyate / / vācyālaṅkāravargaśca rūpakādiryāvānukto vakṣyate ca kaiścit,
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444160 (0.049):
alaṅkāro hi bāhyālaṅkārasāmyādaṅginaścārutva-heturucyate / / vācyālaṅkāravargaś ca rūpakādiryāvānukto vakṣyate ca kaiścit,
sarvaścaiva(tasya sarvasyaiva?) atra rasaṃ(prati?)pratyāsannopakāritā
punarārādupakāritā / / tatra yadyapi pratyāsannopakāriṇāṃ prādhānyaṃ, tathāpi teṣāṃ
sūkṣmataratvāt sthūlālaṅkārapuraskāreṇa vyutpādanamiti /
tadbhetānāha idañca niravayavamityādi /
paramparitaṃ paramparāyātam / / prathamagrahaṇaṃ prabhedāntaraprathanopodghātaḥ /
niravayavasya dvaividhyaṃ darśayati ādyamityādi / / kevalaṃ sahacararūpakāntararahitaṃ mālārūpakaṃ nānārūpakasāhacaryāvastham
sāvayavasya dvaividhyamāha dvitīyaṃ samastetyādi /
vastuśabdo 'tra padārthavacanaḥ / / samastāni niravaśeṣāṇi viśeṣaṇa viśeṣyātmakāni vastūni viṣayo yasya tat
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085209 (0.044):
āropaviṣayā iva āropyamāṇāḥ, yadā śabdopāttāḥ, tadā samastāni vastūni / viṣayo 'syeti samastavastuviṣayam /
samastavastuviṣayam / / yatpunaḥ viśeṣaṇāṃśe kvacinna kriyate viśeṣaṇāṃśāntare viśeṣye ca kriyate
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145501 (0.012):
tadevonmīlayati samastavastuviṣayam" iti / / samastavastuviṣayo yasya tattathoktaṃ; tadayamatra vā (kyār)thaḥ yad"
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3689320 (0.031):
jñānaṃ yasya samastavastuviṣayaṃ yasyānavadyaṃ vaco
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18372993 (0.035):
viśvādhigaṃ svavyatiriktasamastaviṣayam / / tajjñānaṃ viṣayo yasya tattathoktam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085210 (0.040):
āropaviṣayā iva āropyamāṇāḥ, yadā śabdopāttāḥ, tadā samastāni vastūni / viṣayo 'syeti samastavastuviṣayam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619885 (0.061):
atra grāmyajanoktau samastapadārthaviṣayatvāt samastavastuviṣayaṃ / sāvayavaṃ rūpakam /
tadekadeśa eva viśiṣya vartanādekadeśavivarti /
paramparitaṃ tu caturdhetyāha tṛtīyaṃ tu śliṣṭāśliṣṭetyādi /
śliṣṭaśabdam aśliṣṭaśabdaṃ ceti dvairūpyamanuprapadya pratisvaṃ kevalaṃ
mālārūpaṃ ceti pratama ityarthaḥ / / bhedacarcāṃ nigamapati tadevamaṣṭāviti /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3664619 (0.062):
tatrāpi , iti saṃbandhādirūpatayā bhedābhedavān yo 'rthaḥ tenaiva / athakriyā , na tu svātmamātraviśrāntena kācidapi kadācidapi arthakriyā ,
kevalaniravayavaṃ, mālāniravayavaṃ, samastavastuviṣayaṃ sāvayavam,
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619887 (0.013):
atra grāmyajanoktau samastapadārthaviṣayatvāt samastavastuviṣayaṃ / sāvayavaṃ rūpakam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113956 (0.030):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti /
ekadeśavivarti sāvayavaṃ, śliṣṭaśabda kevalaparamparitaṃ,
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113957 (0.041):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti / / niravayavaṃ dvividham kevalaṃ mālārūpaṃ ceti / paramparitasyāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619911 (0.058):
atra kīrtīnāṃ haṭhahṛtamahilātvamarthāt pratīyata iti ekadeśa vivarti / sāvayavam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152445 (0.061):
himamuktetyatra pramadājanasyetyatra śliṣṭaśabdābhāvāt arthaśāktaḥ / / tataśca vasantasyāprākaraṇikatvena tatpratyāyanasya prakṛte
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085262 (0.063):
śrautā ārthāśva te yasminnekadeśavivarti tat / / kecidāropyamāṇāḥ śabdopāttāḥ kocidarthasāmarthyādavaseyāḥ,
śliṣṭaśabdamālāparamparitam, aśliṣṭaśabdakevalaparamparitam,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236663 (0.062):
śliṣṭaparamparitamālārūpakodāharaṇatayaiva darśitaḥ / / tasyārtho hi he varavīra ! vairiṃcaṃ brāhmaṃ vatsaraśatam uccaiḥ"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620124 (0.063):
sauvidallaḥ kañcurī / / idaṃ spaṣṭamevāśliṣṭaśabdamālāparamparitam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620055 (0.064):
tathāvagamitena śleṣeṇa haṃsatvameva vyavatiṣṭhata iti śliṣṭaśabda / paraṃparitamṣa / / tacca mālārūpam /
aśliṣṭaśabdamālāparamparitañceti / / yadā tu viśeṣaṇāṃśa rūpaṇabalādeva viśeṣye rūpakamarthādavagamyate, tadā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620124 (0.056):
sauvidallaḥ kañcurī / / idaṃ spaṣṭamevāśliṣṭaśabdamālāparamparitam /
samāsoktirūpakam / / yadvā samāsenoktam /
evamādibhedāḥ sthūlatayā na pratanyanta iti āha anyetvityādi /
dāsa iti / / asmītyahamarthe nipātaḥ / / atra pulakāṅkurāṇāṃ kaṇṭakatvena niravayavarūpaṇaṃ /
tacca rūpakāntara sāhacaryābhāvāt kevalam / / pīyūṣaprasṛtiriti /
dātraṃ lavitraṃ, lūnirlavanaṃ / / vimanaskatvaṃ niśi viraheṇadvirbhāvo dvirudayaḥ etanmālāniravayavam /
vistāraśālinīti / / patrapātraṃ palāśoparacitamamatraṃ, bhānitārāḥ /
bhaktam annaṃ, dhanaṃ śṛtam / / atra grāmyajanoktau samastapadārthaviṣayatvāt samastavastuviṣayaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619786 (0.013):
kevalaniravayavaṃ, mālāniravayavaṃ, samastavastuviṣayaṃ sāvayavam,
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145499 (0.031):
tadevonmīlayati samastavastuviṣayam" iti / / samastavastuviṣayo yasya tattathoktaṃ; tadayamatra vā (kyār)thaḥ yad"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113953 (0.034):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3091180 (0.057):
tenādhyavasāyānugatavyāpāramavikalpakamapi samastavastuviṣayaṃ bhavati / / yadāha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619735 (0.061):
samastāni niravaśeṣāṇi viśeṣaṇa viśeṣyātmakāni vastūni viṣayo yasya tat / samastavastuviṣayam / / yatpunaḥ viśeṣaṇāṃśe kvacinna kriyate viśeṣaṇāṃśāntare viśeṣye ca kriyate
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18372991 (0.062):
viśvādhigaṃ svavyatiriktasamastaviṣayam / / tajjñānaṃ viṣayo yasya tattathoktam /
sāvayavaṃ rūpakam / / ābhātīti / / kṣitibhṛdrājā sa eva kṣitibhṛt śailaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619786 (0.047):
kevalaniravayavaṃ, mālāniravayavaṃ, samastavastuviṣayaṃ sāvayavam,
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113953 (0.052):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti /
nistriṃśaḥ khaṅgaḥ sa eva tamālavanāntalekhā /
atra kīrtīnāṃ haṭhahṛtamahilātvamarthāt pratīyata iti ekadeśa vivarti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619788 (0.058):
kevalaniravayavaṃ, mālāniravayavaṃ, samastavastuviṣayaṃ sāvayavam, / ekadeśavivarti sāvayavaṃ, śliṣṭaśabda kevalaparamparitaṃ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6238524 (0.059):
śliṣṭaikadeśarūpyaṃ sāvayavaikadeśavivartirūpakameva bhāvituṃ yuktaṃ, natu
sāvayavam / / kṣitibhṛta ityaṃśe tu saṃkaraḥ ityabhiprāyeṇāha kṣitibhṛta ityatretyādi /
kiṃ padmasyetyādi / / atra na hanti kimityādau nāñā prathamato hananādināṣedhaḥ kimiti kākvā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2124266 (0.064):
sa bhavatītyādāvityata āha tadgabudhyeti / / ... tadgabuddhayoktā doṣakāriṇaḥ /
nirākriyate / / ato hantyevetyādyarthaḥ sampadyate / / atra vaktrenduriti rūpaṇam yasyenduniṣṭhasya pīyūṣasya hetuḥ
tadadharāmṛtena saha śliṣṭam / / itarathā tadapīhāstītyupanyāsaḥ kathaṃ saṅgacchrate /
ata indurūpaṇadvārā bhātatvāt paraṃparitaṃ kevalaṃ ca /
tadetaddarśayitumāha atra vaktrendurūpaṇetyādi /
vidvanmānasahaṃsa iti / / viduṣāṃ mānasameva mānasaṃ tatra haṃsaḥ , vairiṇāṃ kamalāyāḥ lakṣmyāḥ
saṅkoca eva kamalānāmasaṅkocaḥ / / tatra dītpadyute gabhastimālin / / durgāṇāṃ nadīśailādi parikṣepavatāmāvāsānāṃ mārgaṇamanveṣaṇam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7595560 (0.043):
giriṇadī, girinadī / / cakraṇadī, cakranadī / / cakraṇitambā, cakranitambā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13382388 (0.052):
atra mānasameva mānasam kamalāyāḥ saṃkoca eva kamalānāmasaṃkocaḥ / durgāṇāmamārgaṇameva durgāyāḥ mārgaṇam samitāṃ svīkāra eva samidhāṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085438 (0.052):
atra mānasameva mānasam kamalāyāḥ saṃkoca eva kamalānāmasaṃkocaḥ, / durgāṇāmamārgaṇameva durgāyāḥ mārgaṇam samitāṃ svīkāra eva samidhāṃ
tadabhāva eva durgāyāḥ kātyāyinyā mārgaṇaṃ tatra nīlalohitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236698 (0.060):
durgāṇāmamārgaṇaṃ durgaṃ vinā yodvṛtvaṃ, tadeva durgāyā mārgaṇaṃ / tatra nīlalohita ! samitāṃ yuddhānāṃ svīkāra eva samidhāṃ svīkāraḥ tatra
samitaḥ saṃgrāmāḥ tā eva samidha edhāṃsi tatsvīkāre vaiśvānaraḥ /
satye prītireva / / satyāṃ dākṣāyiṇyām / / aprītistadvidhāne /
dakṣaḥ dakṣaprajāpatiḥ vijaye prāgbhāvo 'gresaratā sa eva
vijayādarjunātprāgbhāvaḥ purojanma tatra bhīma!vatsaraśatamityantasaṃyoge
dvitīyā / / kriyāḥ kuru / / atra viduṣāṃ mānasetvaṃ haṃsa iti pratītau kathamasya haṃsatvamiti vimarśo
jāto, mānasapade śleṣamavagamayati / / tathāvagamitena śleṣeṇa haṃsatvameva vyavatiṣṭhata iti śliṣṭaśabda
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619796 (0.064):
ekadeśavivarti sāvayavaṃ, śliṣṭaśabda kevalaparamparitaṃ, / śliṣṭaśabdamālāparamparitam, aśliṣṭaśabdakevalaparamparitam,
paraṃparitamṣa / / tacca mālārūpam / / tadidamabhisandhāyāha atra tvamevetyādi /
samarthatvabhayāvahatvalakṣaṇayorarthayorābhāsanamātrameveti na virodhaḥ /
yadvā tatra aṃśe śleṣa evāstu / / dakṣabhīmapadayoḥ śleṣa eva pratītiviśrāntaḥ aṃśāntaramihodāharaṇamiti
sarvamavadātam / / yāmīti / / taraṇḍaṃlpavaḥ / / atra taraṇḍatvarūpaṇasiddhiḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950125 (0.051):
dravyatvādirūpatvābhāvāditi bhāvaḥ/ nāpīti// ghaṭādi 2 mūrtatvābhāvāditi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28142996 (0.055):
anumitikaraṇaparāmarśapratibandhakasattvāt nāvyāptiriti bhāvaḥ/ / nirvāhāditi/ lakṣaṇopapatterityarthaḥ/ yathārthapadaprayojanamāha
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3407750 (0.056):
muktāmuktayoḥ atyatarābhāvānna tatsiddhiḥ | KapSs_1.93 |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630065 (0.058):
sakalaṅkaprasādalakṣaṇaviśeṣaṇasāmyāt śaradastāvadisti nāyikātvapratītiḥ, / tajanuduṇatvenendurarayornāyakatvapratītiriti cet manyase, naitaddhayate /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17501260 (0.059):
cāṅgatvaghaṭakībhūtetyuktam / / sāceti // / tasyāścānyathānupapattirūpatvādvyatirekavyāptividhayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674536 (0.059):
vyaṅgyatvaṃ vyañjakasiddhyadhīnaṃ vyaṅgyāpekṣayā vyañjakatvasiddhiśca / / 'itī'ti / / ityato hetorityarthaḥ / / 'avyavasthānaṃ, na vyavasthitiḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955048 (0.061):
kiṃ caivaṃ sāmānādhikaraṇyasya sarvatra susaṃpādatvena / vyadhikaraṇāsiddhirniravakāśā syāt/ tadasaṃpādane sā sāvakāśeti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21235950 (0.063):
pratiyogisatvaprasañjitapratiyogitvarūpamaṇyukyogyānupalabdherityarthaḥ // / liṅgajanyati //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28103562 (0.063):
tādṛśasaṅkhyā saptatvasaṅkhyaṃveti bahuvacanena / tatsiddhiriti/nīlakaṇṭhaprakāśikāyāapi kathañcidatraiva tātparyaṃ bodhyam/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012291 (0.063):
vatvādhikaraṇasya dravyāntarasyānucchidyamānadravatvādhikaraṇatvādeva tai2 / jasatvasiddhirita vā, upaṣṭambhake dravatvāṅgīkāreṇa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21232503 (0.063):
abhede ghaṭāniṣṭhepi rūpādipratisambandhikatvābhāvāpātāt //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946388 (0.063):
satpratipakṣe 'vyāptau cāntarbhāvasyoktatvāt/ vyarthaviśeṣaṇā 1 / deścādhikyentarbhāvāt// / tasmādasiddhiravyāptiśceti dvāveva hetudoṣau //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230050 (0.064):
svavyāghātakatvasiddhau ca/ [336] taditi/ uktalakṣaṇajātītyarthaḥ [336]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411241 (0.064):
evamekadeśavivartyupamāsāmarythādevātra nāyakakatvapratītiriti bhāvaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945070 (0.064):
tajjanyajñānaviṣayatvarūpajñāpyatayetyarthaḥ// / nanvādyapakṣe padārthaikadeśena kathamanvaya ityata āha dṛśyateceti//
janmajarāmaraṇānāṃ arṇavatvarūpaṇāyattetyaśliṣṭaśabdarūpaṇaṃ kevalaṃ
paramparitam / / paryaṅka iti / / paryaṅko viṣṭaraḥ / / vaṃśaḥ kulam, veṇuśca /
styānaṃ ghanam / / muralodeśaviśeṣaḥ / / sauvidallaḥ kañcurī /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7445805 (0.058):
antarghanaḥ / / sañjñībhūto vāhīkesu deśaviśeṣa ucyate /
idaṃ spaṣṭamevāśliṣṭaśabdamālāparamparitam / / nanukṣmāsauvidalla ityatra bhūmeḥ mahiṣyādirūpaṇamaśābdamityata āha atra
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619806 (0.056):
śliṣṭaśabdamālāparamparitam, aśliṣṭaśabdakevalaparamparitam, / aśliṣṭaśabdamālāparamparitañceti / / yadā tu viśeṣaṇāṃśa rūpaṇabalādeva viśeṣye rūpakamarthādavagamyate, tadā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619798 (0.063):
ekadeśavivarti sāvayavaṃ, śliṣṭaśabda kevalaparamparitaṃ, / śliṣṭaśabdamālāparamparitam, aśliṣṭaśabdakevalaparamparitam,
kṣmetyādi / / kimanenāṃśaviṣamodāharaṇena prayojanamityata āha evamādayo 'pītyādi /
tathāpi atra samāsoktyādibhedo nirudāharaṇaṃ sūcitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 920910 (0.044):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / nanvasti raṇāntaḥ purayorapi sukhasaṃcāratayā sphuṭaṃ sādṛśyamiti cet?
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738406 (0.050):
samudāye satvādityarthaḥ / / nanvityādi / / kaściditi / / samāsoktyādyanyatama ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738499 (0.052):
uktasyaiva vivaraṇam samāsoktyādīti / / ityādīti / / ityādāvityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9410294 (0.055):
tasyālaṅkārasārakārādibhinirākṛtatvāt / / samāsoktilakṣaṇāvalasare kiṃ rūpakanirūpaṇenetyāśaṅkyāha asyā ityādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788205 (0.057):
yāntīnāṃ gahaneṣu kaṇṭakacitāḥ ke ke na bhūmīruhāḥ// / atra samāsoktyavayavābhyāṃ"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782942 (0.063):
dattam, tan na/ paryāyoktasamāsoktyādipradhānakāvyeṣv avyāptyāpatteḥ/
ābhātikṣitibhṛta ityatra saṅkaraḥ / / kṣmāsauvidallaityatra paraṃparitamapyekadeśavivartītyevamādayo bhedā iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7320226 (0.035):
atra kṣmāsauvidalla iti paramparitamapyekadeśavivarti / / evamādayo 'nye 'pi bhedā leśataḥ sūcitā eva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9395896 (0.047):
atra bahūnāmanekāropātparamparitamālā / / evamādaya iti / / paramparitamapyekadeśavivartīttyevaṃprakāraḥ /
yāvat / / na kevalamidaṃ paraṃparitaṃ rūpakam anvayamukhenaiva yāvatā
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14634887 (0.059):
liṅgasya vyāptiḥ / kathañcid ity anvayamukhena vyatirekamukhena vā yadi
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17302061 (0.061):
nāmety etad upasaṃharann āha iti naikatrānvayamukhena vyatirekamukheṇa
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121072 (0.061):
prayogabhedād'; iti? ata āha ekaṃ vākyam" ityādi | anvayamukhena / vyatirekamukheṇa vā prayuktamekaṃ vākyamubhayamanvayaṃ vyatirekaṃ ca"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17334531 (0.061):
prayogabhedād` iti? ata āha ekaṃvākyam ityādi | anvayamukhena / vyatirekamukheṇa vā prayuktam ekaṃ vākyam ubhayam anvayaṃ vyatirekaṃ ca
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2430599 (0.064):
kālato vā na sādhanaṃ tasyāśakyāvinābhāvajñānatayā liṅgabhāvābhāvāt / / anvayamukhena vyatirekamukhena vā 'vinābhāvagrahasyaikasmin kṣaṇe
vyatirekamukhenāpi saṃbhavatītyāha idaṃ cetyādi / / saujanyeti / / saujanyarūpasyāmbuno marusthalī atyantam asaṃbhavāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6238988 (0.020):
rājāvalī kīdṛśī ? saujanyarūpasyāmbuno marusthalī /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2430600 (0.057):
kālato vā na sādhanaṃ tasyāśakyāvinābhāvajñānatayā liṅgabhāvābhāvāt / / anvayamukhena vyatirekamukhena vā 'vinābhāvagrahasyaikasmin kṣaṇe
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14634887 (0.057):
liṅgasya vyāptiḥ / kathañcid ity anvayamukhena vyatirekamukhena vā yadi
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17302061 (0.064):
nāmety etad upasaṃharann āha iti naikatrānvayamukhena vyatirekamukheṇa
sucarata rūpasya citrakarmaṇo gaganabhittiranadhiṣṭhānatvādityanusandheyam
durāśayā durabhiprāyā duṣṭayā lipsayā ca / / nanu rūpake yasyāropastasya dharmitvādāviśaṣṭaliṅgasaṅkhyākatvaṃ yuktam /
tatrāviṣṭaliṅgatvaṃ vyātpam āviṣṭasaṅkhyātvaṃ tu kvacidvyabhicarati /
tatra kā gatirityata āha atra cāropyamāṇasyetyādi / / satyam, āviṣṭaliṅgasaṅkhyākatvaṃ dharmiṇo yuktaṃ, tatra liṅgānyathā karaṇo
gatirasti kācit / / saṅkhyānyathākārastu pratyekamāropādupapadyate /
tadetadudāhṛtya hṛdayaṃ gamayati yathākvacidityādi / / dāvāgniṣu pratyekamāropāt /
kapilamunāvasatyapi bahutvasaṅkhyopapatsyata iti yāvat //
nipavakāśatvādvalī śleśaḥsarvālaṅkārabādha iti siddhāntayiṣyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732206 (0.064):
tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
tena śleṣeṇarūpakabādha iti sodāharaṇamāha bhramimaratimityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631502 (0.064):
nanu niravakāśatvācchraleṣaścedvādhakaḥ, tarhi rūpakasamāsoktyoḥ kuto ca / bādha ityata āha śleṣagarbhetvityādi / / rūpakaṃ hi siddhaśleṣamutthāpya svasvarūpa eva viśrāmyatīti śleṣabādhakaḥ
bhramiḥ śiroghūrṇi raratiranavasthā / / ālasyam abhīṣṭatānivṛttiḥ /
pralaya indriyoparatiḥ , mūrcchrā teṣāmāndhyaṃ tamo 'ntardhūmāyamānatā,
śaraurasādaḥ aṅgānāmaprabhaviṣṇutā, maraṇaṃ pratītam /
tairetaiḥ nimittairaṣṭabhiḥ viṣakāryaireva garalarūpor'thaṃ udbhāvyata iti
neha viṣaśabdaśleṣo rūpakahetukaḥ /
yathā vidvanmānasa ityādau / / kintu śleṣe pūrvasiddhe rūpakahetuḥ iti /
evaṃvidhe viṣaye śleṣa eva na tu rūpakamityāhuḥ /
nyāyavida iti śeṣaḥ / / yattvabhedapradhānaṃ syātsādharmyaṃ taddvidhā matam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121489 (0.046):
ata eva yato jñānarūpa eva rasa ityarthaḥ / / āhurnyāyavidaḥ prācīnācāryā iti śeṣaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111516 (0.050):
// atretthamalaṃkārakakṣyāvibhāgaḥ // / sādharmyaṃ trividham bhedapradhānamabhedapradhānaṃ bhedābhedapradhānaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118752 (0.061):
yatropamānādupameyasyādhikyena nyūnatvena vā pratipādanena bhedapradhānaṃ / sādharmyamupagamyate sa vyatirekālaṃkāraḥ / yathā
āropādhyavasānābhyāmārope rūpakaṃ bhavet //
vastuto bhedasadbhāvācchraṅkyā nātiśayoktitā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614503 (0.061):
tatsahiṣṇutvaṃ hi vyāṅgyārthalakṣaṇasya viśaṣayasyaiva / / ato viṣayasyaivātmatvaṃ yuktamityāha tasmādviṣaya eveti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21177283 (0.062):
tarkānugrahādekakartṛkatvanaṣayānumānecoktaguṇasadbhāvātpramā jñāyeta /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19122472 (0.063):
atra rāma śabdo lokottaraśauryādidharmātiśayādhyāropaparatvenopātto
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2332549 (0.064):
eve sukhādiprameyāṇāmapi mana evāsādhāraṇaṃ vyavacchedaṅka draṣṭavyam / / so 'yamasyātiśayaḥ / / atiśayātiśayinorabhedavivakṣayā atiśayaśabdavācyam ityuktam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401109 (0.064):
paryālocitābhidhānam / / 'ivādau niścayābhāvādviṣayasya parigrahāt /
viṣayasyānā pahnutyā na caitatsyādapahnutiḥ //
tato viṣayirūpeṇa rūpavān viṣaye mataḥ //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5877895 (0.064):
vayaṃ tu paśyāmaḥ 'samāropyasya rūpeṇa viṣayo rūpavānbhavet / / viṣayasya tu rūpeṇa samāropyaṃ na rūpavat //
āropaṇena kriyate tenaitadrūpakaṃ matam // / bhedastṛtīyo yastatra paraṃparitasaṃjñakaḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135405 (0.043):
eḍakalomānāṃ dve bhāgā ādayitavyās tṛtīyo odātikānāṃ caturtho gocarikāṇāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864549 (0.044):
3. aprameyaguṇadhāraṇapāramitāstūpasatkāro nāma tṛtīyaḥ / / 'maitryādi' iti śāstram / maitrī karuṇāmuditopekṣāścatvāryapramāṇāni
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25999466 (0.046):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtṛtīyaḥ / / etatprathamaḥ / / etaddvitīyaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332073 (0.046):
ādimo rauravaḥ prokto mahārauravako 'paraḥ / / atiśītastṛtīyastu caturtho hi nikṛntanaḥ // GarP_2,3.47 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818456 (0.049):
pītakuravaḥ supītaḥ sa pītakusumaś ca saptasaṃjñakaḥ syāt // Rajni_10.132
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19505972 (0.050):
yaḥ prathamaḥsa tṛtīyaḥ / / pañcamaś ca yo dvitīyaḥsa caturthaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577695 (0.050):
177.021. sa gatastāṃ vibhūtiṃ dṛṣṭvā vismayāvarjitamanāstatraivāvasthitaḥ/ / 177.022. evaṃ dvitīyaḥ, tṛtīyaḥ preṣitaḥ/ / 177.023. so 'pi tatraiva gatvā avasthitaḥ/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415643 (0.050):
12,308.191d@029A_0048 punar viṣayahetvarthe sa manaḥsaṃjñakaḥ smṛtaḥ / 12,308.191d@029A_0049 vikharād vaikharaṃ yugapad indriyaiḥ sahotpādayati |
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28775753 (0.051):
savṛttikāyā vākyārthamātrṛkāyā upoddhāto nāma prathamaḥ / paricchedassamāptaḥ // / PARICCHEDA 2 / atha savṛttervākyārthamātṛkāyā dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7535828 (0.052):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtr̥tīyaḥ / / etatprathamaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26060008 (0.053):
śayyyā ity atra dvau yakārau, kramajastṛtīyaḥ, tatra madhyamasya vā lopo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361666 (0.053):
antimastyājako jñeyo lepakaḥ prathamo bhavet / / lepakastvantimo yastu sa bhavet paṅktisannidhaḥ // GarP_2,35.8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15910758 (0.053):
udvaho nāma baṃhiṣṭhastṛtīyaḥ sa sadāgatiḥ / / saṃnīyamānā bahudhā yena nīlā mahāghanāḥ // NarP_1,60.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.054):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8115870 (0.055):
so 'bhibhūto 'rthasaṃdarpādyattena haṭhaśarmaṇā / / taddvitīyo mayā kṣattrakumāro dhanavāñchritaḥ // SoKss_9,2.39 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208322 (0.056):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575793 (0.056):
munibhiruditaḥ so 'yaṃ tripuṣkarasaṃjñakaḥ // / tripādbhaṃ cettithirbhadrā bhaumejyaravibhiḥ saha /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 410772 (0.058):
viśeṣaḥ | sāvadhitvepi vyāpāraphalapravāhaprakarṣāpraka-(7)-rṣābhyāṃ / viśeṣaḥ | dvitīyastu syādapi yadi teṣāṃ yaugapadyaṃ bhavet | kramiṇastu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 488125 (0.064):
ata eva na tṛtīyo 'pi / / yattu niḥsvedatvādikaṃ liṅgamucyate tattāvatsandigdhāsiddham /
sādhārmyeṇāpi tatsidvirvaidharmyeṇāpi dṛśyate // / viṣayyāropyate yena pratisvaṃ viṣayeṣu tat /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575793 (0.057):
munibhiruditaḥ so 'yaṃ tripuṣkarasaṃjñakaḥ // / tripādbhaṃ cettithirbhadrā bhaumejyaravibhiḥ saha /
bhavedviṣayasaṅkhyātvaṃ saṅkhyābhede 'pi dharmiṇoḥ //
rūpakaṃ pūrvasaṃsiddhaṃ śleṣamutthāpadyadi / / tadā rūpakameva syādanyathā śleṣa iṣyate //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631538 (0.0):
carcitaṃ caitat rūpakaprastāve / / rūpakaṃ pūrvasaṃsiddhaṃ śleṣamutthāpayedyapi /
atha rūpakātprakṛtopayogalakṣaṇavaidharmyaśāline pariṇāmālaṅkārāya sūtram
āropyamāṇāsya prakṛtopayogitve pariṇāmaḥ // RuAss_16 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7320355 (0.010):
START Sūtra 17: / āropyamāṇasya prakṛtopayogitve pariṇāmaḥ // RuAss_17 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620943 (0.047):
api tu nadītaraṇapratyupakaraṇātmakaṃ prakṛtopayogitvamapi / / ataḥ aprakṛtasya prakṛtarūpāpannasya prakṛtopayoga iti prakṛtasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113931 (0.055):
pariṇāmālaṃkāravyāvṛttiḥ / pariṇāme āropyamāṇasya prakṛtopayogitvenānvayo
prakṛtopayogitvaṃ vivicya darśayitumāha āropyamāṇaṃ rūpakam ityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7320352 (0.019):
START Sūtra 17: / āropyamāṇasya prakṛtopayogitve pariṇāmaḥ // RuAss_17 //
āropyamāṇaṃ candratvādi / / prakṛtopayogitvābhāvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7320357 (0.027):
āropyamāṇaṃ rūpake prakṛtopayogitvābhāvātprakṛtoparañjakatvenaiva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396887 (0.034):
atra hi cchratrtāropamantareṇa candrātaparodha eva na bhavatīti tasya / prakṛtopayogitvam / / ataśca prakṛtamaprakṛtatayā pariṇamatīti pariṇāmaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620943 (0.052):
api tu nadītaraṇapratyupakaraṇātmakaṃ prakṛtopayogitvamapi / / ataḥ aprakṛtasya prakṛtarūpāpannasya prakṛtopayoga iti prakṛtasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113933 (0.060):
pariṇāmālaṃkāravyāvṛttiḥ / pariṇāme āropyamāṇasya prakṛtopayogitvenānvayo / na prakṛtoparañjakatvena / ataḥ sādṛśyamūlebhyaḥ sarvebhyo vilakṣaṇaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396701 (0.060):
prakṛtasvarūpamātrāvasthāne prakaraṇārthāniṣpatteḥ / / evamatra prakaraṇopayogitvābhāvādityāropyamāṇasyopayoga iti
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10625229 (0.063):
arthasyaivānvayapratiyogitvenopayogitvāt āvaśyakatvācca / / arthāpatterupapādakaviṣayatvāt /
prakṛtaṃ mukhādi, tatropayogitvaṃ / vākyārthānupraveśaparyantamāropaṇavivakṣāyāṃ syāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620492 (0.059):
prakṛtarūpamapahnuvānaṃ sattadātmatvenopayujyate / / ata iha vākyānupraveśāntam āropavivakṣā /
tadvi rūpake nsti / / mukhameva candra'ityetāvataiva rūpakatvasiddhiḥ /
tasmādāropyamāṇaṃ candratvādimukhādau prakṛtārthe
tādrūpyapratītyādhānarūpeṇa uparañjakatvenaiva rūpakālaṅkāre 'nvayaṃ
bhajate / / pariṇāmetviti / / pariṇāmālaṅkāre punaḥ āropyamāṇaṃ na kevalaṃ prakṛtoparañjakaṃ yāvatā
prakṛtarūpamapahnuvānaṃ sattadātmatvenopayujyate /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8355887 (0.045):
anārabhyādhītatvānnāsti sayavye prakṛtapratyabhijñā |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504427 (0.045):
pīḍā pramāpaṇam vā hiṃsā na nityatvenātmocchedaḥ/ tatra yad uktam / ``tadabhāvaḥ sātmakapradāhe 'pi tannityatvāt'' etan neti//6//
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632080 (0.046):
bhūtārthasya prakṛtārthasya / / prakṛtāpahnavohyapahnutilakṣaṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628110 (0.049):
nanu yadā rūpasamāropaḥ tadā kiṃ syādityata āha rūpasamāropetyādi / / avacchrāditatvena kroḍīkṛtvena / / prakṛtarūparūpitatvāt aprakṛtarūpeṇa uparañjitatvāt rūpakameva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8714159 (0.050):
tasya kāvye aṃśatvaṃ syāt rūpatā ātmatvarūpamaṃśitvam / / na syādityarthaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943767 (0.053):
yaccāñcalyatejasvitvagauravaviśiṣṭatvarūpam ātmarūpaṃ tatpratiprāpaṇaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010562 (0.057):
atra sad rūpatvena vyāpadiśyamānā mayā sattāṃ dadhāti dhārayati ca sā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433049 (0.057):
āsīd ity atra sad-rūpatvena vyāpadiśyamānā mayā sattāṃ dadhāti dhārayati
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387533 (0.058):
[tena vinā kāvyātmatvābhāvāt] mukhyatvena rasatyaivātmatvaṃ yuktam / / ataśca vastvalaṅkārayokyadalaṅkārapakṣanikṣitpatvamanyairuktaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407372 (0.060):
yo buddheḥ parataḥ sa kāmaḥ parāmṛśyate7 tasya prakṛtatvāt / / na punar ātmā sa iti nirdiśyate pūrvatrāsaṅkīrtanāt // 47 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2445967 (0.060):
so 'yamīdṛśo 'bhiniveśaḥ śarīrādīnāmātmatvenādhyavasyato bhavati / nātmatattvaviduṣaḥ sa khalvahinirlvayanīmivāhistato vyatiriktaṃ śarīrādi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21177535 (0.060):
jñānarūpaṃ sadracanādvārā pramāṃ prati duṇatvena kāraṇatvamastu / ato na
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2368867 (0.060):
lakṣaṇaṃ tāvat prakṛtatvādapadeṣṭavyameva, tadapadeśadvāreṇānyadapi kiñcit
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1408052 (0.061):
manmayā (mā)m ātmatvenābhiprapannā nityam evaṃ svarūpaṃ cetasā14
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16064645 (0.061):
na hi sa upāsakaḥ pratīkāni vyastāni ātmatvenākalayet / / yat punaḥ brahmavikāratvāt pratīkānāṃ brahmatvaṃ tataḥ ca ātmatvam iti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23803764 (0.061):
nahi sa upāsakaḥ pratīkāni yattānyātmatvenākalayet / / yatpunarbrahmavikāratvātpratīkānāṃ brahmatvaṃ tataścātmatvamiti tadasat /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11270128 (0.064):
sukhādinimittatvenopādīyeran atha caiṣāmātmaguṇatvameva syāditi /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647195 (0.064):
vṛttirhi jñatopayujyate na svarūpasatyatiprasaṅgāt /
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531777 (0.064):
saṃbhāvyo gocare śabdaḥ pratyayo vā na cānyathā / / na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3356561 (0.064):
dehavati pratyagātmani bhedaviṣaye prayujyamānaḥ śabdo dehādīnāmātmatve / pratyākhyāyamāne yatpariśiṣṭaṃ sadavācyamapi pratyāyayati /
ata iha vākyānupraveśāntam āropavivakṣā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620439 (0.059):
prakṛtaṃ mukhādi, tatropayogitvaṃ / vākyārthānupraveśaparyantamāropaṇavivakṣāyāṃ syāt /
sā cāprakṛtasya prakṛtarūpāpattāvevopayujyate / / na punaḥ rūpakavat prakṛtasya aprakṛtarūpāpattau /
tadetadāha prakṛtamāropyamāṇa rūpatvenetyādi / / atraitadupahvaram /
āropasya dviṣṭhatve 'pi prakṛtāprakṛtayornaikavidhā vṛttiḥ /
viṣaya viṣayitvena vivakṣā niyamāt / / viṣayaḥ khalu ādheyaguṇa eva bhavati /
viṣayī punarguṇādhāttaiva bhavati / / itthaṃ ca sati viṣayitvāropaṇaṃ viṣaye tādrūpyapratītimātraṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631277 (0.034):
pratibhāmātrāvaśeṣāṇi bhavanti / / itthaṃ sati vivakto yaḥśāṅkito viṣayaḥ so 'pi avivikta evetyāha yena
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9683676 (0.044):
yaditthaṃ na bhavati, taditthamapi na bhavati, yathāloka eva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554104 (0.048):
na coddeśyaviśeṣaṇaṃ darśanaṃ vivakṣitaṃ havirubhayatvavadavi vakṣitatvāt / nanvitthaṃ vyākulayato darśanasya māstu nimittatvaṃ kintu
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568646 (0.051):
namyatvamuktamubhayatra yatastato'sya muktairamuktigagaṇaiśca vinamyatoktā / itthaṃ hi sarvaguṇapūrtiramuṣya viṣṇoḥ prastāvitā prathamataḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28125392 (0.052):
svarūpaparam/ ato nānupapattirityāha itthaṃ ceti/ jñānatvasyaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222037 (0.052):
sahṛdayāsambandhitvamityarthaḥ / / tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25344270 (0.055):
api ca viśiṣṭatā sambandhe sati bhavati, tadiha kīdṛśor'thaśabdayośabdayo'
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10491229 (0.056):
nanu jīvasya pradhānaikyasaṃpadupāsanārthamidaṃ vākyāmastviti, / tatrāha evaṃ ca satīti / / ahādhitātmapramāyāṃ satyāmityārthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13287507 (0.056):
nanu jīvasya pradhānaikyasaṃpadupāsanārthamidaṃ vākyāmastviti, / tatrāha evaṃ ca satīti / / ahādhitātmapramāyāṃ satyāmityārthaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258707 (0.057):
itthaṃ kṛte 'pi nṛpateritayo na bhaviṣyati // SvayambhuP_7.74 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21142179 (0.058):
tataḥ prakṛtagranthamimamadhikṛtya vicārayiṣyāmaḥ / tarkatāṇḍavasyetthaṃ / nāmakareṇa tadanuguṇatve ca pūrvameva kiñcidalikhāma / idānīmatra
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7842928 (0.059):
śariṣyate ghuṇirvā bhaviṣyatītīśvaro ha tathaiva syāt / itthameva kuryāt prācīmeva srucamupāvahṛtya hutvā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 940254 (0.060):
yajuṣṭve satyapi nitarāṃ gadyamānatvarūpaguṇayogenāpyupapanna iti
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127876 (0.061):
prasthānaṃ prakāra itthambhāvaḥ tathā cetthambhūtatvādānvīkṣikyā iti
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511956 (0.064):
anyaguṇanimitta iti/ sa ca guṇaḥ prayatnasamānāśrayaḥ saṃskāro
cedvivakṣyate, tadā tādrūpyapratīti janakatva mātramu parañjakatvam itye
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9639937 (0.060):
athoktarakālaṃ pratipattṝpratīteḥ tādrūpyāpattyā vibhāvādīnāṃ sādhāraṇye
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28224784 (0.061):
tadghaṭitasyākāṅkṣārūpatvamityata āha [255] ajanakatvāntamiti/ [255] / paricāyakam bodhakam/ vākyarthasyāpūrvatayā śābdabodhāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28109628 (0.062):
gavetarabhedavyāpyavān ghaṭaścetyākārakaparāmarśe ityarthaḥ/ / 2. na / janakatāvacchedakatvamiti/ gauritarabhinnetyākārakāranumiti prati
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28213802 (0.063):
sāmānyataḥ saṃśayabhinnatvamāṃśikasaṃśayasyājanakatvāpatteḥ/ kiṃ tu
tāvataiva āropaṇasya caritārthatā / / atastādrūpyapratītimātra prasiddhyarthaṃ prakṛtam (a)prakṛta rūpāpānnaṃ
bhavati rūpake / / pariṇāme tu prakṛtopayogāntamāropavivakṣayeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7320366 (0.061):
kevalenānvayaṃ bhajate pariṇāme tu prakṛtātmatayā āropyamāṇasyopayoga iti
svarūpādapracyutasyaiva prakṛtasyāprakṛtarūpo / pagrāhitvalakṣaṇāvasthāntarāpattireva /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21321246 (0.017):
bījasyocchūnatvajātāṅkuratvadrumatvapallavitatvapuṣpitatvaphalitatvādyavasthāntarāpattiḥ / paridṛśyamānā saṅgacchata iti kṣaṇikasvalakṣaṇamāstheyam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17716956 (0.054):
pūrvāvasthā parityāgenāvasthāntarāpattir vikriyā | avasthaikye 'pi
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7272665 (0.054):
pūrvāvasthā-parityāgenāvasthāntarāpattir vikriyā | avasthaikye 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628113 (0.062):
avacchrāditatvena kroḍīkṛtvena / / prakṛtarūparūpitatvāt aprakṛtarūpeṇa uparañjitatvāt rūpakameva /
itarathā rūpakanyāyena prakṛtasya svarūpasthaganena prakṛtameva na
pratīyeta / / kā tatra prakṛtopayogitā? tadabhāve ca kā rūpakasya viviktaviṣayatā?
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396887 (0.057):
atra hi cchratrtāropamantareṇa candrātaparodha eva na bhavatīti tasya / prakṛtopayogitvam / / ataśca prakṛtamaprakṛtatayā pariṇamatīti pariṇāmaḥ /
prāyeṇātra prācāmācāryāṇām api vyāmohakalānuvṛttiriti rahasyamuddhāṭitam /
rūpakapariṇāmaviṣayavivecanasyātra saṃṅgrahāyāvāntaraślokau
viṣayyākāramāropya viṣayasthaganaṃ yadā /
rūpakatvaṃ tadā tatra rañjanena samanvayaḥ // / yadā tu viṣayo rūpātsvasmādapracyuto bhajet /
upayuktyai parākāraṃ pariṇāmastadā mataḥ //
nanvayaṃ lakṣaṇapariṇāmaḥ sāṅkhyairapyupavarṇitaḥ / / tathāhi dharmapariṇāmo lakṣaṇapariṇāmo 'vasthāpariṇāmaśceti tridhā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22279536 (0.0):
bhūtendriyeṣu dharmapariṇāmo lakṣaṇapariṇāmo 'vasthāpariṇāmaś cokto
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276953 (0.037):
astīti viśeṣāṇāṃ nāsti tattvāntarapariṇāmaḥ. teṣāṃ tu / dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmā vyākhyāyiṣyante. 2.19
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2905744 (0.039):
pariṇāmadṛṣṭirbhavati yaduta saṃsthānapariṇāmo lakṣaṇapariṇāmo / hetupariṇāmo yuktipariṇāmo dṛṣṭipariṇāma utpādapariṇāmo bhāvapariṇāmaḥ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065261 (0.048):
ata eva vastutastāttviko 'nyathābhāvaḥ pariṇāma ityeva lakṣaṇalakṣitaḥ / pariṇāmo 'ṅgākṛtaḥ sa ca puruṣaḥ pratiśarīraṃ nānetyatrādi sma avikāritvāt
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25509879 (0.052):
evaṃ kaṭakāderapi pratyutpannatvādilakṣaṇaḥ lakṣaṇapariṇāma utpattiḥ / / evamavasthāpariṇāmo navapurāṇatvādirutpattiḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5859458 (0.057):
evaṃ kaṭakāderapi pratyutpannatvādilakṣaṇaḥ pariṇāma utpattiḥ / / evamavasthāpariṇāmo navapurāṇatvādirutpattiḥ /