View original HTML file with complete header information
// śrīḥ // / alaṅkārasarvasvam / namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318338 (0.0):
// śrīḥ // / alaṅkārasarvasvam / namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383872 (0.041):
parāṃ vāṅmayādhidevatāṃ parākhyāṃ śabdabrahmaṇo 'pṛthagbhūtāṃ śaktiṃ parāṃ / vācaṃ devīṃ trividhavigrahāṃ bahirullilāsayiṣayā
// śrīḥ // / alaṅkārasarvasvam / namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318338 (0.0):
// śrīḥ // / alaṅkārasarvasvam / namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383872 (0.041):
parāṃ vāṅmayādhidevatāṃ parākhyāṃ śabdabrahmaṇo 'pṛthagbhūtāṃ śaktiṃ parāṃ / vācaṃ devīṃ trividhavigrahāṃ bahirullilāsayiṣayā
gurvalaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyate // RuAss_0 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318343 (0.0):
namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām / / gurvalaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyate // RuAss_0 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384350 (0.042):
nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383898 (0.046):
nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti maṅgalānvayayojanā /
RuAssC_0/1: / śrījayarathakṛtālaṅkāravimarśinī
maṅgalakāmanayā granthakṛnnijeṣṭadevatāpraṇāmapuraḥsaramabhidheyaṃ
tātparvaṃ caikenaiva vākyena parāmṛśati namaskṛtyeti /
parāṃ vāṅmayādhidevatāṃ parākhyāṃ śabdabrahmaṇo 'pṛthagbhūtāṃ śaktiṃ parāṃ
vācaṃ devīṃ trividhavigrahāṃ bahirullilāsayiṣayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318336 (0.041):
namaskṛtya parāṃ vācaṃ devīṃ trividhavigrahām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612752 (0.060):
tadevābhisandhāyoktam vācaṃ trividhavigrahāmiti / / caturvidhāmapi / / kīdṛśīṃ devīm? parādibhiścaturbhiḥ padaiḥ krīḍantīṃ nāmapūrvakatvāt
paśyantīmadhyamāvaikharīrūpeṇa prakāratrayeṇādhiṣṭitaśarīrāṃ namaskṛtya
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977842 (0.047):
brahmādyāvṛttirūpā ca parā paśyatikā tathā / / madhyamā vaikharī śīrṣakaṇṭhatālvoṣṭhadantagā // NarP_1,89.158 //
nirvighnacikīrṣitagranthasamātpaye tāṃ prati kāyavāṅmanobhiḥ prahvībhūya
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24802317 (0.057):
* tatra vākkāyamanobhiḥ paraduḥkhānutpādanam ahiṃsā indriyasaṃyamo
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3041748 (0.060):
nāmasaṃgitistavānuttaraprītiprāsādamahodvilya saṅjananārthahṃ, / kāyavāṅmanoguhyapariśuddhyai,
nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti maṅgalānvayayojanā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384350 (0.0):
sūtravṛttibhyāṃ tātparyakathanādilakṣaṇaparīkṣāvistāreṇa nirṇīya / nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318342 (0.046):
gurvalaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyate // RuAss_0 //
tathā cātroktalakṣaṇārtavistaraḥ / 'yūyaṃ vimarśarūpaiva paramārthacamatkṛtiḥ /
saiva sāraṃ padārthānāṃ parā vāgabhidhīyate // / nādākhyā sarvabhūteṣu jīvarūpeṇa saṃsthitā /
anādinidhanā saiva sūkṣmā vāganapāyinī // / anādinidhanaṃ brahma śabdatattvaṃ yadakṣaram /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14372082 (0.0):
1. brahmakāṇḍam / anādinidhanaṃ brahma $ śabdatattvaṃ yad akṣaram &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17652756 (0.0):
1. brahmakāṇḍam / anādinidhanaṃ brahma śabdatattvaṃ yad akṣaram /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25202636 (0.035):
anādinidhanam brahma $ śabdatattvaṃ yad akṣaram &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137544 (0.035):
anādinidhanam brahma śabdatattvaṃ yad akṣaram /
vivartater'thabhāvena prakriyā jagato yataḥ // / vaikharī śabdaniṣpattirmadhyamā smṛtigocarā /
dyotikārthasya paśyantī sūkṣmā brahmaiva kevalam' //
ityādiśāstroktikrameṇa sarvatra sadoditāyāḥ sūkṣmāyāḥ parāyāḥ
śabdabrahmaṇaḥ śakterbahirunmiṣantyāḥ prathamo vivartaḥ paśyantī nāma /
tathā coktam / 'avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204701 (1.192):
*avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139610 (1.192):
*avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373972 (1.192):
avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654647 (1.192):
avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā /
svarūpajyotirevāntaḥsūkṣmā vāganapāyinī' //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204705 (0.0):
*avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā & / svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139614 (0.0):
*avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā / / svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373976 (0.0):
avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā & / svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654651 (0.0):
avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā / / svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707196 (0.0):
svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī}
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359759 (0.0):
svarūpajyotirevāntaḥ $ sūkṣmā vāganapāyinī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084637 (0.0):
svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612661 (0.061):
svarūpa jyotirevāntaḥ parā vāganapāyinī / / yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām tradhikāro nivartate //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26639151 (0.061):
svayaṃprakāśā paśyantī māyūrāṇḍarasopamā| / svarūpajyotirevāntaḥ sūkṣmā vāganapāyinī}
asyārthaḥ avibhāgā sthānakāraṇaprayantaprakāreṇa varṇānāṃ vibhāgahīnā ata
eva saṃhṛtakramā tathaivāntaḥsvarūpajyotiḥ svayaṃprakāśā svasyātmano rūpaṃ
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204702 (0.057):
*avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā & / svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139611 (0.057):
*avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā / / svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // BVaky_1.167 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373973 (0.057):
avibhāgā tu paśyantī $ sarvataḥ saṃhṛtakramā & / svarūpajyotir evāntaḥ % sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654648 (0.057):
avibhāgā tu paśyantī sarvataḥ saṃhṛtakramā / / svarūpajyotir evāntaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī // 1.167 //
jyotiśca sarvatra hi sarvavidhāyinī śaktireveti / vāntaḥsūkṣmabījādaṅkuramiva bahirunmiṣantī kiñciducchūnā parāyā
madhyamāyāścāvasthāṃ taṭasthā paśyatīti paśyantītyucyate /
tataḥ paraṃ tu / 'antaḥsaṃkalparūpā yā kramarūpānupātinī /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204688 (0.044):
*kevalaṃ buddhyupādāna $ kramarūpānupātinī & / prāṇavṛttim atikramya % madhyamā vāk pravartate // BVaky_1.166 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139597 (0.044):
*kevalaṃ buddhyupādāna kramarūpānupātinī / / prāṇavṛttim atikramya madhyamā vāk pravartate // BVaky_1.166 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373960 (0.044):
kevalaṃ buddhyupādāna- $ kramarūpānupātinī & / prāṇavṛttim atikramya % madhyamā vāk pravartate // 1.166 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654635 (0.044):
kevalaṃ buddhyupādāna- kramarūpānupātinī / / prāṇavṛttim atikramya madhyamā vāk pravartate // 1.166 //
prāṇavṛttimatikramya madhyamā vāk pravartate' //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204692 (0.0):
*kevalaṃ buddhyupādāna $ kramarūpānupātinī & / prāṇavṛttim atikramya % madhyamā vāk pravartate // BVaky_1.166 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139601 (0.0):
*kevalaṃ buddhyupādāna kramarūpānupātinī / / prāṇavṛttim atikramya madhyamā vāk pravartate // BVaky_1.166 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373964 (0.0):
kevalaṃ buddhyupādāna- $ kramarūpānupātinī & / prāṇavṛttim atikramya % madhyamā vāk pravartate // 1.166 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654639 (0.0):
kevalaṃ buddhyupādāna- kramarūpānupātinī / / prāṇavṛttim atikramya madhyamā vāk pravartate // 1.166 //
etatkathayāmīti vimarśarūpā antaḥsaṃkalparūpā prāṇavṛttimatikramya
śrotragrāhyavarṇā bhivyaktirahitā kramarūpānupātinī
bhānanasikavarṇoccāraṇakrameṇa dvitīyo vivarto madhyamārūpojāte /
madhyamā kila dvayorvāgvivartayoḥ paśyantīvaikharīsaṃjñayormadhye
vartanānmadhyametyucyate / / tadanantaraṃ ca / 'sthāneṣu vivṛtte vāyau kṛtavarṇaparigrahā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204674 (0.0):
*sthāneṣu vivṛte vāyau $ kṛtavarṇaparigrahā & / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ % prāṇavṛttinibandhanā // BVaky_1.165 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139583 (0.0):
*sthāneṣu vivṛte vāyau kṛtavarṇaparigrahā / / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ prāṇavṛttinibandhanā // BVaky_1.165 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373947 (0.0):
sthāneṣu vivṛte vāyau $ kṛtavarṇaparigrahā & / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ % prāṇavṛttinibandhanā // 1.165 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654622 (0.0):
sthāneṣu vivṛte vāyau kṛtavarṇaparigrahā / / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ prāṇavṛttinibandhanā // 1.165 //
vaikharī vāk prayoktṛṇāṃ prāṇavṛttinibandhanā' //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204677 (0.058):
*sthāneṣu vivṛte vāyau $ kṛtavarṇaparigrahā & / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ % prāṇavṛttinibandhanā // BVaky_1.165 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139586 (0.058):
*sthāneṣu vivṛte vāyau kṛtavarṇaparigrahā / / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ prāṇavṛttinibandhanā // BVaky_1.165 *//
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14373950 (0.058):
sthāneṣu vivṛte vāyau $ kṛtavarṇaparigrahā & / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ % prāṇavṛttinibandhanā // 1.165 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654625 (0.058):
sthāneṣu vivṛte vāyau kṛtavarṇaparigrahā / / vaikharī vāk prayoktṝṇāṃ prāṇavṛttinibandhanā // 1.165 //
iti lakṣaṇātsthānakaraṇaprayatnakramavyajyamānaḥ
śrotragrāhyadundubhivīṇādinādaparicayo
gadgadāvyaktagakārādivilāsasamuñcayapadavākyātmakastṛtīyo vivarto
vaikharītyucyate / / viśiṣṭaṃ khamākāśaṃ mukharūpaṃ rāti gṛhṇātīti vikharaḥ
prāṇavāyusaṃcāraviśiṣṭo varṇoccārastenābhivyaktā vaikharīti /
vikhare śarīre bhavā vaikharīti vā kicit / / siddho maṅgalārthaḥ /
tathā cātra pūrvārdha eva punarāvṛttyābhidheyapadārthānvayayojanā yathā
parāṃ vācamuttamakāvyarūpatayā kāvyātmadhvanisaṃjñām
abhidhātātparyalakṣaṇottīrṇāmutkṛṣṭām / / devīm 'divu krīṭāvijigīṣādyutistutivyavahāramodamadakāntisvapnagatiṣu' iti
yathāyathaṃ dhāvtarthānāmanusmaraṇāt śaktimatāṃ kavīnāṃ śrotṛṇāṃ ca
svabhāvātsvecchayā samucchalantīṃ krīḍantīm / / tathā devīṃ dyotamānāṃ dyotanadhvananayoḥ śabdaṃ tatsaṃkīrtitaṃ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27986519 (0.027):
anupaśiṣṭaśabdaṃ yat tadvisandhīti kīrtitam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2972469 (0.051):
vivakṣitatvānnāḍīstutyarthaṃ sṛptisaṃkīrtanam / / 'nāḍīṣu sṛpto bhavati' (chā. 8.6.3) ityuktvā 'taṃ na kaścana pāpmā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2938917 (0.053):
gṛhṇāti sambodhanārthaṃ śabdam, na tvavijñātṛtvādeveti cet?
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18474657 (0.056):
smaraṇaṃ janayaty; ajātaṃ smaraṇaṃ na śabdaṃ yojayaty; ayojitaḥ śabdo / nārthaṃ niścāyayaty; aniścito 'rtho na vyavahāram avataraty; anavatīrṇo
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3354389 (0.058):
prāṅvā prāgañcanaḥ prāṅmukho, vetyarthaḥ / / tathodaṅvādharāṅvā pratyaṅvā pradhmāyīta śabdaṃ kuryādvikrośet /
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317839 (0.060):
brahma śabdaṃ tu sarvārtham auṣṭhyam eva vidur budhāḥ || 2.8 ||
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1973493 (0.060):
mahābhūtānāṃ sadā mithaḥ sammardāt sarvaṃ saśabdaṃ syāt | (u) na
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2557500 (0.062):
atha tvarthaśabdamanādṛśya yo vedārthaḥ sa kāryarūpa ityucyate
cārthamupasarjanīkṛtya varnāmānām / / tathā devīṃ dyotamānāṃ dyotanaghvananayoḥ paryāyatvād dhvanisaṃjñām /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27986519 (0.027):
anupaśiṣṭaśabdaṃ yat tadvisandhīti kīrtitam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2972469 (0.051):
vivakṣitatvānnāḍīstutyarthaṃ sṛptisaṃkīrtanam / / 'nāḍīṣu sṛpto bhavati' (chā. 8.6.3) ityuktvā 'taṃ na kaścana pāpmā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2938917 (0.053):
gṛhṇāti sambodhanārthaṃ śabdam, na tvavijñātṛtvādeveti cet?
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18474657 (0.056):
smaraṇaṃ janayaty; ajātaṃ smaraṇaṃ na śabdaṃ yojayaty; ayojitaḥ śabdo / nārthaṃ niścāyayaty; aniścito 'rtho na vyavahāram avataraty; anavatīrṇo
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3354389 (0.058):
prāṅvā prāgañcanaḥ prāṅmukho, vetyarthaḥ / / tathodaṅvādharāṅvā pratyaṅvā pradhmāyīta śabdaṃ kuryādvikrośet /
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317839 (0.060):
brahma śabdaṃ tu sarvārtham auṣṭhyam eva vidur budhāḥ || 2.8 ||
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1973493 (0.060):
mahābhūtānāṃ sadā mithaḥ sammardāt sarvaṃ saśabdaṃ syāt | (u) na
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2557500 (0.062):
atha tvarthaśabdamanādṛśya yo vedārthaḥ sa kāryarūpa ityucyate
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.034):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.041):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386037 (0.045):
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614332 (0.046):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363765 (0.052):
bhāsamāne nīlādau tannīlādyātmabhāsanarūpeṇa dyotanena, sarvair eva / tadīyaprakāśāveśais tatpravaṇaiḥ stūyamānatayā, yathecchaṃ ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.056):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15591028 (0.058):
Subhv_0025-1 ślokoyaṃ svāmidattasya tatsmṛtyai kāvyalakṣitaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707549 (0.061):
dhvanisvarūpakāvyātmasaṃvittivirahemetyarthaḥ / / sphureyurapi sphurantyeva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706759 (0.062):
dhvaniśabdaḥ kāvyasyātmetyuktaṃ bhaved, gavityayamāheti yathā /
tathā devīṃ vyavaharantī sarvatra pracarititāṃ na tu kvāpi skhalitām /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145586 (0.035):
tyayeyam uttrāsitā yenoḍḍīyāny atra kvāpi gatā |
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097199 (0.039):
bhavati? | sarvatra" | nahi kvacidapi sahabhāvināmatiśyotpādanalakṣaṇā"
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23250754 (0.049):
siddhāḥ sādhyāścarudrāśca vīkṣyāveyuḥ sadāpi tān / / tattebhyopi bhayaṃ kvāpi teṣāṃ nāsti kadācana // SvayambhuP_3.177 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7561598 (0.051):
prasnoṣyate / / prakraṃsyate / / prasusnūṣiṣyate / / pracikraṃsiṣyate / / sarvatra+eva atra snaitiḥ kramiś ca ātmanepadasya nimittam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955041 (0.053):
sarvatrātmabhāvadarśanam/ yad yathāparṣanmaṇḍale ātmabhāvadarśanam/ idaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363998 (0.054):
athaitādṛśīṃ śivasyājñāṃ labdhvā śilāvan niścalatayā yāvat nandī praveṣaṃ / vārayamāṇas tiṣṭhati tāvad eva devīṃ sarvatra mṛgayamāṇaḥ śivo 'pi
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27519615 (0.058):
sā hi sādhyasādhanādivibhāgaṃ nivartayantī sarvatra / cātmābhimānamāvirbhāvayantī tadvirodhinī syāt /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854257 (0.058):
sañjñaiva nimittodgrahaṇātmikatvāt sañjānītenānyaity evaṃ sarvatra vācyam / tasmān nātmabhāvaḥ sattvānāṃ pañcaskandhātmakatvādekavastvātmakaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21224444 (0.058):
1.sarvatra pratinītetyevāsti kha. 2.kartakatvamapi cha ka.
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25330176 (0.059):
tāmidānīmāśrayāsiddhimudāharati sarvatreti asiddhāntena / / yadā hi boddhaṃ prati sarvatra kāryopalambhādātmana' sarvagatatvaṃ
tathā devīṃ dyotamānāṃ śrutimātreṇaiva paramānandadāyinīm /
tathā devīṃ mādyantīṃ kaveḥ sahṛdayasya ca yathāyathaṃ / karaṇāvabodhaghābhyāṃ kamapyahaṅkāraṃ janayantīm /
tathā devīṃ kamanīyāṃ sarvairabhilaṣaṇīyām / / tpividhavigrahāṃ trividhastriprakāro vigraho vyatirekeṇa grāho
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27928065 (0.043):
2.7.29 kartaryā kuṇṭalaḥ śātakarṇiḥ śātavāhano mahā-devīṃ malayavatīm.
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11502191 (0.059):
savyottaretarapadaṃ tadarhitakarāṃ bujam // ŚivP_1,6.25ab/ / svagaṇaiḥ sarvato juṣṭaṃ sarvalakṣaṇalakṣitam // ŚivP_1,6.25cd/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699024 (0.060):
sati vivādaḥ, vivāde sati vihiṃsā | iti sa tāṃ savigrahāṃ savivādāṃ / savihiṃsāṃ ca samanupaśyann
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699091 (0.060):
vigrahe sati vivādaḥ, vivāde sati vihiṃsā, iti sa tāṃ savigrahāṃ savivādāṃ / savihiṃsāṃ ca samanupaśyann imāṃ ca dṛṣṭiṃ pratinisṛjati, anyāṃ ca dṛṣṭiṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16237540 (0.063):
tatas tāḥ sāntvayāmāsa HV_92.35a / tatas tu kāsyapīṃ devīṃ HV_App.I,37.14a
vyatirekamūlaḥ pramākaraṇaprakāro yasyāstām /
tathā hi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityādivākyeṣu ghoṣasya yacchaityapāvanatvādikaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8742489 (0.050):
gaṅgādigataśaityapāvanatvādītyarthaḥ / / tadviṣayo 'pīti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676106 (0.051):
so 'rthaḥ śaityapāvanatvādyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676057 (0.055):
nigamayati na caivamityādi / / arthaṃ śaityapāvanatvādyartham /
pratīyate tatra nābhidhā / / gaṅgādiśabdānāṃ śaityādyarthasyāvācakatvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250107 (0.055):
vivṛṇoti vācyārthasyetyādi / / vācyārthasya uccinvatyādigāthāvācyārthasya /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26691404 (0.059):
atra viḍgūḍhavarcaśśabdayoḥ prajātejolakṣaṇārthaṃvanmalārthasyāpi / vācakatvena jugupsārthāntaratvam //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25351127 (0.061):
athocyeta mābhūdavācakatayā tdaviṣayatvam,tena tu tadvākyamanumīyate,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676009 (0.064):
arthasya śaityapāvanatvādeḥ / / śabdāntaraṃ śaityapāvanatvādiśabdam /
na tātparyātmā / / tātparyaśaktyā hyādhārādheyabhaghāvāvagamārthaṃ parasparamanvayamātra eva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250107 (0.064):
vivṛṇoti vācyārthasyetyādi / / vācyārthasya uccinvatyādigāthāvācyārthasya /
kṣīṇatvāt / / na lakṣaṇā / / mukhyārthabādhādihetutritayābhāvāt /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516436 (0.024):
'vaśyam aṅgīkartavyaḥ | tathā ca sati prayojane lakṣaṇā | tac ca na / mukhyārthabādhanimittavat pramāṇāntarād boddhavyam | tadartham eva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362616 (0.025):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / api tvañjanaṃ vyañjanameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068677 (0.025):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792336 (0.027):
trayāṇāmapi vyaṅgyānāṃ mukhyārthabādhavirahādapi na lakṣaṇā bodhiketi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114947 (0.032):
vṛttermukhyārthabādhāditritayahetukatvāt lakṣaṇāyāmantarbhāvaḥ sphuṭa eva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740549 (0.032):
kramasyāsaṃlakṣaṇe mukhyārthabādhādisphuraṇasya lakṣaṇāhetorasambhavāditi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746271 (0.034):
yadi tu na kupyate 'suvarṇapuṣpāṃ' ityādāvavivakṣitavācye 'pi / mukhyārthabādhādilakṣaṇāsāmagrīmanapekṣyaiva vyaṅgyārthaviśrāntirityalaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 882238 (0.040):
atha lakṣaṇā / mukhyārthabādhe tadyukto yayānyor'thaḥ pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24251851 (0.040):
atha lakṣaṇā-- / mukhyārthabādhe tadyukto yayānyor'thaḥ pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112318 (0.041):
vivecakarūpasya mukhyārthatvādityanena mukhyārthabādhābhāvādatra
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368759 (0.042):
tenāsau vyaṅgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073822 (0.042):
mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2127955 (0.043):
mukhyārthānupapattitatsambandhaprayojanānyapekṣya tu lakṣaṇā / / yathoktam / mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068357 (0.045):
hetvabhāvān lakṣaṇā // 15 // / mukhyārthabādhāditrayaṃ hetuḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386939 (0.047):
na lakṣaṇātmā / / mukhyārthabādhādyabhāvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720423 (0.047):
saṃsṛṣṭārthetyarthaḥ / / mukhyeti / / mukhyārthabādhāditrayaṃ yatsahakāri tadapekṣata iti tathā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724682 (0.047):
skhaladgatitvābhāve mukhyārthabādhāderlakṣaṇānibandhanasyānāśaṅkanīyatvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385118 (0.047):
vācyasyaiva yadyatrasiddhistadabhidhaiva syānna lakṣaṇā / / tasyā hi mukhyārthabādha eva jīvitam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739754 (0.050):
pūrvaprasiddhābhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratritayāvagatārthapratīteḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719586 (0.052):
bhinnakakṣyāniviṣṭatvādubhayorviṣayabhedo yataḥ, tasmādityarthaḥ / / tritayasannidhāviti / / mukhyārthabādhāditraye satītyarthaḥ /
tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyatiriktacaturthakakṣyānikṣitpo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739754 (0.041):
pūrvaprasiddhābhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratritayāvagatārthapratīteḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369820 (0.052):
abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī dhvananādiparyāyo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074828 (0.052):
prasiddheriti, abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386941 (0.057):
mukhyārthabādhādyabhāvāt / / tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyaktiriktaścaturthakakṣyānikṣitpo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318581 (0.061):
dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya
vyañjanavyāpira ityādi so 'yamevāgre vimṛṣyati / / atha cavyaṅgayasya śabdārthobhayamūlatvena prasiddhastrividho viśeṣaṇānāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28235085 (0.012):
krameṇeti/ kramaśca paurvāparyam/ uktaśrutivākya ityādiḥ/ / evamagre 'pi/ śabdeti/ śabdasambandhītyarthaḥ/ tyakto bhavatīti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230716 (0.015):
[347] sarveti/ aviśeṣaḥ sāmyam/ udāharati tatraiveti/ anityatvaṃ / yadītyanvayaḥ/ evamagre 'ti/ taditi/ śabdetyarthaḥ/ tat anityatvam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231253 (0.019):
śaṅkate ityanvayaḥ/ atiriktatvāditi/ kḷptebhyaḥ dravyādibhya / ityādiḥ/ evamagre 'pi/ evam uktayuktyā/ tasyāḥ śakteḥ/ ata eva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323841 (0.019):
astamityasyobhayārthatvāt // / tadanyathārūpā yathā - / 'kumudavanaiḥ saha saṃprati vighaṭante cakravākamithunāni' /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233125 (0.020):
śābdarūpam/ yadvā bhānaṃ viṣayatā/ evamagre 'pi/ sādhanatvenetyatra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230168 (0.021):
ātmetyanuṣajyate/ nāstītyanvayaḥ/ taditi/ loṣṭetyarthaḥ/ evamagre 'pi/
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21967543 (0.022):
udañcadbhiyastaralitaniveśā vasumattī yadagre / yacchravāsairgiriguḍakalīlāmudavahati //"
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064317 (0.023):
ityannaṃ vai vājo 'nnajita ityevaitadāha vājaṃ savṛvāṃsaṃ iti sariṣyanta / iti vā agra āha / sariṣyanta iva hi tarhi bhavantyathātra sasṛvāṃsa iti savṛvāṃsa iva hyatra
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616415 (0.024):
paunaruktyaprakārāṇām eṣāṃ yadetadādau vacanantinnirūpayiṣyamāṇānāṃ / śabdārthobhayāśrayatayā kakṣyāvibhāgaṃ ghaṭayituṃ kakṣyāvibhāgasyaiva ca
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5026445 (0.024):
*{6/72: E2 (v.l.): haviṣobhayaśabdasya}* / *{6/73: E1,6; E2: ko vā viśeṣa}* / *{6/74: E2 (v.l.): tad ucyate}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230185 (0.025):
[338] parokteti/ taditi/ paroktasādhanetyarthaḥ/ etadudāharaṇamāha / yatheti/ syādyadītyanvayaḥ/ evamagre 'pi/ tenaiva kṛtakatvenaiva/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230762 (0.025):
[349] sādhanaṃ siddhyāpattipratipādakamuttaram/ / evamagre 'pi/ nopalabhyate yadītyanvayaḥ/ evaṃ nābhyupeyate
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738610 (0.027):
dakṣiṇāvṛjjaghanena svayamātṛṇāṃ saṃcādayannaityā punaranūkyāyai / ātmānamagre saṃcādayati | ātmā hyevāgre sambhavataḥ sambhavatyatha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068224 (0.029):
sa vā anasa eva gṛhṇīyāt | ano ha vā agre paśceva vā idaṃ yacālaṃ sa / yadevāgre / tatkaravāṇiti tasmādanasa eva gṛhṇīyāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726210 (0.030):
vṛttāvabhidheyasāmarthyākṣiptatvamupasaṃhṛtaṃ, tattu / śabdārthobhayagatadhvananavyāpāragamyatvarūpamiti
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071548 (0.030):
vākye dvacutthaḥ / dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17831948 (0.032):
tasyobhaya padārtha pradhānatayotkṛṣṭtatvāt | saṃhartṝṇāṃ madhye 'kṣayaḥ |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12547559 (0.032):
tasyobhaya-padārtha-pradhānatayotkṛṣṭtatvāt | saṃhartṝṇāṃ madhye 'kṣayaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900561 (0.032):
tatra vyutpattirarthasya yā sāmayikateti sā //AP_345.017cd/ / śabdārthavupakurvāṇo nāmnobhayaguṇaḥ smṛtaḥ /AP_345.018ab/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28204737 (0.034):
svanirūpakābhāvatvāvacchinnādhikaraṇanirūpitatvasvāśrayāvacchedakasambandhāvacchinnatvobhayasambandhena/ / ato na doṣaḥ/ atra dravyānyatvaviśiṣṭasattābhāvo nāstītyapratyayāt
vigrāho viśeṣaṇānāṃ bhedānāṃ graho yasyā iti vā / / etādṛśīṃ tāṃ namaskṛtya maṅgalācaraṇarūpatvena manāguddiśya na tu
sūtravṛttibhyāṃ tātparyakathanādilakṣaṇaparīkṣāvistāreṇa nirṇīya
nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9383898 (0.0):
nirvighnacikīrṣitagranthasamātpaye tāṃ prati kāyavāṅmanobhiḥ prahvībhūya / nijālaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyata iti maṅgalānvayayojanā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318342 (0.042):
gurvalaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyate // RuAss_0 //
asyābhiprāyaḥ tathā ca dhvanermanāguddeśamātrameva karoti 'iha hi
tāvadbhāmaha 'ityādinā / / tadevattāvadāstām /
nijeti / / parakīyāṇāṃ sūtrāṇāṃ sūtraṇāṃ tātparyakathanānavabodho 'pi syāditi bhāvaḥ
tathā na kaiścidapi parairīddaṃśi sūtrāṇi kṛtānītyapi dhvanitam /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14592630 (0.034):
yathāvasaram ihaiva pratipādayiṣyate | ata eva ca kaiścinnaiyāyikāir / nāśīnīty upalabhyānīty etad arthaṃ^3kumārilenoktaṃ vyākhyātam iti |
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25324246 (0.041):
viśeṣaṇaviśeṣyatvamāpannau dvāvimāvata' / / gamyāvaṅgāṅgibhāvastu kaiścidiṣṭo vikalpata' // Msv_5,4.34 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573036 (0.050):
yattu kaiścinnavīnaiḥ sarvakālānāṃ sarvavarṇaviṣayatvenenopanyasanaṃ
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5711077 (0.063):
upalakṣitām | athaca ghanā muktāphalasadṛśā ye jalakaṇāḥ tatkṛtāni yāni / prahāsitāni prahāsitatvotpāditāni nijacchāyāsphuraṇāni yaiḥ pītāni api
tātparyamiti / / saṃkṣitpārthaprakāśanamityarthaḥ / / anyathā hi kathanāpi granthena pāraṃ na yāyāt /
'ādivākye prayoktavyamabhidheyaprayojane / / pratipādayituṃ śrotṛpravāhotsāhasiddhaye' //
iti nītyā śrotṛpravṛttyartha sarvatraivādivākye
'bhidheyaprayojanādyabhidhīyatte / / tacceha noktamiti kathamatra śrotṝṇāṃ pravṛttiḥ syāt /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562358 (0.026):
prahātavyā ityabhiprāyāduktam, na tu prayojanasampadanārthamapi
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14604422 (0.027):
tanmātrāpahṛtahṛdayāḥ pratyabhijānīyuḥ | na caitad asti, tat katham evam / uktam ity āha na ce[86.8]ti |
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097904 (0.027):
ityanenoktameva | vipañcanārthaṃ tu punaḥ iha upanyastam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454302 (0.029):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi | / [bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |]
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7150962 (0.033):
viśeṣādekasya gamakatvamaparasya natyata āha na ceti / / yat tvatroktam, yathā hyanārdendhane vahnau na dhūma iti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4906687 (0.036):
viviktau pūtavijanau mūrchitau mūḍsocchayau //AP_361.014cd/ / artho 'bhidheyaraivastuprayojananivṛttiṣu /AP_361.015ab/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18322832 (0.037):
nanvetadutsūtritaṃ kathamucyata ityata āha atreti // / ityuktametatsarvam atraabhimānivyapadeśastu viśeṣānugatibhyāmiti'; sūtre"
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 410664 (0.038):
katṛtvamityabhimatatvāt malinanalina-(2)- nibhaṃ nibhālanīyaḥ | / yaccoktam - nanu yadasamatha (tvaṃ) prathamamāsīt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23058959 (0.038):
gatārthatvāt tadeva punaruktamiti śaṅkā syānnatu punaridaṃ punaruktamiti, / (2) ihārthavādatābodhanam, tatra phalavidhitvanirākaraṇamātram, (3)
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5346499 (0.038):
punaḥ tat . loṭaḥ laṅvat eḥ uḥ seḥ hi apit ca vā chandasi iti . yat ca api / uktam laṅliṅoḥ tat ca na syāt . kim punaḥ tat . nityam ṅitaḥ itaḥ ca
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16550473 (0.039):
arthasākṣātkāritvam iti // / etena yaduktaṃ pareṇaḥ / na so 'sti pratyayo loke yaḥ śabdānugamādṛte /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10465224 (0.039):
yadanutpādānirodhaprabhāvitaṃ buddhatvamityuktaṃ / tatkathamihāsaṃskṛtādapravṛttilakṣaṇādbuddhatvādanābhogāpratipraśrabdhamā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2395345 (0.039):
sambandhastāvannāstītyuktameva / / tamabhyupagaya tūttaraṃ satyaṃ sambaddhau satyapi sambandha aśakyagraho
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5002842 (0.039):
nāsaṃyuktasyotpannasya doṣanirghātaprayojanatā. tasmād iha na / dadhigrahavad virodho 'sti. tena nārthavādaḥ, naimittika iti. atha yad
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418869 (0.040):
bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti . yad tarhi asya
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302193 (0.041):
yattu sākāṃkṣatvamuktaṃ tadapi nānuṣaṅgahetuḥ sannidhimātreṇākāṅkṣāyā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4999429 (0.041):
dvāram ity ukte, saṃvriyatām apāvriyatām iti{*4/291*}. kathaṃ punar / avagamyate, ihādhyāhāreṇa kalpayitavyam iti. āmnānasāmarthyāt, evam idam
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11688756 (0.041):
iti sāhityamātravacane vyāptiviparyaye vā neṣṭaṃ sidhyatīty uktam, evam / ihāpi bhavatīti bhāvaḥ || 126 || / evaṃ (?tadva/tāva)d ihāpy artho na śabdavaśavartīti yatrārtho
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534507 (0.042):
arthaḥ prayojanavācyācāreṇokto nābhidheyavācīti darśayati yad uddiśyeti
maivam / / alaṅkārā hyatrābhidheyāḥ / / teṣāmatra sākṣādevābhidhānāt /
tadabhidhāyakaṃ cedamalaṅkārasarvasvākhyaṃ / prakaraṇamityabhidhānābhidheyayorniyamagarbhīkāreṇārthākṣitpo
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26492281 (0.049):
prasiddhaś ca loke śabdārthasambandho 'bhidhānābhidheyaniyamaniyogaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675929 (0.064):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
vācyavācakabhāvalakṣaṇaḥ saṃbandhaḥ / / nahyevaṃvidhametabhidhāyakaṃ prakaraṇāntaramasti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073949 (0.016):
iti tacceṣṭayānumāya tayorakhaṇḍavākyavākyārthayorarthāpacyā / vācyavācakabhāvalakṣaṇaṃ saṃbandhamavadhārya bālastatra vyutpadyate /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7115844 (0.020):
asti hi śāstraniḥśreyasayorvācyavāyakabhāvalakṣaṇo 'pi saṃbandhaḥ, na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682298 (0.031):
anena śabdasya vyaṅgyena saha yassambandhastasya vācyavācakabhāvatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743761 (0.033):
atra saṃyogapadena vācyavācakabhāvarūpassambandhaḥ, samavāyapadena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974769 (0.037):
granthasya viṣayaḥ | tad-vācya-vācaka-lakṣaṇaś ca sambandhaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728987 (0.039):
'atha cāsāvarthaḥ kāvyatattvārthabhāvanāvimukānāṃ / vācyavācakalakṣaṇamātrakṛtaśramāṇāmagocara' iti sambandhaḥ /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3114543 (0.039):
śakyamupakalpayituṃ kimayamabhimatasyaivārthasya dyotako na veti / tarhi / vācyavācakalakṣaṇaḥ śabdārthayoḥ saṃbandho bhaviṣyati / tathā cāha
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360054 (0.041):
prayuñjānairāśrita' śabādarthayorvācyavācakalakṣaṇasambandha iti / tanninirākaraṇe svavāgvirodha iti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21013048 (0.043):
iti prācīnoktiriti bhāvaḥ// vyutpattīti// / vācyavācakabhāvasambandhajñānahetava ityarthaḥ/ anyatheti//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682079 (0.045):
na tvamidheyaḥ, tena sahābhidhānasya / vācyavācakabhāvalakṣaṇasambandhābhāvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675930 (0.045):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
madhyantavibhagatika.html 19087019 (0.046):
tad vidhañca śabdārthayor vācyavācakabhāvavyāvṛttiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454456 (0.046):
śabdārthayor hi prasiddho yaḥ sambandho vācya-vācaka-bhāvākhyas tam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743799 (0.049):
saṃyoga ityasya vyākhyānam sambandha iti / / vācyavācakabhāvātmakassambandha ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672589 (0.050):
prakṛtavākyaghaṭakatattatpadārthanavagama ityarthaḥ / / vācyavācakabhāvāvyutpattimupapādayati prakaraṇamātramityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672220 (0.054):
svayamavyutpannānāṃ pratipattṝṇāṃ locanam vācyavācakabhāveti / / saiva vācakaśaktiratyucyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680712 (0.057):
śabdārtharyorhi prasiddho yaḥ sambandho / vācyavācakabhāvākhyāstamanurundhāna eva vyañjakatvalakṣaṇo vyāpāraḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441225 (0.058):
vācya-rūpa evāsāv arthaḥ syāt tad-vācya-vācaka-rūpa-parijñānād eva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672344 (0.058):
vācyavācakabhāva evetyarthaḥ / / bhāvārthamāha etadityādi /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3114579 (0.058):
pravartetetyādyabhihitam / ataḥ pūrvamevāyaṃ pratyākhyāto / vācyavācakalakṣaṇaḥ sambandhaḥ / tasmānna bahirarthe pratibandhaḥ
tasyānviṣyamāṇasyāpyupalambhayogyasyānupalambhāt / / ata evātrānyālaṅkāragranthavailakṣaṇyoddhoṣaṇāya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2063760 (0.056):
kāryaparisamāptyādidarśanātkṛtamaṅgalācaraṇānāmapi tadabhāvopalambhānna / taddhetutvamasyeti sāmpratam /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2410141 (0.058):
uktaḥ iha tvanupalambhādapi yadyanupalabdhernābhāvāditi / tadanenābhyanujñāyā anaikāntikatvamucyata
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021258 (0.060):
śabdasyā7grahaṇa-kāraṇāny āvaraṇā3dīnī7ti / tatra yad uktaṃ / tad-anupalabdher anupalambhād abhāva-siddhir iti, etan no7papadyate //
'tātparyamucyate'ityādyuktam / / abhidheyāścātrālaṅkārāḥ kāvyālaṅkārā na laukikā ityeteṣāṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747159 (0.059):
342 śabdālaṅkārāḥ 218 / 343 arthālaṅkārāḥ 224 / 344 śabdārthālaṅkārāḥ 227
kāvyopaskṛtidvāreṇa pāramparyeṇa / 'kāvyaṃ yaśaser'thakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993789 (0.0):
MSS_9917 1 kāvyaṃ yaśase'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13360797 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23066936 (0.0):
kāvyaṃ yaśase'; rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541626 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // MKpr-K_2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18088292 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /"
sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13360802 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // MKpr K_2 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23066941 (0.0):
kāvyaṃ yaśase'; rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // 2 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541631 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // MKpr-K_2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18088298 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje" //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993795 (0.020):
MSS_9917 1 kāvyaṃ yaśase'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / MSS_9917 2 sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsammitatayopadeśayuje //
ityādyuktanītyā / tadavinābhāvasvabhāvatvādarthākṣitpasarvapuruṣārthasiddhirūpā
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076416 (0.023):
svabhāvādivyatirikta(kte) rūpāntarasambhavini vā avinābhāvābhāvādityarthaḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288726 (0.023):
svabhāvādivyatirikta(kte) rūpāntarasambhavini vā avinābhāvābhāvād ity
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17298021 (0.035):
avinābhāvā 'bhāvād ity arthaḥ | tataś cāvinābhāvavikalatvāt / svabhāvakāryānupalabdhivyatirekiṇo 'rthā hetvābhāsāḥ prameyatvādivat ity
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24492318 (0.042):
cet | tad avadyam | na hi puruṣārthasiddhihteutvena prayuktaḥ puruṣaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5018510 (0.042):
*{5/296: E2: 5,221; E6: 2,128}* / puruṣārthaikasiddhitvāt tasya tasyādhikāraḥ syāt//6.2.1//
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432622 (0.046):
rūpādiniḥsvabhāvatvena ajātikaḥ, bhāvābhāvādisvabhāvatrayānupalambha iti
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211539 (0.048):
rūpāderasvabhavāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25825803 (0.049):
bhūtvā abhāvapratiṣedhavivakṣitatvād bhāvābhāvārtha eva svabhāvābhāvārthaḥ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214090 (0.049):
na samyagjñānavyutpatteḥ śāstraprayojanasya prayojanam | / sarvapuruṣārthasiddhirbyutpatteḥ samyagjñānaparijñānasyaiva prayojanam |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7157033 (0.050):
atha kṛtasamayāpi ceṣṭaiva kiṃ na syāt, avinābhāvābhāvāt? smārayatu vā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 979495 (0.055):
pratītyasamutpannasya sasvabhāvatvena virodhābhāvāt, pratītyasamupādasya
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545384 (0.055):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā / / tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Asa_1.32 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425577 (0.055):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā / / tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Abhis_1.32 //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12075759 (0.056):
prameyatvādau niścitamiti hetvābhāsatve sādhye 'vinābhāvavaikalyaṃ / svabhāvahetuḥ | / avinābhāvavaikalyaṃ ca trividhahetuvyatiriktatvādeva [tadanyeṣāṃ]
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288022 (0.057):
prameyatvādau niścitam iti hetvābhāsatve sādhye 'vinābhāvavaikalyaṃ / svabhāvahetuḥ | / avīnābhāvavaikalyaṃ ca trividhahetuvyatiriktatvād eva [tadanyeṣāṃ] [S.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437176 (0.058):
nīrūpatvād ālambanasvabhāvāvadhāraṇe, bhāvābhāvānupalambhena / sarvākārajñatājñāne, tathatāsvabhāvatvena saṃvṛtiparamārthasatyadvaye,
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2440849 (0.059):
saṃbandhādgobhāvasiddherevamaśvādiṣvapīti svabhāvasiddherbhāvānāṃ nābhāva / ityarthaḥ / / na svabhāvasiddheriti sūtramanūdya vārttikāraḥ svarūpamātreṇa vyākhyāyaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824483 (0.059):
bhāvānāmanutpādātmakaḥ svabhāva akiṃcittvena abhāvamātratvādasvabhāva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768957 (0.060):
eṣā iyam ucyate anupalambhaśūnyatā tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā / nāsti sāṃyojikasya dharmasya svabhāvaḥ pratītyasamutpannatvāt saṃyogaḥ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14586361 (0.060):
avinābhāvavaikalyam eva tu kutaḥ siddhim ity āha / avinābhāvavaikalyañ ca [8.5] iti | / tebhyaḥ^5 svabhāvādibhyo vyatiriktānāṃ vyāpakānupalabdhyā[26] [8.6]
caturvargāvātpiḥ prayojanam / / tayośca sādhyasādhanabhāvalakṣaṇaḥ saṃbandhaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24759624 (0.052):
saviṣayakatvaṃsyāt / tasya nirviṣayakatve ca na / nirviṣayakatvarūpasādhyasiddhiriti sādhanārthapravṛttivaighaṭyamiti bhāvaḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12074880 (0.055):
pratipāda]yituṃ ṇicā nirdiśati tadvayutpādanārtham" iti | tataśca / prakaraṇaprayojanayoḥ sādhyasādhanalakṣaṇaḥ sambandho 'pyukto bhavati |"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17287086 (0.055):
nirdiśati tadvyutpādanārtham iti | tataś ca prakaraṇaprayojanayoḥ / sādhyasādhanalakṣaṇaḥ[13]sambandho 'py ukto bhavati | yady api
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24213990 (0.055):
prakaraṇamidaṃ tasyārthasya sādhanaṃ bhavati | tena prakarana prayojanayoḥ / sādhyasādhanalakṣaṇaḥ sambandhaḥ | tathā ca etatprakaraṇaśravaṇāt |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713111 (0.056):
vimitinivṛttyā tatsvarūpajñānaṃ prayojanam, śāstraprayojanayoḥ / sādhyasādhanabhāvassambandha ityuktam /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24560288 (0.058):
sādhanaābhāvavidhiḥ | tena sādhanābhāvena sādhyabhāvo vyāpta uktaḥ |
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24225447 (0.060):
na cātra janyajanakabhāvanibandhanah sādhyasādhanabhāvaḥ, yenaikasmin
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23809024 (0.061):
duḥkhenetā prāptā duḥkhetā / / prāptiśca na sādhyasādhanabhāvalakṣaṇā /
iti sthitamevādivākyasya śrotṛśravaṇaśraddhāvirbhāvanibandhanatvam /
RuAssC_0/2: / nanu yadīhālaṅkārā abhidheyāstarhi tadalaṅkaryo 'pya bhidheyaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11639139 (0.049):
sa khalu vyāpārabhedo 'bhidheyo vā syād anabhidheyo vā syāt. anabhidheye / aśabdā.......syabhāvanāsamabhivyāhārānupapattiḥ. kiñ ca sarvaśabdānām
'alaṅkārā alaṅkāryāpekṣāḥ' iti nītyā sa evaiṣāṃ ko nāma / yadupaskārakatvenaitatsvarūpamabhidhīyata ityāśaṅkya tadavataraṇikāmeva
vaktumupakramate / ihetyādinā / / START Bhūmikā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20995787 (0.063):
vaktumanuvadati atra naiyyāyikā"ityādinā "tasmānna śakti"rityantena /"
iha hi tāvad bhāmahodbhaṭaprabhṛtayaścirantanālaṅkārakārāḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318355 (0.0):
gurvalaṅkārasūtrāṇāṃ vṛttyā tātparyamucyate // RuAss_0 // / START Bhūmikā / iha hi tāvad bhāmahodbhaṭaprabhṛtayaścirantanālaṅkārakārāḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612861 (0.043):
darśanasthitiṃ pūrvapakṣatveno panyasyati iha hi tāvadbhāmahodbhaṭetyādinā
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318363 (0.0):
iha hi tāvad bhāmahodbhaṭaprabhṛtayaścirantanālaṅkārakārāḥ / pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384677 (0.053):
vācyopaskārakatayetiṣa / / vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385526 (0.061):
idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ / pratipādayati rūpaketyādinā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612971 (0.062):
trividho 'pi pratīyamāno vācyopaskārakatvādalaṅkārakakṣyaivetyanye /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318407 (0.064):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
tathāhi paryāyoktāprastutapraśaṃsāsamāsoktyākṣepavyājastutyupameyopamānanvayādau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318375 (0.0):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante / / tathāhi-paryāyoktāprastutapraśaṃsāsamāsoktyākṣepavyājastutyupameyopamānanvayādau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111408 (0.050):
samāsoktiparyāyoktyā'kṣepavyājastutyupameyopamānanvayātiśayoktiparikarāprastutapraśaṃsānuktanimittaviśeṣoktiṣupratīyamānaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490824 (0.052):
yatra tvavivakṣite vācyer'thāntarasaya pratītistatrāprastutapraśaṃsā / / ataśca paryāyoktāprastutapraśaṃsayoreva yathākramaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734278 (0.062):
samāsoktyākṣepetyādipūrvoktetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613000 (0.063):
paryāyoktamaprastutapraśaṃsā samāsokti rākṣepaḥ vyājastutirupameyopamā
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318386 (0.0):
tathāhi-paryāyoktāprastutapraśaṃsāsamāsoktyākṣepavyājastutyupameyopamānanvayādau / vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067862 (0.016):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515799 (0.016):
abhidhālakṣaṇe | / svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613422 (0.016):
kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361781 (0.029):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385697 (0.053):
tena pūrvatra yadādigrahaṇaṃ saphalayitumanyairetadudāhṛtaṃ tadayuktameva / tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385517 (0.056):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384715 (0.057):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
svasamarpaṇam' iti yathāyogaṃ dvividhayā bhaṅgyā pratipāditaṃ taiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318392 (0.0):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe / svasamarpaṇam' iti yathāyogaṃ dvividhayā bhaṅgyā pratipāditaṃ taiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613423 (0.061):
kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ / svasamarpaṇam" iti dvividhayā bhaṅgyā /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067862 (0.063):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515799 (0.063):
svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361781 (0.064):
svāsiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ svasamarpaṇam /
rudraṭenāpi bhāvālaṅkāro dvidhoktaḥ / / rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318401 (0.0):
svasamarpaṇam' iti yathāyogaṃ dvividhayā bhaṅgyā pratipāditaṃ taiḥ / / rudraṭenāpi bhāvālaṅkāro dvidhoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318410 (0.0):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385704 (0.041):
tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt / / vācyopaskārakatvenotprekṣā kathitetisamanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612971 (0.041):
trividho 'pi pratīyamāno vācyopaskārakatvādalaṅkārakakṣyaivetyanye /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14243764 (0.042):
na ca sandehotprekṣānupapattibalādrūpakasyākṣepaḥ, yena / vācyālaṅkāropaskārakatvaṃ vyaṅgyasya bhavet /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226277 (0.044):
varṇanīyanarapatiprabhāvarūpavākyārthopaskārakatvenālaṅkāra ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733488 (0.052):
kāruṇyātpratibodhyata ityarthaḥ / / atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385526 (0.055):
idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384676 (0.057):
vācyopaskārakatayetiṣa / / vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385518 (0.058):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613839 (0.062):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318655 (0.064):
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ / / alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318358 (0.064):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
utprekṣā tu svayameva pratīyamānā kathitā / / rasavatpreyaḥprabhṛtau tu rasabhāvādirvācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318419 (0.0):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ / / utprekṣā tu svayameva pratīyamānā kathitā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318427 (0.0):
rasavatpreyaḥprabhṛtau tu rasabhāvādirvācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613726 (0.018):
bhāvābhāsaḥsamāhitam / / evaṃ rasabhāvādiḥ vācyaśobhā hetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385740 (0.057):
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318432 (0.0):
rasavatpreyaḥprabhṛtau tu rasabhāvādirvācyaśobhāhetutvenoktaḥ / / taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386179 (0.036):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.036):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385987 (0.043):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.046):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.049):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386704 (0.056):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
RuAssC_[Bhū.1]: / prabhṛtinā daṇḍyādayaḥ / / tāvacchabdo vipratipattyabhāvadyotakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388082 (0.040):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.045):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387755 (0.046):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.052):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.058):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386704 (0.064):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]: / samayāpekṣārthāvagamaśaktirabhidhā /
cirantanetyādi / / dhvanikāramatamebhirna dṛṣṭamiti bhāvaḥ /
pratīyamānamiti / / vācyavyatiriktatvena svasaṃvedanasiddhamapīkatyarthaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658669 (0.042):
tāvatkālāpi avichinnamekaṃ yat svasaṃvedanaṃ tadeva pramātṛttvam iti / siddham / anyatra anubhavitari smartā anyo na upapadyate , ityanayā
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16551219 (0.045):
svasaṃvedanatvamabhidheyam / anubhavaprasiddhaṃ ca svasaṃvedanatva / kathamapahnuyeta? taduktam apratyakṣopalambhasya nārthadṛṣṭiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716785 (0.045):
atra svavyatiriktapratīyamānapadārthatvena lāvaṇyaṃ grāhyamiti
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4509250 (0.049):
tasya svātmani pṛthaktāstīti tanniścāyako vikalpaḥ ityahaṃvimṛśyameva tadā / svasaṃvedane naiva siddhaṃ śūnyapramātṛrūpaṃ viśvapratiyogitvāc ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716747 (0.050):
svavyatiriktapratīyamānasambaddhamityarthaḥ / / vācyasyaiva pratīyamānatvamabhyupagacchatāṃ mate svātmakapratīyamānavatvaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 467755 (0.052):
yasya jīvaikyaṃ siddhaṃ (syāt) / tasyānīśatāviṣayasvārthānumānāpādanasyābhimatatvāt /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432940 (0.052):
pramātrekavapuṣaḥ pūrvasiddhasya purāṇasya jñānaṃ kriyā ca / / svasaṃvedanasiddham aiśvaryaṃ, teneśvarasya siddhau nirākaraṇe ca jaḍānām
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222249 (0.056):
pratibandhāttatra kāmyatvarūpakāntātvasaṃvedanaṃ bhavatītyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16684224 (0.059):
sarvairādriyata evetyarthaḥ / / yatsarbeṣāmanubhavasiddhameva tatkenāpahnūyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682591 (0.060):
vibhāvādipratītirūpatvāttasyā iti bhāvaḥ / / nanu sāpi vācyaparyavasāyinyastu, tanmūlakatvāditi kathaṃ vyaṅgyasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682932 (0.060):
vibhāvādipratītirūpatvāttasyā iti bhāvaḥ / / nanu sāpi vācyaparyaṃvasāyinyastu, tanmūlakatvāditi kathaṃ vyaṅgyasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22932298 (0.060):
saṃvedyatvāc ca teṣāṃ pradīpa prakāśavan na jñātṛ dharmatvam | / saṃvedyatvād eva svātma vyatirikta saṃvedyatvam | sarva karaṇa viyoge ca
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11728714 (0.060):
chāndogyasyātmārthatvameveti siddham / / atra ca pūrvasmin pūrvapakṣe hiraṇyagarbhopāsanā siddhānte tu
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5848268 (0.061):
upāyopeyabhāvahetukatvena tasyānyathāsiddhatvādityarthaḥ / / nnirākariṣyate / / anubhavo 'pi rajatapratyayo vā syāt, bādhakapratyayo vā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16683698 (0.062):
tenānubhavasiddhaścābādhitaścetyarthaḥ / / anubhavasiddhaṃ na pratikṣepyaṃ yathā vācakatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685985 (0.064):
yo hi liṅgitvena teṣāṃ sambandhī yathā darśito viṣayaḥ sa na vācyatvena / pratīyate, api tūpādhitvena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9455258 (0.064):
liṅgitvena teṣāṃ sambandhī yathā darśito viṣayaḥ sa na vācyatvena / pratīyate, api tūpādhitvena / pratipādyasya ca viṣayasya liṅgitve
arthamiti / / viśrāntisthānatayā paramopādeyatālakṣaṇam /
vācyopaskārakatayetiṣa / / vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691112 (0.037):
samāsoktitvādivyavasthiterityarthaḥ / / 'guṇībhūtavyaṅgyate'ti / / vācyārthopaskārakatvāditi bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694133 (0.040):
akṣivivartanādyanubhāvadvāreti bhāvaḥ / / vyaṅgyasya vācyopaskārakatayā vācyāyamānatvamityarithaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715701 (0.045):
āha vācyetyādi / / pratīyamānasya yā vācyasavalanā vācyārthamiśramā, tayā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073948 (0.046):
iti tacceṣṭayānumāya tayorakhaṇḍavākyavākyārthayorarthāpacyā / vācyavācakabhāvalakṣaṇaṃ saṃbandhamavadhārya bālastatra vyutpadyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675929 (0.046):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627887 (0.050):
tatra yadā śleṣaḥ tadārthadvayasya niyamena vācyatā / / vācyatvaṃ caivaṃ saṃbhavati yadārthau dvāvapi prākaraṇikau staḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442638 (0.052):
evam avivakṣita-vācya-vivakṣitānya-para-vācyatvena dhvanir dvi-prakāraḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318359 (0.053):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384713 (0.054):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614955 (0.057):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360054 (0.057):
prayuñjānairāśrita' śabādarthayorvācyavācakalakṣaṇasambandha iti / tanninirākaraṇe svavāgvirodha iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318407 (0.057):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733488 (0.059):
kāruṇyātpratibodhyata ityarthaḥ / / atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219928 (0.059):
śrotravijñānaṃ tahīṃtyādinā svalakṣaṇasya vācyavācakabhāvapakṣe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675721 (0.061):
na vācyatvavyapadeśyatetyuktaṃ vivṛṇoti vācyatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682297 (0.062):
anena śabdasya vyaṅgyena saha yassambandhastasya vācyavācakabhāvatvaṃ / nāstīti darśitaṃ, tatra hetumāha locane aniyatatvādityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14248440 (0.062):
pradarśitaṃ kimiyatetyāśaṅkyāha evamityādi / / yeṣāmalaṅkārāṇāṃ vācyatvena śarīrīkaraṇaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384441 (0.062):
prakaraṇamityabhidhānābhidheyayorniyamagarbhīkāreṇārthākṣitpo / vācyavācakabhāvalakṣaṇaḥ saṃbandhaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318655 (0.063):
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ / / alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
alaṅkārapakṣanikṣitpamiti / / samagrālakārāntarbhūtaṃ na punastadvyatiriktamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387538 (0.057):
[tena vinā kāvyātmatvābhāvāt] mukhyatvena rasatyaivātmatvaṃ yuktam / / ataśca vastvalaṅkārayokyadalaṅkārapakṣanikṣitpatvamanyairuktaṃ
manyanta iti / / tathātvena manyante na punastathā saṃbhavatītyarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011245 (0.034):
dvāram/ sa ca viśeṣādarśanasthale saṃbhavati na tvihetyāha tasyeti// / 1.atreti nāsti ka.naṃ. ca tatrā ga. 2.ge pīti u.mu. 3.ddhā u. 4.'yadvā'
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28131619 (0.037):
indriyasahakāritvamātreṇaiva nirvāhe atiriktapramāṇatvaṃ na / saṃbhavatītyāha yadyatretyādinā/ atra cakṣussaṃyogādimadbhūtale
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11728056 (0.037):
tatra pratyekamarthādiparatvapratipādanaśruteḥ śrūyamāṇatattatparatve ca / saṃbhavati na tattadatikarme sarveṣāmekaparatvādhyavasānaṃ nyāyyam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25592207 (0.037):
tatra pratyekamarthādiparatvapratipādanaśruteḥ śrūyamāṇatattatparatve ca / saṃbhavati na tattadatikarme sarveṣāmekaparatvādhyavasānaṃ nyāṭyam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19147955 (0.038):
vicchittiviraheṇābhidhānena tadvidāhlādakatvaṃ na saṃbhavatīti bhāvaḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22914039 (0.040):
'saṃnyasta saṅkalpaḥ kaścana kaścid api karmī yogī samādhānavān bhavati | / na saṃbhavatīty arthaḥ | phala saṃkalpasya citta vikṣepa hetutvāt | tasmād
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4174073 (0.042):
sa ca yāgo vaṣaṭkāramantareṇa na saṃbhavati | / 'yājyāyā adhi vaṣaṭkaroti' iti tadvidhānāt |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4941001 (0.043):
dravyasaṃbandhe vidhīyamāne yajetety anena saṃbandhaḥ. anūdyamāne tu / saṃbhavati, na ca, yaugapādyena vidhyanuvādau saṃbhavataḥ. tasmāc
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403031 (0.045):
nimittopādānameva saṃbhavati tathātrāpi na saṃbhāṣyamityāśayena / punarihaitaduktam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541679 (0.047):
'pratyakṣam' iti / tat-paramāṇvādi / atīndriyārthasākṣātkartā kaścit / saṃbhavatītyatraiva tātparyamevaṃvadhānumānapratipādakānāṃ paramācāryāṇām
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5043075 (0.048):
gāyatīti. sā svarasya sāmatve na saṃbhavatīty uktam. na hy abhivatīsvaraḥ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327862 (0.048):
na hi yuvayorbhāvarūpatvāccetanāvadvastvanāśrityānnārttṛtvaṃ saṃbhavati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914671 (0.051):
śaṅkāvadhiriti ca kuta ityuttarārdhasya svaṣṭatvādartho noktaḥ/ vyāptini 1 / ścayo na saṃbhavatīti tatsaṃbhavasya tarkādhīnatvāt/ tarkasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632082 (0.052):
prakṛtāpahnavohyapahnutilakṣaṇam / / sa cobhayathāpi saṃbhavatīti apahnutiḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8527654 (0.052):
prākṛtānāṃ paurṇamāsīkālīnāṅgānāṃ bhavati prāptiḥ, tathaiva vārtradhnyā / api saṃbhavatyeva prāptiḥ / / vṛdhanvatyāstu na tatropadeśatastasya prakṛtau kṛtārthatvānnāpyatideśataḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25940925 (0.052):
yathāvihitaṃ pratyayo bhavati / / avaklṛptiḥ pramāṇānatirekaś ca sambhavaty arthaḥ iha gṛhyate, na+utpattiḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21007840 (0.055):
dravatvaparyantaṃ dhāvati/ yena dravatvavatorūpitvamityāditvaduktarītyā / dejastvaṃ sidhyet/ saṃbhavati ceha kḷptaṃ pratibandhakāntaram /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10513317 (0.056):
yataḥ sarveṣāṃ sarvatrādhikāro na saṃbhavati tato na cāpodyetatyanvayaḥ /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2572495 (0.056):
bhedābhedābhyāṃ vyāptatvādvyāpakānupalabdhyā sāmānyasya vastutvaṃ na / saṃbhavatīti bhaṇituṃ śakyam //-- / / nanvaulapādhiko vastuśabdo na jātinimittakastatkathamanena jātyāpattiḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11934528 (0.058):
pratītyānāṃ cakṣūṃṣi pratītyacakṣūṃṣīti samāsaḥ saṃbhavaty arthāyogāt. / cākṣur hi pratītya prāpya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānam ity ayam artho
nahyabhimananamātreṇaiva bhāvānāmanyathābhāvo bhavatīti bhāvaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11728056 (0.062):
tatra pratyekamarthādiparatvapratipādanaśruteḥ śrūyamāṇatattatparatve ca / saṃbhavati na tattadatikarme sarveṣāmekaparatvādhyavasānaṃ nyāyyam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25592207 (0.062):
tatra pratyekamarthādiparatvapratipādanaśruteḥ śrūyamāṇatattatparatve ca / saṃbhavati na tattadatikarme sarveṣāmekaparatvādhyavasānaṃ nyāṭyam /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919557 (0.064):
smṛtaṃ bhāvam eva eti nānyaṃ kaunteya, sadā sarvadā tad bhāva bhāvitas / tasmin bhāvas tad bhāvaḥ sa bhāvitaḥ smaryamāṇatayābhyasto yena sa
etadeva darśayati tathāhītyādinā / / tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385518 (0.030):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385701 (0.047):
tena pūrvatra yadādigrahaṇaṃ saphalayitumanyairetadudāhṛtaṃ tadayuktameva / tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691112 (0.049):
'guṇībhūtavyaṅgyate'ti / / vācyārthopaskārakatvāditi bhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385502 (0.050):
rudraṭena tathātvena tasyāpratipādanāt / / tatrāpi ca vastumātrasya vācyopaskārakatvābhidhānasamaye vaktumucitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384674 (0.054):
viśrāntisthānatayā paramopādeyatālakṣaṇam / / vācyopaskārakatayetiṣa /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613414 (0.056):
vācyopaskārakatvamiti bhāvaḥ / / kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318378 (0.057):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697678 (0.061):
śāstrasya śabdātmakatvenānanvayāt| na hi śabdāt jñānaṃ pratīyate| /crux / vācakatvenāsya vācyasaṃketitvāt/crux | api tvartha eva| jñānaṃ tu tato
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385677 (0.063):
tāmantareṇāsaṃbhavadvastusaṃbandhatvena vācyasyāviśrānteḥ / / ataścātrālaṅkāro gamyamānaḥ sthito na vastumātram /
vastumātraṃ na punaralaṅkārā rasaśca /
svasiddhaya iti / / 'kuntāḥ praviśanti' ityādau kuntairātmanaḥ praveśasiddhyarthaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361801 (0.0):
{kuntāḥ praviśanti} {yaṣṭayaḥ praviśanti} ityādau kuntādibhirātmanaḥ / praveśasiddhyarthaṃ svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante / tata upādānene 'yaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067881 (0.0):
kuntāḥ praviśanti'; "yaṣṭayaḥ praviśanti'; ityādau kuntādibhirātmanaḥ / praveśasiddhyarthaṃ svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante /"
svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante / / tairvinā teṣāṃ praveśāsidhdeḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361803 (0.0):
{kuntāḥ praviśanti} {yaṣṭayaḥ praviśanti} ityādau kuntādibhirātmanaḥ / praveśasiddhyarthaṃ svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante / tata upādānene 'yaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067884 (0.0):
kuntāḥ praviśanti'; "yaṣṭayaḥ praviśanti'; ityādau kuntādibhirātmanaḥ / praveśasiddhyarthaṃ svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante /"
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515820 (0.037):
kuntān praveśaya yaṣṭī praveśayetyādau kuntādibhir ātmanaḥ praveśasiddhaye / svasaṃyoginaḥ puruṣā ākṣipyante | tata upādāneneyaṃ lakṣaṇā | gaur"
'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityādau tu gaṅgāśabdaḥ paratrataṭe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 882277 (0.026):
gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ" ityādau gaṅgādiśabdo jalamayādirūpārthavācakatvātprakṛte"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386739 (0.031):
etadvyāpāratrayāduttūrṇasya tadatiriktasyetyarthaḥ / / tathā ca 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatra gaṅgāśabdo ghoṣaśabdaśca sāmānyātmake
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223018 (0.039):
nirūpyanirūpakabhāvasattvāditi bhāvaḥ/ / nanu gaṅgāyāṃ ghoṣa / ityādau gaṅgāpadāditaḥ tīrādibodhotpattyā tīrādigatasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28152452 (0.046):
navyāstviti/ yathā / gaṅgāyāṃ ghoṣa ityādau tīre gaṅgāpadasya lakṣaṇāsvīkāre 'pi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675815 (0.064):
śabdāntareṇa 'gaṅgāyāṃ ghoṣa' ityādau gaṅgādiśabdena /
ghoṣādhikaraṇatāsiddhaye svātmānamarpayati /
svayaṃ tasya ghoṣādhikaraṇatvāsaṃbhavāt /
yathāyogamiti / / kvaciddhi vācyor'thaḥ svasiddhaye paraṃ pratīyamānamarthamākṣipati /
kvacicca svayamanupapadyamānaḥ sanpratīyamāna evārthe svaṃ samarpayati /
tena yatra yādṛtkatra tādṛgeva yojyamityarthaḥ / / RuAssC_[Bhū.1a]
tatra paryāyoktaṃ yathā / 'adhākṣīnno laṅkāmayamayamudanvantamataradviśalyāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820719 (0.0):
MSS_1089 1 adhākṣīnno laṅkāmayamayamudanvantamatarad viśalyāṃ
saumitrerayamupanināyauṣadhivanāt / / iti smāraṃ smāraṃ tvadarivalabhīcitralikhitaṃ hanūmantaṃ dantairdaśati
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820735 (0.0):
MSS_1089 2 iti smāraṃ smāraṃ tvadarinagarībhittilikhitaṃ hanūmantaṃ / dantairdaśati kupito rākṣasagaṇaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820720 (0.053):
MSS_1089 1 adhākṣīnno laṅkāmayamayamudanvantamatarad viśalyāṃ / saumitrairayamupanināyauṣadhivarām /
kupito rākṣasagaṇaḥ // / 'atra rākṣasagaṇavṛttānto vācyaḥ san svasiddhaye paraṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820736 (1.192):
MSS_1089 2 iti smāraṃ smāraṃ tvadarinagarībhittilikhitaṃ hanūmantaṃ / dantairdaśati kupito rākṣasagaṇaḥ //
kāraṇarūpamaripalāyanādyākṣipati /
tatpalāyanādyantareṇa rākṣasavṛttāntasyāsaṃgateḥ /
aprastutapraśaṃsā yathā / 'prāṇā yena samarpitāstava valādyena tvamutthāpitaḥ skandhe yasya ciraṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736790 (0.0):
yathāsmadupādhyāyabhaṭṭendurājasya prāṇā yena samarpitāstava balādyena / tvamutthāpitaḥ skandhe yasya ciraṃ sthito 'si vidadhe yaste saparyāmapi /
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330089 (0.043):
prāṇā yena samarpitās tava balād yenaivam utthāpitaḥ skandhe yena ciraṃ
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134255 (0.043):
prāṇā yena samarpitās tava balād yenaivam utthāpitaḥ $ skandhe yena ciraṃ
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13196415 (0.055):
prāṇā yena samarpitās tava balād yenaivam utthāpitaḥ Bhall_98a
sthito 'si vidadhe yaste saparyāmapi / / tasyāsya smitamātrakeṇa janayanprāṇāpahārakriyāṃ bhrātaḥ pratyupakāriṇāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736803 (0.0):
tvamutthāpitaḥ skandhe yasya ciraṃ sthito 'si vidadhe yaste saparyāmapi /
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13197429 (0.050):
skandhe yena ciraṃ dhṛto 'si vidadhe yas te saparyām api Bhall_98b
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330096 (0.050):
prāṇā yena samarpitās tava balād yenaivam utthāpitaḥ skandhe yena ciraṃ / dhṛto 'si vidadhe yas te saparyām api /
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134262 (0.050):
prāṇā yena samarpitās tava balād yenaivam utthāpitaḥ $ skandhe yena ciraṃ / dhṛto 'si vidadhe yas te saparyām api &
dhuri paraṃ vetālalīlāyase' // / atra vetālacaritamaprastutaṃ prakaraṇādivaśena svayamanupapadyamānaṃ sat
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736805 (1.192):
tasyāsya smitamātrakeṇa janayan prāṇāpahārakriyāṃ bhrātaḥ pratyupakāriṇāṃ / dhuri paraṃ vetāla līlāyate //
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13196523 (1.192):
bhrātaḥ pratyupakāriṇāṃ dhuri paraṃ vetālalīlāyase Bhall_98d
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330105 (1.192):
tasyāntah smitamātrakeṇa janayañ jīvāpahāraṃ kṣaṇād bhrātaḥ / pratyupakāriṇāṃ dhuri paraṃ vetālalīlāyase // Bhall_98 //
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134271 (1.192):
tasyāntah smitamātrakeṇa janayañ jīvāpahāraṃ kṣaṇād % bhrātaḥ / pratyupakāriṇāṃ dhuri paraṃ vetālalīlāyase // Bhall_98 //
prastute kṛtaghnavṛttānte svaṃ samarpayati / / samāsoktiryathā
'dantakṣatāni karajaiśca vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702254 (0.0):
dantakṣatāni karajaiśca vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457710 (0.0):
danta-kṣatāni karajaiś ca vipāṭitāni / prodbhinna-sāndra-pulake bhavataḥ śarīre /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378000 (0.0):
{dantakṣatāni karajaiśca vipāṭitāni / prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081604 (0.0):
dantakṣatāni karajaiśva vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre
dattāni raktamanasā mṛgarājavadhvā jātaspṛhairmunibhirapyavalokitāni' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702261 (0.0):
dantakṣatāni karajaiśca vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre / dattāni raktamanasā mṛgarājavadhvā jātaspṛhairmunibhirapyavalokitāni //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457719 (0.0):
prodbhinna-sāndra-pulake bhavataḥ śarīre / / dattāni rakta-manasā mṛga-rāja-vadhvā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378007 (0.0):
prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre / / dattāni raktamanasā mṛgarājavadhvā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081604 (0.0):
dantakṣatāni karajaiśva vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre / dattāni raktamanasā mṛgarājavadhvā jātaspṛhairmunibhirapyavalokitāni //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081612 (1.192):
dantakṣatāni karajaiśva vipāṭitāni prodbhinnasāndrapulake bhavataḥ śarīre / dattāni raktamanasā mṛgarājavadhvā jātaspṛhairmunibhirapyavalokitāni //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702464 (0.064):
mṛgākhyapuñjātiviśeṣasya vadhveti ca gamyate / / munibhirapi jātaspṛhairityatra
atra bodhisattve nāyakavyavahāre na saṃbhavatīti svasiddhyarthaṃ
nāyakatvamākṣipati / / ākṣepo yathā / 'kiṃ bhaṇimo bhaṇṇai kitti adha kiṃ vā imeṇa bhaṇieṇa /
bhaṇṇihisi tahavi ahavā bhaṇāmi kiṃ vā ṇa bhaṇiosi' //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451156 (0.048):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209745 (0.048):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780518 (0.056):
jāva uvavisāmi (BhSv_5.6:35) / ahavā aññāsaṇapariggaheṇa appo via siṇeho paḍibhādi (BhSv_5.6:36)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903723 (0.060):
vasasi sire pasubaiṇo tahavi ha itthīa jīaṇaṃ harasi //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13366027 (0.060):
{khalavavahārā dīsanti dāruṇā jahavi tahavi dhīrāṇaṃ / / hi_a_ava_assavahuma_ā ṇa hu vavasā_ā vimujjhanti //74// (2)}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071606 (0.060):
khalavavahārā dīsanti dāruṇā jahavi tahavi dhīrāṇam / / hiaavaassavahumaā ṇa hu vavasāā vimujjhanti // 74 //
('kiṃ bhaṇamo bhaṇyate kiyadivātha kiṃ vānena bhaṇitena /
bhaṇiṣyate tathāpyathavā bhaṇāmi kiṃvā na bhaṇito 'si') //
atra vakṣyamāṇaviṣayo bhaṇananiṣedho vācyaḥ san vaktumevopakrāntasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384214 (0.058):
atiprasiddhatvaṃ vā viśeṣaṃ vaktuṃ niṣedho niṣedha iva yaḥ sa / vakṣyamāṇaviṣaya uktaviṣayaśceti dvidhā ākṣepaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087012 (0.058):
aśakyavaktavyatvamatiprasiddhatvaṃ vā viśeṣaṃ vaktuṃ niṣedho niṣedha iva / yaḥ sa vakṣyamāṇaviṣaya uktaviṣayaśveti dvidhā, ākṣepaḥ /
niṣedhānupapatteḥ svayamaviśrāmyan svātmasamarpaṇena tvāṃ prati mariṣyāmi
athavā mriye yadvā mṛtā yāvadahamiti vidhitrayamarthānataramākṣipati /
yattvatrānyaiḥ 'vācyor'thaḥ svasiddhayer'thāntaramākṣipati'ityuktaṃ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25744202 (0.037):
vidyunmālinyatha surānandātho nāgabuddhikā / / etāstu kuravindābhā jagatkṣobhaṇalaṃpaṭāḥ // BndP_3,19.75 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10521452 (0.046):
so 'yaṃ devadatta itivattattvamasyādivākyebhyaḥ parāparayoratyantābhedaḥ / pratipādayitumiṣṭor'thaḥ, tadanusāritvādityarthaḥ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13350028 (0.046):
so 'yaṃ devadatta itivattattvamasyādivākyebhyaḥ parāparayoratyantābhedaḥ / pratipādayitumiṣṭor'thaḥ, tadanusāritvādityarthaḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16677505 (0.048):
'svarūpaṃ prakāśayanneve' tyādaudṛṣṭāntamāha 'pradīpavadi'ti / / artho 'rthāntaraṃ dyotayatītyuktasyodāharaṇamāha 'yathālīle'tyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387516 (0.050):
ata evānuprāsādayo 'laṅkārāścitrabhityādyanyairuktam / / sa ca pratīyamānor'tho yadyapi vastvalaṅkārarasatvena trividhaḥ, tathāpi
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25568617 (0.054):
tadihāpi na jñānaṃ svāṃśena jñeyamātmani vṛttivirodhādapi tu / tadatiriktor'thaḥ,pācyā iva taṇḍulāḥ pākātiriktā iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23595315 (0.054):
tadihāpi na jñānaṃ svāṃśena jñeyamātmani vṛttivirodhādapi tu / tadatiriktor'thaḥ, pācyā iva taṇḍulāḥ pākātiriktā iti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189442 (0.054):
ddhipūrvakavākyasādhāraṇaṃ pauruṣeyatvaṃ tadabhāvarūpatvācca na / tavdyitirekasādhaner'thāntaram //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10756794 (0.054):
ātmaśabdāditihetuta ityarthaḥ / na tatra hetvantaraṃ / gaveṣaṇīyamityevārthaḥ / 'atra'; vaiśvānaravidyāyāṃ vidyāntare ca 'sā';
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2404117 (0.055):
vihitānuvāda evanyāyyaḥ kālaviśeṣavidhānāya na tu kālāntarapratiṣedhor / 'thaḥ kalpyataityarthaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3333595 (0.056):
yasmātsvayamanyairanadyamāno 'bhakṣyamāṇo / yadanannamagnivāgādidevatārūpamatti bhakṣayatīti /
Apohasiddhi (bsa0551u.htm.txt) 18524262 (0.058):
go buddherūpapadyamānaḥ kathamarthāntaramākṣipet? gotvādeva gopiṇḍaḥ,
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10740706 (0.059):
'nyairanājñapta iti vā / yathānyaiḥ svayamaśrutādirna tathānye, sarvātmanā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 460319 (0.062):
naca sahabhāvijñānāntaramasti / / tato jñātatālakṣaṇakāryeṇaivānumātavyamiti kathaṃ sā nābhyupagamyata
tadayuktameva / / tathātve hi niṣedha eva paryavasitaḥ syānna niṣedhābhāsa ityākṣepālaṅkāra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264039 (0.032):
vaktumiṣṭasya vastuno niṣedhābhāso 'niṣedhābhiprāyatvena niṣedhābhāsa / ākṣepālaṅkāra ityarthaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11615459 (0.060):
{1,165}kiṃ punas teṣāṃ pratyavāyahetutve pramāṇam. yadi niṣedhaḥ, tad / ayuktam. nañarthaparyavasāyy eva hi niṣedhavidhir na niṣedhyasyānarthatām
eva na syāt / / 'āmukhāvabhāsamāno hi niṣedha' ākṣepalakṣaṇam /
na ca vidhiniṣedhayorvirodhātsādhyasādhanabhāvo yuktaḥ /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319456 (0.063):
tataśca kṛtiyogyeṣṭāniṣṭaprāptiparihārasādhanaṃ vidhiniṣedhārtho na
vyājastutiryathā / 'ihiṇaṃ paduṇopahuṇo pahuttaṇaṃ kiṃ cirantanapahūṇa /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22565429 (0.044):
tasya yukto bhāva iti / usmṛtiḥ khalviyam 'adrākṣam' iti pūrvadṛṣṭaviṣayā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 443910 (0.046):
kasmājjīvasya jñānaiśvaryatiraskāro bhavati / / viṣphuliṅgavadatiraskāro hi yukta ityatredamuttaram /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2406337 (0.048):
ekatvaṃ tasmādityarthaḥ / / nirākarotañ ni yuktastarhīti / / nirupādhānasvarūpamekaṃ vyāpakatvānvitatvasaṃjñitvopadhānāstraya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28100726 (0.049):
maṅgalanibandhanamave na kṛtam, maṅgalaṃ tu kṛtemevetyartho / labhyate/ sa tu na yuktaḥ; nāstikena kādambaryādigranthapraṇetrā
guṇadosā dosaguṇā ehiṃ kaā ṇahu kaā tehiṃ' //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145560 (0.039):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
('adhunā prabhavaḥ prabhavaḥ prabhutvaṃ kiṃ cirantanaprabhūṇām /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 877004 (0.043):
aparāntu teṣu prabhavo dukhasaṃbhaveyam āpekṣa cchedu prasaraṃ ca
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16017972 (0.046):
Yāj1.198c/ tṛpty.artham pitṛ.devānām dharma.samrakṣaṇāya ca // / Yāj1.199a/ sarvasya prabhavo viprāh śruta.adhyayana.śīlinah /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418729 (0.056):
madasambhūtāḥ / yata evam ato 'haṃ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ / pralayas / tathā / prabhavanty asmād iti12 prabhavaḥ /
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9912793 (0.058):
BJ_13.06a/.utpanna.bhoga.sukha.bhug.dhana.vāhana.āḍhyas.tyāga.anvito.durudhurā.prabhavaḥ.subhṛtyaḥ/ / BJ_13.06b/.kemadrume.malina.duḥkhita.nīca.niḥsvāḥ.preṣyāḥ.khalāś.ca.nṛpater.api.vaṃśa.jātāḥ//(va.ti)
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9517182 (0.059):
priyamedhaḥ.priyā.asya.medhā.yathā.eteṣām.ṛsīnām.evam.praskanvasya.śṛṇu.hvānam/[314] / 3,17: praskanvaḥ.kanvasya.putraḥ.kanva.prabhavo.yathā.prāgram/[314]
guṇadoṣā doṣaguṇā ebhiḥ kṛtā na khaluḥ kṛtāstaiḥ') //
atra cirantanānāṃ nindā vācyā satī svayamanupapadyamānā
stutāvātmānamarpayati / / tadgatatvena vastudarśitāyā nindāyā asaṃbhavāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932712 (0.048):
kriyārūpasya kṣaṇikatvenā'śutaravināśyatvāt dhvaṃsasyaca nityatvena / nāśyatāsaṃbhavāt / tattatsmṛtiśrūyamāṇakīrtanaprāyaścittanāśyatvānupapattestadyogyāpūrvāntarakalpanamāvaśyakamityabhi-
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177072 (0.053):
praśastayaṅgasya sadasyāśīrvādatvena tathātvābhāvādityarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911079 (0.059):
saṃyogasādhyakahetuniṣṭhavyāptāvavyāptiḥ/ saṃyogasya vyāpyavṛttitvena / tadabhāvasyāpyaikādhikaraṇyābhāvāditi bhāvaḥ//
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274710 (0.062):
smaraṇasya vācyatvena tasya viprambhāṅgatoktyanupapatteḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2430734 (0.062):
tāvadādhatte kṣaṇasyābhedyatvenopakṛtānupakṛtatvāsambhavāt / / anādhāne ca sahakāribhāvābhāvāt /
evamadyatanānāmapi stutirnindāyāmātmānamarpayati / / tasyā api viparītatayā tadgatatvenāsaṃbhavāt /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2448715 (0.052):
(250/5) pramāṇasyāpi bhāvāt tadgatatvena tadanupapattau / sarvabhāvānupapattirityarthaḥ // 27 //
yatpunaratrānyaiḥ svasiddhaye parākṣepo vyākhyātastadupekṣyameva /
yato 'tra cirantanānāṃ syutyākṣepeṇa eva paryavasitaḥ syāditi naitadyuktam
kiṃ ca lakṣaṇāyāmapi svasiddhaye parākṣepo na yuktaḥ /
tathātve hilakṣaṇāyāḥ svarūpahāniḥ syāt / / vācyalakṣaṇasyaiva svasya siddhatvānmukhyārthabādhābhāvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21036962 (0.049):
svarūpahāniḥ syādityayuktamityata āha nahīti / niyākābhāvāditi bhāvaḥ /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 997621 (0.053):
sāvayavatvaprasaṅgaḥ / phalataḥ antimakālalakṣaṇasya kṣaṇasyāpi / [svarūpatā]hāniḥ syāt /
na caikadā ekasya bādhaḥ siddhiśceti vaktuṃ yuktam /
vipratiṣiddhaṃ hyetat / / vācyasyaiva yadyatrasiddhistadabhidhaiva syānna lakṣaṇā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362612 (0.061):
śabdasya yat kvacidarthāntarapratipādanaṃ tatra nābhidhā niyamanāttasyāḥ / / na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / api tvañjanaṃ vyañjanameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068673 (0.061):
śabdasya yat kvacidarthāntarapratipādanaṃ tatra nābhidhā niyamanāttasyāḥ / / na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt /
tasyā hi mukhyārthabādha eva jīvitam / / 'kuntāḥ praviśanti' ityādau ca kuntānāṃ svayaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369760 (0.018):
ityādu vivakṣitānyaparavācye dhvanau mukhyārthabādhaḥ / tatkathamatra / lakṣaṇā / lakṣaṇāyāmapi vyañjanamavaśyamāśrayitavyamiti pratipāditam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074768 (0.018):
ityādau vivakṣitānyaparavācye dhvanau mukhyārthabādhaḥ / / tatkathamatra lakṣaṇā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8744287 (0.032):
heturatasya eva lakṣaṇābījamityarthaḥ / / tarhihāpi mukhyārthabādho lakṣaṇā ca syat netyāha na ceti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743964 (0.042):
dhūmaśabdasya svārthaviśrāntatvānna tāvati vyāpāra iti cet, āyātaṃ tarhi / mukhyārthabādho lakṣaṇāyā jīvitamiti, sati tasminsvāthaviśrāntyabhāvat /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2127955 (0.045):
mukhyārthānupapattitatsambandhaprayojanānyapekṣya tu lakṣaṇā / / yathoktam / mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384293 (0.047):
kṣīṇatvāt / / na lakṣaṇā / / mukhyārthabādhādihetutritayābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 882239 (0.048):
ānantyavyabhicāradoṣāpātāt / / atha lakṣaṇā / mukhyārthabādhe tadyukto yayānyor'thaḥ pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24251852 (0.048):
atha lakṣaṇā-- / mukhyārthabādhe tadyukto yayānyor'thaḥ pratīyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8744278 (0.053):
'gaṅgāyāṃ dhoṣa' ityatra gaṅgāśabdo netyatra mukhyārthabādha eva / heturatasya eva lakṣaṇābījamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391252 (0.056):
atra hyanyapadārthapradhānatvānnayanaśabdasya guṇībhāvaḥ, na / mukhyārthabādhaḥ / / svārtha eva viśrānteḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2096312 (0.059):
rūḍhatvāt yathoktam,rūḍhopacāro rūḍhalakṣaṇopacāro lakṣaṇā'; iti / / anyo 'pyāha"mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt'; iti /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219102 (0.060):
anupayogātmikā ca mukhyārthabādhātrāstīti / lakṣaṇāmūlatvādavivakṣitavācyabhedatāsyopapannaiva śuddhārthasyāvivakṣaṇāt
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22484319 (0.064):
stutyādiparatvepi na mukhyārthabādhaḥ, svārthabādhakābhāvo
praveṣṭumasaṃbhavānmukhyārthabādha eveti parasya kuntavadrūpasya
lakṣyasyaivārthasya prādhānyam / / ataśca lakṣaṇāyāṃ bādhitaḥ sanmukhyo 'rthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385174 (1.192):
nanu yadyevaṃ tatparyāyoktādau vācyasidhyarthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ / samarpayatītyeva yuktam /
samarpayatītyeva yuktam / / nanu yadyevaṃ tatparyāyoktādau vācyasidhyarthaṃ parasya lakṣyasyākṣepaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385183 (0.0):
nanu yadyevaṃ tatparyāyoktādau vācyasidhyarthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ / samarpayatītyeva yuktam /
pratīyata yatītyeva yuktam / / nanu yadyevaṃ tatparyāyoktādau vācyasidhyarthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385148 (1.192):
ataśca lakṣaṇāyāṃ bādhitaḥ sanmukhyo 'rthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ / samarpayatītyeva yuktam /
samarpayatītyeva yuktam / / nanu yadyevaṃ tatparyāyoktādau vācyasidhyarthaṃ parasya lakṣyasyākṣepaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385157 (0.0):
ataśca lakṣaṇāyāṃ bādhitaḥ sanmukhyo 'rthaḥ paratra lakṣya eva svaṃ / samarpayatītyeva yuktam /
pratīyata iti tatra kiṃ pratipattavyam / / idaṃ pratipattavyam atra hi lakṣaṇāyā eva nāvakāśaḥ /
tatra hi kathamahaṃ syāmiti vācyaṃ sat kāryaṃ tadavinābhāvātparaṃ
kāraṇamākṣipatītyākṣepeṇaiva siddhestasyā anupayogaḥ / / 'gauranubandhyaḥ'ityatra yathā kathaṃ me śruticoditamanubandhanaṃ syāditi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361815 (0.0):
{gauranubandhyaḥ} ityādau śruticoditamanubandhanaṃ kathaṃ me syāditi jātyā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067895 (0.0):
gauranubandhyaḥ" ityādau śruticoditamanubandhanaṃ kathaṃ me syāditi jātyā"
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515831 (0.0):
anubandhyaḥ ityādau śruticoditam anubandhanaṃ kathaṃ me syād iti jātyā"
jātyā vyaktyavinābhāvādvyaktirākṣipyate natu lakṣyate tathaivātrāpi
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515862 (0.004):
prayojanam asti na vā rūḍhiḥ | vyaktyavinābhāvāt tu jātyā vyaktir
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361847 (0.032):
na hyatra prayojanamasti na vā rūḍhiriyam / vyaktyavinābhāvitvāttu jātyā / vyaktirākṣipyate / yathā kriyatāmityatra kartā / kurvityatra karma /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067927 (0.032):
na hyatra prayojanamasti na vā ruḍhiriyam / / vyaktyavinābhāvitvāttu jātyā vyaktirākṣipyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361821 (0.064):
vyaktirākṣipyate na tu śabdenocyate
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067901 (0.064):
vyaktirākṣipyate na tu śabdenocyate viśeṣyaṃ nābhidhā gacchet"
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515837 (0.064):
vyaktir ākṣipyate na tu śabdenocyate | viśeṣyaṃ nābhidhā gacchet"
kārcakāraṇayorjñeyam / / evaṃ samāsoktāvapi nāyakavyavahārastadavinābhāvitvādeva
nāyakatvamākṣipatītcatrāpi lakṣaṇāmūlatvaṃ nāśāṅkanīyam /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24502017 (0.051):
yathetyādinaitad eva samarthayate | anumānasya tv arthāvinābhāvitvaṃ / pāramparyeṇā draṣṭavyam | na caivaṃ prāpaṇe prāmāṇyāvahe kaścid viśeṣaḥ |
anthakṛtā punaretañcirantanamatānuvādaparatayoktam /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2566964 (0.059):
aulukyamatānuvādaḥ / / idaṃ ca asyedaṃ kāraṇaṃ saṃbadhyekārthasamavāyivirodhi ceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392395 (0.062):
etacca na tathāvaicitryāvahamiti granthakṛtā noktam / / RuAssC_12e: / aikarūpyeṇoti /
asmābhistu prasaṅgādvastu paryālocitamityalaṃ bahunā /
RuAssC_[Bhū.1b] / upameyopamā yathā / 'rajobhiḥ syandanoddhatairgajaiśca ghanasaṃnibhaiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393955 (0.022):
'rajobhiḥ syandanoddhūtairgajaiśca ghanasaṃnibhaiḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14262229 (0.023):
rajobhiḥ syandanoddhūtair $ gajaiś ca ghanasaṃnibhaiḥ & / bhuvas talam iva vyoma % kurvan vyomeva bhūtalam // Ragh_4.29 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15373990 (0.023):
rajobhiḥ syandanoddhūtair gajaiś ca ghanasaṃnibhaiḥ / / bhuvas talam iva vyoma kurvan vyomeva bhūtalam // Ragh_4.29 //
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 393640 (0.027):
rajobhiḥ syandanoddhūtairgajaiśca ghanasannibhaiḥ / / bhuvastalamiva vyoma kurvanvyomeva bhūtalam // Ragh(K)_4.29 //
bhuvastalamiva vyoma kurvanvyomeva bhūtalam' //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15373995 (0.0):
rajobhiḥ syandanoddhūtair gajaiś ca ghanasaṃnibhaiḥ / / bhuvas talam iva vyoma kurvan vyomeva bhūtalam // Ragh_4.29 //
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 393646 (0.0):
rajobhiḥ syandanoddhūtairgajaiśca ghanasannibhaiḥ / / bhuvastalamiva vyoma kurvanvyomeva bhūtalam // Ragh(K)_4.29 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393961 (0.0):
'rajobhiḥ syandanoddhūtairgajaiśca ghanasaṃnibhaiḥ / / bhuvastalamiva vyoma kurvanvyomeva bhūtalam' //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14262234 (0.014):
rajobhiḥ syandanoddhūtair $ gajaiś ca ghanasaṃnibhaiḥ & / bhuvas talam iva vyoma % kurvan vyomeva bhūtalam // Ragh_4.29 //
atra dvayoḥ parasparamupamānopameyatvaṃ vācyaṃ sat
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486512 (0.044):
svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pi saṃkaraḥ // UKss_5.13 // / yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvastatropameyopamā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486760 (0.044):
upameyopamāmāhustāṃ pakṣāntarahānigām // UKss_5.14 // / yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvas tatropameyopamā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486570 (0.056):
ataśca etatpakṣadvitayavyatiriktasya pakṣāntarasyātra hānervivakṣitatvāt / parasparamupamānopameyabhāvo na duṣyatīti tasya pakṣāntarahānau
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486818 (0.056):
ataśca etat pakṣadvitayavyatiriktasya pakṣāntarasyātra hānervivakṣitatvāt / parasparamupamānopameyabhāvo na duṣyatīti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393904 (0.060):
dvayorityādi / / dvayīrityupamānopameyayoḥ, na punarddhisaṃkhyākayoḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1923147 (0.060):
pakṣiyāgagatayormatsyādyādānabhrātṛvyamāraṇayorevopamānopameyatvamucitam / iti vācyam; tāvatā yāge śyenaśabdapravṛttinimittasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323742 (0.064):
upamānopameyatvaṃ cātra vaivakṣikam, dvayorapi
svayamanupapadyamānamupamānāntaravihalakṣaṇe paratra vastvantare sva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385322 (0.060):
paratra vastvantare svaṃ samarpayati / / ādiśabdaḥ prakāre /
samarpayati / / ananvayo yathā / 'bhavāniva bhavāneva bhaved yadi paraṃ bhaca /
svaśaktivyūhasaṃvyūḍhatrailokyārambhasaṃhṛtiḥ' //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcbu.htm.txt) 22773364 (0.0):
bhavān iva bhavān eva $ bhaved yadi paraṃ bhava & / svaśaktivyūhasaṃvyūḍha- % trailokyārambhasaṃhṛtiḥ // BhStc_83 //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcpu.htm.txt) 25363764 (0.0):
bhavān iva bhavān eva bhaved yadi paraṃ bhava / / svaśaktivyūhasaṃvyūḍha- trailokyārambhasaṃhṛtiḥ // BhStc_83 //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcxu.htm.txt) 4635590 (0.0):
bhavān+iva bhavān+eva bhavet+yadi param+bhava | / svaśaktivyūhasaṃvyūḍhatrailokyārambhasaṃhṛtiḥ || 83
atraikasyaivopamānopameyabhāvo vācyaḥ sandvitīyamabrahmacajāryabhāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235510 (0.033):
(lo, e) nanvekasyaiva upamānopameyabhāvaḥ kathaṃ na viruddha ityata
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709777 (0.039):
akharvapratyarthimadavāraṇavāraṇe // Ckc_8.*22 // / atropamānopameyabhāva ekasyaivānanvita itīyamananvayā nāma vikṛtā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239075 (0.043):
asambaddhārthābhidhāyitvamiti / / asaṃvedyamānamevetyarthaḥ / / upamānopameyabhāva iti /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485988 (0.046):
etau ca dvāvalaṅkārāvekasminnivaśabde 'nupraviśataḥ / / na hyupamānopameyabhāvastatpratibhāheturvā śleṣaḥ samāsādyabhāve
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476215 (0.046):
tena evaṃvidha upamānopameyabhāvo na bhavati / / 'upamā tu tat'ityatra vākye tuśabdo 'laṅkārāntare vyatireke /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613357 (0.048):
ekasyaivopamānopameya bhāvakatve 'nanvayaḥ / / yadvakṣyati ekasyaivopamānopameyatve 'nanvaya" iti /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476775 (0.048):
tenārthastatra upamānopameyabhāvaḥ / / taduktam---- / 'vatinā ca karmasāmānyavacanena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249981 (0.051):
iha dīpakaprakāre kriyāṇāṃ prastutatvādupamānopameyabhāvo vaivaśrikaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478217 (0.052):
'upamānādvā siddhami'ti tūpamānopameyabhāvaḥ pratipāditaḥ / / iyaṃ ca ghātoḥ sano vidhānāttadantasya ca dhātutvātsubdhātūpamāvat
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625757 (0.052):
aupamyasya gamyatvaṃ prāgvadevetyāha tatrevādya prayogādityādi / / yaścātropamānopameyabhāvaḥ sa tulyayogitāto vilakṣaṇa ityāha sa cetyādi /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480500 (0.053):
yathevādisamanvita ityanena yathevādyavadyotitatvamupamānopameyabhāvasyāha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915693 (0.053):
vivakṣitatvādupamānopameyabhāvo na vivakṣita iti nopamādhvanirna vā śleṣa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112354 (0.053):
bhinnenetyanenānanvayanyāvṛttiḥ / ananvaye / ekasyaivopamānopameyatvasaṃbhavāt / tathā hi
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476558 (0.055):
umamānasyopamānatvāvagatirityārtho 'tropamānopameyabhāvaḥ / / atra ca upameyavartikiñjalkālīnaṣaṭpadatvābhidhānasāmarthyādaparamapi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231104 (0.055):
ananvayanāmālaṅkāra ityarthaḥ / / atropameyasyaiva upamānatvena dvirbhāvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389379 (0.055):
sattvādanaikāntikatvābhāvācchraśaśṛvadabhāvo na vācyaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481357 (0.055):
tatsajātīyasya padmasya vikāśinaścandrakarāṇāṃ ca yadyādhārādheyabhāvaḥ / syāttadātropamānopameyabhāvo bhavediti saṃbhāvanā pravṛttā /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076026 (0.056):
ekasyaivārthasyopameyatvamupamānatvaṃ cānanvayaḥ / yathā / (Hanumānnāṭaka_14-18)----
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9405781 (0.057):
prasiddhāprasiddhatvamātranibandhano 'pyupamānopameyabhāvo na vācyaḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8635427 (0.058):
bādhakasyetarajñāpakasya cābhāvāditi bhāvaḥ / ato na sa vācyaḥ iti codyaṃ
paratra vastvantare svaṃ samarpayati / / ādiśabdaḥ prakāre /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385293 (0.060):
svayamanupapadyamānamupamānāntaravihalakṣaṇe paratra vastvantare sva / samarpayati /
tenāniṣṭavidhyābhāsākṣepādergrahaṇam /
'bhavatu viditaṃ vyarthālāpairalaṃ priya gamyatāṃ tanurapi na te doṣo
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187820 (0.0):
bhavatu viditaṃ chadmālāpairalaṃ priya gamyatāṃ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932877 (0.0):
bhavatu viditaṃ chadmālāpair alaṃ priya gamyatāṃ / tanur api na te doṣo'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748316 (0.0):
bhavatu viditaṃ chadmālāpair alaṃ priya gamyatāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080052 (0.0):
bhavatu viditaṃ chadmālāpair alaṃ priya gamyatāṃ $ tanur api na te doṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354996 (0.0):
bhavatu viditaṃ chadmālāpair alaṃ priya gamyatāṃ tanur api na te doṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24278081 (0.0):
bhavatu viditaṃ kṛtyālāpair alaṃ priya gamyatāṃ $ tanur api na te doṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888797 (0.0):
bhavatu viditaṃ kṛtyālāpair alaṃ priya gamyatāṃ tanur api na te doṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488806 (0.044):
bhavatu viditaṃ kṛtyālāpair alaṃ priya gamyatāṃ VidSrk_21.23a *(657a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14451821 (0.051):
bhavatu viditaṃ chadmālāpair alaṃ priya gamyatāṃ VidSrk_21.23 *(657)a
'smākaṃ vivistu parāṅmukhaḥ / / tava yadi tathā ruḍhaṃ prema prapannamimāṃ daśāṃ prakṛtitarale kā no vrīḍā
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187831 (0.040):
tanurapi na te doṣo'smākaṃ vidhistu parāṅmukhaḥ | / tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannamimāṃ daśāṃ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24191506 (0.040):
tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannamimāṃ daśāṃ / prakṛticapale kā naḥ pīḍā gate hatajīvite ||27||(30)
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932888 (0.040):
tanur api na te doṣo'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ | / tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748327 (0.040):
tanur api na te doṣo' smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ | / tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080063 (0.040):
'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ & / tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ % prakṛti capale kā naḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355007 (0.040):
'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ / / tava yathā tathābhūtaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ prakṛti capale kā naḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24278092 (0.040):
'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ & / tava yadi tathārūḍhaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ % prakṛticapale kā naḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888808 (0.040):
'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ / / tava yadi tathārūḍhaṃ prema prapannam imāṃ daśāṃ prakṛticapale kā naḥ pīḍā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14445840 (0.064):
tanur api na te doṣo 'smākaṃ vidhis tu parāṅmukhaḥ / tanur abhavan malinodarā himāṃśoḥ VidSrk_29.37 *(933)b
gate hatajīvite' // / atra kāntaprasthānavidhirvācyaḥ sanniṣeddhamevopakrāntatya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11732974 (0.058):
tathāca yajitiviśeṣaṇārthatvādananuyājavidhirevāyamiti pratiṣedhābhāvānna
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25597022 (0.058):
tathāca yajitaviśeṣaṇārthatvādananuyājavidhirevāyamiti pratiṣedhābhāvānna
vidhānānupapatteḥ svayamaviśrāntaḥ svasamarpaṇena niṣedhamākṣipati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325675 (0.050):
prāpyasyaiva parityāgopapatteḥ svayam eva nirākriyamāṇatvād / anyathārthasyāprastāvyatvam iti vakṣyamāṇa evārthaḥ samañjasaḥ | yathā
evaṃ dvividhayā bhaṅgyā gamyamānaṃ vastumātraṃ vācyoparaskārakamevotyuktam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250107 (0.056):
vivṛṇoti vācyārthasyetyādi / / vācyārthasya uccinvatyādigāthāvācyārthasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226913 (0.059):
upamādinetyarthaḥ / / vācyārthasyetyarthaḥ / / vyaṅgyārtheti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674551 (0.060):
vyañjakatvaṃ śabdasyaiveti sūcayatuṃ vyaṅgyatvaṃ cārthasyetyuktam / / tathā ca yato 'rthasya vyaṅgyatvamato vyañjakatvaṃ śabdasyaiva tacca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715701 (0.064):
pratīyamānasya yā vācyasavalanā vācyārthamiśramā, tayā
evamapi pratīyamānasyārthasya viviktaviṣayāntaropālambhādalaṅkārāntarbhāvo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229103 (0.054):
(lo, ū) na kevalaṃ śleṣasyālaṅkārāntaraviviktaviṣayatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228463 (0.058):
sleṣasāyalaṅkārāntaraviviktaviṣayāsattvādalaṅkārāntarasya ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228489 (0.060):
taddūṣayitumāha atrocyata iti / / śleṣasyālaṅkārāntaraviviktaviṣayāsattve eva tasyāpavādakatvaṃ, tadeva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915396 (0.062):
atrocyate na tāvatparamārthataḥ śleṣasyālaṅkārāntarāviviktaviṣayatā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915235 (0.063):
ityādāvarthaśleṣaḥ / / asya cālaṅkārāntaraviviktaviṣayatāyā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10750679 (0.063):
iti vākyam / atrātyantaraśabdasya viviktārthatvena taduktārthasyāhetutvāt
na sidhyatītyāśaṅkyāha rudraṭenetyādi / / dvidheti /
guṇībhūtāguṇībhūtavastuviṣayatvenetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691997 (0.063):
tasya guṇībhūtavyaṅgyasya / / lakṣaṇenetyukterviṣayatvamityasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159825 (0.064):
mahāviṣayatvāt / / evaṃ cālaṅkāreṣu guṇībhūtavyaṅgyasyāntarbhāve eṣa eva nyāyaḥ /
yadāha / 'yasya vikāraḥ prabhavannapratibaddhena hetunā yena /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613624 (0.014):
bhāvālaṅkāraḥ preyo 'laṅkāraḥ sa dvidhaivoktaḥ / / tathā hi yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhena hetunā yena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737683 (0.029):
rudraṭoktamāha yasyeti / / 'yasya vikārastu apratibandhaḥ prabhavan yena hetunā tamabhiprāyaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737550 (0.043):
yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhastu hetunā yena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737740 (0.064):
locanam prabhavaṃstaṃ cittavṛttiviśeṣarūpamabhiprāyaṃ yena hetunā gamayati / sa heturyatheṣṭopabhogyatvādilakṣaṇo 'rtho bhāvālaṅkāraḥ /
gamayati tadabhiprāyaṃ tatpratibandhaṃ ca bhāvo 'sau // / grāmataruṇaṃ taruṇyā navavañjulamañjarīsanāthakaram /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361136 (0.0):
atādṛśi vācyādanatiśāyini / yathā / {grāmataruṇaṃ taruṇyā navavañjulamañjarīsanāthakaram /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737552 (5.960):
yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhastu hetunā yena / / gamayati tamabhiprāyaṃ tatpratibandhaṃ ca bhāvo 'sau //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737685 (5.960):
'yasya vikārastu apratibandhaḥ prabhavan yena hetunā tamabhiprāyaṃ / tatpratibandhaṃ ca gamayati asau bhāva ityanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613626 (0.037):
tathā hi yasya vikāraḥ prabhavannapratibandhena hetunā yena / / gamayati tadabhiprāyaṃ tatprati bandhaṃ ca bhāvo 'sau //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067275 (0.043):
atādṛśi vācyādanatiśāyini / / yathā grāmataruṇaṃ taruṇyā navavañjulamajjarīsanāthakaram /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737740 (0.048):
locanam prabhavaṃstaṃ cittavṛttiviśeṣarūpamabhiprāyaṃ yena hetunā gamayati
paśyantyā bhavati muhurnitarāṃ malinā mukhacchāyā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361142 (0.0):
{grāmataruṇaṃ taruṇyā navavañjulamañjarīsanāthakaram / / paśyantyā bhavati muhurnitarāṃ malinā mukhacchāyā //3//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067286 (0.0):
yathā grāmataruṇaṃ taruṇyā navavañjulamajjarīsanāthakaram / / paśyantyā bhavati muhurnitarāṃ malinā mukhacchāyā //3//
abhidhepamabhidadhānaṃ tadeva tadasadṛśaguṇadoṣam /
arthāntaramavagamayati yadvākyaṃ so 'paro bhāvaḥ //
ekākinī yadabalā taruṇī tathāhamasmadgṛhe gṛhapatiḥ sa gate videśam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737759 (0.036):
sa heturyatheṣṭopabhogyatvādilakṣaṇo 'rtho bhāvālaṅkāraḥ / / yathā ekākinī yadabalā taruṇī tathāhamasmingṛhe gṛhapatiśca gato
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943823 (0.036):
MSS_7597 2 nītyā kāmayate'nyedyuḥ śocyastābhyāṃ paro'sti kaḥ // / MSS_7598 1 ekākinī yadabalā taruṇī tathāham asmin gṛhe gṛhapatiśca gato
kaṃ yācase tadiha vāsamiyaṃ varākī śvaśrūrmamāndhabadhirā nanu mūḍha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737768 (0.0):
yathā ekākinī yadabalā taruṇī tathāhamasmingṛhe gṛhapatiśca gato / videśam / / kaṃ yācase tadiha vāsamiyaṃ varākī śvaśrūrmamāndhabadhirā nanu mūḍha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943833 (0.0):
MSS_7598 1 ekākinī yadabalā taruṇī tathāham asmin gṛhe gṛhapatiśca gato / videśam / / MSS_7598 2 kiṃ yācase tadiha vāsamiyaṃ varākī śvaśrūrmamāndhabadhirā nanu
pāntha' // / yadvā dvidheti pūrvavadeva lakṣaṇādvayāśrayeṇa vyākhyeyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737768 (0.058):
kaṃ yācase tadiha vāsamiyaṃ varākī śvaśrūrmamāndhabadhirā nanu mūḍha / pāntha // / atra vyaṅgyamekaikatra padārthe upaskārakārīti vācyaṃ pradhānam /
tenādye svasiddhaye parākṣepaḥ, paratra tu aparārthaṃ svasamarpaṇam /
yattvatrānyairbhāvairnirvedādibhirupalakṣito vācyapratīyamānatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613486 (0.057):
ataḥ parārthaṃ svasamarpaṇamiti lakṣaṇam / / parārthaṃ taṭāderghoṣādyadhikaraṇārthaṃ svasamarpaṇaṃ svasvarūpaparityāga
dvividhā bhāvālaṅkāro vyakhyātastudutsūtrameva / / rudraṭena tathātvena tasyāpratipādanāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14227303 (0.039):
rasavadādisaṃsṛṣṭyetyarthaḥ / / bhāvādyalaṅkārā ityasyaiva viviraṇam preyasvyūrjasvisamāhitā iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617167 (0.055):
yāvatā śabdālaṅkāreṣvapi yo bahiraṅgo vṛttyanuprāsātmā varṇālaṅkāraḥ / taddharmatvāt tacchreṣabhūtā etā ityalamaprāsaṅgikavaidaddhya pravacanena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389773 (0.061):
vācyatvenāvivakṣitatvānnāyamalaṅkāraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389095 (0.061):
yo 'laṅkāro yadāśritaḥ sa tadalaṅkāra ityapi kalpanāyām / anvayavyatirelāveva samāśrayitavyau tadāśrayaṇamantareṇa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389011 (0.063):
śabdārthobhayagatatvena trividhyajuṣo 'laṅkārāḥ // / kutaḥ punareṣa niyamo yadeteṣāṃ tulye 'pi kāvyaśobhātiśayahetutve
tatrāpi ca vastumātrasya vācyopaskārakatvābhidhānasamaye vaktumucitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385701 (0.021):
tena pūrvatra yadādigrahaṇaṃ saphalayitumanyairetadudāhṛtaṃ tadayuktameva / tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384714 (0.050):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ / vastumātraṃ na punaralaṅkārā rasaśca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694233 (0.051):
bhāvaladhvanervacananiṣedharūpavācyārthopaskārakatvasyāvagamāttayoḥ
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384715 (0.030):
etadeva darśayati tathāhītyādinā / / tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385702 (0.045):
tena pūrvatra yadādigrahaṇaṃ saphalayitumanyairetadudāhṛtaṃ tadayuktameva / tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613414 (0.050):
vācyopaskārakatvamiti bhāvaḥ / / kena prakāreṇa pratipāditam? svasiddhaye parākṣepaḥ parārthaṃ"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318378 (0.056):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318409 (0.058):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c] / idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733490 (0.039):
kāruṇyātpratibodhyata ityarthaḥ / / atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694521 (0.048):
vyākhyānāntaramanuvadati yastvityādi / / pratīyamānasyaiveti / / evakāreṇa pratīyamānopaskṛtasya vācyārthasya vyavacchedaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385747 (0.049):
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ / / RuAssC_[Bhū.1e] / adhunā rasasyāpi vācyopaskārakatvaṃ darśayitumāha rasavadityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385988 (0.050):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]: / vāmanena pratīyamānasyālaṅkārāntarbhāvamabhidadhatāpi tadupaskāryaṃ ātmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318409 (0.055):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14243764 (0.057):
na ca sandehotprekṣānupapattibalādrūpakasyākṣepaḥ, yena / vācyālaṅkāropaskārakatvaṃ vyaṅgyasya bhavet /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385702 (0.058):
tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt / / vācyopaskārakatvenotprekṣā kathitetisamanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318358 (0.061):
pratīyamānamarthe vācyopaskārakatayālaṅkārapakṣanikṣitpaṃ manyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386579 (0.061):
dhvanervipratipattiprakārannayamiha prādhānyenoktam / / RuAssC_[Bhū.4a]: / evamidānīmetadvipratipattiprakāratrayaṃ nirākurvan dhvanereva kāvyātmatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695662 (0.062):
upāyabhūtenetyarthaḥ / / atra vyaṅgyopaskṛtasya vācyārthasyaiva prādhānyamityato
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9612970 (0.063):
trividho 'pi pratīyamāno vācyopaskārakatvādalaṅkārakakṣyaivetyanye /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239328 (0.063):
sa viṣayo bhavatītyarthaḥ / / kasya? vācyālaṅkārasya vācyālaṅkṛteḥ vācyālaṅkṛtitvasyetyarthaḥ /
pratipādayati rūpaketyādinā / / tatra rūpaka yathā / 'bhūmabhrukuṭipannagīphaṇamaṇiḥ kāyasya caṇḍaṃ citā kuṇḍaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733491 (0.046):
atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
kuṇḍalitendunālavalayaprabhuṃśi raktotpalam /
ghrāṇasphāṭikamallikāparicite bhālāgraśālājire dīprā dīpaśikhā śivasya
nayanaṃ kārśānavaṃ pātu naḥ' // / atra nayanādīnāṃ maṇiprabhṛtīnāṃ copamā vācyopaskārāyāvagamyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385631 (0.031):
atra bhujādīnāṃ sādṛśyāvagamādupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385595 (0.060):
atraka prākṛtabandhapāṭhāderupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
tāṃ vinā sādṛśyāpratipatteḥ / / RuAssC_[Bhū.1d] / dīpakaṃ yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385630 (0.060):
atra bhujādīnāṃ sādṛśyāvagamādupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
'pāuabandhaṃ paḍhiuṃvandheuṃ tahaa kujjakusumāi / / poḍhamahilaṃ a ramiuṃ viralaccia ke vi jāṇanti' //
atraka prākṛtabandhapāṭhāderupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205251 (0.047):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446494 (0.047):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385631 (0.059):
atra bhujādīnāṃ sādṛśyāvagamādupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385570 (0.060):
atra nayanādīnāṃ maṇiprabhṛtīnāṃ copamā vācyopaskārāyāvagamyate / / tāṃ vinā sādṛśyāpratipatteḥ /
prakṛtasya prauḍhamahilāramaṇādeḥ sādṛśyopādānāyaivobhayorupanibandhanāt /
apahnutiryathā / 'dvaguṇitādupadhānabhujācchiraḥ pulakitādurasaḥ stanamaṇḍalam /
adharamardhasamarpitamānanād vyaghaṭayanta kathañcana yoṣitaḥ' //
atra bhujādīnāṃ sādṛśyāvagamādupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385572 (0.031):
atra nayanādīnāṃ maṇiprabhṛtīnāṃ copamā vācyopaskārāyāvagamyate / / tāṃ vinā sādṛśyāpratipatteḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385597 (0.059):
atraka prākṛtabandhapāṭhāderupamā vācyopaskārāyāvagamyate /
tulyayoditādāvityādiśabdānnidarśanādergrahaṇam /
upamādītyādiśabdādupameyopamādīnām /
tattu yathā / 'pravātanīletpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735780 (0.0):
yathā pravātanīlotpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102248 (0.0):
pravātanīlotpalanirviśeṣam $ adhīraviprekṣitam āyatākṣyā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063307 (0.0):
pravātanīlotpalanirviśeṣam adhīraviprekṣitam āyatākṣyā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084316 (0.044):
pūrṇā luptā ca upamānopameyasādhāraṇadharmopamāpratipādakānumupādāne
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111734 (0.048):
arthasāmyaśabdasāmyābhyāmupamāśleṣayorbhedaḥ / / upamānopameyayorbhedābhedābhyāmupamānanvayayorbhedaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709347 (0.051):
atropamānopameyadyotakeṣu stsu yoyamaviveko nāma dharmaḥ so 'yamupamāna
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409968 (0.055):
'na ca rudraṭasyevodbhaṭasyaikadeśavivartirūpakavadupamāsaṃkarāvekadeśinau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919907 (0.055):
atra samarthyasamarthakavākyayoḥ sāmānyaviśeṣabhāvor'thantaranyāsaḥ, / prativastūpamādṛṣṭāntayostu na tatheti bhedaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26695824 (0.058):
atra nārājapaṅiktasvayaṃvaraṇasrajorupameyopamānabhāvāprasiddhāvapi
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26711849 (0.059):
tikta evetyupālaṃbhoktirupamānajādupameyamavalaṃbata itīyamupālaṃbhavatī
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393906 (0.061):
dvayīrityupamānopameyayoḥ, na punarddhisaṃkhyākayoḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630281 (0.062):
aindradhanuṣa upameyasyopamānatvaṅkḷpteḥ vaivakṣikopamānuprāṇitatvam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712038 (0.063):
kṣudraśaṅkhasamutpattisthānajalāśayānāmupamānākathanādeva tadupameyānāṃ / pratīyamānasādṛsyānāṃ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693262 (0.064):
atra karavālopamānasya kṛṣṇāheranupādānān nyūnopamatve 'pi vasanti candane
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyastato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735783 (0.0):
yathā pravātanīlotpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā / / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyastato gahītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102254 (0.0):
pravātanīlotpalanirviśeṣam $ adhīraviprekṣitam āyatākṣyā & / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas % tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063313 (0.0):
pravātanīlotpalanirviśeṣam adhīraviprekṣitam āyatākṣyā / / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //
atra vācyāyā nidarśanāyā upaskāratvenopameyopanā gamyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694133 (0.050):
vyaṅgyasya vācyopaskārakatayā vācyāyamānatvamityarithaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735379 (0.052):
ityevaṃbhūtamarthamityarthaḥ / / vyahgyasyāvikṣitatvena cāprādhānyamityāha na hyasyeti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16655472 (0.057):
vibhāvādiḥ tadupalakṣamārthatvena tadupalakṣakatvenetyarthaḥ / / na tu pūrvektavācyārthamātraparatveneti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084793 (0.059):
āha---vyaṅgyasyeti--alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150391 (0.059):
āha vyaṅgyasyeti alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603735 (0.061):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628110 (0.061):
nanu yadā rūpasamāropaḥ tadā kiṃ syādityata āha rūpasamāropetyādi / / avacchrāditatvena kroḍīkṛtvena / / prakṛtarūparūpitatvāt aprakṛtarūpeṇa uparañjitatvāt rūpakameva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641632 (0.061):
dhvaneravivakṣitavācyatvādayaḥ prabhedāssambhavantītyarthaḥ / / tataḥ kimata āha vācyaścetyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233981 (0.061):
nacetyāśaṅkyottasyati uktadeveti / / kyana eva tadvācakatvasyoktatvādityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4248707 (0.061):
pūrvairupamānatvena nibaddhāścandrādayaścādyatanairupamānatvena / nibadhyanta ityarthaḥ / / abhisandhānīyamiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741108 (0.061):
bandhasya kaścana guṇa evetyarthaḥ / / vyañjakatvamityarthaḥ / / 'bhavatī'ti 'darśayatī'tyanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389769 (0.062):
'atrākṛṣṇatyarthapaunaruktyasya saṃbhave 'pi / vācyatvenāvivakṣitatvānnāyamalaṅkāraḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360143 (0.062):
vaktropādīyamānāvaruṇaikahānīvadvivakṣitasāhityau śabdārtho yanniyamyete
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388795 (0.062):
darśita iti dhvanikāreṇa / / yadāha / 'vyaṅgasya yatrāprādhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023370 (0.062):
na tu ghaṭatvāditattadasādhāraṇadharmanirāsakaḥ/ tasyāpi vācyatvāt/ yadvā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716776 (0.063):
svavyatiriktapratīyamānavatvena pramīyamāṇatvādityarthaḥ / / atra dṛṣṭāntaḥ aṅganāṅgavaditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158742 (0.064):
'parāṅgākhyaguṇībhūtavyaṅgyasyaivoktatvāt iti vācyam, yatra / guṇībhūtānāmalaṅkārasādīnāmaṅgijanakatvameva natvaṅgi prakarṣakatvaṃ
tāmantareṇāsaṃbhavadvastusaṃbandhatvena vācyasyāviśrānteḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734907 (0.058):
apahnutidīpakayoḥ punarvācyasya locanam yāddaśo 'laṅkāratvena / vivakṣitastāddaśe dhvanirnāntarbhavati, na tāddagasmābhirdhvaniruktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641652 (0.061):
vyañjaka ityarthaḥ / / vyaṅgyena nyagbhāvita iti / / vācyasyāvivakṣitatvoktyā vyaṅgyenāpradhānīkṛtatvaṃ siddhyatīti bhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389746 (0.061):
evaṃ ca paunaruktyāśrayasyārthasya yatraiva vāttyatvena vivakṣitatvaṃ / tatraivāsyālaṅkāratvaṃ nānyatra /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384713 (0.063):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323360 (0.064):
vastusaṃbandhaḥ / / asaṃbhavadvastusaṃbandhā yathā- / 'abyātsa vo yamya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9406880 (0.064):
vastusaṃbandhaḥ / / asaṃbhavadvastusaṃbandhā yathā / 'abyātsa vo yamya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām /
ataścātrālaṅkāro gamyamānaḥ sthito na vastumātram /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249048 (0.061):
dhvanyavāntaraprakāratvamityarthaḥ / / vācyālaṅkāra eveti / / dīpakādirevetyarthaḥ /
tena pūrvatra yadādigrahaṇaṃ saphalayitumanyairetadudāhṛtaṃ tadayuktameva
tatra vastumātrasya vācyopaskārakatvena pratipipādayiṣitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385503 (0.021):
rudraṭena tathātvena tasyāpratipādanāt / / tatrāpi ca vastumātrasya vācyopaskārakatvābhidhānasamaye vaktumucitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385517 (0.045):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694233 (0.047):
bhāvaladhvanervacananiṣedharūpavācyārthopaskārakatvasyāvagamāttayoḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384715 (0.047):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ / vastumātraṃ na punaralaṅkārā rasaśca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254205 (0.052):
taddharmarūpasyāṃśukarūpasyaikadeśasya timirarūpasya vācyatvena / vācyatvena tatprasaktirbodhyā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16670633 (0.053):
evaṃ rasādiṣu virodhāvirodhanirūpaṇasyopayogitvaṃ pratipādya / vyañjakavācyavācakanirūpaṇasyāpi tadviṣayasya tatpratipādyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452679 (0.053):
virodhāvirodha-nirūpaṇasyopayogitvaṃ pratipādya / vyañjaka-vācya-vācaka-nirūpaṇasyāpi tad-viṣayasya tat pratipādyate-
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318378 (0.053):
vastumātraṃ gamyamānaṃ vācyopaskārakatvena 'svasiddhaye parākṣepaḥparārthe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790762 (0.054):
ayamarthaḥ--harṣādayo hi na kenāpi vācyatvenābhyupagamyante, yato 'mī / vācyārthapratītyā na kiyante /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160744 (0.054):
ayamarthaḥ harṣādayo hi na kenāpi vācyatvenābhyupagamyante, yato 'mī / vācyārthapratītyā na kiyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393557 (0.057):
mukhaṃ candra ivetyādivadevātropamānopameyatvasya vācyatayopanibandhanāt / / ata evāha vācyābhiprāyeṇeti / / na punarvastvabhiprāyeṇetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385526 (0.058):
idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ / pratipādayati rūpaketyādinā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733488 (0.059):
kāruṇyātpratibodhyata ityarthaḥ / / atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137440 (0.060):
vivakṣitārthasamarpaṇa samarthastasyaivaikasya kevalasya gocaratvena / pratipādyatayā viṣayatvena / / vācyatveneti noktam, vyaṅgyatvenāpi pratipādanasaṃbhavāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675573 (0.062):
śabdavyāpāragocaratvaṃ tu tasyāsmābhiriṣyata eva, tattu vyaṅgyatvenaiva na / vācyatvena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453546 (0.062):
śabda-vyāpāra-gocaratvaṃ tu tasyāsmābhir iṣyata eva, tat tu / vyaṅgyatvenaiva na vācyatvena /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675928 (0.064):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
vācyopaskārakatvenotprekṣā kathitetisamanvayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318409 (0.041):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ / / utprekṣā tu svayameva pratīyamānā kathitā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137441 (0.042):
vivakṣitārthasamarpaṇa samarthastasyaivaikasya kevalasya gocaratvena / pratipādyatayā viṣayatvena / / vācyatveneti noktam, vyaṅgyatvenāpi pratipādanasaṃbhavāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694233 (0.049):
bhāvaladhvanervacananiṣedharūpavācyārthopaskārakatvasyāvagamāttayoḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385501 (0.058):
rudraṭena tathātvena tasyāpratipādanāt / / tatrāpi ca vastumātrasya vācyopaskārakatvābhidhānasamaye vaktumucitatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385527 (0.058):
idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ / pratipādayati rūpaketyādinā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384714 (0.061):
tairvastumātraṃ gabhyamānaṃ vācyopaskārakatvena pratipāditamiti saṃbandhaḥ / vastumātraṃ na punaralaṅkārā rasaśca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385518 (0.064):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254205 (0.064):
taddharmarūpasyāṃśukarūpasyaikadeśasya timirarūpasya vācyatvena / vācyatvena tatprasaktirbodhyā /
sā tu / 'mahilāsahassabharie tuya hiae suhaa sā amāyantī /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759840 (0.009):
saha maṇi balaehiṃ bāha dhārā galaṃti | / tuha suhaa bioe tīa ubbeaṇīe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106106 (0.010):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.010):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245103 (0.011):
tadyathā-- sijjai romañcijjai vevai ratthātulaggapaḍilaggo / / sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.012):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.021):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 891050 (0.021):
aliapasuttaa ṇimiliaccha desu suhaa majbhkta oāsaṃ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141174 (0.021):
aliapasuttaa ṇimiliaccha desu suhaa majjha oāsaṃ /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741400 (0.022):
miuo vi dūsaho vvia jāo hiae savattīṇam // .//
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.023):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384976 (0.023):
tuha suhaa vioe tīa ubbiggirīe / saha a taṇuladāe dubbalā jīvidāsā //495//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087633 (0.023):
tuha suhaa vioe tīa uvviggirīe saha a taṇuladāe dubbalā jīvidāsā // 495 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.024):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090400 (0.024):
udāharaṇam-- dhavalosi jaha vi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharapie vi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi // 564 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144583 (0.024):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890285 (0.025):
karaalapallatthamuhī kiṃ cintasi sumuhi antarāhiahiaā // / atha tarkaḥ "
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143754 (0.025):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388190 (0.030):
{dhavalosi jahavi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharievi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi //564//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090217 (0.032):
udāharaṇam-- sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇeśu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387975 (0.032):
{sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇesu /
diahaṃ aṇaṇṇaammā aṅgaṃ taṇuaṃ pi taṇuei' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245104 (0.027):
tadyathā-- sijjai romañcijjai vevai ratthātulaggapaḍilaggo / / sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388190 (0.030):
rāabharievi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi //564//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090400 (0.030):
rāabharapie vi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi // 564 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759839 (0.032):
saha maṇi balaehiṃ bāha dhārā galaṃti | / tuha suhaa bioe tīa ubbeaṇīe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106106 (0.033):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384976 (0.033):
tuha suhaa vioe tīa ubbiggirīe / saha a taṇuladāe dubbalā jīvidāsā //495//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087633 (0.033):
tuha suhaa vioe tīa uvviggirīe saha a taṇuladāe dubbalā jīvidāsā // 495 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321837 (0.034):
'mahilāsahaḥsabharie tuha hiae suhaa sā asāantī / / aṇudiṇamaṇaṇṇaambhā aṅgaṃ taṇuaṃpi taṇuei' //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.035):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560187 (0.036):
vanaspatīnāṃ yoniḥ paruṣi vraścyo yad aparuṣi vṛśced yathā paruṣy / avakṛttam evaṃ syād anakṣamaṅgaṃ sthāṇur uñśiṣyo yad akṣasaṅgaṃ sthāṇum
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890843 (0.037):
bhisaṇīalasaaṇīe nihiaṃ savvaṃ suṇiccalaṃ aṅgaṃ /"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5033169 (0.037):
ārtvijyasyāṅgam. tatra prākṛtārthatā naiṣām ārtvijyānāṃ syāt, saṃskāraś
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28040343 (0.037):
so 'sau chidyatu aṅgamaṅgaśo na ca kṣubhye yo 'sau dharmasvabhāvu jānatī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.038):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143807 (0.039):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133553 (0.039):
jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152905 (0.044):
suhaa vilaṃvasu thoaṃ jāva imaṃ virahakāaraṃ hiaaṃ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890284 (0.044):
karaalapallatthamuhī kiṃ cintasi sumuhi antarāhiahiaā //"
('mahilāsahastrabharite tava hṛdaye subhaga! sā antīmā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086163 (0.0):
(lo, ū) mahilāsahastrabharite tava hṛdaye subhaga sāmāntī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151757 (0.0):
(lo, ū) mahilāsahastrabharite tava hṛdaye subhaga sāmāntī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151811 (0.0):
mahilāsahastrabharite tava hṛdaye subhaga ! sāmāntī /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321842 (0.031):
aṇudiṇamaṇaṇṇaambhā aṅgaṃ taṇuaṃpi taṇuei' // / ('mahilāsahasrabharite tava hṛdaye subhaga sā amāntī /
divasamananyakarmā aṅgaṃ tanukamapi tanūkaroti') //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151813 (0.050):
mahilāsahastrabharite tava hṛdaye subhaga ! sāmāntī / / anudinamananyakarmā aṅgaṃ tanvapi tanayati //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623946 (0.055):
mahilāsahasrabharite tava hṛdayesubhaga! sā amāntī / / divasamananyakarmā aṅgaṃ tanvapi tanayati //
taditthamalaṅkāro 'pi pratīyamāno vācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613679 (0.003):
tatropamālaṅkāraḥ pratīyamāno vācyaśobhāhetutvādupasarjanatvena noktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613727 (0.038):
evaṃ rasabhāvādiḥ vācyaśobhā hetutvenoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613690 (0.047):
tadapyasāramiti bhāvaḥ / / upamālaṅkārasya vācyaśobhā hetutvādupanyagbhāvanena utthāpitasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318423 (0.057):
rasavatpreyaḥprabhṛtau tu rasabhāvādirvācyaśobhāhetutvenoktaḥ /
RuAssC_[Bhū.1e] / adhunā rasasyāpi vācyopaskārakatvaṃ darśayitumāha rasavadityādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385524 (0.049):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733488 (0.062):
kāruṇyātpratibodhyata ityarthaḥ / / atrāpi vyaṅgyasya vācyopaskārakatvaṃ darśayati tatretyādi /
prabhṛtiśabdādūrjasvyādayaḥ / / ādiśabdācca tadābhāsādayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388333 (0.047):
ādiśabdādbhāvatadābhāsādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862245 (0.047):
rasaḥ śṛṅgārādiḥ, ādiśabdāt bhāvatadābhāsādayo 'saṃlakṣyakamabhedāḥ /
tatra rasavadalaṅkāro yathā / 'kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale madhye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221576 (0.0):
yathā kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale madhye
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145922 (0.0):
kṛccheṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasyale
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074786 (0.0):
parigāhamānaḥ // VidSrk_17.11 *(475) // / kṛcchreṇoru yugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitamba sthale $ madhye 'syās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14442818 (0.0):
kūjat kādambarājī pihita parisarāḥ śāradīnāṃ nadīnāṃ VidSrk_11.10 *(275)c / kṛcchreṇoru yugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitamba sthale VidSrk_17.12
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349728 (0.0):
parigāhamānaḥ // VidSrk_17.11 *(475) // / kṛcchreṇoru yugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitamba sthale madhye 'syās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466739 (0.0):
kṛcchrāl labdhapadasthitiḥ svabhavane panthānam abhyasyati VidSrk_24.20d / kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale VidSrk_17.12a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273252 (0.0):
VidSrk_17.11 *(475) // / kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale $ madhye 'syās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883966 (0.0):
VidSrk_17.11 *(475) // / kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale madhye 'syās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096554 (0.0):
kṛcchreṇa+uruyugam+vyatītya suciram+bhrāntvā nitambasthale
'syāstrivalītaraṅgaviṣame nispandatāmāgatā / / maddṛśṭistṛṣiteva saṃprati śanairāruhya tuṅgau stanau sākāṅkṣaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145942 (0.0):
me dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074804 (0.0):
trivalī vibhaṅga viṣame niṣpandatām āgatā & / mad dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau % sākāṅkṣaṃ muhur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452316 (0.0):
mad dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau VidSrk_17.12
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349746 (0.0):
trivalī vibhaṅga viṣame niṣpandatām āgatā / / mad dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau sākāṅkṣaṃ muhur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883982 (0.0):
maddṛṣṭis tṛṣiteva samprati śanair āruhya tuṅgau stanau sākāṅkṣaṃ muhur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096570 (0.0):
maddṛṣṭis+tṛṣitā+iva samprati śanais+āruhya tuṅgau stanau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221581 (1.192):
yathā kṛcchreṇoruyugaṃ vyatītya suciraṃ bhrāntvā nitambasthale madhye / 'syāstrivalītaraṅgaviṣame niḥṣpandatāmāgatā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273268 (0.028):
maddṛṣṭis tṛṣiteva samprati śanair āruhya tuṅgau stanau % sākāṅkṣaṃ muhur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489940 (0.029):
maddṛṣṭis tṛṣiteva samprati śanair āruhya tuṅgau stanau VidSrk_17.12c
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221589 (0.042):
maddṛṣṭistṛṣiteva samprati śanerāruhya tuṅgo stanau sākāṅkṣaṃ muhurīkṣate
muhurīkṣate jalalavaprasyandinī locane' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221594 (0.0):
maddṛṣṭistṛṣiteva samprati śanerāruhya tuṅgo stanau sākāṅkṣaṃ muhurīkṣate / jalalavaprasyandinī locane //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145948 (0.0):
me dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau / sākāṅkṣaṃ muhur īkṣate jalalavaprasyandinī locane || 34 || (2.9)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491136 (0.0):
sākāṅkṣaṃ muhur īkṣate jala lava prasyandinī locane VidSrk_17.12 *(476)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349751 (0.0):
mad dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau sākāṅkṣaṃ muhur / īkṣate jala lava prasyandinī locane // VidSrk_17.12 *(476) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504144 (0.0):
sākāṅkṣaṃ muhur īkṣate jalalavaprasyandinī locane VidSrk_17.12d *(476d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883987 (0.0):
maddṛṣṭis tṛṣiteva samprati śanair āruhya tuṅgau stanau sākāṅkṣaṃ muhur / īkṣate jalalavaprasyandinī locane // VidSrk_17.12 *(476) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074807 (1.788):
mad dṛṣṭis tṛṣiteva saṃprati śanair āruhya tuṅgau stanau % sākāṅkṣaṃ muhur / īkṣate jala lava prasyandinī locane // VidSrk_17.12 *(476) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273271 (1.788):
maddṛṣṭis tṛṣiteva samprati śanair āruhya tuṅgau stanau % sākāṅkṣaṃ muhur / īkṣate jalalavaprasyandinī locane // VidSrk_17.12 *(476) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096575 (0.027):
maddṛṣṭis+tṛṣitā+iva samprati śanais+āruhya tuṅgau stanau / sākāṅkṣam+muhus+īkṣate jalalavaprasyandinī locane // VidSrk_17.12 *(476)
atra vatsarājasya parasparāsthābandharūpo ratyākhyaḥ sthāyibhāvo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221831 (0.019):
locanam parasparāsthābandharūpo ratisthāyibhāvo
vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogād rasībhūtaḥ san vācyopaskārakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885085 (0.027):
nanu yadi raso na kāryastatkathaṃ mahaṣiṇā(ka) / vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogādrasaniṣpattiḥ iti lakṣaṇaṃ"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28784851 (0.034):
sākṣātkāreṇa viṣayīkṛtiḥ iti dvitīye/ / "vibhāvānubhāvavyabhicāriṇāṃ saṃyogād bhāvanāviśeṣarūpād doṣād"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896373 (0.036):
yadāha muniḥ vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogadrasaniṣpattiḥ" iti /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791173 (0.036):
yadāha muniḥ--vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogadrasaniṣpattiḥ" iti /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16668427 (0.041):
prāktanakuśalaparipākaparameśvarānugrahadhyātmarahasyaśāstravītarāgapariśīlanādibhirvibhāvairitīyataiva / vibhāvānubhāvavyabhicārisadbhāvaḥ sthāyī ca darśitaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26487052 (0.042):
avyapadeśyam iti/ / yad idam anupayukte śabdārthasanbandhe 'rthajñānam, na tat
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16697567 (0.048):
prītirjanayitavyā sā cāvaśyaṃ vibhāvānubhāvyabhicāriparyavasāyanīti bhāvaḥ / kiṃ tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884717 (0.050):
sañjāyate vibhāvādisammelanādihāpi tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122990 (0.050):
tathetyarthaḥ / / nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961866 (0.052):
na hi rasādṛte kaścidarthaḥ pravartate | / tatra vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogādrasaniṣpattiḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27963837 (0.052):
puruṣaḥ tathā vibhāvānubhāvavyabhicāriparivṛtaḥ sthāyī bhāvo rasanāma
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28784792 (0.054):
(11) tathā vyabhicāry eva tathā pariṇamati" iti kecit/ / tatra "vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogād rasaniṣpattiḥ" iti sūtraṃ"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363428 (0.054):
uktaṃ hi bharatena {vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogād rasaniṣpattiḥ} iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629509 (0.054):
rasaṃ hi bharatopajñam āmananti / / vibhāvānubhāvavyabhicārisaṃyogādrasaniṣpattirityāmnānāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641164 (0.054):
bhāvasvarūpamāha bhāvo vibhāvetyādi / / vibhāvānubhāvābhyāmiti / / vyabhicārivyañjane vyabhicāryantarābhāvovyañjitaḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140604 (0.055):
sa raty ādi vibhāvādyair ekībhāva mayo 'pi san | / jñapta tat tad viśeṣaś ca tat tad udbhedato bhavet || RBhrs_2,5.82 ||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221830 (0.058):
locanam parasparāsthābandharūpo ratisthāyibhāvo / vibhāvānubhāvasaṃyojanavaśena carvaṇārūḍha iti /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27962177 (0.058):
etameteṣāṃ rasānāmutpattivarṇadaivatānyabhivyākhyātāni | / idānīmanubhāvavibhāvavyabhicārisaṃyuktānāṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5414427 (0.058):
hvāyakīyati . hvāyakīyateḥ san . jihvāyakīyiṣati . saḥ tarhi nimittaśabdaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069478 (0.058):
tathānabhimanyamānairvibhāvādiśabdavyapadeśyaiḥ saṃyogāt';"
tatsaṃvalitatvena vācyasya sacamatkāra pratipatteḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614956 (0.053):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682957 (0.055):
vācyārthatyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389769 (0.060):
'atrākṛṣṇatyarthapaunaruktyasya saṃbhave 'pi / vācyatvenāvivakṣitatvānnāyamalaṅkāraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14237015 (0.061):
mādhavasyomādhavasya ca stotavyatvena prakṛtatvāttayoḥ sāmyaṃ na
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442637 (0.062):
evam avivakṣita-vācya-vivakṣitānya-para-vācyatvena dhvanir dvi-prakāraḥ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152007 (0.063):
tathāvidhasyāpyarthasyāpyucitatvenāśaṃsanīyatvāttathāvidhaśabdavācyatvānna
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794742 (0.064):
bhujaganibhabhujānāṃ bāhujānāṃ ninādāḥ// / atra trāsasyaiva pratīyamānatvena / viṣādasyāpratīteḥ/ leśatayā pratitau vā trāsa evānuguṇyaucityena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603735 (0.064):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619817 (0.064):
abhavan mata-saṃbandhākramāmata-parārthatāḥ / / vācyasyānabhidhānaṃ ca bhagna-prakramatā tathā // VisSd_7.7 //
RuAssC_[Bhū.1f] / preyolaṅkāro yathā / 'tiṣṭhotkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220355 (0.0):
yathā tiṣṭetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139550 (0.0):
tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376666 (0.0):
{tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080500 (0.0):
yathā tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748372 (0.0):
tiṣṭhet kopa vaśāt prabhāva pihitā dīrghaṃ na sā kupyati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911926 (0.0):
tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386703 (0.064):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ / / tāṃ hartuṃ vivudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220360 (0.0):
yathā tiṣṭetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati / svargāyotpatitā bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139555 (0.0):
tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā / bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376679 (0.0):
{tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati / svargāyotpatitā bhavenmayi punarbhāvādramasyā manaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080502 (0.0):
yathā tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā / bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080513 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ // 311 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911929 (0.0):
tiṣṭhetkopavaśātprabhāvapihitā dīrghaṃ na sā kupyati svargāyotpatitā / bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911939 (0.0):
bhavenmayi punarbhāvārdramasyā manaḥ / / tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609676 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayorjāteti ko 'yaṃ vidhiḥ //"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748376 (0.027):
tiṣṭhet kopa vaśāt prabhāva pihitā dīrghaṃ na sā kupyati / svargāyotpatitā bhaven mayi punar bhāvārdram asyā manaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748386 (0.039):
tāṃ hartuṃ vibudha dviṣo' pi na ca me śaktāḥ puro vartinīṃ / sā cātyantam agocaraṃ nayanayor yāteti ko' yaṃ vidhiḥ ||SRs_2.445|| (vi.u.
cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ' // / atra vitarkākhyo vyabhicāribhāvo vācyaśobhādhāyaka eva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220371 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovavartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376682 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ / sā cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ //311//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080516 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ // 311 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911940 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayorjāteti ko 'yaṃ vidhaiḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609678 (0.0):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinīṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayorjāteti ko 'yaṃ vidhiḥ //"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748390 (0.027):
tāṃ hartuṃ vibudha dviṣo' pi na ca me śaktāḥ puro vartinīṃ / sā cātyantam agocaraṃ nayanayor yāteti ko' yaṃ vidhiḥ ||SRs_2.445|| (vi.u.
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139565 (0.028):
tāṃ hartuṃ vibudhadviṣo 'pi na ca me śaktāḥ purovartinoṃ sā / cātyantamagocaraṃ nayanayoryāteti ko 'yaṃ vidhiḥ // VjivC_3.25 //
RuAssC_[Bhū.1g] / ūrjasvyalaṅkāro yathā / 'haglīlāsu sakautukaṃ yadi manastanme dṛśāṃ viṃśati rniḥsaṃdhau
parirambhaṇe ratiratho dormaṇḍalī dṛśyatām / / prītiścetparicumbane daśamukhī vaidehi!sajjā puraḥ paulastyasya ca
rāghavasya ca mahatpaśyopacārāntaram' // / atra sītāṃ prati rāvaṇasya ratiranocityena pravṛtteti rasābhāso
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673067 (0.058):
'pyarthavijñāne pūrvāmevocitasaṅghaṭanāśravaṇa eva yata āsūtrito / rasāsvādastena vācyapratītyuttarakālabhavena parisphuṭāsvādayukto 'pi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084011 (0.059):
'pyarthālaṃkārāḥ kiṃ necyante / / rasādivyajjakasvarūpavācyaviśeṣasavyapekṣatve 'pi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671289 (0.064):
'pratibhāseranni'ti / / yadi rasādimayo vācyārthastarhi sa niyamato rasādibhiḥ sahaiva sarvaiḥ
vācyopaskārakaḥ / / anyattu svayamabhyūhyam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397471 (0.051):
navajñānasvabhāvaṃ taireva dvādaśabhirākāraiḥ pravartate | anyadyannoktaṃ / tadabhyūhyam | / kiṃ punaḥ kiṃ gocaram ?
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392326 (0.057):
upameyasya punaretatsvayamevābhyūhyam / / RuAssC_12d: / dharmāṇāṃ tu yathā / 'vaidehi paśyā malayād vibhaktaṃ matsetunā phenilamamburāśim /
RuAssC_[Bhū.1h] / etadevopasaṃharati taditthamityādinā / / trividhamiti /
paryāyoktādau vastu, rūpakādāvalaṅkāraḥ, rasavadādau rasaḥ /
tadevaṃ cirantanaiḥ pratīyamānasyālaṅkārāntarbhāva eva tāvaduktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225528 (0.062):
locanam tatra preyānalaṅkāro yatra sa preyolaṅkāro 'laṅkaraṇīya ihoktaḥ / / na tvalaṅkārasya vākyārthatvaṃ yuktam /
tadupaskāryaḥ punarātmā kaiścidapi nābhyupagataḥ /
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9576264 (0.039):
3/89 sa iha kasmānnoktaḥ? / 3/90 anayorevāntarbhāvāt / / 3/91 nahyayamābhyāṃ sādhyāviparyayasādhanatvena bhidyate /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242144 (0.039):
89 sa iha kasmānnoktaḥ? / 90 anayorevāntarbhāvāt || / 91 na hyamābhyāṃ sādhyaviparyayasādhanatvena bhidyate ||
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26487010 (0.039):
bhidyamānasya pratyakṣajñānasya nāyaṃ bhidyata iti samānatvān nokta iti/ / yāvad arthaṃ vai nāmadheyaśabdās tair arthasampratyayaḥ, arthasampratyayāc
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573036 (0.040):
yattu kaiścinnavīnaiḥ sarvakālānāṃ sarvavarṇaviṣayatvenenopanyasanaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8635586 (0.044):
apūrtyabhāvādupādeyamasya nāstīti vā tathoktaḥ / ya evaṃ bhūtassa / ātmetyabhidhīyate / ya etadviruddhasvabhāvavān so 'nātmeti satāṃ mataṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19391187 (0.049):
dharmamudrāyāśca 'śūnyākāro'; noktaḥ | tasmādihāpi nocyate |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521622 (0.050):
tatkasya hetoḥ? iti pṛṣṭvā ātmasaṃjñā ityudatārīt | / yathātmetyādyuktastathā ayamahamityayātmasaṃjñā yā sarvajanaprasiddhā,
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647139 (0.057):
ātmanaḥ svarūpe viśeṣābhāvāt sa tāvat ātmā smrṭau na vyāpriyeta ,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17518742 (0.059):
kalpasūtrakāramatatvenoktaḥ, paramatatvenokto 'pyaikamantryapakṣaḥ / svasiddhānta eva yuktisiddhatvādato mīmāṃsānyāyavirodhe pūrvapakṣamūlatvāt
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490366 (0.061):
pītavarṇo bhavedyastu $ sa cokto'malasārakaḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373697 (0.061):
pītavarṇo bhavedyastu sa cokto'malasārakaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554854 (0.062):
107.018. tena tasya dvau kārṣāpaṇau dattau, uktaśca putra, ābhyāṃ / tāvadātmānaṃ saṃdhāraya, yāvadahaṃ paṇyaṃ visarjayāmi/
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6530031 (0.063):
etatparyantamanena kathamavikalpyaṃ taduddiṣṭam | kathamiti cet? ukto / 'nyairthikairātmā, bhagavatā tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384375 (0.063):
parakīyāṇāṃ sūtrāṇāṃ sūtraṇāṃ tātparyakathanānavabodho 'pi syāditi bhāvaḥ / tathā na kaiścidapi parairīddaṃśi sūtrāṇi kṛtānītyapi dhvanitam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11627051 (0.063):
prāptisādhāraṇyamātreṇoktaḥ, na punarabhipretaḥ. na hīndriyavṛttir nāma
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6460745 (0.063):
bhavadbhujatarucchāyāmakhaṇḍitacāritrā tāvadadhyāstāṃ yāvadasyāḥ / pāṇigrāhakamānayeyam' iti / / sa evamukto niyatamabhimanāyamānaḥ svaduhitṛsaṃnidhau māṃ vāsayiṣyati /
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243756 (0.063):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628957 (0.064):
astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me / / tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe tvātmabhavātmabhūtam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387652 (0.064):
vyaṅgyavyañjakabhāvasamāśrayeṇa vyavasthitatvādasyāntarbhāvo na yuktaḥ / / yaduktam / 'vaṅgyavyañjakasaṃbandhanibandhanatayā dhvaneḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24555979 (0.064):
trirūpo hetur uktaḥ, tat kim dṛśṭāntaiḥ? / syād etat tāvatā nārthapatītir ity āha tāvatā [776]ceti |
vāmanena tu sādṛśyanibandhanāyā lakṣaṇāya vakroktyalaṅkāratvaṃ bruvatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318445 (0.0):
[RuAss_Bhū.1] / vāmanena tu sādṛśyanibandhanāyā lakṣaṇāya vakroktyalaṅkāratvaṃ bruvatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613825 (0.040):
dhvanyācāryāṇāṃ gauṇyā vṛttyā lakṣaṇāntarbhāvo noṣṭaḥ / / sādṛśyanibandhanā lakṣaṇā vakroktyalaṅkāra iti prathayatā kaścit"
kaściddhvanibhedo 'laṅkāratayaivoktaḥ / / kevalaṃ guṇaviśiṣṭapadaracanātmikā rītiḥ kāvyātmakatvenoktā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318450 (0.0):
vāmanena tu sādṛśyanibandhanāyā lakṣaṇāya vakroktyalaṅkāratvaṃ bruvatā / kaściddhvanibhedo 'laṅkāratayaivoktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318460 (0.0):
kevalaṃ guṇaviśiṣṭapadaracanātmikā rītiḥ kāvyātmakatvenoktā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386032 (0.028):
yadāha 'viśiṣṭā padaracanā rītiḥ' iti / / kāvyātmakatveneti /
udbhaṭādibhistu guṇālaṅkārāṇāṃ prāyaśaḥ sāmyameva sūcitam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318467 (0.0):
kevalaṃ guṇaviśiṣṭapadaracanātmikā rītiḥ kāvyātmakatvenoktā / / udbhaṭādibhistu guṇālaṅkārāṇāṃ prāyaśaḥ sāmyameva sūcitam /
viṣayamātreṇa bhedapratipādanāt / / saṃghaṭanādharmatvena ceṣṭeḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318475 (0.0):
udbhaṭādibhistu guṇālaṅkārāṇāṃ prāyaśaḥ sāmyameva sūcitam / / viṣayamātreṇa bhedapratipādanāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614024 (0.060):
viṣayabhedaṃ darśayati 'saṅghaṭanetyādi' / / saṅghaṭanādharmāguṇā
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318480 (0.0):
saṃghaṭanādharmatvena ceṣṭeḥ / / tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384639 (0.051):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.056):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387755 (0.057):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388077 (0.059):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.063):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]: / prauḍhoktyeti /
RuAssC_[Bhū.2]: / vāmanena pratīyamānasyālaṅkārāntarbhāvamabhidadhatāpi tadupaskāryaṃ ātmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.043):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318434 (0.045):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / vāmanena tu sādṛśyanibandhanāyā lakṣaṇāya vakroktyalaṅkāratvaṃ bruvatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.046):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.047):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385523 (0.050):
pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c] / idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386703 (0.052):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.054):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.058):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]: / vaidagdhyetyanena vakrokteḥ svarūpamuktam /
kaścidukta ityāha vāmanenetyādi / / tuśabdaḥ pūrvebhyo vyatirekadyotakaḥ /
ātmano 'pi pratipādakatvāt / / bruvateti / / yadāha 'sādṛśyāllakṣaṇā vakroktiḥ' iti /
etadevodājahāra ca 'unmīmīlakamalaṃ sarasīnāṃ kairavaṃ ca nimimīla / mugurtam' iti /
kaściddhvanibheda iti / / 'avivakṣitavācyādiḥ' /
kevalamiti / / yadi paramityarthaḥ / / gumeti / / yadāha 'viśiṣṭā padaracanā rītiḥ' iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318455 (0.029):
kevalaṃ guṇaviśiṣṭapadaracanātmikā rītiḥ kāvyātmakatvenoktā /
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.021):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318455 (0.028):
kevalaṃ guṇaviśiṣṭapadaracanātmikā rītiḥ kāvyātmakatvenoktā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.030):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676233 (0.037):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706759 (0.037):
dhvaniśabdaḥ kāvyasyātmetyuktaṃ bhaved, gavityayamāheti yathā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20953568 (0.039):
pradhānoktāvāśrayāsiddhiḥ/ pramāṇikāpramāṇikānugataṃ sāmānyaṃ tu / nāstyevaḥ// / etena sātmakatvarūpasādhyaghaṭitānvayavyāptirūpasādhyāpramitā 1
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964378 (0.039):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16663511 (0.041):
tadāha tadabhiprāyeṇāha / / 'tannimittate'tyetadyvācaṣṭe kāvyetyādi /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381980 (0.043):
sarvasarvātmakatvanirṇayeṇaiva / diśyamānā ghaṭādyā eva diśaḥ tāś ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384211 (0.045):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764103 (0.045):
prakāśamātnasvarūpatayā sākṣīcātmāstītyarthaḥ / prakāśaḥ mātrā yasya saḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.047):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614332 (0.048):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482933 (0.048):
vātsalyonmīlitaścautsukyātmā vyabhicārībhāvaḥ / / sutavāllabhyanirviśeṣatvena hi spṛhāyā
madhyantavibhagatika.html 19087014 (0.050):
tasmād vṛkṣaśabdārthasya na vṛkṣajñānaviṣayatvaṃ tad / arthasyā'vṛkṣātmakatvāt / / tad vidhañca śabdārthayor vācyavācakabhāvavyāvṛttiḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767282 (0.050):
svayaṃprakāśaḥcidbhinnatvāt, ahamarthaḥ parāk anyādhīnaprakāśatvāt, / ahamartho nātmā parāktvā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2449910 (0.050):
evamarthavicchedo 'pi na jñānātmakaḥ / / tasya tathātve paramārthator 'thādvicchinnaṃ jñānaṃ syāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3300121 (0.051):
na tu mṛdanātmakatvenetyarthaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846839 (0.052):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979382 (0.052):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
'tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥ' ityādyuktyāntarbhāvitadhvanayo 'laṃṅkārā
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18071892 (0.039):
kāvyaśobhākaratvamiti //1// / tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥ // VKal_3,1.2 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378570 (0.040):
tadatiśayahetavastvalaṅkārāḥ} iti tadapi na yuktam / yataḥ kiṃ
upaskārakā ityetanmatam / / RuAssC_[Bhū.2a]: / anyaiḥ punaretadapi pratyuktamityāha udbhaṭādibhirityādinā /
prāyaśa iti / / bāhulyenetyarthaḥ / / viṣayamātreṇeti / / bhinnakakṣyāṇāṃ hyupaskāryopaskārakatvasyānupapatteḥ /
tathātve cālaṅkārāmapi guṇopaskāryatvaṃ prasajyate /
samānanyāyatvāt / / tadguṇālaṅkārāṇāṃ tulyatvavādina evaudbhaṭāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403971 (0.058):
bhavadbhirevoktatvāt / / tatsamānanyāyatvātkathamasyāpi caturthabhedāntarbhāvo nyāyyaḥ /
itthamanena vācyāśrayāṇāmalaṅkārāṇāṃ madhya eva / dhvanerantarbhāvādibhidhāvyāpāragocara eva dhvaniḥ, na punastadvyatiriktaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712257 (0.046):
guṇavṛttiśabdapratipādyebhyaḥ śabdārthavyāpārebhyo 'tirikta ityarthaḥ / / asau kaścit dhvanirnāma kaścit /
kaściddhvanirnāmeticirantanānāṃ matamityuktam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712257 (0.046):
guṇavṛttiśabdapratipādyebhyaḥ śabdārthavyāpārebhyo 'tirikta ityarthaḥ / / asau kaścit dhvanirnāma kaścit /
idānīṃ yadapyanyairasya bhaktyantarbhūtatvamuktaṃ tadapi
darśayitumāha vakroktītyādi / / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318492 (0.0):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614142 (0.034):
dhvanidarśanasyetyabhiprāyeṇāha 'vakroktijīvitakāraḥ punarityādinā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386364 (0.054):
yadi paraṃ tasya prādhānyameva nāstītyāha kavelamityādi / / tadīyamiti / / vakroktijīvitakārasaṃbandhītyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614122 (0.059):
dṛṣṭirasamīcīnetyāha 'tadevaṃ alaṅkārā eveti' / / atha vakroktijīvitakārabhaṭṭanāyaka yoḥsaṃ [dṛṣṭī] sannikṛṣṭe
vakroktimevaprādhānyātkāvyajīvitamuktavān /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318498 (0.0):
vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ / vakroktimevaprādhānyātkāvyajīvitamuktavān /
vyāpārasya prādhānyaṃ ca [kāvyasya] pratipede / / abhidhānaprakāraviśeṣā eva cālaṅkārāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318507 (0.0):
vakroktimevaprādhānyātkāvyajīvitamuktavān / / vyāpārasya prādhānyaṃ ca [kāvyasya] pratipede /
satyapi tribhede pratīyamāne vyāpārarūpā bhaṇitireva kavisaṃrambhagocaraḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318517 (0.0):
abhidhānaprakāraviśeṣā eva cālaṅkārāḥ / / satyapi tribhede pratīyamāne vyāpārarūpā bhaṇitireva kavisaṃrambhagocaraḥ
upacāravakratādibhiḥ samasto dhvaniprapañcaḥ svīkṛtaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318523 (0.0):
satyapi tribhede pratīyamāne vyāpārarūpā bhaṇitireva kavisaṃrambhagocaraḥ / upacāravakratādibhiḥ samasto dhvaniprapañcaḥ svīkṛtaḥ /
kevalamuktivaicitryajīvitaṃ kāvyaṃ, na vyaṅgyārthajīvitamiti tadīyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318533 (0.0):
upacāravakratādibhiḥ samasto dhvaniprapañcaḥ svīkṛtaḥ / / kevalamuktivaicitryajīvitaṃ kāvyaṃ, na vyaṅgyārthajīvitamiti tadīyaṃ
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318535 (1.192):
kevalamuktivaicitryajīvitaṃ kāvyaṃ, na vyaṅgyārthajīvitamiti tadīyaṃ / darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.036):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.039):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386432 (0.044):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.049):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.056):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386704 (0.058):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
vaidagdhyetyanena vakrokteḥ svarūpamuktam / / yadāha 'vakroktireva vaidagdhyabhaṅgībhaṇitirucyat' iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386432 (0.051):
[RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]: / prauḍhoktyeti /
evakāro 'nyasya kāvyajīvitatvavyavacchedakaḥ /
kāvyajīvitamiti kāvyasyānuprāṇakam / / tāṃ vinā kāvyameva na syādityarthaḥ /
yadāha vicitro yatra vakroktivaicitryaṃ jīvitāyate'iti /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126417 (0.042):
kenāpi kamanīyena vaicitryeṇopabṛṃhitaḥ // Vjiv_1.41 // / vicitro yatra vakroktivaicitryaṃ jīvitāyate /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125031 (0.055):
sa ca kīdṛśaḥ yatra yasmin kiñcanāpi kiyanmātramapi vaicitryaṃ / vicitrabhāvo vakroktiyuktatvam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19127704 (0.058):
evaṃvidho vicitro mārgo yatra yasmin vakroktivaicitryam
vyāpārasyeti kavipratibhollikhitasya karmaṇaḥ / / kavipratibhānirvartitatvamantareṇa hi vakroktireva na syāditi kasya
jīvitatvaṃ ghaṭata iti tadanuṣaktamevānvāsyātra prādhānyaṃ vivakṣitam /
ataśca dvayoḥ prādhānyasya duryojatvamatra nāśaṅkanīyam /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349297 (0.049):
ekaikasyāsrivṛtkaraṇa ekaikasyāḥ prādhānyaṃ dvayordvayorguṇabhāvo 'nthathā
RuAssC_[Bhū.3a]: / alaṅkārā iti / / tenokta iti śeṣaḥ / / evakāraścirantanoktadhvaniprakāraviśeṣanyavacchedakaḥ /
satyapīti / / sadapi pratīyamānamanādṛtyetyarthaḥ / / vyāpārarūpeti vakrasvabhāvetyarthaḥ /
bhaṇitirityuktiḥ kavīti / / tatraiva kaviḥ saṃrabdha ityarthaḥ /
tatsaṃrambhamantareṇa hi vakroktireva na cāretyādi /
upacāravakratādīnāmeva madhye dhvanirantarbhūta iti tātparyārthaḥ /
yadāha / 'yatra dūrāntare 'nyasmātsāmānyamupacaryate /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132520 (0.0):
vicārayati / yatra dūrāntare 'nyasmātsāmānyamupacaryate /
leśenāpi bhavetkartuṃ kiñcidudriktavṛttitām' //
yanmūlā sarasollekhā rūpakādiralaṅkṛtiḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132535 (0.0):
leśenāpi bhavat kāñcidvaktumudriktavṛttitām // Vjiv_2.13 // / yanmūlā sarasollekhā rūpakādiralaṅkṛtiḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132865 (1.192):
idamaparamupacāravakratāyāḥ svarūpam yanmūlā sarasollekhā / rūpakādiralaṅkṛtiḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132913 (0.046):
yanmūlā satī rūpakādiralaṅkṛtiḥ sarasollekhā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145408 (0.055):
yanmūlāsarasollekhā rūpakādiralaṅkṛtiḥ " iti / / tadeva pūrvasūribhirabhyadhāyi /"
upacārapradhānāsau vakratā kācidiṣyate' //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132539 (0.0):
yanmūlā sarasollekhā rūpakādiralaṅkṛtiḥ / / upacārapradhānāsau vakratā kāciducyate // Vjiv_2.14 //
etāmevodājahāra ca / 'gaaṇaṃ ca mattamehaṃ dhārāluliajjuṇāiṃ a vaṇāiṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442776 (0.0):
atrāndha-śabdaḥ / yathā ca- / gaanaṃ ca matta-mehaṃ dhārāluli-ajjunāiṃ a baṇāiṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219670 (0.057):
na yuktetyatra hetumupahāsagarbhamāha jñaiminīyeti / / gaaṇaṃ ca mattamehaṃ dhārāluliajjuṇāiṃ a vaṇāiṃ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132804 (0.057):
gaaṇaṃ ca mattamehaṃ dhārāluliajjuṇāiṃ a vaṇāiṃ / / ṇirahaṅkāramiaṅkā haranti ṇīlāo a ṇisāo // VjivC_2.47 //
nirahaṅkāramiaṅko haranti nīlāoṃ a ṇisāo' // / ('gaganaṃ ca mattameghaṃ dhārālulitārjunāni ca vanāni /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219700 (0.0):
gaganaṃ ca mattameghaṃ dhārālulitārjunāni ca vanāni /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442792 (0.0):
ṇirahaṅkāra-miaṅkā haranti ṇīlāo nisāo // / [gaganaṃ ca matta-meghaṃ dhārā-lulitārjunāni ca vanāni /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132820 (0.0):
gaganaṃ ca mattameghaṃ dhārālulitārjunāni ca vanāni / / nirahaṅkāramṛgāṅkā haranti nīlāśca niśāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442776 (0.036):
atrāndha-śabdaḥ / yathā ca- / gaanaṃ ca matta-mehaṃ dhārāluli-ajjunāiṃ a baṇāiṃ /
nirahaṅkāramṛgāṅkā haranti nīlāśca niśāḥ') // / atra madanirahaṅkāratve aupacārike ityupacāravakratā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219703 (0.0):
gaganaṃ ca mattameghaṃ dhārālulitārjunāni ca vanāni / / nirahaṅkāramṛgāṅkā haranti nīlā api niśāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442796 (0.0):
[gaganaṃ ca matta-meghaṃ dhārā-lulitārjunāni ca vanāni / / nirahaṅkāra-mṛgāṅkā haranti nīlā api niśāḥ //]
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132823 (0.0):
gaganaṃ ca mattameghaṃ dhārālulitārjunāni ca vanāni / / nirahaṅkāramṛgāṅkā haranti nīlāśca niśāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219677 (0.047):
ṇirahaṅkāramṛgāṅkā haranti nīlā api niśāḥ //
ādipadena kriyāvakratādīnāmapi grahaṇam / / evaṃ sarvo 'pi dhvaniprapañco vakroktibhireva svīkṛtaḥ sansthita eva /
yadi paraṃ tasya prādhānyameva nāstītyāha kavelamityādi /
tadīyamiti / / vakroktijīvitakārasaṃbandhītyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386125 (0.054):
darśayitumāha vakroktītyādi / / vakroktijīvitakāraḥ punarvaidagdhyabhaṅgībhaṇitisvabhāvāṃ bahuvidhāṃ
taditthaṃ lakṣaṇāmūlavakroktimadhyāntarbhāvāddhvanereva tattvaṃ
pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.3b]: / kaiścidapyasya vāgaviṣayatvādalakṣaṇīyatvamuktamityāha bhaṭṭanāyaketyādi
bhaṭṭanāyakena tu vyaṅgyavyāpārasya prauḍhoktyābhyupagatasya kāvyaṃśatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318547 (0.0):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / bhaṭṭanāyakena tu vyaṅgyavyāpārasya prauḍhoktyābhyupagatasya kāvyaṃśatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614232 (0.052):
atha bhaṭṭanāyakamatam bhaṭṭanāyakenatvityādi / / prauḍhoktyābhyupagatasyeti / / bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490638 (0.064):
śūrādiviṣayasya bahūlābhatvasyopameyasya prauḍhoktyā pratipattiḥ, tato
bruvatā nyagbhāvitaśabdārthasvarūpasya vyāpārasyaiva prādhānyamuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318557 (0.0):
bhaṭṭanāyakena tu vyaṅgyavyāpārasya prauḍhoktyābhyupagatasya kāvyaṃśatvaṃ / bruvatā nyagbhāvitaśabdārthasvarūpasya vyāpārasyaiva prādhānyamuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614255 (0.040):
idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14584519 (0.053):
prakaraṇavyāpārasya prādhānyam ity arthaḥ | / etad uktaṃ bhavati śabdasya hi vyutpattiviṣayaḥ prayojakavyāpāro
tatrāpyabhidhābhāvakatvalakṣaṇavyāpāradvayottīrṇo rasacarvaṇātmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318565 (0.0):
bruvatā nyagbhāvitaśabdārthasvarūpasya vyāpārasyaiva prādhānyamuktam / / tatrāpyabhidhābhāvakatvalakṣaṇavyāpāradvayottīrṇo rasacarvaṇātmā
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318573 (0.0):
tatrāpyabhidhābhāvakatvalakṣaṇavyāpāradvayottīrṇo rasacarvaṇātmā / bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ /
[RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]: / prauḍhoktyeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318573 (0.028):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.035):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.042):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386180 (0.044):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]: / vaidagdhyetyanena vakrokteḥ svarūpamuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.046):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.054):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386703 (0.059):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
na punarlakṣaṇakaraṇena / / ata evokteḥ prauḍhatvaṃ yallakṣayitumaśakyaistasyāpyabhyupagamaḥ /
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.030):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781204 (0.031):
camatkāratvavattvam eva vā kāvyatvam iti phalitam/ yat tu prāñcaḥ adoṣau"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614333 (0.037):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4248204 (0.047):
bālapriyā vṛttau 'kāvyārthasye'ti pūratam / / kāvyārthagatamanyasādṛśyaṃ vivṛṇoti--'yadanyene'tyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386036 (0.047):
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.048):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964379 (0.050):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707549 (0.050):
dhvanisvarūpakāvyātmasaṃvittivirahemetyarthaḥ / / sphureyurapi sphurantyeva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719388 (0.055):
nanvevaṃ 'siṃho vaṭuḥ' ityatrāpi kāvyarūpatā syāt; dhvananalakṣaṇasyātmano
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859399 (0.056):
tathā ca samastakāvyaprayojanam--kāvyaṃ yaśaser'thakṛteṭha iti yat / kāvyaprakāśakāreṇoktaṃ tacca "karoti kīrttiṃ prītiṃ ca" ityatraivoktam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384211 (,0.056):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715115 (0.058):
kārikāpūrvārdhenoktaṃ sahṛdayaślādhyatvaviśiṣṭārthasya kāvyātmatvaṃ / sopapattikaṃ darsayan vṛttyanusārema tadardhaṃ vivṛṇoti śabdatyādinā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235565 (0.060):
ānuṣaṅgikaṃ tallakṣaṇānantargatamapi / kāvyojjvalīkaraṇārthamupādeyamiti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8715384 (0.062):
tarhi kimarthasāmānyasya kāvyātmatvam? netyāha na hītyādi /
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595257 (0.063):
(b) upagatakāvyapratibhau / vararucikāvyānusāreṇa / yāvad upasarpāmi (upasṛtya) haṇḍe guptaromaśa, kim āha bhavān -
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16650566 (0.064):
uktamiti / / 'samarpakatvaṃ kāvyasya yattu' ityādinā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614244 (0.064):
bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ / / idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713966 (0.0):
tena yaduktam dhanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541792 (0.037):
tadbhūlakṣiṇikastatra vyāpāro vyañjanātmakaḥ / / yasya pratītimādhātuṃ lakṣaṇā samupāsyate // MKpr-K_14 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21196740 (0.043):
apauruṣeyatvānumānavādre uktamityarthaḥ apara iti// svarūpadhvaṃsalakṣaṇa
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15784034 (0.046):
<12339.14/3> na lipyate phalaiś cā7pi !padma-patram ivā7mbhasā !!12339.14! / <12339.15/1> karmā3tmā tv aparo yo 'sau !mokṣa-bandhaiḥ sa yujyate !
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26560719 (0.055):
BhP_05.26.029/1 atha ca yas tv iha vā ātma-sambhāvanena svayam adhamo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704546 (0.055):
atha ca yas tv iha vā ātma sambhāvanena svayam adhamo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613844 (0.055):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680089 (0.056):
kartavyamityāśaṅkyāha yatra tviti / / asti tatrāparo vyañjanavyāpāraḥ parasphuṭa evetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10951805 (0.056):
apṛṣṭatvāccānupanyasanīyatvaṃ tasyeti / / atrāha yo 'yamātmaviṣayaḥ praśno yeyaṃ prete vicikitsā manuṣye 'stīti,
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10638770 (0.056):
vā āpteṣṭa ityarthaḥ / tato yo vyāpāraḥ yasya kṛtisādhyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614441 (0.057):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21973727 (0.060):
utpādakaḥ kaviḥ kaścitkaściñca parivarttakaḥ / / ācchādakastathā cānyastathā saṃvargako 'paraḥ //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24495625 (0.060):
pradarśanavyāpārād anyo vyāpāro nāstīti na pravarttayitṛtvaṃ pāpayitṛtvaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7555547 (0.063):
apara āha sarvaprātipadikebhyo lālasāyāmasugvaktavyaḥ / / dadhyasyati, madhvasyati ity evam ādyartham / / apara āha sugvaktavyaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4417311 (0.063):
daśakoṭisahasrāṇi glaha eko mamāparaḥ / / etaṃ saṃparigṛhṇīṣva pātayākṣān narādhipa /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817021 (0.064):
yo 'sau brahmā jagatkartā yannābhikamalodbhavaḥ / / sa evānandarupātmā tasmānnāstyaparo mune // NarP_1,3.25 //
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1002600 (0.064):
tasyānādikālikatvamapyasmābhiḥ pūvameva pratiṣiddham / / yadi tasyāparo 'nyo hetuḥ parikalpayate, tadā sa eva kathaṃ na tasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614332 (0.064):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13604319 (0.064):
hīnahasto 'paro hy arthe na tv atharvaśirāḥ sa ca ||
tasya siddhe 'pi bhede syātkāvyāṃśatvaṃ na rūpitā' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713966 (0.0):
tena yaduktam dhanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ / / tasya siddhe 'pi bhede syātkarvye 'śatevaṃ na rūpatā //
vyāpārasyeti / / kavikarmaṇaḥ / / anyathā śabdapradhānebhyo vedādibhyor'thapradhānebhyaścetihāsādibhyaḥ
kāvyasya vailakṣaṇyaṃ na syāt / / taduktam / 'śabdaprādhānyamāśritya tatra śāstraṃ pṛthagviduḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727183 (0.0):
tena yadāha bhaṭṭanāyakaḥ śabdaprādhānyamāśritya tatra śāstraṃ / pṛthagviduḥ /
arthatattvena yuktaṃ tu vadantyākhyānametayoḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727189 (0.0):
tena yadāha bhaṭṭanāyakaḥ śabdaprādhānyamāśritya tatra śāstraṃ / pṛthagviduḥ / / arthatattvena yuktaṃ tu vadantyākhyānametayoḥ //
dvayorguṇatve vyāpāraprādhānye kāvyadhīrbhavet' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727197 (0.014):
arthatattvena yuktaṃ tu vadantyākhyānametayoḥ // / dvayorguṇatv.e vyāpāraprādhānye kāvyadhīrbhavet //
kavikarmarūpasya vyāpārasya prādhānye satyapītyarthaḥ /
'abhidhā bhāvanā cānyā dadbhogīkṛtireva ca' iti kāvyaṃ tāvat tryaṃśaṃ
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16746634 (0.048):
asty arthaṃ mānitātmani pūjyatvātiśaya-bhāvanātimiānitā | tad-abhāvo / nātimānitā pūjyeṣu namratā | ayaṃ śūdrasyāsādhāraṇo dharmaḥ | tam etaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884012 (0.054):
samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // 4 52 // / 'gambhīro bhāvanāmārgaḥ' ityuktam / tasya 'gāmbhīryaṃ' gambhīrabhāvaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052673 (0.055):
svarūpeṇoccāritāt śatṛśānajbhyāṃ svāritādvā lakārāt bhāvanāpratītyabhāvo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222036 (0.061):
sahṛdayāsambandhitvamityarthaḥ / / tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23593760 (0.064):
praśnapūrvakaṃ bāhyārthābhāva upapattīrāha kathaṃ punaravamyata iti /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2369054 (0.064):
nātmavṛtterūpabdheranyāsti buddhiḥ /
tenoktam / / 'tātparyāśaktirabhidhā lakṣaṇānumitī, dvidhā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14246919 (0.049):
'pīnaścaitro divā nāti' ityatrābhidhaivāparyavasiteti saiva / svārthanirvāhāyārthāntaraṃ śabdāntaraṃ vākarṣatītyanumānasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746462 (0.053):
dhvanijñānasyopalakṣaṇabhūtayā bhakatyaiva samabhavādityarthaḥ / / tadabhidhetyādisamādhānagranthasya bhāvārthaṃ vivṛṇoti abhidhānetyādi /
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22505466 (0.055):
pūrvāvadhāraṇe tena pratijñālakṣaṇābhidhā / / byarthā vyaptiphalā soktiḥ sāmarthyād gamyate tataḥ // Pramāṇav_4.172 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3655782 (0.057):
sacikalpātmikāsu bhavatu / yā tu nirvikalparūpā sākṣātkaraṇalakṣaṇā / anubahvaśaktiḥ , tatra katham / pratyabamarśo hi abhilāpaviśeṣayojanāmayaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012631 (0.061):
vivakṣitam/ kintvabhidhārūpavṛttirāhitya 4 mātramiti cet//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223815 (0.064):
[237] anyathā tatra śaktigrahāvaśyambhāvavirahe/ / lakṣaṇānirūpaṇam / nanu [237] tīrepi śaktiḥ na kalpyata iti dīpikāvākyamanupapannam/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21015969 (0.064):
sāmānyānvayaśaktirevānvayavaśeṣabodhaketyetadevetyarthaḥ/ / kathamidamuktārthasaṃvādītyatorthamāha padāntareti// kuta
arthāpattiḥ kvacittantraṃ samāsoktyādyalaṅkṛtiḥ' //
'rasasya kāryatā bhodo vyāpārāntarabādhanam /
dvādaśetthaṃ dhvanerasya sthaitā vipratipattayaḥ' // / nītyā bahavo vipratipattiprakārāḥ saṃbhavanti, tathāpi
'kāvyasyātmā dhvaniriti budhairyaḥ samāmnātapūrva stasyābhāvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706110 (0.030):
kāvyasyātmā dhvanir iti budhair yaḥ samāmnāta pūrvas tasyābhāvaṃ jagadur
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706136 (0.030):
kāvyasyātmā dhvaniriti budhairyaḥ samāmnātapūrvastasyābhāvaṃ jagadurapare
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9440259 (0.030):
kāvyasyātmā dhvanir iti budhair yaḥ samāmnāta-pūrvas tasyābhāvaṃ jagadur
jagadurapare bhāktamāhustamanye /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706145 (0.0):
kāvyasyātmā dhvaniriti budhairyaḥ samāmnātapūrvastasyābhāvaṃ jagadurapare / bhāktamāhustamanye /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706119 (5.960):
kāvyasyātmā dhvanir iti budhair yaḥ samāmnāta pūrvas tasyābhāvaṃ jagadur / apare bhāktam āhus tam anye / / kecid vācām sthitam aviṣaye tattvam ūcus tadīyaṃ tena brūmaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9440266 (0.047):
kāvyasyātmā dhvanir iti budhair yaḥ samāmnāta-pūrvas tasyābhāvaṃ jagadur / apare bhāktam āhus tam anye / / kecid vācām sthitam aviṣaye tattvam ūcus tadīyaṃ tena brūmaḥ
kecidvācāṃ sthitamaviṣaye tattvamūcustadīyam' ityuktanītyaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706124 (0.0):
apare bhāktam āhus tam anye / / kecid vācām sthitam aviṣaye tattvam ūcus tadīyaṃ tena brūmaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706151 (0.0):
bhāktamāhustamanye / / ke cidvācāṃ sthitamaviṣaye tattvamūcustadīyaṃ tena brūmaḥ
dhvanervipratipattiprakārannayamiha prādhānyenoktam /
RuAssC_[Bhū.4a]: / evamidānīmetadvipratipattiprakāratrayaṃ nirākurvan dhvanereva kāvyātmatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385521 (0.061):
tadevaṃ guṇībhūtāguṇībhūtatvena dviprakāraṃ vastu tāvadvācyopaskārakatvena / pratipāditam / / RuAssC_[Bhū.1c] / idānīmalaṅkārasyāpi pratīyamānasya vācyopaskārakatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.063):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
sādhayati dhvanikāra ityādinā / / dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318585 (0.0):
[RuAss_Bhū.4] / dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369821 (0.021):
aśabdātmakanetratribhāgāvalokanādigatatvenāpi tasya prasiddheḥ iti / abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī dhvananādiparyāyo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074829 (0.021):
prasiddheriti, abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614346 (0.036):
kīdṛśasya ? abhidhālakṣaṇātātparyākhya vyāpāratrayottīrṇasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739754 (0.037):
anena hi nāmadvayena dhvananātmani vyāpāre / pūrvaprasiddhābhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratritayāvagatārthapratīteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614323 (0.045):
atha siddhantaḥ dhvanikāraḥ punarityādi / / dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384299 (0.061):
mukhyārthabādhādihetutritayābhāvāt / / tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyatiriktacaturthakakṣyānikṣitpo
dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318595 (0.0):
dhvanikāraḥ punarabhidhātātparyalakṣaṇākhyavyāpāratrayottīrṇasya / dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614339 (0.027):
tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614346 (0.043):
tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi / / kīdṛśasya ? abhidhālakṣaṇātātparyākhya vyāpāratrayottīrṇasya /
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 966108 (0.052):
vyāpāravataścābhidhāne vyāpārābhidhānasyāvaśyābhyupagamanīyatvāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473864 (0.060):
ubhayeṣāṃ ca śabdapadānāṃ svarūpasya varṇātmanaḥ abhidheyasya ca / nirantaraśabdavyāpāragocarīkṛtasya vācyasyārthasyābhede 'pi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369823 (0.063):
abhidhātātparyalakṣaṇātmakavyāpāratrayātivartī dhvananādiparyāyo
vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318605 (0.0):
dhvananadyotanādiśabdābhidheyasya vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvād
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614395 (0.006):
nanu vyañjanāvyāpāraḥ pradhānaṃ kiṃ na bhavati, ityata āha vyāpārasya ca / vākyārthatvābhāvāditi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16663130 (0.021):
vākyārthatvenābhyupagamāt / / vākyārthasya vācyasya ca yau vidhyanuvādau tau locanam yo vākyīya eṣāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9451419 (0.021):
vākyārthatvenābhyupagamāt / vākyārthasya vācyasya ca yau vidhy-anuvādau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614429 (0.025):
yaśca hetuḥ prādhānye so 'pi vyaṅgya evopapadyate, na tu vyañjanavyāpāra / ityāha vākyārthasyaiveti / / guṇālaṅkāropaskarttavyatvaṃ viśrāntisthānatvaṃ ca prādhānye hetuḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 514782 (0.029):
tadabhāvena vākyavākyārthayormithyātvena kāraṇena / / vākyābhāve pratipādakābhāvādvākyārthasya sarvamithyātvasyābhāve ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614402 (0.031):
nanu vyañjanāvyāpāraḥ pradhānaṃ kiṃ na bhavati, ityata āha vyāpārasya ca / vākyārthatvābhāvāditi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16645472 (0.035):
navācakatvamiti / / tadarthasya tadvākyārthaghaṭakatvābhāvāditi bhāvaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10513707 (0.043):
na cobhyaparatve vākyabhedaḥ, avāntarārthasya mahāvākyārthatvāditi bhāvaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13333755 (0.043):
na cobhyaparatve vākyabhedaḥ, avāntarārthasya mahāvākyārthatvāditi / bhāvaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10481523 (0.043):
ato nānumānaṃ vicāryamityāha vākyārtheti / / vākyasya tadarthasyaca vicārādyadhyavasānaṃ tātparyaniścayaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13272181 (0.043):
ato nānumānaṃ vicāryamityāha vākyārtheti / / vākyasya tadarthasyaca vicārādyadhyavasānaṃ tātparyaniścayaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2362721 (0.043):
saṃbandhino gavayatvasya pratyakṣatvāt vākyārthasya ca smaryāṇatvāt /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27650207 (0.044):
tatreti śaktitrayakalpanāgāraivaṃ syāt, vākyārthasyāśābdatvaprasaṅgo vā /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10624637 (0.045):
padārthatāvacchedakena sājātyasyādyajātaḥ payaḥ pibatītyadāvabhāvāt / vākyārthasyāpūrvatvācca / / nāpi samabhivyāhṛtapadārthasaṃsargavyāpyadharmavattvaṃ,
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18239121 (0.045):
ata ekavākyatvābhāvānnāstyarthavādasya dharme prāmāṇyamiti prāpte -
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5324949 (0.045):
prathamā na prāpnoti . katham vyatiriktiḥ . puruṣe vīratvam . na vā / vākyārthatvāt . na vā vaktavyam . kim kāraṇam . vākyārthatvāt . yat atra
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10629987 (0.046):
athānuccāryamāṇasya na vākyatvaṃ na vā arthānubhāvakatvamiti cet, na, / lipyanumitānāmapi vākyatvāt arthabodhakatvācca, lipitulyā ca smṛtiḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28218873 (0.046):
lakṣaṇavākyārthānupapattirityata āha [191] tadarthastviti/
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2556930 (0.046):
atha teṣāṃ vidhyaśravaṇādividhyantareṇaikavākyatvābhāvācca / kāryārthatvānupapattervyutpattivirahācca sigaddhyarthe
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318612 (0.0):
vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya / guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387087 (0.0):
rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' // / ata eva viśrāntidhāmatvādityuktum / / ātmatvamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387257 (0.042):
ata eva viśrāntidhāmatvādityuktam / / ātmatvamiti /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696834 (0.042):
tasyaiva kavitātparyaviśrāntidhāmatvāccārutvamiti camatkāritamatvam / / kṛtāyastambhanirbhedo bhaktaprahlādapoṣakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708615 (0.043):
tahyatiriktatvaṃ guṇālaṅkāravyatiriktatvam / / vṛttīnāntāvadanuprāsālaṅkārāntarbhāvaṃ darśayitumāha tathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614430 (0.045):
ityāha vākyārthasyaiveti / / guṇālaṅkāropaskarttavyatvaṃ viśrāntisthānatvaṃ ca prādhānye hetuḥ /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571766 (0.046):
hatas+ anāhata+hatas+ / anāhata+hata+uttīrṇas+ ca / mahā+nirāvaraṇa+dhāma+samullasitas+ avikalpas+
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782079 (0.047):
arthasamvalito 'marṣaś carvaṇāviśrāntidhāmatvāt prādhānyena vyajyate/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394967 (0.049):
tasya svarasata evotthānena bhramarūpatvāt / / ata eva tatrāropaviṣayasyāropyamāṇenācchrāditatvena pratītiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227528 (0.050):
(lo, o) śleṣo bādhyate śleṣavyapadeśamanūdyātmanā vyapadeśaḥ / kāryyate / / viśrāntidhāmatā cittarūpārthānuvādena vidheyatvālābhāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393418 (0.051):
yastu vaśeṣaḥ sa pṛthagbhedatve vyavasthāpako 'stu na pṛthagalaṅkāratve / / nahiśābaleyatāmātreṇa gotvamaścatvavyapadeśyaṃ bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387234 (0.051):
vyaṅgyanāmno rasāccāmano viṣayasya / / guṇālaṅkāra kṛta rutveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243613 (0.053):
prayāśaḥ sarveṣāmeva alaṅkāraṇāmāhāryyāropabuddhiviṣayatve / evālaṅkāratvaṃ natu vāstavatve ityata āha śuktikāyāmiti /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452962 (0.054):
jagati sarvo veditā vedyaṃ ca sarvaṃ tvam eva / evaṃ sarvātmatayāvasthitas / tvam eva paraṃ ca dhāma sthānam; prāpyasthānam ityarthaḥ / tvayā tataṃ
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504622 (0.057):
vrajapadam anugamya goparājñīm1 api tadanujñapitā svadhāma gatvā |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226800 (0.058):
rasādirūpasyārthasya tadabhivayañjakasya vibhāvādirūpasyārthasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614332 (0.060):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046740 (0.060):
(prāśastyāprāśastyayorguṇadoṣavatvarūpatvakhaṇḍanam) sa hi na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14227609 (0.061):
gumālaṅkārasāhityenānyathā vetyarthaḥ / / rañjayeḥ guṇapratipādanena prasādayeḥ, atha cānurañjayeḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968383 (0.061):
sādhāraṇasyāvyāptāvantarbhāvaprastāve prāguktamityarthaḥ// / 1.yarūpatvena iti yajñānarūpatvena, iti cadvedhā śodhitamasti ṭa.
sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318625 (0.0):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387166 (0.014):
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi / / viṣayamukheneti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614478 (0.021):
yathāsvarūpopalambho viṣayamukhena tathā prādhānyaṃ vicārakṣamatvamapi / tanmukhenaivetyāha tatprādhānyena prādhānyāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614454 (0.025):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387051 (0.031):
yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2357003 (0.033):
tadavayavānapi prāpta iti tadviṣayo bhavati / / tena tadavayavadvaidhībhāvamukhena vṛkṣaviṣayāmapi dvaidhībhāvakriyāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614334 (0.035):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630882 (0.039):
nādhyayanaviṣayatvaṃ tadabhāvāt, najātiranabhyugamāditi /
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531777 (0.039):
saṃbhāvyo gocare śabdaḥ pratyayo vā na cānyathā / / na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198318 (0.040):
viśeṣyanighnatvābhāvāccetyarthaḥ/ / vyāpāraviṣayaketyādi/ vyāpāraḥ svamatasthāpanarūpaḥ/ svaprayojyeti/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20959962 (0.040):
svarūpasataivoktaviṣayatvenaikīkaraṇe tu na taddhetvābhāsavibhāge
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2398586 (0.041):
samuccitāsamuccitaviṣayatvāditi / / asamuccitaviṣayatvādekabuddheḥ samuccitaviṣayatvādanekubaddheriti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846839 (0.042):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979382 (0.042):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2885389 (0.043):
anugṛhītatvena yat saṃghasyā nena nāmānudbhāvanam / yad karmakārakeṇa / samādātuḥ tadviṣayatvasya upanīteḥ tadakaraṇam / yatsaṃghasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24496447 (0.043):
santānāntarāsādhā[10a]aṇenaiva rūpeṇa viṣayasya niścāyanād iti |
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12538833 (0.043):
iṣṭaviṣayatvam eva, necchāvadviṣayatvam / smartricchāvadviṣayatve 'pi hy
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777009 (0.043):
kiñca dhātuvācyavyāpāraviśeṣaviṣayatvenāpi praśno-ttarayorupapattau,
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387175 (0.043):
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi / / viṣayamukheneti / / yathā dyodanāderviklittyāmiti kimevadityāśaṅkāyāha vyapārasyetyādi /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28188805 (0.043):
'maṅgalādyācaraṇaṃ pāpajanakam' ityunamānam tadapi heyam/ / vyāpārasya niṣphalatve tadācaraṇaphalāsidśyā abhrāntānāṃ
svarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318631 (0.0):
vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt / svarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387058 (0.0):
yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena / prādhānyātsvarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614512 (0.033):
ato viṣayasyaivātmatvaṃ yuktamityāha tasmādviṣaya eveti / / samagrabhara sahiṣṇutvāt sa niravaśeṣavaibhavamarhatītyata āha yasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614476 (0.055):
tanmukhenaivetyāha tatprādhānyena prādhānyāt / / svarūpeṇa vicāryattvābhāvāditi ca /
tasmād viṣaya eva vyaṅgyanāmā jīvitatvena vaktavyaḥ,yasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318638 (0.0):
svarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam / / tasmād viṣaya eva vyaṅgyanāmā jīvitatvena vaktavyaḥ,yasya
guṇālaṅkārakṛtacārutvaparigrahasābhrājyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318646 (0.0):
tasmād viṣaya eva vyaṅgyanāmā jīvitatvena vaktavyaḥ,yasya / guṇālaṅkārakṛtacārutvaparigrahasābhrājyam /
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318657 (0.0):
guṇālaṅkārakṛtacārutvaparigrahasābhrājyam / / rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384679 (0.064):
vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam / / alaṅkārapakṣanikṣitpamiti /
alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318663 (0.0):
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ / / alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614547 (0.0):
kathameṣāmalaṅkāryatvamityata āha rasādayastviti / / tatra hetuḥ alaṅkārāṇāmupaskārakatvāt rasādīnāṃ ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387450 (0.037):
[kā. pra. 8] ityādinītyā śabdārthalakṣaṇāṅgātiśayadvāreṇa / tadupaskārakatvāt / / alaṅkārāṇāṃ ca rasādirūpaṃ dhvañjyamarthamalaṅkurvatāṃ mukhyayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384679 (0.063):
vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam / / alaṅkārapakṣanikṣitpamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318407 (0.064):
rūpakadīpakāpahnutitulyayogitādāvupamādyalaṅkāro vācyopaskārakatvenoktaḥ /
tasmād vyaṅgya eva vākyārthībhūtaḥ kāvyajīvitamityeṣa eva pakṣo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318669 (0.0):
alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt / / tasmād vyaṅgya eva vākyārthībhūtaḥ kāvyajīvitamityeṣa eva pakṣo
vākyārthavidāṃ sahṛdayānāmāvarjakaḥ / / vyañjanavyāpārasya sarvairanapahnutatvāt tadāśrayeṇa ca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318681 (0.0):
tasmād vyaṅgya eva vākyārthībhūtaḥ kāvyajīvitamityeṣa eva pakṣo / vākyārthavidāṃ sahṛdayānāmāvarjakaḥ /
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318686 (0.0):
vyañjanavyāpārasya sarvairanapahnutatvāt tadāśrayeṇa ca / pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.046):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.046):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.052):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]: / vāmanena pratīyamānasyālaṅkārāntarbhāvamabhidadhatāpi tadupaskāryaṃ ātmā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.056):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.058):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386429 (0.059):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479498 (0.061):
tatra hi samarthakasya samarthakatāvagatihetuṃ vyāptiṃ pakṣadharmatvaṃ / cānupanyasyārthāntarasyevopanyāsaḥ kriyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385821 (0.064):
tatsaṃvalitatvena vācyasya sacamatkāra pratipatteḥ / / RuAssC_[Bhū.1f] / preyolaṅkāro yathā
samayāpekṣārthāvagamaśaktirabhidhā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718474 (0.037):
sāmānyātmasvabhidhāvyāpāraḥ, samayāpekṣayārthāvagamanaśaktirhyabhidhā /
sāmānyānāṃ parasparānvitatvena viśeṣārthāvabodhanaśaktistātparyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720289 (0.029):
tadanyathānupapattisahāyārthāvabodhanaśaktistātparyaśaktiḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28772489 (0.064):
kalpanālāghavācchabdānāmevānvitasvārthāvabodhanaśaktimātraṃ kalpayituṃ
mukhyārthabādhādisahakāryapekṣārthaṃpratibhāsanaśaktirlakṣaṇā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720294 (0.013):
tadanyathānupapattisahāyārthāvabodhanaśaktistātparyaśaktiḥ / / mukhyārthabādhādisahakāryapekṣārthapratibhāsanaśaktirlakṣaṇāśaktiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740339 (0.054):
locanam atra ca traya eva vyāpārāḥ abhidhā tātparyaṃ dhvananaṃ ceti / / mukhyārthabādhādyabhāve madhyamakakṣyāyāṃ lakṣaṇāyāstṛtīyasyā abhāvāt /
etadvyāpāratrayāduttūrṇasya tadatiriktasyetyarthaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223815 (0.064):
[237] anyathā tatra śaktigrahāvaśyambhāvavirahe/ / lakṣaṇānirūpaṇam / nanu [237] tīrepi śaktiḥ na kalpyata iti dīpikāvākyamanupapannam/
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3655782 (0.064):
sacikalpātmikāsu bhavatu / yā tu nirvikalparūpā sākṣātkaraṇalakṣaṇā / anubahvaśaktiḥ , tatra katham / pratyabamarśo hi abhilāpaviśeṣayojanāmayaḥ
tathā ca 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatra gaṅgāśabdo ghoṣaśabdaśca sāmānyātmake
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384742 (0.031):
'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityādau tu gaṅgāśabdaḥ paratrataṭe
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5892797 (0.042):
abhidheyāvinābhāvasya tadbījasyābhāvāt / / ata eva gaṅgāyāṃ ghoṣa ityatra gaṅgāśabdaḥ svārthasaṃbaddhabheva tīraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 882277 (0.048):
gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ" ityādau gaṅgādiśabdo jalamayādirūpārthavācakatvātprakṛte"
jalapravāhe gṛhanikurambe ca saṃketitau / / sāmānya evodyogāt /
viśeṣasya hi saṃketakaraṇe ānantyaṃ vyabhicāraśca syāt /
tataścābhidhayā jalapravāhamātraṃ gṛhanikurambamātraṃ ca pratītimityekā
kakṣyā / / etatpratipādyānyapratipādanāyāpyabhidhā na samarthā /
'viśeṣyaṃ nābhidhā gacchet kṣīṇaśatkirviśeṣaṃ gamayanti hi' iti
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067908 (0.064):
vyaktirākṣipyate na tu śabdenocyate viśeṣyaṃ nābhidhā gacchet / śrīṇaśaktirviśepaṇe" iti nyāyādityupādānalakṣaṇā tu nodāhartavyā /"
nyāyāttātpraryaśaktyā sāmānyānyādhārādheyabhāvenāvasthitaṃ viśiṣṭaṃ
gaṅgāghoṣādyāgūrayantīti tātparyeṇa parasparānvitatvamātrameva pratīyata
iti dvitīyā / / jalapravāhasya ca ghoṣādhikaraṇatvamayuktamiti pramāṇāntarabādhitaḥ san
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11596165 (0.064):
atra vadāmaḥ yat tāvat siddhārthatvād anuvādatvam iti, tad ayuktam. / yadi pramāṇāntarasiddho 'yam artha iti siddham arthaṃ bodhayati, bhavatu
gaṅgāśabdastadadhikaraṇayogyaṃ taṭaṃ lakṣayatīti tṛtīyā /
tatra tāvat 'mukhyārthabādhe tadyoge ruḍhito 'tha prayojanāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2127958 (0.035):
yathoktam / mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt /"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2097770 (0.039):
syādetat / / mukhyārthabādhe tadyoge prayojane ca sati lakṣaṇā dṛṣṭā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067793 (0.041):
mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāta /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361711 (0.056):
sa iti sākṣātsaṃketitaḥ / asyeti śabdasya //8// / mukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2096315 (0.061):
anyo 'pyāhamukhyārthabādhe tadyoge rūḍhito 'tha prayojanāt'; iti /"
anyor'tho lakṣyate yat sā lakṣaṇā'ropitā kriyā' //
nītyā lakṣaṇā tritayasaṃnidhāveva bhavati / / tatra mukhyārthabādhā tāvatpratyakṣādipramāṇāntaramūlā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719467 (0.0):
tathā hi tritayasannidhau lakṣaṇā pravartata iti tāvadbhavanta eva vadanti / tatra mukhyārthabādhā tāvatpratyakṣādipramāmāntaramūlā /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322635 (0.057):
na ceha pratyakṣādiprāmāṇyasya bādhābhāvādhīnasiddhikatvadoṣaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719585 (0.061):
bhinnakakṣyāniviṣṭatvādubhayorviṣayabhedo yataḥ, tasmādityarthaḥ / / tritayasannidhāviti / / mukhyārthabādhāditraye satītyarthaḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931740 (0.063):
pratyakṣādi pramāṇa virodhāc ca | pratyakṣeṇa tāvat
yaśca sāmīpyādisaṃbandhaḥ sa ca pramāṇāntarāvagamya eva /
yatpunaridaṃ ghoṣasya śettayapāvanatvādilakṣaṇaṃ prayojanaṃ pratīyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720047 (0.053):
yata evaṃ nānyagamyaṃ prayojanaṃ tata ityarthaḥ / / atreti / / pāvanatvādau prayojana ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792673 (0.055):
avivakṣitavācye tu śītatvapāvanatvādirūpaṃ prayojanaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720207 (0.056):
gaṅgādiśabdena tīrādau lakṣite punaḥ pāvanatvādiprayojanamapi lakṣyeta /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9162651 (0.063):
avivakṣitavācye tu śītatvapāvanatvādirūpaṃ prayojanaṃ / lakṣaṇīyamastitvatyāśaṅkyāha yadi ceti /
tacchabdāntarānuktaṃ pramāṇāntarāpratipannaṃ ca kuta āgatam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719659 (0.050):
prayojanamaśabdāntaravācyaṃ pramāṇāntarāpratipannam, vaṭorvā
na tāvatpratyakṣādeva tatpratītiḥ, asmādeva śabdādavagamāsiddheḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362250 (0.053):
nānyatastatpratītirapi tu tasmādeva śabdāt / / na cātra vyañjanādṛte 'nyo vyāpāraḥ //
śabdārthe ca tasyāpravṛtteḥ / / nāpyanumānāt / / sāmīpye 'pi śaityapāvanatvāderasaṃbhavādanaikāntikatvāt /
na smṛtiḥ / / tadanubhavābhāvāt / / satyamapi vā tasyāṃ niyamasmaraṇaṃ na syāt /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516466 (0.037):
tatpūrvakam anumānam | nānumānāntaram anavasthāpatteḥ | na smṛtiḥ / tadanubhavābhāvāt | satyām api vā tasyāṃ niyatasmaraṇaṃ na syāt | tasmāc
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18310725 (0.056):
prakārato 'pi smṛtyādāvastītyasiddhiriti / / ananubhavatvātsmṛtirapramāṇam / / anubhavatatsādhanayoreva prāmāṇyādityetadapyasat /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18309145 (0.060):
tasyāpūrvārthaviṣayatvābhāvāt / / nanu smṛtirapūrvārthaviṣayā /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28091725 (0.061):
smṛteranubhavatvābhāvāt iti na pramāṇatvaprasaktiḥ iti/
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11664776 (0.062):
ajñāsiṣam iti jānātivācyaṃ grāhakāṃśam api. na cānavagatapūrvārthaviṣayā / smṛtiḥ sambhavatīti pūrvānubhavapratibandhāt smaraṇād ānumānikī pūrvaṃ
asmādeva ca śabdādetadeva budhyata iti ko hetuḥ / / tasmādasyaiva śabdasyaiṣa vyāpāro 'bhyupagantavyaḥ /
nirvyāpārasyārthapratītikāritvābhāvāt / / sa tāvannābhitmā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719957 (0.050):
vyāpāraśca nābhidhātmā, samayābhāvāt / / na tātparyātmā, tasyānvayapratītāveva parakṣayāt /
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1549912 (0.057):
yathā citrasthasyāmṛtādeḥ tṛptyādyarthakriyākāritvābhāvāt / anamṛtādirūpatvam eva | tathā kevalaṃ vācaiva kathyamānasya | ata eva
samayābhāvāt / / na tātparyātmā / / tasyānvayapratītāveva parikṣayāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719962 (0.0):
vyāpāraśca nābhidhātmā, samayābhāvāt / / na tātparyātmā, tasyānvayapratītāveva parakṣayāt /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9658493 (0.028):
2.9.25/.kulaṭāḥ svairiṇyaḥ paricārikāḥ saṃvāhikāś ca^apy etat / prayojayanti//(p.170) / 2.9.26/.tad etat tu na kāryam/ samaya^virodhād asabhyatvāc ca/ punar api
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26498159 (0.033):
na sambandhakāritaṃ śabdārthavyavasthānam/ kiṃ tarhi? samayakāritam/ yat
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20942035 (0.049):
nāpi pratijñābhāvena 2 sādhyānupasthiternyūnatā/ vivādenaiva / tadupasthiteḥ/ na ca samayabandhādinā vipratipattirvyavahiteti vācyam/
na lakṣaṇātmā / / mukhyārthabādhādyabhāvāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362616 (0.019):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / api tvañjanaṃ vyañjanameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068677 (0.019):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368760 (0.021):
tenāsau vyaṅgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073823 (0.021):
vibhāvādyabhidhānadvāreṇaiva pratīyate, iti niśvīyate tenāsau vyahgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112319 (0.025):
vivecakarūpasya mukhyārthatvādityanena mukhyārthabādhābhāvādatra
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24324379 (0.042):
tadbādhābhāvāt iha tu mukhyendrānugrahe sarvathā pūṣāṅgapeṣaṇasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384298 (0.047):
kṣīṇatvāt / / na lakṣaṇā / / mukhyārthabādhādihetutritayābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792404 (0.047):
bodhārthamuktarūpamukhyārthabādhanirvacanaṃ saiva tu netyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724682 (0.053):
skhaladgatitvābhāve mukhyārthabādhāderlakṣaṇānibandhanasyānāśaṅkanīyatvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629559 (0.055):
sākṣātsaṅketā viṣayatvāt na vācyaḥ / / mukhyārthabādhādyabhāvannāpi lakṣyaḥ api tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720423 (0.060):
saṃsṛṣṭārthetyarthaḥ / / mukhyeti / / mukhyārthabādhāditrayaṃ yatsahakāri tadapekṣata iti tathā /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516437 (0.061):
'vaśyam aṅgīkartavyaḥ | tathā ca sati prayojane lakṣaṇā | tac ca na / mukhyārthabādhanimittavat pramāṇāntarād boddhavyam | tadartham eva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591791 (0.061):
kaviprayogārhalakṣaṇāyā mukhyārthabādhāvagama iva / vivakṣitamukhyārthayogāvagamo 'pi hetuḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719963 (0.063):
na tātparyātmā, tasyānvayapratītāveva parakṣayāt / / na lakṣaṇātmā, uktādeva hetoḥ skhaladgatitvābhāvāt /
tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyaktiriktaścaturthakakṣyānikṣitpo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384300 (0.057):
mukhyārthabādhādihetutritayābhāvāt / / tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyatiriktacaturthakakṣyānikṣitpo
vyaṅgyaniṣṭovyañjanāvyapāro 'bhihitānvayavādināvaśyābhyupagantavyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384309 (0.064):
tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyatiriktacaturthakakṣyānikṣitpo / vyañjanavyāpira ityādi so 'yamevāgre vimṛṣyati /
anvitābhidhānavādināpi yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676768 (0.0):
nanu yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti vyaṅgyasya prāghānye vācyatvameva
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10625361 (0.0):
tātparyaniyamādityavehi yatparaḥ śabdaḥ sa hi śabdārthaḥ, anyathā tavāpi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2381105 (0.0):
yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti śābdāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2090256 (0.0):
tathāpi na tātparye pramāṇamasti / / yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti hi nyāyaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19154312 (0.0):
yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ" iti nyāyāt /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369069 (0.0):
ye tvabhidadhati so 'yamiṣoriva dīrghadīrghataro vyāpāraḥ iti yatparaḥ / śabdaḥ sa śabdārthaḥ iti vidhirevātra vācya iti / te
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074124 (0.0):
ye tvabhidadhati so 'yamiṣoriva dīrghadīrghataro vyāpāraḥ'; iti "yatparaḥ / śabdaḥ sa śabdārthaḥ'; iti ca vidhirevātra vācya iti /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896306 (0.0):
yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ" iti nyāyāt" iti /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790826 (0.0):
(vi, jha) yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ iti jaiminivākyameva"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790950 (0.0):
(lo, ḷ) samprati gurumataikadeśīyasya, yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791286 (0.0):
anayaiva diśā pratīyamānayorvastvalaṅkārayorapi,yatparaḥ śabdaḥ sa / śabdārthaḥ"itinyāyāśrayeṇa vyañjanāṅgīkāro 'nupapanna eva /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791298 (0.0):
kiñca, yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ"iti nyāyamaṅgīkurvatāṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149201 (0.0):
yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti vyaṅgyārthasyāpyabhidhāne
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23599165 (0.0):
codayati nanu śamavidhānārthamiti / / yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4517339 (0.015):
nanu ‘yat paraḥ śabdaḥ sa śabdārtha'; iti vyaṅgyābhimato 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160932 (0.058):
(lo, ḷ) samprati gurumataikadeśīyasya, yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ / "iti vādino matamāśaṅkya dūṣayati yatpunara iti /"
śaravadabhidhāvyāpārameva dīrghadīrghamicchatāpi naimittikārthānusāreṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720814 (1.192):
yopyanvitābhidhānavādī 'yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ' iti hṛdaye grahūtvā / śaravadabhidhāvyāpārameva dīrghadīrghamicchati, tasya yadi dīrgho
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369018 (0.050):
yadapyucyate naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante iti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074073 (0.050):
yadapyucyate naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante'; iti /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074110 (0.059):
pratītireva katham iti naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante'; / ityavicāritābhidhānam /"
nimittāni kalpyanta iti nimittaparikalpane 'pi samagraiveyaṃ / prakriyānusāraṇīyevetyubhayathāpi siddha eva vyañjanavyāpāraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369019 (0.005):
yadapyucyate naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante iti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074074 (0.005):
yadapyucyate naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante'; iti /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074110 (0.049):
pratītireva katham iti naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante';"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369055 (0.060):
yāvanna niścitaṃ tāvannaimittikasya pratītireva katham iti / 'naimittikānusāreṇa nimittāni kalpyante '; ityavicāritābhidhānam /
evacca gahanagahanamiti manageva siddharasanyāyenehoktam /
RuAssC_[Bhū.5a]: / ādiśabdātpratyāyanāvagamanādīnāmapi grahaṇam /
avaśyeti / / tena vinā vyaṅgyasyārthattyāsaṃgrahaṇāt / / vyāpārasyeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614453 (0.036):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614336 (0.043):
dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān / / tatrahedatuḥ vyañjanavyāpārasyāvaśyābhyupagamyatvāditi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614244 (0.045):
bhoga itisvakapola kalpito vyavahāraḥ prauḍhoktistayāṅgīkṛtasyetyartharḥ / / idṛśasya vyañjanavyāpārasya kāvyātmatvaṃ kathayatā nyagbhāvitaśabdārtha
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782391 (0.049):
vyaṅgyāsādhāraṇyaṃ saṃpādyate tat kim artham iti pṛcchāmaḥ/ vyaṅgyasya / vyañjanārtham iti cen na/ vyañjakagatāsādhāraṇyasya vyañjanānupāyatvāt/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614602 (0.058):
tatra hetuḥ vyañjanavyāpārasyetyādi / / ya icchranti vyaṅgyārthasya kāvyātmatāṃ, ye ca necchanti , sarvaireva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117693 (0.059):
bhujaṅgādipadasācivyāt na panarabhidhāyā ujjīvanaṃ, kintu vyañjanaiva / vyāpāraḥ /
vyañjanātmikāyāḥ kriyāyā ityarthaḥ / / sā khalu sādhyamānatvena pūrvāparībhūtāvayavatvānna svarūpeṇopalabhyata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614452 (0.064):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi / / vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
iti vicārapadavimeva svayamupāroḍhuṃ notsahata iti kathaṃ nāma tasyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252635 (0.046):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna / vicārasaham ityāha tenātreti /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3993462 (0.051):
na tāvad ādyaḥ pakṣaḥ kakṣī-kartuṃ yuktaḥ, svayam utpādakasyôtpādane / vyāpriyamāṇo hi hetuḥ piṣṭaṃ pinaṣṭi, śaṅkhaṃ dhavalayati, tad-abhāve 'pi
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487361 (0.052):
abhidheyor'tho vakṣaso dānaṃ nāma yo hi yatra vakṣa udyamayati sa / tatrotsahata iti tatpratibhāvacchāditasyotasāhasya pratitiḥ tadapekṣayā
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18483198 (0.054):
hetor asiddhatām āvirbhāvayituṃ notsahate, tadabhyupagativyatirekeṇa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090146 (0.058):
atra nimittāntarajanitāpi nānātvapratītiḥ prathamapratipannamabhedaṃ na / vyudasitumutsahate pratītatvāttasya pratīteśva bādāyogāt //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221213 (0.059):
BP1.2.034a/ abhiyoktā^apragalbhatvād (vaktuṃ na^(utsahate yadā/ / BP1.2.034b/ tasya kālaḥ (pradātavyaḥ kālaśakti.anurūpataḥ//
vākyārthatvaṃ syāditi bhāvaḥ / / yad vakṣyati 'vyāpārasya viṣayamukhena svarūpapratilambhāt tatprādhānyena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318622 (0.033):
sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614474 (0.046):
yathāsvarūpopalambho viṣayamukhena tathā prādhānyaṃ vicārakṣamatvamapi / tanmukhenaivetyāha tatprādhānyena prādhānyāt /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19513185 (0.058):
pracchādayediti paribhāṣāṃ vakṣyati / / tathā vātra samupadhānaṃ syāt / / atrātmani sandhyantarāle catvāriṃśat pañcamabhāgīyāstāsāṃ purastāddaśa
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24508169 (0.058):
''lambanabhūtenāpi tenādau janyata iti nirastaṃ na syād iti bhāvaḥ | / syād etat yady etad arthaṃ samnanatarapratyayagrahaṇaṃ tarhi nitarāṃ na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28122845 (0.059):
paṭe samavāyena rūpaṃ nāsti cet paṭasya pratyakṣaviṣayatvaṃ na syāditi / bhāvaḥ/ nanu pratyakṣatvaṃ pratyakṣajñānavṛtti/ pratyakṣajñāne ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28122994 (0.059):
cākṣuṣapratyakṣaviṣayatvaṃ na syāditi bhāvaḥ/ nanu citro rasa iti
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7118963 (0.059):
na tu svarūpeṇa, viṣayāṇāmanantatvādityarthaḥ / / iha yadyapi anuṣaḍgo 'vinābhāva iti vakṣyati vāttikakāraḥ, tadupapattaye
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5325343 (0.060):
. kimuktam . na vā vākyārthatvāt iti . yadatrādikhyam vākyārthaḥ saḥ .
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24496602 (0.060):
kilāprāmāṇyam anayoḥ śaṅkitam | saty api tasmin kathaṃ tat syād iti / bhāvaḥ | anayoḥ prvṛttiviṣayapradarśanaprakāropadarśane tadanyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614454 (0.061):
vyañjanādegi vyāpārasya vyaṅyyārthamukhenaiva svarūpasiddhiḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18306913 (0.061):
āpātato 'pi duṣyānāṃ tathātve kathamunmattabhāṣitānāmapi tadbhāvo na syāt / nahi teṣāmanirvāhakatve 'nupapatteranyatkāraṇamasti /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5480942 (0.061):
bhavati . etat api na asti prayojanam . vakṣyati etat dhisakāre sicaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614465 (0.061):
ato na vākyārthatva saṃbhavaḥ / / yathāsvarūpopalambho viṣayamukhena tathā prādhānyaṃ vicārakṣamatvamapi
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11688756 (0.062):
iti sāhityamātravacane vyāptiviparyaye vā neṣṭaṃ sidhyatīty uktam, evam / ihāpi bhavatīti bhāvaḥ || 126 || / evaṃ (?tadva/tāva)d ihāpy artho na śabdavaśavartīti yatrārtho
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3310371 (0.063):
sidhyati , na sadadvaitamiti bhāvaḥ // 187 // / nanvastīti yaduktaṃ kiṃ tanmātraṃ ghaṭa ityapi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238531 (0.064):
mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115918 (0.064):
naca kimucyate ityantasya bhinnavākyatvāt kathaṃ tayorekavākyatvamiti / vākyam, kimucyate ataḥ sujanatā prathitā"ityevamekavākyatvāt /"
Nagarjuna: Vigrahavyavartini (bsa021_u.htm.txt) 4236516 (0.064):
sa yadi svabhāvataḥ syāt bhāvo na syāt pratītyasamudbhūtaḥ / / yaśca pratītya bhavati grāho nanu śūnyatā saiva // Vv_67 //
prādhānyātsvarūpeṇa vicāryatvābhāvād viṣayasyaiva samagrabharasahiṣṇutvam'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318630 (0.0):
vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614476 (0.051):
yathāsvarūpopalambho viṣayamukhena tathā prādhānyaṃ vicārakṣamatvamapi / tanmukhenaivetyāha tatprādhānyena prādhānyāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614512 (0.056):
ato viṣayasyaivātmatvaṃ yuktamityāha tasmādviṣaya eveti / / samagrabhara sahiṣṇutvāt sa niravaśeṣavaibhavamarhatītyata āha yasya
upaskartavyatveneti / / tatparatayāvasyānenetvathaḥ /
yaduktam / 'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vivadhātmanām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387243 (0.038):
guṇānāṃ / 'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221796 (0.043):
pradarśyate / vācya vācaka cārutva hetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442878 (0.060):
Dhv_2.4: / vācya-vācaka-cārutva-hetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731734 (0.064):
vyavasthitasya dhvaneḥ kathamantarbhāvaḥ, vācyavācakacārutvahetavo hi
rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221805 (0.0):
vācya vācaka cārutva hetūnāṃ vividhātmanām / / rasādi paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221821 (0.0):
vācyavācakacārutvahetunāṃ vividhātmanām / / rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ // 4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442887 (0.0):
vācya-vācaka-cārutva-hetūnāṃ vividhātmanām / / rasādi-paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387255 (0.0):
'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vividhātmanām / / rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226800 (0.061):
rasadhvanerevātmabhāvaḥ / / taduktaṃ rasabhāvāditātparyamiti /
ata eva viśrāntidhāmatvādityuktum / / ātmatvamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318611 (0.0):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387261 (0.0):
rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' // / ata eva viśrāntidhāmatvādityuktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227528 (0.050):
(lo, o) śleṣo bādhyate śleṣavyapadeśamanūdyātmanā vyapadeśaḥ / kāryyate / / viśrāntidhāmatā cittarūpārthānuvādena vidheyatvālābhāt /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852317 (0.051):
rocamānāṃ dharaṇīprekṣiṇīlipiṃ gaganaprekṣiṇīlipiṃ sarvauṣadhiniṣyandāṃ / sarvasārasaṃgrahaṇīṃ sarvabhūtarutagrahaṇīm / āsāṃ bho upādhyāya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5875001 (0.062):
prāṇaṃ tarhi vāgapyeti'ityādikāyāḥ śruteḥ / sarvabhūtasārendriyasaṃveśanodgamanapratipādanadvārā
sārabhūtatvamityarthaḥ / / aataśca tena vinā kāvyaṃ kāvyameva na syāditi tātparyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387268 (0.0):
ata eva viśrāntidhāmatvādityuktam / / ātmatvamiti / / sārabhūtatvamityarthaḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852317 (0.047):
rocamānāṃ dharaṇīprekṣiṇīlipiṃ gaganaprekṣiṇīlipiṃ sarvauṣadhiniṣyandāṃ / sarvasārasaṃgrahaṇīṃ sarvabhūtarutagrahaṇīm / āsāṃ bho upādhyāya
nahi nirjīvaṃ śarīraṃ kvāpyupayuktam / / nanu yadyevaṃ darhi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatrāpi vyaṅgyasya sadbhāvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387280 (0.028):
nahi nirjūvaṃ śarīraṃ kāpyupayuktam / / nanu yadyevaṃ tarhi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatrāpi vyaṅyasya sadbhāvāt
kāvyatvaṃ prasajyate / / naitat / / iha yadvadātmano vyāpakatvāccharīre ghaṭādau vartamānatve 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387294 (0.022):
ihayadūdātmano vyāpakatvācchrarīre ghaṭādau varttamānatve 'pi / karaṇādiviśiṣṭe śarīra eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387284 (0.044):
nanu yadyevaṃ tarhi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatrāpi vyaṅyasya sadbhāvāt / kāvyatvaṃ prasajyate /
karaṇādiviśiṣṭe śarīre eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387302 (0.0):
ihayadūdātmano vyāpakatvācchrarīre ghaṭādau varttamānatve 'pi / karaṇādiviśiṣṭe śarīra eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
vivadhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387317 (0.0):
vividhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122603 (0.056):
(ka) sādhāraṇyeneti ubhayasādhāraṇyenetyarthaḥ, na / tvātmagatatvenaiva naiva rāmādigatatvenaivetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122664 (0.062):
(kha) ratyāderiti ātmagatatvena ātmamātragatatvena evamuttaratrāpi
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489076 (0.063):
tasmādrasānāṃ kāvyaśarīrabhūtaśabdārthaviṣayatayātmatvenāvasthānaṃ,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17868213 (0.064):
tat prayojakayor doṣa guṇayor ātma gatatvābhāvād ity arthaḥ | ya īdṛśo
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16036825 (0.064):
tat-prayojakayor doṣa-guṇayor ātma-gatatvābhāvād ity arthaḥ | ya īdṛśo
nānyatreti na kaściddoṣaḥ / / nanu ca sarvatra kriyāyā eva prādhānyaṃ prasiddham,iha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387328 (0.0):
vividhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro / nānyatreti na kaściddoṣaḥ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738644 (0.054):
vijñāpayatāṃ na kaścid doṣo dṛśyate | nānyatra mayy anukampā darśitā
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2567325 (0.061):
na khalu kaściddoṣaḥ / / kiṃ tvasau naivāsti / / na hyupapādakadarśanādanupapannārthe buddhirbhavati /
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387333 (0.0):
nanu ca sarvatra kriyāyā eva prādhānyaṃ prasiddham,iha / punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkyāha vyāpārasyetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614454 (0.033):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403861 (0.034):
parasparaniṣṭhatvānupapatteradhyavasāyasya kiṃ / viṣayaviṣayibhyāmityāśaṅkyāha viṣayasya hītyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318618 (0.049):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7126478 (0.062):
kiṃ nāma? prayojakasyaiva, tadvyāpārasyātiraścīnatvāt / / evaṃ tarhi, / svavyāpāre hi kartṛtvaṃ sarvatraivāsti kārake /
viṣayamukheneti / / yathā dyodanāderviklittyāmiti kimevadityāśaṅkāyāha vyapārasyetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318618 (0.014):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān / / vyāpārasya viṣayamukhena svaruṇpratilambhāt tatprādhānyena prādhānyāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614454 (0.030):
atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911241 (0.037):
gotvarūpeti// ayamaśvatvavān gotvavatvāt ityādihetāvatyarthaḥ/
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144607 (0.038):
dhātūnāmanekārthatvānnārthāsaṅgatiḥ/ 'prauhaḥ' ityādyasādhveva,
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623072 (0.048):
tatrāpohya aṃśāyāha tatrāpi dvavyasyetyādi / / pātanoyāḥ hāpanīyāḥ / / pratīyanāmāṃ vibhaktumāha pratīyamānāyāścetyādi /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149060 (0.053):
iyaṃ parāntaraṅgādibādhakānāmapyabādhakatvabodhikā/ tena 'acīkarat' / 'mīmāṃsate' ityādi siddham/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2357003 (0.054):
tadavayavānapi prāpta iti tadviṣayo bhavati / / tena tadavayavadvaidhībhāvamukhena vṛkṣaviṣayāmapi dvaidhībhāvakriyāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403859 (0.054):
viṣayaviṣayibhyāmityāśaṅkyāha viṣayasya hītyādi / / viṣayaviṣayibhyāmantareṇādhyavasāya eva na bhavatītyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16689668 (0.056):
etadeva pratyudāharaṇamukhena sphuṭayiṣyannāha anauṭacityenetyādi /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7137199 (0.057):
āha anumānaśabdavadityādi // / nanu svaviṣayaparicchittau tāvat svarūpataḥ pramāṇam, vyāpāravataḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154603 (0.058):
ityādirūpaḥ/ ādinā saṃbhāvanādi parigrahaḥ/
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24215417 (0.058):
pravṛttiviṣayayogyīkṛtatvāt | apiśabdaḥ pūrvapekṣaḥ | / ata evetyādinā ācāryagranthe svamataṃ saṃvādayati | kuto 'yaṃ labhyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682478 (0.059):
arthaḥ gokarmakātvādyarthaḥ / / na tvityādi /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7116636 (0.060):
nanvidindrayādīnāmajñāyamānānāmeva svaviṣayaparicchedajanakatvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9628110 (0.060):
nanu yadā rūpasamāropaḥ tadā kiṃ syādityata āha rūpasamāropetyādi / / avacchrāditatvena kroḍīkṛtvena / / prakṛtarūparūpitatvāt aprakṛtarūpeṇa uparañjitatvāt rūpakameva /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719192 (0.061):
tarhi pratipanne 'stvityatrāha pratipattiścetyādi / / avyāpārāditi / / vyāpārāsbhavādityarthaḥ / / mukhyārthabādhā nāma lakṣaṇāsthale 'siho māṇavaka' ityādau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234907 (0.062):
sādṛśyapratiyogitānuyogitārūpasambandhasya evopamātvenopamāgranthe / pratipāditatvāt / / taccātra ivādervācyamavyaṅgyam /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318638 (0.063):
ata[h13]āha aviśiṣta ityādi | yadi hi tajjanyaviśeṣagrahaṇarahitam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720240 (0.063):
vakṣyate ca tenāyaṃ lakṣatalakṣaṇāyā na viṣayaḥ" iti / / tasmādityādi / / dhvananeti /"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945070 (0.064):
tajjanyajñānaviṣayatvarūpajñāpyatayetyarthaḥ// / nanvādyapakṣe padārthaikadeśena kathamanvaya ityata āha dṛśyateceti//
yathā hyodanāderviklittyayayādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopallambhaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387346 (0.0):
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkyāha vyāpārasyetyādi / / viṣayamukheneti / / yathā hyodanāderviklittyādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopalabhbhaḥ /
tatprādhānyeneti / / viṣayapradhānatvenetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387353 (0.0):
yathā hyodanāderviklittyādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopalabhbhaḥ / / tatprādhānyeneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229629 (0.051):
sakalakalapadabandhābhāve puracandrabimbayoḥ sāmyāpratīteḥ, aṅgitvena / paryyantikapratītiviṣayatayā pradhānatvena; tathā ca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563878 (0.051):
pūrvaṃ pūrvaṃ gandhāderguṇasyotkarṣāt tattatpradhānam/ / kā pradhānatā ?, viṣayagrāhakatvam|
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612095 (0.056):
pāryantikapratītiviṣayatvena prādhānyam / / ityataḥ tādṛśapradhānetareṣu karuṇetaratra śṛṅgāre bhāvetaratra
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5866119 (0.057):
puruṣacittavyāpārādhīnāyāstu kriyāyā vastusvarūpanirapekṣatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322314 (0.057):
siddhatve tvadhyavamitaprādhānyam / / viṣayaprādhānyamadhyavasāye naiva saṃbhavati /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25515299 (0.057):
puruṣacittavyāpārādhīnāyāstu kriyāyā vastusvarūpanirapekṣitā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599012 (0.058):
pradhānasyeti---payaḥ pūrādisamastānvayitvena pradhānasyetyarthaḥ / / prādhānyeneti samastānvayitvenetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9201967 (0.058):
pradhānasyeti payaḥ pūrādisamastānvayitvena pradhānasyetyarthaḥ / / prādhānyeneti samastānvayitvenetyarthaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14584518 (0.060):
prakaraṇavyāpārasya prādhānyam ity arthaḥ | / etad uktaṃ bhavati śabdasya hi vyutpattiviṣayaḥ prayojakavyāpāro
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16055117 (0.061):
apāstam; karmaṇa eva pradhānatvena / parasphūrttimatvenāthaśabdenādhikāravicchedapratīteḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508810 (0.062):
guṇasyotkarṣāt tat tat pradhānam/ kā pradhānatā? viṣayagrāhakatvam/ ko
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12074893 (0.062):
yadyapi śabdavṛttenā[numānavyutpattivi]ṣayasya prakaraṇavyāpārasya / prādhānyaṃ tathāpi vastuvṛttena vyutpattereva pradhānatā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17287099 (0.062):
śabdavṛttenā[numānavyutpattivi]ṣayasya[14]prakaraṇavyāpārasya prādhānyaṃ / tathāpi vastuvṛttena vyutpatter eva pradhānatā tasyās tatsādhyatvāt[15]|
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2147392 (0.064):
asmākaṃ tu kāryakāraṇabhāvādiprapañcārthatvena astyupayoga ityata āha / prādhānyeti // / prādhānyapratipattyarthaṃ sṛṣṭayādeścaiva vistaraḥ // MAnuv_1,4.121cd //
tena vyāpārasya prādhānyamupacaritamiti bhāvaḥ / / svarūpeṇoti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387356 (0.0):
tatprādhānyeneti / / viṣayapradhānatvenetyarthaḥ / / tena vyāpārasya prādhānyamupacaritamiti bhāvaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14584519 (0.059):
prakaraṇavyāpārasya prādhānyam ity arthaḥ | / etad uktaṃ bhavati śabdasya hi vyutpattiviṣayaḥ prayojakavyāpāro
svarūpaṃ hi tasya sādhyamānatvādi vicāravitumaśakyam /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7166429 (0.057):
prayatitavyaṃ śakyatvāt, avirūddhatvāccetyarthaḥ / / tasmādupapannānavadyavādinaḥ parameśvarasyopadeśo nāśakyaprayojano na
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7149026 (0.059):
na cābhiprāyaviśuddhimātreṇa paraḥ pratipādayituṃ śakyate, / pratyabhijñāsvasaṃvedanāvyāpakatvācca / / etacca jaiminīye sphuṭībhaviṣyati //
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24229792 (0.060):
abhaviṣyatyatra ghaṭo 'nupalapsyamānatvādi śakyaṃ jñātum | anāgatāyā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943871 (0.061):
vyāghātācca niyamapakṣastyājya ityāha kiñca tvayāpīti// ityetāvataiva / sādhyamānatvādityanvayaḥ/ ityetāvataiva
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097106 (0.062):
kṣaṇikeṣu" ityanenāha | nahi kṣanikānāṃ viśeṣa ādhātuṃ śakyate
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17310255 (0.062):
kṣaṇikānāṃ viśeṣa ādhātuṃ śakyate, viśeṣādhāyakena tatsahabhāvinā / tadanantaraṃ tadutpādanāt | tadā [S. 113a.] ca tasya nirodhāt | teṣv
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9655697 (0.062):
teṣāṃ vyatikare surata^saṃkhyā na śakyate kartum/ atibahutvāt//(p.88)
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023342 (0.064):
na ca punariyamakṣarehi śakyaṃ praviśitu arthagati praveśe /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2447170 (0.064):
pītādivanniddiṃśyatāṃ na ca śakya nirddeṣṭuṃ tasmānnāstītyata āha /
sidhdasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387368 (0.0):
siddhasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387379 (0.0):
siddhasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ / / samagreti /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023342 (0.054):
na ca punariyamakṣarehi śakyaṃ praviśitu arthagati praveśe /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7159402 (0.062):
tadatirikte vastuni drāgevapramāṇayitu śakyate, tathā nedamityarthaḥ // / nanu yadi nāma na drāgeva, vicārakrameṇa tu pramāṇayiṣyate /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2572495 (0.063):
bhedābhedābhyāṃ vyāptatvādvyāpakānupalabdhyā sāmānyasya vastutvaṃ na / saṃbhavatīti bhaṇituṃ śakyam //-- / / nanvaulapādhiko vastuśabdo na jātinimittakastatkathamanena jātyāpattiḥ /
samagreti / / samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387386 (0.0):
evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ / / samagreti / / samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387370 (0.057):
evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ / / samagreti / / samagrasya hi vicārā bhavatīti bhāva /
etadevopasaṃharati tatsādityādinā / / yasyeti / / vyaṅgyanāmno rasāccāmano viṣayasya /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387400 (0.0):
etadevīpasaṃharati tatsmādityādinā / / yasyeti / / vyaṅgyanāmno rasādyatmano viṣayasya /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387389 (0.048):
samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ / / etadevīpasaṃharati tatsmādityādinā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791933 (0.055):
nāyikayā hi pratīyate iyaṃ pratārayatītyevaṃ vyaṅgyārthaḥ / / tasmāditi---vyaṅgyārtho nābhidhāgamya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9161913 (0.055):
nāyikayā hi pratīyate iyaṃ pratārayatītyevaṃ vyaṅgyārthaḥ / / tasmāditi vyaṅgyārtho nābhidhāgamya ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221632 (0.057):
teṣāṃ gurvādyālambantve hyabhāsātā / / upasaṃharati evamityādi / / kathaṃ tarhi pṛthagvyavahāra ityata āha āsvāda iti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21022599 (0.058):
bhaṅgārthaṃ sādhyoktipūrvamupasaṃharati tasmāditi// tasyārthaḥ / ananyalabhyatvāditi/ upapāditadoṣānbuddhyārohārtham saṅgraheṇānuvadati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 459947 (0.059):
taccennottaragocaramityādinoktamarthamupasaṃharati ata iti // / ato na vatarmānaikaniyamaḥ syād grahe 'kṣaje // MAnuv_3,2.83cd //
guṇālaṅkāra kṛta rutveti / / guṇānāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387400 (0.0):
vyaṅgyanāmno rasādyatmano viṣayasya / / guṇālaṅkārakṛta etveti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318604 (0.051):
vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya / guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708615 (0.054):
tahyatiriktatvaṃ guṇālaṅkāravyatiriktatvam / / vṛttīnāntāvadanuprāsālaṅkārāntarbhāvaṃ darśayitumāha tathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243613 (0.056):
prayāśaḥ sarveṣāmeva alaṅkāraṇāmāhāryyāropabuddhiviṣayatve / evālaṅkāratvaṃ natu vāstavatve ityata āha śuktikāyāmiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705600 (0.061):
vyātirekāntarasyālaṅkārāntarasya ca dhvanindarśayati kitrcetyādi / / tadīyāṃunakhasambandhinīm, kuṭilimānamityatra tadīyamiti vipariṇāmena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731713 (0.063):
yadapyuktam 'kāmanīyakamanativartamānasya / tasyoktālaṅkārādiprakāreṣvantarbhāvaḥ' iti, tadapyasamīcīnam;
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732206 (0.064):
tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617167 (0.064):
yāvatā śabdālaṅkāreṣvapi yo bahiraṅgo vṛttyanuprāsātmā varṇālaṅkāraḥ / taddharmatvāt tacchreṣabhūtā etā ityalamaprāsaṅgikavaidaddhya pravacanena
'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221799 (0.0):
vācya vācaka cārutva hetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442881 (0.0):
vācya-vācaka-cārutva-hetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221814 (0.027):
vācyavācakacārutvahetunāṃ vividhātmanām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387073 (0.038):
yaduktam / 'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vivadhātmanām /
rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221805 (0.0):
vācya vācaka cārutva hetūnāṃ vividhātmanām / / rasādi paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221821 (0.0):
vācyavācakacārutvahetunāṃ vividhātmanām / / rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ // 4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442887 (0.0):
vācya-vācaka-cārutva-hetūnāṃ vividhātmanām / / rasādi-paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387084 (0.0):
'vācyavācakacārutvahetūnāṃ vivadhātmanām / / rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226800 (0.061):
rasadhvanerevātmabhāvaḥ / / taduktaṃ rasabhāvāditātparyamiti /
ata eva viśrāntidhāmatvādityuktam / / ātmatvamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387091 (0.0):
rasādiparatā yatra sa dhvanerviṣayo mataḥ' // / ata eva viśrāntidhāmatvādityuktum /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318611 (0.042):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4515489 (0.047):
'rthaḥ | pūrvam upalabhyatvān na tu viśrāntidhāmatvān mukhya iti prasiddho
sārabhūtatvamityarthaḥ / / ataśca tena vinā kāvyaṃ kāvyameva na syādite tātparyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387099 (0.0):
ata eva viśrāntidhāmatvādityuktum / / ātmatvamiti / / sārabhūtatvamityarthaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473001 (0.061):
tadevamarthasāmarthyāvaseyena vatyarthenānvitaṃ punaruktābhāsamatra / kāvyamalaṅkāryaṃ yatkāvyaṃ taddharmatvena punaruktavadābhāsamānayoḥ
nahi nirjūvaṃ śarīraṃ kāpyupayuktam / / nanu yadyevaṃ tarhi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatrāpi vyaṅyasya sadbhāvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387111 (0.028):
nahi nirjīvaṃ śarīraṃ kvāpyupayuktam / / nanu yadyevaṃ darhi 'gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ' ityatrāpi vyaṅgyasya sadbhāvāt
kāvyatvaṃ prasajyate / / naitat / / ihayadūdātmano vyāpakatvācchrarīre ghaṭādau varttamānatve 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108594 (0.007):
lakṣaṇe avyāptyāpatteḥ/ kiṃ tu svavyāpakatatkatvam/ svaṃ lakṣaṇam,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20923628 (0.013):
sādhyaprasiddhyavacchedakaprameyatvādyanavacchinnapratyakṣatvāvyāpakatvāt/ / ato yatkiṃñcitvameva vācyam/ tathācoktadoṣa eveti bhāvaḥ// yadi ceti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20921460 (0.017):
nanu śuddhasādhyaprayoge 'vacchinnasādhyavyāpakopādhyuktau / prakṛtanupayuktānvitoktirūpārthāntaratādoṣaḥ syādityāśaṅkāmanūdya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20963020 (0.020):
mānīyavyāptyabhāvavyāpyatvena jñānam/ nādyaḥ/ atiprasaṅgāt/ nāntyaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960573 (0.022):
tarkāvatārakālīnādoṣatvamevetyarthaḥ/sādhyavyāpakavaikomyamyāpti"rityetavdyākhyānāvasare"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387126 (0.022):
iha yadvadātmano vyāpakatvāccharīre ghaṭādau vartamānatve 'pi / karaṇādiviśiṣṭe śarīre eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21175573 (0.022):
tādṛśakāryamātravṛttidharmavyāpakatvāditiheturiti vā / smartavyamititadanurodhena pramāmātrānanugataguṇapakṣamāśaṅkate atheti"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200075 (0.023):
kāryadravyatvavyāpakatvamavāntarapralayasya, bhāvakāryatvavyāpakatvaṃ / mahāpralasya ca lakṣaṇam/ vyāpakatvaṃ ca
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697089 (0.024):
sarvārthavyāpakatvādamṛtañcāvinaśvaraṃ|
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7149027 (0.024):
na cābhiprāyaviśuddhimātreṇa paraḥ pratipādayituṃ śakyate, / pratyabhijñāsvasaṃvedanāvyāpakatvācca / / etacca jaiminīye sphuṭībhaviṣyati //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 411497 (0.024):
nitarāṃ nistīrṇavyasanāntarovādī | tathāhi vyāpakānupalambhe punaḥ / samutthāpyante prativādinī dūṣaṇā duṣkare 'bhāṣaṇabhāvabhājibhūte
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193193 (0.026):
asādhāraṇatvasya vighaṭakā iti/ atra vipūrvaghaṭadhātoḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436620 (0.027):
sopalambhatvena bhāvanāyāṃ nirupalambhavattvena abhāvanāyām, / anupalambhānanupalambhatvāt nabhāvanānābhāvane, viparītābhiniveśād
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21211319 (0.028):
na ca ghaṭādinirmāṇaṃ svatantrapuruṣaviśrāntaṃ nirmāṇatvāt / idānīntanāpūrvaṃvastunirmāṇavat, ghaṭādiśabdavyavahāraḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206300 (0.030):
pramāyāmavyāpteriti vadanti/ tadapyasat/ uktāvyāpterevāvaraṇāt/ / etadghaṭatadghaṭobhayatvādeḥ ghaṭatvādinyūnavṛttitayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916190 (0.032):
bhavati prameyatvena jñānamityāha tatprakārakatvaṃ hīti// / ghaṭatvādiparāmarśaḥ/ vaiśiṣṭyeti/
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509689 (0.033):
avyaktavyaktikam | avyaktavyaktikaś cāyaṃ ghaṭādiḥ jñānaparokṣatva iti / vyāpakānupalabdhiprasaṅgaḥ | jñānasya jñānāntareṇa vyaktau hetur ayam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21145642 (0.034):
yogyānupalabdheścaliṅgatvam / kvacitadghaṭādyabhāvopi,,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952732 (0.035):
prasiddhatvenaikabuddhyupārūḍhānāṃ teṣāṃ vyatirekavyāptinirūpaṇaṃ suśakam/ / ghaṭādāveva vā sādhyaprasiddhiḥ/ na ca tathātvenvayitvaṃ. tasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28175187 (0.035):
na bhāvarūpaḥ api tu atiriktaḥ/ na ca anavasthā/ ghaṭābhāvābhāvasya
karaṇādiviśiṣṭe śarīra eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387134 (0.0):
iha yadvadātmano vyāpakatvāccharīre ghaṭādau vartamānatve 'pi / karaṇādiviśiṣṭe śarīre eva jīvavyavahāro na ghaṭādau, tadvadasyāpi
vividhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387149 (0.0):
vivadhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122603 (0.056):
(ka) sādhāraṇyeneti ubhayasādhāraṇyenetyarthaḥ, na / tvātmagatatvenaiva naiva rāmādigatatvenaivetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122664 (0.062):
(kha) ratyāderiti ātmagatatvena ātmamātragatatvena evamuttaratrāpi
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489076 (0.063):
tasmādrasānāṃ kāvyaśarīrabhūtaśabdārthaviṣayatayātmatvenāvasthānaṃ,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17868213 (0.064):
tat prayojakayor doṣa guṇayor ātma gatatvābhāvād ity arthaḥ | ya īdṛśo
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16036825 (0.064):
tat-prayojakayor doṣa-guṇayor ātma-gatatvābhāvād ity arthaḥ | ya īdṛśo
nānyatreti na kaściddoṣaḥ / / nanu ca sarvatra kriyāyā eva prādhānyaṃ prasiddham,iha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387160 (0.0):
vivadhaguṇālaṅkāraucityacāruśabdārthaśarīragatatvenaivātmatvavyavahāro / nānyatreti na kaściddoṣaḥ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738644 (0.054):
vijñāpayatāṃ na kaścid doṣo dṛśyate | nānyatra mayy anukampā darśitā
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2567325 (0.061):
na khalu kaściddoṣaḥ / / kiṃ tvasau naivāsti / / na hyupapādakadarśanādanupapannārthe buddhirbhavati /
punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkyāha vyāpārasyetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387165 (0.0):
nanu ca sarvatra kriyāyā eva prādhānyaṃ prasiddham,iha / punarviṣayasyoktamiti kimetadityāśaṅkakyāha vyāpārasyetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403858 (0.057):
parasparaniṣṭhatvānupapatteradhyavasāyasya kiṃ / viṣayaviṣayibhyāmityāśaṅkyāha viṣayasya hītyādi /
viṣayamukheneti / / yathā hyodanāderviklittyādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopalabhbhaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387188 (0.0):
yathā dyodanāderviklittyāmiti kimevadityāśaṅkāyāha vyapārasyetyādi / / viṣayamukheneti / / yathā hyodanāderviklittyayayādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopallambhaḥ
tatprādhānyeneti / / viṣayapradhānatvenetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387195 (0.0):
yathā hyodanāderviklittyayayādimukhena pākādeḥ kriyāyāḥ svarūpopallambhaḥ / tatprādhānyeneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229629 (0.051):
sakalakalapadabandhābhāve puracandrabimbayoḥ sāmyāpratīteḥ, aṅgitvena / paryyantikapratītiviṣayatayā pradhānatvena; tathā ca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563878 (0.051):
pūrvaṃ pūrvaṃ gandhāderguṇasyotkarṣāt tattatpradhānam/ / kā pradhānatā ?, viṣayagrāhakatvam|
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612095 (0.056):
pāryantikapratītiviṣayatvena prādhānyam / / ityataḥ tādṛśapradhānetareṣu karuṇetaratra śṛṅgāre bhāvetaratra
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5866119 (0.057):
puruṣacittavyāpārādhīnāyāstu kriyāyā vastusvarūpanirapekṣatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322314 (0.057):
siddhatve tvadhyavamitaprādhānyam / / viṣayaprādhānyamadhyavasāye naiva saṃbhavati /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25515299 (0.057):
puruṣacittavyāpārādhīnāyāstu kriyāyā vastusvarūpanirapekṣitā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599012 (0.058):
pradhānasyeti---payaḥ pūrādisamastānvayitvena pradhānasyetyarthaḥ / / prādhānyeneti samastānvayitvenetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9201967 (0.058):
pradhānasyeti payaḥ pūrādisamastānvayitvena pradhānasyetyarthaḥ / / prādhānyeneti samastānvayitvenetyarthaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14584518 (0.060):
prakaraṇavyāpārasya prādhānyam ity arthaḥ | / etad uktaṃ bhavati śabdasya hi vyutpattiviṣayaḥ prayojakavyāpāro
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16055117 (0.061):
apāstam; karmaṇa eva pradhānatvena / parasphūrttimatvenāthaśabdenādhikāravicchedapratīteḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508810 (0.062):
guṇasyotkarṣāt tat tat pradhānam/ kā pradhānatā? viṣayagrāhakatvam/ ko
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12074893 (0.062):
yadyapi śabdavṛttenā[numānavyutpattivi]ṣayasya prakaraṇavyāpārasya / prādhānyaṃ tathāpi vastuvṛttena vyutpattereva pradhānatā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17287099 (0.062):
śabdavṛttenā[numānavyutpattivi]ṣayasya[14]prakaraṇavyāpārasya prādhānyaṃ / tathāpi vastuvṛttena vyutpatter eva pradhānatā tasyās tatsādhyatvāt[15]|
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2147392 (0.064):
asmākaṃ tu kāryakāraṇabhāvādiprapañcārthatvena astyupayoga ityata āha / prādhānyeti // / prādhānyapratipattyarthaṃ sṛṣṭayādeścaiva vistaraḥ // MAnuv_1,4.121cd //
tena vyāpārasya prādhānyamupacaritamiti bhāvaḥ / / svarūpeṇeti / / svarūpaṃ hi tasyasādhyamānatvād vicārayitumaśakyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387198 (0.0):
tatprādhānyeneti / / viṣayapradhānatvenetyarthaḥ / / tena vyāpārasya prādhānyamupacaritamiti bhāvaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14584519 (0.059):
prakaraṇavyāpārasya prādhānyam ity arthaḥ | / etad uktaṃ bhavati śabdasya hi vyutpattiviṣayaḥ prayojakavyāpāro
siddhasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387214 (0.0):
sidhdasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
samagreti / / samagrasya hi vicārā bhavatīti bhāva / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387215 (0.0):
sidhdasya hi vicārā bhavatīti bhāvaḥ / / evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ /
samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387221 (0.0):
evakāro vyañjanavyāpāravyavacchedakaḥ / / samagreti / / samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ /
etadevīpasaṃharati tatsmādityādinā / / yasyeti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387224 (0.048):
samagrasya bharasyātmeti vyavahārādeḥ sahanaśīlatvamityarthaḥ / / etadevopasaṃharati tatsādityādinā /
vyaṅgyanāmno rasādyatmano viṣayasya / / guṇālaṅkārakṛta etveti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387235 (0.0):
etadevopasaṃharati tatsādityādinā / / yasyeti / / vyaṅgyanāmno rasāccāmano viṣayasya /
guṇānāṃ / 'ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378228 (0.0):
evaṃ doṣānuktvā guṇālaṅkāravivekamāha / ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081812 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ //66//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542529 (0.0):
aṅginyaṅgatvamāptau yau tau na duṣṭau parasparam // MKpr-K_65 // / ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614067 (0.0):
yadāha ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881165 (0.0):
guṇānāṃ rasaikadharmatvasya ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ""
utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378231 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ // MKpr K_66 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081816 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ //66//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542532 (0.0):
ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuracalasthitayo guṇāḥ // MKpr-K_66 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614070 (0.0):
yadāha ye rasasyāṅgino dharmāḥ śauryādaya ivātmanaḥ / / utkarṣahetavaste syuḥ acalasthitayo guṇāḥ //"
[kā. pra. 8] ityādinītyā sākṣādeva taddharmattvāt /
alaṅkāraṇāmapi / 'upakurvantu taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378332 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ // MKpr K_67 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081913 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṃkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //67//
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614079 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111306 (0.056):
tathā coktaṃ 'kāvyaprakāśe' / upaskurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa saṃśritāḥ /"
hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378338 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ // MKpr K_67 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614085 (0.0):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṅkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081919 (1.192):
upakurvanti taṃ santaṃ ye 'ṅgadvāreṇa jātucit / / hārādivadalaṃkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //67//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111315 (0.023):
hārādivadalaṃkārāste 'nuprāsopamādayaḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613918 (0.051):
anuprāsopamādayaḥ / / vyaṅgyārthastu ātmabhūta iti sthite, śabdālaṅkārebhyoṣa'pi yo bāhyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863878 (0.060):
alaṅgārāścānuprāsopamādayaḥ, ye ca taddharmaviśeṣāntaḥ
[kā. pra. 8] ityādinītyā śabdārthalakṣaṇāṅgātiśayadvāreṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613918 (0.059):
anuprāsopamādayaḥ / / vyaṅgyārthastu ātmabhūta iti sthite, śabdālaṅkārebhyoṣa'pi yo bāhyo
tadupaskārakatvāt / / alaṅkārāṇāṃ ca rasādirūpaṃ dhvañjyamarthamalaṅkurvatāṃ mukhyayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911163 (0.025):
tayorapi 1 yatrapākajaṃ rūpaṃ tatra pāka iti vyāptiḥ/ na tṛtīyaḥ/ asya / rūparasādivyāptito 'nyatra sarvatrāvyāpteḥ/ na caturthaḥ/ gotvarūpahetuṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14620079 (0.028):
rūparasādivai(rasāvi vavai)dharmyodāharaṇam |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25544697 (0.029):
grāhyatvenehākāṅkṣitamityekābhidhāyakamapi padaṃ śarīradvaparam / / naca mukhyayā vṛttyātatparamityaupacārikataṃ na bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614542 (0.033):
kathameṣāmalaṅkāryatvamityata āha rasādayastviti / / tatra hetuḥ alaṅkārāṇāmupaskārakatvāt rasādīnāṃ ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932675 (0.036):
vaidharmyamiti// vipakṣaśūnyatvasapakṣaśūnyatvatadubhayavatvādirūpaṃ / vaidharmamityarthaḥ//
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318659 (0.037):
rasādayastu jīvitabhūtā nālaṅkāratvenavācyāḥ / / alaṅkārāṇāmupaskārakatvād,rasādīnāṃ ca prādhānyenopaskāryatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2093209 (0.040):
bodhanād bhudvedastasmādapi ye 'vidvāṃso vedena mukhyayā vṛttyā / pratipāditamapi paramātamasvarūpamapalapanta ityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727790 (0.042):
nanu pratīyamānarūpamātmā tatra tribhedaṃ pratipāditaṃ na tu rasaikarūpam, / anena citihāsena rasasyaivātmabhūtatvamuktaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859925 (0.042):
katamattatkalpitam / rūpādi yat a[na]bhinirdhūttam / naiva kiñcit sarvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16653061 (0.043):
arṇavalaghaṅnādirūpamityarthaḥ / / pūrvaprasiddhīti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084010 (0.043):
'pyarthālaṃkārāḥ kiṃ necyante / / rasādivyajjakasvarūpavācyaviśeṣasavyapekṣatve 'pi
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532608 (0.043):
vivṛttir eva na sambhavati tat kathaṃ tayā dur abhisambhavatvam ity āha : / kiṃ punar ity [ṭib.244a]ādi. rūpādayo dharmiṇas tad vyatiriktā vā tathatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641607 (0.044):
dhvanidarśanavidastu aṅgino alaṅkāryatāṃ aṅgibhūtasya rasavadādirūpatāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641379 (0.044):
rasāderalaṅkāryabhāvāpannasya rasabhāvādidhvanirūpatayā vyātpatvāt tatra
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562417 (0.044):
manthāla+gautamo* bhikṣur* |jaṅghayā (vāra+Cbāla+)mukhyayā | / piprīṣuś* ca tad+artha+arthaṃ* |vy+asūn niraharat purā ||4.17|
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 482758 (0.044):
daśatvasaṅkhayā khalvapekṣābuddhijanyā tadvayaṅgayā vetyato nāpātato / rūpādikamiva pratyakṣeṇopalabhyate /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137573 (0.045):
bhūyasā rūpakādyalaṅkāraupakārāya kalpate, vastusvabhāvasaukumāryasya / rasādiparipoṣaṇasya vā samācchādanaprasaṅgāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044815 (0.045):
svargomestvityevamādirūpatattadiccāprakārībhūtasvargatvādiviśiṣṭaṃ prati
Mandanamisra: Vibhramaviveka (mndvivau.htm.txt) 7039118 (0.046):
tena nāveādikā yat tu $ tadrūpāvyabhicārataḥ &
Mandanamisra: Vibhramaviveka (mndvivpu.htm.txt) 14163502 (0.046):
tena nāveādikā yat tu tadrūpāvyabhicārataḥ /
vṛttyālaṅkākaratvam,alaṅkāryasadbhāvanibandhanatvāt tasya, rasādyātmana
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16690590 (0.061):
aucityasya rasādinibandhanatvādrasādidhvanisadbhāvasyābhyupagame
eva ca vyaṅgyasyālaṅkāryatvena pratiṣṭhānāt / / ata eva ca yatrasphuṭavyaṅgyārtharahitatvaṃ tatra 'guṇavṛttyā punasteṣāṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378729 (0.062):
racanāsu ca // / guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā // MKpr K_71 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23082265 (0.062):
sarveṣu raseṣu sarvāsu racanāsu ca // / guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā //71//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542603 (0.062):
guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā // MKpr-K_71 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446639 (0.063):
tatreha prakaraṇād vyaṅgyatvenety avagantavyam / vyaṅgyatve 'py / alaṅkārāṇāṃ prādhānya-vivakṣāyām eva satyāṃ dhvanāv antaḥ-pātaḥ / itarathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700363 (0.063):
adhunālaṅkāragatāṃstāndarśayati vācyālaṅkāreti / / vyaṅgyatve tvalaṅkāraṇāmuktabhedāṣṭaka evāntarbhāva iti vācyaśabdasyāśayaḥ
vṛttiḥ śabdārthayormatā'[kā.pra.8] ityādinītyā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378731 (0.0):
guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā // MKpr K_71 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23082268 (0.0):
guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā //71//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542605 (0.0):
guṇavṛttyā punasteṣāṃ vṛttiḥ śabdārthayormatā // MKpr-K_71 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860752 (0.037):
yadāha sa eva guṇavṛttyā punasteṣāṃ sthitiḥ śabdārthayormatā"iti /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863919 (0.037):
kāvyaprakāśakāra eva, guṇavṛttyā punasteṣāṃ sthitiḥ śabdārthayormatā"iti"
śabdārthamātranibandhanatvenoktivaicitryamātraparyavasitatvādeṣāṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18368522 (0.059):
tatra svarūpaśabdasya svarūpamātranibandhanatvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619031 (0.063):
bhinnavākyatvena tannibandhanavaicitryapratīteḥ /
gauṇamalaṅkāratvam / / yadabhiprāyeṇaiva ca citrākhyakāvyabhedaprakāratvamalaṅkārāṇāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709976 (0.045):
paraprasiddhyupajīvinī taduktirityāha kāvyetyādi / / kāvyaprakāratvena kāvyabhedatvena /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388900 (0.046):
tadeva darśayitumāha tathāhītyādi / / citrākhyakāvyabhedanirūpaṇāvasare kiṃ
nirūpayiṣyate / / ata evānuprāsādayo 'laṅkārāścitrabhityādyanyairuktam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620591 (0.045):
331.023. anyāni ca gotrāṇi vistarato mayā vācitāni/ / 331.024. tāni anyair na jñāyante// / 331.025. yadutaikatvamiti viditvā bhavān bandhurbhavitumarhati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629216 (0.045):
vistarato mayā vācitāni/ tāni anyair na jñāyante/ / p.40.2/.yad utaikatvam iti viditvā bhavān bandhur bhavitum arhati/ tasmāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9642080 (0.050):
vyācaṣṭe uktālaṅkārāṇāmityādi / / ya ete anuprāsādayo bhāvaśabalatāntāḥ pṛthaguktāḥ teṣāṃ saṃbhavānusāreṇa
sa ca pratīyamānor'tho yadyapi vastvalaṅkārarasatvena trividhaḥ, tathāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116077 (0.060):
parobhidheyādivyatirikto vyaṅgyatvena nirūpayiṣyamāṇo / vastvalaṅkārarasalakṣaṇaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614188 (0.061):
yaśca vastvalaṅkārarasarūpaḥ trividhaḥ pratīyamānor'thaḥ yatra vidyamāno
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694000 (0.062):
śabdenārthena vā lakṣyo vyañjanāsahacāriṇā / / vyaṅgyārtho vastvalaṅkārarasabhāvādilakṣaṇaḥ // Ckc_3.4 //
[tena vinā kāvyātmatvābhāvāt] mukhyatvena rasatyaivātmatvaṃ yuktam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8518426 (0.042):
pradhānatvena tadanurodhasyaivāpattau mukhyatvena saptadaśaśarāve carau
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767697 (0.045):
niṣkṛṣṭasvarūpaviṣayāṇāmahaṃśabdānāṃ bahūnāmamukhyatvaṃ yuktam / kintu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23804234 (0.045):
yatkiñcitpūrṇatārthatve cāmukhyārthatāpāta iti /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504427 (0.047):
pīḍā pramāpaṇam vā hiṃsā na nityatvenātmocchedaḥ/ tatra yad uktam / ``tadabhāvaḥ sātmakapradāhe 'pi tannityatvāt'' etan neti//6//
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4157890 (0.048):
yatorātmatvabudviviśeṣābhāvānna tannimittaṃ duḥkhamupapadyate /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24155477 (0.049):
muktopasṛpyatvokterviṣṇutvaniścayānnātmaśabdasyāmukhyārthatvamāśritya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8523962 (0.049):
yadyapi ṇamulaḥ kārakatvānabhidhāyakatvena mukhyaśrutitvāsaṃbhavāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24252644 (0.049):
dakṣasyaiva mukhyārthatvāditi---bhūriprayogeṇa dakṣatvasya laghutvena / ca tadacchinnasyaiva śakyatvena mukhyatvādityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112176 (0.049):
dakṣasyaiva mukhyārthatvāditi bhūriprayogeṇa dakṣatvasya laghutvena / ca tadacchinnasyaiva śakyatvena mukhyatvādityarthaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2127995 (0.049):
prayogottarakālīnatvādanupapattidaśarnasya / / kintu mukhyārthānupapattidarśanamamukhyārthagrahaṇasya hetuḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10756950 (0.050):
'vyavahārārthaṃ'; hānādivyavahārasiddhyarthaṃ 'anabhijñānāt'; / mukhyavācyajñānābhāvāt / caśabdo na kevalaṃ vyavahārārthaṃ
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10626181 (0.051):
tātparyanirvāharthaṃ vṛttitvena tayoḥ kalpanāt / / mukhya-lākṣiṇikayorekaikamātraparatve tu yugapadvṛttidvayavirodhaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2127151 (0.052):
anavadhikapravṛttinimittenaiva paramamukhyatve viśeṣavaiyarthyāt / / naca samāhāreṇa vidhāntaraṃ bhavati /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 940721 (0.052):
tyādau ca satyapi bhinnapratītiviṣayatve mukhyaviśeṣyāyā bhāvanāyā / ekatvādarthaikatvam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985795 (0.052):
satyapyāpekṣike 'ntaratve naiva mukhya sarvāntaratvaṃ bhavati
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767095 (0.055):
jñātṛtayā pramīyamāṇādahamarthādanyasya na kasyāpyātmatvaṃ yuktamiti / bhāvaḥ / / muktāvahaṃbhāvanivṛttau dūṣaṇāntaramāha anyaśce ti / sukhaduḥkhabhoktṛtvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16542106 (0.056):
yatnaṃ vinaiva prāptamananyatvam, avasthātadvatorabhedātsvātmabhūtatvam / / nanu yuktaṃ bhūvayasoḥ prāptayorapi deśāntarakālāntaraviśiṣṭatvena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16077732 (0.056):
yatnaṃ vinaiva prāptamananyatvam, avasthātadvatorabhedātsvātmabhūtatvam / nanu yuktaṃ bhūvayasoḥ prāptayorapi deśāntarakālāntaraviśiṣṭatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640700 (0.056):
bhāvikalakṣaṇamakāri yaiḥ khalu tairaśabdānākulatvādiva lakṣaṇatvenoktam / / nāpi vā vastusanniveśinaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19078024 (0.057):
tad anantaraṃ dukḥ samudayātmakatvena tadvastu parijñeaṃ/ / tatastannirodho vijñeyaḥ/
ataśca vastvalaṅkārayokyadalaṅkārapakṣanikṣitpatvamanyairuktaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8714088 (0.046):
prādhānyaṃ vastvalaṅkāradhvanibhyāṃ pradhānyam / / darsayatīti / / vastvalaṅkāraraseṣu rasadhvanereva prādhānyamitarayostu tatparyavasāyitayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613765 (0.055):
trivindhaṃ vastvalaṅkārarasarūpamalaṅkāryatayā khyāpitameva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618037 (0.057):
iti śrīvidyācakravartikṛtau alaṅkārasarvasvasañjīvanyāṃ / śabdālaṅkāraprakaraṇam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384681 (0.057):
vācyopaskārakatvaṃ hyalaṅkārāṇāmātmabhūtam / / alaṅkārapakṣanikṣitpamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159563 (0.059):
tātparyye 'pina kāvyatm / / kintu guṇībhūtayorvastvalaṅkārarūpayoḥ rapasavattvādeva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142867 (0.059):
yathāyogamekatamasmin vivakṣāvaśādantarbhāvaḥ saṃbhavatītyalaṅkāryatvameva / yuktam na tvalaṅkārabhāva iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631255 (0.059):
ataḥ śleṣaviṣathayo 'nenālaṅkāradvayena vyātpaḥ / / alaṅkārāntareṇāpi vyāpyata ityata āha tatpṛṣṭheceti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643631 (0.060):
sañjīvanyāmalaṅkārasarvasvaṭīkāyāmarthālaṅkāraprakaraṇaṃ samātpam //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488814 (0.062):
guṇarahitaṃ hi kāvyamakāvyameva bhavati, na tvalaṅkārarahitam / / alaṅkārāṇāṃ guṇorahitaṃ hi kāvyamakāvyameva bhavati, na tavalaṅkārarahitam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16690469 (0.063):
tataścopapannamatiśayoktervyaṅgyatvamiti / / yaduktamalaṅkārāntarasvokaraṇaṃ tadeva tridhā vibhajate tasyāśceti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389751 (0.063):
tatraivāsyālaṅkāratvaṃ nānyatra / / 'akṛṣṇapakṣendumukhī bandhujīvādharadyutiḥ /
tattāvadāstām, kāvyātmano rasasya
punaralaṅkāratvamatyantamevāvācyamityāha rasādaya ityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727004 (0.055):
nanu rasasya kāvyātmatvaṃ tadviṣayatvenaiva vaktavyam /
ādigrahaṇād bhāvatadābhāsādīnāṃ grahaṇam /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507701 (0.049):
grahaṇād rūpādīnāṃ prāptānāṃ grahaṇam iti prāptam/
na vācyā iti / / vastumayuktā evetyarthaḥ / / alaṅkāryaṃsyālaṅkāratvānupapatteḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140855 (0.052):
tasyasvātmanikriyāvirodhādalaṅkāratvānupapatteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226855 (0.056):
(vi, bha) abhinnaprayatnoccāryyatvenārthālaṅkāratvasya taduktasya / śabdālaṅkāratayā nirvivāde varṇaśleṣavarṇānuprāse 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228604 (0.060):
sambhavadavācyatākasyālaṅkārasya vyaṅgyatve alaṅkāratvābhāvāt kintu / tadalaṅkāradhvanitvādeva kevalaṃ tatrālaṅkāravyapadeśo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9391117 (0.060):
evaṃ hi satprapaśabdādyabhāvasyāpyalaṅkāratvaprasaṅgaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699112 (0.061):
alaṅkāra iti / / alaṅkāratvāvacchinna ityarthaḥ / / tatatretyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614098 (0.062):
yadvadasphuṭaṭālaṅkāratve 'pi kāvyatvābhyupagamaḥ, na hi tadvat
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781457 (0.064):
cāviśiṣṭam eva/ guṇatvālaṅkāratvāder ananugamāc ca/ duṣṭa kāvyam iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861356 (0.064):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti---śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105984 (0.064):
utkarṣādhāyakaviśeṣaṇasya lakṣaṇe 'praveśyatvena ityarthaḥ / / sālaṅkāraśabdārthayoriti śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622030 (0.064):
yasmāditthaṃ tasmādevamādau viṣaye ullekhālaṅkāra eva viśeṣavicchittika / iti alaṅkārāntarāpekṣayā śreyān praśasyatara ityarthaḥ /
tasya cālaṅkāratvakathane 'laṅkāryāntaraṃ prasajyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228604 (0.059):
sambhavadavācyatākasyālaṅkārasya vyaṅgyatve alaṅkāratvābhāvāt kintu / tadalaṅkāradhvanitvādeva kevalaṃ tatrālaṅkāravyapadeśo
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19154210 (0.059):
viśeṣokterapyuktālaṅkārāntarbhāvenālaṅkāryatayā ca bhūṣaṇatvānupapattiḥ /
tena vinālaṅkārāṇāmanupapatteḥ / / etadevopasaṃharati tasmādityādinā / / vyaṅgya iti rasādirūpaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24094136 (0.056):
tenaivoktamalaṅkāraprastāve---rasādirūpastadvyaṅgyor'tholaṅkārāntaraṃ ca"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159720 (0.056):
tenaivoktamalaṅkāraprastāve rasādirūpastadvyaṅgyor'tholaṅkārāntaraṃ ca"
tasyaivopakrāntatvāt / / vākyārthībhūta iti / / avākyārthībhūtastu rasādiralaṅkāro 'pi syāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225834 (0.058):
yadyapi rasavadalaṅkārasyeti pūrvavṛttigranthastharasavacchabdenetyarthaḥ / sa ca rasādiralaṅkāraḥ śuddhaḥ saṅkīrṇī vā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641569 (0.062):
tadetadvibhajya darśayitumāha atra vākyārthībhūta iti / / vākyārthībhāvāt karuṇe rasavān /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14228435 (0.064):
atha yatra cetanavastuvṛttāntayojanāsti tatra rasādiralaṅkāraḥ / / tadevaṃ satyupamādayo nirviṣayāḥ praviralaviṣayā vā syuḥ /
yaduktam / 'pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225198 (0.0):
pradhānye 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // 5 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442922 (0.0):
pradhānye 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /
Jagannatha: Pranabharana, with auto-commentary (jagpranu.htm.txt) 13668738 (0.0):
yadāhuḥ - / 'pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141325 (0.0):
yathābhiyuktataraustairevābhyadhāyi / pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925519 (0.0):
ata eva dhvanikāreṇoktam / pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16662570 (0.023):
kṣipta iti / / vyākhyātametat 'pradhāne 'nyatra vākyārthe' ityatra /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275769 (0.039):
********** END OF COMMENTARY ********** / pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363376 (0.040):
sthito rasādistatrālaṅkāryaḥ yathodāhariṣyate / anyatra tu pradhāne / vākyārthe yatrāṅgabhūto rasādistatra guṇībhūtavyaṅgye
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069304 (0.040):
pradhānatayā yatra sthito rasādistatrālaṃkāryaḥ, yathodāhariṣyate / / anyatra tu pradhāne vākyārthe yatrāṅgabhūto rasādistatra guṇībhūtavyaṅgaye
kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225204 (0.0):
pradhānye 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // 5 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442928 (0.0):
pradhānye 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminn alaṅkāro rasādir iti me matiḥ // DhvK_2.5 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141329 (0.0):
pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // VjivC_3.42 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925524 (0.0):
pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ" //"
Jagannatha: Pranabharana, with auto-commentary (jagpranu.htm.txt) 13668742 (0.024):
'pradhāne 'nyatra vākyārthe yatrāṅgaṃ tu rasādayaḥ / / kāvye tasminnalaṃkāro rasādiriti me matiḥ'; //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275779 (0.055):
kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141887 (0.060):
kiñca kāvye tasminnalaṅkāro rasādiḥ' iti rasa evālaṅkāraḥ kevalaḥ na tu"
etacca rasavadādyalaṅkāraprastāva eva nirṇeṣyāmaḥ / / itiśabdaḥ prameyaparisamātpau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225204 (0.031):
kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // 5 // / yadyapi rasavadalaṅkārasyānyairdarśito viṣayastathāpi yasmin kāveya
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442928 (0.052):
kāvye tasminn alaṅkāro rasādir iti me matiḥ // DhvK_2.5 // / yady api rasavad-alaṅkārasyānyair darśito viṣayas tathāpi yasmin kāvye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 925523 (0.063):
kāvye tasminnalaṅkāro rasādiriti me matiḥ // / yadi ca rasādyupakāramātreṇālaṅkṛtitvaṃ tadā vācakadiṣvapi tathā"
etadeva yuktamityāha eṣa evetyādi / / sarvairiti / / avākyārthavidbhirasahṛdayaprāyairityarthaḥ /
pakṣyāntarasyeti / / tatra tāvadvācyavācakamātrāśrayiṇāmalaṅkārāṇāṃ madhye
vyaṅgyavyañjakabhāvasamāśrayeṇa vyavasthitatvādasyāntarbhāvo na yuktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738072 (0.032):
kevalamanyonyaviruddhavācyavācakabhāvavyaṅgyavyañjakabhāvasamāśrayatvānna
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441547 (0.059):
vyaṅgya-vyañjaka-samāśrayeṇa vyavasthitasya dhvaneḥ katham antar-bhāvaḥ,
yaduktam / 'vaṅgyavyañjakasaṃbandhanibandhanatayā dhvaneḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731755 (0.014):
parikaraślokaścātra vyaṅgyavyañjakasambandhanibandhanatayā dhvaneḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441574 (0.014):
parikara-ślokāś cātra- / vyaṅgya-vyañjaka-sambandha-nibandhanatayā dhvaneḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369286 (0.052):
yadi ca vācyavācakatvavyatirekeṇa vyaṅgyavyañjakabhāvo nābhyupeyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217952 (0.053):
vyañjakavaiciñyāddhi yuktaṃ vyaṅgyavaiciñyamiti bhāvaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369317 (0.058):
pratibhāsāt / vācyavācakabhāvavyatirekeṇa vyaṅgyavyañjakatāśrayaṇe tu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074379 (0.058):
vācyavācakabhāvavyatirekeṇa vyaṅgyavyañjakatāśrayaṇe tu vyaṅgyasya
madhyantavibhagatika.html 19087115 (0.058):
yatmāt kuthārajalādīnāṃ gandhādyutpādayitṛtvam iṣṭaṃ na tu / vyañjakatvaṃ / / tasmād vācyavācakābhiniveśo grāhyagrāhakābhiniveśavad asadarthaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 441710 (0.060):
ni)ndhaniyamābhāvaṃ sūtritavānityato notsūtratvaparyanuyogo yukta iti / / yaduktamevaṃ satyākasmikatvaprasaṅga iti tatpariharati kāraṇataśceti //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738068 (0.061):
kevalamanyonyaviruddhavācyavācakabhāvavyaṅgyavyañjakabhāvasamāśrayatvānna
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24536024 (0.063):
nanu ca kṛtakaśabde na viśeṣaṇavāciśabdo 'stīti yad uktaṃ tat / tadavadastham evety āha yady apīti | antarbhāvitaṃ prakāśitam | kathaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385929 (0.064):
tadevaṃ cirantanaiḥ pratīyamānasyālaṅkārāntarbhāva eva tāvaduktaḥ / / tadupaskāryaḥ punarātmā kaiścidapi nābhyupagataḥ /
vācyavācakacārutvahetvantaḥ patitā kutaḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731757 (0.0):
parikaraślokaścātra vyaṅgyavyañjakasambandhanibandhanatayā dhvaneḥ / / vācyavācakacārutvahetvantaḥpātitā kutaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441576 (0.0):
vyaṅgya-vyañjaka-sambandha-nibandhanatayā dhvaneḥ / / vācya-vācaka-cārutva-hetv-antaḥ-pātitā kutaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441554 (0.038):
vyaṅgya-vyañjaka-samāśrayeṇa vyavasthitasya dhvaneḥ katham antar-bhāvaḥ, / vācya-vācaka-cārutva-hetavo hi tasyāṅga-bhūtāḥ, sa tv aṅgi-rūpa eveti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731735 (0.040):
vyavasthitasya dhvaneḥ kathamantarbhāvaḥ, vācyavācakacārutvahetavo hi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730981 (0.044):
kāvyaviśeṣo dhvaniriti / / anena vācyavācakacārutvahetubhya upamādibhyo 'nuprāsādibhyaśca locanam iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221810 (0.045):
rasādi paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 // / vācyavācakacārutvahetunāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442876 (0.051):
viṣaya iti pradarśyate- / Dhv_2.4: / vācya-vācaka-cārutva-hetūnāṃ vividhātmanām /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221794 (0.060):
pradarśyate / vācya vācaka cārutva hetūnāṃ vividhātmanām /
lakṣaṇāyāmapyasyāntarbhāvo na yuktaḥ / / tadasadbhāve 'sya sadbhāvāt tatsadbhāve cāsyāmadbhāvāt /
yaduktam 'ativyātperathāvyātperna cāsau lakṣyate tayā' iti /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027860 (0.000):
*{6/137: E2: 5,296; E6: 2,168}* / *{6/138: E1,6; E2: yat tūktam}*
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020723 (0.001):
naiḥśreyasikam eva ca Mn_12.88b / noktav ānṛṇiko yadi K_298b / noktaṃ viprakṛtiṃ nayet Yj_2.9d
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389866 (0.001):
16. anviṣvā / 17. pattaiścā / 18. pasiṣṭa ... saṃskārayatvaṃ^ / tathā ca tatroktam
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456762 (0.003):
uktaṃ ca / supūrā syāt kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534632 (0.004):
uhārann anupalabbhim āha yad itiyādinā | yad upalabdhdilakṣaṇaprāptaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398632 (0.004):
kāryakāraṇabhāvo brahmaṇy aupādhiko na pāramārthika3 / ity uktaṃ bhavatīti / tad idaṃ śradhāmātreṇa4 brahmopāsanam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21919976 (0.004):
eṣā brahmaṇi matistarkeṇa svatantreṇa nāpaneyā na saṃpādanīyā / / yadvā kutarkeṇa na bādhanīyā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3211112 (0.004):
eṣā brahmaṇi matistarkeṇa svatantreṇa nāpaneyā na saṃpādanīyā / / yadvā kutarkeṇa na bādhanīyā /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673390 (0.005):
gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat / tad gauṅgavasya gauṅgavatvam annādyasyāvarudhyai gauṅgavaṃ kiyate
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7586872 (0.005):
nanu catra api pratyayalakṣaṇena subasti, ahardadāti, aharbhuṅkte iti ? / na+etad asti / / uktam etat ahnor avidhau lumatā lupte pratyayalakṣaṇaṃ na bhavati iti /
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8665865 (0.005):
tad.yat.svastimatyaḥ.pathimatyaḥ.pāritavatyaḥ.pravatyo.nītavatyo.bhavanti
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19127291 (0.005):
ekor'thastu mahānayaṃ jalalavasvāmyasmayodgarjinaḥ saṃnahyanti na / yattavopakṛtaye dhārādharāḥ prākṛtāḥ // VjivC_1.98 //
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838902 (0.005):
yuyutsa / sa yadasmai devāntsasṛjānāya divevāsa tadaharakurutātha yadasmā
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14592632 (0.007):
yathāvasaram ihaiva pratipādayiṣyate | ata eva ca kaiścinnaiyāyikāir / nāśīnīty upalabhyānīty etad arthaṃ^3kumārilenoktaṃ vyākhyātam iti |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1008973 (0.007):
sūtre sūtre vikalpoktaṃ saṃjñānāmāntareṇa ca / / abhidhanavirnimuktabhidheyaṃ na lakṣyate //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4952805 (0.008):
*{2/331: E2: 3,175; E4: 3,375; E2: 2,577; E6: 1,125}* / yāvad uktaṃ vā, karmaṇaḥ śrutimūlatvāt // MS_2,3.13 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562511 (0.009):
131.010. durmukho nāma ṛṣiḥ/ / 131.010. sa kupitaḥ/ / 131.011. tenoktam bakānāṃ pakṣāṇi śīryantām/
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354425 (0.009):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19156849 (0.009):
kathāyāḥ samāśaṅkitavicchedāyāḥ prarohayatīti (?) / / kimuktaṃ bhavati svalpo 'pi vācyaviśeṣaḥ saviśeṣavisphāritaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28141081 (0.009):
gandhavat yathā jalam/ na ceyaṃ tathā/ tasmāt na tathā iti/ atra yat
nāpyasyālakṣaṇīyatvaṃ yuktam / 'yatrārthaḥ śabdo vā tamarthamupasarjanīkṛtasvārthau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730842 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tam artham upasarjanīkṛta svārthau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730856 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tamarthamupasarjanīkṛtasvārthau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441465 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tam artham upasarjanīkṛta-svārthau /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19151532 (0.0):
tadidamuktam / yatrārthaḥ śabdo vā tamarthamupasarjanīkṛtasvārthau /
vyaṅktaḥ kāvyaviśeṣaḥ sa dhvaniriti sūribhiḥ kathitaḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730847 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tam artham upasarjanīkṛta svārthau / / vyaṅktaḥ kāvya viśeṣaḥ sa dhvanir iti sūribhiḥ kathitaḥ // DhvK_1.13 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730860 (0.0):
vyaṅktaḥ kāvya viśeṣaḥ sa dhvanir iti sūribhiḥ kathitaḥ // DhvK_1.13 // / yatrārthaḥ śabdo vā tamarthamupasarjanīkṛtasvārthau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441470 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tam artham upasarjanīkṛta-svārthau / / vyaṅktaḥ kāvya-viśeṣaḥ sa dhvanir iti sūribhiḥ kathitaḥ // DhvK_1.13 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19151536 (0.0):
yatrārthaḥ śabdo vā tamarthamupasarjanīkṛtasvārthau / / vyaṅktaḥ kāvyaviśeṣaḥ sadhvaniriti sūribhiḥ kathitaḥ // VjivC_3.184 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8730977 (0.035):
yatrārtho vācyaviśeṣaḥ vācakaviśeṣaḥ śabdo vā tamarthaṃ vyaṅktaḥ, sa / kāvyaviśeṣo dhvaniriti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441482 (0.035):
yatrārtho vācya-viśeṣaḥ vācaka-viśeṣaḥ śabdo vā tam arthaṃ vyaṅktaḥ, sa / kāvya-viśeṣo dhvanir iti / anena vācya-vācaka-cārutva-hetubhya upamādibhyo
taditthametadvipratipattitrayasyāpratiṣṭānamupapāditam / / RuAssC_[Bhū.5b]:
idānīmanye 'pi yaḥ kaścidvipratipattiprakāraḥ kaiściduktaḥ so 'pi
nopapadyate ityāhuyattvityādi / / yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318695 (0.0):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614644 (0.014):
yattu tatra vyaktivivekakāraḥ pratyavasthaitaḥ tadupanyasyati yattu / vyaktivivekakāraḥ ityādinā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16075553 (0.051):
asya hi kāryabrahmaṇo gantavyatvam upapadyate pradeśavattvāt / / na tu parasmin brahmaṇi gantṛtvaṃ gantavyatvaṃ gatiḥ vā avakalpate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614635 (0.053):
pakṣāntarasyāpratiṣṭhānaṃ darśaitacarībhiryuktibhiḥ siddham / / yattu tatra vyaktivivekakāraḥ pratyavasthaitaḥ tadupanyasyati yattu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945093 (0.057):
udāharaṇarūpāvayavamapi parābhipretaṃ nirāha udāharaṇepīti// / 1.na tu ityādi nāsti ṭa.rā. 2.bdenala ka.ga.rā. 3.hnijñāpyat ga.ṭha.rā.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5875703 (0.057):
kathañcidupapadyate, tathāpi yathā kārye jyotiṣyatiśayenopapadyate na / tathātretyata uktam upapadyetatarāmiti / / prākṛtaṃprakṛterjātaṃ, kāryamiti yāvat /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24786274 (0.057):
anubhavādūratva 'm iti / viṣayasyevānubhavasyāpyanubhavādūratvamastyeveti / smṛtarupapadyata iti yāvat / nanvastu nāmaitat / prakṛta kimāyātam ?
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12001827 (0.058):
dhātvatikramāt. yasmād asau navame prakāre prahīṇe kāmadhātusamatikrāṃto / bhavati. na punas tatropapadyate. sa ca navamaḥ prakāraḥ karmaṇā saha
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26496040 (0.059):
bhavantīti tatrāvayavavṛttaṃ nopapadyata iti/ / % nopapadyata iti/] p.473
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9723837 (0.061):
śuktikā vyaktiḥ ? śuktikātvaṃ punarabhāsamānameva viṣaya iti nopapadyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9624147 (0.061):
atrevaśabdādaṭṭahāsasya saṃbhāvyatā / / yattu vyaktivivekakṛdīddaśi viṣaye manyate ivādiśabdaireva"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3236116 (0.061):
atha bhāva evāsya vyāpāra ityabhiprāyastathāpi naivopapadyate / / hetusvabhāvānuparaktasya phalasyetpattyasaṃbhavāt /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26521571 (0.061):
pramāṇānupapattyupapattibhyām/ yadi sarvaṃ nāstīti pramāṇam upapadyate, / sarvaṃ nāstīti etad vyāhanyate/ atha pramāṇaṃ nopapadyate, sarvaṃ nāstīty
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16670259 (0.064):
vineyānunmukhīkartuṃ yā kāvyaśobhetyuktamupapādanati na tvityādi / / nāste ityanvayaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250545 (0.064):
'vadati bisinīpatrraśayanam' ityādi bhākta uktaḥ / / sa na kevalaṃ dhvanerna viṣayo yāvadayamanyo 'pīti caśabdasyārthaḥ /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2567313 (0.064):
gṛhābhāvena hi vinābahirbhāvo nopapadyate / / kimidānīmupapādakādanupapanne buddhirarthāpattiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233240 (0.064):
dhvanyātmabhūte śṛṅgāre tvaṅgatā nopapadyate // / locanam ahampūrvaḥ agmya ityarthaḥ /
vyañjanasyānumānāntarbhāvamākhyat tad vācyasya pratīyamānena saha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318702 (0.0):
yattu vyaktivivekakāro vācyasya pratīyamānaṃ prati liṅgatayā / vyañjanasyānumānāntarbhāvamākhyat tad vācyasya pratīyamānena saha
tādāpmyatadutpattyabhāvādavicāritābhidhānam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318708 (0.0):
vyañjanasyānumānāntarbhāvamākhyat tad vācyasya pratīyamānena saha / tādāpmyatadutpattyabhāvādavicāritābhidhānam /
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10597581 (0.061):
01303 ādiṣv api sarva-ātmanā anvayo avaiśvarūpya-sahotpatty-ādi-prasaṅgāt.
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27909458 (0.061):
na ca ghaṭādiṣvapi sarvātmanānvayaḥ, avaiśvarūpyasahotpattyādiprasaṅgāt /
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318716 (0.0):
tādāpmyatadutpattyabhāvādavicāritābhidhānam / / tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030581 (0.054):
prasaṅgaparihārārthaṃ madnīyamātrānīyamanāt/ / ata eva kuśāgrapānapratiṣedhaḥ /
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1710633 (0.055):
carcitatvānneha pratanyate / adhunā pratyakṣaṇirūpaṇāyāha / tatra
[RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]: / dhvanikārānantarabhāvī vyaktivivekakāra iti tanmatamiha paścānnirdiṣṭam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388078 (0.023):
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ / / [RuAss_Bhū.7] / RuAssC_[Bhū.7]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.035):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.036):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386179 (0.039):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386705 (0.046):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385987 (0.047):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318719 (0.061):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6]
yadyapi vakroktijīvitahṛdayadarpaṇakārāvapi dhvanikārāntarabhānāveva,
tathāpi tau cirantaramatānuyāyināveti tanmataṃ pūrvamevoddiṣṭam /
anena punaretatsvopajñamevoktam / / anumānantarbhāvamiti /
anumānarūpatvamevetyarthaḥ / / ākhyaditi / / yadāha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932593 (0.048):
sādhanānumānavailakṣaṇyātkathamasyānumānatetyata āha ata eveti// tasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9636379 (0.055):
cārutvaṃ na tu tarkānumānavanniścamatkāratā / / athānumānakāvyaliṅkārthāntaranyāsānāṃ viṣayaṃ vivecayati ayamatretyādi /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25317969 (0.056):
tatpūrvavakatvāccānumānādyapi' iti / pratyakṣavyabhicārapūrvakamanumānādīnāmapi vyabhicārāta parīkṣyatvamuktam
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24516845 (0.057):
svārthaparārthānumānasamdāyāt svārthānumānaṃ svārthatvajātyā nirdhāyate |
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27538327 (0.057):
vastu pralīnadraṣṭṛkaṃ yattasya na pratyakṣānumānārthāpattyāgamahetavaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15560041 (0.058):
yattu viṣadadhyādivadityuktaṃ tatra pratyakṣānumānaviṣayatvādavirodhaḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8646053 (0.060):
tattvajñānakāraṇaṃ na bhavati / kuta etat? yataḥ iyamanumā 'nānumā'; / pratyakṣādiviruddhānumā / tadviruddhāpi sadanumā kiṃ na syāt? na syāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20907036 (0.061):
kiṃ kāraṇam/ tadanugrāhakam hetugarbhamidam/ / śabdapramāṇānumānugrāhakatvāducyata
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2336397 (0.062):
codayati athānumānaviruddhra kasmādanumānaṃ na bhavatīti /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2338235 (0.063):
hetūpacārāt anumānatvopacārat heturanumānamityuktaṃ bhavaṣyakṛtā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20908686 (0.063):
sarvānvayyanumāneṣu vahnyabhāvādinā dhūmābhāvādyanumānumānasthalenyaiva / vyāptirvācyeti tadanugateyaṃ na bhavatītyata āha vahnyabhāvasyeti//
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1705331 (0.064):
sādhanadūṣaṇābhidhānamayuktaṃ pratyakṣānumānapuraḥsarattvāttatprayogasya /
'vācyastadanumato vā yatrārthor'thāntaraṃ prakāśayati /
saṃbandhataḥ kutaścit sā kāvyānumitirityuktā' // / avicāritābhidhānamiti /
iha liṅgaliṅginostādātmyatadutpattibhyāmeva tāvatpratibandho niścīyate /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2355252 (0.012):
kramākramayorvyāpakayoranupalambhanniścīyate / / tasmāt tādātmyatadutpattibhyāmeva pratibandho nānyata iti //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121142 (0.040):
cātra ‘tadbhāve bhāvaḥ'; | na hyasati pratibandha ekābhāve 'parasyābhāvaḥ / | pratibandhaśca tādātmyatadutpattibhyāṃ tadbhāve bhāvarūpa eva |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17334602 (0.040):
hy asati pratibandha ekābhāve 'parasyābhāvaḥ | pratibandhaś ca / tādātmyatadutpattibhyāṃ tadbhāve bhāvarūpa eva | tataś caikenaiva
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24228741 (0.046):
pratibandha | kena prakāreṇābhidhīyeta apratibaddhaṃ ca na liṅgam, / atiprasaṅgāt | tasmāt tādātmya tadutpattibhyāmeva pratibandho vaktavyaḥ,
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24344573 (0.052):
tatraiva bhāva' ityevaṃ lakṣaṇānvayavyatirekalakṣaṇo 'vinābhāva ucyate | / sa cāvinābhāvastādātmyatadutpattibhyāṃ vyāptaḥ | tayostatrāvaśyambhāvatvāt
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24523517 (0.055):
na cānyaḥ kaścid āyattasvabhāvaḥ | tasmāt tādātmyatadutpattibhyām eva / svabhāvapratibandhaḥ | / iti tadapekṣaḥ | idaṃ sādhanam idaṃ sādhyam iti sādhyasādhanarūpo bhedo
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356206 (0.057):
vyāvṛttibhede coktam / / tasmāt tādātmyatadutpattibhyāṃ pratibandha iti manorathamātram //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12118893 (0.063):
pratibandhāṅgīkaraṇe sati sambhavati | nahi tādātmyatadutpattibhyāṃ / svasādhyapratībandhavatyekatra hetau kvaciddharmiṇi saṃbhavati
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24524109 (0.063):
bhavatu nāma tādātmyatadutpattibhyām eva svabhāvapratibandhaḥ |
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24228904 (0.064):
tādātmyatadutpattibhyāmeva svabhāvapratibandhaḥ || 23 || / bhavatu nāma tādātmyadutpattibhyāmeva svabhāvapratibandhaḥ, kāryasvabhāva
tanniścayenaiva ca sādhyasiddhiḥ / / anyathā hi sādhyasiddhirnasyādvyabhicārāt /
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17686115 (0.062):
mithyā cet sādhyasiddhirna vyabhicāro na ced bhavet // MAnuv_2,2.217 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11355935 (0.063):
sādhyasādhanabhāvastu siddhisteṣu na siddhyate /
tatra tādātmyaṃ yathā kṛtakatvānityatvayoḥ / / tadutpattiryathā vahnidhūmayoḥ /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17324921 (0.044):
evaṃ sambandhasvarūpam ākhyāya tasyehāsambhavam āha naivam, yathā / kṛtakatvānityatvayor agnidhūmayor vaikārthasamavāyādilakṣaṇaḥ sambandho
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14595987 (0.048):
pratipādayann āha na ce[43.11]ti | kathaṃcit kenāpi svabhāvena yo bhedaḥ / [43.12] kṛtakatvānityatvayoḥ sa na yuktaḥ | kasmād ity āha ekasmād
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943618 (0.049):
pradarśanīyamiti cet tarhi kṛtakatvānityatvayorapi / vyāptermīmāṃsakasammatatvāttatra kevalānvayisādhyake hetau ca
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14599301 (0.049):
{p. 310} nanu yadi vastutaḥ kṛtakatvānityatvayos tādātmyam tarhi / vastunaḥ kṛtakatvaniścaye 'nityatvam apy aikātmyān niścitam eveti katham
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14599063 (0.050):
tasyaikarūpatvād viśeṣābhāvo vivakṣitaḥ | kṛtakatvānityatvayor ekatve
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24565675 (0.052):
yadi kṛtakatvānityatvādīnāṃ tādātmyasambandho neṣyate tadā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961656 (0.053):
cātādṛśatvānnāsya kalpasyāvatāraḥ/ tathāpi saṃbhavamātreṇa vā / kṛtakatvānityatvayorevamapi sahacāro vyāptigrahānukūla eveti vadantaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2380870 (0.056):
sādhyenānugamo hetoḥ sādhyābhāve ca nāstitā / / iti ca pratyuktam kṛtakatvānityatvayoḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111564 (0.056):
kṛtakatvānityatvayoragnidhūmayorvaikārthasamavāyādilakṣaṇaḥ sambandho
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3126268 (0.059):
saṃkocaḥ svīkartavyo 'pratibhāsaprasaṅgāt / tathā / kṛtakatvasyānityatvavastutvādibhirabhede kṛtakatvamevānityatvameva vā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20939988 (0.059):
vahnivyāptyā kṛtakatvasyānityatvagamakatvāpatyā svaniṣṭhavyāptitvaṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14599075 (0.060):
| kṛtakatvānityatvayor dharmayor yo bhedaḥ pṛthaktvaṃ tasyāvabhāsaḥ sa
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24558760 (0.061):
kṛtakatvānityatvayos tāvad vastuto 'nvayo 'sty eva | tat kathaṃ vidyamāne
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20954588 (0.063):
śabdānityatvasādhane tu yatra kṛtakatvaṃ tatrānityatvamiti vyāptestatra / sāmānādhikaraṇyagarbhitatvenānyagatasya tasyānyagatenānityatvena
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2410416 (0.063):
vyabhicārodbhāvanaṃ kṛtakatvānityatvavatsamavyāptikatvanirākaraṇārthaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7116760 (0.063):
ivaikasminnarthe samavāyaḥ kṛtakatvānityatvayoriva na viruddhaḥ / / tenāvyabhicāritvena jñāyamāneneti śeṣaḥ /
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9576599 (0.063):
mahānasetarayoḥ / yatra kṛtakatvaṃ tatrānityatvam, anityatvābhāve / kṛtakatvāsambhavo yathā ghaṭākāśayoriti darśanīyam / na hyanyathā
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24245448 (0.063):
anityatvābhāve kṛtakatvāsambhavaḥ, yathā ghaṭākāśayoriti darśanīyam |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 979680 (0.064):
vṛkṣadrumavat / yathoktasādhyasādhane api na bhinnasvabhāve / nāyaṃ / kṛtakatvānityatvābhyāmanaikāntiko 'pi, vyāvṛttyā bhinnatvāttayoḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24558424 (0.064):
pratipattau kṛtakatvād anityatvapratītiḥ syāt | yataḥ / kṛtakatvasyānityatvasvabhāvāvagamāt tatas tatpratītir nānyathā tasmād
vācyapratīyamānayoḥpunastādātmyatadutpattī na staḥ /
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24345054 (0.005):
yasya yena saha tādātmyatadutpattī na staḥ, sa na tadavinābhāvī | yathā
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076012 (0.007):
atra prayogaḥ yasya yena saha tādātmyatadutpattī na sto na sa
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288280 (0.007):
atra prayogaḥ yasya yena saha tādātmyatadutpattī na sto na sa
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14586780 (0.018):
na tāvat tādātmyatadutpattī sto yathā cāyaṃ tathā tadanyopi tadavyabhicārī
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24345069 (0.025):
prameyatvādiranantatvādinā, na staśca tādātmyatadutpattī
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288295 (0.044):
tadavinābhāvī, tathā prameyatvādir anityatvādinā, na staś ca kenacit / tādātmyatadutpattī svabhāvakāryavyatirekiṇām arthānām iti
'niḥśeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgo 'dharo netre dūramanañjane
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067231 (0.0):
yathā niḥśeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgo 'dharo netre
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883613 (0.0):
niḥ śeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgo 'dharo netre dūramanañjane"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361087 (0.016):
{niḥśeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgocharo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26085622 (0.041):
niḥśeṣa cyuta candanaḥ stana taṭo niryāta rāgo 'dharo $ netre dūram / anañjane jala lava prasyandinī te tanuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360565 (0.041):
niḥśeṣa cyuta candanaḥ stana taṭo niryāta rāgo 'dharo netre dūram anañjane
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118194 (0.048):
yataste stanataṭaṃ stanapārśvabhāgo niḥ śeṣacyutacandanam / / adharaśca nirmṛṣṭarāgaḥ / / netre ca dūramatiśayaṃ yathā syāttathānañjane jāte iti śeṣaḥ /
pulakitā tanvī taveyaṃ tanuḥ / / mithyāvādini dūti bāndhavajanasyājñātapūḍāgame vāpūṃ snātumito gatāsi na
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361095 (0.0):
{niḥśeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgocharo / netre dūramanañjane pulakitā tanvī tavayaṃ tanuḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361104 (0.0):
vāpīṃ snātumito gatāsi na punastasyādhamasyāntikam //2//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067239 (0.0):
yathā niḥśeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgo 'dharo netre / dūramanañjane pulakitā tanvī taveyaṃ tanuḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067248 (0.0):
mithyāvādini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātumito gatāsi na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26085641 (0.0):
āśā cchedini dūti bāndhava janasyājñāta pīḍāgame % vāpīṃ snātum ito gatāsi / na punas tasyādhamasyāntikam // VidSrk_25.1 *(837) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14468313 (0.0):
VidSrk_25.1 *(837)c vāpīṃ snātum ito gatāsi na punas tasyādhamasyāntikam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360584 (0.0):
āśā cchedini dūti bāndhava janasyājñāta pīḍāgame vāpīṃ snātum ito gatāsi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497802 (0.0):
vāpīṃ snātum ito gatāsi na punas tasyādhamasyāntikam VidSrk_25.1d *(837d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283173 (0.0):
āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame % vāpīṃ snātum ito gatāsi na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10893893 (0.0):
āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātum ito gatāsi na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883621 (0.0):
niḥ śeṣacyutacandanaṃ stanataṭaṃ nirmṛṣṭarāgo 'dharo netre dūramanañjane / pulakitā tanvī taveyaṃ tanuḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883630 (0.0):
mithyāvādini ! dūti ! bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātumito gatāsi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118117 (0.0):
mithyāvādini ! dūti ! bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātumito gatāsi / na punastasyādhamasyāntikam //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118153 (0.029):
he matprārthanayāpi nāyāta iti mithyāvādini ! dūti ! bāndhavajanasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459480 (0.046):
āvṛttālātalīlāṃ racayati rayato maṇḍalaṃ tigmadhāmnaḥ VidSrk_7.1b *(148b) / āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame VidSrk_25.1c *(837c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107003 (0.046):
netre dūram+anañjane jalalavaprasyandinī te tanus+ / / āśācchedini dūti bāndhavajanasya+ajñātapīḍāgame
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283164 (0.046):
jalalavaprasyandinī te tanuḥ & / āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame % vāpīṃ snātum ito gatāsi na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10893884 (0.046):
jalalavaprasyandinī te tanuḥ / / āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātum ito gatāsi na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118206 (0.055):
tat kriyāviśeṣaṇaṃ ca dūramiti / / tathā iyaṃ tanvī kṛśā tava tanuḥ pulakitā; strānaśaityāt jātapulakā
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782680 (0.059):
agatvaiva vāpīṃ snātum ito mamāntikād gatāsi, na punas tasya
punastasyādhamasyāntikam' // / ityatra vidhinā niṣedho niṣedhena vā vidhiḥ pratīyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361105 (0.0):
vāpīṃ snātumito gatāsi na punastasyādhamasyāntikam //2//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067251 (0.0):
mithyāvādini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātumito gatāsi na / punastasyādhamasyāntikam //2//
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26085643 (0.0):
āśā cchedini dūti bāndhava janasyājñāta pīḍāgame % vāpīṃ snātum ito gatāsi / na punas tasyādhamasyāntikam // VidSrk_25.1 *(837) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14468315 (0.0):
VidSrk_25.1 *(837)c vāpīṃ snātum ito gatāsi na punas tasyādhamasyāntikam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360586 (0.0):
āśā cchedini dūti bāndhava janasyājñāta pīḍāgame vāpīṃ snātum ito gatāsi / na punas tasyādhamasyāntikam // VidSrk_25.1 *(837) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497804 (0.0):
vāpīṃ snātum ito gatāsi na punas tasyādhamasyāntikam VidSrk_25.1d *(837d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283175 (0.0):
āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame % vāpīṃ snātum ito gatāsi na / punas tasyādhamasyāntikam // VidSrk_25.1 *(837) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10893895 (0.0):
āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātum ito gatāsi na / punas tasyādhamasyāntikam // VidSrk_25.1 *(837) //.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118119 (0.0):
mithyāvādini ! dūti ! bāndhavajanasyājñātapīḍāgame vāpīṃ snātumito gatāsi / na punastasyādhamasyāntikam //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118168 (0.0):
mama ajñātakāmapīḍāgame itaḥ strātuṃ vāpīṃ gatāsi na / punastasyādhamasyāntikaṃ gatāsi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107012 (0.037):
vāpīm+snātum+itas+gatā+asi na punas+tasya+adhamasya+antikam // VidSrk_25.1
na tasya vācyena saha tādātmyam / / viruddhatvāt /
nahyabhāvo bhāvātmā bhāvo 'pyabhāvātmā /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305069 (0.025):
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaś ca māyādiṣu vidhīyate || AMsa_11.20 ||
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305158 (0.025):
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaś ca rūpādiṣu vidhīyate || AMsa_11.22 ||
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648341 (0.025):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaśca māyādiṣu vidhīyate || Msa_11.20 ||
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648433 (0.025):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaśca rūpādiṣu vidhīyate || Msa_11.22 ||
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6499484 (0.025):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca / / bhāvābhāvāviśeṣaśca māyādiṣu vidhīyate // MSA_11.20 //
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6499512 (0.025):
na bhāvastatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca / / bhāvābhāvāviśeṣaśca rūpādiṣu vidhīyate // MSA_11.22 //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305087 (0.026):
na bhāvas tatra cābhāvo yas tadākṛtibhāvo nāsau na bhāvaḥ | nābhāvo bhāva
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648359 (0.026):
na bhāvastatra cābhāvo yastadākṛtibhāvo nāsau na bhāvaḥ | nābhāvo bhāva
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305096 (0.028):
eva ca yo hastitvādyabhāvo nāsau na bhāvaḥ | tayoś ca bhāvābhāvayor
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648368 (0.028):
eva ca yo hastitvādyabhāvo nāsau na [?]bhāvaḥ | tayośca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28175182 (0.037):
tādṛśapratīterbhramatvaṃ syāt/ iṣyate tu pramātvam/ ataḥ abhāvābhāvaḥ / na bhāvarūpaḥ api tu atiriktaḥ/ na ca anavasthā/ ghaṭābhāvābhāvasya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2428033 (0.040):
bhāvasamaye vā vināśo 'pi bhāvātmā 'stītyatyantābhāvo bhāvasya bhavediti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088621 (0.043):
hi bhagavan sa bhāvo nābhāvaḥ | tenocyate ātmabhāva iti || 10 ||
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519840 (0.044):
jaiminyādīnāṃ pratiṣedhārtham na sa bhāvaḥ ityāha | abhāvasya tu / bhāvavyatirekeṇa sthitalakṣaṇatvāt kathaṃ tadviparītasvabhāvo na syāt?';
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24531433 (0.048):
svabhāvānupalabdher ātmā tadātmā tasya bhāvas tena svabhāvānupalabdhitvena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831440 (0.051):
bhāvo nābhāvaḥ / abhilāpyenātmanā 'pariniṣpannatvānna bhāvaḥ / na / punarabhāvo nirabhilāpyenātmanā vyavasthitatvāt / evaṃ na rūpī
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25354958 (0.052):
na ca nāstyeva viśiṣṭā dhīriti vaktavyam, anāśrayābhāvasaṃvittyabhāvāt / / api cātmā bhāvasyābhāva', sa kathaṃ svatantro 'nubhūyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445557 (0.054):
syāt, tadā tatpratiṣedhātmā abhāvo 'pi syāt / bhāvasya tu svabhāvo nāstīti
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11692820 (0.054):
taduttarakālam eva tanmatānusāriṇā kṛtakoṭinoktatvāt. abhāvapramāṇasya tu / bhāvapramāṇābhāva evātmeti taduttaraḥ prastāvaḥ. kiṃ punas
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11708990 (0.054):
anāśrayābhāvasaṃvittyabhāvāt. api cātmā bhāvasyābhāvaḥ, sa kathaṃ
nāpi tadutpattiḥ / / abhāvasya janyajanakatvānupapatteḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111823 (0.042):
svakāraṇasattāsamavāyarūpā kāryatā tadabhāvasya syāt? | etena / janyajanakabhāvaḥ prayuktaḥ | tataḥ sarvathā sambandhābhāvānnānyabhāvaḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17325179 (0.042):
asyānantaram eva nirasta iti kutaḥ svakāraṇasattāsamavāyarūpā kāryatā / tadabhāvasya syāt? | etena janyajanakabhāvaḥ pratyuktaḥ | tataḥ sarvathā
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10723669 (0.042):
kāryakāraṇatābhāvājjanyajanakatvānupapatterabhāvarūpatvādacintyāste yataḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23593347 (0.049):
yadi tvabhāvādbhāvotpattiḥ syāttato 'bhāvatvāviśeṣāt śaśaviṣāṇādibhyo
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10643110 (0.057):
atha śabdād yāgakāraṇatā vyāpāraṃ vinā tadanupapatteḥ tajjanyadhvaṃsasya / kāraṇatvakalpanamityubhayamapi janakaṃ anyatra tu mānābhāvānna tatheti cet
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25354958 (0.058):
na ca nāstyeva viśiṣṭā dhīriti vaktavyam, anāśrayābhāvasaṃvittyabhāvāt / / api cātmā bhāvasyābhāva', sa kathaṃ svatantro 'nubhūyate /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10709105 (0.058):
tadgarbha eva teṣāmutpattirityarthaḥ na tu tadbhāvabhāvitvāt|
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23047660 (0.060):
svādhyāyasyārthajñānajanakatvābhāvena tajjanakatvasāmarthyasya
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27532791 (0.061):
tatra hetubhāvāt phalabhāvaḥ syāt, tasya kāraṇatvāt / / na tvabhāvo 'bhāvasya kāraṇam /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111779 (0.064):
cābhāvo dravyādilakṣaṇaḥ iti | sattāsamavāye 'pi satpratyayaviṣayatā / tadabhāvasya syāt, nābhāvapratyayaviṣayatā | pradeśābhāve 'pi ca
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17325135 (0.064):
| sattāsamavāye 'pi satpratyayaviṣayatā tadabhāvasya syāt, / nābhāvapratyayaviṣayatā | pradeśābhāve 'pi ca ghaṭābhāvasambhavāt kutas
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12105347 (0.064):
tadutpattiniyama(mā)bhāvāt iti |? | sarvathā janyajanakabhāvābhyupagame / tadabhāve bhāvasyaivābhāvādityata āha "aviśiṣṭa" ityādi | yadi hi"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318629 (0.064):
janyajanakabhāvābhyupagame [T. 314b.] tadabhāve bhāvasyaivābhāvād ity
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14619120 (0.064):
apī[170.11]ti | tasya nityasyātmano^6 janakatvānupapatter iti bhāvaḥ | / kṣaṇikatve utpattikṣaṇamātrasattve sati sthiter upādātirekiṇyā abhāvāt
nāpi niḥśeṣacyutacandanādīnāṃ viśeṣaṇānāṃ tadantikagamanānumāpakatvaṃ
yuktam, teṣāṃ snānādāvapi sadbhāvādanaikāntikatvāt /
etacca dhvanikāreṇādūṣitatvādgranthakṛtā svakaṇṭhena dūṣitam /
ata evānenānyā vipratipattaye na dūṣitāḥ / / vācyasya pratīyamānena tādātmyatadutpattyabhāvādi neha pratanyata iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24522663 (0.035):
anyesāṃ tadvyatiriktānām |teṣāṃ svabhāvapratibandhābhāvāt | tadabhāvaś ca / tādātmyatadutpattyabhāvāt | tadanyasya ca sambandhasyābhāvāt |
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14598179 (0.046):
i^7[52.8]ti | saṃdigdhāsiddhatvād iti draṣtavyam | tat [52.12] sādhyābhāve / 'bhāvakhyāpanam | tādātmyatadutpattisiddhau hi plavamānākārāyāḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076050 (0.048):
[tādātmya]lakṣaṇa eva pratibandhaḥ | vyāpakakāraṇānupalabdhī tu / tādātmyatadutpattilakṣaṇapratibandhavaśādeva vyāpyakāryayornivṛtti
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288318 (0.048):
tasyāḥ [tādātmya]lakṣaṇa eva pratibandhaḥ | vyāpakakāraṇānupalabdhī tu / tādātmyatadutpattilakṣaṇapratibandhavaśād eva vyāpyakāryor nivṛttiṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14598495 (0.054):
tādātmyatadutpattilakṣaṇapratibandhadvayaniścayo ya eva sa copāyaḥ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3971154 (0.055):
[NAV_0.1] pramāṇêty-ādi anena ca / tādātmya-tad-utpatti-lakṣaṇa-saṃbandha-vikalatayā dhvaner bahir-arthaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7149770 (0.055):
iha tādātmyatadutpattisvarūpādiniścaye pratibandhaniścayastadā na syāt
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22822390 (0.058):
tadabhāvena saha sambandho nāsti / tādātmyatadutpattisambandhābhāve sati
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12120258 (0.059):
sarvatrābhāvaviśiṣṭenāsapakṣe ca sarvatrābhāvena sapakṣe / tādātmyatadutpattilakṣaṇabhāvaviśiṣṭena gamako heturityasyārthasya
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17333725 (0.059):
sarvatrābhāvena sapakṣe tādātmyatadutpattilakṣaṇabhāvaviśiṣṭena gamako
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614650 (0.061):
liṅgatayā gamakatayā / / tādātmyatadutpattyabhāvāditi / / dharmadharmiṇorliṅgaliṅgibhāve tādātmyaṃ nāma niyataḥsambandhaḥ /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18469159 (0.062):
[NAV_0.1] pramāṇetyādi anena ca / tādātmyatadutpattilakṣaṇasaṃbandhavikalatayā dhvaner bahirarthaṃ prati
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12085064 (0.063):
trividhahetuvyatiriktatvādeva / tādātmyatadutpattyoravinābhāvavyāpikayorabhāvād vyāpakānupalabdhito
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17298042 (0.063):
uktaṃ bhavati | avinābhāvābhāvaś ca trividhahetuvyatiriktatvād eva / tādātmyatadutpattyor avinābhāvavyāpikayor abhāvād vyāpakānupalabdhito
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12084367 (0.064):
tādātmyatadutpattilakṣaṇapratibandhaniścayādeva
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17297291 (0.064):
tādātmyatadutpattilakṣaṇapratibandhaniścayād eva dvayor apy
vyaktivivekavicāre hi mayaivaitadvitatya nirṇītamiti bhāvaḥ /
RuAssC_[Bhū.6a]: / taditthaṃ paraparikalpitasamāropāpasārapratyākhyānena prātpapratiṣṭhāno
dhvanirityāha astīpyādi / / astiṃ tāvad vyaṅgyaniṣṭo vyañjanavyāpāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318727 (0.0):
[RuAss_Bhū.6] / astiṃ tāvad vyaṅgyaniṣṭo vyañjanavyāpāraḥ /
tatra vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318734 (0.0):
astiṃ tāvad vyaṅgyaniṣṭo vyañjanavyāpāraḥ / / tatra vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093923 (0.0):
nanu sarasatvameva kāvyasāmānyamiti nyāyasahastrairuktam; ucyate / vakṣyate ca--tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159510 (0.0):
nanu sarasatvameva kāvyasāmānyamiti nyāyasahastrairuktam; ucyate / vakṣyate ca tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159665 (0.028):
vācyataḥ prādhānyāprādhānyamātreṇa / vastudhvaniguṇībhūtavyaṅgyābhyupagamāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115407 (0.032):
ābhyāmeva vyaṅgyasya gūḍhāgūḍhatvābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16698246 (0.040):
hṛdayavatīṣu ca saprajñakagāthāsu kāsucidyvaṅgyaviśiṣṭavācye prādhānyaṃ / tadapi guṇībhūtavyaṅgyasya dhvaniniṣpandabhūtatvemevetyuktaṃ prāk /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457208 (0.040):
vyaṅgya-viśiṣṭa-vācye prādhānyaṃ tad api guṇībhūta-vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257909 (0.045):
iha ca pratīyamānārthasyāgūḍhatve guṇībhūtavyaṅgyatā, ato / 'syālaṅkārasya na dhvanitvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9227791 (0.050):
atrālaṅkāraśāstre śabdaśaktimūlavyaṅgyatve dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ / śabdagatatvavyavahāraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735929 (0.051):
tadā vyaṅgyasya prādhānyenāvivakṣitatvānna dhvaniviṣayatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441836 (0.051):
vyaṅgyasya prādhānyenāvivakṣitatvān na dhvani-viṣayatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614754 (0.056):
prādhānye dhvanirnamottamaḥ kāvyabhedaḥ / / aprādhānye tu guṇībhūtavyaṅgya nāmā madhyamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24094175 (0.064):
vācyāpekṣayā vyaṅgyasya prādhānyābhāvāt / / yaduktaṃ dhvanikṛtā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159759 (0.064):
vācyāpekṣayā vyaṅgyasya prādhānyābhāvāt / / yaduktaṃ dhvanikṛtā
kāvyabhedau / / vyaṅgyasyāsphuṭatve 'laṅkārattvena citrākhyaḥ kāvyabhedastṛtīyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318745 (0.0):
tatra vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159510 (0.027):
vakṣyate ca tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093923 (0.045):
vakṣyate ca--tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388124 (0.060):
tatra vyaṅyānvaye vācyacārutvaṃ syāt prakarṣavat' // / asphuṭatva iti / / vyaṅgyasyāvivakṣitatve satītyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8714967 (0.061):
vācya pratīyamānākhyau tasya bhedāv ubhau smṛtau // DhvK_1.2 // / vācyapratīyamānākhyau tasya bhedāvubhau smṛtau // 2 //
tatrottamo dhvaniḥ / / lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318753 (0.0):
vyaṅgyasyāsphuṭatve 'laṅkārattvena citrākhyaḥ kāvyabhedastṛtīyaḥ / / tatrottamo dhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318760 (0.0):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092340 (0.0):
atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217369 (5.960):
dvitīya uddyotaḥ evamavivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699253 (0.016):
atra hyanunīyatāmityetatpadamarthāntarasaṅkramitavācyatvena / vivakṣitānyaparavācyatvena ca sambhāvyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457390 (0.016):
atra hy anunīyatām ity etat-padam arthāntara-saṅkramita-vācyatvena / vivakṣitāny apara-vācyatvena ca sambhāvyate / na cānyatara-pakṣa-nirṇaye
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092521 (0.027):
bhedastasminnevāntarbhūto vivakṣitānyaparavācyasyāvivakṣitavācyasaṃbandhe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092513 (0.028):
ṣaḍviṃśatyuttaraśatatrayādhikasahasrasaṃkhyākāḥ (1326) miśrabhedāḥ / / avivakṣitavācyasya vivakṣitānyaparavācyasaṃbandhe yo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614792 (0.034):
lakṣaṇāyāṃ vācyāṃśasyāvivakṣitatvāt / / abhidhāmūlatve tu vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ , abhidhāyāṃ vācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711942 (0.037):
tahyatirekeṇāpi bhāvat, vivakṣitānyaparavācyaprabhedādau avivakṣitavācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712106 (0.037):
kutretyata āha vivakṣitānyapara vācyaprabhedādāviti / / avivakṣitavācya iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679173 (0.037):
tadāvivakṣitavācyatvamupapādyate / / ata eva ca vivakṣitānyaparavācye dhvanau vācyavācakayodvayorapi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740009 (0.051):
dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ / vivakṣitānyaparavācyanāmnā vivakṣāyāśca sahakāritvaṃ darśitamiti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217601 (0.053):
tadavāntarabhedapratipādanadvāreṇaiva cānuvādadvāreṇāvivakṣitavācyasya yaḥ / prabhedo vivakṣitānyaparavācyātprabhinnatvaṃ tatpratipādanāyedamucyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614764 (0.057):
citrasya viṣayamāha tatrottamo dhvanirityādinā / / sa cābhidhāmūlatayā lakṣaṇāmūlatayā ca prathate ityāha tasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641672 (0.058):
avivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyayorityarthaḥ / / vyaṅgyamukhatyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679093 (0.059):
ādyabhedasya vivakṣitānyaparavācyasya / / dvitīyabhedeti / / avivakṣitavācyetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743377 (0.060):
na hi dhvaniprabhedo vivakṣitānyaparavācyalakṣaṇaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739998 (0.064):
prabhedamātrapratipipādayiṣayā, tatrāvivakṣitavācyasya / dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ
dvau bhedau / / ādyo 'pyarthāntarasaṃkramasaṃsalakṣyakramitavācyātyāntatiraskṛtavācyatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318773 (0.0):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau / dvau bhedau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092340 (0.040):
atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau / prathamaṃ dvau bhedau /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614954 (0.054):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27539048 (0.061):
ye 'pi pramāṇayogyatāṃ sattāmāhurna tadvyatirekiṇīm, te 'pi / nātrāntarārthasaṃsparśamicchanti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614833 (0.063):
tatra lakṣaṇāmūlasyāvāntarabhedamāha ādyor'thantara iti / / ādyo lakṣaṇā mūlaḥsor'thāntarasaṅkramitavācyo atyantatiraskṛtavācyaśceti
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11620355 (0.064):
yajitvādyavāntarasāmānyābhedād api citrādīnāṃ karmaṇāṃ phalatulyatā bhaved / ity āha yajitveti || 259 || / yadi tu tatra vyavasthāvāntarabhedāśrayābhidhīyate, sehāpi
dvividhaḥ / / dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318781 (0.0):
ādyo 'pyarthāntarasaṃkramasaṃsalakṣyakramitavācyātyāntatiraskṛtavācyatvena / dvividhaḥ / / dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243050 (0.024):
bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614995 (0.025):
tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893876 (0.028):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.030):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894670 (0.034):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092364 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyasya saṃlakṣyakramavyaṅgyāsaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086956 (0.048):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740393 (0.057):
lakṣaṇāvyāpāropayogo 'pyastītyuktam / / asaṃlakṣyakramavyaṅgye tu lakṣaṇāsamunmeṣamātramapi nāsti /
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318789 (0.0):
dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ / / lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (5.960):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092632 (0.018):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092652 (0.018):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.021):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915679 (0.030):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388525 (0.036):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242587 (0.036):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631995 (0.041):
ataḥ prakṛtena saha sūcanīyasya sūcanasambandhācca śabdaśaktimūlo / vastudhvanireva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092435 (0.041):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093771 (0.043):
atha śabdaśaktimūladhvaniḥ / / sa ca vastvalaṃkāragatatvena dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092641 (0.043):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318805 (0.046):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093051 (0.050):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093069 (0.050):
padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093080 (0.050):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093089 (0.050):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093098 (0.050):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092451 (0.050):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093060 (0.050):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318794 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318806 (0.0):
arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093051 (0.0):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093069 (0.0):
padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093080 (0.0):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093089 (0.0):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093098 (0.0):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092452 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093060 (0.005):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092436 (0.028):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893875 (0.029):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894677 (0.036):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915680 (0.046):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236533 (0.047):
asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444764 (0.047):
asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād / anuraṇana-prakhyo ya ātmā so 'pi śabda-śakti-mūlo 'rtha-śakti-mūlaś ceti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093107 (0.049):
vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364999 (0.050):
śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, / ubhayaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaśceti trividhaḥ //37//
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318814 (0.0):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388525 (0.018):
atrāsūyāyāḥ praśama iti bhāvapraśamadhvaniḥ / / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881388 (0.030):
kāvyasyātmā dhvaniḥ" iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862080 (0.030):
kāvyasyātmā dhvaniḥ"-- iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631841 (0.036):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.039):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388734 (0.039):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388652 (0.040):
RuAssC_[Bhū.7e]: / śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092436 (0.043):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082557 (0.046):
dhvananaṃ dhvaniḥ rasādipratītiḥ / / dhvanyate asmin iti dhvaniḥ kāvyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148165 (0.046):
dhvananaṃ dhvaniḥ rasādipratītiḥ / / dhvanyate asmin iti dhvaniḥ kāvyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915680 (0.046):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318786 (0.046):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631995 (0.050):
ataḥ prakṛtena saha sūcanīyasya sūcanasambandhācca śabdaśaktimūlo / vastudhvanireva / / itthaṃ sarvatra nāṭakādau jñeyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092855 (0.051):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8722722 (0.051):
paścādavivādasiddhe dhvanisāmānye sākṣāllakṣaṇīyo rasadhvanirudāharaṇīya / yastvityādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783515 (0.053):
trividhaḥ/ rasavastvalaṃkāradhvanibhedāt/ rasadhvanir
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318793 (0.054):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093537 (0.055):
[II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242588 (0.055):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
śṛṅgārapradhānatvāt / / śiṣṭastu yathāvasaraṃ tatraiva vibhaktaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318821 (0.0):
tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya / śṛṅgārapradhānatvāt /
guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318834 (0.0):
śiṣṭastu yathāvasaraṃ tatraiva vibhaktaḥ / / guṇībhūtavyaṅgyo vācyāṅgatvādibhedairyathāsaṃbhavaṃ samāsoktyādau darśitaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616265 (0.031):
atha guṇībhūtavyaṅgyasvarūpadik / / guṇībhūtavyaṅgyaṃ vācyāṅgetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.036):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724186 (0.044):
vā nivartakamataḥ pūrvoktavyaṅgyasya vācyāṅgatvaṃ neti bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236352 (0.046):
vācyasiddhyāṅgākhyaguṇībhūtavyaṅgyatvasya prasaktiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.046):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386703 (0.051):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.052):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250082 (0.053):
atra yatkiñcidvyaṅgyasya vācyāṅgatve 'pi vyaṅgyāntaramādāya dhvanitvamiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.054):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384640 (0.054):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158739 (0.059):
'parāṅgākhyaguṇībhūtavyaṅgyasyaivoktatvāt iti vācyam, yatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250205 (0.061):
tasyāvanayapracchādanatātparyeṇābhidhīyamānatvātpunarvyaṅgyāṅgatvamevetyasminnanuraṇanarūpavyaṅgyadhvanāvantarbhāvaḥ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783115 (0.062):
śaknomīti vyaṅgyaṃ priyagamananivāraṇarūpavācyasiddhyaṅgam ato / guṇībhūtavyaṅgyam iti/ tan na/ sa bāṣpagalajjalānāṃ praharaviratāv"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783134 (0.064):
ityādyālāpānām eva priyagamananivāraṇarūpavācyasiddhyaṅgatayā vyaṅgyasya / guṇībhāvābhāvāt/ ālāpair iti tṛtīyayā prakṛtyarthasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456139 (0.064):
vyaṅgya-viśiṣṭa-vācyābhidhāyino hi guṇībhūta-vyaṅgyatvam /
RuAssC_[Bhū.7]: / tāvacchabdo vipratipattyabhāvadyotakaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387756 (0.023):
tadetatkuśāgradhiṣaṇaiḥ kṣodanīyamatigahanamiti neha pratanyate / / [RuAss_Bhū.6] / RuAssC_[Bhū.6]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384648 (0.040):
[RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]: / prabhṛtinā daṇḍyādayaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386431 (0.042):
bhogāparaparyāyovyāpāraḥ prādhānyena viśrāntisthānatayāṅgīkṛtaḥ / / [RuAss_Bhū.4] / RuAssC_[Bhū.4]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386704 (0.046):
pakṣāntarasyāpratiṣṭānāt / [RuAss_Bhū.5] / RuAssC_[Bhū.5]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385986 (0.049):
tadevamalaṅkārā eva kāvye pradhānamiti prācyānāṃ matam / [RuAss_Bhū.2] / RuAssC_[Bhū.2]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386178 (0.049):
darśanaṃ vyavasthitam / [RuAss_Bhū.3] / RuAssC_[Bhū.3]:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384639 (0.049):
taditthaṃ trividhamapi pratīyamānamalaṅkāratayā khyāpitameva / / [RuAss_Bhū.1] / RuAssC_[Bhū.1]:
asyaiva bhedanirdeśaṃ kartumāha tatretyādi / / vyaṅgyaniṣṭhe vyañjanavyāpāre satyapītyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731119 (0.061):
nanu yadi samuccayastarhi 'arthaśabdāvi'ti bhāvyamityata āha artha ityādi / prādhānyeti / / vyañjanaprādhānyetyarthaḥ /
prādhānyāprādhānyeti / / yaduktam / 'tatparāveva śabdārthau tatra vyaṅgyaṃ prati sthitau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441986 (0.0):
na dhvanir yatra vā tasya prādhānyaṃ na pratīyate // / tat-parāv eva śabdārthau yatra vyaṅgyaṃ prati sthitau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737980 (0.037):
'na pratīyata' tatparāveva śabdārthau yatra vyaṅgyaṃ prīta sthitau /
dhvaneḥ sa eva viṣayo mantavyaḥ saṃkarojjhitaḥ' // / 'prakāro 'nyo guṇībhūtavyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441990 (0.0):
tat-parāv eva śabdārthau yatra vyaṅgyaṃ prati sthitau / / dhvaneḥ sa eva viṣayo mantavyaḥ saṅkarojjhitaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687291 (0.011):
yatra vyaṅgyānvaye vācya cārutvaṃ syāt prakarṣavat // DhvK_3.34 // / prakāro 'nyo guṇībhūtavyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737985 (0.023):
'na pratīyata' tatparāveva śabdārthau yatra vyaṅgyaṃ prīta sthitau / / dhvaneḥ sa eva viṣayo mantavyaḥ saṅkarojjhitaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687276 (0.030):
prakāro 'nyo guṇī bhūta vyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate / / yatra vyaṅgyānvaye vācya cārutvaṃ syāt prakarṣavat // DhvK_3.34 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9455440 (0.030):
prakāro 'nyo guṇī-bhūta-vyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate / / yatra vyaṅgyānvaye vācya-cārutvaṃ syāt prakarṣavat // DhvK_3.34 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687527 (0.063):
ayaṃ vyaṅgyaḥ uktaprakāro vyaṅgyārthaḥ / / guṇībhūto 'pi na pradhānabhūta eveti bhāvaḥ /
tatra vyaṅyānvaye vācyacārutvaṃ syāt prakarṣavat' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687280 (0.018):
prakāro 'nyo guṇī bhūta vyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate / / yatra vyaṅgyānvaye vācya cārutvaṃ syāt prakarṣavat // DhvK_3.34 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687295 (0.018):
prakāro 'nyo guṇībhūtavyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate / / yatra vyaṅgyānvaye vācyacārutvaṃ syātprakarṣavat // 34 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9455444 (0.018):
prakāro 'nyo guṇī-bhūta-vyaṅgyaḥ kāvyasya dṛśyate / / yatra vyaṅgyānvaye vācya-cārutvaṃ syāt prakarṣavat // DhvK_3.34 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687580 (0.061):
pratipāditastasya prādhānye dhvanirityuktam / / tasya tu guṇībhāvena vācyacārutvaprakarṣe guṇībhūtvayaṅgyo nāma
asphuṭatva iti / / vyaṅgyasyāvivakṣitatve satītyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318737 (0.060):
kāvyabhedau / / vyaṅgyasyāsphuṭatve 'laṅkārattvena citrākhyaḥ kāvyabhedastṛtīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363238 (0.062):
lakṣaṇāmūlagūḍhavyaṅgyaprādhānye satyeva avivakṣitaṃ vācyaṃ yatra sa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069173 (0.062):
lakṣaṇāmūlagūḍhavyaṅgyaprādhānye satyeva, avivakṣitaṃ vācyaṃ yatra sa
yaduktam / 'rasabhāvādiviṣayavivakṣāvirahe sati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16697758 (0.0):
vyavasthāpyate / / tadidamuktam 'rasabhāvādiviṣayavivakṣāvirahe sati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457012 (0.0):
vyavasthāpyate / tad idam uktam- / rasa-bhāvādi-viṣaya-vivakṣā-virahe sati /
alaṅkāranibandho yaḥ sa citraviṣayo mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16697761 (0.0):
tadidamuktam 'rasabhāvādiviṣayavivakṣāvirahe sati / / alaṅkāranibandho yaḥ sa citraviṣayo mataḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457015 (0.0):
rasa-bhāvādi-viṣaya-vivakṣā-virahe sati / / alaṅkāra-nibandho yaḥ sa citra-viṣayo mataḥ //
trayanirdhāraṇe / / tasyeti,uttamasya dhvaneḥ / / ādya iti avivakṣitavācyaḥ /
na kevalaṃ dhvanirdvividhaḥ yāvattatprabhodo 'pyayaṃ dvividha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236648 (0.054):
na kevalaṃ mūlato dhvanirdvividhaḥ / / nāpi kevalaṃ vivakṣitānyaparavācyo dvividhaḥ /
ityapiśabdārthaḥ / / yaduktam / 'arthāntare saṃkramitamatyantaṃ vā tiraskṛtam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217385 (0.013):
tatrāvivakṣitavācyasya prabhedapratipādanāyedamucyate / arthāntare saṅkramitam atyantaṃ vā tiraskṛtam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217397 (0.013):
avivakṣita vācyasya dhvaner vācyaṃ dvidhā matam // DhvK_2.1 // / arthāntare saṅkramitamatyantaṃ vā tiraskṛtam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442656 (0.013):
arthāntare saṅkramitam atyantaṃ vā tiraskṛtam / / avivakṣita-vācyasya dhvaner vācyaṃ dvidhā matam // DhvK_2.1 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069165 (0.051):
avivakṣitavācyo yastatra vācyaṃ bhaveddhvanau / / arthāntare saṃkramitamatyantaṃ vā tiraskṛtam // 24 //
avivakṣitavācyasya dhvanervācyaṃ dvidhā matam' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217389 (0.0):
arthāntare saṅkramitam atyantaṃ vā tiraskṛtam / / avivakṣita vācyasya dhvaner vācyaṃ dvidhā matam // DhvK_2.1 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217399 (0.0):
arthāntare saṅkramitamatyantaṃ vā tiraskṛtam / / avivakṣitavācyasya dhvanervācyaṃ dvidā matam // 1 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442659 (0.0):
arthāntare saṅkramitam atyantaṃ vā tiraskṛtam / / avivakṣita-vācyasya dhvaner vācyaṃ dvidhā matam // DhvK_2.1 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641712 (0.049):
tadanyasyānuraṇanarūpavyaṅgyasya ca dhvaneḥ // 1 // / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede padaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447080 (0.053):
tad-anyasyānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya ca dhvaneḥ // DhvK_3.1 // / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede pada-prakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739214 (0.060):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya / ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642754 (0.061):
atra dvitīyaścandraśabdo 'rthāntarasaṅkramitavācyaḥ / / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede vākyaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447178 (0.061):
atra dvitīyaś candra-śabdo 'rthāntara-saṅkramita-vācyaḥ / / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede vākya-prakāśatā yathā-
RuAssC_[Bhū.7a]: / dvitīya iti vivakṣitānyaparavācyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743466 (0.059):
'śikhariṇī'tyādāviti / / vivakṣitānyaparavācya iti śeṣaḥ / / sā kathamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615058 (0.063):
sahṛdayapratītiviśeṣāḥ / / atha vivakṣitānyaparavācyo yo 'yaṃ asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ sa
yaduktam / 'asaṃlakṣyakramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219958 (0.0):
asaṃlakṣya kramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219971 (0.0):
asaṃlakṣyakramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442810 (0.0):
asaṃlakṣya-kramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739494 (0.040):
svātmā yenetyavivaśritavācyo vyañjako 'rthaḥ / / evaṃ vivakṣitānyaparavācye 'pi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743465 (0.041):
tattātparyaṃ vivṛṇoti yatretyādi / / 'śikhariṇī'tyādāviti / / vivakṣitānyaparavācya iti śeṣaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740533 (0.045):
'yadive' tyādigranthenoktamityarthaḥ / / nanvevaṃrītyā vivakṣitānyaparavācye sarvatrāpi kiṃ lakṣaṇāsti? netyāha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249162 (0.046):
avivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācya iti dvau mūlabhedau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236750 (0.048):
darśayanti ghaṇṭāyā ityādi / / vivakṣitānyaparavācya ityasya sthāne 'avivakṣitavācya' iti ca pāṭhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679117 (0.049):
hetuṃ darśayitumiti / / vivakṣitānyaparavācya iti śeṣaḥ / / gaumalākṣaṇikobhayasādhāraṇaṃ guṇavṛttiśabdārthamāha guṇatayetyādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724610 (0.054):
dvitīyoddyote 'asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ krameṇoddyotitaḥ paraḥ' iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680206 (0.059):
cārurūpavyaṅgyapratyāyakatvādvilakṣama ityarthaḥ / / prathamamiti / / vivakṣitānyaparavācyamityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219944 (0.064):
vivakṣitatvovivakṣitasvayorekatrāsambhavādityarthaḥ / / nanu vivakṣitānyaparābhidheyasyeti atra mattanirahaṅkāraśabdau /
vivakṣitābhidheyasya dhvanerātmā dvidhā mataḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219960 (0.0):
asaṃlakṣya kramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ / / vivakṣitābhidheyasya dhvaner ātmā dvidhā mataḥ // DhvK_2.2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219976 (0.0):
asaṃlakṣyakramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ / / vivakṣitābhidheyasya dhvanerātmā dvidhā mataḥ // 2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442815 (0.0):
asaṃlakṣya-kramoddyotaḥ krameṇa dyotitaḥ paraḥ / / vivakṣitābhidheyasya dhvaner ātmā dvidhā mataḥ // DhvK_2.2 //
atraiva vasturasālaṅkārāṇāṃ dhvanyamānatvaṃ darśayitumāha lakṣaṇetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615012 (0.054):
vyavasthāpayitumāha lakṣaṇāmūla ityādinā / / yo hi lakṣaṇāmūlaḥ sa niyameva śabdaśaktimūlo vasturūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615003 (0.063):
athānayoḥ sakṣaṇābhidhāmūladhvanyorvastvalaṅkāra rasarūpatā viṣayaviśeṣaṃ
lakṣaṇāmūla ityavivakṣitavācyaḥ / / śabdaśaktimūla iti na punararthaśaktimūlaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444774 (0.018):
anuraṇana-prakhyo ya ātmā so 'pi śabda-śakti-mūlo 'rtha-śakti-mūlaś ceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249191 (0.028):
dvitīyo dvividhaḥ śabdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236543 (0.036):
prakhyo ya ātmā so 'pi śūbdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśceti dviprakāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893589 (0.042):
avivakṣitavācyo 'nyo vivakṣitānyaparavācyaśca // VisSd_4.2 // / tatrāvivakṣitavācyo nāma lakṣaṇāmūlo dhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615069 (0.046):
niyamenārthaśaktimūla ubhayaśaktimūlaśca bhavati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082567 (0.049):
********** END OF COMMENTARY ********** / tatrāvivakṣitavācyo nāma lakṣaṇāmūlo dhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148175 (0.049):
********** END OF COMMENTARY ********** / tatrāvivakṣitavācyo nāma lakṣaṇāmūlo dhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615018 (0.053):
yo hi lakṣaṇāmūlaḥ sa niyameva śabdaśaktimūlo vasturūpaśca bhavati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318785 (0.054):
dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ / / lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091057 (0.058):
sā trividhā śabdārthobhayaśaktimūlatvena / / [II.14 śabdaśaktimūlāvyañjanā]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.059):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656448 (0.059):
anusvānopamaḥ śabdaśaktimūr'thaśaktimūlaśca, yo dhvaneḥ prabheda udāhṛtaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091273 (0.059):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318802 (0.060):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071548 (0.061):
dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241020 (0.063):
śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242587 (0.063):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915679 (0.064):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
yadyapi śabdaśaktimūler'thaśaktirapyasti tathāpi tatra tasyāḥ sahakāritayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236542 (0.027):
prakhyo ya ātmā so 'pi śūbdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśceti dviprakāraḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28778876 (0.032):
śakmimaddhi sādhanam, na śaktiḥ kevalā1292, anyathā śaktitvaṃ na syāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444773 (0.039):
anuraṇana-prakhyo ya ātmā so 'pi śabda-śakti-mūlo 'rtha-śakti-mūlaś ceti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13251683 (0.042):
ataśca laukikapramāṇāvagater'the śaktikalpanābhiyā na śaktirapi tu / lakṣaṇādinaiva bodhaḥ /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7114649 (0.049):
viśvaśaktirityatra yāvatkāryāstomaḥ, tasyaiva tacchaktiviṣayatvāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071548 (0.049):
dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249190 (0.055):
dvitīyo dvividhaḥ śabdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202484 (0.062):
viśeṣaḥ / śakti-rūpa eva | śaktiś cāntarāṅgā bahiraṅgā taḍasthā ceti tridhā darśitā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718437 (0.062):
śabdaśaktirabhidhā tanmūlaḥ / / tātparyaśaktilakṣaṇāsaktyorabhidhāśrayatvenāvasthānāditi bhāvaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070798 (0.064):
śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥṣa arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgayaḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490406 (0.064):
śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgayatayā sahṛdayairvyañjakatvāmuktaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673876 (0.064):
ubhayārthasambandhayogyaśabdasāmarthyaprasāviteti śabdaśaktimūlā kalpyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453219 (0.064):
ubhayārtha-sambandha-yogya-śabda-sāmarthya-prasāviteti śabda-śakti-mūlā
vyavasthānamiti prādhānyācchabdaśaktimūlatvamuktam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335427 (0.047):
tadasambhaviśabdamūlatvasarvaśaktitvādyasambhavena ca samādhānamapyayuktam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241021 (0.047):
prakrāntaprakāradvayeti / / śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091057 (0.056):
sā trividhā śabdārthobhayaśaktimūlatvena /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091274 (0.057):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071818 (0.058):
bata vīra tava dviṣatāṃ parāhnukhe tvayi paraṅbhukhaṃ sarvam // 82 // / (8) atra śabdaśaktimūlavirodhāṅgenārthāntaranyāsena vidhirapi"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673380 (0.058):
tatrāpi kathamiti ceducyate / arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgye dhvanau tāvadabhidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894677 (0.059):
saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367931 (0.059):
atra kenāpyatretyarthaśaktimūlānuraṇanarūpasya / {tasyāpyatra} iti yuktaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073096 (0.059):
(1) atra kenāpyatretyarthaśaktimūlānuraṇanarūpasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673915 (0.061):
tasmādabhidhānābhidheyapratītyoriva locanam nanvevamārthatvaṃ / śabdaśaktimūlatvaṃ ceti viruddhamityāśaṅkyāha ārthyapīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226362 (0.061):
arthaśaktimūlatve tu arthagatatvena doṣādīnāṃ tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241030 (0.062):
tṛtīyaprakāreti / / śabdārthebhayaśaktimūladhvaniprakāretyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087052 (0.064):
strastarapayodharaśabdayoreva vyañjakatvamiti śabdaśaktimūlatvam / / vyañjakatvasya bahuniṣṭatve 'pi padasamudayaniṣṭatvābhiprayeṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152642 (0.064):
vyañjakatvamiti śabdaśaktimūlatvam / / vyañjakatvasya bahuniṣṭatve 'pi padasamudayaniṣṭatvābhiprayeṇa
evamarthaśaktimūlatve 'pi jñeyam / / vastudhvaniriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226363 (0.032):
arthaśaktimūlatve tu arthagatatvena doṣādīnāṃ tu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091275 (0.048):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881384 (0.055):
kāvyasyātmā dhvaniḥ" iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862076 (0.055):
kāvyasyātmā dhvaniḥ"-- iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241020 (0.056):
śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895949 (0.062):
saleśamiti padasya parityāge dhvanireva / / kiñca / / yatra vastvalaṅkārasādirūpavyaṅgyānāṃ rasābhyantare guṇībhāvastatra
rasālaṅkāravyatiriktasya vastumātrasya dhvanyamānatvāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694582 (0.035):
etadeti kathaṃ truṭyedityata āha rasādītyādi / / rasādivyatiriktasya vyaṅgyasya vastvalaṅkārātmakasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881385 (0.047):
kāvyasyātmā dhvaniḥ" iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862077 (0.047):
kāvyasyātmā dhvaniḥ"-- iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705805 (0.058):
māmityākalayanbālenduraviratamāyāsamanubhavatīvetyutprekṣāpahnutidhvanirapi, / evaṃ vastvalaṅkārarasabhedena tridhā dhvaniratra śloke
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895949 (0.062):
saleśamiti padasya parityāge dhvanireva / / kiñca / / yatra vastvalaṅkārasādirūpavyaṅgyānāṃ rasābhyantare guṇībhāvastatra
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490489 (0.064):
cāsaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhe vyañjakatve vācyasya vivakṣitatvameva / vastumātrālaṅkāraviṣayasya tu vācyaśaktyāśrayasya vyañjakatvasya pratyekaṃ
tatrārthāntarasaṃkramitavācyo vastudhvaniryathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911547 (0.030):
ityādāvarthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087074 (0.037):
********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152663 (0.037):
********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894696 (0.041):
vākye śabdārthaśaktyutthastadanye padavākyayoḥ / / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614959 (0.042):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894787 (0.043):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893649 (0.045):
avivakṣitavācyo nāma dhvanirarthāntarasaṅkramitavācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739209 (0.045):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148335 (0.050):
avivakṣitavācyo nāma dhvanirarthāntarasaṅkramitavācyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.051):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093120 (0.054):
[II.5.7arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ] / arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701202 (0.058):
bhakteḥ svarūpaṃ ityatra virodhālaṅkāreṇārthāntarasaṃkramitavācyasya / dhvaniprabhedasya saṅkīrṇatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457643 (0.058):
ity atra virodhālaṅkāreṇārthāntara-saṃkramita-vācyasya dhvani-prabhedasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893676 (0.058):
svaviśeṣarūpārthāntarasaṃkramitatvādarthāntarasaṅkramitavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149256 (0.059):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152534 (0.060):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221882 (0.061):
tathā ca arthāntarasaṃkramitavācyalakṣaṇāviṣaya evāyaṃ na lāṭānuprāsa
'snigdhaśyāmalakāntilitpaviyato velladbalākā ghanā vātāḥ śīkariṇaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367720 (0.0):
{snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanāḥ / vātāḥ śīkariṇaḥ payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072904 (0.0):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanāḥ vātāḥ śīkariṇaḥ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131045 (0.009):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladvalākā ghanā vātāḥ śīkariṇaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883045 (0.009):
strigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladvalākā ghanā vātāḥ śīkariṇaḥ"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217909 (0.030):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā dhanā vātāḥ śīkariṇaḥ / payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489786 (0.036):
snigdhasyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanā / vātāḥ śīkariṇaḥ payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442678 (0.038):
snigdha-śyāmala-kānti-lipta-viyato vellad-balākā ghanā / vātāḥ śīkariṇaḥ payoda-suhṛdām ānanda-kekāḥ kalāḥ /
payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ / / kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217913 (0.0):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā dhanā vātāḥ śīkariṇaḥ / payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218163 (0.0):
sūkṣmetyādi / / kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarve sahe vaidehī tu kathaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442696 (0.0):
snigdha-śyāmala-kānti-lipta-viyato vellad-balākā ghanā / vātāḥ śīkariṇaḥ payoda-suhṛdām ānanda-kekāḥ kalāḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131047 (0.0):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladvalākā ghanā vātāḥ śīkariṇaḥ / payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131062 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava // VjivC_2.27 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367736 (0.0):
{snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanāḥ / vātāḥ śīkariṇaḥ payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072906 (0.0):
snigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanāḥ vātāḥ śīkariṇaḥ / payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072920 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati ha hā hā devi dhīrā bhava // 112 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489804 (0.0):
snigdhasyāmalakāntiliptaviyato velladbalākā ghanā / vātāḥ śīkariṇaḥ payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883055 (0.0):
strigdhaśyāmalakāntiliptaviyato velladvalākā ghanā vātāḥ śīkariṇaḥ / payodasuhṛdāmānandakekāḥ kalāḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883062 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115539 (0.035):
ata uktaṃ ghanādikaṃ sarvamahaṃ sahe ityarthaḥ / / vaidehī tu anīdṛśī /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19136693 (0.057):
rasādistatprakāśanenetyarthaḥ / / vaidehī tu kathaṃ bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava // VjivC_2.108 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369646 (0.059):
nanu {rāmo 'smi sarvaṃ sahe} iti {rāmeṇa priyajīvitena tu kṛtaṃ
bhaviṣyati hahā hā devī dhīrā bhava' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218166 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarve sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442699 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhora-hṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe / vaidehī tu katham bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava //[*9]
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131065 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava // VjivC_2.27 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19136696 (0.0):
rasādistatprakāśanenetyarthaḥ / / vaidehī tu kathaṃ bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava // VjivC_2.108 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489807 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe / vaidehī tu kathaṃ bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883066 (0.0):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati hahā hā devi dhīrā bhava //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367737 (0.059):
vaidehī tu kathaṃ bhaviṣyati ha hā hā devi dhīrā bhava //112//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072921 (0.059):
kāmaṃ santu dṛḍhaṃ kaṭhorahṛdayo rāmo 'smi sarvaṃ sahe vaidehī tu kathaṃ / bhaviṣyati ha hā hā devi dhīrā bhava // 112 //
RuAssC_[Bhū.7b]: / atra rāmaśabdo rājyanirvāsanādyasaṃkhyeyaduḥkhabhājanatvasvarūpaṃ vastu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218962 (0.064):
kecidatra rāmapadaṃ rājyanirvāsanādidharmavatvena
dhvanati / / atyantatiraskṛtavācyo 'pi yathā / 'ravisaṃkrāntasaubhāgyastuṣārāvṛtamaṇḍalaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219398 (0.0):
ravisaṃkrāntasaubhāgyastuṣārāvṛtamaṇḍalaḥ / / niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873136 (0.041):
ravisaṃkrāntasaubhāgyas $ tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ & / niḥśvāsāndha ivādarśaś % candramā na prakāśate // Ram_3,15.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350561 (0.041):
ravisaṃkrāntasaubhāgyas tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ / / niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate // Ram_3,15.13 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975188 (0.046):
ravisaṅkrāntasaubhāgyastuṣārāvṛtamaṇḍalaḥ / / niḥśvārāndha ivādarśaścandramā na prakāśate" //"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783542 (0.056):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657928 (0.056):
ityanena cātyantatiraskṛtavācyo dhvaniḥ prakāśitaḥ / / eṣāṃ ca subādīnāmekaikaśaḥ samuditānāṃ ca vyañjakatvaṃ mahākavīnāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701450 (0.057):
lakṣyasya pratibhārūpārthasya parāmarśe 'tyantatiraskṛtavācyo / dhvanirvetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219388 (0.064):
vācyajātyādiviśiṣṭavyaktirūpārthasyetyarthaḥ / / atyantatiraskṛtavācyo yathādikavervālmīkeḥ
niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219404 (0.0):
ravisaṃkrāntasaubhāgyastuṣārāvṛtamaṇḍalaḥ / / niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442769 (0.0):
ravi-saṅkrānta-saubhāgyas tuṣārāvṛta-maṇḍalaḥ / / niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate //iti /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975193 (0.0):
ravisaṅkrāntasaubhāgyastuṣārāvṛtamaṇḍalaḥ / / niḥśvārāndha ivādarśaścandramā na prakāśate" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893747 (0.0):
niṛśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148630 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873141 (5.960):
ravisaṃkrāntasaubhāgyas $ tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ & / niḥśvāsāndha ivādarśaś % candramā na prakāśate // Ram_3,15.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350566 (5.960):
ravisaṃkrāntasaubhāgyas tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ / / niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate // Ram_3,15.13 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056745 (5.960):
3.015.013a ravisaṃkrāntasaubhābyas tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ / 3.015.013c niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516736 (0.016):
raviṇā hṛtasaubhāgyas tuṣārāvṛttamaṇḍalaḥ | / niśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate ||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148669 (0.033):
niḥ śvāsena andhaḥ ādarśa iva candramā na prakāśate na dīpyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083022 (0.055):
********** END OF COMMENTARY ********** / niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate /
atrāndhaśabdaḥ svārthaṃ / nimittīkṛtyādarśanasādhāraṇavicchāyātvādidharmajātaṃ vasturūpaṃvyanakti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219406 (0.0):
niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate // / atrāndhaśabdaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442770 (0.0):
niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate //iti / / atrāndha-śabdaḥ / yathā ca-
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893749 (0.0):
niṛśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate / / atrāndhaśabdo mukhyārthe bādhite 'prakāśarūpamarthaṃ bodhayati,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148632 (0.0):
niḥśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate / / atrāndhaśabdo mukhyārthe bādhite 'prakāśarūpamarthaṃ bodhayati,
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615033 (0.060):
yadvi yāvadasti jātiguṇākriyādyātmākaṃ padārthajātaṃ sarvamevaitadvastu
rasādīti / / ādiśabdādbhāvatadābhāsādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862246 (5.960):
rasaḥ śṛṅgārādiḥ, ādiśabdāt bhāvatadābhāsādayo 'saṃlakṣyakamabhedāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385761 (0.047):
prabhṛtiśabdādūrjasvyādayaḥ / / ādiśabdācca tadābhāsādayaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727845 (0.056):
rasabhāvaśabdena ca tadābhāsatatpraśamāvapi saṃgṛhītāveva;
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743878 (0.056):
tadbhedaśabdena ca rasabhāvatadābhāsatatpraśamabhedāstadavāntarabhedāśca,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648516 (0.060):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388413 (0.062):
atra vidhiṃ pratyasūyākhyo vyabhicāribhāvaḥ / / rasābhāsadhvaniryathā / 'stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā ya na ramase vilebhe kaḥ prāṇān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147647 (0.064):
rasabhāvatadābhāsādīnāmasaṃlakṣyakramavyaṅgyatvaṃ vakṣyate /
tatra rasadhvaniryathā / 'tvāmālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyā mātmānaṃ te caraṇapatitaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364221 (0.0):
{tvāmālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070111 (0.0):
tvāmālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyā- mātmānaṃ te caraṇapatitaṃ
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554533 (0.042):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum KMgD_102b
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747729 (0.042):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām $
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047389 (0.042):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum Md_2.45b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653107 (0.042):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām $ ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022272 (0.042):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum KMdV_102b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554961 (0.042):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736015 (0.042):
tvām ālikhya praṇaya kupitāṃ dhātu rāgaiḥ śilāyām
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4555645 (0.050):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām KMgD_102a
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21048545 (0.050):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām Md_2.45a
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27023396 (0.050):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām KMdV_102a
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388413 (0.056):
atra vidhiṃ pratyasūyākhyo vyabhicāribhāvaḥ / / rasābhāsadhvaniryathā / 'stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā ya na ramase vilebhe kaḥ prāṇān
yāvadicchāmi kartum / / astraistāvanmuhurupacitairddaṣṭirālipyate me krūrasta sminnapi na sahate
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554534 (0.0):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum KMgD_102b
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747733 (0.0):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum &
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047389 (0.0):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum Md_2.45b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653108 (0.0):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām $ ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022273 (0.0):
ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvad icchāmi kartum KMdV_102b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554962 (0.0):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364225 (0.0):
mātmānaṃ te caraṇapatitaṃ yāvadicchāmi kartum /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070115 (0.0):
tvāmālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyā- mātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvadicchāmi kartum /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736019 (0.0):
ātmānaṃ te caraṇa patitaṃ yāvad icchāmi kartum |
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857427 (0.054):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām $ ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum & / asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālupyate me % krūras tasminn api na
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935224 (0.054):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum / / asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālupyate me krūras tasminn api na
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653115 (0.055):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām $ ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum & / asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālipyate me % krūras tasminn api na
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554969 (0.055):
tvām ālikhya praṇayakupitāṃ dhāturāgaiḥ śilāyām ātmānaṃ te caraṇapatitaṃ / yāvad icchāmi kartum / / asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālipyate me krūras tasminn api na
saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ' // / atra vibhāvānubhāvavyabhicāribhirabhivyakta eva rasaḥ /
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857438 (0.041):
asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālupyate me % krūras tasminn api na / sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // KMgD_102 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554972 (0.041):
krūras tasminn api na sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ KMgD_102d
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935235 (0.041):
asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālupyate me krūras tasminn api na / sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // KMgD_102 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747743 (0.041):
krūras tasminn api na sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // 2.45 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047857 (0.041):
krūras tasminn api na sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ Md_2.45d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653122 (0.041):
asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālipyate me % krūras tasminn api na / sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // KMdV_102 //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022718 (0.041):
krūras tasminn api na sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ KMdV_102d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554976 (0.041):
asrais tāvan muhur upacitair dṛṣṭir ālipyate me krūras tasminn api na / sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // KMdV_102 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364235 (0.041):
krūrastasminnapi na sahate saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ //36//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070126 (0.041):
asraistāvanmuhurupacitairdṛṣṭirālupyate me krūrastasminnapi na sahate / saṃgamaṃ nau kṛtāntaḥ // 36 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884718 (0.045):
nanu yadi vibhāvānubhāvavyabhicāribhirmmilitaireva rasastat kathaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641048 (0.050):
vibhāvādibhiḥ abhivyañjitoratyādibhāvo rasaḥ / / tathā vibhāvānubhāvaiḥ sūcitā vyabhicāriṇaḥ devatāviṣayā ratiśca bhāvaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363332 (0.053):
alakṣyeti / na khalu vibhāvānubhāvavyabhicāriṇa eva rasaḥ / api tu
RuAssC_[Bhū.7c]: / bhāvadhvaniryathā / 'jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ saṃspṛśa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364671 (0.0):
{jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapnedya dṛṣṭā mayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093214 (0.0):
nāparāṅgatvaṃ kintu vipralambhadhvanitvameva / / yathā--- jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158800 (0.0):
nāparāṅgatvaṃ kintu vipralambhadhvanitvameva / / yathā jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070513 (0.021):
añjitavyabhicārī yathā jāne kopaparāhbhukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388455 (0.047):
RuAssC_[Bhū.7d]: / bhāvābhāsadhvaniryathā / 'rākāsudhākaramukhī taralāyatākṣī sā smerayauvanataraṅgitavibhramāṅgī /
pāṇineti rudatī gantuṃ pravṛttā tataḥ / / no yāvat parirabhya cāṭukaśataurāśrāsayāmi priyāṃ bhrātastāvadahaṃ śaṭhena
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364676 (0.0):
{jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapnedya dṛṣṭā mayā / mā māṃ saṃspṛśa pāṇineti rudatī gantuṃ pravṛttā puraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364686 (0.0):
no yāvatparirabhya cāṭuśatakairāśvāsayāmi priyāṃ / bhrātastāvadahaṃ śaṭhena vidhinā nidrādaridrīkṛtaḥ //47//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070529 (0.0):
no yāvatparirabhya cāṭuśatakairāśvāsayāmi priyāṃ bhrātastāvadahaṃ śaṭhena / vidhinā nidrādaridrīkṛtaḥ // 4.7 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093215 (0.0):
yathā--- jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ / saṃspṛśa pāṇineti rudatī gantuṃ pravṛttā tataḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158806 (0.0):
yathā jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ / saṃspṛśa pāṇineti rudatī gantuṃ pravṛttā tataḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070519 (0.035):
mayā mā māṃ saṃspṛsa pāṇineti rudatī gantuṃ pravṛttā puraḥ /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23489911 (0.053):
jīyamānāṃ priyām aham BKSS_11.11b / jīyamāne punas tasmiñ BKSS_23.30a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158813 (0.057):
no yāvat parirabhya cāṭukaśatairāśvāsayāmi priyāṃ bhratastāvadahaṃ / śaṭhena vidhinā nidrāharidrīkṛtaḥ //"
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2502139 (0.057):
[25] atha kṣaṇam uṣṇībhūya tuṣṇīmbhūya ca punar āha-tathāpi bhrātar
vidhinā nidrādaridrīkṛtaḥ' // / atra vidhiṃ pratyasūyākhyo vyabhicāribhāvaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070533 (0.0):
no yāvatparirabhya cāṭuśatakairāśvāsayāmi priyāṃ bhrātastāvadahaṃ śaṭhena / vidhinā nidrādaridrīkṛtaḥ // 4.7 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158820 (0.0):
no yāvat parirabhya cāṭukaśatairāśvāsayāmi priyāṃ bhratastāvadahaṃ / śaṭhena vidhinā nidrāharidrīkṛtaḥ //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364688 (1.192):
bhrātastāvadahaṃ śaṭhena vidhinā nidrādaridrīkṛtaḥ //47//}
rasābhāsadhvaniryathā / 'stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā ya na ramase vilebhe kaḥ prāṇān
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364718 (0.026):
{stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā yaṃ na ramase
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070557 (0.026):
tatra rasābhāso yathā stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā yaṃ na ramase
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388335 (0.056):
ādiśabdādbhāvatadābhāsādayaḥ / / tatra rasadhvaniryathā
paṇamakhamukhe yaṃ mṛgayase / / sulagne ko jātaḥ śaśimukhi yamāliṅgasi balāt tapaḥśrīḥ pasyaiṣā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364736 (0.0):
{stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā yaṃ na ramase / vilebhe kaḥ prāṇān raṇamakhamukhe yaṃ mṛgayase /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070567 (0.0):
tatra rasābhāso yathā stumaḥ kaṃ vāmākṣi kṣaṇamapi vinā yaṃ na ramase / vilebhe kaḥ prāṇān raṇamakhamukhe yaṃ mṛgayase /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070575 (0.0):
sulagne ko jātaḥ śaśimukhi yamālihgasi balāt tapaḥśrīḥ kasyaiṣā
madananagari dhyāyasi tu yam' // / atrānekakāmukaviṣayo 'bhilāṣa iti rasābhāsaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070581 (0.0):
sulagne ko jātaḥ śaśimukhi yamālihgasi balāt tapaḥśrīḥ kasyaiṣā / madananagari dhyāyasi tu yam // 4.8 / / atrānekakāmukaviṣayamabhilāṣaṃ tasyāḥ stuma ityādyanugataṃ
RuAssC_[Bhū.7d]: / bhāvābhāsadhvaniryathā / 'rākāsudhākaramukhī taralāyatākṣī sā smerayauvanataraṅgitavibhramāṅgī /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364771 (0.0):
{rākāsudhākaramukhī taralāyatākṣī
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070604 (0.0):
bhāvābhāso yathā rākāsudhākaramukhī taralāyatākṣī sā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388375 (0.047):
atra vibhāvānubhāvavyabhicāribhirabhivyakta eva rasaḥ / / RuAssC_[Bhū.7c]: / bhāvadhvaniryathā / 'jāne kopaparāṅmukhī priyatamā svapne 'dya dṛṣṭā mayā mā māṃ saṃspṛśa
tatkiṃ karomi vidadhe kathamatra maittrīṃ tatsvīkṛtivyatikare ka
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364772 (0.0):
sā smerayauvanataraṅgitavibhramāṅgī / / tat kiṃ karomi vidadhe kathamatra maitrīṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070605 (1.192):
smerayauvanataraṅgivibhramāṅgī / / tat kiṃ karomi vidadhe kathamatra maitrīṃ tatsvīkṛtivyatikare ka
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070612 (0.032):
tat kiṃ karomi vidadhe kathamatra maitrīṃ tatsvīkṛtivyatikare ka / ivābhyupāyaḥ // 4.9 // / atra cintā, anaucityapravartitā /
ivābhyupāyaḥ // / 'atrānaucityapravṛttā cinteti bhāvābhāsaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070615 (0.044):
tat kiṃ karomi vidadhe kathamatra maitrīṃ tatsvīkṛtivyatikare ka / ivābhyupāyaḥ // 4.9 // / atra cintā, anaucityapravartitā /
bhāvapraśamo yathā / 'ekasmicchayane parāṅmukhatayā vītottaraṃ tāmya toranyonyaṃ hṛdayasthite
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724899 (1.788):
yathā ekasmin śayane parāṅmukhatayā vītottaraṃ tāmyato ranyonyasya hṛdi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101943 (0.039):
ekasmin+śayane parāṅmukhatayā vītottaram+tāmyatos+
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220586 (0.052):
yathodāhṛtaṃ prāk 'ekasmin śayane parāṅmukhatayā' iti / / ayaṃ tatpraśama ityuktaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943157 (0.061):
MSS_7564 1 ekasmiñ śayane parāṅgukhatayā vītottaraṃ tāmyator anyonyasya
'pyanunaye saṃpakṣatorgauravam / / daṃpatyoḥ śanakairapāṅgavalanāmiśrībhavaccakṣuṣīr bhagno mānakaliḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724909 (0.0):
yathā ekasmin śayane parāṅmukhatayā vītottaraṃ tāmyato ranyonyasya hṛdi / sthite 'pyanunaye saṃrakṣatorgauravam /
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187592 (0.023):
anyonyasya hṛdi sthite'pyanunaye saṃrakṣatorgauravam | / dampatyoḥ śanakairapāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 891139 (0.038):
ekasmiñśayane parāṅmukhatayā vītottaraṃ tāmyator anyonyasya hṛdi sthite / 'pyanunaye saṃrakṣatorgauravam / / daṃpatyoḥ śanakairapāṅgabalanānmiśrībhavaccakṣuṣor bhagno mānakaliḥ"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080407 (0.040):
sthite 'py anunaye saṃrakṣator gauravam & / dampatyoḥ śanakair apāṅga valanān miśrī bhavac cakṣuṣor % bhagno mānakaliḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355351 (0.040):
ekasmin śayane parāṅ mukhatayā vītottaraṃ tāmyator anyonyasya hṛdi sthite / 'py anunaye saṃrakṣator gauravam / / dampatyoḥ śanakair apāṅga valanān miśrī bhavac cakṣuṣor bhagno mānakaliḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24278398 (0.052):
paścād ākulayor apāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor % bhagno mānakaliḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10889114 (0.052):
paścād ākulayor apāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor bhagno mānakaliḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943172 (0.056):
hṛdi sthite'pyanunaye saṃrakṣatorgauravam / / MSS_7564 2 dampatyoḥ śanakairapāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor bhagno
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101944 (0.062):
ekasmin+śayane parāṅmukhatayā vītottaram+tāmyatos+ / anyonyam+hṛdaye sthite+api+anunaye saṃrakṣatos+gauravam /
sahāsarabhasavyāvṛttakaṇḍagrahaḥ' //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488601 (0.045):
bhagnāśasya karaṇḍapiṇḍitatanor mlānendriyasya kṣudhā VidSrk_40.2a / bhagno mānakaliḥ sahāsarabhasavyāvṛttakaṇṭhagrahaḥ VidSrk_21.33d *(667d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24278402 (0.047):
paścād ākulayor apāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor % bhagno mānakaliḥ / sahāsarabhasavyāvṛttakaṇṭhagrahaḥ // VidSrk_21.33 *(667) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10889118 (0.047):
paścād ākulayor apāṅgavalanān miśrībhavaccakṣuṣor bhagno mānakaliḥ / sahāsarabhasavyāvṛttakaṇṭhagrahaḥ // VidSrk_21.33 *(667) //.
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724917 (0.048):
daṃpatyoḥ śanakairapāṅgavalanāmiśrībhavaccakṣuṣor bhagro mānakaliḥ / sahāsarabhasavyāvṛttakaṇṭhagraham //
atrāsūyāyāḥ praśama iti bhāvapraśamadhvaniḥ /
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318808 (0.018):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.018):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915679 (0.026):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388653 (0.026):
RuAssC_[Bhū.7e]: / śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631841 (0.027):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242588 (0.030):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318786 (0.036):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631995 (0.041):
ataḥ prakṛtena saha sūcanīyasya sūcanasambandhācca śabdaśaktimūlo / vastudhvanireva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615933 (0.043):
atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093771 (0.043):
atha śabdaśaktimūladhvaniḥ / / sa ca vastvalaṃkāragatatvena dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092855 (0.045):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093634 (0.049):
[II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā / kastvaṃ śubhrākhilāṅgaścarasi, nanu yaśo vīrarudrasya vartte ko 'yaṃ te
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236829 (0.054):
bhaṭṭodbhaṭena, tatpunarapi śabdaśaktimūlo dhvanirniravakāśa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444879 (0.054):
bhaṭṭodbhaṭena, tat punar api śabda-śakti-mūlo dhvanir niravakāśa ity
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627869 (0.059):
nanu śleṣālaṅkāraḥ śabdaśaktimūladhvaniśceti triṣu viṣayeṣvapyasti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.060):
alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093728 (0.060):
[II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881384 (0.061):
kāvyasyātmā dhvaniḥ" iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862076 (0.061):
kāvyasyātmā dhvaniḥ"-- iti tatkiṃ vastvalaṅkārarasādilakṣaṇāstirūpo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082557 (0.061):
dhvananaṃ dhvaniḥ rasādipratītiḥ / / dhvanyate asmin iti dhvaniḥ kāvyam /
'nirvāṇavairadahanā praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130531 (0.0):
VERSE_1.7 / nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ $ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080307 (0.0):
kledini strīvraṇe saktirakṛmeḥ kasya jāyate // 304 // / nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762185 (0.0):
nirvāṇa vaira dahanāḥ praśamādarīṇāṃ / nandantu pāṇḍu tanayāḥ saha mādhavena |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898346 (0.0):
vākyārtho yathā veṇyām / nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607656 (0.0):
prabhṛtipadagrahyaṃcāmaṅgalābhiprayavadvaktṛbodhyam / / yathā--- nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9210593 (0.0):
prabhṛtipadagrahyaṃcāmaṅgalābhiprayavadvaktṛbodhyam / / yathā nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376427 (0.009):
{nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ / nandantu pāṇḍutanayā saha mādhavena /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762941 (0.039):
nirvāṇa vaira dahanāḥ praśamādarīṇāṃ / nandantu pāṇḍu tanayāḥ saha mādhavena |
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130540 (0.0):
nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ $ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca ē̃ svasthā bhavantu kururājatanayāḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376437 (0.0):
nandantu pāṇḍutanayā saha mādhavena / / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080310 (0.0):
nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena / / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśva svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080319 (0.0):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśva svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762194 (0.0):
nandantu pāṇḍu tanayāḥ saha mādhavena | / rakta prasādhita bhuvaḥ kṣata vigrahāś ca
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762953 (0.0):
rakta prasādhita bhuvaḥ kṣata vigrahāś ca / svasthā bhavantu kuru rāja sutāḥ sa bhṛtyāḥ || [ve.saṃ. 1.7]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898355 (0.0):
nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ saha mādhavena / / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898704 (0.0):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607666 (0.0):
yathā--- nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ / saha mādhavena / / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174194 (0.0):
(vi, jha) lākṣāgṛhānaleti svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ"iti sūtradhārasyoktiṃ śrutvā praviṣṭasya bhīmasyoktiriyam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9210599 (0.0):
yathā nirvāṇavairadahanāḥ praśamādarīṇāṃ nandantu pāṇḍutanayāḥ / saha mādhavena / / raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25450111 (0.036):
(vi, jha) lākṣāgṛhānaleti svasthā bhavantu kururājasutāḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170524 (0.040):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25446430 (0.044):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9169490 (0.044):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ
sabhṛtyāḥ' // / atra kauravāṇāṃ kṣataśarīrādikatvaṃ vasturūpaṃ śabdaśaktyaiva pratīyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080319 (5.960):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśva svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ // 305 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898704 (5.960):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607667 (5.960):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9169493 (0.041):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ // / ************* COMMENTARY *************
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376437 (0.043):
svasthā bhavantu kururājasutāḥ sabhṛtyāḥ //305//}
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762195 (0.043):
svasthā bhavantu kuru rāja sutāḥ sa bhṛtyāḥ ||SRs_3.345|| [ve.saṃ. 1.7]
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762954 (0.043):
svasthā bhavantu kuru rāja sutāḥ sa bhṛtyāḥ || [ve.saṃ. 1.7]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898356 (0.043):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174195 (0.043):
(vi, jha) lākṣāgṛhānaleti svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ"iti sūtradhārasyoktiṃ śrutvā praviṣṭasya bhīmasyoktiriyam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9210604 (0.052):
raktaprasādhitabhuvaḥ kṣatavigrahāśca svasthā bhavantu kururājasutāḥ / sabhṛtyāḥ // / atra kurūṇāṃ bhāvyamaṅgalakāślīlasūcanam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236597 (0.061):
yasmādalaṅkāro na vastumātraṃ yasmin kāvye śabdaśaktyā prakāśate sa / śabdaśaktyudabhavo dhvaniratyasmākaṃ vivakṣitam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444819 (0.061):
yasmād alaṅkāro na vastu-mātraṃ yasmin kāvye śabda-śaktyā prakāśate sa / śabda-śakty-udbhavo dhvanir ity asmākaṃ vivakṣitam / vastu-dvaye ca
sa evārthaśaktimūlo yathā / 'alasasiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhimao /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362405 (0.0):
jai sasaṇehī to muai aha jīvai ṇiṇṇeha / / duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.007):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365274 (0.008):
{alasaśiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhima_o /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18625282 (0.019):
naravāhanaḥ ratnahastaḥ lokapriyaḥ parinditārthaḥ aviśuṣkamūlaḥ / aparitṛṣitaḥ sarvaśilparājaḥ grahakośaḥ anuraktarāṣṭraḥ śivadattamālaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418873 (0.037):
tārkikānumānena2 tu yasya yatra kartṛtvaṃ tatparijñānavatas / tacchaktiyuktasya3 kartṛtvopapatteḥ / rathaprāsādādikartṛvad iti4 /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236540 (0.053):
prakhyo ya ātmā so 'pi śūbdaśaktimūlo 'rthaśaktimūlaśceti dviprakāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616014 (0.053):
atra vastuni avastutvabhramāt maugdhyalakṣaṇaṃ vastu pratyāyyate / / athārthaśaktimūlovyañjakor'thaḥ svataḥ saṃbhavī kaviprauḍhoktiniṣpāditaḥ
iha bhaṇieṇa ṇaaṅgī papphullaviloaṇā jāā' //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143196 (0.0):
paḍivālaṇaasamatthao tammai juvaīsatthao || 14 || / iha paḍhamaṃ mahumāso jaṇassa hiaāi kuṇai mauāiṃ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 333697 (0.0):
(P_7,1.52 54) KA_III,258.24 260.11 Ro_V,51.16 54.14 {31/68} iha / kārayāñcakāra , harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , / hrasvandyāpaḥ nuṭ iti nuṭ prasajyeta .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5455963 (0.0):
nirdeśaḥ . atha vā astu asya grahaṇam kaḥ doṣaḥ . iha kārayāñcakāra , / harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , hrasvandyāpaḥ nuṭ iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5490880 (0.0):
kartavyam . na bhābhūpūkamigamipyāyivepisanumām iti . iha api tarhi na
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682156 (0.0):
253 Dhp5 / na hi vereṇa verāṇi śāmantīha kadācanaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755446 (0.0):
ity upakramya, nepathye biraeha keli ākaḍḍhaṇa pāḍaṇijjaṃ goura duvāraṃ, / boḍheha bibiha ppaharaṇa saṇṇāha daha sahassāi | (vracayata
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349682 (0.0):
pāusasamaapavāso jovvaṇadiahe tahā a dāliddaṃ / / paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362405 (0.0):
jai sasaṇehī to muai aha jīvai ṇiṇṇeha / / duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537918 (0.0):
12,17: sarvāṇi.prajñānāny.avasy.annavan/ / 12,17: bhājanavatī.te.pusann.iha.dattir.astu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641093 (0.000):
429.018. mahāpanthakaḥ kathayati bhikṣo, vayaṃ prajñātā brāhmaṇāḥ/ / 429.019. na śakṣyām ihaiva pravrajitum/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263836 (0.000):
jñāpakārthantu, etat jñāpayati vivāhādiṣviha saṃkīrtteṣveva samyāḥ, na / tairatidiṣṭeṣu iti / / tena sīmantādatidiṣṭe puṃsavane paridhaya eva /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683216 (0.000):
rāgaṃ ca doṣaṃ ca prahāya mohaṃ vimuttacitto akhilo akaṃcho | / anupādiyāno iha vā hure vā sa bhāgavā śāmannassa hoti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18958204 (0.002):
(AVŚ_11,1.10c) trayo varā yatamāṃs tvaṃ vṛṇīṣe tās te samṛddhīr iha / rādhayāmi ||10|| {1}
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073769 (0.002):
(GBr_2,1.8e) tad yathā ha vā idam aspaṣṭāvasāne nehāvasāsyasi / nehāvasāsyasīti nonudyanta evaṃ haivaite 'muṣmāṃl lokān nonudyante
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365274 (0.010):
{alasaśiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhima_o /
('alasaśiromaṇirdhūrtānāmagraṇīrdhanasamṛddhimayaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365294 (0.059):
[alasaśiromaṇirdhūrtānāmagrimaḥ putri dhanasamṛddhimayaḥ / / iti bhaṇitenanatāṅgī praphullavilocanā jātā //]
iti bhaṇitena natāṅgī praphullavilocanā jātā') //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365298 (0.0):
[alasaśiromaṇirdhūrtānāmagrimaḥ putri dhanasamṛddhimayaḥ / / iti bhaṇitenanatāṅgī praphullavilocanā jātā //]
athārthaśaktyā mamaivopabhogyo 'pyamiti vastu vyajyate /
sa evobhayaśaktimūlo yathā / 'panthia ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale ggāme /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070937 (0.0):
vastumātraṃ yathā paṃthia ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894029 (0.019):
panthi a ! ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale gāme /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365144 (0.021):
{panthi_a ṇa ettha sattharamaitthi maṇaṃ pattharatthale gāme /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388736 (0.061):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā / 'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071548 (0.061):
dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
uggaapaoharaṃ pekkhiūṇa jai vasasi tā vasasu' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070942 (0.0):
vastumātraṃ yathā paṃthia ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale / gāme / / uṇṇaapaoharaṃ pekhkhiūṇa jai vasasi tā vasasu // 58 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894036 (0.060):
uṇṇaa paoharaṃ pekkhia ūṇa jai vasati tā vasasu // / atra sattharādiśabdaśaktyā yadyupabhogakṣamo 'si tadāssveti vastu vyajyate
('pathika nātra strastaramasti manāk prastarasthale grāme /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084385 (0.0):
(vi, ta) panthia ṇa ettheti-- pathika nātra strastaramasti manāk / prastarasthale grāme /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149985 (0.0):
(vi, ta) panthia ṇa ettheti pathika nātra strastaramasti manāk / prastarasthale grāme /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070942 (0.029):
uṇṇaapaoharaṃ pekhkhiūṇa jai vasasi tā vasasu // 58 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150004 (0.043):
he pathika ! prastarasthale 'tra grāme manāk svalpamapi strastaraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894036 (0.057):
uṇṇaa paoharaṃ pekkhia ūṇa jai vasati tā vasasu // / atra sattharādiśabdaśaktyā yadyupabhogakṣamo 'si tadāssveti vastu vyajyate
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365161 (0.057):
[pathika nātra srastaramasti manāk prastarasthale grāme /
udgatipayodharaṃ prekṣya yadi vasasi tad vasa') // / atra yadyupabhogakṣamo 'si tadā āssveti vastu vakraucityamāśritya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070947 (0.0):
uṇṇaapaoharaṃ pekhkhiūṇa jai vasasi tā vasasu // 58 // / atra yadyupabhogakṣamo 'si tadā, āssveti vyajyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894044 (0.049):
atra sattharādiśabdaśaktyā yadyupabhogakṣamo 'si tadāssveti vastu vyajyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149987 (0.062):
prastarasthale grāme / / unnatapayodharaṃ prekṣya yadi vasasi tadvasa //"
śabdārthaśaktyābhivyajyata ityubhayaśaktimūlatvam /
RuAssC_[Bhū.7e]: / śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388525 (0.026):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388734 (0.029):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā / 'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631871 (0.037):
itthaṃ ca sati prakṛte 'pi sūcakatvasambandhāt śabdaśaktimūlo / vastudhvaniravaseyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631841 (0.039):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318805 (0.040):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242588 (0.045):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.057):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236829 (0.058):
bhaṭṭodbhaṭena, tatpunarapi śabdaśaktimūlo dhvanirniravakāśa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444879 (0.058):
bhaṭṭodbhaṭena, tat punar api śabda-śakti-mūlo dhvanir niravakāśa ity
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915679 (0.059):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093770 (0.060):
atha śabdaśaktimūladhvaniḥ / / sa ca vastvalaṃkāragatatvena dvividhaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9627869 (0.061):
nanu śleṣālaṅkāraḥ śabdaśaktimūladhvaniśceti triṣu viṣayeṣvapyasti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318786 (0.061):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388687 (0.062):
tayoraupamyaṃ kalpyata ityalaṅkāradhvaniḥ / / sa evārthaśaktimūlo yathā / 'taṃ tāṇa sirisahoararaaṇāharaṇammi hiaamekkarasaṃ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9261795 (0.064):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
'unnataḥ prollasaddhāraḥ kālāgurumalīyasaḥ / / payodharabharastacvyāḥ kaṃ na cakre 'bhilāṣiṇam' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238146 (0.051):
yathā ca unnataḥ prollasaddhāraḥ kālāgurumalīmasaḥ / / payodharabharastanvyāḥ kaṃ na cakre 'bhilāṣiṇam //
atra śabdaśaktyā meghalakṣaṇamarthāntaraṃ pratīyate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9406500 (0.050):
sādṛśyārthamaprakṛtamarthāntaramupādīyate,ata eva cātra / prakṛtāprakṛtayorupamānopameyabhāvaḥ /
prakṛtāprakṛtayoścārthayorasaṃbaddhābhidhāyitvaṃ mā prasāṅkṣīditi
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445246 (0.044):
vākyasyāsambaddhārthābhidhāyitvaṃ mā prasāṅkṣīd ity
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365050 (0.054):
atra vākyasyāsaṃbaddhārthābhidhāyakatvaṃ mā prasāṅkṣīditi
tayoraupamyaṃ kalpyata ityalaṅkāradhvaniḥ / / sa evārthaśaktimūlo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388524 (0.053):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318805 (0.057):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631841 (0.062):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388652 (0.062):
RuAssC_[Bhū.7e]: / śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā
'taṃ tāṇa sirisahoararaaṇāharaṇammi hiaamekkarasaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244631 (0.0):
yathā vā mamaiva viṣamabāṇalīlāyāmasuraparākramaṇe kāmadevasya / taṃ tāṇa sirisahoararaaṇāharaṇammi hiaamekkarasam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385804 (0.0):
rāgasya vastuto bhede 'pyekatayādhyavasitatvādekatvamaviruddham / / {taṃ tāṇa sirisahoararaaṇāharaṇammi hiaamekkarasaṃ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088354 (0.0):
rāgasya vastuto bhede 'pyekatayā dhyavasitatvādekatvamaviruddham / / taṃ tāṇa sirisahoararaaṇāharaṇammi hiaamekkarasaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446166 (0.025):
yathā vā mamaiva viṣama-bāṇa-līlāyām asura-parākramaṇe kāmadevasya- / taṃ tāṇaṃ siri-sahoara-raaṇāharaṇammi hiaam ekka-rasam /
biṃbāhare piāṇaṃ ṇivesiaṃ kusumabāṇena' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244637 (0.060):
bimbāhare piāṇaṃ ṇivesiaṃ kusumabāṇena // / (tatteṣāṃ śrīsahodararatnāharaṇe hṛdayamekarasam /
('tat teṣāṃ śrīsahodararatnāharaṇe hṛdayamekarasam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244646 (0.0):
bimbāhare piāṇaṃ ṇivesiaṃ kusumabāṇena // / (tatteṣāṃ śrīsahodararatnāharaṇe hṛdayamekarasam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446185 (0.0):
[*16] Supplement 982 to Gāhā-sattasāi. / [tat teṣāṃ śrī-sahodara-ratnāharaṇe hṛdayam eka-rasam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245010 (0.045):
ratnāharaṇe ekarasaṃ yaddhṛdayaṃ tadbimbadhare niveśitamiti vastuto
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385816 (0.059):
[tatteṣāṃ śrīsahodararatnābharaṇe hṛdayamekarasam /
bimbādhare priyāṇāṃ niveśitaṃ kusumabāṇena') //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244650 (0.0):
(tatteṣāṃ śrīsahodararatnāharaṇe hṛdayamekarasam / / bimbādhare priyāṇāṃ niveśitaṃ kusumabāṇena //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446189 (0.0):
[tat teṣāṃ śrī-sahodara-ratnāharaṇe hṛdayam eka-rasam / / bimbādhare priyāṇāṃ niveśitaṃ kusuma-bāṇena //]
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385823 (0.019):
[tatteṣāṃ śrīsahodararatnābharaṇe hṛdayamekarasam / / vimbādhare priyāṇāṃ niveśitaṃ kusumabāṇena //]
atra kaustubhabimbādharayoḥ kevalayairvāthaśaktyaupamyaṃ gamyata
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388654 (0.029):
śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā / 'unnataḥ prollasaddhāraḥ kālāgurumalīyasaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318804 (0.039):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093107 (0.053):
vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071548 (0.055):
dvayuttha iti śabdārthobhayaśaktimūlaḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092435 (0.058):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631871 (0.060):
itthaṃ ca sati prakṛte 'pi sūcakatvasambandhāt śabdaśaktimūlo / vastudhvaniravaseyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388601 (0.061):
athārthaśaktyā mamaivopabhogyo 'pyamiti vastu vyajyate / / sa evobhayaśaktimūlo yathā / 'panthia ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale ggāme /
'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388601 (0.061):
athārthaśaktyā mamaivopabhogyo 'pyamiti vastu vyajyate / / sa evobhayaśaktimūlo yathā / 'panthia ṇa ettha sattharamatthi maṇaṃ pattharatthale ggāme /
tava diṭvī ciurabhare viāṇa jaha vairikhaggāmmi' //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349680 (0.008):
pāusasamaapavāso jovvaṇadiahe tahā a dāliddaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741219 (0.031):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442306 (0.031):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947184 (0.035):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā bhaṇidavvaṃ / aghante mokkhamaggaṃ aṇṇahā
('janahṛdayavidāraṇake dhārāsalilalulite na ramate tathā /
tava dṛṣṭiścukurabhare priyāṇāṃ,yathā vairikhaṅge') //
atrobhayaśaktyā cikurabharakhaṅgayoraupabhyaṃ gamyate /
iti śabdaḥ prameyaparimasātpau / / evaṃ dhvaneḥ prabhedajātaṃ pradarśya kramaprātpaṃ
guṇībhūtavyaṅyasyāpyanyato yojayati guṇībhūtetyādinā /
darśita iti dhvanikāreṇa / / yadāha / 'vyaṅgasya yatrāprādhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737715 (5.960):
vyaṅgyasya yatrāprādhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayastatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441965 (5.960):
vyaṅgyasya yatrāprādhānyaṃ vācya-mātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayas tatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159769 (0.030):
kāvyasya yatrāpradhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayastatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ" //"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735379 (0.047):
ityevaṃbhūtamarthamityarthaḥ / / vyahgyasyāvikṣitatvena cāprādhānyamityāha na hyasyeti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023370 (0.048):
na tu ghaṭatvāditattadasādhāraṇadharmanirāsakaḥ/ tasyāpi vācyatvāt/ yadvā
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3000273 (0.048):
tato yāgasya kalpayitumaśakyatayā haratidhāturatra / svavācyārthaparityāgamevā'caṣṭe |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16655474 (0.048):
vibhāvādiḥ tadupalakṣamārthatvena tadupalakṣakatvenetyarthaḥ / / na tu pūrvektavācyārthamātraparatveneti bhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616282 (0.048):
tulyaprādhānyaṃ kākkākṣitpa masundaratvam iti vācyāṅgatvādayo bhedāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4244237 (0.048):
śāntarasasthāyinaṃ sūcayatā tasyaiva ca sarvetarāsāratvaprati pādanena / prādhānyamuktam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9630694 (0.049):
prasannagaṃbhīratvaṃ nāma padānāṃ vyāṅgyārthagarbhīkāra eva na tu / vyaṅgyasya vācyātiśāyitā /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781959 (0.049):
sāmānyākāreṇābhihito 'rthaḥ sahṛdayānāṃ camatkṛtim utpādayitum īṣṭe/ / katham api vācyavṛttyanāliṅgitasyaiva vyaṅgyasya camatkāritvenālaṃkārikaiḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8619939 (0.051):
tathā ca yadasmābhiḥ 'dvāpare'; ityādinoktaṃ tat skāndapurāṇoktameveti / bhāvaḥ / na kevalamasmābhiḥ kintu skānde coktamiti samuccaye vā 'ca';
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147668 (0.051):
atra śloke bhayasya sthāyibhāvasya bibhyadiyetadvācyatvāt / vyaṅgyatvameva nāsti, kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862865 (0.052):
(vi, ra) nacyapratīyamānāviti / / atra vācyapadaṃ pratīyamānapadārthavyaṅgyabhinnaparam, tena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084791 (0.053):
āha---vyaṅgyasyeti--alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150391 (0.053):
āha vyaṅgyasyeti alaṅkāryyatve vācyālaṅkārantareṇaiva śobhyatve 'pi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16651748 (0.053):
vācyārthaṃpratīteścireṇaiva jāyamānatvāditi bhāvaḥ / / na myāditi / / tathāca vācyapratītimāntharyādiparihārāya madhyamasamāsā dīrghasamāsā vā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28199786 (0.053):
'labhata' ityatra dhātvarthasambandhe 'nvayaḥ/ sa ceha vācyatvarūpaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28117344 (0.053):
tejobhinnatvasādhane samarthamiti bhāvo 'tra pratīyate/ spaṣṭīkṛtaśca / ayaṃ bhāvaḥ 'etane' ityādigrantheneti/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682954 (0.054):
abhiprāyaniṣṭhaiva rasādivyaṅgyaparyavasāyinyeva / / abhipretavastviti / / vācyārthatyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
samāsoktyādayastatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ' //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737718 (0.0):
vyaṅgyasya yatrāprādhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayastatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441971 (0.0):
vyaṅgyasya yatrāprādhānyaṃ vācya-mātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayas tatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159772 (0.0):
kāvyasya yatrāpradhānyaṃ vācyamātrānuyāyinaḥ / / samāsoktyādayastatra vācyālaṅkṛtayaḥ sphuṭāḥ" //"
evaṃ guṇībhūtavyaṅgyasyāpyanyato bhedajātaṃ yojayitvā citrasyāpi
prabhedajātaṃ darśayitumāha citramityādi / / START Sūtra 1:
citraṃ tu śabdārthāṃlakārasvabhāvatayā bahutaraprabhedam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318844 (0.0):
/ [RuAss_Bhū.7] / START Sūtra 1: / citraṃ tu śabdārthāṃlakārasvabhāvatayā bahutaraprabhedam /
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318856 (0.0):
citraṃ tu śabdārthāṃlakārasvabhāvatayā bahutaraprabhedam / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617698 (0.036):
tatra yadyapi arthapaunaruktyaṃ lakṣaṇam, athāpi śabdapaunaruktyaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616388 (0.047):
athādisūtramavatārayitumāha tathāhīti atha sūtram / / ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616396 (0.049):
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ / paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 // / nanu citramityupakramya paunaruktyaprakārakathane kā saṅgatiḥ ityata āha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616896 (0.058):
atha śabdapaunaruktyaprastāvāya sūtram / śabdapaunaruktyaṃ vyañjanamātrapaunaruktyaṃ
paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 // / ādau paunaruktyaprakāraravacanaṃ vakṣyamāṇālaṅkārāṇāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318862 (0.0):
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ / paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616397 (0.013):
ihārthapaunaruktyaṃ śabdapaunaruktyaṃ śabdārthapaunaruktyaṃ ceti trayaḥ / paunaruktyaprakārāḥ // RuAss_1 // / nanu citramityupakramya paunaruktyaprakārakathane kā saṅgatiḥ ityata āha
kakṣāvibhāgaghaṭanārtham / / arthāpekṣayā śabdasya pratītāvantaraṅgatve 'pi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318872 (0.0):
ādau paunaruktyaprakāraravacanaṃ vakṣyamāṇālaṅkārāṇāṃ / kakṣāvibhāgaghaṭanārtham /
prathamamarthatadharmanirdeśaścirantanaprasiddhyā punaruktakavadābhāsasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318882 (0.0):
arthāpekṣayā śabdasya pratītāvantaraṅgatve 'pi / prathamamarthatadharmanirdeśaścirantanaprasiddhyā punaruktakavadābhāsasya
pūrvaṃ lakṣaṇārthaḥ / / ihaśabdaḥ pratthāne /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318888 (0.0):
prathamamarthatadharmanirdeśaścirantanaprasiddhyā punaruktakavadābhāsasya / pūrvaṃ lakṣaṇārthaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28225449 (0.046):
5. svaśabda iti/ / svaśabdo 'tra svīyavācī san jñānagrāhakasāmagrīpara iti bhāvaḥ/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10520692 (0.050):
brāhmaṇā bhojayitavyāḥ parivrājakāścetyatra yathā brahmaṇaśabdaḥ / parivrājakānyaviṣayaḥ tathātra karmaśabdaḥ puruṣānyajagadvācītyāha evamiti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13347701 (0.050):
brāhmaṇā bhojayitavyāḥ parivrājakāścetyatra yathā brahmaṇaśabdaḥ / parivrājakānyaviṣayaḥ tathātra karmaśabdaḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17333921 (0.051):
tayor viśiṣṭayor bhāvābhāvayoḥ pratipādanāya niścitaśabdaḥ prayukto / lakṣāṇe lakṣaṇakāeṇeti | / nanu ca bhāvābhāvavacanamātrād eva pramāṇato niścayo labhyate anyathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16667364 (0.052):
gamyamarthamāha aparipoṣaṇantvityādi / / apiśabda iti / / 'poṣe 'pyadoṣate'tyapiśabda ityarthaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18358745 (0.053):
tau copalakṣaṇaparāviti sūcanārthaścaśabdaḥ / / evaśabdaḥ samavāyasyehapratyasiddhatvaṃ sūcayati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886804 (0.055):
dṛṣṭadhārmikaḥ / tena ādekṣyati vyapadekṣyati / kathamityāha / pūrvamapītyādi / yacchabdastasmādarthe / adhiṣṭhānamāviṣkaraṇam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11687337 (0.057):
svarūpam eva tāvad ādau śabdo{3,68}bhidhatte tato viśiṣṭam. api / cārthaśabdo vyabhicarati, ajñātasambandhasya tadanavagateḥ. svarūpaṃ tu na
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10621158 (0.057):
na ca śabde sati pramā bhavatyeveti nāyaṃ śabdaḥ prāmaṇam / / na ca śabdo na pramāṇamiti vākyasya prāmāṇyāpramāṇyayorvyāghātaḥ ,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 513913 (0.058):
nahi rūpaśabdo rūpaśabdārthaṃ nābhidhava iti sambhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14237038 (0.058):
vācyamabhidheyamiti tadarthaḥ / / apiśabdo 'yamiti / / hārema vināpītyapiśabda ityarthaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 76244 (0.060):
vyavasthāyām vartate vā iti atra yaḥ ādiśabdaḥ saḥ prakāre . / (P_1,3.1.5) KA_I,258.22 259.14 Ro_II,196 198 {13/34} bhū iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 76271 (0.060):
vyavasthāyām bhū iti atra yaḥ ādiśabdaḥ saḥ prakāre . / (P_1,3.1.5) KA_I,258.22 259.14 Ro_II,196 198 {15/34} vā iti evamādayaḥ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 969816 (0.060):
athaśabdo 'dhikārārthaḥ| ataḥśabdastu yogapādānantaryam|
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23605229 (0.060):
saptānāmeva gatiśruterviśeṣitatvāditi vyākhyātuṃ śaṅkate nanu sarvaśabdo / 'pyatreti / / asyottaraṃviśeṣitatvāditi /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027862 (0.062):
*{6/138: E1,6; E2: yat tūktam}* / *{6/139: E1,6; E2: lakṣaṇāśabdaḥ}*
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7521320 (0.063):
asevite goṣpadaśabdo na sambhavati ity agoṣpadaśabdārthaṃ nipātanam /
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14632968 (0.064):
asatvabhūtaṃ tasya dharmaḥ / tena ca rūpeṇa tasyābhidhāykaḥ śabdo nāsti / / saṃbandhaśabdo 'bhidhāyaka eṣṭavyaḥ / sa ca prayuktaḥ / kayor ity ākṣ ///
itiśabdaḥ prakāre, triśabdādeva saṃkhyāparisamātpisiddheḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318893 (0.0):
pūrvaṃ lakṣaṇārthaḥ / / ihaśabdaḥ pratthāne / / itiśabdaḥ prakāre, triśabdādeva saṃkhyāparisamātpisiddheḥ /
RuAssC_1: / tuśabdaḥ kāvyaprakāradvayādasya vailakṣaṇyadyotakaḥ /
ata eva bahutaraprabhedamityuktam / / śabdārthetyeka śeṣaḥ /
tenobhayālaṅkārāṇāmapi grahaṇam / / tadeva darśayitumāha tathāhītyādi /
citrākhyakāvyabhedanirūpaṇāvasare kiṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387504 (0.046):
yadabhiprāyeṇaiva ca citrākhyakāvyabhedaprakāratvamalaṅkārāṇāṃ
paunaruktyaprakāravacanenetyāśaṅkyāha ādāvityādi /
vakṣyamāṇālaṅkārāḥ punaruktavadābhāsādayaḥ pañca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239133 (0.062):
vakṣyamāṇālaṅkārā virodhādayaḥ / / vakṣyamāṇa ityupalakṣaṇam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473052 (0.063):
samudgakasthitahārakeyūrapārihāryādyalaṅkāravat / / ataḥ punaruktavadābhāsatvusyālaṅkaratākhyāpanāya kāvyaparatantratayā
śabdapratītipuraḥsarīkāreṇārthapratītiriti prathamaṃ śabdagata eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10518500 (0.059):
'ṣṭau vasavaśceti saptadaśetyatrāśvitvādikamādāya dvitvādayaḥ praviśantiḥ / nānyathetyarthaḥ / / pañcaśabdadvayena svavācyanyūnasaṃkhyādvāreṇa tadvyāpyā mahāsaṃkhyaiva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13343935 (0.059):
'ṣṭau vasavaśceti saptadaśetyatrāśvitvādikamādāya dvitvādayaḥ / praviśantiḥ / / nānyathetyarthaḥ / / pañcaśabdadvayena svavācyanyūnasaṃkhyādvāreṇa tadvyāpyā mahāsaṃkhyaiva
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533490 (0.060):
yaccoktaṃyatra śabdārthapratītistatra lakṣaṇā' yatra punaranyārthe niścite
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 456658 (0.061):
ahamiti pratītereva tatpratītitvāt / / idamanidaṃrūpavastugarbho hyahaṅkāraḥ /
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27913512 (0.062):
yadi goṇīśabdāt kakudādimatyarthe pratītiśabdānvākhyānaprayatnena [? / pratītiḥ, śabdānvākhyānaprayatne na] arthaṃ paśyāmaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389533 (0.062):
avabhāsamānatvasyāvabhāsyaniṣṭatayā pratīterarthadharmatvāt / / tathā hi keṣāñcana pratītivādināṃ
dharmanirdeśo nyāyyo nārthagata ityāśaṅkyāha arthetyādi /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509884 (0.050):
ātmasaṃvedanaṃ pratyakṣam iti? kevalam arthaśūyam etad ucyate ity / āśaṅkyāha ihetyādi | antare bhava āntaro 'dhyātmaparispandī | ko 'sāv
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675636 (0.054):
vācakatvamevocyate, kiṃ hi tadvācakatvaṃ saṅkocyata / ityāśaṅkyāha prasiddheti /
cigtaṃna prasiddheti / / na punaryujyamānatayeti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675636 (0.047):
vācakatvamevocyate, kiṃ hi tadvācakatvaṃ saṅkocyata / ityāśaṅkyāha prasiddheti /
'punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca' iti cirantanaprasiddhiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472743 (0.056):
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
arthālaṅkāratvādarthālaṅkāraprakaraṇe punarasya yujyamānatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9618041 (0.046):
śabdālaṅkāraprakaraṇam / || arthārthālaṅkārāḥ || tatra sādṛśyavicchrattiviśeṣaiḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389798 (0.059):
śabdadharmatvācchabdālaṅkāratvaṃ syāt / / tadarthālaṅkāratvamasya jyāyaḥ, yāvatā hyarthasyāmukha eva
nanvādau śabdagato, dharmanirdeśaḥ kāryaḥ paścādarthagata iti kramasya na
kiñcitprayojanamutpaśyāma iti kiṃ teneti yadanyairuktaṃ tadayuktam /
śabdārthayoḥ krameṇaiva pratītāvavabhāsanāttathātvenaiva
dharmanirdeśasyopapatteḥ kiṃ ca 'vardhamānotkarṣāṇi śāstrāṇi prathante'
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21152909 (0.042):
prameyatvādivaduparañjarakatvena viśeṣaṇatvopapatteśca/
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10625909 (0.044):
pratitatparatvāpatteḥ / / tadarthasāthyatvena icchāniyama iti cet /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4092245 (0.044):
nāpi dharmāḥ teṣāṃ tato 'tyantabhinnānāṃ taddharmatvānupapatteḥ, nahi / gauraśvasya dharmaḥ saṃbandhasyāpi vyatirekāvyatirekābhyāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177072 (0.047):
praśastayaṅgasya sadasyāśīrvādatvena tathātvābhāvādityarthaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13202022 (0.049):
saṃbhāravākye ātmanepadānirdeśāt anādhātāraṃ / pratyāhavanīyatvābhāvānavagateranyenāhitānāmapi
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28787555 (0.049):
laukikahāsajugupsāśrayatvānupapatter iti cet/ satyam/ tadāśrayasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325675 (0.049):
prāpyasyaiva parityāgopapatteḥ svayam eva nirākriyamāṇatvād / anyathārthasyāprastāvyatvam iti vakṣyamāṇa evārthaḥ samañjasaḥ | yathā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11733106 (0.050):
vinigamanahetorabhāvāt / / gaṇakārasya copalakṣaṇatvenāpyarthanirdeśasya tatra darśanāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17501260 (0.052):
cāṅgatvaghaṭakībhūtetyuktam / / sāceti // / tasyāścānyathānupapattirūpatvādvyatirekavyāptividhayā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28197932 (0.052):
saṅkarāditi pūrvagranthenāvirodhaḥ/ [70] kāraṇatvānupapatteriti/ / idamatra cintyam śuklatvādivyāpyanānodbhūtatvābhyupagame 'pi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21205062 (0.053):
kiṃ ca saṃyogasya hetutvopagamepi / tadavacchadakatvenānyathāsiddhatvādātmano na hetutvam / na caivaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554337 (0.053):
tadeva hi nimittaṃ yat svasattāyāmavaśyamanuṣṭhāpayati / / ananuṣṭhāpakasya nimittatvānupapatteḥ / / na hi sarvadā sarvaḥ sāṅgamanuṣṭhātuṃ samarthaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 942174 (0.053):
anuṣaktasyāmnātatvena mantravadyajuṣṭvasyāpyupapatteḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28202005 (0.053):
durvacatvena dvitīyārthatānupapatteriti dhyeyam/ / nanu 'pratiśarīraṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542791 (0.053):
samūlatve vāmumukṣuviṣayatvenopapattiḥ / / aviddhāni niṣiddhaiścenna labyante dināni tu /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24747037 (0.054):
ahaṃbuddherdehālambanatayaivopapatteḥ / saṅgātaparārthatvādyunumānasyāprayojakatvādinā ca śāstraikagamya
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24769959 (0.055):
'numānaprāmāṇya syaivāsambhavāpatteḥ tadasaṅghātatvasya cāpracālyatvāt /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777011 (0.056):
kiñca dhātuvācyavyāpāraviśeṣaviṣayatvenāpi praśno-ttarayorupapattau, / tadatiriktakarotyarthavācakatā'khyātānāṃ na śakyate vaktum /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28142996 (0.056):
anumitikaraṇaparāmarśapratibandhakasattvāt nāvyāptiriti bhāvaḥ/ / nirvāhāditi/ lakṣaṇopapatterityarthaḥ/ yathārthapadaprayojanamāha
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326256 (0.057):
sākalyenātyāśramiṣūpapattergrārhasthye 'saṃbhavāt / / na cāsaṃpannaṃ sādhanaṃ kasyacidarthasya sādhanāyālam /
iti nītyā parimitacamatkārāṇāmarthālaṅkārāṇāṃ paścānnirdeśaḥ kārya iti
saprayojana eva kramaḥ / / cirantanamatānullaṅghanena ca vayaṃ pravṛttā ityayuktamapi granthakṛtā
tanmatamāśritam / / agre 'pyanenāśayena tanmatāśrayaṇaṃ karipyatyeva /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930210 (0.058):
jñānadvayahetutāvādinopītyarthaḥ/ nyāyamatāśayenāha kathañceti// yadvā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28223992 (0.060):
pratipādyeti/ svamatābhiprāyeṇāha / [238] anyatheti/ [238] ekasārthe ekasamudāye lakṣaṇā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24158164 (0.064):
vyācaṣṭe samprasādāditi / uttarasūtrasthacaśabdo 'trākarṣaṇīya / ityāśayena 'adhyupadeśāt'; ityetaddhetvantaraparatayānūdya vyākhyāti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28137685 (0.064):
na tvavyāpyaliṅgakānumiterityāśayenaivamuktamiti dhyeyam/ / samādhatteyaddharmāvacchinneti/ dhūmatvāvacchinnavyāpakatvaṃ
tena vayaṃyaccirantanamatāśrayaṇaṃ vyākhyāsyāmastadyuktameva / / RuAssC_1a: / etadeva yathoddeśaṃ nirṇetumāha tatretyādi /
START Sūtra 2: / tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318902 (0.026):
START Sūtra 2: / tatrārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616583 (0.033):
tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhandoṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhagrahaṇasya vyāvartyamudghāṭayati praruḍhāpraruḍhatveneti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319246 (0.049):
śabdārthapaunaruktyāṃ praruḍhaṃ doṣaḥ" // RuAss_8 // / praruḍhagrahaṇaṃ vakṣyamāṇaprabhedavailakṣaṇyārtham /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617533 (0.060):
śabdārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_7 // / praruḍhagrahaṇasya prayojanamāha praruḍhagrahaṇamityādi //
praruḍhāpraruḍhatvena dvaividhyam / / prathamaṃ heyavacanamupādeye viśrāntyartham /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318912 (0.0):
tatrārthapaunaruktyaṃ praruḍhaṃ doṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhāpraruḍhatvena dvaividhyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319247 (0.044):
śabdārthapaunaruktyāṃ praruḍhaṃ doṣaḥ" // RuAss_8 //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616583 (0.055):
tatrārthapaunaruktyaṃ prarūḍhandoṣaḥ // RuAss_2 // / praruḍhagrahaṇasya vyāvartyamudghāṭayati praruḍhāpraruḍhatveneti /
tatreti trayanirdhāraṇe / / yathāvabhāsanaviśrāntiḥ prarohaḥ / / RuAssC_2:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318915 (0.0):
prathamaṃ heyavacanamupādeye viśrāntyartham / / tatreti trayanirdhāraṇe /
kimalaṅkāraprastāve doṣakathanenetyāśaṅkyāha prathamamityādi /
upādeya ityalaṅkārasvarūpe / / yathaiva dṛṣṭastathaiva paryavasita ityarthaḥ /
'hariṇanayanāṃ sāraṅgākṣīṃ kuraṅgavilocanāṃ kamalavadanāṃ rājīvāsyāṃ
sarojasamānanām / / vilulitakacāṃ cañcatkeśīṃ calaccikurotkarāṃ surataviratau saṃbhogānte
vilokaya kāminīm' // / atra sāraṅāgākṣīmityādiṣu punarvacanaṃ praruḍham /
apraruḍhaṃ punaralaṅkāraḥ / / na caitāvataiva doṣābhāvamātreṇālaṅkāratvamasyāśaṅkyam,
vakṣyamāṇanītyālaṅkāratvocitasya vicchittiviśeṣasyāpi bhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242339 (0.052):
grahītṛbhedenānekadhollekhasya vicchittiviśeṣasya sambhavāt / tatprayojitasya ullekhālaṅkārasyāpalāpo na śakyakriya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226770 (0.063):
vaicitryasyārthānusandhānamantareṇanupalabdherarthālaṅkāratvamastītyāśaṅkyāha artheti
tadevāha āmugvetyādi / / START Sūtra 3: / āmukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318927 (0.0):
āmrukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616654 (0.018):
āmukhāva bhāsanaṃ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616677 (0.051):
na tu punaruktavadābhāsamiti kāvyaparatantratayā ityata āha lakṣyanirdeśa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617512 (0.059):
itthamarthapaunaruktye punaruktavadābhāsaṃ śabdapaunaruktye tu
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472867 (0.059):
rūpakaṃ caturṣu bhedeṣu caturo vārān bhedātmanā bhavatītyarthaḥ / / tatra punaruktavadābhāsaṃ procyate------
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389810 (0.061):
punaruktatayāvabhāso 'sya jīvitam / / ata eva punaruktavadābhāsamityanvarthasaṃghajñā /
āmukhagrahaṇaṃ paryavasāne 'nyathātvapratipattyartham /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318933 (0.0):
āmrukhāvabhāsanaṃ punaḥ punaruktavadābhāsam // RuAss_3 // / āmukhagrahaṇaṃ paryavasāne 'nyathātvapratipattyartham /
lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318941 (0.0):
āmukhagrahaṇaṃ paryavasāne 'nyathātvapratipattyartham / / lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4521378 (0.056):
rūpaskandhasya grahaṇaṃ veditavyam / vedanādīnāmupabhogāditvaṃ / tallakṣaṇanirdeśe jñāpayiṣyate / tadāśrayātmasvavastu vijñānam, teṣāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616685 (0.056):
na tu punaruktavadābhāsamiti kāvyaparatantratayā ityata āha lakṣyanirdeśa / ityādinā / / nāpuṃsakaḥ saṃskāraḥ punaruktavadābhāso yatreti
kāvyālaṅkāraṇāmalaṅkāryaṃpāratantryadhvananārthaḥ / / arthapaunaruktyādevārthīśritatvādarthālaṅkāratvaṃ jñeyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318949 (0.0):
lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa / kāvyālaṅkāraṇāmalaṅkāryaṃpāratantryadhvananārthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318956 (0.0):
arthapaunaruktyādevārthīśritatvādarthālaṅkāratvaṃ jñeyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720572 (0.050):
abhidhāditrayamapekṣya svayaṃ pravṛtto 'pi tadupasarjanīkurvannityarthaḥ / / vyaṅgyasya kāvyātmatvādvyañjanasyāpi tattvaṃ bodhyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389280 (0.051):
ata evaiṣāṃ tatparatantratāpi na syāt / / kāvyālaṅkārāṇāṃ punaralaṅkāryeṇa saha samavāyaḥ saṃbandhaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19121373 (0.052):
nanu ca pūrvamavasthāpitam yadvākyasyaivāvibhāgasya sālaṅkārasya / kāvyatvamiti (1 / / 6) tatkimarthametadabhidhīyate ? satyam, kintu tatrāsatyabhūto
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242483 (0.053):
idānīṃ tasyaivālaṅkārarūpe vyañjanīye 'laṅkāradhvanitvamapi / bhavatītyāha arthetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616705 (0.054):
laukikālaṅkāravanna kāvyālaṅkārāṇāṃ / alaṅkāryapṛthagbhāvenāpyavasthānasaṃbhavaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140614 (0.058):
yasmādrasavataḥ kāvyasyālaṅkāra iti tatsaṃjñandhitayaivāsya / svarūpabdhireva / / tatsaṃbandhinibandhanaṃ ca kāvyasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732206 (0.058):
astvevaṃ kimata ityatrāha tata ityādi / / tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614440 (0.059):
ato vyaṅgyārtha eva kāvyātmeti siddhāntitavan / / atha bhūyastarā yuktīrabhyuccinoti vyāpārasya viṣayamukhenetyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243612 (0.061):
prayāśaḥ sarveṣāmeva alaṅkāraṇāmāhāryyāropabuddhiviṣayatve / evālaṅkāratvaṃ natu vāstavatve ityata āha śuktikāyāmiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9455669 (0.061):
nirīkṣyate / tathā hi-dīpaka-samāsoktyādi-vadanye 'py alaṅkārāḥ prāyeṇa / vyaṅgyālaṅkārāntara-vastv-antara-saṃsparśino dṛśyante / yataḥ prathamaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9187925 (0.063):
keṣāñcicca guṇabhāvatatsamvandhivyañjakatvena teṣu kāvyāṅgeṣu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613841 (0.064):
dhvanibhedo lakṣaṇāmūlo 'tyantatiraskṛtavācya nāmālaṅkāratvenoktaḥ / kāvyātmabhūtaḥsannalaṅkāryatvena nāvadhārita itiyāvat /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709675 (0.064):
etāvatā śabdārthatadgumālaṅkāravyatiriktasya kāvyaśobhāhetutvaviśiṣṭasya
prabhedāstu vistarabhayānnocyante /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318961 (0.0):
arthapaunaruktyādevārthīśritatvādarthālaṅkāratvaṃ jñeyam / / prabhedāstu vistarabhayānnocyante /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094569 (0.064):
evaṃ kaviprauḍhoktisiddhāḥ kṣudrāḥ prabandhā yathāsaṃbhavamūhyāḥ / / athaiteṣāmudāharaṇāni vistarabhayādiha noktāni //
udāharaṇaṃ madīye śrīkaṇṭhastave yathā / ahīnabhujagādhīśavapurvalayakaṅkuṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318972 (0.0):
prabhedāstu vistarabhayānnocyante / / udāharaṇaṃ madīye śrīkaṇṭhastave yathā-
śailādinandicaritaṃ kṣatakandarpadarpakam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874928 (0.0):
MSS_4115 2 śailādinandicaritaṃ kṣatakandarpadarpakam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318978 (0.0):
ahīnabhujagādhīśavapurvalayakaṅkuṇam / / śailādinandicaritaṃ kṣatakandarpadarpakam //"
vṛṣapuṅgavalakṣmāṇaṃ śikhipāvakalocanam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318983 (0.0):
śailādinandicaritaṃ kṣatakandarpadarpakam // / vṛṣapuṅgavalakṣmāṇaṃ śikhipāvakalocanam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874935 (0.022):
MSS_4116 1 vṛṣapuṃgavalakṣmāṇaṃ śikhipāvakalocanam /
sasarvamaṅgalaṃ naumi pārvatīsakhamīśvaram //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874942 (0.0):
MSS_4116 2 sasarvamaṅgalaṃ naumi pārvatīsakhamīśvaram //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318991 (0.0):
vṛṣapuṅgavalakṣmāṇaṃ śikhipāvakalocanam / / sasarvamaṅgalaṃ naumi pārvatīsakhamīśvaram //"
'dīruṇaḥ kāṣṭhato jāto bhasmabhūtikaraḥ paraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318998 (0.0):
sasarvamaṅgalaṃ naumi pārvatīsakhamīśvaram // / 'dīruṇaḥ kāṣṭhato jāto bhasmabhūtikaraḥ paraḥ /"
raktaśoṇārciruccaṇḍaḥ pātu vaḥ pāvakaḥ śikhī' //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319006 (0.0):
'dīruṇaḥ kāṣṭhato jāto bhasmabhūtikaraḥ paraḥ / / raktaśoṇārciruccaṇḍaḥ pātu vaḥ pāvakaḥ śikhī' //
bhujaṅgakuṇḍalī vyaktaśāśiśubhrāṃśuśītaguḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319013 (0.0):
raktaśoṇārciruccaṇḍaḥ pātu vaḥ pāvakaḥ śikhī' // / bhujaṅgakuṇḍalī vyaktaśāśiśubhrāṃśuśītaguḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913999 (0.033):
bhujaṅgakuṇḍalī vyaktaśaśiśubhrāṃśuśītaguḥ /
jagantyapi sadāpāyādavyāccetoharaḥ śivaḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319018 (0.0):
bhujaṅgakuṇḍalī vyaktaśāśiśubhrāṃśuśītaguḥ / / jagantyapi sadāpāyādavyāccetoharaḥ śivaḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 914004 (0.0):
bhujaṅgakuṇḍalī vyaktaśaśiśubhrāṃśuśītaguḥ / / jagantyapi sadāpāyādavyāccetoharaḥ śivaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219979 (0.028):
jagantyapi sadāpāyādavyāccetoharaḥ śivaḥ // / ************* COMMENTARY *************
RuAssC_3: / anyathātveti / / yathāvabhātasyārthasya paryavasāne tathātvenaivāviśrāntirityarthaḥ /
anyathā hyaktanītyā doṣaḥ syāt / / nanu / punaruktavadābhāsaśabdasyālaṅkāraśabdasāmānādhikaraṇyādupamādivadajahalliṅgatvayogācca
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473178 (0.025):
tenātra punaruktābhāsatvam / / nanu chekānuprāsalakṣaṇādanantaraṃ punaruktavadābhāsodāharaṇaṃ paṭhyate /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473052 (0.034):
samudgakasthitahārakeyūrapārihāryādyalaṅkāravat / / ataḥ punaruktavadābhāsatvusyālaṅkaratākhyāpanāya kāvyaparatantratayā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13380903 (0.040):
punaruktavadābhāsaḥ / sa ca / ... śabdasya ...
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18313007 (0.046):
atrāpi vyavahāra eva sādhyo na tvanumātvaṃ, yuktitvaṃ vā / / yenoktadoṣaḥ syāditi bhāvaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609658 (0.049):
tathātvam anivāryam | yady evaṃ śābaleyabāhuleyādīnām apy ekagotvādiyogād / ekatvaṃ kiṃ nāpādyata iti? priyaṃ priyeṇācaritam iti |
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473194 (0.051):
tatkathaṃ punaruktavadābhāsalakṣaṇavyākhyānasamaya eva tasyopanyāsaḥ kṛtaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597558 (0.051):
punaḥ kathita ityarthaḥ / / natu punaruktadoṣaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2105058 (0.056):
evamevabhedavyapadeśāccānyaḥ'; ityādāvapi punaruktadoṣaḥ pariharaṇīyaḥ / / nanvevaṃ satyabhedaḥ svarūpeṇa kutrāpi na nirākṛtaḥ syādityata āha "
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389255 (0.056):
lakṣyasya lakṣaṇīyasya punaruktavadābhāsasya punaḥśabdāpekṣayā nirdeśo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913969 (0.056):
śabdārthālaṅkāsyāpi punaruktavadābhāsasya cirantanaiḥ śabdālaṅkāramadhye
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18382282 (0.057):
pradhānapratijñāyāṃ hetutvena, yenoktadoṣaḥ syāditi / / tarhyanumānādyabhāvo ('pi) vaktavya ityata āha pramāṇaṃ ceti //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612904 (0.058):
yadi khalu pāṇḍutvādīnāṃ vipralambhāpekṣayādhikā karuṇāṅgatā bhavet / tadaiva doṣaḥ syādityarthaḥ / / iti uktaprakārāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2113542 (0.060):
svakamarkaprakāśavattvatadrūpatvātiriktayāstasyā nirūpayitumaśakyatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219854 (0.060):
(vi, ga) tatrādau punaruktavadābhāsasya śabdārthobhayālaṅkāratve
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112026 (0.060):
yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa / punaruktavadābhāso 'laṃkāraḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112017 (0.060):
[VII.4 punarīktavadābhāsaḥ] / yatrārthaḥ punaruktavadābhāsate, anvayavelāyāmanyathā bhavati, sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219934 (0.061):
paryyavasāne tu na tathā / / ataḥ punaruktavadābhāsa ityarthavannāmālaṅkāraḥ /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707871 (0.061):
sevanādiyogyatāpekṣayā tatkaraṇe ca tasya rāgadveṣādiyogāt / puruṣavadanīśvaratvaprasaṅga iti|
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951751 (0.062):
vahnerapīti// aprasiddhasādhyakatvamātraṃ na doṣo yenoktātiprasaṅgaḥ / syāditi śaṅkate nanviti// kṣityādikaṃ sakartṛkaṃ kāryatvādityatra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28137207 (0.062):
hetutāvacchedakībhūtadhūmatvavattvābhāvāt nātivyāptiḥ/ na ca
puṃlliṅgatve kimitīha nāpuṃsakaḥ saṃskāraḥ kṛta ityāśaṅkyāha lakṣyetyādi /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609658 (0.063):
tathātvam anivāryam | yady evaṃ śābaleyabāhuleyādīnām apy ekagotvādiyogād / ekatvaṃ kiṃ nāpādyata iti? priyaṃ priyeṇācaritam iti |
lakṣyasya lakṣaṇīyasya punaruktavadābhāsasya punaḥśabdāpekṣayā nirdeśo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219854 (0.013):
(vi, ga) tatrādau punaruktavadābhāsasya śabdārthobhayālaṅkāratve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913968 (0.044):
śabdārthālaṅkāsyāpi punaruktavadābhāsasya cirantanaiḥ śabdālaṅkāramadhye
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13380903 (0.053):
punaruktavadābhāsaḥ / sa ca / ... śabdasya ...
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389226 (0.056):
nanu / punaruktavadābhāsaśabdasyālaṅkāraśabdasāmānādhikaraṇyādupamādivadajahalliṅgatvayogācca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616668 (0.058):
nanu lakṣyapade punaruktavadābhāsa iti svarūpaprādhānyena nirdeśo nyāyyaḥ,
vacanamityarthaḥ / / alaṅkāryapāratantreti / / kāvyasāmānādhikaraṇyena nirdeśāt /
laukikā hārādayaḥ / / eṣāṃ hyalaṅkāryeṇa saha saṃyogaḥ saṃbandhaḥ /
ata evaiṣāṃ tatparatantratāpi na syāt / / kāvyālaṅkārāṇāṃ punaralaṅkāryeṇa saha samavāyaḥ saṃbandhaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19121373 (0.047):
nanu ca pūrvamavasthāpitam yadvākyasyaivāvibhāgasya sālaṅkārasya / kāvyatvamiti (1 / / 6) tatkimarthametadabhidhīyate ? satyam, kintu tatrāsatyabhūto
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616705 (0.049):
laukikālaṅkāravanna kāvyālaṅkārāṇāṃ / alaṅkāryapṛthagbhāvenāpyavasthānasaṃbhavaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318943 (0.051):
lakṣyanirdeśe nāpuṃsakaḥ saṃskāro laukikālaṅkāravaidharyeṇa / kāvyālaṅkāraṇāmalaṅkāryaṃpāratantryadhvananārthaḥ /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2572585 (0.056):
na ca pṛthagupalabdhiprasaṅgo vyaktisaṃbandhitvāt / / kaḥ punaḥ saṃbandhaḥ, samavāyaḥ / / kaḥ punarasau, ayutasiddhānāmihapratyayahetuḥ saṃbandha iti kecit /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4247443 (0.057):
tannibandhanaṃ nimittaṃ yasya, alaṅkārāṇāṃ kāvyārthānāñcānantyasya / / tatkarmabhūtaṃ bhaṇitivaicitryaṃ kartṛbhūtamāpādayatīti sambandhaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488692 (0.059):
nibadhyamānānāmalaṅkāratā evaṃ kāvyālaṅkārāṇāmapi draṣṭavyam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140614 (0.063):
yasmādrasavataḥ kāvyasyālaṅkāra iti tatsaṃjñandhitayaivāsya / svarūpabdhireva / / tatsaṃbandhinibandhanaṃ ca kāvyasya
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489042 (0.063):
na khalu kāvyasya rasānāṃ vālaṅkāryālaṅkārabhāvaḥ, kintu ātmaśarīrabhāvaḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488667 (0.063):
yadyevamidānīṃ guṇaireva kṛtakṛtyatvātkāvyasyālaṅkārāṇāṃ tatra / nirupayogatā prāpnoti / / naivaṃ guṇāhitaśobhe kāvye alaṅkārāṇāṃ
ata evaiṣāmayutasiddhatvādalaṅkāryapāratantryameveti / laikikālaṅkāravaidharmyameva nyāyyam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24784898 (0.040):
'pi na caitanyena saṃyogaḥ, taddharmitvāt / na hi dharmadharmiṇoḥ / saṃbandhaḥ saṃyogaḥ / samavāyo hi saḥ ; ayutasiddhasaṃbandhatvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6832203 (0.049):
AnTs_79 nitya-saṃbandhaḥ samavāyaḥ / ayuta-siddha-vṛttiḥ / yayor dvayor
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2572585 (0.064):
na ca pṛthagupalabdhiprasaṅgo vyaktisaṃbandhitvāt / / kaḥ punaḥ saṃbandhaḥ, samavāyaḥ / / kaḥ punarasau, ayutasiddhānāmihapratyayahetuḥ saṃbandha iti kecit /
āśrayāśrayibhāvenālaṅkāryālaṅkaraṇabhāvopapatteḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389890 (0.044):
vācyavācakabhāvenālaṅkaraṇabhāvāttasyāśrayāśrayibhāve, nopapatteḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631311 (0.056):
alaṅkāryalaṅkaraṇabhāvo hi āśrayāśrayibhāvenopapanno loke karṇāśritaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111349 (0.062):
āśrayāśrayibhāvenālaṃkāryālaṃkārabhāvo lokavat kāvye 'pi saṃmataḥ /
kimāśrayamasyālaṅkāratvamityāśaṅkāyāha arthetyādi /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631419 (0.041):
pariharati na / / āśrayetyādi / / alaṅkāratvaṃ hi lokeśaṅkate pūrvātrānvayeti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241817 (0.050):
bālapriyā arthaśaktistu prakaraṇavaśādityuktameva vivṛṇoti yāvadityādi / artho 'pītyipiśabdārthamāha na kevalamityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14229694 (0.051):
prativakti ucyata ityādi / / evakāraśśabdatadarthavyavacchedapara iti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732204 (0.053):
astvevaṃ kimata ityatrāha tata ityādi / / tataḥ tasyālaṅkāratvāt / / tadupaskṛtāt vyaṅgyenālaṅkṛtāt /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3100973 (0.054):
tadrūpābhyupagamamātreṇa vijetṛtvaprasaṅgāt / yadāhālaṅkārakāraḥ / yatkiñcidātmābhimataṃ vidhāya niruttarastatra kṛtaḥ pareṇa /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7435943 (0.057):
hetvādiṣu prāptaḥ pratiṣidhyate / / śabdakāraḥ / / ślokakāraḥ / / kalahakāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614323 (0.062):
atha siddhantaḥ dhvanikāraḥ punarityādi / / dhvanikārastu vyaṅgyātmano vākyārthasyaiva kāvyātmatvaṃ siddhāntitavān /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (nvtp1_2u.htm.txt) 1426197 (0.062):
nanu vibhāgasūtre savyabhicāra ityuddiṣṭaṃ padamiha māṣyakāro / lakṣaṇatvenaiva vyācaṣṭe /
evakāraḥ śabdapaunaruktyāvacchedadyotakaḥ /
RuAssC_3a: / tena śabdasyāpaunaruktyānna śabdālaṅkāro nāpyubhayālaṅkāro 'yamityarthaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714672 (0.036):
kevalārthālaṅkārasaṅkaror'thālaṅkāraḥ / / ubhayālaṅkārasaṅkara ubhayālaṅkāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623349 (0.037):
utprekṣā hyarthālaṅkāraḥ / / śleṣaḥ punarubhayālaṅkāro 'laṅkārāntarabādhakaśca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676770 (0.050):
nanu yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārtha iti vyaṅgyasya prāghānye vācyatvameva
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714681 (0.051):
śabdārthālaṅkārayoḥ śabdobhayālaṅkārayorarthobhay