View original HTML file with complete header information
a u ma kārasaṃyuktaṃ KubjT_8.59c / akariṣyat sudhīs tadā BhStc_40d
a u ma kārasaṃyuktaṃ KubjT_8.59c / akariṣyat sudhīs tadā BhStc_40d
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698091 (0.0):
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
akartā puruṣaḥ smṛtaḥ SvaT_12.76d / akartṛbhāvādbhoktuśca MrgT_1,2.15c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698093 (0.0):
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
akarmapathavartinām SvaT_10.58b / akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698103 (0.0):
akartā puruṣaḥ smṛtaḥ SvaT_12.76d / akarmapathavartinām SvaT_10.58b / akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a
akalko jñānaśīlatā SvaT_10.64d / akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698106 (0.0):
akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a / akalko jñānaśīlatā SvaT_10.64d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698113 (0.0):
akalko jñānaśīlatā SvaT_10.64d / akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15531588 (0.004):
adambhitvamamāyitvam % akalko jñānaśīlatā // SvaT_10.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27788804 (0.004):
adambhitvamamāyitvam akalko jñānaśīlatā // SvaT_10.64 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5783169 (0.051):
tenoktaṃ vāmaśīlatvād |yadeyaṃ pratyavasthitā | / niṣpratyāśas tadā prāṇān |ahaṃ rakṣitavān iti ||20.399|
akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b / akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825932 (0.0):
a u ma kārasaṃyuktaṃ KubjT_8.59c / akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b / akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupiu.htm.txt) 8372129 (0.039):
akasmāj jāyate sthūlaḥ VMv_1.61a / akasmāt kṛṣṇarekhā syāj VMv_1.58a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528001 (0.056):
sthūlo 'kasmācca jāyeta % akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785219 (0.056):
sthūlo 'kasmācca jāyeta akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913522 (0.064):
akasmācca kṛśo bhavet LiP_1,91.6b / akasmācca bhavetsthūlo hy LiP_1,91.6a / akasmādabhavatsarvaḥ LiP_1,92.109c
akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b / akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698119 (0.0):
akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b / akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528004 (0.062):
sthūlo 'kasmācca jāyeta % akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 // / atikruddho 'tibhītaśca $ varṣamekaṃ sa jīvati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785222 (0.062):
sthūlo 'kasmācca jāyeta akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 // / atikruddho 'tibhītaśca varṣamekaṃ sa jīvati /
akāmasya kriyā nāsti SvaT_11.316a / akāmātkāmataḥ kuryāt MrgT_3.106c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698124 (0.0):
akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d / akāmasya kriyā nāsti SvaT_11.316a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219655 (0.051):
akartṛbhāvādbhoktuśca MrgT_1,2.15c / akāmātkāmataḥ kuryāt MrgT_3.106c
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3miu.htm.txt) 13487927 (0.064):
akāmātkāmataḥ kuryāt MrgT_3.106c / akṛtvā śivabhaktānāṃ MrgT_3.24a
akāmāt kāmato 'pi vā KubjT_5.68d / akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ SvaT_11.3c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698130 (0.0):
akāmasya kriyā nāsti SvaT_11.316a / akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ SvaT_11.3c
akāmānnikṣipetpuṣpaṃ SvaT_4.62a / akāyo nirguṇo hyātmā Dka_52c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698132 (0.0):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ SvaT_11.3c / akāmānnikṣipetpuṣpaṃ SvaT_4.62a
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāracaturo madhye KubjT_9.52a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825940 (0.014):
akāmāt kāmato 'pi vā KubjT_5.68d / akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698138 (0.047):
akāmānnikṣipetpuṣpaṃ SvaT_4.62a / akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a
akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698148 (0.0):
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.054):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.054):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403443 (0.054):
akāraścāpyukāraśca makāro nāda ityapi // ŚivP_7.2,6.26cd/ / akāraṃ bahvṛcaṃ prāhurukāro yajurucyate // ŚivP_7.2,6.27ab/
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302762 (0.057):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825941 (0.057):
akāmāt kāmato 'pi vā KubjT_5.68d / akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c
akāraśca ukāraśca SvaT_6.23a / akāraśca hakāraśca SvaT_4.349c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698149 (0.0):
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403443 (0.054):
akāraścāpyukāraśca makāro nāda ityapi // ŚivP_7.2,6.26cd/ / akāraṃ bahvṛcaṃ prāhurukāro yajurucyate // ŚivP_7.2,6.27ab/
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302762 (0.057):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953506 (1.192):
akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d / akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698148 (0.029):
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825944 (0.044):
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.064):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ & / varṇatrayamidaṃ proktaṃ % brahmādyā devatāstrayaḥ // SvaT_6.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.064):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ / / varṇatrayamidaṃ proktaṃ brahmādyā devatāstrayaḥ // SvaT_6.23 //
akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b / akārādikṣakārāntam VT_252c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953509 (0.0):
akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d / akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825963 (0.021):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543169 (0.048):
akārādikṣakārāntam VT_252c / akṛtoccāranisvanam VT_377d
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825954 (0.0):
akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825963 (0.0):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251829 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam % bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ $ paśudehe vicintayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488679 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ paśudehe vicintayet /
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c / akārādikṣakārāntā KubjT_22.7a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825954 (0.0):
akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825964 (0.0):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251421 (0.035):
maccharīre samutpannā % mahākrodhasamudbhavā // KubjT_22.6 // / akārādikṣakārāntā $ ekaikākṣarabheditā &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251829 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam % bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ $ paśudehe vicintayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488679 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ paśudehe vicintayet /
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441416 (0.050):
mālākāreṇa talliṅgaṃ saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam /
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akārāntena sampuṭam KubjT_22.8d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825966 (0.021):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c / akārādikṣakārāntā KubjT_22.7a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516587 (0.032):
mālākāreṇa talliṅgaṃ % saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā $ kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441417 (0.035):
mālākāreṇa talliṅgaṃ saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825955 (0.054):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699618 (0.058):
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d
akāreṇa yadā yukta SvaT_4.258a / akārokāramakārāntam SvaT_5.61c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698159 (0.0):
akāraśca hakāraśca SvaT_4.349c / akāreṇa yadā yukta SvaT_4.258a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913574 (0.045):
akārāyātmarūpiṇe LiP_1,18.1b / akārokāramakāraṃ LiP_1,1.20a / akārokāramakārā LiP_1,85.45a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522596 (0.055):
akārokāramakārāntam % evaṃ śuddhyati nānyathā // SvaT_5.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779813 (0.055):
akārokāramakārāntam evaṃ śuddhyati nānyathā // SvaT_5.61 //
akāro brahmavācakaḥ SvaT_4.263b / akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety SvaT_10.411a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698163 (0.0):
akārokāramakārāntam SvaT_5.61c / akāro brahmavācakaḥ SvaT_4.263b
akālenāpi kālas tu KubjT_23.124c / akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825975 (0.0):
akārāntena sampuṭam KubjT_22.8d / akālenāpi kālas tu KubjT_23.124c / akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c
akiñciccintakasyāsya MrgT_4.62a / akumārī ca vijñeyān SvaT_11.156c
akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a / akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825986 (0.0):
akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c / akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a / akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c
akulaṃ ca kulaṃ caiva KubjT_11.5a / akulaṃ vyāpakaṃ rūpaṃ KubjT_19.60a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825990 (0.0):
akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a / akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c / akulaṃ ca kulaṃ caiva KubjT_11.5a
akulāditrimadhyasthaṃ KubjT_8.53a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22825997 (0.0):
akulaṃ vyāpakaṃ rūpaṃ KubjT_19.60a / akulāditrimadhyasthaṃ KubjT_8.53a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231172 (1.192):
adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ % jñātvā mantram anusmaret // KubjT_8.52 // / akulāditrimadhyasthaṃ $ kulā[c] cādes trimadhyagam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468038 (1.192):
adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ jñātvā mantram anusmaret // KubjT_8.52 // / akulāditrimadhyasthaṃ kulā[c] cādes trimadhyagam /
akulīnakramāntasthaḥ KubjT_19.73c / akulīnatanur baddhaḥ KubjT_18.109a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826005 (0.0):
akulāditrimadhyasthaṃ KubjT_8.53a / akulīnakramāntasthaḥ KubjT_19.73c
akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a / akulīnavapuḥsthitaḥ KubjT_18.112d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826014 (0.0):
akulīnatanur baddhaḥ KubjT_18.109a / akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246741 (0.062):
kuladehaṃ parityajya % akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ $ kaulikānāṃ kujīmate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483597 (0.062):
kuladehaṃ parityajya akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ kaulikānāṃ kujīmate /
akulīnaśarīredaṃ KubjT_18.106c / akulena vinā siddhir KubjT_18.115c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826020 (0.0):
akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a / akulīnavapuḥsthitaḥ KubjT_18.112d / akulīnaśarīredaṃ KubjT_18.106c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246741 (0.060):
kuladehaṃ parityajya % akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ $ kaulikānāṃ kujīmate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483597 (0.060):
kuladehaṃ parityajya akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ kaulikānāṃ kujīmate /
akuleśakuleśānaṃ KubjT_11.94a / akuleśatanuṃ yāvat KubjT_18.123c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826029 (0.0):
akulena vinā siddhir KubjT_18.115c / akuleśakuleśānaṃ KubjT_11.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236404 (0.049):
evaṃ viśuddhadevena % ṣoḍaśāvayavaṃ tanum // KubjT_11.93 // / akuleśakuleśānaṃ $ vibhajya ca niveśitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473267 (0.049):
evaṃ viśuddhadevena ṣoḍaśāvayavaṃ tanum // KubjT_11.93 // / akuleśakuleśānaṃ vibhajya ca niveśitam /
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826042 (0.0):
akuleśatanuṃ yāvat KubjT_18.123c / akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303349 (0.034):
śrīkuleśvaradevasya KubjT_13.37a / śrīkuleśvaradevasya KubjT_15.29a
akuleśvaradevasya KubjT_17.6a / akuleśvaradevasya KubjT_19.40a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826043 (0.0):
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c / akuleśvaradevasya KubjT_17.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303349 (0.034):
śrīkuleśvaradevasya KubjT_13.37a / śrīkuleśvaradevasya KubjT_15.29a
akuleśvararūpeṇa KubjT_19.13c / akṛtaṃ ca kṛtaṃ caiva SvaT_10.982c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826043 (0.0):
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c / akuleśvaradevasya KubjT_17.6a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698172 (0.014):
akumārī ca vijñeyān SvaT_11.156c / akṛtaṃ ca kṛtaṃ caiva SvaT_10.982c / akṛtārtho narastāvad SvaT_6.33a
akṛtārtho narastāvad SvaT_6.33a / akṛtoccāranisvanam VT_377d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698174 (0.0):
akumārī ca vijñeyān SvaT_11.156c / akṛtaṃ ca kṛtaṃ caiva SvaT_10.982c / akṛtārtho narastāvad SvaT_6.33a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543172 (0.064):
akārādikṣakārāntam VT_252c / akṛtoccāranisvanam VT_377d
akṛtrimaphalodayā BhStc_108b / akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ SvaT_3.32c
akṛtvā śivabhaktānāṃ MrgT_3.24a / akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826050 (0.0):
akuleśvararūpeṇa KubjT_19.13c / akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a
akramād gṛhṇate tu yaḥ KubjT_3.52b / akramād dadate yas tu KubjT_3.52a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826058 (0.0):
akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a / akramād gṛhṇate tu yaḥ KubjT_3.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222576 (0.022):
prabodho bhavate tasya % gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 // / akramād dadate yas tu $ akramād gṛhṇate tu yaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459443 (0.022):
prabodho bhavate tasya gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 // / akramād dadate yas tu akramād gṛhṇate tu yaḥ /
akriyāpi kriyā tathā SRtp_192b / akrodhādyāś ca niyamāḥ SUp_7.101c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795867 (0.035):
akrodhādyāś ca niyamāḥ SUp_7.101c / akrodho guruśuśrūṣā SUp_7.100c
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698186 (0.0):
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ SvaT_3.32c / akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698193 (0.0):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913618 (0.038):
akrūraṃ hiṃsayāmāsa LiP_1,66.73a / akrodho guruśuśrūṣā LiP_1,89.25a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544554 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ % brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucaṃ santoṣa ārjavam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801759 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352167 (0.042):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245932 (0.042):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c / akrodho guruśuśrūṣā SUp_7.100c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698193 (0.0):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544554 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ % brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucaṃ santoṣa ārjavam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801759 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352167 (0.048):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245932 (0.048):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795869 (0.050):
akrodhādyāś ca niyamāḥ SUp_7.101c / akrodho guruśuśrūṣā SUp_7.100c
akrodho 'steyamārjavam SvaT_12.44b / akleśāttu sukhāvaham SvaT_6.97d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698201 (0.0):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524234 (0.051):
kriyākālāṃśayuktasya % akleśāttu sukhāvaham // SvaT_6.97 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781453 (0.051):
kriyākālāṃśayuktasya akleśāttu sukhāvaham // SvaT_6.97 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544555 (0.054):
ahiṃsā satyamasteyaṃ % brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucaṃ santoṣa ārjavam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548921 (0.054):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801760 (0.054):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806123 (0.054):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a / akṣapuṣpairvarārohe SvaT_9.72c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698210 (0.0):
akleśāttu sukhāvaham SvaT_6.97d / akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a
akṣapuṣpaistu veṣṭitām SvaT_6.77d / akṣamālādi kalpayet SvaT_4.497d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698220 (0.0):
akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a / akṣapuṣpairvarārohe SvaT_9.72c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521133 (0.033):
sādhakasyādhikārārtham % akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778353 (0.033):
sādhakasyādhikārārtham akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523960 (0.042):
śatroḥ pratikṛtiṃ kṛtvā % akṣapuṣpaistu veṣṭitām // SvaT_6.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781179 (0.042):
śatroḥ pratikṛtiṃ kṛtvā akṣapuṣpaistu veṣṭitām // SvaT_6.77 //
akṣamālādharo devaḥ SvaT_2.75c / akṣamālā samerukā SvaT_2.147d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698229 (0.0):
akṣapuṣpaistu veṣṭitām SvaT_6.77d / akṣamālādi kalpayet SvaT_4.497d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521132 (0.053):
sādhakasyādhikārārtham % akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778352 (0.053):
sādhakasyādhikārārtham akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c / akṣayatvaṃ ca gacchati VT_185d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698231 (0.0):
akṣamālā samerukā SvaT_2.147d / akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21097493 (0.040):
yaḥ kuryāt tulasṚ kāṣṭhair akṣa mālāṃ su rūpiñṚm | / kañṭha mālāṃ ca yatnena kṛtaṃ tasyākṣayaṃ bhavet // Hbhv_9.199 //
akṣayaṃ phalam āpnuyāt SUp_6.126d / akṣayā tejarūpiṇī KubjT_5.139d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826064 (0.0):
akramād dadate yas tu KubjT_3.52a / akṣayā tejarūpiṇī KubjT_5.139d
akṣayān labhate lokān KubjT_9.36c / akṣayā yauvanodvahāḥ KubjT_25.59b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826072 (0.0):
akṣayā tejarūpiṇī KubjT_5.139d / akṣayān labhate lokān KubjT_9.36c
akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826079 (0.0):
akṣayā yauvanodvahāḥ KubjT_25.59b / akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698240 (5.960):
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarayojitam VT_361b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826080 (0.0):
akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c / akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698240 (0.034):
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543179 (0.061):
akṣayatvaṃ ca gacchati VT_185d / akṣarākṣarayojitam VT_361b
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3688106 (0.063):
lokākṣarākṣara mahā akṣarāgryākṣaropama /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1886202 (0.063):
lokākṣarākṣaramahā akṣarāgryākṣaropama /
akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826084 (0.0):
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698241 (0.018):
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c
akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a / akṣarāṇāṃ prabodhikā KubjT_5.134d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826094 (0.0):
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a / akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a
akṣarāṇāṃ pramāṇena KubjT_5.12c / akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826096 (0.0):
akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a / akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a / akṣarāṇāṃ prabodhikā KubjT_5.134d
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826102 (0.0):
akṣarāṇāṃ pramāṇena KubjT_5.12c / akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462265 (0.0):
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826109 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462239 (1.192):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /* / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462264 (0.045):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane KubjT_5.9/b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826114 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462297 (0.013):
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462238 (0.052):
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a / akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826117 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane KubjT_5.9/b / akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698244 (0.041):
akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c / akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b
akṣarābhyadhike yatra KubjT_23.74a / akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826125 (0.0):
akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a / akṣarābhyadhike yatra KubjT_23.74a / akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a
akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c / akṣarārthe vyavasthitāḥ KubjT_4.13b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826133 (0.0):
akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a / akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223885 (0.032):
mṛtasya copacāreṇa % kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 // / evaṃ mantrā varārohe $ akṣarārthe vyavasthitāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460749 (0.032):
mṛtasya copacāreṇa kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 // / evaṃ mantrā varārohe akṣarārthe vyavasthitāḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224141 (0.055):
prastārādi r anekaiś ca % ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 // / akṣarārthena te jñeyāḥ $ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461006 (0.055):
prastārādi r anekaiś ca ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 // / akṣarārthena te jñeyāḥ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ /
akṣarārthopadeśaś ca KubjT_4.29a / akṣare akṣare granthiḥ KubjT_17.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826143 (0.0):
akṣarārthe vyavasthitāḥ KubjT_4.13b / akṣarārthopadeśaś ca KubjT_4.29a
akṣare akṣare siddhaṃ KubjT_10.120a / akṣareṇāpi mantrasya KubjT_20.35c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826147 (0.0):
akṣarārthopadeśaś ca KubjT_4.29a / akṣare akṣare granthiḥ KubjT_17.68a
akṣareṣu kuto mokṣa SvaT_7.238a / akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826152 (0.0):
akṣareṇāpi mantrasya KubjT_20.35c / akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c / akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d
akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d / akṣarau tau stanātmakau KubjT_4.100b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826161 (0.0):
akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c / akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224958 (0.045):
ra ma madhyagataṃ tadvad % akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461824 (0.045):
ra ma madhyagataṃ tadvad akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b / akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698254 (0.0):
akṣareṣu kuto mokṣa SvaT_7.238a / akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826166 (1.192):
akṣarau tau stanātmakau KubjT_4.100b / akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826179 (0.060):
akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d / akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c
akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d / akṣasūtravidhiḥ khyātaḥ KubjT_5.136c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826175 (0.0):
akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243439 (0.044):
pustakamaṇḍaludharā % akṣasūtravarapradā // KubjT_17.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480299 (0.044):
pustakamaṇḍaludharā akṣasūtravarapradā // KubjT_17.18 //
akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d / akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826185 (0.0):
akṣasūtravidhiḥ khyātaḥ KubjT_5.136c / akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826165 (0.060):
akṣarau tau stanātmakau KubjT_4.100b / akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826190 (0.0):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698259 (0.013):
akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b / akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226837 (0.053):
etad guptataraṃ kāryam % akṣasūtraṃ śivātmakam // KubjT_5.113 //
akṣasūtraṃ surādhipe KubjT_5.128b / akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826194 (0.0):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698262 (0.017):
akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c
akṣasūtreṇa divyena KubjT_23.83a / akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826203 (0.0):
akṣasūtraṃ surādhipe KubjT_5.128b / akṣasūtreṇa divyena KubjT_23.83a / akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c
akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826206 (0.0):
akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c / akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699623 (0.016):
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d / akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b
akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b / akṣobhyaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.6d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699628 (0.0):
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d / akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b
akṣobhyā tatra tiṣṭhati SvaT_10.822b / akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698267 (5.960):
akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c / akṣobhyā tatra tiṣṭhati SvaT_10.822b / akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a
akhaṇḍajñānapuṣpāḍhyaṃ KubjT_16.90c / akhaṇḍamaṇḍalākāra CakBhst_34a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826213 (0.0):
akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c / akhaṇḍajñānapuṣpāḍhyaṃ KubjT_16.90c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18128495 (0.050):
na varte kim u bhauvane kalādāv akalānte bhuvanādhvanītyarthaḥ //33// / CakBhst_34ab: akhaṇḍamaṇḍalākāraśivatābhāvanāmbaram
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_au.htm.txt) 18230961 (0.051):
mantrādhvani nadāmy antaḥ % kim u bāhyārthabhāvanaiḥ // CakBhst_33 // / akhaṇḍamaṇḍalākāra- $ śivatābhāvanāmbaram &
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_pu.htm.txt) 24446394 (0.051):
mantrādhvani nadāmy antaḥ kim u bāhyārthabhāvanaiḥ // CakBhst_33 // / akhaṇḍamaṇḍalākāra- śivatābhāvanāmbaram /
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ KubjT_25.182c / agadānghṛtasaṃyuktān SvaT_9.108a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698273 (0.0):
akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a / agadānghṛtasaṃyuktān SvaT_9.108a / agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d
agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d / agamyāgamanaṃ tathā KubjT_9.62b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698275 (1.192):
agadānghṛtasaṃyuktān SvaT_9.108a / agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826219 (0.016):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ KubjT_25.182c / agamyāgamanaṃ tathā KubjT_9.62b / agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d
agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d / agastyaśikharaṃ tatra SvaT_10.262a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826221 (0.0):
agamyāgamanaṃ tathā KubjT_9.62b / agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698281 (0.012):
agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d / agastyaśikharaṃ tatra SvaT_10.262a / agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a
agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a / agastyasya prabhāveṇa tv SvaT_10.265a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698288 (0.0):
agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d / agastyaśikharaṃ tatra SvaT_10.262a / agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a
agastyo vasubhaumaśca SvaT_10.1079c / agṛhītārthabhedasya SRtp_228c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698291 (0.0):
agastyasya prabhāveṇa tv SvaT_10.265a / agastyo vasubhaumaśca SvaT_10.1079c
agnāvevaṃ prapūjayet SvaT_4.529d / agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698299 (0.0):
agastyo vasubhaumaśca SvaT_10.1079c / agnāvevaṃ prapūjayet SvaT_4.529d / agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b
agnikaṃ dakṣiṇe bhāge SvaT_2.178c / agnikāryaprayogo 'yaṃ VT_385c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698303 (0.0):
agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b / agnikaṃ dakṣiṇe bhāge SvaT_2.178c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543187 (0.017):
akṣarākṣarayojitam VT_361b / agnikāryaprayogo 'yaṃ VT_385c / agnikāryaṃ tu kārayet VT_159d
agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a / agnikāryavidhiṃ kramāt Stk_6.1b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698307 (0.018):
agnikaṃ dakṣiṇe bhāge SvaT_2.178c / agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a / agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953514 (0.020):
akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b / agnikāryavidhiṃ kramāt Stk_6.1b
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543187 (0.061):
agnikāryaprayogo 'yaṃ VT_385c / agnikāryaṃ tu kārayet VT_159d
agnikāryaṃ tu kārayet VT_159d / agnikāryaṃ prakurvīta SUp_2.24a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795879 (0.031):
akṣayaṃ phalam āpnuyāt SUp_6.126d / agnikāryaṃ prakurvīta SUp_2.24a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543189 (0.041):
agnikāryaprayogo 'yaṃ VT_385c / agnikāryaṃ tu kārayet VT_159d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953514 (0.048):
akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b / agnikāryavidhiṃ kramāt Stk_6.1b
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7388536 (0.050):
trisandhyaṃ dhārayed rātrau % agnikāryaṃ tu kārayet // VT_159 // / sādhyaṃ tu sādhakaś caiva $ raktavarṇaṃ vicintayet &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7094259 (0.050):
trisandhyaṃ dhārayed rātrau agnikāryaṃ tu kārayet // VT_159 // / sādhyaṃ tu sādhakaś caiva raktavarṇaṃ vicintayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210670 (0.059):
tato 'gnikāryaṃ kurvīta VT_39a / tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu SvaT_3.99a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9545071 (0.059):
tato 'gnikāryaṃ kurvīta VT_39a / tato lakṣatrayaṃ japet VT_223b
agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a / agnikāryādikāryaṃ ca Dka_62c
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaiu.htm.txt) 26396648 (0.037):
akāyo nirguṇo hyātmā Dka_52c / agnikāryādikāryaṃ ca Dka_62c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698308 (0.043):
agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a / agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a
agnikuṇḍasamīpaṃ tu SvaT_2.183a / agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698318 (0.0):
agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a / agnikuṇḍasamīpaṃ tu SvaT_2.183a / agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c
agnikena samopetāṃ KubjT_22.25a / agnicaitanyayogena KubjT_21.5c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826228 (0.0):
agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d / agnikena samopetāṃ KubjT_22.25a / agnicaitanyayogena KubjT_21.5c
agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698323 (0.024):
agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c / agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d
agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b / agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826235 (0.0):
agnicaitanyayogena KubjT_21.5c / agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698328 (0.0):
agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d / agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511264 (0.027):
madhyajihvānusāreṇa % agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 // / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā $ padmaṃ tatra vicintayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768491 (0.027):
madhyajihvānusāreṇa agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 // / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā padmaṃ tatra vicintayet /
agnināsāvinirgatam SvaT_2.275d / agnibhāgāttu saṃgṛhya SvaT_2.252a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698337 (0.0):
agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d / agnināsāvinirgatam SvaT_2.275d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511002 (0.064):
bhairaveṇaiva mantreṇā % gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 // / agnibhāgāttu saṃgṛhya $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768229 (0.064):
bhairaveṇaiva mantreṇā gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 // / agnibhāgāttu saṃgṛhya sruveṇājyāhutiṃ kṣipet /
agnimūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.271d / agnirājasupūjitāḥ SvaT_10.627d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698345 (0.0):
agnibhāgāttu saṃgṛhya SvaT_2.252a / agnimūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.271d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210921 (0.064):
tato mūrtiṃ nyaseddevi SvaT_2.46c / tato mūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.83b / tato mokṣaṃ vrajetpaśuḥ SvaT_10.705b
agnirudrāḥ smṛtā hyate SvaT_10.981a / agnirudrohutāśī ca SvaT_10.626a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698355 (0.0):
agnirājasupūjitāḥ SvaT_10.627d / agnirudrāḥ smṛtā hyate SvaT_10.981a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543202 (0.050):
sahasraiḥ pañcadaśabhiḥ % parivāro 'bhidhīyate // SvaT_10.780 // / agnirudrāḥ smṛtā hyate $ tejasā kṛṣṇavarṇakāḥ &
agnirūpeṇa rudreṇa SUp_5.2a / agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698361 (0.0):
agnirudrohutāśī ca SvaT_10.626a / agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795882 (0.052):
agnikāryaṃ prakurvīta SUp_2.24a / agnirūpeṇa rudreṇa SUp_5.2a / agniṃ prajvālya homayet SUp_4.49b
agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c / agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826240 (1.788):
agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b / agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698363 (0.014):
agnirudrohutāśī ca SvaT_10.626a / agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c
agnivāyukubereṇa KubjT_9.71c / agniṣṭomātyagniṣṭomau SvaT_10.403a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698369 (0.017):
agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b / agniṣṭomātyagniṣṭomau SvaT_10.403a / agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a
agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a / agniṣṭhaṃ bhairavaṃ yajet SvaT_4.45d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698378 (0.0):
agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b / agniṣṭomātyagniṣṭomau SvaT_10.403a / agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a
agniṣṭhaṃ vai pūrakeṇa SvaT_3.200c / agnisaṃjñā tu pūrvavat SvaT_2.255b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698385 (0.0):
agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a / agniṣṭhaṃ bhairavaṃ yajet SvaT_4.45d / agniṣṭhaṃ vai pūrakeṇa SvaT_3.200c
agnihotravivarjitāḥ KubjT_8.85d / agnihotraṃ kratūnvāpi SvaT_10.515c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698390 (0.018):
agnisaṃjñā tu pūrvavat SvaT_2.255b / agnihotraṃ kratūnvāpi SvaT_10.515c / agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c
agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c / agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698401 (0.0):
agnisaṃjñā tu pūrvavat SvaT_2.255b / agnihotraṃ kratūnvāpi SvaT_10.515c / agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510172 (1.192):
araṇyādisamudbhūtaṃ % lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 // / agniṃ tu śukravaddhyātvā $ caitanyaṃ praṇavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767404 (1.192):
araṇyādisamudbhūtaṃ lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 // / agniṃ tu śukravaddhyātvā caitanyaṃ praṇavena tu /
agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698405 (0.0):
agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a / agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510192 (0.033):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767424 (0.033):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
agniṃ prajvālya homayet SUp_4.49b / agniṃ yugapad ānīya SUp_7.71a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795890 (0.0):
agnirūpeṇa rudreṇa SUp_5.2a / agniṃ prajvālya homayet SUp_4.49b
agniṃ srotasi saṃyojya Stk_21.5a / agniḥ prācetaso nāma SvaT_10.428a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698410 (2.980):
agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b / agniḥ prācetaso nāma SvaT_10.428a
agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c / agnīdhraśca samākhyāto SvaT_10.288a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698420 (0.0):
agniḥ prācetaso nāma SvaT_10.428a / agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c
agnīdhraścāgnibāhuśca SvaT_10.275c / agnīśarakṣovāyavya SvaT_2.108c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698425 (0.0):
agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c / agnīdhraśca samākhyāto SvaT_10.288a / agnīdhraścāgnibāhuśca SvaT_10.275c
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ Stk_12.3a / agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698429 (0.0):
agnīśarakṣovāyavya SvaT_2.108c / agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c / agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a
agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a / agnerbālāntasaṃsthitāḥ SvaT_2.257b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698438 (0.0):
agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c / agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a
agnestu bhuvanaṃ tatra SvaT_10.855c / agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt SvaT_3.100a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698446 (0.0):
agnerbālāntasaṃsthitāḥ SvaT_2.257b / agnestu bhuvanaṃ tatra SvaT_10.855c
agneḥ sūryasya madhyādvai SvaT_2.255c / agnau ca vividhāṃ siddhiṃ SUp_7.73c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698451 (0.0):
agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt SvaT_3.100a / agneḥ sūryasya madhyādvai SvaT_2.255c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795894 (0.043):
agniṃ yugapad ānīya SUp_7.71a / agnau ca vividhāṃ siddhiṃ SUp_7.73c / agrārṣasavitur vyoma SUp_4.18a
agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a / agnau vahnir ivārpitaḥ GorS(1)_100b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698457 (0.0):
agneḥ sūryasya madhyādvai SvaT_2.255c / agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515747 (0.043):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva % adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve $ adhvanyāse kṛte sati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772970 (0.043):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve adhvanyāse kṛte sati /
agnau homaṃ tu kārayet SvaT_8.16b / agnau homo gururdānaṃ SvaT_10.65c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698467 (0.0):
agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a / agnau homaṃ tu kārayet SvaT_8.16b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409514 (0.055):
bhāvayetpūjayeccāpi vahnau homaṃ ca kārayet // LiP_2,26.21 // / homaśca pūrvavatsarvo mantrabhedaśca kīrtitaḥ /
agnau homyaścaruḥ srucā SvaT_3.117b / agnyaṃśaḥ paruṣastīvra SvaT_8.9c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698477 (0.0):
agnau homo gururdānaṃ SvaT_10.65c / agnau homyaścaruḥ srucā SvaT_3.117b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513090 (0.052):
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ % daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 // / kalaśe 'pyevamevaṃ tu $ agnau homyaścaruḥ srucā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770315 (0.052):
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 // / kalaśe 'pyevamevaṃ tu agnau homyaścaruḥ srucā /
agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a / agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698479 (0.0):
agnyaṃśaḥ paruṣastīvra SvaT_8.9c / agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826251 (0.013):
agnihotravivarjitāḥ KubjT_8.85d / agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a / agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d
agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d / agrataḥ Pṛṣṭhato vāpi KubjT_23.24a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826255 (0.0):
agnihotravivarjitāḥ KubjT_8.85d / agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a / agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216534 (0.051):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872684 (0.052):
subhagaṃ priyadarśanam KubjT_3.41d / subhaṭā ca bhaṭodbhavā KubjT_21.107b / subhaṭodbhaṭā vikaṭā KubjT_21.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873870 (0.054):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287062 (0.055):
vardhataikaikahelayā KubjT_17.46d / vardhamānī m upālambhī KubjT_25.112c / vardhamānyāditaḥ kramāt KubjT_25.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268438 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāgrāhastathā nakro SvaT_10.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857994 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāghaṇṭasamopetāṃ KubjT_22.23c
agrato dakṣiṇaṃ hastaṃ SvaT_4.422c / agrato nikhaneta tu VT_271d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698484 (0.060):
agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a / agrato dakṣiṇaṃ hastaṃ SvaT_4.422c / agraprasārito hastaḥ SvaT_14.10a
agradeśe tu koṭisthaṃ KubjT_13.43a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238506 (0.0):
o jā pū kā matatvaṃ tu % madhyadakṣiṇavāmataḥ // KubjT_13.42 // / agradeśe tu koṭisthaṃ $ śṛṅgāṭaṃ caturasrakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826261 (0.0):
agrataḥ Pṛṣṭhato vāpi KubjT_23.24a / agradeśe tu koṭisthaṃ KubjT_13.43a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475367 (0.0):
o jā pū kā matatvaṃ tu madhyadakṣiṇavāmataḥ // KubjT_13.42 // / agradeśe tu koṭisthaṃ śṛṅgāṭaṃ caturasrakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221201 (0.064):
tenedaṃ kāmarūpaṃ tu KubjT_2.90a / tenedaṃ cāgrakoṭisthaṃ KubjT_11.73c
agraprasārito hastaḥ SvaT_14.10a / agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698493 (0.0):
agrato dakṣiṇaṃ hastaṃ SvaT_4.422c / agraprasārito hastaḥ SvaT_14.10a / agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c
agraṃ saṃprārthya gṛhṇīyāt SvaT_4.522c / agrāṅgulyā prasāryeta KubjT_6.54c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698496 (0.0):
agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c / agraṃ saṃprārthya gṛhṇīyāt SvaT_4.522c
agrārṣasavitur vyoma SUp_4.18a / agrāhyo nityamavyayaḥ SvaT_6.12d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698500 (0.023):
agraṃ saṃprārthya gṛhṇīyāt SvaT_4.522c / agrāhyo nityamavyayaḥ SvaT_6.12d / agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c
agre granthārthagarbhiṇī CakBhst_23d / agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_iu.htm.txt) 21913038 (0.034):
akhaṇḍamaṇḍalākāra- CakBhst_34a / agre granthārthagarbhiṇī CakBhst_23d
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_au.htm.txt) 18230819 (0.053):
sā ghaṇṭā vādyate śambhor % agre granthārthagarbhiṇī // CakBhst_23 //
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_pu.htm.txt) 24446251 (0.053):
sā ghaṇṭā vādyate śambhor agre granthārthagarbhiṇī // CakBhst_23 //
agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698509 (0.012):
agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a / aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826270 (0.016):
agrāṅgulyā prasāryeta KubjT_6.54c / agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260787 (0.062):
sarveṣāṃ caiva śāstrāṇām $ agrotpannā tu agraṇī & / nānyat tatra bhavet kiñcic % chaktir ādyā manonmanī // KubjT_25.165 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497635 (0.062):
sarveṣāṃ caiva śāstrāṇām agrotpannā tu agraṇī / / nānyat tatra bhavet kiñcic chaktir ādyā manonmanī // KubjT_25.165 //
aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c / aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698511 (0.0):
agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a / aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826276 (0.012):
agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b / aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b
aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b / aghorasteja ityukto Stk_22.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826278 (5.960):
agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b / aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953527 (0.036):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ Stk_12.3a / aghorasteja ityukto Stk_22.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231645 (0.063):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468511 (0.063):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a / aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826281 (0.025):
aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b / aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698516 (0.039):
aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c / aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c / aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953525 (0.058):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ Stk_12.3a / aghorasteja ityukto Stk_22.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231645 (0.060):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468511 (0.060):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
aghorasya mahātape KubjT_9.15b / aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826288 (0.0):
aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a / aghorasya mahātape KubjT_9.15b / aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232969 (0.014):
āyuṣo jñānam utkrāntir % aghorasya vaśe sthitaḥ // KubjT_9.82 // / nāghorasadṛśo mantro $ mantrakoṭiśatair api &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469834 (0.014):
āyuṣo jñānam utkrāntir aghorasya vaśe sthitaḥ // KubjT_9.82 // / nāghorasadṛśo mantro mantrakoṭiśatair api /
aghorahṛdayo vāma SRtp_282a / aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826294 (0.0):
aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d / aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c / aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a
aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a / aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826297 (0.0):
aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c / aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953531 (0.041):
aghorasteja ityukto Stk_22.12c / aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544663 (0.064):
vidyādukārajaṃ vāmam % aghoraṃ ca makārajam // Stk_22.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10472097 (0.064):
vidyādukārajaṃ vāmam aghoraṃ ca makārajam // Stk_22.8 //
aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698525 (0.0):
aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c / aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164906 (0.058):
aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d
aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d / aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826307 (0.0):
aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a / aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d / aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a
aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d / aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826312 (0.0):
aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d / aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a / aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d
aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826316 (0.0):
aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a / aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d / aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231642 (0.017):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468508 (0.017):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698524 (0.050):
aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d / aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164885 (0.058):
aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d
aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826318 (0.0):
aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d / aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698530 (0.012):
aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c / aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826277 (0.058):
aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b / aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953535 (0.059):
aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a / aghoro rudradaivatya Stk_22.15c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231644 (0.060):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468510 (0.060):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a / aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953535 (0.012):
aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d / aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698533 (0.024):
aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c / aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544736 (0.064):
sadyojātastu ṛgvedo % vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ // Stk_22.13 // / aghoraḥ sāmavedaḥ syād $ atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10472170 (0.064):
sadyojātastu ṛgvedo vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ // Stk_22.13 // / aghoraḥ sāmavedaḥ syād atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ /
aghorān na paro mantraḥ KubjT_8.11a / aghorīśa iti smṛtaḥ KubjT_9.88b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826326 (0.0):
aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghorān na paro mantraḥ KubjT_8.11a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230590 (0.021):
sārāt sārataraṃ devi % satyaṃ satyaṃ na cānyathā // KubjT_8.10 // / aghorān na paro mantraḥ $ kasmāc cūlīgatas tu saḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467456 (0.021):
sārāt sārataraṃ devi satyaṃ satyaṃ na cānyathā // KubjT_8.10 // / aghorān na paro mantraḥ kasmāc cūlīgatas tu saḥ /
aghorī śaktiruttamā SvaT_2.114d / aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826331 (1.192):
aghorīśa iti smṛtaḥ KubjT_9.88b / aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d / aghore amoghe varade KubjT_5.16c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698537 (0.037):
aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d / aghorī śaktiruttamā SvaT_2.114d
aghore amoghe varade KubjT_5.16c / aghore ghorarūpiṇi KubjT_24.132d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826339 (0.0):
aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d / aghore amoghe varade KubjT_5.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225513 (0.047):
aghore amoghe varade % vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462380 (0.047):
aghore amoghe varade vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820717 (0.048):
oṃ namaścāmuṇḍe caṇḍi agore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe / īśāni aghore amoghe varade vicce svāhā(1)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820658 (0.049):
namaḥcāmuṇḍe māheśvari aghore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820677 (0.053):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore / amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe vārāhi aghore amoghe varade
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820668 (0.063):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore
aghoreṇa yathākramam SvaT_1.50d / aghoreṇa surādhipe KubjT_8.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826344 (0.0):
aghore ghorarūpiṇi KubjT_24.132d / aghoreṇa surādhipe KubjT_8.52b / aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d
aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826345 (0.0):
aghore ghorarūpiṇi KubjT_24.132d / aghoreṇa surādhipe KubjT_8.52b / aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698545 (0.010):
aghoreṇa yathākramam SvaT_1.50d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b / aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a
aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a / aghoreśvarīti vikhyātā SvaT_1.75c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698552 (0.0):
aghoreṇa yathākramam SvaT_1.50d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b / aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a
aghoro ghoranāśanaḥ SvaT_11.282b / aghoro rudra ityuktas SvaT_11.41a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698557 (0.0):
aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a / aghoreśvarīti vikhyātā SvaT_1.75c / aghoro ghoranāśanaḥ SvaT_11.282b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547574 (0.060):
sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas $ tathā puruṣa īśvaraḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804776 (0.060):
sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas tathā puruṣa īśvaraḥ /
aghoro rudradaivatya Stk_22.15c / aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826350 (0.025):
aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d / aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a / aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953537 (0.046):
aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a / aghoro rudradaivatya Stk_22.15c
aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c / aghoryāṣṭakasaṃyutam KubjT_18.35b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826356 (0.0):
aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d / aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a / aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c
agho vasanti vai divyāḥ SvaT_10.442c / aṅkitaṃ mastakaṃ mama KubjT_1.14b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698562 (0.016):
aghoro rudra ityuktas SvaT_11.41a / agho vasanti vai divyāḥ SvaT_10.442c
aṅkitāni svamānataḥ SvaT_10.316b / aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698569 (0.0):
agho vasanti vai divyāḥ SvaT_10.442c / aṅkitāni svamānataḥ SvaT_10.316b / aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c
aṅkurākāravatsthitā Stk_12.1d / aṅkurān mūlasambhavaḥ KubjT_14.26b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953543 (0.021):
aghoro rudradaivatya Stk_22.15c / aṅkurākāravatsthitā Stk_12.1d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543077 (0.061):
hṛtpradeśe tu sā jñeyā % aṅkurākāravatsthitā // Stk_12.1 //
aṅkurāstatra nirgatāḥ Stk_10.1d / aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826370 (0.0):
aṅkurān mūlasambhavaḥ KubjT_14.26b / aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b / aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d
aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d / aṅkuśaṃ muśalaṃ dhanuḥ KubjT_25.51d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826376 (0.0):
aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b / aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260441 (0.059):
cakraved bhramate nit yam % aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497290 (0.059):
cakraved bhramate nit yam aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 //
aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu VT_176a / aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698575 (1.788):
aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c / aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c / aṅkuśena niruddhyeta SvaT_9.89a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543199 (0.017):
agrato nikhaneta tu VT_271d / aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu VT_176a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7388753 (0.059):
padmasampuṭamadhyasthau % ubhau tau sādhyasādhakau // VT_175 // / aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu $ daṇḍaṃ cātmani guhyataḥ &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7094476 (0.059):
padmasampuṭamadhyasthau ubhau tau sādhyasādhakau // VT_175 // / aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu daṇḍaṃ cātmani guhyataḥ /
aṅkuśena niruddhyeta SvaT_9.89a / aṅkuśena nirodhayet VT_41d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698580 (0.0):
aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c / aṅkuśena niruddhyeta SvaT_9.89a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543206 (0.011):
aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu VT_176a / aṅkuśena nirodhayet VT_41d / aṅkuśena nirodhayet VT_303b
aṅkuśena nirodhayet VT_303b / aṅkuśena samākṛṣya SvaT_4.71c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543206 (0.0):
aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu VT_176a / aṅkuśena nirodhayet VT_41d / aṅkuśena nirodhayet VT_303b
aṅkuśena hato mūrdhni VT_161a / aṅkuśoddharaṇaṃ hy etad VT_132c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543212 (0.0):
aṅkuśena nirodhayet VT_303b / aṅkuśena hato mūrdhni VT_161a
aṅkusena tu rakṣitam KubjT_9.52d / aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698587 (0.0):
aṅkuśena samākṛṣya SvaT_4.71c / aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535654 (0.029):
caryāvratāni bodhyāni % aṅgatve kīrtitāni tu // SvaT_10.392 // / ebhistu sahitaṃ hyekaṃ $ navamaṃ vratabandhanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792868 (0.029):
caryāvratāni bodhyāni aṅgatve kīrtitāni tu // SvaT_10.392 // / ebhistu sahitaṃ hyekaṃ navamaṃ vratabandhanam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826383 (0.038):
aṅkuśaṃ muśalaṃ dhanuḥ KubjT_25.51d / aṅkusena tu rakṣitam KubjT_9.52d / aṅgapratyaṅgakeṣvapi KubjT_25.125b
aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698592 (0.0):
aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699640 (0.0):
agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15533976 (0.040):
dakṣasāgaramadhyasthāny % upadvīpāni ṣaṭ priye // SvaT_10.257 // / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca $ malayaṃ śaṅkhasaṃjñakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27791190 (0.040):
dakṣasāgaramadhyasthāny upadvīpāni ṣaṭ priye // SvaT_10.257 // / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca malayaṃ śaṅkhasaṃjñakam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513153 (0.063):
tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ ācamya parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437984 (0.063):
tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ācamya parameśvari /
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699644 (0.0):
agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256311 (0.041):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256319 (0.041):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702607 (0.045):
punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.051):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.051):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514056 (0.051):
yonimudrāṃ tato baddhvā % kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni $ prāṇāyāmaṃ tataḥ param &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438886 (0.051):
yonimudrāṃ tato baddhvā kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni prāṇāyāmaṃ tataḥ param /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.052):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206490 (0.054):
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.058):
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513153 (0.059):
tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ ācamya parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437984 (0.059):
tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ācamya parameśvari /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701185 (0.061):
janmāntarasahasreṇa ToT_6.17c / japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701330 (0.062):
tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d / tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn ToT_3.75c / aṅgapratyaṅgakeṣvapi KubjT_25.125b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699647 (0.0):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a / aṅgapūjāṃ ca kālyādīn ToT_3.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191098 (0.060):
kālo vai yena bhakṣitaḥ KubjT_9.13d / kālyādīn paripūjayet ToT_3.66b / kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā KubjT_1.81a
aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826391 (0.0):
aṅgapratyaṅgakeṣvapi KubjT_25.125b / aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260445 (0.036):
cakraved bhramate nit yam % aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 // / aṅgamaṅgagatā devī $ bahirantarasaṃsthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497294 (0.036):
cakraved bhramate nit yam aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 // / aṅgamaṅgagatā devī bahirantarasaṃsthitā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698595 (0.038):
aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a / aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d
aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a / aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826395 (0.0):
aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a / aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698600 (1.192):
aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222756 (0.024):
mukhe hastaṃ pradattvā tu % dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 // / aṅgarakṣā na kartavyā $ na śāṭhyaṃ guruṇā saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459623 (0.024):
mukhe hastaṃ pradattvā tu dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 // / aṅgarakṣā na kartavyā na śāṭhyaṃ guruṇā saha /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698607 (0.050):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698619 (0.050):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698612 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698621 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698612 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698621 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b / aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698609 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698618 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698625 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508875 (0.058):
saṃsthāpya vidhivaddevam % aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766113 (0.058):
saṃsthāpya vidhivaddevam aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 //
aṅgaṣaṭkaṃ śṛṇuṣvedaṃ KubjT_7.86c / aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826401 (0.0):
aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a / aṅgaṣaṭkaṃ śṛṇuṣvedaṃ KubjT_7.86c / aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698623 (0.062):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b / aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d
aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d / aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā SvaT_2.171b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698632 (0.0):
aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d / aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513097 (0.062):
bhairavasya śataṃ homyam % aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770322 (0.062):
bhairavasya śataṃ homyam aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741752 (0.064):
vaktrasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_2.242d / vaktrāṅgānāṃ daśāṃśakam SvaT_2.277b
aṅgānāṃ mardanaṃ kuryāc GorS(2)_53 (=1|50)a / aṅgānāṃ mardanaṃ śastaṃ GorS(1)_50a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355222 (0.0):
agnau vahnir ivārpitaḥ GorS(1)_100b / aṅgānāṃ mardanaṃ kuryāc GorS(2)_53 (=1|50)a
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622607 (0.059):
upaiti bodham atulaṃ śakti-prabodhān naraḥ // GorS(2)_52 (=HYP 1.50) // / aṅgānāṃ mardanaṃ kuryāc $ chrama-jātena vāriṇā &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899548 (0.059):
bodham atulaṃ śakti-prabodhān naraḥ // GorS(2)_52 (=HYP 1.50) // / aṅgānāṃ mardanaṃ kuryāc chrama-jātena vāriṇā /
aṅgāni karaṇāni ca SRtp_132b / aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698639 (1.192):
aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā SvaT_2.171b / aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a / aṅgānyevaṃ yathākramam SvaT_2.53d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698642 (0.0):
aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā SvaT_2.171b / aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510451 (0.063):
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ % kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 // / aṅgāni vinyasetpaścāt $ hṛdādyāni yathākramam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767679 (0.063):
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 // / aṅgāni vinyasetpaścāt hṛdādyāni yathākramam /
aṅgāradvīpaparyantaṃ KubjT_21.14c / aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826409 (0.0):
aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c / aṅgāradvīpaparyantaṃ KubjT_21.14c / aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c
aṅgāriṣṭāni me śṛṇu SvaT_7.263d / aṅgāriṣṭāni yāni ca SvaT_7.284b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698650 (0.0):
aṅgānyevaṃ yathākramam SvaT_2.53d / aṅgāriṣṭāni me śṛṇu SvaT_7.263d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527828 (0.034):
bahirliṅgāni tānyatra % aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785046 (0.034):
bahirliṅgāni tānyatra aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
aṅgāvayavasampūrṇā KubjT_6.84a / aṅgī yogo 'ṣṭamaḥ svayam MrgT_4.3d
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219667 (0.015):
akṛtvā śivabhaktānāṃ MrgT_3.24a / aṅgī yogo 'ṣṭamaḥ svayam MrgT_4.3d
aṅguladvayamānaṃ tu SvaT_4.345c / aṅgulaṃ tattrisaṃguṇaiḥ MrgT_1,13.7b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698656 (0.034):
aṅgāriṣṭāni yāni ca SvaT_7.284b / aṅguladvayamānaṃ tu SvaT_4.345c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219670 (0.043):
aṅgī yogo 'ṣṭamaḥ svayam MrgT_4.3d / aṅgulaṃ tattrisaṃguṇaiḥ MrgT_1,13.7b
aṅgulāni ṣaḍeva hi SvaT_7.95d / aṅgulībhiralaṃkṛtaiḥ SvaT_10.600b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698662 (0.0):
aṅguladvayamānaṃ tu SvaT_4.345c / aṅgulāni ṣaḍeva hi SvaT_7.95d / aṅgulībhiralaṃkṛtaiḥ SvaT_10.600b
aṅgulīyākṣasūtraṃ ca SUp_7.44c / aṅgulīvyāpakanyāsau ToT_3.73a
aṅgule aṅgule hyatra SvaT_7.91a / aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698675 (0.0):
aṅgulībhiralaṃkṛtaiḥ SvaT_10.600b / aṅgule aṅgule hyatra SvaT_7.91a / aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c
aṅgulena vihīne tu SvaT_7.33a / aṅgulaiḥ ṣaḍbhirekaiko SvaT_7.90c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698682 (0.0):
aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c / aṅgulena vihīne tu SvaT_7.33a
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c / aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698683 (0.0):
aṅgulaiḥ ṣaḍbhirekaiko SvaT_7.90c / aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826418 (1.192):
aṅgāvayavasampūrṇā KubjT_6.84a / aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c / aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a
aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a / aṅgulyāgre vyavasthitam KubjT_16.74d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826429 (0.0):
aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c / aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242730 (0.057):
jñānamaṇḍalakaṃ vāme % aṅgulyāgre vyavasthitam // KubjT_16.74 // / varāṅgordhvanitambādho $ dakṣiṇe 'mṛtamaṇḍalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479590 (0.057):
jñānamaṇḍalakaṃ vāme aṅgulyāgre vyavasthitam // KubjT_16.74 // / varāṅgordhvanitambādho dakṣiṇe 'mṛtamaṇḍalam /
aṅgulyāgre samākhyātaṃ KubjT_16.77c / aṅgulyā tu kanīyasī KubjT_6.56d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826435 (0.0):
aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a / aṅgulyāgre vyavasthitam KubjT_16.74d
aṅgulyā tena coddiṣṭā KubjT_6.99a / aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826435 (0.0):
aṅgulyāgre samākhyātaṃ KubjT_16.77c / aṅgulyā tu kanīyasī KubjT_6.56d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699657 (0.0):
aṅgulīvyāpakanyāsau ToT_3.73a / aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c / aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a
aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699661 (0.0):
aṅgulīvyāpakanyāsau ToT_3.73a / aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698688 (0.021):
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c / aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c / aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a
aṅguṣṭhatalamūle ca SUp_5.45a / aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698691 (0.033):
aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c / aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a / aṅguṣṭhaṃ ca kaniṣṭhikām SvaT_14.15b
aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c / aṅguṣṭhas tena sa smṛtaḥ KubjT_6.105b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826444 (0.0):
aṅgulyā tena coddiṣṭā KubjT_6.99a / aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c
aṅguṣṭhaṃ ca kaniṣṭhikām SvaT_14.15b / aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam Stk_1.17d
aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698705 (0.0):
aṅguṣṭhaṃ ca kaniṣṭhikām SvaT_14.15b / aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914088 (0.040):
aṅguṣṭhaṃ mokṣadaṃ vidyāt LiP_1,85.114a / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ LiP_1,85.62c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507969 (0.045):
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ $ vinyasedaṅgapañcakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765206 (0.045):
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasedaṅgapañcakam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697711 (0.058):
pāṇyoḥ ṣaḍaṅgabījāni nyasya kāye tato nyaset / / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasedvījapañcakam // GarP_1,11.11 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24169626 (0.063):
cāṅguṣṭhaparimitatvokteḥ 'aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ'; iti / kvacidaṅguṣṭhāgrapramāṇakatvoktervirodha iti codyaṃ parihṛtaṃ bhavati /
aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu SvaT_2.235c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698711 (0.0):
aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
aṅguṣṭhānnirmitā mayā SvaT_10.165b / aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698717 (0.0):
aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu SvaT_2.235c / aṅguṣṭhānnirmitā mayā SvaT_10.165b
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698723 (0.010):
aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b / aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826449 (0.037):
aṅguṣṭhas tena sa smṛtaḥ KubjT_6.105b / aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b
aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c / aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698733 (0.0):
aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b / aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554162 (0.045):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat % khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi $ sakaniṣṭhāmanāmikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811359 (0.045):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi sakaniṣṭhāmanāmikām /
aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.4a / aṅguṣṭhenākramed budhaḥ SvaT_13.44d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698733 (0.0):
aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c / aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554162 (0.034):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat % khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi $ sakaniṣṭhāmanāmikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811359 (0.034):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi sakaniṣṭhāmanāmikām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554093 (0.048):
tarjanyagre tu tatkṛtvā % aṅguṣṭhenākramed budhaḥ // SvaT_13.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811290 (0.048):
tarjanyagre tu tatkṛtvā aṅguṣṭhenākramed budhaḥ // SvaT_13.44 //
aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826459 (0.0):
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228027 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta % aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464893 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.56b / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(1)_9c
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14815095 (0.0):
<2.8/11> dakṣor ūpari paścimena vidhinā kṛtvā karābhyāṃ dṛḍham ! / <2.8/2> aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10194711 (0.0):
<2.8/11> dakṣoḥ ūpari paścimena vidhinā kṛtvā karābhyām dṛḍham ! / <2.8/2> aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukam nāsā+ +agram ālokayet !
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718220 (0.0):
paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham / / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed etad-vyādhi-vikāra-hāri
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355231 (0.0):
aṅgānāṃ mardanaṃ śastaṃ GorS(1)_50a / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(1)_9c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355238 (0.0):
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(1)_9c / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(2)_12 (=1|9)c
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622049 (0.0):
paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham & / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed %
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826459 (0.0):
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372522 (0.0):
dakṣorūpari paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham / / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayet
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046071 (0.052):
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed %
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228027 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta % aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464893 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(2)_12 (=1|9)c
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14815095 (0.0):
<2.8/11> dakṣor ūpari paścimena vidhinā kṛtvā karābhyāṃ dṛḍham ! / <2.8/2> aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10194711 (0.0):
<2.8/11> dakṣoḥ ūpari paścimena vidhinā kṛtvā karābhyām dṛḍham ! / <2.8/2> aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukam nāsā+ +agram ālokayet !
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718220 (0.0):
paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham / / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed etad-vyādhi-vikāra-hāri
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355230 (0.0):
aṅgānāṃ mardanaṃ śastaṃ GorS(1)_50a / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(1)_9c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355238 (0.0):
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(1)_9c / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(2)_12 (=1|9)c
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622049 (0.0):
paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham & / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed %
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372522 (0.0):
dakṣorūpari paścimena vidhinā dhṛtvā karābhyāṃ dṛḍham / / aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayet
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046071 (0.052):
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed %
aṅge carati nityaśaḥ KubjT_6.98d / aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826466 (0.0):
aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.56b / aṅge carati nityaśaḥ KubjT_6.98d / aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b
aṅgaiścaiva prakalpayet SvaT_3.108d / acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261023 (1.192):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ % dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam $ acalatvena saṃsthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826473 (1.192):
aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b / acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b / acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497871 (1.192):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam acalatvena saṃsthitam /
acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a / acalaṃ parivartate VT_249b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826474 (0.0):
acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b / acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261022 (0.047):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ % dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam $ acalatvena saṃsthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497870 (0.047):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam acalatvena saṃsthitam /
acalā sā tanuḥ sūkṣmā SvaT_10.822a / acale viśvadhāriṇi KubjT_24.115b
acālyaḥ sarvabhūtānāṃ SvaT_12.85c / acidapyupajāyate MrgT_1,9.8b
acidastīti cetanam SRtp_140b / acintyamahimā yathā SRtp_194b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236610 (0.0):
aṅgāni karaṇāni ca SRtp_132b / acidastīti cetanam SRtp_140b / acintyamahimā yathā SRtp_194b
acintyā cāprameyā ca SvaT_10.728c / acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698752 (0.0):
acālyaḥ sarvabhūtānāṃ SvaT_12.85c / acintyā cāprameyā ca SvaT_10.728c / acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516429 (0.044):
phalaṃ tu vividhākāraṃ % niṣpādyeta sudīkṣayā // SvaT_4.150 // / acintyā mantraśaktirvai $ parameśamukhodbhavā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773652 (0.044):
phalaṃ tu vividhākāraṃ niṣpādyeta sudīkṣayā // SvaT_4.150 // / acintyā mantraśaktirvai parameśamukhodbhavā /
acireṇa gaṇāmbike KubjT_8.13b / acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā KubjT_3.82c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826485 (0.0):
acale viśvadhāriṇi KubjT_24.115b / acireṇa gaṇāmbike KubjT_8.13b / acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā KubjT_3.82c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16145701 (0.058):
acirān mukhyatāṃ prāptau HV_79.22c / acireṇaiva kālena HV_App.I,18.77a / acireṇaiva kālena HV_App.I,18.916a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16145708 (0.058):
acireṇaiva kālena HV_App.I,18.916a / acireṇaiva kālena HV_App.I,31.2587a / acireṇaiva kālena HV_79.6c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24978946 (0.061):
acirān mahadadbhutaḥ HV_App.I,42B.2392**146:23b / acireṇaiva kālena HV_App.I,18.77a / acireṇaiva kālena HV_App.I,18.916a
acireṇaiva kālena Stk_12.5c / acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698759 (0.0):
acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a / acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d
acchinnāmanulomena SvaT_3.80a / a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826494 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā KubjT_3.82c / a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698759 (0.0):
acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d / acchinnāmanulomena SvaT_3.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201864 (0.051):
ṅa cha madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.83d / ṅādikāntam ataḥ śṛṇu KubjT_24.14b
a cha sandhigataṃ punaḥ KubjT_7.62d / ajaghanyo jaghanyakaḥ SvaT_10.494d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826495 (0.0):
a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c / a cha sandhigataṃ punaḥ KubjT_7.62d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698762 (0.042):
acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d / acchinnāmanulomena SvaT_3.80a / ajaghanyo jaghanyakaḥ SvaT_10.494d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229732 (0.063):
caturdaśoddhṛtaṃ bījam % a cha sandhigataṃ punaḥ // KubjT_7.62 // / kevalaṃ kathitaṃ bījaṃ $ daśapañcākṣaraṃ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466598 (0.063):
caturdaśoddhṛtaṃ bījam a cha sandhigataṃ punaḥ // KubjT_7.62 // / kevalaṃ kathitaṃ bījaṃ daśapañcākṣaraṃ priye /
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajaḍatvācca yat punaḥ SRtp_196b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236613 (0.050):
acintyamahimā yathā SRtp_194b / ajaḍatvācca yat punaḥ SRtp_196b
ajapā nāma gāyatrī GorS(2)_44a / ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826507 (0.0):
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462232 (0.0):
navākṣaram idaṃ devi padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 // / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225362 (0.015):
navākṣaram idaṃ devi % padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 // / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
ajavīthī ca dakṣiṇe SvaT_10.339d / ajaśca bhuvaneśaśca SvaT_10.491c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698772 (0.0):
ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d / ajavīthī ca dakṣiṇe SvaT_10.339d / ajaśca bhuvaneśaśca SvaT_10.491c
ajasraṃ kṣarate tathā SUp_6.164b / ajasraṃ bhāvapūrvakam KubjT_20.38b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826514 (0.0):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a / ajasraṃ bhāvapūrvakam KubjT_20.38b / ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b
ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b / ajāto 'dhipatiḥ proktas MrgT_3.112c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826515 (0.0):
ajasraṃ bhāvapūrvakam KubjT_20.38b / ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b
ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795911 (0.0):
ajasraṃ kṣarate tathā SUp_6.164b / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706050 (0.037):
ārtāya śivabhaktāya dadyād yaḥ supayasvinīm / / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.200 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200630 (0.055):
ārtāya śiva-bhaktāya $ dadyād yaḥ su-payasvinīm & / ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 //
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826527 (0.0):
ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19252759 (0.044):
viṣaśastraja1āgnibhyo % vyādhibhūtagrahair api // KubjT_22.53 // / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ $ jāyate nirupadravaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489610 (0.044):
viṣaśastraja1āgnibhyo vyādhibhūtagrahair api // KubjT_22.53 // / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ jāyate nirupadravaḥ /
ajitā cāparājitā KubjT_9.4d / ajitā cāparājitā KubjT_16.10b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826534 (0.0):
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a / ajitā cāparājitā KubjT_9.4d
ajitā cāparājitā KubjT_21.58d / ajitāyāḥ samuddiṣṭaṃ VT_126c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826534 (0.0):
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a / ajitā cāparājitā KubjT_9.4d / ajitā cāparājitā KubjT_16.10b
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543220 (0.017):
acalaṃ parivartate VT_249b / ajitāyāḥ samuddiṣṭaṃ VT_126c / ajitāṃ paścime dale VT_31d
ajitāṃ paścime dale VT_31d / ajinaṃ tryāyuṣaṃ tathā SvaT_10.389d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543222 (0.0):
acalaṃ parivartate VT_249b / ajitāyāḥ samuddiṣṭaṃ VT_126c / ajitāṃ paścime dale VT_31d
ajīrṇe bhojanaṃ yathā KubjT_3.56d / ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826544 (0.0):
ajitā cāparājitā KubjT_21.58d / ajīrṇe bhojanaṃ yathā KubjT_3.56d / ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c
ajeśādyais tu ṣoḍaśa KubjT_24.158d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826547 (0.0):
ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c / ajeśādyais tu ṣoḍaśa KubjT_24.158d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258029 (0.045):
śrīkaṇṭhādi caturviṃśair % ajeśādyais tu ṣoḍaśa // KubjT_24.158 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494877 (0.045):
śrīkaṇṭhādi caturviṃśair ajeśādyais tu ṣoḍaśa // KubjT_24.158 //
ajeśo 'nanta eva ca SvaT_10.1040d / ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698785 (0.0):
ajinaṃ tryāyuṣaṃ tathā SvaT_10.389d / ajeśo 'nanta eva ca SvaT_10.1040d / ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b
ajñātā dīptihārikāḥ KubjT_18.70d / ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826558 (0.0):
ajeśādyais tu ṣoḍaśa KubjT_24.158d / ajñātā dīptihārikāḥ KubjT_18.70d / ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246086 (0.017):
jñānavīryaḥ savīryas tu % ajñāte vīryahānikṛt // KubjT_18.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482942 (0.017):
jñānavīryaḥ savīryas tu ajñāte vīryahānikṛt // KubjT_18.64 //
ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a / ajñātvaitāni tattvāni Stk_8.5a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826562 (0.0):
ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260810 (0.040):
paryāyāt kathitā devi % śaktis taddharmadharmiṇī // KubjT_25.166 // / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ $ bahusthānagatāṃ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497658 (0.040):
paryāyāt kathitā devi śaktis taddharmadharmiṇī // KubjT_25.166 // / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ bahusthānagatāṃ priye /
ajñānaguṇaśālinī KubjT_3.35d / ajñānatimirasyaikam BhStc_24a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826567 (0.030):
ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a / ajñānaguṇaśālinī KubjT_3.35d / ajñānamalanāśanam KubjT_12.61d
ajñānatimiraṃ hatvā SvaT_10.604a / ajñānatimirādhānām SvaT_10.681c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698793 (0.0):
ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b / ajñānatimiraṃ hatvā SvaT_10.604a / ajñānatimirādhānām SvaT_10.681c
ajñānapaṅkanirmagnaṃ SUp_7.41a / ajñānapaṭanirmuktaḥ SvaT_3.128a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698798 (0.0):
ajñānatimirādhānām SvaT_10.681c / ajñānapaṭanirmuktaḥ SvaT_3.128a
ajñānapaṭalāpahāḥ SvaT_10.508b / ajñānabhāvamāpannaḥ SvaT_12.60a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698804 (0.0):
ajñānapaṭanirmuktaḥ SvaT_3.128a / ajñānapaṭalāpahāḥ SvaT_10.508b
ajñānamalanāśanam KubjT_12.61d / ajñānamalarūpeṇa KubjT_6.78a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826573 (0.0):
ajñānaguṇaśālinī KubjT_3.35d / ajñānamalanāśanam KubjT_12.61d
ajñānaṃ caivamaṣṭadhā SvaT_11.155b / ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698813 (0.0):
ajñānabhāvamāpannaḥ SvaT_12.60a / ajñānaṃ caivamaṣṭadhā SvaT_11.155b / ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b
ajñānena nibaddhāni tv SvaT_11.177a / ajño janturanīśo 'yam SRtp_151c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698814 (0.0):
ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b / ajñānena nibaddhāni tv SvaT_11.177a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236618 (0.025):
ajaḍatvācca yat punaḥ SRtp_196b / ajño janturanīśo 'yam SRtp_151c
añjanaṃ samabhāgikam VT_279d / añjalau bhairaveṇa tu SvaT_3.143d
aṭate tu aviśrāntaḥ KubjT_25.65c / aṭate satataṃ yena KubjT_25.96a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826584 (0.0):
ajñānamalarūpeṇa KubjT_6.78a / aṭate tu aviśrāntaḥ KubjT_25.65c
aṭato 'pi jagattrayam KubjT_25.97b / aṭanaṃ pudgalasya tu KubjT_25.127d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826591 (0.0):
aṭate satataṃ yena KubjT_25.96a / aṭato 'pi jagattrayam KubjT_25.97b
aṭanaṃ pudgalātmakam KubjT_25.75b / aṭkuśena nirodhayet VT_84d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826593 (0.0):
aṭanaṃ pudgalasya tu KubjT_25.127d / aṭanaṃ pudgalātmakam KubjT_25.75b
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543230 (0.022):
añjanaṃ samabhāgikam VT_279d / aṭkuśena nirodhayet VT_84d / aṭguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ VT_80a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259593 (0.033):
catuṣpathaṃ bhaved devi % vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam $ aṭanaṃ pudgalātmakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496442 (0.033):
catuṣpathaṃ bhaved devi vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam aṭanaṃ pudgalātmakam /
aṭguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ VT_80a / aṭguṣṭhād ye tu ye parvā VT_80c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543243 (0.0):
aṭkuśena nirodhayet VT_84d / aṭguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ VT_80a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7387445 (0.045):
āmaṇibandhanāt pūrvaṃ % bharamākhāś ? ca vinyaset // VT_79 // / aṭguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ $ nyased vai bījapañcakam &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7093170 (0.045):
āmaṇibandhanāt pūrvaṃ bharamākhāś ? ca vinyaset // VT_79 // / aṭguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ nyased vai bījapañcakam /
aṭguṣṭhau grathitau kṛtvā VT_86a / aṭguṣṭhau ca susaṃsthitau VT_88d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543248 (0.0):
aṭguṣṭhād ye tu ye parvā VT_80c / aṭguṣṭhau grathitau kṛtvā VT_86a
aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b / aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826605 (0.0):
aṭanaṃ pudgalātmakam KubjT_25.75b / aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b
aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d / aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_16.6a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826614 (0.0):
aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b / aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b / aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d
aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_22.20a / aṭṭahāsā mahāravā KubjT_21.37d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826618 (0.0):
aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b / aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d / aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_16.6a
aṭṭahāse kadambasthāṃ KubjT_22.23a / aṭṭahāse mahākṣetre KubjT_24.73c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826627 (0.0):
aṭṭahāsā mahāravā KubjT_21.37d / aṭṭahāse kadambasthāṃ KubjT_22.23a
aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ KubjT_2.115d / aṭṭahāso dārukaśca SvaT_10.1056c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826628 (0.0):
aṭṭahāse kadambasthāṃ KubjT_22.23a / aṭṭahāse mahākṣetre KubjT_24.73c / aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ KubjT_2.115d
aṭṭi masi ālitto u KubjT_10.6d / aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826636 (0.0):
aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ KubjT_2.115d / aṭṭi masi ālitto u KubjT_10.6d / aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c
aṇavaḥ patayo 'thavā MrgT_1,5.2d / aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826647 (0.0):
aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c / aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219682 (0.056):
ajāto 'dhipatiḥ proktas MrgT_3.112c / aṇavaḥ patayo 'thavā MrgT_1,5.2d
aṇimādiguṇāvāptir Dka_80a / aṇimādiguṇāvāptiḥ BhStc_55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826645 (5.960):
aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c / aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcbu.htm.txt) 22772959 (0.023):
vayaṃ vañcyāmahe 'dyāpi % māyayāmeyayā tava // BhStc_54 // / aṇimādiguṇāvāptiḥ $ sadaiśvaryaṃ bhavakṣayaḥ &
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcpu.htm.txt) 25363359 (0.023):
vayaṃ vañcyāmahe 'dyāpi māyayāmeyayā tava // BhStc_54 // / aṇimādiguṇāvāptiḥ sadaiśvaryaṃ bhavakṣayaḥ /
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstciu.htm.txt) 26618103 (0.033):
ajñānatimirasyaikam BhStc_24a / aṇimādiguṇāvāptiḥ BhStc_55a
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaiu.htm.txt) 26396654 (0.034):
agnikāryādikāryaṃ ca Dka_62c / aṇimādiguṇāvāptir Dka_80a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227229 (0.052):
aṇimādiguṇādhārā % ṣaḍguṇā guṇabodhanī // KubjT_5.142 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464096 (0.052):
aṇimādiguṇādhārā ṣaḍguṇā guṇabodhanī // KubjT_5.142 //
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaau.htm.txt) 11522014 (0.057):
tathāpi bhogamicchantaḥ % siddhimicchanti sādhakāḥ // Dka_79 // / aṇimādiguṇāvāptir $ jāyatāṃ vā na jāyatām &
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikapu.htm.txt) 24445863 (0.057):
tathāpi bhogamicchantaḥ siddhimicchanti sādhakāḥ // Dka_79 // / aṇimādiguṇāvāptir jāyatāṃ vā na jāyatām /
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826650 (0.0):
aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698829 (0.0):
aṭṭahāso dārukaśca SvaT_10.1056c / aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914321 (0.021):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcbu.htm.txt) 22772959 (0.026):
vayaṃ vañcyāmahe 'dyāpi % māyayāmeyayā tava // BhStc_54 // / aṇimādiguṇāvāptiḥ $ sadaiśvaryaṃ bhavakṣayaḥ &
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcpu.htm.txt) 25363359 (0.031):
vayaṃ vañcyāmahe 'dyāpi māyayāmeyayā tava // BhStc_54 // / aṇimādiguṇāvāptiḥ sadaiśvaryaṃ bhavakṣayaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224714 (0.034):
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461580 (0.034):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstciu.htm.txt) 26618103 (0.045):
ajñānatimirasyaikam BhStc_24a / aṇimādiguṇāvāptiḥ BhStc_55a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521021 (0.047):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau $ mūlamantrasvasaṃjñayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778240 (0.047):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau mūlamantrasvasaṃjñayā /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260319 (0.056):
aṇimādi guṇāṣṭaka dam / aṇima laghima garima mahimeśitva vaśitva prākāmya prāpty ākhya guṇāṣṭaka pradam
aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223013 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā % aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826655 (0.0):
aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459880 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224714 (0.045):
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461580 (0.045):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914321 (0.050):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826659 (0.0):
aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d / aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521019 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698834 (0.0):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778238 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259431 (0.024):
daśamaikādaśe devi % dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto $ gacchate khecaraiḥ saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496280 (0.024):
daśamaikādaśe devi dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto gacchate khecaraiḥ saha /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914327 (0.041):
aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d / aṇimādiguṇairvṛtāḥ LiP_1,103.33d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753910 (0.047):
aṭṭaśūlā janapadāḥ BrP_231.11a / aṇimādiguṇair yutam BrP_176.34b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914315 (0.058):
aṇimādiguṇānvitaiḥ LiP_1,51.15d / aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c / aṇimādi guṇodayaḥ GorS(1)_65d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953562 (0.0):
ajñātvaitāni tattvāni Stk_8.5a / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521019 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778238 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698834 (0.017):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914337 (0.032):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ LiP_1,64.100a / aṇimādiguṇopetā LiP_1,88.1c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355247 (0.043):
ajapā nāma gāyatrī GorS(2)_44a / aṇimādi-guṇodayaḥ GorS(1)_65d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259429 (0.047):
daśamaikādaśe devi % dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto $ gacchate khecaraiḥ saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496278 (0.047):
daśamaikādaśe devi dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto gacchate khecaraiḥ saha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753909 (0.053):
aṭṭaśūlā janapadāḥ BrP_231.11a / aṇimādiguṇair yutam BrP_176.34b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10279960 (0.062):
12,059.086d*0127_03 aṇimādiguṇopetam aiśvaryaṃ na ca kṛtrimam
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046834 (0.063):
ūrdhvaṃ pravartate reto'py % aṇimādi-guṇodayaḥ // GorS(1)_65 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718983 (0.063):
ūrdhvaṃ pravartate reto'py aṇimādi-guṇodayaḥ // GorS(1)_65 //
aṇimādiprasādhane Stk_19.12b / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698839 (0.0):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953562 (0.052):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c / aṇimādiprasādhane Stk_19.12b
aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam SvaT_10.1073d / aṇimā laghimā caiva SvaT_10.1072c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698848 (0.0):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544342 (0.018):
yatrakāmāvasāyitvam % aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801547 (0.018):
yatrakāmāvasāyitvam aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 //
aṇimā laghimā caiva SvaT_11.149c / aṇīyo dṛśyate rajaḥ SvaT_10.15b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698853 (0.0):
aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam SvaT_10.1073d / aṇimā laghimā caiva SvaT_10.1072c / aṇimā laghimā caiva SvaT_11.149c
aṇutarpaṇameva ca SvaT_4.66b / aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359576 (0.0):
tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute % savikalpakabodhavān // SRtp_61 // / aṇutvea sati kartṛtvād $ asmatpreṣyo yathā janaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236624 (0.0):
ajño janturanīśo 'yam SRtp_151c / aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084455 (0.0):
tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute savikalpakabodhavān // SRtp_61 // / aṇutvea sati kartṛtvād asmatpreṣyo yathā janaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698855 (0.0):
aṇīyo dṛśyate rajaḥ SvaT_10.15b / aṇutarpaṇameva ca SvaT_4.66b
aṇumātrā hṛdi sthitā KubjT_6.4d / aṇurūpo nakiñcanaḥ KubjT_6.16d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826667 (0.0):
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇumātrā hṛdi sthitā KubjT_6.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227343 (0.020):
ādyā śaktir maheśasya % aṇumātrā hṛdi sthitā // KubjT_6.4 // / sā aṇu[ḥ ] kathitā tantre $ dve aṇū truṭim āśritā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464210 (0.020):
ādyā śaktir maheśasya aṇumātrā hṛdi sthitā // KubjT_6.4 // / sā aṇu[ḥ ] kathitā tantre dve aṇū truṭim āśritā /
aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b / aṇūnāmarthadarśane SRtp_259d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236635 (0.0):
aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a / aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b
aṇūnāmavikāro 'pi SRtp_314c / aṇūnāmeva bandhanāt SRtp_241d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236641 (0.0):
aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b / aṇūnāmarthadarśane SRtp_259d
aṇūnāṃ malahetukaḥ SRtp_247b / aṇoreva na sarveṣām SRtp_249c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236645 (0.0):
aṇūnāmavikāro 'pi SRtp_314c / aṇūnāmeva bandhanāt SRtp_241d / aṇūnāṃ malahetukaḥ SRtp_247b
aṇḍaṃ vai vīrabhadrasya SvaT_10.761a / aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698864 (0.0):
aṇutarpaṇameva ca SvaT_4.66b / aṇḍaṃ vai vīrabhadrasya SvaT_10.761a / aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d
aṇḍānyatrohakaiḥ saha SvaT_10.6b / aṇḍaiḥ śikharamaṇḍitaiḥ SvaT_10.580d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698873 (0.0):
aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d / aṇḍānyatrohakaiḥ saha SvaT_10.6b
ata ātmaguṇānaṣṭau SvaT_10.409c / ata uccāṭanaṃ kuryāc VT_165a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698875 (0.0):
aṇḍaiḥ śikharamaṇḍitaiḥ SvaT_10.580d / ata ātmaguṇānaṣṭau SvaT_10.409c
ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c / ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698887 (0.0):
ata ātmaguṇānaṣṭau SvaT_10.409c / ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c / ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698896 (0.040):
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541221 (0.059):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ % yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ bhuvanaṃ ca nibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798428 (0.059):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi bhuvanaṃ ca nibodha me /
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698891 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c / ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698898 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914480 (0.049):
ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541221 (0.055):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ % yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ bhuvanaṃ ca nibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798428 (0.055):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi bhuvanaṃ ca nibodha me /
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698899 (0.0):
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914480 (0.049):
ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
ata ūrdhvaṃ mahādevi SvaT_10.1043c / ata ūrdhvaṃ vīrabhadro SvaT_10.1042c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698905 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698894 (0.035):
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a
ata ūrdhvaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.982a / ata ūrdhvaṃ sthitā śaktiḥ SvaT_10.1241a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698910 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c / ata ūrdhvaṃ mahādevi SvaT_10.1043c / ata ūrdhvaṃ vīrabhadro SvaT_10.1042c
ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a / ata eva mahākālo ToT_1.22a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698912 (1.192):
ata ūrdhvaṃ sthitā śaktiḥ SvaT_10.1241a / ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699668 (0.039):
aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / ata eva mahākālo ToT_1.22a
ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699679 (0.0):
aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / ata eva mahākālo ToT_1.22a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.050):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702405 (0.057):
nyūnādhikaṃ maheśāni ToT_5.37a / pakṣāntare maheśāni ToT_5.13a
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699680 (0.0):
aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.039):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.049):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702405 (0.057):
nyūnādhikaṃ maheśāni ToT_5.37a / pakṣāntare maheśāni ToT_5.13a
ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a / atadrūpāpi tadrūpa SRtp_242c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699680 (0.0):
ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a / ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699672 (0.039):
aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.060):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236650 (0.064):
aṇoreva na sarveṣām SRtp_249c / atadrūpāpi tadrūpa- SRtp_242c
atalaṃ parikīrtitam ToT_7.35b / atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699686 (5.960):
ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a / atalaṃ parikīrtitam ToT_7.35b / atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515973 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe % śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva $ atalaṃ parikīrtitam & / sutalaṃ ca varṣaśataṃ % talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440802 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva atalaṃ parikīrtitam / / sutalaṃ ca varṣaśataṃ talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698923 (0.0):
ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a / ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698930 (0.012):
atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c / atasīpuṣpasaṃnibhaḥ SvaT_10.740b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146252 (0.047):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ *HV_62.10ab*721A:22a / atasīpuṣpasaṃkāśaḥ **HV_App.I,18.775**81:2
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753962 (0.060):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_50.51c / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_178.123a
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c / atasīpuṣpasaṃnibhaḥ SvaT_10.740b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698931 (0.0):
ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146254 (0.010):
ataś cintya vadhaṃ kuru *HV_108.92*1251:2b / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ *HV_62.10ab*721A:22a / atasīpuṣpasaṃkāśaḥ **HV_App.I,18.775**81:2
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753963 (0.023):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_50.51c / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_178.123a
atasīpuṣpasaṃnibhāḥ SvaT_2.64d / atastantrāvatārārthaṃ SvaT_8.27a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698935 (0.0):
atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c
atastārā prakīrtitā ToT_6.42b / atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498107 (0.0):
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498113 (0.0):
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717401 (0.049):
cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā / / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ
atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498118 (0.0):
atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c / atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c
atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api Saul_1c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498124 (0.0):
atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c / atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api Saul_1c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715798 (0.0):
na ced evaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api / / atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api
ataḥ kaṇṭhe viśuddhākhye GorS(1)_62c / ataḥ kāla bhayād brahmā GorS(2)_93a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355254 (0.0):
aṇimādi-guṇodayaḥ GorS(1)_65d / ataḥ kaṇṭhe viśuddhākhye GorS(1)_62c / ataḥ kāla-bhayād brahmā GorS(2)_93a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9357778 (0.031):
mokṣa-dvāraṃ prabhedayet GorS(2)_51d / yataḥ kāla-bhayāt brahmā GorS(1)_38a / yat tattve niścitaṃ cetas GorS(1)_76c
ataḥ kiṃ bahunoktena KubjT_8.80c / ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183806 (0.036):
ebhiḥ sārdhaṃ ramet tu saḥ KubjT_11.102d / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.921a / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.928a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698940 (0.044):
atastantrāvatārārthaṃ SvaT_8.27a / ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258192 (0.063):
bahunāpi kim uktena KubjT_9.64a / bahunoktena kiṃ devi KubjT_19.96a
ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698946 (0.0):
atastantrāvatārārthaṃ SvaT_8.27a / ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953569 (0.022):
aṇimādiprasādhane Stk_19.12b / ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183808 (0.038):
ebhiḥ sārdhaṃ ramet tu saḥ KubjT_11.102d / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.921a / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.928a / ebhyaḥ parataraṃ cāsti SvaT_10.926a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236963 (0.058):
nātaḥ parataraṃ jñānam Stk_23.17c / nātaḥ parataraṃ śivam Stk_23.17b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705544 (0.061):
ebhiḥ saha vijānīyāt SvaT_10.402c / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.921a / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.928a / ebhyaḥ parataraṃ cāsti SvaT_10.926a
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_207a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_224c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543260 (0.0):
ata uccāṭanaṃ kuryāc VT_165a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_207a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_224c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698949 (0.021):
ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698958 (0.021):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698958 (0.0):
ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543256 (0.017):
ata uccāṭanaṃ kuryāc VT_165a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_207a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_224c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.942a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698958 (0.0):
ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.946a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi KubjT_4.75a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698958 (0.0):
ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_6.1a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953583 (5.960):
ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698953 (0.034):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_7.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_16.1a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953583 (5.960):
ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698951 (0.060):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_21.1a / ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698964 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.946a / ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953583 (5.960):
ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698951 (0.060):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ varārohe SvaT_10.31a / ataḥ pāśāṃstu dīpayet SvaT_3.184b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698970 (0.0):
ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c / ataḥ paraṃ varārohe SvaT_10.31a
ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a / ataḥ śāṭhyaṃ na kārayet KubjT_8.31d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698972 (0.0):
ataḥ pāśāṃstu dīpayet SvaT_3.184b / ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a
ataḥ śeṣaḥ śeṣīty ayam ubhayasādhāraṇatayā Saul_34c / ataḥ sā kuṇḍalī devī ToT_8.21c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498129 (0.035):
atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api Saul_1c / ataḥ śeṣaḥ śeṣīty ayam ubhayasādhāraṇatayā Saul_34c
atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a / atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698982 (0.0):
ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a / atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a / atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549017 (0.052):
atāramasutāraṃ ca % atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 // / atārakaṃ ca deveśi $ caturthaṃ parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806219 (0.052):
atāramasutāraṃ ca atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 // / atārakaṃ ca deveśi caturthaṃ parikīrtitam /
atāraṇamathāpi ca SvaT_11.153d / atāramasutāraṃ ca SvaT_11.153c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698988 (0.0):
ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a / atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a / atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549017 (0.047):
evameṣa samākhyāto $ daśadhādharmasaṃgrahaḥ & / atāramasutāraṃ ca % atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806219 (0.047):
evameṣa samākhyāto daśadhādharmasaṃgrahaḥ / / atāramasutāraṃ ca atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
atikāntena rūpeṇa SvaT_10.774c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.777c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698993 (0.0):
atāraṇamathāpi ca SvaT_11.153d / atāramasutāraṃ ca SvaT_11.153c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.774c
atikruddho 'tibhītaśca SvaT_7.276a / atiguhyaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.873a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698996 (0.0):
atikāntena rūpeṇa SvaT_10.774c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.777c / atikruddho 'tibhītaśca SvaT_7.276a
atighaṇṭātighorā ca KubjT_21.29c / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699002 (0.013):
atiguhyaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.873a / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a / atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c
atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c / atibhaktirasāveśa CakBhst_5a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699003 (0.0):
atiguhyaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.873a / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a / atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c
atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d / atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699012 (0.0):
atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c / atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d / atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d
atimārgaṃ prakīrtitam SvaT_11.182b / atimārgāntagocare SvaT_11.189d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699016 (0.0):
atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d / atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d / atimārgaṃ prakīrtitam SvaT_11.182b
atirūpā manoharā KubjT_21.66b / atiraudrā subhīṣaṇā KubjT_17.17b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826688 (0.0):
atighaṇṭātighorā ca KubjT_21.29c / atirūpā manoharā KubjT_21.66b / atiraudrā subhīṣaṇā KubjT_17.17b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243417 (0.041):
bālakramasya madhyasthā % rūpasthā nagnakubjikā // KubjT_17.16 // / vaḍavānalasandīptā $ atiraudrā subhīṣaṇā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480277 (0.041):
bālakramasya madhyasthā rūpasthā nagnakubjikā // KubjT_17.16 // / vaḍavānalasandīptā atiraudrā subhīṣaṇā /
ativāllabhyataḥ sādhu BhStc_4c / ativegavatī mahā KubjT_21.90d
atiśubhreṇa dehena SvaT_10.780a / atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699023 (0.0):
atimārgāntagocare SvaT_11.189d / atiśubhreṇa dehena SvaT_10.780a / atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d
atisnehena deveśi ToT_6.57a / atītanāgatārabdha SvaT_4.149a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699028 (0.048):
atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d / atītanāgatārabdha SvaT_4.149a / atītaṃ buddhibhāvānām SvaT_11.182a
atītaś caiva pādaś ca KubjT_1.43c / atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826697 (0.0):
ativegavatī mahā KubjT_21.90d / atītaś caiva pādaś ca KubjT_1.43c / atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b
atītaṃ buddhibhāvānām SvaT_11.182a / atītaḥ suprabuddhastu SvaT_4.239c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699037 (0.0):
atītanāgatārabdha SvaT_4.149a / atītaṃ buddhibhāvānām SvaT_11.182a / atītaḥ suprabuddhastu SvaT_4.239c
atītā tu yadā sā vai KubjT_5.89c / atītānāgataṃ caiva SvaT_7.329c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826705 (0.0):
atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b / atītā tu yadā sā vai KubjT_5.89c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146562 (0.049):
atītānāgataṃ yad vai *HV_118.4*1585a / atītānāgataṃ vākyam HV_118.1c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740870 (0.049):
atītānāgataṃ yad vai HV_118.4*1585a / atītānāgataṃ vākyam HV_118.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226503 (0.056):
tasyāpy ante tato devi $ śaktir ādyā manonmanī & / atītā tu yadā sā vai % tadā bindvī udāhṛtā // KubjT_5.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463370 (0.056):
tasyāpy ante tato devi śaktir ādyā manonmanī / / atītā tu yadā sā vai tadā bindvī udāhṛtā // KubjT_5.89 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24046578 (0.061):
evamatītānāgatamapyastītyuktam / / anyathā hyatītānāgatabhāva eva na sidhyet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460615 (0.062):
tridhā hi cittaṃ saṃbhavati parikalpamupādāya atītamanāgataṃ pratyutpannaṃ / ca / tatra / atītānāgataṃ naṣṭājātaṃ cittaṃ nāhaṃ na ahaṃdarśanaviṣayaḥ /
atītānāgataṃ sarvaṃ KubjT_10.89a / atītānubhavasmṛteḥ MrgT_1,2.25b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146562 (0.029):
atītānāgatajñaś ca HV_115.22c / atītānāgataṃ yad vai *HV_118.4*1585a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740870 (0.029):
atītānāgatajñaś ca HV_115.22c / atītānāgataṃ yad vai HV_118.4*1585a
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24046578 (0.037):
cāsti niruddhaḥ sa dīpo na tu mayā nirodhita iti / / evamatītānāgatamapyastītyuktam / / anyathā hyatītānāgatabhāva eva na sidhyet /
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219687 (0.037):
aṇavaḥ patayo 'thavā MrgT_1,5.2d / atītānubhavasmṛteḥ MrgT_1,2.25b / ato yadyatsamīhitam MrgT_4.33b
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24046500 (0.044):
vayamapi brūmo 'styatītānāgatamiti / / atītaṃ tu yad bhūtapūrvam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 458239 (0.045):
yadi vartamāna evārthe padānāṃ śaktirgṛhītā syāttadā vākyam atītānāgatam / atītānāgatārthasaṃsargaṃ na vadet na pratipādayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460616 (0.047):
tridhā hi cittaṃ saṃbhavati parikalpamupādāya atītamanāgataṃ pratyutpannaṃ / ca / tatra / atītānāgataṃ naṣṭājātaṃ cittaṃ nāhaṃ na ahaṃdarśanaviṣayaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826705 (0.047):
atītā tu yadā sā vai KubjT_5.89c / atītānāgataṃ sarvaṃ KubjT_10.89a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783734 (0.049):
yaṃ dūre antike vā atītānāgatapratyutpannaṃ vā sarvaṃ rūpaṃ naitaṃ mama
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18784431 (0.049):
śūkṣmaṃ vā hīnaṃ vā praṇītaṃ vā yaddūre antike vā atītānāgatapratyutpannaṃ / sarvaṃ rūpaṃ naitaṃ mama naiṣo ham asmi naiṣa ātmeti evam eva taṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11864423 (0.050):
pratihanyate ca. atītānāgataṃ tarhīti vistaraḥ. atītānāgatam adeśatvān na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11986904 (0.057):
pratyutpanno 'dhvatayā vartamānam api dūraṃ prāpnoti. yathātītānāgatam / atītānāgatādhvatayā. akāritrāt tarhi tad dūram iti. uparatakāritram atītam
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234249 (0.059):
anādhītāni śāstrāṇi % granthataś cārthataḥ sudhīḥ // KubjT_10.88 // / atītānāgataṃ sarvaṃ $ vartamānasya yat phalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471111 (0.059):
anādhītāni śāstrāṇi granthataś cārthataḥ sudhīḥ // KubjT_10.88 // / atītānāgataṃ sarvaṃ vartamānasya yat phalam /
atīndriyam anābhāṣaṃ KubjT_19.92c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699044 (0.016):
atītānāgataṃ caiva SvaT_7.329c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a / ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b
ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b / ato dharmisvabhāvo hi SvaT_4.436a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699048 (0.0):
atītānāgataṃ caiva SvaT_7.329c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a / ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b
ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b / ato na māyopādānaṃ SRtp_48c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236661 (0.0):
atadrūpāpi tadrūpa- SRtp_242c / ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238552 (0.0):
na jñānaṃ syāt phalapradam SRtp_129b / na tatra māyopādānaṃ SRtp_148c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361097 (0.058):
anye tu kathayantyatra % māyāmadhvasvanaśvarīm // SRtp_164 // / upādānaṃ kalādīnām $ abhivyāptāṃ ca bindunā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085972 (0.058):
anye tu kathayantyatra māyāmadhvasvanaśvarīm // SRtp_164 // / upādānaṃ kalādīnām abhivyāptāṃ ca bindunā /
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ SRtp_133c / ato 'nteṣṭiṃ tu hutvā vai SvaT_10.412c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236662 (0.0):
ato na māyopādānaṃ SRtp_48c / ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ SRtp_133c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699053 (0.047):
ato dharmisvabhāvo hi SvaT_4.436a / ato 'nteṣṭiṃ tu hutvā vai SvaT_10.412c
ato 'nyat sampravakṣyāmi VT_199c / ato bandhastayormataḥ SRtp_249d
atobuddhiguṇānviduḥ SvaT_10.1095b / ato bhagavatī pṛthvī SvaT_10.121c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699061 (0.0):
ato 'nteṣṭiṃ tu hutvā vai SvaT_10.412c / atobuddhiguṇānviduḥ SvaT_10.1095b / ato bhagavatī pṛthvī SvaT_10.121c
ato yadyatsamīhitam MrgT_4.33b / ato rūpamavasthānaṃ SvaT_10.1163a
ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d / ato'rthaṃ gopayanty etās KubjT_18.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826719 (0.0):
atīndriyam anābhāṣaṃ KubjT_19.92c / ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d
ato'rthaṃ gopayed devi KubjT_7.111c / ato'rthaṃ gopitaṃ tantraṃ KubjT_16.29c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826726 (0.0):
ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d / ato'rthaṃ gopayanty etās KubjT_18.72a / ato'rthaṃ gopayed devi KubjT_7.111c
ato 'rthaṃ toṣayed gurum KubjT_13.59d / ato 'rthaṃ saha saṃyogaṃ KubjT_13.92c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826734 (0.0):
ato'rthaṃ gopitaṃ tantraṃ KubjT_16.29c / ato 'rthaṃ toṣayed gurum KubjT_13.59d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238750 (0.062):
sabāhyābhyantaraṃ bhadre % ato 'rthaṃ toṣayed gurum // KubjT_13.59 // / sarvāṅgabhaktiyuktas tu $ triśuddhenāntarātmanā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475611 (0.062):
sabāhyābhyantaraṃ bhadre ato 'rthaṃ toṣayed gurum // KubjT_13.59 // / sarvāṅgabhaktiyuktas tu triśuddhenāntarātmanā /
atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu KubjT_18.36a / atordhvaṃ yoginīnāṃ tu KubjT_15.36c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826742 (0.0):
ato 'rthaṃ saha saṃyogaṃ KubjT_13.92c / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu KubjT_18.36a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245308 (0.061):
nyased aṣṭavidhāṅgaṃ tu % aṣṭapattreṣu sādhakaḥ // KubjT_18.35 // / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu $ dehaniṣpattikāraṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482164 (0.061):
nyased aṣṭavidhāṅgaṃ tu aṣṭapattreṣu sādhakaḥ // KubjT_18.35 // / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu dehaniṣpattikāraṇam /
atordhve dakṣiṇe haste KubjT_24.14a / atordhve yantrakarmāṇi KubjT_23.152a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826748 (0.0):
atordhvaṃ yoginīnāṃ tu KubjT_15.36c / atordhve dakṣiṇe haste KubjT_24.14a
ato vijñānadīkṣāṃ tu SvaT_5.52c / ato vimuktāḥ sarvajñā SRtp_257c
ato hi nirbhayo vidvān Dka_4a / ato hetubalākrāntāḥ SRtp_225a
atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826754 (0.011):
atordhve yantrakarmāṇi KubjT_23.152a / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b / atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699072 (0.033):
ato vijñānadīkṣāṃ tu SvaT_5.52c / atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b
atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d / atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826755 (0.0):
atordhve yantrakarmāṇi KubjT_23.152a / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b / atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699077 (0.016):
atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b / atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a
atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a / atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699079 (0.0):
atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b / atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826759 (0.060):
atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d / atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a / atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c
atyarthamupabṛṃhitaḥ SvaT_7.143d / atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ SUp_6.119c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795920 (0.052):
ajñānapaṅkanirmagnaṃ SUp_7.41a / atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ SUp_6.119c / atha pūrvasthito liṅge SUp_2.1a
atyutpāvanamuttamam MrgT_4.64b / atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826766 (0.0):
atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a / atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219673 (0.038):
pūrvasañcodito devi $ tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ & / atra kalpe mayā tubhyaṃ % tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456545 (0.038):
pūrvasañcodito devi tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ / / atra kalpe mayā tubhyaṃ tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189193 (0.061):
kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a / kalpe kalpe punaḥ punaḥ SvaT_10.729b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834043 (0.063):
kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a / kalpe parāpare kāle KubjT_23.5a
atra kalpe varārohe KubjT_25.190a / atra kiñcid udāhṛtam KubjT_10.32b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826772 (0.0):
atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a / atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c
atra ca trīṇi tattvāni SRtp_114c / atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699086 (0.055):
atyarthamupabṛṃhitaḥ SvaT_7.143d / atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c / atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a
atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826783 (0.0):
atra kiñcid udāhṛtam KubjT_10.32b / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844171 (0.007):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c / tās tu kṣubdhā yadā kāle KubjT_14.66a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240066 (0.020):
caturmukheśvarasyānte % kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ $ sadevāsuramānuṣam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476928 (0.020):
caturmukheśvarasyānte kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ sadevāsuramānuṣam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844531 (0.031):
tena guptena guptās te KubjT_4.9c / tena jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_2.104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219483 (0.032):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235361 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ % kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ kriyākāraṇagocaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472222 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ kriyākāraṇagocaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212199 (0.045):
tatra chāyādharī devī KubjT_2.35a / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_14.57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220894 (0.050):
tena jambūnadī jātā SvaT_10.191c / tena jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_2.104c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221604 (0.053):
mātaṅginīkulāntastham $ ādyaṃ caivātha pañcamam & / tena jātaṃ jagat sarvaṃ % tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458473 (0.053):
mātaṅginīkulāntastham ādyaṃ caivātha pañcamam / / tena jātaṃ jagat sarvaṃ tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241307 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ % ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478168 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim /
atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a / atra digdhvā hunen mantrī VT_268a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543266 (1.192):
ato 'nyat sampravakṣyāmi VT_199c / atra digdhvā hunen mantrī VT_268a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699090 (0.025):
atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c / atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a / atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389986 (0.031):
khadirai raktasamidhair % athavā raktacandanaiḥ // VT_267 // / atra digdhvā hunen mantrī $ saptāhād vaśam ānayet &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7095709 (0.031):
khadirai raktasamidhair athavā raktacandanaiḥ // VT_267 // / atra digdhvā hunen mantrī saptāhād vaśam ānayet /
atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c / atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826788 (0.0):
atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.55a / atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699096 (0.0):
atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a / atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520263 (0.039):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaṃ % mantrasthaṃ heyalakṣaṇam // SvaT_4.432 // / atra pāśopari hyātmā $ vyomavadbindu[ccitsu]nirmalaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777482 (0.039):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaṃ mantrasthaṃ heyalakṣaṇam // SvaT_4.432 // / atra pāśopari hyātmā vyomavadbindu[ccitsu]nirmalaḥ /
atra pīṭhāvatāraṇam KubjT_25.220b / atra bhedair anekaiś ca KubjT_6.91c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826797 (0.0):
atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c / atra pīṭhāvatāraṇam KubjT_25.220b / atra bhedair anekaiś ca KubjT_6.91c
atra madhye trayaṃ śreṣṭham KubjT_12.85a / atra madhye maheśāni KubjT_14.18a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826806 (0.0):
atra bhedair anekaiś ca KubjT_6.91c / atra madhye trayaṃ śreṣṭham KubjT_12.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237858 (0.054):
avidyākhyaṃ purā proktaṃ % kṣaṇadhvaṃsīvināśakam // KubjT_12.84 // / atra madhye trayaṃ śreṣṭham $ avināśākṣayāvyayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474718 (0.054):
avidyākhyaṃ purā proktaṃ kṣaṇadhvaṃsīvināśakam // KubjT_12.84 // / atra madhye trayaṃ śreṣṭham avināśākṣayāvyayam /
atra mantrāḥ samutpannā KubjT_16.43c / atra yogaṃ pravakṣyāmi KubjT_13.9a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826814 (0.0):
atra madhye maheśāni KubjT_14.18a / atra mantrāḥ samutpannā KubjT_16.43c
atra yogābhipannānām KubjT_11.94c / atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826822 (0.0):
atra yogaṃ pravakṣyāmi KubjT_13.9a / atra yogābhipannānām KubjT_11.94c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220656 (0.049):
atra yo viśate kaścit % sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457527 (0.049):
atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699101 (1.192):
atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a / atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826821 (0.060):
atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c / atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c
atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c / atra vaḥ kiṃ niyāmakam MrgT_1,9.16b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826825 (0.023):
atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c / atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219698 (0.063):
atyutpāvanamuttamam MrgT_4.64b / atra vaḥ kiṃ niyāmakam MrgT_1,9.16b / atha cetsadasadbhāvaḥ MrgT_1,2.19c
atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d / atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826836 (0.0):
atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c / atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d / atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859584 (0.052):
yatra viśveśvaraṃ sarvaṃ KubjT_7.12c / yatra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_9.85b / yatra sarve padā gatāḥ KubjT_17.70b
atra sarvaṃ samāpyate KubjT_17.112b / atra sārataraṃ proktaṃ KubjT_20.56a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826842 (0.0):
atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d / atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d / atra sarvaṃ samāpyate KubjT_17.112b
atra siddhiḥ sthitā devi VT_62a / atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826847 (0.0):
atra sārataraṃ proktaṃ KubjT_20.56a / atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c / atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543271 (0.0):
atra digdhvā hunen mantrī VT_268a / atra-siddhiḥ sthitā devi VT_62a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7387191 (0.061):
binduyuktāny aśesāṇi % nyastavyāni yathākramam // VT_61 // / atra-siddhiḥ sthitā devi $ vijñeyā sādhakottamaiḥ &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092915 (0.061):
binduyuktāny aśesāṇi nyastavyāni yathākramam // VT_61 // / atrasiddhiḥ sthitā devi vijñeyā sādhakottamaiḥ /
atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a / atra homo japo dhyānaṃ SvaT_7.34a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826849 (0.0):
atra sārataraṃ proktaṃ KubjT_20.56a / atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c / atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699107 (0.0):
atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c / atra homo japo dhyānaṃ SvaT_7.34a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524670 (0.025):
dvitīya ūrdhve vijñeyo % madhyāhnastālumadhyataḥ // SvaT_7.33 // / atra homo japo dhyānaṃ $ kṛtaṃ vai mokṣadaṃ bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781889 (0.025):
dvitīya ūrdhve vijñeyo madhyāhnastālumadhyataḥ // SvaT_7.33 // / atra homo japo dhyānaṃ kṛtaṃ vai mokṣadaṃ bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212339 (0.042):
tatra pūjā japo dhyānaṃ SvaT_7.81c / tatra pūjā japo homo SvaT_7.166a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232835 (0.045):
dhyānaṃ ca ṣaṣṭhi nāḍikāḥ GorS(1)_96b / dhyānaṃ pūjā japo homaḥ KubjT_25.41c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848236 (0.047):
dhyānasthānasamāyogāt KubjT_13.12c / dhyānaṃ pūjā japo homaḥ KubjT_25.41c
atrākāśe pravakṣyāmi SvaT_10.886c / atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826855 (0.0):
atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a / atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699110 (0.0):
atra homo japo dhyānaṃ SvaT_7.34a / atrākāśe pravakṣyāmi SvaT_10.886c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498117 (0.041):
prerayitvāditoddiṣṭā atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261270 (0.046):
prerayitvāditoddiṣṭā % atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ $ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam &
atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d / atrādhvā tu varārohe KubjT_25.149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826863 (0.0):
atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d / atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178053 (0.045):
ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830504 (0.045):
itīṣṭaṃ maṇḍalādhyāyaṃ KubjT_25.0*13a / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261269 (0.058):
prerayitvāditoddiṣṭā % atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ $ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260572 (0.060):
kaṃ śarīram iti khyātaṃ % maṇḍalākārasaṃsthitam // KubjT_25.148 // / atrādhvā tu varārohe $ śodhanīyo manīṣibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497420 (0.060):
kaṃ śarīram iti khyātaṃ maṇḍalākārasaṃsthitam // KubjT_25.148 // / atrādhvā tu varārohe śodhanīyo manīṣibhiḥ /
atrāntaram idaṃ jñānaṃ VT_122c / atrāpi yāgam evoktaṃ VT_119a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543278 (1.192):
atra-siddhiḥ sthitā devi VT_62a / atrāntaram idaṃ jñānaṃ VT_122c
atrāvalokanaṃ kṛtvā SvaT_4.125a / atrāsaubhagavānrudro SvaT_10.590a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699121 (0.0):
atrākāśe pravakṣyāmi SvaT_10.886c / atrāvalokanaṃ kṛtvā SvaT_4.125a / atrāsaubhagavānrudro SvaT_10.590a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538172 (0.031):
sarvasaṃpatkaraṃ śrīmac % chaṅkarasya tu mandiram // SvaT_10.589 // / atrāsaubhagavānrudro $ brahmaviṣṇvindrapūjitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795384 (0.031):
sarvasaṃpatkaraṃ śrīmac chaṅkarasya tu mandiram // SvaT_10.589 // / atrāsaubhagavānrudro brahmaviṣṇvindrapūjitaḥ /
atriścaiva vasiṣṭhaśca SvaT_10.506a / atraiva tvāpyatattve tvaṃ SvaT_10.853a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699128 (0.0):
atrāsaubhagavānrudro SvaT_10.590a / atriścaiva vasiṣṭhaśca SvaT_10.506a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541540 (0.057):
sārasvataṃ tu bhuvanaṃ % kīrtitaṃ paramā tanuḥ // SvaT_10.852 // / atraiva tvāpyatattve tvaṃ $ śṛṇu vai bhuvanottamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798747 (0.057):
sārasvataṃ tu bhuvanaṃ kīrtitaṃ paramā tanuḥ // SvaT_10.852 // / atraiva tvāpyatattve tvaṃ śṛṇu vai bhuvanottamam /
atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d / atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699131 (1.192):
atraiva tvāpyatattve tvaṃ SvaT_10.853a / atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826866 (0.020):
atrādhvā tu varārohe KubjT_25.149a / atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1217321 (0.058):
tasminvai karṇikāmadhye SvaT_9.79a / tasminvai bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.1116d
atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c / atroktamācaredatra ToT_4.45a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514092 (0.006):
saṃkṣepapūjanaṃ devi % mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 // / atroktamācaredatra $ nānyat saṃcārayet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438922 (0.006):
saṃkṣepapūjanaṃ devi mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 // / atroktamācaredatra nānyat saṃcārayet sudhīḥ /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699700 (0.010):
atisnehena deveśi ToT_6.57a / atroktamācaredatra ToT_4.45a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699136 (0.014):
atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d / atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c
atrotpannaṃ samastaṃ hi KubjT_25.158c / atrotpannāni sarvāṇi KubjT_16.38c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826876 (0.0):
atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a / atrotpannaṃ samastaṃ hi KubjT_25.158c / atrotpannāni sarvāṇi KubjT_16.38c
atrodyānaṃ mahāvanam KubjT_20.9b / atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826880 (0.0):
atrotpannāni sarvāṇi KubjT_16.38c / atrodyānaṃ mahāvanam KubjT_20.9b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699142 (0.0):
atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c / atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646868 (0.059):
mahā udyānaṃ yad idaṃ mahāvanaṃ sakūṭāgāraśālaṃ / taṃ ca bhagavato
atha cet tan mṛṣā vākyaṃ KubjT_3.37c / atha cet paripakvasya KubjT_10.76a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826890 (0.0):
atrodyānaṃ mahāvanam KubjT_20.9b / atha cet tan mṛṣā vākyaṃ KubjT_3.37c
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074078 (0.043):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841996 (0.052):
tata evaṃ samālocya KubjT_3.8c / tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataś cedaṃ pradātavyam KubjT_13.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.057):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.057):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195614 (0.063):
kriyāto ' ghaṃ pravarteta KubjT_13.75a / kriyādevyā tataḥ punaḥ KubjT_24.54d / kriyādhvānamahodadhiḥ KubjT_11.10d
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393848 (0.063):
ko bhedaḥ svapnajāgratsu tarhi syād iti cet punaḥ / bhaṇiṣyate 'tha vā nāthe svatantre kin na bhāṣitam // 1.923 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 637676 (0.063):
karaṃ diśa yathāyogaṃ $ yadi prāṇān prakāṅkṣase // HV_App.I,31.3496 // / atha cet tvaṃ kṣaṇaṃ tiṣṭha $ tato jñātvā karaṃ bahu / HV_App.I,31.3497 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22123233 (0.063):
karaṃ diśa yathāyogaṃ yadi prāṇān prakāṅkṣase // HV_App.I,31.3496 // / atha cet tvaṃ kṣaṇaṃ tiṣṭha tato jñātvā karaṃ bahu / HV_App.I,31.3497 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16389794 (0.064):
yadi gantavyam eva naḥ HV_53.9b / yadi cen niṣkramiṣyete **HV_App.I,18.714**76:4a / yadi cen muniśabdena HV_App.I,41.1238a
atha cet pūrvavihitāṃ KubjT_12.19c / atha cetsadasadbhāvaḥ MrgT_1,2.19c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826895 (0.0):
atha cet paripakvasya KubjT_10.76a / atha cet pūrvavihitāṃ KubjT_12.19c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219703 (0.0):
atra vaḥ kiṃ niyāmakam MrgT_1,9.16b / atha cetsadasadbhāvaḥ MrgT_1,2.19c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604526 (0.036):
naikatra tadapekṣātaḥ sthitamevobhayaṃ tataḥ / / atha cetsadasadbhāvaḥ sadāyuktataro mataḥ // MrgT_1,2.19 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14522612 (0.036):
naikatra tadapekṣātaḥ $ sthitamevobhayaṃ tataḥ & / atha cetsadasadbhāvaḥ % sadāyuktataro mataḥ // MrgT_1,2.19 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4161582 (0.050):
nibidaṅgatvaṃ syāt - iti cet | / na | / pūrvottarānuvākayornividāmaśravaṇena prakaraṇābhāvāt |
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074078 (0.052):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
atha cet sarvapīṭheṣu KubjT_7.27a / atha ced abhyased evaṃ KubjT_13.74a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826904 (0.0):
atha cet pūrvavihitāṃ KubjT_12.19c / atha cet sarvapīṭheṣu KubjT_7.27a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219703 (0.025):
atra vaḥ kiṃ niyāmakam MrgT_1,9.16b / atha cetsadasadbhāvaḥ MrgT_1,2.19c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238937 (0.038):
smaraṇamātrayogena % kālakṣepo na cātra vai // KubjT_13.73 // / atha ced abhyased evaṃ $ vajrakodaṇḍakāntaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475798 (0.038):
smaraṇamātrayogena kālakṣepo na cātra vai // KubjT_13.73 // / atha ced abhyased evaṃ vajrakodaṇḍakāntaram /
atha ced gurusāmarthyād KubjT_3.54a / atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826914 (0.0):
atha ced abhyased evaṃ KubjT_13.74a / atha ced gurusāmarthyād KubjT_3.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223600 (0.062):
atha ced darpamūḍhas tu % jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460464 (0.062):
atha ced darpamūḍhas tu jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
atha ced duṣṭakarmāṇāṃ KubjT_23.146a / atha ced vṛkṣamūlādho KubjT_19.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826924 (0.0):
atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ KubjT_23.146a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247569 (1.192):
prāsādagṛhavṛkṣāṇāṃ % sandhyākālāntare sthitaḥ // KubjT_19.41 // / atha ced vṛkṣamūlādho $ madhyāhne samupasthite &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484426 (1.192):
prāsādagṛhavṛkṣāṇāṃ sandhyākālāntare sthitaḥ // KubjT_19.41 // / atha ced vṛkṣamūlādho madhyāhne samupasthite /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255295 (0.046):
kṣapayanty anyathā naiva % śīghraṃ saṃhārayanti tāḥ // KubjT_23.145 // / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ $ nigrahedaṃ prakārayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492145 (0.046):
kṣapayanty anyathā naiva śīghraṃ saṃhārayanti tāḥ // KubjT_23.145 // / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ nigrahedaṃ prakārayet /
atha tānbhāvitānmatvā MrgT_1,1.3a / atha teṣāṃ bharadvājo MrgT_1,1.21a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219710 (0.0):
atha cetsadasadbhāvaḥ MrgT_1,2.19c / atha tānbhāvitānmatvā MrgT_1,1.3a
atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699147 (0.0):
atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c / atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515472 (0.060):
caryādhyānaviśuddhātmā $ labhate padamaiśvaram & / atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ % bhuktimuktiphalārthinām // SvaT_4.79 //
atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a / atha dehādisāpekṣaṃ MrgT_1,10.17a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219716 (0.0):
atha teṣāṃ bharadvājo MrgT_1,1.21a / atha dehādisāpekṣaṃ MrgT_1,10.17a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953587 (0.035):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_16.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_21.1a / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606390 (0.058):
karmaivāstu śarīrādi tataḥ sarvamapārthakam // MrgT_1,10.16 // / atha dehādisāpekṣaṃ tatpumarthaprasādhakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524476 (0.058):
karmaivāstu śarīrādi % tataḥ sarvamapārthakam // MrgT_1,10.16 // / atha dehādisāpekṣaṃ $ tatpumarthaprasādhakam &
atha dhyāne hyakuśalo SvaT_9.99a / atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699157 (0.0):
atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c / atha dhyāne hyakuśalo SvaT_9.99a
atha pārśve tathā carme ToT_8.4a / atha pūrvasthito liṅge SUp_2.1a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795926 (0.0):
atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ SUp_6.119c / atha pūrvasthito liṅge SUp_2.1a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699704 (0.028):
atroktamācaredatra ToT_4.45a / atha pārśve tathā carme ToT_8.4a
atha pramāṇaṃ tatrātmā MrgT_1,2.13a / atha bhaktyā śivaṃ pūjya SUp_6.1a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795931 (0.0):
atha pūrvasthito liṅge SUp_2.1a / atha bhaktyā śivaṃ pūjya SUp_6.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219719 (0.055):
atha dehādisāpekṣaṃ MrgT_1,10.17a / atha pramāṇaṃ tatrātmā MrgT_1,2.13a / atha viśvanimittasya MrgT_1,6.1a
atha maithunam āgate KubjT_9.65b / atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699159 (0.021):
atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d / atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c / atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c
atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c / atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699164 (0.0):
atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d / atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c / atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953591 (0.054):
atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a / atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_1.4a
atharvāñjanavacchyāmaḥ SvaT_10.530a / atharvā suśivastathā SvaT_10.1051b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699170 (0.0):
atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c / atharvāñjanavacchyāmaḥ SvaT_10.530a
atha vakṣye mahāvidyā ToT_6.21a / athavā kacchapasya tu VT_113d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699709 (0.017):
atha pārśve tathā carme ToT_8.4a / atha vakṣye mahāvidyā- ToT_6.21a / athavā nijanāsāgre ToT_9.22a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543283 (0.037):
atrāpi yāgam evoktaṃ VT_119a / athavā kacchapasya tu VT_113d / athavā caikahastakam VT_26d
athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d / athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699176 (0.0):
atharvā suśivastathā SvaT_10.1051b / athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c / athavācamya suvrate SvaT_3.98d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826932 (0.046):
atha maithunam āgate KubjT_9.65b / athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d / atha vātakaphākrāntaḥ KubjT_25.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166721 (0.061):
athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a / athavā raktacandanaiḥ VT_267d / athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543301 (0.062):
athavā bhasmamaṇḍale VT_114d / athavā raktacandanaiḥ VT_267d / athavā hṛdi maṇḍale VT_115b
athavācamya suvrate SvaT_3.98d / athavā caikahastakam VT_26d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699179 (5.960):
athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c / athavācamya suvrate SvaT_3.98d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543286 (0.030):
athavā kacchapasya tu VT_113d / athavā caikahastakam VT_26d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512848 (0.048):
tataḥ snāyādathoddhūlya % athavācamya suvrate // SvaT_3.98 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770073 (0.048):
tataḥ snāyādathoddhūlya athavācamya suvrate // SvaT_3.98 //
atha vātakaphākrāntaḥ KubjT_25.21c / atha vātabharākrānto KubjT_25.20a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826942 (0.0):
athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d / atha vātakaphākrāntaḥ KubjT_25.21c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258788 (0.026):
yāty anekavidhopāyaiḥ % jyeṣṭhāpathasamāśritaḥ // KubjT_25.15 // / kaphapittabharākrānto $ vātākrānto yathā punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495636 (0.026):
yāty anekavidhopāyaiḥ jyeṣṭhāpathasamāśritaḥ // KubjT_25.15 // / kaphapittabharākrānto vātākrānto yathā punaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22863992 (0.028):
vāḍavīyaṃ padaṃ labhet KubjT_16.103d / vātapittabharākrāntaḥ KubjT_25.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288507 (0.030):
vātaghnākṣadaleṣu ca MrgT_3.13b / vātapittabharākrāntaḥ KubjT_25.19a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833566 (0.037):
kapilāgomayena tu KubjT_22.54d / kaphapittabharākrānto KubjT_25.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258839 (0.037):
paśyate sārathiḥ sarvaṃ % bhuñjate tu parāparaḥ // KubjT_25.19 // / atha vātabharākrānto $ yāti nīyati dūrataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495687 (0.037):
paśyate sārathiḥ sarvaṃ bhuñjate tu parāparaḥ // KubjT_25.19 // / atha vātabharākrānto yāti nīyati dūrataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187220 (0.046):
kapolāntaṃ samālikhet SvaT_5.34b / kaphapittabharākrānto KubjT_25.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258858 (0.048):
khañjamāno 'py asau yatnād $ bhajyate mriyate tu saḥ & / atha vātakaphākrāntaḥ % parasārathineritaḥ // KubjT_25.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495706 (0.048):
khañjamāno 'py asau yatnād bhajyate mriyate tu saḥ / / atha vātakaphākrāntaḥ parasārathineritaḥ // KubjT_25.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258823 (0.049):
rājyābhiṣekam āpannaṃ % chattrotkṣepitacāmaram // KubjT_25.18 // / vātapittabharākrāntaḥ $ pudgalātmā pathi sthitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495671 (0.049):
rājyābhiṣekam āpannaṃ chattrotkṣepitacāmaram // KubjT_25.18 // / vātapittabharākrāntaḥ pudgalātmā pathi sthitaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864005 (0.052):
vātavegā ravā ghorā KubjT_21.27c / vātākrānto yathā punaḥ KubjT_25.16b / vātāviṣṭāḥ praviśyanti KubjT_25.114c
atha vātra mahādevi SvaT_10.344c / athavādaśalakṣāṇi VT_305c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543291 (0.018):
athavā caikahastakam VT_26d / athavādaśalakṣāṇi VT_305c / athavā padmasūtreṇa VT_287c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699183 (0.020):
athavācamya suvrate SvaT_3.98d / atha vātra mahādevi SvaT_10.344c / athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c
athavā nijanāsāgre ToT_9.22a / athavā padmasūtreṇa VT_287c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699714 (0.0):
atha vakṣye mahāvidyā- ToT_6.21a / athavā nijanāsāgre ToT_9.22a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516652 (0.020):
iti te kathitaṃ kānte % yato mṛtyuṃjayo bhavet // ToT_9.21 // / athavā nijanāsāgre $ dṛṣṭimāropya yatnataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441481 (0.020):
iti te kathitaṃ kānte yato mṛtyuṃjayo bhavet // ToT_9.21 // / athavā nijanāsāgre dṛṣṭimāropya yatnataḥ /
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543295 (0.032):
athavādaśalakṣāṇi VT_305c / athavā padmasūtreṇa VT_287c / athavā bhasmamaṇḍale VT_114d
athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c / athavā parameśāni ToT_9.25a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699188 (1.192):
atha vātra mahādevi SvaT_10.344c / athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527345 (0.048):
evaṃ tasyāmṛtadhyānāt $ kālamṛtyujayo bhavet & / athavā paratattvasthaḥ % sarvakālairna bādhyate // SvaT_7.226 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784562 (0.048):
evaṃ tasyāmṛtadhyānāt kālamṛtyujayo bhavet / / athavā paratattvasthaḥ sarvakālairna bādhyate // SvaT_7.226 //
athavā bhasmamaṇḍale VT_114d / athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699192 (0.020):
athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c / athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c / athavā sa japādevam SvaT_7.143c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543299 (0.031):
athavā padmasūtreṇa VT_287c / athavā bhasmamaṇḍale VT_114d / athavā raktacandanaiḥ VT_267d
athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a / athavā raktacandanaiḥ VT_267d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826947 (0.010):
atha vātabharākrānto KubjT_25.20a / athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166659 (0.061):
athavā kacchapasya tu VT_113d / athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d / athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c
athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a / athavā sa japādevam SvaT_7.143c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699196 (0.0):
athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c / athavā sa japādevam SvaT_7.143c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826950 (0.044):
athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a / athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a / atha śyāmaṃ vincintayet KubjT_8.21b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258004 (0.051):
aṣṭādhikaṃ guror uktaṃ % vaṭukasya tathā bhavet // KubjT_24.156 // / athavā rājataṃ sūtram $ abhāvād vastrajaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494852 (0.051):
aṣṭādhikaṃ guror uktaṃ vaṭukasya tathā bhavet // KubjT_24.156 // / athavā rājataṃ sūtram abhāvād vastrajaṃ bhavet /
atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d / athavā hṛdi maṇḍale VT_115b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699199 (0.0):
athavā sa japādevam SvaT_7.143c / atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543306 (0.022):
athavā raktacandanaiḥ VT_267d / athavā hṛdi maṇḍale VT_115b
atha vijñānarūpeṇa SvaT_4.515a / atha viśvanimittasya MrgT_1,6.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219725 (0.0):
atha pramāṇaṃ tatrātmā MrgT_1,2.13a / atha viśvanimittasya MrgT_1,6.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699203 (0.047):
atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d / atha vijñānarūpeṇa SvaT_4.515a / athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a
atha vyaktāntarādbuddher MrgT_1,11.20a / athaśabdādyalaṃkṛtam MrgT_3.50b
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219734 (0.0):
atha viśvanimittasya MrgT_1,6.1a / atha vyaktāntarādbuddher MrgT_1,11.20a
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3miu.htm.txt) 13487938 (0.0):
ajāto 'dhipatiḥ proktas MrgT_3.112c / athaśabdādyalaṃkṛtam MrgT_3.50b
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606862 (0.037):
dveṣānte sa punaryena vīryavadyogakāraṇam // MrgT_1,11.19 // / atha vyaktāntarādbuddher garvo 'bhūtkaraṇaṃ citaḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524948 (0.037):
dveṣānte sa punaryena % vīryavadyogakāraṇam // MrgT_1,11.19 // / atha vyaktāntarādbuddher $ garvo 'bhūtkaraṇaṃ citaḥ &
atha śeṣārthasiddhyarthaṃ MrgT_1,12.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219738 (0.0):
athaśabdādyalaṃkṛtam MrgT_3.50b / atha śeṣārthasiddhyarthaṃ MrgT_1,12.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606973 (0.0):
jayaḥ phalaṃ vācyaśeṣaṃ patyā skandhāntareritam // MrgT_1,11.27 // / atha śeṣārthasiddhyarthaṃ skandhānasyāta eva saḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14525059 (0.0):
jayaḥ phalaṃ vācyaśeṣaṃ % patyā skandhāntareritam // MrgT_1,11.27 // / atha śeṣārthasiddhyarthaṃ $ skandhānasyāta eva saḥ &
atha śyāmaṃ vincintayet KubjT_8.21b / atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826959 (0.0):
athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a / atha śyāmaṃ vincintayet KubjT_8.21b / atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249825 (0.007):
tān dṛṣṭvā hāsyam ārabdhaṃ % taṃ śrutvā vismitās tu te // KubjT_20.75 // / atha śrutvā mahāhāsyaṃ $ kimarthaṃ hasitā vayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486680 (0.007):
tān dṛṣṭvā hāsyam ārabdhaṃ taṃ śrutvā vismitās tu te // KubjT_20.75 // / atha śrutvā mahāhāsyaṃ kimarthaṃ hasitā vayam /
atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / atha sarvajñavākyena MrgT_1,9.1a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699722 (0.033):
athavā parameśāni ToT_9.25a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c
atha sāmānyarūpeṇa KubjT_7.48a / atha siddhyādivargāṇāṃ MrgT_1,11.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219748 (0.0):
atha sarvajñavākyena MrgT_1,9.1a / atha siddhyādivargāṇāṃ MrgT_1,11.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606595 (0.057):
bhogāsaktirnyakkṛtirdehalabdhir vighnaścārthāsteṣu sāṃsiddhikeṣu // / MrgT_1,10.30 // / atha siddhyādivargāṇāṃ leśātsāmānyalakṣaṇam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524681 (0.057):
bhogāsaktirnyakkṛtirdehalabdhir % vighnaścārthāsteṣu sāṃsiddhikeṣu // / MrgT_1,10.30 // / atha siddhyādivargāṇāṃ $ leśātsāmānyalakṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826963 (0.060):
atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a / atha sāmānyarūpeṇa KubjT_7.48a / atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c
atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c / atha svargāpavargārthe SUp_7.1a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795937 (0.0):
atha bhaktyā śivaṃ pūjya SUp_6.1a / atha svargāpavargārthe SUp_7.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826967 (0.050):
atha sāmānyarūpeṇa KubjT_7.48a / atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c / athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c
athāgneyaṃ mahāsnānam SUp_5.1a / athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826974 (0.0):
atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c / athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795941 (0.0):
atha svargāpavargārthe SUp_7.1a / athāgneyaṃ mahāsnānam SUp_5.1a
athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699730 (0.0):
atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166868 (0.020):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.031):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.048):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.67a / tadā uccāṭanaṃ devi KubjT_19.82a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827002 (0.064):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a
athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.014):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699729 (0.020):
atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.033):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.67a / tadā uccāṭanaṃ devi KubjT_19.82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166867 (0.036):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214272 (0.052):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842962 (0.052):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_1.4a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (5.960):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.018):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.67a / tadā uccāṭanaṃ devi KubjT_19.82a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953597 (0.023):
atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_1.4a / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_13.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166889 (0.034):
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214273 (0.037):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842962 (0.037):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166867 (0.060):
athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c / athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a
athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_13.1a / athāto deśikādīnāṃ MrgT_3.1a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953597 (0.0):
atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_1.4a / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_13.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219753 (1.192):
athāto deśikādīnāṃ MrgT_3.1a / athātmavatāṃ matvā [vā] MrgT_4.1a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953583 (0.049):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_16.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_21.1a / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a
athātmavatāṃ matvā [vā] MrgT_4.1a / athādyamaṇḍalaṃ yones KubjT_19.119a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826985 (0.0):
athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a / athādyamaṇḍalaṃ yones KubjT_19.119a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219755 (0.0):
athāto deśikādīnāṃ MrgT_3.1a / athātmavatāṃ matvā [vā] MrgT_4.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248628 (0.049):
pūjayet sarvabhāvena % sarvāmnāyaṃ sa gopayet // KubjT_19.118 // / athādyamaṇḍalaṃ yones $ tadvad asya dine dine &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485484 (0.049):
pūjayet sarvabhāvena sarvāmnāyaṃ sa gopayet // KubjT_19.118 // / athādyamaṇḍalaṃ yones tadvad asya dine dine /
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3612116 (0.049):
lohādi pāṇiṣaḍḍhāstaṃ dārubhistrividhaṃ param // MrgT_3.App.2 // / athātmavatāṃ matvā [vā] svādhikāraṃ suduṣkaram /
athānādimalāpetaḥ MrgT_1,2.1a / athānekabhujānanā KubjT_19.62b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826990 (0.0):
athādyamaṇḍalaṃ yones KubjT_19.119a / athānekabhujānanā KubjT_19.62b
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219761 (0.0):
athātmavatāṃ matvā [vā] MrgT_4.1a / athānādimalāpetaḥ MrgT_1,2.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604292 (0.008):
vakṣye nirākulaṃ jñānaṃ taduktaireva bhūyasā // MrgT_1,1.29 // / athānādimalāpetaḥ sarvakṛtsarvavicchivaḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14522377 (0.008):
vakṣye nirākulaṃ jñānaṃ % taduktaireva bhūyasā // MrgT_1,1.29 // / athānādimalāpetaḥ $ sarvakṛtsarvavicchivaḥ &
athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a / athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827001 (0.0):
athānekabhujānanā KubjT_19.62b / athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169384 (0.036):
anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d / anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237130 (0.042):
guṇān utpādayitvā tu % anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe $ maṇipūraṃ yathā sthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473992 (0.042):
guṇān utpādayitvā tu anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe maṇipūraṃ yathā sthitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253867 (0.049):
daśa pañca tathā trīṇi % ekāhaṃ tasya jīvitam // KubjT_23.50 // / athānyat paramaṃ vakṣye $ niścitaṃ kālalakṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490718 (0.049):
daśa pañca tathā trīṇi ekāhaṃ tasya jīvitam // KubjT_23.50 // / athānyat paramaṃ vakṣye niścitaṃ kālalakṣaṇam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16384988 (0.061):
yac cānyat parijalpatha HV_App.I,41.49b / yac cānyat puruṣākhyaṃ syāt HV_App.I,41.169a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878960 (0.064):
ekaḥ samastaṃ yadihāsti kiñcittadacyuto nāsti paraṃ tato 'nyat /
athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c / athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827004 (5.960):
athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a / athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699730 (0.015):
atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166813 (0.020):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166824 (0.036):
athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a / athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.052):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699211 (0.0):
athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a / athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827015 (0.021):
athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255634 (0.064):
śubhāśubhaṃ vaded rātrau % siddhavidyāṃ tu kaulikīm // KubjT_23.157 // / athānyam api vakṣyāmi $ prayogaṃ mṛtyunāśanam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492484 (0.064):
śubhāśubhaṃ vaded rātrau siddhavidyāṃ tu kaulikīm // KubjT_23.157 // / athānyam api vakṣyāmi prayogaṃ mṛtyunāśanam /
athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827015 (0.0):
athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219766 (1.192):
athānādimalāpetaḥ MrgT_1,2.1a / athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604063 (0.037):
nādatte ghaṭaśabdo 'mbhaś candraśabdo na rājate // MrgT_1,1.12 // / athānyaviṣayaṃ vākyam astu śakrādivācakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14522148 (0.037):
nādatte ghaṭaśabdo 'mbhaś % candraśabdo na rājate // MrgT_1,1.12 // / athānyaviṣayaṃ vākyam $ astu śakrādivācakam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897084 (0.062):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_3.2a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_11.108a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897092 (0.062):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.27a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.36a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897104 (0.062):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.52a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.58a
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c / athānyair alpavittaiś ca SUp_3.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827015 (0.0):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795946 (0.0):
athāgneyaṃ mahāsnānam SUp_5.1a / athānyair alpavittaiś ca SUp_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166822 (0.034):
athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.034):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.035):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.67a / tadā uccāṭanaṃ devi KubjT_19.82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214273 (0.047):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
athāparā parā khyātā KubjT_22.17a / athābdodaya ucyate SvaT_7.89d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699217 (0.0):
athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c / athābdodaya ucyate SvaT_7.89d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525425 (0.005):
atraivādhyātmāhorātre tv % athābdodaya ucyate // SvaT_7.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782644 (0.005):
atraivādhyātmāhorātre tv athābdodaya ucyate // SvaT_7.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827019 (0.044):
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c / athāparā parā khyātā KubjT_22.17a / athāśaktaḥ pramādī vā KubjT_22.21c
athābhicārakaṃ kuryāt VT_155a / athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699222 (0.0):
athābdodaya ucyate SvaT_7.89d / athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7388468 (0.058):
puruṣasya tathā proktaṃ % dakṣiṇāṅge tu kārayet // VT_154 // / athābhicārakaṃ kuryāt $ samidhānāṃ tathāsthibhiḥ &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7094191 (0.058):
puruṣasya tathā proktaṃ dakṣiṇāṅge tu kārayet // VT_154 // / athābhicārakaṃ kuryāt samidhānāṃ tathāsthibhiḥ /
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543309 (0.059):
athavā hṛdi maṇḍale VT_115b / athābhicārakaṃ kuryāt VT_155a
athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a / athāvidyādayaḥ pāśāḥ MrgT_1,7.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219771 (0.0):
athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a / athāvidyādayaḥ pāśāḥ MrgT_1,7.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699224 (0.0):
athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a / athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3605506 (0.053):
nākartā bhinnacidyogī pāśānte śivatāśruteḥ // MrgT_1,6.7 // / athāvidyādayaḥ pāśāḥ kathyante leśato 'dhunā /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14523590 (0.053):
nākartā bhinnacidyogī % pāśānte śivatāśruteḥ // MrgT_1,6.7 // / athāvidyādayaḥ pāśāḥ $ kathyante leśato 'dhunā &
athāśaktaḥ pramādī vā KubjT_22.21c / athāśakyaṃ yataḥ śakyam MrgT_1,9.16a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219776 (0.0):
athāvidyādayaḥ pāśāḥ MrgT_1,7.1a / athāśakyaṃ yataḥ śakyam MrgT_1,9.16a / athāstyutpādikā śaktir MrgT_1,9.18a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606087 (0.047):
utpādayatu sarvasmāt sarvaḥ sarvamabhīpsitam // MrgT_1,9.15 // / athāśakyaṃ yataḥ śakyam atra vaḥ kiṃ niyāmakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524172 (0.047):
utpādayatu sarvasmāt % sarvaḥ sarvamabhīpsitam // MrgT_1,9.15 // / athāśakyaṃ yataḥ śakyam $ atra vaḥ kiṃ niyāmakam &
athāstyutpādikā śaktir MrgT_1,9.18a / athāstvevaṃ ghaṭe nyāyaḥ MrgT_1,1.12a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219784 (0.0):
athāśakyaṃ yataḥ śakyam MrgT_1,9.16a / athāstyutpādikā śaktir MrgT_1,9.18a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606111 (0.005):
śrutirādānamarthaśca vyapaitītyapi taddhatam // MrgT_1,9.17 // / athāstyutpādikā śaktir na kāryaṃ śaktirūpakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524196 (0.005):
śrutirādānamarthaśca % vyapaitītyapi taddhatam // MrgT_1,9.17 // / athāstyutpādikā śaktir $ na kāryaṃ śaktirūpakam &
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604044 (0.057):
viśiṣṭaiśvaryasampannā sāto naitannidarśanam // MrgT_1,1.11 // / athāstvevaṃ ghaṭe nyāyaḥ śabdatvādindraśabdavat /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14522129 (0.057):
viśiṣṭaiśvaryasampannā % sāto naitannidarśanam // MrgT_1,1.11 // / athāstvevaṃ ghaṭe nyāyaḥ $ śabdatvādindraśabdavat &
athā hinā mahādevi SvaT_9.94a / athendriyaśarīrārthaiś MrgT_1,8.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219790 (0.0):
athāstvevaṃ ghaṭe nyāyaḥ MrgT_1,1.12a / athendriyaśarīrārthaiś MrgT_1,8.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699229 (0.029):
athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a / athā hinā mahādevi SvaT_9.94a / athaikavīramāśritya SvaT_9.47a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3605810 (0.030):
māyāyāḥ sādhikārāyāḥ karmaṇaścokta eva saḥ // MrgT_1,7.23 // / athendriyaśarīrārthaiś cidyogasyānumīyate /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14523894 (0.030):
māyāyāḥ sādhikārāyāḥ % karmaṇaścokta eva saḥ // MrgT_1,7.23 // / athendriyaśarīrārthaiś $ cidyogasyānumīyate &
athaikabhinnāvicchinnaṃ SUp_4.1a / athaikaviniyogitve MrgT_1,11.12a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219794 (0.0):
athendriyaśarīrārthaiś MrgT_1,8.1a / athaikaviniyogitve MrgT_1,11.12a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3606743 (0.036):
so 'pi devairmanaḥṣaṣṭhaiḥ pakṣo 'naikāntikaḥ smṛtaḥ // MrgT_1,11.11 // / athaikaviniyogitve satyekamatiricyate /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14524829 (0.036):
so 'pi devairmanaḥṣaṣṭhaiḥ % pakṣo 'naikāntikaḥ smṛtaḥ // MrgT_1,11.11 // / athaikaviniyogitve $ satyekamatiricyate &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795950 (0.044):
athānyair alpavittaiś ca SUp_3.1a / athaikabhinnāvicchinnaṃ SUp_4.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233890 (0.044):
na caikaviniyogitvaṃ MrgT_1,11.13a / na caikasthaṃ tu bhāvayet SvaT_4.486d
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17223996 (0.044):
na caikaviniyogitvaṃ MrgT_1,11.13a / na chardyāṃ nātisāre vā MrgT_3.30c
athaikavīramāśritya SvaT_9.47a / athaitāṃstu namaskṛtya SvaT_3.93a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699239 (0.0):
athā hinā mahādevi SvaT_9.94a / athaikavīramāśritya SvaT_9.47a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529961 (0.053):
sādhayennātra saṃdeho % bhairavasya vaco yathā // SvaT_9.46 // / athaikavīramāśritya $ aṅgaṣaṭkasamanvitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787177 (0.053):
sādhayennātra saṃdeho bhairavasya vaco yathā // SvaT_9.46 // / athaikavīramāśritya aṅgaṣaṭkasamanvitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512772 (0.062):
vāyavye pūjayeddevi % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.92 // / athaitāṃstu namaskṛtya $ ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet &
athaivaṃ bruvate kecit MrgT_1,11.11a / athoktārthaprasiddhyarthaṃ MrgT_1,13.1a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219804 (0.0):
athaikaviniyogitve MrgT_1,11.12a / athaivaṃ bruvate kecit MrgT_1,11.11a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3607464 (0.0):
naitāvatālamiti bhauvanatattvapaṅktim ādhāradehaviṣayābhyudayāya vakṣye // / MrgT_1,12.34 // / athoktārthaprasiddhyarthaṃ bhuvanādi vinirmame /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14525549 (0.0):
naitāvatālamiti bhauvanatattvapaṅktim % ādhāradehaviṣayābhyudayāya vakṣye / // MrgT_1,12.34 // / athoktārthaprasiddhyarthaṃ $ bhuvanādi vinirmame &
athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c / athopariṣṭātkālāgniḥ SvaT_10.11a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699249 (0.0):
athaitāṃstu namaskṛtya SvaT_3.93a / athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c / athopariṣṭātkālāgniḥ SvaT_10.11a
athopariṣṭāttattvāni SvaT_10.668a / athopariṣṭāddeveśi SvaT_10.1088c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699255 (0.0):
athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c / athopariṣṭātkālāgniḥ SvaT_10.11a / athopariṣṭāttattvāni SvaT_10.668a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15716957 (0.055):
tasyopariṣṭātpātālān SvaT_10.95c / tasyopariṣṭāddeveśi SvaT_10.30a / tasyordhve tu sabhā divyā SvaT_10.124c
athopalabhya dehādi MrgT_1,3.1a / athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699261 (1.192):
athopariṣṭāddeveśi SvaT_10.1088c / athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219809 (0.018):
athoktārthaprasiddhyarthaṃ MrgT_1,13.1a / athopalabhya dehādi MrgT_1,3.1a
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439180 (0.028):
te mocayanti bhavino bhavapaṅkamagnān no vistareṇa puruṣāḥ paśupāśarūpam / || MrgT_1,5.18 || / * athopalabhya dehādi vastu kāryatvadharmakam /
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604685 (0.043):
viśvānarthānsvena viṣṭabhya dhāmnā sarveśānānīśitaḥ sarvadāste // / MrgT_1,2.29 // / athopalabhya dehādi vastu kāryatvadharmakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14522771 (0.043):
viśvānarthānsvena viṣṭabhya dhāmnā % sarveśānānīśitaḥ sarvadāste // / MrgT_1,2.29 // / athopalabhya dehādi $ vastu kāryatvadharmakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544028 (0.050):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu % tasmiṃścaiva vyavasthitam // SvaT_10.1046 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801234 (0.050):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu tasmiṃścaiva vyavasthitam // SvaT_10.1046 //
athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a / athordhve niyatirjñeyā SvaT_10.1106a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699272 (0.0):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544738 (0.046):
pauruṣeye tu śodhyāste % tato mucyeta pudgalaḥ // SvaT_10.1105 // / athordhve niyatirjñeyā $ tasyāṃ rudrānnibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801943 (0.046):
pauruṣeye tu śodhyāste tato mucyeta pudgalaḥ // SvaT_10.1105 // / athordhve niyatirjñeyā tasyāṃ rudrānnibodha me /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544346 (0.048):
yatrakāmāvasāyitvam % aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 // / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ $ paṅktitrayamataḥ śṛṇu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801551 (0.048):
yatrakāmāvasāyitvam aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 // / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ paṅktitrayamataḥ śṛṇu /
athordhve bhuvanaṃ devyāḥ SvaT_10.711a / athordhve vāyvāvaraṇaṃ SvaT_10.873c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699281 (0.0):
athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a / athordhve niyatirjñeyā SvaT_10.1106a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539739 (0.048):
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ % yugāntāgnisamatviṣām // SvaT_10.710 // / athordhve bhuvanaṃ devyāḥ $ kathayāmi varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796951 (0.048):
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ yugāntāgnisamatviṣām // SvaT_10.710 // / athordhve bhuvanaṃ devyāḥ kathayāmi varānane /
adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b / adattaṃ parameśvari SvaT_5.47d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699289 (0.0):
athordhve vāyvāvaraṇaṃ SvaT_10.873c / adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b
adambhitvamamāyitvam SvaT_10.64c / adivyakalpamadhyasthā KubjT_15.25c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699291 (0.0):
adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b / adattaṃ parameśvari SvaT_5.47d / adambhitvamamāyitvam SvaT_10.64c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827028 (0.012):
athāśaktaḥ pramādī vā KubjT_22.21c / adivyakalpamadhyasthā KubjT_15.25c
adīkṣitānāṃ purato SvaT_5.51a / aduṣṭaṃ gurave naraḥ SUp_6.204b
adṛśīkaraṇe hy eṣā KubjT_7.80a / adṛśyamagrāhyamacintyarūpam Dka_59d
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaiu.htm.txt) 26396662 (0.028):
ato hi nirbhayo vidvān Dka_4a / adṛśyamagrāhyamacintyarūpam Dka_59d
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaau.htm.txt) 11521746 (0.032):
nirañjanaṃ niṣpratimaṃ nirīśam % adṛśyamagrāhyamacintyarūpam // Dka_59 //
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikapu.htm.txt) 24445595 (0.032):
nirañjanaṃ niṣpratimaṃ nirīśam adṛśyamagrāhyamacintyarūpam // Dka_59 //
adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_3.81d / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827039 (0.0):
adṛśīkaraṇe hy eṣā KubjT_7.80a / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_3.81d / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b
adṛṣṭavigrahāyātaṃ SvaT_8.27c / adṛṣṭavigraheśānam KubjT_3.78c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827043 (0.0):
adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b / adṛṣṭavigraheśānam KubjT_3.78c
adṛṣṭavigraheśānaś KubjT_2.123c / adṛṣṭaṃ paśubhiḥ sadā MrgT_1,7.6d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827045 (0.0):
adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b / adṛṣṭavigraheśānam KubjT_3.78c / adṛṣṭavigraheśānaś KubjT_2.123c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219814 (1.192):
athopalabhya dehādi MrgT_1,3.1a / adṛṣṭaṃ paśubhiḥ sadā MrgT_1,7.6d / adṛṣṭaṃ sūkṣmabhāvataḥ MrgT_1,8.3d
adṛṣṭaṃ sūkṣmabhāvataḥ MrgT_1,8.3d / adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219817 (0.0):
adṛṣṭaṃ paśubhiḥ sadā MrgT_1,7.6d / adṛṣṭaṃ sūkṣmabhāvataḥ MrgT_1,8.3d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827051 (0.038):
adṛṣṭavigraheśānaś KubjT_2.123c / adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827055 (0.0):
adṛṣṭavigraheśānaś KubjT_2.123c / adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219208 (1.788):
adya me saphalaṃ sthānaṃ % jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 // / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham $ adya me saphalā gatiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456079 (1.788):
adya me saphalaṃ sthānaṃ jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 // / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699302 (0.061):
adṛṣṭavigrahāyātaṃ SvaT_8.27c / adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c
adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a / adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219196 (0.0):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ % himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827064 (0.0):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456067 (0.0):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827071 (5.960):
adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b / adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755146 (0.016):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856923 (0.018):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128233 (0.018):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.018):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149089 (0.018):
adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a / adya me saphalaṃ janma *HV_65.100*757:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741686 (0.018):
adya madbāṇaniṣpiṣṭo HV_38.15c / adya me saphalaṃ janma HV_65.100*757:5a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859524 (0.019):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130834 (0.019):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113121 (0.021):
bhagavannavalokiteśvaro 'nuprāptaḥ / adya me saphalaṃ janma / adya me āśā
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072866 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855224 (0.021):
adya me saphalaṃ janma % adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857503 (0.021):
adya me saphalaṃ janma $ adya me tāritaṃ kulam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894730 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829290 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886865 (0.021):
adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10853849 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c / adya me saphalaṃ sthānaṃ KubjT_1.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827076 (0.0):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755146 (0.017):
adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a / adya me saphalaṃ janma BrP_191.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219202 (0.019):
adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ & / adya me saphalaṃ sthānaṃ % jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456073 (0.019):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219193 (0.036):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ % himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456061 (0.036):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856922 (0.039):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128232 (0.039):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.039):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657413 (0.043):
13,014.179a adya jāto hy ahaṃ deva adya me saphalaṃ tapaḥ / 13,014.179c yan me sākṣān mahādevaḥ prasannas tiṣṭhate 'grataḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755128 (0.052):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008011 (0.054):
saphalaṃ jīvitaṃ me 'dya LiP_1,64.90c / saphalaṃ sādhitaṃ sarvaṃ LiP_1,1.16a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886864 (0.057):
adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo deva Stk_17.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827081 (0.0):
adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c / adya me saphalaṃ sthānaṃ KubjT_1.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219212 (0.023):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham $ adya me saphalā gatiḥ & / adya me saphalaṃ sarvaṃ % trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456083 (0.023):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ / / adya me saphalaṃ sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 //
adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a / adyetyādi samuccārya ToT_3.34c
adrohī cānasūyaśca SvaT_10.61a / advayatvaṃ vrajen nityaṃ GorS(1)_100c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355265 (0.0):
ataḥ kāla-bhayād brahmā GorS(2)_93a / advayatvaṃ vrajen nityaṃ GorS(1)_100c
advayatvaṃ vrajen nityaṃ GorS(1)_101c / advayeti niṣedho 'pi SRtp_219a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355265 (0.0):
ataḥ kāla-bhayād brahmā GorS(2)_93a / advayatvaṃ vrajen nityaṃ GorS(1)_100c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236681 (0.044):
atra ca trīṇi tattvāni SRtp_114c / advayeti niṣedho 'pi SRtp_219a / advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d
advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d / advaitapariniṣṭhitāḥ SvaT_10.525b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236684 (0.0):
atra ca trīṇi tattvāni SRtp_114c / advayeti niṣedho 'pi SRtp_219a / advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d
advaitahānirevaṃ syān MrgT_1,2.14a / advaitaṃ teṣu sarvathā KubjT_10.147b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827088 (0.030):
adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a / advaitaṃ teṣu sarvathā KubjT_10.147b / advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b
advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b / advaitāgnau juhomy antaḥ CakBhst_40c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827088 (0.0):
adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a / advaitaṃ teṣu sarvathā KubjT_10.147b / advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_iu.htm.txt) 21913047 (0.032):
atibhaktirasāveśa- CakBhst_5a / advaitāgnau juhomy antaḥ CakBhst_40c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18128692 (0.039):
CakBhst_40ab: bhogyabhoktṛvibhedottha&vāsanendhanasaṃcayam / CakBhst_40cd: advaitāgnau juhomy antaḥ & śāṃkare sreyasām nidhau
adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699321 (0.0):
advaitapariniṣṭhitāḥ SvaT_10.525b / adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524529 (0.004):
traya ete 'vibhāgena % saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt $ sarvanāḍīḥ pravāhayan &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781748 (0.004):
traya ete 'vibhāgena saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt sarvanāḍīḥ pravāhayan /
adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699323 (0.0):
adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524528 (0.032):
traya ete 'vibhāgena % saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt $ sarvanāḍīḥ pravāhayan &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781747 (0.032):
traya ete 'vibhāgena saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt sarvanāḍīḥ pravāhayan /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699407 (0.050):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167290 (0.053):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699571 (0.061):
adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a / adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185743 (0.062):
kaṭāhastu adhaścordhvaṃ SvaT_10.618c / kaṭāhaḥ saṃvyavasthitaḥ SvaT_10.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167314 (0.062):
adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c
adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699330 (0.011):
adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246950 (0.042):
ṣaḍbhir dvādaśakābdena $ khecara madhyamottamaḥ & / adhamaṃ bhūcaraṃ karma % madhyamaṃ bilasādhanam // KubjT_18.127 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483806 (0.042):
ṣaḍbhir dvādaśakābdena khecara madhyamottamaḥ / / adhamaṃ bhūcaraṃ karma madhyamaṃ bilasādhanam // KubjT_18.127 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827094 (0.044):
advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b / adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716508 (0.051):
daśatālasya tṣaṃśena uttamaṃ madhyamādhamam / / madhyamādadhamaṃ hīnaṃ mukhe vārdhāṅgulakṣayam // BhS_15.29 //
adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a / adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699333 (0.0):
adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b / adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827098 (0.053):
adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a
adhamānyatha madhyāni hy SvaT_13.7a / adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699345 (0.0):
adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b / adhamānyatha madhyāni hy SvaT_13.7a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553531 (0.057):
yāni kānīha karmāṇi % catuṣpīṭhasthitāni ca // SvaT_13.6 // / adhamānyatha madhyāni hy $ uttamāni varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810728 (0.057):
yāni kānīha karmāṇi catuṣpīṭhasthitāni ca // SvaT_13.6 // / adhamānyatha madhyāni hy uttamāni varānane /
adhamā madhyamottamā SvaT_7.120b / adhamā madhyamottamāḥ SvaT_15.35d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699350 (0.0):
adhamānyatha madhyāni hy SvaT_13.7a / adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b
adhamāṃ madhyamottamam SvaT_6.53d / adhame ca ghano gharmaḥ GorS(1)_49a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699350 (0.0):
adhamā madhyamottamā SvaT_7.120b / adhamā madhyamottamāḥ SvaT_15.35d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699330 (0.045):
adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b / adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b
adhamottamamadhyamāḥ KubjT_5.55d / adharottarabhāgena SUp_6.149c
adharmakṣayakāriṇī SvaT_4.143d / adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699361 (0.0):
adhamāṃ madhyamottamam SvaT_6.53d / adharmakṣayakāriṇī SvaT_4.143d / adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a
adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699375 (0.0):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a
adharmaścāsvatantratā SvaT_10.1101d / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_2.162c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699377 (0.0):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_11.137c / adharmājñānāvairāgyam SvaT_2.63c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699381 (0.0):
adharmaścāsvatantratā SvaT_10.1101d / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_2.162c / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_11.137c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699365 (0.059):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
adharmādyāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.144b / adharmādyeṣu yāni syus SvaT_11.174a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699390 (0.0):
adharmājñānāvairāgyam SvaT_2.63c / adharmādyāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.144b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549241 (0.035):
dharmādyeṣu nibaddhāni % yāni jñānāni suvrate // SvaT_11.173 // / adharmādyeṣu yāni syus $ tāni te kathayāmyaham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806443 (0.035):
dharmādyeṣu nibaddhāni yāni jñānāni suvrate // SvaT_11.173 // / adharmādyeṣu yāni syus tāni te kathayāmyaham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15717126 (0.064):
tāmasāścāpyadharmādyāś SvaT_11.142c / tāmasāḥ parikīrtitāḥ SvaT_11.168d
adharmeṇa nimittataḥ SvaT_11.177b / adhaścāreṇa jāto 'sau SvaT_7.240c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699397 (0.0):
adharmādyeṣu yāni syus SvaT_11.174a / adharmeṇa nimittataḥ SvaT_11.177b
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699407 (0.0):
adhaścāreṇa jāto 'sau SvaT_7.240c / adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527517 (0.030):
sṛṣṭisaṃhāranirmuktaḥ % kriyākālavivarjitaḥ // SvaT_7.239 // / adhaścāre bhavetsṛṣṭir $ ūrdhve saṃhāra ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784735 (0.030):
sṛṣṭisaṃhāranirmuktaḥ kriyākālavivarjitaḥ // SvaT_7.239 // / adhaścāre bhavetsṛṣṭir ūrdhve saṃhāra ucyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.053):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167314 (0.062):
adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c
adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(2)_39 (=1|26)b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355278 (0.0):
adhame ca ghano gharmaḥ GorS(1)_49a / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699405 (0.047):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b
adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699409 (0.023):
adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355275 (0.035):
adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(2)_39 (=1|26)b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827105 (0.037):
adhamottamamadhyamāḥ KubjT_5.55d / adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b / adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547425 (0.049):
evaṃvidhānyadho 'dho vai $ ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804627 (0.049):
evaṃvidhānyadho 'dho vai ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28966034 (0.061):
pārśvata ūrdhvam adhaś caiva LiP_1,60.16c / pārśvata ūrdhvam adhaścaiva LiP_1,60.17c
adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699420 (0.0):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509688 (0.059):
saṃdhānakīlakāṃścaiva $ adhaśchādanamūrdhvagam & / padmaṃ sakesaraṃ devi % karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766923 (0.059):
saṃdhānakīlakāṃścaiva adhaśchādanamūrdhvagam / / padmaṃ sakesaraṃ devi karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167290 (0.062):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.062):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c / adhastāccakravāṭasya SvaT_10.211a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699424 (0.0):
adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699409 (0.053):
adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
adhastācchiṣyamātmānaṃ Stk_22.3c / adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953606 (0.040):
adyāpi saṃśayo deva Stk_17.1a / adhastācchiṣyamātmānaṃ Stk_22.3c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699427 (0.049):
adhastāccakravāṭasya SvaT_10.211a / adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a / adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d
adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b / adhastāt sarvataḥ proktā VT_89a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827110 (0.012):
adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b / adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b / adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543318 (0.020):
adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a / adhastāt sarvataḥ proktā VT_89a / adhastād ātmatattvaṃ tu VT_82a
adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c / adhastād ātmatattvaṃ tu VT_82a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827114 (0.025):
adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b / adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c / adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543322 (0.031):
adhastāt sarvataḥ proktā VT_89a / adhastād ātmatattvaṃ tu VT_82a
adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b / adhastāvadvyavasthitaḥ Stk_20.2b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827118 (0.024):
adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c / adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b / adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c
adhastāṣṭādaśasaṃyutam VT_131d / adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699432 (0.0):
adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a / adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525259 (0.052):
prāṇahaṃso yadā prāptas tv % adhastāṃ prathamāṃ tuṭim // SvaT_7.77 // / pūrvamardhaṃ tvahaḥ proktaṃ $ tuṭyardhamaparaṃ niśā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782478 (0.052):
prāṇahaṃso yadā prāptas tv adhastāṃ prathamāṃ tuṭim // SvaT_7.77 // / pūrvamardhaṃ tvahaḥ proktaṃ tuṭyardhamaparaṃ niśā /
adhastu dhūmravarcasaḥ SvaT_10.892d / adhaḥkāraṇapañcakam SvaT_10.1260d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699441 (0.0):
adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d / adhastu dhūmravarcasaḥ SvaT_10.892d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542059 (0.058):
pītāḥ śuklāśca vijñeyāḥ % adhastu dhūmravarcasaḥ // SvaT_10.892 // / śatarudrāḥ samākhyātās $ trinetrāḥ śūlapāṇayaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799266 (0.058):
pītāḥ śuklāśca vijñeyāḥ adhastu dhūmravarcasaḥ // SvaT_10.892 // / śatarudrāḥ samākhyātās trinetrāḥ śūlapāṇayaḥ /
adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ SvaT_10.657a / adhaḥpuṭe tu vijñeyā SvaT_10.1125a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699450 (0.0):
adhaḥkāraṇapañcakam SvaT_10.1260d / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ SvaT_10.657a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539045 (0.038):
mahāvīryabalopetas % tiṣṭhate 'nantavikramaḥ // SvaT_10.656 // / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ $ sthitastvatra dvitīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796257 (0.038):
mahāvīryabalopetas tiṣṭhate 'nantavikramaḥ // SvaT_10.656 // / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ sthitastvatra dvitīyakaḥ /
adhaḥ pūrṇāsamanvitam MrgT_3.25d / adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699454 (0.027):
adhaḥpuṭe tu vijñeyā SvaT_10.1125a / adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a / adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ SvaT_3.21c
adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c / adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827125 (0.0):
adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b / adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c / adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938715 (0.047):
MSS_7316 1 ūrdhvaśaktinipātena adhaḥśakternikuñcanāt /
adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ SvaT_3.21c / adhaḥśaktyā vinirgataya SvaT_10.1235a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699462 (0.0):
adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a / adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ SvaT_3.21c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546418 (0.060):
nāḍyādhārastu nādo vai % bhittvā sarvamidaṃ jagat // SvaT_10.1234 // / adhaḥśaktyā vinirgataya $ yāvadbrahmāṇamūrdhvataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803620 (0.060):
nāḍyādhārastu nādo vai bhittvā sarvamidaṃ jagat // SvaT_10.1234 // / adhaḥśaktyā vinirgataya yāvadbrahmāṇamūrdhvataḥ /
adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b / adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827133 (0.0):
adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b / adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b / adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d
adhaḥsrotaṃ tu vāmena KubjT_8.51a / adhikaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_5.32a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827140 (0.0):
adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b / adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d / adhaḥsrotaṃ tu vāmena KubjT_8.51a
adhikaṃ parikīrtitam ToT_7.9d / adhikārakṣaye rudrā SvaT_10.570c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699469 (5.960):
adhaḥśaktyā vinirgataya SvaT_10.1235a / adhikārakṣaye rudrā SvaT_10.570c / adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827140 (0.060):
adhaḥsrotaṃ tu vāmena KubjT_8.51a / adhikaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_5.32a / adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c
adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a / adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827146 (0.0):
adhikaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_5.32a / adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c / adhikārapadasthena KubjT_19.104a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699472 (0.0):
adhikārakṣaye rudrā SvaT_10.570c / adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a
adhikārapadasthena KubjT_19.104a / adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827153 (0.0):
adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c / adhikārapadasthena KubjT_19.104a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699475 (0.031):
adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a / adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārastathā bhogo SvaT_4.187a
adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c / adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827155 (0.0):
adhikārapadasthena KubjT_19.104a / adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c / adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699475 (0.031):
adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a / adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārastathā bhogo SvaT_4.187a
adhikāramalopetās SRtp_27a / adhikārastathā bhogo SvaT_4.187a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236689 (0.025):
advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d / adhikāramalopetās SRtp_27a / adhikāro nivartate SRtp_77d
adhikārastadāśrayaḥ MrgT_1,13.190d / adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699484 (0.019):
adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārastathā bhogo SvaT_4.187a / adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219830 (0.035):
adhaḥ pūrṇāsamanvitam MrgT_3.25d / adhikārastadāśrayaḥ MrgT_1,13.190d / adhikāro 'pi tacchakteḥ MrgT_1,7.16c
adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699490 (5.960):
adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827159 (0.040):
adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c / adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316032 (0.061):
sādhikārapare sthitān VT_47b / sādhikāramidaṃ yataḥ MrgT_1,5.9d / sādhikāraṃ samarpitam SvaT_8.36d
adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699493 (0.0):
adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b / adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827163 (0.011):
adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220876 (0.050):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti % adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 // / adhikāraṃ kariṣyanti $ ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457744 (0.050):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 // / adhikāraṃ kariṣyanti ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ /
adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699505 (0.0):
adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699507 (5.960):
adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827172 (0.0):
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699507 (0.020):
adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c
adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_11.250c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699508 (0.0):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827172 (0.009):
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b
adhikāraṃ prakurvanti KubjT_14.76c / adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827176 (0.0):
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699508 (0.009):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223559 (0.053):
mantratantrakriyāyogam % adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 // / pañcayojanamātreṇa $ gatvā karma samārabhet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460423 (0.053):
mantratantrakriyāyogam adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 // / pañcayojanamātreṇa gatvā karma samārabhet /
adhikāraḥ śivājñayā SvaT_4.472d / adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827183 (0.0):
adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d / adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699514 (0.027):
adhikāraṃ prakurvanti SvaT_11.250c / adhikāraḥ śivājñayā SvaT_4.472d / adhikāro vivarjyatām SvaT_4.229d
adhikārātmikā hy eṣā KubjT_13.56a / adhikārī sarvakārī ca KubjT_5.91a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827190 (0.0):
adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d / adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a
adhikāro nivartate SRtp_77d / adhikāro 'pi tacchakteḥ MrgT_1,7.16c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3605718 (0.056):
adhikāro 'pi tacchakteḥ pariṇāmānnivartate // MrgT_1,7.16 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24441892 (0.056):
adhikāro'pi tacchakteḥ pariṇāmān nivartate || MrgT_1,7.16 ||
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14523802 (0.056):
adhikāro 'pi tacchakteḥ % pariṇāmānnivartate // MrgT_1,7.16 //
adhikāro yathā sthitaḥ KubjT_14.7d / adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827194 (0.0):
adhikārī sarvakārī ca KubjT_5.91a / adhikāro yathā sthitaḥ KubjT_14.7d / adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238983 (0.060):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne % raudraśaktibhir āvṛtaḥ // KubjT_13.76 // / trayastriṃśatime tattve hy $ adhikāro layaḥ pare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475844 (0.060):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne raudraśaktibhir āvṛtaḥ // KubjT_13.76 // / trayastriṃśatime tattve hy adhikāro layaḥ pare /
adhikāro vivarjyatām SvaT_4.229d / adhikṣiptas tiraskṛta SUp_5.39b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238983 (0.036):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne % raudraśaktibhir āvṛtaḥ // KubjT_13.76 // / trayastriṃśatime tattve hy $ adhikāro layaḥ pare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475844 (0.036):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne raudraśaktibhir āvṛtaḥ // KubjT_13.76 // / trayastriṃśatime tattve hy adhikāro layaḥ pare /
adhitiṣṭhati kāraṇam SRtp_117d / adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a
adhimāsamṛṇaṃ cāpi Stk_11.3c / adhimāso vijṛmbhikā Stk_11.4b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953618 (0.0):
adhastāvadvyavasthitaḥ Stk_20.2b / adhimāsamṛṇaṃ cāpi Stk_11.3c / adhimāso vijṛmbhikā Stk_11.4b
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953618 (0.0):
adhimāsamṛṇaṃ cāpi Stk_11.3c / adhimāso vijṛmbhikā Stk_11.4b / adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699525 (0.018):
adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a / adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d
adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d / adhivāse tathaiveha SvaT_3.119a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699530 (0.0):
adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a / adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d
adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ SvaT_11.37d / adhiṣṭhātṛtayā bhedam SRtp_288a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699532 (0.0):
adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d / adhivāse tathaiveha SvaT_3.119a / adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ SvaT_11.37d
adhiṣṭhāya tvadhastataḥ SvaT_11.17b / adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699538 (0.0):
adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ SvaT_11.37d / adhiṣṭhāya tvadhastataḥ SvaT_11.17b
adhītya śṛṇuyācchāstraṃ MrgT_3.67a / adhīyītājñayā guroḥ SUp_7.25d
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3miu.htm.txt) 13487950 (0.036):
adhaḥ pūrṇāsamanvitam MrgT_3.25d / adhītya śṛṇuyācchāstraṃ MrgT_3.67a / anadhyāye svatantrokta- MrgT_3.52c
adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699550 (0.0):
adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699557 (0.0):
adhunā kathayāmi te SvaT_7.26d / adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b
adhunā kathayāmi te SvaT_7.26d / adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699557 (0.0):
adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699558 (0.0):
adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827201 (0.034):
adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a
adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827202 (5.960):
adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699558 (0.024):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167640 (0.063):
adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c / adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827208 (0.0):
adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a / adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699563 (0.011):
adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244023 (0.056):
śrībhairava uvāca / adhunā śṛṇu kubjīśe $ padagranthivibhañjakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480882 (0.056):
śrībhairava uvāca / adhunā śṛṇu kubjīśe padagranthivibhañjakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842204 (0.063):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā KubjT_2.16c / tat kubjīśe m ataḥ śṛṇu KubjT_18.42b / tat kuleśvaradevasya KubjT_15.46c
adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827213 (0.0):
adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a / adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27431408 (0.025):
śrotum icchāmi te 'dhunā NsP_7.7d / śrotum icchāmi śaṃkara NsP_16.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303728 (0.037):
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842959 (0.039):
tad astraṃ koṅkaṇeśānyā KubjT_7.18c / tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178275 (0.039):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27401315 (0.044):
tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_19.1c / tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_65.4c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509882 (0.047):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.002 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509890 (0.047):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_092.004 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_096.002
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830565 (0.048):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180679 (0.049):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_App.I,14.36a / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753061 (0.049):
etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_15.8a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454047 (0.049):
śrotum icchāmy aśeṣeṇa HV_30.1c / śrotum icchāmy ahaṃ prabho HV_App.I,41.1065b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178264 (0.060):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832222 (0.061):
etad āmnāyam ākhyātaṃ KubjT_19.110c / etad icchāmi veditum KubjT_4.40d / etad icchāmi veditum KubjT_24.140d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214257 (0.062):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi VT_10a
adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699567 (0.0):
adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827212 (0.043):
adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a / adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842959 (0.054):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214258 (0.056):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi VT_10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167618 (0.063):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699557 (0.064):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827201 (0.064):
adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a / adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a
adhenuṃ dhenum ity eva SUp_7.81a / adho gāmi śiro jalam GorS(2)_79 (=HYP 3.71)b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355284 (0.0):
adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(2)_39 (=1|26)b / adho-gāmi śiro-jalam GorS(2)_79 (=HYP 3.71)b
adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699572 (0.036):
adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a / adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827218 (0.054):
adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c / adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d / adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c
adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a / adho nābher nigadyate GorS(2)_78b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953623 (0.052):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a / adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544097 (0.054):
duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ % tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 // / 8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471534 (0.054):
duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 // / 8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam /
adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d / adho brahmabilaṃ devi SvaT_11.28a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699583 (0.0):
adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527281 (0.055):
tanmadhye cintayeddhaṃsam % adho binduśikhānvitam // SvaT_7.221 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784498 (0.055):
tanmadhye cintayeddhaṃsam adho binduśikhānvitam // SvaT_7.221 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547394 (0.063):
bindvardhendunirodhī ca % nādo nāḍī tvataḥ param // SvaT_11.27 // / adho brahmabilaṃ devi $ śaktitattvaṃ tataḥ param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804596 (0.063):
bindvardhendunirodhī ca nādo nāḍī tvataḥ param // SvaT_11.27 // / adho brahmabilaṃ devi śaktitattvaṃ tataḥ param /
adhobhāge praropitaḥ SvaT_10.123d / adhobhāge pravartike SvaT_4.243d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699588 (0.0):
adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d / adho brahmabilaṃ devi SvaT_11.28a / adhobhāge praropitaḥ SvaT_10.123d
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ SUp_2.5a / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699591 (0.021):
adhobhāge pravartike SvaT_4.243d / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d / adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c
adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c / adhomārgapradāyakāḥ Dka_67b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699594 (0.0):
adhobhāge pravartike SvaT_4.243d / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d / adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c
adhomukhamavasthitam Stk_11.15d / adhomukhāṃ viliptāṅgāṃ VT_272a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543330 (0.062):
adhastāṣṭādaśasaṃyutam VT_131d / adhomukhāṃ viliptāṅgāṃ VT_272a
adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a / adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827222 (0.014):
adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d / adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699598 (0.057):
adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c / adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a
adho meḍhram evābhidhīyate GorS(1)_13d / adho meḍhrāt pratiṣṭhitam GorS(2)_20 (=1|13)d
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355295 (0.0):
adho nābher nigadyate GorS(2)_78b / adho-meḍhram evābhidhīyate GorS(1)_13d
adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827232 (0.0):
adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244198 (0.036):
kāmagranthir gudādhāre % piṅgagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.72 // / adhordhvaromamadhye tu $ brahmagranthir udāhṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481057 (0.036):
kāmagranthir gudādhāre piṅgagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.72 // / adhordhvaromamadhye tu brahmagranthir udāhṛtā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699602 (0.040):
adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a / adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d
adhordhvaromasaṃsthāne KubjT_13.80a / adhordhvasampuṭīkṛtam KubjT_8.102d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827237 (0.0):
adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827238 (0.0):
adhordhvaromasaṃsthāne KubjT_13.80a / adhordhvasampuṭīkṛtam KubjT_8.102d / adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699607 (0.011):
adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d / adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c
adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c / adho vai yātyadharmeṇa SvaT_4.250c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699613 (0.0):
adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d / adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c
adhyardhāni sahasrāṇi MrgT_1,13.87c / adhyātmagaticāreṇa SvaT_5.53a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699620 (0.0):
adho vai yātyadharmeṇa SvaT_4.250c / adhyātmagaticāreṇa SvaT_5.53a / adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c
adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c / adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699624 (0.0):
adhyātmagaticāreṇa SvaT_5.53a / adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827243 (0.011):
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a
adhyātmaṃ tu varānane SvaT_7.167b / adhyātmaṃ tu saradhipe SvaT_7.55b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699630 (0.0):
adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c / adhyātmaṃ tu varānane SvaT_7.167b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827242 (0.056):
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729400 (0.060):
pūrvavacca pramāṇenna SvaT_10.931a / pūrvavacca varānane SvaT_7.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242239 (0.063):
nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725983 (0.063):
nyagrodhaśca supārśve tu SvaT_10.196a / nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
adhyātmaṃ pudgalāśritāḥ KubjT_25.95d / adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219844 (0.038):
adhyardhāni sahasrāṇi MrgT_1,13.87c / adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827246 (0.046):
adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a / adhyātmaṃ pudgalāśritāḥ KubjT_25.95d / adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d
adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d / adhyātmikaṃ bahiś caiva KubjT_25.122a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827251 (0.0):
adhyātmaṃ pudgalāśritāḥ KubjT_25.95d / adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d / adhyātmikaṃ bahiś caiva KubjT_25.122a
adhyāyaiḥ saptabhiḥ smṛtam SUp_7.140b / adhyāsīyāpi dhūrjaṭe BhStc_95d
adhyāḥ sātipadā rucau MrgT_1,13.138b / adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ KubjT_8.52c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219849 (0.057):
adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b / adhyāḥ sātipadā rucau MrgT_1,13.138b
adhruve jīvite sati SUp_7.59b / adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt SRtp_123b
adhvanyāse kṛte sati SvaT_4.100b / adhvabhāgāṃstato maṇīn SvaT_2.149d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699643 (0.0):
adhyātmaṃ tu saradhipe SvaT_7.55b / adhvanyāse kṛte sati SvaT_4.100b
adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699647 (0.0):
adhvabhāgāṃstato maṇīn SvaT_2.149d / adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c
adhvaryuḥ parameśvaraḥ KubjT_3.26d / adhvavāgīśikalpanā SvaT_4.507d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699654 (0.011):
adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c / adhvavāgīśikalpanā SvaT_4.507d / adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d
adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d / adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699660 (0.0):
adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c / adhvavāgīśikalpanā SvaT_4.507d / adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515799 (0.046):
mantrau dvāveva vijñeyau % adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet // SvaT_4.103 // / puṣpagandhādinā pūjya $ saṃnidhāvāhutitrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773022 (0.046):
mantrau dvāveva vijñeyau adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet // SvaT_4.103 // / puṣpagandhādinā pūjya saṃnidhāvāhutitrayam /
adhvaṣṭakavyavasthitam SvaT_4.223b / adhvaṣṭkaṃ yathā prāṇe SvaT_4.241c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699667 (0.0):
adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d / adhvaṣṭakavyavasthitam SvaT_4.223b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192631 (0.049):
kumbhaḥ saṃjīvanekṣukau SvaT_10.89d / kumbhitaścaiva yaḥ prāṇo SvaT_4.368a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187155 (0.050):
kapālīśohyajobadhno SvaT_10.624a / kapāleśaḥ prakīrtitaḥ SvaT_1.77b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323488 (0.063):
svabhyastaṃ vai puraḥsthitam SvaT_2.29d / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamaṇḍalasya sā divyair SvaT_10.880c
adhvasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_4.93b / adhvasṛṣṭiṃ mahādeva SvaT_11.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699672 (0.0):
adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d / adhvaṣṭakavyavasthitam SvaT_4.223b / adhvaṣṭkaṃ yathā prāṇe SvaT_4.241c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192631 (0.049):
kumbhaḥ saṃjīvanekṣukau SvaT_10.89d / kumbhitaścaiva yaḥ prāṇo SvaT_4.368a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187155 (0.050):
kapālīśohyajobadhno SvaT_10.624a / kapāleśaḥ prakīrtitaḥ SvaT_1.77b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699726 (0.054):
adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a / adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a
adhvā cātrāraṇiryathā SvaT_10.370b / adhvātītaṃ nirāmayam SvaT_11.122d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699681 (0.0):
adhvasṛṣṭiṃ mahādeva SvaT_11.2a / adhvā cātrāraṇiryathā SvaT_10.370b
adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.508b / adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.509b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699689 (0.0):
adhvātītaṃ nirāmayam SvaT_11.122d / adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.508b
adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu SvaT_4.311a / adhvānaṃ saṃdhayedagnau SvaT_4.92a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699698 (0.0):
adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.509b / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu SvaT_4.311a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518617 (0.062):
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva % cetanācetanasthitam // SvaT_4.310 // / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu $ sāmarasyena saṃsthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775839 (0.062):
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva cetanācetanasthitam // SvaT_4.310 // / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu sāmarasyena saṃsthitaḥ /
adhvānaṃ saṃpravakṣyāmi SvaT_10.2a / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām SvaT_4.217a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517338 (0.0):
tattvatrayaviśuddhyante % śikhācchedaṃ tu kalpayet // SvaT_4.216 // / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām $ anaupamyāmanāmayām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699707 (0.0):
adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu SvaT_4.311a / adhvānaṃ saṃdhayedagnau SvaT_4.92a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774561 (0.0):
tattvatrayaviśuddhyante śikhācchedaṃ tu kalpayet // SvaT_4.216 // / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām anaupamyāmanāmayām /
adhvā bandhasya kāraṇam SvaT_10.358d / adhvāyamadha ūrdhvagaḥ SvaT_10.1234b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699716 (0.0):
adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām SvaT_4.217a / adhvā bandhasya kāraṇam SvaT_10.358d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546406 (0.055):
grathitastu tayā sarvas tv $ adhvāyamadha ūrdhvagaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803608 (0.055):
grathitastu tayā sarvas tv adhvāyamadha ūrdhvagaḥ /
adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b / adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699725 (0.0):
adhvāyamadha ūrdhvagaḥ SvaT_10.1234b / adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b
adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvā yuktyaviśeṣataḥ SRtp_144d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699726 (5.960):
adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b / adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236706 (0.021):
adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt SRtp_123b / adhvā yuktyaviśeṣataḥ SRtp_144d / adhvaitatprāpyate ṣoḍhā SRtp_6c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360767 (0.064):
māyeyo 'pi tathā tu syād % adhvā yuktyaviśeṣataḥ // SRtp_144 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085642 (0.064):
māyeyo 'pi tathā tu syād adhvā yuktyaviśeṣataḥ // SRtp_144 //
adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a / adhvaitatprāpyate ṣoḍhā SRtp_6c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699731 (0.028):
adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a / adhvopasthāpanaṃ bhavet SvaT_4.99b
adhvopasthāpanaṃ bhavet SvaT_4.99b / anagnijvalanaṃ caiva Stk_21.1c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953631 (0.027):
adhomukhamavasthitam Stk_11.15d / anagnijvalanaṃ caiva Stk_21.1c / anagnijvalane hitam Stk_21.4d
anagnijvalanaṃ pātaḥ KubjT_17.37a / anagnijvalane vṛkṣa MrgT_4.25c
anagnijvalane hitam Stk_21.4d / anaṅgaścāṅgārodgāraḥ SvaT_10.40a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699739 (0.0):
adhvopasthāpanaṃ bhavet SvaT_4.99b / anaṅgaścāṅgārodgāraḥ SvaT_10.40a
anaṇimālaghimā SvaT_11.157a / anadhyāye svatantrokta MrgT_3.52c
anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827275 (0.0):
anagnijvalanaṃ pātaḥ KubjT_17.37a / anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241124 (0.035):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ % piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ $ sarvārthapratipādakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477985 (0.035):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ sarvārthapratipādakam /
anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b / anantaguṇavīryās tāḥ KubjT_14.90c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827282 (0.0):
anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a / anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241124 (0.046):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ % piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ $ sarvārthapratipādakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477985 (0.046):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ sarvārthapratipādakam /
anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d / anantaphaladāyinām SRtp_321b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827283 (0.0):
anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b / anantaguṇavīryās tāḥ KubjT_14.90c / anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236714 (0.055):
anantaphaladāyinām SRtp_321b / anantasyārthadarśane SRtp_47b
anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699746 (0.0):
anaṇimālaghimā SvaT_11.157a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c / anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827286 (0.042):
anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d / anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a / anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a
anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c / anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699749 (0.0):
anaṅgaścāṅgārodgāraḥ SvaT_10.40a / anaṇimālaghimā SvaT_11.157a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699742 (0.060):
adhikaṃ parikīrtitam ToT_7.9d / anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c / anākulena deveśi ToT_10.2a
anantavibhavāstatra SvaT_10.261a / anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699759 (0.0):
anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c / anantavibhavāstatra SvaT_10.261a / anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b
anantaśca suṣumneśas tv SvaT_11.18a / anantaścaiva deveśi SvaT_11.21c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699766 (0.0):
anantavibhavāstatra SvaT_10.261a / anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b / anantaśca suṣumneśas tv SvaT_11.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547269 (0.048):
vyāpakaḥ śaktimūrdhastho % biladvāramanāśritaḥ // SvaT_11.17 // / anantaśca suṣumneśas tv $ anāthaścordhvagastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804471 (0.048):
vyāpakaḥ śaktimūrdhastho biladvāramanāśritaḥ // SvaT_11.17 // / anantaśca suṣumneśas tv anāthaścordhvagastathā /
anantaścaiva sūkṣmaśca SvaT_10.1161c / anantastrikalo goptā MrgT_1,13.153a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699766 (0.0):
anantaśca suṣumneśas tv SvaT_11.18a / anantaścaiva deveśi SvaT_11.21c / anantaścaiva sūkṣmaśca SvaT_10.1161c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3609599 (0.061):
mahāpuracatuḥṣaṣṭi- maṇḍale maṇḍalādhipāḥ // MrgT_1,13.152 // / anantastrikalo goptā kṣemīśo brahmaṇaḥ patiḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14527683 (0.061):
mahāpuracatuḥṣaṣṭi- % maṇḍale maṇḍalādhipāḥ // MrgT_1,13.152 // / anantastrikalo goptā $ kṣemīśo brahmaṇaḥ patiḥ &
anantastritanuḥ sūkṣmaḥ SvaT_10.1103c / anantasyārthadarśane SRtp_47b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699770 (0.027):
anantaścaiva sūkṣmaśca SvaT_10.1161c / anantastritanuḥ sūkṣmaḥ SvaT_10.1103c
anantaṃ kalpayettatra SvaT_2.271a / anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699780 (0.0):
anantastritanuḥ sūkṣmaḥ SvaT_10.1103c / anantaṃ kalpayettatra SvaT_2.271a / anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b
anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699783 (0.016):
anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c / anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541418 (0.054):
bījāṅkuraṃ purā śaktyā % paścādānantamāsanam // Stk_5.1 // / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt $ krameṇaiva ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468855 (0.054):
bījāṅkuraṃ purā śaktyā paścādānantamāsanam // Stk_5.1 // / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt krameṇaiva ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953636 (0.059):
anagnijvalane hitam Stk_21.4d / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a
anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c / anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699786 (0.0):
anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c / anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c
anantaṃ parikalpayet SvaT_2.60d / anantaṃ pāramakṣobhyaṃ SvaT_10.708c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699792 (0.0):
anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c / anantaṃ parikalpayet SvaT_2.60d / anantaṃ pāramakṣobhyaṃ SvaT_10.708c
anantaṃ mūrtivigraham SvaT_3.59d / anantaṃ viśvato mukham GorS(2)_21b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699795 (1.192):
anantaṃ pāramakṣobhyaṃ SvaT_10.708c / anantaṃ mūrtivigraham SvaT_3.59d
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827293 (0.057):
anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a / anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c / anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236724 (0.0):
anantasyārthadarśane SRtp_47b / anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699801 (0.057):
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359392 (0.064):
vidyāśarīro bhagavān % anantaḥ kṣobhako mataḥ // SRtp_47 // / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir $ baindavaṃ tattvamucyate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084271 (0.064):
vidyāśarīro bhagavān anantaḥ kṣobhako mataḥ // SRtp_47 // / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir baindavaṃ tattvamucyate /
anantaḥ parameśvaraḥ SRtp_28d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699807 (0.0):
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
anantā eva yonayaḥ SvaT_11.171d / anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699809 (0.0):
anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b / anantā eva yonayaḥ SvaT_11.171d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359992 (0.016):
teṣu kālānalādīnām % anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ // SRtp_91 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084870 (0.016):
teṣu kālānalādīnām anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ // SRtp_91 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236729 (0.028):
anantaḥ parameśvaraḥ SRtp_28d / anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d
anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c / anantādiśivāntakam SvaT_3.103d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699828 (0.0):
anantā eva yonayaḥ SvaT_11.171d / anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512909 (0.045):
āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770134 (0.045):
āsanaṃ tatra vinyasyed anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
anantādiśivāntakaḥ SvaT_4.459b / anantādiśivāntake SvaT_4.95d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699823 (0.0):
anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c / anantādiśivāntakam SvaT_3.103d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699830 (0.0):
anantādiśivāntakaḥ SvaT_4.459b / anantādiśivāntake SvaT_4.95d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512909 (0.064):
āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 // / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ $ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770134 (0.064):
āsanaṃ tatra vinyasyed anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 // / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet /
anantādīnprakalpayet SvaT_2.263d / anantādyāsanaṃ dattvā SvaT_3.71c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699838 (0.0):
anantādiśivāntake SvaT_4.95d / anantādīnprakalpayet SvaT_2.263d
anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258359 (1.192):
tiṣṭhanti maṇḍale līnāḥ % sarvādhikyam ato punaḥ // KubjT_25.0*10 // / anantādyāḥ śivāntādhvā $ ṣaḍvidhaḥ samprakīrtitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827300 (1.192):
anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c / anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495207 (1.192):
tiṣṭhanti maṇḍale līnāḥ sarvādhikyam ato punaḥ // KubjT_25.0*10 // / anantādyāḥ śivāntādhvā ṣaḍvidhaḥ samprakīrtitaḥ /
anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699844 (0.0):
anantādyāsanaṃ dattvā SvaT_3.71c / anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b
anantānāthanāśritā KubjT_5.143b / anantā nāma kīrtitā SvaT_10.996d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699847 (0.051):
anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b / anantā nāma kīrtitā SvaT_10.996d
anantānāṃ vidhāyine BhStc_63b / anantāsanamuttamam SvaT_1.38b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699853 (0.0):
anantā nāma kīrtitā SvaT_10.996d / anantāsanamuttamam SvaT_1.38b / anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d
anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d / anante cākṣaye 'vyaye KubjT_24.117b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699856 (0.0):
anantāsanamuttamam SvaT_1.38b / anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827307 (0.063):
anantānāthanāśritā KubjT_5.143b / anante cākṣaye 'vyaye KubjT_24.117b / analena samopetāṃ KubjT_22.31c
anantena supūjitāḥ SvaT_10.642b / anantenāpi śabdānu SRtp_66c
ananteśo jagatpatiḥ SvaT_10.1127b / ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699871 (0.0):
anantena supūjitāḥ SvaT_10.642b / ananteśo jagatpatiḥ SvaT_10.1127b / ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c
ananto rudra eva ca SvaT_11.19d / ananto vyomarūpiṇam SvaT_10.1262b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699876 (0.0):
ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c / ananto rudra eva ca SvaT_11.19d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547291 (0.055):
anātho viṣṇurityuktas tv % ananto rudra eva ca // SvaT_11.19 // / vyomarūpīśvaraḥ prokto $ vyāpī caiva sadāśivaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804493 (0.055):
anātho viṣṇurityuktas tv ananto rudra eva ca // SvaT_11.19 // / vyomarūpīśvaraḥ prokto vyāpī caiva sadāśivaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699802 (0.064):
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
ananyāpi tathā śambhor SRtp_303c / ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236738 (0.0):
anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d / anantenāpi śabdānu- SRtp_66c / ananyāpi tathā śambhor SRtp_303c
ananyāpekṣasāmarthya BhStc_18c / ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236743 (0.0):
ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c / ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d / anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b
anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b / anapekṣeṇa jāyate SRtp_54d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236748 (1.192):
ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c / ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d / anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b
anambhā asalilā ca SvaT_11.155c / anayā sadṛśaṃ jñānaṃ GorS(2)_45c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355305 (0.027):
anantaṃ viśvato-mukham GorS(2)_21b / anayā sadṛśaṃ jñānaṃ GorS(2)_45c / anayā sadṛśī vidyā GorS(2)_45a
anayā sadṛśī vidyā GorS(2)_45a / anayā sadṛśo japaḥ GorS(2)_45b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355308 (0.0):
anantaṃ viśvato-mukham GorS(2)_21b / anayā sadṛśaṃ jñānaṃ GorS(2)_45c / anayā sadṛśī vidyā GorS(2)_45a
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622486 (0.056):
asyāḥ saṅkalpa-mātreṇa % sarva-pāpaiḥ pramucyate // GorS(2)_44 // / anayā sadṛśī vidyā $ anayā sadṛśo japaḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899427 (0.056):
asyāḥ saṅkalpa-mātreṇa sarva-pāpaiḥ pramucyate // GorS(2)_44 // / anayā sadṛśī vidyā anayā sadṛśo japaḥ /
anayor madhye suṣumnā tu VT_146c / anarghyam arghaṃ pādebhyaḥ CakBhst_20c
analasya pradīpanam GorS(2)_101b / analārṇamadhaścordhve SvaT_9.62c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699883 (0.034):
anambhā asalilā ca SvaT_11.155c / analārṇamadhaścordhve SvaT_9.62c
analena samopetāṃ KubjT_22.31c / an[al]odadhyalaṃkṛtām MrgT_1,13.37d
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219867 (0.027):
anantastrikalo goptā MrgT_1,13.153a / an[al]odadhyalaṃkṛtām MrgT_1,13.37d
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3607953 (0.049):
triśailasariddvīpakān an[al]odadhyalaṃkṛtām // MrgT_1,13.37 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14526038 (0.049):
triśailasariddvīpakān % an[al]odadhyalaṃkṛtām // MrgT_1,13.37 //
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699893 (0.0):
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d
anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c / anākulena deveśi ToT_10.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699896 (1.192):
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d / anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c
anāgāmi ca tajjñeyaṃ MrgT_1,3.4a / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699901 (0.021):
anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a / anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b
anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b / anāthaṃ tu jagatpatim SvaT_10.1261d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699907 (0.0):
anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a / anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546764 (0.016):
sa vai prerayate bhūyas tv % anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam $ ananto vyomarūpiṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803966 (0.016):
sa vai prerayate bhūyas tv anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam ananto vyomarūpiṇam /
anātho 'nantarūpeṇa SvaT_11.22a / anātho viṣṇurityuktas tv SvaT_11.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699915 (0.0):
anāthaṃ tu jagatpatim SvaT_10.1261d / anātho 'nantarūpeṇa SvaT_11.22a
anāditve 'pi viśvasya BhStc_63c / anādinidhanāśritaḥ SvaT_7.255d
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstciu.htm.txt) 26618120 (0.045):
ananyāpekṣasāmarthya- BhStc_18c / anāditve 'pi viśvasya BhStc_63c
anādinidhaneśānāc KubjT_11.4a / anādi nibiḍaṃ mahat MrgT_1,7.8b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827315 (0.011):
analena samopetāṃ KubjT_22.31c / anādinidhaneśānāc KubjT_11.4a / anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a
anādibodho bhava ca SvaT_4.445c / anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699928 (0.0):
anādinidhanāśritaḥ SvaT_7.255d / anādibodho bhava ca SvaT_4.445c / anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a
anādibhavavarjitam SvaT_11.194d / anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699929 (0.0):
anādibodho bhava ca SvaT_4.445c / anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827319 (0.012):
anādinidhaneśānāc KubjT_11.4a / anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a / anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a
anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ Dka_59a / anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaiu.htm.txt) 26396671 (0.030):
adhomārgapradāyakāḥ Dka_67b / anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ Dka_59a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827322 (0.039):
anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a / anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a / anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaau.htm.txt) 11521733 (0.064):
nirantaro nirmala īśvaro 'haṃ % svapnādyavasthācyutiniṣprapañcaḥ // Dka_58 / anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ $ guhāśayaṃ niṣkalamaprapañcam &
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikapu.htm.txt) 24445582 (0.064):
nirantaro nirmala īśvaro 'haṃ svapnādyavasthācyutiniṣprapañcaḥ // Dka_58 / anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ guhāśayaṃ niṣkalamaprapañcam /
anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a / anādiṣṭaṃ haranti tāḥ KubjT_18.72d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827329 (0.0):
anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a / anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a
anādeśān na tad deyaṃ KubjT_23.127a / anādhītāni śāstrāṇi KubjT_10.88c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827335 (0.0):
anādiṣṭaṃ haranti tāḥ KubjT_18.72d / anādeśān na tad deyaṃ KubjT_23.127a
anāpannavikāro 'pi SRtp_311a / anābilaṃ parāṃ vyāptiṃ CakBhst_31c
anāmayamarūpakam SvaT_9.21b / anāmā karṇike yojyā KubjT_6.59a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827342 (0.0):
anādhītāni śāstrāṇi KubjT_10.88c / anāmā karṇike yojyā KubjT_6.59a / anāmā tena gīyate KubjT_6.101b
anāmā tena gīyate KubjT_6.101b / anāmā dakṣiṇasya tu VT_88b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827343 (0.0):
anādhītāni śāstrāṇi KubjT_10.88c / anāmā karṇike yojyā KubjT_6.59a / anāmā tena gīyate KubjT_6.101b
anāmā nāmarahitā KubjT_6.100c / anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827349 (0.0):
anāmā tena gīyate KubjT_6.101b / anāmā nāmarahitā KubjT_6.100c / anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b
anāme kuñcayitvā tu SvaT_14.18c / anārogyaṃ prajāyate SUp_5.16b
anāśritakalā devī SvaT_10.1255a / anāśritasya devasya SvaT_10.1261a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699947 (0.0):
anāme kuñcayitvā tu SvaT_14.18c / anāśritakalā devī SvaT_10.1255a
anāśritasya devasya SvaT_11.307c / anāśritaḥ svayaṃ brahmā SvaT_11.19a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699953 (0.0):
anāśritakalā devī SvaT_10.1255a / anāśritasya devasya SvaT_10.1261a / anāśritasya devasya SvaT_11.307c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228870 (0.053):
devaścāyamanāśritaḥ SvaT_10.1247d / devaścaiva maheśvaraḥ SvaT_10.1055b / devasya dakṣiṇe bhāge Stk_16.9a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15721064 (0.053):
devaścāyamanāśritaḥ SvaT_10.1247d / devaścaiva maheśvaraḥ SvaT_10.1055b / devasyābhimukhaṃ kṛtvā SvaT_3.126c
anāśrito madhyagastu SvaT_10.1254c / anāśrito mahādevi SvaT_11.22c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699958 (0.0):
anāśritaḥ svayaṃ brahmā SvaT_11.19a / anāśrito madhyagastu SvaT_10.1254c
anāsādya phalaṃ tena SRtp_97a / anāsvādastvagandhaśca SvaT_11.135a
anāhatakamadhyasthā KubjT_15.70a / anāhatapadaṃ vrajet KubjT_12.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827357 (0.0):
anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b / anāhatakamadhyasthā KubjT_15.70a / anāhatapadaṃ vrajet KubjT_12.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237126 (0.052):
guṇān utpādayitvā tu % anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe $ maṇipūraṃ yathā sthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473988 (0.052):
guṇān utpādayitvā tu anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe maṇipūraṃ yathā sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202930 (0.055):
caturvidho bhavecchabdo SvaT_5.79c / caturviṃśakamadhyasthā KubjT_16.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249411 (0.055):
punargarbhe samālikhya SvaT_9.87a / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249651 (0.055):
punaḥ punaścādhvamadhye SvaT_10.357a / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852913 (0.056):
punar evaṃ daded devi KubjT_7.74c / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852943 (0.056):
punaḥ pīṭhacatuṣpadam KubjT_17.63b / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
anāhatam atikramya GorS(1)_61a / anāhataṃ ca tac cakraṃ GorS(1)_60c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355317 (0.0):
analasya pradīpanam GorS(2)_101b / anāhatam atikramya GorS(1)_61a / anāhataṃ ca tac cakraṃ GorS(1)_60c
anāhatā nadaty antar CakBhst_23a / anāhatena saṃyuktā KubjT_10.43a
anāhate mahāpadme ToT_7.28c / anāhate mahāpadme ToT_9.30c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699750 (5.960):
anākulena deveśi ToT_10.2a / anāhate mahāpadme ToT_7.28c / anāhate mahāpadme ToT_9.30c
anāhitaviśeṣo 'pi SRtp_306c / anicchannapi medhāvī Dka_12c
anityā eva gatayaḥ SvaT_10.666a / anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827365 (1.192):
anāhatena saṃyuktā KubjT_10.43a / anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d / anibaddharavonmādī KubjT_10.83c
anibaddharavonmādī KubjT_10.83c / anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca Stk_8.29c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827367 (0.0):
anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d / anibaddharavonmādī KubjT_10.83c
anirdeśyamanāmayam SvaT_3.27d / anivāritasandeham SvaT_12.31c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699972 (0.0):
anityā eva gatayaḥ SvaT_10.666a / anirdeśyamanāmayam SvaT_3.27d / anivāritasandeham SvaT_12.31c
anivāryāvatiṣṭhate SRtp_159d / anivāryāṃ surāsuraiḥ SvaT_12.113b
anivedya na bhuñjīta SUp_7.24a / aniṣiddhaṃ ca bhojanam SUp_2.28d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795990 (0.0):
anārogyaṃ prajāyate SUp_5.16b / anivedya na bhuñjīta SUp_7.24a / aniṣiddhaṃ ca bhojanam SUp_2.28d
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699981 (0.018):
anivāryāṃ surāsuraiḥ SvaT_12.113b / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b / anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275250 (0.024):
yadadhaḥ śaktikuṇḍalī SvaT_10.1263d / yad anuktaṃ bhavet kiṃcit SUp_7.133c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802777 (0.028):
yad adhaḥ kanyakāyāś ca SUp_5.46a / yad anuktaṃ bhavet kiṃcit SUp_7.133c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953644 (0.041):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca Stk_8.29c / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541674 (0.054):
saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469111 (0.054):
saṃkṣepeṇa mayā skanda vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit tatsarvaṃ mūlamāśrayet /
anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a / anugṛhṇāti cātmanaḥ SRtp_264d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699984 (0.0):
anivāryāṃ surāsuraiḥ SvaT_12.113b / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b / anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a
anugṛhṇāti bhāskaraḥ SvaT_11.97b / anugṛhṇāti vai śivaḥ Stk_13.22b
anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699995 (0.0):
anugṛhṇāti bhāskaraḥ SvaT_11.97b / anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a
anugrahāya martyānāṃ SvaT_1.12a / anugrahārthaṃ lokānāṃ SvaT_10.992c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699998 (0.0):
anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a / anugrahāya martyānāṃ SvaT_1.12a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150710 (0.054):
anugrahāya bhūtānāṃ HV_App.I,41.1530a / anugrahāya lokānāṃ HV_12.23c / anugrahārtha bhuvi mānuṣāṇām HV_App.I,29D.457
anuccāryamasandigdhaṃ Stk_19.12c / anuccāryaṃ tadeva syād ToT_6.13c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953655 (0.012):
anugṛhṇāti vai śivaḥ Stk_13.22b / anuccāryamasandigdhaṃ Stk_19.12c
anuccāryaṃ prakīrtitam Stk_19.9d / anujñātaś ca guruṇā SUp_7.17c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953658 (0.059):
anuccāryamasandigdhaṃ Stk_19.12c / anuccāryaṃ prakīrtitam Stk_19.9d / anujñāto 'bhiṣiktaśca Stk_9.5e
anujñātaścaredbhaikṣaṃ MrgT_3.72a / anujñātastu devena SvaT_6.89c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700004 (5.960):
anugrahārthaṃ lokānāṃ SvaT_10.992c / anujñātastu devena SvaT_6.89c / anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3miu.htm.txt) 13487958 (0.051):
anadhyāye svatantrokta- MrgT_3.52c / anujñātaścaredbhaikṣaṃ MrgT_3.72a
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cau.htm.txt) 23221548 (0.056):
tadvaco nānuyuñjīta % śayānaṃ na prabodhayet // MrgT_3.71 // / anujñātaścaredbhaikṣaṃ $ prāptamadyānniveditam &
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 973740 (0.056):
tadvaco nānuyuñjīta śayānaṃ na prabodhayet // MrgT_3.71 // / anujñātaścaredbhaikṣaṃ prāptamadyānniveditam /
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219877 (0.056):
anādi nibiḍaṃ mahat MrgT_1,7.8b / anujñātaścaredbhaikṣaṃ MrgT_3.72a
anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c / anujñāto 'bhiṣiktaśca Stk_9.5e
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700007 (0.0):
anujñātastu devena SvaT_6.89c / anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827373 (0.048):
anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a / anujñāto 'bhiṣiktasya KubjT_10.112a
anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a / anujñāto 'bhiṣiktasya KubjT_10.112a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827374 (0.0):
anibaddharavonmādī KubjT_10.83c / anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a / anujñāto 'bhiṣiktasya KubjT_10.112a
anujñāṃ sādhakendrasya VT_48c / anutpādādasarvagam MrgT_1,12.33d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543341 (0.058):
anāmā dakṣiṇasya tu VT_88b / anujñāṃ sādhakendrasya VT_48c
anuddhṛte kathaṃ yogaḥ SvaT_10.418a / anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700017 (0.0):
anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c / anuddhṛte kathaṃ yogaḥ SvaT_10.418a / anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b
anudhyānācchivecchayā SvaT_10.614d / anupādānarūpāṇāṃ SRtp_162c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700019 (0.0):
anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b / anudhyānācchivecchayā SvaT_10.614d
anubhāvo bavettatra SvaT_4.384c / anumānasya sāphalyam SRtp_229a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236771 (0.022):
anupādānarūpāṇāṃ SRtp_162c / anumānasya sāphalyam SRtp_229a / anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b
anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b / anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236772 (1.192):
anupādānarūpāṇāṃ SRtp_162c / anumānasya sāphalyam SRtp_229a / anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700029 (1.788):
anubhāvo bavettatra SvaT_4.384c / anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a / anulomavilomake SvaT_3.119d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524196 (0.060):
prayogāṇāṃ karotyeṣa % mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ $ vauṣatkārāntasaṃsthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781415 (0.060):
prayogāṇāṃ karotyeṣa mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ vauṣatkārāntasaṃsthitam /
anulomavilomake SvaT_3.119d / anulomavilomataḥ SvaT_4.496b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700032 (0.0):
anubhāvo bavettatra SvaT_4.384c / anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a / anulomavilomake SvaT_3.119d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524196 (0.047):
prayogāṇāṃ karotyeṣa % mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ $ vauṣatkārāntasaṃsthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781415 (0.047):
prayogāṇāṃ karotyeṣa mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ vauṣatkārāntasaṃsthitam /
anulomavilomena KubjT_17.93c / anulomair vidarbhitam VT_226d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543349 (0.011):
anujñāṃ sādhakendrasya VT_48c / anulomair vidarbhitam VT_226d / anulomair vihanyas tu VT_153c
anulomair vihanyas tu VT_153c / anulomaiḥ śatena tu VT_194d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543353 (0.0):
anujñāṃ sādhakendrasya VT_48c / anulomair vidarbhitam VT_226d / anulomair vihanyas tu VT_153c
anuviddhamiha jñānaṃ SRtp_85a / anuṣṭupchandasā baddhaṃ SvaT_8.31a
anuṣṭhānatapopāyair KubjT_10.111a / anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827388 (0.0):
anulomavilomena KubjT_17.93c / anuṣṭhānatapopāyair KubjT_10.111a / anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b
anuṣṭhānād ṛte tasya KubjT_18.88a / anusmaraṇāmātreṇa VT_314c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827389 (1.192):
anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b / anuṣṭhānād ṛte tasya KubjT_18.88a
anusvāravivarjitam Stk_1.10d / anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953666 (0.0):
anujñāto 'bhiṣiktaśca Stk_9.5e / anusvāravivarjitam Stk_1.10d / anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827396 (0.0):
anuṣṭhānād ṛte tasya KubjT_18.88a / anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827405 (0.0):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168720 (0.031):
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168708 (0.037):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.058):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.058):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168728 (0.062):
anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c / anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d / anekopāyaracanā KubjT_2.40a
anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827404 (0.0):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700041 (0.014):
anuṣṭupchandasā baddhaṃ SvaT_8.31a / anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c / anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235923 (0.032):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472784 (0.032):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168708 (0.050):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168724 (0.051):
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168647 (0.056):
anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827417 (0.056):
anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a
anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c / anekadoṣaduṣṭasya SUp_7.123a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827406 (0.012):
anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795998 (0.025):
anujñātaś ca guruṇā SUp_7.17c / anekadoṣaduṣṭasya SUp_7.123a / anekaśikharākīrṇam SUp_6.106c
anekabhuvanāvalim SRtp_134d / anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827411 (1.192):
anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c / anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a
anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827414 (0.0):
anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.056):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827401 (0.056):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
anekaśikharākīrṇam SUp_6.106c / anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827419 (0.0):
anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a / anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796002 (0.017):
anekadoṣaduṣṭasya SUp_7.123a / anekaśikharākīrṇam SUp_6.106c / anekākārasaṃsthitām SUp_7.127b
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827427 (0.0):
anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a / anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827437 (0.040):
anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b / anekākārarūpiṇīm KubjT_11.42d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827438 (0.0):
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11416999 (0.060):
anekākārarūpāstu anekākārayonijāḥ /
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekākārasaṃsthitām SUp_7.127b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827438 (0.0):
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796006 (0.047):
anekaśikharākīrṇam SUp_6.106c / anekākārasaṃsthitām SUp_7.127b / anena vai sa dehena SUp_5.27c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235722 (0.059):
kurute vividhāṃ sṛṣṭim % anekākārarūpiṇīm // KubjT_11.42 // / na śivena vinā śaktir $ na śivaḥ śaktivarjitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472583 (0.059):
kurute vividhāṃ sṛṣṭim anekākārarūpiṇīm // KubjT_11.42 // / na śivena vinā śaktir na śivaḥ śaktivarjitaḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11416999 (0.063):
anekākārarūpāstu anekākārayonijāḥ /
anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827447 (0.0):
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827462 (0.050):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a / anekārthaprabodhikā KubjT_7.45b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827459 (0.0):
anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d / anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235640 (0.045):
maṇipūraka vijñeyaṃ % bhedair dvādaśabhiḥ sthitam // KubjT_11.36 // / anekārthaguṇādhāraṃ $ svādhiṣṭhānaṃ tu ṣaṭkalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472501 (0.045):
maṇipūraka vijñeyaṃ bhedair dvādaśabhiḥ sthitam // KubjT_11.36 // / anekārthaguṇādhāraṃ svādhiṣṭhānaṃ tu ṣaṭkalam /
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827463 (0.0):
anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a / anekārthaprabodhikā KubjT_7.45b / anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827483 (0.031):
anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.033):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.033):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.037):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827471 (0.042):
anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827446 (0.050):
anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d / anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827401 (0.050):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235922 (0.053):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472783 (0.053):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827468 (0.0):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827482 (0.0):
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233697 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470559 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168619 (0.031):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235923 (0.046):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472784 (0.046):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827482 (0.0):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.031):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827441 (0.041):
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235924 (0.041):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472785 (0.041):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290264 (0.052):
vijñānānekasaṅkulam KubjT_11.16d / vijñānānekasaṅkulam KubjT_23.126d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827401 (0.053):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d / anekopāyaracanā KubjT_2.40a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827488 (0.0):
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.029):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.029):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827463 (0.031):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168619 (0.062):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235923 (0.063):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472784 (0.063):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
anena karaṇāntena KubjT_25.144c / anena kramayogena KubjT_5.79a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827495 (0.0):
anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d / anekopāyaracanā KubjT_2.40a / anena karaṇāntena KubjT_25.144c
anena kramayogena KubjT_5.91c / anena kramaśaḥ sarve KubjT_5.81a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827501 (0.0):
anena karaṇāntena KubjT_25.144c / anena kramayogena KubjT_5.79a / anena kramayogena KubjT_5.91c
anena khagagāmitvaṃ KubjT_6.68a / anena khagagāmī 'sau KubjT_6.72c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827507 (0.0):
anena kramayogena KubjT_5.91c / anena kramaśaḥ sarve KubjT_5.81a / anena khagagāmitvaṃ KubjT_6.68a
anena jayate mṛtyuṃ KubjT_23.168a / anena jñātamātreṇa KubjT_6.29a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827513 (0.0):
anena khagagāmitvaṃ KubjT_6.68a / anena khagagāmī 'sau KubjT_6.72c / anena jayate mṛtyuṃ KubjT_23.168a
anena dṛḍhito hy ātmā KubjT_18.38a / anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827516 (0.0):
anena jayate mṛtyuṃ KubjT_23.168a / anena jñātamātreṇa KubjT_6.29a / anena dṛḍhito hy ātmā KubjT_18.38a
anena parimāṇena SvaT_10.21c / anena parimāṇena SvaT_11.265a / anena parimāṇena SvaT_11.308a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700051 (5.960):
anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a / anena parimāṇena SvaT_10.21c / anena parimāṇena SvaT_11.265a
anena manunā devi ToT_3.45c / anena manunā devi ToT_5.16a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699759 (5.960):
anāhate mahāpadme ToT_9.30c / anuccāryaṃ tadeva syād ToT_6.13c / anena manunā devi ToT_3.45c
anena yojayetsarvaṃ SvaT_1.38c / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827522 (0.012):
anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a / anena vidhinā devi KubjT_18.48c
anena vidhinā devi KubjT_18.48c / anena vai sa dehena SUp_5.27c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827523 (1.192):
anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a / anena vidhinā devi KubjT_18.48c
anena smṛtamātreṇa KubjT_8.89a / anena hīnā deveśi KubjT_9.29a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827529 (1.192):
anena vidhinā devi KubjT_18.48c / anena smṛtamātreṇa KubjT_8.89a / anena hīnā deveśi KubjT_9.29a
anenādhiṣthitaṃ devi VT_248a / anenānumitiḥ śiṣṭa MrgT_1,5.5c
anenābdastu pūrvavat SvaT_11.208b / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827534 (0.011):
anena hīnā deveśi KubjT_9.29a / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d / anenābhyāsayogena KubjT_25.213a
anenābhyāsayogena KubjT_25.213a / anenāyaṃ dhanyo bhavati na ca te hānir iyatā Saul_57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827535 (0.0):
anena hīnā deveśi KubjT_9.29a / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d / anenābhyāsayogena KubjT_25.213a
anenaiva ca yogena SvaT_4.260a / anenaiva tu kālena SvaT_4.442a / anenaiva tu dehena SvaT_12.137c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700065 (0.0):
anenābdastu pūrvavat SvaT_11.208b / anenaiva ca yogena SvaT_4.260a / anenaiva tu kālena SvaT_4.442a
anenaiva tu bījena VT_75c / anenaiva prayogeṇa VT_164c / anenaiva mṛdā meṣaṃ VT_289c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543367 (0.0):
anenādhiṣthitaṃ devi VT_248a / anenaiva tu bījena VT_75c / anenaiva prayogeṇa VT_164c
anenaiva varārohe SvaT_10.387c / anenaiva vidhānena SvaT_4.539c / anenaiva śarīreṇa SRtp_318a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700068 (0.044):
anenaiva tu dehena SvaT_12.137c / anenaiva varārohe SvaT_10.387c / anenaiva vidhānena SvaT_4.539c
anenaiva śarīreṇa Dka_78c / anenaivākṣasūtreṇa KubjT_5.110c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700076 (0.011):
anenaiva vidhānena SvaT_4.539c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a / anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c
anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c / anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ SvaT_2.63d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700082 (0.0):
anenaiva vidhānena SvaT_4.539c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a / anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c
anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c / anaiśvaryādibhiścaite SvaT_11.158e
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700087 (0.0):
anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c / anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ SvaT_2.63d / anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c
anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d / anaupamyaguṇānvitāḥ SvaT_10.7b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700094 (0.0):
anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c / anaiśvaryādibhiścaite SvaT_11.158e / anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d
anaupamyamanāmayam SvaT_10.364d / anaupamyāmanāmayām SvaT_4.217b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700097 (0.0):
anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d / anaupamyaguṇānvitāḥ SvaT_10.7b / anaupamyamanāmayam SvaT_10.364d
antacārī sucārī ca KubjT_21.109c / antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827547 (0.0):
anenaivākṣasūtreṇa KubjT_5.110c / antacārī sucārī ca KubjT_21.109c / antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a
antaraṅgaṃ yadā śuddhaṃ KubjT_25.98c / antaraṅgī na sadbhāvī KubjT_3.66c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827557 (0.0):
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a / antaraṅgaṃ yadā śuddhaṃ KubjT_25.98c
antaraṅge tathā hy evaṃ KubjT_25.152c / antaraṅge pravartate KubjT_5.145b / antarambahiraṅgayoḥ KubjT_25.97d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827564 (0.0):
antaraṅgī na sadbhāvī KubjT_3.66c / antaraṅge tathā hy evaṃ KubjT_25.152c
antarātmā sa vijñeyo SvaT_11.86a / antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236788 (0.0):
anenaiva śarīreṇa SRtp_318a / antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d / antarā śaktidīpikām SRtp_302d
antarā śaktidīpikām SRtp_302d / antarīkṣair diśo daśa KubjT_22.6b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236789 (1.192):
anekabhuvanāvalim SRtp_134d / anenaiva śarīreṇa SRtp_318a / antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d
antare samavasthitam SvaT_10.756d / antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953671 (0.020):
anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a / antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540867 (0.045):
āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468305 (0.045):
āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste api nityaṃ bruvanti tam /
antardehasthito yasmāt KubjT_15.32a / antardehe samācaret SvaT_3.10b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827572 (0.038):
antarīkṣair diśo daśa KubjT_22.6b / antardehasthito yasmāt KubjT_15.32a
antardhānaṃ vinā guruḥ SUp_7.47b / antardhānordhvadarśanam KubjT_17.45b
antar niścalitātma dīpa kalikā svādhāra bandhādibhiḥ GorS(2)_2a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355326 (0.0):
anāhataṃ ca tac cakraṃ GorS(1)_60c / antar-niścalitātma-dīpa-kalikā-svādhāra-bandhādibhiḥ GorS(2)_2a
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13621871 (0.0):
yasya saṃnidhya-mātreṇa % cidānandāyate tanuḥ // GorS(2)_1 // / antar-niścalitātma-dīpa-kalikā-svādhāra-bandhādibhiḥ $ yo yogī
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23898813 (0.0):
yasya saṃnidhya-mātreṇa cidānandāyate tanuḥ // GorS(2)_1 // / antar-niścalitātma-dīpa-kalikā-svādhāra-bandhādibhiḥ yo yogī
antarbhava bhavadguhām BhStc_12d / antarbhāvavinirmuktaṃ Dka_38c
antarbhāvaḥ kuruṣvabdhau MrgT_1,13.87a / antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700114 (0.0):
antardehe samācaret SvaT_3.10b / antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c / antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219890 (0.046):
anenānumitiḥ śiṣṭa- MrgT_1,5.5c / antarbhāvaḥ kuruṣvabdhau MrgT_1,13.87a / antaḥ śavaśrutau dāhe MrgT_3.58a
antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c / antarbhūtā avīcau tu SvaT_10.85c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700121 (0.0):
antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c / antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c
antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b / antarbhūtāḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.1180d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700129 (0.0):
antarbhūtā avīcau tu SvaT_10.85c / antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b
antarbhūtāḥ sthitāścānye SvaT_10.1065c / antarmānavidhau te 'stu CakBhst_42c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700131 (0.0):
antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b / antarbhūtāḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.1180d / antarbhūtāḥ sthitāścānye SvaT_10.1065c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_iu.htm.txt) 21913063 (1.192):
anāhatā nadaty antar CakBhst_23a / antarmānavidhau te 'stu CakBhst_42c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18128828 (0.048):
CakBhst_42ab: yuṣmaddhyānaniśānātha&kiraṇair uparañjitaḥ / CakBhst_42cd: antarmānavidhau te 'stu & cittacintāmaṇir mama
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544242 (0.052):
śatadvayaṃ saptakaṃ ca $ bhuvanānāṃ varānane & / antarbhūtāḥ sthitāścānye % ye te noktā varānane // SvaT_10.1065 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801447 (0.052):
śatadvayaṃ saptakaṃ ca bhuvanānāṃ varānane / / antarbhūtāḥ sthitāścānye ye te noktā varānane // SvaT_10.1065 //
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700136 (0.0):
antarbhūtāḥ sthitāścānye SvaT_10.1065c / antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c
antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700137 (0.0):
antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c / antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953677 (0.012):
antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c / antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ Stk_20.2d
antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ Stk_20.2d / antasthā sarvabhūtānāṃ KubjT_25.161c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953678 (0.0):
antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c / antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ Stk_20.2d
antaḥkaraṇamātmasthaṃ SvaT_10.932c / antaḥkaraṇavinyāsaṃ SvaT_4.227c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700145 (0.0):
antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c / antaḥkaraṇamātmasthaṃ SvaT_10.932c / antaḥkaraṇavinyāsaṃ SvaT_4.227c
antaḥkaraṇavinyāso Stk_2.1a / antaḥ śavaśrutau dāhe MrgT_3.58a
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3611055 (0.028):
tryahaṃ triphaṇini vyāle dṛṣṭe dviphaṇini dvyaham // MrgT_3.57 // / antaḥ śavaśrutau dāhe śavagandhe kharānile /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3mau.htm.txt) 26111449 (0.028):
tryahaṃ triphaṇini vyāle % dṛṣṭe dviphaṇini dvyaham // MrgT_3.57 // / antaḥ śavaśrutau dāhe $ śavagandhe kharānile &
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219894 (0.046):
antarbhāvaḥ kuruṣvabdhau MrgT_1,13.87a / antaḥ śavaśrutau dāhe MrgT_3.58a
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3miu.htm.txt) 13487962 (0.046):
anujñātaścaredbhaikṣaṃ MrgT_3.72a / antaḥ śavaśrutau dāhe MrgT_3.58a
antaḥsaṃjalparūpā tu SRtp_75a / antaḥsthaḥ kālarūpeṇa SvaT_7.146a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359732 (0.038):
kevalaṃ buddhyupādānā % kramād varṇānupāyinī // SRtp_74 // / antaḥsaṃjalparūpā tu $ na śrotramupasarpati &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236794 (0.038):
antarā śaktidīpikām SRtp_302d / antaḥsaṃjalparūpā tu SRtp_75a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084610 (0.038):
kevalaṃ buddhyupādānā kramād varṇānupāyinī // SRtp_74 // / antaḥsaṃjalparūpā tu na śrotramupasarpati /
antimāmṛta m antimā KubjT_24.99d / antimāmṛta sūkṣmā ca KubjT_11.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827591 (0.0):
antasthā sarvabhūtānāṃ KubjT_25.161c / antimāmṛta m antimā KubjT_24.99d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257226 (0.037):
sūkṣmā caiva susūkṣmā ca % antimāmṛta m antimā // KubjT_24.99 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494073 (0.037):
sūkṣmā caiva susūkṣmā ca antimāmṛta m antimā // KubjT_24.99 //
antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827597 (0.0):
antimāmṛta sūkṣmā ca KubjT_11.8a / antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236702 (0.038):
udayanti kramā hy etāḥ $ samādhiviṣaye sthitāḥ & / antimaikā dvimadhyasthā % tridhāvasthā tu kanyase // KubjT_11.116 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473565 (0.038):
udayanti kramā hy etāḥ samādhiviṣaye sthitāḥ / / antimaikā dvimadhyasthā tridhāvasthā tu kanyase // KubjT_11.116 //
ante ca saṃsthitā hy ekā KubjT_25.162a / ante cāpi punastathā SvaT_11.224b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827599 (0.0):
antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c / ante ca saṃsthitā hy ekā KubjT_25.162a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700153 (0.017):
antaḥsthaḥ kālarūpeṇa SvaT_7.146a / ante cāpi punastathā SvaT_11.224b / ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b
ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b / ante divi vased bhogais SUp_6.211c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796019 (0.0):
antardhānaṃ vinā guruḥ SUp_7.47b / ante divi vased bhogais SUp_6.211c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700157 (0.0):
antaḥsthaḥ kālarūpeṇa SvaT_7.146a / ante cāpi punastathā SvaT_11.224b / ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200770 (0.031):
ante divi vased bhogais % tad-ante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706188 (0.031):
ante divi vased bhogais tadante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
ante nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.176d / ante muktim avāpnuyāt SUp_6.128d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796029 (0.0):
ante divi vased bhogais SUp_6.211c / ante nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.176d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214056 (0.019):
tadante prāpnuyād rājyaṃ SUp_6.218c / tadante muktim āpnuyāt SUp_6.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256791 (0.031):
prāpya nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.194d / prāpya muktim avāpnuyāt SUp_1.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254807 (0.038):
pralaye muktim āpnuyāt SUp_2.31f / pralaye muktim āpnuyāt SUp_5.26d
ante muktiṃ ca śāśvatīm SUp_2.22b / anteṣṭhī ca pratiṣṭhā ca KubjT_21.74a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796030 (0.0):
ante nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.176d / ante muktim avāpnuyāt SUp_6.128d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214055 (0.030):
tadante prāpnuyād rājyaṃ SUp_6.218c / tadante muktim āpnuyāt SUp_6.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256791 (0.061):
prāpya nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.194d / prāpya muktim avāpnuyāt SUp_1.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254806 (0.064):
pralaye muktim āpnuyāt SUp_2.31f / pralaye muktim āpnuyāt SUp_5.26d
ante 'sya uddharenmantrān SvaT_1.37c / antyajāñchūdraviṭ kṣatra SvaT_10.384c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700166 (0.0):
ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b / ante 'sya uddharenmantrān SvaT_1.37c / antyajāñchūdraviṭ kṣatra SvaT_10.384c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535560 (0.061):
paśūnāṃ caiva goyoniṃ $ manuṣyāṃśca viśodhayet & / antyajāñchūdraviṭ kṣatra % brāhmaṇāṃśca viśodhayet // SvaT_10.384 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792774 (0.061):
paśūnāṃ caiva goyoniṃ manuṣyāṃśca viśodhayet / / antyajāñchūdraviṭ kṣatra brāhmaṇāṃśca viśodhayet // SvaT_10.384 //
antyajānāṃ dvijānāṃ ca KubjT_25.154c / antyajān brāhmaṇāvadhi SvaT_10.385d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700169 (0.061):
antyajāñchūdraviṭ kṣatra SvaT_10.384c / antyajān brāhmaṇāvadhi SvaT_10.385d / antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d
antyajā parameśvarī KubjT_25.162b / antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550427 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam % antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā $ parārdhaṃ parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700175 (0.0):
antyajān brāhmaṇāvadhi SvaT_10.385d / antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807628 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā parārdhaṃ parikīrtitam /
antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a / antyād antaṃ parāparam KubjT_8.104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550429 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam % antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā $ parārdhaṃ parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700177 (0.0):
antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807630 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā parārdhaṃ parikīrtitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827614 (1.192):
antyajā parameśvarī KubjT_25.162b / antyād antaṃ parāparam KubjT_8.104d / antramālā karālikā KubjT_21.55d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231879 (0.052):
tatpraviṣṭaṃ vicinteta % antyād antaṃ parāparam // KubjT_8.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468745 (0.052):
tatpraviṣṭaṃ vicinteta antyād antaṃ parāparam // KubjT_8.104 //
antramālā karālikā KubjT_21.55d / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827615 (0.0):
antyād antaṃ parāparam KubjT_8.104d / antramālā karālikā KubjT_21.55d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700183 (0.013):
antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d / andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c
andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c / andhatāmisramityāhur SvaT_11.139a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700188 (0.0):
antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d / andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c
andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a / andhanī mohanī māyā KubjT_21.59c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700191 (0.0):
andhatāmisramityāhur SvaT_11.139a / andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827620 (1.192):
antramālā karālikā KubjT_21.55d / andhanī mohanī māyā KubjT_21.59c / andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b
andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b / andhaś ca jāyamānaḥ syād SUp_4.48c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827624 (0.0):
andhanī mohanī māyā KubjT_21.59c / andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796035 (1.192):
ante muktiṃ ca śāśvatīm SUp_2.22b / andhaś ca jāyamānaḥ syād SUp_4.48c / annapānaphalādikam SUp_6.38d
annapānapraveśane SvaT_12.7b / annapānaphalādikam SUp_6.38d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796044 (0.0):
andhaś ca jāyamānaḥ syād SUp_4.48c / annapānaphalādikam SUp_6.38d
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14545677 (0.051):
Carakasaṃhitā, Sūtrasthāna, 27 [Annapānavidhi] / athāto'nnapānavidhim adhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_1,27.1
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700196 (0.052):
andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a / annapānapraveśane SvaT_12.7b / annaprāśanacūḍakam SvaT_10.387b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13491734 (0.055):
annapānapradānena__Vdha_047.009 / annapānapradānais tu__Vdha_050.016
annapānaviśeṣaiś ca SUp_7.77a / annapānaṃ tathā bhakṣyam KubjT_25.154a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796046 (0.0):
andhaś ca jāyamānaḥ syād SUp_4.48c / annapānaphalādikam SUp_6.38d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827629 (0.038):
andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b / annapānaṃ tathā bhakṣyam KubjT_25.154a / annaṃ vā yaj jugupsate KubjT_5.65b
annapānauṣadhīnāṃ ca SUp_6.281c / annaprāśanacūḍakam SvaT_10.387b
[a]nnasya vā paridhitrayam SUp_5.4b / annaṃ vā yaj jugupsate KubjT_5.65b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796052 (0.038):
annapānauṣadhīnāṃ ca SUp_6.281c / [a]nnasya vā paridhitrayam SUp_5.4b / annārthaṃ homayet kṣīraṃ SUp_4.61a
annaṃ sādhanamityuktaṃ SvaT_15.11a / annārthaṃ homayet kṣīraṃ SUp_4.61a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796056 (0.018):
[a]nnasya vā paridhitrayam SUp_5.4b / annārthaṃ homayet kṣīraṃ SUp_4.61a
anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b / anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827637 (0.016):
annaṃ vā yaj jugupsate KubjT_5.65b / anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a / anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700208 (0.028):
annaṃ sādhanamityuktaṃ SvaT_15.11a / anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b
anyakālakṛtaṃ karma VT_265c / anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827642 (1.192):
anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a / anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b / anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543372 (1.192):
anenaiva mṛdā meṣaṃ VT_289c / anyakālakṛtaṃ karma VT_265c
anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a / anyac cānyaṃ carācaram KubjT_2.116d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169237 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827650 (0.0):
anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b / anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827671 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c
anyac chīghragatis tasya KubjT_12.44c / anyajanmāvabodhanam KubjT_17.43b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827656 (0.0):
anyac cānyaṃ carācaram KubjT_2.116d / anyac chīghragatis tasya KubjT_12.44c
anyatantrasamutthāśca SvaT_15.36a / anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700218 (0.0):
anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b / anyatantrasamutthāśca SvaT_15.36a / anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544726 (0.053):
uktānuktāśca ye cātra $ anyatantroktalakṣaṇāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801931 (0.053):
uktānuktāśca ye cātra anyatantroktalakṣaṇāḥ /
anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a / anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827667 (0.0):
anyajanmāvabodhanam KubjT_17.43b / anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221556 (0.047):
sarvasādhāraṇā hy ete % bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 // / anyat kāmāmbike kiñcid $ bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458425 (0.047):
sarvasādhāraṇā hy ete bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 // / anyat kāmāmbike kiñcid bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha /
anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169202 (0.0):
anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b / anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827671 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700221 (0.021):
anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b / anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a
anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c / anyat paraśuśūladhṛk KubjT_8.21d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827680 (0.0):
anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c
anyatra kṣapaṇākulam KubjT_19.71b / anyatra caiva sarpet tu SUp_7.36c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827682 (0.0):
anyat paraśuśūladhṛk KubjT_8.21d / anyatra kṣapaṇākulam KubjT_19.71b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796060 (0.031):
annārthaṃ homayet kṣīraṃ SUp_4.61a / anyatra caiva sarpet tu SUp_7.36c / anyatra prasthitaḥ kvacit SUp_6.193b
anyatra paripaṭhyate SvaT_10.728d / anyatra prasthitaḥ kvacit SUp_6.193b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700225 (0.031):
anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a / anyatra paripaṭhyate SvaT_10.728d / anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796063 (0.053):
anyatra caiva sarpet tu SUp_7.36c / anyatra prasthitaḥ kvacit SUp_6.193b
anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700229 (0.029):
anyatra paripaṭhyate SvaT_10.728d / anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699766 (0.052):
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
anyathā kārakavrāta MrgT_1,9.17a / anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827688 (0.0):
anyatra kṣapaṇākulam KubjT_19.71b / anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d
anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d / anyathā jīvikārthaṃ tu KubjT_3.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827695 (0.0):
anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827703 (0.061):
anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d
anyathā tat kathaṃ tasya KubjT_10.82c / anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827699 (0.0):
anyathā jīvikārthaṃ tu KubjT_3.116c / anyathā tat kathaṃ tasya KubjT_10.82c / anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700235 (0.026):
anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b / anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252311 (0.029):
Pṛthakpūjākrame sthitā KubjT_25.204b / pṛthakpṛthaktathaiteṣām MrgT_3.22c / pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029119 (0.039):
pratinityaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698b / pratipūrṣaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875973 (0.043):
pṛthak pṛthak phalaṃ teṣu BrP_25.85c / pṛthak pṛthag idaṃ vacaḥ BrP_99.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252331 (0.045):
pṛthagdīpaiḥ pūjayitvā KubjT_10.117a / pṛthagbhedena teṣāṃ tu SvaT_5.18c / pṛthagmaṇḍalacakrasthāḥ KubjT_16.7c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702747 (0.048):
pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c / pṛthak pṛthaṅ mahādeva ToT_9.28c
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850457 (0.050):
nāgairivāpahniyamāṇām, upānte ca ratnabhittiṣu dikpālairiva pṛthak pṛthak / <1> <1.kvacit pṛthak pṛthagi'ti nāsti> nīyamānām upari"
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16333889 (0.052):
pṛthak pṛthak samāhanyuḥ HV_App.I,12.197a / pṛthak pṛthag anekadhā HV_App.I,41.591b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16932509 (0.056):
vipacyante pṛthak pṛthak BrP_214.14d / vipacyante pṛthak pṛthak BrP_214*.14d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729754 (0.062):
pṛthakpātrasthitānyeva SvaT_3.56c / pṛthagbhedena teṣāṃ tu SvaT_5.18c / pṛthagvṛttiprabhedena SvaT_7.12a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17894269 (0.063):
jñānam iti | deha nāśa evātmano nāśa ity asurāṇāṃ matam | ataeva pṛthak / pṛthag deheṣu pṛthak pṛthag evātmeti tathā śāstra karaṇāt pṛthag vidhān
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820844 (0.063):
jñānam iti | deha-nāśa evātmano nāśa ity asurāṇāṃ matam | ataeva pṛthak / pṛthag deheṣu pṛthak pṛthag evātmeti tathā śāstra-karaṇāt pṛthag-vidhān
anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827705 (0.0):
anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d / anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953685 (0.026):
antaḥkaraṇavinyāso Stk_2.1a / anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252311 (0.028):
Pṛthakpūjākrame sthitā KubjT_25.204b / pṛthakpṛthaktathaiteṣām MrgT_3.22c / pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700234 (0.030):
anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b / anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875973 (0.038):
pṛthak pṛthak phalaṃ teṣu BrP_25.85c / pṛthak pṛthag idaṃ vacaḥ BrP_99.4d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029119 (0.041):
pratinityaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698b / pratipūrṣaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16932509 (0.045):
vipacyante pṛthak pṛthak BrP_214.14d / vipacyante pṛthak pṛthak BrP_214*.14d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16333889 (0.047):
pṛthak pṛthak samāhanyuḥ HV_App.I,12.197a / pṛthak pṛthag anekadhā HV_App.I,41.591b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702747 (0.048):
pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c / pṛthak pṛthaṅ mahādeva ToT_9.28c
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850457 (0.049):
nāgairivāpahniyamāṇām, upānte ca ratnabhittiṣu dikpālairiva pṛthak pṛthak / <1> <1.kvacit pṛthak pṛthagi'ti nāsti> nīyamānām upari"
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954340 (0.050):
ekāvaraṇametattu Stk_5.6a / ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182927 (0.055):
ekaikasya punardevi SvaT_11.214c / ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17894269 (0.057):
jñānam iti | deha nāśa evātmano nāśa ity asurāṇāṃ matam | ataeva pṛthak / pṛthag deheṣu pṛthak pṛthag evātmeti tathā śāstra karaṇāt pṛthag vidhān
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820844 (0.057):
jñānam iti | deha-nāśa evātmano nāśa ity asurāṇāṃ matam | ataeva pṛthak / pṛthag deheṣu pṛthak pṛthag evātmeti tathā śāstra-karaṇāt pṛthag-vidhān
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069319 (0.060):
sarve pṛthak pṛthag daṇḍyā Mn_8.263c / sarve pṛthak pṛthag daṇḍyā Nar_11.7c
anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a / anyathā doṣam āvahet SUp_3.11b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827706 (0.0):
anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d / anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a
anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a / anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827710 (0.023):
anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a / anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210593 (0.056):
tataḥ siddhir na saṃśayaḥ VT_304d / tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a
anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_3.114b / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.97d / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.105d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827718 (0.0):
anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_3.114b / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.97d
anyathā naiva jānanti SvaT_10.364a / anyathā naiva bhuktis tu KubjT_20.29c
anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c / anyathā naiva mucyante Stk_8.22a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700245 (0.036):
anyathā naiva jānanti SvaT_10.364a / anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c / anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d
anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d / anyathā nopapadyate SRtp_228b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700245 (0.036):
anyathā naiva jānanti SvaT_10.364a / anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c / anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d
anyathā pravahedyadā SvaT_7.171b / anyathā prāksvarūpeṇa SvaT_4.414c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700251 (0.0):
anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d / anyathā pravahedyadā SvaT_7.171b / anyathā prāksvarūpeṇa SvaT_4.414c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724379 (0.064):
nānyathā te vadāmyaham SvaT_13.34b / nānyathā prāksvarūpeṇa SvaT_3.146a
anyathā mūtravat sarvaṃ ToT_5.40a / anyathā siddhibhāgbhavet SvaT_7.88b
anyathā sthitibhaṅgaḥ syān KubjT_10.145c / anyathā hānikṛd bhavet KubjT_18.54b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827729 (0.0):
anyathā naiva bhuktis tu KubjT_20.29c / anyathā sthitibhaṅgaḥ syān KubjT_10.145c
anyathaivopalambhanāt SRtp_295d / anyathoktaviśeṣaṇam SRtp_63b / anyadevaṃ pūjayitvā ToT_5.44a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236802 (0.023):
anyathā nopapadyate SRtp_228b / anyathaivopalambhanāt SRtp_295d / anyathoktaviśeṣaṇam SRtp_63b
anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d / anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827740 (0.0):
anyathā hānikṛd bhavet KubjT_18.54b / anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166856 (0.036):
athānekabhujānanā KubjT_19.62b / athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16384988 (0.036):
yac cānyat parijalpatha HV_App.I,41.49b / yac cānyat puruṣākhyaṃ syāt HV_App.I,41.169a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859629 (0.045):
yatrotpannaṃ tato yāti KubjT_8.64a / yat sañcintayate rūpaṃ KubjT_19.34a / yatsthāne saṃsthitāni tu KubjT_20.20b
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031699 (0.047):
tadu hovāca bhāllaveyaḥ | yathā vā anyatkariṣyantso / 'nyatkuryādyathānyadvadiṣyantso 'nyadvadedyathānyena pathaiṣyantso 'nyena
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726493 (0.049):
yadyanyadanyasmādanyat, tadā tadekaṃ bhavet / yadyekaṃ tato nānyat, / tatkimucyate mamānyaditi / ataścaitanyāyyamiti / ahaṃ nyāyamavalambya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 76128 (0.057):
(P_1,3.1.4) KA_I,258.7 21 Ro_II,193 196 {25/26} atha vā na anyat / prṣṭena anyat ākhyeyam .
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415154 (0.058):
12,308.177a varṇāśramapṛthaktve ca dṛṣṭārthasyāpṛthaktvinaḥ / 12,308.177c nānyad anyad iti jñātvā nānyad anyat pravartate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509371 (0.059):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13325498 (0.059):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644113 (0.059):
hi kim anyena labdhena , labdhatatparamārthasyāpi tadanyat nāsti yad / vāñchanīyam / yaduktaṃ granthakṛtaivaḥ
anyad vā paścimaṃ vakṣye KubjT_23.130c / anyad vai hṛdayaṃ vakṣye KubjT_23.95c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827747 (0.0):
anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c / anyad vā paścimaṃ vakṣye KubjT_23.130c
anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506639 (0.0):
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ % satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 // / anyaśāstrarato yastu $ nāsau muktiphalapradaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700263 (0.0):
anyathā siddhibhāgbhavet SvaT_7.88b / anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763877 (0.0):
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 // / anyaśāstrarato yastu nāsau muktiphalapradaḥ /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791390 (0.028):
AbhT_13.307a/. svacchandaśāstre saṃkṣepāduktaṃ ca śrīmaheśinā / / AbhT_13.307b/. anyaśāstrarato yastu nāsau siddhiphalapradaḥ // 307
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15157823 (0.042):
anyaśāstrarato yaḥ syāt tacchāstranirato 'pi vā // 2.319 //
anyaśāstravidaśca ye SvaT_12.120b / anyasārā yato loke VT_5c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700267 (0.0):
anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a / anyaśāstravidaśca ye SvaT_12.120b
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543375 (0.060):
anyakālakṛtaṃ karma VT_265c / anyasārā yato loke VT_5c
anyasyājñāṃ dadāti ca KubjT_3.110b / anyasyānyatra sadbhāvaḥ SRtp_120c
anyasyāmaśubhaṃ viddhi SvaT_3.195a / anyaṃ ca paramaṃ devi KubjT_18.89c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827756 (1.192):
anyasyājñāṃ dadāti ca KubjT_3.110b / anyaṃ ca paramaṃ devi KubjT_18.89c / anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d
anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d / anyāni ca varānane SvaT_5.48b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827760 (0.0):
anyaṃ ca paramaṃ devi KubjT_18.89c / anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700277 (0.013):
anyasyāmaśubhaṃ viddhi SvaT_3.195a / anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827764 (1.788):
anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d / anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700275 (0.045):
anyasyāmaśubhaṃ viddhi SvaT_3.195a / anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c / anyānyapi viśeṣataḥ SvaT_12.26b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700281 (0.0):
anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
anyāyān narakaṃ vrajet KubjT_13.30d / anyā vṛttā prakartavyā SUp_4.15a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827769 (0.047):
anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c / anyāyān narakaṃ vrajet KubjT_13.30d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796071 (0.053):
anyathā doṣam āvahet SUp_3.11b / anyā vṛttā prakartavyā SUp_4.15a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238340 (0.059):
tataś cedaṃ pradātavyam % anyāyān narakaṃ vrajet // KubjT_13.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475201 (0.059):
tataś cedaṃ pradātavyam anyāyān narakaṃ vrajet // KubjT_13.30 //
anyāśca siddhīrvividhā SvaT_15.35c / anyāsakto na bhuñjāno SUp_7.16a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796076 (0.019):
anyā vṛttā prakartavyā SUp_4.15a / anyāsakto na bhuñjāno SUp_7.16a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700285 (0.057):
anyānyapi viśeṣataḥ SvaT_12.26b / anyāśca siddhīrvividhā SvaT_15.35c
anyāsu sarvavidyāsu ToT_1.19c / anye tu kathayantyatra SRtp_164c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236812 (0.0):
anyasyānyatra sadbhāvaḥ SRtp_120c / anye tu kathayantyatra SRtp_164c
anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d / anye 'pi deśamadhyasthā KubjT_5.67c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827774 (0.014):
anyāyān narakaṃ vrajet KubjT_13.30d / anye 'pi deśamadhyasthā KubjT_5.67c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700289 (0.051):
anyāśca siddhīrvividhā SvaT_15.35c / anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236812 (0.053):
anye tu kathayantyatra SRtp_164c / anye vṛttiparīṇāma- SRtp_62c
anye vṛttiparīṇāma SRtp_62c / anyeṣāmapi jantūnāṃ SvaT_10.367a
anyeṣām evam ādīnāṃ SUp_6.265a / anyeṣāṃ na kadācit syāl KubjT_5.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827781 (0.0):
anye 'pi deśamadhyasthā KubjT_5.67c / anyeṣāṃ na kadācit syāl KubjT_5.72a
anyeṣāṃ varṇajātīnām KubjT_5.55c / anye saptasvarūpeṇa SvaT_11.165c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827783 (0.0):
anyeṣāṃ na kadācit syāl KubjT_5.72a / anyeṣāṃ varṇajātīnām KubjT_5.55c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700298 (0.0):
anyeṣāmapi jantūnāṃ SvaT_10.367a / anye saptasvarūpeṇa SvaT_11.165c
anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ KubjT_20.75a / anyaiśca parivāritam SvaT_10.743d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827787 (0.019):
anyeṣāṃ varṇajātīnām KubjT_5.55c / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ KubjT_20.75a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249811 (0.052):
evam andhaganā mūḍhā % anyonyaṃ spardhayanti te // KubjT_20.74 // / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ $ yudhyamānāḥ parasparam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486666 (0.052):
evam andhaganā mūḍhā anyonyaṃ spardhayanti te // KubjT_20.74 // / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ yudhyamānāḥ parasparam /
anyaiś ca munisattamaiḥ SUp_1.7b / anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827793 (1.192):
anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ KubjT_20.75a / anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a / anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796082 (0.060):
anyeṣām evam ādīnāṃ SUp_6.265a / anyaiś ca munisattamaiḥ SUp_1.7b
anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c / anyonyavalitāś caiva KubjT_4.14c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827801 (0.0):
anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a / anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c
anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d / anyonyādhyāsasādhyatvād SRtp_243c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827801 (1.192):
anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c / anyonyavalitāś caiva KubjT_4.14c / anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236820 (0.034):
anye vṛttiparīṇāma- SRtp_62c / anyonyādhyāsasādhyatvād SRtp_243c
anyonyābhibhavāste ca SvaT_11.169c / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827810 (0.0):
anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226138 (0.037):
pañcāvartād viśudhyeta % anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 // / yaḥ punaḥ kramavettā ca $ śuddhāśuddhair na bādhyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463006 (0.037):
pañcāvartād viśudhyeta anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 // / yaḥ punaḥ kramavettā ca śuddhāśuddhair na bādhyate /
anvarthasaṃjñikā nāma KubjT_16.21c / anveṣṭavyaḥ prayatnataḥ SvaT_12.164d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827810 (0.0):
anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d / anvarthasaṃjñikā nāma KubjT_16.21c
anveṣyam api yatnataḥ SUp_6.249b / apakārakamāviśya MrgT_1,7.14c
apakāraśatairyuktaṃ SvaT_6.86a / apanīya samucchiṣṭaṃ SUp_6.220a
apabhraṣṭānunāsikā SvaT_12.10b / apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700317 (5.960):
apakāraśatairyuktaṃ SvaT_6.86a / apabhraṣṭānunāsikā SvaT_12.10b / apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c
apamānya yadā hy etān KubjT_3.130c / apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827819 (0.0):
anvarthasaṃjñikā nāma KubjT_16.21c / apamānya yadā hy etān KubjT_3.130c / apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b
aparasthāṃ sucihnitām SvaT_5.30b / aparasthena sūryeṇa SvaT_5.30c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700327 (0.0):
apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c / aparasthāṃ sucihnitām SvaT_5.30b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522178 (0.043):
pūrvāhne grāhayecchāyām $ aparasthāṃ sucihnitām & / aparasthena sūryeṇa % prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779395 (0.043):
pūrvāhne grāhayecchāyām aparasthāṃ sucihnitām / / aparasthena sūryeṇa prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
aparaṃ kaṭāhadvīpaṃ KubjT_21.11c / aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827828 (0.0):
apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b / aparaṃ kaṭāhadvīpaṃ KubjT_21.11c / aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d
aparaṃ kalpayitvā tu SvaT_1.47c / aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700337 (0.0):
aparasthena sūryeṇa SvaT_5.30c / aparaṃ kalpayitvā tu SvaT_1.47c / aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519871 (0.054):
tattvatrayaṃ paraṃ khyātam $ aparaṃ cādhvamadhyagam & / bhedanaṃ tu padārthānāṃ % tyāgānubhavayojanam // SvaT_4.403 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777090 (0.054):
tattvatrayaṃ paraṃ khyātam aparaṃ cādhvamadhyagam / / bhedanaṃ tu padārthānāṃ tyāgānubhavayojanam // SvaT_4.403 //
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827834 (0.0):
aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700338 (1.192):
aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b / aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253203 (0.042):
kālaṃ tu trividhaṃ proktaṃ $ paraṃ caiva parāparam & / aparaṃ tu kalādhāraṃ % kālasya vaśasaṃsthitam // KubjT_23.3 //
aparaṃ tu trimūrtinā KubjT_18.28b / aparaṃ pāśavaṃ sarvaṃ KubjT_18.113c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827840 (0.0):
aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
aparaḥ śaktimūrdhastho SvaT_4.330c / aparaḥ ṣoḍaśo yāvat SvaT_4.329a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700348 (0.0):
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c / aparaḥ śaktimūrdhastho SvaT_4.330c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518880 (0.062):
prāṇa evaṃ tridhā kālaṃ $ kṛtvā caiva tyajetpunaḥ & / aparaḥ śaktimūrdhastho % vyāpinyāṃ ca dvitīyakaḥ // SvaT_4.330 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776102 (0.062):
prāṇa evaṃ tridhā kālaṃ kṛtvā caiva tyajetpunaḥ / / aparaḥ śaktimūrdhastho vyāpinyāṃ ca dvitīyakaḥ // SvaT_4.330 //
aparā kāryagocarā SRtp_272d / aparā brahmaṇo 'ṇḍaṃ vai SvaT_10.920c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700353 (0.0):
aparaḥ ṣoḍaśo yāvat SvaT_4.329a / aparā brahmaṇo 'ṇḍaṃ vai SvaT_10.920c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236823 (0.049):
anyonyādhyāsasādhyatvād SRtp_243c / aparā kāryagocarā SRtp_272d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362586 (0.058):
tadgocarā parā mūrtir % aparā kāryagocarā // SRtp_272 // / yā taysa vimalā śaktiḥ $ śivasya samavāyinī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087461 (0.058):
tadgocarā parā mūrtir aparā kāryagocarā // SRtp_272 // / yā taysa vimalā śaktiḥ śivasya samavāyinī /
aparārdhaṃ niśā bhavet SvaT_7.91d / aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700357 (0.0):
aparā brahmaṇo 'ṇḍaṃ vai SvaT_10.920c / aparārdhaṃ niśā bhavet SvaT_7.91d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827844 (0.037):
aparaṃ pāśavaṃ sarvaṃ KubjT_18.113c / aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b
aparā sā tanuḥ sthūlā SvaT_4.407a / aparāsyatrirāhutyā SvaT_2.203c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700366 (0.0):
aparārdhaṃ niśā bhavet SvaT_7.91d / aparā sā tanuḥ sthūlā SvaT_4.407a
aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c / aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827851 (0.0):
aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b / aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700368 (0.0):
aparāsyatrirāhutyā SvaT_2.203c / aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251346 (0.034):
idānīṃ śrotum icchāmi % tvatsakāśān manodbhavām // KubjT_22.1 // / aparāṃ dehajair bhinnāṃ $ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488197 (0.034):
idānīṃ śrotum icchāmi tvatsakāśān manodbhavām // KubjT_22.1 // / aparāṃ dehajair bhinnāṃ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 //
aparāṃ sṛṣṭikartārāṃ KubjT_16.50c / apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827856 (0.0):
aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a / aparāṃ sṛṣṭikartārāṃ KubjT_16.50c
apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a / apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700377 (0.0):
aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c / apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a / apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d
apareṇa samanvitaḥ SvaT_6.25b / apare brahmaṇaḥ sṛṣṭau KubjT_14.55c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700377 (5.960):
aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c / apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a / apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827862 (1.192):
apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c / apare brahmaṇaḥ sṛṣṭau KubjT_14.55c / apareyam imā vidyā KubjT_18.29c
apareyam imā vidyā KubjT_18.29c / apare vṛttiśālinīm SRtp_285d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827863 (1.192):
apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c / apare brahmaṇaḥ sṛṣṭau KubjT_14.55c / apareyam imā vidyā KubjT_18.29c
apavargaphalapradāḥ SvaT_5.45b / apavargamabhīpsanti MrgT_1,2.27c
apavādaṃ ruṣitvā tu KubjT_12.6a / apavitraṃ bhavet toyaṃ SUp_5.14a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796093 (0.051):
apanīya samucchiṣṭaṃ SUp_6.220a / apavitraṃ bhavet toyaṃ SUp_5.14a
apasavyaṃ bhrāmayitvā SvaT_13.45e / apasavyena pūryeta SvaT_7.294c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700388 (0.0):
apavargaphalapradāḥ SvaT_5.45b / apasavyaṃ bhrāmayitvā SvaT_13.45e / apasavyena pūryeta SvaT_7.294c
apasavye visarjanam KubjT_25.0*13d / apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827873 (0.0):
apavādaṃ ruṣitvā tu KubjT_12.6a / apasavye visarjanam KubjT_25.0*13d / apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a
apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498144 (0.0):
anenāyaṃ dhanyo bhavati na ca te hānir iyatā Saul_57c / apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717282 (0.0):
tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan / apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām // Saul_58 //
apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate Saul_6d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498148 (0.0):
apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d / apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate Saul_6d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715929 (0.0):
tathāpy ekaḥ sarvaṃ himagirisute kām api kṛpāṃ / apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate // Saul_6 //
apāna prāṇayor aikyāt GorS(2)_82 (=1|38, HYP 3.65)a / apānam ūrdhvam ākṛṣya GorS(1)_37c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355342 (0.0):
antar-niścalitātma-dīpa-kalikā-svādhāra-bandhādibhiḥ GorS(2)_2a / apāna-prāṇayor aikyāt GorS(2)_82 (=1|38, HYP 3.65)a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355661 (0.031):
ūrdhva-bhānur adhaḥ śaśī GorS(1)_59b / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ GorS(1)_52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181579 (0.041):
ūrdhva bhānur adhaḥ śaśī GorS(1)_59b / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ GorS(1)_52a
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13623040 (0.050):
apānam ūrdhvam ākṛṣya % mūla-bandho'bhidhīyate // GorS(2)_81 (=1|37, HYP / apāna-prāṇayor aikyāt $ kṣayān mūtra-purīṣayoḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899981 (0.050):
apānam ūrdhvam ākṛṣya mūla-bandho'bhidhīyate // GorS(2)_81 (=1|37, HYP / apāna-prāṇayor aikyāt kṣayān mūtra-purīṣayoḥ /
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046650 (0.060):
nādhikaṃ stambhayed vāyuṃ % na ca śīghraṃ vimocayet // GorS(1)_51 // / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ $ vātaṃ prāṇe niyojayet &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718799 (0.060):
nādhikaṃ stambhayed vāyuṃ na ca śīghraṃ vimocayet // GorS(1)_51 // / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ vātaṃ prāṇe niyojayet /
apānam ūrdhvam ākṛṣya GorS(2)_81 (=1|37, HYP 3.61)c / apānayatyapānastu Stk_10.9a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355343 (0.0):
apāna-prāṇayor aikyāt GorS(2)_82 (=1|38, HYP 3.65)a / apānam ūrdhvam ākṛṣya GorS(1)_37c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.018):
anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181578 (0.041):
ūrdhva bhānur adhaḥ śaśī GorS(1)_59b / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ GorS(1)_52a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355661 (0.042):
ūrdhva-bhānur adhaḥ śaśī GorS(1)_59b / ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ GorS(1)_52a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542426 (0.044):
prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469863 (0.044):
prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ /
apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953696 (0.041):
anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700392 (0.056):
apasavyena pūryeta SvaT_7.294c / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānena vinirgatāḥ SvaT_6.68d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542426 (0.058):
prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469863 (0.058):
prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ /
apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(2)_41 (=1|29)a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355350 (0.0):
apānam ūrdhvam ākṛṣya GorS(2)_81 (=1|37, HYP 3.61)c / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256523 (0.008):
prāṇo deha sthito vāyur GorS(1)_42a / prāṇo'pānaṃ ca karṣati GorS(1)_29b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9357379 (0.008):
prāṇo deha-sthito vāyur GorS(1)_42a / prāṇo'pānaṃ ca karṣati GorS(1)_29b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718479 (0.024):
guṇa-baddhas tathā jīvaḥ prāṇāpānena kṛṣyate // GorS(1)_28 // / apānaḥ karṣati prāṇaḥ prāṇo'pānaṃ ca karṣati /
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622433 (0.024):
guṇa-baddhas tathā jīvaḥ % prāṇāpānena kṛṣyate // GorS(2)_40 (=1|28) // / apānaḥ karṣati prāṇaḥ $ prāṇo'pānaṃ ca karṣati &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046330 (0.025):
guṇa-baddhas tathā jīvaḥ % prāṇāpānena kṛṣyate // GorS(1)_28 // / apānaḥ karṣati prāṇaḥ $ prāṇo'pānaṃ ca karṣati &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899374 (0.025):
guṇa-baddhas tathā jīvaḥ prāṇāpānena kṛṣyate // GorS(2)_40 (=1|28) // / apānaḥ karṣati prāṇaḥ prāṇo'pānaṃ ca karṣati /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19191776 (0.035):
apānaḥ karṣati prāṇaṃ prāṇo'pānaṃ ca karṣati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542426 (0.036):
prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469863 (0.036):
prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.041):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256532 (0.048):
prāṇo'pānaḥ samānaś ca GorS(2)_33 (=1|24)a / prāṇo 'pānaḥ samānaśca Stk_10.5c / prāṇo 'pi varṇatāṃ yāti SvaT_4.428c
apānena vinirgatāḥ SvaT_6.68d / apāno guda maṇḍale GorS(2)_34b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355352 (0.033):
apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(2)_41 (=1|29)a / apāno guda-maṇḍale GorS(2)_34b
apāno rātrirucayte Stk_11.8b / apāno vāyukoṇe ca ToT_6.3c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953697 (0.044):
apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apāno rātrirucayte Stk_11.8b
apām asaṃbhave homaṃ SUp_4.63c / apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700401 (0.0):
apānena vinirgatāḥ SvaT_6.68d / apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a
apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a / api kaṇṭakam uddhṛtya SUp_6.281a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700404 (0.0):
apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540855 (0.043):
rasatanmātra atraiva % kṛtvā samyaktu dhāraṇām // SvaT_10.798 // / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ $ vāruṇī sā parā tanuḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798063 (0.043):
rasatanmātra atraiva kṛtvā samyaktu dhāraṇām // SvaT_10.798 // / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ vāruṇī sā parā tanuḥ /
api kāmān prayacchati SRtp_20b / api kāśakuśaṃ sūtraṃ SUp_6.283c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796105 (0.0):
api kaṇṭakam uddhṛtya SUp_6.281a / api kāśakuśaṃ sūtraṃ SUp_6.283c / api gacched rasātalam SUp_7.29d
api gacched rasātalam SUp_7.29d / api cānyatvamadvaita SRtp_230a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796107 (1.192):
api kāśakuśaṃ sūtraṃ SUp_6.283c / api gacched rasātalam SUp_7.29d
api jñānaśatairapi SvaT_10.705d / api tat kīrtanād yāti SUp_1.22c
api tasyāvabodhanāt SRtp_8b / api tiktaṃ vijānāti SRtp_235c / apidhānaṃ suśobhanam SUp_4.6b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236840 (0.032):
api cānyatvamadvaita- SRtp_230a / api tasyāvabodhanāt SRtp_8b / api tiktaṃ vijānāti SRtp_235c
api nityaṃ bruvanti tam Stk_1.7b / api paśyema gambhīrāṃ BhStc_12a
api pātakasaṃyuktaḥ VT_309c / api prāṇān parityajet SUp_7.28b
api binduvadiṣyate SRtp_200d / api bhedagrahe sati SRtp_229b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236848 (0.0):
api tiktaṃ vijānāti SRtp_235c / api binduvadiṣyate SRtp_200d / api bhedagrahe sati SRtp_229b
api māṣakamātrakam SUp_6.102b / api muktaṃ viṣaṃ ghoraṃ GorS(2)_61 (=HYP 3.16)c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355358 (0.035):
apāno guda-maṇḍale GorS(2)_34b / api muktaṃ viṣaṃ ghoraṃ GorS(2)_61 (=HYP 3.16)c
api mūrtau na naḥ sthitim BhStc_78b / api yogyasya vastunaḥ MrgT_1,7.17b
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstciu.htm.txt) 26618131 (0.062):
api paśyema gambhīrāṃ BhStc_12a / api mūrtau na naḥ sthitim BhStc_78b
api yojanamātrāya SUp_6.206a / api yo vittam arthinām SUp_6.254d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796129 (0.0):
api māṣakamātrakam SUp_6.102b / api yojanamātrāya SUp_6.206a / api yo vittam arthinām SUp_6.254d
api vatsa vinā karaiḥ SUp_5.42b / api śūdrasya paṅktisthaḥ SUp_5.4c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796135 (0.0):
api yo vittam arthinām SUp_6.254d / api vatsa vinā karaiḥ SUp_5.42b
api suptam acetanam VT_389b / apunarbhavakāraṇam SvaT_11.185b
apaiti svādhvasaṃhṛtau MrgT_1,4.8d / aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700416 (1.192):
apunarbhavakāraṇam SvaT_11.185b / aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c / aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3605036 (0.017):
kṛtvādhikāramīśeṣṭam apaiti svādhvasaṃhṛtau // MrgT_1,4.8 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 1. Vidyapada (Mula text only.) (mrgt1mau.htm.txt) 14523122 (0.017):
kṛtvādhikāramīśeṣṭam % apaiti svādhvasaṃhṛtau // MrgT_1,4.8 //
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17219911 (0.019):
api yogyasya vastunaḥ MrgT_1,7.17b / apaiti svādhvasaṃhṛtau MrgT_1,4.8d
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24437210 (0.047):
kṛtvādhikāramīśeṣṭam apaiti svādhvasaṃhṛtau || MrgT_1,4.8 ||
aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c / aptattvādāvanukramāt SvaT_10.674d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700426 (0.0):
apunarbhavakāraṇam SvaT_11.185b / aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539280 (0.053):
bhuvanāni pravakṣyāmi % aptattvādāvanukramāt // SvaT_10.674 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796492 (0.053):
bhuvanāni pravakṣyāmi aptattvādāvanukramāt // SvaT_10.674 //
aptattve tu sthito viṣṇū SvaT_11.38a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547535 (0.0):
tattve tu pārthive brahmā % adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ // SvaT_11.37 // / aptattve tu sthito viṣṇū $ rudrastejasi saṃsthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700429 (0.0):
aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c / aptattvādāvanukramāt SvaT_10.674d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804736 (0.062):
tattve tu pārthive brahmā adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ // SvaT_11.37 // / aptattve tu sthito viṣṇū rudrastejasi saṃsthitaḥ /
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā SUp_4.24c / aprakāśaḥ svadehastho SvaT_6.10c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700435 (0.031):
aptattve tu sthito viṣṇū SvaT_11.38a / aprakāśaḥ svadehastho SvaT_6.10c
aprakāśyam idaṃ guhyaṃ VT_395a / apratarkyamanaupamam SvaT_11.287b
aprabuddhapramattena KubjT_2.16a / aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700445 (0.0):
apratarkyamanaupamam SvaT_11.287b / aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b / aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c
aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c / aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700448 (0.0):
apratarkyamanaupamam SvaT_11.287b / aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b / aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c
aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827886 (0.0):
aprabuddhapramattena KubjT_2.16a / aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d
aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827888 (0.0):
aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d / aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700454 (0.010):
aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c / apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a
apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a / apraśastam itare jane KubjT_2.105d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700455 (0.0):
aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827894 (0.013):
aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b / apraśastam itare jane KubjT_2.105d / aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c
aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c / aprasiddhasya dharmasya SRtp_215c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827898 (0.0):
apraśastam itare jane KubjT_2.105d / aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c
aprasiddhena mārgeṇa KubjT_13.24c / aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827904 (0.0):
aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c / aprasiddhena mārgeṇa KubjT_13.24c / aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a
aprasūtā mṛtā yoṣit VT_151a / aprāptaśivadhāmānas SRtp_23c
aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c / apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827909 (0.0):
aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a / apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a / apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700457 (0.032):
apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a / aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549048 (0.034):
anaṇimālaghimā $ caivāmahimā maheśvari & / aprāptiraprākāmyaṃ cā % nīśitvaṃ ca tathaiva ca // SvaT_11.157 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806250 (0.034):
anaṇimālaghimā caivāmahimā maheśvari / / aprāptiraprākāmyaṃ cā nīśitvaṃ ca tathaiva ca // SvaT_11.157 //
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761776 (0.063):
anyo-anyam ātmānaṃ na vivṛṇvāte | / gantavyaṃ ca mayā | / kāmā3ghrātayā apy anayā kanyayā
apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a / apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat KubjT_14.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827916 (0.0):
apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a / apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240135 (0.060):
sahasrakoṭivistīrṇam % apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476997 (0.060):
sahasrakoṭivistīrṇam apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 //
abādhitaḥ pramāṇaiśca SRtp_240c / abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700467 (0.026):
aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c / abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c / abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c
abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c / abudhastu tadā bhavet SvaT_4.238b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700473 (0.0):
aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c / abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c / abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c
abudhastu samākhyātaḥ SvaT_11.96a / abudhaṃ ca punardevi SvaT_11.91a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700480 (0.0):
abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c / abudhastu tadā bhavet SvaT_4.238b
abudhānāṃ parā smṛtā SvaT_10.827b / abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700488 (0.0):
abudhaṃ ca punardevi SvaT_11.91a / abudhānāṃ parā smṛtā SvaT_10.827b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526630 (0.047):
ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam $ ahorātreṇa suvrate & / abdadvayaṃ sa jīvettu % ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783848 (0.047):
ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam ahorātreṇa suvrate / / abdadvayaṃ sa jīvettu ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 //
abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b / abdamekaṃ sa jīvati Stk_18.3b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827922 (0.019):
apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat KubjT_14.62d / abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953706 (0.028):
api nityaṃ bruvanti tam Stk_1.7b / abdamekaṃ sa jīvati Stk_18.3b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700488 (0.049):
abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c / abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270827 (0.050):
māsam ekaṃ yadābhyastaṃ KubjT_4.27a / māsamekaṃ sa jīvati SvaT_7.181d
abda m ekena deveśi KubjT_25.56a / abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700493 (0.0):
abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c / abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827926 (0.026):
abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b / abda m ekena deveśi KubjT_25.56a
abdaṃ vai pūrvavat smṛtam SvaT_11.252b / abdāt sarvaṃ bhaviṣyati KubjT_17.57b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700497 (0.0):
abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c / abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550271 (0.054):
dinamānaṃ ca yatproktaṃ % rātrisaṃkhyā ca tāvatī // SvaT_11.251 // / ahorātreṇa cānena $ abdaṃ vai pūrvavat smṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807472 (0.054):
dinamānaṃ ca yatproktaṃ rātrisaṃkhyā ca tāvatī // SvaT_11.251 // / ahorātreṇa cānena abdaṃ vai pūrvavat smṛtam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827929 (0.054):
abda m ekena deveśi KubjT_25.56a / abdāt sarvaṃ bhaviṣyati KubjT_17.57b / abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b
abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho GorS(2)_54 (=HYP 1.59)c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355363 (1.192):
api muktaṃ viṣaṃ ghoraṃ GorS(2)_61 (=HYP 3.16)c / abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho GorS(2)_54 (=HYP 1.59)c
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622630 (0.050):
abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho % nātra kāryā vicāraṇā // GorS(2)_54 (=HYP
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899571 (0.050):
abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho nātra kāryā vicāraṇā // GorS(2)_54 (=HYP 1.59)
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372730 (0.050):
abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho nātra kāryā vicāraṇā // HYP_1.59 //
abdān api ca lakṣakam SUp_4.43b / abdānāṃ tu śate pūrṇe SvaT_11.252c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700500 (0.024):
abdaṃ vai pūrvavat smṛtam SvaT_11.252b / abdānāṃ tu śate pūrṇe SvaT_11.252c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286287 (0.047):
vatsaraḥ ṣaṅguṇena tu SvaT_7.127d / vatsarāṇāṃ śate pūrṇe SvaT_11.273c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287326 (0.054):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ SUp_6.6c / varṣāṇāṃ ca śate pūrṇe SvaT_11.265c
abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b / abdaikena jagat sarvaṃ KubjT_17.56c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827938 (0.0):
abdāt sarvaṃ bhaviṣyati KubjT_17.57b / abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b
abbindumiva puṣkare SvaT_12.109d / abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827943 (0.014):
abdaikena jagat sarvaṃ KubjT_17.56c / abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a
abhaktaṃ vā dviṣantaṃ vā KubjT_17.23a / abhaktānāṃ na saṅkramet KubjT_19.31d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827952 (0.0):
abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a / abhaktaṃ vā dviṣantaṃ vā KubjT_17.23a
abhakṣyabhakṣaṇaṃ kṛtvā KubjT_9.62a / abhakṣyasya tu bhakṣaṇe KubjT_5.46b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827958 (0.0):
abhaktānāṃ na saṅkramet KubjT_19.31d / abhakṣyabhakṣaṇaṃ kṛtvā KubjT_9.62a
abhayaṃ sarvasattvebhyo SvaT_12.46a / abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700512 (1.192):
abbindumiva puṣkare SvaT_12.109d / abhayaṃ sarvasattvebhyo SvaT_12.46a / abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d
abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt KubjT_3.90c / abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827966 (0.0):
abhakṣyasya tu bhakṣaṇe KubjT_5.46b / abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt KubjT_3.90c / abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700521 (0.0):
abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d / abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700532 (0.0):
abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b / abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a
abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a / abhāvaṃ bhāvayetsadā SvaT_4.277b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700532 (0.0):
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
abhāvaṃ bhāvayetsadā SvaT_12.166b / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena SvaT_4.278a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700537 (0.0):
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b / abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518180 (0.051):
sarvendriyamanotītas tv % alakṣyo 'bhāva ucyate // SvaT_4.277 // / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena $ bhāvaṃ kṛtvā nirāśrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775402 (0.051):
sarvendriyamanotītas tv alakṣyo 'bhāva ucyate // SvaT_4.277 // / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena bhāvaṃ kṛtvā nirāśrayam /
abhāvaṃ labhate padam SvaT_4.278d / abhāvaḥ sa vidhīyate SvaT_4.268d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700544 (0.0):
abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena SvaT_4.278a / abhāvaṃ labhate padam SvaT_4.278d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518040 (0.021):
sūkṣmo 'tyantaṃ paro bhāvas tv % abhāvaḥ sa vidhīyate // SvaT_4.268 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775262 (0.021):
sūkṣmo 'tyantaṃ paro bhāvas tv abhāvaḥ sa vidhīyate // SvaT_4.268 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518190 (0.062):
sarvopādhivinirmuktam % abhāvaṃ labhate padam // SvaT_4.278 // / eṣa te kāraṇatyāgaḥ $ kālatyāgaṃ nibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775412 (0.062):
sarvopādhivinirmuktam abhāvaṃ labhate padam // SvaT_4.278 // / eṣa te kāraṇatyāgaḥ kālatyāgaṃ nibodha me /
abhāvaḥ sa samuddiṣṭo SvaT_4.293a / abhāvād vastrajaṃ bhavet KubjT_24.157b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700547 (0.0):
abhāvaḥ sa vidhīyate SvaT_4.268d / abhāvaḥ sa samuddiṣṭo SvaT_4.293a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827971 (0.019):
abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b / abhāvād vastrajaṃ bhavet KubjT_24.157b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518379 (0.058):
aśūnyaṃ śūnyamityuktaṃ % śūnyaṃ cābhāva ucyate // SvaT_4.292 // / abhāvaḥ sa samuddiṣṭo $ yatra bhāvāḥ kṣayaṃ gatāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775601 (0.058):
aśūnyaṃ śūnyamityuktaṃ śūnyaṃ cābhāva ucyate // SvaT_4.292 // / abhāvaḥ sa samuddiṣṭo yatra bhāvāḥ kṣayaṃ gatāḥ /
abhāve kāṣṭhabhasmanā SUp_5.6d / abhāve na tyajet karma SUp_4.65c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796151 (0.0):
abdān api ca lakṣakam SUp_4.43b / abhāve kāṣṭhabhasmanā SUp_5.6d
abhāve parame pade SvaT_11.191b / abhāve prāṅmukhaṃ kāryam SUp_4.5c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796157 (0.0):
abhāve na tyajet karma SUp_4.65c / abhāve prāṅmukhaṃ kāryam SUp_4.5c
abhigacchet pratiṣṭhitam SUp_7.31d / abhicāraprasiddhidaḥ SvaT_7.161b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796158 (0.0):
abhāve na tyajet karma SUp_4.65c / abhāve prāṅmukhaṃ kāryam SUp_4.5c / abhigacchet pratiṣṭhitam SUp_7.31d
abhicāre praśasyate KubjT_5.124d / abhittāv eva tanvate BhStc_9b
abhinnā pāvanī tadvac KubjT_24.40a / abhinnā śikhivāhinī KubjT_24.48b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827982 (0.0):
abhicāre praśasyate KubjT_5.124d / abhinnā pāvanī tadvac KubjT_24.40a / abhinnā śikhivāhinī KubjT_24.48b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256560 (0.060):
vajriṇī tu mahākālī % dvir abhyāsaṃ tu kārayet // KubjT_24.47 // / pāvanī māyayā bhinnā $ abhinnā śikhivāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493410 (0.060):
vajriṇī tu mahākālī dvir abhyāsaṃ tu kārayet // KubjT_24.47 // / pāvanī māyayā bhinnā abhinnā śikhivāhinī /
abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c / abhimantrya imair bījair VT_194c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700560 (0.015):
abhicāraprasiddhidaḥ SvaT_7.161b / abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c / abhimantrya varānane SvaT_2.9b
abhimantrya yathākramam Stk_4.1d / abhimantrya varānane SvaT_2.9b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700564 (0.018):
abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c / abhimantrya varānane SvaT_2.9b / abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953711 (0.064):
abdamekaṃ sa jīvati Stk_18.3b / abhimantrya yathākramam Stk_4.1d / abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d
abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a / abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700565 (0.0):
abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c / abhimantrya varānane SvaT_2.9b / abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953715 (0.025):
abdamekaṃ sa jīvati Stk_18.3b / abhimantrya yathākramam Stk_4.1d / abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541246 (0.063):
tāmeva mṛttikāṃ paścād % abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468683 (0.063):
tāmeva mṛttikāṃ paścād abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305865 (0.064):
sakṛjjaptena puṣpeṇa SvaT_13.40c / sakṛjjaptena saṃgṛhya Stk_3.1c / sakṛjjaptvā tu mantravit SvaT_13.42d
abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b / abhimānaṃ tathoccārya SvaT_5.54a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700571 (0.015):
abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a / abhimānaṃ tathoccārya SvaT_5.54a / abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d
abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya SvaT_13.9/a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553556 (0.0):
yaṃ jñātvā devadeveśi % vicarantīha sādhakāḥ // SvaT_13.8 // / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya /*
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700581 (0.0):
abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a / abhimānaṃ tathoccārya SvaT_5.54a / abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810750 (0.0):
yaṃ jñātvā devadeveśi vicarantīha sādhakāḥ // SvaT_13.8 // / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya /*
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522492 (0.064):
śiṣyātmānaṃ gṛhītvā tam % ātmaprāṇe niyojayet // SvaT_5.53 // / abhimānaṃ tathoccārya $ kuryādvai pūrvavattadā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779709 (0.064):
śiṣyātmānaṃ gṛhītvā tam ātmaprāṇe niyojayet // SvaT_5.53 // / abhimānaṃ tathoccārya kuryādvai pūrvavattadā /
abhilāṣo ' dhunā punaḥ KubjT_11.103d / abhilāṣo na kartavya Dka_73c
abhilāṣo malo 'tra tu SvaT_4.105d / abhivardhya tataḥ śeṣam SUp_6.160c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700585 (0.047):
abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya SvaT_13.9/a / abhilāṣo malo 'tra tu SvaT_4.105d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515824 (0.050):
bhogahetuśca karma syād % abhilāṣo malo 'tra tu // SvaT_4.105 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773047 (0.050):
bhogahetuśca karma syād abhilāṣo malo 'tra tu // SvaT_4.105 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679770 (0.050):
ayasā tu malo samuṭṭhito tato uṭṭhāya tam eva khādati |
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796162 (0.054):
abhigacchet pratiṣṭhitam SUp_7.31d / abhivardhya tataḥ śeṣam SUp_6.160c
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679742 (0.056):
malo vaṇṇassa kosajjaṃ pramādo rakkhatāṃ malo || / 158 Dhp242 / malo istiye duccaritaṃ maccheraṃ dadatāṃ malo |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420213 (0.056):
gṛhebhyaḥ kāśyapāyātha % tato 'numataye kramāt // ViP_3,11.43 // / taccheṣaṃ maṇikebhyo 'tha $ parjanyebhyaḥ kṣipet tataḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126873 (0.056):
gṛhebhyaḥ kāśyapāyātha tato 'numataye kramāt // ViP_3,11.43 // / taccheṣaṃ maṇikebhyo 'tha parjanyebhyaḥ kṣipet tataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872081 (0.056):
vacanamavaśyapariṇāmanīyatvāt / śeṣaṃ vyākhyatameva yāvat na kṣamata iti /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8776927 (0.058):
AbhT_9.94b/. maivaṃ sa hi malo jñānākale didhvaṃsiṣuḥ katham // 94 / AbhT_9.95a/. hetuḥ syāddhvaṃsamānatvaṃ svātantryādeva codbhavet /
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2962761 (0.060):
4.21b: sthityardhān maukṣikāc cheṣaṃ prāgvac ccheṣaṃ tu maukṣike//
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21239999 (0.061):
nadyantādābantānnīśabdācca parasya ṅerām / bahuśreyasyām / śeṣaṃ papīvat / // aṅyantatvānna sulopaḥ / atilakṣmīḥ / śeṣaṃ bahuśreyasīvat // pradhīḥ //
abhivyāptaḥ sa bindunā SRtp_118d / abhivyāptāṃ ca bindunā SRtp_165b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236865 (0.0):
abādhitaḥ pramāṇaiśca SRtp_240c / abhivyāptaḥ sa bindunā SRtp_118d / abhivyāptāṃ ca bindunā SRtp_165b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360409 (0.056):
vyāpako bhuvanādīnām % abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā $ nānyena vyāpyate śivaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085285 (0.056):
vyāpako bhuvanādīnām abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā nānyena vyāpyate śivaḥ /
abhiṣiktastvadājñayā SvaT_4.474b / abhiṣiktā mahābalāḥ SvaT_10.277b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700595 (0.0):
abhilāṣo malo 'tra tu SvaT_4.105d / abhiṣiktastvadājñayā SvaT_4.474b
abhiṣikto 'nyavāsastu SvaT_4.468c / abhiṣikto mayācāryas SvaT_4.478a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700604 (0.0):
abhiṣiktā mahābalāḥ SvaT_10.277b / abhiṣikto 'nyavāsastu SvaT_4.468c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520861 (0.049):
arghapūjādikaṃ kṛtvā % praṇamya khyāpayetprabhoḥ // SvaT_4.477 // / abhiṣikto mayācāryas $ tadarthaṃ mantratarpaṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778081 (0.049):
arghapūjādikaṃ kṛtvā praṇamya khyāpayetprabhoḥ // SvaT_4.477 // / abhiṣikto mayācāryas tadarthaṃ mantratarpaṇam /
abhiṣicya janā yasmin SUp_6.129c / abhiṣicya praveśyainaṃ SvaT_4.496c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700608 (0.043):
abhiṣikto mayācāryas SvaT_4.478a / abhiṣicya praveśyainaṃ SvaT_4.496c / abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d
abhiṣicya svabījais tu VT_47c / abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543397 (0.024):
abhimantrya imair bījair VT_194c / abhiṣicya svabījais tu VT_47c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700611 (0.048):
abhiṣicya praveśyainaṃ SvaT_4.496c / abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a
abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953719 (0.0):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827995 (0.013):
abhilāṣo ' dhunā punaḥ KubjT_11.103d / abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170324 (0.046):
abhiṣekaṃ pravakṣyāmi Stk_9.1a / abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b
abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b / abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953728 (0.0):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541304 (0.050):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa % upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468741 (0.050):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā tataḥ saṃdhyāṃ samācaret /
abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700619 (5.960):
abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541304 (0.048):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa % upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468741 (0.048):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā tataḥ saṃdhyāṃ samācaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953719 (0.051):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b
abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi Stk_9.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827999 (0.022):
abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a / abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700619 (0.054):
abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953727 (0.056):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi Stk_9.1a
abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827999 (0.022):
abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a / abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170300 (0.046):
abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700619 (0.054):
abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953718 (0.062):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b
abhiṣecanamātreṇa ToT_3.46c / abhīpsitaṃ phalaṃ tatra SvaT_7.48c
abhīṣṭaṃ yogināṃ brūte GorS(2)_3c / abhūt pūrṇamanoratham KubjT_3.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828005 (0.038):
abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhūt pūrṇamanoratham KubjT_3.29d / abhedyaṃ samprakāśitam KubjT_23.60d
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355366 (0.062):
abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho GorS(2)_54 (=HYP 1.59)c / abhīṣṭaṃ yogināṃ brūte GorS(2)_3c
abhedyaṃ parameśvari VT_301b / abhedyaṃ samprakāśitam KubjT_23.60d
abhyaṅgodvartanaṃ snānam SUp_6.219a / abhyaṅgodvartanaṃ snānaṃ SUp_7.33a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796176 (0.0):
abhiṣicya janā yasmin SUp_6.129c / abhyaṅgodvartanaṃ snānam SUp_6.219a
abhyarcya puṣpadhūpaiś ca SUp_6.81a / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796178 (0.0):
abhyaṅgodvartanaṃ snānaṃ SUp_7.33a / abhyarcya puṣpadhūpaiś ca SUp_6.81a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828013 (0.022):
abhedyaṃ samprakāśitam KubjT_23.60d / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b
abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828026 (0.0):
abhedyaṃ samprakāśitam KubjT_23.60d / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828033 (0.051):
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.48d
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_13.83b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828026 (0.0):
abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828034 (0.043):
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238058 (0.044):
māsamāsāvadhī 'kaikam % abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti $ ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474918 (0.044):
māsamāsāvadhī 'kaikam abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt /
abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.48d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828035 (0.0):
abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_13.83b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238058 (0.058):
māsamāsāvadhī 'kaikam % abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti $ ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474918 (0.058):
māsamāsāvadhī 'kaikam abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt /
abhyasanto muhur muhuḥ KubjT_23.59b / abhyasan māsam ekaṃ tu KubjT_23.118Ac
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828043 (0.0):
abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.48d / abhyasanto muhur muhuḥ KubjT_23.59b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858735 (0.051):
māsamāsāvadhī 'kaikam KubjT_13.10c / māsam ekaṃ yadābhyaset KubjT_12.42d
abhyaset kramayogena KubjT_13.47c / abhyasedam ahar ahaḥ KubjT_23.56d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828052 (0.0):
abhyasan māsam ekaṃ tu KubjT_23.118Ac / abhyaset kramayogena KubjT_13.47c
abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c / abhyasyantaḥ svarūpeṇa KubjT_12.26a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828059 (0.0):
abhyasedam ahar ahaḥ KubjT_23.56d / abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c
abhyasyanto 'nyathā yadi KubjT_23.98d / abhyāsādacirāllabhet SvaT_6.16d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828059 (0.020):
abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c / abhyasyantaḥ svarūpeṇa KubjT_12.26a / abhyasyanto 'nyathā yadi KubjT_23.98d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700626 (0.061):
abhīpsitaṃ phalaṃ tatra SvaT_7.48c / abhyāsādacirāllabhet SvaT_6.16d
abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b / abhyāso 'py asya kartavyaḥ KubjT_19.41a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699788 (0.064):
abhiṣecanamātreṇa ToT_3.46c / abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b
abhyukṣayec chiras tena SUp_5.36c / abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828068 (0.0):
abhyāso 'py asya kartavyaḥ KubjT_19.41a / abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d
amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a / amanaske nirāmaye KubjT_25.85d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828077 (0.0):
abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d / amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a
amanaske nirāmaye KubjT_25.130b / amante satataṃ priye SvaT_10.321b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828077 (0.0):
amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a / amanaske nirāmaye KubjT_25.85d / amanaske nirāmaye KubjT_25.130b
amandaṃ saundaryaprakaramakarandaṃ vikirati Saul_28b / amandānandaniḥṣyanda CakBhst_19a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498153 (0.030):
apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate Saul_6d / amandaṃ saundaryaprakaramakarandaṃ vikirati Saul_28b
amaratvaṃ prayacchati KubjT_9.56d / amaratvaṃ sa vindati ToT_9.19b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232640 (0.015):
ṣaṣṭhasvarayutaṃ devi % amaratvaṃ prayacchati // KubjT_9.56 // / yas tu dhārayate divyāṃ $ guḍikāṃ śivapūjitām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469505 (0.015):
ṣaṣṭhasvarayutaṃ devi amaratvaṃ prayacchati // KubjT_9.56 // / yas tu dhārayate divyāṃ guḍikāṃ śivapūjitām /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699793 (0.034):
abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b / amaratvaṃ sa vindati ToT_9.19b
amarīśadvitayānvitam KubjT_18.9d / amarīśāsanasthitam KubjT_18.15b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828089 (0.0):
amaratvaṃ prayacchati KubjT_9.56d / amarīśadvitayānvitam KubjT_18.9d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244893 (0.032):
kevalaṃ dvitayaṃ devi % amarīśadvitayānvitam // KubjT_18.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481751 (0.032):
kevalaṃ dvitayaṃ devi amarīśadvitayānvitam // KubjT_18.9 //
amareśaśatātyaye SvaT_11.283b / amareśaścaturthakaḥ SvaT_10.1082b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700642 (0.0):
amante satataṃ priye SvaT_10.321b / amareśaśatātyaye SvaT_11.283b
amareśaṃ prabhāsaṃ ca SvaT_10.853c / amalaṃ te 'stu śekharam CakBhst_27d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700644 (0.0):
amareśaścaturthakaḥ SvaT_10.1082b / amareśaṃ prabhāsaṃ ca SvaT_10.853c
amalīkaraṇe caiva KubjT_4.44a / amalīkurutesūryaś VT_372a / amalīkṛtadehas tu VT_363c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543408 (1.192):
abhedyaṃ parameśvari VT_301b / amalīkurutesūryaś VT_372a / amalīkṛtadehas tu VT_363c
amalīkṛtaṃ tanmantraṃ VT_364a / amā caiva tṛtīyakā Stk_11.6d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543409 (0.0):
amalīkṛtadehas tu VT_363c / amalīkṛtaṃ tanmantraṃ VT_364a
amātraḥ paramo 'vyayaḥ SvaT_4.355d / amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700653 (0.0):
amareśaṃ prabhāsaṃ ca SvaT_10.853c / amātraḥ paramo 'vyayaḥ SvaT_4.355d / amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c
amā nāma parā sūkṣmā KubjT_25.128c / amāvasyā tu sā jñeyā SvaT_7.68c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700660 (0.0):
amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c / amāvasyā tu sā jñeyā SvaT_7.68c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828094 (0.060):
amarīśāsanasthitam KubjT_18.15b / amalīkaraṇe caiva KubjT_4.44a / amā nāma parā sūkṣmā KubjT_25.128c
amāvasyāṃ viśecchaśī SvaT_2.256b / amāṃ kalāṃ tu candrasya SvaT_10.999a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700666 (0.0):
amāvasyā tu sā jñeyā SvaT_7.68c / amāvasyāṃ viśecchaśī SvaT_2.256b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543425 (0.025):
avamānācca dakṣasya % svāṃ tanuṃ tvajahāḥ purā // SvaT_10.998 // / amāṃ kalāṃ tu candrasya $ punarāpūrya saṃsthitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27800632 (0.025):
avamānācca dakṣasya svāṃ tanuṃ tvajahāḥ purā // SvaT_10.998 // / amāṃ kalāṃ tu candrasya punarāpūrya saṃsthitā /
amitrapaśudāriṇīm KubjT_22.42d / amī bhava bhavadbhakti BhStc_55c
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstciu.htm.txt) 26618140 (0.059):
amī bhava bhavadbhakti- BhStc_55c / ayaṃ brahmā mahendro 'yaṃ BhStc_34a
amīmāṃsyā hi guravaḥ SUp_7.30c / amīṣāṃ darśanāt sparśāt KubjT_18.73a
amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498159 (0.0):
amandaṃ saundaryaprakaramakarandaṃ vikirati Saul_28b / amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716603 (0.052):
smaro haṃsaḥ śakras tad anu ca parāmāraharayaḥ / / amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā
amukasya vaśaṃ yātu SvaT_9.70a / amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700674 (0.0):
amāṃ kalāṃ tu candrasya SvaT_10.999a / amukasya vaśaṃ yātu SvaT_9.70a / amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498166 (0.0):
amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c / amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717074 (0.0):
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv
amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c / amunoktena suvrate SvaT_7.125b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700683 (0.0):
amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c / amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c / amunoktena suvrate SvaT_7.125b
amunokte varārohe SvaT_7.142a / amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau Saul_73a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700683 (5.960):
amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c / amunoktena suvrate SvaT_7.125b / amunokte varārohe SvaT_7.142a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498174 (1.192):
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c / amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau Saul_73a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717651 (2.384):
svakumbhau herambaḥ parimṛśati hastena jhaṭiti // Saul_72 // / amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau
amṛtatvaṃ dhruveṇa tu SvaT_2.198d / amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700693 (5.960):
amunokte varārohe SvaT_7.142a / amṛtatvaṃ dhruveṇa tu SvaT_2.198d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510184 (0.049):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya % amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767416 (0.049):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
amṛtadvīpam eva ca KubjT_21.13d / amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828109 (0.0):
amīṣāṃ darśanāt sparśāt KubjT_18.73a / amṛtadvīpam eva ca KubjT_21.13d / amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d
amṛtaṃ tu nabhogatam KubjT_25.69d / amṛtaṃ dadhi saṅkāśaṃ GorS(2)_97 (=1|44)a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828115 (0.0):
amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d / amṛtaṃ tu nabhogatam KubjT_25.69d
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355373 (0.040):
abhīṣṭaṃ yogināṃ brūte GorS(2)_3c / amṛtaṃ dadhi-saṅkāśaṃ GorS(2)_97 (=1|44)a / amṛtātmā sthito nityaṃ GorS(1)_57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259521 (0.055):
dadāti satataṃ dehe % amṛtaṃ tu nabhogatam // KubjT_25.69 // / kulānte ca cared yena $ dharmādharmātmabandhanaiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496370 (0.055):
dadāti satataṃ dehe amṛtaṃ tu nabhogatam // KubjT_25.69 // / kulānte ca cared yena dharmādharmātmabandhanaiḥ /
amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d / amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ SvaT_4.12b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700704 (0.0):
amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b / amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527224 (0.047):
evaṃ mṛtyujayaḥ khyātaḥ % amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ // SvaT_7.217 // / nāḍibhinnālarandhrasthaṃ $ hṛtpadmaṃ ṣoḍaśacchadam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784442 (0.047):
evaṃ mṛtyujayaḥ khyātaḥ amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ // SvaT_7.217 // / nāḍibhinnālarandhrasthaṃ hṛtpadmaṃ ṣoḍaśacchadam /
amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700705 (0.0):
amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d / amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ SvaT_4.12b / amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953740 (1.192):
amā caiva tṛtīyakā Stk_11.6d / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541968 (0.062):
pūrṇāhutipradānaṃ ca % kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469405 (0.062):
pūrṇāhutipradānaṃ ca kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa sravantaṃ manasā smaret /
amṛtaṃ sarvatomukham KubjT_9.8b / amṛtaṃ sarvatomukham Stk_12.5b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953742 (0.021):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a / amṛtaṃ sarvatomukham Stk_12.5b
amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d / amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953744 (0.0):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a / amṛtaṃ sarvatomukham Stk_12.5b / amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700708 (0.054):
amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c / amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b
amṛtākhyā parā yonir KubjT_6.65c / amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828125 (0.0):
amṛtaṃ sarvatomukham KubjT_9.8b / amṛtākhyā parā yonir KubjT_6.65c / amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b
amṛtākhye ruruś caṇḍe KubjT_24.131c / amṛtā tu phalāśinī KubjT_21.98b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828134 (0.0):
amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b / amṛtākhye ruruś caṇḍe KubjT_24.131c
amṛtātmā sthito nityaṃ GorS(1)_57c / amṛtādhāraśītalā KubjT_15.16b
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355378 (0.0):
amṛtaṃ dadhi-saṅkāśaṃ GorS(2)_97 (=1|44)a / amṛtātmā sthito nityaṃ GorS(1)_57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828139 (0.032):
amṛtā tu phalāśinī KubjT_21.98b / amṛtādhāraśītalā KubjT_15.16b / amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a
amṛtāntargataṃ jñātvā VT_149a / amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700713 (0.0):
amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c / amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b / amṛtāpūritaṃ dehaṃ SvaT_7.224c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543415 (0.062):
amalīkṛtaṃ tanmantraṃ VT_364a / amṛtāntargataṃ jñātvā VT_149a / amṛtena tu siñcanti VT_365a
amṛtāpūritaṃ dehaṃ SvaT_7.224c / amṛtāpūrṇa dehasya GorS(1)_65a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700717 (0.0):
amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b / amṛtāpūritaṃ dehaṃ SvaT_7.224c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355382 (0.023):
amṛtātmā sthito nityaṃ GorS(1)_57c / amṛtāpūrṇa-dehasya GorS(1)_65a / amṛtodadhi-saṅkāśaṃ GorS(1)_44a
amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a / amṛtārthī varānane SvaT_7.71b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828143 (0.031):
amṛtādhāraśītalā KubjT_15.16b / amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247842 (0.060):
ekānekavibhāgena % saṃsthitā vyomamālinī // KubjT_19.60 // / amṛtāmbhodhimadhyasthā $ cārasthā cāravāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484699 (0.060):
ekānekavibhāgena saṃsthitā vyomamālinī // KubjT_19.60 // / amṛtāmbhodhimadhyasthā cārasthā cāravāhinī /
amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828153 (0.0):
amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a / amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a
amṛtīkaraṇaṃ tathā SvaT_3.60d / amṛtīkaraṇe caiva KubjT_4.47a / amṛtena tu siñcanti VT_365a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543419 (0.022):
amṛtāntargataṃ jñātvā VT_149a / amṛtena tu siñcanti VT_365a / amṛtodbhavakāle tu VT_374a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828153 (0.057):
amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a / amṛtīkaraṇe caiva KubjT_4.47a
amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b / amṛtotpādakaṃ priye KubjT_12.65b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700728 (0.0):
amṛtīkaraṇaṃ tathā SvaT_3.60d / amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828157 (0.043):
amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a / amṛtīkaraṇe caiva KubjT_4.47a / amṛtotpādakaṃ priye KubjT_12.65b
amṛtodadhi saṅkāśaṃ GorS(1)_44a / amṛtodbhavakāle tu VT_374a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7391391 (0.057):
dīpanaṃ śaktinā nityaṃ % japen mantrī samāhitaḥ // VT_373 // / amṛtodbhavakāle tu $ mantrī yatnena niścayāt &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7097115 (0.057):
dīpanaṃ śaktinā nityaṃ japen mantrī samāhitaḥ // VT_373 // / amṛtodbhavakāle tu mantrī yatnena niścayāt /
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046544 (0.062):
dhārayitvā yathā-śakti % bhūyaḥ sūryeṇa recayet // GorS(1)_43 // / amṛtodadhi-saṅkāśaṃ $ kṣīroda-dhavala-prabham &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718693 (0.062):
dhārayitvā yathā-śakti bhūyaḥ sūryeṇa recayet // GorS(1)_43 // / amṛtodadhi-saṅkāśaṃ kṣīroda-dhavala-prabham /
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543422 (0.064):
amṛtena tu siñcanti VT_365a / amṛtodbhavakāle tu VT_374a
amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700734 (0.0):
amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536927 (0.027):
kāśyapeyānvidustvetān % teṣāṃ tejonidheratha // SvaT_10.495 // / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ $ sarvadevasamanvitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794142 (0.027):
kāśyapeyānvidustvetān teṣāṃ tejonidheratha // SvaT_10.495 // / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ sarvadevasamanvitaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828162 (0.030):
amṛtotpādakaṃ priye KubjT_12.65b / amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c
amṛto nāma vai tatra SvaT_10.962a / amṛtopamāni svādūni SvaT_10.319a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700740 (0.0):
amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a / amṛto nāma vai tatra SvaT_10.962a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15534735 (0.061):
madirodaṃ vahantyetāḥ % puṇyāḥ puṇyajalodvahāḥ // SvaT_10.318 // / amṛtopamāni svādūni $ phalānyatra varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27791950 (0.061):
madirodaṃ vahantyetāḥ puṇyāḥ puṇyajalodvahāḥ // SvaT_10.318 // / amṛtopamāni svādūni phalānyatra varānane /
amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c / amedhyāṅgārabhasmāni SUp_7.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828166 (0.012):
amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c
amokṣe mokṣalipsayā SvaT_10.1141d / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_12.121b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700749 (0.0):
amṛtopamāni svādūni SvaT_10.319a / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_10.1141d / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_12.121b
amoghavaśyatāṃ nayet VT_269d / amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700752 (0.045):
amokṣe mokṣalipsayā SvaT_12.121b / amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543426 (0.054):
amṛtodbhavakāle tu VT_374a / amoghavaśyatāṃ nayet VT_269d
amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d / amoghā balaśālinī SRtp_190b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828171 (0.010):
amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c / amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d / amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224098 (0.045):
tvam evotpāditā mayā KubjT_1.75d / tv amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.41d
amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700758 (0.0):
amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828174 (0.064):
amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d / amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c / amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d
amoghe saṃpratiṣṭhitāḥ SvaT_10.434b / amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700758 (0.0):
amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700764 (0.0):
amoghe saṃpratiṣṭhitāḥ SvaT_10.434b / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a / ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796193 (0.018):
amedhyāṅgārabhasmāni SUp_7.51c / ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198497 (0.059):
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ % śivāya vinivedayet // 6.29 // / amba-koṭiṃ śive loke $ mahā-bhogaiḥ pramodate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703949 (0.059):
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ śivāya vinivedayet // 6.29 // / ambakoṭiṃ śive loke mahābhogaiḥ pramodate /
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700767 (0.0):
ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a / ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828183 (0.011):
amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828201 (0.053):
ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a / ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c / ambikā dīpanīsaṃsthā KubjT_24.39a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828192 (0.0):
amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a / ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828200 (0.0):
ambikā dīpanīsaṃsthā KubjT_24.39a / ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251263 (0.051):
pūrṇapīṭhaṃ tathottare KubjT_24.69b / pūrṇamāyā samāyuktaṃ KubjT_11.66a / pūrṇamāvāsyamadhyasthaṃ KubjT_23.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284842 (0.053):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a / lākulī tadanantaram KubjT_18.7b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873860 (0.061):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841996 (0.063):
tata evaṃ samālocya KubjT_3.8c / tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataś cedaṃ pradātavyam KubjT_13.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202077 (0.064):
cakre vai dhī rathasya tu SvaT_12.142b / cakreśvaryā mahāmbikāḥ KubjT_16.12d
ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828208 (0.0):
ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a / ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a / ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828216 (0.0):
ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245724 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu % tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā vibhūṣitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482579 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā vibhūṣitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828182 (0.039):
amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256412 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā % prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493262 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259591 (0.057):
catuṣpathaṃ bhaved devi % vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam $ aṭanaṃ pudgalātmakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496440 (0.057):
catuṣpathaṃ bhaved devi vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam aṭanaṃ pudgalātmakam /
ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.37a / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828216 (0.0):
ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245724 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu % tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā vibhūṣitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482579 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā vibhūṣitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256412 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā % prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493262 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā /
ambuhartā ca nārīśaḥ SvaT_10.1050c / ambhasā vāruṇaṃ snānam SUp_5.32c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796197 (0.059):
ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a / ambhasā vāruṇaṃ snānam SUp_5.32c / ayutena vimānānāṃ SUp_6.128a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700771 (0.061):
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambuhartā ca nārīśaḥ SvaT_10.1050c / ambhā ca salilā odhā SvaT_11.147c
ambhā ca salilā odhā SvaT_11.147c / ambhodhiparimaṇḍalam KubjT_15.2d
ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a / ayatnādeva sarvadā SvaT_7.58d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700785 (0.0):
ambhā ca salilā odhā SvaT_11.147c / ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a
ayanadvayaparyanta SvaT_7.121a / ayanadvayamākhyātaṃ SvaT_7.120c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700793 (0.0):
ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a / ayatnādeva sarvadā SvaT_7.58d / ayanadvayaparyanta SvaT_7.121a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525872 (0.051):
ayanadvayamākhyātaṃ % mokṣasiddhirdvayojjhitā // SvaT_7.120 // / ayanadvayaparyanta $ unmanyante sadā sthitaḥ &
ayanaṃ ca tribhistribhiḥ SvaT_11.206d / ayanaṃ vatsaraścaiva SvaT_4.284a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700799 (0.0):
ayanadvayamākhyātaṃ SvaT_7.120c / ayanaṃ ca tribhistribhiḥ SvaT_11.206d
ayane viṣuve caiva VT_254a / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700803 (0.015):
ayanaṃ vatsaraścaiva SvaT_4.284a / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518775 (0.043):
praśāntaṃ viṣuvaccaivam % adhunā kathayāmi te // SvaT_4.322 // / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ $ kāraṇānyaṅgule 'ṅgule &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775997 (0.043):
praśāntaṃ viṣuvaccaivam adhunā kathayāmi te // SvaT_4.322 // / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ kāraṇānyaṅgule 'ṅgule /
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953753 (0.0):
amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470126 (0.0):
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //* / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /*
ayamarkaguṇaṃ kālaṃ MrgT_4.34c / ayaṃ kālaḥ samākhyātas VT_262c
ayaṃ pañcākṣaro mantraḥ ToT_5.5a / ayaṃ brahmā mahendro 'yaṃ BhStc_34a
ayaṃ śabda udāhṛtaḥ SvaT_7.306b / ayaḥpaṭṭastathaiva ca SvaT_10.90b / ayuktasyāpi ca prāṇe SvaT_7.186c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700811 (0.0):
ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a / ayaṃ śabda udāhṛtaḥ SvaT_7.306b / ayaḥpaṭṭastathaiva ca SvaT_10.90b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313202 (0.064):
sa śabdastāluke devi SvaT_5.75a / saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ SvaT_2.147b / saśabdoccārayogena KubjT_6.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15751748 (0.064):
sa śabdastāluke devi SvaT_5.75a / saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ SvaT_2.147b / sa śivaḥ parigīyate SvaT_11.52d
ayuktaṃ śāstravādinām KubjT_25.156b / ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700816 (0.011):
ayuktasyāpi ca prāṇe SvaT_7.186c / ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b / ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d
ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d / ayutaṃ dve ca vijñeyāḥ VT_239a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700819 (0.0):
ayuktasyāpi ca prāṇe SvaT_7.186c / ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b / ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543436 (0.051):
ayaṃ kālaḥ samākhyātas VT_262c / ayutaṃ dve ca vijñeyāḥ VT_239a
ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700823 (0.009):
ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d / ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b / ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828227 (0.055):
ayuktaṃ śāstravādinām KubjT_25.156b / ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c
ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d / ayutāyuṣo janāstatra SvaT_10.230c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700827 (0.0):
ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d / ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b / ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536029 (0.035):
daśa vāyupathā madhye tv % ayutāyutasaṃkhyayā // SvaT_10.423 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793244 (0.035):
daśa vāyupathā madhye tv ayutāyutasaṃkhyayā // SvaT_10.423 //
ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a / ayutena vimānānāṃ SUp_6.128a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953758 (0.019):
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a / ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542918 (0.046):
dehātītaṃ tu taṃ vidyād % ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 // / ayute dve sahasraṃ tu $ ṣaṭśatāni tathaiva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470355 (0.046):
dehātītaṃ tu taṃ vidyād ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 // / ayute dve sahasraṃ tu ṣaṭśatāni tathaiva ca /
ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c / ayogī yāni jānāti SvaT_7.263a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828231 (0.036):
ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c
ayodhyāpurī saṃsthitā ToT_7.34b / ayorukmapuṭādūrdhvam MrgT_1,13.25a
arakasthā niveśayet SvaT_9.54b / araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700841 (0.0):
ayogī yāni jānāti SvaT_7.263a / arakasthā niveśayet SvaT_9.54b / araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c
arandhraṃ nirvraṇaṃ samam SvaT_9.57b / aramyakamathāpi ca SvaT_11.154d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700846 (0.0):
araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c / arandhraṃ nirvraṇaṃ samam SvaT_9.57b
arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498183 (0.0):
amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau Saul_73a / arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717264 (1.192):
vane vā harmye vā samakaranipāto himakaraḥ // Saul_57 // / arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye
arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498190 (0.0):
arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a / arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718137 (0.0):
cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite // Saul_91 // / arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite
arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ Saul_45a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahiu.htm.txt) 2498195 (0.0):
arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a / arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ Saul_45a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716932 (0.0):
parīvāhasrotaḥsaraṇir iva sīmantasaraṇiḥ // Saul_44 // / arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ
arirjñeyaścaturthake SvaT_8.23b / ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700855 (0.0):
aramyakamathāpi ca SvaT_11.154d / arirjñeyaścaturthake SvaT_8.23b / ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a
ariṣṭadarśanaṃ nāthe KubjT_23.80c / ariṣṭadarśanādy evam KubjT_23.98c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828241 (0.0):
ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c / ariṣṭadarśanaṃ nāthe KubjT_23.80c
ariṣṭākhyā smṛtā mālā KubjT_5.134a / ariṣṭāni anekāni KubjT_5.133a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828248 (0.0):
ariṣṭadarśanādy evam KubjT_23.98c / ariṣṭākhyā smṛtā mālā KubjT_5.134a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227113 (0.055):
bhuñjate satataṃ devi % arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 // / ariṣṭākhyā smṛtā mālā $ aprameyā bhavāntare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463980 (0.055):
bhuñjate satataṃ devi arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 // / ariṣṭākhyā smṛtā mālā aprameyā bhavāntare /
arisādhyau parityajya SvaT_8.23c / aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700863 (0.0):
ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a / arisādhyau parityajya SvaT_8.23c / aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d
aruṇā ghoṣadevī ca KubjT_21.67c / aruṇā ghoṣā devī ca SvaT_9.25c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700867 (0.0):
arisādhyau parityajya SvaT_8.23c / aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d / aruṇā ghoṣā devī ca SvaT_9.25c
aruṇādityasaṃnibham SvaT_10.930d / aruṇānalasaṃkāśaṃ VT_256a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700869 (0.0):
aruṇā ghoṣā devī ca SvaT_9.25c / aruṇādityasaṃnibham SvaT_10.930d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542529 (0.042):
japākusumasaṃkāśam % aruṇādityasaṃnibham // SvaT_10.930 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799735 (0.042):
japākusumasaṃkāśam aruṇādityasaṃnibham // SvaT_10.930 //
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543441 (0.064):
ayutaṃ dve ca vijñeyāḥ VT_239a / aruṇānalasaṃkāśaṃ VT_256a / ardhendu binduśikhayā VT_65c
arundhatīṃ dhruvaṃ caiva KubjT_23.20a / arūpaṃ śabdatanmātraṃ SvaT_12.97c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700876 (0.0):
aruṇādityasaṃnibham SvaT_10.930d / arūpaṃ śabdatanmātraṃ SvaT_12.97c / arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c
arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c / arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700877 (0.0):
arūpaṃ śabdatanmātraṃ SvaT_12.97c / arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828260 (0.014):
arundhatīṃ dhruvaṃ caiva KubjT_23.20a / arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c / arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d
arkadīptaṃ tu kārayet SvaT_2.5b / arkabhābhyāṃ kuṇḍalābhyām SvaT_10.862a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700886 (0.0):
arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c / arkadīptaṃ tu kārayet SvaT_2.5b
arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d / argalāny upadeśena KubjT_23.114c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828266 (0.0):
arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c / arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d / argalāny upadeśena KubjT_23.114c
arghatrayaprakalpanam SvaT_4.39d / arghapātraṃ niyojayet KubjT_23.135b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700891 (0.041):
arkabhābhyāṃ kuṇḍalābhyām SvaT_10.862a / arghatrayaprakalpanam SvaT_4.39d / arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c
arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c / arghahastaḥ subhāvitaḥ SvaT_2.183b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700904 (0.0):
arghatrayaprakalpanam SvaT_4.39d / arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184332 (0.054):
evaṃ pudgala ātmā vai KubjT_25.23a / evaṃ pūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.32a
arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700910 (0.0):
arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c / arghahastaḥ subhāvitaḥ SvaT_2.183b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508929 (0.047):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair % arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni $ punarmudrāṃ pradarśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766167 (0.047):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni punarmudrāṃ pradarśayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512714 (0.064):
anujñātotthito yāyād % arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 // / svanāmapadavinyāsān $ oṃkārādinamontagān &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769940 (0.064):
anujñātotthito yāyād arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 // / svanāmapadavinyāsān oṃkārādinamontagān /
arghaṃ dattvā yathākramam KubjT_24.110b / arghinā pūrva sambhinnam KubjT_18.28a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828280 (0.0):
arghapātraṃ niyojayet KubjT_23.135b / arghaṃ dattvā yathākramam KubjT_24.110b / arghinā pūrva sambhinnam KubjT_18.28a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508928 (0.051):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair % arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni $ punarmudrāṃ pradarśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766166 (0.051):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni punarmudrāṃ pradarśayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700909 (0.059):
arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
arghīśānandanopari KubjT_16.60d / arghīśāsanam ārūḍhaṃ KubjT_18.31a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828288 (0.0):
arghinā pūrva sambhinnam KubjT_18.28a / arghīśānandanopari KubjT_16.60d
arghīśāsanasaṃsthaṃ hi KubjT_18.5a / arghīśāsanasaṃsthitam KubjT_18.7d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828291 (0.0):
arghīśānandanopari KubjT_16.60d / arghīśāsanam ārūḍhaṃ KubjT_18.31a / arghīśāsanasaṃsthaṃ hi KubjT_18.5a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244866 (0.062):
bhujaṅgena tu sandīptam % arghīśāsanasaṃsthitam // KubjT_18.7 // / tad evaṃ lākulīśaṃ tu $ bhujaṅgādhāram īśvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481724 (0.062):
bhujaṅgena tu sandīptam arghīśāsanasaṃsthitam // KubjT_18.7 // / tad evaṃ lākulīśaṃ tu bhujaṅgādhāram īśvaram /
arghyapātrādisaṃśrayam SUp_3.4d / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796205 (0.025):
ayutena vimānānāṃ SUp_6.128a / arghyapātrādisaṃśrayam SUp_3.4d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700913 (0.053):
arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699806 (0.015):
ayodhyāpurī saṃsthitā ToT_7.34b / arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953763 (0.021):
ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700912 (0.052):
arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543659 (0.055):
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ $ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet & / arghyaṃ dattvā tu mantrasya % japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // Stk_16.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471096 (0.055):
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet / / arghyaṃ dattvā tu mantrasya japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // Stk_16.8 //
arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a / arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699812 (0.0):
arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702662 (0.031):
puraiva kathitaṃ mayā ToT_9.21b / puṣpaṃ śirasi saṃdhārya ToT_5.18a / pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953763 (0.032):
ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513378 (0.058):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā % cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām // ToT_3.70 // / arghyaṃ saṃdhārya śirasi $ candanaṃ tu lalāṭake &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438209 (0.058):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām // ToT_3.70 // / arghyaṃ saṃdhārya śirasi candanaṃ tu lalāṭake /
arcanaṃ ca tataḥ kuryād Stk_8.17a / arcanaṃ caiva saṅkṣepād KubjT_8.3c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953768 (0.028):
arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c / arcanaṃ ca tataḥ kuryād Stk_8.17a / arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva Stk_8.16a
arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva Stk_8.16a / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828303 (0.0):
arcanaṃ caiva saṅkṣepād KubjT_8.3c / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257348 (0.036):
evaṃ kuryād vidhānena % arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494196 (0.036):
evaṃ kuryād vidhānena arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953768 (0.051):
arcanaṃ ca tataḥ kuryād Stk_8.17a / arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva Stk_8.16a
arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.109d / arcanaṃ havanaṃ dhyānaṃ KubjT_8.70c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828306 (0.0):
arghīśāsanasaṃsthitam KubjT_18.7d / arcanaṃ caiva saṅkṣepād KubjT_8.3c / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257348 (0.045):
evaṃ kuryād vidhānena % arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 // / mahāśaṅkhārghapātreṇa $ arghaṃ dattvā yathākramam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494196 (0.045):
evaṃ kuryād vidhānena arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 // / mahāśaṅkhārghapātreṇa arghaṃ dattvā yathākramam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008802 (0.047):
sampūjya vidhipūrvakam LiP_1,24.147b / sampūjya vidhipūrvakam LiP_1,83.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240779 (0.047):
nivedya vidhipūrvakam SvaT_2.182b / nivedya vidhipūrvakam SvaT_3.97b
arcayanti harātmajam SvaT_10.443d / arcayitvā niveśayet SUp_6.172d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700917 (0.045):
arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c / arcayanti harātmajam SvaT_10.443d
arcayedbhūṣayetpunaḥ SvaT_2.104d / arcito 'yam ayaṃ dhyāta BhStc_22a
arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828311 (0.017):
arcanaṃ havanaṃ dhyānaṃ KubjT_8.70c / arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227108 (0.035):
bhuñjate satataṃ devi % arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463975 (0.035):
bhuñjate satataṃ devi arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700925 (0.063):
arcayedbhūṣayetpunaḥ SvaT_2.104d / arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a
arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a / arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700936 (0.0):
arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511223 (0.025):
vaśīkartryuccāṭanī syād % arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768450 (0.025):
vaśīkartryuccāṭanī syād arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516016 (0.028):
tadabhāvānna bhogaḥ syāt % tadarthaṃ mārjanaṃ smṛtam // SvaT_4.119 // / arjite [ārjite] sati bhoktavyo $ bhogo duḥkhasukhātmakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773239 (0.028):
tadabhāvānna bhogaḥ syāt tadarthaṃ mārjanaṃ smṛtam // SvaT_4.119 // / arjite [ārjite] sati bhoktavyo bhogo duḥkhasukhātmakaḥ /
arthamokṣaprasādhanam KubjT_8.5d / arthasāmarthajaṃ jñānaṃ SRtp_210c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236874 (0.037):
amoghā balaśālinī SRtp_190b / arthasāmarthajaṃ jñānaṃ SRtp_210c
arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d / arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700943 (0.0):
arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d / arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d / arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a
ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700948 (0.011):
arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a / ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a / ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828320 (0.014):
arthamokṣaprasādhanam KubjT_8.5d / ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c
ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c / ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828329 (0.0):
ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c / ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d
ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b / ardhacandravinirmitam KubjT_11.85d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700951 (0.047):
ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a / ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b / ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828329 (0.056):
ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c / ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d / ardhacandravinirmitam KubjT_11.85d
ardhacandraśca binduśca ToT_9.2c / ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700957 (0.0):
ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b / ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546205 (0.048):
ardhacandrastadūrdhve tu % tadūrdhve tu nirodhikā // SvaT_10.1219 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803407 (0.048):
ardhacandrastadūrdhve tu tadūrdhve tu nirodhikā // SvaT_10.1219 //
ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a / ardhacandraṃ nirodhikām SvaT_5.70d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700966 (0.0):
ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c / ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519523 (0.043):
bhidyataścārdhacandrasya % lalāṭe jhimijhimāyate // SvaT_4.377 // / ardhacandraṃ tu bhittvā vai $ bhedayettu nirodhinīm &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776742 (0.043):
bhidyataścārdhacandrasya lalāṭe jhimijhimāyate // SvaT_4.377 // / ardhacandraṃ tu bhittvā vai bhedayettu nirodhinīm /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550982 (0.047):
bindutattve layaṃ yāti % pañcamantramahātanuḥ // SvaT_11.302 // / binduṃ caivārdhacandraṃ tu $ bhittvā caiva nirodhikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808183 (0.047):
bindutattve layaṃ yāti pañcamantramahātanuḥ // SvaT_11.302 // / binduṃ caivārdhacandraṃ tu bhittvā caiva nirodhikām /
ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b / ardhacandrākṛtīni ca SvaT_10.688b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700972 (0.0):
ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a / ardhacandraṃ nirodhikām SvaT_5.70d / ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b
ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c / ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700972 (1.192):
ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b / ardhacandrākṛtīni ca SvaT_10.688b / ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828331 (0.061):
ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d / ardhacandravinirmitam KubjT_11.85d / ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a
ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a / ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700979 (0.0):
ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c / ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700986 (0.0):
ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a / ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b
ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.255c / ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.431a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700989 (0.0):
ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a / ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b / ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.255c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240041 (0.060):
nirodhī cārdhapādastu SvaT_4.353c / nirodhī caikaviṃśamam KubjT_19.12b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725158 (0.060):
nirodhī cārdhapādastu SvaT_4.353c / nirodhī nāda ūrdhvargaḥ SvaT_7.233b
ardhanārīśvaraścaiva SvaT_10.1084a / ardhanārīśvarastathā SvaT_10.1059d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700993 (0.0):
ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.255c / ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.431a / ardhanārīśvaraścaiva SvaT_10.1084a
ardhanārīśvaraṃ nābhau KubjT_12.34c / ardhanārīśvarāya ca ToT_5.6b / ardhanāryo hy umākānto KubjT_10.125a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828341 (0.029):
ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a / ardhanārīśvaraṃ nābhau KubjT_12.34c / ardhanāryo hy umākānto KubjT_10.125a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234744 (0.062):
ajeśaḥ śarma somaś ca % lāṅgulīśo 'tha dārukaḥ // KubjT_10.124 // / ardhanāryo hy umākānto $ āṣāḍhī diṇḍir eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471606 (0.062):
ajeśaḥ śarma somaś ca lāṅgulīśo 'tha dārukaḥ // KubjT_10.124 // / ardhanāryo hy umākānto āṣāḍhī diṇḍir eva ca /
ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a / ardhamātrākṛtirnādo ToT_6.48c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700998 (1.192):
ardhanārīśvarastathā SvaT_10.1059d / ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699822 (0.021):
ardhanārīśvarāya ca ToT_5.6b / ardhamātrākṛtirnādo ToT_6.48c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546239 (0.035):
rundhanī rodhanī raudrī % jñānabodhā tamopahā // SvaT_10.1221 // / ardhamātraḥ smṛto binduḥ $ svarūpaśca catuṣkalaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803441 (0.035):
rundhanī rodhanī raudrī jñānabodhā tamopahā // SvaT_10.1221 // / ardhamātraḥ smṛto binduḥ svarūpaśca catuṣkalaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258918 (0.042):
binduścaivārdhacandraśca SvaT_7.233a / binduścaivārdhamātrastu SvaT_4.352a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515382 (0.057):
binducakrāmṛtā devi $ plavantī cārdhamātrayā & / ardhamātrākṛtirnādo % vyāpako viśvapālakaḥ // ToT_6.48 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440211 (0.057):
binducakrāmṛtā devi plavantī cārdhamātrayā / / ardhamātrākṛtirnādo vyāpako viśvapālakaḥ // ToT_6.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519169 (0.058):
trimātrastu makāro vai % tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu $ mātrārdhaṃ hi sa ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776391 (0.058):
trimātrastu makāro vai tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu mātrārdhaṃ hi sa ucyate /
ardhamātrā parā sūkṣmā Stk_23.9a / ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701003 (0.0):
ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a / ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d
ardharātre caturthakam SvaT_7.169b / ardharātre tathā punaḥ KubjT_18.88d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701007 (0.0):
ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d / ardharātre caturthakam SvaT_7.169b
ardharātro 'marāvatyām SvaT_10.337c / ardhavarṇānvitā priye KubjT_18.24b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828351 (0.0):
ardharātre tathā punaḥ KubjT_18.88d / ardhavarṇānvitā priye KubjT_18.24b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701008 (0.043):
ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d / ardharātre caturthakam SvaT_7.169b / ardharātro 'marāvatyām SvaT_10.337c
ardhasaptākṣarā devī KubjT_18.25c / ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828355 (0.0):
ardhavarṇānvitā priye KubjT_18.24b / ardhasaptākṣarā devī KubjT_18.25c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701015 (0.0):
ardharātro 'marāvatyām SvaT_10.337c / ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c
ardhahomādi pūrvavat SvaT_4.161b / ardhaṃ dakṣiṇato vahet SvaT_7.165b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701024 (0.0):
ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c / ardhahomādi pūrvavat SvaT_4.161b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526475 (0.026):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu % saṃkrāmansa varānane // SvaT_7.164 // / yāvadardhaṃ vahettatra $ ardhaṃ dakṣiṇato vahet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783693 (0.026):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu saṃkrāmansa varānane // SvaT_7.164 // / yāvadardhaṃ vahettatra ardhaṃ dakṣiṇato vahet /
ardhaṃ savyāpasavyataḥ SvaT_4.523d / ardhāmācamanaṃ datvā SvaT_4.530c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701032 (0.0):
ardhaṃ dakṣiṇato vahet SvaT_7.165b / ardhaṃ savyāpasavyataḥ SvaT_4.523d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521485 (0.058):
nirodhārdhaṃ tato gṛhya % ardhaṃ savyāpasavyataḥ // SvaT_4.523 // / datvā visarjayeddevaṃ $ dhāmamantramanusmaran &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778704 (0.058):
nirodhārdhaṃ tato gṛhya ardhaṃ savyāpasavyataḥ // SvaT_4.523 // / datvā visarjayeddevaṃ dhāmamantramanusmaran /
ardhena sā bhagavatī SvaT_10.819c / ardhendu pratimaṃ ca kunda dhavalaṃ kaṇṭhe'mbu tattavṃ sthitaṃ GorS(1)_70a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046907 (0.0):
sadā kṣitijayaṃ kuryād bhuvo dhāraṇā // GorS(1)_69 // / ardhendu-pratimaṃ ca kunda-dhavalaṃ kaṇṭhe'mbu-tattavṃ sthitaṃ $ yat
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13719056 (0.0):
sadā kṣitijayaṃ kuryād bhuvo dhāraṇā // GorS(1)_69 // / ardhendu-pratimaṃ ca kunda-dhavalaṃ kaṇṭhe'mbu-tattavṃ sthitaṃ yat
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355395 (0.0):
amṛtodadhi-saṅkāśaṃ GorS(1)_44a / ardhendu-pratimaṃ ca kunda-dhavalaṃ kaṇṭhe'mbu-tattavṃ sthitaṃ GorS(1)_70a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701033 (1.788):
ardhāmācamanaṃ datvā SvaT_4.530c / ardhena sā bhagavatī SvaT_10.819c
ardhendu binduśikhayā VT_65c / ardhendubinduśikhayā VT_66(em.)c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543456 (0.0):
aruṇānalasaṃkāśaṃ VT_256a / ardhendu binduśikhayā VT_65c
ardhenduśikhayā devi VT_136a / ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543457 (0.0):
ardhendu binduśikhayā VT_65c / ardhendubinduśikhayā VT_66(em.)c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828359 (0.030):
ardhasaptākṣarā devī KubjT_18.25c / ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7388197 (0.050):
sarvakarmasamuddiṣṭaṃ % bījaṃ sāvitrisaṃjñitam // VT_135 // / ardhenduśikhayā devi $ lāñchitāni tu pūrvavat &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7093920 (0.050):
sarvakarmasamuddiṣṭaṃ bījaṃ sāvitrisaṃjñitam // VT_135 // / ardhenduśikhayā devi lāñchitāni tu pūrvavat /
ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca SvaT_2.174c / ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ SvaT_2.172b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701041 (0.0):
ardhena sā bhagavatī SvaT_10.819c / ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca SvaT_2.174c
arpaṇaṃ khagamārgayoḥ KubjT_6.70d / arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701047 (0.0):
ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ SvaT_2.172b / arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d / arbudatrayameva ca SvaT_11.227d
arbudatrayameva ca SvaT_11.227d / arbudānyatha vṛndāni SvaT_10.4c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701053 (0.0):
arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d / arbudatrayameva ca SvaT_11.227d
arbudairdaśabhirvṛndaṃ SvaT_11.261a / aryanto 'pi hi suvrate SvaT_8.15b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701061 (0.0):
arbudānyatha vṛndāni SvaT_10.4c / arbudairdaśabhirvṛndaṃ SvaT_11.261a