View original HTML file with complete header information
śikṣāsamuccayaḥ | / dānapāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926116 (0.0):
[I. dānapāramitā] / śikṣāsamuccayaḥ | / dānapāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728593 (5.960):
dāna pāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / namaḥ sarva buddha bodhi satvebhyaḥ ||
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11293067 (0.025):
namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ / CHAPITRE I / prathamo 'dhikāraḥ
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6495308 (0.052):
om / namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ / prathamo 'dhikāraḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857446 (0.052):
1. sarvākārajñatācaryāparivarto nāma prathamaḥ // / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153104 (0.055):
nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / 7 Vīryapāramitā nāma saptamaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154170 (0.063):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā / nāma saptamaḥ paricchedaḥ || / 8 Dhyānapāramitā nāma aṣṭamaḥ paricchedaḥ /
śikṣāsamuccayaḥ | / dānapāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926116 (0.0):
[I. dānapāramitā] / śikṣāsamuccayaḥ | / dānapāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728593 (5.960):
dāna pāramitā nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / namaḥ sarva buddha bodhi satvebhyaḥ ||
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11293067 (0.025):
namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ / CHAPITRE I / prathamo 'dhikāraḥ
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6495308 (0.052):
om / namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ / prathamo 'dhikāraḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857446 (0.052):
1. sarvākārajñatācaryāparivarto nāma prathamaḥ // / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153104 (0.055):
nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / 7 Vīryapāramitā nāma saptamaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154170 (0.063):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā / nāma saptamaḥ paricchedaḥ || / 8 Dhyānapāramitā nāma aṣṭamaḥ paricchedaḥ /
yasyâśraveṇa narakâdi mahāprapātadāhâdiduṣkham
anubhūtam abhūd bhavadbhiḥ | / tīvraṃ punaḥ punar anantam aśāntacittais tac chrotum ādaram udārataraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728608 (0.0):
yasya + a śraveṇa naraka ādi mahā prapāta dāha ādi duṣkham anubhūtam abhūd / bhavadbhiḥ | tīvraṃ punaḥ punar an antam a śānta cittais tac * chrotum
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728618 (0.0):
bhavadbhiḥ | tīvraṃ punaḥ punar an antam a śānta cittais tac * chrotum / ādaram udārataraṃ bhajadhvam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926139 (0.0):
yasyāśraveṇa narakādi mahāprapātadāhādiduṣkham anubhūtam abhūd bhavadbhiḥ / | tīvraṃ punaḥ punar annantam aśāntacittais tac chrotum ādaram udārataraṃ
bhajadhvam || / śrutvā ... pāpaṃ anuddhatâtmā pūrvârjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty aśeṣam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728619 (0.0):
bhavadbhiḥ | tīvraṃ punaḥ punar an antam a śānta cittais tac * chrotum / ādaram udārataraṃ bhajadhvam || / śrutvā ... pāpaṃ an uddhata ātmā pūrva arjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926141 (0.0):
| tīvraṃ punaḥ punar annantam aśāntacittais tac chrotum ādaram udārataraṃ / bhajadhvam || / śrutvā ... pāpaṃ annuddhatātmā pūrvārjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty aśeṣam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926149 (0.055):
śrutvā ... pāpaṃ annuddhatātmā pūrvārjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty aśeṣam | / aprāptapūrvam api saukhyam avāpnuvanti hāniṃ sukhāc ca na kadācid api
aprāptapūrvam api saukhyam avāpnuvanti hāniṃ sukhāc ca na kadācid api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728634 (0.0):
śrutvā ... pāpaṃ an uddhata ātmā pūrva arjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty / a śeṣam | a prāpta pūrvam api saukhyam avāpnuvanti hāniṃ sukhāc ca na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926157 (0.0):
śrutvā ... pāpaṃ annuddhatātmā pūrvārjitaṃ ca vipulaṃ kṣapayaty aśeṣam | / aprāptapūrvam api saukhyam avāpnuvanti hāniṃ sukhāc ca na kadācid api
prayānti || / sambodhisatvasukham uttamam akṣaya ... apy asamasaṃpadam āpnuvanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926165 (0.0):
aprāptapūrvam api saukhyam avāpnuvanti hāniṃ sukhāc ca na kadācid api / prayānti || / sambodhisatvasukham uttamam akṣaya ... apy asamasaṃpadam āpnuvanti | tad
tad dharmaratnam atidurlabham apy alabdhaṃ labdhakṣaṇāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926170 (0.0):
sambodhisatvasukham uttamam akṣaya ... apy asamasaṃpadam āpnuvanti | tad / dharmaratnam atidurlabham apy alabdhaṃ labdhakṣaṇāḥ śṛṇvata sādaram
śṛṇvata sâdaram ucyamānam || / āyāntu ca tribhuvanâikahitasya vākyaṃ śrotuṃ prasannamanasaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728667 (0.0):
āyāntu ca tri bhuvana eka hitasya vākyaṃ śrotuṃ prasanna manasaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926182 (0.0):
āyāntu ca tribhuvanaikahitasya vākyaṃ śrotuṃ prasannamanasaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926172 (0.034):
dharmaratnam atidurlabham apy alabdhaṃ labdhakṣaṇāḥ śṛṇvata sādaram / ucyamānam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728656 (0.057):
tad dharma ratnam ati dur labham apy a labdhaṃ labdha kṣaṇāḥ śṛṇvata / sa ādaram ucyamānam || / āyāntu ca tri bhuvana eka hitasya vākyaṃ śrotuṃ prasanna manasaḥ
suranāgasatvāḥ | / gandharvayakṣagaruḍâsurakinnarêndrāḥ pretâdayaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728670 (0.0):
āyāntu ca tri bhuvana eka hitasya vākyaṃ śrotuṃ prasanna manasaḥ / sura nāga satvāḥ | gandharva yakṣa garuḍa asura kinnara indrāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926187 (0.0):
āyāntu ca tribhuvanaikahitasya vākyaṃ śrotuṃ prasannamanasaḥ / suranāgasatvāḥ | gandharvayakṣagaruḍāsurakinnarendrāḥ pretādayaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422543 (0.038):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531122 (0.038):
devanāgayakṣagandharvāsuragarṣakimmaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasraiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187810 (0.042):
ye cāsmiṃś cāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430177 (0.045):
atrāntare vidyārājena śāsane suśāsitā / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640244 (0.045):
paryādattāḥ, / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475614 (0.045):
trisāhasramahāsāhasrayāṃ lokadhātau / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragapretapiśāca-kumābhāṇḍa
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10125790 (0.046):
tasminvasanti manujāḥ saha daite yadānavaiḥ / / tathaiva devagandharvayakṣakiṃpuruṣādayaḥ // ViP_2,4.37 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488954 (0.047):
śakrabrahmālokapāladeva-nāgayakṣa-gandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragendrāṇāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693815 (0.047):
cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237604 (0.047):
bhikṣubhikṣuṇībhir upāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480289 (0.047):
yāvadevāsmiṃścāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoraga-preta-piśāca-kumbhāṇḍā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171373 (0.051):
ye pūrvasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandhharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201069 (0.055):
devanāgayakṣagandharvarākṣasakuṃbhāṇḍānāṃ nyāyataḥ parittā nityakālaṃ
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11822186 (0.055):
aparokṣiṇāntu sāṃśānāṃ tātvikairbhinnacetasām/ / atātvikānāṃ karmādi suragandharvamānuṣām // PS_1,6.37 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075526 (0.055):
sarve namasyanti sahastrabhānuṃ / gandharvadevoragakinvannarādyāḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28021121 (0.056):
devaasuranāgayakṣasaṃghā garuḍamahoragakinnarāḥ kumbhāṇḍāḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607330 (0.059):
sarvasattvā / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāḥ, te 'pi
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930360 (0.060):
bodhimaṇḍaṃ samudāgacchanti dharmacakrapravartakāḥ / praśaṃsitās- (te) / varṇitā devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādhipatibhiḥ /
śravaṇajātatṛṣaḥ saharṣāḥ || / sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyâdarato 'khilāṃś ca vandyān |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403063 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca bandyān /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147138 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584119 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān $ praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813724 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān Bca_1.1a
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926200 (0.0):
suranāgasatvāḥ | gandharvayakṣagaruḍāsurakinnarendrāḥ pretādayaḥ / śravaṇajātatṛṣaḥ saharṣāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728687 (0.022):
preta ādayaḥ śravaṇa jāta tṛṣaḥ sa harṣāḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403374 (0.037):
iha ślokabandhānurodhād vyatikramanirdeśo veditavyaḥ / yojanāttu sugatān / sadharmakāyān sasutān praṇipatya, iti anukrameṇaiva / na kaścidatra doṣaḥ
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11234823 (0.043):
BP1.26.038a/ sthāvara.dvipadaṃ ca^eva yadi api svayam ārhitam / / BP1.26.038b/ asambhūya sutān sarvān na dānaṃ na ca vikrayaḥ //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9427790 (0.052):
sthāvaradvipadaṃ caiva yady api svayam ārhitam / / asambhūya sutān sarvān na dānaṃ na ca vikrayaḥ // Brh_1,26.38 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19768896 (0.057):
02,047.021a kṛṣṇagrīvān mahākāyān rāsabhāñ śatapātinaḥ / 02,047.021c āhārṣur daśasāhasrān vinītān dikṣu viśrutān
sugatâtmajasamvarâvatāraṃ kathayiṣyāmi / samuccitârthavākyaiḥ ||
na ca kiñcid apūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthanakauśalaṃ mamâsti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926222 (0.0):
sugatātmajasamvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi samuccitārthavākyaiḥ || / na ca kiñcid apūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthanakauśalaṃ mamāsti | ata
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147158 (0.019):
na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584139 (0.019):
na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ $ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti &
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728712 (0.041):
na ca kiñ cid a pūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthana kauśalaṃ mama + asti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403781 (0.051):
tasmādāgamādadhikamapi kiṃcidatra vaktavyamityāśaṅkayāha / na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti /
atâiva na me parârthayatnaḥ svamano bhāvayituṃ mamêdam
iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ |
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147182 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584164 (0.0):
ataeva na me parārthacintā % svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 // / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ $ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ &
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728732 (0.0):
| ata eva na me para artha yatnaḥ sva mano bhāvayituṃ mama + idam iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasāda vegaḥ | yadi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926244 (0.0):
eva na me parārthayatnaḥ svamano bhāvayituṃ mamedam iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ | yadi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403930 (0.024):
atrāha / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328694 (0.024):
ataeva na me parārthacintā svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 // / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403946 (0.054):
anena granthena vā / kuśalaṃ śubhamanaskāraṃ bhāvayitumārādhayitum / / vṛddhiṃ yāti prasādavegaḥ / uttarottaravardhamānasya
yadi matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sârthako 'yam ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403935 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ / / atha matsamadhātureva paśyedaparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yam // Bca_1.3
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147187 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ / / atha matsamadhātureva paśyed aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584169 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ $ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ & / atha matsamadhātureva paśyed % aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328699 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ / / atha matsamadhātureva paśyed aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ // Bca_1.3
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926248 (0.0):
mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ | yadi / matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sārthako 'yam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728737 (0.021):
mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasāda vegaḥ | yadi / mat sama dhātur eva paśyed a paro * apy enam ato * api sa arthako * ayam
[ Bendall ed p2 ---> ] / kṣaṇasampad iyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣârthasādhanī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.016):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.016):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.017):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.018):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.018):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.018):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.018):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.019):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.019):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.020):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221689 (0.022):
[ Bendall ed p104 ---> ] / eṣa mārakalikleśasūdano eṣa dṛṣṭimalakleśaśodhanaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926256 (0.022):
matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sārthako 'yam || / kṣaṇasampad iyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī | yadi nātra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.022):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.022):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.023):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114199 (0.023):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.024):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.024):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.024):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.024):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
yadi nâtra vici- / [ Cambridge MS f2a ---> ] / ntyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728756 (0.038):
+ atra vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926265 (0.038):
vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317217 (0.053):
[ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441645 (0.057):
mahâpakāriṣv api tena sarvaṃ kalyāṇam e- / [ Cambridge MS f77a ---> ] / vâcaraṇīyam eṣu || / svayaṃ mama svāminâiva tāvad yad artham ātmany api nirvyapekṣāḥ |
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584187 (0.062):
yadi nātra vicintyate hitaṃ % punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328717 (0.062):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383009 (0.063):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147204 (0.063):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // SBca_1.4 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24827091 (0.064):
vyāyaccheta / duḥkhānugatamapi yaddhitaṃ syāt tadvodhisattvena sahaiva
yathôktam āryagaṇḍavyūhasūtre |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404124 (0.018):
kartumaśakyatvāt, ityabhiprāyaḥ / yathoktamāryagaṇḍavyūhasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728763 (0.018):
+ atra vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ || / yathā + uktam ārya gaṇḍa vyūha sūtre | ārya jaya uṣma āyatana vimokṣe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926272 (0.018):
vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ || / yathoktam āryagaṇḍavyūhasūtre | āryajayoṣmāyatanavimokṣe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778073 (0.041):
yathôktam āryagaṇḍavyūhe āryaśrīsaṃbhavena ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316182 (0.044):
bodhiprasthāna cittaṃ ca | / yathâryagaṇḍavyūhasūtre bhāṣitaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405804 (0.054):
āryagaṇḍavyūhasūtre [varṇitam / bodhicittaṃ hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729381 (0.054):
iti | tathā + ārya gaṇḍa vyūha sūtre * api varṇitaṃ | bodhi cittaṃ hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750302 (0.057):
ārya gaṇḍa vyūha sūtre * api varṇitaṃ | sva citta adhiṣṭhānaṃ
āryajayôṣmâyatanavimokṣe || / durlabhâṣṭākṣaṇanirvṛttir durlabho manuṣyapratilambho durlabhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926286 (0.0):
durlabhāṣṭākṣaṇanirvṛttir durlabho manuṣyapratilambho durlabhā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767075 (0.009):
buddhotpādaḥ, durlabhā kṣaṇasaṃpat, durlabho manuṣyapratilambhaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615853 (0.025):
aṣṭākṣaṇavinivṛttiḥ / durlabho mānuṣyapratilābhaḥ / durlabhā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404139 (0.027):
durlabhā aṣṭākṣaṇavinivṛttiḥ / durlabho manuṣyabhāvapratilambhaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817070 (0.043):
punar bho puruṣo durlabho buddhotpādo durlabho manuṣyalābho durlabhaḥ / kṣaṇasaṃpad durlabhaḥ saṃsārāṃ mokṣaḥ, mā imaṃ kṣaṇaṃ virāgayiṣyatha mā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916606 (0.054):
kṣaṇasampadapi ca durlabhā, durlabhā punarmanuṣyagatiaḥ' /
kṣaṇasaṃpatviśuddhir durlabho buddhôtpādo |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404142 (0.0):
durlabhā aṣṭākṣaṇavinivṛttiḥ / durlabho manuṣyabhāvapratilambhaḥ / / durlabhā kṣaṇasaṃpadviśuddhiḥ / durlabho buddhotpādaḥ / durlabhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926288 (0.0):
durlabhāṣṭākṣaṇanirvṛttir durlabho manuṣyapratilambho durlabhā / kṣaṇasaṃpadviśuddhir durlabho buddhotpādo | durlabhāvikalendriyatā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615856 (0.009):
aṣṭākṣaṇavinivṛttiḥ / durlabho mānuṣyapratilābhaḥ / durlabhā / kṣaṇasaṃpadviśuddhiḥ / durlabho buddhotpādaḥ / durlabhā avikalendriyatā /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767074 (0.047):
Vkn .3.40 pravrajata yūyaṃ kumārakāḥ svākhyāte dharmavinaye / durlabho hi / buddhotpādaḥ, durlabhā kṣaṇasaṃpat, durlabho manuṣyapratilambhaḥ /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415226 (0.058):
buddhotpādaḥ | durlabhā dharmadeśanā | durlabhā kṣaṇasaṃpat | ākhyātā ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916603 (0.062):
'kumārāḥ
durlabhâvikalêndriyatā | / durlabho buddhadharmaśravo |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615865 (0.0):
kṣaṇasaṃpadviśuddhiḥ / durlabho buddhotpādaḥ / durlabhā avikalendriyatā / / durlabho buddhadharmaśravaḥ / durlabhaṃ satpuruṣasamavadhānam / durlabhāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926298 (0.0):
kṣaṇasaṃpadviśuddhir durlabho buddhotpādo | durlabhāvikalendriyatā | / durlabho buddhadharmaśravo | durlabhaṃ satpuruṣasamavadhānaṃ | durlabhāni
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404151 (0.063):
avikalendriyatā / durlabho buddhadharmaśravaṇaḥ / durlabhaṃ / satpuruṣasamavadhānam / durlabhāni bhūtakalyāṇamitrāṇi / durlabho
durlabhaṃ satpuruṣasamavadhānaṃ | / durlabhāni bhūtakalyāṇamitrāṇi |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615872 (0.0):
kṣaṇasaṃpadviśuddhiḥ / durlabho buddhotpādaḥ / durlabhā avikalendriyatā / / durlabho buddhadharmaśravaḥ / durlabhaṃ satpuruṣasamavadhānam / durlabhāni
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404159 (0.0):
avikalendriyatā / durlabho buddhadharmaśravaṇaḥ / durlabhaṃ / satpuruṣasamavadhānam / durlabhāni bhūtakalyāṇamitrāṇi / durlabho
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926305 (0.0):
kṣaṇasaṃpadviśuddhir durlabho buddhotpādo | durlabhāvikalendriyatā | / durlabho buddhadharmaśravo | durlabhaṃ satpuruṣasamavadhānaṃ | durlabhāni
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059912 (0.060):
pareṣāṃ ca bhavasamatikramaṇāvatāraṇatā ca ||.... satpuruṣāśrayaḥ? yadidaṃ / buddhāvirahitatā ||....satpuruṣasamavadhānam? yadidaṃ
durlabho bhūtanayânuśāsany- upasaṃhāraḥ | / durlabhaṃ samyagjīvitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926314 (1.192):
bhūtakalyāṇamitrāṇi | durlabho bhūtanayānuśāsany upasaṃhāraḥ | durlabhaṃ / samyagjīvitaṃ | durlabhaḥ saddharme tadanukūlaḥ prayatno manuṣyalokae iti
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28606078 (0.032):
yasya meghakalyāṇamitrasamavadhānam / tatkasya hetoḥ? durlabhadarśanāni hi / kalyāṇamitrāṇi durlabhaprādurbhāvāni duḥpratyāgatāni durupasaṃkramaṇāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629566 (0.053):
tryadhvajñeyasāgaranayasya / darśayitṝṇi mama kalyāṇamitrāṇi / sarvārthamaṇḍalagaṇasya / vivardhayitāro mama kalyāṇamitrāḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421645 (0.056):
/ niṣkāsayitāraḥ saṃsārapurāt / tasmāttarhi kulaputra / evaṃmanasikārāpratiprasrabdhena kalyāṇamitrāṇyupasaṃkramitavyāni /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3735918 (0.057):
asannī bhavati | kalyāṇa mitra vacana a vicikitsakasya + asannī bhavanti / kalyāṇa mitrāṇi | kalyāṇa mitra manasi kāra a virahitasya sarva arthā
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23689436 (0.059):
udārayāneṣu spṛhā janeyā pāpāṇi mitrāṇi vivarjayeyā / / kalyāṇamitrāṇi sadā ca seveś catvāra brahāśca vihāra bhāvayet / 8
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629522 (0.060):
mārgasamaviṣatāyāḥ / paridīpakāni mama kalyāṇamitrāṇi mahāyānasya /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698573 (0.061):
kulaputra kalyāṇamitrāṇyāvaraṇīyānāṃ vinivartakāni / / kalyāṇamitrāṇyapāyebhyaḥ saṃbodhanāni / kalyāṇamitrāṇyakaraṇīyānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698581 (0.064):
kalyāṇamitrāṇyapāyebhyaḥ saṃbodhanāni / kalyāṇamitrāṇyakaraṇīyānāṃ / saṃnivārakāni pramādasthānebhyaḥ / vidhamitāro 'vidyāndhakārasya /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26932951 (0.064):
kalyāṇamitravacanāvicikitsakasyāsannībhavanti kalyāṇamitrāṇi | / kalyāṇamitramanasikārāvirahitasya sarvārthā abhimukhā bhavantīti | ata
durlabhaḥ saddharme tadanukūlaḥ prayatno manuṣyalokae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926321 (0.0):
bhūtakalyāṇamitrāṇi | durlabho bhūtanayānuśāsany upasaṃhāraḥ | durlabhaṃ / samyagjīvitaṃ | durlabhaḥ saddharme tadanukūlaḥ prayatno manuṣyalokae iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728823 (0.026):
sad dharme tad anukūlaḥ prayatno manuṣyalokae iti ||
tad evaṃvidhaṃ samāgamam āsādya saṃvṛtiparamârthataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926324 (0.0):
samyagjīvitaṃ | durlabhaḥ saddharme tadanukūlaḥ prayatno manuṣyalokae iti / tad evaṃvidhaṃ samāgamam āsādya saṃvṛtiparamārthataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728831 (0.044):
tad evaṃ vidhaṃ samāgamam āsādya saṃvṛti parama arthataḥ
suviditasaṃsāraduṣkhasyôpaśamanasukhâbhilāṣiṇo buddhagotrânubhāvāt tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728833 (0.042):
tad evaṃ vidhaṃ samāgamam āsādya saṃvṛti parama arthataḥ / su vidita saṃsāra duṣkhasya + upaśamana sukha abhilāṣiṇo
yasya mahāsatvasyâivaṃ pratyavekṣôtpadyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710014 (0.033):
na bhidyate sarvasatvaparipācanâbhiyuktād ātmasaukhyânadhyavasānāt | / sâivam adhyāśayasaṃpannâiva samānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778475 (0.041):
[ Cambridge MS f24b ---> ] / gāthôddiṣṭā | / yadi tāvatâivaṃ kalpāṃs tasyâcāryasyôpasthānaparicaryāṃ kuryād aśaṭhatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319983 (0.055):
[ Bendall ed p26 ---> ] / sâivaṃ manasikārasaṃtoṣitena santānenâivaṃ dharmajñānenâśayena
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4188678 (0.061):
vivakṣitaḥ tadā vyatirekalakṣaṇā ṣaṣṭhī bhavati | yadā punar vyatirekan / eva na vivkṣitaḥ tadā ṣaṣṭhī na utpadyate | tat yathā kaścit kañcana
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946112 (0.061):
'picchidirvyā priyata ity uktaṃ syāt / / yadā punarghaṭatamaso vivekakaraṇe pravṛttaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718740 (0.064):
saṃvāśyo na bhavati / yadā saṃvāśyo na bhavati tadā na bhavati na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956706 (0.064):
sārasvate vipratiṣedhād yadeti syāt // MS_2,4.27 // / yad uktam puroḍāśināṃ sānnāyināṃ ca sārasvate darśanaṃ bhavatīti,
yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duṣkhaṃ ca na priyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728853 (0.0):
utpadyate || / yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duṣkhaṃ ca na priyaṃ | tadā + ātmanaḥ ko
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926347 (0.0):
yasya mahāsatvasyaivaṃ pratyavekṣotpadyate || / yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duṣkhaṃ ca na priyaṃ | tadātmanaḥ ko viśeṣo
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16592363 (0.040):
tadātmanaḥ ko viśeṣo % yenātraiva sukhodyamaḥ // Bca_8.95 // / yadā mama pareṣāṃ ca $ bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam &
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061286 (0.040):
yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413327 (0.047):
yadātmanaḥ pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1155437 (0.047):
tadātmanaḥ ko viśeṣo yenātraiva sukhodyamaḥ // SBca_8.95 // / yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6336888 (0.047):
tadātmanaḥ ko viśeṣo yenātraiva sukhodyamaḥ // Bca_8.95 // / yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19441467 (0.064):
prathame hetāvanaikāntikatāṃ pariharannāha / yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam /
tadâtmanaḥ ko viśeṣo yat taṃ rakṣāmi nêtaram |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926350 (0.041):
yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duṣkhaṃ ca na priyaṃ | tadātmanaḥ ko viśeṣo
iti tenâtmanaḥ satvadhātoś ca || / duṣkhântaṃ karttukāmena sukhântaṃ gantum icchatā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728866 (0.050):
viśeṣo yat taṃ rakṣāmi na + itaram | iti tena + ātmanaḥ satva dhātoś ca || / duṣkha antaṃ karttu kāmena sukha antaṃ gantum icchatā | śraddhā mūlaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926359 (0.050):
yat taṃ rakṣāmi netaram | iti tenātmanaḥ satvadhātoś ca || / duṣkhāntaṃ karttukāmena sukhāntaṃ gantum icchatā | śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya
śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhau kāryā matir dṛḍhā ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413354 (0.0):
duḥkhāntaṃ kartukāmena sukhāntaṃ gantumicchatā / / śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhau kāryā matirdṛḍhā //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926372 (0.0):
duṣkhāntaṃ karttukāmena sukhāntaṃ gantum icchatā | śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya / bodhau kāryā matir dṛḍhā ||
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061308 (0.0):
duḥkhāntaṃ kartukāmena sukhāntaṃ gantumicchatā / / śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhau kāryā matirdṛḍhā // Śsk_2 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728880 (0.020):
duṣkha antaṃ karttu kāmena sukha antaṃ gantum icchatā | śraddhā mūlaṃ / dṛḍhī kṛtya bodhau kāryā matir dṛḍhā ||
uktaṃ hi ratnôlkādhāraṇyām || / śraddhayamānu jinān jinadharmmān śraddhayate cari buddhasutānām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728893 (0.0):
uktaṃ hi ratna ulkā dhāraṇyām || / śraddhayamānu jinān jinadharmmān śraddhayate cari buddha sutānām | bodhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926385 (0.0):
uktaṃ hi ratnolkādhāraṇyām || / śraddhayamānu jinān jinadharmmān śraddhayate cari buddhasutānām | bodhi
bodhi anuttara śraddhayamāno jāyati cittaṃ mahāpuruṣāṇām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728897 (0.0):
śraddhayamānu jinān jinadharmmān śraddhayate cari buddha sutānām | bodhi / anuttara śraddhayamāno jāyati cittaṃ mahā puruṣāṇām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926391 (0.0):
śraddhayamānu jinān jinadharmmān śraddhayate cari buddhasutānām | bodhi / anuttara śraddhayamāno jāyati cittaṃ mahāpuruṣāṇām ||
śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926398 (0.0):
anuttara śraddhayamāno jāyati cittaṃ mahāpuruṣāṇām || / śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām | kāṃkṣavinodani
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728905 (0.050):
śraddha puro gata mātṛ janetrī pālika varddhika sarva guṇānām |
[ Bendall ed p3 ---> ] / kāṃkṣavinodani oghapratāraṇi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728914 (0.0):
śraddha puro gata mātṛ janetrī pālika varddhika sarva guṇānām | / kāṃkṣa vinodani ogha pratāraṇi | śraddha nidarśani kṣema purasya ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926404 (0.0):
śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām | kāṃkṣavinodani / oghapratāraṇi | śraddhanidarśani kṣemapurasya ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.039):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.040):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.040):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.041):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.041):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.042):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.042):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.042):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.044):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779199 (0.044):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710023 (0.045):
[ Bendall ed p185 ---> ] / sarvasatvānām antikād uccaghanāṃ sahate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315562 (0.046):
[ Bendall ed p6 ---> ] / ṇāṃ | / kṣetrabhūtaṃ sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116601 (0.047):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / [ Bendall ed p219 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.047):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327610 (0.047):
[ Bendall ed p304 ---> ] / na kāmabhogau ramati kadāci dhīro viśuddhaśīlaḥ sakuśalabrahmacaryaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.047):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317685 (0.048):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116678 (0.048):
[ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya / [ Cambridge MS f101a ---> ]
śraddhanidarśani / [ Cambridge MS f2b ---> ] / kṣemapurasya || / śraddhânāvilacittaprasādo mānavivarjitagauravamūlā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728927 (0.0):
śraddha an āvila citta prasādo māna vivarjita gaurava mūlā | śraddha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926416 (0.0):
śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām | kāṃkṣavinodani / oghapratāraṇi | śraddhanidarśani kṣemapurasya ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728914 (0.031):
kāṃkṣa vinodani ogha pratāraṇi | śraddha nidarśani kṣema purasya ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059763 (0.034):
saṃvibhāvaśīlatā ||.... agṛhītacittatā? yadidaṃ śraddhānāvilatā / ||....vyapatrāpitā? yadidaṃ amukharatā ||....hriyāpaṇata || yadidaṃ
śraddha nidhānadhanaṃ caraṇâgraṃ pāṇi yathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728932 (1.192):
śraddha an āvila citta prasādo māna vivarjita gaurava mūlā | śraddha / nidhāna dhanaṃ caraṇa agraṃ pāṇi yathā śubha saṃgraha mūlam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926421 (1.192):
śraddha annāvilacittaprasādo mānavivarjitagauravamūlā | śraddha / nidhānadhanaṃ caraṇāgraṃ pāṇi yathā śubhasaṃgrahamūlam ||
śubhasaṃgrahamūlam || / śraddha pramodakarī parityāge |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728940 (0.0):
nidhāna dhanaṃ caraṇa agraṃ pāṇi yathā śubha saṃgraha mūlam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926429 (0.0):
nidhānadhanaṃ caraṇāgraṃ pāṇi yathā śubhasaṃgrahamūlam ||
śraddha praharṣakarī jinadharmme | / śraddha viśeṣakarī guṇajñāne |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728950 (0.0):
śraddha pramoda karī parityāge | śraddha praharṣa karī jina dharmme |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926439 (0.0):
śraddha pramodakarī parityāge | śraddha praharṣakarī jinadharmme | śraddha
daiśika prāpaṇi buddhagatī ye || / indriyatīkṣṇaprabhāsvaratāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728959 (0.0):
śraddha viśeṣa karī guṇa jñāne | daiśika prāpaṇi buddha gatī ye ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926448 (0.0):
viśeṣakarī guṇajñāne | daiśika prāpaṇi buddhagatī ye ||
śraddhabalaṃ avimardanatāyai | / niśrayakleśâdharṣikatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926455 (0.0):
indriyatīkṣṇaprabhāsvaratāyai | śraddhabalaṃ avimardanatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728966 (0.048):
indriya tīkṣṇa prabhāsvaratāyai | śraddha balaṃ a vimardanatāyai |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28704675 (0.064):
viparyāsapathavinivartanatāyai anuśalyasamābṛṃhaṇatāyai / nivaraṇakavāṭanirbhedanatāyai āvaraṇaparvatavikiraṇatāyai
aiṣikā śraddha svayaṃbhuguṇānām || / śraddhâsaṅgatasaṅgasukheṣu akṣaṇavarjitâikakṣaṇâgram |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926463 (0.009):
niśrayakleśādharṣikatāyai | aiṣikā śraddha svayaṃbhuguṇānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728975 (0.027):
niśraya kleśa adharṣikatāyai | aiṣikā śraddha svayaṃ bhu guṇānām || / śraddha a saṅgata saṅga sukheṣu a kṣaṇa varjita eka kṣaṇa agram | śraddha
śraddhâtikramu mārapathasya | / darśikôttamamokṣapathasya ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926475 (0.0):
śraddha asaṅgatasaṅgasukheṣu akṣaṇavarjita ekakṣaṇāgram | śraddha atikramu / mārapathasya | darśika uttamamokṣapathasya || / vījam apūtiku hetuguṇānāṃ | śraddha virohaṇi bodhidrumasya | varddhani
vījam apūtiku hetuguṇānāṃ | / śraddha virohaṇi bodhidrumasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728997 (0.0):
atikramu māra pathasya | darśika uttama mokṣa pathasya || / vījam a pūtiku hetu guṇānāṃ | śraddha virohaṇi bodhi drumasya | varddhani
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926483 (0.0):
śraddha asaṅgatasaṅgasukheṣu akṣaṇavarjita ekakṣaṇāgram | śraddha atikramu / mārapathasya | darśika uttamamokṣapathasya || / vījam apūtiku hetuguṇānāṃ | śraddha virohaṇi bodhidrumasya | varddhani
varddhani jñānaviśeṣasukhānāṃ | / śraddha nidarśika
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729003 (0.0):
vījam a pūtiku hetu guṇānāṃ | śraddha virohaṇi bodhi drumasya | varddhani
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926489 (0.0):
vījam apūtiku hetuguṇānāṃ | śraddha virohaṇi bodhidrumasya | varddhani
sarvajinānāṃ || / ye sada śraddha sagauravabuddhe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729010 (0.0):
jñāna viśeṣa sukhānāṃ | śraddha nidarśika sarva jinānāṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926496 (0.0):
jñānaviśeṣasukhānāṃ | śraddha nidarśika sarvajinānāṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315207 (0.034):
teṣv adhimukti acintiyadharmme || / ye sada śraddha sagauravasaṃghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729050 (0.034):
ye jina dharmm a tṛpta śṛṇontī | teṣv adhimukti a cintiya dharmme || / ye sada śraddha sa gaurava saṃghe | te a vivarttika saṃgha prasannāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926537 (0.034):
ye jinadharmm atṛptaśṛṇontī | teṣv adhimukti acintiyadharmme || / ye sada śraddha sagauravasaṃghe | te avivarttika saṃghaprasannāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315188 (0.049):
guṇavantaḥ || / ye sada śraddha sagauravadharmme |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729032 (0.049):
tu na śīla na śikṣa tyajantī | te guṇavāṃ stutaye [doubtful] guṇavantaḥ || / ye sada śraddha sa gaurava dharmme | te jina dharmma a tṛpta śṛṇontī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926518 (0.049):
na śīla na śikṣa tyajantī | te guṇavāṃ stutaye [doubtful] guṇavantaḥ || / ye sada śraddha sagauravadharmme | te jinadharmma atṛptaśṛṇontī [doubtful]
te tu na śīla na śikṣa tyajanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729018 (0.0):
ye sada śraddha sa gaurava buddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926504 (0.0):
ye sada śraddha sagauravabuddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye tu
ye tu na śīla na śikṣa tyajantī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729024 (0.0):
ye sada śraddha sa gaurava buddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926510 (0.0):
ye sada śraddha sagauravabuddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye tu
te guṇavāṃ stutaye [[DOUBT]] / guṇavantaḥ || / ye sada śraddha sagauravadharmme |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729035 (0.0):
tu na śīla na śikṣa tyajantī | te guṇavāṃ stutaye [doubtful] guṇavantaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729050 (0.0):
ye jina dharmm a tṛpta śṛṇontī | teṣv adhimukti a cintiya dharmme || / ye sada śraddha sa gaurava saṃghe | te a vivarttika saṃgha prasannāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926521 (0.0):
na śīla na śikṣa tyajantī | te guṇavāṃ stutaye [doubtful] guṇavantaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926536 (0.0):
ye jinadharmm atṛptaśṛṇontī | teṣv adhimukti acintiyadharmme || / ye sada śraddha sagauravasaṃghe | te avivarttika saṃghaprasannāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315165 (0.049):
sarvajinānāṃ || / ye sada śraddha sagauravabuddhe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729009 (0.049):
jñāna viśeṣa sukhānāṃ | śraddha nidarśika sarva jinānāṃ || / ye sada śraddha sa gaurava buddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926495 (0.049):
jñānaviśeṣasukhānāṃ | śraddha nidarśika sarvajinānāṃ || / ye sada śraddha sagauravabuddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye tu
te jinadharmmâtṛptaśṛṇontī [[DOUBT]] || / ye jinadharmm atṛptaśṛṇontī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926532 (0.0):
ye sada śraddha sagauravadharmme | te jinadharmma atṛptaśṛṇontī [doubtful]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729045 (0.007):
ye sada śraddha sa gaurava dharmme | te jina dharmma a tṛpta śṛṇontī
teṣv adhimukti acintiyadharmme || / ye sada śraddha sagauravasaṃghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729032 (0.0):
ye sada śraddha sa gaurava dharmme | te jina dharmma a tṛpta śṛṇontī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729054 (0.0):
ye jina dharmm a tṛpta śṛṇontī | teṣv adhimukti a cintiya dharmme ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926518 (0.0):
ye sada śraddha sagauravadharmme | te jinadharmma atṛptaśṛṇontī [doubtful]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926540 (0.0):
ye sada śraddha sagauravadharmme | te jinadharmma atṛptaśṛṇontī [doubtful]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315165 (0.034):
sarvajinānāṃ || / ye sada śraddha sagauravabuddhe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729009 (0.034):
jñāna viśeṣa sukhānāṃ | śraddha nidarśika sarva jinānāṃ || / ye sada śraddha sa gaurava buddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926495 (0.034):
jñānaviśeṣasukhānāṃ | śraddha nidarśika sarvajinānāṃ || / ye sada śraddha sagauravabuddhe | te tu na śīla na śikṣa tyajanti | ye tu
te 'vivarttika saṃghaprasannāḥ || / ye 'vivarttika saṃghaprasannās te 'vivarttika śraddhabalātaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926543 (0.0):
ye sada śraddha sagauravasaṃghe | te avivarttika saṃghaprasannāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926550 (0.0):
ye sada śraddha sagauravasaṃghe | te avivarttika saṃghaprasannāḥ || / ye avivarttika saṃghaprasannās te avivarttika śraddhabalātaḥ | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729063 (0.004):
ye sada śraddha sa gaurava saṃghe | te a vivarttika saṃgha prasannāḥ ||
[ Bendall ed p4 ---> ] / ye 'vivarttika śraddhabalāto |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926554 (0.0):
ye avivarttika saṃghaprasannās te avivarttika śraddhabalātaḥ | ye / avivarttika śraddhabalāto | indriyatīkṣṇaprabhāsvara teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729068 (0.005):
ye a vivarttika saṃgha prasannās te a vivarttika śraddha balātaḥ | ye / a vivarttika śraddha balāto | indriya tīkṣṇa prabhāsvara teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690469 (0.035):
[ Bendall ed p48 ---> ] / ye câpi rājñāṃ puruṣāḥ kuryāt te hi na saṃstavaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.035):
te sarvi bodhāyâbhūṣi lābhinaḥ || / [ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.037):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.037):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.037):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.037):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.038):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321498 (0.038):
aviśrāmyamānamanomayakāyapratilabdhāḥ | / [ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.038):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.038):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290728 (0.039):
nagnâcelaguruśramaṇānāṃ tīrthikâcaryā hi bhavanti || / [ Bendall ed p332 ---> ] / te tu ajīvika dharmacarāṇāṃ uttarikāṇânuttarikāṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179800 (0.040):
na pi ca kṣudha na bhojanaṃ na satvaḥ supina yathâiva nidṛṣṭa sarvadharmāḥ / [ Bendall ed p258 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179967 (0.040):
sarvadharmāḥ || / [ Bendall ed p259 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11291490 (0.041):
satyapratītya vimokṣanaye 'smin nidriya jñānagatiṃ gata bhonti || / [ Bendall ed p338 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.041):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.041):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.041):
yāny api laukikāni lokôttarāṇi ca sukhāni santi | / [ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.042):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
indriyatīkṣṇaprabhāsvara teṣām || / indriyatīkṣṇaprabhāsvara yeṣām tehi vivarjita pāpakamitrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729074 (0.0):
ye a vivarttika saṃgha prasannās te a vivarttika śraddha balātaḥ | ye / a vivarttika śraddha balāto | indriya tīkṣṇa prabhāsvara teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926560 (0.0):
ye avivarttika saṃghaprasannās te avivarttika śraddhabalātaḥ | ye / avivarttika śraddhabalāto | indriyatīkṣṇaprabhāsvara teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729081 (1.192):
indriya tīkṣṇa prabhāsvara yeṣām tehi vivarjita pāpaka mitrāḥ | yehi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926567 (1.192):
indriyatīkṣṇaprabhāsvara yeṣām tehi vivarjita pāpakamitrāḥ | yehi
[ Cambridge MS f3a ---> ] / yehi vivarjita pāpakamitrāḥ dhārmmikamitraparigraha teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729085 (0.0):
indriya tīkṣṇa prabhāsvara yeṣām tehi vivarjita pāpaka mitrāḥ | yehi / vivarjita pāpaka mitrāḥ dhārmmika mitra parigraha teṣām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926571 (0.0):
indriyatīkṣṇaprabhāsvara yeṣām tehi vivarjita pāpakamitrāḥ | yehi / vivarjita pāpakamitrāḥ dhārmmikamitraparigraha teṣām ||
dhārmikamitraparigraha yeṣām | / te vipulaṃ kuśalôpacinvanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729088 (0.0):
vivarjita pāpaka mitrāḥ dhārmmika mitra parigraha teṣām || / dhārmika mitra parigraha yeṣām | te vipulaṃ kuśala + upacinvanti | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926574 (0.0):
vivarjita pāpakamitrāḥ dhārmmikamitraparigraha teṣām || / dhārmikamitraparigraha yeṣām | te vipulaṃ kuśalopacinvanti | ye vipulaṃ
ye vipulaṃ kuśalôpacinontī hetubalôpagatāya mahâtmā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729095 (0.051):
dhārmika mitra parigraha yeṣām | te vipulaṃ kuśala + upacinvanti | ye / vipulaṃ kuśala + upacinontī hetu bala upagatāya mahā ātmā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926581 (0.051):
dhārmikamitraparigraha yeṣām | te vipulaṃ kuśalopacinvanti | ye vipulaṃ / kuśalopacinontī hetubalopagatāya mahātmā ||
teṣôdāradhimuktiviśeṣāḥ | / yeṣôdāradhimuktiviśeṣās te sadâdhiṣṭhita sarvajinebhiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729118 (0.038):
udāra dhimukti viśeṣās te sadā + adhiṣṭhita sarva jinebhiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926602 (0.038):
udāradhimuktiviśeṣās te sadādhiṣṭhita sarvajinebhiḥ ||
ye sadâdhiṣṭhita sarvajinebhis teṣûpapadyati bodhayi cittam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729122 (0.037):
udāra dhimukti viśeṣās te sadā + adhiṣṭhita sarva jinebhiḥ || / ye sadā + adhiṣṭhita sarva jinebhis teṣu + upapadyati bodhayi cittam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926606 (0.037):
udāradhimuktiviśeṣās te sadādhiṣṭhita sarvajinebhiḥ || / ye sadādhiṣṭhita sarvajinebhis teṣūpapadyati bodhayi cittam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315402 (0.058):
yeṣa na jātu rahāyati dharmaḥ te sada dhiṣṭhita sarvajinebhir | / [ Cambridge MS f3b ---> ]
yeṣûpapadyati bodhayi cittaṃ te 'bhiyukta maharṣiguṇeṣu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729138 (0.0):
yeṣu + upapadyati bodhayi cittaṃ te abhiyukta maha rṣi guṇeṣu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926622 (0.0):
yeṣūpapadyati bodhayi cittaṃ te abhiyukta maharṣiguṇeṣu ||
ye 'bhiyukta maharṣiguṇeṣu jātayabuddhakule 'nujātāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729145 (0.0):
yeṣu + upapadyati bodhayi cittaṃ te abhiyukta maha rṣi guṇeṣu || / ye abhiyukta maha rṣi guṇeṣu jātaya buddha kule anujātāḥ | jātaya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926629 (0.0):
yeṣūpapadyati bodhayi cittaṃ te abhiyukta maharṣiguṇeṣu || / ye abhiyukta maharṣiguṇeṣu jātayabuddhakule anujātāḥ | jātaya buddhakule
jātaya buddhakule 'nujātās te samayogâyogavimuktāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729151 (0.0):
ye abhiyukta maha rṣi guṇeṣu jātaya buddha kule anujātāḥ | jātaya / buddha kule anujātās te samayoga a yoga vimuktāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926641 (0.0):
ye abhiyukta maharṣiguṇeṣu jātayabuddhakule anujātāḥ | jātaya buddhakule
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729158 (0.027):
buddha kule anujātās te samayoga a yoga vimuktāḥ || / ye samayoga a yoga vimuktāḥ | āśaya teṣa prasāda viśuddhaḥ ||
āśaya teṣa prasādaviśuddhaḥ || / āśayu yeṣa prasādaviśuddhaḥ teṣâdhyāśayûttamaśreṣṭhaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729166 (0.0):
ye samayoga a yoga vimuktāḥ | āśaya teṣa prasāda viśuddhaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926650 (0.0):
ye samayoga ayogavimuktāḥ | āśaya teṣa prasādaviśuddhaḥ ||
yeṣâdhyāśayûttamaśreṣṭhas te sada pāramitāsu caranti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729177 (5.960):
adhyāśayu uttama śreṣṭhas te sada pāramitāsu caranti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926661 (5.960):
āśayu yeṣa prasādaviśuddhaḥ teṣa adhyāśayu uttamaśreṣṭhaḥ | yeṣa adhyāśayu / uttamaśreṣṭhas te sada pāramitāsu caranti ||
ye sada pāramitāsu carantī te pratipannêho mahayāne |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729180 (5.960):
adhyāśayu uttama śreṣṭhas te sada pāramitāsu caranti || / ye sada pāramitāsu carantī te pratipanna iho maha yāne | ye pratipanna iho
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926666 (5.960):
uttamaśreṣṭhas te sada pāramitāsu caranti || / ye sada pāramitāsu carantī te pratipanna iho mahayāne | ye pratipanna iho
ye pratipannêho mahayāne te pratipattitu pūjayi buddhān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926675 (5.960):
ye sada pāramitāsu carantī te pratipanna iho mahayāne | ye pratipanna iho / mahayāne te pratipattitu pūjayi buddhān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729193 (0.041):
maha yāne te pratipattitu pūjayi buddhān || / ye pratipattitu pūjayi buddhān teṣu anusmṛti buddha a bhedyā | yeṣu
ye pratipattitu pūjayi buddhān teṣu anusmṛti buddhâbhedyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729203 (0.0):
maha yāne te pratipattitu pūjayi buddhān || / ye pratipattitu pūjayi buddhān teṣu anusmṛti buddha a bhedyā | yeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926685 (0.0):
mahayāne te pratipattitu pūjayi buddhān || / ye pratipattitu pūjayi buddhān teṣu anusmṛti buddha abhedyā | yeṣu
te sada paśyiya cintiya buddhān || / ye sada paśyiya cintiya buddhān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729213 (0.0):
ye pratipattitu pūjayi buddhān teṣu anusmṛti buddha a bhedyā | yeṣu / anusmṛti buddha a bhedyā | te sada paśyiya cintiya buddhān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926692 (0.0):
anusmṛti buddha abhedyā | te sada paśyiya cintiya buddhān ||
teṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729225 (0.0):
anusmṛti buddha a bhedyā | te sada paśyiya cintiya buddhān || / ye sada paśyiya cintiya buddhān | teṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926692 (0.053):
anusmṛti buddha abhedyā | te sada paśyiya cintiya buddhān || / ye sada paśyiya cintiya buddhān | teṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ ||
yeṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ teṣa na jātu rahāyati dharmmaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729224 (0.0):
ye sada paśyiya cintiya buddhān | teṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729232 (0.0):
yeṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ teṣa na jātu rahāyati dharmmaḥ | yeṣa na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926714 (0.061):
yeṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ teṣa na jātu rahāyati dharmmaḥ | yeṣa na / jātu rahāyati dharmaḥ te sada dhiṣṭhita sarvajinebhir | ityādiśraddhāmūlo
[ Bendall ed p5 ---> ] / yeṣa na jātu rahāyati dharmaḥ te sada dhiṣṭhita sarvajinebhir |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729237 (0.0):
yeṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ teṣa na jātu rahāyati dharmmaḥ | yeṣa na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926719 (0.0):
yeṣa na jātu na tiṣṭhati buddhaḥ teṣa na jātu rahāyati dharmmaḥ | yeṣa na / jātu rahāyati dharmaḥ te sada dhiṣṭhita sarvajinebhir | ityādiśraddhāmūlo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.037):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.037):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.038):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690469 (0.040):
[ Bendall ed p48 ---> ] / ye câpi rājñāṃ puruṣāḥ kuryāt te hi na saṃstavaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179802 (0.040):
na pi ca kṣudha na bhojanaṃ na satvaḥ supina yathâiva nidṛṣṭa sarvadharmāḥ / [ Bendall ed p258 ---> ] / bhaṇi naru paṭhane manojñavācaṃ priyu bhavatī na ca saṃkramo 'sti vācaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11292811 (0.041):
[ Bendall ed p346 ---> ] / evam acintiya darśiyi rūpaṃ sarvadaśaddiśi te naravīrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.041):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.041):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.041):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.041):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.041):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.042):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.042):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.043):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327102 (0.043):
[ Bendall ed p299 ---> ] / na jātu so 'ndhaḥ khañjo vā kalpānām api koṭibhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.045):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.045):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.045):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
[ Cambridge MS f3b ---> ] / diśraddhāmūlo guṇavistaro 'nantas tatrôktaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327585 (0.060):
[ Cambridge MS f134a --->] / nīyâbhikīrṇa ... kusumita lakṣaṇebhiḥ ||
tat parisamāpya saṃkṣepataḥ punar āha | / durllabhasatvapṛthagjanakāyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926734 (0.0):
guṇavistaro 'nnantas tatroktaḥ | tat parisamāpya saṃkṣepataḥ punar āha | / durllabhasatvapṛthagjanakāyā | ye imi śraddadhi īdṛśi dharmmān | ye tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729250 (0.045):
parisamāpya saṃkṣepataḥ punar āha | dur llabha satva pṛthag jana kāyā | ye
ye imi śraddadhîdṛśi dharmmān | / ye tu śubhôpacitāḥ kṛtapuṇyās te imi śraddadhi hetubalena ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729271 (0.0):
imi śraddadhi īdṛśi dharmmān | ye tu śubha upacitāḥ kṛta puṇyās te imi / śraddadhi hetu balena ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926749 (0.0):
śubhopacitāḥ kṛtapuṇyās te imi śraddadhi hetubalena ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926734 (0.016):
guṇavistaro 'nnantas tatroktaḥ | tat parisamāpya saṃkṣepataḥ punar āha | / durllabhasatvapṛthagjanakāyā | ye imi śraddadhi īdṛśi dharmmān | ye tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11292327 (0.030):
yebhi ca dṛṣṭa śubhôpacitaṃ vā te ima raśmi prajānati teṣāṃ ||ye ca / śubhôpacitāḥ kṛtapuṇyāḥ pūjita yebhi punaḥ punaḥ buddhāḥ |
yo daśakṣetrarajôpamasatvān kalpam upasthihi sarvasukhena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729271 (0.0):
imi śraddadhi īdṛśi dharmmān | ye tu śubha upacitāḥ kṛta puṇyās te imi / śraddadhi hetu balena || / yo daśa kṣetra raja upama satvān kalpam upasthihi sarva sukhena | na + uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926749 (0.0):
śubhopacitāḥ kṛtapuṇyās te imi śraddadhi hetubalena || / yo daśakṣetrarajopamasatvān kalpam upasthihi sarvasukhena | nota tu tādṛśu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729279 (0.029):
śraddadhi hetu balena || / yo daśa kṣetra raja upama satvān kalpam upasthihi sarva sukhena | na + uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926757 (0.029):
śubhopacitāḥ kṛtapuṇyās te imi śraddadhi hetubalena || / yo daśakṣetrarajopamasatvān kalpam upasthihi sarvasukhena | nota tu tādṛśu
nôta tu tādṛśu puṇyaviśeṣo yādṛśa śraddadhato imi dharmmān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729289 (0.0):
yo daśa kṣetra raja upama satvān kalpam upasthihi sarva sukhena | na + uta / tu tādṛśu puṇya viśeṣo yādṛśa śraddadhato imi dharmmān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926767 (0.0):
yo daśakṣetrarajopamasatvān kalpam upasthihi sarvasukhena | nota tu tādṛśu / puṇyaviśeṣo yādṛśa śraddadhato imi dharmmān ||
tathâryadaśadharmasūtre 'pi deśitaṃ || / śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729300 (0.0):
iti | tathā + ārya daśa dharma sūtre * api deśitaṃ || / śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddha anuśāritvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926777 (0.0):
iti | tathāryadaśadharmasūtre 'pi deśitaṃ || / śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddhānuśāritvaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348117 (0.062):
sidhyante mantrarāṭ tasya śrāddhasyaiveha nānyathā / / śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena yānti vināyakāḥ // Mmk_7.2 //
tasmād buddhânuśāritvaṃ bhajeta matimān naraḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926784 (0.0):
śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddhānuśāritvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729308 (0.008):
śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddha anuśāritvaṃ / bhajeta matimān naraḥ || / a śrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agni dagdhānām
aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729313 (0.0):
śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddha anuśāritvaṃ / bhajeta matimān naraḥ || / a śrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agni dagdhānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926789 (0.0):
śraddhā hi paramaṃ yānaṃ yena niryānti nāyakāḥ | tasmād buddhānuśāritvaṃ / bhajeta matimān naraḥ || / aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agnidagdhānām
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348128 (0.025):
aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohate /
vījānām agnidagdhānām aṅkuro harito yathā || / atâivâryalalitavistarasūtre prativeditaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729316 (0.0):
a śrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agni dagdhānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729324 (0.0):
a śrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agni dagdhānām / aṅkuro harito yathā || / iti | ata eva + ārya lalita vistara sūtre prativeditaṃ | śraddhāyām ānanda
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926792 (0.0):
aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agnidagdhānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926800 (0.0):
aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati | vījānām agnidagdhānām / aṅkuro harito yathā || / iti | ata evāryalalitavistarasūtre prativeditaṃ | śraddhāyām ānanda yogaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348132 (0.033):
aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohate / / bījānāmagnidagdhānāmaṅkuro harito yathā // Mmk_7.3 //
śraddhāyām ānanda yogaḥ karaṇīyêdaṃ tathāgato vijñapayatîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729326 (0.0):
iti | ata eva + ārya lalita vistara sūtre prativeditaṃ | śraddhāyām ānanda
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926802 (0.0):
iti | ata evāryalalitavistarasūtre prativeditaṃ | śraddhāyām ānanda yogaḥ
tathā siṃhaparipṛcchāyāṃ | / śraddhayā | / kṣaṇam akṣaṇaṃ varjayatîty uktam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926810 (0.042):
karaṇīya idaṃ tathāgato vijñapayatīti || / tathā siṃhaparipṛcchāyāṃ | śraddhayā | kṣaṇam akṣaṇaṃ varjayati ity uktam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729333 (0.063):
tathā siṃha paripṛcchāyāṃ | śraddhayā | kṣaṇam a kṣaṇaṃ varjayati ity
śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhicittaṃ dṛḍhaṃ kartavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729345 (0.0):
uktam || / tad evaṃ | śraddhā mūlaṃ dṛḍhī kṛtya bodhi cittaṃ dṛḍhaṃ kartavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926820 (0.0):
tathā siṃhaparipṛcchāyāṃ | śraddhayā | kṣaṇam akṣaṇaṃ varjayati ity uktam / tad evaṃ | śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhicittaṃ dṛḍhaṃ kartavyaṃ
sarvapuṇyasaṃgrahatvāt tad yathâryasiṃhaparipṛcchāyāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729346 (1.192):
tad evaṃ | śraddhā mūlaṃ dṛḍhī kṛtya bodhi cittaṃ dṛḍhaṃ kartavyaṃ / sarva puṇya saṃgrahatvāt tad yathā + ārya siṃha paripṛcchāyāṃ | siṃhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926821 (1.192):
tad evaṃ | śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhicittaṃ dṛḍhaṃ kartavyaṃ / sarvapuṇyasaṃgrahatvāt tad yathāryasiṃhaparipṛcchāyāṃ | siṃhena
siṃhena rājakumāreṇa bhagavān pṛṣtaḥ || / saṃgrahaḥ sarvadharmāṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729360 (0.0):
sarva puṇya saṃgrahatvāt tad yathā + ārya siṃha paripṛcchāyāṃ | siṃhena / rāja kumāreṇa bhagavān pṛṣtaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926835 (0.0):
sarvapuṇyasaṃgrahatvāt tad yathāryasiṃhaparipṛcchāyāṃ | siṃhena / rājakumāreṇa bhagavān pṛṣtaḥ ||
karmaṇā kena jāyate | / priyaś ca bhoti satvānāṃ- / [ Cambridge MS f4a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729363 (1.192):
rāja kumāreṇa bhagavān pṛṣtaḥ || / saṃgrahaḥ sarva dharmāṇāṃ | karmaṇā kena jāyate | priyaś ca bhoti satvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926838 (1.192):
rājakumāreṇa bhagavān pṛṣtaḥ || / saṃgrahaḥ sarvadharmāṇāṃ | karmaṇā kena jāyate | priyaś ca bhoti satvānāṃ
yatra yatrôpapadyate || / bhagavān āha | / sarvasatvapramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729373 (0.0):
saṃgrahaḥ sarva dharmāṇāṃ | karmaṇā kena jāyate | priyaś ca bhoti satvānāṃ / yatra yatra + upapadyate || / bhagavān āha | sarva satva pramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet | eṣa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926848 (0.0):
saṃgrahaḥ sarvadharmāṇāṃ | karmaṇā kena jāyate | priyaś ca bhoti satvānāṃ / yatra yatropapadyate || / bhagavān āha | sarvasatvapramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet | eṣa saṃgraha
eṣa saṃgraha dharmāṇāṃ bhavate tena ca priyaḥ || / tathâryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729376 (0.0):
bhagavān āha | sarva satva pramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet | eṣa / saṃgraha dharmāṇāṃ bhavate tena ca priyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926850 (0.0):
bhagavān āha | sarvasatvapramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet | eṣa saṃgraha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926857 (0.024):
bhagavān āha | sarvasatvapramokṣāya cittaṃ bodhāya nāmayet | eṣa saṃgraha / dharmāṇāṃ bhavate tena ca priyaḥ || / iti | tathāryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | bodhicittaṃ hi kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984361 (0.045):
āryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | / svacittâdhiṣṭhānaṃ sarvabodhisatvacaryā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946302 (0.046):
āryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | svacittādhiṣṭhānaṃ sarvabodhisatvacaryā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405806 (0.050):
āryagaṇḍavyūhasūtre [varṇitam / bodhicittaṃ hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729383 (0.050):
iti | tathā + ārya gaṇḍa vyūha sūtre * api varṇitaṃ | bodhi cittaṃ hi
bodhicittaṃ hi kulaputra vījabhūtaṃ sarvabuddhadharmā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729389 (0.0):
iti | tathā + ārya gaṇḍa vyūha sūtre * api varṇitaṃ | bodhi cittaṃ hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926863 (0.0):
iti | tathāryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | bodhicittaṃ hi kulaputra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405811 (5.960):
āryagaṇḍavyūhasūtre [varṇitam / bodhicittaṃ hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561496 (0.032):
yathā āryagaṇḍavyūhe varṇitam bodhicittaṃ kulaputra! bījabhūtaṃ"
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705222 (0.034):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / tatkasya hetoḥ? bodhicittaṃ / hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946302 (0.054):
āryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | svacittādhiṣṭhānaṃ sarvabodhisatvacaryā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984361 (0.061):
āryagaṇḍavyūhasūtre 'pi varṇitaṃ | / svacittâdhiṣṭhānaṃ sarvabodhisatvacaryā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729927 (0.061):
yathā daśa dharmaka sūtre deśitaṃ | iha kula putra bodhi satvo gotra sthaḥ
[ Bendall ed p6 ---> ] / ṇāṃ | / kṣetrabhūtaṃ sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705233 (0.0):
hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā, dharaṇibhūtaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405822 (0.0):
bodhicittaṃ hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā / dharaṇibhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926873 (0.0):
vījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇāṃ | kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā | dharaṇibhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729399 (0.018):
kula putra vīja bhūtaṃ sarva buddha dharmāṇāṃ | kṣetra bhūtaṃ / sarva jagac chukla dharma virohaṇatayā | dharaṇi bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987030 (0.024):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958568 (0.024):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179801 (0.025):
na pi ca kṣudha na bhojanaṃ na satvaḥ supina yathâiva nidṛṣṭa sarvadharmāḥ / [ Bendall ed p258 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179968 (0.025):
svaru yatha tatha te 'ṅga tatsvabhāvaṃ tatha tv aya dṛṣṭa maharṣi / sarvadharmāḥ || / [ Bendall ed p259 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316710 (0.039):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316398 (0.041):
śaraṇaṃ yāmi tān buddhabodhisatvān || / [ Bendall ed p171 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11291628 (0.044):
phāṇita kṣīra madhū ghṛta telān bhojana pāna daditvaya labdhā || / [ Bendall ed p339 ---> ] / buddhanidarśani raśmi pramuñcī tāya sacoditâyu kṣayānte |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315064 (0.046):
śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām | / [ Bendall ed p3 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177005 (0.046):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.046):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223326 (0.047):
[ Bendall ed p117 ---> ] / āryadharmasaṃgītisūtre tu yathā bodhisatvānāṃ parârthād anyat karma na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.049):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.049):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321497 (0.050):
aviśrāmyamānamanomayakāyapratilabdhāḥ | / [ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.051):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.051):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
dharaṇibhūtaṃ sarvalokapratiśaraṇatayā yāvat pitṛbhūtaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705236 (0.0):
hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā, dharaṇibhūtaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405829 (0.0):
bodhicittaṃ hi kulaputra bījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇām / kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā / dharaṇibhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729406 (0.0):
sarva jagac chukla dharma virohaṇatayā | dharaṇi bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926881 (0.0):
vījabhūtaṃ sarvabuddhadharmāṇāṃ | kṣetrabhūtaṃ / sarvajagacchukladharmavirohaṇatayā | dharaṇibhūtaṃ
sarvabodhisatvârakṣaṇatayā || / peyālaṃ || / vaiśravaṇabhūtaṃ sarvadāridryasaṃchedanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729418 (0.0):
sarva bodhi satva ārakṣaṇatayā || / peyālaṃ || / vaiśravaṇa bhūtaṃ sarva dāridrya saṃchedanatayā | cintā maṇi rāja bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926892 (0.0):
sarvalokapratiśaraṇatayā yāvat pitṛbhūtaṃ sarvabodhisatvārakṣaṇatayā ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405841 (0.018):
sarvalokapratiśaraṇatayā / yāvat pitṛbhūtaṃ sarvabodhisattvārakṣaṇatayā /
cintāmaṇirājabhūtaṃ sarvârthasaṃsādhanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926892 (0.0):
vaiśravaṇabhūtaṃ sarvadāridryasaṃchedanatayā | cintāmaṇirājabhūtaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405841 (0.020):
pe......... / vaiśravaṇabhūtaṃ sarvadāridyasaṃchedanatayā / / cintāmaṇirājabhūtaṃ sarvārthasaṃsādhanatayā / bhadraghaṭabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729418 (0.057):
vaiśravaṇa bhūtaṃ sarva dāridrya saṃchedanatayā | cintā maṇi rāja bhūtaṃ
bhadraghaṭabhūtaṃ sarvâbhiprāyaparipūraṇatayā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405850 (0.033):
cintāmaṇirājabhūtaṃ sarvārthasaṃsādhanatayā / bhadraghaṭabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729429 (0.033):
vaiśravaṇa bhūtaṃ sarva dāridrya saṃchedanatayā | cintā maṇi rāja bhūtaṃ / sarva artha saṃsādhanatayā | bhadra ghaṭa bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926901 (0.033):
vaiśravaṇabhūtaṃ sarvadāridryasaṃchedanatayā | cintāmaṇirājabhūtaṃ / sarvārthasaṃsādhanatayā | bhadraghaṭabhūtaṃ sarvābhiprāyaparipūraṇatayā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705524 (0.034):
sarvakāluṣyāpanayanatayā, cintāmaṇirājabhūtaṃ sarvārthasaṃsādhanatayā, / bhadraghaṭabhūtaṃ sarvābhiprāyaparipūraṇatayā, kāmaṃdadavṛkṣabhūtaṃ
śaktibhūtaṃ kleśaśatruvijayāya | / dharmabhūtaṃ yoniśo manaskārasaṃchedanatayā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405854 (0.0):
sarvābhiprāyaparipūraṇatayā / śaktibhūtaṃ kleśaśatruvijayāya // ityādi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729436 (0.0):
sarva abhiprāya paripūraṇatayā | śakti bhūtaṃ kleśa śatru vijayāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926907 (0.0):
sarvārthasaṃsādhanatayā | bhadraghaṭabhūtaṃ sarvābhiprāyaparipūraṇatayā | / śaktibhūtaṃ kleśaśatruvijayāya | dharmabhūtaṃ yoniśo
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705567 (0.034):
satkāyadharmanistāḍanatayā, bāṇabhūtaṃ duḥkhalakṣyanirvedhanatayā, / śaktibhūtaṃ kleśaśatruvijayāya, varmabhūtamayoniśomanaskārasaṃchādanatayā,
khaḍgabhūtaṃ kleśaśiraḥprapātanatayā | / kuṭhārabhūtaṃ duṣkhavṛkṣasaṃchedanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729451 (0.0):
dharma bhūtaṃ yoniśo manas kāra saṃchedanatayā | khaḍga bhūtaṃ / kleśa śiraḥ prapātanatayā | kuṭhāra bhūtaṃ duṣkha vṛkṣa saṃchedanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926924 (0.0):
manaḥkārasaṃchedanatayā | khaḍgabhūtaṃ kleśaśiraḥprapātanatayā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705607 (0.019):
mānadhvajaprapātanatayā, śastrabhūtamajñānataruprapātanatayā, / kuṭhārabhūtaṃ duḥkhavṛkṣasaṃchedanatayā, praharaṇabhūtaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705577 (0.039):
śaktibhūtaṃ kleśaśatruvijayāya, varmabhūtamayoniśomanaskārasaṃchādanatayā, / khaṅgabhūtaṃ kleśaśiraḥprapātanatayā, asipatrabhūtaṃ
praharaṇabhūtaṃ sarvôpadravaparitrāṇatayā | / vaḍisabhūtaṃ saṃsārajalacarâbhyuddharaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729451 (0.016):
kleśa śiraḥ prapātanatayā | kuṭhāra bhūtaṃ duṣkha vṛkṣa saṃchedanatayā | / praharaṇa bhūtaṃ sarva upadrava paritrāṇatayā | vaḍisa bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926924 (0.016):
kuṭhārabhūtaṃ duṣkhavṛkṣasaṃchedanatayā | praharaṇabhūtaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705607 (0.053):
kuṭhārabhūtaṃ duḥkhavṛkṣasaṃchedanatayā, praharaṇabhūtaṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329947 (0.059):
prāṇo vā idaṃsarvaṃ bhūtaṃ yadidaṃ jagat / / yathā vārānābhāv" iti vakṣyati /"
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926932 (0.059):
sarvopadravaparitrāṇatayā | vaḍisabhūtaṃ saṃsārajalacarābhyuddharaṇatayā |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558675 (0.062):
sarvasatvahitakṛpācittaṃ yaduta sarvasatvānāṃ / 2 trāṇabhūtam aparityāgabhūtaṃ tena cāmanyanatedaṃ subhūte
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11390960 (0.063):
kalparājā trāṇabhūtaṃ bhaviṣyati / śaraṇabhūtaṃ layanabhūtaṃ
vātamaṇḍalībhūtaṃ sarvâvaraṇanivaraṇatṛnavikiraṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729472 (0.016):
saṃsāra jala cara abhyuddharaṇatayā | vāta maṇḍalī bhūtaṃ / sarva āvaraṇa nivaraṇa tṛna vikiraṇatayā | uddāna bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926943 (0.016):
vātamaṇḍalībhūtaṃ sarvāvaraṇanivaraṇatṛnavikiraṇatayā | uddānabhūtaṃ
uddānabhūtaṃ sarvabodhisatvacaryāpraṇidhānasaṃgrahaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926950 (0.0):
vātamaṇḍalībhūtaṃ sarvāvaraṇanivaraṇatṛnavikiraṇatayā | uddānabhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729480 (5.960):
saṃsāra jala cara abhyuddharaṇatayā | vāta maṇḍalī bhūtaṃ / sarva āvaraṇa nivaraṇa tṛna vikiraṇatayā | uddāna bhūtaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705896 (0.016):
sarvabuddhadharmodgrahaṇatayā, uddānabhūtaṃ / sarvabodhisattvacaryāpraṇidhānasaṃgrahaṇatayā, pālakabhūtaṃ
caityabhūtaṃ sadevamānuṣâsurasya lokasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729486 (0.0):
sarva bodhi satva caryā praṇidhāna saṃgrahaṇatayā | caitya bhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926956 (0.0):
vātamaṇḍalībhūtaṃ sarvāvaraṇanivaraṇatṛnavikiraṇatayā | uddānabhūtaṃ / sarvabodhisatvacaryāpraṇidhānasaṃgrahaṇatayā | caityabhūtaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705930 (0.037):
indrāgnibhūtaṃ sarvavāsanānuśayakleśanirdahanatayā, caityabhūtaṃ / sadevamānuṣāsurasya lokasya / iti hi kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705896 (0.050):
sarvabuddhadharmodgrahaṇatayā, uddānabhūtaṃ / sarvabodhisattvacaryāpraṇidhānasaṃgrahaṇatayā, pālakabhūtaṃ
iti hi kulaputra bodhicittam ebhiś cânyaiś câpramāṇair guṇaviśeṣaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729494 (0.016):
sa deva mānuṣa asurasya lokasya | iti hi kula putra bodhi cittam ebhiś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926964 (0.017):
sadevamānuṣāsurasya lokasya | iti hi kulaputra bodhicittam ebhiś cānyaiś
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705937 (0.056):
bodhisattvaścānyaiścāpramāṇairguṇaviśeṣaiḥ samanvāgataḥ / saṃkṣiptena
samanvāgatam iti || / kathaṃ punar jñāyate | / pṛthagjanasyâpi bodhicittam utpadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729496 (0.0):
sa deva mānuṣa asurasya lokasya | iti hi kula putra bodhi cittam ebhiś ca / + anyaiś ca + a pramāṇair guṇa viśeṣaiḥ samanvāgatam iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926966 (0.0):
sadevamānuṣāsurasya lokasya | iti hi kulaputra bodhicittam ebhiś cānyaiś / cāpramāṇair guṇaviśeṣaiḥ samanvāgatam iti ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705937 (0.059):
bodhisattvaścānyaiścāpramāṇairguṇaviśeṣaiḥ samanvāgataḥ / saṃkṣiptena
na vāṅmā- / [ Cambridge MS f4b ---> ] / tram etad iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926972 (0.055):
kathaṃ punar jñāyate | pṛthagjanasyāpi bodhicittam utpadyate | na / vāṅmātram etad iti | annekasūtrāntadarśanāt ||
anekasūtrântadarśanāt || / yathā tāvad āryavimalakīrttinirdeśe nirdiṣṭaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729517 (0.0):
vāṅ mātram etad iti | an eka sūtra anta darśanāt || / yathā tāvad ārya vimalakīrtti nirdeśe nirdiṣṭaṃ | sumeru samāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926985 (0.0):
vāṅmātram etad iti | annekasūtrāntadarśanāt || / yathā tāvad āryavimalakīrttinirdeśe nirdiṣṭaṃ | sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭim
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895271 (0.054):
coktamāryavimalakīrtinirdeśe sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭimutpādya"
sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭim utpādya bodhicittam utpadyate |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895281 (0.0):
coktamāryavimalakīrtinirdeśe sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭimutpādya"
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729526 (0.0):
yathā tāvad ārya vimalakīrtti nirdeśe nirdiṣṭaṃ | sumeru samāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926994 (0.0):
yathā tāvad āryavimalakīrttinirdeśe nirdiṣṭaṃ | sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭim
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774321 (0.0):
eva nāsaṃskṛtaniyāmaprāpteṣu buddhadharmā virohanti / sumerusamāṃ / satkāyadṛṣṭim utpādya bodhicittam utpadyate / tataś ca buddhadharmā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923844 (5.960):
evamevāsaṃskṛtaniyataprāptisattvebhyo buddhadharmo notpadyate; sumerusamāṃ / satkāyadṛṣṭimutpādya bodhicittamutpadyate tataśca buddhadharmā virohanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003355 (0.060):
kauśika aprameyā asaṃkhyeyāḥ sattvāḥ, ye bodhicittamutpādayanti, / bodhicittamutpādya bodhicittamupabṛṃhayanti, bodhicittamupabṛṃhayitvā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722009 (0.064):
ātmabhāvaṃ pratilabheyuḥ / mānuṣyakam ātmabhāvaṃ pratilabhya bodhicittam / utpādayeyuḥ / bodhicittam utpādya ekaiko bodhisattvo
tataś ca buddhadharmā virohantîti || / ratnakaraṇḍasūtrāc ca pṛthagjano 'pi bodhisatvêti jñāyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729526 (0.016):
sat kāya dṛṣṭim utpādya bodhi cittam utpadyate | tataś ca buddha dharmā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927002 (0.016):
utpādya bodhicittam utpadyate | tataś ca buddhadharmā virohantīti ||
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923844 (0.016):
satkāyadṛṣṭimutpādya bodhicittamutpadyate tataśca buddhadharmā virohanti /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774321 (0.016):
satkāyadṛṣṭim utpādya bodhicittam utpadyate / tataś ca buddhadharmā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24005084 (0.056):
pratibnddhuṃ yathā notpadyate / / ye dharmāścittasamanantarāścittanirantarā api te /
yathôktaṃ | / tad yathâpi nāma mañjuśrīḥ aṇḍakoṣaprakṣipto 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729543 (0.0):
yathā + uktaṃ | tad yathā + api nāma mañjuśrīḥ aṇḍa koṣa prakṣipto * api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927008 (0.039):
yathoktaṃ | tad yathāpi nāma mañjuśrīḥ aṇḍakoṣaprakṣipto 'pi kalaviṅkapoto
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440734 (0.054):
punar atrâivôktaṃ | / syād yathâpi nāma bhagavan yadā mahāsāgaraḥ pratisaṃtiṣṭhate tadā nimne
kalaviṅkapoto | / asaṃbhinnâṇḍâniśkrāntaḥ koṣāt kalaviṅkarutam eva muñcati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927017 (0.0):
| asaṃbhinnāṇḍa aniśkrāntaḥ koṣāt kalaviṅkarutam eva muñcati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729552 (1.788):
yathā + uktaṃ | tad yathā + api nāma mañjuśrīḥ aṇḍa koṣa prakṣipto * api / kalaviṅka poto | a saṃbhinna aṇḍa a niśkrāntaḥ koṣāt kalaviṅka rutam eva
evam eva mañjuśrīḥ avidyâṇḍakoṣaprakṣipto 'pi bodhisatvo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927021 (0.058):
| asaṃbhinnāṇḍa aniśkrāntaḥ koṣāt kalaviṅkarutam eva muñcati || / evam eva mañjuśrīḥ avidyāṇḍakoṣaprakṣipto 'pi bodhisatvo |
asaṃbhinnâtmadṛṣṭir aniṣkrāntas traidhātukād buddharutam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927030 (0.0):
asaṃbhinnātmadṛṣṭir aniṣkrāntas traidhātukād buddharutam eva muñcati | yad
eva muñcati | / yad idaṃ śūnyatānimittâpraṇihitarutam eva ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729573 (0.0):
a saṃbhinna ātma dṛṣṭir a niṣkrāntas traidhātukād buddha rutam eva muñcati / | yad idaṃ śūnyatā nimitta a praṇihita rutam eva ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927037 (0.0):
asaṃbhinnātmadṛṣṭir aniṣkrāntas traidhātukād buddharutam eva muñcati | yad / idaṃ śūnyatānimittāpraṇihitarutam eva ||
sarvadharmapravṛttinirdeśe 'pi kathitaṃ | / jayamateś ca bodhisatvasya pṛthivī vidāram adāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729582 (0.0):
| yad idaṃ śūnyatā nimitta a praṇihita rutam eva || / sarva dharma pravṛtti nirdeśe * api kathitaṃ | jayamateś ca bodhi satvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927047 (0.0):
idaṃ śūnyatānimittāpraṇihitarutam eva || / sarvadharmapravṛttinirdeśe 'pi kathitaṃ | jayamateś ca bodhisatvasya
sa kālagato mahānirayaṃ prāpatad iti | / sa hi śūnyatāṃ nâdhimuktavān śūnyatāvādini ca pratighaṃ kṛtavān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927052 (0.0):
pṛthivī vidāram adāt | sa kālagato mahānirayaṃ prāpatad iti | sa hi
[ Bendall ed p7 ---> ] / niyatâniyatâvatāramudrāsūtre 'py ākhyātaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879174 (0.038):
ayaṃ tato 'saṃkhyeyataraṃ puṇyaṃ prasavatîti || / niyatâniyatâvatāramudrāsūtre 'py āha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315366 (0.039):
[ Bendall ed p166 ---> ] / dhisatve pratighaṃ labheta sa bodhisatvaḥ syād ubhayor anarthaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.052):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987393 (0.053):
acalahṛdayena vā sarvam etat kuryāt || / [ Bendall ed p141 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.054):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.055):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.057):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.057):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.057):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.057):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.060):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.060):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985123 (0.060):
paravacanânācchindanatayā câdeyagrāhyavacano bhavatîti || / [ Bendall ed p127 ---> ] / dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (0.060):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ] / dharmasaṃgītyām apy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.060):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.060):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.061):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.061):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11291335 (0.062):
śīlaviśuddhi pratiṣṭhita bhūtvā cinta janenti bhaveya svayaṃbhūḥ || / [ Bendall ed p337 ---> ] / karmapathe kuśale pariśuddhe śīla samādayi yad bahusatvān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690726 (0.063):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
katamaḥ paśurathagatiko bodhisatvaḥ | / kaścit puruṣaḥ pañcabuddhakṣetraparamâṇurajaḥsamān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729608 (0.0):
niyata a niyata avatāra mudrā sūtre * apy ākhyātaṃ || / katamaḥ paśu ratha gatiko bodhi satvaḥ | tad yathā | kaś cit puruṣaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927073 (0.0):
niyatāniyatāvatāramudrāsūtre 'py ākhyātaṃ || / katamaḥ paśurathagatiko bodhisatvaḥ | tad yathā | kaścit puruṣaḥ
lokadhātūn abhikramitukāmaḥ syāt | / sa paśuratham abhiruhya mārgaṃ pratipadyate sa cireṇa dīrgheṇâdhvanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729631 (0.0):
pañca buddha kṣetra parama aṇu rajaḥ samān loka dhātūn abhikramitu kāmaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927087 (0.0):
pañcabuddhakṣetraparamāṇurajaḥsamān lokadhātūn abhikramitukāmaḥ syāt | sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11943503 (0.048):
yojanatrayeṇa hīnaṃ dviguṇam iti. dviguṇaṃ kṛtvā tṛīṇi yojanāny apaneyāni. / paṃcaviṃśayojanaśatam anabhrakāṇāṃ śarīrapraṃāṇam iti. puṇyaprasavānām
yojanaśataṃ gacchet | / sa tatra mahatyā vātamaṇḍalyā paścāt khalu pu-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729643 (0.0):
adhvanā yojana śataṃ gacchet | sa tatra mahatyā vāta maṇḍalyā paścāt khalu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927099 (0.0):
paśuratham abhiruhya mārgaṃ pratipadyate sa cireṇa dīrgheṇādhvanā / yojanaśataṃ gacchet | sa tatra mahatyā vātamaṇḍalyā paścāt khalu punar
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11943503 (0.052):
yojanatrayeṇa hīnaṃ dviguṇam iti. dviguṇaṃ kṛtvā tṛīṇi yojanāny apaneyāni. / paṃcaviṃśayojanaśatam anabhrakāṇāṃ śarīrapraṃāṇam iti. puṇyaprasavānām
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9586071 (0.061):
Par12.70ab(69ab)/.daśa.yojana.vistīrṇaṃ.śata.yojanaṃ.āyataṃ./ / Par12.70cd(69cd)/.rāma.candra.samādiṣṭa.nala.saṃcaya.saṃcitaṃ.//
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10154521 (0.064):
śatadhanurapya tulavegāṃ śatayojanavāhinīṃvaḍavāmāruhyapakrāntaḥ //
[ Cambridge MS f5a ---> ] / nar aśītiṃ yojanasahasrāṇi pratyākṛṣya pratyudāvartyêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729648 (0.052):
adhvanā yojana śataṃ gacchet | sa tatra mahatyā vāta maṇḍalyā paścāt khalu / punar aśītiṃ yojana sahasrāṇi pratyākṛṣya pratyudāvartya + iti | tat kiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927104 (0.052):
yojanaśataṃ gacchet | sa tatra mahatyā vātamaṇḍalyā paścāt khalu punar / aśītiṃ yojanasahasrāṇi pratyākṛṣya pratyudāvartyeti | tat kiṃ śaknuyāt sa
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876268 (0.058):
sâivam avīcipradeśas trīṇi yojanaśatasahasrāṇi / pakṣibhairavapakṣo nāma |
tat kiṃ śaknuyāt sa puruṣas tān lokadhātūn paśurathenâtikramitum |
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24333532 (0.059):
yadyāśīviṣādinā jñānaṃ na śleṣayituṃ śaknuyāt? kimartham / parijihīrṣeta puruṣaḥ?
yāvad anabhilāpyânabhilāpyair api kalpair ekam api lokadhātum
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1500122 (0.027):
08,047.006c ahaṃ tu taṃ triṃśatā vajrakalpaiḥ; samārdayaṃ nimiṣasyāntareṇa / 08,047.006d*0666_01 abhyaghnaṃ bāṇais tam ahaṃ sudhārair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927118 (0.059):
puruṣas tān lokadhātūn paśurathenātikramitum | yāvad / annabhilāpyānabhilāpyair api kalpair ekam api lokadhātum atikramitum | āha
atikramitum | / nô hîdaṃ bhagavan | / bhagavān āha | / evam eva mañjuśrīḥ yaḥ kaścid bodhicittam utpādya mahāyānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927131 (0.0):
annabhilāpyānabhilāpyair api kalpair ekam api lokadhātum atikramitum | āha / | no hīdaṃ bhagavan | bhagavān āha | evam eva mañjuśrīḥ yaḥ kaścid
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729671 (0.044):
an abhilāpya an abhilāpyair api kalpair ekam api loka dhātum atikramitum | / āha | na + u hi + idaṃ bhagavan | bhagavān āha | evam eva mañjuśrīḥ yaḥ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161984 (0.062):
tvaṃ mañjuśrīḥ buddhadharmasaṃsthitaḥ? mañjuśrīrāha - kaścitpunarbhagavan / sa dharma upalabhyate yo na buddhadharmasaṃsthitaḥ? bhagavānāha - kasya
na dhārayati | / na paṭhati | / śrāvakayānīyān sevate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729689 (0.0):
kaś cid bodhi cittam utpādya mahā yānaṃ | na dhārayati | na paṭhati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927139 (0.0):
bodhicittam utpādya mahāyānaṃ | na dhārayati | na paṭhati | śrāvakayānīyān
taiś ca sārddhaṃ saṃstavaṃ karoti | / śrāvakayānaṃ ca paṭhati svâdhyāyati mīmāṃsate paribudhyate 'rthāṃś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729691 (0.0):
kaś cid bodhi cittam utpādya mahā yānaṃ | na dhārayati | na paṭhati | / śrāvaka yānīyān sevate | taiś ca sārddhaṃ saṃstavaṃ karoti | śrāvaka yānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927141 (0.0):
bodhicittam utpādya mahāyānaṃ | na dhārayati | na paṭhati | śrāvakayānīyān / sevate | taiś ca sārddhaṃ saṃstavaṃ karoti | śrāvakayānaṃ ca paṭhati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927149 (0.021):
sevate | taiś ca sārddhaṃ saṃstavaṃ karoti | śrāvakayānaṃ ca paṭhati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729699 (0.022):
śrāvaka yānīyān sevate | taiś ca sārddhaṃ saṃstavaṃ karoti | śrāvaka yānaṃ / ca paṭhati sva adhyāyati mīmāṃsate paribudhyate * arthāṃś ca pāṭhayati
pāṭhayati yāvad bodhayati | / sa tena dhanvaprajño bhavati so 'nuttarajñānamārgāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729702 (0.0):
ca paṭhati sva adhyāyati mīmāṃsate paribudhyate * arthāṃś ca pāṭhayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927160 (0.0):
svādhyāyati mīmāṃsate paribudhyate 'rthāṃś ca pāṭhayati yāvad bodhayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729711 (1.192):
ca paṭhati sva adhyāyati mīmāṃsate paribudhyate * arthāṃś ca pāṭhayati / yāvad bodhayati | sa tena dhanva prajño bhavati so *
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193752 (0.059):
abhiṣekadharmabodhipratiṣṭhāpanīṃ vaineyasattvānugrāhikāṃ / ................. dikāṃ pāramitāniyojanīṃ anuttaramārgasaṃsthāpikāṃ
pratyākṛṣyate pratyudāvarttyate | / yad api tasya bodhisatvasya bodhibhāvanâtaḥ prajñêndriyaṃ prajñācakṣuḥ tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927162 (5.960):
sa tena dhanvaprajño bhavati so 'nnuttarajñānamārgāt pratyākṛṣyate / pratyudāvarttyate | yad api tasya bodhisatvasya bodhibhāvanātaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729713 (0.012):
an uttara jñāna mārgāt pratyākṛṣyate pratyudāvarttyate | yad api tasya
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193752 (0.057):
abhiṣekadharmabodhipratiṣṭhāpanīṃ vaineyasattvānugrāhikāṃ / ................. dikāṃ pāramitāniyojanīṃ anuttaramārgasaṃsthāpikāṃ
api tasya dhanvīkriyate pratihanyate | / śrayaṃ paśurathagatiko bodhisatvêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927173 (0.0):
prajñendriyaṃ prajñācakṣuḥ tad api tasya dhanvīkriyate pratihanyate | / śrayaṃ paśurathagatiko bodhisatva iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729726 (0.038):
tasya dhanvī kriyate pratihanyate | śrayaṃ paśu ratha gatiko bodhi satva
tad evam eṣā śūnyatânadhimuktir mahāyānânabhiratiś
câsaṃpūrṇâdhimukticittacaryasyâpi prāyo na saṃdṛśyate |
prāg evâdhimātrâdhimukticaryasya bodhisatvasya |
sa hi ratnameghe | / sarvabālacaritavipattisamatikrāntaḥ paṭhyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729759 (0.0):
adhimātra adhimukti caryasya bodhi satvasya | sa hi ratna meghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927201 (0.0):
evādhimātrādhimukticaryasya bodhisatvasya | sa hi ratnameghe |
'saṃkhyeyasamādhidhāraṇīvimokṣâbhijñāvidyāvikrīdito |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927206 (0.0):
sarvabālacaritavipattisamatikrāntaḥ paṭhyate / asaṃkhyeyasamādhidhāraṇīvimokṣābhijñāvidyāvikrīdito |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729764 (0.006):
sarva bāla carita vipatti samatikrāntaḥ paṭhyate / a saṃkhyeya samādhi dhāraṇī vimokṣa abhijñā vidyā vikrīdito |
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9565867 (0.052):
pṛthagjano 'pi sarvabālavipattisamatikrānto / 'saṃkhyeyasamādhidhāraṇīvimokṣābhijñādiguṇānvita āryaratnameghe paṭhyate /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710818 (0.058):
saṃgrahavastudhyānāpramāṇasamādhisamāpattyabhijñāvidyādhāraṇīpratibhānasatyapratisaṃvicchamathavipaśyanāvimokṣamukhapratītyasamutpādapratiśaraṇadharmoddānasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgaśrāvakayānakathāpratyekabuddhayānakathāmahāyānakathābhūmikṣānticaryāpraṇidhānamukhāni
anantadharmârāmaratinirāmiṣâparântakalpakoṭyanābhoganirvikalpaprītivegâlokapratilabdhaś
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319847 (0.057):
sarvâdhvasamatājñānena ... lokâbhimukhenâparântakoṭīgatakalpavyavasāyena
câprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729795 (0.0):
an anta dharma ārāma rati nir āmiṣa a para anta kalpa koṭy an ābhoga nir vikalpa prīti vega āloka pratilabdhaś / a prameya kalpa koṭī niyuta śata sahasra parama mahā yāna prasthāna vicitra bhāvanā saṃpūrṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927234 (0.0):
annantadharmārāmaratinirāmiṣāparāntakalpakoṭyannābhoganirvikalpaprītivegālokapratilabdhaś / cāprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762566 (0.019):
aparimitakalpakoṭīniyutaśatasahasraguṇaparikīrtanāparyantaguṇaughaiḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248275 (0.022):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasaṃprasthitāḥ subhūte 'mī bodhisattvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086739 (0.022):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītāyā anuttarāyāḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781457 (0.022):
tathāgatasyāsaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītām anuttarāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667499 (0.022):
śakratvādhipatyāsanapratilambhena / bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717228 (0.022):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasradurlabhaprādurbhāvāṃ durlabhasaṃdarśanām /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407270 (0.023):
antaśaḥ kalpakoṭīniyutaśatasahasragaṇayāpi, mā tāvadahamanuttarāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413736 (0.023):
sacetkalpakoṭīniyutaśatasahasrasthitikenāpyāyuṣpramāṇena tathāgatā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089300 (0.024):
sattvānyanekakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇyayintyānyudārodārāṇi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571743 (0.024):
vartamāne saṃkṣīṇakāle imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītaṃ dharmaratnakoṣaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571770 (0.024):
vayaṃ bhagavan imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītamanuttaraṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571891 (0.024):
punarutsahāmahe vayaṃ bhagavan imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrakuśalamūlasamudānītamanuttaraṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850143 (0.024):
asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835989 (0.025):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305642 (0.026):
'saṃkhyeyāparimāṇakalpakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānajñānapāramitāprāpto
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667511 (0.042):
suyāmadevarājādhipatyāsanapratilambhena / bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667525 (0.042):
saṃtuṣitadevarājādhipatyāsanapratilambhena / bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.050):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
parârthapratipattiniryāṇa puṇyajñānasaṃbhārâbhinihārâbhinirvṛttiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729805 (0.005):
para artha pratipatti niryāṇa / puṇya jñāna saṃbhāra abhinihāra abhinirvṛttiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927244 (0.005):
parārthapratipattiniryāṇa puṇyajñānasaṃbhārābhinihārābhinirvṛttiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025920 (0.058):
mahājñānasaṃbhārabhāgīyaṃ. tad evaṃ mahāpuṇyajñānasaṃbhārābhyāṃ / samudāgamān nirvṛtter mahatīyaṃ karuṇeti mahākaruṇā. ākāreṇa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12026142 (0.060):
(VII.40) pūrvapuṇyajñānasaṃbhārasaṃudāgamata iti. pūrveṣu janmasu
pūrvayogaśatasahasrasamṛddhaś ca / paṭhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729810 (0.0):
puṇya jñāna saṃbhāra abhinihāra abhinirvṛttiḥ / pūrva yoga śata sahasra samṛddhaś ca paṭhyate | atha + etan neya arthaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927248 (0.0):
parārthapratipattiniryāṇa puṇyajñānasaṃbhārābhinihārābhinirvṛttiḥ / pūrvayogaśatasahasrasamṛddhaś ca paṭhyate | athaitan neyārthaṃ | kasmād
athâitan neyârthaṃ | / kasmād anye bodhicittôtpādakâsyāṃ bhūmau nêṣyante |
na câtrêcchayā kiñcid viśeṣacihnaṃ nītârthaṃ karttuṃ labhyate |
adhimātrâdhimukticaryâdharmatā vacanāc ca gamyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729840 (0.0):
adhimātra adhimukti caryā + a dharmatā vacanāc ca gamyate | yathā / madhya mṛdu prakārā + apy adhimukti caryā + asty eva + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927277 (0.0):
viśeṣacihnaṃ nītārthaṃ karttuṃ labhyate | adhimātrādhimukticaryādharmatā / vacanāc ca gamyate | yathā madhyamṛduprakārāpy adhimukticaryāsty eveti ||
yathā madhyamṛduprakārâpy adhimukticaryâsty evêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927278 (0.019):
viśeṣacihnaṃ nītārthaṃ karttuṃ labhyate | adhimātrādhimukticaryādharmatā / vacanāc ca gamyate | yathā madhyamṛduprakārāpy adhimukticaryāsty eveti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729841 (0.022):
adhimātra adhimukti caryā + a dharmatā vacanāc ca gamyate | yathā / madhya mṛdu prakārā + apy adhimukti caryā + asty eva + iti ||
asya punas tathāgataguhyasūtrasya ko 'bhiprāyo | / yad uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927288 (0.0):
vacanāc ca gamyate | yathā madhyamṛduprakārāpy adhimukticaryāsty eveti || / asya punas tathāgataguhyasūtrasya ko 'bhiprāyo | yad uktaṃ | kasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729851 (0.039):
asya punas tathā gata guhya sūtrasya ko * abhiprāyo | yad uktaṃ | kasya
[ Bendall ed p8 ---> ] / kasya bhagavan bodhicittôtpādaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.005):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.008):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.010):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.012):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.015):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.015):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.016):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.016):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.016):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.017):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690727 (0.019):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.021):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.021):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743909 (0.021):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ] / na vijña bālehi karonti vigrahaṃ satkṛtya bālān parivarjayanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439610 (0.022):
[ Bendall ed p146 ---> ] / ko viśeṣo | / yad ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.024):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26220732 (0.024):
evaṃ- / [ Bendall ed p98 ---> ] / hi tair uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441288 (0.025):
kāryaḥ || / [ Bendall ed p154 ---> ] / uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhâsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984265 (0.027):
cittaṃ dahate devâgnivat | / [ Bendall ed p122 ---> ] / cittaṃ harate mahâmbuvat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.028):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
yasya mahārājâdhyāśayo 'vikopitaḥ | / kasya bhagavann adhyāśayo 'vikopitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927302 (0.0):
bhagavan bodhicittotpādaḥ | āha | yasya mahārājādhyāśayo 'vikopitaḥ | āha / | kasya bhagavann adhyāśayo 'vikopitaḥ | āha | yasya mahārāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729865 (0.013):
bhagavan bodhi citta utpādaḥ | āha | yasya mahā rāja + adhyāśayo * / a vikopitaḥ | āha | kasya bhagavann adhyāśayo * a vikopitaḥ | āha | yasya
yasya mahārāja mahākaruṇôtpādaḥ | / kasya bhagavan mahākaruṇôtpādaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927303 (0.0):
bhagavan bodhicittotpādaḥ | āha | yasya mahārājādhyāśayo 'vikopitaḥ | āha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729866 (0.005):
bhagavan bodhi citta utpādaḥ | āha | yasya mahā rāja + adhyāśayo * / a vikopitaḥ | āha | kasya bhagavann adhyāśayo * a vikopitaḥ | āha | yasya
yasya mahārāja sarvasatvâparityāgaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729881 (0.020):
āha | yasya mahā rāja sarva satva a parityāgaḥ | āha | kathaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927317 (0.035):
mahākaruṇotpādaḥ | āha | kasya bhagavan mahākaruṇotpādaḥ | āha | yasya / mahārāja sarvasatvāparityāgaḥ | āha | kathaṃ bhagavan satvā aparityaktā
kathaṃ bhagavan satvâparityaktā bhavanti | / yadā mahārājâtmasaukhyaṃ parityaktaṃ bhavatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729885 (0.025):
āha | yasya mahā rāja sarva satva a parityāgaḥ | āha | kathaṃ bhagavan / satvā a parityaktā bhavanti | āha | yadā mahā rāja + ātma saukhyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927322 (0.043):
mahārāja sarvasatvāparityāgaḥ | āha | kathaṃ bhagavan satvā aparityaktā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729892 (0.056):
satvā a parityaktā bhavanti | āha | yadā mahā rāja + ātma saukhyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927329 (0.056):
bhavanti | āha | yadā mahārājātmasaukhyaṃ parityaktaṃ bhavatīti | / bodhicittamātrāsantuṣṭānāṃ karuṇābhilāṣasaṃjanārtham idam uktaṃ | yathā na
bodhicittamātrâsantuṣṭānāṃ karuṇâbhilāṣasaṃjanârtham
idam uktaṃ | / yathā na te tathāgataśāsane pravrajitā yeṣāṃ nâsti tyāgêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927343 (0.0):
bodhicittamātrāsantuṣṭānāṃ karuṇābhilāṣasaṃjanārtham idam uktaṃ | yathā na / te tathāgataśāsane pravrajitā yeṣāṃ nāsti tyāga iti | evam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3748907 (0.015):
api tv ārocayāmi te maitreya prativedayāmi te | na te bodhi satvās / tathāgata śāsane pravrajitā yeṣāṃ na + asti yogo na + asti dhyānaṃ na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945012 (0.015):
tv ārocayāmi te maitreya prativedayāmi te | na te bodhisatvās / tathāgataśāsane pravrajitā yeṣāṃ nāsti yogo nāsti dhyānaṃ nāsti prahāṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317689 (0.058):
[ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
evam ihânyabodhicittanindā draṣṭavyā na tu bodhicittam anyathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729921 (0.0):
pravrajitā yeṣāṃ na + asti tyāga iti | evam iha + anya bodhi citta nindā / draṣṭavyā na tu bodhi cittam anyathā na + utpadyatae eva ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927358 (0.0):
ihānyabodhicittanindā draṣṭavyā na tu bodhicittam anyathā notpadyatae eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647441 (0.060):
samyaksaṃbuddhair, yas tvam avinivartanīyatāyai vyākṛtaḥ, punar eva tvam / etad bodhicittaṃ pratiniḥsṛjya, evaṃ tvaṃ mahānirayeṣu nopapatsyase, tataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599259 (0.060):
sahapratilambhādasya samādherdaśabodhicittāṅgasahasrāṇi pariniṣpādayanti
nôtpadyatae eva || / yathā daśadharmakasūtre deśitaṃ | / iha kulaputra bodhisatvo gotrasthaḥ sann anutpāditabodhicittaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729925 (0.0):
draṣṭavyā na tu bodhi cittam anyathā na + utpadyatae eva || / yathā daśa dharmaka sūtre deśitaṃ | iha kula putra bodhi satvo gotra sthaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729935 (0.0):
yathā daśa dharmaka sūtre deśitaṃ | iha kula putra bodhi satvo gotra sthaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927362 (0.0):
ihānyabodhicittanindā draṣṭavyā na tu bodhicittam anyathā notpadyatae eva / yathā daśadharmakasūtre deśitaṃ | iha kulaputra bodhisatvo gotrasthaḥ sann
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927373 (0.0):
yathā daśadharmakasūtre deśitaṃ | iha kulaputra bodhisatvo gotrasthaḥ sann
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012612 (0.040):
acityaparinirvāṇe pariṇāmanayā tasya jātiṃ prajñapayāmiti / / āryadaśadharmakasūtre 'pyuktam "
tathāgatena vā tathāgataśrāvakeṇa vā saṃcodyamānaḥ / saṃvedyamānaḥ samādāpyamāno 'nuttarāyāṃ samyaksambodhau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927380 (0.0):
yathā daśadharmakasūtre deśitaṃ | iha kulaputra bodhisatvo gotrasthaḥ sann / annutpāditabodhicittaḥ tathāgatena vā tathāgataśrāvakeṇa vā saṃcodyamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729943 (0.052):
sann an utpādita bodhi cittaḥ tathā gatena vā tathā gata śrāvakeṇa vā / saṃcodyamānaḥ saṃvedyamānaḥ samādāpyamāno * an uttarāyāṃ samyak sambodhau
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766888 (0.062):
Vkn .3.37 atha tau bhikṣū vinītakaukṛtyāv adhyāśayena tatraivānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditavantau, taṃ ca satpuruṣam abhivandyaivam
[ Cambridge MS f6a ---> ] / bodhicittam utpādayatîdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittôtpādāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316153 (0.021):
yāvad anuttarāyāṃ samyaksambodhau cittam utpādayatîdaṃ tṛtīyaṃ kāraṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316169 (0.026):
utpādyânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ caturthaṃ kāraṇam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9768327 (0.032):
yūyaṃ mahyaṃ māreṇa pāpīyasā, utpādayatedānīm anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam / sa tāsāṃ tadānulomikīṃ bodhiparipācanīṃ kathāṃ kṛtvā bodhau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927389 (0.036):
saṃvedyamānaḥ samādāpyamāno 'nnuttarāyāṃ samyaksambodhau bodhicittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729956 (0.040):
bodhi cittam utpādayati + idaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhi citta utpādāya |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103844 (0.042):
sūtraratnarājaṃ tvaṃ śroṣyasi, śrutvā ca tatraiva vyākaraṇamanuprāpsyase / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tāvatsupariśuddhabodhicittālaṃkāraṃ nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682679 (0.046):
yakṣariṣitvālabdhyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bodhicārikāṃ caramāṇo
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766889 (0.052):
Vkn .3.37 atha tau bhikṣū vinītakaukṛtyāv adhyāśayena tatraivānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditavantau, taṃ ca satpuruṣam abhivandyaivam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669481 (0.059):
bhagavataḥ parṣanmaṇḍalasamavasṛtā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / avaivartyāyāṃ bodhisattvabhūmau pratiṣṭhāpitāḥ / kecitprathamāyāṃ bhūmau,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550402 (0.061):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492074 (0.061):
bhagavantaḥ parinirvānti yāvad buddho na vyākṛto bhavati | / satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633411 (0.063):
pradakṣiṇīkṛtya vairasya dāśasya purataḥ prāñjaliḥ sthitvā evamāhamayā / ārya anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / na ca jānāmi kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067602 (0.064):
bodhisattve mahāsattve spṛhāmutpādya sarvāstāḥ samagrībhūtā adhyāśayena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmāsuḥ, evaṃ cāvocan anena
saṃbodher vā bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvânuttarāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927396 (0.012):
utpādayatīdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittotpādāya | saṃbodher vā / bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvānnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729960 (0.013):
bodhi cittam utpādayati + idaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhi citta utpādāya | / saṃbodher vā bodhi cittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvā + an uttarāyāṃ
samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316169 (0.010):
utpādyânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ caturthaṃ kāraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927401 (0.018):
bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvānnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam utpādayatīdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ... naśaraṇān advīpān
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769122 (0.047):
dharmanirdeśaṃ śrutvā, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayati sma /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771972 (0.048):
śrutvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tat kiṃ nu bhūyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927431 (0.050):
sarvākāraparipūrṇatāṃ dṛṣṭvā prītim utpādya annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam utpādayatīdaṃ caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927414 (0.055):
dṛṣṭvā kāruṇyacittam upasthāpya yāvad annuttarāyāṃ samyaksambodhau cittam / utpādayatīdaṃ tṛtīyaṃ kāraṇaṃ bodhicittotpādāya | sa tathāgatasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729968 (0.056):
samyak saṃbodhau cittam utpādayati + idaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ...
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28660329 (0.058):
dharmadeśanāṃ śrutvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya tān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645598 (0.058):
ca yūyaṃ kuśalamūlenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayatā / tena / khalu punaḥ samayena bahuyakṣarākṣasakoṭīnayutaśatasahasrāṇi añjaliṃ"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.060):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559473 (0.061):
durlabhatamāste sattvāḥ, ye gambhīrān dharmān śrutvā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayanti, chandaṃ ca janayanti
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549799 (0.061):
ca anavakrāntasamyaktvaniyāmā aniyatāstisṛṣu bhūmiṣu, te śrutvā / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayiṣyanti / sarvasattvānāṃ ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659322 (0.064):
abhisaṃbodhivikurvitaṃ dṛṣṭvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / tasya ca me tathāgatasya sahadarśanena tathāgataguṇasamudrāvabhāso nāma
sa satvā ... naśaraṇān advīpān dṛṣṭvā kāruṇyacittam upasthāpya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927410 (0.0):
cittam utpādayatīdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ... naśaraṇān advīpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729978 (0.043):
samyak saṃbodhau cittam utpādayati + idaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ... / n a śaraṇān a dvīpān dṛṣṭvā kāruṇya cittam upasthāpya yāvad an uttarāyāṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561193 (0.053):
sattvān atrāṇān aśaraṇān advīpān dṛṣṭvā karuṇāyai cittamupasthāpya"
yāvad anuttarāyāṃ samyaksambodhau cittam utpādayatîdaṃ tṛtīyaṃ kāraṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927416 (0.003):
dṛṣṭvā kāruṇyacittam upasthāpya yāvad annuttarāyāṃ samyaksambodhau cittam
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561198 (0.006):
sattvān atrāṇān aśaraṇān advīpān dṛṣṭvā karuṇāyai cittamupasthāpya / yāvadanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayati" iti / yadi nāma"
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316118 (0.021):
bodhicittam utpādayatîdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittôtpādāya |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642779 (0.048):
pratiṣṭhāpitāḥ, yasya vānuttarāyāṃ samyaksambodhau cittaṃ notpādayati, yo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927399 (0.049):
bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvānnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam utpādayatīdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ... naśaraṇān advīpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927431 (0.050):
sarvākāraparipūrṇatāṃ dṛṣṭvā prītim utpādya annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam utpādayatīdaṃ caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550403 (0.051):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.052):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649900 (0.052):
pariṇāmaya, utpādaya cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / atha nimī rājakumāro bhagavataḥ purastānniṣadyedamavocat "yat mayā"
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525297 (0.055):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi, pariṇāmayāmi.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406591 (0.055):
bhagavan uttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ | punaḥ / punaranuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmi pariṇāmayāmi | tasya me
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642751 (0.056):
pratiṣṭhāpayitvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / / tenaivamanvāhiṇḍatā na sa kaścijjambūdvīpe manuṣyabhūto (KpSū 62) 'sti yaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.060):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604993 (0.060):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28676416 (0.060):
dvitīyaṃ bodhisattvajanma? iha kulaputra bodhisattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / yaduta mahākaruṇācittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927381 (0.061):
saṃvedyamānaḥ samādāpyamāno 'nnuttarāyāṃ samyaksambodhau bodhicittam / utpādayatīdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittotpādāya | saṃbodher vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600830 (0.061):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya kalyāṇamitrāṇyanubadhnāsi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601461 (0.061):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604025 (0.061):
sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633448 (0.061):
pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya mahājñānapratilambhasaṃbhavahetuṃ
bodhicittôtpādāya | / sa tathāgatasya sarvâkāraparipūrṇatāṃ dṛṣṭvā prītim
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316120 (0.023):
bodhicittam utpādayatîdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittôtpādāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927419 (0.063):
utpādayatīdaṃ tṛtīyaṃ kāraṇaṃ bodhicittotpādāya | sa tathāgatasya
utpādyânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ caturthaṃ kāraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316133 (0.010):
saṃbodher vā bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvânuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316118 (0.026):
bodhicittam utpādayatîdaṃ prathamaṃ kāraṇaṃ bodhicittôtpādāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927434 (0.036):
sarvākāraparipūrṇatāṃ dṛṣṭvā prītim utpādya annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642752 (0.044):
pratiṣṭhāpayitvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / / tenaivamanvāhiṇḍatā na sa kaścijjambūdvīpe manuṣyabhūto (KpSū 62) 'sti yaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999158 (0.047):
baddhasīmāno hi te saṃsārasrotasaḥ / abhavyā hi te punaḥ punaḥ saṃsaraṇāya / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayitum / api nu khalu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646985 (0.049):
buddhāyeti vācaṃ bhāṣatāṃ, anuttarāyāṃ ca samyaksaṃbodhau cittamutpādayata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492076 (0.049):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067603 (0.049):
bodhisattve mahāsattve spṛhāmutpādya sarvāstāḥ samagrībhūtā adhyāśayena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmāsuḥ, evaṃ cāvocan anena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678707 (0.050):
gṛhṇadhvaṃ / gṛhītvā bhoḥ sattvā daśakuśalān karmapathān samādāya / vartadhvaṃ, anuttarāyāṃ ca samyaksaṃbodhau cittamutpādayata, (KpSū 383)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639615 (0.052):
sarvabhayebhyaḥ parimocya anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / avivartyān karomi buddhadharmapratilābhāya / etamahaṃ kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927399 (0.053):
bodhicittasya vā varṇaṃ bhāṣyamāṇaṃ śrutvānnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam utpādayatīdaṃ dvitīyaṃ kāraṇaṃ | sa satvā ... naśaraṇān advīpān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550402 (0.053):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766888 (0.055):
Vkn .3.37 atha tau bhikṣū vinītakaukṛtyāv adhyāśayena tatraivānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditavantau, taṃ ca satpuruṣam abhivandyaivam
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012432 (0.057):
api ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927414 (0.059):
dṛṣṭvā kāruṇyacittam upasthāpya yāvad annuttarāyāṃ samyaksambodhau cittam / utpādayatīdaṃ tṛtīyaṃ kāraṇaṃ bodhicittotpādāya | sa tathāgatasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730005 (0.060):
prītim utpādya an uttarāyāṃ samyak saṃbodhau cittam utpādayati + idaṃ / caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhi cittaṃ dvi vidhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826948 (0.063):
māyopamair gandharvanagaropamair nirmitakopamair dharmair avastukeṣv / adravyeṣv anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayati,
tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ bodhipraṇidhicittaṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927441 (0.0):
cittam utpādayatīdaṃ caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730014 (0.021):
caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhi cittaṃ dvi vidhaṃ / bodhi praṇidhi cittaṃ ca bodhi prasthāna cittaṃ ca | yathā +
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383193 (0.029):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147398 (0.029):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // SBca_1.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584380 (0.029):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ $ vijñātavyaṃ samāsataḥ & / bodhipraṇidhicittaṃ ca % bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328910 (0.029):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405912 (0.038):
dvividhamucyate / dvividhamapi katham? bodhipraṇidhicittamityekam,
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808808 (0.046):
bodhipraṇidhicittaṃ ca Bca_1.15c / bodhiprasthānameva ca Bca_1.15d
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561504 (0.056):
sarvabuddhadharmāṇām iti vistaraḥ / tacca bodhicittaṃ dvividhaṃ / praṇīdhicittaṃ prasthānacittaṃ ca / āryagaṇḍavyūhe varṇitam
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414455 (0.061):
tato buddhānubhāvena bodhicittaṃ sulabhyate / / bodhipraṇidhicittena caryante bodhicārikāḥ //
bodhiprasthāna cittaṃ ca | / yathâryagaṇḍavyūhasūtre bhāṣitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730013 (0.0):
caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhi cittaṃ dvi vidhaṃ / bodhi praṇidhi cittaṃ ca bodhi prasthāna cittaṃ ca | yathā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927441 (0.0):
cittam utpādayatīdaṃ caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthāna cittaṃ ca | yathāryagaṇḍavyūhasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927448 (1.192):
bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthāna cittaṃ ca | yathāryagaṇḍavyūhasūtre / bhāṣitaṃ | durlabhāḥ kulaputra te satvāḥ sarvaloke ye 'nnuttarasyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730020 (0.017):
bodhi praṇidhi cittaṃ ca bodhi prasthāna cittaṃ ca | yathā + / ārya gaṇḍa vyūha sūtre bhāṣitaṃ | dur labhāḥ kula putra te satvāḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584380 (0.035):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ $ vijñātavyaṃ samāsataḥ & / bodhipraṇidhicittaṃ ca % bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808808 (0.035):
bodhipraṇidhicittasya Bca_1.17a / bodhipraṇidhicittaṃ ca Bca_1.15c
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328910 (0.035):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405912 (0.038):
dvividhamucyate / dvividhamapi katham? bodhipraṇidhicittamityekam, / bodhiprasthānamiti dvitīyam / bodhau praṇidhiḥ, tadeva cittaṃ tatra vā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147398 (0.039):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // SBca_1.15 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314930 (0.044):
yathôktam āryagaṇḍavyūhasūtre |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383193 (0.045):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328473 (0.062):
yathâryagaṇḍavyūhe saṃvarṇitaṃ | / sudurlabho buddhaśabdaḥ kalpakoṭiśatair api |
durlabhāḥ kulaputra te satvāḥ sarvaloke ye 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406008 (0.0):
(Bcp 12) durlabhāḥ kulaputra te sattvāḥ sattvaloke ye anuttarasyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730026 (0.0):
ārya gaṇḍa vyūha sūtre bhāṣitaṃ | dur labhāḥ kula putra te satvāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927456 (0.0):
bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthāna cittaṃ ca | yathāryagaṇḍavyūhasūtre / bhāṣitaṃ | durlabhāḥ kulaputra te satvāḥ sarvaloke ye 'nnuttarasyāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28704964 (0.032):
durlabhāḥ kulaputrāste sattvāḥ sarvaloke, ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561522 (0.039):
rdurlabhāste
cittaṃ praṇidadhati | / tato 'pi durlabhatamās te satvā ye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406012 (0.0):
(Bcp 12) durlabhāḥ kulaputra te sattvāḥ sattvaloke ye anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ praṇidadhati / tato 'pi durlabhatamāste sattvāḥ ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927463 (0.0):
bhāṣitaṃ | durlabhāḥ kulaputra te satvāḥ sarvaloke ye 'nnuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ praṇidadhati | tato 'pi durlabhatamās te satvā ye
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561527 (0.020):
rdurlabhāste
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28704969 (0.048):
durlabhāḥ kulaputrāste sattvāḥ sarvaloke, ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / praṇidadhati / ataste durlabhatarāḥ sattvāḥ, ye 'nuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652100 (0.059):
ca te sattvā evaṃrūpaṃ śabdaṃ śṛṇuyuḥ te śrutvā sarve 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayeyuḥ / ye cātra sattvāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019336 (0.060):
subhūte gaṅgānadīvālukopameṣu trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, / te sarve 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019581 (0.060):
trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245059 (0.062):
'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheś cittam utpādayiṣyanti, spṛhaṇīyās te sattvā ye / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayanti. / atha khalu śakro devānām indro māndāravāṇi puṣpāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
abhisaṃprasthitêti | / tatra bodhipraṇidhicittaṃ | / mayā buddhena bhavitavyam iti cittaṃ praṇidhānād utpannaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730054 (0.0):
abhisaṃprasthitā iti | tatra bodhi praṇidhi cittaṃ | mayā buddhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927476 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittaṃ praṇidadhati | tato 'pi durlabhatamās te satvā ye / 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃprasthitā iti | tatra / bodhipraṇidhicittaṃ | mayā buddhena bhavitavyam iti cittaṃ praṇidhānād
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317141 (0.047):
ahaṃ mahāyāniko 'haṃ cânuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ paryeṣāmîti |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655870 (0.062):
bhadanta bhagavan muhūrtenānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāpnūyāṃ / / bodhiprāptasya ca me tatra buddhakṣetre na bhūyaścandrasūryāṇāṃ prabhā
śūraṅgamasūtre 'pi | / śāṭhyôtpāditasyâpi bodhicittasya buddhatvahetutvâbhidhānāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730066 (0.035):
api | śāṭhya utpāditasya + api bodhi cittasya buddhatva hetutva abhidhānāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927475 (0.062):
bodhipraṇidhicittaṃ | mayā buddhena bhavitavyam iti cittaṃ praṇidhānād / utpannaṃ bhavati | śūraṅgamasūtre 'pi | śāṭhyotpāditasyāpi bodhicittasya
kaḥ punar vādaḥ kiñcid eva kuśalaṃ kṛtvā | / yathôktaṃ bhadrakalpikasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927494 (0.010):
buddhatvahetutvābhidhānāt | kaḥ punar vādaḥ kiñcid eva kuśalaṃ kṛtvā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730077 (0.024):
| kaḥ punar vādaḥ kiñ cid eva kuśalaṃ kṛtvā | yathā + uktaṃ / bhadra kalpika sūtre | ghoṣadatto nāma tathā gato yatra nakṣatrarājena
ghoṣadatto nāma / [ Bendall ed p9 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441540 (0.031):
tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi dhova | / tathāgato udakam ā- / [ Bendall ed p155 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221114 (0.032):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116601 (0.037):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / [ Bendall ed p219 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316663 (0.038):
punaś côktaṃ | / tathāga- / [ Bendall ed p11 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778787 (0.040):
upasaṃkrāmati || / [ Bendall ed p39 ---> ] / atha khalv anyatarā śreṣṭhidārikôpariprāsādatalagatâdrākṣīt sadāpraruditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.041):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.043):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.044):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221571 (0.044):
bodhicittabhujagêndrasaṃbhavo dharmadhātugagane samudgataḥ | / [ Bendall ed p103 ---> ] / dharmameghayugapatpravarṣaṇaḥ sarvaśuklaphala śasyavardhanaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730077 (0.045):
| kaḥ punar vādaḥ kiñ cid eva kuśalaṃ kṛtvā | yathā + uktaṃ / bhadra kalpika sūtre | ghoṣadatto nāma tathā gato yatra nakṣatrarājena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927494 (0.045):
yathoktaṃ bhadrakalpikasūtre | ghoṣadatto nāma tathāgato yatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117481 (0.045):
nāma- / [ Bendall ed p225 ---> ] / rūpâṅkurasyâbhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.045):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.045):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.046):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.046):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179049 (0.047):
kartā na bhoktânyatra nāmasaṃketāt | / [ Bendall ed p254 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.047):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878570 (0.047):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ ku- / [ Bendall ed p84 ---> ] / laputro vā kuladuhitā vā jāmbūdvīpakān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.048):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
tathāgato yatra nakṣatrarājena tathāgatena / prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730090 (0.0):
bhadra kalpika sūtre | ghoṣadatto nāma tathā gato yatra nakṣatrarājena / tathā gatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ tāmbūla patraṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927507 (0.0):
yathoktaṃ bhadrakalpikasūtre | ghoṣadatto nāma tathāgato yatra / nakṣatrarājena tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927530 (0.044):
tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316291 (0.049):
evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra duṣpradharṣeṇa / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927545 (0.049):
duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730099 (0.052):
gopālaka bhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927516 (0.052):
dattvā gopālakabhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316276 (0.054):
evam anantaprabho nāma tathāgato yatrârciṣmatā tathāgatena / prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
gopālakabhūtena | / evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā tathāgatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730097 (0.0):
tathā gatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ tāmbūla patraṃ dattvā / gopālaka bhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927514 (0.0):
nakṣatrarājena tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ / dattvā gopālakabhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316288 (0.055):
evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra duṣpradharṣeṇa / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927542 (0.055):
nagarāvalambakabhūtena | evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra / duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927527 (0.062):
tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730103 (0.0):
gopālaka bhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927520 (0.0):
dattvā gopālakabhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316291 (0.043):
evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra duṣpradharṣeṇa / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927545 (0.043):
nagarāvalambakabhūtena | evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra / duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927530 (0.047):
tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19378155 (0.050):
kasminpunaḥ samyaksaṃbuddhe buddhatve prathamaṃ cittamutpāditam ? / śākyamunī | śākyamunirnāma prathamasyāsaṃkhyeyasyādau babhūva yatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927502 (0.052):
nakṣatrarājena tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650229 (0.063):
buddhān bhagavataḥ paśyeyaṃ / ye mayā prathamaṃ bodhāya samādāpitā yeṣāṃ / mayā tatprathamaṃ bodhicittamutpāditaṃ bodhicitte pratiṣṭhāpitāḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680845 (0.064):
cittamutpāditaṃ tena tathāgatenāhaṃ prathamaṃ dānapāramitāyāṃ niveśito,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19378175 (0.064):
bhagavatā bhārgavabhūtena sukhodakenāṅgaparicaryābhirupasthānaṃ kṛtvā / prathamaṃ bodhicittamutpāditamahamapyevaṃ prakāro bhūyāsamiti |
tantravāyabhūtena | / evam anantaprabho nāma tathāgato yatrârciṣmatā tathāgatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730106 (0.0):
tathāgatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā / tantra vāya bhūtena | evam anantaprabho nāma tathā gato yatra + arciṣmatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927523 (0.0):
tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā / tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā
prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730100 (0.0):
gopālaka bhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730116 (0.0):
tathā gatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ tṛṇa pradīpaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927517 (0.0):
dattvā gopālakabhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927533 (0.0):
tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927545 (0.050):
duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19378155 (0.050):
kasminpunaḥ samyaksaṃbuddhe buddhatve prathamaṃ cittamutpāditam ? / śākyamunī | śākyamunirnāma prathamasyāsaṃkhyeyasyādau babhūva yatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316247 (0.054):
tathāgato yatra nakṣatrarājena tathāgatena / prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927502 (0.054):
nakṣatrarājena tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650229 (0.063):
buddhān bhagavataḥ paśyeyaṃ / ye mayā prathamaṃ bodhāya samādāpitā yeṣāṃ / mayā tatprathamaṃ bodhicittamutpāditaṃ bodhicitte pratiṣṭhāpitāḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680845 (0.064):
cittamutpāditaṃ tena tathāgatenāhaṃ prathamaṃ dānapāramitāyāṃ niveśito,
nagarâvalambakabhūtena | / evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra duṣpradharṣeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927542 (0.0):
nagarāvalambakabhūtena | evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra / duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674925 (0.037):
vaśavartidevarājabhūtenānavamardabalaketurnāma tathāgata ārāgitaḥ /
tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730133 (0.0):
duṣpradharṣeṇa tathā gatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ datta kāṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927550 (0.0):
nagarāvalambakabhūtena | evaṃ dṛḍhavikramo nāma tathāgato yatra / duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927530 (0.039):
tantravāyabhūtena | evam anantaprabho nāma tathāgato yatrārciṣmatā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tṛṇapradīpaṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316261 (0.043):
evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā tathāgatena / prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730099 (0.043):
gopālaka bhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhi cittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927516 (0.043):
dattvā gopālakabhūtena | evaṃ vidyutpradīpo nāma tathāgato yatra yaśasā / tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ daśikāṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316247 (0.049):
tathāgato yatra nakṣatrarājena tathāgatena / prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ dattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927502 (0.049):
nakṣatrarājena tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ tāmbūlapatraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680845 (0.056):
pratiṣṭhāpitastasya ca vacanena mayānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditaṃ tena tathāgatenāhaṃ prathamaṃ dānapāramitāyāṃ niveśito,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650229 (0.062):
mayā tatprathamaṃ bodhicittamutpāditaṃ bodhicitte pratiṣṭhāpitāḥ,
kāṣṭhahārakabhūtenêty ādi || / caryâvikale 'pi ca bodhicitte nâvamanyatā karttavyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730134 (0.015):
duṣpradharṣeṇa tathā gatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ datta kāṣṭhaṃ / dattvā kāṣṭha hāraka bhūtena + ity ādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927551 (0.015):
duṣpradharṣeṇa tathāgatena prathamaṃ bodhicittam utpāditaṃ dattakāṣṭhaṃ / dattvā kāṣṭhahārakabhūtenety ādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730141 (0.026):
dattvā kāṣṭha hāraka bhūtena + ity ādi || / caryā a vikale * api ca bodhi citte na + avamanyatā karttavyā | tasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927558 (0.026):
dattvā kāṣṭhahārakabhūtenety ādi || / caryāvikale 'pi ca bodhicitte nāvamanyatā karttavyā | tasyāpy
tasyâpy anantasaṃsārasukhaprasavanatvāt |
yathâryamaitreyavimokṣe varṇitaṃ | / tad yathâpi nāma kulaputra cittam api vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730160 (0.0):
varṇitaṃ | tad yathā + api nāma kula putra cittam api vajra ratnaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927576 (0.0):
yathāpi nāma kulaputra cittam api vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879345 (0.043):
bhagavān āha || / tad yathâpi nāma kulaputra kaścit puruṣôtpadyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406135 (0.054):
tadyathāpi nāma kulaputra bhinnamapi vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318997 (0.056):
peyālaṃ || / tad yathâpi nāma kula-putra bhaiṣajyavṛkṣasya mūlato vā
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561241 (0.061):
varṇitam / tathā coktaṃ maitreyavimokṣe tad yathāpi nāma
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561253 (0.0):
bhinnamapi vajraratnaṃ sarvam ativiśiṣṭaṃ suvarṇālaṅkāramabhibhavati, / vajraratnanāma ca na vijahāti, sarvadāridrayaṃ ca vinivartayati / evameva,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406145 (0.0):
tadyathāpi nāma kulaputra bhinnamapi vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ / suvarṇālaṃkāramabhibhavati, vajraratnanāma ca na vijahāti, sarvadāridyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730170 (0.0):
sarva prativiśiṣṭaṃ suvarṇa alaṃ kāram abhibhavati | vajra ratna nāma ca / na vijahāti | sarva dāridryaṃ vinivarttayati | evam eva kula putra +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927585 (0.0):
yathāpi nāma kulaputra cittam api vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ / suvarṇālaṃkāram abhibhavati | vajraratnanāma ca na vijahāti |
sarvadāridryaṃ vinivarttayati | / evam eva kulaputrâśayapratipattibhinnam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730176 (0.0):
sarva prativiśiṣṭaṃ suvarṇa alaṃ kāram abhibhavati | vajra ratna nāma ca / na vijahāti | sarva dāridryaṃ vinivarttayati | evam eva kula putra +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927593 (0.0):
suvarṇālaṃkāram abhibhavati | vajraratnanāma ca na vijahāti | / sarvadāridryaṃ vinivarttayati | evam eva kulaputrāśayapratipattibhinnam
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561261 (0.053):
vajraratnanāma ca na vijahāti, sarvadāridrayaṃ ca vinivartayati / evameva,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406153 (0.058):
suvarṇālaṃkāramabhibhavati, vajraratnanāma ca na vijahāti, sarvadāridyaṃ / ca vinivartayati, evameva kulaputra pratipattibhinnamapi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730202 (0.061):
bodhi sattva nāma ca na vijahāti | sarva saṃsāra dāridryaṃ vinivarttayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927612 (0.061):
ca na vijahāti | sarvasaṃsāradāridryaṃ vinivarttayatīti | itaś ca vināpi
sarvajñatācittôtpādavajraratnaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927594 (0.052):
sarvadāridryaṃ vinivarttayati | evam eva kulaputrāśayapratipattibhinnam / api sarvajñatācittotpādavajraratnaṃ
sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇâlaṃkāram abhibhavati bodhisattvanāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709131 (0.0):
sarvajñatācittotpādavajraratnaṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇālaṃkārānabhibhavati / (Gv 406)
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561269 (0.0):
kulaputra, pratipattibhinnamapi sarvajñatācittotpādavajraratnaṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇālaṅkāram abhibhavati / bodhicittanāma
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406163 (0.0):
sarvajñatācittotpādavajraratnaṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇālaṃkāramabhibhavati, bodhicittanāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927609 (0.0):
api sarvajñatācittotpādavajraratnaṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇālaṃkāram abhibhavati bodhisattvanāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28708218 (0.044):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇālaṃkārānabhibhavati jihmīkaroti / tadyathā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28706906 (0.058):
sarvaśrāvakapratyekabuddhakācamaṇikānabhibhavati / tadyathāsti vaśirājaṃ
ca na vijahāti | / sarvasaṃsāradāridryaṃ vinivarttayatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730202 (0.0):
sarva śrāvaka praty eka buddha guṇa suvarṇa alaṃ kāram abhibhavati / bodhi sattva nāma ca na vijahāti | sarva saṃsāra dāridryaṃ vinivarttayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927612 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaguṇasuvarṇālaṃkāram abhibhavati bodhisattvanāma / ca na vijahāti | sarvasaṃsāradāridryaṃ vinivarttayatīti | itaś ca vināpi
itaś ca vinâpi caryayā bodhicittam upakārakam iti jñātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730211 (0.030):
+ iti | itaś ca vinā + api caryayā bodhi cittam upakārakam iti jñātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927620 (0.030):
ca na vijahāti | sarvasaṃsāradāridryaṃ vinivarttayatīti | itaś ca vināpi / caryayā bodhicittam upakārakam iti jñātavyaṃ | yenāpararājāvavādakasūtre
yenâpararājâvavādakasūtre kathitaṃ |
yasmāc ca tvaṃ mahārāja bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ |
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561307 (0.0):
āryarājāvavādakasūtre yāsmāt tvaṃ mahārāja
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406201 (,0.0):
yasmāt tvaṃ mahārāja bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730224 (0.0):
yena + a para rāja avavādaka sūtre kathitaṃ | yasmāc ca tvaṃ mahā rāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927633 (0.0):
caryayā bodhicittam upakārakam iti jñātavyaṃ | yenāpararājāvavādakasūtre / kathitaṃ | yasmāc ca tvaṃ mahārāja bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ | asahaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642620 (0.035):
samyaksaṃbuddhasya niryātayati sma / evaṃ cāha, ahaṃ bhagavan bahukṛtyo / bahukaraṇīyaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179341 (0.036):
prāvivekyāntarāyaḥ katamaḥ / yad bhojanaguruko bhavati / bahvartho / bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ karmārāmaratiṃ rato bhavati / teṣu teṣv
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292484 (0.058):
prāvivekyāntarāyaḥ katamaḥ [|] yadbhojanaguruko bhavati, bahvartho, / bahukṛtyo, bahukaraṇīyaḥ, karmārāmaratiṃ (Śbh_Sh: 146) rato bhavati | teṣu
[ Cambridge MS f7a ---> ] / asahaḥ sarveṇa sarvaḥ sarvathā sarvaṃ sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣituṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927644 (0.0):
kathitaṃ | yasmāc ca tvaṃ mahārāja bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ | asahaḥ / sarveṇa sarvaḥ sarvathā sarvaṃ sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣituṃ | evaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406211 (5.960):
yasmāt tvaṃ mahārāja bahukṛtyo bahukaraṇīyaḥ, asahaḥ sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣitum, yāvat prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730235 (5.960):
bahu kṛtyo bahu karaṇīyaḥ | a sahaḥ sarveṇa sarvaḥ sarvathā sarvaṃ sarvadā
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561317 (0.017):
āryarājāvavādakasūtre yāsmāt tvaṃ mahārāja
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051275 (0.052):
cittamutpādayitavyam tathā kariṣyāmi yathā sarve mārakarmadoṣāḥ sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarvatra sarvadā ca na bhaviṣyanti, notpatsyante /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634826 (0.062):
kathaṃ dānapāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ? kathaṃ yāvad āveṇikabuddhadharmeṣu
evaṃ yāvat prajñāpāramitāyāṃ śikṣituṃ | / tasmāt tarhi tvaṃ mahārājâivam eva samyaksambodhichandaṃ śraddhāṃ tra ...
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561321 (0.0):
asahaḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā dānapāramitāyāṃ śikṣitum, yāvat / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitum / tasmāttarhi tvaṃ mahārāja evameva sambodhau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406215 (0.0):
sarvathā sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣitum, yāvat prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927646 (0.0):
sarveṇa sarvaḥ sarvathā sarvaṃ sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣituṃ | evaṃ / yāvat prajñāpāramitāyāṃ śikṣituṃ | tasmāt tarhi tvaṃ mahārāja evam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927654 (0.0):
sarveṇa sarvaḥ sarvathā sarvaṃ sarvadā dānapāramitāyāṃ śikṣituṃ | evaṃ / yāvat prajñāpāramitāyāṃ śikṣituṃ | tasmāt tarhi tvaṃ mahārāja evam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730240 (0.027):
dāna pāramitāyāṃ śikṣituṃ | evaṃ yāvat prajñā pāramitāyāṃ śikṣituṃ |
praṇidhiṃ ca gacchann api tiṣṭhann api / niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi jāgrad api bhuñjāno 'pi |
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561335 (0.0):
chandaṃ śraddhāṃ prārthanāṃ praṇidhiṃ ca, gacchannapi tiṣṭhannapi niṣaṇṇo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406228 (0.0):
śikṣitum / tasmāttarhi tvaṃ mahārāja evameva saṃbodhicchandaṃ śraddhāṃ / prārthanāṃ praṇidhiṃ ca, gacchannapi tiṣṭhannapi niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730255 (0.0):
tasmāt tarhi tvaṃ mahā rāja evam eva samyak sambodhi chandaṃ śraddhāṃ tra / ... praṇidhiṃ ca gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo * api śayāno * api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927661 (0.0):
yāvat prajñāpāramitāyāṃ śikṣituṃ | tasmāt tarhi tvaṃ mahārāja evam eva / samyaksambodhichandaṃ śraddhāṃ tra ... praṇidhiṃ ca gacchann api tiṣṭhann
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172491 (0.059):
āsīnaśca śayānaśca $ gacchaṃstiṣṭhannanuvrajan & / bhuñjāno 'tha pibanvāpi % rudramevānucintayat // SkP_30.6 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182567 (0.059):
āsīnaśca śayānaśca gacchaṃstiṣṭhannanuvrajan / / bhuñjāno 'tha pibanvāpi rudramevānucintayat // SkP_30.6 //
pivann api | / satatasamitam anusmara | / manasikuru bhāvaya |
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561341 (0.0):
chandaṃ śraddhāṃ prārthanāṃ praṇidhiṃ ca, gacchannapi tiṣṭhannapi niṣaṇṇo / 'pi śayāno 'pi jāgradapi bhuñjāno 'pi pibannapi, satatasamitam anusmara,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730260 (0.0):
... praṇidhiṃ ca gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo * api śayāno * api / jāgrad api bhuñjāno * api | pivann api | satata samitam anusmara |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927667 (0.0):
api niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi jāgrad api bhuñjāno 'pi | pivann api | / satatasamitam anusmara | manasikuru bhāvaya |
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhâryaśrāvakapṛthagjanānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927671 (0.0):
satatasamitam anusmara | manasikuru bhāvaya | / sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagj anānām ātmanaś
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561346 (0.018):
'pi śayāno 'pi jāgradapi bhuñjāno 'pi pibannapi, satatasamitam anusmara, / manasikuru bhāvaya / sarvabuddhabodhisattvārya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927699 (0.047):
nirvāṇasamatayānumodasvānumodya ca / sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmaṇe niryātaya |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406241 (0.050):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagjanānāmātmanaśca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830490 (0.062):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitasarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669566 (0.062):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524180 (0.062):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405488 (0.062):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994507 (0.064):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhapratikṣepakaḥ saced
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351337 (0.064):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakamāhātmyadharmamudbhāvanatāyai
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302654 (0.064):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakasamyaggatasamyakpratipannānāṃ
ātmanaś câtītânāgatapratyutpannāni sarvakuśalamūlāny abhisaṃkṣipya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730282 (0.0):
ātmanaś ca + atīta an āgata pratyutpannāni sarva kuśala mūlāny / abhisaṃkṣipya tulayitvā piṇḍayitvā + anumodasva + agrayā anumodanayā yāvad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927683 (0.0):
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagj anānām ātmanaś / cātītānāgatapratyutpannāni sarvakuśalamūlāny abhisaṃkṣipya tulayitvā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406244 (0.049):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagjanānāmātmanaśca / atītānāgatapratyutpannāni kuśalamūlānipiṇḍayitvā tulayitvā anumodayasva
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561352 (0.052):
śrāvakapratyekabuddhapṛthagjanānām ātmanaśca atītānāgatapratyutpannāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271167 (0.055):
buddhāvaropitakuśalamūlāni saṃjānīte tāni sarvāṇy abhisaṃkṣipya piṇḍayitvā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569628 (0.057):
3 /// + .. sarvāṇi kuśalamūlāni piṇḍīkṛtvābhisaṃkṣepya ca tulayitvā ///
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262733 (0.063):
ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ kuśalamūlāny / abhisaṃskṛtāni tāni sarvāny abhisaṃkṣipya piṇḍayitvā tulayitvā anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261699 (0.064):
sudṛśeṣu vā sudarśaneṣu vā akaniṣṭheṣu vā deveṣu kuśalamūlāny avaropitāni / sarvāny abhisaṃkṣipya piṇḍayitvā tulayitvā agrayānumodanayā śreṣṭhayā
tulayitvā piṇḍayitvânumodasvâgrayânumodanayā / yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112657 (0.017):
nīlaghaṭabhedaviśiṣṭam/ ākāśatvaṃ tu na tathā/ bhedapadena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316320 (0.022):
me 'nuttarajñānakuśalamūlaṃ tat sarvam aikadhyaṃ piṇḍayitvā / tulayitvâbhisaṃkṣipyânutt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948158 (0.028):
sāndṛṣṭikavipākaeva nāsti | kiṃpunaraurdhvalaukikaṃ nirvāṇamiti sāndṛṣṭika / ityucyate | / akālika iti | buddhadharmo na kañcana divasaṃ māsaṃ vatsaraṃ nakṣatraṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569629 (0.034):
3 /// + .. sarvāṇi kuśalamūlāni piṇḍīkṛtvābhisaṃkṣepya ca tulayitvā ///
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176433 (0.036):
prajñāpāramitāṃ satkurvatā gurukurvatā mānayatā pūjayata / sarvabuddhadharmāṇāṃ hetur upacito bhavati sarvasaṃpattayaś ca parigṛhītā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406250 (0.052):
atītānāgatapratyutpannāni kuśalamūlānipiṇḍayitvā tulayitvā anumodayasva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954251 (0.057):
sarvam aikadhyaṃ piṇḍayitvā tulayitvābhisaṃkṣipyānnutt arāyāṃ
madhyantavibhagatika.html 19096374 (0.057):
mahābodhipariṇāmanayā kuśalamūlāni mahābodhivad akṣayāni bhavantīti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959536 (0.058):
na pariṇāmanāyāḥ sarvaduṣkhahatyā vinivartitavyaṃ | / na parīttāni kuśalamūlāni parigrahītavyāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3777704 (0.058):
sarva duṣkha hatyā vinivartitavyaṃ | na parīttāni kuśala mūlāni / parigrahītavyāni | na parīttayā pariṇāmanayā tuṣṭir mantavyā ity ādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26972103 (0.058):
na pariṇāmanāyāḥ sarvaduṣkhahatyā vinivartitavyaṃ | na parīttāni / kuśalamūlāni parigrahītavyāni | na parīttayā pariṇāmanayā tuṣṭir mantavyā
sarvabuddhabodhisatvapratyeka- / [ Bendall ed p10 ---> ]
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28013127 (0.023):
sthitaḥ sarvasattvollokanīyḥyḥṃ bhūmau | ime te kumḥra tathḥgatasya bhūtḥ / buddhaguṇḥḥ | ebhirbuddhaguṇavarṇaiḥ samanvḥgato bodhisattvo mahḥsattva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328469 (0.023):
[ Bendall ed p310 ---> ] / yathâryagaṇḍavyūhe saṃvarṇitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958018 (0.025):
[ Bendall ed p274 ---> ] / tatrâryaratnameghe balam uktaṃ |na sa satvaḥ satvanikāye saṃvidyate yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631457 (0.026):
anuttarā samyaksaṃbodhir na parigrahītavyā nābhiniveṣṭavyā. evaṃ / buddhatvaṃ sarvajñatvaṃ sarvākārajñatvaṃ tathāgatatvan na parigrahītavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316568 (0.029):
idam agraṃ paiśunyānāṃ yad utârya- / [ Bendall ed p172 ---> ]
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28703216 (0.029):
buddhisāgara vivardhayiṣyasi caryasāgara viśodhayiṣyasi / / sarvabuddhapraṇidhānasāgaraṃ nocireṇa avagāhayiṣyasi // 122 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316710 (0.031):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176433 (0.032):
prajñāpāramitāṃ satkurvatā gurukurvatā mānayatā pūjayata / sarvabuddhadharmāṇāṃ hetur upacito bhavati sarvasaṃpattayaś ca parigṛhītā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987031 (0.034):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316400 (0.034):
śaraṇaṃ yāmi tān buddhabodhisatvān || / [ Bendall ed p171 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116602 (0.035):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / [ Bendall ed p219 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320704 (0.035):
[ Cambridge MS f20a ---> ] / bhyo vâbhijātabodhisatvadharmabhāṇakebhyo vā mātāpitṛbhyāṃ vā saṃgharatne
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28673823 (0.036):
buddhavṛṣabhitayā virocayamānaṃ buddhādhipateyenābhibhavantaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342990 (0.037):
prasaviṣyathe '; ti / sarva mantrāśca na pratikṣeptavyāḥ / / sarvabuddhabodhisattvāśca na visaṃvādanīyāḥ / gururārādhanīyaśceti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857120 (0.037):
bodhisattvabhūmerākārapratilambhaniṣyandāḥ parimārgitavyāḥ / parigaveṣitavyāḥ paripraṣṭavyāḥ / buddhabodhisattvānāṃ kalyāṇamitrāṇāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342355 (0.037):
maṇḍalācāryaśiṣyatvābhyupagatānāmutpāditabodhicittānāmupoṣadhikānāṃ / sarvabuddhabodhisattvātmāniryātitamūrttīnāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28692260 (0.037):
sarvabuddhadharmacakramahāmaṇirājaghaṇṭāmālāmanojñarutaravaṇaṃ / sarvabodhisattvapraṇidhinānāvajraghaṇṭāniścaritanirghoṣaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778491 (0.038):
buddheryāpathapratilambhatā kāyavāṅmanaḥsamyamaviśeṣagāmitayā / sarvadharmātanmayatayā, bodhisatvasaṃghakarṣaṇatayā mahāyānasamādāpanatā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986297 (0.039):
kalpikaṃ niravadyaṃ ca māṃsaṃ buddhânuvarṇitaṃ || / [ Bendall ed p134 ---> ]
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765462 (0.039):
ca te bhavitavyam, sudṛṣṭaprajñādarśanena mahākaruṇāmukhībhūtena / mahāyānasaṃvarṇakena buddhekṛtajñena śuddhāśayena dharmaniruktividhijñena,
buddhâryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmaṇe niryātaya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730306 (0.0):
sarva buddha bodhi satva praty eka buddha ārya śrāvakāṇāṃ pūjā karmaṇe / niryātaya | niryātya ca sarva satva sādhāraṇāni kuru | tataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927704 (0.0):
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmaṇe niryātaya | / niryātya ca sarvasatvasādhāraṇāni kuru | tataḥ sarvasatvānāṃ yāvat
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561367 (0.047):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmāṇi niryātaya / / niryātya ca sarvasattvasādhāraṇāni kuru / tataḥ sarvasattvānāṃ yāvat
niryātya ca sarvasatvasādhāraṇāni kuru | / tataḥ sarvasatvānāṃ yāvat sarvajñātapratilambhāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730319 (0.0):
sarva buddha bodhi satva praty eka buddha ārya śrāvakāṇāṃ pūjā karmaṇe / niryātaya | niryātya ca sarva satva sādhāraṇāni kuru | tataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927717 (0.0):
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmaṇe niryātaya | / niryātya ca sarvasatvasādhāraṇāni kuru | tataḥ sarvasatvānāṃ yāvat
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561374 (0.014):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmāṇi niryātaya / / niryātya ca sarvasattvasādhāraṇāni kuru / tataḥ sarvasattvānāṃ yāvat
sarvabuddhadharmaparipūraṇāya dine dine traikālyam anuttarāyāṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561386 (0.0):
sarvajñatāpratilambhāya sarvabuddhadharmaparipūraṇāya dine (Bhk 170)
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406283 (0.0):
sarvajñatāpratilambhāya sarvabuddhadharmaparipūraṇāya dine dine
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730324 (0.0):
sarva satvānāṃ yāvat sarva jñāta pratilambhāya / sarva buddha dharma paripūraṇāya dine dine traikālyam an uttarāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927724 (0.0):
niryātya ca sarvasatvasādhāraṇāni kuru | tataḥ sarvasatvānāṃ yāvat / sarvajñātapratilambhāya sarvabuddhadharmaparipūraṇāya dine dine traikālyam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28616377 (0.051):
cittaparituṣṭitāyai kuśalamūlasaṃjananatāyai bodhicittotpādapratilābhāya / yāvatsarvabuddhadharmaparipūraṇāya dharmaṃ deśayati //
samyaksaṃbodhau pariṇāmayâivaṃ khalu tvaṃ mahārāja pratipannaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406291 (0.0):
traikālyamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja pratipannaḥ san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730335 (0.0):
samyak saṃbodhau pariṇāmaya evaṃ khalu tvaṃ mahā rāja pratipannaḥ san
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927731 (0.0):
sarvajñātapratilambhāya sarvabuddhadharmaparipūraṇāya dine dine traikālyam / annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya evaṃ khalu tvaṃ mahārāja
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561395 (0.020):
traikālyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja, pratipanna, san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837670 (0.043):
mama bhavedakṛtajñatā ca, yadahamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nābhisaṃbuddheyam //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587746 (0.044):
kṣipramanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariniṣpadyeyuḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586261 (0.044):
vyākaraṇaṃ pratilabhemahi anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti || / atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma bhaviṣyasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999157 (0.046):
baddhasīmāno hi te saṃsārasrotasaḥ / abhavyā hi te punaḥ punaḥ saṃsaraṇāya / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayitum / api nu khalu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866046 (0.048):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622358 (0.052):
anavakrāntaniyāmā vyākriyante anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na mamātra / prajñāpāramitāyān nāma gṛhītam iti prasādan na pratilapsyante, idam api
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645397 (0.053):
parivitarka udāpādi / mayā khalvanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059940 (0.053):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau na visaṃvādayiṣyati praṇidhānam, api tu khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817710 (0.054):
pratyekabodhāv anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayadhvam. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711825 (0.054):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479180 (0.054):
bodhiprāpto māṃ vyākuryā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / syāt khalu punarbhadramukhā yuṣmākaṃ kāṃkṣā vā vimatirvānyaḥ sa tena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606664 (0.055):
parimuktāḥ | tenaiva bodhisattvena mahāsattvena paripācitā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau | syātkhalu punaste mahāsthāmaprāpta kāṅkṣā vā vimatirvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645520 (0.057):
vacanenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpaya / evaṃ ca punaḥ samādāpaya, / sacedyūyaṃ yakṣā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāvarthikā gacchata, yūyaṃ pārāt
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606125 (0.060):
yadasmākaṃ vyākarotyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau asantamanākāṅkṣitaṃ ca | / atha khalu mahāsthāmaprāpta tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bahūni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106328 (0.062):
anyatra sarvasattvaiḥ sārdhaṃ sādharaṇāni kṛtvānuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati. evaṃ khalu subhūte (AdSPG I 100) bodhisattvo mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106959 (0.062):
sādharaṇaṃ kṛtvā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati. evaṃ khalu
san rājyaṃ kārayiṣyasi rājyakṛtyāni ca na hāyayiṣyasi
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561400 (0.0):
traikālyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja, pratipanna, san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406297 (0.0):
traikālyamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya / evaṃ khalu tvaṃ / mahārāja pratipannaḥ san rājyaṃ ca kārayiṣyasi, rājyakṛtyāni ca na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730340 (0.0):
samyak saṃbodhau pariṇāmaya evaṃ khalu tvaṃ mahā rāja pratipannaḥ san / rājyaṃ kārayiṣyasi rājya kṛtyāni ca na hāyayiṣyasi bodhi saṃbhārāṃś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927738 (0.0):
annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya evaṃ khalu tvaṃ mahārāja / pratipannaḥ san rājyaṃ kārayiṣyasi rājyakṛtyāni ca na hāyayiṣyasi
bodhisaṃbhārāṃś ca paripūrayiṣyasîti || / atrâiva câsya vipākôktaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730342 (0.054):
rājyaṃ kārayiṣyasi rājya kṛtyāni ca na hāyayiṣyasi bodhi saṃbhārāṃś ca / pari pūrayiṣyasi + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927738 (0.062):
pratipannaḥ san rājyaṃ kārayiṣyasi rājyakṛtyāni ca na hāyayiṣyasi / bodhisaṃbhārāṃś ca paripūrayiṣyasīti ||
sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo-
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406313 (0.0):
13) sa khalu punastvaṃ mahārāja samyaksaṃbodhicittakuśalamūlavipākena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730356 (0.0):
atra + eva ca + asya vipāka uktaḥ | sa khalu punas tvaṃ mahā rāja tasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927753 (0.0):
atraiva cāsya vipāka uktaḥ | sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561416 (0.006):
atha khalu punastvaṃ mahārāja
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652044 (0.023):
// na khalu punar ahaṃ mahārāja abhijānāmi ghaṭikārasya kumbhakārasya idam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18759194 (0.033):
sūryo ṛṣi candraṃ rājānam etad uvāca // mā khalu punas tvaṃ mahārāja mama
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529624 (0.037):
pūrṇaḥ kathayati mahārāja na bhagavān, api tu khalu sthavirasthavirā eva
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849085 (0.043):
saṃvidyante khalu punarmahārāja sarvārthasiddhasya kumārasya kāye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927780 (0.043):
devamanuṣyopapattiṣv ādhipatyam eva kārayasi | na ca tāvat tava mahārāja / tasya samyaksaṃbodhicittasya kuśalakarmaṇa ūnatvaṃ vāpūrṇatvaṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316547 (0.044):
na ca tāvat tava mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittasya / kuśalakarmaṇônatvaṃ vâpūrṇatvaṃ vā prajñāyate |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616214 (0.060):
etau dvau dārakau? āha paśyāmi bhagavan, paśyāmi sugata | bhagavānāha / etau khalu punarmahārāja kulaputrau pañcaṣṭīnāṃ gaṅgānadīvālikāsamānḥṃ
[ Cambridge MS f7b ---> ] / vipākenânekaśatakṛtvo deveṣûpapanno 'bhūḥ |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4945754 (0.029):
*{2/191: E2,4 (v.l.): yat prathamaṃ uccāryamāṇe}* / *{2/192: E2,4 (v.l.): śatakṛtvo 'pi}* / *{2/193: E2: 3,15; E4: 3,20; E5: 2,415; E6: 1,96}*
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279994 (0.038):
sarvaduḥśakunavighnavyupaśamanakarī | sarvamārārikarmadūrīkaraṇī | / sarvakuśalamūlapuṇyasyopacayakarī | sarvāyoniśomanaskārasyānutpādanakarī |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781722 (0.043):
bhagavāṃ mahatīye pariṣāye anekaśatāye anekasahasrāye anekaśatasahasrāye
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082832 (0.045):
vaiḍūryamaye pratiniṣaṇṇānanekaśatasahasrikāyāṃ pariṣadāyāṃ parivṛtāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116148 (0.050):
madhukarêva kuśalamūlasaṃbharaṇasya / sarvajagaduccalitasantānasyânabhiniviṣṭasarvasaṃskārasya |
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510561 (0.051):
paśyantī vāgvadati tadetadekaśatavidhena vaivāptavyaṃ śatāyutayā vā ya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707307 (0.051):
trisāhasramahāsāhasrāye lokadhātūye kuśalamūlasamanvāgatā satvā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636624 (0.051):
abhimukhamāśayaviśuddhisaṃpadaṃ saṃpraṇīto 'nekaśatasahasrakṛtvaḥ / pradakṣiṇīkariṣyāmīti / atha siṃhavijṛmbhitāyā bhikṣuṇyāḥ sarvaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915804 (0.054):
samyaksambodhyarthāya buddhānām pañcaśatam paryupāsitebhyaḥ / kuśalamūlasamanvāgatebhyaḥ sva bodhicittamabhimukhībhūtvā, te satpuruṣasya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046240 (0.056):
bhogapratilābhāḥ sarvalokopajīvyā bhaveyustairme bhogapratilābhaiḥ / samavadhānaṃ bhavet, evamidaṃ kuśalamūlavaropayāmi | ayaṃ tṛtīyaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946928 (0.057):
vyāmiśrakāriṇām iti. kuśalākuśalakarmakāriṇāṃ. atha kasmāt teṣām āśrayā
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584371 (0.057):
yadavaropitaṃ kuśalamūlaṃ tadutsṛjāmyaparmantebhyaḥ sarvasattvebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730369 (0.058):
deveṣu + upapanno * abhūḥ | an eka śata kṛtvo manuṣyeṣu + upapanno * abhūḥ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11312844 (0.060):
hīnayānacittapariṇāmanāt mahāyāne kuśalamūlasamucchedanāt / anutpannakuśalamūlānutpādāya | utpannakuśalamūlasya dhvaṃsanāt |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4656279 (0.060):
mahāyāne kuśalamūlasamucchedanāt anutpannakuśalamūlānutpādāya | utpanna
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600144 (0.060):
pūrvakuśalamūlaṃ saṃsmārya dhanyākare mahānagare yathāśayānāṃ sattvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710457 (0.060):
atṛptāḥ kuśalamūlaparyeṣaṇâbhiyuktā | / eṣâiva tāvan mayā satvaḥ pūrvataraṃ bodhimaṇḍe niṣādayitavyaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257894 (0.061):
buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca bhagavataḥ paryupāste paripṛcchati / paripraśnīkurute kuśalamūlāvaropanatayā, tāni ca kuśalamūlāni
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24027152 (0.062):
saṃprayogeṇa tadyuktāḥ / taireva kuśalamūlahyar patrāpyaiḥ saṃprayuktā dharmāḥ saṃprayogeṇa
Dipankarasrijnana (bsa035_u.htm.txt) 15590572 (0.063):
mokṣamārgīyakuśalamūlotpādakāmaādikārmikā ahorātraṃ vyarthamanavasthitāḥ,
anekaśatakṛtvo manuṣyeṣûpapanno 'bhūḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730372 (0.058):
deveṣu + upapanno * abhūḥ | an eka śata kṛtvo manuṣyeṣu + upapanno * abhūḥ
sarvāsu ca devamanuṣyôpapattiṣv ādhipatyam eva kārayasi |
na ca tāvat tava mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730383 (0.0):
| sarvāsu ca deva manuṣya upapattiṣv ādhipatyam eva kārayasi | na ca tāvat / tava mahā rāja tasya samyak saṃbodhi cittasya kuśala karmaṇa ūnatvaṃ vā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927781 (0.0):
devamanuṣyopapattiṣv ādhipatyam eva kārayasi | na ca tāvat tava mahārāja
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406310 (0.044):
13) sa khalu punastvaṃ mahārāja samyaksaṃbodhicittakuśalamūlavipākena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316515 (0.044):
sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927752 (0.044):
atraiva cāsya vipāka uktaḥ | sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya / samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo vipākenānnekaśatakṛtvo deveṣūpapanno
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561413 (0.057):
atha khalu punastvaṃ mahārāja
kuśalakarmaṇônatvaṃ vâpūrṇatvaṃ vā prajñāyate |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551909 (0.026):
buddhadharmāṇāmūnatvaṃ vā pūrṇatvaṃ vā prajñāyata iti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927782 (0.031):
devamanuṣyopapattiṣv ādhipatyam eva kārayasi | na ca tāvat tava mahārāja / tasya samyaksaṃbodhicittasya kuśalakarmaṇa ūnatvaṃ vāpūrṇatvaṃ vā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551757 (0.052):
sattvadhātornonatvaṃ na pūrṇatvaṃ prajñāyate, evaṃ sarvadharmāṇāmapi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551766 (0.052):
nonatvaṃ na pūrṇatvaṃ prajñāyate / sarvadharmāṇāṃ hi na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551798 (0.052):
saṃdhāya vāgbhāṣitā - yathā sattvadhātornonatvaṃ na pūrṇatvaṃ prajñāyate, / evaṃ sarvadharmāṇāmapi nonatvaṃ na pūrṇatvaṃ prajñāyata iti / yacca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551808 (0.054):
evaṃ sarvadharmāṇāmapi nonatvaṃ na pūrṇatvaṃ prajñāyata iti / yacca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316515 (0.061):
sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927752 (0.061):
atraiva cāsya vipāka uktaḥ | sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya / samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo vipākenānnekaśatakṛtvo deveṣūpapanno
api ca mahārājâikam api samyaksaṃbodhicittaṃ sarvasattvôttāraṇârambaṇatvāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730411 (0.051):
samyak saṃbodhi cittaṃ sarva sattva uttāraṇa ārambaṇatvāt / sarva satva āmocana ārambaṇatvāt sarva satva samāśvāsana ārambaṇatvāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927802 (0.051):
sarvasattvottāraṇārambaṇatvāt sarvasatvāmocanārambaṇatvāt
sarvasatvâmocanârambaṇatvāt / sarvasatvasamāśvāsanârambaṇatvāt sarvasatvaparinirvāṇârambaṇatvād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730412 (0.007):
samyak saṃbodhi cittaṃ sarva sattva uttāraṇa ārambaṇatvāt / sarva satva āmocana ārambaṇatvāt sarva satva samāśvāsana ārambaṇatvāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927803 (0.007):
sarvasattvottāraṇārambaṇatvāt sarvasatvāmocanārambaṇatvāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960463 (0.053):
yathārūpeṇa puṇyajñānasaṃbhārôpacayena saṃbhṛtenême / sarvasatvâbhyantaviśuddhim anuprāpnuyur iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961530 (0.055):
kâbhisaṃbodhisarvadharmadhātunirmāṇaspharaṇāya | / ekaghoṣôdāhārasarvasatvacittâśayasaṃtoṣaṇāya |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715200 (0.058):
samantabhadrabodhisattvārambaṇaparigaveṣaṇāvipravasitenāśayena / sarvārambaṇeṣu samantabhadrabodhisattvadarśanasaṃjñāgatagarbhaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12640035 (0.059):
sarvasatvaśubhaṃkārī sarvākārasvarūpikaḥ // Rm_27.56{55} //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21178586 (0.062):
kiñca pratyakṣādāvapi viṣayasatvāvinābhūtasya viṣayāsatva 3 pramāvirahādeḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882383 (0.062):
tamasastapano viṣṇuḥ satva (?tve )[jñānā]dhibhūtatā / / rajasyarāgo vijñeyam adhibhūtaṃ mahāmate // Paus_33.162 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116206 (0.062):
satvānāṃ vinivartanāya pariṇāmayati tadārambaṇena ca / sarvasatvârambaṇīkaroti manasikaroti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767001 (0.063):
satvānāṃ vinivartanāya pariṇāmayati tad ārambaṇena ca / sarva satva ārambaṇī karoti manasi karoti | tatra kuśala mūle
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961982 (0.063):
vinivartanāya pariṇāmayati tadārambaṇena ca sarvasatvārambaṇīkaroti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321324 (0.063):
sarvasatvânantâlokā bhavantu sarvabuddhadharmeṣu / sarvasatvâpratihatâvabhāsā bhavantu sarvadharmadhātvekaspharaṇāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115639 (0.064):
||punar buddhârambaṇā bodhisatvârambaṇā śrāvakapratyekabuddhârambaṇā / satvârambaṇā ca | / tatra satvârambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve hitasukhôpasaṃhārān na dhyānam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710012 (0.064):
na bhidyate sarvasatvaparipācanâbhiyuktād ātmasaukhyânadhyavasānāt |
aprameyâsaṃkhyeyakuśalôpacayam | / kaḥ punar vādo yâivaṃ bahulīkarotîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927817 (0.046):
sarvasatvasamāśvāsanārambaṇatvāt sarvasatvaparinirvāṇārambaṇatvād / aprameyāsaṃkhyeyakuśalopacayam | kaḥ punar vādo ya evaṃ bahulīkarotīti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730426 (0.056):
sarva satva parinirvāṇa ārambaṇatvād a prameya a saṃkhyeya kuśala upacayam
etac ca bodhicittaṃ rūpakāyadarśanôtpannaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730434 (0.037):
etac ca bodhi cittaṃ rūpa kāya darśana utpannaṃ | tatra pūrva avadāne
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927824 (0.037):
etac ca bodhicittaṃ rūpakāyadarśanotpannaṃ | tatra pūrvāvadāne paṭhyate |
tatra pūrvâvadāne paṭhyate | / evaṃ tāvat praṇidhibodhicittaṃ veditavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730445 (0.0):
etac ca bodhi cittaṃ rūpa kāya darśana utpannaṃ | tatra pūrva avadāne / paṭhyate | evaṃ tāvat praṇidhi bodhi cittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927835 (0.0):
etac ca bodhicittaṃ rūpakāyadarśanotpannaṃ | tatra pūrvāvadāne paṭhyate | / evaṃ tāvat praṇidhibodhicittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ kim
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383191 (0.048):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147396 (0.048):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // SBca_1.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584378 (0.048):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ $ vijñātavyaṃ samāsataḥ & / bodhipraṇidhicittaṃ ca % bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328908 (0.048):
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 //
idaṃ tu vaktavyaṃ kim abhūmipraviṣṭhasyâpi / bodhisatvasamvarâdhikāro 'sti na vêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927838 (0.0):
evaṃ tāvat praṇidhibodhicittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ kim
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730447 (0.029):
paṭhyate | evaṃ tāvat praṇidhi bodhi cittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584862 (0.048):
sarvasvaparityāgakuśalā hi te bodhisatvā mahāsatvôtsṛṣṭakāyenâpi ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441918 (0.053):
kathaṃ ca kulaputra bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati | / iha bodhisatvâikākī rahogataḥ pravivekasthito nâivaṃ cittam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320704 (0.056):
[ Cambridge MS f20a ---> ] / bhyo vâbhijātabodhisatvadharmabhāṇakebhyo vā mātāpitṛbhyāṃ vā saṃgharatne
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316451 (0.057):
yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca / sarvabuddhabodhisatvapratyeka-
astîti veditavyaṃ ākāśagarbhasūtre lābhasatkārârthaṃ mūlâpattiśravaṇāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730459 (0.030):
iti | asti + iti veditavyaṃ ākāśa garbha sūtre lābha sat kāra arthaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927848 (0.030):
abhūmipraviṣṭhasyāpi bodhisatvasamvarādhikāro 'sti na veti | astīti / veditavyaṃ ākāśagarbhasūtre lābhasatkārārthaṃ mūlāpattiśravaṇāt |
daśabhūmikasūtre tu prathamāyāṃ bhūmau darśitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730472 (0.0):
mūla āpatti śravaṇāt | daśa bhūmika sūtre tu prathamāyāṃ bhūmau darśitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927862 (0.0):
veditavyaṃ ākāśagarbhasūtre lābhasatkārārthaṃ mūlāpattiśravaṇāt | / daśabhūmikasūtre tu prathamāyāṃ bhūmau darśitaṃ | na ca kañcit satkārāṃ
na ca kañcit satkārāṃ kasyacit sakāśāt pratikāṃkṣaty anyatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927867 (0.0):
daśabhūmikasūtre tu prathamāyāṃ bhūmau darśitaṃ | na ca kañcit satkārāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855634 (0.052):
kaṃcitsatkāraṃ kasyacitsakāśātpratikāṅkṣati, anyatra mayaiva teṣāṃ
mayâivâiṣāṃ sarvasatvānāṃ sarvôpakaraṇabāhulyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730490 (0.024):
+ eṣāṃ sarva satvānāṃ sarva upakaraṇa bāhulyam upanāmayitavyam iti | tathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927875 (0.024):
kasyacit sakāśāt pratikāṃkṣaty anyatra mayaivaiṣāṃ sarvasatvānāṃ / sarvopakaraṇabāhulyam upanāmayitavyam iti | tathā cāha | pramuditāyāṃ
upanāmayitavyam iti | / pramuditāyāṃ bodhisatvabhūmau suvyavasthito bhavaty acalanayo-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927880 (0.0):
kasyacit sakāśāt pratikāṃkṣaty anyatra mayaivaiṣāṃ sarvasatvānāṃ / sarvopakaraṇabāhulyam upanāmayitavyam iti | tathā cāha | pramuditāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730493 (0.034):
+ eṣāṃ sarva satvānāṃ sarva upakaraṇa bāhulyam upanāmayitavyam iti | tathā / ca + āha | pramuditāyāṃ bodhi satva bhūmau su vyavasthito bhavaty
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855457 (0.045):
bodhisattvaḥ pramuditāyāṃ bodhisattvabhūmau vyavasthito / bhavatyacalanayogena //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317216 (0.053):
kalyāṇamitram abhyetya ta- / [ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855848 (0.058):
supratiṣṭhito bhavati pramuditāyāṃ bodhisattvabhūmau //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3741198 (0.062):
samādhiṃ pratilabhate su dṛḍha vyavasthitaś ca bhavati mahā yānae ity ādi / atha vā yo * atra sūtre * adhyeṣaṇa mantraḥ pūrvam uktaḥ | tena + ayaṃ
[ Cambridge MS f8a ---> ] / ge / ... ti | / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180450 (0.051):
[ Cambridge MS f115b ---> ] / mi na cânutpannasyêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318099 (0.055):
ātyayikaṃ parigṛhyâitad api me varjayan niṣīdāmîti | / parigṛhyet tam [[DOUBT]] | / [ Cambridge MS f12b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779053 (0.056):
[ Cambridge MS f26a ---> ] / dharmaṃ deśayiṣyatîti | / atha khalu sadāprarudito bodhisatvo mahāsatvas taṃ nirghoṣaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710265 (0.064):
[ Bendall ed p187 ---> ] / va- / [ Cambridge MS f88b ---> ] / rtanā |
tathāga- / [ Bendall ed p11 ---> ] / tavaṃśaniyato bhavati saṃbodhiparāyaṇêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221114 (0.004):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.022):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.023):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.023):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.023):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.024):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.024):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.024):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.024):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.024):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.024):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.025):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986297 (0.026):
kalpikaṃ niravadyaṃ ca māṃsaṃ buddhânuvarṇitaṃ || / [ Bendall ed p134 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878571 (0.026):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ ku- / [ Bendall ed p84 ---> ] / laputro vā kuladuhitā vā jāmbūdvīpakān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.026):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.026):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743909 (0.027):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.028):
[ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.028):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221689 (0.028):
[ Bendall ed p104 ---> ] / eṣa mārakalikleśasūdano eṣa dṛṣṭimalakleśaśodhanaḥ |
ākāśagarbhasūtre tv āha | / śrāvakayānam evâsya na bhavati prāg eva mahāyānam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730513 (1.192):
saṃbodhi parāyaṇa iti | ākāśa garbha sūtre tv āha | śrāvaka yānam eva +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927897 (1.192):
tathāgatavaṃśaniyato bhavati saṃbodhiparāyaṇa iti | ākāśagarbhasūtre tv / āha | śrāvakayānam evāsya na bhavati prāg eva mahāyānam iti |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874813 (0.026):
visaṃvādayati devamanuṣyān mahāyānena | / śrāvakayānam evâsya na bhava-
tathâryôgraparipṛcchāyāṃ mātsaryaparyavanaddhasyâpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986041 (0.046):
kāyajāpanârtham āryamārgasyôpastambhârthaṃ sa piṇḍapātaḥ paribhoktavyêti / tathâryôgraparipṛcchāyām apy uktaṃ |
śikṣāpadāni prajñaptāni | / pramuditāyāṃ tu paṭhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730530 (1.192):
mātsarya paryavanaddhasya + api śikṣā padāni prajñaptāni | pramuditāyāṃ tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927913 (1.192):
tathāryograparipṛcchāyāṃ mātsaryaparyavanaddhasyāpi śikṣāpadāni / prajñaptāni | pramuditāyāṃ tu paṭhyate | ātmasaṃjñāpagamāc cāsyātmasneho
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26933902 (0.052):
dṛśyante | teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisatvasamudācārā bodhisatvaśikṣāpadāni / prajñaptānīti vacanāt | tasmāt tadannīkṣaṇe mā bhūd āpattim āpannasyāpy
ātmasaṃjñâpagamāc câsyâtmasneho na bhavati |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855620 (0.061):
hetoḥ? yathāpi idamātmasaṃjñāpagamādātmasneho 'sya na bhavati, kutaḥ punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730537 (0.061):
paṭhyate | ātma saṃjñā apagamāc ca + asya + ātma sneho na bhavati | kutaḥ / | punaḥ sarva upakaraṇa sneha iti | tathā mastaka ādi dānam apy atra +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927920 (0.061):
prajñaptāni | pramuditāyāṃ tu paṭhyate | ātmasaṃjñāpagamāc cāsyātmasneho / na bhavati | kutaḥ | punaḥ sarvopakaraṇasneha iti | tathā mastakādidānam
kutaḥ | / punaḥ sarvôpakaraṇasnehêti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855621 (0.054):
hetoḥ? yathāpi idamātmasaṃjñāpagamādātmasneho 'sya na bhavati, kutaḥ punaḥ / sarvopakaraṇasnehaḥ? ato 'sya ājīvikābhayaṃ na bhavati / na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730538 (0.054):
paṭhyate | ātma saṃjñā apagamāc ca + asya + ātma sneho na bhavati | kutaḥ / | punaḥ sarva upakaraṇa sneha iti | tathā mastaka ādi dānam apy atra +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927921 (0.054):
prajñaptāni | pramuditāyāṃ tu paṭhyate | ātmasaṃjñāpagamāc cāsyātmasneho / na bhavati | kutaḥ | punaḥ sarvopakaraṇasneha iti | tathā mastakādidānam
tathā mastakâdidānam apy atrâsyôktaṃ || / evam ādi sūtreṣu bhūmipraviṣṭasyâpi śikṣāprajñaptir dṛśyate |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880700 (0.037):
sarvaḥ sa saddharmaṃ pratikṣipatîty ādi || / atrâiva côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440729 (0.040):
dharmagrāhyatām upādāyêti || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927936 (0.060):
evam ādi sūtreṣu bhūmipraviṣṭasyāpi śikṣāprajñaptir dṛśyate | yatra / vāsāmānyena bodhisatvam adhikṛtyopadeśas tatrābhyāsayogyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329390 (0.062):
abhisaṃbuddhyâprameyâsaṃkhyeyān satvān parinirvāpayiṣyantîti ||punar / atrâivâha | / ye subhūte gaṅgāna-
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11586264 (0.063):
[33] tyāntāni vibhajyamānāni sa (KHA) / [34] ti atra / [35] ktaṃ sarvaṃ sā (KHA)
yatra vâsāmānyena bodhisatvam adhikṛtyôpadeśas tatrâbhyāsayogyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927938 (0.063):
evam ādi sūtreṣu bhūmipraviṣṭasyāpi śikṣāprajñaptir dṛśyate | yatra / vāsāmānyena bodhisatvam adhikṛtyopadeśas tatrābhyāsayogyatayā
pratiṣedhavākyena vâdikarmikabodhisatvena na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927948 (0.046):
vāsāmānyena bodhisatvam adhikṛtyopadeśas tatrābhyāsayogyatayā / pratiṣedhavākyena vādikarmikabodhisatvena na śikṣitavyaṃ bhaved etat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730564 (0.059):
abhyāsa yogyatayā pratiṣedha vākyena vā + ādi karmika bodhi satvena na
śikṣitavyaṃ bhaved etat | / ubhayâsaṃbhave tu sarvatra śikṣitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927954 (0.036):
pratiṣedhavākyena vādikarmikabodhisatvena na śikṣitavyaṃ bhaved etat | / ubhayāsaṃbhave tu sarvatra śikṣitavyaṃ | tatrāpy ekasyāṃ śikṣāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730573 (0.036):
abhyāsa yogyatayā pratiṣedha vākyena vā + ādi karmika bodhi satvena na / śikṣitavyaṃ bhaved etat | ubhaya a saṃbhave tu sarvatra śikṣitavyaṃ |
tatrâpy ekasyāṃ śikṣāyāṃ śikṣaṇāyām aśaktasyêtaraśikṣânabhyāsādanâpattiḥ
āryâkṣayamatisūtre 'py evam avocat | / dānakāle śīlôpasaṃhārasyâpekṣêti vistaraḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417504 (0.044):
niṣpādyamānāyāmaśaktasya itaraśikṣānabhyāsādanāpattiḥ / āryākṣayamatisūtre / 'pyevamavocat / dānakāle śīlopasaṃhārasyopekṣā / iti / na cātaḥ śithilena bhavitavyam //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927969 (0.044):
āryākṣayamatisūtre 'py evam avocat | dānakāle śīlopasaṃhārasyāpekṣeti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150645 (0.061):
yad aduṣkhâsukhaṃ tad anātmakam ity ādi || / āryâkṣayamatisūtre 'py uktaṃ | / duṣkhayā vedanayā spṛṣṭaḥ sarvapāpâkṣaṇôpapanneṣu satveṣu mahākaruṇām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730589 (0.064):
ārya akṣayamati sūtre * apy evam avocat | dāna kāle śīla upasaṃhārasya +
na câtra śithilena bhavitavyaṃ na ca śeṣāsu na samudāgacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730601 (0.0):
apekṣā + iti vistaraḥ | na ca + atra śithilena bhavitavyaṃ na ca śeṣāsu na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927982 (0.0):
vistaraḥ | na cātra śithilena bhavitavyaṃ na ca śeṣāsu na samudāgacchati |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857054 (0.018):
tasya daśabhyaḥ pāramitābhyo dānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca / pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / sa yathā yathā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859051 (0.018):
atiriktatamā bhavati / na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860536 (0.018):
pāramitābhyaḥ kṣāntipāramitā atiriktatamā bhavati / na ca pariśeṣāsu na / samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861304 (0.018):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862441 (0.018):
daśabhyaḥ pāramitābhyo dhyānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca / pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867677 (0.018):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ / yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā bodhisattvasya acalā nāma aṣṭamī
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 872840 (0.018):
jñānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati / yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bho jinaputra bodhisattvasya dharmameghā
madhyantavibhagatika.html 19102573 (0.030):
yathoktaṃ pramuditāyāṃ bhūmau dānapāramitā'tiriktatarā bhavatīti / / na ca śeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhājamānam iti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869457 (0.048):
tasya daśabhyaḥ pāramitābhyo balapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca / pariśeṣāsu na samudācarati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863808 (0.056):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣā na samudāgacchati yathābalaṃ / yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā bodhisattvasya abhimukhī nāma
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865586 (0.056):
upāyakauśalyapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣā na / samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bho jinaputrā
yathābalaṃ yathābhajamānam iti daśabhūmikasūtre vacanāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730609 (0.0):
samudāgacchati | yathā balaṃ yathā bhajamānam iti daśa bhūmika sūtre / vacanāt | ayaṃ ca saṃvaraḥ strīṇām api mṛdu kleśānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927988 (0.0):
vistaraḥ | na cātra śithilena bhavitavyaṃ na ca śeṣāsu na samudāgacchati | / yathābalaṃ yathābhajamānam iti daśabhūmikasūtre vacanāt | ayaṃ ca saṃvaraḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857054 (0.032):
tasya daśabhyaḥ pāramitābhyo dānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca / pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / sa yathā yathā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859051 (0.033):
atiriktatamā bhavati / na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860536 (0.033):
pāramitābhyaḥ kṣāntipāramitā atiriktatamā bhavati / na ca pariśeṣāsu na / samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861304 (0.033):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862441 (0.033):
daśabhyaḥ pāramitābhyo dhyānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca / pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867677 (0.033):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ / yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā bodhisattvasya acalā nāma aṣṭamī
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 872840 (0.033):
jñānapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣāsu na samudāgacchati / yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bho jinaputra bodhisattvasya dharmameghā
madhyantavibhagatika.html 19102571 (0.045):
yathoktaṃ pramuditāyāṃ bhūmau dānapāramitā'tiriktatarā bhavatīti / / na ca śeṣāsu na samudāgacchati yathābalaṃ yathābhājamānam iti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863808 (0.063):
atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣā na samudāgacchati yathābalaṃ / yathābhajamānam / iyaṃ bhavanto jinaputrā bodhisattvasya abhimukhī nāma
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865586 (0.063):
upāyakauśalyapāramitā atiriktatamā bhavati, na ca pariśeṣā na / samudāgacchati yathābalaṃ yathābhajamānam / iyaṃ bho jinaputrā
ayaṃ ca saṃvaraḥ strīṇām api mṛdukleśānāṃ bodhyabhilāṣacittānāṃ labhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730617 (0.0):
samudāgacchati | yathā balaṃ yathā bhajamānam iti daśa bhūmika sūtre / vacanāt | ayaṃ ca saṃvaraḥ strīṇām api mṛdu kleśānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927996 (0.0):
yathābalaṃ yathābhajamānam iti daśabhūmikasūtre vacanāt | ayaṃ ca saṃvaraḥ / strīṇām api mṛdukleśānāṃ bodhyabhilāṣacittānāṃ labhyate | uktaṃ hi
uktaṃ hi bodhisatvaprātimokṣe | / caturbhiḥ śāriputra dharmaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928001 (0.0):
strīṇām api mṛdukleśānāṃ bodhyabhilāṣacittānāṃ labhyate | uktaṃ hi / bodhisatvaprātimokṣe | caturbhiḥ śāriputra dharmaiḥ samanvāgatāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730623 (0.040):
bodhy abhilāṣa cittānāṃ labhyate | uktaṃ hi bodhi satva prātimokṣe |
[ Cambridge MS f8b ---> ] / samanvāgatāḥ bodhisatvāḥ / satyavādino bhavantîty ārabhyâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440173 (0.050):
caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasyôtpannôtpannāḥ / [ Cambridge MS f73b ---> ]
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4652129 (0.062):
ayaṃ catuṣkārthanirdeśena ślokaḥ | yaduktaṃ brahmaparipṛcchāyāṃ | / catrubhirdharmaiḥ samanvāgatā bodhisattvā mahādharmadānaṃ vitaranti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328407 (0.063):
aṣṭābhir bhujagâdhipate dharmaiḥ samanvāgatā bodhisatvāḥ satatasamitaṃ
iha śāriputra kulaputro vā kuladuhitā vânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730634 (0.0):
bhavanti + ity ārabhya + āha | iha śāriputra kula putro vā kula duhitā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928015 (0.0):
bodhisatvāḥ satyavādino bhavantīty ārabhyāha | iha śāriputra kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013851 (0.001):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013939 (0.001):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayet /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013969 (0.001):
kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014001 (0.001):
sarveṣāṃ kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014036 (0.001):
sattvāḥ, teṣām api sarveṣāṃ (Vaidya 66) kaścideva kulaputro vā kuladuhitā / vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014075 (0.001):
api sarveṣāṃ kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayet / yaścānyaḥ kaścitkauśika kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259263 (0.001):
punar aparaṃ kauśika ye jāmbudvīpe sattvās tān kaścid eva kulaputro vā / kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayet. tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264515 (0.001):
upalambhayogena. yaś ca kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271463 (0.001):
bhagavān etad avocat: iha subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587535 (0.001):
praṇāmaiḥ | pariniṣpannaḥ (Vaidya 143) sa bhaiṣajyarāja kulaputro vā / kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau veditavyaḥ | tathāgatadarśī ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210105 (0.001):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayet. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210243 (0.001):
samādāpitāḥ, yāvantaḥ kauśika cāturdvīpake lokadhātau sattvās tān kaścid / eva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210383 (0.001):
sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau samādāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210521 (0.001):
sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210663 (0.001):
lokadhātau sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210808 (0.001):
gaṅgānadivālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid eva kulaputro vā / kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayet. tat kiṃ manyase?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499767 (0.018):
buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā / kuladuhitā vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya nāmadheyaṃ śroṣyati,
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688052 (0.018):
yaḥ kaścic chāriputra kulaputro vā kuladuhitā vā tasya
utpādyârabdhavīryo viharati / kuśaladharmaparyeṣaṇāyêty ārabhya sarvôpadeśaḥ ||
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766888 (0.043):
Vkn .3.37 atha tau bhikṣū vinītakaukṛtyāv adhyāśayena tatraivānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditavantau, taṃ ca satpuruṣam abhivandyaivam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999157 (0.056):
baddhasīmāno hi te saṃsārasrotasaḥ / abhavyā hi te punaḥ punaḥ saṃsaraṇāya / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayitum / api nu khalu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927726 (0.058):
annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmaya evaṃ khalu tvaṃ mahārāja
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9768327 (0.058):
yūyaṃ mahyaṃ māreṇa pāpīyasā, utpādayatedānīm anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittam / sa tāsāṃ tadānulomikīṃ bodhiparipācanīṃ kathāṃ kṛtvā bodhau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562029 (0.059):
130.001. kaiścit pratyekāyāṃ bodhau cittamutpāditam/ / 130.001. kaiścidanuttarāyāṃ samyaksambodhau cittamutpāditam/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013851 (0.062):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ / samutpādayet, yaścānyaḥ kaścitkauśika kulaputro vā kuladuhitā vā teṣāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837670 (0.064):
mama bhavedakṛtajñatā ca, yadahamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nābhisaṃbuddheyam // / atha te tuṣitakāyikā devaputrā rudanto bodhisattvasya caraṇau
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103843 (0.064):
sūtraratnarājaṃ tvaṃ śroṣyasi, śrutvā ca tatraiva vyākaraṇamanuprāpsyase / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tāvatsupariśuddhabodhicittālaṃkāraṃ nāma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582514 (0.064):
ṣaṣṭiṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau paripācitavān samādāpitavān saṃharṣitavān samuttejitavān
saṃvaragrahaṇaṃ ca bodhisatvaśikṣāpadâbhyāsaparamasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928028 (0.045):
viharati kuśaladharmaparyeṣaṇāyety ārabhya sarva upadeśaḥ || / saṃvaragrahaṇaṃ ca bodhisatvaśikṣāpadābhyāsaparamasya sāṃvarikasyāntikāt
sāṃvarikasyântikāt kartavyaṃ | / evaṃ- / [ Bendall ed p12 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26220731 (0.017):
ādikarmikabodhisatvaiḥ samādānāni yathā gṛhītāni tathā kāryaṃ | / evaṃ- / [ Bendall ed p98 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.039):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.041):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.042):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.043):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.043):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.043):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117318 (0.043):
yo jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānām upacayaparipākād vināśo bhavati | / tad idaṃ- / [ Bendall ed p224 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.044):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.046):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.046):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690727 (0.046):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.047):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985682 (0.048):
caṇḍālakumārasadṛśena mayā / [ Bendall ed p130 ---> ] / bhavitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987393 (0.048):
acalahṛdayena vā sarvam etat kuryāt || / [ Bendall ed p141 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441288 (0.049):
kāryaḥ || / [ Bendall ed p154 ---> ] / uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhâsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.050):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743909 (0.050):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ] / na vijña bālehi karonti vigrahaṃ satkṛtya bālān parivarjayanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586870 (0.050):
[ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.050):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
hy asya śikṣâtikrame tīvram apatrāpyaṃ guruvisaṃvādanabhayaṃ côtpadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730668 (0.008):
+ antikāt kartavyaṃ | evaṃ hy asya śikṣā atikrame tīvram apatrāpyaṃ / guru visaṃvādana bhayaṃ ca + utpadyate | tatra ca + an ābhogataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928042 (0.008):
kartavyaṃ | evaṃ hy asya śikṣātikrame tīvram apatrāpyaṃ / guruvisaṃvādanabhayaṃ cotpadyate | tatra cānnābhogataḥ premagauravasiddhir
tatra cânābhogataḥ premagauravasiddhir ity eṣa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730677 (1.192):
prema gaurava siddhir ity eṣa sāmānya saṃvara dharmaḥ | ata eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928051 (1.192):
guruvisaṃvādanabhayaṃ cotpadyate | tatra cānnābhogataḥ premagauravasiddhir / ity eṣa sāmānyasaṃvaradharmaḥ | ata eva bodhisatvāḥ tathāgatānāṃ purataḥ
sāmānyasaṃvaradharmaḥ | / atâiva bodhisatvāḥ tathāgatānāṃ purataḥ śikṣāṇām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730684 (0.0):
prema gaurava siddhir ity eṣa sāmānya saṃvara dharmaḥ | ata eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928058 (0.0):
guruvisaṃvādanabhayaṃ cotpadyate | tatra cānnābhogataḥ premagauravasiddhir / ity eṣa sāmānyasaṃvaradharmaḥ | ata eva bodhisatvāḥ tathāgatānāṃ purataḥ
anyatamaśikṣāniṣpattikāmāḥ samādānaṃ kurvanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730690 (0.0):
bodhi satvāḥ tathā gatānāṃ purataḥ śikṣāṇām anyatama śikṣā niṣpatti kāmāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928063 (0.0):
ity eṣa sāmānyasaṃvaradharmaḥ | ata eva bodhisatvāḥ tathāgatānāṃ purataḥ / śikṣāṇām anyatamaśikṣāniṣpattikāmāḥ samādānaṃ kurvanti | tasya ca
tasya ca kalyāṇamitrasyâbhāve / daśadigavasthitabuddhabodhisatvâbhimukhībhāvabhāvanayā saṃvaro grāhyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928076 (0.032):
kalyāṇamitrasyābhāve / daśadigavasthitabuddhabodhisatvābhimukhībhāvabhāvanayā saṃvaro grāhyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730705 (0.034):
daśa dig avasthita buddha bodhi satva abhimukhī bhāva bhāvanayā saṃvaro / grāhyaḥ saṃvaram ātma balaṃ ca tulayitvā | anyathā tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730696 (0.054):
samādānaṃ kurvanti | tasya ca kalyāṇa mitrasya + a bhāve / daśa dig avasthita buddha bodhi satva abhimukhī bhāva bhāvanayā saṃvaro
saṃvaram / ātmabalaṃ ca tulayitvā | / anyathā tu sarvabuddhabodhisatvāḥ sadevakaś ca loko visaṃvāditaḥ syāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730711 (0.0):
daśa dig avasthita buddha bodhi satva abhimukhī bhāva bhāvanayā saṃvaro / grāhyaḥ saṃvaram ātma balaṃ ca tulayitvā | anyathā tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928088 (0.0):
daśadigavasthitabuddhabodhisatvābhimukhībhāvabhāvanayā saṃvaro grāhyaḥ / saṃvaram ātmabalaṃ ca tulayitvā | anyathā tu sarvabuddhabodhisatvāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730718 (0.022):
sarva buddha bodhi satvāḥ sa devakaś ca loko visaṃvāditaḥ syāt |
saddharmasmṛtyupasthānasūtre hi kiñcin mātraṃ cintayitvâpy adadataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928093 (0.0):
sadevakaś ca loko visaṃvāditaḥ syāt | saddharmasmṛtyupasthānasūtre hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730721 (0.056):
sarva buddha bodhi satvāḥ sa devakaś ca loko visaṃvāditaḥ syāt | / sad dharma smṛty upasthāna sūtre hi kiñ cin mātraṃ cintayitvā + apy
pretagatir uktā pratijñātaṃ câdadato narakagatiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730735 (0.0):
sad dharma smṛty upasthāna sūtre hi kiñ cin mātraṃ cintayitvā + apy / a dadataḥ preta gatir uktā pratijñātaṃ ca + a dadato naraka gatiḥ | kiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928102 (0.014):
kiñcin mātraṃ cintayitvāpy adadataḥ pretagatir uktā pratijñātaṃ cādadato
kiṃ punar anuttaram artham akhilasya jagataḥ pratijñāyâsaṃpādayataḥ |
atâivôktaṃ dharmasaṃgītisūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730748 (0.023):
ata eva + uktaṃ dharma saṃgīti sūtre | satya gurukeṇa kula putra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928115 (0.023):
pratijñāyāsaṃpādayataḥ | ata evoktaṃ dharmasaṃgītisūtre | satyagurukeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180765 (0.052):
yathôktam āryadharmasaṃgītisūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960084 (0.056):
yathôktam āryadharmasaṃgītisūtre | / atha khalv avalokiteśvaro bodhisatvo mahāsatvo bhagavantam etad avocat |
satyagurukeṇa kulaputra bodhisatvena bhavitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730757 (0.0):
ata eva + uktaṃ dharma saṃgīti sūtre | satya gurukeṇa kula putra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928123 (0.0):
pratijñāyāsaṃpādayataḥ | ata evoktaṃ dharmasaṃgītisūtre | satyagurukeṇa
satyasaṃgītiḥ kulaputra dharmasaṃgī-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730758 (0.0):
ata eva + uktaṃ dharma saṃgīti sūtre | satya gurukeṇa kula putra / bodhi satvena bhavitavyaṃ | satya saṃgītiḥ kula putra dharma saṃgītiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928124 (0.0):
pratijñāyāsaṃpādayataḥ | ata evoktaṃ dharmasaṃgītisūtre | satyagurukeṇa / kulaputra bodhisatvena bhavitavyaṃ | satyasaṃgītiḥ kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778831 (0.054):
yāvat sā dārikā pūjāprayojanaṃ śrutvā punar āha | / kā puna- / [ Cambridge MS f25b ---> ] / s te kulaputra tato guṇajātir niṣpatsyate |
[ Cambridge MS f9a ---> ] / tiḥ | / tatra kulaputra katamat satyaṃ yad bodhisatvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928135 (0.0):
dharmasaṃgītiḥ | tatra kulaputra katamat satyaṃ yad bodhisatvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928152 (0.006):
parityajati na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhisatvasya satyaṃ || / yat punar bodhisatvo 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya paścāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929237 (0.021):
devaputra bodhisatvo 'dhyāśayaty annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600830 (0.026):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya kalyāṇamitrāṇyanubadhnāsi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601462 (0.026):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604026 (0.026):
sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633449 (0.026):
pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya mahājñānapratilambhasaṃbhavahetuṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709592 (0.026):
tasmāttarhi kulaputra sulabdhāste lābhāḥ, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya bodhisattvacaryāṃ parimārgasi eṣāṃ guṇānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645298 (0.028):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / bodhisattvabhūminiryāṇapariniṣpattiṃ pṛcchasi / daśabhiḥ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802102 (0.033):
mahāsattvo bodhāya cittam utpādyaivam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28676415 (0.036):
dvitīyaṃ bodhisattvajanma? iha kulaputra bodhisattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / yaduta mahākaruṇācittaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622652 (0.036):
kulaputra te sattvāḥ, ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / bodhisattvacaryāyāṃ parimārgayamāṇā na tṛpyante kalyāṇamitradarśanena / na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.041):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730764 (0.047):
bodhi satvena bhavitavyaṃ | satya saṃgītiḥ kula putra dharma saṃgītiḥ | / tatra kula putra katamat satyaṃ yad bodhi satvo * an uttarāyāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.060):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
cittam utpādya tac cittaṃ jīvitahetor api na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730777 (0.0):
samyak saṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvita hetor api na parityajati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928140 (0.0):
dharmasaṃgītiḥ | tatra kulaputra katamat satyaṃ yad bodhisatvo / 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvitahetor api na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928153 (0.014):
yat punar bodhisatvo 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya paścāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929237 (0.024):
devaputra bodhisatvo 'dhyāśayaty annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / utpādya nāntarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam utpādayatīdaṃ devaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600831 (0.031):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya kalyāṇamitrāṇyanubadhnāsi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601462 (0.031):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604026 (0.031):
sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633449 (0.031):
pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya mahājñānapratilambhasaṃbhavahetuṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709592 (0.031):
tasmāttarhi kulaputra sulabdhāste lābhāḥ, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya bodhisattvacaryāṃ parimārgasi eṣāṃ guṇānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052169 (0.032):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpādya yāvajjīvaṃ tiṣṭheyuḥ, yāvajjīvaṃ tiṣṭhanto yāvajjīvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802663 (0.032):
subhūte bodhisattvā mahāsattvā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / utpādayanti cittam utpādya tathatvāya pratipadyante, te 'nupūrveṇa tribhir
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645298 (0.036):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / bodhisattvabhūminiryāṇapariniṣpattiṃ pṛcchasi / daśabhiḥ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28676415 (0.039):
dvitīyaṃ bodhisattvajanma? iha kulaputra bodhisattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / yaduta mahākaruṇācittaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.039):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802100 (0.041):
mahāsattvo bodhāya cittam utpādyaivam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013922 (0.051):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika jāmbūdvīpakānāṃ sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013951 (0.051):
sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014015 (0.051):
lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014051 (0.051):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28650692 (0.052):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / sāhaṃ tena cittotpādena
parityajati na satveṣu vipratipadyate | / idaṃ bodhisatvasya satyaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730784 (0.0):
samyak saṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvita hetor api na parityajati / na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhi satvasya satyaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928147 (0.0):
'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvitahetor api na / parityajati na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhisatvasya satyaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928159 (0.034):
yat punar bodhisatvo 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya paścāt / tac cittaṃ parityajati satveṣu vipratipadyate 'yaṃ bodhisatvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730800 (0.049):
paścāt tac cittaṃ parityajati satveṣu vipratipadyate * ayaṃ bodhi satvasya
yat punar bodhisatvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928154 (5.960):
parityajati na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhisatvasya satyaṃ || / yat punar bodhisatvo 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya paścāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928136 (0.007):
dharmasaṃgītiḥ | tatra kulaputra katamat satyaṃ yad bodhisatvo / 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvitahetor api na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929237 (0.022):
devaputra bodhisatvo 'dhyāśayaty annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600830 (0.029):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya kalyāṇamitrāṇyanubadhnāsi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601462 (0.029):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604026 (0.029):
sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633449 (0.029):
pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya mahājñānapratilambhasaṃbhavahetuṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709592 (0.029):
tasmāttarhi kulaputra sulabdhāste lābhāḥ, yastvamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya bodhisattvacaryāṃ parimārgasi eṣāṃ guṇānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645298 (0.031):
kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / bodhisattvabhūminiryāṇapariniṣpattiṃ pṛcchasi / daśabhiḥ kulaputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052169 (0.031):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayeran, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpādya yāvajjīvaṃ tiṣṭheyuḥ, yāvajjīvaṃ tiṣṭhanto yāvajjīvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802102 (0.031):
mahāsattvo bodhāya cittam utpādyaivam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802663 (0.032):
subhūte bodhisattvā mahāsattvā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam / utpādayanti cittam utpādya tathatvāya pratipadyante, te 'nupūrveṇa tribhir
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622652 (0.037):
kulaputra te sattvāḥ, ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / bodhisattvacaryāyāṃ parimārgayamāṇā na tṛpyante kalyāṇamitradarśanena / na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28676415 (0.039):
dvitīyaṃ bodhisattvajanma? iha kulaputra bodhisattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / yaduta mahākaruṇācittaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765724 (0.039):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpādayet / tataḥ prabhṛti me na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866044 (0.041):
punarekatyo bodhisattvo niyataṃ cittamutpādayatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.044):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600140 (0.045):
saṃpraharṣayitvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya / pūrvakuśalamūlaṃ saṃsmārya dhanyākare mahānagare yathāśayānāṃ sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232887 (0.045):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266856 (0.048):
ca parasya cānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: namaskaraṇīyā
paścāt tac cittaṃ parityajati satveṣu vipratipadyate 'yaṃ bodhisatvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730800 (0.0):
yat punar bodhi satvo * an uttarāyāṃ samyak saṃbodhau cittam utpādya / paścāt tac cittaṃ parityajati satveṣu vipratipadyate * ayaṃ bodhi satvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928159 (0.0):
yat punar bodhisatvo 'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya paścāt / tac cittaṃ parityajati satveṣu vipratipadyate 'yaṃ bodhisatvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928144 (0.034):
'nnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvitahetor api na / parityajati na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhisatvasya satyaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730781 (0.054):
samyak saṃbodhau cittam utpādya tac cittaṃ jīvita hetor api na parityajati / na satveṣu vipratipadyate | idaṃ bodhi satvasya satyaṃ ||
pratikṛṣṭo mṛṣāvādêti | / āryasāgaramatisūtre 'pi deśitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928165 (0.033):
pratikṛṣṭo mṛṣāvāda iti | āryasāgaramatisūtre 'pi deśitaṃ | syād yathāpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984938 (0.038):
[ Bendall ed p126 ---> ] / āryasāgaramatisūtre deśitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779330 (0.040):
saddharmaparigrahôkto bhavati || / yathôktam āryasāgaramatisūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946842 (0.043):
aprasādakaravacanavarjanaṃ tu na sukaram iti smaraṇabodhanārtham / upadarśyate | āryasāgaramatisūtre deśitaṃ | nāvalīnavacano bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440683 (0.052):
nihatamāno bhavatîti || / āryasāgaramatisūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439487 (0.060):
yathâryasāgaramatisūtre mahāyānântarāyeṣu bahulābhatā paṭhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750874 (0.061):
upadarśyate | ārya sāgaramati sūtre deśitaṃ | na + avalīna vacano bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730808 (0.062):
pratikṛṣṭo mṛṣā vāda iti | ārya sāgaramati sūtre * api deśitaṃ | syād / yathā + api nāma sāgaramate rājā vā rāja mātro vā sarvaṃ nāgarakaṃ janaṃ
syād yathâpi nāma sāgaramate rājā vā rājamātro vā sarvaṃ nāgarakaṃ janaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928174 (0.0):
pratikṛṣṭo mṛṣāvāda iti | āryasāgaramatisūtre 'pi deśitaṃ | syād yathāpi / nāma sāgaramate rājā vā rājamātro vā sarvaṃ nāgarakaṃ janaṃ śvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730817 (0.057):
yathā + api nāma sāgaramate rājā vā rāja mātro vā sarvaṃ nāgarakaṃ janaṃ
śvo bhaktenôpanimantryôpekṣako bhaven nânnapānaṃ samudānayet satyaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396167 (0.035):
6. yotsya / 7. paricheyamusādya / 8. tūkṣmoṃ / 9. ... ^nnāha 9
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730828 (0.055):
śvo bhaktena + upanimantrya + upekṣako bhaven na + anna pānaṃ samudānayet / satyaṃ sarva jana kāyaṃ visaṃvādayet | tatra te * anna pāna bhojanam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928184 (0.055):
bhaktenopanimantryopekṣako bhaven nānnapānaṃ samudānayet satyaṃ / sarvajanakāyaṃ visaṃvādayet | tatra te 'nnapānabhojanam alabhamānā
sarvajanakāyaṃ visaṃvādayet | / tatra te 'nnapānabhojanam alabhamānôccagghantaḥ prakrāmeyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730840 (0.0):
śvo bhaktena + upanimantrya + upekṣako bhaven na + anna pānaṃ samudānayet / satyaṃ sarva jana kāyaṃ visaṃvādayet | tatra te * anna pāna bhojanam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928196 (0.0):
bhaktenopanimantryopekṣako bhaven nānnapānaṃ samudānayet satyaṃ / sarvajanakāyaṃ visaṃvādayet | tatra te 'nnapānabhojanam alabhamānā
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9289282 (0.030):
pratyekabuddhaśatāni vyāyatābaddhaparikarāṃśca pariveṣaṇasajjānanekāṃśca / devakumārān / / tenānnapānavidhinā sa munirmaharṣīn saṃtarpayanmudamudāratarāmavāpa /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10582534 (0.038):
smṛtisasuccaye / sāyaṃsandhyāṃ parānnaṃ ca punarbhojanamaithune /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201681 (0.038):
api kaṇṭakam uddhṛtya $ kim-utā1nyaṃ mahā-guṇam(?) & / anna-pānau3ṣadhīnāṃ ca % yaḥ pradātāram uddiśet // 6.281 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3319162 (0.044):
annapate3'nnamihā2''harā2''haro3miti || ChUp_1,12.5 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973683 (0.044):
bhavati/ / 26325 annārthikebhyo 'nnaṃ dadāti/ / pānayānavasanagandhamālyavilepanapuṣpadhūpacūrṇavāso
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4258426 (0.045):
upakāryapakāribhyaścānnapānādi sāṃghikaṃ | / vihārasvāmirājādicaurādibhyo yathākramaṃ || Śghs_3,2.31 ||
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12489349 (0.045):
vastrānnapānauṣadhopakaraṇā bhūyiṣṭhatarā / ye ca tatra / annapānopajīvitasattvāste nīrogatarā bhaviṣyanti varṇavanto balavantaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966769 (0.045):
mamānnapānābhivarjitam; na śaknomy āraṇyakābhir oṣadhībhir yāpayitum;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567233 (0.046):
145.013. tasyā evaṃ vadantyā gṛhasvāminoktam bhadre, yadasmadgṛhe / 'nnapānaṃ tatsarvamabhyavaharasva/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305058 (0.047):
Baudh2.3.6.39cd/ svādhyāya.utsarga.dāneṣu bhojana.ācāmayos / [K:bhojanācamanayos] tathā // / Baudh2.3.6.40ab/ havanaṃ bhojanaṃ dānam upahāraḥ pratigrahaḥ /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24795540 (0.049):
sa.avastaraṇam abhyañjanaṃ ca-iti / / Ap2.3.6.16/ anna.saṃskartāram [āhūya vrīhīn yavān vā tad.arthān [nirvapet
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1481787 (0.049):
08,030.040a putrasaṃkariṇo jālmāḥ sarvānnakṣīrabhojanāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18683606 (0.049):
api narakaṃ prapateyaṃ viṣaṃ ca khādetuṃ bhojanaṃ bhuṃje // / na tu punar iha praviśya aprāpya jarāmaraṇapāraṃ //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4975302 (0.050):
*{3/411: E2: 4,389; E4: 4,524; E6: 1,222}* / annapratiṣedhāc ca // MS_3,4.19 // / annapratiṣedhaś ca bhavati nāsyā annam adyād abhyañjanaṃ vai striyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581736 (0.051):
tāvat tvaṃ deveṣūpapadyethāḥ prāgevānnapānaparibhogeneti/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10244574 (0.053):
92.08d dhreṣatāṃ[K.dheṣatāṃ] yadi samīpato jayaḥ// / 92.09a bhakṣya^pāna^khalina^abhinandinaḥ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24479591 (0.056):
vyāyatābaddhaparikarāṃś ca pariveṣaṇasajjān anekān devakumārān / / tenānnapānavidhinā sa munir maharṣīn saṃtarpayan mudam udāratamām avāpa /
evam eva sāgaramate yo bodhisatvaḥ sarvasatvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928198 (0.0):
sarvajanakāyaṃ visaṃvādayet | tatra te 'nnapānabhojanam alabhamānā / uccagghantaḥ prakrāmeyuḥ | evam eva sāgaramate yo bodhisatvaḥ sarvasatvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730841 (0.031):
a labhamānā uccagghantaḥ prakrāmeyuḥ | evam eva sāgaramate yo bodhi satvaḥ
āśvāsyâtīrṇatāraṇāyâmuktamocanāyânāśvastâśvāsanāya yāvan na
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8502397 (0.013):
pranaṣṭaceṣṭanā dhūrttā muktakeśāsttvaśūlinaḥ // BndP_1,31.58 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566222 (0.018):
snanti muktasugaṇāṇsca śatāvareṇa' | 1.25 | / ābhāsakābhāsaparāvabhāsarūpāṇyajasrāṇi ca cetanānām |"
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2874604 (0.059):
śraddhāśīlādisamāyogābhyāmanye samāyogāḥ tad śīlavattayā 'pi bāhuśrutyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss10u.htm.txt) 22945456 (0.062):
na bāhuśrutyena sa śakyu trāyituṃ duḥśīlayena vrajamāna durgatim ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26957307 (0.062):
śīlaṃ na rakṣeta śrute namanta | na bāhuśrutyena sa śakyu trāyituṃ / duḥśīlayena vrajamāna durgatim ||
bāhuśrutye 'bhiyogaṃ karoti nâpi tato 'nyeṣu bodhipakṣyakuśalamūleṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730868 (0.0):
an āśvasta āśvāsanāya yāvan na bāhuśrutye * abhiyogaṃ karoti na + api tato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928222 (0.0):
āśvāsyātīrṇatāraṇāyāmuktamocanāyānnāśvastāśvāsanāya yāvan na bāhuśrutye / 'bhiyogaṃ karoti nāpi tato 'nyeṣu bodhipakṣyakuśalamūleṣu dharmeṣu | ayaṃ
dharmeṣu | / ayaṃ bodhisatvo visaṃvādayati / [ Bendall ed p13 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928223 (5.960):
'bhiyogaṃ karoti nāpi tato 'nyeṣu bodhipakṣyakuśalamūleṣu dharmeṣu | ayaṃ / bodhisatvo visaṃvādayati sadevakaṃ lokaṃ | evaṃ ca taṃ pūrvabuddhadarśinyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.030):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.031):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.032):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.034):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.036):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.037):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.037):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.039):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.040):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.040):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116602 (0.041):
[ Bendall ed p219 ---> ] / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26983970 (0.042):
upasthitasmṛtir niṣphalaṃ varjayati | / [ Bendall ed p120 ---> ] / yaś ca niṣphalaṃ varjayati tasyânarthā na saṃbhava-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987030 (0.043):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.043):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.043):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.043):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316710 (0.044):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730869 (0.044):
* anyeṣu bodhi pakṣya kuśala mūleṣu dharmeṣu | ayaṃ bodhi satvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778787 (0.045):
upasaṃkrāmati || / [ Bendall ed p39 ---> ] / atha khalv anyatarā śreṣṭhidārikôpariprāsādatalagatâdrākṣīt sadāpraruditaṃ
sadevakaṃ lokaṃ | / evaṃ ca taṃ pūrvabuddhadarśinyo devatôccagghanti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730879 (0.0):
visaṃvādayati sa devakaṃ lokaṃ | evaṃ ca taṃ pūrva buddha darśinyo devatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928232 (0.0):
bodhisatvo visaṃvādayati sadevakaṃ lokaṃ | evaṃ ca taṃ pūrvabuddhadarśinyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24745240 (0.050):
tena na tatrânunetavyaṃ na pratihantavyaṃ | / yadi pūrvabuddhadarśinyo devatâraṇyakaṃ bhikṣum upasaṃkramya
vivādayanti | / durlabhās te yajñasvāmino ye mahāyajñaṃ pratijñāyôttārayanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928237 (0.0):
bodhisatvo visaṃvādayati sadevakaṃ lokaṃ | evaṃ ca taṃ pūrvabuddhadarśinyo / devatā uccagghanti vivādayanti | durlabhās te yajñasvāmino ye mahāyajñaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730884 (0.025):
uccagghanti vivādayanti | dur labhās te yajña svāmino ye mahā yajñaṃ
tasmāt tarhi sāgaramate na sā bodhisatvena vāg bhāṣitavyā yayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928249 (0.0):
pratijñāyottārayanti | tasmāt tarhi sāgaramate na sā bodhisatvena vāg
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985163 (0.001):
na sā vāg bhāṣitavyā yayârthā nirarthā | / na bodhisatvena sā vāg bhāṣitavyā yayā na vidyām utpādayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947056 (0.001):
na sā vāg bhāṣitavyā yayārthā nirarthā | na bodhisatvena sā vāg bhāṣitavyā / yayā na vidyām utpādayet | na sā vāg bhāṣitavyā yā satvānāṃ na hṛdayaṃgamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947030 (0.030):
dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ | gaganagañjo bodhisatva āha | na / bodhisatvenaiṣā vāg bhāṣitavyā yayāparo vyāpadyeta | na sā vāg bhāṣitavyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730897 (0.039):
pratijñāya + uttārayanti | tasmāt tarhi sāgaramate na sā bodhi satvena vāg / bhāṣitavyā yayā sa deva mānuṣa asuraṃ lokaṃ visaṃvādayet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751074 (0.048):
dharma saṃgīti sūtre * apy uktaṃ | gaganagañjo bodhi satva āha | na / bodhi satvena + eṣā vāg bhāṣitavyā yayā + a paro vyāpadyeta | na sā vāg
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751103 (0.048):
paro jānīyāt | na sā vāg bhāṣitavyā yayā + arthā nir arthā | na / bodhi satvena sā vāg bhāṣitavyā yayā na vidyām utpādayet | na sā vāg
sadevamānu- / [ Cambridge MS f9a ---> ] / ṣâsuraṃ lokaṃ visaṃvādayet ||
punar aparaṃ sāgaramate bodhisatvaḥ kenacid evâdhīṣṭo bhavati dharmeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928260 (0.0):
bhāṣitavyā yayā sadevamānuṣāsuraṃ lokaṃ visaṃvādayet || / punar aparaṃ sāgaramate bodhisatvaḥ kenacid evādhīṣṭo bhavati dharmeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730905 (0.033):
bhāṣitavyā yayā sa deva mānuṣa asuraṃ lokaṃ visaṃvādayet || / punar a paraṃ sāgaramate bodhi satvaḥ kena cid eva + adhīṣṭo bhavati
arthakaraṇīyeṣu | / tatra bodhisatvena vāg bhāṣitā bhavati yāvad ātmaparityāgo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928276 (0.0):
punar aparaṃ sāgaramate bodhisatvaḥ kenacid evādhīṣṭo bhavati dharmeṣv / arthakaraṇīyeṣu | tatra bodhisatvena vāg bhāṣitā bhavati yāvad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730925 (1.192):
dharmeṣv artha karaṇīyeṣu | tatra bodhi satvena vāg bhāṣitā bhavati yāvad
bodhisatvena kartavyo bhavet tatra na punaḥ sa satvo visaṃvādayitavyêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730931 (0.0):
dharmeṣv artha karaṇīyeṣu | tatra bodhi satvena vāg bhāṣitā bhavati yāvad / ātma parityāgo * api bodhi satvena kartavyo bhavet tatra na punaḥ sa satvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928280 (0.0):
arthakaraṇīyeṣu | tatra bodhisatvena vāg bhāṣitā bhavati yāvad / ātmaparityāgo 'pi bodhisatvena kartavyo bhavet tatra na punaḥ sa satvo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754291 (0.056):
vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca / parigaveṣyamāṇo nopalabhyate | evaṃ satvo jīvaḥ poṣaḥ pudgalo manujo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18719546 (0.061):
prādurbhūtaṃ dṛṣṭvā vismito / āścaryaṃ kedṛśo eṣo satvo bhaviṣyati yo / ikṣuto prādurbhūto // so dāni rājā subandhuḥ kumārasya saptarātraṃ
tasmāt svabalânurūpeṇâikam api kuśalamūlaṃ samādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730939 (0.049):
visaṃvādayitavya iti | tasmāt sva bala anurūpeṇa + ekam api kuśala mūlaṃ / samādāya rakṣitavyaṃ | yathā + uktam ārya kṣitigarbha sūtre | ebhir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928288 (0.049):
visaṃvādayitavya iti | tasmāt svabalānurūpeṇaikam api kuśalamūlaṃ samādāya / rakṣitavyaṃ | yathoktam āryakṣitigarbhasūtre | ebhir daśabhiḥ kuśalaiḥ
rakṣitavyaṃ | / yathôktam āryakṣitigarbhasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317362 (0.0):
pratyāpattibalam adhunôcyate || / yathôktam āryakṣitigarbhasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730946 (0.0):
samādāya rakṣitavyaṃ | yathā + uktam ārya kṣitigarbha sūtre | ebhir / daśabhiḥ kuśalaiḥ karma pathair buddhatvaṃ | na punar yo * antaśa ekam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928295 (0.0):
rakṣitavyaṃ | yathoktam āryakṣitigarbhasūtre | ebhir daśabhiḥ kuśalaiḥ
ebhir daśabhiḥ kuśalaiḥ karmapathair buddhatvaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730952 (0.0):
samādāya rakṣitavyaṃ | yathā + uktam ārya kṣitigarbha sūtre | ebhir / daśabhiḥ kuśalaiḥ karma pathair buddhatvaṃ | na punar yo * antaśa ekam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928301 (0.0):
rakṣitavyaṃ | yathoktam āryakṣitigarbhasūtre | ebhir daśabhiḥ kuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649996 (0.042):
kāmadhātupratisaṃyuktān manasikārān utpādayitvā daśabhiḥ kuśalaiḥ / karmapathair vartamānāḥ teṣu buddhakṣetreṣūpapadyante, yatra
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857752 (0.049):
prakṛtyaiva daśabhiḥ kuśalaiḥ karmapathaiḥ samanvāgato bhavati /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759023 (0.050):
mahā sa āvadyāḥ | sacet kāśyapa eka satva ebhir evaṃ mahā sa āvadyair / daśabhir a kuśalaiḥ karma pathaiḥ samanvāgato bhavet | sa ca tathā gatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241481 (0.057):
kauśika yāvanto jāṃbudvīpakāḥ sattvās te sarve daśabhiḥ (PSP_5:20) / kuśalaiḥ karmapathaiḥ samanvāgatā bhaveyuś caturbhir dhyānaiś caturbhir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095694 (0.058):
manyase kauśika ye ca yāvantyo jāṃbudvīpakā sattvās te sarve daśabhiḥ / kuśalaiḥ karmapathaiḥ samanvāgatā bhaveyuś caturbhir dhyānaiś caturbhir
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4534307 (0.062):
yathāsūtram sarvairdaśabhirakuśalaiḥ / karmapathairāsevitairbhāvitairbahulīkṛtairnarakeṣūpapadyate / tadeṣāṃ"
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316625 (0.064):
sacet kāśyapâikasatvâibhir evaṃ mahāsâvadyair daśabhir akuśalaiḥ / karmapathaiḥ samanvāgato bhavet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954531 (0.064):
karmapathā mahāsāvadyāḥ | sacet kāśyapa ekasatva ebhir evaṃ mahāsāvadyair / daśabhir akuśalaiḥ karmapathaiḥ samanvāgato bhavet | sa ca tathāgatasya
na punar yo 'ntaśâikam api yāvajjīvaṃ kuśalaṃ karmapathaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730952 (0.0):
daśabhiḥ kuśalaiḥ karma pathair buddhatvaṃ | na punar yo * antaśa ekam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730963 (0.0):
yāvaj jīvaṃ kuśalaṃ karma pathaṃ na rakṣati atha ca punar evaṃ vadati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928301 (0.0):
karmapathair buddhatvaṃ | na punar yo 'ntaśa ekam api yāvajjīvaṃ kuśalaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928311 (0.0):
karmapathair buddhatvaṃ | na punar yo 'ntaśa ekam api yāvajjīvaṃ kuśalaṃ / karmapathaṃ na rakṣati atha ca punar evaṃ vadati | ahaṃ mahāyāniko 'haṃ
rakṣati atha ca punar evaṃ vadati | / ahaṃ mahāyāniko 'haṃ cânuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ paryeṣāmîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730968 (0.0):
yāvaj jīvaṃ kuśalaṃ karma pathaṃ na rakṣati atha ca punar evaṃ vadati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928321 (0.0):
karmapathair buddhatvaṃ | na punar yo 'ntaśa ekam api yāvajjīvaṃ kuśalaṃ / karmapathaṃ na rakṣati atha ca punar evaṃ vadati | ahaṃ mahāyāniko 'haṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316202 (0.047):
tato 'pi durlabhatamās te satvā ye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃprasthitêti | / tatra bodhipraṇidhicittaṃ |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.049):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.049):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.053):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526070 (0.053):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.053):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644965 (0.053):
yadāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ ca spṛśeyaṃ, sarvaṃ ca tatra buddhakṣetre
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525652 (0.053):
mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisambudhyeyam. / 4. sacen me bhagavaṃs tasmin buddhakṣetre devānāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525937 (0.053):
mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhi- / saṃbudhyeyam. / 14. sacen me bhagavaṃs tasmin buddhakṣetre 'nuttarāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525981 (0.053):
mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhi- / saṃbudhyeyam. / 16. sacen me bhagavan bodhiprāptasya tasmin buddhakṣetre
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653510 (0.053):
152) sphuṭaṃ sthāpayiṣyāmi, paścādahamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyāmi / tathārūpāmahaṃ bhadanta bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023788 (0.054):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935713 (0.054):
yathāham annuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyae iti || / punar aparo 'nnartho ratnakūṭe dṛṣṭaḥ | aparipāciteṣu satveṣu viśvāso
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664491 (0.055):
purataḥ na tiṣṭheyaṃ dharmaṃ na deśayeyaṃ cittaṃ na saṃprasādayeyaṃ, mā / cāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadi me sattvāḥ kālaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.055):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092351 (0.056):
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707365 (0.056):
mahāsatvaś ca imaṃ pratisaṃśikṣati / na tāvad ahaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhiṣyāmi yāvan na māraṃ pāpīmaṃ sārdhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783155 (0.056):
triparivartaṃ dvādaśākāraṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā nābhyajñāsiṣaṃ na / tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
sa pudgalaḥ paramakuhako mahāmṛṣāvādikaḥ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730986 (0.0):
ahaṃ mahā yāniko * ahaṃ ca + an uttarāṃ samyak saṃbodhiṃ paryeṣāmi + iti | / sa pudgalaḥ parama kuhako mahā mṛṣā vādikaḥ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928331 (0.0):
cānnuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ paryeṣāmīti | sa pudgalaḥ paramakuhako
purato visaṃvādako lokasyôcchedavādī / sa mūḍhaḥ kālaṃ kurute vinipātagāmī bhavatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730997 (0.0):
sa pudgalaḥ parama kuhako mahā mṛṣā vādikaḥ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / purato visaṃvādako lokasya + uccheda vādī sa mūḍhaḥ kālaṃ kurute
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928342 (0.0):
mahāmṛṣāvādikaḥ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ purato visaṃvādako
yāvat kālaṃ ca śaknoti tāvat kālaṃ kuśalaṃ samādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731005 (0.0):
vinipāta gāmī bhavati + iti | yāvat kālaṃ ca śaknoti tāvat kālaṃ kuśalaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928350 (0.0):
lokasyocchedavādī sa mūḍhaḥ kālaṃ kurute vinipātagāmī bhavatīti | yāvat / kālaṃ ca śaknoti tāvat kālaṃ kuśalaṃ samādāya vartitavyaṃ ||
vartitavyaṃ || / etac ca bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhasūtre draṣṭavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731012 (0.0):
vinipāta gāmī bhavati + iti | yāvat kālaṃ ca śaknoti tāvat kālaṃ kuśalaṃ / samādāya vartitavyaṃ || / etac ca bhaiṣajya guru vaiḍūrya prabha sūtre draṣṭavyaṃ | yas tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928357 (0.0):
kālaṃ ca śaknoti tāvat kālaṃ kuśalaṃ samādāya vartitavyaṃ || / etac ca bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhasūtre draṣṭavyaṃ | yas tu mahāsatva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316937 (0.053):
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājasūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759329 (0.053):
bhaiṣajya guru vaidūrya prabha rāja sūtre * apy uktaṃ | ye pañca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954829 (0.053):
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājasūtre 'py uktaṃ | ye pañca śikṣāpadāni
yas tu mahāsatvâivaṃ śrutvâpi bodhisatvacaryāduṣkaratām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731012 (0.053):
etac ca bhaiṣajya guru vaiḍūrya prabha sūtre draṣṭavyaṃ | yas tu / mahā satva evaṃ śrutvā + api bodhi satva caryā duṣ karatām api prajñayā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928357 (0.053):
etac ca bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhasūtre draṣṭavyaṃ | yas tu mahāsatva
api prajñayâvagāhyôtsahatae eva sakaladuṣkhitajanaparitrāṇadhuram
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731030 (0.0):
mahā satva evaṃ śrutvā + api bodhi satva caryā duṣ karatām api prajñayā + / avagāhya + utsahatae eva sakala duṣkhita jana paritrāṇa dhuram avavoḍhuṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928373 (0.0):
evaṃ śrutvāpi bodhisatvacaryāduṣkaratām api prajñayāvagāhyotsahatae eva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21663424 (0.026):
pragāḍhavedanāviklavahṛdayapuruṣasyāntaḥprākārāntaratiraskṛtaparamabhīṣaṇanirnādaṃ / sakalajanottrāsanamuccarantam/ / 508.011. śrutvā ca dvāradeśaṃ tvaritamatirlalaṅgha/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712324 (0.033):
virasye // BuSto_66.3 // / sakalajanasuvāñchāpūraṇe kāmadhenumabhilaṣitaphalāptyai
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688918 (0.042):
padānāmetadgatānāṃ vyaṅgyamarthajātandarśayanyojanāmāha lakṣamīrityādi / / sakaletyādi /
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5506788 (0.045):
iti jayarakṣite(na) nibadhya ṭīkāṃ, sakalajanāgamamalimlucopahartrī |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11317193 (0.053):
ślokavattvānurodhāt | satvānukampanataḥ | duṣkaracaryā duḥkhakṣamaṇataḥ |
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153980 (0.053):
jagadustatparitrāṇasaṃliptāḥ sarvaprāṇinah // KAvk_13.36 //
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4660760 (0.055):
ślokavattvā[bandhā]nurodhāt | sattvānukampanataḥ | duṣkaracaryā / duḥkhakṣamaṇataḥ pāramitāsamudācārataḥ | yoniśo dharmamanasikārataḥ | sa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448731 (0.057):
parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati / sakala-pṛthvī-paritrāṇa-samarthena Vatsa-rājena paritrāyamāṇā ceṭīm
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207408 (0.057):
ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati sakalapṛthvīparitrāṇasamarthena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901225 (0.057):
prāṇātipātavairamaṇyaṃparasattvasamādāyanatvādbahujanatrātetyucyate /
avavoḍhuṃ tena / vandanapūjanapāpadeśanapuṇyânumodanabuddhâdhyeṣaṇayācanabodhipariṇāmanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731032 (1.192):
avagāhya + utsahatae eva sakala duṣkhita jana paritrāṇa dhuram avavoḍhuṃ / vandana pūjana pāpa deśana puṇya anumodana buddha adhyeṣaṇa yācana bodhi pariṇāmanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928375 (1.192):
sakaladuṣkhitajanaparitrāṇadhuram avavoḍhuṃ tena / vandanapūjanapāpadeśanapuṇyānumodanabuddhādhyeṣaṇayācanabodhipariṇāmanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731042 (0.009):
vandana pūjana pāpa deśana puṇya anumodana buddha adhyeṣaṇa yācana bodhi pariṇāmanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928385 (0.009):
vandanapūjanapāpadeśanapuṇyānumodanabuddhādhyeṣaṇayācanabodhipariṇāmanaṃ
kṛtvā / kalyāṇamitram abhyetya ta- / [ Cambridge MS f10a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731044 (0.0):
vandana pūjana pāpa deśana puṇya anumodana buddha adhyeṣaṇa yācana bodhi pariṇāmanaṃ / kṛtvā kalyāṇa mitram abhyetya tad ukta anuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928387 (0.0):
vandanapūjanapāpadeśanapuṇyānumodanabuddhādhyeṣaṇayācanabodhipariṇāmanaṃ / kṛtvā kalyāṇamitram abhyetya taduktānuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ | / samanvāharâcāryâham evaṃ nāmêty uktvā |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5378754 (0.007):
tannāmikāṇam bādhate evam ḍhagḍhrañau api bādheta . tasmāt tannāmikāṇi / advyacaḥ . tasmāt tannāmikāṇi advyacaḥ iti vaktavyam . na vaktavyam .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5480140 (0.007):
ādeśaḥ . niṣṭhāmatupoḥ ādeśaḥ anantyayoḥ api iti vaktavyam . bhinnavantau / bhinnavantaḥ . vṛkṣavantau vṛkṣavantaḥ . na vaktavyam . vacanāt bhaviṣyati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5486530 (0.007):
. plutānām tādau ca . plutānām tādau ca kupvoḥ ca iti vaktavyam . / sarpi3ṣṭara . barhī3ṣṭara ni3ṣkula du3ṣpuruṣa . na vā bahiraṅgalakṣaṇatvāt
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7398721 (0.008):
atra iṣṭiḥ śranthigranthidambhisvañjīnāmiti vaktavyam / / śrethatuḥ, śrethuḥ / / grethatuḥ, grethuḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7471844 (0.008):
bāhlyurdipardibhyaś ca+iti vaktavyam / / bāhlāyanī / / aurdāyanī / / pārdāyanī //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5384171 (0.008):
(P_4,2.99) KA_II,292.2 Ro_III,671 bāhlyurdipardibhyaḥ ca iti vaktavyam / . bāhlāyanī aurdāyanī pārdāyanī .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5349951 (0.008):
kartatvyam . chatradhāraḥ dvārapālaḥ . hṛgrahinīvahibhyaḥ ca . / hṛgrahinīvahibhyaḥ ca iti vaktavyam . hṛ . bhārahāraḥ . grahi .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5484235 (0.008):
. aparaḥ āha : ośrāvayāśrāvayayoḥ iti vaktavyam . o3 śrā3vaya . a3
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 55805 (0.011):
iti vaktavyam : saipurikī saipurikā skaunagarikī skaunagarikā iti . / (P_1,2.1.1) KA_I,191.2 192.12 Ro_II,3 7 {1/54} ṅitkidvacane tayoḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5271779 (0.011):
vaktavyam : saipurikī saipurikā skaunagarikī skaunagarikā iti . / (P_1,2.1.1) KA_I,191.2 192.12 Ro_II,3 7 ṅitkidvacane tayoḥ abhāvāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5289788 (0.012):
vidipracchisvaratīnām upasaṅkhyānam kartavyam . saṃvitte sampṛcchate / saṃsvarate . artiśrudṛśibhyaḥ ca . artiśrudṛśibhyaḥ ca iti vaktavyam . ma
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.012):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5372326 (0.014):
kabaramaṇiviṣaśarebhyaḥ nityam iti vaktavyam . kabarapucchī maṇipucchī / viṣapucchī śarapucchī . upamānāt pakṣāt ca . upamānāt pakṣāt ca pucchāt ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485576 (0.014):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5377929 (0.015):
saudhātakiḥ , vaiyāsikaḥ śukaḥ , vāruḍakiḥ , naiṣādakiḥ , cāṇḍālakiḥ , / baimbakiḥ . tat tarhi vaktavyam . na vaktavyam . prakṛtyantarāṇi etāni .
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710499 (0.026):
ko 'trâkrośati vâkruśyate vā | / sa parigave- / [ Cambridge MS f89a ---> ] / ṣamāṇo na taṃ dharmam upalabhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778475 (0.037):
[ Cambridge MS f24b ---> ] / gāthôddiṣṭā | / yadi tāvatâivaṃ kalpāṃs tasyâcāryasyôpasthānaparicaryāṃ kuryād aśaṭhatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321741 (0.037):
tena câtmabhāvâdinā [[DOUBT]] vaḍiṣâmiṣenêva / svayam / anabhigatôpabhogenâpy ākṛṣya parān api tārayati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223029 (0.037):
doṣān imān samyag avetya paṇḍitaḥ sarvān prapañcān parivarjīta | / sulabhânarthā hi prapa- / [ Cambridge MS f60a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315550 (0.039):
sati satvârthe satvânupaghāte cânubandhaṃ nirūpyâdoṣaḥ / [ Cambridge MS f80b ---> ]
yathâryamañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhâlaṅkārasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691424 (5.960):
āryamañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhâlaṃkārasūtre 'py āha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317320 (5.960):
vaḥ pratikāṅkṣitavyêti || / mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhâlaṃkārasūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731061 (0.013):
ārya mañjuśrī buddha kṣetra guṇa vyūha alaṅ kāra sūtre bhagavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738762 (0.013):
ārya mañjuśrī buddha kṣetra guṇa vyūha alaṃ kāra sūtre * apy āha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759724 (0.013):
pratikāṅkṣitavya iti || / mañjuśrī buddha kṣetra guṇa vyūha alaṃ kāra sūtre * apy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928408 (0.013):
yathāryamañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhālaṅkārasūtre bhagavatā mañjuśriyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935567 (0.013):
āryamañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhālaṃkārasūtre 'py āha | caturbhir dharmaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955190 (0.013):
pratikāṅkṣitavya iti || / mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhālaṃkārasūtre 'py uktaṃ |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913460 (0.054):
tathāgatasya buddhakṣetraguṇālaṅkāravyūho na dṛśyate, sa sattvājñānena hi
bhagavatā mañjuśriyā pūrvajanmâvadāne caryôpetaṃ bodhicittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928410 (0.017):
yathāryamañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhālaṅkārasūtre bhagavatā mañjuśriyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731068 (0.021):
ārya mañjuśrī buddha kṣetra guṇa vyūha alaṅ kāra sūtre bhagavatā / mañjuśriyā pūrva janma avadāne caryā upetaṃ bodhi cittam utpāditaṃ tathā +
utpāditaṃ tathôtpādayitavyaṃ | / evaṃ hi tenôktaṃ || / yāvatī prathamā koṭiḥ saṃsārasyântavarjitā |
tāvat satvahitârthāya cariṣyāmy amitāṃ carim ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928431 (0.051):
yāvatī prathamā koṭiḥ saṃsārasyāntavarjitā | tāvat satvahitārthāya / cariṣyāmy amitāṃ carim ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731089 (0.058):
yāvatī prathamā koṭiḥ saṃsārasya + anta varjitā | tāvat satva hita arthāya / cariṣyāmy a mitāṃ carim ||
[ Bendall ed p14 ---> ] / utpādayāma saṃbodhau cittaṃ nāthasya saṃmukham |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731097 (0.0):
cariṣyāmy a mitāṃ carim || / utpādayāma saṃbodhau cittaṃ nāthasya saṃmukham | nimantraye jagat sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874349 (0.020):
te saṃtrāsena vivarttayanty anuttarāyāḥ / [ Bendall ed p61 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318129 (0.021):
[ Bendall ed p18 ---> ] / ksaṃbodhau cittam utpādya nântarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222274 (0.021):
nâiva cittaṃ samupādanīyam || / [ Bendall ed p108 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11292811 (0.022):
[ Bendall ed p346 ---> ] / evam acintiya darśiyi rūpaṃ sarvadaśaddiśi te naravīrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984436 (0.024):
[ Bendall ed p123 ---> ] / asaṃvasanatayā | / cittanagarâlaṃkāraprayuktena te kulaputra bhavitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.024):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.024):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.025):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.025):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290367 (0.025):
[ Bendall ed p329 ---> ] / dānadhimukti jagad vinayanti te varalakṣaṇacitritagātrā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.025):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.025):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.025):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.025):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.025):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.027):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880520 (0.027):
[ Bendall ed p96 ---> ] / thayati saddharmaṃ pratikṣipati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.027):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.028):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
nimantraye jagat sarvaṃ dāridryān mocitâsmi tat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731099 (0.0):
utpādayāma saṃbodhau cittaṃ nāthasya saṃmukham | nimantraye jagat sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928441 (0.0):
utpādayāma saṃbodhau cittaṃ nāthasya saṃmukham | nimantraye jagat sarvaṃ / dāridryān mocitāsmi tat ||
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657126 (0.033):
utpādayāmi sambodhau cittaṃ nāthasya sammukham / / nimantraye jagatsarvaṃ dāridyānmocitāsmi tat // Bpp_27 //
vyāpādakhilacittaṃ vêrṣyāmātsaryam eva vā | / adyâgre na kariṣyāmi bodhiṃ prāpsyāmi yāvatā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928458 (0.0):
vyāpādakhilacittaṃ vā īrṣyāmātsaryam eva vā | adyāgre na kariṣyāmi bodhiṃ / prāpsyāmi yāvatā | brahmacaryaṃ cariṣyāmi kāmāṃs tyakṣyāmi pāpakān ||
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657146 (0.025):
adhyāgre na kariṣyāmi bodhiṃ prāpsyāmi yāvatā // Bpp_28 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731115 (0.029):
vyāpāda khila cittaṃ vā īrṣyā mātsaryam eva vā | adya + agre na kariṣyāmi / bodhiṃ prāpsyāmi yāvatā | brahma caryaṃ cariṣyāmi kāmāṃs tyakṣyāmi pāpakān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928448 (0.040):
dāridryān mocitāsmi tat || / vyāpādakhilacittaṃ vā īrṣyāmātsaryam eva vā | adyāgre na kariṣyāmi bodhiṃ
brahmacaryaṃ cariṣyāmi kāmāṃs tyakṣyāmi pāpakān || / buddhānām anuśikṣiṣye śīlasaṃvarasaṃyame |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731126 (0.0):
bodhiṃ prāpsyāmi yāvatā | brahma caryaṃ cariṣyāmi kāmāṃs tyakṣyāmi pāpakān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928467 (0.0):
vyāpādakhilacittaṃ vā īrṣyāmātsaryam eva vā | adyāgre na kariṣyāmi bodhiṃ / prāpsyāmi yāvatā | brahmacaryaṃ cariṣyāmi kāmāṃs tyakṣyāmi pāpakān ||
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657157 (0.021):
adhyāgre na kariṣyāmi bodhiṃ prāpsyāmi yāvatā // Bpp_28 // / brahmacaryaṃ cariṣyāmi kāmāṃstyakṣyāmi pāpakān /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386976 (0.036):
nādyāgreṇa dhariṣyāmi yāvannāpsyāmi nirvṛtim // / brahmacaryaṃ cariṣyāmi kāyānstyakṣyāmi pāpakān /
nâhaṃ tvaritarūpeṇa bodhiṃ prāptum ihôtsahe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731128 (0.041):
buddhānām anuśikṣiṣye śīla saṃvara saṃyame | na + ahaṃ tvarita rūpeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928469 (0.041):
buddhānām anuśikṣiṣye śīlasaṃvarasaṃyame | nāhaṃ tvaritarūpeṇa bodhiṃ
parântakoṭiṃ sthāsyāmi satvasyâikasya kāraṇāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731140 (0.063):
para anta koṭiṃ sthāsyāmi satvasya + ekasya kāraṇāt | kṣetraṃ / viśodhayiṣyāmi a prameyam a cintiyam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928480 (0.063):
parāntakoṭiṃ sthāsyāmi satvasyaikasya kāraṇāt | kṣetraṃ viśodhayiṣyāmi
kṣetraṃ viśodhayiṣyāmi aprameyam acintiyam || / nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928489 (0.0):
parāntakoṭiṃ sthāsyāmi satvasyaikasya kāraṇāt | kṣetraṃ viśodhayiṣyāmi / aprameyam acintiyam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731150 (0.016):
nāma dheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ | kāya vāk karmaṇī ca + ahaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387000 (0.035):
nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśasu dikṣu viśrutam // / kāyavācomanaskarma śodhayiṣyāmi sarvathā /
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657181 (0.046):
kṣetraṃ viśodhiṣyāmi aprameyamacintim / / nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśadikṣu ca viśrutam // Bpp_31 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731143 (0.054):
para anta koṭiṃ sthāsyāmi satvasya + ekasya kāraṇāt | kṣetraṃ / viśodhayiṣyāmi a prameyam a cintiyam ||
kāyavākkarmaṇī câhaṃ śodhayiṣyāmi sarvaśaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731156 (0.014):
nāma dheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ | kāya vāk karmaṇī ca + ahaṃ
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657188 (0.022):
nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśadikṣu ca viśrutam // Bpp_31 // / kāyavākkarmaṇī cāhaṃ śodhayiṣyāmi sarvaśaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928494 (0.044):
nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ | kāyavākkarmaṇī cāhaṃ
śodhayiṣye manaskarma karma karttâsmi nâśubham |
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14657191 (0.028):
kāyavākkarmaṇī cāhaṃ śodhayiṣyāmi sarvaśaḥ / / śodhayiṣye manaskarma kartāsmi nāśabham // Bpp_32 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928496 (0.042):
nāmadheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ | kāyavākkarmaṇī cāhaṃ / śodhayiṣyāmi sarvaśaḥ || / śodhayiṣye manaḥkarma karma karttāsmi nāśubham | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731158 (0.059):
nāma dheyaṃ kariṣyāmi daśa dikṣu ca viśrutaṃ | kāya vāk karmaṇī ca + ahaṃ / śodhayiṣyāmi sarvaśaḥ || / śodhayiṣye manas karma karma karttā + asmi na + a śubham | iti ||
na câtra sārvakālikāt saṃvaragrahaṇāj janmântarâpattiśaṅkā kartavyâtrâiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731167 (0.036):
śodhayiṣye manas karma karma karttā + asmi na + a śubham | iti || / na ca + atra sārvakālikāt saṃvara grahaṇāj janma antara āpatti śaṅkā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928504 (0.062):
śodhayiṣye manaḥkarma karma karttāsmi nāśubham | iti || / na cātra sārvakālikāt saṃvaragrahaṇāj janmāntarāpattiśaṅkā kartavyātraiva
sūtre 'kṣobhyapraṇidhānânujñānād evaṃ hy uktaṃ | / yathā tenâkṣobhyeṇa tathāgatena pūrvaṃ bodhisatvabhū-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928520 (0.053):
sūtre 'kṣobhyapraṇidhānānujñānād evaṃ hy uktaṃ | yathā tenākṣobhyeṇa / tathāgatena pūrvaṃ bodhisatvabhūtenaivaṃ vāg bhāṣitā | visaṃvāditā me
[ Cambridge MS f10b ---> ] / tenâivaṃ vāg bhāṣitā |
visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyur yadi sarvasyāṃ jātau na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731197 (0.0):
| yathā tena + a kṣobhyeṇa tathā gatena pūrvaṃ bodhi satva bhūtena + evaṃ / vāg bhāṣitā | visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyur yadi sarvasyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928533 (0.0):
tathāgatena pūrvaṃ bodhisatvabhūtenaivaṃ vāg bhāṣitā | visaṃvāditā me / buddhā bhagavanto bhaveyur yadi sarvasyāṃ jātau na pravrajeyam iti | ekā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7671968 (0.024):
punarvyākuryāṃ chrāvakayānena vā pratyekabuddhayānena vā mahāyānena vā, / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyuḥ ya etarhi daśasu dikṣu, yāvan,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7671721 (0.025):
aprasādacittamutpādayeyaṃ, dānaphalavipākamākāṅkṣaṃ śīrṣaṃ parityajeyaṃ, / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyuḥ; yāvadahamapyavīciparāyaṇo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672475 (0.028):
bhagavannebhiḥ pañcabhirāryaguṇai raktaṃ kāṣāyaṃ na samanvāgataṃ bhavet, / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyurye daśasu dikṣu, (KpSū 325)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672256 (0.030):
sattvāṃstribhiryānairavaivartikabhūmau sthāpayeyamantaśa ekasattvamapi, / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyuḥ ye daśasu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676939 (0.030):
evaṃrūpamātmabhāvaṃ pratilabhya / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto / bhaveyurye daśasu dikṣvanyeṣu buddhakṣetreṣu pravartitadharmacakrāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672336 (0.035):
riṃceyurvisaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyuryāvan mā cāhamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660579 (0.035):
sattvānāṃ bhaiṣajyabhūto (KpSū 215) bhaveyaṃ, visaṃvāditā me buddhā / bhagavanto bhaveyurye daśasu dikṣvanatāparyanteṣu lokadhātuṣu tiṣṭhanti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7671664 (0.039):
mākuśalairdharmairantarāyakaraṃ bhavet; antaśo vālāgrakoṭīpramāṇamātramapi / visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyuḥ / yadīdaṃ pratigrāhakasya
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903604 (0.058):
kiṃ saṃdhāya bhagavatā parṣanmadhyagatena vāgbhāṣitā ahameva / sarvabuddhā ye 'tītā jātakopapattivaicitryaṃ ca / ahameva ca tena kālena
pravrajeyam iti | / ekā jātiḥ prayatnena saṃśodhyā vibudhâtmanā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731202 (0.0):
vāg bhāṣitā | visaṃvāditā me buddhā bhagavanto bhaveyur yadi sarvasyāṃ / jātau na pravrajeyam iti | ekā jātiḥ prayatnena saṃśodhyā vibudha ātmanā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928538 (0.0):
buddhā bhagavanto bhaveyur yadi sarvasyāṃ jātau na pravrajeyam iti | ekā
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216253 (0.058):
bhedaś ca dṛṣṭo lambā3dir % uc-chvāso vā9stu kiṃ tataḥ // 1.27 // / tat kathā0-khyāyike9ty ekā $ jātiḥ saṃ-jñā-dvayā1ṅkitā &
anyās tu jātīr ābodheḥ sâiva saṃśodhayiṣyatîty ukteḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928546 (0.038):
jātiḥ prayatnena saṃśodhyā vibudhātmanā | anyās tu jātīr ābodheḥ saiva / saṃśodhayiṣyatīty ukteḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731208 (0.043):
anyās tu jātīr ā bodheḥ sa + eva saṃśodhayiṣyati + ity ukteḥ ||
evaṃ śāriputra bodhisatvenâkṣobhyasya tathāgatasya / anuśikṣitavyaṃ | / evaṃ śikṣamāṇaḥ śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasyāṃ jātau pravrajaty
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928558 (0.0):
jātiḥ prayatnena saṃśodhyā vibudhātmanā | anyās tu jātīr ābodheḥ saiva / saṃśodhayiṣyatīty ukteḥ || / evaṃ śāriputra bodhisatvena akṣobhyasya tathāgatasya anuśikṣitavyaṃ | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731225 (0.039):
anyās tu jātīr ā bodheḥ sa + eva saṃśodhayiṣyati + ity ukteḥ || / evaṃ śāriputra bodhi satvena a kṣobhyasya tathā gatasya anuśikṣitavyaṃ |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556846 (0.049):
etad avocat* evaṃ śikṣamāṇo bhadanta / 6 bhagavan bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ śikṣati | bhagavān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556888 (0.049):
śāradvatīputro bhagavantam etad avocat* evaṃ śikṣamāṇo bhadanta bhagavan / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936898 (0.063):
prajñāpāramitāyām ājñaptam evaṃ mayā śikṣitavyam* yathā prajñāpāramitāyām / upadiṣṭam* ayaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ tathaiva
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559068 (0.064):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / 11 caramāṇo anupāyakauśalyena rūpam upalabdhvā dṛṣṭim utpādayati |
utpādād vā tathāgatānām anutpādād vâvaśyaṃ gṛhâvāsān niṣkrāmati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928558 (0.041):
śikṣamāṇaḥ śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasyāṃ jātau pravrajaty / utpādād vā tathāgatānām annutpādād vāvaśyaṃ gṛhāvāsān niṣkrāmati | tat
tat kasya hetoḥ | / paramo hy ayaṃ śāriputra lābho yad uta gṛhâvāsān niṣkramaṇam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731238 (0.0):
pravrajaty utpādād vā tathā gatānām an utpādād vā + a vaśyaṃ gṛha āvāsān / niṣkrāmati | tat kasya hetoḥ | paramo hy ayaṃ śāriputra lābho yad uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928569 (0.0):
utpādād vā tathāgatānām annutpādād vāvaśyaṃ gṛhāvāsān niṣkrāmati | tat / kasya hetoḥ | paramo hy ayaṃ śāriputra lābho yad uta gṛhāvāsān niṣkramaṇam
yāvat | / bhāryāputraduhitṛtṛṣṇā câsya na bhavatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731247 (0.0):
gṛha āvāsān niṣkramaṇam iti | yāvat | bhāryā putra duhitṛ tṛṣṇā ca + asya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928578 (0.0):
kasya hetoḥ | paramo hy ayaṃ śāriputra lābho yad uta gṛhāvāsān niṣkramaṇam / iti | yāvat | bhāryāputraduhitṛtṛṣṇā cāsya na bhavatīti | yathā
yathā janmântareṣv ayaṃ doṣo na bhavati tathâtrâiva
vakṣyamāṇam ity āstāṃ tāvad etat || / [ Bendall ed p15 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.036):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.036):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.039):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.039):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.039):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.040):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180973 (0.042):
[ Bendall ed p266 ---> ] / śabdas tāvad acittatvān māṃ stautîti na saṃbhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.042):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.042):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.043):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.043):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.046):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.047):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180668 (0.047):
buddhadarśanaṃ sarvasatvadarśanaṃ sarvasatva- / [ Bendall ed p264 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691342 (0.047):
[ Bendall ed p53 ---> ] / adhyāśayena ca sarvasatvānām antike tiṣṭhaty apagatamāyāśāṭhyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.047):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.047):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961720 (0.048):
[ Bendall ed p297 ---> ] / saṃkṣepataḥ punar iyam anuttarā pariṇāmanā yêyam āryabhadracaryāgāthāyāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879630 (0.048):
[ Bendall ed p90 ---> ] / ity ādy anuśaṃsavistaram uktvâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319306 (0.048):
[ Bendall ed p23 ---> ] / dhisatvatyāgacittatāṃ manasi kurvāṇôdyānabhūtam ātmānaṃ sarvasatveṣu
tad evaṃ samāttasaṃvarasya sāmānyam āpattilakṣaṇam ucyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414693 (5.960):
karmakleśopajanitajātyādiduḥdukhamahābhayādvimuktiḥ? / tadevaṃ samāttasaṃvarasya sāmānyamāpattilakṣaṇamucyate yena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731263 (5.960):
+ eva vakṣyamāṇam ity āstāṃ tāvad etat || / tad evaṃ samātta saṃvarasya sāmānyam āpatti lakṣaṇam ucyate | yena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928594 (5.960):
janmāntareṣv ayaṃ doṣo na bhavati tathātraiva vakṣyamāṇam ity āstāṃ tāvad / tad evaṃ samāttasaṃvarasya sāmānyam āpattilakṣaṇam ucyate |
yenâpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayam apy utprekṣya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414701 (0.0):
tadevaṃ samāttasaṃvarasya sāmānyamāpattilakṣaṇamucyate yena / āpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayamapyutprekṣya pariharet / na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731271 (0.0):
tad evaṃ samātta saṃvarasya sāmānyam āpatti lakṣaṇam ucyate | yena + / āpatti lakṣaṇena yuktaṃ vastu svayam apy utprekṣya pariharen na ca +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928602 (0.0):
tad evaṃ samāttasaṃvarasya sāmānyam āpattilakṣaṇam ucyate | / yenāpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayam apy utprekṣya pariharen na
pariharen na câpattipratirūpakeṣv anāpattipratirūpakeṣu ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414708 (0.029):
āpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayamapyutprekṣya pariharet / na ca / āpattipratirūpakeṣu anāpattipratirūpakeṣu ca saṃmuhyet / bodhisattvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731278 (0.042):
āpatti lakṣaṇena yuktaṃ vastu svayam apy utprekṣya pariharen na ca + / āpatti pratirūpakeṣv an āpatti pratirūpakeṣu ca saṃmuhyeta | bodhi satvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928609 (0.042):
yenāpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayam apy utprekṣya pariharen na / cāpattipratirūpakeṣv annāpattipratirūpakeṣu ca saṃmuhyeta | bodhisatvaḥ
saṃmuhyeta | / bodhisatvaḥ sarvasatvānāṃ varttamānânāgatasarvaduṣkhadaurmanasyôpaśamāya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414709 (0.014):
āpattilakṣaṇena yuktaṃ vastu svayamapyutprekṣya pariharet / na ca / āpattipratirūpakeṣu anāpattipratirūpakeṣu ca saṃmuhyet / bodhisattvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928612 (0.018):
cāpattipratirūpakeṣv annāpattipratirūpakeṣu ca saṃmuhyeta | bodhisatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961711 (0.044):
sarvasatvacittaparipīḍanabhayanirmokṣaṇāya | / sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955237 (0.047):
bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasatvānām abhayaṃdadaḥ | annuttrāso 'nnupāyāso
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317372 (0.047):
prāṇâtipātāt prativirato bhavati bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasatvānām / abhayaṃdadaḥ | / anuttrāso 'nupāyāso 'lomaharṣaḥ sa tena kuśalamūlena karmavipākena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959512 (0.048):
na parasyâvakāśam utpādya satveṣu saṃnāhôtsraṣṭavyaḥ | / na ca sarvasatvānām antikāt sarvasatvatrāṇavyavaśāyo-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731281 (0.056):
āpatti pratirūpakeṣv an āpatti pratirūpakeṣu ca saṃmuhyeta | bodhi satvaḥ
varttamānânāgatasukhasaumanasyôtpādāya / ca niḥśāṭhyataḥ kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928631 (0.0):
varttamānānāgatasukhasaumanasyotpādāya ca niḥśāṭhyataḥ / kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ karoti | yadi tu tatpratyayasāmagrīṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414730 (1.192):
vartamānānāgatasarvasukhasaumanasyotpādāya ca niḥśāṭhyataḥ / kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ na karoti, tatpratyayasāmagrīṃ (Bcp 49)
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731304 (0.031):
varttamāna an āgata sukha saumanasya + utpādāya ca niḥ śāṭhyataḥ / kāya vāṅ manaḥ parākramaiḥ prayatnaṃ karoti | yadi tu
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3041748 (0.036):
nāmasaṃgitistavānuttaraprītiprāsādamahodvilya saṅjananārthahṃ, / kāyavāṅmanoguhyapariśuddhyai,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961711 (0.047):
sarvasatvacittaparipīḍanabhayanirmokṣaṇāya | / sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24008114 (0.054):
teṣāmāyuṣman kāyavāṅmanovaṅkānāṃ kāyavāṅmanodoṣakaṣāyāṇā narakeṣu rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906866 (0.055):
07215 sāvadyasya kāyavāṅmanaskarmano 'vakāśo na dātavyaḥ kāyavāṅmana / 07216 skarmapariśuddhaye ca śikṣitavyam/ [itīdam
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387351 (0.055):
tadguṇatrayasadbhāve manovākkāyasambhuvām // 1.336 // / karmaṇāṃ saṃciter eṣa karmabhāgīti cen nanu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876375 (0.059):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937537 (0.064):
mahad ādi kārya kāraṇākāra pariṇatayā karmāṇi vāṅ manaḥ kāyārabhyāṇi / kriyamāṇāni nirvartyamānāni sarvaśaḥ sarva prakārair yaḥ paśyaty
yadi tu tatpratyayasāmagrīṃ nânveṣate tadanantarāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928637 (5.960):
kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ karoti | yadi tu tatpratyayasāmagrīṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414732 (0.001):
kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ na karoti, tatpratyayasāmagrīṃ (Bcp 49)
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731306 (0.002):
kāya vāṅ manaḥ parākramaiḥ prayatnaṃ karoti | yadi tu / tat pratyaya sāmagrīṃ na + anveṣate tad an antarāya pratikārāya na ghaṭate
pratikārāya na ghaṭate 'lpaduṣkhadaurmanasyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731318 (0.0):
tat pratyaya sāmagrīṃ na + anveṣate tad an antarāya pratikārāya na ghaṭate / alpa duṣkha daurmanasyaṃ bahu duṣkha daurmanasya pratikāra bhūtaṃ na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928646 (0.0):
nānveṣate tadannantarāya pratikārāya na ghaṭate alpaduṣkhadaurmanasyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414745 (0.036):
nānveṣate, tadantarāyapratīkārāya na ghaṭate, alpaduḥkhadaurmanasyaṃ
bahuduṣkhadaurmanasyapratikārabhūtaṃ nôtpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731322 (0.0):
tat pratyaya sāmagrīṃ na + anveṣate tad an antarāya pratikārāya na ghaṭate / alpa duṣkha daurmanasyaṃ bahu duṣkha daurmanasya pratikāra bhūtaṃ na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928650 (0.0):
nānveṣate tadannantarāya pratikārāya na ghaṭate alpaduṣkhadaurmanasyaṃ / bahuduṣkhadaurmanasyapratikārabhūtaṃ notpādayati | mahārthasiddhyarthaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414748 (0.053):
nānveṣate, tadantarāyapratīkārāya na ghaṭate, alpaduḥkhadaurmanasyaṃ / bahuduḥkhadaurmanasyapratīkārabhūtaṃ notpādayati, mahārthasiddhayarthaṃ vā
mahârthasiddhyarthaṃ câlpârthahāniṃ na karoti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731334 (0.034):
utpādayati | mahā artha siddhy arthaṃ ca + alpa artha hāniṃ na karoti / kṣaṇam apy upekṣate | sa āpattiko bhavati | saṃkṣepato * an āpattiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928661 (0.034):
cālpārthahāniṃ na karoti kṣaṇam apy upekṣate | sāpattiko bhavati |
kṣaṇam apy upekṣate | / sâpattiko bhavati | / saṃkṣepato 'nāpattiḥ svaśaktyaviśayeṣu kāryeṣu tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414769 (0.0):
alpahāniṃ na karoti, kṣaṇamapyupekṣate, sāpattiko bhavati / saṃkṣepato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928673 (5.960):
cālpārthahāniṃ na karoti kṣaṇam apy upekṣate | sāpattiko bhavati | / saṃkṣepato 'nnāpattiḥ svaśaktyaviśayeṣu kāryeṣu tatra niṣphalatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731336 (0.018):
utpādayati | mahā artha siddhy arthaṃ ca + alpa artha hāniṃ na karoti / kṣaṇam apy upekṣate | sa āpattiko bhavati | saṃkṣepato * an āpattiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928664 (0.018):
cālpārthahāniṃ na karoti kṣaṇam apy upekṣate | sāpattiko bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731346 (0.028):
kṣaṇam apy upekṣate | sa āpattiko bhavati | saṃkṣepato * an āpattiḥ
niṣphalatayā śikṣyāprajñaptyabhāvāt | / prakṛtisâvadyatayā tv anyad gṛhyatae eva |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928681 (0.005):
saṃkṣepato 'nnāpattiḥ svaśaktyaviśayeṣu kāryeṣu tatra niṣphalatayā / śikṣyāprajñaptyabhāvāt | prakṛtisāvadyatayā tv anyad gṛhyatae eva | yatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956049 (0.056):
hrīmattvān na pibaṃti. na tu prakṛtisāvadyatvāt. yadi hrīmattvāt tad
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26136635 (0.061):
unnīyatāṃ vā; kāryeṣu śaṅkiṣyate; niṣedhakābhāvāt / / na hi dhūmasya viśeṣaṃ dahanaprayojyaṃ pratiṣeddhuṃ svabhāvānupalabdhiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414771 (0.061):
'nāpattiḥ svaśaktyaviṣayeṣu kāryeṣu, tatra niṣphalatayā / śikṣāprajñaptyabhāvāt / prakṛtisāvadyatayā vā anyad gṛhyat eva / yatra tu
yatra svaśaktyagocare 'pi tyāgasāmarthyād āpattiḥ syāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928689 (0.0):
śikṣyāprajñaptyabhāvāt | prakṛtisāvadyatayā tv anyad gṛhyatae eva | yatra / svaśaktyagocare 'pi tyāgasāmarthyād āpattiḥ syāt tan na cintyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731365 (5.960):
| prakṛti sa avadyatayā tv anyad gṛhyatae eva | yatra sva śaktya gocare *
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414786 (0.056):
svaśaktyagocare 'pi yogasāmarthyādāpattiḥ syāt, tanna cintyam,
tan na / cintyaṃ | / sāmānyapāpadeśanā na ... vāt tu tato muktiḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414790 (0.0):
svaśaktyagocare 'pi yogasāmarthyādāpattiḥ syāt, tanna cintyam,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731374 (0.0):
api tyāga sāmarthyād āpattiḥ syāt tan na cintyaṃ | sāmānya pāpa deśanā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928698 (0.0):
svaśaktyagocare 'pi tyāgasāmarthyād āpattiḥ syāt tan na cintyaṃ |
etat samāsato bodhisatvaśikṣāśarīraṃ | / vistaratas tv apramāṇakalpâparyavasānanirdeśaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928708 (0.0):
sāmānyapāpadeśanā na ... vāt tu tato muktiḥ || / etat samāsato bodhisatvaśikṣāśarīraṃ | vistaratas tv
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414797 (0.018):
sāmānyapāpadeśanāntarbhāvāttato muktiḥ / etat samāsato / bodhisattvaśikṣāśarīram / vistaratastu aprameyakalpaparyavasānanirdeśyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731385 (0.044):
... vāt tu tato muktiḥ || / etat samāsato bodhi satva śikṣā śarīraṃ | vistaratas tv
athavā saṃkṣepato dve bodhisatvasyâpattī | / yathā śaktiyuktâyuktam asamīkṣyârabhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928711 (0.008):
apramāṇakalpāparyavasānanirdeśaṃ | athavā saṃkṣepato dve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731387 (0.041):
a pramāṇa kalpa a paryavasāna nirdeśaṃ | atha vā saṃkṣepato dve
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414805 (0.054):
bodhisattvaśikṣāśarīram / vistaratastu aprameyakalpaparyavasānanirdeśyam / athavā saṃkṣepato dve bodhisattvasyāpattī / yathāśaktyā
nivṛttaḥ samīkṣa- / [ Cambridge MS f11a ---> ] / te sâpattiko bhavati |
nirūpya yathârham atikrāmaty antaśaś caṇḍāladāsenâpi
coditaḥ sâpattiko bhavati | / kutaḥ || / etad adhyāśayasaṃcodanasūtre vacanāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731417 (0.0):
antaśaś caṇḍāla dāsena + api coditaḥ sa āpattiko bhavati | kutaḥ || / etad adhyāśaya saṃcodana sūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928737 (0.0):
caṇḍāladāsenāpi coditaḥ sāpattiko bhavati | kutaḥ || / etad adhyāśayasaṃcodanasūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454377 (0.023):
yaduktamadhyāśayasaṃcodanasūtre / api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981788 (0.062):
yathoktam āryādhyāśayasaṃcodanasūtre | viṃśatir ime maitreyānuśaṃsā
api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣi ... bhiḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454382 (0.0):
yaduktamadhyāśayasaṃcodanasūtre / api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731426 (0.0):
etad adhyāśaya saṃcodana sūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928746 (0.0):
etad adhyāśayasaṃcodanasūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454389 (0.055):
veditavyam / katamaiścaturbhiḥ? iha maitreya pratibhānamarthopasaṃhitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317628 (0.064):
yasya kasyacin maitreyâibhiś caturbhiḥ kāraṇaiḥ / pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā |
iha maitreya pratibhānaṃ satyôpasaṃhitaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731427 (0.0):
kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarva buddha bhāṣi ... bhiḥ | iha maitreya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928747 (0.0):
pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣi ... bhiḥ | iha maitreya pratibhānaṃ
nâsatyôpasaṃhitaṃ dharmôpasaṃhitaṃ bhavati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289705 (0.033):
[ Cambridge MS f146a ---> ] / ddhaḥ sânukrośo dharmânukāruṇikaḥ sadā vivekagocaraḥ |
kleśahāyakaṃ bhavati na kleśavivarddhakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731447 (0.0):
dharma upasaṃhitaṃ bhavati na a dharma upasaṃhitaṃ | kleśa hāyakaṃ bhavati / na kleśa vivarddhakaṃ | nirvāṇa guṇa anuśaṃsa sandarśakaṃ bhavati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928766 (0.0):
adharmopasaṃhitaṃ | kleśahāyakaṃ bhavati na kleśavivarddhakaṃ |
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24943078 (0.029):
māraparṣadaḥ / udgilanī mārabaḍiśasya / uttrāsanī kleśasaṃgrāmāt / / praveśanī nirvāṇanagare / niṣkrāmaṇī saṃsāragṛhād iti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560907 (0.035):
126.023. te bhagavatā 'eta bhikṣavaścarata brahmacaryam' pravrajitāḥ/ / 126.024. tairyojayadbhirghaṭadbhiḥ sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
madhyantavibhagatika.html 19082726 (0.035):
yataś ca sarvāvaraṇānyatraivāntargatānyatasyaiva / sarvāvaraṇasa:ngrāhakasya kleśajñeyāvaraṇadvayasya kṣayāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628640 (0.038):
sāvadyānavadyānāṃ sakleśaniḥkleśāṇāṃ saṃkleśavyavadānānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833614 (0.038):
kleśasānubandhaṃ sānuśayamapi kleśaniranubandhaṃ niranuśayamapi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23995035 (0.040):
styānaṃ punariṣyate sarvakleśasaṃprayogīti kleśamahābhūmikeṣu tasyāpāṭhe
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11312974 (0.044):
sarvakarmāntasaṃpattitaḥ | pañcamyā kleśāvaśagatvaṃ dhyānena / kleśaviṣkambhanāt | ṣaṣṭyā kṛtyeṣv aviparyāsaḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4656411 (0.044):
sarvakarmāntasaṃpattitaḥ | pañcamyā kleśāvaśagatvaṃ dhyānena / kleśaviṣkambhanāt | ṣaṣṭhyā kṛtyeṣvaviparyāsaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531994 (0.048):
śubhāśubhakṣapanatayā ; apsadṛśāḥ sarvakleśamalanidhāvana-
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633892 (0.048):
sarvakleśāsāgarānupaliptānāṃ / sarvadṛṣṭigatasāgarasaṃgrahagrāhabhayavigatānāṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24404053 (0.049):
saṃbodhijñānasaṃbhartrīṃ nirvāṇamārgadarsanīm / / kleśavidyāyatanīṃ bhadrāṃ saddharmavirājatīm //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11852281 (0.050):
ākṣiptapunarbhavam api karmakleśābhāvān na punarbhavībhavatīti / tathā hitraidhātukavītarāgāṇām ākṣiptapunarbhavam api karmakleśābhāvād bhavībhavituṃ notsahate
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455522 (0.052):
ca vedanāsadbhāve saṃbhāvyamānā, tadā kleśaprahāṇamapi saṃdihyamānaṃ / kathamiva vimuktau niścayaṃ kuryāt? tasmānna śūnyatāmantareṇa bhikṣutā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160767 (0.053):
sarvakleśamalakaluṣyāpanayanat // / (I) A II 4 b (1) v Ms.2a4L, Sh.6 13, W.*60 35, P.4b1, D.4a2, N.5a6,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316450 (0.053):
yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca / sarvabuddhabodhisatvapratyeka-
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28650499 (0.054):
dṛṣṭvā jagadvipariyastaṃ nityasukhaprabhāsabhiniviṣṭam / / mohārthavidyatamachannaṃ kleśasamākula vitathasaṃjñi // 88 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430218 (0.054):
sarvakleśopakleśanirupaliptam, prabhavāprabhavāsambaddhatvāt parigraheṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311114 (0.058):
kleśamahāvyādhigrastāyāṃ paramamāno nirvāṇamanuprāptukāmaḥ |
nirvāṇaguṇânuśaṃsasandarśakaṃ bhavati na saṃsāraguṇânuśaṃsasandarśakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731449 (0.040):
dharma upasaṃhitaṃ bhavati na a dharma upasaṃhitaṃ | kleśa hāyakaṃ bhavati / na kleśa vivarddhakaṃ | nirvāṇa guṇa anuśaṃsa sandarśakaṃ bhavati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928768 (0.040):
adharmopasaṃhitaṃ | kleśahāyakaṃ bhavati na kleśavivarddhakaṃ | / nirvāṇaguṇānuśaṃsasandarśakaṃ bhavati na saṃsāraguṇānuśaṃsasandarśakaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454418 (0.057):
nirvāṇaguṇānuśaṃsasaṃdarśakaṃ bhavati na saṃsāraguṇānuśaṃsasaṃdarśakam / / etaiścaturbhiḥ / peyālaṃ / yasya kasyacinmaitreya etaiścaturbhiḥ
ebhiś caturbhiḥ peyālaṃ | / yasya kasyacin maitreyâibhiś caturbhiḥ kāraṇaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928781 (0.015):
nirvāṇaguṇānuśaṃsasandarśakaṃ bhavati na saṃsāraguṇānuśaṃsasandarśakaṃ | / ebhiś caturbhiḥ peyālaṃ | yasya kasyacin maitreya ebhiś caturbhiḥ kāraṇaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454422 (0.045):
nirvāṇaguṇānuśaṃsasaṃdarśakaṃ bhavati na saṃsāraguṇānuśaṃsasaṃdarśakam / / etaiścaturbhiḥ / peyālaṃ / yasya kasyacinmaitreya etaiścaturbhiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454380 (0.064):
api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317586 (0.064):
api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣi ... bhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731420 (0.064):
etad adhyāśaya saṃcodana sūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ / kāraṇaiḥ pratibhānaṃ sarva buddha bhāṣi ... bhiḥ | iha maitreya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928740 (0.064):
etad adhyāśayasaṃcodanasūtre vacanāt | api tu maitreya caturbhiḥ kāraṇaiḥ / pratibhānaṃ sarvabuddhabhāṣi ... bhiḥ | iha maitreya pratibhānaṃ
pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | / tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454432 (0.0):
etaiścaturbhiḥ / peyālaṃ / yasya kasyacinmaitreya etaiścaturbhiḥ / pratibhāti pratibhāsyati vā, tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhirvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731472 (0.0):
kasya cin maitreya ebhiś caturbhiḥ kāraṇaiḥ pratibhānaṃ pratibhāti / pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kula putraiḥ kula duhitṛbhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928791 (0.0):
ebhiś caturbhiḥ peyālaṃ | yasya kasyacin maitreya ebhiś caturbhiḥ kāraṇaiḥ / pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500270 (5.960):
upapatsyanti, upapannā vā upapadyanti vā | tasmāttarhi śāriputra śrāddhaiḥ / kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca tatra buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688539 (5.960):
tasmāt tarhi śāriputra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255751 (0.046):
sarvaśrāvakapratyekabuddhās. tasmāt tarhi kauśika mahāyānikaiḥ kulaputrair / vā kuladuhitṛbhir vā śrāvakayānikaiś ca iyam eva prajñāpāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178845 (0.046):
bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā śrāvakayānikaiś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093938 (0.046):
veditavyaḥ. sa ca punaḥ bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027774 (0.046):
paurvakāstathāgatā arhanta samyaksaṃbuddhāḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca / bodhisattvayānikaiḥ pudgalaiḥ / śīleṣu ca te paripūrṇakāriṇo bhaviṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643475 (0.046):
hetoḥ? tathā hi bhagavaṃs tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhir vā prajñāpāramitopāyakauśalyavirahitair yadyad eva dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648749 (0.046):
iti. tatra tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā tāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616534 (0.050):
prasādo nāsti prema nāsty adhimuktis taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056897 (0.051):
pratikāṅkṣitavyā / tatkasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhirvā sarvasattvasukhāvahānyaprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255711 (0.052):
hetos? tathā hi śrāvakapratyekabuddhayānikaiḥ kulaputrair vā / kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā gurukartavyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178796 (0.052):
kauśika kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā pratyekabudhayānikair api / kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240945 (0.052):
bhaviṣyati. yāvat sarvākārajñatāśūnyataiva taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240853 (0.055):
hi taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca rūpaśūnyataiva svadhiṣṭhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353121 (0.055):
tat kasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca / rūpaśūnyataiva svadhiṣṭhitā bhaviṣyati, vedanāśūnyataiva svadhiṣṭhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353216 (0.055):
tathā hi taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā rūpaśūnyataiva svadhiṣṭhitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240997 (0.056):
vāmanuṣyo vāvatāraṃ lapsyate. tathā hi taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca / sarvasattvānām antike maitrīkaruṇāmuditopekṣā bhāvitā sā
buddhasaṃjñôtpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731478 (0.010):
pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kula putraiḥ kula duhitṛbhir vā / buddha saṃjñā + utpādayitavyā śāstṛ saṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ śrotavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928797 (0.010):
pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhir vā buddhasaṃjñotpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454438 (0.019):
pratibhāti pratibhāsyati vā, tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhirvā / buddhasaṃjñā utpādayitavyā / śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā sa dharmaḥ śrotavyaḥ /
sa dharmaḥ śrotavyaḥ | / tat kasya hetoḥ | / yat kiñcin maitreya subhāṣitaṃ sarvaṃ tad buddhabhāṣitaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454450 (0.0):
buddhasaṃjñā utpādayitavyā / śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā sa dharmaḥ śrotavyaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731480 (0.0):
buddha saṃjñā + utpādayitavyā śāstṛ saṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ śrotavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731490 (0.0):
buddha saṃjñā + utpādayitavyā śāstṛ saṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ śrotavyaḥ | / tat kasya hetoḥ | yat kiñ cin maitreya su bhāṣitaṃ sarvaṃ tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928808 (0.0):
kuladuhitṛbhir vā buddhasaṃjñotpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ
tatra maitreya yêmāni pratibhānāni pratikṣipen nâitāni / buddhabhāṣitānîti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454454 (0.035):
tatkasya hetoḥ? yat kiṃcinmaitreya subhāṣitam, sarvaṃ tadbuddhabhāṣitam / / tatra maitreya ya imāni pratibhānāni pratikṣipet naitāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731495 (0.035):
tat kasya hetoḥ | yat kiñ cin maitreya su bhāṣitaṃ sarvaṃ tad / buddha bhāṣitaṃ | tatra maitreya ya imāni pratibhānāni pratikṣipen na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928813 (0.035):
śrotavyaḥ | tat kasya hetoḥ | yat kiñcin maitreya subhāṣitaṃ sarvaṃ tad / buddhabhāṣitaṃ | tatra maitreya ya imāni pratibhānāni pratikṣipen naitāni
teṣu câgauravam utpādayet pudgalavidveṣeṇa tena / sarvabuddhabhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454469 (0.0):
buddhabhāṣitānīti, teṣu ca agauravamutpādayet, pudgalavidveṣeṇa tena / sarvaṃ buddhabhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ bhavati / dharmaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731508 (0.0):
etāni buddha bhāṣitāni + iti | teṣu ca + a gauravam utpādayet / pudgala vidveṣeṇa tena sarva buddha bhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928826 (0.0):
buddhabhāṣitānīti | teṣu cāgauravam utpādayet pudgalavidveṣeṇa tena
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454472 (0.0):
sarvaṃ buddhabhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ bhavati / dharmaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731511 (0.0):
pudgala vidveṣeṇa tena sarva buddha bhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ / bhavati | dharmaṃ pratikṣipya dharma vyasana saṃvartanīyena karmaṇā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928829 (0.0):
sarvabuddhabhāṣitaṃ pratibhānaṃ pratikṣiptaṃ bhavati | dharmaṃ pratikṣipya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25849116 (0.048):
api śūnyā bhaviṣyanti? tasmānna niḥsvabhāvārthaḥ śūnyatārthaḥ, ityevaṃ / pratikṣipya saddharmavyasanasaṃvartanīyena pāpakena karmaṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26942610 (0.061):
pratibhānaṃ nāsti pratibhānam iti saddharmaṃ pratikṣipati | dharmaṃ / dharmatayā kathayati saddharmaṃ pratikṣipati | apagate buddhotpāde nāsti
[ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.004):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.004):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.007):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.007):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.007):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.007):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.012):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690924 (0.013):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (0.016):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.016):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.016):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.016):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321697 (0.016):
[ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778198 (0.016):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.016):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115033 (0.016):
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā- / [ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (0.016):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180341 (0.016):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (0.016):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116679 (0.016):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
tenâtra śikṣāsamuccaye tāvac caryāmukhamātraśikṣaṇârtham
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414838 (1.192):
bhavati / yaḥ punaretadabhyāsārthaṃ vyutpādamicchati, tena śikṣāsamuccaye / tāvaccaryāmukhamātraśikṣaṇārthamabhiyogaḥ karaṇīyaḥ, śikṣaṇārambhasyaiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731528 (1.192):
yaḥ punar etad abhyāsa arthaṃ vyutpāditam icchati | tena + atra / śikṣā samuccaye tāvac caryā mukha mātra śikṣaṇa artham abhiyogaḥ karaṇīyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928846 (1.192):
yaḥ punar etad abhyāsārthaṃ vyutpāditam icchati | tenātra śikṣāsamuccaye / tāvac caryāmukhamātraśikṣaṇārtham abhiyogaḥ karaṇīyaḥ śikṣārambhasyaiva
abhiyogaḥ karaṇīyaḥ śikṣârambhasyâiva mahāphalatvāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441496 (0.063):
bhagavato 'py upasthānaṃ kurvato 'nyagatyabhāvāt | / bhikṣuṇā glānenâṅgīkṛtaṃ || / yathôktaṃ bhikṣuprakīrṇake |
yathôktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731544 (1.788):
śikṣā ārambhasya + eva mahā phalatvāt | yathā + uktaṃ / praśānta viniścaya pratihārya sūtre | yaś ca mañjuśrīr bodhi satvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928861 (1.788):
mahāphalatvāt | yathoktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre | yaś ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407813 (0.051):
kaluṣacittakṣaṇasaṃkhyān narakeṣu tiṣṭhatīti bhāvaḥ / yaduktaṃ / praśāntaviniścayaprātihāryasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439772 (0.060):
yat tu praśāntaviniścayaprātihāryasūtre deśitam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754400 (0.060):
yat tu praśānta viniścaya prātihārya sūtre deśitam | ya eṣa te mahā rāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950178 (0.060):
yat tu praśāntaviniścayaprātihāryasūtre deśitam | ya eṣa te mahārāja
yaś ca mañjuśrīr bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamebhyo buddhebhyaḥ pratyekaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928872 (0.0):
mahāphalatvāt | yathoktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre | yaś ca / mañjuśrīr bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamebhyo buddhebhyaḥ pratyekaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731553 (0.012):
praśānta viniścaya pratihārya sūtre | yaś ca mañjuśrīr bodhi satvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953104 (0.050):
sāmānyatas tu tatroktaṃ | saced upāle mahāyānasaṃprasthito bodhisatvo / mahāsatvo gaṅgānadīvālikopamā rāgapratisaṃyuktā āpattīr āpadyeta | yāṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714915 (0.052):
kathāṃ kathayeyam, yad gaṅgānadīvālikāsamebhyo lokadhātubhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439325 (0.057):
yaś ca śāriputra gṛhī bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949763 (0.057):
dharmadāyakena bhavitavyaṃ dharmadānapatinā | yaś ca śāriputra gṛhī / bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnapratipūrṇāni
sarvebhyo gaṃgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇi vaśirājamahāmaṇiratnapratipūrṇāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731568 (0.0):
gaṅgā nadī vālikā samebhyo buddhebhyaḥ praty ekaṃ sarvebhyo / gaṃgā nadī vālikā samāni buddha kṣetrāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928874 (0.0):
mañjuśrīr bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamebhyo buddhebhyaḥ pratyekaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928884 (0.0):
sarvebhyo gaṃgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651949 (0.012):
dvitīye pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇyatikrāmayitvā tatra padmā nāma lokadhāturbhaviṣyati, tatra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654020 (0.012):
diśīto buddhakṣetrāt ṣaṣṭigaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramitvā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420216 (0.012):
peyālaṃ / dharmadāyakena bhavitavyam / yaśca śāriputra gṛhī bodhisattvo / gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439329 (0.012):
yaś ca śāriputra gṛhī bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753962 (0.012):
bodhi satvo gaṅgā nadī vālikā samāni buddha kṣetrāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949767 (0.012):
bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnapratipūrṇāni
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771213 (0.012):
digbhāge ṣaṭtriṃśadgaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇy atikramya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776074 (0.012):
ūrdhve digbhāga ito buddhakṣetrād dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇy atikramya sarvagandhasugandhaṃ nāma lokadhātuṃ teṣāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776264 (0.012):
kulaputra ūrdhaṃdigbhāge dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇy atikramya sarvagandhasugandho nāma lokadhātuḥ / tatra
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776464 (0.012):
ito buddhakṣetrād dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇy
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751714 (0.014):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu / gaṃgānadīvālikopamāni buddhakṣetrāṇi vijñapayitukāmena bodhisatvena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667862 (0.015):
buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya ratnavicayā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680945 (0.015):
buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya tatra
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305811 (0.031):
gaṅgānadīvālikopamāni buddhakṣetrāṇi tāni sarvāṇi tenāvabhāsena sphuṭāny
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832102 (0.031):
vidarśayati / teṣu ca buddhabodhisattvān yāvadgaṅgānadībālukāsamānyapi / buddhakṣetrāṇyatikramya yena nāmnā saṃśabditaṃ bhavati buddhakṣetraṃ tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656375 (0.033):
carataivam upaparīkṣitavyaṃ, yāvanti gaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656410 (0.033):
gaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇi bhavanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ
kṛtvā / dahyād evaṃ dadaṅ gaṅgānadīvālikāsamān kalpān dānaṃ dadyād |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731577 (0.0):
vaśi rāja mahā maṇi ratna pratipūrṇāni kṛtvā dahyād evaṃ dadaṅ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744987 (0.0):
vastrāṇy evaṃ dadaṅ gaṅgā nadī vālikā samān kalpān dadyāt | yaś ca + anyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928893 (0.0):
vaśirājamahāmaṇiratnapratipūrṇāni kṛtvā dahyād evaṃ dadaṅ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941352 (0.0):
śatarasam āhāraṃ dadyād divyāni ca vastrāṇy evaṃ dadaṅ / gaṅgānadīvālikāsamān kalpān dadyāt | yaś cānyaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879156 (0.0):
āhāraṃ dadyād divyāni ca vastrāṇy evaṃ dadaṅ gaṅgānadīvālikāsamān kalpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744918 (0.019):
satvānāṃ divase divase divyaṃ śata rasam āhāraṃ dadyād divyāni ca vastrāṇy / evaṃ dadaṅ gaṅgā nadī vālikā samān kalpa samudrān dānaṃ dadyāt | yaś ca +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941286 (0.019):
divase divyaṃ śatarasam āhāraṃ dadyād divyāni ca vastrāṇy evaṃ dadaṅ / gaṅgānadīvālikāsamān kalpasamudrān dānaṃ dadyāt | yaś cānyaḥ kulaputro vā
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879087 (0.019):
dadyād divyāni ca vastrāṇy evaṃ dadaṅ gaṅgānadīvālikāsamān kalpasamudrān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676921 (0.022):
yāvajjihvābhirevaṃrūpeṇātmabhāvena gaṅgānadīvālikāsamān mahākalpān teṣu
Vinayaviniscaya upalipariprccha (bsu040_u.htm.txt) 2936017 (0.029):
sāvadānā śikṣā śrāvakayānikānāṃ / ihopāle mahāyānasaṃprasthito bodhisattvo / gaṅgānadīvālikāsamān kalpān pañcabhiḥ kāmaguṇaiḥ krīḍitvā ramitvā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543260 (0.030):
gaṅgānadīvālikāsamāṃścātmabhāvanevaṃ pratikṣaṇaṃ gaṅgānadīvālikāsamān / kalpān pratipādayataḥ / yathā caikasattvasyaivaṃ yāvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722307 (0.034):
/ evaṃ dadan trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ / dadyāt / yo vānyo bodhisattva imān dharmaparyāyān antaśaś catuṣpādikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781774 (0.035):
yathā sumeruḥ parvata rājaḥ | tāṃś ca gaṅgā nadī vālikā samān kalpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782387 (0.036):
samyak saṃbodhiṃ pratitiṣṭheyur an uttarāṃ samyak saṃbodhiṃ pratiṣṭhāya / gaṅgā nadī vālikā samān kalpān upalambha saṃjñinaś catvāri dhyānāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976484 (0.036):
annuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ pratiṣṭhāya gaṅgānadīvālikāsamān kalpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329420 (0.037):
ṣṭhāya gaṅgānadīvālikāsamān kalpān upalambhasaṃjñinaś catvāri dhyānāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328828 (0.037):
tad yathā sumeruḥ parvatarājaḥ | / tāṃś ca gaṅgānadīvālikāsamān kalpān pratyekaṃ sarvasatkāraiḥ satkuryuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975934 (0.037):
sumeruḥ parvatarājaḥ | tāṃś ca gaṅgānadīvālikāsamān kalpān pratyekaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640465 (0.041):
maitreyastu bodhisattvo mahāsattva evamāha mayā / daśagaṅgānadīvālikāsamān kalpān atikramya santāraṇo nāma mahākalpo 'bhūt /"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062110 (0.042):
ca subhūte aupalambhiko bodhisattvo mahāsattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpān / dānaṃ dadyāt, ayameva tata aupalambhikādbodhisattvānmahāsattvādbahutaraṃ
yo vânyo mañjuśrīr bodhisatvêmān evaṃrūpān dharmān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928895 (0.037):
gaṅgānadīvālikāsamān kalpān dānaṃ dadyād | yo vānyo mañjuśrīr bodhisatva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328686 (0.055):
evaṃ dadad gaṅgānadīvālukôpamān kalpān dadyāt | / yaś cânyo mañjuśrīḥ kulaputraḥ kuladuhitā vā citrakarmalikhitaṃ vā
śrutvâikântena ga- / [ Cambridge MS f11b ---> ]
tvā cittenâbhinirūpayed imeṣv evaṃrūpeṣu / dharmeṣu śikṣiṣyāmîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928907 (0.037):
imān evaṃrūpān dharmān śrutvā ekāntena gatvā cittenābhinirūpayed imeṣv / evaṃrūpeṣu dharmeṣu śikṣiṣyāmīti | so 'śikṣito 'pi mañjuśrīr bodhisatvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731593 (0.058):
bodhisatva imān evaṃ rūpān dharmān śrutvā eka antena gatvā cittena + / abhinirūpayed imeṣv evaṃ rūpeṣu dharmeṣu śikṣiṣyāmi + iti | so * a śikṣito
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559560 (0.063):
eṣvevaṃrūpeṣu gambhīreṣu dharmeṣu nirupalepeṣu / ye punaste śāradvatīputra
so 'śikṣito 'pi mañjuśrīr bodhisatvo 'syāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731604 (0.0):
abhinirūpayed imeṣv evaṃ rūpeṣu dharmeṣu śikṣiṣyāmi + iti | so * a śikṣito / * api mañjuśrīr bodhisatvo * asyāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ puṇyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928916 (0.0):
evaṃrūpeṣu dharmeṣu śikṣiṣyāmīti | so 'śikṣito 'pi mañjuśrīr bodhisatvo / 'syāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ puṇyaṃ prasavati | na tv eva tad dānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062116 (0.053):
dānaṃ dadyāt, ayameva tata aupalambhikādbodhisattvānmahāsattvādbahutaraṃ / puṇyaṃ prasavati, yo 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo divasasyātyayena imāṃ
puṇyaṃ prasavati | / na tv eva tad dānam ayaṃ puṇyakriyāvastv iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731611 (0.0):
* api mañjuśrīr bodhisatvo * asyāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ puṇyaṃ / prasavati | na tv eva tad dānam ayaṃ puṇya kriyā vastv iti | tasmād evam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928923 (0.0):
evaṃrūpeṣu dharmeṣu śikṣiṣyāmīti | so 'śikṣito 'pi mañjuśrīr bodhisatvo / 'syāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ puṇyaṃ prasavati | na tv eva tad dānam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096778 (0.036):
śrāmaṇyatā brāhmaṇyatā kule jyeṣṭhāpacāyitā, dānam ayaṃ puṇyakriyāvastu / śīlam ayaṃ puṇyakriyāvastu, bhāvanām ayaṃ puṇyakriyāvastu,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044399 (0.047):
pratisaṃlāne yogamāpadyeta, sa bodhisattvo mahāsattvo na tāvatpuṇyaṃ / prasavati, yāvadya evaṃ dharmadānaṃ dadad bodhisattvo mahāsattvaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521185 (0.049):
ābadhyante | bahutaraṃ puṇyam ityanena ādāryamuktam | / dharmavegena iti dharmaśraddhābalenetyarthaḥ | āryasubhūtiḥ aśrūṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257293 (0.049):
kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati. tat kasya hetor? atra hi / prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062118 (0.053):
dānaṃ dadyāt, ayameva tata aupalambhikādbodhisattvānmahāsattvādbahutaraṃ / puṇyaṃ prasavati, yo 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo divasasyātyayena imāṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379682 (0.055):
kathaṃ punaretatpuṇyakriyāvastu mantavyam ? kiṃ puṇyaṃ kriyā ca vastu ca / puṇyakriyāvastu, samāhāralakṣaṇo 'yaṃ dvandvaḥ samāso 'tha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103216 (0.061):
sarve 'nupūrvacaramam arhatvaṃ sākṣātkuryus teṣāṃ ca arhatāṃ yad dānamayaṃ / puṇyakriyāvastu śīlamayaṃ bhāvanāmayaṃ puṇyakriyāvastu. tat kiṃ manyase
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015154 (0.061):
yacca dānamayaṃ puṇyakriyāvastu, śīlamayaṃ puṇyakriyāvastu, bhāvanāmayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060720 (0.061):
lokadhātau sarvasatvā arhatvaṃ prāpitās. teṣāṃ cārhatāṃ yad dānamayaṃ / puṇyakriyāvastu śīlamayaṃ puṇyakriyāvastu bhāvanāmayaṃ puṇyakriyāvastu tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253622 (0.061):
sākṣātkuryus teṣāñ cārhatāṃ yad dānamayaṃ puṇyakriyāvastu śīlamayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585330 (0.061):
satvās te sarve 'rhatvaṃ prāpnuyus teṣāṃ cârhatāṃ yad dānamayaṃ / puṇyakriyāvastu śīlama-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788181 (0.061):
teṣāṃ ca + arhatāṃ yad dāna mayaṃ puṇya kriyā vastu śīla mayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981938 (0.061):
cārhatāṃ yad dānamayaṃ puṇyakriyāvastu śīlamayaṃ puṇyakriyāvastu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271031 (0.061):
bhāvayāmi, ahaṃ puṇyaṃ prasavāmi, evaṃ puṇyaṃ prasavāmi, ahaṃ / bodhisattvaniyāmam avakramāmi, ahaṃ buddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019068 (0.063):
bodhisattvānāmupalambhasaṃjñināmupalambhadṛṣṭikāṇāṃ taddānamayaṃ / puṇyakriyāvastu śatatamīm api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api
tasmād evam anuśaṃsadarśinā bodhisatvena na kathaṃcin nivarttitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928927 (0.0):
'syāṃ śikṣyāyāṃ chandiko vatataraṃ puṇyaṃ prasavati | na tv eva tad dānam / ayaṃ puṇyakriyāvastv iti | tasmād evam anuśaṃsadarśinā bodhisatvena na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731613 (0.033):
prasavati | na tv eva tad dānam ayaṃ puṇya kriyā vastv iti | tasmād evam / anuśaṃsa darśinā bodhi satvena na kathaṃ cin nivarttitavyaṃ | yathā + atra
yathâtrâivâha | / tatra mañjuśrīr ye trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamâṇurajaḥsamāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731626 (0.0):
anuśaṃsa darśinā bodhi satvena na kathaṃ cin nivarttitavyaṃ | yathā + atra / + eva + āha | tatra mañjuśrīr ye / tri sāhasra mahā sāhasra loka dhātu parama aṇu rajaḥ samāḥ satva s teṣām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928935 (0.0):
kathaṃcin nivarttitavyaṃ | yathātraivāha | tatra mañjuśrīr ye / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamāḥ satvas teṣām ekaikaḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927673 (0.0):
(syāt) / (ye) trisāhasra (mahāsāhasralokadhātv-)antarbhūtāḥ sattvāḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859619 (5.960):
yāṃ nopādatte / sa citro bhavatyaśrutadharmapada śravaṇena, na tveva / trisāhasramahāsāhasralokadhātupratimena ratnarāśipratilambhena / sa citro
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869088 (5.960):
niścārayati / sacettaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613448 (5.960):
sattvānāmarthāya, na / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613466 (5.960):
yāvadanabhilāpyānabhilāpyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621152 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamānapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621364 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecit kulaputra,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621498 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣuḥ, ye kecit kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621636 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecitkulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679384 (5.960):
sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaparamāṇurajontargateṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28714326 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamakalyāṇamitraparyupāsitaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714956 (5.960):
asaṃkhyeyācintyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721931 (5.960):
(1) yaḥ kaścin mañjuśrīr bodhisattvaḥ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān sattvān pratyekajinatve
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722198 (5.960):
(2) sacen mañjuśrīs trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722299 (5.960):
/ evaṃ dadan trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722344 (5.960):
(4) tiṣṭhantu tāvan mañjuśrīḥ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ dadataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520727 (5.960):
prāyeṇa parīttālambanamanasikārābhāvāt / trisāhasramahāsāhasralokadhātvālambanārthaṃ trisāhasramahāsāhasre ityāha |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877367 (5.960):
pṛthivīpradeśastrisāhasramahāsāhasralokadhātuvajreṇābhidṛḍhaḥ sāro
satva-s teṣām ekâikaḥ satvo rājā bhavej jambūdvīpâdhipatis te sarvae evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928950 (0.040):
satvo rājā bhavej jambūdvīpādhipatis te sarvae evaṃ ghoṣayeyuḥ | yo / mahāyānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
ghoṣayeyuḥ | / yo mahāyānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928955 (0.0):
satvo rājā bhavej jambūdvīpādhipatis te sarvae evaṃ ghoṣayeyuḥ | yo / mahāyānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731649 (0.016):
eka ekaḥ satvo rājā bhavej jambū dvīpa adhipatis te sarvae evaṃ ghoṣayeyuḥ / | yo mahā yānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154749 (0.040):
punar aparaṃ kauśika yatremāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā dhārayiṣyate / udgṛhīṣyati na svādhyāpayiṣyati na vācayiṣyati na paryavāpsyate na yoniśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249824 (0.041):
vayaṃ kulaputraṃ vā kuladuhitaraṃ vā maṃsyāmahe ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169258 (0.041):
vā dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhiṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś manasikariṣyaty avirahitaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251048 (0.041):
dṛṣṭadhārmikān guṇān pratigrahīṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454408 (0.044):
AśP 19. yaḥ kaścid vajrapāṇe imam dharmaparyāyaṃ śroṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyaty uddeksyati bhāvayiṣyati sa sarvasiddhīḥ sarvasaṃpattīḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9903815 (0.045):
imaṃ dharmaparyāyamudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati likhiṣyati / lekhayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati, parṣanmadhye ca vistareṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002160 (0.045):
dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati deśayiṣyati / upadekṣyatiḥ uddekṣyati svādhyāsyati / ayaṃ tena kulaputreṇa vā kuladuhitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025430 (0.045):
enāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati / pravartayiṣyati deśayiṣyatyupadekṣatyuddekṣyati svādhyāsyati, tathatvāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053289 (0.045):
codgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati / deśayiṣyatyupadekṣatyuddekṣyati svādhyāsyati likhiṣyati //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102898 (0.047):
imaṃ gaṃbhirāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati. dhārayiṣyati vācayiṣyati / paryavāpsyati pattīyeṣyati yoniśaś ca manasikariṣyati. pareṣāṃ cemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153961 (0.047):
kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati svādhyāpayiṣyati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174401 (0.050):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātāv iyaṃ prajñāpāramitodgrahīṣyati / dhārayiṣyate vācayiṣyate paryavāpsyate tāṃ ca likhitvā satkariṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030705 (0.055):
nopadekṣyati, noddekṣyati, na svādhyāsyati, na lekhayiṣyati, na likhiṣyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095849 (0.055):
punar vādo ya imāṃ gaṃbhīrāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati [f. / 222b] paryavāpsyati udgṛhyā dhārayitvā vācayitvā paryavāpya tathātvāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030763 (0.061):
deśayiṣyati nopadekṣyati noddekṣyati na svādhyāsyati na lekhayiṣyati na / likhiṣyati? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884265 (0.062):
pratisaṃyuktāni sambaddhāni tadādhārāṇītyarthaḥ / ya imānio cintayiṣyati / tulayiṣyati upanidhāsyatīti sambandhaḥ / kathamityata āha / evaṃ mayetyādi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250641 (0.063):
tathāgatapratimās te kauśika kulaputrāḥ kuladuhitaro vā veditavyā ya imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīyanti dhārayiyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti
paryavāpsyati / pravarttayiṣyati tasya nakhachedena māsaṃ pañcapalikena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731655 (0.0):
| yo mahā yānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati / pravarttayiṣyati tasya nakha chedena māsaṃ pañca palikena divasena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928961 (0.0):
satvo rājā bhavej jambūdvīpādhipatis te sarvae evaṃ ghoṣayeyuḥ | yo / mahāyānam udgrahiṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454408 (0.052):
AśP 19. yaḥ kaścid vajrapāṇe imam dharmaparyāyaṃ śroṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyaty uddeksyati bhāvayiṣyati sa sarvasiddhīḥ sarvasaṃpattīḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174401 (0.055):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātāv iyaṃ prajñāpāramitodgrahīṣyati / dhārayiṣyate vācayiṣyate paryavāpsyate tāṃ ca likhitvā satkariṣyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154748 (0.055):
punar aparaṃ kauśika yatremāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā dhārayiṣyate / udgṛhīṣyati na svādhyāpayiṣyati na vācayiṣyati na paryavāpsyate na yoniśo
divasenâvatārayiṣyāmaḥ taṃ câitenâpakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāmêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731660 (0.048):
avatārayiṣyāmaḥ taṃ ca + etena + apakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāma iti | / sacen mañjuśrīr bodhi satva evam ucyamāno na + u trasyati na saṃtrāsam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928966 (0.048):
divasenāvatārayiṣyāmaḥ taṃ caitenāpakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāma iti | / sacen mañjuśrīr bodhisatva evam ucyamāno no trasyati na saṃtrāsam āpsyate
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595442 (0.049):
236.004. yāsyāmyahaṃ rājño 'śokasya vadhyakaraṇīyaṃ sādhayitum/ / 236.004. tābhyāṃ ca sa nivāritaḥ/ / 236.005. tena tau jīvitādvyaparopitau/ / 236.005. evam yāvadrājapuruṣairabhihitah kimarthaṃ cireṇābhyāgato 'si?
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674941 (0.050):
dāsyāmi / atha ca punarna prativiramata, ahaṃ jīvitādvyaparopayitvā
sacen mañjuśrīr bodhisatvâivam ucyamāno nô trasyati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731668 (0.031):
avatārayiṣyāmaḥ taṃ ca + etena + apakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāma iti | / sacen mañjuśrīr bodhi satva evam ucyamāno na + u trasyati na saṃtrāsam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928973 (0.047):
divasenāvatārayiṣyāmaḥ taṃ caitenāpakrameṇa jīvitād vyaparopayiṣyāma iti | / sacen mañjuśrīr bodhisatva evam ucyamāno no trasyati na saṃtrāsam āpsyate
saṃtrāsam / āpsyate 'ntaśâikacittôtpādenâpi na bibheti na viṣīdati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731679 (0.0):
āpsyate * antaśa eka citta utpādena + api na bibheti na viṣīdati na / vicikitsate | uttari ca sad dharmma parigraha artham abhiyujyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928983 (0.0):
'ntaśa ekacittotpādenāpi na bibheti na viṣīdati na vicikitsate | uttari ca
vicikitsate | / uttari ca saddharmmaparigrahârtham abhiyujyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731684 (0.0):
āpsyate * antaśa eka citta utpādena + api na bibheti na viṣīdati na / vicikitsate | uttari ca sad dharmma parigraha artham abhiyujyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928988 (0.0):
'ntaśa ekacittotpādenāpi na bibheti na viṣīdati na vicikitsate | uttari ca / saddharmmaparigrahārtham abhiyujyate pāṭhasvādhyāyābhimukto viharati |
pāṭhasvâdhyāyâbhimukto viharati | / ayaṃ mañjuśrīr bodhisatvaś cittaśūro dānaśūraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929004 (0.0):
saddharmmaparigrahārtham abhiyujyate pāṭhasvādhyāyābhimukto viharati | / ayaṃ mañjuśrīr bodhisatvaś cittaśūro dānaśūraḥ śīlaśūraḥ kṣāntiśūraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731698 (0.057):
pāṭha sva adhyāya abhimukto viharati | ayaṃ mañjuśrīr bodhi satvaś / citta śūro dāna śūraḥ śīla śūraḥ kṣānti śūraḥ vīrya śūraḥ dhyāna śūraḥ
śīlaśūraḥ kṣāntiśūraḥ vīryaśūraḥ dhyānaśūraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731709 (0.0):
citta śūro dāna śūraḥ śīla śūraḥ kṣānti śūraḥ vīrya śūraḥ dhyāna śūraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929010 (0.0):
ayaṃ mañjuśrīr bodhisatvaś cittaśūro dānaśūraḥ śīlaśūraḥ kṣāntiśūraḥ
prajñāśūraḥ samādhiśūraḥ iti vaktavyaḥ || / sacen mañjuśrīr bodhisatvaḥ teṣāṃ vadhakapuruṣāṇāṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731718 (0.0):
citta śūro dāna śūraḥ śīla śūraḥ kṣānti śūraḥ vīrya śūraḥ dhyāna śūraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929018 (0.0):
ayaṃ mañjuśrīr bodhisatvaś cittaśūro dānaśūraḥ śīlaśūraḥ kṣāntiśūraḥ / vīryaśūraḥ dhyānaśūraḥ prajñāśūraḥ samādhiśūraḥ iti vaktavyaḥ ||
kupyati na ruṣyati na khila doṣacittam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731726 (0.0):
sacen mañjuśrīr bodhi satvaḥ teṣāṃ vadhaka puruṣāṇāṃ na kupyati na ruṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929026 (0.0):
sacen mañjuśrīr bodhisatvaḥ teṣāṃ vadhakapuruṣāṇāṃ na kupyati na ruṣyati
sa mañjuśrīr bodhisatvo brahmasamêndrasamo 'kampyêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929031 (0.0):
na khila doṣacittam utpādayati | sa mañjuśrīr bodhisatvo brahmasama
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731729 (0.038):
na khila doṣa cittam utpādayati | sa mañjuśrīr bodhi satvo brahma sama
itaś câgryakāle śikṣâdaro mahāphalavipākaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731743 (0.053):
itaś ca + agrya kāle śikṣā ādaro mahā phala vipākaḥ | tathā hi / candra pradīpa sūtre | buddhāna koṭīn a yutān upasthihe | dattena pānena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929042 (0.053):
itaś cāgryakāle śikṣādaro mahāphalavipākaḥ | tathā hi candrapradīpasūtre |
tathā hi candrapradīpasūtre | / [ Bendall ed p17 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11288629 (0.0):
yathâha candrapradīpasūtre | / [ Bendall ed p318 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731745 (1.192):
itaś ca + agrya kāle śikṣā ādaro mahā phala vipākaḥ | tathā hi / candra pradīpa sūtre | buddhāna koṭīn a yutān upasthihe | dattena pānena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929044 (1.192):
itaś cāgryakāle śikṣādaro mahāphalavipākaḥ | tathā hi candrapradīpasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987030 (0.042):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.042):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151333 (0.043):
[ Bendall ed p237 ---> ] / saṃskāra pradīpârcivat kṣiprôtpatti nirodhadharmakāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116601 (0.046):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / [ Bendall ed p219 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316710 (0.047):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691342 (0.048):
antaśo hāsyaprekṣikayâpi | / [ Bendall ed p53 ---> ] / adhyāśayena ca sarvasatvānām antike tiṣṭhaty apagatamāyāśāṭhyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150948 (0.049):
yat tryadhvasamatikrāntaṃ tan nêvâsti na nâstîty ādi || / [ Bendall ed p235 ---> ] / āryaratnacūḍasūtre 'py āha | sa cittaṃ parigaveṣamāṇo nâdhyātmaṃ cittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690727 (0.049):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.049):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.051):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223326 (0.051):
[ Bendall ed p117 ---> ] / āryadharmasaṃgītisūtre tu yathā bodhisatvānāṃ parârthād anyat karma na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.052):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316398 (0.052):
śaraṇaṃ yāmi tān buddhabodhisatvān || / [ Bendall ed p171 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985124 (0.052):
[ Bendall ed p127 ---> ] / dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986383 (0.052):
tenâsmin na maitrī śaṅkâpi nâstîty adoṣaḥ || / [ Bendall ed p135 ---> ] / yady apy āryaratnameghe 'bhihitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986693 (0.052):
tatra taiḥ śramaṇavarṇarūpeṇa duṣkhāṃ vedanām anubhavantîti || / [ Bendall ed p137 ---> ] / āryaratnameghe 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878852 (0.052):
anyatra bodhisatvâpavādād evêti || || / [ Bendall ed p86 ---> ] / āryaśraddhābalâdhānâvatāramudrāsūtre 'py āha ||
buddhāna koṭīn ayutān upasthihe | / dattena pānena prasannacittaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731755 (0.0):
candra pradīpa sūtre | buddhāna koṭīn a yutān upasthihe | dattena pānena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929054 (0.0):
itaś cāgryakāle śikṣādaro mahāphalavipākaḥ | tathā hi candrapradīpasūtre | / buddhāna koṭīn ayutān upasthihe | dattena pānena prasannacittaḥ | chatraiḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048597 (0.034):
buddhāna koṭīnayutānyupasthihedannena pānena prasannacittaḥ /
chatraiḥ patākābhi ca dīpamālaiḥ | / kalpāna koṭyo yatha gaṅga-
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048599 (0.0):
buddhāna koṭīnayutānyupasthihedannena pānena prasannacittaḥ / / chatraiḥ patākābhi dīpakriyābhiḥ kalpāna koṭī yatha gaṅgavālikāḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731762 (0.0):
candra pradīpa sūtre | buddhāna koṭīn a yutān upasthihe | dattena pānena / prasanna cittaḥ | chatraiḥ patākābhi ca dīpa mālaiḥ | kalpāna koṭyo yatha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929060 (0.0):
buddhāna koṭīn ayutān upasthihe | dattena pānena prasannacittaḥ | chatraiḥ / patākābhi ca dīpamālaiḥ | kalpāna koṭyo yatha gaṅgavālikāḥ ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28051337 (0.046):
yadyaṅgamaṅgātu śarīra chidyet kalpāna koṭyo yatha gaṅgavālukāḥ /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18528830 (0.050):
2511-1 /// + + + + + + cchandaḥ || sacen mamā āśuyu bhaveta etakaṃ kalpāna / koṭyo yatha gaṃga bālikā | ekasya romasya bhaṇe ya varṇaṃ baudhe
[ Cambridge MS f12a ---> ] / vālikāḥ || / yaś câiva saddharme pralujyamāne |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929065 (0.008):
patākābhi ca dīpamālaiḥ | kalpāna koṭyo yatha gaṅgavālikāḥ || / yaś caiva saddharme pralujyamāne | nirudhyamāne sugatasya śāsane | rātriṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731766 (0.059):
prasanna cittaḥ | chatraiḥ patākābhi ca dīpa mālaiḥ | kalpāna koṭyo yatha / gaṅga vālikāḥ || / yaś ca + eva sad dharme pralujyamāne | nirudhyamāne su gatasya śāsane |
nirudhyamāne sugatasya śāsane | / rātriṃ divaṃ eka careya śikṣām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731776 (0.0):
yaś ca + eva sad dharme pralujyamāne | nirudhyamāne su gatasya śāsane | / rātriṃ divaṃ eka careya śikṣām | idan tataḥ puṇya viśiṣṭa bhoti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929072 (0.0):
patākābhi ca dīpamālaiḥ | kalpāna koṭyo yatha gaṅgavālikāḥ || / yaś caiva saddharme pralujyamāne | nirudhyamāne sugatasya śāsane | rātriṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048610 (0.055):
yaścaiva saddharma pralujyamāne nirudhyamāne sugatāna śāsane /
idan tataḥ puṇyaviśiṣṭa bhoti || / tasmāt kartavyo 'trâdaraḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731781 (0.0):
rātriṃ divaṃ eka careya śikṣām | idan tataḥ puṇya viśiṣṭa bhoti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929077 (0.0):
divaṃ eka careya śikṣām | idan tataḥ puṇyaviśiṣṭa bhoti ||
uktāni ca sūtrânteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929084 (0.050):
tasmāt kartavyo 'trādaraḥ || / uktāni ca sūtrānteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni | yathoktam āryaratnameghe |
yathôktam āryaratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929098 (0.0):
uktāni ca sūtrānteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni | yathoktam āryaratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414532 (1.192):
yathoktamāryaratnameghe / kathaṃ ca kulaputra bodhisattvo bodhisattvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛto bhavati?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731797 (1.192):
uktāni ca sūtra anteṣu bodhi satva śikṣā padāni | yathā + uktam / ārya ratna meghe | kathaṃ ca kula putra bodhi satvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440391 (0.007):
lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | / yathôktaṃ āryaratnameghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960725 (0.007):
āryabhadracaryâdigāthābhir vā pūjanā ca || / āryaratnameghe yathôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755018 (0.009):
lābha sat kāras tu kadā cid abhyupagamyate * api | yathā + uktaṃ / ārya ratna meghe | iha kula putra bodhi satvaḥ sumeru mātram api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950756 (0.009):
lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | yathoktaṃ āryaratnameghe | / iha kulaputra bodhisatvaḥ sumerumātram api ratnarāśiṃ labhamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441910 (0.024):
eṣā cônnatir ayoniśomanaskārāt saṃbhavatîti ||tasyânavatāre yatnaḥ kāryaḥ / yathôktaṃ ratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952184 (0.024):
tasyānnavatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathoktaṃ ratnameghe | kathaṃ ca kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731807 (0.025):
bodhi satva śikṣā saṃvara saṃvṛtā bhavanti | iha bodhi satvaḥ evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756509 (0.034):
tasya + an avatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathā + uktaṃ ratna meghe | kathaṃ ca / kula putra bodhi satvo * a yoniśo manas kāra apagato bhavati | iha
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329108 (0.047):
āryaratnameghe | / daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā bodhisatvânanuliptā garbhamalena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782065 (0.047):
nirdiṣṭam apy ārya ratna meghe | daśabhiḥ kula putra dharmaiḥ samanvāgatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976197 (0.047):
nirdiṣṭam apy āryaratnameghe | daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440310 (0.063):
samyagājīvo bhavati na viṣamâjīvêti || / āryaratnameghe 'py uktaṃ | / na bodhisatvo dāyakaṃ dānapatiṃ dṛṣṭvêryāpatham āracayati |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114408 (0.064):
ye bhikṣavaḥ śikṣāsaṃvarasaṃvṛtāśca bhavanti, taiḥ imāni trīṇi cīvarāṇi
iha bodhisatvaḥ evaṃ vicārayati | / na prātimokṣasaṃvaramātrakeṇa mayā śakyam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414548 (0.0):
kathaṃ ca kulaputra bodhisattvo bodhisattvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛto bhavati? / iha bodhisattva evaṃ vicārayati na prātimokṣasaṃvaramātrakeṇa mayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929110 (0.0):
kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti | / iha bodhisatvaḥ evaṃ vicārayati | na prātimokṣasaṃvaramātrakeṇa mayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731815 (5.960):
bodhi satva śikṣā saṃvara saṃvṛtā bhavanti | iha bodhi satvaḥ evaṃ / vicārayati | na prātimokṣa saṃvara mātrakeṇa mayā śakyam an uttarāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827302 (0.022):
[SaSū 119] ye sarvaśūra sattvāḥ saṃghāṭaṃ dharmaparyāyaṃ na śroṣyanti na / taiḥ śakyamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum na śakyaṃ dharmacakraṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092799 (0.022):
śroṣyanti, na taiḥ śakyam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum; 2. na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552021 (0.038):
yaduta bodhisattvabhūmiriti / na ca vācā śakyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / na hi vākkarmaṇā bodhiḥ prāpyate, nāpi
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24837250 (0.039):
bahukleśasantānena duṣprajñasantānena ca śakyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592322 (0.041):
yadanayā śakyaṃ muhūrtena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum?(Vaidya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109609 (0.042):
punaḥ prajñāpāramitāvihīnena śakyam anuttarāṃ samyaksaṃbodhir / abhisaṃboddhuṃ. sacet punar asyaivaṃ bhavati: iha prajñāpāramitāyāṃ sthita
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040883 (0.043):
ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ.
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874427 (0.043):
na tvaṃ śakyasy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26936935 (0.046):
na tvaṃ śakyasi ṣaṭpāramitāsu caryāṃ cartuṃ | na tvaṃ śakyasy annuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ | śīghraṃ tvaṃ śrāvakayāne
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108893 (0.046):
kusīdena śakyaṃ sattvānām arthaḥ kartum anuttarāṃ vā samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhuṃ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattva upaparīkṣamāṇaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690929 (0.049):
na bhūyaḥ śakyasy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum | / tatra bhagavan |
abhisaṃboddhuṃ | / kiṃ tarhi yānîmāni tathāgatena teṣu teṣu sūtrânteṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414549 (0.034):
iha bodhisattva evaṃ vicārayati na prātimokṣasaṃvaramātrakeṇa mayā / śakyamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / kiṃ tarhi yānīmāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929111 (0.036):
iha bodhisatvaḥ evaṃ vicārayati | na prātimokṣasaṃvaramātrakeṇa mayā / śakyam annuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ | kiṃ tarhi yānīmāni
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827302 (0.036):
[SaSū 119] ye sarvaśūra sattvāḥ saṃghāṭaṃ dharmaparyāyaṃ na śroṣyanti na / taiḥ śakyamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum na śakyaṃ dharmacakraṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092799 (0.036):
śroṣyanti, na taiḥ śakyam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum; 2. na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040883 (0.049):
ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109609 (0.050):
punaḥ prajñāpāramitāvihīnena śakyam anuttarāṃ samyaksaṃbodhir / abhisaṃboddhuṃ. sacet punar asyaivaṃ bhavati: iha prajñāpāramitāyāṃ sthita
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26936935 (0.052):
na tvaṃ śakyasi ṣaṭpāramitāsu caryāṃ cartuṃ | na tvaṃ śakyasy annuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ | śīghraṃ tvaṃ śrāvakayāne
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874427 (0.052):
na tvaṃ śakyasy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690929 (0.054):
myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase | / na bhūyaḥ śakyasy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24837250 (0.054):
bahukleśasantānena duṣprajñasantānena ca śakyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / / evamiyamanuttarā samyaksaṃbodhiḥ svabhāvato 'pi yathānirdiṣṭā yathābhūtaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935106 (0.056):
samyaksaṃbodhiṃ nābhisaṃbhotsyase | na bhūyaḥ śakyasy annuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum | tatra bhagavan | bodhisatvo 'tyārabdhena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552020 (0.056):
yaduta bodhisattvabhūmiriti / na ca vācā śakyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / na hi vākkarmaṇā bodhiḥ prāpyate, nāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248850 (0.058):
syād yo 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ saṃprasthitaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108893 (0.059):
kusīdena śakyaṃ sattvānām arthaḥ kartum anuttarāṃ vā samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhuṃ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattva upaparīkṣamāṇaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592321 (0.061):
yadanayā śakyaṃ muhūrtena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum?(Vaidya
bodhisatvasamudācārā | / bodhisatvaśikṣāpadāni prajñaptāni teṣu teṣu mayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414560 (0.0):
tathāgatena teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisattvasamudācārā / bodhisattvaśikṣāpadāni prajñaptāni, teṣu mayā śikṣitavyam / iti vistaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779297 (0.0):
sūtreṣv eva dṛśyante | / teṣu teṣu sūtrânteṣu bodhisatvasamudācārā bodhisatvaśikṣāpadāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731836 (0.0):
teṣu sūtra anteṣu bodhi satva samudācārā | bodhi satva śikṣā padāni / prajñaptāni teṣu teṣu mayā śikṣitavyam iti vistaraḥ | tasmād asmad vidhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929122 (0.0):
śakyam annuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ | kiṃ tarhi yānīmāni / tathāgatena teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisatvasamudācārā | / bodhisatvaśikṣāpadāni prajñaptāni teṣu teṣu mayā śikṣitavyam iti vistaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26933901 (1.788):
sūtrāṇāṃ ca sadekṣaṇād bodhisatvaśikṣāpadāni hi prāyaḥ sūtreṣv eva / dṛśyante | teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisatvasamudācārā bodhisatvaśikṣāpadāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3736957 (0.049):
dṛśyante | teṣu teṣu sūtra anteṣu bodhi satva samudācārā / bodhi satva śikṣā padāni prajñaptāni + iti vacanāt | tasmāt tad an īkṣaṇe
śikṣitavyam / iti vistaraḥ | / tasmād asmadvidhena mandabuddhinā durvijñeyo vistarôktatvād bodhisatvasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414565 (0.0):
bodhisattvaśikṣāpadāni prajñaptāni, teṣu mayā śikṣitavyam / iti vistaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929127 (0.0):
bodhisatvaśikṣāpadāni prajñaptāni teṣu teṣu mayā śikṣitavyam iti vistaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731836 (0.054):
teṣu sūtra anteṣu bodhi satva samudācārā | bodhi satva śikṣā padāni / prajñaptāni teṣu teṣu mayā śikṣitavyam iti vistaraḥ | tasmād asmad vidhena
saṃvaraḥ | / tataḥ kiṃ yuktaṃ || / marmasthānāny ato vidyād yenânāpattiko bhavet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929136 (0.0):
| tasmād asmadvidhena mandabuddhinā durvijñeyo vistaroktatvād / bodhisatvasya saṃvaraḥ | tataḥ kiṃ yuktaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731853 (1.192):
manda buddhinā dur vijñeyo vistara uktatvād bodhi satvasya saṃvaraḥ | / tataḥ kiṃ yuktaṃ || / marma sthānāny ato vidyād yena + an āpattiko bhavet ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414572 (0.027):
durvijñeyo vistaroktatvād bodhisattvasya saṃvaraḥ / / tataḥ kiṃ yuktam? marmasthānānyato vidyādyenānāpattiko bhavet /
katamāni ca tāni marmasthānāni yāni hi sūtrânteṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731862 (0.021):
marma sthānāny ato vidyād yena + an āpattiko bhavet || / katamāni ca tāni marma sthānāni yāni hi sūtra anteṣu mahā yāna abhiratānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929145 (0.035):
marmasthānāny ato vidyād yenānnāpattiko bhavet || / katamāni ca tāni marmasthānāni yāni hi sūtrānteṣu mahāyānābhiratānām
mahāyānâbhiratānām arthāyôktāni | / yad uta |
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414595 (0.0):
katamāni ca tāni marmasthānāni? yaduta / ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731879 (0.0):
arthāya + uktāni | yad uta | ātma bhāvasya bhogānāṃ try adhva vṛtteḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929160 (0.0):
arthāyoktāni | yad uta | ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061331 (0.0):
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca /
utsargaḥ sarvasatvebhyas tadrakṣā śuddhivardhanam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731886 (0.0):
arthāya + uktāni | yad uta | ātma bhāvasya bhogānāṃ try adhva vṛtteḥ / śubhasya ca | utsargaḥ sarva satvebhyas tad rakṣā śuddhi vardhanam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929167 (0.0):
arthāyoktāni | yad uta | ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca / | utsargaḥ sarvasatvebhyas tadrakṣā śuddhivardhanam ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414600 (0.009):
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca / / utsargaḥ sarvasattvebhyastadrakṣāśuddhivardhanam //
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061336 (0.009):
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca / / utsargaḥ sarvasattvebhyastadrakṣā śuddhivardhanam // Śsk_4 //
eṣa bodhisatvasaṃvarasaṃgrahaḥ | / yatra bodhisatvānām abhyāsaviśrāme 'py āpattayo vyavasthāpyante ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929175 (0.0):
| utsargaḥ sarvasatvebhyas tadrakṣā śuddhivardhanam || / eṣa bodhisatvasaṃvarasaṃgrahaḥ | yatra bodhisatvānām abhyāsaviśrāme 'py
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414612 (0.011):
ityuktam / eṣa bodhisattvasaṃgraho yatra bodhisattvānāmabhyāsaviśrāme 'pi / āpattayo vyavasthāpyante / yathoktaṃ bodhisattvaprātimokśasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731896 (0.032):
śubhasya ca | utsargaḥ sarva satvebhyas tad rakṣā śuddhi vardhanam || / eṣa bodhi satva saṃvara saṃgrahaḥ | yatra bodhi satvānām abhyāsa viśrāme *
yathôktaṃ bodhisatvaprātimokṣe | / yo bodhisatvena mārgaḥ parigṛhītaḥ sarvasatvānāṃ kṛtena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731910 (0.0):
yathā + uktaṃ bodhi satva prātimokṣe | yo bodhi satvena mārgaḥ parigṛhītaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929187 (0.0):
āpattayo vyavasthāpyante || / yathoktaṃ bodhisatvaprātimokṣe | yo bodhisatvena mārgaḥ parigṛhītaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414620 (0.059):
āpattayo vyavasthāpyante / yathoktaṃ bodhisattvaprātimokśasūtre / yo bodhisattvena mārgaḥ parigṛhītaḥ sarvasattvānāṃ kṛte duḥkhakṣayagāmī,
duṣkham upagāmī | / saced bodhisatvasya taṃ mārgaṃ parigṛhyâvasthitasyâpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731912 (0.0):
yathā + uktaṃ bodhi satva prātimokṣe | yo bodhi satvena mārgaḥ parigṛhītaḥ / sarva satvānāṃ kṛtena duṣkham upagāmī | saced bodhi satvasya taṃ mārgaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929189 (0.0):
yathoktaṃ bodhisatvaprātimokṣe | yo bodhisatvena mārgaḥ parigṛhītaḥ / sarvasatvānāṃ kṛtena duṣkham upagāmī | saced bodhisatvasya taṃ mārgaṃ
kalpakoṭer atyayenâikaṃ sukhacittam utpadyetântaśo niṣadya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929204 (0.056):
parigṛhyāvasthitasyāpi kalpakoṭer atyayenaikaṃ sukhacittam utpadyetāntaśo / niṣadya cittam api | tatra bodhisatvenaivaṃ cittam utpādayitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731924 (0.064):
parigṛhya + avasthitasya + api kalpa koṭer atyayena + ekaṃ sukha cittam / utpadyeta + antaśo niṣadya cittam api | tatra bodhi satvena + evaṃ cittam
cittam api | / tatra bodhisatvenâivaṃ cittam utpādayitavyaṃ sarvasatvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929207 (0.022):
parigṛhyāvasthitasyāpi kalpakoṭer atyayenaikaṃ sukhacittam utpadyetāntaśo / niṣadya cittam api | tatra bodhisatvenaivaṃ cittam utpādayitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691539 (0.036):
tan nâham utsahae īdṛśaṃ bhāram udvoḍhuṃ || / kiṃ tarhi bodhisatvenâivaṃ cittam utpādayitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731932 (0.040):
utpadyeta + antaśo niṣadya cittam api | tatra bodhi satvena + evaṃ cittam / utpādayitavyaṃ sarva satvānām ātyayikaṃ parigṛhya + etad api me varjayan
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414643 (0.060):
ekaṃ sukhacittamutpadyeta, antaśo niṣadyācittamapi, tatra bodhisattvena / evaṃ cittamutpādayitavyam sarvasattvānāmātyayikaṃ parigṛhya etadapi me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063509 (0.061):
nāprasādacittamutpādayitavyam / api tvevaṃ cittamutpādayitavyam nāhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318871 (0.061):
api tu khalu punaḥ kulaputra bodhisatvena mahāsatvenâivaṃ cittam / utpādayitavyaṃ | / ayaṃ mamâtmabhāvaḥ sarvasatvebhyaḥ parityaktaḥ
ātyayikaṃ parigṛhyâitad api me varjayan niṣīdāmîti |
parigṛhyet tam [[DOUBT]] | / [ Cambridge MS f12b ---> ] / api mañjuśrīr āha || / pañcêmāni devaputrânantaryāṇi yair ānantaryaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315549 (0.044):
sati satvârthe satvânupaghāte cânubandhaṃ nirūpyâdoṣaḥ / [ Cambridge MS f80b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180450 (0.044):
[ Cambridge MS f115b ---> ] / mi na cânutpannasyêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959375 (0.049):
[ Cambridge MS f123a ---> ] / rdvīpâvabhāsanāya | / na ca teṣāṃ satvānāṃ caturdvīpôpapannānāṃ svakasvakaiḥ śarīrair avabhāsaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321741 (0.050):
tena câtmabhāvâdinā [[DOUBT]] vaḍiṣâmiṣenêva / svayam / anabhigatôpabhogenâpy ākṛṣya parān api tārayati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289704 (0.050):
svabhāvaṛjukaḥ svabhāvaśu- / [ Cambridge MS f146a ---> ] / ddhaḥ sânukrośo dharmânukāruṇikaḥ sadā vivekagocaraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710498 (0.051):
sa parigave- / [ Cambridge MS f89a ---> ] / ṣamāṇo na taṃ dharmam upalabhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329482 (0.052):
niruttarayôttarôttarayâsamayâsamasamayâpratisamayânumodanayânumodyânumodanāsahagataṃ / [[DOUBT]] puṇyakriyāvastv anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317216 (0.052):
kalyāṇamitram abhyetya ta- / [ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440376 (0.053):
atra ca na kadācid unnatiḥ kāryêti pradarśanârthaṃ sadêty u- / [ Cambridge MS f74a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960654 (0.054):
tatra trayaḥ skandhāḥ pāpadeśanāpuṇyânumodanābuddhâdhyeṣaṇâ- / [ Cambridge MS f128a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710265 (0.054):
[ Bendall ed p187 ---> ] / va- / [ Cambridge MS f88b ---> ] / rtanā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984762 (0.055):
yato nidānam asyântike satvâprasādaṃ prativedayeyuḥ | / sa sarvasatvânurakṣayā | / [ Cambridge MS f64a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316656 (0.055):
pramuditāyāṃ bodhisatvabhūmau suvyavasthito bhavaty acalanayo- / [ Cambridge MS f8a ---> ] / ge / ... ti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221674 (0.057):
eṣa sarvaguṇasaṃbhavârthikaḥ sarvadharmaparipṛ- / [ Cambridge MS f56b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929221 (0.063):
pañcemāni devaputrānantaryāṇi yair ānantaryaiḥ samanvāgatā bodhisatvāḥ
samanvāgatā bodhisatvāḥ kṣipram anuttarāsamyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929226 (0.019):
pañcemāni devaputrānantaryāṇi yair ānantaryaiḥ samanvāgatā bodhisatvāḥ / kṣipram annuttarāsamyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate | katamāni pañca | yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731948 (0.045):
pañca + imāni deva putra + ānantaryāṇi yair ānantaryaiḥ samanvāgatā / bodhi satvāḥ kṣipram an uttarā samyak saṃbodhim abhisaṃbudhyate | katamāni
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556610 (0.053):
dhāraṇimukhāni ca | yatra śikṣamāṇāḥ bodhisatvā mahāsatvāḥ / 4 kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyanti | athāyuṣmāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7665604 (0.057):
samanvāgatā bhaveyuḥ, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyuriti /
katamāni pañca | / yadā devaputra bodhisatvo 'dhyāśayaty anuttarāyāṃ samya-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731961 (0.0):
bodhi satvāḥ kṣipram an uttarā samyak saṃbodhim abhisaṃbudhyate | katamāni / pañca | yadā deva putra bodhi satvo * adhyāśayaty an uttarāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929235 (0.0):
kṣipram annuttarāsamyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate | katamāni pañca | yadā / devaputra bodhisatvo 'dhyāśayaty annuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
[ Bendall ed p18 ---> ] / ksaṃbodhau cittam utpādya nântarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222274 (5.960):
nâiva cittaṃ samupādanīyam || / [ Bendall ed p108 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984436 (0.010):
[ Bendall ed p123 ---> ] / asaṃvasanatayā | / cittanagarâlaṃkāraprayuktena te kulaputra bhavitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.016):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.016):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960948 (0.016):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.016):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.016):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.017):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.017):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.017):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.018):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.019):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.019):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.019):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690377 (0.020):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.020):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317268 (0.021):
[ Bendall ed p14 ---> ] / utpādayāma saṃbodhau cittaṃ nāthasya saṃmukham |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290367 (0.022):
[ Bendall ed p329 ---> ] / dānadhimukti jagad vinayanti te varalakṣaṇacitritagātrā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.022):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.022):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
utpādayatîdaṃ devaputra prathamam / ānantaryaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731983 (0.0):
śravaka praty eka buddha bhūmau cittam utpādayati + idaṃ deva putra / prathamam ānantaryaṃ | sarvasva parityāgitāyāṃ cittam utpādya na + antarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929250 (0.0):
utpādya nāntarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam utpādayatīdaṃ devaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318187 (0.058):
utpādya nântarā dṛṣṭigateṣu prapatatîdaṃ devaputra / caturtham ānantaryam | / ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam
sarvasvaparityāgitāyāṃ cittam utpādya nântarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731989 (0.0):
śravaka praty eka buddha bhūmau cittam utpādayati + idaṃ deva putra / prathamam ānantaryaṃ | sarvasva parityāgitāyāṃ cittam utpādya na + antarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929256 (0.0):
utpādya nāntarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam utpādayatīdaṃ devaputra / prathamam ānantaryaṃ | sarvasvaparityāgitāyāṃ cittam utpādya nāntarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318199 (0.052):
ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam / utpādya nântarā tiṣṭhati na viṣṭhīvati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731997 (0.054):
mātsarya cittena sārddhaṃ sa nyasati + idaṃ deva putra dvitīyam ānantaryam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929264 (0.054):
mātsaryacittena sārddhaṃ sa nyasatīdaṃ devaputra dvitīyam ānantaryam |
mātsaryacittena sārddhaṃ sa nyasatîdaṃ devaputra dvitīyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731990 (0.031):
prathamam ānantaryaṃ | sarvasva parityāgitāyāṃ cittam utpādya na + antarā / mātsarya cittena sārddhaṃ sa nyasati + idaṃ deva putra dvitīyam ānantaryam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929257 (0.031):
prathamam ānantaryaṃ | sarvasvaparityāgitāyāṃ cittam utpādya nāntarā / mātsaryacittena sārddhaṃ sa nyasatīdaṃ devaputra dvitīyam ānantaryam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318187 (0.031):
utpādya nântarā dṛṣṭigateṣu prapatatîdaṃ devaputra / caturtham ānantaryam | / ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam
ānantaryam | / sarvasatvā mayā trātavyêty evaṃ cittam utpādya nântarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731999 (0.017):
mātsarya cittena sārddhaṃ sa nyasati + idaṃ deva putra dvitīyam ānantaryam / | sarva satvā mayā trātavyā ity evaṃ cittam utpādya na + antarā sīdati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929266 (0.017):
mātsaryacittena sārddhaṃ sa nyasatīdaṃ devaputra dvitīyam ānantaryam | / sarvasatvā mayā trātavyā ity evaṃ cittam utpādya nāntarā sīdatīdaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787543 (0.064):
utpādayati | sarva satvā mahā puruṣa gatyā gacchantu | sa tatra + / upaviṣṭae evaṃ cittam utpādayati | sarva satvā niḥ śalya kriyā yad uta
sīdatîdaṃ devaputra tṛtīyam ānantaryam |
anutpannâniruddhān sarvadharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732019 (0.0):
idaṃ deva putra tṛtīyam ānantaryam | an utpanna a niruddhān sarva dharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā dṛṣṭi gateṣu prapatati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929285 (0.013):
devaputra tṛtīyam ānantaryam | annutpannāniruddhān sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā dṛṣṭigateṣu prapatatīdaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732037 (0.030):
idaṃ deva putra caturtham ānantaryam | eka kṣaṇa samāyuktayā prajñayā / sarva dharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā tiṣṭhati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929303 (0.030):
devaputra caturtham ānantaryam | ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā tiṣṭhati na viṣṭhīvati
utpādya nântarā dṛṣṭigateṣu prapatatîdaṃ devaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732020 (0.054):
idaṃ deva putra tṛtīyam ānantaryam | an utpanna a niruddhān sarva dharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā dṛṣṭi gateṣu prapatati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732037 (0.054):
sarva dharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā tiṣṭhati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929286 (0.054):
devaputra tṛtīyam ānantaryam | annutpannāniruddhān sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā dṛṣṭigateṣu prapatatīdaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929303 (0.054):
devaputra caturtham ānantaryam | ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā tiṣṭhati na viṣṭhīvati
caturtham ānantaryam | / ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732037 (0.0):
idaṃ deva putra caturtham ānantaryam | eka kṣaṇa samāyuktayā prajñayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929303 (0.0):
devaputra caturtham ānantaryam | ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732019 (0.027):
idaṃ deva putra tṛtīyam ānantaryam | an utpanna a niruddhān sarva dharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā dṛṣṭi gateṣu prapatati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929285 (0.027):
devaputra tṛtīyam ānantaryam | annutpannāniruddhān sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā dṛṣṭigateṣu prapatatīdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822308 (0.027):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena sarvadharmā ekakṣaṇasamāyuktayā / prajñayā abhisaṃbuddhā ayaṃ viśeso bodhisattvasya mahāsattvasya ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318157 (0.031):
mātsaryacittena sārddhaṃ sa nyasatîdaṃ devaputra dvitīyam / ānantaryam | / sarvasatvā mayā trātavyêty evaṃ cittam utpādya nântarā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899949 (0.035):
prahīṇasarvavāsanānusandhiśca bhavati, ekakṣaṇasamāyuktayā ca prajñayā / sarvabuddhadharmānabhisambudhyate / na caivaṃ bodhisattva iti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047568 (0.038):
mahāsattvo 'bhisaṃbudhyate, tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sarvadharmān / ekalakṣaṇasamāyuktayā prajñayā abhisaṃbuddhaḥ, ayaṃ viśeṣo bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119135 (0.050):
bhavati. sa tasya samādheḥ pratilaṃbhād ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā / sarvākārajñatām anuprāpnoti. āha: yadi bhagavan bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116592 (0.051):
pāramitān paripūrya ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvākārajñatām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029597 (0.051):
II 29) buddhakṣetraṃ ca pariśodhya ekakṣaṇasamāyuktayā [f. 274b] prajñayā / sarvākārajñatām anuprāpnoti. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10454158 (0.056):
ucyate / ekakṣaṇalakṣaṇasamāyuktayā prajñayā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057577 (0.057):
pariśuddhakāyasamudācāraḥ kumāra bodhisattvo mahāsattvaḥ / ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā yat kiṃcijjñātavyamadhimoktavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318141 (0.058):
utpādayatîdaṃ devaputra prathamam / ānantaryaṃ | / sarvasvaparityāgitāyāṃ cittam utpādya nântarā
utpādya nântarā tiṣṭhati na viṣṭhīvati / aprāptāyāṃ sarvajñatāyām idaṃ devaputra pañcamam ānantaryam iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732051 (0.0):
sarva dharmān avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā tiṣṭhati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929316 (0.0):
devaputra caturtham ānantaryam | ekakṣaṇasamāyuktayā prajñayā sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā tiṣṭhati na viṣṭhīvati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732019 (0.049):
idaṃ deva putra tṛtīyam ānantaryam | an utpanna a niruddhān sarva dharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya na + antarā dṛṣṭi gateṣu prapatati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929285 (0.049):
devaputra tṛtīyam ānantaryam | annutpannāniruddhān sarvadharmān / avabhotsyae ity evaṃ cittam utpādya nāntarā dṛṣṭigateṣu prapatatīdaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318146 (0.052):
sarvasvaparityāgitāyāṃ cittam utpādya nântarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966683 (0.063):
sarvajñateti/ na ca sarvajñatāyāṃ nāma / 25117 na ca nāmni sarvajñatā/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi yac ca nāma yā ca
tasmād evam ātmabhāvabhogapuṇyānām aviratam / utsargarakṣāśuddhivṛddhayo yathāyogaṃ bhāvanīyāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732060 (0.0):
viṣṭhīvati a prāptāyāṃ sarva jñatāyām idaṃ deva putra pañcamam ānantaryam / tasmād evam ātma bhāva bhoga puṇyānām a viratam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929326 (0.0):
aprāptāyāṃ sarvajñatāyām idaṃ devaputra pañcamam ānantaryam iti || / tasmād evam ātmabhāvabhogapuṇyānām aviratam utsargarakṣāśuddhivṛddhayo
tatra tāvad utsargârthaṃ parigrahadoṣabhāvanādvāreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732069 (0.0):
tatra tāvad utsarga arthaṃ parigraha doṣa bhāvanā dvāreṇa vairāgyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929334 (0.0):
tatra tāvad utsargārthaṃ parigrahadoṣabhāvanādvāreṇa vairāgyam utpādayet
vairāgyam utpādayet tyāgânuśaṃsāṃś ca bhāvayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732070 (0.015):
tatra tāvad utsarga arthaṃ parigraha doṣa bhāvanā dvāreṇa vairāgyam / utpādayet tyāga anuśaṃsāṃś ca bhāvayet | yathā tāvac candra pradīpa sūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929335 (0.015):
tatra tāvad utsargārthaṃ parigrahadoṣabhāvanādvāreṇa vairāgyam utpādayet
yathā tāvac candrapradīpasūtre | / adhyavasitā ye bālāḥ kāye 'smin pūtike samyag |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732083 (0.0):
utpādayet tyāga anuśaṃsāṃś ca bhāvayet | yathā tāvac candra pradīpa sūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929349 (0.0):
tyāgānuśaṃsāṃś ca bhāvayet | yathā tāvac candrapradīpasūtre | adhyavasitā
jīvite cañcale 'vaśye māyāsvapnanibhôpame ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929352 (0.0):
ye bālāḥ kāye 'smin pūtike samyag | jīvite cañcale 'vaśye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732084 (0.059):
| adhyavasitā ye bālāḥ kāye * asmin pūtike samyag | jīvite cañcale *
atiraudrāṇi karmāṇi kṛtvā mohavaśânugāḥ |
te yānti narakān ghorān mṛtyuyānagatâbudhā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732101 (0.044):
ati raudrāṇi karmāṇi kṛtvā moha vaśa anugāḥ | te yānti narakān ghorān / mṛtyu yāna gata a budhā | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929365 (0.044):
atiraudrāṇi karmāṇi kṛtvā mohavaśānugāḥ | te yānti narakān ghorān / mṛtyuyānagatābudhā | iti ||
tathânantamukhanirhāradhāraṇyām uktaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929373 (1.192):
tathānnantamukhanirhāradhāraṇyām uktaṃ || / ye kecit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra nidānamūlam | tasmāt
ye kecit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732118 (0.0):
ye ke cit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra nidāna mūlam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929381 (0.0):
tathānnantamukhanirhāradhāraṇyām uktaṃ || / ye kecit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra nidānamūlam | tasmāt
nidānamūlam | / tasmāt tyajed yatra bhavet tṛṣṇā | / utsṛṣṭatṛṣṇasya hi dhāraṇī bhavet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732125 (0.0):
ye ke cit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra nidāna mūlam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929390 (0.0):
ye kecit satvā na bhavanti vigrahāḥ parigrahas tatra nidānamūlam | tasmāt
bodhisatvaprātimokṣe kathitaṃ | / punar aparaṃ śāriputra bodhisatvaḥ sarvadharmeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929399 (0.0):
tyajed yatra bhavet tṛṣṇā | utsṛṣṭatṛṣṇasya hi dhāraṇī bhavet || / bodhisatvaprātimokṣe kathitaṃ | punar aparaṃ śāriputra bodhisatvaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413138 (0.017):
dānamativistareṇa śikṣāsamuccaye pradarśitam / tadyathā tatraiva / bodhisattvaprātimokṣe kathitam / punaraparaṃ śāriputra bodhisattvaḥ sarvadharmeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732132 (0.051):
tasmāt tyajed yatra bhavet tṛṣṇā | utsṛṣṭa tṛṣṇasya hi dhāraṇī bhavet || / bodhi satva prātimokṣe kathitaṃ | punar a paraṃ śāriputra bodhi satvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113739 (0.055):
yāvann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||punar asyām uktaṃ / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittôtpādam upādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959641 (0.055):
punar asyām uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
parakīyasaṃjñām utpādayati | / na kañcid bhāvam upādatte |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413146 (0.0):
punaraparaṃ śāriputra bodhisattvaḥ sarvadharmeṣu / parakīyasaṃjñāmutpādayati, na kaṃcidbhāvamupādatte / tatkasya hetoḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732140 (0.0):
bodhi satva prātimokṣe kathitaṃ | punar a paraṃ śāriputra bodhi satvaḥ / sarva dharmeṣu parakīya saṃjñām utpādayati | na kañ cid bhāvam upādatte |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929406 (0.0):
bodhisatvaprātimokṣe kathitaṃ | punar aparaṃ śāriputra bodhisatvaḥ / sarvadharmeṣu parakīyasaṃjñām utpādayati | na kañcid bhāvam upādatte | tat
tat kasya hetoḥ | / upādānaṃ hi bhayam iti || / āryôgradattaparipṛ-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929407 (0.0):
sarvadharmeṣu parakīyasaṃjñām utpādayati | na kañcid bhāvam upādatte | tat / kasya hetoḥ | upādānaṃ hi bhayam iti ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413147 (0.021):
parakīyasaṃjñāmutpādayati, na kaṃcidbhāvamupādatte / tatkasya hetoḥ? / upādānaṃ hi bhayamiti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709096 (0.027):
[ Bendall ed p180 ---> ] / āryôgradattaparipṛcchāyām apy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960631 (0.027):
[ Bendall ed p290 ---> ] / āryôgradattaparipṛcchāyāṃ hi trirātre trir divasasya ca śuceḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732147 (0.032):
sarva dharmeṣu parakīya saṃjñām utpādayati | na kañ cid bhāvam upādatte | / tat kasya hetoḥ | upādānaṃ hi bhayam iti ||
[ Bendall ed p19 ---> ] / cchāyām apy āha | / yad dattaṃ tan na bhūyo rakṣitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732160 (0.0):
ārya ugradatta paripṛcchāyām apy āha | yad dattaṃ tan na bhūyo rakṣitavyaṃ / | yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnā kṣayāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929420 (0.0):
āryogradattaparipṛcchāyām apy āha | yad dattaṃ tan na bhūyo rakṣitavyaṃ | / yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnākṣayāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.025):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.026):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.026):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.026):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.026):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.027):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.027):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.027):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.027):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.027):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.028):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.028):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.028):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.029):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.030):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.030):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.030):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.031):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | / yad dattaṃ tat tṛṣnākṣayāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732164 (0.0):
ārya ugradatta paripṛcchāyām apy āha | yad dattaṃ tan na bhūyo rakṣitavyaṃ / | yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnā kṣayāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929424 (0.0):
āryogradattaparipṛcchāyām apy āha | yad dattaṃ tan na bhūyo rakṣitavyaṃ | / yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnākṣayāya | yad gṛhe tat
yad gṛhe tat tṛṣṇāvarddhanaṃ | / yad dattaṃ tad aparigrahaṃ yad gṛhe tat saparigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732177 (0.0):
| yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnā kṣayāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929437 (0.0):
yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnākṣayāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318373 (0.064):
yad gṛhe tat kleśavarddhanam | / yad dattaṃ tan mahābhogatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732212 (0.064):
tad ārabhya duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśa utsargāya | yad gṛhe tat / kleśa varddhanam | yad dattaṃ tan mahā bhogatāyai | yad gṛhe na tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929473 (0.064):
duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśotsargāya | yad gṛhe tat kleśavarddhanam | / yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | yad gṛhe na tan mahābhogatāyai | yad
yad dattaṃ tad abhayaṃ yad gṛhe tat sabhayam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929442 (0.0):
tṛṣṇāvarddhanaṃ | yad dattaṃ tad aparigrahaṃ yad gṛhe tat saparigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732182 (5.960):
tṛṣṇā varddhanaṃ | yad dattaṃ tad a parigrahaṃ yad gṛhe tat sa parigrahaṃ
yad dattaṃ tad bodhimārgôpastambhāya | / yad gṛhe tan mārôpastambhāya |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20827294 (0.033):
14,096.015d@004_0300 agnihīne ca yad dattaṃ dattaṃ vārdhuṣikāya ca / 14,096.015d@004_0301 yad anācāriṇe dattaṃ yat tu dattam anagnaye
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433411 (0.035):
na rajasvalayā dattaṃ na puṃścālyā saroṣayā /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27033952 (0.045):
6.024.005a sakhīsnehena tad bhīru mayā sarvaṃ pratiśrutam / 6.024.005c līnayā ganahe śūhye bhayam utsṛjya rāvaṇāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732181 (0.048):
| yad dattaṃ tad a bhayaṃ yad gṛhe tat sa bhayam | yad dattaṃ tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929441 (0.048):
yad dattaṃ tad abhayaṃ yad gṛhe tat sabhayam | yad dattaṃ tad
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679602 (0.054):
tasmād vigatarāgebhyo dattaṃ bhavati mahāphalam || / 153 Dhp357 / ttriṇadoṣāṇi khettrāṇi doṣadoṣā ayaṃ prajā |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679630 (0.054):
tasmād hi vigatadveṣebhyo dattaṃ bhavati mahāphalam || / 154 Dhp358
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23651411 (0.054):
14,096.015d@004_0300 agnihīne ca yad dattaṃ dattaṃ vārdhuṣikāya ca / 14,096.015d@004_0301 yad anācāriṇe dattaṃ yat tu dattam anagnaye
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308071 (0.056):
Baudh2.8.15.6ab/ yac ca dattam anaṅguṣṭhaṃ yac ca^eva (pratigṛhyate /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489844 (0.056):
Manu3.180c[170ṃc]/ naṣṭaṃ devalake dattam a.pratiṣṭhaṃ tu vārdhuṣau || / Manu3.181a[171ṃa]/ yat tu vāṇijake dattaṃ na iha na amutra tad bhavet) |
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2855078 (0.058):
K.653b/ kṛta.pratyupakāra.arthas tasya doṣo na (vidyate // / K.654a/ svasthena^artena vā dattaṃ śrāvritaṃ dharma.kāraṇāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567850 (0.059):
tapane daśakoṭyastu patane dattamakṣayam // / hemādrī yājñavavalkyaḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521386 (0.059):
5,13: tadrā.bhavati.rūpavatī/ / 5,13: tad.anayā.attam.iti.vā.tad.asyai.dattam.iti.vā/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11234344 (0.059):
BP1.26.005b/ ekaṃ (bhavet dvi.bhaktānāṃ tad eva (syāt gṛhe gṛhe // / BP1.26.006a/ sāksitvaṃ pratibhāvyaṃ ca dānaṃ grahaṇam eva ca /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12630668 (0.059):
yadi dattaṃ mayā dravyam asyā garbhābhiśātanaṃ / / pretībhūtātmajān putrāñ jātāṃ jātān divāniśaṃ // Rm_23.143{43} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666730 (0.062):
dhanināṃ samupāśritya yācitvā dhanam ārjayat // Rm_37.180{80} // / tathārjanaḥ kṛtas tasya gṛhe dravyaṃ na varddhitaṃ /
yad dattaṃ tad akṣayam | / yad gṛhe tat kṣayi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929458 (1.788):
bodhimārgopastambhāya | yad gṛhe tan māropastambhāya | yad dattaṃ tad / akṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe tadārabhya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732198 (0.035):
bodhi mārga upastambhāya | yad gṛhe tan māra upastambhāya | yad dattaṃ tad / a kṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe
yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe tadārabhya duṣkhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732205 (0.0):
bodhi mārga upastambhāya | yad gṛhe tan māra upastambhāya | yad dattaṃ tad / a kṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929465 (0.0):
bodhimārgopastambhāya | yad gṛhe tan māropastambhāya | yad dattaṃ tad / akṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe tadārabhya
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498660 (0.060):
gṛhītaṃ yat svayaṃ dattaṃ yad gṛhe tad ihojjhitaṃ / (Ds; GBM 1543.3)
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590622 (0.060):
gṛhītaṃ yat svayaṃ dattaṃ yad gṛhe tad ihojjhitaṃ /
yad dattaṃ tat kleśôtsargāya | / yad gṛhe tat kleśavarddhanam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732213 (0.0):
a kṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe / tad ārabhya duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśa utsargāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929474 (0.0):
akṣayam | yad gṛhe tat kṣayi | yad dattaṃ tataḥ sukham yad gṛhe tadārabhya / duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśotsargāya | yad gṛhe tat kleśavarddhanam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318327 (0.064):
yad gṛhe tat tṛṣṇāvarddhanaṃ | / yad dattaṃ tad aparigrahaṃ yad gṛhe tat saparigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732167 (0.064):
| yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnā kṣayāya | yad gṛhe tat / tṛṣṇā varddhanaṃ | yad dattaṃ tad a parigrahaṃ yad gṛhe tat sa parigrahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929427 (0.064):
yad gṛhe tad rakṣitavyaṃ | yad dattaṃ tat tṛṣnākṣayāya | yad gṛhe tat / tṛṣṇāvarddhanaṃ | yad dattaṃ tad aparigrahaṃ yad gṛhe tat saparigrahaṃ |
yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | / yad gṛhe na tan mahābhogatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732224 (0.0):
tad ārabhya duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśa utsargāya | yad gṛhe tat / kleśa varddhanam | yad dattaṃ tan mahā bhogatāyai | yad gṛhe na tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929485 (0.0):
duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśotsargāya | yad gṛhe tat kleśavarddhanam | / yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | yad gṛhe na tan mahābhogatāyai | yad
yad dattaṃ tat satpuruṣakarma | / yad gṛhe tat kāpuruṣakarma |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732235 (0.0):
kleśa varddhanam | yad dattaṃ tan mahā bhogatāyai | yad gṛhe na tan / mahā bhogatāyai | yad dattaṃ tat sat puruṣa karma | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929496 (0.0):
yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | yad gṛhe na tan mahābhogatāyai | yad / dattaṃ tat satpuruṣakarma | yad gṛhe tat kāpuruṣakarma | yad dattaṃ tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732216 (0.032):
kleśa varddhanam | yad dattaṃ tan mahā bhogatāyai | yad gṛhe na tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929477 (0.032):
duṣkhaṃ | yad dattaṃ tat kleśotsargāya | yad gṛhe tat kleśavarddhanam | / yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | yad gṛhe na tan mahābhogatāyai | yad
yad dattaṃ tat satpuruṣacittagrahaṇāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732237 (0.0):
mahā bhogatāyai | yad dattaṃ tat sat puruṣa karma | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732244 (0.0):
kā puruṣa karma | yad dattaṃ tat sat puruṣa citta grahaṇāya | yad gṛhe tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929499 (0.0):
yad dattaṃ tan mahābhogatāyai | yad gṛhe na tan mahābhogatāyai | yad / dattaṃ tat satpuruṣakarma | yad gṛhe tat kāpuruṣakarma | yad dattaṃ tat
yad gṛhe tat kāpuruṣacittagrahaṇāya | / yad dattaṃ tat sarvabuddhapraśastaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732248 (0.0):
kā puruṣa karma | yad dattaṃ tat sat puruṣa citta grahaṇāya | yad gṛhe tat / kā puruṣa citta grahaṇāya | yad dattaṃ tat sarva buddha praśastaṃ | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929509 (0.0):
satpuruṣacittagrahaṇāya | yad gṛhe tat kāpuruṣacittagrahaṇāya | yad dattaṃ
yad gṛhe tad bālajanapraśastam || / yāvat sacet punar asya putre 'tiriktataraṃ premôtpadyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732258 (0.0):
kā puruṣa citta grahaṇāya | yad dattaṃ tat sarva buddha praśastaṃ | yad / gṛhe tad bāla jana praśastam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929519 (0.0):
tat sarvabuddhapraśastaṃ | yad gṛhe tad bālajanapraśastam ||
tathânyeṣu satveṣu tena tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ svacittaṃ paribhāṣitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732268 (0.0):
yāvat sacet punar asya putre * atiriktataraṃ prema + utpadyate tathā + / anyeṣu satveṣu tena tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ sva cittaṃ paribhāṣitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929529 (0.0):
yāvat sacet punar asya putre 'tiriktataraṃ premotpadyate tathānyeṣu / satveṣu tena tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ svacittaṃ paribhāṣitavyaṃ |
katamābhis tisṛbhiḥ | / samyakprayuktasya samacittasya bodhisatvasya bodhir na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732278 (0.0):
anyeṣu satveṣu tena tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ sva cittaṃ paribhāṣitavyaṃ | / katamābhis tisṛbhiḥ | samyak prayuktasya sama cittasya bodhi satvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929538 (0.0):
satveṣu tena tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ svacittaṃ paribhāṣitavyaṃ | / katamābhis tisṛbhiḥ | samyakprayuktasya samacittasya bodhisatvasya bodhir
viṣamacittasya / bodhir na mithyāprayuktasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732282 (0.0):
katamābhis tisṛbhiḥ | samyak prayuktasya sama cittasya bodhi satvasya / bodhir na viṣama cittasya bodhir na mithyā prayuktasya | a nānātva cāriṇo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929546 (0.0):
katamābhis tisṛbhiḥ | samyakprayuktasya samacittasya bodhisatvasya bodhir / na viṣamacittasya bodhir na mithyāprayuktasya | anānātvacāriṇo
anānātvacāriṇo bodhisatvasya bodhir na nānātvacāriṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929552 (0.0):
na viṣamacittasya bodhir na mithyāprayuktasya | anānātvacāriṇo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732294 (1.192):
bodhir na viṣama cittasya bodhir na mithyā prayuktasya | a nānātva cāriṇo / bodhi satvasya bodhir na nānātva cāriṇaḥ | ābhis tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ
ābhis tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ svacittaṃ paribhāṣya / anyatre 'mitrasaṃjñôtpādayitavyâmitraṃ hy etan mama |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732300 (0.0):
bodhi satvasya bodhir na nānātva cāriṇaḥ | ābhis tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929559 (0.0):
bodhisatvasya bodhir na nānātvacāriṇaḥ | ābhis tisṛbhiḥ paribhāṣaṇābhiḥ
na maitraṃ | / yo 'ham asyârthāya buddhaprajñaptāśikṣāyôddhuratād gatvâsmin putre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732306 (0.0):
a mitraṃ hy etan mama | na maitraṃ | yo * aham asya + arthāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929568 (0.061):
na maitraṃ | yo 'ham asyārthāya buddhaprajñaptāśikṣāyā uddhuratād
'tiriktataraṃ premôtpādayāmi | / na tathânyeṣu satveṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732323 (0.061):
prema + utpādayāmi | na tathā + anyeṣu satveṣu | tena tathā tathā cittam / utpādayitavyaṃ yathā yathā + asya sarva satveṣu putra prema anugatā maitry
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929581 (0.061):
gatvāsmin putre 'tiriktataraṃ premotpādayāmi | na tathānyeṣu satveṣu | / tena tathā tathā cittam utpādayitavyaṃ yathā yathāsya sarvasatveṣu
tena tathā tathā cittam utpādayitavyaṃ yathā yathâsya / sarvasatveṣu putrapremânugatā maitry- utpadyate |
ātmakṣemânu ... maitry- utpadyate | / evaṃ cânena yoniśaḥ pratyavekṣitavyaṃ |
anyatâiṣâgata | / anyato 'haṃ | / sarvasatvâpi mama putrâbhūvan |
ahaṃ ca sarvasatvānāṃ putro 'bhūvam | / nêha saṃvidyate kaścit kasyacit ... paro vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929615 (0.0):
sarvasatvā api mama putrā abhūvan | ahaṃ ca sarvasatvānāṃ putro 'bhūvam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732352 (0.018):
mama putrā abhūvan | ahaṃ ca sarva satvānāṃ putro * abhūvam | na + iha
yāvad evaṃ hi gṛhapate | / gṛhiṇā bodhisatvena na kasmiṃścid vastuni mamatvaṃ parigraho vā kartavyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929624 (0.0):
neha saṃvidyate kaścit kasyacit ... paro vā | yāvad evaṃ hi gṛhapate | / gṛhiṇā bodhisatvena na kasmiṃścid vastuni mamatvaṃ parigraho vā kartavyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732370 (0.032):
gṛhiṇā bodhi satvena na kasmiṃś cid vastuni mamatvaṃ parigraho vā
nâdhyavasānaṃ | / na niyatiḥ na tṛṣṇânuśayaḥ kartavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732379 (0.029):
kartavyaḥ | na + adhyavasānaṃ | na niyatiḥ na tṛṣṇā anuśayaḥ kartavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929633 (0.029):
| nādhyavasānaṃ | na niyatiḥ na tṛṣṇānuśayaḥ kartavyaḥ | sacet punar
sacet punar gṛhapate gṛhiṇaṃ bodhisatvaṃ yācanakôpasaṃkramya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929638 (0.0):
| nādhyavasānaṃ | na niyatiḥ na tṛṣṇānuśayaḥ kartavyaḥ | sacet punar
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732379 (0.058):
kartavyaḥ | na + adhyavasānaṃ | na niyatiḥ na tṛṣṇā anuśayaḥ kartavyaḥ | / sacet punar gṛha pate gṛhiṇaṃ bodhi satvaṃ yācanaka upasaṃkramya kiñ cid
kiñcid eva vastu yāceta | / saced asya vastv aparityaktaṃ bhavet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929647 (0.0):
gṛhapate gṛhiṇaṃ bodhisatvaṃ yācanaka upasaṃkramya kiñcid eva vastu yāceta / | saced asya vastv aparityaktaṃ bhavet | naivaṃ cittaṃ nidhyāpayitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732396 (0.007):
sacet punar gṛha pate gṛhiṇaṃ bodhi satvaṃ yācanaka upasaṃkramya kiñ cid / eva vastu yāceta | saced asya vastv a parityaktaṃ bhavet | na + evaṃ
nâivaṃ cittaṃ nidhyāpayitavyaṃ | / yady aham etad vastu parityajeyaṃ yadi vā na parityajeyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732406 (0.0):
eva vastu yāceta | saced asya vastv a parityaktaṃ bhavet | na + evaṃ / cittaṃ nidhyāpayitavyaṃ | yady aham etad vastu parityajeyaṃ yadi vā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929657 (0.0):
| saced asya vastv aparityaktaṃ bhavet | naivaṃ cittaṃ nidhyāpayitavyaṃ |
avaśyaṃ mamâitena vastunā vinābhāvo bhaviṣyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929663 (0.0):
yady aham etad vastu parityajeyaṃ yadi vā na parityajeyam avaśyaṃ / mamaitena vastunā vinābhāvo bhaviṣyati | akāmakena maraṇam upagantavyaṃ
akāmakena maraṇam upa- / [ Bendall ed p20 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440429 (0.044):
[ Bendall ed p150 ---> ] / rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.047):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.049):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.049):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959523 (0.051):
na ca sarvasatvānām antikāt sarvasatvatrāṇavyavaśāyo- / [ Bendall ed p283 ---> ] / nivartayitavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.051):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.052):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.052):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.052):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.052):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.053):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316836 (0.053):
sāṃvarikasyântikāt kartavyaṃ | / evaṃ- / [ Bendall ed p12 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586870 (0.053):
[ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327892 (0.053):
[ Bendall ed p306 ---> ] / so 'kṣaṇaṃ vai vijahāti sarvaṃ aṣṭa kṣaṇāś câsya viśiṣṭa bhonti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.054):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.054):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929663 (0.054):
mamaitena vastunā vinābhāvo bhaviṣyati | akāmakena maraṇam upagantavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26983971 (0.055):
[ Bendall ed p120 ---> ] / yaś ca niṣphalaṃ varjayati tasyânarthā na saṃbhava-
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.055):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985682 (0.056):
caṇḍālakumārasadṛśena mayā / [ Bendall ed p130 ---> ] / bhavitavyaṃ |
gantavyaṃ bhaviṣyati | / etac ca vastu māṃ tyakṣyati ahaṃ câinaṃ tyakṣyāmi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732420 (0.037):
a kāmakena maraṇam upagantavyaṃ bhaviṣyati | etac ca vastu māṃ tyakṣyati / ahaṃ ca + enaṃ tyakṣyāmi | etac ca vastu parityajya + ahaṃ ātta sāraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929671 (0.037):
mamaitena vastunā vinābhāvo bhaviṣyati | akāmakena maraṇam upagantavyaṃ / bhaviṣyati | etac ca vastu māṃ tyakṣyati ahaṃ cainaṃ tyakṣyāmi | etac ca
etac ca vastu parityajyâhaṃ āttasāraḥ kālaṃ kariṣyāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732429 (0.0):
ahaṃ ca + enaṃ tyakṣyāmi | etac ca vastu parityajya + ahaṃ ātta sāraḥ / kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me maraṇa kāle cittaṃ paryādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929680 (0.0):
vastu parityajyāhaṃ āttasāraḥ kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me
etac ca parityaktaṃ na me maraṇakāle cittaṃ paryādāya sthāsyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732438 (0.0):
ahaṃ ca + enaṃ tyakṣyāmi | etac ca vastu parityajya + ahaṃ ātta sāraḥ / kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me maraṇa kāle cittaṃ paryādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929689 (0.0):
vastu parityajyāhaṃ āttasāraḥ kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me
etac ca me maraṇakāle prītiṃ prāmodyam avipratisāritāṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732443 (0.0):
kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me maraṇa kāle cittaṃ paryādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929694 (0.0):
vastu parityajyāhaṃ āttasāraḥ kālaṃ kariṣyāmi etac ca parityaktaṃ na me / maraṇakāle cittaṃ paryādāya sthāsyati | etac ca me maraṇakāle prītiṃ
janayiṣyati | / sacet punar evam api samanvāharan śaknuyāt tad vastu parityaktum |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732449 (0.0):
sthāsyati | etac ca me maraṇa kāle prītiṃ prāmodyam a vipratisāritāṃ ca / janayiṣyati | sacet punar evam api samanvāharan śaknuyāt tad vastu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929700 (0.0):
maraṇakāle cittaṃ paryādāya sthāsyati | etac ca me maraṇakāle prītiṃ / prāmodyam avipratisāritāṃ ca janayiṣyati | sacet punar evam api
tena sa yācanakaś catasṛbhiḥ saṃjñaptibhiḥ saṃjñapayitavyaḥ | / katamābhiś catasṛbhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732455 (0.0):
janayiṣyati | sacet punar evam api samanvāharan śaknuyāt tad vastu / parityaktum | tena sa yācanakaś catasṛbhiḥ saṃjñaptibhiḥ saṃjñapayitavyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929708 (0.0):
samanvāharan śaknuyāt tad vastu parityaktum | tena sa yācanakaś catasṛbhiḥ
durbalas tāvad asmy aparipakvakuśalamūlaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929715 (0.0):
saṃjñaptibhiḥ saṃjñapayitavyaḥ | katamābhiś catasṛbhiḥ | durbalas tāvad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732463 (0.034):
| katamābhiś catasṛbhiḥ | dur balas tāvad asmy a paripakva kuśala mūlaḥ |
ādikarmiko mahāyāne | / na cittasya vaśī parityāgāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929720 (0.0):
saṃjñaptibhiḥ saṃjñapayitavyaḥ | katamābhiś catasṛbhiḥ | durbalas tāvad / asmy aparipakvakuśalamūlaḥ | ādikarmiko mahāyāne | na cittasya vaśī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732464 (0.058):
| katamābhiś catasṛbhiḥ | dur balas tāvad asmy a paripakva kuśala mūlaḥ | / ādi karmiko mahā yāne | na cittasya vaśī parityāgāya | sa upādāna dṛṣṭiko
sôpādānadṛṣṭiko 'smi | / ahaṃkāramamakāra- / [ Cambridge MS f14a ---> ]
sthitaḥ | / kṣamasva satpuruṣa | / mā paritāpsīs tathâhaṃ kariṣyāmi tathā pratipatsye |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929730 (0.0):
parityāgāya | sopādānadṛṣṭiko 'smi | ahaṃkāramamakārasthitaḥ | kṣamasva / satpuruṣa | mā paritāpsīs tathāhaṃ kariṣyāmi tathā pratipatsye | tathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732485 (0.025):
* asmi | ahaṃ kāra mama kāra sthitaḥ | kṣamasva sat puruṣa | mā paritāpsīs
tathā vīryam ārapsye | / yathâinaṃ ca tavâbhiprāyaṃ paripūrayiṣyāmi
sarvasatvānāṃ cêti | / evaṃ khalu gṛhapate | / tena yācanakaḥ saṃjñapayitavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929747 (0.0):
vīryam ārapsye | yathainaṃ ca tavābhiprāyaṃ paripūrayiṣyāmi sarvasatvānāṃ / ceti | evaṃ khalu gṛhapate | tena yācanakaḥ saṃjñapayitavyaḥ | etac ca
etac ca saṃjñapanam upari doṣaparihārāyôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929749 (1.788):
ceti | evaṃ khalu gṛhapate | tena yācanakaḥ saṃjñapayitavyaḥ | etac ca / saṃjñapanam upari doṣaparihārāyoktaṃ | mā bhūd bodhisatvasya tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732505 (0.014):
khalu gṛha pate | tena yācanakaḥ saṃjñapayitavyaḥ | etac ca saṃjñapanam / upari doṣa parihārāya + uktaṃ | mā bhūd bodhi satvasya tatra a prasādo
mā bhūd bodhisatvasya tatrâprasādo bodhisatve vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929755 (0.039):
saṃjñapanam upari doṣaparihārāyoktaṃ | mā bhūd bodhisatvasya tatra / aprasādo bodhisatve vā yācanakasyeti | na tu mātsaryam evaṃ annavadyaṃ
yācanakasyêti | / na tu mātsaryam evaṃ anavadyaṃ bhavati kutsitaṃ cêdaṃ bhagavatā
bodhisatvānāṃ || / yathâha bodhisatvaprātimokṣe | / catvārême śāriputra dharmā bodhisatvānāṃ na saṃvidyante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929778 (0.0):
bhavati kutsitaṃ cedaṃ bhagavatā bodhisatvānāṃ || / yathāha bodhisatvaprātimokṣe | catvāra ime śāriputra dharmā bodhisatvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732536 (0.050):
yathā + āha bodhi satva prātimokṣe | catvāra ime śāriputra dharmā / bodhi satvānāṃ na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhi satvānāṃ
katame catvāraḥ | / śāṭhyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929779 (0.0):
yathāha bodhisatvaprātimokṣe | catvāra ime śāriputra dharmā bodhisatvānāṃ / na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929786 (0.0):
na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732541 (0.013):
bodhi satvānāṃ na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhi satvānāṃ
mātsaryaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate | / īrṣyāpaiśunyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929790 (0.0):
na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate | / mātsaryaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate | īrṣyāpaiśunyaṃ bodhisatvānāṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732551 (0.036):
na saṃvidyate | mātsaryaṃ bodhi satvānāṃ na saṃvidyate | īrṣyā paiśunyaṃ
nâhaṃ śakto 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum / līnaṃ cittaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929800 (0.0):
saṃvidyate | nāhaṃ śakto 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732565 (0.050):
samyak saṃbodhim abhisaṃboddhum iti | līnaṃ cittaṃ bodhi satvānāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099218 (0.051):
yatra na māyā na māyopamaṃ cittaṃ samanupaśyasi tvaṃ tac cittaṃ yac cittam / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? āha: no hīdaṃ bhagavaṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248850 (0.054):
syād yo 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ saṃprasthitaḥ
yasyême śāriputra catvāro dharmāḥ saṃvidyante sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732574 (0.0):
samyak saṃbodhim abhisaṃboddhum iti | līnaṃ cittaṃ bodhi satvānāṃ na / saṃvidyate | yasya + ime śāriputra catvāro dharmāḥ saṃvidyante sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929808 (0.0):
līnaṃ cittaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate | yasyeme śāriputra catvāro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929773 (0.041):
yathāha bodhisatvaprātimokṣe | catvāra ime śāriputra dharmā bodhisatvānāṃ / na saṃvidyante | katame catvāraḥ | śāṭhyaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate |
paṇḍita.ir jñātavyaḥ | / kuhako vatâyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732577 (0.0):
saṃvidyate | yasya + ime śāriputra catvāro dharmāḥ saṃvidyante sa / paṇḍita.ir jñātavyaḥ | kuhako vata + ayaṃ | lapako vata + ayaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929811 (0.0):
līnaṃ cittaṃ bodhisatvānāṃ na saṃvidyate | yasyeme śāriputra catvāro / dharmāḥ saṃvidyante sa paṇḍita.ir jñātavyaḥ | kuhako vatāyaṃ | lapako
lapako vatâyaṃ | / naṣṭadharmo vatâyaṃ |
saṃkleśadharmo vatâyaṃ lokâmiṣaguruko vatâyaṃ bhaktacoḍakaparamo vatâyam
tathā cittaśūrāḥ khalu punaḥ śāriputra bodhisatvā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929836 (0.0):
vatāyaṃ bhaktacoḍakaparamo vatāyam iti | tathā cittaśūrāḥ khalu punaḥ / śāriputra bodhisatvā bhavanti | yāvat svahastaparityāgī bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413158 (0.015):
idamuktvā tatraiva punaridamuktam / tathā cittaśūrāḥ khalu punaḥ śāriputra bodhisattvā bhavanti / yāvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732602 (0.038):
vata + ayaṃ bhakta coḍaka paramo vata + ayam iti | tathā citta śūrāḥ khalu / punaḥ śāriputra bodhi satvā bhavanti | yāvat sva hasta parityāgī bhavati
yāvat svahastaparityāgī bhavati pādaparityāgī |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413168 (0.0):
tathā cittaśūrāḥ khalu punaḥ śāriputra bodhisattvā bhavanti / yāvat / svahastaparityāgī bhavati, pādaparityāgī nāsāparityāgī śīrṣaparityāgī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732612 (0.0):
punaḥ śāriputra bodhi satvā bhavanti | yāvat sva hasta parityāgī bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929845 (0.0):
vatāyaṃ bhaktacoḍakaparamo vatāyam iti | tathā cittaśūrāḥ khalu punaḥ / śāriputra bodhisatvā bhavanti | yāvat svahastaparityāgī bhavati
nāsāparityāgī | / śīrṣaparityāgī | / aṅgapratyaṅgaparityāgī |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413174 (0.0):
svahastaparityāgī bhavati, pādaparityāgī nāsāparityāgī śīrṣaparityāgī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732612 (0.0):
punaḥ śāriputra bodhi satvā bhavanti | yāvat sva hasta parityāgī bhavati / pāda parityāgī | nāsā parityāgī | śīrṣa parityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929851 (0.0):
śāriputra bodhisatvā bhavanti | yāvat svahastaparityāgī bhavati / pādaparityāgī | nāsāparityāgī | śīrṣaparityāgī | aṅgapratyaṅgaparityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732619 (0.035):
pāda parityāgī | nāsā parityāgī | śīrṣa parityāgī | / aṅga praty aṅga parityāgī | putra parityāgī | duhitṛ parityāgī |
putraparityāgī | / duhitṛparityāgī | / bhāryāparityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732625 (0.0):
pāda parityāgī | nāsā parityāgī | śīrṣa parityāgī | / aṅga praty aṅga parityāgī | putra parityāgī | duhitṛ parityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929857 (0.0):
pādaparityāgī | nāsāparityāgī | śīrṣaparityāgī | aṅgapratyaṅgaparityāgī | / putraparityāgī | duhitṛparityāgī | bhāryāparityāgī | ratiparityāgī |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678836 (0.059):
bāhyādhyātmikavastuparityāgā vā putraduhitṛbhāryāparityāgā vā / ātmabhāvaparityāgā vā bhogaratnaparityāgā vā
ratiparityāgī | / parivāraparityāgī | / cittaparityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732633 (0.0):
aṅga praty aṅga parityāgī | putra parityāgī | duhitṛ parityāgī | / bhāryā parityāgī | rati parityāgī | parivāra parityāgī | citta parityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929865 (0.0):
putraparityāgī | duhitṛparityāgī | bhāryāparityāgī | ratiparityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732640 (0.061):
sukha parityāgī | gṛha parityāgī | vastu parityāgī | deśa parityāgī / ratna parityāgī | sarvasva parityāgī + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929872 (0.061):
vastuparityāgī | deśaparityāgī ratnaparityāgī | sarvasvaparityāgīti ||
sukhaparityāgī | / gṛhaparityāgī | / vastuparityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732639 (0.0):
bhāryā parityāgī | rati parityāgī | parivāra parityāgī | citta parityāgī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929871 (0.0):
putraparityāgī | duhitṛparityāgī | bhāryāparityāgī | ratiparityāgī | / parivāraparityāgī | cittaparityāgī | sukhaparityāgī | gṛhaparityāgī |
deśaparityāgī ratnaparityāgī | / sarvasvaparityāgîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732641 (0.0):
bhāryā parityāgī | rati parityāgī | parivāra parityāgī | citta parityāgī | / sukha parityāgī | gṛha parityāgī | vastu parityāgī | deśa parityāgī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929873 (0.0):
putraparityāgī | duhitṛparityāgī | bhāryāparityāgī | ratiparityāgī | / parivāraparityāgī | cittaparityāgī | sukhaparityāgī | gṛhaparityāgī |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7659301 (0.062):
śrāvakapratyekabuddhayānikaiḥ sārdhaṃ saṃsargacārī bhavati, na ca / sarvaparityāgī na sarvatraparityāgī bhavati, devamanuṣyaśrīsukhābhilāṣī
[ Bendall ed p21 ---> ] / evaṃ nārāyaṇaparipṛcchāyām apy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150947 (0.018):
yat tryadhvasamatikrāntaṃ tan nêvâsti na nâstîty ādi || / [ Bendall ed p235 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.018):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.018):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985123 (0.019):
paravacanânācchindanatayā câdeyagrāhyavacano bhavatîti || / [ Bendall ed p127 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (0.019):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690727 (0.020):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986554 (0.028):
pratinisevyānîti || / [ Bendall ed p136 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984786 (0.030):
suprasannamukhêti || / [ Bendall ed p125 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986381 (0.032):
tenâsmin na maitrī śaṅkâpi nâstîty adoṣaḥ || / [ Bendall ed p135 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.032):
nirudhyamānaṃ na kvacit saṃnicayaṃ gacchatîti | / bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961719 (0.033):
sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti || / [ Bendall ed p297 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874819 (0.033):
śrāvakayānam evâsya na bhava- / [ Bendall ed p63 ---> ] / ti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961581 (0.034):
daśamaṃ mahāpraṇidhānam abhinirharatîti || / [ Bendall ed p296 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984138 (0.034):
jāgarite bhāṣite tuṣṇībhāve pratisaṃlayane saṃprajānaṃś cārī bhavatîti || / [ Bendall ed p121 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440657 (0.036):
yad uta tena tenâcāragocarasamudācāreṇêti ni- / [ Bendall ed p151 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878852 (0.036):
anyatra bodhisatvâpavādād evêti || || / [ Bendall ed p86 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986692 (0.037):
tatra taiḥ śramaṇavarṇarūpeṇa duṣkhāṃ vedanām anubhavantîti || / [ Bendall ed p137 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.038):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879268 (0.038):
ayaṃ tato 'saṃkhyeyataraṃ puṇyaṃ prasavatîti || / [ Bendall ed p88 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709093 (0.041):
'dhivāsayatîti || / [ Bendall ed p180 ---> ]
na tad vastûpādātavyaṃ yasmin / [ Cambridge MS f14b ---> ]
vastuni nâsya tyāgacittam / utpadyate | / na tyāgabuddhiḥ krameta |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407651 (0.0):
na tadvastu upādātavyaṃ yasmin vastuni nāsya tyāgacittamutpadyate / na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732659 (0.0):
vastuni na + asya tyāga cittam utpadyate | na tyāga buddhiḥ krameta | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929891 (0.0):
vastuni nāsya tyāgacittam utpadyate | na tyāgabuddhiḥ krameta | na sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413190 (0.020):
na taddhastu upādātavyaṃ yasmin vastuni nāsya tyāgacittamutpadyeta, na
na sa parigrahaḥ parigrahītavyo yasmin parigrahe nôtsarjanacittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732664 (0.0):
vastuni na + asya tyāga cittam utpadyate | na tyāga buddhiḥ krameta | na / sa parigrahaḥ parigrahītavyo yasmin parigrahe na + utsarjana cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929896 (0.0):
vastuni nāsya tyāgacittam utpadyate | na tyāgabuddhiḥ krameta | na sa
utpādayen na sa parivārôpādātavyo yasmin yācanakair yācyamānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732676 (0.054):
utpādayen na sa parivāra upādātavyo yasmin yācanakair yācyamānasya / parigraha buddhir utpadyate | na tad rājyam upādātavyaṃ na te bhogā na tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929908 (0.054):
sa parivāra upādātavyo yasmin yācanakair yācyamānasya parigrahabuddhir
parigrahabuddhir utpadyate | / na tad rājyam upādātavyaṃ na te bhogā na tad ratnam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732686 (0.0):
utpādayen na sa parivāra upādātavyo yasmin yācanakair yācyamānasya / parigraha buddhir utpadyate | na tad rājyam upādātavyaṃ na te bhogā na tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929918 (0.0):
sa parivāra upādātavyo yasmin yācanakair yācyamānasya parigrahabuddhir
upādātavyaṃ yāvan na tat kiñcid vastûpādātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732687 (0.0):
parigraha buddhir utpadyate | na tad rājyam upādātavyaṃ na te bhogā na tad / ratnam upādātavyaṃ yāvan na tat kiñ cid vastu + upādātavyaṃ | yasmin
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929920 (0.0):
utpadyate | na tad rājyam upādātavyaṃ na te bhogā na tad ratnam / upādātavyaṃ yāvan na tat kiñcid vastūpādātavyaṃ | yasmin vastuni
yasmin vastuni bodhisatvasyâparityāgabuddhir utpadyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929930 (0.008):
upādātavyaṃ yāvan na tat kiñcid vastūpādātavyaṃ | yasmin vastuni / bodhisatvasyāparityāgabuddhir utpadyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732700 (0.022):
ratnam upādātavyaṃ yāvan na tat kiñ cid vastu + upādātavyaṃ | yasmin / vastuni bodhi satvasya + a parityāga buddhir utpadyate ||
api tu khalu punaḥ kulaputra bodhisatvena mahāsatvenâivaṃ cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732704 (0.0):
vastuni bodhi satvasya + a parityāga buddhir utpadyate || / api tu khalu punaḥ kula putra bodhi satvena mahā satvena + evaṃ cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929937 (0.0):
bodhisatvasyāparityāgabuddhir utpadyate || / api tu khalu punaḥ kulaputra bodhisatvena mahāsatvenaivaṃ cittam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413198 (0.028):
tyāgabuddhiḥ krameta, (Bcp 42) iti yāvat, api tu khalu punaḥ kulaputra / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittamutpādayitavyam ayaṃ mamātmabhāvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984989 (0.031):
na khalu punaḥ kulaputra bodhisatvasya vāg raktā vā duṣṭā vā mūḍhā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946893 (0.031):
āryatathāgataguhyasūtre 'py āha | na khalu punaḥ kulaputra bodhisatvasya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866047 (0.042):
samanvāhara, apekṣasva / api tu khalu punaḥ kulaputra
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561921 (0.042):
samanvāhara, apekṣasva / api tu khalu punaḥ kulaputra,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866021 (0.042):
etadeva kṣāntimukhaṃ monmokṣīḥ / api tu khalu punaḥ kulaputra kiṃcāpi
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561896 (0.042):
etadeva kṣāntimukhaṃ monmokṣīḥ / api tu khalu punaḥ kulaputra, kiṃ cāpi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614149 (0.042):
daśa bodhisattvacaryānayamukhāsaṃkhyeyaśatasahasrāṇi, yāni bodhisattvena / samudānayitavyāni / api tu khalu punaḥ kulaputra sarvadharmasamavasaraṇā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28616505 (0.042):
anuttarabodhicchandavivardhanatāyai / api tu khalu punaḥ kulaputra asya / saṃprekṣitena imāni meruśikharāṇi saṃprakampitāni / te vayaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653419 (0.044):
(KpSū 151) / atha khalu kulaputra siṃhagandho bodhisattvo ratnagarbhasya tathāgatasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613552 (0.045):
vikīryeran | sacet khalu punaḥ kulaputra ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930097 (0.051):
apanayati | evam eva kulaputra bodhisatvena mahāsatvenāsmiṃś / cāturmahābhautike ātmabhāve bhaiṣajyasaṃjñotpādayitavyā yeṣāṃ yeṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687375 (0.051):
pratimaṇḍayāmāsa // / atha khalu kulaputra sa bhagavān sūryagātrapravarastathāgataḥ tejodhipate
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149860 (0.051):
tad eva ca bhedaleśena dharmasaṃgītisūtre 'bhihitaṃ | / punar aparaṃ kulaputra bodhisatvâivaṃ kāye smṛtim upasthāpayati |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656799 (0.054):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyadhve // / atha khalu kulaputra samudrareṇorbrāhmaṇasyāśītiputrā ratnagarbhasya"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418124 (0.055):
na khalu punaḥ kulaputra bodhisattvasya vāg raktā vā duṣṭā vā mūḍhā vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644352 (0.055):
kāleṣūpapannā / sā khalvahaṃ kulaputra buddhānubuddheṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691538 (0.056):
kiṃ tarhi bodhisatvenâivaṃ cittam utpādayitavyaṃ | / ye 'pi te 'bhisaṃbuddhās tathāgatârhantaḥ samyaksaṃbuddhā ye
utpādayitavyaṃ | / ayaṃ mamâtmabhāvaḥ sarvasatvebhyaḥ parityaktaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732717 (0.0):
utpādayitavyaṃ | ayaṃ mama + ātma bhāvaḥ sarva satvebhyaḥ parityaktaḥ / utsṛṣṭaḥ | prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929945 (0.0):
utpādayitavyaṃ | ayaṃ mamātmabhāvaḥ sarvasatvebhyaḥ parityaktaḥ utsṛṣṭaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407659 (0.008):
tyāgabuddhiḥ krameta / yāvat ayaṃ mamātmabhāvaḥ sarvasattvebhya utsṛṣṭaḥ / parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / yasya yasya sattvasya yena yena
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413210 (0.008):
bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittamutpādayitavyam ayaṃ mamātmabhāvaḥ / sarvasattvebhya utsṛṣṭaḥ parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / iti
utsṛṣṭaḥ | / prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407669 (0.0):
tyāgabuddhiḥ krameta / yāvat ayaṃ mamātmabhāvaḥ sarvasattvebhya utsṛṣṭaḥ / parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / yasya yasya sattvasya yena yena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318960 (0.0):
api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732727 (0.0):
utpādayitavyaṃ | ayaṃ mama + ātma bhāvaḥ sarva satvebhyaḥ parityaktaḥ / utsṛṣṭaḥ | prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732800 (0.0):
| api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929955 (0.0):
utpādayitavyaṃ | ayaṃ mamātmabhāvaḥ sarvasatvebhyaḥ parityaktaḥ utsṛṣṭaḥ | / prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat kāryaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413212 (0.006):
bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittamutpādayitavyam ayaṃ mamātmabhāvaḥ / sarvasattvebhya utsṛṣṭaḥ parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / iti
kāryaṃ bhaviṣyati tasmai tasmai tad dāsyāmi / satsaṃvidyamānaṃ hastaṃ hastârthikebhyo dāsyāmi pādaṃ pādârthikebhyo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407676 (0.0):
parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / yasya yasya sattvasya yena yena / yadyat kāryaṃ bhaviṣyati, tasmai tasmai tattaddāsyāmi / tatsaṃvidyamānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732738 (0.0):
utsṛṣṭaḥ | prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat / kāryaṃ bhaviṣyati tasmai tasmai tad dāsyāmi sat saṃvidyamānaṃ hastaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929963 (0.0):
prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat kāryaṃ / bhaviṣyati tasmai tasmai tad dāsyāmi satsaṃvidyamānaṃ hastaṃ
netraṃ netrârthikebhyo dāsyāmi | / māṃsaṃ māṃsârthikebhyaḥ śoṇitaṃ śoṇitârthikebhyo majjānaṃ majjârthikebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732751 (0.022):
hasta arthikebhyo dāsyāmi pādaṃ pāda arthikebhyo netraṃ netra arthikebhyo / dāsyāmi | māṃsaṃ māṃsa arthikebhyaḥ śoṇitaṃ śoṇita arthikebhyo majjānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929979 (0.022):
hastārthikebhyo dāsyāmi pādaṃ pādārthikebhyo netraṃ netrārthikebhyo / dāsyāmi | māṃsaṃ māṃsārthikebhyaḥ śoṇitaṃ śoṇitārthikebhyo majjānaṃ
'ṅgapratyaṅgāny aṅgapratyaṅgârthikebhyaḥ śiraḥ śirorthikebhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973746 (0.019):
26404 rāṣṭrārthikebhyo rājyāni dadāti/ śirorthikebhyaḥ śiro dadāti/ / aṅgārthikebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929987 (0.034):
dāsyāmi | māṃsaṃ māṃsārthikebhyaḥ śoṇitaṃ śoṇitārthikebhyo majjānaṃ / majjārthikebhyo 'ṅgapratyaṅgāny aṅgapratyaṅgārthikebhyaḥ śiraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732762 (0.037):
majjā arthikebhyo * aṅga praty aṅgāny aṅga praty aṅga arthikebhyaḥ śiraḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28686424 (0.055):
putraduhitṛbhāryā dātavyāḥ / cakṣuḥśirohastapādasarvāṅgapratyaṅgāni / parityaktavyāni / sā tvaṃ mama tadā pareṣu pratipadyamānā dānāntarāyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407679 (0.059):
hastaṃ hastārthikebhyo dāsyāmi, yāvat śiraḥ śirorthikebhyaḥ parityakṣyāmi,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678559 (0.061):
parityaktaṃ, sarvaśarīraṃ caivāṅgapratyaṅgāni parityajatā, ekakṣaṇamapi na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795050 (0.062):
śirorthikebhyaḥ śiro dadāti aṅgārthikebhyo 'ṅgāni dadāti
parityakṣyāmi | / kaḥ punar vādo bāhyeṣu vastuṣu yad uta
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407687 (0.0):
hastaṃ hastārthikebhyo dāsyāmi, yāvat śiraḥ śirorthikebhyaḥ parityakṣyāmi, / kaḥ punarvādo bāhyeṣu vastuṣu / yaduta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732769 (0.0):
majjā arthikebhyo * aṅga praty aṅgāny aṅga praty aṅga arthikebhyaḥ śiraḥ / śiro rthikebhyaḥ parityakṣyāmi | kaḥ punar vādo bāhyeṣu vastuṣu yad uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929993 (0.0):
majjārthikebhyo 'ṅgapratyaṅgāny aṅgapratyaṅgārthikebhyaḥ śiraḥ / śirorthikebhyaḥ parityakṣyāmi | kaḥ punar vādo bāhyeṣu vastuṣu yad uta
dhanadhānyajātarūparajataratnâbharaṇahayagajarathavāhanagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407707 (0.0):
dhanadhānyajātaruparajataratnābharaṇahayarathagajavāhanagrāmanagaranigamajanapadarājyarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732783 (0.0):
śiro rthikebhyaḥ parityakṣyāmi | kaḥ punar vādo bāhyeṣu vastuṣu yad uta / dhana dhānya jāta rūpa rajata ratna ābharaṇa haya gaja ratha vāhana grāma nagara nigama jana pada rāṣṭra rāja dhānī pattana dāsī dāsa karma kara pauruṣeya putra duhitṛ parivāreṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930001 (0.0):
śirorthikebhyaḥ parityakṣyāmi | kaḥ punar vādo bāhyeṣu vastuṣu yad uta / dhanadhānyajātarūparajataratnābharaṇahayagajarathavāhanagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930017 (0.0):
dhanadhānyajātarūparajataratnābharaṇahayagajarathavāhanagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029565 (5.960):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīmanasikārā utpatsyante,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042965 (5.960):
yuddhakathāyogānuyogamanuyuktā viharanti, na / grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīkathāyogānuyogamanuyuktā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856759 (5.960):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīparityāgo vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628478 (5.960):
sagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīparivāraṃ ṣaḍvikāraṃ prakampitam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678848 (5.960):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīparityāgā vā
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280430 (5.960):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīmadhyagatasyendrakīlarathyāpratolīnagaradvāravīthīcatvaraśṛṅgāṭakanagarāntarāpaṇapaṇyaśālāmadhyagatasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883444 (5.960):
tasmāddehādīnāmavikalpanāt na / grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīkathāyogānuyogamanuyuktā viharanti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589682 (5.960):
apagatagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānī apagatakālaparvatā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628579 (0.006):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu, te 'pi sarve
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641683 (0.006):
bahuśrāvakakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛto grāmanagaranigama / janapadarāṣṭrarājadhānīṣu caryāṃ cañcūryamāṇo 'nupūrveṇānyataraṃ nagaraṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929785 (0.006):
kariṣyāmi / (teṣu) grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu, yeṣvayaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771474 (0.017):
kṛtam, na jambūdvīpasya, na grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīnām,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929267 (0.017):
sabrahmabhavanaparivārāṃ ca sagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭranaranarīgṛhāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779589 (0.017):
sabrahmabhavanapārisadyāṃ sagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭramanuṣyāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527644 (0.018):
evaṃ ca saṃprajāno 'bhūt. yad grāmanagara- / nigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣv avataran, na jātu rūpaśabda-
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598202 (0.018):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkrāntāḥ saṃdṛśyante
api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407669 (0.0):
parityaktaḥ, prāgeva bāhyāni vastūni / yasya yasya sattvasya yena yena / yadyat kāryaṃ bhaviṣyati, tasmai tasmai tattaddāsyāmi / tatsaṃvidyamānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318889 (0.0):
prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732727 (0.0):
utsṛṣṭaḥ | prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732803 (0.0):
| api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929955 (0.0):
prāg eva bāhyāni vastūni yasya yasya satvasya yena yena yad yat kāryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930019 (0.0):
dhanadhānyajātarūparajataratnābharaṇahayagajarathavāhanagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu / | api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930028 (0.0):
| api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati / tasmai tasmai satvāya tat tad deyaṃ saṃvidyamānaṃ dāsyāmi | aśocann
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569048 (0.045):
ahaṃ vo yasya yasya yenārtho yena prayojanaṃ bhaviṣyati, tasmai tasmai
tasmai tasmai satvāya tat tad deyaṃ saṃvidyamānaṃ dāsyāmi | / aśocann avipratisārī avipākapratikāṅkṣī parityakṣyāmi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732809 (0.0):
| api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati / tasmai tasmai satvāya tat tad deyaṃ saṃvidyamānaṃ dāsyāmi | a śocann
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930030 (0.0):
| api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati / tasmai tasmai satvāya tat tad deyaṃ saṃvidyamānaṃ dāsyāmi | aśocann
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930037 (0.046):
tasmai tasmai satvāya tat tad deyaṃ saṃvidyamānaṃ dāsyāmi | aśocann / avipratisārī avipākapratikāṅkṣī parityakṣyāmi | annapekṣo dāsyāmi
anapekṣo dāsyāmi satvânugrahāya satvakāruṇyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930037 (0.044):
avipratisārī avipākapratikāṅkṣī parityakṣyāmi | annapekṣo dāsyāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732812 (0.059):
a vipratisārī a vipāka pratikāṅkṣī parityakṣyāmi | an apekṣo dāsyāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984759 (0.059):
yato nidānam asyântike satvâprasādaṃ prativedayeyuḥ | / sa sarvasatvânurakṣayā |
satvânukampayā teṣām eva satvānāṃ saṃgrahāya | / yathā me 'mī satvāḥ saṃ-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732824 (0.044):
satva anugrahāya satva kāruṇyena satva anukampayā teṣām eva satvānāṃ / saṃgrahāya | yathā me * amī satvāḥ saṃgṛhītā bodhi prāptasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930049 (0.044):
satvānugrahāya satvakāruṇyena satvānukampayā teṣām eva satvānāṃ saṃgrahāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321563 (0.046):
sarvasatvā mahāyānâbhiraktāḥ saṃ- / [ Cambridge MS f22b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959512 (0.060):
na parasyâvakāśam utpādya satveṣu saṃnāhôtsraṣṭavyaḥ | / na ca sarvasatvānām antikāt sarvasatvatrāṇavyavaśāyo-
[ Cambridge MS f15a ---> ] / gṛhītā bodhiprāptasya / dharmajānakāḥ syur iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732830 (1.192):
saṃgrahāya | yathā me * amī satvāḥ saṃgṛhītā bodhi prāptasya / dharma jānakāḥ syur iti | peyālaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930055 (1.192):
| yathā me 'mī satvāḥ saṃgṛhītā bodhiprāptasya dharmajānakāḥ syur iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321562 (0.061):
sarvasatvā mahāyānâbhiraktāḥ saṃ- / [ Cambridge MS f22b ---> ]
peyālaṃ || / tad yathâpi nāma kula-putra bhaiṣajyavṛkṣasya mūlato vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732838 (0.0):
dharma jānakāḥ syur iti | peyālaṃ || / tad yathā + api nāma kula putra bhaiṣajya vṛkṣasya mūlato vā hriyamāṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930063 (0.0):
peyālaṃ || / tad yathāpi nāma kulaputra bhaiṣajyavṛkṣasya mūlato vā hriyamāṇasya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879345 (0.043):
bhagavān āha || / tad yathâpi nāma kulaputra kaścit puruṣôtpadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316322 (0.056):
tad yathâpi nāma kulaputra cittam api vajraratnaṃ sarvaprativiśiṣṭaṃ
hriyamāṇasya gaṇḍataḥ śākhātaḥ tvaktaḥ patrato vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732846 (0.0):
tad yathā + api nāma kula putra bhaiṣajya vṛkṣasya mūlato vā hriyamāṇasya / gaṇḍataḥ śākhātaḥ tvaktaḥ patrato vā hriyamāṇasya puṣpataḥ phalataḥ sārato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930071 (0.0):
tad yathāpi nāma kulaputra bhaiṣajyavṛkṣasya mūlato vā hriyamāṇasya / gaṇḍataḥ śākhātaḥ tvaktaḥ patrato vā hriyamāṇasya puṣpataḥ phalataḥ sārato
puṣpataḥ phalataḥ sārato vā hriyamāṇasya nâivaṃ bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732851 (0.0):
gaṇḍataḥ śākhātaḥ tvaktaḥ patrato vā hriyamāṇasya puṣpataḥ phalataḥ sārato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930076 (0.0):
gaṇḍataḥ śākhātaḥ tvaktaḥ patrato vā hriyamāṇasya puṣpataḥ phalataḥ sārato / vā hriyamāṇasya naivaṃ bhavati vikalpo | mūlato me hriyate yāvat sārato me
vikalpo | / mūlato me hriyate yāvat sārato me hriyatae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732859 (0.0):
vā hriyamāṇasya na + evaṃ bhavati vikalpo | mūlato me hriyate yāvat sārato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930084 (0.0):
vā hriyamāṇasya naivaṃ bhavati vikalpo | mūlato me hriyate yāvat sārato me
api tu khalu punar avikalpâiva hīnamadhyôtkṛṣṭānāṃ satvānāṃ vyādhīn
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732859 (1.788):
vā hriyamāṇasya na + evaṃ bhavati vikalpo | mūlato me hriyate yāvat sārato / me hriyatae iti || / api tu khalu punar a vikalpa eva hīna madhya utkṛṣṭānāṃ satvānāṃ vyādhīn
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930084 (1.788):
vā hriyamāṇasya naivaṃ bhavati vikalpo | mūlato me hriyate yāvat sārato me / hriyatae iti || / api tu khalu punar avikalpa eva hīnamadhyotkṛṣṭānāṃ satvānāṃ vyādhīn
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854651 (0.011):
āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939201 (0.011):
17518 sattvān bodhāya pratiṣṭhāpayiṣyāmi iyataḥ sattvān bodhāya na / pratiṣṭhāpayiṣyā / 17519 mīti/ api tu khalu punaḥ sarvasattvānāṃ kṛtena sannāhaḥ sannahyate
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022606 (0.014):
YY_1.21b/.prāpnoti tan na samayaṃ[K.sa punaḥ] khalu kālakāṃksī/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628105 (0.016):
p.30.1/.nāmataḥ punar brāhmaṇa teṣāṃ nānā^karaṇaṃ prajñāyate na jātitaḥ/ / tatkasya hetoḥ/ iha khalu punar brāhmaṇa pitṛtaḥ putro jāyte/ tasmāc ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579836 (0.018):
kālena tena samayena rājā kanakavarṇo babhūva/ / 184.016. na khalvevaṃ draṣṭavyam/ / 184.016. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rājā kanakavarṇo babhūva/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025863 (0.019):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623950 (0.019):
dharmaśravaṇikāś ca nāraṇyakā bhaviṣyanti na paiṇḍapātikā na pāṃśukūlikā / na khalupaścādbhaktikā na ekāsanikā na prasthapiṇḍikā na śmāśānikā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14518953 (0.020):
nirvvāpayanta(tu)ṃ / atha khalu tulikāye nisnehiya dīpavartti okaḍḍhiya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4996615 (0.020):
*{4/197: E2: kathaṃ na khalu}* / *{4/198: E2: nāvatareyur}*
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630319 (0.021):
vibhāvayiṣyāmi, na virodhayiṣyāmi, na vikalpayiṣyāmi, na samāropayiṣyāmi, / samīkariṣyāmi // / atha khalu acalopāsikā sudhanaṃ śreṣṭhidārakamevamāhabhūtapūrvaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14501004 (0.021):
sthāpayituṃ / yadi āgantukānāṃ mātu atyāyikaṃ bhaviṣyati tato / dhoviṣyanti / rañjiṣyanti / sīviṣyanti / atha khalu yaṃ (14b2) śeyyāsanaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14521664 (0.021):
kṣamati / yena vṛddhatarako tena piccakam u(50a3)tkṣipituṃ / atha khalu / yena navakatarako tena phiccakam utkṣipitavyaṃ / atha dāni vṛddhatarako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811520 (0.021):
śūnyatāyāṃ kaścid dharma upalabhyate yaḥ parinirvāyād yena ca parmirvāyād, / api tu khalu punar etad eva tat parinirvāṇaṃ yad utātyantaśūnyatā.
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19638451 (0.022):
01,090.012D tatas tasya prācinvatvam / 01,090.013A prācinvān khalv aśmakīm upayeme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632793 (0.022):
kariṣyanti. ye khalu punaḥ sāmudrikāyāṃ nāvibhinnāyāṃ kāṣṭhaṃ vā dṛtiṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889834 (0.023):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833080 (0.023):
saṃghamahattarīṃ saṃghathaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14495433 (0.023):
nikṣipiya āsitavyaṃ / mā heva otrapeṃsu / atha khalu anujānetavyaṃ / yadā
apanayati | / evam eva kulaputra bodhisatvena mahāsatvenâsmiṃś cāturmahābhautike
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930096 (0.0):
api tu khalu punar avikalpa eva hīnamadhyotkṛṣṭānāṃ satvānāṃ vyādhīn / apanayati | evam eva kulaputra bodhisatvena mahāsatvenāsmiṃś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732870 (0.034):
api tu khalu punar a vikalpa eva hīna madhya utkṛṣṭānāṃ satvānāṃ vyādhīn / apanayati | evam eva kula putra bodhi satvena mahā satvena + asmiṃś
ātmabhāve bhaiṣajyasaṃjñôtpādayitavyā / yeṣāṃ yeṣāṃ satvānāṃ yena yenârthaḥ tat tad eva me
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732883 (0.020):
apanayati | evam eva kula putra bodhi satvena mahā satvena + asmiṃś / cāturmahābhautike ātma bhāve bhaiṣajya saṃjñā + utpādayitavyā yeṣāṃ yeṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930106 (0.020):
apanayati | evam eva kulaputra bodhisatvena mahāsatvenāsmiṃś / cāturmahābhautike ātmabhāve bhaiṣajyasaṃjñotpādayitavyā yeṣāṃ yeṣāṃ
harantu hastaṃ hastârthinaḥ pādaṃ pādârthinêti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732890 (0.049):
satvānāṃ yena yena + arthaḥ tat tad eva me harantu hastaṃ hasta arthinaḥ / pādaṃ pāda arthina iti pūrva vat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930113 (0.049):
satvānāṃ yena yenārthaḥ tat tad eva me harantu hastaṃ hastārthinaḥ pādaṃ
pūrvavat || / āryâkṣayamatisūtre 'pi deśitaṃ | / ayam eva mayā kāyaḥ sarvasatvānāṃ kiṃkaraṇīyeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930127 (0.0):
pādārthina iti pūrvavat || / āryākṣayamatisūtre 'pi deśitaṃ | ayam eva mayā kāyaḥ sarvasatvānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413221 (0.016):
tathā āryākṣayamatisūtre 'pi deśitam / ayaṃ mayā kāyaḥ sarvasattvānāṃ kiṃkaraṇīyeṣu kṣapitavyaḥ / tadyathā imāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732902 (0.020):
ārya akṣayamati sūtre * api deśitaṃ | ayam eva mayā kāyaḥ sarva satvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959544 (0.045):
na parīttayā pariṇāmanayā tuṣṭir mantavyêty ādi || / āryâkṣayamatisūtre 'py āha | / sa na kalpagaṇanayā bodhiṃ paryeṣate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960703 (0.060):
sarvabuddhān namasyāmîti || / āryâkṣayamatisūtre tv ātmaparapāpadeśanā puṇyasaṃbhāre paṭhyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151094 (0.061):
āryâkṣayamatisūtre 'py uktaṃ |viṭhapanāyāṃ mayā yogaḥ karaṇīyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960229 (0.061):
pravṛttir bhavatîti || / āryâkṣayamatisūtre 'py āha || / tad yathâpi nāma bhadanta sāradvatīputra puruṣasya jīvitêndriyasyâśvāsāḥ
kṣapayitavyaḥ | / tad yathâpi nāmêmāni bāhyāni catvāri mahābhūtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732912 (0.037):
kiṃ karaṇīyeṣu kṣapayitavyaḥ | tad yathā + api nāma + imāni bāhyāni / catvāri mahā bhūtāni pṛthivī dhātur ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātuś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930133 (0.039):
kiṃkaraṇīyeṣu kṣapayitavyaḥ | tad yathāpi nāmemāni bāhyāni catvāri / mahābhūtāni pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca nānāsukhair
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959671 (0.048):
pariśuddhāyāṃ lokadhātau praṇidhānaṃ karoti | / yatrêdṛśānāṃ satvānāṃ nāmâpi na śṛṇuyāt |
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470541 (0.055):
mahābhūtanāmāni / katamāni catvāri mahābhūtāni / pṛthivī dhātuḥ abdhātuḥ
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954304 (0.0):
katamat? yatkiṃcidrūpam, taccatvāri mahābhūtāni | catvāri ca / mahābhūtānyupādāya | tadyathā - pṛthivīdhātuḥ | abdhātuḥ | tejodhātuḥ |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390832 (0.0):
mahābhūtāni catvāri ca mahābhūtānyupādāya // katamāni catvāri mahābhūtāni / / pṛthivīdhātuḥ abdhātuḥ tejodhātuḥ vāyudhātuśca // pṛthivīdhātuḥ katamaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561914 (0.0):
13 pratyavekṣate asty asmin pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātuḥ. tadyathā subhūte dakṣo goghno vā goghnāntevāsī vā tīkṣṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744952 (0.0):
śūnyatā śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771648 (0.0):
kāye pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ tad yathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771687 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ evaṃ hi subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232977 (0.0):
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur / abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800090 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanopalaṃbhaḥ, pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084883 (0.0):
eva śūnyatā, śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108018 (0.0):
yathābhūtaṃ pratyavekṣate, asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātuḥ, tadyathāpi nāma subhūte goghātako vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108058 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ. evaṃ hi subhūte bodhisattvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115231 (0.0):
asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātur api tejodhātur api vāyudhātur apîti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177155 (0.0):
tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930136 (0.0):
kiṃkaraṇīyeṣu kṣapayitavyaḥ | tad yathāpi nāmemāni bāhyāni catvāri / mahābhūtāni pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca nānāsukhair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961079 (0.0):
dhātuśo yathābhūtaṃ prajānāti | asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātur api / tejodhātur api vāyudhātur apīti | pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965855 (0.0):
mahārāja dhātavaḥ | katame ṣaṭ | tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca | ime mahārāja ṣaḍ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908560 (0.0):
pṛthivīdhātur ity abdhātur iti tejodhātur iti vāyudhātur ity ākāśadhātur
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186569 (0.0):
tatra dhātuprabhedaḥ katamaḥ / tadyathā ṣaḍdhātavaḥ pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca //
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470548 (0.0):
katamāni catvāri mahābhūtāni / pṛthivī dhātuḥ abdhātuḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769705 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātur iti / tat katamas tatra
[ Bendall ed p22 ---> ] / nānāsukhair nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319115 (0.0):
evam evâham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ nānāsukhair / nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogair vistareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319123 (0.0):
evam evâham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ nānāsukhair / nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogair vistareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930142 (0.043):
mahābhūtāni pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca nānāsukhair / nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogaiḥ satvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930162 (0.043):
nānopabhogaṃ gacchanti | evam evāham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ / nānāsukhair nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogair
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177916 (0.045):
vyayo 'pi śūnyaḥ tiṣṭhann api so 'bdhātuḥ / [ Bendall ed p248 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149897 (0.050):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ] / nānākleśasaṃkalpavikalpaśatasahasrāṇām āvāsabhūto |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320174 (0.050):
[ Bendall ed p27 ---> ] / kkān / nānāgandhavidhūpita ... sāragandhânulepânuliptān |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413238 (0.051):
nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ nānāparibhogaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413256 (0.051):
kāyaṃ nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732925 (0.051):
catvāri mahā bhūtāni pṛthivī dhātur ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātuś ca / nānā sukhair nānā paryāyair nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732945 (0.051):
kāyaṃ catur mahā bhūta samucchrayaṃ nānā sukhair nānā paryāyair / nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair nānā paribhogair vistareṇa sarva satvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.056):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.056):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.058):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.058):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.058):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5178301 (0.059):
na hy ākā / [ Bendall ed p250 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.060):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.060):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.061):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
satvānāṃ nānôpabhogaṃ gacchanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319123 (0.061):
nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogair vistareṇa / sarvasatvānām
evam evâham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ nānāsukhair
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413253 (0.0):
sattvānāmupabhogaṃ gacchanti, evameva ahamimaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ / kāyaṃ nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930161 (0.0):
nānopabhogaṃ gacchanti | evam evāham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ / nānāsukhair nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732943 (0.024):
kāyaṃ catur mahā bhūta samucchrayaṃ nānā sukhair nānā paryāyair
nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogair vistareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319099 (0.0):
[ Bendall ed p22 ---> ] / nānāsukhair nānāparyāyair nānârambaṇair nānôpakaraṇair nānāparibhogaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930162 (0.0):
nānopabhogaṃ gacchanti | evam evāham imaṃ kāyaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ / nānāsukhair nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732944 (0.007):
kāyaṃ catur mahā bhūta samucchrayaṃ nānā sukhair nānā paryāyair
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413256 (0.030):
sattvānāmupabhogaṃ gacchanti, evameva ahamimaṃ caturmahābhūtasamucchrayaṃ / kāyaṃ nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930142 (0.043):
mahābhūtāni pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca nānāsukhair / nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogaiḥ satvānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413238 (0.051):
nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ nānāparibhogaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732925 (0.051):
catvāri mahā bhūtāni pṛthivī dhātur ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātuś ca / nānā sukhair nānā paryāyair nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732952 (0.051):
kāyaṃ catur mahā bhūta samucchrayaṃ nānā sukhair nānā paryāyair / nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair nānā paribhogair vistareṇa sarva satvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930171 (0.058):
nānāsukhair nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogair / vistareṇa sarvasatvānām upabhogyaṃ kariṣyāmīti | sa imam arthavaśaṃ
sarvasatvānām / upabhogyaṃ kariṣyāmîti | / sêmam arthavaśaṃ saṃpaśyan kāyaduṣkhatāṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732953 (0.0):
nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair nānā paribhogair vistareṇa sarva satvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930180 (0.0):
nānāsukhair nānāparyāyair nānārambaṇair nānopakaraṇair nānāparibhogair / vistareṇa sarvasatvānām upabhogyaṃ kariṣyāmīti | sa imam arthavaśaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732961 (0.014):
nānā ārambaṇair nānā upakaraṇair nānā paribhogair vistareṇa sarva satvānām / upabhogyaṃ kariṣyāmi + iti | sa imam artha vaśaṃ saṃpaśyan kāya duṣkhatāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413264 (0.060):
kāyaṃ nānāsukhaiḥ nānāparyāyaiḥ nānārambaṇaiḥ nānopakaraṇaiḥ / nānāparibhogairvistareṇa sarvasattvānāmupajīvyaṃ kariṣyāmīti vistaraḥ //
pratyavekṣate / kāyaduṣkhatayā ca na parikhidyate satvâvekṣayêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930183 (0.0):
vistareṇa sarvasatvānām upabhogyaṃ kariṣyāmīti | sa imam arthavaśaṃ / saṃpaśyan kāyaduṣkhatāṃ ca pratyavekṣate kāyaduṣkhatayā ca na parikhidyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732964 (0.036):
upabhogyaṃ kariṣyāmi + iti | sa imam artha vaśaṃ saṃpaśyan kāya duṣkhatāṃ / ca pratyavekṣate kāya duṣkhatayā ca na parikhidyate satva avekṣayā + iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778057 (0.037):
kāyaduṣkhatayā ca na parikhidyate satvâvekṣatayêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26932752 (0.038):
dharmabuddhinā vāḍhavyam iti | tathākṣayamatisūtre 'pi | kāyaduṣkhatayā ca / na parikhidyate satvāvekṣatayeti ||
āryavajradhvajasūtre 'py āha || / iti hi bodhisatvâtmānaṃ sarvasatveṣu niryātayan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732977 (0.021):
iti hi bodhi satva ātmānaṃ sarva satveṣu niryātayan / sarva kuśala mūla upakāritvena sarva satvānāṃ kuśala mūlaiḥ samanvāharan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930195 (0.021):
āryavajradhvajasūtre 'py āha || / iti hi bodhisatva ātmānaṃ sarvasatveṣu niryātayan
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958733 (0.042):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyêti || / āryavajradhvajasūtre 'py āha | / tad yathâpi nāma sūryo devaputrôdayamāno na tiṣṭhati |
sarvakuśalamūlôpakāritvena sarvasatvānāṃ kuśalamūlaiḥ samanvā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3732985 (0.025):
iti hi bodhi satva ātmānaṃ sarva satveṣu niryātayan / sarva kuśala mūla upakāritvena sarva satvānāṃ kuśala mūlaiḥ samanvāharan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930203 (0.025):
iti hi bodhisatva ātmānaṃ sarvasatveṣu niryātayan / sarvakuśalamūlopakāritvena sarvasatvānāṃ kuśalamūlaiḥ samanvāharan
[ Cambridge MS f15b ---> ] / haran / pradīpasamam ātmānaṃ sarvasatveṣûpanayan sukhasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319229 (0.039):
sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ | / evaṃdharmôpetam ātmānaṃ sarvasatveṣu prayacchan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930270 (0.039):
sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ | / evaṃdharmopetam ātmānaṃ sarvasatveṣu prayacchan | yathākāmakaraṇīyavaśyam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574326 (0.043):
167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/ / 167.021. nāsti ātmasamaṃ premeti/
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588120 (0.058):
śvetapāṣāṇakaṃ caitat sarvaṃ cūrṇyaṃ samaṃ samam / / sarvatulyaṃ tuṣaṃ dagdhaṃ sarvaṃ toyaiśca mardayet // Rrā_3,3.20 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290549 (0.059):
pṛṣṭāś ca te sarve samam eva tūṣṇīṃbabhūvuḥ. / bhūyo bhūyaś cānubadhyamānā duḥkhena kathaṃ katham apy ācacakṣire deva
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509632 (0.064):
prakāśāntaraṃ nāpekṣate | yathā pradīpaḥ prakāśasvābhāvyād ātmānaṃ svayam / eva prakāśayte, na tu pradīpāntaram apekṣata iti |
ātmānaṃ sarvasatveṣv adhitiṣṭhan | / dharmakukṣisamam ātmānaṃ sarvajagati saṃdhārayan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733001 (0.0):
pradīpa samam ātmānaṃ sarva satveṣu + upanayan sukha samam ātmānaṃ / sarva satveṣv adhitiṣṭhan | dharma kukṣi samam ātmānaṃ sarva jagati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733008 (0.0):
sarva satveṣv adhitiṣṭhan | dharma kukṣi samam ātmānaṃ sarva jagati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930219 (0.0):
pradīpasamam ātmānaṃ sarvasatveṣūpanayan sukhasamam ātmānaṃ sarvasatveṣv / adhitiṣṭhan | dharmakukṣisamam ātmānaṃ sarvajagati saṃdhārayan ālokasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930226 (0.0):
adhitiṣṭhan | dharmakukṣisamam ātmānaṃ sarvajagati saṃdhārayan ālokasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733051 (0.037):
saṃdarśayamānaḥ an uttara sukha upadhāna samam ātmānaṃ sarva satveṣu / pariśodhamānaḥ sūrya samam ātmānaṃ sarva jagati samī kurvāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930267 (0.037):
sarvasatveṣu saṃdarśayamānaḥ annuttarasukhopadhānasamam ātmānaṃ / sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319226 (0.043):
ātmānaṃ sarvasatveṣu saṃdarśayamānaḥ anuttarasukhôpadhānasamam ātmānaṃ / sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ
ālokasamam / ātmānaṃ sarvasatveṣv anugacchan jagatpratiṣṭhāpanasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733016 (0.0):
sarva satveṣv adhitiṣṭhan | dharma kukṣi samam ātmānaṃ sarva jagati / saṃdhārayan āloka samam ātmānaṃ sarva satveṣv anugacchan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930234 (0.0):
adhitiṣṭhan | dharmakukṣisamam ātmānaṃ sarvajagati saṃdhārayan ālokasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733028 (0.056):
ātmānaṃ sarva jagaty anugacchan | mitra samam ātmānaṃ sarva satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930246 (0.056):
| kuśalamūlapratyayabhūtam ātmānaṃ sarvajagaty anugacchan | mitrasamam / ātmānaṃ sarvasatveṣu niyojayamāno 'nnuttarasukhamārgasamam ātmānaṃ
ātmānaṃ saṃpaśyan | / kuśalamūlapratyayabhūtam ātmānaṃ sarvajagaty anugacchan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733020 (0.0):
saṃdhārayan āloka samam ātmānaṃ sarva satveṣv anugacchan / jagat pratiṣṭhāpana samam ātmānaṃ saṃpaśyan | kuśala mūla pratyaya bhūtam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733027 (0.0):
jagat pratiṣṭhāpana samam ātmānaṃ saṃpaśyan | kuśala mūla pratyaya bhūtam / ātmānaṃ sarva jagaty anugacchan | mitra samam ātmānaṃ sarva satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930238 (0.0):
ātmānaṃ sarvasatveṣv anugacchan jagatpratiṣṭhāpanasamam ātmānaṃ saṃpaśyan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930245 (0.0):
ātmānaṃ sarvasatveṣv anugacchan jagatpratiṣṭhāpanasamam ātmānaṃ saṃpaśyan / | kuśalamūlapratyayabhūtam ātmānaṃ sarvajagaty anugacchan | mitrasamam
mitrasamam ātmānaṃ sarvasatveṣu niyojayamāno 'nuttarasukhamārgasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733029 (0.0):
jagat pratiṣṭhāpana samam ātmānaṃ saṃpaśyan | kuśala mūla pratyaya bhūtam / ātmānaṃ sarva jagaty anugacchan | mitra samam ātmānaṃ sarva satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930249 (0.0):
| kuśalamūlapratyayabhūtam ātmānaṃ sarvajagaty anugacchan | mitrasamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930257 (0.010):
ātmānaṃ sarvasatveṣu niyojayamāno 'nnuttarasukhamārgasamam ātmānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733036 (0.046):
ātmānaṃ sarva jagaty anugacchan | mitra samam ātmānaṃ sarva satveṣu / niyojayamāno * an uttara sukha mārga samam ātmānaṃ sarva satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733011 (0.056):
saṃdhārayan āloka samam ātmānaṃ sarva satveṣv anugacchan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930229 (0.056):
adhitiṣṭhan | dharmakukṣisamam ātmānaṃ sarvajagati saṃdhārayan ālokasamam / ātmānaṃ sarvasatveṣv anugacchan jagatpratiṣṭhāpanasamam ātmānaṃ saṃpaśyan
ātmānaṃ sarvasatveṣu saṃdarśayamānaḥ anuttarasukhôpadhānasamam ātmānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733039 (0.0):
niyojayamāno * an uttara sukha mārga samam ātmānaṃ sarva satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930262 (0.0):
| kuśalamūlapratyayabhūtam ātmānaṃ sarvajagaty anugacchan | mitrasamam / ātmānaṃ sarvasatveṣu niyojayamāno 'nnuttarasukhamārgasamam ātmānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733046 (0.040):
saṃdarśayamānaḥ an uttara sukha upadhāna samam ātmānaṃ sarva satveṣu
sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ / sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733052 (0.0):
saṃdarśayamānaḥ an uttara sukha upadhāna samam ātmānaṃ sarva satveṣu / pariśodhamānaḥ sūrya samam ātmānaṃ sarva jagati samī kurvāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930273 (0.0):
sarvasatveṣu saṃdarśayamānaḥ annuttarasukhopadhānasamam ātmānaṃ / sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319173 (0.039):
pradīpasamam ātmānaṃ sarvasatveṣûpanayan sukhasamam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574326 (0.055):
167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/ / 167.021. nāsti ātmasamaṃ premeti/
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588120 (0.064):
śvetapāṣāṇakaṃ caitat sarvaṃ cūrṇyaṃ samaṃ samam / / sarvatulyaṃ tuṣaṃ dagdhaṃ sarvaṃ toyaiśca mardayet // Rrā_3,3.20 //
evaṃdharmôpetam ātmānaṃ sarvasatveṣu prayacchan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930276 (0.017):
sarvasatveṣu pariśodhamānaḥ sūryasamam ātmānaṃ sarvajagati samīkurvāṇaḥ | / evaṃdharmopetam ātmānaṃ sarvasatveṣu prayacchan | yathākāmakaraṇīyavaśyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733063 (0.036):
evaṃ dharma upetam ātmānaṃ sarva satveṣu prayacchan |
yathākāmakaraṇīyavaśyam ātmānaṃ sarvaloke saṃpaśyann agracaityā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733073 (0.0):
evaṃ dharma upetam ātmānaṃ sarva satveṣu prayacchan | / yathā kāma karaṇīya vaśyam ātmānaṃ sarva loke saṃpaśyann agra caityā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930286 (0.014):
ātmānaṃ sarvaloke saṃpaśyann agracaityā bhaviṣyāmaḥ ...
bhaviṣyāmaḥ ... sarvajagatsthityātmānaṃ saṃpaśyan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733080 (0.0):
yathā kāma karaṇīya vaśyam ātmānaṃ sarva loke saṃpaśyann agra caityā / bhaviṣyāmaḥ ... sarva jagat sthity ātmānaṃ saṃpaśyan | sama cittatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930293 (0.0):
ātmānaṃ sarvaloke saṃpaśyann agracaityā bhaviṣyāmaḥ ... / sarvajagatsthityātmānaṃ saṃpaśyan | samacittatāṃ sarvajagati niṣpādayan |
samacittatāṃ sarvajagati niṣpādayan | / sarvôpakaraṇatīrtham ātmānaṃ saṃpaśyan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733089 (0.0):
bhaviṣyāmaḥ ... sarva jagat sthity ātmānaṃ saṃpaśyan | sama cittatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930302 (0.0):
sarvajagatsthityātmānaṃ saṃpaśyan | samacittatāṃ sarvajagati niṣpādayan |
sarvalokasukhadātāram ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733095 (0.0):
sarva jagati niṣpādayan | sarva upakaraṇa tīrtham ātmānaṃ saṃpaśyan | / sarva loka sukha dātāram ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | sarva jagato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930308 (0.0):
sarvopakaraṇatīrtham ātmānaṃ saṃpaśyan | sarvalokasukhadātāram ātmānaṃ
sarvajagato dānapatim ātmānam adhimucyamānaḥ / sarvalokajñānasamam ātmānaṃ kurvāṇaḥ bodhisatvacaryāprayuktam ātmānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733112 (0.0):
sarva loka sukha dātāram ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | sarva jagato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930323 (0.0):
sarvopakaraṇatīrtham ātmānaṃ saṃpaśyan | sarvalokasukhadātāram ātmānaṃ / pratyavekṣamāṇaḥ | sarvajagato dānapatim ātmānam adhimucyamānaḥ
saṃjanayamānaḥ | / yathāvāditathākāritvenâtmānaṃ niyojayamānaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733116 (1.192):
bodhi satva caryā prayuktam ātmānaṃ saṃjanayamānaḥ | / yathā vādi tathā kāritvena + ātmānaṃ niyojayamānaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930328 (1.192):
sarvalokajñānasamam ātmānaṃ kurvāṇaḥ bodhisatvacaryāprayuktam ātmānaṃ / saṃjanayamānaḥ | yathāvāditathākāritvenātmānaṃ niyojayamānaḥ |
sarvajñatāsannāhasannadham ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930336 (0.0):
saṃjanayamānaḥ | yathāvāditathākāritvenātmānaṃ niyojayamānaḥ | / sarvajñatāsannāhasannadham ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | pūrvanimantritaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733126 (0.043):
sarva jñatā sannāha sannadham ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | pūrva nimantritaṃ
pūrvanimantritaṃ cittam anupālayamānaḥ | / pratipattau câtmānaṃ sthāpayamāno bo-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733130 (0.0):
sarva jñatā sannāha sannadham ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | pūrva nimantritaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930340 (0.0):
sarvajñatāsannāhasannadham ātmānaṃ pratyavekṣamāṇaḥ | pūrvanimantritaṃ
[ Bendall ed p23 ---> ] / dhisatvatyāgacittatāṃ manasi kurvāṇôdyānabhūtam ātmānaṃ sarvasatveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315365 (0.0):
nivāryamāṇaś ca yadi hitakāme bo- / [ Bendall ed p166 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733145 (0.0):
bodhi satva tyāga cittatāṃ manasi kurvāṇa udyāna bhūtam ātmānaṃ / sarva satveṣu saṃpaśyan | dharma rati bhūtam ātmānaṃ sarva lokeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930354 (0.0):
bodhisatvatyāgacittatāṃ manasi kurvāṇa udyānabhūtam ātmānaṃ sarvasatveṣu / saṃpaśyan | dharmaratibhūtam ātmānaṃ sarvalokeṣv ādarśayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.016):
kuśalamūlapariṇāmanājñānasaṃgṛhītaḥ sarvakarmakleśâvaraṇalohāni pa- / [ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290366 (0.020):
|vastranibandhanaratnavicitraiḥ rājyadhanâtmapriyaiḥ parityāgaiḥ || / [ Bendall ed p329 ---> ] / dānadhimukti jagad vinayanti te varalakṣaṇacitritagātrā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.020):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.020):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.020):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.020):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.021):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.021):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.023):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.023):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744814 (0.024):
[ Bendall ed p199 ---> ] / ṣṭiṃ nâtmâdhiṣṭhānaṃ nâtmaparikalpanāṃ nâtmarakṣāṃ parityajeyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.024):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.024):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115343 (0.025):
[ Bendall ed p211 ---> ] / ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.025):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.026):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984436 (0.026):
[ Bendall ed p123 ---> ] / asaṃvasanatayā | / cittanagarâlaṃkāraprayuktena te kulaputra bhavitavyaṃ
saṃpaśyan | / dharmaratibhūtam ātmānaṃ sarvalokeṣv ādarśayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733149 (0.0):
bodhi satva tyāga cittatāṃ manasi kurvāṇa udyāna bhūtam ātmānaṃ / sarva satveṣu saṃpaśyan | dharma rati bhūtam ātmānaṃ sarva lokeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930358 (0.0):
bodhisatvatyāgacittatāṃ manasi kurvāṇa udyānabhūtam ātmānaṃ sarvasatveṣu / saṃpaśyan | dharmaratibhūtam ātmānaṃ sarvalokeṣv ādarśayamānaḥ
[ Cambridge MS f16a ---> ] / saumanasyadātāram ātmānaṃ sarvasatvānām adhitiṣṭhan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733155 (0.0):
ādarśayamānaḥ saumanasya dātāram ātmānaṃ sarva satvānām adhitiṣṭhan |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930365 (0.0):
saṃpaśyan | dharmaratibhūtam ātmānaṃ sarvalokeṣv ādarśayamānaḥ / saumanasyadātāram ātmānaṃ sarvasatvānām adhitiṣṭhan |
anantaprītisaṃjananam ātmānaṃ sarvajagato niryātayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733164 (0.0):
an anta prīti saṃjananam ātmānaṃ sarva jagato niryātayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930372 (0.0):
saumanasyadātāram ātmānaṃ sarvasatvānām adhitiṣṭhan | / annantaprītisaṃjananam ātmānaṃ sarvajagato niryātayamānaḥ
sarvaśukladharmāya dvārabhūtam ātmānaṃ sarvaloke
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733173 (0.0):
an anta prīti saṃjananam ātmānaṃ sarva jagato niryātayamānaḥ / sarva śukla dharmāya dvāra bhūtam ātmānaṃ sarva loke saṃdhārayamānaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930381 (0.0):
annantaprītisaṃjananam ātmānaṃ sarvajagato niryātayamānaḥ / sarvaśukladharmāya dvārabhūtam ātmānaṃ sarvaloke saṃdhārayamānaḥ |
saṃdhārayamānaḥ | / buddhabodhidātāram ātmānaṃ sarvasatvānāṃ praṇidadhat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733182 (0.0):
sarva śukla dharmāya dvāra bhūtam ātmānaṃ sarva loke saṃdhārayamānaḥ | / buddha bodhi dātāram ātmānaṃ sarva satvānāṃ praṇidadhat | pitṛ samam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930390 (0.0):
sarvaśukladharmāya dvārabhūtam ātmānaṃ sarvaloke saṃdhārayamānaḥ | / buddhabodhidātāram ātmānaṃ sarvasatvānāṃ praṇidadhat | pitṛsamam ātmānaṃ
pitṛsamam ātmānaṃ sarvaprajāyāṃ niyojayamānaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733185 (0.0):
buddha bodhi dātāram ātmānaṃ sarva satvānāṃ praṇidadhat | pitṛ samam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930393 (0.0):
buddhabodhidātāram ātmānaṃ sarvasatvānāṃ praṇidadhat | pitṛsamam ātmānaṃ
sarvôpakaraṇâvaikalyâdhikaraṇam ātmānaṃ sarvasatvadhātau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733196 (0.006):
sarva upakaraṇa a vaikalya adhikaraṇam ātmānaṃ sarva satva dhātau / pratiṣṭhāpayamānaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930404 (0.006):
sarvaprajāyāṃ niyojayamānaḥ | sarvopakaraṇāvaikalyādhikaraṇam ātmānaṃ / sarvasatvadhātau pratiṣṭhāpayamānaḥ ||
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20953299 (0.062):
niṣedhaḥ svaviriddhasatvāpekṣaḥ// / praṇādimatvasya sātmakatvaprayojyatayā prāṇādimatvaṃ sātmakatvena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710012 (0.062):
na bhidyate sarvasatvaparipācanâbhiyuktād ātmasaukhyânadhyavasānāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959152 (0.064):
śarīreṇânubhaveyam | / sarvasatvanidānam ahaṃ ca sarvasatvānāṃ prātibhāvyam utsahe satyavādī
pratiṣṭhāpayamānaḥ || / iti hi bodhisatvâtmānam upasthāyakatvāya dadānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733202 (0.013):
sarva upakaraṇa a vaikalya adhikaraṇam ātmānaṃ sarva satva dhātau / pratiṣṭhāpayamānaḥ || / iti hi bodhi satva ātmānam upasthāyakatvāya dadānaḥ yācanakeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930409 (0.013):
sarvaprajāyāṃ niyojayamānaḥ | sarvopakaraṇāvaikalyādhikaraṇam ātmānaṃ / sarvasatvadhātau pratiṣṭhāpayamānaḥ || / iti hi bodhisatva ātmānam upasthāyakatvāya dadānaḥ yācanakeṣu
yācanakeṣu / nīcamanasikāracitto bhūmyâstaraṇâdhiṣṭhānacetā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930415 (0.0):
iti hi bodhisatva ātmānam upasthāyakatvāya dadānaḥ yācanakeṣu / nīcamanasikāracitto bhūmyāstaraṇādhiṣṭhānacetā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733202 (0.024):
iti hi bodhi satva ātmānam upasthāyakatvāya dadānaḥ yācanakeṣu / nīca manasi kāra citto bhūmya āstaraṇa adhiṣṭhāna cetā
dharaṇisamasarvaduṣkhasahanamanasikārapravṛttaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733214 (0.0):
nīca manasi kāra citto bhūmya āstaraṇa adhiṣṭhāna cetā / dharaṇi sama sarva duṣkha sahana manasi kāra pravṛttaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930424 (0.0):
nīcamanasikāracitto bhūmyāstaraṇādhiṣṭhānacetā / dharaṇisamasarvaduṣkhasahanamanasikārapravṛttaḥ
sarvasatvôpasthānâklāntamānasaprayukto bālajanaduṣkṛtasthiraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930432 (0.0):
sarvasatvopasthānāklāntamānasaprayukto bālajanaduṣkṛtasthiraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930424 (0.063):
dharaṇisamasarvaduṣkhasahanamanasikārapravṛttaḥ / sarvasatvopasthānāklāntamānasaprayukto bālajanaduṣkṛtasthiraḥ
sthāvarâdhivāsanajātyaḥ asthitaḥ kuśalamūlâbhiyuktaḥ
aprayuktasarvalokadhātûpasthānaḥ karṇo nāsā
saṃparityajan / yācanakebhyôpasaṃkrāntebhyo / bodhisatvacaryôpāttatathāgatakulakulīnasaṃbhūtacittaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733256 (0.0):
bodhi satva caryā upātta tathā gata kula kulīna saṃbhūta cittaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930458 (0.0):
aprayuktasarvalokadhātūpasthānaḥ karṇo nāsā saṃparityajan yācanakebhya / upasaṃkrāntebhyo bodhisatvacaryopāttatathāgatakulakulīnasaṃbhūtacittaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733247 (0.042):
a prayukta sarva loka dhātu upasthānaḥ karṇo nāsā saṃparityajan / yācanakebhya upasaṃkrāntebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316451 (0.053):
yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca / sarvabuddhabodhisatvapratyeka-
sarvabodhisatvânusmaraṇavihāraprasṛto 'sārāt sarvatrailokyāt sa ...
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930468 (0.0):
sarvabodhisatvānusmaraṇavihāraprasṛto 'sārāt sarvatrailokyāt sa ...
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733266 (0.023):
sarva bodhi satva anusmaraṇa vihāra prasṛto * a sārāt sarva trailokyāt sa
tyavekṣamāṇaḥ / svaśarīrânadhyavasitasantānaḥ aniketasarvabuddhadharmânusmṛtivihāry-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733270 (0.022):
sarva bodhi satva anusmaraṇa vihāra prasṛto * a sārāt sarva trailokyāt sa / ... tyavekṣamāṇaḥ sva śarīra an adhyavasita santānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930476 (0.022):
sarvabodhisatvānusmaraṇavihāraprasṛto 'sārāt sarvatrailokyāt sa ... / tyavekṣamāṇaḥ svaśarīrānadhyavasitasantānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930528 (0.048):
mahāsthāmabalādhāno 'nnadhyavasitaśarīracitto 'nnabhiniviṣṭavacanacitto
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307805 (0.053):
paraśarīrāṇisātmakāni ceṣṭāvattvāt svaśarīravaditi sātmakatve 'numite
asārāc charīrāt sārâdānâbhiprāyêti hi
bodhisatvo jihvāṃ yācitaḥ samāno ma ... vātā premaṇīyayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3733291 (0.0):
sāra ādāna abhiprāya iti hi bodhi satvo jihvāṃ yācitaḥ samāno ma ... vātā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930492 (0.0):
aniketasarvabuddhadharmānusmṛtivihāry asārāc charīrāt sārādānābhiprāya iti / hi bodhisatvo jihvāṃ yācitaḥ samāno ma ... vātā premaṇīyayā
maitryôpacāravitatayā bhadre siṃhâsane rājârhe niṣādya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930494 (0.039):
hi bodhisatvo jihvāṃ yācitaḥ samāno ma ... vātā premaṇīyayā / maitryopacāravitatayā bhadre siṃhāsane rājārhe niṣādya taṃ yācanakam