View original HTML file with complete header information
cittaparikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764422 (0.0):
[XII. cittaparikarma] / citta parikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959606 (0.0):
[XII. cittaparikarma] / cittaparikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
cittaparikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764422 (0.0):
[XII. cittaparikarma] / citta parikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959606 (0.0):
[XII. cittaparikarma] / cittaparikarma dvādaśaḥ paricchedaḥ || / tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate ||
uktaṃ hi bhagavatyāṃ | / sa teṣām eva satvānām arthāya dhyānapāramitāyāṃ carann avikṣiptacitto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764432 (0.0):
tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate || / uktaṃ hi bhagavatyāṃ | sa teṣām eva satvānām arthāya dhyāna pāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959616 (0.0):
tad evam araṇye vasan samādhānāya yujyate || / uktaṃ hi bhagavatyāṃ | sa teṣām eva satvānām arthāya dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248944 (0.036):
bodhisattvo mahāsattvo vyupaparīkṣamāṇo dhyānapāramitāyāṃ carati. sa teṣām / eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108923 (0.039):
khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ upaparīkṣamāṇo dhyānapāramitāyāṃ / carati. teṣām eva sattvānām arthāya na jātu prajñāvirahito bhavati. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248923 (0.058):
khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvo vyupaparīkṣamāṇo vīryapāramitāyāṃ / carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108904 (0.059):
vīryapāramitāyāṃ carati. teṣām eva sattvānām arthāya na vikṣiptacitto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108869 (0.060):
kṣāntipāramitāyāṃ carati, teṣām eva sattvānām arthāya na kausīdyacittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258260 (0.061):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattim upasaṃpadya viharati, tatra / dhyānapāramitāyāṃ sthito 'vikṣiptamānasas teṣāṃ sattvānām āmiṣadānaṃ
bhavati | / tat kasya hetoḥ | / [ Cambridge MS f94b ---> ] / tathā hy asyâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959616 (0.042):
uktaṃ hi bhagavatyāṃ | sa teṣām eva satvānām arthāya dhyānapāramitāyāṃ / carann avikṣiptacitto bhavati | tat kasya hetoḥ | tathā hy asyaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764432 (0.051):
uktaṃ hi bhagavatyāṃ | sa teṣām eva satvānām arthāya dhyāna pāramitāyāṃ / carann a vikṣipta citto bhavati | tat kasya hetoḥ | tathā hy asya + evaṃ
laukikī dhyānôpapattir api tāvad vikṣiptacittasya durlabhā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959626 (1.192):
bhavati | laukikī dhyānopapattir api tāvad vikṣiptacittasya durlabhā | kaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764438 (0.046):
bhavati | laukikī dhyāna upapattir api tāvad vikṣipta cittasya dur labhā |
kaḥ punar vādo 'nuttarā samyaksaṃbodhiḥ | / tasmān mayâvikṣiptacittena bhavitavyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959634 (0.008):
bhavati | laukikī dhyānopapattir api tāvad vikṣiptacittasya durlabhā | kaḥ / punar vādo 'nnuttarā samyaksaṃbodhiḥ | tasmān mayāvikṣiptacittena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764452 (0.050):
kaḥ punar vādo * an uttarā samyak saṃbodhiḥ | tasmān mayā + / a vikṣipta cittena bhavitavyam | yāvann an uttarāṃ samyak saṃbodhim
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019165 (0.059):
mahāsattvasya na durlabhā bhavatyanuttarā samyaksaṃbodhiḥ, kiṃ punarayaṃ
yāvann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||punar asyām uktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959640 (5.960):
punar vādo 'nnuttarā samyaksaṃbodhiḥ | tasmān mayāvikṣiptacittena / bhavitavyam | yāvann annuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599485 (0.024):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha / imāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhim | api tu khalu punaḥ kulaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814586 (0.025):
mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, na punar atra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342118 (0.031):
parisodhyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate / 'bhisaṃbhotsyate ca.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184065 (0.032):
avakraṃiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbudhyate / abhisaṃbhotsyate ca.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937733 (0.033):
cānuprāptum* yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum* / 7 api tu khalu punaḥ subhūte tad api dānam anabhisaṃskāro bodhisatvasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173023 (0.034):
bodhisattvā mahāsattvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbuddhyate, abhisaṃbhotsyante ca, yadāhaṃ bhagavan sudharmāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178576 (0.035):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyate 'bhisaṃbhotsyate ca. atra hi kauśika prajñāpāramitāyāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638945 (0.036):
pūjayitvā divyamānuṣikāṃ saṃpattim anubhavanti yāvat anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā // yo rūpaṃ naradamyasārathiṃ śrutvā na
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657586 (0.036):
kātyayano, nirgrantho jñātiputraḥ, te tāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā sma ity ātmānaṃ pratijānate? kutaḥ punar bhavān gautamo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757326 (0.036):
virahito bhavati | yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate | // / punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820019 (0.037):
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ syāt, / tasya khalu punas tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya bodhisattvasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606478 (0.037):
pūrvakeṇa kuśalamūlena paripakvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / | syātkhalu punaste mahāsthāmaprāpta evaṃ kāṅkṣā vā vimatirvā vicikitsā vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938159 (0.037):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092663 (0.037):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049556 (0.037):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044862 (0.038):
vajropamena samādhinā ekacittakṣaṇasamāyuktayā prajnayā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732860 (0.038):
caranto 'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbhotsyante ca / abhisambudhyante ca tasmāt tarhi bhagavan sarvadharmāṇāṃ pāraṃ gantukāmena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342189 (0.038):
parisodhyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate / 'bhisaṃbhotsyate ca. / rūpamahadgatatayā kauśika mahāpāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097132 (0.039):
me na vikopayitavyaḥ, yat mayaite sattvāḥ parinirvāpayitavyāḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tad aham atraiva vyāpadye tad aham atraiva
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittôtpādam upādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959648 (0.0):
bhavitavyam | yāvann annuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti || / punar asyām uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115188 (5.960):
bhagavatyām apy uktaṃ | / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāra-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961040 (5.960):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561757 (0.009):
4 smṛtimāṃ vinīya loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte sa / bodhisatvo mahāsatvo 'bhikramapratikramasaṃprajānacārī bhavaty
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561953 (0.019):
recto / 1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo yadā paśyati
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557471 (0.023):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557515 (0.023):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557590 (0.023):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937080 (0.023):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115536 (0.023):
ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961346 (0.028):
pūrvavat | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāva etāṃ dharmatāṃ na / vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561807 (0.028):
cānupalaṃbhayogena / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764461 (0.031):
abhisaṃbuddheyam iti || / punar asyām uktaṃ | punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561904 (0.031):
loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatva imam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937802 (0.037):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329278 (0.048):
ye bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ prathamacittôtpādam upādāya yāvad anuttarāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19452610 (0.053):
prasādhitaṃ prāk / etadapi prajñāpāramitāyāmuktam / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041489 (0.054):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. punar aparaṃ subhūte yadā bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041600 (0.054):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. punar aparaṃ subhūte yadā bodhisattvo / mahāsattva prajñāpāramitāyāṃ caran dhyānapāramitāyāṃ carati. na ca dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041641 (0.054):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. punar aparaṃ subhūte yadā
dhyānapāramitāyāṃ caran sarvâkārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270207 (0.0):
prathamacittotpādam upādāya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / dhyānaṃ samāpadyate, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959659 (0.0):
prathamacittotpādam upādāya dhyānapāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940532 (0.038):
{sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ} prathamaṃ dhyānam ākrāmati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762309 (0.038):
mahāsattvas tair eva sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ prathamaṃ / dhyānam ākrāmati deśayati tatra ca prathamadhyāne pratiṣṭhate na cānyeṣāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100190 (0.038):
yad bodhisattvo mahāsattvas tair eva sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikāraiḥ prathamaṃ dhyānam ākrāmati deśayati, tatra ca prathame dhyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940967 (0.042):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} manasikārais tā / dhyānāpramāṇārūpyasamāpattīḥ samā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100614 (0.042):
yadā bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tā / dhyānāpramāṇārūpyasamāpattīḥ samāpadyate ca vyuttiṣṭhate ca tāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940562 (0.042):
{sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair} dhyānārūpyair viharata evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762339 (0.042):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānārūpyair viharata evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762397 (0.042):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānārūpyasamāpattīś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762737 (0.042):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārais tā dhyānāpramāṇārūpyasamāpattīḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094200 (0.042):
apagatasarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānapāramitāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100278 (0.042):
yad bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / dhyānārūpyasamāpattīś ca samāpadyate na copalabhate, iyaṃ bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940507 (0.047):
{sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ} kāram utpādya kleśānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762284 (0.047):
mahāsattvo yat sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ kāram utpādya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117955 (0.050):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dānaṃ dadāti, buddhebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939540 (0.050):
śīlapāramitāyāṃ carato {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ} / 17707 dānaṃ dadāti {sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761326 (0.050):
mahāsattvasya śīlapāramitāyāṃ carato sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikāraiḥ dānaṃ dadāti sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269745 (0.050):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dānaṃ dadāti buddhebhyo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099202 (0.050):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dānaṃ dadāti
samāpadyate | / sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nânuvyañjanagrāhī |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278587 (0.0):
samāvasthāvacārakaḥ [|] sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā | na nimittagrāhī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284573 (0.0):
nipakasmṛtiriti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1968176 (0.0):
(pṛ) sūtra uktaṃ cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī syāditi | tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270214 (0.0):
prathamacittotpādam upādāya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / dhyānaṃ samāpadyate, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017348 (0.0):
nipakasmṛtir guptasmṛtimānasaḥ (A 511b) sahāvasthāvacārakaḥ; sa cakṣuṣo / rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati; nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586040 (0.0):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764490 (0.0):
sarva ākāra jñatā pratisaṃyuktair manasi kārair dhyānaṃ samāpadyate | sa / cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati na + anuvyañjana grāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788869 (0.0):
indriya saṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959666 (0.0):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānaṃ samāpadyate | sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982586 (0.0):
indriyasaṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161273 (0.0):
bhavati nipakasmṛtiḥ smṛtyārakṣitamānasaḥ samāvasthāvacārakaḥ / sa cakṣuṣā / rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169513 (0.0):
tatra katamaḥ saṃvaropāyaḥ / yad āha / ārakṣitasmṛtir bhavati nipakasmṛtir / iti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yāvan
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877099 (0.0):
tarhi sūtra uktam iti vistaraḥ. cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1976035 (0.037):
coktam cakṣuṣā rūpaṃ dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavatīti |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18740260 (0.037):
araktena cetasā samanvāgataḥ / so cakṣuṣā rūpaṃ dṛṣṭvā na ca nimittagrāhī
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017393 (0.055):
dharmān vijñāya na nimittagrāhī nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169443 (0.056):
dharmebhyo 'taḥ saṃvṛṇtoti // / kathaṃ saṃvṛṇoti / na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato
yato 'dhikaraṇam asya cakṣurindriyeṇâsaṃvarasaṃvṛtasya viharato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764501 (0.022):
cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati na + anuvyañjana grāhī | / yato * adhikaraṇam asya cakṣur indriyeṇa + a saṃvara saṃvṛtasya viharato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959677 (0.033):
'dhikaraṇam asya cakṣurindriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya viharato / 'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017359 (0.043):
eva cakṣurindriyeṇa asaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017400 (0.043):
manaindriyāsaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke pāpakā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113811 (0.048):
nânuvyañjanagrāhī | / yato 'dhikaraṇam asya manêndriyeṇâsaṃvarasaṃvṛtasya pāpakāś cittam
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764509 (0.0):
yato * adhikaraṇam asya cakṣur indriyeṇa + a saṃvara saṃvṛtasya viharato * / abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959678 (0.006):
'dhikaraṇam asya cakṣurindriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya viharato / 'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959685 (0.010):
'dhikaraṇam asya cakṣurindriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya viharato / 'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017359 (0.036):
eva cakṣurindriyeṇa asaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017400 (0.036):
manaindriyāsaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke pāpakā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161283 (0.039):
asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18) / pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161317 (0.039):
'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate, rakṣati mana indriyaṃ, mana indriyeṇa saṃvaram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270232 (0.042):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270272 (0.042):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate, rakṣati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017366 (0.052):
pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017407 (0.052):
akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169455 (0.052):
'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169534 (0.052):
'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I / 114) saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278599 (0.059):
bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī yato [a]dhikaraṇama sya pāpakā, akuśalā / dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168831 (0.059):
akuśalā ye dharmā anusravanty eva cittaṃ / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284520 (0.060):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ / samvarāya pratipadyate | rakṣatīndriyamindriyeṇa | samvaramāpadyate |
teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati cakṣurindriyam | / evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270241 (0.0):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764517 (0.0):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959693 (0.0):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764547 (0.021):
a saṃvara saṃvṛtasya pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya / pratipadyate | rakṣati mana indriyaṃ | sa gacchann api tiṣṭhann api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113818 (0.024):
yato 'dhikaraṇam asya manêndriyeṇâsaṃvarasaṃvṛtasya pāpakāś cittam / anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati manêndriyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959723 (0.024):
pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati mana
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161288 (0.026):
asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18) / pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161320 (0.029):
'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate, rakṣati mana indriyaṃ, mana indriyeṇa saṃvaram
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017371 (0.030):
pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; / rakṣati cakṣurindriyaṃ; cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate; śrotrendriyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017408 (0.040):
akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169458 (0.040):
'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169537 (0.040):
'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I / 114) saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284521 (0.048):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ / samvarāya pratipadyate | rakṣatīndriyamindriyeṇa | samvaramāpadyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284596 (0.048):
dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ samvarāya pratipadyate | / rakṣatīndriyamindriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate samvaropāyaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161296 (0.055):
pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate / / sa śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270273 (0.056):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate, rakṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732354 (0.063):
na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti na ghrāṇenāmanaāpān (PSP1: 91) gandhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072920 (0.063):
amanaāpāni rūpāṇi paśyati, na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti, na / ghrāṇenāmanaāpān gandhāñ jighrati, na jihvayāmanaāpān rasān āsvādayati, na
ghrāṇena gandhān ghrātvā | / jihvayā rasān āsvādya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764523 (0.0):
teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa / śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959699 (5.960):
teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa / śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270247 (0.023):
cakṣurindriyam evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā, ghrāṇena gandhān āghrāya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161299 (0.035):
pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate / / sa śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328381 (0.043):
bhavati suṣṭhumanāḥ upekṣako bhavati smṛtaḥ samprajā[nā]naḥ | evaṃ / śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyān,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278609 (0.055):
dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa / śabdāṃ (bdān), ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni (|),
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072922 (0.058):
amanaāpāni rūpāṇi paśyati, na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti, na / ghrāṇenāmanaāpān gandhāñ jighrati, na jihvayāmanaāpān rasān āsvādayati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910024 (0.062):
09017 paśyati/ na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti/ na ghrāṇenā
kāyena spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278617 (0.0):
śabdāṃ (bdān), ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni (|), / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī yato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284584 (0.0):
nānuvyaṃjanagrāhī, yāvanmanasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270255 (0.0):
cakṣurindriyam evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā, ghrāṇena gandhān āghrāya, / jihvayā rasān āsvādya, kāyena spraṣṭavyaṃ spṛṣṭvā, manasā dharmān vijñāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017390 (0.0):
śabdān ghrāṇendriyeṇa gandhān jihvayā rasān kāyena spraṣṭavyāni manasā / dharmān vijñāya na nimittagrāhī nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586055 (0.0):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati | / nânuvyañjanagrāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764531 (0.0):
śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena / spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788880 (0.0):
+ anuvyañjana grāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959707 (0.0):
śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena / spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982597 (0.0):
nānuvyañjanagrāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161307 (0.0):
sa śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni, / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī, yato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169524 (0.0):
iti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yāvan / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18740306 (0.025):
kāyena praṣṭavyāṃ spṛśitvā manasā dharmāṃ vijñāya na ca nimittagrāhī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328385 (0.038):
śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyān, / manasā dharmān vijñāya | me va........tadūrdhva | upekṣako viharati smṛtaḥ
nânuvyañjanagrāhī | / yato 'dhikaraṇam asya manêndriyeṇâsaṃvarasaṃvṛtasya pāpakāś cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586044 (0.0):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati | / nânuvyañjanagrāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586055 (0.0):
evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati | / nânuvyañjanagrāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764543 (5.960):
na + anuvyañjana grāhī | yato * adhikaraṇam asya mana indriyeṇa + / a saṃvara saṃvṛtasya pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959719 (0.006):
nānuvyañjanagrāhī | yato 'dhikaraṇam asya mana indriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya / pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati mana
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113770 (0.048):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nânuvyañjanagrāhī | / yato 'dhikaraṇam asya cakṣurindriyeṇâsaṃvarasaṃvṛtasya viharato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270216 (0.062):
dhyānaṃ samāpadyate, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati / nānuvyañjanagrāhī bhavati, yathāvikaraṇam evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270257 (0.062):
na nimittagrāhī bhavati, nānuvyañjanagrāhī bhavati, yathāvikaraṇam evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017350 (0.062):
rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati; nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764492 (0.062):
cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati na + anuvyañjana grāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764533 (0.062):
spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī bhavati | / na + anuvyañjana grāhī | yato * adhikaraṇam asya mana indriyeṇa +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788871 (0.062):
indriya saṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati | na / + anuvyañjana grāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788882 (0.062):
+ anuvyañjana grāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī / bhavati | na + anuvyañjana grāhī | sarva dharmeṣv āsvādaṃ ca + ādīnavaṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959668 (0.062):
cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī | yato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959709 (0.062):
spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati | / nānuvyañjanagrāhī | yato 'dhikaraṇam asya mana indriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982588 (0.062):
indriyasaṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati | / nānuvyañjanagrāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982599 (0.062):
nānuvyañjanagrāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī / bhavati | nānuvyañjanagrāhī | sarvadharmeṣv āsvādaṃ cādīnavaṃ ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169447 (0.062):
kathaṃ saṃvṛṇoti / na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169515 (0.062):
iti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yāvan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169526 (0.062):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato
anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati manêndriyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764546 (0.0):
a saṃvara saṃvṛtasya pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959722 (0.0):
nānuvyañjanagrāhī | yato 'dhikaraṇam asya mana indriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtasya / pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati mana
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113783 (0.024):
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati cakṣurindriyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764510 (0.024):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959686 (0.024):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161284 (0.052):
asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18) / pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161318 (0.052):
'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate, rakṣati mana indriyaṃ, mana indriyeṇa saṃvaram
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017367 (0.055):
pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; / rakṣati cakṣurindriyaṃ; cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate; śrotrendriyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017408 (0.055):
akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169456 (0.055):
'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169535 (0.055):
'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I / 114) saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284521 (0.061):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ / samvarāya pratipadyate | rakṣatīndriyamindriyeṇa | samvaramāpadyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284596 (0.061):
dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ samvarāya pratipadyate | / rakṣatīndriyamindriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate samvaropāyaḥ |
sa gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi bhāṣamāṇo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764554 (0.0):
pratipadyate | rakṣati mana indriyaṃ | sa gacchann api tiṣṭhann api / niṣaṇṇo * api śayāno * api bhāṣamāṇo * api samāhita avasthām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959730 (0.0):
indriyaṃ | sa gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi bhāṣamāṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270282 (0.007):
manaindriyaṃ, sa gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi
samāhitâvasthām asamāhitâvasthāṃ na vijahāti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959730 (0.064):
indriyaṃ | sa gacchann api tiṣṭhann api niṣaṇṇo 'pi śayāno 'pi bhāṣamāṇo / 'pi samāhitāvasthām asamāhitāvasthāṃ na vijahāti | sa bhavaty ahastalolaḥ
sa bhavaty ahastalolaḥ | / apādalolo 'mukhalolo 'prakīrṇavāk |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270296 (0.0):
bhāṣamāno 'pi tūṣṇībhūto 'pi samāhitāvasthāṃ na jahāti na vijahāti, sa / bhavaty ahastalolo 'pādalolo 'mukharo 'prakīrṇavāg avikṣiptacakṣur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959745 (0.0):
'pi samāhitāvasthām asamāhitāvasthāṃ na vijahāti | sa bhavaty ahastalolaḥ
avikṣiptêndriyo 'nuddhato 'nunnato 'capalo 'nalaso 'saṃbhrāntakāyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959747 (0.051):
| apādalolo 'mukhalolo 'prakīrṇavāk | avikṣiptendriyo 'nnuddhato 'nnunnato
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14510508 (0.058):
bhavati / so ca bhikṣu bhavati / bhadrako guṇavān śikṣākāmo anuddhato / anunnaḍo acapalo amukharo apragalbho aprakīrṇṇavāco saṃghasthavireṇa
'saṃbhrāntacittaḥ | / śāntakāyaḥ śāntavāk śāntacittaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270317 (0.0):
avikṣiptendriyo 'nuddhato 'capalo 'rabhaso 'bhrāntakāyo 'bhrāntacittaḥ, / śāntakāyaḥ śāntavāk śāntacitto rahasyarahasi vāvikalpiteryāpatho yaiḥ
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676795 (0.0):
vāntalokāmiṣo bhikkhū upaśānto ti vuccati | / Uv32:24 / śāntakāyaḥ (śāntacittaḥ) śāntavāk susamāhitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764590 (0.0):
an unnato * a capalo * an alaso * a saṃbhrānta kāyo * a saṃbhrānta cittaḥ / | śānta kāyaḥ śānta vāk śānta cittaḥ | rahasy a rahasi vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959763 (0.0):
'capalo 'nnalaso 'saṃbhrāntakāyo 'saṃbhrāntacittaḥ | śāntakāyaḥ śāntavāk
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676778 (0.028):
ādhyātmarataḥ samāhito hy ekaḥ saṃtuṣito hi yaḥ sa bhikṣuḥ || / 53 Dhp378 / śāntakāyo śāntacitto śāntavā susamāhito ||
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8461928 (0.055):
Uv_32.24ab: śānta.kāyaḥ..............śānta.vāk.susamāhitaḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014194 (0.058):
ākārato yaḥ smarate tathāgatān sa bhoti śāntendriyu śāntamānasaḥ / / abhrāntacittaḥ satataṃ samāhitaḥ śrutena jñānena ca sāgaropamaḥ // SRS_4.9
rahasy arahasi vā kalpitêryāpathaḥ saṃtuṣṭaḥ || / pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959767 (1.192):
'capalo 'nnalaso 'saṃbhrāntakāyo 'saṃbhrāntacittaḥ | śāntakāyaḥ śāntavāk / śāntacittaḥ | rahasy arahasi vā kalpiteryāpathaḥ saṃtuṣṭaḥ || pe ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270318 (0.054):
śāntakāyaḥ śāntavāk śāntacitto rahasyarahasi vāvikalpiteryāpatho yaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764590 (0.055):
| śānta kāyaḥ śānta vāk śānta cittaḥ | rahasy a rahasi vā
subharaḥ supoṣaḥ | / sûpāsyaḥ kalyāṇâcāragocaraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959774 (0.046):
śāntacittaḥ | rahasy arahasi vā kalpiteryāpathaḥ saṃtuṣṭaḥ || pe || / subharaḥ supoṣaḥ | sūpāsyaḥ kalyāṇācāragocaraḥ | saṃgaṇikayāpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764599 (0.054):
kalpita īryā pathaḥ saṃtuṣṭaḥ || pe || / su bharaḥ su poṣaḥ | su upāsyaḥ kalyāṇa ācāra go caraḥ | saṃgaṇikayā + api
saṃgaṇikayâpi vivekagocaraḥ | / lābhe 'lābhe ca samo nirvikāraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959782 (0.0):
subharaḥ supoṣaḥ | sūpāsyaḥ kalyāṇācāragocaraḥ | saṃgaṇikayāpi / vivekagocaraḥ | lābhe 'lābhe ca samo nirvikāraḥ | annunnato 'nnavanataḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270344 (0.021):
surabhaḥ supoṣyaḥ kalyāṇācāragocaraḥ saṃgaṇikāyā api vivekagocaraḥ lābhe
[ Bendall ed p203 ---> ] / anunnato 'navanataḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586869 (0.058):
apṛṣṭvā câtmanâtmānaṃ balenârakṣitakriyaḥ || / [ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150414 (0.059):
sûdvartitaṃ tīrthaśatâbhiṣiktaṃ yāti kṣayaṃ mṛtyuvaśād acaukṣam || / [ Bendall ed p232 ---> ] / tathā prabhaṅguraḥ |
evaṃ sukhe duṣkhe | / stutau nindāyāṃ | / yaśasy ayaśasi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959793 (0.0):
vivekagocaraḥ | lābhe 'lābhe ca samo nirvikāraḥ | annunnato 'nnavanataḥ | / evaṃ sukhe duṣkhe | stutau nindāyāṃ | yaśasy ayaśasi | jīvite maraṇe ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764626 (0.008):
viveka go caraḥ | lābhe * a lābhe ca samo nir vikāraḥ | an unnato * / an avanataḥ | evaṃ sukhe duṣkhe | stutau nindāyāṃ | yaśasy a yaśasi |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270353 (0.013):
'lābhe ca sa nirvikāro 'nunnatāvanataḥ sukhe duṣkhe stutau nindāyāṃ
jīvite maraṇe ca samo nirvikāro 'nunnato 'navanataḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959795 (0.0):
evaṃ sukhe duṣkhe | stutau nindāyāṃ | yaśasy ayaśasi | jīvite maraṇe ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764627 (0.010):
an avanataḥ | evaṃ sukhe duṣkhe | stutau nindāyāṃ | yaśasy a yaśasi | / jīvite maraṇe ca samo nir vikāro * an unnato * an avanataḥ | evaṃ śatrau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270360 (0.014):
'lābhe ca sa nirvikāro 'nunnatāvanataḥ sukhe duṣkhe stutau nindāyāṃ / yaśasyayaśasi jīvite ca maraṇe ca samo nirvikāro 'nunnatāvanataḥ, śatrau
evaṃ śatrau mitre ca | / manâpavartini ... | / āryeṣv anāryeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764641 (0.030):
jīvite maraṇe ca samo nir vikāro * an unnato * an avanataḥ | evaṃ śatrau / mitre ca | mana apavartini ... | āryeṣv an āryeṣu | śabdeṣu saṃkīrṇeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270360 (0.046):
yaśasyayaśasi jīvite ca maraṇe ca samo nirvikāro 'nunnatāvanataḥ, śatrau / ca mitre ca sādhau cāsādhau ca manaāpavartiny amanaāpavartiny āryeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959802 (0.056):
samo nirvikāro 'nnunnato 'nnavanataḥ | evaṃ śatrau mitre ca | / manāpavartini ... | āryeṣv annāryeṣu | śabdeṣu saṃkīrṇeṣv asaṃkīrṇeṣu |
śabdeṣu saṃkīrṇeṣv asaṃkīrṇeṣu | / priyâpriyeṣu ca rūpeṣu samo nirvikāraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959813 (0.028):
manāpavartini ... | āryeṣv annāryeṣu | śabdeṣu saṃkīrṇeṣv asaṃkīrṇeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764646 (0.032):
mitre ca | mana apavartini ... | āryeṣv an āryeṣu | śabdeṣu saṃkīrṇeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270372 (0.037):
ca mitre ca sādhau cāsādhau ca manaāpavartiny amanaāpavartiny āryeṣu / śabdesv anāryeṣu (PSP_5:147) śabdeṣu vivikteṣu vyavakīrṇeṣu ca samo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270379 (0.063):
nirvikāro 'nunnatāvanataḥ priyāpriyeṣu rūpeṣv anurodhavirodhāpagaḥ. tat
anunnato 'navanataḥ | / anurodhavirodhâpagataḥ | / tat kasya hetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764655 (0.062):
an avanataḥ | anurodha virodha apagataḥ | tat kasya hetoḥ | tathā hi sa
[ Cambridge MS f95a ---> ] / hi sa svalakṣaṇaśūnyān asaṃbhūtān aniṣpannān anabhinirvṛttān sarvadharmān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959826 (0.0):
anurodhavirodhāpagataḥ | tat kasya hetoḥ | tathā hi sa svalakṣaṇaśūnyān / asaṃbhūtān aniṣpannān annabhinirvṛttān sarvadharmān paśyatīti vistaraḥ ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118129 (0.037):
kasya hetoḥ? tathā hi sa svalakṣaṇaśūnyān sarvadharmān jānāty, asato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118136 (0.043):
kasya hetoḥ? tathā hi sa svalakṣaṇaśūnyān sarvadharmān jānāty, asato / 'saṃbhūtān apariniṣpannān anabhinirvṛttāṃś ca sarvadharmān paśyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270616 (0.045):
svalakṣaṇaśūnyān dharmān jānāti, asadbhutān apariniṣpannan / anabhinirvṛttāṃś ca sarvadharmān paśyati, dharmāṇāñ ca dharmalakṣaṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764662 (0.049):
an avanataḥ | anurodha virodha apagataḥ | tat kasya hetoḥ | tathā hi sa / sva lakṣaṇa śūnyān a saṃbhūtān a niṣpannān an abhinirvṛttān sarva dharmān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118002 (0.056):
'saṃbhūtān apariniṣpannān anabhinirvṛttān sarvadharmān paśyati. dharmāṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118244 (0.056):
svalakṣaṇaśūnyān sarvadharmān jānāty asato 'saṃbhūtān apariniṣpannān / anabhinirvṛttāṃś ca sarvadharmān paśyati. dharmāṇāṃ ca dharmalakṣaṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270387 (0.059):
nirvikāro 'nunnatāvanataḥ priyāpriyeṣu rūpeṣv anurodhavirodhāpagaḥ. tat / kasya hetoḥ? tathā hi sa svalakṣaṇaśūnyān dharmān jānāti, asadbhūtān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951069 (0.061):
20817 nimittāpraṇihitaḥ/ tatra katamaḥ śūnyatāsamādhiḥ/ svalakṣaṇena / śūnyān / 20818 sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ
paśyatîti vistaraḥ || / tatra līne manasi muditā bhāvanayôttejanaṃ kuryāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764668 (0.046):
sva lakṣaṇa śūnyān a saṃbhūtān a niṣpannān an abhinirvṛttān sarva dharmān / paśyati + iti vistaraḥ || / tatra līne manasi muditā bhāvanayā + uttejanaṃ kuryāt | uddhate tv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959832 (0.046):
asaṃbhūtān aniṣpannān annabhinirvṛttān sarvadharmān paśyatīti vistaraḥ || / tatra līne manasi muditā bhāvanayottejanaṃ kuryāt | uddhate tv
uddhate tv anityatāmanasikāraiḥ praśamaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959845 (0.0):
tatra līne manasi muditā bhāvanayottejanaṃ kuryāt | uddhate tv / anityatāmanasikāraiḥ praśamaḥ ||
ubhayapratipakṣârthaṃ câryarāṣṭrapālôktāṃ gāthāṃ smaret |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959845 (0.038):
anityatāmanasikāraiḥ praśamaḥ || / ubhayapratipakṣārthaṃ cāryarāṣṭrapāloktāṃ gāthāṃ smaret | bahu
bahu kalpakoṭībhi kadāci buddho utpadyate lokahito maharṣi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959863 (0.0):
ubhayapratipakṣārthaṃ cāryarāṣṭrapāloktāṃ gāthāṃ smaret | bahu / kalpakoṭībhi kadāci buddho utpadyate lokahito maharṣi | labdho 'dhunā sa
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9672243 (5.960):
yujyadhva nityaṃ sada bodhimārge mā tapsyathā durgatiṣūpapannāḥ // 90 // / bahukalpakoṭībhi kadāci buddho utpadyate lokahito maharṣiḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764691 (0.041):
ubhaya prati pakṣa arthaṃ ca + ārya rāṣṭrapāla uktāṃ gāthāṃ smaret | bahu / kalpa koṭībhi kadā ci buddho utpadyate loka hito maha rṣi | labdho *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764700 (0.063):
kalpa koṭībhi kadā ci buddho utpadyate loka hito maha rṣi | labdho * / adhunā sa pravaraḥ kṣaṇo * adya tyajati pramādaṃ yadi moktu kāma | iti ||
labdho 'dhunā sa pravaraḥ kṣaṇo 'dya tyajati pramādaṃ yadi moktukāma |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9672249 (0.0):
bahukalpakoṭībhi kadāci buddho utpadyate lokahito maharṣiḥ / / labdho 'dhunā sa pravaraḥ kṣaṇo 'dya tyaja pramādaṃ yadi mokṣakāmaḥ // 91
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764710 (0.0):
kalpa koṭībhi kadā ci buddho utpadyate loka hito maha rṣi | labdho * / adhunā sa pravaraḥ kṣaṇo * adya tyajati pramādaṃ yadi moktu kāma | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959872 (0.0):
kalpakoṭībhi kadāci buddho utpadyate lokahito maharṣi | labdho 'dhunā sa
mayôpamaṃ vitatham etat svapnôpamaṃ ca saṃskṛtam avekṣya na cirād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764720 (0.0):
tathā | mayā + upamaṃ vitatham etat svapna upamaṃ ca saṃskṛtam avekṣya na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959882 (0.0):
tathā | mayopamaṃ vitatham etat svapnopamaṃ ca saṃskṛtam avekṣya na cirād
bhaviṣyati viyogaḥ sarvapriyaiḥ | / na nityam iha kaścit |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674453 (0.0):
nacirādbhaviṣyati viyogaḥ sarvapriyairna nityamiha kaścit // 215 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764724 (0.0):
tathā | mayā + upamaṃ vitatham etat svapna upamaṃ ca saṃskṛtam avekṣya na / cirād bhaviṣyati viyogaḥ sarva priyaiḥ | na nityam iha kaś cit | udyujya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959891 (0.0):
tathā | mayopamaṃ vitatham etat svapnopamaṃ ca saṃskṛtam avekṣya na cirād / bhaviṣyati viyogaḥ sarvapriyaiḥ | na nityam iha kaścit | udyujya yathā
udyujya yathā ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674458 (0.0):
nacirādbhaviṣyati viyogaḥ sarvapriyairna nityamiha kaścit // 215 // / udyujyatāṃ ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764735 (0.0):
cirād bhaviṣyati viyogaḥ sarva priyaiḥ | na nityam iha kaś cit | udyujya / yathā ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu | mā jātu sraṃsaya vīryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959896 (0.0):
bhaviṣyati viyogaḥ sarvapriyaiḥ | na nityam iha kaścit | udyujya yathā / ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu | mā jātu sraṃsaya vīryaṃ yāvan
mā jātu sraṃsaya vīryaṃ yāvan na budhyathā pravarabodhim |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674465 (0.0):
udyujyatāṃ ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu / / mā jātu saṃśayata vīryaṃ yāvanna budhyathā pravarabodhim // 216 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764744 (0.0):
yathā ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu | mā jātu sraṃsaya vīryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959905 (0.0):
ghaṭata nityaṃ pāramitāsu bhūmiṣu baleṣu | mā jātu sraṃsaya vīryaṃ yāvan
āryalalitavistare 'py uktaṃ | / jvalitaṃ tribhuvaṃ jaravyādhidukhair maraṇâgnipradīptam anātham idam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764756 (0.0):
yāvan na budhyathā pravara bodhim | iti || / ārya lalita vistare * apy uktaṃ | jvalitaṃ tri bhuvaṃ jara vyādhi dukhair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959918 (0.0):
na budhyathā pravarabodhim | iti || / āryalalitavistare 'py uktaṃ | jvalitaṃ tribhuvaṃ jaravyādhidukhair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859746 (0.037):
jvalitaṃ tribhavaṃ jaravyādhidukhaiḥ maraṇāgnipradīptamanāthamidam /
bhavaniḥśaraṇe sada mūḍha jagad bhramati bhramaro yathā kumbhagataḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959926 (0.0):
maraṇāgnipradīptam anātham idam | bhavaniḥśaraṇe sada mūḍha jagad bhramati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764765 (0.023):
maraṇa agni pradīptam a nātham idam | bhava niḥ śaraṇe sada mūḍha jagad / bhramati bhramaro yathā kumbha gataḥ ||
[ Bendall ed p204 ---> ] / adhruvaṃ tribhuvaṃ śaradabhranibhaṃ naṭaraṅgasamā jagi janmacyutiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959939 (0.0):
bhramaro yathā kumbhagataḥ || / adhruvaṃ tribhuvaṃ śaradabhranibhaṃ naṭaraṅgasamā jagi janmacyutiḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859767 (0.016):
adhruvaṃ tribhavaṃ śaradabhranibhaṃ naṭaraṅgasamā jagi rūrmicutī /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764772 (0.028):
a dhruvaṃ tri bhuvaṃ śarad abhra nibhaṃ naṭa raṅga samā jagi janma cyutiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764780 (0.029):
a dhruvaṃ tri bhuvaṃ śarad abhra nibhaṃ naṭa raṅga samā jagi janma cyutiḥ / | giri nadya samaṃ laghu śīghra javaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.044):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.044):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.046):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.047):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.047):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.049):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.049):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961111 (0.050):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ] / mbhacittôtpādâbhinirhārāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.051):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.052):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.054):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.054):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.054):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779730 (0.055):
na naśyate kalpaśatebhi yacchubham | / [ Bendall ed p44 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.055):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.055):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
girinadyasamaṃ laghuśīghrajavaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe || bhuvi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859780 (0.0):
girinadyasamaṃ laghuśīghrajavaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764793 (0.0):
a dhruvaṃ tri bhuvaṃ śarad abhra nibhaṃ naṭa raṅga samā jagi janma cyutiḥ / | giri nadya samaṃ laghu śīghra javaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959952 (0.0):
adhruvaṃ tribhuvaṃ śaradabhranibhaṃ naṭaraṅgasamā jagi janmacyutiḥ | / girinadyasamaṃ laghuśīghrajavaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe ||
devapure triapāyapathe bhavatṛṣṇâvidyavaśā janatā |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859794 (0.0):
(Vaidya 122) / bhuvi devapure triapāyapathe bhavatṛṣṇaavidyavaśā janatā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764802 (0.012):
| giri nadya samaṃ laghu śīghra javaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe || / bhuvi deva pure tri apāya pathe bhava tṛṣṇa a vidya vaśā janatā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959952 (0.041):
girinadyasamaṃ laghuśīghrajavaṃ vrajatāyu jage yatha vidyu nabhe || / bhuvi devapure tryapāyapathe bhavatṛṣṇāvidyavaśā janatā | parivarttiṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959961 (0.043):
bhuvi devapure tryapāyapathe bhavatṛṣṇāvidyavaśā janatā | parivarttiṣu
parivarttiṣu pañcagatiṣv abudhā yatha kumbhakarasya hi cakra bhramī ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859801 (0.0):
bhuvi devapure triapāyapathe bhavatṛṣṇaavidyavaśā janatā / / parivartiṣu pañcagatiṣvabudhāḥ yatha kumbhakarasya hi cakrabhramī //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959968 (0.0):
bhuvi devapure tryapāyapathe bhavatṛṣṇāvidyavaśā janatā | parivarttiṣu / pañcagatiṣv abudhā yatha kumbhakarasya hi cakra bhramī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764805 (0.061):
bhuvi deva pure tri apāya pathe bhava tṛṣṇa a vidya vaśā janatā | / parivarttiṣu pañca gatiṣv a budhā yatha kumbha karasya hi cakra bhramī ||
priyarūpavaraiḥ sada snigdharutaiḥ śubhagandharasair varasparśasukhaiḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859813 (0.0):
parivartiṣu pañcagatiṣvabudhāḥ yatha kumbhakarasya hi cakrabhramī // / Lal_13.71 // / priyarūpavaraiḥ saha snigdharutaiḥ śubhagandharasai varasparśasukhaiḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764823 (0.0):
parivarttiṣu pañca gatiṣv a budhā yatha kumbha karasya hi cakra bhramī || / priya rūpa varaiḥ sada snigdha rutaiḥ śubha gandha rasair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959980 (0.0):
pañcagatiṣv abudhā yatha kumbhakarasya hi cakra bhramī || / priyarūpavaraiḥ sada snigdharutaiḥ śubhagandharasair varasparśasukhaiḥ |
pariṣiktam idaṃ kalipāśa jagat mṛgalubdhakapāśi yathâiva kapi ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859818 (0.0):
priyarūpavaraiḥ saha snigdharutaiḥ śubhagandharasai varasparśasukhaiḥ / / pariṣiktamidaṃ kalipāśa jagat mṛgalubdhakapāśi yathaiva kapi // Lal_13.72
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764832 (0.0):
vara sparśa sukhaiḥ | pariṣiktam idaṃ kali pāśa jagat mṛga lubdhaka pāśi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959987 (0.0):
priyarūpavaraiḥ sada snigdharutaiḥ śubhagandharasair varasparśasukhaiḥ | / pariṣiktam idaṃ kalipāśa jagat mṛgalubdhakapāśi yathaiva kapi ||
sabhayāḥ saraṇāḥ sada vairakarāḥ bahuśokôpadrava kāmaguṇāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959994 (0.0):
pariṣiktam idaṃ kalipāśa jagat mṛgalubdhakapāśi yathaiva kapi || / sabhayāḥ saraṇāḥ sada vairakarāḥ bahuśokopadrava kāmaguṇāḥ | asidhārasamā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859828 (0.023):
sabhayā saraṇāḥ sada vairakarāḥ bahuśoka upadrava kāmaguṇāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764837 (0.026):
sa bhayāḥ sa raṇāḥ sada vaira karāḥ bahu śoka upadrava kāma guṇāḥ |
asidhārasamā viṣapattranibhāḥ jahitâryajanair yatha mīḍhaghaṭaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764856 (1.192):
asi dhāra samā viṣa pattra nibhāḥ jahita ārya janair yatha mīḍha ghaṭaḥ || / smṛti moṣa karās tamasī karaṇā bhaya hetu karā dukha mūla sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960012 (1.192):
viṣapattranibhāḥ jahitāryajanair yatha mīḍhaghaṭaḥ || / smṛtimoṣakarās tamasīkaraṇā bhayahetukarā dukhamūla sadā |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859835 (0.061):
sabhayā saraṇāḥ sada vairakarāḥ bahuśoka upadrava kāmaguṇāḥ / / asidhārasamā viṣapatranibhā jahitāryajanairyatha mīḍhaghaṭāḥ // Lal_13.73
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764845 (0.061):
sa bhayāḥ sa raṇāḥ sada vaira karāḥ bahu śoka upadrava kāma guṇāḥ | / asi dhāra samā viṣa pattra nibhāḥ jahita ārya janair yatha mīḍha ghaṭaḥ ||
smṛtimoṣakarās tamasīkaraṇā bhayahetukarā dukhamūla sadā |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859857 (0.0):
smṛtiśokakarāstamasīkaraṇāḥ bhayahetukarā dukhamūla sadā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764867 (0.0):
smṛti moṣa karās tamasī karaṇā bhaya hetu karā dukha mūla sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960022 (0.0):
viṣapattranibhāḥ jahitāryajanair yatha mīḍhaghaṭaḥ || / smṛtimoṣakarās tamasīkaraṇā bhayahetukarā dukhamūla sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764856 (1.788):
asi dhāra samā viṣa pattra nibhāḥ jahita ārya janair yatha mīḍha ghaṭaḥ || / smṛti moṣa karās tamasī karaṇā bhaya hetu karā dukha mūla sadā |
bhavatṛṣṇalatāya vivṛddhikarāḥ sabhayāḥ saraṇā sada kāmaguṇāḥ ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859866 (0.0):
smṛtiśokakarāstamasīkaraṇāḥ bhayahetukarā dukhamūla sadā / / bhavatṛṣṇalatāya vivṛddhikarāḥ sabhayā saraṇā sada kāmaguṇāḥ // Lal_13.74
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764876 (0.0):
smṛti moṣa karās tamasī karaṇā bhaya hetu karā dukha mūla sadā | / bhava tṛṣṇa latāya vivṛddhi karāḥ sa bhayāḥ sa raṇā sada kāma guṇāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960031 (0.0):
smṛtimoṣakarās tamasīkaraṇā bhayahetukarā dukhamūla sadā | / bhavatṛṣṇalatāya vivṛddhikarāḥ sabhayāḥ saraṇā sada kāmaguṇāḥ ||
yathâgnikhadāḥ jvalitāḥ sabhayāḥ tatha kāmême viditâryajanaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764884 (0.018):
yatha agni khadāḥ jvalitāḥ sa bhayāḥ tatha kāma ime viditā + ārya janaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960038 (0.018):
yatha agnikhadāḥ jvalitāḥ sabhayāḥ tatha kāma ime viditāryajanaiḥ |
mahapaṅkasamâśiśūlasamā madhudigdhêva kṣuradhārasamā ||
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139859 (0.041):
ṇibbhacchiaviuravaaṇavīassa avahīridapidāmahahidobadesaṅkurassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153119 (0.041):
bi ārohissadi so maha dhaṇṇassa kaṇṇassa adidhī | [kundalate! api nāma
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141376 (0.044):
{Pkt_122}tado deva bhaṇidaṃ a kumāleṇa re re tādāhikkhebamuhala / majjhamapaṇḍava maha sarā tuha sarīraṃ ujjhia aṇṇassiṃ ṇa ṇibaḍanti / tti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922632 (0.046):
bālaa ! ṇāhaṃ dūtī tua piosi tti ṇa maha vāvāro / / sā marai tujbhkta aaso etnaṃ dhammakkharaṃ bhaṇimo" //"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782407 (0.046):
auṇiddaṃ dobballaṃ cintā alasaṃtaṇaṃ saṇīsasiam / maha mandabhāiṇīe keraṃ sahi tuha paribhavai//""
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141846 (0.046):
aviṇaaṇokaṇṇadhāra kaṇṇa tumhehiṃ maha parokkhaṃ bahuhiṃ mahorahehiṃ / parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068877 (0.046):
taiā maha gaṃḍatthalaṇimiaṃ diṭhṭhiṃ ṇa ṇesi aṇṇatto /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362860 (0.046):
{ta_i_ā maha gaṇḍatthalaṇimiaṃ diṭṭhiṃ ṇa ṇesi aṇṇatto /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960054 (0.054):
mahapaṅkasamā aśiśūlasamā madhudigdha iva kṣuradhārasamā || / yatha sarpaśiro yatha mīḍhaghaṭaḥ tatha kāma ime viditā viduṣām | tatha
yatha sarpaśiro yatha mīḍhaghaṭaḥ tatha kāmême viditā viduṣām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764910 (0.0):
maha paṅka samā aśi śūla samā madhu digdha iva kṣura dhāra samā || / yatha sarpa śiro yatha mīḍha ghaṭaḥ tatha kāma ime viditā viduṣām | tatha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960063 (0.0):
mahapaṅkasamā aśiśūlasamā madhudigdha iva kṣuradhārasamā || / yatha sarpaśiro yatha mīḍhaghaṭaḥ tatha kāma ime viditā viduṣām | tatha
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859899 (0.030):
yatha sarpisaro yatha mīḍhaghaṭāḥ tatha kāma ime viditā viduṣām /
tatha śūlasāmā dvijapeśisamā yatha śvānakaraṃ kiśavaira
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960072 (0.0):
yatha sarpaśiro yatha mīḍhaghaṭaḥ tatha kāma ime viditā viduṣām | tatha / śūlasāmā dvijapeśisamā yatha śvānakaraṃ kiśavaira tathodakacandranibhā imi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859906 (0.042):
yatha sarpisaro yatha mīḍhaghaṭāḥ tatha kāma ime viditā viduṣām / / tatha śūlasamā dvijapeśisamāḥ yatha śvāna karaṅka savairamukhāḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764919 (0.042):
yatha sarpa śiro yatha mīḍha ghaṭaḥ tatha kāma ime viditā viduṣām | tatha / śūla sāmā dvi ja peśi samā yatha śvāna karaṃ kiśa vaira tathā +
tathôdakacandranibhêmi kāmaguṇāḥ pratibimbêvā girighoṣa yathā |
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764939 (0.0):
udaka candra nibhā imi kāma guṇāḥ pratibimba ivā giri ghoṣa yathā | / pratibhāsa samā naṭa raṅga nibhā tatha svapna samā viditā + ārya janaiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960090 (0.0):
kāmaguṇāḥ pratibimba ivā girighoṣa yathā | pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859927 (0.019):
udacandrasamā imi kāmaguṇāḥ pratibimba iva girighoṣa yathā / / pratibhāsasamā naṭaraṅgasamāḥ tatha svapnasamā viditāryajanaiḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151602 (0.059):
kṣaṇikāṃ vaśikāṃ tad īdṛśīṃ sarvavācaḥ pratiśrutakôpamāḥ || / [ Bendall ed p241 ---> ]
[ Bendall ed p205 ---> ] / kṣaṇikāvasikêmi kāmaguṇāḥ tatha māyamarīcisamâlikôdakabudbudaphenasamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.0):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321696 (0.0):
tad evaṃ caitasike- / [ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.0):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.0):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.0):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116679 (0.0):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (0.0):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.0):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.0):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690923 (5.960):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115033 (5.960):
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā- / [ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (5.960):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (5.960):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (5.960):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180341 (5.960):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (5.960):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (5.960):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.010):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.011):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.011):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
vitathāḥ parikalpasamutthita buddha budhaiḥ || / prathame vayase vararūpadharaḥ priyêṣṭamato iya bālacārī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764967 (0.0):
alika udaka budbuda phena samā vitathāḥ parikalpa samutthita buddha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960117 (0.0):
kṣaṇikāvasikā imi kāmaguṇāḥ tatha māyamarīcisamā alikodakabudbudaphenasamā / vitathāḥ parikalpasamutthita buddha budhaiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960124 (0.035):
prathame vayase vararūpadharaḥ priya iṣṭamato iya bālacārī |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859957 (0.035):
udabudbudaphenasamā vitathā parikalpasamuchita buddha budhaiḥ // Lal_13.78
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114247 (0.042):
dhanadhānyavaro bahudravyabalī priyêṣṭamato iya bālacārī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764975 (0.053):
prathame vayase vara rūpa dharaḥ priya iṣṭa mato iya bāla cārī | / jara vyādhi dukhair hata teja vapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣka nadīm ||
jaravyādhidukhair hatatejavapuṃ vijahanti mṛgêva śuṣkanadīm ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859968 (0.0):
prathame vayase vararūpadharaḥ priya iṣṭa mato iya bālacarī / / jaravyādhidukhai hatatejavapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣkanadīm // Lal_13.79
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764977 (0.0):
prathame vayase vara rūpa dharaḥ priya iṣṭa mato iya bāla cārī | / jara vyādhi dukhair hata teja vapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣka nadīm ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960128 (0.0):
prathame vayase vararūpadharaḥ priya iṣṭamato iya bālacārī | / jaravyādhidukhair hatatejavapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣkanadīm ||
dhanadhānyavaro bahudravyabalī priyêṣṭamato iya bālacārī |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859978 (0.0):
jaravyādhidukhai hatatejavapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣkanadīm // Lal_13.79 / dhanadhānyavaro bahudravyabalī priya iṣṭa mato iya bālacarī /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764989 (0.0):
jara vyādhi dukhair hata teja vapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣka nadīm || / dhana dhānya varo bahu dravya balī priya iṣṭa mato iya bāla cārī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960137 (0.0):
jaravyādhidukhair hatatejavapuṃ vijahanti mṛgā iva śuṣkanadīm || / dhanadhānyavaro bahudravyabalī priya iṣṭamato iya bālacārī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960144 (0.038):
dhanadhānyavaro bahudravyabalī priya iṣṭamato iya bālacārī | / parihīṇadhanaṃ puna kṛcchragataṃ vijahanti narā iva śūnyaṭavīm ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114226 (0.042):
prathame vayase vararūpadharaḥ priyêṣṭamato iya bālacārī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764997 (0.059):
dhana dhānya varo bahu dravya balī priya iṣṭa mato iya bāla cārī | / parihīṇa dhanaṃ puna kṛcchra gataṃ vijahanti narā iva śūnya ṭavīm ||
parihīṇadhanaṃ puna kṛcchragataṃ vijahanti narêva śūnyaṭavīm ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765000 (0.0):
dhana dhānya varo bahu dravya balī priya iṣṭa mato iya bāla cārī | / parihīṇa dhanaṃ puna kṛcchra gataṃ vijahanti narā iva śūnya ṭavīm ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960147 (0.0):
dhanadhānyavaro bahudravyabalī priya iṣṭamato iya bālacārī | / parihīṇadhanaṃ puna kṛcchragataṃ vijahanti narā iva śūnyaṭavīm ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9859988 (0.016):
parihīnadhanaṃ puna kṛcchragataṃ vijahanti narā iva śūnyaṭavīm //
yatha puṣpadrumo saphalo va drumo narudānarataḥ tatha prītikaraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765020 (0.0):
yatha puṣpa drumo sa phalo va drumo naru dāna rataḥ tatha prīti karaḥ | / dhana hīnu jarā arditu yācanako bhavate tada a priya gṛdhra samaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960162 (0.0):
parihīṇadhanaṃ puna kṛcchragataṃ vijahanti narā iva śūnyaṭavīm || / yatha puṣpadrumo saphalo va drumo narudānarataḥ tatha prītikaraḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860003 (0.040):
yatha puṣpadrumo saphaleva drumo naru dānaratastatha prītikaro / / dhanahīna jarārtitu yācanako bhavate tada apriyu gṛdhrasamaḥ // Lal_13.81
dhanahīnu jarârditu yācanako bhavate tadâpriyagṛdhrasamaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765020 (0.028):
yatha puṣpa drumo sa phalo va drumo naru dāna rataḥ tatha prīti karaḥ | / dhana hīnu jarā arditu yācanako bhavate tada a priya gṛdhra samaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960162 (0.028):
yatha puṣpadrumo saphalo va drumo narudānarataḥ tatha prītikaraḥ | / dhanahīnu jarārditu yācanako bhavate tada apriyagṛdhrasamaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765030 (0.029):
dhana hīnu jarā arditu yācanako bhavate tada a priya gṛdhra samaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960172 (0.045):
dhanahīnu jarārditu yācanako bhavate tada apriyagṛdhrasamaḥ ||
prabhudravyabalī vararūpadharaḥ priyasaṅgamanêndriyaprītikaraḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860020 (0.0):
dhanahīna jarārtitu yācanako bhavate tada apriyu gṛdhrasamaḥ // Lal_13.81 / prabhu dravyabalī vararūpadharaḥ priyasaṃgamanendriyaprītikaro /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765041 (0.0):
dhana hīnu jarā arditu yācanako bhavate tada a priya gṛdhra samaḥ || / prabhu dravya balī vara rūpa dharaḥ priya saṅga mana indriya prīti karaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960177 (0.0):
dhanahīnu jarārditu yācanako bhavate tada apriyagṛdhrasamaḥ || / prabhudravyabalī vararūpadharaḥ priyasaṅgamanendriyaprītikaraḥ |
jarāvyādhidukhârditu kṣīṇadhano bhavate tadâpriyamṛtyusamaḥ ||jarayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765054 (0.0):
jarā vyādhi dukha arditu kṣīṇa dhano bhavate tada a priya mṛtyu samaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960195 (0.011):
jarāvyādhidukhārditu kṣīṇadhano bhavate tada apriyamṛtyusamaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960183 (0.014):
prabhudravyabalī vararūpadharaḥ priyasaṅgamanendriyaprītikaraḥ | / jarāvyādhidukhārditu kṣīṇadhano bhavate tada apriyamṛtyusamaḥ ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860038 (0.054):
jaravyādhidukhārditu kṣīṇadhano bhavate tada apriyu mṛtyusamaḥ // / Lal_13.82 // / jarayā jaritaḥ samatītavayo druma vidyuhateva yathā bhavati /
Yogasataka (yogasatu.htm.txt) 13213245 (0.058):
āyuḥpradā vṛṣyatamātimedhyā bhavej jarāvyādhivināśanī ca // Yś_79 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765042 (0.059):
prabhu dravya balī vara rūpa dharaḥ priya saṅga mana indriya prīti karaḥ | / jarā vyādhi dukha arditu kṣīṇa dhano bhavate tada a priya mṛtyu samaḥ ||
jaritaḥ samatītavayo druma vidyuhato va yathā bhavati |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860043 (0.0):
jaravyādhidukhārditu kṣīṇadhano bhavate tada apriyu mṛtyusamaḥ // / Lal_13.82 // / jarayā jaritaḥ samatītavayo druma vidyuhateva yathā bhavati /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765061 (0.0):
jarā vyādhi dukha arditu kṣīṇa dhano bhavate tada a priya mṛtyu samaḥ || / jarayā jaritaḥ samatīta vayo druma vidyu hato va yathā bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960202 (0.0):
jarāvyādhidukhārditu kṣīṇadhano bhavate tada apriyamṛtyusamaḥ || / jarayā jaritaḥ samatītavayo druma vidyuhato va yathā bhavati | jarajīrṇa
jarajīrṇâgāra yathā sabhayo jaraniḥśaraṇaṃ laghu brūhi mune ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960213 (0.0):
agāra yathā sabhayo jaraniḥśaraṇaṃ laghu brūhi mune ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765073 (0.025):
jara jīrṇa agāra yathā sa bhayo jara niḥ śaraṇaṃ laghu brūhi mune ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860056 (0.035):
jarajīrṇa agāru yathā sabhayo jaraniḥsaraṇaṃ laghu brūhi mune // Lal_13.83
jara śoṣayate naranārigaṇaṃ yatha mālulatā ghana śālavanam |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860068 (0.0):
jarajīrṇa agāru yathā sabhayo jaraniḥsaraṇaṃ laghu brūhi mune // Lal_13.83 / jara śoṣayate naranārigaṇaṃ yatha mālulatā ghanaśālavanam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765077 (0.0):
jara jīrṇa agāra yathā sa bhayo jara niḥ śaraṇaṃ laghu brūhi mune || / jara śoṣayate nara nāri gaṇaṃ yatha mālu latā ghana śāla vanam | jara
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960224 (0.0):
agāra yathā sabhayo jaraniḥśaraṇaṃ laghu brūhi mune || / jara śoṣayate naranārigaṇaṃ yatha mālulatā ghana śālavanam | jara
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765084 (0.030):
jara śoṣayate nara nāri gaṇaṃ yatha mālu latā ghana śāla vanam | jara / vīrya parākrama vega harī jara paṅka nimagna yathā puruṣo ||
jara vīryaparākramavegaharī jara paṅkanimagna yathā puruṣo ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860077 (0.0):
jara śoṣayate naranārigaṇaṃ yatha mālulatā ghanaśālavanam / / jara vīryaparākramavegaharī jara paṅkanimagna yathā puruṣo // Lal_13.84 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765093 (0.0):
jara śoṣayate nara nāri gaṇaṃ yatha mālu latā ghana śāla vanam | jara / vīrya parākrama vega harī jara paṅka nimagna yathā puruṣo ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960233 (0.0):
jara śoṣayate naranārigaṇaṃ yatha mālulatā ghana śālavanam | jara / vīryaparākramavegaharī jara paṅkanimagna yathā puruṣo ||
jara rūpa surūpavirūpakarī jara tejaharī balasthāmaharī |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860089 (0.0):
jara vīryaparākramavegaharī jara paṅkanimagna yathā puruṣo // Lal_13.84 // / jara rūpasurūpavirūpakarī jara tejaharī balasthāmaharī /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960244 (0.0):
vīryaparākramavegaharī jara paṅkanimagna yathā puruṣo || / jara rūpa surūpavirūpakarī jara tejaharī balasthāmaharī | sada saukhyaharī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765093 (0.030):
vīrya parākrama vega harī jara paṅka nimagna yathā puruṣo || / jara rūpa su rūpa vi rūpa karī jara teja harī bala sthāma harī | sada
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765105 (0.053):
jara rūpa su rūpa vi rūpa karī jara teja harī bala sthāma harī | sada
sada saukhyaharī paribhāvakarī jara mṛtyukarī jarâujaharī ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860095 (0.0):
jara rūpasurūpavirūpakarī jara tejaharī balasthāmaharī / / (Vaidya 124) / sada saukhyaharī paribhāvakarī jara mṛtyukarī jara ojaharī // Lal_13.85 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765109 (0.0):
jara rūpa su rūpa vi rūpa karī jara teja harī bala sthāma harī | sada / saukhya harī paribhāva karī jara mṛtyu karī jara oja harī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960249 (0.0):
jara rūpa surūpavirūpakarī jara tejaharī balasthāmaharī | sada saukhyaharī
bahurogaśatair ghanavyādhidukhaiḥ upasṛṣṭu jagaj jvalanêva mṛgāḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860105 (0.0):
sada saukhyaharī paribhāvakarī jara mṛtyukarī jara ojaharī // Lal_13.85 // / bahurogaśatai ghanavyādhidukhaiḥ upasṛṣṭa jagajjvalateva mṛgāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765122 (0.0):
saukhya harī paribhāva karī jara mṛtyu karī jara oja harī || / bahu roga śatair ghana vyādhi dukhaiḥ upasṛṣṭu jagaj jvalanā + iva mṛgāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960259 (0.0):
paribhāvakarī jara mṛtyukarī jara ojaharī || / bahurogaśatair ghanavyādhidukhaiḥ upasṛṣṭu jagaj jvalaneva mṛgāḥ | jara
jara vyādhigataṃ prasamīkṣya jagat dukhaniḥśaraṇaṃ laghu deśaya hī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765134 (0.0):
bahu roga śatair ghana vyādhi dukhaiḥ upasṛṣṭu jagaj jvalanā + iva mṛgāḥ | / jara vyādhi gataṃ prasamīkṣya jagat dukha niḥ śaraṇaṃ laghu deśaya hī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960271 (0.0):
bahurogaśatair ghanavyādhidukhaiḥ upasṛṣṭu jagaj jvalaneva mṛgāḥ | jara / vyādhigataṃ prasamīkṣya jagat dukhaniḥśaraṇaṃ laghu deśaya hī ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860113 (0.043):
bahurogaśatai ghanavyādhidukhaiḥ upasṛṣṭa jagajjvalateva mṛgāḥ / / jaravyādhigataṃ prasamīkṣva jagat dukhaniḥsaraṇaṃ laghu deśayahī //
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.0):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321696 (0.0):
[ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.0):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.0):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ] / badhakān yojayiṣyanti dharmeṣv eṣu hi vartatāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114197 (0.0):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (0.0):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.0):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.0):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690923 (5.960):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115033 (5.960):
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā- / [ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116679 (5.960):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (5.960):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (5.960):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (5.960):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180341 (5.960):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (5.960):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (5.960):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.010):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.011):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.011):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
tathâujaharo 'yu vyādhi jage parihīyatîndriyarūpabalam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765157 (0.039):
oja haro * ayu vyādhi jage parihīyati indriya rūpa balam || / dhana dhānya mahā artha kṣaya anta karaḥ paribhāva karaḥ sad vyādhi jage |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960292 (0.039):
'yu vyādhi jage parihīyati indriyarūpabalam || / dhanadhānyamahārthakṣayāntakaraḥ paribhāvakaraḥ sad vyādhi jage |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765148 (0.062):
śiśirehi yathā hima dhātu mahaṃ tṛṇa gulma vana auṣadhi oja haro | tatha / oja haro * ayu vyādhi jage parihīyati indriya rūpa balam ||
dhanadhānyamahârthakṣayântakaraḥ paribhāvakaraḥ sad vyādhi jage |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765169 (0.0):
dhana dhānya mahā artha kṣaya anta karaḥ paribhāva karaḥ sad vyādhi jage |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960304 (0.0):
dhanadhānyamahārthakṣayāntakaraḥ paribhāvakaraḥ sad vyādhi jage |
pratighātakaraḥ priyadveṣakaraḥ paridāhakaro yatha sūryu nabhe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765179 (0.0):
dhana dhānya mahā artha kṣaya anta karaḥ paribhāva karaḥ sad vyādhi jage | / pratighāta karaḥ priya dveṣa karaḥ paridāha karo yatha sūryu nabhe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960314 (0.0):
dhanadhānyamahārthakṣayāntakaraḥ paribhāvakaraḥ sad vyādhi jage | / pratighātakaraḥ priyadveṣakaraḥ paridāhakaro yatha sūryu nabhe ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860161 (0.016):
dhanadhānyamahārthakṣayāntakaro paritāpakaraḥ sahavyādhijaro / / pratighātakaraḥ priyu dveṣakaraḥ paridāhakaro yatha sūrya nabhe //
maraṇaṃ cyavanaṃ cyuti kālakriyā priyadravyajanena viyogu sadā |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860171 (0.0):
maraṇaṃ cavanaṃ cuti kālakriyā priyadravyajanena viyogu sadā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765187 (0.0):
pratighāta karaḥ priya dveṣa karaḥ paridāha karo yatha sūryu nabhe || / maraṇaṃ cyavanaṃ cyuti kāla kriyā priya dravya janena viyogu sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960322 (0.0):
pratighātakaraḥ priyadveṣakaraḥ paridāhakaro yatha sūryu nabhe || / maraṇaṃ cyavanaṃ cyuti kālakriyā priyadravyajanena viyogu sadā |
apunâgamanaṃ câsaṃgamanaṃ drumapattraphalā nadiśrotu yathā ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860179 (0.043):
maraṇaṃ cavanaṃ cuti kālakriyā priyadravyajanena viyogu sadā / / apunāgamanaṃ ca asaṃgamanaṃ drumapatraphalā nadisrota yathā // Lal_13.89
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960324 (0.055):
maraṇaṃ cyavanaṃ cyuti kālakriyā priyadravyajanena viyogu sadā | / apunāgamanaṃ ca asaṃgamanaṃ drumapattraphalā nadiśrotu yathā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765189 (0.058):
maraṇaṃ cyavanaṃ cyuti kāla kriyā priya dravya janena viyogu sadā | / a puna āgamanaṃ ca a saṃgamanaṃ druma pattra phalā nadi śrotu yathā ||
maraṇaṃ vaśitān avaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960337 (0.0):
apunāgamanaṃ ca asaṃgamanaṃ drumapattraphalā nadiśrotu yathā || / maraṇaṃ vaśitān avaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā | asahāyanaro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860187 (1.192):
maraṇaṃ vaśitāmavaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765204 (0.020):
maraṇaṃ vaśitān a vaśī kurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā | / a sahāya naro vrajate * a dvitīyaḥ svaka karma phala anugato vi vaśaḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919334 (0.043):
jātiṃ na samanupaśyati/ jarāmaraṇaṃ na samanupaśyati/}}
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643743 (0.044):
u7.10cd/.pṛṣṭhe ca gardabhasya^iha maraṇaṃ na^atra saṃśayaḥ// / u7.11ab/.kīle tu maraṇaṃ vidyād yūpa^agre ca na saṃśayaḥ/
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036825 (0.050):
RV_10.027.03.1{15} nāhaṃ taṃ veda ya iti bravītyadevayūn samaraṇejaghanvān / RV_10.027.03.2{15} yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvadādid dha mevṛṣabhā pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103824 (0.050):
RV_10,027.03c yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvad ād id dha me vṛṣabhā pra
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575277 (0.052):
ayātayāmaṃ maraṇaṃ na bhavetpunarasya tu // / vṛdhdyatantaraṃ māsikāni na kuryāttadā ayātayāmaṃ nūtanaṃ maraṇaṃ na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10425705 (0.053):
12,309.077a na dehabhede maraṇaṃ vijānatāṃ; na ca praṇāśaḥ svanupālite
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680455 (0.057):
yauvanaṃ jarā nākrameyā / yadi ārogyaṃ vyādhir nākrameyā / yadi me jīvitaṃ / maraṇaṃ na hareyā / yadi me tvayā sārdhaṃ viprayogo na bhave / edṛśam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825639 (0.057):
nābhinandena maraṇaṃ nābhinandeta jīvanaṃ(3) //AP_161.005cd/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21624211 (0.064):
345.002. durbhikṣaścātra bhavati/ / 345.002. jarāmaraṇaṃ janānāṃ bhavati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632985 (0.064):
parivarjayitavyāni/ durbhikṣas ca^atra bhavati/ jarāmaraṇaṃ janānāṃ / bhavati/ rājānaś ca^atra anyonyaghātakā bhavanti/ putrapautrāṇāṃ ca kalaho
asahāyanaro vrajate 'dvitīyaḥ svakakarmaphalânugato vivaśaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960341 (0.0):
maraṇaṃ vaśitān avaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā | asahāyanaro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765206 (0.019):
maraṇaṃ vaśitān a vaśī kurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā | / a sahāya naro vrajate * a dvitīyaḥ svaka karma phala anugato vi vaśaḥ ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860188 (0.059):
maraṇaṃ vaśitāmavaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā / / asahāyu naro vrajate 'dvitiyo svakakarmaphalānugato vivaśaḥ // Lal_13.90
maraṇaṃ grasate bahu prāṇiśatān makaro va jalâkari bhūtagaṇān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765220 (0.0):
a sahāya naro vrajate * a dvitīyaḥ svaka karma phala anugato vi vaśaḥ || / maraṇaṃ grasate bahu prāṇi śatān makaro va jala ākari bhūta gaṇān | garuḍo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960350 (0.0):
vrajate 'dvitīyaḥ svakakarmaphalānugato vivaśaḥ || / maraṇaṃ grasate bahu prāṇiśatān makaro va jalākari bhūtagaṇān | garuḍo
garuḍo uragaṃ mṛgarāja gaja jvalano va tṛṇâuṣadhibhūtagaṇam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960363 (0.0):
maraṇaṃ grasate bahu prāṇiśatān makaro va jalākari bhūtagaṇān | garuḍo / uragaṃ mṛgarāja gaja jvalano va tṛṇauṣadhibhūtagaṇam | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765235 (0.037):
ura gaṃ mṛga rāja gaja jvalano va tṛṇa auṣadhi bhūta gaṇam | iti ||
rājâvavādakasūtre 'py āha | / tad yathā mahārāja catasṛbhyo digbhyaś catvāraḥ parvatâgaccheyur dṛḍhāḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475514 (0.0):
etaccoktaṃ rājāvavādakasūtre / tadyathā mahārāja catasṛbhyo digbhyaścatvāraḥ parvatā āgaccheyuḥ, dṛḍhāḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765246 (0.0):
rāja avavādaka sūtre * apy āha | tad yathā mahā rāja catasṛbhyo digbhyaś / catvāraḥ parvatā āgaccheyur dṛḍhāḥ | sāravanto * a khaṇḍā a cchidrā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960374 (0.0):
rājāvavādakasūtre 'py āha | tad yathā mahārāja catasṛbhyo digbhyaś / catvāraḥ parvatā āgaccheyur dṛḍhāḥ | sāravanto 'khaṇḍā acchidrā asuṣirāḥ
[ Cambridge MS f96a ---> ] / sāravanto 'khaṇḍâcchidrâsuṣirāḥ susaṃvṛtâikaghanā nabhaḥ spṛśantaḥ
pṛthivīṃ côllikhantaḥ sarvatṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśâdi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619748 (0.024):
328.021. yannu vayaṃ svaparigrahamapahāya araṇyāyatanaṃ gatvā / tṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśakānupasaṃhṛtya tṛṇakuṭikāṃ vā parṇakuṭikāṃ vā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628360 (0.024):
vayaṃ svaparigraham apahāyāraṇyāyatanaṃ gatvā / tṛṇa^kāṣṭhaśākhāparṇapalāśakānupasaṃhṛtya tṛṇa^kuṭikāṃ vā parṇakuṭikāṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765266 (0.026):
a suṣirāḥ su saṃvṛtā eka ghanā nabhaḥ spṛśantaḥ pṛthivīṃ ca + ullikhantaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960394 (0.026):
susaṃvṛtā ekaghanā nabhaḥ spṛśantaḥ pṛthivīṃ collikhantaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475534 (0.027):
sāravantaḥ, akhaṇḍāḥ, acchidrāḥ asuṣirāḥ, susaṃvṛttāḥ ekaghanāḥ nabhaḥ / spṛśantaḥ, pṛthivīṃ collikhantaḥ, sarvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619768 (0.033):
328.023. atha te sattvāstaṃ parigrahamapahāyā araṇyāyatanaṃ gatvā / tṛṇakāṣṭhaśākhāpatraparṇapālāśakaistṛṇakuṭiṃ vā parṇakuṭikāṃ vā kṛtvā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628381 (0.043):
tṛṇa^kāṣṭhaśākhāpatraparṇapalāśakais tṛṇa^kuṭiṃ vā parṇakuṭikāṃ vā kṛtvā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28616988 (0.063):
kulaputra bhavejjambudvīpe sarvatṛṇakāṣṭhaśākhāpatrapalāśānāṃ
sarvasatvaprāṇibhūtāni nirmathnantas tebhyo na sukaraṃ javena vā palāyituṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475545 (0.0):
tṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśādisarvasattvaprāṇabhūtān nirmathnantaḥ / tebhyo / na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960405 (0.0):
sarvatṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśādi sarvasatvaprāṇibhūtāni nirmathnantas
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960421 (0.0):
nivartayitum | evam eva mahārāja catvārīmāni mahābhayāny āgacchanti yeṣāṃ / na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena dravyamantrauṣadhair vā nivartanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765277 (5.960):
sarva tṛṇa kāṣṭha śākhā parṇa palāśa ādi sarva satva prāṇi bhūtāni / nirmathnantas tebhyo na su karaṃ javena vā palāyituṃ balena vā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475559 (0.044):
nivartayitum / evameva mahārāja catvārīmāni mahābhayāni āgacchanti, yeṣāṃ / na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765294 (0.053):
imāni mahā bhayāny āgacchanti yeṣāṃ na su karaṃ javena vā palāyituṃ balena / dravya mantra auṣadhair vā nivartanaṃ kartum | katamāni catvāri | jarā
balena vā dravyamantrâuṣadhibhir vā nivartayitum | / evam eva mahārāja catvārîmāni mahābhayāny āgacchanti yeṣāṃ na sukaraṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475558 (0.0):
nivartayitum / evameva mahārāja catvārīmāni mahābhayāni āgacchanti, yeṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960421 (0.0):
nivartayitum | evam eva mahārāja catvārīmāni mahābhayāny āgacchanti yeṣāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475545 (0.022):
na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960405 (0.022):
tebhyo na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena vā dravyamantrauṣadhibhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765295 (0.051):
dravya mantra auṣadhibhir vā nivartayitum | evam eva mahā rāja catvāri + / imāni mahā bhayāny āgacchanti yeṣāṃ na su karaṃ javena vā palāyituṃ balena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765278 (0.060):
nirmathnantas tebhyo na su karaṃ javena vā palāyituṃ balena vā / dravya mantra auṣadhibhir vā nivartayitum | evam eva mahā rāja catvāri +
javena vā palāyituṃ balena / [ Bendall ed p207 ---> ]
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475559 (0.0):
nivartayitum / evameva mahārāja catvārīmāni mahābhayāni āgacchanti, yeṣāṃ / na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960420 (0.0):
nivartayitum | evam eva mahārāja catvārīmāni mahābhayāny āgacchanti yeṣāṃ / na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena dravyamantrauṣadhair vā nivartanaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475544 (0.044):
tṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśādisarvasattvaprāṇabhūtān nirmathnantaḥ / tebhyo / na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960404 (0.044):
sarvatṛṇakāṣṭhaśākhāparṇapalāśādi sarvasatvaprāṇibhūtāni nirmathnantas / tebhyo na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena vā dravyamantrauṣadhibhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.048):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.049):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.049):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.051):
yāvad bālaja- / [ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181084 (0.053):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ] / lābhâdikāmatā nāmêty ādy āvartate bahu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.054):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.054):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11291201 (0.055):
eka tu dharma mukhātu anekā dharmamukhān avabuddhi kṣaṇena || / [ Bendall ed p336 ---> ] / dharmaprabheda ... grāhita satvān arthaviniścaya jñāna vibhaktī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586517 (0.055):
nâsty erṣyâvakāśo 'pi parasaukhye svasaṃjñayā || / [ Bendall ed p361 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315064 (0.055):
śraddha purogatamātṛjanetrī pālikavarddhika sarvaguṇānām | / [ Bendall ed p3 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779199 (0.055):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.055):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.055):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.055):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.056):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150946 (0.056):
yat tryadhvasamatikrāntaṃ tan nêvâsti na nâstîty ādi || / [ Bendall ed p235 ---> ]
dravyamantrâuṣadhair vā nivartanaṃ kartum | / katamāni catvāri |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475569 (0.0):
na sukaraṃ javena vā palāyitum, balena vā dravyamantrauṣadhairvā / nivartanaṃ kartum / katamāni catvāri? jarā vyādhirmaraṇaṃ vipattiśca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765303 (0.0):
dravya mantra auṣadhair vā nivartanaṃ kartum | katamāni catvāri | jarā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960429 (0.0):
na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena dravyamantrauṣadhair vā nivartanaṃ / kartum | katamāni catvāri | jarā vyādhir maraṇaṃ vipattiś ca ||
jarā vyādhir maraṇaṃ vipattiś ca || / jarā mahārājâgacchati yauvanaṃ pramathamānā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475574 (0.0):
nivartanaṃ kartum / katamāni catvāri? jarā vyādhirmaraṇaṃ vipattiśca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765308 (0.0):
dravya mantra auṣadhair vā nivartanaṃ kartum | katamāni catvāri | jarā / vyādhir maraṇaṃ vipattiś ca ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960434 (0.0):
na sukaraṃ javena vā palāyituṃ balena dravyamantrauṣadhair vā nivartanaṃ / kartum | katamāni catvāri | jarā vyādhir maraṇaṃ vipattiś ca ||
vyādhir mahārājâgacchaty ārogyaṃ pramathamānaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765318 (0.046):
jarā mahā rāja āgacchati yauvanaṃ pramathamānā | vyādhir mahā rāja / āgacchaty ārogyaṃ pramathamānaḥ | maraṇam āgacchati jīvitaṃ pramathamānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960444 (0.046):
jarā mahārāja āgacchati yauvanaṃ pramathamānā | vyādhir mahārāja āgacchaty / ārogyaṃ pramathamānaḥ | maraṇam āgacchati jīvitaṃ pramathamānaṃ | vipattir
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475586 (0.059):
jarā mahārāja āgacchati yauvanaṃ pramathamānā / vyādhirmahārāja āgacchati / ārogyaṃ pramathnan / maraṇaṃ mahārāja āgacchati jīvitaṃ pramathamānam /
maraṇam āgacchati jīvitaṃ pramathamānaṃ | / vipattir mahārājâgacchati sarvāḥ saṃpattīḥ pramathamānā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765326 (0.0):
jarā mahā rāja āgacchati yauvanaṃ pramathamānā | vyādhir mahā rāja / āgacchaty ārogyaṃ pramathamānaḥ | maraṇam āgacchati jīvitaṃ pramathamānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960452 (0.0):
jarā mahārāja āgacchati yauvanaṃ pramathamānā | vyādhir mahārāja āgacchaty / ārogyaṃ pramathamānaḥ | maraṇam āgacchati jīvitaṃ pramathamānaṃ | vipattir
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475598 (0.022):
ārogyaṃ pramathnan / maraṇaṃ mahārāja āgacchati jīvitaṃ pramathamānam /
tat kasya hetoḥ | / tad yathā mahārāja siṃho mṛgarājo rūpasaṃpanno javasaṃpannaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475607 (0.0):
vipattirmahārāja āgacchati sarvāḥ saṃpattīḥ pramathnantī / tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765340 (0.0):
hetoḥ | tad yathā mahā rāja siṃho mṛga rājo rūpa saṃpanno java saṃpannaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960465 (0.0):
mahārājāgacchati sarvāḥ saṃpattīḥ pramathamānā | tat kasya hetoḥ | tad / yathā mahārāja siṃho mṛgarājo rūpasaṃpanno javasaṃpannaḥ
sujātanakhadaṃṣṭrākarālo mṛgagaṇam anupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475617 (0.0):
kasmāddhetoḥ? tadyathā mahārāja siṃho mṛgarājo rūpasaṃpanno javasaṃpannaḥ / sujātanakhadaṃṣṭrākarālo mṛgagaṇamanupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765349 (0.0):
hetoḥ | tad yathā mahā rāja siṃho mṛga rājo rūpa saṃpanno java saṃpannaḥ / su jāta nakha daṃṣṭrā karālo mṛga gaṇam anupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960475 (0.0):
yathā mahārāja siṃho mṛgarājo rūpasaṃpanno javasaṃpannaḥ / sujātanakhadaṃṣṭrākarālo mṛgagaṇam anupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā
yathākāmakaraṇīyaṃ karoti | / sa ca mṛgo 'tibalaṃ vyāḍamukham āsādya vivaśo bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475619 (0.0):
sujātanakhadaṃṣṭrākarālo mṛgagaṇamanupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā / yathākāmakaraṇīyaṃ karoti / sa ca mṛgarājo 'tibalaṃ vyālamukhamāsādya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765359 (0.0):
su jāta nakha daṃṣṭrā karālo mṛga gaṇam anupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā / yathā kāma karaṇīyaṃ karoti | sa ca mṛgo * ati balaṃ vyāḍa mukham āsādya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960485 (0.0):
sujātanakhadaṃṣṭrākarālo mṛgagaṇam anupraviśya mṛgaṃ gṛhītvā / yathākāmakaraṇīyaṃ karoti | sa ca mṛgo 'tibalaṃ vyāḍamukham āsādya vivaśo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475627 (1.192):
yathākāmakaraṇīyaṃ karoti / sa ca mṛgarājo 'tibalaṃ vyālamukhamāsādya
evam eva mahārāja viddhasya mṛtyuśalyenâpagatamadasyâparāyaṇasya marmasu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475629 (0.0):
yathākāmakaraṇīyaṃ karoti / sa ca mṛgarājo 'tibalaṃ vyālamukhamāsādya / vivaśo bhavati / evameva mahārāja viddhasya mṛtyuśalyena apagatamadasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114744 (0.0):
sādhavaḥ pratiśaraṇā bhavanti | / evam eva mahārāja viddhasya / mṛtyuśalyenâpagatamadasyâtrāṇasyâśaraṇasyâparāyaṇasya nânyat trāṇaṃ nânyat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960487 (0.0):
yathākāmakaraṇīyaṃ karoti | sa ca mṛgo 'tibalaṃ vyāḍamukham āsādya vivaśo / bhavati | evam eva mahārāja viddhasya mṛtyuśalyenāpagatamadasyāparāyaṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765362 (0.058):
yathā kāma karaṇīyaṃ karoti | sa ca mṛgo * ati balaṃ vyāḍa mukham āsādya / vi vaśo bhavati | evam eva mahā rāja viddhasya mṛtyu śalyena +
chidyamāneṣu mucyamāneṣu sandhiṣu māṃsaśoṇite pariśuṣyamāṇe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765376 (0.0):
apagata madasya + a parāyaṇasya marmasu chidyamāneṣu mucyamāneṣu sandhiṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960501 (0.0):
bhavati | evam eva mahārāja viddhasya mṛtyuśalyenāpagatamadasyāparāyaṇasya / marmasu chidyamāneṣu mucyamāneṣu sandhiṣu māṃsaśoṇite pariśuṣyamāṇe
paritaptatṛṣitavihvalavadanasya / karacaraṇavikṣepâbhiyuktasyâkarmaṇyasyâsamarthasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475646 (0.0):
atrāṇasya apratiśaraṇasya aparāyaṇasya marmasu cchidyamāneṣu māṃsaśoṇite / pariśuṣyamāṇe parituṣitavihvalavadanasya karacaraṇavikṣepābhiyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765380 (0.0):
apagata madasya + a parāyaṇasya marmasu chidyamāneṣu mucyamāneṣu sandhiṣu / māṃsa śoṇite pariśuṣyamāṇe paritapta tṛṣita vihvala vadanasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960505 (0.0):
marmasu chidyamāneṣu mucyamāneṣu sandhiṣu māṃsaśoṇite pariśuṣyamāṇe / paritaptatṛṣitavihvalavadanasya
lālāsiṅghāṇakapūyamūtrapurīṣôpaliptasya īṣajjīvitâvaśeṣasya karmabhavāt
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475660 (0.028):
akarmaṇyasya asamarthasya lālāsiṃghāṇakapūyamūtrapurīṣopaliptasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960515 (0.047):
karacaraṇavikṣepābhiyuktasyākarmaṇyasyāsamarthasya / lālāsiṅghāṇakapūyamūtrapurīṣopaliptasya īṣajjīvitāvaśeṣasya karmabhavāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960522 (0.052):
lālāsiṅghāṇakapūyamūtrapurīṣopaliptasya īṣajjīvitāvaśeṣasya karmabhavāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765395 (0.060):
lālā siṅghāṇaka pūya mūtra purīṣa upaliptasya īṣaj jīvita avaśeṣasya / karma bhavāt punar bhavam ālambānasya yama puruṣa bhaya bhītasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765388 (0.060):
kara caraṇa vikṣepa abhiyuktasya + a karmaṇyasya + a samarthasya / lālā siṅghāṇaka pūya mūtra purīṣa upaliptasya īṣaj jīvita avaśeṣasya
punar bhavam ālambānasya yamapuruṣabhayabhītasya kālarātrivaśagatasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475671 (0.0):
yamapuruṣabhayabhītasya kālarātrivaśagatasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765405 (0.0):
lālā siṅghāṇaka pūya mūtra purīṣa upaliptasya īṣaj jīvita avaśeṣasya / karma bhavāt punar bhavam ālambānasya yama puruṣa bhaya bhītasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960531 (0.0):
lālāsiṅghāṇakapūyamūtrapurīṣopaliptasya īṣajjīvitāvaśeṣasya karmabhavāt / punar bhavam ālambānasya yamapuruṣabhayabhītasya kālarātrivaśagatasya
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11494829 (0.039):
abodhato hyaprativedhataśca tattvātmakasyāsya catuṣṭasya / / bhavād bhavaṃ yāti na śantimeti saṃsāradolāmadhiruhya lokaḥ // Saund_16.6
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295497 (0.059):
kāmāvacarameva bhavamabhinirvṛtya tatraiva parinirvāti | sa punaḥ / sakṛdāgacchatīmaṃ lokamayamucyate ekavīcikaḥ ||
caramâśvāsapraśvāseṣûparudhyamāneṣu e / kākino 'dvitīyasyâsahāyasyêmaṃ lokaṃ jahataḥ paralokam ākrāmato mahāpathaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960545 (0.0):
caramāśvāsapraśvāseṣūparudhyamāneṣu e kākino 'dvitīyasyāsahāyasyemaṃ lokaṃ / jahataḥ paralokam ākrāmato mahāpathaṃ vrajato mahākāntāraṃ praviśato
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158741 (0.016):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746668 (0.016):
eso so cira diṭṭho kahaṃ uṇa dakkhidabbo / ṇāha maṃ parāhīṇaṃ tui parigaṇaa satiṇhaṃ ||SRs_2.375|| (mā.a.mi. 2.4)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780556 (0.016):
ahava eadesasaṃvibhāadāe saaṇīassa sūedi maṃ āliṅgehi tti (BhSv_5.6:42)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448489 (0.019):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207173 (0.019):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245161 (0.019):
dvitīyasyodāharaṇaṃ yathā / hiaaṭṭāviamaṇṇuṃ avaruṇṇamuhaṃ hi maṃ pasāanta /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156880 (0.028):
jaṭilā - (apavārya, sālīka-sneham) ayi bacche, sadā maṃ palohia lalidā / ahisāredi tti
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949562 (0.029):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658206 (0.030):
aṇaṇatta vacca bālaa hṇā arnti kiṃ maṃ puloesieam / / bho jāābhīruāṇaṃ taḍaṃ viaṇa hori //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475684 (0.032):
lokaṃ jahataḥ paralokamākramataḥ mahāpathaṃ vrajataḥ mahākāntāraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765422 (0.034):
kākino * a dvitīyasya + a sahāyasya + imaṃ lokaṃ jahataḥ para lokam / ākrāmato mahā pathaṃ vrajato mahā kāntāraṃ praviśato mahā gahanaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475672 (0.045):
yamapuruṣabhayabhītasya kālarātrivaśagatasya / caramāśvāsapraśvāseṣūparudhyamāneṣu ekākino 'dvitīyasya asahāyasya imaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960532 (0.045):
punar bhavam ālambānasya yamapuruṣabhayabhītasya kālarātrivaśagatasya / caramāśvāsapraśvāseṣūparudhyamāneṣu e kākino 'dvitīyasyāsahāyasyemaṃ lokaṃ
vrajato mahākāntāraṃ praviśato mahāgahanaṃ samavagāhamānasya mahândhakāraṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475691 (0.0):
lokaṃ jahataḥ paralokamākramataḥ mahāpathaṃ vrajataḥ mahākāntāraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765428 (0.0):
ākrāmato mahā pathaṃ vrajato mahā kāntāraṃ praviśato mahā gahanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960547 (0.0):
jahataḥ paralokam ākrāmato mahāpathaṃ vrajato mahākāntāraṃ praviśato
pratipadyamānasya mahârṇavenôrjyamānasya / karmavāyunâhriyamāṇasyânimittīkṛtāṃ diśaṃ gacchato nânyat trāṇaṃ nânyac
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4932942 (0.0):
*{1/542: E2: 2,63; E4: 1,223; E5: 2,60; E6: 1,42}* / saṃpraiṣe karmagarhānupālambhaḥ saṃskāratvāt // MS_1,2.45 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478282 (0.0):
amrikha / mrikha mrikha mrikha / vyavadeta karma / dune dune / upata
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185773 (0.0):
amrikha / amrikha / amrikha / amrikha amrikha / mrikha mrikha mrikha / / vyavadeta karma / dune dune / upata vyavaccheda jñānakṛta / anuda
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535470 (0.0):
11,18: atharvāno.athanavantah/ / 11,18: tharvatiś.carti.karmā,.tat.pratiṣedhah/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155236 (0.001):
saṃśayajñānam, śradvā adṛṣṭārtheṣu karmasvāstikyavudvidaivayādipu ca, / aśradvā tadviparītā vudviḥ, dhṛtirdhāraṇaṃ dehādyavasāde uttambhan,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4981568 (0.001):
*{3/583: E2: 4,505; E4: 4,787; E6: 1,251}* / *{3/584: E2,4: sarvakarmārthās tv agnaya}*
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307097 (0.001):
oṃ kaṃkaṇi kaṃkaṇi rocani rocani troṭani troṭani pratihana pratihana / sarvakarmaparaṃparāṇi sarvasattvānāṃ svāhā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020722 (0.002):
naiḥśreyasam idaṃ karma Mn_12.107a / naiḥśreyasikam eva ca Mn_12.88b / noktav ānṛṇiko yadi K_298b / noktaṃ viprakṛtiṃ nayet Yj_2.9d
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9867619 (0.005):
hā dhikko mi sahāyu kiṃ tu kurumī dhāvāmi kāṃ vā diśaṃ / ugraṃtejadhareṇa vākyu bhaṇitaṃ śakyaṃ na saṃdhāritum // Lal_15.74 //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017994 (0.006):
ca vayaṃ dviṣma iti yāmasya diśaṃ dveṣyaḥ syāttāṃ diśaṃ parāsiñcettenaiva / parābhāvayati / atha prāṅivodaṅṅutkrāmati udvayaṃ tamasasparīti pāpmā vai tamaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566651 (0.014):
tā māṃ samabhiṣiñcantu $ paścimām āśritā diśam // HV_App.I,24.61 // / [k: Ñ2 V1 B1.2 D2.3 T1 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052209 (0.014):
tā māṃ samabhiṣiñcantu paścimām āśritā diśam // HV_App.I,24.61 // / [k: Ñ2 V1 B1.2 D2.3 T1 ins. :k]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19912645 (0.025):
03,241.015b@024_0044 āvaśīrāṃś ca yodhyāṃś ca ahikṣatraṃ ca nirjayat / 03,241.015b@024_0045 pūrvāṃ diśaṃ vinirjitya vatsabhūmiṃ tathāgamat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960563 (0.040):
mahārṇavenorjyamānasya karmavāyunāhriyamāṇasyānimittīkṛtāṃ diśaṃ gacchato / nānyat trāṇaṃ nānyac charaṇaṃ nānyat parāyaṇam ṛte dharmāt | dharmo hi
charaṇaṃ nânyat parāyaṇam ṛte dharmāt | / dharmo hi mahārāja tasmin samaye trāṇaṃ layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475721 (0.0):
nānyat trāṇaṃ nānyat śaraṇaṃ nānyat parāyaṇamṛte dharmāt / dharmo hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765462 (0.0):
na + anyat trāṇaṃ na + anyac * charaṇaṃ na + anyat parāyaṇam ṛte dharmāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960581 (0.0):
nānyat trāṇaṃ nānyac charaṇaṃ nānyat parāyaṇam ṛte dharmāt | dharmo hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031639 (0.046):
kilādhyīṣṭa: sarvasattvānāṃ trāṇaṃ bhava layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802186 (0.049):
sadevamānuṣāsurasya ca lokasya kenāyam adhīṣṭaḥ sarvasattvānām ahaṃ trāṇaṃ / bhaviṣyāmi parāyaṇaṃ layanaṃ śaraṇam iti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002679 (0.052):
mānanīyaḥ pūjanīyo 'rcanīyo 'pacāyanīyaḥ satkaraṇīyo gurukaraṇīyaḥ, trāṇaṃ / śaraṇaṃ layanaṃ parāyaṇaṃ kṛto bhaviṣyati tatropagatānāṃ sattvānām / imam
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540308 (0.053):
udakāgnivividhaduḥkhābhyāhatā<ḥ> tad anenāhaṃ sarvasattvānāṃ layanaṃ / trāṇam śaraṇam parāyaṇaṃ bhavāmi yat\var{yat\lem \Dutt; yaḥ \cod} /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405087 (0.053):
tadanenāhaṃ sarvasattvānāṃ layanaṃ trāṇaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ bhavāmi / yat
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332287 (0.060):
sa etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ ca do + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + trāṇaṃ layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114751 (0.063):
mṛtyuśalyenâpagatamadasyâtrāṇasyâśaraṇasyâparāyaṇasya nânyat trāṇaṃ nânyat / parāyaṇam anyatra dharmāt |
tad yathā śītârttasyâgnipratāpaḥ | / agnim apagatasyânirvāpaṇaṃ |
uṣṇârttasya śaityaṃ | / adhvānaṃ pratipannasya śī-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960592 (0.061):
yathā śītārttasyāgnipratāpaḥ | agnim apagatasyānirvāpaṇaṃ | uṣṇārttasya / śaityaṃ | adhvānaṃ pratipannasya śītalaṃ chāyopavanaṃ | pipāsitasya
[ Cambridge MS f96b ---> ] / talaṃ chāyôpavanaṃ | / pipāsitasya śītalajalaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765482 (0.024):
chāyā upavanaṃ | pipāsitasya śītala jalaṃ | bubhukṣitasya vā praṇītam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960601 (0.024):
śaityaṃ | adhvānaṃ pratipannasya śītalaṃ chāyopavanaṃ | pipāsitasya / śītalajalaṃ | bubhukṣitasya vā praṇītam annaṃ | vyādhitasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475743 (0.053):
pipāsitasya suśītalaṃ salilam, bubhukṣitasya vā praṇītamannam, vyādhitasya
bubhukṣitasya vā praṇītam annaṃ | / vyādhitasya vaidyâuṣadhiparicārakāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765488 (0.0):
chāyā upavanaṃ | pipāsitasya śītala jalaṃ | bubhukṣitasya vā praṇītam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960607 (0.0):
śaityaṃ | adhvānaṃ pratipannasya śītalaṃ chāyopavanaṃ | pipāsitasya / śītalajalaṃ | bubhukṣitasya vā praṇītam annaṃ | vyādhitasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475750 (0.024):
pipāsitasya suśītalaṃ salilam, bubhukṣitasya vā praṇītamannam, vyādhitasya
bhayabhītasya balavantaḥ sahāyāḥ | / sādhavaḥ pratiśaraṇā bhavanti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475756 (0.0):
vā vaidyauṣadhaparicārakāḥ, bhayabhītasya balavantaḥ, sahāyāḥ sādhavaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765495 (0.0):
annaṃ | vyādhitasya vaidya oṣadhi paricārakāḥ | bhaya bhītasya balavantaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960614 (0.0):
vaidyauṣadhiparicārakāḥ | bhayabhītasya balavantaḥ sahāyāḥ | sādhavaḥ
evam eva mahārāja viddhasya / mṛtyuśalyenâpagatamadasyâtrāṇasyâśaraṇasyâparāyaṇasya nânyat trāṇaṃ nânyat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114611 (0.0):
sa ca mṛgo 'tibalaṃ vyāḍamukham āsādya vivaśo bhavati | / evam eva mahārāja viddhasya mṛtyuśalyenâpagatamadasyâparāyaṇasya marmasu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960616 (0.0):
vaidyauṣadhiparicārakāḥ | bhayabhītasya balavantaḥ sahāyāḥ | sādhavaḥ / pratiśaraṇā bhavanti | evam eva mahārāja viddhasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765497 (0.040):
sahāyāḥ | sādhavaḥ prati śaraṇā bhavanti | evam eva mahā rāja viddhasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114690 (0.063):
karmavāyunâhriyamāṇasyânimittīkṛtāṃ diśaṃ gacchato nânyat trāṇaṃ nânyac / charaṇaṃ nânyat parāyaṇam ṛte dharmāt |
parāyaṇam anyatra dharmāt | / tasmāt tarhi te mahārājânityatânudarśinā bhavitavyaṃ kṣayavyayânudarśinā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765515 (0.039):
na + anyat trāṇaṃ na + anyat parāyaṇam anyatra dharmāt | tasmāt tarhi te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960633 (0.039):
mṛtyuśalyenāpagatamadasyātrāṇasyāśaraṇasyāparāyaṇasya nānyat trāṇaṃ nānyat / parāyaṇam anyatra dharmāt | tasmāt tarhi te mahārājānityatānudarśinā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221871 (0.063):
karmârāmavarjitena karmârāmadoṣadarśinā bhavitavyaṃ | / prapañcârāmavarjitena prapañcârāmadoṣadarśinā bhavitavyaṃ ||
bhavitavyaṃ maraṇabhayabhītena | / dharmeṇâiva te mahārāja rājyaṃ kārayitavyaṃ nâdharmeṇa |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765532 (0.037):
bhavitavyaṃ maraṇa bhaya bhītena | dharmeṇa + eva te mahā rāja rājyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960651 (0.037):
bhavitavyaṃ kṣayavyayānudarśinā bhavitavyaṃ maraṇabhayabhītena | / dharmeṇaiva te mahārāja rājyaṃ kārayitavyaṃ nādharmeṇa | tat kasya hetoḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659157 (0.039):
488.023. sa kathayati putra, pratīccha rājyam, kiṃ tu dharmeṇa te / kārayitavyamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654633 (0.045):
'nuvaddhāni/ / 472.017. tattvayāpi dharmeṇa rājyaṃ kārayitavyamiti/
[ Bendall ed p208 ---> ] / tat kasya hetoḥ | / asyâpi te mahārājâtmabhāvasyâivaṃ suciram api parirakṣitasya suciram api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765545 (0.0):
ātma bhāvasya + evaṃ su ciram api parirakṣitasya su ciram api śucinā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960664 (0.0):
asyāpi te mahārājātmabhāvasyaivaṃ suciram api parirakṣitasya suciram api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985314 (0.038):
nâtigurukāyaḥ | / [ Bendall ed p128 ---> ] / tat kasya hetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.041):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.041):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.042):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.042):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.043):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.043):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.044):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.044):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.045):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959523 (0.045):
na ca sarvasatvānām antikāt sarvasatvatrāṇavyavaśāyo- / [ Bendall ed p283 ---> ] / nivartayitavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.046):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.046):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5178518 (0.047):
vâyatanapratilambhena vā pratyupasthitaḥ | / [ Bendall ed p251 ---> ] / hetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878052 (0.049):
[ Bendall ed p80 ---> ] / kāmasya hetor nirayaṃ patanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.050):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.051):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.052):
|na dharmasya kvacit pratighāto |*apratihatalakṣaṇo hi dharmaḥ | / [ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyâsvādanīyena saṃtarpitasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765551 (5.960):
ātma bhāvasya + evaṃ su ciram api parirakṣitasya su ciram api śucinā / praṇītena khādanīya bhojanīya āsvādanīyena saṃtarpitasya saṃpravāritasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960670 (5.960):
asyāpi te mahārājātmabhāvasyaivaṃ suciram api parirakṣitasya suciram api / śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyāsvādanīyena saṃtarpitasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612870 (0.050):
khādanīyabhojanīya āsvādanīyena santarpayitvā saṃpracārayitvā bhuktāviṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348080 (0.052):
apoṣadhikena vā śrāddhena vā aśrāddhena vā śucinā vā aśucinā vā śīlavatena
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531955 (0.056):
niṣṇṇaṃ viditvā sva / 2540-3 /// + .. ṇītena prabhūtena khādanīyena bhojanena lehyena coṣyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651448 (0.058):
saṃpravārayataḥ; śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyena svahastaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649630 (0.059):
śucipraṇītena khādanīyabhojanīyena svahastaṃ santarpayataḥ, / saṃpravārayataḥ; anekaparyāyeṇa śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581687 (0.060):
bhikṣusaṃghaṃ viditvā śucinā praṇītena khādanīyabhijanīyena svahastaṃ
saṃpravāritasya | / kṣutapipāsāparigatasya kālakriyā bhaviṣyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765557 (0.0):
praṇītena khādanīya bhojanīya āsvādanīyena saṃtarpitasya saṃpravāritasya | / kṣuta pipāsā parigatasya kāla kriyā bhaviṣyati | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960676 (0.0):
śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyāsvādanīyena saṃtarpitasya / saṃpravāritasya | kṣutapipāsāparigatasya kālakriyā bhaviṣyati | evaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613191 (0.044):
sūcīchidramukhāny asthiyaṃtravad ucchṛtāny api / / kṣutpipāsābhidagdhāni hīnadīnasvarāṇy api // Rm_16.22{22} //
evaṃ kāśikauśeyadūkūlapattrôrṇākṣaumâdibhir vastraviśeṣair ācchāditasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765558 (0.0):
kṣuta pipāsā parigatasya kāla kriyā bhaviṣyati | evaṃ / kāśi kauśeya dūkūla pattra ūrṇā kṣauma ādibhir vastra viśeṣair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765567 (0.039):
kāśi kauśeya dūkūla pattra ūrṇā kṣauma ādibhir vastra viśeṣair / ācchāditasya carama śayana avasthitasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960686 (0.039):
kāśikauśeyadūkūlapattrorṇākṣaumādibhir vastraviśeṣair ācchāditasya / caramaśayanāvasthitasya vividhasvedāmbuklinnamalinavasanāvṛtasya kālakriyā
caramaśayanâvasthitasya vividhasvedâmbuklinnamalinavasanâvṛtasya kālakriyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765567 (0.061):
kāśi kauśeya dūkūla pattra ūrṇā kṣauma ādibhir vastra viśeṣair / ācchāditasya carama śayana avasthitasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960686 (0.061):
kāśikauśeyadūkūlapattrorṇākṣaumādibhir vastraviśeṣair ācchāditasya / caramaśayanāvasthitasya vividhasvedāmbuklinnamalinavasanāvṛtasya kālakriyā
bhaviṣyati | / evam api te mahārāja / snānânulepanavāsadhūpapuṣpasurabhigandhasyâtmabhāvasya na cireṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765581 (0.015):
vividha sveda ambu klinna malina vasana āvṛtasya kāla kriyā bhaviṣyati | / evam api te mahā rāja snāna anulepana vāsa dhūpa puṣpa surabhi gandhasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960700 (0.015):
caramaśayanāvasthitasya vividhasvedāmbuklinnamalinavasanāvṛtasya kālakriyā / bhaviṣyati | evam api te mahārāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960712 (0.044):
snānānulepanavāsadhūpapuṣpasurabhigandhasyātmabhāvasya na cireṇa / durgandhatā bhaviṣyati | evaṃ stryāgāramadhyagatasyāpi te
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767711 (0.063):
dharmādyabhivāsitatvāt yathāhi surabhipuṣpādisambandhādvastramapi
durgandhatā bhaviṣyati | / evaṃ stry-āgāramadhyagatasyâpi te strīgaṇaparivṛtasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960716 (0.0):
snānānulepanavāsadhūpapuṣpasurabhigandhasyātmabhāvasya na cireṇa / durgandhatā bhaviṣyati | evaṃ stryāgāramadhyagatasyāpi te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960723 (0.0):
durgandhatā bhaviṣyati | evaṃ stryāgāramadhyagatasyāpi te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765605 (0.012):
ātma bhāvasya na cireṇa dur gandhatā bhaviṣyati | evaṃ / stry āgāra madhya gatasya + api te strī gaṇa parivṛtasya
nānāvādyagītatūryanādyair upagīyamānasya sumanasaḥ krīḍato ramamāṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960731 (0.0):
durgandhatā bhaviṣyati | evaṃ stryāgāramadhyagatasyāpi te / strīgaṇaparivṛtasya nānāvādyagītatūryanādyair upagīyamānasya sumanasaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765614 (5.960):
stry āgāra madhya gatasya + api te strī gaṇa parivṛtasya / nānā vādya gīta tūrya nādyair upagīyamānasya su manasaḥ krīḍato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525340 (0.032):
tasmādbhavatu bhavileti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam/ / 015.008. bhūyo 'pyasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537665 (0.032):
055.008. sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati/ / 055.008. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571088 (0.032):
157.006. sa ca kalatrasahāyaḥ krīḍati ramate paricārayati/ / 157.006. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580395 (0.032):
186.012. sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati/ / 186.012. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660128 (0.032):
491.021. sa tayā saha krīḍate ramate paricārayati/ / 491.021. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254150 (0.053):
nānāvādyatūryasaṃgītibhir vādyamānābhiḥ pradakṣiṇīkartavyā / tatas teṣāṃ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308114 (0.053):
nānāvādyatūryasaṃgītibhir vādyamānābhiḥ pradakṣiṇīkartavyā | teṣāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607605 (0.057):
ramate paricārayati/ / 286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487450 (0.057):
yāvad apareṇa samayena dhano rājā devyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricāryati / / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12507329 (0.063):
harir atha vihasan jagāda yūyaṃ bharatamataṃ prati rājathātivijñāḥ | / tad anusarata gītavādyanṛtyaṃ mama bhavatībhir udetu tāratamyam ||"76||"
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10172671 (0.063):
pragīyamāno lalītaṃ gītavādyaviśāradaiḥ // ViP_5,25.7 //
paricārayato maraṇabhayabhītasyâtīva duṣkhadaurmanasyābhyāṃ kālakriyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765623 (0.0):
nānā vādya gīta tūrya nādyair upagīyamānasya su manasaḥ krīḍato / ramamāṇasya paricārayato maraṇa bhaya bhītasya + atīva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960732 (0.0):
strīgaṇaparivṛtasya nānāvādyagītatūryanādyair upagīyamānasya sumanasaḥ / krīḍato ramamāṇasya paricārayato maraṇabhayabhītasyātīva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960739 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato maraṇabhayabhītasyātīva / duṣkhadaurmanasyābhyāṃ kālakriyā bhaviṣyati | evam api te mahārāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765616 (0.028):
nānā vādya gīta tūrya nādyair upagīyamānasya su manasaḥ krīḍato / ramamāṇasya paricārayato maraṇa bhaya bhītasya + atīva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3779854 (0.062):
sarva satva citta paripīḍana bhaya nirmokṣaṇāya | / sarva satva duṣkha daurmanasya upāyāsa samatikramaṇāya pariṇāmayāmi + iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26974132 (0.062):
sarvasatvacittaparipīḍanabhayanirmokṣaṇāya | / sarvasatvaduṣkhadaurmanasyopāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmīti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961710 (0.063):
sarvasatvacittaparipīḍanabhayanirmokṣaṇāya | / sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti ||
bhaviṣyati | / evam api te mahārāja gṛheṣûpalepanôpalipteṣu susthāpitârgaleṣu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231206 (0.0):
cārayitavyāḥ / raṃgāṇāṃ mahāraṃgaḥ kaṃkuṣṭahiṃgulukarājapaṭyādayas te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765624 (0.0):
duṣkha daurmanasyābhyāṃ kāla kriyā bhaviṣyati | evam api te mahā rāja
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960740 (0.0):
duṣkhadaurmanasyābhyāṃ kālakriyā bhaviṣyati | evam api te mahārāja
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289807 (0.001):
sa yadi rājopadasyet | tamata eva tanvīrannataḥ prabhāvayeyurātmā vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117348 (0.002):
tejasā dehakāntyā manasijaṃ sammīlayan sāndairyyagavārta saṅkocayan / / prodyantī rājakalā nṛpaticāturyyaṃ yasya tādṛśaḥ /
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013442 (0.005):
a. k. uccakulopapattis. a. k. alpabhogas. a. k. mahābhogas. a. k. / duṣprajnas. a. k. mahāprajñas. a. k. narakopapattis. a. k.
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335175 (0.005):
mahāmārutāḥ kūṣmāṇḍā mahākūṣmāṇḍā vyāḍā mahāvyāḍā vetāḍā mahāvetāḍā / kambojā mahākambojā bhaginyo mahābhaginyo ḍākinyo mahāḍākinyaḥ cūṣakā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335192 (0.005):
mahācūṣakā utsārakā mahotsārakā ḍimphikā mahāḍimphikāḥ kimpakā mahākimpakā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23572130 (0.005):
baler* mahā+indraṃ* nahuṣaṃ* mahā+indrād* |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638159 (0.005):
jalijalini mahājalini phutke butke sammade mahāsammade devāṃ aṭi caṭi ṭake
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694266 (0.005):
jalijalini mahājalini phutke butke saṃmade mahāsaṃmade, devām aṭi caṭi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810668 (0.007):
viralair evāvakalayiṣyate | asyā hi bahirmukhān pratavaguṇṭhayitum / antarmukhāṃs tūtkaṇṭhayituṃ maharṣibhiḥ parokṣa prāyī kṛtāyāḥ khalv
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158789 (0.007):
candrāvalī - dea! tuhma vilāsa sokkhāṇaṃ bāhādeṇa kida mahāparāhamhi | tā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18691442 (0.007):
hanyanti asmākaṃ punar mahārāja na mansakāryakaṃ na carma na keśā na dantā
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874732 (0.008):
jvale jvale jvalini śabari śābari sarvavyādhihariṇi muni muni cuṇḍi cuṇḍi / cuṇḍini cuṇḍini mahācuṇḍini nimi nimi nimiṃdhari trailokyavardhani
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20317662 (0.008):
08,028.025a viḍīnaṃ pariḍīnaṃ ca parāḍīnaṃ suḍīnakam / 08,028.025c atiḍīnaṃ mahāḍīnaṃ niḍīnaṃ pariḍīnakam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1756371 (0.008):
vārāṇasī saṃkittaṇeṇa sumarābidamhi akkhiāṇaddaṃ jaṇaṇī bhūdaṃ mihilāṃ / mahā ṇāarīṃ | [ārya putra daśakaṇṭha nisūdana vārāṇasī saṅkīrtanena
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760342 (0.008):
yathā mālatī mādhave, lavaṅgikā bhaabadi / kisaṇa cauddasī raaṇi mahā masāṇa saṃcāra ṇibbaḍia bisama bbabasāo
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571984 (0.008):
mahā+vismaya+prāptis+ bhavati+ iti saṃbandhas+ / *mahā+vismayas+*" ca / vigatas+ vinaṣṭas+ smayas+ mita+amita+ahaṅkāra+darpas+"
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14501003 (0.016):
sthāpayituṃ / yadi āgantukānāṃ mātu atyāyikaṃ bhaviṣyati tato / dhoviṣyanti / rañjiṣyanti / sīviṣyanti / atha khalu yaṃ (14b2) śeyyāsanaṃ
supihitavātâyaneṣu bahugandhadhūpapuṣpatailavartiprajvāliteṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765644 (0.0):
gṛheṣu + upalepana upalipteṣu su sthāpita argaleṣu su pihita vāta āyaneṣu / bahu gandha dhūpa puṣpa taila varti prajvāliteṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960757 (0.0):
gṛheṣūpalepanopalipteṣu susthāpitārgaleṣu supihitavātāyaneṣu / bahugandhadhūpapuṣpatailavartiprajvāliteṣv āsaktapaṭṭadāmakalāpeṣu
āsaktapaṭṭadāmakalāpeṣu muktakusumâvakīrṇeṣu gandhaghaṭikānirdhūpiteṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765652 (0.0):
bahu gandha dhūpa puṣpa taila varti prajvāliteṣv / āsakta paṭṭa dāma kalāpeṣu mukta kusuma avakīrṇeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960766 (0.0):
bahugandhadhūpapuṣpatailavartiprajvāliteṣv āsaktapaṭṭadāmakalāpeṣu
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18530984 (0.050):
2531-4 /// + kusumā % bhikīrṇaṃ | gandhaghaṭikānirdhūpitaṃ | / mucchritacchatradhvajapatākaṃ | dhūpanadhūpitaṃ | pitānacitataṃ |
anyastapādapīṭhapaṭikâstaraṇagoṇikâstaraṇakācalindikaprāvaraṇasântarôchadapaṭikôbhayakṛtôpadhāneṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960768 (0.0):
muktakusumāvakīrṇeṣu gandhaghaṭikānirdhūpiteṣu / anyastapādapīṭhapaṭikāstaraṇagoṇikāstaraṇakācalindikaprāvaraṇasāntarochadapaṭikobhayakṛtopadhāneṣu
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512613 (0.044):
dviguṇikāṃ kariya cīvaravaṃśe sthapayitvā pānīyasya dakānakaṃ pūrīya / pīṭhakā prajñāpiya pādataddha(ṭṭha)kaṃ upanāmayitvā upānahikāyo
paryaṅkeṣu śayitvā | / punaś ca śṛgālakākagṛdhramṛtakaḍevaramāṃsâsthikeśarudhiravaśâkule
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765677 (0.0):
a nyasta pāda pīṭha paṭikā āstaraṇa goṇikā āstaraṇa kāca lindika prāvaraṇa sa antara uchada paṭikā ubhaya kṛta upadhāneṣu / paryaṅkeṣu śayitvā | punaś ca / śṛgāla kāka gṛdhra mṛtaka ḍevara māṃsa asthi keśa rudhira vaśa ākule
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960791 (0.0):
anyastapādapīṭhapaṭikāstaraṇagoṇikāstaraṇakācalindikaprāvaraṇasāntarochadapaṭikobhayakṛtopadhāneṣu / paryaṅkeṣu śayitvā | punaś ca / śṛgālakākagṛdhramṛtakaḍevaramāṃsāsthikeśarudhiravaśākule paramabībhatse
paramabībhatse śmaśāne gataceṣṭasyâtmabhāvaḥ pṛthivyām avaśaḥ śeṣyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960805 (0.0):
śmaśāne gataceṣṭasyātmabhāvaḥ pṛthivyām avaśaḥ śeṣyate | evam api te / mahārāja gajaskandhāśvapṛṣṭharathābhirūḍhasya śaṅkhapaṭaheṣv āhanyamāneṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765696 (0.048):
parama bībhatse śmaśāne gata ceṣṭasya + ātma bhāvaḥ pṛthivyām a vaśaḥ / śeṣyate | evam api te mahā rāja
evam api te mahārāja gajaskandhâśvapṛṣṭharathâbhirūḍhasya śaṅkhapaṭaheṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960807 (1.192):
śmaśāne gataceṣṭasyātmabhāvaḥ pṛthivyām avaśaḥ śeṣyate | evam api te / mahārāja gajaskandhāśvapṛṣṭharathābhirūḍhasya śaṅkhapaṭaheṣv āhanyamāneṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765698 (0.044):
parama bībhatse śmaśāne gata ceṣṭasya + ātma bhāvaḥ pṛthivyām a vaśaḥ / śeṣyate | evam api te mahā rāja / gaja skandha aśva pṛṣṭha ratha abhirūḍhasya śaṅkha paṭaheṣv āhanyamāneṣu
āhanyamāneṣu chatreṇa dhāryamāṇena bālavyajanena vījaya-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765712 (0.0):
gaja skandha aśva pṛṣṭha ratha abhirūḍhasya śaṅkha paṭaheṣv āhanyamāneṣu / chatreṇa dhāryamāṇena bāla vyajanena vījayamānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960820 (0.0):
mahārāja gajaskandhāśvapṛṣṭharathābhirūḍhasya śaṅkhapaṭaheṣv āhanyamāneṣu / chatreṇa dhāryamāṇena bālavyajanena
[ Cambridge MS f97a ---> ] / mānasyânekahastyaśvarathapadātibhir anuyātasyâñjaliśatasahasrair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960828 (0.017):
chatreṇa dhāryamāṇena bālavyajanena / vījayamānasyānnekahastyaśvarathapadātibhir anuyātasyāñjaliśatasahasrair
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19766066 (0.040):
02,043.019b*0426_07 hariprasthapuradvāraṃ sadā tu nibiḍīkṛtam / 02,043.019b*0426_08 rathahastyaśvayānānāṃ rohaṇena sadā nṛṇām
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13569818 (0.041):
atharvavihitāni karmāṇi kuryāt sa tasya pratyaṅgiro bhūtvā / hastyaśvarathapadātikaṃ prakṛtimukhebhyo ...
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824659 (0.042):
MSS_1312 2 acāmaro'pyeṣa sadaiva vījyate vilāsabālavyajanena ko'pyayam // / MSS_1313 1 anāturotkaṇṭhitayoḥ prasidhyatā samāgamenāpi ratirna māṃ prati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20260760 (0.043):
07,138.027a sarveṣu sainyeṣu padātisaṃghā; vyāmiśritā hastirathāśvavṛndaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765720 (0.045):
chatreṇa dhāryamāṇena bāla vyajanena vījayamānasya + / an eka hasty aśva ratha padātibhir anuyātasya + añjali śata sahasrair
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21512459 (0.046):
Manu9.280a/ koṣṭhāgāra.āyudhāgāra.devatāgāra.bhedakān | / Manu9.280c/ hasti.aśva.rathahartqṃś ca hanyād) eva a.vicārayan ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18759777 (0.046):
hastyaśva ajagaveḍakāni / [_Mvu_3.178_] veṣṭāpayitavyāni rathayugyayānāni veṣṭāpayitavyāni grāmāṇi
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29020809 (0.047):
hastau vāgdaśamī bhavet LiP_1,70.42b / hastyaśvaratharatnāni LiP_1,85.88c
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622887 (0.048):
hastyaśvarathagogardabhamahiṣaiḍakān,
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23021287 (0.048):
Vin_2.1798 / na dakapicchilikāṃ picchilet* / / Vin_2.1799 / na hastikruñcitāśvaheṣitarṣabhagarjitamayūrakokilarutāni
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23030711 (0.048):
Vin_6.273 / ūrṇāṃ saṇaṃ karpāsaṃ natukaṃ patramañjarīñ ca / / Vin_6.274 / na hastyaśvagobālādikamayaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781063 (0.050):
mahatā balasamudayenopayātaḥ khalv āruṇim abhighātayitum (BhSv_5.11:7) / tathā hastyaśvarathapadātīni māmakāni vijayāṅgāni sannaddhāni
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28043769 (0.050):
ye bhonti mukhyāḥ kularatanā viśiṣṭāḥ suprabhūtabhogā bahujanasvāpateyāḥ / / yatrāśva hastī rathavara yugyayānā hiraṇyasvarṇaṃ maṇīratanaṃ prabhūtam //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10842936 (0.052):
pūjayed gohiraṇyena vastrālaṃkaraṇena ca / / hastyaśvarathadānena sarvapāpakṣayo bhavet // RKS_97.6 //
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23023372 (0.052):
Vin_2.2129 / [34b1] na hastyaśvayānasibikāmañjapādukārūḍhāya /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186848 (0.055):
hastyaśvarathasambādhā Ram_3,46.12a / hastyaśvarathasambādhe Ram_2,69.20a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752603 (0.055):
dauryodhanī mahāsenā hastyaśvarathapattinī /AP_14.013ab/ / dhṛṣṭadyumnādhipatitā droṇaḥ kāla ivābabhau //AP_14.013cd/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1469230 (0.056):
08,021.011c tvaritam atirathā ratharṣabhaṃ; dviradarathāśvapadātibhiḥ saha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609248 (0.056):
nānāvāditrasaṃkṣobheṇa ca mahābhayamupadarśayan mahatā balaudhena pāñciko / 'nuprāptaḥ/ / 290.021. hastyaśvarathanirghoṣānnānāvāditranidvanāt/
namaskriyamāṇasya | / nirgamanam anubhūya na cirān niśceṣṭasya mṛtaśayanâbhirūḍhasya caturbhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960837 (0.0):
namaḥkriyamāṇasya | nirgamanam anubhūya na cirān niśceṣṭasya
puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena nagaradvāreṇa nirṇītasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765741 (0.0):
mṛta śayana abhirūḍhasya caturbhiḥ puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena / nagara dvāreṇa nirṇītasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960848 (0.0):
mṛtaśayanābhirūḍhasya caturbhiḥ puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena / nagaradvāreṇa nirṇītasya
mātāpitṛbhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛvayasyadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765747 (0.0):
mṛta śayana abhirūḍhasya caturbhiḥ puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena / nagara dvāreṇa nirṇītasya / mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī bhāryā putra duhitṛ vayasya dāsī dāsa karma kara pauruṣeyaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960860 (0.0):
mṛtaśayanābhirūḍhasya caturbhiḥ puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena / nagaradvāreṇa nirṇītasya / mātāpitṛbhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛvayasyadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaiḥ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248913 (0.020):
sohamevaṃnāmā evamutpāditabodhicitto 'nantasattvadhātuṃ yathā / mātāpitṛbhaginībhrātṛputraduhitranyatamānyatamajñātisālohitasthānīyāṃstathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623538 (0.020):
devamanasikārāḥ gurūpādhyāyamanasikārāḥ, / mātāpitṛbhrātṛbhaginīputraduhitṛjñātipratisaṃyuktā manasikārāḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753727 (0.029):
ca vayam asya mahāsatvasya mātāpitarau bhaviṣyāmo // / bhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛmitrāmātyajñātisahāyasāṃmodā bhaviṣyāma |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591279 (0.030):
usāragalvalohitamuktāgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānībhāryāputraduhitṛdāsīdāsakarmakarapauruṣeyahastyaśvarathaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032789 (0.031):
caraṇanayanottamāṃgapriyaputrabhāryāduhitṛdāsadāsīparityāga kṛtaḥ yaścāsya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657169 (0.038):
sarvadharmasvabhāvaparijñāyai ca dharmaṃ deśayāmi / / mātāpitṛbhrātṛbhaginījñātisālohitasamavadhānagatānāṃ sattvānāṃ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3709258 (0.050):
mātāpitṛbhaginyādi putradārasuhṛjjanāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439252 (0.053):
atâivôgraparipṛcchāyām uktaṃ | / putrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyāṇāṃ samyakparibhogenêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949691 (0.053):
ata evograparipṛcchāyām uktaṃ | putrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyāṇāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24857789 (0.054):
mātāpitṛbhyāṃ kārayati putradāreṇa / dāsīdāsakarmakarapauruṣeyairmitrāmātyajñātisālohitaiḥ paraiśca rājabhiḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829398 (0.054):
mātāpitṛputraduhitṛdāsīdāsakarmakarāṇāṃ ca vyasanamāpādayatha / atha te
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094880 (0.054):
mātāpitṛputraduhitṛdāsīdāsakarmakarāṇāṃ ca vyasanam āpādayatha. 4. atha te
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709154 (0.055):
yad idaṃ / mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrâmātyajñātisālohitā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955845 (0.055):
ete | yad idaṃ / mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951661 (0.056):
kulaputra puruṣasyaikāntatṛṣṇācaritasya / mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310031 (0.057):
putraduhitṛkalatraṃ ca mātābhaginībhaginīm //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749182 (0.057):
sarvasatveṣu samacittā abhūvan* yad uta mātāpitṛbhrātṛbhaginīsamacittāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237730 (0.059):
caṇḍamṛgajātīr dṛṣṭvā pipāsitān dṛṣṭvā bubhuksitān dṛṣṭvā mātāpitṛmaraṇaṃ / vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā
śokagatahṛdayair vikṣiptakeśair utkṣiptabhujaiḥ sôrastāḍaṃ paramakaruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765760 (0.0):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī bhāryā putra duhitṛ vayasya dāsī dāsa karma kara pauruṣeyaiḥ / śoka gata hṛdayair vikṣipta keśair utkṣipta bhujaiḥ sa uras tāḍaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960865 (0.0):
mātāpitṛbhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛvayasyadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaiḥ / śokagatahṛdayair vikṣiptakeśair utkṣiptabhujaiḥ sorastāḍaṃ paramakaruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765767 (0.051):
śoka gata hṛdayair vikṣipta keśair utkṣipta bhujaiḥ sa uras tāḍaṃ / parama karuṇaṃ | hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960872 (0.051):
śokagatahṛdayair vikṣiptakeśair utkṣiptabhujaiḥ sorastāḍaṃ paramakaruṇaṃ | / hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ paurajānapadaiḥ
hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ paurajānapadaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765777 (0.0):
śoka gata hṛdayair vikṣipta keśair utkṣipta bhujaiḥ sa uras tāḍaṃ / parama karuṇaṃ | hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960882 (0.0):
śokagatahṛdayair vikṣiptakeśair utkṣiptabhujaiḥ sorastāḍaṃ paramakaruṇaṃ | / hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ paurajānapadaiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18743100 (0.043):
pratyutkrāntā ekāntaṃ pratyutkramitvā rodensuḥ śocensuḥ paridevensuḥ // hā / ambe hā tāta hā putra hā bhrātā hā bhaginī hā citrajambūdvīpikāho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19816909 (0.044):
03,060.003a hā nātha hā mahārāja hā svāmin kiṃ jahāsi mām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19819908 (0.044):
03,062.010d@011_0083 hā nātha hā mahārāja hā svāmiñ jīviteśvara
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19820833 (0.044):
03,062.017f@010_0093 hā nātha hā mahārāja hā svāmiñ jīviteśvara
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136691 (0.047):
hā tāta hā sutavatsala hā lokatrayaikadhanurdhara hā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136861 (0.047):
hā tāta hā sutavatsala hā vṛthāmadarthaparityaktajīvita hā śauryarāśe hā
saparibhāvadṛśyamānasya śmaśānaṃ nītasya punaḥ kākagṛdhraśvaśṛgālâdibhir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765788 (0.0):
parama karuṇaṃ | hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ / paura jānapadaiḥ sa paribhāva dṛśyamānasya śmaśānaṃ nītasya punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960891 (0.0):
hā putra hā nātha hā tāta hā svāminn ity ākrandamānaiḥ paurajānapadaiḥ / saparibhāvadṛśyamānasya śmaśānaṃ nītasya punaḥ kākagṛdhraśvaśṛgālādibhir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567181 (0.050):
145.009. yato 'nantaraṃ smudravelayotsārya sthale prakṣiptam/ / 145.009. taccānekaiḥ kākagṛdhraśvaśṛgālaśvāpadādyaiḥ
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765793 (0.0):
kāka gṛdhra śva śṛgāla ādibhir bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni / pṛthivyāṃ vā nikhānitāni adbhir vā klinnāni vāta ātāpa varṣair vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960897 (0.0):
saparibhāvadṛśyamānasya śmaśānaṃ nītasya punaḥ kākagṛdhraśvaśṛgālādibhir / bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhānitāni
[ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.0):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321696 (0.0):
[ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.0):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690923 (0.0):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114197 (0.0):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116679 (0.0):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (0.0):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (0.0):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (0.0):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180341 (0.0):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.0):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.0):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (0.0):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.0):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (1.788):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (1.788):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (1.788):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.010):
tathāgato udakam ā- / [ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.011):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.011):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
prakṣiptāni tatrâiva pūtabhavam āyāsyanti | / evam anityāḥ sarvasaṃskārâivam adhruvêti vistaraḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960911 (0.015):
adbhir vā klinnāni vātātāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu prakṣiptāni / tatraiva pūtabhavam āyāsyanti | evam anityāḥ sarvasaṃskārā evam adhruvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765808 (0.030):
cūrṇī kṛtāni dig vi dikṣu prakṣiptāni tatra + eva pūta bhavam āyāsyanti | / evam a nityāḥ sarva saṃskārā evam a dhruvā iti vistaraḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116725 (0.059):
tatrâvidyāyā nâivaṃ bhavati | / ahaṃ saṃskārān abhinirvartayāmîti |
tatra kleśāḥ prādhānyena rāgadveṣamohā yasyâiṣām ekatarasya tāvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765816 (0.0):
evam a nityāḥ sarva saṃskārā evam a dhruvā iti vistaraḥ || / tatra kleśāḥ prādhānyena rāga dveṣa mohā yasya + eṣām ekatarasya tāvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960919 (0.0):
tatraiva pūtabhavam āyāsyanti | evam anityāḥ sarvasaṃskārā evam adhruvā / iti vistaraḥ || / tatra kleśāḥ prādhānyena rāgadveṣamohā yasyaiṣām ekatarasya tāvat
pratipakṣam ādau bhāvayet tannidānaṃ ca varjayet || / tatrâryaratnameghe tāvad āha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960932 (0.0):
tatra kleśāḥ prādhānyena rāgadveṣamohā yasyaiṣām ekatarasya tāvat / pratipakṣam ādau bhāvayet tannidānaṃ ca varjayet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765830 (0.045):
tatra + ārya ratna meghe tāvad āha | sa rāgasya prati pakṣaṃ bhajate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958022 (0.050):
[ Bendall ed p274 ---> ] / tatrâryaratnameghe balam uktaṃ |na sa satvaḥ satvanikāye saṃvidyate yo
sa rāgasya pratipakṣaṃ bhajate | / rāgôtpattipratyayāṃś ca varjayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960935 (0.0):
tatrāryaratnameghe tāvad āha | sa rāgasya pratipakṣaṃ bhajate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765832 (0.040):
tatra + ārya ratna meghe tāvad āha | sa rāgasya prati pakṣaṃ bhajate |
katamaś ca sa rāgasya pratipakṣaḥ | / katame ca te rāgôtpattipratyayāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960946 (0.0):
rāgotpattipratyayāṃś ca varjayati | katamaś ca sa rāgasya pratipakṣaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765842 (0.029):
rāga utpatti pratyayāṃś ca varjayati | katamaś ca sa rāgasya prati pakṣaḥ
aśubhābhāvanârāgasya pratipakṣaḥ | / janapadakalyāṇīrāgôtpattipratyayaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960953 (0.009):
katame ca te rāgotpattipratyayāḥ | aśubhābhāvanārāgasya pratipakṣaḥ |
katamā ca sâśubhābhāvanā | / yad uta santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvak māṃsâsthi
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296046 (0.0):
yathāpraṇihitaṃ pūrṇaṃ nānāprakārasyāśuceḥ pratyavekṣadhvaṃ | santy asmin / kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvaṅ māṃsam asthi snāyu sirā vṛkkā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456793 (0.0):
caitadaśubhabhāvanāprastāve śikṣāsamuccaye / santi asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvakū māṃsāsthi snāyu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765872 (0.0):
prati pakṣaḥ | jana pada kalyāṇī rāga utpatti pratyayaḥ | katamā ca sā + / a śubhā bhāvanā | yad uta santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960967 (0.0):
janapadakalyāṇīrāgotpattipratyayaḥ | katamā ca sāśubhābhāvanā | yad uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960974 (0.0):
santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvak māṃsāsthi snāyuḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108107 (0.012):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate, santy asmin kāye keśā / romāṇi nakhā dantās tvakcarmamāṃsasnāyavaḥ śoṇitam asthimajjāhṛdayaṃ vṛkkā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108208 (0.012):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate, santy asmin kāye keśā / romāṇi nakhā dantās tvakcarmamāṃsasnāyavaḥ śoṇitam asthimajjāhṛdayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115303 (0.026):
nānāprakārasyâśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate | / santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastakaluṅgam akṣigūthaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766058 (0.026):
pūrṇaṃ nānā prakārasya + a śucer yathā bhūtaṃ pratyavekṣate | santy asmin / kāye keśā romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastaka luṅgam akṣi gūthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950250 (0.027):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi / nakhā dantās tvak carma māṃsas jāyavaḥ śoṇitam asthimajjāhṛdayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771735 (0.027):
pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi nakhā dantās tvak carma māṃsas
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955464 (0.033):
yathābhūtadarśī bhavati - santyasmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2021329 (0.041):
śilāpuruṣa eva na punastadanyo 'stītyucyate | yathā bhagavānāha / santyasmin kāye keśā romāṇi raktaṃ māṃsaṃ ityādi | tāni keśādīni vihāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961139 (0.044):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate | santy asmin kāye keśā / romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastakaluṅgam akṣigūthaṃ karṇagūtham iti || pe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771164 (0.052):
yathā | keśā romāṇi nakhā dantā ity ādi | ayam ucyate + ādhyātmikaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965961 (0.052):
upāttaṃ | tat punaḥ katamat | tad yathā | keśā romāṇi nakhā dantā ity ādi / | ayam ucyata ādhyātmikaḥ pṛthivīdhātuḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950152 (0.054):
20516 śucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi nakhā / dantās tvak carma
snāyuḥ śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765879 (0.0):
malaṃ tvak māṃsa asthi snāyuḥ śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960982 (0.0):
santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvak māṃsāsthi snāyuḥ / śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ | antrāṇy antraguṇa āmāśayaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456806 (0.019):
santi asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvakū māṃsāsthi snāyu / śirā bukkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ antrāṇi antraguṇāḥ āmāśayaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296054 (0.036):
kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvaṅ māṃsam asthi snāyu sirā vṛkkā / hṛdayaṃ plīhā klomaka āntrāṇy antraguṇāny āmāśayaḥ pakvāśaya audaryakaṃ
antrāṇy antraguṇâmâśayaḥ pakvâśayaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456806 (0.020):
śirā bukkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ antrāṇi antraguṇāḥ āmāśayaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765880 (0.021):
malaṃ tvak māṃsa asthi snāyuḥ śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ | / antrāṇy antra guṇa āma āśayaḥ pakva āśayaḥ | audaryakaṃ yakṛt purīṣam aśru
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960982 (0.021):
śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ | antrāṇy antraguṇa āmāśayaḥ
audaryakaṃ yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vasā lasikā majjā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296070 (0.0):
hṛdayaṃ plīhā klomaka āntrāṇy antraguṇāny āmāśayaḥ pakvāśaya audaryakaṃ / yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaś śiṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456820 (0.0):
śirā bukkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ antrāṇi antraguṇāḥ āmāśayaḥ / pakkāśayaḥ audarīyakaṃ yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaḥ siṃghāṇakaṃ vasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765896 (0.0):
antrāṇy antra guṇa āma āśayaḥ pakva āśayaḥ | audaryakaṃ yakṛt purīṣam aśru / svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vasā lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleśmā pūyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960996 (0.0):
śirā vṛkkā hṛdayaṃ plīhakaḥ klomakaḥ | antrāṇy antraguṇa āmāśayaḥ / pakvāśayaḥ | audaryakaṃ yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vasā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185703 (5.960):
klomam, antrāṇi, antraguṇaḥ, āmāśayaṃ, pakvāśayaṃ, yakṛt, purīṣam, aśru, / svedaḥ, kheṭaḥ, śiṅghāṇakaṃ, vasā, lasīkā, majjā, medaḥ, pittaṃ, śleṣmā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771572 (0.032):
tat punaḥ katamat | tad yathā | aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vaśā lasikā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955491 (0.042):
siṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaṃ śoṇitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950175 (0.044):
20518 antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950273 (0.044):
vṛkkāyakṛtklomaplīhā āmamantrāṇi antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo / medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771758 (0.044):
antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108130 (0.044):
yakṛtklomaplīhā āmamantrāṇi antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo / medaḥ kheṭaḥ siṃhāṇakaṃ pūyaṃ lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108230 (0.044):
vṛkkāyakṛtklomaplīhā āmam antrāṇi antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram / aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhāṇakaṃ pūyaṃ lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298079 (0.046):
klomaṃ, antrānyaṇtraguṇā, āmāśayaṃ (yaḥ), pakvāśayaṃ(yaḥ), mūtraṃ, / purīṣamaśru, svedaḥ, kheṭā, śiṃghāṇakaṃ, vasā, lasīkā, majjāmedaḥ, pittaṃ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186694 (0.046):
śiṃghāṇakaḥ, vasā, lasīkā, majjā, medaḥ, pittaṃ, śleṣmā, pūyaḥ, śoṇitaṃ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177671 (0.056):
vaśā lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ kṣīraṃ prasrāvêty ādir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771855 (0.063):
antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ
medaḥ pittaṃ śleśmā pūyaṃ śoṇitaṃ mastakaṃ mastakaluṅgaṃ*prasrāvaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456827 (0.0):
pakkāśayaḥ audarīyakaṃ yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaḥ siṃghāṇakaṃ vasā / lasikā majjā medaḥ pittaṃ śliṣmapūyaśoṇitaṃ mastakaluṅgaṃ prasrāvaḥ / eṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765900 (0.0):
svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vasā lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleśmā pūyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961004 (0.0):
pakvāśayaḥ | audaryakaṃ yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vasā / lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleśmā pūyaṃ śoṇitaṃ mastakaṃ mastakaluṅgaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296073 (0.016):
yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaś śiṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955497 (0.016):
pakkāśayaḥ antrāṇi antraguṇā odarīyakaṃ yakṛt parīṣamaśru svedaḥ khelakaḥ / siṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaṃ śoṇitaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298078 (0.028):
purīṣamaśru, svedaḥ, kheṭā, śiṃghāṇakaṃ, vasā, lasīkā, majjāmedaḥ, pittaṃ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185710 (0.028):
svedaḥ, kheṭaḥ, śiṅghāṇakaṃ, vasā, lasīkā, majjā, medaḥ, pittaṃ, śleṣmā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186693 (0.028):
snehagatam āpo 'bgatam upagatam upādattam / tadyathā aśru, svedaḥ, khetaḥ, / śiṃghāṇakaḥ, vasā, lasīkā, majjā, medaḥ, pittaṃ, śleṣmā, pūyaḥ, śoṇitaṃ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177672 (0.040):
[ Bendall ed p247 ---> ] / vaśā lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ kṣīraṃ prasrāvêty ādir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771573 (0.042):
tat punaḥ katamat | tad yathā | aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vaśā lasikā / majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ kṣīraṃ prasrāva ity ādir ayam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298939 (0.054):
| tadyathā aśru, svedaḥ | kheṭaḥ śiṃghāṇakaḥ | basā, lasīkā, majjā, medaḥ, / pittaṃ, śleṣmā, pūyaḥ, śoṇitaṃ, mastakaṃ, mastakaluṃgaṃ, praśrāvoya(srāvo
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016808 (0.057):
adyāgamiṣyati. etad eva karma kṛtveti. maitrāyajña āha. kiṃ bhojanam. sa / āha. ata eva mastakāc chidyamānād yat pūyaśoṇitaṃ sravati. evam uktvā sa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298085 (0.057):
śleṣmā, pūyaḥ, śoṇitamastakaṃ, mastakaluṃgaṃ, prasrāvaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950276 (0.061):
medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771761 (0.061):
antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ / lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo mastakaluṅgam akṣigūthakaṃ karṇagūthakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771859 (0.061):
antraguṇā udaraṃ purīṣaṃ mūtram aśrusvedo medaḥ kheṭaḥ siṃhānakaṃ pūyaṃ / lohitaṃ pittaṃ śleṣmā vasā malo mastakaluṅgam akṣigūthakaṃ karṇagūthakaṃ
eṣu ca vastuṣu bodhisatvôpaparīkṣaṇajātīyo bhavati | / tasyâivam upaparīkṣamāṇasyâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961006 (0.042):
lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleśmā pūyaṃ śoṇitaṃ mastakaṃ mastakaluṅgaṃ / prasrāvaḥ | eṣu ca vastuṣu bodhisatva upaparīkṣaṇajātīyo bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319983 (0.056):
[ Bendall ed p26 ---> ] / sâivaṃ manasikārasaṃtoṣitena santānenâivaṃ dharmajñānenâśayena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117441 (0.059):
tṛṣṇāyâpi nâivaṃ bhavati |ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmîti | / avidyāyâpi nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117657 (0.060):
tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876759 (0.061):
yāvat sa vedanātas tanati krandati vikrośati na câsya tadduḥkhaṃ kaścid / apanayatîti vistaraḥ | / tasyâivaṃ pracaṇḍām vedanām anubhavato 'nekāni
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456829 (0.062):
lasikā majjā medaḥ pittaṃ śliṣmapūyaśoṇitaṃ mastakaluṅgaṃ prasrāvaḥ / eṣu / ca vastuṣu bodhisattvaḥ upaparīkṣaṇajātīyo bhavati / etat punaḥ paścāt
yo 'pi tāvat syād bālo mūḍhaḥ abhavyo 'kuśalaḥ so 'pi tāvad etāni vastūni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765920 (0.0):
bhavati | yo * api tāvat syād bālo mūḍhaḥ a bhavyo * a kuśalaḥ so * api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961019 (0.0):
tasyaivam upaparīkṣamāṇasyaivaṃ bhavati | yo 'pi tāvat syād bālo mūḍhaḥ
[ Bendall ed p210 ---> ] / jñātvā rāgacittaṃ nôtpādayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765926 (0.036):
tāvad etāni vastūni jñātvā rāga cittaṃ na + utpādayet | prāg eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961024 (0.036):
abhavyo 'kuśalaḥ so 'pi tāvad etāni vastūni jñātvā rāgacittaṃ notpādayet | / prāg eva saprajñajātīyaḥ | evaṃ hi bodhisatvo 'śubhābhāvanābahulo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221448 (0.040):
[ Bendall ed p102 ---> ] / rāgadoṣatṛṇakhāṇukaṇṭakaṃ dṛṣṭisaṃgabahu kakṣasaṃkulam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.045):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.045):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.045):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.045):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.046):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289413 (0.047):
yāny api laukikāni lokôttarāṇi ca sukhāni santi | / [ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984620 (0.047):
[ Bendall ed p124 ---> ] / tā bhavanti tadā tadvaśatvād ekasminn ālambane nibaddhaṃ yāvad iṣyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327610 (0.047):
[ Bendall ed p304 ---> ] / na kāmabhogau ramati kadāci dhīro viśuddhaśīlaḥ sakuśalabrahmacaryaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.048):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290728 (0.048):
nagnâcelaguruśramaṇānāṃ tīrthikâcaryā hi bhavanti || / [ Bendall ed p332 ---> ] / te tu ajīvika dharmacarāṇāṃ uttarikāṇânuttarikāṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180973 (0.049):
[ Bendall ed p266 ---> ] / śabdas tāvad acittatvān māṃ stautîti na saṃbhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.049):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.049):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.049):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315173 (0.050):
[ Bendall ed p165 ---> ] / bodhisatvās te dveṣasaṃprayuktābhyâpattibhyo bibhyati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.050):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961720 (0.050):
[ Bendall ed p297 ---> ] / saṃkṣepataḥ punar iyam anuttarā pariṇāmanā yêyam āryabhadracaryāgāthāyāṃ |
prāg eva saprajñajātīyaḥ | / evaṃ hi bodhisatvo 'śubhābhāvanābahulo bhavatîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961035 (0.0):
abhavyo 'kuśalaḥ so 'pi tāvad etāni vastūni jñātvā rāgacittaṃ notpādayet | / prāg eva saprajñajātīyaḥ | evaṃ hi bodhisatvo 'śubhābhāvanābahulo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765930 (0.043):
tāvad etāni vastūni jñātvā rāga cittaṃ na + utpādayet | prāg eva / sa prajña jātīyaḥ | evaṃ hi bodhi satvo * a śubhā bhāvanā bahulo bhavati +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765938 (0.064):
sa prajña jātīyaḥ | evaṃ hi bodhi satvo * a śubhā bhāvanā bahulo bhavati + / bhagavatyām apy uktaṃ | punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ
bhagavatyām apy uktaṃ | / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāra-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113741 (5.960):
yāvann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||punar asyām uktaṃ / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittôtpādam upādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959643 (5.960):
punar asyām uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961041 (5.960):
bhavatīti || / bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561757 (0.009):
4 smṛtimāṃ vinīya loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte sa / bodhisatvo mahāsatvo 'bhikramapratikramasaṃprajānacārī bhavaty
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557471 (0.012):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557516 (0.012):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557591 (0.012):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937080 (0.012):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115537 (0.012):
ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561953 (0.019):
recto / 1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo yadā paśyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961346 (0.028):
vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561808 (0.028):
cānupalaṃbhayogena / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561904 (0.031):
loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatva imam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115362 (0.032):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.032):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.035):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937803 (0.037):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.038):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.038):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5176998 (0.040):
ity ādi || / bhagavatyām apy uktaṃ | / punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi-
[ Cambridge MS f97b ---> ] / mitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115362 (0.047):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.047):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754227 (0.047):
nāmadheyenābhūtaparikalpitena vyavahṛyante // vyavahārāc cābhiniviśyante | / tad bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran sarvadharmān na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754326 (0.049):
nāmasaṃketena vyavahriyante | // evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisatvan na samanupaśyati | bodhin na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115279 (0.053):
yavâmī godhūmâmī maśūrâmī sarṣapêti || / evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961045 (0.055):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907110 (0.056):
07411 {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na kāyam / upalabhate/ na vāca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756442 (0.056):
manovijñānadhātuṃ sarvajñatayā yojayiṣyati | evaṃ caraṃc chāradvatiputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yukta iti vaktavyaḥ //
tad yathâpi nāma subhūte goghātako vā goghātakântevāsī vā gāṃ hatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950072 (1.788):
20507 smin kāye pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ/ tad yathāpi / nāma {subhūte} / 20508 goghātako vā goghātakāntevāsī vā tīkṣṇena śastreṇa gāṃ hanyāt gāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771654 (1.788):
kāye pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ tad yathāpi nāma subhūte / goghātako vā goghātakāntevāsī vā tīkṣṇena śastreṇa gāṃ hanyāt gāṃ hatvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108024 (1.788):
tejodhātur vāyudhātuḥ, tadyathāpi nāma subhūte goghātako vā / goghātakāntevāsī vā tīkṣṇena śastreṇa gāṃ hanyāt gāṃ hatvā catvāri
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765958 (1.788):
yathā + api nāma subhūte go ghātako vā go ghātaka ante vāsī vā gāṃ hatvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961055 (1.788):
yathāpi nāma subhūte goghātako vā goghātakāntevāsī vā gāṃ hatvā tīkṣṇena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676924 (0.044):
nāma bhikṣavaḥ goghātako vā goghātakāntevāsī vā tīkṣṇena govikartanena
tīkṣṇena śastreṇa catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣate sthito 'thavā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561938 (0.0):
14 gāṃ hatvā ca catvāri phalakāni kuryāc catvāri phalakāni ca kṛtvā / pratyavekṣate sthito vāthavā niṣaṇṇaḥ evam eva subhūte bodhisatvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765972 (0.0):
yathā + api nāma subhūte go ghātako vā go ghātaka ante vāsī vā gāṃ hatvā / tīkṣṇena śastreṇa catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣate sthito * atha vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961064 (0.0):
yathāpi nāma subhūte goghātako vā goghātakāntevāsī vā gāṃ hatvā tīkṣṇena / śastreṇa catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣate sthito 'thavā niṣaṇṇaḥ |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108041 (0.035):
phalakāni kuryāt, catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣeta sthito vā atha vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771671 (0.044):
catvāri phalāni kuryāt catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣeta sthito vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950087 (0.058):
20509 catvāri phalāni kuryāt/ catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣeta sthito
niṣaṇṇaḥ | / evam eva subhūte bodhisatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561940 (0.0):
14 gāṃ hatvā ca catvāri phalakāni kuryāc catvāri phalakāni ca kṛtvā / pratyavekṣate sthito vāthavā niṣaṇṇaḥ evam eva subhūte bodhisatvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961070 (0.0):
śastreṇa catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣate sthito 'thavā niṣaṇṇaḥ | / evam eva subhūte bodhisatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108049 (0.020):
phalakāni kuryāt, catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣeta sthito vā atha vā / niṣaṇṇaḥ, evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950096 (0.021):
20510 vā niṣaṇṇaḥ/ evam eva {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāñ carann imam eva kāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771678 (0.021):
catvāri phalāni kuryāt catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣeta sthito vā / niṣaṇṇaḥ evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ carann
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961044 (0.031):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765973 (0.046):
tīkṣṇena śastreṇa catvāri phalakāni kṛtvā pratyavekṣate sthito * atha vā / niṣaṇṇaḥ | evam eva subhūte bodhi satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ carann imam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765981 (0.048):
niṣaṇṇaḥ | evam eva subhūte bodhi satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ carann imam / eva kāyaṃ dhātuśo yathā bhūtaṃ prajānāti | asty asmin kāye pṛthivī dhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950130 (0.052):
20514 tac cānupalambhayogena/ punar aparaṃ {subhūte} {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva / 20515 kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakparyantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771713 (0.052):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108084 (0.052):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam / eva kāyam ūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakparyantaṃ pūrṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729486 (0.058):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na kāyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069939 (0.058):
bhagavān āha: yadā śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na kāyam upalabhate, na vācam upalabhate, na mana upalabhate, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729322 (0.059):
kāyavāṅmanaskarmasamārambhaḥ sāvadyaḥ na khalu punaḥ śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran kāyam upalabhate na vācam upalabhate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069775 (0.059):
na khalu punaḥ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / kāyam upalabhate, na vācam upalabhate, na mana upalabhate, yena kāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907108 (0.059):
07411 {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na kāyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771639 (0.060):
'bhidhyādaurmanasye tac cānulambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ imam eva kāyaṃ dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate asty asmin
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115538 (0.061):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569017 (0.061):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115363 (0.061):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
dhātuśo yathābhūtaṃ prajānāti | / asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātur api tejodhātur api vāyudhātur apîti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954304 (0.0):
mahābhūtānyupādāya | tadyathā - pṛthivīdhātuḥ | abdhātuḥ | tejodhātuḥ | / vāyudhātuḥ || pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yadgurutvaṃ ca karkaśatvaṃ ca |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390832 (0.0):
/ pṛthivīdhātuḥ abdhātuḥ tejodhātuḥ vāyudhātuśca // pṛthivīdhātuḥ katamaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561913 (0.0):
13 pratyavekṣate asty asmin pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950064 (0.0):
dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate/ asty a / 20507 smin kāye pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuḥ/ tad yathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744951 (0.0):
śūnyatā śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771647 (0.0):
mahāsattvaḥ imam eva kāyaṃ dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate asty asmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771686 (0.0):
niṣaṇṇaḥ evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ carann / imam eva kāyaṃ dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate asty asmin kāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232977 (0.0):
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur / abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800088 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanopalaṃbhaḥ, pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15084882 (0.0):
eva śūnyatā, śūnyataiva pṛthivīdhātuḥ, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108017 (0.0):
yathābhūtaṃ pratyavekṣate, asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātus
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108057 (0.0):
niṣaṇṇaḥ, evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imam eva kāyaṃ dhātuśo yathābhūtaṃ pratyavekṣate, asty asmin kāye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319081 (0.0):
pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177155 (0.0):
tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26930136 (0.0):
mahābhūtāni pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātuś ca nānāsukhair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961080 (0.0):
evam eva subhūte bodhisatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyaṃ / dhātuśo yathābhūtaṃ prajānāti | asty asmin kāye pṛthivīdhātur abdhātur api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965854 (0.0):
mahārāja dhātavaḥ | katame ṣaṭ | tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca | ime mahārāja ṣaḍ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908560 (0.0):
pṛthivīdhātur ity abdhātur iti tejodhātur iti vāyudhātur ity ākāśadhātur
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186568 (0.0):
tatra dhātuprabhedaḥ katamaḥ / tadyathā ṣaḍdhātavaḥ pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca //
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470545 (0.0):
katamāni catvāri mahābhūtāni / pṛthivī dhātuḥ abdhātuḥ / tejodhātuḥvāyudhātuśca // 3 //
pe || / punar apy āha | / tad yathâpi subhūte karṣakasya mūtoḍī pūrṇā nānādhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766005 (0.0):
ab dhātur api tejo dhātur api vāyu dhātur api + iti | pe || / punar apy āha | tad yathā + api subhūte karṣakasya mūtoḍī pūrṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961092 (0.0):
tejodhātur api vāyudhātur apīti | pe || / punar apy āha | tad yathāpi subhūte karṣakasya mūtoḍī pūrṇā nānādhānyānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950201 (0.049):
20521 nānādhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīnāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771784 (0.049):
karmakārasya mutoḍiḥ pūrṇo nānādhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīnāṃ tilānāṃ / taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ godhūmānāṃ masūrāṇāṃ sarṣapāṇām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108156 (0.049):
nānādhānyānāṃ śālīnāṃ brīhīnāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ
tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudrānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ godhūmānāṃ maśūrāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766011 (0.0):
punar apy āha | tad yathā + api subhūte karṣakasya mūtoḍī pūrṇā / nānā dhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīṇāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudrānāṃ māṣāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961098 (0.0):
punar apy āha | tad yathāpi subhūte karṣakasya mūtoḍī pūrṇā nānādhānyānāṃ / śālīnāṃ vrīhīṇāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudrānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ godhūmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950207 (0.011):
20521 nānādhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīnāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771790 (0.011):
karmakārasya mutoḍiḥ pūrṇo nānādhānyānāṃ śālīnāṃ vrīhīnāṃ tilānāṃ / taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ godhūmānāṃ masūrāṇāṃ sarṣapāṇām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108163 (0.011):
nānādhānyānāṃ śālīnāṃ brīhīnāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudgānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ
sarṣapāṇāṃ |tān etān cakṣuṣmān puruṣaḥ pratyavekṣamāṇaḥ | / evaṃjātīyād ayaṃ śālir ayaṃ vrīhir amī tilâmī taṇḍulâmī mudrâmī māṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766015 (0.0):
yavānāṃ go dhūmānāṃ maśūrāṇāṃ sarṣapāṇāṃ |tān etān cakṣuṣmān puruṣaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961104 (0.0):
śālīnāṃ vrīhīṇāṃ tilānāṃ taṇḍulānāṃ mudrānāṃ māṣāṇāṃ yavānāṃ godhūmānāṃ / maśūrāṇāṃ sarṣapāṇāṃ |tān etān cakṣuṣmān puruṣaḥ pratyavekṣamāṇaḥ |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108165 (0.053):
godhūmānāṃ masūrāṇāṃ sarṣapāṇām apyi anyaś cakṣuṣmān puruṣo muktvā
yavâmī godhūmâmī maśūrâmī sarṣapêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690622 (0.063):
apy eva nāmâyaṃ bodhisatvo mahāsatvo 'vanīyeta vā / romaharṣo- vâsya bhaved iti |
evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyam / ūrddhvaṃ pādatalād adhaḥ keśamastakanakharomatvak romaparyantaṃ pūrṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766049 (0.0):
evam eva bodhi satvo mahā satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ carann imam eva kāyam / ūrddhvaṃ pāda talād adhaḥ keśa mastaka nakha roma tvak roma paryantaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961130 (0.0):
yavā amī godhūmā amī maśūrā amī sarṣapā iti || / evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754326 (0.017):
nāmasaṃketena vyavahriyante | // evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisatvan na samanupaśyati | bodhin na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956241 (0.019):
rimameva kāyamūrdhvaṃ pādatalādadhaḥ keśamastakādiparyantaṃ yathāsthitaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754227 (0.019):
nāmadheyenābhūtaparikalpitena vyavahṛyante // vyavahārāc cābhiniviśyante | / tad bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran sarvadharmān na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950241 (0.021):
mahāsattva imam eva kāyamūrdhvaṃ / 20604 pādatalād adhaḥ keśamastakāt {{nakharomatvakparyantaṃ pūrṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771822 (0.021):
bodhisattvo mahāsattva imam eva kāyamūrdhvaṃ pādatalād adhaḥ keśamastakāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108198 (0.021):
amī sarṣapā iti, evam eva subhūte bodhisattvo mahāsattva imam eva kāyam / ūrdhvaṃ pādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakcarmāntaṃ pūrṇaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296026 (0.021):
eva kāyam ūrdhvaṃ pādatalād adhaḥ keśamastakāt tvakparyantaṃ yathāsthitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950143 (0.027):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva / 20515 kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakparyantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771726 (0.027):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108097 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam / eva kāyam ūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakparyantaṃ pūrṇaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756443 (0.030):
manovijñānadhātuṃ sarvajñatayā yojayiṣyati | evaṃ caraṃc chāradvatiputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yukta iti vaktavyaḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961043 (0.032):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115362 (0.033):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.033):
avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756253 (0.043):
punar aparaṃc chāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na rūpaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati tathā hi rūpam eva na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756622 (0.043):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na rūpaṃ bhāva iti yojayati na rūpaṃ vibhāva iti yojayati | na vedanān na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305084 (0.051):
yathāpraṇihitaṃ ūrdhvaṃ pādatalādadhaḥ keśamastakātpūrṇaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193108 (0.051):
tatrordhvamadhaḥsaṃjñī imam eva kāyaṃ yathāsthitaṃ yathāpraṇihitam ūrdhvaṃ / pādatalād adhaḥ keśamastakāt pūrṇaṃ nānāvidhasyāśuceḥ pratyavekṣate /
nānāprakārasyâśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate | / santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastakaluṅgam akṣigūthaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766060 (0.0):
ūrddhvaṃ pāda talād adhaḥ keśa mastaka nakha roma tvak roma paryantaṃ / pūrṇaṃ nānā prakārasya + a śucer yathā bhūtaṃ pratyavekṣate | santy asmin
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961146 (0.0):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate | santy asmin kāye keśā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296041 (0.009):
yathāpraṇihitaṃ pūrṇaṃ nānāprakārasyāśuceḥ pratyavekṣadhvaṃ | santy asmin / kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvaṅ māṃsam asthi snāyu sirā vṛkkā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108106 (0.015):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate, santy asmin kāye keśā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108207 (0.015):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate, santy asmin kāye keśā / romāṇi nakhā dantās tvakcarmamāṃsasnāyavaḥ śoṇitam asthimajjāhṛdayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115108 (0.026):
yad uta santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvak māṃsâsthi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765865 (0.026):
a śubhā bhāvanā | yad uta santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960967 (0.026):
janapadakalyāṇīrāgotpattipratyayaḥ | katamā ca sāśubhābhāvanā | yad uta / santy asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvak māṃsāsthi snāyuḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456790 (0.028):
caitadaśubhabhāvanāprastāve śikṣāsamuccaye / santi asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvakū māṃsāsthi snāyu
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955463 (0.031):
yathābhūtadarśī bhavati - santyasmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950250 (0.033):
nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771735 (0.033):
nakharomatvakparyantaṃ pūrṇaṃ nānāprakārasyāśucer yathābhūtaṃ / pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi nakhā dantās tvak carma māṃsas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950150 (0.037):
20515 kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān nakharomatvakparyantaṃ / pūrṇaṃ nānāprakārasyā / 20516 śucer yathābhūtaṃ pratyavekṣate santy asmin kāye keśaromāṇi nakhā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305093 (0.045):
nānāvidhasyāśuceḥ pratyavekṣate | santyasminkāye keśā romāṇīti pūrvavat |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193117 (0.045):
pādatalād adhaḥ keśamastakāt pūrṇaṃ nānāvidhasyāśuceḥ pratyavekṣate / / santy asmin kāye keśā romāṇīti pūrvavat /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2021329 (0.056):
śilāpuruṣa eva na punastadanyo 'stītyucyate | yathā bhagavānāha / santyasmin kāye keśā romāṇi raktaṃ māṃsaṃ ityādi | tāni keśādīni vihāya
karṇagūtham iti || / pe || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvaḥ śmaśānagataḥ paśyati nānārūpāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766080 (0.0):
karṇa gūtham iti || pe || / punar a paraṃ subhūte bodhi satvaḥ śmaśāna gataḥ paśyati nānā rūpāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961158 (0.0):
romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastakaluṅgam akṣigūthaṃ karṇagūtham iti || pe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766070 (5.960):
kāye keśā romāṇi nakhā yāvan mastakaṃ mastaka luṅgam akṣi gūthaṃ / karṇa gūtham iti || pe ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950312 (0.049):
20607 punar aparaṃ {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā śmaśānagataḥ / paśyati nānārūpāṇi śmaśāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771895 (0.049):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / śmaśānagataḥ paśyati nānārūpāṇi śmaśāne 'paviddhāni śivapathikāyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108270 (0.049):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā śmaśānagataḥ paśyati / nānārūpāṇi śmaśāne 'paviddhāni śivapathikāyām ujjhitāni ekāhamṛtāni vā
mṛtaśarīrāṇi śmaśāne 'paviddhāni śavaśayane ujjhitāni ekâhamṛtāni vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766086 (0.0):
punar a paraṃ subhūte bodhi satvaḥ śmaśāna gataḥ paśyati nānā rūpāṇi / mṛta śarīrāṇi śmaśāne * apaviddhāni śava śayane ujjhitāni eka aha mṛtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961163 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvaḥ śmaśānagataḥ paśyati nānārūpāṇi / mṛtaśarīrāṇi śmaśāne 'paviddhāni śavaśayane ujjhitāni ekāhamṛtāni vā
dvyahamṛtāni vā tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā pa-
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108287 (0.0):
nānārūpāṇi śmaśāne 'paviddhāni śivapathikāyām ujjhitāni ekāhamṛtāni vā / dvyahamṛtāni vā tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā pañcāhamṛtāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771911 (0.010):
ujjhitāni ekāhamṛtāni vā dvyahamṛtāni tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950329 (0.010):
20608 'paviddhāni śivapathikāyām ujjhitāni ekāhamṛtāni vā dvyahamṛtāni / tryaha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961168 (0.026):
mṛtaśarīrāṇi śmaśāne 'paviddhāni śavaśayane ujjhitāni ekāhamṛtāni vā / dvyahamṛtāni vā tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā pañcāhamṛtāni vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961175 (0.031):
mṛtaśarīrāṇi śmaśāne 'paviddhāni śavaśayane ujjhitāni ekāhamṛtāni vā / dvyahamṛtāni vā tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā pañcāhamṛtāni vā
[ Bendall ed p211 ---> ] / ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744814 (0.019):
[ Bendall ed p199 ---> ] / ṣṭiṃ nâtmâdhiṣṭhānaṃ nâtmaparikalpanāṃ nâtmarakṣāṃ parityajeyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.020):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.020):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.020):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.020):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690267 (0.021):
[ Bendall ed p46 ---> ] / [ Cambridge MS f28b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116678 (0.021):
[ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya / [ Cambridge MS f101a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.022):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691340 (0.022):
antaśo hāsyaprekṣikayâpi | / [ Bendall ed p53 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.022):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.022):
kuśalamūlapariṇāmanājñānasaṃgṛhītaḥ sarvakarmakleśâvaraṇalohāni pa- / [ Bendall ed p178 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879268 (0.023):
ayaṃ tato 'saṃkhyeyataraṃ puṇyaṃ prasavatîti || / [ Bendall ed p88 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709093 (0.023):
'dhivāsayatîti || / [ Bendall ed p180 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961581 (0.023):
daśamaṃ mahāpraṇidhānam abhinirharatîti || / [ Bendall ed p296 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961718 (0.023):
sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti || / [ Bendall ed p297 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329021 (0.023):
yāvad upaniṣadam api nôpaitîti || / [ Bendall ed p313 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986691 (0.023):
tatra taiḥ śramaṇavarṇarūpeṇa duṣkhāṃ vedanām anubhavantîti || / [ Bendall ed p137 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440657 (0.023):
yad uta tena tenâcāragocarasamudācāreṇêti ni- / [ Bendall ed p151 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (0.023):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.023):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115404 (0.0):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115566 (0.0):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115421 (0.025):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny / aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115529 (0.030):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115441 (0.044):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961195 (0.0):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115404 (5.960):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115566 (5.960):
eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754326 (0.012):
nāmasaṃketena vyavahriyante | // evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisatvan na samanupaśyati | bodhin na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754227 (0.014):
nāmadheyenābhūtaparikalpitena vyavahṛyante // vyavahārāc cābhiniviśyante | / tad bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran sarvadharmān na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569018 (0.022):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115538 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756442 (0.026):
manovijñānadhātuṃ sarvajñatayā yojayiṣyati | evaṃ caraṃc chāradvatiputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yukta iti vaktavyaḥ //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756911 (0.029):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961042 (0.030):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115529 (0.030):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037566 (0.030):
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037723 (0.030):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi / śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037812 (0.030):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.032):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115191 (0.032):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāra- / [ Cambridge MS f97b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115280 (0.033):
yavâmī godhūmâmī maśūrâmī sarṣapêti || / evam eva bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937804 (0.034):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754359 (0.035):
nāmnā vyavahṛyeta | tad api nāmaṃ na samanupaśyaty evaṃ caran bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ tathāgataprajñāṃ sthāpayitvā sarvās tadanyāḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561798 (0.036):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
kāye kāyânudarśī viharati || / pe || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115413 (0.0):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766136 (0.0):
kāye kāya anudarśī viharati || pe || / punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766172 (0.0):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961208 (0.0):
evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā / kāye kāyānudarśī viharati || pe ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771950 (0.016):
mahāsattvo yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍātramṛtāni vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108328 (0.016):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati / śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍrātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950368 (0.020):
20613 daurmanasye/ punar aparaṃ {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā / mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāna / 20614 utsṛṣṭāni ṣaḍātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950114 (0.044):
20512 s tejodhātur vāyudhātuḥ/ evaṃ hi {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann a / 20513 dhyātmaṃ kāye kāyānupaśyī viharati ātāpī {{saṃprajānan smṛtimān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194521 (0.052):
vinīlakādiṣv avasthāsv ālambanīkurvan bahirdhā kāye kāyānudarśī viharati / / avijñānakasya ca rūpasyātīte kāle savijñānatāṃ savijñānakasya ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194418 (0.054):
evādhyātmam asamāhitabhūmikaṃ dauṣṭhulyasahagataṃ rūpam ālambanīkaroty / evaṃ bahirdhā kāye kāyānupaśyī viharati / parakyaṃ dauṣṭhulyasahagataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6949922 (0.054):
20418 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran adhyātmaṃ kāye kāyānupaśyī / viharati/
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561654 (0.057):
'bhidhyādaurmanasye bahirdhākāye kāyānudarśī viharaty ādhyātmabahirdhe / kāye kāyānupaśyī viharati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950294 (0.062):
prajñāpāramitāyāñ caran adhyātmaṃ kāye / 20606 kāyānupaśyī viharati ātāpī {{saṃprajānan smṛtimān vinīyaloke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771877 (0.062):
evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran adhyātmaṃ / kāye kāyānupaśyī viharati ātāpī saṃprajānan smṛtimān vinīyaloke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771348 (0.064):
dharmasmṛtyupasthānānaṃ iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmakāye / kāyānupāśyī viharati na ca kāyasahagatān vitarkān vitarkayati tac
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194508 (0.064):
adhyātmaṃ kāye kāyānudarśī viharati / avijñānakaṃ rūpaṃ sattvasaṃkhyātaṃ
ṣaḍrātramṛtāni kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā śvabhir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950382 (0.0):
20614 utsṛṣṭāni ṣaḍātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā / khādyamānāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108340 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati / śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍrātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766144 (0.0):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati | / ṣaḍ rātra mṛtāni kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā śvabhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961217 (0.0):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati | ṣaḍrātramṛtāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771963 (0.012):
saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā / śṛgālair vā vṛkair vā śvabhir vā tadanyair vā nānāvidhaiḥ prāṇakajātaiḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186060 (0.036):
saptāhamṛtā vā kākaiḥ kuraraiḥ khādyamānā gṛdhraiḥ śvabhiḥ sṛgālaiḥ /
śṛgālair vā tato 'nyair vā nānāvidhaiḥ prāṇakajātaiḥ khādyamānāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766146 (0.0):
ṣaḍ rātra mṛtāni kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā śvabhir vā / śṛgālair vā tato * anyair vā nānā vidhaiḥ prāṇaka jātaiḥ khādyamānāni sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961221 (0.0):
kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā śvabhir vā śṛgālair vā tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950387 (0.002):
20614 utsṛṣṭāni ṣaḍātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā / khādyamānāni / 20615 kurarair vā gṛdhrair vā śṛgālair vā vṛkair vā śvabhir vā tadanyair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771968 (0.002):
saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā / śṛgālair vā vṛkair vā śvabhir vā tadanyair vā nānāvidhaiḥ prāṇakajātaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108344 (0.018):
śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍrātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā / khādyamānāni kurarair vā gṛdhrair vā sṛgālair vā vṛkair vā śvabhir vā tad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186060 (0.026):
saptāhamṛtā vā kākaiḥ kuraraiḥ khādyamānā gṛdhraiḥ śvabhiḥ sṛgālaiḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655779 (0.053):
parvatopamakukṣiṃ durgandhāṃ śmaśānasadṛśīṃ kākair gṛdhraiḥ śvabhiḥ / śṛgālaiś cābhidrutām* | ye 'syāḥ samantata utpāṭyotpāṭya māṃsaṃ
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115354 (0.0):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115562 (0.0):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115421 (0.026):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny / aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115441 (0.044):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115524 (0.059):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115358 (0.0):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115567 (0.0):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961343 (0.0):
pūrvavat | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāva etāṃ dharmatāṃ na / vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115532 (0.026):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961231 (0.035):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ / na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766165 (0.044):
evaṃ sva bhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766289 (0.044):
etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ caran
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115377 (0.0):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115448 (0.0):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766134 (0.0):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766174 (0.0):
evaṃ sva bhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961206 (0.0):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi śmaśāne utsṛṣṭāni paśyati | ṣaḍrātramṛtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961241 (0.0):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ / na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961251 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771950 (0.016):
mahāsattvo yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍātramṛtāni vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108326 (0.016):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati / śmaśāna utsṛṣṭāni ṣaḍrātramṛtāni vā saptarātramṛtāni vā tāni kākair vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950368 (0.020):
20613 daurmanasye/ punar aparaṃ {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā / mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāna
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766186 (0.031):
punar a paraṃ yadā paśyati mṛta śarīrāṇi śiva pathikāyām asthi saṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766205 (0.031):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śiva pathikāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772003 (0.036):
yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śmaśāna ujjhitāni khāditakāni aśucīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108380 (0.036):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi / śmaśāna ujjhitāni khāditakāni aśucīni vipūtīni durgandhīni, sa imam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950420 (0.039):
20617 punar aparaṃ {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yāni tāni paśyati / mṛtaśarīrāṇi śmaśāna ujjhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961266 (0.060):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatremam eva kāyam iti pūrvavat / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115353 (0.025):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115398 (0.026):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115561 (0.030):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961242 (0.041):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny / aśucīni durgandhāni | sa imam eva kāyaṃ tatropasaṃharatīti pūrvavat || pe
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115525 (0.043):
vātânupariśoṣitāni śaṅkhasannibhāni | / imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115442 (0.043):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108381 (0.056):
śmaśāna ujjhitāni khāditakāni aśucīni vipūtīni durgandhīni, sa imam eva / kāyaṃ tatropasaṃharati, ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāva etāṃ
pe || / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950501 (0.0):
20622 yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772082 (0.0):
mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108459 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi / śivapathikāyām asthisaṃkalām apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāṃ tāṃ dṛṣṭvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115508 (0.0):
sêmam eva kāyam upasaṃharatîti pūrvavat || / pe || / punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766193 (0.0):
pūrva vat || pe || / punar a paraṃ yadā paśyati mṛta śarīrāṇi śiva pathikāyām asthi saṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766209 (0.0):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śiva pathikāyām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961236 (0.0):
na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961257 (0.0):
aśucīni durgandhāni | sa imam eva kāyaṃ tatropasaṃharatīti pūrvavat || pe / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961270 (0.0):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatremam eva kāyam iti pūrvavat / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961321 (0.0):
grīvāsthīni | anyena bāhvasthīni | sa imam eva kāyam upasaṃharatīti / pūrvavat || pe || / punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108419 (0.012):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthisaṃkalāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ tāṃ dṛṣṭvā sa imam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766169 (0.031):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950459 (0.035):
yadā paśyati / 20620 śivapathikāyām asthisaṃkulāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772040 (0.035):
mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthisaṃkulāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690843 (0.048):
ayaṃ bhagavan bodhisatvasyâraṇyavāsapratisaṃyuktaḥ saptamo mārâṅkuśêti || / pe || / punar aparaṃ bhagavan bodhisatvaḥ kalyāṇamitrapratirūpakāṇi
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961260 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ / māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatremam eva kāyam iti pūrvavat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108422 (0.010):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthisaṃkalāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ tāṃ dṛṣṭvā sa imam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766195 (0.016):
punar a paraṃ yadā paśyati mṛta śarīrāṇi śiva pathikāyām asthi saṃkalikāṃ / māṃsa śoṇita mrakṣitāṃ snāyu vinibaddhāṃ |sa tatra + imam eva kāyam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950461 (0.029):
20620 śivapathikāyām asthisaṃkulāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ / snāyuvinibaddhāntāṃ dṛṣṭvā sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772042 (0.029):
mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthisaṃkulāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ / snāyuvinibaddhāntāṃ dṛṣṭvā sa imam eva kāyaṃ tatropasaṃharati ayam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115421 (0.043):
aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115353 (0.044):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115561 (0.044):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115398 (0.044):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284937 (0.059):
tadā sa rudhiramānsa(māṃsa)snāyvasthitvagādīnyanekavidhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950503 (0.061):
20622 yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām / apagatamāṃsaśoṇita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772084 (0.061):
mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām / apagatamāṃsaśoṇitasnāyuvandhanāntāṃ (PSP1: 207) dṛṣṭvā imam eva kāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108461 (0.061):
śivapathikāyām asthisaṃkalām apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāṃ tāṃ dṛṣṭvā
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950501 (0.0):
20622 yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772082 (0.0):
mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108459 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi / śivapathikāyām asthisaṃkalām apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāṃ tāṃ dṛṣṭvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115411 (0.0):
etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766190 (0.0):
punar a paraṃ yadā paśyati mṛta śarīrāṇi śiva pathikāyām asthi saṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766209 (0.0):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śiva pathikāyām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961254 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961274 (0.0):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatremam eva kāyam iti pūrvavat / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766169 (0.031):
punar a paraṃ yadā mṛta śarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961234 (0.058):
na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950691 (0.064):
20710 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīni / 20711 tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772271 (0.064):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108651 (0.064):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāni | / sêmam eva kāyam iti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961281 (0.0):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni / apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāni | sa imam eva kāyam iti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766194 (0.038):
punar a paraṃ yadā paśyati mṛta śarīrāṇi śiva pathikāyām asthi saṃkalikāṃ / māṃsa śoṇita mrakṣitāṃ snāyu vinibaddhāṃ |sa tatra + imam eva kāyam iti
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7162772 (0.038):
gamyajātīyeti strīti cotsāhaḥ / / tvaḍmāṃsaśoṇitasnāyvasthimajjaśukramūtrapurīṣasamudāyo 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950503 (0.039):
20622 yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām / apagatamāṃsaśoṇita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772084 (0.039):
mahāsattvo yāni tāni paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalām / apagatamāṃsaśoṇitasnāyuvandhanāntāṃ (PSP1: 207) dṛṣṭvā imam eva kāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108464 (0.039):
śivapathikāyām asthisaṃkalām apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāṃ tāṃ dṛṣṭvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766217 (0.043):
asthi saṃkalī bhūtāni apagata māṃsa śoṇita snāyu bandhanāni | sa imam eva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284937 (0.049):
tadā sa rudhiramānsa(māṃsa)snāyvasthitvagādīnyanekavidhāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186086 (0.052):
yat punar āha yānena śivapathikā dṛṣṭā bhavati / / apagatatvaṅmāṃsaśoṇitasnāyūpanibaddhe"ty anena vilohitakam ākhyātam /"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169887 (0.059):
tadā sa rudhiramāṃsasnāyvasthitvagādīny anekavidhāni bahunānāprakārāṇy
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456797 (0.064):
santi asmin kāye keśā romāṇi nakhā dantā rajo malaṃ tvakū māṃsāsthi snāyu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108420 (0.064):
asthisaṃkalāṃ māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ tāṃ dṛṣṭvā sa imam eva
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108541 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni digvidiśo vikṣiptāni yad utānyena pādāsthīni anyena jaṃghāsthīni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115512 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766229 (0.0):
punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīni dig vi dikṣu kṣiptāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961289 (0.0):
apagatamāṃsaśoṇitasnāyubandhanāni | sa imam eva kāyam iti pūrvavat || / punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961324 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766267 (0.028):
punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961264 (0.030):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatremam eva kāyam iti pūrvavat / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śivapathikāyām asthisaṃkalībhūtāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950647 (0.037):
20708 mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi aneka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950691 (0.037):
20710 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772228 (0.037):
bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772271 (0.037):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108605 (0.037):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni anekavārṣikāṇi anekavarṣaśatāni vātātapaparītāni śvetāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108651 (0.037):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561958 (0.046):
1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīny anekavarṇāni nīlāni kapotavarṇāni cūrṇakajātāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115543 (0.048):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā / paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766303 (0.048):
punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ caran / yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi tiro bhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961353 (0.048):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā / paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950579 (0.058):
20704 mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām astḥīni digvidiśo vikṣiptāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772160 (0.058):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām astḥīni digvidiśo vikṣiptāni yad utānyena
yad utânyena pādâsthīni | / anyena jaṅghâsthīni |
anyena côrvasthīni | / anyena śroṇikaṭāhakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766244 (0.043):
yad uta + anyena pāda asthīni | anyena jaṅgha asthīni | anyena ca + / ūrv asthīni | anyena śroṇi kaṭāhakaṃ | anyena pṛṣṭha vaṃśam anyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961304 (0.047):
utānyena pādāsthīni | anyena jaṅghāsthīni | anyena corvasthīni | anyena / śroṇikaṭāhakaṃ | anyena pṛṣṭhavaṃśam anyena pārśvakāsthīni | anyena
[ Bendall ed p212 ---> ] / anyena pṛṣṭhavaṃśam anyena pārśvakâsthīni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.020):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.020):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.020):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.020):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.020):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690923 (0.021):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.021):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.022):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.022):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.022):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.023):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.023):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.023):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.024):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.024):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.024):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961308 (0.025):
utānyena pādāsthīni | anyena jaṅghāsthīni | anyena corvasthīni | anyena / śroṇikaṭāhakaṃ | anyena pṛṣṭhavaṃśam anyena pārśvakāsthīni | anyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.026):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.026):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (0.026):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
anyena grīvâsthīni | / anyena bāhvasthīni |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108569 (0.050):
pārśvakāsthīni anyena grīvāsthīni anyena bāhvasthīni anyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766256 (0.054):
pārśvaka asthīni | anyena grīva asthīni | anyena bāhv asthīni | sa imam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961315 (0.060):
śroṇikaṭāhakaṃ | anyena pṛṣṭhavaṃśam anyena pārśvakāsthīni | anyena / grīvāsthīni | anyena bāhvasthīni | sa imam eva kāyam upasaṃharatīti
sêmam eva kāyam upasaṃharatîti pūrvavat || / pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961247 (0.042):
aśucīni durgandhāni | sa imam eva kāyaṃ tatropasaṃharatīti pūrvavat || pe / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961320 (0.042):
grīvāsthīni | anyena bāhvasthīni | sa imam eva kāyam upasaṃharatīti / pūrvavat || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115425 (0.048):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat || / pe || / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766257 (0.061):
pārśvaka asthīni | anyena grīva asthīni | anyena bāhv asthīni | sa imam / eva kāyam upasaṃharati + iti pūrva vat || pe ||
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561959 (0.0):
1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīny anekavarṇāni nīlāni kapotavarṇāni cūrṇakajātāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950649 (0.0):
20708 mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi aneka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772230 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108607 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni anekavārṣikāṇi anekavarṣaśatāni vātātapaparītāni śvetāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115426 (0.0):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat || / pe || / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115467 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115545 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā / paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961248 (0.0):
aśucīni durgandhāni | sa imam eva kāyaṃ tatropasaṃharatīti pūrvavat || pe / punar aparaṃ yadā paśyati mṛtaśarīrāṇi śivapathikāyām asthisaṃkalikāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961286 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961326 (0.0):
grīvāsthīni | anyena bāhvasthīni | sa imam eva kāyam upasaṃharatīti / pūrvavat || pe || / punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961355 (0.026):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā / paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766226 (0.028):
punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīni dig vi dikṣu kṣiptāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766267 (0.028):
eva kāyam upasaṃharati + iti pūrva vat || pe || / punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950691 (0.037):
20710 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772271 (0.037):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108538 (0.037):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni digvidiśo vikṣiptāni yad utānyena pādāsthīni anyena jaṃghāsthīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108651 (0.037):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766303 (0.045):
punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ caran / yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi tiro bhūtāni nīlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950579 (0.058):
20704 mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām astḥīni digvidiśo vikṣiptāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772160 (0.058):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām astḥīni digvidiśo vikṣiptāni yad utānyena
vātânupariśoṣitāni śaṅkhasannibhāni | / imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115423 (0.043):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115354 (0.057):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115562 (0.057):
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam / eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115398 (0.059):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115406 (0.026):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115566 (0.026):
eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115357 (0.030):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961343 (0.041):
pūrvavat | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāva etāṃ dharmatāṃ na / vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961231 (0.063):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ / na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961042 (0.0):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961351 (0.0):
pūrvavat | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāva etāṃ dharmatāṃ na / vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569018 (0.012):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557472 (0.016):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557517 (0.016):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561808 (0.016):
cānupalaṃbhayogena / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557591 (0.019):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937080 (0.019):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561757 (0.024):
4 smṛtimāṃ vinīya loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte sa / bodhisatvo mahāsatvo 'bhikramapratikramasaṃprajānacārī bhavaty
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115363 (0.025):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.025):
avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756911 (0.027):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037812 (0.027):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756253 (0.027):
punar aparaṃc chāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na rūpaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati tathā hi rūpam eva na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756622 (0.027):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na rūpaṃ bhāva iti yojayati na rūpaṃ vibhāva iti yojayati | na vedanān na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.028):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113740 (0.028):
yāvann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||punar asyām uktaṃ / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittôtpādam upādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115188 (0.028):
bhagavatyām apy uktaṃ | / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāra-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959643 (0.028):
punar asyām uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756142 (0.029):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na pūrvāntam aparāntena yojayati na viyojayati | nāparāntaṃ pūrvāntena
paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561959 (0.0):
1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīny anekavarṇāni nīlāni kapotavarṇāni cūrṇakajātāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950649 (0.0):
20708 mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi aneka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772230 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām asthīni anekavārṣikāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108607 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni anekavārṣikāṇi anekavarṣaśatāni vātātapaparītāni śvetāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115513 (0.0):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny anekavārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766305 (0.0):
punar a paraṃ subhūte bodhi satvo mahā satvaḥ prajñā pāramitāyāṃ caran / yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi tiro bhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961360 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā / paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961326 (0.026):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950691 (0.034):
20710 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo yadā paśyati / śivapathikāyām asthīni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772271 (0.034):
'bhidhyādaurmanasye punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā / paśyati śivapathikāyām asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108538 (0.034):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni digvidiśo vikṣiptāni yad utānyena pādāsthīni anyena jaṃghāsthīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108651 (0.034):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo yadā paśyati śivapathikāyām / asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766269 (0.045):
punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115467 (0.048):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961286 (0.048):
punar aparaṃ yadā paśyati śivapathikāyām asthīni digvidikṣu kṣiptāni | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766226 (0.053):
punar a paraṃ yadā paśyati śiva pathikāyām asthīni dig vi dikṣu kṣiptāni |
kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunâsamasamībhūtāni sêmam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950701 (0.0):
śivapathikāyām asthīni / 20711 tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772281 (0.0):
paśyati śivapathikāyām asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108661 (0.0):
asthīni tirovārṣikāṇi nīlāni kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766316 (0.0):
yadā paśyati śiva pathikāyām asthīny an eka vārṣikāṇi tiro bhūtāni nīlāni / kapota varṇāni pūtīni cūrṇaka jātāni pṛthivyāṃ pāṃsunā a sama samī bhūtāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961365 (0.0):
paśyati śivapathikāyām asthīny annekavārṣikāṇi tirobhūtāni nīlāni / kapotavarṇāni pūtīni cūrṇakajātāni pṛthivyāṃ pāṃsunā asamasamībhūtāni sa
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561968 (0.020):
śivapathikāyām asthīny anekavarṇāni nīlāni kapotavarṇāni cūrṇakajātāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115420 (0.038):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny / aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115398 (0.041):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115353 (0.051):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115441 (0.060):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115357 (0.0):
ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115404 (0.0):
[ Cambridge MS f98a ---> ] / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115529 (0.030):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115421 (0.030):
punar aparaṃ yadā mṛtaśarīrāṇi paśyati śmaśāne utsṛṣṭāni vikhāditāny / aśucīni durgandhāni | / sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115441 (0.044):
māṃsaśoṇitamrakṣitāṃ snāyuvinibaddhāṃ |sa tatrêmam eva kāyam iti pūrvavat
etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / eṣa tāvat samāsato rāgasya samudācārapratipakṣaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115405 (0.0):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766338 (0.0):
evaṃ sva bhāvaḥ | etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / eṣa tāvat samāsato rāgasya samudācāra prati pakṣaḥ | dveṣasya maitrī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961385 (0.0):
imam eva kāyaṃ tatropasaṃharati ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / eṣa tāvat samāsato rāgasya samudācārapratipakṣaḥ | dveṣasya maitrī
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115358 (0.008):
sêmam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharati | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvaḥ | / etāṃ dharmatām avyativṛttae iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115531 (0.026):
imam eva kāyaṃ tatrôpasaṃharatîti pūrvavat | / ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti ||
dveṣasya maitrī pratipakṣaḥ | / apriyasatvâdarśanaṃ ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961388 (0.0):
eṣa tāvat samāsato rāgasya samudācārapratipakṣaḥ | dveṣasya maitrī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766342 (0.058):
eṣa tāvat samāsato rāgasya samudācāra prati pakṣaḥ | dveṣasya maitrī
tena vā saha bhojanâdyekârthatayâprītyutpādanaṃ tatra parasukhasyâśaṃsā
prārthanā tṛṣṇâbhinandanaṃ maitrī | / kāmarāgapratyupakārahetubhyām akliṣṭaḥ snehêty arthaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961407 (0.039):
tṛṣṇābhinandanaṃ maitrī | kāmarāgapratyupakārahetubhyām akliṣṭaḥ sneha ity
sā trividhâryâkṣayamatisūtre 'bhihitā | / satvârambaṇā mai-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959543 (0.057):
na parīttayā pariṇāmanayā tuṣṭir mantavyêty ādi || / āryâkṣayamatisūtre 'py āha |
[ Cambridge MS f98b ---> ] / trī prathamacittôtpādikānāṃ bodhisatvānāṃ |
dharmârambaṇā caryāpratipannānāṃ bodhisatvānāṃ | / anārambaṇā maitrī anutpattikadharmakṣāntipratilabdhānāṃ bodhisatvānām iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961425 (0.021):
prathamacittotpādikānāṃ bodhisatvānāṃ | dharmārambaṇā caryāpratipannānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961434 (0.026):
prathamacittotpādikānāṃ bodhisatvānāṃ | dharmārambaṇā caryāpratipannānāṃ / bodhisatvānāṃ | annārambaṇā maitrī annutpattikadharmakṣāntipratilabdhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626663 (0.038):
lābhī / kiṃ mayā śakyaṃ anutpattikadharmakṣāntipratilabdhānāṃ / bodhisattvānāṃ māyāgatadharmasarvabhavagatyanubaddhānāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477243 (0.040):
atha tāni viṃśatisahasrāṇi anutpattikadharmakṣāntipratilabdhānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ bhagavantaṃ divyaiḥ puṣpairabhikiranti
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777331 (0.044):
bodhisatvasahasrāṇām anutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt // //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674364 (0.052):
bhāṣamāṇasyāṣṭacatvāriṃśatīnāṃ gaṅgānadīvālikāsamānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmanutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184706 (0.055):
atha tāni viṃśatisahasrāṇy anutpattikadharmakṣāṃtipratilabdhānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ bhagavantaṃ divyaiḥ puṣpair abhyavakiraṃty
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058743 (0.057):
sarvadharmā anutpattikā ityadhimuñcanti, na ca / tāvadanutpattikadharmakṣāntipratilabdhā bhavanti / sarvadharmāḥ śāntā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528987 (0.057):
(te) viśiṣṭagatiṃ prāptā api saṃsāre vyavasthāpyante, bodhisattvānāṃ tu / anutpattikadharmakṣāntiprāpteḥ puṇyaskandheṣu nāsti satyābhiniveśaḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766397 (0.057):
an utpattika dharma kṣānti pratilabdhānāṃ bodhi satvānām iti || / punar buddha ārambaṇā bodhi satva ārambaṇā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611090 (0.057):
pratilapsyate | anutpattikadharmakṣāntipratilabdhaḥ sa khalu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613335 (0.058):
bodhisattvasahasrāṇāmanutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766387 (0.059):
prathama citta utpādikānāṃ bodhi satvānāṃ | dharma ārambaṇā / caryā pratipannānāṃ bodhi satvānāṃ | an ārambaṇā maitrī
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11302835 (0.060):
kalpanāmātrasyāvikalpanād akalpabodhisatvānām / anutpattikadharmakṣāntilābhāvasthāyām arthataḥ prāptaiva bodhir ity ucyate
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912661 (0.063):
anutpattikadharmakṣāntipratilambho bhavati / na cātra mahāmate paramārthe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974831 (0.064):
anutpattikadharmakṣāntipratilambho / 26903 'bhūt/ teṣām api buddhānāṃ bhagavatāṃ samantād daśasu dikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729189 (0.064):
sānutpattikadharmakṣāntipratilabdhasya bodhisattvasya mahāsattvasya
||punar buddhârambaṇā bodhisatvârambaṇā śrāvakapratyekabuddhârambaṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961442 (0.029):
bodhisatvānāṃ | annārambaṇā maitrī annutpattikadharmakṣāntipratilabdhānāṃ / bodhisatvānām iti || / punar buddhārambaṇā bodhisatvārambaṇā śrāvakapratyekabuddhārambaṇā
satvârambaṇā ca | / tatra satvârambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve hitasukhôpasaṃhārān na dhyānam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710289 (0.058):
na punar mayā buddhadharmāḥ parityaktavyā na sarvasatvârambaṇā mahākaruṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961442 (0.059):
punar buddhārambaṇā bodhisatvārambaṇā śrāvakapratyekabuddhārambaṇā / satvārambaṇā ca | tatra satvārambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766416 (0.060):
satva ārambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve hita sukha upasaṃhārān na dhyānam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961449 (0.060):
satvārambaṇā ca | tatra satvārambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve / hitasukhopasaṃhārān na dhyānam abhyasya | tatsame maitrīm upasaṃharet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316567 (0.064):
sarvasatvâmocanârambaṇatvāt / sarvasatvasamāśvāsanârambaṇatvāt sarvasatvaparinirvāṇârambaṇatvād
abhyasya | / tatsame maitrīm upasaṃharet | / tataḥ pariciteṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961461 (0.0):
hitasukhopasaṃhārān na dhyānam abhyasya | tatsame maitrīm upasaṃharet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766425 (0.002):
satva ārambaṇāyāḥ pūrvaṃ priye satve hita sukha upasaṃhārān na dhyānam / abhyasya | tat same maitrīm upasaṃharet | tataḥ pariciteṣu | tata
tatôdāsīneṣu | / tataḥ samīpavāsiṣu | / tataḥ svagrāmavāsiṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766434 (0.0):
abhyasya | tat same maitrīm upasaṃharet | tataḥ pariciteṣu | tata / udāsīneṣu | tataḥ samīpa vāsiṣu | tataḥ sva grāma vāsiṣu | evaṃ para grāme
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961468 (0.0):
tataḥ pariciteṣu | tata udāsīneṣu | tataḥ samīpavāsiṣu | tataḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7910859 (0.059):
matpatir etadgṛhaṃ kathañ=canāneyaḥ | / samīpagateṣu ca yuṣmāsu krīḍāmattā nāma
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6463655 (0.059):
kathañcanāveyaḥ / / samīpagateṣu ca yuṣmāsu krīḍāmattā nāma kandukaṃ bhraṃśayeyam /
[ Bendall ed p213 ---> ] / evaṃ paragrāme ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985497 (0.035):
[ Bendall ed p129 ---> ] / iha grāmanagaranigame daridraḥ satvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.041):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.041):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.044):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.045):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.047):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.049):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441100 (0.049):
nirmānatā sarvasatveṣv iti || / [ Bendall ed p153 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.050):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.050):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327610 (0.050):
[ Bendall ed p304 ---> ] / na kāmabhogau ramati kadāci dhīro viśuddhaśīlaḥ sakuśalabrahmacaryaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116678 (0.051):
[ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya / [ Cambridge MS f101a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690267 (0.051):
[ Bendall ed p46 ---> ] / [ Cambridge MS f28b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.051):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.051):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.051):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.051):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.051):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.051):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.051):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya spharitvôpasaṃpadya viharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766440 (1.788):
udāsīneṣu | tataḥ samīpa vāsiṣu | tataḥ sva grāma vāsiṣu | evaṃ para grāme / ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya spharitvā + upasaṃpadya viharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961474 (1.788):
svagrāmavāsiṣu | evaṃ paragrāme ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24862217 (0.064):
buddhadharmasaṃgha[tri]ratnapūjāmadhimucyate parāṃścādhimocayati daśasu / dikṣu / punaḥ sarvā diśastenaiva prasādasahagatenādhyāśayena spharitvā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287736 (0.064):
subhāvitenaikāṃ diśamadhimucya smāritvopa (smṛtvopa )sampadya viharati |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465511 (0.064):
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya sphari)tvopasaṃ(pad)ya (v)yahārṣīt ||
evaṃ daśasu dikṣu | / buddhâdyārambaṇāyās tv ayaṃ prayāso nâsti ||sā ca vajradhvajapariṇāmanāyām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766454 (0.039):
evaṃ daśasu dikṣu | buddha ādy ārambaṇāyās tv ayaṃ prayāso na + asti || / sā ca vajra dhvaja pariṇāmanāyām uktā | sa bodhi satva caryāyāṃ caran
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961490 (0.039):
ayaṃ prayāso nāsti || / sā ca vajradhvajapariṇāmanāyām uktā | sa bodhisatvacaryāyāṃ caran yāvanti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888447 (0.062):
aprameyāsaṃkhyeyā lokadhātavo 'vabhāsyante / daśasu dikṣu bodhisattvāśca / devāputrāścanandaśabdaṃ niścārayāmāsuḥ utpannaḥ sattvapaṇḍitaḥ / padmo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961481 (0.062):
spharitvopasaṃpadya viharati | evaṃ daśasu dikṣu | buddhādyārambaṇāyās tv
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7661040 (0.063):
parinirvṛtasyāpi me 'cintyāḥ kalpakoṭīnayutaśatasahasrātikrānte daśasu / dikṣvatulyebhyo 'parimāṇebhyaśca buddhakṣetrebhyo 'parimāṇā buddhā
uktā | / sa bodhisatvacaryāyāṃ caran yāvanti kānicid dṛśyante rūpāṇi manojñāni vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961500 (0.0):
ayaṃ prayāso nāsti || / sā ca vajradhvajapariṇāmanāyām uktā | sa bodhisatvacaryāyāṃ caran yāvanti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766464 (0.051):
sā ca vajra dhvaja pariṇāmanāyām uktā | sa bodhi satva caryāyāṃ caran / yāvanti kāni cid dṛśyante rūpāṇi mano jñāni vā prati kūlāni vā | evaṃ
pratikūlāni vā | / evaṃ śabdā gandhā rasā spraṣṭavyā dharmā manojñā vā pratikūlā vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961508 (0.011):
kānicid dṛśyante rūpāṇi manojñāni vā pratikūlāni vā | evaṃ śabdā gandhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766473 (0.017):
yāvanti kāni cid dṛśyante rūpāṇi mano jñāni vā prati kūlāni vā | evaṃ / śabdā gandhā rasā spraṣṭavyā dharmā mano jñā vā prati kūlā vā | an avadyā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844612 (0.031):
paricchedakarāṇāmanyonyabhedāt | rūpaṃ śabdā gandhā rasāḥ spraṣṭavyāni / dharmāśceti | tatra idamihāmutreti nirūpaṇāt, rūpaṇācca rūpam | tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257692 (0.033):
kāyo mano 'nityam ity upadekṣyanti. rūpam anityam ity upadekṣyanti. evaṃ / śabdā gandhā rasāḥ spraṣṭavyā dharmā anityā ity upadekṣyanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917530 (0.059):
11116 tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na vijñānadhātuḥ, na rūpāṇi na / śabdā na / 11117 gandhā na rasā na spraṣṭavyāni na dharmāḥ, na cakṣur na śrotraṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739689 (0.059):
nākāśadhātur na vijñānadhātuḥ, na rūpāṇi na śabdā na gandhā na rasā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079722 (0.059):
vijñānadhātur na rūpāṇi na śabdā na gandhā na rasā na spraṣṭavyā na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17996729 (0.061):
evaṃ rūpāṇi śabdāś ca sparśā gandhā atho rasāḥ // / dharmā iṣṭā aniṣṭaś ca pravepanti tāyinaḥ /
anavadyā viśuddhāḥ kalyāṇôdāraprabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766487 (0.0):
śabdā gandhā rasā spraṣṭavyā dharmā mano jñā vā prati kūlā vā | an avadyā / viśuddhāḥ kalyāṇa udāra prabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate | sukham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961517 (0.0):
kalyāṇodāraprabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate | sukham avakrāmati |
sukham avakrāmati | / prasādo jāyate | / prītiḥ saṃbhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766493 (0.0):
viśuddhāḥ kalyāṇa udāra prabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate | sukham / avakrāmati | prasādo jāyate | prītiḥ saṃbhavati | prāmodyaṃ saṃtiṣṭhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961524 (0.0):
kalyāṇodāraprabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate | sukham avakrāmati |
prāmodyaṃ saṃtiṣṭhate | / harṣaḥ prādurbhavati | / daurmanasyaṃ nivartate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766501 (0.0):
avakrāmati | prasādo jāyate | prītiḥ saṃbhavati | prāmodyaṃ saṃtiṣṭhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961530 (0.0):
kalyāṇodāraprabhāsvarā vā yena saumanasyaṃ jāyate | sukham avakrāmati | / prasādo jāyate | prītiḥ saṃbhavati | prāmodyaṃ saṃtiṣṭhate | harṣaḥ
cittakalyatā prādurbhavati | / cittaṃ karmaṇyaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961535 (0.0):
prasādo jāyate | prītiḥ saṃbhavati | prāmodyaṃ saṃtiṣṭhate | harṣaḥ / prādurbhavati | daurmanasyaṃ nivartate | cittakalyatā prādurbhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766506 (0.025):
harṣaḥ prādur bhavati | daurmanasyaṃ nivartate | citta kalyatā
āśayo mṛdubhavati | / indriyāṇi prahlādaṃ gacchanti | / satatasukhaṃ saṃvedayamānâivaṃ pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766517 (0.0):
prādur bhavati | cittaṃ karmaṇyaṃ bhavati | āśayo mṛdu bhavati | indriyāṇi / prahlādaṃ gacchanti | satata sukhaṃ saṃvedayamāna evaṃ pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961544 (0.0):
cittaṃ karmaṇyaṃ bhavati | āśayo mṛdubhavati | indriyāṇi prahlādaṃ
sarvabuddhānām etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961553 (0.004):
gacchanti | satatasukhaṃ saṃvedayamāna evaṃ pariṇāmayati | sarvabuddhānām / etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto 'cintyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766525 (0.005):
prahlādaṃ gacchanti | satata sukhaṃ saṃvedayamāna evaṃ pariṇāmayati | / sarva buddhānām etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto *
'cintyena buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766536 (0.0):
sarva buddhānām etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto * / a cintyena buddha vihāra sukhena samanvāgatā bhavantv a tulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961563 (0.0):
etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto 'cintyena / buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena buddhasamādhisukhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115776 (0.042):
apramāṇena buddhavimokṣasukhena samanvāgatā bhavantu | / aprameyeṇa buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961577 (0.042):
susaṃgṛhītā bhavantv annantasukhena bhūyasyā mātrayopastabdhā bhavantu | / apramāṇena buddhavimokṣasukhena samanvāgatā bhavantu | aprameyeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961587 (0.044):
buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu | acintyena / buddhāsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu | durāsadena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766561 (0.046):
samanvāgatā bhavantu | a prameyeṇa buddha prātihārya sukhena su saṃgṛhītā / bhavantu | a cintyena buddha a saṃga vihāra sukhena su parigṛhītā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766551 (0.047):
mātrayā + upastabdhā bhavantu | a pramāṇena buddha vimokṣa sukhena / samanvāgatā bhavantu | a prameyeṇa buddha prātihārya sukhena su saṃgṛhītā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115786 (0.055):
aprameyeṇa buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu | / acintyena buddhâsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766573 (0.062):
| dur āsadena buddha vṛṣabhita sukhena + abhichannā bhavantu | a prameyeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961598 (0.063):
buddhavṛṣabhitasukhenābhichannā bhavantu | aprameyeṇa
buddhasamādhisukhena susaṃgṛhītā bhavantv anantasukhena bhūyasyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766537 (0.0):
a cintyena buddha vihāra sukhena samanvāgatā bhavantv a tulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961567 (0.0):
etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto 'cintyena / buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena buddhasamādhisukhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961584 (0.041):
buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu | acintyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766561 (0.047):
samanvāgatā bhavantu | a prameyeṇa buddha prātihārya sukhena su saṃgṛhītā / bhavantu | a cintyena buddha a saṃga vihāra sukhena su parigṛhītā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961600 (0.060):
buddhavṛṣabhitasukhenābhichannā bhavantu | aprameyeṇa / buddhabalasukhenātyantasukhitā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766575 (0.062):
| dur āsadena buddha vṛṣabhita sukhena + abhichannā bhavantu | a prameyeṇa / buddha bala sukhena + ātyanta sukhitā bhavantu | sarva vedita śāntena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115783 (0.064):
aprameyeṇa buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu | / acintyena buddhâsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu |
mātrayôpastabdhā bhavantu | / apramāṇena buddhavimokṣasukhena samanvāgatā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961579 (0.0):
susaṃgṛhītā bhavantv annantasukhena bhūyasyā mātrayopastabdhā bhavantu | / apramāṇena buddhavimokṣasukhena samanvāgatā bhavantu | aprameyeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766553 (0.009):
mātrayā + upastabdhā bhavantu | a pramāṇena buddha vimokṣa sukhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115755 (0.042):
'cintyena buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961558 (0.042):
etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto 'cintyena / buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena buddhasamādhisukhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766533 (0.054):
a cintyena buddha vihāra sukhena samanvāgatā bhavantv a tulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961600 (0.063):
buddhavṛṣabhitasukhenābhichannā bhavantu | aprameyeṇa / buddhabalasukhenātyantasukhitā bhavantu |
aprameyeṇa buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961584 (0.0):
apramāṇena buddhavimokṣasukhena samanvāgatā bhavantu | aprameyeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766557 (0.008):
mātrayā + upastabdhā bhavantu | a pramāṇena buddha vimokṣa sukhena / samanvāgatā bhavantu | a prameyeṇa buddha prātihārya sukhena su saṃgṛhītā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766536 (0.056):
buddha samādhi sukhena su saṃgṛhītā bhavantv an anta sukhena bhūyasyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961563 (0.056):
buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena buddhasamādhisukhena / susaṃgṛhītā bhavantv annantasukhena bhūyasyā mātrayopastabdhā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115762 (0.064):
buddhasamādhisukhena susaṃgṛhītā bhavantv anantasukhena bhūyasyā
acintyena buddhâsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766566 (0.0):
bhavantu | a cintyena buddha a saṃga vihāra sukhena su parigṛhītā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961594 (0.0):
buddhaprātihāryasukhena susaṃgṛhītā bhavantu | acintyena / buddhāsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu | durāsadena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115755 (0.055):
'cintyena buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961556 (0.055):
etayā pariṇāmanayā bhūyasyā mātrayā te buddhā bhagavanto 'cintyena / buddhavihārasukhena samanvāgatā bhavantv atulyena buddhasamādhisukhena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766589 (0.063):
an utpatti sukhena + adhikāra sukhā bhavantu | / a saṃga vihāra satata samāhitena tathā gata sukhena + a dvaya samudācāreṇa
durāsadena bu- / [ Bendall ed p214 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877513 (0.053):
bahuduṣkhabahûpa- / [ Bendall ed p77 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115342 (0.054):
dvyahamṛtāni vā tryahamṛtāni vā caturahamṛtāni vā pa- / [ Bendall ed p211 ---> ] / ñcâhamṛtāni vā vyādhmātakāni vinīlakāni vipūyakāni vipaṭhyakāni |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586317 (0.054):
[ Bendall ed p359 ---> ] / āga- / [ Cambridge MS f164a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320861 (0.057):
pramu- / [ Bendall ed p30 ---> ] / ditacittaḥ snigdhacittaḥ pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.057):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.058):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5178303 (0.058):
[ Bendall ed p250 ---> ] / śa- / [ Cambridge MS f110b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.060):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.060):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960945 (0.061):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.062):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.062):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.062):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.062):
[ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.063):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.063):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710263 (0.063):
[ Bendall ed p187 ---> ] / va- / [ Cambridge MS f88b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.063):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586870 (0.064):
[ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879806 (0.064):
ka- / [ Bendall ed p91 ---> ] / rmâvaraṇaṃ ca parigṛhṇāti |
ddhavṛṣabhitasukhenâbhichannā bhavantu | / aprameyeṇa buddhabalasukhenâtyantasukhitā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961601 (0.012):
buddhāsaṃgavihārasukhena suparigṛhītā bhavantu | durāsadena / buddhavṛṣabhitasukhenābhichannā bhavantu | aprameyeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766575 (0.022):
| dur āsadena buddha vṛṣabhita sukhena + abhichannā bhavantu | a prameyeṇa
sarvaveditaśāntenânutpattisukhenâdhikārasukhā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961614 (0.023):
buddhabalasukhenātyantasukhitā bhavantu | / sarvaveditaśāntenānnutpattisukhenādhikārasukhā bhavantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766590 (0.048):
an utpatti sukhena + adhikāra sukhā bhavantu | / a saṃga vihāra satata samāhitena tathā gata sukhena + a dvaya samudācāreṇa
asaṃgavihārasatatasamāhitena tathāgatasukhenâdvayasamudā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961619 (0.0):
sarvaveditaśāntenānnutpattisukhenādhikārasukhā bhavantu | / asaṃgavihārasatatasamāhitena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766594 (0.020):
an utpatti sukhena + adhikāra sukhā bhavantu | / a saṃga vihāra satata samāhitena tathā gata sukhena + a dvaya samudācāreṇa
[ Cambridge MS f99a ---> ] / cāreṇâvikopitasukhā bhavantu ||evaṃ bodhisatvas tatkuśalamūlaṃ tathāgateṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961630 (0.0):
tathāgatasukhenādvayasamudācāreṇāvikopitasukhā bhavantu || / evaṃ bodhisatvas tatkuśalamūlaṃ tathāgateṣu pariṇamayya bodhisatveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766602 (0.051):
+ a vikopita sukhā bhavantu || / evaṃ bodhi satvas tat kuśala mūlaṃ tathā gateṣu pariṇamayya bodhi satveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961768 (0.054):
pariṇāmayati | śrāvakapratyekabuddheṣu ca tathā bodhisatvaḥ sarvasatveṣu / tatkuśalamūlaṃ pariṇāmayati ||
pariṇamayya bodhisatveṣu pariṇamayati | / yad idam aparipūrṇānām abhiprāyāṇāṃ paripūrṇāya pariṇamayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961637 (0.0):
tathāgatasukhenādvayasamudācāreṇāvikopitasukhā bhavantu || / evaṃ bodhisatvas tatkuśalamūlaṃ tathāgateṣu pariṇamayya bodhisatveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766612 (0.039):
evaṃ bodhi satvas tat kuśala mūlaṃ tathā gateṣu pariṇamayya bodhi satveṣu / pariṇamayati | yad idam a paripūrṇānām abhiprāyāṇāṃ paripūrṇāya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265214 (0.051):
gahana caryā paryākulatayā virodhālaṅkāravad viruddhāyamānam apy artham / anuruddhatayā paryavasānataḥ pariṇamayati | tasmin kavīnām akavitāyām api
apariśuddhānāṃ sarvajñatâdhyāśayānāṃ pariśuddhaye | / apariniṣpannānāṃ sarvapāramitānāṃ pariniṣpattaye |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961644 (0.009):
evaṃ bodhisatvas tatkuśalamūlaṃ tathāgateṣu pariṇamayya bodhisatveṣu / pariṇamayati | yad idam aparipūrṇānām abhiprāyāṇāṃ paripūrṇāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766623 (0.009):
pariṇamayati | a pariśuddhānāṃ sarva jñatā adhyāśayānāṃ pariśuddhaye | / a pariniṣpannānāṃ sarva pāramitānāṃ pariniṣpattaye | vajra upamasya
vajrôpamasya bodhicittôtpādasyâdhiṣṭhānāya |
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871800 (0.046):
sarvalokadhātuprasarameghasamudrasarvatathāgataparṣanmaḍaleṣu / sarvatathāgatānuttaramahābodhicittotpādanasarvatathāgatakulārāgaṇasamantabhadracaryāniṣpādanamaho
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959174 (0.048):
sarvasatvârambaṇo mama sarvajñatācittôtpādôtpanno yad uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961655 (0.051):
bodhicittotpādasyādhiṣṭhānāya | anivartyasya / sarvajñatāsaṃnāhasyāpratiprasrabdhaye | bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ
Nairatmyapariprcchamahayanasutra (bsu025_u.htm.txt) 10719727 (0.061):
niḥsvabhāvaṃ nirālambaṃ sarvaśūnyaṃ nirālayam | / prapañcasamatikrāntaṃ bodhicittasya lakṣaṇam || 12 || / na kāṭhinyaṃ na ca mṛdutvaṃ na coṣṇaṃ naiva śītalam |
anivartyasya sarvajñatāsaṃnāhasyâpratiprasrabdhaye | / bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ mārgaṇatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766643 (0.0):
bodhi citta utpādasya + adhiṣṭhānāya | a nivartyasya / sarva jñatā saṃnāhasya + a pratiprasrabdhaye | bodhi satvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961662 (0.0):
bodhicittotpādasyādhiṣṭhānāya | anivartyasya / sarvajñatāsaṃnāhasyāpratiprasrabdhaye | bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959174 (0.034):
sarvasatvârambaṇo mama sarvajñatācittôtpādôtpanno yad uta
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115889 (0.049):
sarvabodhisatvêndriyāṇāṃ tīkṣṇâbhijñatāyai | / sarvabodhisatvakuśalamūlānāṃ sarvajñatāsparśanatāyai ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961681 (0.049):
tīkṣṇābhijñatāyai | sarvabodhisatvakuśalamūlānāṃ sarvajñatāsparśanatāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955265 (0.058):
22409 mahāsattvo yathā yathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati / 22410 sañcintayātmabhāvasa parigṛhṇāti/ ayaṃ {bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776778 (0.058):
sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati tathā tathā sañcintayātmabhāvasa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113182 (0.058):
bodhisattvo mahāsattvo yathāyathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir / bhavati tathātathā saṃcintayātmabhāvaṃ parigṛhṇāti, ayaṃ bodhisattvasya
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512511 (0.061):
bodhisattvānāṃ pratiṣṭhāpanena | parīnditāḥ iti aparipakvakuśalamūlānām
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715842 (0.063):
sarvabodhisattvānāṃ sarvakuśalamūlābhinirhāramupasaṃharamāṇānapaśyat /
sarvajagatsamatāsthitasya mahāpraṇidhānasya paripūraye |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766649 (0.0):
kuśala mūlānāṃ mārgaṇatāyai | sarva jagat samatā sthitasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961669 (0.0):
sarvajñatāsaṃnāhasyāpratiprasrabdhaye | bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ / mārgaṇatāyai | sarvajagatsamatāsthitasya mahāpraṇidhānasya paripūraye |
sarvabodhisatvavihārāṇām adhigamāya | / sarvabodhisatvêndriyāṇāṃ tīkṣṇâbhijñatāyai |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961673 (0.0):
mārgaṇatāyai | sarvajagatsamatāsthitasya mahāpraṇidhānasya paripūraye | / sarvabodhisatvavihārāṇām adhigamāya | sarvabodhisatvendriyāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766653 (0.032):
mahā praṇidhānasya paripūraye | sarva bodhi satva vihārāṇām adhigamāya |
sarvabodhisatvakuśalamūlānāṃ sarvajñatāsparśanatāyai ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961687 (0.0):
tīkṣṇābhijñatāyai | sarvabodhisatvakuśalamūlānāṃ sarvajñatāsparśanatāyai
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766672 (0.042):
sarva bodhi satva indriyāṇāṃ tīkṣṇa abhijñatāyai | / sarva bodhi satva kuśala mūlānāṃ sarva jñatā sparśanatāyai ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115868 (0.049):
bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ mārgaṇatāyai | / sarvajagatsamatāsthitasya mahāpraṇidhānasya paripūraye |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961660 (0.049):
sarvajñatāsaṃnāhasyāpratiprasrabdhaye | bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ / mārgaṇatāyai | sarvajagatsamatāsthitasya mahāpraṇidhānasya paripūraye |
sâivaṃ tatkuśalamūlaṃ bodhisatvānām arthāya pariṇamayya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961691 (0.0):
tīkṣṇābhijñatāyai | sarvabodhisatvakuśalamūlānāṃ sarvajñatāsparśanatāyai / sa evaṃ tatkuśalamūlaṃ bodhisatvānām arthāya pariṇamayya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766677 (0.029):
sarva bodhi satva kuśala mūlānāṃ sarva jñatā sparśanatāyai || / sa evaṃ tat kuśala mūlaṃ bodhi satvānām arthāya pariṇamayya
buddhaśāsanâvacareṣu sarvaśrāvakapratyekabuddheṣu tatkuśalamūlam evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961700 (0.0):
sa evaṃ tatkuśalamūlaṃ bodhisatvānām arthāya pariṇamayya / buddhaśāsanāvacareṣu sarvaśrāvakapratyekabuddheṣu tatkuśalamūlam evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115973 (0.019):
dharmavimativinivartanāya pariṇāmayati | / yathā buddhaśāsanâvacareṣu pariṇāmayati | / śrāvakapratyekabuddheṣu ca tathā bodhisatvaḥ sarvasatveṣu tatkuśala-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766680 (0.032):
sa evaṃ tat kuśala mūlaṃ bodhi satvānām arthāya pariṇamayya / buddha śāsana avacareṣu sarva śrāvaka praty eka buddheṣu tat kuśala mūlam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961762 (0.041):
dharmavimativinivartanāya pariṇāmayati | yathā buddhaśāsanāvacareṣu / pariṇāmayati | śrāvakapratyekabuddheṣu ca tathā bodhisatvaḥ sarvasatveṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405263 (0.042):
kāni cit sarvadevamanuṣyasarvasattvasarvaśrāvakapratyekabuddhakuśalamūlāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059927 (0.043):
samyaksaṃbuddhānāmantike kuśalamūlamavaropitam, evaṃ hi tanna / śrāvakapratyekabuddhatvāya dāsyati vipākam / sacedbodhisattvo mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106093 (0.055):
dharmadānaṃ dattvā āmiṣadānena sattvān saṃtarpayati. tac ca kuśalamūlaṃ na / śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā pariṇāmayati. anyatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106727 (0.055):
viharati, tāni ca kuśalamūlaṃ na śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932520 (0.061):
cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na śrāvakapratyekabuddhabhūmau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932553 (0.061):
cānupalambha{{yogena/ tāni ca kuśalamūlāni na śrāvakapratyekabuddhabhūmau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932584 (0.061):
deśayanti tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra}} sarvākārajñatāyāḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932616 (0.061):
15616 {{tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra sarvākārajñatāyāḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932671 (0.061):
iti apraṇihitam iti dharmaṃ deśayanti tac cānupalambhayogena/ tāni ca / kuśalamūlāni na śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932796 (0.061):
animittam iti apraṇihitam iti dharmaṃ deśayanti tac cānupalambhayogena/ / tāni ca kuśalamūlāni na śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932833 (0.061):
dharmaṃ deśayanti tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra sarvākārajñatāyāḥ/ amūni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932929 (0.061):
deśayanti tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra sarvākārajñatāyāḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932966 (0.061):
tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra sarvākārajñatāyāḥ/ amūni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933309 (0.061):
deśayanti tac cānupalambhayogena/ tāni ca kuśalamūlāni na / śrāvakapratyekabuddhabhūmau pariṇāmayati anyatra sarvākārajñatāyāḥ/}}
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766753 (0.064):
dharma vi mati vinivartanāya pariṇāmayati | yathā buddha śāsana avacareṣu / pariṇāmayati | śrāvaka praty eka buddheṣu ca tathā bodhi satvaḥ
pariṇāmayati | / te kecit satvâikâcchaṭâsaṃhātamātram api buddhaśabdaṃ sṛṇvati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766698 (0.0):
evaṃ pariṇāmayati | te ke cit satvā eka acchaṭa a saṃhāta mātram api / buddha śabdaṃ sṛṇvati | dharma śabdaṃ vā + ārya saṃgha paryupāsanaṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961710 (0.0):
pariṇāmayati | te kecit satvā ekācchaṭāsaṃhātamātram api buddhaśabdaṃ / sṛṇvati | dharmaśabdaṃ vāryasaṃghaparyupāsanaṃ vā kurvanti teṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961700 (0.021):
buddhaśāsanāvacareṣu sarvaśrāvakapratyekabuddheṣu tatkuśalamūlam evaṃ / pariṇāmayati | te kecit satvā ekācchaṭāsaṃhātamātram api buddhaśabdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942871 (0.044):
18617 teṣāṃ sattvānāṃ buddhaśabdaṃ dharmaśabdaṃ saṃghaśabdam anuśrāvayati/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5182999 (0.063):
adhyatiṣṭhat / (Kurumiya 18) tāṃś ca śabdān nānāvādyān adhyatiṣṭhat / yad / uta buddhaśabdaṃ dharmaśabdaṃ saṃghaśabdaṃ pāramitāśabdaṃ abhijñāśabdaṃ
dharmaśabdaṃ vâryasaṃghaparyupāsanaṃ vā kurvanti teṣāṃ tatkuśalamūlam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766704 (0.029):
evaṃ pariṇāmayati | te ke cit satvā eka acchaṭa a saṃhāta mātram api / buddha śabdaṃ sṛṇvati | dharma śabdaṃ vā + ārya saṃgha paryupāsanaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942871 (0.040):
18617 teṣāṃ sattvānāṃ buddhaśabdaṃ dharmaśabdaṃ saṃghaśabdam anuśrāvayati/
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961718 (0.049):
sṛṇvati | dharmaśabdaṃ vāryasaṃghaparyupāsanaṃ vā kurvanti teṣāṃ / tatkuśalamūlam annuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475543 (0.050):
/ (Dutt 22) tāṃśca śabdān nānāvādyānadhyatiṣṭhat / yaduta [dharmaśabdaṃ / buddhaśa]bdaṃ saṃghaśabdaṃ pāramitāśabdam abhijñāśabdaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017577 (0.054):
bhagavatāṃ samyaktvānumoditaṃ pariṇāmitaṃ ca bhavati / tatkuśalamūlamanuttarāyai samyaksaṃbodhaye, na ca tāṃstathāgatānarhataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961709 (0.059):
pariṇāmayati | te kecit satvā ekācchaṭāsaṃhātamātram api buddhaśabdaṃ / sṛṇvati | dharmaśabdaṃ vāryasaṃghaparyupāsanaṃ vā kurvanti teṣāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24858020 (0.060):
sammukhībhūtena tīvrayā cādhimuktyā pūjāṃ karoti / tacca / kuśalamūlamanuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / iyaṃ bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068534 (0.064):
dharmaśabdaṃ saṃghaśabdaṃ ca sattvānāṃ saṃśrāvayanti, trayāṇāṃ ca ratnānāṃ
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati buddhânusmṛtiparipūryai
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24858022 (0.018):
sammukhībhūtena tīvrayā cādhimuktyā pūjāṃ karoti / tacca / kuśalamūlamanuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / iyaṃ bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130261 (0.020):
sa sarvasattvānāṃ duṣkṛtāni kṣamate, ātmasattvakṣāntidṛṣṭiniśritas tac ca / kuśalamūlam anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017577 (0.031):
bhagavatāṃ samyaktvānumoditaṃ pariṇāmitaṃ ca bhavati / tatkuśalamūlamanuttarāyai samyaksaṃbodhaye, na ca tāṃstathāgatānarhataḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979392 (0.031):
sarvakuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayaty anupāyena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023128 (0.033):
kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643134 (0.036):
prajñāpāramitayopāyakauśalena ca virahito bhavati, na ca kuśalamūlāny / anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, sa śrāvakabhūmiṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974245 (0.036):
26611 bodhāya sarvakuśalamūlāni cānuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795541 (0.036):
sarvakuśalamūlāni cānuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130465 (0.036):
pariśodhayati, bodhāya sarvakuśalamūlāni cānuttarāyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayati nirviśeṣapariṇāmena, anuttarapariṇāmena, asamasamapariṇāmena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261719 (0.036):
anumodetānumodya cānumodanāsahagataṃ kuśalamūlam anuttarāyai / samyaksaṃbodhaye pariṇāmayitavyam. ity anupalambhapariṇāmaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044945 (0.037):
vīryamārabhamāṇastān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni / anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / yathā anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653180 (0.037):
caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai / samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati yathānuttarā samyaksaṃbodhir iti parihāraḥ.
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248871 (0.039):
kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi yadahaṃ loke aśaraṇe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825678 (0.040):
ca sarvasattvasādhāraṇam icchanto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau kuśalamūlaṃ / pariṇāmayanti, yad uta saṃsārāparityāgatayā iyam eṣāṃ māhātmyādhyāśayatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264187 (0.040):
kuśalamūlāny anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati. tathā pariṇāmayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264241 (0.040):
kuśalamūlāny anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati. tathā ca / pariṇāmayati yathā na dvayam upaiti nādvayam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264286 (0.040):
kuśalamūlāny anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati. tathā ca / pariṇāmayati yathā na (PSP_2 3:139) dvayam upaiti nādvayam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653162 (0.040):
caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai / samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, tathā ca pariṇāmayati yathānuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265129 (0.040):
kuśalamūlāny anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati. asya / puṇyābhisaṃskārasya kuśalamūlābhisaṃskārasya cāsau paurvakaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240391 (0.041):
pratiṣṭhāpayet tac ca kuśalamūlam anuttarāyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
dharmânusmṛtiprayogatāyai pariṇāmayati | / āryasaṃghagauravāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766722 (0.0):
pariṇāmayati buddha anusmṛti paripūryai pariṇāmayati | / dharma anusmṛti prayogatāyai pariṇāmayati | ārya saṃgha gauravāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961736 (0.0):
buddhānusmṛtiparipūryai pariṇāmayati | dharmānusmṛtiprayogatāyai
acirahitabuddhadarśanatāyai pariṇāmayati | / cittapariśuddhaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766735 (0.0):
pariṇāmayati | a cira hita buddha darśanatāyai pariṇāmayati | / citta pariśuddhaye pariṇāmayati | buddha dharma prativedhāya pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961744 (0.0):
tatkuśalamūlam annuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / buddhānusmṛtiparipūryai pariṇāmayati | dharmānusmṛtiprayogatāyai
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766717 (0.044):
kurvanti teṣāṃ tat kuśala mūlam an uttarāyai samyak saṃbodhaye / pariṇāmayati buddha anusmṛti paripūryai pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961806 (0.047):
adhyāśayasarvajñatācittalābhāya pariṇāmayati | / sarvabuddhadharmāpratikṣepāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766804 (0.047):
pariṇāmayati | adhyāśaya sarva jñatā citta lābhāya pariṇāmayati | / sarva buddha dharma a pratikṣepāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766743 (0.048):
| a prameya guṇa pratipattaye pariṇāmayati | / sarva abhijñā kuśala pariśuddhaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961756 (0.048):
pariṇāmayati | sarvābhijñākuśalapariśuddhaye pariṇāmayati |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634186 (0.058):
sattvapratiṣṭhāpanatāyai, anāvilaśraddhābalotpādanatayā / buddhadarśanābhirocanatāyai, bodhisattvabalodbhāvanatayā
buddhadharmaprativedhāya pariṇāmayati | / aprameyaguṇapratipattaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766735 (0.0):
pariṇāmayati | a cira hita buddha darśanatāyai pariṇāmayati | / citta pariśuddhaye pariṇāmayati | buddha dharma prativedhāya pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961752 (0.0):
acirahitabuddhadarśanatāyai pariṇāmayati | cittapariśuddhaye pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766743 (0.017):
citta pariśuddhaye pariṇāmayati | buddha dharma prativedhāya pariṇāmayati / | a prameya guṇa pratipattaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766713 (0.041):
kurvanti teṣāṃ tat kuśala mūlam an uttarāyai samyak saṃbodhaye / pariṇāmayati buddha anusmṛti paripūryai pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766804 (0.045):
pariṇāmayati | adhyāśaya sarva jñatā citta lābhāya pariṇāmayati | / sarva buddha dharma a pratikṣepāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961723 (0.050):
tatkuśalamūlam annuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati / buddhānusmṛtiparipūryai pariṇāmayati | dharmānusmṛtiprayogatāyai
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116023 (0.059):
adhyāśayasarvajñatācittalābhāya pariṇāmayati | / sarvabuddhadharmâpratikṣepāya pariṇāmayati |
sarvâbhijñākuśalapariśuddhaye pariṇāmayati | / dharmavimativinivartanāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961759 (0.0):
| buddhadharmaprativedhāya pariṇāmayati | aprameyaguṇapratipattaye / pariṇāmayati | sarvābhijñākuśalapariśuddhaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766749 (0.029):
| a prameya guṇa pratipattaye pariṇāmayati | / sarva abhijñā kuśala pariśuddhaye pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766734 (0.057):
pariṇāmayati | a cira hita buddha darśanatāyai pariṇāmayati | / citta pariśuddhaye pariṇāmayati | buddha dharma prativedhāya pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961743 (0.057):
acirahitabuddhadarśanatāyai pariṇāmayati | cittapariśuddhaye pariṇāmayati / | buddhadharmaprativedhāya pariṇāmayati | aprameyaguṇapratipattaye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766713 (0.060):
pariṇāmayati buddha anusmṛti paripūryai pariṇāmayati | / dharma anusmṛti prayogatāyai pariṇāmayati | ārya saṃgha gauravāya
yathā buddhaśāsanâvacareṣu pariṇāmayati | / śrāvakapratyekabuddheṣu ca tathā bodhisatvaḥ sarvasatveṣu tatkuśala-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961767 (0.0):
dharmavimativinivartanāya pariṇāmayati | yathā buddhaśāsanāvacareṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115905 (0.019):
sâivaṃ tatkuśalamūlaṃ bodhisatvānām arthāya pariṇamayya / buddhaśāsanâvacareṣu sarvaśrāvakapratyekabuddheṣu tatkuśalamūlam evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766753 (0.021):
dharma vi mati vinivartanāya pariṇāmayati | yathā buddha śāsana avacareṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961696 (0.047):
buddhaśāsanāvacareṣu sarvaśrāvakapratyekabuddheṣu tatkuśalamūlam evaṃ
[ Bendall ed p215 ---> ] / mūlaṃ pariṇāmayati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441101 (0.018):
nirmānatā sarvasatveṣv iti || / [ Bendall ed p153 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959085 (0.027):
na ca mayā sarvasatvāḥ kuśala- / [ Bendall ed p281 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778785 (0.032):
dakṣiṇaṃ côruṃ viddhvā nirmāṃsaṃ ca kṛtvâsthi bhettuṃ kuḍyamūlam / upasaṃkrāmati || / [ Bendall ed p39 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691342 (0.036):
antaśo hāsyaprekṣikayâpi | / [ Bendall ed p53 ---> ] / adhyāśayena ca sarvasatvānām antike tiṣṭhaty apagatamāyāśāṭhyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320860 (0.041):
prasannacittaḥ pariṇāmayati | / pramu- / [ Bendall ed p30 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180669 (0.044):
buddhadarśanaṃ sarvasatvadarśanaṃ sarvasatva- / [ Bendall ed p264 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.045):
[ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710023 (0.047):
[ Bendall ed p185 ---> ] / sarvasatvānām antikād uccaghanāṃ sahate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.047):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879630 (0.048):
[ Bendall ed p90 ---> ] / ity ādy anuśaṃsavistaram uktvâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987030 (0.049):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.049):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321498 (0.051):
[ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316710 (0.051):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960025 (0.053):
[ Bendall ed p286 ---> ] / aśaṭhatā śaṭheṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585857 (0.054):
[ Bendall ed p356 ---> ] / bodhicittaṃ ca puṇyasya vṛddhihetuḥ samāsataḥ ||yathôktam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319980 (0.054):
nityaḥ śmaśānaparyavasāna- / [ Bendall ed p26 ---> ] / sâivaṃ manasikārasaṃtoṣitena santānenâivaṃ dharmajñānenâśayena
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874351 (0.054):
te saṃtrāsena vivarttayanty anuttarāyāḥ / [ Bendall ed p61 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.054):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.054):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
yad idaṃ nairayikamārgavinivartanāya pariṇāmayati | / tiryagyonivyavacchedāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766772 (0.0):
sarva satveṣu tat kuśala mūlaṃ pariṇāmayati || / yad idaṃ nairayika mārga vinivartanāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961778 (0.0):
tatkuśalamūlaṃ pariṇāmayati || / yad idaṃ nairayikamārgavinivartanāya pariṇāmayati |
yamalokôpacchedasukhāya pariṇāmayati | / niravaśeṣasarvâpāyagatyupapattivyavacchedāya pariṇāmayati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766786 (0.0):
pariṇāmayati | nir avaśeṣa sarva apāya gaty upapatti vyavacchedāya / pariṇāmayati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961791 (0.0):
tiryagyonivyavacchedāya pariṇāmayati | yamalokopacchedasukhāya / pariṇāmayati | niravaśeṣasarvāpāyagatyupapattivyavacchedāya pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961778 (0.058):
yad idaṃ nairayikamārgavinivartanāya pariṇāmayati | / tiryagyonivyavacchedāya pariṇāmayati | yamalokopacchedasukhāya
teṣāṃ ca sarvasatvānām anuttarabodhichandavivardhanatāyai pariṇā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961796 (0.009):
pariṇāmayati | niravaśeṣasarvāpāyagatyupapattivyavacchedāya pariṇāmayati / teṣāṃ ca sarvasatvānām annuttarabodhichandavivardhanatāyai pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766787 (0.037):
pariṇāmayati | nir avaśeṣa sarva apāya gaty upapatti vyavacchedāya / pariṇāmayati || / teṣāṃ ca sarva satvānām an uttara bodhi chanda vivardhanatāyai
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28616501 (0.047):
sarvamadapramādasamucchedanāya dharmaṃ deśayati / anuttarabodhicchandavivardhanatāyai / api tu khalu punaḥ kulaputra asya
[ Cambridge MS f99b ---> ] / mayati | / adhyāśayasarvajñatācittalābhāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961804 (0.0):
teṣāṃ ca sarvasatvānām annuttarabodhichandavivardhanatāyai pariṇāmayati | / adhyāśayasarvajñatācittalābhāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766803 (5.960):
pariṇāmayati | adhyāśaya sarva jñatā citta lābhāya pariṇāmayati |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28708095 (0.053):
prathamaṃ sarvajñatācittādhyāśayasaṃprasthānaṃ pūrvagamaṃ bhavati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705985 (0.059):
bhavati sarvajñatācittādhyāśayasusaṃgṛhītatvāt //
sarvabuddhadharmâpratikṣepāya pariṇāmayati | / atyantasukhasarvajñatābhūmisaṃvartanāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961816 (0.0):
adhyāśayasarvajñatācittalābhāya pariṇāmayati | / sarvabuddhadharmāpratikṣepāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766804 (0.017):
pariṇāmayati | adhyāśaya sarva jñatā citta lābhāya pariṇāmayati | / sarva buddha dharma a pratikṣepāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766813 (0.043):
aty anta sukha sarva jñatā bhūmi saṃvartanāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766735 (0.054):
pariṇāmayati | a cira hita buddha darśanatāyai pariṇāmayati | / citta pariśuddhaye pariṇāmayati | buddha dharma prativedhāya pariṇāmayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115953 (0.059):
acirahitabuddhadarśanatāyai pariṇāmayati | / cittapariśuddhaye pariṇāmayati | / buddhadharmaprativedhāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961743 (0.059):
acirahitabuddhadarśanatāyai pariṇāmayati | cittapariśuddhaye pariṇāmayati / | buddhadharmaprativedhāya pariṇāmayati | aprameyaguṇapratipattaye
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28592285 (0.060):
sarvajagadviśeṣavatījñānabhūmiradhyālambitā / na ca taiḥ / sarvajñatāsaṃvartanīyaṃ kuśalamūlamupacitam / na ca
atyantasarvasatvaviśuddhaye pariṇāmayati | / sarvasatvānām anantajñānâdhigamāya pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766822 (0.0):
aty anta sarva satva viśuddhaye pariṇāmayati | sarva satvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961822 (0.0):
atyantasukhasarvajñatābhūmisaṃvartanāya pariṇāmayati | / atyantasarvasatvaviśuddhaye pariṇāmayati | sarvasatvānām
pe || / tasya yat kiñcic / cīvarapiṇḍapātaśayanâsanaglānapratyayabhaiṣajyagamanâgamanaśarīrôpasthānaniṣadyâdiniṣevaṇâyatanānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961837 (0.0):
annantajñānādhigamāya pariṇāmayati | pe || / tasya yat kiñcic / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyagamanāgamanaśarīropasthānaniṣadyādiniṣevaṇāyatanānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029775 (0.049):
lābhasatkāracīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāmantarāyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621124 (0.049):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15192002 (0.049):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām iti /"
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750739 (0.049):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ | tasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779378 (0.060):
parigrahaś cīvarapiṇḍapātraśayanâsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāradānaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24469769 (0.061):
cīvarapiṇḍapātaśayan(āsana)gl(ā)napratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām ||
pravartanakarmêryāpathâdhiṣṭhānam īryāpathasyâvikopanaṃ kāyakarma vākkarma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902445 (0.032):
vimuktijñānadarśanāprahīnatvādaparihīnavimuktijñānadarśana ityucyate / / sarvakāyakarmavākkarmamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartisamanvāgatatvātsarvakāyavāṅbhamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartijñānasamanvāgata
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24840158 (0.039):
ityebhiścaturbhirupāyaryatparigṛhītaṃ samastairvyastairvā bodhisattvasya / kāyakarma vākkarma manaskarma / tadupāyaparigrahaṇāmityucyate sattvānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293284 (0.043):
kena dadatīti | yā ca alobhasahagatā cetanā, cittābhisaṃskāro manaskarma | / yacca tatsamutthāpitaṃ kāyakarma | vākkarma de[śa]vastuparityāgāya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180261 (0.043):
kena dadātīti / yā cālobhasahagatā cetanā cittābhisaṃskāro manaskarma / / yac ca tatsamutthāpitaṃ kāyakarma vākkarma deyavastuparityāgāya svasantāne
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401879 (0.043):
apuṇyakarma āniṃjyakarma ca // cetayitvā karma katamat / kāyakarma / vākkarma manaskarma ca / tāni trīṇi kāyavāṅmanaskarmāṇi akuśalāni kuśalāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879598 (0.045):
punaḥprakārabhedena trīṇi kāyakarma vākkarma manaskarma / dharmasamādānāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549307 (0.047):
vīryādīni veditavyāni / sarvaṃ kāyakarma vākkarma manaskarma
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370178 (0.049):
uktaṃ hi bhagavatā cetanā karma cetayitvā |" tatpunastridhoktam / "kāyakarma vākkarma manaskarma ca" iti |"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6306976 (0.049):
tatra katame pāpakā akuśalā dharmā[ḥ] [|] yatkāmāvacaraṃ kliṣṭaṃ / kāyakarma, vākkarma, manaskarma, kāyavāṅmanoduścaritasaṃgṛhītaṃ | yena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195032 (0.049):
tatra katame pāpakā akuśalā dharmāḥ / yat kāmāvacaraṃ kliṣṭaṃ kāyakarma / vākkarma manaskarma kāyavāṅmanoduścaritasaṃgṛhītam, ye ca tatsamutthāpakāḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283106 (0.052):
tatra yadevaṃ vicinoti tat kāyakarma, vākkakarma, manaskarma kiṃ / vyābādhikaṃ me iti vistareṇa (Śbh_Sh: 58) pūrvavadiyaṃ pratyave[kṣaṇā] [|]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961855 (0.053):
pravartanakarma īryāpathādhiṣṭhānam īryāpathasyāvikopanaṃ kāyakarma / vākkarma manaḥkarma sacuritaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283065 (0.054):
kecicchramaṇā vā, brāhmaṇā vā, kāyakarma, vākkakarma, manaskarma / pratyavekṣya pariśodhya, pariśodhya, bahulaṃ vyāhārṣuḥ, sarve te evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901394 (0.054):
hastasaṃyatapādasaṃyatasattvāviheṭhanaprayogamaitrakāyakarmavākkarmamanaskarmasamanvāgatatvānnyagrodhaparimaṇḍala
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167971 (0.055):
tatra yad evaṃ vicinoti tat kāyakarma
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283082 (0.058):
rāhulamārabhya | / kāyakarmātha vākkarma manaskarma ca rāhula |
manaskarma sacuritaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766868 (0.0):
kāya karma vāk karma manas karma sa curitaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961862 (0.0):
pravartanakarma īryāpathādhiṣṭhānam īryāpathasyāvikopanaṃ kāyakarma / vākkarma manaḥkarma sacuritaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902444 (0.037):
vimuktijñānadarśanāprahīnatvādaparihīnavimuktijñānadarśana ityucyate / / sarvakāyakarmavākkarmamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartisamanvāgatatvātsarvakāyavāṅbhamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartijñānasamanvāgata
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549307 (0.046):
vīryādīni veditavyāni / sarvaṃ kāyakarma vākkarma manaskarma
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370174 (0.051):
uktaṃ hi bhagavatā cetanā karma cetayitvā |" tatpunastridhoktam / "kāyakarma vākkarma manaskarma ca" iti |"
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876724 (0.053):
ātmano bhāvaḥ / kāyakarma / vacanaṃ vākkarma / nāma manaskarma kleśāśca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24840159 (0.055):
ityebhiścaturbhirupāyaryatparigṛhītaṃ samastairvyastairvā bodhisattvasya / kāyakarma vākkarma manaskarma / tadupāyaparigrahaṇāmityucyate sattvānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293284 (0.057):
kena dadatīti | yā ca alobhasahagatā cetanā, cittābhisaṃskāro manaskarma | / yacca tatsamutthāpitaṃ kāyakarma | vākkarma de[śa]vastuparityāgāya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180261 (0.057):
kena dadātīti / yā cālobhasahagatā cetanā cittābhisaṃskāro manaskarma / / yac ca tatsamutthāpitaṃ kāyakarma vākkarma deyavastuparityāgāya svasantāne
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753238 (0.059):
jñānapūrvaṃgamakāyakarmavakkarmamanaskarmapariśuddhiṃ śikṣitukāmena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283082 (0.061):
rāhulamārabhya | / kāyakarmātha vākkarma manaskarma ca rāhula |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167947 (0.061):
pratyavekṣya, pariśodhya ca / yathoktaṃ bhagavatāyusmantaṃ rāhulam ārabhya / kāyakarmātha vākkarma, manaskarma ca rāhula /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879598 (0.063):
punaḥprakārabhedena trīṇi kāyakarma vākkarma manaskarma / dharmasamādānāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283106 (0.063):
tatra yadevaṃ vicinoti tat kāyakarma, vākkakarma, manaskarma kiṃ / vyābādhikaṃ me iti vistareṇa (Śbh_Sh: 58) pūrvavadiyaṃ pratyave[kṣaṇā] [|]
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401879 (0.063):
apuṇyakarma āniṃjyakarma ca // cetayitvā karma katamat / kāyakarma / vākkarma manaskarma ca / tāni trīṇi kāyavāṅmanaskarmāṇi akuśalāni kuśalāni
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5505997 (0.064):
lobhenākuśalamūlena samutthāpitaṃ yatkāyavākkarma tena samupārjito yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906914 (0.064):
07305 sā vāg yayā vākkarma samārabheya/ katamat tan manaḥ yena manaskarma
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283064 (0.064):
kecicchramaṇā vā, brāhmaṇā vā, kāyakarma, vākkakarma, manaskarma
svaśarīrâchādanamardanasnānakarma |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766875 (0.008):
kāya karma vāk karma manas karma sa curitaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ / sva śarīra āchādana mardana snāna karma | aśita pīta khāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961869 (0.008):
vākkarma manaḥkarma sacuritaṃ ṣaṇṇām indriyāṇāṃ saṃvaraḥ / svaśarīrāchādanamardanasnānakarma | aśitapītakhāditaṃ
aśitapītakhāditaṃ / saṃmiñjitaprasāritâvalokitavilokitasuptajāgaritasvaśarīragatôpasthānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766877 (0.0):
sva śarīra āchādana mardana snāna karma | aśita pīta khāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961878 (0.0):
svaśarīrāchādanamardanasnānakarma | aśitapītakhāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766884 (0.008):
sva śarīra āchādana mardana snāna karma | aśita pīta khāditaṃ / saṃmiñjita prasārita avalokita vilokita supta jāgarita sva śarīra gata upasthānaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463290 (0.062):
nātiśītayāvyābādhayartusukhayā yayāsyāśitapītakhāditāsvāditaṃ samyak
sarvam etad bodhisatvasya sarvajñatâlambanaprayuktasya na kiñcid
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961890 (0.023):
sarvam etad bodhisatvasya sarvajñatālambanaprayuktasya na kiñcid
apariṇāmitaṃ sarvajñatāyāṃ sarvasatvahitasukhacittasya ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766908 (0.0):
a pariṇāmitaṃ sarva jñatāyāṃ sarva satva hita sukha cittasya || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961898 (0.0):
sarvam etad bodhisatvasya sarvajñatālambanaprayuktasya na kiñcid / apariṇāmitaṃ sarvajñatāyāṃ sarvasatvahitasukhacittasya || pe ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628038 (0.059):
mahāmaitryādhipatye maitrībale hitacittatāyāṃ sukhacittatāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649895 (0.059):
yacca tvayā śubhamupārjitaṃ tatsarvaṃ sattvahetoḥ sarvajñatāyāṃ / pariṇāmaya, utpādaya cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau /"
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9783911 (0.064):
hitasukhādhyāśayatayā sarvasatveṣu / sarvajñajñānāvatāraṇatayā
pe ||sarvajagatparitrāṇamanaso nityôdyuktakuśalamūlasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766911 (0.0):
a pariṇāmitaṃ sarva jñatāyāṃ sarva satva hita sukha cittasya || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961901 (0.0):
apariṇāmitaṃ sarvajñatāyāṃ sarvasatvahitasukhacittasya || pe ||
madapramādavyativṛttasya || / pe ||sarvakleśaparāṅmukhasya sarvabodhisatvânuśikṣaṇacetasaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766921 (0.0):
sarva jagat paritrāṇa manaso nitya udyukta kuśala mūlasya / mada pramāda vyativṛttasya || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961913 (0.0):
sarvajagatparitrāṇamanaso nityodyuktakuśalamūlasya / madapramādavyativṛttasya || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961656 (0.064):
sarvajñatāsaṃnāhasyāpratiprasrabdhaye | bodhisatvānāṃ kuśalamūlānāṃ
sarvajñatāmārgâpratihatasya jñānabhūminiṣevaṇasya paṇḍitasaṃvāsâbhiratasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766937 (0.017):
sarva kleśa parāṅ mukhasya sarva bodhi satva anuśikṣaṇa cetasaḥ / sarva jñatā mārga a pratihatasya jñāna bhūmi niṣevaṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961924 (0.041):
sarvakleśaparāṅmukhasya sarvabodhisatvānuśikṣaṇacetasaḥ / sarvajñatāmārgāpratihatasya jñānabhūminiṣevaṇasya paṇḍitasaṃvāsābhiratasya
pe || / madhukarêva kuśalamūlasaṃbharaṇasya
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279993 (0.032):
sarvaduḥśakunavighnavyupaśamanakarī | sarvamārārikarmadūrīkaraṇī | / sarvakuśalamūlapuṇyasyopacayakarī | sarvāyoniśomanaskārasyānutpādanakarī |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915804 (0.046):
samyaksambodhyarthāya buddhānām pañcaśatam paryupāsitebhyaḥ / kuśalamūlasamanvāgatebhyaḥ sva bodhicittamabhimukhībhūtvā, te satpuruṣasya
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24027152 (0.048):
saṃprayogeṇa tadyuktāḥ / taireva kuśalamūlahyar patrāpyaiḥ saṃprayuktā dharmāḥ saṃprayogeṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280509 (0.048):
sachi(cchi)drāṇyanirantarāṇi apariśuddhāni [|] madhyakuśalamūlasthitasya
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584371 (0.048):
yadavaropitaṃ kuśalamūlaṃ tadutsṛjāmyaparmantebhyaḥ sarvasattvebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316518 (0.050):
sa khalu punas tvaṃ mahārāja tasya samyaksaṃbodhicittakuśalamūlakarmaṇo- / [ Cambridge MS f7b ---> ] / vipākenânekaśatakṛtvo deveṣûpapanno 'bhūḥ |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698649 (0.052):
kṣāntīnām / saṃbhāvayitāraḥ sarvakuśalamūlānām / utthāpayitāraḥ / sarvasaṃbhārāṇām / dātāraḥ sarvabodhisattvaguṇānām / saṃprāpayitāraḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23917549 (0.056):
sattvaparipācanasamarpitāḥ, saddharmādhāraṇapratisaṃyutāḥ (tādṛśānāṃ) / kuśalamūlasahagatānāṃ sarvāṇi pādaniḥkṣepaṇotkṣepaṇāni,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622339 (0.058):
saṃvardhamānairbodhisattvendriyaiḥ, paripācyamānaiḥ sarvakuśalamūlaiḥ, / saṃvardhamānairmahāpraṇidhānābhinirhāraiḥ, vipulībhavantyā mahākaruṇayā,
Dipankarasrijnana (bsa035_u.htm.txt) 15590572 (0.059):
mokṣamārgīyakuśalamūlotpādakāmaādikārmikā ahorātraṃ vyarthamanavasthitāḥ,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707307 (0.059):
trisāhasramahāsāhasrāye lokadhātūye kuśalamūlasamanvāgatā satvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319828 (0.060):
cāraṇayâtītânāgatapratyutpannasarvabodhisatvâbhimukhayâikakuśalamūlaparicaryayā / sarvavaiśāradyâbhimukhenârṣabhasiṃhanādanadanena tryadhvâbhimukhena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766946 (0.060):
madhu kara iva kuśala mūla saṃbharaṇasya sarva jagad uccalita santānasya +
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059437 (0.060):
anyalokadhātusthitānāṃ buddhānāmabhīkṣṇadarśanatā ca || / kuśaladharmābhisaṃpat? yadidaṃ āsannībhāvo 'nuttarāyāḥ samaksaṃbodheḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958809 (0.061):
guṇacaryājñānacaryâvasānaṃ yāvan na vivartate satvadrauhilyadoṣaiḥ | / na vipravasati kuśalamūlapariṇāmaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776977 (0.061):
guṇa caryā jñāna caryā avasānaṃ yāvan na vivartate satva drauhilya doṣaiḥ / | na vipravasati kuśala mūla pariṇāmaiḥ | satva dṛṣṭi kāluṣya doṣair na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710457 (0.062):
atṛptāḥ kuśalamūlaparyeṣaṇâbhiyuktā | / eṣâiva tāvan mayā satvaḥ pūrvataraṃ bodhimaṇḍe niṣādayitavyaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912716 (0.062):
samanupaśyati/ na saṃjñāvivikteti samanupaśyati/ na saṃjñā kuśaleti / samanupaśyati/ na saṃjñākuśaleti samanupaśyati/ na saṃjñā sāvadyeti
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046240 (0.062):
bhogapratilābhāḥ sarvalokopajīvyā bhaveyustairme bhogapratilābhaiḥ / samavadhānaṃ bhavet, evamidaṃ kuśalamūlavaropayāmi | ayaṃ tṛtīyaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28672268 (0.062):
kuśalamūlanyavaropayāmi / avaropitāni ca vipulīkaromi / vipulīkṛtāni ca / kuśalamūlāni vivardhayāmi / praticittakṣaṇaṃ ca anantamadhyaṃ
sarvajagaduccalitasantānasyânabhiniviṣṭasarvasaṃskārasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766948 (5.960):
madhu kara iva kuśala mūla saṃbharaṇasya sarva jagad uccalita santānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961935 (5.960):
madhukara iva kuśalamūlasaṃbharaṇasya / sarvajagaduccalitasantānasyānnabhiniviṣṭasarvasaṃskārasya | pe ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28661251 (0.053):
sarvajagatsamacittaprasṛtāpratipraśrabdhā / sarvajagatkuśalamūlābhisaṃskārasaṃmārjanaprayogavijñānatāyai,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861918 (0.063):
kuśalamūlabhārabhate, tatsarvasattvaparitrāṇāyārabhate / sarvasattvahitāya
pe ||antaśaḥ śvasv api tad anyeṣv api tiryagyonigateṣv ekâudanônmiñjitam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961944 (0.0):
sarvajagaduccalitasantānasyānnabhiniviṣṭasarvasaṃskārasya | pe || / antaśaḥ śvasv api tad anyeṣv api tiryagyonigateṣv ekaudanonmiñjitam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766959 (1.192):
an abhiniviṣṭa sarva saṃskārasya | pe || / antaśaḥ śvasv api tad anyeṣv api tiryag yoni gateṣv eka odana unmiñjitam
ekâlopaṃ vā parityajati | / sugatāv upapattiṣu tat sarvaṃ teṣām eva hitāya teṣām eva parimocanāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961956 (0.0):
ekālopaṃ vā parityajati | sugatāv upapattiṣu tat sarvaṃ teṣām eva hitāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766973 (0.020):
eka ālopaṃ vā parityajati | su gatāv upapattiṣu tat sarvaṃ teṣām eva / hitāya teṣām eva parimocanāya pariṇāmayati | tasyās tiryag yones tasmād
pariṇāmayati | / tasyās tiryagyones tasmād duṣkhârṇavāt tasmād duṣkhôpādānāt tasmād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961962 (0.007):
ekālopaṃ vā parityajati | sugatāv upapattiṣu tat sarvaṃ teṣām eva hitāya / teṣām eva parimocanāya pariṇāmayati | tasyās tiryagyones tasmād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766980 (0.051):
hitāya teṣām eva parimocanāya pariṇāmayati | tasyās tiryag yones tasmād / duṣkha ārṇavāt tasmād duṣkha upādānāt tasmād duṣkha skandhāt tasmād
duṣkhaskandhāt tasmād duṣkhāvedanāyāḥ | / tasmād duṣkhôpacayāt tasmād duṣkhâbhisaṃskā-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961968 (0.019):
teṣām eva parimocanāya pariṇāmayati | tasyās tiryagyones tasmād / duṣkhārṇavāt tasmād duṣkhopādānāt tasmād duṣkhaskandhāt tasmād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766985 (0.030):
hitāya teṣām eva parimocanāya pariṇāmayati | tasyās tiryag yones tasmād / duṣkha ārṇavāt tasmād duṣkha upādānāt tasmād duṣkha skandhāt tasmād
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876789 (0.047):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709364 (0.064):
yathā câbhyāsavaśāt satvānāṃ duṣkhasukhasa/mjñā | / tathā sarvaduṣkhôtpādeṣu sukhasaṃjñā pratyupasthānâbhyāsāt sukhasaṃjñâiva
[ Bendall ed p216 ---> ] / rāt tasmād duṣkhanidānāt tato duṣkhamūlāt tasmād duṣkhâyatanāt teṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766996 (0.006):
duṣkhā vedanāyāḥ | tasmād duṣkha upacayāt tasmād duṣkha abhisaṃskārāt / tasmād duṣkha nidānāt tato duṣkha mūlāt tasmād duṣkha āyatanāt teṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961977 (0.006):
duṣkhāvedanāyāḥ | tasmād duṣkhopacayāt tasmād duṣkhābhisaṃskārāt tasmād / duṣkhanidānāt tato duṣkhamūlāt tasmād duṣkhāyatanāt teṣāṃ satvānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.018):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960487 (0.021):
saṃsārâṭavīkāntāramārgaprapannā vatême satvā nirayatiryagyoniyamalokapra- / [ Bendall ed p289 ---> ] / pātâbhimukhāḥ kudṛṣṭiviṣamajālânuprāptāḥ mohagahanasaṃchannā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690267 (0.022):
[ Bendall ed p46 ---> ] / [ Cambridge MS f28b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116678 (0.022):
[ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya / [ Cambridge MS f101a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.023):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744814 (0.023):
[ Bendall ed p199 ---> ] / ṣṭiṃ nâtmâdhiṣṭhānaṃ nâtmaparikalpanāṃ nâtmarakṣāṃ parityajeyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.023):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.023):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.023):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.023):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.024):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.024):
kuśalamūlapariṇāmanājñānasaṃgṛhītaḥ sarvakarmakleśâvaraṇalohāni pa- / [ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586632 (0.025):
[ Bendall ed p362 ---> ] / tad agradūtī jñātêcchā jetavyā sarvayatnataḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.025):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879268 (0.026):
ayaṃ tato 'saṃkhyeyataraṃ puṇyaṃ prasavatîti || / [ Bendall ed p88 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709093 (0.026):
'dhivāsayatîti || / [ Bendall ed p180 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961581 (0.026):
daśamaṃ mahāpraṇidhānam abhinirharatîti || / [ Bendall ed p296 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961718 (0.026):
sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti || / [ Bendall ed p297 ---> ]
satvānāṃ vinivartanāya pariṇāmayati tadārambaṇena ca / sarvasatvârambaṇīkaroti manasikaroti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767001 (0.0):
tasmād duṣkha nidānāt tato duṣkha mūlāt tasmād duṣkha āyatanāt teṣāṃ / satvānāṃ vinivartanāya pariṇāmayati tad ārambaṇena ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961986 (0.0):
duṣkhanidānāt tato duṣkhamūlāt tasmād duṣkhāyatanāt teṣāṃ satvānāṃ / vinivartanāya pariṇāmayati tadārambaṇena ca sarvasatvārambaṇīkaroti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316566 (0.062):
sarvasatvâmocanârambaṇatvāt / sarvasatvasamāśvāsanârambaṇatvāt sarvasatvaparinirvāṇârambaṇatvād
tatra kuśalamūle pūrvaṅgamīkaroti | / yad idaṃ sarvajñatāyāṃ pariṇāmayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961993 (0.0):
vinivartanāya pariṇāmayati tadārambaṇena ca sarvasatvārambaṇīkaroti / manasikaroti | tatra kuśalamūle pūrvaṅgamīkaroti | yad idaṃ sarvajñatāyāṃ
[ Cambridge MS f100a ---> ] / bodhicittôtpādena pratigṛhṇāti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767020 (0.051):
bodhi citta utpādena pratigṛhṇāti | tatra kuśala mūlam upanayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961998 (0.051):
manasikaroti | tatra kuśalamūle pūrvaṅgamīkaroti | yad idaṃ sarvajñatāyāṃ / pariṇāmayati | bodhicittotpādena pratigṛhṇāti | tatra kuśalamūlam
tatra kuśalamūlam upanayati | / saṃsārakāntārād vinivartayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767026 (1.192):
bodhi citta utpādena pratigṛhṇāti | tatra kuśala mūlam upanayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962004 (1.192):
pariṇāmayati | bodhicittotpādena pratigṛhṇāti | tatra kuśalamūlam / upanayati | saṃsārakāntārād vinivartayati | annāvaraṇena
anāvaraṇena buddhasukhenâbhimukhīkaroti | / saṃsārasāgarād unmajjayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767036 (0.0):
abhimukhī karoti | saṃsāra sāgarād unmajjayati | buddha dharma prayuktāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962013 (0.0):
buddhasukhenābhimukhīkaroti | saṃsārasāgarād unmajjayati | / buddhadharmaprayuktāya maitryā spharatīty ādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767028 (0.049):
saṃsāra kāntārād vinivartayati | an āvaraṇena buddha sukhena +
buddhadharmaprayuktāya maitryā spharatîty ādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767041 (0.0):
abhimukhī karoti | saṃsāra sāgarād unmajjayati | buddha dharma prayuktāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962018 (0.0):
buddhasukhenābhimukhīkaroti | saṃsārasāgarād unmajjayati | / buddhadharmaprayuktāya maitryā spharatīty ādi ||
imāś ca suvarṇabhāsôktā maitrīkaruṇāgarbhā gāthāḥ sarvâdarataḥ
samanvāhṛtya bhāvayitavyântaśo vacasâpi ||
suvarṇabhāsôttamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767064 (0.0):
suvarṇa bhāsa uttama dundubhena śāmyantu duṣkhās tri sahasra loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962040 (0.0):
suvarṇabhāsottamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke | apāyaduṣkhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082971 (0.044):
suvarṇaprabhāsottamadundubhena śāmyantu duḥkhā trisahasraloke /
apāyaduṣkhā yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś cêha triloke ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767073 (0.0):
suvarṇa bhāsa uttama dundubhena śāmyantu duṣkhās tri sahasra loke | / apāya duṣkhā yama loka duṣkhā dāridrya duṣkhāś ca iha tri loke ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962049 (0.0):
suvarṇabhāsottamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke | apāyaduṣkhā / yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś ca iha triloke ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082974 (0.040):
suvarṇaprabhāsottamadundubhena śāmyantu duḥkhā trisahasraloke / / apāyaduḥkhā yamalokaduḥkhā dāridraduḥkhāni tathaiva loke // Suv_4.5 //
anena cô dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767082 (0.0):
apāya duṣkhā yama loka duṣkhā dāridrya duṣkhāś ca iha tri loke || / anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā śāmyantu sarva vyasanāni loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962057 (0.0):
yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś ca iha triloke || / anena co dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke | bhavantu satvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082988 (0.034):
anena co dundubhiśabdanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083150 (0.046):
ye duḥkhasattvāḥ sudāruṇārśca ghorā narakeṣu preteṣu manuṣyaloke / / anena ca dundubhighoṣanādinā sarve ca teṣāṃ praśamantu duḥkhāḥ // Suv_4.15
bhavantu satvā hy abhayâhatā tathā yathâbhayāḥ śāntabhayāḥ munîndrāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767082 (0.062):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā śāmyantu sarva vyasanāni loke | / bhavantu satvā hy a bhaya āhatā tathā yathā + a bhayāḥ śānta bhayāḥ
yathâiva sarvâryaguṇôpapannāḥ saṃsārasarvajñamahāsamudrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962072 (0.052):
yathaiva sarvāryaguṇopapannāḥ saṃsārasarvajñamahāsamudrāḥ | tathaiva
tathâiva bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767109 (0.0):
yathā + eva sarva ārya guṇa upapannāḥ saṃsāra sarva jña mahā samudrāḥ | / tathā + eva bhontū guṇa sāgarāḥ prajāḥ samādhi bodhy aṅga guṇair upetāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962084 (0.0):
yathaiva sarvāryaguṇopapannāḥ saṃsārasarvajñamahāsamudrāḥ | tathaiva / bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083015 (0.0):
tathaiva bhontu guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇairupetāḥ // Suv_4.7
anena cô dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767117 (0.0):
tathā + eva bhontū guṇa sāgarāḥ prajāḥ samādhi bodhy aṅga guṇair upetāḥ || / anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā bhavantu brahma svara sarva satvāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962093 (0.0):
bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ || / anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ | spṛśantu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083027 (0.0):
anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasattvāḥ /
spṛśantu buddhatvavarâgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767124 (0.041):
spṛśantu buddhatva vara agra bodhiṃ pravartayantū śubha dharma cakram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962100 (0.041):
buddhatvavarāgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083035 (0.056):
spṛśantu buddhatvavarāṅgabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram // Suv_4.8
[ Bendall ed p217 ---> ] / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962110 (0.0):
buddhatvavarāgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram || / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083047 (0.0):
(Bagchi 12) / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767134 (5.960):
spṛśantu buddhatva vara agra bodhiṃ pravartayantū śubha dharma cakram || / tiṣṭhantu kalpāni a cintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.041):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.042):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.043):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.045):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.045):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.046):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.047):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.048):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987029 (0.048):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.048):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.048):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.049):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221446 (0.049):
jñānavajramayam eṣa te dṛḍhaṃ duṣkhayantragaticakrabhedanaṃ || / [ Bendall ed p102 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.049):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.053):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.054):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876414 (0.055):
vajranābhīni tīkṣṇajvālāni śīghrabhramāṇi tasya sahagamanād eva tā- / [ Bendall ed p71 ---> ] / ni cakrāṇi śarīraṃ prāpya bhramanti |
hanantu kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767142 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni a cintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu / kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962118 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu / kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083048 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya / / hanantu kleśānvidhamantu duḥkhāṃ śamentu rāgaṃ tatha doṣamoham // Suv_4.9
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019941 (0.049):
rāgu tatha samenti doṣamohaṃ ye ca śṛṇanti manojña pakṣiśabdān //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083055 (0.051):
hanantu kleśānvidhamantu duḥkhāṃ śamentu rāgaṃ tatha doṣamoham // Suv_4.9 / ye sattva tiṣṭhinti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāgnigātrāḥ /
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitâsthigātrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767152 (0.0):
kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham || / ye satva tiṣṭhanti apāya bhūmau ādīpta saṃprajvalita asthi gātrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962128 (0.0):
kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham || / ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāsthigātrāḥ | śṛṇvantu te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083060 (0.044):
ye sattva tiṣṭhinti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāgnigātrāḥ /
śṛṇvantu te dundubhisaṃpravāditaṃ namo 'stu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767160 (0.0):
ye satva tiṣṭhanti apāya bhūmau ādīpta saṃprajvalita asthi gātrāḥ | / śṛṇvantu te dundubhi saṃpravāditaṃ namo * astu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962136 (0.0):
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāsthigātrāḥ | śṛṇvantu te / dundubhisaṃpravāditaṃ namo 'stu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083070 (0.0):
ye sattva tiṣṭhinti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāgnigātrāḥ / / śṛṇvantu te dundubhisaṃpravāditāṃ namo 'stu buddhāya vaco labhantu //
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767170 (0.0):
śṛṇvantu te dundubhi saṃpravāditaṃ namo * astu buddhāya bhaṇantu vācam || / jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962146 (0.0):
dundubhisaṃpravāditaṃ namo 'stu buddhāya bhaṇantu vācam || / jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084047 (0.031):
jātismaro nitya bhaveya cāhaṃ jātiśatā jātisahasrakoṭyaḥ / / anusmareyaṃ satataṃ munīndraṃ śṛṇvīya teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.73
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083083 (0.033):
jātismarāḥ sattva bhavantu sarve jātīśatā jātisahasrakoṭyaḥ /
anusmarantū satataṃ munîndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767177 (0.033):
jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ muni indrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962146 (0.033):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū / satataṃ munīndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084047 (0.033):
jātismaro nitya bhaveya cāhaṃ jātiśatā jātisahasrakoṭyaḥ / / anusmareyaṃ satataṃ munīndraṃ śṛṇvīya teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.73
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962153 (0.045):
satataṃ munīndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ || / anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767185 (0.0):
anusmarantū satataṃ muni indrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ || / anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962162 (0.0):
satataṃ munīndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ || / anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083101 (0.0):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116625 (0.041):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767418 (0.041):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962385 (0.041):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084348 (0.044):
āsādayantu jinarājamūrti labhantu buddhehi sadā samāgamam // Suv_4.89 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084064 (0.052):
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||sarvatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767193 (0.0):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpa karma carantu kuśalāni śubha kriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962170 (0.0):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083107 (0.0):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi // Suv_4.12 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084065 (0.058):
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767201 (0.0):
vivarjayantū khalu pāpa karma carantu kuśalāni śubha kriyāṇi || / sarvatra kṣetreṣu ca sarva prāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962178 (0.0):
vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi || / sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084080 (0.046):
vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 // / sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca pāpāḥ praśamantu loke /
ye satva vikalêndriyâṅgahīnāḥ te sarvi sakalêndriya bhontu sāṃpratam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962178 (0.024):
sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye / satva vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi sakalendriya bhontu sāṃpratam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962188 (0.038):
satva vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi sakalendriya bhontu sāṃpratam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767201 (0.044):
sarvatra kṣetreṣu ca sarva prāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye / satva vi kala indriya aṅga hīnāḥ te sarvi sa kala indriya bhontu sāṃpratam
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084090 (0.058):
ye sattvā vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi kuśalendriya bhontu sāṃpratam //
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962198 (0.0):
satva vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi sakalendriya bhontu sāṃpratam || / ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084102 (0.027):
ye vyādhinā durbalakṣīṇagātrā niśrāṇabhūtāśca daśodiśāsu /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767224 (0.041):
ye vyādhitā dur bala kṣīṇa gātrā nis trāṇa bhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi / mucyantu ca vyādhito laghu labhantu ca + ārogya bala indriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767214 (0.056):
satva vi kala indriya aṅga hīnāḥ te sarvi sa kala indriya bhontu sāṃpratam / ye vyādhitā dur bala kṣīṇa gātrā nis trāṇa bhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi
te sarvi mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cârogya balêndriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767229 (0.0):
ye vyādhitā dur bala kṣīṇa gātrā nis trāṇa bhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi / mucyantu ca vyādhito laghu labhantu ca + ārogya bala indriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962203 (0.0):
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi / mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cārogya balendriyāṇi ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084108 (0.0):
ye vyādhinā durbalakṣīṇagātrā niśrāṇabhūtāśca daśodiśāsu / / te sarvi mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cārogyabalendriyāni //
ye rājacaurabhaṭa tarjita vadhyaprāptā nānāvidhair bhayaśatair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962214 (0.0):
mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cārogya balendriyāṇi || / ye rājacaurabhaṭa tarjita vadhyaprāptā nānāvidhair bhayaśatair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767240 (0.053):
ye rāja caura bhaṭa tarjita vadhya prāptā nānā vidhair bhaya śatair
vyasanôpapannāḥ | / te sa- / [ Cambridge MS f100b ---> ] / rvi satva vyasanâgataduṣkhitā hi mucyantu tair bhayaśataiḥ paramaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767254 (0.0):
vyasana upapannāḥ | te sarvi satva vyasana āgata duṣkhitā hi mucyantu tair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962226 (0.0):
ye rājacaurabhaṭa tarjita vadhyaprāptā nānāvidhair bhayaśatair / vyasanopapannāḥ | te sarvi satva vyasanāgataduṣkhitā hi mucyantu tair
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084131 (0.0):
te sarvi sattvā vyasanāgataduḥkhitā hi mucyantu te bhayaśataiḥ paramaiḥ
sughoraiḥ || / [ Bendall ed p218 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690469 (0.036):
varjayet saṃstavaṃ nityaṃ rājaputrebhi rājabhiḥ || / [ Bendall ed p48 ---> ] / ye câpi rājñāṃ puruṣāḥ kuryāt te hi na saṃstavaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.043):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290728 (0.044):
nagnâcelaguruśramaṇānāṃ tīrthikâcaryā hi bhavanti || / [ Bendall ed p332 ---> ] / te tu ajīvika dharmacarāṇāṃ uttarikāṇânuttarikāṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984620 (0.045):
[ Bendall ed p124 ---> ] / tā bhavanti tadā tadvaśatvād ekasminn ālambane nibaddhaṃ yāvad iṣyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767254 (0.047):
vyasana upapannāḥ | te sarvi satva vyasana āgata duṣkhitā hi mucyantu tair / bhaya śataiḥ paramaiḥ su ghoraiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962226 (0.047):
vyasanopapannāḥ | te sarvi satva vyasanāgataduṣkhitā hi mucyantu tair / bhayaśataiḥ paramaiḥ sughoraiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315222 (0.047):
ye 'vivarttika saṃghaprasannās te 'vivarttika śraddhabalātaḥ | / [ Bendall ed p4 ---> ] / ye 'vivarttika śraddhabalāto |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.051):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.051):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.052):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151602 (0.052):
kṣaṇikāṃ vaśikāṃ tad īdṛśīṃ sarvavācaḥ pratiśrutakôpamāḥ || / [ Bendall ed p241 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.053):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.053):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151261 (0.053):
yādṛśāḥ samudānī- / [ Bendall ed p237 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.054):
[ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.055):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880750 (0.057):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690267 (0.057):
aśrupātaṃ kariṣyāmo gatiḥ kāndhasya bhāvitā || / [ Bendall ed p46 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958135 (0.057):
ebhir mahārāja daśabhir iti || / [ Bendall ed p275 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.057):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
ye tāḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu ca saṃsthitāhi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767262 (0.0):
bhaya śataiḥ paramaiḥ su ghoraiḥ || / ye tāḍitā bandhana baddha pīḍitā vividheṣu vyasaneṣu ca saṃsthitāhi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962233 (0.0):
bhayaśataiḥ paramaiḥ sughoraiḥ || / ye tāḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu ca saṃsthitāhi | anneka
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084140 (0.018):
ye pīḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu saṃsthitā hi /
anekâyāsasahasrâkulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ || te sarvi mucyantv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767275 (0.0):
an eka āyāsa sahasra ākulā vicitra bhaya dāruṇa śoka prāptāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962247 (0.0):
āyāsasahasra ākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084150 (0.033):
anekaāyāsasahasravyākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ // Suv_4.78 //
iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasanâgatā nirbhaya bhontu sarve ||ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767281 (0.0):
an eka āyāsa sahasra ākulā vicitra bhaya dāruṇa śoka prāptāḥ || / te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962254 (0.0):
āyāsasahasra ākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ || / te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962262 (0.0):
te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasanāgatā nirbhaya bhontu sarve ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767289 (5.960):
te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasana āgatā nir bhaya bhontu sarve ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084157 (0.060):
te sarve mucyantu ca bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyantu ca tāḍanebhyaḥ / / vadhyāśca mucyantu jīvitebhyo vyasanāgatā nirbhayā bhontu sarve //
satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962271 (0.0):
vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasanāgatā nirbhaya bhontu sarve || / ye satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram | andhāś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767298 (5.960):
vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasana āgatā nir bhaya bhontu sarve || / ye satva kṣut tarṣa pipāsa pīḍitā labhantu te bhojana pāna citram | andhāś
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084174 (0.022):
ye sattva kṣuttarṣanipīḍitāśca labhantu te bhojanapānacitram /
andhāś ca paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962279 (0.0):
ye satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram | andhāś ca / paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767303 (0.041):
ye satva kṣut tarṣa pipāsa pīḍitā labhantu te bhojana pāna citram | andhāś / ca paśyantu vicitra rūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu mano jña ghoṣān ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084186 (0.042):
andhāśca paśyantu vicitrarūpān vadhirāśca śṛṇvantu manojñaghoṣān //
||nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767316 (0.0):
ca paśyantu vicitra rūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu mano jña ghoṣān || / nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridra satvāś ca nidhiṃ labhantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962287 (0.0):
paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān || / nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084190 (0.037):
andhāśca paśyantu vicitrarūpān vadhirāśca śṛṇvantu manojñaghoṣān // / Suv_4.80 // / nagnāśca vastrāṇi labhantu citrā daridrasattvāśca dhanāṃllabhantu /
prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||mā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767325 (0.0):
nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridra satvāś ca nidhiṃ labhantu | / prabhūta dhana dhānya vicitra ratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962297 (0.0):
nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu | / prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084204 (0.033):
nagnāśca vastrāṇi labhantu citrā daridrasattvāśca dhanāṃllabhantu / / prabhūtadhanadhānyavicitraratnāḥ sarve ca sattvāḥ sukhino bhavantu //
kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyânvitāḥ satva bhavantu sarve |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962299 (0.0):
prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu || / mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767335 (0.007):
prabhūta dhana dhānya vicitra ratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu || / mā kasya cid bhāvatu duṣkha vedanāḥ saukhya anvitāḥ satva bhavantu sarve |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962306 (0.007):
mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084213 (0.059):
mā kasyaciddhāvatu duḥkhavedanā sudarśanāḥ sattva bhavantu sarve / / abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anekasukhasaṃcita nitya bhontu // Suv_4.82 //
abhirūpaprāsādikasaumyarūpâneka sukha saṃcita nitya bhontu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767336 (1.192):
mā kasya cid bhāvatu duṣkha vedanāḥ saukhya anvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpa prāsādika saumya rūpā an eka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962313 (1.192):
mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anneka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084215 (0.013):
mā kasyaciddhāvatu duḥkhavedanā sudarśanāḥ sattva bhavantu sarve / / abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anekasukhasaṃcita nitya bhontu // Suv_4.82 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767343 (0.050):
abhirūpa prāsādika saumya rūpā an eka sukha saṃcita nitya bhontu || / manasa anna pānāḥ su samṛddha puṇyāḥ saha citta mātreṇa bhavantu teṣāṃ |
||manasânnapānāḥ susamṛddhapuṇyāḥ saha cittamātreṇa bhavantu teṣāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767355 (0.0):
manasa anna pānāḥ su samṛddha puṇyāḥ saha citta mātreṇa bhavantu teṣāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962325 (0.0):
manasānnapānāḥ susamṛddhapuṇyāḥ saha cittamātreṇa bhavantu teṣāṃ | vīṇā
vīṇā mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ sughoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767364 (0.0):
manasa anna pānāḥ su samṛddha puṇyāḥ saha citta mātreṇa bhavantu teṣāṃ | / vīṇā mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ su ghoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962334 (0.0):
manasānnapānāḥ susamṛddhapuṇyāḥ saha cittamātreṇa bhavantu teṣāṃ | vīṇā / mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ sughoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084239 (0.027):
manaḥśāntapaurāḥ susamṛddhapuṇyāḥ vīṇā mṛdaṅgā paṭahā sughoṣā / / utsāḥ sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ suvarṇapadmotpalapadminībhiḥ // Suv_4.83 //
suvarṇapadmôtpalapadminīś ca saha cittamātreṇa bhavantu teṣām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767372 (0.0):
vīṇā mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ su ghoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ || / suvarṇa padma utpala padminīś ca saha citta mātreṇa bhavantu teṣām |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962342 (0.0):
mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ sughoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ || / suvarṇapadmotpalapadminīś ca saha cittamātreṇa bhavantu teṣām | gandhaṃ ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084241 (0.017):
utsāḥ sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ suvarṇapadmotpalapadminībhiḥ // Suv_4.83 //
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767378 (0.0):
suvarṇa padma utpala padminīś ca saha citta mātreṇa bhavantu teṣām | / gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962349 (0.0):
suvarṇapadmotpalapadminīś ca saha cittamātreṇa bhavantu teṣām | gandhaṃ ca / mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084305 (0.033):
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca dhūpaṃ ca cūrṇaṃ kusumaṃ ca pūrṇam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041288 (0.052):
devānnamaskaroti, na cānyebhyo devebhyaḥ puṣpaṃ vā dhūpaṃ vā gandhaṃ vā / mālyaṃ vā vilepanaṃ vā cūrṇaṃ vā vastraṃ vā chatraṃ vā dhvajaṃ vā ghaṇṭāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817617 (0.055):
yānaṃ vastrāṃ mālyaṃ gandhaṃ vilepanaṃ puṣpaṃ dhūpaṃ cūrṇaṃ yāvat sarvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066042 (0.063):
sphāṭikaṃ vā puṣpaṃ vā dhūpaṃ vā gandhaṃ vā mālyaṃ va vilepanaṃ vā cūrṇaṃ / vā vastraṃ vā chatraṃ vā dhvajaṃ vā ghaṇṭāṃ vā patākāṃ vā dīpaṃ vā / tena
||triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767387 (0.0):
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram || / triṣ kāla vṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962356 (0.0):
mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram || / triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084316 (0.064):
trikāle vṛkṣehi pravarṣayantu gṛhṇantu te sattva bhavantu tuṣṭāḥ // / Suv_4.87 // / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām /
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767390 (0.0):
triṣ kāla vṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu a cintiyāṃ sarva tathā gatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962361 (0.0):
triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084323 (0.0):
trikāle vṛkṣehi pravarṣayantu gṛhṇantu te sattva bhavantu tuṣṭāḥ // / Suv_4.87 // / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām /
[ Bendall ed p219 ---> ] / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767402 (0.0):
sa bodhi satvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962370 (0.0):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316399 (0.012):
śaraṇaṃ yāmi tān buddhabodhisatvān || / [ Bendall ed p171 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316711 (0.019):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987031 (0.023):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084329 (0.026):
sabodhisattvān saśrāvakāṇāṃ dharmasya bodhipratisaṃsthitasya // Suv_4.88
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.027):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221114 (0.028):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441955 (0.031):
saṃsargabahulôddhurās tāthāgatād dharmavinayāt || / [ Bendall ed p158 ---> ] / evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222867 (0.032):
na te bodhisatvās tathāgata- / [ Bendall ed p114 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.032):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710023 (0.032):
[ Bendall ed p185 ---> ] / sarvasatvānām antikād uccaghanāṃ sahate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.033):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.033):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.034):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.034):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.034):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.034):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316663 (0.034):
tathāga- / [ Bendall ed p11 ---> ] / tavaṃśaniyato bhavati saṃbodhiparāyaṇêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321498 (0.034):
aviśrāmyamānamanomayakāyapratilabdhāḥ | / [ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
nīcāṃ gatiṃ satva vivarjayantu bhavantu aṣṭâkṣaṇavītivṛttāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767409 (0.0):
sa bodhi satvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ / gatiṃ satva vivarjayantu bhavantu aṣṭa akṣaṇa vīti vṛttāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962378 (0.0):
sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ / gatiṃ satva vivarjayantu bhavantu aṣṭākṣaṇavītivṛttāḥ ||
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767420 (0.0):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962387 (0.0):
gatiṃ satva vivarjayantu bhavantu aṣṭākṣaṇavītivṛttāḥ || / āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083099 (0.025):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116390 (0.041):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767183 (0.041):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962160 (0.041):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084348 (0.046):
āsādayantu jinarājamūrti labhantu buddhehi sadā samāgamam // Suv_4.89 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084063 (0.059):
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534741 (0.061):
yatra sthitāstaṃ ca pareṣadeśayu sarvehi buddhehi parigṛhātā vaiiśvāsikāḥ
sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca ||te sarvi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767425 (0.0):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā / striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidu paṇḍitāś ca ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962396 (0.0):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā / striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084374 (0.0):
rūpeṇa śauryeṇa yaśena kīrtyā samalaṅkṛtā bhontu anekakalpān // Suv_4.90 / sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāśca vīrāśca vijñapaṇḍitāśca /
bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767436 (0.0):
striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidu paṇḍitāś ca || / te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962402 (0.0):
striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca || / te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084385 (5.960):
sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāśca vīrāśca vijñapaṇḍitāśca / / te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu // Suv_4.91 //
paśyantu buddhān daśasū diśāsu ratnadrumêndreṣu sukhôpaviṣṭān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767438 (0.0):
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu / buddhān daśasū diśāsu ratna druma indreṣu sukha upaviṣṭān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962406 (0.0):
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu / buddhān daśasū diśāsu ratnadrumendreṣu sukhopaviṣṭān |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084387 (0.034):
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu // Suv_4.91 // / paśyantu buddhān daśasū diśāsu ratnottamavṛkṣasukhopaviṣṭān /
vaiḍūryaratnâsanasaṃniṣaṇṇān dharmāṃś ca śṛṇvantu prakāśyamānān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767452 (0.0):
vaiḍūrya ratna āsana saṃniṣaṇṇān dharmāṃś ca śṛṇvantu prakāśyamānān | iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962417 (0.0):
vaiḍūryaratnāsanasaṃniṣaṇṇān dharmāṃś ca śṛṇvantu prakāśyamānān | iti ||
eṣā saṃkṣepato maitrī || / dveṣasamudācārapratipakṣaḥ || / mohânuśayasya pratītyasamutpādadarśanaṃ pratipakṣaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767455 (0.0):
vaiḍūrya ratna āsana saṃniṣaṇṇān dharmāṃś ca śṛṇvantu prakāśyamānān | iti / eṣā saṃkṣepato maitrī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962427 (0.0):
vaiḍūryaratnāsanasaṃniṣaṇṇān dharmāṃś ca śṛṇvantu prakāśyamānān | iti || / eṣā saṃkṣepato maitrī ||
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | / tatrâdhyātmikasya pratītyasamu-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962431 (0.0):
mohānuśayasya pratītyasamutpādadarśanaṃ pratipakṣaḥ || / tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767466 (0.037):
moha anuśayasya pratītya samutpāda darśanaṃ prati pakṣaḥ || / tatra pratītya samutpādaḥ śāli stamba sūtre * abhihitaḥ | tatra +
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472376 (0.056):
niṣidhyate / yaduktamatra bhagavatā śālistambasūtre / tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ
[ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya / [ Cambridge MS f101a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320424 (0.0):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321696 (0.0):
[ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.0):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.0):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114197 (0.0):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.0):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (0.0):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.0):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.0):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690924 (5.960):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (5.960):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (5.960):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (5.960):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690267 (1.788):
[ Bendall ed p46 ---> ] / [ Cambridge MS f28b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115033 (1.788):
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā- / [ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (1.788):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180342 (1.788):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (1.788):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.010):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.011):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
hetûpanibandhaḥ katamaḥ | / yad idam avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838180 (0.0):
saṃkleśasyānuvyavahārahetuḥ / avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055782 (0.0):
dharmasthitijñānam | yathā jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ yāvadavidyāpratyayāḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494488 (0.0):
hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736799 (0.0):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767481 (0.0):
ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandhaḥ katamaḥ | yad idam / a vidyā pratyayāḥ saṃskārā yāvaj jāti pratyayaṃ jarā maraṇam iti | a vidyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962446 (0.0):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564204 (0.0):
tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ / jarāmaraṇādaya udapatsyanta /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590832 (0.0):
tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013884 (0.007):
kathaṃ puna rvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat jātipratyayaṃ jarāmaraṇāmi"ti"
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222344 (0.014):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | nānyatrajātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / yāvad avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā bhavanti | nānyatrāvidyāpratyayāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11932342 (0.016):
ity etāvad eva brūyāt. avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855575 (0.017):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045891 (0.023):
evamavidyāpratyayāḥ saṃskārā api viviktāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānamapi, / yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇam api viviktam / evameva āyuṣman śāriputra
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332960 (0.024):
syāt | tadabhāvāṭ ṣaḍāyatanaṃ na syāt | evaṃ yāvaj jātipratyayaṃ / jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933836 (0.028):
uktaṃ ca avidyā yāvaj jātijarāmaraṇam iti. atha veti vistaraḥ. atha
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111138 (0.035):
/ jātyāṃsatyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434749 (0.035):
jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇam iti |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887470 (0.037):
jarāmaraṇaṃ bhavati, jātipratyayaṃ jarāmaraṇam // / atha bodhisattvasya punaretadabhavat kasmin sati jātirbhavati,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012477 (0.037):
pratītyasamutpāda upadiṣṭaḥ sūtre yathākramamavidyā saṃskārāśca / jātirjarāmaraṇaṃ ca vijñānaṃ yāvat bhavaśca /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25820381 (0.038):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham || 4 || / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti vacanājjātihetukaṃ jarāmaraṇamuktaṃ bhagavatā
avidyā cen nâbhaviṣyan nâiva saṃskārāḥ prājñāsyanta | / evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767496 (5.960):
a vidyā pratyayāḥ saṃskārā yāvaj jāti pratyayaṃ jarā maraṇam iti | a vidyā / cen na + abhaviṣyan na + eva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962461 (5.960):
naiva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi jātir nābhaviṣyan na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962454 (0.022):
saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590845 (0.025):
tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ / jarāmaraṇādīti avidyā cennābhaviṣyannaiva saṃskārā ajaniṣyanta /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494489 (0.032):
yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | avidyā cennābhaviṣyat, naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736800 (0.032):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | / avidyā cennābhaviṣyat, naiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855634 (0.047):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736810 (0.047):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494496 (0.050):
saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ yāvadyadi jātirnābhaviṣyat(skandhānāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396341 (0.054):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ / kiṃkarmakam / punaḥ punarvayaḥpariṇāmena jīvitapariṇāmena ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014137 (0.056):
anāgataṃ janma jātiḥ pañcaskandhikā / / jātau satyāṃ jarāmaraṇaṃ yathā niriṣṭaṃ sūtre /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013344 (0.059):
avidyā yāvajjātiḥ jarāmaraṇam / / tayo ranāgatādhvavyavasthānaṃ naiṣṭavyamiti trikāṇḍavyavasthā bhidyate /"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055780 (0.059):
dharmasthitijñānam | yathā jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ yāvadavidyāpratyayāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113964 (0.062):
mahāyānasūtraratnarājaṃ śrutam / na tvayā punareva saṃsāraṃ saṃsaritavyam / / na punarapi teṣāṃ jātijarāmaraṇaṃ bhaviṣyati / tata iṣṭapriyaviprayogo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2899087 (0.062):
avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjarāmaraṇamiti, ahetuvādavyapadeśa eṣa
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527393 (0.063):
phalamutpadyate, kiṃtarhi samarthāt / tadyathāvidyātaḥ saṃskārā / yāvajjātito jarāmaraṇamiti //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494505 (0.064):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012476 (0.064):
pratītyasamutpāda upadiṣṭaḥ sūtre yathākramamavidyā saṃskārāśca / jātirjarāmaraṇaṃ ca vijñānaṃ yāvat bhavaśca /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917886 (0.064):
ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir}} jarāmaraṇaṃ / bodhisattvo / 11217 bhaviṣyati/ {atyantatayā bhagavan bodhisattvo na vidyate
atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855645 (0.0):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā, / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494511 (0.0):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736821 (0.0):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736861 (0.0):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116758 (0.0):
ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962467 (0.0):
naiva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi jātir nābhaviṣyan na / jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962507 (0.0):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām / avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767502 (0.009):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767539 (0.010):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494548 (0.012):
jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518694 (0.028):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855682 (0.043):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216453 (0.061):
evaṃ yathābhūtasyābhisanaya udapādi | jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na
evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855650 (0.0):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116765 (0.0):
ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir / bhavati prādurbhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767508 (0.0):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962473 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir / bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855691 (0.008):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494554 (0.008):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736866 (0.008):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767548 (0.008):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962512 (0.008):
avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj / jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736827 (0.018):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222337 (0.033):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | nānyatrajātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494510 (0.046):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
tatrâvidyāyā nâivaṃ bhavati | / ahaṃ saṃskārān abhinirvartayāmîti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590852 (0.057):
jātiścennābhaviṣyannaiva jarāmaraṇādaya utpatsyanta / / tatrāvidyāyā naivaṃ bhavatyahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115053 (0.059):
evam anityāḥ sarvasaṃskārâivam adhruvêti vistaraḥ ||
saṃskārāṇām apy evaṃ na bhavati | / vayam avidyayâbhinirvṛttêti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618937 (0.042):
eka iti tasmātprajā api ekajātyā eva/ / 325.008. vayamapyekajātyā bhavāmaḥ/ / 325.008. yacca bravīṣi brahmaṇāyaṃ lokaḥ sarvabhūtāni ca nirmitānīti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627556 (0.042):
eka iti tasmāt prajā api eka^jātyā eva/ vayam apy eka^jātyā bhavāmaḥ/ yac
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19118047 (0.044):
sāmagryā vyavacchedaṃ kariṣyāmo | / na câtyantôpaśamaṃ sarvasaṃskārāṇām adhigamiṣyāmaḥ satvaparipācanatāyai |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7115635 (0.047):
iti nyāyena vayamapyanadhikṛtān vyutpādayāma ityata āha na ceti / / nanu kutārkikāṇāmajñānaṃ nivartayatā kimanena śāstrasyopakṛtaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2581942 (0.050):
barhirekatvāttatsaṃskārāṇāmatithyākālānāmapyupasadagrīṣomīyāṅgātvaṃ na
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 980588 (0.052):
siddhasādhanamevaitat, bhavadbhirevaṃ vastunaḥ kṣaṇikatvasvīkarāt, / vayamapyevamabhyupagacchamaḥ / ato nāsti vivādaḥ tathā sāṃvṛtikānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28654137 (0.053):
vayaṃ na śobhāmahe, na bhāsāmahe, na tapāmo na virocāmahe kāyena vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581142 (0.054):
188.015. sa tvaritatvaritaṃ karma karoti/ / 188.016. tāṃśca bhṛtakān samanuśāsti/ / 188.016. vayaṃ tāvat pūrvakeṇa duścaritena daridragṛheṣūpapannāḥ/
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410318 (0.054):
bhagavan sarvaviccchāsta jānīmahi kathaṃ vayam / / yatpāpaṃ kurute kṣīṇaṃ kāraṇḍanyūhasūtrakam //
evaṃ yāvaj jātyā nâivaṃ bhavati | / ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmîti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919334 (0.034):
na samanupaśyati/ upādānaṃ na samanupaśyati/ bhavaṃ na samanupaśyati/ / jātiṃ na samanupaśyati/ jarāmaraṇaṃ na samanupaśyati/}}
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767525 (0.039):
bhavati | vayam a vidyayā + abhinirvṛttā iti | evaṃ yāvaj jātyā na + evaṃ / bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962490 (0.039):
yāvaj jātyā naivaṃ bhavati | ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmīti |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396341 (0.042):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ / kiṃkarmakam / punaḥ punarvayaḥpariṇāmena jīvitapariṇāmena ca
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590865 (0.048):
evaṃ yāvajjātyā api naivaṃ bhavatyahaṃ jarāmaraṇādyabhinirvartayāmīti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6923912 (0.050):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā/}} tathā hi bhagavan / jarāmaraṇaṃ / 13001 jarāmaraṇatvena śūnyam/ yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 745953 (0.050):
bhavo bhavatvena śūnyo jātir jātitvena śūnyā tathā hi bhagavan jarāmaraṇaṃ / (PSP1: 130) jarāmaraṇatvena śūnyam yā ca jarāmaraṇaśūnyatā na taj
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113964 (0.050):
mahāyānasūtraratnarājaṃ śrutam / na tvayā punareva saṃsāraṃ saṃsaritavyam / / na punarapi teṣāṃ jātijarāmaraṇaṃ bhaviṣyati / tata iṣṭapriyaviprayogo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117441 (0.050):
tṛṣṇāyâpi nâivaṃ bhavati |ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmîti | / avidyāyâpi nâivaṃ bhavati |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962203 (0.052):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti jarā katamā? yattat khālatyaṃ pālityaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222101 (0.052):
jarāmaraṇam* / evaṃ jarāmaraṇābhimardanena mahārāja puruṣapudgalena kiñcit
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930431 (0.053):
15205 bhagavann anyaj jarāmaraṇam anyā māyā/ jarāmaraṇam eva māyā māyaiva
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220189 (0.059):
NidSa 15.5a jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | tatra ko jarāmaraṇaṃ kasya vā / jarāmaraṇam iti hi syuḥ praṣṭāra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14228589 (0.060):
jareti / / jarājīrmatayā yaḥ khilīkāraḥ vaivarṇyadirūpastam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21624209 (0.061):
345.002. niṃnāni parivarjayitavyāni/ / 345.002. durbhikṣaścātra bhavati/ / 345.002. jarāmaraṇaṃ janānāṃ bhavati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632983 (0.061):
parivarjayitavyāni/ durbhikṣas ca^atra bhavati/ jarāmaraṇaṃ janānāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855676 (0.063):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ / jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494540 (0.063):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736851 (0.063):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767532 (0.063):
bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api / na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ
jarāmaraṇasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494511 (0.0):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736819 (0.0):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736860 (0.0):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116712 (0.0):
evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | / atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962465 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962506 (0.0):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām / avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767500 (0.010):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767540 (0.010):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855643 (0.011):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā, / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518695 (0.028):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117658 (0.037):
ahaṃ cakṣurvijñānasyânāvaraṇakṛtyaṃ karomîti | / tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117443 (0.039):
tṛṣṇāyâpi nâivaṃ bhavati |ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmîti | / avidyāyâpi nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117635 (0.039):
ahaṃ cakṣurvijñānasyârambaṇakṛtyaṃ karomîti | / ālokasyâpi nâivaṃ bhavati | / aham avabhāsakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117645 (0.039):
aham avabhāsakṛtyaṃ karomîti | / ākāśasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasyânāvaraṇakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117434 (0.039):
ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomîti | / tṛṣṇāyâpi nâivaṃ bhavati |ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmîti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494548 (0.050):
jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855681 (0.054):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117670 (0.063):
cakṣurvijñānasyâpi nâivaṃ bhavati | / aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
bhavati prādurbhāvaḥ | / evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736870 (0.0):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116717 (0.0):
atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962516 (0.0):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām / avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855692 (0.006):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti / rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494558 (0.006):
jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855650 (0.008):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767506 (0.008):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767551 (0.008):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962472 (0.008):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir / bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736825 (0.021):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518698 (0.033):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494513 (0.054):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494190 (0.059):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472546 (0.059):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736451 (0.059):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494564 (0.035):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736875 (0.035):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962521 (0.035):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767559 (0.046):
jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandho draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855700 (0.049):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518713 (0.049):
evaṃ yāvajjarāmaraṇaṃ, śokaparidevādyabhinirvṛttirbhavati | / heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518434 (0.061):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ kathamavagantavyaḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494190 (0.063):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472546 (0.063):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736451 (0.063):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyêti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.024):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.024):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.024):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116802 (0.026):
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyaḥ ||tatrâdhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767559 (0.027):
evam ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.028):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494226 (0.059):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736658 (0.062):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratḥtyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767571 (0.0):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962534 (0.0):
katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti / | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514755 (0.020):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate | / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāmiti | yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472564 (0.020):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736888 (0.020):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516643 (0.033):
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494215 (0.037):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855708 (0.042):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736466 (0.047):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518749 (0.049):
vijñānasyānte parideśanatvād 'ante vijñānam' | ādike dharā ityucyate | / tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564118 (0.059):
hetuṃ hetuṃ pratyayante hetvantarāṇīti,teṣāmayamānānāṃ bhāvaḥ pratyayaḥ / / samavāya iti yāvat / / yathā ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyādbījaheturaṅkuro jāyate /
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810269 (0.0):
tatra ṣaḍ dhātava uktāḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānākhyāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855723 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494218 (0.0):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494580 (0.0):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518754 (0.0):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472567 (0.0):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736471 (0.0):
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736898 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767573 (0.0):
iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962544 (0.0):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557474 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568782 (0.0):
/ na dhātvāyatanaiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569972 (0.0):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571470 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564283 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590924 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919206 (5.960):
gṛhapate
pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyaḥ ||tatrâdhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116778 (0.026):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham / ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyêti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855724 (0.053):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494581 (0.053):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ / samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736899 (0.053):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962545 (0.053):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767581 (0.058):
yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād / ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494565 (0.062):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamêti | / yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855740 (0.0):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494599 (0.0):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / | tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736915 (0.0):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767599 (0.0):
ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra + ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pṛthivī dhātuḥ katama iti | yo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962561 (0.0):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737005 (0.023):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494640 (0.044):
vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116853 (0.044):
yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | / yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767634 (0.044):
vāyu dhātuḥ | yaḥ kāyasya + antaḥ sauṣirya bhāvam abhinirvartayaty ayam / ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962593 (0.044):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736949 (0.051):
kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | ya kāyasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855824 (0.055):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767688 (0.055):
tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam / abhinirvartayāmi + iti | ab dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962645 (0.055):
tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam / abhinirvartayāmīti | abdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
yaḥ kāyasyânuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962568 (0.0):
kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767606 (0.009):
* ayaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhina bhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivī dhātuḥ | yaḥ kāyasya + anuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate *
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116845 (0.013):
[ Bendall ed p221 ---> ] / kṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | / yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855747 (0.042):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855763 (0.048):
āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaḥ kāyasyāntaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962585 (0.048):
kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | yaḥ / kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494599 (0.049):
kāyasya saṃśleṣataḥ(saṃparkāt) kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / pṛthivīdhātuḥ || yaḥ punaḥ kāyasya parigrahakṛtvaṃ(svīkārasaṃcayakṛtyaṃ)
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736922 (0.061):
anuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaṃ kāyasya
yaḥ kāyasyâśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855755 (1.192):
kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494619 (1.192):
karoti, ayamucyate abdhātuḥ || yaśca punaḥ kāyasya aśitaṃ pītaṃ bhakṣitaṃ / paripācayati ayamucyate tejodhātuḥ || yaḥ kāyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767616 (1.192):
ab dhātuḥ | yaḥ kāyasya + aśita pīta bhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate / tejo dhātuḥ | yaḥ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karoty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962577 (1.192):
| yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ
yaḥ kāyasyâśvāsapraśvāsa- / [ Bendall ed p221 ---> ]
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855757 (0.050):
kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya / āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaḥ kāyasyāntaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494621 (0.050):
paripācayati ayamucyate tejodhātuḥ || yaḥ kāyasya / āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ(vāyorākarṣaṇamāśvāsaḥ etatkṛtyaṃ)karoti, ayamucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767618 (0.050):
tejo dhātuḥ | yaḥ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karoty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962579 (0.050):
| yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | yaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987393 (0.054):
acalahṛdayena vā sarvam etat kuryāt || / [ Bendall ed p141 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9692032 (0.057):
daṇḍakarmabhayatarjitaṃ bhikṣuṃ- / [ Bendall ed p57 ---> ] / karoty akālapreṣaṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117846 (0.057):
kathaṃ parīttahetuto vipulaphalâbhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma / [ Bendall ed p227 ---> ] / kriyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.059):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.059):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586869 (0.060):
apṛṣṭvā câtmanâtmānaṃ balenârakṣitakriyaḥ || / [ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.061):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.062):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.062):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.062):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736935 (0.064):
aśitapītabhakṣitaṃ paripācayati, (ŚālSū, Vaidya 103) ayamucyate tejodhātuḥ / | yaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaṃ
kṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | / yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855773 (1.192):
śauṣīryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | yo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494643 (1.192):
vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767637 (1.192):
vāyu dhātuḥ | yaḥ kāyasya + antaḥ sauṣirya bhāvam abhinirvartayaty ayam / ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962596 (1.192):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116824 (0.013):
yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivīdhātuḥ | / yaḥ kāyasyânuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962567 (0.013):
kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767606 (0.037):
pṛthivī dhātuḥ | yaḥ kāyasya + anuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate * / ab dhātuḥ | yaḥ kāyasya + aśita pīta bhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855739 (0.044):
saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494597 (0.044):
kāyasya saṃśleṣataḥ(saṃparkāt) kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / pṛthivīdhātuḥ || yaḥ punaḥ kāyasya parigrahakṛtvaṃ(svīkārasaṃcayakṛtyaṃ)
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736914 (0.044):
kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767598 (0.044):
* ayaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhina bhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivī dhātuḥ | yaḥ kāyasya + anuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate *
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736949 (0.047):
kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | ya kāyasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516729 (0.062):
ākāśadhāturbījāṅkurādīnām anāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | / ākāśadhāturvighnākaraṇatvād anukūlapravṛteḥ bījāṅkurādyanāvaraṇakṛtyaṃ
yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855778 (0.0):
śauṣīryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | yo / nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494648 (0.0):
vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736958 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, naḍakalāpayogena,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767642 (0.0):
vāyu dhātuḥ | yaḥ kāyasya + antaḥ sauṣirya bhāvam abhinirvartayaty ayam / ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962601 (0.0):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518968 (0.050):
naḍakalāpayogena nāmarūpamityucyate | tatra nāmeti catvāro
pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ sâsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855784 (0.0):
nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736967 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, naḍakalāpayogena, / pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ sāsravaṃ ca manovijñānam, ayamucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767651 (0.0):
ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena / pañca vijñāna kāya saṃprayuktaṃ sa āsravaṃ ca mano vijñānam ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962610 (0.0):
nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564328 (0.037):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ / ca manovijñānaṃ,so 'yamucyate vijñānadhātuḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590969 (0.037):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ / ca manovijñānaṃ, so 'yamucyate vijñānadhātuḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299258 (0.047):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca | / ayamucyate vijñānadhātuḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187035 (0.047):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca / / ayam ucyate vijñānadhātuḥ //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24826856 (0.056):
caitasikañca / tatra pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ kāyikaṃ / manovijñānasaṃprayuktaṃ caitasikam / śītoṣṇakṣutpipāsādikānāmanekavidhānāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494663 (0.061):
sāsravaṃ(sāvaraṇaṃ) manovijñānam, ayamucyate vijñānadhātuḥ || asatsu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11981186 (0.061):
prāptayo jātijarāsthityanityatāś ca viprayuktāḥ. sa saṃskāraskandhaḥ. yac / caibhiḥ saṃprayuktaṃ manovijñānaṃ. sa vijñānaskandhaḥ. iti
vijñānadhātuḥ || / asatsu pratyayeṣu kāyasyôtpattir na bhavati |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494669 (0.0):
sāsravaṃ(sāvaraṇaṃ) manovijñānam, ayamucyate vijñānadhātuḥ || asatsu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962618 (0.0):
sāsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate vijñānadhātuḥ || / asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767657 (0.013):
pañca vijñāna kāya saṃprayuktaṃ sa āsravaṃ ca mano vijñānam ayam ucyate / vijñāna dhātuḥ || / a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494757 (0.045):
pratyayaviśeṣairjanita iti || atha ca satsu pratyayeṣu / kāyasyotpattirbhavati ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737061 (0.045):
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu / eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattirbhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767738 (0.045):
| atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962696 (0.045):
ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir / bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564328 (0.048):
ca manovijñānaṃ,so 'yamucyate vijñānadhātuḥ / / yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590969 (0.048):
ca manovijñānaṃ, so 'yamucyate vijñānadhātuḥ / / yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116963 (0.051):
atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyôtpattir bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187035 (0.056):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca / / ayam ucyate vijñānadhātuḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299258 (0.056):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca | / ayamucyate vijñānadhātuḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736968 (0.057):
pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ sāsravaṃ ca manovijñānam, ayamucyate / vijñānadhātuḥ | tatra asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirnaṃ bhavati |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11865467 (0.063):
cakṣurvijñānadhātuḥ. evaṃ yāvat yan manovijñānaṃ. sa manovijñānadhātuḥ.
yadâdhyātmikaḥ pṛthivīdhātur avikalo bhavaty evam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494267 (0.0):
karoti | asatsu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā / bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494678 (0.0):
pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736521 (0.0):
bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736982 (0.0):
vijñānadhātuḥ | tatra asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirnaṃ bhavati | / yadā ādhyātmikaḥ pṛthivīdhāturavikalo bhavati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962625 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855802 (0.006):
asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirna bhavati | yadā tvādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472616 (0.017):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767666 (0.017):
a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ / pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298887 (0.037):
yakṛtpurīṣamayamucyate ādhyātmikaḥ pṛthivīdhātuḥ | / sa punarbāhyaḥ pṛthivīdhātuḥ katamaḥ | kāṣṭhāni vā, loṣṭhāni vā, śarkarā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186638 (0.037):
purīṣam / ayam ucyata ādhyātmikaḥ pṛthivīdhātuḥ / / sa punar bāhyaḥ pṛthivīdhātuḥ katamaḥ / kāṣṭhāni vā, loṣṭāni vā, śarkarā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252292 (0.040):
sarvadhātūn vijñāne 'dhimucya sarvam api vijñānam evaikadhātur bhavati. / pṛthivyaptejovāyvākāśanīlapītalohitāvadātavijñānaṃ sarvam apy ekam eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933522 (0.045):
keśaromāṇīti. na ca keśādīn abhyatītyāpy atikramyāpy asti pṛthivīdhātur / ādhyātmika iti. saṃpūrṇa evāsya pṛthivīdhātor nirdeśaḥ. evam ihāpy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771351 (0.058):
adho | na tu vi diśaṃ gacchati | evaṃ mahā rāja + ādhyātmikaḥ / pṛthivī dhātur draṣṭavyaḥ | bhavati mahā rāja sa samayo yadā + ākāśī bhūte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26966137 (0.058):
na tu vidiśaṃ gacchati | evaṃ mahārājādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur draṣṭavyaḥ / | bhavati mahārāja sa samayo yadākāśībhūte lokasaṃniveśe brāhmaṃ vimānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771190 (0.059):
khara gatam anupāttam ayam ucyate bāhyaḥ pṛthivī dhātuḥ | tatra mahā rāja / + ādhyātmikaḥ pṛthivī dhātur utpadyamāno na kutaś cid āgacchati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965986 (0.059):
kharagatam anupāttam ayam ucyate bāhyaḥ pṛthivīdhātuḥ | tatra / mahārājādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur utpadyamāno na kutaścid āgacchati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771147 (0.060):
katamaś ca mahā rāja + ādhyātmikaḥ pṛthivī dhātuḥ | yat kiñ cid asmin kāye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965945 (0.060):
bhedād aṣṭādaśa manopavicārā bhavanti | pe | katamaś ca mahārājādhyātmikaḥ / pṛthivīdhātuḥ | yat kiñcid asmin kāye 'dhyātmaṃ kakkhaṭatvaṃ kharagatam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298827 (0.064):
pṛthivīdhāturabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuśca | / tatra pṛthivīdhāturdvividhaḥ | ādhyātmiko (Śbh_Sh 212) bāhyaśca |
aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś câvikalā bhavanti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494271 (0.0):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494684 (0.0):
pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736525 (0.0):
bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo / bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tataḥ savaṣāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736989 (0.0):
yadā ādhyātmikaḥ pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962632 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur / avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571471 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767675 (1.192):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś / ca + a vikalā bhavanti | tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasya + utpattir
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557474 (0.008):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472620 (0.016):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767666 (0.017):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810269 (0.018):
tatra ṣaḍ dhātava uktāḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānākhyāḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494575 (0.018):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518755 (0.018):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736893 (0.018):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116793 (0.018):
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962539 (0.018):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568782 (0.018):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569973 (0.018):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564281 (0.018):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590922 (0.018):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyôtpattir bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767680 (0.0):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś / ca + a vikalā bhavanti | tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasya + utpattir
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494275 (0.014):
evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736991 (0.014):
evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ / samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962638 (0.014):
avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti | / tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati ||
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590982 (0.016):
yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855817 (0.031):
pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā / bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494690 (0.050):
bhavanti, tatsteṣāṃ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
tatra pṛthivīdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855823 (0.043):
bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767686 (0.043):
bhavati || / tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962644 (0.043):
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati || / tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494695 (0.045):
bhavanti, tatsteṣāṃ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736999 (0.045):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116945 (0.054):
ākāśadhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116934 (0.057):
vāyudhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494285 (0.058):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472635 (0.058):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736540 (0.058):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karomḥti |
abdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyânuparigrahakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116934 (0.039):
ahaṃ kāyasyâśitapītakhāditaṃ paripācayāmîti | / vāyudhātor nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116945 (0.046):
ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti | / ākāśadhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117640 (0.055):
aham avabhāsakṛtyaṃ karomîti | / ākāśasyâpi nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116954 (0.060):
ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti | / vijñānadhātor nâivaṃ bhavati | / aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117654 (0.061):
ahaṃ cakṣurvijñānasyânāvaraṇakṛtyaṃ karomîti | / tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117666 (0.063):
ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti | / cakṣurvijñānasyâpi nâivaṃ bhavati |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494707 (0.064):
(MŚālSū, Vaidya 111) abdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasyānuparigrahaṃ / karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
tejodhāto- / [ Cambridge MS f101b ---> ] / r nâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116947 (0.051):
ākāśadhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti |
ahaṃ kāyasyâśitapītakhāditaṃ paripācayāmîti |
vāyudhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116911 (0.039):
ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti | / abdhātor nâivaṃ bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855855 (0.048):
vāyudhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494730 (0.048):
paripācayāmīti | vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737034 (0.048):
vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767719 (0.048):
bhavati | ahaṃ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karomi + iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962677 (0.048):
kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116901 (0.057):
tatra pṛthivīdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116954 (0.064):
ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti | / vijñānadhātor nâivaṃ bhavati | / aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
ākāśadhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyântaḥ saurṣiryaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116911 (0.046):
ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti | / abdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyânuparigrahakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116923 (0.051):
[ Cambridge MS f101b ---> ] / r nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyâśitapītakhāditaṃ paripācayāmîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116901 (0.054):
tatra pṛthivīdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti |
vijñānadhātor nâivaṃ bhavati | / aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117457 (0.0):
vijñānabījasyâpi nâivaṃ bhavaty aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117676 (0.0):
cakṣurvijñānasyâpi nâivaṃ bhavati | / aham ebhiḥ pratyayair janitêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767734 (0.043):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962692 (0.043):
kāyasyāntaḥ saurṣiryaṃ karomīti | vijñānadhātor naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116910 (0.060):
ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti | / abdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyânuparigrahakṛtyaṃ karomîti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737057 (0.063):
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116933 (0.064):
ahaṃ kāyasyâśitapītakhāditaṃ paripācayāmîti | / vāyudhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti |
atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyôtpattir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117676 (0.027):
aham ebhiḥ pratyayair janitêti | / atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyôtpattir bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494307 (0.048):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ / satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768442 (0.048):
iti | cakṣur vijñānasya + api na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair / janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963367 (0.048):
ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116875 (0.051):
asatsu pratyayeṣu kāyasyôtpattir na bhavati |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494759 (0.051):
pratyayaviśeṣairjanita iti || atha ca satsu pratyayeṣu / kāyasyotpattirbhavati ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737063 (0.051):
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu / eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattirbhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767740 (0.051):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti / | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962698 (0.051):
kāyasyāntaḥ saurṣiryaṃ karomīti | vijñānadhātor naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737877 (0.052):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha / ca punaḥ satsu eṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyotpattirbhavati | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767657 (0.062):
a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040114 (0.0):
sattvaprajñaptiṃ na ātmā na jīvo na poṣo na pudgalo na jantur na manujo na / mānavo na kārako na kārāpako na vedako na vedayitā na utthāpako na janako
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855902 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855937 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494776 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā (na mukto na baddho) na jīvo na janturna manujo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737113 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo / na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117011 (0.0):
evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur na satvo na / jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767749 (0.0):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767784 (0.0):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962713 (0.0):
bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962744 (0.0):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812938 (0.049):
na sattvaprajñaptir nātmā na sattvo na jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813088 (0.049):
cāviparyāso, yatrāvikalpas tatra viparyāso nāsti na tatrātmā na sattvo na / jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na kārako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815983 (0.049):
dharmaniyāmatā tathatānanyatathatā, tatra nātmā na sattvo na jīvo na / jantur (PSP_6 8:111) na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737072 (0.049):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652439 (0.055):
paśyāmi; na cāham evaṃ vadāmy ayaṃ me ātmā vā satvo vā jīvo vā jantur vā / poṣo vā pudgalo vā manujo vā mānavo vā kartā vā kārako vā janako vā
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23695279 (0.059):
vā jīvo vā janturvā puruṣo vā pudgalo vā manujo vā mānavo vā kartā vā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790373 (0.059):
4 na kvacid asti / asmiṃ kāye ātmā vā satvo vā jīvo vā jantur vā puruṣo vā / pudgalo vā manujo vā mānavo vā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790349 (0.061):
2 kaścit punar asmiṃ kaye ātmā vā satvo vā jīvo vā jantur vā poṣo vā / pudgalo vā manujo vā mānavo vā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652232 (0.061):
nv asau bhaviṣyaty ātmā vā satvo jīvo vā jantur vā poṣo vā pudgalo vā / manujo vā mānavo vā kartā vā kārako vā janako vā saṃjanako vā utthāpako vā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22397264 (0.061):
skandhadhātvāyataneṣvātmeti vā sattvo jīvo jantuḥ poṣo pugdalo manujo / mānava iti vā yatparikalpyate // vikalpitalakṣaṇaprabhedaḥ katamaḥ /
na strī na pumān na napuṃsakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117017 (0.0):
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (5.960):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913111 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184410 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855906 (5.960):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855941 (5.960):
sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (5.960):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494778 (5.960):
tatra pṛthivīdhāturnātmā (na mukto na baddho) na jīvo na janturna manujo / na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519204 (5.960):
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737082 (5.960):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737117 (5.960):
na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767758 (5.960):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo / na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767793 (5.960):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na / pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962717 (5.960):
bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo / na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962748 (5.960):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10363124 (0.017):
12,212.052d@019_0227 na ca strī na pumāṃś caiva yathaiva na napuṃsakaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519153 (0.019):
mānava' stu antaḥ sthitamānavāsadṛśatvāt | 'na strī', na pumān - na / napuṃsakastu ādhyātmikastrī puruṣa-napuṃsakātmakaḥ | na cāhaṃ mam iti tu
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367411 (0.020):
loke dṛṣṭvā etat avasīyate iyam strī ayam pumān idam napuṃsakam iti sā / strīsaḥ pumān tat napuṃsakam iti . kim punaḥ loke dṛṣṭvā etat avasīyate
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7541570 (0.025):
napuṃsaka na strī na pumān napuṃsakam /
na câhaṃ | / na mama | / na câpy anyasya kasyacit |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117023 (0.0):
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494788 (0.052):
na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya / kasyacit |(evaṃ / abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962725 (0.052):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy / anyasya kasyacit | evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur na satvo na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855923 (0.0):
na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit | / evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494797 (0.0):
na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya / kasyacit |(evaṃ / abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917808 (0.0):
11210 pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati/ evam abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśa / 11211 dhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati/ {atyantatayā bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739967 (0.0):
bodhisattvo bhaviṣyati evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232980 (0.0):
vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur / abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātum anityato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233626 (0.0):
punar aparaṃ kauśika pṛthivīdhātuḥ pṛthivīdhātunā śūnyaḥ. evam abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur vijñānadhātunā śūnyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651202 (0.0):
api subhūte gambhīraḥ, evam abdhātuḥ tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800092 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanopalaṃbhaḥ, pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur / vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079998 (0.0):
pṛthivīdhātu bodhisattvo bhaviṣyati, evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur / ākāśadhātur vijñānadhātur bodhisattvo bhaviṣyati.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463648 (0.0):
pṛthvīdhātuḥ, abdhātuḥ, tejodhātuḥ, vāyudhātuḥ, ākāśadhātuḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177160 (0.0):
tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767782 (0.0):
anyasya kasya cit | evam ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātur ākāśa dhātur / vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962736 (0.0):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy / anyasya kasyacit | evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965859 (0.0):
mahārāja dhātavaḥ | katame ṣaṭ | tad yathā pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca | ime mahārāja ṣaḍ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908566 (0.0):
pṛthivīdhātur ity abdhātur iti tejodhātur iti vāyudhātur ity ākāśadhātur
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351250 (0.0):
pṛthivīdhātur vā abdhātur vā tejodhātur vā vāyudhātur vā ākāśadhātur vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186573 (0.0):
tatra dhātuprabhedaḥ katamaḥ / tadyathā ṣaḍdhātavaḥ pṛthivīdhātur abdhātus / tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuś ca //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237317 (0.007):
kauśikānirjāto yaś cānirjāto na sa pṛthivīdhātur, evam abdhātus tejodhātur / ākāśadhātur vijñānadhatuḥ kauśikānirjāto yaś cānirjāto na sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091904 (0.007):
māyā anyo 'bdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātuḥ, anyā māyā anyo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737101 (0.009):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040114 (0.0):
sattvaprajñaptiṃ na ātmā na jīvo na poṣo na pudgalo na jantur na manujo na / mānavo na kārako na kārāpako na vedako na vedayitā na utthāpako na janako
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855906 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855941 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494778 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā (na mukto na baddho) na jīvo na janturna manujo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737117 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo / na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116979 (0.0):
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116987 (0.0):
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767749 (0.0):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767784 (0.0):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962717 (0.0):
bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962748 (0.0):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (5.960):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913111 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184410 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (5.960):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519204 (5.960):
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737082 (5.960):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767758 (5.960):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo / na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767793 (5.960):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na / pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10363124 (0.017):
12,212.052d@019_0227 na ca strī na pumāṃś caiva yathaiva na napuṃsakaḥ
na mama na câpy anyasya kasyacit ||tatrâvidyā katamā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116991 (0.0):
na strī na pumān na napuṃsakaṃ | / na câhaṃ | / na mama |
yâiṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855962 (0.0):
tatra avidyā katamā? yā eṣāmevaṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāyamaiksaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494816 (0.0):
tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519787 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāmeka-saṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, dhruvasaṃjñā,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449063 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ yā ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737140 (0.0):
tatra avidyā katamā? yā eṣāmeva ṣaṇṇāṃ dhātūnāmekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767819 (0.0):
tatra + a vidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv eka saṃjñā piṇḍa saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962768 (0.0):
tatrāvidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591024 (0.0):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā,
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564383 (0.023):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, / suḥkhasaṃjñā,
śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñâtmasaṃjñā satvajīvamanujamānavasaṃjñā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855964 (5.960):
tatra avidyā katamā? yā eṣāmevaṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāyamaiksaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494817 (5.960):
tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā / dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519791 (5.960):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāmeka-saṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, dhruvasaṃjñā, / śāśvatasaṃjñā, sukhasaṃjñā, ātmasaṃjñā, satva(saṃjñā), jīva(saṃjñā),
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449065 (5.960):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ yā ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā / śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737142 (5.960):
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767822 (5.960):
tatra + a vidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv eka saṃjñā piṇḍa saṃjñā / nitya saṃjñā dhruva saṃjñā śāśvata saṃjñā sukha saṃjñā ātma saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962778 (0.020):
tatrāvidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
ahaṃkāramamakāra- / [ Bendall ed p222 ---> ] / saṃjñā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.018):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.018):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.019):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.019):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.019):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.019):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.019):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.019):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.019):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.019):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.020):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.020):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.021):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.022):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.023):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.023):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984436 (0.025):
[ Bendall ed p123 ---> ] / asaṃvasanatayā | / cittanagarâlaṃkāraprayuktena te kulaputra bhavitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440429 (0.026):
[ Bendall ed p150 ---> ] / rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.026):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.026):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
evamādi vividham ajñānam iyam ucyate 'vidyêti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494836 (0.012):
sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkāramamakārasaṃjñā, / evamādi vividhamajñānam, iyamucyate avidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519810 (0.012):
ahaṃkāra-mamakārasaṃjñā | evamādi vividhamajñānamiyamucyate 'vidyeti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449086 (0.012):
manujasaṃjñā mānavasaṃjñā ahaṃkāramamakārasaṃjñā / evamādi / vividhamajñānam, iyamucyate 'vidyā / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737163 (0.012):
ahaṃkāramamakārasaṃjñā, evamādi vividhamajñānam | iyamucyate avidyeti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962788 (0.012):
satvajīvamanujamānavasaṃjñā | ahaṃkāramamakārasaṃjñā | evamādi vividham / ajñānam iyam ucyate 'vidyeti | evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855983 (0.032):
jīvapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkārasaṃjñā mamakārasaṃjñā evamādi / vividhamajñānam | iyamucyate 'vidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521236 (0.053):
ayoniśomanasikārahetutvād ajñānamaṃ avidyā | avidyāyāṃ satyāṃ vibhinnāḥ
evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855992 (0.0):
vividhamajñānam | iyamucyate 'vidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494846 (0.0):
evamādi vividhamajñānam, iyamucyate avidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449096 (0.0):
vividhamajñānam, iyamucyate 'vidyā / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737172 (0.0):
ahaṃkāramamakārasaṃjñā, evamādi vividhamajñānam | iyamucyate avidyeti | / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767850 (0.0):
vividham a jñānam iyam ucyate * a vidyā + iti | evam a vidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāga dveṣa mohāḥ pravartante | tatra ye rāga dveṣa mohā viṣayeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962798 (0.0):
ajñānam iyam ucyate 'vidyeti | evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591051 (0.023):
saṃsārānarthasaṃbhārasya mūlakāraṇaṃ, tasyāmavidyāyāṃ satyāṃsaṃskārā / rāgadveṣamohā viṣayeṣu pravartante /
tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante saṃskārêti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855997 (0.0):
vividhamajñānam | iyamucyate 'vidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī saṃskārā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494848 (0.0):
evamādi vividhamajñānam, iyamucyate avidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449096 (0.0):
vividhamajñānam, iyamucyate 'vidyā / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante / tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737173 (0.0):
evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767852 (0.0):
vividham a jñānam iyam ucyate * a vidyā + iti | evam a vidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāga dveṣa mohāḥ pravartante | tatra ye rāga dveṣa mohā viṣayeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962802 (0.0):
ajñānam iyam ucyate 'vidyeti | evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591051 (0.023):
saṃsārānarthasaṃbhārasya mūlakāraṇaṃ, tasyāmavidyāyāṃ satyāṃsaṃskārā / rāgadveṣamohā viṣayeṣu pravartante /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21932564 (0.056):
kṣaṇikeṣu sthiratvabuddhiravidyā, tato rāgadveṣamohāḥ saṃskārā bhavanti,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235720 (0.056):
kṣaṇikeṣu sthiratvabuddhiravidyā, tato rāgadveṣamohāḥ saṃskārā bhavanti,
vastuprativijñaptir vijñānaṃ | / vijñānasahajāś catvāro 'rūpiṇôpādānaskandhās tan nāmarūpaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962806 (0.0):
rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante / saṃskārā iti | vastuprativijñaptir vijñānaṃ | vijñānasahajāś catvāro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962813 (0.024):
saṃskārā iti | vastuprativijñaptir vijñānaṃ | vijñānasahajāś catvāro / 'rūpiṇa upādānaskandhās tan nāmarūpaṃ | catvāri ca mahābhūtāni copādāya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856001 (0.034):
rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī saṃskārā / ityucyante | vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737183 (0.034):
rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī(avidyāpratyayāḥ) saṃskārā ityucyante | / vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā arūpiṇaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012299 (0.034):
yā cetanā te saṃskārāḥ / / vastuprativijñaptirvijñānam / / vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā nāmarūpam /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494861 (0.049):
vijñānasahajāścatvāra upādānaskandhāḥ, tannāmarūpam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767856 (0.056):
amī ucyante saṃskārā iti | vastu prati vijñaptir vijñānaṃ | / vijñāna saha jāś catvāro * a rūpiṇa upādāna skandhās tan nāma rūpaṃ |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862784 (0.059):
cittaṃ vijñānam / vijñānasahajāścatvāra upādānaskandhā (Dbh 31) nāmarūpam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449103 (0.060):
avidyāpratyayāḥ saṃskārā iutyucyante / vastuprativijñaptirvijñānam /
catvāri ca mahābhūtāni côpādāyôpādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767874 (0.029):
catvāri ca mahā bhūtāni ca + upādāya upādāya r ūpam aikadhyam / abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962820 (0.029):
'rūpiṇa upādānaskandhās tan nāmarūpaṃ | catvāri ca mahābhūtāni copādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767866 (0.041):
vijñāna saha jāś catvāro * a rūpiṇa upādāna skandhās tan nāma rūpaṃ | / catvāri ca mahā bhūtāni ca + upādāya upādāya r ūpam aikadhyam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449109 (0.048):
avidyāpratyayāḥ saṃskārā iutyucyante / vastuprativijñaptirvijñānam / / catvāri mahābhūtāni copādāya rūpamaikadhyarūpam / vijñānasahajāścatvāro
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841091 (0.058):
catvāri ca mahābhūtāny upādāyeti catvāri ca mahābhūtānirūpaṃ catvāri ca mahābhūtāny upādāya rūpam iti ubhayatrāpicaśabdaḥ sambadhyate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12038159 (0.059):
cāgniś caitad ubhayam apy aṣṭadravyakaṃ. cetvāri mahābhūtāni catvāri / copādāyarūpāṇi rūpaṃ yāvat spraṣṭavyam iti.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856015 (0.059):
copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737197 (0.059):
upādānākhyāḥ tannāma | rūpaṃ catvāri mahābhūtāni tāni copādāya rūpam | / tacca nāma tacca rūpamaikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
nāmarūpaṃ | / nāmarūpasaṃniśritānîndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767881 (0.0):
catvāri ca mahā bhūtāni ca + upādāya upādāya r ūpam aikadhyam / abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962827 (0.0):
upādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan nāmarūpaṃ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856019 (0.010):
copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856026 (0.010):
copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam | / nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737201 (0.010):
upādānākhyāḥ tannāma | rūpaṃ catvāri mahābhūtāni tāni copādāya rūpam | / tacca nāma tacca rūpamaikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737208 (0.010):
tacca nāma tacca rūpamaikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam | / nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962078 (0.023):
mahābhūtāni | catvāri ca mahābhūtānyupādāya itīdaṃ ca nāma, / tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954344 (0.050):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494869 (0.057):
nāmarūpasaṃśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449126 (0.060):
'rūpiṇa upādānaskandhā nāma, tannāmarūpam / nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi
trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ | / sparśânubhavanā vedanā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856032 (5.960):
nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494872 (5.960):
nāmarūpasaṃśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449132 (5.960):
'rūpiṇa upādānaskandhā nāma, tannāmarūpam / nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi / ṣaḍāyatanam / trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / sparśānubhavo vedanā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737214 (5.960):
nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767887 (5.960):
abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi / ṣaḍ āyatanaṃ | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ | sparśa anubhavanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962833 (5.960):
nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24075106 (0.054):
cakṣuḥpratītya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānaṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ sparśasahajātā vedanā saṃjñā cetanā itīme catvāro rupiṇaḥ"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1985176 (0.056):
dvividha iti | sarvatroktaṃ trayāṇāṃ sannipātaḥ sparśa iti | / sparśadvevidhyasūtraṃ sadapi dharmalakṣaṇavirodhādupekṣyam | ata
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015447 (0.056):
rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānaṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ sahajātā / vedanā saṃjñā cetaneti /"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1985238 (0.056):
sparśapratyayā ścaitasikā iti | na sparśapratyayaḥ sparśaḥ | yathā / vedanāpratyayā tṛṣṇā na tṛṣṇāpratyayā vedanā | (u) sparśasya kiṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012313 (0.057):
ṣaḍḍāyatanābhinipātaḥ sparśaḥ / / sparśānubhavanaṃ vedanā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23998362 (0.058):
sati hi vijñāne trayāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā ca vedanā saṃjñā cetan''etyuktaṃ bhagavatā /"
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862920 (0.059):
/ nāmarūpavivṛddhiḥ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanabhāgīyaḥ sparśaḥ / / sparśasahajā vedanā / vedayato 'vitṛptistṛṣṇā / tṛṣṇārtasya saṃgraho
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591088 (0.060):
nāmarūpendriyāṇāṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥsparśaḥ, / sparśādvedanā sukhādikā, vedanāyāṃ satyāṃ kartavyametatsukhaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015541 (0.063):
tat kathaṃ vijñānaṃ cāsti na ca trayāṇāṃ saṃnipāto na ca sparśa iti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25822845 (0.064):
trayāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ, sparśasahajā vedaneti vistaraḥ | tathā saṃjñā
vedanâdhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇā vaipulyam upādānaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449140 (1.788):
ṣaḍāyatanam / trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / sparśānubhavo vedanā / / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā / tṛṣṇāvaipulyamupādānam / upādānanirjātaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737222 (1.788):
sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767896 (1.788):
vedanā | vedanā adhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā vaipulyam upādānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962841 (1.788):
sparśaḥ | sparśānubhavanā vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā / vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856040 (0.021):
sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇāvaipulyamuipādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494892 (0.036):
vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā(adhyavasānaṃ kāṅkṣā sukhādyanubhavaḥ) | / tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010865 (0.041):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyaym upādānaṃ upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112011 (0.051):
sparśeṣv asatsu na bhavaṃti vedanā / avedayānasya na saṃti tṛṣṇā 18 / tṛṣṇānirodhān nopādadāti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862922 (0.052):
sparśasahajā vedanā / vedayato 'vitṛptistṛṣṇā / tṛṣṇārtasya saṃgraho
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690701 (0.053):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908673 (0.054):
nāmarūpaṃ na tat ṣaḍāyatanaṃ na sa sparśo na sā vedanā na sā tṛṣṇā na tad / upādānaṃ na sa bhavo na sā jātir na taj jarāmaraṇam. tat kasya hetoḥ?
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862812 (0.056):
sāsravaṃ sparśaḥ / sparśasahajā vedanā / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā / / tṛṣṇāvivṛddhirupādānam / upādānaprasṛtaṃ sāsravaṃ karma bhavaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956454 (0.058):
jātijarāmaraṇam | vedanā vedayataḥ punastṛṣṇopādānañca bhavati | ata idaṃ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962144 (0.060):
arūpyatṛṣṇā ca || / tṛṣṇāpratyayamupādānamiti upādānaṃ katamat? catvāryupādānāni | kāmopādānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014009 (0.062):
sukhāyāmaduḥkhāsukhāyāṃ ca rūpatṛṣṇā / / aduḥkhāsukhāyāmārupyatṛṣṇā / / tata iṣṭavedanātṛṣṇāyāḥ kāmādīnāmutpādanam /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214801 (0.063):
NidSa 1.3 upādānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣṇā pravardhate / / tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18710399 (0.064):
saṃvedayanto jāyati tṛṣṇālu / tṛṣṇāpratyayaṃ bhavati upādānaṃ // / upādānahetuṃ bhavaṃ saṃsmaranti
upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | / bhavaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856046 (0.0):
tṛṣṇāvaipulyamuipādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449145 (0.0):
/ vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā / tṛṣṇāvaipulyamupādānam / upādānanirjātaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737227 (0.0):
sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962847 (0.0):
sparśaḥ | sparśānubhavanā vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā / vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494898 (0.015):
vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā(adhyavasānaṃ kāṅkṣā sukhādyanubhavaḥ) | / tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767901 (0.015):
vedanā | vedanā adhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā vaipulyam upādānaṃ | / upādāna nirjātaṃ punar bhava janakaṃ karma | bhavaḥ |
taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | / skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494906 (0.0):
tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ | / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449159 (0.0):
punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ / / jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / skandhavināśo maraṇam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767914 (0.0):
upādāna nirjātaṃ punar bhava janakaṃ karma | bhavaḥ | / tad dhetuka skandha prādur bhāvo jātiḥ | skandha paripāko jarā vināśo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962858 (0.0):
vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ | / taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591130 (0.024):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / / skandhānāṃ nāśo maraṇam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21932646 (0.025):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarāskandhaḥ, maraṇaṃ nāśaḥ, mriyamāṇasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235802 (0.025):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarāskandhaḥ, maraṇaṃ nāśaḥ, mriyamāṇasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856050 (0.033):
tṛṣṇāvaipulyamuipādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ | / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhasya paripāko jarā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449149 (0.033):
punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737233 (0.033):
tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ | / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhaparipāko jarā |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737241 (0.033):
bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhaparipāko jarā |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862828 (0.037):
karmaniṣyando jātiḥ skandhonmajjanam / skandhaparipāko jarā / jīrṇasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856060 (0.041):
bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhasya paripāko jarā |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494915 (0.042):
(skandhajīrṇatetyarthaḥ) | skandhavināśo maraṇam | mriyamāṇasya mūḍhasya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591115 (0.047):
tato bhavo bhavatyasmājjanmeti bhavo dharmādharmau, taddhetukaḥ / skandhaprādurbhāvo jātiḥjanma /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449227 (0.053):
(Bcp 187) bhavaḥ / skandhaprādurbhāvārthena jātiḥ / skandhaparipākārthena
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737309 (0.053):
punarbhavajananārthena bhavaḥ | skandhaprādurbhāvārthena jātiḥ | / skandhaparipākārthena jarā | vināśārthena (ŚālSū, Vaidya 104) maraṇam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855283 (0.056):
vyākhyānaṃ veditavyam | tatra skandhaparipāko jarā | jīrṇasya skandhabhedo / maraṇam | mriyamāṇasya vigacchataḥ saṃmūḍhasya sāmiṣaṅgo hṛdayasaṃtāpaḥ
mriyamāṇasya mūḍhasya svâbhiṣvaṅgasyântardāhaḥ śokaḥ |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18507005 (0.015):
6 nihatā śatravas sarve yad īpsase kam* // navikkī 333 na te śoko na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767914 (0.027):
tad dhetuka skandha prādur bhāvo jātiḥ | skandha paripāko jarā vināśo / maraṇaṃ | mriyamāṇasya mūḍhasya sva abhiṣvaṅgasya + antar dāhaḥ śokaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962858 (0.027):
taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ | / mriyamāṇasya mūḍhasya svābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | lālapyanaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241913 (0.036):
amanāpābhiḥ (DhskD 16v5) prāṇahāriṇībhir yo dāghaḥ saṃdāghaḥ śokaḥ śocanā / śokāyitatvam ayam ucyate śokaḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591132 (0.041):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / / skandhānāṃ nāśo maraṇam / / mriyamāṇasya mūḍhasya sābhiṣaṅgasya putrakalatrādāvāntardāhaḥśokaḥ /
lālapyanaṃ paridevaḥ | / pañcavijñānakāyasaṃprayuktam aśātânubhavanaṃ duṣkhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767924 (0.0):
maraṇaṃ | mriyamāṇasya mūḍhasya sva abhiṣvaṅgasya + antar dāhaḥ śokaḥ | / lālapyanaṃ paridevaḥ | pañca vijñāna kāya saṃprayuktam a śāta anubhavanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962871 (0.0):
mriyamāṇasya mūḍhasya svābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | lālapyanaṃ / paridevaḥ | pañcavijñānakāyasaṃprayuktam aśātānubhavanaṃ duṣkhaṃ |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241913 (0.034):
amanāpābhiḥ (DhskD 16v5) prāṇahāriṇībhir yo dāghaḥ saṃdāghaḥ śokaḥ śocanā / śokāyitatvam ayam ucyate śokaḥ / / paridevaḥ katama / āha / tathā dahyate tathā paridahyate / hā aṃba hā tāta
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856071 (0.038):
sābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | śokotthamālapanaṃ paridevaḥ | / pañcavijñānakāyasaṃyuktamasātamanubhavanaṃ duḥkham | manasā saṃyuktaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737253 (0.038):
sābhiṣvaṅgasya antaḥparidāhaḥ śokaḥ | śokotthamālapanaṃ paridevaḥ | / pañcavijñānakāyasaṃyuktamasātamanubhavanaṃ duḥkham | manasikārasaṃyuktaṃ
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18507005 (0.039):
6 nihatā śatravas sarve yad īpsase kam* // navikkī 333 na te śoko na
manasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duṣkhaṃ daurmanasyam | / ye cânyae evamādayôpakleśās tae upāyāsāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962875 (0.0):
paridevaḥ | pañcavijñānakāyasaṃprayuktam aśātānubhavanaṃ duṣkhaṃ | / manasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duṣkhaṃ daurmanasyam | ye cānyae evamādaya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449180 (0.023):
duḥkhamanasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duḥkhaṃ daurmanasyam / ye cānye
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494939 (0.027):
duḥkha(m) | manasikāra saṃprayuktaṃ mānasaṃ duḥkha(m) daurmanasyam | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767934 (0.034):
duṣkhaṃ | manasi kāra saṃprayuktaṃ mānasaṃ duṣkhaṃ daurmanasyam | ye ca +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962882 (0.040):
manasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duṣkhaṃ daurmanasyam | ye cānyae evamādaya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147277 (0.040):
pekkhidavvā | iti roditi | ūrdhvam avalokya niḥśvasya ca | ai devvahadaa | / jai sā asāmaṇṇarūvasohā tādisī tae ṇimmidā tā kīsa uṇa īdisaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069672 (0.057):
bodhisattvasya mahāsattvasyodakamalabhamānasya cittaṃ khidyeta, / duḥkhadaurmanasyaṃ ca bhavet, cittasya vā anyathātvaṃ bhavet, yenāsya
pe || / punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856155 (0.0):
athavā tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā | evamavidyāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459977 (0.0):
śālistambasūtre 'pyuktam / punaraparaṃ tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737344 (0.0):
punaraparam - tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962891 (0.0):
upakleśās tae upāyāsāḥ || pe || / punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā | evam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444856 (0.023):
punaraparam tattve 'pratipattiḥ mithyāpratipattiḥ, ajñānamavidyā / iti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767947 (0.023):
anyae evam ādaya upakleśās tae upāyāsāḥ || pe || / punar a paraṃ tatve * a pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ a jñānam a vidyā |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494963 (0.025):
punaraparam - tattve 'pratipattiḥ mithyāpratipattirajñānam
evam avidyāyāṃ satyāṃ- / [ Bendall ed p223 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179800 (0.052):
na pi ca kṣudha na bhojanaṃ na satvaḥ supina yathâiva nidṛṣṭa sarvadharmāḥ / [ Bendall ed p258 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179967 (0.052):
sarvadharmāḥ || / [ Bendall ed p259 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878185 (0.058):
tathâiva dhāvanty abudhāḥ striye ratāḥ || / [ Bendall ed p81 ---> ] / avidyāpidhitā bālās tamaḥskandhane āvṛtāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.059):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.061):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.061):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.061):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856155 (0.062):
athavā tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā | evamavidyāyāṃ / satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagā apuṇyopagā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459977 (0.062):
punaraparaṃ tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā / / evamavidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagāḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737344 (0.062):
punaraparam - tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā | / evamavidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante - puṇyopagā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962891 (0.062):
punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā | evam / avidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | puṇyopagā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289413 (0.062):
yāny api laukikāni lokôttarāṇi ca sukhāni santi | / [ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984620 (0.063):
[ Bendall ed p124 ---> ] / tā bhavanti tadā tadvaśatvād ekasminn ālambane nibaddhaṃ yāvad iṣyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.063):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961720 (0.063):
[ Bendall ed p297 ---> ] / saṃkṣepataḥ punar iyam anuttarā pariṇāmanā yêyam āryabhadracaryāgāthāyāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290728 (0.064):
nagnâcelaguruśramaṇānāṃ tīrthikâcaryā hi bhavanti || / [ Bendall ed p332 ---> ] / te tu ajīvika dharmacarāṇāṃ uttarikāṇânuttarikāṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.064):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
trividhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | / puṇyôpagâpuṇyôpagâniñjya-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960654 (0.035):
tatra trayaḥ skandhāḥ pāpadeśanāpuṇyânumodanābuddhâdhyeṣaṇâ- / [ Cambridge MS f128a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328452 (0.052):
udārasaṃtatikāś ca buddhajñānam abhilaṣantae iti || / [ Cambridge MS f137a ---> ] / kiṃ punaḥ puṇyavṛddhyarthino buddhasamavadhānena prayojanabhūtaṃ |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236057 (0.062):
cetanāgataṃ cittābhisaṃskāro manaskarma ima ucyante āniṃjyāḥ saṃskārāḥ / / yad api taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedād ākāśānantyāyatanānāṃ devānāṃ
[ Cambridge MS f102a ---> ] / upagāś cêmae ucyante 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117994 (0.040):
r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459991 (0.047):
apuṇyopagāḥ ānañjayopagāśca / ime ucyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962905 (0.048):
apuṇyopagā āniñjyopagāś cemae ucyante 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767964 (0.059):
a puṇya upagā āniñjya upagāś ca + imae ucyante * a vidyā pratyayāḥ / saṃskārā iti | puṇya upagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇya upagam eva vijñānaṃ
puṇyôpagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyôpagam eva vijñānaṃ bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460005 (0.059):
saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, ānañjyopagānāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856185 (0.064):
bhavati | apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | / āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521266 (0.064):
saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | āneñjyopagānāṃ / saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737374 (0.064):
vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ / bhavati | āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati |
apuṇyôpagānāṃ saṃskārāṇām apuṇyôpagam eva vijñānaṃ bhavati |
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2581943 (0.024):
barhirekatvāttatsaṃskārāṇāmatithyākālānāmapyupasadagrīṣomīyāṅgātvaṃ na
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777590 (0.028):
atha sāṅgrāmikavijñānamucyate / [sāṅgrāmikametā vyādiśati madhye mṛtyuritare sene ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919234 (0.033):
11516 {{saṃjñāṃ na samanupaśyati/ saṃskārān na samanupaśyati/ vijñānaṃ na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555792 (0.034):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāmanyanatā aspandanatā aprapañcatā, iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919305 (0.034):
samanupaśyati/ avidyāṃ na samanupaśyati/ saṃskāraṃ na samanupaśyati/ / vijñānaṃ na samanupaśyati/ nāmarūpaṃ na samanupaśyati/ ṣaḍāyatanaṃ na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569953 (0.035):
8 nābhiniviśate | vedanāṃ saṃjñān saṃskārā /// / 9 jñāsaṃskārān vijñānaṃ śunyato vā aśunyato ///
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265699 (0.037):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasyānabhinirhārāyā / prajñāpāramiṭābhinirhartvyā. evaṃ dhātūnām āyatanānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460012 (0.037):
saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, ānañjyopagānāṃ / saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218821 (0.037):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | vijñānaṃ punaḥ kinnidānaṃ / kiṃjātīyaṃ kiṃprabhavaṃ kiṃsamudayam
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2949827 (0.038):
anantaṃ nāsyānto vidyata ityanantam;kadācidāpekṣikaṃ syādityato / viśinaṣṭayapāramitivijñaptirvijñānam, vijñānama ca tadghanaśceti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964118 (0.039):
katamt tad vijñānaṃ yad anabhinivṛttam/ ye cānabhinivṛttā na te
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25557081 (0.042):
yathaikasmādvahnerdāhapākāvekasmādvā karmaṇaḥ saṃyogavibhāgasaṃskārāḥ / / yadi tu cetanatve satīti viśeṣamānna kṣīrādibhirvyabhicāraḥ, dṛṣṭā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924524 (0.043):
13115 na rūpaṃ duḥkham iti sthātavyam/ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na / vijñānam/ tat / 13116 kasya hetoḥ/ tathā hi vijñānaduḥkhatā duḥkhatāsvabhāvena śūnyā/ yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924621 (0.043):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / vijñānānātmatānātmatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924716 (0.043):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / vijñānaśāntatā śāntatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1959953 (0.044):
samudayo na punarbhavati | pradalitaṃ vijñānaṃ na [punaḥ] bhavati (SSS_82)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912996 (0.044):
samanupaśyati/ na vijñānam aviviktam iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ / kuśalam iti samanupaśyati/ na vijñānam akuśalam iti samanupaśyati/ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118979 (0.046):
rūpaṃ. niṣprapañcyā vedanāsaṃjñāsaṃskārā niṣprapañcyaṃ vijñānaṃ. yāvan / niṣprapañcyā sarvākārajñatā. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119031 (0.046):
niṣprapañcyā vedanāsaṃjñāsaṃskārā niṣprapañcyaṃ vijñānaṃ. yāvan / niṣprapañcyā sarvākārajñatā. evaṃ khalu suhhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912948 (0.046):
vijñānaṃ aśūnyam iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ nimittam iti / samanupaśyati/ na vijñānaṃ animittam iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ
āniñjyôpagānāṃ saṃskārāṇām āniñjyôpagam eva vijñānaṃ bhavati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737376 (0.014):
bhavati | āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | / idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānasahabhuvaścatvāro
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2581943 (0.024):
barhirekatvāttatsaṃskārāṇāmatithyākālānāmapyupasadagrīṣomīyāṅgātvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919234 (0.033):
11516 {{saṃjñāṃ na samanupaśyati/ saṃskārān na samanupaśyati/ vijñānaṃ na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555792 (0.034):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāmanyanatā aspandanatā aprapañcatā, iyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777590 (0.035):
atha sāṅgrāmikavijñānamucyate / [sāṅgrāmikametā vyādiśati madhye mṛtyuritare sene ||
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569953 (0.036):
8 nābhiniviśate | vedanāṃ saṃjñān saṃskārā /// / 9 jñāsaṃskārān vijñānaṃ śunyato vā aśunyato ///
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265699 (0.037):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasyānabhinirhārāyā / prajñāpāramiṭābhinirhartvyā. evaṃ dhātūnām āyatanānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919305 (0.037):
samanupaśyati/ avidyāṃ na samanupaśyati/ saṃskāraṃ na samanupaśyati/ / vijñānaṃ na samanupaśyati/ nāmarūpaṃ na samanupaśyati/ ṣaḍāyatanaṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460013 (0.037):
saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, ānañjyopagānāṃ / saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25557081 (0.042):
yathaikasmādvahnerdāhapākāvekasmādvā karmaṇaḥ saṃyogavibhāgasaṃskārāḥ / / yadi tu cetanatve satīti viśeṣamānna kṣīrādibhirvyabhicāraḥ, dṛṣṭā hi
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218821 (0.043):
samyagduḥkhakṣayāya duḥkhasyāntakriyāyai | vijñānaṃ punaḥ kinnidānaṃ / kiṃjātīyaṃ kiṃprabhavaṃ kiṃsamudayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924524 (0.043):
13115 na rūpaṃ duḥkham iti sthātavyam/ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na / vijñānam/ tat / 13116 kasya hetoḥ/ tathā hi vijñānaduḥkhatā duḥkhatāsvabhāvena śūnyā/ yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924621 (0.043):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / vijñānānātmatānātmatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924716 (0.043):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / vijñānaśāntatā śāntatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856187 (0.044):
āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521268 (0.045):
saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | āneñjyopagānāṃ / saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | / idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118979 (0.046):
rūpaṃ. niṣprapañcyā vedanāsaṃjñāsaṃskārā niṣprapañcyaṃ vijñānaṃ. yāvan / niṣprapañcyā sarvākārajñatā. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119031 (0.046):
niṣprapañcyā vedanāsaṃjñāsaṃskārā niṣprapañcyaṃ vijñānaṃ. yāvan / niṣprapañcyā sarvākārajñatā. evaṃ khalu suhhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4667464 (0.051):
| pratibimbatvena yo aṣṭavimokṣadhyāyināṃ samādhivaśena / pratibimbānāṃ[khyānāṃ] saṃskārāṇāmutpādaḥ | etasyāṃ / caturdaśavidhāyāmutpattāvādhyātmikānāṃ saṃskārāṇāṃ kṣaṇikatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6913042 (0.052):
samanupaśyati/ na vijñānaṃ lokottaram iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ / saṃkleśam iti samanupaśyati/ na vijñānaṃ vyavadānam iti samanupaśyati/ na
idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam iti | / evaṃ nāmarūpaṃ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
vijñānaṃ (MŚālSū, Vaidya 112) bhavati, aniñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmaniñjyo / pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217415 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460017 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737379 (0.0):
bhavati | āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | / idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānasahabhuvaścatvāro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767993 (0.0):
| āniñjya upagānāṃ saṃskārāṇām āniñjya upagam eva vijñānaṃ bhavati | idam / ucyate saṃskāra pratyayaṃ vijñānam iti | evaṃ nāma rūpaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962934 (0.0):
āniñjyopagam eva vijñānaṃ bhavati | idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332843 (0.008):
kevalaṃ vijñānam | tatra vijñānam eva saṃskārapratyayaṃ na nāmarūpam iti
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11852115 (0.008):
pratisandhau canāmarūpam eva na kevalaṃ vijñānam / tatra vijñānam evasaṃskārapratyayam na ca nāmarūpam iti kātra yuktiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887642 (0.010):
kiṃpratyayaṃ punarvijñānam? tasyaitadabhavat saṃskāreṣu satsu vijñānaṃ / bhavati, saṃskārapratyayaṃ ca vijñānam // / atha bodhisattvasya punaretadabhavat kasmin sati saṃskārā bhavanti,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954269 (0.012):
(ī) vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti | tatra nāmarūpam - nāma catvāro
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220580 (0.012):
NidSa 16.7 vijñānapratyayaṃ nāmarūpam iti nāmarūpaṃ katarat |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737390 (0.012):
'rūpiṇaḥ skandhā nāmarūpam | tadvijñānapratyayaṃ nāmarūpamucyate |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.019):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.019):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.019):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.019):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.019):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.019):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.019):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.019):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā