View original HTML file with complete header information
śivopaniṣad / kailāsa-śikharā3sīnam $ aśeṣā1mara-pūjitam &
śivopaniṣad / kailāsa-śikharā3sīnam $ aśeṣā1mara-pūjitam &
kāla-ghnaṃ śrī-mahākālam % īśvaraṃ jñāna-pāragam // 1.1 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701063 (0.0):
kailāsaśikharāsīnam aśeṣāmarapūjitam / / kālaghnaṃ śrīmahākālam īśvaraṃ jñānapāragam // 1.1 //
saṃpūjya vidhivad bhaktyā $ ṛṣy-ātreyaḥ susaṃyataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701067 (0.0):
kālaghnaṃ śrīmahākālam īśvaraṃ jñānapāragam // 1.1 // / saṃpūjya vidhivad bhaktyā ṛṣyātreyaḥ susaṃyataḥ /
sarva-bhūta-hitā1rthāya % papracche7daṃ mahā-muniḥ // 1.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701069 (0.020):
saṃpūjya vidhivad bhaktyā ṛṣyātreyaḥ susaṃyataḥ / / sarvabhūtahitārthāya papracchedaṃ mahāmuniḥ // 1.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199794 (0.026):
ratha-yātrāṃ pravakṣyāmi $ śivasya paramā3tmanaḥ & / sarva-loka-hitā1rthāya % mahā-śilpi-vinirmitām // 6.133 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649217 (0.036):
u15.81ab/.ati .......... nyate agniṃ sudāruṇaṃ/ / u15.81cd/.sarva^loka^hita^arthāya dhyātvā divyena cakṣuṣā/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026012 (0.037):
Yāj3.57c/ śaktyā ca yajña.kṛn mokṣe manah (kuryāt tu na^anyathā // / Yāj3.58a/ sarva.bhūta.hitah śāntas tri.daṇḍī sa.kamaṇḍaluh /(p.366)
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050161 (0.038):
kāruṇyadeśitapatho munirājayānam ātasthivān parahitaikarasasvabhāvam //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543142 (0.038):
14,37: sā.eṣā.ātmajijñāsā/ / 14,37: saiṣā.sarvabhūtajijñāsā/
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963820 (0.040):
gadyapadyamayatvāt kavidharmatvāt hitoradeśakatvācca / / tadvi śāstraṇyanudhāvati /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850836 (0.040):
karaṇīyaṃ arthakāmāye hitaiṣiṇīye anukampikāya anukampām upādāya karoti |
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405958 (0.041):
bhavati, evameva ānanda tathāgatānāmarthakāmānāṃ hitaiṣīṇāmanukampakānāṃ / mahākaruṇāpratipannānāṃ sudurlabhaḥ prādurbhāvaḥ | api tu khalvānanda
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7121169 (0.041):
niṣprayojanībhūtatvād vā na parīkṣyet tattajjātīyajñānasya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28566237 (0.042):
svasādṛśyāt kintu vyatikṛta hitatvād api sadā | / asau mallāreṇa prabalayati taṃ veṇu januṣā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542310 (0.045):
14,24: ity.adhidaivatam/ / 14,24: atha.adhyātmam/ / tad.bhavati.bhūteṣu.bhuvaneṣu.jyeṣṭham.avyaktam.yato.jāyata.ugras.tveṣa.nṛmṇo.jñānanṛmṇah/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297431 (0.046):
vipaśyanāpakṣyaṃ, sarvavastukaṃ, bhūtavastukaṃ, hetuphalavastukaṃ ca |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153705 (0.046):
ekasārthe lakṣaṇā/ taddhitārthaḥ sambandhī/ tathā caikasārthaṃsambandhino
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593464 (0.046):
svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā / / sarvasatvahitādhāni saṃbuddhadharmacāriṇī // Rm_9.189{77} //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767238 (0.048):
<12322.1/4> nārāyaṇaṃ loka-hitā1dhivāsam !!12322.1! / <12322.2/1> yad-artham ātma-prabhave7ha janma !
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2480873 (0.050):
tatas sarvābhiṣagbhūtatantrikān mahatyā arthamātrayā jvaraparītaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526168 (0.051):
saṃnāhasaṃnaddhānāṃ, sarvalokārthasaṃnaddhānāṃ, sarva-
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050249 (0.051):
te kumāra sarve paramasuśīlavanto svahitaiṣicittā abhirata yena bhikṣuḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405025 (0.053):
bodhisattvāya vijñāya sarvasattvahitepsave / / śraddhāabhaktiprasannāya saddharmaguṇasādhane //
jñāna-yogaṃ na vindanti $ ye narā manda-buddhayaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701084 (0.0):
sarvabhūtahitārthāya papracchedaṃ mahāmuniḥ // 1.2 // / jñānayogaṃ na vindanti ye narā mandabuddhayaḥ /
te mucyante kathaṃ ghorād % bhagavan bhava-sāgarāt // 1.3 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701090 (0.0):
jñānayogaṃ na vindanti ye narā mandabuddhayaḥ / / te mucyante kathaṃ ghorād bhagavan bhavasāgarāt // 1.3 //
evaṃ pṛṣṭaḥ prasannā3tmā $ ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701096 (0.026):
te mucyante kathaṃ ghorād bhagavan bhavasāgarāt // 1.3 // / evaṃ pṛṣṭaḥ prasannātmā ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā /
manda-buddhi-vimukty-arthaṃ % mahā-kālaḥ prabhāṣate // 1.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701101 (0.0):
evaṃ pṛṣṭaḥ prasannātmā ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā / / mandabuddhivimuktyarthaṃ mahākālaḥ prabhāṣate // 1.4 //
mahādeva uvāca / purā rudreṇa gaditāḥ $ śiva-dharmāḥ sanātanāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701109 (0.0):
mandabuddhivimuktyarthaṃ mahākālaḥ prabhāṣate // 1.4 // / mahādeva uvāca / purā rudreṇa gaditāḥ śivadharmāḥ sanātanāḥ /
devyāḥ sarva-gaṇānāṃ ca % saṃkṣepād grantha-koṭibhiḥ // 1.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701116 (0.0):
purā rudreṇa gaditāḥ śivadharmāḥ sanātanāḥ / / devyāḥ sarvagaṇānāṃ ca saṃkṣepād granthakoṭibhiḥ // 1.5 //
āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ $ prasamīkṣya nṝṇām iha &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701122 (0.0):
devyāḥ sarvagaṇānāṃ ca saṃkṣepād granthakoṭibhiḥ // 1.5 // / āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ prasamīkṣya nṝṇām iha /
tāpa-traya-prapīḍāṃ ca % bhoga-tṛṣṇā-vimohinīm // 1.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701128 (0.0):
āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ prasamīkṣya nṝṇām iha / / tāpatrayaprapīḍāṃ ca bhogatṛṣṇāvimohinīm // 1.6 //
te dharmāḥ skanda-nandibhyām $ anyaiś ca muni-sattamaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701133 (0.0):
tāpatrayaprapīḍāṃ ca bhogatṛṣṇāvimohinīm // 1.6 // / te dharmāḥ skandanandibhyām anyaiś ca munisattamaiḥ /
sāra-mādāya nirdiṣṭāḥ % samyak-prakaraṇā1ntaraiḥ // 1.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701138 (0.031):
te dharmāḥ skandanandibhyām anyaiś ca munisattamaiḥ / / sāramādāya nirdiṣṭāḥ samyakprakaraṇāntaraiḥ // 1.7 //
sārād api mahā-sāraṃ $ śivo1paniṣadaṃ param & / alpa-granthaṃ mahā2rthaṃ ca % pravakṣyāmi jagad-dhitam // 1.8 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701153 (0.030):
sārād api mahāsāraṃ śivopaniṣadaṃ param / / alpagranthaṃ mahārthaṃ ca pravakṣyāmi jagaddhitam // 1.8 //
śivaḥ śiva ime śānta- $ nāma cā8dyaṃ muhur-muhuḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701156 (0.021):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca pravakṣyāmi jagaddhitam // 1.8 // / śivaḥ śiva ime śānta- nāma cādyaṃ muhurmuhuḥ /
uccārayanti tad bhaktyā % te śivā nā7tra saṃśayaḥ // 1.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701164 (0.030):
śivaḥ śiva ime śānta- nāma cādyaṃ muhurmuhuḥ / / uccārayanti tad bhaktyā te śivā nātra saṃśayaḥ // 1.9 //
aśivāḥ pāśa-saṃyuktāḥ $ paśavaḥ sarva-cetanāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701171 (0.0):
uccārayanti tad bhaktyā te śivā nātra saṃśayaḥ // 1.9 // / aśivāḥ pāśasaṃyuktāḥ paśavaḥ sarvacetanāḥ /
yasmād vilakṣaṇās tebhyas % tasmād īśaḥ śivaḥ smṛtaḥ // 1.10 // / guṇo buddhir ahaṃkāras $ tan-mātrāṇī7ndriyāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701178 (0.0):
aśivāḥ pāśasaṃyuktāḥ paśavaḥ sarvacetanāḥ / / yasmād vilakṣaṇās tebhyas tasmād īśaḥ śivaḥ smṛtaḥ // 1.10 //
bhūtāni ca catur-viṃśad % iti pāśāḥ prakīrtitāḥ // 1.11 // / pañcaviṃśakam ajñānaṃ $ sahajaṃ sarva-dehinām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701189 (1.192):
bhūtāni ca caturviṃśad iti pāśāḥ prakīrtitāḥ // 1.11 // / pañcaviṃśakam ajñānaṃ sahajaṃ sarvadehinām /
pāśā-jālasya tan mūlaṃ % prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ // 1.12 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701195 (0.0):
pāśājālasya tan mūlaṃ prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ // 1.12 // / satyajñāne nibadhyante puruṣāḥ pāśabandhanaiḥ /
satya-jñāne nibadhyante $ puruṣāḥ pāśa-bandhanaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701202 (0.0):
pāśājālasya tan mūlaṃ prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ // 1.12 // / satyajñāne nibadhyante puruṣāḥ pāśabandhanaiḥ /
mad-bhāvāc ca vimucyante % jñāninaḥ pāśa-pañjarāt // 1.13 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701208 (0.0):
satyajñāne nibadhyante puruṣāḥ pāśabandhanaiḥ / / madbhāvāc ca vimucyante jñāninaḥ pāśapañjarāt // 1.13 //
ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ $ paśur ajñaḥ śivā3game &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701210 (0.0):
madbhāvāc ca vimucyante jñāninaḥ pāśapañjarāt // 1.13 // / ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ paśur ajñaḥ śivāgame /
saptaviṃśa iti proktaḥ % śivaḥ sarva-jagat-patiḥ // 1.14 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701220 (0.0):
ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ paśur ajñaḥ śivāgame / / saptaviṃśa iti proktaḥ śivaḥ sarvajagatpatiḥ // 1.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300454 (0.057):
śivaḥ sarvajagatpatiḥ SUp_1.14d / śivaḥ sarvamaheśvaraḥ SvaT_10.706d
yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ $ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701226 (0.0):
saptaviṃśa iti proktaḥ śivaḥ sarvajagatpatiḥ // 1.14 // / yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407357 (0.063):
ādimadhyāṃtanirmuktassvabhāvavimalaḥ prabhuḥ // ŚivP_7.2,12.18ab/ / sarvajñaḥ paripūrṇaśca śivo jñeyaśśivāgame // ŚivP_7.2,12.18cd/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816193 (0.063):
sthāpayed vaiṣṇave loke śivasya ca mahātmanaḥ // RKS_60.16 // / sarvajñaḥ paripūrṇaś ca viśuddhaḥ sarvagaḥ prabhuḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805350 (0.064):
sarvajñaḥ paripūrṇaś ca SUp_6.113c / sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ SUp_1.15b
tasmāt sa pāśa-haritaḥ % sa viśuddhaḥ sva-bhāvataḥ // 1.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701233 (0.0):
yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ / / tasmāt sa pāśaharitaḥ sa viśuddhaḥ svabhāvataḥ // 1.15 //
paśu-pāśa-paraḥ śāntaḥ $ parama-jñāna-deśikaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701240 (0.0):
tasmāt sa pāśaharitaḥ sa viśuddhaḥ svabhāvataḥ // 1.15 // / paśupāśaparaḥ śāntaḥ paramajñānadeśikaḥ /
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ % taṃ vijñāya vimucyate // 1.16 // / etad eva paraṃ jñānaṃ $ śiva ity akṣara-dvayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701250 (0.0):
paśupāśaparaḥ śāntaḥ paramajñānadeśikaḥ / / śivaḥ śivāya bhūtānāṃ taṃ vijñāya vimucyate // 1.16 //
vicārād yāti vistāraṃ % taila-bindur ivā7mbhasi // 1.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701255 (0.0):
etad eva paraṃ jñānaṃ śiva ity akṣaradvayam / / vicārād yāti vistāraṃ tailabindur ivāmbhasi // 1.17 //
sakṛd uccāritaṃ yena $ śiva ity akṣara-dvayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701262 (0.0):
vicārād yāti vistāraṃ tailabindur ivāmbhasi // 1.17 // / sakṛd uccāritaṃ yena śiva ity akṣaradvayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992261 (0.043):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551898 (0.043):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣaradvayam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743051 (0.044):
sakṛduccaritaṃ yena harirityakṣaradvayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116967 (0.044):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam | / baddhaḥ parikaras tena mokṣāya gamanaṃ prati // Hbhv_11.417 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363050 (0.063):
sakṛduccaritaṃ yena harirityakṣaradvayam // GarP_2,38.7 //
baddhaḥ parikaras tena % mokṣo1pagamanaṃ prati // 1.18 // / dvy-akṣaraḥ śiva-mantro 'yaṃ $ śivo1paniṣadi smṛtaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701270 (0.0):
sakṛd uccāritaṃ yena śiva ity akṣaradvayam / / baddhaḥ parikaras tena mokṣopagamanaṃ prati // 1.18 //
ekā1kṣaraḥ punaś cā7yam % om ity evaṃ vyavasthitaḥ // 1.19 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908428 (0.010):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208323 (0.011):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950926 (0.020):
hastādanantaraṃ jñeyo na tu śacyādivatsmṛtaḥ / / tatobhavanmahābhāga cakṣuridriyamātmanaḥ // GarP_3,5.18 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.021):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772479 (0.036):
marīcapradhvaśvalālānasyānnidrā bhavecchiva // GarP_1,177.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4881029 (0.036):
śveto bhṛgurlaguḍīśākṣaś ca sambartakaḥ smṛtaḥ //AP_292.046cd/ / rudrātmaśaktān likhyādīn namontān vinyaset kramāt /AP_292.047ab/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517684 (0.050):
pāpamūlāni duḥkhānivividhānyapiśaunaka // ŚivP_1,23.24ab/ / śivanāmaikanaśyāninānyanaśyānisarvathā // ŚivP_1,23.24cd/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 542534 (0.057):
athāvayoḥ puraṃ roddhuṃ $ jarāsaṃdho vyavasthitaḥ // HV_App.I,18.337 // / [k: K Ñ2.3 V B D T2 4 G1.4.5 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22028092 (0.057):
athāvayoḥ puraṃ roddhuṃ jarāsaṃdho vyavasthitaḥ // HV_App.I,18.337 // / [k: K Ñ2.3 V B D T2 4 G1.4.5 M4 ins. :k]
nāma-saṃkīrtaṇād eva $ śivasyā7śeṣa-pātakaiḥ & / yataḥ pramucyate kṣipraṃ % mantro 'yaṃ dvy-akṣaraḥ paraḥ // 1.20 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701288 (0.0):
ekākṣaraḥ punaś cāyam om ity evaṃ vyavasthitaḥ // 1.19 // / nāmasaṃkīrtaṇād eva śivasyāśeṣapātakaiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350962 (0.062):
somasya janma śrutvaiva sarvapāpaiḥ pramucyate // HV_20.48 // / [k: D6 T1.2 G ins.: :k]
yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ $ dvy-akṣaraṃ mantram abhyaset &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701295 (0.0):
yataḥ pramucyate kṣipraṃ mantro 'yaṃ dvyakṣaraḥ paraḥ // 1.20 // / yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ dvyakṣaraṃ mantram abhyaset /
ekā1kṣaraṃ vā satataṃ % sa yāti paramaṃ padam // 1.21 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701303 (0.0):
yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ dvyakṣaraṃ mantram abhyaset / / ekākṣaraṃ vā satataṃ sa yāti paramaṃ padam // 1.21 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12763590 (0.031):
uttārayan svayaṃ viṣṇossa yāti paramaṃ padam / / savāduttāraṇaṃ yasmādutsavaḥ parikīrtyate // BhS_35.385 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818184 (0.032):
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8893371 (0.049):
dinaṃ payovratastiṣṭhet sa yāti paramaṃ padam / / etaddhenuvrataṃ nāma punarāvṛttidurlabham // MatsP_101.49 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953264 (0.050):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441233 (0.061):
vartamānaḥ saṃyātātmā yāti tat paramaṃ padam // KūrmP_2,26.76 //
mitra-svajana-bandhūnāṃ $ kuryān nāma śivā3tmakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701306 (0.0):
ekākṣaraṃ vā satataṃ sa yāti paramaṃ padam // 1.21 // / mitrasvajanabandhūnāṃ kuryān nāma śivātmakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271076 (0.064):
mitraścaiva samākhyātas tv SvaT_10.494c / mitrasvajanabandhūnāṃ SUp_1.22a
api tat kīrtanād yāti % pāpa-muktaḥ śivaṃ puram // 1.22 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701317 (0.0):
mitrasvajanabandhūnāṃ kuryān nāma śivātmakam / / api tat kīrtanād yāti pāpamuktaḥ śivaṃ puram // 1.22 //
vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto $ naras tad-bhāva-bhāvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701324 (0.0):
api tat kīrtanād yāti pāpamuktaḥ śivaṃ puram // 1.22 // / vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto naras tadbhāvabhāvitaḥ /
āste sadā nirudvignaḥ % sa dehā1nte vimucyate // 1.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701327 (0.0):
vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto naras tadbhāvabhāvitaḥ / / āste sadā nirudvignaḥ sa dehānte vimucyate // 1.23 //
hṛdy antaḥ-karaṇaṃ jñeyaṃ $ śivasya āyatanaṃ param &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701336 (0.026):
hṛdy antaḥkaraṇaṃ jñeyaṃ śivasya āyatanaṃ param / / hṛtpadmaṃ vedikā tatra liṅgam oṃkāram iṣyate // 1.24 //
hṛt-padmaṃ vedikā tatra % liṅgam oṃ-kāram iṣyate // 1.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701338 (0.027):
hṛdy antaḥkaraṇaṃ jñeyaṃ śivasya āyatanaṃ param / / hṛtpadmaṃ vedikā tatra liṅgam oṃkāram iṣyate // 1.24 //
puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ $ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701349 (1.192):
hṛtpadmaṃ vedikā tatra liṅgam oṃkāram iṣyate // 1.24 // / puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam /
ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ % śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701355 (0.0):
puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam / / ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 //
kuryāt saṃmārjanaṃ prājño $ vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701361 (0.0):
ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 // / kuryāt saṃmārjanaṃ prājño vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam /
pūjayed dhyāna-yogena % saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701367 (0.0):
kuryāt saṃmārjanaṃ prājño vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam / / pūjayed dhyānayogena saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 //
dhūpaś ca guggulur deyaḥ $ prāṇā3yāma-samudbhavaḥ & / pratyāhāraś ca naivedyam % asteyaṃ ca pradakṣiṇam // 1.27 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701375 (0.0):
pūjayed dhyānayogena saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 // / dhūpaś ca guggulur deyaḥ prāṇāyāmasamudbhavaḥ /
iti divyo1pacāraiś ca $ saṃpūjya paramaṃ śivam & / japed dhyāyec ca mukty-arthaṃ % sarva-saṅga-vivarjitaḥ // 1.28 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701389 (0.0):
pratyāhāraś ca naivedyam asteyaṃ ca pradakṣiṇam // 1.27 // / iti divyopacāraiś ca saṃpūjya paramaṃ śivam /
jñāna-yoga-vinirmuktaḥ $ karma-yoga-samāvṛttaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701393 (0.0):
japed dhyāyec ca muktyarthaṃ sarvasaṅgavivarjitaḥ // 1.28 // / jñānayogavinirmuktaḥ karmayogasamāvṛttaḥ /
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18058949 (0.063):
nindāmalavinirmuktaḥ saṅgadoṣavivarjitaḥ / / jñānagocarasampūjyo niyataṃ deva eva saḥ // Dhs_35.20 //
mṛtaḥ śiva-puraṃ gacchet % sa tena śiva-karmaṇā // 1.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701400 (0.0):
jñānayogavinirmuktaḥ karmayogasamāvṛttaḥ / / mṛtaḥ śivapuraṃ gacchet sa tena śivakarmaṇā // 1.29 //
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ pralaye sarva-dehinām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701407 (0.0):
mṛtaḥ śivapuraṃ gacchet sa tena śivakarmaṇā // 1.29 // / tatra bhuktvā mahābhogān pralaye sarvadehinām /
śiva-dharmāc chiva-jñānaṃ % prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701414 (0.0):
tatra bhuktvā mahābhogān pralaye sarvadehinām / / śivadharmāc chivajñānaṃ prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 //
jñāna-yogena mucyante $ deha-pātād anantaram &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701420 (0.0):
śivadharmāc chivajñānaṃ prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 // / jñānayogena mucyante dehapātād anantaram /
bhogān bhuktvā ca mucyante % pralaye karma-yoginaḥ // 1.31 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701424 (0.0):
jñānayogena mucyante dehapātād anantaram / / bhogān bhuktvā ca mucyante pralaye karmayoginaḥ // 1.31 //
tasmāj jñāna-vido yogāt $ tathā9jñāḥ karma-yoginaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701430 (0.0):
bhogān bhuktvā ca mucyante pralaye karmayoginaḥ // 1.31 // / tasmāj jñānavido yogāt tathājñāḥ karmayoginaḥ /
sarva eva vimucyante % ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701437 (0.0):
tasmāj jñānavido yogāt tathājñāḥ karmayoginaḥ / / sarva eva vimucyante ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 //
sa bhogaḥ śiva-vidyā2rthaṃ $ yeṣāṃ karmā7sti nirmalam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701445 (0.0):
sarva eva vimucyante ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 // / sa bhogaḥ śivavidyārthaṃ yeṣāṃ karmāsti nirmalam /
te bhogān prāpya mucyante % pralaye śiva-vidyayā // 1.33 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701452 (0.0):
sa bhogaḥ śivavidyārthaṃ yeṣāṃ karmāsti nirmalam / / te bhogān prāpya mucyante pralaye śivavidyayā // 1.33 //
vidyā saṃkīrtanīyā hi $ yeṣāṃ karma na vidyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701455 (0.0):
te bhogān prāpya mucyante pralaye śivavidyayā // 1.33 // / vidyā saṃkīrtanīyā hi yeṣāṃ karma na vidyate /
te cā8vartya vimucyante % yāvat karma na tad bhavet // 1.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701463 (0.0):
te cāvartya vimucyante yāvat karma na tad bhavet // 1.34 // / śivajñānavidaṃ tasmāt pūjayed vibhavair gurum /
śiva-jñāna-vidaṃ tasmāt $ pūjayed vibhavair gurum &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701470 (0.0):
te cāvartya vimucyante yāvat karma na tad bhavet // 1.34 // / śivajñānavidaṃ tasmāt pūjayed vibhavair gurum /
vidyā-dānaṃ ca kurvīta % bhoga-mokṣa-jigīṣayā // 1.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701476 (0.0):
śivajñānavidaṃ tasmāt pūjayed vibhavair gurum / / vidyādānaṃ ca kurvīta bhogamokṣajigīṣayā // 1.35 //
śiva-yogī śiva-jñānī $ śiva-jāpī tapo'dhikaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701484 (0.0):
vidyādānaṃ ca kurvīta bhogamokṣajigīṣayā // 1.35 // / śivayogī śivajñānī śivajāpī tapo'dhikaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299775 (0.044):
śivayogādanantaram SvaT_4.455b / śivayogī śivajñānī SUp_1.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299330 (0.057):
śivajāpī tapo'dhikaḥ SUp_1.36b / śivajñānam anāpnuyāt SUp_4.31b
kramaśaḥ karma-yogī ca % pañcai1te mukti-bhājanāḥ // 1.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701490 (0.0):
śivayogī śivajñānī śivajāpī tapo'dhikaḥ / / kramaśaḥ karmayogī ca pañcaite muktibhājanāḥ // 1.36 //
karma-yogasya yan mūlaṃ $ tad vakṣyāmi samāsataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701496 (0.0):
kramaśaḥ karmayogī ca pañcaite muktibhājanāḥ // 1.36 // / karmayogasya yan mūlaṃ tad vakṣyāmi samāsataḥ /
liṅgam āyatanaṃ ce7ti % tatra karma pravartate // 1.37 // / // iti śivopaniṣadi muktinirdeśādhyāyaḥ prathamaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701506 (0.0):
karmayogasya yan mūlaṃ tad vakṣyāmi samāsataḥ / / liṅgam āyatanaṃ ceti tatra karma pravartate // 1.37 //
atha pūrva-sthito liṅge $ garbhaḥ sa tri-guṇo bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701511 (0.0):
// iti śivopaniṣadi muktinirdeśādhyāyaḥ prathamaḥ // / atha pūrvasthito liṅge garbhaḥ sa triguṇo bhavet /
garbhād vā9pi vibhāgena % sthāpya liṅgaṃ śivā3laye // 2.1 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701519 (0.030):
atha pūrvasthito liṅge garbhaḥ sa triguṇo bhavet / / garbhād vāpi vibhāgena sthāpya liṅgaṃ śivālaye // 2.1 //
yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt $ tāvad vedyāś ca vistaraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701529 (0.0):
garbhād vāpi vibhāgena sthāpya liṅgaṃ śivālaye // 2.1 // / yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt tāvad vedyāś ca vistaraḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5803241 (0.033):
yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt SUp_2.2a / yāhutir dīyate vahnau SUp_4.51c
liṅga-tṛtīya-bhāgena % bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701533 (0.0):
yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt tāvad vedyāś ca vistaraḥ / / liṅgatṛtīyabhāgena bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 //
bhāgam ekaṃ nyased bhūmau $ dvitīyaṃ vedi-madhyataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701540 (0.0):
liṅgatṛtīyabhāgena bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 // / bhāgam ekaṃ nyased bhūmau dvitīyaṃ vedimadhyataḥ /
tṛtīya-bhāge pūjā svād % iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701548 (0.0):
bhāgam ekaṃ nyased bhūmau dvitīyaṃ vedimadhyataḥ / / tṛtīyabhāge pūjā svād iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 //
bhūmi-sthaṃ catur-aśraṃ svād $ aṣṭā1śraṃ vedi-madhyataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701549 (0.036):
tṛtīyabhāge pūjā svād iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 // / bhūmisthaṃ caturaśraṃ svād aṣṭāśraṃ vedimadhyataḥ /
pūjā2rthaṃ vartulaṃ kāryaṃ % dairghyāt tri-guṇa-vistaram // 2.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701560 (0.037):
bhūmisthaṃ caturaśraṃ svād aṣṭāśraṃ vedimadhyataḥ / / pūjārthaṃ vartulaṃ kāryaṃ dairghyāt triguṇavistaram // 2.4 //
adho-bhāge sthitaḥ skandaḥ $ sthitā devī ca madhyataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701568 (0.0):
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ sthitā devī ca madhyataḥ /
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vā9pi % brahma-viṣṇu-maheśvarāḥ // 2.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701574 (0.0):
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ sthitā devī ca madhyataḥ / / ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // 2.5 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581296 (0.041):
śrāddhīyā brahmaṇā ye tu yogavratasuniṣṭhitāḥ / / trayo 'pi pūjitāstena brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // BndP_2,19.27 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401649 (0.046):
ya eṣa bhagavān rudro brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / skandaścāpi tathā cedro bhuvanāni caturdaśa /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638554 (0.054):
ekā mūrttistrayo devā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // iti / / sa ca svayambhūḥ kriyāśaktimat kevalamahattattvopādhikaḥ sūtrātmetyucyate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058304 (0.059):
surās tvām abhiṣiñcyaṃ tu brahma viṣṇu maheśvarāḥ | / vāsudevo jagannāthas tathā saṅkarṣaṇo vibhuḥ // Hbhv_2.119 //
eta eva trayo lokā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo vedā $ etac cā7nyat sthitaṃ tridhā // 2.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467975 (0.0):
sattvaprakāśako viṣṇuḥ sthititvena vyavasthitaḥ // BndP_1,4.8 // / eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā eta eva trajo 'gnayaḥ // BndP_1,4.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701582 (0.0):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // 2.5 // / eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327556 (0.018):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ % sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo lokā % eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221323 (0.018):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13623089 (0.021):
trayaḥ kālās trayo vedās $ trayo lokās trayaḥ sverāḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23900030 (0.021):
trayaḥ kālās trayo vedās trayo lokās trayaḥ sverāḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525234 (0.022):
ta eva hi trayo lokās Mn_2.230a / ta eva hi trayo vedās Mn_2.230c / ta evoktās trayo 'gnayaḥ Mn_2.230d
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924662 (0.026):
trayo guṇāstrayaḥ śabdastrayo vedāstathāśramāḥ // MarkP_23.36 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924648 (0.029):
tatra mātrātrayaṃ sarvamasti yaddevi nāsti ca / / trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam // MarkP_23.35 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13569638 (0.031):
(AVParis_2,5.4) trayo lokās trayo devās trayo vedās trayo 'gnayaḥ |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354505 (0.031):
omityetattrayo lokās $ trayo vedāstrayo 'gnayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248268 (0.031):
omityetattrayo lokās trayo vedāstrayo 'gnayaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935505 (0.031):
omityetat trayo vedāstrayo lokāstrayo 'gnayaḥ // MarkP_42.8 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303535 (0.032):
12,109.006a eta eva trayo lokā eta evāśramās trayaḥ / 12,109.006c eta eva trayo vedā eta eva trayo 'gnayaḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576263 (0.032):
ta eva hi trayo lokās ta eva traya āśramāḥ / / ta eva hi trayo vedās ta evoktās trayo 'gnayaḥ // Mn_2.230 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889082 (0.035):
cādityaṃ caikīkṛtya trayo lokāstraya eva devā bhavanti / / eta eva ca trayo 'nnaprāṇayorantarbhavanto 'nnaprāṇau dvau devau bhavataḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486918 (0.036):
Manu2.230a/ ta eva hi trayo lokās ta eva traya āśramāḥ | / Manu2.230c/ ta eva hi trayo vedās ta eva uktās) trayo 'agnayaḥ ||
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775856 (0.039):
trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16832437 (0.040):
trayo lokās trayo devās BrP_179.37a / trayo varṇās trayo guṇāḥ BrP_179.37d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786440 (0.043):
trayo 'pāyās trayo guṇāḥ HV_30.28d / trayo 'bhisaṃdhitā lokā HV_10.65c
nava-hastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ $ ṣaḍ-ḍhastaś cā7pi madhyamaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701585 (0.0):
eta eva trayo vedā etac cānyat sthitaṃ tridhā // 2.6 // / navahastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ ṣaḍḍhastaś cāpi madhyamaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701592 (0.041):
navahastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ ṣaḍḍhastaś cāpi madhyamaḥ /
vidyāt kanīyas trai-hastaṃ % liṅga-mānam idaṃ smṛtam // 2.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701592 (0.045):
navahastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ ṣaḍḍhastaś cāpi madhyamaḥ / / vidyāt kanīyas traihastaṃ liṅgamānam idaṃ smṛtam // 2.7 //
garbhasyā7nataḥ pravistāras $ tad-ūnaś ca na śasyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701602 (5.960):
vidyāt kanīyas traihastaṃ liṅgamānam idaṃ smṛtam // 2.7 // / garbhasyānataḥ pravistāras tadūnaś ca na śasyate /
garbhasyā7nataḥ pravistārād % tad-upary api saṃsthitam // 2.8 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701608 (1.788):
garbhasyānataḥ pravistāras tadūnaś ca na śasyate / / garbhasyānataḥ pravistārād tadupary api saṃsthitam // 2.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172514 (0.056):
aṣṭapattroparisthitam KubjT_11.26d / aṣṭapatra sakarṇikam Stk_7.3d
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1354913 (0.059):
RV_01.110.01.1{30} tataṃ me apastadu tāyate punaḥ svādiṣṭhā dhītirucathāya / śasyate / RV_01.110.01.2{30} ayaṃ samudra iha viśvadevyaḥ svāhākṛtasya samu tṛpṇuta
prāsādaṃ kalpayec chrīmān $ vibhajeta tridhā punaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701614 (0.0):
garbhasyānataḥ pravistārād tadupary api saṃsthitam // 2.8 // / prāsādaṃ kalpayec chrīmān vibhajeta tridhā punaḥ /
bhāga eko bhavej jaṅghā % dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701622 (0.0):
prāsādaṃ kalpayec chrīmān vibhajeta tridhā punaḥ / / bhāga eko bhavej jaṅghā dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 //
mañjaryā ardha-bhāga-sthaṃ $ śuka-nāsaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701629 (0.0):
bhāga eko bhavej jaṅghā dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 // / mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701641 (0.045):
garbhād vāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet / / garbhād ardhena vistīrṇā garbhāc ca dviguṇāyatā // 2.11 //
garbhād ardhena vistāram % āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701634 (0.0):
mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet / / garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701641 (0.023):
garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 // / garbhād vāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet /
garbhād vā9pi tri-bhāgena $ śuka-nāsaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701641 (0.0):
garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 // / garbhād vāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701629 (0.038):
mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet / / garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
garbhād ardhena vistīrṇā % garbhāc ca dvi-guṇā3yatā // 2.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701643 (0.0):
garbhād vāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet / / garbhād ardhena vistīrṇā garbhāc ca dviguṇāyatā // 2.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701629 (0.023):
mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet / / garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797780 (0.058):
garbhād ardhena vistīrṇā SUp_2.11c / garbhād vāpi tribhāgena SUp_2.11a
jaṅghābhiś ca bhavet kāryā $ mañjary-aṅgula-rāśinā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701652 (0.0):
garbhād ardhena vistīrṇā garbhāc ca dviguṇāyatā // 2.11 // / jaṅghābhiś ca bhavet kāryā mañjaryaṅgularāśinā /
prāsādā1rdhena vijñeyo % maṇḍapas tasya vāmataḥ // 2.12 // / maṇḍapāt pāda-vistīrṇā $ jagatī tāvad-ucchritā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701663 (0.0):
jaṅghābhiś ca bhavet kāryā mañjaryaṅgularāśinā / / prāsādārdhena vijñeyo maṇḍapas tasya vāmataḥ // 2.12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265135 (0.051):
maṇḍapas tasya vāmataḥ SUp_2.12d / maṇḍapāt pādavistīrṇā SUp_2.13a
prāsādasya pramāṇena % jagatyā sārdham aṅgaṇam // 2.13 // / prākāraṃ tat-samantāc ca $ gu-purād āla-bhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701669 (1.192):
maṇḍapāt pādavistīrṇā jagatī tāvaducchritā / / prāsādasya pramāṇena jagatyā sārdham aṅgaṇam // 2.13 //
prākārā1ntaḥ sthitaṃ kāryaṃ % vṛṣa-sthānaṃ samucchritam // 2.14 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701681 (0.0):
prākāraṃ tatsamantāc ca gupurād ālabhūṣitam / / prākārāntaḥ sthitaṃ kāryaṃ vṛṣasthānaṃ samucchritam // 2.14 //
nandīśvara-mahākālau $ dvāra-śākhā-vyavasthitau & / prākārād dakṣiṇe kāryaṃ % sarvo1pakaraṇā1nvitam // 2.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701688 (0.0):
nandīśvaramahākālau dvāraśākhāvyavasthitau / / prākārād dakṣiṇe kāryaṃ sarvopakaraṇānvitam // 2.15 //
pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ yogīndrāvasathaṃ mahat &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701701 (0.0):
prākārād dakṣiṇe kāryaṃ sarvopakaraṇānvitam // 2.15 // / pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā yogīndrāvasathaṃ mahat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243026 (0.051):
pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā SUp_6.135a / pañcamantrakahātanuḥ SvaT_10.1224b
prākāra-guptaṃ tat kāryaṃ % maitra-sthāna-samanvitam // 2.16 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701707 (0.0):
pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā yogīndrāvasathaṃ mahat / / prākāraguptaṃ tat kāryaṃ maitrasthānasamanvitam // 2.16 //
sthānād daśa-samāyuktaṃ $ bhavya-vṛkṣa-jalā1nvitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701711 (0.0):
prākāraguptaṃ tat kāryaṃ maitrasthānasamanvitam // 2.16 // / sthānād daśasamāyuktaṃ bhavyavṛkṣajalānvitam /
tan mahā2nasam āgneyyāṃ % pūrvataḥ sattra-maṇḍapam // 2.17 // / sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ $ puṣpā3rāmaṃ tatho9ttaram &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701720 (0.0):
tan mahānasam āgneyyāṃ pūrvataḥ sattramaṇḍapam // 2.17 // / sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ puṣpārāmaṃ tathottaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199197 (0.050):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset & / kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4834815 (0.061):
tadutthaṃ rudhiraṃ māṃsaṃ pūtanāyai ca nairṛte /AP_185.012ab/ / vāyavyāṃ pāparākṣasyai carakyai nama īśvare //AP_185.012cd/
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306511 (0.063):
tejorāśim apy āgneyāṃ sitātapatram aiśānyām // / vikiriṇaṃś caiva vāyavyāṃ nairṛtyāṃ vidhvaṃsakaṃ likhet//
koṣṭhā3gāraṃ ca vāyavyāṃ % vāruṇyāṃ varuṇā3layam // 2.18 // / śamī2ndhana-kuśasthānam $ āyudhānāṃ ca nairṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701734 (0.0):
śamīndhanakuśasthānam āyudhānāṃ ca nairṛtam / / sarvalokopakārāya nagarasthaṃ prakalpayet // 2.19 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4834815 (0.052):
tadutthaṃ rudhiraṃ māṃsaṃ pūtanāyai ca nairṛte /AP_185.012ab/ / vāyavyāṃ pāparākṣasyai carakyai nama īśvare //AP_185.012cd/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972684 (0.054):
trātāram iti caindryāṃ tu $ kuryād ājyapraṇunnakam & / parodiveti yāmyāyāṃ % vāruṇyāṃ niṣaveti ca // NsP_56.38 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037670 (0.054):
trātāram iti caindryāṃ tu kuryād ājyapraṇunnakam / / parodiveti yāmyāyāṃ vāruṇyāṃ niṣaveti ca // NsP_56.38 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199197 (0.054):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset & / kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509092 (0.056):
kapālīśaṃ tu pūrvāyām % āgneyyāṃ śikhivāhanam // SvaT_2.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766329 (0.056):
kapālīśaṃ tu pūrvāyām āgneyyāṃ śikhivāhanam // SvaT_2.117 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306511 (0.061):
tejorāśim apy āgneyāṃ sitātapatram aiśānyām // / vikiriṇaṃś caiva vāyavyāṃ nairṛtyāṃ vidhvaṃsakaṃ likhet//
sarva-loko1pakārāya % nagara-sthaṃ prakalpayet // 2.19 //
śrīmad-āyatanaṃ śambhor $ yogināṃ vijane vane &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701746 (0.0):
sarvalokopakārāya nagarasthaṃ prakalpayet // 2.19 // / śrīmadāyatanaṃ śambhor yogināṃ vijane vane /
śivasyā8yatane yāvat % sametāḥ paramā1ṇavaḥ // 2.20 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701748 (0.062):
śrīmadāyatanaṃ śambhor yogināṃ vijane vane / / śivasyāyatane yāvat sametāḥ paramāṇavaḥ // 2.20 //
manvantarāṇi tāvanti $ kartur bhogāḥ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701757 (0.0):
śivasyāyatane yāvat sametāḥ paramāṇavaḥ // 2.20 // / manvantarāṇi tāvanti kartur bhogāḥ śive pure /
mahā-pratima-liṅgāni % mahānty āyatanāni ca // 2.21 // / kṛtvā0pnoti mahā-bhogān $ ante muktiṃ ca śāśvatīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701761 (0.0):
manvantarāṇi tāvanti kartur bhogāḥ śive pure / / mahāpratimaliṅgāni mahānty āyatanāni ca // 2.21 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701770 (0.0):
mahāpratimaliṅgāni mahānty āyatanāni ca // 2.21 // / kṛtvāpnoti mahābhogān ante muktiṃ ca śāśvatīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199734 (0.061):
bhuṅkte svayaṃ mahā-bhogān % ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705167 (0.061):
bhuṅkte svayaṃ mahābhogān ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
liṅga-pratiṣṭhāṃ kurvīta % yadā tal-lakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701774 (1.192):
kṛtvāpnoti mahābhogān ante muktiṃ ca śāśvatīm / / liṅgapratiṣṭhāṃ kurvīta yadā tallakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 //
pañca-gavyena saṃśodhya $ pūjayitvā9dhivāsayet & / pālāśo1dumbarā1śvattha- % pṛṣad-ājya-tilair yavaiḥ // 2.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701778 (0.035):
liṅgapratiṣṭhāṃ kurvīta yadā tallakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 // / pañcagavyena saṃśodhya pūjayitvādhivāsayet /
agni-kāryaṃ prakurvīta $ dadyāt pūrṇā3huti-trayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701789 (0.0):
pālāśodumbarāśvattha- pṛṣadājyatilair yavaiḥ // 2.23 // / agnikāryaṃ prakurvīta dadyāt pūrṇāhutitrayam /
śivasyā7ṣṭa-śataṃ hutvā % liṅga-mūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701800 (0.0):
śivasyāṣṭaśataṃ hutvā liṅgamūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 //
evaṃ madhye 'vasāne tan $ mūrti-mantraiś ca mūrtiṣu & / aṣṭau mūrtī3śvarāḥ kāryāḥ % navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701803 (0.0):
śivasyāṣṭaśataṃ hutvā liṅgamūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 // / evaṃ madhye 'vasāne tan mūrtimantraiś ca mūrtiṣu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701812 (1.192):
evaṃ madhye 'vasāne tan mūrtimantraiś ca mūrtiṣu / / aṣṭau mūrtīśvarāḥ kāryāḥ navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 //
prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ $ mantrais tu navabhiḥ kramāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701818 (0.0):
aṣṭau mūrtīśvarāḥ kāryāḥ navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 // / prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ mantrais tu navabhiḥ kramāt /
mahā-snāpana-pūjāṃ ca % sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701825 (0.0):
prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ mantrais tu navabhiḥ kramāt / / mahāsnāpanapūjāṃ ca sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 //
guror mūrti-dharāṇāṃ ca $ dadyād uttama-dakṣiṇām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701832 (0.0):
mahāsnāpanapūjāṃ ca sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 // / guror mūrtidharāṇāṃ ca dadyād uttamadakṣiṇām /
yatīnāṃ ca samastānāṃ % dadyān madhyama-dakṣiṇām // 2.27 // / dīnā1ndha-kṛpaṇebhyaś ca $ sarvāsām upakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701838 (0.0):
guror mūrtidharāṇāṃ ca dadyād uttamadakṣiṇām / / yatīnāṃ ca samastānāṃ dadyān madhyamadakṣiṇām // 2.27 //
sarva-bhakṣyā1nna-pānā3dyair % aniṣiddhaṃ ca bhojanam // 2.28 // / kalpayed āgatānāṃ ca $ bhūtebhyaś ca baliṃ haret &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701853 (0.0):
sarvabhakṣyānnapānādyair aniṣiddhaṃ ca bhojanam // 2.28 // / kalpayed āgatānāṃ ca bhūtebhyaś ca baliṃ haret /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11391251 (0.050):
kalpayet / atipānamatibhojanaṃ atiparyaṭanaṃ atidarśanamatiśayyāṃ ca
rātrau mātṛ-gaṇānāṃ ca % baliṃ dadyād viśeṣataḥ // 2.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701858 (0.0):
kalpayed āgatānāṃ ca bhūtebhyaś ca baliṃ haret / / rātrau mātṛgaṇānāṃ ca baliṃ dadyād viśeṣataḥ // 2.29 //
evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701864 (0.0):
rātrau mātṛgaṇānāṃ ca baliṃ dadyād viśeṣataḥ // 2.29 // / evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
kula-triṃśakam uddhṛtya % bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sahitaḥ sarva-bāndhavaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701877 (0.0):
evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kulatriṃśakam uddhṛtya bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196915 (0.014):
kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199721 (0.058):
kalatra-putra-mitrā3dyair % bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
vimucya pāpa-kalilaṃ % śiva-lokaṃ vrajen naraḥ \
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701884 (0.0):
kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ / / vimucya pāpakalilaṃ śivalokaṃ vrajen naraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16943236 (0.046):
śivalokaṃ vrajen naraḥ BrP_41.85d / śivalokaṃ sa gacchati BrP_41.69b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782500 (0.056):
stūyamāno 'psarobhiś ca $ viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ & / bhuktvā tatra varān bhogān % viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053815 (0.056):
stūyamāno 'psarobhiś ca viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ / / bhuktvā tatra varān bhogān viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
tatra bhuktvā mahā-bhogān
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701890 (0.0):
vimucya pāpakalilaṃ śivalokaṃ vrajen naraḥ / / tatra bhuktvā mahābhogān pralaye muktim āpnuyāt // 2.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782502 (0.026):
stūyamāno 'psarobhiś ca $ viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ & / bhuktvā tatra varān bhogān % viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053817 (0.026):
stūyamāno 'psarobhiś ca viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ / / bhuktvā tatra varān bhogān viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254809 (0.057):
pralaye muktim āpnuyāt SUp_2.31f / pralaye muktim āpnuyāt SUp_5.26d
// iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701895 (0.0):
tatra bhuktvā mahābhogān pralaye muktim āpnuyāt // 2.31 // / // iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ //
athā7nyair alpa-vittaiś ca $ nṛpaiś ca śiva-bhāvitaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701902 (0.0):
// iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ // / athānyair alpavittaiś ca nṛpaiś ca śivabhāvitaiḥ /
śaktitaḥ svā3śrame kāryaṃ % śiva-śānti-gṛha-dvayam // 3.1 //
gṛhasye8śāna-dig-bhāge $ kāryam uttarato 'pi vā &
khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya % śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701921 (0.0):
gṛhasyeśānadigbhāge kāryam uttarato 'pi vā / / khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 //
śiva-deva-gṛhaṃ kāryam $ aṣṭa-hasta-pramāṇataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701927 (0.0):
khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 // / śivadevagṛhaṃ kāryam aṣṭahastapramāṇataḥ /
dakṣiṇo1ttara-dig-bhāge % kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701936 (0.0):
dakṣiṇottaradigbhāge kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 // / hastamātrapramāṇaṃ ca dṛḍhapaṭṭacatuṣṭayam /
hasta-mātra-pramāṇaṃ ca $ dṛḍha-paṭṭa-catuṣṭayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701940 (0.0):
dakṣiṇottaradigbhāge kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 // / hastamātrapramāṇaṃ ca dṛḍhapaṭṭacatuṣṭayam /
catuṣ-koṇeṣu saṃyojyam % arghya-pātrā3di-saṃśrayam // 3.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701943 (0.055):
hastamātrapramāṇaṃ ca dṛḍhapaṭṭacatuṣṭayam / / catuṣkoṇeṣu saṃyojyam arghyapātrādisaṃśrayam // 3.4 //
garbha-madhye prakurvīta $ śiva-vediṃ suśobhanām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701955 (0.0):
catuṣkoṇeṣu saṃyojyam arghyapātrādisaṃśrayam // 3.4 // / garbhamadhye prakurvīta śivavediṃ suśobhanām /
udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic % catuḥ-śīrṣaka-saṃyutām // 3.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701962 (0.0):
garbhamadhye prakurvīta śivavediṃ suśobhanām / / udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic catuḥśīrṣakasaṃyutām // 3.5 //
tri-hastāyām avistārām $ ṣoḍaśā1ṅgulam ucchritām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701965 (0.0):
udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic catuḥśīrṣakasaṃyutām // 3.5 // / trihastāyām avistārām ṣoḍaśāṅgulam ucchritām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942122 (0.051):
suvarṇādikṛtāṃ ramyāṃ śalākāṃ ṣoḍaśāṅgulām / / tadarddhāṃ vā tadarddhāṃ vā sūkṣmāgrāṃ sthūlamūlikām // NarP_1,76.79 //
tac-chīrṣāṇī7va hastā1rdham % āyāmād vistareṇa ca // 3.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701973 (0.059):
tacchīrṣāṇīva hastārdham āyāmād vistareṇa ca // 3.6 // / śivasthaṇḍilam ity etac caturhastaṃ samaṃ śiraḥ /
śiva-sthaṇḍilam ity etac $ catur-hastaṃ samaṃ śiraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701979 (0.0):
tacchīrṣāṇīva hastārdham āyāmād vistareṇa ca // 3.6 // / śivasthaṇḍilam ity etac caturhastaṃ samaṃ śiraḥ /
mūrti-naivedya-dīpānāṃ % vinyāsā1rthaṃ prakalpayet // 3.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701985 (1.192):
śivasthaṇḍilam ity etac caturhastaṃ samaṃ śiraḥ / / mūrtinaivedyadīpānāṃ vinyāsārthaṃ prakalpayet // 3.7 //
śaiva-liṅgena kāryaṃ syāt $ kāryaṃ maṇija-pārthivaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701991 (0.0):
mūrtinaivedyadīpānāṃ vinyāsārthaṃ prakalpayet // 3.7 // / śaivaliṅgena kāryaṃ syāt kāryaṃ maṇijapārthivaiḥ /
sthaṇḍilā1rdhe ca kurvanti % vedim anyāṃ sa-vartulām // 3.8 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701998 (0.0):
sthaṇḍilārdhe ca kurvanti vedim anyāṃ savartulām // 3.8 // / ṣoḍaśāṅgulam utsedhāṃ vistīrṇāṃ dviguṇena ca /
ṣoḍaśā1ṅgulam utsedhāṃ $ vistīrṇāṃ dvi-guṇena ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702001 (0.061):
sthaṇḍilārdhe ca kurvanti vedim anyāṃ savartulām // 3.8 // / ṣoḍaśāṅgulam utsedhāṃ vistīrṇāṃ dviguṇena ca /
gṛhe na sthāpayec chailaṃ % liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702011 (0.0):
ṣoḍaśāṅgulam utsedhāṃ vistīrṇāṃ dviguṇena ca / / gṛhe na sthāpayec chailaṃ liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 //
tri-saṃdhyaṃ pārthivaṃ vā9pi $ kuryād anyad dine-dine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702012 (0.044):
gṛhe na sthāpayec chailaṃ liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 // / trisaṃdhyaṃ pārthivaṃ vāpi kuryād anyad dinedine /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469356 (0.062):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
sarveṣām eva varṇānāṃ % sphāṭikaṃ sarva-kāma-dam // 3.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702022 (0.0):
trisaṃdhyaṃ pārthivaṃ vāpi kuryād anyad dinedine / / sarveṣām eva varṇānāṃ sphāṭikaṃ sarvakāmadam // 3.10 //
sarva-doṣa-vinirmuktam $ anyathā doṣam āvahet & / āyuṣmān balavāñ śrīmān % putravān dhanavān sukhī // 3.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702034 (0.0):
sarveṣām eva varṇānāṃ sphāṭikaṃ sarvakāmadam // 3.10 // / sarvadoṣavinirmuktam anyathā doṣam āvahet /
varam iṣṭaṃ ca labhate $ liṅgaṃ pārthivam arcayan &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702041 (0.0):
āyuṣmān balavāñ śrīmān putravān dhanavān sukhī // 3.11 // / varam iṣṭaṃ ca labhate liṅgaṃ pārthivam arcayan /
tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ % jñeyaṃ sarvā1rtha-sādhakam // 3.12 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702046 (0.0):
varam iṣṭaṃ ca labhate liṅgaṃ pārthivam arcayan / / tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ jñeyaṃ sarvārthasādhakam // 3.12 //
nirdoṣaṃ sulabhaṃ caiva $ pūjayet satataṃ budhaḥ & / yathā yathā mahā-liṅgaṃ % pūjā śraddhā yathā yathā // 3.13 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702056 (0.0):
tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ jñeyaṃ sarvārthasādhakam // 3.12 // / nirdoṣaṃ sulabhaṃ caiva pūjayet satataṃ budhaḥ /
tathā tathā mahat puṇyaṃ $ vijñeyam anurūpataḥ & / pratimā-liṅga-vedīṣu % yāvantaḥ paramā1ṇavaḥ \
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702061 (0.0):
yathā yathā mahāliṅgaṃ pūjā śraddhā yathā yathā // 3.13 // / tathā tathā mahat puṇyaṃ vijñeyam anurūpataḥ /
tāvat-kalpān mahā-bhogas
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702073 (0.004):
tāvatkalpān mahābhogas tatkartāste śive pure // 3.14 //
// iti śivopaniṣadi śivagṛhādhyāyas tṛtīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702078 (0.0):
tāvatkalpān mahābhogas tatkartāste śive pure // 3.14 // / // iti śivopaniṣadi śivagṛhādhyāyas tṛtīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708906 (0.057):
// iti śivopaniṣadi śivācārādhyāyaḥ saptamaḥ //
athai1kabhinnā1vicchinnaṃ $ purataḥ śānti-maṇḍapam &
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959193 (0.043):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573092 (0.043):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466773 (0.046):
kṛtyasamuddeśo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / pratyavocanpunaḥ sūtamṛṣayaste tapodhanāḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948598 (0.049):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969592 (0.050):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938885 (0.051):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe brahmāyupramāṇo nāma ṣaṭṭatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / saptacatvāriśo 'dhyāyaḥ 47
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947626 (0.051):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe kūrmaniveśo nāmāṣṭapañcāśo 'dhyāyaḥ / ūnaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ 59
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17688857 (0.051):
śrīmadbrahmasūtrānuvyākhyāne dvitīyo 'dhyāyaḥ || / svābhāvikānyathānāmasahābhāvānyathoktayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841842 (0.052):
māgaśīrṣapaurṇimāyāṃ lakṣaghmīnārāyaṇavrataṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560112 (0.052):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / / atha aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706958 (0.054):
pañcatattvā(viṣṇavar) ca navidhirnāma dvātriṃśo 'dhyāyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995115 (0.055):
| ataeva ṛṣabha devāvirbhāvas tṛtīyo'dhyāya ity evoktaṃ na tu taj janmeti
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12766522 (0.056):
pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ / athaṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ. / apacārāḥ / apacārāstathā viṣṇordvātriṃśatparikīrtitāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825471 (0.056):
:e ity ādyāgneye mahāpurāṇe śaucaṃ nāmaikonaṣṭyadhikataśatatamo 'dhyāyaḥ / % Chapter {160} / :ś atha ṣaṣṭyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6759244 (0.057):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍer'śonidānā / nāma ṣaṭpañcāśaduttaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 157
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348066 (0.057):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretaklape / śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950696 (0.057):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864548 (0.057):
ratnākaraśāntiviracitāyāṃ dvitīyaḥ parivartaḥ // / 3. aprameyaguṇadhāraṇapāramitāstūpasatkāro nāma tṛtīyaḥ / / 'maitryādi' iti śāstram / maitrī karuṇāmuditopekṣāścatvāryapramāṇāni
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27590977 (0.057):
pḸaṇḍavotpattirnāma dvādaśo'dhyāyaḥ / cxlii.(kaṃ savadhaḥ )
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27571922 (0.057):
sargānusargalayaprādurbhāvanirṇayo nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ / xl.(rāmāvatāre ayodhyāpraveśaḥ )
pūrvā1parā1ṣṭa-hastaṃ syād % dvādaśo1ttara-dakṣiṇe // 4.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757795 (0.031):
ūrdhvaṃ kṛtvā sammukhañca vījāya navamāya vai /AP_26.005ab/ / vāmahastamathottānaṃ kṛtvārdhaṃ nāmayecchanaiḥ //AP_26.005cd/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21301990 (0.037):
ahadakṣiṇāmitarāmitiniṣkramataḥ savyadakṣiṇe pratyetavye;na praviśataḥ
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683374 (0.044):
kuśo yathā duggṛhīto hastaṃ evānukaṃtati | / śāmannaṃ dupparāmāṭṭhaṃ nirayāya upakaṭṭati ||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718162 (0.054):
kaṭinyastānya hastaṃ ca padmahastamadhāpi vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4803268 (0.054):
īśāditriṃśatpadake pūrvadvāraṃ ca sūryake //AP_106.002cd/ / gandharvābhyāṃ(1) dakṣiṇe syādvāruṇye paścime tathā /AP_106.003ab/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10225566 (0.064):
50.38d utpīḍanataṇ karage ca kare +api// / 50.39ab/ ghrāṇāyā dakṣiṇe dvāre spṛṣṭe māsottaraṃ vadet/
tad dvāra-bhitti-saṃbaddhaṃ $ kapi-cchuka-samāvṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702099 (0.026):
pūrvāparāṣṭahastaṃ syād dvādaśottaradakṣiṇe // 4.1 // / tad dvārabhittisaṃbaddhaṃ kapicchukasamāvṛtam /
paṭa-dvayaṃ bhavet sthāpya % sruvā3dy-āvāra-hetunā // 4.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702100 (0.0):
tad dvārabhittisaṃbaddhaṃ kapicchukasamāvṛtam / / paṭadvayaṃ bhavet sthāpya sruvādyāvārahetunā // 4.2 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5800794 (0.051):
paṭadvayaṃ bhavet sthāpya SUp_4.2c / paṭīsāny uttare sthāpya SUp_6.79a
dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ $ navaty-aṅgulam ucchritam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702114 (0.0):
paṭadvayaṃ bhavet sthāpya sruvādyāvārahetunā // 4.2 // / dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ navatyaṅgulam ucchritam /
tad-ardhena ca vistīrṇaṃ % sat-kavāṭaṃ śivā3laye // 4.3 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702116 (0.0):
dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ navatyaṅgulam ucchritam / / tadardhena ca vistīrṇaṃ satkavāṭaṃ śivālaye // 4.3 //
dīrghaṃ pañca-navatyā ca $ pañca-śākhā-suśobhitam &
sat-kavāṭa-dvayo1petaṃ % śrīmad vāhana-maṇṭapam // 4.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702134 (0.063):
satkavāṭadvayopetaṃ śrīmad vāhanamaṇṭapam // 4.4 // / dvāraṃ paścānmukhaṃ jñeyam aśeṣārthaprasādhakam /
dvāraṃ paścān-mukhaṃ jñeyam $ aśeṣā1rtha-prasādhakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702140 (0.020):
satkavāṭadvayopetaṃ śrīmad vāhanamaṇṭapam // 4.4 // / dvāraṃ paścānmukhaṃ jñeyam aśeṣārthaprasādhakam /
abhāve prāṅ-mukhaṃ kāryam % udag-dakṣiṇato na ca // 4.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702142 (0.063):
dvāraṃ paścānmukhaṃ jñeyam aśeṣārthaprasādhakam / / abhāve prāṅmukhaṃ kāryam udagdakṣiṇato na ca // 4.5 //
gavā1kṣaka-dvayaṃ kāryam $ apidhānaṃ suśobhanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702153 (1.788):
gavākṣakadvayaṃ kāryam apidhānaṃ suśobhanam / / dhūmanirgamanārthāya dakṣiṇottarakuḍyayoḥ // 4.6 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21301531 (0.058):
anya āhuḥ 'rikto vā eṣo 'napihito yanmuḍastasyaitadapidhānaṃ yacchikheti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641716 (0.059):
431.016. tasyaitatpadadvayaṃ na lebhe/ / 431.016. bhagavān saṃlakṣayati/ / 431.017. karmāpanayo 'sya kartavyamiti/
dhūma-nirgamanā1rthāya % dakṣiṇo1ttara-kuḍyayoḥ // 4.6 // / āgneya-bhāgāt paritaḥ $ kāryā jāla-gavā1kṣakāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702163 (0.039):
dhūmanirgamanārthāya dakṣiṇottarakuḍyayoḥ // 4.6 // / āgneyabhāgāt paritaḥ kāryā jālagavākṣakāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702152 (0.056):
gavākṣakadvayaṃ kāryam apidhānaṃ suśobhanam / / dhūmanirgamanārthāya dakṣiṇottarakuḍyayoḥ // 4.6 //
ūrdhva-stūpikayā yuktā % īṣac-chidra-pidhānayā // 4.7 //
śivā1gnihotra-kuṇḍaṃ ca $ vṛttaṃ hasta-pramāṇataḥ & / catur-aśra-vedi(kā) śrīman % mekhalā-traya-bhūṣitam // 4.8 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702180 (0.028):
śivāgnihotrakuṇḍaṃ ca vṛttaṃ hastapramāṇataḥ / / caturaśravedi(kā) śrīman mekhalātrayabhūṣitam // 4.8 //
kuḍyaṃ dvi-hasta-vistīṛṇaṃ $ pañca-hasta-samucchritam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702181 (0.060):
caturaśravedi(kā) śrīman mekhalātrayabhūṣitam // 4.8 // / kuḍyaṃ dvihastavistīṛṇaṃ pañcahastasamucchritam /
śivā1gnihotra-śaraṇaṃ % kartavyam atiśobhanam // 4.9 // / jagatī-stambha-paṭṭā3dyaṃ $ sapta-saṃkhyaṃ ca kalpayet &
bandha-yoga-vinirmuktaṃ % tulya-sthāna-padā1ntaram // 4.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702203 (0.0):
jagatīstambhapaṭṭādyaṃ saptasaṃkhyaṃ ca kalpayet / / bandhayogavinirmuktaṃ tulyasthānapadāntaram // 4.10 //
aiṣṭakaṃ kalpayed yatnāc $ chivā1gny-āyatanaṃ mahat &
catuḥ-pregīvako1petam(?) % eka-pregīvakena vā(?) // 4.11 // / sudhā-praliptaṃ kartavyaṃ $ pañcā1ṇḍaka-bibhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702222 (0.0):
catuḥpregīvakopetam(?) ekapregīvakena vā(?) // 4.11 // / sudhāpraliptaṃ kartavyaṃ pañcāṇḍakabibhūṣitam /
śivā1gni-hotra-śaraṇaṃ % catur-aṇḍaka-saṃyutam // 4.12 //
bahis tad eva jagatī $ tri-hastā vā sukuṭṭimā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702236 (0.0):
śivāgnihotraśaraṇaṃ caturaṇḍakasaṃyutam // 4.12 // / bahis tad eva jagatī trihastā vā sukuṭṭimā /
tāvad eva ca vistīrṇā % mekhalā3di-vibhūṣitā // 4.13 // / kartavyā cā7tra jagatī $ tasyāś cā7dhaḥ samantataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702235 (0.046):
bahis tad eva jagatī trihastā vā sukuṭṭimā / / tāvad eva ca vistīrṇā mekhalādivibhūṣitā // 4.13 //
dvi-hasta-mātra-vistīrṇā % tad-ardhā1rdha-samucchritā // 4.14 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702250 (0.0):
kartavyā cātra jagatī tasyāś cādhaḥ samantataḥ / / dvihastamātravistīrṇā tadardhārdhasamucchritā // 4.14 //
anyā vṛttā prakartavyā $ rudra-vedī suśobhanā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702260 (0.0):
dvihastamātravistīrṇā tadardhārdhasamucchritā // 4.14 // / anyā vṛttā prakartavyā rudravedī suśobhanā /
daśa-hasta-pramāṇā ca % catur-aṅgulam ucchritā // 4.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702266 (0.0):
anyā vṛttā prakartavyā rudravedī suśobhanā / / daśahastapramāṇā ca caturaṅgulam ucchritā // 4.15 //
rudra-mātṛ-gaṇānāṃ ca $ dik-patīnāṃ ca sarvadā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702268 (0.0):
daśahastapramāṇā ca caturaṅgulam ucchritā // 4.15 // / rudramātṛgaṇānāṃ ca dikpatīnāṃ ca sarvadā /
sarvā1gra-pāka-saṃyuktaṃ % tāsu nitya-baliṃ haret // 4.16 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702279 (1.192):
sarvāgrapākasaṃyuktaṃ tāsu nityabaliṃ haret // 4.16 //
vedy anyā sarva-bhūtānāṃ $ bahiḥ kāryā dvi-hastikā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702287 (0.0):
sarvāgrapākasaṃyuktaṃ tāsu nityabaliṃ haret // 4.16 // / vedy anyā sarvabhūtānāṃ bahiḥ kāryā dvihastikā /
vṛṣa-sthānaṃ ca kartavyaṃ % śivā3lokana-saṃmukham // 4.17 // / agrā3rṣa-savitur vyoma $ vṛṣaḥ kāryaś ca paścime &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702288 (0.0):
vedy anyā sarvabhūtānāṃ bahiḥ kāryā dvihastikā / / vṛṣasthānaṃ ca kartavyaṃ śivālokanasaṃmukham // 4.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702298 (0.018):
agrārṣasavitur vyoma vṛṣaḥ kāryaś ca paścime / / vyomnaś cādhas trigarbhaṃ syāt pitṛtarpaṇavedikā // 4.18 //
vyomnaś cā7dhas tri-garbhaṃ syāt % pitṛ-tarpaṇa-vedikā // 4.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702304 (1.192):
agrārṣasavitur vyoma vṛṣaḥ kāryaś ca paścime / / vyomnaś cādhas trigarbhaṃ syāt pitṛtarpaṇavedikā // 4.18 //
prākārā1ntar-bahiḥ kāryaṃ $ śrīmad go-pura-bhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702307 (0.027):
vyomnaś cādhas trigarbhaṃ syāt pitṛtarpaṇavedikā // 4.18 // / prākārāntarbahiḥ kāryaṃ śrīmad gopurabhūṣitam /
puṣpā3rāma-jalo1petaṃ % prākārā1ntaṃ ca kārayet // 4.19 //
mṛd-dārujaṃ tṛṇa-cchannaṃ $ prakurvīta śivā3layam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702323 (0.0):
puṣpārāmajalopetaṃ prākārāntaṃ ca kārayet // 4.19 // / mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ prakurvīta śivālayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272986 (0.034):
mṛddalaistaṭṭarībhiśca SvaT_10.746c / mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ SUp_4.20a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802544 (0.039):
mṛduvarmaprakalpite SUp_7.46b / mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ SUp_4.20a
bhūmikā-dvaya-vinyāsād % utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702333 (0.0):
mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ prakurvīta śivālayam / / bhūmikādvayavinyāsād utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 //
śiva-dakṣiṇataḥ kāryaṃ $ ta-bhukter yogyam ālayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702334 (0.0):
bhūmikādvayavinyāsād utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 // / śivadakṣiṇataḥ kāryaṃ tabhukter yogyam ālayam /
śayyā4sana-samāyuktaṃ % vāstu-vidyā-vinirmitam // 4.21 // / dhvaja-siṃhau vṛṣa-gajau $ catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702351 (0.0):
śayyāsanasamāyuktaṃ vāstuvidyāvinirmitam // 4.21 // / dhvajasiṃhau vṛṣagajau catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ /
dhūma-śva-gardabha-dhvāṅkṣāś % catvāraś cā7rtha-nāśakāḥ // 4.22 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702355 (0.018):
dhvajasiṃhau vṛṣagajau catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ / / dhūmaśvagardabhadhvāṅkṣāś catvāraś cārthanāśakāḥ // 4.22 //
gṛhasyā8yāma-vistāraṃ $ kṛtvā tri-guṇam āditaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702365 (0.062):
gṛhasyāyāmavistāraṃ kṛtvā triguṇam āditaḥ / / aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ śeṣaś ca gṛham ādiśet // 4.23 //
aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ % śeṣaś ca gṛham ādiśet // 4.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702369 (0.0):
gṛhasyāyāmavistāraṃ kṛtvā triguṇam āditaḥ / / aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ śeṣaś ca gṛham ādiśet // 4.23 //
iti śānti-gṛhaṃ kṛtvā $ rudrā1gniṃ yaḥ pravartayet &
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 4.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702383 (0.0):
iti śāntigṛhaṃ kṛtvā rudrāgniṃ yaḥ pravartayet / / apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 4.24 //
kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196395 (0.014):
kula-triṃśakam uddhṛtya % bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sahitaḥ sarva-bāndhavaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199721 (0.043):
mātuḥ pituḥ saho7pāyair(?) $ daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ & / kalatra-putra-mitrā3dyair % bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 7 (bahcar7u.htm.txt) 21668207 (0.049):
durbandhubhiriva duḥsthitaiḥ samagrairgrahairvā grāhyamāṇasyābhiyogaṃ, / purātanairatidustyajairbhṛtyairiva malinaiḥ karmabhirvānuvartyamānasya,
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702383 (0.050):
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 4.24 // / kalatraputramitrādyaiḥ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701871 (0.061):
kulatriṃśakam uddhṛtya bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
kulai1kaviṃśad uttārya % deva-lokam avā3pnuyāt // 4.25 //
nīlo1tpala-dala-śyāmāḥ $ pīna-vṛtta-payo-dharāḥ &
hema-varṇāḥ striyaś cā7nyāḥ % sundaryaḥ priya-darśanāḥ // 4.26 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702409 (0.032):
nīlotpaladalaśyāmāḥ pīnavṛttapayodharāḥ / / hemavarṇāḥ striyaś cānyāḥ sundaryaḥ priyadarśanāḥ // 4.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20089411 (0.048):
06,008.015c striyaḥ kumudavarṇāś ca sundaryaḥ priyadarśanāḥ
tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702414 (0.0):
hemavarṇāḥ striyaś cānyāḥ sundaryaḥ priyadarśanāḥ // 4.26 // / tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200327 (0.040):
tatra divyair mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202971 (0.056):
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / sa mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 7.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705752 (0.061):
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706088 (0.064):
gajāśvarathasaṃyuktair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
icchayā krīḍate tāvad % yāvad ā-bhūta-saṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702417 (0.039):
tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / icchayā krīḍate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200668 (0.063):
gajā1śva-ratha-saṃyuktair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
tataḥ kalpā1gninā sārdhaṃ $ dahyamānaṃ suvihvalam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702426 (0.0):
tataḥ kalpāgninā sārdhaṃ dahyamānaṃ suvihvalam / / dṛṣṭvā virajyate bhūyo bhavabhogamahārṇavāt // 4.28 //
dṛṣṭvā virajyate bhūyo % bhava-bhoga-mahā2rṇavāt // 4.28 // / tataḥ saṃpṛcchate rudrāṃs $ tatra-sthān jñāna-pāragān &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702428 (0.0):
tataḥ kalpāgninā sārdhaṃ dahyamānaṃ suvihvalam / / dṛṣṭvā virajyate bhūyo bhavabhogamahārṇavāt // 4.28 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702437 (0.026):
dṛṣṭvā virajyate bhūyo bhavabhogamahārṇavāt // 4.28 //
tebhyaḥ prāpya śiva-jñānaṃ % śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702444 (0.0):
tataḥ saṃpṛcchate rudrāṃs tatrasthān jñānapāragān / / tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200557 (0.053):
pāpa-yuktaḥ śiva-jñānaṃ % prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705974 (0.053):
pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
aviraktaś ca bhogebhyaḥ $ sapta janmāni jāyate & / pṛthivy-adhipatiḥ śrīmān % icchayā vā dvijottamaḥ // 4.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702454 (0.0):
tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 // / aviraktaś ca bhogebhyaḥ sapta janmāni jāyate /
saptamāj janmanaś cā7nte $ śiva-jñānam anāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702460 (0.037):
pṛthivyadhipatiḥ śrīmān icchayā vā dvijottamaḥ // 4.30 // / saptamāj janmanaś cānte śivajñānam anāpnuyāt /
jñānād viraktaḥ saṃsārāc % chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702465 (5.960):
saptamāj janmanaś cānte śivajñānam anāpnuyāt / / jñānād viraktaḥ saṃsārāc chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 //
ity etad akhilaṃ kāryaṃ $ phalam uktaṃ samāsataḥ & / utsave ca punar brūmaḥ % pratyekaṃ dravyajaṃ phalam // 4.32 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702477 (0.0):
jñānād viraktaḥ saṃsārāc chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 // / ity etad akhilaṃ kāryaṃ phalam uktaṃ samāsataḥ /
sad-gandha-guṭikām ekāṃ $ lākṣāṃ prāṇy-aṅga-varjitām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702484 (0.0):
utsave ca punar brūmaḥ pratyekaṃ dravyajaṃ phalam // 4.32 // / sadgandhaguṭikām ekāṃ lākṣāṃ prāṇyaṅgavarjitām /
karpāsā1sthi-pramāṇaṃ ca % hutvā9gnau śṛṇuyāt phalam // 4.33 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702492 (0.062):
karpāsāsthipramāṇaṃ ca hutvāgnau śṛṇuyāt phalam // 4.33 // / yāvat satgandhaguṭikā śivāgnau saṃkhyayā hutā /
yāvat sat-gandha-guṭikā $ śivā1gnau saṃkhyayā hutā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702499 (0.037):
yāvat satgandhaguṭikā śivāgnau saṃkhyayā hutā /
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.0):
yāvat satgandhaguṭikā śivāgnau saṃkhyayā hutā / / tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.009):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.009):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.009):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (0.009):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.009):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.035):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.041):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.041):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.045):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.045):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.046):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.051):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.051):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.051):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
varṣa-koṭi-dvayaṃ bhogair % divyaiḥ śiva-pure vaset // 4.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702522 (0.0):
varṣakoṭidvayaṃ bhogair divyaiḥ śivapure vaset // 4.35 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799739 (0.062):
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir SUp_6.205a / divyaiḥ śivapure vaset SUp_4.35d
yāvat-kesara-saṃkhyānaṃ $ kusumasyā7nale hutam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702524 (0.0):
varṣakoṭidvayaṃ bhogair divyaiḥ śivapure vaset // 4.35 // / yāvatkesarasaṃkhyānaṃ kusumasyānale hutam /
tāvad-yuga-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 4.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702533 (0.0):
yāvatkesarasaṃkhyānaṃ kusumasyānale hutam / / tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 4.36 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603147 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Rrā_3,12.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822928 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi % śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796294 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884830 (1.192):
yāvatpuṇyaṃ phalaṃ saṃkhyā dīpakānāṃ tathaiva ca / / tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_174.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890894 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // MatsP_96.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198283 (0.030):
tāvad-yuga-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703738 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.11 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763414 (0.032):
tāvadyugasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_36.022ab/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806498 (0.040):
yāvatī taṃ tu saṃkhyā 'sti vāyunoddhūyate punaḥ // RKS_47.87 // / tāvad yugasahasrāṇi śivaloke vasen nṛpa /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877956 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885714 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197780 (0.044):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.044):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815300 (0.044):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10807164 (0.048):
tāvad yugasahastrāṇi rudraloke mahīyate // RKS_49.15 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776177 (0.060):
tāvad yugasahasrāṇi svargaloke mahīyate /
nāga-kesara-puṣpaṃ tu $ kuṅkumā1rdhena kīrtitam &
yat phalaṃ candanasyo7ktam % uśīrasya tad-ardhakam // 4.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702547 (0.035):
nāgakesarapuṣpaṃ tu kuṅkumārdhena kīrtitam / / yat phalaṃ candanasyoktam uśīrasya tadardhakam // 4.37 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20647475 (0.057):
13,013.006d@003_0029 varṣe sthaṇḍilaśāyīnāṃ phalaṃ yat parikīrtitam / 13,013.006d@003_0030 loke cakracarāṇāṃ ca dvijānāṃ yat phalaṃ smṛtam
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781636 (0.062):
sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ cakratīrthasya yatphalam / / sūryatīrthasya māhātmyaṃ somatīrthasya brūhi me // VamPSm_22.11 //
yat puṣpa-dhūpa-bhaṣyā7nna- $ dadhi-kṣīra-ghṛtā3dibhiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702554 (0.0):
yat phalaṃ candanasyoktam uśīrasya tadardhakam // 4.37 // / yat puṣpadhūpabhaṣyānna- dadhikṣīraghṛtādibhiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198872 (0.035):
yaḥ puṣpa-dhūpa-gandhānāṃ % dadhi-kṣīra-ghṛtā1mbhasām // 6.59 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11458331 (0.040):
aśvatthapatravṛkṣasyādhastāda yūthikākalikānāṃ ghṛtadadhikṣīrābhyaktānāṃ
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704320 (0.042):
yaḥ puṣpadhūpagandhānāṃ dadhikṣīraghṛtāmbhasām // 6.59 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25294997 (0.042):
kṣīra drutyaiḥ payoktaiḥ sa madhu ghṛta sitenāthavā pāyasena // Krd_8.20
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10220200 (0.049):
42.59d aśubha^*vihata[K.rahita]^śabdaṃ ketum *utthāpayec[K.utthāpayīta] / ca// / 42.60a phala^dadhi^ghṛta^lājā^kṣaudra^puṣpa^agrahastaiḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13573903 (0.054):
svastikasaṃyāvakadadhikṛsarāpūpakāpāyasaghṛtavividhapānabhakṣaphalair
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23749401 (0.057):
pramādād yadi bhuñjāmi dadhikṣīraghṛtānvitam / / tato rātrau nṛbhir ghoraistāḍyate mama vigrahaḥ // VamP_53.46 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11291618 (0.058):
||rogavinodani mūla phaloṣadha ratna rasāyana gandhanulepān | / phāṇita kṣīra madhū ghṛta telān bhojana pāna daditvaya labdhā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26979823 (0.058):
rogavinodani mūla phaloṣadha ratna rasāyana gandhanulepān | phāṇita kṣīra / madhū ghṛta telān bhojana pāna daditvaya labdhā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3785939 (0.058):
roga vinodani mūla phal oṣadha ratna rasāyana gandh anulepān | phāṇita / kṣīra madhū ghṛta telān bhojana pāna daditvaya labdhā ||
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419083 (0.058):
(2.8.1276) payasyamājyadadhyādi trapsyaṃ dadhi dhanetarat / (2.8.1277) ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpir navanītaṃ navodghṛtam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697974 (0.059):
13,080.045d@009_0081 hiraṇyavarṇāṃ subhagāṃ gavyāṃ pṛśnīṃ kuthāvatīm / 13,080.045d@009_0082 aṅgāvatīṃ ghṛtavatīṃ dadhikṣīrapayovatīm
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4835481 (0.060):
ghṛtapakvañca naivedyandadyād dadhyodanair ghaṭān /AP_189.011ab/
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13600320 (0.061):
(AVParis_64,8.5) rūkṣasrāvā citivṛkṣe tadbhayaṃ sumahad bhavet | / ghṛtakṣīraphalāśrāve ghṛtakṣīrāmbhasāṃ kṣayaḥ ||
puṇya-liṅgā1rcane proktaṃ % tad dhomasya daśā1dhikam // 4.38 //
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24128075 (0.063):
svasthīkaraṇakaṃ proktaṃ ghṛtagugguladhūpataḥ / / atha māraṇam /
hutvā9gnau samidhas tisrau $ śivo1mā-skanda-nāmabhiḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4776854 (0.049):
samidho 'ṣṭaśataṃ hutvā pālāśāṃścājyahomakaṃ /AP_66.011ab/
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803413 (0.059):
juhuyāt | punaḥ 'idāvatsarāya' iti catasraḥ samidha ādadhīta | iti
paścād dadyāt tilā1nnāni % homayīta yathā-kramam // 4.39 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702574 (0.042):
hutvāgnau samidhas tisrau śivomāskandanāmabhiḥ / / paścād dadyāt tilānnāni homayīta yathākramam // 4.39 //
palāśā1aṅkurajā1riṣṭa- $ pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ & / pṛṣad-ājya-plutā hutvā % śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7403308 (0.0):
samānāṃ samasaṅkhyānaṃ samaparipahitānām uddeśinām anudeśināṃ ca / yathā kramamauddeśibhir anudeśinaḥ sambadhyante /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702590 (0.0):
palāśāaṅkurajāriṣṭa- pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ / / pṛṣadājyaplutā hutvā śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198404 (0.064):
nivedayati śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt & / ekai7kasmin phale bhogān % prāpnuyād anupūrvaśaḥ // 6.22 //
palāśā1ṅkura-saṃkhyānāṃ $ yāvad agnau hutaṃ bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702599 (0.0):
palāśāṅkurasaṃkhyānāṃ yāvad agnau hutaṃ bhavet /
tāvat-kalpān mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702605 (0.0):
palāśāṅkurasaṃkhyānāṃ yāvad agnau hutaṃ bhavet / / tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.039):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.044):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.044):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.056):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.056):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.056):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.056):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.056):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.056):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.056):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.056):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.056):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 // / ekam āmra-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śambhor vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.056):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 // / ekam āmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhor vinivedayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219158 (0.062):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ SUp_4.41c / tāvat kāmaḥ svayaṃ kṣubhet KubjT_17.55d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799090 (0.062):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ SUp_4.41c / tāvatkoṭyas tu varṣāṇi SUp_4.34c
tal-lakṣya-madhya-saṃbhūtaṃ $ hutvā9gnau samidhaḥ śubhāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702612 (0.036):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
kalpā1rdha-saṃmitaṃ kālaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702621 (0.0):
tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ / / kalpārdhasaṃmitaṃ kālaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.064):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.064):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
śamī-samit-phalaṃ deyam $ abdān api ca lakṣakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702627 (0.035):
kalpārdhasaṃmitaṃ kālaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 // / śamīsamitphalaṃ deyam abdān api ca lakṣakam /
śamy-ardha-phalavac-cheṣāḥ % samidhaḥ kṣīra-vṛkṣajāḥ // 4.43 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702636 (0.038):
śamyardhaphalavaccheṣāḥ samidhaḥ kṣīravṛkṣajāḥ // 4.43 // / tilasaṃkhyāṃs tilān hutvā hy ājyāktā(?) yāvatī bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702628 (0.051):
śamīsamitphalaṃ deyam abdān api ca lakṣakam / / śamyardhaphalavaccheṣāḥ samidhaḥ kṣīravṛkṣajāḥ // 4.43 //
tila-saṃkhyāṃs tilān hutvā hy $ ājyāktā(?) yāvatī bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702643 (0.0):
śamyardhaphalavaccheṣāḥ samidhaḥ kṣīravṛkṣajāḥ // 4.43 // / tilasaṃkhyāṃs tilān hutvā hy ājyāktā(?) yāvatī bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175165 (0.062):
ājyāktā yāvatī bhavet SUp_4.44b / ājyādhiśrayaṇādikam SvaT_2.232b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796401 (0.062):
ājyāktā yāvatī bhavet SUp_4.44b / ājyābhāve prakalpayet SUp_4.60b
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.0):
tilasaṃkhyāṃs tilān hutvā hy ājyāktā(?) yāvatī bhavet / / tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.018):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.018):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703641 (0.037):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199001 (0.037):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.037):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.037):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.037):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.037):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264395 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264409 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264420 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.77d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264440 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.207d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.226d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802098 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802109 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802119 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219230 (0.048):
tāvatyo nāḍayaḥ smṛtāḥ SvaT_7.10b / tāvat sa varṣalakṣāṃs tu SUp_4.44c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201375 (0.052):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706797 (0.052):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.056):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702660 (0.0):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
itarebhyas tilebhyaś ca % kṛṣṇānāṃ dviguṇaṃ phalam // 4.45 // / lājā1kṣatāḥ sa-go-dhūmāḥ $ varṣa-lakṣa-phala-pradāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702665 (0.0):
yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam / / itarebhyas tilebhyaś ca kṛṣṇānāṃ dviguṇaṃ phalam // 4.45 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702674 (0.0):
lājākṣatāḥ sagodhūmāḥ varṣalakṣaphalapradāḥ /
daśa-sāhasrikā jñeyāḥ % śeṣāḥ syur bīja-jātayaḥ // 4.46 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702679 (0.0):
lājākṣatāḥ sagodhūmāḥ varṣalakṣaphalapradāḥ / / daśasāhasrikā jñeyāḥ śeṣāḥ syur bījajātayaḥ // 4.46 //
palāśe1ndhana-je vahnau $ homasya dviguṇaṃ phalam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702686 (0.032):
palāśendhanaje vahnau homasya dviguṇaṃ phalam /
kṣīra-vṛkṣa-samṛddhe 'gnau % phalaṃ sārdhā1rdhikaṃ bhavet // 4.47 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702690 (0.052):
palāśendhanaje vahnau homasya dviguṇaṃ phalam / / kṣīravṛkṣasamṛddhe 'gnau phalaṃ sārdhārdhikaṃ bhavet // 4.47 //
asamiddhe sadhūme ca $ homa-karma nirarthakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702701 (0.0):
kṣīravṛkṣasamṛddhe 'gnau phalaṃ sārdhārdhikaṃ bhavet // 4.47 // / asamiddhe sadhūme ca homakarma nirarthakam /
andhaś ca jāyamānaḥ syād % dāridryo1pahatas tathā // 4.48 // / na ca kaṇṭakibhir vṛkṣair $ agniṃ prajvālya homayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702714 (0.0):
asamiddhe sadhūme ca homakarma nirarthakam / / andhaś ca jāyamānaḥ syād dāridryopahatas tathā // 4.48 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1881202 (0.055):
agniṃ [prajvālya] kuñjaistu kaṇṭakairabhikarṣitaḥ // 1 //
śuṣkair navaiḥ praśastaiś ca % kāṣṭhair agniṃ samindhayet // 4.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702716 (0.0):
na ca kaṇṭakibhir vṛkṣair agniṃ prajvālya homayet / / śuṣkair navaiḥ praśastaiś ca kāṣṭhair agniṃ samindhayet // 4.49 //
evam ājyā3hutiṃ hutvā $ śiva-lokam avāpnuyāt & / tatra kalpa-śataṃ bhogān % bhuṅkte divyān yathe3psitān // 4.50 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702728 (0.0):
evam ājyāhutiṃ hutvā śivalokam avāpnuyāt / / tatra kalpaśataṃ bhogān bhuṅkte divyān yathepsitān // 4.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789026 (0.046):
yuvā mahābalo dhīmān % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_67.57 // / tatra kalpaśataṃ yāvad $ bhuṅkte bhogān yathepsitān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060341 (0.046):
yuvā mahābalo dhīmān viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_67.57 // / tatra kalpaśataṃ yāvad bhuṅkte bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198976 (0.059):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198999 (0.059):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
srucai9kā3hita-mātreṇa $ vratasyā8pūritena ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702736 (0.035):
srucaikāhitamātreṇa vratasyāpūritena ca / / yāhutir dīyate vahnau sā pūrṇāhutir ucyate // 4.51 //
yā0hutir dīyate vahnau % sā pūrṇā3hutir ucyate // 4.51 // / ekāṃ pūrṇā3hutiṃ hutvā $ śivena śiva-bhāvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702737 (1.192):
srucaikāhitamātreṇa vratasyāpūritena ca / / yāhutir dīyate vahnau sā pūrṇāhutir ucyate // 4.51 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702747 (1.192):
srucaikāhitamātreṇa vratasyāpūritena ca / / yāhutir dīyate vahnau sā pūrṇāhutir ucyate // 4.51 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296666 (0.058):
atha vaikaṅkatīmādadhāti | prajāpatiryām prathāmāhutimajuhotsa hutvā yatra / nyamṛṣṭha tato vikaṅkataḥ samabhavatsaiṣā
sarva-kāmam avāpnoti % śiva-loke vyavasthitaḥ // 4.52 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702752 (0.0):
ekāṃ pūrṇāhutiṃ hutvā śivena śivabhāvitaḥ / / sarvakāmam avāpnoti śivaloke vyavasthitaḥ // 4.52 //
aśeṣa-kulajair sārdhaṃ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702758 (0.0):
sarvakāmam avāpnoti śivaloke vyavasthitaḥ // 4.52 // / aśeṣakulajair sārdhaṃ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172228 (0.052):
aśūnyaṃ śūnyamityuktaṃ SvaT_4.292c / aśeṣakulajair sārdhaṃ SUp_4.53a
ā-bhūta-saṃplavaṃ yāvad % bhogān bhuṅkte yathe4psitān // 4.53 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702764 (0.053):
aśeṣakulajair sārdhaṃ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ / / ābhūtasaṃplavaṃ yāvad bhogān bhuṅkte yathepsitān // 4.53 //
tataś ca pralaye prāpte $ saṃprāpya jñānam uttamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702771 (0.0):
ābhūtasaṃplavaṃ yāvad bhogān bhuṅkte yathepsitān // 4.53 // / tataś ca pralaye prāpte saṃprāpya jñānam uttamam /
prasādād īśvarasyai7va % mucyate bhava-sāgarāt // 4.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702774 (0.036):
tataś ca pralaye prāpte saṃprāpya jñānam uttamam / / prasādād īśvarasyaiva mucyate bhavasāgarāt // 4.54 //
śiva-pūrṇā3hutiṃ vahnau $ patantīṃ yaḥ prapaśyati &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702781 (0.0):
prasādād īśvarasyaiva mucyate bhavasāgarāt // 4.54 // / śivapūrṇāhutiṃ vahnau patantīṃ yaḥ prapaśyati /
so 'pi pāpari naraḥ sarvair % muktaḥ śiva-puraṃ vrajet // 4.55 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702787 (0.0):
śivapūrṇāhutiṃ vahnau patantīṃ yaḥ prapaśyati / / so 'pi pāpari naraḥ sarvair muktaḥ śivapuraṃ vrajet // 4.55 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199338 (0.064):
rājyaṃ kṛtvā tataś cā7nte % punaḥ śiva-puraṃ vrajet // 6.95 //
śivā1gni-dhūma-saṃspṛṣṭā $ jīvāḥ sarve carā1carāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702790 (0.051):
so 'pi pāpari naraḥ sarvair muktaḥ śivapuraṃ vrajet // 4.55 // / śivāgnidhūmasaṃspṛṣṭā jīvāḥ sarve carācarāḥ /
te 'pi pāpa-vinirmuktāḥ % svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702802 (0.0):
śivāgnidhūmasaṃspṛṣṭā jīvāḥ sarve carācarāḥ / / te 'pi pāpavinirmuktāḥ svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 //
śiva-yajña-mahā-vedyā $ jāyate ye na santi vā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702809 (0.0):
te 'pi pāpavinirmuktāḥ svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 // / śivayajñamahāvedyā jāyate ye na santi vā /
te 'pi yānti śiva-sthānaṃ % jīvāḥ sthāvara-jaṅgamāḥ // 4.57 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702813 (0.0):
śivayajñamahāvedyā jāyate ye na santi vā / / te 'pi yānti śivasthānaṃ jīvāḥ sthāvarajaṅgamāḥ // 4.57 //
pūrṇā3hutiṃ ghṛtā1bhāve $ kṣīra-tailena kalpayet & / homayed atasī-tailaṃ % tila-tailaṃ vinā naraḥ // 4.58 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702828 (0.0):
pūrṇāhutiṃ ghṛtābhāve kṣīratailena kalpayet / / homayed atasītailaṃ tilatailaṃ vinā naraḥ // 4.58 //
sarṣape1ṅguḍi-kāśā3mra- $ karañja-madhukākṣajam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702836 (0.0):
homayed atasītailaṃ tilatailaṃ vinā naraḥ // 4.58 // / sarṣapeṅguḍikāśāmra- karañjamadhukākṣajam /
priyaṅgu-bilva-paippalya- % nālikera-samudbhavam(?) // 4.59 // / ity evam ādikaṃ tailam $ ājyā1bhāve prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702841 (0.0):
sarṣapeṅguḍikāśāmra- karañjamadhukākṣajam / / priyaṅgubilvapaippalya- nālikerasamudbhavam(?) // 4.59 //
dūrvayā bilva-pattrair vā % samidhaḥ saṃprakīrtitāḥ // 4.60 // / annā1rthaṃ homayet kṣīraṃ $ dadhi mūla-phalāni vā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702857 (0.0):
ity evam ādikaṃ tailam ājyābhāve prakalpayet / / dūrvayā bilvapattrair vā samidhaḥ saṃprakīrtitāḥ // 4.60 //
tilā1rthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād % darbhā1rthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702865 (0.027):
annārthaṃ homayet kṣīraṃ dadhi mūlaphalāni vā / / tilārthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād darbhārthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 //
paridhīnām abhāvena $ śarair vaṃśaiś ca kalpayet & / indhanānām abhāvena % dīpayet tṛṇa-gomayaiḥ // 4.62 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702876 (0.0):
tilārthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād darbhārthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 // / paridhīnām abhāvena śarair vaṃśaiś ca kalpayet /
gomayānām abhāvena $ mahaty ambhasi homayet & / apām asaṃbhave homaṃ % bhūmi-bhāge mano-hare // 4.63 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702884 (0.0):
indhanānām abhāvena dīpayet tṛṇagomayaiḥ // 4.62 // / gomayānām abhāvena mahaty ambhasi homayet /
viprasya dakṣiṇe pāṇāv $ aśvatthe tad-abhāvataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702893 (0.0):
apām asaṃbhave homaṃ bhūmibhāge manohare // 4.63 // / viprasya dakṣiṇe pāṇāv aśvatthe tadabhāvataḥ /
chāgasya dakṣiṇe karṇe % kuśa-mūle ca homayet // 4.64 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702893 (1.192):
viprasya dakṣiṇe pāṇāv aśvatthe tadabhāvataḥ / / chāgasya dakṣiṇe karṇe kuśamūle ca homayet // 4.64 //
sv-ātmā1gnau homayet prājñaḥ $ sarvā1gnīnām asaṃbhave &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702904 (0.064):
svātmāgnau homayet prājñaḥ sarvāgnīnām asaṃbhave / / abhāve na tyajet karma karmayogavidhau sthitaḥ // 4.65 //
abhāve na tyajet karma % karma-yoga-vidhau sthitaḥ // 4.65 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702914 (0.0):
svātmāgnau homayet prājñaḥ sarvāgnīnām asaṃbhave / / abhāve na tyajet karma karmayogavidhau sthitaḥ // 4.65 //
āpat-kāle 'pi yaḥ kuryāc $ chivā1gner manasā1rcanam &
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414807 (0.026):
sannyāsagrahaṇaṃ8 ca na kuryāt / santyajyeti9 brūyād asandehāya / / tasmān manasā10 sannyasyeti pūrvoktasannyāsapratipattyarthaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22288544 (0.033):
sarvasya pratiṣṭhā tadyatraite paśavo gatāstata enānadhi sambharāma iti na / kuryādyo vā eteṣāmāvṛtaṃ ca brāhmaṇaṃ ca na vidyāttasyaita utsannāḥ syuḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26487205 (0.040):
indriyeṇānavadhārayan manasā nāvadhārayati/ yac ca / tadindriyānavadhāraṇapūrvakaṃ manasānavadhāraṇaṃ tad viśeṣāpekṣaṃ
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18084488 (0.041):
vīḷuharṣiṇaḥ / RV_02.023.12.1{31} adevena manasā yo riśaṇyati śāsāmugro manyamāno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269467 (0.041):
kāyena vācā suparijitān kṛtvā manasā tatprekṣitān karoti, dṛṣṭyā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844393 (0.043):
sarvajāgatam mahāhaviḥ sarvānuṣṭubhaṃ śunāsīrīyaṃ catuṣṭomasyāpsyā iti / tathā na kuryādyattvā etānyabhisampadyante tenaivāsya sa kāma upāpto
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27048327 (0.045):
6.052.024a atha jīvati naḥ śatrur vayaṃ ca kṛtasaṃyugāḥ / 6.052.024c tataḥ samabhipatsyāmo manasā yat samīkṣitum
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10920445 (0.045):
yathā yasyai devatāyai havirgṛhītaṃ syāttāṃ manasā dhyāyedvṣaṭkariṣyan iti / 'saṃdhyāṃ manasā dyāyet' (ai.brā. 3.8.1) iti caivamādiṣu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702915 (0.045):
abhāve na tyajet karma karmayogavidhau sthitaḥ // 4.65 // / āpatkāle 'pi yaḥ kuryāc chivāgner manasārcanam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21122365 (0.045):
kṛte'bhivādane yas tu na kuryāt prativādanam | / nābhivādyaḥ sa vijñeyo yathā śūdras tathaiva saḥ // Hbhv_11.717 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18669805 (0.046):
pāpaṃ ca karmaṃ manasāpi na caret* / / sarve anārjaṃ parivarjeyāmaḥ
sa moha-kañcukaṃ tyaktvā % parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702928 (0.0):
sa mohakañcukaṃ tyaktvā parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 //
prāṇā1gni-hotraṃ kurvanti $ paramaṃ śiva-yoginaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702934 (0.0):
sa mohakañcukaṃ tyaktvā parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 // / prāṇāgnihotraṃ kurvanti paramaṃ śivayoginaḥ /
bāhya-karma-vinirmuktā % jñāna-dhyāna-samākulāḥ // 4.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702941 (0.0):
prāṇāgnihotraṃ kurvanti paramaṃ śivayoginaḥ / / bāhyakarmavinirmuktā jñānadhyānasamākulāḥ // 4.67 //
// iti śivopaniṣadi śāntigṛhāgnikāryādhyāyaś caturthaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702947 (0.0):
bāhyakarmavinirmuktā jñānadhyānasamākulāḥ // 4.67 // / // iti śivopaniṣadi śāntigṛhāgnikāryādhyāyaś caturthaḥ //
athā8gneyaṃ mahā-snānam $ alakṣmī-mala-nāśanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702956 (0.0):
athāgneyaṃ mahāsnānam alakṣmīmalanāśanam /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959194 (0.045):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573092 (0.045):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950696 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe kṛṣṇa garuḍasaṃvāde tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27571921 (0.054):
śrīmahābhāratatātparyanirṇaye / sargānusargalayaprādurbhāvanirṇayo nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ / xl.(rāmāvatāre ayodhyāpraveśaḥ )
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995115 (0.055):
| ataeva ṛṣabha devāvirbhāvas tṛtīyo'dhyāya ity evoktaṃ na tu taj janmeti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748696 (0.057):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5}
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407474 (0.057):
atha caturtho 'dhyāyaḥ / śrībhagavān uvāca1
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570444 (0.058):
śrīmahābhāratatātparyanirṇaye / vḸakyoddhāro nāma dvitīyo'dhyāyaḥ / xxxii.(sargānusarga laya prādurbhāvanirṇayaḥ )
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948598 (0.061):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626723 (0.062):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapade / vṛṣṇivaṃśānukīrttanaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ // 71//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466773 (0.062):
kṛtyasamuddeśo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / pratyavocanpunaḥ sūtamṛṣayaste tapodhanāḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27571932 (0.063):
atha caturtho'dhyāyaḥ / Oṃ | athābhyavardhaṃ ścaturāḥ kumārā nṛpasya gehe puruṣottamādyāḥ |
sarva-pāpa-haraṃ divyaṃ % tapaḥ śrī-kīrti-vardhanam // 5.1//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702964 (0.0):
athāgneyaṃ mahāsnānam alakṣmīmalanāśanam / / sarvapāpaharaṃ divyaṃ tapaḥ śrīkīrtivardhanam // 5.1//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010368 (0.051):
sarvapāpaharaṃ caiva LiP_1,85.54a / sarvapāpaharaṃ divyaṃ LiP_1,92.118a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18875367 (0.054):
iti te kathitaṃ sarvamādityeśvaramuttamam / / sarvapāpaharaṃ divyaṃ sarvarogavināśanam // RKV_153.43 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885458 (0.058):
tatra nikṣipyatāṃ vāri sarvarogavināśanam / / sarvapāpaharaṃ divyaṃ sarvairapi surādibhiḥ // RKV_176.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785735 (0.064):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ $ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057050 (0.064):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
agni-rūpeṇa rudreṇa $ sva-tejaḥ paramaṃ balam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702971 (0.0):
sarvapāpaharaṃ divyaṃ tapaḥ śrīkīrtivardhanam // 5.1// / agnirūpeṇa rudreṇa svatejaḥ paramaṃ balam /
bhūti-rūpaṃ samudgīrṇaṃ % viśuddhaṃ dur-itā1paham // 5.2//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702972 (0.0):
agnirūpeṇa rudreṇa svatejaḥ paramaṃ balam / / bhūtirūpaṃ samudgīrṇaṃ viśuddhaṃ duritāpaham // 5.2//
yakṣa-rakṣaḥ-piśācānāṃ $ dhvaṃsanaṃ mantra-sat-kṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702983 (0.013):
bhūtirūpaṃ samudgīrṇaṃ viśuddhaṃ duritāpaham // 5.2// / yakṣarakṣaḥpiśācānāṃ dhvaṃsanaṃ mantrasatkṛtam /
rakṣā2rthaṃ bāla-rūpāṇāṃ % sūtikānāṃ gṛheṣu ca // 5.3// / yaś ca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā $ [a]nnasya vā paridhi-trayam(?) &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702995 (0.0):
yakṣarakṣaḥpiśācānāṃ dhvaṃsanaṃ mantrasatkṛtam / / rakṣārthaṃ bālarūpāṇāṃ sūtikānāṃ gṛheṣu ca // 5.3//
api śūdrasya paṅkti-sthaḥ % paṅkti-doṣair na lipyate // 5.4//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703002 (0.0):
yaś ca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā annasya vā paridhitrayam(?) / / api śūdrasya paṅktisthaḥ paṅktidoṣair na lipyate // 5.4//
āhāram ardha-bhuktaṃ ca $ kīṭa-keśā3di-dūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703005 (0.0):
api śūdrasya paṅktisthaḥ paṅktidoṣair na lipyate // 5.4// / āhāram ardhabhuktaṃ ca kīṭakeśādidūṣitam /
tāvan-mātraṃ samuddhṛtya % bhūti-spṛṣṭaṃ viśuddhyati // 5.5//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703015 (1.192):
āhāram ardhabhuktaṃ ca kīṭakeśādidūṣitam / / tāvanmātraṃ samuddhṛtya bhūtispṛṣṭaṃ viśuddhyati // 5.5//
āraṇyaṃ go-maya-kṛtaṃ $ karīṣaṃ vā praśasyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703021 (0.052):
āraṇyaṃ gomayakṛtaṃ karīṣaṃ vā praśasyate / / śarkarāpāṃsunirmuktam abhāve kāṣṭhabhasmanā // 5.6//
śarkarā-pāṃsu-nirmuktam % abhāve kāṣṭha-bhasmanā // 5.6//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703026 (0.0):
āraṇyaṃ gomayakṛtaṃ karīṣaṃ vā praśasyate / / śarkarāpāṃsunirmuktam abhāve kāṣṭhabhasmanā // 5.6//
sva-gṛhā3śrama-vallibhyaḥ $ kulālā3laya-bhasmanā &
go-mayeṣu ca dagdheṣu % hī7ṣṭakāni ca yeṣu ca // 5.7// / sarvatra vidyate bhasma $ duḥkhāpārjana-rakṣaṇam (duḥkho1pār-) &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703042 (0.0):
gomayeṣu ca dagdheṣu hīṣṭakāni ca yeṣu ca // 5.7// / sarvatra vidyate bhasma duḥkhāpārjanarakṣaṇam (duḥkhopār) /
śaṅkha-kunde1ndu-varṇā3bham % ādadyāj jantu-varjitam // 5.8//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703052 (0.064):
śaṅkhakundenduvarṇābham ādadyāj jantuvarjitam // 5.8// / bhasmānīya prayatnena tad rakṣed yatnavāṃs tathā /
bhasmā8nīya prayatnena $ tad rakṣed yatnavāṃs tathā & / mārjāra-mūṣikā4dyaiś ca % no7pahanyeta tad yathā // 5.9//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703057 (0.046):
śaṅkhakundenduvarṇābham ādadyāj jantuvarjitam // 5.8// / bhasmānīya prayatnena tad rakṣed yatnavāṃs tathā /
pañca-doṣa-vinirmuktaṃ $ guṇa-pañcaka-saṃyutam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703068 (5.960):
mārjāramūṣikādyaiś ca nopahanyeta tad yathā // 5.9// / pañcadoṣavinirmuktaṃ guṇapañcakasaṃyutam /
śivai1kādaśikā-japtaṃ % śiva-bhasma prakīrtitam // 5.10// / jāti-kāruka-vāk-kāya- $ sthāna-duṣṭaṃ ca pañcamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703082 (0.0):
śivaikādaśikājaptaṃ śivabhasma prakīrtitam // 5.10// / jātikārukavākkāya- sthānaduṣṭaṃ ca pañcamam /
pāpa-ghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- % pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703089 (0.0):
jātikārukavākkāya- sthānaduṣṭaṃ ca pañcamam / / pāpaghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11//
śiva-vratasya śāntasya $ bhāsakatvāc chubhasya ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703095 (0.0):
pāpaghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11// / śivavratasya śāntasya bhāsakatvāc chubhasya ca /
bhakṣaṇāt sarva-pāpānāṃ % bhasme7ti parikīrtitam // 5.12//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703101 (0.0):
śivavratasya śāntasya bhāsakatvāc chubhasya ca / / bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam // 5.12//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300588 (0.027):
bhāsata ityeva yadbhasma $ śubhaṃ bhāvayate ca yat & / bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ % bhasmeti parikīrtitam // LiP_1,34.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194360 (0.027):
bhāsata ityeva yadbhasma śubhaṃ bhāvayate ca yat / / bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam // LiP_1,34.5 //
bhasma-snānaṃ śiva-snānaṃ $ vāruṇād adhikaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703108 (0.0):
bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam // 5.12// / bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ vāruṇād adhikaṃ smṛtam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404904 (0.049):
snānayāgādikarmāṇi kṛtvā vai bhaskarasya ca / / śivasnānaṃ tataḥ kuryādbhasmasnānaṃ śivārcanam // LiP_2,22.1 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519068 (0.058):
tatphalaṃsamavāpnotibhasmasnānakaronaraḥ // ŚivP_1,24.77cd/ / bhasmasnānaṃ paraṃ tīrthaṃgaṃgāsnānaṃdinedine // ŚivP_1,24.78ab/
jantu-śaivāla-nirmuktam % āgneyaṃ paṅka-varjitam // 5.13//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703114 (0.0):
bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ vāruṇād adhikaṃ smṛtam / / jantuśaivālanirmuktam āgneyaṃ paṅkavarjitam // 5.13//
apavitraṃ bhavet toyaṃ $ niśi pūrvam anāhṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703120 (0.0):
jantuśaivālanirmuktam āgneyaṃ paṅkavarjitam // 5.13// / apavitraṃ bhavet toyaṃ niśi pūrvam anāhṛtam /
nadī-taḍāga-vāpiṣu % giri-prasravaṇeṣu ca // 5.14// / snānaṃ sādhāraṇaṃ proktaṃ $ vāruṇaṃ sarva-dehinām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703130 (0.0):
apavitraṃ bhavet toyaṃ niśi pūrvam anāhṛtam / / nadītaḍāgavāpiṣu giriprasravaṇeṣu ca // 5.14//
asādhāraṇam evo7ktaṃ % bhasma-snānaṃ dvi-janmanām // 5.15//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703133 (0.036):
snānaṃ sādhāraṇaṃ proktaṃ vāruṇaṃ sarvadehinām / / asādhāraṇam evoktaṃ bhasmasnānaṃ dvijanmanām // 5.15//
tri-kālaṃ vāruṇa-snānād $ anārogyaṃ prajāyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703142 (0.0):
asādhāraṇam evoktaṃ bhasmasnānaṃ dvijanmanām // 5.15// / trikālaṃ vāruṇasnānād anārogyaṃ prajāyate /
āgneyaṃ roga-śamanam % etasmād sārva-kāmikam // 5.16// / saṃdhyā-traye 'rdha-rātre ca $ bhuktvā cā7nna-virecane &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703145 (0.0):
trikālaṃ vāruṇasnānād anārogyaṃ prajāyate / / āgneyaṃ rogaśamanam etasmād sārvakāmikam // 5.16//
śiva-yogy ācaret snānam % uccārā3di-kriyāsu ca // 5.17//
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703153 (0.041):
saṃdhyātraye 'rdharātre ca bhuktvā cānnavirecane / / śivayogy ācaret snānam uccārādikriyāsu ca // 5.17//
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299778 (0.055):
śivayogy ācaret snānam SUp_5.17c / śivarātre prayatnataḥ SUp_6.195b
bhasmā3stṛte mahī-bhāge $ same jantu-vivarjite &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703165 (0.054):
bhasmāstṛte mahībhāge same jantuvivarjite / / dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī rajanyantaṃ śayīta ca // 5.18 //
dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī % rajany-antaṃ śayīta ca // 5.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703170 (0.0):
bhasmāstṛte mahībhāge same jantuvivarjite / / dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī rajanyantaṃ śayīta ca // 5.18 //
eka-rātro1ṣitasyā7pi $ yā gatir bhasma-śāyinaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703177 (0.0):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir bhasmaśāyinaḥ / / na sā śakyā gṛhasthena prāptuṃ yajñaśatair api // 5.19 //
na sā śakyā gṛha-sthena % prāptuṃ yajña-śatair api // 5.19 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703181 (0.053):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir bhasmaśāyinaḥ / / na sā śakyā gṛhasthena prāptuṃ yajñaśatair api // 5.19 //
gṛha-sthas try-āyuṣoṃkāraiḥ $ snānaṃ kuryāt tri-puṇḍrakaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703190 (0.046):
gṛhasthas tryāyuṣoṃkāraiḥ snānaṃ kuryāt tripuṇḍrakaiḥ / / yatiḥ sārvāṅgikaṃ snānam āpādatalamastakāt // 5.20 //
yatiḥ sārvā3ṅgikaṃ snānam % ā-pāda-tala-mastakāt // 5.20 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703195 (0.033):
gṛhasthas tryāyuṣoṃkāraiḥ snānaṃ kuryāt tripuṇḍrakaiḥ / / yatiḥ sārvāṅgikaṃ snānam āpādatalamastakāt // 5.20 //
śiva-bhaktas tridhā vedyāṃ $ bhasma-snāna-phalaṃ labhet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703203 (0.0):
yatiḥ sārvāṅgikaṃ snānam āpādatalamastakāt // 5.20 // / śivabhaktas tridhā vedyāṃ bhasmasnānaphalaṃ labhet /
hṛdi mūrdhni lalāṭe ca % śūdraḥ śiva-gṛhā3śramī // 5.21 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703207 (0.0):
śivabhaktas tridhā vedyāṃ bhasmasnānaphalaṃ labhet / / hṛdi mūrdhni lalāṭe ca śūdraḥ śivagṛhāśramī // 5.21 //
gaṇāḥ pravrajitāḥ śāntāḥ $ bhūtim ālabhya pañcadhā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703215 (1.788):
hṛdi mūrdhni lalāṭe ca śūdraḥ śivagṛhāśramī // 5.21 // / gaṇāḥ pravrajitāḥ śāntāḥ bhūtim ālabhya pañcadhā /
śiro-lalāṭe hṛd-bāhvor % bhasma-snāna-phalaṃ labhet // 5.22 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703223 (0.0):
śirolalāṭe hṛdbāhvor bhasmasnānaphalaṃ labhet // 5.22 //
saṃvatsaraṃ tad-ardhaṃ vā $ caturdaśy-aṣṭamīṣu ca & / yaḥ kuryād bhasmanā snānaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛnu // 5.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703236 (0.0):
śirolalāṭe hṛdbāhvor bhasmasnānaphalaṃ labhet // 5.22 // / saṃvatsaraṃ tadardhaṃ vā caturdaśyaṣṭamīṣu ca /
śiva-bhasmani yāvantaḥ $ sametāḥ paramā1ṇavaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703238 (0.0):
yaḥ kuryād bhasmanā snānaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛnu // 5.23 // / śivabhasmani yāvantaḥ sametāḥ paramāṇavaḥ /
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877957 (5.960):
yāvantaḥ pāṃsavastatra rajasaḥ patitā bhuvi / / tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885715 (5.960):
yāvanto bhūtikaṇikā gātre lagnāḥ śivālaye / / tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (5.960):
yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca & / tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703245 (5.960):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (5.960):
yāvat tatpattrakusuma- kandamūlaphalāni ca / / tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815301 (5.960):
tat tūlavastratantūnāṃ romasaṃkhyāsti yāvatī // RKS_59.7 // / tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905833 (0.030):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_221.27 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.032):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
eka-viṃśa-kulo1petaḥ $ patnī-putrā1di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202958 (0.0):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703253 (0.029):
ekaviṃśakulopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ / / mitrasvajanabhṛtyaiś ca samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23969232 (0.048):
sa bhrātrā meghanādaṃ taṃ % ghātayām_asa rāghavaḥ // NsP_52.76 // / ghātiteṣv atha rakṣassu $ putramitrādibandhuṣu &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17034217 (0.048):
sa bhrātrā meghanādaṃ taṃ ghātayām_asa rāghavaḥ // NsP_52.76 // / ghātiteṣv atha rakṣassu putramitrādibandhuṣu /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654955 (0.052):
01,113.010d@064_0023 prajāraṇī tu patnī te kulaśīlasamādhinī
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708362 (0.052):
kulaikaviṃśakopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204971 (0.054):
putramitrakalatrādisaṃyutā viharāmahe /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627987 (0.057):
vilokitā vicāritā anugaveṣitā paryanviṣṭā vicitritā vipulīkṛtā / so 'haṃ / kulaputra asyāṃ mahāmaitrīdhvajāyāṃ bodhisattvacaryāyāṃ sthitvā dharmeṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652203 (0.057):
buddhakṣetraḥ, tatastvaṃ kulaputra vegavairocano nāma bhagasva /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646848 (0.060):
u12.24ab/.atha śabdo bhavet tatra yaṃ dṛṣṭvā tu maharṣibhiḥ/ / u12.24cd/.putraputreti yacchabdo yad gataṃ gatam eva ca/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16063375 (0.063):
tathā bāhyatareṣu api putramitrādiṣu saṃtapyamāneṣu ahameva saṃtapya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5015356 (0.064):
svavattām api darśayati//6.1.16// / patnī vai pāriṇayyasyeṣṭe patyaiva gatam anumataṃ{*5/207*}
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377425 (0.064):
mā bhaiṣīḥ kulaputrātra tiṣṭhālaṃ vyasudhīratām / / yanmahāyānakāraṇyūhasūtraṃ tvayā śrutam //
mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703260 (0.0):
ekaviṃśakulopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ / / mitrasvajanabhṛtyaiś ca samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704966 (0.041):
kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199529 (0.057):
kalatra-putra-mitraiś ca % sarva-sva-jana-saṃyutaḥ // 6.111 // / āśrtito7pāśritaiḥ sarvair $ aśeṣa-gaṇa-saṃyutaḥ &
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ icchayā sārva-kāmikān &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703264 (0.0):
mitrasvajanabhṛtyaiś ca samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 // / tatra bhuktvā mahābhogān icchayā sārvakāmikān /
jñāna-yogaṃ samāsādya % pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703271 (0.0):
tatra bhuktvā mahābhogān icchayā sārvakāmikān / / jñānayogaṃ samāsādya pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 //
bhasma bhasmā1ntikaṃ yena $ gṛhītaṃ naiṣṭhika-vratam(?) &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703278 (0.0):
jñānayogaṃ samāsādya pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 // / bhasma bhasmāntikaṃ yena gṛhītaṃ naiṣṭhikavratam(?) /
anena vai sa dehena % rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703283 (0.0):
bhasma bhasmāntikaṃ yena gṛhītaṃ naiṣṭhikavratam(?) / / anena vai sa dehena rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 //
bhasma-snāna-rataṃ śāntaṃ $ ye namanti dine dine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703292 (0.0):
anena vai sa dehena rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 // / bhasmasnānarataṃ śāntaṃ ye namanti dine dine /
te sarva-pāpa-nirmuktā % narā yānti śivaṃ puram // 5.28 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703299 (0.0):
bhasmasnānarataṃ śāntaṃ ye namanti dine dine / / te sarvapāpanirmuktā narā yānti śivaṃ puram // 5.28 //
ity etat paramaṃ snānam $ āgneyaṃ śiva-nirmitam & / tri-saṃdhyam ācaren nityaṃ % jāpī yogam avāpnuyāt // 5.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703309 (0.0):
te sarvapāpanirmuktā narā yānti śivaṃ puram // 5.28 // / ity etat paramaṃ snānam āgneyaṃ śivanirmitam /
bhasmā8nīya pradadyād yaḥ $ snānā1rthaṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703317 (0.030):
trisaṃdhyam ācaren nityaṃ jāpī yogam avāpnuyāt // 5.29 // / bhasmānīya pradadyād yaḥ snānārthaṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201492 (0.045):
snāna-bhojana-pānā1rthaṃ $ dadyād yaḥ śiva-yogine &
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519064 (0.049):
tatphalaṃsamavāpnotibhasmasnānakaronaraḥ // ŚivP_1,24.77cd/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514427 (0.057):
athātraśivanaivedyaṃdattvātāṃbūlamāharet // ŚivP_1,18.136cd/
kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703325 (0.0):
bhasmānīya pradadyād yaḥ snānārthaṃ śivayogine / / kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262575 (0.031):
bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d / bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801980 (0.034):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā sa tu mahīpatiḥ SUp_6.214d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200861 (0.041):
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706276 (0.057):
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure / / tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 //
āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ $ vāyavyaṃ tv aindra-pañcamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703333 (0.0):
kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 // / āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ vāyavyaṃ tv aindrapañcamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976836 (0.042):
04,039.019d@037_0014 brāhmaṃ pāśupataṃ caiva sthūṇākarṇaṃ ca durjayam / 04,039.019d@037_0015 aindraṃ vāruṇam āgneyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039731 (0.052):
6.038.016a nanu vāruṇam āgneyam aindraṃ vāyavyam eva ca / 6.038.016c astraṃ brahmaśiraś caiva rāghavau pratyapadyatām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060965 (0.054):
māntraṃ pārthivam āgneyaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca | / vāruṇaṃ mānasaṃ ceti snānaṃ sapta vidhaṃ smṛtam // Hbhv_3.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19869957 (0.060):
03,161.016d*0832_03 āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161178 (0.060):
06,116.038a āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19692045 (0.062):
01,165.040d@097_0008 āgneyaṃ vāruṇaṃ caindraṃ yāmyaṃ vāyavyam eva ca / 01,165.040d@097_0009 visasarja mahābhāge vasiṣṭhe brahmaṇaḥ sute
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19979924 (0.063):
04,044.022d@041_0005 nanu vāruṇam āgneyaṃ yāmyaṃ vāyavyam eva ca / 04,044.022d@041_0006 astraṃ brahmaśiraś caiva sattvahīnaś ca te vṛthā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289167 (0.064):
vāyavyaṃ tv aindrapañcamam SUp_5.31b / vāyavyaṃ nābhasaṃ caiva SvaT_11.25a
mānasaṃ śānti-toyaṃ ca % jñāna-snānaṃ tathā9ṣṭamam // 5.31 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703337 (0.0):
āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ vāyavyaṃ tv aindrapañcamam / / mānasaṃ śāntitoyaṃ ca jñānasnānaṃ tathāṣṭamam // 5.31 //
āgneyaṃ rudra-mantreṇa $ bhasma-snānam anuttamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703345 (0.0):
mānasaṃ śāntitoyaṃ ca jñānasnānaṃ tathāṣṭamam // 5.31 // / āgneyaṃ rudramantreṇa bhasmasnānam anuttamam /
ambhasā vāruṇaṃ snānam % kāryaṃ vāruṇa-mūrtinā // 5.32 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703351 (0.0):
āgneyaṃ rudramantreṇa bhasmasnānam anuttamam / / ambhasā vāruṇaṃ snānam kāryaṃ vāruṇamūrtinā // 5.32 //
mūrdhānaṃ pāṇinā0labhya $ śivai1kādaśikāṃ japet & / dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam % mantra-snānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703364 (0.0):
mūrdhānaṃ pāṇinālabhya śivaikādaśikāṃ japet / / dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam mantrasnānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703351 (0.050):
ambhasā vāruṇaṃ snānam kāryaṃ vāruṇamūrtinā // 5.32 // / mūrdhānaṃ pāṇinālabhya śivaikādaśikāṃ japet /
gavāṃ khura-puṭo1tkhāta- $ pavano1ddhūta-reṇunā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703364 (0.0):
dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam mantrasnānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 // / gavāṃ khurapuṭotkhāta- pavanoddhūtareṇunā /
kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam % mantreṇa marud-ātmanā // 5.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703376 (0.022):
gavāṃ khurapuṭotkhāta- pavanoddhūtareṇunā / / kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam mantreṇa marudātmanā // 5.34 //
vyabhre 'rke varṣati snānaṃ $ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703385 (0.0):
kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam mantreṇa marudātmanā // 5.34 // / vyabhre 'rke varṣati snānaṃ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ /
ākāśa-mūrti-mantreṇa % tad aindram iti kīrtitam // 5.35 // / udakaṃ pāṇinā gṛhya $ sarva-tīrthāni saṃsmaret &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703396 (0.0):
vyabhre 'rke varṣati snānaṃ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ / / ākāśamūrtimantreṇa tad aindram iti kīrtitam // 5.35 //
abhyukṣayec chiras tena % snānaṃ mānasam ucyate // 5.36 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ sarāṃsy āyatanāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703406 (0.0):
udakaṃ pāṇinā gṛhya sarvatīrthāni saṃsmaret / / abhyukṣayec chiras tena snānaṃ mānasam ucyate // 5.36 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762331 (0.047):
nārāyaṇapraṇāmasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // VamP_67.62 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyānyāyatanāni ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836200 (0.050):
14,096.015d@004_1766 dānānāṃ paramaṃ dānaṃ nidānaṃ hy etad akṣayam / 14,096.015d@004_1767 pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26751700 (0.058):
{munaya ūcuḥ: } / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ puṇyāny āyatanāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023027 (0.058):
{munaya ūcuḥ: } / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768911 (0.061):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni % saritaś ca sarāṃsi ca // BrP_41.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786011 (0.061):
jyeṣṭhaṃ māsaṃ yathā tebhyaḥ % praśaṃsāmi punaḥ punaḥ // BrP_63.11 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ saritaś ca sarāṃsi ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040234 (0.061):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni saritaś ca sarāṃsi ca // BrP_41.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057326 (0.061):
jyeṣṭhaṃ māsaṃ yathā tebhyaḥ praśaṃsāmi punaḥ punaḥ // BrP_63.11 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni saritaś ca sarāṃsi ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790445 (0.064):
prayāgapuṣkarādīni % kṣetrāṇy āyatanāni ca // BrP_69.6 // / pṛthivyāṃ sarvatīrthāni $ saritaś ca sarāṃsi ca &
teṣu snātasya yat puṇyaṃ % tat puṇyaṃ kṣānti-vāriṇā // 5.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703412 (0.0):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni sarāṃsy āyatanāni ca / / teṣu snātasya yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ kṣāntivāriṇā // 5.37 //
na tathā śudhyate tīrthais $ tapobhir vā mahā2dhvaraiḥ & / puruṣaḥ sarva-dānaiś ca % yathā kṣāntyā viśuddhyati // 5.38 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703414 (0.0):
teṣu snātasya yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ kṣāntivāriṇā // 5.37 // / na tathā śudhyate tīrthais tapobhir vā mahādhvaraiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703423 (0.0):
puruṣaḥ sarvadānaiś ca yathā kṣāntyā viśuddhyati // 5.38 // / ākruṣṭas tāḍitas tasmād adhikṣiptas tiraskṛta /
ākruṣṭas tāḍitas tasmād $ adhikṣiptas tiras-kṛta & / kṣamed akṣama-mānānāṃ % svarga-mokṣa-jigīṣayā // 5.39 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703431 (0.0):
puruṣaḥ sarvadānaiś ca yathā kṣāntyā viśuddhyati // 5.38 // / ākruṣṭas tāḍitas tasmād adhikṣiptas tiraskṛta /
yai9va brahma-vidāṃ prāptir $ yai9va prāptis tapasvinām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703437 (0.033):
kṣamed akṣamamānānāṃ svargamokṣajigīṣayā // 5.39 // / yaiva brahmavidāṃ prāptir yaiva prāptis tapasvinām /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8527653 (0.057):
prākṛtānāṃ paurṇamāsīkālīnāṅgānāṃ bhavati prāptiḥ, tathaiva vārtradhnyā / api saṃbhavatyeva prāptiḥ / / vṛdhanvatyāstu na tatropadeśatastasya prakṛtau kṛtārthatvānnāpyatideśataḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16040782 (0.058):
vastutastu ---------- yadi yājyāmantravarṇātsamitprāptiḥ, tadā sā / tanūnapādādīnāmapyaviśiṣṭā / / ata upāṃśuyājānuvādena vidvadvākyavihitakarmānuvādena vā pañcasvapi
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675208 (0.061):
avighātaviparyāso vighātaḥ, prārthitānāmaprāptirityarthaha / muktistu / durotsāritaiva // 45 //
yai9va yogā1bhiyuktānāṃ % gatiḥ sai9va kṣamāvatām // 5.40 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24791664 (0.047):
Ap1.4.13.15/ na gatir [vidyate / / Ap1.4.13.16/ vṛddhānāṃ tu /
jñānā1malā1mbhasā snātaḥ $ sarvadai9va muniḥ śuciḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703451 (0.033):
jñānāmalāmbhasā snātaḥ sarvadaiva muniḥ śuciḥ / / nirmalaḥ suviśuddhaś ca vijñeyaḥ sūryaraśmivat // 5.41 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2530612 (0.055):
na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ Mn_5.106[105M]d / na mṛlloṣṭhaṃ ca mṛdnīyān Mn_4.70a / na yajñārthaṃ dhanaṃ śūdrād Mn_11.24[23M]a
nirmalaḥ suviśuddhaś ca % vijñeyaḥ sūrya-raśmivat // 5.41 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703456 (0.0):
jñānāmalāmbhasā snātaḥ sarvadaiva muniḥ śuciḥ / / nirmalaḥ suviśuddhaś ca vijñeyaḥ sūryaraśmivat // 5.41 //
medhyā1medhya-rasaṃ yadvad $ api vatsa vinā karaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703463 (0.0):
medhyāmedhyarasaṃ yadvad api vatsa vinā karaiḥ /
nai7va lipyati tad doṣais % tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703472 (0.0):
medhyāmedhyarasaṃ yadvad api vatsa vinā karaiḥ / / naiva lipyati tad doṣais tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 //
eṣām ekatame snātaḥ $ śuddha-bhāvaḥ śivaṃ vrajet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703479 (0.0):
naiva lipyati tad doṣais tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 // / eṣām ekatame snātaḥ śuddhabhāvaḥ śivaṃ vrajet /
aśuddha-bhāvaḥ snāto 'pi % pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703484 (0.0):
eṣām ekatame snātaḥ śuddhabhāvaḥ śivaṃ vrajet / / aśuddhabhāvaḥ snāto 'pi pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 //
jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ $ satyam indriya-saṃyamaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703490 (0.0):
aśuddhabhāvaḥ snāto 'pi pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 // / jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ satyam indriyasaṃyamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747602 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ // GarP_1,128.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344506 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238272 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745289 (0.062):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
jñānaṃ bhāvā3tma-śuddhiś ca % śaucam aṣṭa-vidhaṃ śrutam // 5.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703493 (0.056):
jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ satyam indriyasaṃyamaḥ / / jñānaṃ bhāvātmaśuddhiś ca śaucam aṣṭavidhaṃ śrutam // 5.44 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519345 (0.059):
Manu12.31a/ vedābhyāsas tapo jñānaṃ śaucam indriyanigrahaḥ | / Manu12.31c/ dharmakriyā ātmacintā ca sāttvikaṃ guṇalakṣaṇam ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913353 (0.060):
dhyānam adhyayanaṃ dānaṃ % satyaṃ hrīr ārjavaṃ kṣamā // BrP_238.53 // / śaucam ācārataḥ śuddhir $ indriyāṇāṃ ca saṃyamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184652 (0.060):
dhyānam adhyayanaṃ dānaṃ satyaṃ hrīr ārjavaṃ kṣamā // BrP_238.53 // / śaucam ācārataḥ śuddhir indriyāṇāṃ ca saṃyamaḥ /
aṅguṣṭha-tala-mūle ca $ brāhmaṃ tīrtham avasthitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703501 (0.0):
jñānaṃ bhāvātmaśuddhiś ca śaucam aṣṭavidhaṃ śrutam // 5.44 // / aṅguṣṭhatalamūle ca brāhmaṃ tīrtham avasthitam /
tenā8camya bhavec chuddhaḥ % śiva-mantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703509 (0.0):
tenācamya bhavec chuddhaḥ śivamantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 //
yad adhaḥ kanyakāyāś ca $ tat tīrthaṃ daivam ucyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703516 (0.0):
tenācamya bhavec chuddhaḥ śivamantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 // / yad adhaḥ kanyakāyāś ca tat tīrthaṃ daivam ucyate /
tīrthaṃ pradeśinī-mūle % pitryaṃ pitṛ-vidhodayam(?) // 5.46 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703518 (0.0):
yad adhaḥ kanyakāyāś ca tat tīrthaṃ daivam ucyate / / tīrthaṃ pradeśinīmūle pitryaṃ pitṛvidhodayam(?) // 5.46 //
madhyamā1ṅguli-madhyena $ tīrtham āriṣam ucyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703528 (0.0):
madhyamāṅgulimadhyena tīrtham āriṣam ucyate / / karapuṣkaramadhye tu śivatīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
kara-puṣkara-madhye tu % śiva-tīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703535 (0.0):
madhyamāṅgulimadhyena tīrtham āriṣam ucyate / / karapuṣkaramadhye tu śivatīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
vāma-pāṇi-tale tīrtham $ aumam nāma prakīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703539 (0.0):
karapuṣkaramadhye tu śivatīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 // / vāmapāṇitale tīrtham aumam nāma prakīrtitam /
śivo1mā-tīrtha-saṃyogāt % kuryāt snānā1bhiṣecanam // 5.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703547 (0.052):
śivomātīrthasaṃyogāt kuryāt snānābhiṣecanam // 5.48 // / devān daivena tīrthena tarpayed akṛtāmbhasā /
devān daivena tīrthena $ tarpayed akṛtā1mbhasā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703553 (0.042):
śivomātīrthasaṃyogāt kuryāt snānābhiṣecanam // 5.48 // / devān daivena tīrthena tarpayed akṛtāmbhasā /
uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim % upavītī sadā budhaḥ // 5.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703559 (0.0):
devān daivena tīrthena tarpayed akṛtāmbhasā / / uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim upavītī sadā budhaḥ // 5.49 //
prācīnā3vītinā kāryaṃ $ pitṝṇāṃ tila-vāriṇā & / tarpaṇaṃ sarva-bhūtānām % āriṣeṇa nivītinā // 5.50 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703570 (0.0):
uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim upavītī sadā budhaḥ // 5.49 // / prācīnāvītinā kāryaṃ pitṝṇāṃ tilavāriṇā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248453 (0.055):
pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā SUp_5.52a / pitṝṇāṃ tilavāriṇā SUp_5.50b
savya-skandhe yadā sūtram $ upavīty ucyate tadā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703577 (0.0):
tarpaṇaṃ sarvabhūtānām āriṣeṇa nivītinā // 5.50 // / savyaskandhe yadā sūtram upavīty ucyate tadā /
prācīnā3vīty asavyena % nivītī kaṇṭha-saṃsthite // 5.51 // / pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā $ sūryāyā8rghyaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703586 (0.0):
savyaskandhe yadā sūtram upavīty ucyate tadā / / prācīnāvīty asavyena nivītī kaṇṭhasaṃsthite // 5.51 //
upasthāya tataḥ sūryaṃ % yajec chivam anantaram // 5.52 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703593 (0.0):
pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā sūryāyārghyaṃ prakalpayet / / upasthāya tataḥ sūryaṃ yajec chivam anantaram // 5.52 //
// iti śivopaniṣadi śiva-bhasma-snānādhyāyaḥ pañcamaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703601 (0.0):
upasthāya tataḥ sūryaṃ yajec chivam anantaram // 5.52 // / // iti śivopaniṣadi śivabhasmasnānādhyāyaḥ pañcamaḥ //
atha bhaktyā śivaṃ pūjya $ naivedyam upakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703607 (0.0):
// iti śivopaniṣadi śivabhasmasnānādhyāyaḥ pañcamaḥ // / atha bhaktyā śivaṃ pūjya naivedyam upakalpayet /
yad annam ātmanā9śnīyāt % tasyā8gre vinivedayet // 6.1 // / yaḥ kṛtvā bhakṣya-bhojyāni $ yatnena vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703618 (0.0):
yad annam ātmanāśnīyāt tasyāgre vinivedayet // 6.1 // / yaḥ kṛtvā bhakṣyabhojyāni yatnena vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703607 (0.042):
atha bhaktyā śivaṃ pūjya naivedyam upakalpayet / / yad annam ātmanāśnīyāt tasyāgre vinivedayet // 6.1 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046062 (0.049):
yaś cāgredidhiṣūpatiḥ Mn_3.160[150M]b / yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517352 (0.053):
Manu11.157a[156ṃa]/ māsikānnaṃ tu yo 'aśnīyād) asamāvartako dvijaḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12726424 (0.053):
snāpayitvotsavaṃ kṛtvā samabhyarchya nivedayet // BhS_21.34 // / caitremāsi tathā caitṣāṃ kuryāddamanakotsavam /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1020486 (0.054):
puruṣo vā akṣitiḥ sa hīdamannam punaḥ-punarjanayate yo vai tāmakṣitim
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490867 (0.054):
Manu3.253a[243ṃa]/ tato bhuktavatāṃ teṣām annaśeṣaṃ nivedayet) | / Manu3.253c[243ṃc]/ yathā brūyus) tathā kuryād) anujñātas tato dvijaiḥ ||
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673387 (0.055):
gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025128 (0.056):
Yāj2.307c/ (nivedya (dadyād viprebhyah svayam trimśad.guṇī.kṛtam //E
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23712756 (0.058):
jalakumbhān sanaivedyān brāhmaṇāya nivedayet / / sopavītān sahānnādyāṃstaccittaistatparāyaṇaiḥ // VamP_17.54 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098713 (0.062):
vaiṣñavānāṃ hi bhoktavyaṃ prārthyānnaṃ vaiṣñavaiḥ sadā | / avaiṣñavānām annaṃ tu parivarjyam amedhyavat // Hbhv_9.279 //
śivāya sa śive loke % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703626 (0.0):
yaḥ kṛtvā bhakṣyabhojyāni yatnena vinivedayet / / śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate // 6.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189007 (0.054):
kalpakoṭiṃ pramodate SUp_6.100d / kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.98d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199436 (0.055):
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704869 (0.061):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300793 (0.063):
śivāya vinivedayet SUp_6.85d / śivāya sa śive loke SUp_6.2c
yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc $ chivāya vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703632 (0.0):
śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate // 6.2 // / yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc chivāya vinivedayet /
guror vā homayed vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.3 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703637 (0.0):
yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc chivāya vinivedayet / / guror vā homayed vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.3 //
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703644 (0.0):
guror vā homayed vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.3 // / śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.025):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.038):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.038):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.039):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.039):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.040):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.040):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.051):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.051):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.057):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.059):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.059):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703651 (0.018):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.051):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704423 (0.063):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.063):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703657 (0.0):
varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 // / kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198229 (0.033):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198359 (0.033):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703684 (0.033):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703813 (0.033):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703664 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706542 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.030):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.030):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.034):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.034):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.046):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.046):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201082 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
ekam āmra-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śambhor vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703670 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 // / ekam āmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhor vinivedayet /
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703677 (0.0):
ekam āmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhor vinivedayet / / varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.031):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.031):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198360 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703685 (0.0):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.6 // / ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703814 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198202 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703657 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703691 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.004):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.007):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.010):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.010):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.032):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.032):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.033):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.033):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834583 (0.035):
nānāvidhair mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // RKV_51.43 //
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703699 (1.192):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam /
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198917 (0.0):
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 // / śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198970 (0.0):
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 // / śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.0):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.0):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201217 (0.0):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.0):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.0):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.013):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.013):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.029):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706638 (0.034):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.037):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.037):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.038):
gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.039):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704367 (0.044):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.045):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.046):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 // / ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201594 (0.056):
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.058):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198429 (0.0):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703709 (0.0):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703882 (0.0):
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.046):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.046):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
tāvad-aṣṭā1yutāny uccaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703716 (0.0):
yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam / / tāvadaṣṭāyutāny uccaiḥ śivaloke mahīyate // 6.9 //
drākṣā-phalāni pakvāni $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703723 (0.0):
tāvadaṣṭāyutāny uccaiḥ śivaloke mahīyate // 6.9 // / drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet /
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.0):
drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet / / bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201365 (0.046):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706787 (0.046):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198588 (0.048):
sukhāya śiva-bhaktebhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704038 (0.048):
sukhāya śivabhaktebhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / mahāsarāṃsi yaḥ kuryād bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201417 (0.048):
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706839 (0.048):
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.050):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.050):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815385 (0.055):
dadyād yaḥ śivabhaktāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499971 (0.059):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam & / tāvad-yuga-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703741 (0.0):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890895 (1.788):
bhavanti cūrṇyamāneṣu phaleṣu munisattama / / tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // MatsP_96.23 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10807164 (0.019):
tāvad yugasahastrāṇi rudraloke mahīyate // RKS_49.15 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763414 (0.027):
tāvadyugasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_36.022ab/
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603146 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Rrā_3,12.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822927 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi % śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796293 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884829 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_174.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197061 (0.030):
tāvad-yuga-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 4.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702532 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 4.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.037):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.037):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198437 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
drākṣā-phaleṣu yat puṇyaṃ $ tat kharjūra-phaleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703747 (0.0):
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.11 // / drākṣāphaleṣu yat puṇyaṃ tat kharjūraphaleṣu ca /
tad eva rāja-vṛkṣeṣu % pārāvata-phaleṣu ca // 6.12 // / yo nāraṅga-phalaṃ pakvaṃ $ vinivedya maheśvare &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703756 (0.0):
drākṣāphaleṣu yat puṇyaṃ tat kharjūraphaleṣu ca / / tad eva rājavṛkṣeṣu pārāvataphaleṣu ca // 6.12 //
aṣṭa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703763 (0.0):
yo nāraṅgaphalaṃ pakvaṃ vinivedya maheśvare / / aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796304 (0.038):
aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ SUp_4.23c / aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ SUp_6.13c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201144 (0.038):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 // / śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ &
bījapūreṣu tasyā7rdhaṃ $ tad-ardhaṃ likuceṣu ca & / jambū-phaleṣu yat puṇyaṃ % tat puṇyaṃ tindukeṣu ca // 6.14 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703775 (0.0):
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 // / bījapūreṣu tasyārdhaṃ tadardhaṃ likuceṣu ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201144 (0.030):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 // / śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ &
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201055 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703785 (0.0):
jambūphaleṣu yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ tindukeṣu ca // 6.14 // / panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706471 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706541 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.008):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.008):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.043):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.045):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.057):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
puruṣaṃ ca priyālaṃ ca $ madhūka-kusumāni ca & / jambū-phalāni pakvāni % vaikaṅkata-phalāni ca // 6.16 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703795 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 // / puruṣaṃ ca priyālaṃ ca madhūkakusumāni ca /
nivedya bhaktyā śarvāya $ pratyekaṃ tu phale phale &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703801 (0.0):
jambūphalāni pakvāni vaikaṅkataphalāni ca // 6.16 // / nivedya bhaktyā śarvāya pratyekaṃ tu phale phale /
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198382 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703808 (0.0):
nivedya bhaktyā śarvāya pratyekaṃ tu phale phale / / daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703835 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198413 (0.016):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703866 (0.016):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.019):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199173 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.030):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775677 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/ / pañcarātraṃ purāṇāni bhāratāni dadannaraḥ /AP_63.021cd/
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198230 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703685 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703814 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 // / kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198202 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703657 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198232 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201141 (0.0):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703687 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703821 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706557 (0.0):
pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198327 (0.008):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703781 (0.008):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273515 (0.032):
modate vividhair bhogaiḥ SUp_6.98c / modate sa śive pure SUp_6.18d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198204 (0.034):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703659 (0.034):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201053 (0.064):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706469 (0.064):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201214 (0.035):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198446 (0.048):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703828 (0.050):
vālukātrapusādīni yaḥ phalāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199161 (0.062):
śivāya gurave vā9pi % praṇipatya nivedayet // 6.81 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ tad-dīpānāṃ ca madhyataḥ &
śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 // / daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703838 (0.0):
vālukātrapusādīni yaḥ phalāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198413 (0.016):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703866 (0.016):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.019):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703892 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.030):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201214 (0.035):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
badarāṇi supakvāni % tintiḍīka-phalāni ca // 6.20 // / darśanīyāni pakvāni hy $ āmalakyāḥ phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703847 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / badarāṇi supakvāni tintiḍīkaphalāni ca // 6.20 //
evam ādīni cā7nyāni % śāka-mūla-phalāni ca // 6.21 // / nivedayati śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703855 (0.0):
darśanīyāni pakvāni hy āmalakyāḥ phalāni ca / / evam ādīni cānyāni śākamūlaphalāni ca // 6.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198537 (0.037):
māsaṃ nivedya śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703987 (0.037):
māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497935 (0.052):
Manu6.15c/ jīrṇāni ca eva vāsāṃsi śāka.mūla.phalāni ca ||
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197117 (0.064):
pṛṣad-ājya-plutā hutvā % śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 // / palāśā1ṅkura-saṃkhyānāṃ $ yāvad agnau hutaṃ bhavet &
ekai7kasmin phale bhogān % prāpnuyād anupūrvaśaḥ // 6.22 // / pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703869 (0.0):
nivedayati śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt / / ekaikasmin phale bhogān prāpnuyād anupūrvaśaḥ // 6.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.016):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198382 (0.016):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.016):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703835 (0.016):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.020):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198439 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.026):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.028):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775677 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/ / pañcarātraṃ purāṇāni bhāratāni dadannaraḥ /AP_63.021cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452876 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703876 (0.036):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam // 6.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198799 (0.053):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.053):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200799 (0.062):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 // / sūryā1yuta-prabhā-dīptair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665308 (0.064):
adhītya sarvam adhyātmaṃ $ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150865 (0.064):
adhītya sarvam adhyātmaṃ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 589366 (0.064):
jambūmārgaṃ gamiṣyāmi $ jambūmārge vasāmy aham / HV_App.I,29B.70 / / evaṃ saṃkalpamāno 'pi $ rudraloke mahīyate // HV_App.I,29B.71 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22074916 (0.064):
jambūmārgaṃ gamiṣyāmi jambūmārge vasāmy aham / HV_App.I,29B.70 / / evaṃ saṃkalpamāno 'pi rudraloke mahīyate // HV_App.I,29B.71 //
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198252 (0.0):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703706 (0.0):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703887 (0.0):
godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198560 (0.028):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704010 (0.028):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.046):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.046):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452877 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453638 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198746 (0.0):
yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.005):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.023):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198382 (0.023):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.023):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703835 (0.023):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198415 (0.023):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703868 (0.023):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703903 (1.192):
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.028):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.038):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198917 (0.041):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198970 (0.041):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198374 (0.048):
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet & / śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201276 (0.054):
tāmra-kumbha-kaṭāhā3dyaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 589366 (0.063):
jambūmārgaṃ gamiṣyāmi $ jambūmārge vasāmy aham / HV_App.I,29B.70 / / evaṃ saṃkalpamāno 'pi $ rudraloke mahīyate // HV_App.I,29B.71 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22074916 (0.063):
jambūmārgaṃ gamiṣyāmi jambūmārge vasāmy aham / HV_App.I,29B.70 / / evaṃ saṃkalpamāno 'pi rudraloke mahīyate // HV_App.I,29B.71 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201239 (0.063):
naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.064):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
ikṣu-parṇāni cai7kai1kaṃ % varṣa-lokaṃ pramodate // 6.26 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703910 (0.051):
gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / ikṣuparṇāni caikaikaṃ varṣalokaṃ pramodate // 6.26 //
sākaṃ śiva-pure bhogaiḥ $ pauṇḍraṃ pañca-guṇaṃ phalam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703914 (0.0):
ikṣuparṇāni caikaikaṃ varṣalokaṃ pramodate // 6.26 // / sākaṃ śivapure bhogaiḥ pauṇḍraṃ pañcaguṇaṃ phalam /
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 //
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198783 (0.0):
truṭi-mātra-pramāṇena % karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.0):
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703930 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.0):
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.041):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287127 (0.042):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ SUp_6.28a / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ SUp_6.53a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704232 (0.044):
truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.047):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.047):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.049):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.049):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ % śivāya gurave 'pi vā // 6.28 // / rasāt sahasra-guṇitaṃ $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703942 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate / / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ % śivāya vinivedayet // 6.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703947 (0.0):
rasāt sahasraguṇitaṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / / guḍasya phalam ekaṃ yaḥ śivāya vinivedayet // 6.29 //
amba-koṭiṃ śive loke $ mahā-bhogaiḥ pramodate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703954 (0.0):
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ śivāya vinivedayet // 6.29 // / ambakoṭiṃ śive loke mahābhogaiḥ pramodate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170789 (0.059):
ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
khaṇḍasya pala-naivedyaṃ % guḍāc chata-guṇaṃ phalam // 6.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703960 (0.0):
ambakoṭiṃ śive loke mahābhogaiḥ pramodate / / khaṇḍasya palanaivedyaṃ guḍāc chataguṇaṃ phalam // 6.30 //
khaṇḍāt sahasra-guṇitaṃ $ śarkarāyā nivedane & / matsaṇḍikāṃ mahā-śuddhāṃ % śaṃkarāya nivedayet // 6.31 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703971 (0.0):
khaṇḍasya palanaivedyaṃ guḍāc chataguṇaṃ phalam // 6.30 // / khaṇḍāt sahasraguṇitaṃ śarkarāyā nivedane /
kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703977 (0.0):
matsaṇḍikāṃ mahāśuddhāṃ śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198566 (1.788):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ % śiva-loke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704016 (1.788):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ // 6.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188998 (0.050):
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.35c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797141 (0.060):
kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a
pariśuddhaṃ bhṛṣṭam ājyaṃ % siddhaṃ cai7va susaṃskṛtam // 6.32 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703983 (1.192):
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate / / pariśuddhaṃ bhṛṣṭam ājyaṃ siddhaṃ caiva susaṃskṛtam // 6.32 //
māsaṃ nivedya śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703989 (0.0):
pariśuddhaṃ bhṛṣṭam ājyaṃ siddhaṃ caiva susaṃskṛtam // 6.32 // / māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198403 (0.037):
nivedayati śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703855 (0.037):
nivedayati śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
aśeṣa-phala-dānena % yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703998 (0.0):
māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt / / aśeṣaphaladānena yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831015 (0.053):
14,096.015d@004_0913 gosahasrapradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_0914 tat puṇyaphalam āpnoti naro vai nātra saṃśayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832579 (0.053):
14,096.015d@004_1162 gosahasrapradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_1163 tat puṇyaphalam āpnoti tiladhenuprado naraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20833587 (0.053):
14,096.015d@004_1332 gavāṃ koṭipradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_1333 tatpuṇyaphalam āpnoti varṣeṇaikena pāṇḍava
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857559 (0.056):
sarvatīrtheṣu yat puṇyaṃ $ snānadānena kīrtitam & / tat phalaṃ satataṃ tatra % prāpnuvanti manīṣiṇaḥ // BrP_177.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128868 (0.056):
sarvatīrtheṣu yat puṇyaṃ snānadānena kīrtitam / / tat phalaṃ satataṃ tatra prāpnuvanti manīṣiṇaḥ // BrP_177.13 //
tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ $ mahā-dāna-nivedane &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704002 (0.0):
aśeṣaphaladānena yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 // / tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ mahādānanivedane /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274371 (0.060):
yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt SUp_6.72d / yat puṇyaṃ parikīrtitam SUp_6.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211961 (0.064):
tat puṇyaṃ tindukeṣu ca SUp_6.14d / tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ SUp_6.34a
panasāni ca divyāni % svādūni surabhīṇi ca // 6.34 // / nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704011 (0.0):
tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ mahādānanivedane / / panasāni ca divyāni svādūni surabhīṇi ca // 6.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198426 (0.028):
godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703879 (0.028):
godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706636 (0.053):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703901 (0.063):
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ % śiva-loke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704018 (0.0):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198524 (1.788):
matsaṇḍikāṃ mahā-śuddhāṃ % śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703975 (1.788):
matsaṇḍikāṃ mahāśuddhāṃ śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706270 (0.034):
śivayogapravṛttasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.217 // / kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188998 (0.050):
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.35c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797141 (0.060):
kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a
piban śivā7mṛtaṃ divyaṃ $ mahā-bhogaiḥ pramodate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704027 (0.0):
piban śivāmṛtaṃ divyaṃ mahābhogaiḥ pramodate / / dine dine ca yas tv āpaṃ vastrapūtaṃ samācaret // 6.36 //
dine dine ca yas tv āpaṃ % vastra-pūtaṃ samācaret // 6.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704033 (0.0):
piban śivāmṛtaṃ divyaṃ mahābhogaiḥ pramodate / / dine dine ca yas tv āpaṃ vastrapūtaṃ samācaret // 6.36 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226778 (0.061):
dine dine ca yas tv āpaṃ SUp_6.36c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799706 (0.061):
dinatrayaṃ prakurvīta SUp_6.141c / dine dine ca yas tv āpaṃ SUp_6.36c
sukhāya śiva-bhaktebhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704040 (0.0):
dine dine ca yas tv āpaṃ vastrapūtaṃ samācaret // 6.36 // / sukhāya śivabhaktebhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499971 (0.036):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.048):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.048):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815385 (0.051):
dadyād yaḥ śivabhaktāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704044 (0.0):
sukhāya śivabhaktebhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / mahāsarāṃsi yaḥ kuryād bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201326 (0.036):
tad-vastu-dātur yat puṇyaṃ $ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet & / dattvo7pakaraṇaṃ kiṃcid % api yo vittam arthinām // 6.254 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706746 (0.060):
tadvastudātur yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet / / dattvopakaraṇaṃ kiṃcid api yo vittam arthinām // 6.254 //
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704054 (0.0):
mahāsarāṃsi yaḥ kuryād bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ // 6.37 // / tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201326 (0.034):
tad-vastu-dātur yat puṇyaṃ $ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet & / dattvo7pakaraṇaṃ kiṃcid % api yo vittam arthinām // 6.254 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211971 (0.062):
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya SUp_6.38a / tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet SUp_6.254b
yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid % anna-pāna-phalā3dikam // 6.38 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704059 (0.0):
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya śivaloke mahīyate / / yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid annapānaphalādikam // 6.38 //
tat tac chivāya deyaṃ syād $ uttamaṃ bhogam icchatā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704068 (0.0):
yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid annapānaphalādikam // 6.38 // / tat tac chivāya deyaṃ syād uttamaṃ bhogam icchatā /
na śivaḥ paripūrṇatvāt % kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704075 (0.0):
tat tac chivāya deyaṃ syād uttamaṃ bhogam icchatā / / na śivaḥ paripūrṇatvāt kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 //
kintv īśvara-nibhaṃ kṛtvā $ sarvam ātmani dīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704081 (0.0):
na śivaḥ paripūrṇatvāt kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 // / kintv īśvaranibhaṃ kṛtvā sarvam ātmani dīyate /
na rohati yathā bījaṃ % svastham āśraya-varjitam // 6.40 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704088 (0.0):
kintv īśvaranibhaṃ kṛtvā sarvam ātmani dīyate / / na rohati yathā bījaṃ svastham āśrayavarjitam // 6.40 //
puṇya-bījaṃ tathā sūkṣmaṃ $ niṣphalaṃ syān nirāśrayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704093 (0.0):
na rohati yathā bījaṃ svastham āśrayavarjitam // 6.40 // / puṇyabījaṃ tathā sūkṣmaṃ niṣphalaṃ syān nirāśrayam /
sukṣetreṣu yathā bījam % uptaṃ bhavati sat-phalam // 6.41 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704100 (0.0):
puṇyabījaṃ tathā sūkṣmaṃ niṣphalaṃ syān nirāśrayam / / sukṣetreṣu yathā bījam uptaṃ bhavati satphalam // 6.41 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968598 (0.055):
guṇaiḥ kṣetraṃ guṇakṣetraṃ. guṇayogād dhi tat puṇyasya kṣetraṃ bhavati. / yathā kṣetre bījam uptaṃ mahāphalaṃ bhavati. evaṃ puṇyabījam atroptaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968605 (0.060):
yathā kṣetre bījam uptaṃ mahāphalaṃ bhavati. evaṃ puṇyabījam atroptaṃ / mahāphalam bhavati. nānyatreti. na sāmānyastrīvadhādiṣu.
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747970 (0.062):
bhagavān vipaśyī samyaksambuddhaḥ paramadakṣiṇīyo hīnadīnānukampako 'tra / ca svalpam api dānabījam uptaṃ dāridravyasanonmūlakaṃ bhavati | tad aham
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8211687 (0.062):
uptaṃ sukṛtabījaṃ hi sukṣetreṣu mahāphalam // SoKss_12,6.322 //
alpam apy akṣayaṃ tadvat $ puṇyaṃ śiva-samāśrayāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704108 (0.0):
sukṣetreṣu yathā bījam uptaṃ bhavati satphalam // 6.41 // / alpam apy akṣayaṃ tadvat puṇyaṃ śivasamāśrayāt /
tasmād īśvaram uddiśya % yad yad ātmani rocate // 6.42 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704114 (0.0):
alpam apy akṣayaṃ tadvat puṇyaṃ śivasamāśrayāt / / tasmād īśvaram uddiśya yad yad ātmani rocate // 6.42 //
tat tad īśvara-bhaktebhyaḥ $ pradātavyaṃ phalā1rthinā & / yaḥ śivāya guror vā8pi % racayen maṇi-bhūmikam // 6.43 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704115 (0.0):
tasmād īśvaram uddiśya yad yad ātmani rocate // 6.42 // / tat tad īśvarabhaktebhyaḥ pradātavyaṃ phalārthinā /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704124 (0.031):
tasmād īśvaram uddiśya yad yad ātmani rocate // 6.42 // / tat tad īśvarabhaktebhyaḥ pradātavyaṃ phalārthinā /
naivedya bhojanā1rthaṃ yaḥ $ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704131 (0.0):
yaḥ śivāya guror vāpi racayen maṇibhūmikam // 6.43 // / naivedya bhojanārthaṃ yaḥ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam /
yāvat tat pattra-puṣpāṇāṃ % parisaṃkhyā vidhīyate // 6.44 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ sura-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704142 (0.0):
naivedya bhojanārthaṃ yaḥ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam / / yāvat tat pattrapuṣpāṇāṃ parisaṃkhyā vidhīyate // 6.44 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.020):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20752831 (0.034):
13,134.057d@015_1363 tāvad varṣasahasrāṇi śakraloke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832405 (0.037):
14,096.015d@004_1134 tāvad varṣasahasrāṇi mama loke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832981 (0.037):
14,096.015d@004_1229 tāvad varṣasahasrāṇi mama loke mahīyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.041):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198437 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704199 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
palāśa-kadalī-padma- % pattrāṇi ca viśeṣataḥ // 6.45 // / dattvā śivāya gurave $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704154 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi suraloke mahīyate / / palāśakadalīpadma- pattrāṇi ca viśeṣataḥ // 6.45 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706930 (0.055):
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706636 (0.058):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
yāvat tat-pattra-saṃkhyānam % īśvarāya niveditam // 6.46 // / tāvad-abdā1yutānāṃ sa $ loke bhogān avāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704167 (0.0):
tāvadabdāyutānāṃ sa loke bhogān avāpnuyāt / / yāvat tāmbulapattrāṇi pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704159 (0.004):
dattvā śivāya gurave śṛṇu yat phalam āpnuyāt / / yāvat tatpattrasaṃkhyānam īśvarāya niveditam // 6.46 //
yāvat tāmbula-pattrāṇi % pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201178 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet & / tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704177 (0.0):
tāvadabdāyutānāṃ sa loke bhogān avāpnuyāt / / yāvat tāmbulapattrāṇi pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706598 (0.0):
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet / / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate // 6.242 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877957 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885715 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197781 (0.041):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.041):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815301 (0.041):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.041):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.041):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905833 (0.044):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_221.27 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813220 (0.048):
tilataṇḍulamiśraṃ yaḥ kuryāl liṅgasya pūjanam / / so 'pi varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKS_56.27 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571544 (0.049):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate / / dinamekaṃ rasendrasya yo dadāti hutāśanam // RCint_3.45 //
yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704184 (0.0):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate / / yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704191 (0.0):
yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 // / tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.035):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.060):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.060):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.060):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704201 (0.0):
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
jātī-phalaṃ sa-kaṅkolaṃ % latā-kastūriko2tpalam // 6.50 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704203 (0.060):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / jātīphalaṃ sakaṅkolaṃ latākastūrikotpalam // 6.50 //
ity etāni sugandhīni $ phalāni vinivedayet & / phale phale mahā-bhogair % varṣa-lakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704218 (0.0):
jātīphalaṃ sakaṅkolaṃ latākastūrikotpalam // 6.50 // / ity etāni sugandhīni phalāni vinivedayet / / phale phale mahābhogair varṣalakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287237 (0.036):
varṣalakṣaṃ tu yatnataḥ SUp_6.51d / varṣalakṣaṃ mahābhogair SUp_6.18c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201122 (0.064):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706539 (0.064):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
kāmikena vimānena $ krīḍate sa śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704223 (0.0):
phale phale mahābhogair varṣalakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 // / kāmikena vimānena krīḍate sa śive pure /
truṭi-mātra-pramāṇena % karpūrasya śive gurau // 6.52 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704230 (0.0):
kāmikena vimānena krīḍate sa śive pure / / truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau // 6.52 //
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704236 (0.0):
truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.042):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198206 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
pūga-tāmbūla-pattrāṇām % ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704242 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate / / pūgatāmbūlapattrāṇām ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 //
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.0):
ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam & / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.0):
pūgatāmbūlapattrāṇām ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.0):
ekaikasmin parijñeyam āyudhe cāpi vai phalam / / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.028):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.032):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.032):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.040):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.041):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201044 (0.045):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 // / nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706460 (0.045):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 // / nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.046):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.046):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.059):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.059):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287145 (0.061):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.54a / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.244c
yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704255 (0.0):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200799 (0.013):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198837 (0.025):
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853053 (0.025):
yā puna bhikṣuṇīti upasampannā | pātrasannicayan ti pātran nāma sumbhakaṃ / upasambhakaṃ | uktaṭeyakaṃ vaṅkeṭakaṃ tiṅkhinipātraṃ | jyeṣṭhakaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665308 (0.037):
adhītya sarvam adhyātmaṃ $ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150865 (0.037):
adhītya sarvam adhyātmaṃ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.043):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276418 (0.049):
yaś cūeṇādhārasatpātraṃ SUp_6.54c / yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet SvaT_3.35d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817244 (0.049):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198416 (0.053):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.056):
vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam / / ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.057):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
modate sa śive loke $ varṣa-koṭīś caturdaśa &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704261 (0.0):
yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 // / modate sa śive loke varṣakoṭīś caturdaśa /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273542 (0.043):
modate sa śive loke SUp_6.199c / modayantyo gaṇeśvarān SvaT_10.563b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199409 (0.064):
kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam & / śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 //
mṛt-kāṣṭha-vaṃśa-khaṇḍāni % yaḥ pradadyāc chivā3śrame // 6.55 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704266 (0.025):
modate sa śive loke varṣakoṭīś caturdaśa / / mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyāc chivāśrame // 6.55 //
prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201016 (0.0):
nivedayīta rudrāya $ rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca & / prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704277 (0.0):
mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyāc chivāśrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706432 (0.0):
nivedayīta rudrāya rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca / / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227248 (0.051):
divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.56b / divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.230d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200878 (0.064):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706295 (0.064):
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 //
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ % sthālyā3dīn bhāṇḍa-saṃpuṭān // 6.56 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704277 (0.0):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ / / māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ sthālyādīn bhāṇḍasaṃpuṭān // 6.56 //
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817242 (0.016):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200799 (0.022):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198799 (0.025):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.025):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.047):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.049):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201049 (0.049):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 // / nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706465 (0.049):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 // / nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665308 (0.050):
adhītya sarvam adhyātmaṃ $ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150865 (0.050):
adhītya sarvam adhyātmaṃ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201060 (0.053):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 // / dattvā9ñjana-śalākāṃ vā $ lohā3dyāṃ śiva-yogine &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.062):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
vaṃśā3lābu-samutthāni $ dattvā0pnoti śivaṃ puram &
pañca-saṃmārjanī-toyaṃ % gomayā1ñjana-karpaṭān // 6.58 //
mṛt-kumbha-pīṭikāṃ dadyād $ bhogāñ chiva-pure labhet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704315 (0.0):
pañcasaṃmārjanītoyaṃ gomayāñjanakarpaṭān // 6.58 // / mṛtkumbhapīṭikāṃ dadyād bhogāñ chivapure labhet /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802072 (0.052):
bhogāñ chivapure labhet SUp_6.59b / bhogān dadāti vipulān SUp_7.73a
yaḥ puṣpa-dhūpa-gandhānāṃ % dadhi-kṣīra-ghṛtā1mbhasām // 6.59 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704323 (0.0):
mṛtkumbhapīṭikāṃ dadyād bhogāñ chivapure labhet / / yaḥ puṣpadhūpagandhānāṃ dadhikṣīraghṛtāmbhasām // 6.59 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197083 (0.035):
yat puṣpa-dhūpa-bhaṣyā7nna- $ dadhi-kṣīra-ghṛtā3dibhiḥ &
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11458333 (0.063):
aśvatthapatravṛkṣasyādhastāda yūthikākalikānāṃ ghṛtadadhikṣīrābhyaktānāṃ / śatasahasraṃ juhuyāt / rūpakaśataṃ labhate / atha na siddhyati karmakuryāt
dadyād ādhāra-pātrāṇi $ śiva-loke sa gacchati &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704329 (0.0):
yaḥ puṣpadhūpagandhānāṃ dadhikṣīraghṛtāmbhasām // 6.59 // / dadyād ādhārapātrāṇi śivaloke sa gacchati /
vaṃśa-tālā3di-saṃbhūtaṃ % puṣpā3dhāra-karaṇḍakam // 6.60 // / ity evam-ādyān yo dadyāc $ chiva-lokam avāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704342 (0.041):
ity evamādyān yo dadyāc chivalokam avāpnuyāt / / yaḥ sruksruvādipātrāṇi homārthaṃ vinivedayet // 6.61 //
yaḥ sruk-sruvā3di-pātrāṇi % homā1rthaṃ vinivedayet // 6.61 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704351 (0.033):
yaḥ sruksruvādipātrāṇi homārthaṃ vinivedayet // 6.61 // / varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate /
varṣa-koṭiṃ mahā-bhāgaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704357 (0.031):
yaḥ sruksruvādipātrāṇi homārthaṃ vinivedayet // 6.61 // / varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.060):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.060):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.060):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.060):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.060):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.060):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.062):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704364 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.0):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198972 (0.0):
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 // / śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.0):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.034):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.034):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.041):
gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704369 (0.044):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198995 (0.045):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704440 (0.045):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.046):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.046):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199159 (0.052):
abhyarcya puṣpa-dhūpaiś ca $ samantāt phala-parvatam & / śivāya gurave vā9pi % praṇipatya nivedayet // 6.81 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704418 (0.052):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212896 (0.0):
dhūpairdīpaiśca naivedyairyathā vibhavavistaraiḥ / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // NarP_2,41.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212966 (0.0):
ghṛtadhenuṃ vidhānena tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // NarP_2,41.45 // / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950798 (0.0):
mālāṃ kṛtvā yathālābham $ eteṣāṃ viṣṇum arcayet & / kalpakoṭisahasrāṇi % kalpakoṭiśatāni ca // NsP_34.21 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17015782 (0.0):
mālāṃ kṛtvā yathālābham eteṣāṃ viṣṇum arcayet / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // NsP_34.21 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704374 (0.0):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10800523 (0.0):
tīrtheṣu śrāddhakaraṇāt pitṝṇām akṣayā gatiḥ / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // RKS_39.79 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27391108 (0.014):
kalpakoṭiśatāni ca NsP_34.21d / kalpakoṭisahasrāṇi NsP_34.21c
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858974 (0.021):
kalpaniyutaśatasahasrāni anekakalpakoṭīranekānikalpakoṭiśatāni anekāni / kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198973 (0.021):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198996 (0.021):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704419 (0.021):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704441 (0.021):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845997 (0.023):
karmaṇā tena viprarṣe viṣṇuloke mayoṣitam // NarP_1,23.88 // / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797136 (0.025):
kalpakoṭiśatāni ca SUp_6.63d / kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909348 (0.030):
08606 ny api kalpaśatasahasrāṇy ekāni api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731686 (0.030):
anekāny api kalpaśatasahasrāṇy ekāni api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188971 (0.030):
kalpakoṭiśatāni ca SUp_6.63d / kalpakoṭiśatairapi SvaT_7.258d
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072248 (0.032):
kalpaśatasahasrāṇy anekāny api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi anusmarati
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188983 (0.032):
kalpakoṭiśatairapi SvaT_10.571d / kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710684 (0.033):
kalpakoṭisahasrāṇi KDA_348a / kalpakoṭisahasrāṇi KDA_444c
sa gotra-bhṛtya-saṃyukto $ vasec chivapure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704382 (0.0):
kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 // / sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasec chivapure naraḥ /
vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704389 (0.0):
sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasec chivapure naraḥ / / vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 //
bhogān bhuktvā tu vipulāṃs $ tad-ante sa mahī-patiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200747 (0.0):
nivedayitvā skandāya $ tat-sāyujyam avāpnuyāt & / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs % tad-ante syād dvijo1ttamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704393 (0.0):
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs tadante sa mahīpatiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706164 (0.0):
nivedayitvā skandāya tatsāyujyam avāpnuyāt / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs tadante syād dvijottamaḥ // 6.209 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869740 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca % saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs $ tvam ante matprasādataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11141051 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs tvam ante matprasādataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23450035 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca % na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs $ tvam ante matprasādajam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156695 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs tvam ante matprasādajam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169573 (0.020):
yāvaddināni tāvacca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca vipulānbhogāṃstvamante matprasādataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10810449 (0.029):
saṃgacchadhvaṃ śivaṃ svargaṃ sarvakāmasamanvitam / / tatra bhuktvā mahābhogān anantān puṇyasaṃkhyayā // RKS_52.67 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888385 (0.031):
svargaṃ gacchadhvam atulaṃ % sarvakāmasamanvitam // BrP_216.70 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ ante puṇyaparikṣayāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159694 (0.031):
svargaṃ gacchadhvam atulaṃ sarvakāmasamanvitam // BrP_216.70 // / tatra bhuktvā mahābhogān ante puṇyaparikṣayāt /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262565 (0.032):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893197 (0.044):
bhuktvā tatrepsitān bhogān BrP_227.30c / bhuktvā tu vipulān bhogāñ BrP_41.79a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004764 (0.049):
sa bhuktveha varānbhogānante viṣṇoḥ padaṃ vrajet // NarP_1,120.73 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788391 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān % mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059706 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893140 (0.051):
bhuktvā ca vipulān bhogāṃs BrP_192.83a / bhuktvā cācāmatāṃ yac ca BrP_220.94c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337727 (0.053):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra $ bhogān yugaśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231492 (0.053):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra bhogān yugaśataṃ naraḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872938 (0.060):
vījyamāno divaṃ yāti pūjyamānastathāmaraiḥ // Paus_30.177 // / bhuktvā bhogāṃstu vipulān sarvalokāntarodbhavān /
manaḥ-śilāṃ harītālaṃ % rāja-paṭṭaṃ ca hiṅgulam // 6.65 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704402 (0.026):
manaḥśilāṃ harītālaṃ rājapaṭṭaṃ ca hiṅgulam // 6.65 // / gairikaṃ maṇidantaṃ ca hematoyaṃ tathāṣṭamam /
gairikaṃ maṇi-dantaṃ ca $ hema-toyaṃ tathā8ṣṭamam &
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704413 (0.0):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 //
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.0):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198919 (0.0):
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 // / śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.0):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.034):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.034):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704418 (0.037):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.041):
gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704369 (0.044):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198995 (0.045):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704440 (0.045):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.046):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.046):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.0):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.0):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.0):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.0):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704441 (1.192):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.009):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.018):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.018):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198920 (0.021):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704370 (0.021):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.034):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264390 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264400 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264410 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264420 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.77d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264430 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.207d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.226d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264440 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.258b / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.269b
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.037):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.038):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704433 (0.0):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704440 (0.0):
yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam / / ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198919 (0.045):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198972 (0.045):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704418 (0.049):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704369 (0.051):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.0):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.0):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.0):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (1.192):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704447 (1.192):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.009):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198920 (0.021):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704370 (0.021):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.034):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.037):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.038):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706105 (0.058):
saṃgatiṃ sopakaraṇaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.058):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.058):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815388 (0.059):
dadyād yaḥ śivabhaktāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / varṣakoṭisamaṃ divyaṃ mahābhogaiḥ samanvitam // RKS_59.14 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197253 (0.059):
tatra kalpa-śataṃ bhogān % bhuṅkte divyān yathe3psitān // 4.50 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339398 (0.064):
tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpakoṭiśataṃ naraḥ & / svadehagandhakusumaiḥ % pūrayañchivamandiram // LiP_1,77.103 //
samasta-kulajaiḥ sā1rdhaṃ % tasyā7nte sa mahī-patiḥ // 6.69 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704449 (1.192):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure / / samastakulajaiḥ sārdhaṃ tasyānte sa mahīpatiḥ // 6.69 //
tila-dhenuṃ pradadyād yaḥ $ kṛtvā kṛṣṇā1jine naraḥ &
kapilāyāḥ pradānasya % yat phalaṃ tad avāpnuyāt // 6.70 // / ghṛta-dhenuṃ naraḥ kṛtvā $ kāṃsya-pātre sa-kāñcanān &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704473 (0.0):
tiladhenuṃ pradadyād yaḥ kṛtvā kṛṣṇājine naraḥ / / kapilāyāḥ pradānasya yat phalaṃ tad avāpnuyāt // 6.70 //
nivedya go-pradānasya % samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704479 (0.0):
ghṛtadhenuṃ naraḥ kṛtvā kāṃsyapātre sakāñcanān / / nivedya gopradānasya samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 //
dvīpi-carmaṇi yaḥ sthāpya $ pradadyāl lavaṇā3ḍhakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704485 (0.0):
nivedya gopradānasya samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 // / dvīpicarmaṇi yaḥ sthāpya pradadyāl lavaṇāḍhakam /
aśeṣa-rasa-dānasya % yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704491 (0.0):
dvīpicarmaṇi yaḥ sthāpya pradadyāl lavaṇāḍhakam / / aśeṣarasadānasya yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 //
maricāḍhena kurvīta(?) $ mārīcaṃ nāma parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704497 (0.0):
aśeṣarasadānasya yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 // / maricāḍhena kurvīta(?) mārīcaṃ nāma parvatam /
dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam % āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704505 (0.0):
maricāḍhena kurvīta(?) mārīcaṃ nāma parvatam / / dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 //
dakṣiṇe guḍa-śuṇṭhīṃ ca $ nairṛte nāga-kesaram &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704510 (0.0):
dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 // / dakṣiṇe guḍaśuṇṭhīṃ ca nairṛte nāgakesaram /
pippalīṃ paścime dadyād % vāyavye kṛṣṇa-jīrakam // 6.74 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704514 (0.030):
dakṣiṇe guḍaśuṇṭhīṃ ca nairṛte nāgakesaram / / pippalīṃ paścime dadyād vāyavye kṛṣṇajīrakam // 6.74 //
kauberyām aja-modaṃ ca $ tvag-elāś ce8śa-daivate &
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur % bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704527 (0.0):
kauberyām ajamodaṃ ca tvagelāś ceśadaivate / / kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 //
kakubhām antarāleṣu $ samantāt saindhavaṃ nyaset & / sa-puṣpā1kṣata-toyena % śivāya vinivedayet // 6.76 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704529 (0.0):
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 // / kakubhām antarāleṣu samantāt saindhavaṃ nyaset /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704537 (0.0):
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 // / kakubhām antarāleṣu samantāt saindhavaṃ nyaset /
yāvat tad-dīpa-saṃkhyānaṃ $ sarvam ekatra parvate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704544 (0.0):
sapuṣpākṣatatoyena śivāya vinivedayet // 6.76 // / yāvat taddīpasaṃkhyānaṃ sarvam ekatra parvate /
tāvad-varṣa-śatād ūrdhvaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704553 (0.0):
yāvat taddīpasaṃkhyānaṃ sarvam ekatra parvate / / tāvadvarṣaśatād ūrdhvaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 //
kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya $ kāliṅgaṃ pūrvato nyaset &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704558 (0.0):
tāvadvarṣaśatād ūrdhvaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 // / kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya kāliṅgaṃ pūrvato nyaset /
dakṣiṇe kṣīra-tumbīṃ tu % vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704566 (0.0):
kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya kāliṅgaṃ pūrvato nyaset / / dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704630 (0.064):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya sumukhaṃ paścime nyaset / / kuhadrakaṃ ca vāyavyām uttare vāpi tālikīm // 6.84 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199195 (0.064):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset & / kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 //
paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704571 (0.0):
kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya kāliṅgaṃ pūrvato nyaset / / dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 //
nyased gaja-paṭolāṃś ca % madhurān vahni-daivate // 6.79 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704577 (0.0):
paṭīsāny uttare sthāpya karkaṭīm īśadaivate / / nyased gajapaṭolāṃś ca madhurān vahnidaivate // 6.79 //
kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ $ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam & / uccā1vacāni cā7nyāni % phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704579 (0.0):
nyased gajapaṭolāṃś ca madhurān vahnidaivate // 6.79 // / kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704587 (0.053):
kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam / / uccāvacāni cānyāni phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 //
abhyarcya puṣpa-dhūpaiś ca $ samantāt phala-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704593 (0.0):
uccāvacāni cānyāni phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 // / abhyarcya puṣpadhūpaiś ca samantāt phalaparvatam /
śivāya gurave vā9pi % praṇipatya nivedayet // 6.81 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ tad-dīpānāṃ ca madhyataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704604 (0.0):
abhyarcya puṣpadhūpaiś ca samantāt phalaparvatam / / śivāya gurave vāpi praṇipatya nivedayet // 6.81 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198915 (0.052):
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 // / śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198374 (0.062):
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet & / śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199222 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704610 (0.0):
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ taddīpānāṃ ca madhyataḥ / / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.028):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya $ tat-pūrve vāla-mūlakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704612 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 // / mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya tatpūrve vālamūlakam /
āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya % yāmyāyāṃ kṣāra-vāstukam // 6.83 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704623 (0.0):
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya tatpūrve vālamūlakam / / āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya yāmyāyāṃ kṣāravāstukam // 6.83 //
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704630 (0.0):
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya tatpūrve vālamūlakam / / āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya yāmyāyāṃ kṣāravāstukam // 6.83 //
kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 // / kusumbha-śākam aiśānyāṃ $ sarva-śākāni tad-bahiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704633 (0.0):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya sumukhaṃ paścime nyaset / / kuhadrakaṃ ca vāyavyām uttare vāpi tālikīm // 6.84 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704640 (0.0):
kuhadrakaṃ ca vāyavyām uttare vāpi tālikīm // 6.84 // / kusumbhaśākam aiśānyāṃ sarvaśākāni tadbahiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196249 (0.050):
sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ $ puṣpā3rāmaṃ tatho9ttaram & / koṣṭhā3gāraṃ ca vāyavyāṃ % vāruṇyāṃ varuṇā3layam // 2.18 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18853876 (0.054):
kārpāsaṃ yāmyabhāgaṃ tu navanītaṃ tu nairṛte / / paścime saptadhānyāni vāyavye taṃdulāḥ smṛtāḥ // RKV_92.23 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971370 (0.059):
āgneyakoṇe vighneśaṃ durgāṃ naiśācareḥ yajet / / vāyavye baṭukān paścādīśāne kṣetrapaṃ yajet // NarP_1,87.144 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697218 (0.064):
nyasetsaṅkarṣaṇaṃ pūrve pradyumnaṃ caiva dakṣiṇe / / aniruddhaṃ paścime ca brihmāṇaṃ cottare nyaset // GarP_1,8.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199128 (0.064):
dakṣiṇe kṣīra-tumbīṃ tu % vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704564 (0.064):
dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya karkaṭīm īśadaivate /
pūrva-krameṇa vinyasya % śivāya vinivedayet // 6.85 // / yāvat tan-mūla-nālānāṃ $ pattra-saṃkhyā ca kīrtitā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704652 (0.0):
kusumbhaśākam aiśānyāṃ sarvaśākāni tadbahiḥ / / pūrvakrameṇa vinyasya śivāya vinivedayet // 6.85 //
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704658 (0.0):
yāvat tanmūlanālānāṃ pattrasaṃkhyā ca kīrtitā / / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.028):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
dattvā labhen mahā-bhogān $ guggulv-adreḥ pala-dvayam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704665 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 // / dattvā labhen mahābhogān guggulvadreḥ paladvayam /
varṣa-koṭi-dvayaṃ svarge % dvi-guṇaṃ guḍa-miśritaiḥ // 6.87 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704668 (0.0):
dattvā labhen mahābhogān guggulvadreḥ paladvayam / / varṣakoṭidvayaṃ svarge dviguṇaṃ guḍamiśritaiḥ // 6.87 //
guḍā3rdrakaṃ sa-lavaṇam $ āmra-mañjari-saṃyutam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704680 (0.0):
varṣakoṭidvayaṃ svarge dviguṇaṃ guḍamiśritaiḥ // 6.87 // / guḍārdrakaṃ salavaṇam āmramañjarisaṃyutam /
nivedya gurave bhaktyā % saubhāgyaṃ paramaṃ labhet // 6.88 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704684 (0.0):
guḍārdrakaṃ salavaṇam āmramañjarisaṃyutam / / nivedya gurave bhaktyā saubhāgyaṃ paramaṃ labhet // 6.88 //
hastā3ropyeṇa vā kṛtvā $ mahā-ratnā1nvitāṃ mahīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199279 (0.054):
yaś ca siṃhā3sanaṃ dadyān $ mahā-ratnā1nvitaṃ nṛpaḥ &
nivedayitvā śarvāya % śiva-tulyaḥ prajāyate // 6.89 // / vajre1ndranīla-vaiḍūrya- $ padma-rāgaṃ sa-mauktikam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704695 (0.0):
hastāropyeṇa vā kṛtvā mahāratnānvitāṃ mahīm / / nivedayitvā śarvāya śivatulyaḥ prajāyate // 6.89 //
kīṭa-pakṣaṃ suvarṇaṃ ca % mahā-ratnāni sapta vai // 6.90 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704707 (0.016):
vajrendranīlavaiḍūrya- padmarāgaṃ samauktikam / / kīṭapakṣaṃ suvarṇaṃ ca mahāratnāni sapta vai // 6.90 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548473 (0.049):
caturarṇavāntavijetā dhārmiko dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ/ / 087.027. tasyemānyevamrūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652888 (0.049):
caturaṅgairvijetā dhārmiko dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ/ / 467.013. tasyemānyevamrūpāṇi saptaratnāni bhavanti, tadyathā cakraratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609360 (0.055):
udaraṃ sphoṭayitvā antrāṇyākṛṣya sarvaṃ tannagaramantrairveṣṭitam, sapta / ratnāni gṛhaṃ praveśyamānāni dṛṣṭāni/ / 291.002. tato rājā bhītastrastaḥ saṃvigna āhṛṣṭaromakūpo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532616 (0.059):
saptaratnasamanvāgataḥ/ / 036.029. tasyemānyevaṃ rūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti/
yaś ca siṃhā3sanaṃ dadyān $ mahā-ratnā1nvitaṃ nṛpaḥ &
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252664 (0.031):
savatsāṃ kapilāṃ dadyādyaḥ sa yajñaphalaṃ labhet // SvayambhuP_4.122 // / yo ratnakaṃcukaṃ dadyāt sa bhaved bahuratnavān /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285435 (0.044):
vivāhakāle yatvāsaḥparidhāpitaṃ, tatetadvidebrāhmaṇāya dadyāt, yo 'smin
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3396808 (0.056):
eka eva vasu yaddadau nṛpastatsamāpakamatarkyata kratoḥ /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18496257 (0.060):
syād ātmaguptām atha śārivāñ ca medāñ ca dadyād dhi śatāvarīñ ca /
kṣudra-ratnaiś ca vividhais % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.91 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704719 (0.0):
yaś ca siṃhāsanaṃ dadyān mahāratnānvitaṃ nṛpaḥ / / kṣudraratnaiś ca vividhais tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.91 //
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sā1ntaḥ-pura-paricchadaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704722 (0.0):
kṣudraratnaiś ca vividhais tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.91 // / kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sāntaḥpuraparicchadaḥ /
samasta-bhṛtya-saṃyuktaḥ % śiva-loke mahīyate // 6.92 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704734 (0.0):
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sāntaḥpuraparicchadaḥ / / samastabhṛtyasaṃyuktaḥ śivaloke mahīyate // 6.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337655 (0.061):
sarvavighnān atikramya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337692 (0.061):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231420 (0.061):
sarvavighnān atikramya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231457 (0.061):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ śiva-tulya-parākramaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337656 (0.0):
sarvavighnān atikramya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337693 (0.0):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231421 (0.0):
sarvavighnān atikramya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231458 (0.0):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704738 (0.0):
samastabhṛtyasaṃyuktaḥ śivaloke mahīyate // 6.92 // / tatra bhuktvā mahābhogān śivatulyaparākramaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337401 (0.024):
kṛtvā yajñeśamīśānaṃ % viṣṇuloke mahīyate // LiP_1,76.15 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpalakṣaṃ sukhī naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231166 (0.024):
kṛtvā yajñeśamīśānaṃ viṣṇuloke mahīyate // LiP_1,76.15 // / tatra bhuktvā mahābhogān kalpalakṣaṃ sukhī naraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769253 (0.053):
bhuktvā tu vipulān bhogāñ $ śivaloke manoramān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040576 (0.053):
bhuktvā tu vipulān bhogāñ śivaloke manoramān /
ā-mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 6.93 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202978 (0.0):
sa mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 7.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704746 (0.0):
tatra bhuktvā mahābhogān śivatulyaparākramaḥ / / āmahāpralayaṃ yāvat tadante muktim āpnuyāt // 6.93 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708383 (0.025):
sa mahāpralayaṃ yāvat tadante muktim āpnuyāt // 7.98 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214048 (0.052):
tadante prāpnuyād rājyaṃ SUp_6.218c / tadante muktim āpnuyāt SUp_6.93d
yadi ced rājyam ākaṅkṣet $ tataḥ sarva-samāhitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704751 (0.0):
āmahāpralayaṃ yāvat tadante muktim āpnuyāt // 6.93 // / yadi ced rājyam ākaṅkṣet tataḥ sarvasamāhitaḥ /
sapta-dvīpa-samudrāyāḥ % kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704758 (0.0):
yadi ced rājyam ākaṅkṣet tataḥ sarvasamāhitaḥ / / saptadvīpasamudrāyāḥ kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 523730 (0.018):
saptarcaṃ tu japed yas tu $ nityam eva samāhitaḥ / HV_App.I,4.143 / / saptadvīpasamudrāyāḥ $ pṛthivyā ekarāḍ bhavet // HV_App.I,4.144 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22009297 (0.018):
saptarcaṃ tu japed yas tu nityam eva samāhitaḥ / HV_App.I,4.143 / / saptadvīpasamudrāyāḥ pṛthivyā ekarāḍ bhavet // HV_App.I,4.144 //
janma-koṭi-sahasrāṇi $ janma-koṭi-śatāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704764 (0.0):
saptadvīpasamudrāyāḥ kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 // / janmakoṭisahasrāṇi janmakoṭiśatāni ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206231 (0.032):
janmakoṭiśatāni ca SUp_6.95b / janmakoṭisahasrāṇi SUp_6.95a
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27702482 (0.049):
dhīvarebhyaḥ sahasrāṇi koṭikoṭiśatāni ca / / rājyārdhamathavā rājyaṃ dadānītyabravīnnṛpaḥ // Bhmj_13.1499 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27890690 (0.049):
janmakoṭiśatairapi Ras_1.48d / janmakoṭiśatairapi Ras_1.49d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805250 (0.056):
janmakoṭisamudbhavaiḥ BrP_58.60d / janmakoṭisamudbhavaiḥ BrP_58.65b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198923 (0.063):
kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 // / sa gotra-bhṛtya-saṃyukto $ vasec chivapure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704373 (0.063):
kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 // / sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasec chivapure naraḥ /
rājyaṃ kṛtvā tataś cā7nte % punaḥ śiva-puraṃ vrajet // 6.95 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704772 (0.0):
janmakoṭisahasrāṇi janmakoṭiśatāni ca / / rājyaṃ kṛtvā tataś cānte punaḥ śivapuraṃ vrajet // 6.95 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26851421 (0.049):
vimuktaḥ sarvapāpebhyaḥ % śivaviṣṇupuraṃ vrajet // BrP_168.37 // / bhānutīrthe viśeṣeṇa $ snānaṃ sarvārthasiddhidam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11122732 (0.049):
vimuktaḥ sarvapāpebhyaḥ śivaviṣṇupuraṃ vrajet // BrP_168.37 // / bhānutīrthe viśeṣeṇa snānaṃ sarvārthasiddhidam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197316 (0.064):
so 'pi pāpari naraḥ sarvair % muktaḥ śiva-puraṃ vrajet // 4.55 // / śivā1gni-dhūma-saṃspṛṣṭā $ jīvāḥ sarve carā1carāḥ &
etad eva phalaṃ jñeyaṃ $ makuṭā3bharaṇā3diṣu & / ratnā3sana-pradānena % pāduke vinivedayet // 6.96 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704771 (0.023):
rājyaṃ kṛtvā tataś cānte punaḥ śivapuraṃ vrajet // 6.95 // / etad eva phalaṃ jñeyaṃ makuṭābharaṇādiṣu /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26842975 (0.032):
sukṛtī tatra yaḥ kuryād $ vedayajñaphalaṃ labhet & / ailatīrthaṃ tu taj jñeyaṃ % tad eva ca purūravam // BrP_151.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11114286 (0.032):
sukṛtī tatra yaḥ kuryād vedayajñaphalaṃ labhet / / ailatīrthaṃ tu taj jñeyaṃ tad eva ca purūravam // BrP_151.24 //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25357710 (0.037):
dṛṣṭāpacārasya vedasya svargādyapi phalaṃ nāstīti manyāmaha' iti / sarvākṣepa' kṛta' /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704782 (0.040):
ratnāsanapradānena pāduke vinivedayet // 6.96 // / dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009039 (0.047):
kedārodakapānena vācimedhaphalaṃ bhavet / / udyāpane tu sarvāṃsāṃ sāmānyo vidhirucyate // NarP_1,123.76 //
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704788 (0.0):
ratnāsanapradānena pāduke vinivedayet // 6.96 // / dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam /
śivāya sa śive loke % tiṣṭhed ā-pralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704796 (0.0):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam / / śivāya sa śive loke tiṣṭhed āpralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199408 (0.058):
kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam & / śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704841 (0.062):
kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam / / śivāyādyaḥ śive loke modate kālam akṣayam // 6.101 //
indranīla-pradānena $ sa vaiḍūrya-pradānataḥ & / modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704808 (0.0):
śivāya sa śive loke tiṣṭhed āpralayaṃ sukhī // 6.97 // / indranīlapradānena sa vaiḍūryapradānataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200377 (0.045):
icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705802 (0.045):
icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200674 (0.052):
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706093 (0.052):
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199396 (0.057):
bhogaiḥ śiva-pure divyaiḥ % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704829 (0.057):
bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate // 6.100 //
masūra-mātram api yaḥ $ padma-rāgaṃ suśobhanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704813 (0.0):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 // / masūramātram api yaḥ padmarāgaṃ suśobhanam /
nivedayitvā śarvāya % modate kālam akṣayam // 6.99 // / nivedya mauktikaṃ svaccham $ eka-bhāgai1ka-mātrakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704821 (0.0):
masūramātram api yaḥ padmarāgaṃ suśobhanam / / nivedayitvā śarvāya modate kālam akṣayam // 6.99 //
bhogaiḥ śiva-pure divyaiḥ % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704833 (0.0):
nivedya mauktikaṃ svaccham ekabhāgaikamātrakam / / bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199372 (0.057):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704805 (0.057):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704839 (0.0):
bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate // 6.100 // / kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam /
śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704847 (0.0):
kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam / / śivāyādyaḥ śive loke modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199357 (0.058):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam & / śivāya sa śive loke % tiṣṭhed ā-pralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704790 (0.058):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam / / śivāya sa śive loke tiṣṭhed āpralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198807 (0.064):
yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 // / modate sa śive loke $ varṣa-koṭīś caturdaśa &
hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam $ api māṣaka-mātrakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704853 (0.0):
śivāyādyaḥ śive loke modate kālam akṣayam // 6.101 // / hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam api māṣakamātrakam /
nivedayitvā śarvāya % varṣa-koṭiṃ vased divi // 6.102 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704859 (0.0):
hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam api māṣakamātrakam / / nivedayitvā śarvāya varṣakoṭiṃ vased divi // 6.102 //
kṣudra-ratnāni yo dadyād $ dhemni baddhāni śambhave &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704865 (0.0):
nivedayitvā śarvāya varṣakoṭiṃ vased divi // 6.102 // / kṣudraratnāni yo dadyād dhemni baddhāni śambhave /
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704872 (0.0):
kṣudraratnāni yo dadyād dhemni baddhāni śambhave / / modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198165 (0.055):
śivāya sa śive loke % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703624 (0.055):
śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate // 6.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200617 (0.062):
modate sa śive loke % yuga-koṭi-śataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706035 (0.062):
modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ // 6.199 //
yathā yathā mahā-ratnaṃ $ śobhanaṃ ca yathā yathā & / tathā tathā mahat puṇyaṃ % jñeyaṃ tac chiva-dānataḥ // 6.104 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704881 (0.0):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 // / yathā yathā mahāratnaṃ śobhanaṃ ca yathā yathā / / tathā tathā mahat puṇyaṃ jñeyaṃ tac chivadānataḥ // 6.104 //
bhūmi-bhāge sa(-)vistīṛṇe $ jambū-dvīpaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704883 (0.0):
tathā tathā mahat puṇyaṃ jñeyaṃ tac chivadānataḥ // 6.104 // / bhūmibhāge sa()vistīṛṇe jambūdvīpaṃ prakalpayet /
aṣṭā3varaṇa-saṃyuktaṃ % nage1ndrā1ṣṭaka-bhūṣitam // 6.105 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959650 (0.033):
kintūpohanasaṃyuktaṃ dhātuvādyavibhūṣitam / / bhaviṣyatīdaṃ nirgītaṃ saptarūpavidhānataḥ // BhN_5.39 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152361 (0.046):
kṣitikāsīsasāmudrasindhutryuṣaṇarājikaiḥ / / saṃyuktaṃ kārayettattu soṣme saptāhasaṃsthitam // GRhtCM_3.4:11 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716674 (0.057):
pāṣṇonyrantarasaṃyuktaṃ pañcāgulasamanvitam // BhS_15.40 //
tan-madhye kārayed divyaṃ $ meru-prāsādam uttamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704900 (0.0):
aṣṭāvaraṇasaṃyuktaṃ nagendrāṣṭakabhūṣitam // 6.105 // / tanmadhye kārayed divyaṃ meruprāsādam uttamam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26585688 (0.054):
sthūlaścetpeṣayecchlakṣṇaṃ tena mūṣāṃ tu kārayet / / aṣṭalohāni tanmadhye samāvartyāni kārayet // Rrā_2,8.171 //
aneka-śikharā3kīrṇam % aśeṣā1mara-saṃyutam // 6.106 // / bahiḥ suvarṇa-nicitaṃ $ sarva-ratno1paśobhitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704909 (0.056):
anekaśikharākīrṇam aśeṣāmarasaṃyutam // 6.106 // / bahiḥ suvarṇanicitaṃ sarvaratnopaśobhitam /
catuḥ-pragrīvako1petaṃ % cakṣur-liṅga-samāyutam // 6.107 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704919 (0.064):
catuḥpragrīvakopetaṃ cakṣurliṅgasamāyutam // 6.107 // / caturdikṣu vanopetaṃ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ /
catur-dikṣu vano1petaṃ $ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704926 (0.050):
catuḥpragrīvakopetaṃ cakṣurliṅgasamāyutam // 6.107 // / caturdikṣu vanopetaṃ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ /
caturṇāṃ pura-yuktena % prākāreṇa ca saṃyutam // 6.108 // / meru-prāsādam ity evaṃ $ hema-ratna-vibhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704936 (0.0):
caturdikṣu vanopetaṃ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ / / caturṇāṃ purayuktena prākāreṇa ca saṃyutam // 6.108 //
yaḥ kārayed vano1petaṃ % so 'nanta-phalam āpnuyāt // 6.109 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320189 (0.055):
sodaremūkatāṃ kuryād VT_293c / so 'nantaphalam āpnuyāt SUp_6.109d
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704942 (0.061):
meruprāsādam ity evaṃ hemaratnavibhūṣitam / / yaḥ kārayed vanopetaṃ so 'nantaphalam āpnuyāt // 6.109 //
bhūmy-ambhaḥ-paramā1ṇūnāṃ $ yathā saṃkhyā na vidyate &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13690518 (0.046):
saty ātmani parityāgo % nā7haṃ-kārasya vidyate // 12.76 // / saṃkhyā4dibhir a-muktaś ca $ nir-guṇo na bhavaty ayam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16913502 (0.061):
yasya saṃkhyā na vidyate BrP_111.29d / yasya saṃsmaraṇenāpi BrP_151.2a
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704942 (0.062):
yaḥ kārayed vanopetaṃ so 'nantaphalam āpnuyāt // 6.109 // / bhūmyambhaḥparamāṇūnāṃ yathā saṃkhyā na vidyate /
śivā3yatana-puṇyasya % tathā saṃkhyā na vidyate // 6.110 // / kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704963 (0.0):
śivāyatanapuṇyasya tathā saṃkhyā na vidyate // 6.110 // / kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200350 (0.055):
aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ & / kula-triṃśakam uddhṛtya % suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705776 (0.055):
aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ / / kulatriṃśakam uddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
kalatra-putra-mitraiś ca % sarva-sva-jana-saṃyutaḥ // 6.111 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704967 (5.960):
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ / / kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537367 (0.050):
sragdāmadhārakaścitram % ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ // SvaT_10.529 // / atharvāñjanavacchyāmaḥ $ sthito dakṣiṇatastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794580 (0.050):
sragdāmadhārakaścitram ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ // SvaT_10.529 // / atharvāñjanavacchyāmaḥ sthito dakṣiṇatastathā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197792 (0.057):
eka-viṃśa-kulo1petaḥ $ patnī-putrā1di-saṃyutaḥ & / mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701873 (0.064):
kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
āśrtito7pāśritaiḥ sarvair $ aśeṣa-gaṇa-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704973 (0.034):
kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 // / āśrtitopāśritaiḥ sarvair aśeṣagaṇasaṃyutaḥ /
yathā śivas tathai7vā7yaṃ % śarva-loke sa pūjyate // 6.112 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704978 (0.0):
āśrtitopāśritaiḥ sarvair aśeṣagaṇasaṃyutaḥ / / yathā śivas tathaivāyaṃ śarvaloke sa pūjyate // 6.112 //
na ca mānuṣyakaṃ lokam $ āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704983 (0.0):
yathā śivas tathaivāyaṃ śarvaloke sa pūjyate // 6.112 // / na ca mānuṣyakaṃ lokam āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ /
sarva-jñaḥ paripūrṇaś ca % muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704990 (0.0):
na ca mānuṣyakaṃ lokam āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ / / sarvajñaḥ paripūrṇaś ca muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 //
yaḥ śivāya vanaṃ kṛtvā $ mudābda-salilo1tthitam(?) &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704995 (0.0):
sarvajñaḥ paripūrṇaś ca muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 // / yaḥ śivāya vanaṃ kṛtvā mudābdasalilotthitam(?) /
tad daṇḍako1paśobhaṃ ca % haste kurvīta sarvadā // 6.114 // / śobhayed bhūta-nāthaṃ vā $ candra-śālāṃ kvacit kvacit &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705004 (0.033):
tad daṇḍakopaśobhaṃ ca haste kurvīta sarvadā // 6.114 // / śobhayed bhūtanāthaṃ vā candraśālāṃ kvacit kvacit /
vedīṃ vā9thā7bhyapadyanta % pronnatāḥ stambha-paṅktayaḥ // 6.115 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705010 (0.064):
śobhayed bhūtanāthaṃ vā candraśālāṃ kvacit kvacit / / vedīṃ vāthābhyapadyanta pronnatāḥ stambhapaṅktayaḥ // 6.115 //
śāta-kumbha-mayīṃ vā9pi $ sarva-lakṣaṇa-saṃyutām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705020 (0.050):
vedīṃ vāthābhyapadyanta pronnatāḥ stambhapaṅktayaḥ // 6.115 // / śātakumbhamayīṃ vāpi sarvalakṣaṇasaṃyutām /
īśvara-pratimāṃ saumyāṃ % kārayet puruṣo1cchritām // 6.116 // / triśūla-savya-hastāṃ ca $ varadā1bhaya-dāyikāṃ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705030 (0.0):
śātakumbhamayīṃ vāpi sarvalakṣaṇasaṃyutām / / īśvarapratimāṃ saumyāṃ kārayet puruṣocchritām // 6.116 //
savya-hastā1kṣa-mālāṃ ca % jaṭā-kusuma-bhūṣitām // 6.117 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705038 (0.051):
savyahastākṣamālāṃ ca jaṭākusumabhūṣitām // 6.117 // / padmasiṃhāsanāsīnāṃ vṛṣasthāṃ vā samucchritām /
padma-siṃhā3sanā3sīnāṃ $ vṛṣasthāṃ vā samucchritām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705045 (0.044):
padmasiṃhāsanāsīnāṃ vṛṣasthāṃ vā samucchritām / / vimānasthāṃ rathasthāṃ vā vedisthāṃ vā prabhānvitām // 6.118 //
vimānasthāṃ rathasthāṃ vā % vedisthāṃ vā prabhā2nvitām // 6.118 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705052 (0.0):
padmasiṃhāsanāsīnāṃ vṛṣasthāṃ vā samucchritām / / vimānasthāṃ rathasthāṃ vā vedisthāṃ vā prabhānvitām // 6.118 //
saumya-vaktrāṃ karālāṃ vā $ mahā-bhairava-rūpiṇīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705058 (0.014):
vimānasthāṃ rathasthāṃ vā vedisthāṃ vā prabhānvitām // 6.118 // / saumyavaktrāṃ karālāṃ vā mahābhairavarūpiṇīm /
atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ % nṛtyasthāṃ yoga-saṃsthitām // 6.119 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705064 (0.0):
saumyavaktrāṃ karālāṃ vā mahābhairavarūpiṇīm / / atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ nṛtyasthāṃ yogasaṃsthitām // 6.119 //
kuryād asaṃbhave hemnas $ tāreṇa vimalena ca & / ārakūṭa-mayīṃ vā9pi % tāmra-mṛc-chaila-dārujām // 6.120 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705071 (0.0):
atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ nṛtyasthāṃ yogasaṃsthitām // 6.119 // / kuryād asaṃbhave hemnas tāreṇa vimalena ca /
aśeṣakaiḥ sarūpaiś ca $ varṇakair vā paṭe likhet & / kuḍye vā phalake vā9pi % bhaktyā vittā1nusārataḥ // 6.121 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705082 (0.0):
ārakūṭamayīṃ vāpi tāmramṛcchailadārujām // 6.120 // / aśeṣakaiḥ sarūpaiś ca varṇakair vā paṭe likhet /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844009 (0.032):
sā hovāca saṃvatsaratamīṃ rātrimāgacatāttanma ekāṃ rātrimante śayitāse
ekāṃ sa-parivārāṃ vā $ pārvatīṃ gaṇa-saṃyutām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705092 (0.0):
kuḍye vā phalake vāpi bhaktyā vittānusārataḥ // 6.121 // / ekāṃ saparivārāṃ vā pārvatīṃ gaṇasaṃyutām /
pratīhāra-samo1petāṃ(?) % kuryād evā7vikalpataḥ // 6.122 // / pīṭhaṃ vā kārayed raupyaṃ $ tāmraṃ pittala-saṃbhavam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705102 (0.0):
pratīhārasamopetāṃ(?) kuryād evāvikalpataḥ // 6.122 // / pīṭhaṃ vā kārayed raupyaṃ tāmraṃ pittalasaṃbhavam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705093 (0.038):
ekāṃ saparivārāṃ vā pārvatīṃ gaṇasaṃyutām / / pratīhārasamopetāṃ(?) kuryād evāvikalpataḥ // 6.122 //
catur-mukhai1ka-vaktraṃ vā % bahiḥ kāñcana-saṃskṛtam // 6.123 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705108 (1.192):
caturmukhaikavaktraṃ vā bahiḥ kāñcanasaṃskṛtam // 6.123 // / pṛthakpṛthaganekāni kārayitvā mukhāni tu /
pṛthak-pṛthag-anekāni $ kārayitvā mukhāni tu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705113 (0.0):
caturmukhaikavaktraṃ vā bahiḥ kāñcanasaṃskṛtam // 6.123 // / pṛthakpṛthaganekāni kārayitvā mukhāni tu /
saumya-bhairava-rūpāṇi % śivasya bahu-rūpiṇaḥ // 6.124 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705118 (0.034):
pṛthakpṛthaganekāni kārayitvā mukhāni tu / / saumyabhairavarūpāṇi śivasya bahurūpiṇaḥ // 6.124 //
nānā4bharaṇa-yuktāni $ hema-raupya-kṛtāni ca & / śivasya ratha-yātrāyāṃ % tāni lokasya darśayet // 6.125 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705131 (0.0):
nānābharaṇayuktāni hemaraupyakṛtāni ca / / śivasya rathayātrāyāṃ tāni lokasya darśayet // 6.125 //
uktāni yāni puṇyāni $ saṃkṣepeṇa pṛthak pṛthak &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705135 (0.0):
śivasya rathayātrāyāṃ tāni lokasya darśayet // 6.125 // / uktāni yāni puṇyāni saṃkṣepeṇa pṛthak pṛthak /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963397 (0.054):
tataste pṛthak pṛthak svaśāstrāṇi viracayāñcakruḥ / / itthaṅkārañca prakīrṇatvātvāt sā kiñciduccicacchide /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516098 (0.058):
Manu11.71a[70ṃa]/ etāny enāṃsi sarvāṇi yathā.uktāni pṛthak pṛthak | / Manu11.71c[70ṃc]/ yair yair vratair apohyante) tāni samyaṅ nibodhata) ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010273 (0.060):
pakṣānte dve pṛthagvaive tato 'māvratamucyate / / pṛthakchṛṇuṣva me vipra pitṝṇāmativallabham // NarP_1,124.82 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300911 (0.062):
pṛthakpṛthakkṛtvetyarthaḥ // / yathārṣiyāvanta ṛṣayasspravare tāvatīśśikhā nidadhāti /
kṛtvai9kena mamai7teṣām % akṣayaṃ phalam āpnuyāt // 6.126 // / mātuḥ pituḥ saho7pāyair(?) $ daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705150 (0.0):
kṛtvaikena mamaiteṣām akṣayaṃ phalam āpnuyāt // 6.126 // / mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010274 (0.047):
pakṣānte dve pṛthagvaive tato 'māvratamucyate / / pṛthakchṛṇuṣva me vipra pitṝṇāmativallabham // NarP_1,124.82 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18643449 (0.055):
puṭake bandhiya otārehi yathā na vipadyante // tena puruṣeṇa puṭakasmiṃ / pṛthak pṛthag bandhiya otāritā avipannāḥ // amātyā pṛcchīyanti //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10246987 (0.055):
95.ṝ31b pṛthak pṛthak saṃguṇitāni kṛtvā/ / 95.ṝ31c trikṛd^vibhaktaṃ vidur akṣaraṃ tat
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300911 (0.055):
pṛthakpṛthakkṛtvetyarthaḥ // / yathārṣiyāvanta ṛṣayasspravare tāvatīśśikhā nidadhāti /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16021657 (0.056):
Yāj2.80c/ dvi.guṇā vā^anyathā (brūyuh kūṭāh (syuh pūrva.sākṣiṇah // / Yāj2.81a/ pṛthak pṛthag (daṇḍanīyāh kūṭakṛt sākṣiṇas tathā /(p.187)
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645504 (0.058):
dvitīyaṃ pāraṇaṃ prāpya $ atirātraphalaṃ labhet / HV_App.I,40.53 / / [k: T1.2 G1.3 (line 1 only).5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131060 (0.058):
dvitīyaṃ pāraṇaṃ prāpya atirātraphalaṃ labhet / HV_App.I,40.53 / / [k: T1.2 G1.3 (line 1 only).5 M2.4 ins. :k]
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739606 (0.061):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577334 (0.062):
jāritair bandhitais tais tai rasarājaiḥ pṛthakpṛthak / / kārayedguṭikāṃ divyāṃ badarāṇḍapramāṇakām // Rrā_2,3.184 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357343 (0.062):
grāmaṇīrvaṇiksūnustalāraśca balādhipaśca pratyekaṃ te te pṛthakpṛthak / ākāritāḥ parasparamajānantaḥ-madīyaṃ bhavanaṃ prati prāgeva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944018 (0.063):
samayasya bandhanīyatvāt/ ata eva brahmatarke// / pṛthakpṛthakpramāṇatvaṃ yāti yuktitayaiva tu"/"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510042 (0.063):
Manu9.111a/ evaṃ saha vaseyur) vā pṛthag vā dharmakāmyayā | / Manu9.111c/ pṛthag vivardhate) dharmas tasmād dharmyā pṛthakkriyā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308556 (0.063):
tatraiva kāreṇa na tu tad eva bhavati na tu vā tad asādharmyeṇa pṛthag
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009040 (0.063):
kedārodakapānena vācimedhaphalaṃ bhavet / / udyāpane tu sarvāṃsāṃ sāmānyo vidhirucyate // NarP_1,123.76 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709505 (0.064):
bhujayugāṅgānyaṅgulyaḥ nakharucayaśca pṛthak pṛthag / dyotakaśabdaprayogādvistareṇopamitānītīyamekadeśavatī nāma prakṛtarūpā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842638 (0.064):
evaṃ ca khaṇḍameruñca kṛtvā dattvāpnuyāt phalaṃ //AP_212.029cd/ / dhānyameruḥ pañcakhāro 'para ekaikakhārakāḥ /AP_212.030ab/
kalatra-putra-mitrā3dyair % bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705158 (0.0):
kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 // / ayutena vimānānāṃ sarvakāmayutena ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196915 (0.043):
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 4.24 // / kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705150 (0.044):
mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ / / kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196394 (0.058):
kula-triṃśakam uddhṛtya % bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sahitaḥ sarva-bāndhavaiḥ &
ayutena vimānānāṃ $ sarva-kāma-yutena ca & / bhuṅkte svayaṃ mahā-bhogān % ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705170 (0.0):
kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 // / ayutena vimānānāṃ sarvakāmayutena ca /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701767 (0.058):
kṛtvāpnoti mahābhogān ante muktiṃ ca śāśvatīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196292 (0.061):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān $ ante muktiṃ ca śāśvatīm &
maṇḍapa-stambha-paryante $ kīlayed darpaṇā1nvitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705175 (0.0):
bhuṅkte svayaṃ mahābhogān ante muktim avāpnuyāt // 6.128 // / maṇḍapastambhaparyante kīlayed darpaṇānvitam /
abhiṣicya janā yasmin % pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705181 (0.0):
maṇḍapastambhaparyante kīlayed darpaṇānvitam / / abhiṣicya janā yasmin pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 //
kāla-kāla-kṛtiṃ kṛtvā $ kīlayed yaḥ śivā3śrame &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705185 (0.0):
abhiṣicya janā yasmin pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 // / kālakālakṛtiṃ kṛtvā kīlayed yaḥ śivāśrame /
sarva-loko1pakārāya % pūjayec ca dine dine // 6.130 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171022 (0.030):
haviṣā gandhapuṣpaistu pūjayettu dine dine / / bījanyāsa iti proktaḥ devatānāṃ bravīmi te // Vis_25.50 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12765672 (0.043):
anyadevār'thasandiṣṭaiḥ pūjayedyo hariṃ prabhum // BhS_35.542 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705196 (0.049):
sarvalokopakārāya pūjayec ca dine dine // 6.130 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9600752 (0.054):
[63.12] arthārthī kālanirdeśī yo devaṃ pūjayet sa hi / / [63.13] karmadevalako nāma sarvakarmabahiṣkṛtaḥ //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151307 (0.056):
ś ekaberaṃ tu saṃsthāpya pūjayettu dine dine // Vis_11.303 // / ṣaṅberaṃ vā triberaṃ vā saṃsthāpya vidhinā mune /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24403954 (0.058):
ṣaṭkapāramitāṃ nityaṃ saṃpūrayeddine dine // / ye ca tasya samucchvāsaiḥ spṛśyante te 'pi nirmalāḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13187701 (0.060):
āmaśrāddhagṛhītāraṃ $ taddine nāvalokayet &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4723375 (0.060):
āmaśrāddhagṛhītāraṃ taddine nāvalokayet /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339726 (0.061):
grahatvaṃ sa tu lebhe vai sarvalokānupūjitam | *HV_8.47*163 | / ya idaṃ janma devānāṃ śṛṇuyād dhārayeta vā /
dhūpa-velā-pramāṇā1rthaṃ $ kalpayed yaḥ śivā3śrame &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705199 (1.192):
sarvalokopakārāya pūjayec ca dine dine // 6.130 // / dhūpavelāpramāṇārthaṃ kalpayed yaḥ śivāśrame /
kṣarantīṃ pūryamāṇāṃ vā % sadā0yāme ghaṭīṃ nṛpaḥ // 6.131 // / eṣām ekatamaṃ puṇyaṃ $ kṛtvā pāpa-vivarjitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705215 (0.0):
kṣarantīṃ pūryamāṇāṃ vā sadāyāme ghaṭīṃ nṛpaḥ // 6.131 // / eṣām ekatamaṃ puṇyaṃ kṛtvā pāpavivarjitaḥ /
śiva-loke naraḥ prāpya % sarvajñaḥ sa sukhī bhavet // 6.132 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705222 (0.0):
eṣām ekatamaṃ puṇyaṃ kṛtvā pāpavivarjitaḥ / / śivaloke naraḥ prāpya sarvajñaḥ sa sukhī bhavet // 6.132 //
ratha-yātrāṃ pravakṣyāmi $ śivasya paramā3tmanaḥ & / sarva-loka-hitā1rthāya % mahā-śilpi-vinirmitām // 6.133 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705225 (0.0):
śivaloke naraḥ prāpya sarvajñaḥ sa sukhī bhavet // 6.132 // / rathayātrāṃ pravakṣyāmi śivasya paramātmanaḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649218 (0.007):
u15.81ab/.ati .......... nyate agniṃ sudāruṇaṃ/ / u15.81cd/.sarva^loka^hita^arthāya dhyātvā divyena cakṣuṣā/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195583 (0.026):
sarva-bhūta-hitā1rthāya % papracche7daṃ mahā-muniḥ // 1.2 //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526177 (0.029):
saṃnāhasaṃnaddhānāṃ, sarvalokārthasaṃnaddhānāṃ, sarva-
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28646759 (0.034):
nānātapovratamaṇḍalamudyotayamānān sarvasarvalokaniśrayatāṃ / sarvaviṣayānavekṣatāṃsarvasaṃsārasaṃvāsavimukhatāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928070 (0.035):
sarvalokasantoṣaṇāya sarvalokadharmāsaṃbhedaḥ, lokena saha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17992671 (0.038):
na me hṛdayam asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇam / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśanāt // iti
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312917 (0.038):
na me hṛdayaṃ asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇaṃ / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśinau //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593464 (0.038):
svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā / / sarvasatvahitādhāni saṃbuddhadharmacāriṇī // Rm_9.189{77} //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860837 (0.038):
prajānāti yathā bhājanalokaḥ saṃvartate vivartate ca / punarbodhisattvo / lokañca [loka]samudayañca lokanirodhañca lokasamudayagāminīñca pratipadaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050249 (0.040):
te kumāra sarve paramasuśīlavanto svahitaiṣicittā abhirata yena bhikṣuḥ /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 874653 (0.041):
sarvalokahitaiṣīṇāṃ bodhisattvānanutamā // 24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846554 (0.041):
ṛtukālābhigāmīca svadāreṣu bhavettathā / / sarvalokahitoṣitvaṃ maṅgalaṃ priyavāditā // NarP_1,24.28 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153705 (0.041):
ekasārthe lakṣaṇā/ taddhitārthaḥ sambandhī/ tathā caikasārthaṃsambandhino
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767238 (0.042):
<12322.1/4> nārāyaṇaṃ loka-hitā1dhivāsam !!12322.1! / <12322.2/1> yad-artham ātma-prabhave7ha janma !
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850836 (0.042):
karaṇīyaṃ arthakāmāye hitaiṣiṇīye anukampikāya anukampām upādāya karoti |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963820 (0.043):
gadyapadyamayatvāt kavidharmatvāt hitoradeśakatvācca / / tadvi śāstraṇyanudhāvati /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861751 (0.046):
sarvalokādir avyayaḥ HV_113.8d / sarvalokānupūjitam HV_8.47*163b / sarvalokābhipūjitān HV_2.32ab*41b
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705232 (0.063):
sarvalokahitārthāya mahāśilpivinirmitām // 6.133 //
ratha-madhye samāveśya $ yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705241 (0.0):
sarvalokahitārthāya mahāśilpivinirmitām // 6.133 // / rathamadhye samāveśya yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet /
yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ % vimānam atiśobhitam // 6.134 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705247 (0.0):
rathamadhye samāveśya yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet / / yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ vimānam atiśobhitam // 6.134 //
pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ dṛḍha-vaṃśa-prakalpitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705253 (0.0):
yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ vimānam atiśobhitam // 6.134 // / pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā dṛḍhavaṃśaprakalpitam /
karmaṇā sunibaddhaṃ ca % rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705259 (0.0):
pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā dṛḍhavaṃśaprakalpitam / / karmaṇā sunibaddhaṃ ca rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 //
pañca-śālā2ṇḍikair yuktaṃ $ nānā-bhakti-samanvitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705266 (0.0):
karmaṇā sunibaddhaṃ ca rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 // / pañcaśālāṇḍikair yuktaṃ nānābhaktisamanvitam /
citra-varṇa-paricchannaṃ % paṭair vā varṇakā1nvitaiḥ // 6.136 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705271 (0.0):
pañcaśālāṇḍikair yuktaṃ nānābhaktisamanvitam / / citravarṇaparicchannaṃ paṭair vā varṇakānvitaiḥ // 6.136 //
lambakaiḥ sūtra-dāmnā ca $ ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705277 (1.192):
citravarṇaparicchannaṃ paṭair vā varṇakānvitaiḥ // 6.136 // / lambakaiḥ sūtradāmnā ca ghaṇṭācāmarabhūṣitam /
budbudair ardha-candraiś ca % darpaṇaiś ca samujjvalam // 6.137 // / kadaly-ardha-dhvajair yuktaṃ $ mahā-cchattraṃ mahā-dhvajam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705284 (1.192):
lambakaiḥ sūtradāmnā ca ghaṇṭācāmarabhūṣitam / / budbudair ardhacandraiś ca darpaṇaiś ca samujjvalam // 6.137 //
puṣpa-mālā-parikṣiptaṃ % sarva-śobhā-samanvitam // 6.138 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705294 (0.0):
kadalyardhadhvajair yuktaṃ mahācchattraṃ mahādhvajam / / puṣpamālāparikṣiptaṃ sarvaśobhāsamanvitam // 6.138 //
mahā-ratha-vimāne 'smin $ sthāpayed gaṇa-saṃyutam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705301 (0.0):
puṣpamālāparikṣiptaṃ sarvaśobhāsamanvitam // 6.138 // / mahārathavimāne 'smin sthāpayed gaṇasaṃyutam /
īśvara-pratimāṃ hemni % prathame pura-maṇḍape // 6.139 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705306 (0.0):
mahārathavimāne 'smin sthāpayed gaṇasaṃyutam / / īśvarapratimāṃ hemni prathame puramaṇḍape // 6.139 //
mukha-trayaṃ ca badhnīyād $ bahiḥ kuryāt tathā0śritam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705312 (0.0):
īśvarapratimāṃ hemni prathame puramaṇḍape // 6.139 // / mukhatrayaṃ ca badhnīyād bahiḥ kuryāt tathāśritam /
pure pure bahir dikṣu % gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705319 (0.0):
mukhatrayaṃ ca badhnīyād bahiḥ kuryāt tathāśritam / / pure pure bahir dikṣu gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 //
catuṣkaṃ śiva-vaktrāṇāṃ $ saṃsthāpya pratipūjayet & / dina-trayaṃ prakurvīta % snānam arcana-bhojanam // 6.141 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705330 (0.0):
pure pure bahir dikṣu gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 // / catuṣkaṃ śivavaktrāṇāṃ saṃsthāpya pratipūjayet /
nṛtya-krīḍā-prayogeṇa $ geya-maṅgala-pāṭhakaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705336 (0.0):
dinatrayaṃ prakurvīta snānam arcanabhojanam // 6.141 // / nṛtyakrīḍāprayogeṇa geyamaṅgalapāṭhakaiḥ /
mahā-vāditra-nirghoṣaiḥ % pauṣa-pūrṇima-parvaṇi // 6.142 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705341 (0.0):
nṛtyakrīḍāprayogeṇa geyamaṅgalapāṭhakaiḥ / / mahāvāditranirghoṣaiḥ pauṣapūrṇimaparvaṇi // 6.142 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16797143 (0.061):
gītamaṅgalanāditaiḥ BrP_214.111b / gītamaṅgalanāditaiḥ BrP_214*.111b
bhrāmayed rāja-mārgeṇa $ caturthe 'hani tad-ratham &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705347 (0.0):
mahāvāditranirghoṣaiḥ pauṣapūrṇimaparvaṇi // 6.142 // / bhrāmayed rājamārgeṇa caturthe 'hani tadratham /
tataḥ sva-sthānam ānīya % tac-cheṣam api vardhayet // 6.143 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705354 (1.192):
bhrāmayed rājamārgeṇa caturthe 'hani tadratham / / tataḥ svasthānam ānīya taccheṣam api vardhayet // 6.143 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240326 (0.064):
tataḥ svasthānam ānīya *HV_31.28*465:2a / tataḥ svāny ādhipatyāni HV_App.I,42.639a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776306 (0.064):
tataḥ svasthānam ānīya HV_31.28*465:2a / tataḥ svāyatalakṣaṇyā HV_86.34c
avadhārya jagad-dhātrī $ pratimām avatārayet & / mahā-vimāna-yātrai7ṣā % kartavyā paṭṭake 'pi vā // 6.144 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705364 (0.031):
tataḥ svasthānam ānīya taccheṣam api vardhayet // 6.143 // / avadhārya jagaddhātrī pratimām avatārayet /
vaṃśair navaiḥ supakvaiś ca $ kaṭaṃ kuryād bhara-kṣamam(?) &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705371 (0.0):
mahāvimānayātraiṣā kartavyā paṭṭake 'pi vā // 6.144 // / vaṃśair navaiḥ supakvaiś ca kaṭaṃ kuryād bharakṣamam(?) /
vṛttaṃ dvi-guṇa-dīrghaṃ ca % catur-aśram adhaḥ samam // 6.145 //
sarvatra carmaṇā baddhaṃ $ mahā-yaṣṭi-samāśritam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705383 (0.0):
vṛttaṃ dviguṇadīrghaṃ ca caturaśram adhaḥ samam // 6.145 // / sarvatra carmaṇā baddhaṃ mahāyaṣṭisamāśritam /
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta % vaṃśa-maṇḍalinā dṛḍham // 6.146 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705390 (0.0):
sarvatra carmaṇā baddhaṃ mahāyaṣṭisamāśritam / / mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta vaṃśamaṇḍalinā dṛḍham // 6.146 //
kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi $ sthāpya badhnīta yatnataḥ & / upary upari sarvāṇi % tan-madhye pratimāṃ nyaset // 6.147 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705395 (0.0):
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta vaṃśamaṇḍalinā dṛḍham // 6.146 // / kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi sthāpya badhnīta yatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705402 (0.0):
kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi sthāpya badhnīta yatnataḥ / / upary upari sarvāṇi tanmadhye pratimāṃ nyaset // 6.147 //
varṇakaiḥ kuṅkumā3dyaiś ca $ citra-puṣpaiś ca pūjayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705406 (0.026):
upary upari sarvāṇi tanmadhye pratimāṃ nyaset // 6.147 // / varṇakaiḥ kuṅkumādyaiś ca citrapuṣpaiś ca pūjayet /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178337 (0.052):
kuladuhitā vā, tat sarṣapaphalamātraṃ tathāgataśarīraṃ gṛhītvā satkuyād / gurukruyāt mānayet pūjayet puṣpair mālyaiar gandhair vilepanaiś cūrṇaiś
nānā4bharaṇa-pūjābhir % muktā4hāra-pralambibhiḥ // 6.148 // / rathasya mahato madhye $ sthāpya paṭṭa-dvayaṃ dṛḍham &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705419 (0.0):
nānābharaṇapūjābhir muktāhārapralambibhiḥ // 6.148 // / rathasya mahato madhye sthāpya paṭṭadvayaṃ dṛḍham /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178338 (0.052):
kuladuhitā vā, tat sarṣapaphalamātraṃ tathāgataśarīraṃ gṛhītvā satkuyād / gurukruyāt mānayet pūjayet puṣpair mālyaiar gandhair vilepanaiś cūrṇaiś
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11419197 (0.059):
evaṃ bāhyamaṇḍalebhyaḥ mūlamantreṇa sarvadevāhvānanaṃ kṛtvā, sarvapuṣpaiḥ / sarvagandhairabhyarcya, guguḷudhūpaṃ, trimadhūreṇa ca baliṃ dattvā,
adharo1ttara-bhāgena % madhye chidra-samanvitam // 6.149 // / kaṭi-yaṣṭer adho-bhāgaṃ $ sthāpya chidra-mayaṃ śubhaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705434 (0.0):
adharottarabhāgena madhye chidrasamanvitam // 6.149 // / kaṭiyaṣṭer adhobhāgaṃ sthāpya chidramayaṃ śubhaiḥ /
ābaddhya kīlayed yatnād % yaṣṭy-ardhaṃ ca dhvajā1ṣṭakam // 6.150 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705439 (0.0):
kaṭiyaṣṭer adhobhāgaṃ sthāpya chidramayaṃ śubhaiḥ / / ābaddhya kīlayed yatnād yaṣṭyardhaṃ ca dhvajāṣṭakam // 6.150 //
kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra $ kārayet paṭa-saṃvṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705446 (0.0):
ābaddhya kīlayed yatnād yaṣṭyardhaṃ ca dhvajāṣṭakam // 6.150 // / kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra kārayet paṭasaṃvṛtam /
tat-paṭe ca likhet somaṃ % sa-gaṇaṃ sa-vṛṣaṃ śivam // 6.151 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705454 (0.0):
kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra kārayet paṭasaṃvṛtam / / tatpaṭe ca likhet somaṃ sagaṇaṃ savṛṣaṃ śivam // 6.151 //
vicitra-puṣpa-srag-dāmnā $ samantād bhūṣayet kaṭam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705462 (0.0):
tatpaṭe ca likhet somaṃ sagaṇaṃ savṛṣaṃ śivam // 6.151 // / vicitrapuṣpasragdāmnā samantād bhūṣayet kaṭam /
ravakaiḥ kiṅkiṇī-jālair % ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitaiḥ // 6.152 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705468 (0.0):
vicitrapuṣpasragdāmnā samantād bhūṣayet kaṭam / / ravakaiḥ kiṅkiṇījālair ghaṇṭācāmarabhūṣitaiḥ // 6.152 //
mahā-pūjā-viśeṣaiś ca $ kautūhala-samanvitam & / vādyā3rambho1pacāreṇa % mārga-śobhāṃ prakalpayet // 6.153 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705471 (0.0):
ravakaiḥ kiṅkiṇījālair ghaṇṭācāmarabhūṣitaiḥ // 6.152 // / mahāpūjāviśeṣaiś ca kautūhalasamanvitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705479 (0.056):
vādyārambhopacāreṇa mārgaśobhāṃ prakalpayet // 6.153 // / tad rathaṃ bhrāmayed yatnād rājamārgeṇa sarvataḥ /
tad rathaṃ bhrāmayed yatnād $ rāja-mārgeṇa sarvataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705483 (1.192):
vādyārambhopacāreṇa mārgaśobhāṃ prakalpayet // 6.153 // / tad rathaṃ bhrāmayed yatnād rājamārgeṇa sarvataḥ /
tataḥ svā3śramam ānīya % sthāpayet tat-samīpataḥ // 6.154 // / mahā-śabdaṃ tataḥ kuryāt $ tāla-traya-samanvitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705498 (0.0):
tataḥ svāśramam ānīya sthāpayet tatsamīpataḥ // 6.154 // / mahāśabdaṃ tataḥ kuryāt tālatrayasamanvitam /
tatas tuṣṇīṃ sthite loke % tac-chāntim iha dhārayet // 6.155 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705506 (0.0):
mahāśabdaṃ tataḥ kuryāt tālatrayasamanvitam / / tatas tuṣṇīṃ sthite loke tacchāntim iha dhārayet // 6.155 //
śivaṃ tu sarva-jagataḥ $ śivaṃ go-brāhmaṇasya ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705513 (0.0):
tatas tuṣṇīṃ sthite loke tacchāntim iha dhārayet // 6.155 // / śivaṃ tu sarvajagataḥ śivaṃ gobrāhmaṇasya ca /
śivam astu nṛpāṇāṃ ca % tad-bhaktānāṃ janasya ca // 6.156 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705518 (0.0):
śivaṃ tu sarvajagataḥ śivaṃ gobrāhmaṇasya ca / / śivam astu nṛpāṇāṃ ca tadbhaktānāṃ janasya ca // 6.156 //
rājā vijayam āpnoti $ putra-pautraiś ca vardhatām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705524 (0.0):
śivam astu nṛpāṇāṃ ca tadbhaktānāṃ janasya ca // 6.156 // / rājā vijayam āpnoti putrapautraiś ca vardhatām /
dharma-niṣṭhaś ca bhavatu % prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705531 (0.0):
rājā vijayam āpnoti putrapautraiś ca vardhatām / / dharmaniṣṭhaś ca bhavatu prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 //
kāla-varṣī tu parjanyaḥ $ sasya-saṃpattir uttamā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705537 (0.0):
dharmaniṣṭhaś ca bhavatu prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 // / kālavarṣī tu parjanyaḥ sasyasaṃpattir uttamā /
subhikṣāt kṣemam āpnoti % kārya-siddhiś ca jāyatām // 6.158 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705545 (0.0):
kālavarṣī tu parjanyaḥ sasyasaṃpattir uttamā / / subhikṣāt kṣemam āpnoti kāryasiddhiś ca jāyatām // 6.158 //
doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca $ guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705552 (0.0):
subhikṣāt kṣemam āpnoti kāryasiddhiś ca jāyatām // 6.158 // / doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ /
bahu-kṣīra-yutā gāvo % hṛṣṭa-puṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705559 (0.0):
doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ / / bahukṣīrayutā gāvo hṛṣṭapuṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 //
evaṃ śiva-mahā-śāntim $ uccārya jagataḥ kramāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705566 (0.0):
bahukṣīrayutā gāvo hṛṣṭapuṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 // / evaṃ śivamahāśāntim uccārya jagataḥ kramāt /
abhivardhya tataḥ śeṣam % aiśvarīṃ sārva-kāmikīm // 6.160 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705571 (0.0):
evaṃ śivamahāśāntim uccārya jagataḥ kramāt / / abhivardhya tataḥ śeṣam aiśvarīṃ sārvakāmikīm // 6.160 //
śiva-mālāṃ samādāya $ sa-dāsī-paricārikaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705572 (0.047):
abhivardhya tataḥ śeṣam aiśvarīṃ sārvakāmikīm // 6.160 // / śivamālāṃ samādāya sadāsīparicārikaḥ /
phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ % gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705582 (0.0):
śivamālāṃ samādāya sadāsīparicārikaḥ / / phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 //
pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā $ so1ṣṇīṣāṃ deva-putrakaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705586 (0.0):
phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 // / pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā soṣṇīṣāṃ devaputrakaḥ /
alaṃ-kṛtaḥ śukla-vāsā % dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705595 (0.0):
pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā soṣṇīṣāṃ devaputrakaḥ / / alaṃkṛtaḥ śuklavāsā dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 //
tataś ca tāṃ samutkṣipya $ pāṇinā dhārayed budhaḥ & / prabrūyād aparaś cā7tra % śiva-dharmasya bhājakaḥ // 6.163 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705605 (0.0):
alaṃkṛtaḥ śuklavāsā dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 // / tataś ca tāṃ samutkṣipya pāṇinā dhārayed budhaḥ /
toyaṃ yathā ghaṭī-saṃstham $ ajasraṃ kṣarate tathā & / kṣarate sarva-lokānāṃ % tadvad āyur ahar-niśam // 6.164 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705613 (0.0):
prabrūyād aparaś cātra śivadharmasya bhājakaḥ // 6.163 // / toyaṃ yathā ghaṭīsaṃstham ajasraṃ kṣarate tathā /
yadā sarvaṃ parityajya $ gantavyam avaśair dhruvam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705622 (0.0):
kṣarate sarvalokānāṃ tadvad āyur aharniśam // 6.164 // / yadā sarvaṃ parityajya gantavyam avaśair dhruvam /
tadā na dīyate kasmāt % pātheyā1rtham idaṃ dhanam // 6.165 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705628 (0.0):
yadā sarvaṃ parityajya gantavyam avaśair dhruvam / / tadā na dīyate kasmāt pātheyārtham idaṃ dhanam // 6.165 //
kalatra-putra-mitrāṇi $ pitā mātā ca bāndhavāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705634 (0.0):
tadā na dīyate kasmāt pātheyārtham idaṃ dhanam // 6.165 // / kalatraputramitrāṇi pitā mātā ca bāndhavāḥ /
tiṣṭhanti na mṛtasyā7rthe % para-loke dhanāni ca // 6.166 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705637 (0.0):
kalatraputramitrāṇi pitā mātā ca bāndhavāḥ / / tiṣṭhanti na mṛtasyārthe paraloke dhanāni ca // 6.166 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134925 (0.064):
tadātmapīḍāoparuṣaṃ paraloke 'pi niḥsukham // KAvk_2.97 //
nā7sti dharma-samaṃ mitraṃ $ nā7sti dharma-samaḥ sakhā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705651 (0.033):
tiṣṭhanti na mṛtasyārthe paraloke dhanāni ca // 6.166 // / nāsti dharmasamaṃ mitraṃ nāsti dharmasamaḥ sakhā /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863068 (0.035):
dṛḍhavīryamahārakṣaṃ mahāmitramudāhṛtama // iti // / I.1.20 Vajrayaksa
yataḥ sarvaiḥ parityaktaṃ % naraṃ dharmo 'nugacchati // 6.167 // / tasmād dharmaṃ samuddiśya $ yaḥ śeṣām abhivardhayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705662 (0.0):
nāsti dharmasamaṃ mitraṃ nāsti dharmasamaḥ sakhā / / yataḥ sarvaiḥ parityaktaṃ naraṃ dharmo 'nugacchati // 6.167 //
samasta-pāpa-nirmuktaḥ % śiva-lokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705668 (0.0):
tasmād dharmaṃ samuddiśya yaḥ śeṣām abhivardhayet / / samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863264 (0.038):
sarvapāpavinirmukto rudralokaṃ sa gacchati // RKV_112.10 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905384 (0.038):
sarvapāpavinirmukto rudralokaṃ sa gacchati // RKV_220.55 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641791 (0.043):
sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127347 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450062 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati | *HV_113.82ab*1542:1 |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820976 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,6.27 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834169 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_51.12 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834799 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKS_88.12 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23462191 (0.043):
sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5168851 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10180383 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280798 (0.046):
sarvapāpavinirmukto % brahmalokaṃ sa gacchati // LiP_1,2.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174830 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // LiP_1,2.56 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18896763 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // RKV_196.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18898988 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // RKV_200.18 //
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510740 (0.060):
lambapāśavinirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati || Smst_Add_14
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066320 (0.060):
samasta pāpa nirmukto viṣṇu loke sa modate // Hbhv_4.8 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949210 (0.062):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.12 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949223 (0.062):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.13 //
upary upari vittena $ yaḥ śeṣām abhivardhayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705674 (0.0):
samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati // 6.168 // / upary upari vittena yaḥ śeṣām abhivardhayet /
tasye7yam uttamā deyā % yataś cā7nyā na vardhate // 6.169 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705679 (0.053):
upary upari vittena yaḥ śeṣām abhivardhayet / / tasyeyam uttamā deyā yataś cānyā na vardhate // 6.169 //
ity evaṃ madhyamāṃ śeṣāṃ $ vardhayed vā kanīyasīm & / tatas teṣāṃ pradātavyā % sarva-śokasya śāntaye // 6.170 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705688 (0.0):
tasyeyam uttamā deyā yataś cānyā na vardhate // 6.169 // / ity evaṃ madhyamāṃ śeṣāṃ vardhayed vā kanīyasīm /
yeno7ttamā gṛhītā syāc $ śiva-śeṣā mahīyasī &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705696 (0.0):
tatas teṣāṃ pradātavyā sarvaśokasya śāntaye // 6.170 // / yenottamā gṛhītā syāc śivaśeṣā mahīyasī /
prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya % tathai9va śirasā vṛtā // 6.171 // / dhvaja-cchattra-vimānā3dyair $ mahā-vāditra-niḥsvanaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705707 (0.027):
prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya tathaiva śirasā vṛtā // 6.171 // / dhvajacchattravimānādyair mahāvāditraniḥsvanaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705700 (0.048):
yenottamā gṛhītā syāc śivaśeṣā mahīyasī / / prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya tathaiva śirasā vṛtā // 6.171 //
gṛha-dvāraṃ tataḥ prāptam % arcayitvā niveśayet // 6.172 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705713 (0.0):
dhvajacchattravimānādyair mahāvāditraniḥsvanaiḥ / / gṛhadvāraṃ tataḥ prāptam arcayitvā niveśayet // 6.172 //
dadyād gotra-kalatrāṇāṃ $ bhṛtyānāṃ sva-janasya ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705718 (0.0):
gṛhadvāraṃ tataḥ prāptam arcayitvā niveśayet // 6.172 // / dadyād gotrakalatrāṇāṃ bhṛtyānāṃ svajanasya ca /
tarpayec cā8natān(?) bhaktyā % vāditra-dhvaja-vāhakān // 6.173 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705725 (0.0):
dadyād gotrakalatrāṇāṃ bhṛtyānāṃ svajanasya ca / / tarpayec cānatān(?) bhaktyā vāditradhvajavāhakān // 6.173 //
evam ādīyate bhaktyā $ yaḥ śivasyo7ttamā gṛhe &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705729 (0.0):
tarpayec cānatān(?) bhaktyā vāditradhvajavāhakān // 6.173 // / evam ādīyate bhaktyā yaḥ śivasyottamā gṛhe /
śobhayā rāja-mārgeṇa % tasya dharma-phalaṃ śṛṇu // 6.174 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705735 (0.035):
evam ādīyate bhaktyā yaḥ śivasyottamā gṛhe / / śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu // 6.174 //
samasta-pāpa-nirmuktaḥ $ samasta-kula-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705742 (0.0):
śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805228 (0.025):
samastakulasaṃyutaḥ SUp_6.175b / samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.168c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211376 (0.049):
samastapāpanimuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200398 (0.055):
purataḥ pṛṣṭhato vā9pi % gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ śuddhaḥ śiva-puraṃ gataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705822 (0.055):
purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣapāpanirmuktaḥ śuddhaḥ śivapuraṃ gataḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796262 (0.057):
aśeṣagaṇasaṃyutaḥ SUp_6.112b / aśeṣapāpanirmuktaḥ SUp_6.178a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309030 (0.061):
samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.168c / samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.175a
śiva-lokam avāpnoti % sa-bhṛtya-paricārakaḥ // 6.175 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705747 (0.0):
samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ / / śivalokam avāpnoti sabhṛtyaparicārakaḥ // 6.175 //
tatra divyair mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705753 (0.0):
śivalokam avāpnoti sabhṛtyaparicārakaḥ // 6.175 // / tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196943 (0.040):
tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202971 (0.053):
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / sa mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 7.98 //
kalpānāṃ krīḍate koṭim % ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705759 (0.0):
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200696 (0.042):
divyā1śva-yuktaiḥ śrīmadbhir $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ % tad-ante syān mahī-patiḥ // 6.205 //
rathasya yātrāṃ yaḥ kuryād $ ity evam upaśobhayā & / bhakṣa-bhojya-pradānaiś ca % tat-phalaṃ śṛnu yatnataḥ // 6.177 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705771 (0.0):
kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 // / rathasya yātrāṃ yaḥ kuryād ity evam upaśobhayā /
aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705776 (0.0):
bhakṣabhojyapradānaiś ca tatphalaṃ śṛnu yatnataḥ // 6.177 // / aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199521 (0.055):
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704958 (0.055):
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309035 (0.063):
samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.175a / samastabhṛtyasaṃyuktaḥ SUp_6.92c
kula-triṃśakam uddhṛtya % suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705783 (0.0):
aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ / / kulatriṃśakam uddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
sarva-kāma-yutair divyaiḥ $ sva-cchanda-gamanā3layaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705787 (5.960):
kulatriṃśakam uddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 // / sarvakāmayutair divyaiḥ svacchandagamanālayaiḥ /
mahā-vimānaiḥ śrīmadbhir % divya-strī-parivāritaḥ // 6.179 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705797 (0.0):
sarvakāmayutair divyaiḥ svacchandagamanālayaiḥ / / mahāvimānaiḥ śrīmadbhir divyastrīparivāritaḥ // 6.179 //
icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200674 (0.0):
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705804 (0.0):
mahāvimānaiḥ śrīmadbhir divyastrīparivāritaḥ // 6.179 // / icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706093 (0.0):
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199373 (0.045):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704806 (0.045):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189019 (0.063):
kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.98d / kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.180b
jñāna-yogaṃ tataḥ prāpya % saṃsārād avamucyate // 6.180 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705810 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure / / jñānayogaṃ tataḥ prāpya saṃsārād avamucyate // 6.180 //
śivasya rathayātrāyām $ upavāsa-paraḥ kṣamī &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705816 (0.0):
jñānayogaṃ tataḥ prāpya saṃsārād avamucyate // 6.180 // / śivasya rathayātrāyām upavāsaparaḥ kṣamī /
purataḥ pṛṣṭhato vā9pi % gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705820 (0.034):
śivasya rathayātrāyām upavāsaparaḥ kṣamī / / purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 //
aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ śuddhaḥ śiva-puraṃ gataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705827 (0.0):
purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣapāpanirmuktaḥ śuddhaḥ śivapuraṃ gataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200310 (0.055):
śobhayā rāja-mārgeṇa % tasya dharma-phalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samasta-pāpa-nirmuktaḥ $ samasta-kula-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705736 (0.055):
śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
mahā-ratho1pamair yānaiḥ % kalpā1śītiṃ pramodateä // 6.182 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655153 (0.060):
474.008. rudantīṃ viprahāya tvaṃ kaccinna paritapyase//15// / 474.009. yānaistvaṃ hastigrīvābhiraśvairapi rathairapi/
dhvaja-cchattra-patākābhir $ dīpa-darpaṇa-cāmaraiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705841 (0.0):
mahārathopamair yānaiḥ kalpāśītiṃ pramodateä // 6.182 // / dhvajacchattrapatākābhir dīpadarpaṇacāmaraiḥ /
dhūpair vitāna-kalaśair % upaśobhā sahasraśaḥ // 6.183 // / gṛhītvā yāti purataḥ $ sve1cchayā vā pare1cchayā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705847 (0.0):
dhvajacchattrapatākābhir dīpadarpaṇacāmaraiḥ / / dhūpair vitānakalaśair upaśobhā sahasraśaḥ // 6.183 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501659 (0.064):
cirād bandhau labdhe'py asukham abhito yāti na tadā / gṛhītvā tat-kanṭhaṃ na yadi vilapet tat-priyatamaḥ |
saṃparkāt kautukāl lābhāc % chiva-loke vrajante te // 6.184 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705858 (0.030):
saṃparkāt kautukāl lābhāc chivaloke vrajante te // 6.184 //
śivasya ratha-yātrāṃ tu $ yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705866 (0.0):
saṃparkāt kautukāl lābhāc chivaloke vrajante te // 6.184 // / śivasya rathayātrāṃ tu yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ /
prasaṅgāt kautukād vā9pi % te 'pi yānti śivaṃ puram // 6.185 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705869 (0.024):
śivasya rathayātrāṃ tu yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ / / prasaṅgāt kautukād vāpi te 'pi yānti śivaṃ puram // 6.185 //
nānā-yatnā3di-śeṣā1nte $ nānā-prekṣaṇakāni ca &
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5037234 (0.042):
*{6/421: E2 (v.l.): sarvaśeṣatvād eva}* / *{6/422: E1,6; E2: vānāhitāgner}*
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21305754 (0.043):
sarvādhīnino 'pi māsiśrāddhaṃ homavarja kartavyameva upadśamataṃ / tu saśeṣādhāninaścāhitāgne /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705877 (0.043):
nānāyatnādiśeṣānte nānāprekṣaṇakāni ca / / kurvīta rathayātrāyāṃ ramate ca vibhūṣitā // 6.186 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956924 (0.048):
ŚBh Zitate der Bṛhatī und bleibt daher unberücksichtigt}* / athātaḥ śeṣalakṣaṇam // MS_3,1.1 // / nānākarmalakṣaṇaṃ vṛttam, anantaraṃ śeṣalakṣaṇaṃ vartayiṣyāmaḥ. kaḥ śeṣaḥ?
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034867 (0.049):
*{6/346: E1,6,E2 (v.l.); E2: sarvasyaṃ}* / api vā śeṣakarma syāt kratoḥ pratyakṣaśiṣṭatvāt // MS_6,7.9 //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647718 (0.059):
vyabhicāraḥ na sarvāsaṅgrahaḥ na nānārthatvaṃ gotvena tāsāmaikyāditi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622974 (0.063):
nānājanapadapradeśebhyo nānānagarebhyo nānānigamebhyo nānāpaṭṭanebhyo
kurvīta ratha-yātrāyāṃ % ramate ca vibhūṣitā // 6.186 // / te bhogair vividhair divyaiḥ $ śivā3sannā gaṇe3śvarāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705884 (0.0):
nānāyatnādiśeṣānte nānāprekṣaṇakāni ca / / kurvīta rathayātrāyāṃ ramate ca vibhūṣitā // 6.186 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416427 (0.062):
śivābhimukhamāsīnānāhateṣvaṃbareṣu ca // LiP_2,43.5 // / vastrairābharaṇairdivyairlokapālakamantrakaiḥ /
krīḍanti rudra-bhavane % kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705895 (0.0):
te bhogair vividhair divyaiḥ śivāsannā gaṇeśvarāḥ / / krīḍanti rudrabhavane kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 //
mahatā jñāna-saṅghena $ tasmāc chiva-rathena ca & / pṛthak-jīvā mṛtā yānti % śiva-lokaṃ na saṃśayaḥ // 6.188 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877475 (0.0):
hṛṣṭāḥ puṣṭā mṛtā yānti śivalokaṃ na saṃśayaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705906 (0.0):
krīḍanti rudrabhavane kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 // / mahatā jñānasaṅghena tasmāc chivarathena ca /
śrī-parvate mahā-kāle $ vārāṇasyāṃ mahā4laye &
jalpe3śvare kuru-kṣetre % kedāre maṇḍale3śvare // 6.189 // / go-karṇe bhadra-karṇe ca $ śaṅku-karṇe sthale3śvare &
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392146 (0.057):
punaḥ sañjayaṃ pṛcchaṃs tāvad āha15 / dharmakṣetre kurukṣetre sarvakṣtrasamāgame /
bhīme3śvare suvarṇā1kṣe % kālañjara-vane tathā // 6.190 // / evam ādiṣu cā7nyeṣu $ śiva-kṣetreṣu ye mṛtāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705931 (0.0):
gokarṇe bhadrakarṇe ca śaṅkukarṇe sthaleśvare / / bhīmeśvare suvarṇākṣe kālañjaravane tathā // 6.190 //
jīvāś carā1carāḥ sarve % śiva-lokaṃ vrajanti te // 6.191 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705938 (0.0):
evam ādiṣu cānyeṣu śivakṣetreṣu ye mṛtāḥ / / jīvāś carācarāḥ sarve śivalokaṃ vrajanti te // 6.191 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10852232 (0.056):
sūryalokaṃ tato gatvā śivalokaṃ vrajanti te // RKS_109.166 // / pitāpitāmahaś caiva tathaiva prapitāmahaḥ /
prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham $ avimuktaṃ tu naiṣṭhikam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705943 (0.0):
jīvāś carācarāḥ sarve śivalokaṃ vrajanti te // 6.191 // / prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham avimuktaṃ tu naiṣṭhikam /
śrī-parvataṃ ca vijñeyam % ihā7mutra ca siddhi-dam // 6.192 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705948 (0.037):
prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham avimuktaṃ tu naiṣṭhikam / / śrīparvataṃ ca vijñeyam ihāmutra ca siddhidam // 6.192 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516355 (0.054):
athanityavidhiṃvakṣyeśṛṇudhvaṃmunisattamāḥ // ŚivP_1,21.14cd/ / ekaṃpāpaharaṃproktaṃdviliṃgaṃcārthasiddhidam // ŚivP_1,21.15ab/
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11694960 (0.055):
pratyakṣateti. gatānām ity anumānaviṣayasiddhyartham apratyakṣatāṃ / darśāyatīti || 28 || / yad apīdam uktam śābde hi sakṛduktam eva vākyaṃ sahasā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918302 (0.056):
saṃśayottarapratyakṣasthale / anumitsā siṣādhayiṣāpade nātrābhimatā/ na tu / siddhisāmānyecchā / śravaṇānantarabhāvino mananasyānudayāpatteriti
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789126 (0.059):
tīrthaṃ gaṅgāvahaṃ nāma liṅgaṃ vai sarvasiddhidam / / aṅgāreśam iti jñeyaṃ vimalaṃ tatra bhārata // RKS_26.82 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789281 (0.060):
liṅgaṃ tatra ca vijñeyaṃ siddhidaṃ kārttikeśvaram // RKS_26.94 // / candreśvaraṃ tathā liṅgaṃ liṅgaṃ caiva śikhīśvaram /
prasaṅgenā7pi yaḥ paśyed $ anyatra prasthitaḥ kvacit &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705955 (0.027):
śrīparvataṃ ca vijñeyam ihāmutra ca siddhidam // 6.192 // / prasaṅgenāpi yaḥ paśyed anyatra prasthitaḥ kvacit /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516355 (0.054):
athanityavidhiṃvakṣyeśṛṇudhvaṃmunisattamāḥ // ŚivP_1,21.14cd/ / ekaṃpāpaharaṃproktaṃdviliṃgaṃcārthasiddhidam // ŚivP_1,21.15ab/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789281 (0.056):
liṅgaṃ tatra ca vijñeyaṃ siddhidaṃ kārttikeśvaram // RKS_26.94 // / candreśvaraṃ tathā liṅgaṃ liṅgaṃ caiva śikhīśvaram /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11694960 (0.057):
pratyakṣateti. gatānām ity anumānaviṣayasiddhyartham apratyakṣatāṃ / darśāyatīti || 28 || / yad apīdam uktam śābde hi sakṛduktam eva vākyaṃ sahasā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918302 (0.064):
saṃśayottarapratyakṣasthale / anumitsā siṣādhayiṣāpade nātrābhimatā/ na tu / siddhisāmānyecchā / śravaṇānantarabhāvino mananasyānudayāpatteriti
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722889 (0.064):
tāpasaṃ siddhidaṃ caiva dvitīya dvārapālakau // BhS_18.232 // / nyakṣendrāvantarāle ca yathāvidhi samarcayet /
śrī-parvataṃ mahā-puṇyaṃ % so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705962 (0.0):
prasaṅgenāpi yaḥ paśyed anyatra prasthitaḥ kvacit / / śrīparvataṃ mahāpuṇyaṃ so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 //
vrajed yaḥ śiva-tīrthāni $ sarva-pāpaiḥ pramucyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705969 (0.0):
śrīparvataṃ mahāpuṇyaṃ so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 // / vrajed yaḥ śivatīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295813 (0.049):
vrajedunmanayā śivam SvaT_4.261d / vrajed yaḥ śivatīrthāni SUp_6.194a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18839639 (0.052):
avagāhya sutīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate // RKV_57.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861404 (0.058):
sarvapāpavinirmukto HV_113.82ab*1542:1a / sarvapāpaiḥ pramucyate HV_20.48d
pāpa-yuktaḥ śiva-jñānaṃ % prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705976 (0.0):
vrajed yaḥ śivatīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate / / pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861404 (0.051):
sarvapāpavinirmukto HV_113.82ab*1542:1a / sarvapāpaiḥ pramucyate HV_20.48d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196970 (0.053):
tebhyaḥ prāpya śiva-jñānaṃ % śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702441 (0.053):
tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612317 (0.061):
sarvapāpavinirmukto SkP_29.216e / sarvapāpaiḥ pramucyate SkP_25.54d
tīrtha-sthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ $ śiva-rātre prayatnataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705978 (0.0):
pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 // / tīrthasthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ śivarātre prayatnataḥ /
kalpayitvā9nusāreṇa % kālasya viṣuvasya ca // 6.195 // / tīrtha-yātrā-gataṃ śāntaṃ $ hāhā-bhūtam acetanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705993 (0.0):
tīrthasthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ śivarātre prayatnataḥ / / kalpayitvānusāreṇa kālasya viṣuvasya ca // 6.195 //
kṣut-pipāsā3turaṃ loke % pāṃsu-pādaṃ tvarā1nvitam // 6.196 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706000 (0.052):
tīrthayātrāgataṃ śāntaṃ hāhābhūtam acetanam / / kṣutpipāsāturaṃ loke pāṃsupādaṃ tvarānvitam // 6.196 //
saṃtarpayitvā yatnena $ mlāna-lakṣmīm ivā7mbubhiḥ & / pādyā3sana-pradānena % kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706002 (0.052):
kṣutpipāsāturaṃ loke pāṃsupādaṃ tvarānvitam // 6.196 // / saṃtarpayitvā yatnena mlānalakṣmīm ivāmbubhiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706010 (0.064):
pādyāsanapradānena kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 // / aśnanti yāvat tatpiṇḍaṃ tīrthanirdhūtakalmaṣāḥ /
aśnanti yāvat tat-piṇḍaṃ $ tīrtha-nirdhūta-kalmaṣāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706017 (0.0):
pādyāsanapradānena kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 // / aśnanti yāvat tatpiṇḍaṃ tīrthanirdhūtakalmaṣāḥ /
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % tad-dātās te śive pure // 6.198 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706024 (0.0):
aśnanti yāvat tatpiṇḍaṃ tīrthanirdhūtakalmaṣāḥ / / tāvadvarṣasahasrāṇi taddātās te śive pure // 6.198 //
dadyād yaḥ śiva-sattrā1rthaṃ $ mahiṣīṃ su-payasvinīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706031 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi taddātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201114 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706531 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm /
modate sa śive loke % yuga-koṭi-śataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706039 (0.0):
dadyād yaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm / / modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704871 (0.041):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199436 (0.062):
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
ārtāya śiva-bhaktāya $ dadyād yaḥ su-payasvinīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706047 (0.0):
modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ // 6.199 // / ārtāya śivabhaktāya dadyād yaḥ supayasvinīm /
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.0):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.0):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.0):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706050 (0.0):
ārtāya śivabhaktāya dadyād yaḥ supayasvinīm / / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.200 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.0):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.013):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.013):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.039):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201217 (0.043):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.045):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.046):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 // / ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165505 (0.055):
ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795910 (0.055):
ajasraṃ kṣarate tathā SUp_6.164b / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201594 (0.056):
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.058):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.058):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.058):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.058):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706061 (0.0):
ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tadromasaṃkhyānaṃ tatprasūtikuleṣu ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453630 (0.056):
yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca /
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
yāvanti tasyā romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199222 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706068 (0.0):
yāvat tadromasaṃkhyānaṃ tatprasūtikuleṣu ca / / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828737 (0.028):
yāvanti tasya romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi svargaloke mahīyate // RKS_78.25 //
mṛdu-romā1ñcitāṃ kṛṣṇāṃ $ nivedya gurave naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706075 (1.192):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 // / mṛduromāñcitāṃ kṛṣṇāṃ nivedya gurave naraḥ /
romṇi romṇi suvarṇasya % dattasya phalam āpnuyāt // 6.202 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706080 (0.0):
mṛduromāñcitāṃ kṛṣṇāṃ nivedya gurave naraḥ / / romṇi romṇi suvarṇasya dattasya phalam āpnuyāt // 6.202 //
gajā1śva-ratha-saṃyuktair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200377 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705802 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706094 (0.0):
gajāśvarathasaṃyuktair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199373 (0.052):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704806 (0.052):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196944 (0.063):
tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / icchayā krīḍate tāvad % yāvad ā-bhūta-saṃplavam // 4.27 //
nivedyā7śvataraṃ puṣṭam $ aduṣṭaṃ gurave naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706101 (0.0):
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 // / nivedyāśvataraṃ puṣṭam aduṣṭaṃ gurave naraḥ /
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.0):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.009):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.031):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.034):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.037):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.038):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200860 (0.055):
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706105 (0.058):
nivedyāśvataraṃ puṣṭam aduṣṭaṃ gurave naraḥ / / saṃgatiṃ sopakaraṇaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.058):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.058):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
divyā1śva-yuktaiḥ śrīmadbhir $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706114 (0.038):
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syān mahīpatiḥ // 6.205 //
koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ % tad-ante syān mahī-patiḥ // 6.205 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706117 (0.0):
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syān mahīpatiḥ // 6.205 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200328 (0.042):
tatra divyair mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / kalpānāṃ krīḍate koṭim % ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
api yojana-mātrāya $ śibikāṃ parikalpayet & / guroḥ śāntasya dāntasya % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.206 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706131 (0.0):
koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syān mahīpatiḥ // 6.205 // / api yojanamātrāya śibikāṃ parikalpayet / / guroḥ śāntasya dāntasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.206 //
vimānānāṃ sahasreṇa $ sarva-kāma-yutena ca & / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.0):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.0):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706137 (0.0):
guroḥ śāntasya dāntasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.206 // / vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706144 (0.0):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 // / chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.009):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.031):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201428 (0.031):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ % sarva-kāma-samanvitam // 6.261 // / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.034):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.037):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.038):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706847 (0.051):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam // 6.261 // / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706105 (0.058):
saṃgatiṃ sopakaraṇaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.058):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.058):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca $ kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706150 (0.0):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 // / chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam /
bāla-krīḍanakān etān % ity ādyān aparān api // 6.208 // / nivedayitvā skandāya $ tat-sāyujyam avāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706159 (0.0):
chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam / / bālakrīḍanakān etān ity ādyān aparān api // 6.208 //
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs % tad-ante syād dvijo1ttamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198943 (0.0):
vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs $ tad-ante sa mahī-patiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704393 (0.0):
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs tadante sa mahīpatiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706165 (0.0):
nivedayitvā skandāya tatsāyujyam avāpnuyāt / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs tadante syād dvijottamaḥ // 6.209 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869740 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca % saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs $ tvam ante matprasādataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11141051 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs tvam ante matprasādataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23450035 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca % na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs $ tvam ante matprasādajam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156695 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs tvam ante matprasādajam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169573 (0.020):
yāvaddināni tāvacca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca vipulānbhogāṃstvamante matprasādataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262565 (0.032):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074036 (0.040):
tasmād bhraṣṭastu rājendra agnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃstat tīrthaṃ bhajate punaḥ // KūrmP_1,36.10 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857115 (0.040):
paribhraṣṭastu rājendra $ so 'gnihotrī bhavennaraḥ & / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs % tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896621 (0.040):
paribhraṣṭastu rājendra so 'gnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893197 (0.043):
bhuktvā tatrepsitān bhogān BrP_227.30c / bhuktvā tu vipulān bhogāñ BrP_41.79a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856628 (0.048):
bhuktvā tu vipulānbhogāṃs % tattīrthaṃ labhate punaḥ // MatsP_106.42 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896134 (0.048):
dhanadhānyasamāyukto dātā bhavati nityaśaḥ / / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs tattīrthaṃ labhate punaḥ // MatsP_106.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004764 (0.049):
sa bhuktveha varānbhogānante viṣṇoḥ padaṃ vrajet // NarP_1,120.73 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788391 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān % mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059706 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337727 (0.050):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra $ bhogān yugaśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231492 (0.050):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra bhogān yugaśataṃ naraḥ /
musalo1lūkhalā3dyāni $ gṛho1pakaraṇāni ca & / dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706178 (0.0):
musalolūkhalādyāni gṛhopakaraṇāni ca / / dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.054):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201364 (0.061):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706786 (0.061):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
pratyekaṃ kalpam ekai1kaṃ $ gṛho1pakaraṇair naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706180 (0.053):
dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 // / pratyekaṃ kalpam ekaikaṃ gṛhopakaraṇair naraḥ /
ante divi vased bhogais % tad-ante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706193 (0.0):
pratyekaṃ kalpam ekaikaṃ gṛhopakaraṇair naraḥ / / ante divi vased bhogais tadante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169062 (0.031):
ante divi vased bhogais SUp_6.211c / ante nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.176d
kharjūra-tāla-pattrair vā $ carmaṇā vā sukalpitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706198 (0.0):
ante divi vased bhogais tadante ca gṛhī bhavet // 6.211 // / kharjūratālapattrair vā carmaṇā vā sukalpitam /
dattvā koṭy-āsanaṃ vṛttaṃ % śiva-lokam avāpnuyāt // 6.212 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706205 (0.0):
kharjūratālapattrair vā carmaṇā vā sukalpitam / / dattvā koṭyāsanaṃ vṛttaṃ śivalokam avāpnuyāt // 6.212 //
prātar-nīhāra-velāyāṃ $ hemante śiva-yoginām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706211 (0.0):
dattvā koṭyāsanaṃ vṛttaṃ śivalokam avāpnuyāt // 6.212 // / prātarnīhāravelāyāṃ hemante śivayoginām /
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198800 (0.013):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.013):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198837 (0.022):
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11510205 (0.042):
biṃdurdervīśivonādaḥśivaliṃgaṃtukathyate // ŚivP_1,16.90cd/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665308 (0.043):
adhītya sarvam adhyātmaṃ $ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150865 (0.043):
adhītya sarvam adhyātmaṃ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817241 (0.048):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706216 (0.051):
prātarnīhāravelāyāṃ hemante śivayoginām / / kṛtvā pratāpanāyāgniṃ śivaloke mahīyate // 6.213 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.054):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11511953 (0.057):
ajñānavinivṛttautuśivajñānaṃpravartate // ŚivP_1,17.101cd/ / śivajñānātsvasvarūpamātmārāmatvameṣyati // ŚivP_1,17.102ab/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11511546 (0.059):
tadarvākparivartaṃtaṃśivānyasurapūjakāḥ // ŚivP_1,17.73cd/ / śivaikaniratāye ca tadūrdhvaṃsaṃprayāṃtite // ŚivP_1,17.74ab/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513491 (0.061):
śivāgninādahecchuddhaṃtadvaibhasma śivāgnijam // ŚivP_1,18.64cd/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514425 (0.061):
yathāyogyaṃsvātmayajñaṃnamaskāraṃprakalpayet // ŚivP_1,18.136ab/ / athātraśivanaivedyaṃdattvātāṃbūlamāharet // ŚivP_1,18.136cd/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514671 (0.062):
athavā 'hurdaridrasyabhikṣānnaṃjñānadaṃbhavet // ŚivP_1,18.155cd/ / śivabhaktasyabhikṣānnaṃśivabhaktivivardhanam // ŚivP_1,18.156ab/
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8807398 (0.062):
AbhT_17.30b/. tataḥ śiṣyasya tattattvasthāne@streṇa pratāḍanam // 30 / AbhT_17.31a/. kṛtvātha śivahastena hṛdayaṃ parimarśayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.062):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198416 (0.062):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 //
sūryā1yuta-prabhā-dīptair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706224 (0.044):
kṛtvā pratāpanāyāgniṃ śivaloke mahīyate // 6.213 // / sūryāyutaprabhādīptair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
kalpa-koṭi-śataṃ bhogān % bhuktvā sa tu mahī-patiḥ // 6.214 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706228 (0.0):
sūryāyutaprabhādīptair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpakoṭiśataṃ bhogān bhuktvā sa tu mahīpatiḥ // 6.214 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339398 (0.003):
prārthayeddevamīśānaṃ % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,77.102 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpakoṭiśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233163 (0.003):
prārthayeddevamīśānaṃ śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,77.102 // / tatra bhuktvā mahābhogān kalpakoṭiśataṃ naraḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820337 (0.015):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704421 (0.037):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704443 (0.037):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781418 (0.043):
trisaptakulam uddhṛtya % naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_57.53 // / tatra kalpaśataṃ yāvad $ bhuktvā bhogān manoramān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052733 (0.043):
trisaptakulam uddhṛtya naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_57.53 // / tatra kalpaśataṃ yāvad bhuktvā bhogān manoramān /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706139 (0.047):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25419932 (0.063):
tatra bhuktvā mahābhogānkalpakoṭiśatannaraḥ // ŚivP_7.2,28.19ab/
yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā $ gacchantaṃ śiva-yoginam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706237 (0.0):
kalpakoṭiśataṃ bhogān bhuktvā sa tu mahīpatiḥ // 6.214 // / yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā gacchantaṃ śivayoginam /
bhojayīta yathā-śaktyā % śiva-loke mahīyate // 6.215 // / yaś chattraṃ dhārayed grīṣme $ gacchate śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706249 (0.0):
yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā gacchantaṃ śivayoginam / / bhojayīta yathāśaktyā śivaloke mahīyate // 6.215 //
sa mṛtaḥ pṛthivīṃ kṛtsnām % eka-cchattrām avāpnuyāt // 6.216 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706254 (0.0):
yaś chattraṃ dhārayed grīṣme gacchate śivayogine / / sa mṛtaḥ pṛthivīṃ kṛtsnām ekacchattrām avāpnuyāt // 6.216 //
yaḥ samuddharate mārge $ mātro1pakaraṇā3sanam &
śiva-yoga-pravṛttasya % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.217 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706267 (0.0):
yaḥ samuddharate mārge mātropakaraṇāsanam / / śivayogapravṛttasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.217 //
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706277 (0.0):
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure / / tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197862 (0.041):
kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703323 (0.047):
kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200687 (0.055):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 // / divyā1śva-yuktaiḥ śrīmadbhir $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262573 (0.056):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā bhogān bhavabhrāntiṃ BhStc_102a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801980 (0.056):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā sa tu mahīpatiḥ SUp_6.214d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893142 (0.061):
bhuktvā ca vipulān bhogāṃs BrP_192.83a / bhuktvā cācāmatāṃ yac ca BrP_220.94c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826784 (0.064):
pālayitvā mahīṃ kṛtstrāṃ bhuktvā bhogānstriyaṃ vinā / / vaśiṣṭātprāpya santānaṃ gato mokṣaṃ nṛpottamaḥ // NarP_1,9.144 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099682 (0.064):
anivedyaṃ tu bhuñjānaḥ prāyaścittṚ bhaven naraḥ |
tad-ante prāpnuyād rājyaṃ % sarvai1śvarya-samanvitam // 6.218 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706279 (0.0):
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure / / tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 //
abhyaṅgo1dvartanaṃ snānam $ ārtasya śiva-yoginaḥ & / kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706298 (0.0):
tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 // / abhyaṅgodvartanaṃ snānam ārtasya śivayoginaḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797210 (0.029):
kalpaṃ śivapure bhogān SUp_5.30c / kalpāñ chivapure naraḥ SUp_6.219d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796492 (0.039):
āriṣeṇa nivītinā SUp_5.50d / ārtasya śivayoginaḥ SUp_6.219b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201016 (0.047):
prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706432 (0.047):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189126 (0.063):
kalpaḥ saṃhāra ucyate SvaT_11.231d / kalpāñ chivapure naraḥ SUp_6.219d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198824 (0.064):
prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704274 (0.064):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
apanīya samucchiṣṭaṃ $ bhaktitaḥ śiva-yoginām & / daśa-dhenu-pradānasya % phalam āpnoti mānavaḥ // 6.220 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706308 (0.0):
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 // / apanīya samucchiṣṭaṃ bhaktitaḥ śivayoginām /
pañca-gavya-samaṃ jñeyam $ ucchiṣṭaṃ śiva-yoginām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706315 (0.0):
daśadhenupradānasya phalam āpnoti mānavaḥ // 6.220 // / pañcagavyasamaṃ jñeyam ucchiṣṭaṃ śivayoginām /
tad bhuktvā labhate śuddhiṃ % mahataḥ pātakād api // 6.221 // / nārī ca bhuktvā sat-putraṃ $ kulā3dhāraṃ guṇā1nvitam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706322 (0.0):
pañcagavyasamaṃ jñeyam ucchiṣṭaṃ śivayoginām / / tad bhuktvā labhate śuddhiṃ mahataḥ pātakād api // 6.221 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24399881 (0.055):
tatkathaṃ rājyasaṃbhāraṃ saṃvoḍhumabhiśaknuyām // / tadetanmama yogyaṃ na kṣamantu tadaśakyatām //
rājya-yogyaṃ dhanā3ḍhyaṃ ca % prāpnuyād dharma-tat-param // 6.222 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24399881 (0.055):
tatkathaṃ rājyasaṃbhāraṃ saṃvoḍhumabhiśaknuyām // / tadetanmama yogyaṃ na kṣamantu tadaśakyatām //
yaś ca yāṃ śiva-yajñāya $ gṛha-sthaḥ parikalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706336 (0.051):
rājyayogyaṃ dhanāḍhyaṃ ca prāpnuyād dharmatatparam // 6.222 // / yaś ca yāṃ śivayajñāya gṛhasthaḥ parikalpayet /
śiva-bhakto 'sya mahataḥ % paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706346 (0.0):
yaś ca yāṃ śivayajñāya gṛhasthaḥ parikalpayet / / śivabhakto 'sya mahataḥ paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 //
śivo1māṃ ca prayatnena $ bhaktyā9bdaṃ yo 'nupālayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706352 (0.055):
śivabhakto 'sya mahataḥ paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 // / śivomāṃ ca prayatnena bhaktyābdaṃ yo 'nupālayet /
gavāṃ lakṣa-pradānasya % saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706360 (0.0):
śivomāṃ ca prayatnena bhaktyābdaṃ yo 'nupālayet / / gavāṃ lakṣapradānasya saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 //
prātaḥ pradadyāt sa-ghṛtaṃ $ sukṛtaṃ bāla-piṇḍakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706367 (0.0):
gavāṃ lakṣapradānasya saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 // / prātaḥ pradadyāt saghṛtaṃ sukṛtaṃ bālapiṇḍakam /
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.0):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.0):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.0):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706374 (0.0):
prātaḥ pradadyāt saghṛtaṃ sukṛtaṃ bālapiṇḍakam / / dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.013):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.013):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.039):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201217 (0.043):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.045):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.046):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 // / ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201594 (0.056):
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.058):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.058):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.058):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.058):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706375 (0.0):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.064):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.0):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.034):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.034):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.034):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.034):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.034):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.035):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.060):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.063):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.063):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.063):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
vidhavā1nātha-vṛddhānāṃ $ pradadyād yaḥ prajīvanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706393 (0.032):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
ā-bhūta-ssaṃplavaṃ yāvac % chiva-loke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.032):
vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam / / ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.045):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
dadyād yaḥ sarva-jantūnām $ āhāram anuyatnataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706405 (0.0):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
triḥ pṛthvīṃ ratna-saṃpūrṇāṃ % yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706413 (0.0):
dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ / / triḥ pṛthvīṃ ratnasaṃpūrṇāṃ yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799426 (0.038):
trihastā vā sukuṭṭimā SUp_4.13b / triḥ pṛthvīṃ ratnasaṃpūrṇāṃ SUp_6.228c
vinaya-vrata-dānāni $ yāni siddhāni lokataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706418 (0.0):
triḥ pṛthvīṃ ratnasaṃpūrṇāṃ yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 // / vinayavratadānāni yāni siddhāni lokataḥ /
tāni tenai7va vidhinā % śiva-mantreṇa kalpayet // 6.229 // / nivedayīta rudrāya $ rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706427 (0.0):
vinayavratadānāni yāni siddhāni lokataḥ / / tāni tenaiva vidhinā śivamantreṇa kalpayet // 6.229 //
prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198825 (0.0):
mṛt-kāṣṭha-vaṃśa-khaṇḍāni % yaḥ pradadyāc chivā3śrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704275 (0.0):
mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyāc chivāśrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706433 (0.0):
nivedayīta rudrāya rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca / / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227251 (0.030):
divyājñāṃ labhate punaḥ KubjT_25.0*25d / divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.56b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200878 (0.047):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706295 (0.047):
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 //
punar yaḥ kartarīṃ dadyāt $ keśa-kleśā1panuttaye &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706440 (0.0):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 // / punar yaḥ kartarīṃ dadyāt keśakleśāpanuttaye /
sarva-kleśa-vinirmuktaḥ % śiva-loke sukhī bhavet // 6.231 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706447 (0.0):
punar yaḥ kartarīṃ dadyāt keśakleśāpanuttaye / / sarvakleśavinirmuktaḥ śivaloke sukhī bhavet // 6.231 //
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706454 (0.0):
sarvakleśavinirmuktaḥ śivaloke sukhī bhavet // 6.231 // / nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine /
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.0):
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706464 (0.0):
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.0):
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.042):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.045):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.045):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198206 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706541 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 // / nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817242 (0.034):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198836 (0.049):
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ % sthālyā3dīn bhāṇḍa-saṃpuṭān // 6.56 // / dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.054):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815369 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhāga śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.059):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201178 (0.060):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 // / śivā3yatana-vittānāṃ $ rakṣā2rthaṃ yaḥ prayacchati &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.061):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.064):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate & / yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.064):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate / / yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706473 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.028):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.028):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.028):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.028):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815369 (0.031):
varṣalakṣaṃ mahābhāga śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.034):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817242 (0.037):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.041):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate & / yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.041):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate / / yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.043):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
dattvā9ñjana-śalākāṃ vā $ lohā3dyāṃ śiva-yogine &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817241 (0.046):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198836 (0.053):
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ % sthālyā3dīn bhāṇḍa-saṃpuṭān // 6.56 // / dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706465 (0.062):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706474 (0.063):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 // / dattvāñjanaśalākāṃ vā lohādyāṃ śivayogine /
bhogāñ chiva-pure prāpya % jñāna-cakṣur avāpnuyāt // 6.234 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706487 (0.0):
dattvāñjanaśalākāṃ vā lohādyāṃ śivayogine / / bhogāñ chivapure prāpya jñānacakṣur avāpnuyāt // 6.234 //
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706488 (0.055):
bhogāñ chivapure prāpya jñānacakṣur avāpnuyāt // 6.234 // / karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine /
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.0):
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.028):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.028):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.033):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.033):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.035):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.047):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706508 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.022):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10843915 (0.051):
tāvad varṣapramāṇaṃ tu śivaloke mahīyate / / śivaloke uṣitvā tu paścān martye ca jāyate // RKS_98.22 //
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706544 (0.058):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003179 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,67.28b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.34b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003187 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,76.37b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.46b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003195 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,76.49b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.64b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003203 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,77.7d / śivaloke mahīyate LiP_1,77.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003211 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,77.52b / śivaloke mahīyate LiP_1,79.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003219 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,82.120b / śivaloke mahīyate LiP_1,85.231d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8892967 (0.059):
śuddhamaṣṭāṅgulaṃ dadyāc chivaloke mahīyate / / sāmagāya tataścaitat sāmavratamihocyate // MatsP_101.26 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804539 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.48b / śivaloke mahīyate SUp_6.53b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804555 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.54b / śivaloke mahīyate SUp_6.57b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804571 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.232d / śivaloke mahīyate SUp_6.233b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804587 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.235d / śivaloke mahīyate SUp_6.236d
varṣa-lakṣaṃ sa lakṣā1rdhaṃ % śiva-loke mahīyate // 6.236 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706516 (0.0):
dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm / / varṣalakṣaṃ sa lakṣārdhaṃ śivaloke mahīyate // 6.236 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.037):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817244 (0.058):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
nivedya śiva-yogibhyaḥ $ sūcikaṃ sūtra-saṃyutam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706522 (0.0):
varṣalakṣaṃ sa lakṣārdhaṃ śivaloke mahīyate // 6.236 // / nivedya śivayogibhyaḥ sūcikaṃ sūtrasaṃyutam /
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706529 (0.0):
nivedya śivayogibhyaḥ sūcikaṃ sūtrasaṃyutam / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198221 (0.031):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703676 (0.031):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198365 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201140 (0.043):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703819 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706556 (0.043):
pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195732 (0.062):
krīḍate sa śive pure SUp_6.6d / krīḍate sa śive pure SUp_6.52b
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706537 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200607 (0.038):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % tad-dātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śiva-sattrā1rthaṃ $ mahiṣīṃ su-payasvinīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706025 (0.038):
tāvadvarṣasahasrāṇi taddātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm /
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.035):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.047):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.047):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.014):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817244 (0.034):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200980 (0.045):
ā-bhūta-ssaṃplavaṃ yāvac % chiva-loke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarva-jantūnām $ āhāram anuyatnataḥ &
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912335 (0.047):
parinirvānti aparipūrṇatvāttathāgatabhūmeḥ / sarvakāryapratiprasrambhaṇaṃ / ca syāt, yadi na saṃghārayet, tathāgatakulavaṃśocchedaśca syāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198836 (0.049):
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3992812 (0.049):
sampūrṇârtha-viniścāyi kasmān na bhavatîty āha: nayānāṃ naigamâdīnām / eka-niṣṭḥānām eka-dharma-grahaṇa-paryavasitānāṃ śruta-vartmany āgama-mārge
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192410 (0.051):
sarvanaṭakeṣvevocityātsarvanāṭakānāmevaitatkāryatvamāha eṣāmiti /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.051):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198799 (0.051):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338633 (0.055):
svacchāyāṃ pradhānapariṇāmatvena ca śavdā[P3A/7] dīnāmātmabhūtaḥ / sukhādiprativimbamāno vedyate | tasmāt na āntarāḥ | nāpi caitanyātmānaḥ
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.057):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.057):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.058):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.061):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201049 (0.061):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706465 (0.061):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8892968 (0.063):
śuddhamaṣṭāṅgulaṃ dadyāc chivaloke mahīyate / / sāmagāya tataścaitat sāmavratamihocyate // MatsP_101.26 //
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198366 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703820 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706557 (0.0):
dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām / / pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273515 (0.032):
modate vividhair bhogaiḥ SUp_6.98c / modate sa śive pure SUp_6.18d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198308 (0.040):
aṣṭa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703762 (0.040):
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198311 (0.030):
aṣṭa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % kṛḍate sa śive pure // 6.13 // / bījapūreṣu tasyā7rdhaṃ $ tad-ardhaṃ likuceṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703763 (0.051):
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 // / bījapūreṣu tasyārdhaṃ tadardhaṃ likuceṣu ca /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706566 (0.061):
śamīndhanatṛṇādīnāṃ dadyāt tacchedanaṃ ca yaḥ / / krīḍate sa śive loke varṣalakṣacatuṣṭayam // 6.240 //
krīḍate sa śive loke % varṣa-lakṣa-catuṣṭayam // 6.240 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706572 (0.0):
śamīndhanatṛṇādīnāṃ dadyāt tacchedanaṃ ca yaḥ / / krīḍate sa śive loke varṣalakṣacatuṣṭayam // 6.240 //
śivā3śramo1pabhogāya $ loho1pakaraṇaṃ mahat & / yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201299 (0.0):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (1.788):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.009):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.013):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.013):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.013):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.013):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.028):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.030):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.030):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.030):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.034):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.035):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.035):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563204 (0.043):
tanmaharddhikasya sattvasya mahānubhāvasya kṛtakuśalasya svapuṇyaphalaṃ / pratyanubhavataḥ/ / 133.008. śrūyate aparagodānīyaṃ nāma dvīpam ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12683058 (0.046):
yasya kalpasahasrāṇi tṛṇāmbuprāśanastayet / / yāvaṃtasya mahatpuṇyaṃ labheyus te tato 'dhikaṃ // Rm_38.976{13} //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488590 (0.048):
% pravṛttidoṣajanito 'rthaḥ phalam etat sarvaṃ bhavati/] p.223 / tad etat phalam upātam upātaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktam upādeyam iti nāsya
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619409 (0.050):
viṣayaḥ. na ca dānaṃ dātari tadanurūpaṃ phalam abhiniṣpādayati, tato / viśiṣṭatamasya mahato 'bhyudayasya dātari niṣpatteḥ. alpā hi prītir gāṃ
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.050):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.051):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201301 (0.029):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706593 (0.030):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706721 (0.057):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.0):
yāvat tāmbula-pattrāṇi % pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.0):
yāvat tāmbulapattrāṇi pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706598 (0.0):
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet / / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197781 (0.055):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.056):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.056):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877956 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885714 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.056):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815300 (0.056):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813221 (0.061):
so 'pi varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKS_56.27 // / aśokavanikā nāma mātaṅgaṃ tīrtham ucyate /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980077 (0.062):
bahuvarṣasahasrāṇi $ brahmaloke mahīyate & / śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā % vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045067 (0.062):
bahuvarṣasahasrāṇi brahmaloke mahīyate / / śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
śivā3yatana-vittānāṃ $ rakṣā2rthaṃ yaḥ prayacchati & / dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.009):
śivā3śramo1pabhogāya $ loho1pakaraṇaṃ mahat & / yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.017):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.031):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201240 (0.040):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201277 (0.040):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706605 (0.041):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate // 6.242 // / śivāyatanavittānāṃ rakṣārthaṃ yaḥ prayacchati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.046):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.046):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.046):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.046):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213333 (0.058):
tasya puṇyaphalaṃ vakṣye saṃkṣepānnatu vistarāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.063):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam &
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.0):
pūga-tāmbūla-pattrāṇām % ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.0):
pūgatāmbūlapattrāṇām ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.0):
ekaikasmin parijñeyam āyudhe cāpi vai phalam / / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.010):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.010):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.016):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.017):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.039):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.039):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.039):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.039):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.039):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.039):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.047):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.047):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.049):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ % śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.049):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate / / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834583 (0.051):
nānāvidhair mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // RKV_51.43 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287145 (0.052):
varṣakoṭīś caturdaśa SUp_6.55b / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.54a
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.053):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277365 (0.0):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ SUp_6.245a
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706634 (0.0):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.0):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198917 (0.0):
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 // / śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198970 (0.0):
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 // / śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706638 (0.027):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.028):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.029):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198375 (0.035):
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet & / śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.037):
naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.037):
tāmra-kumbha-kaṭāhā3dyaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703900 (0.043):
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.043):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.043):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.043):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.043):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704367 (0.044):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.056):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.057):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706930 (0.059):
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704416 (0.059):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201507 (0.062):
bhojane bhojanā3dhāraṃ $ gurave tat-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-pala-saṃkhyānaṃ % tri-pādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706644 (0.053):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
varṣa-lakṣaṃ sa tāvac ca % śiva-loke pramodate // 6.246 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706651 (0.0):
yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ / / varṣalakṣaṃ sa tāvac ca śivaloke pramodate // 6.246 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.062):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.062):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706655 (0.058):
varṣalakṣaṃ sa tāvac ca śivaloke pramodate // 6.246 // / naṣṭāpahṛtam anviṣya punar vittaṃ nivedayet /
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.0):
tāmra-kumbha-kaṭāhā3dyaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.035):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.037):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.037):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.040):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.043):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.044):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.044):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.044):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198916 (0.046):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198969 (0.046):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23712756 (0.054):
jalakumbhān sanaivedyān brāhmaṇāya nivedayet / / sopavītān sahānnādyāṃstaccittaistatparāyaṇaiḥ // VamP_17.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.055):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.055):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198447 (0.063):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201287 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706671 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706708 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201291 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.251 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706675 (0.0):
yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706710 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.251 //
deva-dravyaṃ hṛtaṃ naṣṭam $ anveṣyam api yatnataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706682 (0.0):
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.248 // / devadravyaṃ hṛtaṃ naṣṭam anveṣyam api yatnataḥ /
na prāpnoti tadā tasya % prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706688 (0.0):
devadravyaṃ hṛtaṃ naṣṭam anveṣyam api yatnataḥ / / na prāpnoti tadā tasya prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 //
tāmra-kumbha-kaṭāhā3dyaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706687 (0.023):
na prāpnoti tadā tasya prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 // / tāmrakumbhakaṭāhādyaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201239 (0.047):
naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198444 (0.059):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.0):
naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet & / śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.035):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.037):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.037):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.040):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.043):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.044):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.044):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.044):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198916 (0.046):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198969 (0.046):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198447 (0.054):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.055):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201250 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706671 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706708 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.251 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201254 (0.0):
yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706674 (0.0):
yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706710 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.251 //
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201168 (0.0):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.013):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.013):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.013):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.013):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.013):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.030):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.030):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.030):
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.251 // / snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.034):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.050):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.051):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.055):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198275 (0.057):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.057):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706725 (0.016):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201170 (0.029):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706589 (0.046):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198275 (0.060):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
pale pale varṣa-koṭiṃ $ modate sa śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706733 (0.0):
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 // / pale pale varṣakoṭiṃ modate sa śive pure /
yaḥ pattra-puṣpa-vastūnāṃ % dadyād ādhāra-bhājanam // 6.253 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706741 (0.0):
pale pale varṣakoṭiṃ modate sa śive pure / / yaḥ pattrapuṣpavastūnāṃ dadyād ādhārabhājanam // 6.253 //
tad-vastu-dātur yat puṇyaṃ $ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706747 (0.0):
yaḥ pattrapuṣpavastūnāṃ dadyād ādhārabhājanam // 6.253 // / tadvastudātur yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198598 (0.034):
mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 // / tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya $ śiva-loke mahīyate &
dattvo7pakaraṇaṃ kiṃcid % api yo vittam arthinām // 6.254 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706755 (0.0):
tadvastudātur yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet / / dattvopakaraṇaṃ kiṃcid api yo vittam arthinām // 6.254 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11436340 (0.063):
parisphuṭaṃ tu phaṭaṃ kṛtvā vittaṃ dattvā tu śilpine /
yad vastu kurute tena $ tat-pradāna-phalaṃ labhet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706760 (0.0):
dattvopakaraṇaṃ kiṃcid api yo vittam arthinām // 6.254 // / yad vastu kurute tena tatpradānaphalaṃ labhet /
yaḥ śauca-pīta-vastrāṇi % kṣārā3dyaiḥ śiva-yoginām // 6.255 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706766 (0.0):
yad vastu kurute tena tatpradānaphalaṃ labhet / / yaḥ śaucapītavastrāṇi kṣārādyaiḥ śivayoginām // 6.255 //
sa pāpa-mala-nirmuktaḥ $ śiva-lokam avāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706775 (0.0):
yaḥ śaucapītavastrāṇi kṣārādyaiḥ śivayoginām // 6.255 // / sa pāpamalanirmuktaḥ śivalokam avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200236 (0.064):
samasta-pāpa-nirmuktaḥ % śiva-lokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705665 (0.064):
samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati // 6.168 //
yaḥ puṣpa-paṭṭa-saṃyuktaṃ % paṭa-garbhaṃ ca kambalam // 6.256 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706783 (0.0):
sa pāpamalanirmuktaḥ śivalokam avāpnuyāt / / yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam // 6.256 //
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201416 (0.0):
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706789 (0.0):
yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.034):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.046):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706837 (0.050):
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200758 (0.061):
dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706176 (0.061):
dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
teṣāṃ ca vastra-tantūnāṃ % yāvat-saṃkhyā vidhīyate // 6.257 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706800 (0.0):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / teṣāṃ ca vastratantūnāṃ yāvatsaṃkhyā vidhīyate // 6.257 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201603 (1.192):
tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707023 (1.192):
tadvastrapūtatantūnāṃ saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201520 (0.036):
tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706942 (0.036):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.039):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.039):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.042):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.042):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.045):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.045):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704424 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197176 (0.052):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702649 (0.052):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.056):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
ślakṣṇa-vastrāṇi śuklāni % dadyād yaḥ śiva-yogine // 6.258 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706808 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / ślakṣṇavastrāṇi śuklāni dadyād yaḥ śivayogine // 6.258 //
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706815 (0.0):
ślakṣṇavastrāṇi śuklāni dadyād yaḥ śivayogine // 6.258 // / citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842926 (0.046):
14,096.015d@004_2904 brahmacārī tu madbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.050):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908443 (0.053):
yaḥ śṛṇoti naro bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / sa prāpya śivasaṃsthānaṃ rudrakanyāsamāvṛtaḥ // RKV_229.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.057):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.057):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.057):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453624 (0.057):
udvādayati yastīrthe tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // KūrmP_2,39.77 // / yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.060):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20837147 (0.064):
14,096.015d@004_1936 prātar utthāya madbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu
yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706821 (1.192):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
tāvad-yugāni saṃbhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706828 (0.0):
yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 // / tāvadyugāni saṃbhogaiḥ śivaloke mahīyate /
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706834 (0.0):
tāvadyugāni saṃbhogaiḥ śivaloke mahīyate / / śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 //
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201365 (0.0):
yaḥ puṣpa-paṭṭa-saṃyuktaṃ % paṭa-garbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706787 (0.0):
yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706841 (0.0):
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.034):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.046):
drākṣā-phalāni pakvāni $ yaḥ śivāya nivedayet & / bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.046):
drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet / / bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200758 (0.061):
dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706176 (0.061):
dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ % sarva-kāma-samanvitam // 6.261 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706846 (0.0):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam // 6.261 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863952 (0.059):
divyaṃ vimānamāruhya sarvabhogasamanvitam // NarP_1,39.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862362 (0.060):
tato vimānamāruhya sarvakāmasamanvitam /
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706853 (0.020):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam // 6.261 // / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200722 (0.031):
vimānānāṃ sahasreṇa $ sarva-kāma-yutena ca & / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201097 (0.037):
varṣa-lakṣaṃ sa lakṣā1rdhaṃ % śiva-loke mahīyate // 6.236 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813221 (0.051):
so 'pi varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKS_56.27 // / aśokavanikā nāma mātaṅgaṃ tīrtham ucyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817244 (0.055):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.057):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198799 (0.057):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706137 (0.057):
vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca / / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.059):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201049 (0.059):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706465 (0.059):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.060):
vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam / / ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.061):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
śukty-ādīni ca pātrāṇi % śobhanāny amalāni ca // 6.262 // / nivedya śiva-yogibhyaḥ $ śaṅkhā1rdhena phalaṃ labhet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706859 (0.0):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate / / śuktyādīni ca pātrāṇi śobhanāny amalāni ca // 6.262 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706868 (1.192):
śuktyādīni ca pātrāṇi śobhanāny amalāni ca // 6.262 // / nivedya śivayogibhyaḥ śaṅkhārdhena phalaṃ labhet /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645504 (0.060):
dvitīyaṃ pāraṇaṃ prāpya $ atirātraphalaṃ labhet / HV_App.I,40.53 / / [k: T1.2 G1.3 (line 1 only).5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131060 (0.060):
dvitīyaṃ pāraṇaṃ prāpya atirātraphalaṃ labhet / HV_App.I,40.53 / / [k: T1.2 G1.3 (line 1 only).5 M2.4 ins. :k]
sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ % śaṅkha-tulya-phalaṃ smṛtam // 6.263 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706871 (0.0):
nivedya śivayogibhyaḥ śaṅkhārdhena phalaṃ labhet / / sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ śaṅkhatulyaphalaṃ smṛtam // 6.263 //
śailajānāṃ tad-ardhena $ pātrāṇāṃ ca tad-ardhakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706879 (0.0):
sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ śaṅkhatulyaphalaṃ smṛtam // 6.263 // / śailajānāṃ tadardhena pātrāṇāṃ ca tadardhakam /
tāla-kharjūra-pātrāṇāṃ % vaṃśa-jānāṃ nivedane // 6.264 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706884 (0.0):
śailajānāṃ tadardhena pātrāṇāṃ ca tadardhakam / / tālakharjūrapātrāṇāṃ vaṃśajānāṃ nivedane // 6.264 //
anyeṣām evam ādīnāṃ $ puṇyaṃ vārkṣyā1rdha-saṃmitam & / vaṃśa-jā1rdha-samaṃ puṇyaṃ % phala-pātra-nivedane // 6.265 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706888 (0.0):
tālakharjūrapātrāṇāṃ vaṃśajānāṃ nivedane // 6.264 // / anyeṣām evam ādīnāṃ puṇyaṃ vārkṣyārdhasaṃmitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706898 (0.0):
vaṃśajārdhasamaṃ puṇyaṃ phalapātranivedane // 6.265 //
nānā-parṇa-puṭāṇāṃ ca $ sārāṇāṃ vā phalā1rdhakam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706903 (0.0):
vaṃśajārdhasamaṃ puṇyaṃ phalapātranivedane // 6.265 // / nānāparṇapuṭāṇāṃ ca sārāṇāṃ vā phalārdhakam /
yas tāmra-kāṃsya-pātrāṇi % śovhanāny amalāni ca // 6.266 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706910 (0.0):
nānāparṇapuṭāṇāṃ ca sārāṇāṃ vā phalārdhakam / / yas tāmrakāṃsyapātrāṇi śovhanāny amalāni ca // 6.266 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28182671 (0.051):
niravacchinnadaiśikaviśeṣaṇatāsambandhāvacchinnatvaṃ niveśyam/ yatra / kāṃsyādipātre / bhasamādisaṃyogaḥ aspṛśyasparśaśca ekakāle utpannau vinaṣṭau ca tatra
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13601012 (0.057):
(AVParis_65,2.4) yathālakṣaṇaṃ śastrakāṃsyatāmrāyasānāṃ kledavatāṃ / khadyotāni || tatra svedanti kāmahurdhunināś ca
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21298745 (0.063):
tato 'nyasmin kāṃsyapātre dadhi ghṛtañca saṃsṛḍya tatpṛṣadāḍyaṃ tenaiva
snāna-bhojana-pānā1rthaṃ $ dadyād yaḥ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706920 (0.0):
yas tāmrakāṃsyapātrāṇi śovhanāny amalāni ca // 6.266 // / snānabhojanapānārthaṃ dadyād yaḥ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197854 (0.045):
bhasmā8nīya pradadyād yaḥ $ snānā1rthaṃ śiva-yogine &
tāmrāṃ kāṃsīṃ tri-lohīṃ vā % yaḥ pradadyāt tri-pādikām // 6.267 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706919 (0.039):
snānabhojanapānārthaṃ dadyād yaḥ śivayogine / / tāmrāṃ kāṃsīṃ trilohīṃ vā yaḥ pradadyāt tripādikām // 6.267 //
bhojane bhojanā3dhāraṃ $ gurave tat-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.062):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.062):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
yāvat tat-pala-saṃkhyānaṃ % tri-pādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706937 (0.021):
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.0):
yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 // / tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.036):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.036):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.036):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.036):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704424 (0.051):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
lohaṃ tri-pādikaṃ dattvā % sat-kṛtvā śiva-yogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706950 (0.048):
lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 // / daśakalpān mahābhogair naraḥ śivapure vaset /
daśa-kalpān mahā-bhogair $ naraḥ śiva-pure vaset &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706958 (0.0):
lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 // / daśakalpān mahābhogair naraḥ śivapure vaset /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5803797 (0.052):
vaśe satatanamraḥ syāt SUp_7.67a / vasec chivapure naraḥ SUp_6.64b
yaḥ pradadyāt tri-viṣṭambhaṃ % bhikṣā-pātra-samāśrayam // 6.270 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706965 (0.0):
daśakalpān mahābhogair naraḥ śivapure vaset / / yaḥ pradadyāt triviṣṭambhaṃ bhikṣāpātrasamāśrayam // 6.270 //
vaṃśa-jaṃ dāru-jaṃ vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706971 (0.0):
yaḥ pradadyāt triviṣṭambhaṃ bhikṣāpātrasamāśrayam // 6.270 // / vaṃśajaṃ dārujaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
divya-strī-bhoga-saṃpanno % vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706979 (0.0):
vaṃśajaṃ dārujaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / divyastrībhogasaṃpanno vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 //
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706987 (0.0):
divyastrībhogasaṃpanno vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 // / caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.027):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704446 (0.033):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.036):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201520 (0.036):
tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706942 (0.036):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706142 (0.037):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.040):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.040):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.045):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.045):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.051):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.051):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.058):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264390 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264400 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264410 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264420 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.77d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d
bhikṣā-pātra-mukhā3cchādam % vastra-parṇā3di-kalpitam // 6.272 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018052 (0.037):
Yāj1.204a/ hema.śṛṅgī śaphai raupyaih su.śīlā vastra.samyutā / / Yāj1.204c/ sa.kāmsya.pātrā (dātavyā kṣīriṇī gauh sa.dakṣiṇā //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706987 (0.049):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure / / bhikṣāpātramukhācchādam vastraparṇādikalpitam // 6.272 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794201 (0.063):
piṣṭanirmitavastrādidravyaṃ nirmañjanāya(8) ca //AP_95.036cd/ / 1 śukrābheti kha..
dattvā śiva-pure bhogān $ kalpam ekaṃ vasen naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707002 (0.0):
bhikṣāpātramukhācchādam vastraparṇādikalpitam // 6.272 // / dattvā śivapure bhogān kalpam ekaṃ vasen naraḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804347 (0.050):
sarvapāpavinirmuktaḥ $ kalpaṃ śivapure vaset & / yastu matparamaṃ kālaṃ % karotyeteṣu mānavaḥ // MatsP_13.55 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843869 (0.050):
sarvapāpavinirmuktaḥ kalpaṃ śivapure vaset / / yastu matparamaṃ kālaṃ karotyeteṣu mānavaḥ // MatsP_13.55 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8871429 (0.061):
śivaloke sa pūtātmā kalpamekaṃ vasennaraḥ // MatsP_53.19 //
saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca % bhikṣā-pātre kamaṇḍalau // 6.273 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707009 (0.0):
dattvā śivapure bhogān kalpam ekaṃ vasen naraḥ / / saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca bhikṣāpātre kamaṇḍalau // 6.273 //
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707013 (0.0):
saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca bhikṣāpātre kamaṇḍalau // 6.273 // / kalpitaṃ vastrasūtrādyais tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.056):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.056):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.056):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.056):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.056):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.063):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.063):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
<