View original HTML file with complete header information
śivopaniṣad / kailāsaśikharāsīnam aśeṣāmarapūjitam /
śivopaniṣad / kailāsaśikharāsīnam aśeṣāmarapūjitam /
kālaghnaṃ śrīmahākālam īśvaraṃ jñānapāragam // 1.1 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195573 (0.0):
kailāsa-śikharā3sīnam $ aśeṣā1mara-pūjitam & / kāla-ghnaṃ śrī-mahākālam % īśvaraṃ jñāna-pāragam // 1.1 //
saṃpūjya vidhivad bhaktyā ṛṣyātreyaḥ susaṃyataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195577 (0.0):
kāla-ghnaṃ śrī-mahākālam % īśvaraṃ jñāna-pāragam // 1.1 // / saṃpūjya vidhivad bhaktyā $ ṛṣy-ātreyaḥ susaṃyataḥ &
sarvabhūtahitārthāya papracchedaṃ mahāmuniḥ // 1.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195580 (0.020):
saṃpūjya vidhivad bhaktyā $ ṛṣy-ātreyaḥ susaṃyataḥ & / sarva-bhūta-hitā1rthāya % papracche7daṃ mahā-muniḥ // 1.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20191126 (0.062):
07,049.021d@008_0131 nārada uvāca / 07,049.021d@008_0131 sarvabhūtahitārthāya tāṃ cāpy anunayat tadā
jñānayogaṃ na vindanti ye narā mandabuddhayaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195595 (0.0):
sarva-bhūta-hitā1rthāya % papracche7daṃ mahā-muniḥ // 1.2 // / jñāna-yogaṃ na vindanti $ ye narā manda-buddhayaḥ &
te mucyante kathaṃ ghorād bhagavan bhavasāgarāt // 1.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195601 (0.0):
jñāna-yogaṃ na vindanti $ ye narā manda-buddhayaḥ & / te mucyante kathaṃ ghorād % bhagavan bhava-sāgarāt // 1.3 //
evaṃ pṛṣṭaḥ prasannātmā ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195607 (0.026):
te mucyante kathaṃ ghorād % bhagavan bhava-sāgarāt // 1.3 // / evaṃ pṛṣṭaḥ prasannā3tmā $ ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā &
mandabuddhivimuktyarthaṃ mahākālaḥ prabhāṣate // 1.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195612 (0.0):
evaṃ pṛṣṭaḥ prasannā3tmā $ ṛṣy ātreyeṇa dhīmatā & / manda-buddhi-vimukty-arthaṃ % mahā-kālaḥ prabhāṣate // 1.4 //
mahādeva uvāca / purā rudreṇa gaditāḥ śivadharmāḥ sanātanāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195621 (0.0):
manda-buddhi-vimukty-arthaṃ % mahā-kālaḥ prabhāṣate // 1.4 // / mahādeva uvāca / purā rudreṇa gaditāḥ $ śiva-dharmāḥ sanātanāḥ &
devyāḥ sarvagaṇānāṃ ca saṃkṣepād granthakoṭibhiḥ // 1.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195628 (0.0):
purā rudreṇa gaditāḥ $ śiva-dharmāḥ sanātanāḥ & / devyāḥ sarva-gaṇānāṃ ca % saṃkṣepād grantha-koṭibhiḥ // 1.5 //
āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ prasamīkṣya nṝṇām iha /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195634 (0.0):
devyāḥ sarva-gaṇānāṃ ca % saṃkṣepād grantha-koṭibhiḥ // 1.5 // / āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ $ prasamīkṣya nṝṇām iha &
tāpatrayaprapīḍāṃ ca bhogatṛṣṇāvimohinīm // 1.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195640 (0.0):
āyuḥ prajñāṃ tathā śaktiṃ $ prasamīkṣya nṝṇām iha & / tāpa-traya-prapīḍāṃ ca % bhoga-tṛṣṇā-vimohinīm // 1.6 //
te dharmāḥ skandanandibhyām anyaiś ca munisattamaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195645 (0.0):
tāpa-traya-prapīḍāṃ ca % bhoga-tṛṣṇā-vimohinīm // 1.6 // / te dharmāḥ skanda-nandibhyām $ anyaiś ca muni-sattamaiḥ &
sāramādāya nirdiṣṭāḥ samyakprakaraṇāntaraiḥ // 1.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195650 (0.031):
te dharmāḥ skanda-nandibhyām $ anyaiś ca muni-sattamaiḥ & / sāra-mādāya nirdiṣṭāḥ % samyak-prakaraṇā1ntaraiḥ // 1.7 //
sārād api mahāsāraṃ śivopaniṣadaṃ param /
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca pravakṣyāmi jagaddhitam // 1.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195663 (0.030):
sārād api mahā-sāraṃ $ śivo1paniṣadaṃ param & / alpa-granthaṃ mahā2rthaṃ ca % pravakṣyāmi jagad-dhitam // 1.8 //
śivaḥ śiva ime śānta- nāma cādyaṃ muhurmuhuḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195666 (0.021):
alpa-granthaṃ mahā2rthaṃ ca % pravakṣyāmi jagad-dhitam // 1.8 // / śivaḥ śiva ime śānta- $ nāma cā8dyaṃ muhur-muhuḥ &
uccārayanti tad bhaktyā te śivā nātra saṃśayaḥ // 1.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195674 (0.030):
śivaḥ śiva ime śānta- $ nāma cā8dyaṃ muhur-muhuḥ & / uccārayanti tad bhaktyā % te śivā nā7tra saṃśayaḥ // 1.9 //
aśivāḥ pāśasaṃyuktāḥ paśavaḥ sarvacetanāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195681 (0.0):
uccārayanti tad bhaktyā % te śivā nā7tra saṃśayaḥ // 1.9 // / aśivāḥ pāśa-saṃyuktāḥ $ paśavaḥ sarva-cetanāḥ &
yasmād vilakṣaṇās tebhyas tasmād īśaḥ śivaḥ smṛtaḥ // 1.10 // / guṇo buddhir ahaṃkāras tanmātrāṇīndriyāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195688 (0.0):
aśivāḥ pāśa-saṃyuktāḥ $ paśavaḥ sarva-cetanāḥ & / yasmād vilakṣaṇās tebhyas % tasmād īśaḥ śivaḥ smṛtaḥ // 1.10 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181962 (0.052):
cetanaḥ caitanyavān puruṣaḥ prāpnoti na pradhānaṃ na buddhirnāhaṃkāro na / tanmātrāṇīndriyāṇi mahābhūtāni ca / kiyantaṃ kālaṃ puruṣo duḥkhaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375007 (0.056):
pradhāne buddhis tasyām ahaṅkāras tasminn indriyāṇi tanmātrāṇi ca teṣu / bhūtāni pralayakāle līyante | tasmād anityam | kiñ ca --- avyāpi
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11287523 (0.063):
yaścāsya bhūtāvayavaḥ śarīrārambhakaḥ sa sarvabhūteṣu bhūtāni tanmātreṣu, / indriyāṇi tanmātrāṇi cāhaṃkāre, ahaṃkāro buddhau buddhiravyakte / seyaṃ
bhūtāni ca caturviṃśad iti pāśāḥ prakīrtitāḥ // 1.11 // / pañcaviṃśakam ajñānaṃ sahajaṃ sarvadehinām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195699 (1.192):
bhūtāni ca catur-viṃśad % iti pāśāḥ prakīrtitāḥ // 1.11 // / pañcaviṃśakam ajñānaṃ $ sahajaṃ sarva-dehinām &
pāśājālasya tan mūlaṃ prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ // 1.12 // / satyajñāne nibadhyante puruṣāḥ pāśabandhanaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195714 (0.0):
pāśā-jālasya tan mūlaṃ % prakṛtiḥ kāraṇāya naḥ // 1.12 // / satya-jñāne nibadhyante $ puruṣāḥ pāśa-bandhanaiḥ &
madbhāvāc ca vimucyante jñāninaḥ pāśapañjarāt // 1.13 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195720 (0.0):
satya-jñāne nibadhyante $ puruṣāḥ pāśa-bandhanaiḥ & / mad-bhāvāc ca vimucyante % jñāninaḥ pāśa-pañjarāt // 1.13 //
ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ paśur ajñaḥ śivāgame /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195722 (0.0):
mad-bhāvāc ca vimucyante % jñāninaḥ pāśa-pañjarāt // 1.13 // / ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ $ paśur ajñaḥ śivā3game &
saptaviṃśa iti proktaḥ śivaḥ sarvajagatpatiḥ // 1.14 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195732 (0.0):
ṣaḍviṃśakaś ca puruṣaḥ $ paśur ajñaḥ śivā3game & / saptaviṃśa iti proktaḥ % śivaḥ sarva-jagat-patiḥ // 1.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300454 (0.057):
śivaḥ sarvajagatpatiḥ SUp_1.14d / śivaḥ sarvamaheśvaraḥ SvaT_10.706d
yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195738 (0.0):
saptaviṃśa iti proktaḥ % śivaḥ sarva-jagat-patiḥ // 1.14 // / yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ $ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407357 (0.063):
ādimadhyāṃtanirmuktassvabhāvavimalaḥ prabhuḥ // ŚivP_7.2,12.18ab/ / sarvajñaḥ paripūrṇaśca śivo jñeyaśśivāgame // ŚivP_7.2,12.18cd/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816193 (0.063):
sthāpayed vaiṣṇave loke śivasya ca mahātmanaḥ // RKS_60.16 // / sarvajñaḥ paripūrṇaś ca viśuddhaḥ sarvagaḥ prabhuḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805350 (0.064):
sarvajñaḥ paripūrṇaś ca SUp_6.113c / sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ SUp_1.15b
tasmāt sa pāśaharitaḥ sa viśuddhaḥ svabhāvataḥ // 1.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195743 (0.0):
yasmāc chivaḥ susaṃpūrṇaḥ $ sarvajñaḥ sarvagaḥ prabhuḥ & / tasmāt sa pāśa-haritaḥ % sa viśuddhaḥ sva-bhāvataḥ // 1.15 //
paśupāśaparaḥ śāntaḥ paramajñānadeśikaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195753 (0.0):
tasmāt sa pāśa-haritaḥ % sa viśuddhaḥ sva-bhāvataḥ // 1.15 // / paśu-pāśa-paraḥ śāntaḥ $ parama-jñāna-deśikaḥ &
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ taṃ vijñāya vimucyate // 1.16 // / etad eva paraṃ jñānaṃ śiva ity akṣaradvayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195763 (0.0):
paśu-pāśa-paraḥ śāntaḥ $ parama-jñāna-deśikaḥ & / śivaḥ śivāya bhūtānāṃ % taṃ vijñāya vimucyate // 1.16 //
vicārād yāti vistāraṃ tailabindur ivāmbhasi // 1.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195768 (0.0):
etad eva paraṃ jñānaṃ $ śiva ity akṣara-dvayam & / vicārād yāti vistāraṃ % taila-bindur ivā7mbhasi // 1.17 //
sakṛd uccāritaṃ yena śiva ity akṣaradvayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195775 (0.0):
vicārād yāti vistāraṃ % taila-bindur ivā7mbhasi // 1.17 // / sakṛd uccāritaṃ yena $ śiva ity akṣara-dvayam &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992261 (0.043):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551898 (0.043):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣaradvayam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743051 (0.044):
sakṛduccaritaṃ yena harirityakṣaradvayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116967 (0.044):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam | / baddhaḥ parikaras tena mokṣāya gamanaṃ prati // Hbhv_11.417 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363050 (0.063):
sakṛduccaritaṃ yena harirityakṣaradvayam // GarP_2,38.7 //
baddhaḥ parikaras tena mokṣopagamanaṃ prati // 1.18 // / dvyakṣaraḥ śivamantro 'yaṃ śivopaniṣadi smṛtaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195783 (0.0):
sakṛd uccāritaṃ yena $ śiva ity akṣara-dvayam & / baddhaḥ parikaras tena % mokṣo1pagamanaṃ prati // 1.18 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743053 (0.058):
sakṛduccaritaṃ yena harirityakṣaradvayam / / baddhaḥ parikarastena mokṣāya gamanaṃ prati // GarP_1,114.3 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116969 (0.058):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam | / baddhaḥ parikaras tena mokṣāya gamanaṃ prati // Hbhv_11.417 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992263 (0.058):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣara dvayam | / baddhaḥ parikaras tena mokṣāya gamanaṃ prati ||
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551900 (0.058):
sakṛd uccāritaṃ yena harir ity akṣaradvayam / baddhaḥ parikaras tena mokṣāya gamanaṃ prati. // MKm_202 //
ekākṣaraḥ punaś cāyam om ity evaṃ vyavasthitaḥ // 1.19 // / nāmasaṃkīrtaṇād eva śivasyāśeṣapātakaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195797 (0.017):
ekā1kṣaraḥ punaś cā7yam % om ity evaṃ vyavasthitaḥ // 1.19 // / nāma-saṃkīrtaṇād eva $ śivasyā7śeṣa-pātakaiḥ &
yataḥ pramucyate kṣipraṃ mantro 'yaṃ dvyakṣaraḥ paraḥ // 1.20 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195802 (0.0):
nāma-saṃkīrtaṇād eva $ śivasyā7śeṣa-pātakaiḥ & / yataḥ pramucyate kṣipraṃ % mantro 'yaṃ dvy-akṣaraḥ paraḥ // 1.20 //
yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ dvyakṣaraṃ mantram abhyaset /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195809 (0.0):
yataḥ pramucyate kṣipraṃ % mantro 'yaṃ dvy-akṣaraḥ paraḥ // 1.20 // / yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ $ dvy-akṣaraṃ mantram abhyaset &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231382 (0.058):
dvyakṣaraṃ mantram abhyaset SUp_1.21b / dvyakṣaraḥ śivamantro 'yaṃ SUp_1.19a
ekākṣaraṃ vā satataṃ sa yāti paramaṃ padam // 1.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195817 (0.0):
yaḥ śivaṃ śivam ity evaṃ $ dvy-akṣaraṃ mantram abhyaset & / ekā1kṣaraṃ vā satataṃ % sa yāti paramaṃ padam // 1.21 //
mitrasvajanabandhūnāṃ kuryān nāma śivātmakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195820 (0.0):
ekā1kṣaraṃ vā satataṃ % sa yāti paramaṃ padam // 1.21 // / mitra-svajana-bandhūnāṃ $ kuryān nāma śivā3tmakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271076 (0.064):
mitraścaiva samākhyātas tv SvaT_10.494c / mitrasvajanabandhūnāṃ SUp_1.22a
api tat kīrtanād yāti pāpamuktaḥ śivaṃ puram // 1.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195830 (0.0):
mitra-svajana-bandhūnāṃ $ kuryān nāma śivā3tmakam & / api tat kīrtanād yāti % pāpa-muktaḥ śivaṃ puram // 1.22 //
vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto naras tadbhāvabhāvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195837 (0.0):
api tat kīrtanād yāti % pāpa-muktaḥ śivaṃ puram // 1.22 // / vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto $ naras tad-bhāva-bhāvitaḥ &
āste sadā nirudvignaḥ sa dehānte vimucyate // 1.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195840 (0.0):
vijñeyaḥ sa śivaḥ śānto $ naras tad-bhāva-bhāvitaḥ & / āste sadā nirudvignaḥ % sa dehā1nte vimucyate // 1.23 //
hṛdy antaḥkaraṇaṃ jñeyaṃ śivasya āyatanaṃ param /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195850 (0.026):
hṛdy antaḥ-karaṇaṃ jñeyaṃ $ śivasya āyatanaṃ param & / hṛt-padmaṃ vedikā tatra % liṅgam oṃ-kāram iṣyate // 1.24 //
hṛtpadmaṃ vedikā tatra liṅgam oṃkāram iṣyate // 1.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195852 (0.027):
hṛdy antaḥ-karaṇaṃ jñeyaṃ $ śivasya āyatanaṃ param & / hṛt-padmaṃ vedikā tatra % liṅgam oṃ-kāram iṣyate // 1.24 //
puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195864 (1.192):
hṛt-padmaṃ vedikā tatra % liṅgam oṃ-kāram iṣyate // 1.24 // / puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ $ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam &
ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195870 (0.0):
puruṣaḥ sthāpako jñeyaḥ $ satyaṃ saṃmārjanaṃ smṛtam & / ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ % śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 //
kuryāt saṃmārjanaṃ prājño vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195876 (0.0):
ahiṃsā gomayaṃ proktaṃ % śāntiś ca salilaṃ param // 1.25 // / kuryāt saṃmārjanaṃ prājño $ vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam &
pūjayed dhyānayogena saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195883 (0.0):
kuryāt saṃmārjanaṃ prājño $ vairāgyaṃ candanaṃ smṛtam & / pūjayed dhyāna-yogena % saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 //
dhūpaś ca guggulur deyaḥ prāṇāyāmasamudbhavaḥ / / pratyāhāraś ca naivedyam asteyaṃ ca pradakṣiṇam // 1.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195890 (0.0):
pūjayed dhyāna-yogena % saṃtoṣaiḥ kusumaiḥ sitaiḥ // 1.26 // / dhūpaś ca guggulur deyaḥ $ prāṇā3yāma-samudbhavaḥ &
iti divyopacāraiś ca saṃpūjya paramaṃ śivam / / japed dhyāyec ca muktyarthaṃ sarvasaṅgavivarjitaḥ // 1.28 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195904 (0.0):
pratyāhāraś ca naivedyam % asteyaṃ ca pradakṣiṇam // 1.27 // / iti divyo1pacāraiś ca $ saṃpūjya paramaṃ śivam &
jñānayogavinirmuktaḥ karmayogasamāvṛttaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195908 (0.0):
japed dhyāyec ca mukty-arthaṃ % sarva-saṅga-vivarjitaḥ // 1.28 // / jñāna-yoga-vinirmuktaḥ $ karma-yoga-samāvṛttaḥ &
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18058949 (0.063):
nindāmalavinirmuktaḥ saṅgadoṣavivarjitaḥ / / jñānagocarasampūjyo niyataṃ deva eva saḥ // Dhs_35.20 //
mṛtaḥ śivapuraṃ gacchet sa tena śivakarmaṇā // 1.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195915 (0.0):
jñāna-yoga-vinirmuktaḥ $ karma-yoga-samāvṛttaḥ & / mṛtaḥ śiva-puraṃ gacchet % sa tena śiva-karmaṇā // 1.29 //
tatra bhuktvā mahābhogān pralaye sarvadehinām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195922 (0.0):
mṛtaḥ śiva-puraṃ gacchet % sa tena śiva-karmaṇā // 1.29 // / tatra bhuktvā mahā-bhogān $ pralaye sarva-dehinām &
śivadharmāc chivajñānaṃ prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195929 (0.0):
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ pralaye sarva-dehinām & / śiva-dharmāc chiva-jñānaṃ % prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 //
jñānayogena mucyante dehapātād anantaram / / bhogān bhuktvā ca mucyante pralaye karmayoginaḥ // 1.31 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195940 (0.0):
śiva-dharmāc chiva-jñānaṃ % prāpya muktim avāpnuyāt // 1.30 // / jñāna-yogena mucyante $ deha-pātād anantaram &
tasmāj jñānavido yogāt tathājñāḥ karmayoginaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195946 (0.0):
bhogān bhuktvā ca mucyante % pralaye karma-yoginaḥ // 1.31 // / tasmāj jñāna-vido yogāt $ tathā9jñāḥ karma-yoginaḥ &
sarva eva vimucyante ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195953 (0.0):
tasmāj jñāna-vido yogāt $ tathā9jñāḥ karma-yoginaḥ & / sarva eva vimucyante % ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 //
sa bhogaḥ śivavidyārthaṃ yeṣāṃ karmāsti nirmalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195960 (0.0):
sarva eva vimucyante % ye narāḥ śivam āśritāḥ // 1.32 // / sa bhogaḥ śiva-vidyā2rthaṃ $ yeṣāṃ karmā7sti nirmalam &
te bhogān prāpya mucyante pralaye śivavidyayā // 1.33 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195967 (0.0):
sa bhogaḥ śiva-vidyā2rthaṃ $ yeṣāṃ karmā7sti nirmalam & / te bhogān prāpya mucyante % pralaye śiva-vidyayā // 1.33 //
vidyā saṃkīrtanīyā hi yeṣāṃ karma na vidyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195970 (0.0):
te bhogān prāpya mucyante % pralaye śiva-vidyayā // 1.33 // / vidyā saṃkīrtanīyā hi $ yeṣāṃ karma na vidyate &
te cāvartya vimucyante yāvat karma na tad bhavet // 1.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195978 (0.0):
te cā8vartya vimucyante % yāvat karma na tad bhavet // 1.34 // / śiva-jñāna-vidaṃ tasmāt $ pūjayed vibhavair gurum &
śivajñānavidaṃ tasmāt pūjayed vibhavair gurum /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195985 (0.0):
te cā8vartya vimucyante % yāvat karma na tad bhavet // 1.34 // / śiva-jñāna-vidaṃ tasmāt $ pūjayed vibhavair gurum &
vidyādānaṃ ca kurvīta bhogamokṣajigīṣayā // 1.35 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195991 (0.0):
śiva-jñāna-vidaṃ tasmāt $ pūjayed vibhavair gurum & / vidyā-dānaṃ ca kurvīta % bhoga-mokṣa-jigīṣayā // 1.35 //
śivayogī śivajñānī śivajāpī tapo'dhikaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195999 (0.0):
vidyā-dānaṃ ca kurvīta % bhoga-mokṣa-jigīṣayā // 1.35 // / śiva-yogī śiva-jñānī $ śiva-jāpī tapo'dhikaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299775 (0.044):
śivayogādanantaram SvaT_4.455b / śivayogī śivajñānī SUp_1.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299330 (0.057):
śivajāpī tapo'dhikaḥ SUp_1.36b / śivajñānam anāpnuyāt SUp_4.31b
kramaśaḥ karmayogī ca pañcaite muktibhājanāḥ // 1.36 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196004 (0.0):
śiva-yogī śiva-jñānī $ śiva-jāpī tapo'dhikaḥ & / kramaśaḥ karma-yogī ca % pañcai1te mukti-bhājanāḥ // 1.36 //
karmayogasya yan mūlaṃ tad vakṣyāmi samāsataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196013 (0.0):
kramaśaḥ karma-yogī ca % pañcai1te mukti-bhājanāḥ // 1.36 // / karma-yogasya yan mūlaṃ $ tad vakṣyāmi samāsataḥ &
liṅgam āyatanaṃ ceti tatra karma pravartate // 1.37 // / // iti śivopaniṣadi muktinirdeśādhyāyaḥ prathamaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196023 (0.0):
karma-yogasya yan mūlaṃ $ tad vakṣyāmi samāsataḥ & / liṅgam āyatanaṃ ce7ti % tatra karma pravartate // 1.37 //
atha pūrvasthito liṅge garbhaḥ sa triguṇo bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196028 (0.0):
// iti śivopaniṣadi muktinirdeśādhyāyaḥ prathamaḥ // / atha pūrva-sthito liṅge $ garbhaḥ sa tri-guṇo bhavet &
garbhād vāpi vibhāgena sthāpya liṅgaṃ śivālaye // 2.1 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196038 (0.030):
atha pūrva-sthito liṅge $ garbhaḥ sa tri-guṇo bhavet & / garbhād vā9pi vibhāgena % sthāpya liṅgaṃ śivā3laye // 2.1 //
yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt tāvad vedyāś ca vistaraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196048 (0.0):
garbhād vā9pi vibhāgena % sthāpya liṅgaṃ śivā3laye // 2.1 // / yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt $ tāvad vedyāś ca vistaraḥ &
liṅgatṛtīyabhāgena bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196052 (0.0):
yāval liṅgasya dairghyaṃ syāt $ tāvad vedyāś ca vistaraḥ & / liṅga-tṛtīya-bhāgena % bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 //
bhāgam ekaṃ nyased bhūmau dvitīyaṃ vedimadhyataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196059 (0.0):
liṅga-tṛtīya-bhāgena % bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ // 2.2 // / bhāgam ekaṃ nyased bhūmau $ dvitīyaṃ vedi-madhyataḥ &
tṛtīyabhāge pūjā svād iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196065 (0.0):
bhāgam ekaṃ nyased bhūmau $ dvitīyaṃ vedi-madhyataḥ & / tṛtīya-bhāge pūjā svād % iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 //
bhūmisthaṃ caturaśraṃ svād aṣṭāśraṃ vedimadhyataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196068 (0.036):
tṛtīya-bhāge pūjā svād % iti liṅgaṃ tridhā sthitam // 2.3 // / bhūmi-sthaṃ catur-aśraṃ svād $ aṣṭā1śraṃ vedi-madhyataḥ &
pūjārthaṃ vartulaṃ kāryaṃ dairghyāt triguṇavistaram // 2.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196078 (0.037):
bhūmi-sthaṃ catur-aśraṃ svād $ aṣṭā1śraṃ vedi-madhyataḥ & / pūjā2rthaṃ vartulaṃ kāryaṃ % dairghyāt tri-guṇa-vistaram // 2.4 //
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ sthitā devī ca madhyataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196088 (0.0):
adho-bhāge sthitaḥ skandaḥ $ sthitā devī ca madhyataḥ &
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // 2.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196095 (0.0):
adho-bhāge sthitaḥ skandaḥ $ sthitā devī ca madhyataḥ & / ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vā9pi % brahma-viṣṇu-maheśvarāḥ // 2.5 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638554 (0.064):
ekā mūrttistrayo devā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // iti / / sa ca svayambhūḥ kriyāśaktimat kevalamahattattvopādhikaḥ sūtrātmetyucyate
eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā etac cānyat sthitaṃ tridhā // 2.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467974 (0.0):
sattvaprakāśako viṣṇuḥ sthititvena vyavasthitaḥ // BndP_1,4.8 // / eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā eta eva trajo 'gnayaḥ // BndP_1,4.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196103 (0.0):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vā9pi % brahma-viṣṇu-maheśvarāḥ // 2.5 // / eta eva trayo lokā $ eta eva trayo guṇāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327556 (0.018):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ % sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo lokā % eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221323 (0.018):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525234 (0.022):
ta eva traya āśramāḥ Mn_2.230b / ta eva hi trayo lokās Mn_2.230a / ta eva hi trayo vedās Mn_2.230c
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924662 (0.026):
trayo guṇāstrayaḥ śabdastrayo vedāstathāśramāḥ // MarkP_23.36 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924646 (0.029):
tatra mātrātrayaṃ sarvamasti yaddevi nāsti ca / / trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam // MarkP_23.35 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13623089 (0.031):
trayaḥ kālās trayo vedās $ trayo lokās trayaḥ sverāḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23900030 (0.031):
trayaḥ kālās trayo vedās trayo lokās trayaḥ sverāḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13569638 (0.031):
(AVParis_2,5.4) trayo lokās trayo devās trayo vedās trayo 'gnayaḥ |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354505 (0.031):
omityetattrayo lokās $ trayo vedāstrayo 'gnayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248268 (0.031):
omityetattrayo lokās trayo vedāstrayo 'gnayaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935505 (0.031):
omityetat trayo vedāstrayo lokāstrayo 'gnayaḥ // MarkP_42.8 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303535 (0.032):
12,109.006a eta eva trayo lokā eta evāśramās trayaḥ / 12,109.006c eta eva trayo vedā eta eva trayo 'gnayaḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576263 (0.032):
ta eva hi trayo lokās ta eva traya āśramāḥ / / ta eva hi trayo vedās ta evoktās trayo 'gnayaḥ // Mn_2.230 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889082 (0.035):
cādityaṃ caikīkṛtya trayo lokāstraya eva devā bhavanti / / eta eva ca trayo 'nnaprāṇayorantarbhavanto 'nnaprāṇau dvau devau bhavataḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16832437 (0.040):
trayo lokās trayo devās BrP_179.37a / trayo varṇās trayo guṇāḥ BrP_179.37d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786440 (0.043):
trayo 'pāyās trayo guṇāḥ HV_30.28d / trayo 'bhisaṃdhitā lokā HV_10.65c
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775869 (0.044):
trayo guṇāstrayo varṇāstrayo devāstathā kramāt /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786466 (0.045):
trayo varṇās trayo lokās HV_30.28a / trayo hṛtāś caturthaṃ tvaṃ HV_101.11c
navahastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ ṣaḍḍhastaś cāpi madhyamaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196107 (0.0):
eta eva trayo vedā $ etac cā7nyat sthitaṃ tridhā // 2.6 // / nava-hastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ $ ṣaḍ-ḍhastaś cā7pi madhyamaḥ &
vidyāt kanīyas traihastaṃ liṅgamānam idaṃ smṛtam // 2.7 // / garbhasyānataḥ pravistāras tadūnaś ca na śasyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196124 (5.960):
vidyāt kanīyas trai-hastaṃ % liṅga-mānam idaṃ smṛtam // 2.7 // / garbhasyā7nataḥ pravistāras $ tad-ūnaś ca na śasyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196112 (0.041):
nava-hastaḥ smṛto jyeṣṭhaḥ $ ṣaḍ-ḍhastaś cā7pi madhyamaḥ & / vidyāt kanīyas trai-hastaṃ % liṅga-mānam idaṃ smṛtam // 2.7 //
garbhasyānataḥ pravistārād tadupary api saṃsthitam // 2.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196132 (1.788):
garbhasyā7nataḥ pravistāras $ tad-ūnaś ca na śasyate & / garbhasyā7nataḥ pravistārād % tad-upary api saṃsthitam // 2.8 //
prāsādaṃ kalpayec chrīmān vibhajeta tridhā punaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196138 (0.0):
garbhasyā7nataḥ pravistārād % tad-upary api saṃsthitam // 2.8 // / prāsādaṃ kalpayec chrīmān $ vibhajeta tridhā punaḥ &
bhāga eko bhavej jaṅghā dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196146 (0.0):
prāsādaṃ kalpayec chrīmān $ vibhajeta tridhā punaḥ & / bhāga eko bhavej jaṅghā % dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 //
mañjaryā ardhabhāgasthaṃ śukanāsaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196153 (0.0):
bhāga eko bhavej jaṅghā % dvau bhāgau mañjarī smṛtā // 2.9 // / mañjaryā ardha-bhāga-sthaṃ $ śuka-nāsaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196166 (0.045):
garbhād vā9pi tri-bhāgena $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistīrṇā % garbhāc ca dvi-guṇā3yatā // 2.11 //
garbhād ardhena vistāram āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196159 (0.0):
mañjaryā ardha-bhāga-sthaṃ $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistāram % āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196166 (0.023):
garbhād vā9pi tri-bhāgena $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistīrṇā % garbhāc ca dvi-guṇā3yatā // 2.11 //
garbhād vāpi tribhāgena śukanāsaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196166 (0.0):
garbhād ardhena vistāram % āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 // / garbhād vā9pi tri-bhāgena $ śuka-nāsaṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196153 (0.038):
mañjaryā ardha-bhāga-sthaṃ $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistāram % āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
garbhād ardhena vistīrṇā garbhāc ca dviguṇāyatā // 2.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196168 (0.0):
garbhād vā9pi tri-bhāgena $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistīrṇā % garbhāc ca dvi-guṇā3yatā // 2.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196153 (0.023):
mañjaryā ardha-bhāga-sthaṃ $ śuka-nāsaṃ prakalpayet & / garbhād ardhena vistāram % āyāmaṃ ca suśobhanam // 2.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198780 (0.036):
garbhāc ca dviguṇāyatā SUp_2.11d / garbhād ardhena vistāram SUp_2.10c
jaṅghābhiś ca bhavet kāryā mañjaryaṅgularāśinā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196177 (0.0):
jaṅghābhiś ca bhavet kāryā $ mañjary-aṅgula-rāśinā &
prāsādārdhena vijñeyo maṇḍapas tasya vāmataḥ // 2.12 // / maṇḍapāt pādavistīrṇā jagatī tāvaducchritā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196188 (0.0):
jaṅghābhiś ca bhavet kāryā $ mañjary-aṅgula-rāśinā & / prāsādā1rdhena vijñeyo % maṇḍapas tasya vāmataḥ // 2.12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265135 (0.051):
maṇḍapas tasya vāmataḥ SUp_2.12d / maṇḍapāt pādavistīrṇā SUp_2.13a
prāsādasya pramāṇena jagatyā sārdham aṅgaṇam // 2.13 // / prākāraṃ tatsamantāc ca gupurād ālabhūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196193 (1.192):
maṇḍapāt pāda-vistīrṇā $ jagatī tāvad-ucchritā & / prāsādasya pramāṇena % jagatyā sārdham aṅgaṇam // 2.13 //
prākārāntaḥ sthitaṃ kāryaṃ vṛṣasthānaṃ samucchritam // 2.14 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196206 (0.0):
prākāraṃ tat-samantāc ca $ gu-purād āla-bhūṣitam & / prākārā1ntaḥ sthitaṃ kāryaṃ % vṛṣa-sthānaṃ samucchritam // 2.14 //
nandīśvaramahākālau dvāraśākhāvyavasthitau /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196212 (0.046):
prākārā1ntaḥ sthitaṃ kāryaṃ % vṛṣa-sthānaṃ samucchritam // 2.14 // / nandīśvara-mahākālau $ dvāra-śākhā-vyavasthitau &
prākārād dakṣiṇe kāryaṃ sarvopakaraṇānvitam // 2.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196213 (0.0):
nandīśvara-mahākālau $ dvāra-śākhā-vyavasthitau & / prākārād dakṣiṇe kāryaṃ % sarvo1pakaraṇā1nvitam // 2.15 //
pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā yogīndrāvasathaṃ mahat /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196226 (0.0):
prākārād dakṣiṇe kāryaṃ % sarvo1pakaraṇā1nvitam // 2.15 // / pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ yogīndrāvasathaṃ mahat &
prākāraguptaṃ tat kāryaṃ maitrasthānasamanvitam // 2.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196232 (0.0):
pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ yogīndrāvasathaṃ mahat & / prākāra-guptaṃ tat kāryaṃ % maitra-sthāna-samanvitam // 2.16 //
sthānād daśasamāyuktaṃ bhavyavṛkṣajalānvitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196236 (0.0):
prākāra-guptaṃ tat kāryaṃ % maitra-sthāna-samanvitam // 2.16 // / sthānād daśa-samāyuktaṃ $ bhavya-vṛkṣa-jalā1nvitam &
tan mahānasam āgneyyāṃ pūrvataḥ sattramaṇḍapam // 2.17 // / sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ puṣpārāmaṃ tathottaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196245 (0.0):
tan mahā2nasam āgneyyāṃ % pūrvataḥ sattra-maṇḍapam // 2.17 // / sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ $ puṣpā3rāmaṃ tatho9ttaram &
koṣṭhāgāraṃ ca vāyavyāṃ vāruṇyāṃ varuṇālayam // 2.18 // / śamīndhanakuśasthānam āyudhānāṃ ca nairṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196258 (0.0):
śamī2ndhana-kuśasthānam $ āyudhānāṃ ca nairṛtam & / sarva-loko1pakārāya % nagara-sthaṃ prakalpayet // 2.19 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6712178 (0.061):
samitkuśendhanasthānamāyudhānāṃ ca nairṛte // GarP_1,46.16 //
sarvalokopakārāya nagarasthaṃ prakalpayet // 2.19 //
śrīmadāyatanaṃ śambhor yogināṃ vijane vane /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196270 (0.0):
sarva-loko1pakārāya % nagara-sthaṃ prakalpayet // 2.19 // / śrīmad-āyatanaṃ śambhor $ yogināṃ vijane vane &
śivasyāyatane yāvat sametāḥ paramāṇavaḥ // 2.20 // / manvantarāṇi tāvanti kartur bhogāḥ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196282 (0.0):
śivasyā8yatane yāvat % sametāḥ paramā1ṇavaḥ // 2.20 // / manvantarāṇi tāvanti $ kartur bhogāḥ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196272 (0.062):
śrīmad-āyatanaṃ śambhor $ yogināṃ vijane vane & / śivasyā8yatane yāvat % sametāḥ paramā1ṇavaḥ // 2.20 //
mahāpratimaliṅgāni mahānty āyatanāni ca // 2.21 // / kṛtvāpnoti mahābhogān ante muktiṃ ca śāśvatīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196287 (0.0):
manvantarāṇi tāvanti $ kartur bhogāḥ śive pure & / mahā-pratima-liṅgāni % mahānty āyatanāni ca // 2.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196295 (0.0):
mahā-pratima-liṅgāni % mahānty āyatanāni ca // 2.21 // / kṛtvā0pnoti mahā-bhogān $ ante muktiṃ ca śāśvatīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199734 (0.058):
bhuṅkte svayaṃ mahā-bhogān % ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705167 (0.058):
bhuṅkte svayaṃ mahābhogān ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
liṅgapratiṣṭhāṃ kurvīta yadā tallakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196299 (1.192):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān $ ante muktiṃ ca śāśvatīm & / liṅga-pratiṣṭhāṃ kurvīta % yadā tal-lakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 //
pañcagavyena saṃśodhya pūjayitvādhivāsayet / / pālāśodumbarāśvattha- pṛṣadājyatilair yavaiḥ // 2.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196303 (0.035):
liṅga-pratiṣṭhāṃ kurvīta % yadā tal-lakṣaṇaṃ kṛtī // 2.22 // / pañca-gavyena saṃśodhya $ pūjayitvā9dhivāsayet &
agnikāryaṃ prakurvīta dadyāt pūrṇāhutitrayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196314 (0.0):
pālāśo1dumbarā1śvattha- % pṛṣad-ājya-tilair yavaiḥ // 2.23 // / agni-kāryaṃ prakurvīta $ dadyāt pūrṇā3huti-trayam &
śivasyāṣṭaśataṃ hutvā liṅgamūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196326 (0.0):
śivasyā7ṣṭa-śataṃ hutvā % liṅga-mūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 //
evaṃ madhye 'vasāne tan mūrtimantraiś ca mūrtiṣu / / aṣṭau mūrtīśvarāḥ kāryāḥ navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196329 (0.0):
śivasyā7ṣṭa-śataṃ hutvā % liṅga-mūlaṃ spṛśed budhaḥ // 2.24 // / evaṃ madhye 'vasāne tan $ mūrti-mantraiś ca mūrtiṣu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196337 (1.192):
evaṃ madhye 'vasāne tan $ mūrti-mantraiś ca mūrtiṣu & / aṣṭau mūrtī3śvarāḥ kāryāḥ % navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 //
prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ mantrais tu navabhiḥ kramāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196343 (0.0):
aṣṭau mūrtī3śvarāḥ kāryāḥ % navamaḥ sthāpakaḥ smṛtaḥ // 2.25 // / prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ $ mantrais tu navabhiḥ kramāt &
mahāsnāpanapūjāṃ ca sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196350 (0.0):
prātaḥ saṃsthāpayel liṅgaṃ $ mantrais tu navabhiḥ kramāt & / mahā-snāpana-pūjāṃ ca % sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 //
guror mūrtidharāṇāṃ ca dadyād uttamadakṣiṇām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196357 (0.0):
mahā-snāpana-pūjāṃ ca % sthāpya liṅgaṃ prapūjayet // 2.26 // / guror mūrti-dharāṇāṃ ca $ dadyād uttama-dakṣiṇām &
yatīnāṃ ca samastānāṃ dadyān madhyamadakṣiṇām // 2.27 // / dīnāndhakṛpaṇebhyaś ca sarvāsām upakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196363 (0.0):
guror mūrti-dharāṇāṃ ca $ dadyād uttama-dakṣiṇām & / yatīnāṃ ca samastānāṃ % dadyān madhyama-dakṣiṇām // 2.27 //
sarvabhakṣyānnapānādyair aniṣiddhaṃ ca bhojanam // 2.28 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311198 (0.045):
sarvabhakṣo hutāśanaḥ KubjT_9.12d / sarvabhakṣyānnapānādyair SUp_2.28c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805400 (0.045):
sarvapāpaiḥ pramucyate SUp_6.194b / sarvabhakṣyānnapānādyair SUp_2.28c
kalpayed āgatānāṃ ca bhūtebhyaś ca baliṃ haret / / rātrau mātṛgaṇānāṃ ca baliṃ dadyād viśeṣataḥ // 2.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196381 (0.0):
sarva-bhakṣyā1nna-pānā3dyair % aniṣiddhaṃ ca bhojanam // 2.28 // / kalpayed āgatānāṃ ca $ bhūtebhyaś ca baliṃ haret &
evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196387 (0.0):
rātrau mātṛ-gaṇānāṃ ca % baliṃ dadyād viśeṣataḥ // 2.29 // / evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
kulatriṃśakam uddhṛtya bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196399 (0.0):
evaṃ yaḥ sthāpayel liṅgaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kula-triṃśakam uddhṛtya % bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702388 (0.021):
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 4.24 // / kalatraputramitrādyaiḥ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705154 (0.034):
mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ / / kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196915 (0.061):
kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704963 (0.062):
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ / / kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199526 (0.064):
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ & / kalatra-putra-mitraiś ca % sarva-sva-jana-saṃyutaḥ // 6.111 //
vimucya pāpakalilaṃ śivalokaṃ vrajen naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196403 (0.0):
kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sahitaḥ sarva-bāndhavaiḥ & / vimucya pāpa-kalilaṃ % śiva-lokaṃ vrajen naraḥ \
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16943236 (0.046):
śivalokaṃ vrajen naraḥ BrP_41.85d / śivalokaṃ sa gacchati BrP_41.69b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782500 (0.056):
stūyamāno 'psarobhiś ca $ viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ & / bhuktvā tatra varān bhogān % viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053815 (0.056):
stūyamāno 'psarobhiś ca viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ / / bhuktvā tatra varān bhogān viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
tatra bhuktvā mahābhogān pralaye muktim āpnuyāt // 2.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782502 (0.026):
stūyamāno 'psarobhiś ca $ viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ & / bhuktvā tatra varān bhogān % viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053817 (0.026):
stūyamāno 'psarobhiś ca viṣṇulokaṃ vrajen naraḥ / / bhuktvā tatra varān bhogān viṣṇuloke dvijottamāḥ // BrP_58.75 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254809 (0.057):
pralaye muktim āpnuyāt SUp_2.31f / pralaye muktim āpnuyāt SUp_5.26d
// iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196417 (0.0):
// iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ //
athānyair alpavittaiś ca nṛpaiś ca śivabhāvitaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196424 (0.0):
// iti śivopaniṣadi liṅgāyatanādhyāyo dvitīyaḥ // / athā7nyair alpa-vittaiś ca $ nṛpaiś ca śiva-bhāvitaiḥ &
śaktitaḥ svāśrame kāryaṃ śivaśāntigṛhadvayam // 3.1 //
gṛhasyeśānadigbhāge kāryam uttarato 'pi vā / / khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196443 (0.0):
gṛhasye8śāna-dig-bhāge $ kāryam uttarato 'pi vā & / khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya % śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 //
śivadevagṛhaṃ kāryam aṣṭahastapramāṇataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196449 (0.0):
khātvā bhūmiṃ samuddhṛtya % śalyān ākoṭya yatnataḥ // 3.2 // / śiva-deva-gṛhaṃ kāryam $ aṣṭa-hasta-pramāṇataḥ &
dakṣiṇottaradigbhāge kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196457 (0.0):
dakṣiṇo1ttara-dig-bhāge % kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 // / hasta-mātra-pramāṇaṃ ca $ dṛḍha-paṭṭa-catuṣṭayam &
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079173 (0.055):
tasyaiva pūrvadigbhāge kiñcid vai dakṣiṇāśrite /
hastamātrapramāṇaṃ ca dṛḍhapaṭṭacatuṣṭayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196463 (0.0):
dakṣiṇo1ttara-dig-bhāge % kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet // 3.3 // / hasta-mātra-pramāṇaṃ ca $ dṛḍha-paṭṭa-catuṣṭayam &
catuṣkoṇeṣu saṃyojyam arghyapātrādisaṃśrayam // 3.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196464 (0.059):
hasta-mātra-pramāṇaṃ ca $ dṛḍha-paṭṭa-catuṣṭayam & / catuṣ-koṇeṣu saṃyojyam % arghya-pātrā3di-saṃśrayam // 3.4 //
garbhamadhye prakurvīta śivavediṃ suśobhanām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196476 (0.0):
catuṣ-koṇeṣu saṃyojyam % arghya-pātrā3di-saṃśrayam // 3.4 // / garbha-madhye prakurvīta $ śiva-vediṃ suśobhanām &
udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic catuḥśīrṣakasaṃyutām // 3.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196483 (0.0):
garbha-madhye prakurvīta $ śiva-vediṃ suśobhanām & / udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic % catuḥ-śīrṣaka-saṃyutām // 3.5 //
trihastāyām avistārām ṣoḍaśāṅgulam ucchritām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196486 (0.0):
udagarvāk cchritāṃ(?) kiṃcic % catuḥ-śīrṣaka-saṃyutām // 3.5 // / tri-hastāyām avistārām $ ṣoḍaśā1ṅgulam ucchritām &
tacchīrṣāṇīva hastārdham āyāmād vistareṇa ca // 3.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196494 (0.059):
tac-chīrṣāṇī7va hastā1rdham % āyāmād vistareṇa ca // 3.6 // / śiva-sthaṇḍilam ity etac $ catur-hastaṃ samaṃ śiraḥ &
śivasthaṇḍilam ity etac caturhastaṃ samaṃ śiraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196500 (0.0):
tac-chīrṣāṇī7va hastā1rdham % āyāmād vistareṇa ca // 3.6 // / śiva-sthaṇḍilam ity etac $ catur-hastaṃ samaṃ śiraḥ &
mūrtinaivedyadīpānāṃ vinyāsārthaṃ prakalpayet // 3.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196506 (1.192):
śiva-sthaṇḍilam ity etac $ catur-hastaṃ samaṃ śiraḥ & / mūrti-naivedya-dīpānāṃ % vinyāsā1rthaṃ prakalpayet // 3.7 //
śaivaliṅgena kāryaṃ syāt kāryaṃ maṇijapārthivaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196513 (0.0):
mūrti-naivedya-dīpānāṃ % vinyāsā1rthaṃ prakalpayet // 3.7 // / śaiva-liṅgena kāryaṃ syāt $ kāryaṃ maṇija-pārthivaiḥ &
sthaṇḍilārdhe ca kurvanti vedim anyāṃ savartulām // 3.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196520 (0.0):
sthaṇḍilā1rdhe ca kurvanti % vedim anyāṃ sa-vartulām // 3.8 //
ṣoḍaśāṅgulam utsedhāṃ vistīrṇāṃ dviguṇena ca / / gṛhe na sthāpayec chailaṃ liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196534 (0.0):
ṣoḍaśā1ṅgulam utsedhāṃ $ vistīrṇāṃ dvi-guṇena ca & / gṛhe na sthāpayec chailaṃ % liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196522 (0.061):
sthaṇḍilā1rdhe ca kurvanti % vedim anyāṃ sa-vartulām // 3.8 // / ṣoḍaśā1ṅgulam utsedhāṃ $ vistīrṇāṃ dvi-guṇena ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305287 (0.063):
ṣoḍaśāṅgulam utsedhāṃ SUp_3.9a / ṣoḍaśāṅgulasammitām SvaT_5.29d
trisaṃdhyaṃ pārthivaṃ vāpi kuryād anyad dinedine / / sarveṣām eva varṇānāṃ sphāṭikaṃ sarvakāmadam // 3.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196547 (0.0):
tri-saṃdhyaṃ pārthivaṃ vā9pi $ kuryād anyad dine-dine & / sarveṣām eva varṇānāṃ % sphāṭikaṃ sarva-kāma-dam // 3.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196534 (0.044):
gṛhe na sthāpayec chailaṃ % liṅgaṃ maṇijam arcayet // 3.9 // / tri-saṃdhyaṃ pārthivaṃ vā9pi $ kuryād anyad dine-dine &
sarvadoṣavinirmuktam anyathā doṣam āvahet / / āyuṣmān balavāñ śrīmān putravān dhanavān sukhī // 3.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196559 (0.0):
sarveṣām eva varṇānāṃ % sphāṭikaṃ sarva-kāma-dam // 3.10 // / sarva-doṣa-vinirmuktam $ anyathā doṣam āvahet &
varam iṣṭaṃ ca labhate liṅgaṃ pārthivam arcayan /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196566 (0.0):
āyuṣmān balavāñ śrīmān % putravān dhanavān sukhī // 3.11 // / varam iṣṭaṃ ca labhate $ liṅgaṃ pārthivam arcayan &
tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ jñeyaṃ sarvārthasādhakam // 3.12 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196571 (0.0):
varam iṣṭaṃ ca labhate $ liṅgaṃ pārthivam arcayan & / tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ % jñeyaṃ sarvā1rtha-sādhakam // 3.12 //
nirdoṣaṃ sulabhaṃ caiva pūjayet satataṃ budhaḥ / / yathā yathā mahāliṅgaṃ pūjā śraddhā yathā yathā // 3.13 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196581 (0.0):
tasmād dhi pārthivaṃ liṅgaṃ % jñeyaṃ sarvā1rtha-sādhakam // 3.12 // / nirdoṣaṃ sulabhaṃ caiva $ pūjayet satataṃ budhaḥ &
tathā tathā mahat puṇyaṃ vijñeyam anurūpataḥ / / pratimāliṅgavedīṣu yāvantaḥ paramāṇavaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196586 (0.0):
yathā yathā mahā-liṅgaṃ % pūjā śraddhā yathā yathā // 3.13 // / tathā tathā mahat puṇyaṃ $ vijñeyam anurūpataḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4801037 (0.035):
pratimāliṅgavedīnāṃ yāvantaḥ paramāṇavaḥ /AP_102.030ab/ / tāvadyugasahasrāṇi karturbhogabhujaḥ(2) phalaṃ //AP_102.030cd/
tāvatkalpān mahābhogas tatkartāste śive pure // 3.14 //
// iti śivopaniṣadi śivagṛhādhyāyas tṛtīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196603 (0.0):
// iti śivopaniṣadi śivagṛhādhyāyas tṛtīyaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708906 (0.057):
// iti śivopaniṣadi śivācārādhyāyaḥ saptamaḥ //
athaikabhinnāvicchinnaṃ purataḥ śāntimaṇḍapam /
pūrvāparāṣṭahastaṃ syād dvādaśottaradakṣiṇe // 4.1 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801317 (0.047):
pūrvataḥ sattramaṇḍapam SUp_2.17d / pūrvāparāṣṭahastaṃ syād SUp_4.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251943 (0.055):
pūrvānanamabhidhyāyet SvaT_12.126a / pūrvāparāṣṭahastaṃ syād SUp_4.1c
tad dvārabhittisaṃbaddhaṃ kapicchukasamāvṛtam / / paṭadvayaṃ bhavet sthāpya sruvādyāvārahetunā // 4.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196625 (0.0):
pūrvā1parā1ṣṭa-hastaṃ syād % dvādaśo1ttara-dakṣiṇe // 4.1 // / tad dvāra-bhitti-saṃbaddhaṃ $ kapi-cchuka-samāvṛtam &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5800794 (0.051):
paṭadvayaṃ bhavet sthāpya SUp_4.2c / paṭīsāny uttare sthāpya SUp_6.79a
dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ navatyaṅgulam ucchritam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196637 (0.0):
paṭa-dvayaṃ bhavet sthāpya % sruvā3dy-āvāra-hetunā // 4.2 // / dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ $ navaty-aṅgulam ucchritam &
tadardhena ca vistīrṇaṃ satkavāṭaṃ śivālaye // 4.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196638 (0.0):
dvāraṃ triśākhaṃ vijñeyaṃ $ navaty-aṅgulam ucchritam & / tad-ardhena ca vistīrṇaṃ % sat-kavāṭaṃ śivā3laye // 4.3 //
dīrghaṃ pañcanavatyā ca pañcaśākhāsuśobhitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243474 (0.064):
pañcaśākhāsuśobhitam SUp_4.4b / pañcaśālāṇḍikair yuktaṃ SUp_6.136a
satkavāṭadvayopetaṃ śrīmad vāhanamaṇṭapam // 4.4 //
dvāraṃ paścānmukhaṃ jñeyam aśeṣārthaprasādhakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196665 (0.020):
sat-kavāṭa-dvayo1petaṃ % śrīmad vāhana-maṇṭapam // 4.4 // / dvāraṃ paścān-mukhaṃ jñeyam $ aśeṣā1rtha-prasādhakam &
abhāve prāṅmukhaṃ kāryam udagdakṣiṇato na ca // 4.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196668 (0.063):
dvāraṃ paścān-mukhaṃ jñeyam $ aśeṣā1rtha-prasādhakam & / abhāve prāṅ-mukhaṃ kāryam % udag-dakṣiṇato na ca // 4.5 //
gavākṣakadvayaṃ kāryam apidhānaṃ suśobhanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196680 (1.788):
gavā1kṣaka-dvayaṃ kāryam $ apidhānaṃ suśobhanam & / dhūma-nirgamanā1rthāya % dakṣiṇo1ttara-kuḍyayoḥ // 4.6 //
dhūmanirgamanārthāya dakṣiṇottarakuḍyayoḥ // 4.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196679 (0.056):
gavā1kṣaka-dvayaṃ kāryam $ apidhānaṃ suśobhanam & / dhūma-nirgamanā1rthāya % dakṣiṇo1ttara-kuḍyayoḥ // 4.6 //
āgneyabhāgāt paritaḥ kāryā jālagavākṣakāḥ / / ūrdhvastūpikayā yuktā īṣacchidrapidhānayā // 4.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196689 (0.039):
dhūma-nirgamanā1rthāya % dakṣiṇo1ttara-kuḍyayoḥ // 4.6 // / āgneya-bhāgāt paritaḥ $ kāryā jāla-gavā1kṣakāḥ &
śivāgnihotrakuṇḍaṃ ca vṛttaṃ hastapramāṇataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196701 (0.047):
ūrdhva-stūpikayā yuktā % īṣac-chidra-pidhānayā // 4.7 // / śivā1gnihotra-kuṇḍaṃ ca $ vṛttaṃ hasta-pramāṇataḥ &
caturaśravedi(kā) śrīman mekhalātrayabhūṣitam // 4.8 // / kuḍyaṃ dvihastavistīṛṇaṃ pañcahastasamucchritam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196710 (0.028):
catur-aśra-vedi(kā) śrīman % mekhalā-traya-bhūṣitam // 4.8 // / kuḍyaṃ dvi-hasta-vistīṛṇaṃ $ pañca-hasta-samucchritam &
śivāgnihotraśaraṇaṃ kartavyam atiśobhanam // 4.9 // / jagatīstambhapaṭṭādyaṃ saptasaṃkhyaṃ ca kalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196728 (0.060):
jagatī-stambha-paṭṭā3dyaṃ $ sapta-saṃkhyaṃ ca kalpayet & / bandha-yoga-vinirmuktaṃ % tulya-sthāna-padā1ntaram // 4.10 //
bandhayogavinirmuktaṃ tulyasthānapadāntaram // 4.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196731 (0.0):
jagatī-stambha-paṭṭā3dyaṃ $ sapta-saṃkhyaṃ ca kalpayet & / bandha-yoga-vinirmuktaṃ % tulya-sthāna-padā1ntaram // 4.10 //
aiṣṭakaṃ kalpayed yatnāc chivāgnyāyatanaṃ mahat /
catuḥpregīvakopetam(?) ekapregīvakena vā(?) // 4.11 // / sudhāpraliptaṃ kartavyaṃ pañcāṇḍakabibhūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196749 (0.0):
catuḥ-pregīvako1petam(?) % eka-pregīvakena vā(?) // 4.11 // / sudhā-praliptaṃ kartavyaṃ $ pañcā1ṇḍaka-bibhūṣitam &
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772223 (0.063):
<12326.99/2> nara-nārāyaṇau draṣṭuṃ !prādravad badarā3śramam !!12326.99! / <12326.100/1> idaṃ maho2paniṣadaṃ !catur-veda-samanvitam !
śivāgnihotraśaraṇaṃ caturaṇḍakasaṃyutam // 4.12 // / bahis tad eva jagatī trihastā vā sukuṭṭimā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196764 (0.0):
śivā1gni-hotra-śaraṇaṃ % catur-aṇḍaka-saṃyutam // 4.12 // / bahis tad eva jagatī $ tri-hastā vā sukuṭṭimā &
tāvad eva ca vistīrṇā mekhalādivibhūṣitā // 4.13 // / kartavyā cātra jagatī tasyāś cādhaḥ samantataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196763 (0.054):
bahis tad eva jagatī $ tri-hastā vā sukuṭṭimā & / tāvad eva ca vistīrṇā % mekhalā3di-vibhūṣitā // 4.13 //
dvihastamātravistīrṇā tadardhārdhasamucchritā // 4.14 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196777 (0.0):
kartavyā cā7tra jagatī $ tasyāś cā7dhaḥ samantataḥ & / dvi-hasta-mātra-vistīrṇā % tad-ardhā1rdha-samucchritā // 4.14 //
anyā vṛttā prakartavyā rudravedī suśobhanā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196787 (0.0):
dvi-hasta-mātra-vistīrṇā % tad-ardhā1rdha-samucchritā // 4.14 // / anyā vṛttā prakartavyā $ rudra-vedī suśobhanā &
daśahastapramāṇā ca caturaṅgulam ucchritā // 4.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196793 (0.0):
anyā vṛttā prakartavyā $ rudra-vedī suśobhanā & / daśa-hasta-pramāṇā ca % catur-aṅgulam ucchritā // 4.15 //
rudramātṛgaṇānāṃ ca dikpatīnāṃ ca sarvadā / / sarvāgrapākasaṃyuktaṃ tāsu nityabaliṃ haret // 4.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196795 (0.0):
daśa-hasta-pramāṇā ca % catur-aṅgulam ucchritā // 4.15 // / rudra-mātṛ-gaṇānāṃ ca $ dik-patīnāṃ ca sarvadā &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196806 (1.192):
sarvā1gra-pāka-saṃyuktaṃ % tāsu nitya-baliṃ haret // 4.16 //
vedy anyā sarvabhūtānāṃ bahiḥ kāryā dvihastikā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196814 (0.0):
sarvā1gra-pāka-saṃyuktaṃ % tāsu nitya-baliṃ haret // 4.16 // / vedy anyā sarva-bhūtānāṃ $ bahiḥ kāryā dvi-hastikā &
vṛṣasthānaṃ ca kartavyaṃ śivālokanasaṃmukham // 4.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196815 (0.0):
vedy anyā sarva-bhūtānāṃ $ bahiḥ kāryā dvi-hastikā & / vṛṣa-sthānaṃ ca kartavyaṃ % śivā3lokana-saṃmukham // 4.17 //
agrārṣasavitur vyoma vṛṣaḥ kāryaś ca paścime / / vyomnaś cādhas trigarbhaṃ syāt pitṛtarpaṇavedikā // 4.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196834 (1.788):
vyomnaś cā7dhas tri-garbhaṃ syāt % pitṛ-tarpaṇa-vedikā // 4.18 // / prākārā1ntar-bahiḥ kāryaṃ $ śrīmad go-pura-bhūṣitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196826 (0.018):
agrā3rṣa-savitur vyoma $ vṛṣaḥ kāryaś ca paścime & / vyomnaś cā7dhas tri-garbhaṃ syāt % pitṛ-tarpaṇa-vedikā // 4.18 //
prākārāntarbahiḥ kāryaṃ śrīmad gopurabhūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196836 (0.042):
vyomnaś cā7dhas tri-garbhaṃ syāt % pitṛ-tarpaṇa-vedikā // 4.18 // / prākārā1ntar-bahiḥ kāryaṃ $ śrīmad go-pura-bhūṣitam &
puṣpārāmajalopetaṃ prākārāntaṃ ca kārayet // 4.19 //
mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ prakurvīta śivālayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196852 (0.0):
puṣpā3rāma-jalo1petaṃ % prākārā1ntaṃ ca kārayet // 4.19 // / mṛd-dārujaṃ tṛṇa-cchannaṃ $ prakurvīta śivā3layam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272986 (0.034):
mṛddalaistaṭṭarībhiśca SvaT_10.746c / mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ SUp_4.20a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802544 (0.039):
mṛduvarmaprakalpite SUp_7.46b / mṛddārujaṃ tṛṇacchannaṃ SUp_4.20a
bhūmikādvayavinyāsād utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196861 (0.0):
mṛd-dārujaṃ tṛṇa-cchannaṃ $ prakurvīta śivā3layam & / bhūmikā-dvaya-vinyāsād % utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 //
śivadakṣiṇataḥ kāryaṃ tabhukter yogyam ālayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196862 (0.0):
bhūmikā-dvaya-vinyāsād % utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ // 4.20 // / śiva-dakṣiṇataḥ kāryaṃ $ ta-bhukter yogyam ālayam &
śayyāsanasamāyuktaṃ vāstuvidyāvinirmitam // 4.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196872 (0.0):
śayyā4sana-samāyuktaṃ % vāstu-vidyā-vinirmitam // 4.21 // / dhvaja-siṃhau vṛṣa-gajau $ catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ &
dhvajasiṃhau vṛṣagajau catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196880 (0.0):
śayyā4sana-samāyuktaṃ % vāstu-vidyā-vinirmitam // 4.21 // / dhvaja-siṃhau vṛṣa-gajau $ catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ &
dhūmaśvagardabhadhvāṅkṣāś catvāraś cārthanāśakāḥ // 4.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196883 (0.018):
dhvaja-siṃhau vṛṣa-gajau $ catvāraḥ śobhanāḥ smṛtāḥ & / dhūma-śva-gardabha-dhvāṅkṣāś % catvāraś cā7rtha-nāśakāḥ // 4.22 //
gṛhasyāyāmavistāraṃ kṛtvā triguṇam āditaḥ /
aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ śeṣaś ca gṛham ādiśet // 4.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196898 (0.0):
gṛhasyā8yāma-vistāraṃ $ kṛtvā tri-guṇam āditaḥ & / aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ % śeṣaś ca gṛham ādiśet // 4.23 //
iti śāntigṛhaṃ kṛtvā rudrāgniṃ yaḥ pravartayet /
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 4.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196912 (0.0):
iti śānti-gṛhaṃ kṛtvā $ rudrā1gniṃ yaḥ pravartayet & / apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 4.24 //
kalatraputramitrādyaiḥ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705155 (0.019):
mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ / / kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701873 (0.021):
kulatriṃśakam uddhṛtya bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188426 (0.048):
kalatraputramitrādyair SUp_6.127c / kalatraputramitrādyaiḥ SUp_2.31a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196912 (0.054):
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 4.24 // / kalatra-putra-mitrā3dyaiḥ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
kulaikaviṃśad uttārya devalokam avāpnuyāt // 4.25 //
nīlotpaladalaśyāmāḥ pīnavṛttapayodharāḥ /
hemavarṇāḥ striyaś cānyāḥ sundaryaḥ priyadarśanāḥ // 4.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196937 (0.032):
nīlo1tpala-dala-śyāmāḥ $ pīna-vṛtta-payo-dharāḥ & / hema-varṇāḥ striyaś cā7nyāḥ % sundaryaḥ priya-darśanāḥ // 4.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20089411 (0.051):
06,008.015c striyaḥ kumudavarṇāś ca sundaryaḥ priyadarśanāḥ
tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / icchayā krīḍate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196947 (0.0):
hema-varṇāḥ striyaś cā7nyāḥ % sundaryaḥ priya-darśanāḥ // 4.26 // / tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705752 (0.049):
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706088 (0.049):
gajāśvarathasaṃyuktair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
tataḥ kalpāgninā sārdhaṃ dahyamānaṃ suvihvalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196956 (0.0):
tataḥ kalpā1gninā sārdhaṃ $ dahyamānaṃ suvihvalam & / dṛṣṭvā virajyate bhūyo % bhava-bhoga-mahā2rṇavāt // 4.28 //
dṛṣṭvā virajyate bhūyo bhavabhogamahārṇavāt // 4.28 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196959 (0.0):
tataḥ kalpā1gninā sārdhaṃ $ dahyamānaṃ suvihvalam & / dṛṣṭvā virajyate bhūyo % bhava-bhoga-mahā2rṇavāt // 4.28 //
tataḥ saṃpṛcchate rudrāṃs tatrasthān jñānapāragān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196966 (0.026):
dṛṣṭvā virajyate bhūyo % bhava-bhoga-mahā2rṇavāt // 4.28 // / tataḥ saṃpṛcchate rudrāṃs $ tatra-sthān jñāna-pāragān &
tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196973 (0.0):
tataḥ saṃpṛcchate rudrāṃs $ tatra-sthān jñāna-pāragān & / tebhyaḥ prāpya śiva-jñānaṃ % śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200557 (0.053):
pāpa-yuktaḥ śiva-jñānaṃ % prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705974 (0.053):
pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
aviraktaś ca bhogebhyaḥ sapta janmāni jāyate / / pṛthivyadhipatiḥ śrīmān icchayā vā dvijottamaḥ // 4.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196983 (0.0):
tebhyaḥ prāpya śiva-jñānaṃ % śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 // / aviraktaś ca bhogebhyaḥ $ sapta janmāni jāyate &
saptamāj janmanaś cānte śivajñānam anāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196989 (0.037):
pṛthivy-adhipatiḥ śrīmān % icchayā vā dvijottamaḥ // 4.30 // / saptamāj janmanaś cā7nte $ śiva-jñānam anāpnuyāt &
jñānād viraktaḥ saṃsārāc chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196994 (5.960):
saptamāj janmanaś cā7nte $ śiva-jñānam anāpnuyāt & / jñānād viraktaḥ saṃsārāc % chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 //
ity etad akhilaṃ kāryaṃ phalam uktaṃ samāsataḥ / / utsave ca punar brūmaḥ pratyekaṃ dravyajaṃ phalam // 4.32 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197006 (0.0):
jñānād viraktaḥ saṃsārāc % chuddhaḥ khāny adhitiṣṭhati // 4.31 // / ity etad akhilaṃ kāryaṃ $ phalam uktaṃ samāsataḥ &
sadgandhaguṭikām ekāṃ lākṣāṃ prāṇyaṅgavarjitām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197013 (0.0):
utsave ca punar brūmaḥ % pratyekaṃ dravyajaṃ phalam // 4.32 // / sad-gandha-guṭikām ekāṃ $ lākṣāṃ prāṇy-aṅga-varjitām &
karpāsāsthipramāṇaṃ ca hutvāgnau śṛṇuyāt phalam // 4.33 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197021 (0.062):
karpāsā1sthi-pramāṇaṃ ca % hutvā9gnau śṛṇuyāt phalam // 4.33 // / yāvat sat-gandha-guṭikā $ śivā1gnau saṃkhyayā hutā &
yāvat satgandhaguṭikā śivāgnau saṃkhyayā hutā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197029 (0.037):
yāvat sat-gandha-guṭikā $ śivā1gnau saṃkhyayā hutā &
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.0):
yāvat sat-gandha-guṭikā $ śivā1gnau saṃkhyayā hutā & / tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.048):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.050):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.051):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.051):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.051):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.052):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.052):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.052):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
ekāṅgulapramāṇena hutvāgnau candanāhutim /
varṣakoṭidvayaṃ bhogair divyaiḥ śivapure vaset // 4.35 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197051 (0.0):
ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim & / varṣa-koṭi-dvayaṃ bhogair % divyaiḥ śiva-pure vaset // 4.35 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799739 (0.062):
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir SUp_6.205a / divyaiḥ śivapure vaset SUp_4.35d
yāvatkesarasaṃkhyānaṃ kusumasyānale hutam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197054 (0.0):
varṣa-koṭi-dvayaṃ bhogair % divyaiḥ śiva-pure vaset // 4.35 // / yāvat-kesara-saṃkhyānaṃ $ kusumasyā7nale hutam &
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 4.36 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197062 (0.0):
yāvat-kesara-saṃkhyānaṃ $ kusumasyā7nale hutam & / tāvad-yuga-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 4.36 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603147 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Rrā_3,12.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822928 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi % śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796294 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884830 (1.192):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_174.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890894 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // MatsP_96.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198283 (0.030):
tāvad-yuga-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.11 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703738 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.11 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763414 (0.032):
tāvadyugasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_36.022ab/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806498 (0.040):
yāvatī taṃ tu saṃkhyā 'sti vāyunoddhūyate punaḥ // RKS_47.87 // / tāvad yugasahasrāṇi śivaloke vasen nṛpa /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877956 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885714 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197780 (0.044):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.044):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.044):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815300 (0.044):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10807164 (0.048):
tāvad yugasahastrāṇi rudraloke mahīyate // RKS_49.15 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776177 (0.060):
tāvad yugasahasrāṇi svargaloke mahīyate /
nāgakesarapuṣpaṃ tu kuṅkumārdhena kīrtitam /
yat phalaṃ candanasyoktam uśīrasya tadardhakam // 4.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197077 (0.035):
nāga-kesara-puṣpaṃ tu $ kuṅkumā1rdhena kīrtitam & / yat phalaṃ candanasyo7ktam % uśīrasya tad-ardhakam // 4.37 //
yat puṣpadhūpabhaṣyānna- dadhikṣīraghṛtādibhiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197085 (0.0):
yat phalaṃ candanasyo7ktam % uśīrasya tad-ardhakam // 4.37 // / yat puṣpa-dhūpa-bhaṣyā7nna- $ dadhi-kṣīra-ghṛtā3dibhiḥ &
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13601403 (0.050):
(AVParis_66,2.4) prāṇāṃs tu tarpayet tatra dadhikṣīraghṛtādibhiḥ | tataḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225268 (0.054):
da dhātṛ jānumadhye tu KubjT_24.9a / dadhikṣīraghṛtādibhiḥ SUp_4.38b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23749401 (0.061):
pramādād yadi bhuñjāmi dadhikṣīraghṛtānvitam / / tato rātrau nṛbhir ghoraistāḍyate mama vigrahaḥ // VamP_53.46 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11391370 (0.063):
ghṛtatandulodanaṃ kṣīradadhi madhu ca sarvamupahṛtya tāmrabhājane
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13600321 (0.063):
ghṛtakṣīraphalāśrāve ghṛtakṣīrāmbhasāṃ kṣayaḥ ||
puṇyaliṅgārcane proktaṃ tad dhomasya daśādhikam // 4.38 //
hutvāgnau samidhas tisrau śivomāskandanāmabhiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325724 (0.050):
hutvāgnau śṛṇuyāt phalam SUp_4.33d / hutvāgnau samidhas tisrau SUp_4.39a
paścād dadyāt tilānnāni homayīta yathākramam // 4.39 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197101 (0.042):
hutvā9gnau samidhas tisrau $ śivo1mā-skanda-nāmabhiḥ & / paścād dadyāt tilā1nnāni % homayīta yathā-kramam // 4.39 //
palāśāaṅkurajāriṣṭa- pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197110 (0.052):
palāśā1aṅkurajā1riṣṭa- $ pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ & / pṛṣad-ājya-plutā hutvā % śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 //
pṛṣadājyaplutā hutvā śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197116 (0.0):
palāśā1aṅkurajā1riṣṭa- $ pālālyaḥ(?) samidhaḥ śubhāḥ & / pṛṣad-ājya-plutā hutvā % śṛṇu yat phalam āpnuyāt // 4.40 //
palāśāṅkurasaṃkhyānāṃ yāvad agnau hutaṃ bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197125 (0.0):
palāśā1ṅkura-saṃkhyānāṃ $ yāvad agnau hutaṃ bhavet &
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197131 (0.0):
palāśā1ṅkura-saṃkhyānāṃ $ yāvad agnau hutaṃ bhavet & / tāvat-kalpān mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 4.41 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.003):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.007):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.007):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.016):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.016):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.030):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 // / ekam āmra-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śambhor vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.030):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 // / ekam āmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhor vinivedayet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834583 (0.032):
nānāvidhair mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // RKV_51.43 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201082 (0.037):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201125 (0.037):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706499 (0.037):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706542 (0.037):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.037):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 // / dattvā9ñjana-śalākāṃ vā $ lohā3dyāṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.037):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 // / dattvāñjanaśalākāṃ vā lohādyāṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.041):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.041):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.041):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.041):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.042):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197138 (0.036):
tāvat-kalpān mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 4.41 // / tal-lakṣya-madhya-saṃbhūtaṃ $ hutvā9gnau samidhaḥ śubhāḥ &
kalpārdhasaṃmitaṃ kālaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197147 (0.0):
tal-lakṣya-madhya-saṃbhūtaṃ $ hutvā9gnau samidhaḥ śubhāḥ & / kalpā1rdha-saṃmitaṃ kālaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.064):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.064):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
śamīsamitphalaṃ deyam abdān api ca lakṣakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197154 (0.035):
kalpā1rdha-saṃmitaṃ kālaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.42 // / śamī-samit-phalaṃ deyam $ abdān api ca lakṣakam &
śamyardhaphalavaccheṣāḥ samidhaḥ kṣīravṛkṣajāḥ // 4.43 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197162 (0.038):
śamy-ardha-phalavac-cheṣāḥ % samidhaḥ kṣīra-vṛkṣajāḥ // 4.43 // / tila-saṃkhyāṃs tilān hutvā hy $ ājyāktā(?) yāvatī bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197154 (0.051):
śamī-samit-phalaṃ deyam $ abdān api ca lakṣakam & / śamy-ardha-phalavac-cheṣāḥ % samidhaḥ kṣīra-vṛkṣajāḥ // 4.43 //
tilasaṃkhyāṃs tilān hutvā hy ājyāktā(?) yāvatī bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197170 (0.0):
śamy-ardha-phalavac-cheṣāḥ % samidhaḥ kṣīra-vṛkṣajāḥ // 4.43 // / tila-saṃkhyāṃs tilān hutvā hy $ ājyāktā(?) yāvatī bhavet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175165 (0.062):
ājyāktā yāvatī bhavet SUp_4.44b / ājyādhiśrayaṇādikam SvaT_2.232b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796401 (0.062):
ājyāktā yāvatī bhavet SUp_4.44b / ājyābhāve prakalpayet SUp_4.60b
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.0):
tila-saṃkhyāṃs tilān hutvā hy $ ājyāktā(?) yāvatī bhavet & / tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.018):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.018):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703641 (0.037):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199001 (0.037):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.037):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.037):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.037):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.037):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264395 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264409 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264420 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.77d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264440 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.207d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.226d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802098 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802109 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802119 (0.040):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219230 (0.048):
tāvatyo nāḍayaḥ smṛtāḥ SvaT_7.10b / tāvat sa varṣalakṣāṃs tu SUp_4.44c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201375 (0.052):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706797 (0.052):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.056):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197187 (0.0):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
itarebhyas tilebhyaś ca kṛṣṇānāṃ dviguṇaṃ phalam // 4.45 // / lājākṣatāḥ sagodhūmāḥ varṣalakṣaphalapradāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197192 (0.0):
yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam & / itarebhyas tilebhyaś ca % kṛṣṇānāṃ dviguṇaṃ phalam // 4.45 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197201 (0.0):
lājā1kṣatāḥ sa-go-dhūmāḥ $ varṣa-lakṣa-phala-pradāḥ &
daśasāhasrikā jñeyāḥ śeṣāḥ syur bījajātayaḥ // 4.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197206 (0.0):
lājā1kṣatāḥ sa-go-dhūmāḥ $ varṣa-lakṣa-phala-pradāḥ & / daśa-sāhasrikā jñeyāḥ % śeṣāḥ syur bīja-jātayaḥ // 4.46 //
palāśendhanaje vahnau homasya dviguṇaṃ phalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197212 (0.032):
palāśe1ndhana-je vahnau $ homasya dviguṇaṃ phalam &
kṣīravṛkṣasamṛddhe 'gnau phalaṃ sārdhārdhikaṃ bhavet // 4.47 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197217 (0.052):
palāśe1ndhana-je vahnau $ homasya dviguṇaṃ phalam & / kṣīra-vṛkṣa-samṛddhe 'gnau % phalaṃ sārdhā1rdhikaṃ bhavet // 4.47 //
asamiddhe sadhūme ca homakarma nirarthakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197228 (0.0):
kṣīra-vṛkṣa-samṛddhe 'gnau % phalaṃ sārdhā1rdhikaṃ bhavet // 4.47 // / asamiddhe sadhūme ca $ homa-karma nirarthakam &
andhaś ca jāyamānaḥ syād dāridryopahatas tathā // 4.48 // / na ca kaṇṭakibhir vṛkṣair agniṃ prajvālya homayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197241 (0.0):
asamiddhe sadhūme ca $ homa-karma nirarthakam & / andhaś ca jāyamānaḥ syād % dāridryo1pahatas tathā // 4.48 //
śuṣkair navaiḥ praśastaiś ca kāṣṭhair agniṃ samindhayet // 4.49 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197243 (0.0):
na ca kaṇṭakibhir vṛkṣair $ agniṃ prajvālya homayet & / śuṣkair navaiḥ praśastaiś ca % kāṣṭhair agniṃ samindhayet // 4.49 //
evam ājyāhutiṃ hutvā śivalokam avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197250 (0.0):
evam ājyā3hutiṃ hutvā $ śiva-lokam avāpnuyāt & / tatra kalpa-śataṃ bhogān % bhuṅkte divyān yathe3psitān // 4.50 //
tatra kalpaśataṃ bhogān bhuṅkte divyān yathepsitān // 4.50 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197254 (0.0):
evam ājyā3hutiṃ hutvā $ śiva-lokam avāpnuyāt & / tatra kalpa-śataṃ bhogān % bhuṅkte divyān yathe3psitān // 4.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789027 (0.032):
tatra kalpaśataṃ yāvad $ bhuṅkte bhogān yathepsitān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060342 (0.032):
tatra kalpaśataṃ yāvad bhuṅkte bhogān yathepsitān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789219 (0.057):
tato bhogān varān bhuṅkte $ triṃśat kalpān yathepsitān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060534 (0.057):
tato bhogān varān bhuṅkte triṃśat kalpān yathepsitān /
srucaikāhitamātreṇa vratasyāpūritena ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197262 (0.035):
srucai9kā3hita-mātreṇa $ vratasyā8pūritena ca & / yā0hutir dīyate vahnau % sā pūrṇā3hutir ucyate // 4.51 //
yāhutir dīyate vahnau sā pūrṇāhutir ucyate // 4.51 // / ekāṃ pūrṇāhutiṃ hutvā śivena śivabhāvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197266 (0.0):
srucai9kā3hita-mātreṇa $ vratasyā8pūritena ca & / yā0hutir dīyate vahnau % sā pūrṇā3hutir ucyate // 4.51 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197273 (1.192):
ekāṃ pūrṇā3hutiṃ hutvā $ śivena śiva-bhāvitaḥ &
sarvakāmam avāpnoti śivaloke vyavasthitaḥ // 4.52 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197278 (0.0):
ekāṃ pūrṇā3hutiṃ hutvā $ śivena śiva-bhāvitaḥ & / sarva-kāmam avāpnoti % śiva-loke vyavasthitaḥ // 4.52 //
aśeṣakulajair sārdhaṃ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197284 (0.0):
sarva-kāmam avāpnoti % śiva-loke vyavasthitaḥ // 4.52 // / aśeṣa-kulajair sārdhaṃ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172228 (0.052):
aśūnyaṃ śūnyamityuktaṃ SvaT_4.292c / aśeṣakulajair sārdhaṃ SUp_4.53a
ābhūtasaṃplavaṃ yāvad bhogān bhuṅkte yathepsitān // 4.53 // / tataś ca pralaye prāpte saṃprāpya jñānam uttamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197298 (0.0):
aśeṣa-kulajair sārdhaṃ $ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ & / ā-bhūta-saṃplavaṃ yāvad % bhogān bhuṅkte yathe4psitān // 4.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770972 (0.023):
divyarūpadharaḥ śrīmān $ divyālaṃkārabhūṣitaḥ & / bhuṅkte tatra varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_43.72 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042296 (0.023):
divyarūpadharaḥ śrīmān divyālaṃkārabhūṣitaḥ / / bhuṅkte tatra varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_43.72 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788255 (0.053):
rūpavān subhagaḥ śūro % naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_66.21 // / tatra bhuktvā varān bhogān $ yāvad ābhūtasaṃplavam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059570 (0.053):
rūpavān subhagaḥ śūro naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_66.21 // / tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754835 (0.056):
upagīyamāno gandharvaiḥ $ sūryalokaṃ sa gacchati & / bhuktvā tatra varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_28.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780825 (0.056):
pāpaiḥ sarvair vinirmuktaḥ $ śivalokaṃ sa gacchati & / tatra bhuktvā varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786369 (0.056):
viṣṇulokaṃ naro yāti % samuddhṛtya samaṃ kulam // BrP_64.18 // / bhuktvā tatra varān bhogān $ yāvad ābhūtasaṃplavam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789302 (0.056):
tatra bhuktvā varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_67.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11026162 (0.056):
upagīyamāno gandharvaiḥ sūryalokaṃ sa gacchati / / bhuktvā tatra varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_28.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052141 (0.056):
pāpaiḥ sarvair vinirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati / / tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057684 (0.056):
viṣṇulokaṃ naro yāti samuddhṛtya samaṃ kulam // BrP_64.18 // / bhuktvā tatra varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060617 (0.056):
tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_67.78 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214375 (0.057):
suhṛdbhirvividhaiścaiva vividhānapyabhīpsitān / / bhuktvā bhogānaśeṣāṃśca yāvadābhūtasaṃplavam // NarP_2,43.26 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10773088 (0.064):
surāsurair vīkṣyamāṇaḥ sarvālaṅkārabhūṣitaḥ // RKS_8.10 // / bhuṅkte tu vipulān bhogān yāvad icchan maheśvare /
prasādād īśvarasyaiva mucyate bhavasāgarāt // 4.54 // / śivapūrṇāhutiṃ vahnau patantīṃ yaḥ prapaśyati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197310 (0.0):
prasādād īśvarasyai7va % mucyate bhava-sāgarāt // 4.54 // / śiva-pūrṇā3hutiṃ vahnau $ patantīṃ yaḥ prapaśyati &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197301 (0.036):
tataś ca pralaye prāpte $ saṃprāpya jñānam uttamam & / prasādād īśvarasyai7va % mucyate bhava-sāgarāt // 4.54 //
so 'pi pāpari naraḥ sarvair muktaḥ śivapuraṃ vrajet // 4.55 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197316 (0.0):
śiva-pūrṇā3hutiṃ vahnau $ patantīṃ yaḥ prapaśyati & / so 'pi pāpari naraḥ sarvair % muktaḥ śiva-puraṃ vrajet // 4.55 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802450 (0.050):
muktaḥ śivapuraṃ vrajet SUp_4.55d / muktaḥ svātmani tiṣṭhati SUp_6.113d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271249 (0.055):
muktaḥ koṭijanaiḥ saha ToT_4.39b / muktaḥ śivapuraṃ vrajet SUp_4.55d
śivāgnidhūmasaṃspṛṣṭā jīvāḥ sarve carācarāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197318 (0.051):
so 'pi pāpari naraḥ sarvair % muktaḥ śiva-puraṃ vrajet // 4.55 // / śivā1gni-dhūma-saṃspṛṣṭā $ jīvāḥ sarve carā1carāḥ &
te 'pi pāpavinirmuktāḥ svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197331 (0.0):
śivā1gni-dhūma-saṃspṛṣṭā $ jīvāḥ sarve carā1carāḥ & / te 'pi pāpa-vinirmuktāḥ % svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 //
śivayajñamahāvedyā jāyate ye na santi vā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197338 (0.0):
te 'pi pāpa-vinirmuktāḥ % svargaṃ yānti na saṃśayaḥ // 4.56 // / śiva-yajña-mahā-vedyā $ jāyate ye na santi vā &
te 'pi yānti śivasthānaṃ jīvāḥ sthāvarajaṅgamāḥ // 4.57 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197343 (0.0):
śiva-yajña-mahā-vedyā $ jāyate ye na santi vā & / te 'pi yānti śiva-sthānaṃ % jīvāḥ sthāvara-jaṅgamāḥ // 4.57 //
pūrṇāhutiṃ ghṛtābhāve kṣīratailena kalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197350 (0.040):
pūrṇā3hutiṃ ghṛtā1bhāve $ kṣīra-tailena kalpayet & / homayed atasī-tailaṃ % tila-tailaṃ vinā naraḥ // 4.58 //
homayed atasītailaṃ tilatailaṃ vinā naraḥ // 4.58 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197356 (0.0):
pūrṇā3hutiṃ ghṛtā1bhāve $ kṣīra-tailena kalpayet & / homayed atasī-tailaṃ % tila-tailaṃ vinā naraḥ // 4.58 //
sarṣapeṅguḍikāśāmra- karañjamadhukākṣajam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197364 (0.0):
homayed atasī-tailaṃ % tila-tailaṃ vinā naraḥ // 4.58 // / sarṣape1ṅguḍi-kāśā3mra- $ karañja-madhukākṣajam &
priyaṅgubilvapaippalya- nālikerasamudbhavam(?) // 4.59 // / ity evam ādikaṃ tailam ājyābhāve prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197370 (0.0):
sarṣape1ṅguḍi-kāśā3mra- $ karañja-madhukākṣajam & / priyaṅgu-bilva-paippalya- % nālikera-samudbhavam(?) // 4.59 //
dūrvayā bilvapattrair vā samidhaḥ saṃprakīrtitāḥ // 4.60 // / annārthaṃ homayet kṣīraṃ dadhi mūlaphalāni vā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197384 (0.0):
ity evam ādikaṃ tailam $ ājyā1bhāve prakalpayet & / dūrvayā bilva-pattrair vā % samidhaḥ saṃprakīrtitāḥ // 4.60 //
tilārthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād darbhārthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197392 (0.027):
annā1rthaṃ homayet kṣīraṃ $ dadhi mūla-phalāni vā & / tilā1rthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād % darbhā1rthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 //
paridhīnām abhāvena śarair vaṃśaiś ca kalpayet / / indhanānām abhāvena dīpayet tṛṇagomayaiḥ // 4.62 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197403 (0.0):
tilā1rthaṃ taṇḍulaiḥ kuryād % darbhā1rthaṃ haritais tṛṇaiḥ // 4.61 // / paridhīnām abhāvena $ śarair vaṃśaiś ca kalpayet &
gomayānām abhāvena mahaty ambhasi homayet / / apām asaṃbhave homaṃ bhūmibhāge manohare // 4.63 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197411 (0.0):
indhanānām abhāvena % dīpayet tṛṇa-gomayaiḥ // 4.62 // / gomayānām abhāvena $ mahaty ambhasi homayet &
viprasya dakṣiṇe pāṇāv aśvatthe tadabhāvataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197421 (0.0):
apām asaṃbhave homaṃ % bhūmi-bhāge mano-hare // 4.63 // / viprasya dakṣiṇe pāṇāv $ aśvatthe tad-abhāvataḥ &
chāgasya dakṣiṇe karṇe kuśamūle ca homayet // 4.64 // / svātmāgnau homayet prājñaḥ sarvāgnīnām asaṃbhave /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197421 (1.192):
viprasya dakṣiṇe pāṇāv $ aśvatthe tad-abhāvataḥ & / chāgasya dakṣiṇe karṇe % kuśa-mūle ca homayet // 4.64 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324201 (0.044):
svātmanyevāścaryacaryādhivāsaḥ MrgT_4.65d / svātmāgnau homayet prājñaḥ SUp_4.65a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5806041 (0.044):
svastham āśrayavarjitam SUp_6.40d / svātmāgnau homayet prājñaḥ SUp_4.65a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5798208 (0.064):
cūrṇamānena bhakṣayet SUp_6.49d / chāgasya dakṣiṇe karṇe SUp_4.64c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197433 (0.064):
sv-ātmā1gnau homayet prājñaḥ $ sarvā1gnīnām asaṃbhave & / abhāve na tyajet karma % karma-yoga-vidhau sthitaḥ // 4.65 //
abhāve na tyajet karma karmayogavidhau sthitaḥ // 4.65 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197442 (0.0):
sv-ātmā1gnau homayet prājñaḥ $ sarvā1gnīnām asaṃbhave & / abhāve na tyajet karma % karma-yoga-vidhau sthitaḥ // 4.65 //
āpatkāle 'pi yaḥ kuryāc chivāgner manasārcanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197443 (0.045):
abhāve na tyajet karma % karma-yoga-vidhau sthitaḥ // 4.65 // / āpat-kāle 'pi yaḥ kuryāc $ chivā1gner manasā1rcanam &
sa mohakañcukaṃ tyaktvā parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197455 (0.0):
sa moha-kañcukaṃ tyaktvā % parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 //
prāṇāgnihotraṃ kurvanti paramaṃ śivayoginaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197461 (0.0):
sa moha-kañcukaṃ tyaktvā % parāṃ śāntim avāpnuyāt // 4.66 // / prāṇā1gni-hotraṃ kurvanti $ paramaṃ śiva-yoginaḥ &
bāhyakarmavinirmuktā jñānadhyānasamākulāḥ // 4.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197468 (0.0):
prāṇā1gni-hotraṃ kurvanti $ paramaṃ śiva-yoginaḥ & / bāhya-karma-vinirmuktā % jñāna-dhyāna-samākulāḥ // 4.67 //
// iti śivopaniṣadi śāntigṛhāgnikāryādhyāyaś caturthaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197474 (0.0):
bāhya-karma-vinirmuktā % jñāna-dhyāna-samākulāḥ // 4.67 // / // iti śivopaniṣadi śāntigṛhāgnikāryādhyāyaś caturthaḥ //
athāgneyaṃ mahāsnānam alakṣmīmalanāśanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197483 (0.0):
athā8gneyaṃ mahā-snānam $ alakṣmī-mala-nāśanam &
sarvapāpaharaṃ divyaṃ tapaḥ śrīkīrtivardhanam // 5.1//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197491 (0.0):
athā8gneyaṃ mahā-snānam $ alakṣmī-mala-nāśanam & / sarva-pāpa-haraṃ divyaṃ % tapaḥ śrī-kīrti-vardhanam // 5.1//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010368 (0.051):
sarvapāpaharaṃ caiva LiP_1,85.54a / sarvapāpaharaṃ divyaṃ LiP_1,92.118a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18875367 (0.054):
iti te kathitaṃ sarvamādityeśvaramuttamam / / sarvapāpaharaṃ divyaṃ sarvarogavināśanam // RKV_153.43 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885458 (0.058):
tatra nikṣipyatāṃ vāri sarvarogavināśanam / / sarvapāpaharaṃ divyaṃ sarvairapi surādibhiḥ // RKV_176.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785735 (0.064):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ $ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057050 (0.064):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
agnirūpeṇa rudreṇa svatejaḥ paramaṃ balam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197498 (0.0):
sarva-pāpa-haraṃ divyaṃ % tapaḥ śrī-kīrti-vardhanam // 5.1// / agni-rūpeṇa rudreṇa $ sva-tejaḥ paramaṃ balam &
bhūtirūpaṃ samudgīrṇaṃ viśuddhaṃ duritāpaham // 5.2//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197499 (0.0):
agni-rūpeṇa rudreṇa $ sva-tejaḥ paramaṃ balam & / bhūti-rūpaṃ samudgīrṇaṃ % viśuddhaṃ dur-itā1paham // 5.2//
yakṣarakṣaḥpiśācānāṃ dhvaṃsanaṃ mantrasatkṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197510 (0.013):
bhūti-rūpaṃ samudgīrṇaṃ % viśuddhaṃ dur-itā1paham // 5.2// / yakṣa-rakṣaḥ-piśācānāṃ $ dhvaṃsanaṃ mantra-sat-kṛtam &
rakṣārthaṃ bālarūpāṇāṃ sūtikānāṃ gṛheṣu ca // 5.3//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197516 (0.0):
yakṣa-rakṣaḥ-piśācānāṃ $ dhvaṃsanaṃ mantra-sat-kṛtam & / rakṣā2rthaṃ bāla-rūpāṇāṃ % sūtikānāṃ gṛheṣu ca // 5.3//
yaś ca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā annasya vā paridhitrayam(?) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197524 (0.0):
rakṣā2rthaṃ bāla-rūpāṇāṃ % sūtikānāṃ gṛheṣu ca // 5.3// / yaś ca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā $ [a]nnasya vā paridhi-trayam(?) &
api śūdrasya paṅktisthaḥ paṅktidoṣair na lipyate // 5.4//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197530 (0.0):
yaś ca bhuṅkte dvijaḥ kṛtvā $ [a]nnasya vā paridhi-trayam(?) & / api śūdrasya paṅkti-sthaḥ % paṅkti-doṣair na lipyate // 5.4//
āhāram ardhabhuktaṃ ca kīṭakeśādidūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197533 (0.0):
api śūdrasya paṅkti-sthaḥ % paṅkti-doṣair na lipyate // 5.4// / āhāram ardha-bhuktaṃ ca $ kīṭa-keśā3di-dūṣitam &
tāvanmātraṃ samuddhṛtya bhūtispṛṣṭaṃ viśuddhyati // 5.5//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197542 (1.192):
āhāram ardha-bhuktaṃ ca $ kīṭa-keśā3di-dūṣitam & / tāvan-mātraṃ samuddhṛtya % bhūti-spṛṣṭaṃ viśuddhyati // 5.5//
āraṇyaṃ gomayakṛtaṃ karīṣaṃ vā praśasyate / / śarkarāpāṃsunirmuktam abhāve kāṣṭhabhasmanā // 5.6//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197554 (0.0):
āraṇyaṃ go-maya-kṛtaṃ $ karīṣaṃ vā praśasyate & / śarkarā-pāṃsu-nirmuktam % abhāve kāṣṭha-bhasmanā // 5.6//
svagṛhāśramavallibhyaḥ kulālālayabhasmanā /
gomayeṣu ca dagdheṣu hīṣṭakāni ca yeṣu ca // 5.7// / sarvatra vidyate bhasma duḥkhāpārjanarakṣaṇam (duḥkhopār) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197571 (0.0):
go-mayeṣu ca dagdheṣu % hī7ṣṭakāni ca yeṣu ca // 5.7// / sarvatra vidyate bhasma $ duḥkhāpārjana-rakṣaṇam (duḥkho1pār-) &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228185 (0.043):
duḥkhānte tu layātītaṃ KubjT_25.80a / duḥkhāpārjanarakṣaṇam (duḥkhopār) SUp_5.8b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799782 (0.048):
duḥkhaṃ tanmātrakaṃ jñeyaṃ SUp_7.118c / duḥkhāpārjanarakṣaṇam (duḥkhopār) SUp_5.8b
śaṅkhakundenduvarṇābham ādadyāj jantuvarjitam // 5.8//
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296765 (0.039):
śaṅkhakundendudhavalā SvaT_10.1024a / śaṅkhakundenduvarṇābham SUp_5.8c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804148 (0.048):
śaṅkukarṇe sthaleśvare SUp_6.190b / śaṅkhakundenduvarṇābham SUp_5.8c
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19377002 (0.057):
kundenduśaṅkhāvabhedasitatvācchakladantāḥ || 24 ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441151 (0.061):
śaṅko yādavarupeṇa HV_App.I,20.947a / śaṅkhakundendusaṃnibham HV_App.I,42A.195b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197580 (0.064):
śaṅkha-kunde1ndu-varṇā3bham % ādadyāj jantu-varjitam // 5.8// / bhasmā8nīya prayatnena $ tad rakṣed yatnavāṃs tathā &
bhasmānīya prayatnena tad rakṣed yatnavāṃs tathā / / mārjāramūṣikādyaiś ca nopahanyeta tad yathā // 5.9//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197585 (0.046):
śaṅkha-kunde1ndu-varṇā3bham % ādadyāj jantu-varjitam // 5.8// / bhasmā8nīya prayatnena $ tad rakṣed yatnavāṃs tathā &
pañcadoṣavinirmuktaṃ guṇapañcakasaṃyutam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197595 (5.960):
mārjāra-mūṣikā4dyaiś ca % no7pahanyeta tad yathā // 5.9// / pañca-doṣa-vinirmuktaṃ $ guṇa-pañcaka-saṃyutam &
śivaikādaśikājaptaṃ śivabhasma prakīrtitam // 5.10//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197600 (0.054):
pañca-doṣa-vinirmuktaṃ $ guṇa-pañcaka-saṃyutam & / śivai1kādaśikā-japtaṃ % śiva-bhasma prakīrtitam // 5.10//
jātikārukavākkāya- sthānaduṣṭaṃ ca pañcamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197609 (0.0):
jāti-kāruka-vāk-kāya- $ sthāna-duṣṭaṃ ca pañcamam &
pāpaghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197616 (0.0):
jāti-kāruka-vāk-kāya- $ sthāna-duṣṭaṃ ca pañcamam & / pāpa-ghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- % pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11//
śivavratasya śāntasya bhāsakatvāc chubhasya ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197622 (0.0):
pāpa-ghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā- % pavitraṃ yogadaṃ guṇāḥ(?) // 5.11// / śiva-vratasya śāntasya $ bhāsakatvāc chubhasya ca &
bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam // 5.12// / bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ vāruṇād adhikaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197636 (0.0):
śiva-vratasya śāntasya $ bhāsakatvāc chubhasya ca & / bhakṣaṇāt sarva-pāpānāṃ % bhasme7ti parikīrtitam // 5.12//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300588 (0.028):
bhāsata ityeva yadbhasma $ śubhaṃ bhāvayate ca yat & / bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ % bhasmeti parikīrtitam // LiP_1,34.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194360 (0.028):
bhāsata ityeva yadbhasma śubhaṃ bhāvayate ca yat / / bhakṣaṇāt sarvapāpānāṃ bhasmeti parikīrtitam // LiP_1,34.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261711 (0.037):
bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ SUp_5.13a / bhasmānīya pradadyād yaḥ SUp_5.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261694 (0.041):
bhasmasnānamataḥ param SvaT_2.17b / bhasmasnānam anuttamam SUp_5.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261703 (0.059):
bhasmasnānaṃ dvijanmanām SUp_5.15d / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi Stk_4.1a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801894 (0.059):
bhasmasnānaṃ dvijanmanām SUp_5.15d / bhasmasnānaṃ śivasnānaṃ SUp_5.13a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404906 (0.059):
śivasnānaṃ tataḥ kuryādbhasmasnānaṃ śivārcanam // LiP_2,22.1 //
jantuśaivālanirmuktam āgneyaṃ paṅkavarjitam // 5.13//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197642 (0.0):
bhasma-snānaṃ śiva-snānaṃ $ vāruṇād adhikaṃ smṛtam & / jantu-śaivāla-nirmuktam % āgneyaṃ paṅka-varjitam // 5.13//
apavitraṃ bhavet toyaṃ niśi pūrvam anāhṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197648 (0.0):
jantu-śaivāla-nirmuktam % āgneyaṃ paṅka-varjitam // 5.13// / apavitraṃ bhavet toyaṃ $ niśi pūrvam anāhṛtam &
nadītaḍāgavāpiṣu giriprasravaṇeṣu ca // 5.14// / snānaṃ sādhāraṇaṃ proktaṃ vāruṇaṃ sarvadehinām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197658 (0.0):
apavitraṃ bhavet toyaṃ $ niśi pūrvam anāhṛtam & / nadī-taḍāga-vāpiṣu % giri-prasravaṇeṣu ca // 5.14//
asādhāraṇam evoktaṃ bhasmasnānaṃ dvijanmanām // 5.15// / trikālaṃ vāruṇasnānād anārogyaṃ prajāyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197671 (0.0):
asādhāraṇam evo7ktaṃ % bhasma-snānaṃ dvi-janmanām // 5.15// / tri-kālaṃ vāruṇa-snānād $ anārogyaṃ prajāyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197660 (0.036):
snānaṃ sādhāraṇaṃ proktaṃ $ vāruṇaṃ sarva-dehinām & / asādhāraṇam evo7ktaṃ % bhasma-snānaṃ dvi-janmanām // 5.15//
āgneyaṃ rogaśamanam etasmād sārvakāmikam // 5.16// / saṃdhyātraye 'rdharātre ca bhuktvā cānnavirecane /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197675 (0.0):
tri-kālaṃ vāruṇa-snānād $ anārogyaṃ prajāyate & / āgneyaṃ roga-śamanam % etasmād sārva-kāmikam // 5.16//
śivayogy ācaret snānam uccārādikriyāsu ca // 5.17//
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197685 (0.041):
saṃdhyā-traye 'rdha-rātre ca $ bhuktvā cā7nna-virecane & / śiva-yogy ācaret snānam % uccārā3di-kriyāsu ca // 5.17//
bhasmāstṛte mahībhāge same jantuvivarjite /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197696 (0.049):
bhasmā3stṛte mahī-bhāge $ same jantu-vivarjite & / dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī % rajany-antaṃ śayīta ca // 5.18 //
dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī rajanyantaṃ śayīta ca // 5.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197701 (0.0):
bhasmā3stṛte mahī-bhāge $ same jantu-vivarjite & / dhyāyamānaḥ śivaṃ yogī % rajany-antaṃ śayīta ca // 5.18 //
ekarātroṣitasyāpi yā gatir bhasmaśāyinaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197710 (0.0):
eka-rātro1ṣitasyā7pi $ yā gatir bhasma-śāyinaḥ & / na sā śakyā gṛha-sthena % prāptuṃ yajña-śatair api // 5.19 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544220 (0.063):
ekarātroṣitasyāpi yā gatirbrahmacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910587 (0.063):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir brahmacāriṇaḥ /
na sā śakyā gṛhasthena prāptuṃ yajñaśatair api // 5.19 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197714 (0.053):
eka-rātro1ṣitasyā7pi $ yā gatir bhasma-śāyinaḥ & / na sā śakyā gṛha-sthena % prāptuṃ yajña-śatair api // 5.19 //
gṛhasthas tryāyuṣoṃkāraiḥ snānaṃ kuryāt tripuṇḍrakaiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10551518 (0.036):
snātvā karmāṇi kurvīta / itiṣaṭrtriśanmatācca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316805 (0.046):
tad yathā puruṣo mīḍhâvaliptaḥ sudhautusnānaṃ kṛtvā gandhair vilipyate |
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197725 (0.046):
gṛha-sthas try-āyuṣoṃkāraiḥ $ snānaṃ kuryāt tri-puṇḍrakaiḥ & / yatiḥ sārvā3ṅgikaṃ snānam % ā-pāda-tala-mastakāt // 5.20 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064280 (0.060):
prātar madhyāhnayoḥ snānaṃ vānaprastha gṛhasthayoḥ | / yates tri savanaṃ snānaṃ sakṛt tu brahmacāriṇaḥ // Hbhv_3.240 //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9713202 (0.062):
duṣṭajātir na ca spṛśyā sparśite snānam ācaret // Avc_85 //
yatiḥ sārvāṅgikaṃ snānam āpādatalamastakāt // 5.20 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197730 (0.033):
gṛha-sthas try-āyuṣoṃkāraiḥ $ snānaṃ kuryāt tri-puṇḍrakaiḥ & / yatiḥ sārvā3ṅgikaṃ snānam % ā-pāda-tala-mastakāt // 5.20 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18892238 (0.048):
saptabhiḥ somavārair yaḥ snānaṃ tatra samācaret / / sa vai karṇakṛtādrogānmucyate pūjayañchivam // RKV_190.24 //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9713202 (0.052):
duṣṭajātir na ca spṛśyā sparśite snānam ācaret // Avc_85 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26829465 (0.057):
naivāgnito bhayaṃ tasya % likhite 'pi gṛhe sthite // BrP_125.52 // / snānaṃ dānaṃ ca yaḥ kuryād $ agnitīrthe śucir naraḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11100777 (0.057):
naivāgnito bhayaṃ tasya likhite 'pi gṛhe sthite // BrP_125.52 // / snānaṃ dānaṃ ca yaḥ kuryād agnitīrthe śucir naraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10551517 (0.059):
snātvā karmāṇi kurvīta / itiṣaṭrtriśanmatācca / / snānaṃ ca sacailam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631954 (0.060):
dadhnā lavaṇamiśreṇa svabhyaktaṃ nagnakaṃ tathā // BndP_2,74.78 // / lehiṣyasyajugupsantī hyāpādatalamastakam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585829 (0.062):
Par12.55ab(54ab)/.tataḥ.samnidhi.mātreṇa.sacailaṃ.snānaṃ.ācaret./ / Par12.55cd(54cd)/.snātvā.avalokayet.sūryaṃ.ajñānāt.spṛśate.yadi.//
śivabhaktas tridhā vedyāṃ bhasmasnānaphalaṃ labhet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197738 (0.0):
yatiḥ sārvā3ṅgikaṃ snānam % ā-pāda-tala-mastakāt // 5.20 // / śiva-bhaktas tridhā vedyāṃ $ bhasma-snāna-phalaṃ labhet &
hṛdi mūrdhni lalāṭe ca śūdraḥ śivagṛhāśramī // 5.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197742 (0.0):
śiva-bhaktas tridhā vedyāṃ $ bhasma-snāna-phalaṃ labhet & / hṛdi mūrdhni lalāṭe ca % śūdraḥ śiva-gṛhā3śramī // 5.21 //
gaṇāḥ pravrajitāḥ śāntāḥ bhūtim ālabhya pañcadhā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197748 (1.788):
hṛdi mūrdhni lalāṭe ca % śūdraḥ śiva-gṛhā3śramī // 5.21 // / gaṇāḥ pravrajitāḥ śāntāḥ $ bhūtim ālabhya pañcadhā &
śirolalāṭe hṛdbāhvor bhasmasnānaphalaṃ labhet // 5.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197758 (0.0):
śiro-lalāṭe hṛd-bāhvor % bhasma-snāna-phalaṃ labhet // 5.22 //
saṃvatsaraṃ tadardhaṃ vā caturdaśyaṣṭamīṣu ca / / yaḥ kuryād bhasmanā snānaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛnu // 5.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197771 (0.0):
śiro-lalāṭe hṛd-bāhvor % bhasma-snāna-phalaṃ labhet // 5.22 // / saṃvatsaraṃ tad-ardhaṃ vā $ caturdaśy-aṣṭamīṣu ca &
śivabhasmani yāvantaḥ sametāḥ paramāṇavaḥ / / tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197773 (0.0):
yaḥ kuryād bhasmanā snānaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛnu // 5.23 // / śiva-bhasmani yāvantaḥ $ sametāḥ paramā1ṇavaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877957 (5.960):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885715 (5.960):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197782 (5.960):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (5.960):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (5.960):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815300 (5.960):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198437 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703890 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.032):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
ekaviṃśakulopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708366 (0.0):
kulaikaviṃśakopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197790 (0.029):
eka-viṃśa-kulo1petaḥ $ patnī-putrā1di-saṃyutaḥ & / mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202958 (0.061):
kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ & / mitra-bhṛtyair upetaś ca % śrīmac-chiva-puraṃ vrajet // 7.97 //
mitrasvajanabhṛtyaiś ca samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197797 (0.0):
eka-viṃśa-kulo1petaḥ $ patnī-putrā1di-saṃyutaḥ & / mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704965 (0.050):
kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 //
tatra bhuktvā mahābhogān icchayā sārvakāmikān / / jñānayogaṃ samāsādya pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197809 (0.0):
mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 // / tatra bhuktvā mahā-bhogān $ icchayā sārva-kāmikān &
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351724 (0.058):
atrāntare 'haṃ taṃ svecchayā bhuktvā samupāgacchāmi / / tataḥ sakhīvacanātsa pumāṃstatrāyātaḥ /
bhasma bhasmāntikaṃ yena gṛhītaṃ naiṣṭhikavratam(?) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197816 (0.0):
jñāna-yogaṃ samāsādya % pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 // / bhasma bhasmā1ntikaṃ yena $ gṛhītaṃ naiṣṭhika-vratam(?) &
anena vai sa dehena rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197821 (0.0):
bhasma bhasmā1ntikaṃ yena $ gṛhītaṃ naiṣṭhika-vratam(?) & / anena vai sa dehena % rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 //
bhasmasnānarataṃ śāntaṃ ye namanti dine dine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197830 (0.0):
anena vai sa dehena % rudraś caṅkramate kṣitau // 5.27 // / bhasma-snāna-rataṃ śāntaṃ $ ye namanti dine dine &
te sarvapāpanirmuktā narā yānti śivaṃ puram // 5.28 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197837 (0.0):
bhasma-snāna-rataṃ śāntaṃ $ ye namanti dine dine & / te sarva-pāpa-nirmuktā % narā yānti śivaṃ puram // 5.28 //
ity etat paramaṃ snānam āgneyaṃ śivanirmitam / / trisaṃdhyam ācaren nityaṃ jāpī yogam avāpnuyāt // 5.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197848 (0.0):
te sarva-pāpa-nirmuktā % narā yānti śivaṃ puram // 5.28 // / ity etat paramaṃ snānam $ āgneyaṃ śiva-nirmitam &
bhasmānīya pradadyād yaḥ snānārthaṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197856 (0.030):
tri-saṃdhyam ācaren nityaṃ % jāpī yogam avāpnuyāt // 5.29 // / bhasmā8nīya pradadyād yaḥ $ snānā1rthaṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706915 (0.056):
snānabhojanapānārthaṃ dadyād yaḥ śivayogine /
kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197864 (0.0):
bhasmā8nīya pradadyād yaḥ $ snānā1rthaṃ śiva-yogine & / kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200861 (0.047):
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure & / tad-ante prāpnuyād rājyaṃ % sarvai1śvarya-samanvitam // 6.218 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706276 (0.047):
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure / / tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262573 (0.059):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801978 (0.061):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā sa tu mahīpatiḥ SUp_6.214d
āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ vāyavyaṃ tv aindrapañcamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197872 (0.0):
kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 // / āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ $ vāyavyaṃ tv aindra-pañcamam &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976836 (0.042):
04,039.019d@037_0014 brāhmaṃ pāśupataṃ caiva sthūṇākarṇaṃ ca durjayam / 04,039.019d@037_0015 aindraṃ vāruṇam āgneyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039731 (0.052):
6.038.016a nanu vāruṇam āgneyam aindraṃ vāyavyam eva ca / 6.038.016c astraṃ brahmaśiraś caiva rāghavau pratyapadyatām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060965 (0.054):
māntraṃ pārthivam āgneyaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca | / vāruṇaṃ mānasaṃ ceti snānaṃ sapta vidhaṃ smṛtam // Hbhv_3.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19869957 (0.060):
03,161.016d*0832_03 āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161178 (0.060):
06,116.038a āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19692045 (0.062):
01,165.040d@097_0008 āgneyaṃ vāruṇaṃ caindraṃ yāmyaṃ vāyavyam eva ca / 01,165.040d@097_0009 visasarja mahābhāge vasiṣṭhe brahmaṇaḥ sute
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19979924 (0.063):
04,044.022d@041_0005 nanu vāruṇam āgneyaṃ yāmyaṃ vāyavyam eva ca / 04,044.022d@041_0006 astraṃ brahmaśiraś caiva sattvahīnaś ca te vṛthā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289167 (0.064):
vāyavyaṃ tv aindrapañcamam SUp_5.31b / vāyavyaṃ nābhasaṃ caiva SvaT_11.25a
mānasaṃ śāntitoyaṃ ca jñānasnānaṃ tathāṣṭamam // 5.31 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197876 (0.0):
āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ $ vāyavyaṃ tv aindra-pañcamam & / mānasaṃ śānti-toyaṃ ca % jñāna-snānaṃ tathā9ṣṭamam // 5.31 //
āgneyaṃ rudramantreṇa bhasmasnānam anuttamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197884 (0.0):
mānasaṃ śānti-toyaṃ ca % jñāna-snānaṃ tathā9ṣṭamam // 5.31 // / āgneyaṃ rudra-mantreṇa $ bhasma-snānam anuttamam &
ambhasā vāruṇaṃ snānam kāryaṃ vāruṇamūrtinā // 5.32 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197890 (0.0):
āgneyaṃ rudra-mantreṇa $ bhasma-snānam anuttamam & / ambhasā vāruṇaṃ snānam % kāryaṃ vāruṇa-mūrtinā // 5.32 //
mūrdhānaṃ pāṇinālabhya śivaikādaśikāṃ japet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197890 (0.052):
ambhasā vāruṇaṃ snānam % kāryaṃ vāruṇa-mūrtinā // 5.32 // / mūrdhānaṃ pāṇinā0labhya $ śivai1kādaśikāṃ japet &
dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam mantrasnānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197902 (0.0):
mūrdhānaṃ pāṇinā0labhya $ śivai1kādaśikāṃ japet & / dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam % mantra-snānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 //
gavāṃ khurapuṭotkhāta- pavanoddhūtareṇunā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197903 (0.0):
dhyāyamānaḥ śivaṃ śāntam % mantra-snānaṃ paraṃ smṛtam // 5.33 // / gavāṃ khura-puṭo1tkhāta- $ pavano1ddhūta-reṇunā &
kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam mantreṇa marudātmanā // 5.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197913 (0.022):
gavāṃ khura-puṭo1tkhāta- $ pavano1ddhūta-reṇunā & / kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam % mantreṇa marud-ātmanā // 5.34 //
vyabhre 'rke varṣati snānaṃ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197922 (0.0):
kāryaṃ vāyavyakaṃ snānam % mantreṇa marud-ātmanā // 5.34 // / vyabhre 'rke varṣati snānaṃ $ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ &
ākāśamūrtimantreṇa tad aindram iti kīrtitam // 5.35 // / udakaṃ pāṇinā gṛhya sarvatīrthāni saṃsmaret /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197933 (0.0):
vyabhre 'rke varṣati snānaṃ $ kuryād aindrīṃ diśaṃ sthitaḥ & / ākāśa-mūrti-mantreṇa % tad aindram iti kīrtitam // 5.35 //
abhyukṣayec chiras tena snānaṃ mānasam ucyate // 5.36 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni sarāṃsy āyatanāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197943 (0.0):
udakaṃ pāṇinā gṛhya $ sarva-tīrthāni saṃsmaret & / abhyukṣayec chiras tena % snānaṃ mānasam ucyate // 5.36 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762331 (0.047):
nārāyaṇapraṇāmasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // VamP_67.62 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyānyāyatanāni ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836200 (0.050):
14,096.015d@004_1766 dānānāṃ paramaṃ dānaṃ nidānaṃ hy etad akṣayam / 14,096.015d@004_1767 pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26751700 (0.058):
{munaya ūcuḥ: } / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ puṇyāny āyatanāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023027 (0.058):
{munaya ūcuḥ: } / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768911 (0.061):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni % saritaś ca sarāṃsi ca // BrP_41.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786011 (0.061):
jyeṣṭhaṃ māsaṃ yathā tebhyaḥ % praśaṃsāmi punaḥ punaḥ // BrP_63.11 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ saritaś ca sarāṃsi ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040234 (0.061):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni saritaś ca sarāṃsi ca // BrP_41.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057326 (0.061):
jyeṣṭhaṃ māsaṃ yathā tebhyaḥ praśaṃsāmi punaḥ punaḥ // BrP_63.11 // / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni saritaś ca sarāṃsi ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790445 (0.064):
prayāgapuṣkarādīni % kṣetrāṇy āyatanāni ca // BrP_69.6 // / pṛthivyāṃ sarvatīrthāni $ saritaś ca sarāṃsi ca &
teṣu snātasya yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ kṣāntivāriṇā // 5.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197949 (0.0):
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni $ sarāṃsy āyatanāni ca & / teṣu snātasya yat puṇyaṃ % tat puṇyaṃ kṣānti-vāriṇā // 5.37 //
na tathā śudhyate tīrthais tapobhir vā mahādhvaraiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197951 (0.0):
teṣu snātasya yat puṇyaṃ % tat puṇyaṃ kṣānti-vāriṇā // 5.37 // / na tathā śudhyate tīrthais $ tapobhir vā mahā2dhvaraiḥ &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978605 (0.061):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ % kiṃ tapobhiḥ kim adhvaraiḥ // NsP_64.66 // / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ $ nārāyaṇam ananyadhīḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043593 (0.061):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ kiṃ tapobhiḥ kim adhvaraiḥ // NsP_64.66 // / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ nārāyaṇam ananyadhīḥ /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551918 (0.061):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ kiṃ tapobhiḥ kim adhvaraiḥ / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ nārāyaṇam ananyadhīḥ. // MKm_204 //
puruṣaḥ sarvadānaiś ca yathā kṣāntyā viśuddhyati // 5.38 // / ākruṣṭas tāḍitas tasmād adhikṣiptas tiraskṛta /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197962 (0.0):
puruṣaḥ sarva-dānaiś ca % yathā kṣāntyā viśuddhyati // 5.38 // / ākruṣṭas tāḍitas tasmād $ adhikṣiptas tiras-kṛta &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978605 (0.063):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ % kiṃ tapobhiḥ kim adhvaraiḥ // NsP_64.66 // / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ $ nārāyaṇam ananyadhīḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043593 (0.063):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ kiṃ tapobhiḥ kim adhvaraiḥ // NsP_64.66 // / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ nārāyaṇam ananyadhīḥ /
kṣamed akṣamamānānāṃ svargamokṣajigīṣayā // 5.39 // / yaiva brahmavidāṃ prāptir yaiva prāptis tapasvinām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197975 (0.033):
kṣamed akṣama-mānānāṃ % svarga-mokṣa-jigīṣayā // 5.39 // / yai9va brahma-vidāṃ prāptir $ yai9va prāptis tapasvinām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279628 (0.064):
yaiva brahmavidāṃ prāptir SUp_5.40a / yaiva yogābhiyuktānāṃ SUp_5.40c
yaiva yogābhiyuktānāṃ gatiḥ saiva kṣamāvatām // 5.40 // / jñānāmalāmbhasā snātaḥ sarvadaiva muniḥ śuciḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197989 (0.033):
jñānā1malā1mbhasā snātaḥ $ sarvadai9va muniḥ śuciḥ & / nirmalaḥ suviśuddhaś ca % vijñeyaḥ sūrya-raśmivat // 5.41 //
nirmalaḥ suviśuddhaś ca vijñeyaḥ sūryaraśmivat // 5.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197997 (0.0):
jñānā1malā1mbhasā snātaḥ $ sarvadai9va muniḥ śuciḥ & / nirmalaḥ suviśuddhaś ca % vijñeyaḥ sūrya-raśmivat // 5.41 //
medhyāmedhyarasaṃ yadvad api vatsa vinā karaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198003 (0.0):
medhyā1medhya-rasaṃ yadvad $ api vatsa vinā karaiḥ &
naiva lipyati tad doṣais tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198013 (0.0):
medhyā1medhya-rasaṃ yadvad $ api vatsa vinā karaiḥ & / nai7va lipyati tad doṣais % tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 //
eṣām ekatame snātaḥ śuddhabhāvaḥ śivaṃ vrajet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198020 (0.0):
nai7va lipyati tad doṣais % tadvaj jñānī sunirmalaḥ // 5.42 // / eṣām ekatame snātaḥ $ śuddha-bhāvaḥ śivaṃ vrajet &
aśuddhabhāvaḥ snāto 'pi pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198025 (0.0):
eṣām ekatame snātaḥ $ śuddha-bhāvaḥ śivaṃ vrajet & / aśuddha-bhāvaḥ snāto 'pi % pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 //
jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ satyam indriyasaṃyamaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198031 (0.0):
aśuddha-bhāvaḥ snāto 'pi % pūjayann āpnuyāt phalam // 5.43 // / jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ $ satyam indriya-saṃyamaḥ &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747602 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ // GarP_1,128.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344506 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238272 (0.062):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745289 (0.062):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
jñānaṃ bhāvātmaśuddhiś ca śaucam aṣṭavidhaṃ śrutam // 5.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198033 (0.056):
jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ $ satyam indriya-saṃyamaḥ & / jñānaṃ bhāvā3tma-śuddhiś ca % śaucam aṣṭa-vidhaṃ śrutam // 5.44 //
aṅguṣṭhatalamūle ca brāhmaṃ tīrtham avasthitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198042 (0.0):
jñānaṃ bhāvā3tma-śuddhiś ca % śaucam aṣṭa-vidhaṃ śrutam // 5.44 // / aṅguṣṭha-tala-mūle ca $ brāhmaṃ tīrtham avasthitam &
tenācamya bhavec chuddhaḥ śivamantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198050 (0.0):
tenā8camya bhavec chuddhaḥ % śiva-mantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 //
yad adhaḥ kanyakāyāś ca tat tīrthaṃ daivam ucyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198057 (0.0):
tenā8camya bhavec chuddhaḥ % śiva-mantreṇa bhāvitaḥ // 5.45 // / yad adhaḥ kanyakāyāś ca $ tat tīrthaṃ daivam ucyate &
tīrthaṃ pradeśinīmūle pitryaṃ pitṛvidhodayam(?) // 5.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198059 (0.0):
yad adhaḥ kanyakāyāś ca $ tat tīrthaṃ daivam ucyate & / tīrthaṃ pradeśinī-mūle % pitryaṃ pitṛ-vidhodayam(?) // 5.46 //
madhyamāṅgulimadhyena tīrtham āriṣam ucyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198070 (0.0):
madhyamā1ṅguli-madhyena $ tīrtham āriṣam ucyate & / kara-puṣkara-madhye tu % śiva-tīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
karapuṣkaramadhye tu śivatīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198076 (0.0):
madhyamā1ṅguli-madhyena $ tīrtham āriṣam ucyate & / kara-puṣkara-madhye tu % śiva-tīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 //
vāmapāṇitale tīrtham aumam nāma prakīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198082 (0.0):
kara-puṣkara-madhye tu % śiva-tīrthaṃ pratiṣṭhitam // 5.47 // / vāma-pāṇi-tale tīrtham $ aumam nāma prakīrtitam &
śivomātīrthasaṃyogāt kuryāt snānābhiṣecanam // 5.48 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198089 (0.052):
śivo1mā-tīrtha-saṃyogāt % kuryāt snānā1bhiṣecanam // 5.48 // / devān daivena tīrthena $ tarpayed akṛtā1mbhasā &
devān daivena tīrthena tarpayed akṛtāmbhasā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198095 (0.042):
śivo1mā-tīrtha-saṃyogāt % kuryāt snānā1bhiṣecanam // 5.48 // / devān daivena tīrthena $ tarpayed akṛtā1mbhasā &
uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim upavītī sadā budhaḥ // 5.49 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198101 (0.0):
devān daivena tīrthena $ tarpayed akṛtā1mbhasā & / uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim % upavītī sadā budhaḥ // 5.49 //
prācīnāvītinā kāryaṃ pitṝṇāṃ tilavāriṇā / / tarpaṇaṃ sarvabhūtānām āriṣeṇa nivītinā // 5.50 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198112 (0.0):
uddhṛtya dakṣiṇaṃ pāṇim % upavītī sadā budhaḥ // 5.49 // / prācīnā3vītinā kāryaṃ $ pitṝṇāṃ tila-vāriṇā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248453 (0.055):
pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā SUp_5.52a / pitṝṇāṃ tilavāriṇā SUp_5.50b
savyaskandhe yadā sūtram upavīty ucyate tadā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198119 (0.0):
tarpaṇaṃ sarva-bhūtānām % āriṣeṇa nivītinā // 5.50 // / savya-skandhe yadā sūtram $ upavīty ucyate tadā &
prācīnāvīty asavyena nivītī kaṇṭhasaṃsthite // 5.51 // / pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā sūryāyārghyaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198128 (0.0):
savya-skandhe yadā sūtram $ upavīty ucyate tadā & / prācīnā3vīty asavyena % nivītī kaṇṭha-saṃsthite // 5.51 //
upasthāya tataḥ sūryaṃ yajec chivam anantaram // 5.52 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198135 (0.0):
pitṝṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā $ sūryāyā8rghyaṃ prakalpayet & / upasthāya tataḥ sūryaṃ % yajec chivam anantaram // 5.52 //
// iti śivopaniṣadi śivabhasmasnānādhyāyaḥ pañcamaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198143 (0.0):
upasthāya tataḥ sūryaṃ % yajec chivam anantaram // 5.52 // / // iti śivopaniṣadi śiva-bhasma-snānādhyāyaḥ pañcamaḥ //
atha bhaktyā śivaṃ pūjya naivedyam upakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198149 (0.0):
// iti śivopaniṣadi śiva-bhasma-snānādhyāyaḥ pañcamaḥ // / atha bhaktyā śivaṃ pūjya $ naivedyam upakalpayet &
yad annam ātmanāśnīyāt tasyāgre vinivedayet // 6.1 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198149 (0.042):
atha bhaktyā śivaṃ pūjya $ naivedyam upakalpayet & / yad annam ātmanā9śnīyāt % tasyā8gre vinivedayet // 6.1 //
yaḥ kṛtvā bhakṣyabhojyāni yatnena vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198159 (0.0):
yad annam ātmanā9śnīyāt % tasyā8gre vinivedayet // 6.1 // / yaḥ kṛtvā bhakṣya-bhojyāni $ yatnena vinivedayet &
śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate // 6.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198167 (0.0):
yaḥ kṛtvā bhakṣya-bhojyāni $ yatnena vinivedayet & / śivāya sa śive loke % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189007 (0.054):
kalpakoṭiṃ pramodate SUp_6.100d / kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.98d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199436 (0.055):
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704869 (0.061):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300793 (0.063):
śivāya vinivedayet SUp_6.85d / śivāya sa śive loke SUp_6.2c
yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc chivāya vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198173 (0.0):
śivāya sa śive loke % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.2 // / yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc $ chivāya vinivedayet &
guror vā homayed vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.3 // / śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198187 (0.0):
guror vā homayed vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.3 // / śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198178 (1.788):
yaḥ pakvaṃ śrīphalaṃ dadyāc $ chivāya vinivedayet & / guror vā homayed vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (1.788):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (1.788):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (1.788):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (1.788):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.009):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.025):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.031):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.034):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197179 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702652 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706943 (0.037):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure / / lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706388 (0.038):
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.038):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.039):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.039):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.040):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.040):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.048):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198188 (0.018):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.038):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704423 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823791 (0.052):
mṛto varṣaśataṃ sāgraṃ krīḍitvā ca śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198195 (0.057):
varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 // / kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet &
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198202 (0.0):
varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 // / kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198229 (0.033):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198359 (0.033):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703684 (0.033):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703813 (0.033):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198209 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706542 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.030):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.030):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.034):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.034):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.046):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.046):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201082 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
ekam āmraphalaṃ pakvaṃ yaḥ śambhor vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198215 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 // / ekam āmra-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śambhor vinivedayet &
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198222 (0.0):
ekam āmra-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śambhor vinivedayet & / varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.031):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.031):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198230 (0.0):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.6 // / ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198360 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703814 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198202 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703657 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198236 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.004):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.007):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.010):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.010):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.032):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.032):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.033):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.033):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834583 (0.035):
nānāvidhair mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // RKV_51.43 //
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198244 (1.192):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 // / yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam &
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198256 (0.0):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ cai7kaṃ $ dadyād vikasitaṃ navam & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198429 (0.0):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703882 (0.0):
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706638 (0.0):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.029):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706930 (0.033):
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198917 (0.034):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198970 (0.034):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706664 (0.037):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706701 (0.037):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704367 (0.037):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704416 (0.037):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.046):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.046):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201243 (0.060):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201280 (0.060):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.064):
gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
tāvadaṣṭāyutāny uccaiḥ śivaloke mahīyate // 6.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198262 (0.0):
yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam & / tāvad-aṣṭā1yutāny uccaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.9 //
drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198269 (0.0):
tāvad-aṣṭā1yutāny uccaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.9 // / drākṣā-phalāni pakvāni $ yaḥ śivāya nivedayet &
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198274 (0.0):
drākṣā-phalāni pakvāni $ yaḥ śivāya nivedayet & / bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201365 (0.046):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706787 (0.046):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198588 (0.048):
sukhāya śiva-bhaktebhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704038 (0.048):
sukhāya śivabhaktebhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / mahāsarāṃsi yaḥ kuryād bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201417 (0.048):
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706839 (0.048):
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815385 (0.055):
dadyād yaḥ śivabhaktāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499971 (0.059):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201391 (0.063):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706814 (0.063):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.063):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (5.960):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (5.960):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198280 (1.192):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201169 (0.021):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201300 (0.021):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.031):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.033):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198251 (0.046):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198428 (0.046):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703705 (0.046):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703881 (0.046):
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708321 (0.048):
kṣetram uddāmayec cāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tatpattrakusuma- kandamūlaphalāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201391 (0.057):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706814 (0.057):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.058):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.058):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.058):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.058):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198736 (0.060):
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704189 (0.060):
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198286 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam & / tāvad-yuga-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.11 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890895 (1.788):
bhavanti cūrṇyamāneṣu phaleṣu munisattama / / tāvadyugasahasrāṇi rudraloke mahīyate // MatsP_96.23 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10807164 (0.019):
tāvad yugasahastrāṇi rudraloke mahīyate // RKS_49.15 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763414 (0.027):
tāvadyugasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_36.022ab/
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603146 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Rrā_3,12.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822927 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi % śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796293 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // Ras_11.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884829 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_174.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197061 (0.030):
tāvad-yuga-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 4.36 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702532 (0.030):
tāvadyugasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 4.36 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198437 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703890 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
drākṣāphaleṣu yat puṇyaṃ tat kharjūraphaleṣu ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198291 (0.0):
tāvad-yuga-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.11 // / drākṣā-phaleṣu yat puṇyaṃ $ tat kharjūra-phaleṣu ca &
tad eva rājavṛkṣeṣu pārāvataphaleṣu ca // 6.12 // / yo nāraṅgaphalaṃ pakvaṃ vinivedya maheśvare /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198302 (0.0):
drākṣā-phaleṣu yat puṇyaṃ $ tat kharjūra-phaleṣu ca & / tad eva rāja-vṛkṣeṣu % pārāvata-phaleṣu ca // 6.12 //
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198312 (0.0):
yo nāraṅga-phalaṃ pakvaṃ $ vinivedya maheśvare & / aṣṭa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % kṛḍate sa śive pure // 6.13 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796304 (0.038):
aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ SUp_4.23c / aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ SUp_6.13c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201143 (0.040):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 // / śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ &
bījapūreṣu tasyārdhaṃ tadardhaṃ likuceṣu ca / / jambūphaleṣu yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ tindukeṣu ca // 6.14 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198321 (0.0):
aṣṭa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % kṛḍate sa śive pure // 6.13 // / bījapūreṣu tasyā7rdhaṃ $ tad-ardhaṃ likuceṣu ca &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428556 (0.050):
ācāryātpādamardhaṃ vā hotḥṇāṃ sthapaterapi // ŚivP_7.2,36.29ab/ / tadardhaṃ deyamanyebhyaḥ sadasyebhyaśca śaktitaḥ // ŚivP_7.2,36.29cd/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11226639 (0.053):
BP1.9.019b/ aṅgacchedārhakas tv ardhaṃ sadaṃśaśaś tadardhakam // / BP1.9.020a/ tāḍanaṃ bandhanaṃ ca^ eva tathā^eva ca viḍannakam / [p.97]
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451411 (0.055):
tadardhaṃ sabhikāya sabhyebhyaśca dattvārdhaṃ svīkṛtyodatiṣṭham /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020405 (0.056):
Yāj1.366c/ tad.ardham madhyamah proktas tad.ardham adhamah smṛtah //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4197338 (0.064):
pūrvaiḥ ca ṣaḍbhiḥ ūnam prathamam cāpajyārdham pañcamajyārdham bhavati |
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198331 (0.0):
jambū-phaleṣu yat puṇyaṃ % tat puṇyaṃ tindukeṣu ca // 6.14 // / panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201055 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706471 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706541 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198362 (0.008):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703816 (0.008):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.043):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.045):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.057):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
puruṣaṃ ca priyālaṃ ca madhūkakusumāni ca / / jambūphalāni pakvāni vaikaṅkataphalāni ca // 6.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198341 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 // / puruṣaṃ ca priyālaṃ ca $ madhūka-kusumāni ca &
nivedya bhaktyā śarvāya pratyekaṃ tu phale phale /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198347 (0.0):
jambū-phalāni pakvāni % vaikaṅkata-phalāni ca // 6.16 // / nivedya bhaktyā śarvāya $ pratyekaṃ tu phale phale &
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198354 (0.0):
nivedya bhaktyā śarvāya $ pratyekaṃ tu phale phale & / daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198382 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703835 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198413 (0.016):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703866 (0.016):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.019):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199173 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.030):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775677 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/ / pañcarātraṃ purāṇāni bhāratāni dadannaraḥ /AP_63.021cd/
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198230 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198360 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 // / kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703685 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198202 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703657 (0.033):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198232 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198367 (0.0):
kṣīrikāyāḥ phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201141 (0.0):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703687 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706557 (0.0):
pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198327 (0.008):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703781 (0.008):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273515 (0.032):
modate vividhair bhogaiḥ SUp_6.98c / modate sa śive pure SUp_6.18d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198204 (0.034):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703659 (0.034):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201053 (0.064):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706469 (0.064):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
vālukātrapusādīni yaḥ phalāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198374 (0.050):
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet & / śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
śivāya gurave vāpi pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 // / daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198385 (0.0):
vālukā-trapusā3dīni $ yaḥ phalāni nivedayet & / śivāya gurave vā8pi % pakvaṃ ca karamardakam // 6.19 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.0):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198413 (0.016):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703866 (0.016):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.019):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703892 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.029):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.029):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.029):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.030):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775677 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/ / pañcarātraṃ purāṇāni bhāratāni dadannaraḥ /AP_63.021cd/
badarāṇi supakvāni tintiḍīkaphalāni ca // 6.20 // / darśanīyāni pakvāni hy āmalakyāḥ phalāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198393 (0.0):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / badarāṇi supakvāni % tintiḍīka-phalāni ca // 6.20 //
evam ādīni cānyāni śākamūlaphalāni ca // 6.21 // / nivedayati śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198402 (0.0):
badarāṇi supakvāni % tintiḍīka-phalāni ca // 6.20 // / darśanīyāni pakvāni hy $ āmalakyāḥ phalāni ca & / evam ādīni cā7nyāni % śāka-mūla-phalāni ca // 6.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198537 (0.037):
māsaṃ nivedya śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703987 (0.037):
māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
ekaikasmin phale bhogān prāpnuyād anupūrvaśaḥ // 6.22 // / pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198416 (0.0):
nivedayati śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt & / ekai7kasmin phale bhogān % prāpnuyād anupūrvaśaḥ // 6.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.016):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198382 (0.016):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.016):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703835 (0.016):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.020):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198439 (0.023):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.023):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.026):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806366 (0.028):
caturvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775677 (0.028):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/ / pañcarātraṃ purāṇāni bhāratāni dadannaraḥ /AP_63.021cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452876 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.030):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.030):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.030):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam // 6.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198422 (0.040):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 //
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198252 (0.0):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198427 (0.0):
godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198434 (0.0):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703706 (0.0):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198560 (0.028):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704010 (0.028):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.046):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.046):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452876 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453637 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704199 (0.0):
yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.005):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198351 (0.023):
daśa-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198384 (0.023):
daśa-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703805 (0.023):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.17 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703837 (0.023):
daśavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198413 (0.023):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703866 (0.023):
pañcavarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198445 (0.049):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / ikṣuparṇāni caikaikaṃ varṣalokaṃ pramodate // 6.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198456 (1.192):
gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / ikṣu-parṇāni cai7kai1kaṃ % varṣa-lokaṃ pramodate // 6.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198448 (0.030):
yaḥ pakvānī7kṣu-daṇḍāni % śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vā9pi tad bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201214 (0.043):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706636 (0.044):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797851 (0.054):
gurave tatphalaṃ śṛṇu SUp_6.268b / gurave vāpi tad bhaktyā SUp_6.26a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198559 (0.063):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704009 (0.063):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
sākaṃ śivapure bhogaiḥ pauṇḍraṃ pañcaguṇaṃ phalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198461 (0.0):
ikṣu-parṇāni cai7kai1kaṃ % varṣa-lokaṃ pramodate // 6.26 // / sākaṃ śiva-pure bhogaiḥ $ pauṇḍraṃ pañca-guṇaṃ phalam &
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 //
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198478 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.0):
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704234 (0.0):
truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.0):
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.041):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287127 (0.042):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ SUp_6.28a / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ SUp_6.53a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198781 (0.044):
truṭi-mātra-pramāṇena % karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.047):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.047):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.049):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.049):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ śivāya gurave 'pi vā // 6.28 // / rasāt sahasraguṇitaṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198490 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ % śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ śivāya vinivedayet // 6.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198495 (0.0):
rasāt sahasra-guṇitaṃ $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ & / guḍasya phalam ekaṃ yaḥ % śivāya vinivedayet // 6.29 //
ambakoṭiṃ śive loke mahābhogaiḥ pramodate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198502 (0.0):
guḍasya phalam ekaṃ yaḥ % śivāya vinivedayet // 6.29 // / amba-koṭiṃ śive loke $ mahā-bhogaiḥ pramodate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170789 (0.059):
ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
khaṇḍasya palanaivedyaṃ guḍāc chataguṇaṃ phalam // 6.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198507 (0.0):
amba-koṭiṃ śive loke $ mahā-bhogaiḥ pramodate & / khaṇḍasya pala-naivedyaṃ % guḍāc chata-guṇaṃ phalam // 6.30 //
khaṇḍāt sahasraguṇitaṃ śarkarāyā nivedane / / matsaṇḍikāṃ mahāśuddhāṃ śaṃkarāya nivedayet // 6.31 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198520 (0.0):
khaṇḍasya pala-naivedyaṃ % guḍāc chata-guṇaṃ phalam // 6.30 // / khaṇḍāt sahasra-guṇitaṃ $ śarkarāyā nivedane &
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198526 (0.0):
matsaṇḍikāṃ mahā-śuddhāṃ % śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198566 (1.788):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ % śiva-loke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704016 (1.788):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ // 6.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188998 (0.050):
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.35c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797141 (0.060):
kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a
pariśuddhaṃ bhṛṣṭam ājyaṃ siddhaṃ caiva susaṃskṛtam // 6.32 // / māsaṃ nivedya śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198539 (0.0):
kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ $ śiva-loke mahīyate & / pariśuddhaṃ bhṛṣṭam ājyaṃ % siddhaṃ cai7va susaṃskṛtam // 6.32 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198403 (0.037):
nivedayati śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703855 (0.037):
nivedayati śarvāya śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
aśeṣaphaladānena yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198548 (0.0):
māsaṃ nivedya śarvāya $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt & / aśeṣa-phala-dānena % yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831015 (0.053):
14,096.015d@004_0913 gosahasrapradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_0914 tat puṇyaphalam āpnoti naro vai nātra saṃśayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832579 (0.053):
14,096.015d@004_1162 gosahasrapradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_1163 tat puṇyaphalam āpnoti tiladhenuprado naraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20833587 (0.053):
14,096.015d@004_1332 gavāṃ koṭipradānena yat puṇyaṃ samudāhṛtam / 14,096.015d@004_1333 tatpuṇyaphalam āpnoti varṣeṇaikena pāṇḍava
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857559 (0.056):
sarvatīrtheṣu yat puṇyaṃ $ snānadānena kīrtitam & / tat phalaṃ satataṃ tatra % prāpnuvanti manīṣiṇaḥ // BrP_177.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128868 (0.056):
sarvatīrtheṣu yat puṇyaṃ snānadānena kīrtitam / / tat phalaṃ satataṃ tatra prāpnuvanti manīṣiṇaḥ // BrP_177.13 //
tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ mahādānanivedane /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198552 (0.0):
aśeṣa-phala-dānena % yat puṇyaṃ parikīrtitam // 6.33 // / tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ $ mahā-dāna-nivedane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274371 (0.060):
yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt SUp_6.72d / yat puṇyaṃ parikīrtitam SUp_6.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211961 (0.064):
tat puṇyaṃ tindukeṣu ca SUp_6.14d / tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ SUp_6.34a
panasāni ca divyāni svādūni surabhīṇi ca // 6.34 // / nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198561 (0.0):
tat puṇyaṃ prāpnuyāt sarvaṃ $ mahā-dāna-nivedane & / panasāni ca divyāni % svādūni surabhīṇi ca // 6.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198426 (0.028):
godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703879 (0.028):
godhūmacandakādyāni sukṛtaṃ saktubharjitam // 6.23 // / nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706636 (0.053):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703901 (0.063):
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198568 (0.0):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ % śiva-loke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198524 (1.788):
matsaṇḍikāṃ mahā-śuddhāṃ % śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703975 (1.788):
matsaṇḍikāṃ mahāśuddhāṃ śaṃkarāya nivedayet // 6.31 // / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706270 (0.034):
śivayogapravṛttasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.217 // / kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188998 (0.050):
kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.35c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797141 (0.060):
kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ SUp_6.32a
piban śivāmṛtaṃ divyaṃ mahābhogaiḥ pramodate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198577 (0.0):
piban śivā7mṛtaṃ divyaṃ $ mahā-bhogaiḥ pramodate & / dine dine ca yas tv āpaṃ % vastra-pūtaṃ samācaret // 6.36 //
dine dine ca yas tv āpaṃ vastrapūtaṃ samācaret // 6.36 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198583 (0.0):
piban śivā7mṛtaṃ divyaṃ $ mahā-bhogaiḥ pramodate & / dine dine ca yas tv āpaṃ % vastra-pūtaṃ samācaret // 6.36 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226778 (0.061):
dine dine ca yas tv āpaṃ SUp_6.36c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799706 (0.061):
dinatrayaṃ prakurvīta SUp_6.141c / dine dine ca yas tv āpaṃ SUp_6.36c
sukhāya śivabhaktebhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198590 (0.0):
dine dine ca yas tv āpaṃ % vastra-pūtaṃ samācaret // 6.36 // / sukhāya śiva-bhaktebhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499971 (0.036):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.048):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.048):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815385 (0.051):
dadyād yaḥ śivabhaktāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
mahāsarāṃsi yaḥ kuryād bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ // 6.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198594 (0.0):
sukhāya śiva-bhaktebhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261544 (0.054):
bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ SUp_6.37d / bhavet pūjā pūjā tava caraṇayor yā viracitā Saul_25b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801856 (0.054):
bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ SUp_6.37d / bhaved vedyāḥ samucchrayaḥ SUp_2.2d
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198603 (0.0):
mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 // / tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya $ śiva-loke mahīyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211971 (0.056):
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya SUp_6.38a / tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet SUp_6.254b
yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid annapānaphalādikam // 6.38 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198607 (0.0):
tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya $ śiva-loke mahīyate & / yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid % anna-pāna-phalā3dikam // 6.38 //
tat tac chivāya deyaṃ syād uttamaṃ bhogam icchatā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198616 (0.0):
yad iṣṭam ātmanaḥ kiṃcid % anna-pāna-phalā3dikam // 6.38 // / tat tac chivāya deyaṃ syād $ uttamaṃ bhogam icchatā &
na śivaḥ paripūrṇatvāt kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198623 (0.0):
tat tac chivāya deyaṃ syād $ uttamaṃ bhogam icchatā & / na śivaḥ paripūrṇatvāt % kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 //
kintv īśvaranibhaṃ kṛtvā sarvam ātmani dīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198629 (0.0):
na śivaḥ paripūrṇatvāt % kiṃcid aśnāti kasyacit // 6.39 // / kintv īśvara-nibhaṃ kṛtvā $ sarvam ātmani dīyate &
na rohati yathā bījaṃ svastham āśrayavarjitam // 6.40 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198636 (0.0):
kintv īśvara-nibhaṃ kṛtvā $ sarvam ātmani dīyate & / na rohati yathā bījaṃ % svastham āśraya-varjitam // 6.40 //
puṇyabījaṃ tathā sūkṣmaṃ niṣphalaṃ syān nirāśrayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198641 (0.0):
na rohati yathā bījaṃ % svastham āśraya-varjitam // 6.40 // / puṇya-bījaṃ tathā sūkṣmaṃ $ niṣphalaṃ syān nirāśrayam &
sukṣetreṣu yathā bījam uptaṃ bhavati satphalam // 6.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198648 (0.0):
puṇya-bījaṃ tathā sūkṣmaṃ $ niṣphalaṃ syān nirāśrayam & / sukṣetreṣu yathā bījam % uptaṃ bhavati sat-phalam // 6.41 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968598 (0.055):
guṇaiḥ kṣetraṃ guṇakṣetraṃ. guṇayogād dhi tat puṇyasya kṣetraṃ bhavati. / yathā kṣetre bījam uptaṃ mahāphalaṃ bhavati. evaṃ puṇyabījam atroptaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968605 (0.060):
yathā kṣetre bījam uptaṃ mahāphalaṃ bhavati. evaṃ puṇyabījam atroptaṃ / mahāphalam bhavati. nānyatreti. na sāmānyastrīvadhādiṣu.
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747970 (0.062):
bhagavān vipaśyī samyaksambuddhaḥ paramadakṣiṇīyo hīnadīnānukampako 'tra / ca svalpam api dānabījam uptaṃ dāridravyasanonmūlakaṃ bhavati | tad aham
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8211687 (0.062):
uptaṃ sukṛtabījaṃ hi sukṣetreṣu mahāphalam // SoKss_12,6.322 //
alpam apy akṣayaṃ tadvat puṇyaṃ śivasamāśrayāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198656 (0.0):
sukṣetreṣu yathā bījam % uptaṃ bhavati sat-phalam // 6.41 // / alpam apy akṣayaṃ tadvat $ puṇyaṃ śiva-samāśrayāt &
tasmād īśvaram uddiśya yad yad ātmani rocate // 6.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198662 (0.0):
alpam apy akṣayaṃ tadvat $ puṇyaṃ śiva-samāśrayāt & / tasmād īśvaram uddiśya % yad yad ātmani rocate // 6.42 //
tat tad īśvarabhaktebhyaḥ pradātavyaṃ phalārthinā / / yaḥ śivāya guror vāpi racayen maṇibhūmikam // 6.43 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198663 (0.0):
tasmād īśvaram uddiśya % yad yad ātmani rocate // 6.42 // / tat tad īśvara-bhaktebhyaḥ $ pradātavyaṃ phalā1rthinā &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198673 (0.031):
tasmād īśvaram uddiśya % yad yad ātmani rocate // 6.42 // / tat tad īśvara-bhaktebhyaḥ $ pradātavyaṃ phalā1rthinā &
naivedya bhojanārthaṃ yaḥ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198680 (0.0):
yaḥ śivāya guror vā8pi % racayen maṇi-bhūmikam // 6.43 // / naivedya bhojanā1rthaṃ yaḥ $ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam &
yāvat tat pattrapuṣpāṇāṃ parisaṃkhyā vidhīyate // 6.44 // / tāvadvarṣasahasrāṇi suraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198691 (0.0):
naivedya bhojanā1rthaṃ yaḥ $ pattraiḥ puṣpaiś ca śobhanam & / yāvat tat pattra-puṣpāṇāṃ % parisaṃkhyā vidhīyate // 6.44 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.020):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20752831 (0.034):
13,134.057d@015_1363 tāvad varṣasahasrāṇi śakraloke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832405 (0.037):
14,096.015d@004_1134 tāvad varṣasahasrāṇi mama loke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832981 (0.037):
14,096.015d@004_1229 tāvad varṣasahasrāṇi mama loke mahīyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.041):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.041):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416123 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.042):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198437 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.042):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704199 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.042):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
palāśakadalīpadma- pattrāṇi ca viśeṣataḥ // 6.45 // / dattvā śivāya gurave śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198702 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ sura-loke mahīyate & / palāśa-kadalī-padma- % pattrāṇi ca viśeṣataḥ // 6.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354631 (0.053):
ardhaṃ tanmātram api cec % chṛṇu yat phalamāpnuyāt // LiP_1,91.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248393 (0.053):
ardhaṃ tanmātram api cec chṛṇu yat phalamāpnuyāt // LiP_1,91.60 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706930 (0.055):
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706636 (0.058):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 //
yāvat tatpattrasaṃkhyānam īśvarāya niveditam // 6.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198707 (0.004):
dattvā śivāya gurave $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt & / yāvat tat-pattra-saṃkhyānam % īśvarāya niveditam // 6.46 //
tāvadabdāyutānāṃ sa loke bhogān avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198714 (0.0):
tāvad-abdā1yutānāṃ sa $ loke bhogān avāpnuyāt & / yāvat tāmbula-pattrāṇi % pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 //
yāvat tāmbulapattrāṇi pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198724 (0.0):
tāvad-abdā1yutānāṃ sa $ loke bhogān avāpnuyāt & / yāvat tāmbula-pattrāṇi % pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201178 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet & / tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706598 (0.0):
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet / / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate // 6.242 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877957 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885715 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197781 (0.041):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.041):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.041):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815301 (0.041):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.041):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.041):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905833 (0.044):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_221.27 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813220 (0.048):
tilataṇḍulamiśraṃ yaḥ kuryāl liṅgasya pūjanam / / so 'pi varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKS_56.27 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571544 (0.049):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate / / dinamekaṃ rasendrasya yo dadāti hutāśanam // RCint_3.45 //
yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198731 (0.0):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate & / yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198738 (0.0):
yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 // / tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.035):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.060):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.060):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.060):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877599 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198742 (0.0):
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198749 (0.0):
yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199173 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199222 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704608 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
jātīphalaṃ sakaṅkolaṃ latākastūrikotpalam // 6.50 // / ity etāni sugandhīni phalāni vinivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198759 (0.031):
jātī-phalaṃ sa-kaṅkolaṃ % latā-kastūriko2tpalam // 6.50 // / ity etāni sugandhīni $ phalāni vinivedayet & / phale phale mahā-bhogair % varṣa-lakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198750 (0.060):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / jātī-phalaṃ sa-kaṅkolaṃ % latā-kastūriko2tpalam // 6.50 //
phale phale mahābhogair varṣalakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198767 (0.0):
jātī-phalaṃ sa-kaṅkolaṃ % latā-kastūriko2tpalam // 6.50 // / ity etāni sugandhīni $ phalāni vinivedayet & / phale phale mahā-bhogair % varṣa-lakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287237 (0.036):
varṣalakṣaṃ tu yatnataḥ SUp_6.51d / varṣalakṣaṃ mahābhogair SUp_6.18c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201122 (0.064):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706539 (0.064):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
kāmikena vimānena krīḍate sa śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198772 (0.0):
phale phale mahā-bhogair % varṣa-lakṣaṃ tu yatnataḥ // 6.51 // / kāmikena vimānena $ krīḍate sa śive pure &
truṭimātrapramāṇena karpūrasya śive gurau // 6.52 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198779 (0.0):
kāmikena vimānena $ krīḍate sa śive pure & / truṭi-mātra-pramāṇena % karpūrasya śive gurau // 6.52 //
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198785 (0.0):
truṭi-mātra-pramāṇena % karpūrasya śive gurau // 6.52 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.042):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198206 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
pūgatāmbūlapattrāṇām ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198791 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / pūga-tāmbūla-pattrāṇām % ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 //
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.0):
pūga-tāmbūla-pattrāṇām % ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.0):
ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam & / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.0):
ekaikasmin parijñeyam āyudhe cāpi vai phalam / / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.028):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.032):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.032):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.040):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.041):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201044 (0.045):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 // / nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706460 (0.045):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 // / nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.046):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.046):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.059):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.059):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287145 (0.061):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.54a / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.244c
yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 // / modate sa śive loke varṣakoṭīś caturdaśa /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198805 (0.0):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198812 (0.0):
yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 // / modate sa śive loke $ varṣa-koṭīś caturdaśa &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200799 (0.013):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198837 (0.025):
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665308 (0.037):
adhītya sarvam adhyātmaṃ $ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150865 (0.037):
adhītya sarvam adhyātmaṃ devaloke mahīyate // HV_App.I,41.1989 // / [k: K1.2 Ñ2 V1.3 B2 Dn D4 ins. :k]
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.043):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817244 (0.049):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198416 (0.053):
pañca-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / godhūma-candakā3dyāni % sukṛtaṃ saktu-bharjitam // 6.23 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.056):
vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam / / ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.057):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyāc chivāśrame // 6.55 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198817 (0.024):
modate sa śive loke $ varṣa-koṭīś caturdaśa & / mṛt-kāṣṭha-vaṃśa-khaṇḍāni % yaḥ pradadyāc chivā3śrame // 6.55 //
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198827 (0.0):
mṛt-kāṣṭha-vaṃśa-khaṇḍāni % yaḥ pradadyāc chivā3śrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201016 (0.0):
nivedayīta rudrāya $ rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca & / prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706432 (0.0):
nivedayīta rudrāya rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca / / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227248 (0.051):
divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.56b / divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.230d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200878 (0.064):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706295 (0.064):
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 //
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ sthālyādīn bhāṇḍasaṃpuṭān // 6.56 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198827 (0.0):
prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ & / māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ % sthālyā3dīn bhāṇḍa-saṃpuṭān // 6.56 //
dattvā śivāgrajas tebhyaḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.061):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.061):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
toyādhārapidhānāni mṛdvastratarujāni vā // 6.57 // / vaṃśālābusamutthāni dattvāpnoti śivaṃ puram /
pañcasaṃmārjanītoyaṃ gomayāñjanakarpaṭān // 6.58 //
mṛtkumbhapīṭikāṃ dadyād bhogāñ chivapure labhet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198865 (0.0):
pañca-saṃmārjanī-toyaṃ % gomayā1ñjana-karpaṭān // 6.58 // / mṛt-kumbha-pīṭikāṃ dadyād $ bhogāñ chiva-pure labhet &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5802072 (0.052):
bhogāñ chivapure labhet SUp_6.59b / bhogān dadāti vipulān SUp_7.73a
yaḥ puṣpadhūpagandhānāṃ dadhikṣīraghṛtāmbhasām // 6.59 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198873 (0.0):
mṛt-kumbha-pīṭikāṃ dadyād $ bhogāñ chiva-pure labhet & / yaḥ puṣpa-dhūpa-gandhānāṃ % dadhi-kṣīra-ghṛtā1mbhasām // 6.59 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197082 (0.042):
yat puṣpa-dhūpa-bhaṣyā7nna- $ dadhi-kṣīra-ghṛtā3dibhiḥ &
dadyād ādhārapātrāṇi śivaloke sa gacchati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198879 (0.0):
yaḥ puṣpa-dhūpa-gandhānāṃ % dadhi-kṣīra-ghṛtā1mbhasām // 6.59 // / dadyād ādhāra-pātrāṇi $ śiva-loke sa gacchati &
vaṃśatālādisaṃbhūtaṃ puṣpādhārakaraṇḍakam // 6.60 //
ity evamādyān yo dadyāc chivalokam avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198890 (0.041):
ity evam-ādyān yo dadyāc $ chiva-lokam avāpnuyāt & / yaḥ sruk-sruvā3di-pātrāṇi % homā1rthaṃ vinivedayet // 6.61 //
yaḥ sruksruvādipātrāṇi homārthaṃ vinivedayet // 6.61 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198898 (0.033):
yaḥ sruk-sruvā3di-pātrāṇi % homā1rthaṃ vinivedayet // 6.61 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhāgaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198905 (0.031):
yaḥ sruk-sruvā3di-pātrāṇi % homā1rthaṃ vinivedayet // 6.61 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhāgaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.047):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.047):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.047):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.058):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.058):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198912 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhāgaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 //
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212896 (0.0):
dhūpairdīpaiśca naivedyairyathā vibhavavistaraiḥ / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // NarP_2,41.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212966 (0.0):
ghṛtadhenuṃ vidhānena tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // NarP_2,41.45 // / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950798 (0.0):
mālāṃ kṛtvā yathālābham $ eteṣāṃ viṣṇum arcayet & / kalpakoṭisahasrāṇi % kalpakoṭiśatāni ca // NsP_34.21 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17015782 (0.0):
mālāṃ kṛtvā yathālābham eteṣāṃ viṣṇum arcayet / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // NsP_34.21 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198924 (0.0):
yaḥ sarva-dhātu-saṃyuktaṃ % dadyāl lavaṇa-parvatam // 6.62 // / śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704419 (0.0):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10800523 (0.0):
tīrtheṣu śrāddhakaraṇāt pitṝṇām akṣayā gatiḥ / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // RKS_39.79 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27391108 (0.014):
kalpakoṭiśatāni ca NsP_34.21d / kalpakoṭisahasrāṇi NsP_34.21c
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858974 (0.021):
kalpaniyutaśatasahasrāni anekakalpakoṭīranekānikalpakoṭiśatāni anekāni / kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198973 (0.021):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198996 (0.021):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704441 (0.021):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845997 (0.023):
karmaṇā tena viprarṣe viṣṇuloke mayoṣitam // NarP_1,23.88 // / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797136 (0.025):
kalpakoṭiśatāni ca SUp_6.63d / kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909348 (0.030):
08606 ny api kalpaśatasahasrāṇy ekāni api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731686 (0.030):
anekāny api kalpaśatasahasrāṇy ekāni api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188971 (0.030):
kalpakoṭiśatāni ca SUp_6.63d / kalpakoṭiśatairapi SvaT_7.258d
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072248 (0.032):
kalpaśatasahasrāṇy anekāny api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi anusmarati
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188983 (0.032):
kalpakoṭiśatairapi SvaT_10.571d / kalpakoṭisahasrāṇi SUp_6.63c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710684 (0.033):
kalpakoṭisahasrāṇi KDA_348a / kalpakoṭisahasrāṇi KDA_444c
sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasec chivapure naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198932 (0.0):
kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 // / sa gotra-bhṛtya-saṃyukto $ vasec chivapure naraḥ &
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198939 (0.0):
sa gotra-bhṛtya-saṃyukto $ vasec chivapure naraḥ & / vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 //
bhogān bhuktvā tu vipulāṃs tadante sa mahīpatiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198943 (0.0):
vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs $ tad-ante sa mahī-patiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200747 (0.0):
nivedayitvā skandāya $ tat-sāyujyam avāpnuyāt & / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs % tad-ante syād dvijo1ttamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706164 (0.0):
nivedayitvā skandāya tatsāyujyam avāpnuyāt / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs tadante syād dvijottamaḥ // 6.209 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869740 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca % saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs $ tvam ante matprasādataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11141051 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs tvam ante matprasādataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23450035 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca % na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs $ tvam ante matprasādajam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156695 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs tvam ante matprasādajam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169573 (0.020):
yāvaddināni tāvacca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca vipulānbhogāṃstvamante matprasādataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10810449 (0.029):
saṃgacchadhvaṃ śivaṃ svargaṃ sarvakāmasamanvitam / / tatra bhuktvā mahābhogān anantān puṇyasaṃkhyayā // RKS_52.67 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888385 (0.031):
svargaṃ gacchadhvam atulaṃ % sarvakāmasamanvitam // BrP_216.70 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ ante puṇyaparikṣayāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159694 (0.031):
svargaṃ gacchadhvam atulaṃ sarvakāmasamanvitam // BrP_216.70 // / tatra bhuktvā mahābhogān ante puṇyaparikṣayāt /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262565 (0.032):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893197 (0.044):
bhuktvā tatrepsitān bhogān BrP_227.30c / bhuktvā tu vipulān bhogāñ BrP_41.79a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004764 (0.049):
sa bhuktveha varānbhogānante viṣṇoḥ padaṃ vrajet // NarP_1,120.73 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788391 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān % mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059706 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893140 (0.051):
bhuktvā ca vipulān bhogāṃs BrP_192.83a / bhuktvā cācāmatāṃ yac ca BrP_220.94c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337727 (0.053):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra $ bhogān yugaśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231492 (0.053):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra bhogān yugaśataṃ naraḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872938 (0.060):
vījyamāno divaṃ yāti pūjyamānastathāmaraiḥ // Paus_30.177 // / bhuktvā bhogāṃstu vipulān sarvalokāntarodbhavān /
manaḥśilāṃ harītālaṃ rājapaṭṭaṃ ca hiṅgulam // 6.65 // / gairikaṃ maṇidantaṃ ca hematoyaṃ tathāṣṭamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198953 (0.026):
manaḥ-śilāṃ harītālaṃ % rāja-paṭṭaṃ ca hiṅgulam // 6.65 // / gairikaṃ maṇi-dantaṃ ca $ hema-toyaṃ tathā8ṣṭamam &
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198966 (0.0):
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 //
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.0):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704370 (0.0):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704446 (0.0):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199001 (1.192):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706142 (0.013):
vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca / / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.018):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.018):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198920 (0.021):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820337 (0.023):
mṛtā tu tridivaṃ prāpya umayā saha modate // RKV_26.166 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.027):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.027):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703644 (0.031):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.031):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.031):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264390 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264400 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264415 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264425 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.207d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264440 (0.035):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.226d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.258b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198970 (0.037):
yaś ca taṃ parvata-varaṃ % śāli-taṇḍula-kalpitam // 6.66 // / śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198988 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198995 (0.0):
yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam & / ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198919 (0.045):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198972 (0.045):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704418 (0.049):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704369 (0.051):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.0):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198973 (1.192):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198996 (1.192):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199003 (1.192):
ghṛta-taila-nadī-yuktaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706142 (0.013):
vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca / / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198920 (0.021):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704370 (0.021):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820337 (0.023):
mṛtā tu tridivaṃ prāpya umayā saha modate // RKV_26.166 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.033):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.033):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200811 (0.037):
kalpa-koṭi-śataṃ bhogān % bhuktvā sa tu mahī-patiḥ // 6.214 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706228 (0.037):
sūryāyutaprabhādīptair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpakoṭiśataṃ bhogān bhuktvā sa tu mahīpatiḥ // 6.214 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188959 (0.038):
kalpakoṭiśataṃ bhogān SUp_6.214c / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ SUp_6.67c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198187 (0.038):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703644 (0.038):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339398 (0.041):
tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpakoṭiśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233163 (0.041):
tatra bhuktvā mahābhogān kalpakoṭiśataṃ naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.049):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.049):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.054):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
samastakulajaiḥ sārdhaṃ tasyānte sa mahīpatiḥ // 6.69 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199005 (1.192):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure & / samasta-kulajaiḥ sā1rdhaṃ % tasyā7nte sa mahī-patiḥ // 6.69 //
tiladhenuṃ pradadyād yaḥ kṛtvā kṛṣṇājine naraḥ /
kapilāyāḥ pradānasya yat phalaṃ tad avāpnuyāt // 6.70 // / ghṛtadhenuṃ naraḥ kṛtvā kāṃsyapātre sakāñcanān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199032 (0.0):
tila-dhenuṃ pradadyād yaḥ $ kṛtvā kṛṣṇā1jine naraḥ & / kapilāyāḥ pradānasya % yat phalaṃ tad avāpnuyāt // 6.70 //
nivedya gopradānasya samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199038 (0.0):
ghṛta-dhenuṃ naraḥ kṛtvā $ kāṃsya-pātre sa-kāñcanān & / nivedya go-pradānasya % samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 //
dvīpicarmaṇi yaḥ sthāpya pradadyāl lavaṇāḍhakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199044 (0.0):
nivedya go-pradānasya % samagraṃ phalam āpnuyāt // 6.71 // / dvīpi-carmaṇi yaḥ sthāpya $ pradadyāl lavaṇā3ḍhakam &
aśeṣarasadānasya yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199050 (0.0):
dvīpi-carmaṇi yaḥ sthāpya $ pradadyāl lavaṇā3ḍhakam & / aśeṣa-rasa-dānasya % yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 //
maricāḍhena kurvīta(?) mārīcaṃ nāma parvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199056 (0.0):
aśeṣa-rasa-dānasya % yat puṇyaṃ tad avāpnuyāt // 6.72 // / maricāḍhena kurvīta(?) $ mārīcaṃ nāma parvatam &
dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199064 (0.0):
maricāḍhena kurvīta(?) $ mārīcaṃ nāma parvatam & / dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam % āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 //
dakṣiṇe guḍaśuṇṭhīṃ ca nairṛte nāgakesaram / / pippalīṃ paścime dadyād vāyavye kṛṣṇajīrakam // 6.74 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199074 (0.0):
dadyād yaj jīrakaṃ pūrvam % āgneyaṃ hiṅgum uttamam // 6.73 // / dakṣiṇe guḍa-śuṇṭhīṃ ca $ nairṛte nāga-kesaram &
kauberyām ajamodaṃ ca tvagelāś ceśadaivate /
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199090 (0.0):
kauberyām aja-modaṃ ca $ tvag-elāś ce8śa-daivate & / kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur % bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 //
kakubhām antarāleṣu samantāt saindhavaṃ nyaset / / sapuṣpākṣatatoyena śivāya vinivedayet // 6.76 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199100 (0.0):
kustumbaryāḥ pradeyāḥ syur % bahiḥ prākārataḥ sthitāḥ // 6.75 // / kakubhām antarāleṣu $ samantāt saindhavaṃ nyaset &
yāvat taddīpasaṃkhyānaṃ sarvam ekatra parvate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199107 (0.0):
sa-puṣpā1kṣata-toyena % śivāya vinivedayet // 6.76 // / yāvat tad-dīpa-saṃkhyānaṃ $ sarvam ekatra parvate &
tāvadvarṣaśatād ūrdhvaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199116 (0.0):
yāvat tad-dīpa-saṃkhyānaṃ $ sarvam ekatra parvate & / tāvad-varṣa-śatād ūrdhvaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 //
kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya kāliṅgaṃ pūrvato nyaset /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199121 (0.0):
tāvad-varṣa-śatād ūrdhvaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.77 // / kūśmāṇḍaṃ madhyataḥ sthāpya $ kāliṅgaṃ pūrvato nyaset &
dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199130 (0.0):
dakṣiṇe kṣīra-tumbīṃ tu % vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704630 (0.064):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya sumukhaṃ paścime nyaset / / kuhadrakaṃ ca vāyavyām uttare vāpi tālikīm // 6.84 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199195 (0.064):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset & / kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 //
paṭīsāny uttare sthāpya karkaṭīm īśadaivate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199135 (0.0):
dakṣiṇe kṣīra-tumbīṃ tu % vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate &
nyased gajapaṭolāṃś ca madhurān vahnidaivate // 6.79 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199141 (0.0):
paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate & / nyased gaja-paṭolāṃś ca % madhurān vahni-daivate // 6.79 //
kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam / / uccāvacāni cānyāni phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199144 (0.0):
nyased gaja-paṭolāṃś ca % madhurān vahni-daivate // 6.79 // / kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ $ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199151 (0.053):
kāravellāṃś ca nairṛtyāṃ $ vāyavyāṃ nimbakaṃ phalam & / uccā1vacāni cā7nyāni % phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 //
abhyarcya puṣpadhūpaiś ca samantāt phalaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199158 (0.0):
uccā1vacāni cā7nyāni % phalāni sthāpayed bahiḥ // 6.80 // / abhyarcya puṣpa-dhūpaiś ca $ samantāt phala-parvatam &
śivāya gurave vāpi praṇipatya nivedayet // 6.81 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ taddīpānāṃ ca madhyataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199169 (0.0):
abhyarcya puṣpa-dhūpaiś ca $ samantāt phala-parvatam & / śivāya gurave vā9pi % praṇipatya nivedayet // 6.81 //
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199175 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ tad-dīpānāṃ ca madhyataḥ & / tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199222 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.028):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya tatpūrve vālamūlakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199177 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 // / mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya $ tat-pūrve vāla-mūlakam &
āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya yāmyāyāṃ kṣāravāstukam // 6.83 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199188 (0.0):
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya $ tat-pūrve vāla-mūlakam & / āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya % yāmyāyāṃ kṣāra-vāstukam // 6.83 //
pālakyaṃ nairṛte sthāpya sumukhaṃ paścime nyaset /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199195 (0.0):
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya $ tat-pūrve vāla-mūlakam & / āgneyyāṃ vāstukaṃ sthāpya % yāmyāyāṃ kṣāra-vāstukam // 6.83 //
kuhadrakaṃ ca vāyavyām uttare vāpi tālikīm // 6.84 // / kusumbhaśākam aiśānyāṃ sarvaśākāni tadbahiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199199 (0.0):
pālakyaṃ nairṛte sthāpya $ sumukhaṃ paścime nyaset & / kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199206 (0.0):
kuhadrakaṃ ca vāyavyām % uttare vā9pi tālikīm // 6.84 // / kusumbha-śākam aiśānyāṃ $ sarva-śākāni tad-bahiḥ &
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18853876 (0.054):
kārpāsaṃ yāmyabhāgaṃ tu navanītaṃ tu nairṛte / / paścime saptadhānyāni vāyavye taṃdulāḥ smṛtāḥ // RKV_92.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697218 (0.064):
nyasetsaṅkarṣaṇaṃ pūrve pradyumnaṃ caiva dakṣiṇe / / aniruddhaṃ paścime ca brihmāṇaṃ cottare nyaset // GarP_1,8.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199128 (0.064):
dakṣiṇe kṣīra-tumbīṃ tu % vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya $ karkaṭīm īśa-daivate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704564 (0.064):
dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu vṛntākaṃ paścime nyaset // 6.78 // / paṭīsāny uttare sthāpya karkaṭīm īśadaivate /
pūrvakrameṇa vinyasya śivāya vinivedayet // 6.85 // / yāvat tanmūlanālānāṃ pattrasaṃkhyā ca kīrtitā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199218 (0.0):
kusumbha-śākam aiśānyāṃ $ sarva-śākāni tad-bahiḥ & / pūrva-krameṇa vinyasya % śivāya vinivedayet // 6.85 //
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877598 (0.0):
yāvanto romakūpāḥ syuḥ sarvāṅgeṣu pṛthakpṛthak // RKV_156.37 // / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199224 (0.0):
yāvat tan-mūla-nālānāṃ $ pattra-saṃkhyā ca kīrtitā & / tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866964 (0.028):
tāvad varṣasahasrāṇi devaloke mahīyate // RKV_129.11 //
dattvā labhen mahābhogān guggulvadreḥ paladvayam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199231 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 // / dattvā labhen mahā-bhogān $ guggulv-adreḥ pala-dvayam &
varṣakoṭidvayaṃ svarge dviguṇaṃ guḍamiśritaiḥ // 6.87 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199234 (0.0):
dattvā labhen mahā-bhogān $ guggulv-adreḥ pala-dvayam & / varṣa-koṭi-dvayaṃ svarge % dvi-guṇaṃ guḍa-miśritaiḥ // 6.87 //
guḍārdrakaṃ salavaṇam āmramañjarisaṃyutam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199246 (0.0):
varṣa-koṭi-dvayaṃ svarge % dvi-guṇaṃ guḍa-miśritaiḥ // 6.87 // / guḍā3rdrakaṃ sa-lavaṇam $ āmra-mañjari-saṃyutam &
nivedya gurave bhaktyā saubhāgyaṃ paramaṃ labhet // 6.88 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199250 (0.0):
guḍā3rdrakaṃ sa-lavaṇam $ āmra-mañjari-saṃyutam & / nivedya gurave bhaktyā % saubhāgyaṃ paramaṃ labhet // 6.88 //
hastāropyeṇa vā kṛtvā mahāratnānvitāṃ mahīm /
nivedayitvā śarvāya śivatulyaḥ prajāyate // 6.89 // / vajrendranīlavaiḍūrya- padmarāgaṃ samauktikam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199261 (0.0):
hastā3ropyeṇa vā kṛtvā $ mahā-ratnā1nvitāṃ mahīm & / nivedayitvā śarvāya % śiva-tulyaḥ prajāyate // 6.89 //
kīṭapakṣaṃ suvarṇaṃ ca mahāratnāni sapta vai // 6.90 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199273 (0.016):
vajre1ndranīla-vaiḍūrya- $ padma-rāgaṃ sa-mauktikam & / kīṭa-pakṣaṃ suvarṇaṃ ca % mahā-ratnāni sapta vai // 6.90 //
yaś ca siṃhāsanaṃ dadyān mahāratnānvitaṃ nṛpaḥ /
kṣudraratnaiś ca vividhais tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.91 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199287 (0.0):
yaś ca siṃhā3sanaṃ dadyān $ mahā-ratnā1nvitaṃ nṛpaḥ & / kṣudra-ratnaiś ca vividhais % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.91 //
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sāntaḥpuraparicchadaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199296 (0.0):
kṣudra-ratnaiś ca vividhais % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.91 // / kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sā1ntaḥ-pura-paricchadaḥ &
samastabhṛtyasaṃyuktaḥ śivaloke mahīyate // 6.92 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199303 (0.0):
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sā1ntaḥ-pura-paricchadaḥ & / samasta-bhṛtya-saṃyuktaḥ % śiva-loke mahīyate // 6.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337655 (0.061):
sarvavighnān atikramya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337692 (0.061):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231420 (0.061):
sarvavighnān atikramya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231457 (0.061):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
tatra bhuktvā mahābhogān śivatulyaparākramaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337656 (0.0):
sarvavighnān atikramya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337693 (0.0):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya $ śivaloke mahīyate & / tatra bhuktvā mahābhogān % aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231421 (0.0):
sarvavighnān atikramya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān yāvadābhūtasaṃplavam // LiP_1,76.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231458 (0.0):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivaloke mahīyate / / tatra bhuktvā mahābhogān aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199307 (0.0):
samasta-bhṛtya-saṃyuktaḥ % śiva-loke mahīyate // 6.92 // / tatra bhuktvā mahā-bhogān $ śiva-tulya-parākramaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337401 (0.024):
kṛtvā yajñeśamīśānaṃ % viṣṇuloke mahīyate // LiP_1,76.15 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpalakṣaṃ sukhī naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231166 (0.024):
kṛtvā yajñeśamīśānaṃ viṣṇuloke mahīyate // LiP_1,76.15 // / tatra bhuktvā mahābhogān kalpalakṣaṃ sukhī naraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769253 (0.053):
bhuktvā tu vipulān bhogāñ $ śivaloke manoramān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040576 (0.053):
bhuktvā tu vipulān bhogāñ śivaloke manoramān /
āmahāpralayaṃ yāvat tadante muktim āpnuyāt // 6.93 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199315 (0.0):
tatra bhuktvā mahā-bhogān $ śiva-tulya-parākramaḥ & / ā-mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 6.93 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202978 (5.960):
sa mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 7.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708383 (0.025):
sa mahāpralayaṃ yāvat tadante muktim āpnuyāt // 7.98 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214048 (0.052):
tadante prāpnuyād rājyaṃ SUp_6.218c / tadante muktim āpnuyāt SUp_6.93d
yadi ced rājyam ākaṅkṣet tataḥ sarvasamāhitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199320 (0.0):
ā-mahā-pralayaṃ yāvat % tad-ante muktim āpnuyāt // 6.93 // / yadi ced rājyam ākaṅkṣet $ tataḥ sarva-samāhitaḥ &
saptadvīpasamudrāyāḥ kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199327 (0.0):
yadi ced rājyam ākaṅkṣet $ tataḥ sarva-samāhitaḥ & / sapta-dvīpa-samudrāyāḥ % kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 523730 (0.018):
saptarcaṃ tu japed yas tu $ nityam eva samāhitaḥ / HV_App.I,4.143 / / saptadvīpasamudrāyāḥ $ pṛthivyā ekarāḍ bhavet // HV_App.I,4.144 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22009297 (0.018):
saptarcaṃ tu japed yas tu nityam eva samāhitaḥ / HV_App.I,4.143 / / saptadvīpasamudrāyāḥ pṛthivyā ekarāḍ bhavet // HV_App.I,4.144 //
janmakoṭisahasrāṇi janmakoṭiśatāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199333 (0.0):
sapta-dvīpa-samudrāyāḥ % kṣiter adhipatir bhavet // 6.94 // / janma-koṭi-sahasrāṇi $ janma-koṭi-śatāni ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206231 (0.032):
janmakoṭiśatāni ca SUp_6.95b / janmakoṭisahasrāṇi SUp_6.95a
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27702482 (0.049):
dhīvarebhyaḥ sahasrāṇi koṭikoṭiśatāni ca / / rājyārdhamathavā rājyaṃ dadānītyabravīnnṛpaḥ // Bhmj_13.1499 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27890690 (0.049):
janmakoṭiśatairapi Ras_1.48d / janmakoṭiśatairapi Ras_1.49d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805250 (0.056):
janmakoṭisamudbhavaiḥ BrP_58.60d / janmakoṭisamudbhavaiḥ BrP_58.65b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198923 (0.063):
kalpa-koṭi-sahasrāṇi % kalpa-koṭi-śatāni ca // 6.63 // / sa gotra-bhṛtya-saṃyukto $ vasec chivapure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704373 (0.063):
kalpakoṭisahasrāṇi kalpakoṭiśatāni ca // 6.63 // / sa gotrabhṛtyasaṃyukto vasec chivapure naraḥ /
rājyaṃ kṛtvā tataś cānte punaḥ śivapuraṃ vrajet // 6.95 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199341 (0.0):
janma-koṭi-sahasrāṇi $ janma-koṭi-śatāni ca & / rājyaṃ kṛtvā tataś cā7nte % punaḥ śiva-puraṃ vrajet // 6.95 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16756752 (0.037):
ante puṇyaparikṣayāt BrP_216.71b / ante śivapuraṃ vrajet BrP_124.136b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26828646 (0.057):
saṃprāpya sakalān kāmān $ ante śivapuraṃ vrajet & / stotreṇānena yaḥ kaścid % yatra kvāpi stavīti mām \
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11099958 (0.057):
saṃprāpya sakalān kāmān ante śivapuraṃ vrajet / / stotreṇānena yaḥ kaścid yatra kvāpi stavīti mām /
etad eva phalaṃ jñeyaṃ makuṭābharaṇādiṣu / / ratnāsanapradānena pāduke vinivedayet // 6.96 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199340 (0.053):
rājyaṃ kṛtvā tataś cā7nte % punaḥ śiva-puraṃ vrajet // 6.95 // / etad eva phalaṃ jñeyaṃ $ makuṭā3bharaṇā3diṣu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199349 (0.055):
ratnā3sana-pradānena % pāduke vinivedayet // 6.96 // / dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801032 (0.063):
pāduke vinivedayet SUp_6.96d / pādyāsanapradānena SUp_6.197c
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199355 (0.0):
ratnā3sana-pradānena % pāduke vinivedayet // 6.96 // / dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam &
śivāya sa śive loke tiṣṭhed āpralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199363 (0.0):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam & / śivāya sa śive loke % tiṣṭhed ā-pralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199408 (0.058):
kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam & / śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704841 (0.062):
kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam / / śivāyādyaḥ śive loke modate kālam akṣayam // 6.101 //
indranīlapradānena sa vaiḍūryapradānataḥ / / modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199375 (0.0):
śivāya sa śive loke % tiṣṭhed ā-pralayaṃ sukhī // 6.97 // / indranīla-pradānena $ sa vaiḍūrya-pradānataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200377 (0.045):
icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705802 (0.045):
icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200674 (0.052):
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706093 (0.052):
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199396 (0.057):
bhogaiḥ śiva-pure divyaiḥ % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704829 (0.057):
bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate // 6.100 //
masūramātram api yaḥ padmarāgaṃ suśobhanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199381 (0.0):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 // / masūra-mātram api yaḥ $ padma-rāgaṃ suśobhanam &
nivedayitvā śarvāya modate kālam akṣayam // 6.99 // / nivedya mauktikaṃ svaccham ekabhāgaikamātrakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199389 (0.0):
masūra-mātram api yaḥ $ padma-rāgaṃ suśobhanam & / nivedayitvā śarvāya % modate kālam akṣayam // 6.99 //
bhogaiḥ śivapure divyaiḥ kalpakoṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199400 (0.0):
nivedya mauktikaṃ svaccham $ eka-bhāgai1ka-mātrakam & / bhogaiḥ śiva-pure divyaiḥ % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.100 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199372 (0.057):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704805 (0.057):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
kīṭapakṣaṃ mahāśuddhaṃ nivedya yavamātrakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199406 (0.0):
bhogaiḥ śiva-pure divyaiḥ % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.100 // / kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam &
śivāyādyaḥ śive loke modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199414 (0.0):
kīṭa-pakṣaṃ mahā-śuddhaṃ $ nivedya yava-mātrakam & / śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199357 (0.062):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ $ śuddhaṃ godhūma-mātrakam & / śivāya sa śive loke % tiṣṭhed ā-pralayaṃ sukhī // 6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704790 (0.062):
dadyād yaḥ kevalaṃ vajraṃ śuddhaṃ godhūmamātrakam / / śivāya sa śive loke tiṣṭhed āpralayaṃ sukhī // 6.97 //
hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam api māṣakamātrakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199420 (0.0):
śivāyā8dyaḥ śive loke % modate kālam akṣayam // 6.101 // / hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam $ api māṣaka-mātrakam &
nivedayitvā śarvāya varṣakoṭiṃ vased divi // 6.102 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199426 (0.0):
hemnā kṛtvā ca yaḥ puṣpam $ api māṣaka-mātrakam & / nivedayitvā śarvāya % varṣa-koṭiṃ vased divi // 6.102 //
kṣudraratnāni yo dadyād dhemni baddhāni śambhave /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199432 (0.0):
nivedayitvā śarvāya % varṣa-koṭiṃ vased divi // 6.102 // / kṣudra-ratnāni yo dadyād $ dhemni baddhāni śambhave &
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199440 (0.0):
kṣudra-ratnāni yo dadyād $ dhemni baddhāni śambhave & / modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200619 (0.041):
modate sa śive loke % yuga-koṭi-śataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706037 (0.041):
modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706850 (0.051):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189022 (0.060):
kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.203d / kalpakoṭyayutaṃ naraḥ SUp_6.103d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198164 (0.061):
śivāya sa śive loke % kalpa-koṭiṃ pramodate // 6.2 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703623 (0.061):
śivāya sa śive loke kalpakoṭiṃ pramodate // 6.2 //
yathā yathā mahāratnaṃ śobhanaṃ ca yathā yathā / / tathā tathā mahat puṇyaṃ jñeyaṃ tac chivadānataḥ // 6.104 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199449 (0.0):
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 // / yathā yathā mahā-ratnaṃ $ śobhanaṃ ca yathā yathā & / tathā tathā mahat puṇyaṃ % jñeyaṃ tac chiva-dānataḥ // 6.104 //
bhūmibhāge sa()vistīṛṇe jambūdvīpaṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199451 (0.0):
tathā tathā mahat puṇyaṃ % jñeyaṃ tac chiva-dānataḥ // 6.104 // / bhūmi-bhāge sa(-)vistīṛṇe $ jambū-dvīpaṃ prakalpayet &
aṣṭāvaraṇasaṃyuktaṃ nagendrāṣṭakabhūṣitam // 6.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233631 (0.061):
na guroḥ kīrtayen nāma SUp_7.22a / nagendrāṣṭakabhūṣitam SUp_6.105d
tanmadhye kārayed divyaṃ meruprāsādam uttamam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199468 (0.0):
aṣṭā3varaṇa-saṃyuktaṃ % nage1ndrā1ṣṭaka-bhūṣitam // 6.105 // / tan-madhye kārayed divyaṃ $ meru-prāsādam uttamam &
anekaśikharākīrṇam aśeṣāmarasaṃyutam // 6.106 //
bahiḥ suvarṇanicitaṃ sarvaratnopaśobhitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199476 (0.056):
aneka-śikharā3kīrṇam % aśeṣā1mara-saṃyutam // 6.106 // / bahiḥ suvarṇa-nicitaṃ $ sarva-ratno1paśobhitam &
catuḥpragrīvakopetaṃ cakṣurliṅgasamāyutam // 6.107 //
caturdikṣu vanopetaṃ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199491 (0.042):
catuḥ-pragrīvako1petaṃ % cakṣur-liṅga-samāyutam // 6.107 // / catur-dikṣu vano1petaṃ $ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5798131 (0.044):
caturdikṣu vanopetaṃ SUp_6.108a / caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ SUp_6.108b
caturṇāṃ purayuktena prākāreṇa ca saṃyutam // 6.108 // / meruprāsādam ity evaṃ hemaratnavibhūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199500 (0.0):
catur-dikṣu vano1petaṃ $ caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ & / caturṇāṃ pura-yuktena % prākāreṇa ca saṃyutam // 6.108 //
yaḥ kārayed vanopetaṃ so 'nantaphalam āpnuyāt // 6.109 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199507 (0.061):
meru-prāsādam ity evaṃ $ hema-ratna-vibhūṣitam & / yaḥ kārayed vano1petaṃ % so 'nanta-phalam āpnuyāt // 6.109 //
bhūmyambhaḥparamāṇūnāṃ yathā saṃkhyā na vidyate /
śivāyatanapuṇyasya tathā saṃkhyā na vidyate // 6.110 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199517 (0.0):
śivā3yatana-puṇyasya % tathā saṃkhyā na vidyate // 6.110 // / kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199525 (0.0):
śivā3yatana-puṇyasya % tathā saṃkhyā na vidyate // 6.110 // / kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200350 (0.055):
aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ & / kula-triṃśakam uddhṛtya % suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705776 (0.055):
aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ / / kulatriṃśakam uddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
kalatraputramitraiś ca sarvasvajanasaṃyutaḥ // 6.111 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199531 (5.960):
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ & / kalatra-putra-mitraiś ca % sarva-sva-jana-saṃyutaḥ // 6.111 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197792 (0.041):
eka-viṃśa-kulo1petaḥ $ patnī-putrā1di-saṃyutaḥ & / mitra-svajana-bhṛtyaiś ca % samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703254 (0.050):
ekaviṃśakulopetaḥ patnīputrādisaṃyutaḥ / / mitrasvajanabhṛtyaiś ca samastaiḥ parivāritaḥ // 5.25 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701873 (0.062):
kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
āśrtitopāśritaiḥ sarvair aśeṣagaṇasaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199537 (0.034):
kalatra-putra-mitraiś ca % sarva-sva-jana-saṃyutaḥ // 6.111 // / āśrtito7pāśritaiḥ sarvair $ aśeṣa-gaṇa-saṃyutaḥ &
yathā śivas tathaivāyaṃ śarvaloke sa pūjyate // 6.112 // / na ca mānuṣyakaṃ lokam āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199547 (0.0):
āśrtito7pāśritaiḥ sarvair $ aśeṣa-gaṇa-saṃyutaḥ & / yathā śivas tathai7vā7yaṃ % śarva-loke sa pūjyate // 6.112 //
sarvajñaḥ paripūrṇaś ca muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199555 (0.0):
na ca mānuṣyakaṃ lokam $ āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ & / sarva-jñaḥ paripūrṇaś ca % muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 //
yaḥ śivāya vanaṃ kṛtvā mudābdasalilotthitam(?) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199560 (0.0):
sarva-jñaḥ paripūrṇaś ca % muktaḥ svātmani tiṣṭhati // 6.113 // / yaḥ śivāya vanaṃ kṛtvā $ mudābda-salilo1tthitam(?) &
tad daṇḍakopaśobhaṃ ca haste kurvīta sarvadā // 6.114 // / śobhayed bhūtanāthaṃ vā candraśālāṃ kvacit kvacit /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199568 (0.033):
tad daṇḍako1paśobhaṃ ca % haste kurvīta sarvadā // 6.114 // / śobhayed bhūta-nāthaṃ vā $ candra-śālāṃ kvacit kvacit &
vedīṃ vāthābhyapadyanta pronnatāḥ stambhapaṅktayaḥ // 6.115 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199575 (0.064):
śobhayed bhūta-nāthaṃ vā $ candra-śālāṃ kvacit kvacit & / vedīṃ vā9thā7bhyapadyanta % pronnatāḥ stambha-paṅktayaḥ // 6.115 //
śātakumbhamayīṃ vāpi sarvalakṣaṇasaṃyutām / / īśvarapratimāṃ saumyāṃ kārayet puruṣocchritām // 6.116 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199593 (0.0):
vedīṃ vā9thā7bhyapadyanta % pronnatāḥ stambha-paṅktayaḥ // 6.115 // / śāta-kumbha-mayīṃ vā9pi $ sarva-lakṣaṇa-saṃyutām &
triśūlasavyahastāṃ ca varadābhayadāyikāṃ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199597 (0.059):
īśvara-pratimāṃ saumyāṃ % kārayet puruṣo1cchritām // 6.116 // / triśūla-savya-hastāṃ ca $ varadā1bhaya-dāyikāṃ &
savyahastākṣamālāṃ ca jaṭākusumabhūṣitām // 6.117 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199604 (0.051):
savya-hastā1kṣa-mālāṃ ca % jaṭā-kusuma-bhūṣitām // 6.117 // / padma-siṃhā3sanā3sīnāṃ $ vṛṣasthāṃ vā samucchritām &
padmasiṃhāsanāsīnāṃ vṛṣasthāṃ vā samucchritām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199612 (0.042):
padma-siṃhā3sanā3sīnāṃ $ vṛṣasthāṃ vā samucchritām & / vimānasthāṃ rathasthāṃ vā % vedisthāṃ vā prabhā2nvitām // 6.118 //
vimānasthāṃ rathasthāṃ vā vedisthāṃ vā prabhānvitām // 6.118 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199618 (0.0):
padma-siṃhā3sanā3sīnāṃ $ vṛṣasthāṃ vā samucchritām & / vimānasthāṃ rathasthāṃ vā % vedisthāṃ vā prabhā2nvitām // 6.118 //
saumyavaktrāṃ karālāṃ vā mahābhairavarūpiṇīm / / atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ nṛtyasthāṃ yogasaṃsthitām // 6.119 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199630 (0.0):
vimānasthāṃ rathasthāṃ vā % vedisthāṃ vā prabhā2nvitām // 6.118 // / saumya-vaktrāṃ karālāṃ vā $ mahā-bhairava-rūpiṇīm &
kuryād asaṃbhave hemnas tāreṇa vimalena ca / / ārakūṭamayīṃ vāpi tāmramṛcchailadārujām // 6.120 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199637 (0.0):
atyucchritāṃ suvistīrṇāṃ % nṛtyasthāṃ yoga-saṃsthitām // 6.119 // / kuryād asaṃbhave hemnas $ tāreṇa vimalena ca &
aśeṣakaiḥ sarūpaiś ca varṇakair vā paṭe likhet / / kuḍye vā phalake vāpi bhaktyā vittānusārataḥ // 6.121 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199650 (0.0):
ārakūṭa-mayīṃ vā9pi % tāmra-mṛc-chaila-dārujām // 6.120 // / aśeṣakaiḥ sarūpaiś ca $ varṇakair vā paṭe likhet &
ekāṃ saparivārāṃ vā pārvatīṃ gaṇasaṃyutām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199661 (0.0):
kuḍye vā phalake vā9pi % bhaktyā vittā1nusārataḥ // 6.121 // / ekāṃ sa-parivārāṃ vā $ pārvatīṃ gaṇa-saṃyutām &
pratīhārasamopetāṃ(?) kuryād evāvikalpataḥ // 6.122 // / pīṭhaṃ vā kārayed raupyaṃ tāmraṃ pittalasaṃbhavam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199670 (0.0):
ekāṃ sa-parivārāṃ vā $ pārvatīṃ gaṇa-saṃyutām & / pratīhāra-samo1petāṃ(?) % kuryād evā7vikalpataḥ // 6.122 //
caturmukhaikavaktraṃ vā bahiḥ kāñcanasaṃskṛtam // 6.123 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199677 (1.192):
catur-mukhai1ka-vaktraṃ vā % bahiḥ kāñcana-saṃskṛtam // 6.123 // / pṛthak-pṛthag-anekāni $ kārayitvā mukhāni tu &
pṛthakpṛthaganekāni kārayitvā mukhāni tu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199681 (0.0):
catur-mukhai1ka-vaktraṃ vā % bahiḥ kāñcana-saṃskṛtam // 6.123 // / pṛthak-pṛthag-anekāni $ kārayitvā mukhāni tu &
saumyabhairavarūpāṇi śivasya bahurūpiṇaḥ // 6.124 // / nānābharaṇayuktāni hemaraupyakṛtāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199694 (1.192):
saumya-bhairava-rūpāṇi % śivasya bahu-rūpiṇaḥ // 6.124 // / nānā4bharaṇa-yuktāni $ hema-raupya-kṛtāni ca &
śivasya rathayātrāyāṃ tāni lokasya darśayet // 6.125 // / uktāni yāni puṇyāni saṃkṣepeṇa pṛthak pṛthak /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199704 (0.0):
nānā4bharaṇa-yuktāni $ hema-raupya-kṛtāni ca & / śivasya ratha-yātrāyāṃ % tāni lokasya darśayet // 6.125 //
kṛtvaikena mamaiteṣām akṣayaṃ phalam āpnuyāt // 6.126 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199710 (0.062):
kṛtvai9kena mamai7teṣām % akṣayaṃ phalam āpnuyāt // 6.126 // / mātuḥ pituḥ saho7pāyair(?) $ daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ &
mātuḥ pituḥ sahopāyair(?) daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199718 (0.0):
kṛtvai9kena mamai7teṣām % akṣayaṃ phalam āpnuyāt // 6.126 // / mātuḥ pituḥ saho7pāyair(?) $ daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ &
kalatraputramitrādyair bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199725 (0.0):
mātuḥ pituḥ saho7pāyair(?) $ daśabhir daśabhiḥ kulaiḥ & / kalatra-putra-mitrā3dyair % bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702387 (0.019):
kalatraputramitrādyaiḥ sa bhṛtyaiḥ parivāritaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701873 (0.034):
kulatriṃśakam uddhṛtya bhṛtyaiś ca parivāritaḥ // 2.30 // / kalatraputramitrādyaiḥ sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ /
ayutena vimānānāṃ sarvakāmayutena ca / / bhuṅkte svayaṃ mahābhogān ante muktim avāpnuyāt // 6.128 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199737 (0.0):
kalatra-putra-mitrā3dyair % bhṛtyair yuktaḥ sa bāndhavaiḥ // 6.127 // / ayutena vimānānāṃ $ sarva-kāma-yutena ca &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701767 (0.058):
kṛtvāpnoti mahābhogān ante muktiṃ ca śāśvatīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196292 (0.061):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān $ ante muktiṃ ca śāśvatīm &
maṇḍapastambhaparyante kīlayed darpaṇānvitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199742 (0.0):
bhuṅkte svayaṃ mahā-bhogān % ante muktim avāpnuyāt // 6.128 // / maṇḍapa-stambha-paryante $ kīlayed darpaṇā1nvitam &
abhiṣicya janā yasmin pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199748 (0.0):
maṇḍapa-stambha-paryante $ kīlayed darpaṇā1nvitam & / abhiṣicya janā yasmin % pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 //
kālakālakṛtiṃ kṛtvā kīlayed yaḥ śivāśrame /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199752 (0.0):
abhiṣicya janā yasmin % pujāṃ kuvanti bilvakaiḥ // 6.129 // / kāla-kāla-kṛtiṃ kṛtvā $ kīlayed yaḥ śivā3śrame &
sarvalokopakārāya pūjayec ca dine dine // 6.130 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199762 (0.050):
sarva-loko1pakārāya % pūjayec ca dine dine // 6.130 //
dhūpavelāpramāṇārthaṃ kalpayed yaḥ śivāśrame /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199765 (1.192):
sarva-loko1pakārāya % pūjayec ca dine dine // 6.130 // / dhūpa-velā-pramāṇā1rthaṃ $ kalpayed yaḥ śivā3śrame &
kṣarantīṃ pūryamāṇāṃ vā sadāyāme ghaṭīṃ nṛpaḥ // 6.131 //
eṣām ekatamaṃ puṇyaṃ kṛtvā pāpavivarjitaḥ / / śivaloke naraḥ prāpya sarvajñaḥ sa sukhī bhavet // 6.132 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199786 (0.0):
kṣarantīṃ pūryamāṇāṃ vā % sadā0yāme ghaṭīṃ nṛpaḥ // 6.131 // / eṣām ekatamaṃ puṇyaṃ $ kṛtvā pāpa-vivarjitaḥ &
rathayātrāṃ pravakṣyāmi śivasya paramātmanaḥ / / sarvalokahitārthāya mahāśilpivinirmitām // 6.133 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199789 (0.0):
śiva-loke naraḥ prāpya % sarvajñaḥ sa sukhī bhavet // 6.132 // / ratha-yātrāṃ pravakṣyāmi $ śivasya paramā3tmanaḥ &
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468767 (0.053):
sarvalokahitāya vai HV_31.143d / sarvalokahitārthāya *HV_31.148*481:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861738 (0.053):
sarvalokahitāya vai HV_31.143d / sarvalokahitārthāya HV_31.148*481:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364255 (0.062):
... saṃbhalagrāmako dvijaḥ | *HV_31.148*481:1 | / sarvalokahitārthāya ... | *HV_31.148*481:2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16957798 (0.062):
sarvalokahitārthāya BrP_41.53a / sarvalokahitārthāya BrP_176.54c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16195104 (0.062):
kiṃ tu lokahitārthāya HV_78.34a / kiṃ tu vaktuṃ tathā rājan HV_App.I,31.1429a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13758840 (0.062):
kiṃ tu lokahitārthāya HV_78.34a / kiṃ tu vakṣyāmy ahaṃ kiṃcit HV_3.108d*91:9a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199796 (0.063):
sarva-loka-hitā1rthāya % mahā-śilpi-vinirmitām // 6.133 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28950214 (0.064):
tvaṃ ca lokahitārthāya LiP_1,32.14a / tvaṃ devānāmasi jyeṣṭho LiP_1,88.89c
rathamadhye samāveśya yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199805 (0.0):
sarva-loka-hitā1rthāya % mahā-śilpi-vinirmitām // 6.133 // / ratha-madhye samāveśya $ yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet &
yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ vimānam atiśobhitam // 6.134 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199811 (0.0):
ratha-madhye samāveśya $ yathā yaṣṭiṃ tu kīlayet & / yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ % vimānam atiśobhitam // 6.134 //
pañcabhaumaṃ tribhaumaṃ vā dṛḍhavaṃśaprakalpitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199817 (0.0):
yaṣṭer madhye sthitaṃ kāryaṃ % vimānam atiśobhitam // 6.134 // / pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ dṛḍha-vaṃśa-prakalpitam &
karmaṇā sunibaddhaṃ ca rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199823 (0.0):
pañca-bhaumaṃ tri-bhaumaṃ vā $ dṛḍha-vaṃśa-prakalpitam & / karmaṇā sunibaddhaṃ ca % rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 //
pañcaśālāṇḍikair yuktaṃ nānābhaktisamanvitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199831 (0.0):
karmaṇā sunibaddhaṃ ca % rajjubhiś ca susaṃyutam // 6.135 // / pañca-śālā2ṇḍikair yuktaṃ $ nānā-bhakti-samanvitam &
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716674 (0.060):
pāṣṇonyrantarasaṃyuktaṃ pañcāgulasamanvitam // BhS_15.40 //
citravarṇaparicchannaṃ paṭair vā varṇakānvitaiḥ // 6.136 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199836 (0.0):
pañca-śālā2ṇḍikair yuktaṃ $ nānā-bhakti-samanvitam & / citra-varṇa-paricchannaṃ % paṭair vā varṇakā1nvitaiḥ // 6.136 //
lambakaiḥ sūtradāmnā ca ghaṇṭācāmarabhūṣitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199842 (1.192):
citra-varṇa-paricchannaṃ % paṭair vā varṇakā1nvitaiḥ // 6.136 // / lambakaiḥ sūtra-dāmnā ca $ ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitam &
budbudair ardhacandraiś ca darpaṇaiś ca samujjvalam // 6.137 // / kadalyardhadhvajair yuktaṃ mahācchattraṃ mahādhvajam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199850 (1.192):
lambakaiḥ sūtra-dāmnā ca $ ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitam & / budbudair ardha-candraiś ca % darpaṇaiś ca samujjvalam // 6.137 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186784 (0.040):
kadalyardhadhvajair yuktaṃ SUp_6.138a / kadahāntam apaścimam KubjT_23.54d
puṣpamālāparikṣiptaṃ sarvaśobhāsamanvitam // 6.138 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199861 (0.0):
kadaly-ardha-dhvajair yuktaṃ $ mahā-cchattraṃ mahā-dhvajam & / puṣpa-mālā-parikṣiptaṃ % sarva-śobhā-samanvitam // 6.138 //
mahārathavimāne 'smin sthāpayed gaṇasaṃyutam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199868 (0.0):
puṣpa-mālā-parikṣiptaṃ % sarva-śobhā-samanvitam // 6.138 // / mahā-ratha-vimāne 'smin $ sthāpayed gaṇa-saṃyutam &
īśvarapratimāṃ hemni prathame puramaṇḍape // 6.139 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199873 (0.0):
mahā-ratha-vimāne 'smin $ sthāpayed gaṇa-saṃyutam & / īśvara-pratimāṃ hemni % prathame pura-maṇḍape // 6.139 //
mukhatrayaṃ ca badhnīyād bahiḥ kuryāt tathāśritam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199879 (0.0):
īśvara-pratimāṃ hemni % prathame pura-maṇḍape // 6.139 // / mukha-trayaṃ ca badhnīyād $ bahiḥ kuryāt tathā0śritam &
pure pure bahir dikṣu gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199886 (0.0):
mukha-trayaṃ ca badhnīyād $ bahiḥ kuryāt tathā0śritam & / pure pure bahir dikṣu % gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 //
catuṣkaṃ śivavaktrāṇāṃ saṃsthāpya pratipūjayet / / dinatrayaṃ prakurvīta snānam arcanabhojanam // 6.141 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199897 (0.0):
pure pure bahir dikṣu % gṛhakeṣu samāśritam // 6.140 // / catuṣkaṃ śiva-vaktrāṇāṃ $ saṃsthāpya pratipūjayet &
nṛtyakrīḍāprayogeṇa geyamaṅgalapāṭhakaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199903 (0.0):
dina-trayaṃ prakurvīta % snānam arcana-bhojanam // 6.141 // / nṛtya-krīḍā-prayogeṇa $ geya-maṅgala-pāṭhakaiḥ &
mahāvāditranirghoṣaiḥ pauṣapūrṇimaparvaṇi // 6.142 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199908 (0.0):
nṛtya-krīḍā-prayogeṇa $ geya-maṅgala-pāṭhakaiḥ & / mahā-vāditra-nirghoṣaiḥ % pauṣa-pūrṇima-parvaṇi // 6.142 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16797143 (0.061):
gītamaṅgalanāditaiḥ BrP_214.111b / gītamaṅgalanāditaiḥ BrP_214*.111b
bhrāmayed rājamārgeṇa caturthe 'hani tadratham /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199915 (0.0):
mahā-vāditra-nirghoṣaiḥ % pauṣa-pūrṇima-parvaṇi // 6.142 // / bhrāmayed rāja-mārgeṇa $ caturthe 'hani tad-ratham &
tataḥ svasthānam ānīya taccheṣam api vardhayet // 6.143 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199922 (1.192):
bhrāmayed rāja-mārgeṇa $ caturthe 'hani tad-ratham & / tataḥ sva-sthānam ānīya % tac-cheṣam api vardhayet // 6.143 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240326 (0.062):
tataḥ svasthānam ānīya *HV_31.28*465:2a / tataḥ svāny ādhipatyāni HV_App.I,42.639a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776306 (0.062):
tataḥ svasthānam ānīya HV_31.28*465:2a / tataḥ svāyatalakṣaṇyā HV_86.34c
avadhārya jagaddhātrī pratimām avatārayet / / mahāvimānayātraiṣā kartavyā paṭṭake 'pi vā // 6.144 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199932 (0.031):
tataḥ sva-sthānam ānīya % tac-cheṣam api vardhayet // 6.143 // / avadhārya jagad-dhātrī $ pratimām avatārayet &
vaṃśair navaiḥ supakvaiś ca kaṭaṃ kuryād bharakṣamam(?) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199941 (0.0):
mahā-vimāna-yātrai7ṣā % kartavyā paṭṭake 'pi vā // 6.144 // / vaṃśair navaiḥ supakvaiś ca $ kaṭaṃ kuryād bhara-kṣamam(?) &
vṛttaṃ dviguṇadīrghaṃ ca caturaśram adhaḥ samam // 6.145 //
sarvatra carmaṇā baddhaṃ mahāyaṣṭisamāśritam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199955 (0.0):
vṛttaṃ dvi-guṇa-dīrghaṃ ca % catur-aśram adhaḥ samam // 6.145 // / sarvatra carmaṇā baddhaṃ $ mahā-yaṣṭi-samāśritam &
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta vaṃśamaṇḍalinā dṛḍham // 6.146 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199962 (0.0):
sarvatra carmaṇā baddhaṃ $ mahā-yaṣṭi-samāśritam & / mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta % vaṃśa-maṇḍalinā dṛḍham // 6.146 //
kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi sthāpya badhnīta yatnataḥ / / upary upari sarvāṇi tanmadhye pratimāṃ nyaset // 6.147 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199967 (0.0):
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta % vaṃśa-maṇḍalinā dṛḍham // 6.146 // / kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi $ sthāpya badhnīta yatnataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199974 (0.0):
kaṭe 'smiṃs tāni vastrāṇi $ sthāpya badhnīta yatnataḥ & / upary upari sarvāṇi % tan-madhye pratimāṃ nyaset // 6.147 //
varṇakaiḥ kuṅkumādyaiś ca citrapuṣpaiś ca pūjayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199977 (0.039):
upary upari sarvāṇi % tan-madhye pratimāṃ nyaset // 6.147 // / varṇakaiḥ kuṅkumā3dyaiś ca $ citra-puṣpaiś ca pūjayet &
nānābharaṇapūjābhir muktāhārapralambibhiḥ // 6.148 //
rathasya mahato madhye sthāpya paṭṭadvayaṃ dṛḍham /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199990 (0.0):
nānā4bharaṇa-pūjābhir % muktā4hāra-pralambibhiḥ // 6.148 // / rathasya mahato madhye $ sthāpya paṭṭa-dvayaṃ dṛḍham &
adharottarabhāgena madhye chidrasamanvitam // 6.149 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199997 (0.0):
adharo1ttara-bhāgena % madhye chidra-samanvitam // 6.149 // / kaṭi-yaṣṭer adho-bhāgaṃ $ sthāpya chidra-mayaṃ śubhaiḥ &
kaṭiyaṣṭer adhobhāgaṃ sthāpya chidramayaṃ śubhaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200005 (1.788):
kaṭi-yaṣṭer adho-bhāgaṃ $ sthāpya chidra-mayaṃ śubhaiḥ & / ābaddhya kīlayed yatnād % yaṣṭy-ardhaṃ ca dhvajā1ṣṭakam // 6.150 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199997 (0.036):
adharo1ttara-bhāgena % madhye chidra-samanvitam // 6.149 // / kaṭi-yaṣṭer adho-bhāgaṃ $ sthāpya chidra-mayaṃ śubhaiḥ &
ābaddhya kīlayed yatnād yaṣṭyardhaṃ ca dhvajāṣṭakam // 6.150 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200011 (0.0):
kaṭi-yaṣṭer adho-bhāgaṃ $ sthāpya chidra-mayaṃ śubhaiḥ & / ābaddhya kīlayed yatnād % yaṣṭy-ardhaṃ ca dhvajā1ṣṭakam // 6.150 //
kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra kārayet paṭasaṃvṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200017 (0.0):
ābaddhya kīlayed yatnād % yaṣṭy-ardhaṃ ca dhvajā1ṣṭakam // 6.150 // / kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra $ kārayet paṭa-saṃvṛtam &
tatpaṭe ca likhet somaṃ sagaṇaṃ savṛṣaṃ śivam // 6.151 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200025 (0.0):
kaṭasya pṛṣṭaṃ sarvatra $ kārayet paṭa-saṃvṛtam & / tat-paṭe ca likhet somaṃ % sa-gaṇaṃ sa-vṛṣaṃ śivam // 6.151 //
vicitrapuṣpasragdāmnā samantād bhūṣayet kaṭam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200033 (0.0):
tat-paṭe ca likhet somaṃ % sa-gaṇaṃ sa-vṛṣaṃ śivam // 6.151 // / vicitra-puṣpa-srag-dāmnā $ samantād bhūṣayet kaṭam &
ravakaiḥ kiṅkiṇījālair ghaṇṭācāmarabhūṣitaiḥ // 6.152 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200039 (0.0):
vicitra-puṣpa-srag-dāmnā $ samantād bhūṣayet kaṭam & / ravakaiḥ kiṅkiṇī-jālair % ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitaiḥ // 6.152 //
mahāpūjāviśeṣaiś ca kautūhalasamanvitam / / vādyārambhopacāreṇa mārgaśobhāṃ prakalpayet // 6.153 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200048 (0.0):
ravakaiḥ kiṅkiṇī-jālair % ghaṇṭā-cāmara-bhūṣitaiḥ // 6.152 // / mahā-pūjā-viśeṣaiś ca $ kautūhala-samanvitam &
tad rathaṃ bhrāmayed yatnād rājamārgeṇa sarvataḥ / / tataḥ svāśramam ānīya sthāpayet tatsamīpataḥ // 6.154 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200052 (1.192):
vādyā3rambho1pacāreṇa % mārga-śobhāṃ prakalpayet // 6.153 // / tad rathaṃ bhrāmayed yatnād $ rāja-mārgeṇa sarvataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200059 (0.003):
tataḥ svā3śramam ānīya % sthāpayet tat-samīpataḥ // 6.154 // / mahā-śabdaṃ tataḥ kuryāt $ tāla-traya-samanvitam &
mahāśabdaṃ tataḥ kuryāt tālatrayasamanvitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200066 (0.0):
tataḥ svā3śramam ānīya % sthāpayet tat-samīpataḥ // 6.154 // / mahā-śabdaṃ tataḥ kuryāt $ tāla-traya-samanvitam &
tatas tuṣṇīṃ sthite loke tacchāntim iha dhārayet // 6.155 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200074 (0.0):
mahā-śabdaṃ tataḥ kuryāt $ tāla-traya-samanvitam & / tatas tuṣṇīṃ sthite loke % tac-chāntim iha dhārayet // 6.155 //
śivaṃ tu sarvajagataḥ śivaṃ gobrāhmaṇasya ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200081 (0.0):
tatas tuṣṇīṃ sthite loke % tac-chāntim iha dhārayet // 6.155 // / śivaṃ tu sarva-jagataḥ $ śivaṃ go-brāhmaṇasya ca &
śivam astu nṛpāṇāṃ ca tadbhaktānāṃ janasya ca // 6.156 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200086 (0.0):
śivaṃ tu sarva-jagataḥ $ śivaṃ go-brāhmaṇasya ca & / śivam astu nṛpāṇāṃ ca % tad-bhaktānāṃ janasya ca // 6.156 //
rājā vijayam āpnoti putrapautraiś ca vardhatām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200092 (0.0):
śivam astu nṛpāṇāṃ ca % tad-bhaktānāṃ janasya ca // 6.156 // / rājā vijayam āpnoti $ putra-pautraiś ca vardhatām &
dharmaniṣṭhaś ca bhavatu prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200099 (0.0):
rājā vijayam āpnoti $ putra-pautraiś ca vardhatām & / dharma-niṣṭhaś ca bhavatu % prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 //
kālavarṣī tu parjanyaḥ sasyasaṃpattir uttamā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200105 (0.0):
dharma-niṣṭhaś ca bhavatu % prajānāṃ ca hite rataḥ // 6.157 // / kāla-varṣī tu parjanyaḥ $ sasya-saṃpattir uttamā &
subhikṣāt kṣemam āpnoti kāryasiddhiś ca jāyatām // 6.158 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200113 (0.0):
kāla-varṣī tu parjanyaḥ $ sasya-saṃpattir uttamā & / subhikṣāt kṣemam āpnoti % kārya-siddhiś ca jāyatām // 6.158 //
doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200120 (0.0):
subhikṣāt kṣemam āpnoti % kārya-siddhiś ca jāyatām // 6.158 // / doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca $ guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ &
bahukṣīrayutā gāvo hṛṣṭapuṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200127 (0.0):
doṣāḥ prayāntu nāśaṃ ca $ guṇāḥ sthairyaṃ bhajantu vaḥ & / bahu-kṣīra-yutā gāvo % hṛṣṭa-puṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 //
evaṃ śivamahāśāntim uccārya jagataḥ kramāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200134 (0.0):
bahu-kṣīra-yutā gāvo % hṛṣṭa-puṣṭā bhavantu vaḥ // 6.159 // / evaṃ śiva-mahā-śāntim $ uccārya jagataḥ kramāt &
abhivardhya tataḥ śeṣam aiśvarīṃ sārvakāmikīm // 6.160 // / śivamālāṃ samādāya sadāsīparicārikaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200142 (0.0):
evaṃ śiva-mahā-śāntim $ uccārya jagataḥ kramāt & / abhivardhya tataḥ śeṣam % aiśvarīṃ sārva-kāmikīm // 6.160 //
phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200152 (0.0):
śiva-mālāṃ samādāya $ sa-dāsī-paricārikaḥ & / phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ % gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 //
pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā soṣṇīṣāṃ devaputrakaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200156 (0.0):
phalair bhakṣaiś ca saṃyuktāṃ % gṛhya pātrīṃ niveśayet // 6.161 // / pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā $ so1ṣṇīṣāṃ deva-putrakaḥ &
alaṃkṛtaḥ śuklavāsā dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200165 (0.0):
alaṃ-kṛtaḥ śukla-vāsā % dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 //
tataś ca tāṃ samutkṣipya pāṇinā dhārayed budhaḥ / / prabrūyād aparaś cātra śivadharmasya bhājakaḥ // 6.163 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200169 (0.0):
alaṃ-kṛtaḥ śukla-vāsā % dhārmikaḥ satataṃ śuciḥ // 6.162 // / tataś ca tāṃ samutkṣipya $ pāṇinā dhārayed budhaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200176 (0.021):
tataś ca tāṃ samutkṣipya $ pāṇinā dhārayed budhaḥ & / prabrūyād aparaś cā7tra % śiva-dharmasya bhājakaḥ // 6.163 //
toyaṃ yathā ghaṭīsaṃstham ajasraṃ kṣarate tathā / / kṣarate sarvalokānāṃ tadvad āyur aharniśam // 6.164 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200183 (0.0):
prabrūyād aparaś cā7tra % śiva-dharmasya bhājakaḥ // 6.163 // / toyaṃ yathā ghaṭī-saṃstham $ ajasraṃ kṣarate tathā &
yadā sarvaṃ parityajya gantavyam avaśair dhruvam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200193 (0.0):
kṣarate sarva-lokānāṃ % tadvad āyur ahar-niśam // 6.164 // / yadā sarvaṃ parityajya $ gantavyam avaśair dhruvam &
tadā na dīyate kasmāt pātheyārtham idaṃ dhanam // 6.165 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200199 (0.0):
yadā sarvaṃ parityajya $ gantavyam avaśair dhruvam & / tadā na dīyate kasmāt % pātheyā1rtham idaṃ dhanam // 6.165 //
kalatraputramitrāṇi pitā mātā ca bāndhavāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200205 (0.0):
tadā na dīyate kasmāt % pātheyā1rtham idaṃ dhanam // 6.165 // / kalatra-putra-mitrāṇi $ pitā mātā ca bāndhavāḥ &
tiṣṭhanti na mṛtasyārthe paraloke dhanāni ca // 6.166 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200208 (0.0):
kalatra-putra-mitrāṇi $ pitā mātā ca bāndhavāḥ & / tiṣṭhanti na mṛtasyā7rthe % para-loke dhanāni ca // 6.166 //
nāsti dharmasamaṃ mitraṃ nāsti dharmasamaḥ sakhā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200223 (0.033):
tiṣṭhanti na mṛtasyā7rthe % para-loke dhanāni ca // 6.166 // / nā7sti dharma-samaṃ mitraṃ $ nā7sti dharma-samaḥ sakhā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238843 (0.040):
nāsti dīkṣāsamo mokṣo SvaT_11.199a / nāsti dharmasamaṃ mitraṃ SUp_6.167a
yataḥ sarvaiḥ parityaktaṃ naraṃ dharmo 'nugacchati // 6.167 // / tasmād dharmaṃ samuddiśya yaḥ śeṣām abhivardhayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200233 (0.0):
nā7sti dharma-samaṃ mitraṃ $ nā7sti dharma-samaḥ sakhā & / yataḥ sarvaiḥ parityaktaṃ % naraṃ dharmo 'nugacchati // 6.167 //
samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200239 (0.0):
tasmād dharmaṃ samuddiśya $ yaḥ śeṣām abhivardhayet & / samasta-pāpa-nirmuktaḥ % śiva-lokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863264 (0.038):
sarvapāpavinirmukto rudralokaṃ sa gacchati // RKV_112.10 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905384 (0.038):
sarvapāpavinirmukto rudralokaṃ sa gacchati // RKV_220.55 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641791 (0.043):
sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127347 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450062 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati | *HV_113.82ab*1542:1 |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820976 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,6.27 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834169 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_51.12 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834799 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKS_88.12 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23462191 (0.043):
sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5168851 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10180383 (0.043):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280798 (0.046):
sarvapāpavinirmukto % brahmalokaṃ sa gacchati // LiP_1,2.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174830 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // LiP_1,2.56 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18896763 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // RKV_196.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18898988 (0.046):
sarvapāpavinirmukto brahmalokaṃ sa gacchati // RKV_200.18 //
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510740 (0.060):
lambapāśavinirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati || Smst_Add_14
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066320 (0.060):
samasta pāpa nirmukto viṣṇu loke sa modate // Hbhv_4.8 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949210 (0.062):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.12 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949223 (0.062):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.13 //
upary upari vittena yaḥ śeṣām abhivardhayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200245 (0.0):
samasta-pāpa-nirmuktaḥ % śiva-lokaṃ sa gacchati // 6.168 // / upary upari vittena $ yaḥ śeṣām abhivardhayet &
tasyeyam uttamā deyā yataś cānyā na vardhate // 6.169 // / ity evaṃ madhyamāṃ śeṣāṃ vardhayed vā kanīyasīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200256 (0.0):
upary upari vittena $ yaḥ śeṣām abhivardhayet & / tasye7yam uttamā deyā % yataś cā7nyā na vardhate // 6.169 //
tatas teṣāṃ pradātavyā sarvaśokasya śāntaye // 6.170 // / yenottamā gṛhītā syāc śivaśeṣā mahīyasī /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200261 (0.0):
ity evaṃ madhyamāṃ śeṣāṃ $ vardhayed vā kanīyasīm & / tatas teṣāṃ pradātavyā % sarva-śokasya śāntaye // 6.170 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200268 (0.0):
tatas teṣāṃ pradātavyā % sarva-śokasya śāntaye // 6.170 // / yeno7ttamā gṛhītā syāc $ śiva-śeṣā mahīyasī &
prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya tathaiva śirasā vṛtā // 6.171 // / dhvajacchattravimānādyair mahāvāditraniḥsvanaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200280 (0.035):
yeno7ttamā gṛhītā syāc $ śiva-śeṣā mahīyasī & / prāpaṇīyā gṛhaṃ tasya % tathai9va śirasā vṛtā // 6.171 //
gṛhadvāraṃ tataḥ prāptam arcayitvā niveśayet // 6.172 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200286 (0.0):
dhvaja-cchattra-vimānā3dyair $ mahā-vāditra-niḥsvanaiḥ & / gṛha-dvāraṃ tataḥ prāptam % arcayitvā niveśayet // 6.172 //
dadyād gotrakalatrāṇāṃ bhṛtyānāṃ svajanasya ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200291 (0.0):
gṛha-dvāraṃ tataḥ prāptam % arcayitvā niveśayet // 6.172 // / dadyād gotra-kalatrāṇāṃ $ bhṛtyānāṃ sva-janasya ca &
tarpayec cānatān(?) bhaktyā vāditradhvajavāhakān // 6.173 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200298 (0.0):
dadyād gotra-kalatrāṇāṃ $ bhṛtyānāṃ sva-janasya ca & / tarpayec cā8natān(?) bhaktyā % vāditra-dhvaja-vāhakān // 6.173 //
evam ādīyate bhaktyā yaḥ śivasyottamā gṛhe /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200302 (0.0):
tarpayec cā8natān(?) bhaktyā % vāditra-dhvaja-vāhakān // 6.173 // / evam ādīyate bhaktyā $ yaḥ śivasyo7ttamā gṛhe &
śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200316 (0.0):
śobhayā rāja-mārgeṇa % tasya dharma-phalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samasta-pāpa-nirmuktaḥ $ samasta-kula-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805228 (0.025):
samastakulasaṃyutaḥ SUp_6.175b / samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.168c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211376 (0.049):
samastapāpanimuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200398 (0.055):
purataḥ pṛṣṭhato vā9pi % gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ śuddhaḥ śiva-puraṃ gataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705822 (0.055):
purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣapāpanirmuktaḥ śuddhaḥ śivapuraṃ gataḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5796262 (0.057):
aśeṣagaṇasaṃyutaḥ SUp_6.112b / aśeṣapāpanirmuktaḥ SUp_6.178a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309030 (0.061):
samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.168c / samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.175a
śivalokam avāpnoti sabhṛtyaparicārakaḥ // 6.175 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200321 (0.0):
samasta-pāpa-nirmuktaḥ $ samasta-kula-saṃyutaḥ & / śiva-lokam avāpnoti % sa-bhṛtya-paricārakaḥ // 6.175 //
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200334 (0.0):
śiva-lokam avāpnoti % sa-bhṛtya-paricārakaḥ // 6.175 // / tatra divyair mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702414 (0.049):
tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / icchayā krīḍate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196943 (0.061):
tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / icchayā krīḍate tāvad % yāvad ā-bhūta-saṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706115 (0.063):
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syān mahīpatiḥ // 6.205 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706088 (0.063):
gajāśvarathasaṃyuktair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
rathasya yātrāṃ yaḥ kuryād ity evam upaśobhayā / / bhakṣabhojyapradānaiś ca tatphalaṃ śṛnu yatnataḥ // 6.177 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200346 (0.0):
kalpānāṃ krīḍate koṭim % ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 // / rathasya yātrāṃ yaḥ kuryād $ ity evam upaśobhayā &
aśeṣapāpanirmuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200350 (0.0):
bhakṣa-bhojya-pradānaiś ca % tat-phalaṃ śṛnu yatnataḥ // 6.177 // / aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199521 (0.055):
kula-triṃśaka-saṃyuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704958 (0.055):
kulatriṃśakasaṃyuktaḥ sarvabhṛtyasamanvitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309035 (0.063):
samastapāpanirmuktaḥ SUp_6.175a / samastabhṛtyasaṃyuktaḥ SUp_6.92c
kulatriṃśakam uddhṛtya suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200357 (0.0):
aśeṣa-pāpa-nirmuktaḥ $ sarva-bhṛtya-samanvitaḥ & / kula-triṃśakam uddhṛtya % suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 //
sarvakāmayutair divyaiḥ svacchandagamanālayaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200362 (5.960):
kula-triṃśakam uddhṛtya % suhṛdbhiḥ svajanaiḥ saha // 6.178 // / sarva-kāma-yutair divyaiḥ $ sva-cchanda-gamanā3layaiḥ &
mahāvimānaiḥ śrīmadbhir divyastrīparivāritaḥ // 6.179 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200372 (0.0):
sarva-kāma-yutair divyaiḥ $ sva-cchanda-gamanā3layaiḥ & / mahā-vimānaiḥ śrīmadbhir % divya-strī-parivāritaḥ // 6.179 //
icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200379 (0.0):
mahā-vimānaiḥ śrīmadbhir % divya-strī-parivāritaḥ // 6.179 // / icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200674 (0.0):
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706093 (0.0):
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199373 (0.045):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704806 (0.045):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189019 (0.063):
kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.98d / kalpakoṭiṃ śive pure SUp_6.180b
jñānayogaṃ tataḥ prāpya saṃsārād avamucyate // 6.180 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200385 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure & / jñāna-yogaṃ tataḥ prāpya % saṃsārād avamucyate // 6.180 //
śivasya rathayātrāyām upavāsaparaḥ kṣamī /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200391 (0.0):
jñāna-yogaṃ tataḥ prāpya % saṃsārād avamucyate // 6.180 // / śivasya rathayātrāyām $ upavāsa-paraḥ kṣamī &
purataḥ pṛṣṭhato vāpi gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 // / aśeṣapāpanirmuktaḥ śuddhaḥ śivapuraṃ gataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200403 (0.0):
śivasya rathayātrāyām $ upavāsa-paraḥ kṣamī & / purataḥ pṛṣṭhato vā9pi % gacchaṃs tasya phalaṃ śṛṇu // 6.181 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200310 (0.055):
śobhayā rāja-mārgeṇa % tasya dharma-phalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samasta-pāpa-nirmuktaḥ $ samasta-kula-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705736 (0.055):
śobhayā rājamārgeṇa tasya dharmaphalaṃ śṛṇu // 6.174 // / samastapāpanirmuktaḥ samastakulasaṃyutaḥ /
mahārathopamair yānaiḥ kalpāśītiṃ pramodateä // 6.182 //
dhvajacchattrapatākābhir dīpadarpaṇacāmaraiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200417 (0.0):
mahā-ratho1pamair yānaiḥ % kalpā1śītiṃ pramodateä // 6.182 // / dhvaja-cchattra-patākābhir $ dīpa-darpaṇa-cāmaraiḥ &
dhūpair vitānakalaśair upaśobhā sahasraśaḥ // 6.183 // / gṛhītvā yāti purataḥ svecchayā vā parecchayā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200423 (0.0):
dhvaja-cchattra-patākābhir $ dīpa-darpaṇa-cāmaraiḥ & / dhūpair vitāna-kalaśair % upaśobhā sahasraśaḥ // 6.183 //
saṃparkāt kautukāl lābhāc chivaloke vrajante te // 6.184 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200432 (0.030):
saṃparkāt kautukāl lābhāc % chiva-loke vrajante te // 6.184 //
śivasya rathayātrāṃ tu yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200441 (0.0):
saṃparkāt kautukāl lābhāc % chiva-loke vrajante te // 6.184 // / śivasya ratha-yātrāṃ tu $ yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ &
prasaṅgāt kautukād vāpi te 'pi yānti śivaṃ puram // 6.185 // / nānāyatnādiśeṣānte nānāprekṣaṇakāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200443 (0.024):
śivasya ratha-yātrāṃ tu $ yaḥ prapaśyati bhaktitaḥ & / prasaṅgāt kautukād vā9pi % te 'pi yānti śivaṃ puram // 6.185 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237626 (0.040):
nānāmaṇimayairdivyaiḥ SvaT_10.805a / nānāyatnādiśeṣānte SUp_6.186a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200452 (0.043):
nānā-yatnā3di-śeṣā1nte $ nānā-prekṣaṇakāni ca & / kurvīta ratha-yātrāyāṃ % ramate ca vibhūṣitā // 6.186 //
kurvīta rathayātrāyāṃ ramate ca vibhūṣitā // 6.186 // / te bhogair vividhair divyaiḥ śivāsannā gaṇeśvarāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200459 (0.0):
nānā-yatnā3di-śeṣā1nte $ nānā-prekṣaṇakāni ca & / kurvīta ratha-yātrāyāṃ % ramate ca vibhūṣitā // 6.186 //
krīḍanti rudrabhavane kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200469 (0.0):
te bhogair vividhair divyaiḥ $ śivā3sannā gaṇe3śvarāḥ & / krīḍanti rudra-bhavane % kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 //
mahatā jñānasaṅghena tasmāc chivarathena ca / / pṛthakjīvā mṛtā yānti śivalokaṃ na saṃśayaḥ // 6.188 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877476 (0.0):
hṛṣṭāḥ puṣṭā mṛtā yānti śivalokaṃ na saṃśayaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200480 (0.0):
krīḍanti rudra-bhavane % kalpānāṃ viṃśatīr narāḥ // 6.187 // / mahatā jñāna-saṅghena $ tasmāc chiva-rathena ca &
śrīparvate mahākāle vārāṇasyāṃ mahālaye / / jalpeśvare kurukṣetre kedāre maṇḍaleśvare // 6.189 //
gokarṇe bhadrakarṇe ca śaṅkukarṇe sthaleśvare / / bhīmeśvare suvarṇākṣe kālañjaravane tathā // 6.190 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200505 (0.031):
go-karṇe bhadra-karṇe ca $ śaṅku-karṇe sthale3śvare & / bhīme3śvare suvarṇā1kṣe % kālañjara-vane tathā // 6.190 //
evam ādiṣu cānyeṣu śivakṣetreṣu ye mṛtāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200511 (0.0):
bhīme3śvare suvarṇā1kṣe % kālañjara-vane tathā // 6.190 // / evam ādiṣu cā7nyeṣu $ śiva-kṣetreṣu ye mṛtāḥ &
jīvāś carācarāḥ sarve śivalokaṃ vrajanti te // 6.191 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200518 (0.0):
evam ādiṣu cā7nyeṣu $ śiva-kṣetreṣu ye mṛtāḥ & / jīvāś carā1carāḥ sarve % śiva-lokaṃ vrajanti te // 6.191 //
prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham avimuktaṃ tu naiṣṭhikam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200524 (0.0):
jīvāś carā1carāḥ sarve % śiva-lokaṃ vrajanti te // 6.191 // / prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham $ avimuktaṃ tu naiṣṭhikam &
śrīparvataṃ ca vijñeyam ihāmutra ca siddhidam // 6.192 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200529 (0.037):
prayāgaṃ kāmikaṃ tīrtham $ avimuktaṃ tu naiṣṭhikam & / śrī-parvataṃ ca vijñeyam % ihā7mutra ca siddhi-dam // 6.192 //
prasaṅgenāpi yaḥ paśyed anyatra prasthitaḥ kvacit /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200537 (0.027):
śrī-parvataṃ ca vijñeyam % ihā7mutra ca siddhi-dam // 6.192 // / prasaṅgenā7pi yaḥ paśyed $ anyatra prasthitaḥ kvacit &
śrīparvataṃ mahāpuṇyaṃ so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200545 (0.0):
prasaṅgenā7pi yaḥ paśyed $ anyatra prasthitaḥ kvacit & / śrī-parvataṃ mahā-puṇyaṃ % so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 //
vrajed yaḥ śivatīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200552 (0.0):
śrī-parvataṃ mahā-puṇyaṃ % so 'pi yāti śivaṃ puram // 6.193 // / vrajed yaḥ śiva-tīrthāni $ sarva-pāpaiḥ pramucyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295813 (0.049):
vrajedunmanayā śivam SvaT_4.261d / vrajed yaḥ śivatīrthāni SUp_6.194a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18839639 (0.052):
avagāhya sutīrthāni sarvapāpaiḥ pramucyate // RKV_57.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861404 (0.058):
sarvapāpavinirmukto HV_113.82ab*1542:1a / sarvapāpaiḥ pramucyate HV_20.48d
pāpayuktaḥ śivajñānaṃ prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200559 (0.0):
vrajed yaḥ śiva-tīrthāni $ sarva-pāpaiḥ pramucyate & / pāpa-yuktaḥ śiva-jñānaṃ % prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861404 (0.051):
sarvapāpavinirmukto HV_113.82ab*1542:1a / sarvapāpaiḥ pramucyate HV_20.48d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196970 (0.053):
tebhyaḥ prāpya śiva-jñānaṃ % śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702441 (0.053):
tebhyaḥ prāpya śivajñānaṃ śāntaṃ nirvāṇam āpnuyāt // 4.29 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612317 (0.061):
sarvapāpavinirmukto SkP_29.216e / sarvapāpaiḥ pramucyate SkP_25.54d
tīrthasthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ śivarātre prayatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200561 (0.0):
pāpa-yuktaḥ śiva-jñānaṃ % prāpya nirvāṇam āpnuyāt // 6.194 // / tīrtha-sthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ $ śiva-rātre prayatnataḥ &
kalpayitvānusāreṇa kālasya viṣuvasya ca // 6.195 // / tīrthayātrāgataṃ śāntaṃ hāhābhūtam acetanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200577 (0.0):
tīrtha-sthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ $ śiva-rātre prayatnataḥ & / kalpayitvā9nusāreṇa % kālasya viṣuvasya ca // 6.195 //
kṣutpipāsāturaṃ loke pāṃsupādaṃ tvarānvitam // 6.196 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200583 (0.052):
tīrtha-yātrā-gataṃ śāntaṃ $ hāhā-bhūtam acetanam & / kṣut-pipāsā3turaṃ loke % pāṃsu-pādaṃ tvarā1nvitam // 6.196 //
saṃtarpayitvā yatnena mlānalakṣmīm ivāmbubhiḥ / / pādyāsanapradānena kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200585 (0.052):
kṣut-pipāsā3turaṃ loke % pāṃsu-pādaṃ tvarā1nvitam // 6.196 // / saṃtarpayitvā yatnena $ mlāna-lakṣmīm ivā7mbubhiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200592 (0.064):
pādyā3sana-pradānena % kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 // / aśnanti yāvat tat-piṇḍaṃ $ tīrtha-nirdhūta-kalmaṣāḥ &
aśnanti yāvat tatpiṇḍaṃ tīrthanirdhūtakalmaṣāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200599 (0.0):
pādyā3sana-pradānena % kas tena puruṣaḥ samaḥ // 6.197 // / aśnanti yāvat tat-piṇḍaṃ $ tīrtha-nirdhūta-kalmaṣāḥ &
tāvadvarṣasahasrāṇi taddātās te śive pure // 6.198 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200606 (0.0):
aśnanti yāvat tat-piṇḍaṃ $ tīrtha-nirdhūta-kalmaṣāḥ & / tāvad-varṣa-sahasrāṇi % tad-dātās te śive pure // 6.198 //
dadyād yaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200613 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % tad-dātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śiva-sattrā1rthaṃ $ mahiṣīṃ su-payasvinīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201114 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706531 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm /
modate sa śive loke yugakoṭiśataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200621 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-sattrā1rthaṃ $ mahiṣīṃ su-payasvinīm & / modate sa śive loke % yuga-koṭi-śataṃ naraḥ // 6.199 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704871 (0.041):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199436 (0.062):
modate sa śive loke % kalpa-koṭy-ayutaṃ naraḥ // 6.103 //
ārtāya śivabhaktāya dadyād yaḥ supayasvinīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200629 (0.0):
modate sa śive loke % yuga-koṭi-śataṃ naraḥ // 6.199 // / ārtāya śiva-bhaktāya $ dadyād yaḥ su-payasvinīm &
ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.200 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200631 (0.0):
ārtāya śiva-bhaktāya $ dadyād yaḥ su-payasvinīm & / ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165505 (0.037):
ajāto 'dhipatiḥ proktas MrgT_3.112c / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5795910 (0.037):
ajasraṃ kṣarate tathā SUp_6.164b / ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c
yāvat tadromasaṃkhyānaṃ tatprasūtikuleṣu ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200643 (0.0):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453633 (0.038):
yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452872 (0.051):
yāvanti tasyā romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828737 (0.051):
yāvanti tasya romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi svargaloke mahīyate // RKS_78.25 //
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
yāvanti tasyā romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199222 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200649 (0.0):
yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca & / tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704656 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828738 (1.192):
yāvanti tasya romāṇi tatprasūtikuleṣu ca / / tāvad varṣasahasrāṇi svargaloke mahīyate // RKS_78.25 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate / / tataḥ svargāt paribhraṣṭaḥ kṣīṇakarmā divaścyutaḥ // RKV_146.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092131 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_8.371 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550403 (0.027):
tāvad varṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate. // MKm_91 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877825 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate // RKV_157.9 //
mṛduromāñcitāṃ kṛṣṇāṃ nivedya gurave naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200656 (1.192):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 // / mṛdu-romā1ñcitāṃ kṛṣṇāṃ $ nivedya gurave naraḥ &
romṇi romṇi suvarṇasya dattasya phalam āpnuyāt // 6.202 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200661 (0.0):
mṛdu-romā1ñcitāṃ kṛṣṇāṃ $ nivedya gurave naraḥ & / romṇi romṇi suvarṇasya % dattasya phalam āpnuyāt // 6.202 //
gajāśvarathasaṃyuktair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
sānugaḥ krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200377 (0.0):
mahā-vimānaiḥ śrīmadbhir % divya-strī-parivāritaḥ // 6.179 // / icchayā krīḍate bhogaiḥ $ kalpa-koṭiṃ śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200675 (0.0):
gajā1śva-ratha-saṃyuktair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705802 (0.0):
mahāvimānaiḥ śrīmadbhir divyastrīparivāritaḥ // 6.179 // / icchayā krīḍate bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702414 (0.049):
tābhiḥ sārdhaṃ mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / icchayā krīḍate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam // 4.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199373 (0.052):
modate vividhair bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704806 (0.052):
modate vividhair bhogaiḥ kalpakoṭiṃ śive pure // 6.98 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705752 (0.063):
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196943 (0.064):
tābhiḥ sārdhaṃ mahā-bhogair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / icchayā krīḍate tāvad % yāvad ā-bhūta-saṃplavam // 4.27 //
nivedyāśvataraṃ puṣṭam aduṣṭaṃ gurave naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200681 (0.0):
sā1nugaḥ krīḍate bhogaiḥ % kalpa-koṭiṃ śive pure // 6.203 // / nivedyā7śvataraṃ puṣṭam $ aduṣṭaṃ gurave naraḥ &
saṃgatiṃ sopakaraṇaṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.040):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.040):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.050):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) $ tila-tulya-phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.050):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 // / yāvat surauṣadhīrajñas(?) tilatulyaphalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703641 (0.058):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199001 (0.058):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.058):
nivedyā7śvataraṃ puṣṭam $ aduṣṭaṃ gurave naraḥ & / saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.058):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201566 (0.064):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure & / bhikṣā-pātra-mukhā3cchādam % vastra-parṇā3di-kalpitam // 6.272 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706985 (0.064):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure / / bhikṣāpātramukhācchādam vastraparṇādikalpitam // 6.272 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264444 (0.064):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.272b / bhogābhāvādvipadyante SvaT_4.130c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264382 (0.064):
bhogān bhuṅkte yathepsitān SUp_4.53d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d
divyāśvayuktaiḥ śrīmadbhir vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200695 (0.038):
divyā1śva-yuktaiḥ śrīmadbhir $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ % tad-ante syān mahī-patiḥ // 6.205 //
koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ tadante syān mahīpatiḥ // 6.205 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200699 (0.0):
divyā1śva-yuktaiḥ śrīmadbhir $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ % tad-ante syān mahī-patiḥ // 6.205 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705754 (0.063):
tatra divyair mahābhogair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpānāṃ krīḍate koṭim ante nirvāṇam āpnuyāt // 6.176 //
api yojanamātrāya śibikāṃ parikalpayet / / guroḥ śāntasya dāntasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.206 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200714 (0.0):
koṭiṃ koṭiṃ ca kalpānāṃ % tad-ante syān mahī-patiḥ // 6.205 // / api yojana-mātrāya $ śibikāṃ parikalpayet & / guroḥ śāntasya dāntasya % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.206 //
vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca / / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200720 (0.0):
guroḥ śāntasya dāntasya % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.206 // / vimānānāṃ sahasreṇa $ sarva-kāma-yutena ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200728 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 // / chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca $ kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704424 (0.013):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704446 (0.013):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706849 (0.024):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam // 6.261 // / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198187 (0.025):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703644 (0.025):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820336 (0.031):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.037):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.037):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200810 (0.047):
kalpa-koṭi-śataṃ bhogān % bhuktvā sa tu mahī-patiḥ // 6.214 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706227 (0.047):
sūryāyutaprabhādīptair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ / / kalpakoṭiśataṃ bhogān bhuktvā sa tu mahīpatiḥ // 6.214 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339396 (0.049):
tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpakoṭiśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233161 (0.049):
tatra bhuktvā mahābhogān kalpakoṭiśataṃ naraḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188959 (0.050):
kalpakoṭiśataṃ bhogān SUp_6.214c / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ SUp_6.67c
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.056):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189032 (0.056):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ SUp_6.207c / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ SUp_6.262a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201426 (0.057):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ % sarva-kāma-samanvitam // 6.261 // / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706272 (0.059):
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure /
chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200734 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 // / chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca $ kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam &
bālakrīḍanakān etān ity ādyān aparān api // 6.208 // / nivedayitvā skandāya tatsāyujyam avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200743 (0.0):
chāgaṃ meṣaṃ mayūraṃ ca $ kukkuṭaṃ śārikāṃ śukam & / bāla-krīḍanakān etān % ity ādyān aparān api // 6.208 //
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs tadante syād dvijottamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198943 (0.0):
vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs $ tad-ante sa mahī-patiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200748 (0.0):
nivedayitvā skandāya $ tat-sāyujyam avāpnuyāt & / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs % tad-ante syād dvijo1ttamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704393 (0.0):
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs tadante sa mahīpatiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869740 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca % saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs $ tvam ante matprasādataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11141051 (0.009):
yāvad dharaṇisūryau ca saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs tvam ante matprasādataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23450035 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca % na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs $ tvam ante matprasādajam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156695 (0.020):
yāvad dināni tāvac ca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca bhogān vipulāṃs tvam ante matprasādajam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169573 (0.020):
yāvaddināni tāvacca na naśiṣyati saṃtatiḥ // ViP_5,19.25 // / bhuktvā ca vipulānbhogāṃstvamante matprasādataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262565 (0.032):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074036 (0.040):
tasmād bhraṣṭastu rājendra agnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃstat tīrthaṃ bhajate punaḥ // KūrmP_1,36.10 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857115 (0.040):
paribhraṣṭastu rājendra $ so 'gnihotrī bhavennaraḥ & / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs % tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896621 (0.040):
paribhraṣṭastu rājendra so 'gnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893197 (0.043):
bhuktvā tatrepsitān bhogān BrP_227.30c / bhuktvā tu vipulān bhogāñ BrP_41.79a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856628 (0.048):
bhuktvā tu vipulānbhogāṃs % tattīrthaṃ labhate punaḥ // MatsP_106.42 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896134 (0.048):
dhanadhānyasamāyukto dātā bhavati nityaśaḥ / / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs tattīrthaṃ labhate punaḥ // MatsP_106.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004764 (0.049):
sa bhuktveha varānbhogānante viṣṇoḥ padaṃ vrajet // NarP_1,120.73 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788391 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān % mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059706 (0.050):
sa bhuktvā vividhān bhogān mokṣaṃ cānte labhed dhruvam // BrP_67.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337727 (0.050):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra $ bhogān yugaśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231492 (0.050):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,76.39 // / bhuktvā tu vipulāṃstatra bhogān yugaśataṃ naraḥ /
musalolūkhalādyāni gṛhopakaraṇāni ca / / dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200761 (0.0):
musalo1lūkhalā3dyāni $ gṛho1pakaraṇāni ca & / dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.054):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201364 (0.061):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706786 (0.061):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
pratyekaṃ kalpam ekaikaṃ gṛhopakaraṇair naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200762 (0.053):
dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 // / pratyekaṃ kalpam ekai1kaṃ $ gṛho1pakaraṇair naraḥ &
ante divi vased bhogais tadante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200775 (0.0):
pratyekaṃ kalpam ekai1kaṃ $ gṛho1pakaraṇair naraḥ & / ante divi vased bhogais % tad-ante ca gṛhī bhavet // 6.211 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169062 (0.031):
ante divi vased bhogais SUp_6.211c / ante nirvāṇam āpnuyāt SUp_6.176d
kharjūratālapattrair vā carmaṇā vā sukalpitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200780 (0.0):
ante divi vased bhogais % tad-ante ca gṛhī bhavet // 6.211 // / kharjūra-tāla-pattrair vā $ carmaṇā vā sukalpitam &
dattvā koṭyāsanaṃ vṛttaṃ śivalokam avāpnuyāt // 6.212 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200787 (0.0):
kharjūra-tāla-pattrair vā $ carmaṇā vā sukalpitam & / dattvā koṭy-āsanaṃ vṛttaṃ % śiva-lokam avāpnuyāt // 6.212 //
prātarnīhāravelāyāṃ hemante śivayoginām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200794 (0.0):
dattvā koṭy-āsanaṃ vṛttaṃ % śiva-lokam avāpnuyāt // 6.212 // / prātar-nīhāra-velāyāṃ $ hemante śiva-yoginām &
kṛtvā pratāpanāyāgniṃ śivaloke mahīyate // 6.213 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200799 (0.053):
prātar-nīhāra-velāyāṃ $ hemante śiva-yoginām & / kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
sūryāyutaprabhādīptair vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200806 (0.044):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 // / sūryā1yuta-prabhā-dīptair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ &
kalpakoṭiśataṃ bhogān bhuktvā sa tu mahīpatiḥ // 6.214 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200811 (0.0):
sūryā1yuta-prabhā-dīptair $ vimānaiḥ sārva-kāmikaiḥ & / kalpa-koṭi-śataṃ bhogān % bhuktvā sa tu mahī-patiḥ // 6.214 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339398 (0.003):
prārthayeddevamīśānaṃ % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,77.102 // / tatra bhuktvā mahābhogān $ kalpakoṭiśataṃ naraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233163 (0.003):
prārthayeddevamīśānaṃ śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,77.102 // / tatra bhuktvā mahābhogān kalpakoṭiśataṃ naraḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820337 (0.015):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704421 (0.037):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704443 (0.037):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781418 (0.043):
trisaptakulam uddhṛtya % naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_57.53 // / tatra kalpaśataṃ yāvad $ bhuktvā bhogān manoramān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052733 (0.043):
trisaptakulam uddhṛtya naro viṣṇupuraṃ vrajet // BrP_57.53 // / tatra kalpaśataṃ yāvad bhuktvā bhogān manoramān /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706139 (0.047):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25419932 (0.063):
tatra bhuktvā mahābhogānkalpakoṭiśatannaraḥ // ŚivP_7.2,28.19ab/
yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā gacchantaṃ śivayoginam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200821 (0.0):
kalpa-koṭi-śataṃ bhogān % bhuktvā sa tu mahī-patiḥ // 6.214 // / yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā $ gacchantaṃ śiva-yoginam &
bhojayīta yathāśaktyā śivaloke mahīyate // 6.215 // / yaś chattraṃ dhārayed grīṣme gacchate śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200833 (0.0):
yaḥ prāntaraṃ videśaṃ vā $ gacchantaṃ śiva-yoginam & / bhojayīta yathā-śaktyā % śiva-loke mahīyate // 6.215 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815569 (0.048):
sayamaniyam ācāraṃ śivabhaktiparaṃ naram // RKS_59.26 // / bhojayitvā yathāśaktyā śivaloke mahīyate /
sa mṛtaḥ pṛthivīṃ kṛtsnām ekacchattrām avāpnuyāt // 6.216 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200838 (0.0):
yaś chattraṃ dhārayed grīṣme $ gacchate śiva-yogine & / sa mṛtaḥ pṛthivīṃ kṛtsnām % eka-cchattrām avāpnuyāt // 6.216 //
yaḥ samuddharate mārge mātropakaraṇāsanam /
śivayogapravṛttasya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.217 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200851 (0.0):
yaḥ samuddharate mārge $ mātro1pakaraṇā3sanam & / śiva-yoga-pravṛttasya % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.217 //
kalpāyutaṃ naraḥ sāgraṃ bhuktvā bhogāñ chive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200862 (0.0):
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198563 (0.034):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / kalpa-koṭiṃ naraḥ sāgraṃ % śiva-loke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704013 (0.034):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiṃ naraḥ sāgraṃ śivaloke vyavasthitaḥ // 6.35 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703323 (0.047):
kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820337 (0.050):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhuktvā bhogān yathepsitān /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262573 (0.054):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā bhogān bhavabhrāntiṃ BhStc_102a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801979 (0.054):
bhuktvā bhogāñ chive pure SUp_6.218b / bhuktvā sa tu mahīpatiḥ SUp_6.214d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197862 (0.057):
kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706139 (0.059):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704419 (0.062):
śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704441 (0.062):
ghṛtatailanadīyuktaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.68 // / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
tadante prāpnuyād rājyaṃ sarvaiśvaryasamanvitam // 6.218 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200864 (0.0):
kalpā1yutaṃ naraḥ sā1graṃ $ bhuktvā bhogāñ chive pure & / tad-ante prāpnuyād rājyaṃ % sarvai1śvarya-samanvitam // 6.218 //
abhyaṅgodvartanaṃ snānam ārtasya śivayoginaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200872 (0.033):
tad-ante prāpnuyād rājyaṃ % sarvai1śvarya-samanvitam // 6.218 // / abhyaṅgo1dvartanaṃ snānam $ ārtasya śiva-yoginaḥ &
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200881 (0.0):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797210 (0.029):
kalpaṃ śivapure bhogān SUp_5.30c / kalpāñ chivapure naraḥ SUp_6.219d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201016 (0.047):
prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706432 (0.047):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189126 (0.063):
kalpaḥ saṃhāra ucyate SvaT_11.231d / kalpāñ chivapure naraḥ SUp_6.219d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198824 (0.064):
prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704274 (0.064):
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
apanīya samucchiṣṭaṃ bhaktitaḥ śivayoginām / / daśadhenupradānasya phalam āpnoti mānavaḥ // 6.220 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200892 (0.0):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 // / apanīya samucchiṣṭaṃ $ bhaktitaḥ śiva-yoginām &
pañcagavyasamaṃ jñeyam ucchiṣṭaṃ śivayoginām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200899 (0.0):
daśa-dhenu-pradānasya % phalam āpnoti mānavaḥ // 6.220 // / pañca-gavya-samaṃ jñeyam $ ucchiṣṭaṃ śiva-yoginām &
tad bhuktvā labhate śuddhiṃ mahataḥ pātakād api // 6.221 // / nārī ca bhuktvā satputraṃ kulādhāraṃ guṇānvitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200906 (0.0):
pañca-gavya-samaṃ jñeyam $ ucchiṣṭaṃ śiva-yoginām & / tad bhuktvā labhate śuddhiṃ % mahataḥ pātakād api // 6.221 //
rājyayogyaṃ dhanāḍhyaṃ ca prāpnuyād dharmatatparam // 6.222 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5803421 (0.057):
rājā vijayam āpnoti SUp_6.157a / rājyayogyaṃ dhanāḍhyaṃ ca SUp_6.222c
yaś ca yāṃ śivayajñāya gṛhasthaḥ parikalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200919 (0.051):
rājya-yogyaṃ dhanā3ḍhyaṃ ca % prāpnuyād dharma-tat-param // 6.222 // / yaś ca yāṃ śiva-yajñāya $ gṛha-sthaḥ parikalpayet &
śivabhakto 'sya mahataḥ paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200929 (0.0):
yaś ca yāṃ śiva-yajñāya $ gṛha-sthaḥ parikalpayet & / śiva-bhakto 'sya mahataḥ % paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 //
śivomāṃ ca prayatnena bhaktyābdaṃ yo 'nupālayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200935 (0.055):
śiva-bhakto 'sya mahataḥ % paramaṃ phalam āpnuyāt // 6.223 // / śivo1māṃ ca prayatnena $ bhaktyā9bdaṃ yo 'nupālayet &
gavāṃ lakṣapradānasya saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200943 (0.0):
śivo1māṃ ca prayatnena $ bhaktyā9bdaṃ yo 'nupālayet & / gavāṃ lakṣa-pradānasya % saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 //
prātaḥ pradadyāt saghṛtaṃ sukṛtaṃ bālapiṇḍakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200950 (0.0):
gavāṃ lakṣa-pradānasya % saṃpūrṇaṃ phalam āpnuyāt // 6.224 // / prātaḥ pradadyāt sa-ghṛtaṃ $ sukṛtaṃ bāla-piṇḍakam &
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.0):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.0):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200956 (0.0):
prātaḥ pradadyāt sa-ghṛtaṃ $ sukṛtaṃ bāla-piṇḍakam & / dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.0):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201167 (0.013):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201298 (0.013):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202914 (0.039):
kṣetram uddāmayec cā7pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tat-pattra-kusuma- $ kanda-mūla-phalāni ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201217 (0.043):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201242 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201279 (0.044):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.045):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201190 (0.046):
dhanuḥ-khaḍgā3yudhā3dīni % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.243 // / ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201594 (0.056):
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202952 (0.058):
karoti ca paritrāṇaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 7.96 // / kulai1ka-viṃśako1petaḥ $ patnī-putrā3di-saṃyutaḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.058):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.058):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.058):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200958 (0.0):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.064):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
tāvadaṣṭāyutān pūrvair bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.0):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198979 (0.038):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.038):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.038):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200725 (0.038):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703642 (0.038):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.041):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197177 (0.058):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702650 (0.058):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
vidhavānāthavṛddhānāṃ pradadyād yaḥ prajīvanam / / ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.014):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817243 (0.031):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200981 (0.032):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavā1nātha-vṛddhānāṃ $ pradadyād yaḥ prajīvanam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201085 (0.036):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706502 (0.036):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198836 (0.047):
dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate & / toyā3dhāra-pidhānāni % mṛd-vastra-tarujāni vā // 6.57 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201049 (0.054):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706465 (0.054):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706544 (0.054):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704250 (0.056):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198799 (0.056):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10783636 (0.059):
darśanāt sparśanāt tasya śivaloke mahīyate / / kubjeśvaraṃ tathaivānyat na tat paśyanti mānavāḥ // RKS_21.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.060):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200797 (0.062):
kṛtvā pratāpanāyā7gniṃ % śiva-loke mahīyate // 6.213 //
dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200988 (0.0):
ā-bhūta-ssaṃplavaṃ yāvac % chiva-loke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarva-jantūnām $ āhāram anuyatnataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201085 (0.022):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706502 (0.022):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.032):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706544 (0.045):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8892967 (0.055):
śuddhamaṣṭāṅgulaṃ dadyāc chivaloke mahīyate / / sāmagāya tataścaitat sāmavratamihocyate // MatsP_101.26 //
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.060):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.060):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
triḥ pṛthvīṃ ratnasaṃpūrṇāṃ yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200996 (0.0):
dadyād yaḥ sarva-jantūnām $ āhāram anuyatnataḥ & / triḥ pṛthvīṃ ratna-saṃpūrṇāṃ % yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5799426 (0.038):
trihastā vā sukuṭṭimā SUp_4.13b / triḥ pṛthvīṃ ratnasaṃpūrṇāṃ SUp_6.228c
vinayavratadānāni yāni siddhāni lokataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201002 (0.0):
triḥ pṛthvīṃ ratna-saṃpūrṇāṃ % yad dattvā tat phalaṃ labhet // 6.228 // / vinaya-vrata-dānāni $ yāni siddhāni lokataḥ &
tāni tenaiva vidhinā śivamantreṇa kalpayet // 6.229 // / nivedayīta rudrāya rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201011 (0.0):
vinaya-vrata-dānāni $ yāni siddhāni lokataḥ & / tāni tenai7va vidhinā % śiva-mantreṇa kalpayet // 6.229 //
prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198825 (0.0):
mṛt-kāṣṭha-vaṃśa-khaṇḍāni % yaḥ pradadyāc chivā3śrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān $ divyāñ chiva-pure naraḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201017 (0.0):
nivedayīta rudrāya $ rudrāṇyāḥ ṣaṇmukhasya ca & / prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704275 (0.0):
mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni yaḥ pradadyāc chivāśrame // 6.55 // / prāpnuyād vipulān bhogān divyāñ chivapure naraḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227251 (0.030):
divyājñāṃ labhate punaḥ KubjT_25.0*25d / divyāñ chivapure naraḥ SUp_6.56b
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200878 (0.047):
kṛtvā0pnoti mahā-bhogān % kalpāñ chiva-pure naraḥ // 6.219 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706295 (0.047):
kṛtvāpnoti mahābhogān kalpāñ chivapure naraḥ // 6.219 //
punar yaḥ kartarīṃ dadyāt keśakleśāpanuttaye /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201024 (0.0):
prāpnuyād vipulān bhogān % divyāñ chiva-pure naraḥ // 6.230 // / punar yaḥ kartarīṃ dadyāt $ keśa-kleśā1panuttaye &
sarvakleśavinirmuktaḥ śivaloke sukhī bhavet // 6.231 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201031 (0.0):
punar yaḥ kartarīṃ dadyāt $ keśa-kleśā1panuttaye & / sarva-kleśa-vinirmuktaḥ % śiva-loke sukhī bhavet // 6.231 //
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201038 (0.0):
sarva-kleśa-vinirmuktaḥ % śiva-loke sukhī bhavet // 6.231 // / nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine &
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198475 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201048 (0.0):
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201081 (0.0):
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703927 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706498 (0.0):
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.038):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.038):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.038):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.042):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.045):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / yaś cūeṇā3dhāra-sat-pātraṃ % kasyā7pi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.045):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate / / yaś cūeṇādhārasatpātraṃ kasyāpi vinivedayet // 6.54 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198206 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201124 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706541 (0.051):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201050 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 // / nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201058 (0.033):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817242 (0.034):
sarvopaskaraṇaṃ dattvā śivaloke mahīyate // RKS_61.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198836 (0.049):
māṇikyaṃ kalaśaṃ pātrīṃ % sthālyā3dīn bhāṇḍa-saṃpuṭān // 6.56 // / dattvā śivā1grajas tebhyaḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706397 (0.054):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815369 (0.057):
varṣalakṣaṃ mahābhāga śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201430 (0.059):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201178 (0.060):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 // / śivā3yatana-vittānāṃ $ rakṣā2rthaṃ yaḥ prayacchati &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.061):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.064):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate & / yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.064):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate / / yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam $ īśvarāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
ekaṃ vaṭa-phalaṃ pakvaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
kapittham ekaṃ yaḥ pakvam īśvarāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
ekaṃ vaṭaphalaṃ pakvaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.028):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.028):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815369 (0.031):
varṣalakṣaṃ mahābhāga śivaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815514 (0.034):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.041):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate & / yac chuddhaṃ śaṅkha-cūrṇaṃ vā % gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.041):
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate / / yac chuddhaṃ śaṅkhacūrṇaṃ vā gurave vinivedayet // 6.48 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.043):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.043):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.047):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.047):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
dattvāñjanaśalākāṃ vā lohādyāṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201058 (0.063):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 // / dattvā9ñjana-śalākāṃ vā $ lohā3dyāṃ śiva-yogine &
bhogāñ chivapure prāpya jñānacakṣur avāpnuyāt // 6.234 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201069 (0.0):
dattvā9ñjana-śalākāṃ vā $ lohā3dyāṃ śiva-yogine & / bhogāñ chiva-pure prāpya % jñāna-cakṣur avāpnuyāt // 6.234 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264337 (0.063):
bhogāñ chivapure prāpya SUp_6.234c / bhogāñ chivapure labhet SUp_6.59b
karṇaśodhanakaṃ dattvā lohādyaṃ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201071 (0.055):
bhogāñ chiva-pure prāpya % jñāna-cakṣur avāpnuyāt // 6.234 // / karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5803594 (0.062):
lohaṃ tripādikaṃ dattvā SUp_6.269c / lohādyaṃ śivayogine SUp_6.235b
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.0):
nivedya parame3śāya % śukti-mātra-rasasya tu // 6.27 // / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.0):
nāsikā-śodhanaṃ dadyāt $ saṃdaṃśaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.0):
karṇa-śodhanakaṃ dattvā $ lohā3dyaṃ śiva-yogine & / varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.0):
nivedya parameśāya śuktimātrarasasya tu // 6.27 // / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.0):
nāsikāśodhanaṃ dadyāt saṃdaṃśaṃ śivayogine / / varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.028):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.028):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.033):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.033):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.035):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704356 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhāgaiḥ śivaloke mahīyate / / yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.047):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815442 (0.051):
saṃprāpya śivaloke tu varṣakoṭiṃ sa modate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.051):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201091 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.022):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10843915 (0.051):
tāvad varṣapramāṇaṃ tu śivaloke mahīyate / / śivaloke uṣitvā tu paścān martye ca jāyate // RKS_98.22 //
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201127 (0.057):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706544 (0.058):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 // / dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003179 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,67.28b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.34b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003187 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,76.37b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.46b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003195 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,76.49b / śivaloke mahīyate LiP_1,76.64b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003203 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,77.7d / śivaloke mahīyate LiP_1,77.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003211 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,77.52b / śivaloke mahīyate LiP_1,79.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003219 (0.058):
śivaloke mahīyate LiP_1,82.120b / śivaloke mahīyate LiP_1,85.231d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8892967 (0.059):
śuddhamaṣṭāṅgulaṃ dadyāc chivaloke mahīyate / / sāmagāya tataścaitat sāmavratamihocyate // MatsP_101.26 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804539 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.48b / śivaloke mahīyate SUp_6.53b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804555 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.54b / śivaloke mahīyate SUp_6.57b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804571 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.232d / śivaloke mahīyate SUp_6.233b
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804587 (0.059):
śivaloke mahīyate SUp_6.235d / śivaloke mahīyate SUp_6.236d
varṣalakṣaṃ sa lakṣārdhaṃ śivaloke mahīyate // 6.236 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201099 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm & / varṣa-lakṣaṃ sa lakṣā1rdhaṃ % śiva-loke mahīyate // 6.236 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287280 (0.030):
varṣalakṣaṃ sa tāvac ca SUp_6.246c / varṣalakṣaṃ sa lakṣārdhaṃ SUp_6.236c
nivedya śivayogibhyaḥ sūcikaṃ sūtrasaṃyutam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201105 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ sa lakṣā1rdhaṃ % śiva-loke mahīyate // 6.236 // / nivedya śiva-yogibhyaḥ $ sūcikaṃ sūtra-saṃyutam &
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201112 (0.0):
nivedya śiva-yogibhyaḥ $ sūcikaṃ sūtra-saṃyutam & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198221 (0.031):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703676 (0.031):
varṣāṇām yutaṃ bhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198365 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201140 (0.043):
pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703819 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706556 (0.043):
pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195732 (0.062):
krīḍate sa śive pure SUp_6.6d / krīḍate sa śive pure SUp_6.52b
dadyād yaḥ śivayogibhyaḥ sukṛtāṃ patravedhanīm /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201120 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 // / dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200607 (0.038):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % tad-dātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śiva-sattrā1rthaṃ $ mahiṣīṃ su-payasvinīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706025 (0.038):
tāvadvarṣasahasrāṇi taddātās te śive pure // 6.198 // / dadyād yaḥ śivasattrārthaṃ mahiṣīṃ supayasvinīm /
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198329 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā $ śivāya vinivedayet & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201057 (0.0):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.0):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.0):
dadyād yaḥ śiva-yogibhyaḥ $ sukṛtāṃ patra-vedhanīm & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703783 (0.0):
panasaṃ nārikelaṃ vā śivāya vinivedayet / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.15 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.0):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.0):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.035):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.037):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.039):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706625 (0.039):
varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.047):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.047):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.047):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201042 (0.051):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.232 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.051):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
dadyād yaḥ pustakādīnāṃ sarvakāryārthakartṛkām /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706399 (0.045):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac chivaloke mahīyate // 6.227 // / dadyād yaḥ sarvajantūnām āhāram anuyatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201084 (0.058):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706501 (0.058):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śivabhaktāya sūcīṃ kaupīnaśodhanīm /
pañcalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198366 (0.0):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201141 (0.0):
dadyād yaḥ pustakā3dīnāṃ $ sarva-kāryā1rtha-kartṛkām & / pañca-lakṣaṃ mahā-bhogair % modate sa śive pure // 6.239 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703820 (0.0):
varṣalakṣaṃ mahābhogair modate sa śive pure // 6.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273515 (0.032):
modate vividhair bhogaiḥ SUp_6.98c / modate sa śive pure SUp_6.18d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201111 (0.043):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % krīḍate sa śive pure // 6.237 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706528 (0.043):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ krīḍate sa śive pure // 6.237 //
śamīndhanatṛṇādīnāṃ dadyāt tacchedanaṃ ca yaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201149 (0.061):
śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ & / krīḍate sa śive loke % varṣa-lakṣa-catuṣṭayam // 6.240 //
krīḍate sa śive loke varṣalakṣacatuṣṭayam // 6.240 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201155 (0.0):
śamī2ndhana-tṛṇā3dīnāṃ $ dadyāt tac-chedanaṃ ca yaḥ & / krīḍate sa śive loke % varṣa-lakṣa-catuṣṭayam // 6.240 //
śivāśramopabhogāya lohopakaraṇaṃ mahat /
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 //
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703731 (5.960):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706722 (5.960):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201173 (0.017):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198276 (0.021):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201300 (0.021):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.031):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.033):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198251 (0.046):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198428 (0.046):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703705 (0.046):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703881 (0.046):
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708321 (0.048):
kṣetram uddāmayec cāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tatpattrakusuma- kandamūlaphalāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201391 (0.057):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706814 (0.057):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.058):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.058):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.058):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.058):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198736 (0.060):
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704189 (0.060):
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198723 (0.0):
yāvat tāmbula-pattrāṇi % pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣa-lakṣāṇi $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201178 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet & / tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704176 (0.0):
yāvat tāmbulapattrāṇi pūgāṃś ca vinivedayet // 6.47 // / tāvanti varṣalakṣāṇi śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.053):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.053):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877956 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // MatsP_64.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885715 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_177.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197781 (0.056):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202924 (0.056):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % śiva-loke mahīyate // 7.94 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703244 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 5.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708331 (0.056):
tāvadvarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // 7.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815301 (0.056):
tāvad varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905833 (0.056):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKV_221.27 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813220 (0.060):
so 'pi varṣasahasrāṇi śivaloke mahīyate // RKS_56.27 //
śivāyatanavittānāṃ rakṣārthaṃ yaḥ prayacchati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201184 (0.041):
tāvanti varṣa-lakṣāṇi % śiva-loke mahīyate // 6.242 // / śivā3yatana-vittānāṃ $ rakṣā2rthaṃ yaḥ prayacchati &
dhanuḥkhaḍgāyudhādīni tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.243 //
ekaikasmin parijñeyam āyudhe cāpi vai phalam / / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198798 (0.0):
pūga-tāmbūla-pattrāṇām % ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201203 (0.0):
ekai1kasmin parijñeyam $ āyudhe cā7pi vai phalam & / varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704249 (0.0):
pūgatāmbūlapattrāṇām ādhāraṃ yo nivedayet // 6.53 // / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198235 (0.010):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703690 (0.010):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.7 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702604 (0.016):
tāvatkalpān mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 4.41 // / tallakṣyamadhyasaṃbhūtaṃ hutvāgnau samidhaḥ śubhāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815515 (0.017):
vipulaiḥ sa mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198207 (0.039):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703662 (0.039):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.5 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201083 (0.039):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.235 // / dadyād yaḥ śiva-bhaktāya $ sūcīṃ kaupīna-śodhanīm &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201126 (0.039):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706500 (0.039):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.235 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706543 (0.039):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.238 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201056 (0.047):
varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706472 (0.047):
varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198476 (0.049):
varṣa-koṭiṃ mahā-bhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ % śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703928 (0.049):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate / / nivedya phāṇitaṃ śuddhaṃ śivāya gurave 'pi vā // 6.28 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834583 (0.051):
nānāvidhair mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // RKV_51.43 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287145 (0.052):
varṣakoṭīś caturdaśa SUp_6.55b / varṣakoṭyaṣṭakaṃ bhogaiḥ SUp_6.54a
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706458 (0.053):
varṣakoṭiṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.232 //
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ kusumāni nivedayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277365 (0.0):
yaḥ svātmabhogabhṛtyarthaṃ SUp_6.245a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201212 (0.0):
varṣa-koṭy-aṣṭakaṃ bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.244 // / yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet &
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386609 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu $ śivaloke mahīyate & / sugupte nirjane deśe % saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092333 (0.055):
ekādaśyāṃ yajed yas tu śivaloke mahīyate / / sugupte nirjane deśe saridvāpītaṭe 'pi vā // VT_18 //
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.0):
yaḥ pakvaṃ dāḍimaṃ caikaṃ dadyād vikasitaṃ navam / / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201215 (0.027):
yaḥ svātma-bhoga-bhṛty-arthaṃ $ kusumāni nivedayet & / śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.034):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198916 (0.034):
śivāya gurave vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198969 (0.034):
śivāya-gurave vā8pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201223 (0.034):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706664 (0.037):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706701 (0.037):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704367 (0.037):
yaḥ sarvadhātusaṃyuktaṃ dadyāl lavaṇaparvatam // 6.62 // / śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704416 (0.037):
yaś ca taṃ parvatavaraṃ śālitaṇḍulakalpitam // 6.66 // / śivāyagurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703901 (0.044):
yaḥ pakvānīkṣudaṇḍāni śivāya vinivedayet // 6.25 // / gurave vāpi tad bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198559 (0.053):
nivedayet tu śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704009 (0.053):
nivedayet tu śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198700 (0.058):
dattvā śivāya gurave $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704151 (0.058):
dattvā śivāya gurave śṛṇu yat phalam āpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201243 (0.060):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201280 (0.060):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
varṣalakṣaṃ sa tāvac ca śivaloke pramodate // 6.246 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201230 (0.0):
yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ & / varṣa-lakṣaṃ sa tāvac ca % śiva-loke pramodate // 6.246 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201051 (0.062):
nakha-cchedanakaṃ dattvā $ śiva-loke mahīyate & / varṣa-lakṣaṃ mahā-bhogaiḥ % śiva-loke mahīyate // 6.233 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706467 (0.062):
nakhacchedanakaṃ dattvā śivaloke mahīyate / / varṣalakṣaṃ mahābhogaiḥ śivaloke mahīyate // 6.233 //
naṣṭāpahṛtam anviṣya punar vittaṃ nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201234 (0.058):
varṣa-lakṣaṃ sa tāvac ca % śiva-loke pramodate // 6.246 // / naṣṭā1pahṛtam anviṣya $ punar vittaṃ nivedayet &
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706701 (0.0):
tāmrakumbhakaṭāhādyaṃ yaḥ śivāya nivedayet / / śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.037):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.037):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201243 (0.062):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201280 (0.062):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201250 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201287 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706708 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.248 // / devadravyaṃ hṛtaṃ naṣṭam anveṣyam api yatnataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201262 (0.0):
yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201290 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.251 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706711 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.251 //
na prāpnoti tadā tasya prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201268 (0.0):
deva-dravyaṃ hṛtaṃ naṣṭam $ anveṣyam api yatnataḥ & / na prāpnoti tadā tasya % prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 //
tāmrakumbhakaṭāhādyaṃ yaḥ śivāya nivedayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218813 (0.024):
tāmbūlaṃ phalameva ca SvaT_4.6b / tāmrakumbhakaṭāhādyaṃ SUp_6.250a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201267 (0.048):
na prāpnoti tadā tasya % prāpnuyād dviguṇaṃ phalam // 6.249 // / tāmra-kumbha-kaṭāhā3dyaṃ $ yaḥ śivāya nivedayet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706658 (0.063):
naṣṭāpahṛtam anviṣya punar vittaṃ nivedayet / / śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 //
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.250 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706664 (0.0):
naṣṭāpahṛtam anviṣya punar vittaṃ nivedayet / / śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.037):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.037):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804763 (0.043):
śivātmakaṃ śivāyaiva SUp_6.250c / śivāya gurave 'pi vā SUp_6.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277277 (0.054):
yaḥ śivāya nivedayet SUp_6.7b / yaḥ śivāya nivedayet SUp_6.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277285 (0.054):
yaḥ śivāya nivedayet SUp_6.18b / yaḥ śivāya nivedayet SUp_6.250b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300586 (0.054):
śivātmakaṃ śivāyaiva SUp_6.247c / śivātmakaṃ śivāyaiva SUp_6.250c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003430 (0.060):
śivāya vinivedayet LiP_1,84.25b / śivāya śivatattvāya LiP_1,72.124a
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201243 (0.062):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201280 (0.062):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
yāvac chivāya tad vittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201250 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201287 (0.0):
śivā3tmakaṃ śivāyai7va % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.250 // / yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706671 (0.0):
śivātmakaṃ śivāyaiva tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.247 // / yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703702 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706637 (0.060):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo'nyasaṃbandhās tasyāṃśāḥ parikīrtitāḥ /
naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.251 // / snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201252 (0.0):
yāvac chivāya tad-vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201288 (0.0):
yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.251 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706674 (0.0):
yāvac chivāya tadvittaṃ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam / / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ puṇyaṃ śataguṇaṃ labhet // 6.248 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.052):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201296 (0.054):
yāvac chivāya tad vittaṃ $ prāṅ nivedya phalaṃ smṛtam & / naṣṭam ānīya tad bhūyaḥ % puṇyaṃ śata-guṇaṃ labhet // 6.251 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.055):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.055):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703731 (5.960):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706589 (5.960):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201304 (0.016):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198276 (0.021):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201170 (0.021):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.031):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.033):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198251 (0.046):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198428 (0.046):
nivedayīta śarvāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ % śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703705 (0.046):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703881 (0.046):
nivedayīta śarvāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śubhaṃ bhraṣṭaṃ nivedayet // 6.24 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708321 (0.048):
kṣetram uddāmayec cāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 7.93 // / yāvat tatpattrakusuma- kandamūlaphalāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201391 (0.057):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706814 (0.057):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.058):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200955 (0.058):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.058):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706373 (0.058):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198736 (0.060):
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704189 (0.060):
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
pale pale varṣakoṭiṃ modate sa śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201312 (0.0):
yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 // / pale pale varṣa-koṭiṃ $ modate sa śive pure &
yaḥ pattrapuṣpavastūnāṃ dadyād ādhārabhājanam // 6.253 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201320 (0.0):
pale pale varṣa-koṭiṃ $ modate sa śive pure & / yaḥ pattra-puṣpa-vastūnāṃ % dadyād ādhāra-bhājanam // 6.253 //
tadvastudātur yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201326 (0.0):
yaḥ pattra-puṣpa-vastūnāṃ % dadyād ādhāra-bhājanam // 6.253 // / tad-vastu-dātur yat puṇyaṃ $ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198596 (0.060):
mahā-sarāṃsi yaḥ kuryād % bhavet puṇyaṃ śivā1grataḥ // 6.37 // / tat puṇyaṃ sakalaṃ prāpya $ śiva-loke mahīyate &
dattvopakaraṇaṃ kiṃcid api yo vittam arthinām // 6.254 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201332 (0.0):
tad-vastu-dātur yat puṇyaṃ $ tat puṇyaṃ sakalaṃ bhavet & / dattvo7pakaraṇaṃ kiṃcid % api yo vittam arthinām // 6.254 //
yad vastu kurute tena tatpradānaphalaṃ labhet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201339 (0.0):
dattvo7pakaraṇaṃ kiṃcid % api yo vittam arthinām // 6.254 // / yad vastu kurute tena $ tat-pradāna-phalaṃ labhet &
yaḥ śaucapītavastrāṇi kṣārādyaiḥ śivayoginām // 6.255 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201344 (0.0):
yad vastu kurute tena $ tat-pradāna-phalaṃ labhet & / yaḥ śauca-pīta-vastrāṇi % kṣārā3dyaiḥ śiva-yoginām // 6.255 //
sa pāpamalanirmuktaḥ śivalokam avāpnuyāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201353 (0.0):
yaḥ śauca-pīta-vastrāṇi % kṣārā3dyaiḥ śiva-yoginām // 6.255 // / sa pāpa-mala-nirmuktaḥ $ śiva-lokam avāpnuyāt &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200236 (0.064):
samasta-pāpa-nirmuktaḥ % śiva-lokaṃ sa gacchati // 6.168 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5705665 (0.064):
samastapāpanirmuktaḥ śivalokaṃ sa gacchati // 6.168 //
yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam // 6.256 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201361 (0.0):
sa pāpa-mala-nirmuktaḥ $ śiva-lokam avāpnuyāt & / yaḥ puṣpa-paṭṭa-saṃyuktaṃ % paṭa-garbhaṃ ca kambalam // 6.256 //
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201367 (0.0):
yaḥ puṣpa-paṭṭa-saṃyuktaṃ % paṭa-garbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706838 (0.0):
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.034):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.046):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.046):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201415 (0.050):
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200758 (0.061):
dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706176 (0.061):
dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
teṣāṃ ca vastratantūnāṃ yāvatsaṃkhyā vidhīyate // 6.257 // / tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201378 (0.0):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / teṣāṃ ca vastra-tantūnāṃ % yāvat-saṃkhyā vidhīyate // 6.257 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201603 (1.192):
tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707023 (1.192):
tadvastrapūtatantūnāṃ saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201520 (0.036):
tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706942 (0.036):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.039):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.039):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure / / varṣāṇām ayutaṃ sāgraṃ tadante śrīpatir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.042):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.042):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.045):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.045):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704424 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704445 (0.049):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197176 (0.052):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702649 (0.052):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706141 (0.056):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
ślakṣṇavastrāṇi śuklāni dadyād yaḥ śivayogine // 6.258 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201386 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure & / ślakṣṇa-vastrāṇi śuklāni % dadyād yaḥ śiva-yogine // 6.258 //
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201392 (0.0):
ślakṣṇa-vastrāṇi śuklāni % dadyād yaḥ śiva-yogine // 6.258 // / citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842926 (0.046):
14,096.015d@004_2904 brahmacārī tu madbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707051 (0.050):
śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908443 (0.053):
yaḥ śṛṇoti naro bhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / sa prāpya śivasaṃsthānaṃ rudrakanyāsamāvṛtaḥ // RKV_229.9 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.057):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.057):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.057):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453624 (0.057):
udvādayati yastīrthe tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // KūrmP_2,39.77 // / yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.060):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20837147 (0.064):
14,096.015d@004_1936 prātar utthāya madbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu
yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201398 (1.192):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
tāvadyugāni saṃbhogaiḥ śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201405 (0.0):
yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 // / tāvad-yugāni saṃbhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate &
śaṅkhapātraṃ tu vistīrṇaṃ bhāṇḍaṃ vāpi suśobhanam // 6.260 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201412 (0.0):
tāvad-yugāni saṃbhogaiḥ $ śiva-loke mahīyate & / śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 //
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201365 (0.0):
yaḥ puṣpa-paṭṭa-saṃyuktaṃ % paṭa-garbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201419 (0.0):
śaṅkha-pātraṃ tu vistīrṇaṃ % bhāṇḍaṃ vā9pi suśobhanam // 6.260 // / pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706787 (0.0):
yaḥ puṣpapaṭṭasaṃyuktaṃ paṭagarbhaṃ ca kambalam // 6.256 // / pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499970 (0.034):
yo dadyācchivabhaktebhyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // ŚivP_1,2.25cd/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198273 (0.046):
drākṣā-phalāni pakvāni $ yaḥ śivāya nivedayet & / bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703727 (0.046):
drākṣāphalāni pakvāni yaḥ śivāya nivedayet / / bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200758 (0.061):
dadyāc chiva-gṛhasthebhyas % tasya pūṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.210 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706176 (0.061):
dadyāc chivagṛhasthebhyas tasya pūṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.210 //
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ sarvakāmasamanvitam // 6.261 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201424 (0.0):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ % sarva-kāma-samanvitam // 6.261 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863952 (0.059):
divyaṃ vimānamāruhya sarvabhogasamanvitam // NarP_1,39.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862362 (0.060):
tato vimānamāruhya sarvakāmasamanvitam /
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3837732 (0.015):
imāmanantaphaladāṃ $ yastṛtīyāṃ samācaret & / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ % śivaloke mahīyate // MatsP_62.36 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877243 (0.015):
imāmanantaphaladāṃ yastṛtīyāṃ samācaret / / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate // MatsP_62.36 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201432 (0.020):
divyaṃ vimānam ārūḍhaḥ % sarva-kāma-samanvitam // 6.261 // / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706138 (0.024):
vimānānāṃ sahasreṇa sarvakāmayutena ca / / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452458 (0.043):
varṣakoṭiśataṃ sāgraṃ rudraloke mahīyate // KūrmP_2,38.32 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189032 (0.044):
kalpakoṭyayutaṃ naraḥ SUp_6.103d / kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ SUp_6.207c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204341 (0.046):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ viṣṇuloke mahīyate // NarP_2,31.57 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3808953 (0.048):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ % brahmaloke mahīyate // MatsP_21.41 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8848482 (0.048):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ brahmaloke mahīyate // MatsP_21.41 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5797186 (0.049):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ SUp_6.262a / kalpam ekaṃ vasen naraḥ SUp_6.273b
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704870 (0.051):
modate sa śive loke kalpakoṭyayutaṃ naraḥ // 6.103 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200720 (0.051):
vimānānāṃ sahasreṇa $ sarva-kāma-yutena ca & / kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188967 (0.052):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ SUp_6.67c / kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ SUp_6.69a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340169 (0.063):
dattvā kulaśataṃ sāgraṃ $ śivaloke mahīyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233934 (0.063):
dattvā kulaśataṃ sāgraṃ śivaloke mahīyate /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21122958 (0.063):
nindayed yo gurūn devān vedaṃ vā sopabṛṃhitam | / kalpa koṭi śataṃ sāgraṃ raurave pacyate naraḥ // Hbhv_11.756 //
śuktyādīni ca pātrāṇi śobhanāny amalāni ca // 6.262 // / nivedya śivayogibhyaḥ śaṅkhārdhena phalaṃ labhet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201438 (0.0):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ $ śiva-loke mahīyate & / śukty-ādīni ca pātrāṇi % śobhanāny amalāni ca // 6.262 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201447 (1.192):
śukty-ādīni ca pātrāṇi % śobhanāny amalāni ca // 6.262 // / nivedya śiva-yogibhyaḥ $ śaṅkhā1rdhena phalaṃ labhet &
sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ śaṅkhatulyaphalaṃ smṛtam // 6.263 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201450 (0.0):
nivedya śiva-yogibhyaḥ $ śaṅkhā1rdhena phalaṃ labhet & / sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ % śaṅkha-tulya-phalaṃ smṛtam // 6.263 //
śailajānāṃ tadardhena pātrāṇāṃ ca tadardhakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201458 (0.0):
sphāṭikānāṃ ca pātrāṇāṃ % śaṅkha-tulya-phalaṃ smṛtam // 6.263 // / śailajānāṃ tad-ardhena $ pātrāṇāṃ ca tad-ardhakam &
tālakharjūrapātrāṇāṃ vaṃśajānāṃ nivedane // 6.264 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201463 (0.0):
śailajānāṃ tad-ardhena $ pātrāṇāṃ ca tad-ardhakam & / tāla-kharjūra-pātrāṇāṃ % vaṃśa-jānāṃ nivedane // 6.264 //
anyeṣām evam ādīnāṃ puṇyaṃ vārkṣyārdhasaṃmitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201470 (0.0):
tāla-kharjūra-pātrāṇāṃ % vaṃśa-jānāṃ nivedane // 6.264 // / anyeṣām evam ādīnāṃ $ puṇyaṃ vārkṣyā1rdha-saṃmitam &
vaṃśajārdhasamaṃ puṇyaṃ phalapātranivedane // 6.265 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201475 (0.0):
vaṃśa-jā1rdha-samaṃ puṇyaṃ % phala-pātra-nivedane // 6.265 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288030 (0.052):
vaṃśajānāṃ nivedane SUp_6.264d / vaṃśajārdhasamaṃ puṇyaṃ SUp_6.265c
nānāparṇapuṭāṇāṃ ca sārāṇāṃ vā phalārdhakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201480 (0.0):
vaṃśa-jā1rdha-samaṃ puṇyaṃ % phala-pātra-nivedane // 6.265 // / nānā-parṇa-puṭāṇāṃ ca $ sārāṇāṃ vā phalā1rdhakam &
yas tāmrakāṃsyapātrāṇi śovhanāny amalāni ca // 6.266 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201487 (0.0):
nānā-parṇa-puṭāṇāṃ ca $ sārāṇāṃ vā phalā1rdhakam & / yas tāmra-kāṃsya-pātrāṇi % śovhanāny amalāni ca // 6.266 //
snānabhojanapānārthaṃ dadyād yaḥ śivayogine /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201495 (0.0):
yas tāmra-kāṃsya-pātrāṇi % śovhanāny amalāni ca // 6.266 // / snāna-bhojana-pānā1rthaṃ $ dadyād yaḥ śiva-yogine &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703315 (0.056):
bhasmānīya pradadyād yaḥ snānārthaṃ śivayogine /
tāmrāṃ kāṃsīṃ trilohīṃ vā yaḥ pradadyāt tripādikām // 6.267 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201495 (0.039):
snāna-bhojana-pānā1rthaṃ $ dadyād yaḥ śiva-yogine & / tāmrāṃ kāṃsīṃ tri-lohīṃ vā % yaḥ pradadyāt tri-pādikām // 6.267 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305058 (0.059):
Baudh2.3.6.39cd/ svādhyāya.utsarga.dāneṣu bhojana.ācāmayos / [K:bhojanācamanayos] tathā // / Baudh2.3.6.40ab/ havanaṃ bhojanaṃ dānam upahāraḥ pratigrahaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655186 (0.062):
474.015. parabhojanabhuñjānaḥ kathaṃ damayate yugam//18// iti/
bhojane bhojanādhāraṃ gurave tatphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703703 (0.033):
śivāya gurave vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tadbījasaṃkhyānaṃ śobhanaṃ parikīrtitam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198701 (0.055):
dattvā śivāya gurave $ śṛṇu yat phalam āpnuyāt & / yāvat tat-pattra-saṃkhyānam % īśvarāya niveditam // 6.46 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704152 (0.055):
dattvā śivāya gurave śṛṇu yat phalam āpnuyāt / / yāvat tatpattrasaṃkhyānam īśvarāya niveditam // 6.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198248 (0.059):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201216 (0.059):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.245 // / yāvad anyo-'nya-saṃbandhās $ tasyā7ṃśāḥ parikīrtitāḥ &
yāvat tatpalasaṃkhyānaṃ tripādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201514 (0.021):
bhojane bhojanā3dhāraṃ $ gurave tat-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-pala-saṃkhyānaṃ % tri-pādyā bhojaneṣu ca // 6.268 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703730 (0.063):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706588 (0.063):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706720 (0.063):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201521 (0.0):
yāvat tat-pala-saṃkhyānaṃ % tri-pādyā bhojaneṣu ca // 6.268 // / tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.036):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.036):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201565 (0.036):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706984 (0.036):
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198979 (0.037):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199002 (0.037):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200688 (0.037):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200726 (0.037):
kalpa-koṭy-ayutaṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703641 (0.037):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197037 (0.046):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 // / ekā1ṅgula-pramāṇena $ hutvā9gnau candanā3hutim &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704424 (0.051):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarvadhānyaśikharair upetaṃ yavaparvatam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200969 (0.063):
tāvad-aṣṭā1yutān pūrvair % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.226 // / vidhavā1nātha-vṛddhānāṃ $ pradadyād yaḥ prajīvanam &
lohaṃ tripādikaṃ dattvā satkṛtvā śivayogine // 6.269 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201528 (0.056):
lohaṃ tri-pādikaṃ dattvā % sat-kṛtvā śiva-yogine // 6.269 // / daśa-kalpān mahā-bhogair $ naraḥ śiva-pure vaset &
daśakalpān mahābhogair naraḥ śivapure vaset /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201538 (0.0):
lohaṃ tri-pādikaṃ dattvā % sat-kṛtvā śiva-yogine // 6.269 // / daśa-kalpān mahā-bhogair $ naraḥ śiva-pure vaset &
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5803797 (0.052):
vaśe satatanamraḥ syāt SUp_7.67a / vasec chivapure naraḥ SUp_6.64b
yaḥ pradadyāt triviṣṭambhaṃ bhikṣāpātrasamāśrayam // 6.270 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201545 (0.0):
daśa-kalpān mahā-bhogair $ naraḥ śiva-pure vaset & / yaḥ pradadyāt tri-viṣṭambhaṃ % bhikṣā-pātra-samāśrayam // 6.270 //
vaṃśajaṃ dārujaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201552 (0.0):
yaḥ pradadyāt tri-viṣṭambhaṃ % bhikṣā-pātra-samāśrayam // 6.270 // / vaṃśa-jaṃ dāru-jaṃ vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
divyastrībhogasaṃpanno vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201560 (0.0):
vaṃśa-jaṃ dāru-jaṃ vā9pi $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / divya-strī-bhoga-saṃpanno % vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 //
caturyugasahasraṃ tu bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201568 (0.0):
divya-strī-bhoga-saṃpanno % vimāne mahati sthitaḥ // 6.271 // / catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704425 (0.027):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704446 (0.033):
kalpakoṭiśataṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198980 (0.036):
kalpa-koṭi-śataṃ sā1graṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.67 // / yaḥ sarva-dhānya-śikharair $ upetaṃ yava-parvatam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201520 (0.036):
tāvad-yuga-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706942 (0.036):
tāvadyugasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706142 (0.037):
kalpakoṭyayutaṃ sāgraṃ bhogān bhuṅkte śive pure // 6.207 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197178 (0.037):
tāvat sa varṣa-lakṣāṃs tu % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702651 (0.037):
tāvat sa varṣalakṣāṃs tu bhogān bhuṅkte śive pure // 4.44 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198186 (0.040):
śrīmadbhiḥ sa mahā-yānair $ bhogān bhuṅkte śive pure & / varṣāṇām ayutaṃ sā3graṃ % tad-ante śrī-patir bhavet // 6.4 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703643 (0.040):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201376 (0.045):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706798 (0.045):
tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197036 (0.051):
tāvat-koṭyas tu varṣāṇi % bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5702506 (0.051):
tāvatkoṭyas tu varṣāṇi bhogān bhuṅkte śive pure // 4.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200686 (0.058):
saṃgatiṃ so1pakaraṇaṃ % bhogān bhuṅkte śive pure // 6.204 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264390 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.34d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264400 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_4.44d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264410 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.67d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264420 (0.060):
bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.77d / bhogān bhuṅkte śive pure SUp_6.204d
bhikṣāpātramukhācchādam vastraparṇādikalpitam // 6.272 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201568 (0.049):
catur-yuga-sahasraṃ tu $ bhogān bhuṅkte śive pure & / bhikṣā-pātra-mukhā3cchādam % vastra-parṇā3di-kalpitam // 6.272 //
dattvā śivapure bhogān kalpam ekaṃ vasen naraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201582 (0.0):
bhikṣā-pātra-mukhā3cchādam % vastra-parṇā3di-kalpitam // 6.272 // / dattvā śiva-pure bhogān $ kalpam ekaṃ vasen naraḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804347 (0.050):
sarvapāpavinirmuktaḥ $ kalpaṃ śivapure vaset & / yastu matparamaṃ kālaṃ % karotyeteṣu mānavaḥ // MatsP_13.55 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843869 (0.050):
sarvapāpavinirmuktaḥ kalpaṃ śivapure vaset / / yastu matparamaṃ kālaṃ karotyeteṣu mānavaḥ // MatsP_13.55 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8871429 (0.061):
śivaloke sa pūtātmā kalpamekaṃ vasennaraḥ // MatsP_53.19 //
saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca bhikṣāpātre kamaṇḍalau // 6.273 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201589 (0.0):
dattvā śiva-pure bhogān $ kalpam ekaṃ vasen naraḥ & / saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca % bhikṣā-pātre kamaṇḍalau // 6.273 //
kalpitaṃ vastrasūtrādyais tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201593 (0.0):
saṃśrayaṃ yaḥ pradadyāc ca % bhikṣā-pātre kamaṇḍalau // 6.273 // / kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu &
tadvastrapūtatantūnāṃ saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201603 (0.0):
kalpitaṃ vastra-sūtrā3dyais $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201372 (1.788):
pradadyāc chiva-yogibhyas $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / teṣāṃ ca vastra-tantūnāṃ % yāvat-saṃkhyā vidhīyate // 6.257 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706794 (1.788):
pradadyāc chivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / teṣāṃ ca vastratantūnāṃ yāvatsaṃkhyā vidhīyate // 6.257 //
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452875 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453636 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_2,39.78 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416124 (0.0):
yāvanti dehe romāṇi kanyāyāḥ saṃtatau punaḥ // LiP_2,40.6 // / tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // LiP_2,40.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877597 (0.0):
tāvad varṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198438 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199172 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26199221 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200646 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi % rudra-loke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201609 (0.0):
tad-vastra-pūta-tantūnāṃ % saṃkhyā yāvad vidhīyate // 6.274 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703891 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704607 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.82 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704655 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.86 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706065 (0.0):
tāvadvarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate // 6.201 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201373 (1.192):
teṣāṃ ca vastra-tantūnāṃ % yāvat-saṃkhyā vidhīyate // 6.257 // / tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ bhogān bhuṅkte śive pure &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706795 (1.192):
teṣāṃ ca vastratantūnāṃ yāvatsaṃkhyā vidhīyate // 6.257 // / tāvadvarṣasahasrāṇi bhogān bhuṅkte śive pure /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871596 (0.013):
koṭivarṣasahasrāṇi rudraloke mahīyate /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073378 (0.019):
tāvad varṣasahastrāṇi rudraloke mahīyate // KūrmP_1,34.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775676 (0.027):
tāvadvarṣasahasrāṇi viṣṇuloke mahīyate /AP_63.021ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085179 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.249 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085207 (0.027):
tāvad varṣa sahasrāṇi viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.251 //
sūtravalkalavālair vā śikyabhāṇḍasamāśrayam // 6.275 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201614 (0.0):
tāvad-varṣa-sahasrāṇi $ rudra-loke mahīyate & / sūtra-valkala-vālair vā % śikya-bhāṇḍa-samāśrayam // 6.275 //
yaḥ kṛtvā dāmanīyoktraṃ pragrahaṃ rajjum eva vā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201620 (0.0):
sūtra-valkala-vālair vā % śikya-bhāṇḍa-samāśrayam // 6.275 // / yaḥ kṛtvā dāmanī-yoktraṃ $ pragrahaṃ rajjum eva vā &
evam ādīni cānyāni vastūni vinivedayet // 6.276 // / śivagoṣṭhopayogārthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703729 (0.031):
bhaktyā vā śivayogibhyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tatphalasaṃkhyānam ubhayor viniveditam /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706587 (0.031):
yaḥ pradadyāg kuṭhārādyaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ lohopakaraṇe bhavet /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706719 (0.031):
snānasattropabhogāya tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatphalasaṃkhyānaṃ tāmropakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198737 (0.035):
tāmbūla-yoga-siddhy-arthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tāmbūla-pattrāṇi % cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704190 (0.035):
tāmbūlayogasiddhyarthaṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tāmbūlapattrāṇi cūrṇamānena bhakṣayet // 6.49 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815343 (0.040):
śākaṃ mūlaṃ phalaṃ vāpi tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat syāt taṇḍulādīnāṃ saṃkhyāphaladaleṣu ca // RKS_59.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201624 (0.045):
yaḥ kṛtvā dāmanī-yoktraṃ $ pragrahaṃ rajjum eva vā & / evam ādīni cā7nyāni % vastūni vinivedayet // 6.276 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198249 (0.045):
śivāya gurave vā9pi % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.8 // / yāvat tad-bīja-saṃkhyānaṃ $ śobhanaṃ parikīrtitam &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200636 (0.045):
ajām ekāṃ su-puṣṭā1ṅgīṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.200 // / yāvat tad-roma-saṃkhyānaṃ $ tat-prasūti-kuleṣu ca &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200956 (0.045):
dūrvāṃ ca bāla-vatsānāṃ(?) % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tad-bāla-vatsānāṃ $ pānā3hāraṃ prakalpayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201631 (0.045):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706374 (0.045):
dūrvāṃ ca bālavatsānāṃ(?) tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // 6.225 // / yāvat tadbālavatsānāṃ pānāhāraṃ prakalpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201168 (0.050):
yaḥ pradadyāg kuṭhārā3dyaṃ % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.241 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ $ loho1pakaraṇe bhavet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201299 (0.050):
snāna-sattro1pabhogāya $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-phala-saṃkhyānaṃ % tāmro1pakaraṇe sthitam // 6.252 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201391 (0.050):
citra-vastrāṇi tad-bhaktyā $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tat-sūkṣma-vastrāṇāṃ % tantu-saṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706814 (0.050):
citravastrāṇi tadbhaktyā tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu / / yāvat tatsūkṣmavastrāṇāṃ tantusaṃkhyā vidhīyate // 6.259 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198275 (0.054):
bhaktyā vā śiva-yogibhyas % tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu // 6.10 // / yāvat tat-phala-saṃkhyānam $ ubhayor viniveditam &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453624 (0.064):
udvādayati yastīrthe tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // KūrmP_2,39.77 // / yāvat tadromasaṃkhyā tu tatprasūtikuleṣu ca /
yāvat tadrajjusaṃkhyānaṃ pradadyāc chivagokule // 6.277 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201638 (0.0):
śiva-goṣṭho1payogā1rthaṃ $ tasya puṇya-phalaṃ śṛṇu & / yāvat tad-rajju-saṃkhyānaṃ % pradadyāc chiva-gokule // 6.277 //
tāvac caturyugaṃ dehī śivaloke mahīyate /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201645 (1.192):
tāvac catur-yugaṃ dehī $ śiva-loke mahīyate & / yathā yathā priyaṃ vastraṃ % śobhanaṃ ca yathā yathā // 6.278 //
yathā yathā priyaṃ vastraṃ śobhanaṃ ca yathā yathā // 6.278 // / tathā tathā mahāpuṇyaṃ taddānād uttarottaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201650 (0.0):
tāvac catur-yugaṃ dehī $ śiva-loke mahīyate & / yathā yathā priyaṃ vastraṃ % śobhanaṃ ca yathā yathā // 6.278 //
yaḥ panthānaṃ diśet pṛṣṭaṃ praṇaṣṭaṃ ca gavādikaṃ // 6.279 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201658 (0.064):
tathā tathā mahā-puṇyaṃ $ tad-dānād uttaro1ttaram & / yaḥ panthānaṃ diśet pṛṣṭaṃ % praṇaṣṭaṃ ca gavā3dikaṃ // 6.279 //
sa godānasamaṃ puṇyaṃ prajñāsaukhyaṃ ca vindati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201667 (0.0):
yaḥ panthānaṃ diśet pṛṣṭaṃ % praṇaṣṭaṃ ca gavā3dikaṃ // 6.279 // / sa go-dāna-samaṃ puṇyaṃ $ prajñā-saukhyaṃ ca vindati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306067 (0.062):
sa gotrabhṛtyasaṃyukto SUp_6.64a / sa godānasamaṃ puṇyaṃ SUp_6.280a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5805096 (0.062):
sa godānasamaṃ puṇyaṃ SUp_6.280a / sa tatraiva prajāyate SUp_7.110b
kṛtvopakāram ārtānāṃ svargaṃ yāti na saṃśayaḥ // 6.280 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201674 (1.192):
sa go-dāna-samaṃ puṇyaṃ $ prajñā-saukhyaṃ ca vindati & / kṛtvo7pakāram ārtānāṃ % svargaṃ yāti na saṃśayaḥ // 6.280 //
api kaṇṭakam uddhṛtya kimutānyaṃ mahāguṇam(?) /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201675 (1.192):
kṛtvo7pakāram ārtānāṃ % svargaṃ yāti na saṃśayaḥ // 6.280 // / api kaṇṭakam uddhṛtya $ kim-utā1nyaṃ mahā-guṇam(?) &
annapānauṣadhīnāṃ ca yaḥ pradātāram uddiśet // 6.281 //
ārtānāṃ tasya vijñeyaṃ dātus tatsadṛśaṃ phalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201692 (0.0):
anna-pānau3ṣadhīnāṃ ca % yaḥ pradātāram uddiśet // 6.281 // / ārtānāṃ tasya vijñeyaṃ $ dātus tat-sadṛśaṃ phalam &
śivāya tasya saṃruddhaṃ karma tiṣṭhati yad vinā // 6.282 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201696 (0.0):
ārtānāṃ tasya vijñeyaṃ $ dātus tat-sadṛśaṃ phalam & / śivāya tasya saṃruddhaṃ % karma tiṣṭhati yad vinā // 6.282 //
tad alpam api yajñāṅgaṃ dattvā yajñaphalaṃ labhet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201703 (1.192):
tad alpam api yajñā1ṅgaṃ $ dattvā yajña-phalaṃ labhet & / api kāśa-kuśaṃ sūtraṃ % go-mayaṃ samid-indhanam // 6.283 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225036 (0.063):
dattvā yajñaphalaṃ labhet SUp_6.283b / dattvā yajñaphalaṃ vidyāt SUp_6.284e
api kāśakuśaṃ sūtraṃ gomayaṃ samidindhanam // 6.283 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201706 (0.0):
tad alpam api yajñā1ṅgaṃ $ dattvā yajña-phalaṃ labhet & / api kāśa-kuśaṃ sūtraṃ % go-mayaṃ samid-indhanam // 6.283 //
śivayajñopayogārthaṃ pravakṣyāmi samāsataḥ /
sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ dadyād yat kiṃcid ādarāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201721 (0.0):
śiva-yajño1payogā1rthaṃ $ pravakṣyāmi samāsataḥ & / sarveṣāṃ śiva-bhaktānāṃ % dadyād yat kiṃcid ādarāt \
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707166 (0.017):
atha svargāpavargārthe pravakṣyāmi samāsataḥ / / sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ śivācāram anuttamam // 7.1 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201746 (0.027):
atha svargā1pavargā1rthe $ pravakṣyāmi samāsataḥ & / sarveṣāṃ śiva-bhaktānāṃ % śivā3cāram anuttamam // 7.1 //
dattvā yajñaphalaṃ vidyāt kimu tadvastudānataḥ // 6.284 //
// iti śivopaniṣadi phalopakaraṇapradānādhyāyaḥ ṣaṣṭhaḥ //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201738 (0.0):
// iti śivopaniṣadi phalopakaraṇapradānādhyāyaḥ ṣaṣṭhaḥ //
atha svargāpavargārthe pravakṣyāmi samāsataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201738 (0.061):
// iti śivopaniṣadi phalopakaraṇapradānādhyāyaḥ ṣaṣṭhaḥ // / atha svargā1pavargā1rthe $ pravakṣyāmi samāsataḥ &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707138 (0.064):
śivayajñopayogārthaṃ pravakṣyāmi samāsataḥ / / sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ dadyād yat kiṃcid ādarāt /
sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ śivācāram anuttamam // 7.1 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707139 (0.017):
śivayajñopayogārthaṃ pravakṣyāmi samāsataḥ / / sarveṣāṃ śivabhaktānāṃ dadyād yat kiṃcid ādarāt /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201718 (0.034):
śiva-yajño1payogā1rthaṃ $ pravakṣyāmi samāsataḥ & / sarveṣāṃ śiva-bhaktānāṃ % dadyād yat kiṃcid ādarāt \
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201749 (0.034):
atha svargā1pavargā1rthe $ pravakṣyāmi samāsataḥ & / sarveṣāṃ śiva-bhaktānāṃ % śivā3cāram anuttamam // 7.1 //
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ yasmād dānaṃ prayacchati /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201756 (0.0):
sarveṣāṃ śiva-bhaktānāṃ % śivā3cāram anuttamam // 7.1 // / śivaḥ śivāya bhūtānāṃ $ yasmād dānaṃ prayacchati &
gurumūrtiḥ sthitas tasmāt pūjayet satataṃ gurum // 7.2 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201761 (0.0):
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ $ yasmād dānaṃ prayacchati & / guru-mūrtiḥ sthitas tasmāt % pūjayet satataṃ gurum // 7.2 //
nālakṣaṇe yathā liṅge sāṃnidhyaṃ kalpayec chivaḥ /
alpāgame gurau tadvat sāṃnidhyaṃ na prakalpayet // 7.3 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201775 (0.0):
alpā3game gurau tadvat % sāṃnidhyaṃ na prakalpayet // 7.3 //
śivajñānārthatattvajñaḥ prasannamanasaṃ gurum /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201783 (1.192):
alpā3game gurau tadvat % sāṃnidhyaṃ na prakalpayet // 7.3 // / śiva-jñānā1rtha-tattvajñaḥ $ prasanna-manasaṃ gurum &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299393 (0.063):
śivajñānārthatattvajñaḥ SUp_7.4a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5804307 (0.063):
śivajñānātmahastena SUp_7.41c / śivajñānārthatattvajñaḥ SUp_7.4a
śivaḥ śivaṃ samāsthāya jñānaṃ vakti na hītaraḥ // 7.4 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201786 (0.0):
śiva-jñānā1rtha-tattvajñaḥ $ prasanna-manasaṃ gurum & / śivaḥ śivaṃ samāsthāya % jñānaṃ vakti na hī7taraḥ // 7.4 //
guruṃ ca śivavad bhaktyā namaskāreṇa pūjayet /
kṛtāñjalis trisaṃdhyaṃ ca bhūmivinyastamastakaḥ // 7.5 // / na viviktam anācāntam(?) caṅkramantaṃ tathākulam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201804 (0.0):
kṛtā1ñjalis trisaṃdhyaṃ ca % bhūmi-vinyasta-mastakaḥ // 7.5 // / na viviktam anācāntam(?) $ caṅkramantaṃ tathā0kulam &
samādhisthaṃ vrajantaṃ ca namaskuryād guruṃ budhaḥ // 7.6 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201813 (0.044):
na viviktam anācāntam(?) $ caṅkramantaṃ tathā0kulam & / samādhi-sthaṃ vrajantaṃ ca % namas-kuryād guruṃ budhaḥ // 7.6 //
vyākhyāne tatsamāptau ca saṃpraśne snānabhojane /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201820 (0.0):
samādhi-sthaṃ vrajantaṃ ca % namas-kuryād guruṃ budhaḥ // 7.6 // / vyākhyāne tat-samāptau ca $ saṃpraśne snāna-bhojane &
bhuktvā ca śayane svapne namaskuryāt sadā gurum // 7.7 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201822 (0.0):
vyākhyāne tat-samāptau ca $ saṃpraśne snāna-bhojane & / bhuktvā ca śayane svapne % namas-kuryāt sadā gurum // 7.7 //
grāmāntaram abhiprepsur guroḥ kuryāt pradakṣiṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201833 (0.0):
bhuktvā ca śayane svapne % namas-kuryāt sadā gurum // 7.7 // / grāmā1ntaram abhiprepsur $ guroḥ kuryāt pradakṣiṇam &
sārvāṅgikapraṇāmaṃ ca punaḥ kuryāt tadāgataḥ // 7.8 // / parvotsaveṣu sarveṣu dadyād gandhapavitrakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201837 (0.0):
grāmā1ntaram abhiprepsur $ guroḥ kuryāt pradakṣiṇam & / sārvā3ṅgika-praṇāmaṃ ca % punaḥ kuryāt tad-āgataḥ // 7.8 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201844 (0.0):
sārvā3ṅgika-praṇāmaṃ ca % punaḥ kuryāt tad-āgataḥ // 7.8 // / parvo1tsaveṣu sarveṣu $ dadyād gandha-pavitrakam &
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092566 (0.033):
yas triḥ pradakṣiṇāṃ kuryāt sāṣṭāṅgaka praṇāmakam | / daśāśvamedhasya phalaṃ prāpnuyān nātra saṃśayaḥ // Hbhv_8.396 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016944 (0.040):
Yāj1.133a/ dākṣāyaṇī brahma.sūtrī veṇumān sa.kamaṇḍaluh / / Yāj1.133c/ (kuryāt pradakṣiṇam deva.mṛd.go.vipra.vanaspatīn //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092512 (0.063):
atha pradakṣiṇā / tataḥ pradakṣināṃ kuryād bhaktyā bhagavato hareḥ |
śivajñānasya cārambhe pravāsagamanāgatau // 7.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201844 (0.064):
parvo1tsaveṣu sarveṣu $ dadyād gandha-pavitrakam & / śiva-jñānasya cā8rambhe % pravāsa-gamanā3gatau // 7.9 //
śivadharmavratārambhe tatsamāptau ca kalpayet /
prasādanāya kupito vijitya ca ripuṃ tathā // 7.10 // / puṇyāhe grahaśāntau ca dīkṣāyāṃ ca sadakṣiṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201858 (0.0):
śiva-dharma-vratā3rambhe $ tat-samāptau ca kalpayet & / prasādanāya kupito % vijitya ca ripuṃ tathā // 7.10 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201866 (0.0):
prasādanāya kupito % vijitya ca ripuṃ tathā // 7.10 // / puṇyā1he graha-śāntau ca $ dīkṣāyāṃ ca sa-dakṣiṇam &
āvārya padasaṃprāptau pavitre copavigrahe // 7.11 // / upānacchattraśayanaṃ vastram āsanabhūṣaṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201869 (0.0):
puṇyā1he graha-śāntau ca $ dīkṣāyāṃ ca sa-dakṣiṇam & / āvārya pada-saṃprāptau % pavitre co7pavigrahe // 7.11 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201879 (0.0):
āvārya pada-saṃprāptau % pavitre co7pavigrahe // 7.11 // / upānac-chattra-śayanaṃ $ vastram āsana-bhūṣaṇam &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20764693 (0.055):
13,134.057d@015_3370 sabhūṣaṇaṃ savastraṃ ca śayanāsanasaṃyutam
pātradaṇḍākṣasūtraṃ vā gurusaktaṃ na dhārayet // 7.12 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201885 (0.0):
upānac-chattra-śayanaṃ $ vastram āsana-bhūṣaṇam & / pātra-daṇḍā1kṣa-sūtraṃ vā % guru-saktaṃ na dhārayet // 7.12 //
hāsyaniṣṭhīvanāsphoṭam uccabhāṣyavijṛmbhaṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201892 (0.026):
hāsya-niṣṭhīvanā3sphoṭam $ ucca-bhāṣya-vijṛmbhaṇam & / pāda-prasāraṇaṃ gatiṃ % na kuryād guru-saṃnidhau // 7.13 //
pādaprasāraṇaṃ gatiṃ na kuryād gurusaṃnidhau // 7.13 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201897 (0.0):
hāsya-niṣṭhīvanā3sphoṭam $ ucca-bhāṣya-vijṛmbhaṇam & / pāda-prasāraṇaṃ gatiṃ % na kuryād guru-saṃnidhau // 7.13 //
hīnānnapānavastraḥ syān nīcaśayyāsano guroḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325669 (0.040):
hīnaṃ śatruṃ vijānīyān SvaT_8.19a / hīnānnapānavastraḥ syān SUp_7.14a
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5806083 (0.053):
hāhābhūtam acetanam SUp_6.196b / hīnānnapānavastraḥ syān SUp_7.14a
na yatheṣṭaś ca saṃtiṣṭhet kalahaṃ ca vivarjayet // 7.14 // / prativāte 'nuvāte vā na tiṣṭhed guruṇā saha /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201918 (0.0):
hīnā1nna-pāna-vastraḥ syān $ nīca-śayyā4sano guroḥ & / na yathe2ṣṭaś ca saṃtiṣṭhet % kalahaṃ ca vivarjayet // 7.14 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575948 (0.040):
prativāte 'nuvāte ca nāsīta guruṇā saha /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486538 (0.057):
Manu2.203a/ prativāte 'anuvāte ca na āsīta) guruṇā saha | / [M.prativātānuvāte]
asaṃśraye ca satataṃ na kiṃcit kīrtayed guroḥ // 7.15 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201924 (0.0):
prativāte 'nuvāte vā $ na tiṣṭhed guruṇā saha & / asaṃśraye ca satataṃ % na kiṃcit kīrtayed guroḥ // 7.15 //
anyāsakto na bhuñjāno na tiṣṭhann aparāṅmukhaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429941 (0.010):
nāsīno na ca bhuñjāno na tiṣṭhanna parāṅmukhaḥ // KūrmP_2,14.3 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575855 (0.010):
nāsīno na ca bhuñjāno na tiṣṭhan na parāṅmukhaḥ // Mn_2.195 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393795 (0.057):
tiṣṭhann āsīnaḥ śayāno bhuñjānaḥ parāṅmukhaś ca nāsyābhibhāṣaṇaṃ kuryāt //
na śayano na cāsīnaḥ saṃbhāsyed guruṇā saha // 7.16 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201939 (0.053):
na śayano na cā8sīnaḥ % saṃbhāsyed guruṇā saha // 7.16 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393795 (0.058):
tiṣṭhann āsīnaḥ śayāno bhuñjānaḥ parāṅmukhaś ca nāsyābhibhāṣaṇaṃ kuryāt //
dṛṣṭvaiva gurum āyāntam uttiṣṭhed dūratas tvaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201945 (0.0):
na śayano na cā8sīnaḥ % saṃbhāsyed guruṇā saha // 7.16 // / dṛṣṭvai9va gurum āyāntam $ uttiṣṭhed dūratas tvaram &
anujñātaś ca guruṇā saṃviśec cānupṛṣṭhataḥ // 7.17 // / na kaṇṭhaṃ prāvṛtaṃ kuryān na ca tatrāvasaktikām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201955 (0.0):
dṛṣṭvai9va gurum āyāntam $ uttiṣṭhed dūratas tvaram & / anujñātaś ca guruṇā % saṃviśec cā7nupṛṣṭhataḥ // 7.17 //
na pādadhāvanasnānaṃ yatra paśyed guruḥ sthitaḥ // 7.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201962 (0.0):
na kaṇṭhaṃ prāvṛtaṃ kuryān $ na ca tatrā7vasaktikām & / na pāda-dhāvana-snānaṃ % yatra paśyed guruḥ sthitaḥ // 7.18 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320365 (0.063):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet |
na dantadhāvanābhyaṅgam āyāmodvartanakriyāḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201962 (0.063):
na pāda-dhāvana-snānaṃ % yatra paśyed guruḥ sthitaḥ // 7.18 // / na danta-dhāvanā1bhyaṅgam $ āyāmo1dvartana-kriyāḥ &
utsargaparidhānaṃ ca guroḥ kurvīta paśyataḥ // 7.19 // / gurur yad arpayet kiṃcid gṛhāsannaṃ tadañjalau /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201976 (0.0):
na danta-dhāvanā1bhyaṅgam $ āyāmo1dvartana-kriyāḥ & / utsarga-paridhānaṃ ca % guroḥ kurvīta paśyataḥ // 7.19 //
pātre vā purataḥ śiṣyas tad vaktram abhivīkṣayan // 7.20 // / yad arpayed guruḥ kiṃci tan namraḥ purataḥ sthitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201994 (0.0):
gurur yad arpayet kiṃcid $ gṛhā3sannaṃ tad-añjalau & / pātre vā purataḥ śiṣyas % tad vaktram abhivīkṣayan // 7.20 //
pāṇidvayena gṛhṇīyat sthāpayet tac ca susthitam // 7.21 // / na guroḥ kīrtayen nāma paro'kṣam api kevalam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202006 (0.0):
yad arpayed guruḥ kiṃci $ tan namraḥ purataḥ sthitaḥ & / pāṇi-dvayena gṛhṇīyat % sthāpayet tac ca susthitam // 7.21 //
samānasaṃjñam anyaṃ vā nāhvayīta tadākhyayā // 7.22 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202007 (0.0):
na guroḥ kīrtayen nāma $ paro'kṣam api kevalam & / samāna-saṃjñam anyaṃ vā % nā8hvayīta tad-ākhyayā // 7.22 //
svagurus tadguruś caiva yadi syātāṃ samaṃ kvacit /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202020 (0.024):
samāna-saṃjñam anyaṃ vā % nā8hvayīta tad-ākhyayā // 7.22 // / sva-gurus tad-guruś cai7va $ yadi syātāṃ samaṃ kvacit &
guror gurus tayoḥ pūjyaḥ svaguruś ca tadājñayā // 7.23 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202027 (0.0):
sva-gurus tad-guruś cai7va $ yadi syātāṃ samaṃ kvacit & / guror gurus tayoḥ pūjyaḥ % sva-guruś ca tad-ājñayā // 7.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838206 (0.047):
gurur mānyo guruḥ pūjyaś KubjT_3.70a / guruvaktragataṃ proktaṃ KubjT_25.95a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403438 (0.054):
suprasanne mahābhāge sadyaḥ pāśakṣayo bhavet / / gururmānyo guruḥ pūjyo gurureva sadāśivaḥ // LiP_2,20.25 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747096 (0.054):
guruḥ pūjyastava pitā pūjyastasyāpyahaṃ guruḥ / / mamāpi pūjyo bhagavān gururlokagururhariḥ // VamP_51.31 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199945 (0.057):
gurur mānyo guruḥ pūjyaś KubjT_3.70a / gurur yad arpayet kiṃcid SUp_7.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322867 (0.059):
svaguruś ca tadājñayā SUp_7.23d / svagurus tadguruś caiva SUp_7.23a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17841991 (0.064):
| tvam asya carācarasya lokasya pitā janako 'si | ataeva pūjyaś ca guruś / ca guror api garīyān gurutaraḥ | ato loka traye 'pi na tvat sama eva
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14665831 (0.064):
| tvam asya carācarasya lokasya pitā janako 'si | ataeva pūjyaś ca guruś / ca guror api garīyān gurutaraḥ | ato loka-traye 'pi na tvat-sama eva
anivedya na bhuñjīta bhuktvā cāsya nivedayet / / nāvijñāpya guruṃ gacched bahiḥ kāryeṇa kenacit // 7.24 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202040 (0.0):
guror gurus tayoḥ pūjyaḥ % sva-guruś ca tad-ājñayā // 7.23 // / anivedya na bhuñjīta $ bhuktvā cā7sya nivedayet &
gurvājñayā karma kṛtvā tatsamāptau nivedayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202047 (0.0):
nā7vijñāpya guruṃ gacched % bahiḥ kāryeṇa kenacit // 7.24 // / gurv-ājñayā karma kṛtvā $ tat-samāptau nivedayet &
kṛtvā ca naityakaṃ sarvam adhīyītājñayā guroḥ // 7.25 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202051 (0.0):
gurv-ājñayā karma kṛtvā $ tat-samāptau nivedayet & / kṛtvā ca naityakaṃ sarvam % adhīyītā8jñayā guroḥ // 7.25 //
mṛdbhasmagomayajalaṃ pattrapuṣpendhanaṃ samit /
paryāptam aṣṭakaṃ hy etad gurvarthaṃ tu samāharet // 7.26 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202063 (1.192):
mṛd-bhasma-go-maya-jalaṃ $ pattra-puṣpe1ndhanaṃ samit & / paryāptam aṣṭakaṃ hy etad % gurv-arthaṃ tu samāharet // 7.26 //
bhaiṣajyāhārapātrāṇi vastraśayyāsanaṃ guroḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202071 (0.050):
bhaiṣajyā3hāra-pātrāṇi $ vastra-śayyā3sanaṃ guroḥ & / ānayet sarva-yatnena % prārthayitvā dhane3śvarān // 7.27 //
ānayet sarvayatnena prārthayitvā dhaneśvarān // 7.27 // / guror na khaṇḍayed ājñām api prāṇān parityajet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202082 (0.0):
bhaiṣajyā3hāra-pātrāṇi $ vastra-śayyā3sanaṃ guroḥ & / ānayet sarva-yatnena % prārthayitvā dhane3śvarān // 7.27 //
kṛtvājñāṃ prāpnuyān muktiṃ laṅghayan narakaṃ vrajet // 7.28 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202090 (0.0):
guror na khaṇḍayed ājñām $ api prāṇān parityajet & / kṛtvā0jñāṃ prāpnuyān muktiṃ % laṅghayan narakaṃ vrajet // 7.28 //
paryaṭet pṛthivīṃ kṛtsnāṃ saśailavanakānanām /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202097 (0.0):
kṛtvā0jñāṃ prāpnuyān muktiṃ % laṅghayan narakaṃ vrajet // 7.28 // / paryaṭet pṛthivīṃ kṛtsnāṃ $ sa-śaila-vana-kānanām &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20736791 (0.015):
13,125.038d@014_0480 dhārayanti mahīṃ kṛtsnāṃ saśailavanakānanām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20282208 (0.016):
07,166.056d*1366_02 pūrayan pṛthivīṃ sarvāṃ saśailavanakānanām
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827179 (0.016):
cacāra pṛthivīṃ sarvāṃ saśailavanakānanām // RKV_39.23 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19733144 (0.029):
02,011.055a sa vijitya mahīṃ sarvāṃ saśailavanakānanām
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768670 (0.029):
dārayitvā mahīṃ sarvāṃ saśailavanakānanām /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10794732 (0.029):
bubhuje sa mahīṃ sarvāṃ saśailavanakānanām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19912430 (0.034):
03,241.015b@024_0008 jeṣyāmi pṛthivīṃ rājan saśailavanakānanām
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680101 (0.036):
cālayan vasudhāṃ sarvāṃ $ saśailavanakānanām // HV_App.I,42B.239 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165648 (0.036):
cālayan vasudhāṃ sarvāṃ saśailavanakānanām // HV_App.I,42B.239 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880869 (0.044):
* yasmād anyair apyuktaṃ / kṛtsnāṃ mahīṃ paryaṭataḥ saśailavanakānanām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26799243 (0.047):
purodhase kaśyapāya $ saśailavanakānanām & / pṛthivīṃ dātukāmena % dattaṃ sarvaṃ tvayā nṛpa // BrP_83.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11070556 (0.047):
purodhase kaśyapāya saśailavanakānanām / / pṛthivīṃ dātukāmena dattaṃ sarvaṃ tvayā nṛpa // BrP_83.20 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815295 (0.047):
pṛthivīmadahansarvāṃ saśailavanakānanām / / nādagdhaṃ dṛśyate kiṃcidṛte revāṃ ca māṃ tathā // RKV_20.11 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10431512 (0.050):
12,319.024a so 'ntarikṣaṃ mahīṃ caiva saśailavanakānanām
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472545 (0.060):
saśailavanakānanām *HV_31.21*462b / saśailavanakānanām HV_31.28b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863100 (0.060):
saśailavanakānanām HV_31.21*462b / saśailavanakānanām HV_31.28b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960395 (0.060):
saśailavanakānanām BrP_83.20b / saśailavanakānanām BrP_213.40b
gurubhaiṣajyasiddhyartham api gacched rasātalam // 7.29 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202102 (0.0):
paryaṭet pṛthivīṃ kṛtsnāṃ $ sa-śaila-vana-kānanām & / guru-bhaiṣajya-siddhy-artham % api gacched rasātalam // 7.29 //
yad ādiśed guruḥ kiṃcit tat kuryād avicārataḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202109 (0.0):
guru-bhaiṣajya-siddhy-artham % api gacched rasātalam // 7.29 // / yad ādiśed guruḥ kiṃcit $ tat kuryād avicārataḥ &
amīmāṃsyā hi guravaḥ sarvakāryeṣu sarvathā // 7.30 // / notthāpayet sukhāsīnaṃ śayānaṃ na prabodhayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202112 (0.0):
yad ādiśed guruḥ kiṃcit $ tat kuryād avicārataḥ & / a-mīmāṃsyā hi guravaḥ % sarva-kāryeṣu sarvathā // 7.30 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202122 (0.0):
a-mīmāṃsyā hi guravaḥ % sarva-kāryeṣu sarvathā // 7.30 // / no7tthāpayet sukhā3sīnaṃ $ śayānaṃ na prabodhayet &
āsīno gurum āsīnam abhigacchet pratiṣṭhitam // 7.31 // / pathi prayāntaṃ yāntaṃ ca yatnād viśramayed gurum /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202131 (0.0):
no7tthāpayet sukhā3sīnaṃ $ śayānaṃ na prabodhayet & / āsīno gurum āsīnam % abhigacchet pratiṣṭhitam // 7.31 //
kṣitpipāsāturaṃ snātaṃ jñātvā śaktaṃ ca bhojayet // 7.32 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202137 (0.040):
kṣit-pipāsā3turaṃ snātaṃ % jñātvā śaktaṃ ca bhojayet // 7.32 // / abhyaṅgo1dvartanaṃ snānaṃ $ bhojana-ṣṭhīva-mārjanam &
abhyaṅgodvartanaṃ snānaṃ bhojanaṣṭhīvamārjanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202143 (0.0):
kṣit-pipāsā3turaṃ snātaṃ % jñātvā śaktaṃ ca bhojayet // 7.32 // / abhyaṅgo1dvartanaṃ snānaṃ $ bhojana-ṣṭhīva-mārjanam &
gātrasaṃvāhanaṃ rātrau pādābhyaṅgaṃ ca yatnataḥ // 7.33 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202148 (0.0):
abhyaṅgo1dvartanaṃ snānaṃ $ bhojana-ṣṭhīva-mārjanam & / gātra-saṃvāhanaṃ rātrau % pādā1bhyaṅgaṃ ca yatnataḥ // 7.33 //
prātaḥ prasādhanaṃ dattvā kāryaṃ saṃmārjanāñjanam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202152 (1.788):
gātra-saṃvāhanaṃ rātrau % pādā1bhyaṅgaṃ ca yatnataḥ // 7.33 // / prātaḥ prasādhanaṃ dattvā $ kāryaṃ saṃmārjanā1ñjanam &
nānāpuṣpaprakaraṇaṃ śrīmadvyākhyānamaṇḍape // 7.34 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202160 (0.0):
nānā-puṣpa-prakaraṇaṃ % śrīmad-vyākhyāna-maṇḍape // 7.34 //
sthāpyāsanaṃ guroḥ pūjyaṃ śivajñānasya pustakam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202168 (0.0):
nānā-puṣpa-prakaraṇaṃ % śrīmad-vyākhyāna-maṇḍape // 7.34 // / sthāpyā8sanaṃ guroḥ pūjyaṃ $ śiva-jñānasya pustakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321458 (0.045):
sthāpya liṅgaṃ śivālaye SUp_2.1d / sthāpyāsanaṃ guroḥ pūjyaṃ SUp_7.35a
tatra tiṣṭhet pratīkṣaṃs tad guror āgamanaṃ kramāt // 7.35 // / guror nindāpavādaṃ ca śrutvā karṇau pidhāpayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202172 (0.0):
sthāpyā8sanaṃ guroḥ pūjyaṃ $ śiva-jñānasya pustakam & / tatra tiṣṭhet pratīkṣaṃs tad % guror āgamanaṃ kramāt // 7.35 //
anyatra caiva sarpet tu nigṛhṇīyād upāyataḥ // 7.36 // / na guror apriyaṃ kuryāt pīḍitas tārito 'pi vā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202189 (0.0):
guror nindā2pavādaṃ ca $ śrutvā karṇau pidhāpayet & / anyatra cai7va sarpet tu % nigṛhṇīyād upāyataḥ // 7.36 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053735 (0.049):
na guror apriyaṃ kuryāt tāḍitaḥ pīḍito 'pi vā |
noccārayec ca tadvākyam uccārya narakaṃ vrajet // 7.37 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202198 (0.0):
no7ccārayec ca tad-vākyam % uccārya narakaṃ vrajet // 7.37 // / gurur eva pitā mātā $ gurur eva paraḥ śivaḥ &
gurur eva pitā mātā gurur eva paraḥ śivaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202204 (0.0):
no7ccārayec ca tad-vākyam % uccārya narakaṃ vrajet // 7.37 // / gurur eva pitā mātā $ gurur eva paraḥ śivaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199929 (0.036):
gurur eva paraḥ śivaḥ SUp_7.38b / gurur eva pitā mātā SUp_7.38a
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880444 (0.053):
* bhavati hy api / gururdevo guruḥ svāmī gururmātā guruḥ pitā / yasyaivaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303795 (0.056):
12,109.024a na kena cana vṛttena hy avajñeyo gurur bhavet / 12,109.024c na ca mātā na ca pitā tādṛśo yādṛśo guruḥ
yasyaiva niścito bhāvas tasya muktir na dūrataḥ // 7.38 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202208 (0.028):
gurur eva pitā mātā $ gurur eva paraḥ śivaḥ & / yasyai7va niścito bhāvas % tasya muktir na dūrataḥ // 7.38 //
āhārācāradharmāṇāṃ yat kuryād gurur īśvaraḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202215 (0.048):
āhārā3cāra-dharmāṇāṃ $ yat kuryād gurur īśvaraḥ &
tathaiva cānukurvīta nānuyuñjīta kāraṇam // 7.39 // / yajñas tapāṃsi niyamāt tāni vai vividhāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202228 (0.0):
tathai9va cā7nukurvīta % nā7nuyuñjīta kāraṇam // 7.39 // / yajñas tapāṃsi niyamāt $ tāni vai vividhāni ca &
guruvākye tu sarvāṇi saṃpadyante na saṃśayaḥ // 7.40 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202234 (0.0):
yajñas tapāṃsi niyamāt $ tāni vai vividhāni ca & / guru-vākye tu sarvāṇi % saṃpadyante na saṃśayaḥ // 7.40 //
ajñānapaṅkanirmagnaṃ yaḥ samuddharate janam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202240 (0.0):
guru-vākye tu sarvāṇi % saṃpadyante na saṃśayaḥ // 7.40 // / ajñāna-paṅka-nirmagnaṃ $ yaḥ samuddharate janam &
śivajñānātmahastena kas taṃ na pratipūjayet // 7.41 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202246 (0.035):
ajñāna-paṅka-nirmagnaṃ $ yaḥ samuddharate janam & / śiva-jñānā3tma-hastena % kas taṃ na pratipūjayet // 7.41 //
iti yaḥ pūjayen nityaṃ gurumūrtistham īśvaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202252 (0.0):
śiva-jñānā3tma-hastena % kas taṃ na pratipūjayet // 7.41 // / iti yaḥ pūjayen nityaṃ $ guru-mūrti-stham īśvaram &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708085 (0.024):
mokṣārthaṃ pūjayet tasmād gurumūrtistham īśvaram /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202677 (0.029):
mokṣā1rthaṃ pūjayet tasmād $ guru-mūrti-stham īśvaram &
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam // 7.42 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202258 (0.0):
iti yaḥ pūjayen nityaṃ $ guru-mūrti-stham īśvaram & / sarva-pāpa-vinirmuktaḥ % prāpnoti paramaṃ padam // 7.42 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551773 (5.960):
adhīyāna idaṃ śāstram viṣṇor māhātmyam uttamam / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam. // MKm_192 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113964 (0.050):
sarva pāpa vinirmuktaḥ sa yāti paramaṃ padam // Hbhv_11.235 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911970 (0.052):
sarva pāpa vinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821584 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,6.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864037 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,39.45 //
snātvāmbhasā bhasmanā vā śuklavastropavītavān /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202264 (0.056):
sarva-pāpa-vinirmuktaḥ % prāpnoti paramaṃ padam // 7.42 // / snātvā9mbhasā bhasmanā vā $ śukla-vastro1pavītavān &
dūrvāgarbhasthitaṃ puṣpaṃ guruḥ śirasi dhārayet // 7.43 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202271 (0.0):
snātvā9mbhasā bhasmanā vā $ śukla-vastro1pavītavān & / dūrvā-garbha-sthitaṃ puṣpaṃ % guruḥ śirasi dhārayet // 7.43 //
rocanālabhanaṃ kuryād dhūyayed ātmanas tanum /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202278 (0.034):
dūrvā-garbha-sthitaṃ puṣpaṃ % guruḥ śirasi dhārayet // 7.43 // / rocanā3labhanaṃ kuryād $ dhūyayed ātmanas tanum &
aṅgulīyākṣasūtraṃ ca karṇamātre ca dhārayet // 7.44 // / gurur evaṃvidhaḥ śrīmān nityaṃ tiṣṭhet samāhitaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202290 (0.0):
gurur evaṃ-vidhaḥ śrīmān $ nityaṃ tiṣṭhet samāhitaḥ & / yasmāj jñāno1padeśā1rthaṃ % gurur āste sadā-śivaḥ // 7.45 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202280 (0.048):
rocanā3labhanaṃ kuryād $ dhūyayed ātmanas tanum & / aṅgulīyā1kṣa-sūtraṃ ca % karṇa-mātre ca dhārayet // 7.44 //
yasmāj jñānopadeśārthaṃ gurur āste sadāśivaḥ // 7.45 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202297 (0.043):
yasmāj jñāno1padeśā1rthaṃ % gurur āste sadā-śivaḥ // 7.45 // / dhārayet pāduke nityaṃ $ mṛdu-varma-prakalpite &
dhārayet pāduke nityaṃ mṛduvarmaprakalpite /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202304 (0.0):
yasmāj jñāno1padeśā1rthaṃ % gurur āste sadā-śivaḥ // 7.45 // / dhārayet pāduke nityaṃ $ mṛdu-varma-prakalpite &
pragṛhya daṇḍaṃ chattraṃ vā paryaṭed āśramād bahiḥ // 7.46 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202309 (0.0):
dhārayet pāduke nityaṃ $ mṛdu-varma-prakalpite & / pragṛhya daṇḍaṃ chattraṃ vā % paryaṭed āśramād bahiḥ // 7.46 //
na bhūmau vinyaset pādam antardhānaṃ vinā guruḥ /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202312 (0.0):
pragṛhya daṇḍaṃ chattraṃ vā % paryaṭed āśramād bahiḥ // 7.46 // / na bhūmau vinyaset pādam $ antar-dhānaṃ vinā guruḥ &
kuśapādakam ākramya tarpaṇārthaṃ prakalpayet // 7.47 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202323 (0.0):
na bhūmau vinyaset pādam $ antar-dhānaṃ vinā guruḥ & / kuśa-pādakam ākramya % tarpaṇā1rthaṃ prakalpayet // 7.47 //
pādasthānāni pattrādyaiḥ kṛtvā devagṛhaṃ viśet /
pātrāstaritapādaś ca(?) nityaṃ bhuñjīta vāgyataḥ // 7.48 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202336 (0.0):
pāda-sthānāni pattrā3dyaiḥ $ kṛtvā deva-gṛhaṃ viśet & / pātrāstarita-pādaś ca(?) % nityaṃ bhuñjīta vāg-yataḥ // 7.48 //
na pādau dhāvayet kāṃsye lohe vā parikalpite /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202342 (0.0):
pātrāstarita-pādaś ca(?) % nityaṃ bhuñjīta vāg-yataḥ // 7.48 // / na pādau dhāvayet kāṃsye $ lohe vā parikalpite &
śaucayet tṛṇagarbhāyāṃ dvitīyāyāṃ tathācamet // 7.49 // / na raktam ulbaṇaṃ vastraṃ dhārayet kusumāni ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202353 (0.0):
śaucayet tṛṇa-garbhāyāṃ % dvitīyāyāṃ tathā0camet // 7.49 // / na raktam ulbaṇaṃ vastraṃ $ dhārayet kusumāni ca &
na bahir gandhamālyāni vāsāṃsi malināni ca // 7.50 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202359 (0.0):
na raktam ulbaṇaṃ vastraṃ $ dhārayet kusumāni ca & / na bahir gandha-mālyāni % vāsāṃsi malināni ca // 7.50 //
keśāsthīni kapālāni kārpāsāsthituṣāṇi ca /
amedhyāṅgārabhasmāni nādhitiṣṭhed rajāṃsi ca // 7.51 //
na ca loṣṭaṃ vimṛdnīyān na ca chindyān nakhais tṛṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202377 (0.0):
amedhyā1ṅgāra-bhasmāni % nā7dhitiṣṭhed rajāṃsi ca // 7.51 // / na ca loṣṭaṃ vimṛdnīyān $ na ca chindyān nakhais tṛṇam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233680 (0.044):
na ca chindyān nakhais tṛṇam SUp_7.52b / na ca tatrāvasaktikām SUp_7.18b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492426 (0.064):
Manu4.70a/ na mṛt.loṣṭhaṃ ca mṛdnīyān) na chindyāt) karajais tṛṇam / |[M.cchindyāt]
na pattrapuṣpamūlyāni vaṃśamaṅgalakāṣṭhitām // 7.52 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202383 (0.0):
na ca loṣṭaṃ vimṛdnīyān $ na ca chindyān nakhais tṛṇam & / na pattra-puṣpa-mūlyāni % vaṃśa-maṅgala-kāṣṭhitām // 7.52 //
evam ādīni cānyāni pāṇibhyāṃ na ca mardayet / / na dantakhādanaṃ kuryād romāṇy utpāṭayen na ca // 7.53 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202396 (1.192):
na danta-khādanaṃ kuryād % romāṇy utpāṭayen na ca // 7.53 // / na padbhyām ullikhed bhūmiṃ $ loṣṭa-kāṣṭhaiḥ kareṇa vā &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202387 (0.033):