View original HTML file with complete header information
sthānaṃ praveśo rūpaṃ ca lakṣaṃ lakṣaṇameva ca / / utthāpanaṃ bodhanaṃ ca cakraviśrāmameva ca // SomSv_1
sthānaṃ praveśo rūpaṃ ca lakṣaṃ lakṣaṇameva ca / / utthāpanaṃ bodhanaṃ ca cakraviśrāmameva ca // SomSv_1
bhūmikāgamanaṃ caiva antāvasthā tathaiva ca / / viśrāmaḥ pariṇāmaśca tathāgamanameva ca // SomSv_2
iti trayodaśavidhaṃ śāktaṃ vijñānamuttamam / / sarveṣu trikaśāstreṣu sūcitaṃ śambhunā svayam // SomSv_3
nābhyadho 'ṅgulāḥ pañca meḍhrasyordhvāṅguladvayam /
tanmadhye kandanāmā ca cakrasthānamiti smṛtam // SomSv_4
prāṇāpānanirodhena manastatraiva niḥkṣipet / / samyag vāyugatiṃ jitvā yāvan madhyagatāṃ nayet // SomSv_5
eṣa praveśa ity āhū rūpaṃ vakṣyāmi cādhunā /
śṛṅgāṭakanibhaṃ cakraṃ ṣaḍaraṃ cāparaṃ dhruvam // SomSv_6
dāḍimīkusumaprakhyaṃ kandaṃ vai jātilohitam /
etadrūpaṃ samākhyātaṃ tṛtīyaṃ cintanātmakam // SomSv_7
tanmadhye nikṣipec cittaṃ yāvat tatra sthirīkṛtam /
tyaktaruddho yadā vāyustadā lakṣaṃ vinirdiśet // SomSv_8
kandacakrasya madhyasthā tv anāhatamayī kalā /
adhaūrdhve rekhāsaṃyuktā bhujaṃgakuṭilākṛtiḥ // SomSv_9
ūrdhvādho 'vasthitāvasthā sūryācandramasāv ubhau /
satyaṃ virājamānā sā sahasrārkasamaprabhā // SomSv_10
tāmevālokayec chaktiṃ manāk kumbhakavṛttinā / / etal lakṣaṇam uddiṣṭam utthāpanam ataḥ param // SomSv_11
juṣadrecakavṛttyā tu mantraṃ caiva samuccaret /
prabuddhāṃ cintayecchaktiṃ daṇḍavat parameśvarīm // SomSv_12
ādhāramadhyādāyātā suṣumnāmārgam āśritā /
utthāpanaṃ samākhyātaṃ bodhanaṃ paratastathā // SomSv_13 / kandastho vedhayen nābhiṃ tato hṛtsthaṃ pitāmaham /
kaṇṭhasthamacyutaṃ sākṣādrudraṃ tālutale sthitam // SomSv_14
bhruvormadhyagataṃ tv īśaṃ brahmadvāre sadāśivam /
bodhayitvā vrajed āśu padaṃ cānāśritaṃ śivam // SomSv_15
etadbodhanam uddiṣṭaṃ cakraviśrāmaṇaṃ tataḥ / / svābhāvikaṃ dalaṃ dīptaṃ dravaṃ sthiranabhopamam // SomSv_16
amṛtaṃ śekharaṃ caiva śaktirbrahmā tathaiva ca / / bindunādaṃ tathā proktaṃ cakradvādaśakaṃ kila // SomSv_17
vedhayantī kramāc chaktiścakre cakre pratikṣaṇam /
viśramet sā mahādevī cakraviśrāma uttamaḥ // SomSv_18
hṛdayaṃ kampate pūrvaṃ tālukadvārameva ca / / śiraśca bhramate tasya dṛṣṭisaṃkrāntilakṣaṇam // SomSv_19
ekaikaṃ bhramayaty aṅgam aṅgapratyaṅgasaṃdhiṣu /
ghūrṇate hṛdayaṃ cāsya samyagvidyāprabhāvataḥ // SomSv_20
yāni yāni vikārāṇi avasthā kurute sataḥ /
teṣu teṣu na bhetavyaṃ krīḍati parameśvarī // SomSv_21 / amṛte seyam unmattā vikārān kurute bahūn /
malatrayavikārau bahujanmasu yatkṛtam // SomSv_22
dhunoti samalān pāśāt paraśaktisamutthitān /
bhūmikāgamanaṃ proktam antāvasthā tathocyate // SomSv_23
yat saṃkrāntau romaharṣo 'srupāto jṛmbhārambho gadgadā gīr giro 'ntaḥ /
granthisphoṭaḥ sparśadivyapraharṣo binduspandā nābhikandāt sphuranti //
SomSv_24 / antāvasthā samākhyātā viśrāmas tv adhunocyate /
nābhicakraviniryātā yadā śaktiḥ prabudhyate // SomSv_25
tadā tv astamitaṃ sarvamakṣagrāmaṃ bahiḥ sthitam /
yadā sā paramā śaktiḥ sulīnā parame pade // SomSv_26
tadā na vindate kiṃcid viṣayī viṣayāntaram /
śive viśrāmyate śaktistadā viśrāma ucyate // SomSv_27
yatra viśramaṇaṃ śaktermanastatra layaṃ vrajet / / tadātmā paramātmatve jñātavyo niścitātmabhiḥ // SomSv_28
śivībhūto bhavatyātmā pariṇāmaḥ sa eva hi / / sadā sa varṣate divyam amṛtaṃ jantujīvanam // SomSv_29
cittaṃ tatra tu saṃdhārya punardaivī viśettu sā /
tadā tv āgamanaṃ proktamevaṃ samyak trayodaśa // SomSv_30
sthānaṃ praveśo rūpaṃ ca lakṣaṃ lakṣaṇameva ca / / utthāpanaṃ bodhanaṃ ca cakraviśrāmameva ca // SomSv_1
bhūmikāgamanaṃ caiva antāvasthā tathaiva ca / / viśrāmaḥ pariṇāmaśca tathāgamanameva ca // SomSv_2
iti trayodaśavidhaṃ śāktaṃ vijñānamuttamam / / sarveṣu trikaśāstreṣu sūcitaṃ śambhunā svayam // SomSv_3
nābhyadho 'ṅgulāḥ pañca meḍhrasyordhvāṅguladvayam /
tanmadhye kandanāmā ca cakrasthānamiti smṛtam // SomSv_4
prāṇāpānanirodhena manastatraiva niḥkṣipet / / samyag vāyugatiṃ jitvā yāvan madhyagatāṃ nayet // SomSv_5
eṣa praveśa ity āhū rūpaṃ vakṣyāmi cādhunā /
śṛṅgāṭakanibhaṃ cakraṃ ṣaḍaraṃ cāparaṃ dhruvam // SomSv_6
dāḍimīkusumaprakhyaṃ kandaṃ vai jātilohitam /
etadrūpaṃ samākhyātaṃ tṛtīyaṃ cintanātmakam // SomSv_7
tanmadhye nikṣipec cittaṃ yāvat tatra sthirīkṛtam /
tyaktaruddho yadā vāyustadā lakṣaṃ vinirdiśet // SomSv_8
kandacakrasya madhyasthā tv anāhatamayī kalā /
adhaūrdhve rekhāsaṃyuktā bhujaṃgakuṭilākṛtiḥ // SomSv_9
ūrdhvādho 'vasthitāvasthā sūryācandramasāv ubhau /
satyaṃ virājamānā sā sahasrārkasamaprabhā // SomSv_10
tāmevālokayec chaktiṃ manāk kumbhakavṛttinā / / etal lakṣaṇam uddiṣṭam utthāpanam ataḥ param // SomSv_11
juṣadrecakavṛttyā tu mantraṃ caiva samuccaret /
prabuddhāṃ cintayecchaktiṃ daṇḍavat parameśvarīm // SomSv_12
ādhāramadhyādāyātā suṣumnāmārgam āśritā /
utthāpanaṃ samākhyātaṃ bodhanaṃ paratastathā // SomSv_13 / kandastho vedhayen nābhiṃ tato hṛtsthaṃ pitāmaham /
kaṇṭhasthamacyutaṃ sākṣādrudraṃ tālutale sthitam // SomSv_14
bhruvormadhyagataṃ tv īśaṃ brahmadvāre sadāśivam /
bodhayitvā vrajed āśu padaṃ cānāśritaṃ śivam // SomSv_15
etadbodhanam uddiṣṭaṃ cakraviśrāmaṇaṃ tataḥ / / svābhāvikaṃ dalaṃ dīptaṃ dravaṃ sthiranabhopamam // SomSv_16
amṛtaṃ śekharaṃ caiva śaktirbrahmā tathaiva ca / / bindunādaṃ tathā proktaṃ cakradvādaśakaṃ kila // SomSv_17
vedhayantī kramāc chaktiścakre cakre pratikṣaṇam /
viśramet sā mahādevī cakraviśrāma uttamaḥ // SomSv_18
hṛdayaṃ kampate pūrvaṃ tālukadvārameva ca / / śiraśca bhramate tasya dṛṣṭisaṃkrāntilakṣaṇam // SomSv_19
ekaikaṃ bhramayaty aṅgam aṅgapratyaṅgasaṃdhiṣu /
ghūrṇate hṛdayaṃ cāsya samyagvidyāprabhāvataḥ // SomSv_20
yāni yāni vikārāṇi avasthā kurute sataḥ /
teṣu teṣu na bhetavyaṃ krīḍati parameśvarī // SomSv_21 / amṛte seyam unmattā vikārān kurute bahūn /
malatrayavikārau bahujanmasu yatkṛtam // SomSv_22
dhunoti samalān pāśāt paraśaktisamutthitān /
bhūmikāgamanaṃ proktam antāvasthā tathocyate // SomSv_23
yat saṃkrāntau romaharṣo 'srupāto jṛmbhārambho gadgadā gīr giro 'ntaḥ /
granthisphoṭaḥ sparśadivyapraharṣo binduspandā nābhikandāt sphuranti //
SomSv_24 / antāvasthā samākhyātā viśrāmas tv adhunocyate /
nābhicakraviniryātā yadā śaktiḥ prabudhyate // SomSv_25
tadā tv astamitaṃ sarvamakṣagrāmaṃ bahiḥ sthitam /
yadā sā paramā śaktiḥ sulīnā parame pade // SomSv_26
tadā na vindate kiṃcid viṣayī viṣayāntaram /
śive viśrāmyate śaktistadā viśrāma ucyate // SomSv_27
yatra viśramaṇaṃ śaktermanastatra layaṃ vrajet / / tadātmā paramātmatve jñātavyo niścitātmabhiḥ // SomSv_28
śivībhūto bhavatyātmā pariṇāmaḥ sa eva hi / / sadā sa varṣate divyam amṛtaṃ jantujīvanam // SomSv_29