View original HTML file with complete header information
riṅ ba yin te / de ni sgrib pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163563 (0.007):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163888 (0.009):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176343 (0.013):
spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa / de ni don mdor bsdu ba źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176064 (0.015):
gaṅ yin pa de ni de'i śes bźin źes bya'o // / de ltar śes bźin daṅ ldan pas rgyu ba daṅ spyod pa thams cad mi ñuṅ bar
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176403 (0.018):
rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176594 (0.018):
mo'i las te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177034 (0.019):
dbye ba rgyas par sṅa ma gaṅ yin pa daṅ / don mdor bsdu ba gaṅ yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164169 (0.019):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164310 (0.019):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164418 (0.019):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163648 (0.019):
pa daṅ rab tu źugs pa yin pas na / de'i phyir źugs pa źes bya ste / de ni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161014 (0.019):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172060 (0.023):
kathaṃ ca punar viṣamabhojanaṃ pratikṣipati / [bkres pa bsal bar bya ba'i / phyir źes gaṅ gsuṅs pa des ni / re źig zas ha caṅ chuṅ ba'i zas ran pa ma"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176218 (0.023):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ / yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176444 (0.023):
bltas pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba daṅ ldan pa'i mig gi las bstan"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176529 (0.023):
pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa daṅ / myaṅs pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni / rgyu ba daṅ ldan pa'i bsod sñoms kyi las bstan to //"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176499 (0.023):
snam sbyar daṅ / chos gos daṅ / lhuṅ bzed bcaṅ ba" źes gaṅ gsuṅs pa des / ni rgyu ba daṅ ldan pa'i chos gos daṅ / lhuṅ bzed kyi las bstan to // "zos"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177088 (0.024):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o // / brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177318 (0.024):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176269 (0.025):
de ni re źig śes bźin du spyod pa ñid kyi rnam par dbye ba rgyas pa yin / par rig par bya'o //
riṅ ba yin te / de ni sgrib pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163563 (0.007):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163888 (0.009):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176343 (0.013):
spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa / de ni don mdor bsdu ba źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176064 (0.015):
gaṅ yin pa de ni de'i śes bźin źes bya'o // / de ltar śes bźin daṅ ldan pas rgyu ba daṅ spyod pa thams cad mi ñuṅ bar
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176403 (0.018):
rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176594 (0.018):
mo'i las te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177034 (0.019):
dbye ba rgyas par sṅa ma gaṅ yin pa daṅ / don mdor bsdu ba gaṅ yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164169 (0.019):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164310 (0.019):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164418 (0.019):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163648 (0.019):
pa daṅ rab tu źugs pa yin pas na / de'i phyir źugs pa źes bya ste / de ni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161014 (0.019):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172060 (0.023):
kathaṃ ca punar viṣamabhojanaṃ pratikṣipati / [bkres pa bsal bar bya ba'i / phyir źes gaṅ gsuṅs pa des ni / re źig zas ha caṅ chuṅ ba'i zas ran pa ma"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176218 (0.023):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ / yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176444 (0.023):
bltas pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba daṅ ldan pa'i mig gi las bstan"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176529 (0.023):
pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa daṅ / myaṅs pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni / rgyu ba daṅ ldan pa'i bsod sñoms kyi las bstan to //"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176499 (0.023):
snam sbyar daṅ / chos gos daṅ / lhuṅ bzed bcaṅ ba" źes gaṅ gsuṅs pa des / ni rgyu ba daṅ ldan pa'i chos gos daṅ / lhuṅ bzed kyi las bstan to // "zos"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177088 (0.024):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o // / brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177318 (0.024):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176269 (0.025):
de ni re źig śes bźin du spyod pa ñid kyi rnam par dbye ba rgyas pa yin / par rig par bya'o //
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160452 (0.0):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160481 (0.0):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.0):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.0):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164260 (0.0):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164364 (0.0):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164444 (0.0):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177240 (0.0):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163199 (0.004):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.004):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160501 (0.006):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.008):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160416 (0.011):
'gyur ro // / yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162731 (0.016):
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162748 (0.016):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162827 (0.016):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162774 (0.018):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164023 (0.022):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177090 (0.023):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o // / brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la
ṅan las ma 'das pa'i rgyu ni bźi po de dag yin no // de dag kyaṅ gaṅ gi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173680 (0.012):
ñal bar sbyor ba'i rjes su brtson pa'i skyes bu gaṅ zag gis yaṅ dag par / bya ba ni bźi po de dag yin no /] itīmāni catvāri samyakkaraṇīyāny ārabhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160495 (0.015):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163526 (0.015):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163926 (0.015):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164259 (0.015):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164363 (0.015):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160473 (0.017):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200413 (0.018):
lam daṅ lam gyi 'bras bu mya ṅan las 'das pa la / mṅon par yid mi ches pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200316 (0.019):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160409 (0.022):
'gyur ro // / yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160450 (0.022):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163070 (0.023):
par (Śbh I 38) bya ba daṅ / rnam par ma dag pa rnams rnam par dag par bya / ba gaṅ dag gi don du saṅs rgyas bcom ldan 'das rnams 'jig rten du byuṅ źiṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162657 (0.024):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177239 (0.024):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177323 (0.024):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200343 (0.025):
po 'di dag ni dam pa'i chos yoṅs su 'grib ciṅ / nub par 'gyur ba ste / de / dag kyaṅ rgud pa rnam pa gsum du 'dus te /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163208 (0.025):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164439 (0.027):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199827 (0.028):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163454 (0.028):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
tshe saṅs rgyas 'byuṅ ba daṅ dam pa'i chos ṅan pa daṅ rjes su mthun pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163211 (0.0):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163482 (1.788):
pa de yaṅ 'jig rten las 'das pa'i chos daṅ rjes su mthun pa'i dge ba gźan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200015 (0.011):
byad daṅ mi ldan pa med pa las byuṅ ba daṅ / don dam pa rtogs pa las byuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181452 (0.012):
parāṃś ca paṃsayati / [chos daṅ rjes su mthun pa'i chos 'ba' źig bsgrub
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199550 (0.014):
rnon po dad pa daṅ / chos kyi rjes su 'braṅ ba gñis daṅ / 'bras bu'i lam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173665 (0.015):
ñal bar sbyor ba'i rjes su brtson pa'i skyes bu gaṅ zag gis yaṅ dag par
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989077 (0.015):
ḥbras bu ma yin no. sems kyi skad cig ma bcu drug la deḥi tha maḥi cha daṅ / mthun pa spaṅs pa yoṅs su śes pa bsam gtan gyi dṅos gṣi la brten par yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176937 (0.016):
pa med pa daṅ / rjes su gduṅ ba med par 'gyur ba daṅ / tshe phyi ma la yaṅ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17327966 (0.016):
kho na'i rjes su byed pa'i phyir ro ||] iti | tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200151 (0.016):
II 288) tu spyod pa daṅ / bdag gi cha ma yin par mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200169 (0.016):
pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / dge ba daṅ / mi dge ba daṅ / kha na ma tho ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199708 (0.018):
yaṅ dag par sems rtse gcig tu byed par 'gyur ba ste / 'jug par byed pa daṅ / / gnas pa daṅ mthun pa daṅ / sdud par byed pa'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199822 (0.018):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199986 (0.019):
pa med pa las byuṅ ba daṅ / de bźin du gźan gyis smad pa la ltos pa daṅ / / chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199466 (0.019):
gi phyogs gsum ste / chos rnam par 'byed pa daṅ / brtson 'grus daṅ / dga'
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163253 (0.019):
nar saṅs rgyas rnams daṅ saṅs rgyas kyi ñan thos rnams la blta ba daṅ druṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988076 (0.020):
(V.64 66) tha maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs pa la sogs pa yoṅs su śes pa ste
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163072 (0.021):
ba gaṅ dag gi don du saṅs rgyas bcom ldan 'das rnams 'jig rten du byuṅ źiṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988656 (0.021):
zag pa med pa yod du zin kyaṅ tha maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs paḥi yoṅs su
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988948 (0.021):
no. tha maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs paḥi yoṅs su śes pa ni mi lcogs pa med
gdams ṅag rjes su bstan pa rñed ciṅ rgyu de dag kyaṅ med par gyur pa, de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164123 (0.013):
'dul ba la daṅ por dad pa daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa'i bar ni thob par / gyur la / de'i goṅ du ni skye ba gcig tsam yaṅ mṅon par bsgrub par mi byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164229 (0.013):
daṅ por dad pa daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa'i bar yaṅ thob par gyur la / / de'i goṅ du skye ba gcig gam gñis sam rab tu maṅ po dag kyaṅ mṅon par
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988051 (0.015):
śes paḥi bzod pa la sogs pa gzugs na spyod par nams kyi gñen po de dag ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199740 (0.017):
pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164246 (0.018):
de'i goṅ du skye ba gcig gam gñis sam rab tu maṅ po dag kyaṅ mṅon par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199854 (0.018):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran / pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175987 (0.019):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160429 (0.019):
yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas / pa yin pas / de dag ni rkyen rñed kyaṅ ruṅ ma rñed kyaṅ ruṅ ste / rnam pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989258 (0.019):
maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs paḥi yoṅs su śes pa de ni mi lcogs pa med paḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176865 (0.019):
du / dus gaṅ gi tshe ji sñed cig rnam pa gaṅ gis ji ltar brtag par bya / ba'i gźi de la / phyogs der dus de'i tshe / de sñed cig rnam pa des de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176927 (0.020):
daṅ / lhuṅ ba med pa (Śbh I 210) daṅ / 'gyod pa med pa daṅ / yid la gcags
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203906 (0.022):
bslab pa rnams yaṅ dag par slob kyi / log par mi] śikṣaṇāt paṇḍitalakṣaṇaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163009 (0.023):
viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163322 (0.024):
de'i 'og tu chos yaṅ dag par blaṅs pa'i rgyu de daṅ rkyen des / lus źig
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199827 (0.024):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175883 (0.024):
/ yoṅs su ṅal ba'i gźi las dus ma yin par gñid kyi sñom pa skye bar gyur / na / de'i don du ci nas kyaṅ myur ba myur ba kho nar de med par 'gyur źiṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163481 (0.024):
pa de yaṅ 'jig rten las 'das pa'i chos daṅ rjes su mthun pa'i dge ba gźan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177247 (0.025):
las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176892 (0.025):
ltar rtog par byed ciṅ rab tu śes par byed pa ste / de ltar rtog par byed
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17327956 (0.025):
40.12f.: gaṅ gi phyir de don gyi nus pa las skyes pa na de 'i raṅ bḥzin
tshe na dge ba'i rtsa ba dag yoṅs su smin ciṅ rim gyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162778 (0.0):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164027 (0.008):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177077 (0.009):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175916 (0.017):
/ dus yun riṅ por dge ba'i phyogs ñams par mi 'gyur ba daṅ / dge ba'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199844 (0.017):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160319 (0.019):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160449 (0.019):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160472 (0.019):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162656 (0.019):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163520 (0.019):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163920 (0.019):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164258 (0.019):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164362 (0.019):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177239 (0.019):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177315 (0.020):
'bru bzaṅ po / ma 'dres pa / yoṅs su rdzogs pa / yoṅs su dag pa / yoṅs su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162879 (0.020):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162928 (0.020):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177247 (0.020):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199721 (0.021):
'jig rten pa'i yaṅ dag pa'i lta ba sbyin pa yod do / źes bya ba la sogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164438 (0.022):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
'da' bar yaṅ / 'gyur ro // / yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160500 (5.960):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163578 (0.007):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163201 (0.008):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160479 (0.011):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160329 (0.011):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163525 (0.011):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163925 (0.011):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164261 (0.011):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164365 (0.011):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160452 (0.012):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.012):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164444 (0.012):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163587 (0.012):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162779 (0.015):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177239 (0.015):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177247 (0.016):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162827 (0.017):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199765 (0.021):
II 286) gnod pa'o // khyim ni skyon yin no / źes bya ba la sogs pa'i rnam
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734585 (0.021):
rnams śes pa gcig la snaṅ ba na riṅ po la sogs pa'i dbyibs tshogs pa'i yul
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200294 (0.021):
rnam par bstsal ba'i phyir 'phags pa'i chos 'dul ba la dad pa la sogs pa'i
pa yin pas / de dag ni rkyen rñed kyaṅ ruṅ ma rñed kyaṅ ruṅ ste / rnam pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988050 (0.015):
śes paḥi bzod pa la sogs pa gzugs na spyod par nams kyi gñen po de dag ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163640 (0.016):
pa daṅ rab tu źugs pa yin pas na / de'i phyir źugs pa źes bya ste / de ni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163454 (0.018):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199737 (0.019):
pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160380 (0.019):
gdams ṅag rjes su bstan pa rñed ciṅ rgyu de dag kyaṅ med par gyur pa, de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177321 (0.019):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176056 (0.020):
bźin yid la byed pa daṅ / śes rab daṅ ldan pa'i sems mṅon par 'du byed pa / gaṅ yin pa de ni de'i śes bźin źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177255 (0.021):
las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199852 (0.021):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran / pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163322 (0.023):
de'i 'og tu chos yaṅ dag par blaṅs pa'i rgyu de daṅ rkyen des / lus źig
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200344 (0.023):
po 'di dag ni dam pa'i chos yoṅs su 'grib ciṅ / nub par 'gyur ba ste / de / dag kyaṅ rgud pa rnam pa gsum du 'dus te /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176336 (0.023):
spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200386 (0.024):
de la chos gos la sogs pa bzaṅ po 'dod pa daṅ / maṅ po 'dod pa daṅ / de / las byuṅ ba'i loṅs spyod ni ñe bar spyad pa rgud pa'o /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200116 (0.024):
bdun po 'di dag ni bdud daṅ ñon moṅs pa'i phyogs kyi stobs yin te / bstan / pa la gnod par byed pa daṅ / ṅan 'gror 'gro ba'i ñes par spyod pa kun (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162849 (0.024):
la gnas śiṅ źugs pa gaṅ yin pa ste / de dag gcig tu bsdus pa ni gaṅ zag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177107 (0.024):
brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la / gnas pa yin pa daṅ / maṅ du thos pa yin pa daṅ / rtog pa daṅ ldan pa yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177185 (0.024):
de la ji ltar na tshul khrims la gnas pa yin źe na / rgyas par sṅa ma bźin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177159 (0.025):
skyo ba yin pa daṅ / bzod pa daṅ ldan pa yin pa daṅ / mi 'jigs pa daṅ ldan / pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987991 (0.025):
daṅ bcas pa goṅ maḥi ñer bsdogs kyis bsdus pa dag yod de. gṣan kho na yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163019 (0.025):
viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o // / de dag ni rigs la gnas pa'i gaṅ zag rnams śes bya ste / 'di lta ste / ma
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160320 (0.0):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160329 (0.0):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160475 (0.0):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162662 (0.0):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.0):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164260 (0.0):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164364 (0.0):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164441 (0.0):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175996 (0.0):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177240 (0.0):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163197 (0.004):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.004):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177073 (0.008):
de la dge ba'i bśes gñen gaṅ źe na / rgyu rnam pa brgyad kyis rnam pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160501 (0.009):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160412 (0.012):
yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162718 (0.013):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162734 (0.013):
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162751 (0.013):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162830 (0.013):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
kho na yin no // / (I) A II 4 Ms. , Sh. , W.*60 10, P.3b6, D.3b1, N.4b3, Co.3b2, Ch.396b7
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163816 (0.0):
de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no // / (I) B II 2 Ms. , Sh. , P.13a1, D.11a5, N.12b7, Co.12a5, Ch.399c22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177171 (0.016):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no // / (I) C IIl 9 a (1) i Ms. , Sh. , P.62a6, D.52b1, N.55a1, Co.56b2, Ch.417b1
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988981 (0.025):
ba ni mi lcogs pa med pa kho nas tha maḥi cha daṅ mthun pa spoṅ bar byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160941 (0.029):
bcom ldan 'das thams cad de kho na bźin du 'byuṅ ba yin no //] / (I) A II 4 b (2) ii Ms 2a8L, Sh.7 12, P.5a2, D.4b2, N.5b5, Co.4b5,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989266 (0.035):
maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs paḥi yoṅs su śes pa de ni mi lcogs pa med paḥi / ḥbras bu kho nar rnam pa bṣag gi. dṅos gṣiḥi ḥbras bu ni ma [Tib. 167b]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176927 (0.035):
daṅ / lhuṅ ba med pa (Śbh I 210) daṅ / 'gyod pa med pa daṅ / yid la gcags
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199889 (0.035):
de / 'di ltar bde ba 'dod pa kho na'i phyir yin la / bde ba bdun po 'di
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176919 (0.038):
ciṅ / rab tu śes par byed pa na tshe 'di ñid la kha na ma tho ba med pa / daṅ / lhuṅ ba med pa (Śbh I 210) daṅ / 'gyod pa med pa daṅ / yid la gcags
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199971 (0.038):
pa med pa las byuṅ ba daṅ / de bźin du gźan gyis smad pa la ltos pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200011 (0.038):
byad daṅ mi ldan pa med pa las byuṅ ba daṅ / don dam pa rtogs pa las byuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163702 (0.038):
/ źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164075 (0.038):
de la źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164149 (0.038):
pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181463 (0.038):
par bya ba kho na yin par rig nas /] nānyatra (Śbh I 288)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175895 (0.038):
na / de'i don du ci nas kyaṅ myur ba myur ba kho nar de med par 'gyur źiṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177141 (0.040):
pa daṅ / rjes su sñiṅ brtse ba daṅ ldan pa yin pa daṅ / yid yoṅs su mi / skyo ba yin pa daṅ / bzod pa daṅ ldan pa yin pa daṅ / mi 'jigs pa daṅ ldan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200193 (0.041):
bcas pa daṅ / kha na ma tho ba med pa daṅ / ṅan pa daṅ / bzaṅ po daṅ / nag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176652 (0.042):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988533 (0.042):
pa daṅ gzugs med pa na spyod pa rnams spaṅs pa kun tu sbyor ba thams cad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177099 (0.042):
brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160329 (0.0):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160452 (0.0):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.0):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.0):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164012 (0.0):
(I) B II 4 Ms. , Sh. , P.1335, D. 11 b 1, N. 13a3, Co.12b1, Ch.399c29 / de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164260 (0.0):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164364 (0.0):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164445 (0.0):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177240 (0.0):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163203 (0.004):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163578 (0.004):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163805 (0.006):
(I) B II 1 Ms. , Sh. , P.12b8, D.11a5, N.12b7, Co.12a4, Ch.399c21 / de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163146 (0.006):
(I) B Ms. , Sh. , W.*65 1, P.12a1, D.10b1, N.12a2, Co.11a6, Ch.399b19 / [de la 'jug pa'i sa gaṅ źe na / smras pa / yaś cāyam avatārasya svabhāvo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160612 (0.006):
(I) A II 4 b (1) Ms.2a1L, Sh.5 3, W.*60 33, P.4a2, D.3b4, N.4b6, Co.3b5, / Ch.396b15 / de la bdag gi 'byor pa gaṅ źe na / mir gyur pa daṅ / yul dbus su skyes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163176 (0.008):
(I) B I Ms. , Sh. , P.12a2, D.10b2, N.12a3, Co.11a7, Ch.399b27 / de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.008):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya / ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160502 (0.009):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176760 (0.009):
(I) C IIl 8 b (2) Ms. , Sh. , P.61b6, D.52a1, N.54b1, Co.56a3, Ch.417a6 / de la rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160417 (0.011):
yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160414 (5.960):
'gyur ro // / yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (1.788):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (1.788):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164260 (1.788):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164364 (1.788):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160329 (0.006):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya / ṅan las ma 'das pa'i rgyu ni bźi po de dag yin no // de dag kyaṅ gaṅ gi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177240 (0.007):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163578 (0.007):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163197 (0.008):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160322 (0.009):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160454 (0.009):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160475 (0.009):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162660 (0.009):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164443 (0.012):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.012):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164023 (0.013):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162827 (0.017):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988421 (0.020):
ṣes bya ba ni ḥdi ltar mi lcogs paḥi sa paḥi lam gyis khams gsum paḥi / mthoṅ ba daṅ bsgom pas spaṅ bar bya baḥi zag pa rnams spaṅ ba srid de.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162774 (0.020):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989177 (0.020):
bar bya ba spaṅs pa gaṅ yin pa daṅ. sṅar spaṅs pa tha maḥi cha daṅ mthun
gaṅ źe na / smras pa / rkyen gñis te / gñis gaṅ źe na/ gtso bo daṅ dman
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160568 (0.011):
rkyen dman pa gaṅ źe na / smras pa / rkyen dman pa ni maṅ ste / 'di lta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160530 (0.014):
rkyen gtso bo gaṅ źe na / smras pa / 'di lta ste / dam pa'i chos kyi dbaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163971 (0.015):
pa'i goṅ yan chad nas skye ba goṅ nas goṅ ma dag tu dbaṅ po śin tu mchog / daṅ gtso bo daṅ dam pa daṅ śin tu khyad par du 'phags pa dag yaṅ dag par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163809 (0.017):
de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163152 (0.018):
[de la 'jug pa'i sa gaṅ źe na / smras pa / yaś cāyam avatārasya svabhāvo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200846 (0.026):
gtan la 'bebs pas rtsod ba daṅ / bdag ñid kyis ltuṅ ba la 'gyod pa rtsod
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987915 (0.027):
med pa mi lcogs pa med pa la sogs paḥi sa daṅ zag pa daṅ bcas pa bsam gtan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163025 (0.027):
de dag ni rigs la gnas pa'i gaṅ zag rnams śes bya ste / 'di lta ste / ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163413 (0.027):
ba daṅ gtoṅ ba spel ba daṅ lta ba sbyaṅs pa śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163440 (0.027):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177062 (0.028):
de la dge ba'i bśes gñen gaṅ źe na / rgyu rnam pa brgyad kyis rnam pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989337 (0.029):
te. de lta bas na mi lcogs pa med pa daṅ. dṅos gṣiḥi bsam gtan rnams kho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176784 (0.029):
spyod pa rnam pa bźi gaṅ źe na / daṅ po kho nar las 'di lta bu źig brtsam"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163901 (0.029):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163831 (0.030):
de la źugs pa gaṅ źe na / rigs la gnas pa'i gaṅ zag gis sṅon de bźin gśegs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176149 (0.030):
lhuṅ bzed bcaṅ ba gaṅ yin pa daṅ / zos pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa / daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164249 (0.030):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988677 (0.030):
śes pa bṣin du ḥdod pa na spyod pa mthoṅ bas spaṅ bar bya ba spaṅs pa ni / bsam gtan gyi dṅos gṣiḥi ḥbras bu ma yin no ṣes zer ro. btsun pa dbyaṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176313 (0.031):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ / rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176764 (0.031):
de la rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du
pa'o // / (I) A II 4 a Ms. , Sh. , P.3b7, D.3b2, N.4b4, Co.3b3, Ch.396b10
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160560 (0.011):
(I) A II 4 b Ms. , Sh. , W.*60 28, P.3b8, D.3b2, N.4b5, Co.3b3, Ch.396b11 / rkyen dman pa gaṅ źe na / smras pa / rkyen dman pa ni maṅ ste / 'di lta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175827 (0.014):
gus par bya ba la brtson par bya'o sñam pa daṅ // / (I) C IIl 8 a (3) ix Ms. , Sh. , P.60b2, D.50b7, N.53a7, Co.55a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163661 (0.017):
(I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17 / 'jug pa'i rnam par gźag pa gaṅ źe na / rigs yod pa daṅ / 'jug pa yod pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163894 (0.018):
(I) B II 3 Ms. , Sh. , P.13a2, D.11a6, N.13a1, Co.12a6, Ch.399c24 / yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176279 (0.020):
(I) C IIl 8 b (1) Ms. , Sh. , P.61a3, D.51b1, N.53b7, Co.55b2, Ch.416c17 / don mdor bsdu ba gaṅ źe na / rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163141 (0.021):
ñan thos kyi sa las rigs kyi sa rdzogs so // // / (I) B Ms. , Sh. , W.*65 1, P.12a1, D.10b1, N.12a2, Co.11a6, Ch.399b19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175820 (0.028):
gus par bya ba la brtson par bya'o sñam pa daṅ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177264 (0.032):
(I) C IIl 9 a (1) ii Ms.57b2R, Sh.127 2, P.62a8, D.52b3, N.55a2, Co.56b3, / Ch.417b5 / ji ltar na maṅ du thos pa yin źe na / des chos tshaṅs par spyod pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160568 (0.034):
(I) A II 4 b Ms. , Sh. , W.*60 28, P.3b8, D.3b2, N.4b5, Co.3b3, Ch.396b11 / rkyen dman pa gaṅ źe na / smras pa / rkyen dman pa ni maṅ ste / 'di lta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176106 (0.035):
de la 'gro ba daṅ / ldog pa daṅ / chuṅ zad bltas pa daṅ / rnam par bltas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164172 (0.035):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o // / (I) B II 6 Ms. , Sh. , P.13a8, D.11b3, N.13a6, Co.12b4, Ch.400a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164313 (0.035):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 7 Ms. , Sh. , P.13b4, D.11b6, N.13b1, Co.12b7, Ch.400a12
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164421 (0.035):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200260 (0.035):
śin tu rmoṅs pa'o / / bdud daṅ ñon moṅs pa'i phyogs kyi stobs 'di dag zil gyis mnan pa daṅ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988217 (0.035):
ṣas ḥbyuṅ bas bzod pa ni śes paḥi ṅo bo [Tib. 166a] ñid yin par yaṅ mi ruṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163397 (0.037):
rten du 'gyur ba daṅ / tshul khrims yaṅ dag par blaṅs pa daṅ thos pa gzuṅ / ba daṅ gtoṅ ba spel ba daṅ lta ba sbyaṅs pa śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988914 (0.037):
yoṅs su śes pa gsum po ḥdi dga daṅ sṅar bśad pa gzugs daṅ gzugs med paḥi / yoṅs su śes pa daṅ bcas pa yoṅs su śes pa brgyad bsam gtan gyi ḥbras bu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989337 (0.037):
te. de lta bas na mi lcogs pa med pa daṅ. dṅos gṣiḥi bsam gtan rnams kho
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989182 (0.038):
bar bya ba spaṅs pa gaṅ yin pa daṅ. sṅar spaṅs pa tha maḥi cha daṅ mthun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162861 (0.038):
thag ñe ba źes bya'o // / (I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5
rkyen gtso bo gaṅ źe na / smras pa / 'di lta ste / dam pa'i chos kyi dbaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160508 (0.014):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams / gaṅ źe na / smras pa / rkyen gñis te / gñis gaṅ źe na/ gtso bo daṅ dman
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163152 (0.019):
ñan thos kyi sa las rigs kyi sa rdzogs so // // / (I) B Ms. , Sh. , W.*65 1, P.12a1, D.10b1, N.12a2, Co.11a6, Ch.399b19
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988026 (0.022):
stan to. mthoṅ bas spaṅ bar bya ba rnams kyi gñen po ni ḥdra ste. rjes su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160568 (0.023):
(I) A II 4 b Ms. , Sh. , W.*60 28, P.3b8, D.3b2, N.4b5, Co.3b3, Ch.396b11 / rkyen dman pa gaṅ źe na / smras pa / rkyen dman pa ni maṅ ste / 'di lta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200150 (0.023):
II 288) tu spyod pa daṅ / bdag gi cha ma yin par mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200166 (0.023):
pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / dge ba daṅ / mi dge ba daṅ / kha na ma tho ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184739 (0.024):
/ tiṅ ṅe 'dzin gyi sgo daṅ / yid la byed pa'i rten daṅ / naṅ du rnam par / rtog pa'i lus daṅ / snaṅ brñan źes kyaṅ bya ste] / itīmāni tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160355 (0.024):
tshe saṅs rgyas 'byuṅ ba daṅ dam pa'i chos ṅan pa daṅ rjes su mthun pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163664 (0.024):
(I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17 / 'jug pa'i rnam par gźag pa gaṅ źe na / rigs yod pa daṅ / 'jug pa yod pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988385 (0.025):
gaṅ yin pa de ñid śes rnams kyi yin pas bzod paḥi ḥbras bu yaṅ yoṅs su śes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175802 (0.025):
daṅ / spoṅ ba la dga' ba daṅ / rgyun du chud par bya ba la brtson pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177278 (0.026):
ji ltar na maṅ du thos pa yin źe na / des chos tshaṅs par spyod pa daṅ /
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734607 (0.026):
la rnam par gnas pa ni so sor snaṅ pa'i chos yin gyi dṅos po'i chos ma yin
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988840 (0.026):
gzugs med pa ba spyod paḥi mthoṅ bas spaṅ bar bya ba spaṅs pa bṣin du.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164206 (0.026):
smin pa ma yin pa gaṅ źe na / de bźin gśegs pas gsuṅs pa'i chos 'dul ba la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175988 (0.026):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161059 (0.027):
nāntardhīyate / idam ucyate saddharmasyāvasthānaṃ / [gnas pa de yaṅ don / dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163809 (0.027):
(I) B II 1 Ms. , Sh. , P.12b8, D.11a5, N.12b7, Co.12a4, Ch.399c21 / de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163501 (0.027):
de ltar gcig gi rgyu daṅ rten du gcig gyur pa'i sbyin pa'i stobs bskyed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175876 (0.027):
/ yoṅs su ṅal ba'i gźi las dus ma yin par gñid kyi sñom pa skye bar gyur
du byas pa'i gźan gyi sgra daṅ / naṅ gi tshul bźin yid la byed pa'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199835 (1.192):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176041 (0.002):
(Śbh I 206) spyod pa ñid kyi go rims yin te / dan po kho nar de ltar tshul / bźin yid la byed pa daṅ / śes rab daṅ ldan pa'i sems mṅon par 'du byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184743 (0.016):
/ tiṅ ṅe 'dzin gyi sgo daṅ / yid la byed pa'i rten daṅ / naṅ du rnam par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163501 (0.018):
de ltar gcig gi rgyu daṅ rten du gcig gyur pa'i sbyin pa'i stobs bskyed
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988023 (0.019):
stan to. mthoṅ bas spaṅ bar bya ba rnams kyi gñen po ni ḥdra ste. rjes su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161063 (0.020):
dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163355 (0.021):
gis zin pa'i dbaṅ po khyad par du 'phags pa dag 'thob par 'gyur źiṅ / de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163384 (0.022):
de dag kyaṅ dad pa śin tu mchog rnams daṅ śin tu gtso bo dag skye ba'i / rten du 'gyur ba daṅ / tshul khrims yaṅ dag par blaṅs pa daṅ thos pa gzuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163093 (0.022):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176687 (0.022):
spyod pa daṅ ldan pa'i ñin mo'i las daṅ / mtshan mo'i las daṅ / lus kyi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988844 (0.023):
gzugs med pa ba spyod paḥi mthoṅ bas spaṅ bar bya ba spaṅs pa bṣin du.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176538 (0.023):
rgyu ba daṅ ldan pa'i bsod sñoms kyi las bstan to //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200358 (0.023):
ñe bar spyad pa rgud pa daṅ / lhag pa'i bsaṃ pa rgud pa daṅ / sbyor ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176451 (0.023):
bltas pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba daṅ ldan pa'i mig gi las bstan"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200150 (0.023):
II 288) tu spyod pa daṅ / bdag gi cha ma yin par mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200166 (0.023):
pa'i chos bsten pa daṅ / gźan gyis smad pa las mi lta ste / bar du gcod / pa'i chos bsten pa daṅ / dge ba daṅ / mi dge ba daṅ / kha na ma tho ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199993 (0.024):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200211 (0.025):
po daṅ / dkar po'i rab tu dbye ba daṅ bcas pa'i rten ciṅ 'brel bar 'byuṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988385 (0.025):
gaṅ yin pa de ñid śes rnams kyi yin pas bzod paḥi ḥbras bu yaṅ yoṅs su śes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176669 (0.025):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ / ldan pa'i yid kyi las bstan to // "mi ñal ba" źes gaṅ gsuṅs pa des ni"
(I) A II 4 b Ms. , Sh. , W.*60 28, P.3b8, D.3b2, N.4b5, Co.3b3, Ch.396b11 / rkyen dman pa gaṅ źe na / smras pa / rkyen dman pa ni maṅ ste / 'di lta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163894 (0.008):
(I) B II 3 Ms. , Sh. , P.13a2, D.11a6, N.13a1, Co.12a6, Ch.399c24 / yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163662 (0.009):
(I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17 / 'jug pa'i rnam par gźag pa gaṅ źe na / rigs yod pa daṅ / 'jug pa yod pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160528 (0.011):
gaṅ źe na / smras pa / rkyen gñis te / gñis gaṅ źe na/ gtso bo daṅ dman / pa'o // / (I) A II 4 a Ms. , Sh. , P.3b7, D.3b2, N.4b4, Co.3b3, Ch.396b10
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160508 (0.011):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams / gaṅ źe na / smras pa / rkyen gñis te / gñis gaṅ źe na/ gtso bo daṅ dman
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175829 (0.021):
(I) C IIl 8 a (3) ix Ms. , Sh. , P.60b2, D.50b7, N.53a7, Co.55a1, / Ch.416b29 / bdag dpyid ka'i tsha bas gduṅs pa'm / de ltar brtson pa daṅ / 'bad pa daṅ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280835 (0.021):
laukikalokottaravairāgya[gama]nāya sambhāra ityucyate | tatra yā / cātmasampat, parasampat kuśalaśca dharmacha(ccha)nda eṣāṃ pūrvavadvibhāgo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163809 (0.021):
(I) B II 1 Ms. , Sh. , P.12b8, D.11a5, N.12b7, Co.12a4, Ch.399c21 / de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280791 (0.022):
tatra sambhāraḥ katamaḥ | tadyathā ātmasvaparasampat (ātmasampat) | / parasampat, kuśalaḥ (lo)dharma[c]chandaḥ, śīlasamvaraḥ, bhojane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163151 (0.023):
ñan thos kyi sa las rigs kyi sa rdzogs so // // / (I) B Ms. , Sh. , W.*65 1, P.12a1, D.10b1, N.12a2, Co.11a6, Ch.399b19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176282 (0.025):
par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (1) Ms. , Sh. , P.61a3, D.51b1, N.53b7, Co.55b2, Ch.416c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182779 (0.027):
su mtshams sbyar źiṅ / 'khor nas sdug bsṅal mthar byed pa gaṅ yin pa'o /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164064 (0.027):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o / (I) B II 5 Ms. , Sh. , P.13a6, D.11b2, N.13a4, Co.12b2, Ch.400a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176784 (0.029):
spyod pa rnam pa bźi gaṅ źe na / daṅ po kho nar las 'di lta bu źig brtsam"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160516 (0.029):
gaṅ źe na / smras pa / rkyen gñis te / gñis gaṅ źe na/ gtso bo daṅ dman
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176442 (0.030):
daṅ ldan pa'i lus kyi las bstan to // chuṅ zad bltas pa daṅ / rnam par / bltas pa" źes gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba daṅ ldan pa'i mig gi las bstan"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989182 (0.030):
bar bya ba spaṅs pa gaṅ yin pa daṅ. sṅar spaṅs pa tha maḥi cha daṅ mthun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169411 (0.030):
tatra kena saṃvṛṇoti / yārakṣitā ca smṛtis [dran pa la rtag 'grus byed pa / bsgom pa gaṅ yin pa ste] tayā saṃvṛṇoti //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176357 (0.030):
de la rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa gaṅ źe na / 'di lta ste / lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176556 (0.030):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa gaṅ źe na / 'di lta ste / lus kyi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199848 (0.030):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran / pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
śīlasaṃvaraḥ, indriyasaṃvaraḥ, bhojane mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311665 (0.0):
parihīyate | anadhigataṃ ca śikṣāmārgamadhigacchati | yathā śīlasamvara / evamindriyasamvaraḥ, bhojane mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165620 (0.0):
dharmacchandaḥ, śīlasaṃvaraḥ, indriyasaṃvaraḥ, bhojane mātrajñatā,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278644 (0.020):
indriyaṃ mana indriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate indriyasamvaraḥ | / bhojane mātrajñatā katamā [|] sa tathā saṃvṛtendriyaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15192151 (0.038):
śīlasaṃvarapāriśuddhaye, indriyasaṃvarapāriśuddhaye, bhojane / mātrajñatāyām, jāgarikānuyoge, saṃprajānadvihāritāyām uttarottarāṃ spṛhām
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6304156 (0.053):
yathāpīhaikatyaḥ śīlasamvarapāriśuddhaye, indriyaṃ saṃvarapāriśuddhaye, / bhojane mātrajñatāyāṃ, jāgarikānuyoge, saṃprajānadvihāritāyāmuttarottarāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090259 (0.058):
indriyair aguptadvāratā bhojane amātrajñatā ca / indriyair guptadvāratā / bhojane mātrajñatā ca / śīlavipattir dṛṣṭivipattiś ca / śīlavyasanaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090698 (0.058):
indriyair guptadvāratā bhojane mātrajñatā ca / śīlasaṃpattir
jāgarikānuyogaḥ, saṃprajānadvihāritā, prāvivekyaṃ, nivaraṇaviśuddhiḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311668 (0.026):
evamindriyasamvaraḥ, bhojane mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ / jāgarikānuyogaḥ, saṃprajānadvihāritā, evaṃ yāvacchramaṇālaṃkāra iti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278860 (0.054):
samādhikalpatāyāmavasthāpayatīyamucyate nivaraṇa viśuddhiḥ | / (Śbh_Sh: 14) / samādhisanniśraya katamaḥ | sa pañcanivaraṇāni prahāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278754 (0.060):
saṃprajānadvihāritā katamā [|] sa tathā jāgarikānuyuktaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161466 (0.060):
saṃprajānadvihāritā katamā / sa tathā jāgarikānuyukto 'bhikramapratikrame
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288855 (0.063):
| iyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktā || / saṃprajānadvihāritā katamā | yathāpīhaikatyaḥ abhikramapratikrame
samādhisaṃniśrayaś ca // / (I) A II 4 b (1) Ms.2a1L, Sh.5 3, W.*60 33, P.4a2, D.3b4, N.4b6, Co.3b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161585 (0.015):
(I) A II 4 b (12) (i),(ii),(iii),(iv) Ms.3a6L, Sh.14 1, W.*63 16, P.7a6, / D.6b2, N.7b7, Co.6b7, Ch.397c2 / samādhisaṃniśrayaḥ katamaḥ / sa pañca nivaraṇāni prahāya cetasa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161677 (0.019):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / ayam ucyate samādhisaṃniśrayaḥ // / (I) A II' Ms.3a8R, Sh.15 10, W.'63 21, P.7b4, D.6b6, N.8a5, Co.7a6,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278861 (0.032):
samādhikalpatāyāmavasthāpayatīyamucyate nivaraṇa viśuddhiḥ | / (Śbh_Sh: 14) / samādhisanniśraya katamaḥ | sa pañcanivaraṇāni prahāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196359 (0.033):
II 12 b (4) i (a) Ms.90b2R, Sh.321 15, P.145a3, D.117b7, N.124b3, / Co.122a3, Ch.444b8 / sa evaṃ samādhipratiṣṭhitaḥ samādhiṃ niśrityādhicittaṃśikṣāyām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195983 (0.061):
cittasyaikāgratā / vistareṇa yāvat / ayam ucyate cittādhipateyaḥ samādhiḥ / II 12 b (3) i (d) Ms.89b5R, Sh.317 8, P.143b3, D.116b2, N.123a3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195926 (0.063):
samudghātayati pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām / ayaṃ vīryādhipateyaḥ / samādhiḥ // / II 12 b (3) i (c) Ms.89b4M, Sh.316 19, P.143a7, D.116a6, N.122b7,
Ch.396b15 / de la bdag gi 'byor pa gaṅ źe na / mir gyur pa daṅ / yul dbus su skyes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160468 (0.006):
(I) A II 4 Ms. , Sh. , W.*60 10, P.3b6, D.3b1, N.4b3, Co.3b2, Ch.396b7 / de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164010 (0.006):
(I) B II 4 Ms. , Sh. , P.1335, D. 11 b 1, N. 13a3, Co.12b1, Ch.399c29 / de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163808 (0.006):
(I) B II 1 Ms. , Sh. , P.12b8, D.11a5, N.12b7, Co.12a4, Ch.399c21 / de la rigs gaṅ źe na / smras pa / sṅa ma bźin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176767 (0.008):
(I) C IIl 8 b (2) Ms. , Sh. , P.61b6, D.52a1, N.54b1, Co.56a3, Ch.417a6 / de la rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163148 (0.009):
(I) B Ms. , Sh. , W.*65 1, P.12a1, D.10b1, N.12a2, Co.11a6, Ch.399b19 / [de la 'jug pa'i sa gaṅ źe na / smras pa / yaś cāyam avatārasya svabhāvo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988716 (0.020):
ni ḥdod paḥi ḥdod chags daṅ bral baḥi gaṅ zag gi yaṅ ḥdod pa na spyod pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163176 (0.022):
(I) B I Ms. , Sh. , P.12a2, D.10b2, N.12a3, Co.11a7, Ch.399b27 / de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177055 (0.022):
tr.),P.62a4,D.52a6,N.54b6,Co.56a7, Ch.417a19 / de la dge ba'i bśes gñen gaṅ źe na / rgyu rnam pa brgyad kyis rnam pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163825 (0.023):
(I) B II 2 Ms. , Sh. , P.13a1, D.11a5, N.12b7, Co.12a5, Ch.399c22 / de la źugs pa gaṅ źe na / rigs la gnas pa'i gaṅ zag gis sṅon de bźin gśegs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164069 (0.023):
(I) B II 5 Ms. , Sh. , P.13a6, D.11b2, N.13a4, Co.12b2, Ch.400a3 / de la źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164177 (0.023):
(I) B II 6 Ms. , Sh. , P.13a8, D.11b3, N.13a6, Co.12b4, Ch.400a6 / de la źugs pa yaṅ yin yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ yin la yoṅs su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164318 (0.023):
(I) B II 7 Ms. , Sh. , P.13b4, D.11b6, N.13b1, Co.12b7, Ch.400a12 / de la źugs pa yaṅ yin yoṅs su smin pa yaṅ yin la yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176209 (0.024):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177167 (0.025):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176170 (0.026):
du rgyu ba daṅ ldan pa la śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989183 (0.026):
bar bya ba spaṅs pa gaṅ yin pa daṅ. sṅar spaṅs pa tha maḥi cha daṅ mthun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163620 (0.026):
sraṅ gaṅ yin pa daṅ sgrub pa gaṅ yin pa der źugs pa daṅ yaṅ dag par źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176346 (0.027):
de ni don mdor bsdu ba źes bya'o // / de la rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa gaṅ źe na / 'di lta ste / lus
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988076 (0.027):
(V.64 66) tha maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs pa la sogs pa yoṅs su śes pa ste
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163217 (0.028):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
daṅ /] indriyair avikalatā, āyatanagataḥ prasādaḥ, aparivṛttakarmāntatā //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278098 (0.0):
// [|] indriyairavikalatā, āyatanagataḥ prasādaḥ, aparivṛttakarmāntatā [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177124 (0.058):
gnas pa yin pa daṅ / maṅ du thos pa yin pa daṅ / rtog pa daṅ ldan pa yin / pa daṅ / rjes su sñiṅ brtse ba daṅ ldan pa yin pa daṅ / yid yoṅs su mi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163229 (0.061):
rgyas 'byuṅ ba yod ciṅ yul dbus kyi mi rkun ma ma yin pa dag daṅ kla klo / ma yin pa rnams su rgyas par sṅa ma bźin du skyes par gyur na / daṅ po kho
(I) A II 4 b (1) i Ms 2a1L, Sh.5 3, P.4a3, D.3b5, N.4b7, Co.3b6, Ch.396b17 / tatra manuṣyatvaṃ katamat / yathāpīhaikatyo manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278108 (0.0):
// [|] indriyairavikalatā, āyatanagataḥ prasādaḥ, aparivṛttakarmāntatā [|] / tatra manuṣyatvaṃ katamat | yathāpīhaikatyo manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160774 (0.032):
(I) A II 4 b (1) v Ms.2a4L, Sh.6 13, W.*60 35, P.4b1, D.4a2, N.5a6, / Co.4a5, Ch.396c2 / aparivṛttakarmāntatā katamā/ yena pañcānām ānantaryāṇāṃ karmaṇāṃ, tadyathā
pratyājāto bhavati / puruṣaś ca puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ strīś ca /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278114 (0.0):
tatra manuṣyatvaṃ katamat | yathāpīhaikatyo manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyāṃ / pratyājāto bhavati | puruṣaśca puruṣendriyeṇa [samanvāgato bhavati |
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518682 (0.056):
puruṣo 'si puruṣaḥ puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ samanvāgataḥ
idam ucyate manuṣyatvam // / (I) A II 4 b (1) ii Ms.2a1R, Sh.5 8, P.4a4, D.3b5, N.5a1, Co.3b6,
Ch.396b19 / āryāyatane pratyājātiḥ katamā / yathāpīhaikatyo madhyeṣu janapadeṣu
pratyājāto bhavati, pūrvavad yāvad yatra gatiḥ satpuruṣāṇām / iyam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278136 (0.0):
[ja]napadeṣu pratyājāto bhavati pūrvavadyāvadyatra gatiḥ
āryāyatane pratyājātiḥ // / (I) A II 4 b (1) iii Ms 2a2L, Sh.6 1, W.*60 33, P.4a5, D.3b6, N.5a2,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278138 (0.0):
satpuruṣāṇāmiyamucyate āryāyatane pratyājātiḥ [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161019 (0.0):
(1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1, / Ch.396c27
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183585 (0.0):
II 2 a (3) iii Ms.68b1R, Sh.186 16, P.86a7, D.72a3, N.75b6, Co.76b5, / Ch.426a4
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186737 (0.0):
II 3 b (4) iii Ms.73b3M, Sh.214 3, P.100a7, D.82b3, N.87a4, Co.87b6, / Ch.430b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189915 (0.0):
II 3 d (2) iii Ms.79a4L, Sh.254 5, P.115b1, D.94b4, N.99b5, Co.99b5, / Ch.434c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193896 (0.0):
II 12 b (1) iii' Ms.85b7R, Sh.296 13, P.134a6, D.109a1, N.115a1, / Co.113a6, Ch.440c5
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196305 (0.0):
II 12 b (3) iii Ms.90b1L, Sh.321 5, W.100 1, P.144b8, D.117b4, N.124a7, / Co.121b7, Ch.444a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196616 (0.0):
II 12 b (4) iii Ms.91a2R, Sh.324 8, W.*101 5, P.146a3, D.118b6, N.125b2, / Co.123a2, Ch.444c10
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197894 (0.0):
II 13 b (2) iii Ms.93a8M, Sh.336 19, P.150b3, D.123a3, N.130a3, Co.127a5, / Ch.446b12
Co.4a1, Ch.396b21 / indriyair avikalatā katamā / yathāpīhaikatyo 'jaḍo bhavaty aneḍaka iti
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278148 (0.0):
satpuruṣāṇāmiyamucyate āryāyatane pratyājātiḥ [|] / (Śbh_Sh: 6) / indriyairavikalatā katamā [|] yathāpīhaikatyaḥ ajāto bhavatyaneḍaka iti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196617 (0.019):
II 12 b (4) iii Ms.91a2R, Sh.324 8, W.*101 5, P.146a3, D.118b6, N.125b2, / Co.123a2, Ch.444c10 / sa eṣām indriyāṇām eteṣāṃ ca balānām āsevanānvayād bhāvanānvayād
vistaraḥ / aṅgapratyaṅgāvikalo vā yadrūpeṇāṅgapratyaṅgāvaikalyena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278158 (0.028):
indriyairavikalatā katamā [|] yathāpīhaikatyaḥ ajāto bhavatyaneḍaka iti / vistaraḥ [|] aṃgapratyaṃgāvikalo vā yadrūpeṇāṃpratyaṃgāvaikalyena
śrotrāvaikalyādikena bhavyaḥ kuśalapakṣasamudāgamāya / idam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278165 (0.0):
vistaraḥ [|] aṃgapratyaṃgāvikalo vā yadrūpeṇāṃpratyaṃgāvaikalyena / śrotrāvaikalyādikena bhavyaḥ kuśalapakṣasamudāgamāya [|] idamucyate
indriyāvaikalyam // / (|) A II 4 b (1) iv Ms.2a3L, Sh.6 6, P.4a7, D.3b7, N.5a3, Co.4a2,
Ch.396b25 / āyatanagataḥ prasādaḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyena tathāgatapravedite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278176 (0.0):
indriyā vaikalyaṃ [|] / āyatanagataḥ prasādaḥ katamaḥ [|] yathāpīhaikatyena tathāgatapravedite
dharmavinaye śraddhā pratilabdhā bhavati cetasaḥ prasādaḥ / ayam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278185 (0.0):
āyatanagataḥ prasādaḥ katamaḥ [|] yathāpīhaikatyena tathāgatapravedite / dharmavinaye śraddhā pratilabdhā bhavati | cetasaḥ prasādaḥ [|] ayamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279836 (0.024):
tathāgatapravedite dharmavinaye tatprathamataḥ śraddhā pratilabdhā bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279817 (0.058):
tatprathamatastathāgatapravedite dharmavinaye śraddhāṃ pratilabhate | yā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164536 (0.058):
tathāgatapravedite dharmavinaye śraddhāṃ pratilabhate (Śbh I 48) yāvad
āyatanagataḥ prasādaḥ / tatrāyatanaṃ tathāgatapravedito dharmavinayaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278193 (0.0):
dharmavinaye śraddhā pratilabdhā bhavati | cetasaḥ prasādaḥ [|] ayamucyate / āyatanagataḥ prasādastadāyatanaṃ tathāgatapravedito dharmavinayaḥ sarveṣāṃ
sarveṣāṃ laukikalokottarāṇāṃ śukladharmāṇām utpattaye / yā punar atra
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278202 (0.0):
āyatanagataḥ prasādastadāyatanaṃ tathāgatapravedito dharmavinayaḥ sarveṣāṃ / laukikalokottarāṇāṃ śukladharmāṇāmutpattaye [|] yā punaratra śraddhā, tena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030596 (0.053):
dharmāṇāṃ nirdeśo bhavati. kathaṃ laukikalokottarāṇāṃ dharmāṇāṃ nirdeśo
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059848 (0.057):
jñānānubodhaḥ? yadidaṃ laukikalokottarāṇāṃ dharmāṇāmanubudhyanatā ||....
śraddhā tena pūrvaṅgamenādhipatyena sa āyatanagataḥ prasādaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278210 (5.960):
laukikalokottarāṇāṃ śukladharmāṇāmutpattaye [|] yā punaratra śraddhā, tena / pūrvagamenādhipatyena sa āyatanagataḥ prasādaḥ [|]
sarvakleśamalakaluṣyāpanayanat // / (I) A II 4 b (1) v Ms.2a4L, Sh.6 13, W.*60 35, P.4b1, D.4a2, N.5a6,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278212 (1.788):
pūrvagamenādhipatyena sa āyatanagataḥ prasādaḥ [|] / sarvakleśamalakāluṣyāpanayanā aparivṛttakarmāntatā yena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531995 (0.020):
śubhāśubhakṣapanatayā ; apsadṛśāḥ sarvakleśamalanidhāvana-
madhyantavibhagatika.html 19082726 (0.052):
yataś ca sarvāvaraṇānyatraivāntargatānyatasyaiva / sarvāvaraṇasa:ngrāhakasya kleśajñeyāvaraṇadvayasya kṣayāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317609 (0.053):
adharmôpasaṃhitaṃ | / kleśahāyakaṃ bhavati na kleśavivarddhakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731444 (0.053):
dharma upasaṃhitaṃ bhavati na a dharma upasaṃhitaṃ | kleśa hāyakaṃ bhavati / na kleśa vivarddhakaṃ | nirvāṇa guṇa anuśaṃsa sandarśakaṃ bhavati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928763 (0.053):
adharmopasaṃhitaṃ | kleśahāyakaṃ bhavati na kleśavivarddhakaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560907 (0.057):
126.023. te bhagavatā 'eta bhikṣavaścarata brahmacaryam' pravrajitāḥ/ / 126.024. tairyojayadbhirghaṭadbhiḥ sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28650499 (0.059):
dṛṣṭvā jagadvipariyastaṃ nityasukhaprabhāsabhiniviṣṭam / / mohārthavidyatamachannaṃ kleśasamākula vitathasaṃjñi // 88 //
Datta, Kedaranatha (=Bhaktivinoda, 1838-1914): Harinamacintamani (harinc_u.htm.txt) 22793686 (0.061):
sādhana kāleo nāma śuddha sunirmala / / sādhakera anarthete dekhāya sa-mala // HNC_11.38 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628640 (0.062):
sāvadyānavadyānāṃ sakleśaniḥkleśāṇāṃ saṃkleśavyavadānānāṃ
Co.4a5, Ch.396c2 / aparivṛttakarmāntatā katamā/ yena pañcānām ānantaryāṇāṃ karmaṇāṃ, tadyathā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278222 (0.021):
sarvakleśamalakāluṣyāpanayanā aparivṛttakarmāntatā yena / paṃcānāmānantaryāṇāṃ karmaṇāṃ, tadyathā mātṛvadhāt
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160637 (0.032):
daṅ /] indriyair avikalatā, āyatanagataḥ prasādaḥ, aparivṛttakarmāntatā // / (I) A II 4 b (1) i Ms 2a1L, Sh.5 3, P.4a3, D.3b5, N.4b7, Co.3b6, Ch.396b17
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278249 (0.044):
kṛtaṃ bhavati nādhyācaritamiyamucyate | aparivṛttakarmāntatā | itīmāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160809 (0.044):
na kṛtaṃ bhavati nādhyācaritam iyam ucyate 'parivṛttakarmāntateti / imāni
mātṛvadhāt pitṛvadhād arhadvadhāt saṃghabhedāt tathāgatasyāntike
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278232 (0.0):
sarvakleśamalakāluṣyāpanayanā aparivṛttakarmāntatā yena / paṃcānāmānantaryāṇāṃ karmaṇāṃ, tadyathā mātṛvadhāt
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720299 (0.025):
mātṛghātakaḥ pitṛghātakaḥ arhaghātakaḥ saṃghabhedakaḥ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakas tīrthikas tīrthakāvakrāntikaḥ steyāsaṃvāsiko
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23009925 (0.030):
tīrthikāvakrāntagaṃ mātṛghātakaṃ pitṛghātakam arhaghātakaṃ saṃghabhedakaṃ / [8a3] tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakam alaṃ me yusmadvidhaiḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300382 (0.042):
arhadghātakatvaṃ saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ tīrthikatvaṃ tīrthikāvakrāntakatvaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194868 (0.042):
saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876945 (0.044):
arhadghātakaḥ // saṃghabhedakaḥ // tathāgatasyāntike duṣṭacittena
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006904 (0.052):
Vin_1.140 / saṃghabhedakaḥ / / Vin_1.141 / tathāgatasyāntike duṣṭacitta rudhirotpādakaḥ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406183 (0.056):
mā mātṛghātakaḥ / mā pitṛghātakaḥ / mā arhad ghātakaḥ / mā saṃghabhedakaḥ / / mā tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakaḥ / mā nāgaḥ / [mā paśuḥ /]
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518763 (0.056):
pitṛghātako mārhantaghātako mā saṃghabhedako mā tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakaḥ mā tīrthiko mā tīrthikāvakrāntako mā
duṣṭacittarudhirotpādād anyatamānyatamād ānantaryaṃ karma dṛṣṭa eva dharme
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278242 (0.0):
pitṛvadhādarhadvadhātsaṃghabhedāttathāgatasyāntike / duṣṭacittarucirotpādādanyatamānyatamadānantaryaṃ karma dṛṣṭa eva dharme na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955540 (0.019):
uktaṃ yady aśaikṣā dharmā eva buddhaḥ kathaṃ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādanād ānantaryaṃ bhavatīti. anyathā hīti vistaraḥ.
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23013346 (0.024):
Vin_2.542 / tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādane saṃghabhede ca
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720301 (0.025):
mātṛghātakaḥ pitṛghātakaḥ arhaghātakaḥ saṃghabhedakaḥ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakas tīrthikas tīrthakāvakrāntikaḥ steyāsaṃvāsiko
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300385 (0.029):
arhadghātakatvaṃ saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ tīrthikatvaṃ tīrthikāvakrāntakatvaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194871 (0.029):
saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302502 (0.029):
mārhadghātikā / mā tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādikā mā tīrthikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303236 (0.029):
pitṛghātikā (BhīKaVā 20a1) / mā arhadghātikā / mā tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādikā mā tīrthikā mā tīrthāvakrāntikā mā caurī mā
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23009927 (0.030):
tīrthikāvakrāntagaṃ mātṛghātakaṃ pitṛghātakam arhaghātakaṃ saṃghabhedakaṃ / [8a3] tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakam alaṃ me yusmadvidhaiḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406186 (0.031):
/ mā tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakaḥ / mā nāgaḥ / [mā paśuḥ /]
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439739 (0.031):
pravrajyāpekṣa upasaṃkrāmati sa tena praṣṭavyo māsi tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati | ||
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518766 (0.031):
pitṛghātako mārhantaghātako mā saṃghabhedako mā tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakaḥ mā tīrthiko mā tīrthikāvakrāntako mā
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006906 (0.031):
Vin_1.141 / tathāgatasyāntike duṣṭacitta rudhirotpādakaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113796 (0.037):
arhaddhātastūpabhedakāstathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakāḥ,
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876947 (0.045):
arhadghātakaḥ // saṃghabhedakaḥ // tathāgatasyāntike duṣṭacittena / rudhirotpādakaḥ // bhikṣuṇīdūṣakaḥ // caturṇāṃ pārājikānāṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834195 (0.052):
mā tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi | cirā parinivṛto kho puna
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834682 (0.052):
tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835700 (0.052):
nahi | mā arhadghātinī | nahi mā saṃghabhedikā | nahi | mā tathāgatasya / duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi | ciraparinivṛtto kho puna so bhagavāṃs
na kṛtaṃ bhavati nādhyācaritam iyam ucyate 'parivṛttakarmāntateti / imāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278251 (0.0):
duṣṭacittarucirotpādādanyatamānyatamadānantaryaṃ karma dṛṣṭa eva dharme na / kṛtaṃ bhavati nādhyācaritamiyamucyate | aparivṛttakarmāntatā | itīmāni
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21045129 (0.034):
satyāmeva svargarūpeṣṭaviśeṣakalpanaṃ yatkṛtaṃ tacca na syādityarthaḥ / / kṛsātvā diṣṭesā tvavitvaṅgaḥ) vidhivādaḥ pu 339.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27873370 (0.040):
rājakule nophatam bhavati yāvan na lekhyaṃ kṛtam bhavati | na sārajyaṃ / kṛtam bhavati | yadi kiñcid dadanti labhyaṃ niṣkāsayituṃ | atha dāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160777 (0.044):
Co.4a5, Ch.396c2 / aparivṛttakarmāntatā katamā/ yena pañcānām ānantaryāṇāṃ karmaṇāṃ, tadyathā
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11848355 (0.046):
yena harṣaviśeṣeṇa cittamasvatantrīkṛtaṃ tena tad ātmatantrīkaraṇāt paryāttaṃ bhavatītyata uktam cetasaḥ paryādānam iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636626 (0.048):
01,088.011c ahaṃ tu nābhidhṛṣṇomi yatkṛtaṃ na mayā purā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5024212 (0.048):
cheṣeṇa kriyamāṇam amadhyenāpūrvārdhena ca kṛtaṃ syāt. nanv avatte yac / chiṣṭaṃ tato madhyāt pūrvārdhāc ca grahīṣyate. ucyate, kṛtsnasya yat
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029202 (0.052):
tarkavidyauiadhakarmakṛtaṃ cāsti. na tūpapattikalābhikam asti. yat tarhi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278217 (0.052):
sarvakleśamalakāluṣyāpanayanā aparivṛttakarmāntatā yena
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13219671 (0.055):
N1.38a/ kule jyeṣṭhas tathā śreṣṭhaḥ prakṛtisthaś ca yo bhavet / / N1.38c/ tatkṛtaṃ syāt kṛtaṃ kāryaṃ nāsvatantrakṛtaṃ kṛtam // 38
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18383350 (0.055):
bhrāntitābhramaśabdābhyāṃ kalpitatvamucyate / / idamuktaṃ bhavati / / viparatīmetaduktaṃ yatsarvapramāṇadṛṣṭasya prapañcasya kalpitatvamādāya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833489 (0.056):
tanna rupyakāreṇa kṛtaṃ / na cīmarakāreṇa kṛtaṃ / na kāṣṭhakāreṇa kṛtaṃ / / na kulālena kṛtaṃ / na rājabhayenotpadyate / strīpuruṣasaṃyogāt pāpena
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175990 (0.056):
evaṃ vyaktāvyaktayorvaidharmmyamuktaṃ sādharmmyamucyate yaduktaṃ sarūpaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23805812 (0.058):
tasmāt, atattvaṃ, yadyanna bhavati tattatvena nopāsyamiti sāmānyameva
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231579 (0.059):
ca kurvīyety etayaiva taṃ mahāvyāhṛtyā kurvīta sarvābhir ha vā asyaitābhir / āvadbhiś ca parāvadbhiś ca kṛtaṃ bhavati ya evaṃ veda yaś caivaṃ vidvān
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056925 (0.059):
(GBr_1,1.11f) sarvābhir ha vā asyaitābhir āvadbhiś ca parāvadbhiś ca kṛtaṃ / bhavati ya evaṃ veda yaś caivaṃvidvān evam etayā mahāvyāhṛtyā kurute || 11
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24003508 (0.059):
nahi niruddhe nirodhābhimukhe ca yatnaḥ sārthako bhavatīti / / yadyasaṃskṛṭaṃ nāstyeva, yaduktaṃ bhagavatā ye keciddharmāḥ saṃskṛtā vā"
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5497520 (0.059):
dṛṣṭamityādi | ātmanāyaddṛṣṭaṃ tadīkṣitamucyate | / pratyāyitenāvisaṃvādakena tu yaduktaṃ tat śrutamucyate ||
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885804 (0.060):
daśāṅgabhavikaṃ tadvai kṛtaṃ yat kṣatriyena tu / / tadardhabhavikaṃ viddhi sadvaiśyaparikalpitāt // Paus_36.76 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530882 (0.060):
pratiṣṭhāpayat, neyatā putreṇa mātāpitaroḥ kṛtaṃ vā syādupakṛtaṃ vā/ / 031.025. yastu asāvaśrāddhaṃ mātāpitaraṃ śraddhāsampadi samādāpayati
pañcānantaryāṇi karmāṇi kṛtopacitāni dṛṣṭa eva dharme parivartyābhavyo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278260 (0.0):
kṛtaṃ bhavati nādhyācaritamiyamucyate | aparivṛttakarmāntatā | itīmāni / pañcānantaryāṇi karmāṇi kṛtopacitāni [|] dṛṣṭa eva dharme parivartyābhavyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021750 (0.048):
atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat pañca bhagavan / ānantaryāṇi karmāṇi kṛtānyupacitāni asya manoduścaritasya vāgduścaritasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021769 (0.064):
bhagavānāha evametacchāriputra, evam etat / pañcānantaryāṇi śāriputra / karmāṇi kṛtānyupacitānyasya manoduścaritasya ca vāgduścaritasya ca na
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24010122 (0.064):
idamidānīṃ kathaṃ nīyate pañcānantaryāṇi karmāṇi yāni kṛtvopacitya"
bhavati parinirvāṇāyāryamārgasyotpattaye / tasmād etāni / parivṛttakarmāntatety ucyate //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278268 (0.0):
pañcānantaryāṇi karmāṇi kṛtopacitāni [|] dṛṣṭa eva dharme parivartyābhavyo / bhavati parinirvāṇāyāryamārgasyotpattaye tasmādetāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278248 (0.064):
kṛtaṃ bhavati nādhyācaritamiyamucyate | aparivṛttakarmāntatā | itīmāni
svayam evānena sa ātmabhāva ebhiḥ pañcabhir aṅgaiḥ saṃpādito bhavati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278275 (0.0):
parivṛttakarmāntatetyucyate | svayamevānena sa ātmabhāva ebhiḥ
tasmād ātmasaṃpad ity ucyate // / (I) A II 4 b (2) Ms.2a6L, Sh.7 1, W.*61 2, P.4b5, D.4a5, N.5b5, Co,4b1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195282 (0.0):
prahāṇāya vīryam ārabhata" ity ucyate // / II 12 b (2) i (b) (4) Ms.88a6M
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201750 (0.056):
tatra dharmavyavasthānataḥ / tadyathā dānasaṃyamādyarthaḥ // / D.II 7 Ms.23a7M, P.230a2, D.200a3, N.214b4, Ch.361a13 / tatra saṃpattivyavasthānataḥ / tadyathā prāptiprītiharṣādyarthaḥ //
Ch.396c9 / parasampat katamā / tadyathā buddhānām utpādaḥ, saddharmadeśanā, deśitānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278289 (0.015):
pañcabhiraṅgaiḥ sampādito bhavati | tasmādātmasampadityucyate | / (Śbh_Sh: 7) / parasampat katamā [|] tadyathā buddhānāmutpādaḥ, saddharmadeśanādeśitānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278378 (0.051):
deśitānāṃ dharmāṇāṃ avasthānaṃ katamat | deśite saddharme, pravartite
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838292 (0.055):
sahakāriheturityucyate / tasya punaḥ saṃkleśasya virodhahetuḥ gotrasaṃpad / buddhānāmutpādaḥ saddharmasya deśanā satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ
dharmāṇām avasthānam, avasthitānāṃ ca dharmāṇām anupravartanam, parataś ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278291 (0.014):
parasampat katamā [|] tadyathā buddhānāmutpādaḥ, saddharmadeśanādeśitānāṃ / dharmāṇāṃ avasthānamavasthitānāṃ cānupravarttanaṃ | parataśca
pratyanukampā // / (I) A II 4 b (2) i Ms.2a6M, Sh.7 4, P.4b6, D.4a6, N.5b3, Co.4b2, Ch.396c11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161107 (0.017):
(I) A II 4 b (2) v Ms.2b2R, Sh.8 10, P.5b2, D.5a1, N.6a5, Co.5a3, Ch.397a4 / parataḥ pratyanukampā katamā / para ucyante dāyakadānapatayah te yāni
tatra buddhānām utpādaḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ sarvasattveṣu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278299 (1.788):
tatraḥ buddhānāmutpādaḥ katamaḥ [|] yathāpīhaikatyaḥ
kalyāṇahitādhyāśayam utpādya prabhūtair duṣkarasahasrair mahatā ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278313 (0.0):
sarvasarvasatve(ttve)ṣu kalyāṇaṃ hitādhyāśayamutpādya / prabhūtairduṣkarasahasrairmahatā ca puṇyajñānasambhāreṇa []
puṇyajñānasambhāreṇa [bskal pa graṅs med pa gsum gyis tha maḥi lus phyi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278314 (0.0):
prabhūtairduṣkarasahasrairmahatā ca puṇyajñānasambhāreṇa []
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163542 (0.016):
dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162948 (0.017):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus / phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163941 (0.017):
la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa ma gtogs pa / źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164047 (0.017):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus / phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162899 (0.024):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164279 (0.024):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989185 (0.028):
bar bya ba spaṅs pa gaṅ yin pa daṅ. sṅar spaṅs pa tha maḥi cha daṅ mthun
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988899 (0.036):
de lta ba sna ḥdod pa na spyod paḥi mthoṅ bas spaṅ bar bya ba spaṅs paḥi / yoṅs su śes pa gsum po ḥdi dga daṅ sṅar bśad pa gzugs daṅ gzugs med paḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199540 (0.036):
bźag par rig par bya ste / źugs pa'i lam la dbaṅ po rtul po daṅ / dbaṅ po / rnon po dad pa daṅ / chos kyi rjes su 'braṅ ba gñis daṅ / 'bras bu'i lam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988957 (0.036):
no. tha maḥi cha daṅ mthun pa spaṅs paḥi yoṅs su śes pa ni mi lcogs pa med / paḥi ḥbras bu kho na yin no. ṣes bya ba ni ḥdod pa las ḥdod chags ma bral
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162761 (0.036):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ / gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988419 (0.038):
ṣes bya ba ni ḥdi ltar mi lcogs paḥi sa paḥi lam gyis khams gsum paḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175988 (0.038):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989047 (0.039):
na spyad paḥi ñon moṅs pa thams cad spaṅs pas de bsam gtan gyi dṅos gṣiḥi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989171 (0.040):
mthoṅ bas spaṅ bar bya ba sṅa ma spaṅs pas sṅar mthoṅ baḥi lam gyis spaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176640 (0.040):
des ni spyod pa daṅ ldan pa'i ṅag gi las bstan to // ñal ba daṅ / mi smra"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988210 (0.041):
dri med bzod rnams śes pa med.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988613 (0.041):
spaṅs pa ni bsam gtan gi dṅos gṣiḥi ḥbras bu ma yin te. bsam gtan gyi dṅos / gṣi rnams ni ḥdod paḥi (Abhidh k vy 506) khams kyi gñen po ma yin paḥi
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23041310 (0.041):
gnur chos kyi grags pas bris pa / dpal ldan 'vyri krama śi lar dpye 'sla
ma] ātmabhāvapratilambhe bodhimaṇḍe niṣadya, pañca nivaraṇāni prahāya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278325 (0.0):
prabhūtairduṣkarasahasrairmahatā ca puṇyajñānasambhāreṇa [] / ātmabhāvapratilambhe bodhimaṇḍe niṣadya, pañcanivaraṇāni prahāya, caturṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164279 (0.055):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162898 (0.058):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus / phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164046 (0.062):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus / phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163540 (0.064):
dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa'i
caturṣu smṛtyupasthāneṣu sūpasthitacittaḥ, saptatriṃśadbodhipakṣyān
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278333 (0.0):
ātmabhāvapratilambhe bodhimaṇḍe niṣadya, pañcanivaraṇāni prahāya, caturṣu / smṛtyupasthāneṣu sūpasthitacittaḥ, saptatriṃśad bodhipakṣyān dharmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696710 (0.033):
anācāryakeṇa saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayitvā pratyekā bodhiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835968 (0.038):
pūrvābhyāsavaśāt saptatriṃśadvodhipakṣyān dharmān bhāvayitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271337 (0.041):
carāmy, ahaṃ saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayāmy, aham āryasatyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810810 (0.045):
ātmanā ca saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayati, parāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248799 (0.049):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīś ca samāpadyate saptatriṃśadbodhipakṣyān / dharmān bhāvayati āryasatyāni bhāvayati aṣṭa vimokṣān bhāvayati
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24882430 (0.050):
tadāsāvanācāryakaṃ saptatriṃśataṃ bodhipakṣyān dharmān / bhāvayannekakṣaṇānāvaraṇajñānadaṃ nāma samādhiṃ pratilabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818840 (0.051):
mahāsattvaḥ ṣaṭpāramitāḥ paripūrya saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān / sarvaśūnyatāś catvāry āryasatyāni śūnyatānimittāpraṇihitāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762466 (0.052):
sarvākāraṃ saptatriṃśad bodhipakṣān dharmān bhāvayati sarvākāraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100347 (0.052):
sarvākāraṃ saptatriṃśad bodhipakṣān dharmān bhāvayati, sarvākāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795608 (0.053):
samāpadyate, yāṃ prajñāṃ bhāvayati tatra na dvayasaṃjñī bhavati, yāvad / bodhipakṣyān dharmān bhāvayati, tatra na dvayasaṃjñī bhavati. evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941327 (0.055):
18406 saptatriṃśad bodhipakṣān dharmān bhāvayati bhāvanāvibhāvanārthena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763090 (0.055):
mahāsattvo 'vyavakīrṇena sarvākārajñatācittotpādena saptatriṃśad / bodhipakṣān dharmān bhāvayati bhāvanāvibhāvanārthena tac
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100968 (0.055):
sarvākārajñatācittotpādena saptatriṃśad bodhipakṣān dharmān bhāvayati / bhāvanāvibhāvanārthena tac cānupalambhayogena. evaṃ hy āyuṣman śāriputra
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967521 (0.057):
āsthāya anācāryeṇānupādhyāyakena saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān / saṃmukhīkṛtya pratyekabodhiḥ sākṣākṛtā; tasya te sārthikā sārthavāham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263473 (0.057):
prajñāpāramitāyāṃ pariṇāmayati. na ṣaḍpāramitāḥ paripūrayiṣyati. na / saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān paripūrayiṣyati. nādhyātmaśūnyatāṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091444 (0.062):
iti tatraiva ṣaṣṭaḥ pāramitārthavikalpaḥ / saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān kalpayaty abhiniviśate.
dharmān bhāvayitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / ayam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278337 (0.002):
smṛtyupasthāneṣu sūpasthitacittaḥ, saptatriṃśad bodhipakṣyān dharmān / bhāvayitvā [a]nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate | ayamucyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696710 (0.032):
anācāryakeṇa saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayitvā pratyekā bodhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818841 (0.033):
mahāsattvaḥ ṣaṭpāramitāḥ paripūrya saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān / sarvaśūnyatāś catvāry āryasatyāni śūnyatānimittāpraṇihitāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263473 (0.037):
prajñāpāramitāyāṃ pariṇāmayati. na ṣaḍpāramitāḥ paripūrayiṣyati. na / saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān paripūrayiṣyati. nādhyātmaśūnyatāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271337 (0.038):
carāmy, ahaṃ saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayāmy, aham āryasatyāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835968 (0.039):
pūrvābhyāsavaśāt saptatriṃśadvodhipakṣyān dharmān bhāvayitvā / sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkaroti / tasmātpratyekabuddha ityucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722987 (0.041):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān / paripūrya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya (PSP1: 41) aprameyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643923 (0.042):
sarvadharmāḥ, atha ca punar bodhisattvo mahāsattva ākāśasamān sarvadharmān / adhimucyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, sacet punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040685 (0.042):
tasmād bodhisattvo mahāsattvaḥ prakṛtiśūnyān sarvadharmān viditvā / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. tat kasya hetoḥ? na hy atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827343 (0.044):
dhyānapāramitāṃ yadi vā prajñāpāramitāṃ yadi vā saptatriṃśadbodhipakṣyān / dharmān, yadi vā adhyātmaśūnyatāṃ yadi vā bahirdhāśūnyatāṃ yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246443 (0.045):
paripūrayiṣyati yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ paripūrayiṣyati, / saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān paripūrayiṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810810 (0.046):
ātmanā ca saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayati, parāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249367 (0.050):
sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249584 (0.050):
vāmanasikṛtvā, sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ saptatriṃśadbodhipakṣyān / dharmān āryasatyāny apramāṇadhyānārūpyasamāpattīḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249664 (0.050):
manasikariṣyati, sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ saptatriṃśadbodhipakṣyān / dharmān āryasatyāparamāṇadhyānārūpyasamāpattīr na manasikariṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814446 (0.050):
śakyāparipūrayitvā daśabodhisattvabhūmīr daśapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ / saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814820 (0.050):
sarvaśūnyatāḥ, saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān upalapsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653367 (0.051):
tāvad bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prathamacittotpādenānuttarāṃ / (PSP_4:175) samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, tat pūrvakaś cittotpādaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872764 (0.051):
saptatriṃśadbodhipakṣyān dharmān bhāvayanti yathāsūtrameva / tasya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754777 (0.052):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān / paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāḥ
buddhānām utpādaḥ / atītānāgatapratyutpanneṣv adhvasu evam eva [saṅs rgyas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262798 (0.040):
maitreya āha: kathaṃ punar atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023115 (0.046):
hi subhūte saṅgaḥ / iti hi so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677304 (0.046):
prajānāti / atītānāgatapratyutpannānāṃ ca / sarvabuddhānāmabhisaṃbodhānantaryaṃ prajānāti / sarvadharmāṇāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048540 (0.047):
ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7835715 (0.048):
vibhajiṣyāmi / bhaiṣajyasena yadatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu tatsarvaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17100987 (0.048):
vibhajiṣyāmi. 4. bhaiṣajyasena, yad atītānāgatapratyutpanneṣv adhvasu, tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264520 (0.049):
samyaksaṃbodhau saṃprasthito bhavet so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313558 (0.049):
vartamānamadhvānamupādāya | iti hyatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ayamapi / me kāya evaṃbhāvī, evaṃbhūta, etāṃ ca dharmatāmanatīta ityevaṃ kālaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24869295 (0.049):
pañcadaśabhiradhyāśayaiḥ saṃgraho veditavyaḥ / / tasmādatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ye bodhisattvāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094279 (0.049):
vistīrṇāṃ sarvopakaraṇaiḥ pūjāṃ karttukāmaḥ syāt / / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ gambhīraṃ buddhagocaraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017490 (0.049):
pudgalena naivaṃ śikṣitavyam / kathaṃ punaranena śikṣitavyam? / kathamatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ kuśalamūlaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102800 (0.049):
ca premaṃ ca prasādaṃ ca utpādayiṣyati atītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatām antike tena premaś ca prasādaś ca gauravaṃ cotpāditaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103731 (0.050):
nikṣipto vā. tat kasya hetoḥ? iyaṃ sā ānanda prajñāpāramitā yatra śikṣitvā / buddhānāṃ bhagavatām atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣv asaṃgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254187 (0.050):
sānanda prajñāpāramitāśikṣā yatra śikṣitvā buddhānāṃ bhagavatām / atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣu asaṅgajñānadarśanam utpannaṃ yāvatya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115405 (0.051):
veditavyaḥ. sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo nābhaviṣyan, / nātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060355 (0.053):
parityaktaḥ, saṃgho na parityaktaḥ, atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643071 (0.053):
pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati. kiñ cāpi sa śāriputra bodhisattvo / 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262574 (0.053):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ prathamacittotpādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265498 (0.053):
upāyakauśalena ca teṣām atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / prathamacittotpādam upādāya yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043569 (0.054):
saddharmaparigrahāya paramudyogamāpadyate atītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ premṇā ca gauraveṇa ca / dharmakāyā buddhā bhagavanta
bcom ldan 'das thams cad de kho na bźin du 'byuṅ ba yin no //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163078 (0.002):
ba gaṅ dag gi don du saṅs rgyas bcom ldan 'das rnams 'jig rten du byuṅ źiṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199975 (0.016):
pa med pa las byuṅ ba daṅ / de bźin du gźan gyis smad pa la ltos pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199439 (0.027):
[chos bdun po 'di dag ni bden pa yaṅ dag pa ji lta ba bźin du mṅon par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177194 (0.030):
de la ji ltar na tshul khrims la gnas pa yin źe na / rgyas par sṅa ma bźin / du tshul khrims daṅ ldan par gnas pa daṅ / so sor thar ba'i sdom pas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177004 (0.030):
pa thob par bya ba'i tshogs kyi rgyu byas par 'gyur ba yin no // / de ni śes bźin du spyod pa ñid kyi don mdor bsdus pa yin te / rnam par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163253 (0.031):
nar saṅs rgyas rnams daṅ saṅs rgyas kyi ñan thos rnams la blta ba daṅ druṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203856 (0.033):
daṅ ji ltar mchog de thams cad gtan du 'gro ba yin la / sṅa ma gñis med
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989050 (0.034):
na spyad paḥi ñon moṅs pa thams cad spaṅs pas de bsam gtan gyi dṅos gṣiḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163237 (0.035):
ma yin pa rnams su rgyas par sṅa ma bźin du skyes par gyur na / daṅ po kho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160350 (0.037):
ṅan las ma 'das pa'i rgyu ni bźi po de dag yin no // de dag kyaṅ gaṅ gi / tshe saṅs rgyas 'byuṅ ba daṅ dam pa'i chos ṅan pa daṅ rjes su mthun pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176091 (0.038):
sgrub par byed pa gaṅ yin pa de ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177037 (0.038):
dbye ba rgyas par sṅa ma gaṅ yin pa daṅ / don mdor bsdu ba gaṅ yin pa de / ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177167 (0.039):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163211 (0.039):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs / rgyas 'byuṅ ba yod ciṅ yul dbus kyi mi rkun ma ma yin pa dag daṅ kla klo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199830 (0.040):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu / tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176037 (0.041):
(Śbh I 206) spyod pa ñid kyi go rims yin te / dan po kho nar de ltar tshul / bźin yid la byed pa daṅ / śes rab daṅ ldan pa'i sems mṅon par 'du byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162820 (0.041):
'da' ba thag ñe ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176155 (0.043):
daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176222 (0.043):
yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177070 (0.043):
de la dge ba'i bśes gñen gaṅ źe na / rgyu rnam pa brgyad kyis rnam pa / thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o //
(I) A II 4 b (2) ii Ms 2a8L, Sh.7 12, P.5a2, D.4b2, N.5b5, Co.4b5, / Ch.396c18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177260 (0.019):
gnas pa yin no // / (I) C IIl 9 a (1) ii Ms.57b2R, Sh.127 2, P.62a8, D.52b3, N.55a2, Co.56b3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160463 (0.029):
kho na yin no // / (I) A II 4 Ms. , Sh. , W.*60 10, P.3b6, D.3b1, N.4b3, Co.3b2, Ch.396b7
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177171 (0.056):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no // / (I) C IIl 9 a (1) i Ms. , Sh. , P.62a6, D.52b1, N.55a1, Co.56b2, Ch.417b1
saddharmadeśanā katamā / ta evaṃ buddhā bhagavanto loka utpadya tasyaiva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278352 (0.025):
buddhānā[mu]tpādaḥ | atītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu evamevā [kleśa ā yā] / ta evaṃ buddhā bhagavanto loka utpadya tasyaiva ca / śrāvakalokānukampāmupādāya catvāryāryasatyānyārabhya duḥkha sadbhirayañca
ca śrāvakā lokānukampām upādāya catvāry āryasatyāny ārabhya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278360 (0.0):
ta evaṃ buddhā bhagavanto loka utpadya tasyaiva ca / śrāvakalokānukampāmupādāya catvāryāryasatyānyārabhya duḥkha sadbhirayañca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445921 (0.032):
nanu catvāri āryasatyāni duḥkhasamudayanirodhamārgalakṣaṇāni abhidharme
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278986 (0.052):
sthite āniṃjyaprāpte sa ceccatvāryāryasatyānyārabhya teṣāṃ parijñāyai
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160349 (0.054):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, trīṇi vimokṣamukhāni śūnyatānimittāpraṇihitā catvāry / āryasatyāni duḥkhaṃ duḥkhasamudayaṃ duḥkhanirodhā mārgaḥ ṣaḍ abhijñā aṣṭā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654948 (0.058):
evānāthapiṇḍado gṛhapatis tasminn eva āsane niṣaṇṇaś catvāry āryasatyāny / abhisameti; tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho mārga iti; anāthapiṇḍado (A
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802791 (0.058):
tasminn eva āsane niṣaṇṇaś catvāry āryasatyāny abhisameti; tadyathā / duḥkhaṃ samudayo nirodho mārga iti; athānāthapiṇḍado gṛhapatir dṛṣṭadharmā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549986 (0.060):
teṣāṃ praśnānāṃ kīdṛśaḥ punaḥ praśno 'rthopasaṃhitaḥ / tadyathā / catvāryāryasatyānyārabhya yaḥ praśnaḥ / tathāhi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11906152 (0.060):
neṣyeran. yasmāt prakaraṇeṣūktaṃ. catvāry āryasatyāni duḥkhasatyaṃ yāvan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161710 (0.061):
sthite āniṃjyaprāpte, sacet catvāry āryasatyāny ārabhya teṣāṃ parijñāyai / prahāṇāya sākṣātkriyāyai bhāvanāyai parato ghoṣam avavādānuśāsanīṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648774 (0.061):
evāsane niṣaṇṇaś catvāry āryasatyāny abhisameti; tadyathā duḥkhaṃ / samudayaṃ nirodhaṃ mārgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649160 (0.061):
pratigṛhṇāti, evam evāgrakuliko gṛhapatis tasminn evāsane niṣaṇṇaś catvāry / āryasatyāny (A 394a) abhisameti; duḥkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ mārgam; tasmin
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758774 (0.062):
caturāryasatyāni tu duḥkhasamudayanirodhamārgāḥ / bhagavatā satyaṃ tu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6324134 (0.064):
atha lokottareṇa mārgeṇa gantukāmo bhavati tasya catvāryāryasatyānyārabhya / sapta manaskārā anupūrveṇotpadyante |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649257 (0.064):
darśanena catvāry āryasatyāny abhisamitāni, tadyathā duḥkhaṃ, samudayo,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649284 (0.064):
khalu tvayā gṛhapate śaikṣeṇa jñānena śaikṣeṇa darśanena catvāry / āryasatyāny abhisamitāni, duḥkhaṃ, samudayo, nirodho, mārgaḥ; evam eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649297 (0.064):
kumāreṇa aśaikṣeṇa jñānena aśaikṣeṇa darśanena catvāry āryasatyāny / abhisamitāni, tadyathā duḥkhaṃ, samudayo, nirodho, mārgaḥ iti; lābhā
duḥkhasamudayanirodhamārgān dharmadeśanāṃ vartayanti, yad uta
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758776 (0.024):
caturāryasatyāni tu duḥkhasamudayanirodhamārgāḥ / bhagavatā satyaṃ tu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445922 (0.034):
nanu catvāri āryasatyāni duḥkhasamudayanirodhamārgalakṣaṇāni abhidharme
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564783 (0.055):
vibhāvayati / na pratītyasamutpādaṃ bhāvayati na vibhāvayati / na / duḥkhasamudayanirodhamārgān bhāvayati na vibhāvayati / nānutpādajñānaṃ na
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503284 (0.055):
tayorlakṣaṇamadhikṛtyāha | jñānaṃ satyābhisaṃbodhirityādi | satyāni / catvāri duḥkhasamudayanirodhamārgākhyāni | tatra duḥkhasatyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453657 (0.057):
caturṇāmāryasatyānāṃ duḥkhasamudayanirodhamārgalakṣaṇānāṃ darśanataḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566532 (0.063):
kalpayati na vikalpayati / na duḥkhasamudayanirodhamārgān kalpayati na
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16551382 (0.064):
kalpanāpoḍhabhrāntam / bhūtārthaścaturāryasatya / duḥkhasamudayanirodhamārgasaṃjñakam, pañcaskandhasvabhāvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274982 (0.064):
na duḥkhāryasatyabhāvanā na samudayāryasatyabhāvanā na / nirodhāryasatyabhāvanā na mārgāryasatyabhāvanā na śūnyatābhāvanā
sūtrageyavyākaraṇagāthodānanidānāvadānetivṛttakajātakavaipulyādbhutadharmopadeśān
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287544 (0.0):
tadyathā sūtraṃ, gū(ge)yaṃ, vyākaraṇaṃ, / gāthodānanidānāvadānetivṛttakajātakavaipulyādbhutadharmopadeśā, yeṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467493 (0.0):
40.62 tadyathā sūtraṃ geyaṃ (vyā)karaṇaṃ / gāthodānanidānāvadānetivṛttakajātakavaipulyādbhutadharmopadeśāḥ || ime te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1624411 (0.0):
geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānetivṛttakajātakanidānavaipulyādbhutadharmopadeśānāṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1624431 (0.0):
dharmabhāṇakaś ca dharmāntaran na jñāsyati sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānetivṛttakajātakanidānavaipulyādbhutadharmopadeśānām, iyam
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10461479 (0.0):
vicitrasūtrageyavyākaraṇagāthodānanidānādivividhadharmavyavasthānanayadeśanā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172546 (0.0):
bhavanty udgṛhītā dhṛtāḥ / tadyathā sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidānāvadānetivṛttakajātakavaipulyādbhutadharrnopadeśāḥ / yeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11971080 (0.0):
ity. ādiśabdena dvādaśānām aṃgānāṃ grahaṇaṃ. / sūtrageyavyākaraṇagāthodānanidānāvadānetivṛttakajātakavaipulyādbhutadharmopadeśā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1624353 (1.788):
punar aparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca dharmāntaraṃ jñāsyati sūtraṃ geyaṃ / vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānetivṛttakajātakanidānavaipulyādbhūtadharmopadeśānāṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1624372 (1.788):
dharmaśravaṇikāś ca dharmāntaran na jñāsyanti sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānetivṛttakajātakanidānavaipulyādbhūtadharmopadeśānāṃ, iyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6291756 (0.016):
tatra yattāvadāha | sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānavṛttakajātakavaipulyādbhutadharmā iti | idaṃ tāvatsūtraṃ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178537 (0.017):
/ tatra yat tāvad āha, sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānavṛttakajātakavaipulyādbhutadharmā iti, idaṃ tāvat sūtram /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752915 (0.017):
punar aparaṃ śāradvatīputra yat kiṃcit tathāgatena bhāṣitaṃ sūtraṃ geyaṃ / vyākaraṇaṃ gāthodānanidānetyuktakajātakavaipulyāvadānopadeśādbhutadharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173956 (0.022):
prātihāryeṣu sthitvā dharmadeśayet sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidānetyuktakajātakavaipulyādbhutadharmāvadānopadeśāt, yac ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174073 (0.022):
sthitvā dharmaṃ deśayati, sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidānetyuktakajātakavaipulyādbhutadharmāvadānopadeśān yac ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174111 (0.022):
nidānetyuktakajātakavaipulyādbhutadharmāvadānopadeśāḥ.
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112392 (0.024):
kalpavṛkṣaiḥ parvatarājeṣu pratyekabuddhā viharanti / anekāni / sūtrageyavyākaraṇagāthodānetivṛttakajātakavaipulyāṅgāt dharmopadeśaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466123 (0.034):
Hs.104.2: + + + + + + + + + + + + / itivṛttakajātakavaipulyādbhutadharmapadeśāḥ riñcitvānyakathārāmānuyogam
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9568333 (0.035):
vyavasthāpitaḥ / tadyathā ye / sūtrageyavyākaraṇa gāthā udāna nidāna avadāna itivṛttaka jātaka vaipulya adbhūtadharma upadeśa vargāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117664 (0.048):
buddhā bhagavanto bhāṣante, sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidāna ityuktakajātakavaipulya adbhutadharmāpadānāpadeśas tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173986 (0.048):
niryātaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidānetyuktakajātakavaipulyadbhutadharmāvadānopadeśāḥ.
praśasto buddhaiś ca buddhaśravakaiś ca / [de'i phyir dam pa'i chos te /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278368 (0.010):
śrāvakalokānukampāmupādāya catvāryāryasatyānyārabhya duḥkha sadbhirayañca / dharmo niryāto, deśitaḥ, praśasto buddhaiśca buddhaśrāvakaiścā[yamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160355 (0.027):
tshe saṅs rgyas 'byuṅ ba daṅ dam pa'i chos ṅan pa daṅ rjes su mthun pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160537 (0.028):
rkyen gtso bo gaṅ źe na / smras pa / 'di lta ste / dam pa'i chos kyi dbaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161056 (0.029):
nāntardhīyate / idam ucyate saddharmasyāvasthānaṃ / [gnas pa de yaṅ don / dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199736 (0.030):
pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163322 (0.031):
de'i 'og tu chos yaṅ dag par blaṅs pa'i rgyu de daṅ rkyen des / lus źig
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163312 (0.031):
'dzin pa daṅ gtoṅ ba spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed do // / de'i 'og tu chos yaṅ dag par blaṅs pa'i rgyu de daṅ rkyen des / lus źig
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988047 (0.031):
śes paḥi bzod pa la sogs pa gzugs na spyod par nams kyi gñen po de dag ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199854 (0.032):
pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163203 (0.033):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176393 (0.034):
/ chos gos daṅ / lhuṅ bzed kyi las daṅ / bsod sñoms kyi las te / de ni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175985 (0.034):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160381 (0.034):
gdams ṅag rjes su bstan pa rñed ciṅ rgyu de dag kyaṅ med par gyur pa, de'i / tshe na dge ba'i rtsa ba dag yoṅs su smin ciṅ rim gyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200328 (0.036):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun / po 'di dag ni dam pa'i chos yoṅs su 'grib ciṅ / nub par 'gyur ba ste / de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176150 (0.038):
daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176165 (0.038):
daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200309 (0.038):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988705 (0.038):
sgrogs kyi lugs kyis ni brgyad de. ṣes bya ba ni btsun pa dbyaṅs sgrogs de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176217 (0.041):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ / yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200390 (0.044):
de la chos gos la sogs pa bzaṅ po 'dod pa daṅ / maṅ po 'dod pa daṅ / de / las byuṅ ba'i loṅs spyod ni ñe bar spyad pa rgud pa'o /
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163625 (0.007):
sraṅ gaṅ yin pa daṅ sgrub pa gaṅ yin pa der źugs pa daṅ yaṅ dag par źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163562 (0.008):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176229 (0.009):
yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530085 (0.009):
'on te brdzun pa'i rnam pa kun tu ston par byed pa gaṅ yin pa de lta bu de ni 'khrul (D233a4) pa'i ṅo bo ñid yin te / des na rnam pa med pa yaṅ 'khrul pa'i dbaṅ gis rig par 'gyur ba yin no źes 'dod na /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199853 (0.009):
pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176088 (0.010):
sgrub par byed pa gaṅ yin pa de ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164170 (0.011):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164311 (0.011):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164419 (0.011):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176664 (0.012):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163205 (0.013):
ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163449 (0.013):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176152 (0.013):
daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163889 (0.013):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176057 (0.013):
bźin yid la byed pa daṅ / śes rab daṅ ldan pa'i sems mṅon par 'du byed pa / gaṅ yin pa de ni de'i śes bźin źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162803 (0.015):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162844 (0.015):
la gnas śiṅ źugs pa gaṅ yin pa ste / de dag gcig tu bsdus pa ni gaṅ zag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163992 (0.015):
sgrub par (Śbh I 44) byed pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin par byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164054 (0.015):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164286 (0.015):
thob pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin yoṅs su smin par byed pa
(1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1, / Ch.396c27
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160687 (0.0):
(I) A II 4 b (1) iii Ms 2a2L, Sh.6 1, W.*60 33, P.4a5, D.3b6, N.5a2, / Co.4a1, Ch.396b21
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183585 (0.0):
(Śbh II 28) / II 2 a (3) iii Ms.68b1R, Sh.186 16, P.86a7, D.72a3, N.75b6, Co.76b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186737 (0.0):
II 3 b (4) iii Ms.73b3M, Sh.214 3, P.100a7, D.82b3, N.87a4, Co.87b6, / Ch.430b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189915 (0.0):
(Śbh II 120) / II 3 d (2) iii Ms.79a4L, Sh.254 5, P.115b1, D.94b4, N.99b5, Co.99b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193896 (0.0):
(Śbh II 184) / II 12 b (1) iii' Ms.85b7R, Sh.296 13, P.134a6, D.109a1, N.115a1, / Co.113a6, Ch.440c5
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196305 (0.0):
(Śbh II 222) / II 12 b (3) iii Ms.90b1L, Sh.321 5, W.100 1, P.144b8, D.117b4, N.124a7, / Co.121b7, Ch.444a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196616 (0.0):
II 12 b (4) iii Ms.91a2R, Sh.324 8, W.*101 5, P.146a3, D.118b6, N.125b2, / Co.123a2, Ch.444c10
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197894 (0.0):
II 13 b (2) iii Ms.93a8M, Sh.336 19, P.150b3, D.123a3, N.130a3, Co.127a5, / Ch.446b12
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161078 (0.011):
dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //] / (I) A II 4 b (2) iv Ms.2b2L, Sh.8 5, P.5a8, D.4b7, N.6a4, Co.5a3, Ch.397a1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163658 (0.029):
'jug pa'i raṅ bźin źes bya'o // / (I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163891 (0.031):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes / bya'o // / (I) B II 3 Ms. , Sh. , P.13a2, D.11a6, N.13a1, Co.12a6, Ch.399c24
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164172 (0.031):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o // / (I) B II 6 Ms. , Sh. , P.13a8, D.11b3, N.13a6, Co.12b4, Ch.400a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164313 (0.031):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 7 Ms. , Sh. , P.13b4, D.11b6, N.13b1, Co.12b7, Ch.400a12
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164421 (0.031):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164005 (0.032):
pa ñid ces bya'o // / (I) B II 4 Ms. , Sh. , P.1335, D. 11 b 1, N. 13a3, Co.12b1, Ch.399c29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164064 (0.040):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o / (I) B II 5 Ms. , Sh. , P.13a6, D.11b2, N.13a4, Co.12b2, Ch.400a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162861 (0.041):
thag ñe ba źes bya'o // / (I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177046 (0.044):
ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o // / (I) C IIl 9 a (1) Ms. , Sh. ,W.*74 24(Englisḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176276 (0.045):
par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (1) Ms. , Sh. , P.61a3, D.51b1, N.53b7, Co.55b2, Ch.416c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176754 (0.045):
te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (2) Ms. , Sh. , P.61b6, D.52a1, N.54b1, Co.56a3, Ch.417a6
deśitānāṃ dharmāṇām avasthānaṃ katamat / deśite saddharme pravartite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278382 (0.019):
buddhānāmutpādaḥ] | / deśitānāṃ dharmāṇāṃ avasthānaṃ katamat | deśite saddharme, pravartite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161080 (0.033):
(I) A II 4 b (2) iv Ms.2b2L, Sh.8 5, P.5a8, D.4b7, N.6a4, Co.5a3, Ch.397a1 / avasthitānāṃ dharmāṇām anupravartanaṃ katamat / yat ta evādhigantāraḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278287 (0.062):
parasampat katamā [|] tadyathā buddhānāmutpādaḥ, saddharmadeśanādeśitānāṃ / dharmāṇāṃ avasthānamavasthitānāṃ cānupravarttanaṃ | parataśca
dharmacakre yāvac ca buddho bhagavān jīvati tiṣṭhati ca parinirvṛte ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278385 (1.192):
deśitānāṃ dharmāṇāṃ avasthānaṃ katamat | deśite saddharme, pravartite / dharmacakre, yāvacca buddho bhagavāṃ(vān) (Śbh_Sh: 8) jīvati, tiṣṭhati ca,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278393 (0.035):
dharmacakre, yāvacca buddho bhagavāṃ(vān) (Śbh_Sh: 8) jīvati, tiṣṭhati ca, / parinirvṛte ca buddhe bhagavati, yāvatā kālena pratipattirna hīyate,
buddhe bhagavati yāvatā kālena pratipattir na hīyate saddharmaś ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278402 (0.0):
dharmacakre, yāvacca buddho bhagavāṃ(vān) (Śbh_Sh: 8) jīvati, tiṣṭhati ca, / parinirvṛte ca buddhe bhagavati, yāvatā kālena pratipattirna hīyate,
nāntardhīyate / idam ucyate saddharmasyāvasthānaṃ / [gnas pa de yaṅ don
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278403 (0.0):
parinirvṛte ca buddhe bhagavati, yāvatā kālena pratipattirna hīyate, / saddharmaśca nāntardhīyate [|] idamucyate saddharmasyāvasthānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161006 (0.029):
praśasto buddhaiś ca buddhaśravakaiś ca / [de'i phyir dam pa'i chos te /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200017 (0.041):
byad daṅ mi ldan pa med pa las byuṅ ba daṅ / don dam pa rtogs pa las byuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200329 (0.041):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun / po 'di dag ni dam pa'i chos yoṅs su 'grib ciṅ / nub par 'gyur ba ste / de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163419 (0.046):
ba daṅ gtoṅ ba spel ba daṅ lta ba sbyaṅs pa śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ / dam par gyur pa dag gi rten du gyur par yaṅ 'gyur ro // dad pa la sogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163449 (0.047):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200387 (0.047):
de la chos gos la sogs pa bzaṅ po 'dod pa daṅ / maṅ po 'dod pa daṅ / de / las byuṅ ba'i loṅs spyod ni ñe bar spyad pa rgud pa'o /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164228 (0.047):
daṅ por dad pa daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa'i bar yaṅ thob par gyur la / / de'i goṅ du skye ba gcig gam gñis sam rab tu maṅ po dag kyaṅ mṅon par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200309 (0.047):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163469 (0.049):
dag kyaṅ yaṅ rnam par smin pa gźan gyi rten du 'gyur źiṅ / rnam par smin / pa de yaṅ 'jig rten las 'das pa'i chos daṅ rjes su mthun pa'i dge ba gźan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176736 (0.049):
spyod pa daṅ ldan pa'i mtshan mo'i las daṅ yid kyi las kho nar yaṅ bstan / te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163774 (0.050):
do / źugs pa yaṅ ma yin yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs su
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17327955 (0.050):
40.12f.: gaṅ gi phyir de don gyi nus pa las skyes pa na de 'i raṅ bḥzin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160536 (0.051):
rkyen gtso bo gaṅ źe na / smras pa / 'di lta ste / dam pa'i chos kyi dbaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163019 (0.057):
de dag ni rigs la gnas pa'i gaṅ zag rnams śes bya ste / 'di lta ste / ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163009 (0.060):
viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199852 (0.061):
pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176337 (0.062):
spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa / de ni don mdor bsdu ba źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199736 (0.062):
pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164122 (0.062):
'dul ba la daṅ por dad pa daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa'i bar ni thob par / gyur la / de'i goṅ du ni skye ba gcig tsam yaṅ mṅon par bsgrub par mi byed
dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163014 (0.004):
viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177087 (0.005):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199863 (0.005):
pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176752 (0.006):
te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176274 (0.009):
de ni re źig śes bźin du spyod pa ñid kyi rnam par dbye ba rgyas pa yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200302 (0.012):
stobs bdun po kho na yod par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176991 (0.013):
pa thob par bya ba'i tshogs kyi rgyu byas par 'gyur ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199455 (0.014):
rtogs śiṅ rnam par grol ba yoṅs su rdsogs par 'gyur ba yin te / lhag mthoṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177018 (0.016):
de ni śes bźin du spyod pa ñid kyi don mdor bsdus pa yin te / rnam par / dbye ba rgyas par sṅa ma gaṅ yin pa daṅ / don mdor bsdu ba gaṅ yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199604 (0.016):
par ma grol ba ste / lus kyi mṅon sum du byed pa daṅ / ñon moṅs pa'i sgrib
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175772 (0.018):
sgyid lug par mi bya ba daṅ / bsaṃ par mi bya ba'i gnas rnams yoṅs su spaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163386 (0.018):
de dag kyaṅ dad pa śin tu mchog rnams daṅ śin tu gtso bo dag skye ba'i / rten du 'gyur ba daṅ / tshul khrims yaṅ dag par blaṅs pa daṅ thos pa gzuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172056 (0.018):
kathaṃ ca punar viṣamabhojanaṃ pratikṣipati / [bkres pa bsal bar bya ba'i / phyir źes gaṅ gsuṅs pa des ni / re źig zas ha caṅ chuṅ ba'i zas ran pa ma"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162800 (0.019):
'da' bar byed pa daṅ / skad cig de la bar chad med par ñon moṅs pa spoṅ pa / mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199895 (0.019):
de / 'di ltar bde ba 'dod pa kho na'i phyir yin la / bde ba bdun po 'di
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163580 (0.020):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya / ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160540 (0.020):
rkyen gtso bo gaṅ źe na / smras pa / 'di lta ste / dam pa'i chos kyi dbaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177246 (0.020):
las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175875 (0.020):
/ yoṅs su ṅal ba'i gźi las dus ma yin par gñid kyi sñom pa skye bar gyur
(I) A II 4 b (2) iv Ms.2b2L, Sh.8 5, P.5a8, D.4b7, N.6a4, Co.5a3, Ch.397a1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161022 (0.011):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //] / (1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164064 (0.038):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o / (I) B II 5 Ms. , Sh. , P.13a6, D.11b2, N.13a4, Co.12b2, Ch.400a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163658 (0.039):
'jug pa'i raṅ bźin źes bya'o // / (I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163891 (0.039):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes / bya'o // / (I) B II 3 Ms. , Sh. , P.13a2, D.11a6, N.13a1, Co.12a6, Ch.399c24
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164005 (0.039):
pa ñid ces bya'o // / (I) B II 4 Ms. , Sh. , P.1335, D. 11 b 1, N. 13a3, Co.12b1, Ch.399c29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164172 (0.039):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o // / (I) B II 6 Ms. , Sh. , P.13a8, D.11b3, N.13a6, Co.12b4, Ch.400a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164313 (0.039):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 7 Ms. , Sh. , P.13b4, D.11b6, N.13b1, Co.12b7, Ch.400a12
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164421 (0.039):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160556 (0.043):
du byas pa'i gźan gyi sgra daṅ / naṅ gi tshul bźin yid la byed pa'o // / (I) A II 4 b Ms. , Sh. , W.*60 28, P.3b8, D.3b2, N.4b5, Co.3b3, Ch.396b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176275 (0.046):
par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (1) Ms. , Sh. , P.61a3, D.51b1, N.53b7, Co.55b2, Ch.416c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176754 (0.046):
te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (2) Ms. , Sh. , P.61b6, D.52a1, N.54b1, Co.56a3, Ch.417a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162861 (0.046):
thag ñe ba źes bya'o // / (I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177046 (0.055):
ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o // / (I) C IIl 9 a (1) Ms. , Sh. ,W.*74 24(Englisḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177169 (0.055):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no // / (I) C IIl 9 a (1) i Ms. , Sh. , P.62a6, D.52b1, N.55a1, Co.56b2, Ch.417b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175822 (0.057):
gus par bya ba la brtson par bya'o sñam pa daṅ // / (I) C IIl 8 a (3) ix Ms. , Sh. , P.60b2, D.50b7, N.53a7, Co.55a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176000 (0.058):
des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par / 'gyur ro // / (I) C IIl 8 a (4) Ms. , Sh. , P.60b6, D.51a3, N.53b3, Co.55a4, Ch.416c7
avasthitānāṃ dharmāṇām anupravartanaṃ katamat / yat ta evādhigantāraḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161023 (0.033):
(1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1, / Ch.396c27 / deśitānāṃ dharmāṇām avasthānaṃ katamat / deśite saddharme pravartite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161103 (0.042):
yathādhigatām evānulomikīm avavādānuśāsanīm anupravartayanti / idam ucyate / 'vasthitānāṃ dharmāṇām anupravartanam // / (I) A II 4 b (2) v Ms.2b2R, Sh.8 10, P.5b2, D.5a1, N.6a5, Co.5a3, Ch.397a4
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278411 (0.060):
yāva[vasthānaṃ veditavyaṃ] [|] / avasthitānāṃ dharmāṇāmanupravarttanaṃ katamat | yatta evādhigantāra[ḥ]
saddharmasya saddharmasākṣātkriyāyai bhavyāṃ pratibalatāṃ janānāṃ viditvā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278423 (0.0):
avasthitānāṃ dharmāṇāmanupravarttanaṃ katamat | yatta evādhigantāra[ḥ] / saddharmasya, saddharmasākṣātkriyāyai bhavyāṃ pratibalatāṃ jānatāṃ viditvā
yathādhigatām evānulomikīm avavādānuśāsanīm anupravartayanti / idam ucyate
'vasthitānāṃ dharmāṇām anupravartanam // / (I) A II 4 b (2) v Ms.2b2R, Sh.8 10, P.5b2, D.5a1, N.6a5, Co.5a3, Ch.397a4
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161080 (0.042):
(I) A II 4 b (2) iv Ms.2b2L, Sh.8 5, P.5a8, D.4b7, N.6a4, Co.5a3, Ch.397a1 / avasthitānāṃ dharmāṇām anupravartanaṃ katamat / yat ta evādhigantāraḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161021 (0.047):
(1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1, / Ch.396c27 / deśitānāṃ dharmāṇām avasthānaṃ katamat / deśite saddharme pravartite
parataḥ pratyanukampā katamā / para ucyante dāyakadānapatayah te yāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160861 (0.043):
dharmāṇām avasthānam, avasthitānāṃ ca dharmāṇām anupravartanam, parataś ca / pratyanukampā // / (I) A II 4 b (2) i Ms.2a6M, Sh.7 4, P.4b6, D.4a6, N.5b3, Co.4b2, Ch.396c11
tasyānulomikāni jīvitopakaraṇāni taiḥ pratyanukampante, yaduta (Śbh I 16)
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832446 (0.034):
pudgalena imasya pudgalasya na supratikaraṃ bhavati | yāvajjīvaṃ api na / upasthiheyā | yad uta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | evaṃ pi na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179109 (0.046):
ānulomikānāṃ jīvitapariṣkārāṇām, yaduta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām / tīvrarāgo
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārair, iyam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278458 (0.0):
tasyānulomikāni jīvito padhāraṇāni taiḥ pratyanukampate (nte) yaduta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārairiyamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282043 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārahetoḥ ātmano
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282077 (0.0):
manyante | yaduta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān | dhvāṅkṣaśca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283407 (0.0):
labhante (labhate) | yaduta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārānyaduta (Śbh_Sh:
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292269 (0.0):
(kānāṃ, keṣu) jīvitapariṣkārāṇāṃ (reṣu) | yaduta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ (reṣu)
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294271 (0.0):
pracārayati | yaduta cīvara piṇḍapāta / śayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraistatra pratigra[heṇa] mātrāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018266 (0.0):
kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018783 (0.0):
sarvasattvāṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019305 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029774 (0.0):
lābhasatkāracīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāmantarāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052394 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārān, asyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620207 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674753 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ | tatraiva ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694091 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ bahūni ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500872 (0.0):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sārdhaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832394 (0.0):
yad uta cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | evaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832450 (0.0):
pudgalena imasya pudgalasya na supratikaraṃ bhavati | yāvajjīvaṃ api na / upasthiheyā | yad uta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | evaṃ pi na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832534 (0.0):
upasthiheya yad uta / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | evaṃ pi se na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835627 (0.0):
dharmyacīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyaparicaryā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549005 (0.0):
lābhīnaścābhūvaṃścīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām/
parataḥ pratyanukampā // / (I) A II 4 b (3) Ms.2b3M, Sh.8 15, W.*61 8, P.5b4, D.5a2, N.6a5, Co.5a6,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278458 (0.029):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārairiyamucyate / parataḥ pratyanukampā ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161105 (0.040):
(I) A II 4 b (2) v Ms.2b2R, Sh.8 10, P.5b2, D.5a1, N.6a5, Co.5a3, Ch.397a4 / parataḥ pratyanukampā katamā / para ucyante dāyakadānapatayah te yāni
Ch.397a7 / kuśalo dharmacchandaḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyas tathāgatasya vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278467 (0.0):
parataḥ pratyanukampā || / kuśalo dharmacchandaḥ katamaḥ [|] yathāpīhaikatyastathāgatasya vā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161193 (0.049):
eva samutpannaś chandaḥ kuśaleṣu dharmeṣu, ayam ucyate kuśalo / dharmacchandaḥ // / (I) A II 4 b (4) Ms.2b5L, Sh.9 4, W.*66 10, P.5b8, D.5a5, N.6b2, Co.5b2,
tathāgataśrāvakasya vāntikād dharmaṃ śrutvā śraddhāṃ pratilabhate / sa tāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278474 (0.009):
kuśalo dharmacchandaḥ katamaḥ [|] yathāpīhaikatyastathāgatasya vā, / tathāgataśrāvakasya vā antikāddharmaṃ śrutvā śraddhāṃ pratilabhate | sa
pratilabhya, idaṃ pratisaṃśikṣate / saṃbādho gṛhāvāso rajasām āvāsaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015691 (0.0):
śraddhām abhinivedayati; śraddhājātaḥ idaṃ pratisaṃśikṣate; saṃbādho / gṛhāvāsaḥ rajasām āvāsaḥ; abhyavakāśaṃ ca pravrajyā; tad idaṃ na sukaraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278481 (1.788):
tathāgataśrāvakasya vā antikāddharmaṃ śrutvā śraddhāṃ pratilabhate | sa / tāṃ pratilabhya idaṃ saṃśikṣate | saṃbādho gṛhāvāso rajasāmāvāsaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639549 (0.013):
yathā mīmāṃsamāno 'sau pravrajyāṃ samarocayat / / saṃbādho 'yaṃ gṛhāvāsa āvāso rajasām ayam /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739915 (0.055):
pravrajyāyām apravrajitasya etad abhūṣi / saṃbādho punar ayaṃ gṛhāvāso / rajasāmāvāso abhyavakāśaṃ pravrajyā / taṃ na labhyaṃ agāram adhyāvasantena
abhyavakāśaṃ pravrajya yan nv ahaṃ sarvaṃ kaḍatravargaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015691 (0.014):
śraddhām abhinivedayati; śraddhājātaḥ idaṃ pratisaṃśikṣate; saṃbādho / gṛhāvāsaḥ rajasām āvāsaḥ; abhyavakāśaṃ ca pravrajyā; tad idaṃ na sukaraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278481 (0.019):
tāṃ pratilabhya idaṃ saṃśikṣate | saṃbādho gṛhāvāso rajasāmāvāsaḥ | / abhyavakāśaṃ pravrajya yanva(yannva)haṃ sarvaṃ kaḍa(la)travargaṃ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639549 (0.031):
saṃbādho 'yaṃ gṛhāvāsa āvāso rajasām ayam / / pravrajyābhyavakāśaś ca jñātvāyaṃ prāvrajat tathā //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739915 (0.043):
pravrajyāyām apravrajitasya etad abhūṣi / saṃbādho punar ayaṃ gṛhāvāso / rajasāmāvāso abhyavakāśaṃ pravrajyā / taṃ na labhyaṃ agāram adhyāvasantena
dhanadhānyahiraṇyaṃ cotsṛjya svākhyāte dharmavinaye samyag evāgārād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278500 (0.0):
abhyavakāśaṃ pravrajya yanva(yannva)haṃ sarvaṃ kaḍa(la)travargaṃ, / dhanadhānyahiraṇyaṃ cotsṛjya svākhyāte dharmavinaye
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444141 (0.028):
anujānīhi māṃ / pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21604392 (0.040):
274.030. pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva śraddhayā
anagārikāṃ pravrajeyaṃ, pravrajitvā ca pratipattyā saṃpādayeyam iti / ya
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478615 (0.032):
kāṣāyāṇi vastrāṇi paridhāya samyagevāgārādanāgārikāṃ pravrajitaḥ / / pravrajitvā svādhyāyabhirato yoniśaṃ manasikārābhiyukto 'bhūt /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444141 (0.045):
anujānīhi māṃ / pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva / śraddhayāgārādanāgārikāṃ / āha ca / / ubhdānto 'smi niraṃkuśo gaja iva vyāvartito vibhramāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278508 (0.050):
samyagevāgārādanāgārikāṃ pravrajeyam | pravrajitvā (Śbh_Sh: 9) (pravrajya) / ca pratipattyā sampādayeyamiti | ya evamutpannaśchandaḥ kuśaleṣu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278501 (0.050):
dhanadhānyahiraṇyaṃ cotsṛjya svākhyāte dharmavinaye / samyagevāgārādanāgārikāṃ pravrajeyam | pravrajitvā (Śbh_Sh: 9) (pravrajya)
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405711 (0.051):
kāṣāyāṇi vasrāṇyācchādya samyageva śraddhayā agārādanāgārikāṃ / pravrajisyati / kiṃ pravrajatu / samanvāhara ācārya ahamevaṃnāmā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654420 (0.056):
keśaśmaśrūṇyavatārya kāṣāyāṇi vastrāṇyācchādya samyageva śraddhayā / agārādanagārikāṃ pravrajeyamiti/
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112611 (0.057):
samyag eva śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajitā iyam atra dharmatā tasmād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527478 (0.059):
śākyakulātkeśaśmaśrūṇyavatārya kāṣāyāṇi vastrāṇi ācchādya samyageva / śraddhayā agārādanagārikāṃ pravrajitaḥ/ / 021.015. so 'nuttarāṃ samyaksambodhimabhisambuddhaḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475279 (0.062):
vastrāṇy ācchadya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajanti tad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974445 (0.064):
srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sā samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ / pravrajitā; yāvad arhantinī saṃvṛttā; svakulasaṃśānurūpatayā
eva samutpannaś chandaḥ kuśaleṣu dharmeṣu, ayam ucyate kuśalo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278515 (0.035):
ca pratipattyā sampādayeyamiti | ya evamutpannaśchandaḥ kuśaleṣu
dharmacchandaḥ // / (I) A II 4 b (4) Ms.2b5L, Sh.9 4, W.*66 10, P.5b8, D.5a5, N.6b2, Co.5b2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161216 (5.960):
ucyate pravrajyā // / (I) A II 4 b (5) Ms.2b5M, Sh.9 8, W.*61 12, P.6a1, D.5a6, N.6b5, Co.5b3, / Ch.397a16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195129 (0.020):
ayam utpannānāṃ prahāṇāya cchandaḥ // / II 12 b (2) i (b) (2) Ms.88a2L, Sh.308 14, P.139b7, D.113a7, N.119b5, / Co.117b4, Ch.442b14
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195459 (0.033):
sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye chandaḥ // / Ms.88b3M
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161138 (0.049):
(I) A II 4 b (3) Ms.2b3M, Sh.8 15, W.*61 8, P.5b4, D.5a2, N.6a5, Co.5a6, / Ch.397a7 / kuśalo dharmacchandaḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyas tathāgatasya vā
Ch.397a14 / pravrajyā katamā / yā tam eva kuśalaṃ dharmacchandam adhipatiṃ kṛtvā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278526 (0.0):
dharmeṣvayamucyate kuśalo dharmachandaḥ (cchandaḥ) || / pravrajyā katamā [|] yā tameva kuśalaṃ dharmacchandamadhipatiṃ kṛtvā
jñapticaturthena vā karmaṇopasaṃpac chrāmaṇeraśīlasamādānaṃ vā / iyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278527 (0.023):
pravrajyā katamā [|] yā tameva kuśalaṃ dharmacchandamadhipatiṃ kṛtvā / jñapticaturthena vākkarmaṇā upasampatkuśalairaśī(ḥśī)lasamādānaṃ vā [|]
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11961981 (0.050):
tṛtīye karmavācana iti. jñapticaturthena karmaṇā śrāmaṇera upasaṃpādyate.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198402 (0.054):
saṃjñābhikṣuḥ, bhinnakleśatvād bhikṣuḥ, jñapticaturthena / karmaṇopasaṃpādito bhikṣuḥ //
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006004 (0.056):
pragṛhītāñjalim utkuṭusthaṃ vṛddhāntaṃ yācivantaṃ trir jñapticaturthena / karmaṇā saha pravrajyopasaṃpadāv upanayeyur iti purākalpaḥ /
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871448 (0.056):
trirjñapticaturthena karmaṇā saha pravrajyopasaṃpadau upanayeyuḥ iti
ucyate pravrajyā // / (I) A II 4 b (5) Ms.2b5M, Sh.9 8, W.*61 12, P.6a1, D.5a6, N.6b5, Co.5b3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161195 (5.960):
(I) A II 4 b (4) Ms.2b5L, Sh.9 4, W.*66 10, P.5b8, D.5a5, N.6b2, Co.5b2, / Ch.397a14 / pravrajyā katamā / yā tam eva kuśalaṃ dharmacchandam adhipatiṃ kṛtvā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167697 (0.009):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165672 (0.011):
(I) C IIl 4 Ms.12a2L, Sh.37 7, P.18b3, D.15b7, N.17b6, Co.17b, Ch.402a21 / tatra śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ śīlavān viharati, yāvat
Ch.397a16 / śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / sa tathā pravrajitaḥ śīlavān viharati,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278544 (0.0):
śīlasambaraḥ katamaḥ [|] sa tathā pravrajitaḥ śīlavān viharati,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165678 (0.0):
(I) C IIl 4 Ms.12a2L, Sh.37 7, P.18b3, D.15b7, N.17b6, Co.17b, Ch.402a21 / tatra śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ śīlavān viharati, yāvat
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168478 (0.013):
anuśaṃso daśavidhaḥ eṣo 'sau śīlasaṃvaraḥ / / (I) C IIl 5 a (1) . Ms.9a3R, Sh.63 14, P.30b2, D.25b3, N.27b3, / Co.28a1,Ch.406b17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161251 (0.015):
bhayadarśī, samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu / ayam ucyate śīlasaṃvaraḥ // / (I) A II 4 b (6) Ms.2b6L, Sh.9 13, W.*61 20, P.6a3, D.5a7, N.6b5, Co.5b5,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015753 (0.017):
agārād anagārikāṃ pravrajati sa evaṃ pravrajitaḥ san śīlavān viharati; / prātimokṣasaṃvarasamvṛtaḥ ācāragocarasaṃpannaḥ aṇumātreṣv avadyeṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167698 (0.020):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161332 (0.023):
āpadyate / ayam ucyate indriyasaṃvaraḥ // / (I) A II 4 b (7) Ms.2b8M, Sh.10 4, W.*62 7, P.6a8, D.5b4, N.7a2, Co.6a2, / Ch.397b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165715 (0.039):
(I) C IIl 4 a (1) ii Ms.12a3M, Sh.37 14, P.18b6, D.16a3, N.18a2, Co.17b4, / Ch.402a27 / kathaṃ prātimokṣasaṃvarasaṃvṛto bhavati / saptanaikāyikaṃ śīlaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167438 (0.047):
saṃvarasthāyy āgamadṛṣṭiḥ phaladarśī // / api coktam / śīlavān viharati, prātimokṣasaṃvarasaṃvṛta iti vistaraḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282571 (0.060):
samvarasthāyī āgamadṛṣṭiḥ phaladarśī | apicoktaṃ | śīlavān viharati | / prātimokṣasamvarasaṃvṛta iti vistaraḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203275 (0.064):
śīlavān viharati, prātimokṣasaṃvarasaṃvṛtaḥ, ācārasaṃpannaḥ,
prātimokṣasaṃvarasaṃvṛtaḥ, ācāragocarasaṃpannaḥ, aṇumātreṣv avadyeṣu
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403296 (0.0):
tathācoktaṃ sūtre śīlasamanvāgataḥ prātimokṣasaṃvarasaṃvṛta / ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣvavadyeṣu mahābhayadarśī śikṣate śikṣāpadeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639886 (0.0):
pañcabhir?, iha bodhisattvo mahāsattvaḥ ātmanā śīlavāṃ viharati, / prātimokṣasaṃvarasaṃvṛtaḥ, ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣvavadyeṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015761 (0.0):
agārād anagārikāṃ pravrajati sa evaṃ pravrajitaḥ san śīlavān viharati; / prātimokṣasaṃvarasamvṛtaḥ ācāragocarasaṃpannaḥ aṇumātreṣv avadyeṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166528 (0.0):
yat punar āha / ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203283 (0.0):
ṣaḍaṅgasaṃpanna" ity adhiśīlaṃśikṣām adhikṛtya śikṣāṇāṃ ṣaḍaṅgāni / / śīlavān viharati
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23694535 (,5.960):
iha kāśyapa e................. tyo bhikṣuḥ prātimokṣasaṃvarasaṃvṛto / viharati / ācāragocarasampanna aṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī"
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9789590 (5.960):
catvāraḥ iha kāśyapa ekatyo / 4 bhikṣuḥ prātimokṣasaṃvarasaṃvṛto viharati / ācāragocarasaṃpanna
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28755764 (5.960):
yathā āryaratnakūṭasūtre kāśyapa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281686 (0.009):
yatpunarāha | ācāragocarasampannaḥ aṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī samādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278551 (0.009):
śīlasambaraḥ katamaḥ [|] sa tathā pravrajitaḥ śīlavān viharati, / prātimokṣasamvarasaṃvṛtaḥ | ācāragocarasampannaḥ | aṇumātreṣvavadye ṣu
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4535728 (0.019):
prakṛtisāvadyeṣviva tīvreṇa gauraveṇa śikṣaṇādaṇumātreṣvavadyeṣu / bhayadarśī bhavati / samantāt paripūrṇa śikṣāmādāya śikṣate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281208 (0.019):
kathamaṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati | aṇumātramavadyamucyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281318 (0.019):
vyuttiṣṭhate [|] evamaṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281582 (0.019):
prāptaye pūrvat | yatpunaraṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166052 (0.019):
katham aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati / aṇumātram avadyam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166153 (0.019):
vyuttiṣṭhate / evam aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166419 (0.019):
yat punar aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati / prāg evādhimātreṣu
bhayadarśī, samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu / ayam ucyate śīlasaṃvaraḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278561 (0.0):
prātimokṣasamvarasaṃvṛtaḥ | ācāragocarasampannaḥ | aṇumātreṣvavadye ṣu / bhayadarśī, samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu [|] ayamucyate śīlasamvaraḥ ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281542 (0.0):
yatpunarāha | aṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281692 (0.0):
yatpunarāha | ācāragocarasampannaḥ aṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī samādāya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639892 (0.0):
prātimokṣasaṃvarasaṃvṛtaḥ, ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣvavadyeṣu / bhayadarśī, samādāya śikṣati śikṣāpadeṣu, parānapi śīlavirahitāṃ dṛṣṭvā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9789595 (0.0):
aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī samādāya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9792182 (0.0):
r8 bhavati / ācā .y. + + + + + + + aṇumātreṣv api 'vadyeṣu bhayadarśī / samādāya śikṣati śikṣāpade .. .. .. .i .. ddh. .. .. .. .. .. .. + + +
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166383 (0.0):
yat punar āha / aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī samādāya śikṣate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166531 (0.0):
yat punar āha / ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī / samādāya śikṣate śikṣāpadeṣv" ity anena śīlabhāvanākhyātā / ebhir ākārais"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203288 (0.0):
gocarasaṃpannaḥ, aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī, samādāya śikṣate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281582 (0.022):
prāptaye pūrvat | yatpunaraṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166419 (0.022):
yat punar aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati / prāg evādhimātreṣu
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23694535 (0.024):
viharati / ācāragocarasampanna aṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28755764 (0.024):
prātimokṣasaṃvarasaṃvṛto viharati / ācāragocarasampanna aṇumātreṣvavadyeṣu / (api) bhayadarśī samā[dā] ya śikṣate śikṣāpadeṣu
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838303 (0.024):
avadyeṣu bhayadarśī samādāya śikṣitaśikṣāpadeṣu kāyakarmavākkarmaṇā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403302 (0.025):
ācāragocarasaṃpanno 'ṇumātreṣvavadyeṣu mahābhayadarśī śikṣate śikṣāpadeṣu
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4535728 (0.026):
prakṛtisāvadyeṣviva tīvreṇa gauraveṇa śikṣaṇādaṇumātreṣvavadyeṣu / bhayadarśī bhavati / samantāt paripūrṇa śikṣāmādāya śikṣate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281208 (0.026):
kathamaṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati | aṇumātramavadyamucyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281324 (0.026):
vyuttiṣṭhate [|] evamaṇumātreṣvavadyeṣu bhayadarśī bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166052 (0.026):
katham aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati / aṇumātram avadyam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166153 (0.026):
vyuttiṣṭhate / evam aṇumātreṣv avadyeṣu bhayadarśī bhavati //
(I) A II 4 b (6) Ms.2b6L, Sh.9 13, W.*61 20, P.6a3, D.5a7, N.6b5, Co.5b5, / Ch.397a19 / indriyasaṃvaraḥ katamaḥ / sa tam eva śīlasaṃvaraṃ niśrityārakṣitasmṛtir
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161332 (0.0):
āpadyate / ayam ucyate indriyasaṃvaraḥ // / (I) A II 4 b (7) Ms.2b8M, Sh.10 4, W.*62 7, P.6a8, D.5b4, N.7a2, Co.6a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168478 (0.010):
anuśaṃso daśavidhaḥ eṣo 'sau śīlasaṃvaraḥ / / (I) C IIl 5 a (1) . Ms.9a3R, Sh.63 14, P.30b2, D.25b3, N.27b3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183246 (0.011):
II 2 a (1) Ms.68a2L, Sh.184 7, P.85a1, D.71a2, N.74b4, Co.75b5, Ch.425b25 / indriyaprabhedena tāvat / mṛdvindriyatīkṣṇendriyapudgalayor vyavasthānam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278572 (0.012):
bhayadarśī, samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu [|] ayamucyate śīlasamvaraḥ || / indriyasamvaraḥ katamaḥ || sa tameva śīlasamvaraṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161221 (0.015):
(I) A II 4 b (5) Ms.2b5M, Sh.9 8, W.*61 12, P.6a1, D.5a6, N.6b5, Co.5b3, / Ch.397a16 / śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / sa tathā pravrajitaḥ śīlavān viharati,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165676 (0.015):
(I) C IIl 4 Ms.12a2L, Sh.37 7, P.18b3, D.15b7, N.17b6, Co.17b, Ch.402a21 / tatra śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ śīlavān viharati, yāvat
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169574 (0.036):
(I) C IIl 5 b (3) Ms.7a6R, Sh.72 1, P.34b8, D.29a7, N.31a6, Co.32a3, / Ch.407c28 / sa khalv ayam indriyasaṃvaraḥ samāsato dvividhaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167698 (0.039):
nivṛttilakṣaṇo viratisvabhāvaḥ / tasmāt saṃvaraśabdenocyate // / (I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161585 (0.046):
(I) A II 4 b (12) (i),(ii),(iii),(iv) Ms.3a6L, Sh.14 1, W.*63 16, P.7a6, / D.6b2, N.7b7, Co.6b7, Ch.397c2 / samādhisaṃniśrayaḥ katamaḥ / sa pañca nivaraṇāni prahāya cetasa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165615 (0.058):
dharmacchandaḥ, śīlasaṃvaraḥ, indriyasaṃvaraḥ, bhojane mātrajñatā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15192252 (0.063):
tatropāyo 'pi caturvidhaḥ / tadyathā śīlasaṃvaram indriyasaṃvaram
bhavati nipakasmṛtiḥ smṛtyārakṣitamānasaḥ samāvasthāvacārakaḥ / sa cakṣuṣā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278583 (0.0):
indriyasamvaraḥ katamaḥ || sa tameva śīlasamvaraṃ / niśrityārakṣitasmṛtirbhavati | nipakasmṛtiḥ | smṛtyārakṣitamānasaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169473 (0.004):
kā punaḥ saṃvṛtiḥ / yad āham / smṛtyārakṣitamānaso bhavati, / samāvasthāvacārakaḥ / iyam ucyate saṃvṛtiḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169564 (0.004):
tatra saṃvṛtiḥ katamā / yad āha / smṛtyārakṣitamānaso bhavati / samāvasthāvacāraka itīyam ucyate saṃvṛtiḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284566 (0.013):
tatra katamaḥ samvarovā (saṃvaropāyaḥ) [|] yadāha ārakṣitasmṛtirbhavati, / nipakasmṛtiriti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169506 (0.013):
tatra katamaḥ saṃvaropāyaḥ / yad āha / ārakṣitasmṛtir bhavati nipakasmṛtir
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284536 (0.015):
kā punaḥ saṃvṛtiḥ | yataḥ smṛtyārakṣitamānaso bhavati | / samāvasthāvacārakaḥ | iyamucyate saṃvṛtiḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283715 (0.019):
kālaṃ śrutacintābhāvanāyogakriyāyā ārakṣā kṛtā bhavati | / evamārakṣitasmṛtirbhavati | / kathaṃ nipakasmṛtirbhavati | sa tasyāmeva smṛtau nityakārī ca bhavati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283746 (0.023):
satkṛtyakārī nipakasmṛtirityucyate | sa tathārakṣitasmṛtirbhavati | tathā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168627 (0.023):
satkṛtyakārī nipakasmṛtir ity ucyate / sa yathārakṣitasmṛtir bhavati tathā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193593 (0.026):
tatra smṛtyārakṣā yathoktaṃ pūrvam evārakṣitasmṛtir bhavati nipakasmṛtir""
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283627 (0.031):
tatra kathamindriyairguptadvāro viharatyārakṣitasmṛtirbhavati | / nipakasmṛtiriti vistareṇa yāvadrarakṣati mana indriyaṃ mana indriyeṇa [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168499 (0.031):
tatra katham indriyair guptadvāro viharati / ārakṣitasmṛtir bhavati / nipakasmṛtir iti vistareṇa yāvad rakṣati mana indriyaṃ mana indriyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017343 (0.031):
anavadyasukhaṃ prativedayate; sa indriyair guptadvāro bhavati; / nipakasmṛtir guptasmṛtimānasaḥ (A 511b) sahāvasthāvacārakaḥ; sa cakṣuṣo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305541 (0.036):
pūrvamevārakṣitasmṛtirbhavati | nipakasmṛtiriti | tatra viṣayāsaṃkleśāya |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168489 (0.037):
indriyasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ indriyair guptadvāro viharaty / ārakṣitasmṛtir nipakasmṛtir iti vistaraḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283616 (0.049):
indriyairguptadvāro viharatyārakṣitasmṛtirnipakasmṛtiritti vistaraḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198431 (0.054):
viṣayasaṃyamād yatiḥ, ya indriyair guptadvāraḥ, ārakṣitasmṛtir / nipakasmṛtir vistareṇa pūrvavat /
rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278589 (0.0):
samāvasthāvacārakaḥ [|] sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā | na nimittagrāhī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278619 (0.0):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī yato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284511 (0.0):
kathaṃ saṃvṛṇoti | na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī (Śbh_Sh: 72)
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284576 (0.0):
nipakasmṛtiriti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284590 (0.0):
nānuvyaṃjanagrāhī, yāvanmanasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati, / nānuvyaṃjanagrāhī | yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1968176 (0.0):
(pṛ) sūtra uktaṃ cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī syāditi | tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270217 (0.0):
dhyānaṃ samāpadyate, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017351 (0.0):
nipakasmṛtir guptasmṛtimānasaḥ (A 511b) sahāvasthāvacārakaḥ; sa cakṣuṣo / rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati; nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113764 (0.0):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nânuvyañjanagrāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586040 (0.0):
sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764493 (0.0):
sarva ākāra jñatā pratisaṃyuktair manasi kārair dhyānaṃ samāpadyate | sa / cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati na + anuvyañjana grāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788871 (0.0):
indriya saṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959669 (0.0):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānaṃ samāpadyate | sa / cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī | yato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982588 (0.0):
indriyasaṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161314 (0.0):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī, yato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169515 (0.0):
tatra katamaḥ saṃvaropāyaḥ / yad āha / ārakṣitasmṛtir bhavati nipakasmṛtir / iti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yāvan
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877098 (0.0):
tarhi sūtra uktam iti vistaraḥ. cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305557 (0.003):
yathoktaṃ smṛtyā rakṣitamānasaḥ | samāvasthācārako, na nimittagrāhī | / nānuvyaṃjanagrāhī | yāvadvistareṇa rakṣati | mana indriyaṃ mana indriyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168810 (0.009):
dharmeṣu nānuvyañjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169452 (0.009):
kathaṃ saṃvṛṇoti / na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato
asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161319 (0.0):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī, yato / 'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169457 (0.0):
kathaṃ saṃvṛṇoti / na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato / 'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169536 (0.0):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato / 'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168812 (0.009):
dharmeṣu nānuvyañjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017368 (0.012):
eva cakṣurindriyeṇa asaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke / pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017408 (0.013):
manaindriyāsaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278600 (0.014):
bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī yato [a]dhikaraṇama sya pāpakā, akuśalā / dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284521 (0.017):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283921 (0.021):
spraṣṭavyeṣu, dharmeṣu nānuvyaṃjanagrāhī bhavati yato [a]dhikaraṇamasya / pāpakā akuśalā dharmāścittamanusraveyuḥ | sa cet punaḥ smṛtisaṃpramoṣāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284596 (0.022):
nānuvyaṃjanagrāhī | yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā / dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ samvarāya pratipadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959686 (0.022):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168832 (0.025):
vivarjayato 'pi nimittagrāham anuvyañjanagrāham utpadyanta eva pāpakā / akuśalā ye dharmā anusravanty eva cittaṃ / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113783 (0.029):
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764509 (0.029):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284251 (0.033):
nimittagrāho [a]nuvyaṃjanagrāho ayoniśogrāhaḥ yannidānaṃ yadadhikaraṇaṃ / yadadhipateyamasya pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | tadrūpamasau
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169150 (0.033):
'nuvyañjanagrāhaś cāyoniśogrāhaḥ yannidānaṃ yadadhikaraṇaṃ yadadhipateyam / asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / tadrūpam asau
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169117 (0.034):
yadadhikaraṇaṃ yadadhipateyam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169132 (0.037):
anusravanti / asti yan na tannidānaṃ na tadadhikaraṇaṃ na tadadhipateyaṃ / pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / tatra yo 'yaṃ nimittagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270233 (0.040):
cakṣurindriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtaṃ viharantam abhidhyā daurmanasyāḥ pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270273 (0.040):
manaindriyenāsaṃvarasaṃvṛtaṃ viharantam abhidhyā daurmanasyāḥ pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate, rakṣati
pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168868 (0.0):
katamābhyāṃ dvābhyām / yathāha rakṣati cakṣurindriyaṃ cakṣurindriyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017375 (0.010):
pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; / rakṣati cakṣurindriyaṃ; cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate; śrotrendriyeṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283988 (0.013):
katamābhyāṃ dvābhyāṃ [|] yathāha rakṣati cakṣurindriyaṃ cakṣurindriyeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270236 (0.026):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati / cakṣurindriyam evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā, ghrāṇena gandhān āghrāya,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113785 (0.026):
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati cakṣurindriyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764512 (0.026):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959688 (0.026):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161320 (0.028):
'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate, rakṣati mana indriyaṃ, mana indriyeṇa saṃvaram
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169458 (0.040):
'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169537 (0.040):
'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I / 114) saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284523 (0.047):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ / samvarāya pratipadyate | rakṣatīndriyamindriyeṇa | samvaramāpadyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284598 (0.047):
dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ samvarāya pratipadyate | / rakṣatīndriyamindriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate samvaropāyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764547 (0.048):
a saṃvara saṃvṛtasya pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya / pratipadyate | rakṣati mana indriyaṃ | sa gacchann api tiṣṭhann api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017408 (0.052):
akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959723 (0.057):
pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati mana
sa śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278612 (0.0):
dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa / śabdāṃ (bdān), ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni (|),
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328384 (0.0):
bhavati suṣṭhumanāḥ upekṣako bhavati smṛtaḥ samprajā[nā]naḥ | evaṃ / śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyān,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017386 (0.0):
rakṣati cakṣurindriyaṃ; cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate; śrotrendriyeṇa / śabdān ghrāṇendriyeṇa gandhān jihvayā rasān kāyena spraṣṭavyāni manasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113795 (0.035):
rakṣati cakṣurindriyam | / evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā | / ghrāṇena gandhān ghrātvā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764522 (0.035):
teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa / śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959698 (0.045):
teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa / śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850815 (0.053):
vāceti | kena gandhān iti | ghrāṇeneti | kena rūpāṇīti | cakṣuṣeti | kena / śabdān iti | śrotreṇeti | kenānnarasān iti | jihvayeti | kena karmāṇīti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270242 (0.055):
cakṣurindriyam evaṃ śrotreṇa śabdān śrutvā, ghrāṇena gandhān āghrāya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910024 (0.058):
09017 paśyati/ na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti/ na ghrāṇenā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072922 (0.060):
amanaāpāni rūpāṇi paśyati, na śrotreṇāmanaāpān śabdān śṛṇoti, na / ghrāṇenāmanaāpān gandhāñ jighrati, na jihvayāmanaāpān rasān āsvādayati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038149 (0.061):
rūpāṇi paśyati na śrotreṇāmanaāpāñ cchabdāñ cchṛṇoti na ghrāṇenāmanaāpān
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī, yato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278589 (0.0):
samāvasthāvacārakaḥ [|] sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā | na nimittagrāhī / bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī yato [a]dhikaraṇama sya pāpakā, akuśalā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278619 (0.0):
śabdāṃ (bdān), ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyāni (|), / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī yato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284511 (0.0):
kathaṃ saṃvṛṇoti | na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī (Śbh_Sh: 72)
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284586 (0.0):
nipakasmṛtiriti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati, / nānuvyaṃjanagrāhī, yāvanmanasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270258 (0.0):
jihvayā rasān āsvādya, kāyena spraṣṭavyaṃ spṛṣṭvā, manasā dharmān vijñāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017394 (0.0):
śabdān ghrāṇendriyeṇa gandhān jihvayā rasān kāyena spraṣṭavyāni manasā / dharmān vijñāya na nimittagrāhī nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113804 (0.0):
kāyena spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | / manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586052 (0.0):
nânuvyañjanagrāhī | / evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764534 (0.0):
śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena / spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimitta grāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788883 (0.0):
indriya saṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959710 (0.0):
śabdān śrutvā | ghrāṇena gandhān ghrātvā | jihvayā rasān āsvādya | kāyena / spraṣṭavyāni spṛṣṭvā | manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982600 (0.0):
indriyasaṃvaraḥ | sa cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati | / nānuvyañjanagrāhī | evaṃ yāvan manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161279 (0.0):
rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169529 (0.0):
iti cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yāvan
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877098 (0.0):
tarhi sūtra uktam iti vistaraḥ. cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī / bhavati nānuvyaṃjanagrāhīti viṣtaraḥ. yasmāc cakṣuḥ paśyati. tasmāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305557 (0.003):
yathoktaṃ smṛtyā rakṣitamānasaḥ | samāvasthācārako, na nimittagrāhī | / nānuvyaṃjanagrāhī | yāvadvistareṇa rakṣati | mana indriyaṃ mana indriyeṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328385 (0.008):
śrotreṇa śabdān, ghrāṇena gandhān, jihvayā rasān, kāyena spraṣṭavyān, / manasā dharmān vijñāya | me va........tadūrdhva | upekṣako viharati smṛtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270217 (0.010):
dhyānaṃ samāpadyate, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati / nānuvyañjanagrāhī bhavati, yathāvikaraṇam evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017351 (0.010):
rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati; nānuvyañjanagrāhī; yato 'dhikaraṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764493 (0.010):
cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā na nimitta grāhī bhavati na + anuvyañjana grāhī |
'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161284 (0.0):
rūpāṇi dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam / asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169455 (0.0):
kathaṃ saṃvṛṇoti / na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato / 'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169534 (0.0):
manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati nānuvyañjanagrāhī, yato / 'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168812 (0.009):
dharmeṣu nānuvyañjanagrāhī, yato 'dhikaraṇam asya pāpakā akuśalā dharmāś
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017366 (0.012):
eva cakṣurindriyeṇa asaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke / pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017407 (0.013):
manaindriyāsaṃvarasaṃvṛtasya viharataḥ abhidhyādaurmanasye loke pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278600 (0.014):
bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī yato [a]dhikaraṇama sya pāpakā, akuśalā / dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284520 (0.017):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283921 (0.021):
spraṣṭavyeṣu, dharmeṣu nānuvyaṃjanagrāhī bhavati yato [a]dhikaraṇamasya / pāpakā akuśalā dharmāścittamanusraveyuḥ | sa cet punaḥ smṛtisaṃpramoṣāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959684 (0.022):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284595 (0.024):
nānuvyaṃjanagrāhī | yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168832 (0.025):
vivarjayato 'pi nimittagrāham anuvyañjanagrāham utpadyanta eva pāpakā / akuśalā ye dharmā anusravanty eva cittaṃ / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284251 (0.033):
nimittagrāho [a]nuvyaṃjanagrāho ayoniśogrāhaḥ yannidānaṃ yadadhikaraṇaṃ / yadadhipateyamasya pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | tadrūpamasau
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169150 (0.033):
'nuvyañjanagrāhaś cāyoniśogrāhaḥ yannidānaṃ yadadhikaraṇaṃ yadadhipateyam / asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / tadrūpam asau
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169117 (0.034):
yadadhikaraṇaṃ yadadhipateyam asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764508 (0.034):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169132 (0.037):
anusravanti / asti yan na tannidānaṃ na tadadhikaraṇaṃ na tadadhipateyaṃ / pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / tatra yo 'yaṃ nimittagrāho
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113781 (0.039):
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270232 (0.040):
cakṣurindriyeṇāsaṃvarasaṃvṛtaṃ viharantam abhidhyā daurmanasyāḥ pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270272 (0.040):
manaindriyenāsaṃvarasaṃvṛtaṃ viharantam abhidhyā daurmanasyāḥ pāpakā / akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate, rakṣati
saṃvarāya pratipadyate, rakṣati mana indriyaṃ, mana indriyeṇa saṃvaram
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161286 (0.0):
asya pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya (Śbh I 18) / pratipadyate, rakṣati cakṣurindriyam, cakṣurindriyeṇa saṃvaram apadyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168509 (0.007):
nipakasmṛtir iti vistareṇa yāvad rakṣati mana indriyaṃ mana indriyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168879 (0.007):
saṃvaram āpadyate / yathā cakṣurindriyaṃ evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyān, / rakṣati mana indriyaṃ mana indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ābhyāṃ dvābhyām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193619 (0.007):
na nimittagrāhī nānuvyañjanagrāhī" yāvad vistareṇa "rakṣati mana indriyaṃ / mana indriyeṇa saṃvaram āpadyate" /"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017369 (0.015):
pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; / rakṣati cakṣurindriyaṃ; cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate; śrotrendriyeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017408 (0.015):
akuśalā dharmāś cittam anusravanti; teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate; rakṣati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169462 (0.015):
'dhikaraṇam eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ / saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate / ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169542 (0.015):
'dhikaraṇaṃ eva pāpakā akuśalā dharmāś cittam anusravanti / teṣāṃ (Śbh I / 114) saṃvarāya pratipadyate / rakṣatīndriyam indriyeṇa saṃvaram āpadyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278640 (0.022):
dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarā [ya pratipadyate, rakṣati] mana / indriyaṃ mana indriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate indriyasamvaraḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284527 (0.022):
yato [a]dhikaraṇameva pāpakā akuśalā dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ / samvarāya pratipadyate | rakṣatīndriyamindriyeṇa | samvaramāpadyate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284602 (0.022):
dharmāścittamanusravanti | teṣāṃ samvarāya pratipadyate | / rakṣatīndriyamindriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate samvaropāyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959723 (0.025):
pāpakāś cittam anuprāpnuyuḥ | teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati mana
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284002 (0.027):
me (e)vaṃ śrotraghrāṇajihvākāyāṃ (yān), rakṣati mana indriyaṃ mana / indriyeṇa samvaramāpadyate | ābhyāṃ dvābhyomākārābhyāṃ kuśalāyāmvā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113784 (0.029):
'bhidhyādaurmanasye 'nye vā pāpakâkuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | / rakṣati cakṣurindriyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764511 (0.029):
abhidhyā daurmanasye anye vā pāpakā a kuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣur indriyam | evaṃ śrotreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959687 (0.029):
'bhidhyādaurmanasye anye vā pāpakā akuśalā dharmāś cittam anuprāpnuyuḥ | / teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate | rakṣati cakṣurindriyam | evaṃ śrotreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169371 (0.032):
tenocyate cakṣurindriyeṇa saṃvaram āpadyate" / tenocyate yāvan / "mana indriyeṇa saṃvaram āpadyate" /"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278600 (0.045):
bhavati, nānuvyaṃjanagrāhī yato [a]dhikaraṇama sya pāpakā, akuśalā / dharmāścittamanusraveyusteṣāṃ samvarāya pratipadyate [|] sa śrotreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270233 (0.046):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate rakṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270273 (0.046):
akuśalā dharmāś cittam anuśraveyuḥ, teṣāṃ saṃvarāya pratipadyate, rakṣati
(I) A II 4 b (7) Ms.2b8M, Sh.10 4, W.*62 7, P.6a8, D.5b4, N.7a2, Co.6a2, / Ch.397b1 / bhojane mātrajñatā katamā / sa tathā saṃvṛtendriyaḥ pratisaṃkhyāyāhāram
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278652 (0.0):
indriyaṃ mana indriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate indriyasamvaraḥ | / bhojane mātrajñatā katamā [|] sa tathā saṃvṛtendriyaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161249 (0.0):
bhayadarśī, samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu / ayam ucyate śīlasaṃvaraḥ // / (I) A II 4 b (6) Ms.2b6L, Sh.9 13, W.*61 20, P.6a3, D.5a7, N.6b5, Co.5b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169689 (0.0):
(I) C IIl 6 Ms.7b2R, Sh.73 19, W.*140 19, P.35a7, D.29b5, N.31b5, Co.32b2, / Ch.408a14 / bhojane mātrajñatā katamā / yathāpīhaikatyaḥ pratisaṃkhyāyāhāram āharati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284750 (0.009):
| sa vairāgyabhūmipatito veditavyaḥ || / bhojane mātrajñatā katamā | yathāpīhaikatyaḥ pratisaṃkhyāyāhāramāharati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168478 (0.013):
anuśaṃso daśavidhaḥ eṣo 'sau śīlasaṃvaraḥ / / (I) C IIl 5 a (1) . Ms.9a3R, Sh.63 14, P.30b2, D.25b3, N.27b3, / Co.28a1,Ch.406b17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161218 (0.023):
(I) A II 4 b (5) Ms.2b5M, Sh.9 8, W.*61 12, P.6a1, D.5a6, N.6b5, Co.5b3, / Ch.397a16 / śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / sa tathā pravrajitaḥ śīlavān viharati,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165673 (0.023):
(I) C IIl 4 Ms.12a2L, Sh.37 7, P.18b3, D.15b7, N.17b6, Co.17b, Ch.402a21 / tatra śīlasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ śīlavān viharati, yāvat
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278690 (0.033):
ca, sparśavihāratā ceyamucyate bhojane mātrajñatā ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161384 (0.033):
sparśavihāratā ca / iyam ucyate bhojane mātrajñatā //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287229 (0.042):
| tadevaṃ sati sarvairebhiḥ padairbhojane samakāritā vyākhyātā bhavati | / iyamucyate bhojane mātrajñatā || vistarataḥ saṃkṣepataśca ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172218 (0.042):
tad evaṃ sati sarvair ebhiḥ padair bhojane samakāritā vyākhyātā bhavati / / iyam ucyate bhojane mātrajñatā // vistarataḥ saṃkṣepataś ca //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169380 (0.053):
ayaṃ tāvad vibhaṅgo vistareṇendriyasaṃvarasya vijñeyaḥ // / (I) C IIl 5 b (1) Ms.7a2M, Sh.71 10, P.34a3, D.28b5, N.30b4, Co.31b1,
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090259 (0.054):
indriyair aguptadvāratā bhojane amātrajñatā ca / indriyair guptadvāratā / bhojane mātrajñatā ca / śīlavipattir dṛṣṭivipattiś ca / śīlavyasanaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090698 (0.054):
indriyair guptadvāratā bhojane mātrajñatā ca / śīlasaṃpattir
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311661 (0.060):
evamindriyasamvaraḥ, bhojane mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167693 (0.061):
nivṛttilakṣaṇo viratisvabhāvaḥ / tasmāt saṃvaraśabdenocyate // / (I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2040045 (0.063):
abhisambodhipratilābhaḥ, (3) indriye guptadvāratā, (4) bhojane mātrajñatā,
āharati, na darpārthaṃ na madārthaṃ na maṇḍanārthaṃ na vibhūṣaṇārthaṃ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284765 (0.0):
(Śbh_Sh: 74) na dravārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, na vibhūṣaṇārthamiti
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6285982 (0.0):
tenāha na dravārthaṃ na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ na vibhūṣaṇārthamiti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286758 (0.0):
kathaṃ paribhuṃkte | pratisaṃkhyāya paribhuṃkte | na dravārthaṃ, na / madārthaṃ na maṇḍanārthamiti vistareṇa pūrvavat |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287023 (0.0):
na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, na vibhūṣaṇārthamiti vistareṇa pūrvavat |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170898 (0.0):
na madārthaṃ na maṇḍanārthaṃ na vibhūṣaṇārtham iti / yathāpi ta eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171771 (0.0):
kathaṃ kāmasukhallikāntavivarjitaṃ ca / yad āha / na dravārthaṃ na / madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, na vibhūṣaṇārtham iti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171999 (0.0):
/ (Śbh I 146) na dravārthaṃ, na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, na / vibhūṣaṇārtham iti vistareṇa pūrvavat //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172025 (0.0):
tatra yat tāvad āha / pratisaṃkhyāyāhāram āharati / na dravārthaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278655 (1.192):
bhojane mātrajñatā katamā [|] sa tathā saṃvṛtendriyaḥ / pratisaṃkhyāyāhāramāharati | na darpārthaṃ, na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286801 (0.010):
kathaṃ kāmasukhallikāntavivarjitaṃ | yadāha | na dravārthaṃ, na madārthaṃ, / na maṇḍanārtha, na vibhūṣaṇārthamiti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278666 (0.012):
pratisaṃkhyāyāhāramāharati | na darpārthaṃ, na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286717 (0.032):
pratisaṃkhyāyāhāramāharati | na dravārthaṃ, na madārthaṃ, na / maṇḍanārthamiti | vistareṇa pūrvavadayaṃ tāvad bhojane mātrajñatāyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169703 (0.032):
na dravārthaṃ, na madārtham, na maṇḍanārthaṃ, na vibhūsaṇārtham iti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171673 (0.032):
tenāha pratisaṃkhyāyāhāram āharati / na dravārthaṃ, na madārthaṃ, na / maṇḍanārtham iti vistareṇa pūrvavad ayaṃ tāvad bhojane mātrajñatāyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171721 (0.032):
pratisaṃkhyāya paribhuṅkte / na dravārthaṃ, na madārthaṃ, na maṇḍanārtham
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286142 (0.036):
tathā maṇḍanajātānāṃ yadvastramālyābharaṇadhāraṇamidamucyate | / vibhūṣaṇamiti | maṇḍanārthaṃ vibhūṣaṇārthaṃ paribhuṃja[to 'ta] evaṃ
yāvad evāsya kāyasya sthitaye yāpanāyai jighatsoparataye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278668 (0.0):
pratisaṃkhyāyāhāramāharati | na darpārthaṃ, na madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, / na vibhūṣaṇārthaṃ, yāvadevāsya kāyasya sthitaye, [yāpanāyai,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172026 (0.013):
madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ na vibhūṣaṇārtham
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287051 (0.052):
madārthaṃ, na maṇḍanārthaṃ, na vidū(bhū)ṣaṇārthaṃ (|), yāvadevāsya kāyasya / sthitaye, yāpanāyai, anena tāvadabhojanaṃ na (ca) pratikṣipati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172035 (0.053):
yat punar āha / jighatsoparataye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287061 (0.064):
yatpunarāha | jighatsoparataye, brahmacaryānugrahāya vistareṇa yāvat
brahmacaryānugrahāya iti / paurāṇāṃ ca vedanāṃ prahāsyāmi, navāṃ ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278676 (0.0):
na vibhūṣaṇārthaṃ, yāvadevāsya kāyasya sthitaye, [yāpanāyai, / brahmacaryānugrahāya] iti | paurāṇāṃ vedanāṃ prahāsyāmi, navāṃ ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286402 (0.0):
sā punaranavadyā asaṃkliṣṭā yātrā yā pūrvamuktā | tāṃ kathaṃ yāpayati | / āha | yadyayaṃ jighatsoparataye, brahmacaryānugrahāya iti, paurāṇāṃ ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287091 (0.0):
yattāvadāha brahmacaryānugrahāyānenātiprabhūtabhojanaṃ pratikṣipati | / yadāha [|] paurāṇāṃ ca vedanāṃ prahāsyāmi (|), navāṃ ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171331 (0.0):
/ yady ayaṃ jighatsoparataye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171785 (0.0):
katham ātmaklamathāntavivarjitam / yad āha / jighatsoparataye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172093 (0.0):
pratikṣipati / / yad āha / paurāṇāṃ ca vedanāṃ prahāsyāmi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286814 (0.032):
kathamātmaklamathāntavivarjitaṃ | yadāha [|] jighatsoparataye, paurāṇāṃ ca / vedanāṃ prahāsyāmi | navāñca notpādayiṣyāmi | yātrā ca me bhaviṣyati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172035 (0.053):
yat punar āha / jighatsoparataye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171892 (0.060):
tatra pariṇatabhojanena pathyabhojanena samabhojanena paurāṇāṃ ca vedanāṃ / prajahāti / navāṃ ca notpādayiṣyaty evam asya yātrā bhavati balaṃ ca,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287061 (0.064):
yatpunarāha | jighatsoparataye, brahmacaryānugrahāya vistareṇa yāvat
notpādayiṣyāmi / yātrā ca me bhaviṣyati balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatā ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278678 (0.0):
brahmacaryānugrahāya] iti | paurāṇāṃ vedanāṃ prahāsyāmi, navāṃ ca / notpādayiṣyāmi [|] yātrā ca me bhaviṣyati | balaṃca, sukhaṃ cānavadyatā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286410 (0.0):
vedanāṃ prahāsyāmi navāñca notpādayiṣyāmi | yātrā ca me bhaviṣyati | balaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286820 (0.0):
vedanāṃ prahāsyāmi | navāñca notpādayiṣyāmi | yātrā ca me bhaviṣyati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171339 (0.0):
/ yady ayaṃ jighatsoparataye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171605 (0.0):
kathaṃ yātrā me bhaviṣyati balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatā ca sparśavihāratā"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171789 (0.0):
katham ātmaklamathāntavivarjitam / yad āha / jighatsoparataye
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776383 (0.023):
yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca / / sa ca bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaivam āha: dehi me bhagavan
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686378 (0.031):
laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca | bhagavān āh: sukhino maudgalyāyana bhavantu
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23925948 (0.034):
bhagavatyalpābādhatām alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukham / anavadyatāṃ sukhasparśavihāratāṃ rog(ābhāvaṃ) pṛcchati / sa bhagavataḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769464 (0.036):
laghūtthānatāṃ ca yatrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470347 (0.036):
a(lpābādhatāṃ ca pṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāñ ca / balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca || evaṃ ca vadati ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551545 (0.036):
alpābādhatāṃ ca pṛccha, alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ / ca sukhaṃ ca anavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551606 (0.036):
pṛcchati alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātraṃ ca balaṃ ca sukhaṃ ca / anavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278685 (0.042):
notpādayiṣyāmi [|] yātrā ca me bhaviṣyati | balaṃca, sukhaṃ cānavadyatā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286923 (0.043):
notpādayiṣyatyevamasya yātrā bhavati | balaṃ ca, sukhaṃ ca,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171896 (0.043):
tatra pariṇatabhojanena pathyabhojanena samabhojanena paurāṇāṃ ca vedanāṃ / prajahāti / navāṃ ca notpādayiṣyaty evam asya yātrā bhavati balaṃ ca,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484485 (0.044):
ca laghūtthānatāṃ ca yātrām ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca; (Adhik-v 68) evaṃ ca vaktavyo: yad bhadanta
sparśavihāratā ca / iyam ucyate bhojane mātrajñatā //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278690 (0.0):
notpādayiṣyāmi [|] yātrā ca me bhaviṣyati | balaṃca, sukhaṃ cānavadyatā / ca, sparśavihāratā ceyamucyate bhojane mātrajñatā ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171340 (0.0):
vedanāṃ prahāsyāmi navāṃ ca notpādayiṣyāmi / yātrā ca me bhaviṣyati / / balaṃ ca, sukhaṃ cānavadyatā ca, sparśavihāratā ceti / evaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171606 (0.0):
kathaṃ yātrā me bhaviṣyati balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatā ca sparśavihāratā"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287230 (0.009):
| tadevaṃ sati sarvairebhiḥ padairbhojane samakāritā vyākhyātā bhavati | / iyamucyate bhojane mātrajñatā || vistarataḥ saṃkṣepataśca ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172219 (0.009):
tad evaṃ sati sarvair ebhiḥ padair bhojane samakāritā vyākhyātā bhavati / / iyam ucyate bhojane mātrajñatā // vistarataḥ saṃkṣepataś ca //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776384 (0.022):
yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23925948 (0.031):
bhagavatyalpābādhatām alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukham / anavadyatāṃ sukhasparśavihāratāṃ rog(ābhāvaṃ) pṛcchati / sa bhagavataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686378 (0.031):
laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca | bhagavān āh: sukhino maudgalyāyana bhavantu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286933 (0.031):
asaṃkliṣṭabhojanena | samabhojanena anavadyatā ca bhavati | sparśavihāratā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171906 (0.031):
asaṃkliṣṭabhojanena samabhojanenānavadyatā ca bhavati sparśavihāratā ca /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278646 (0.033):
indriyaṃ mana indriyeṇa samvaramāpadyate | ayamucyate indriyasamvaraḥ | / bhojane mātrajñatā katamā [|] sa tathā saṃvṛtendriyaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161338 (0.033):
bhojane mātrajñatā katamā / sa tathā saṃvṛtendriyaḥ pratisaṃkhyāyāhāram
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284750 (0.039):
bhojane mātrajñatā katamā | yathāpīhaikatyaḥ pratisaṃkhyāyāhāramāharati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169689 (0.039):
bhojane mātrajñatā katamā / yathāpīhaikatyaḥ pratisaṃkhyāyāhāram āharati /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090259 (0.040):
indriyair aguptadvāratā bhojane amātrajñatā ca / indriyair guptadvāratā / bhojane mātrajñatā ca / śīlavipattir dṛṣṭivipattiś ca / śīlavyasanaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090698 (0.040):
indriyair guptadvāratā bhojane mātrajñatā ca / śīlasaṃpattir
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484485 (0.042):
ca laghūtthānatāṃ ca yātrām ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca; (Adhik-v 68) evaṃ ca vaktavyo: yad bhadanta
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769464 (0.048):
laghūtthānatāṃ ca yatrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca / sparśavihāratāṃ ca /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24470346 (0.048):
a(lpābādhatāṃ ca pṛcchaty alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāñ ca / balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca || evaṃ ca vadati ||)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551545 (0.048):
alpābādhatāṃ ca pṛccha, alpātaṅkatāṃ ca laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ / ca sukhaṃ ca anavadyatāṃ ca sparśavihāratāṃ ca/
(I) A II 4 b (8) Ms.3a1M, Sh.10 11, W.*62 10, P.6b3, D.5b6, N.7a4, Co.6a5, / Ch.397b7 / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyogaḥ katamaḥ / sa tathā bhojane mātrajño
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172230 (0.0):
(I) C IIl 7 a (1) i Ms.50b3R, Sh.97 16, P.45b7, D.38b1, N.40b5, Co.42a3, / Ch.411c6 / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikāyogasyānuyuktatā katamā / tatra katamaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172252 (0.024):
(I) C IIl 7 a (1) ii Ms.50b4L, Sh.98 3, W.*71 28, P.45b8, D.38b2, N.40b6, / Co.42a4, Ch.411c8 / tatrāyaṃ sāyāhnaṃ pūrvarātraḥ, sāyāhnaṃ sūryasyāstaṃgamanam upādāya, yo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288852 (0.048):
samāsārtho (rthaḥ) [|] yaśca pūrvako vistaravibhāgaḥ, yaścāyaṃ samāsārthaḥ / | iyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktā ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278749 (0.050):
pariśodhayatīyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161456 (0.050):
āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati. iyam ucyate / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287238 (0.053):
iyamucyate bhojane mātrajñatā || vistarataḥ saṃkṣepataśca || / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā katamā | (Śbh_Sh: 98) tatra katamaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172241 (0.059):
pūrvarātraḥ / katamo 'pararātraḥ / katamo jāgarikāyogaḥ / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165625 (0.061):
pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā, saṃprajānadvihāritā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173913 (0.062):
yaś cāyaṃ samāsārthaḥ, iyam ucyate pūrvarātrāpararātraṃ / jāgarikāyogānuyuktatā// //
divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161451 (0.0):
yāme laghu laghv eva prativibudhya, (Śbh I 20) caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati. iyam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172284 (0.0):
tatrāyaṃ jāgarikāyogaḥ / yad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172292 (0.0):
dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172326 (0.0):
laghu laghv eva prativibudhya, caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172378 (0.0):
tatra kathaṃ divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173112 (0.0):
yāvad rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhayati / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhya, bahir
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173511 (0.0):
sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayatīti / rātryāḥ paścimo yāma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173708 (0.0):
kathaṃ ca punar deśitaḥ / yat tāvad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / evaṃ rātryāḥ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173801 (0.0):
yat punar āha / rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172981 (0.012):
bhavati, tadāhārakebhyaś ca dharmebhya āvaraṇīyebhyaḥ / tenāha / / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287968 (0.014):
bhavati | tadāhārakebhyaśca dharmebhya āvaraṇīyebhyastenāha / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288119 (0.014):
punarlokācārañcānuvṛtto bhaviṣyatīti yāvadrātryāḥ prathame yāme / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288654 (0.017):
kathaṃ ca punardeśitaḥ | yattāvadāha [|] divā / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati | evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289691 (0.017):
yathāpīhaikatyo divā caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287319 (0.019):
yāmelaghu laghveva prativibudhya caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo / dharmebhyaścittaṃ (Śbh_Sh: 99) pariśodhayati | tatreyaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287368 (0.021):
tatra kathaṃ caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayati | divā ucyate | sūya(rya)syābhyudgamanasamayamupādāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172607 (0.022):
tatra niṣadyayā katamebhya āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287285 (0.023):
(sātirekaḥ praharaḥ) | tatrāyaṃ jāgā(ga)rikāyogaḥ | yadāha | divā / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174700 (0.024):
yathāpīhaikatyo divā caṅkramaṇiṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ / pariśodhayati, evaṃ rātryāḥ prathame yāme paścime yāme / idam ucyate
sa rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172292 (5.960):
tatrāyaṃ jāgarikāyogaḥ / yad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173111 (5.960):
śayanāsanapratiguptyarthaṃ punar lokācāraś cānuvṛtto bhaviṣyatī"ti / / yāvad rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161449 (0.009):
yāme laghu laghv eva prativibudhya, (Śbh I 20) caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati. iyam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172325 (0.009):
laghu laghv eva prativibudhya, caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172376 (0.009):
tatra kathaṃ divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173509 (0.009):
sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayatīti / rātryāḥ paścimo yāma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173709 (0.009):
kathaṃ ca punar deśitaḥ / yat tāvad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / evaṃ rātryāḥ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173800 (0.009):
yat punar āha / rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289694 (0.015):
yathāpīhaikatyo divā caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayatyevaṃ rātryāḥ prathame yāme, paścime yāme [|] idamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174703 (0.015):
yathāpīhaikatyo divā caṅkramaṇiṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ / pariśodhayati, evaṃ rātryāḥ prathame yāme paścime yāme / idam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172979 (0.020):
bhavati, tadāhārakebhyaś ca dharmebhya āvaraṇīyebhyaḥ / tenāha / / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278709 (0.030):
(Śbh_Sh: 11) dharmebhyaścittaṃ pari] śodhayati | sa divā / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhya, tato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287366 (0.031):
tatra kathaṃ caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayati | divā ucyate | sūya(rya)syābhyudgamanasamayamupādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288117 (0.035):
punarlokācārañcānuvṛtto bhaviṣyatīti yāvadrātryāḥ prathame yāme / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287285 (0.038):
caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati | / pariśodhya, bahi[r]vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya dakṣiṇena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173581 (0.042):
ābhogamātrāt / caṅkramaniṣadyābhyāṃ āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittasya / pariśuddhiḥ pūrvavad veditavyā / ayaṃ tāvat pūrvarātrāpararātraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287967 (0.043):
bhavati | tadāhārakebhyaśca dharmebhya āvaraṇīyebhyastenāha / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
cittaṃ pariśodhya, tato vihārān nirgamya bahir vihārasya pādau prakṣālya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278718 (0.0):
caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhya, tato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172293 (0.014):
caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173116 (0.018):
yāvad rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhayati / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhya, bahir
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287293 (0.022):
caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati | / pariśodhya, bahi[r]vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya dakṣiṇena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287969 (0.023):
bhavati | tadāhārakebhyaśca dharmebhya āvaraṇīyebhyastenāha / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288123 (0.023):
caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati | / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhya bahirvihārasya pādau
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172981 (0.027):
caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / / sā khalv eṣā dharmādhipateyāvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161450 (0.028):
yāme laghu laghv eva prativibudhya, (Śbh I 20) caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati. iyam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287366 (0.032):
tatra kathaṃ caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayati | divā ucyate | sūya(rya)syābhyudgamanasamayamupādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289690 (0.032):
yathāpīhaikatyo divā caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayatyevaṃ rātryāḥ prathame yāme, paścime yāme [|] idamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172283 (0.034):
tatrāyaṃ jāgarikāyogaḥ / yad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173510 (0.034):
sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayatīti / rātryāḥ paścimo yāma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173707 (0.034):
kathaṃ ca punar deśitaḥ / yat tāvad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / evaṃ rātryāḥ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172325 (0.035):
laghu laghv eva prativibudhya, caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172376 (0.035):
tatra kathaṃ divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ / pariśodhayati / divā" ucyate sūryasyābhyudgamanasamayam upādāya yāvad"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173801 (0.035):
caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayatīty"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288686 (0.043):
sātatyenai[ka]pakṣyakuśaladharmabhāvanāyāṃ | yasmāt (Śbh_Sh: 110) punarāha / | bahirvihārasya pādau prakṣālya, vihāraṃ praviśya, dakṣiṇena pārśvena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173745 (0.043):
yasmāt punar āha / bahir vihārasya pādau prakṣālya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551452 (0.046):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśrāmya bahirvihārasya / pādau prakṣālya vihāraṃ praviṣṭaḥ pratisaṃlayanāya/
dakṣiṇena pārśvena siṃhaśayyāṃ kalpayaty pāde pādam ādhāya, ālokasaṃjñī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278721 (0.0):
vihārānnirgamya, bahirvihārasya pādau prakṣālya, dakṣiṇena pārśvena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287303 (0.0):
pariśodhya, bahi[r]vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya dakṣiṇena / pārśvena śayyāṃ kalpayati | pāde pādamādhāya ālokasaṃjñī smṛtaḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289669 (0.0):
119) bahirvihārasya pādau prakṣālya, vihāraṃ praviśya, dakṣiṇena pārśvena / siṃhaśayyāṃ kalpayati | pāde pādamādhāya, mañce vā, pīṭhe vā,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458508 (0.0):
27.9 atha bhagavāṅ gaṇaguṇāṃ saṃghāṭiṃ śira(si pratiṣṭhāpya dakṣiṇ)ena / pārśvena śayyāṃ (kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī pratismṛtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623799 (0.0):
gaṇapuṭāṃ saṃghāṭīṃ śirasy upanidhāya dakṣiṇapārśvena śayyāṃ kalpayati / pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānann utthānasaṃjñām eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13642038 (0.0):
āharati; mahāśmaśānaṃ ca gatvā mṛtakaḍebaraṃ śirasy upanidhāya dakṣiṇena / pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172310 (0.0):
pariśodhya, bahir vihārasya pādau prakṣālya, vihāraṃ praviśya, dakṣiṇena / pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde pādam ādhāya, ālokasaṃjñī smṛtaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174680 (0.0):
yathāpīhaikatyo bahir vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya dakṣiṇena / pārśvena siṃhaśayyāṃ kalpayati, pāde pādam ādhāya, mañce vā pīṭhe vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459610 (5.960):
30.8 (atha bhagavāṅ gaṇaguṇāṃ saṃghāṭiṃ śirasi pratiṣṭhāpya) dakṣiṇena / pārśvena śay(y)āṃ kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī (pratismṛtaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24834545 (0.028):
tatrāryacāravihārasaṃgṛhītaḥ sahajaḥ prabhāvaḥ / tadyathā dakṣiṇena / pārśvena siṃhaśayyāṃ kalpayati / sa cāsya tṛṇaparṇasaṃstara
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650708 (0.031):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya dakṣinena pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde / pādam ādhāya alokasaṃjño smṛtaḥ saṃprajānan nirvāṇasaṃjñām eva manasi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288692 (0.039):
| bahirvihārasya pādau prakṣālya, vihāraṃ praviśya, dakṣiṇena pārśvena / śayyāṃ kalpayati | pāde pādamādhāyetyanena dvitīyaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173750 (0.041):
yasmāt punar āha / bahir vihārasya pādau prakṣālya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462309 (0.056):
32.10 atha bhagavān yena mañcas tenopajagāma || upetya dakṣiṇena pārśve(na / śayyāṃ kalpayati pādaṃ pādenopadhāyālokasaṃjñī pratismṛtaḥ saṃprajāno
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700115 (0.060):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya dakṣiṇena pārśvena śayyāṃ kalpayati pādaṃ / pādenopadhāya ālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānan nirvāṇasaṃjñām eva manasi
smṛtaḥ saṃprajānann utthānasaṃjñām eva manasikurvan, sa rātryāḥ paścime
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623803 (0.0):
pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānann utthānasaṃjñām eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13642041 (0.0):
pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172319 (0.0):
pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde pādam ādhāya, ālokasaṃjñī smṛtaḥ / saṃprajānann utthānasaṃjñām eva manasikurvan, sa rātryāḥ paścime yāme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173528 (0.0):
ucyate, yo 'pararātraḥ sātirekaṃ praharam / sa cāyam ālokasaṃjñī smṛtaḥ / saṃprajānann utthānasaṃjñām eva manasikurvan rātyāḥ madhyamaṃ yāmaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173772 (0.0):
yat punar āha / ālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānann utthānasaṃjñām eva"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287306 (0.003):
pārśvena śayyāṃ kalpayati | pāde pādamādhāya ālokasaṃjñī smṛtaḥ | / saṃprajāna(n) utthānasaṃjñāmeva manasi kurvan, sa rātryāḥ paścime
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288517 (0.003):
sātirekapraharaṃ (raḥ) | sa cāyamālokasaṃjñī smṛtaḥ | saṃprajāna[n], / utthānasaṃjñāmeva manasi kurvan, madhyamaṃ yāmaṃ sātirekaṃ praharaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288711 (0.003):
yatpunarāha | ālokasaṃjñī smṛtaḥ | saṃprajāna[n], utthānasaṃjñāmeva manasi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459613 (0.021):
pārśvena śay(y)āṃ kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī (pratismṛtaḥ / saṃprajāna utthānasaṃjñāṃ manasi kurvāṇaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458511 (0.022):
pārśvena śayyāṃ (kalpayati pāde pādam ādhāyālokasaṃjñī pratismṛtaḥ / saṃprajāna) utthānasaṃjñāṃ manasi kurvāṇaḥ || tatra bhaga(vān āyuṣmantam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173822 (0.023):
iti tatra yad uktam / ālokasaṃjñī smṛtaḥ saṃprajānan vyutthānasaṃjñām eva"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288758 (0.025):
notthānakālamativartate | iti tatra yaduktamālokasaṃjñī smṛtaḥ, / saṃprajānan, vyutthānasaṃjñāmeva manasi [kurva]n śayyāṃ kalpayatīti | ato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288734 (0.036):
yat punarāha rātryāḥ paścime yāme laghu laghveva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173794 (0.036):
yat punar āha / rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173503 (,0.043):
N.45a5
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288495 (0.047):
evamutthānasaṃjñāmeva manasi kurvan śayyāṃ kalpayati | / sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghveva prativibudhyāvaraṇīyebhyo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278727 (0.047):
siṃhaśayyāṃ kalpayatyālokasaṃjñī, smṛtaḥ, saṃprajānan, utthānasaṃjñāmeva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278736 (0.051):
siṃhaśayyāṃ kalpayatyālokasaṃjñī, smṛtaḥ, saṃprajānan, utthānasaṃjñāmeva / manasi kurvan sa rātryāḥ paścime yāme [laghu laghveva prativibudhya,
yāme laghu laghv eva prativibudhya, (Śbh I 20) caṅkramaniṣadyābhyām
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278737 (0.0):
manasi kurvan sa rātryāḥ paścime yāme [laghu laghveva prativibudhya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288496 (0.0):
evamutthānasaṃjñāmeva manasi kurvan śayyāṃ kalpayati | / sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghveva prativibudhyāvaraṇīyebhyo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288735 (0.0):
yat punarāha rātryāḥ paścime yāme laghu laghveva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172324 (0.0):
saṃprajānann utthānasaṃjñām eva manasikurvan, sa rātryāḥ paścime yāme / laghu laghv eva prativibudhya, caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173508 (0.0):
N.45a5, Co.46b5, Ch.413b14 / sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173799 (0.0):
yat punar āha / rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175610 (,0.0):
smṛtena saṃprajānenotthānasaṃjñām eva manasikurvatā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287317 (0.022):
yāmelaghu laghveva prativibudhya caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo / dharmebhyaścittaṃ (Śbh_Sh: 99) pariśodhayati | tatreyaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161413 (0.056):
sa rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhya, tato vihārān nirgamya bahir vihārasya pādau prakṣālya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172290 (0.056):
dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173109 (0.056):
yāvad rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhayati / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhya, bahir
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172979 (0.057):
bhavati, tadāhārakebhyaś ca dharmebhya āvaraṇīyebhyaḥ / tenāha / / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati. iyam ucyate / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278749 (0.0):
caṃkramaniṣadyābhyā] māvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayatīyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161406 (0.0):
divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172283 (0.0):
tatrāyaṃ jāgarikāyogaḥ / yad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172292 (0.0):
dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / rātryāḥ prathame yāme / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172327 (0.0):
laghu laghv eva prativibudhya, caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo / dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172378 (0.0):
tatra kathaṃ divā caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173111 (0.0):
yāvad rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhayati / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhya, bahir
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173510 (0.0):
sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayatīti / rātryāḥ paścimo yāma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173707 (0.0):
kathaṃ ca punar deśitaḥ / yat tāvad āha / divā caṅkramaniṣadyābhyām / āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati / evaṃ rātryāḥ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173801 (0.0):
yat punar āha / rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161415 (0.009):
sa rātryāḥ prathame yāme caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś / cittaṃ pariśodhya, tato vihārān nirgamya bahir vihārasya pādau prakṣālya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165625 (0.010):
dharmacchandaḥ, śīlasaṃvaraḥ, indriyasaṃvaraḥ, bhojane mātrajñatā, / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā, saṃprajānadvihāritā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172982 (0.013):
bhavati, tadāhārakebhyaś ca dharmebhya āvaraṇīyebhyaḥ / tenāha / / caṅkramaniṣadyābhyām āvaraṇīyebhyo dharmebhyaś cittaṃ pariśodhayati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287238 (0.018):
iyamucyate bhojane mātrajñatā || vistarataḥ saṃkṣepataśca || / pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā katamā | (Śbh_Sh: 98) tatra katamaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288853 (0.018):
samāsārtho (rthaḥ) [|] yaśca pūrvako vistaravibhāgaḥ, yaścāyaṃ samāsārthaḥ / | iyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktā ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173915 (0.020):
yaś cāyaṃ samāsārthaḥ, iyam ucyate pūrvarātrāpararātraṃ / jāgarikāyogānuyuktatā// //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287368 (0.021):
tatra kathaṃ caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289690 (0.021):
yathāpīhaikatyo divā caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ / pariśodhayatyevaṃ rātryāḥ prathame yāme, paścime yāme [|] idamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287969 (0.021):
bhavati | tadāhārakebhyaśca dharmebhya āvaraṇīyebhyastenāha / caṃkramaniṣadyābhyāmāvaraṇīyebhyo dharmebhyaścittaṃ pariśodhayati |
(I) A II 4 b (9) Ms.3a3M, Sh.11 10, W.*62 34, P.6b7, D.6a3, N.7b1, Co.6b2, / Ch.397b16 / saṃprajānadvihāritā katamā / sa tathā jāgarikānuyukto 'bhikramapratikrame
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278759 (5.960):
pariśodhayatīyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā [|] / saṃprajānadvihāritā katamā [|] sa tathā jāgarikānuyuktaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173923 (0.005):
jāgarikāyogānuyuktatā// // / (I) C IIl 8 a (1) Ms.53b4L, Sh.111 11, P 52b3, D.44a7, N.46b3, Co.48a4,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174937 (0.010):
(I) C IIl 8 a (3) i Ms.55b5R, Sh.121 3, P.57a6, D.48a2, N.50a7, Co.52a2, / Ch.415b20 / saṃprajānadvihāritāyāḥ katamānupūrvī, katamā vastuvibhāvanā /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173332 (0.013):
(I) C IIl 7 a (2) ii (e) Ms.52b6L, Sh.107 7, P.50a7, D.42b1, N,44b4, / Co.46a4, Ch.413a23 / kathaṃ saṃprajānan śayyāṃ kalpayati / suptasyāsya tathā smṛtasya yasmin
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288862 (0.016):
| iyamucyate pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktā || / saṃprajānadvihāritā katamā | yathāpīhaikatyaḥ abhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173930 (0.031):
Ch.413c29 / saṃprajānadvihāritā katamā / yathāpīhaikatyo 'bhikramapratikrame
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280806 (0.040):
mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā, saṃprajānadvihāritā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165627 (0.040):
pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikānuyuktatā, saṃprajānadvihāritā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172248 (0.040):
jāgarikāyogasyānuyuktatā // / (I) C IIl 7 a (1) ii Ms.50b4L, Sh.98 3, W.*71 28, P.45b8, D.38b2, N.40b6,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160597 (0.060):
śīlasaṃvaraḥ, indriyasaṃvaraḥ, bhojane mātrajñatā, pūrvarātrāpararātraṃ, / jāgarikānuyogaḥ, saṃprajānadvihāritā, prāvivekyaṃ, nivaraṇaviśuddhiḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185659 (0.062):
II 3 b (1) i (a) Ms.72a1L, Sh.203 1, P.95b5, D.79a5, N.83b1, Co.84a5, / Ch.428c22 / tatra pratyaśubhatā katamā / āha / pratyaśubhatādhyātmam upādāya bahirdhā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196983 (0.064):
(Śbh II 232) bhavati, tatparyeṣaṇāṃ vāpadyate / so 'bhikramapratikrame / saṃprajānadvihārī bhavaty ālokitavyavalokite, saṃmiñjitaprasārite
saṃprajānadvihārī bhavati, ālokitavyavalokite saṃmiñjitaprasārite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288864 (0.0):
saṃprajānadvihāritā katamā | yathāpīhaikatyaḥ abhikramapratikrame / saṃprajānadvihārī bhavati | ālokitavyavalokite, saṃmiṃjita
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173935 (0.0):
saṃprajānadvihāritā katamā / yathāpīhaikatyo 'bhikramapratikrame / saṃprajānadvihārī bhavati / ālokitavyavalokite saṃmiñjitaprasārite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196989 (0.0):
(Śbh II 232) bhavati, tatparyeṣaṇāṃ vāpadyate / so 'bhikramapratikrame / saṃprajānadvihārī bhavaty ālokitavyavalokite, saṃmiñjitaprasārite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278763 (5.960):
saṃprajānadvihāritā katamā [|] sa tathā jāgarikānuyuktaḥ / ati(bhi)kramapratikrame saṃprajānadvihārī bhavatyālokitavyavalokite,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017436 (0.002):
'tikramapratikrame saṃprajānavihārī bhavati; ālokitavyavalokite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181369 (0.032):
kathaṃ prāsādiko bhavati / prāsādikenābhikramapratikrameṇa samanvāgato / bhavati, ālokitavyavalokitena saṃmiñjitaprasāritena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561763 (0.039):
bodhisatvo mahāsatvo 'bhikramapratikramasaṃprajānacārī bhavaty / ālokitavilokitasaṃprajānacārī bhavati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174182 (0.057):
tathālokayati vyavalokayati / iyam asyocyate saṃprajānadvihāritā / yadutālokitavyavalokite //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173970 (0.059):
tatra katamo 'bhikramaḥ / pratikramaḥ katamaḥ / abhikramapratikrame / saṃprajānadvihāratā katamā /
sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe 'śitapītakhāditasvādite nidrāklamavinodane gate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278774 (0.0):
sāmmiñjitaprasārite, sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe, aśitapītakhāditasvādite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278782 (0.0):
sāmmiñjitaprasārite, sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe, aśitapītakhāditasvādite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196996 (0.0):
saṃprajānadvihārī bhavaty ālokitavyavalokite, saṃmiñjitaprasārite / sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe 'śitapītakhāditāsvādite / vihāragato vā punaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308917 (0.006):
(saṃmiṃjita) prasārite | sāṃghaṭīcīvarapātradhāraṇe, / aśitapītakhāditāsvādite | vihāragato vā punaḥ paryeṣiteṣu cīvarādiṣu gate,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181372 (0.012):
bhavati, ālokitavyavalokitena saṃmiñjitaprasāritena / sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇena / evaṃ prāsādiko bhavati //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308929 (0.025):
aśitapītakhāditāsvādite | vihāragato vā punaḥ paryeṣiteṣu cīvarādiṣu gate, / sthite, niṣaṇṇe | yāvannidrāklama[prati]vinodane saṃprajānadvihārī bhavati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197008 (0.030):
paryeṣiteṣu cīvarādiṣu gate sthite niṣaṇṇe yāvan nidrāklamaprativinodane
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561776 (0.034):
5 saṃghāṭīpiṇḍapātacīvaradhāraṇe / aśitapītakhāditaśayitanidrāprativinodito gātāgataḥ sthitaniṣaṇṇo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017439 (0.044):
'tikramapratikrame saṃprajānavihārī bhavati; ālokitavyavalokite / samiñjitaprasārite saṃghāṭīpātracīvaradhāraṇe gate sthite niṣaṇṇe śayite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173938 (0.044):
saṃprajānadvihārī bhavati / ālokitavyavalokite saṃmiñjitaprasārite / saṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe / aśite pīte khādite svādite, gate sthite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6949905 (0.044):
pīte khādite / 20416 śayite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771489 (0.044):
saṃghātīpaṭapātracīvaradhāraṇe aśite pīte khādite śayite / nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite bhāṣite
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107856 (0.044):
vilokite samiñjite prasārite saṃghāṭīpaṭapātracīvaradhāraṇe aśite pīte / khādite śayite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984124 (0.044):
aśite pīte khādite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750069 (0.044):
pīte khādite nidrā klama prativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946083 (0.044):
vilokite saṃmiñjite prasārite saṃghāṭīpaṭṭapātracīvaradhāraṇe | aśite pīte / khādite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288871 (0.052):
(sāmmiñjita)prasārite, saṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe | aśite, pīte, khādite,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416524 (0.053):
saṃmiñjite prasārite saṃghāṭīpaṭapātracīvaradhāraṇe aśite pīte khādite / nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite bhāṣite
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453911 (0.054):
vilokite saṃmiñjite prasāri)t(e) saṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe gate sthite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294249 (0.055):
bhavatyālokitavyalokitena saṃjimita (sāṃmiṃjita)prasāritena / sāṃghāṭīcīvarapātradhāraṇenaivaṃ prāsādiko bhavati |
sthite niṣaṇṇe śayite jāgṛte bhāṣite tūṣṇīṃbhāve saṃprajānadvihārī bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278784 (0.0):
(Śbh_Sh: 12) nidrāklamavinodane, gate, sthite, niṣaṇṇe, śayite, jāgṛte,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173949 (0.0):
saṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe / aśite pīte khādite svādite, gate sthite / niṣaṇṇe śayite, jāgṛte, bhāṣite tūṣṇīṃbhāve, nidrāklamaprativinodane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278792 (5.960):
(Śbh_Sh: 12) nidrāklamavinodane, gate, sthite, niṣaṇṇe, śayite, jāgṛte, / bhāṣite, tūṣṇīmbhāve samprajānadvihārī bhavati | iyamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289600 (5.960):
nidrāklamaprativinodanā | katamā gate, sthite, niṣaṇṇe śayite, jāgṛte,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453918 (0.016):
vilokite saṃmiñjite prasāri)t(e) saṃghāṭīcīvarapātradhāraṇe gate sthite / niṣaṇṇe śayite jāgarite (bhāṣite tūṣṇīṃbhāve supte śrame viśrame
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017446 (0.016):
samiñjitaprasārite saṃghāṭīpātracīvaradhāraṇe gate sthite niṣaṇṇe śayite / jāgarite bhāṣite tūṣṇīṃbhāve nidrāklamaprativinodane saṃprajānavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6949908 (0.037):
20416 śayite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771492 (0.037):
nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite bhāṣite
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107859 (0.037):
khādite śayite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984127 (0.037):
aśite pīte khādite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750072 (0.037):
pīte khādite nidrā klama prativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946086 (0.037):
khādite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174614 (0.043):
nidrāklamaprativinodanā, katamā gate sthite niṣaṇṇe śayite jāgrte bhāṣite
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308928 (0.055):
aśitapītakhāditāsvādite | vihāragato vā punaḥ paryeṣiteṣu cīvarādiṣu gate, / sthite, niṣaṇṇe | yāvannidrāklama[prati]vinodane saṃprajānadvihārī bhavati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197007 (0.055):
paryeṣiteṣu cīvarādiṣu gate sthite niṣaṇṇe yāvan nidrāklamaprativinodane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288880 (0.062):
svādite, niṣaṇṇe, śayite, jāgṛte, pra[la]pite, tūṣṇīṃbhāve,
(I) A II 4 b (10) Ms.3a4M, Sh.12 4, W.*63 9, P.7a2, D.6a5, N.7b3, Co.6b4, / Ch.397b22 / prāvivekyaṃ katamat / sa ebhir dharmaiḥ parikarmabhūmiṃ śodhayitvā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278800 (0.0):
samprajānadvihāritā || / prāvivekyaṃ katamat [|] sa ebhirdharmaiḥ parikarmabhūmiṃ śodhayitvā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161540 (0.0):
śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam // / (I) A II 4 b (11) Ms.3a5L, Sh.13 1, W.*63 11, P.7a4, D.6a7, N.7b5, Co.6b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179327 (0.011):
(I) C IIl 11 b (2) Ms.61a2M, Sh.145 21, P.70a5, D.59a6, N.62a1, Co.63b1, / Ch.420a16 / prāvivekyāntarāyaḥ katamaḥ / yad bhojanaguruko bhavati / bahvartho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161463 (0.018):
(I) A II 4 b (9) Ms.3a3M, Sh.11 10, W.*62 34, P.6b7, D.6a3, N.7b1, Co.6b2, / Ch.397b16 / saṃprajānadvihāritā katamā / sa tathā jāgarikānuyukto 'bhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173922 (0.018):
(I) C IIl 8 a (1) Ms.53b4L, Sh.111 11, P 52b3, D.44a7, N.46b3, Co.48a4, / Ch.413c29 / saṃprajānadvihāritā katamā / yathāpīhaikatyo 'bhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174935 (0.024):
(I) C IIl 8 a (3) i Ms.55b5R, Sh.121 3, P.57a6, D.48a2, N.50a7, Co.52a2, / Ch.415b20 / saṃprajānadvihāritāyāḥ katamānupūrvī, katamā vastuvibhāvanā /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173958 (0.032):
saṃprajānadvihāri bhavati // / (I) C IIl 8 a (2) i Ms.53b5L, Sh.112 1, P.52b5, D.44b1, N.46b5, Co.48a6,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174425 (0.046):
(I) C IIl 8 a (2) v Ms.45b4R, Sh.116 19, P.55a1, D,46a6, N.48b3, Co.50a5, / Ch.414c11 / tatra katamad aśitaṃ, katamat pītaṃ, katamat khāditaṃ, katamat svāditaṃ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181670 (0.047):
(I) C IIl 13 b Ms.65a7M,Sh. 164 6, P.78b5, D.66a3, N.69a6, Co.70b3, / Ch.423a20 / sa ebhir dharmaiḥ samanvāgato dharmakāmo bhavati, guṇakāmaḥ / na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174589 (0.052):
(I) C IIl 8 a (2) vi Ms.55a2M, Sh.118 7,W.*74 1, P.55b6, D.46b7, N.49a5, / Co.50b6,Ch.415a5 / tatra katamad gatam, katamat sthitam, kataman niṣaṇṇam, katamac chayitaṃ,
viviktāni śayanāsanāny adhyāvasaty araṇyāni vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278809 (0.0):
prāvivekyaṃ katamat [|] sa ebhirdharmaiḥ parikarmabhūmiṃ śodhayitvā / viviktāni śayanāsanānyadhyāvasatyaraṇyāni, vṛkṣamūlāni, śūnyāgārāṇi,
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437202 (0.0):
sa evaṃ śrāvakāṇāṃ dharmaṃ deśayati etāni bhikṣavo 'raṇyāni vṛkṣamūlāni / śūnyāgārāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017487 (0.0):
smṛtisaṃprajanyena samanvāgataḥ prāntāni śayanāsanāny adhyāvasati araṇyāni / vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi; so 'raṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806872 (0.0):
uktaṃ bhagavatā; ekāny araṇyāni vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179479 (0.038):
prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292615 (0.045):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā / vṛkṣamūlāni (Śbh_Sh: 147) vā śūnyāgārāṇi vā [|]
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18763249 (0.061):
samyaksaṃbuddho pranudya āraṇyakāni śayyāsanāny adhyāvasati prāntāni / viviktāni gatajanapadāni manuṣyarahaseyyakāni pratisaṃlayanasāropyāni eko
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959538 (0.0):
'raṇyāyatanāni śūnyāgārāṇi parvatakandaragiriguhāpalālavrajāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278811 (0.0):
viviktāni śayanāsanānyadhyāvasatyaraṇyāni, vṛkṣamūlāni, śūnyāgārāṇi, / parvatakandaragiriguhāpalāla[puṃjā]bhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311772 (0.0):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589247 (0.0):
213.005. sa evaṃ śrāvakāṇāṃ dharmaṃ deśayati etāni bhikṣavo 'raṇyāni / śūnyāgārāṇi / parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437212 (0.0):
sa evaṃ śrāvakāṇāṃ dharmaṃ deśayati etāni bhikṣavo 'raṇyāni vṛkṣamūlāni / śūnyāgārāṇi / parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806875 (5.960):
uktaṃ bhagavatā; ekāny araṇyāni vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi / parvatakandaragiriguhapalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni (Śay-v 36)
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278819 (0.022):
viviktāni śayanāsanānyadhyāvasatyaraṇyāni, vṛkṣamūlāni, śūnyāgārāṇi, / parvatakandaragiriguhāpalāla[puṃjā]bhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292608 (0.029):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690232 (0.029):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690308 (0.029):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (0.029):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451380 (0.029):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.029):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (0.029):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179472 (0.029):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181029 (0.029):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806882 (0.035):
parvatakandaragiriguhapalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni (Śay-v 36)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239021 (0.038):
yad utāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239036 (0.038):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293957 (0.039):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam // / (I) A II 4 b (11) Ms.3a5L, Sh.13 1, W.*63 11, P.7a4, D.6a7, N.7b5, Co.6b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161507 (0.0):
(I) A II 4 b (10) Ms.3a4M, Sh.12 4, W.*63 9, P.7a2, D.6a5, N.7b3, Co.6b4, / Ch.397b22 / prāvivekyaṃ katamat / sa ebhir dharmaiḥ parikarmabhūmiṃ śodhayitvā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179327 (0.011):
(I) C IIl 11 b (2) Ms.61a2M, Sh.145 21, P.70a5, D.59a6, N.62a1, Co.63b1, / Ch.420a16 / prāvivekyāntarāyaḥ katamaḥ / yad bhojanaguruko bhavati / bahvartho
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093564 (0.021):
mahāsattvasya yaduta āraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni. āha: kaḥ / punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292609 (0.023):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179473 (0.023):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451381 (0.023):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589248 (0.023):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293958 (0.025):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni / adhyāvasati | yāni vyavakṛṣṭāni grāmanigamānāmevamāraṇyako bhavati ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181030 (0.025):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239022 (0.025):
yad utāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311773 (0.026):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690234 (0.026):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690309 (0.026):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690386 (0.026):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.026):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (0.026):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166451 (0.027):
ucyate // / (I) C IIl 4 a (2) i' Ms.13b2L, Sh.44 4, P.21b7, D.18b4, N.20b3, Co.20b1, / Ch.403b15
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167566 (0.027):
sarvakālaṃ ca śobhākaraṃ bhavati / tasmād alaṃkāraśabdenocyate // / (I) C IIl 4 d (3) Ms.11b3R, Sh.54 9, P.26b3, D.22b1, N.24b1, Co.24b3, / Ch.405a16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167606 (0.027):
anulepanaśabdenocyate // / (I) C IIl 4 d (4) Ms.11b4R, Sh.54 15, P.26b6, D.22b3, N.24b3, Co.24b5, / Ch.405a21
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167674 (0.027):
svargagāminī sugatigāminī / eṣā caryā tasmāt sucaritam ity ucyate // / (I) C IIl 4 d (6) Ms.11b6M, Sh.55 2, P.27a2, D.22b6, N.24b5, Co.25a1, / Ch.405a27
Ch.397b26 / nivaraṇaviśuddhiḥ katamā / so 'raṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956773 (0.0):
saṃvartate? iha bhikṣavo bhikṣuraraṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956825 (0.0):
parisphuritāni | evameva bhikṣuraraṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957015 (0.0):
prajñāpratilambhāya saṃvartate? iha bhikṣuraraṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278837 (0.0):
śayanāsanādīnīdamucyate prāvivekyam || / (Śbh_Sh: 13) / nivaraṇaviśuddhiḥ katamā [|] so [a]raṇyagato vā, vṛkṣamūlagato vā,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6310753 (0.0):
paraloke kāṃkṣā vimataya utpadyante | veditavyaṃ mārakarmaitaditi | / araṇyagato vā, vṛkṣamūlagato vā, śūnyāgāragato vā, mahāntambhayabhairavaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6318106 (0.0):
upasaṃkramyāraṇyagato vā, vṛkṣamūlagato vā, śūnyāgāragato vā, maṃce vā,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689608 (0.0):
bhadrikasyāścaryaṃ śṛṇu | ayaṃ mahārāja bhadriko 'raṇyagato vā / vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato vā trir udānayati: aho bata saukhyam* | yad
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2046296 (0.0):
araṇyagato vāyatanagato vā vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato vā manasi kuryāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017494 (0.0):
vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi; so 'raṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199038 (0.0):
(Śbh II 268) / araṇyagato vā, vṛkṣamūlagato vā, śūnyāgāragato vā, mahāntaṃ bhayabhairavaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11973302 (0.0):
brāhmaṇo vāraṇyagato vā vṛkṣamūla gato vā śūnyāgāragato vā ātaptānvayāt.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28013004 (0.041):
iha kumāra bodhisattvo mahāsattvo 'raṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167336 (0.041):
kāraṇaiḥ śīlasaṃpattir veditavyā śīlaviśuddhiś ca // / (I) C IIl 4 d Ms.11a4R, Sh.52 1, W.'69 36, P.25b4, D.21b5, N.23b4, / Co.23b6, Ch.404c11
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11973611 (0.042):
anagārikāṃ pravrajyāṃ pravrajati. so 'raṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185659 (0.043):
II 3 b (1) i (a) Ms.72a1L, Sh.203 1, P.95b5, D.79a5, N.83b1, Co.84a5, / Ch.428c22 / tatra pratyaśubhatā katamā / āha / pratyaśubhatādhyātmam upādāya bahirdhā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178610 (0.064):
(I) C IIl 10 b (1) / Ms.59b6L,Sh.140 6,W.*78 18,**78 20f.67a8,D.57a3N.59b4,Co.61a4,Ch.419a17 / cintanā katamā / yathāpīhaikatyas tān eva yathāśrutān dharmān ekākī
vā pañcabhyo nivaraṇebhyaś cittaṃ viśodhayati, kāmacchandād vyāpādāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278845 (0.0):
nivaraṇaviśuddhiḥ katamā [|] so [a]raṇyagato vā, vṛkṣamūlagato vā, / śūnyāgāragato vā, paṃcabhyo nivaraṇebhyaścittaṃ viśodhayati | kāmacchandād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287604 (0.037):
tatra niṣadyayā katamebhya āvaraṇīyebhyo dharmebhyaḥ [cittaṃ] / pariśodhayati | kāmacchandād, / vyāpādādauddhatyakaukṛtyādvicikitsāyāstadāhārakebhyaśca dharmebhyaḥ [|] sa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172617 (0.046):
dharmebhyaḥ pariśodhayati, kāmacchandād vyāpādād auddhatyakaukṛtyād
styānamiddhād auddhatyakaukṛtyād vicikitsāyāḥ / sa ebhyo nivaraṇebhyaś
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278849 (0.0):
śūnyāgāragato vā, paṃcabhyo nivaraṇebhyaścittaṃ viśodhayati | kāmacchandād / vyāpādātstyānamiddhādauddhatyakaukṛtyādvicikitsāyāḥ [|] sa ebhyo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287608 (0.036):
pariśodhayati | kāmacchandād, / vyāpādādauddhatyakaukṛtyādvicikitsāyāstadāhārakebhyaśca dharmebhyaḥ [|] sa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172621 (0.036):
dharmebhyaḥ pariśodhayati, kāmacchandād vyāpādād auddhatyakaukṛtyād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287958 (0.037):
vyāpādastyānamiddhauddhatyakaukṛtyavicikitsānivaraṇā[c] cittaṃ viśodhitaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172970 (0.037):
vyāpādastyānamiddhauddhatyakaukṛtyavicikitsānivaraṇāc cittaṃ viśodhitaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882459 (0.044):
vyāpādastyānamiddhamauddhatyakaukṛtyaṃ vicikitsā ceti / ebhirasaṃvāso
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433223 (0.044):
maitrakāyavāṅmanaskarma, prayogasampattyā kāmacchando vyāpādaḥ / styānamiddhamauddhatyakaukṛtyaṃ vicikitsā ceti pañcanīvaraṇairasaṃvāsaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24049622 (0.044):
yāni sūtre pañca nivaraṇāni uktāni kāmacchando vyāpādaḥ / styānamiddhamauddhatyakaukṛtyaṃ vicikitsā ca /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017520 (0.054):
viharati; abhidhyāyāś cittaṃ pariśodhayati; vyāpādastyānamiddham / auddhatyakaukṛtyavicikitsāṃ loke prahāya tīrṇakāṅkṣo bhavati;
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24049853 (0.054):
tataḥ samādhipraviṣṭasyāprayogeṇa śamathavipaśyanā sevanāt / styānamiddhamauddhatyakaukṛtyaṃ vicikitsā ca yathākramaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172436 (0.054):
nivaraṇāhārakāḥ / te punaḥ katame / kāmacchandaḥ, vyāpādaḥ, styānamiddham, / auddhatyakaukṛtyam, vicikitsā, śubhatā pratighanimittam andhakāro
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11985868 (0.054):
tadvipakṣabhūtāni nivaraṇāni paṭhyeran. kāmacchando vyāpādaḥ / auddhatyakaukṛtyaṃ styānamiddhaṃ vicikitsā ceti.
madhyantavibhagatika.html 19088522 (0.054):
pañca nivaraṇāni kāmacchando vyāpādaḥ styānamiddhamauddhatyakaukṛtyaṃ / vicikitsā ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2014042 (0.056):
(pṛ) pañca nīvaraṇāni kāmacchando vyāpādaḥ styānamiddhaṃ / auddhatyakukṛtyaṃ vicikitsā ceti | katamānīmāni | (u) puruṣasya kāmeṣu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24849052 (0.062):
yathā kāmacchanda evaṃ vyāpādaḥ styānamiddhamauddhatyaṃ kaukṛtyaṃ / vicikitsā ca veditavyā /
cittaṃ viśodhya vinivaraṇam samādhikalyatāyām avasthāpayati / iyam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278853 (0.034):
vyāpādātstyānamiddhādauddhatyakaukṛtyādvicikitsāyāḥ [|] sa ebhyo / nivaraṇebhyaścittaṃ viśodhya vinivaraṇaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287958 (0.064):
vyāpādastyānamiddhauddhatyakaukṛtyavicikitsānivaraṇā[c] cittaṃ viśodhitaṃ / bhavati | tadāhārakebhyaśca dharmebhya āvaraṇīyebhyastenāha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172970 (0.064):
vyāpādastyānamiddhauddhatyakaukṛtyavicikitsānivaraṇāc cittaṃ viśodhitaṃ / bhavati, tadāhārakebhyaś ca dharmebhya āvaraṇīyebhyaḥ / tenāha /
nivaraṇaviśuddhiḥ // / (I) A II 4 b (12) (i),(ii),(iii),(iv) Ms.3a6L, Sh.14 1, W.*63 16, P.7a6,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175352 (0.018):
(I) C IIl 8 a (3) iii Ms.56b5R, Sh.124 6, P.59a1, D.49b2, N.52a1, Co.53b3, / Ch.416a10
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193897 (0.019):
II 12 b (1) iii' Ms.85b7R, Sh.296 13, P.134a6, D.109a1, N.115a1, / Co.113a6, Ch.440c5 / tatra sarāgaṃ cittaṃ yad rañjanīye vastuni rāgaparyavasthitam /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15192582 (0.020):
śamathasyottaratra nidānanimittam // / II 9 c (3) i,ii,iii,iv Ms.83b4M, Sh.280 19, P.128a6, D.104a6, N.110a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189916 (0.021):
II 3 d (2) iii Ms.79a4L, Sh.254 5, P.115b1, D.94b4, N.99b5, Co.99b5, / Ch.434c26 / kasmāt punar etāny āryāṇām eva satyāni bhavanti / āryā etāni satyāny eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173497 (0.022):
(I) C IIl 7 a (2) iii Ms.53a2M, Sh.108 12, W.*72 4, P.50b8, D.43a1, / N.45a5, Co.46b5, Ch.413b14 / sa rātryāḥ paścime yāme laghu laghv eva prativibudhya caṅkramaniṣadyābhyām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165744 (0.023):
(I) C IIl 4 a (1) iii Ms.12a4L, Sh.38 2, P.18b8, D.16a4, N.18a3, Co.17b6, / Ch.402b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165817 (0.023):
(I) C IIl 4 a (1) iii (b) Ms.12a5R, Sh.38 14, P.19a4, D.16a7, N.18a7, / Co.18a2, Ch.402b13
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165896 (0.023):
(I) C IIl 4 a (1) iii (c) Ms.12b1L, Sh.39 6, P.19b2, D.16b4, N.18b4, / Co.18a7, Ch.402b26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168594 (0.023):
(I) C IIl 5 a (1) iii Ms.9a6R, Sh.65 9, P.30b7, D.26a2, N.28a2, Co.28b1, / Ch.406c3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172770 (0.023):
(I) C IIl 7 a (2) i (d) (1) (2) iii Ms.51b4R, Sh.102 15, P.48a3, D.40b2, / N.42b5, Co.44a4, Ch.412b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177354 (0.023):
(I) C IIl 9 a (1) iii Ms.57b3L, Sh.129 1, P.62b3, D.52b5, N.55a4, Co.56b5, / Ch.417b9
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177818 (0.023):
(I) C IIl 9 a (2) iii Ms.58a7M, Sh.132 16, P.64b1, D.54b1, N.57a1, / Co.58b1, Ch.418a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179745 (0.023):
(I) C IIl 11 b (3) iii Ms.62a1M, Sh.148 20, W.*80 19, P.71b6, D.60b3, / N.63a7, Co.64b6, Ch.420c5 dvau dharmau śamathāntarāyau / yaduta pramādo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179962 (0.023):
(I) C IIl 12 a (2) iii Ms.62a6R, Sh.151 19, P.72b4, D.61a5, N.64a3, / Co.65b1, Ch.421a1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180857 (0.023):
(I) C IIl 13 a (10) iii Ms.63b6R, Sh.158 14, P.76a1, D.64a1, N.67a2, / Co.68a6, Ch.422a21
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193688 (0.024):
II 12 b (1) iii Ms.85b2R, Sh.294 7, W.97 39, P.133a7, D.108a4, IM.114a4, / Co.113a2, Ch. 440b13
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172922 (0.034):
(I) C IIl 7 a (2) i (d) (1) (2) i',ii',iii',iv' Ms.52a2M, Sh.103 18,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184760 (0.061):
II 3 a (1) iii Ms.70a6L, Sh.195 13, Sa.7 6, P.91b3, D.76a3, N.80a3, / Co,81a1, Ch.427b28
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161018 (0.063):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //] / (1) A II 4 b (2) iii Ms 2b1L, Sh.7 17, P.5a6, D.4b5, N.6a2, Co.5a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165771 (0.064):
(I) C IIl 4 a (1) iii (a) Ms.12a4R, Sh.38 6, P.19a1, D.16a5, N.18a4, / Co.17b7, Ch.402b5
D.6b2, N.7b7, Co.6b7, Ch.397c2 / samādhisaṃniśrayaḥ katamaḥ / sa pañca nivaraṇāni prahāya cetasa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278868 (0.010):
(Śbh_Sh: 14) / samādhisanniśraya katamaḥ | sa pañcanivaraṇāni prahāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160607 (0.015):
samādhisaṃniśrayaś ca // / (I) A II 4 b (1) Ms.2a1L, Sh.5 3, W.*60 33, P.4a2, D.3b4, N.4b6, Co.3b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196359 (0.022):
II 12 b (4) i (a) Ms.90b2R, Sh.321 15, P.145a3, D.117b7, N.124b3, / Co.122a3, Ch.444b8 / sa evaṃ samādhipratiṣṭhitaḥ samādhiṃ niśrityādhicittaṃśikṣāyām
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11889083 (0.023):
āhuḥ. śramaṇo bhavanto gautama evam āha. evaṃ yūyaṃ bhikṣavaḥ paṃca / nivaraṇāni prahāya cetasa upakleśakarāṇi prajñādaurbalyakarāṇi sapta
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165605 (0.036):
(I) C III Ms.15b5M/12a1M, Sh.36 11, W.*68 1, P.18a6, D.15b4, N.17b3, / Co.17a5, Ch.402a10 / tatra saṃbhāraḥ katamaḥ / tadyathā, ātmasaṃpat, parasaṃpat, kuśalo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161249 (0.046):
(I) A II 4 b (6) Ms.2b6L, Sh.9 13, W.*61 20, P.6a3, D.5a7, N.6b5, Co.5b5, / Ch.397a19 / indriyasaṃvaraḥ katamaḥ / sa tam eva śīlasaṃvaraṃ niśrityārakṣitasmṛtir
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179554 (0.050):
(I) C IIl 11 b (3) ii Ms.61b2L, Sh.147 12, P.71a2, D.60a1, N.62b5, / Co.64a4, Ch.420b13 vipaśyanāntarāyaḥ katamaḥ / yadutātmasaṃpragrāhaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179504 (0.052):
(I) C IIl 11 b (3) i Ms.61b1L, Sh.147 4, P.70b7, D.59b6, N.62b2, Co.64a1, / Ch.420b7 / tatra śamathāntarāyaḥ katamaḥ / pramādo 'deśavāsaś ca / yathāsya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15192331 (0.053):
(II) A II 9 a Ms.83a5R, Sh.278 1, W.94 1, P.127a3, D.103b1, N.109a2, / Co.108a2,Ch.438b19 / tatra manasikāraḥ katamaḥ / catvāro manaskārāḥ / katame catvāraḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168477 (0.053):
(I) C IIl 5 a (1) . Ms.9a3R, Sh.63 14, P.30b2, D.25b3, N.27b3, / Co.28a1,Ch.406b17 / indriyasaṃvaraḥ katamaḥ / yathāpīhaikatyaḥ indriyair guptadvāro viharaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191667 (0.057):
(II) A II 7 a Ms.82a5R, Sh.273 1, W.92 23, P.124a4, D.101a4, N.106b3, / Co.105b6, Ch.437b23 / tatra katamo yogabhraṃśaḥ / āha / catvāro yogabhraṃśāḥ / katame catvāraḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017760 (0.058):
dāsyaṃ bandhanāgāraṃ kāntāraṃ prahāya samanupaśyati; imāni paṃcavaraṇāni / cittopakleśakarāṇi> prahāya prajñādaurbalyakarāṇi vighāṭapakṣyāṇy
upakleśakarāṇi saṃkleśakarāṇi / / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955524 (0.0):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955676 (0.0):
bhikṣavo bhikṣurviviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089806 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446953 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105878 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthito viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106359 (0.0):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106590 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106853 (0.0):
mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthitvā viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107841 (0.0):
katamā nava? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107903 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121933 (0.0):
bodhisattvacārikāṃ caraṃ, ṣaṭsu pāramitāsu caran, viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122147 (0.0):
abhāvasvabhāvatvāt eva, tasmād ahaṃ pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caran / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027603 (0.0):
paripūrayati. sa viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033296 (0.0):
(4) katamāni ca navānupūrvasamāpattayaḥ? ihaikatyo (i) viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmair savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859783 (0.0):
bodhisattvo dharmānudharmapratipattihetorviviktaṃ kāmairviviktaṃ / pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251172 (0.0):
[DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251398 (0.0):
[DsP_20] tatra katamā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? yaduta / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251873 (0.0):
[DsP_38] tatra katamaḥ savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ? viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235758 (0.0):
tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ (DhskD 4r4) pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240847 (0.0):
tatprārthayamānas taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (DhskD 14r10)
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viaharati /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955685 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278889 (0.0):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089812 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107849 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107965 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya viharati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121937 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānaṃ yāvad caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122154 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya vyāharṣaṃ. evaṃ yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251184 (0.0):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251404 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598489 (0.0):
<250>pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhamanāśravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ samāpannaḥ/
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562645 (0.0):
akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ / dhyānam ayam ucyate savitarkaḥ savicāraḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030967 (0.0):
vivicyaiva kāmairvivicyākuśalai (SSS_406) dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasampadya viharatīti | (pṛ)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852771 (0.0):
kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874696 (0.0):
viviktaṃ kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya vyāhārṣaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887024 (0.0):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757263 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636511 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701803 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vihare /
sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955691 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya / viharati | sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278898 (0.0):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6322225 (0.0):
vyavasthāpayati | tenāha vitarkavicārāṇāṃ / vyupaśamādadhyātmasaṃprasādanātsabhāvanābhyāsāttasyaivāvitarkāvicārasya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859801 (0.0):
prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852781 (0.0):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa / vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887035 (0.0):
prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / savitarkasavicārāṇāṃ / vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636519 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765279 (0.0):
ekotībhāvaṃ bhavanto mahābrahmaṇo etam artham ājānāma // yad ihaikatyo / vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928716 (0.005):
yair nimitair vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc cetasa
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240928 (0.005):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād (DhskD 14v3) adhyātmasaṃprasādāc cetasa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257716 (0.010):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258550 (0.010):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād / adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097157 (0.010):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868463 (0.010):
vyupaśamādadhyātmaṃ saṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251418 (0.010):
sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259792 (0.014):
(PSP_5:101) savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804216 (0.014):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017880 (0.015):
71. sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād> adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937328 (0.017):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya / viharati}/ vitarkavicārāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759174 (0.017):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955548 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955703 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859809 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251201 (0.0):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251425 (0.0):
sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād / avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240936 (0.0):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād (DhskD 14v3) adhyātmasaṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031717 (0.0):
cetasa ekotibhāvamavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031972 (0.0):
caittā vitarkavicārasthāḥ | uta ucyate avitarkamavicāramiti | / samādhijaṃ prītisukhamiti | prathamadhyāne vivekātprītiṃ labhate | atra tu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852792 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ / dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa prītervirāgādupekṣako viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887046 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757278 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636525 (0.0):
viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678169 (0.0):
[_Mvu_2.132_] samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharāmi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701822 (0.0):
savitarkānāṃ savicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādā cetaso ekotibhāvād / avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānaṃ upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937337 (0.0):
16706 vyupaśamād adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam / avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759183 (0.0):
adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257726 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ / prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258199 (0.0):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc caitasa ekotībhāvād / avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258556 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259801 (0.0):
viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
viharati / / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955561 (0.0):
dvitīyadhyānamupasaṃpadyaṃ viharati | sa prītervirāgādupekṣako viharati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955714 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ / dhyānamupasaṃpadya viharati | sa prītervirāgādupekṣako viharati, smṛtaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278918 (0.0):
15) samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasampadya viharati | sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajāna[n] sukhaṃ ca kāyena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859819 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251206 (0.0):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati; / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241016 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ prīter virāgād upekṣako viharati / smṛtaḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757285 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ na kāyena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636537 (0.0):
upasaṃpadya viharesi // sa prīter virāgād upekṣakaś ca viharati smṛtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018018 (0.0):
73. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928880 (0.0):
yair nimittaiḥ prītivirāgād upekṣako viharati. smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937345 (0.008):
16707 prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ prīter virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759191 (0.008):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati prīter virāgād upekṣakaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257732 (0.008):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258205 (0.008):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati. prīteś ca virāgād upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258563 (0.008):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād / upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhañ ca kāye na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259807 (0.008):
ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati, prīteś ca virāgād upekṣako viharati smṛtimān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097175 (0.008):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, prīter virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804227 (0.012):
vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678179 (0.013):
[_Mvu_2.132_] samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharāmi / // sa prīter virāgād upekṣakaś ca viharāmi smṛtaś ca saṃprajānaṃ sukhaṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701829 (0.016):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānaṃ upasaṃpadya / vihare / saprītivirāgād upekṣakaś ca vihare smṛtaḥ saṃprajānaṃ sukhaṃ ca
pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955570 (0.0):
smṛtaḥ saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955720 (0.0):
saṃprajanyaṃ ca(saṃprajānan) sukhaṃ kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278928 (0.0):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajāna[n] sukhaṃ ca kāyena / pratisamvedayate yat | tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032497 (0.0):
prītyāśca virāgādupekṣako viharati smṛtaḥ samprajānan sukhañca kāyena / pratisaṃvedayate yadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937354 (0.0):
16708 saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759200 (0.0):
ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad / āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257745 (0.0):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258576 (0.0):
upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhañ ca kāye na / pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259819 (0.0):
saṃprajānan sukhaṃ kāye na pratisaṃvedayate, yat tad āryā ācakṣate, / upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804242 (0.0):
prativedayate, yat tadārya ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097183 (0.0):
upekṣakaś ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena / pratisaṃvedayate yat tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś casukhavihārīti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868490 (0.0):
virāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayate / yattadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031882 (0.0):
uktaṃ. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānamān. sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852815 (5.960):
smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati sma / yattadāryā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251218 (0.001):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhī sukhavihāry upekṣaka
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241025 (0.011):
saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate / yat (DhskD 14v7) tad āryā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678186 (0.011):
// sa prīter virāgād upekṣakaś ca viharāmi smṛtaś ca saṃprajānaṃ sukhaṃ ca / kāyena pratisaṃvedayāmi yatra āryā ācikṣanti upekṣakaḥ smṛtimāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701839 (0.011):
kāye / yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃ sukhavihārī tṛtīyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928888 (0.011):
yair nimittaiḥ prītivirāgād upekṣako viharati. smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251447 (0.016):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhavihāry upekṣaka iti
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / / sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955581 (0.0):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955732 (0.0):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya / viharati | sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇāt pūrvameva
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859839 (0.0):
pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sukhasya ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251232 (0.0):
iti, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; / sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251459 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upeksāsmṛtipariśuddhaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241097 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852827 (0.0):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887082 (0.0):
pratisaṃvedayate sma yattadāryā ācakṣate sma upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757310 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamusaṃpadya viharati / sa sukhasya ca / prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937363 (0.0):
upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca / 16709 sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sukhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759209 (0.0):
āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257755 (0.0):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258227 (0.0):
ca kāye na pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate upeksakaḥ smṛtimān / sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258585 (0.0):
pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259829 (0.0):
upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097192 (0.0):
pratisaṃvedayate yat tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś casukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868500 (0.0):
pratisaṃvedayate / yattadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa sukhasya ca prahāṇāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018201 (0.0):
77. yasmin samaye mahārāja āryaśrāvakaḥ sukhasya ca prahāṇād / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018247 (0.0):
yasmin samaye āryaśrāvakaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24071152 (0.0):
punaścoktaṃ sukhasya ca prahāṇāt duḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca"
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955740 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamāda duḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati || imāni bhikṣavaścatvāri dhyānāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278948 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastagamā(rastaṅgamā)daduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati | ayamucyate samādhisanniśrayaḥ [|]
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859846 (0.0):
prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251240 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251463 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upeksāsmṛtipariśuddhaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241105 (0.0):
pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032897 (0.0):
saumanasyadaurmanasyānāmastaṅgamādaduḥkhamasukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati | (pṛ) yadi pūrvameva (SSS_414)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852834 (0.0):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757319 (0.0):
prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636564 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678204 (0.0):
prahāṇāṃ duḥkhasya ca prahāṇāt pūrve ca saumanasyadaurmanasyayor / astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937371 (0.0):
prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / 16710 pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759217 (0.0):
upasaṃpadya viharati sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258233 (0.0):
sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258593 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259668 (0.0):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097200 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868508 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṅgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati iti //"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018122 (0.0):
75. sa sukhasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018209 (0.0):
duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / ayam ucyate samādhisaṃniśrayaḥ //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955742 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamāda duḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati || imāni bhikṣavaścatvāri dhyānāni
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859849 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251243 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni.
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241107 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852836 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757321 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937374 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ / 16711 dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759220 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258596 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259671 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097203 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018124 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; sa imam eva kāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018212 (0.0):
aduḥkham asukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018258 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, tasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928977 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa na haiva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636565 (2.384):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharesi // so tathā samāhitena cittena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678206 (2.384):
astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharāmi // sa khalv ahaṃ bhikṣavaḥ tathā samāhitena cittena .
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946672 (2.384):
aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257767 (0.004):
upekṣāsmṛtipariśuddhañ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
(I) A II' Ms.3a8R, Sh.15 10, W.'63 21, P.7b4, D.6b6, N.8a5, Co.7a6, / Ch.397c11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160607 (0.019):
jāgarikānuyogaḥ, saṃprajānadvihāritā, prāvivekyaṃ, nivaraṇaviśuddhiḥ, / samādhisaṃniśrayaś ca // / (I) A II 4 b (1) Ms.2a1L, Sh.5 3, W.*60 33, P.4a2, D.3b4, N.4b6, Co.3b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161584 (0.048):
(I) A II 4 b (12) (i),(ii),(iii),(iv) Ms.3a6L, Sh.14 1, W.*63 16, P.7a6, / D.6b2, N.7b7, Co.6b7, Ch.397c2 / samādhisaṃniśrayaḥ katamaḥ / sa pañca nivaraṇāni prahāya cetasa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195927 (0.054):
samudghātayati pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām / ayaṃ vīryādhipateyaḥ / samādhiḥ // / II 12 b (3) i (c) Ms.89b4M, Sh.316 19, P.143a7, D.116a6, N.122b7,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195984 (0.054):
cittasyaikāgratā / vistareṇa yāvat / ayam ucyate cittādhipateyaḥ samādhiḥ / II 12 b (3) i (d) Ms.89b5R, Sh.317 8, P.143b3, D.116b2, N.123a3,
so 'nayānupūrvyā uttarottarān viśiṣṭān viśiṣṭatarān viśiṣṭatamān pratyayān
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278961 (0.047):
caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati | ayamucyate samādhisanniśrayaḥ [|] / so [a]nayānūpūrvyā uttarottarānviśiṣṭān viśiṣṭatarān viśiṣṭatamān
ātmasampatpūrvān samādhisaṃniśrayaparyavasānān samudānayati / evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278969 (0.0):
so [a]nayānūpūrvyā uttarottarānviśiṣṭān viśiṣṭatarān viśiṣṭatamān / pratyagrānātmasampatpūrvān samādhi] saṃniśrayaparyavasānān samudānayati |
pariśuddhe citte paryavadāte anaṃgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278978 (0.0):
pratyagrānātmasampatpūrvān samādhi] saṃniśrayaparyavasānān samudānayati | / evaṃ pariśuddhe citte paryavadāte anaṃgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308265 (0.0):
dharmāḥ saṃvidyante | eṣa ca samādhiḥ saṃvidyayate | paripūrṇaḥ [|] sa / evaṃ pariśuddhe citte, paryavadāte, anaṃgaṇe, vigatopakleśe, ṛjubhūte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018751 (0.0):
evam eva sa evaṃ samāhite citte paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018905 (0.0):
'vyāhataḥ pṛthagdiśaḥ sphured; evam eva sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe / paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018962 (0.0):
82. sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe / vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019055 (0.0):
samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019424 (0.0):
84. (MSV IV 221) sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte / anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019545 (0.0):
citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019760 (0.0):
kaṭhallāni vā matsyān vā kūrmān vā śuktīr vā śambūkān vā; evam eva sa evaṃ / samāhite pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196334 (0.019):
pariśuddhe citte, paryavadāte, anaṅgaṇe, vigatopakleśe, ṛjubhūte,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887244 (0.027):
atha bodhisattvastathā samāhite citte pariśuddhe paryavadāte prabhāsvare / niraṅgane vigatopakleśe mṛduni karmaṇyupasthite āniñjyaprāpte rātryāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019157 (0.033):
83. sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe / vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019668 (0.033):
85. sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe / vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018447 (0.036):
80. sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe / vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018848 (0.036):
81. sa evaṃ samāhite citte pariśuddhe paryavadāte (A 514a)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019287 (0.036):
grāmam āgataḥ; tasmād apīhāgata iti; evam eva sa samāhite citte pariśuddhe / paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018553 (0.047):
samāhite pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887099 (0.059):
atha bodhisattvasyathā samāhite citte pariśuddhe paryavadāte prabhāsvare
sthite āniṃjyaprāpte, sacet catvāry āryasatyāny ārabhya teṣāṃ parijñāyai
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278988 (0.0):
evaṃ pariśuddhe citte paryavadāte anaṃgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye / sthite āniṃjyaprāpte sa ceccatvāryāryasatyānyārabhya teṣāṃ parijñāyai
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018753 (0.011):
evam eva sa evaṃ samāhite citte paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe / ṛjubhūte karmaṇye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018907 (0.011):
paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018963 (0.011):
vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019056 (0.011):
samāhite citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte / karmaṇye sthite āniñjyaprāpte cetaḥparyāyajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019426 (0.011):
anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019547 (0.011):
citte pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye / sthite āniñjyaprāpte cyutyupapādajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019762 (0.011):
samāhite pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye / sthite āniñjyaprāpte āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308267 (0.019):
evaṃ pariśuddhe citte, paryavadāte, anaṃgaṇe, vigatopakleśe, ṛjubhūte / karmaṇyasthite, āniṃjyaprāpte, abhikramapratikramasamartho bhavati |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196336 (0.029):
pariśuddhe citte, paryavadāte, anaṅgaṇe, vigatopakleśe, ṛjubhūte, / karmaṇyasthite, āniñjyaprāpte, abhikramapratikramaparākramasamartho
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019161 (0.041):
vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte / pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati so
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019294 (0.041):
paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte / pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018449 (0.047):
vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018555 (0.047):
samāhite pariśuddhe paryavadāte anaṅgaṇe vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye / sthite āniñjyaprāpte ṛddhiviṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ (SBV II
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018657 (0.047):
216) anaṅgaṇe vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018855 (0.047):
vigatopakleśe rijubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte> (A 514a)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019672 (0.054):
vigatopakleśe ṛjubhūte karmaṇye sthite āniñjyaprāpte / āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati; sa idaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160961 (0.061):
ca śrāvakā lokānukampām upādāya catvāry āryasatyāny ārabhya / duḥkhasamudayanirodhamārgān dharmadeśanāṃ vartayanti, yad uta
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549986 (0.062):
teṣāṃ praśnānāṃ kīdṛśaḥ punaḥ praśno 'rthopasaṃhitaḥ / tadyathā / catvāryāryasatyānyārabhya yaḥ praśnaḥ / tathāhi
prahāṇāya sākṣātkriyāyai bhāvanāyai parato ghoṣam avavādānuśāsanīṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278992 (0.0):
sthite āniṃjyaprāpte sa ceccatvāryāryasatyānyārabhya teṣāṃ parijñāyai / prahāṇāya sākṣātkriyāyai bhāvanāyai parato ghoṣamavavā dānuśāsanīṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845411 (0.031):
deśayanti na parijñāyai na prahāṇāya na sākṣātkriyāyai nābhisamayāya na
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11322848 (0.062):
parijñāyai prahāṇāya punaḥ sākṣātkriyāya ca | / śūnyatādisamādhīnāṃ tridhārthaḥ parikīrtitaḥ || AMsa_18.79 ||
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4666552 (0.062):
parijñāyai prahāṇāya punaḥ sākṣātkriyāya ca | / śūnyatādisamādhīnāṃ tridhārthaḥ parikīrtitaḥ || Msa_18.79 ||
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6505217 (0.062):
nirvikalpo 'pi vimukho ratiyuktaśca sarvadā // MSA_18.78 // / parijñāyai prahāṇāya punaḥ sākṣātkriyāya ca /
labhate, evam asau bhavyo bhavati pratibalaś ca yogavihitasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279003 (0.027):
prahāṇāya sākṣātkriyāyai bhāvanāyai parato ghoṣamavavā dānuśāsanīṃ / pratilabhate | evamasau bhavyo bhavati pratibalaśca yoganimittasya
manaskārasyotpādanāya tatpūrvikāyāś ca samyagdṛṣṭeḥ, yayā catvāry
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279012 (0.0):
pratilabhate | evamasau bhavyo bhavati pratibalaśca yoganimittasya / manaskārasyotpādanāya | ya (ta)tpūrvikāyāśca samyagdṛṣṭeryayā
āryasatyāny abhisamāgacchati, vimuktiñ ca paripūrayati, nirupadhiśeṣe ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279019 (0.0):
manaskārasyotpādanāya | ya (ta)tpūrvikāyāśca samyagdṛṣṭeryayā / catvāryāryasatyānyabhisamāgacchati | vimuktiñca paripūrayati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583237 (0.027):
śāriputramaudgalyāyanau tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583288 (0.027):
buddhapramukhe bhikṣusaṃghe tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568815 (0.033):
sakalambuddhakāryaṃ kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598962 (0.033):
sakalaṃ buddhakāryaṃ kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinivṛtaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653488 (0.033):
469.004. tau jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvṛtau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657632 (0.033):
arhantau jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau nirvātau/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193935 (0.035):
sarvamārabalaviṣayapramardanakarīṃ yāvad anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāpaṇīṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai mahato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799132 (0.035):
avasṛjya nirmitam abhinirmāyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pariniryāyāt. sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659907 (0.036):
pratihāryāṇi vidarśya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ/
madhyantavibhagatika.html 19078527 (0.037):
ca niruttare nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayitavyenā'nena iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242403 (0.038):
pravartya sattvān yathāpraṇidhāne pratiṣṭhāpya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798615 (0.040):
paripūrayati, pañcadhāraṇīmukhaśatāni paripūrayati, catasraḥ pratisaṃvidaś / catvāry āryasatyāni paripūrayati, daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāny
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193766 (0.042):
dharmavṛṣṭipravarṣaṇīṃ dharmarasena sattvānāṃ santarpaṇakarīṃ sakala / ................. rṇīṃ anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpanīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560706 (0.042):
māsānāmatyayānnirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561426 (0.042):
128.007. punaraparamānanda nacirasyedānīṃ tathāgatasya nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465798 (0.044):
35.7 (tasya cādya bhagavato rātryā madhyame yāme 'nupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parnirvāṇaṃ bhaviṣyati || ayaṃ ca mahāśakyamahāśakyo bhikṣur
madhyantavibhagatika.html 19095610 (0.044):
paryādīyante śrāvakādibodhipariṇāmanayā tu nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau sarvathā''śrayasya samucchedāt samucchidyante /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567849 (0.045):
dharmacakraṃ pravartitaṃ na hi tāni satvāny anutpādaśeṣe/anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātāv aparinirvāpayiṣyat* |
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586446 (0.046):
parimocayati / yāvadanuttarāyāṃ samyakambodhau pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāpayati / akuśalairdhamaiḥ parimokṣyate / āryāṣṭāṅge
nirvāṇadhātau parinirvāti / tatra yā samyagdarśanam upādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279026 (0.0):
catvāryāryasatyānyabhisamāgacchati | vimuktiñca paripūrayati | / nirupadhiśeṣe ca nirvāṇadhātau parinirvāti | tatra yā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283199 (0.012):
smṛtirjñā(vimuktijñā)nadarśanaṃ bhavati | yāvannirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāti | yacchīlavān puruṣapudgalaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168064 (0.012):
jñānadarśanaṃ bhavati / yāvan nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāti /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038869 (0.024):
prajñām utpādayati. yayā prajñayā sarva anuśayaparyutthanāni cchitvā / anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāti. lokavyavahāreṇa na punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811501 (0.024):
prajñayā sarvānuśayaparyutthānāni cchitvānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāti lokavyavahāreṇa na punaḥ paramārthena. tat kasya hetoḥ? na hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016350 (0.027):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante, yāvacca nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802514 (0.028):
cetasā kālaṃ kurvanti | te kālagatāḥ samānā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvānti | evamahaṃ bhagavan narakān paśyāmi | iti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234604 (0.028):
(PSP_2 3:10) ihaivānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāyīti na sthātavyam.
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 404636 (0.029):
4 adya tathāgatasya rātryāḥ madhyame yāme nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāṇaṃ bhaviṣyatīti / + + + + + + + + + + + + + + +"
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650660 (0.029):
yāme nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati | evaṃ bhadantety
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700064 (0.029):
nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyatīti | evaṃ bhadantety
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653103 (0.031):
nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ; tasya mahājanakāyena śarīre
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667826 (0.031):
buddhakāryaṃ kṛtvā indhanakṣayād ivāgnir nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtaḥ | tato rājñā bandhumatā bhagavataḥ śarīre śarīrapūjāṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669009 (0.031):
buddhakāryaṃ kṛtvā indhanakṣayād ivāgnir nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtaḥ | tato 'sya rājñā bandhumatā śarīre śarīrapūjāṃ kṛtvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308307 (0.031):
sakalabuddhakāryaṃ kṛtvā indhanakṣayād ivāgnir nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtaḥ / tato rājñā bandhumatā śarīre śarīrapūjāṃ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905945 (0.031):
06606 kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvānti teṣāṃ parinirvṛtānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728343 (0.031):
kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvānti teṣāṃ parinirvṛtānāṃ kalpaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021955 (0.033):
jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyatīti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032039 (0.041):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhaṣṭād upariṣṭād anuvidikṣu yāvad / anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999626 (0.042):
dakṣiṇīya iti na sthātavyam / arhannihaiva anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāsyatīti na sthātavyam / pratyekabuddho dakṣiṇīya iti na
vimuktiparipūriḥ nirupadhiśeṣaparinirvāṇaṃ cāyaṃ gotrasamudāgamo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279034 (0.0):
nirupadhiśeṣe ca nirvāṇadhātau parinirvāti | tatra yā / samyagdarśanamupādāya vimuktiparipūriḥ | (Śbh_Sh: 16)
veditavyaḥ / tatrātmasaṃpadam upādāya yāvat samādhisaṃniśrayo 'yaṃ hīnaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279042 (0.014):
nirupadhiśeṣaparinirvāṇaṃ cāyaṃ gotrasamudāgamo veditavyaḥ | / tatrātmasampadamupādāya yāvatsamādhisanniśrayo [a]yaṃ | hīnaḥ
samudāgamapratyayo veditavyaḥ / tatra yaś catuḥsatyadeśanāvavādādhipateyaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279052 (0.0):
tatrātmasampadamupādāya yāvatsamādhisanniśrayo [a]yaṃ | hīnaḥ / samudāgamapratyayo veditavyaḥ | tatra yaḥ catuḥsatyadeśanāvavādādhipateyaḥ
parato ghoṣo yaś ca yoniśo manaskāraḥ, ayaṃ pradhānaḥ samudāgamapratyayo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279060 (0.0):
samudāgamapratyayo veditavyaḥ | tatra yaḥ catuḥsatyadeśanāvavādādhipateyaḥ / parato ghoṣaḥ, yaśca yoniśo manaskāraḥ | ayaṃ pradhānaḥ samudāgamapratyayo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2040453 (0.061):
samyakdṛṣṭerutpādāya parato ghoṣo yoniśo manaskāra iti | parato ghoṣa
veditavyaḥ / idam ucyate gotravyavasthānam // / (I) A III Ms.3b3R, Sh.16 7, W.*63 36, P.8a4, D.7a5, N.8b4, Co.7b5,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279062 (0.0):
parato ghoṣaḥ, yaśca yoniśo manaskāraḥ | ayaṃ pradhānaḥ samudāgamapratyayo / veditavyaḥ | idamucyate gotravyavasthānaṃ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164930 (0.0):
kālaṃ karoti / parañ ca saptabhavān abhinirvartayati / idam ucyate / 'vatāravyavasthānam // / (I) B III 1 Ms.14b2R, Sh.28 14, W.*66 8, P.15b5, D.13b2, N.15a7, Co.14b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183259 (0.003):
indriyaprabhedena tāvat / mṛdvindriyatīkṣṇendriyapudgalayor vyavasthānam / II 2 a (2) Ms.68a2L, Sh. 184 9, P.85a2, D.71a3, N.74b5, Co.75b5, / Ch.425b27
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197451 (0.003):
anena tāvat kāraṇena srota āpattiphalavyavasthānam // / II 13 a (2) Ms. 92b4R, Sh.333 1, P.149a5, D.121b5, N.128b4, Co.126a1, / Ch.445c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184198 (0.015):
mārgaphalavyavasthānam / evaṃ mārgaphalaprabhedena pudgalavyavasthānaṃ / bhavati // / II 2 a (7) Ms.69b1R, Sh.191 10, P.89a4, D.74a5, N.78a3, Co.79a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184237 (0.015):
dharmānusārī / evaṃ prayogaprabhedena pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 a (8) Ms.69b2R, Sh.191 15, P.89a6, D.74a7, N.78a5, Co.79a3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184301 (0.015):
/ evaṃ samāpattiprabhedena pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 a (9) Ms.69b4L, Sh.192 3, P.89b3, D.74b3, N.78b1, Co.79a7, Ch.427a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184332 (0.015):
pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 a (10) Ms.69b5L, Sh.192 7, P.89b6, D.74b5, N.78b3, Co.79b2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184373 (0.015):
pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 a (11) Ms.69b6L, Sh.192 13, P.90a1, D.74b7, N.78b5, Co.79b4,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184419 (0.015):
pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 b Ms.69b7L, Sh.192 19, P.90a4, D.75a2, N.79a1, Co.79b6, Ch.427a20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191013 (0.039):
kṛtakṛtyasyāśaikṣasyārhata ājñātāvīndriyavyavasthānam // / (Śbh II 136) / II 5 c Ms.81a1L, Sh.267 5, P.121a4, D.98b6, N.104a4, Co.103b3, Ch.436b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184048 (0.043):
pudgalavyavasthānaṃ bhavati // / II 2 a (5) Ms.69a6L, Sh.190 8, Choi.162 6, P.88b1, D.73b5, N.77b2,
Ch.397c25 / gotrasthasya pudgalasya katamāni liṅgāni / āha / yāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279075 (0.017):
veditavyaḥ | idamucyate gotravyavasthānaṃ || / gotrasthasya pudgalasya katamāni liṃgāni | āha |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164937 (0.046):
(I) B III 1 Ms.14b2R, Sh.28 14, W.*66 8, P.15b5, D.13b2, N.15a7, Co.14b5, / Ch.400c24 / avatīrṇasya pudgalasya katamāni liṅgāni / iha gotrasthaḥ pudgalo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279083 (0.058):
liṃgāni |) tadviparyayeṇa gotrasthasya pudgalasya liṃgāni veditavyāni | / kāni punaraparinirvāṇadharmakaliṃgāni yaiḥ samanvāgataḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280157 (0.061):
avatīrṇasya pudgalasya katamāni liṃgāni | iha gotrasthaḥ pudgalaḥ
aparinirvāṇadharmakasya liṅgāni tadviparyayeṇa gotrasthasya pudgalasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279082 (0.018):
gotrasthasya pudgalasya katamāni liṃgāni | āha | / yānyaparinirvāṇadharmakasya liṃgāni | ( āha | yānyaparinirvāṇadharmakasya
liṅgāni veditavyāni // / (I) A III' Ms.3b4M, Sh.16 11, P.8a5, D.7a6, N.8b5, Co.7b6, Ch.397c27
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183818 (0.003):
evaṃbhāgīyāni mānacaritasya pudgalasya liṅgāni veditavyāni // / II 2 a (3) v Ms.68b8R, Sh.188 15, P.87a7, D.72b7, N.76b4, Co.77b3,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161834 (0.004):
(I) A IIl a Ms.3b5L, Sh.16 15, P.8a7, D.7a7, N.8b6, Co.7b7, Ch.398a1 / ihāparinirvāṇadharmakasya pudgalasyādita evālayatṛṣṇā sarveṇa sarvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165649 (0.006):
ity ucyate // / 1 (I) C III 1,2,3 Ms.12a1R, Sh.37 4, P.18b2, D.15b7, N.17b6, Co.17b1, / Ch.402a19 ``
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183689 (0.024):
parapraṇeyaḥ / ity evaṃbhāgīyāni mohacaritasya pudgalasya liṅgāni / veditavyāni // / II 2 a (3) iv Ms.68b4M, Sh.187 13, P.86b7, D.72b1, N.76a5, Co.77a4,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279082 (0.030):
liṃgāni |) tadviparyayeṇa gotrasthasya pudgalasya liṃgāni veditavyāni |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183439 (0.036):
rāgacaritasya pudgalasya liṅgāni veditavyāni // / II 2 a (3) ii Ms.68a6L, Sh.185 17, P.85b6, D.71b4, N.75a6, Co.76a6,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279067 (0.061):
gotrasthasya pudgalasya katamāni liṃgāni | āha | / yānyaparinirvāṇadharmakasya liṃgāni | ( āha | yānyaparinirvāṇadharmakasya
kāni punar aparinirvāṇadharmakaliṅgāni yaiḥ samanvāgato
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161835 (0.018):
(I) A IIl a Ms.3b5L, Sh.16 15, P.8a7, D.7a7, N.8b6, Co.7b7, Ch.398a1 / ihāparinirvāṇadharmakasya pudgalasyādita evālayatṛṣṇā sarveṇa sarvaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279089 (0.060):
kāni punaraparinirvāṇadharmakaliṃgāni yaiḥ samanvāgataḥ / aparinirvāṇadharmakaḥ | aparinirvāṇadharmako 'yamiti vijñeyaḥ |
'parinirvāṇadharmakaḥ pudgalaḥ aparinirvāṇadharmako 'yam iti vijñeyaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279096 (0.003):
kāni punaraparinirvāṇadharmakaliṃgāni yaiḥ samanvāgataḥ / aparinirvāṇadharmakaḥ | aparinirvāṇadharmako 'yamiti vijñeyaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162230 (0.033):
evaṃbhāgīyāni cāsya bahūni liṅgāni saṃvidyante yaiḥ samanvāgato / 'parinirvāṇadharmako 'parinirvāṇadharmaka iti saṃkhyāṃ gacchati //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279403 (0.061):
cāsya bahūni liṅgāni samvidyante yaiḥ samanvāgataḥ | aparinirvāṇadharmako / [a]parinirvāṇadharmaka iti saṃkhyāṃ gacchati ||
(I) A IIl a Ms.3b5L, Sh.16 15, P.8a7, D.7a7, N.8b6, Co.7b7, Ch.398a1 / ihāparinirvāṇadharmakasya pudgalasyādita evālayatṛṣṇā sarveṇa sarvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168008 (0.0):
(I) C IIl 4 f (1) Ms.8a8R, Sh.59 1, P.28a8, D.24a1, N.26a1, Co.26a4, / Ch.405c13 / iha śīlavān puruṣapudgalaḥ śīlaviśuddhim ātmanaḥ pratyavekṣamāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161865 (0.003):
(I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / anekaparyāyeṇa saṃsāradoṣān vicitrān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161944 (0.003):
(I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / ādita evādhimātreṇāhrikyānapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162001 (0.003):
(I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sarvākāraparipūrṇe sphuṭe yukte citre
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162059 (0.003):
(I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sacet kadācit karhicit svākhyāte
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162189 (0.003):
(I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / yat kiṃcit kuśalaṃ karma karoti kāyena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165042 (0.003):
(I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5, / Ch.401a11 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalo na ca tāvad visaṃyukto bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165101 (0.003):
(I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18 / punar aparam avatīrṇapudgalo buddhasya vā dharmasya vā saṃghasya vā gunāñ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165135 (0.003):
(I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ prakṛtyaiva tīvreṇa hrīvyapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165161 (0.003):
(I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ chandiko bhavati / tīvracchanda uddeśe
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165186 (0.003):
(I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ sarvakarmānteṣv anavadyeṣu sarvasamādāneṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.003):
nivṛttilakṣaṇo viratisvabhāvaḥ / tasmāt saṃvaraśabdenocyate // / (I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168084 (0.003):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168144 (0.003):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168166 (0.003):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168186 (0.003):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168203 (0.003):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168226 (0.003):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168253 (0.003):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168277 (0.003):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
sarvathā ca sarvabudhdhair āśrayasaṃniviṣṭā aprahāṇadharmiṇī bhavaty
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218394 (0.047):
tṛṣṇāsamudayas tṛṣṇājātīyas tṛṣṇāprabhavaḥ | tṛṣṇā cet sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvam apariśeṣaṃ nirudhyetāpariśeṣam adhyastaṃ parikṣayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804881 (0.048):
katamaś ca subhūte vāsanāsamudghātaḥ? sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ / kleśasaṃgāv asadṛśaceṣṭo 'samudācāro 'yam ucyate vāsanāsamudghātaḥ.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173410 (0.049):
api cāsyaivaṃ bhavati / aho batāhaṃ buddhānujñātāṃ jāgarikāṃ sarveṇa / sarvaṃ sarvathā saṃpādayeyam" iti / tasyāś ca saṃpādanārthaṃ bhrśaṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963918 (0.052):
vidyate nopalabhyate/ evaṃ hi / 24423 bhagavan sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ bodhisattvam anupalabhamāno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964073 (0.052):
vijñānaṃ bodhisattva iti/ evam api na vidyate nopalabhyate/ evaṃ hi / bhagavan sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ bodhisattvam anupalabhamāno
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164716 (0.057):
yadutāsravakṣayāya, tathā tathā pratipadyate / yat sarveṇa sarvaṃ / sarvathāsravakṣayam anuprāpnoti, kṛtakṛtyo bhavati paramaśītībhāvaprāptaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279940 (0.057):
| yadutāsravakṣayāya tathā tathā pratipadyate | yat sarveṇa sarvaṃ / sarvathā āsravakṣayamanuprāpnoti | kṛtakṛtyo bhavati
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24875405 (0.058):
pramudite [vihāre] āpāyikakleśapakṣyasya sarveṇa sarvaṃ / samudācāratastvadhimātramamyasya sarvakleśapakṣyasya anābhoge nirnimitte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6972719 (0.059):
26020 bhaviṣyati/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi te bodhisattvāḥ sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022165 (0.059):
tathāgataśrāvakasaṃghaḥ pratibādhito bhavati / tathāgataśrāvakasaṃghe 'pi / pratibādhite evaṃ tasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196059 (0.060):
cittaṃ vimuktaṃ na tu sarveṇa sarvam anuśayebhyaḥ, tatpratipakṣāś ca me
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6288399 (0.061):
(kāṃ)sarveṇa sarvaṃ sarvathā sampādayeyamiti | tasyāśca sampādanārthaṃ
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404883 (0.063):
kalpayato 'bhiśraddadhataḥ sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyati / / sarvabuddhastutaḥ samanvāhṛto 'yaṃ hṛdayaṃ sarvatathāgatānumodito 'yaṃ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539949 (0.063):
karma vipacyat tad asya ca kalpayato 'bhiśraddadhataḥ sarveṇa sarvaṃ na / bhaviṣyati / / ñ1.8 sarvabuddhastutaḥ samanvāhṛto 'yaṃ hṛdaya<ṃ>. sarvatathāgatānumodito
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2917321 (0.063):
sūtre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ nirupāyena sarvaṃ pratiṣiddham / yato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972725 (0.064):
yathātmātmeti cocyate sa ca sarveṇa sarvathā sarvaṃ na saṃvidyate
anutpīḍyā dūrāgatā pragāḍhasaṃniviṣṭā / idaṃ prathamam agotrasthasya
pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161945 (0.0):
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162002 (0.0):
ñams pa kho na tsam du mthoṅ bar zad de /] idaṃ tṛtīyam agotrasthaṃ liṅgam / (I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162060 (0.0):
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162190 (0.0):
gacchati / idaṃ pañcamam agotrasthasya pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.0):
aśruprapātān romāṃcāṃś ca pratilabhate / idaṃ tṛtīyam avatīrṇasya / pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.0):
caturtham avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.0):
bhavati / idaṃ pañcamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165218 (0.0):
niścitārambhaś ca, yaduta samāgamāya / idaṃ ṣaṣṭham avatīrṇasya pudgalasya / liṅgam // / (I) B IIl 7 Ms.15a2L, Sh.31 1, P.16b6, D.14a7, N.16a6, Co.15b6, Ch.401b4
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165254 (0.0):
saptamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 8 Ms.15a3L, Sh.31 6, P.16b8, D.14b2, N.16b1, Co.15b7, Ch.401b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.0):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.0):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.0):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.0):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.0):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.0):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.0):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168255 (0.0):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.0):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / anekaparyāyeṇa saṃsāradoṣān vicitrān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161949 (0.0):
(I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / ādita evādhimātreṇāhrikyānapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162007 (0.0):
(I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sarvākāraparipūrṇe sphuṭe yukte citre
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162064 (0.0):
(I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sacet kadācit karhicit svākhyāte
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162194 (0.0):
(I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / yat kiṃcit kuśalaṃ karma karoti kāyena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279142 (0.015):
prathama[ma]gotrakasthasya pudgalasya liṃgaṃ || punaraparamagotrasthaḥ / pudgalaḥ anekaparyāyeṇa saṃsāraguṇān vicitrān prabhūtāṃśca (Śbh_Sh: 17)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.035):
(I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5, / Ch.401a11 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalo na ca tāvad visaṃyukto bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.035):
(I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18 / punar aparam avatīrṇapudgalo buddhasya vā dharmasya vā saṃghasya vā gunāñ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.035):
(I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ prakṛtyaiva tīvreṇa hrīvyapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.035):
(I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ chandiko bhavati / tīvracchanda uddeśe
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.035):
(I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ sarvakarmānteṣv anavadyeṣu sarvasamādāneṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.035):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.035):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.035):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.035):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.035):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.035):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168254 (0.035):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.035):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168322 (0.035):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279150 (0.048):
śrutvā nirvāṇaguṇāṃścānekaparyāyeṇa vicitrān | prabhūtāṃśca śrutvā
prabhūtāṃś ca śrutvā, nirvāṇaguṇāṃś cānekaparyāyeṇa vicitrān prabhūtāṃś ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279152 (0.0):
pudgalaḥ anekaparyāyeṇa saṃsāraguṇān vicitrān prabhūtāṃśca (Śbh_Sh: 17)
śrutvā, parīttam api prapañce saṃsāre doṣadarśanam ādīnavadarśanaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279152 (0.047):
śrutvā nirvāṇaguṇāṃścānekaparyāyeṇa vicitrān | prabhūtāṃśca śrutvā / parīttamapi prapaṃce saṃsāradoṣadarśanamādīnavadarśanaṃ | saṃvegamātraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279160 (0.056):
parīttamapi prapaṃce saṃsāradoṣadarśanamādīnavadarśanaṃ | saṃvegamātraṃ
saṃvegamātrakaṃ notpāditavān atītam adhvānam upādāya, notpādayiṣyaty
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279166 (0.0):
parīttamapi prapaṃce saṃsāradoṣadarśanamādīnavadarśanaṃ | saṃvegamātraṃ / notpāditavānatītamadhvānamupādāya notpādayiṣyatyānāgata[madhvāna]mupādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279202 (0.028):
prasādamātrakamatītānāgatapratyutpannamadhvānamupādāya / notpāditavānnotpādayiṣyati notpādayati | idaṃ dvitīyamagotrastha[sya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161932 (0.028):
guṇadarśanam anuśaṃsadarśanaṃ prasādamātrakam atītānāgatapratyutpannam / adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279284 (0.038):
karmaṇi, muktimātre [yadutātītamadhvānamupādāyānāgatamadhvānamupādāya ya]
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281870 (0.048):
na yathādharmaṃ pratikṛtā bhavati | yathā atītamadhvānamupādāya / evamanāgataṃ vartamānamadhvānamupādāya yāmāpattimāpanno bhavati | sā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166729 (0.048):
yathādharmaṃ pratikṛtā bhavati / yathātītam adhvānam upādāya, evam / anāgataṃ vartamānam adhvānam upādāya yām āpattim āpanno bhavati, sā cānena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286607 (0.049):
apathya tā apariṇate, kāye nāsyāgatamadhvānamupādāya / (cāsyānāgatamadhvānamupādāya) śvo vā, uttaraśvo vā, viṣūcikā vā kāye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313512 (0.049):
varṇanibhā iyamapi vartamāna (tā)mevādhvānamupādāya | atītaṃ / punaradhvānamupādāya | śubhā babhūva | saiṣā tāvadatītamadhvānamupādāya
anāgatam adhvānam upādāya, notpādayati vartamānam adhvānam upādāya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281873 (0.041):
na yathādharmaṃ pratikṛtā bhavati | yathā atītamadhvānamupādāya / evamanāgataṃ vartamānamadhvānamupādāya yāmāpattimāpanno bhavati | sā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166730 (0.041):
yathādharmaṃ pratikṛtā bhavati / yathātītam adhvānam upādāya, evam / anāgataṃ vartamānam adhvānam upādāya yām āpattim āpanno bhavati, sā cānena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279202 (0.054):
prasādamātrakamatītānāgatapratyutpannamadhvānamupādāya / notpāditavānnotpādayiṣyati notpādayati | idaṃ dvitīyamagotrastha[sya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161932 (0.054):
guṇadarśanam anuśaṃsadarśanaṃ prasādamātrakam atītānāgatapratyutpannam / adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313512 (0.064):
varṇanibhā iyamapi vartamāna (tā)mevādhvānamupādāya | atītaṃ / punaradhvānamupādāya | śubhā babhūva | saiṣā tāvadatītamadhvānamupādāya
parīttakalāmātrakam avaramātrakaṃ nirvāṇe tṛṣṇākṣaye virāge nirodhe
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279188 (0.0):
notpādayati [varta]mānamadhvānamupādāya parīttakalpamātrakamavaramātrakaṃ / nirvāṇe, tṛṣṇākṣaye, virāge, nirodhe guṇadarśanamuśansa (śaṃsa)darśanaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050231 (0.058):
tṛṣṇākṣaye nirodhe nirvāṇe cittaṃ na praskandati, na prasīdati, na
guṇadarśanam anuśaṃsadarśanaṃ prasādamātrakam atītānāgatapratyutpannam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279200 (0.0):
nirvāṇe, tṛṣṇākṣaye, virāge, nirodhe guṇadarśanamuśansa (śaṃsa)darśanaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162050 (0.040):
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313556 (0.046):
vartamānamadhvānamupādāya | iti hyatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ayamapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460615 (0.049):
tridhā hi cittaṃ saṃbhavati parikalpamupādāya atītamanāgataṃ pratyutpannaṃ / ca / tatra / atītānāgataṃ naṣṭājātaṃ cittaṃ nāhaṃ na ahaṃdarśanaviṣayaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188997 (0.056):
mahābhūtāni catvāri mahābhūtāny upādāya / tat punar / atītānāgatapratyutpannam ādhyātmikaṃ vā bāhyaṃ vaudārikaṃ vā sūkṣmaṃ vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172860 (0.061):
manasikaroti, atītam apy adhvānam anāgataṃ pratyutpannam apy adhvānam / / sa dharmamātraṃ paśyati vastumātraṃ sac ca sato 'sac cāsato hetumātraṃ
adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279207 (0.0):
prasādamātrakamatītānāgatapratyutpannamadhvānamupādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313556 (0.022):
bhaviṣyatīti | nedaṃ sthānaṃ vidyate | tadyathaiṣā bāhyā eva[ṃ] / vartamānamadhvānamupādāya | iti hyatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ayamapi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162050 (0.026):
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161905 (0.028):
saṃvegamātrakaṃ notpāditavān atītam adhvānam upādāya, notpādayiṣyaty
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279166 (0.029):
parīttamapi prapaṃce saṃsāradoṣadarśanamādīnavadarśanaṃ | saṃvegamātraṃ / notpāditavānatītamadhvānamupādāya notpādayiṣyatyānāgata[madhvāna]mupādāya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460615 (0.044):
tridhā hi cittaṃ saṃbhavati parikalpamupādāya atītamanāgataṃ pratyutpannaṃ / ca / tatra / atītānāgataṃ naṣṭājātaṃ cittaṃ nāhaṃ na ahaṃdarśanaviṣayaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188997 (0.054):
mahābhūtāni catvāri mahābhūtāny upādāya / tat punar / atītānāgatapratyutpannam ādhyātmikaṃ vā bāhyaṃ vaudārikaṃ vā sūkṣmaṃ vā
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161866 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162002 (0.0):
ñams pa kho na tsam du mthoṅ bar zad de /] idaṃ tṛtīyam agotrasthaṃ liṅgam / (I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162060 (0.0):
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162190 (0.0):
gacchati / idaṃ pañcamam agotrasthasya pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.0):
caturtham avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.0):
bhavati / idaṃ pañcamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.0):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.0):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.0):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.0):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.0):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.0):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.0):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168255 (0.0):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.0):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168323 (0.0):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169480 (0.0):
(I) C IIl 5 b (2) Ms.7a4M, Sh.72 7, P.34b2, D.29a3, N.31a2, Co.31b5, / Ch.407c18 / punar aparaḥ samāsārthaḥ / yaś ca saṃvaropāyaḥ, yac ca saṃvaraṇīyaṃ vastu,
punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / ādita evādhimātreṇāhrikyānapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161870 (0.0):
(I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / anekaparyāyeṇa saṃsāradoṣān vicitrān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162006 (0.0):
(I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sarvākāraparipūrṇe sphuṭe yukte citre
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162064 (0.0):
(I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sacet kadācit karhicit svākhyāte
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162194 (0.0):
(I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / yat kiṃcit kuśalaṃ karma karoti kāyena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.035):
(I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5, / Ch.401a11 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalo na ca tāvad visaṃyukto bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.035):
(I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18 / punar aparam avatīrṇapudgalo buddhasya vā dharmasya vā saṃghasya vā gunāñ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.035):
(I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ prakṛtyaiva tīvreṇa hrīvyapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.035):
(I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ chandiko bhavati / tīvracchanda uddeśe
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.035):
(I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ sarvakarmānteṣv anavadyeṣu sarvasamādāneṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.035):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.035):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.035):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.035):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.035):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.035):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168254 (0.035):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.035):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168322 (0.035):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
samanvāgato bhavati / yenāyam aghṛṇacittaś cāsaṃkucitacittaś ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279232 (0.0):
[yeṇa..............] gāmīduḥ[khā] patrāpyeṇa samanvāgato bhavati | / yenāyamaghṛṇacittaścāsaṃkucitacittaśca prahṛṣṭacittaśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907443 (0.058):
sarvajñajñānam/ / 07605 bhagavān āha/ yena jñānena samanvāgato {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24848607 (0.059):
samudānetavyo yathāyamanarhannapi tatprativiśiṣṭenāsaṃkleśena samanvāgataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043383 (0.062):
hi sa sthito 'saṃhāryeṇa cittena asaṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati /
prahṛṣṭacittaś ca sarvaṃ pāpam adhyācarati / na ca kadācit tan nidānaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279234 (0.014):
yenāyamaghṛṇacittaścāsaṃkucitacittaśca prahṛṣṭacittaśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065714 (0.064):
labdhaḥ hṛdayasya rudhirasya ca asthimajjāyāśceti / sa hṛṣṭacittaḥ / kalyacittaḥ pramuditacittastaṃ māṇavakametadavocat dāsyāmi māṇavaka yena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778748 (0.064):
sa hṛṣṭacittaḥ kalyacittaḥ pramuditacittas taṃ māṇavakam etad avocat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3736405 (0.064):
sa hṛṣṭa cittaḥ kalya cittaḥ pramudita cittas taṃ māṇavakam etad avocat |
vipratisārī bhavati / [gźi des tshe 'di'i zaṅ ziṅ daṅ bcas pa'i bdag ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175988 (0.016):
la / gnas dben par 'dug ste / gñid bsaṅ bar bya'o sñam du sems pa yin te / / des na de'i gñid kyi sñom pa rnam pa thams cad kyi thams cad du med par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163688 (0.016):
daṅ / yoṅs su smin par byed pa ñid yod pa daṅ / yoṅs su smin pa yod pa ste
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199994 (0.017):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199933 (0.017):
dad pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / bde 'gror skye ba las byuṅ ba daṅ / bdag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200842 (0.017):
gtan la 'bebs pas rtsod ba daṅ / bdag ñid kyis ltuṅ ba la 'gyod pa rtsod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176211 (0.018):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988914 (0.018):
yoṅs su śes pa daṅ bcas pa yoṅs su śes pa brgyad bsam gtan gyi ḥbras bu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200359 (0.018):
ñe bar spyad pa rgud pa daṅ / lhag pa'i bsaṃ pa rgud pa daṅ / sbyor ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199735 (0.019):
'jig rten pa'i yaṅ dag pa'i lta ba sbyin pa yod do / źes bya ba la sogs / pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176687 (0.019):
spyod pa daṅ ldan pa'i ñin mo'i las daṅ / mtshan mo'i las daṅ / lus kyi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199818 (0.020):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176652 (0.020):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199782 (0.020):
pa ste / mṅon par byuṅ ba daṅ ldan pa'i yaṅ dag pa'i rtog pa ni 'jug par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163092 (0.021):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176294 (0.021):
don mdor bsdu ba gaṅ źe na / rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176306 (0.021):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ / rgyu ba daṅ ldan pa daṅ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987910 (0.021):
med pa mi lcogs pa med pa la sogs paḥi sa daṅ zag pa daṅ bcas pa bsam gtan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200422 (0.021):
ni lhag pa'i bsam pa rgud pa'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199575 (0.022):
la / de gñis ñid dad pas mos pa daṅ / lta bas thob pa daṅ / sñoms par 'jug / pa'i sgrib pa las ni rnam par grol la / ñon moṅs pa'i sgrib pa las ni rnam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199707 (0.022):
/ gnas pa daṅ mthun pa daṅ / sdud par byed pa'o //
ñams pa kho na tsam du mthoṅ bar zad de /] idaṃ tṛtīyam agotrasthaṃ liṅgam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161941 (0.006):
adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162056 (0.011):
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989389 (0.023):
ṣes bya ba smos te. bsam gtan khyad par can ni bsam gtan daṅ po kho na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200298 (0.028):
rnam par bstsal ba'i phyir 'phags pa'i chos 'dul ba la dad pa la sogs pa'i / stobs bdun po kho na yod par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199893 (0.028):
de / 'di ltar bde ba 'dod pa kho na'i phyir yin la / bde ba bdun po 'di
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200084 (0.028):
brel ba las byuṅ ba tsam du zad la de yaṅ kha na ma tho ba daṅ bcas pa yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176687 (0.034):
spyod pa daṅ ldan pa'i ñin mo'i las daṅ / mtshan mo'i las daṅ / lus kyi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987997 (0.034):
daṅ bcas pa goṅ maḥi ñer bsdogs kyis bsdus pa dag yod de. gṣan kho na yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163092 (0.035):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988385 (0.035):
gaṅ yin pa de ñid śes rnams kyi yin pas bzod paḥi ḥbras bu yaṅ yoṅs su śes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177100 (0.035):
brgyad gaṅ źe na / 'di ltar 'di na la la daṅ po kho nar tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175876 (0.036):
/ yoṅs su ṅal ba'i gźi las dus ma yin par gñid kyi sñom pa skye bar gyur
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164448 (0.037):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176730 (0.038):
spyod pa daṅ ldan pa'i mtshan mo'i las daṅ yid kyi las kho nar yaṅ bstan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184742 (0.038):
rtog pa'i lus daṅ / snaṅ brñan źes kyaṅ bya ste] / itīmāni tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200841 (0.038):
gtan la 'bebs pas rtsod ba daṅ / bdag ñid kyis ltuṅ ba la 'gyod pa rtsod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163701 (0.041):
/ źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164074 (0.041):
de la źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164148 (0.041):
pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988960 (0.044):
paḥi ḥbras bu kho na yin no. ṣes bya ba ni ḥdod pa las ḥdod chags ma bral
(I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sarvākāraparipūrṇe sphuṭe yukte citre
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161870 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161950 (0.0):
adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162065 (0.0):
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162195 (0.0):
gacchati / idaṃ pañcamam agotrasthasya pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.0):
caturtham avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.0):
bhavati / idaṃ pañcamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.0):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.0):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.0):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.0):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.0):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.0):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.0):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168255 (0.0):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.0):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168323 (0.0):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169480 (0.0):
(I) C IIl 5 b (2) Ms.7a4M, Sh.72 7, P.34b2, D.29a3, N.31a2, Co.31b5, / Ch.407c18 / punar aparaḥ samāsārthaḥ / yaś ca saṃvaropāyaḥ, yac ca saṃvaraṇīyaṃ vastu,
gamake duḥkhaṃ vārabhya samudayaṃ vā nirodhaṃ vā mārgaṃ vā saddharme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177981 (0.036):
kālena kālaṃ sāmutkarṣikīṃ caturāryasatyapratisaṃyuktāṃ kathāṃ kathayati / / duḥkhaṃ vārabhya samudayaṃ vā nirodhaṃ vā mārgaṃ vā / sattvaparipākāya vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279264 (0.055):
do[ṣa]yukte citre (tte) gamake duḥkhaṃ vā ārabhya, samudayaṃ vā,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649132 (0.056):
sāmutkarṣikī dharmadeśanā tadyathā duḥkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ mārgaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651345 (0.060):
catvary āryasatyāni abhisamayatas tadyathā duḥkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ / mārgam; atha nandā ca nandabalā ca grāmikaduhitarau dṛṣṭadharme
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1974773 (0.060):
bhikṣuścatvāri dhyānānyupasampadya viśuddhākopyacitto (SSS_157) bhavati | / sa duḥkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ mārgamāryasatyañca yathābhūtaṃ prajānāti iti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851040 (0.062):
duḥkhaṃ samudayaṃ caiva nirodhaṃ mārgameva ca || 40 || / yo hi sarvadharmapratītyasamutpādalakṣaṇāṃ svabhāvaśūnyatāṃ samyak
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649164 (0.063):
āryasatyāny (A 394a) abhisameti; duḥkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ mārgam; tasmin / khalu dharmaparyāye bhāṣyamāṇe agrakulikasya gṛhapater virajo vigatamalaṃ
deśyamāne na labhate cetasa āvarjanamātrakam adhimuktimātrakaṃ ca / [spu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279273 (0.0):
nirodhamvā, mārgamvā, saddharme deśyamāne na labhate cetasa āvarjanamātre
ziṅ źes byed pa'am / mchi ma bkrug ces byed pa thob par gyur pa lta ci
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164120 (0.011):
'dul ba la daṅ por dad pa daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa'i bar ni thob par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164051 (0.015):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164391 (0.015):
pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus kyi phyi ma thob ciṅ / rñed par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin / yoṅs su smin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163241 (0.016):
ma yin pa rnams su rgyas par sṅa ma bźin du skyes par gyur na / daṅ po kho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163989 (0.016):
daṅ gtso bo daṅ dam pa daṅ śin tu khyad par du 'phags pa dag yaṅ dag par / sgrub par (Śbh I 44) byed pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin par byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176086 (0.016):
de ltar śes bźin daṅ ldan pas rgyu ba daṅ spyod pa thams cad mi ñuṅ bar / sgrub par byed pa gaṅ yin pa de ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530083 (0.016):
'on te brdzun pa'i rnam pa kun tu ston par byed pa gaṅ yin pa de lta bu de ni 'khrul (D233a4) pa'i ṅo bo ñid yin te / des na rnam pa med pa yaṅ 'khrul pa'i dbaṅ gis rig par 'gyur ba yin no źes 'dod na /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199857 (0.019):
pa gaṅ yin pa de ni sdud par byed pa'i rgyu yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176989 (0.019):
par ltuṅ ba sems can dmyal ba rnams su skye bar mi 'gyur ba daṅ / ma thob / pa thob par bya ba'i tshogs kyi rgyu byas par 'gyur ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163502 (0.020):
de ltar gcig gi rgyu daṅ rten du gcig gyur pa'i sbyin pa'i stobs bskyed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199815 (0.020):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199701 (0.020):
yaṅ dag par sems rtse gcig tu byed par 'gyur ba ste / 'jug par byed pa daṅ / / gnas pa daṅ mthun pa daṅ / sdud par byed pa'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200280 (0.020):
bdud daṅ ñon moṅs pa'i phyogs kyi stobs 'di dag zil gyis mnan pa daṅ / / rnam par bstsal ba'i phyir 'phags pa'i chos 'dul ba la dad pa la sogs pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199576 (0.021):
la / de gñis ñid dad pas mos pa daṅ / lta bas thob pa daṅ / sñoms par 'jug / pa'i sgrib pa las ni rnam par grol la / ñon moṅs pa'i sgrib pa las ni rnam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199622 (0.022):
pa las ni rnam par grol la / sñoms par 'jug pa'i sgrib pa las ni rnam par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177325 (0.023):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163093 (0.024):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199992 (0.024):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163448 (0.024):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176052 (0.025):
bźin yid la byed pa daṅ / śes rab daṅ ldan pa'i sems mṅon par 'du byed pa
smos te /] atītānāgatapratyutpannam adhvānam upādāya / idaṃ caturtham
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279292 (0.0):
duta pratyutpannamadhvānamupādāya | idaṃ caturthamagotrasthaṃ liṃgaṃ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279200 (0.026):
prasādamātrakamatītānāgatapratyutpannamadhvānamupādāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161930 (0.026):
guṇadarśanam anuśaṃsadarśanaṃ prasādamātrakam atītānāgatapratyutpannam / adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313556 (0.044):
vartamānamadhvānamupādāya | iti hyatītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ayamapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460615 (0.062):
tridhā hi cittaṃ saṃbhavati parikalpamupādāya atītamanāgataṃ pratyutpannaṃ / ca / tatra / atītānāgataṃ naṣṭājātaṃ cittaṃ nāhaṃ na ahaṃdarśanaviṣayaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188997 (0.063):
mahābhūtāni catvāri mahābhūtāny upādāya / tat punar / atītānāgatapratyutpannam ādhyātmikaṃ vā bāhyaṃ vaudārikaṃ vā sūkṣmaṃ vā
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161866 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161945 (0.0):
adhvānam upādāya notpāditavān notpādayiṣyati notpādayati / idaṃ dvitīyam / agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162002 (0.0):
ñams pa kho na tsam du mthoṅ bar zad de /] idaṃ tṛtīyam agotrasthaṃ liṅgam / (I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162190 (0.0):
gacchati / idaṃ pañcamam agotrasthasya pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.0):
pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.0):
caturtham avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.0):
bhavati / idaṃ pañcamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.0):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.0):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.0):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.0):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.0):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.0):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.0):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168255 (0.0):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.0):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168323 (0.0):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169480 (0.0):
(I) C IIl 5 b (2) Ms.7a4M, Sh.72 7, P.34b2, D.29a3, N.31a2, Co.31b5, / Ch.407c18 / punar aparaḥ samāsārthaḥ / yaś ca saṃvaropāyaḥ, yac ca saṃvaraṇīyaṃ vastu,
punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sacet kadācit karhicit svākhyāte
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161870 (0.0):
(I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / anekaparyāyeṇa saṃsāradoṣān vicitrān
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161949 (0.0):
(I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / ādita evādhimātreṇāhrikyānapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162006 (0.0):
(I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / sarvākāraparipūrṇe sphuṭe yukte citre
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162194 (0.0):
(I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / yat kiṃcit kuśalaṃ karma karoti kāyena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.035):
(I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5, / Ch.401a11 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalo na ca tāvad visaṃyukto bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.035):
(I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18 / punar aparam avatīrṇapudgalo buddhasya vā dharmasya vā saṃghasya vā gunāñ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.035):
(I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ prakṛtyaiva tīvreṇa hrīvyapatrāpyeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.035):
(I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ chandiko bhavati / tīvracchanda uddeśe
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.035):
(I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29 / punar aparam avatīrṇaḥ pudgalaḥ sarvakarmānteṣv anavadyeṣu sarvasamādāneṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.035):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.035):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.035):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.035):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.035):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.035):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168254 (0.035):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.035):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168322 (0.035):
(I) C IIl 4 f (10) Ms.8b7M, Sh.62 5, P.29b4, D.25a2, Co.27a6, N.27a1, / Ch.406a21 / punar aparaṃ pūrvavat sarvapraṇidhānāni samṛdhyanti / saced ākāṃkṣate
dharmavinaye pravrajati, sa rājābhinirṇīto vā, corābhinirṇīto vā, ṛṇārto
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279310 (0.0):
punaraparamagotrasthaḥ pudgalaḥ sa cet kadācit karha (rhi)cit svākhyāte / dharmavinaye pravrajati | sa rājā bhinirṇīto vā, co (cau)rābhinirṇīto vā,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166629 (0.022):
rājābhinirṇīto vā pravrajitaś, caurābhinirṇīto vā, ṛṇārto vā, bhayārto vā,
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750469 (0.024):
rājñānujñātaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ sa tatra yāvad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556539 (0.034):
112.020. yadā āyuṣmān svāgataḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ, tadā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732185 (0.036):
datvā puṇyāni kṛtvā svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658170 (0.037):
satvānām asmin dharmavinaye pravrajyāsti; labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām iti | tato bhagavān mahākaruṇāparigatahṛdayaḥ satvānām
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444105 (0.042):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689300 (0.042):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690496 (0.042):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641062 (0.042):
429.015. so 'bhiprasannaḥ kathayati bho bhikṣu, labheyāhaṃ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyāmupasampadaṃ bhikṣubhāvam/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666925 (0.042):
pariṣat; labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ (SBV I
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743409 (0.042):
anujñāpya sthavirānandasya pādayor nipatyovāca | sthavira labheyāhaṃ / svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662406 (0.043):
nīcakulotpannaḥ syām, aham api svākhyāte dharmavinaye pravrajyodyujyeyaṃ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524118 (0.044):
mahākātyāyanamidamavocat labheyāhamāryamahākātyāyana svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām, yāvaccareyāhaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654448 (0.046):
472.002. ahaṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaye iti/
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853972 (0.046):
mohapuruṣā ye svākhyāte dharmavinaye pravrajya tīrthikadṛṣṭau nipatitā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922434 (0.048):
kalpayati ca vikalpayati / bhadanta śāriputra, yat svākhyāte dharmavinaye / pravrajitāḥ kalpayanti ca vikalpayanti, tadhi na yujyate / sthavīre
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230877 (0.049):
upasaṃkrāntaḥ / ārya icchāmi (MSV II 140) svākhyāte dharmavinaye / pravrajitum* / bhadramukha evaṃ kuru / sa tasyānupūrvyā keśāvataraṇaṃ
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17218516 (0.049):
idānīṃ mayā svākhyāte dharmavinaye pravra
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735477 (0.051):
gatvā mātuḥ pādayor nipatya kathayaty ambānujānīhi māṃ pravrajāmi / svākhyāte dharmavinaye | iti śrutvāsya mātā paramaviṣādam āpannā | urasi
vā bhayārto vājīvikābhayabhīto vā, nātmadamāya, nātmaśamāya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166644 (0.0):
ajīvikā bhayabhīto vā, na śrāmaṇyāya, na brāhmaṇyāya, nātmaśamāya, / nātmadamāya, nātmaparinirvāṇāya / evam ādito durgṛhīto bhavati //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281795 (0.041):
nātmaśamāya, nātmadamāya, nātmaparinirvāṇāyaivamādita[ḥ |] duḥgṛhīto
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166630 (0.043):
rājābhinirṇīto vā pravrajitaś, caurābhinirṇīto vā, ṛṇārto vā, bhayārto vā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26958833 (0.059):
kleśamārabhayabhīto | mṛtyumārabhayabhīto | devaputramārabhayabhītaḥ |
nātmaparinirvāṇāya, (Śbh I 28) na śrāmaṇyāya, na brāhmaṇyāya, tathā
pravarjito 'pi sārdhaṃ gṛhasthapravarjitaiḥ sthitaḥ, praṇidhāya
brahmacaryaṃ carati, devo vā syāṃ devānyataro veti, śikṣāṃ vā
pratyākhyāya prahāṇāya varttate / duḥśīlo vā bhavaty antaḥpūtir avasrutaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475214 (0.060):
yathāpīhaiko duḥśīlo bhavati pāpadharmā antaḥpūtir avasrutaḥ / kaṣaṃvakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ / aśramaṇaḥ śramaṇapratijño
kaśaṃbakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ, aśramaṇaḥ śramaṇapratijñaḥ,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475223 (0.0):
yathāpīhaiko duḥśīlo bhavati pāpadharmā antaḥpūtir avasrutaḥ / kaṣaṃvakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ / aśramaṇaḥ śramaṇapratijño
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167284 (0.0):
antaḥpūtir avasrutaḥ kaśambakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ, aśramaṇaḥ / śramaṇapratijñaḥ, abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ evam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282421 (0.028):
pāpadharmā antaḥ pūtiravasrutaḥ kaśambodakajātaḥ | śaṃkhasvarasamācāraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938149 (0.032):
duḥśīlapāpasamācāro bhikṣur anubhūtaḥ kaśambakajāto 'śramaṇaḥ / śramaṇapratijñaḥ abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ | dhvastaḥ patitaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875726 (0.032):
r anubhūtaḥ kaśambakajāto 'śramaṇaḥ śramaṇapratijñaḥ / abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ |
abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ. atītānāgatapratyutpanneṣv adhvasv
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475225 (0.0):
kaṣaṃvakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ / aśramaṇaḥ śramaṇapratijño / 'brahmacārī brahmacāripratijñaḥ / evaṃ hi sacet tvaṃ bhikṣo nāpārime tīre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938150 (0.0):
duḥśīlapāpasamācāro bhikṣur anubhūtaḥ kaśambakajāto 'śramaṇaḥ / śramaṇapratijñaḥ abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ | dhvastaḥ patitaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875727 (0.0):
r anubhūtaḥ kaśambakajāto 'śramaṇaḥ śramaṇapratijñaḥ / abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167284 (0.0):
antaḥpūtir avasrutaḥ kaśambakajātaḥ śaṃkhasvarasamācāraḥ, aśramaṇaḥ / śramaṇapratijñaḥ, abrahmacārī brahmacāripratijñaḥ evam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282421 (0.031):
aśramaṇa[ḥ] śramaṇapratijñaḥ abrahmacārī brahmacāripratijña evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279337 (0.044):
śramaṇaprati] jñaḥ, abrahmacārī brahmacārī (ri ) pratijñaḥ, / atītānāgatapratyutpanneṣvadhvasvagotrasthasya pudgalasyaivameva pravrajyā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902459 (0.064):
sarvakāyakarmavākkarmamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartisamanvāgatatvātsarvakāyavāṅbhamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartijñānasamanvāgata / ityucyate / / atītānāgatapratyutpanneṣvadhvasvasaṅgāpratihatajñānadarśanasamanvāgatatvāt
agotrasthasya pudgalasyaivam eva pravrajyā veditavyā / na cāśikṣākāmasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279345 (0.015):
atītānāgatapratyutpanneṣvadhvasvagotrasthasya pudgalasyaivameva pravrajyā / veditavyā | na vā śikṣākāmasya pudgalasya pravrajyopasampadbhikṣubhāvaḥ |
pudgalasya pravrajyopasaṃpadbhikṣubhāvaḥ / tad anena / paryāyeṇānenābhisandhinārthato [rab tu byuṅ ba ma yin gyi rab tu byuṅ ba'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199773 (0.010):
pa ste / mṅon par byuṅ ba daṅ ldan pa'i yaṅ dag pa'i rtog pa ni 'jug par
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279351 (0.013):
veditavyā | na vā śikṣākāmasya pudgalasya pravrajyopasampadbhikṣubhāvaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175916 (0.015):
/ dus yun riṅ por dge ba'i phyogs ñams par mi 'gyur ba daṅ / dge ba'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199998 (0.015):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200212 (0.016):
po daṅ / dkar po'i rab tu dbye ba daṅ bcas pa'i rten ciṅ 'brel bar 'byuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176290 (0.017):
don mdor bsdu ba gaṅ źe na / rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176349 (0.017):
de la rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa gaṅ źe na / 'di lta ste / lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176395 (0.017):
rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176423 (0.017):
de la re źig ldog pa daṅ 'gro ba źes bya ba gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba / daṅ ldan pa'i lus kyi las bstan to // chuṅ zad bltas pa daṅ / rnam par"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176449 (0.017):
bltas pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba daṅ ldan pa'i mig gi las bstan"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176473 (0.017):
ni rgyu ba daṅ ldan pa'i yan lag daṅ ñiṅ lag thams cad kyi las bstan to //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176535 (0.017):
rgyu ba daṅ ldan pa'i bsod sñoms kyi las bstan to //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176072 (0.017):
de ltar śes bźin daṅ ldan pas rgyu ba daṅ spyod pa thams cad mi ñuṅ bar
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199935 (0.018):
dad pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / bde 'gror skye ba las byuṅ ba daṅ / bdag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177163 (0.018):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199844 (0.019):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175863 (0.019):
/ rtsol ba'm / ruṅ ba'i bya ba cuṅ zad byed pas yoṅs su ṅal ba'i rgyu daṅ / / yoṅs su ṅal ba'i gźi las dus ma yin par gñid kyi sñom pa skye bar gyur
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161065 (0.021):
dam pa'i chos mṅon sum du bya ba'i tshul gyis yin par rig par bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163546 (0.021):
dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa'i / bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177077 (0.023):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o //
rtags daṅ cha lugs 'dzin pa tsam gyis rab tu byuṅ ba] iti saṃkhyāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199946 (0.017):
dad pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / bde 'gror skye ba las byuṅ ba daṅ / bdag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199773 (0.022):
pa ste / mṅon par byuṅ ba daṅ ldan pa'i yaṅ dag pa'i rtog pa ni 'jug par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199998 (0.026):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175915 (0.027):
/ dus yun riṅ por dge ba'i phyogs ñams par mi 'gyur ba daṅ / dge ba'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184730 (0.028):
/ tiṅ ṅe 'dzin gyi sgo daṅ / yid la byed pa'i rten daṅ / naṅ du rnam par
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988420 (0.028):
ṣes bya ba ni ḥdi ltar mi lcogs paḥi sa paḥi lam gyis khams gsum paḥi / mthoṅ ba daṅ bsgom pas spaṅ bar bya baḥi zag pa rnams spaṅ ba srid de.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176311 (0.028):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ / rgyu ba daṅ ldan pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199935 (0.029):
dad pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / bde 'gror skye ba las byuṅ ba daṅ / bdag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163093 (0.029):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200842 (0.029):
gtan la 'bebs pas rtsod ba daṅ / bdag ñid kyis ltuṅ ba la 'gyod pa rtsod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200080 (0.029):
brel ba las byuṅ ba tsam du zad la de yaṅ kha na ma tho ba daṅ bcas pa yin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176652 (0.029):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176071 (0.029):
de ltar śes bźin daṅ ldan pas rgyu ba daṅ spyod pa thams cad mi ñuṅ bar
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199822 (0.030):
'jug par byed pa'i rgyu daṅ / gnas pa daṅ mthun pa'i rgyu de'i 'og tu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176763 (0.030):
de la rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176425 (0.030):
de la re źig ldog pa daṅ 'gro ba źes bya ba gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba / daṅ ldan pa'i lus kyi las bstan to // chuṅ zad bltas pa daṅ / rnam par"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200213 (0.030):
po daṅ / dkar po'i rab tu dbye ba daṅ bcas pa'i rten ciṅ 'brel bar 'byuṅ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988317 (0.030):
rgyal po ñe bar btags pa bṣin te dper na rgyal poḥi ḥkhor la rgyal po ñe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989383 (0.030):
ṣes bya ba smos te. bsam gtan khyad par can ni bsam gtan daṅ po kho na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988104 (0.032):
ṣes bya ba ni tha maḥi cha daṅ ṃthun pa spaṅs paḥi yoṅs su śes pa daṅ. / gzugs kyi ḥdod chags zad paḥi yoṅs su śes pa daṅ. kuntu sbyor ba thams cad
gacchati / idaṃ pañcamam agotrasthasya pudgalasya liṅgam //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161862 (0.0):
anutpīḍyā dūrāgatā pragāḍhasaṃniviṣṭā / idaṃ prathamam agotrasthasya / pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
(I) A IIl f Ms.4a4M, Sh.18 17, P.9b2, D.8a7, N.9b7, Co.9a3, Ch.398b18 / punar aparam agotrasthaḥ pudgalaḥ / yat kiṃcit kuśalaṃ karma karoti kāyena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161870 (0.0):
anutpīḍyā dūrāgatā pragāḍhasaṃniviṣṭā / idaṃ prathamam agotrasthasya / pudgalasya liṅgam // / (I) A IIl b Ms.3b6L, Sh.16 19, P.8b1, D.7b2, N.9a1, Co.8a2, Ch.398a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161950 (0.0):
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl c Ms.3b7R, Sh.17 9, P.8b4, D.7b5, N.9a4, Co.8a6, Ch.398a17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162007 (0.0):
ñams pa kho na tsam du mthoṅ bar zad de /] idaṃ tṛtīyam agotrasthaṃ liṅgam / (I) A IIl d Ms.4a1L, Sh.17 14, P.8b7, D.7b6, N.9a5, Co.8b1, Ch.398a23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162065 (0.0):
agotrasthaṃ liṅgam // / (I) A IIl e Ms.4a2M, Sh.18 7, P.9a2, D.8a1, N.9b1, Co.8b3, Ch.398b1
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165043 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 2 Ms.14b5R, Sh.29 14, W.*66 12, P.16a4, D.13b7, N.15b6, Co.15a5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165102 (0.0):
avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 3 Ms.14b7L, Sh.30 3, P.16a8, D.14a3, N.16a2, Co.14a7, Ch.401a18
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165136 (0.0):
aśruprapātān romāṃcāṃś ca pratilabhate / idaṃ tṛtīyam avatīrṇasya / pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 4 Ms.14b8L, Sh.30 9, P.16b2, D.14a4, N.16a3, Co.15b2, Ch.401a22
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165162 (0.0):
caturtham avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 5 Ms.15a1L, Sh.30 13, P.16b3, D.14a5, N.16a4, Co.15b3, Ch.401a26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165187 (0.0):
bhavati / idaṃ pañcamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 6 Ms.15a1M, Sh.30 17, P.16b4, D.14a6, N.16a5, Co.15b4, Ch.401a29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165218 (0.0):
niścitārambhaś ca, yaduta samāgamāya / idaṃ ṣaṣṭham avatīrṇasya pudgalasya / liṅgam // / (I) B IIl 7 Ms.15a2L, Sh.31 1, P.16b6, D.14a7, N.16a6, Co.15b6, Ch.401b4
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165254 (0.0):
saptamam avatīrṇasya pudgalasya liṅgam // / (I) B IIl 8 Ms.15a3L, Sh.31 6, P.16b8, D.14b2, N.16b1, Co.15b7, Ch.401b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167696 (0.0):
(I) C IIl 4 e Ms.11b7M, Sh.55 4, P.27a3, D.22b7, N.24b6, Co.25a2, / Ch.405a29 / asya punaḥ śīlasaṃvarasya trividhā pratyavekṣā pariśuddhinimittam / katamā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168085 (0.0):
(I) C IIl 4 f (2) Ms.8b2M, Sh.60 12, P.28b6, D.24a5, N.26a5, Co.26b1, / Ch.405c22 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudglaḥ maraṇakālasamaye pratyupasthite, kṛtaṃ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168145 (0.0):
(I) C IIl 4 f (3) Ms.8b3R, Sh.60 1, P.29a2, D.24b1, N.26b1, Co.26b4, / Ch.406a1 / punar aparaṃ śīlavataḥ puruṣapudgalasya digvidikṣu kalyāṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168167 (0.0):
(I) C IIl 4 f (4) Ms.8b4M, Sh.61 3, P.29a3, D.24b2, N.26b2, Co.26b5, / Ch.406a3 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ sukham svapiti sukhaṃ pratibudhyate /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168187 (0.0):
(I) C IIl 4 f (5) Ms.8b4R, Sh.61 6, P.29a4, D.24b3, N.26b2, Co.26b6, / Ch.406a5 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ supto 'pi devānāṃ rakṣyo bhavati /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168204 (0.0):
(I) C IIl 4 f (6) Ms.8b5L, Sh.61 9, P.29a5, D.24b3, N.26b3, Co.26b7, / Ch.406a7 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ na śaṃkī bhavati parataḥ pāpasya, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168227 (0.0):
(I) C IIl 4 f (7) Ms.8b5M, Sh.61 12, P.29a6, D.24b4, N.26b4, Co.27a1, / Ch.406a9 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ badhakānāṃ pratyarthikānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168255 (0.0):
(I) C IIl 4 f (8) Ms.8b6L, Sh.61 17, P.29a8, D.24b6, N.26b5, Co.27a2, / Ch.406a13 / punar aparaṃ pūrvavad vyāḍānāṃ yakṣāṇāṃ naivāsikānām amanuṣyāṇāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168278 (0.0):
(I) C IIl 4 f (9) Ms.8b6M, Sh.61 21, P.29b1, D.24b7, N.26b6, Co.27a4, / Ch.406a16 / punar aparaṃ śīlavān puruṣapudgalaḥ dharmeṇālpakṛcchreṇa parato lābhaṃ
vācā manasā vā, tat sarvaṃ bhavābhiprāyo vā viśiṣṭam āyatipunarbhavam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279387 (0.0):
karma karoti | (Śbh_Sh: 19) kāyena, vācā, manasā vā tatsarvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039590 (0.036):
yad eva karma karoṣi. kāyena vā vācā vā manasā vā tat sarvaṃ prakṛtiśūnyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812321 (0.036):
tvaṃ kulaputra yad yad evaṃ karma karoṣi kāyena vā vācā vā manasā vā tat
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844109 (0.040):
bhavati / tathā sarvaṃ vyatikramaṃ pratisaṃkhyāya pareṣāṃ kṣamitā bhavati / / tathā sarvaṃ kāyena vācā manasā kṛtaṃ kuśalamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844024 (0.050):
śīlasaṃvarasamādānādūrdhvaṃ mahābodhāya kuśalamācinoti kāyena vācā manasā / sarvaṃ tatsamāsataḥ kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ śīlamityucyate / tatpunaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495100 (0.050):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena manasā vācā, sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096809 (0.051):
yad eva karma ārapsyante kāyena vā vācā vā manasā vā sarvaṃ tad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054335 (0.051):
cittasaṃtatyā yadyadeva karma ārapsyante kāyena vā vācā vā manasā vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242650 (0.051):
viparyastayā cittasaṃtatyā yadyad eva karmārapsyante kāyena vā vācā vā / manasā vā, sarvaṃ tad aniṣṭatvāyākāntatvāyāmanaāpatvāya saṃvartiṣyati.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6283236 (0.061):
sūktaṃ ta [......] (sucaritaṃ) kāyena vācā manasā na kṛtaṃ etanme
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168101 (0.061):
bata me sukṛtaṃ kāyena vācā manasā, na kṛtaṃ bata me duścaritaṃ kāyena
Asanga: Sarirarthagatha of the Cintamayibhumi, a chapter of his Yogacarabhumi (asycsaru.htm.txt) 16030098 (0.061):
pāpaṃ na kuryān manasā na vācā kāyena vā kiṃcana sarvaloke /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641319 (0.061):
430.008. pāpaṃ na kuryānmanasā na vācā kāyena vā kiṃcana sarvaloke/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642460 (0.061):
433.029. pāpaṃ na kuryānmanasā na vācā kāyena vā kiṃcana sarvaloke/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460094 (0.061):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayatti kāyena vācā manasā, sa
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25811038 (0.062):
raktaḥ san rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajaṃ karmābhisaṃskaroti kāyena vācā / manaseti vistaraḥ | ucyate | syuḥ skandhāyatanadhātavo yadi rāgādaya eva
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25827732 (0.062):
muhyate | sa rakto duṣṭo mūḍhaḥ san trividhaṃ karma abhisaṃskaroti kāyena / vācā manasā | saḥ asatsamāropeṇa vikalpayati ahaṃ raktaḥ, ahaṃ dviṣṭaḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851182 (0.062):
muhyate | sa rakto duṣṭo mūḍhaḥ san trividhaṃ karma abhisaṃskaroti kāyena / vācā manasā | saḥ asatsamāropeṇa vikalpayati ahaṃ raktaḥ, ahaṃ duṣṭaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046367 (0.063):
vyāpādakrodharoṣā utpādayitavyāḥ / teṣām api ca mayā na kāyena na vācā na / manasā aparāddhavyam / evaṃ ca me tasmin samaye dānapāramitā ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802039 (0.063):
skandhamārānupalambhāt | āha paricarito yuṣmābhiḥ śāstā? āhuḥ na kāyena / na vācā na manasā | āha viśodhitā yuṣmābhirdakṣiṇīyabhūmiḥ? āhuḥ
abhiprārthayamānaḥ, bhogābhiprāyo vā viśiṣṭaṃ bhogam abhiprārthayamāno
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279387 (0.0):
bhavābhiprāyo vā, viśiṣṭamāyatipunarbhavamabhiprārthayamāno bhogābhiprāyo
karoti / idaṃ saṣṭham agotrasthasya pudgalasya liṅgam //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279395 (0.026):
[vā bhavati | idaṃ ṣaṣṭhamagotrasthasya pudgalasya] liṃgaṃ | evaṃbhāgīyāni / cāsya bahūni liṅgāni samvidyante yaiḥ samanvāgataḥ | aparinirvāṇadharmako
evaṃbhāgīyāni cāsya bahūni liṅgāni saṃvidyante yaiḥ samanvāgato
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279400 (0.009):
[vā bhavati | idaṃ ṣaṣṭhamagotrasthasya pudgalasya] liṃgaṃ | evaṃbhāgīyāni / cāsya bahūni liṅgāni samvidyante yaiḥ samanvāgataḥ | aparinirvāṇadharmako
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279089 (0.058):
kāni punaraparinirvāṇadharmakaliṃgāni yaiḥ samanvāgataḥ / aparinirvāṇadharmakaḥ | aparinirvāṇadharmako 'yamiti vijñeyaḥ |
'parinirvāṇadharmako 'parinirvāṇadharmaka iti saṃkhyāṃ gacchati //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279092 (0.0):
kāni punaraparinirvāṇadharmakaliṃgāni yaiḥ samanvāgataḥ / aparinirvāṇadharmakaḥ | aparinirvāṇadharmako 'yamiti vijñeyaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161818 (0.033):
kāni punar aparinirvāṇadharmakaliṅgāni yaiḥ samanvāgato / 'parinirvāṇadharmakaḥ pudgalaḥ aparinirvāṇadharmako 'yam" iti vijñeyaḥ /"
(I) A IV Ms.4a5M, Sh. 19 7, W.*64 6, P.9b5, D.8b3, N. 10a2, Co.9a5, / Ch.398b25 / tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279416 (0.0):
[a]parinirvāṇadharmaka iti saṃkhyāṃ gacchati || / tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ | āha | asti gotrasthaḥ pudgalaḥ | gotra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188964 (0.009):
II 3 c (1) Ms.77a8M, Sh.237 9, P.111a4, D.91a4, N.96a3, Co.96a7, Ch.433c4 / tatra katame skandhāḥ, katamat skandhakauśalyam / āha / pañca skandhāḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191111 (0.009):
(II) A II 6 a (1) Ms.81a3R, Sh.268 12, P.121b3, D.99a4, N.104b2, Co.103b7, / Ch.436c11 / tatra katame śikṣānulomikā dharmāḥ / āha / daśa śikṣāvilomā dharmāḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191305 (0.009):
II 6 a (2) Ms.81b2R, Sh.270 3, P.122a8, D.99b6, N.105a5, Co.104b2, / Ch.437a6 / katame daśa śikṣāpadānāṃ vilomānāṃ dharmāṇāṃ pratipakṣeṇa śikṣānulomikā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196758 (0.012):
II 12 b (5) Ms.91a6R, Sh.325 17, P.146b5, D.119a6, N.126a4, Co.123b2, / Ch.444c29 / te punaḥ katame / āha / saptabodhyaṅgāni / yo 'sau yathābhūtāvabodhaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162302 (0.016):
(I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4 / tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162354 (0.016):
(I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11 / katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162393 (0.016):
(I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15 / katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193736 (0.024):
II 12 b (1) iv Ms.85b3R, Sh.294 13, P.133b2, D.108a6, N.114a7, Co.112b5, / Ch.440b18 / tatra dharmāḥ katame / rāgo rāgavinayaś ca, dveṣo dveṣavinayaś ca, moho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178499 (0.026):
(I) C IIl 10 a (1) xii Ms.59b3R, Sh.139 7, W.*77 36, P.67a2, D.56b5, / N.59a6, Co.60b6, Ch.419a1 / upadeśāḥ katame / sarvamātṛkābhidharmaḥ sūtrāntaniṣkarṣaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280119 (0.040):
bhavatyapi tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ [sa] sarvakṣipraṃ parinirvāti | so
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164896 (0.040):
punaḥ kṣipram eva parinirvāṇaṃ bhavati / api tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15165359 (0.061):
(I) B IV Ms.15a6L, Sh.32 3, W.*66 18, P.17a7, D.14b7, N.16b6, Co.16a6, / Ch.401b26 / avatīrṇāḥ pudgalāḥ katame / asty avatīrṇaḥ pudgalo 'vatīrṇa eva na
eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ, gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162306 (0.024):
tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279419 (0.024):
tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ | āha | asti gotrasthaḥ pudgalaḥ | gotra / eva sthito, nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ [avatīrṇo na niṣkrāntaḥ, avatīrṇo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162359 (0.033):
katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162347 (0.035):
udgṛhṇāti, na tyāgaṃ bṛṃhayati, na dṛṣṭim ṛjūkaroti / ayaṃ gotra eva / sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162398 (0.046):
katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279525 (0.053):
katamo gotrasthaścāvatīrṇaśca niṣkrāntaśca || etadevoktvā [a]yaṃ viśeṣaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280119 (0.061):
bhavatyapi tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ [sa] sarvakṣipraṃ parinirvāti | so
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164896 (0.061):
punaḥ kṣipram eva parinirvāṇaṃ bhavati / api tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280160 (0.064):
avatīrṇasya pudgalasya katamāni liṃgāni | iha gotrasthaḥ pudgalaḥ / avatīrṇamātra eva yadā janmāntaraparivarttenāpi smṛtisaṃpramoṣaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164940 (0.064):
avatīrṇasya pudgalasya katamāni liṅgāni / iha gotrasthaḥ pudgalo / 'vatīrṇamātra eva yadā janmāntaraparivartenāpi smṛtisaṃpramoṣaṃ
gotrastho 'vatīrṇo niṣkrāntaḥ, mṛdvindriyaḥ, madhyendriyaḥ, tīkṣṇendriyaḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279433 (0.0):
eva sthito, nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ [avatīrṇo na niṣkrāntaḥ, avatīrṇo / niṣkrānto], mṛdvindriyo, madhyendriyaḥ, tīkṣṇendriyaḥ, rāgacarito,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311431 (0.014):
cārthasya copalakṣaṇāya | udgrahṇāya, prativedhāya ca | madhyendriyo na, / tīkṣṇendriyastu | āśu dharma copalakṣayatyudgṛhṇāti | pratividhyati
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866706 (0.026):
vikalabandhanaśca / syāt trividhaḥ mṛdvindriyo / madhyendriyastīkṣṇendriyaśca / caturvidhaḥ / kṣatriyo brāhmaṇo vaiśyaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162359 (0.043):
katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885866 (0.043):
maulaṃ dhyānaṃ praviśet. naitad asti. yo hi parihīṇo bhavet. sa / mṛdvindriyaḥ. yaś ca mṛdvindriyaḥ. sa na śaknoti navame vimuktimārge
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12011650 (0.051):
lābhasatkāravyākṣepadoṣāt parihīyate. mṛdvindriyo na tīkṣṇendriyaḥ. ata
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823623 (0.054):
bodhisattvastīkṣṇendriyo bhavati / pratyekabuddho madhyendriyaḥ śrāvako
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279419 (0.056):
tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ | āha | asti gotrasthaḥ pudgalaḥ | gotra / eva sthito, nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ [avatīrṇo na niṣkrāntaḥ, avatīrṇo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989236 (0.057):
(pṛ) yastīkṣṇendriyaḥ srotaāpannaḥ yaśca mṛdvindriyaḥ sakṛdāgāmī | atayo
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012654 (0.063):
śilpavidyānāmadhyayanaṃ karoti / sa nāsti tīkṣṇendriyo 'pi tu mandendriyaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872801 (0.064):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāḥ / teṣāṃ parāparatvaṃ vimātratā / ayaṃ / mṛdvindriyo 'yaṃ madhyendriya ityādi / sarvatragāminīpratipat / rāgasya
rāgacaritaḥ, (Śbh I 30) dveṣacaritaḥ, mohacaritaḥ, akṣaṇyopapannaḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279437 (0.0):
niṣkrānto], mṛdvindriyo, madhyendriyaḥ, tīkṣṇendriyaḥ, rāgacarito,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866721 (5.960):
śūdraśca / pañcavidhaḥ / rāgacarito dveṣacarito mohacarito mānacarito
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408598 (0.011):
rogacaritaprabhedaḥ katamaḥ / saptavidhaḥ / rāgacaritaḥ dveṣacarita / mohacaritaḥ mānacaritaḥ vitarkacaritaḥ samabhāgacaritaḥ mandarajaska
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297571 (0.013):
evamanurūpe ālambane cittamupanibaghnāti | dveṣacarito vā punarmaitryāṃ, / mohacarito vā idaṃ pratyayatāpratītyasamutpāde, mānacarito dhātuprabhede |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408770 (0.019):
rāgacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / tīvrā yatarāgaḥ / evaṃ dveṣacarito / mohacarito mānacarito vitarkacaritaśca pudgalaḥ tīvrāyataviśiṣṭaḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311312 (0.035):
gotrohaṃ | kīdṛśāni me indriyāṇi mṛdūni, madhyāni, tīkṣṇāni, kiṃ / rāgacaritaḥ | atha dveṣacaritaḥ | evaṃ tāvad vitarkavicārita
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185120 (0.043):
anurūpa ālambane cittam upanibadhnāti, dveṣacarito vā punar maitryām / / mohacarito vedaṃpratyayatāpratītyasamutpāde, mānacarito vā dhātuprabhede /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279675 (0.043):
tīvradveṣaśca bhavatyāyatadveṣaścāyamucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ || / mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279658 (0.048):
bhavatyāyatarāgaśca, ayamucyate [rāgacaritaḥ pudgalaḥ || / dveṣacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yaḥ pra] tighasthānīye ālambane
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11891921 (0.060):
anyatarodbhūtavṛttiyogāt. rāgacarito mohacarita iti vā vyapadiśyate.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295864 (0.062):
pudgalaḥ sa rāgacaritaḥ [|] yo dveṣonmadaḥ sa dveṣacaritaḥ | yo mohonmadaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183290 (0.062):
rāgotsadaḥ pudgalaḥ sa rāgacaritaḥ / yo dveṣotsadaḥ sa dveṣacaritaḥ / yo
kṣaṇyopapannaḥ, pramattaḥ, apramattaḥ, mithyāpratipannaḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279444 (0.031):
dveṣacarito, mohacaritaḥ | akṣaṇopapannaḥ | apramattaḥ, mithyāpratipannaḥ, / amithyāpratipannaḥ, āvṛto [a]nāvṛtaḥ, dūre, antike [|] paripakvaścā
amithyāpratipannaḥ āvṛtaḥ, anāvṛtaḥ, dūre, antike, paripakvaś cāparipakvaś
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279453 (0.0):
dveṣacarito, mohacaritaḥ | akṣaṇopapannaḥ | apramattaḥ, mithyāpratipannaḥ, / amithyāpratipannaḥ, āvṛto [a]nāvṛtaḥ, dūre, antike [|] paripakvaścā
ca, viśuddhaś cāviśuddhaś ca // / (I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162355 (0.0):
(I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11 / katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162394 (0.0):
(I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15 / katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164523 (0.0):
(I) B II 9 a Ms.13b7R, Sh.25 7, P.14a4, D.12a5, N.14a1, Co.13a6, Ch.400a28 / tatra katamo bhavya eva pudgalaḥ / yo gotrastho na cādyāpi tatprathamatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164424 (0.008):
(I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19 / tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191666 (0.010):
(II) A II 7 a Ms.82a5R, Sh.273 1, W.92 23, P.124a4, D.101a4, N.106b3, / Co.105b6, Ch.437b23 / tatra katamo yogabhraṃśaḥ / āha / catvāro yogabhraṃśāḥ / katame catvāraḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164548 (0.012):
(I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2 / tatra katamo mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthas tena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189432 (0.012):
II 3 c (4) Ms.78a3L, Sh.247 10, P.113a3, D.92b5, N.97b5, Co.97b7, / Ch.434a22 / tatra katamaḥ pratītyasamutpādaḥ, katamat pratītyasamutpādakauśalyam / āha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193414 (0.012):
II 12 b (1) i (a) Ms.85a3R, Sh.291 5, W.97 22, P.132a1, D.107a4, N.113a3, / Co.111b3, Ch.440a13 / tatra katamaḥ kāyaḥ / katamā kāye kāyānupaśyanā / katamā smṛtiḥ / katamāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166286 (0.013):
(I) C IIl 4 a (2) Ms.13a4M, Sh.42 21, W.*68 34, P.21a3, D.18a3, N.20a2, / Co.19b7, Ch.403a22 / tatra katamaḥ samāsārthaḥ / tatrāyaṃ samāsārthas trilakṣaṇa eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169867 (0.013):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) Ms.7b6R/46a5M,Sh.76 10,W.*141 11, P.36a4,D.30a7, / N.32a7,Co.33a5, Ch.408b3 / tatra katamo vipariṇāmānvaya ādīnava āhāre / tasya tam āhāram āhṛtavatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170134 (0.013):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3) (3)Ms.46b4L, Sh.79 5, W.*142 17, P.37a6, / D.31a6, N.33a6, Co.34a5, Ch.408c5 / katama ādīnavaḥ snehaparibhraṃśakṛtaḥ / yathāpi tad āhāranidānam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170301 (0.013):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3)(6)Ms.46b8M, Sh.80 12, W.*143 4, P.38a1, / D.31b6, N.33b7, Co.34b6, Ch.408c23 / tatra katamo duścaritakṛta ādīnavaḥ / yathāpi tad ekatyenāhāranidānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173961 (0.013):
(I) C IIl 8 a (2) i Ms.53b5L, Sh.112 1, P.52b5, D.44b1, N.46b5, Co.48a6, / Ch.414a7 / tatra katamo 'bhikramaḥ / pratikramaḥ katamaḥ / abhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162238 (0.016):
(I) A IV Ms.4a5M, Sh. 19 7, W.*64 6, P.9b5, D.8b3, N. 10a2, Co.9a5, / Ch.398b25 / tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164578 (0.019):
(I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6 / tatra katamo madhyakuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthaḥ pudgalas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164627 (0.019):
(I) B II 9 d Ms.14a2L, Sh.26 6, P.14b2, D.12b3, N.14a6, Co.13b3, Ch.400b12 / tatra katamo 'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164658 (0.019):
(I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16 / tatra katamo niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalaś caramam ātmabhāvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170198 (0.019):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3) (4)Ms.46b5M, Sh.79 16, W.*142 26, P.37b2, / D.31b1.N.33b2,Co.34b1, Ch.408c11 / tatra katamo 'tṛptikṛta ādīnavaḥ / yathāpi tad rājānaḥ kṣatriyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169988 (0.021):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3) Ms.46a7M, Sh.78 2, W.*141 25, P.36b4, D.30b5, / N.32b5, Co.33b4, Ch.408b14 / tatra katamaḥ paryeṣaṇānvaya ādīnava āhāre / paryeṣaṇānvaya ādīnavo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170015 (0.021):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (D (1)Ms.46b1L, Sh.78 8, W.*141 27, P.36b5, / D.30b7, N.32b7, Co.33b5, Ch.408b18 / tatra katama ādīnava āhāre samudānanākṛtaḥ / yathāpīhaikatya āhārahetor
tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162347 (0.0):
udgṛhṇāti, na tyāgaṃ bṛṃhayati, na dṛṣṭim ṛjūkaroti / ayaṃ gotra eva / sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162357 (5.960):
sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ // / (I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162395 (5.960):
(I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15 / katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162251 (0.024):
tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra / eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ, gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182478 (0.028):
(II) A II 1 a (11) Ms.66b6R, Sh.173 2, P.82a3, D.68b5, N.72a5, Co.73a6, / Ch.424c8 / phalasthaḥ pudgalaḥ katamaḥ / āha / srota āpannaḥ, sakṛdāgāmī, anāgāmī,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279418 (0.043):
tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ | āha | asti gotrasthaḥ pudgalaḥ | gotra / eva sthito, nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ [avatīrṇo na niṣkrāntaḥ, avatīrṇo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280119 (0.045):
bhavatyapi tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ [sa] sarvakṣipraṃ parinirvāti | so
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164527 (0.047):
(I) B II 9 a Ms.13b7R, Sh.25 7, P.14a4, D.12a5, N.14a1, Co.13a6, Ch.400a28 / tatra katamo bhavya eva pudgalaḥ / yo gotrastho na cādyāpi tatprathamatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164896 (0.048):
punaḥ kṣipram eva parinirvāṇaṃ bhavati / api tu yo gotrasthaḥ pudgalaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279458 (0.052):
tatra katamo gotrastha eva pudgalaḥ | āha |] yathāpīhaikatyaḥ pudgalo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183032 (0.061):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164702 (0.062):
(I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20 / tatra niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ samyagavoditaḥ samyaganuśiṣṭo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182446 (0.064):
(II) A II 1 a (10) Ms.66b5R, Sh.172 17, P.82a1, D.68b4, N.72a3, Co.73a5, / Ch.424c5 / pratipannakaḥ pudgalaḥ katamaḥ / āha / pratipannakāḥ pudgalāś catvāraḥ /
yathāpīhaikatyaḥ pudgalo lokottaradharmabījaiḥ samanvāgato bhavati / na ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279463 (1.192):
tatra katamo gotrastha eva pudgalaḥ | āha |] yathāpīhaikatyaḥ pudgalo / lokottaradharmabījamohāgato bhavati | na ca punaradyāpi labhate
punar adyāpi labhate satpuruṣasaṃsevāṃ vāgamya saddharmaśravaṇaṃ vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279479 (0.0):
lokottaradharmabījamohāgato bhavati | na ca punaradyāpi labhate / satpuruṣasaṃsevāṃ vāgamya, saddharmaśravaṇaṃ vā, tathāgatapravedite
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22395119 (5.960):
saṃtiṣṭhate // prayogataḥ kuśalaṃ katamat / satpuruṣasaṃsevāmāgamya / saddharmaśravaṇaṃ yoniśo manaskāraṃ dharmānudharmapratipattiṃ kuśalasya
madhyantavibhagatika.html 19103046 (0.031):
tat punaḥ satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ yoniśo manaskāra ityevam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838296 (0.049):
buddhānāmutpādaḥ saddharmasya deśanā satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838390 (0.051):
[ayaṃ] vyavadānasyākṣepahetuḥ / satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11298705 (0.055):
sumitratāditrayaṃ satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ yoniśomanasikāraś ca
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4641845 (0.055):
sumitratāditrayaṃ satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ yoniśomanasikāraśca |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22395336 (0.063):
tadasatpuruṣasaṃsevāmāgamyasaddharmaśravaṇamayoni śomanaskāraṃ kāyena
tathāgatapravedite dharmavinaye śraddhāṃ, na śīlaṃ samādadāti, na śrutam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279487 (0.0):
satpuruṣasaṃsevāṃ vāgamya, saddharmaśravaṇaṃ vā, tathāgatapravedite
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602299 (0.022):
yannvahametāṃstathāgatapravedite dharmavinaye 'vatārayeyamanuśāsayeyam |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831348 (0.028):
āryamiśrikāyo bhagavān avakāśaṃ karoti mātṛgrāmasya tathāgatapravedite / dharmavinaye pravrajyāupasaṃpadāya bhikṣuṇībhāvāya | kim puna vayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831811 (0.028):
tathāgata pravedite dharmavinaye pravrajyāupasaṃpadāye bhikṣuṇībhāvasyeti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831545 (0.028):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyāupasampadābhikṣuṇibhāvo |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831776 (0.029):
samvartati | sādhu bhagavan mātṛgrāmo pi labheya tathāgatapravedite / dharmavinaye pravrajyām upadampadāṃ bhikṣuṇibhāvaṃ | evam ukte bhagavān
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833758 (0.029):
aṣṭādaśavarṣā kumārībhūtā dve varṣāṇi deśitaśikṣā paripūraśikṣā ākāmkṣati / tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām upasampadām bhikṣuṇībhāvaṃ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831312 (0.029):
karoti tathāgata pravedite dharmavinaye pravrajyāmupasampadāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831565 (0.029):
mātṛgrāmasya tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyāya upasampadāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831695 (0.029):
avakāśaṃ karoti mātṛgrāmasya tathāgatapravedite dharmavinaye / pravrajyāyopasampadāya bhikṣuṇībhāvasya ścai sādhu tāvāryānanda
udgṛhṇāti, na tyāgaṃ bṛṃhayati, na dṛṣṭim ṛjūkaroti / ayaṃ gotra eva
sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ // / (I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162298 (0.0):
(I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4 / tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162306 (0.0):
tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162394 (0.0):
(I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15 / katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164424 (0.009):
(I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19 / tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164548 (0.009):
(I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2 / tatra katamo mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthas tena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189432 (0.009):
II 3 c (4) Ms.78a3L, Sh.247 10, P.113a3, D.92b5, N.97b5, Co.97b7, / Ch.434a22 / tatra katamaḥ pratītyasamutpādaḥ, katamat pratītyasamutpādakauśalyam / āha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193414 (0.009):
II 12 b (1) i (a) Ms.85a3R, Sh.291 5, W.97 22, P.132a1, D.107a4, N.113a3, / Co.111b3, Ch.440a13 / tatra katamaḥ kāyaḥ / katamā kāye kāyānupaśyanā / katamā smṛtiḥ / katamāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166285 (0.014):
(I) C IIl 4 a (2) Ms.13a4M, Sh.42 21, W.*68 34, P.21a3, D.18a3, N.20a2, / Co.19b7, Ch.403a22 / tatra katamaḥ samāsārthaḥ / tatrāyaṃ samāsārthas trilakṣaṇa eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169867 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) Ms.7b6R/46a5M,Sh.76 10,W.*141 11, P.36a4,D.30a7, / N.32a7,Co.33a5, Ch.408b3 / tatra katamo vipariṇāmānvaya ādīnava āhāre / tasya tam āhāram āhṛtavatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170133 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3) (3)Ms.46b4L, Sh.79 5, W.*142 17, P.37a6, / D.31a6, N.33a6, Co.34a5, Ch.408c5 / katama ādīnavaḥ snehaparibhraṃśakṛtaḥ / yathāpi tad āhāranidānam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170301 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3)(6)Ms.46b8M, Sh.80 12, W.*143 4, P.38a1, / D.31b6, N.33b7, Co.34b6, Ch.408c23 / tatra katamo duścaritakṛta ādīnavaḥ / yathāpi tad ekatyenāhāranidānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173960 (0.014):
(I) C IIl 8 a (2) i Ms.53b5L, Sh.112 1, P.52b5, D.44b1, N.46b5, Co.48a6, / Ch.414a7 / tatra katamo 'bhikramaḥ / pratikramaḥ katamaḥ / abhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162238 (0.016):
(I) A IV Ms.4a5M, Sh. 19 7, W.*64 6, P.9b5, D.8b3, N. 10a2, Co.9a5, / Ch.398b25 / tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164522 (0.017):
(I) B II 9 a Ms.13b7R, Sh.25 7, P.14a4, D.12a5, N.14a1, Co.13a6, Ch.400a28 / tatra katamo bhavya eva pudgalaḥ / yo gotrastho na cādyāpi tatprathamatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164578 (0.019):
(I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6 / tatra katamo madhyakuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthaḥ pudgalas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164627 (0.019):
(I) B II 9 d Ms.14a2L, Sh.26 6, P.14b2, D.12b3, N.14a6, Co.13b3, Ch.400b12 / tatra katamo 'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164658 (0.019):
(I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16 / tatra katamo niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalaś caramam ātmabhāvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162251 (0.035):
tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra / eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ, gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ,
katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162398 (0.0):
(I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15 / katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162300 (5.960):
(I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4 / tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279524 (0.022):
ca kleśa visaṃyogasya || / katamo gotrasthaścāvatīrṇaśca niṣkrāntaśca || etadevoktvā [a]yaṃ viśeṣaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176640 (0.025):
des ni spyod pa daṅ ldan pa'i ṅag gi las bstan to // ñal ba daṅ / mi smra"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199577 (0.025):
la / de gñis ñid dad pas mos pa daṅ / lta bas thob pa daṅ / sñoms par 'jug / pa'i sgrib pa las ni rnam par grol la / ñon moṅs pa'i sgrib pa las ni rnam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176689 (0.025):
spyod pa daṅ ldan pa'i ñin mo'i las daṅ / mtshan mo'i las daṅ / lus kyi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163949 (0.025):
la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa ma gtogs pa / źugs / pa'i goṅ yan chad nas skye ba goṅ nas goṅ ma dag tu dbaṅ po śin tu mchog
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163092 (0.026):
/ chos kyi 'khor lo dag bskor bar mdzad pa daṅ / bslab pa'i gźi rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176723 (0.026):
spyod pa daṅ ldan pa'i mtshan mo'i las daṅ yid kyi las kho nar yaṅ bstan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199623 (0.026):
pa las ni rnam par grol la / sñoms par 'jug pa'i sgrib pa las ni rnam par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163350 (0.026):
gis zin pa'i dbaṅ po khyad par du 'phags pa dag 'thob par 'gyur źiṅ / de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176668 (0.027):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ / ldan pa'i yid kyi las bstan to // "mi ñal ba" źes gaṅ gsuṅs pa des ni"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163504 (0.027):
de ltar gcig gi rgyu daṅ rten du gcig gyur pa'i sbyin pa'i stobs bskyed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176302 (0.028):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ / rgyu ba daṅ ldan pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176320 (0.028):
spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du spyod pa rnam pa bźi gaṅ yin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176548 (0.028):
spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa gaṅ źe na / 'di lta ste / lus kyi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176586 (0.028):
mo'i las te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176741 (0.028):
te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176771 (0.028):
de la rgyu ba daṅ ldan pa daṅ / spyod pa daṅ ldan pa'i las la śes bźin du
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177079 (0.028):
thams cad yoṅs su rdzogs pa'i dge ba'i bśes gñen yin par rig par bya'o //
las] viparyayeṇa śuklapakṣeṇa gotrasthaś cāvatīrṇaś ca veditavyaḥ / ayaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279506 (0.0):
a]sya viparyayeṇa śuklapakṣeṇa gotrasthaścāvatīrṇaśca (Śbh_Sh: 20)
madhyantavibhagatika.html 19094128 (0.061):
ata ityato'vasthāprabhedād ityarthaḥ / / ayaṃ gotrastho'yam avatīrṇa ityevam ādi /
tu viśeṣo no tu lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279519 (0.0):
veditavyaḥ | ayantu viśeṣo no tu lābhī bhavatyāryamārgasya | tatphalasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279532 (0.0):
katamo gotrasthaścāvatīrṇaśca niṣkrāntaśca || etadevoktvā [a]yaṃ viśeṣaḥ / [|] lābhī bhavatyāryamārgasya tatphalasya ca || [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162407 (0.026):
lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca kleśavisaṃyogasya //
kleśavisaṃyogasya // / (I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162298 (0.0):
(I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4 / tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162355 (0.0):
(I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11 / katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164424 (0.009):
(I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19 / tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164548 (0.009):
(I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2 / tatra katamo mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthas tena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189432 (0.009):
II 3 c (4) Ms.78a3L, Sh.247 10, P.113a3, D.92b5, N.97b5, Co.97b7, / Ch.434a22 / tatra katamaḥ pratītyasamutpādaḥ, katamat pratītyasamutpādakauśalyam / āha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193414 (0.009):
II 12 b (1) i (a) Ms.85a3R, Sh.291 5, W.97 22, P.132a1, D.107a4, N.113a3, / Co.111b3, Ch.440a13 / tatra katamaḥ kāyaḥ / katamā kāye kāyānupaśyanā / katamā smṛtiḥ / katamāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166285 (0.014):
(I) C IIl 4 a (2) Ms.13a4M, Sh.42 21, W.*68 34, P.21a3, D.18a3, N.20a2, / Co.19b7, Ch.403a22 / tatra katamaḥ samāsārthaḥ / tatrāyaṃ samāsārthas trilakṣaṇa eva
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169867 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) Ms.7b6R/46a5M,Sh.76 10,W.*141 11, P.36a4,D.30a7, / N.32a7,Co.33a5, Ch.408b3 / tatra katamo vipariṇāmānvaya ādīnava āhāre / tasya tam āhāram āhṛtavatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170133 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3) (3)Ms.46b4L, Sh.79 5, W.*142 17, P.37a6, / D.31a6, N.33a6, Co.34a5, Ch.408c5 / katama ādīnavaḥ snehaparibhraṃśakṛtaḥ / yathāpi tad āhāranidānam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170301 (0.014):
(I) C IIl 6 a (1) i (a) (3)(6)Ms.46b8M, Sh.80 12, W.*143 4, P.38a1, / D.31b6, N.33b7, Co.34b6, Ch.408c23 / tatra katamo duścaritakṛta ādīnavaḥ / yathāpi tad ekatyenāhāranidānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173960 (0.014):
(I) C IIl 8 a (2) i Ms.53b5L, Sh.112 1, P.52b5, D.44b1, N.46b5, Co.48a6, / Ch.414a7 / tatra katamo 'bhikramaḥ / pratikramaḥ katamaḥ / abhikramapratikrame
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162238 (0.016):
(I) A IV Ms.4a5M, Sh. 19 7, W.*64 6, P.9b5, D.8b3, N. 10a2, Co.9a5, / Ch.398b25 / tatra katame gotrasthāḥ pudgalāḥ / āha / asti gotrasthaḥ pudgalaḥ / gotra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164522 (0.017):
(I) B II 9 a Ms.13b7R, Sh.25 7, P.14a4, D.12a5, N.14a1, Co.13a6, Ch.400a28 / tatra katamo bhavya eva pudgalaḥ / yo gotrastho na cādyāpi tatprathamatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164578 (0.019):
(I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6 / tatra katamo madhyakuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthaḥ pudgalas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164627 (0.019):
(I) B II 9 d Ms.14a2L, Sh.26 6, P.14b2, D.12b3, N.14a6, Co.13b3, Ch.400b12 / tatra katamo 'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164658 (0.019):
(I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16 / tatra katamo niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ / yaḥ pudgalaś caramam ātmabhāvaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162411 (0.022):
lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca kleśavisaṃyogasya // / (I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279519 (0.043):
veditavyaḥ | ayantu viśeṣo no tu lābhī bhavatyāryamārgasya | tatphalasya / ca kleśa visaṃyogasya ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185853 (0.046):
II 3 b (1) (e) Ms.72a5M, Sh.204 16, P.96b4, D.79b7, N.84a5, Co.85a1, / Ch.429a15 / tatra kleśāśubhatā katamā / traidhātukāvacarāṇi sarvāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189593 (0.046):
II 3 d (1) Ms.78b1R, Sh.249 12, W.*91 33, P.114a1, D.93b1, N.98b2, / Co.98b3, Ch.434b14 / tatra kleśaviśodhanam ālambanaṃ katamat / āha / adhobhūmīnām audārikatvam
katamo gotrasthaś cāvatīrṇaś ca niṣkrāntaś ca / etad evoktvāyaṃ viśeṣo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279527 (0.0):
ca kleśa visaṃyogasya || / katamo gotrasthaścāvatīrṇaśca niṣkrāntaśca || etadevoktvā [a]yaṃ viśeṣaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162358 (0.0):
(I) A IV b Ms.(4b1L), Sh.19 22, P.10a4, D.9a1, N.10b1, Co.9b4, Ch.398c11 / katamo gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ / [sṅar bśad pa'i nag po'i phyogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162300 (5.960):
(I) A IV a Ms.(4a7L), Sh.19 15, P.10a1, D.8b6, N.10a6, Co.9b2, Ch.398c4 / tatra katamo gotrasthaḥ pudgalo gotra eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162257 (0.046):
eva sthito nāvatīrṇo na niṣkrāntaḥ, gotrastho 'vatīrṇo na niṣkrāntaḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182478 (0.053):
(II) A II 1 a (11) Ms.66b6R, Sh.173 2, P.82a3, D.68b5, N.72a5, Co.73a6, / Ch.424c8 / phalasthaḥ pudgalaḥ katamaḥ / āha / srota āpannaḥ, sakṛdāgāmī, anāgāmī,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164426 (0.054):
(I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19 / tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs
lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca kleśavisaṃyogasya //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279519 (0.0):
veditavyaḥ | ayantu viśeṣo no tu lābhī bhavatyāryamārgasya | tatphalasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279532 (0.0):
katamo gotrasthaścāvatīrṇaśca niṣkrāntaśca || etadevoktvā [a]yaṃ viśeṣaḥ / [|] lābhī bhavatyāryamārgasya tatphalasya ca || [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162386 (0.026):
tu viśeṣo no tu lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279607 (0.0):
tīkṣṇe[ndriyaḥ pudgalaḥ] katamaḥ [|] yasya pudgalasya jñeye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294932 (0.0):
| ubhayatobhāgavimuktaśceti | / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162495 (0.0):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182103 (0.0):
(II) A II 1 a (1) Ms.66a5M, Sh.170 7, P.80b4, D.67b4, N.71a2, Co.72a4, / Ch.424a25 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182134 (0.018):
(II) A II 1 a (2) Ms.66a6L, Sh.170 12, P.80b6, D.67b5, N.71a3, Co.72a5, / Ch.424a28 / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya tīkṣṇānīndriyāṇy
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162469 (0.019):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279542 (0.021):
[|] lābhī bhavatyāryamārgasya tatphalasya ca || [|] / [tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya nātyarthaṃ jñeye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162389 (0.022):
tu viśeṣo no tu lābhī bhavaty āryamārgasya tatphalasya ca / kleśavisaṃyogasya // / (I) A IV c Ms.4b1M, Sh.20 4, P.10a6, D.9a2, N.10b2, Co.9b5, Ch.398c15
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294958 (0.027):
tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya pudgalasyendriyāṇi adhandhavāhīni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279587 (0.030):
prativedhāya | ayamucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ || / madhyendriyaḥ katamaḥ [|] yasya nātyarthaṃ jñeye vastunyālambane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185853 (0.046):
II 3 b (1) (e) Ms.72a5M, Sh.204 16, P.96b4, D.79b7, N.84a5, Co.85a1, / Ch.429a15 / tatra kleśāśubhatā katamā / traidhātukāvacarāṇi sarvāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189593 (0.046):
II 3 d (1) Ms.78b1R, Sh.249 12, W.*91 33, P.114a1, D.93b1, N.98b2, / Co.98b3, Ch.434b14 / tatra kleśaviśodhanam ālambanaṃ katamat / āha / adhobhūmīnām audārikatvam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162529 (0.046):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279681 (0.056):
mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162581 (0.056):
mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yo jñeye vastuni tīvramohaś ca bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182392 (0.056):
(II) A II 1 a (9) Ms.66b4L, Sh.172 8, P.81b5, D.68b2, N.72a1, Co.73a2, / Ch.424b29 / mandarajaskaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena pūrvam anyāsu jātiṣu na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183032 (0.064):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
I 32) ālambane 'tyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyaṇi bhavanti mandavahīni vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162471 (0.013):
tatra madhyendriyaḥ katamaḥ / yasya nātyarthaṃ jñeye vastuny ālambane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279588 (0.033):
madhyendriyaḥ katamaḥ [|] yasya nātyarthaṃ jñeye vastunyālambane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279608 (0.041):
tīkṣṇe[ndriyaḥ pudgalaḥ] katamaḥ [|] yasya pudgalasya jñeye / vastunyālambane [a]dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | amandavāhīni [|]
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279545 (0.057):
[tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya nātyarthaṃ jñeye / vastunyālamba]ne atyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | mandavāhīni vā
śrutamayena vā cintāmayena vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279560 (0.0):
vastunyālamba]ne atyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | mandavāhīni vā / [|] śrutamayena vā, cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā manasikāreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279624 (0.0):
śrutamayena [vā, (Śbh_Sh: 21) cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162509 (0.0):
'dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanty amandavāhīni, śrutamayena vā cintāmayena / vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni, yaduta śraddhā viryaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870168 (0.064):
prāptyupāyaṃ vā gocaraṃ vā / parīttena ca śrutamayacintāmayena jñānena
yaduta śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā vā na samarthāni na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279569 (0.0):
[|] śrutamayena vā, cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā manasikāreṇa / saṃprayuktāni | yaduta śraddhā, vīryaṃ, smṛtiḥ, samādhiḥ | prajñā vā [|]
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279630 (0.0):
śrutamayena [vā, (Śbh_Sh: 21) cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā / manasikāreṇa saṃprayuktāni | yaduta śraddhā, vīryaṃ, smṛtiḥ,] samādhiḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162513 (0.0):
vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni, yaduta śraddhā viryaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871578 (0.003):
tato bodhisattvasyaitadabhavat na khalu rudrakasyaivāsti śraddhā vīryaṃ / smṛtiḥ prajñā / mamāpyasti śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061706 (0.020):
katamāni daśa / / śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ prajñā samādhiḥ prītyupekṣaṇe /
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18066429 (0.023):
saptatriṃśattu tatpakṣyāḥ nāmato dravyato daśa // VAkK_6.67 // / śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ prajñā samādhiḥ prītyupekṣaṇe /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406220 (0.035):
pañcendriyāṇāmālambanaṃ katamat / catvāryāryasatyāni // svabhāvaḥ katamaḥ / / śraddhā vīrya smṛtiḥ samādhiḥ prajñā ca // sahāya katamaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640012 (0.041):
śraddhā, mamāpi śraddhā; ārāḍasyāpi kālāmasya vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ / prajñā, mamāpi vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā; ārāḍena kālāmena iyanto
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640222 (0.041):
udrakasya rāmaputrasya vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā; mamāpi vīryaṃ smṛtiḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548297 (0.056):
bodhisattvānāṃ tu tathāsaṃdarśanasamarthānāṃ samādhiprajñāsvabhāvāni /
pratibalāni dharmasya vā prativedhāyārthasya vāśu ca prativedhāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279574 (0.0):
na samarthāni, na pratibalāni dharmasya vā prativedhāyārthasya vāśuca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162523 (0.0):
smṛtiḥ samādhiḥ prajñā vā śaktāni bhavanti dharmasya prativedhāyārthasya / vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279637 (0.032):
prajñā vā [|] śaktāni bhavanti dharmasya prativedhāya, arthasya vā āśu ca / prativedhāya | [tanu] vā [|] ayamucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ [|]
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
dhandavāhīnīndriyāṇīti sarvaṃ pūrvavad vistareṇa vaktavyam / ayam ucyate / madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162530 (5.960):
smṛtiḥ samādhiḥ prajñā vā śaktāni bhavanti dharmasya prativedhāyārthasya / vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162551 (5.960):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162573 (5.960):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (5.960):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2, / Co.10a7, Ch.399a11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162961 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163002 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162413 (0.019):
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182098 (0.019):
(II) A II 1 a (1) Ms.66a5M, Sh.170 7, P.80b4, D.67b4, N.71a2, Co.72a4, / Ch.424a25 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182721 (0.023):
(II) A II 1 a (18) Ms.67a4M, Sh.178 1, P.83a2, D.69b2, N.73a2, Co.74a3, / Ch.425a2 / kulaṃkulaḥ pudgalaḥ katamaḥ / [smras pa / rigs nas rigs su skye ba ni gñis
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182822 (0.024):
(II) A II 1 a (19) Ms.67a4R, Sh.178 3, P.83a5, D.69b4, N.73a4, Co.74a6, / Ch.425a6 / tatraikavīcikaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya sakṛdāgāminaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183030 (0.025):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183208 (0.026):
(II) A II 2 a Ms.68a1M, Sh.184 1, W.85 5, P.84b6, D.70b7, N.74b2, Co.75b3, / Ch.425b20 / pudgalavyavasthānaṃ katamat / ekādaśabhiḥ prabhedaiḥ pudgalavyavasthānaṃ
tatra madhyendriyaḥ katamaḥ / yasya nātyarthaṃ jñeye vastuny ālambane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279542 (0.0):
[tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya nātyarthaṃ jñeye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279588 (0.0):
prativedhāya | ayamucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ || / madhyendriyaḥ katamaḥ [|] yasya nātyarthaṃ jñeye vastunyālambane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162424 (0.013):
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162416 (0.045):
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182101 (0.045):
(II) A II 1 a (1) Ms.66a5M, Sh.170 7, P.80b4, D.67b4, N.71a2, Co.72a4, / Ch.424a25 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164580 (0.050):
(I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6 / tatra katamo madhyakuśalamūlasamanvāgataḥ / yo gotrasthaḥ pudgalas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162489 (0.055):
(I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26 / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny ālambane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182131 (0.055):
(II) A II 1 a (2) Ms.66a6L, Sh.170 12, P.80b6, D.67b5, N.71a3, Co.72a5, / Ch.424a28 / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya tīkṣṇānīndriyāṇy
dhandavāhīnīndriyāṇīti sarvaṃ pūrvavad vistareṇa vaktavyam / ayam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279597 (0.0):
madhyendriyaḥ katamaḥ [|] yasya nātyarthaṃ jñeye vastunyālambane / dhandhavāhīnīndriyāṇi sarvaṃ pūrvavadvistareṇa vaktavyamayamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162497 (0.032):
tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny ālambane / 'dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanty amandavāhīni, śrutamayena vā cintāmayena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279609 (0.053):
tīkṣṇe[ndriyaḥ pudgalaḥ] katamaḥ [|] yasya pudgalasya jñeye / vastunyālambane [a]dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | amandavāhīni [|]
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279597 (0.0):
dhandhavāhīnīndriyāṇi sarvaṃ pūrvavadvistareṇa vaktavyamayamucyate / madhyendriyaḥ pudgalaḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162530 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162551 (5.960):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162573 (5.960):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (5.960):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2, / Co.10a7, Ch.399a11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162961 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163002 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182130 (5.960):
(II) A II 1 a (2) Ms.66a6L, Sh.170 12, P.80b6, D.67b5, N.71a3, Co.72a5, / Ch.424a28 / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya tīkṣṇānīndriyāṇy
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162413 (0.018):
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182098 (0.018):
(II) A II 1 a (1) Ms.66a5M, Sh.170 7, P.80b4, D.67b4, N.71a2, Co.72a4, / Ch.424a25 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182721 (0.023):
(II) A II 1 a (18) Ms.67a4M, Sh.178 1, P.83a2, D.69b2, N.73a2, Co.74a3, / Ch.425a2 / kulaṃkulaḥ pudgalaḥ katamaḥ / [smras pa / rigs nas rigs su skye ba ni gñis
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182822 (0.024):
(II) A II 1 a (19) Ms.67a4R, Sh.178 3, P.83a5, D.69b4, N.73a4, Co.74a6, / Ch.425a6 / tatraikavīcikaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya sakṛdāgāminaḥ
tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny ālambane
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279607 (0.0):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ || / tīkṣṇe[ndriyaḥ pudgalaḥ] katamaḥ [|] yasya pudgalasya jñeye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294958 (0.0):
veditavyaḥ | ādita eva mṛdvindriyagotraḥ | aparibhāṣi(vi)tendriyaśca | / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya pudgalasyendriyāṇi adhandhavāhīni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162421 (0.0):
(I) A IV d Ms.(4b2L), Sh.20 7, P.10a7, D.9a3, N.10b3, Co.9b6, Ch.398c17 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya jñeye vastuny (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182134 (0.0):
(II) A II 1 a (2) Ms.66a6L, Sh.170 12, P.80b6, D.67b5, N.71a3, Co.72a5, / Ch.424a28 / tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya tīkṣṇānīndriyāṇy
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182103 (0.020):
(II) A II 1 a (1) Ms.66a5M, Sh.170 7, P.80b4, D.67b4, N.71a2, Co.72a4, / Ch.424a25 / tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294932 (0.027):
tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya pudgalasya mṛdūnīndriyāṇi |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162472 (0.044):
tatra madhyendriyaḥ katamaḥ / yasya nātyarthaṃ jñeye vastuny ālambane / dhandavāhīnīndriyāṇīti sarvaṃ pūrvavad vistareṇa vaktavyam / ayam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162529 (0.050):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279538 (0.052):
[tatra mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yasya nātyarthaṃ jñeye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162463 (0.055):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279681 (0.056):
mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162581 (0.056):
mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yo jñeye vastuni tīvramohaś ca bhavaty
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182545 (0.062):
(II) A II 1 a (13) Ms.66b8M, Sh.175 8, P.82a8, D.69a2, N.72b1, Co.73b3, / Ch.424c16 / dharmānusārī pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo yathāśruteṣu dharmeṣu
'dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanty amandavāhīni, śrutamayena vā cintāmayena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279617 (0.0):
vastunyālambane [a]dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | amandavāhīni [|] / śrutamayena [vā, (Śbh_Sh: 21) cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162473 (0.032):
tatra madhyendriyaḥ katamaḥ / yasya nātyarthaṃ jñeye vastuny ālambane / dhandavāhīnīndriyāṇīti sarvaṃ pūrvavad vistareṇa vaktavyam / ayam ucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279554 (0.032):
vastunyālamba]ne atyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyāṇi bhavanti | mandavāhīni vā / [|] śrutamayena vā, cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā manasikāreṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162431 (0.045):
I 32) ālambane 'tyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyaṇi bhavanti mandavahīni vā / śrutamayena vā cintāmayena vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni,
vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni, yaduta śraddhā viryaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279563 (0.0):
[|] śrutamayena vā, cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā manasikāreṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279627 (0.0):
śrutamayena [vā, (Śbh_Sh: 21) cintāmayena vā, bhāvanāmayena vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162441 (0.0):
I 32) ālambane 'tyarthaṃ dhandhavāhīnīndriyaṇi bhavanti mandavahīni vā / śrutamayena vā cintāmayena vā bhāvanāmayena vā manasikāreṇa saṃprayuktāni,
smṛtiḥ samādhiḥ prajñā vā śaktāni bhavanti dharmasya prativedhāyārthasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279636 (0.0):
manasikāreṇa saṃprayuktāni | yaduta śraddhā, vīryaṃ, smṛtiḥ,] samādhiḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162442 (0.024):
yaduta śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā vā na samarthāni na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162452 (0.032):
pratibalāni dharmasya vā prativedhāyārthasya vāśu ca prativedhāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279565 (0.036):
saṃprayuktāni | yaduta śraddhā, vīryaṃ, smṛtiḥ, samādhiḥ | prajñā vā [|]
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871577 (0.041):
smṛtiḥ prajñā / mamāpyasti śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ samādhiḥ prajñā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061705 (0.057):
katamāni daśa / / śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ prajñā samādhiḥ prītyupekṣaṇe /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279574 (0.060):
na samarthāni, na pratibalāni dharmasya vā prativedhāyārthasya vāśuca / prativedhāya | ayamucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ ||
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162457 (0.0):
pratibalāni dharmasya vā prativedhāyārthasya vāśu ca prativedhāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279637 (0.036):
prajñā vā [|] śaktāni bhavanti dharmasya prativedhāya, arthasya vā āśu ca / prativedhāya | [tanu] vā [|] ayamucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ [|]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162482 (0.048):
dhandavāhīnīndriyāṇīti sarvaṃ pūrvavad vistareṇa vaktavyam / ayam ucyate / madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
(I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3 / rāgacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yo raṃjanīya ālambane tīvrarāgaś ca bhavaty
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279653 (0.0):
rāgacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo raṃjanīye ālambane tīvrarāgaśca / bhavatyāyatarāgaśca, ayamucyate [rāgacaritaḥ pudgalaḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162488 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162558 (5.960):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162578 (5.960):
dveṣacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ dūṣaṇīye pratighasthānīya ālambane / tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (5.960):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162962 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163003 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182164 (0.010):
(II) A II 1 a (3) Ms.66a6R, Sh.170 17, P.80b7, D.67b6, N.71a5, Co.72a6, / Ch.424b4 / rāgotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena pūrvam anyāsu jātiṣu rāga
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183335 (0.010):
II 2 a (3) i Ms.68a3M, Sh.185 1, P.85a6, D.71a5, N.75a1, Co.76a1, / Ch.425c8 / tatra rāgacaritasya pudgalasya katamāni liṅgāni / iha rāgacaritaḥ pudgalaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182197 (0.017):
(II) A II 1 a (4) Ms.66a7M, Sh.171 1, P.81a1, D.67b7, N.71a6, Co.72b1, / Ch.424b8 / dveṣotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena dveṣaḥ pūrvam anyāsu (Śbh II
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187042 (0.020):
II 3 b (4)' Ms.74a4L, Sh.218 9, P.101b2, D.83b2, N.88a4, Co.88b4, / Ch.430c1 / tatra mānacaritaḥ pudgala imaṃ dhātuprabhedaṃ manasikurvan kāye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183443 (0.020):
II 2 a (3) ii Ms.68a6L, Sh.185 17, P.85b6, D.71b4, N.75a6, Co.76a6, / Ch.425c19 / tatra dveṣacaritasya pudgalasya liṅgāni katamāni / iha dveṣacaritaḥ
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279658 (0.0):
rāgacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo raṃjanīye ālambane tīvrarāgaśca / bhavatyāyatarāgaśca, ayamucyate [rāgacaritaḥ pudgalaḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182188 (0.0):
rañjanīye vastuni tīvrarāgaś ca bhavaty āyatarāgaś ca / ayam ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162571 (0.009):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295005 (0.012):
raṃjanīye vastuni tīvrarāgaśca, bhavatyāyata(na)rāgaśca | ayamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295161 (0.012):
(mānanīye), vitarkaṇīye [vā vastuni] na tīvrarāgo bhavati | nāpyāyatarāgaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182370 (0.012):
rañjanīye vā vastuni dveṣaṇīye mohanīye manyanīye vitarkanīye na tīvrarāgo / bhavati nāpy āyatarāgaḥ / na cāsya na samudācarati rāgo yaduta tena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162592 (0.016):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179124 (0.033):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇām / tīvrarāgo / bhavaty āyatarāgaḥ, tīvradveṣa āyatadveṣaḥ, tīvramoha āyatamohaḥ / pūrvaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292283 (0.057):
tīvrarāgo bhavatyāyata (na)rāgaḥ | tīvradveṣaḥ āyata(na)dveṣaḥ | tīvramoha
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4545655 (0.063):
tatra rāgādicaritastīvrāyatarāgaḥ, hīne 'pi rañjanīye
(I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3 / dveṣacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ dūṣaṇīye pratighasthānīya ālambane
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162579 (0.0):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (0.0):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162537 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162962 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163003 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182198 (0.010):
(II) A II 1 a (4) Ms.66a7M, Sh.171 1, P.81a1, D.67b7, N.71a6, Co.72b1, / Ch.424b8 / dveṣotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena dveṣaḥ pūrvam anyāsu (Śbh II
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183443 (0.014):
II 2 a (3) ii Ms.68a6L, Sh.185 17, P.85b6, D.71b4, N.75a6, Co.76a6, / Ch.425c19 / tatra dveṣacaritasya pudgalasya liṅgāni katamāni / iha dveṣacaritaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182164 (0.015):
(II) A II 1 a (3) Ms.66a6R, Sh.170 17, P.80b7, D.67b6, N.71a5, Co.72a6, / Ch.424b4 / rāgotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena pūrvam anyāsu jātiṣu rāga
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183335 (0.015):
yo mandarajaskaḥ sa mandacarito veditavyaḥ // / II 2 a (3) i Ms.68a3M, Sh.185 1, P.85a6, D.71a5, N.75a1, Co.76a1,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182230 (0.019):
(II) A II 1 a (5) Ms.66a8L, Sh.171 6, P.81a3, D.68a1, N.71a7, Co.72b2, / Ch.424b11 / mohotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena pūrvam anyāsu jātiṣu moha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187042 (0.022):
II 3 b (4)' Ms.74a4L, Sh.218 9, P.101b2, D.83b2, N.88a4, Co.88b4, / Ch.430c1 / tatra mānacaritaḥ pudgala imaṃ dhātuprabhedaṃ manasikurvan kāye
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182220 (0.0):
pratyayenaitarhi dveṣaṇīye vastuni tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / / ayam ucyate dveṣotsadaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162549 (0.009):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162592 (0.013):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279668 (0.029):
dveṣacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yaḥ pra] tighasthānīye ālambane / tīvradveṣaśca bhavatyāyatadveṣaścāyamucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162540 (0.037):
rāgacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yo raṃjanīya ālambane tīvrarāgaś ca bhavaty
(I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8 / mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yo jñeye vastuni tīvramohaś ca bhavaty
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279686 (0.0):
tīvradveṣaśca bhavatyāyatadveṣaścāyamucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ || / mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162556 (0.0):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (0.0):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295058 (5.960):
mohanīye vastuni tīvramohaśca bhavatyāyata mohaścāyamucyate mohonmadaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162535 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162962 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163003 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182250 (5.960):
āsevito bhāvito bahulīkṛtaḥ, tena ca hetunā tena pratyayenaitarhi mohanīye / vastuni tīvramohaś ca bhavaty āyatamohaś ca / ayam ucyate mohotsadaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182231 (0.010):
(II) A II 1 a (5) Ms.66a8L, Sh.171 6, P.81a3, D.68a1, N.71a7, Co.72b2, / Ch.424b11 / mohotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena pūrvam anyāsu jātiṣu moha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182197 (0.019):
(II) A II 1 a (4) Ms.66a7M, Sh.171 1, P.81a1, D.67b7, N.71a6, Co.72b1, / Ch.424b8 / dveṣotsadaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yena pudgalena dveṣaḥ pūrvam anyāsu (Śbh II
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187042 (0.022):
II 3 b (4)' Ms.74a4L, Sh.218 9, P.101b2, D.83b2, N.88a4, Co.88b4, / Ch.430c1 / tatra mānacaritaḥ pudgala imaṃ dhātuprabhedaṃ manasikurvan kāye
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279690 (0.0):
mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca / bhavatyāyatamohaścāyamucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295061 (0.0):
mohanīye vastuni tīvramohaśca bhavatyāyata mohaścāyamucyate mohonmadaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182254 (0.0):
vastuni tīvramohaś ca bhavaty āyatamohaś ca / ayam ucyate mohotsadaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162570 (0.013):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162549 (0.016):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179130 (0.044):
bhavaty āyatarāgaḥ, tīvradveṣa āyatadveṣaḥ, tīvramoha āyatamohaḥ / pūrvaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279675 (0.057):
tīvradveṣaśca bhavatyāyatadveṣaścāyamucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ || / mohacaritaḥ pudgalaḥ katamaḥ | yo jñeye vastuni tīvramohaśca
(I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2, / Co.10a7, Ch.399a11 / akṣaṇyopapannapramattamithyāpratipannāvṛtāḥ pūrvavad veditavyāḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162554 (0.0):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162573 (0.0):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162533 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162701 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4, / Ch.399a25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162961 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163002 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182721 (0.023):
(II) A II 1 a (18) Ms.67a4M, Sh.178 1, P.83a2, D.69b2, N.73a2, Co.74a3, / Ch.425a2 / kulaṃkulaḥ pudgalaḥ katamaḥ / [smras pa / rigs nas rigs su skye ba ni gñis
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182822 (0.024):
(II) A II 1 a (19) Ms.67a4R, Sh.178 3, P.83a5, D.69b4, N.73a4, Co.74a6, / Ch.425a6 / tatraikavīcikaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya sakṛdāgāminaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183030 (0.025):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183208 (0.026):
(II) A II 2 a Ms.68a1M, Sh.184 1, W.85 5, P.84b6, D.70b7, N.74b2, Co.75b3, / Ch.425b20 / pudgalavyavasthānaṃ katamat / ekādaśabhiḥ prabhedaiḥ pudgalavyavasthānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183331 (0.035):
yo mandarajaskaḥ sa mandacarito veditavyaḥ // / II 2 a (3) i Ms.68a3M, Sh.185 1, P.85a6, D.71a5, N.75a1, Co.76a1,
tadviparyayeṇa kṣaṇyopapannāpramattāmithyāpratipannānāvṛtā veditavyāḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279704 (0.056):
papannāḥ pramattāmithyāpratipannānāvṛtā (pannā anāvṛtā) veditavyā[ḥ] ||
(I) A IV r (1), (2) Ms.4b6M, Sh.21 18, P.11a2, D.9b4, N.11a3, Co.10b1, / Ch.399a14 / dūre pudgalaḥ katamaḥ / asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre, asti
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279720 (0.0):
papannāḥ pramattāmithyāpratipannānāvṛtā (pannā anāvṛtā) veditavyā[ḥ] || / dūre pudgalaḥ katamaḥ | asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre | asti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194445 (0.009):
yathāyogaṃ veditavyāḥ // / II 12 b (1) v (c) Ms.86b5M, Sh.301 14, P.136b5, D.110b7, N.117a2, / Co.115a4, Ch.441b13
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194494 (0.009):
dharmās te 'pi yathāyogaṃ veditavyāḥ // / II 12 b (1) v (d) Ms.86b6R, Sh.301 21, P.136b8, D.111a2, N.117a5, / Co.115a6, Ch.441b19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179193 (0.014):
antarāyā adhyātmam upādāya veditavyāḥ // / (I) C IIl 11 a (2) Ms.60b6M, Sh.144 21, P.69b5, D.58b7, N.61b3, Co.63a2, / Ch.419c29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162705 (0.022):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162914 (0.033):
(I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8 / paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164525 (0.039):
(I) B II 9 a Ms.13b7R, Sh.25 7, P.14a4, D.12a5, N.14a1, Co.13a6, Ch.400a28 / tatra katamo bhavya eva pudgalaḥ / yo gotrastho na cādyāpi tatprathamatas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162962 (0.039):
(I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11 / aviśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag 'phags pa'i lam ma bskyed ciṅ, de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182446 (0.039):
(II) A II 1 a (10) Ms.66b5R, Sh.172 17, P.82a1, D.68b4, N.72a3, Co.73a5, / Ch.424c5 / pratipannakaḥ pudgalaḥ katamaḥ / āha / pratipannakāḥ pudgalāś catvāraḥ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163003 (0.040):
(I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ / viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162865 (0.041):
(I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5 / aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183033 (0.042):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182823 (0.042):
(II) A II 1 a (19) Ms.67a4R, Sh.178 3, P.83a5, D.69b4, N.73a4, Co.74a6, / Ch.425a6 / tatraikavīcikaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya sakṛdāgāminaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182722 (0.045):
(II) A II 1 a (18) Ms.67a4M, Sh.178 1, P.83a2, D.69b2, N.73a2, Co.74a3, / Ch.425a2 / kulaṃkulaḥ pudgalaḥ katamaḥ / [smras pa / rigs nas rigs su skye ba ni gñis
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279775 (0.050):
[|] sa nirvāṇāyānārabdhaprayogadūratayā [dūratvāt prayoga] kāladūratayā / ayamucyate dūre pudgalaḥ || āsanne pudgalaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162696 (0.051):
nirvāṇāyānārabdhaprayogatvāt prayogadūratayā dūre na kāladūratayā / ayam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164702 (0.064):
(I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20 / tatra niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ samyagavoditaḥ samyaganuśiṣṭo
prayogadūratayā / / tatra katamaḥ kāladūratayā dūre / anekair jātiśatair anekair jātisahasrair
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279730 (0.0):
dūre pudgalaḥ katamaḥ | asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre | asti / prayogadūratayā (|) tatra katamaḥ kāladūratayā dūre |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162694 (0.029):
nirvāṇāyānārabdhaprayogatvāt prayogadūratayā dūre na kāladūratayā / ayam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279772 (0.037):
[|] sa nirvāṇāyānārabdhaprayogadūratayā [dūratvāt prayoga] kāladūratayā
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279738 (0.0):
anekairjātiśatairanekairjātiśatasahasraiḥ (Śbh_Sh: 22)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162876 (0.013):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162925 (0.013):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279730 (0.016):
prayogadūratayā (|) tatra katamaḥ kāladūratayā dūre | / anekairjātiśatairanekairjātiśatasahasraiḥ (Śbh_Sh: 22)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160494 (0.024):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163520 (0.026):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163920 (0.026):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164023 (0.026):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164258 (0.026):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164362 (0.026):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162773 (0.032):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177239 (0.033):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160319 (0.035):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160449 (0.035):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160472 (0.035):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633370 (0.038):
vaṇikūśatasahasrairanekaiśca prāṇiśatasahasrairvicitrāṃ kathāṃ śrotukāmaiḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160328 (0.045):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya / ṅan las ma 'das pa'i rgyu ni bźi po de dag yin no // de dag kyaṅ gaṅ gi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987687 (0.053):
thams cad yoṅs su grugs paḥi] yoṅs su śes paḥo. ṣes bya ba ḥdi ni zag pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987757 (0.053):
kyi ni kun tu sbyor ba thams cad yoṅs su grugs paḥi yoṅs su śes pa yin no.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987704 (0.054):
thams cad spaṅs paḥi miṅ yin no. yoṅs su śes pa ni tha dad par bstan la.
mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160321 (0.0):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160456 (0.0):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160475 (0.0):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.0):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164260 (0.0):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164364 (0.0):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164441 (0.0):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177240 (0.0):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163197 (0.004):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.004):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.008):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160501 (0.009):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160329 (0.011):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160412 (0.012):
'gyur ro // / yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i chos can rnams ni ṅes pa'i tshogs la gnas
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162715 (0.013):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162731 (0.013):
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162748 (0.013):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162827 (0.013):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162876 (0.020):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
katamaḥ prayogadūratayā dūre / pudgalo gotra eva kevale sthito bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279753 (0.0):
parinirvāṇāya | tatra | prayogadūratayā pu]dgalo gotra eva kevale sthito / bhavati | nāvatīrṇaḥ | sa bhavyo bhavatyāśupratyayalābhāya | parinirvāṇāya
nāvatīrṇaḥ, sa bhavyo bhavaty āśu pratyayalābhāya parinirvāṇāya / sa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279743 (0.0):
[anekajātiśatasahasraiḥ] tataḥ paścād bhavyo [bhavatyāśupratyayalābhāya |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279763 (0.0):
parinirvāṇāya | tatra | prayogadūratayā pu]dgalo gotra eva kevale sthito / bhavati | nāvatīrṇaḥ | sa bhavyo bhavatyāśupratyayalābhāya | parinirvāṇāya
nirvāṇāyānārabdhaprayogatvāt prayogadūratayā dūre na kāladūratayā / ayam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279771 (1.788):
bhavati | nāvatīrṇaḥ | sa bhavyo bhavatyāśupratyayalābhāya | parinirvāṇāya / [|] sa nirvāṇāyānārabdhaprayogadūratayā [dūratvāt prayoga] kāladūratayā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279723 (0.029):
dūre pudgalaḥ katamaḥ | asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre | asti / prayogadūratayā (|) tatra katamaḥ kāladūratayā dūre |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162634 (0.029):
dūre pudgalaḥ katamaḥ / asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre, asti / prayogadūratayā /
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162530 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162551 (5.960):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162573 (5.960):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (5.960):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2, / Co.10a7, Ch.399a11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162913 (5.960):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162961 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163002 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7, / Ch.400b20
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164577 (0.019):
yāvad drstir ṛjūkṛtā / ayam ucyate mṛdukuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 c Ms.14a1R, Sh.26 1, P.14a7, D.12a7, N.14a3, Co.13b1, Ch.400b6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164657 (0.019):
'dhimātrakuśalamūlasamanvāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 e Ms.14a3L, Sh.26 9, P.14b3, D.12b3, N.14a7, Co.13b5, Ch.400b16
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162619 (0.022):
(I) A IV r (1), (2) Ms.4b6M, Sh.21 18, P.11a2, D.9b4, N.11a3, Co.10b1, / Ch.399a14 / dūre pudgalaḥ katamaḥ / asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre, asti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182721 (0.023):
(II) A II 1 a (18) Ms.67a4M, Sh.178 1, P.83a2, D.69b2, N.73a2, Co.74a3, / Ch.425a2 / kulaṃkulaḥ pudgalaḥ katamaḥ / [smras pa / rigs nas rigs su skye ba ni gñis
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182822 (0.024):
(II) A II 1 a (19) Ms.67a4R, Sh.178 3, P.83a5, D.69b4, N.73a4, Co.74a6, / Ch.425a6 / tatraikavīcikaḥ pudgalaḥ katamaḥ / yasya sakṛdāgāminaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183030 (0.025):
(II) A II 1 a (24) Ms.67b3R, Sh.181 7, P.84a4, D.70a7, N.74a1, Co. 75a3, / Ch.425a29 / ūrdhvaṃsrotāḥ pudgalaḥ katamaḥ / yaḥ pudgalo 'nāgāmī prathame dhyāna
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183208 (0.026):
(II) A II 2 a Ms.68a1M, Sh.184 1, W.85 5, P.84b6, D.70b7, N.74b2, Co.75b3, / Ch.425b20 / pudgalavyavasthānaṃ katamat / ekādaśabhiḥ prabhedaiḥ pudgalavyavasthānaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279774 (0.032):
[|] sa nirvāṇāyānārabdhaprayogadūratayā [dūratvāt prayoga] kāladūratayā / ayamucyate dūre pudgalaḥ || āsanne pudgalaḥ |
Ch.399a25 / āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162754 (0.0):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162833 (0.0):
'da' ba thag ñe ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162811 (5.960):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.010):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163196 (0.011):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.012):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.012):
ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.012):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164261 (0.012):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164365 (0.012):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160452 (0.013):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160321 (0.016):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160474 (0.016):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164440 (0.016):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162621 (0.022):
(I) A IV r (1), (2) Ms.4b6M, Sh.21 18, P.11a2, D.9b4, N.11a3, Co.10b1, / Ch.399a14 / dūre pudgalaḥ katamaḥ / asti pudgalaḥ kāladūratayā nirvāṇasya dūre, asti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162918 (0.034):
(I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8 / paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162966 (0.035):
(I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11 / aviśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag 'phags pa'i lam ma bskyed ciṅ, de'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163004 (0.035):
(I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ / viśuddhaḥ pudgalaḥ katamaḥ / de las bzlog pa yin par rig par bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182446 (0.036):
(II) A II 1 a (10) Ms.66b5R, Sh.172 17, P.82a1, D.68b4, N.72a3, Co.73a5, / Ch.424c5 / pratipannakaḥ pudgalaḥ katamaḥ / āha / pratipannakāḥ pudgalāś catvāraḥ /
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162754 (0.0):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162833 (0.0):
'da' ba thag ñe ba yin no // / sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.010):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163196 (0.011):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.012):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.012):
ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.012):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164264 (0.012):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164368 (0.012):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160453 (0.013):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162821 (0.016):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160321 (0.016):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160474 (0.016):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164440 (0.016):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199725 (0.042):
'jig rten pa'i yaṅ dag pa'i lta ba sbyin pa yod do / źes bya ba la sogs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163774 (0.045):
yoṅs su smin pa yaṅ yin la yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa yaṅ yod / do / źugs pa yaṅ ma yin yoṅs su smin par byed pa ñid kyaṅ ma yin yoṅs su
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199741 (0.046):
pa'i rnam pa daṅ / de dag ñid la brten nas khyim gyi gnas ni kun tu (zŚbh
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988542 (0.047):
pa daṅ gzugs med pa na spyod pa rnams spaṅs pa kun tu sbyor ba thams cad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160613 (0.048):
de la bdag gi 'byor pa gaṅ źe na / mir gyur pa daṅ / yul dbus su skyes pa
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162720 (0.0):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162834 (0.0):
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162826 (5.960):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.010):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163196 (0.011):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.012):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.012):
ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.012):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164261 (0.012):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164365 (0.012):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160453 (0.013):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160321 (0.016):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160474 (0.016):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164443 (0.016):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162808 (0.017):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162733 (0.026):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh / I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199477 (0.028):
gi phyogs gsum ste / chos rnam par 'byed pa daṅ / brtson 'grus daṅ / dga' / ba daṅ / źi gnas kyi phyogs gsum ste / śin tu sbyaṅs pa daṅ / tiṅ ṅe 'dzin
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199496 (0.029):
daṅ / btaṅ sñoms daṅ / gcig ni źi gnas daṅ / lhag mthoṅ gi phyogs te / 'di
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164357 (0.031):
ñid ma yin pa gaṅ źe na / 'di lta ste / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160401 (0.0):
tshe na dge ba'i rtsa ba dag yoṅs su smin ciṅ rim gyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164027 (0.008):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177241 (0.015):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160328 (0.018):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya / ṅan las ma 'das pa'i rgyu ni bźi po de dag yin no // de dag kyaṅ gaṅ gi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176427 (0.018):
de la re źig ldog pa daṅ 'gro ba źes bya ba gaṅ gsuṅs pa des ni rgyu ba / daṅ ldan pa'i lus kyi las bstan to // chuṅ zad bltas pa daṅ / rnam par"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176620 (0.018):
spyod pa daṅ ldan pa'i lus kyi las bstan to // smra ba" źes gaṅ gsuṅs pa"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160319 (0.019):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160449 (0.019):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160472 (0.019):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162656 (0.019):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163520 (0.019):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163920 (0.019):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164258 (0.019):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164362 (0.019):
ñid ma yin pa gaṅ źe na / 'di lta ste / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160494 (0.020):
źiṅ med la ñe bar ma gyur na yoṅs su mya ṅan las mi 'da' ba'i rkyen rnams
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162879 (0.020):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162928 (0.020):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164438 (0.022):
tatra katamo nāvatīrṇo na paripacyamāno na paripakvaḥ. ['di lta ste / yoṅs / su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184743 (0.022):
/ tiṅ ṅe 'dzin gyi sgo daṅ / yid la byed pa'i rten daṅ / naṅ du rnam par / rtog pa'i lus daṅ / snaṅ brñan źes kyaṅ bya ste] / itīmāni tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176388 (0.024):
/ chos gos daṅ / lhuṅ bzed kyi las daṅ / bsod sñoms kyi las te / de ni
'da' bar byed pa daṅ / skad cig de la bar chad med par ñon moṅs pa spoṅ pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199614 (0.008):
par ma grol ba ste / lus kyi mṅon sum du byed pa daṅ / ñon moṅs pa'i sgrib
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988583 (0.009):
gtan gyi dṅos gṣi la brten nas gzugs daṅ gzugs med pa na spyod paḥi ñon / moṅs pa spoṅ ba srid paḥi phyir ro. ḥdod pa na spyod paḥi ñon moṅs pa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988992 (0.011):
ba ni mi lcogs pa med pa kho nas tha maḥi cha daṅ mthun pa spoṅ bar byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160402 (0.015):
tshe na dge ba'i rtsa ba dag yoṅs su smin ciṅ rim gyis yoṅs su mya ṅan las
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989327 (0.015):
bsam gtan khyad par can gyi zag pa med pas kyaṅ ñon moṅs pa spoṅ bar ḥgyur
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987954 (0.015):
spyod pa rnams kyi gñen po bar chad med paḥi lam daṅ. rnam par grol baḥi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11987883 (0.017):
ba rnam pa dguḥi gñen po bar chad med pa daṅ rnam par grol baḥi lam zag pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199646 (0.017):
ma grol ba ste / śes rab kyis rnam par grol ba daṅ / sñoms par 'jug pa daṅ / / ñon moṅs pa gñi ga'i sgrib pa las rnam par grol ba ste / gñi ga'i cha
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988460 (0.017):
ṣes ḥbyuṅ baḥi phyir ro. gzugs daṅ gzugs med pa na ñon moṅs pa spaṅs paḥi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11989047 (0.018):
des kyaṅ so soḥi skye boḥi snas skabs na ḥjig rten paḥi lam gyis ḥdod pa / na spyad paḥi ñon moṅs pa thams cad spaṅs pas de bsam gtan gyi dṅos gṣiḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177242 (0.019):
bdag dul bar bya ba daṅ / bdag źi bar bya ba daṅ / bdag yoṅs su mya ṅan / las 'da' bar bya ba'i phyir źugs pa yin te / de ltar na tshul khrims la
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200107 (0.020):
bdun po 'di dag ni bdud daṅ ñon moṅs pa'i phyogs kyi stobs yin te / bstan
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200264 (0.020):
śin tu rmoṅs pa'o / / bdud daṅ ñon moṅs pa'i phyogs kyi stobs 'di dag zil gyis mnan pa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199588 (0.021):
pa'i sgrib pa las ni rnam par grol la / ñon moṅs pa'i sgrib pa las ni rnam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162982 (0.023):
'bras bu ñon moṅs pa daṅ bral ba mṅon sum du ma byas pa gaṅ yin pa ste /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176817 (0.026):
mo źes rgyu ba'i las sam / spyod pa'i las śig rtsoṃ par byed pa na / las"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172078 (0.028):
phyir źes gaṅ gsuṅs pa des ni / re źig zas ha caṅ chuṅ ba'i zas ran pa ma / yin pa spoṅ bar byed do] /"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200353 (0.029):
ñe bar spyad pa rgud pa daṅ / lhag pa'i bsaṃ pa rgud pa daṅ / sbyor ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162715 (0.030):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162731 (0.030):
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162847 (0.0):
la gnas śiṅ źugs pa gaṅ yin pa ste / de dag gcig tu bsdus pa ni gaṅ zag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163884 (0.0):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163993 (0.0):
sgrub par (Śbh I 44) byed pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin par byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164055 (0.0):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164289 (0.0):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma / thob pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164397 (0.0):
rñed par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin / yoṅs su smin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182809 (0.0):
mtshams sbyar źiṅ / 'khor nas sdug bsṅal mthar byed pa gaṅ yin pa ste] /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162717 (5.960):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162750 (5.960):
thag ñe ba yaṅ yod do // / de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199604 (0.006):
par ma grol ba ste / lus kyi mṅon sum du byed pa daṅ / ñon moṅs pa'i sgrib
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162993 (0.006):
'bras bu ñon moṅs pa daṅ bral ba mṅon sum du ma byas pa gaṅ yin pa ste /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164143 (0.007):
gyur la / de'i goṅ du ni skye ba gcig tsam yaṅ mṅon par bsgrub par mi byed / pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162904 (0.011):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162952 (0.011):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176087 (0.011):
sgrub par byed pa gaṅ yin pa de ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530088 (0.011):
'on te brdzun pa'i rnam pa kun tu ston par byed pa gaṅ yin pa de lta bu de ni 'khrul (D233a4) pa'i ṅo bo ñid yin te / des na rnam pa med pa yaṅ 'khrul pa'i dbaṅ gis rig par 'gyur ba yin no źes 'dod na /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162879 (0.013):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162929 (0.013):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164028 (0.013):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163621 (0.014):
sraṅ gaṅ yin pa daṅ sgrub pa gaṅ yin pa der źugs pa daṅ yaṅ dag par źugs
'da' ba thag ñe ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162881 (0.018):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162930 (0.018):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164029 (0.018):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162754 (0.019):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162719 (0.022):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162737 (0.022):
I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162726 (0.027):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh / I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199944 (0.041):
dad pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / bde 'gror skye ba las byuṅ ba daṅ / bdag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160938 (0.041):
bcom ldan 'das thams cad de kho na bźin du 'byuṅ ba yin no //] / (I) A II 4 b (2) ii Ms 2a8L, Sh.7 12, P.5a2, D.4b2, N.5b5, Co.4b5,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200313 (0.042):
don dam pa'i chos mya ṅan las 'das pa'i mi mthun pa'i phyogs kyi chos bdun
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176286 (0.043):
don mdor bsdu ba gaṅ źe na / rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa daṅ /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199999 (0.046):
chos daṅ don legs par rtogs pa daṅ ldan pa'i bde ba daṅ / phyi ma la yo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177167 (0.046):
pa yin pa daṅ / tshig gi bya ba daṅ ldan pa yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182740 (0.046):
te / lha'i rigs nas rigs su skye ba daṅ / mi'i rigs nas rigs su skye ba'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15173659 (0.047):
notthānakālam ativartate / [nam gyi cha stod daṅ / nam gyi cha smad la mi / ñal bar sbyor ba'i rjes su brtson pa'i skyes bu gaṅ zag gis yaṅ dag par
sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / de ni rigs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162719 (0.0):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162737 (0.0):
āsanne pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba (Śbh / I 36) thag ñe ba yaṅ yod do // sbyor ba thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162755 (0.0):
de la dus thag ñe bas mya ṅan las 'da' ba thag ñe ba gaṅ źe na / lus daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163577 (0.010):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163196 (0.011):
de la 'jug pa'i raṅ bźin gaṅ źe na / 'di la rigs la gnas pa'i gaṅ zag mya / ṅan las 'da' ba'i sa bon gyi chos daṅ ldan pa de ni / gaṅ gi tshe saṅs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163522 (0.012):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163585 (0.012):
de ci'i phyir źe na / de de'i tshe na / mya ṅan las 'da' ba thob par bya / ba daṅ (Śbh I 42) mya ṅan las 'da' ba 'gro bar bya ba daṅ rim gyis 'gro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163922 (0.012):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164261 (0.012):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164365 (0.012):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160453 (0.013):
thams cad kyi thams cad du yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i skal ba med pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162659 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160321 (0.016):
rgyu gaṅ dag gis yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams yoṅs su mya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160474 (0.016):
de la yoṅs su mya ṅan las 'da' ba'i chos can rnams kyi gaṅ dag ma tshaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164440 (0.016):
su mya ṅan las 'da' ba'i chos can gyi gaṅ zag rigs kho na la gnas la]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164357 (0.017):
ñid ma yin pa gaṅ źe na / 'di lta ste / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176219 (0.019):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ / yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176152 (0.029):
daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163825 (0.030):
de la źugs pa gaṅ źe na / rigs la gnas pa'i gaṅ zag gis sṅon de bźin gśegs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164021 (0.031):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
la gnas śiṅ źugs pa gaṅ yin pa ste / de dag gcig tu bsdus pa ni gaṅ zag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162804 (0.0):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163884 (0.0):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163993 (0.0):
sgrub par (Śbh I 44) byed pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin par byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164055 (0.0):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164287 (0.0):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma / thob pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164395 (0.0):
rñed par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin / yoṅs su smin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182809 (0.007):
mtshams sbyar źiṅ / 'khor nas sdug bsṅal mthar byed pa gaṅ yin pa ste] /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164143 (0.008):
gyur la / de'i goṅ du ni skye ba gcig tsam yaṅ mṅon par bsgrub par mi byed / pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162993 (0.009):
'bras bu ñon moṅs pa daṅ bral ba mṅon sum du ma byas pa gaṅ yin pa ste /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162904 (0.010):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162952 (0.010):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163450 (0.013):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177319 (0.014):
byaṅ ba gaṅ dag yin pa de dag mṅon par brjod pas mṅon par rjod par byed pa
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530085 (0.014):
'on te brdzun pa'i rnam pa kun tu ston par byed pa gaṅ yin pa de lta bu de ni 'khrul (D233a4) pa'i ṅo bo ñid yin te / des na rnam pa med pa yaṅ 'khrul pa'i dbaṅ gis rig par 'gyur ba yin no źes 'dod na /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161004 (0.015):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176229 (0.015):
yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni gtsug lag khaṅ na spyod
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176152 (0.015):
lhuṅ bzed bcaṅ ba gaṅ yin pa daṅ / zos pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa / daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169414 (0.015):
tatra kena saṃvṛṇoti / yārakṣitā ca smṛtis [dran pa la rtag 'grus byed pa / bsgom pa gaṅ yin pa ste] tayā saṃvṛṇoti //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163558 (0.016):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199913 (0.018):
dag ni 'phags pa'i nor bdun las byuṅ ba ste / de dag ni phal pa'i nor kun
thag ñe ba źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163890 (0.018):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes / bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164171 (0.018):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164312 (0.018):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164420 (0.018):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176342 (0.031):
de ni don mdor bsdu ba źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161016 (0.032):
de bśad pa gaṅ yin pa des ni dam pa'i chos ston pa źes bya'o //]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164063 (0.033):
phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o / (I) B II 5 Ms. , Sh. , P.13a6, D.11b2, N.13a4, Co.12b2, Ch.400a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160312 (0.034):
riṅ ba yin te / de ni sgrib pa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176497 (0.036):
snam sbyar daṅ / chos gos daṅ / lhuṅ bzed bcaṅ ba" źes gaṅ gsuṅs pa des"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176658 (0.036):
ba daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba źes gaṅ gsuṅs pa des ni spyod pa daṅ"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163562 (0.039):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes / bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200396 (0.042):
las byuṅ ba'i loṅs spyod ni ñe bar spyad pa rgud pa'o /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176216 (0.043):
/ smra ba daṅ / mi smra ba gaṅ yin pa daṅ / gñid kyi sñom pa bsaṅ ba gaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163657 (0.043):
'jug pa'i raṅ bźin źes bya'o // / (I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988323 (0.043):
rgyal po ñe bar btags pa bṣin te dper na rgyal poḥi ḥkhor la rgyal po ñe
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176401 (0.044):
rgyu ba daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176592 (0.044):
mo'i las te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa źes bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176150 (0.044):
lhuṅ bzed bcaṅ ba gaṅ yin pa daṅ / zos pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa / daṅ / myaṅs pa gaṅ yin pa de la śes bźin du spyod pa gaṅ yin pa de ni groṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176527 (0.045):
pa daṅ / 'thuṅs pa daṅ / 'chos pa daṅ / myaṅs pa źes gaṅ gsuṅs pa des ni"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988808 (0.046):
sṅon ḥjig rten paḥi lam gyis spaṅs pa rnams kyis bral baḥi thob pa zag pa / med pa yaṅ ḥthob la de la na mthoṅ baḥi lam gyis nus pa yod pas gzugs daṅ
(I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5 / aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162920 (0.0):
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162928 (0.0):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164027 (0.0):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163521 (0.010):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163921 (0.010):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164259 (0.010):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164363 (0.010):
ñid ma yin pa gaṅ źe na / 'di lta ste / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163661 (0.010):
'jug pa'i raṅ bźin źes bya'o // / (I) B II Ms. , Sh. , P.12b5, D.11a3, N.12b5, Co.12a2 Ch.399c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163893 (0.010):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes / bya'o // / (I) B II 3 Ms. , Sh. , P.13a2, D.11a6, N.13a1, Co.12a6, Ch.399c24
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164006 (0.010):
pa ñid ces bya'o // / (I) B II 4 Ms. , Sh. , P.1335, D. 11 b 1, N. 13a3, Co.12b1, Ch.399c29
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164173 (0.010):
ñid kyaṅ ma yin yoṅs su smin pa yaṅ nia yin pa źes bya'o // / (I) B II 6 Ms. , Sh. , P.13a8, D.11b3, N.13a6, Co.12b4, Ch.400a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164314 (0.010):
ñid kyaṅ yin la yoṅs su smin pa ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 7 Ms. , Sh. , P.13b4, D.11b6, N.13b1, Co.12b7, Ch.400a12
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164422 (0.010):
yaṅ yin la / yoṅs su smin par byed pa ñid ma yin pa źes bya'o // / (I) B II 8 Ms.6a1L, Sh. , P.13b6, D.11b7, N.13b3, Co.13a1, Ch.400a19
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162657 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176277 (0.015):
par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (1) Ms. , Sh. , P.61a3, D.51b1, N.53b7, Co.55b2, Ch.416c17
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176755 (0.015):
te / de ni spyod pa daṅ ldan pa'i las rnam pa lṅa yin par rig par bya'o // / (I) C IIl 8 b (2) Ms. , Sh. , P.61b6, D.52a1, N.54b1, Co.56a3, Ch.417a6
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162813 (0.017):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las / 'da' ba thag ñe ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162966 (0.020):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160400 (0.020):
tshe na dge ba'i rtsa ba dag yoṅs su smin ciṅ rim gyis yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162776 (0.020):
gnas kyi dṅos po tha ma la gnas śiṅ de lus de ñid kyis yoṅs su mya ṅan las
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162935 (0.0):
paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162946 (0.0):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163531 (0.0):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163540 (0.0):
dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163931 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163940 (0.0):
gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa / la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa ma gtogs pa / źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164029 (0.0):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164271 (0.0):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164279 (0.0):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164382 (0.0):
kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164045 (5.960):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199800 (0.009):
źugs zin nas yaṅ dag pa'i ṅag daṅ / las daṅ 'tsho ba yaṅ dag par blaṅs pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163389 (0.012):
rten du 'gyur ba daṅ / tshul khrims yaṅ dag par blaṅs pa daṅ thos pa gzuṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162814 (0.013):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las / 'da' ba thag ñe ba yin no //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199779 (0.016):
pa ste / mṅon par byuṅ ba daṅ ldan pa'i yaṅ dag pa'i rtog pa ni 'jug par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163288 (0.017):
nas daṅ por dad pa thob pa daṅ tshul khrims yaṅ dag par len pa daṅ thos pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163631 (0.019):
sraṅ gaṅ yin pa daṅ sgrub pa gaṅ yin pa der źugs pa daṅ yaṅ dag par źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199842 (0.019):
tshul bźin yid la byed pa daṅ ldan pa na yaṅ dag pa'i rtsol ba daṅ / dran
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163981 (0.020):
daṅ gtso bo daṅ dam pa daṅ śin tu khyad par du 'phags pa dag yaṅ dag par
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15199720 (0.021):
'jig rten pa'i yaṅ dag pa'i lta ba sbyin pa yod do / źes bya ba la sogs
phyi ma ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate 'paripakvaḥ pudgalaḥ //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162957 (0.0):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162997 (0.0):
'bras bu ñon moṅs pa daṅ bral ba mṅon sum du ma byas pa gaṅ yin pa ste /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164285 (0.0):
yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163542 (0.005):
dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa'i
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164053 (0.005):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus / phyi ma thob par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin pa źes bya'o
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164393 (0.009):
rñed par gyur pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa yaṅ yin / yoṅs su smin pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162844 (0.010):
la gnas śiṅ źugs pa gaṅ yin pa ste / de dag gcig tu bsdus pa ni gaṅ zag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163945 (0.010):
la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus phyi ma thob pa ma gtogs pa / źugs
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169415 (0.011):
bsgom pa gaṅ yin pa ste] tayā saṃvṛṇoti //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162803 (0.011):
mṅon sum du byed pa gaṅ yin pa ste / de ni dus thag ñe bas mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163882 (0.011):
spel ba daṅ lta ba sbyoṅ bar byed pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa źes
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163991 (0.011):
sgrub par (Śbh I 44) byed pa gaṅ yin pa ste / de ni yoṅs su smin par byed
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182810 (0.011):
mtshams sbyar źiṅ / 'khor nas sdug bsṅal mthar byed pa gaṅ yin pa ste] /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164140 (0.013):
gyur la / de'i goṅ du ni skye ba gcig tsam yaṅ mṅon par bsgrub par mi byed / pa gaṅ yin pa ste / de ni źugs pa kho na yin la yoṅs su smin par byed pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163621 (0.017):
sraṅ gaṅ yin pa daṅ sgrub pa gaṅ yin pa der źugs pa daṅ yaṅ dag par źugs
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11988622 (0.018):
gṣi rnams ni ḥdod paḥi (Abhidh k vy 506) khams kyi gñen po ma yin paḥi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163558 (0.019):
bar gyi skye ba khyad par can du 'gro ba gaṅ yin pa de ni 'jug pa źes
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734613 (0.019):
la rnam par gnas pa ni so sor snaṅ pa'i chos yin gyi dṅos po'i chos ma yin / pa'i phyir dkar po ma bzuṅ na de'i chos sam g'zan gyi chos kyi dbyibs ma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15176088 (0.019):
sgrub par byed pa gaṅ yin pa de ni śes bźin du spyod pa ñid ces bya'o //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163448 (0.020):
pa'i chos śin tu mchog daṅ gtso bo daṅ dam par gyur pa gaṅ dag yin pa de
(I) A IV u Ms. , Sh. , P.11b3, D.10a4, N.11b5, Co.11a1, Ch.399b8 / paripakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162872 (0.0):
(I) A IV t Ms. , Sh. , P.11b2, D.10a3, N.11b4, Co.10b7, Ch.399b5 / aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162879 (0.0):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164027 (0.0):
de la yoṅs su smin pa gaṅ źe na / des gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162460 (5.960):
tattvasya / ayam ucyate mṛdvindriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV e Ms.4b3L, Sh.20 15, P.10b1, D.9a5, N.10b5, Co.10a1, Ch.398c23
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162485 (5.960):
madhyendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV f Ms.4b3M, Sh.20 18, P.10b3, D.9a5, N.10b6, Co.10a2, Ch.398c26
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162530 (5.960):
vāśu ca prativedhāya tattvasya / ayam ucyate tīkṣṇendriyaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV g Ms.4b4M, Sh.21 6, P.10b5, D.9a7, N.11a1, Co.10a4, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162551 (5.960):
āyatarāgaś ca / ayam ucyate rāgacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV h Ms.4b5L, Sh.21 6, P.10b7, D.9b1, N.11a2, Co.10a5, Ch.399a3
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162573 (5.960):
tīvradveṣaś ca bhavaty āyatadveṣaś ca / ayam ucyate dveṣacaritaḥ pudgalaḥ / (I) A IV i Ms.4b5M, Sh.21 12, P.10b7, D.9b2, N.11a2, Co.10a6, Ch.399a8
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162594 (5.960):
āyatamohaś ca / ayam ucyate mohacaritaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV j,k,l,m,n,o,p,q Ms.4b5R, Sh.21 15, P.10b8, D.9b3, N.11a2, / Co.10a7, Ch.399a11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162708 (5.960):
ucyate dūre pudgalaḥ // / (1) A IV s (1), (2) Ms.4b7R, Sh.22 7, P.11a7, D.9b7, N.11b1, Co.10b4,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162966 (5.960):
phyi ma thob pa gaṅ yin pa ste / ayam ucyate paripakvaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV v Ms. ,Sh. ,P.11b4, D.10a4, N.11b6, Co.11a2, Ch.399b11
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163004 (5.960):
ayam ucyate 'viśuddhaḥ pudgalaḥ // / (I) A IV w Ms. ,Sh. ,P.11b5, D.10a5, N.11b6, Co.11a3, Ch.399b13 ḷ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164547 (0.009):
dṛṣṭiṃ ṛjūkaroti / ayam ucyate bhavya eva pudgalaḥ // / (I) B II 9 b Ms.14a1L, Sh.25 4, P.14a6, D.12a6, N.14a2, Co.13a7, Ch.400b2
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164698 (0.009):
niṣṭhāprāyogikaḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9 f Ms.14a4L, Sh.26 15, P.14b6, D.12b5, N.14b2, Co.13b7,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164733 (0.009):
/ ayam ucyate niṣṭhāgataḥ pudgalaḥ // / (I) B II 9' Ms.14a5L, Sh.26 20, W.*65 14, P.14b8, D.12b6, N.14b6, Co.14a2, / Ch.400b25
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163521 (0.010):
pas / goṅ nas goṅ du gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15163921 (0.010):
yoṅs su smin par byed pa ñid gaṅ źe na / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164259 (0.010):
sgrub par byed mod kyi / gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164363 (0.010):
ñid ma yin pa gaṅ źe na / 'di lta ste / de ltar źugs pa'i gaṅ zag de ñid / kyis (Śbh I 46) gaṅ la gnas na / yoṅs su mya ṅan las 'da' ba daṅ yaṅ dag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162657 (0.013):
anekair jātiśatasahasrais tataḥ paścād bhavyo [gdod rkyen rñed nas yoṅs su / mya ṅan las 'da' ba'i skal pa yod par 'gyur ro /]
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162886 (0.0):
aparipakvaḥ pudgalaḥ katamaḥ / gaṅ zag gaṅ la gnas nas yoṅs su mya ṅan las / 'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15162899 (0.0):
'da' ba daṅ yaṅ dag pa ñid du ṅes pa la 'jug par 'gyur ba'i tha ma'i lus