View original HTML file with complete header information
śrī bhakti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979633 (0.0):
śrī śrī rādhā govindo jayataḥ | / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183261 (0.0):
śrī-bhāgavata-sandarbhe tṛtīyaḥ / paramātma-sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306691 (0.0):
śrī prīti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626888 (0.0):
śrī sandarbhādye / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633887 (0.0):
śrī bhāgavata sandarbhe ca / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396647 (0.043):
Thakur in the 1570's.] / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
śrī bhakti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979633 (0.0):
śrī śrī rādhā govindo jayataḥ | / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183261 (0.0):
śrī-bhāgavata-sandarbhe tṛtīyaḥ / paramātma-sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306691 (0.0):
śrī prīti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626888 (0.0):
śrī sandarbhādye / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633887 (0.0):
śrī bhāgavata sandarbhe ca / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396647 (0.043):
Thakur in the 1570's.] / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
dākṣiṇātyena bhaṭṭena punar etad vivicyate ||o|| / tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta khaṇḍitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974341 (0.0):
grantham imaṃ vyalikhat ||4|| / tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979639 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183270 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||i||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633896 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena punar etad vivicyate ||o||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626890 (0.023):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974345 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||5||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183273 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||ii||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396665 (0.0):
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o|| / atha pūrva sandarbha trayeṇa yasya sarva paratvaṃ sādhitaṃ tasya śrī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633901 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306708 (0.022):
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o|| / atha prīti sandarbho lekhyaḥ | iha khalu śāstra pratipādyaṃ parama tattvaṃ
tatra pūrva sandarbha catuṣṭayena sambandho vyākhyātaḥ | tatra pūrṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396666 (0.048):
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o|| / atha pūrva sandarbha trayeṇa yasya sarva paratvaṃ sādhitaṃ tasya śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437773 (0.064):
tad evaṃ sandarbha catuṣṭayena sambandho vyākhyātaḥ | tasminn api / sambandhe śrī rādhā mādhava rūpeṇaiva prādurbhāvas tasya sambandhinaḥ
sanātana paramānanda lakṣaṇa para tattva rūpaṃ sambandhi ca brahma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421462 (0.063):
sarvathaivāparicchedyatvam uktam | pūrṇa paramānanda brahmatvenaiva / sanātanatve siddhe yat punas tad upādānaṃ tan mitra padasyaiva
paramātmā bhagavān iti tridhāvirbhāvatayā śabditam iti nirūpitam | tatra
bhagavattvenaivāvirbhāvasya paramotkarṣaḥ pratipāditaḥ | prasaṅgena viṣṇv
ādyāś catuḥ sanādyāś ca tad avatārā darśitāḥ | sa ca bhagavān svayaṃ śrī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628605 (0.048):
atra tat tattva trayeṣu bhagavān eva mukhyaḥ | bhagavān svayaṃ bhagavān | / sa tu / śrī kṛṣṇo vrajendra nandano govinda eva | tatra pramāṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404886 (0.052):
pramīyate | tatra nirapekṣa ravā śrutir darśitaiva kṛṣṇas tu bhagavān / svayam / ity atra | atha śruti sāmarthya rūpaṃ liṅgaṃ ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401534 (0.055):
|| 11.12 || śrī bhagavān || 29 || / tad evaṃ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity etat pratijñā vākyāya mahāvīra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974525 (0.058):
tāvad āha yasyeti | sa svayaṃ bhagavān śrī-kṛṣṇaḥ | iha jagati tat-pāda-
kṛṣṇa eva iti nirdhāritam | / paramātma vaibhava gaṇane ca taṭastha śakti rūpāṇāṃ cid eka rasānām api
anādi para tattva jñāna saṃsargābhāvamaya tad vaimukhya labdha cchidrayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893857 (0.064):
prati anādi siddha taj jñāna saṃsargābhāva maya tad vaimukhyādikaṃ
tan māyayāvṛta svarūpa jñānānāṃ tayaiva sattva rajas tamo maye jaḍe
pradhāne racitātma bhāvānāṃ jīvānāṃ saṃsāra duḥkhaṃ ca jñāpitam | tathā
coktam ekādaśe śrī bhagavatā / ātmā parijñānamayo vivādo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192646 (0.0):
tathā śrī-bhagavad-uddhava-saṃvāde - / ātmā parijñānamayo vivādo / hy astīti nāstīti bhidātma-niṣṭhaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424899 (0.027):
BhP_11.22.034/1 ātmāparijñāna-mayo vivādo hy astīti nāstīti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2832239 (0.027):
BhP_11.22.033 // / ātmāparijñāna mayo vivādo hy astīti nāstīti bhidārtha niṣṭhaḥ /
hy astīti nāstīti bhidātma niṣṭhaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424905 (0.0):
BhP_11.22.034/1 ātmāparijñāna-mayo vivādo hy astīti nāstīti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2832245 (0.0):
BhP_11.22.033 // / ātmāparijñāna mayo vivādo hy astīti nāstīti bhidārtha niṣṭhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192652 (0.0):
ātmā parijñānamayo vivādo / hy astīti nāstīti bhidātma-niṣṭhaḥ |
vyartho'pi naivoparameta puṃsāṃ / mattaḥ parāvṛtta dhiyāṃ svalokāt || [BhP 11.22.34] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424914 (0.0):
BhP_11.22.034/1 ātmāparijñāna-mayo vivādo hy astīti nāstīti / bhidārtha-niṣṭhaḥ / BhP_11.22.034/3 vyartho 'pi naivoparameta puṃsāṃ mattaḥ parāvṛtta-dhiyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2832253 (0.0):
ātmāparijñāna mayo vivādo hy astīti nāstīti bhidārtha niṣṭhaḥ / / vyartho 'pi naivoparameta puṃsāṃ mattaḥ parāvṛtta dhiyāṃ sva lokāt //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192660 (0.0):
hy astīti nāstīti bhidātma-niṣṭhaḥ | / vyartho'pi naivoparameta puṃsāṃ
atas tad arthaṃ parama kāruṇikaṃ śāstram upadiśati | tatra ye jīvā ye
kecit / janmāntarāvṛtta tad arthānubhava saṃskāravato ye ca tadaiva vā labdha
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206449 (0.035):
saptamyarthatve prakāratāviśiṣṭaviśeṣyatānirūpakānubhavatvaṃ / pramātvam/ viśeṣyitāyāstadarthatve tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28125592 (0.045):
tadvadviśeṣyakatvāvacchinnatatprakārakatvaviśiṣṭānubhavatvarūpārthavi / vakṣaṇena / adoṣāt/ tathā hi yayoḥ viṣayatayoḥ nirūpyanirūpakabhāvaḥ
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420883 (0.045):
'nyāvṛttaviṣayatvavisaṃsṛṣṭaṃ tadevedamiti svānubhavavāsanāprabodhane
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894832 (0.051):
atra lāvaṇyādīnāṃ tādṛganubhavaikagaucaratāvyañjakānāṃ tadādiśabdānāmeva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28126403 (0.054):
yathārthajñānamātrasya / pramātva iti/ yadi anubhavatvamaniveśya yathārthajñānatvaṃ pramātvaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168010 (0.057):
tattadviṣayakānubhavatvenaiva hetutā na tu tattadbiṣayakajñānatvena, / anubhavatvasyāpi jātitvena jñānatvāpekṣayā gauravāsaṃbhavāt/ na ca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658061 (0.058):
'ntarnīlādyavabhāso bāhyatayā adhyavasāyitavyaḥ nāsau svātmoyaḥ api tu / pūrvānubhavasaṃskārajo 'sau , tatra saṃskāro nāma anubhavasya kālāntare
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 446375 (0.059):
sandehaḥ sāśaṅkāṃ pravṛttimupajanayati na niraṅkuśām / / iyaṃ tu niraṅkuśā sarvānubhavasiddheti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28227938 (0.060):
kāraṇatvamucitamityāśaṅkāyāmāha prakāśikāyām/ [300] anubhavatvasyāpīti/ / jātitveneti/ tatra pramāṇaṃ tu
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5847307 (0.062):
dehendriyādayastu svarūpeṇāpyasanta ityanubhavāgocaratvātkathamāropyanta / iti sāṃpratamyato yadyasan nānubhavagocarāḥ kathaṃ tarhi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168144 (0.064):
anubhavatvena / janakatāyāmapi na doṣa iti vācyam/, anyūnaviṣayakasyaiva phalasya
mahat kṛpātiśaya dṛṣṭi prabhṛtayas teṣāṃ tādṛśa para tattva lakṣaṇa
vastūpadeśa śravaṇārambha mātreṇaiva tat kālam eva yugapad eva tat
sāmmukhyaṃ tad anubhavo'pi jñāyate | yathoktaṃ kiṃ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162201 (0.0):
BhP_01.01.002/3 śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ / BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627073 (0.0):
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107817 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005047 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009657 (0.0):
śuśruma iti [BhP 6.1.40] | kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy / avarudhyate'tra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930753 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312595 (0.0):
ity ādau kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ
atas teṣāṃ nopadeśāntarāpekṣā | yādṛcchikam upadeśāntara śravaṇaṃ tu tat
tal līlā śravaṇavat tadīya rasasyaivoddīpakaṃ, yathā śrī prahlādādīnām |
tathānyeṣāṃ tādṛśatvaṃ bījāyamānam api kāmādi vaiguṇyena tad itara
doṣeṇaiva pratihataṃ tiṣṭhati | / [page 2] / naitan manas tava kathāsu vikuṇṭha nātha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724551 (0.0):
'tha sa tvam // BhP_07.09.038 //* / naitan manastava kathāsu vikuṇṭhanātha $ samprīyate duritaduṣṭamasādhu
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8390850 (2.980):
BhP_07.09.039/1 naitan manastava kathāsu vikuṇṭhanātha
samprīyate durita duṣṭam asādhu tīvram | / kāmāturaṃ harṣa śoka bhayaiṣaṇārtaṃ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8390864 (0.0):
BhP_07.09.039/1 naitan manastava kathāsu vikuṇṭhanātha / BhP_07.09.039/2 samprīyate duritaduṣṭamasādhu tīvram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724562 (0.0):
naitan manastava kathāsu vikuṇṭhanātha $ samprīyate duritaduṣṭamasādhu
tasmin kathaṃ tava gatiṃ vimṛśāmi dīnaḥ || [BhP 7.9.39]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724567 (0.0):
kāmāturaṃ harṣaśokabhayaiṣaṇārtaṃ % tasmin kathaṃ tava gatiṃ vimṛśāmi
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8390869 (0.011):
BhP_07.09.039/3 kāmāturaṃ harṣaśokabhayaiṣaṇārtaṃ / BhP_07.09.039/4 tasmin kathaṃ tava gatiṃ vimṛśāmi dīnaḥ
iti dīnaṃ manya śrī prahlāda vacanānusāreṇānyeṣām eva tat prāpteḥ |
ataevoktaṃ brahma vaivarte / yāvat pāpais tu malinaṃ hṛdayaṃ tāvad eva hi |
na śāstre satya buddhiḥ syāt sad buddhiḥ sad gurau tathā ||
aneka janma janita puṇya rāśi phalaṃ mahat |
sat saṅga śāstra śravaṇād eva premādi jāyate || iti |
tato mukhyena tātparyeṇa para tattve paryavasite'pi teṣāṃ para tattvādy
upadeśasya kim abhidheyaṃ prayojanaṃ cety apekṣāyāṃ tad avāntara / tātparyeṇa tad dvayam upadeṣṭavyam | tatrābhidheyaṃ tad vaimukhya
virodhitvāt tat sāmmukhyam eva | tac ca tad upāsanā lakṣaṇaṃ yata eva taj
jñānam āvirbhavati | prayojanaṃ ca tad anubhavaḥ | sa cāntar bahiḥ
sākṣātkāra lakṣaṇaḥ yata eva svayaṃ kṛtsna duḥkha nivṛttir bhavati |
tad etad dvayaṃ yadyapi pūrvatra siddhopadeśa eva abhipretam asti, yathā
tava / gṛhe nidhir asti iti śrutvā kaścid daridras tad arthaṃ prayatate labhate
iti | tadvat tathāpi tac chaithilya nirāsāya punas tad upadeśaḥ | tad evaṃ
prati anādi siddha taj jñāna saṃsargābhāva maya tad vaimukhyādikaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917913 (0.027):
tad vaimukhya karān ādi siddha taj jñāna saṃsargābhāvānte tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306837 (0.064):
atha jīvaś ca tadīyo'pi taj jñāna saṃsargābhāva yuktatvena tan māyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893591 (0.064):
anādi para tattva jñāna saṃsargābhāvamaya tad vaimukhya labdha cchidrayā
duḥkha hetuṃ vadan vyādhi nidāna vaiparītya maya cikitsā nibhaṃ tat
sāmmukhyādikam upadiśati | / bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410378 (0.0):
BhP_11.02.037/1 bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818736 (0.0):
BhP_11.02.036 // / bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo 'smṛtiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980694 (0.0):
bhagavate na rocata iti yadyapi sā svayaṃ jānāti, tathāpi bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya (BhP 11.2.37) iti diśā jīvānām
īśād apetasya viparyayo'smrtiḥ | / tan māyayāto budha ābhajet tam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410387 (0.0):
BhP_11.02.037/3 tan-māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818744 (0.0):
bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo 'smṛtiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410378 (0.012):
BhP_11.02.037/1 bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980694 (0.037):
bhagavate na rocata iti yadyapi sā svayaṃ jānāti, tathāpi bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya (BhP 11.2.37) iti diśā jīvānām
bhaktyaikayeśa gurudevatātmā || [BhP 11.2.37]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410392 (0.033):
BhP_11.02.037/3 tan-māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818749 (0.033):
tan māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ guru devatātmā //
ṭīkā ca nanu kim evaṃ parameśvara bhajanenājñāna kalpita bhayasya
jñānaika nivartakatvādityāśaṅkyāha bhayam iti | yato bhayaṃ tan māyayā
bhavet tato buddhimān tam eva ābhajed upāsīta | nanu bhayaṃ
dvitīyābhiniveśata`y syāt | sa ca dehādy ahaṅkārataḥ | sa ca
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4142349 (0.053):
yasmād dvitīyadvastvantaraddhi bhayaṃ bhavati /
svarūpāsphuraṇāt kim atra tasya māyā karoti | ata āha īśād apetasyeti |
vimukhasya tan māyayā asmṛtiḥ svarūpa sphūrtir bhavati tato viparyayo
deho'smīti | tato dvitīyābhiniveśād bhayaṃ bhavati | evaṃ hi prasiddhaṃ
laukikīṣv api māyāsu | uktaṃ ca bhagavatā / daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4915899 (0.0):
devī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā //AP_380.012cd/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796120 (0.0):
BhG 7.14 / daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625110 (0.0):
daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā Bhg_07.014a [=MBh_06,029.014a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22918071 (0.0):
kathaṃ punar daivīm etāṃ triguṇātmikāṃ vaiṣṇavīṃ māyām atikrāmatīty ucyate / daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349831 (0.0):
BhG 7.14 / daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419466 (0.0):
tribhir etair guṇair mohitasya saṃsārakāntārottāro nāstīty āha / (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980889 (0.0):
sāmmukhyaṃ vāñchann upadiśati -- / daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982009 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011049 (0.0):
mām ebhyaḥ param avyayam || / daivī hy eṣā guṇamayī / mama māyā duratyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190773 (0.0):
iti | uktaṃ ca daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā [Gītā 7.14]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441639 (0.0):
bhogyatvabuddhir upajāyata ity atrāha / daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3461620 (0.0):
tatsāhacaryādayam api prāpyalakṣakaḥ / etad uktaṃ bhavati pūrvatra daivī / hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / mām eva ye prapadyante" ity ārabhya"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1380579 (0.0):
śrutismṛtītihāsapurāṇeṣu pratipādyata iti pūrvam evoktam / / daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100215 (0.013):
06,029.014a daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624395 (0.013):
mohitaṃ nābhijānāti mām ebhyaḥ param avyayam / daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795509 (0.032):
daivī hyeṣā guṇamayī harermāyā duratyayā /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22918090 (0.038):
daivī devasya mameśvarasya viṣṇoḥ svabhāva bhūtā hi yasmād eṣā yathoktā / guṇa mayī mama māyā duratyayā duḥkhenātyayo 'tikramaṇaṃ yasyāḥ sā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462189 (0.050):
prasṛtā / uktaṃ hi mayaitatpūrvam eva, daivī hy eṣā guṇamayī mam māyā"
mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te || [Gītā 7.14] iti | [page 3]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100221 (0.0):
06,029.014a daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / 06,029.014c mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4915901 (0.0):
devī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā //AP_380.012cd/ / māmeva ye prapadyante māyāmetāntaranti te /AP_380.013ab/
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624401 (0.0):
daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te 7.14
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796126 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796773 (0.0):
| tad etad āha bhagavān mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17868578 (0.0):
iti mad vākye ekayeti viśeṣaṇopanyāsāt mām eva ye prapadyante māyām etāṃ / taranti te ity atrāpi eva kāra prayogāt bhaktyā vinā prakārāntareṇa
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625121 (0.0):
mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te Bhg_07.014c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22918077 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te ||BhG_7.14||
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16037190 (0.0):
iti mad-vākye ekayeti viśeṣaṇopanyāsāt mām eva ye prapadyante māyām etāṃ / taranti te ity atrāpi eva-kāra-prayogāt bhaktyā vinā prakārāntareṇa
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349837 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te ||14||
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6350484 (0.0):
sarva-tantra-siddhānta-siddhatvāt | tad etad āha bhagavān mām eva ye / prapadyante māyām etāṃ taranti te iti | ātmety evopāsīta [BAU 1.4.7], tad
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419472 (0.0):
(daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te // BhG_7.14 //)
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2072620 (0.0):
māmeva ye prapadyante māyāmetāṃ taranti te'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980895 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te || iti [Gītā 7.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982015 (0.0):
daivī hy eṣā guṇa mayī mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te || iti [Gītā 7.12 4]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011055 (0.0):
mama māyā duratyayā | / mām eva ye prapadyante
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441778 (0.0):
mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te || BhG_7.14cd ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3461622 (0.0):
hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / mām eva ye prapadyante ity ārabhya"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462198 (0.0):
dūratyayā / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te iti /"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1380583 (0.0):
daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā / / mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te //
ekayā avyabhicāriṇyā bhajet | kiṃ ca guru devatātmā gurur eva devatā
īśvara / ātmā preṣṭhaś ca yasya tathādṛṣṭiḥ sann ity arthaḥ | ity eṣā ||
||11.2|| kavir videham ||1|| / evaṃ sva citte svata eva siddha
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938599 (0.033):
BhP_02.02.006/1 evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639799 (0.033):
evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ /
ātmā priyo'rtho bhagavān anantaḥ | / taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938609 (0.0):
BhP_02.02.006/1 evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639808 (0.0):
evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ /
saṃsāra hetūparamaś ca yatra || [BhP 2.2.6] / ṭīkā ca tadā anena kiṃ kartavyaṃ, haris tu sevya ity āha | evaṃ viraktaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938611 (1.192):
BhP_02.02.006/3 taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta saṃsārahetūparamaśca yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639810 (1.192):
taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta saṃsārahetūparamaśca yatra // BhP_02.02.006
taṃ bhajeta | bhajanīyatve hetavaḥ svacitte svata eva siddhaḥ | yata
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938598 (0.046):
BhP_02.02.006/1 evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639798 (0.060):
dhanadurmadāndhān // BhP_02.02.005 //* / evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ /
ātmā / ataeva priyaḥ | priyasya ca sevā sukharūpaiva | arthaḥ satyaḥ | na tu
anātmavat / mithyā | bhagavān bhajanīya guṇaś ca anantaś ca nityaḥ | yata evambhūtas
taṃ bhajeta | niyatārthaś niścita svarūpaḥ | bhagavad anubhavānandena
nirvṛtaḥ san, iti svataḥ sukhātmakatvaṃ darśitam | kiṃ yatra yasmin
bhajane / sati saṃsāra hetor avidyāyā uparamo nāśo bhavati ity eṣā | atra ca kārāt
prāptir jñeyā || / ||2.2|| śrī śukaḥ ||2|| / tatra yadyapi śravaṇa mananādikaṃ jñāna sādhanam api tat sāmmukhyam
eva | brahmākārasyānubhava hetutvāt, ataeva tat paramparopayogitvāt
sāṅkhyāṣṭāṅgayoga karmāṇy api tat sāmmukhyāny eva | tathā teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860162 (0.053):
apare yogino yogenāṣṭāṅgena karma yogena niṣkāma karmaṇā ca | atra / sāṅkhyāṣṭāṅga yoga niṣkāma karma yogāḥ paramātma darśane parasparayaiva
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26727735 (0.053):
apare yogino yogenāṣṭāṅgena karma-yogena niṣkāma-karmaṇā ca | atra / sāṅkhyāṣṭāṅga-yoga-niṣkāma-karma-yogāḥ paramātma-darśane parasparayaiva
kathañcid bhaktitvam api jāyate | karmaṇas tad ājñā pālana rūpatvena tad
arpitatvādinā ca karaṇāt | jñānādīnāṃ cānyatrānāsakti hetutvādi dvārā
bhakti sacivatayā vidhānāt tathāpi pūrvaṃ bhaktyā bhajetety anena karma
jñānādikaṃ nādṛtaṃ kintu sākṣād bhaktyā śravaṇa kīrtanādi lakṣaṇayaiva
bhajeta ity uktam | tathaiva sahetukaṃ śrī sūtopadeśopakramata eva dṛśyate
yathāha dvāviṃśatyā sa vai ity ādinā ato vai kavaya ity antena granthena
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162613 (0.0):
BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627456 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119419 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005060 (0.0):
atra yas tāvad dharmo nirūpyate sa khalu sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato / bhaktir adhokṣaje ity [BhP 1.2.6] ādikayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943011 (0.053):
kṛṣṇa praśna mātrasya tad dhetunoktā | na tu sa vai puṃsāṃ paro dharmaḥ
ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati ||3|| [BhP 1.2.6]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627460 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje / / ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119423 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje | / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati // Hbhv_11.556 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162618 (0.015):
BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje / BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati
yat khalu mahā purāṇārambhe pṛṣṭaṃ sarva śāstra sāram aikāntikaṃ śreyo
brūhīti tatrottaraṃ sa vai ity ādi | yato dharmād adhokṣaje bhaktis
tat kathā / śravaṇādiṣu rucir bhavati | dharmaḥ svanuṣṭhita ity ādau [BhP 1.2.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902139 (0.061):
etad eva vyatirekeṇoktaṃ dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsām [BhP 1.2.8] ity ādau
vyatirekeṇa darśyaiṣyamāṇatvāt | sa vai sa eva svanuṣṭhitasya dharmasya
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162714 (0.022):
BhP_01.02.013/3 svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627549 (0.041):
ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894850 (0.041):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā varṇāśrama vibhāgaśaḥ | / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005073 (0.057):
varṇāśrama vibhāgaśaḥ | / svānuṣṭhitasya dharmasya / saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
saṃsiddhir hari toṣaṇam iti [BhP 1.2.13] vakṣyamāṇa rītyā tat santoṣārtham
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162716 (0.0):
BhP_01.02.013/3 svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627551 (0.0):
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005076 (0.0):
svānuṣṭhitasya dharmasya / saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894853 (0.0):
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
eva kṛto dharmaḥ paraḥ sarvataḥ śreṣṭhaḥ na nivṛtti mātra lakṣaṇo'pi,
vaimukhyāviśeṣāt | tathā ca śrī nārada vākyam naiṣkarmyam apy acyuta
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164367 (0.0):
BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629092 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846054 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002043 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901589 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550225 (0.022):
BhP_12.12.053/3 kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / BhP_12.12.053/4 na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517197 (0.045):
yathoktam / / naiṣkarmyamapyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānamalaṃ virañjanam'; iti"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723688 (0.053):
yad bhagavad anarpita karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279392 (0.053):
yad-bhagavad-anarpita-karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924356 (0.054):
athāropa siddhā etad artham eva naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam / [BhP 1.5.12] ity ādau sakāma niṣkāmayor dvayor api karmaṇor nindā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907816 (0.059):
sālokya sārṣṭi sālokya [BhP 3.29.11] ity ādi, no dānaṃ no tapo nejyā [BhP / 7.7.44] ity ādi | naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164354 (0.060):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550211 (0.060):
BhP_12.12.053/1 naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629080 (0.060):
BhP_01.05.011 // / naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846042 (0.060):
BhP_12.12.052 // / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908016 (0.063):
atho ato naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity ādi
karma yad apy akāraṇam iti [BhP 1.5.12] | ato vakṣyate ataḥ pumbhir ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164369 (0.0):
BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma / yadapyakāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629094 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002046 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901592 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895881 (0.005):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / ity ādy udāhṛtam | ṭīkā ca niṣkarma brahma tad ekākāratvān niṣkarmatā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723703 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya pratipādanāt | tasmād atra
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279407 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya-pratipādanāt | tasmād atra
1.2.13] ādi | tataḥ sa evaikāntikaṃ śreyaḥ ity arthaḥ | anena bhaktes
tādṛśa / dharmato'pi atiriktatvam | tasyāḥ bhakteḥ svarūpa guṇam āha, svata eva
sukha rūpatvād ahaitukī phalāntarānusandhāna rahitā | apratihatā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926446 (0.036):
ca dvidhāpi nirdeṣṭum aśaktyatvāt | tatrāha ahaitukī phalānusandhāna / rahitā | avyavahitā svarūpa siddhatvena sākṣād rūpā na tv
tad upari / sukhada padārthāntarābhāvāt kenāpi vyavadhātum aśakyā ca | jātāyāṃ ca
tasyāṃ ruci lakṣaṇāyāṃ bhaktyā tayaiva śravaṇādi lakṣaṇo bhaki yogaḥ
pravartitaḥ syāt | / tataś ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555185 (0.0):
BhP_05.18.012/1 yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699074 (0.0):
// BhP_05.18.011 // / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313807 (0.0):
na ca tādṛśa bhagavat prītyā tat tat puruṣārtha tiraskāro'dbhuta iva | / yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324190 (0.0):
viśeṣānanubhavāt | mādhuryānubhāvināṃ bhaktānāṃ tu yasyāsti bhakti / bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275288 (0.0):
[27] bhavati hi svayaṃ bhagavati tasya bhakti viśeṣa vyaktiḥ yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ iti hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790039 (0.0):
[66] tad evaṃ sati tāsu sarva evānye' pi guṇāḥ svata evānuguṇā bhavanti / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118671 (0.0):
sad guṇādi pradatvam, yathā pañcame (5.18.12) / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909357 (0.023):
jñāna vairāgyādi sad guṇa hetutvam uktaṃ yasyāsti bhaktir bhagavaty
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850045 (0.024):
viśvanāthaḥ kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982588 (0.024):
viśvanāthaḥ --- kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326025 (0.024):
adhikam iti sūcayati | tac ca yuktaṃ yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436829 (0.031):
sandarbhe darśayiṣyamāṇatvāc ca | yatra ca tat prema vaiśiṣṭyaṃ tatraiva | / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcana [BhP 5.18.12] ity ādivat sarvā apy
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119495 (0.031):
pañcama skandhe prahlādoktau [BhP 5.18.12] / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906035 (0.036):
|| 3.15 || śrī brahmā devān || 108 || / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925991 (0.061):
ceṣṭāvattvenānuṣṭhitair bhagavad dharmair ātma nivedinām | yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā [BhP 5.18.12] ity ādi nyāyenāsya bhakti mātra
surāḥ [BhP 5.18.12] ity ādy anusāreṇa bhagavat svarūpādi jñānaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850046 (0.0):
viśvanāthaḥ kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais / tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity ādy ukter mat prīti janakā anye 'pi
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982589 (0.0):
viśvanāthaḥ --- kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais / tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity-ādy-ukter mat-prīti-janakā anye 'pi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324191 (0.0):
bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790040 (0.017):
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā / sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ | [BhP 5.18.12] itivat |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555186 (0.035):
BhP_05.18.012/1 yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra / samāsate surāḥ / BhP_05.18.012/2 harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā manorathenāsati dhāvato
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313807 (0.035):
bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP
tato'nyatra / vairāgyaṃ ca tad anugāmyeva syād ity āha
vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ | / janayaty āśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yad ahaitukam || [BhP 1.2.7]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627472 (0.0):
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 // / vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666348 (0.0):
tad guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya padāmbujam // BhP_03.32.022 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119715 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.7] / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162631 (1.192):
BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418099 (0.015):
BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640317 (0.037):
na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119618 (0.037):
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006681 (0.037):
viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati / bhakti yogo yathā bhavet || [BhP 2.2.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896462 (0.037):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939144 (0.044):
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet
ahaitukaṃ śuṣka tarkādy agocaram aupaniṣadaṃ jñānam āśu īṣat śravaṇa
mātreṇa janayatīty arthaḥ | vyatirekeṇāha / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162640 (0.0):
BhP_01.02.008/1 dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627480 (0.0):
janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam // BhP_01.02.007 // / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108376 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.8] / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232462 (0.0):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902137 (0.009):
etad eva vyatirekeṇoktaṃ dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsām [BhP 1.2.8] ity ādau
notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam || [BhP 1.2.8]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627485 (0.0):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / / notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // BhP_01.02.008 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108381 (0.0):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ | / notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // Hbhv_10.428 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232467 (0.0):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam' ityādau
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162645 (0.012):
BhP_01.02.008/1 dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / BhP_01.02.008/3 notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam
vāsudevālambanābhāvena yadi tat kathāsu tal līlā varṇaneṣu ratiṃ ruciṃ
notpādayet tadā śramaḥ syān na tu phalam | kathā ruceḥ sarvatraivādyatvāt
śreṣṭhatvāc ca saivoktā | tad upalakṣaṇatvena bhajanāntara rucir apy
upadiṣṭhā | eva śabdena pravṛtti lakṣaṇa karma phalasya svargādeḥ
kṣayiṣṇutvaṃ, hi śabdena tatraiva ca tad yatheha karma jito lokaḥ kṣīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711031 (0.025):
surāṇām ādhipatyaṃ prāpya sthitasya me viśokatvaṃ na bhaved ity arthaḥ | / tad yatheha karma jito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya jito lokaḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266741 (0.025):
surāṇām ādhipatyaṃ prāpya sthitasya me viśokatvaṃ na bhaved ity arthaḥ | / tad yatheha karma-jito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya-jito lokaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996913 (0.032):
tad bhogaḥ | tasyātitucchatvena teṣv anarhatvāt | śrutiś cātra tad yatheha / karma jito lokaḥ kṣīyate evam evāmutra puṇya jito lokaḥ kṣīyate [ChāU
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710815 (0.034):
yac chokam apanudyāt tan na paśyāmīty anvayaḥ | tad yatheha karma jito / lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya jito lokaḥ kṣīyate [Chā 8.1.6] iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266525 (0.034):
yac chokam apanudyāt tan na paśyāmīty anvayaḥ | tad yatheha karma-jito / lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya-jito lokaḥ kṣīyate [Chā 8.1.6] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400848 (0.037):
purāṇāntara vacana bādhanaṃ ca | yatheha karmajito lokaḥ kṣīyata [ChāU
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723332 (0.038):
cāntaḥ karaṇa śuddher dvāratvān māṃ prati karmānuṣṭhānaṃ vidhīyate | tatra / tad yatheha karma jito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya jito lokaḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279036 (0.038):
cāntaḥ-karaṇa-śuddher dvāratvān māṃ prati karmānuṣṭhānaṃ vidhīyate | tatra / tad yatheha karma-jito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya-jito lokaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chup___u.htm.txt) 14798059 (0.052):
evopajīvanti || ChUp_8,1.5 || / tad yatheha karmajito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇyajito lokaḥ kṣīyate
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3363234 (0.052):
START ChUp 8,1.6 / tad yatheha karmajito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇyajito lokaḥ kṣīyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201574 (0.059):
lokaḥ kṣīyate evāmevāmutra puṇya-jito lokaḥ kṣīyate | atha ya ihātmānam
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3363241 (0.061):
tad yatheha karmajito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇyajito lokaḥ kṣīyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23194611 (0.062):
vākya-bheda-prasaṅgaḥ tad yatheha karma-jito lokaḥ kṣīyate evam evāmutra
[Chā 8.1.6] iti sopapattika śruti pramāṇatvam | kevala śabdena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710815 (0.058):
lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya jito lokaḥ kṣīyate [Chā 8.1.6] iti / śruteḥ | yat kṛtakaṃ tad anityam ity anumānāt pratyakṣeṇāpy aihikānāṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266525 (0.058):
lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇya-jito lokaḥ kṣīyate [Chā 8.1.6] iti / śruteḥ | yat-kṛtakaṃ tad-anityam ity anumānāt pratyakṣeṇāpy aihikānāṃ
nivṛtti mātra / lakṣaṇa dharma phalasyāsādhyatvaṃ, siddhasyāpi naśvaratvam | tatrāpi
tenaiva hi śabdena yasya deve parā bhaktir [Śvet 6.23] ity ādi,
śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya te vibho kliśyanti ye kevala bodha labdhaye ity ādi [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766496 (0.0):
asi tais tri lokyām // BhP_10.14.003 //* / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643051 (0.0):
śreyaḥśrutiṃ bhaktimudasya te vibho kliśyanti ye kevalabodhalabdhaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201410 (0.0):
idam eva ca vivṛtaṃ brahmaṇā -- / śreyaḥ-sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899860 (0.0):
puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya ||[BhP 12.4.40] (page24) / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900113 (0.0):
tādṛśatvam āropyaivedam ucyate | tataś ca śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903453 (0.003):
vastutas tu / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367113 (0.010):
BhP_10.14.003/4 ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri lokyām / BhP_10.14.004/1 śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120491 (0.020):
daśame brahma stutau [BhP 10.14.4] / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917214 (0.020):
vaimukhya pratiyogi bhavet | tathāpi (page 87) śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005168 (0.035):
bhagavad bhakti nirapekṣa prāyeṣu teṣu pratipāditam api śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya [BhP 10.14.4] ity ādi nyāyena vedyaṃ niśceyaṃ bhavatīty
10.14.4], āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patanty adho'nādṛta yuṣmad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898800 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825374 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758432 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643040 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patantyadho 'nādṛtayuṣmadaṅdhrayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906461 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314072 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho'nādṛtya yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358436 (0.008):
BhP_10.02.032/2 tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ / BhP_10.02.032/3 āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906135 (0.008):
ahnyāpṛtety ādi | āruhya kṛcchreṇa paraṃ padam [BhP 10.28.32] ity ādeḥ |
aṅghrayaḥ [BhP 10.2.32] ity ādi vacana pramāṇatvaṃ ca sūcitam | śloka
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898800 (0.025):
patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825374 (0.025):
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758432 (0.033):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ / // BhP_10.02.032 //* / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358436 (0.033):
BhP_10.02.032/4 patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ / BhP_10.02.033/1 tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906462 (0.045):
patanty adho'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32] iti |
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661610 (0.057):
sakramatvākramatvavivekaḥ / tataḥ ślokatrayeṇa kramasvarūpanirūpaṇam / / tataḥ ślokadvayena sakramatvākramatvayorviṣayavibhāgaḥ , viṣayavibhāge ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314072 (0.059):
patanty adho'nādṛtya yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32]
dvayena bhakir nirapekṣā, jñāna vairāgye tu tat sāpekṣe iti labhyate | tad
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661610 (0.063):
sakramatvākramatvavivekaḥ / tataḥ ślokatrayeṇa kramasvarūpanirūpaṇam / / tataḥ ślokadvayena sakramatvākramatvayorviṣayavibhāgaḥ , viṣayavibhāge ca
evaṃ bhakti phalatvenaiva dharmasya sāphalyam uktam |
tatra yad anye manyante dharmasyārthaḥ phalaṃ, tasya kāmas tasya cendriya
prīts tat prīteś ca punar api dharmādi parampareti tac cānyathaivety āha
dvābhyāṃ / dharmasya hy āpavargyasya nārtho'rthāyopakalpate |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162654 (0.0):
BhP_01.02.009/1 dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627494 (0.0):
notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // BhP_01.02.008 // / dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007561 (0.0):
dharmasya hy āpavargyasya / nārtho 'rthāyopakalpate |
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162661 (0.0):
BhP_01.02.009/1 dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate / BhP_01.02.009/3 nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627499 (0.0):
dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate / / nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // BhP_01.02.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007566 (0.0):
nārtho 'rthāyopakalpate | / nārthasya dharmaikāntasya
kāmasya nendriya prītir lābho jīveta yāvatā |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162669 (0.0):
BhP_01.02.009/3 nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ / BhP_01.02.010/1 kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627508 (0.0):
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // BhP_01.02.009 // / kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007575 (0.0):
kāmasya nendriya prītir / lābho jīveta yāvatā |
jīvasya tattva jijñāsā nārtho yaś ceha karmabhiḥ || [BhP 1.2.9 10]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162676 (0.0):
BhP_01.02.010/1 kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā / BhP_01.02.010/3 jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627514 (0.0):
kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā / / jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // BhP_01.02.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007582 (0.0):
kāmasya nendriya prītir / lābho jīveta yāvatā | / jīvasya tattva jijñāsā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876141 (0.052):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha [BhP 11.20.31] iti, yat / karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671731 (0.052):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha [BhP 11.20.31] iti, yat / karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau -
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167106 (0.062):
BhP_01.08.051/1 strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ / BhP_01.08.051/3 karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum
āpavargasya yathā varṇa vidhāna apavargaś ca bhavati | yo'sau bhagavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312282 (0.028):
śuddha bhakti vācakatā pradhānā eva | tathaivāha gadyābhyām yathā / varṇa vidhānam apavargaś cāpi bhavati [BhP 5.19.19] iti, yo 'sau bhagavati
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556255 (0.060):
yathā-varṇa-vidhānam apavargaś cāpi bhavati / BhP_05.19.020/1 yo 'sau bhagavati sarva-bhūtātmany anātmye 'nirukte
sarvātmany anātmye'nirukte'nilayane paramātmani vāsudeve'nanya nimitta
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556267 (0.0):
BhP_05.19.020/1 yo 'sau bhagavati sarva-bhūtātmany anātmye 'nirukte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700128 (0.0):
yo 'sau bhagavati sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312297 (0.0):
varṇa vidhānam apavargaś cāpi bhavati [BhP 5.19.19] iti, yo 'sau bhagavati / sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani vāsudeve 'nanya
bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi bandhana dvāreṇa yadā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556277 (0.0):
'nilayane paramātmani vāsudeve 'nanya-nimitta-bhakti-yoga-lakṣaṇo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700138 (0.0):
yo 'sau bhagavati sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani / vāsudeve 'nanya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007221 (0.0):
| yathāvarṇa vidhānam apavargaś ca bhavati, yo'sau bhagavatīty ādinā / ananya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926625 (0.0):
ādikam / ananya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312307 (0.0):
sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani vāsudeve 'nanya / nimitta bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi randhana
hi mahā puruṣa puruṣa prasaṅga iti [BhP 5.19.19 20] pañcama skandha
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556280 (0.0):
nānā-gati-nimittāvidyā-granthi-randhana-dvāreṇa yadā hi / mahā-puruṣa-puruṣa-prasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700142 (0.0):
nānā gati nimittāvidyā granthi randhana dvāreṇa yadā hi / mahā puruṣa puruṣa prasaṅgaḥ // BhP_05.19.020 //_*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312311 (0.0):
nimitta bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi randhana / dvāreṇa yadā hi mahā puruṣa puruṣa prasaṅgaḥ [BhP 5.19.20] iti ca |
gadyānusāreṇa apavargo bhakti yogaḥ | tathā ca skānde revā khaṇḍe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312410 (0.037):
manīṣiṇaḥ iti | / tathā skānde revā khaṇḍe / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102560 (0.0):
sadā tiṣṭhati bhaktas te brahmahāpi viśudhyati // Hbhv_10.92 // / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312416 (0.0):
manīṣiṇaḥ iti | / tathā skānde revā khaṇḍe / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hare || iti | / ata ukta rītyā bhakti sampādakasyety arthaḥ | arthāya phalatvāya |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102563 (0.0):
niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana | / muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hare // Hbhv_10.93 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312418 (0.0):
niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana | / muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hareḥ || iti |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21025508 (0.051):
anavyākhyānasthatripādyāstātparyārthamāha svārtha iti// uktarītyeti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10754962 (0.059):
5-24-4.) iti chandogasamākhyāvākyādavagantavyaḥ / tadarthastu - yadi / 'evaṃvit'; uktarītyā vaiśvānarajñānī ucchiṣṭādyanarhāyāpi
tathārthasyāpy evambhūta dharmāvyabhicāriṇaḥ kāmo lābhāya phalatvāya
na hi smṛtas tattva vidbhiḥ | kāmasya viṣaya bhogasyendriya prīti lābhaḥ
phalaṃ na bhavati kintu yāvatā jīveta tāvān eva kāmasya lābhaḥ | tādṛśa
jīvana paryanta eva kāmaḥ sevya ity arthaḥ | jīvasya jīvanasya ca punar
dharmānuṣṭhāna dvārā karmabhir ya iha prasiddhaḥ svargādiḥ so'rtho na
bhavati, kintu tattva jijñāsaiveti | tad evaṃ tattva jñānaṃ yasyā bhakter
avāntara phalam uktaṃ saiva paramaṃ phalam iti bhāvaḥ |
kiṃ tattvam ity apekṣāyāṃ padyam ekaṃ tūdāhṛtam
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636326 (0.0):
BBsBhDīp_1,1.5.21: / vadanti tattattvavidastattvaṃ yajjñānamadvayam / brahma"ityaparaṃ"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855263 (0.0):
paraṃ brahma vadanti tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26722835 (0.0):
paraṃ brahma vadanti tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162687 (0.0):
BhP_01.02.011/1 vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627524 (0.0):
jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // BhP_01.02.010 // / vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004274 (0.0):
atra nirgolito'yaṃ mahā prakaraṇārthaḥ | yad advayaṃ jñānaṃ tad eva / tattvam / iti tattvavido do [?] vadanti | tac ca vaiśiṣṭyaṃ vinaivopalabhyamānaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628592 (0.0):
atha mukhyaṃ tattvaṃ nirūpyate | śrī bhāgavate (1.2.11) / vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863107 (0.0):
śrī-prathame ca (1.2.11) - / vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983684 (0.062):
atha kiṃ rūpaṃ tad-vastu-tattvam ity atrāha vadanti tat tattva-vidas / tattvaṃ yaj
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate || [BhP 1.2.11] iti | / advayam iti tasyākhaṇḍatvaṃ nirdiśyānyasya tad ananyatva vivakṣayā tac
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627526 (0.0):
vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam / / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // BhP_01.02.011 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628594 (0.0):
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863109 (0.0):
vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // Lbh_1,5.197 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162689 (0.009):
BhP_01.02.011/1 vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam / BhP_01.02.011/3 brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979674 (0.034):
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate | [BhP 1.2.11] / atha śrīmad bhāgavatākhya eva śāstre kvacid anayatrāpi tad ekaṃ tattvaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432706 (0.055):
following verses are quoted in section 16 and 21.] / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate ity (BhP 1.2.11) ādinā
chaktitvam evāṅgīkaroti | tatra śakti varga lakṣaṇa tad dharmātiriktaṃ
kevalaṃ jñānaṃ brahmeti śabdyate | antaryāmitvamaya māyā śakti pracura
cic chakty aṃśa viśiṣṭaṃ paramātmeti | paripūrṇa sarva śakti viśiṣṭaṃ
bhagavān iti | vivṛtaṃ caitat prāktana sandarbha trayeṇa | tac ca / tridhāvirbhāva yuktam eva tattvaṃ bhaktyaiva sākṣāt kriyata ity āha
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || [BhP 1.2.12]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162703 (0.0):
BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627539 (0.0):
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // BhP_01.02.011 // / tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980795 (0.0):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306928 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
bhaktyā tat kathā rucer eva parāvasthā rūpayā prema lakṣaṇayā tat
pūrvokta tattvam ātmani śuddhe cetasi paśyanti ca | jñāna mātrasya kā
vārtā | sākṣād api kurvantīty arthaḥ | kīdṛśaṃ tad ātmānam | svarūpākhya
jīvākhya māyā śaktīnām āśrayam | jñāna vairāgya yuktayā jñānaṃ ca
vairāgyaṃ ca, tābhyāṃ yuktayā svātmajābhyāṃ tābhyāṃ sevitayā | ataeva te
munayaḥ pṛthak ca viśiṣṭaṃ ca svecchayā paśyantīty āyāti | tad evaṃ śruta
gṛhītayā munayaḥ śraddadhānā iti pada trayeṇa tasyā eva bhakter
daurlabhyaṃ darśitam | sad guroḥ sakāśād vedāntādy akhila śāstrārtha
vicāra śravaṇa dvārā yadi svāvaśyaka parama kartavyatvena jñāyate | punaś
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640325 (0.0):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 // / bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119628 (0.0):
vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 // / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896515 (0.0):
sa ca bhakti yogaḥ sarva veda siddha ity āha / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902009 (0.0):
[BhP 2.2.28] ity ādi | / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939152 (1.192):
BhP_02.02.034/1 bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907163 (0.015):
tatrāpy anvayena yathā bhagavan brahma kārtsnyena trir anvīkṣya
tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119631 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet // Hbhv_11.567 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896519 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet || [BhP 2.2.34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902014 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
itivad yadi viparīta bhāvanātyājakau manana yogyatā mananābhiniveśau
syātāṃ, tataḥ ^craddadhānaiś ca sā bhaktir upāsanā dvārā labhyate iti |
ataḥ śrutir api tad artham āgṛhṇāti | ātmā vāre draṣṭavyaḥ śrotavyo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187114 (0.012):
paramaprayojanaṃ mokṣaḥ/ tathā hi 'ātmā vāre draṣṭavyaḥ śrotavyo
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950659 (0.025):
tasmādātmā draṣṭavyaḥ sa ca śrotavyo mantavyo nididhyāstavya iti ca
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10955603 (0.026):
kāmāya sarvaṃ priyaṃ bhavatyātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901522 (0.026):
tasmādetebhyaḥ patijāyādibhyo virabhya yatra sākṣātprema sa evaātmā vā are / draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8626339 (0.026):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ""
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791672 (0.026):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi [BAU
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2948255 (0.026):
priyaṃ bhavati | / ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1022295 (0.026):
kāmāya sarvam priyam bhavatyātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028406 (0.027):
sarvasya kāmāya sarvam priyam bhavatyātmanastu kāmāya sarvam priyam / bhavatyātmā nvare draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3220152 (0.034):
'ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ'' (bṛ. 2.4.5),
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16062306 (0.034):
'ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ' (bṛ. 4.4.21)
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4145840 (0.038):
draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ (2 / 4 / 5) so 'nveṣṭavyaḥ / sa vijijñāsitavyaḥ (chā.u.4) ityādīni /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3260630 (0.039):
'ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyasitavya so 'nveṣṭavyaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5212481 (0.040):
priyaṃ bhavati | / ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4913555 (0.044):
sa tvāśramair nididhyāsyaḥ samastair evameva tu //AP_375.036cd/ / draṣṭavyastvatha mantavyaḥ śrotavyaś ca dvijātibhiḥ /AP_375.037ab/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292671 (0.044):
sa hy āśramair vijijñāsyaḥ samastair evam eva tu / / draṣṭavyas tv atha mantavyaḥ śrotavyaś ca dvijātibhiḥ // Yj_3.191 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15562829 (0.047):
api cā'tmajñānaparatvātmarvasyā upaniṣadaḥ / / ātmā draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavya iti hi prastutaṃ sa cā'tmaiva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187357 (0.057):
avāntaraprayojanatvam/ nanuātmā vā are / draṣṭavyaḥ śrotavyaḥ"iti"
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891839 (0.064):
dvividhaṃ hi phalamabhyudayarūpaṃ niḥśreyasarūpaṃ ceti, tadanyatamenava / labhyata iti / / tathā ca śrutiḥ-trayo dharmaskandhā yajño 'dhyayanaṃ dānamiti"
mantavyo nididhyāsitavya iti [BṛhadU 2.4.4.6] iti | atra nididhyāsanam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187114 (0.023):
paramaprayojanaṃ mokṣaḥ/ tathā hi 'ātmā vāre draṣṭavyaḥ śrotavyo / mantavyo nididhyāsitavyaḥ' iti śrutyā śravaṇādīnāṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3220152 (0.051):
'ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ'' (bṛ. 2.4.5),
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16062306 (0.051):
'ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ' (bṛ. 4.4.21)
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10955603 (0.055):
kāmāya sarvaṃ priyaṃ bhavatyātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo / nididhyāsitavyo maitreyyātmano vā are darśanena śravaṇena matyā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901522 (0.055):
tasmādetebhyaḥ patijāyādibhyo virabhya yatra sākṣātprema sa evaātmā vā are / draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8626339 (0.055):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ""
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791673 (0.055):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi [BAU
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2948255 (0.055):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1022295 (0.055):
kāmāya sarvam priyam bhavatyātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo / nididhyāsitavyo maitreyyātmano vā are darśanena śravaṇena matyā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4145840 (0.056):
draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ (2 / 4 / 5) so 'nveṣṭavyaḥ / sa vijijñāsitavyaḥ (chā.u.4) ityādīni /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6886541 (0.061):
ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyo maitreyi |
upāsanam | darśanaṃ sākṣātkāra ucyate | sā caivaṃ durlabhā bhaktiḥ hari
toṣaṇe prayuktāt svābhāvika dharmād api labhyate iti | tasmād dhari
toṣaṇam eva tasya parama phalam ity āha / [page 6] / ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005069 (0.023):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā / varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627545 (0.024):
paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // BhP_01.02.012 // / ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162710 (0.041):
BhP_01.02.010/1 ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162716 (0.0):
BhP_01.02.010/1 ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / BhP_01.02.013/3 svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627551 (0.0):
ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005075 (0.0):
varṇāśrama vibhāgaśaḥ | / svānuṣṭhitasya dharmasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894202 (0.0):
vyatirekeṇa darśyaiṣyamāṇatvāt | sa vai sa eva svanuṣṭhitasya dharmasya / saṃsiddhir hari toṣaṇam iti [BhP 1.2.13] vakṣyamāṇa rītyā tat santoṣārtham
svanuṣṭhitasya bahu prayatnenācchidram upārjitasya iti tucche
svargādi phale / tat prayogo'tīvāyukta iti bhāvaḥ | yady evaṃ śrī hari santoṣakasyāpi
dharmasya phalaṃ śravaṇādiruci lakṣaṇā bhaktir eva tat pravartitāyā
bhakteś / cānugatā jñāna vairāgyādi guṇā ity āyātaṃ tadā sākṣāc chravaṇādi rūpā
bhaktir eva kartavyā | / kiṃ tat tad āgraheṇety āha / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627559 (0.0):
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // // / tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926785 (0.0):
kartavyākartavyānāṃ jñāna hetuś ca | prathamas tūdāhṛtaḥ / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162724 (0.033):
BhP_01.02.014/1 tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā || [BhP 1.2.14]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627563 (0.0):
tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā // BhP_01.02.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926789 (0.0):
tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā || [BhP 1.2.14] ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162729 (0.006):
BhP_01.02.014/1 tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ / BhP_01.02.014/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā
ekena karmādyāgraha śūnyena | śravaṇam atra nāma guṇādīnāṃ tathā
kīrtanaṃ ca | / tatraivāntima bhūmikā paryantāṃ sugamāṃ śailīṃ vaktuṃ dharmādi kaṣṭa
nirapekṣeṇa yukti mātreṇa tat prathama bhūmikāṃ śrī hari kathā rucim
utpādayan tasya guṇaṃ smārayati / yad anudhyāsinā yuktāḥ karma granthi nibandhanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162737 (0.0):
BhP_01.02.015/1 yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627570 (0.0):
yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam /
chindanti kovidās tasya ko na kuryāt kathā ratim || [BhP 1.2.15]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162741 (0.0):
BhP_01.02.015/1 yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam / BhP_01.02.015/3 chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627574 (0.0):
yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam / / chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // BhP_01.02.015 //
kovidā vivekino yuvatāḥ saṃyata cittā yasya harer anudhyā anudhyānaṃ
cintana mātram evāsiḥ khaḍgas tena granthiṃ nānā deheṣv ahaṅkāraṃ
nibadhnāti yat tat karma chindanti | tasyaivambhūtasya parama duḥkhād
udvartuḥ kathāyāṃ ratiṃ ko nu kuryāt | / nanv evam api tasya kathā rucir manda bhāgyānāṃ na jāyata ity āśaṅkya
tatropāyān vadan tām ārabhya naiṣṭhika bhakti paryantāṃ bhaktim upadiśati
pañcabhiḥ | / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627581 (0.0):
chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // BhP_01.02.015 // / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909831 (0.0):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933934 (0.0):
sevādāv eva paryavasyati | tato gaṅgādiṣv api bhakti nidānatvaṃ bhavet | / ataeva / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162747 (0.044):
BhP_01.02.016/1 śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ
syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627588 (0.0):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / / syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909833 (0.0):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān / mahat sevayā [BhP 1.2.13] ity uktyā tad eka nidānatvena nirguṇatvam eva |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933941 (0.0):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16] (page 144)
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162756 (1.192):
BhP_01.02.016/3 syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895036 (0.045):
tīrtha niṣevaṇād dhetor labdhā yadṛcchayā yā mahat sevā tayā vāsudeva / kathā ruciḥ syāt | kāryāntareṇāpi tīrthe bhramato mahatāṃ prāyas tatra
bhuvi puru puṇya tīrtha sadanāny ṛṣayo vimadāḥ ity ādy anusāreṇa [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815089 (0.0):
sva nirasta bhage // BhP_10.87.034 //* / bhuvi puru puṇya tīrtha sadanāny ṛṣayo vimadās $ ta uta
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419529 (1.192):
BhP_10.87.035/1 bhuvi puru puṇya tīrtha sadanāny ṛṣayo vimadās
10.87.35] prāyas tatra mahat saṅgo bhavatīti tadīya ṭīkānumatyā ca puṇya
tīrtha niṣevaṇād dhetor labdhā yadṛcchayā yā mahat sevā tayā vāsudeva
kathā ruciḥ syāt | kāryāntareṇāpi tīrthe bhramato mahatāṃ prāyas tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627582 (0.045):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / / syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895001 (0.045):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909832 (0.045):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān / mahat sevayā [BhP 1.2.13] ity uktyā tad eka nidānatvena nirguṇatvam eva |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933935 (0.045):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16] (page 144)
bhramatāṃ tiṣṭhatāṃ vā darśana sparśana sambhāṣaṇādi lakṣaṇā sevā svata
eva sampadyate | tat prabhāveṇa ca tadīyācaraṇe śraddhā bhavati | tadīya
svābhāvika paraspara bhagavat kathāyāṃ kim ete saṅkathayanti tat śṛṇomīti
tac icchā jāyate | tac chravaṇena ca tasyāṃ rucir jāyate iti | tathā ca
mahadbhya eva śrutā jhaṭiti kārya karīti bhāvaḥ | tathā ca kapila deva
vākyam satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido bhavanti hṛt karṇa
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413043 (0.0):
BhP_03.25.025/1 satāṃ prasaṅgān mama vīrya-saṃvido bhavanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661667 (0.0):
saṅgas teṣv atha te prārthyaḥ saṅga doṣa harā hi te // BhP_03.25.024 // / satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido bhavanti hṛt karṇa rasāyanāḥ kathāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980905 (0.0):
mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te || iti [Gītā 7.14] / satāṃ prasaṅgān mama vīrya-saṃvido
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124171 (0.0):
satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido / bhavanti hṛt karṇa rasāyanāḥ kathāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944614 (0.035):
ādau | yathā ca śrī kapila deva vākye satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvidaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915464 (0.051):
bhṛguvara nara mātraṃ tārayet kṛṣṇa nāma | ity ādau | / satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922461 (0.052):
darśitaḥ | satāṃ prasaṅgāt mama vīrya saṃvidaḥ [BhP 3.25.22] ity ādau ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105714 (0.058):
tṛtīya skandhe [BhP 3.25.25] śrī kapila devoktau / satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido
rasāyanāḥ kathāḥ [BhP 3.25.22] ity ādi | / tataś ca, / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162765 (0.0):
BhP_01.02.017/1 śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627597 (0.0):
syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 // / śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108245 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.17] / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413044 (0.010):
BhP_03.25.025/1 satāṃ prasaṅgān mama vīrya-saṃvido bhavanti / hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661667 (0.042):
satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido bhavanti hṛt karṇa rasāyanāḥ kathāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980905 (0.042):
satāṃ prasaṅgān mama vīrya-saṃvido / bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124171 (0.042):
satāṃ prasaṅgān mama vīrya saṃvido / bhavanti hṛt karṇa rasāyanāḥ kathāḥ |
hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām || [BhP 1.2.17]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627601 (0.0):
śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / / hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // BhP_01.02.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108249 (0.0):
śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ | / hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām // Hbhv_10.421 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162770 (0.019):
BhP_01.02.017/1 śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / BhP_01.02.017/3 hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām
kathā dvārā antaḥstho bhāvanā padavīṃ gataḥ san harir abhadrāṇi vāsanāḥ |
[page 7] / tataś ca, / naṣṭa prāyeṣv abhadreṣu nityaṃ bhāgavata sevayā |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162779 (0.0):
BhP_01.02.018/1 naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627611 (0.0):
hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // BhP_01.02.017 // / naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā /
bhagavaty uttama śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī || [BhP 1.2.18]
naṣṭa prāyeṣu na taj jñānam iva samyaṅ naṣṭeṣv eveti bhakter nirargala
svabhāvatvam uktam | bhāgavatānāṃ bhāgavata śāstrasya vā sevayā bhaktir
anudhyāna rūpā naiṣṭhikī santatā eva bhavati | / tadaiva tri bhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha smṛtir [BhP 11.2.53]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819018 (0.0):
sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.052 // / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha $ smṛtir ajitātma surādibhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920510 (0.0):
bhagavad dharma niratās te narā vaiṣṇavottamāḥ || / tri bhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122013 (0.0):
tathā ekādaśe (11.2.53) ca / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410676 (0.007):
BhP_11.02.052/3 sarva-bhūta-samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.053/1 tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuṇṭha-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933610 (0.032):
tribhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha smṛtiḥ [BhP 11.2.51] ity ādau ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101846 (0.049):
smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ // Hbhv_10.52 // / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha
ity ādy / ukta rītyā sarva vāsanā nāśāt cittaṃ śuddha sattvam agraṃ sat bhagavat
tattva sākṣātkāra yogyaṃ bhavatīty āha / tadā rajas tamo bhāvāḥ kāma lobhādayaś ca ye |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162794 (0.0):
BhP_01.02.019/1 tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627623 (0.0):
bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī // BhP_01.02.018 // / tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye /
ceta etair anāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati || [BhP 1.2.19]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627628 (1.192):
tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye / / ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // BhP_01.02.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162799 (0.010):
BhP_01.02.019/1 tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye / BhP_01.02.019/3 ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati
rajas tamaś ca ye ca tat prabhāvā bhāvāḥ kāmādaya etair ity anvayaḥ |
evaṃ prasanna manaso bhagavad bhakti yogataḥ | / bhagavat tattva vijñānaṃ mukta saṅgasya jāyate || [BhP 1.2.20]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627639 (0.0):
ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // BhP_01.02.019 // / evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162811 (1.192):
BhP_01.02.019/3 ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati / BhP_01.02.020/1 evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ
evaṃ pūrvokta prakāreṇa prasanna manasas tato mukta saṅgasya tyakta
kāmādi vāsanasya bhakti yogataḥ punar api kriyamāṇāt tasmād vijñānaṃ
sākṣātkāro manasi bahir vā bhāvanāṃ vinaivānubhavo yaḥ sa jāyate |
tasya ca paramānandaika rūpatvena svataḥ phala rūpasya sākṣāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317799 (0.048):
paramatvam ānandaika rūpatvaṃ ca nigadenaivoktam asti | kiṃ bahunā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769068 (0.050):
brahmaṇi dṛṣṭa sarva sukha rahite sthitiḥ syāt | paramānanda rūpatvād iti / cet, na | tad ānandasyānanubhūta caratvena citta sthiti hetutvābhāvāt |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735134 (0.050):
brahmaṇi dṛṣṭa-sarva-sukha-rahite sthitiḥ syāt | paramānanda-rūpatvād iti / cet, na | tad-ānandasyānanubhūta-caratvena citta-sthiti-hetutvābhāvāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330912 (0.056):
ataeva teṣāṃ guṇānāṃ prakṛti sambandhitvam api khaṇḍitam | svataḥ / paramānanda ghana rūpatvāt sarva guṇair apekṣitaṃ svayaṃ nirapekṣam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17870122 (0.063):
tasya | ūrdhvam utkṛṣṭaṃ mūlaṃ kāraṇaṃ sva prakāśa paramānanda rūpatvena / nityatvena ca brahma | atahvordhvaṃ sarva saṃsāra bādhe 'py abādhitaṃ
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17665713 (0.063):
tasya | ūrdhvam utkṛṣṭaṃ mūlaṃ kāraṇaṃ sva-prakāśa-paramānanda-rūpatvena / nityatvena ca brahma | atahvordhvaṃ sarva-saṃsāra-bādhe 'py abādhitaṃ
kārasyānuṣaṅgikaṃ phalam āha / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938898 (0.0):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985060 (0.0):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067527 (0.0):
ayam aparaḥ karmakṣayavyapadeśo bhavati - 'bhidyate / hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760887 (0.0):
śrutiḥ / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784473 (0.0):
'vidyā granthiṃ vikiratīha somya [] brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521346 (0.0):
śrutiḥ - / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094179 (0.0):
brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162817 (0.0):
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423614 (0.0):
BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627647 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831042 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128741 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491537 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491549 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900739 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809166 (0.0):
ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525521 (0.0):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545381 (0.0):
atastulyavatsaṃśayaviparyāsābhyāṃ prasaṃkhyātāni karmāṇi / ‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234544 (0.0):
nanu tadā asya cetanasya kīdṛśī avasthā bhaviṣyatīty | atrāha / bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440681 (0.0):
dhruvā smṛtiḥ; smṛtilambhe sarvagranthīnāṃ vipramokṣaḥ
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare || [BhP 1.2.21]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627652 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491553 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162825 (0.009):
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / BhP_01.02.021/3 kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12529032 (0.025):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭa" iti śruteḥ // SamUpad_I
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938899 (0.032):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) ityuktvā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985061 (0.032):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067528 (0.032):
hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (mu. 2.2.8) iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760888 (0.032):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784474 (0.032):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521347 (0.032):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094180 (0.032):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128742 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491538 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // MAnuv_3,3.152 //
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809167 (0.032):
ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya / karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare (MU II.2.8)" "tam eva viditvātimṛtyum eti"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525522 (0.032):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545382 (0.032):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234545 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāpare // Mo_3
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440682 (0.032):
hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin / dṛṣṭe parāvare ityādibhir aikārthyāt smṛtisantānarūpaṃ darśanasamānākāraṃ"
hṛdaya granthi rūpo'haṅkāraḥ | sarva saṃśayāś chidynate iti śravaṇa
mananādi pradhānānām api tasmin dṛṣṭa eva sarve saṃśayāḥ samāpyante ity
arthaḥ | tatra śravaṇena tāvaj jñeya gatāsambhāvanāś chidyante iti |
mananena tad gata viparīta bhāvanāḥ | sākṣātkāreṇa
tvātmayogyatāgatāsambhāvanā viparīta bhāvane iti jñeyam | kṣīyante tad
icchā mātreṇa tad ābhāsaḥ kiñcid eva teṣv avaśiṣyata ity arthaḥ |
atra prakaraṇārthe sad ācāraṃ darśayann upasaṃharati |
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162834 (0.0):
BhP_01.02.022/1 ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627661 (0.0):
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 // / ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā /
vāsudeve bhagavati kurvanty ātma prasādanīm || [BhP 1.2.22]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627664 (0.0):
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā / / vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162838 (0.008):
BhP_01.02.022/1 ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā / BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939687 (0.039):
BhP_02.04.004/1 saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / BhP_02.04.004/3 vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429449 (0.057):
ananya-śaraṇesu yad ātma-sāttvam / BhP_11.29.004/3 yo 'rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655126 (0.058):
tasmin praśānta puruṣe gata vigrahe vāṃ % ko vātmavat kuhakayoḥ / pariśaṅkanīyaḥ // BhP_03.15.032 //* / na hy antaraṃ bhagavatīha samasta kukṣāv $ ātmānam ātmani nabho nabhasīva
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405985 (0.061):
BhP_03.15.032/4 ko vātmavat kuhakayoḥ pariśaṅkanīyaḥ / BhP_03.15.033/1 na hy antaraṃ bhagavatīha samasta-kukṣāv
ātma prasādanīṃ manasaḥ śodhanīm | na kevalam etāvad guṇatvaṃ tasyāḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405985 (0.055):
BhP_03.15.032/4 ko vātmavat kuhakayoḥ pariśaṅkanīyaḥ / BhP_03.15.033/1 na hy antaraṃ bhagavatīha samasta-kukṣāv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655126 (0.056):
tasmin praśānta puruṣe gata vigrahe vāṃ % ko vātmavat kuhakayoḥ / pariśaṅkanīyaḥ // BhP_03.15.032 //* / na hy antaraṃ bhagavatīha samasta kukṣāv $ ātmānam ātmani nabho nabhasīva
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429449 (0.058):
ananya-śaraṇesu yad ātma-sāttvam / BhP_11.29.004/3 yo 'rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇāṃ
kiṃ ca paramayā mudeti karmānuṣṭhānavan na sādhana kāle sādhya kāle
vā bhakty anuṣṭhānaṃ duḥkha rūpaṃ pratyuta sukha rūpam evety arthaḥ |
ataeva nityaṃ sādhaka daśāyāṃ siddha daśāyāṃ ca tāvat kurvantīty uktam ||
||1.2|| śrī sūtaḥ || 3 17 || / tad evaṃ karma jñāna vairāgya yatna parityāgena bhagavad bhaktir eva
kartavyeti matam | karma viśeṣa rūpaṃ devatāntara bhajanam api na
kartavyam ity āha saptabhiḥ | tatrānyeṣāṃ kā vārtā | saty api / śrī bhagavata
(page 8) eva guṇāvatāratve śrī viṣṇuvat sākṣāt para brahmatvābhāvāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981196 (0.063):
tatpratipattau puruṣārthābhāvāt / / brahmātmatvaṃ tviha vivakṣitam /
sattva mātropakārakatvābhāvāc ca pratyuta rajas tamo bṛṃhaṇatvāc ca
brahma śivāv api śreyo'rthibhir nopāsyāv ity atra dvau ślokau paramātma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399068 (0.037):
sarvākārau sthitāvetau naraiḥ śreyo 'rthibhiḥ śivau / / pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 //
sandarbhe evodāhṛtau / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162845 (0.0):
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627671 (0.0):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053813 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.23] / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856520 (0.0):
yathā prathame (1.2.23) - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547891 (0.021):
sattvaṃ rajastamaścaiva % prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805091 (0.021):
sattvaṃ rajastamaścaiva prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383624 (0.035):
BhP_10.40.011/1 sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781803 (0.035):
sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185453 (0.039):
dvayenāha - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864030 (0.044):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032643 (0.044):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938373 (0.046):
ke guṇāḥ ? kathaṃ badhnanti ? ity ucyate / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940313 (0.046):
BhP_02.05.018/1 sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426359 (0.047):
BhP_11.24.005/1 tamo rajaḥ sattvam iti prakṛter abhavan guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833605 (0.047):
tamo rajaḥ sattvam iti prakṛter abhavan guṇāḥ /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28061816 (0.047):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterabhavan guṇā iti ca na sattvādīnāṃ
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13353898 (0.047):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterabhavan guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.047):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641416 (0.062):
sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ /
yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162851 (0.0):
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ / paramapuruṣa eka ihāsya dhatte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627677 (0.0):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053819 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856526 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte |
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053825 (0.0):
yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185468 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856532 (0.0):
yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162851 (0.054):
paramapuruṣa eka ihāsya dhatte / BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627676 (0.063):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya / dhatte / / sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162863 (0.0):
BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627688 (0.0):
sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ // BhP_01.02.023 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053830 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185473 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856537 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
pārthivād dāruṇo dhūmas tasmād agnis trayīmayaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162870 (0.0):
sattvatanornṛṇāṃ syuḥ / BhP_01.02.024/1 pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627694 (0.0):
sattvatanornṛṇāṃ syuḥ // BhP_01.02.023 // / pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993009 (0.019):
bahulam | kṛṣṇaṃ tamomayatvena svarūpa prakāśa rahitam ity arthaḥ | / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185647 (0.064):
saṭṭaṣṭāntam āha || / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
tamasas tu rajas tasmāt sattvaṃ yad brahma darśanam || [BhP 1.2.24] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627700 (0.0):
pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ / / tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993015 (0.0):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185656 (0.0):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt / sattvaṃ yad brahma-darśanam || [BhP 1.2.24]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162876 (5.960):
BhP_01.02.024/1 pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ / BhP_01.02.024/3 tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372620 (0.031):
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733257 (0.031):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186934 (0.031):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983589 (0.052):
ādau yad ekaṃ brahma tad eva sattvaṃ rajas tama iti tri vṛt pradhānaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10410465 (0.053):
12,302.006a sattvasya tu rajo dṛṣṭaṃ rajasaś ca tamas tathā / 12,302.006c tamasaś ca tathā sattvaṃ sattvasyāvyaktam eva ca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.057):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640012 (0.057):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997463 (0.057):
na yatra sattvaṃ na rajas tamaś ca / na vai vikāro na mahān pradhānam ||
sattva tanoḥ sattva śakteḥ | trayīmayas trayy ukta karma pracuraḥ |
dārusthānīyaṃ tamaḥ | dhūma sthānīyaṃ rajaḥ | agni sthānīyaṃ sattvaṃ |
trayy ukta karma sthānīyaṃ brahma | tataś ca trayy ukta karma yathāgnāv
eva sākṣāt pravartate nānyayos tadvat para brahma bhūto bhagavān api
sattva / evety arthaḥ | / devatāntara parityāgenāpi bhagavad bhaktau sad ācāraṃ pramāṇayati
bhejire munayo'thāgre bhagavantam adhokṣajam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162885 (0.0):
BhP_01.02.025/1 bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627709 (0.0):
tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 // / bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam /
sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye'nu tān iha || [BhP 1.2.25]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162891 (0.0):
BhP_01.02.025/1 bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam / BhP_01.02.025/3 sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627714 (0.0):
bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam / / sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // BhP_01.02.025 //
atha ato hetoḥ | agre purā | sattvaṃ viśuddhaṃ viśuddha sattvātmaka mūrtiṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327341 (0.044):
atra tu aprākṛta viśuddha sattva hetutvaṃ sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva
bhagavantam | prakṛta sattvātītatvaṃ ca tasya vivṛtaṃ bhagavat sandarbhe |
ye tām anuvartante ta iha saṃsāre kṣemāya kalpante |
nanv anyān bhairavādīn devān api kecid bhajanto dṛśyante | satyaṃ yatas te
sakāmāḥ | kintu mumukṣavo'py anyān na bhajante | kim uta tad bhaktiyika
puruṣārthā ity āha / mumukṣavo ghora rūpān hitvā bhūta patīn atha |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857109 (0.0):
śrī-prathama-skandhe (1.2.26) / mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162894 (0.062):
BhP_01.02.025/3 sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha / BhP_01.02.026/1 mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627717 (0.064):
sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // BhP_01.02.025 // / mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha /
nārāyaṇa kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ || [BhP 1.2.26]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627726 (0.0):
mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha / / nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ // BhP_01.02.026 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857114 (0.0):
mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha | / nārāyaṇa-kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162904 (0.007):
BhP_01.02.026/1 mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha / BhP_01.02.026/3 nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ
bhūta patīn iti pitṛ prajeśādīnām upalakṣaṇam | anasūyavo devatāntara
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162916 (0.047):
BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627737 (0.051):
rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / / pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895614 (0.051):
rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai | / pitṛ bhūta prajeśādīn śriyaiśvarya prajepsavaḥ || [BhP 1.2.27]
nindakāḥ santaḥ | / nanu kāma lobho'pi lakṣmī pati bhajane bhavaty eva tarhi katham anyāṃs te
bhajante ? / rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162913 (0.0):
BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627734 (0.0):
nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ // BhP_01.02.026 // / rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai /
pitṛ bhūta prajeśādīn śriyaiśvarya prajepsavaḥ || [BhP 1.2.27]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162919 (0.0):
BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627743 (0.0):
rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / / pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895585 (0.051):
bhūta patīn iti pitṛ prajeśādīnām upalakṣaṇam | anasūyavo devatāntara
tatrāha, rajas tamaḥ prakṛtitvenaiva pitrādibhiḥ samaṃ śīlaṃ yeṣāṃ, sama
śīlatvād evaṃ tad bhajane pravṛttir ity arthaḥ | / tato vāsudeva eva bhajanīya ity uktam | sarva śāstra tātparyaṃ ca
āha dvābhyām | / vāsudeva parā vedā vāsudeva parā makhāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162930 (0.0):
BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ / BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627753 (0.0):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427828 (0.060):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
vāsudeva parā yoga vāsudeva parāḥ kriyāḥ ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162936 (0.0):
BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627757 (0.0):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162945 (0.0):
BhP_01.02.028/3 vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ / BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627765 (0.0):
vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ // BhP_01.02.028 // / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817822 (0.0):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ / / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparā gatiḥ // NarP_1,3.80 //
vāsudeva paro dharmo vāsudeva parā gatiḥ || [BhP 1.2.28 9]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627767 (0.0):
vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ / / vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ // BhP_01.02.029 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817819 (0.0):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162947 (0.008):
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ / BhP_01.02.029/3 vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ
(page 9) / ṭīkā ca vāsudeva paras tātparya gocaro yeṣāṃ te | nanu vedā makha parā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897257 (0.053):
śrī nārāyaṇa evopāsyatvena paraḥ tātparya viṣayo yeṣāṃ te vedāḥ | nanv
dṛśyante ity āśaṅkya te'pi tad ārādhanārthatvāt tat parā evety uktam |
yogā / yoga śāstrāṇi | teṣām apy āsana prāṇāyāmādi kriyā paratvam āśaṅkya
tāsām api tat prāpty upāyatvāt tat paratvam uktam | jñānaṃ jñāna śāstram |
nanu taj jñāna param evety āśaṅkya jñānasyāpi tat paratvam uktam |
tapo'tra / jñānam | dharmo dharma śāstraṃ dāna vratādi viṣayam |
nanu tat svargādi param ity āśaṅkya gamyate iti gatiḥ svargādi phalam |
tadānandāṃśa rūpatvāt tat paraivety uktam | yad vā vedā ity anenaiva tan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897286 (0.046):
tat pada prāpti hetavo'nye makhāś ca te tat parā eva | tad ānandāṃśābhāsa / rūpatvāt tat sādhanatvāc ceti bhāvaḥ |
mūlatvāt sarva śāstrāṇi vāsudeva parāṇīty uktam |
nanu teṣāṃ makha yoga kriyādi nānārtha paratvān na tad eka paratvam ity
āśaṅkya makhādīnām api tat paratvam uktam iti draṣṭavyam ity eṣā |
atra yogādīnāṃ kathañcid bhakti sacivatvenaiva tat paratvaṃ mukhyaṃ
draṣṭavyam | / vedāś ca karma kāṇḍa parā eva jñeyāḥ keṣāñcit sākṣād bhakti paratvam api
dṛśyata iti / yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15444736 (0.0):
05,045.006c manīṣayātho manasā hṛdā ca; ya evaṃ vidur amṛtās te bhavanti / 05,045.006d*0295_01 yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912018 (0.0):
yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau /AP_371.036ab/ / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ //AP_371.036cd/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791648 (0.0):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816716 (0.0):
pratibandhakābhāvaś ca darśitaḥ | / yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857827 (0.0):
yogyo bhavati | / yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6830057 (0.0):
ity ukte jvālānām asādhyanatvam uktaṃ bhavati | kiṃ ca / yasya deve parā bhaktir
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071620 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // Hbhv_4.346 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 518316 (0.0):
pramāṇāntaramāha yasyeti // / yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858729 (0.0):
yasya deve parā bhaktir $ yathā deve tathā gurau & / tasyaite kathitā hy arthāḥ % prakāśante mahātmanaḥ prakāśante mahātmanaḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26563081 (0.0):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ prakāśante mahātmanaḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509305 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ $ yathā deve tathā gurau & / tasyaite kathitā hy arthāḥ % prakāśante mahātmanaḥ // SvetUp_6.23 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23983077 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // SvetUp_6.23 //
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7281381 (0.022):
iti | yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau ity ādi śrutayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923417 (0.025):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā guruḥ | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23]
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128916 (0.027):
śiṣyāya ca yathoktāya vaktavyaṃ nānyathā kvacit / / yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau // Dg_6.22 = DbhP_7,36.22 //
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725396 (0.030):
yogyo bhavati | / yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101357 (0.033):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] iti |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625304 (0.061):
svīkaroti 'tena'; prāpyo yatastasyaiva 'svāṃ tanuṃ'; prakāśayatītyuktam / / BBsBh_1,1.1.57: / yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau /
tasyaite kathitā hyarthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] ity ādeḥ |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15444739 (0.0):
05,045.006d*0295_01 yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau / 05,045.006d*0295_02 tasya te kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912020 (0.0):
yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau /AP_371.036ab/ / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ //AP_371.036cd/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791652 (0.0):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17816720 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857831 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] iti
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6830061 (0.0):
yasya deve parā bhaktir / yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ / prakāśante mahātmanaḥ || (ŚvetU 6.23)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071623 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // Hbhv_4.346 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 518319 (0.0):
yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hyarthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // MAnuv_3,4.214 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858732 (0.0):
yasya deve parā bhaktir $ yathā deve tathā gurau & / tasyaite kathitā hy arthāḥ % prakāśante mahātmanaḥ prakāśante mahātmanaḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26563084 (0.0):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ prakāśante mahātmanaḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509308 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ $ yathā deve tathā gurau & / tasyaite kathitā hy arthāḥ % prakāśante mahātmanaḥ // SvetUp_6.23 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23983080 (0.0):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // SvetUp_6.23 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923421 (0.027):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā guruḥ | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23]
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101362 (0.037):
yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23] iti |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18459642 (0.046):
yasya deve parā bhaktiḥ yathā deve tathā gurau | / tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ || [ŚvetU 6.23]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20024400 (0.049):
05,045.006d*0295_01 yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau / 05,045.006d*0295_02 tasya te kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17698160 (0.049):
yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau / / tasyaite kathitā hyarthāḥ prakāśante mahātmanaḥ // MAnuv_3,4.214 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625370 (0.059):
yogyā bhaktirasti / / BBsBh_1,1.1.58: / tasyaite kathitā hyarthāḥ prakāśante mahātmanaḥ /
tad evaṃ dvātriṃśyā tad bhajanasyaivābhidheyatvaṃ darśayitvā pūrvoktaṃ
sarva śāstra samanvayam eva sthāpayati / sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627774 (5.960):
vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ // BhP_01.02.029 // / sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162955 (0.036):
BhP_01.02.030/1 sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā
sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627780 (0.0):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / / sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162961 (0.019):
BhP_01.02.030/1 sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / BhP_01.02.030/3 sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164655 (0.063):
BhP_01.05.027/3 yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629366 (0.063):
yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321844 (0.063):
yayāham etat sad asat sva māyayā
ṭīkā ca nanu jagat sarga praveśa niyamanādi līlā yukte vastuni sarva
śāstra samanvayo dṛśyate, kathaṃ vāsudeva paratvaṃ sarvasya | tatrāha sa
caturbhir ity eṣā | idaṃ mahad ādi viriñci paryantam | evaṃ praveśādikāpy
uttara ślokeṣu draṣṭavyā || / ||1.2|| śrī sutaḥ śrī śaunakam ||19 22||
śrī bhāgavatādir bhāva kāraṇe śrī nārada vyāsa saṃvāde'pi
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876092 (0.0):
jñāna yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671682 (0.0):
jñāna-yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279396 (0.0):
yad-bhagavad-anarpita-karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164360 (0.0):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629086 (0.0):
BhP_01.05.011 // / naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846048 (0.0):
BhP_12.12.052 // / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517199 (0.0):
yathoktam / / naiṣkarmyamapyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānamalaṃ virañjanam'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002037 (0.0):
manye tad darśanaṃ khilam || [BhP 1.5.8] / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550217 (0.017):
BhP_12.12.053/1 naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723688 (0.050):
yad bhagavad anarpita karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907816 (0.052):
sālokya sārṣṭi sālokya [BhP 3.29.11] ity ādi, no dānaṃ no tapo nejyā [BhP / 7.7.44] ity ādi | naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908016 (0.055):
atho ato naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924355 (0.064):
athāropa siddhā etad artham eva naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam / [BhP 1.5.12] ity ādau sakāma niṣkāmayor dvayor api karmaṇor nindā |
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164369 (0.0):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ / nirañjanam / BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629094 (0.0):
naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / / kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846054 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002046 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894235 (0.0):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901592 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550225 (0.014):
BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / BhP_12.12.053/3 kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723703 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya pratipādanāt | tasmād atra
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279407 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya-pratipādanāt | tasmād atra
ity ādy udāhṛtam | ṭīkā ca niṣkarma brahma tad ekākāratvān niṣkarmatā
rūpaṃ naiṣkarmyam | ajyate anenety añjanam upādhis tan nivartakaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002195 (0.0):
ṭīkā ca niṣkarma brahmaved ekākāratvān niṣkarmatā rūpaṃ naiṣkarmyam / ajyate'nenety añjanam upādhiḥ tan nivartakaṃ nirañjanam | evambhūtam api
nirañjanam evambhūtam api jñānam ucyate bhāvo bhaktis tad varjitaṃ ced
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002204 (0.0):
ajyate'nenety añjanam upādhiḥ tan nivartakaṃ nirañjanam | evambhūtam api
alam atyarthaṃ na śobhate samyag aparokṣāya na kalpate ity arthaḥ | tadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002206 (0.0):
jñānam acyute bhāvo bhaktis tad varjitaṃ cet alam atyarthaṃ na śobhate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002215 (0.047):
samyag aparokṣatvāya na kalpata ity arthaḥ | tadā śāśvat sādhana kāle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034236 (0.058):
bhavaty uṣṇīṣayā supariṇathatayā atyarthaṃ śobhate.
śaśvat sādhana kāle phala kāle ca abhadraṃ duḥkha rūpaṃ yat kāmyaṃ karma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002226 (0.0):
samyag aparokṣatvāya na kalpata ity arthaḥ | tadā śāśvat sādhana kāle
yad apy akāraṇam akāmyaṃ tac ceti cakārasyānvayaḥ | tad api karma īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002233 (0.0):
kāle ca abhadraṃ duḥkha svarūpaṃ yat kāmyaṃ karma, yad apy akāraṇam
nārpitaṃ cet kutaḥ punaḥ śobhate, bahir mukhatvena sattva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002237 (0.0):
akāmyaṃ tac ceti cakārasyānvayaḥ | tad api karma īśvare nārpitaṃ cet kutaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164365 (0.063):
BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629090 (0.063):
kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846052 (0.063):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002041 (0.063):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894230 (0.063):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901587 (0.063):
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
śodhakatvābhāvād ity eṣā | / tad evaṃ jñānasya bhakti saṃsargaṃ vinā karmaṇaś tad upapādakatvaṃ vinā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002243 (0.026):
punaḥ śobhate ? bahirmukhatvena sattva śodhakatvābhāvāt | ity eṣā |
vyarthatvaṃ vyaktam | (page 10) kiṃ ca / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164415 (0.030):
BhP_01.05.015/1 jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629139 (0.030):
BhP_01.05.014 // / jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān vyatikramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916751 (0.046):
joṣayet sarva karmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran || [Gītā 3.26] ity ādi | / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923476 (0.057):
samupetaḥ samprāpto mṛtyuḥ saṃsāro yena tam | ata uktaṃ śrī nāradena / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | [BhP 1.5.15] ity ādi |
svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ || [BhP 1.5.15] / ity ādikam uktvāha
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164420 (0.0):
BhP_01.05.015/1 jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629143 (0.0):
jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān vyatikramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916755 (0.0):
jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923482 (0.0):
jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | [BhP 1.5.15] ity ādi |
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742934 (0.0):
sarva dharmān parityajya mām ekaṃ śaraṇaṃ vraja [Gītā 18.66] iti, / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225011 (0.0):
sarva-dharmān parityajya mām ekaṃ śaraṇaṃ vraja [Gītā 18.66] iti, / tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119379 (0.0):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.5.17] / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629404 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164455 (0.018):
ceṣṭitaṃ vibhoḥ / BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629177 (0.018):
pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitaṃ vibhoḥ // / BhP_01.05.016 // / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898631 (0.018):
eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120079 (0.018):
prathame (1.5.17) / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer
bhajann apakvo'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164464 (0.0):
BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629185 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119387 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898634 (0.0):
eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann / apakvo'tha patet tato yadi [BhP 1.5.17] ity ādau bhakter
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629412 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo'tha patet tato yadi |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120087 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742936 (0.024):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225013 (0.024):
tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || [BhP 1.5.17]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164467 (0.0):
BhP_01.05.017/3 yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629188 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi / yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto 'bhajatāṃ svadharmataḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119390 (0.0):
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto 'bhajatāṃ sva dharmataḥ // Hbhv_11.554 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629415 (0.0):
bhajann apakvo'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120090 (0.0):
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto 'bhajatāṃ sva dharmataḥ || RBhrs_1,2.66 ||
ṭīkā ca idānīṃ tu nitya naimittika svadharma niṣṭhām apy anādṛtya
kevalaṃ hari bhaktir evopadeṣṭavyā ity āśayenāha tyaktveti | nanu
svadharma tyāgena bhajan bhakti paripākena yadi kṛtārtho bhavet tadā na
kācic cintā | yadi punar apakva eva mriyeta bhraśyed vā tadā tu svadharma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19337141 (0.018):
jñānam abhūt | ayaṃ cetasya parama preṣṭho marma vettā ca hasati tadā / nāsty eva kācic cinteti | punar api tad arthaiva tasya ceṣṭā dṛṣṭā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26817788 (0.046):
vivāhāyātha kurvantu % yatnaṃ mama hite ratāḥ // BrP_111.21 // / na me kācit tadā cintā $ kṛtodvāho yadātmajaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16853812 (0.046):
na mṛtyuḥ svāmyam arhati BrP_94.40b / na me kācit tadā cintā BrP_111.22a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11089100 (0.046):
vivāhāyātha kurvantu yatnaṃ mama hite ratāḥ // BrP_111.21 // / na me kācit tadā cintā kṛtodvāho yadātmajaḥ /
tyāga nimitto'narthaḥ syād ity āśaṅkyāha, tato bhajanāt patet kathañcid
bhraśyen mriyeta vā yadi tadāpi bhakti rasikasya karmānadhikārān
nānartha śaṅkā | aṅgīkṛtyāpy āha, vā śabdaḥ kaṭākṣe, yatra kva vā
nīcayonāv api amuṣya bhakti rasikasya abhadram abhūt kim? nābhūd evety
arthaḥ | bhakti vāsanā sad bhāvād iti bhāvaḥ | abhajatām abhajadbhis tu
kevalaṃ svadharmataḥ ko vārtha āptaḥ | abhajatām iti ṣaṣṭhī sambadna
mātra vivakṣayety eṣā | / || 1.5 || śrī nāradaḥ śrī vyāsam ||23||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193069 (0.060):
pradeśa-mātraṃ kiñcin-mātraṃ darśitam ity arthaḥ || 1.5 || śrī-nāradaḥ / śrī- / vyāsam || 60 ||
tad evaṃ bhaktir evābhidheyaṃ vas tv ity uktam | tathaiva / śrī śuka parīkṣit
saṃvādopakrame'pi / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937882 (0.0):
BhP_02.01.002/1 śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639131 (0.0):
ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ // BhP_02.01.001 // / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ /
apaśyatām ātma tattvaṃ gṛheṣu gṛha medhinām || [BhP 2.1.2] ity ādi |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639134 (0.0):
śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ / / apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām // BhP_02.01.002 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937886 (0.042):
BhP_02.01.002/1 śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ / BhP_02.01.002/3 apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399371 (0.055):
BhP_10.60.031/1 ayaṃ hi paramo lābho gṛheṣu gṛha medhinām / BhP_10.60.031/3 yan narmair īyate yāmaḥ priyayā bhīru bhāmini
gṛheṣv ity ādikam upalakṣaṇaṃ bahirmukhānām | ātma tattvaṃ bhagavat
tattvaṃ, tathā nigamayiṣyamānatvāt | / nigamayati / tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937923 (0.0):
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639168 (0.0):
teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati // BhP_02.01.004 // / tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908702 (0.0):
bhavati ity ādivad vidhitvam asti | / tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634210 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119047 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679388 (0.044):
yatra yajña patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / / anvabhūyata sarvātmā sarva loka guruḥ prabhuḥ // BhP_04.19.003 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531042 (0.058):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386071 (0.060):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639172 (0.0):
tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908706 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.10.5]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634211 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cechatābhayam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119050 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937927 (0.007):
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939183 (0.061):
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / BhP_02.02.036/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām
ṭīkā ca sarvātmeti preṣṭhatvam āha, bhagavān iti saundaryam | īśvara ity
āvaśyakatvaṃ harir iti bandha hāritvam abhayaṃ mokṣam icchatety eṣā |
mokṣas tu sarva kleśa śānti pūrvaka bhagavat prāptir eveti jñeyam |
etad anantaraṃ virāḍ dhāraṇām uktvā tad apavādenāpi bhaktiṃ tām āha
sa sarva dhī vṛtty anubhūta sarva
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938476 (0.013):
BhP_02.01.039/1 sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639686 (0.013):
// BhP_02.01.038 // / sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā svapnajanekṣitaikaḥ /
ātmā yathā svapna janekṣitaikaḥ | / taṃ satyam ānanda nidhiṃ bhajeta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639695 (0.0):
sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā svapnajanekṣitaikaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938487 (1.192):
BhP_02.01.039/1 sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā / svapnajanekṣitaikaḥ
nānyatra sajjed yata ātma pātaḥ || [BhP 2.1.39]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639701 (0.0):
taṃ satyam ānandanidhiṃ bhajeta nānyatra sajjedyata ātmapātaḥ //
ṭīkā ca sarveṣāṃ śrī vṛttibhir anubhūtaṃ sarvaṃ yena sa eka eva
sarvāntarātmā | tam eva satyaṃ bhajeta | anyatropalakṣaṇe na sajjeta |
āsaṅgād ātmanaḥ pātaḥ saṃsāro bhavati | ekasya tat tad indriyaiḥ
sarvānubhūtau dṛṣṭāntaḥ svapna janānām īkṣitā yatheti | svapne'pi kadācid
bahūn dehān prakalpya jīvas tat tad indriyaiḥ sarvaṃ paśyati tadvad
īśvarasya / tu vidyā śaktitvān na bandha ity eṣā |
atra svadhī vṛttibhiḥ paśyann eva sarveṣāṃ dhī vṛttibhir api sarvaṃ
paśyatīty / evaṃ tathoktam | sa aikṣata ity atra sarva dhī vṛtti sṛṣṭeḥ pūrvam api
chravaṇāt | tathā svapna dehānām īśvara kartṛkatve'pi jīva kartṛka
prakalpana kathanaṃ tat saṅkalpa dvāraiveśvaraḥ karotīty apekṣāyām
uktam | yaḥ sarva dhīty anuktatvāt satyaṃ bhajeteti yojayitavyasya kartur
vidyamānatvād ayam evārthaḥ | sa tathābhūto dṛṣṭāntaḥ ātmā svapna
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5360869 (0.027):
. kūpaḥ āsīt . kūpaḥ babhūva iti . katham punaḥ jñāyate bhavantyāḥ eṣaḥ / arthaḥ iti . kartuḥ vidyamānatvāt . kartā atra vidyate . katham punaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25873978 (0.059):
yady api dakṣiṇā bhṛtiś ca kartuḥ phalmihāsti tathā api na tad arthaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7406642 (0.059):
yady api dakṣiṇā bhr̥tiś ca kartuḥ phalmihāsti tathā api na tad arthaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24313410 (0.063):
tātparyāt vākyena viniyoga ityarthaḥ // / viśeṣaṇasyeti // / adhvaryvādeḥ kartuḥ camyarthabhakṣaṇasyaca
draṣṭā jīvo yathā svapna gatānāṃ sarveṣāṃ janānāṃ tad upalakṣitānāṃ
vastūnāṃ ca eka eva īkṣitā bhavatīti tadvat | atra tam ity anena sa
aikṣateti / [AitU 1.1.2] svābhāvikī jñāna bala kriyā ca iti [ŚvetU 6.8],
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20982747 (0.043):
śaktir uṣṇateva raver asti | parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī / jñāna-bala-kriyā ca (ŚvetU 6.8) iti mantra-varṇāt | viṣṇu-śaktiḥ parā
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735984 (0.045):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca || [ŚvetU 6.8] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855966 (0.046):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna bala kriyā ca ity ādi / śruti prasiddhayācintya śaktyā sarvātmatāṃ tasya darśayann āha sarvata iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723537 (0.046):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca ity ādi / śruti-prasiddhayācintya-śaktyā sarvātmatāṃ tasya darśayann āha sarvata iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980506 (0.049):
vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca iti (ŚvetU 6.8) | eṣaiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983853 (0.049):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna bala kriyā ca || [ŚvetU 6.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008579 (0.049):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna bala kriyā ca || [ŚvetU 6.8] ityādiś ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17856444 (0.057):
parāsya śaktir bahudhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna bala kriyā ca iti / śruti prasiddha svarūpa śaktyāspadatvād iti bhāvaḥ | asaktaṃ āsakti śūnyaṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26724015 (0.057):
parāsya śaktir bahudhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca iti / śruti-prasiddha-svarūpa-śaktyāspadatvād iti bhāvaḥ | asaktaṃ āsakti-śūnyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203192 (0.062):
ca vdiyata ity ādau svābhāvikī jñāna-bala-kriyā cety ādi śruteḥ |
śruti prasiddha / parānapekṣa jñānādi siddhes tathā sandhye sṛṣṭir āha hi [Vs 3.2.1],
māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyakta svarūpatvād [Vs 3.2.3] iti nyāya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 442117 (0.0):
nirmātāraṃ caike putrādayaś ca | BBs_3,2.2 | / māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt | BBs_3,2.3 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192476 (0.0):
mithyā | svapne ca māyā-mātraṃ tu kārtsnyenānabhivyakta-svarūpatvād iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197722 (0.0):
āropayatīti | / māyā-mātraṃ tu kārtsnyenānabhivyakta-svarūpatvād iti nyāyena | ataeva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11719078 (0.031):
iti prāpte ucyate / māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt | BBs_3,2.3 |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2971154 (0.055):
kutaḥ kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt / / nahi kārtsnyenapāramārthavastudharmeṇābhivyaktasvarūpaḥ svapnaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2971128 (0.056):
evaṃ prāpte pratyāha / māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt | BBs_3,2.3 |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4106923 (0.058):
START BsRp_3,2.1.3ḥ / māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt | BBs_3,2.3 |
Badarayana: Brahmasutra (brahmsuu.htm.txt) 23242917 (0.061):
māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt | BBs_3,2.3 | / parābhidhyānāt tu tirohitaṃ tato hyasya bandhaviparyayau | BBs_3,2.4 |
prāptena svapnasyāpi kartṛtvena jāgrad ādimaya jagat kartṛtvasya pūrṇatva
prāpte vailakṣaṇyaṃ darśitaṃ satyādi dvayena parama puruṣārthatvaṃ ceti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983716 (0.064):
paramāśrayaṃ taṃ vinā tāsām asiddhatvāc ca | tattvam iti parama- / puruṣārthatā-dyotanayā parama-sukha-rūpatvaṃ tasya bodhyate | ataeva tasya
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14632163 (0.064):
vastu .. .. .. paramārthaḥ ekatvaṃ tu /// / 6 /// .. .. .. .. .. .. .. vyākhye .. + + + + + . iti dadhikṣīrayoḥ tathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640493 (0.064):
dharmāsteṣāmevāṅkalāratvam / / na tu paramārthataḥsanniviśiṣṭānāṃ himāṃśulāvaṇyādīnām /
jñeyam | / ||2.1|| śrī śukaḥ || 24 26 || / etad anantarādhyāye'pi tathaivāha / yāvan na jāyeta parāvare'smin
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938755 (1.192):
BhP_02.02.014/1 yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639947 (1.192):
yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari bhaktiyogaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896895 (0.058):
khādirayūpasaṃyoge yāgasya phala vaiśiṣṭyavad iti jñeyam || / ||2.3|| śrī śukaḥ || 31 32 || / anantaraṃ śrī śaunakenāpi vyatirekoktyā tasyaivābhidheyatvaṃ dṛḍhīkṛtam |
viśveśvare draṣṭari bhakti yogaḥ | / tāvat sthavīyaḥ puruṣasya rūpaṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938764 (0.0):
BhP_02.02.014/1 yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639955 (0.0):
yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari bhaktiyogaḥ /
kriyāvasāne prayataḥ smareta || [BhP 2.2.14] / pare brahmādayo'vare yasmāt | viśveśvare draṣṭari na tu dṛśye caitanya
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938766 (1.192):
BhP_02.02.014/3 tāvat sthavīyaḥ puruṣasya rūpaṃ kriyāvasāne prayataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639957 (1.192):
tāvat sthavīyaḥ puruṣasya rūpaṃ kriyāvasāne prayataḥ smareta //
ghanatvāt | bhakti yogaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938641 (0.0):
BhP_02.02.008/1 kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639838 (0.0):
BhP_02.02.007 // / kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ vasantam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989867 (0.0):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184938 (0.0):
kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416649 (0.0):
paramātmana ity uktatvāt | tataś ca kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917190 (0.0):
ity ādinā | paramātmanaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628673 (0.0):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam |
puruṣaṃ vasantaṃ caturbhujam ity ādi nokt sādhana lakṣaṇābhiniveśaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639841 (0.0):
kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ vasantam / / caturbhujaṃ kañjarathāṅgaśaṅkha gadādharaṃ dhāraṇayā smaranti //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184941 (0.0):
kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe / prādeśa-mātraṃ puruṣaṃ vasantam | / catur-bhujaṃ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628676 (0.0):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam | / catur bhujaṃ kañja rathāṅga śaṅkha
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938644 (0.016):
BhP_02.02.008/1 kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ / vasantam / BhP_02.02.008/3 caturbhujaṃ kañjarathāṅgaśaṅkha gadādharaṃ dhāraṇayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989868 (0.050):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam || [BhP 2.2.8] ity ukta diśā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416650 (0.050):
paramātmana ity uktatvāt | tataś ca kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa / mātraṃ puruṣaṃ vasantam [BhP 2.2.8] ity ādinā caturbhujatvena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917191 (0.050):
ity ādinā | paramātmanaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ / puruṣaṃ vasantam [BhP 2.2.8] ity ādinā | bhagavato bhakti yogena manasi
kriyāvasāne āvaśyaka karmānuṣṭhānānantaram | anena karmāpi bhakti
yoga paryantam ity uktam | / anantaraṃ ca sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsur [BhP
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938774 (0.0):
BhP_02.02.015/1 sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsurimam aṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639965 (0.0):
BhP_02.02.014 // / sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsurimam aṅga lokam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923804 (0.0):
brahmānubhavena tal līnam eva bhavati | tathaiva nididhyāsanam api teṣām | / sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir
ity ādinā, yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yad
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938921 (0.0):
visṛjet paraṃ gataḥ / BhP_02.02.022/1 yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640103 (0.0):
sthitvā muhūrtārdham akuṇṭhadṛṣṭir nirbhidya mūrdhan visṛjet paraṃ gataḥ / // BhP_02.02.021 // / yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yadvihāram /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307744 (0.062):
yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭyam ity ādau [BhP 2.2.22] tenātmanātmānam
vihāram ity [BhP 2.2.22] ādinā ca, krameṇa sadyomukti krama mukty upāyau
jñāna yogāv uktvā tato'pi śreṣṭhatvaṃ bhakti yoga hetu bhagavad arpita
karmaṇaḥ evoktvā sākṣād bhakti yogasya kaimutyam evānītam | yathā
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939140 (0.0):
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640314 (0.0):
BhP_02.02.032 // / na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119616 (0.0):
ataivoktaṃ dvitīye śrī bādarāyaṇinā [BhP 2.2.33 34] / na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006678 (0.013):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā / viśataḥ saṃsṛtāv iha |
vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640318 (0.0):
na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119620 (0.0):
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006682 (0.0):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā / viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939145 (0.007):
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119708 (0.029):
prathama skandhe [BhP 1.2.7] / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627464 (0.031):
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 // / vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162623 (0.032):
BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati / BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687238 (0.033):
saṃsṛtis tad vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau // BhP_04.29.036 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ samāhitaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539444 (0.035):
BhP_04.29.036/2 saṃsṛtis tad-vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau / BhP_04.29.037/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666342 (0.035):
tad guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya padāmbujam // BhP_03.32.022 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418093 (0.035):
BhP_03.32.022/2 tad-guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya-padāmbujam / BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894309 (0.037):
vairāgyaṃ ca tad anugāmyeva syād ity āha / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312451 (0.038):
ataeva kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ [BhP 2.3.12] ity atra / ṭīkā kārair apy uktam kaivalyam ity eva sammataḥ panthā yo bhakti yogaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166564 (0.058):
BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
ṭīkā ca santi saṃsarataḥ puṃso bahavo moka mārgās tapo yogādayaḥ |
samīcīnas tv ayam evety āha na hīti | yato'nuṣṭhitād bhakti yogo bhaved
ato'nyaḥ śivaḥ sukha rūpo nirvighnaś ca nāsty eva ity eṣā |
yac chabdenātra / bhagavat santoṣārthakaṃ karmocyate sa vai puṃsāṃ paro dharma ity ukteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943012 (0.017):
kṛṣṇa praśna mātrasya tad dhetunoktā | na tu sa vai puṃsāṃ paro dharmaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005057 (0.035):
atra yas tāvad dharmo nirūpyate sa khalu sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162608 (0.044):
BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627451 (0.062):
yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati // BhP_01.02.005 // / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119414 (0.064):
prathama skandhe [BhP 1.2.6] / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
sa ca bhakti yogaḥ sarva veda siddha ity āha
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166561 (0.062):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ / BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640325 (0.0):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 // / bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119628 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet // Hbhv_11.567 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894786 (0.0):
vicāra śravaṇa dvārā yadi svāvaśyaka parama kartavyatvena jñāyate | punaś / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902009 (0.0):
[BhP 2.2.28] ity ādi | / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939152 (1.192):
BhP_02.02.034/1 bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907163 (0.015):
tatrāpy anvayena yathā bhagavan brahma kārtsnyena trir anvīkṣya / manīṣayā [BhP 2.2.34] ity ādi | tathā pādme skānde ca
tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet || [BhP 2.2.34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119632 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet // Hbhv_11.567 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894790 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902011 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
bhagavān brahmā | kūṭasthaḥ nirvikāra ekāgra cittaḥ sann ity arthaḥ | tris
trīn vārān kārtsnyena sākalyena brahma vedam anvīkṣya vicārya yata
ātmani harau ratir bhavet tad eva bhakti yogākhyaṃ vastu
manīṣayādhyavasyat niścitavān | atrāpy upasaṃhārānurodhena ātma
śabdasya hari vācakatā | niruktaṃ ca ātatvāc ca mātṛtvād ātmā hi paramo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783310 (0.041):
siddha samādhis tad ātmānaṃ ātatatvāc ca mātṛtvād ātmā hi paramo hariḥ iti
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27093016 (0.041):
siddha-samādhis tad ātmānaṃ ātatatvāc ca mātṛtvād ātmā hi paramo hariḥ iti
harir iti | athavā bhagavān sva prakāśa sārvajñyādi guṇaḥ parameśvaro'pi
sarvavedābhidheya sārākarṣaṇa līlārtham anvīkṣya tatra śāstra
vidantarāṇām īkṣaṇam anukṛtya ananta vaikuṇṭha vaibhavādimayānām
ananta viriñca pāṭhya bhedānāṃ vedānāṃ tathekṣaṇaṃ ca tenaiva
sambhavatīty āha kūṭastha eka rūpatayaiva kālavyāpīti | ataevoktaṃ svayam
kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet | / ity asyā hṛdayaṃ loke nānyo mad veda kaścana || [BhP 11.21.42] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424348 (0.0):
BhP_11.21.042/1 kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet / BhP_11.21.042/3 ity asyā hṛdayaṃ loke nānyo mad veda kaścana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831725 (0.0):
triṣṭub jagaty aticchando hy atyaṣṭy atijagad virāṭ // BhP_11.21.041 // / kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet / / ity asyā hṛdayaṃ loke nānyo mad veda kaścana // BhP_11.21.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203465 (0.0):
etad vivṛtaṃ svayaṃ bhagavatā - / kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203472 (0.0):
kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet | / ity asyā hṛdayaṃ loke nānyā mad veda kaścana || iti (BhP 11.21.42) |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401499 (0.0):
para brahmaṇi sarva vedābhidheyatvam āha / kiṃ vidhatte kim ācaṣṭe kim anūdya vikalpayet |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8633609 (0.061):
ityasyā hṛdayaṃ sākṣānnānyo madveda kaścana / / iti bhāgavate
tathaiva yac chrotavyam [BhP 1.19.38] ity ādinā / praśnasyottaratvenopasaṃharati
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640353 (0.0):
dṛśyairbuddhyādibhirdraṣṭā lakṣaṇairanumāpakaiḥ // BhP_02.02.035 // / tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006695 (0.0):
iti vyatirekeṇopakramya tad upasaṃhāre / tasmāt sarvātmanā rājan / hariḥ sarvatra sarvadā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907883 (0.0):
hy ato'nyaḥ śivaḥ panthāḥ [BhP 2.2.33] ity upakramya, tad upasaṃhāre / tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939182 (1.788):
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907838 (1.788):
yugapad / yathā tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā [BhP 2.2.36] ity ādi
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṛṇām || [BhP 2.2.36]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640355 (0.0):
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām // BhP_02.02.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006697 (0.0):
tasmāt sarvātmanā rājan / hariḥ sarvatra sarvadā | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907885 (0.0):
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṝṇām || [BhP 2.2.36] iti |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939185 (0.008):
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / BhP_02.02.036/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634210 (0.057):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cechatābhayam ||
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937923 (0.063):
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
ca kārāt pāda sevādayo'pi gṛhyante | anantaraṃ ca śravaṇādi phalaṃ yad
darśitaṃ tat tūdāhṛtam / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939193 (0.0):
BhP_02.02.037/1 pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640363 (0.0):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām // BhP_02.02.036 // / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ śravaṇapuṭeṣu sambhṛtam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108676 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa puṭeṣu sambhṛtam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204308 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa-puṭeṣu sambhṛtam |
kathāmṛtaṃ śravaṇa puṭeṣu sambhṛtam / punanti te viṣaya vidūṣitāśayaṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939202 (0.0):
BhP_02.02.037/1 pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640371 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ śravaṇapuṭeṣu sambhṛtam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108685 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa puṭeṣu sambhṛtam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204317 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa-puṭeṣu sambhṛtam |
vrajanti tac caraṇa saroruhāntikam || [BhP 2.2.37] iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108689 (0.0):
punanti te viṣaya vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac caraṇa saroruhāntikam // Hbhv_10.441 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204321 (0.0):
punanti te viṣaya-vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac-caraṇa-saroruhāntikam || [BhP 2.2.37]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939207 (0.022):
BhP_02.02.037/3 punanti te viṣayavidūṣitāśayaṃ vrajanti / taccaraṇasaroruhāntikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640377 (0.022):
punanti te viṣayavidūṣitāśayaṃ vrajanti taccaraṇasaroruhāntikam //
atra pūnantīy anena pūrvoktaḥ sthūla dhāraṇa mārgaḥ parihṛtaḥ | bhakti
yogasyaiva svataḥ pāvanatvād alaṃ tat prayāseneti ||
|| 2.2 || śrī śukaḥ || 28 30 || / evaṃ prāktanādhyāyābhyāṃ karma yoga jñānebhyaḥ śreṣṭhatvam uktvā tad
uttarādhyāye'pi sarva devatopāsanebhyaḥ śreṣṭhatva pravacanena bhagavad
bhakti yogasyaivābhidheyatvam āha brahma varcasa kāmas tu yajeta
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726602 (0.0):
viśeṣato jānataḥ | yathā dvitīya skandhe / brahma varcasa kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282305 (0.0):
dvitīya-skandhe - / brahma-varcasa-kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939229 (0.027):
BhP_02.03.002/1 brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640396 (0.027):
nṛṇāṃ yan mriyamāṇānāṃ manuṣyeṣu manīṣiṇām // BhP_02.03.001 // / brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16733666 (0.058):
ŚŚS_14.2.1: agny.ādheyena.brahma.varcasa.kāmo.yajeta /
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8427077 (0.061):
ādhipatya.kāmo.brahma.varcasa.kāmo.vā.bṛhaspati.savena.yajeta./
brahmaṇaḥ patim [BhP 2.3.2] ity ādy anantaram / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726627 (0.0):
daivīṃ māyāṃ tu śrī kāmaḥ ity ādy uktyā, / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282330 (0.0):
daivīṃ māyāṃ tu śrī-kāmaḥ ity ādy-uktyā, / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939359 (0.0):
BhP_02.03.010/1 akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640519 (0.0):
kāmakāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param // BhP_02.03.009 // / akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743841 (0.0):
kuryād ity āha - dharmān anyān iti | tad uktaṃ - / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119759 (0.0):
ataivoktaṃ dvitīye [BhP 2.3.10] / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980270 (0.0):
kāma-kāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param || / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907519 (0.0):
sarva phaleṣu yathā akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ [BhP
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939229 (0.013):
BhP_02.03.002/1 brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim / BhP_02.03.002/3 indram indriyakāmastu prajākāmaḥ prajāpatīn
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27996401 (0.048):
dharmakāmo 'rthakāmaśca mokṣakāmastathaiva ca /
tīvreṇa bhakti yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726631 (0.0):
akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ | / tīvreṇa bhakti yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282334 (0.0):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640523 (0.0):
akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ / / tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param // BhP_02.03.010 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743846 (0.0):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10] iti || 61 ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119763 (0.0):
akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ | / tīvreṇa bhakti yogena yajeta puruṣaṃ param // Hbhv_11.575 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980275 (0.0):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || (BhP 2.3.9-10)
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939364 (1.788):
BhP_02.03.010/1 akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ / BhP_02.03.010/3 tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param
ṭīkā ca akāma ekānta bhaktaḥ uktānukta kāmo vā sarva kāmo vā |
puruṣaṃ pūrṇaṃ nirupādhim ity eṣā | tīvreṇa dṛḍhena svabhāvata eva
anupaghātyeneti vighnānavakāśatoktā | kāmanā tu yathā kathañcit kṛtenāpi
syāt | yathoktaṃ bhārate / bhakta kṣaṇaḥ kṣaṇo viṣṭoḥ smṛtiḥ sevā sva veśmani |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099863 (0.038):
bhakta kṣaña kṣaño devaḥ smṛtiḥ sevā sva veśmani |
sva bhogyasyārpaṇaṃ dānaṃ phalam indrādi durlabham ||[*ENDNOTE
(page 13) / tad uktaṃ śrī kapilena śrī kardamaṃ prati | na vai jātu mṛṣaiva syāt
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409995 (0.0):
BhP_03.21.024/1 na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad-arhaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658839 (0.0):
na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad arhaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908432 (0.0):
na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad arhaṇam |
prajādhyakṣa mad arhaṇam iti [BhP 6.21.24] | / athavā yat tat kāmas tīvreṇaiva yajeta tataś ca śuddha bhakti
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409997 (0.0):
BhP_03.21.024/1 na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad-arhaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658840 (0.0):
na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad arhaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908433 (0.0):
na vai jātu mṛṣaiva syāt prajādhyakṣa mad arhaṇam |
sampādanāyaivānte paryavasiṣyatīty abhiprāyeṇa saviśeṣaṇam upadiṣṭam |
tad anena ekānta bhakteṣu mumukṣau vā tad bhakti yogasyaivābhidheyatvaṃ
kiṃ vaktavyam api tu sarva kāmeṣv apīti tad eva sarvathāpi nirṇītam |
etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ | / bhagavaty acalo bhāvo yad bhāgavata saṅgataḥ || [BhP 2.3.11]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939378 (0.0):
BhP_02.03.011/1 etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640536 (0.0):
tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param // BhP_02.03.010 // / etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913889 (0.0):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā | / bhagavaty acalo bhāvo yad bhāgavata saṅgataḥ || [BhP 2.3.11]
ṭīkā ca pūrvokta nānādevatā yajanasyāpi saṃhyoga pṛthaktvena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913887 (0.049):
bhagavaty acalo bhāvo yad bhāgavata saṅgataḥ || [BhP 2.3.11] / ṭīkā ca etāvān eva janmano lābhaḥ phalam | tam āha nārāyaṇa smṛtir iti |
bhaktiyoga phalatvam āha etāvān iti | indrādīn api yajatām iha
tat tad yajane / bhāgavatānāṃ saṅgato bhāvo bhaktir bhavatīti yad etāvān eva niḥśreyasasya
parama puruṣārthasodayaḥ lābhaḥ anyat tu sarvaṃ tuccham ity artham ity
atra indram indriya kāmas tv ity ādy uktam | indriya pāṭavādikaṃ
pṛthaktvena phalam | bhāgavatena saṃyoge tu bhāvaḥ phalaṃ
khādirayūpasaṃyoge yāgasya phala vaiśiṣṭyavad iti jñeyam ||
||2.3|| śrī śukaḥ || 31 32 || / anantaraṃ śrī śaunakenāpi vyatirekoktyā tasyaivābhidheyatvaṃ dṛḍhīkṛtam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896343 (0.058):
prāpte vailakṣaṇyaṃ darśitaṃ satyādi dvayena parama puruṣārthatvaṃ ceti / jñeyam | / ||2.1|| śrī śukaḥ || 24 26 || / etad anantarādhyāye'pi tathaivāha
āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939475 (0.0):
BhP_02.03.017/1 āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640625 (0.0):
āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108418 (0.0):
āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911848 (0.0):
śaunaka vākyena āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau [BhP
tasyarte yat kṣaṇo nīta uttama śloka vārtayā || [BhP 2.3.17]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939481 (0.0):
BhP_02.03.017/1 āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau / BhP_02.03.017/3 tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640631 (0.0):
āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau / / tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā // BhP_02.03.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108424 (0.0):
āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau | / tasyarte yat kṣaṇo nīta uttama śloka vārtayā // Hbhv_10.430 //
asau sūryaḥ yan udgacchan astaṃ ca yan gacchan harati vṛthāgāmitvād
ācchinattīva | yat kṣaṇo'pi yena nītaḥ uttamaḥ śloka vārtayā tasyāyuḥ ṛte
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939481 (0.030):
BhP_02.03.017/3 tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640631 (0.030):
tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā // BhP_02.03.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108423 (0.030):
tasyarte yat kṣaṇo nīta uttama śloka vārtayā // Hbhv_10.430 //
varjayitvā | tāvataiva sarva sāphalyād iti bhāvaḥ | / nanu jīvanādikam eva teṣām āyuṣaḥ phalam astu | tatrāha
taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasanty uta |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939489 (0.0):
BhP_02.03.018/1 taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640640 (0.0):
taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta /
na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo'pare || [BhP 2.3.18]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939498 (0.0):
BhP_02.03.018/1 taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta / BhP_02.03.018/3 na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640647 (0.0):
taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta / / na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare // BhP_02.03.018 //
na mehanti na maithunaṃ kurvanti | tam api narākāraṃ paśuṃ matvāha apare
śva viḍ varāhoṣṭra kharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640655 (1.192):
na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare // BhP_02.03.018 // / śvaviḍvarāhoṣṭrakharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939506 (0.015):
BhP_02.03.018/3 na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare / BhP_02.03.019/1 śvaviḍvarāhoṣṭrakharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
na yat karṇa pathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ || [BhP 2.3.19]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939514 (0.0):
BhP_02.03.019/3 na yatkarṇapathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640662 (0.0):
śvaviḍvarāhoṣṭrakharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ / / na yatkarṇapathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ // BhP_02.03.019 //
śvādi tulyais tat parikaraiḥ samyak stuto'py asau puruṣaḥ paśuḥ | teṣām
madhye śreṣṭhaś cet tarhi mahā paśur evety arthaḥ |
tasyāṅgāni niṣphalānīty āha pañcabhiḥ / bile batorukrama vikramān ye
na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya | / jihvāsatī dārdurikeva sūta
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939530 (0.0):
BhP_02.03.020/1 bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640677 (0.0):
bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109234 (0.0):
bile batorukrama vikramān ye / na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya |
na copagāyaty urugāya gāthāḥ || [BhP 2.3.20] / na śṛṇvataḥ aśṛṇvato narasya ye karṇa puṭe te bile te vṛthārandhre ity
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939533 (0.0):
BhP_02.03.020/3 jihvāsatī dārdurikeva sūta na copagāyatyurugāyagāthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640681 (0.0):
jihvāsatī dārdurikeva sūta na copagāyatyurugāyagāthāḥ // BhP_02.03.020 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109237 (0.0):
jihvāsatī dārdurikeva sūta / na copagāyaty urugāya gāthāḥ // Hbhv_10.465 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939524 (0.023):
BhP_02.03.020/1 bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640671 (0.023):
bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109228 (0.023):
bile batorukrama vikramān ye / na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya |
arthaḥ | asatī duṣṭā | / bhāraḥ paraṃ paṭṭa kirīṭa juṣṭam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939541 (0.0):
BhP_02.03.021/1 bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640687 (0.0):
bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen mukundam /
apy uttamāṅgaṃ na namen mukundam | / śāvau karau no kurute saparyāṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939551 (0.0):
mukundam / BhP_02.03.021/3 śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640697 (0.0):
bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen mukundam /
harer lasat kāñcana kaṅkaṇau vā || [BhP 2.3.21] / paṭṭa vastrauṣṇīṣeṇa kirīṭena vā juṣṭam api | apy arthe vā śabdaḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939553 (0.0):
BhP_02.03.021/3 śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640699 (0.0):
śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau vā //
barhāyite te nayane narāṇāṃ / liṅgāni viṣṇor na nirīkṣato ye |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939561 (0.0):
BhP_02.03.022/1 barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640709 (0.0):
BhP_02.03.021 // / barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye /
pādau nṛṇāṃ tau druma janma bhājau / kṣetrāṇi nānuvrajato harer yau || [BhP 2.3.22]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939573 (0.0):
BhP_02.03.022/1 barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye / BhP_02.03.022/3 pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640718 (0.0):
barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye / / pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato hareryau //
drumavaj janma bhājāv iti tathā vṛkṣa mūla tulyāv ity arthaḥ |
jīvañ chavo bhāgavatāṅghri reṇuṃ / na jātu martyo'bhilabheta yas tu |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939586 (0.0):
hareryau / BhP_02.03.023/1 jīvañ chavo bhāgavatāṅghrireṇuṃ na jātu martyo 'bhilabheta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640731 (0.0):
pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato hareryau // / BhP_02.03.022 // / jīvañ chavo bhāgavatāṅghrireṇuṃ na jātu martyo 'bhilabheta yastu /
śrī viṣṇu padyā manujas tulasyāḥ / śvasañ chavo yas tu na veda gandham || [BhP 2.3.23]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939597 (0.0):
yastu / BhP_02.03.023/3 śrīviṣṇupadyā manujastulasyāḥ śvasañ chavo yastu na veda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640741 (0.0):
jīvañ chavo bhāgavatāṅghrireṇuṃ na jātu martyo 'bhilabheta yastu / / śrīviṣṇupadyā manujastulasyāḥ śvasañ chavo yastu na veda gandham //
jātv api śrī viṣṇupadyās tat pāda lagnāyāḥ | / tad aśma sāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ
yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ / na vikriyetātha yadā vikāro
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939611 (0.0):
BhP_02.03.024/1 tadaśmasāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ yadgṛhyamāṇairharināmadheyaiḥ / BhP_02.03.024/3 na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640754 (0.0):
tadaśmasāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ yadgṛhyamāṇairharināmadheyaiḥ / / na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118501 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ // Hbhv_11.505 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992367 (0.0):
tad aśma sāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ / yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912788 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24] iti |
netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939616 (0.0):
BhP_02.03.024/3 na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640759 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118505 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ // Hbhv_11.505 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992372 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912793 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24] iti |
aśmavat sāro balaṃ kāṭhinyaṃ yasya | vikriyālakṣaṇam atheti | yadā tad
vikāro bhavet tadā netrādau jalādikaṃ bhavatīty arthaḥ | idam evānvayena
śrīmatā rājñā dṛḍhīkariṣyate | sā vāg yayā tasya guṇān gṛṇīte ity
ādibhyām [BhP 10.80.3 4] | tad evaṃ śrī śuka vākyārambhādhyāya
evābhidheyatvena śrī bhaktir eva labdhā | / ṭīkā ca
tatr atu prathame'dhyāye kīrtaṇa śravaṇādibhiḥ |
sthaviṣṭhe bhagavad rūpe manaso dhāraṇocyate ||
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917545 (0.057):
sādhyasādhakhasyābhāvāt/ anena sapakṣasyāpītyetadapi vyākhyātaprāyam/ / tadabhāvepīti// śravaṇādirūpasādhakasyaiva tatra satvenābhāvadvayābhāvepi
dvitīye tu tataḥ sthūla dhāraṇāto jitaṃ manaḥ |
sarva sākṣiṇi savaśe viṣṇau dhāryam itīryate ||
tṛtīye viṣṇu bhaktes tu vaiśiṣṭyaṃ śṛṇvato muneḥ |
bhaty udrekeṇa tat karma śravaṇādara īryate || ity eṣā ||
|| 2.3 || śrī śaunakaḥ || 33 40 || / śrī brahma nārada saṃvāde'pi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102598 (0.029):
rakṣaṇāya caran lokān bhakta rūpeṇa nārada // Hbhv_10.95 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085861 (0.045):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / gandhebhyaś candanaṃ puṇyaṃ candanād agurur varaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092055 (0.049):
reṇu saṅkhyaṃ vaset svarge manvantara śataṃ naraḥ // Hbhv_8.366 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083769 (0.049):
uktaṃ ca skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053954 (0.050):
ataevoktaṃ skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056466 (0.050):
skānde tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080361 (0.050):
tathā skānde śrī brahma nārada saṃvāde cāturmāsya vrate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081081 (0.050):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903665 (0.050):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083387 (0.054):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / śaṅkha sthitena toyena yaḥ snāpayati keśavam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070362 (0.055):
pāpa kṣayaṃ janma śatārjitasya // Hbhv_4.265 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084175 (0.055):
gītaṃ caiva punāty atra ṛcoktaṃ vadanena hi // Hbhv_6.181 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107372 (0.057):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084334 (0.057):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / viṣṇor nāma sahasraṃ tu pūjā kāle paṭhanti ye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092579 (0.057):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / viṣṇor vimānaṃ yaḥ kuryāt sakṛd bhaktyā pradakṣiṇām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056369 (0.060):
skānde kārttika prasaṅge śrī brahma nārada saṃvāde
samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam | / yad ahaṃ coditaḥ saumya bhagavad vīrya darśane || [BhP 2.5.9]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940198 (0.0):
BhP_02.05.009/0 brahmovāca / BhP_02.05.009/1 samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641309 (0.0):
BhP_02.05.009/0 brahmovāca / samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam /
agre ca sarva śāstra samanvayena nārāyaṇa parā vedā ity ādi [BhP 2.5.15]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902002 (0.048):
sutarām eva śrī mukundasyety arthaḥ | evam evoktaṃ vāsudeva parā vedāḥ / [BhP 2.2.28] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314833 (0.055):
siddham | tad uktaṃ nārāyaṇa parāḥ sarve [BhP 6.17.28] ity ādi | / śrī bhagavān
śrī nārāyaṇa evopāsyatvena paraḥ tātparya viṣayo yeṣāṃ te vedāḥ | nanv
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895675 (0.053):
ṭīkā ca vāsudeva paras tātparya gocaro yeṣāṃ te | nanu vedā makha parā
anye'pi devās tatropāsyatvenābhidhīyante | satyaṃ te'pi nārāyaṇāṅga
prabhavatvenaiva tathā varṇyanta ity arthaḥ | ye'pi tad āśrayāḥ [page 15]
lokās / tat pada prāpti hetavo'nye makhāś ca te tat parā eva | tad ānandāṃśābhāsa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895735 (0.046):
tadānandāṃśa rūpatvāt tat paraivety uktam | yad vā vedā ity anenaiva tan
rūpatvāt tat sādhanatvāc ceti bhāvaḥ | / tathā yogo'ṣṭāṅgaḥ sāṅkhyaṃ ca | tat sādhyaṃ tapaś cittaikāgryam | tat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793811 (0.063):
rase 'numityabhāvāt / / ābhāsatā asiddhasādhanarūpābhāsatā /
sādhyaṃ brahma jñānaṃ ca tat paraṃ | tadīya sāmānyākāra prakāśatvāt taj
jñānasya | / yoga tapasos tat sādhanatvāc ceti bhāvaḥ | kiṃ bahunā | gatis tat prāpyaṃ
brahmāpi tat parā tadīya sāmānyākāra prakāśatvena tad
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21324402 (0.054):
pṛthagasattvāt, svato jaḍatvena tadadhīnaprakāśatvācca | / tadabhāvo 'pi na cidātmānamanāśritya prakāśeta, aprakāśasvabhāvatvāt |
adhīnāvirbhāvatvāt | tad uktaṃ śrī matsya devena satyavrataṃ prati
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21324404 (0.042):
pṛthagasattvāt, svato jaḍatvena tadadhīnaprakāśatvācca | / tadabhāvo 'pi na cidātmānamanāśritya prakāśeta, aprakāśasvabhāvatvāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792495 (0.044):
parama mahato mama mahima svarūpam eva | yad uktaṃ mayaiva satyavrataṃ / prati matsya rūpeṇa / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346205 (0.044):
parama-mahato mama mahima-svarūpam eva | yad uktaṃ mayaiva satyavrataṃ / prati matsya-rūpeṇa - / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767280 (0.061):
svayaṃprakāśaḥcidbhinnatvāt, ahamarthaḥ parāk anyādhīnaprakāśatvāt, / ahamartho nātmā parāktvā
madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti [BhP 8.24.38]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869553 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃc ca para brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti bhagavad uktiś ca |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038165 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃc ca para-brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti bhagavad-uktiś ca |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346217 (0.0):
prati matsya-rūpeṇa - / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743086 (0.0):
vikarṣan vicariṣyāmi yāvadbrāhmī niśā prabho // BhP_08.24.037 // / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980813 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca / paraṃ brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003096 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca / parabrahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909855 (0.0):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / śrī matsya deva vacanena brahma jñānam api śrī bhagavat prasādotthaṃ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383171 (1.788):
BhP_08.24.038/1 madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792507 (0.016):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009792 (0.019):
chaktyaiva | tad uktam / madīyaṃ mahimānaṃ ca / para brahmeti śabditam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309624 (0.023):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / (page 12)
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741715 (0.035):
tathoktam - madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam [BhP 8.24.38] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909846 (0.041):
nanu / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792498 (0.049):
prati matsya rūpeṇa / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
|| 2.5 || śrī brahmā nāradam || 41 42 || / śrī vidura maitreya saṃvāde'pi | tatra praśno yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980814 (0.040):
sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti. / brahmā śrī bhagavantam ||4||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309625 (0.062):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / (page 12) / tathaiva hi brahmāṇaṃ prati śrī bhagavad vākye manīṣitānubhāvo'yaṃ
tat sādhu varyādiśa vartma śaṃ naḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398086 (0.0):
BhP_03.05.004/1 tat sādhu-varyādiśa vartma śaṃ naḥ saṃrādhito bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647786 (0.0):
anugrahāyeha caranti nūnaṃ bhūtāni bhavyāni janārdanasya // BhP_03.05.003 / tat sādhu varyādiśa vartma śaṃ naḥ saṃrādhito bhagavān yena puṃsām /
saṃrādhito bhagavān yena puṃsām | / hṛdi sthito yacchati bhakti pūte
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398096 (0.0):
BhP_03.05.004/1 tat sādhu-varyādiśa vartma śaṃ naḥ saṃrādhito bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647795 (0.0):
tat sādhu varyādiśa vartma śaṃ naḥ saṃrādhito bhagavān yena puṃsām /
jñānaṃ sa tattvādhigamaṃ purāṇam || [BhP 3.5.4]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398100 (0.0):
BhP_03.05.004/2 hṛdi sthito yacchati bhakti-pūte jñānaṃ sa-tattvādhigamaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647798 (0.0):
hṛdi sthito yacchati bhakti pūte jñānaṃ sa tattvādhigamaṃ purāṇam //
atra śaṃ sukha rūpaṃ vartmeti | ṭīkā ca bhakti pūte prema vimale | sa
tattvaṃ tattvaṃ tac ca brahma bhagavat paramātmety ādy āvirbhāvaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857887 (0.059):
ādi dhiṣṭhitam ity antam | ekam eva tattvaṃ brahma / bhagavat paramātma śabda vācyaṃ ca saṅkṣepeṇoktam | mad bhakto bhaktimaj
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725458 (0.059):
ādi dhiṣṭhitam ity antam | ekam eva tattvaṃ brahma / bhagavat-paramātma-śabda-vācyaṃ ca saṅkṣepeṇoktam | mad-bhakto bhaktimaj
|| 3.5 || śrī viduraḥ śrī maitreyam || 43 || / tatrājānaja deva stuti dvāraivottaram
pānena te deva kathā sudhāyāḥ / pravṛddha bhaktyā viśadāśayā ye |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398814 (0.0):
BhP_03.05.045/1 pānena te deva kathā-sudhāyāḥ pravṛddha-bhaktyā viśadāśayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648471 (0.0):
BhP_03.05.044 // / pānena te deva kathā sudhāyāḥ pravṛddha bhaktyā viśadāśayā ye /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108705 (0.0):
tṛtīye kapila deva stutau [BhP 3.5.45] / pānena te deva kathā sudhāyāḥ / pravṛddha bhaktyā viśadāśayā ye |
vairāgya sāraṃ pratilabhya bodhaṃ / yathāñjasānvīyur akuṇṭha dhiṣṇyam ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648479 (0.0):
pānena te deva kathā sudhāyāḥ pravṛddha bhaktyā viśadāśayā ye / / vairāgya sāraṃ pratilabhya bodhaṃ yathāñjasānvīyur akuṇṭha dhiṣṇyam //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108711 (0.0):
pravṛddha bhaktyā viśadāśayā ye | / vairāgya sāraṃ pratilabhya bodhaṃ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398818 (0.023):
ye / BhP_03.05.045/2 vairāgya-sāraṃ pratilabhya bodhaṃ yathāñjasānvīyur
tathāpare cātma samādhi yoga / balena jitvā prakṛtiṃ baliṣṭhām |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398833 (0.0):
akuṇṭha-dhiṣṇyam / BhP_03.05.046/1 tathāpare cātma-samādhi-yoga- balena jitvā prakṛtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648487 (0.0):
vairāgya sāraṃ pratilabhya bodhaṃ yathāñjasānvīyur akuṇṭha dhiṣṇyam // / BhP_03.05.045 // / tathāpare cātma samādhi yoga balena jitvā prakṛtiṃ baliṣṭhām /
tvām eva dhīrāḥ puruṣaṃ viśanti / teṣāṃ śramaḥ syān na tu sevayā te || [BhP 3.5.45 46]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398841 (0.0):
BhP_03.05.046/1 tathāpare cātma-samādhi-yoga- balena jitvā prakṛtiṃ / baliṣṭhām / BhP_03.05.046/2 tvām eva dhīrāḥ puruṣaṃ viśanti teṣāṃ śramaḥ syān na tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648495 (0.0):
tathāpare cātma samādhi yoga balena jitvā prakṛtiṃ baliṣṭhām / / tvām eva dhīrāḥ puruṣaṃ viśanti teṣāṃ śramaḥ syān na tu sevayā te //
akuṇṭha dhiṣṇyaṃ vaikuṇṭha lokam iti | ṭīkā viśadāśayāḥ projjhita
kaitavāḥ sevaika puruṣārthāḥ | apare mokṣa mātra kāmāḥ | tan mātra
puruṣārthe'pi teṣāṃ śramaḥ syāt | ye tu sevaika puruṣārthās teṣāṃ sevayā
śramo na syāt | sadaiva sevayā paramānandam anubhavatām ānuṣaṅgikatyā
mokṣaś ca syād ity arthaḥ | / || 3.5 || ajānaja devāḥ śrī paramātmānam || 44 ||
ataeva svayaṃ tat ślāghyate / sat sevanīyo bata pūru vaṃśo
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400103 (0.028):
BhP_03.08.001/1 sat-sevanīyo bata pūru-vaṃśo yal loka-pālo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649670 (0.028):
BhP_03.08.001/0 maitreya uvāca / sat sevanīyo bata pūru vaṃśo yal loka pālo bhagavat pradhānaḥ /
yal loka pālo bhagavat pradhānaḥ | / babhūvithehājita kīrti mālāṃ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400115 (0.0):
BhP_03.08.001/1 sat-sevanīyo bata pūru-vaṃśo yal loka-pālo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649681 (0.0):
sat sevanīyo bata pūru vaṃśo yal loka pālo bhagavat pradhānaḥ /
pade pade nūtanayasy abhīkṣṇam || [BhP 3.8.1] / tasmāt kathopalakṣitā bhaktir eva paraṃ śreya iti bhāvaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400118 (0.0):
BhP_03.08.001/2 babhūvithehājita-kīrti-mālāṃ pade pade nūtanayasy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649684 (0.0):
babhūvithehājita kīrti mālāṃ pade pade nūtanayasy abhīkṣṇam //
|| 3.8 || śrī maitreyaḥ || 45 || / śrī kāpileye'pi yathāha / na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661584 (0.0):
paripaśyaty udāsīnaṃ prakṛtiṃ ca hataujasam // BhP_03.25.018 // / na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119581 (0.0):
tṛtīye śrī kāpileye [BhP 3.25.19] / na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412954 (0.010):
BhP_03.25.019/1 na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani
sadṛśo'sti śivaḥ panthā yogināṃ brahma siddhaye || [BhP 3.25.19]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661589 (0.0):
na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani / / sadṛśo 'sti śivaḥ panthā yogināṃ brahma siddhaye // BhP_03.25.019 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119586 (0.0):
na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani | / sadṛśo 'sti śivaḥ panthā yogināṃ brahma siddhaye // Hbhv_11.564 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412960 (1.192):
BhP_03.25.019/1 na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani / BhP_03.25.019/2 sadṛśo 'sti śivaḥ panthā yogināṃ brahma-siddhaye
brahma siddhiḥ para tattvāvirbhāvaḥ | yathā / etāvān eva loke'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661984 (0.0):
kṣemāya pāda mūlaṃ me praviśanty akuto bhayam // BhP_03.25.044 // / etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413379 (0.031):
BhP_03.25.045/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ
tīvreṇa bhakti yogena mano mayy arpitaṃ sthiram || [BhP 3.25.41]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661990 (0.0):
etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ / / tīvreṇa bhakti yogena mano mayy arpitaṃ sthiram // BhP_03.25.045 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413386 (1.192):
BhP_03.25.045/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ / BhP_03.25.045/2 tīvreṇa bhakti-yogena mano mayy arpitaṃ sthiram
bhakti yogena śravaṇādinā mayy arpitaṃ sat manaḥ sthiraṃ bhavatīti yad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917199 (0.061):
puruṣaṃ vasantam [BhP 2.2.8] ity ādinā | bhagavato bhakti yogena manasi / [BhP 1.7.4] ity ādinā ca | / tathā ca yadyapi sāmmukhyatvenāviśiṣṭaṃ jñānādi trayam api tad
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413386 (0.062):
BhP_03.25.045/2 tīvreṇa bhakti-yogena mano mayy arpitaṃ sthiram / BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca
etāvān eva | atrāsmin ity anenānyasmiṃs tu etāvato'py adhiko nāstīti
vyajyate || / ||3.25|| śrī kapila devaḥ ||46 47|| / śrī kumāropadeśe'pi jñānopadeśānantaram
yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979225 (0.0):
srotasvatīnām iva sroto-nirodho duṣkara eva | yad uktaṃ sanatkumāreṇa - / yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533832 (0.0):
BhP_04.22.039/1 yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682006 (0.0):
pratyūḍha karma kalila prakṛtiṃ prapadye // BhP_04.22.038 //* / yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā $ karmāśayaṃ grathitam
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118594 (0.0):
yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119547 (0.050):
śrī pṛthuṃ prati śrī sanakādibhiḥ [BhP 4.22.39] / yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846679 (0.051):
srotasvatīnām iva sroto nirodho duṣkara eva | yad uktaṃ sanatkumāreṇa / yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā
karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ | / tadvan na rikta matayo yatayo'pi ruddha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846694 (0.0):
karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ | / tadvan na rikta matayo yatayo |pi ruddha
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979237 (0.0):
yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā / karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533845 (0.0):
BhP_04.22.039/2 karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ / BhP_04.22.039/3 tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682018 (0.0):
yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā $ karmāśayaṃ grathitam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119562 (0.0):
tadvan na rikta matayo yatayo 'pi ruddha / sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam // Hbhv_11.563 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118606 (0.0):
yat pāda paṅkaja palāśa vilāsa bhaktyā / karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533838 (0.012):
BhP_04.22.039/1 yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā / BhP_04.22.039/2 karmāśayaṃ grathitam udgrathayanti santaḥ
sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam || / kṛcchro mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846698 (0.0):
tadvan na rikta matayo yatayo |pi ruddha / sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam || [BhP 4.22.39]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846707 (0.0):
kleśo mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ / ṣaḍ varga nakram asukhena titīrṣanti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979241 (0.0):
tadvan na rikta-matayo yatayo |pi ruddha- / sroto-gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam || [BhP 4.22.39]
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979250 (0.0):
kleśo mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533858 (0.0):
BhP_04.22.039/3 tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha- / BhP_04.22.039/4 sroto-gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682030 (0.0):
tadvan na rikta matayo yatayo 'pi ruddha % sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119565 (0.0):
tadvan na rikta matayo yatayo 'pi ruddha / sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam // Hbhv_11.563 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118609 (0.0):
tadvan na rikta matayo yatayo 'pi ruddha / sroto gaṇās tam araṇaṃ bhaja vāsudevam || RBhrs_1,1.25 ||
ṣaḍ varga nakram asukhena titīrṣanti | / tat tvaṃ harer bhagavato bhajanīyam aṅghriṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846714 (0.0):
kleśo mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ / ṣaḍ varga nakram asukhena titīrṣanti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979260 (0.0):
kleśo mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ / ṣaḍ-varga-nakram asukhena titīrṣanti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682040 (0.0):
kṛcchro mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ $ ṣaḍ varga nakram asukhena
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533870 (0.012):
BhP_04.22.040/1 kṛcchro mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṃ / BhP_04.22.040/2 ṣaḍ-varga-nakram asukhena titīrṣanti
kṛtvoḍupaṃ vyasanam uttara dustarārṇam || [BhP 4.22.37 38}
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979264 (0.0):
tat tvaṃ harer bhagavato bhajanīyam aṅghriṃ / kṛtvoḍupaṃ vyasanam uttara dustarārṇam || [BhP 4.22.40] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682045 (0.0):
tat tvaṃ harer bhagavato bhajanīyam aṅghriṃ % kṛtvoḍupaṃ vyasanam uttara
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533875 (1.192):
BhP_04.22.040/3 tat tvaṃ harer bhagavato bhajanīyam aṅghriṃ / BhP_04.22.040/4 kṛtvoḍupaṃ vyasanam uttara dustarārṇam
ṭīkā ca tam avehīti jñānam upadiṣṭam | tasya tu duṣkaratvena bhaktim
upadiśati dvābhyāṃ yat pāda paṅkajety ādikam ārabhya | nanu brahmavid
āpnoti param iti śruteḥ [TaittU 2.1.1] | kathaṃ yatayo nodgrathayantīty
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900644 (0.032):
ṭīkā ca nanu brahma vid āpnoti param [TaittU 2.1.1] tam eva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2136242 (0.055):
tathāpibrahmavidāpnoti param'; ityādiśrutivirodhaparihārāya"
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24155506 (0.059):
'eṣaḥ'; paramātmā 'setuḥ'; seturiva seturmukhyāśraya ityarthaḥ / / BBsBh_1,3.1.5: / brahmavidāpnoti param / (tai. 2 1.) 'nārāyaṇaṃ mahājñeyaṃ viśvātmānaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3216587 (0.063):
pariṇāmavattveti / / 'brahmavidāpnoti param'iti śrutakūṭasthanityamokṣaphalasaṃbhave
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4137198 (0.064):
mervādijñānavatparamātmajñāne prayojanābhāvādayuktamiti cet? / na,brahmavidāpnoti param"(tai.u.2 / 1 / 1) "brahmavidāpnoti param"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2097456 (0.064):
kiñca brahmavidāpnoti paramiti prakṛtaṃ paraṃ brahma ānandamayasyabrahma"
ucyate / tatrāha kṛcchra iti | aplaveśāṃ na plavas taraṇa hetur īḍa, īśo yeṣāṃ,
iha taraṇe mahān kṛcchraḥ kleśaḥ | te hi asukhena indriya ṣaḍ varga grāhaṃ
bhavārṇavaṃ titīrṣanti |tasmād uḍupaṃ plavaṃ dustarārṇaṃ dustarārṇavam ity
samāna prāpyayor api pathorekasya durgamatva
kathanenānyasyābhidheyatvaṃ svata eva sidhyati | atra titīrṣanti mātraṃ na
tarantīty artho jñeyaḥ | / ||4.22|| śrī sanat kumāraḥ śrī pṛthum ||48||
ato yac ca jñānam upadiṣṭaṃ tad api tad upadeśāvyarthatā sampādanecchā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518833 (0.040):
upadiṣṭārthavijñānaṃ copadeśaviṣayaḥ/ yaś copadiṣṭam arthaṃ vijānāti taṃ
mātreṇānuṣṭhīyamānaṃ tena bhakti rasād eva kṛtam ity āha / sanat kumāro bhagavān yad āhādhyātmikaṃ param
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534358 (0.0):
BhP_04.23.009/1 sanat-kumāro bhagavān yad āhādhyātmikaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682493 (0.0):
prāṇāyāmaiḥ sanniruddha ṣaḍ vargaś chinna bandhanaḥ // BhP_04.23.008 // / sanat kumāro bhagavān yad āhādhyātmikaṃ param /
yogaṃ tenaiva puruṣam abhajat puruṣarṣabhaḥ | / bhagavad dharmiṇaḥ sādhoḥ śraddhayā yatataḥ sadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682505 (0.0):
sanat kumāro bhagavān yad āhādhyātmikaṃ param / / yogaṃ tenaiva puruṣam abhajat puruṣarṣabhaḥ // BhP_04.23.009 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534371 (1.192):
BhP_04.23.009/1 sanat-kumāro bhagavān yad āhādhyātmikaṃ param / BhP_04.23.009/2 yogaṃ tenaiva puruṣam abhajat puruṣarṣabhaḥ
bhaktir bhagavati brahmaṇy ananya viṣayābhavat || [BhP 4.23.7 8]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682510 (0.0):
bhagavad dharmiṇaḥ sādhoḥ śraddhayā yatataḥ sadā / / bhaktir bhagavati brahmaṇy ananya viṣayābhavat // BhP_04.23.010 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534376 (0.018):
BhP_04.23.010/1 bhagavad-dharmiṇaḥ sādhoḥ śraddhayā yatataḥ sadā / BhP_04.23.010/2 bhaktir bhagavati brahmaṇy ananya-viṣayābhavat
tenaiva dvārīkṛtena || / ||4.23|| śrī maitreyaḥ ||49|| / śrī rudra gīte'pi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403277 (0.060):
prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ gatiḥ || [BhP 2.4.20] || / spasṭam || 2.4 || śrī śukaḥ || 56 || / atha śrī vyāsa devasya
idaṃ japata bhadraṃ vo viśuddhā nṛpa nandanāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683993 (0.0):
viśvaṃ rudra bhaya dhvastam akutaścid bhayā gatiḥ // BhP_04.24.068 // / idaṃ japata bhadraṃ vo viśuddhā nṛpa nandanāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535966 (1.192):
BhP_04.24.069/1 idaṃ japata bhadraṃ vo viśuddhā nṛpa-nandanāḥ
sva dharmam anutiṣṭhanto bhagavaty arpitāśayāḥ ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535973 (0.0):
BhP_04.24.069/1 idaṃ japata bhadraṃ vo viśuddhā nṛpa-nandanāḥ / BhP_04.24.069/2 sva-dharmam anutiṣṭhanto bhagavaty arpitāśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684000 (0.0):
idaṃ japata bhadraṃ vo viśuddhā nṛpa nandanāḥ / / sva dharmam anutiṣṭhanto bhagavaty arpitāśayāḥ // BhP_04.24.069 //
tam evātmānam ātma sthaṃ sarva bhūteṣv avasthitam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684007 (0.0):
sva dharmam anutiṣṭhanto bhagavaty arpitāśayāḥ // BhP_04.24.069 // / tam evātmānam ātma sthaṃ sarva bhūteṣv avasthitam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535980 (5.960):
BhP_04.24.069/2 sva-dharmam anutiṣṭhanto bhagavaty arpitāśayāḥ / BhP_04.24.070/1 tam evātmānam ātma-sthaṃ sarva-bhūteṣv avasthitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22916031 (0.061):
sarva bhūta sthaṃ sarveṣu bhūteṣu sthitaṃ svam ātmānaṃ sarva bhūtāni ca
pūjayadhvaṃ gṛṇantaś ca dhyāyantaś cāsakṛd dharim || [BhP 4.24.64 65]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684011 (0.0):
tam evātmānam ātma sthaṃ sarva bhūteṣv avasthitam / / pūjayadhvaṃ gṛṇantaś ca dhyāyantaś cāsakṛd dharim // BhP_04.24.070 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535985 (0.007):
BhP_04.24.070/1 tam evātmānam ātma-sthaṃ sarva-bhūteṣv avasthitam / BhP_04.24.070/2 pūjayadhvaṃ gṛṇantaś ca dhyāyantaś cāsakṛd dharim
atha tam eva pūjayadhvaṃ na tu svadharmānuṣñhānāgrahādikam api
kurudhvam ity eva kārārthaḥ | ātmasthaṃ svāntaryāmitvena sthitam | tadvad
apareṣv api bhūteṣv avasthitam ātmānaṃ paramātmānaṃ gṛṇantaḥ kīrtayanto
dhyāyantaś cety anyatra manovaco vyāpāro'pi niṣiddhaḥ | asakṛd iti ekasyāṃ
pūjāyāṃ samāpyamānāyām evānyārabhdyavyā na tu karmādyāgraheṇa
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17328463 (0.012):
kathaṃ sarvasya tadanyatayā vyāptyasādhanam? anyathāikasyāpi tadanyatvaṃ / na syāt, nimittasya samānatvād iti | yata evaṃ tasmāt kvacid vastuni
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930559 (0.014):
maṇautviti// ityuktamityanvayaḥ/ tadanyānyatvasyeti// dhūmālokābhyāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019433 (0.016):
viśiṣṭe śaktirastu/ na tvinvite// anvayadhiyo 'nyalabhyatvādita
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3213915 (0.018):
yūpaḥ'ityarthavādārthavanmānāntarayogya eveti dvaitapramāṇerapahriyata / iti samādhatte tathāpīti / / anyaparatvaṃ gauṇārthakatvam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21171035 (0.021):
anityajñānamātravṛttirātmamanoyogādiprayojyā kāryatā tadanyakāryatvaṃ / pramāniśaṣṭhapraṇāniṣṭhaṃ ca tatpratiyogikaṃ tannirūpitaṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21264640 (0.021):
āghārayatīti dīrghadhārādharmakāveva homaukuryāt, nānyadharmakāviti / / 'tūṣṇī'miti tudharmāvāntarabhedānāṃ mantrāṇāṃ nivṛttyartham /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27514631 (0.028):
sakmyaṃgoḥ / RV_03.038.07.2{24} anyad-anyadasuryaṃ vasānā ni māyino mamire rūpamasmin
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1576224 (0.028):
saṃsarttā parinirvātā sa hy ātmā nānyalakṣaṇaḥ // HSvs_[1.4]90 //
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 424532 (0.028):
saṃsarttā parinirvātā % sa hy ātmā nānyalakṣaṇaḥ // HSvs_[1.4]90 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11243914 (0.029):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā / / pārārthyañca tathānaikyaṃ viyogo yoga eva ca // 10 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501196 (0.030):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 2 (udnyku2u.htm.txt) 14641768 (0.035):
tathānye(thā cānye)pyācārāḥ samucchetsyante anuṣṭhāsyante ca, iti na / vicchedaḥ / / tatastadvadāgamamūlatā iti cet- evaṃ tarhi pravāhādau liṅgābhāve
vicchedaḥ kartavya ity arthaḥ || / || 4.24 || śrī rudraḥ pracetasaḥ || 50 ||
(page 17) [51] / etad eva śrī nāradenāpi sphuṭīkariṣyate anvaya vyatirekābhyāṃ | yathāha
taj janma tāni karmāṇi tad āyus tan mano vacaḥ | / nṝṇāṃ yena hi viśvātmā sevyate harir īśvaraḥ ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541282 (0.024):
BhP_04.31.009/1 taj janma tāni karmāṇi tad āyus tan mano vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688956 (0.025):
BhP_04.31.009/0 nārada uvāca / taj janma tāni karmāṇi tad āyus tan mano vacaḥ /
kiṃ janmabhis tribhir veha śaukra sāvitra yājñikaiḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541289 (0.0):
BhP_04.31.009/2 nṛṇāṃ yena hi viśvātmā sevyate harir īśvaraḥ / BhP_04.31.010/1 kiṃ janmabhis tribhir veha śaukra-sāvitra-yājñikaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688963 (0.0):
nṛṇāṃ yena hi viśvātmā sevyate harir īśvaraḥ // BhP_04.31.009 // / kiṃ janmabhis tribhir veha śaukra sāvitra yājñikaiḥ /
karmabhir vā trayī proktaiḥ puṃso'pi vibudhāyuṣā ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688969 (0.0):
kiṃ janmabhis tribhir veha śaukra sāvitra yājñikaiḥ / / karmabhir vā trayī proktaiḥ puṃso 'pi vibudhāyuṣā // BhP_04.31.010 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541296 (1.192):
BhP_04.31.010/1 kiṃ janmabhis tribhir veha śaukra-sāvitra-yājñikaiḥ / BhP_04.31.010/2 karmabhir vā trayī-proktaiḥ puṃso 'pi vibudhāyuṣā
śrutena tapasā vā kiṃ vacobhiś citta vṛttibhiḥ | / buddhyā vā kiṃ nipuṇayā balenendriya rādhasā ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688980 (0.0):
karmabhir vā trayī proktaiḥ puṃso 'pi vibudhāyuṣā // BhP_04.31.010 // / śrutena tapasā vā kiṃ vacobhiś citta vṛttibhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541308 (0.026):
BhP_04.31.010/2 karmabhir vā trayī-proktaiḥ puṃso 'pi vibudhāyuṣā / BhP_04.31.011/1 śrutena tapasā vā kiṃ vacobhiś citta-vṛttibhiḥ
kiṃ vā yogena sāṅkhyena nyāsa svādhyāyayor api | / kiṃ vā śreyobhir anyaiś ca na yatrātma prado hariḥ ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541321 (0.0):
BhP_04.31.011/2 buddhyā vā kiṃ nipuṇayā balenendriya-rādhasā / BhP_04.31.012/1 kiṃ vā yogena sāṅkhyena nyāsa-svādhyāyayor api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688992 (0.0):
buddhyā vā kiṃ nipuṇayā balenendriya rādhasā // BhP_04.31.011 // / kiṃ vā yogena sāṅkhyena nyāsa svādhyāyayor api /
śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ | / sarveṣām api bhūtānāṃ harir ātmātmadaḥ priyaḥ || [BhP 4.31.9 13]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541332 (0.0):
BhP_04.31.012/2 kiṃ vā śreyobhir anyaiś ca na yatrātma-prado hariḥ / BhP_04.31.013/1 śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689002 (0.0):
kiṃ vā śreyobhir anyaiś ca na yatrātma prado hariḥ // BhP_04.31.012 // / śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634584 (0.042):
amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ || (BhP 11.2.21) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923115 (0.055):
amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ || [BhP 11.3.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897917 (0.063):
sevanābhāva mātreṇa kuto vaiyarthyam | tatrāha, śreyasāṃ phalānām / ātmaivāvadhiḥ parākāṣṭhā | arthataḥ paramārthataḥ
śaukraṃ śukra sambandhi janma viśuddha mātā pitṛbhyām utpattiḥ |
sāvitram upanayanena | yājñikaṃ dīkṣayā | indriya rādhasā tat pāṭavena |
atra sāṅkhyena dehādi vyatiriktātma jñāna mātreṇeti ṭīkā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17724452 (0.056):
| atra hi dehātiriktātma jñāna mātram apekṣate na tūktātma yāthātmyaṃ tan
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7280156 (0.056):
suprajastādy-avāntarāneka-phalāśaṃsā-śravaṇāt | atra hi / dehātiriktātma-jñāna-mātram apekṣate na tūktātma-yāthātmyaṃ tan niścaye
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17508661 (0.057):
dehādivyatiriktātmajñānaṃ vināpi siddheḥ tadvyāvṛttaye
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10489218 (0.061):
nirupacāreṇa guṇajñānaṃ vinetyarthaḥ / / dehādivyatiriktātmavādināmiti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13283748 (0.061):
nirupacāreṇa guṇajñānaṃ vinetyarthaḥ / / dehādivyatiriktātmavādināmiti /
atha śreyasām ity ādi ṭīkā ca nanv eṣāṃ nānā phala sādhanānāṃ hari
sevanābhāva mātreṇa kuto vaiyarthyam | tatrāha, śreyasāṃ phalānām
ātmaivāvadhiḥ parākāṣṭhā | arthataḥ paramārthataḥ / ātmārthatvenaivānyeṣāṃ priyatvād ity arthaḥ | bhavatv ātmāvadhiḥ | hareḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8622604 (0.055):
nanvavaśyavaktavyārthatvaṃ svarūpottamattvam arthata ādhikyaṃ vā niyāmakaṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541324 (0.058):
BhP_04.31.013/1 śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688995 (0.063):
śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ / / sarveṣām api bhūtānāṃ harir ātmātmadaḥ priyaḥ // BhP_04.31.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897866 (0.063):
śreyasām api sarveṣām ātmā hy avadhir arthataḥ | / sarveṣām api bhūtānāṃ harir ātmātmadaḥ priyaḥ || [BhP 4.31.9 13]
kim āyātam | tatrāha sarveṣām apīti | ātmadaś ca avidyānirāsena
svarūpābhivyañjakaḥ | aiśvareṇāpi rūpeṇa bali prabhṛtibhya iva ātmapradaḥ
priyaś ca paramānanda rūpatvād ity eṣā | / atra sarveṣāṃ bhūtānāṃ śuddha jīvānām api ātmā paramātmeti jñeyam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769068 (0.056):
brahmaṇi dṛṣṭa sarva sukha rahite sthitiḥ syāt | paramānanda rūpatvād iti / cet, na | tad ānandasyānanubhūta caratvena citta sthiti hetutvābhāvāt |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735134 (0.056):
brahmaṇi dṛṣṭa-sarva-sukha-rahite sthitiḥ syāt | paramānanda-rūpatvād iti / cet, na | tad-ānandasyānanubhūta-caratvena citta-sthiti-hetutvābhāvāt |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 500010 (0.064):
muktāvabhāvo 'ntaḥkaraṇasyaivābhāvānna tu sarveṣāṃ svarūpabhūtānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317799 (0.064):
paramatvam ānandaika rūpatvaṃ ca nigadenaivoktam asti | kiṃ bahunā
raśmi sthānīyānāṃ jīvānāṃ sūrya sthānīyatvāt tasya | tad uktam
tasmāt priyatamaḥ svātmā sarveṣām eva dehinām | / tad artham eva sakalaṃ jagac caitac carācaram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188045 (0.0):
ānandatvaṃ nirupādhipremāspadatvena sādhayati | / tasmāt priyatamaḥ svātmā / sarveṣām eva dehinām |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767444 (0.004):
yaj jīryaty api dehe 'smin jīvitāśā balīyasī // BhP_10.14.053 // / tasmāt priyatamaḥ svātmā sarveṣām api dehinām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368130 (0.020):
BhP_10.14.054/1 tasmāt priyatamaḥ svātmā sarveṣām api dehinām
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām || [BhP 10.14.54] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368136 (0.0):
BhP_10.14.054/3 tad artham eva sakalaṃ jagad etac carācaram / BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767450 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagad etac carācaram // BhP_10.14.054 // / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995492 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995724 (0.0):
eko'si prathamam iti [BhP 10.14.18] iti ca | kṛṣṇam enam avehi tvam / ātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313967 (0.0):
paramātmāham | kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām [BhP
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751112 (0.050):
tad rūpeṇa pratītir māyā mātram ity arthaḥ | tad uktam / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511571 (0.050):
tad-rūpeṇa pratītir māyā-mātram ity arthaḥ | tad uktam - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736312 (0.050):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad-dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || [BhP 10.14.55] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307096 (0.050):
darśitam | tasmāt priyatamaḥ svātmety uktvā [BhP 10.14.54] / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
ātmānau jīva tādātmyāpanna brahmeśvarākhyau dadāti yathāyathaṃ
sphorayati vaśīkārayati ca yaḥ sa ātmada iti svāmy abhiprāyaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901770 (0.063):
atra tapa ādi sampatteḥ sārthakatvaṃ nārāyaṇa bhajanena bhavatīti svāmy / abhiprāyaḥ | tathā / ahaṃ ca saṃsārita ātma tattvaṃ
yathā taror mūla niṣecanena / tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17812869 (0.0):
dharmyaṃ dharmād anapetaṃ sarva dharmākaraṇe 'pi sarva dharma siddheḥ / yathā taror mūla niṣecanena / tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18455791 (0.0):
dharmyaṃ dharmād anapetaṃ sarva-dharmākaraṇe 'pi sarva-dharma-siddheḥ - / yathā taror mūla-niṣecanena / tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541342 (0.0):
BhP_04.31.014/1 yathā taror mūla-niṣecanena tṛpyanti / tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689011 (0.0):
sarveṣām api bhūtānāṃ harir ātmātmadaḥ priyaḥ // BhP_04.31.013 // / yathā taror mūla niṣecanena tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114318 (0.048):
kiṃ ca, nāradoktau [BhP 4.31.14] / yathā taror mūla niṣecanena / tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ |
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ / tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā || [BhP 4.31.12]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17812876 (0.0):
tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ | / prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18455794 (0.0):
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ | / prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541348 (0.0):
tat-skandha-bhujopaśākhāḥ / BhP_04.31.014/2 prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ tathaiva sarvārhaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689017 (0.0):
yathā taror mūla niṣecanena tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ / / prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114328 (0.0):
tṛpyanti tat skandha bhujopaśākhāḥ | / prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṃ / tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā // Hbhv_11.257 //
ṭīkā ca kiṃ ca nānā karmabhis tat tad devatā prīti nimittāny api phalāni
hari prītyā bhavanti | kevala tat tad devatārādhanena tu na kiñcid iti
sadṛṣṭāntam āha yathety ādinā || / || 4.31 || śrī nāradaḥ pracetasaḥ ||52||
śrī ṛṣabha deva kṛta sva putra śikṣaṇe'pi ye vā mayīśe [BhP 5.5.3] ity
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102162 (0.056):
śrī ṛṣabhadevasya putrānuśāsane [BhP 5.5.3] / ye vā mayīśe kṛta sauhṛdārthā; janeṣu dehambhara vārtikeṣu |
ādikaṃ, matto'py anantād ity ādikaṃ [BhP 5.5.25] cāgre darśanīyam |
brāhmaṇa rahūgaṇa saṃvādānte'pīdam asti
rahūgaṇa tvam api hy adhvano'sya; / sannyasta daṇḍaḥ kṛta bhūta maitraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696097 (0.0):
BhP_05.13.019 // / rahūgaṇa tvam api hy adhvano 'sya sannyasta daṇḍaḥ kṛta bhūta maitraḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552177 (0.044):
BhP_05.13.020/1 rahūgaṇa tvam api hy adhvano 'sya sannyasta-daṇḍaḥ / kṛta-bhūta-maitraḥ / BhP_05.13.020/2 asaj-jitātmā hari-sevayā śitaṃ jñānāsim ādāya tarāti-pāram
asaj jitātmā hari sevayā śitaṃ;
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696100 (0.0):
rahūgaṇa tvam api hy adhvano 'sya sannyasta daṇḍaḥ kṛta bhūta maitraḥ / / asaj jitātmā hari sevayā śitaṃ jñānāsim ādāya tarāti pāram //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552181 (0.026):
kṛta-bhūta-maitraḥ / BhP_05.13.020/2 asaj-jitātmā hari-sevayā śitaṃ jñānāsim ādāya tarāti-pāram
jñānāsim ādāya tarāti pāram || [BhP 5.13.20] (page 18)
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552188 (0.008):
BhP_05.13.020/2 asaj-jitātmā hari-sevayā śitaṃ jñānāsim ādāya tarāti-pāram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696107 (0.011):
asaj jitātmā hari sevayā śitaṃ jñānāsim ādāya tarāti pāram //
jñānam atra bhavaty āśrayam eva | tathoktam etad anantaraṃ śrī
rahūgaṇenaiva / aho nṛ janmākhila janma śobhanaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552199 (0.0):
BhP_05.13.021/1 aho nṛ-janmākhila-janma-śobhanaṃ kiṃ janmabhis tv aparair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696118 (0.0):
BhP_05.13.021/0 rājovāca / aho nṛ janmākhila janma śobhanaṃ kiṃ janmabhis tv aparair apy amuṣmin /
kiṃ janmabhis tv aparair apy amuṣmin / na yad dhṛṣīkeśa yaśaḥ kṛtātmanāṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552201 (0.0):
BhP_05.13.021/1 aho nṛ-janmākhila-janma-śobhanaṃ kiṃ janmabhis tv aparair
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552208 (0.0):
BhP_05.13.021/1 aho nṛ-janmākhila-janma-śobhanaṃ kiṃ janmabhis tv aparair / BhP_05.13.021/2 na yad dhṛṣīkeśa-yaśaḥ-kṛtātmanāṃ mahātmanāṃ vaḥ pracuraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696126 (0.0):
aho nṛ janmākhila janma śobhanaṃ kiṃ janmabhis tv aparair apy amuṣmin /
mahātmanāṃ vaḥ pracuraḥ samāgamaḥ || [BhP 5.13.21] / na hy adbhutaṃ tvac caraṇābja reṇubhir
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552218 (0.0):
BhP_05.13.021/2 na yad dhṛṣīkeśa-yaśaḥ-kṛtātmanāṃ mahātmanāṃ vaḥ pracuraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696136 (0.0):
na yad dhṛṣīkeśa yaśaḥ kṛtātmanāṃ mahātmanāṃ vaḥ pracuraḥ samāgamaḥ //
hatāṃhaso bhaktir adhokṣaje'malā | / mauhūrtikād yasya samāgamāc ca me
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552228 (0.0):
BhP_05.13.022/1 na hy adbhutaṃ tvac-caraṇābja-reṇubhir hatāṃhaso bhaktir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696145 (0.0):
na hy adbhutaṃ tvac caraṇābja reṇubhir hatāṃhaso bhaktir adhokṣaje 'malā /
dustarka mūlo'pahato'vivekaḥ || [BhP 5.13.21] / spaṣṭam |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26552232 (0.0):
BhP_05.13.022/2 mauhūrtikād yasya samāgamāc ca me dustarka-mūlo 'pahato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696149 (0.0):
mauhūrtikād yasya samāgamāc ca me dustarka mūlo 'pahato 'vivekaḥ //
||5.13|| śrī brāhmaṇo rahūgaṇam ||53|| / tathā citraketuṃ prati śrī saṅkarṣaṇopadeśānte'pi dṛṣṭa śrutābhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929954 (0.061):
kāmanā rahitām | tad anyā tu vyabhicāriṇīti bhāvaḥ | / || 3.9 || śrī brāhmaṇo rahūgaṇam || 251 || (page 130)
mātrābhir / ity [BhP 6.16.62] ādau mad bhaktaḥ puruṣo bhaved ity agrata udāhāryam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926195 (0.046):
jñāna vijñāna santṛpto mad bhaktaḥ puruṣo bhavet || [BhP 6.16.62]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916565 (0.052):
mad bhaktaḥ [BhP 11.14.18] ity ādau ca | / api cet sudurācāraḥ [Gītā 9.30] ity ādy uktasyānanya bhāktvena lakṣitā tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715510 (0.058):
jñānavijñānasantṛpto madbhaktaḥ puruṣo bhavet // BhP_06.16.062 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175824 (0.064):
BhP_06.16.062/2 jñānavijñānasantṛpto madbhaktaḥ puruṣo bhavet / BhP_06.16.063/1 etāvān eva manujairyoganaipuṇyabuddhibhiḥ
asura bālānuśāsane'pi / kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387358 (0.0):
BhP_07.06.001/0 śrīprahrāda uvāca / BhP_07.06.001/1 kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721314 (0.0):
BhP_07.06.001/0 śrīprahrāda uvāca / kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha /
durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tad apy adhruvam arthadam ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721320 (0.0):
kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha / / durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tadapyadhruvamarthadam // BhP_07.06.001 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387365 (1.192):
BhP_07.06.001/1 kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha / BhP_07.06.001/2 durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tadapyadhruvamarthadam
yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam | / yad eṣa sarva bhūtānāṃ priya ātmeśvaraḥ suhṛt || [BhP 7.6.1 2]
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387379 (0.0):
BhP_07.06.001/2 durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tadapyadhruvamarthadam / BhP_07.06.002/1 yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721333 (0.0):
durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tadapyadhruvamarthadam // BhP_07.06.001 // / yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898242 (0.007):
ādi | iha puruṣasya ca viṣṇoḥ pādopasarpaṇam eva yathānurūpaṃ yogyam ity
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420281 (0.056):
BhP_11.16.009/1 aham ātmoddhavāmīṣāṃ bhūtānāṃ suhṛd īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827931 (0.061):
aham ātmoddhavāmīṣāṃ bhūtānāṃ suhṛd īśvaraḥ /
ihaiva mānuṣa janmani bhāgavatān dharmān ācaret yato'rthadam etaj
janma | devādi janmani mahā viṣayāveśāt paśv ādi janmani vivekābhāvāc
ca, mānuṣaṃ janma ca prāpya na vilambetetyāha kaumāre, kaumāram
ārabhya ity arthaḥ | yatas tad api janma dhruvaṃ punar durlabhaṃ ca |
śāstrasya ca prādhānyena manuṣyam adhikṛtya pravṛttatvāt tad
anuvādenoktir iyam | tad buddhy ādi sāmyena mānuṣatvam āropyaiveti
jñeyam | tatra bhāgavata dharmācaraṇasyaiva yuktatvaṃ darśayati yathā
ādi | iha puruṣasya ca viṣṇoḥ pādopasarpaṇam eva yathānurūpaṃ yogyam ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721324 (0.007):
durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tadapyadhruvamarthadam // BhP_07.06.001 // / yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898172 (0.007):
durlabhaṃ mānuṣaṃ janma tad apy adhruvam arthadam || / yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387370 (0.019):
BhP_07.06.002/1 yathā hi puruṣasyeha viṣṇoḥ pādopasarpaṇam
arthaḥ | yad yasmād eva bhūtānāṃ svabhāvata eva priyaḥ prīti viṣayaḥ
prema / kartā | tatra hetuḥ ātmā paramātmā | pādopasarpaṇe hetv antaraṃ yasmāc
caiṣa īśvaraḥ kartum akartum anyathā kartuṃ samarthaḥ | suhṛt sarveṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17753385 (0.034):
tat tal līlāyām eva kṛta manoratha viśeṣā māṃ bhajantaḥ sukhayanty aham / apīśvaratvāt kartum akartum anyathā kartum api samarthas teṣām api
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136066 (0.043):
daśalakṣeṇa kartum akartum anyathā kartuṃ kṣamo bhavati /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5866207 (0.046):
sa eva ca heya upādeyo vā, yaṃ puruṣaḥ kartumakartumanyathā vā kartuṃ / śaknoti / / tatraiva ca samarthaḥ kartādhikṛto niyojyo bhavati /
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513843 (0.048):
tat-tal-līlāyām eva kṛta-manoratha-viśeṣā māṃ bhajantaḥ sukhayanty aham / apīśvaratvāt kartum akartum anyathā kartum api samarthas teṣām api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198594 (0.052):
duḥkha-jñānam astu, duḥkhānubhavas tu nāsty eva | yata eva kartum akartum / anyathā-kartuṃ samarthe parama-karuṇāmaya-nicaya-śiromaṇau tasmin
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616122 (0.055):
adyāpi rājate oḍra deśe'sau bhakta vatsalaḥ | / kartuṃ na kartuṃ tat kartuṃ samartho harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918541 (0.063):
tasyā janmāsambhavaḥ ataeva sarvadā virājamāṇe'pi kartum akartum anyathā / kartuṃ samarthe tasmiṃs tad vimukhānāṃ na saṃsāra santāpāḥ santi | ataḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970218 (0.064):
MSS_8869 1 kartumakartuṃ śaktaḥ sakalaṃ jagadetadanyathākartum /
hitaṃ cikīrṣuś ceti | / tad etad upakramyopasaṃharati | / dharmārtha kāma iti yo'bhihitas tri varga
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093007 (0.0):
dharmārtha kāma iti yo 'bhihitas tri varga
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387751 (0.063):
BhP_07.06.026/1 dharmārthakāma iti yo 'bhihitastrivarga
īkṣā trayī naya damau vividhā ca vārtā |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387762 (0.0):
BhP_07.06.026/2 īkṣā trayī nayadamau vividhā ca vārtā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721690 (0.0):
dharmārthakāma iti yo 'bhihitastrivarga $ īkṣā trayī nayadamau vividhā ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093013 (0.0):
dharmārtha kāma iti yo 'bhihitas tri varga / īkṣā trayī naya damau vividhā ca vārtā |
manye tad etad akhilaṃ nigamasya satyaṃ / svātmārpaṇaṃ sva suhṛdaḥ paramasya puṃsaḥ || [BhP 7.6.24]
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387774 (0.0):
BhP_07.06.026/2 īkṣā trayī nayadamau vividhā ca vārtā / BhP_07.06.026/3 manye tadetadakhilaṃ nigamasya satyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721700 (0.0):
dharmārthakāma iti yo 'bhihitastrivarga $ īkṣā trayī nayadamau vividhā ca / vārtā & / manye tadetadakhilaṃ nigamasya satyaṃ % svātmārpaṇaṃ svasuhṛdaḥ paramasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093022 (0.0):
īkṣā trayī naya damau vividhā ca vārtā | / manye tad etad akhilaṃ nigamasya satyaṃ
īkṣā ātma vidyā | tad etat sarvaṃ nigamasyārtha jātaṃ sva suhṛdaḥ
svāntaryāminaḥ paramasya puṃsas tasmai svātmārpaṇa sādhanaṃ cet tarhi
satyaṃ manye satya phalatvāt | yad vā, satyam artha kriyā kārakaṃ saphalam
iti yāvat | anyathā dharmādīnāṃ niṣphalatvam eveti bhāvaḥ ||
|| 7.6 || śrī prahlādo'surabālakān ||54 55|| / agre ca / tatropāya sahasrāṇām ayaṃ bhagavatoditaḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388263 (0.017):
BhP_07.07.029/1 tatropāyasahasrāṇāmayaṃ bhagavatoditaḥ / BhP_07.07.029/2 yadīśvare bhagavati yathā yairañjasā ratiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914825 (0.022):
paraṃ mokṣam apīti ṭīkā ca | tasmāt sādhūktaṃ nālaṃ dvijatvam ity ādi | / || 7.7 || śrī prahlādo'sura bālakān || 168 ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2722155 (0.025):
bījanirharaṇaṃ yogaḥ pravāhoparamo dhiyaḥ // BhP_07.07.028 // / tatropāyasahasrāṇāmayaṃ bhagavatoditaḥ / / yadīśvare bhagavati yathā yairañjasā ratiḥ // BhP_07.07.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316569 (0.064):
|| 7.7 || śrī prahlādo'sura bālakān || 54 || / sā ca kṛta saṅgatis tasya prāpañcikāgocaratayāpi kṛṣṇa rūpeṇaivānantadhā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938876 (0.064):
tasya hareḥ | tasmād āropitānāṃ naśvarāṇāṃ viṣayāṇāṃ jāyāpatyādīnām / upārjanaiḥ kim iti | / || 7.7 || śrī prahlādo'sura bālakān || 306 ||
yad īśvare bhagavati yathā yair añjasā ratiḥ || [BhP 7.7.24]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2722160 (0.006):
tatropāyasahasrāṇāmayaṃ bhagavatoditaḥ / / yadīśvare bhagavati yathā yairañjasā ratiḥ // BhP_07.07.029 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388269 (0.008):
BhP_07.07.029/1 tatropāyasahasrāṇāmayaṃ bhagavatoditaḥ / BhP_07.07.029/2 yadīśvare bhagavati yathā yairañjasā ratiḥ
tatra pūrvokte triguṇātmaka karmaṇāṃ bīja nirharaṇe'pi upāya sahasrāṇāṃ
madhye ayam eva upāyaḥ bhagavatā śrī nāradena māṃ pratyupadiṣṭaḥ | yair
upāya sahasraiḥ siddhād yad yasmād upāyād yathā yathāvad īśvare
bhagavati añjasā vyavadhānānantaraṃ vinaiva ratiḥ prītir bhavati | ataḥ
karma bīja nirharaṇam api tasyānuṣaṅgikam eva phalam iti bhāvaḥ | (page
agre ca guru śuśrūṣayā bhaktyā [BhP 7.7.30] ity ādibhis
tasyaivopāyasyāṅgāny uktvāha / evaṃ nirjita ṣaḍ vargaiḥ kriyate bhaktir īśvare |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110167 (0.0):
uktaṃ ca saptama skandhe śrī prahlādena [BhP 7.7.33] / evaṃ nirjita ṣaḍ vargaiḥ kriyate bhaktir īśvare |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910547 (0.0):
śrī bhagavad viṣayaka rati pradatvam uktam | evaṃ nirjita ṣaḍ vargaiḥ / kriyate / bhaktir īśvare [BhP 7.7.33] ity ādinā | yat tu astv evam aṅga bhagavān
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388319 (0.036):
BhP_07.07.033/1 evaṃ nirjitaṣaḍvargaiḥ kriyate bhaktirīśvare / BhP_07.07.033/2 vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2722207 (0.048):
evaṃ nirjitaṣaḍvargaiḥ kriyate bhaktirīśvare / / vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ // BhP_07.07.033 //
vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ || [BhP 7.7.33]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2722211 (0.0):
evaṃ nirjitaṣaḍvargaiḥ kriyate bhaktirīśvare / / vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ // BhP_07.07.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110170 (0.0):
evaṃ nirjita ṣaḍ vargaiḥ kriyate bhaktir īśvare | / vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ // Hbhv_10.522 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388324 (0.006):
BhP_07.07.033/1 evaṃ nirjitaṣaḍvargaiḥ kriyate bhaktirīśvare / BhP_07.07.033/2 vāsudeve bhagavati yayā saṃlabhyate ratiḥ
evaṃ pūrvokta guru śuśrūṣādi prakāreṇaiva, na tu tad arthe pṛthak
prayatnena | nirjita karma bīja lakṣaṇa kāma krodha lobha moha mada
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22946298 (0.008):
satataṃ śivatā-samāveśaḥ || Parks_1.18 || / kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsaryâvihita-hiṃsā-steya-loka-vidviṣṭa-varjanam
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2863385 (0.009):
satataṃ śivatāsamāveśaḥ || Parks_1.18 || / kāmakrodhalobhamohamadamātsaryāvihitahiṃsāsteyalokavidviṣṭavarjanam ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511103 (0.009):
* yathoktaṃ śrīvijñānabhairave / / * kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare /
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26382471 (0.009):
ataś ca tanmayaṃ sarvam bhāvayan bhavajij janaḥ || 100 || / kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404439 (0.009):
prayatnād dhṛtam api vināśi // Vi_96.49 // / kāmakrodhalobhamohamadamātsaryasthānam // Vi_96.50 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212111 (0.009):
Viṣṇu 96.50 kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsarya-sthānam //
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782706 (0.019):
jvarātisāravisūcikāmūrchādikaṃ tacchārīramucyate | / kāmakrodhalobhamohamaderṣyādikaṃ priyaviyogādikaṃ tanmānasamityucyate |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820198 (0.022):
kāmakrodhamahālobhamadamātsaryamohakāḥ // PS_1,4.11 //
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434874 (0.031):
asthisaṃcayaṃ ṣaṣṭyadhikaṃ śatatrayam asty asya prāṇena saṃbandhaḥ // 24 / kāmakrodhalobhamohamadamānāhaṅkārāś ceti sapta bandhanāni // 25
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416664 (0.037):
abhyāhato 'haṃkāraspṛṣṭo / 12,308.191d@029B_0131 mātsaryakāmakrodhalobhamohamānadarpamadāviṣṭas
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8826959 (0.048):
AbhT_29.290a/. lobhamohamadakrodharāgamāyājuṣaśca ye /
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496676 (0.048):
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562229 (0.054):
kāma.krodha.lobha.māna.mada.harṣa.tyāgāt kāryaḥ //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10343009 (0.056):
kāmakrodhadarpamohalobhakārpaṇyadambhaparivādābhimānahiṃsānivṛttā iti
mātsaryair janaiḥ punar api bhaktiḥ kriyata eva | yathā vāsudeve ratir api
saṃlabhyata ity arthaḥ || / || 7.7 || prahlādas tān ||56 57|| / varṇāśramācāra kathanārambhe naramātra dharma kathane'pi
dharma mūlaṃ hi bhagavān sarva vedamayo hariḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392473 (0.0):
BhP_07.11.007/1 dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726053 (0.0):
dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ /
smṛtaṃ ca tad vidāṃ rājan yena cātmā prasīdati || [BhP 7.11.7]
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392479 (0.0):
BhP_07.11.007/1 dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ / BhP_07.11.007/2 smṛtaṃ ca tadvidāṃ rājan yena cātmā prasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726059 (0.0):
dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ / / smṛtaṃ ca tadvidāṃ rājan yena cātmā prasīdati // BhP_07.11.007 //
dharmasya mūlaṃ pramāṇaṃ bhagavān | yataḥ sarva vedamayaḥ | smṛtaṃ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392469 (0.042):
BhP_07.11.007/1 dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726049 (0.042):
dharmamūlaṃ hi bhagavān sarvavedamayo hariḥ /
smṛtiś ca, tad vidāṃ vedamaya bhagavad vidāṃ, tasya pramāṇam | ābhyāṃ
tad bahirmukha dharmasyāpārthatvaṃ bhagavad dharmasyaivāvaśyakatvaṃ
coktam | ataeva / vedo'khilo dharma mūlaṃ smṛti śīle ca tad vidām |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444912 (0.0):
'vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483690 (0.0):
Manu2.06a/ vedo 'akhilo dharmamūlaṃ smṛti.śīle ca tadvidām |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573579 (0.0):
vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24426019 (0.0):
* vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883942 (1.192):
yathā'ha manu-- / vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22486261 (1.192):
smṛtiśca--- smṛtiśīle ca tadvidām / / ācāraścaiva sādhūnām" ityādi /"
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883855 (0.030):
sūtrārambhaprayojanaṃ ca-yathaiva vedo dharmamūlaṃ tathā smṛtiśīle apīti
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883870 (0.051):
vedavidāṃ ca ye smṛtiśīle te api dharmamūle bhavataḥ te api vedāvirodhinī,
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883862 (0.057):
na kevalaṃ veda eva dharmamūlaṃ, kiṃ tarhi- / tadvidāṃ ca smṛtiśīle // Gaut_1.2 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24315522 (0.061):
na tāvat liṅgaṃ svata eva pramāṇam; vedo 'khilo dharmamūlamiti smṛtyā / vedasyaiva kḷptasyānumānikasya vā dharmapramāṇatvaniyamāt,
ācāraś caiva sādhūnām ātmanas tuṣṭir eva ca || [Manu 2.6] / iti manusmṛti vākyād apy atra viśiṣṭatayopadiṣṭaṃ, tac ca yuktam
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883944 (0.0):
vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām / / ācāraścaiva sādhūnāṃ ātmanastuṣṭireva ca //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573581 (0.0):
vedo 'khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām / / ācāraś caiva sādhūnām ātmanas tuṣṭir eva ca // Mn_2.6 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483694 (0.024):
Manu2.06a/ vedo 'akhilo dharmamūlaṃ smṛti.śīle ca tadvidām | / Manu2.06c/ ācāraś ca eva sādhūnām ātmanas tuṣṭir eva ca ||
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22486261 (0.039):
smṛtiśca--- smṛtiśīle ca tadvidām / / ācāraścaiva sādhūnām" ityādi /"
dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162177 (0.0):
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627052 (0.0):
nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_01.01.001 //* / dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005025 (0.0):
vidyā rūpatvād eva parama śraiṣṭhyam āha / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906918 (0.0):
iyam eva bhaktiḥ dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977124 (0.035):
dharma-vistara ity atra dharma-śabdaḥ parama-dharma-paraḥ | dharmaḥ / projjhita-kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atraiva pratipāditatvāt | sa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924332 (0.035):
sakaitavatvam | iyam evākaitavākiñcanākhyatvena pūrvam uktā | dharmaḥ / projjhita kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra cāsyās
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312212 (0.035):
tad uktam anyasya sa doṣatva kathanena | dharmaḥ projjhita kaitavo'tra / paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra | ṭīkā ca pra śabdena mokṣābhisandhir api
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107790 (0.053):
tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41] / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam | [BhP 1.1.2] ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162185 (0.0):
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / BhP_01.01.002/2 vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627059 (0.0):
dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005032 (0.0):
dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983274 (1.192):
vedyaṃ vāstavam atra vastv ity asya viśeṣaṇābhyām eva / śivadaṃ tāpa trayonmūlanam iti | [BhP 1.1.2]
uktatvāt | / yenaiva dharmeṇa manaḥ prasīdatīty anena yenātmā suprasīdatītivat su
śabda viśiṣṭatayānuktatvāt tac chravaṇādi lakṣaṇa sākṣād bhakter eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914206 (0.063):
tad evaṃ tasyāḥ śravaṇādi rūpāyāḥ sākṣād bhakteḥ sarva vighna nivāraṇa
praśastatvaṃ ca bodhitam | tat tat sarva dharma kathanānte tu svayam eva
svasya tṛtīye gandharva jātau janmānuṣaṅgikaṃ bhagavat tattva jñāna
mātraṃ sat karmoktvā dvitīye ca śūdra jātau janmani sat saṅgaja śravaṇādi
mātraṃ tad uktvā, svasya tādṛśa bhagavat pārṣadatva paryanta phala prāptau
tathāvidham api sva dharma lakṣaṇaṃ kāraṇāntaraṃ nādṛtavān |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28181727 (0.048):
tadabhāvarūpakāraṇāntarābhāvādeveti/ maṇyabhāvarūpaṃ yat kāraṇāntaraṃ / tadabhāvādevetyarthaḥ/ atra antaraśabdaprayogāt dāhaṃ prati vahniḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17310413 (0.056):
mukhyam ity ata āha tad eva ekakāryakāraṇalakṣaṇaṃ mukhyaṃsahakāritvam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28129864 (0.057):
tadubhayeti/ samavāyyasamavāyibhinnakāraṇaṃ nimittakāraṇamityarthaḥ/ / kāraṇalakṣaṇamupasaṃharati tadetaditi/
DHARMAKIRTI: HETUBINDU (dhkhetuu.htm.txt) 27565637 (0.059):
03502 para-upalakṣaṇāt trailakṣaṇyād vyatirekitam iti na lakṣaṇa-antaram. / 03503 tasmān na hetuḥ ṣaḍ-lakṣaṇaḥ.
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208726 (0.060):
anugamaḥ/ sa tu tādātmyādiniveśena gauravadūṣitatvādanādaraṇīyaḥ/ / kāraṇalakṣaṇam / nanu / svabhinnatvaniveśanenāpi svavāraṇasambhavaḥ/ evaṃ saṃyogādinā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10752385 (0.061):
hetorniravakāśatvaṃ nātra hetvantaraṃ gaveṣaṇīyamiti sūcayati /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28124653 (0.061):
kāryatānirūpitasamavāyasambandhāvacchinnakāraṇatvaṃ vibhāgalakṣaṇaṃ atra / vivakṣitam/ saṃyoge tu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083990 (0.062):
yata evaṃ jagajjanmādikāraṇatvaṃ svalakṣaṇamatra sūtre brahmaṇo
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11275271 (0.063):
syānmatam asti kāraṇāntaraṃ buddhilakṣaṇaṃ yadindriyeṇa
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488810 (0.064):
iti cet? evam api tasya sahakāri nimittāntaraṃ vacanīyam iti/ / dharmasya kāraṇavacanam/ yadi dharmo nimittāntaram? tasya hetur vācyo
tathā hi tatraiva yūyam ity [BhP 7.10.48] asya ṭīkā ca etac ca sarva / sādhāraṇam uktaṃ bhaktasya tu bhaktir eva sarva puruṣārthatve hetur iti
pāṇḍavān eva lakṣyīkṛtyāha yathā hīty eṣā | tasmād atrāpi sākṣāt bhaktāv / eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164455 (0.0):
ceṣṭitaṃ vibhoḥ / BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629177 (0.0):
pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitaṃ vibhoḥ // / BhP_01.05.016 // / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119379 (0.0):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.5.17] / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629404 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120079 (0.0):
prathame (1.5.17) / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742934 (0.018):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225011 (0.018):
tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895974 (0.049):
ity ādikam uktvāha / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
apakvo'tha patet tato yadi [BhP 1.5.17] ity ādau bhakter
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164458 (0.0):
BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha / patet tato yadi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629179 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119381 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629406 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo'tha patet tato yadi |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120081 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742936 (0.032):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225014 (0.032):
tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
dharmātiriktatve'pi / śravaṇaṃ kīrtanaṃ cāsya smaraṇaṃ mahatāṃ gatā [BhP 7.11.10]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120732 (0.031):
tatraiva śrī nārada yudhiṣṭhira saṃvāde [BhP 7.11.11] / śravaṇaṃ kīrtanaṃ cāsya smaraṇaṃ mahatāṃ gateḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726105 (0.036):
teṣvātmadevatābuddhiḥ sutarāṃ nṛṣu pāṇḍava // BhP_07.11.010 // / śravaṇaṃ kīrtanaṃ cāsya smaraṇaṃ mahatāṃ gateḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392529 (0.041):
BhP_07.11.010/2 teṣvātmadevatābuddhiḥ sutarāṃ nṛṣu pāṇḍava / BhP_07.11.011/1 śravaṇaṃ kīrtanaṃ cāsya smaraṇaṃ mahatāṃ gateḥ
ity ādinottara / granthe dharmatva vidhānaṃ sarveṣv appi prāṇiṣv āvaśyakatvāpekṣayā
parama śreyo rūpatvāpekṣayā ca lākṣaṇikam eva | vastutas tu pañcame
tatrāpītyādi gadye [BhP 5.9.3] bhagavataḥ karma bandha vidhvaṃsana
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549964 (0.0):
BhP_05.09.002/1 tatrāpi svajana-saṅgāc ca bhṛśam udvijamāno bhagavataḥ / karma-bandha-vidhvaṃsana-śravaṇa-smaraṇa-guṇa-vivaraṇa-caraṇāravinda-yugalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693946 (0.0):
tatrāpi svajana saṅgāc ca bhṛśam udvijamāno bhagavataḥ / karma bandha vidhvaṃsana śravaṇa smaraṇa guṇa vivaraṇa caraṇāravinda yugalaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316679 (0.0):
yathā tam uddiśya tatrāpi ity ādi gadye bhagavataḥ karma bandha / vidhvaṃsana śravaṇa smaraṇa guṇa vivaraṇa caraṇāravinda yugalaṃ manasā
śravaṇa smaraṇetyādinā śrī jaḍabharatasya yā bhakti niṣṭhoktā tasyā pitary
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549964 (0.043):
BhP_05.09.002/1 tatrāpi svajana-saṅgāc ca bhṛśam udvijamāno bhagavataḥ / karma-bandha-vidhvaṃsana-śravaṇa-smaraṇa-guṇa-vivaraṇa-caraṇāravinda-yugalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693946 (0.043):
tatrāpi svajana saṅgāc ca bhṛśam udvijamāno bhagavataḥ / karma bandha vidhvaṃsana śravaṇa smaraṇa guṇa vivaraṇa caraṇāravinda yugalaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316679 (0.043):
yathā tam uddiśya tatrāpi ity ādi gadye bhagavataḥ karma bandha / vidhvaṃsana śravaṇa smaraṇa guṇa vivaraṇa caraṇāravinda yugalaṃ manasā
uparata ity ādi gadye [BhP 5.9.7] trayyāṃ vidyāyām eva paryavasita matayo
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550103 (0.0):
BhP_05.09.007/1 pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṃ / vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṃ jaḍa-matir iti bhrātur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694085 (0.0):
pitary uparate bhrātara enam atat prabhāva vidas trayyāṃ vidyāyām eva / paryavasita matayo na para vidyāyāṃ jaḍa matir iti bhrātur
para vidyāyām ity ādinā tad avajñātṝṇāṃ tad bhrātṝṇām ajñatva bodhanena
dharmātiriktatvaṃ para vidyātvaṃ ca bodhitam | ataevoktaṃ śrī nārasiṃhe
(page 20) / sanakādayo nivṛttākhye te ca dharme niyojitāḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933035 (0.0):
nārado daśamaś caiva % vasiṣṭhaś ca mahāmatiḥ // NsP_4.3 // / sanakādayo nivṛttākhye $ te ca dharme niyojitāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998024 (0.0):
nārado daśamaś caiva vasiṣṭhaś ca mahāmatiḥ // NsP_4.3 // / sanakādayo nivṛttākhye te ca dharme niyojitāḥ /
pravṛttākhye marīcādyām uktvaikaṃ nāradaṃ munim || iti | [NārP 4.4]
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933036 (0.017):
sanakādayo nivṛttākhye $ te ca dharme niyojitāḥ & / pravṛttākhye marīcyādyā % muktvaikaṃ nāradaṃ munim // NsP_4.4 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998025 (0.017):
sanakādayo nivṛttākhye te ca dharme niyojitāḥ / / pravṛttākhye marīcyādyā muktvaikaṃ nāradaṃ munim // NsP_4.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918789 (0.063):
sanakādayo nivṛttyākhye te ca charme niyojitāḥ //AP_*3.004cd/ / pravṛttyākhye marīcyādyā mokṣaike nārado muniḥ /AP_*3.005ab/
tena brahmaṇeti prākaraṇikam | tathā lakṣaṇāmaya kaṣṭha kalpanayā
śravaṇādīnāṃ svadharmāntargaṇanā ca bahirmukhānām api sākṣād bhakti
pravartanāyaiva | evam anyatrāpy anya miśra bhakty udeśa vākyeṣu jñeyam |
tasmād api bhaktāv eva tātparyam iti || / || 7.11 || śrī nārado yudhiṣṭhiram ||58|| / jāyanteyopākhyāne'pi ata ātyantikaṃ kṣemaṃ pṛcchāma [BhP 11.2.28] ity
asyottaram / manye'kutaścid bhayam acyutasya / pādāmbujopāsanam atra nityam |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410314 (0.0):
BhP_11.02.033/0 śrī-kavir uvāca / BhP_11.02.033/1 manye 'kutaścid-bhayam acyutasya pādāmbujopāsanam atra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818676 (0.0):
BhP_11.02.033/0 śrī kavir uvāca / manye 'kutaścid bhayam acyutasya pādāmbujopāsanam atra nityam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114346 (0.0):
ekādaśa skandhe ca kavi yogeśvarasya vākyaṃ [BhP 11.2.33] / manye'kutaścid bhayam acyutasya
udvigna buddhe rasadātma bhāvād / viśātmanā yatra nivartate bhīḥ || [BhP 11.2.33]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410323 (0.056):
BhP_11.02.033/3 udvigna-buddher asad-ātma-bhāvād viśvātmanā yatra / nivartate bhīḥ / BhP_11.02.034/1 ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma-labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818684 (0.056):
udvigna buddher asad ātma bhāvād viśvātmanā yatra nivartate bhīḥ // / BhP_11.02.033 //
ṭīkā ca prathamam ātyantikaṃ kṣemaṃ kathayati manye ity ādikā | punaś
ca dharmān bhāgavatān brūte [BhP 11.2.31] ityuttaratvena ye vai bhagavatā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410330 (0.019):
BhP_11.02.034/1 ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma-labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818691 (0.019):
BhP_11.02.033 // / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924032 (0.019):
tad evaṃ lakṣaṇa dvayaṃ prakārāntareṇāha / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109797 (0.046):
ekādaśe ca śrī kavi yogeśvareṇa [BhP 11.2.34] / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
proktā upāyā hy ātma labdhaye [BhP 11.2.34] ity ādi padya trayam uktvā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410332 (0.0):
BhP_11.02.034/1 ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma-labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818692 (0.0):
BhP_11.02.033 // / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924033 (0.0):
tad evaṃ lakṣaṇa dvayaṃ prakārāntareṇāha / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109800 (0.038):
ekādaśe ca śrī kavi yogeśvareṇa [BhP 11.2.34] / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād ity ādi padye budha ābhajet tam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307605 (0.057):
uktam bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād ity ādau [BhP 12.2.37], īśād
bhaktyaikayeśam [BhP 11.2.37] ity atra bhaktyety anena tasyā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410389 (0.055):
BhP_11.02.037/3 tan-māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818746 (0.055):
tan māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ guru devatātmā //
jñānādy amiśra / śravaṇa kīrtanādi lakṣaṇatvam | ekayety anena nairantarya lakṣaṇam
avyabhicāritvaṃ copadiṣṭam | tatra yadyapi kāyena vācā manasendriyair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924386 (0.040):
bhavati kim uta vaidika karmaṇa iti vaktuṃ tasyā api tad rūpatvam āha / kāyena vācā manasendriyair vā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410360 (0.042):
BhP_11.02.035/3 dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha / BhP_11.02.036/1 kāyena vācā manasendriyair vā buddhyātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818719 (0.053):
dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha // BhP_11.02.035 // / kāyena vācā manasendriyair vā buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt /
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464284 (0.055):
sveṣṭa-deve bhagavaty arpyate | yad uktaṃ bhakti-prakaraṇa eva - / kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta-svabhāvāt |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111101 (0.063):
ekādaśa skandhe [BhP 11.2.36] / kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821361 (0.063):
| yad uktaṃ bhakti prakaraṇa eva / kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt |
ādi prāktana vākye [BhP 11.2.36] laukikasyāpi karmaṇo bhagavad arpaṇād
bhāgavata dharmatvaṃ sidhyatīti yathoktaṃ tasya nairantaryam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942485 (0.054):
anenotprekṣāvagamān na svayaṃ bhāgavatatvaṃ tatrāstīy evaṃ sidhyatīti | sā
sambhavati | tathāpi śravaṇa kīrtanādi lakṣaṇa mātratvaṃ vyāhanyeta,
tatrāvyabhicāritvaṃ, tanmātratvaṃ ca yathā bhavet tathopāyaṃ tad anantaram
āha dvābhyām | tatra prathamam avyabhicāritvopāyam āha prathamena / avidyamāne'py avabhāti hi dvayo
dhyātur dhiyā svapna manorathau yathā | / tat karma saṃkalpa vikalpakaṃ mano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818762 (0.024):
avidyamāno 'py avabhāti hi dvayo dhyātur dhiyā svapna manorathau yathā /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410406 (0.026):
BhP_11.02.038/1 avidyamāno 'py avabhāti hi dvayo dhyātur dhiyā / svapna-manorathau yathā
budho nirundhyād abhayaṃ tataḥ syāt || [BhP 11.2.38]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410410 (0.0):
BhP_11.02.038/3 tat karma-saṅkalpa-vikalpakaṃ mano budho nirundhyād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818766 (0.0):
tat karma saṅkalpa vikalpakaṃ mano budho nirundhyād abhayaṃ tataḥ syāt //
dvayaḥ pradhānādi dvaita pañcaḥ | yadyapy avidyamāna ātmani śuddhe na
vidyata evety arthas tathāpi dhyātur avidyāmaya dhyāna yuktasya satas
dhiyāvabhāti, tasmin śuddhe'pi kalpata evety arthaḥ | yathā svapno
manorathaś ca tathety arthaḥ | tat tasmāt karmāṇi saṅkalpayati vikalpayati / yan manas tan niyacchet | tataś cāvyabhicāriṇyā bhaktyā bhajanād abhayaṃ
syād iti bhāvaḥ | / nanu tathāpi mano nirodha rūpeṇa yogābhyāsena bhakti kaivalya vyabhicāraḥ
syād ity āśaṅkya bhaktyaiva kriyamāṇayā tad āsaktatvena svata eva mano
nirodho'pi syād iti | tan mātratvopāyam āha dvitīyena
śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇer / janmāni karmāṇi ca yāni loke |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818779 (0.0):
śṛṇvan su bhadrāṇi rathāṅga pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni loke /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121047 (0.0):
ekādaśe ca śrī kavi yogeśvarottare [BhP 11.2.39 40] / śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇer / janmāni karmāṇi ca yāni loke |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410423 (1.192):
BhP_11.02.039/1 śṛṇvan su-bhadrāṇi rathāṅga-pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni
gītāni nāmāni tad arthakāni / gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ || [BhP 11.2.39]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410430 (0.0):
BhP_11.02.039/1 śṛṇvan su-bhadrāṇi rathāṅga-pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni / loke / BhP_11.02.039/3 gītāni nāmāni tad-arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818785 (0.0):
śṛṇvan su bhadrāṇi rathāṅga pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni loke / / gītāni nāmāni tad arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // BhP_11.02.039
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121053 (0.0):
janmāni karmāṇi ca yāni loke | / gītāni nāmāni tad arthakāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932503 (0.0):
praśastam ity āyātam | evaṃ nāmādīnām api | uktaṃ ca / gītāni nāmāni tad arthakāni / gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363101 (0.063):
BhP_10.09.002/1 yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca
tad arthakāṇi tāni janmāni karmāṇi cārtho yeṣāṃ tāni nāmāni | etāny api
sākalyena jñātum aśakyānīty āśaṅkyāha yāni loke gītāni prasiddhāni, tāni
śṛṇvan gāyaṃś ca vicaret | asaṅgo niḥspṛhaḥ || / || 11.2 || śrī kavir videham || 59 61 ||
agre ca karmādīn pariharan sākṣād bhaktim eva vidhatte
parokṣa vādo vedo'yaṃ bālānām anuśāsanam | / karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819771 (0.0):
vedasya ceśvarātmatvāt tatra muhyanti sūrayaḥ // BhP_11.03.043 // / parokṣa vādo vedo 'yaṃ bālānām anuśāsanam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411491 (0.016):
BhP_11.03.044/1 parokṣa-vādo vedo 'yaṃ bālānām anuśāsanam
nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño'jitendriyaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411502 (0.0):
BhP_11.03.044/3 karma-mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā / BhP_11.03.045/1 nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819783 (0.0):
karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā // BhP_11.03.044 // / nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ /
vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ || / vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411515 (0.0):
BhP_11.03.045/1 nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ / BhP_11.03.045/3 vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819795 (0.0):
nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ / / vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ // BhP_11.03.045 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924598 (0.0):
kāmināṃ tu na sarvathaiva sarva duṣkarmārpaṇam | vedoktam eva kurvāṇo / niḥsaṅgo'rpitam īśvare [BhP 11.3.4] ity atra punar vaidikam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925448 (0.0):
vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare |
naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411522 (0.0):
BhP_11.03.046/1 vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo 'rpitam īśvare / BhP_11.03.046/3 naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala-śrutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819800 (0.0):
vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo 'rpitam īśvare / / naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ // BhP_11.03.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925449 (0.059):
vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare | / naiṣkarmyāṃ labhate siddhiṃ [BhP 11.3.47] ity atra |
ya āśu hṛdaya granthiṃ nirijihīrṣuḥ parātmanaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819809 (0.0):
naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ // BhP_11.03.046 // / ya āśu hṛdaya granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411530 (1.192):
BhP_11.03.046/3 naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala-śrutiḥ / BhP_11.03.047/1 ya āśu hṛdaya-granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934834 (0.047):
nirapekṣāṇāṃ śraddhāvatāṃ darśitam āvirhotreṇa ya āśu hṛdaya granthim
vidhinā ca yajed devaṃ tantroktena ca keśavam || [BhP 11.3.44 47] ity ādi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411537 (0.032):
BhP_11.03.047/1 ya āśu hṛdaya-granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ / BhP_11.03.047/3 vidhinopacared devaṃ tantroktena ca keśavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819815 (0.032):
ya āśu hṛdaya granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ / / vidhinopacared devaṃ tantroktena ca keśavam // BhP_11.03.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899388 (0.060):
tyaktvā tantroktenāgama mārgeṇa cakārāt vedoktena ca vidhinā prakāreṇa / keśavaṃ devam arcayet |
parokṣeti ṭīkā ca yatrānyathā sthito'rthaḥ saṅgopayitum anyathā
kṛtvocyate / sa parokṣa vādaḥ | tathā ca śrutiḥ taṃ vā etaṃ caturchutaṃ (?) santaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400348 (0.064):
svāmi likhitaitat prakaraṇa cūrṇikāpi susaṅgatā bhavati | / atha parakīyāṇy api viruddhāyamānāni vākyāni tad anugatārthatayā
caturhotety ācakṣate parokṣeṇa parokṣa priyā eva hi vedā iti | parokṣa
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328776 (0.026):
tam idandraṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devāḥ parokṣapriyā iva hi devāḥ || AitUp_1,3.14 ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5210398 (0.041):
taṃ vā etam indhaṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇaiva | / parokṣapriyā iva hi devāḥ pratyakṣadviṣaḥ || BrhUp_4,2.2 ||
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13230735 (0.055):
sveda ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231257 (0.055):
ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231276 (0.055):
ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13233895 (0.055):
/ puriśayaṃ santaṃ prāṇaṃ puruṣa ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva / hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa yat pūrvam ācāmati purastāddhomāṃs
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236595 (0.055):
raso ha vā eṣa taṃ vā etaṃ rasaṃ santaṃ ratha ity ācakṣate parokṣeṇa / parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa devān āgacchat sa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236728 (0.055):
ity ācakṣate parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4177477 (0.062):
taṃ vā etaṃ caturhūtaṃ santaṃ 'caturhotā' ityācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devaḥiti |"
vādam evāha karma mokṣāyeti | nanu svargādy arthaṃ karmāṇi vidhatte na
karma mokṣārthaṃ tatrāha bālānām anuśāsanaṃ yathā tathā | atra
dṛṣṭāntaḥ agadam auṣadhaṃ yathā pitā bālam agadaṃ pāyayan khaṇḍa
laḍḍukādibhiḥ pralobhyan pāyayati dadāti ca tāni khaṇḍa laḍḍukādīni |
naitāvatā agadasya tal lābhaḥ prayojanam apitvārogyam | tathā vedo'py
avāntara phalaiḥ pralobhayan karma mokṣāyaiva karmāṇi vidhatta ity eṣā |
ajño na vidyate jñā śrī bhagavataḥ kathā śravaṇādau śraddhā lakṣaṇā dhī
vṛttir yasya saḥ | ataeva tasmin na pravartata ity arthaḥ |
tathaivājitendriyo / brahma jijñāsuḥ san pārameṣṭhya paryanta bhoge virakto vā na bhavatīty
arthaḥ | tāvat karmāṇi kurvīta ity ādau [BhP 11.2.9]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119354 (0.047):
karmādhikāra nirasanatvaṃ / tatraiva [BhP 11.20.9] / tāvat karmāṇi kurvīta na nirvidyeta yāvatā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905357 (0.056):
ca pratipādayiṣyate tāvat karmāṇi kurvīta [BhP 11.20.9] ity ādinā, na tv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17901440 (0.064):
mayātma bhūyāya ca kalpate vai || (BhP 11.29.32) / tāvat karmāṇi kurvīta / na nirvidyeta yāvatā |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6828014 (0.064):
mayātma-bhūyāya ca kalpate vai || (BhP 11.29.32) / tāvat karmāṇi kurvīta / na nirvidyeta yāvatā |
parasapara nirapekṣayoḥ / śraddhā viraktayor dvayor eva tat tan maryādātvenokteḥ | vikarmaṇā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028004 (0.063):
dvayornimittatvopagamena dvayorapi tvapratyayabdārthatvāditi bhāvaḥ//
vihitākaraṇa rūpeṇa mṛtyor anantaraṃ mṛtyuṃ maraṇa tulyāṃ yātanām
upaiti | punaḥ punar maraṇam upait yātanān copaitīty arthaḥ | atas teṣāṃ
vihita karma tyāge kathañcin na nistāraḥ | īśvara prayojaka kartṛkasya
karmaṇaḥ īśvarārpaṇa lakṣaṇa yathārthānuṣṭhānena tat prasāde tv asau
sutarām evaṃ syād ity āha vedoktam iti | tasmād vedoktam eva kurvāṇo na
tu niṣiddham | naiṣkarmyāṃ karma bandhāgocaratā rūpāṃ siddhiṃ labhate |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4660753 (0.054):
bodhicittotpādataḥ | praṇidhānameva hi nidhānamatroktaṃ / ślokavattvā[bandhā]nurodhāt | sattvānukampanataḥ | duṣkaracaryā
nanu karmaṇi kriyamāṇe tasminn āsaktis tat phalaṃ ca syān na tu naiṣkarma
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21182486 (0.038):
virodhikatvarūpānyaivānyathāsiddhiḥ paribhāṣyatā 4 mityuktam //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968470 (0.050):
pakṣe hetusatvāpramitirūpāsiddhirapi tyāgaḥ syāt/ tataśca pakṣe hetusatvaṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679287 (0.052):
sarvopakāritvamuktam / ayatnena siddhiḥ parāpararūpā yathā syāt iti / mahāphalattvam / udayākaraputraḥ śrīmānutpaladevo'smatparamagururidaṃ
rūpā siddhir ata āha niḥsaṅgo'nabhiniveśavān | īśvare tan nimittam eva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968470 (0.049):
pakṣe hetusatvāpramitirūpāsiddhirapi tyāgaḥ syāt/ tataśca pakṣe hetusatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21182486 (0.060):
virodhikatvarūpānyaivānyathāsiddhiḥ paribhāṣyatā 4 mityuktam //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499865 (0.063):
mithyāñāṇam tasmād yat kiñcn mithyāñāṇaṃ tataḥ sarata eva nārthasiddhiḥ |
tatrārpitaṃ na tu phaloddeśena | / nanu phalasya śrutatvāt karmaṇi kṛte phalaṃ bhaved eva | na, rocanārtheti
karmaṇi rucy utpādanārthā agada pāne khaṇḍalaḍḍukādivat | tataś ca (page
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428452 (0.058):
mitrāṇīvājitāvāsa druta ruṭ tarṣakādikam || [BhP 10.13.59 60] ity ādi | / (page 90)
22) karmābhirucyā vedārthaṃ samyag vicārayati | atha ca yo vā etad
akṣaram aviditvā gārgy asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [Bṛhad 3.8.10] ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710264 (0.0):
tad vidhatvād akhilo 'nātma vid aprāpta puruṣārthatayā kṛpaṇo bhavati | yo / vā etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU 3.8.10]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22900172 (0.0):
phala tṛṣṇā prayuktāḥ santaḥ, yo vā etad akṣaraṃ gārgy aviditvāsmāl lokāt
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265976 (0.0):
tad-vidhatvād akhilo 'nātma-vid aprāpta-puruṣārthatayā kṛpaṇo bhavati | yo / vā etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU 3.8.10]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7283253 (0.0):
āśrayety arthaḥ | phalahetur astu sakāmā narāḥ kṛpaṇā dīnāḥ yo vā etad / akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU 3.8.10] iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7283361 (0.0):
janma-maraṇādi-ghaṭī-yantra-bhramaṇena para-vaśā atyanta-dīnā ity arthaḥ | / yo vā etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266284 (5.960):
6.14.2] ity ādi śruti-siddhāṃ gurūpasattiṃ darśayati kārpaṇyeti | yo vā / etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU 3.8.10] iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710572 (0.002):
6.14.2] ity ādi śruti siddhāṃ gurūpasattiṃ darśayati kārpaṇyeti | yo vā / etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU 3.8.10] iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17812750 (0.007):
atimahatām api kṣayi phalatvam eva yo vā etad akṣaraṃ gārgy aviditvāsmil
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18455671 (0.007):
atimahatām api kṣayi-phalatvam eva yo vā etad akṣaraṃ gārgy aviditvāsmil
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5208722 (0.008):
bahūni varṣasahasrāṇy antavad evāsya tad bhavati / yo vā etad akṣaram aviditvā gārgy aviditvāsmāl lokāt praiti sa kṛpaṇaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17727653 (0.012):
janma maraṇādi ghaṭī yantra bhramaṇena para vaśā atyanta dīnā ity arthaḥ | / yo vā etad akṣaram gārgy aviditvā asmāl lokāt praiti sa kṛpaṇa [BAU
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5208729 (0.017):
atha ya etad akṣaraṃ gārgi viditvāsmāl lokāt praiti sa brāhmaṇaḥ ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15567021 (0.017):
atha ya etadakṣaraṃ gārgi viditvā asmāllokāt praiti sa brāhmaṇaḥ //10//
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1025027 (0.017):
gārgyasmāllokātpraiti sa kṛpaṇo'tha ya etadakṣaraṃ gārgi / viditvāsmāllokātpraiti sa
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15566946 (0.023):
atha ya etad akṣaraṃ gārgi viditvāsmāl lokāt praiti sa brāhmaṇaḥ ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5208702 (0.030):
darvīṃ pitaro 'nvāyattāḥ || BrhUp_3,8.9 ||vā akṣarasy / yo vā etad akṣaram gārgy aviditvāsmiṃl loke juhoti yajate tapas tapyate
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15566918 (0.035):
START BrhUp 3,8.10 / yo vā etad akṣaram gārgy aviditvāsmiṃl loke juhoti yajate tapas tapyate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1025000 (0.039):
yo vā etadakṣaramaviditvā gārgi asmiṃloke juhoti dadāti tapasyatyapi
anenābrahmajñasya kṛpaṇatāṃ, tam etaṃ vedānuvacanena bāhmaṇā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028021 (0.040):
lokānāmasambhedāya / tametaṃ vedānuvacanena vividiṣanti brahmacaryeṇa tapasā śraddhayā
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6858195 (0.040):
jayati | tad u ha vātmā draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavya iti | / tam etaṃ vedānuvacanena vividiṣanti brahmacaryeṇa tapasā śraddhayā
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25606869 (0.054):
'tametaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena' / itikratuprakaraṇamatikramyaśravaṇātprakaraṇāntarāttadbuddhivyavacchede
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349486 (0.054):
ahaṃ tad āspadam | tatrāhuḥ tvam ātmā paramātmeti | tataḥ tam etaṃ / vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti [BAU 4.4.22] ity ādi śāstra balena
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403026 (0.055):
karmayogam eva darśayati / tam etaṃ19 vedānuvacanena brāhmaṇā / vividiṣanti yajñena dānena tapaseti20 ca /
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5218742 (0.057):
karmaṇā tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena dānena
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7278999 (0.063):
madhusūdanaḥ : nanu tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22903283 (0.063):
pratipādanāt | śrutau tāvat prakṛtasyātma lokasya vedyasya vedanopāyatvena / tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena [BAU 4.4.22] ity
vividiṣanti brahmacaryeṇa [Bṛhad 4.4.22] ity ādinā yajñādīnāṃ
jñāna śeṣatāṃ / cāvadhārya niṣkāmeṣu karmasu pravartate | tataḥ svarga kāmo yajeta ity
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28185483 (0.040):
vākyādiṣṭasādhanatvenetyādi/ 'jyotiṣṭomeva svargakāmo yajeta'
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28184791 (0.044):
nanu / 'jyotiṣṭomena svargakāmo yajeta' ityatra liṅāsvargasādhanamapūrvaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25503050 (0.050):
śāstraṃ tu 'jyotiṣṭomena svargakāmo yajeta' ityādi na dehātmādhyāsena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18327226 (0.063):
vicitrakāryānyathānupapattyā,jyotiṣyomena svargakāmo yajeta'
ādibhiḥ kāmitasyaiva svargādeḥ phalatvenāvagamād akāmito'sau na bhavatīti
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11639954 (0.046):
iti cet, ko hetuḥ. kamisādhyatvāgavatiḥ. tathā hi svargakāmo yajeteti / sādhyasvargaviśiṣṭādhikārisādhyo niyogo 'vagamyate. sa katham asidhyati
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6887865 (0.051):
kāmapratiṣedhātkāmyapravṛttinirodhavadadoṣāt / / yathā svargakāmo yajeteti svargasādhane yāge pravṛttasya kāmapratiṣevidheḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25503050 (0.052):
śāstraṃ tu 'jyotiṣṭomena svargakāmo yajeta' ityādi na dehātmādhyāsena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28102007 (0.055):
tadvāraṇāyaācāraviṣayatvāt / ityupāttam/ svargādestu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28184791 (0.060):
nanu / 'jyotiṣṭomena svargakāmo yajeta' ityatra liṅāsvargasādhanamapūrvaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2568394 (0.064):
tathā vede 'pi viśvajitā yājetetyatra svargakāma iti vā svargārthamiti vā
naiṣkarmya siddhiḥ svata eva bhavatīti sthite kim uta śrīmad īśvarārpaṇena
tat prasāde satīty arthaḥ | / tad evaṃ vilambenaiva naiṣkarmya siddher hetum uktvā yathā taror mūla
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909295 (0.060):
sarva prīṇana hetutvam uktam yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929056 (0.061):
tad evaṃ yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12] ity ādi vākyam atra
niṣecanena [BhP 4.31.14] iti nyāyena sarva dharma paryāpti hetuṃnaiṣkarma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909296 (0.030):
sarva prīṇana hetutvam uktam yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907526 (0.031):
sarva phaleṣu yathā akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ [BhP / 2.3.10] ity ādi | yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905775 (0.035):
saḥ | tatra sādhakānāṃ yat tu yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929056 (0.038):
tathaivopakrāntatvāt | arcāyām eva haraye [BhP 11.2.45] ity ādi virodhāc / tad evaṃ yathā taror mūla niṣecanena [BhP 4.31.12] ity ādi vākyam atra
siddhi sādhya hṛdaya granthi bhedasyāpi śīghropāyaṃ svātantryenāha ya āśv
iti | ya āśu śīghram eva deha dvayāt parasya ātmano jīvasya
hṛdaya granthiṃ / dehāhaṅkāraṃ nirahrtum icchur bhavati sa tv anyat karmādikṃ svarūpata eva
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504406 (0.023):
tadāyatanaṃ tad bhavati na tato 'nyad iti sa eva kartā/ tannimittā hi
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501194 (0.030):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297104 (0.035):
(stviti) ca | tajjñeyamvastu pratyakṣībhūtaṃ bhavati | samavahitaṃ, / saṃmukhībhūtaṃ, na punaranyattajjātīyaṃ dravyamapi tvadhimokṣānubhavaḥ |
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25359020 (0.036):
yattu tamadūṣayitvaivānyaducyate tadasaṅgatamevāta āha svapakṣa iti /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11712300 (0.036):
viruddhāsidhyādidoṣodbhāvanam ucitam. yat tu tam adūṣayitvaivānyad ucyate / tadasaṅgatam evāta āha svapakṣa iti. ayam abhiprāyaḥ yāvad dhi
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.040):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843001 (0.043):
iha tvekādaśadravya eva rūpaskandho vivakṣita iti sāmādānikam evarūpam anidarśanam apratigham ity uktaṃ nānyat / kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21299937 (0.044):
api vā ayamapi pakṣaḥyasminnāmni 'su'ityayamupasargaḥ syāt devatatra / lakṣaṇam / / nānyadvyakṣaratvādi /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226192 (0.044):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17740058 (0.045):
bhogāpekṣā rahito yas tasya kartavyaṃ karma nāstīti ||17|| / ṃadhusūdanaḥ: yas tv indriyārāmo na bhavati paramārtha darśī sa evaṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5222134 (0.045):
bhogāpekṣā-rahito yas tasya kartavyaṃ karma nāstīti ||17|| / ṃadhusūdanaḥ: yas tv indriyārāmo na bhavati paramārtha-darśī sa evaṃ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24225019 (0.046):
niṣpannenānantareṇa pramāṇasya karaṇatvavyapadeśo bhavati tadeva phalam, / nānyat | arthapariccedakatvena vijñāna utpanne svaviṣayaniścayajanakatve
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503475 (0.046):
Manu8.78c/ ato yad anyad vibrūyur) dharmārthaṃ tad apārthakam ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326588 (0.047):
tasmādātmavido vyutthānavyatirekeṃ na yathākāmitvaṃ na / cānyatkartavyamityetatsiddham /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26042524 (0.048):
lṛḍantavācye hi sarvasmin kārake anyasmin na bhavitavyam, iha tu yat / loḍantasya kārakaṃ taccānyacca lṛḍantena ucyate iti //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22559651 (0.048):
utadāyatanaṃ tad bhavati na tato 'nyaditi sa eva kartā tannimittā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571920 (0.050):
paratara+cinmayam+ eva satatam+ bhavati+, +- iti na+ asti+ atra sandehas+ / / tathā ca+ anyat+ vyākhyā+antaram+ āha +- kathanam+ tāvat+
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296224 (0.050):
tatra ca sāmānyaviśeṣasamavāyābhāvān vitathamevāpadārthān padārthayatā / tathāvidhameva cānyadanyadālapatā grāhyamagṛhṇatā tyājyaṃ cātyajatā
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18475358 (0.052):
sādhyāvinābhuna iti -- vinā bhavatīti vinābhu, tato 'nyad avinābhu,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518234 (0.052):
hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam | / 'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
tyaktvā tantroktenāgama mārgeṇa cakārāt vedoktena ca vidhinā prakāreṇa
keśavaṃ devam arcayet | / anya deva dṛṣṭi parityāgārthas tathopasahāraś ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899053 (0.060):
vidhinā ca yajed devaṃ tantroktena ca keśavam || [BhP 11.3.44 47] ity ādi
evam agny arka toyād atithau hṛdaye ca yaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819924 (0.064):
evam agny arka toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ / / yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 //
yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ || [BhP 11.3.55]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819929 (0.0):
evam agny arka toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ / / yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411659 (0.010):
BhP_11.03.055/1 evam agny-arka-toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ / BhP_11.03.055/3 yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ
ātmānaṃ paramātmānam || / ||11.3|| śrīmad āvirhotro videham ||63|| / agre ca vyatirekamukhena
bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412208 (0.0):
BhP_11.05.001/1 bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma-vittamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820426 (0.0):
BhP_11.05.001/0 śrī rājovāca / bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ /
teṣām aśānta kāmānāṃ kā niṣṭhā vijitātmanām || [BhP 11.5.1]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820430 (0.0):
bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ / / teṣām aśānta kāmānāṃ ka niṣṭhāvijitātmanām // BhP_11.05.001 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412213 (0.006):
BhP_11.05.001/1 bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma-vittamāḥ / BhP_11.05.001/3 teṣām aśānta-kāmānāṃ ka niṣṭhāvijitātmanām
ity etat praśnottaram / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898743 (0.0):
vigītā eva | yad uktam / mukha bāhūru pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825317 (0.0):
api prāptās te 'pi jñānino vimukta-mānino vigītā eva | yad uktam - / mukha-bāhūru-pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412226 (0.0):
BhP_11.05.002/1 mukha-bāhūru-pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820443 (0.0):
BhP_11.05.002/0 śrī camasa uvāca / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120516 (0.0):
ekādaśe [BhP 11.5.2 3] / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907072 (0.0):
ādi, man manā bhava mad bhaktaḥ [Gītā 9.24] ity ādi ca | vyatirekeṇa yathā / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119092 (0.0):
yathā, ekādāśe (11.5.2 3) tu vyaktam evoktam / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412234 (0.0):
BhP_11.05.002/1 mukha-bāhūru-pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha / BhP_11.05.002/3 catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820448 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha / / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // BhP_11.05.002 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120521 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // Hbhv_11.609 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907078 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119097 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || RBhrs_1,2.10 ||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825322 (0.022):
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898743 (0.062):
mukha bāhūru pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898758 (0.0):
guṇair viprādayaḥ pṛthak || (BhP 11.5.2) / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma prabhavam īśvaram |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825332 (0.0):
guṇair viprādayaḥ pṛthak || (BhP 11.5.2) / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412241 (0.0):
BhP_11.05.002/3 catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak / BhP_11.05.003/1 ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma-prabhavam īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820457 (0.0):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // BhP_11.05.002 // / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120530 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907085 (0.0):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119106 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || [BhP 11.5.2 3]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898760 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825339 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma-prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412248 (0.0):
BhP_11.05.003/1 ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma-prabhavam īśvaram / BhP_11.05.003/3 na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820463 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram / / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ // BhP_11.05.003 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120535 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ // Hbhv_11.610 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907091 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || [BhP 11.5.2 3]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119111 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || RBhrs_1,2.11 ||
pūrvaṃ śrī draviḍopadeśe'pi deva kṛta śrī nārāyaṇa stutau
tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo'ntarāyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820150 (0.0):
svārāma dhīra nikarānata pāda padme // BhP_11.04.009 //* / tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ $ svauko vilaṅghya paramaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411903 (1.192):
BhP_11.04.010/1 tvāṃ sevatāṃ sura-kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ
svauko vilaṅghya paramaṃ vrajatāṃ padaṃ te | / nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411917 (0.0):
BhP_11.04.010/1 tvāṃ sevatāṃ sura-kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ / BhP_11.04.010/2 svauko vilaṅghya paramaṃ vrajatāṃ padaṃ te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820162 (0.0):
tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ $ svauko vilaṅghya paramaṃ
dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni || [BhP 11.4.10] ity uktam |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411922 (0.0):
BhP_11.04.010/3 nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva-bhāgān / BhP_11.04.010/4 dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna-mūrdhni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820166 (0.0):
nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān % dhatte padaṃ tvam avitā yadi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900095 (0.0):
yadīti niścaye | ṭīkāyāṃ dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348870 (0.0):
tatra hetum āha no iti | dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
tatra ca yajñe sva bhāgān dadataḥ sura kṛtā vighnā na bhavanti | tvāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11407722 (0.053):
kurvanti / sarve ca vighnā avidhnā bhavanti / bhavati cātra mantraḥ om
sevamānānāṃ tu mātsaryeṇa tat kṛtās te bhavanti kintu yadīti niścaye yadi
vedāḥ pramāṇam itivan niścitam eva tvaṃ teṣām aviteti | tvāṃ sevamāno
vighna mūrdhni padaṃ ca dhatte pratuta tam eva sopānam iva kṛtvā vrajatīty
arthaḥ | tad evaṃ śrutvā saṃsāra eva tiṣṭhatāṃ yat paryavasānaṃ bhavet tat
pṛṣṭhaṃ bhagavantam ity ādinā tatrottarayan prathamaṃ teṣāṃ / pratyavāyitvam āha mukheti pādona dvayena | paryavasānam āha sthānād
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4890200 (0.058):
bhūrje kūrmaṃ samālikhya tāḍanena ṣaḍṅgulam /AP_314.002ab/ / mukhapādacaturṣkeṣu tato mantraṃ nyaseddvijaḥ //AP_314.002cd/
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25281474 (0.059):
athānantaraṃ paramasya puṃsaḥ śrī gopāla kṛṣṇasya pūjāvasāne pūjānantaraṃ / pūrva samīritānāṃ śīman mukha ity ādi kathitānāṃ nitya tarpaṇānāṃ kalpaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896757 (0.062):
dharmamaśrutvā kālagataḥ / sacedasāvimaṃ dharmamaśroṣyadājñāsyat / tasmai / cāhaṃ prathamaṃ dharma deśayiṣyam, na ca māṃ sa vyaheṭhayiṣyat //
iti pādena || / || 11.5 || śrī camaso videham ||64|| / agre ca pūrvokta prakāreṇa bhakter evābhihitatve bhavet tasya tad viśeṣa
praśno'pi yuktaḥ | kasmin kāla ity ādinā [BhP 11.5.18] tathaivottaritam |
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ | / nānā varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate || [BhP 11.5.20]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820735 (0.0):
BhP_11.05.020/0 śrī karabhājana uvāca / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583863 (0.0):
tretāyāṃ yajñarūpeṇa pāñcarātreṇa dvāpare // / bhāgavate / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalirityatra keśavaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412541 (0.026):
BhP_11.05.020/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ / BhP_11.05.020/3 nānā-varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412533 (0.029):
BhP_11.05.020/0 śrī-karabhājana uvāca / BhP_11.05.020/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402422 (0.040):
BhP_03.11.018/0 maitreya uvāca / BhP_03.11.018/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522110 (0.040):
**HV_App.I,2.34**5:1 / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007676 (0.040):
sasarja sa punas tāta jagat sarvam idaṃ vibhuḥ / **HV_App.I,2.34**5:1 / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759533 (0.047):
dharmadhvajo vedakartā % vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca $ kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030862 (0.047):
dharmadhvajo vedakartā vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543154 (0.049):
BhP_12.02.038/3 varṇāśrama-yutaṃ dharmaṃ pūrva-vat prathayiṣyataḥ / BhP_12.02.039/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839487 (0.051):
varṇāśrama yutaṃ dharmaṃ pūrva vat prathayiṣyataḥ // BhP_12.02.038 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21512734 (0.055):
Manu9.301a/ kṛtaṃ tretāyugaṃ ca eva dvāparaṃ kalir eva ca |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775107 (0.058):
atha vakṣye laghūktena yugadharmāṃstataḥ param / / kṛtaṃ tretā dvāparaśca kaliśceti caturyugam // BhS_37.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26748423 (0.060):
vasanti bhārate varṣe $ yugāny atra mahāmune & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliś cānyatra na kvacit // BrP_19.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11019750 (0.060):
vasanti bhārate varṣe yugāny atra mahāmune / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś cānyatra na kvacit // BrP_19.20 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23405208 (0.060):
catvāri bhārate varṣe $ yugāny atra mahāmune & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliś cānyatra na kvacit // ViP_2,3.19 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5111872 (0.060):
catvāri bhārate varṣe yugāny atra mahāmune / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś cānyatra na kvacit // ViP_2,3.19 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19788257 (0.062):
03,003.022a kṛtaṃ tretā dvāparaś ca kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ
nānaiva vidhinā vividhena mārgena || / || 11.5 || śrī karabhājano videham ||65||
śrī bhagavad uddhava saṃvāde'pi / tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414082 (0.0):
BhP_11.07.006/1 tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva-jana-bandhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822158 (0.0):
jano 'bhadra rucir bhadra bhaviṣyati kalau yuge // BhP_11.07.005 // / tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629390 (0.0):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066289 (0.016):
ekādaśa skandhe [BhP 11.11.39] śrī bhagavad uddhava saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121198 (0.019):
ekādaśa skandhe ca śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.12.14 15] / tasmāt tvam uddhavotsṛjya codanāṃ praticodanām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121120 (0.021):
bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ // Hbhv_11.643 // / śrī bhagavad uddhava saṃvāde ca [BhP 11.14.23 24]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102081 (0.021):
anya sarva nirapekṣatā / śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.26.27] ailopākhyāne
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105852 (0.023):
ekādaśe śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.11.49 51]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105799 (0.030):
ekādaśe śrī bhagavad uddhava saṃvāde śrī ailopākhyānānte [BhP 11.26.28 29]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192640 (0.030):
na veda sarva-jñam anantam īḍe || [BhP 6.4.25] iti | / tathā śrī-bhagavad-uddhava-saṃvāde -
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119263 (0.039):
ekādaśe ca śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.14.19]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093029 (0.044):
svātmārpaṇaṃ sva suhṛdaḥ paramasya puṃsaḥ // Hbhv_8.420 // / ekādaśe śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.29.34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106250 (0.047):
ekādaśe ca śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.26.3]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120265 (0.049):
ekādaśa skandhe ca śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.14.25]
mayy āveśya manaḥ samyak sama dṛg vicarasva gām || [BhP 11.7.6]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629396 (0.0):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu | / mayy āveśya manaḥ samyak sama dṛg vicarasva gām ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822165 (1.192):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu / / mayy āveśya manaḥ saṃyak sama dṛg vicarasva gām // BhP_11.07.006 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414090 (0.018):
BhP_11.07.006/1 tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva-jana-bandhuṣu / BhP_11.07.006/3 mayy āveśya manaḥ saṃyak sama-dṛg vicarasva gām
noddhavo'ṇv api man nyūna [BhP 3.4.31] ity ādibhiḥ śrīmad uddhvasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326424 (0.0):
tvaṃ me bhṛtyaḥ suhṛt sakhā [BhP 11.11.49], noddhavo'ṇv api man nyūnaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340847 (0.0):
tasyāpi tadvan nitya vayasatvena śrī kṛṣṇa sandarbhe sthāpitatvāt / noddhavo'ṇv api man nyūnaḥ [BhP 3.4.31] iti śrī bhagavad vākya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647646 (0.007):
arhaty uddhava evāddhā sampraty ātmavatāṃ varaḥ // BhP_03.04.030 // / noddhavo 'ṇv api man nyūno yad guṇair nārditaḥ prabhuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341176 (0.007):
prāyaḥ para pratyāyanārtham eva jñeyam noddhavo'ṇv api man nyūnaḥ [BhP
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397937 (0.009):
BhP_03.04.031/1 noddhavo 'ṇv api man-nyūno yad guṇair nārditaḥ prabhuḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432342 (0.019):
(end page 6) / noddhavo 'ṇv api man-nyūno
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869215 (0.033):
ataeva tatraiva śrībhagavad-vacanam (3.4.31) - / noddhavo 'ṇv api man-nyūno
siddhatvenaiva prasiddhatvāt taṃ lakṣyīkṛtya tad dvārānyebhya
evopadeśo'yam | evam anyatra jñeyam | tataś ca jahal lakṣaṇayā tvaṃ
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2966225 (0.052):
13.21a: gurūpadeśād vijñeyaṃ kālajñānam atandritaiH/ / 13.21b: toyayantrakapālādyair mayūranaravānaraiH//
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14553209 (0.055):
yathoktasarvahetumelake kaṣṭatamaḥ kṣiprakāritamaś ca bhavatīti jñeyaṃ / kaṣṭatamatvādi ca yathāyogyatayā jñeyaṃ viruddhopakramo doṣaḥ kaṣṭa eva
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149107 (0.062):
sūtrasthabhāṣyoktatadudāharaṇāsaṅgateścetyanyatra vistaraḥ// / nanu taccholāditṛnviṣaye ṇvulapi syāt/ na ca tṛnnapavādaḥ,
tvadīya / mārgānugato bhakto vicarasva vicaratv ity evārthaḥ | samadṛktvaṃ ca māṃ
vinānyatra heyopādeyatvābhāvāt | tu śabdo bahirmukha nivṛtty arthaḥ |
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14759882 (0.051):
pramāturubhayathā dehādyahaṃbhāvābhāvāddheyopādeyaśūnyatvena yatsiddhaṃ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2271601 (0.060):
cet | na | ekasminn eva vastuni puruṣabhedena heyatvopādeyatvadarśanāt ||"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22932096 (0.061):
avidyādhyāropitatvāj jarā maraṇādivad iti, heyatvāt, upādeyatvāc cety ādi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10918951 (0.063):
śāstramantareṇānavagamyamānatvāt / / yattu heyopādeyarahitatvādupadeśānarthakyamiti, naiṣa doṣaḥ,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5862233 (0.063):
dvitīyaṃ pūrvapakṣabījaṃ smārayitvā dūṣayati yattu heyopādeyarahitatvāditi
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1543707 (0.064):
hetoḥ | mama abhimatāmataiḥ iṣṭāniṣṭaiḥ vastubhiḥ | alam | naite / mamopādeyatvena heyatvena vā sthitā iti bhāvaḥ | ataḥ etat astu | eteṣām
tenāpi pūrvam idam abhipretam | / tvayopayukta srag gandha vāso'laṅkāra carcitāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094108 (0.0):
ekādaśa skandhe (11.6.46) śrī bhagavantaṃ praty uddhavoktau / tvayopayukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120988 (0.0):
23 nirmālya dhṛtiḥ, yathā ekādaśe (11.6.46) / tvayopayukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9611185 (0.0):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582734 (0.0):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //*{865}*" iti"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582882 (0.0):
!{865}! BhāgavataP: tvayopabhuktasraggandhavāso 'laṅkāracarcitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822009 (0.022):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938539 (0.022):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413924 (0.049):
BhP_11.06.046/1 tvayopabhukta-srag-gandha- vāso-'laṅkāra-carcitāḥ
ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822014 (0.0):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ / / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi // BhP_11.06.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938544 (0.0):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi || [BhP 11.6.46] iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120992 (0.0):
tvayopayukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi || RBhrs_1,2.125 ||
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9611188 (0.0):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //" iti [BhāgavataP"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582737 (0.0):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //*{865}*" iti"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582885 (0.0):
!{865}! BhāgavataP: tvayopabhuktasraggandhavāso 'laṅkāracarcitāḥ / / ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi.
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099961 (1.192):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laŚkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi // Hbhv_9.355 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413930 (0.011):
BhP_11.06.046/1 tvayopabhukta-srag-gandha- vāso-'laṅkāra-carcitāḥ / BhP_11.06.046/3 ucchiṣṭa-bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094116 (0.056):
ucchista bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi // Hbhv_8.496 //
munayo vāta vāsanāḥ[*ENDNOTE
brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsino'malāḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822028 (0.0):
vāta vasanā ya ṛṣayaḥ śramaṇā ūrdhra manthinaḥ / / brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ // BhP_11.06.047 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413946 (0.030):
BhP_11.06.047/1 vāta-vasanā ya ṛṣayaḥ śramaṇā ūrdhra-manthinaḥ / BhP_11.06.047/3 brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ
vayaṃ tv iha mahāyogin bhramantaḥ karma vartmasu |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413956 (0.0):
BhP_11.06.047/3 brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ / BhP_11.06.048/1 vayaṃ tv iha mahā-yogin bhramantaḥ karma-vartmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822039 (0.0):
vayaṃ tv iha mahā yogin bhramantaḥ karma vartmasu /
tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413963 (0.0):
BhP_11.06.048/1 vayaṃ tv iha mahā-yogin bhramantaḥ karma-vartmasu / BhP_11.06.048/3 tvad-vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822046 (0.0):
vayaṃ tv iha mahā yogin bhramantaḥ karma vartmasu / / tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ // BhP_11.06.048 //
smarantaḥ kīrtayantaś ca kṛtāni gaditāni te | / gaty utsmitekṣita kṣveli yan nṛloka viḍambanam || [BhP 11.6.46 50] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822059 (0.0):
tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ // BhP_11.06.048 // / smarantaḥ kīrtayantas te kṛtāni gaditāni ca /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413977 (0.009):
BhP_11.06.048/3 tvad-vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ / BhP_11.06.049/1 smarantaḥ kīrtayantas te kṛtāni gaditāni ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359242 (0.039):
BhP_10.03.031/3 bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya / viḍambanaṃ hi tat / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759174 (0.049):
bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya viḍambanaṃ hi tat // / BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca
|| 11.7 || śrī bhagavān ||66|| / agre ca jñāna yogasya kevalayāsādhyatvaṃ bhakti yogasya tu sukha
sādhyatvam ānuṣāṅgikatayā jñāna janakatvaṃ svayam api puruṣārthatvaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980489 (0.053):
pūrva-vartitvāt puruṣatvam ity arthaḥ | sa eveti svayaṃ bhagavān eva |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23818004 (0.061):
iha tu mahadduḥkhaṃ nivartate sukhaṃ tvalpīyastatkathaṃ na puruṣārthatvam / yastu ghanataraduḥkha(timira)nirantarātsaṃsārakāntārātsukhakhadyotikāsu"
na kuryān na vadet kiñcin na dhyāyet sādhv asādhu vā |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417205 (0.0):
BhP_11.11.017/1 na kuryān na vadet kiñcin na dhyāyet sādhv asādhu vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825060 (0.0):
vadato guṇa doṣābhyāṃ varjitaḥ sama dṛṅ muniḥ // BhP_11.11.016 // / na kuryān na vadet kiñcin na dhyāyet sādhv asādhu vā /
ātmārāmo'nayā vṛttyā vicarej jaḍavan muniḥ || [BhP 11.11.17]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417212 (0.0):
BhP_11.11.017/1 na kuryān na vadet kiñcin na dhyāyet sādhv asādhu vā / BhP_11.11.017/3 ātmārāmo 'nayā vṛttyā vicarej jaḍa-van muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825066 (0.0):
na kuryān na vadet kiñcin na dhyāyet sādhv asādhu vā / / ātmārāmo 'nayā vṛttyā vicarej jaḍa van muniḥ // BhP_11.11.017 //
ity antena jñāna yogam uktvā bhakti yogam uddbhāvayitum āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903195 (0.059):
śrutavān | kim etad ity āha param yogam iti | karma yogaṃ jñāna yogaṃ / bhakti yogaṃ cety arthaḥ | paratvaṃ sampādayati yogeśvarād iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829770 (0.059):
śrutavān | kim etad ity āha param yogam iti | karma-yogaṃ jñāna-yogaṃ / bhakti-yogaṃ cety arthaḥ | paratvaṃ sampādayati yogeśvarād iti |
śabda brahmaṇi niṣṇāto niṣṇāyāt pare yadi | / śrutas tasya śrama phalo hy adhenum iva rakṣata || [BhP 11.11.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201280 (0.0):
dhyāna eva | tad uktam ekādaśe svayaṃ bhagavatā -- / śabda-brahmaṇi niṣṇāto / niṣṇāyāt pare yadi |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417218 (0.019):
BhP_11.11.018/1 śabda-brahmaṇi niṣṇāto na niṣṇāyāt pare yadi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825075 (0.019):
śabda brahmaṇi niṣṇāto na niṣṇāyāt pare yadi /
atra para brahma padena para tattva mātram ucyate |na tu brahmatva
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2937475 (0.045):
atha cenmanyase-jānīṣe tvaṃ brahmamātraṃ na tu / tadviśeṣaṇopāsanaphalānīti-tanna mantavyam, yataḥ sarvametadahaṃ jāne
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27212223 (0.045):
atha cenmanyase jānīṣe tvaṃ brahmamātraṃ na tu / tadviśeṣaṇopāsanaphalānīti tanna mantavyam, yataḥ sarvametadahaṃ jāne
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008870 (0.046):
tad evaṃ bhagavattvena brahmatvena na tvam eva tātparyābhidhānābhyāṃ
bhagavattvādi vivekeneti jñeyam, sarvatra tat sāmyāt | tad evaṃ śabda
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008870 (0.052):
tad evaṃ bhagavattvena brahmatvena na tvam eva tātparyābhidhānābhyāṃ
brahmābhyāsasya para brahmābhyāsaḥ prayojanam ity uktam | tatra sarveṣv
evāṃśeṣu viśeṣataḥ upaniṣad bhāgeṣu śabda brahmaṇas tat pratipādakatve
sthite'pi tad vicāra koṭibhir api para brahma niṣṭhā na jāyate, kintu
yasminn aṃśe śrī bhagavad ākāra para brahma līlādikaṃ pratipādyate tad
abhyāsenaiva bhagavad ākāre ca niṣṭhā jāyate | tad uktam
saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840905 (0.0):
līlā kathās te kathitāḥ samāsataḥ kārtsnyena nājo 'py abhidhātum īśaḥ // / BhP_12.04.039 // / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108551 (0.0):
dvādaśe ca śrī śukoktau [BhP 12.4.40] / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901079 (0.0):
śrī śukopadeśopasaṃhāre ca śravaṇam upalakṣya / saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544673 (0.014):
abhidhātum īśaḥ / BhP_12.04.040/1 saṃsāra-sindhum ati-dustaram uttitīrṣor
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya ||[BhP 12.4.40] (page24)
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544686 (0.0):
BhP_12.04.040/2 nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya / BhP_12.04.040/3 līlā-kathā-rasa-niṣevaṇam antareṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840915 (0.0):
saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ / puruṣottamasya & / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa % puṃso bhaved
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108561 (0.0):
nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevanam antareṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901089 (0.0):
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa
śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho / kliśyanti ye kevela bodha labdhaye |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766492 (0.0):
asi tais tri lokyām // BhP_10.14.003 //* / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766499 (0.0):
śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201414 (0.0):
idam eva ca vivṛtaṃ brahmaṇā -- / śreyaḥ-sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894424 (0.0):
tenaiva hi śabdena yasya deve parā bhaktir [Śvet 6.23] ity ādi, / śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya te vibho kliśyanti ye kevala bodha labdhaye ity ādi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900113 (0.0):
tādṛśatvam āropyaivedam ucyate | tataś ca śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903462 (0.0):
vastutas tu / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120500 (0.009):
kliśyanti ye kevela bodha labdhaye | / teṣām asau kleśala eva śiṣyate / nānyad yathā sthūla tuṣāvaghātinām // Hbhv_11.608 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367108 (0.020):
BhP_10.14.003/4 ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri lokyām / BhP_10.14.004/1 śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005168 (0.030):
bhagavad bhakti nirapekṣa prāyeṣu teṣu pratipāditam api śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya [BhP 10.14.4] ity ādi nyāyena vedyaṃ niśceyaṃ bhavatīty
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917214 (0.034):
vaimukhya pratiyogi bhavet | tathāpi (page 87) śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120491 (0.038):
daśame brahma stutau [BhP 10.14.4] / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643054 (0.048):
śreyaḥśrutiṃ bhaktimudasya te vibho kliśyanti ye kevalabodhalabdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate / nānyad yathā sthūla tuṣāvaghātinām || [BhP 10.14.4] ity ādi ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846754 (0.0):
teṣām asau kleśala eva śiṣyate / nānyad yathā sthūla tuṣāvaghātinām | [BhP 10.14.4] iti ||5||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979297 (0.0):
teṣām asau kleśala eva śiṣyate / nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām | [BhP 10.14.4] iti ||5||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766504 (0.0):
śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye / teṣām asau kleśala eva śiṣyate % nānyad yathā sthūla tuṣāvaghātinām //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643057 (0.0):
śreyaḥśrutiṃ bhaktimudasya te vibho kliśyanti ye kevalabodhalabdhaye / teṣāmasau kleśala eva śiṣyate nānyadyathā sthūlatuṣāvaghātinām // iti
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120504 (0.0):
kliśyanti ye kevela bodha labdhaye | / teṣām asau kleśala eva śiṣyate / nānyad yathā sthūla tuṣāvaghātinām // Hbhv_11.608 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201420 (0.0):
kliśyanti ye kevela-bodha-labdhaye | / teṣām asau kleśala eva śiṣyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903467 (0.0):
kliśyanti ye kevela bodha labdhaye | / teṣām asau kleśala eva śiṣyate
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367122 (0.014):
BhP_10.14.004/2 kliśyanti ye kevala bodha labdhaye / BhP_10.14.004/3 teṣām asau kleśala eva śiṣyate
ataeva madīya līlā śūnyāṃ vaidikīm api vācaṃ nābhased ity āha dvābhyām
gāṃ dugdha dohām asatīṃ ca bhāryāṃ / dehaṃ parādhīnam asat prajāṃ ca |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417236 (0.0):
BhP_11.11.018/3 śramas tasya śrama-phalo hy adhenum iva rakṣataḥ / BhP_11.11.019/1 gāṃ dugdha-dohām asatīṃ ca bhāryāṃ dehaṃ parādhīnam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825089 (0.0):
śramas tasya śrama phalo hy adhenum iva rakṣataḥ // BhP_11.11.018 // / gāṃ dugdha dohām asatīṃ ca bhāryāṃ dehaṃ parādhīnam asat prajāṃ ca /
vittaṃ tvat tīrthīkṛtam aṅga vācaṃ / hīnāṃ mayā rakṣati duḥkha duḥkhī || [BhP 11.11.19]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417247 (0.0):
BhP_11.11.019/3 vittaṃ tv atīrthī-kṛtam aṅga vācaṃ hīnāṃ mayā rakṣati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825099 (0.0):
gāṃ dugdha dohām asatīṃ ca bhāryāṃ dehaṃ parādhīnam asat prajāṃ ca / / vittaṃ tv atīrthī kṛtam aṅga vācaṃ hīnāṃ mayā rakṣati duḥkha duḥkhī //
mayā śrī bhagavatā hīnāṃ mama līlādi śūnyām | mayā hīnāṃ vācam ity
uktaṃ vivṛṇoti / yasyāṃ na me pāvanam aṅga karma
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417253 (0.0):
BhP_11.11.020/1 yasyāṃ na me pāvanam aṅga karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825105 (0.0):
BhP_11.11.019 // / yasyāṃ na me pāvanam aṅga karma sthity udbhava prāṇa nirodham asya /
sthitudbhava prāṇa nirodham asya | / līlāvatārepsita janma vā syād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825114 (0.0):
yasyāṃ na me pāvanam aṅga karma sthity udbhava prāṇa nirodham asya / / līlāvatārepsita janma vā syād vandhyāṃ giraṃ tāṃ bibhṛyān na dhīraḥ //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417263 (0.022):
sthity-udbhava-prāṇa-nirodham asya / BhP_11.11.020/3 līlāvatārepsita-janma vā syād vandhyāṃ giraṃ tāṃ bibhṛyān
bandhyāṃ giraṃ tāṃ vibhṛyān na dhīraḥ || [BhP 11.11.20]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417266 (0.057):
BhP_11.11.020/3 līlāvatārepsita-janma vā syād vandhyāṃ giraṃ tāṃ bibhṛyān
yasyāṃ me jagataḥ śodhakaṃ caritaṃ na syāt kiṃ tad asya viśvasya
sthity ādi / rūpaṃ tad dhetur ity arthas tato'py utkṛṣṭatamatvena vimṛṣyāha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191327 (0.043):
sāmānya-lakṣaṇo mokṣa-pradatvaṃ tasyā noktam ity asamyaaktvam iti | / antakāritvenātyanta-pralaya-rūpasya mokṣasyāpy upalakṣitatvāt | atra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8716776 (0.047):
svavyatiriktapratīyamānavatvena pramīyamāṇatvādityarthaḥ / / atra dṛṣṭāntaḥ aṅganāṅgavaditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603736 (0.048):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
madhyantavibhagatika.html 19072568 (0.049):
na prasajyate tad vedanāyā durupalakṣYatvāt / / na tadaupabhogikatvena lakṣyate pravṛttivijñānavat /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21216837 (0.051):
liṅgibhūtānupalabdhiviśeṣaṇayogyatāntargatālākodigrahārthatvāt // / uktaṃ hi pramāṇalakṣaṇeyogyānupalabdheśca liṅgatvam"iti / liṅgatvenoktā 1"
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219033 (0.052):
darśayati | vipratipattiviṣayaśca ṭīkākṛtā na darśitaḥ atiprasiddhatvāt | / yaduktaṃ prāknāvirsavādārtho 'bhrāntārtha iti | tasyārthasma grahaṇe doṣaṃ
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24813985 (0.053):
nanu, jīvacaitanyasyānāvṛtttatvena sarvadābhāsamānatvāt katham
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10510049 (0.053):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13326570 (0.053):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2407050 (0.055):
( 279 / 4 ) lakṣaṇābhāvena viśeṣaṇenāvacchinnānyānetavyatvena / pratipadyānayati / / etaduktaṃ bhavati lakṣaṇābhāvajñānaṃ viśiṣṭe vāsasi pratyayaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727328 (0.055):
rasasyātmatvasamarthanenetyarthaḥ / / 'tadapāstam' ityānenāsya sambandhaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846839 (0.056):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979382 (0.056):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623879 (0.058):
atra niśvāsasya svarūpamevotprekṣyaṃ, na tu hetuḥ phalaṃ vā /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4159638 (0.063):
tasmānnāsti śeṣatāyāḥ svarūpam | / nāpi heturasti | / 'vimataḥ śeṣaḥ, evaṃtvāt, iti kasyaciddhetoranirūpaṇāt-iti prāpte,-
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10493995 (0.063):
tasyānandamayādhāratvenāvaśyaṃvaktavyatvādityarthaḥ / / taddhetuvyapadeśācca //14//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13293064 (0.063):
tasyānandamayādhāratvenāvaśyaṃvaktavyatvādityarthaḥ / / taddhetuvyapadeśācca //14//
līlāvatāreṣu / īpsitaṃ jagataḥ premāspadaṃ śrī kṛṣṇa rāmādi janma vā na syāt, tāṃ
niṣphalāṃ giraṃ veda lakṣaṇām api dhīro dhīmān na dhārayet | tad uktaṃ
śrī nāradena idaṃ hi puṃsas tapamaḥ śrutasya vā [BhyP 1.5.22] ity ādi |
ataeva gītaṃ kali yuga pāvanāvatāreṇa śrī bhagavatā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932650 (0.0):
viśeṣa poṣāt pūrvato'py adhikam iti jñeyam | astra ca nāma saṅkīrtane / yathopadiṣṭaṃ kali yuga pāvanāvatāreṇa śrī bhagavatā
śrutam apy aupaniṣadaṃ dūre hari kathāmṛtam |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928179 (0.033):
śrī-kṛṣṇakathāmāhātmyam | / śrutam apy aupaniṣadaṃ / dūre hari-kathāmṛtāt |
yan na santi dravac citta kampāśru pulakādayam || [Padyāvalī, 39] iti |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928185 (0.0):
dūre hari-kathāmṛtāt | / yan na santi dravac-citta-
tad evaṃ bhaktyaiva jñānaṃ sidhyatīty uktvā taṃ ca jñāna mārgam
upasaṃharati / evaṃ jijñāsayāpohya nānātva bhramam ātmani |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417278 (0.0):
BhP_11.11.021/1 evaṃ jijñāsayāpohya nānātva-bhramam ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825129 (0.0):
BhP_11.11.020 // / evaṃ jijñāsayāpohya nānātva bhramam ātmani /
upārameta virajaṃ mano mayy arpya sarvage || [BhP 11.11.21]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825132 (0.0):
evaṃ jijñāsayāpohya nānātva bhramam ātmani / / upārameta virajaṃ mano mayy arpya sarva ge // BhP_11.11.021 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417282 (0.019):
BhP_11.11.021/1 evaṃ jijñāsayāpohya nānātva-bhramam ātmani / BhP_11.11.021/3 upārameta virajaṃ mano mayy arpya sarva-ge
jijñāsayā baddho mukta iti vyākhyā guṇato me na vastutaḥ [BhP 11.11.1]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416956 (0.0):
BhP_11.11.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.11.001/1 baddho mukta iti vyākhyā guṇato me na vastutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824826 (0.0):
BhP_11.11.001/0 śrī bhagavān uvāca / baddho mukta iti vyākhyā guṇato me na vastutaḥ /
ādi pūrvokta prakāraka vicāreṇa | ātmani śuddha jīve | nānātvaṃ devatva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332627 (0.059):
kva cākhaṇḍita vijñāna jñānaiśvaryas tv akhaṇḍitaḥ || [BhP 10.77.33] ity / ādi | / pūrvokta rītyaivoktaṃ ye tv ajña sambhavāḥ paramāyādi pāravaśya mātra
manuṣyatvādi bhedam apohya | evaṃ mal līlādi śravaṇena mano mayi
brahmākāre sarvage arpya dhārayitvā upārameta |
tad evaṃ jñāna miśrāṃ bhaktim upadiśya tad anādareṇānuṣaṅga siddha
jñāna guṇāṃ śuddhām eva bhaktim upadiśati caturbhiḥ
yady anīśo dhārayituṃ mano brahmaṇi niścalam | / mayi sarvāṇi karmāṇi nirapekṣaḥ samācara || [BhP 11.11.22]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825146 (0.0):
upārameta virajaṃ mano mayy arpya sarva ge // BhP_11.11.021 // / yady anīśo dhārayituṃ mano brahmaṇi niścalam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417297 (0.009):
BhP_11.11.022/1 yady anīśo dhārayituṃ mano brahmaṇi niścalam
yadīti niścaye | ṭīkāyāṃ dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411923 (0.0):
BhP_11.04.010/4 dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna-mūrdhni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820167 (0.0):
nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān % dhatte padaṃ tvam avitā yadi / vighna mūrdhni // BhP_11.04.010 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899493 (0.0):
dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni || [BhP 11.4.10] ity uktam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348871 (0.0):
tatra hetum āha no iti | dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
11.4.10] ity ādivat | atra jñānecchur eva prakṛteḥ | śrīmad uddhavaṃ prati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348871 (1.192):
tatra hetum āha no iti | dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP / 10.4.10] ity ādivat atra cec chabdo'pi niścaye | tataś ca yasmāt niścitam
tādṛśatvam āropyaivedam ucyate | tataś ca śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766492 (0.0):
asi tais tri lokyām // BhP_10.14.003 //* / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201407 (0.0):
idam eva ca vivṛtaṃ brahmaṇā -- / śreyaḥ-sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894421 (0.0):
tenaiva hi śabdena yasya deve parā bhaktir [Śvet 6.23] ity ādi, / śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya te vibho kliśyanti ye kevala bodha labdhaye ity ādi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899857 (0.0):
puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya ||[BhP 12.4.40] (page24) / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903453 (0.001):
vastutas tu / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367107 (0.011):
BhP_10.14.003/4 ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri lokyām / BhP_10.14.004/1 śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120491 (0.023):
daśame brahma stutau [BhP 10.14.4] / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917214 (0.023):
vaimukhya pratiyogi bhavet | tathāpi (page 87) śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005168 (0.032):
bhagavad bhakti nirapekṣa prāyeṣu teṣu pratipāditam api śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya [BhP 10.14.4] ity ādi nyāyena vedyaṃ niśceyaṃ bhavatīty
vibho kliśyanti [BhP 10.14.4] ity ādi pramāṇena bhaktiṃ vinā kevala jñāna
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367108 (0.007):
BhP_10.14.004/1 śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho / BhP_10.14.004/2 kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766492 (0.032):
asi tais tri lokyām // BhP_10.14.003 //* / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho $ kliśyanti ye kevala bodha labdhaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201407 (0.032):
śreyaḥ-sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho / kliśyanti ye kevela-bodha-labdhaye |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894421 (0.032):
śreyaḥ sṛtiṃ / bhaktim udasya te vibho kliśyanti ye kevala bodha labdhaye ity ādi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899857 (0.032):
śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho / kliśyanti ye kevela bodha labdhaye |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917219 (0.049):
vaimukhya pratiyogi bhavet | tathāpi (page 87) śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya / te vibho [BhP 10.14.4] ity ādinā bhaktiṃ vinā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120491 (0.057):
daśame brahma stutau [BhP 10.14.4] / śreyaḥ sṛtiṃ bhaktim udasya te vibho
mārgeṇa mano brahmaṇi dhārayituṃ niścitam evānīśo bhavasi | tato'pi svato
jñānādi sarva guṇa sevitaṃ bhakti yogam evāśrayeti tat sopānam upadiśati
mayīty ādinā | / athavā prāktana bhakti (page 25) balābhāvād brahma jñānecchur yadi tatra
mano dhārayitum anīśaḥ syāt, tadādhunāpy evaṃ kurvīteti yojyam |
samācara arpaya | nirapekṣo vāñchāntara rahitaḥ |
śraddhālur mat kathāḥ śṛṇvan subhadrā loka pāvanīḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417301 (0.064):
BhP_11.11.023/1 śraddhālur mat-kathāḥ śṛṇvan su-bhadrā loka-pāvanīḥ
gāyann anusmaran karma janma cābhinayan muhuḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825162 (0.0):
śraddhālur mat kathāḥ śṛṇvan su bhadrā loka pāvanīḥ / / gāyann anusmaran karma janma cābhinayan muhuḥ // BhP_11.11.023 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417314 (1.192):
BhP_11.11.023/1 śraddhālur mat-kathāḥ śṛṇvan su-bhadrā loka-pāvanīḥ / BhP_11.11.023/3 gāyann anusmaran karma janma cābhinayan muhuḥ
mad arthe dharma kāmārthān ācaran mad apāśrayaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417323 (0.0):
BhP_11.11.023/3 gāyann anusmaran karma janma cābhinayan muhuḥ / BhP_11.11.024/1 mad-arthe dharma-kāmārthān ācaran mad-apāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825171 (0.0):
gāyann anusmaran karma janma cābhinayan muhuḥ // BhP_11.11.023 // / mad arthe dharma kāmārthān ācaran mad apāśrayaḥ /
labhate niścalāṃ bhaktiṃ mayy uddhava sanātane || [BhP 11.11.23 4]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417329 (0.0):
BhP_11.11.024/1 mad-arthe dharma-kāmārthān ācaran mad-apāśrayaḥ / BhP_11.11.024/3 labhate niścalāṃ bhaktiṃ mayy uddhava sanātane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825176 (0.0):
mad arthe dharma kāmārthān ācaran mad apāśrayaḥ / / labhate niścalāṃ bhaktiṃ mayy uddhava sanātane // BhP_11.11.024 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470703 (0.056):
anādaraṇīyatāyāṃ samo nikhilaṃ vastujātaṃ tṛṇavan manyamāno madbhaktiṃ / labhate parām mayi sarveśvare nikhilajagadudbhavasthitipralayalīle
ṭīkā ca mad arpaṇaḥ karmabhir viśuddha sattvasyāntaraṅgāṃ bhaktim āha
śraddhālur itīty eṣā | / abhinayan janma karma līlayor madhye ye'ṃśā nijābhīṣṭa bhāva bhakti
gatās tān svayam anukurvan bhagavad gatāṃ bhaktāntara gatāṃś ca tān anya
dvārānukurvann ity arthaḥ | kiṃ ca, yo dharmo godānādi lakṣaṇas tam api
mad arthe madīya janmādi mahotsavāṅgatvenaiva | yaś ca kāmo mahā
prāsāda vāsādi lakṣaṇas tam api mad arthe madīya sevādy arthe man
mandira vāsādi laksaṇatvenaiva | yaś cārtho dhana saṅgrahas tam api mad
arthe mat sevā mātropayogitvenaivācaran sevamānaḥ | mad apāśrayaḥ mad
arthe āśrayāntara śūnya cetāś ca san tām eva kathā śravaṇādi lakṣaṇāṃ
bhaktiṃ mayi niścalāṃ kāla traye'py avyabhicāriṇīṃ labhate, tat sukhena
kaivalyādāv apy anādarāt | na ca bhajanīyasya calatayā vā sā caliṣyatīti
mantavyam ity āha sanātana iti | / nanv evambhūta bhakti mārga pravṛttir niṣṭhā vā kathaṃ syād ity āśaṅkya
tatra hetum āha / sat saṅga labdhayā bhaktyā mayi māṃ sa upāsitā |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417337 (0.0):
BhP_11.11.025/1 sat-saṅga-labdhayā bhaktyā mayi māṃ sa upāsitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825184 (0.0):
labhate niścalāṃ bhaktiṃ mayy uddhava sanātane // BhP_11.11.024 // / sat saṅga labdhayā bhaktyā mayi māṃ sa upāsitā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358656 (0.064):
bhaktyā vā bhajatā mayi **HV_App.I,42B.2824**196B:16b / bhaktyā samabhavan nṛpa HV_App.I,29.1265b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25111861 (0.064):
bhaktyā vā bhajatā mayi HV_App.I,42B.2824**196B:16b / bhaktyā samabhavan nṛpa HV_App.I,29.1265b
iti bhaktyā bhakti rucyā sa bhakto mām upāsitā bhajamāno bhavati | tasya
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417337 (0.064):
BhP_11.11.025/1 sat-saṅga-labdhayā bhaktyā mayi māṃ sa upāsitā / BhP_11.11.025/3 sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam
ca bhaktasya madīyaṃ brahmākāraṃ bhagavad ākāraṃ ca sarvam api svarūpa
vijñānam anāyāsenaiva bhavatīty āha / sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam || [BhP 11.11.25] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417346 (0.0):
BhP_11.11.025/3 sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825192 (0.0):
sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam // BhP_11.11.025 //
añjasā bhakty anuṣaṅgenaiva | padaṃ svarūpam || / || 11.11 || śrī bhagavān || 67 75 ||
agre ca bhakti yogasyaiva prāk siddhatā, sākṣāt śrī bhagavat pravartitatā
svayam eva mukhyatā | pareṣām arvācīnatā yathā rucinānaājana pravartitatā
tucchatā ceti | yathā, śrīmad uddhava uvāca / vadanti kṛṣṇa śreyāṃsi bahūni brahma vādinaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826618 (0.0):
BhP_11.14.001/0 śrī uddhava uvāca / vadanti kṛṣṇa śreyāṃsi bahūni brahma vādinaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418876 (1.192):
BhP_11.14.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.14.001/1 vadanti kṛṣṇa śreyāṃsi bahūni brahma-vādinaḥ
teṣāṃ vikalpa prādhānyam utāho eka mukhyayā ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826622 (0.0):
vadanti kṛṣṇa śreyāṃsi bahūni brahma vādinaḥ / / teṣāṃ vikalpa prādhānyam utāho eka mukhyatā // BhP_11.14.001 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418880 (0.026):
BhP_11.14.001/1 vadanti kṛṣṇa śreyāṃsi bahūni brahma-vādinaḥ / BhP_11.14.001/3 teṣāṃ vikalpa-prādhānyam utāho eka-mukhyatā
bhavatodāhṛtaḥ svāmin bhaktiyogo'napekṣitaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418891 (0.0):
BhP_11.14.001/3 teṣāṃ vikalpa-prādhānyam utāho eka-mukhyatā / BhP_11.14.002/1 bhavatodāhṛtaḥ svāmin bhakti-yogo 'napekṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826633 (0.0):
teṣāṃ vikalpa prādhānyam utāho eka mukhyatā // BhP_11.14.001 // / bhavatodāhṛtaḥ svāmin bhakti yogo 'napekṣitaḥ /
nirasya sarvataḥ saṅgaṃ yena tvayy āviśen manaḥ || [BhP 11.14.1 2]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418898 (0.0):
BhP_11.14.002/1 bhavatodāhṛtaḥ svāmin bhakti-yogo 'napekṣitaḥ / BhP_11.14.002/3 nirasya sarvataḥ saṅgaṃ yena tvayy āviśen manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826639 (0.0):
bhavatodāhṛtaḥ svāmin bhakti yogo 'napekṣitaḥ / / nirasya sarvataḥ saṅgaṃ yena tvayy āviśen manaḥ // BhP_11.14.002 //
ṭīkā ca śreyāṃsi śreyaḥ sādhanāni | kiṃ vikalpena prādhānyam utāho kiṃ
vā ekasyaiva mukhyatā, eka mukhyatāpekṣotthāpane kāraṇaṃ bhavateti | na
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418881 (0.054):
BhP_11.14.001/3 teṣāṃ vikalpa-prādhānyam utāho eka-mukhyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826623 (0.054):
teṣāṃ vikalpa prādhānyam utāho eka mukhyatā // BhP_11.14.001 //
apekṣitam anapekṣā yasmin sa ahaitukaḥ | ayam artho bhavatā yo bhakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926814 (0.057):
nairapekṣyeṇa ahaitukena | ahaituka bhakti yoga eva kathaṃ syāt tatrāha / bhakti yogam iti | evaṃ
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22452108 (0.062):
Nar_1.2.7-1 evambhūtatayā hi bhaktyabhihito yogaḥ sa yogadvayat
yoga uktaḥ, anye ca yāni niḥśreyasa sādhanāni vadanti tteṣāṃ kiṃ phala
sādhanatvena prādhānyam eva sarveṣām utāṅgāṅgitvam | prādhānyenāpi
sarveṣāṃ kiṃ vikalpena tulya phalatvaṃ yad vā kaścid viśeṣa ity eṣā |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525405 (0.061):
doṣa'' iti samānadoṣatvam evocyate, nārthaviśeṣaḥ kaścid asti/ samānas
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22579712 (0.061):
itisamānadoṣatvamevocyate nārthaviśeṣaḥ kaścidasti|
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51pu.htm.txt) 13695686 (0.061):
doṣa iti samānadoṣatvam evocyate
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51xu.htm.txt) 18233889 (0.061):
samāno doṣa iti samāna-doṣatvam eva+ucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853340 (0.064):
kaścidviśeṣaḥ, vicāryamāṇayostulyarūpatvāt | yaccāpīdamuktaṃ bhagavatā
atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca / kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826651 (0.0):
BhP_11.14.003/0 śrī bhagavān uvāca / kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902418 (0.0):
prathamaṃ svayaṃ bhagavatā saiva pravartitety uktaṃ kālena naṣṭā pralaye / vāṇīyaṃ veda saṃjñitā mayā [BhP 11.14.3] ity ādinā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907003 (0.0):
tataḥ krama prāptatvena / kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907613 (0.0):
sadātanatvam āha sarvadeti | tatra sargādau yathā kālena naṣṭā pralaye / vāṇīyaṃ veda saṃjñitā [BhP 11.14.3] iti vidura praśne |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418910 (0.007):
BhP_11.14.003/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.14.003/1 kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda-saṃjñitā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924066 (0.031):
anāyāsenaiva labdhaye lābhāya upāyāḥ sādhanāni svayaṃ bhagavatā / kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17735685 (0.057):
śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca loke 'sminn iti | ayam arthaḥ |
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5217764 (0.057):
śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca loke 'sminn iti | ayam arthaḥ |
mayādau brahmaṇe proktā dharmo yasyāṃ mad ātmakaḥ || [BhP 11.14.3]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826659 (0.0):
kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā / / mayādau brahmaṇe proktā dharmo yasyāṃ mad ātmakaḥ // BhP_11.14.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907010 (0.0):
kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda saṃjñitā | / mayādau brahmaṇe proktā dharmo yasyāṃ mad ātmakaḥ || [BhP 11.14.3]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418919 (1.192):
BhP_11.14.003/1 kālena naṣṭā pralaye vāṇīyaṃ veda-saṃjñitā / BhP_11.14.003/3 mayādau brahmaṇe proktā dharmo yasyāṃ mad-ātmakaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924078 (0.046):
mayādau brahmaṇe proktā dharmo yasyāṃ mad ātmakaḥ || [BhP 11.14.3] / ity anusāreṇa proktāḥ | tān upāyān bhāgavatān dharmān viddhi bhāgavatīṃ
(page 26) / ṭīkā ca tatra bhaktir eva mahā phalatvena mukhyā, anyāni tu svasva
prakṛty anusāreṇa kha puṣpa sthānīya svargādi phala buddhibhiḥ prāṇibhiḥ
prādhānyena parikalpitāni kṣullaka phalānīti vivektuṃ prakṛty anusāreṇa
bahudhā pratipattim āha kāleneti saptabhiḥ | mad atmako mayy evātmā cittaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900786 (0.060):
upasaṃharati tasmād iti tribhiḥ |mad ātmano mayi ātmā cittaṃ yasya tasya
yena sa ity eṣā | / yad vā madātmako mat svarūpa bhūto nirguṇatvāsmat svarūpa bhūto bhakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900786 (0.046):
upasaṃharati tasmād iti tribhiḥ |mad ātmano mayi ātmā cittaṃ yasya tasya
lakṣaṇo dharmaḥ proktaḥ sarva samanvaye pratipāditam ity arthaḥ |
tad evaṃ sati tasyām evāneka vidha śreyo vadane hetum āha
man māyā mohita dhiyaḥ puruṣāḥ puruṣarṣabha |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418993 (0.0):
BhP_11.14.009/1 man-māyā-mohita-dhiyaḥ puruṣāḥ puruṣarṣabha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826729 (0.0):
pāramparyeṇa keṣāñcit pāṣaṇḍa matayo 'pare // BhP_11.14.008 // / man māyā mohita dhiyaḥ puruṣāḥ puruṣarṣabha /
śreyo vadanty anekāntaṃ yathā karma yatha ruci || [BhP 11.14.9]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826730 (0.0):
man māyā mohita dhiyaḥ puruṣāḥ puruṣarṣabha / / śreyo vadanty anekāntaṃ yathā karma yathā ruci // BhP_11.14.009 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418998 (0.050):
BhP_11.14.009/1 man-māyā-mohita-dhiyaḥ puruṣāḥ puruṣarṣabha / BhP_11.14.009/3 śreyo vadanty anekāntaṃ yathā-karma yathā-ruci
tat prakṛtīnāṃ māyā guṇa mūlatvād manmāyāmohitadhiyaḥ | anekāntaṃ
nānā vidham | śreyaḥ puruṣārthaṃ tat sādhanaṃ ca | yataḥ
na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419186 (0.0):
BhP_11.14.020/1 na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826907 (0.0):
na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120356 (0.0):
na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118900 (0.0):
na sādhyati mām yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417745 (0.038):
BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825565 (0.045):
na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105873 (0.045):
no rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca | / na svādhyāyas tapas tyāgo neṣṭā pūrtaṃ na dakṣiṇā // Hbhv_10.281 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927725 (0.045):
no rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca |
na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā || [BhP 11.14.20]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419193 (0.0):
BhP_11.14.020/1 na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava / BhP_11.14.020/3 na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826913 (0.0):
na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava / / na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā // BhP_11.14.020 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120362 (0.0):
na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava | / na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā // Hbhv_11.601 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118905 (0.0):
na sādhyati mām yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava | / na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā || RBhrs_1,1.42 ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417747 (0.034):
BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca / BhP_11.12.001/3 na svādhyāyas tapas tyāgo neṣṭā-pūrtaṃ na dakṣiṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825569 (0.044):
na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca / / na svādhyāyas tapas tyāgo neṣṭā pūrtaṃ na dakṣiṇā // BhP_11.12.001 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105877 (0.044):
no rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca | / na svādhyāyas tapas tyāgo neṣṭā pūrtaṃ na dakṣiṇā // Hbhv_10.281 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927729 (0.044):
no rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca | / na svādhyāyas tapas tyāgo neṣṭā pūrtaṃ na dakṣiṇā ||
na sādhayati na vaśīkaroti | tapo jñānam | tyāgaḥ sannyāsaḥ |
dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17843301 (0.0):
dharmaḥ satyādayopeto vidyā vā tapasānvitā | / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi || iti |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14667141 (0.0):
dharmaḥ satyādayopeto vidyā vā tapasānvitā |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419219 (0.0):
BhP_11.14.022/1 dharmaḥ satya-dayopeto vidyā vā tapasānvitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826938 (0.0):
bhaktiḥ punāti man niṣṭhā śva pākān api sambhavāt // BhP_11.14.021 // / dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119436 (0.0):
ataivoktam ekādaśe [BhP 11.14.22] / dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120371 (0.0):
na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā // Hbhv_11.601 // / dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906478 (0.0):
dharmaḥ satya dayopeto / vidyā vā tapasānvitā |
mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi || [BhP 11.14.22]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17843306 (0.0):
dharmaḥ satyādayopeto vidyā vā tapasānvitā | / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi || iti |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14667146 (0.0):
dharmaḥ satyādayopeto vidyā vā tapasānvitā | / mad-bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi || iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826944 (0.0):
dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā / / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi // BhP_11.14.022 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119441 (0.0):
dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā | / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi // Hbhv_11.557 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120376 (0.0):
dharmaḥ satya dayopeto vidyā vā tapasānvitā | / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi // Hbhv_11.602 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906484 (0.0):
dharmaḥ satya dayopeto / vidyā vā tapasānvitā | / mad bhaktyāpetam ātmānaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419226 (1.192):
BhP_11.14.022/1 dharmaḥ satya-dayopeto vidyā vā tapasānvitā / BhP_11.14.022/3 mad-bhaktyāpetam ātmānaṃ na samyak prapunāti hi
dharmo niṣkāmaḥ | vidyā śāstrīyaṃ brahma jñānam | tapas tad īkṣaṇam |
bhakti lakṣaṇais tu / yathā yathātmā parimṛjyate'sau / mat puṇya gāthā śravaṇābhidhānaiḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419291 (0.0):
BhP_11.14.026/1 yathā yathātmā parimṛjyate 'sau / mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827007 (0.0):
BhP_11.14.025 // / yathā yathātmā parimṛjyate 'sau mat puṇya gāthā śravaṇābhidhānaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911171 (0.0):
sādhanasyopakrāntatvāt | yathā yathātmā parimṛjyate'sau mat puṇya gāthā
tathā tathā paśyati vastu sūkṣmaṃ / cakṣur yathaivāñjana samprayuktam || [BhP 11.14.26]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827012 (0.0):
yathā yathātmā parimṛjyate 'sau mat puṇya gāthā śravaṇābhidhānaiḥ / / tathā tathā paśyati vastu sūkṣmaṃ cakṣur yathaivāñjana samprayuktam //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419296 (1.192):
mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ / BhP_11.14.026/3 tathā tathā paśyati vastu sūkṣmaṃ cakṣur
ṭīkā ca nanu brahma vid āpnoti param [TaittU 2.1.1] tam eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897641 (0.032):
upadiśati dvābhyāṃ yat pāda paṅkajety ādikam ārabhya | nanu brahmavid / āpnoti param iti śruteḥ [TaittU 2.1.1] | kathaṃ yatayo nodgrathayantīty
viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 6.15] ity ādi śrutibhyo jñānād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784497 (0.005):
'śnute sarvān kāmān saha [TaittU 1.1] tam eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094203 (0.005):
'śnute sarvān kāmān saha [TaittU 1.1] tam eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU / yas tu vijñānavān bhavati sa-manaskaḥ sadā śuciḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796788 (0.023):
dhīro vijñāya [BAU 4.4.23], tam eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 6.15] ity
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6350499 (0.023):
ātmānam evāvet [BAU 1.4.10], tam eva dhīro vijñāya [BAU 4.4.23], tam eva / viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 6.15] ity ādi-śrutiṣv ivehāpi mām evety
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345841 (0.029):
svatantraḥ sarva-sukaro 'pi sarva-duṣkaraḥ śrīmad-bhakti-yoga ucyate | / nanu tam eva viditvā atimṛtyum eti [ŚvetU 6.15] iti śruteḥ | jñānaṃ vinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17778259 (0.034):
mat saṃsthāṃ mad adhīnāṃ nirvāṇa paramāṃ śāntim adhigacchati labhate | tam / eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 3.8] ity ādi śravaṇāt | nirvāṇa paramāṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087964 (0.034):
mat-saṃsthāṃ mad-adhīnāṃ nirvāṇa-paramāṃ śāntim adhigacchati labhate | tam / eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 3.8] ity ādi śravaṇāt | nirvāṇa-paramāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857617 (0.040):
śrutyā | jñāna gamyam ucyate tam eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 3.8] iti / śrutyā | sarvasya prāṇi mātrasya hṛdi dhiṣṭhitaṃ niyantṛtayādhiṣṭhāya
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725188 (0.040):
śrutyā | jñāna-gamyam ucyate tam eva viditvātimṛtyum eti [ŚvetU 3.8] iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792129 (0.050):
śrīmad bhakti yoga ucyate | / nanu tam eva viditvā atimṛtyum eti [ŚvetU 6.15] iti śruteḥ | jñānaṃ vinā
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7014721 (0.062):
tam eva viditvātimṛtyum eti SvetUp_3.8 c / tam eva viditvātimṛtyum eti SvetUp_6.15c
evāvidyā nivṛttyā / tvat prāptir avagamyate kuto bhakti yogenety ucyate | atrāha yathā yateti
ātmā cittaṃ parimṛjyate śodyate mat puṇya gāthānāṃ śravaṇair abhidhānaiś
ca | bhakta revāvāntara vyāpāro jñānaṃ na pṛthag ity artham | ity eṣā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821237 (0.056):
karmaṇāṃ mayi parama gurau samarpaṇam eva mad bhajanaṃ na tu tad arthaṃ / pṛthag vyāpāraḥ kaścit kartavya ity abhiprāyaḥ ||27||
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464160 (0.056):
karmaṇāṃ mayi parama-gurau samarpaṇam eva mad-bhajanaṃ na tu tad-arthaṃ / pṛthag-vyāpāraḥ kaścit kartavya ity abhiprāyaḥ ||27||
|| 11.14 || śrī bhagavān ||77 80|| / agre ca karma jñāna bhakti yogān tat tad adhikāritāyāṃ pṛthag hetūṃś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726979 (0.017):
viśvanāthaḥ : evam ekam evārjunaṃ sva priya sakhaṃ lakṣīkṛtya / jñāna bhakti karma yogān ācikhyāsur bhagavān jñāna bhakti yogau procya
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282682 (0.017):
viśvanāthaḥ : evam ekam evārjunaṃ sva-priya-sakhaṃ lakṣīkṛtya / jñāna-bhakti-karma-yogān ācikhyāsur bhagavān jñāna-bhakti-yogau procya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2405723 (0.030):
na ca tatra laukikānāmavigānaṃ, na ca vigāyatāṃ sāṃvṛttamityuktvā 'pi / tadarthānuṣṭhānam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657526 (0.035):
483.029. sa kathaṃ nistārya iti? sā kathayati putra, jñānakocidāḥ / praṣṭavyāḥ/ / 483.030. te etadekāntīkariṣyantīti uktvā prakrāntā/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944017 (0.036):
samayasya bandhanīyatvāt/ ata eva brahmatarke// / pṛthakpṛthakpramāṇatvaṃ yāti yuktitayaiva tu"/"
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26485952 (0.036):
na vyāhanyate/ / sa ca prameyam/ tasya pṛthagvacanaṃ ca tadāśrayāv anumānāgamau, tasmin
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486015 (0.038):
asty ayam ity anujñāyamāno 'rthaḥ siddhāntaḥ/ sa ca prameyam/ tasya / pṛthagvacanaṃ satsu siddhāntabhedeṣu vādajalpavitaṇḍāḥ pravartante, nāto
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18392940 (0.043):
anyathā skandādiśarnamapi pṛthagapākaraṇīyaṃ syāt / / athocyeta /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510039 (0.047):
Manu9.110c/ a.jyeṣṭhavṛttir yas tu syāt) sa saṃpūjyas) tu bandhuvat || / Manu9.111a/ evaṃ saha vaseyur) vā pṛthag vā dharmakāmyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308556 (0.049):
tatraiva kāreṇa na tu tad eva bhavati na tu vā tad asādharmyeṇa pṛthag
coktvā jñāna karmānādareṇa (page 27) bhakter evābhidheyatvam āha
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2405723 (0.039):
na ca tatra laukikānāmavigānaṃ, na ca vigāyatāṃ sāṃvṛttamityuktvā 'pi / tadarthānuṣṭhānam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657526 (0.042):
483.029. sa kathaṃ nistārya iti? sā kathayati putra, jñānakocidāḥ / praṣṭavyāḥ/ / 483.030. te etadekāntīkariṣyantīti uktvā prakrāntā/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26485952 (0.045):
na vyāhanyate/ / sa ca prameyam/ tasya pṛthagvacanaṃ ca tadāśrayāv anumānāgamau, tasmin
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21292601 (0.047):
yajuḥ punaḥ karmārthameva, makāraṇāmnānāt / / tatassārvasurabhiṇā sarvaiḥ kastūrikādibhirgamdhadravyairvāsitenacandanena
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486015 (0.048):
asty ayam ity anujñāyamāno 'rthaḥ siddhāntaḥ/ sa ca prameyam/ tasya / pṛthagvacanaṃ satsu siddhāntabhedeṣu vādajalpavitaṇḍāḥ pravartante, nāto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319323 (0.060):
sāhāyyenaiva mokṣa mātra sādhakatvam uktvā gauṇābhidheyatvam uktam | / tasmād atrāpi tasyāḥ (page 42) bhakter ābhāsa eva prathamato darśitaḥ |
pañcabhiḥ | tatra jñānābhyāsānādaraṃ vaktuṃ tad adhikāra hetu
vairāgyābhyāsānādaraṃ vidhatte / proktena bhakti yogena bhajato māsakṛn muneḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423600 (0.0):
BhP_11.20.029/1 proktena bhakti-yogena bhajato māsakṛn muneḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831029 (0.0):
juṣamāṇaś ca tān kāmān duḥkhodarkāṃś ca garhayan // BhP_11.20.028 // / proktena bhakti yogena bhajato māsakṛn muneḥ /
kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite || [BhP 11.20.29]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423606 (0.0):
BhP_11.20.029/1 proktena bhakti-yogena bhajato māsakṛn muneḥ / BhP_11.20.029/3 kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831034 (0.0):
proktena bhakti yogena bhajato māsakṛn muneḥ / / kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite // BhP_11.20.029 //
jñānābhyāsānādaraṃ vidhatte / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938898 (0.0):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985060 (0.0):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067527 (0.0):
ayam aparaḥ karmakṣayavyapadeśo bhavati - 'bhidyate / hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760887 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784473 (0.0):
'vidyā granthiṃ vikiratīha somya [] brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521346 (0.0):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094179 (0.0):
brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162817 (0.0):
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423614 (0.0):
BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627647 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831042 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128741 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491537 (0.0):
tatkathamanyathaivopapattirityata āha bhidyata iti // / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491549 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895258 (0.0):
kārasyānuṣaṅgikaṃ phalam āha / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809166 (0.0):
ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525521 (0.0):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545381 (0.0):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234544 (0.0):
nanu tadā asya cetanasya kīdṛśī avasthā bhaviṣyatīty | atrāha / bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440681 (0.0):
dhruvā smṛtiḥ; smṛtilambhe sarvagranthīnāṃ vipramokṣaḥ
kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe'khilātmani || [BhP 11.20.30]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831047 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe 'khilātmani // BhP_11.20.030 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423620 (0.009):
BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ / BhP_11.20.030/3 kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe 'khilātmani
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162820 (0.034):
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / BhP_01.02.021/3 kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938900 (0.049):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) ityuktvā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985062 (0.049):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067529 (0.049):
hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (mu. 2.2.8) iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760889 (0.049):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784475 (0.049):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521348 (0.049):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094181 (0.049):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128743 (0.049):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491539 (0.049):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // MAnuv_3,3.152 //
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809168 (0.049):
ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya / karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare (MU II.2.8)" "tam eva viditvātimṛtyum eti"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525524 (0.049):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545384 (0.049):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440683 (0.049):
hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin / dṛṣṭe parāvare ityādibhir aikārthyāt smṛtisantānarūpaṃ darśanasamānākāraṃ"
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7134161 (0.049):
midyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234546 (0.049):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāpare // Mo_3
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712946 (0.056):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi yasmin dṛṣṭe parāvare // 53 //
bhaktyaiva dṛṣṭe sākṣāt kṛte | tathaivāha / tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423628 (0.0):
BhP_11.20.031/1 tasmān mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831056 (0.0):
kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe 'khilātmani // BhP_11.20.030 // / tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426871 (0.0):
śreyaskarī bhavati | / tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915353 (0.0):
śaktimattvenānya nirapekṣatvād ity arthaḥ anantaraṃ ca vakṣyate / tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123074 (0.0):
sukumāra svabhāveyaṃ bhaktis tad dhetur īritā || RBhrs_1,2.249 || / tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ |
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha || [BhP 11.20.31]
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671729 (0.0):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha [BhP 11.20.31] iti, yat
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423637 (0.0):
BhP_11.20.031/1 tasmān mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ātmanaḥ / BhP_11.20.031/3 na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831063 (0.0):
tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ / / na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha // BhP_11.20.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426878 (0.0):
tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ | / na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha || [BhP 11.20.31]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915359 (0.0):
tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ | / na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123080 (0.0):
tasmān mad bhakti yuktasya yogino vai mad ātmanaḥ | / na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha || RBhrs_1,2.250 ||
ṭīkā ca tad evaṃ vyavashtayādhikāri trayam uktam | tatra bhakter anya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318432 (0.063):
sandeśād yo harer liṅga darśana śravaṇādibhiḥ || [BhP 10.38.27] / ṭīkā ca nanu kim artham evaṃ vyaluṭhat | nāsti prema saṃrambhe phloddeśa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986281 (0.064):
māyayāntarhitaiśvarya īyate guṇa sargayā ||[BhP 7.6.20] / ṭīkā ca nanu sa eva cet sarvatra tarhi sarvatra sarvajñatādy upalabhyate
nirapekṣatvād anyasya ca tat sāpekṣatvād bhakti yoga eva śreṣṭha ity
upasaṃharati tasmād iti tribhiḥ |mad ātmano mayi ātmā cittaṃ yasya tasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900518 (0.046):
bahudhā pratipattim āha kāleneti saptabhiḥ | mad atmako mayy evātmā cittaṃ / yena sa ity eṣā |
śreyaḥ sādhanam ity eṣā | / atra prāyo grahaṇasyāyaṃ bhāvaḥ | bhajatāṃ jñāna vairāgyābhyāsena
prayojanaṃ nāsty eva | tatra yathā sthite'pi sadyo mukti mārge keṣāṃcit
krama mukti mārge pravṛttir jāyate | tathā brahma bhūtaḥ prasannātmā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855884 (0.004):
samatītyaitān brahma bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723455 (0.004):
samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma-bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909898 (0.009):
kiñcid bhedenaiva gṛhyate tac ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002681 (0.015):
brahma bhūyāya kalpate || [Gītā 18.53] / brahma bhūtaḥ prasannātmā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310746 (0.020):
gītopaniṣatsu ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54] ity ādinā ted
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004885 (0.022):
samanantaram upāsanānukrameṇa yathāgre'kṣarād anantaraṃ tad uktam, / yathā brahma bhūtaḥ prasannātmety [Gītā 18.55] ādyānusāreṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867294 (0.028):
mat para bhakti pātratā lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16035907 (0.028):
mat-para-bhakti-pātratā-lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma-bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470631 (0.029):
yathāvasthitam ātmānam anubhavatītyarthaḥ // BhGR_18.51 53 // / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati /
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824781 (0.034):
nistaraṅga-sindhur iva sthitaḥ ||51-53|| / BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631692 (0.045):
vimucya nirmamaḥ śānto brahmabhūyāya kalpate Bhg_18.053c / [=MBh_06,040.053c] / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati Bhg_18.054a
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900967 (0.047):
bhakty upakaraṇatvaṃ brahma bhūtaḥ prasannātmā ity ādi gītā vacanāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898206 (0.056):
nistaraṅga sindhur iva sthitaḥ ||51 53|| / BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930154 (0.059):
tat phalaṃ yat kaivalyaṃ tad api | brahma bhūtaḥ prasannātmā ity ādy
[Gītā 18.54] ity ādi śrī gītānusāreṇa yadi krama bhakti mārge pravṛttiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909902 (0.008):
kiñcid bhedenaiva gṛhyate tac ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54] / ādi śrī gītoktānusāreṇa ātmārāmāś ca (page 61) munayaḥ [BhP 1.7.10] ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855884 (0.034):
samatītyaitān brahma bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723455 (0.034):
samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma-bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310746 (0.035):
gītopaniṣatsu ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54] ity ādinā ted
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004885 (0.043):
samanantaram upāsanānukrameṇa yathāgre'kṣarād anantaraṃ tad uktam, / yathā brahma bhūtaḥ prasannātmety [Gītā 18.55] ādyānusāreṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002681 (0.045):
brahma bhūyāya kalpate || [Gītā 18.53] / brahma bhūtaḥ prasannātmā / na śocati na kāṅkṣati |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867294 (0.057):
mat para bhakti pātratā lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16035907 (0.057):
mat-para-bhakti-pātratā-lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma-bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470630 (0.062):
yathāvasthitam ātmānam anubhavatītyarthaḥ // BhGR_18.51 53 // / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati /
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824781 (0.064):
BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
syāt / tadā bhavatv iti | tad evaṃ bhakteḥ prema lakṣaṇe sarva phala rāje
nāsty eva jñānādy apekṣā | / pṛthak pṛthak jñānādi phale'pi sādhye nāstīty āha
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792089 (0.0):
pārṣadatva lakṣaṇa mukti phala sādhakas tathā yat karmabhir yat tapasā / jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792301 (0.0):
ekādaśe 'py uktaṃ yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847468 (0.0):
jñāna karma tapasyādi rahitenaiva yogena bhakti yogena yad uktaṃ yat / karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876145 (0.0):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha [BhP 11.20.31] iti, yat / karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980011 (0.0):
jñāna-karma-tapasyādi-rahitenaiva yogena bhakti-yogena yad uktaṃ yat / karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671735 (0.0):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha [BhP 11.20.31] iti, yat / karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau -
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345799 (0.0):
pārṣadatva-lakṣaṇa-mukti-phala-sādhakas tathā yat karmabhir yat tapasā / jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346011 (0.0):
ekādaśe 'py uktaṃ - yat karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat ity
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423645 (0.0):
BhP_11.20.031/3 na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha / BhP_11.20.032/1 yat karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831071 (0.0):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha // BhP_11.20.031 // / yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119726 (0.0):
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983003 (0.0):
evānarthopaśamanatvaṃ, na tv anyasāpekṣatvena | yat karmabhir yat tapasā / jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau (BhP 11.20.32), sarvaṃ mad-bhakti-yogena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915365 (0.0):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha || / yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat | [BhP 11.20.31 32] ity
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123094 (0.029):
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgya taś ca yat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909372 (0.035):
sarvānanda hetutvam apy uktaṃ yat karmabhir yat tapasā [BhP 11.20.32] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917235 (0.058):
nirapekṣatvāt yat karmabhir yat tapasā [BhP 11.20.32] ity ādāv ānusaṅgika
yogena dāma dharmeṇa śreyobhir itarair api || / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792101 (0.0):
jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792311 (0.0):
ādau sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31 32]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847481 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876158 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau / sarvaṃ mad bhakti yogena / mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980024 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671748 (0.0):
sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345811 (0.0):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346021 (0.0):
ādau sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31-32]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423662 (0.0):
BhP_11.20.032/3 yogena dāna-dharmeṇa śreyobhir itarair api / BhP_11.20.033/1 sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831086 (0.0):
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat / / yogena dāna dharmeṇa śreyobhir itarair api // BhP_11.20.032 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119730 (0.0):
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat | / yogena dāma dharmeṇa śreyobhir itarair api // Hbhv_11.573 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119741 (0.0):
yogena dāma dharmeṇa śreyobhir itarair api // Hbhv_11.573 // / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983016 (0.0):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau (BhP 11.20.32), sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate'ñjasā | svargāpavargaṃ (BhP 11.20.33) ity ādeḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307399 (0.0):
tatra saty apīty ādikam / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123113 (0.0):
yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgya taś ca yat | / yogena dāna dharmeṇa śreyobhir itarair api || RBhrs_1,2.252 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900888 (0.030):
itarais tīrtha yātrā vratādibhir api yad bhāvyaṃ tat sarvaṃ / mad bhakti yogena / mad bhaktau labhate | tatrāpy añjasā anāyāsenaiva kiṃ tat sarvam | tad āha
svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.32 33]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847486 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876163 (0.0):
mad bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980029 (0.0):
sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33] iti |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671753 (0.0):
mad-bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad-dhāma
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423667 (0.0):
BhP_11.20.033/1 sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā / BhP_11.20.033/3 svargāpavargaṃ mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831091 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā / / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati // BhP_11.20.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119745 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati // Hbhv_11.574 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307404 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123117 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'njasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || RBhrs_1,2.253 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792103 (1.192):
jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto / labhate 'ñjasā, svargāpavargaṃ mad dhāma [BhP 1.20.32 33] ity ādy ukter
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345813 (1.192):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto / labhate 'ñjasā, svargāpavargaṃ mad-dhāma [BhP 1.20.32-33] ity ādy-ukter
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983016 (1.192):
mad-bhakto labhate'ñjasā | svargāpavargaṃ (BhP 11.20.33) ity ādeḥ |
itarais tīrtha yātrā vratādibhir api yad bhāvyaṃ tat sarvaṃ
mad bhakti yogena / mad bhaktau labhate | tatrāpy añjasā anāyāsenaiva kiṃ tat sarvam | tad āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792098 (0.030):
jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792310 (0.030):
ādau sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31 32]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847478 (0.030):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876155 (0.030):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau / sarvaṃ mad bhakti yogena / mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980021 (0.030):
karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671745 (0.030):
karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau - / sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345808 (0.030):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346020 (0.030):
ādau sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31-32]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423658 (0.030):
BhP_11.20.033/1 sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831083 (0.030):
yogena dāna dharmeṇa śreyobhir itarair api // BhP_11.20.032 // / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983013 (0.030):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau (BhP 11.20.32), sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate'ñjasā | svargāpavargaṃ (BhP 11.20.33) ity ādeḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900866 (0.030):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307396 (0.030):
tatra saty apīty ādikam / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123109 (0.030):
yogena dāna dharmeṇa śreyobhir itarair api || RBhrs_1,2.252 || / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'njasā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119735 (0.046):
yogena dāma dharmeṇa śreyobhir itarair api // Hbhv_11.573 // / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
svargāvargam iti | svargaḥ prāpañcika sukhaṃ sattva śuddhy ādi
krameṇāpavargo mokṣa sukhaṃ ca | tad atikrami sukhaṃ ca bhavatīty āha
mad dhāma vaikuṇṭhaṃ ceti | kathañcid bhakty upakaraṇatvenaiva yadi
vāñchati kaścit, tatra śrī citraketv ādivat svarga vāñchā | tasya bhakty
upakaraṇatvaṃ coktaṃ reme vidyādhara strībhir gāpayan harim īśvaram
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175918 (0.0):
BhP_06.17.003/1 kulācalendradroṇīṣu nānāsaṅkalpasiddhiṣu / BhP_06.17.003/2 reme vidyādharastrībhirgāpayan harimīśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715598 (0.0):
kulācalendradroṇīṣu nānāsaṅkalpasiddhiṣu / / reme vidyādharastrībhirgāpayan harimīśvaram // BhP_06.17.003 //
[BhP 6.17.3] iti | śrī śukādivad apavarga vāñchā | tat prārthanayā go
śṛṅgopari sarṣapa sthiti kālaṃ vyāpya śrī kṛṣṇena dūrīkṛtāyāṃ māyāyāṃ
satyāṃ mātṛ garbhād bahirbabhūva iti brahma vaivarta kathā | tatra ca
bhakty upakaraṇatvaṃ brahma bhūtaḥ prasannātmā ity ādi gītā vacanāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867294 (0.023):
mat para bhakti pātratā lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20||
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16035907 (0.023):
mat-para-bhakti-pātratā-lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma-bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824781 (0.029):
nistaraṅga-sindhur iva sthitaḥ ||51-53|| / BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7052815 (0.033):
anvīkṣya cātmanātmānaṃ brahmabhūyāya kalpate // KūrmP_1,11.308 // / brahmabhūtaḥ prasannātmā sarvabhūtābhayapradaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3454874 (0.042):
vindati mānavaḥ ity ārabhya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909897 (0.043):
kiñcid bhedenaiva gṛhyate tac ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54] / ādi śrī gītoktānusāreṇa ātmārāmāś ca (page 61) munayaḥ [BhP 1.7.10] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900815 (0.047):
krama mukti mārge pravṛttir jāyate | tathā brahma bhūtaḥ prasannātmā / [Gītā 18.54] ity ādi śrī gītānusāreṇa yadi krama bhakti mārge pravṛttiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898206 (0.047):
nistaraṅga sindhur iva sthitaḥ ||51 53|| / BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105458 (0.048):
06,040.053c vimucya nirmamaḥ śānto brahmabhūyāya kalpate / 06,040.054a brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629449 (0.048):
vimucya nirmamaḥ śānto brahmabhūyāya kalpate / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440621 (0.048):
ārabhya, vimucya nirmamaś śānto brahmabhūyāya kalpate / brahmabhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati / samas sarveṣu bhūteṣu madbhaktiṃ"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457918 (0.050):
amṛtasyāvyayasya ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002681 (0.050):
brahma bhūyāya kalpate || [Gītā 18.53] / brahma bhūtaḥ prasannātmā / na śocati na kāṅkṣati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930152 (0.052):
tat phalaṃ yat kaivalyaṃ tad api | brahma bhūtaḥ prasannātmā ity ādy
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470631 (0.052):
yathāvasthitam ātmānam anubhavatītyarthaḥ // BhGR_18.51 53 // / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855884 (0.053):
samatītyaitān brahma bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723455 (0.053):
samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma-bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004884 (0.054):
samanantaram upāsanānukrameṇa yathāgre'kṣarād anantaraṃ tad uktam, / yathā brahma bhūtaḥ prasannātmety [Gītā 18.55] ādyānusāreṇa
tathā prāpta bhagavat pārṣada tadīya vṛnda viśeṣavad vaikuṇṭhecchā | te
hi premṇā sākṣāt śrī bhagavac caraṇāravinda sevecchayaiva tat prārthyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931920 (0.027):
cid ānanda sāndraṃ sākṣāc chrī bhagavac caraṇāravindaṃ sādhayituṃ
(page 28) prāptavantaḥ | yac ca vrajanty animiṣāmṛṣabhānu vṛttyā [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654959 (0.044):
// BhP_03.15.024 //* / yac ca vrajanty animiṣām ṛṣabhānuvṛttyā $ dūre yamā hy upari naḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405794 (0.048):
BhP_03.15.025/1 yac ca vrajanty animiṣām ṛṣabhānuvṛttyā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120022 (0.057):
tṛtīya skandhe śrī vaikuṇṭha varṇane [BhP 3.15.25] / yac ca vrajanty animiṣāṃ ṛṣabhānuvṛttyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997273 (0.057):
tāṃs tān kṣipanty aśaraṇeṣu tamaḥsu hanta || [BhP 3.15.23] / yac ca vrajanty animiṣām ṛṣabhānuvṛttyā
|| 11.20 || śrī bhagavān || 81 84|| / ante ca / eṣā buddhimatāṃ buddhir manīṣā ca manīṣiṇām |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836781 (0.0):
tad āyāso nirarthaḥ syād bhayāder iva sattama // BhP_11.29.021 // / eṣā buddhimatāṃ buddhir manīṣā ca manīṣiṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429761 (0.046):
BhP_11.29.022/1 eṣā buddhimatāṃ buddhir manīṣā ca manīṣiṇām / BhP_11.29.022/3 yat satyam anṛteneha martyenāpnoti māmṛtam
yat satyam anṛteneha martyenāpnoti māmṛtam || [BhP 11.29.22]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429769 (0.0):
BhP_11.29.022/1 eṣā buddhimatāṃ buddhir manīṣā ca manīṣiṇām / BhP_11.29.022/3 yat satyam anṛteneha martyenāpnoti māmṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836789 (0.0):
eṣā buddhimatāṃ buddhir manīṣā ca manīṣiṇām / / yat satyam anṛteneha martyenāpnoti māmṛtam // BhP_11.29.022 //
ṭīkā ca ato mad bhajanam eva buddher vivekasya manīṣāyāś cāturyasya
ca phalam ity āha eṣeti | tām eva darśayati satyam amṛtaṃ ca mā mām
anṛtenāsatyena martyena vināśinā manuṣya dehena iha asminn eva janmani
prāpnotīti yat saiva buddhir manīṣā ceti | buddhir viveko manīṣā cāturyam
pūrvaṃ bhakti prakaraṇasya gatatvād ity ato hetūpanyāsaḥ kṛtaḥ
hariścandro rantideva uñcha vṛttiḥ śivir baliḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19738081 (0.028):
02,019.033d*0225_07 hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407947 (0.028):
BhP_10.72.021/1 hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804342 (0.028):
nācinoti svayaṃ kalpaḥ sa vācyaḥ śocya eva saḥ // BhP_10.72.020 // / hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ /
vyādhaḥ kapoto bahavo hy adhruveṇa dhruvaṃ gatāḥ || [BhP 10.72.19] iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19738086 (0.0):
02,019.033d*0225_07 hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ / 02,019.033d*0225_08 vyādhaḥ kapoto bahavo hy adhruveṇa dhruvaṃ gatāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407955 (0.0):
BhP_10.72.021/1 hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ / BhP_10.72.021/3 vyādhaḥ kapoto bahavo hy adhruveṇa dhruvaṃ gatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804349 (0.0):
hariścandro rantideva uñchavṛttiḥ śibir baliḥ / / vyādhaḥ kapoto bahavo hy adhruveṇa dhruvaṃ gatāḥ // BhP_10.72.021 //
śrī śukopadeśopasaṃhāre ca śravaṇam upalakṣya
saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840905 (0.0):
līlā kathās te kathitāḥ samāsataḥ kārtsnyena nājo 'py abhidhātum īśaḥ // / BhP_12.04.039 // / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108551 (0.0):
dvādaśe ca śrī śukoktau [BhP 12.4.40] / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899839 (0.0):
abhyāsenaiva bhagavad ākāre ca niṣṭhā jāyate | tad uktam / saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544673 (0.014):
abhidhātum īśaḥ / BhP_12.04.040/1 saṃsāra-sindhum ati-dustaram uttitīrṣor
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya || [BhP 12.4.40]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544685 (0.0):
BhP_12.04.040/2 nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya / BhP_12.04.040/3 līlā-kathā-rasa-niṣevaṇam antareṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840915 (0.0):
saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ / puruṣottamasya & / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa % puṃso bhaved
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108561 (0.0):
nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevanam antareṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899850 (0.0):
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa
ṭīkā ca anyaḥ plava uttaraṇa sādhanaṃ na bhaved upāyāntarābhāvād ity
eṣā | anyāsām api bhaktīnāṃ tat pūrvakatvenaiva pravṛtter / upāyāntarāsambhavatvam uktam | etad anantarādhyāyaś ca
tādṛśopakramopasaṃhāra maya eva | / atrānugīyate'bhīkṣṇaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840965 (0.039):
atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186133 (0.039):
atrānuvarṇyate'bhīkṣṇaṃ / viśvātmā bhagavān hariḥ |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544736 (0.064):
BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
yasya prasādajo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ || [BhP 12.5.1]
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439060 (0.0):
12,328.011c nārāyaṇāya viśvāya nirguṇāya guṇātmane / 12,328.012a yasya prasādajo brahmā rudraś ca krodhasaṃbhavaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544747 (0.0):
BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ / BhP_12.05.001/3 yasya prasāda-jo brahmā rudraḥ krodha-samudbhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840973 (0.0):
atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ / / yasya prasāda jo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ // BhP_12.05.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186140 (0.0):
viśvātmā bhagavān hariḥ | / yasya prasāda-jo brahmā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569466 (0.0):
xxv.sa eṣa bhagavān kṛṣṇo naiva kevalamānuṣaḥ | / yasya prasādajo brahmā rudraśca krodhasambhavaḥ | 2.109 |"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009990 (0.0):
<12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nirguṇāya guṇātmane !!12328.11! / <12328.12/1> yasya prasādajo brahmā !rudraś ca krodhasaṃbhavaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774478 (0.0):
<12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nir-guṇāya guṇā3tmane !!12328.11! / <12328.12/1> yasya prasāda-jo brahmā !rudraś ca krodha-saṃbhavaḥ !
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433149 (0.024):
12,322.038a tathā pramāṇaṃ hi mayā kṛto brahmā prasādajaḥ / 12,322.038c rudraś ca krodhajo viprā yūyaṃ prakṛtayas tathā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003834 (0.024):
<12322.38/1> tathāpramāṇaṃ hi mayā !kṛto brahmā prasādajaḥ ! / <12322.38/2> rudraś ca krodhajo viprā !yūyaṃ prakṛtayas tathā !!12322.38!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767851 (0.024):
<12322.38/1> tathā-pramāṇaṃ hi mayā !kṛto brahmā prasāda-jaḥ ! / <12322.38/2> rudraś ca krodha-jo viprā !yūyaṃ prakṛtayas tathā !!12322.38!
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4446628 (0.047):
tava prasādajo brahmā tathāhaṃ krodhasaṃbhavaḥ | *HV_112.108*1459 |
ity upakramya, etat kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpaḥ [BhP 1.19.5]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544934 (0.030):
BhP_12.05.013/1 etat te kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841144 (0.030):
na drakṣyasi śarīraṃ ca viśvaṃ ca pṛthag ātmanaḥ // BhP_12.05.012 // / etat te kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpa /
harer / viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi [BhP 12.5.14] ity
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544938 (0.052):
BhP_12.05.013/3 harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841151 (0.052):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 //
upasaṃhāre'pi | tādṛśa mahimatvena pūrvokta līlā kathā śravaṇasyaiva
prādhānyāt ata upakramopasaṃhāra nirdiṣṭatvāt śravaṇopalakṣita bhakter
evātrāpi prādhānyam | yas tu tan madhye tvaṃ tu rājan mariṣyati [BhP
ity ādinā jñānopadeśaḥ sa ca tasya yā prāg avagatā bhakti niṣṭhāyā eva
svayaṃ darśayiṣyamāṇatvāt | tatra prācīnā tan niṣṭhā yathā prathame
kṛṣṇāṅghri sevām adhimanyamānaḥ [BhP 1.19.5] iti | dadhyau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402716 (0.048):
ṭīkā ca śrī kṛṣṇāṅghri sevām adhimanyamānaḥ sarva puruṣārthādhikāṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174413 (0.053):
BhP_01.19.005/3 kṛṣṇāṅghrisevām adhimanyamāna upāviśat prāyam
mukundāṅghrim ananya bhāvaḥ [BhP 1.19.7] ity ādi tan niṣṭhataiva | tad
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174451 (0.045):
BhP_01.19.007/3 dadhau mukundāṅghrim ananyabhāvo munivrato
bhaya parityāgo yathā tad vākye (page 29) / dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174602 (0.0):
BhP_01.19.015/3 dvijopasṛṣṭaḥ kuhakastakṣako vā daśatvalaṃ gāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2638676 (0.0):
taṃ mopayātaṃ pratiyantu viprā gaṅgā ca devī dhṛtacittam īśe / / dvijopasṛṣṭaḥ kuhakastakṣako vā daśatvalaṃ gāyata viṣṇugāthāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913396 (0.0):
śrī parīkṣit prabhṛtibhis tu tad api neṣṭaṃ, yathā / dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā / daśatv alaṃ gāyata viṣṇu gāthāḥ || [BhP 1.19.15]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124420 (0.0):
gaṅgā ca devī dhṛta cittam īśe | / dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā / daśatv alaṃ gāyata viṣṇu gāthāḥ || RBhrs_1,3.28 ||
daśatv alaṃ gāyata viṣṇu gāthāḥ || [BhP 1.19.15] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913400 (0.0):
dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā / daśatv alaṃ gāyata viṣṇu gāthāḥ || [BhP 1.19.15]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174606 (1.192):
BhP_01.19.015/3 dvijopasṛṣṭaḥ kuhakastakṣako vā daśatvalaṃ gāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2638680 (1.192):
dvijopasṛṣṭaḥ kuhakastakṣako vā daśatvalaṃ gāyata viṣṇugāthāḥ //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124423 (1.192):
dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā / daśatv alaṃ gāyata viṣṇu gāthāḥ || RBhrs_1,3.28 ||
taj jñānopadeśam abahu matvā śravaṇa lakṣaṇayā bhaktyaiva sva
kṛtārthatvam uktam | / siddho'smy anugṛhīto'smi bhavatā karuṇātmanā |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544976 (0.0):
BhP_12.06.002/0 rājovāca / BhP_12.06.002/1 siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841186 (0.0):
BhP_12.06.002/0 rājovāca / siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992005 (0.015):
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592081 (0.063):
[13.19] śrīvikhānā uvāca: bhavatānugṛhīto 'haṃ dhanyo 'smi puruṣottama
śrāvito yac ca me sākṣād anādi nidhano hariḥ ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544983 (0.0):
BhP_12.06.002/1 siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā / BhP_12.06.002/3 śrāvito yac ca me sākṣād anādi-nidhano hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841192 (0.0):
siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā / / śrāvito yac ca me sākṣād anādi nidhano hariḥ // BhP_12.06.002 //
nātyadbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544993 (0.0):
BhP_12.06.003/1 nāty-adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841202 (0.0):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104633 (0.0):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām |
ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841208 (0.0):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām / / ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // BhP_12.06.003 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104637 (0.0):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām | / ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // Hbhv_10.216 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545000 (5.960):
BhP_12.06.003/1 nāty-adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām / BhP_12.06.003/3 ajñeṣu tāpa-tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ
purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545007 (0.0):
BhP_12.06.003/3 ajñeṣu tāpa-tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ / BhP_12.06.004/1 purāṇa-saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841214 (0.0):
ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // BhP_12.06.003 // / purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam /
yasyāṃ khalūttamaḥśloko bhagavān anuvarṇyate || [BhP 12.6.2 4] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841218 (0.0):
purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam / / yasyāṃ khalūttamaḥ śloko bhagavān anavarṇyate // BhP_12.06.004 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545011 (0.022):
BhP_12.06.004/1 purāṇa-saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam / BhP_12.06.004/3 yasyāṃ khalūttamaḥ-śloko bhagavān anavarṇyate
punaś caikena padyena tad vākya gaurava mātreṇāṅgīkṛtasya brahma
jñānasya takṣakādi bhaya nivṛtti hetutvam uktvāpy anyena tad ūrdhvam
adhokṣaja eva vāk cetasos tan nāma kīrtana dhyānāveśānujñā prārthitā |
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyuṃ yo na bibhemy aham |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545019 (0.064):
BhP_12.06.005/1 bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841226 (0.064):
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham /
praviṣṭo bhrama nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545029 (0.019):
BhP_12.06.005/3 praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841235 (0.032):
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham / / praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā // BhP_12.06.005 //
anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841241 (0.0):
praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā // BhP_12.06.005 // / anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545036 (5.960):
BhP_12.06.005/3 praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā / BhP_12.06.006/1 anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje
mukta kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn || [BhP 12.6.5 6] iti |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545043 (0.0):
BhP_12.06.006/1 anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje / BhP_12.06.006/3 mukta-kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841248 (0.0):
anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje / / mukta kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn // BhP_12.06.006 //
atha punar anyena padyenājñāna nirāsaka jñāna vijñāna siddhiś ca bhagavat
padāravinda darśanānandāntarbhūtaiva mama sphuratīti vijñāpitam | yathā
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñā vijñāna niṣṭhayā |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545048 (0.035):
BhP_12.06.007/1 ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna-vijñāna-niṣṭhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841255 (0.035):
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna vijñāna niṣṭhayā /
bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam || [BhP 12.6.7] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841261 (0.0):
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna vijñāna niṣṭhayā / / bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam // BhP_12.06.007 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545057 (1.788):
BhP_12.06.007/1 ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna-vijñāna-niṣṭhayā / BhP_12.06.007/3 bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam
atra pada śabdasya caraṇāravindābhidhāyakatve jñānena vaiyāsaki śabditena
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173749 (0.025):
BhP_01.18.016/3 jñānena vaiyāsakiśabditena bheje khagendradhvajapādamūlam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637871 (0.025):
sa vai mahābhāgavataḥ parīkṣid yenāpavargākhyam adabhrabuddhiḥ / / jñānena vaiyāsakiśabditena bheje khagendradhvajapādamūlam // BhP_01.18.016
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316456 (0.025):
yenāpavargākhyam adabhra buddhiḥ | / jñānena vaiyāsaki śabditena / bheje khagendra dhvaja pāda mūlam || [BhP 1.18.16] ity anena darśitā |
bheje khagendra dhvaja pāda mūlam [BhP 1.18.16] ity evāsti prathame
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173754 (0.0):
BhP_01.18.016/3 jñānena vaiyāsakiśabditena bheje khagendradhvajapādamūlam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637876 (0.0):
sa vai mahābhāgavataḥ parīkṣid yenāpavargākhyam adabhrabuddhiḥ / / jñānena vaiyāsakiśabditena bheje khagendradhvajapādamūlam // BhP_01.18.016
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23807562 (0.0):
tarhibheje khagendradhvajapādamūlam'; ityādivirodha ityata āha-"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316461 (0.0):
yenāpavargākhyam adabhra buddhiḥ | / jñānena vaiyāsaki śabditena / bheje khagendra dhvaja pāda mūlam || [BhP 1.18.16] ity anena darśitā |
sādhakam | tad etat prakaraṇārthas tatra śrī sūtenaiva spaṣṭīkṛtaḥ |
brahma kopotthitād yas tu takṣakāt prāṇa viplavāt |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173523 (0.0):
BhP_01.18.002/1 brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637658 (0.0):
brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt /
na sammumohoru bhayād bhagavaty arpitāśayaḥ || [BhP 1.18.2]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173530 (0.030):
BhP_01.18.002/1 brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt / BhP_01.18.002/3 na sammumohorubhayādbhagavatyarpitāśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637665 (0.030):
brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt / / na sammumohorubhayādbhagavatyarpitāśayaḥ // BhP_01.18.002 //
nottamaśloka vārtānāṃ juṣatāṃ tat kathāmṛtam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173553 (0.0):
BhP_01.18.004/1 nottamaślokavārtānāṃ juṣatāṃ tatkathāmṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637686 (0.0):
vaiyāsakerjahau śiṣyo gaṅgāyāṃ svaṃ kalevaram // BhP_01.18.003 // / nottamaślokavārtānāṃ juṣatāṃ tatkathāmṛtam /
syāt sambhramo'nta kāle'pi smaratāṃ tat padāmbujam || [BhP 1.18.4] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637693 (0.0):
nottamaślokavārtānāṃ juṣatāṃ tatkathāmṛtam / / syāt sambhramo 'ntakāle 'pi smaratāṃ tatpadāmbujam // BhP_01.18.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173560 (0.008):
BhP_01.18.004/1 nottamaślokavārtānāṃ juṣatāṃ tatkathāmṛtam / BhP_01.18.004/3 syāt sambhramo 'ntakāle 'pi smaratāṃ tatpadāmbujam
tathā pūrvaṃ dvādaśasyaiva tṛtīye prathama skandhāntaḥsthasya
ataḥ pṛcchāmi saṃsiddhiṃ yogināṃ paramaṃ gurum | / puruṣasyeha yat kāryaṃ mriyamāṇasya sarvathā || [BhP 1.19.34]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13175010 (0.0):
BhP_01.19.037/1 ataḥ pṛcchāmi saṃsiddhiṃ yogināṃ paramaṃ gurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639062 (0.0):
nitarāṃ mriyamāṇānāṃ saṃsiddhasya vanīyasaḥ // BhP_01.19.036 // / ataḥ pṛcchāmi saṃsiddhiṃ yogināṃ paramaṃ gurum /
ity asya rāja praśnasyottaratvena bhagavad dhyāna kīrtane eva svayaṃ śrī
śukadevenāpy upadiṣṭe / tasmāt sarvātmanā rājan hṛdisthaṃ kuru keśavam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840281 (0.051):
tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi sthaṃ kuru keśavam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544002 (0.052):
BhP_12.03.049/1 tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi-sthaṃ kuru keśavam
mriyamāṇo hy avahitas tato yāti parāṃ gatim ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544005 (0.034):
BhP_12.03.049/1 tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi-sthaṃ kuru keśavam / BhP_12.03.049/3 mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840284 (0.034):
tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi sthaṃ kuru keśavam / / mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim // BhP_12.03.049 //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624192 (0.049):
anekajanmasaṃsiddhas tato yāti parāṃ gatim 6.45 / tapasvibhyodhiko yogī jñānibhyopi matodhikaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356884 (0.054):
mudrikāṃ vastrayugmañca tayā yāti parāṃ gatim // GarP_2,31.15 // / yo 'śvaṃ nāvaṃ gajaṃ vāpi brāhmaṇe pratipādayet /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027602 (0.060):
Yāj3.167c/ brahma.lokam (atikramya tena (yāti parām gatim // / Yāj3.168a/ yad asya anyad raśmi.śatam ūrdhvam eva vyavasthitam /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937372 (0.062):
ātmānam | tat tad ahiṃsanād yāti parāṃ prakṛṣṭāṃ gatiṃ mokṣākhyām ||
mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ | / ātma bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva sambhavaḥ ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544018 (0.0):
BhP_12.03.049/3 mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim / BhP_12.03.050/1 mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840296 (0.0):
mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim // BhP_12.03.049 // / mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356884 (0.061):
mudrikāṃ vastrayugmañca tayā yāti parāṃ gatim // GarP_2,31.15 // / yo 'śvaṃ nāvaṃ gajaṃ vāpi brāhmaṇe pratipādayet /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624192 (0.061):
anekajanmasaṃsiddhas tato yāti parāṃ gatim 6.45 / tapasvibhyodhiko yogī jñānibhyopi matodhikaḥ
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544031 (0.0):
BhP_12.03.051/1 kaler doṣa-nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840309 (0.0):
ātma bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva saṃśrayaḥ // BhP_12.03.050 // / kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117383 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12973571 (0.0):
MSS_9037 1 kalerdoṣanidhe rājann asti hyeko mahān guṇaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793733 (0.056):
kalerdeṣanidherviprā asti hyeko mahāguṇaḥ // GarP_1,223.35 // / kīrtanādeva kṛṣṇasya mahābandhaṃ parityajet /
kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet || [BhP 12.3.48 50]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544036 (0.0):
BhP_12.03.051/1 kaler doṣa-nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ / BhP_12.03.051/3 kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṃ vrajet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840313 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ / / kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet // BhP_12.03.051 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117387 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ | / kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet // Hbhv_11.440 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464398 (0.057):
kīrtanād eva kṛṣṇasya $ muktabandho paraṃ vrajet // ViP_6,1.39*3 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171058 (0.057):
kīrtanād eva kṛṣṇasya muktabandho paraṃ vrajet // ViP_6,1.39*3 //
ity ādinā tatas tatra keśava avahitaḥ kṛtāvadhāna ātma bhāvam ātmano
bhaktim | astu tāvad āyāsa (page 30) sādhyaṃ jñānam | hi yasmād anāyāsa
sādhyāt kīrtanād evety arthaḥ | dvitīya skandhe'pi na hy ato'nyaḥ śivaḥ
panthā [BhP 2.2.33] ity ādinā evam etan nigaditam [BhP 2.3.1] ity antena
granthena nānāṅgavān śuddha bhakti yoga eva tatrottaratvena paryavasitaḥ |
tatrāpi pibanti ye bhagavataḥ [BhP 2.2.37] ity ādinā līlā kathā śravaṇa
parama paryavasānaṃ dṛśyate | tasmāt sādhūktaṃ tvaṃ tu rājan mariṣyeti ity
ādikaṃ tad bhakti niṣṭhā prakaṭanārtham eveti | yatho bhaktāv eva tad
upadeśasya tātparyam | / ataeva dvitīyasyāṣṭame rāja prārthanā ca nānyathā syāt | kṛṣṇe niveśya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643645 (0.046):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani / / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram // BhP_02.08.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403077 (0.046):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani | / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram || iti [BhP 2.8.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943052 (0.046):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani || / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram | [BhP 2.8.3 4] iti |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7942768 (0.059):
BhP_02.08.003/1 kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani / BhP_02.08.003/3 kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram
niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram [BhP 2.8.2] ity ādi |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7942771 (0.0):
BhP_02.08.003/3 kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643649 (0.0):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani / / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram // BhP_02.08.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403083 (0.0):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani | / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram || iti [BhP 2.8.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943057 (0.0):
kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani || / kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram | [BhP 2.8.3 4] iti |
|| 12.4 || śrī śukaḥ || 86 || / śrī sūtopadeśānte'pi pañcabhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347339 (0.054):
aprasādhitātmopasasāra mādhavaṃ [BhP 10.48.5] ity ādi | spaṣṭam | / || 10.15 || śrī śukaḥ || 314 || / śrī paṭṭa mahiṣīṇām itthaṃ ramā patim avāpya [BhP 10.59.44] ity ādi dvaya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405575 (0.062):
kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ || [BhP 1.3.43] / spaṣṭam || 1.3 || śrī sūtaḥ || 79 || / tad evaṃ śrī kṛṣṇasya svayaṃ bhagavattvaṃ darśitam | tat tu
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876092 (0.0):
jñāna yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671682 (0.0):
jñāna-yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279396 (0.0):
yad-bhagavad-anarpita-karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164360 (0.0):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629086 (0.0):
BhP_01.05.011 // / naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846048 (0.0):
BhP_12.12.052 // / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517199 (0.0):
yathoktam / / naiṣkarmyamapyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānamalaṃ virañjanam'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002037 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895872 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550217 (0.017):
BhP_12.12.053/1 naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ / BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723688 (0.052):
yad bhagavad anarpita karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam |
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164369 (0.0):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ / nirañjanam / BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629094 (0.0):
naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / / kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846054 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002046 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894235 (0.0):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895874 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895881 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550225 (0.014):
BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / BhP_12.12.053/3 kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723703 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya pratipādanāt | tasmād atra
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279407 (0.045):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / iti nāradoktyā tasya vaiyarthya-pratipādanāt | tasmād atra
ṭīkā ca idānīṃ jñāna karmādarād api bhagavat kīrtanādiṣv evādaraḥ
kartavya ity āha naiṣkarmyaṃ tat prakāśakaṃ yaj jñānaṃ yato nirañjanam
upādhi nivartakaṃ, tad api acyuta bhakti varjitaṃ cen na śobhate
nāparokṣa / paryantaṃ bhavatīty artha ity ādikā |
yaśaḥ śriyām eva pariśramaḥ paro / varṇāśramācāra tapaḥ śrutādiṣu |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550240 (0.0):
BhP_12.12.054/1 yaśaḥ-śriyām eva pariśramaḥ paro / varṇāśramācāra-tapaḥ-śrutādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846069 (0.0):
// BhP_12.12.053 //* / yaśaḥ śriyām eva pariśramaḥ paro varṇāśramācāra tapaḥ śrutādiṣu /
avismṛtiḥ śrīdhara pāda padmayor / guṇānuvāda śravaṇādibhir hareḥ || [BhP 12.12.53]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550247 (0.0):
varṇāśramācāra-tapaḥ-śrutādiṣu / BhP_12.12.054/3 avismṛtiḥ śrīdhara-pāda-padmayor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846075 (0.0):
yaśaḥ śriyām eva pariśramaḥ paro varṇāśramācāra tapaḥ śrutādiṣu / / avismṛtiḥ śrīdhara pāda padmayor guṇānuvāda śravaṇādarādibhiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901670 (0.039):
guṇānuvādādibhis tu śrīdhara pāda padmayor avismṛtir bhavati ity eṣā |
ṭīkā ca kiṃ ca varṇāśramācārādiṣu yaḥ paro mahān pariśramaḥ sa yaśo
yuktāyāṃ śriyām eva kīrto sampadi vā kevalaṃ na parama puruṣārthaḥ |
guṇānuvādādibhis tu śrīdhara pāda padmayor avismṛtir bhavati ity eṣā |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550244 (0.039):
varṇāśramācāra-tapaḥ-śrutādiṣu / BhP_12.12.054/3 avismṛtiḥ śrīdhara-pāda-padmayor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846072 (0.039):
yaśaḥ śriyām eva pariśramaḥ paro varṇāśramācāra tapaḥ śrutādiṣu / / avismṛtiḥ śrīdhara pāda padmayor guṇānuvāda śravaṇādarādibhiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901636 (0.039):
varṇāśramācāra tapaḥ śrutādiṣu | / avismṛtiḥ śrīdhara pāda padmayor
avismṛtiḥ kṛṣṇa padāravindayoḥ / kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ tanoti ca |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550259 (0.0):
BhP_12.12.055/1 avismṛtiḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846086 (0.0):
BhP_12.12.054 // / avismṛtiḥ kṛṣṇa padāravindayoḥ kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ tanoti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933419 (0.0):
rūpa smaraṇam āha / avismṛtiḥ kṛṣṇa padāravindayoḥ
sattvasya śuddhiṃ paramāṃ ca bhaktiṃ / jñānaṃ ca vijñāna virāga yuktam || [BhP 12.12.54]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933427 (0.0):
kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ tanoti | / sattvasya śuddhiṃ paramātma bhaktiṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550266 (0.011):
BhP_12.12.055/1 avismṛtiḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ / tanoti / BhP_12.12.055/3 sattvasya śuddhiṃ paramātma-bhaktiṃ jñānaṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846093 (0.011):
avismṛtiḥ kṛṣṇa padāravindayoḥ kṣiṇoty abhadrāṇi ca śaṃ tanoti / / sattvasya śuddhiṃ paramātma bhaktiṃ jñānaṃ ca vijñāna virāga yuktam //
spaṣṭam | tathā / yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri bhāgā / yac chaśvad ātmany akhilātma bhūtam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846103 (0.044):
yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri bhāgā yac chaśvad ātmany akhilātma bhūtam / / nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra bhāvā bhajatāviveśya // BhP_12.12.056
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550277 (0.054):
BhP_12.12.056/1 yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri-bhāgā yac chaśvad ātmany / akhilātma-bhūtam / BhP_12.12.056/3 nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra-bhāvā bhajatāviveśya
nārāyaṇaṃ devam adevam īśam / ajasra bhāvā bhajatāviveśya || [BhP 12.12.55]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550286 (0.0):
akhilātma-bhūtam / BhP_12.12.056/3 nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra-bhāvā bhajatāviveśya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846112 (0.0):
yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri bhāgā yac chaśvad ātmany akhilātma bhūtam / / nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra bhāvā bhajatāviveśya // BhP_12.12.056
ṭīkā ca tad evaṃ śrotṝṇ ātmānaṃ cābhinandayann āha | tathā yūyam iti / dvābhyām | tthā hi dvjāgryā yad yasmād ātmany antaḥkaraṇe śrī
nārāyaṇam āviveśya śaśvad bhajata | sambhāvanāyāṃ loṭ | ato bhūri bhāgā
bahu puṇyavantaḥ kathambhūtam akhilātma bhūtaṃ sarvānaryāmiṇam ata eva
devaṃ sarvopāsyam | adevaṃ na devo'nyo yasya tam | kuta īśam | yad vā
yasmād yūyaṃ bhūri bhāgās tapa ādinā sampannās tato nārāyaṇaṃ bhajateti
vidhiḥ ity eṣā | (page 31) / atra tapa ādi sampatteḥ sārthakatvaṃ nārāyaṇa bhajanena bhavatīti svāmy
abhiprāyaḥ | tathā / ahaṃ ca saṃsārita ātma tattvaṃ / śrutaṃ purāṇe paramarṣi vaktrāt |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550298 (0.041):
paramarṣi-vaktrāt / BhP_12.12.057/3 prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ sadasy ṛṣīṇāṃ mahatāṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846123 (0.044):
ahaṃ ca saṃsmārita ātma tattvaṃ śrutaṃ purā me paramarṣi vaktrāt / / prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ sadasy ṛṣīṇāṃ mahatāṃ ca śṛṇvatām //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897996 (0.063):
sphorayati vaśīkārayati ca yaḥ sa ātmada iti svāmy abhiprāyaḥ ||
prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ sadasy / ṛṣīṇāṃ mahatāṃ ca śṛṇvatām || [BhP 12.12.56]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846130 (0.0):
ahaṃ ca saṃsmārita ātma tattvaṃ śrutaṃ purā me paramarṣi vaktrāt / / prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ sadasy ṛṣīṇāṃ mahatāṃ ca śṛṇvatām //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550305 (0.029):
paramarṣi-vaktrāt / BhP_12.12.057/3 prāyopaveśe nṛpateḥ parīkṣitaḥ sadasy ṛṣīṇāṃ mahatāṃ ca
etat prasaṅgenāhaṃ cātma tattvam akhilātma bhūtaṃ nārāyaṇaṃ smāritaḥ |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550276 (0.054):
BhP_12.12.056/1 yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri-bhāgā yac chaśvad ātmany / akhilātma-bhūtam / BhP_12.12.056/3 nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra-bhāvā bhajatāviveśya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846103 (0.064):
yūyaṃ dvijāgryā bata bhūri bhāgā yac chaśvad ātmany akhilātma bhūtam / / nārāyaṇaṃ devam adevam īśam ajasra bhāvā bhajatāviveśya // BhP_12.12.056
taṃ prati paramotkaṇṭhitīkṛto'smīty arthaḥ | yad ātma tattvaṃ me mayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185976 (0.043):
nanu tama-upādhitvam eva tasya śrūyate kathaṃ tat-tad-upādhitvaṃ / tatrāvaikārika iti | aham ahaṃ-tattvaṃ hi tat-tad-rūpeṇa tridhā | sa ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980920 (0.062):
yac ca nityaṃ tad eka rūpaṃ tad rūpam ity arthaḥ | yat ātma tattvaṃ / sarveṣām / ātmatnāṃ mūlam | ātmā hi sva prakāśa rūpatayā nirupādhi parama
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736560 (0.062):
paramaśaṅkaṭam anupraviṣṭo 'smi | sa ced asyājñāṃ na kariṣyāmi niyatam
maharṣi vaktrāc chrutam || / || 12.12 || śrī sūtaḥ || 87 91 ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550295 (0.047):
BhP_12.12.057/1 ahaṃ ca saṃsmārita ātma-tattvaṃ śrutaṃ purā me / paramarṣi-vaktrāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846121 (0.047):
ahaṃ ca saṃsmārita ātma tattvaṃ śrutaṃ purā me paramarṣi vaktrāt /
tad evam asmin śrīmati mahā purāṇe guru śiṣya bhāvena pravṛttānām
upadeśa śikṣā vākyeṣu hakter evābhidheyatvaṃ sādhitam | tathā
tat kathyatāṃ mahā bhāga yadi kṛṣṇa kathāśrayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929889 (0.0):
atra mahābhāgavatānām api bhagavata iva guṇa śravaṇaṃ matam / tat kathyatāṃ mahā bhāga yadi kṛṣṇa kathāśrayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329329 (0.0):
viṣayādhārayor vartana iti | ataevoktaṃ / tat kathyatāṃ mahā bhāga yadi kṛṣṇa kathāśrayam |
athavāsya padāmbhoja makaranda lihāṃ satām || [BhP 1.16.6]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929895 (0.0):
tat kathyatāṃ mahā bhāga yadi kṛṣṇa kathāśrayam | / athavāsya padāmbhoja makaranda lihāṃ satām || [BhP 1.16.6]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329335 (0.0):
tat kathyatāṃ mahā bhāga yadi kṛṣṇa kathāśrayam | / athavāsya padāmbhoja makaranda lihāṃ satām || [BhP 1.16.6] iti |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172252 (0.031):
BhP_01.16.006/1 athavāsya padāmbhoja makarandalihāṃ satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636476 (0.031):
athavāsya padāmbhoja makarandalihāṃ satām /
ity anusāreṇa sarveṣām itihāsānām api tan mātra tātparyatvaṃ jñeyam |
vistara bhiyā tu na vivriyate | anyatra ca tad eva dṛśyate | tatrānvayena
etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166561 (0.0):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706836 (0.0):
guhyaṃ viśuddhaṃ durbodhaṃ yaṃ jñātvāmṛtamaśnute // BhP_06.03.021 // / etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119460 (0.0):
ṣaṣṭhe [BhP 6.3.22] / etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906192 (0.0):
guhyaṃ viśuddhaṃ durbodhaṃ yaṃ jñātvāmṛtam aśnute || / etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ | [BhP 6.3.19 22]
bhakti yogo bhagavati tan nāma grahaṇādibhiḥ || [BhP 6.3.22]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706841 (0.0):
etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ / / bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ // BhP_06.03.022 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119465 (0.0):
etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ | / bhakti yogo bhagavati tan nāma grahaṇādibhiḥ // Hbhv_11.559 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166567 (0.030):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ / BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
puṃsāṃ jīva mātrāṇāṃ paraḥ dharmaḥ sārvabhaumo dharma etāvān eva
smṛto naitad adhikaḥ | etāvat tvam evāha tan nāma grahaṇādibhir yo
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166566 (0.060):
BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706840 (0.060):
bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ // BhP_06.03.022 //
bhakti yogaḥ sākṣād bhaktir iti | eva kāreṇānya vyāvṛttatvaṃ spaṣṭayati
bhavatīti | nāma grahaṇādīny api yadi karmādau tat sādguṇyādy arthaṃ
prayujyante | tadā tasya paratvaṃ nāsti | tuccha phalārtha prayojyatvena
aparādhād ity arthaḥ | tathaiva kṣayiṣṇu phala dātṛtvaṃ ca bhavatīti
bhāvaḥ | / || 6.3 || śrī yamaḥ sva bhaṭān || 92 || / sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo'kuto bhayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119596 (0.0):
ṣaṣṭhe ca [BhP 6.1.17] / sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kuto bhayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705108 (0.059):
yathā kṛṣṇārpitaprāṇastatpuruṣaniṣevayā // BhP_06.01.016 // / sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kutobhayaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164712 (0.059):
BhP_06.01.017/1 sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kutobhayaḥ
suśīlāḥ sādhavo yatra nārāyaṇa parāyaṇāḥ || [BhP 6.10.17]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119601 (0.0):
sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kuto bhayaḥ | / suśīlāḥ sādhavo yatra nārāyaṇa parāyaṇāḥ // Hbhv_11.565 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705114 (0.007):
sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kutobhayaḥ / / suśīlāḥ sādhavo yatra nārāyaṇaparāyaṇāḥ // BhP_06.01.017 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164719 (0.009):
BhP_06.01.017/1 sadhrīcīno hy ayaṃ loke panthāḥ kṣemo 'kutobhayaḥ / BhP_06.01.017/2 suśīlāḥ sādhavo yatra nārāyaṇaparāyaṇāḥ
ayaṃ panthāḥ śrī nārāyaṇa bhakti mārgaḥ || / || 6.1 || śrī śukaḥ || 93 ||
tatraivānvayena sarva śāstra phalatvaṃ sa kaimutyam āha
śrutasya puṃsāṃ sucira śramasya / nanv añjasā sūribhir īḍito'rthaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403649 (0.0):
BhP_03.13.004/1 śrutasya puṃsāṃ sucira-śramasya nanv añjasā sūribhir īḍito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652957 (0.0):
brūhi me śraddadhānāya viṣvaksenāśrayo hy asau // BhP_03.13.003 // / śrutasya puṃsāṃ sucira śramasya nanv añjasā sūribhir īḍito 'rthaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104001 (0.0):
tṛtīya skandhe śrī vidurasya [BhP 3.13.4] / śrutasya puṃsāṃ sucira śramasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930418 (0.0):
tad evaṃ nāmādi śravaṇam uktam atra tat parikara śravaṇam api jñeyam / śrutasya puṃsāṃ sucira śramasya
tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda / pādāravindaṃ hṛdayeṣu yeṣām || [BhP 3.13.4] (page 32)
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403657 (0.0):
BhP_03.13.004/1 śrutasya puṃsāṃ sucira-śramasya nanv añjasā sūribhir īḍito / 'rthaḥ / BhP_03.13.004/2 tat-tad-guṇānuśravaṇaṃ mukunda- pādāravindaṃ hṛdayeṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652966 (0.0):
śrutasya puṃsāṃ sucira śramasya nanv añjasā sūribhir īḍito 'rthaḥ / / tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda pādāravindaṃ hṛdayeṣu yeṣām //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104009 (0.0):
nanv añjasā sūribhir īḍito 'rthaḥ | / tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930426 (0.0):
nanv añjasā sūribhir īḍito'rthaḥ | / tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda
puṃsāṃ śrutasya vedārthāvagater ayam evārthaḥ prayojanam īḍitaḥ
ślāghitaḥ | ko'sau ? mukundasya pādāravindaṃ yeṣāṃ hṛdayeṣu vartate teṣāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652964 (0.048):
tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda pādāravindaṃ hṛdayeṣu yeṣām // / BhP_03.13.004 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403657 (0.050):
BhP_03.13.004/2 tat-tad-guṇānuśravaṇaṃ mukunda- pādāravindaṃ hṛdayeṣu / yeṣām / BhP_03.13.005/0 śrī-śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930425 (0.050):
tat tad guṇānuśravaṇaṃ mukunda / pādāravindaṃ hṛdayeṣu yeṣām || [BhP 3.13.4] ity ādau |
tad guṇānāṃ bhagavad bhakty ātmakānām anusmaraṇaṃ tat so'yam iti | tataḥ
sutarām eva śrī mukundasyety arthaḥ | evam evoktaṃ vāsudeva parā vedāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627747 (0.051):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162928 (0.054):
BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ / BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897249 (0.058):
agre ca sarva śāstra samanvayena nārāyaṇa parā vedā ity ādi [BhP 2.5.15] / śrī nārāyaṇa evopāsyatvena paraḥ tātparya viṣayo yeṣāṃ te vedāḥ | nanv
[BhP 2.2.28] ity ādi | / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640325 (0.0):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 // / bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119628 (0.0):
vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 // / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894786 (0.0):
vicāra śravaṇa dvārā yadi svāvaśyaka parama kartavyatvena jñāyate | punaś / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896515 (0.0):
sa ca bhakti yogaḥ sarva veda siddha ity āha / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939152 (1.192):
BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet / BhP_02.02.034/1 bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907163 (0.015):
tatrāpy anvayena yathā bhagavan brahma kārtsnyena trir anvīkṣya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897249 (0.048):
agre ca sarva śāstra samanvayena nārāyaṇa parā vedā ity ādi [BhP 2.5.15] / śrī nārāyaṇa evopāsyatvena paraḥ tātparya viṣayo yeṣāṃ te vedāḥ | nanv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627747 (0.054):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162928 (0.058):
BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ / BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119631 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet // Hbhv_11.567 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894791 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896519 (0.0):
bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā | / tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet || [BhP 2.2.34]
tathā ca pādme bṛhat sahasra nāmni / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060881 (0.0):
pādme bṛhat sahasra nāmni stotre [6.71.100] / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907854 (0.0):
anvaya vyatirekābhyāṃ sadā sarvatra yad upapadyate ity ādi | yathā / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568885 (0.0):
idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā | 2.68 | / "smartavyaḥ satataṃ viṣṇurvismartavyo na jātucit |"
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857068 (0.0):
tathā hi pādme - / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119059 (0.0):
pādme ca / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ || / skānde prabhāsa khaṇḍe, liṅga purāṇe ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060886 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Hbhv_3.37 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907857 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etasyaiva vidhiṅkarāḥ || [PadmaP 6.71.100] iti |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568889 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇurvismartavyo na jātucit | / sarve vidhiniṣedhāḥ syuretayoreva kiṅkarāḥ " | 2.69 |"
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857072 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi-niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Lbh_1,2.52 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119064 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ || RBhrs_1,2.8 ||
āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733272 (0.0):
13,124.022d@013_0019 saṃjñābhedaiḥ sa evaikaḥ sarvaśāstrābhisaṃskṛtaḥ / 13,124.022d@013_0020 āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907172 (0.0):
manīṣayā [BhP 2.2.34] ity ādi | tathā pādme skānde ca / āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933371 (0.0):
brahmoktau āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ ityādi ||
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396506 (0.0):
gṛhe kṣetre tathāvāse tanauvasati suvratāḥ / / āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ // LiP_2,7.11 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549850 (0.0):
nūnaṃ yaś cintitaḥ puṃsāṃ hanti saṃsārabandhanam. // MKm_51 // / āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568873 (0.0):
vedaśāstrāt paraṃ nāsti na daivaṃ keśavāt param | 2.67 | / "āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |"