View original HTML file with complete header information
śrī prīti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979633 (0.0):
śrī śrī rādhā govindo jayataḥ | / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183261 (0.0):
paramātma-sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893515 (0.0):
śrī bhakti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626888 (0.0):
śrī sandarbhādye / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633887 (0.0):
śrī bhāgavata sandarbhe ca / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396647 (0.043):
Thakur in the 1570's.] / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
śrī prīti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979633 (0.0):
śrī śrī rādhā govindo jayataḥ | / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183261 (0.0):
paramātma-sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893515 (0.0):
śrī bhakti sandarbhaḥ / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626888 (0.0):
śrī sandarbhādye / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633887 (0.0):
śrī bhāgavata sandarbhe ca / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396647 (0.043):
Thakur in the 1570's.] / tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau |
dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||o|| / tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta khaṇḍitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974341 (0.0):
grantham imaṃ vyalikhat ||4|| / tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979639 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183270 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||i||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626890 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena pnuar etad vivicyate ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633896 (0.0):
tau santoṣayatā santau śrīla rūpa sanātanau | / dākṣiṇātyena bhaṭṭena punar etad vivicyate ||o||
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974345 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||5||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183275 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta-khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||ii||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633900 (0.0):
tasyādyaṃ granthanālekhaṃ krāntam utkrānta khaṇḍitam | / paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396664 (1.788):
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o|| / atha pūrva sandarbha trayeṇa yasya sarva paratvaṃ sādhitaṃ tasya śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893531 (0.022):
paryālocyātha paryāyaṃ kṛtvā likhati jīvakaḥ ||o|| / tatra pūrva sandarbha catuṣṭayena sambandho vyākhyātaḥ | tatra pūrṇa
atha prīti sandarbho lekhyaḥ | iha khalu śāstra pratipādyaṃ parama tattvaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306759 (0.016):
bhavati / yat khalu parama tattvaṃ śāstra pratipādyatvena pūrvaṃ nirṇītaṃ, tad eva
sandarbha catuṣṭayena pūrvaṃ sambaddham | tad upāsanā ca tad anantara
sandarbheṇābhihitā | tat krama prāptatvena prayojanaṃ khalv adhunā
vivicyate | / puruṣa prayojanaṃ tāvat sukha prāptir duḥkha nivṛttiś ca | śrī bhagavat
prītau tu sukhatvaṃ duḥkha nivartakatvaṃ cātyantikam iti | etad uktaṃ
bhavati / yat khalu parama tattvaṃ śāstra pratipādyatvena pūrvaṃ nirṇītaṃ, tad eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306717 (0.016):
atha prīti sandarbho lekhyaḥ | iha khalu śāstra pratipādyaṃ parama tattvaṃ
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1574253 (0.051):
saṃvidambaram cidākāśam bhavatīti yathā iti yat bhavati | idam tat | / tattvam paramārthaḥ bhavati | tu vyatireke | atra saṃvidākāśarūpe jagati |
ananta paramānandatvena siddham | śrutāv api saiṣānandasya mīmāṃsā
bhavati ity ārabhya mānuṣānandataḥ prājātyānanda paryantaṃ daśa kṛtvaḥ
śata guṇitatayā krameṇa teṣām ānandotkarṣa parimāṇaṃ pradarśya punaś
ca tato'pi śata guṇatvena para brahmānandaṃ pradarśyāpy aparitoṣāt yato
vāco nivartante ity ādi ślokena tad ānandasyānantyatvam eva sthāpitaṃ
vilakṣaṇatvaṃ ca | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syād
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10925026 (0.0):
'rasaṃhyevāyaṃ labdhvā'nandī bhavati' iti, 'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / / yadeṣa ākāśa ānando na syāt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8641644 (0.0):
'ko hyevānyātmakaḥ prāṇyāt / / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'; (tai. 2 7.) iti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647877 (0.0):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24179043 (0.0):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'; (tai.2.7.) iti hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17852872 (0.0):
saumyedam agra āsīt katham asataḥ saj jāyeta [Chā 6.2.1] iti | tathā ko hy / evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26720444 (0.0):
asataḥ saj jāyeta [Chā 6.2.1] iti | tathā ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad / eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati [TaittU 2.7.1] ity ādi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2101158 (0.0):
ānandāmayaprakaraṇe ko hyevānyātkaḥ prāṇyādyadeva ākāśa ānando na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985018 (0.0):
tam eva bhāntam anubhāti [KaṭhaU 2.2.15] / ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt, cakṣuṣaś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397462 (0.0):
śakti vṛttitvāt | ūrjitaṃ sarvato balavat paramānanda rūpatvāt ko hy / evānyāt / kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397707 (0.0):
ūrjitaṃ sarvato balavat paramānanda rūpatvāt | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt / yad eṣa ākāśa ānando na syād [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926294 (0.032):
rasaṃhyevāyaṃ labdhvānandī bhavati, ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt, yadeṣa ākāśa / ānando na syāt' /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735962 (0.032):
śrutiḥ - ānando brahma iti | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyād yad eṣa ākāśa / ānando na syāt | ānandād dhīmāni bhūtāni jāyante | [TaittU 2.7.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003845 (0.032):
sāmarthyaṃ yuktam eveti bhāvaḥ | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyād yad eṣa ākāśa / ānando na syād iti [TaittU 2.7.1] śruteḥ | prakaraṇ'sminn etad uktaṃ
ity anena nānā svarūpa dharmato'pi tasya kevalānanda svarūpatvam eva ca
darśitam | tathābhūta mārtaṇḍādi maṇḍalasya kevala jyotiṣṭvavat |
atha jīvaś ca tadīyo'pi taj jñāna saṃsargābhāva yuktatvena tan māyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893856 (0.064):
prati anādi siddha taj jñāna saṃsargābhāva maya tad vaimukhyādikaṃ
parābhūtaḥ sann ātma svarūpa jñāna lopān māyā kalpitopādhyāveśāc
cānādi saṃsāra duḥkhena sambadhyata iti paramātma sandarbhādāv eva
nirūpitam asti | tata idaṃ labhyate parama tattva sākṣātkāra lakṣaṇaṃ taj
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330955 (0.064):
saṃsāra duḥkhānuddhāritvaṃ prākṛta duḥkhāspṛṣṭa cittatvena paramātma / sandarbhādau parihṛtam asti | pāṇḍavādivat kvacit prākṛta duḥkhābhāvāt
jñānam eva paramānanda prāptiḥ | saiva parama puruṣārtha iti |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4476642 (0.063):
īśvaratāsāmrajyaṃ parabhairavātmatā tatprāptiḥ bhavati / paramayoginaḥ | yathoktam
svātmājñāna nivṛttiḥ duḥkhātyanta nivṛttiś ca nidāne tad ajñāne gate sati
svata eva sampadyate | pūrvasyāḥ parama tattva svaprakāśatābhivyakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010837 (0.054):
svarūpam evab na tv anyat prakṛtijaṃ sattvaṃ tad iti | atra sattva śabdena / sva / prakāśatāb lakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011901 (0.064):
viśuddha padāvagataṃ svarūpa śakti vṛtti bhūta svaprakāśatā lakṣaṇatvaṃ
lakṣaṇa mātrātmakatvād uttarasyāś ca dhvaṃsābhāva rūpatvād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982310 (0.054):
prāyatāsiddhāv api | vapuṣo'napekṣatvāt | tādṛśa vapuḥ prakāśa hetutvena / svarūpātmakatvaṃ spaṣṭayanti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010835 (0.057):
svarūpam evab na tv anyat prakṛtijaṃ sattvaṃ tad iti | atra sattva śabdena / sva / prakāśatāb lakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11300826 (0.060):
pudgaladharmābhāvalakṣaṇatvāt tadātmakatvāc ca buddhatvasya | nābhāva
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644002 (0.060):
pudgaladharmābhāvalakṣaṇatvāttadātmakatvācca buddhatvasya | nābhāva ucyate
anaśvaratvam | uktaṃ ca pūrvasyāḥ parama puruṣārthatvaṃ dharmasya hy
apavargasya ity ādinā [BhP 1.2.9], / tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627534 (0.0):
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // BhP_01.02.011 // / tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980790 (0.0):
tad uktam vadantīty ādi padyānantaram eva / tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894699 (0.0):
tridhāvirbhāva yuktam eva tattvaṃ bhaktyaiva sākṣāt kriyata ity āha / tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162697 (0.029):
BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā
paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || ity antena [BhP 1.2.12]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162702 (0.0):
BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā / BhP_01.02.012/3 paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627538 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā / / paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // BhP_01.02.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980795 (0.0):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894704 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || [BhP 1.2.12]
svataḥ sarva duḥkha nivṛttiś ca tatraivoktā bhidyate hṛdaya granthir
[BhP / 1.2.13] ity ādinā | śrī viṣṇu purāṇe ca / nirastātiśayāhlāda sukha bhāvaika lakṣaṇā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873572 (0.0):
garbe janmajarādyeṣusthāneṣu prabhaviṣyataḥ // NarP_1,46.3 // / nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466454 (0.0):
garbhajanmajarādyeṣu % sthāneṣu prabhaviṣyataḥ // ViP_6,5.58 // / nirastātiśayāhlāda $ sukhabhāvaikalakṣaṇā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173117 (0.0):
garbhajanmajarādyeṣu sthāneṣu prabhaviṣyataḥ // ViP_6,5.58 // / nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183733 (0.0):
nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā / / bheṣajaṃ bhagavatprāptirekāntātyantikī matā // ViP_6,5.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909839 (0.017):
garbhajanmajarādyeṣu $ sthāneṣu prabhaviṣyataḥ & / nirastātiśayāhlādaṃ % sukhabhāvaikalakṣaṇam // BrP_234.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181138 (0.017):
garbhajanmajarādyeṣu sthāneṣu prabhaviṣyataḥ / / nirastātiśayāhlādaṃ sukhabhāvaikalakṣaṇam // BrP_234.56 //
bheṣajaṃ bhagavat prāptir ekāntātyantikī matā || [ViP 6.5.59] iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873575 (0.0):
nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā / / bheṣajaṃ bhagavatprāptiraikā cātyantikī matā // NarP_1,46.4 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466459 (0.0):
nirastātiśayāhlāda $ sukhabhāvaikalakṣaṇā & / bheṣajaṃ bhagavatprāptir % ekāntātyantikī matā // ViP_6,5.59 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173122 (0.0):
nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā / / bheṣajaṃ bhagavatprāptir ekāntātyantikī matā // ViP_6,5.59 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183738 (0.0):
nirastātiśayāhlādasukhabhāvaikalakṣaṇā / / bheṣajaṃ bhagavatprāptirekāntātyantikī matā // ViP_6,5.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909844 (0.044):
bheṣajaṃ bhagavatprāptir $ ekā cātyantikī matā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181143 (0.044):
bheṣajaṃ bhagavatprāptir ekā cātyantikī matā /
śrutau ca ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścaneti [TaittU 2.4.1]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926202 (0.033):
aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān / / na bibheti kutaścaneti' (tai. 2.9) /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11249704 (0.033):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścana //""
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27544058 (0.036):
‘brahma veda brahmaiva bhavati'; iti, tathā ‘ānandaṃ brahmaṇo vidvān, na / bibheti'; ‘tadātmānamevāvedahaṃ brahmāsmīti /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297599 (0.041):
yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān $ na bibheti kutaścana &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191372 (0.041):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścana /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8634110 (0.043):
tadviṣayakavṛttijñānamajānantya eva nivartante / taṃ brahmaṇa ānandaṃ / vidvānna bibheti ityarthaḥ / guṇaguṇinorabhedāśrayeṇaitadudāhṛtam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426055 (0.050):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān vibheti na kutaścana // KūrmP_2,9.12 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926305 (0.060):
'saiṣānandasya mīmāṃsā bhavati' / / 'ānandaṃ brahmaṇo vidvānna bibheti kutaścaneti' (tai.2.7.8.9) 'ānando
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4098568 (0.060):
bhavati' 'ānandaṃ brahmaṇo vidvānna bibheti' 'tadātmānameva vedāhaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10919706 (0.061):
'ānandaṃ brahmaṇo vidvān / / na bibheti kutaścayana' (taitti. 2.9) /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10925042 (0.063):
etamānandamayamātmānamupasaṃkrāmati', 'ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti / kutaścana' (tai. 2.8,9) iti /
eṣa eva ca mukti śabdārthaḥ | saṃsāra bandha ccheda pūrvakatvāt |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15295547 (0.064):
bhaktyā mayi ca yogena % dhyānaniṣṭhā jitendriyāḥ // LiP_1,24.134 // / saṃsārabandhacchedārthaṃ $ jñānamārgaprakāśakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7189324 (0.064):
bhaktyā mayi ca yogena dhyānaniṣṭhā jitendriyāḥ // LiP_1,24.134 // / saṃsārabandhacchedārthaṃ jñānamārgaprakāśakam /
yathoktaṃ / śrī sūtena / yadaivam etena viveka hetinā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544579 (0.046):
BhP_12.04.034/1 yadaivam etena viveka-hetinā / māyā-mayāhaṅkaraṇātma-bandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840818 (0.046):
BhP_12.04.033 // / yadaivam etena viveka hetinā māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam /
māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam | / chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544590 (0.0):
BhP_12.04.034/1 yadaivam etena viveka-hetinā / māyā-mayāhaṅkaraṇātma-bandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840828 (0.0):
BhP_12.04.033 // / yadaivam etena viveka hetinā māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196809 (0.031):
yadaivam etena viveka-hetinā / māyāmayāhaṅkāraṇātma-bandhanam |
tam āhur ātyantikam aṅga samplavam || [BhP 12.4.34] iti | / acyutākhye ātmani paramātmani anubhavo yasya tathābhūtaḥ san avatiṣṭhate
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544592 (0.0):
BhP_12.04.034/3 chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate tam āhur ātyantikam / aṅga samplavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840830 (0.0):
chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate tam āhur ātyantikam aṅga samplavam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196846 (0.016):
bhavati | na kevalam etāvad eva acyutmānubhavaḥ acyute'cyuta-nāmny ātmani / paramātmany anubhavo yasya tathābhūta eva sann avatiṣṭhate || 12.4 || śrī-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196812 (0.062):
cchitvācyutātmānubhavo'vatiṣṭhate / tam āhur āyantikam aṅga samplavam || [BhP 12.4.34]
yat tam ātyantikaṃ samplavaṃ muktim āhur ity arthaḥ |
atha muktir hitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitir ity [BhP 2.10.6] etad
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8645776 (0.0):
BBsBh_1,1.6.33: / muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943965 (0.0):
BhP_02.10.006/3 muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644764 (0.0):
nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ / / muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ // BhP_02.10.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985167 (0.0):
nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ | / muktir hitvānyathā rūpaṃ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ || (BhP 2.10.6)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985206 (0.031):
jñeyam | tatraiva nirodhe'nyathārūpam avidyādhyastam ajñatvādikaṃ hitvā / svarūpeṇa vyavasthitir muktiḥ ||57||
tat tulyārtham eva | yataḥ svarūpeṇa vyavasthitir nāma svarūpa sākṣātkāra
ucyate | tad avasthāna mātrasya saṃsāra daśāyām api sthitatvāt | anyathā
rūpatvasya ca tad ajñāna mātrārthatvena tad dhānau taj jñāna paryavasānāt
svarūpaṃ cātra mukhyaṃ paramātma lakṣaṇam eva | raśmi paramāṇūnāṃ
sūrya iva sa eva hi jīvānāṃ paramo'ṃśi svarūpaḥ | yathoktaṃ brahmāṇaṃ
śrīmatā garbhodaśāyinā / yadā rahitam ātmānaṃ bhūtendriya guṇāśayaiḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401509 (0.0):
BhP_03.09.033/1 yadā rahitam ātmānaṃ bhūtendriya-guṇāśayaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650964 (0.0):
praticakṣīta māṃ loko jahyāt tarhy eva kaśmalam // BhP_03.09.032 // / yadā rahitam ātmānaṃ bhūtendriya guṇāśayaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189823 (0.0):
atha bhaktīcchuṃ prati tayor bhedam upadiśati | / yadā rahitam ātmānaṃ / bhūtendriya-guṇāśayaiḥ |
svarūpeṇa mayopetaṃ paśyan svārājyam ṛcchati || [BhP 3.9.33] iti |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401515 (0.0):
BhP_03.09.033/1 yadā rahitam ātmānaṃ bhūtendriya-guṇāśayaiḥ / BhP_03.09.033/2 svarūpeṇa mayopetaṃ paśyan svārājyam ṛcchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650969 (0.0):
yadā rahitam ātmānaṃ bhūtendriya guṇāśayaiḥ / / svarūpeṇa mayopetaṃ paśyan svārājyam ṛcchati // BhP_03.09.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189828 (0.0):
bhūtendriya-guṇāśayaiḥ | / svarūpeṇa mayopetaṃ
upetaṃ yuktam ity evākliṣṭo'rthaḥ | jīva svarūpasyaiva gauṇānandatvaṃ
darśitam | tasmāt priyatamaḥ svātmety uktvā [BhP 10.14.54]
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751115 (0.0):
tad rūpeṇa pratītir māyā mātram ity arthaḥ | tad uktam / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511574 (0.0):
tad-rūpeṇa pratītir māyā-mātram ity arthaḥ | tad uktam - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368139 (0.0):
BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767453 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagad etac carācaram // BhP_10.14.054 // / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736315 (0.0):
siddhāntitam | yathoktaṃ śrī-śukena - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995495 (0.0):
ittham evābhipretyāha / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995722 (0.0):
eko'si prathamam iti [BhP 10.14.18] iti ca | kṛṣṇam enam avehi tvam / ātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897980 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagac caitac carācaram | / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām || [BhP 10.14.54] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313967 (0.0):
paramātmāham | kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām [BhP
jagad dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || ity anena [BhP 10.14.55],
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751118 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā || iti [BhP 10.14.55]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511577 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad-dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā || iti [BhP 10.14.55]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368143 (0.0):
BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām / BhP_10.14.055/3 jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767456 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām / / jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā // BhP_10.14.055 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736319 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad-dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || [BhP 10.14.55] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995498 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || [BhP 10.14.55]
jīva parayor abheda vādas tu paramātma sandarbhādau viśeṣato'pi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330955 (0.056):
saṃsāra duḥkhānuddhāritvaṃ prākṛta duḥkhāspṛṣṭa cittatvena paramātma / sandarbhādau parihṛtam asti | pāṇḍavādivat kvacit prākṛta duḥkhābhāvāt
parihṛto'sti | ataeva niradhārayac chrutiḥ raso vai saḥ rasaṃ hy evāyaṃ
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038353 (1.788):
āha śrutiḥ raso vai saḥ, rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati [TaittU
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630408 (1.788):
tathā hi śrutiḥ raso vai saḥ | rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati iti |
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783872 (0.031):
atrāpi raso vai saḥ
labdhvānandī bhavati [Taitt 2.7.1] iti | atrāṃśenāṃśi prāptiś ca dvidhā
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038355 (0.0):
āha śrutiḥ raso vai saḥ, rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati [TaittU
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783871 (0.0):
tadbuddhigrāhyam atīndriyam
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630408 (,0.0):
tathā hi śrutiḥ raso vai saḥ | rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati iti |"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1388819 (0.045):
brahmaiva sukham / tad idam āha raso vai saḥ rasaṃ he evāyaṃ labdhvānandī
yojanīyā | tatrādyā brahma prāptir māyā vṛtty avidyā nāśānantaraṃ kevala
tat svarūpa śakti lakṣaṇa tad vijñānāvirbhāva mātram | sā ca sva sthāna
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012535 (0.051):
vigraha vyañjita tādṛśānanta vigrahas tādṛśa svānurūpa svarūpa / śaktyāvirbhāva lakṣaṇa lakṣmī rañjita vāmāvaśaḥ sva prabhā viśeṣākāra
vā syāt | krameṇa sarva loka sarvāvaraṇātikramānantaraṃ vā syāt | upāsanā
viśeṣānusāreṇa | dvitīyā bhagavat prāptiś ca tasya vibhor apy asarva
prakaṭasyatasminn evāvirbhāvena | vibhunāpi vaikuṇṭhe sarva prakaṭena
tenācintya śaktinā sva caraṇāravinda sānnidhya prāpaṇayā ca |
tad evaṃ sthite, sā ca muktir utkrānta daśāyāṃ jīva daśāyām api bhavati |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919897 (0.060):
sapakṣavipakṣāvapyuktasahakārisaṃpattidaśāyāṃ pakṣāveva/ / tadasaṃpattidaśāyāṃ pakṣopyapakṣa eva/ na hi pakṣatvaṃ jātiḥ//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20999409 (0.062):
dvitīyamāśaṅkya nirāha na ceti /. idānīmiti // uttejakadaśāyāmityarthaḥ / / idānīntaneti // uttejakālīnetyarthaḥ /
utkrāntasyopādhy abhāve'pi tadīya svaprakāśatā lakṣaṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982454 (0.031):
tad evam aprākṛta sattvasya tadīya sva prakāśatā rūpatvaṃ yena
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4173073 (0.044):
sāmavedādhyāyitvena subrahmaṇyāhvānarūpe / tadīyakarmaṇyapyaudgātrasamākhyāyāḥ sattvāt |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124733 (0.047):
tadīyasākṣātkāra eva pramāṇamityarthaḥ / / svaprakāśatvena sākṣātkāryasākṣātkārayorabhedādidaṃ viduṣāṃ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18474109 (0.047):
'parokṣas, tadbhāvas tattā tayā, sākṣātkṛtatayeti yāvat. aryata ity artho
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705058 (0.047):
ityuktadiś.ā prakṛte sapatnamadhvādyasurālambanena yogyatayā'kṣiptānāṃ / tadīyanirbhīkatvādijñānādyudīpanatadviṣayāvahelā'dyanubhāvagarvādisaṃcāriṇāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884982 (0.048):
nāpi bhavipyan sākṣādānandamayasvaprakāśarūpatvāt / / kāryakṣāpyavilakṣaṇabhāvānno varttamāno 'pi // VisSd_3.22 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24829514 (0.051):
pratipanno bhavati / bhogeṣvātmabhāve ca nistṛṣṇo bhavati / / nistṛṣṇatāyāñca śikṣate sattveṣu bhogātmabhāvaparityāgāya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410635 (0.052):
sambhāvitāyāṃ tu tasyām avatāra vākyaṃ cāvatārasya prapañca gata tadīya / prakāśa mātra lakṣaṇatvāt | nārāyaṇādīnāṃ ca tatraivāvatāre praveśa
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363765 (0.052):
bhāsamāne nīlādau tannīlādyātmabhāsanarūpeṇa dyotanena, sarvair eva / tadīyaprakāśāveśais tatpravaṇaiḥ stūyamānatayā, yathecchaṃ ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24765246 (0.054):
svaprakāśatvenānyāpekṣūprakāśatvābhāvopagamānna
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12086147 (0.055):
svakaraṇāyattasannidhitvāt tathā tatkāraṇānāṃ ca sa nnihitānāmapi / virodhināmapyānatyāt tadbhāve tacchaktipratibandhānnāvaśyaṃ hetavaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846839 (0.055):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979382 (0.055):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24758631 (0.059):
jñānavattvenāpratibhāsāt / tantritayaviṣayakatvaṃ jñānasyaṣitavyamiti / bhāvaḥ / tathāca svaprakāśatvasiddherjñānasya tata eva viṣayavyavahāravat
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245633 (0.059):
svavaidugdhyena svāparādhsya tena pracchādanāditi bhāvaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24513806 (0.062):
avabhāseta, tadā tatsvalakṣaṇatvenāvasyat svalakṣaṇaṃ pravṛttiviṣayīkuryāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10476350 (0.062):
ābālapaṇḍitamātmanaḥ saṃśayādiśūnyatvena prasidhdeḥ / svaprakāśatvamityarthaḥ / / ataḥ svaprakāśatvena bhāsamānatvādātmano 'dhyāsādhiṣṭhānatvaṃ saṃbhavatīti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13266514 (0.062):
ābālapaṇḍitamātmanaḥ saṃśayādiśūnyatvena prasidhdeḥ / svaprakāśatvamityarthaḥ / / ataḥ svaprakāśatvena bhāsamānatvādātmano 'dhyāsādhiṣṭhānatvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145786 (0.062):
sāratvānnardeśaḥ / / tasya ca vibhāvādiśavālitasvaprakāśānandramayatvaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2085597 (0.062):
kiñcāvedyatve satyaparokṣavyavahārayogyatvaṃ svaprakāśatvaṃ paroṇāṅgīkṛtam
dharmāvyavadhānasyaitat sākṣātkāra rūpatvāt | jīvatas tat sākṣātkāreṇa
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28142919 (0.046):
pratibandhakatvāt, tadviṣayatvarūpalakṣaṇasattvāt/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10748951 (0.059):
vaiṣṇavatvamityāśaṅkya tayosatallakṣaṇatvāt tadrūpatvāt upakrame
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233693 (0.064):
nirvikalpasamādhirevātmadarśanapadenocrūte iti tasyaiva dharmatvam, / nātmajñānasya / / bhāvalyuḍantatvā'grahe tu sarvakarmaphalānāṃ jñānaphale antarbhāvāt
māyā kalpitasyānyathā bhāvasya mithātvāvabhāsāt saiṣā muktir
evātyantika puruṣārthatayopadiśyate / tatrāpi mokṣa evārtha ātyantikatayeṣyate |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2681934 (0.0):
dharmārtha kāma mokṣāṇāṃ yad atyanta vighātakam // BhP_04.22.034 // / tatrāpi mokṣa evārtha ātyantikatayeṣyate / / traivargyo 'rtho yato nityaṃ kṛtānta bhaya saṃyutaḥ // BhP_04.22.035 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533752 (0.013):
BhP_04.22.035/1 tatrāpi mokṣa evārtha ātyantikatayeṣyate / BhP_04.22.035/2 traivargyo 'rtho yato nityaṃ kṛtānta-bhaya-saṃyutaḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19184135 (0.037):
bījaṃ gurupadeśo hi jijñāsuḥ kṣetramucyate / / vivekāṃkurajo bodhadrumo mokṣastu tatphalam // NBs_2.1 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2061923 (0.045):
yataścājādibhyaḥ śrotṛbhyasteṣāmartho mokṣastadarthaḥ tasmai tadarthataḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322994 (0.049):
deśadarśanādekadeśāntaraviśiṣṭa ekadeśyanumānasya viṣaya iṣyate / / tanna / / anupātttatvāt / / na hyatraikadeśī kenacicchabdenopātta' /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595895 (0.053):
237.017. dhīro bhava/ / 237.017. nāsti te mokṣa iti/ / 237.017. tataḥ sakaruṇairvacanaistaṃ bhikṣuḥ kramam yācati sma māsam
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2268454 (0.055):
asyātmanaḥ | paramārthataḥ bandhaḥ nāsti | mokṣo 'pi nāsti | kiṃ tu / āmukhataḥ tanmayaḥ bandhamokṣamayaḥ | lakṣyate | nanu tarhi jagati"
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7116278 (0.056):
nāpi sukhaṃ prayojanāntaraśūnyakiti neṣyate / / nāpi mumukṣuṇānapekṣite svarge yāgādikaṃ tatsādhanatayā nānubhūyate /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666464 (0.058):
tāvad aṣṭāṅgasamanvāgatm upavāsam upavaseyam* | apy eva nāma nāgayoner / mokṣaḥ syād iti | tato nāgavarṇam antardhāpya brāhmaṇavarṇam ātmānam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24076608 (0.061):
evameṣāṃ dṛḍhatarātmātmīyasnehaparisāditavandhanānāṃ mokṣo dūratarībhavet / atha mataṃ naivātmani pravartate sneha iti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403807 (0.062):
sarvakarmaṇām17 iti / / asyāyam arthaḥ / naiṣkarmyaṃ18 mokṣaḥ /
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17215748 (0.062):
5 /// + na kṛto mokṣas ta /// / v1 /// + + cikitsak. /// + .. cchaṃti tathā cittaci .. ///
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1904227 (0.064):
loko 'yaṃ satyavibhraṣṭo mantrasiddhirna iṣyate / / upāyo niḥprapañcastu sarvasiddhikaraḥ paraḥ //
traivargyo 'rtho yato nityaṃ kṛtānta bhaya saṃyutaḥ || [BhP 4.22.35]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533756 (0.0):
BhP_04.22.035/1 tatrāpi mokṣa evārtha ātyantikatayeṣyate / BhP_04.22.035/2 traivargyo 'rtho yato nityaṃ kṛtānta-bhaya-saṃyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2681938 (0.0):
tatrāpi mokṣa evārtha ātyantikatayeṣyate / / traivargyo 'rtho yato nityaṃ kṛtānta bhaya saṃyutaḥ // BhP_04.22.035 //
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1568677 (0.033):
parasparasammatirūpam aikyam | kva syāt | na syād ity arthaḥ | na hi / kṣībākṣībayor iha bodhe sammatiḥ dṛśyata iti bhāvaḥ | ataḥ ete hasantīty
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21045130 (0.034):
satyāmeva svargarūpeṣṭaviśeṣakalpanaṃ yatkṛtaṃ tacca na syādityarthaḥ / / kṛsātvā diṣṭesā tvavitvaṅgaḥ) vidhivādaḥ pu 339.
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609476 (0.037):
dravyaṃ kathaṃ vināśi syāt | dravyaṃ hi paryāyarūpeṇa naśyati, na tu / dravyerūpeṇetyahrikair iṣyate | tadrūpeṇāpi vināśaḥ kasmād iṣyate |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393592 (0.038):
anuttarām āśrayate so 'haṃbhāva iheṣyate ṝü / atraivāvarṇajaḥ kākhyas tadanyaś ca ivarṇajaḥ // 1.901 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7575448 (0.038):
samprasāranam iṣyate / / iha na bhavati, svāpayater ṇvul svāpakaḥ, tasmāt kyaci svāpakīyati,
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7444672 (0.038):
bādhakaviṣaye 'pi kvacid iṣyate, vyāvacorī, vyāvacarcī / / iha na bhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16646200 (0.039):
bālapriyā śrutisamaye upalakṣyamāṇo jñāyamāno yo / 'rthastadanapekṣyapītyarthaḥ / / mṛdupuruṣātmeti /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7144480 (0.042):
vikalpagatamarthākāraṃ pratyaniyāmakatvāt tasyetyarthaḥ // / etaduktaṃ bhavati, yadi hi pratibhāsamānor'thopi vikalpasya janako bhavet,
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322994 (0.042):
deśadarśanādekadeśāntaraviśiṣṭa ekadeśyanumānasya viṣaya iṣyate / / tanna / / anupātttatvāt / / na hyatraikadeśī kenacicchabdenopātta' /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4154126 (0.043):
iṣyate hi tatsṛṣṭavaṃ tadviniyuttkatvaṃ ya sarvasyānnajātasya /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27899607 (0.043):
mūrtibandhatvamiṣyate Ras_11.203b / mūrtibandhasya lakṣaṇam Ras_11.202d
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23877058 (0.045):
sthitir iṣṭāniṣṭasthānaśarīrendriyaviṣayādiprāptir bhavati / / tatparidṛṣṭānāṃ tatpracoditānāṃ cety arthaḥ / evaṃ // PSBh_1.1:42
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954082 (0.046):
na jaḍaṃ. na parataṃtraṃ cety arthaḥ. kasmāt. tadviparyayāt sā durbalena
iti śrī pṛthuṃ prati śrī sanat kumāreṇa | śrutiś ca yenāhaṃ nāmṛtaḥ syāṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10955755 (0.052):
yājñavalkyādupaśrutya 'yenāhaṃ nāmṛtā syāṃ kimahaṃ tena kuryāṃ yadeva
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5212294 (0.052):
yenāhaṃ nāmṛtā syām kim ahaṃ tena kuryām |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2948007 (0.052):
sā hovāca maitreyī -- yenāhaṃ nāmṛtā syāṃ kim ahaṃ tena kuryām |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27222755 (0.052):
sā hovāca maitreyī yenāhaṃ nāmṛtā syāṃ kim ahaṃ tena kuryām |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1022136 (0.052):
sā hovāca maitreyī yenāhaṃ nāmṛtā syāṃ kimahaṃ tena kuryāṃ yadeva
kim ahaṃ tena kuryām [BAU 2.4.3] iti | tad evaṃ parama tattva / sākṣātkārātmakasya tasya mokṣasya parama puruṣārthatve sthite punar
vivicyate | tac ca paramaṃ tattvaṃ dvidhāvirbhavati | aspaṣṭa viśeṣatvena
spaṣṭa svarūpa bhūta viśeṣatvena ca | tatra brahmākhyāspaṣṭa viśeṣa para
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930957 (0.061):
ataḥ svābhāvika tadīyāveśa hetutvena tadīya svarūpa bhūtatvāt parama
tattva sākṣātkārato'pi bhagavat paramātmādy ākhya spaṣṭa viśeṣa tat
sākṣātkārasyotkarṣaṃ bhagavat sandarbhe [87] / jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628941 (0.0):
kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam // BhP_01.05.003 // / jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001963 (0.0):
śrī nārada uvāca / jijñāsitam adhītaṃ ca / brahma yat tat sanātanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164208 (0.034):
BhP_01.05.004/1 jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam
tathāpi śocasy ātmānam akṛtārtha iva prabho || [BhP 1.5.4] / ity ādi prakaraṇa praghaṭṭakena darśitavān asmi | atrāpi vacanāntaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628945 (0.0):
jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam / / tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho // BhP_01.05.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001967 (0.0):
brahma yat tat sanātanam | / tathāpi śocasy ātmānam / akṛtārtha iva prabho || [BhP 1.5.4]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164212 (0.008):
BhP_01.05.004/1 jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam / BhP_01.05.004/3 tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho
darśayiṣyāmi | tasmāt paramātmatvādi lakṣaṇa nānāvastha bhagavat
sākṣātkāra eva tatrāpi paramaḥ | tatra saty api nirupadhi prīty āspadatva
svabhāvasya tasya svarūpa dharmāntara vṛnda sākṣātkṛtau paramatve prīti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919460 (0.064):
prītyāspadatāsvabhāvasya priyatva dharmānubhavaṃ vinā tu sākṣātkāro'py
bhakty ādi saṃjñaṃ priyatva lakṣaṇa dharma viśeṣa sākṣātkāram eva
paramatamatvena manyante | tayā prītyaivātyantika duḥkha nivṛttiś ca | yāṃ
prītiṃ vinā tat svarūpasya tad dharmāntara vṛndasya ca sāksātkāro na
sampadyate | yatra sā tatrāvaśyam eva sampadyate | yāvaty eva / prīti sampattis
tāvaty eva tat sampattiḥ | sampadyamāne sampanne ca tasmin sādhikam / āvirbhavati | tad etat sarvam api yuktam eva | parama sukhaṃ khalu
bhagavatas / tad guṇa vṛndasya ca svarūpam | sukhaṃ ca nirupādhi prīty āspadam | tatas
tad anubhave prīter eva mukhyatvam iti | tasmāt puruṣeṇa saiva
sarvadānveṣitavyeti puruṣa prayojanatvaṃ tatraiva paramatamam iti sthitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314765 (0.044):
puruṣārthatvenānabhilaṣya | svayam upendreṇaiva dvāra bhūtena ātmānaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4170411 (0.045):
puruṣadharmatvenaiva vidhātavyatvāt | / 'vadet' ityākhyātaṃ tāvatkartṛvācakam |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547284 (0.048):
manas+..hi..mantavya3..artha3..uparaktam,..tatsvayam..ca..viṣayatvād..viṣayin3..puruṣa3..ātmīyā3..vṛtti3..abhisambaddham,..tad..etac..cittam..eva..draṣṭṛdṛśya-uparaktam..viṣayaviṣayinirbhāsam..cetanācetanasvarūpāpannam..viṣayātmakam..apy..aviṣayātmakam..ivācetanam..cetanam..iva..sphaṭikamaṇikalpam..sarvārtham..ity..ucyate.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20931644 (0.050):
nirdhūmatvāropasyāsaṃbhavāt/ āhāryoyamāropaḥ/ sa ca bādhitepi bhavatīti / cenna/ puruṣatvābhāvaniścayānantaraṃ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27550946 (0.051):
na ca puruṣārthatā pramāṇalakṣaṇam, pramāhetutvaṃ tu / / tasmānna puruṣārthābhāvenāprāmāṇyam /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2580311 (0.053):
duḥkhaparilopācca puruṣārthantvam //*// / sukhalopādapuruṣārthatvamapīticet- naivamalpaṃ hi saṃsāre sukhaṃ tadapi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4982973 (0.053):
*{3/626: E2: 4,528; E4: 4,816; E6: 1,257}* / tadvat{*3/627*} prayojanaikatvāt // MS_3,6.38 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18305980 (0.053):
gauravamanuruddhaya prayojanamavadhīryatāmiti cenna / / puruṣābhiprāyāṇāṃ niyantumaśakyatvāt /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24498321 (0.055):
smaraṇād abhilāṣaḥ, abhilāṣāt pravṛttiḥ, pravṛtteś ca prāptiḥ. tato na / sākṣāthetuḥ. / nanu puruṣārthasiddhiḥ samyagjñānasya prayojanaṃ kāryatvena | tathā ca
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401526 (0.056):
15. ... saṃpārkātpuruṣārthasādhatam / 16. ... samuścitamapa^ / 17. vasiṣṭenoktam
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944077 (0.058):
asti ca taiḥ puruṣāntaraiḥ pratyāyitaiḥ prayojanam, nopaṃśūccāryamāṇāḥ / puruṣāntaraṃ pratyāyayeyuḥ. tasmād dharmaviśeṣo 'rthavān. yāni ca
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5020678 (0.059):
abhyāso 'karmaśeṣatvāt puruṣārtho vidhīyate//6.2.23// / idam āmnanati, yāvājjīvam agnihotraṃ juhoti, yāvajjīvaṃ
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcxu.htm.txt) 4634799 (0.059):
namas+īśāya niḥśeṣapuruṣārthaprasādhakaḥ | / praṇantavyas+praṇāmas+api yadīyas+iha dhīmatām || 25
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27258453 (0.061):
tasmādyāvadiyamavasthā nā'gamiṣyati tāvadeva / puruṣārthasādhanakarvyatāyāmapramatto bhavedityāha kāruṇyācchrutiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478565 (0.062):
sapāriṣadyāyaḥ puruṣatvaṃ saṃjātaṃ] tadā sa rājā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2404783 (0.062):
dhanārjjaṃnaṃ tanniyamaṃ vā prayujjate puruṣārthatvenaiva tasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23051949 (0.062):
saṃpādayituṃ tadviṣayībhūtayāyā bhāvanāyāḥ puruṣārthabhāvyatavaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7122003 (0.064):
yasya tu puruṣārtho nāsti sa nirūcchvāsa eva śīryeta /
krameṇodāhriyate | / tatra saty apīty ādikam / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792101 (0.0):
jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792311 (0.0):
ekādaśe 'py uktaṃ yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat ity / ādau sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31 32]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847481 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876158 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau / sarvaṃ mad bhakti yogena / mad bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980024 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity anantaram / sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671748 (0.0):
karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat [BhP 11.20.32] ity ādau - / sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate 'ñjasā |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345811 (0.0):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346021 (0.0):
ekādaśe 'py uktaṃ - yat karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat ity / ādau sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā [BhP 11.20.31-32]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423662 (0.0):
BhP_11.20.033/1 sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831086 (0.0):
yogena dāna dharmeṇa śreyobhir itarair api // BhP_11.20.032 // / sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983016 (0.0):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau (BhP 11.20.32), sarvaṃ mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate'ñjasā | svargāpavargaṃ (BhP 11.20.33) ity ādeḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900869 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123113 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'njasā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119741 (1.192):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900888 (0.030):
itarais tīrtha yātrā vratādibhir api yad bhāvyaṃ tat sarvaṃ / mad bhakti yogena / mad bhaktau labhate | tatrāpy añjasā anāyāsenaiva kiṃ tat sarvam | tad āha
svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847487 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876164 (0.0):
mad bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980030 (0.0):
sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.33] iti |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671754 (0.0):
mad-bhakto labhate 'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad-dhāma
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423667 (0.0):
BhP_11.20.033/1 sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasā / BhP_11.20.033/3 svargāpavargaṃ mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831091 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'ñjasā / / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati // BhP_11.20.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119746 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati // Hbhv_11.574 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900874 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate'ñjasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || [BhP 11.20.32 33]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123117 (0.0):
sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto labhate 'njasā | / svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati || RBhrs_1,2.253 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792103 (1.192):
jñāna vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad bhakti yogena mad bhakto / labhate 'ñjasā, svargāpavargaṃ mad dhāma [BhP 1.20.32 33] ity ādy ukter
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345813 (1.192):
jñāna-vairāgyataś ca yat ity ādau, sarvaṃ mad-bhakti-yogena mad-bhakto / labhate 'ñjasā, svargāpavargaṃ mad-dhāma [BhP 1.20.32-33] ity ādy-ukter
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983016 (1.192):
mad-bhakto labhate'ñjasā | svargāpavargaṃ (BhP 11.20.33) ity ādeḥ |
ity ādi śrī bhagavad vākyādau | tayety ādikam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422538 (0.035):
hatāṃhasaḥ [BhP 10.89.11] ity ādau | tatra yathā śrī bhagavad vākya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195454 (0.054):
[BhP 11.11.3] ādi śrī-bhagavad-vākyena tu viruddham iti | ato māyāvādatayā
prītir na yāvan mayi vāsudeve / na mucyate deha yogena tāvat | [BhP 5.5.6] iti śrī ṛṣabhadeva vākye |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547687 (0.0):
BhP_05.05.006/2 prītir na yāvan mayi vāsudeve na mucyate deha-yogena tāvat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691699 (0.0):
evaṃ manaḥ karma vaśaṃ prayuṅkte avidyayātmany upadhīyamāne / / prītir na yāvan mayi vāsudeve na mucyate deha yogena tāvat //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983157 (0.0):
(page 110) prītir na yāvan mayi vāsudeva na mucyate deha-yogena tāvat iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919487 (0.0):
śrī ṛṣabhadevena / prītir na yāvan mayi vāsudeve; na mucyate deha yogena tāvat | [BhP 5.5.6]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953404 (0.0):
MSS_8058 2 prītirna yāvanmayi vāsudeve na mucyate dehayogena tāvat //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17854691 (1.192):
jñāna hetuḥ prītir na yāvan mayi vāsudeva na mucyate deha yogena tāvat
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26722263 (1.192):
jñāna-hetuḥ prītir na yāvan mayi vāsudeva na mucyate deha-yogena tāvat
yām ity ādikaṃ / bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419199 (0.0):
BhP_11.14.021/1 bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826919 (0.0):
na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā // BhP_11.14.020 // / bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911125 (0.0):
māṃ yogo [BhP 11.14.20] ity ādi | tathā tat padyānte bhaktyāham ekayā / grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām [BhP 11.14.21] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17767914 (0.062):
paramātma jñānaṃ bhaktyāham ekayā grāhyaḥ iti bhagavad ukteḥ | tasmāt
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9733980 (0.062):
paramātma-jñānaṃ bhaktyāham ekayā grāhyaḥ iti bhagavad-ukteḥ | tasmāt
śraddhayātmā priyaḥ satām | [BhP 11.14.21] iti śrībhagavad vākye |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419202 (0.0):
BhP_11.14.021/1 bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826921 (0.0):
bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911128 (0.0):
māṃ yogo [BhP 11.14.20] ity ādi | tathā tat padyānte bhaktyāham ekayā / grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām [BhP 11.14.21] iti |
sampadyamāne ity ādikaṃ / mad rūpam advayaṃ brahma madhyādyanta vivarjitam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10866694 (0.0):
śrī-vāsudevopaniṣadi (3.5) - / mad-rūpam advayaṃ brahma madhyādy-anta-vivarjitam |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28920430 (0.053):
ādimadhyāntavarjitam LiP_1,17.34d / ādimadhyāntaśūnyāya LiP_1,104.25c
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2252585 (0.062):
"evaṃ" pūrvoktaprakāreṇa | "brahmāntādivarjitaḥ" antamadhyādirahitaḥ |"
sva prabhaṃ saccidānandaṃ bhaktyā jānāti cāvyayam || iti vāsudevopaniṣadi
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10866695 (0.043):
mad-rūpam advayaṃ brahma madhyādy-anta-vivarjitam | / sva-prabhaṃ sac-cid-ānandaṃ bhaktyā jānāti cāvyayam // Lbh_1,5.402 //
yatretyādikaṃ / bhaktir evainaṃ nayati, bhaktir evainaṃ darśayati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000223 (0.0):
paśyanti kecid aniśaṃ tvad ananya bhāvāḥ || [Stotra ratna, 13] itivat | / bhaktir evainaṃ nayati bhaktir evainaṃ darśayatīty ādi śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013125 (0.0):
dāvṛttacakśuramṛtatvamicchan || [KaṭhaU 2.1.1] / bhaktir evainaṃ nayati / bhaktir evainaṃ darśayati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317980 (0.0):
atha śrutau bhaktir evainaṃ nayati, bhaktir evainaṃ darśayati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 496537 (0.064):
bhaktirevainaṃ nayatītyādiśruterbhaktireva mokṣādisādhanaṃ na paramātmā /
bhakti vaśaḥ puruṣo bhaktir eva bhūyasī || iti māṭhara śrutau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013129 (0.0):
bhaktir evainaṃ darśayati | / bhakti vaśaḥ puruṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317984 (0.0):
atha śrutau bhaktir evainaṃ nayati, bhaktir evainaṃ darśayati / bhakti vaśaḥ / puruṣo bhaktir eva bhūyasī iti śrūyate | tasmād evaṃ vivicyate | yā caivaṃ
yāvatītyādikam / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346093 (0.0):
mayy āsakteti dvābhyām | yadyapi - / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410479 (0.0):
praṇamed ananyaḥ / BhP_11.02.042/1 bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818832 (0.0):
sarit samudrāṃś ca hareḥ śarīraṃ yat kiṃ ca bhūtaṃ praṇamed ananyaḥ // / BhP_11.02.041 // / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika eka kālaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944657 (0.0):
kramam eva saṅkṣipya sa dṛṣṭāntam āha / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17812831 (0.022):
sarasvatīpādāḥ | pratyakṣa evāvagamo 'nubhavo yasya tat | / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18455753 (0.022):
sarasvatīpādāḥ | pratyakṣa evāvagamo 'nubhavo yasya tat | / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792381 (0.044):
mayy āsakteti dvābhyām | yadyapi / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka kālaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931080 (0.058):
sādhakatvamatvaṃ labdham | tad evaṃ vrata ity atrāpi śabdo'py adhyāhṛtaḥ | / ataeva bhaktiḥ pareśānubhavo viraktiḥ [BhP 11.2.40] ity ādy uttara padye
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792391 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam || [BhP 11.2.42]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346101 (0.0):
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818840 (0.0):
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika eka kālaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944665 (0.0):
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka kālaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410488 (0.023):
BhP_11.02.042/1 bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam || kavi yogeśvara vākye [BhP 11.2.42]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792394 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam || [BhP 11.2.42]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346104 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo 'nu-ghāsam || [BhP 11.2.42]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410489 (0.0):
BhP_11.02.042/3 prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818843 (0.0):
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika eka kālaḥ / / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944668 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo'nu ghāsam ||
evaṃ tat tvam asi [ChU 6.8.7] ity ādi śāstram api tat prema param eva
jñeyam | / tvam evāmuka itivat | kiṃ ca loka vyavahāro'pi tat para eva dṛśyate |
sarve hi / prāṇinaḥ prīti tātparyakā eva | tad artham ātma vyayāder api darśanāt |
kintu yogya viṣayam alabdhvā tais tatra tava sā parivarjyate | ataḥ
sarvair eva / yoga tad viṣaye'nveṣṭum iṣṭe sati śrī bhagavaty eva tasyāḥ paryavasānaṃ
syād iti | tad evaṃ bhagavat prīter eva parama puruṣārthatve samarthite
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316832 (0.013):
|| 10.81 || śrīdāma vipraḥ || 59 60 || / tad evaṃ bhagavat prīter eva parama puruṣārthatā sthāpitā | atha tasyāḥ
sādhūktaṃ ôatha prīti sandarbho lekhyaö ity ādi |
sa eṣa eva parama puruṣārthaḥ krama rītyā sarvopari darśayituṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10754962 (0.056):
5-24-4.) iti chandogasamākhyāvākyādavagantavyaḥ / tadarthastu - yadi / 'evaṃvit'; uktarītyā vaiśvānarajñānī ucchiṣṭādyanarhāyāpi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21025508 (0.063):
anavyākhyānasthatripādyāstātparyārthamāha svārtha iti// uktarītyeti
saṃdṛbhyate | tatrokta lakṣaṇasya mukti sāmānyasya śāstra prayojanatvam
āha sarva vedāntety ādau kaivalyaika prayojanam iti [BhP 12.13.12] |
kevalaḥ / śuddhaḥ tasya bhāvaḥ kaivalyam | tad ekam eva prayojanaṃ parama
puruṣārthatvena pratipādyaṃ yasya tad idaṃ śrī bhāgavatam iti pūrva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201020 (0.050):
prathama-vyūhasya śrī-bhagavata eva mukhyatvaṃ yat-pratipādakatvenaivāsya / śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ
ślokasthenānvayaḥ | doṣa mūlaṃ hi jīvasya parama tattva jñānābhāva evety
uktam bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād ity ādau [BhP 12.2.37], īśād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906887 (0.017):
cābhyāsavad bahu vidham eva tatrāsti | upapattyā ca bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syāt [BhP 11.2.35] ity ādy anekam iti | atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190378 (0.025):
sarvajñam anantam īḍe iti [BhP 6.4.25] | ekādaśe ca -- bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syād iti [BhP 11.2.37] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898813 (0.057):
proktā upāyā hy ātma labdhaye [BhP 11.2.34] ity ādi padya trayam uktvā / bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād ity ādi padye budha ābhajet tam
apetasyety ādibhiḥ | atas taj jñānam eva śuddhatvam iti
kaivalya śabdasyātra / pūrvavat tad anubhava eva tāt paryam |
athavā kaivalya śabdena paramasya svabhāva evocyate | yathā skānde
brahmeśānādibhir devair yat prāptuṃ naiva śakyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186354 (0.0):
yoniḥ kāraṇam | evam eva skānde / brahmeśānādibhir devair
sa yat svabhāvaḥ kaivalyaṃ sa bhavān kevalo hare || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186360 (0.043):
yat prāptuṃ naiva śakyate | / tadvat svabhāvaḥ kaivalyaṃ
kvacit svārthika tad dhitāntena kaivalya śabdenāpi parama ucyate | yathā
dattātreya śikṣāyāṃ / parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824041 (0.0):
sattvādiṣv ādi puruṣaḥ pradhāna puruṣeśvaraḥ // BhP_11.09.017 // / parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985544 (0.0):
śaktiṃ dūre vidhāya tathaiva svarūpa śaktyā kaivalye / parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192872 (0.0):
sattvādiṣv ādi-puruṣaḥ pradhāna-puruṣeśvaraḥ || / parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416106 (0.030):
BhP_11.09.018/1 parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ
kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ || iti [BhP 11.9.18] |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824046 (0.0):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ / / kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ // BhP_11.09.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985548 (0.0):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ | / kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ || [BhP 11.9.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192877 (0.0):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ | / kevalānubhavānanda-sandoho nirupādhikaḥ ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416112 (0.006):
BhP_11.09.018/1 parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ / BhP_11.09.018/3 kevalānubhavānanda- sandoho nirupādhikaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358883 (0.053):
BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
tathāpy ubhayathaiva tad anubhava eva tāt paryam | tat svabhāvam eva vā |
tam evānubhāvayitum idaṃ śāstraṃ pravṛttam ity arthaḥ | / || 12.13 || śrī sūtaḥ || 1 ||
tathā cānyatra / etāvān eva manujair yoga naipuṇya buddhibhiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715518 (0.0):
jñānavijñānasantṛpto madbhaktaḥ puruṣo bhavet // BhP_06.16.062 // / etāvān eva manujairyoganaipuṇyabuddhibhiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175832 (0.016):
BhP_06.16.062/2 jñānavijñānasantṛpto madbhaktaḥ puruṣo bhavet / BhP_06.16.063/1 etāvān eva manujairyoganaipuṇyabuddhibhiḥ
svārthaḥ sarvātmanā jñeyo yat parātmaika darśanam || [BhP 6.16.63]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175842 (0.0):
BhP_06.16.063/1 etāvān eva manujairyoganaipuṇyabuddhibhiḥ / BhP_06.16.063/2 svārthaḥ sarvātmanā jñeyo yat parātmaikadarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715527 (0.0):
etāvān eva manujairyoganaipuṇyabuddhibhiḥ / / svārthaḥ sarvātmanā jñeyo yat parātmaikadarśanam // BhP_06.16.063 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10825802 (0.054):
yo 'yaṃ sarvātmanā jñeyaḥ sa me viṣṇuḥ prasīdatu /
ṭīkā ca na cātaḥ paraḥ puruṣo'stītyāha etāvān iti | parasyātmana ekaṃ
darśanam iti yat etāvān evety eṣā | paramātmanaḥ kevalasya darśanam iti
|| 6.16 || śrī śaṅkarṣaṇaś citreketum || 2 || / saiṣā hi muktir utkrānta daśāyāṃ dvidhā bhavati sadya eva ca, krama rītyā
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25526303 (0.060):
attṛtvaṃ ca bhoktṛtā vā saharntṛtā vā syāt / / naca prastutasya paramātmano bhoktṛtāsti, 'anaśrannanyo 'abhicākaśīti' iti
ca | tatra pūrvā | dvitīye sthiraṃ sukhaṃ cāsanam [BhP 2.2.15] ity ādi
prakaraṇānte visṛjet paraṃ yata ity atra [BhP 2.2.21] | uttarā ca
tad anantaraṃ / yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭyam ity ādau [BhP 2.2.22] tenātmanātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896420 (0.062):
anantaraṃ ca sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsur [BhP / ity ādinā, yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yad
upaiti śāntam ity atra [BhP 2.2.31] | jīvad daśāyām api sā tu tad viśeṣaṣv
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341041 (0.041):
kṛṣṇaṃ saṃsmārayan reme hari dāso vrajaukasām || [BhP 10.47.54 56] / saṃsārayan sphorayann ity arthaḥ | ataeva vinudan śuca ity ādikam uktam |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939096 (0.048):
guṇasannirodham / BhP_02.02.031/1 tenātmanātmānam upaiti śāntam ānandam ānandamayo 'vasāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640272 (0.048):
saṃsādya gatyā saha tena yāti vijñānatattvaṃ guṇasannirodham // / BhP_02.02.030 // / tenātmanātmānam upaiti śāntam ānandam ānandamayo 'vasāne /
agrato darśanīyā | tatra brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ jīvan muktim āha
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163481 (0.0):
BhP_01.03.033/1 yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628265 (0.0):
adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ // BhP_01.03.032 // / yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396715 (0.0):
brahma tv iha / yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628269 (0.0):
yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā / / avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam // BhP_01.03.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396719 (0.0):
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā | / avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163486 (0.017):
BhP_01.03.033/1 yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā / BhP_01.03.033/3 avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam
yatra yasmin darśane sthūla sūkṣma rūpe śarīre sva saṃvidā jīvātmanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307815 (0.057):
sākṣātkāraḥ | yatra sva saṃvidety uktyā jīva svarūpa jñānam api
svarūpa jñānena pratiṣiddhe bhavataḥ | kena prakāreṇa ? vastuta ātmani te
na sta eva kintv avidyayaivātmani kṛte adhyaste iti etat prakāreṇety
arthaḥ | / tad brahma darśanam iti yat tador anvayaḥ | brahmaṇo darśanaṃ
sākṣātkāraḥ | yatra sva saṃvidety uktyā jīva svarūpa jñānam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307786 (0.057):
yatra yasmin darśane sthūla sūkṣma rūpe śarīre sva saṃvidā jīvātmanaḥ / svarūpa jñānena pratiṣiddhe bhavataḥ | kena prakāreṇa ? vastuta ātmani te
tad āśrayam / eva bhavati iti | tathā kevala sva saṃvidā te niṣiddhe na bhavata iti ca
jñāpitam | tataś ca jīvata evāvidyā kalpita māyā kārya sambandha
mithyātva jñāpaka jīva svarūpa sākṣātkāreṇa tādātmyāpanna brahma
sākṣātkāro jīvan mukti viśeṣa ity arthaḥ || / ||1.3|| śrī sūtaḥ || 3 ||
īdṛśam eva tan mukti lakṣaṇaṃ śrī kāpileye muktāśrayam (BhP 3.28.35 38)
ity ādi catuṣṭaye darśitam | tatra hi pratinivṛtta guṇa pravāhaḥ san
ātmānam / parmātmānam īkṣata iti muktāśrayam ity ādau sva svarūpa bhūte mahimni
avasthito niṣṭhāṃ prāptaḥ sann upalabdha parātma kāṣṭha iti so'py etayety
ādau svarūpaṃ jīva brahmaṇo yāthātmyaa madhyagamad iti dehaṃ cety
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821487 (0.050):
sthūlāni bhūtavyaktāni anityānyāmananti hi // PS_1,5.61 // / jīvasvarūpaṃ naivate tadvibhinnaṃ liṅgadehagam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193986 (0.053):
ye tv ātma-vidas tvad-dhetor aaste āmanujāt sopādhika-jīvasvarūpam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4092521 (0.059):
kiñcidrupamiti kasya viśeṣasyāgrahe kiṃ viśeṣāntaraṃ samāropyatām / / tasmādbrahmaṇo jīvabhāvāropāsaṃbhavājjīvo jīvo brahma ca hrahmeti
ādau | evaṃ pratibuddha vastur iti deho'pīty ādau ceti | tasmād asya / prārabdha karma mātrāṇām anabhiniveśenaiva bhogaḥ | evam evoktaṃ tatra
ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvam anupaśyata iti (Īśopaniṣad 7) |
Agamasastra 3) Advaitaprakarana (agsas_3u.htm.txt) 26453271 (0.041):
phalavatvāccātmaikatvadarśanameva śrutiniścitor'thaḥtatra ko mohaḥ kaḥ / śoka ekatvamanupaśyataḥ"(ī.u.7) ityādimantravarṇāt;"mṛtyoḥ sa"
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10723402 (0.041):
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ" (ī.u.7) ityādi mantravarṇāt"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4142365 (0.049):
dvitīyaṃ bhayajanmano hetuḥtatra ko mohaḥ kaḥ śokaḥ / ekatvamanupaśyataḥ"(īśā.7) iti mantravarṇāt /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10956710 (0.052):
'tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ' (īśā. 7) iti ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16076485 (0.052):
'tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ' (īśā. 7) 'abhayaṃ vai janaka
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25615369 (0.052):
brahmāsmīti tatsarvamabhavat' 'tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ'
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4146476 (0.060):
na śṛṇopi vā kim tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ (īśā.7)
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24585156 (0.060):
bhūtānyātmaivābhūddhijānataḥ / / tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ ' iti
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27544070 (0.061):
tasmāttatsarvamabhavat'; ‘tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ'; / veda bhavati, vidvān na bibheti, ko mohaḥ paśyata iti
athāntimāṃ brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ muktim āha
yady eṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ | / sampanna eveti vidur mahimni sve mahīyate || (BhP 1.3.34)
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628279 (0.0):
avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam // BhP_01.03.033 // / yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163497 (0.010):
BhP_01.03.034/1 yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ
eṣā jīvan mukti daśāyāṃ sthitā viśāradena parameśvareṇa dattā devī
dyotamānā matir vidyā tad rūpā yā māyā svarūpa śakti vṛtti bhūta
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898323 (0.049):
mat svarūpa śakti vṛttitvena māyā śakti bhinnatvād avidyāvidyayor apagame
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824897 (0.049):
mat-svarūpa-śakti-vṛttitvena māyā-śakti-bhinnatvād avidyāvidyayor apagame
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980439 (0.058):
anena ca | pūrvatra hi bhakti-yoga-prabhāvaḥ khalv asau māyābhibhāvakatayā / svarūpa-śakti-vṛttitvenaiva gamyate | paratra ca te guṇā brahmānandasyāpy
vidyāvirbhāva dvāra lakṣaṇā sattvamayī māyā vṛttiḥ sā yadi uparatā nivṛttā
bhavati | tadā vyavadhānābhāsasyāpi rāhityāt sampanno labdha
brahmānanda sampattir eveti vidur munayaḥ | tataś ca tat sampatti lābhāt
mahimni svarūpa sampattāv api mahīyate pūjyate | prakṛṣṭa prakāśo
bhavatīty arthaḥ || / || 1.3 || śrī sutaḥ || 4 || / atra pūrve tattva bhagavat paramātma sandarbheṣv evaṃ mūlyena śruty
ādibhiś ca partipāditam | (page 6) / jīvākhya samaṣṭi śakti viśiṣṭasya parama tattvasya khalv aṃśa eko jīvaḥ |
sa ca tejo maṇḍalasya bahiś cara raśmi paramāṇur iva
parama cid eka rasasya / tasya bahiś cara cit paramāṇuḥ | tatra tasya vyāpakatvāt tad eka deśatvam
jīve syāt | nirākāratayā tad ekadeśatvaṃ na viruddham | tathāpi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18109981 (0.040):
[V.4.17 virudhdam] / atha viruddham / / viruddhaṃ deśakālādiviruddhaṃ bahudhocyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18406819 (0.056):
tattvaṃpadayorviruddhasvārthaikadeśatyāgenaikadeśalakṣaṇayā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12749051 (0.061):
bhaumānyanekathoktāni carasthiravibhedataḥ / / deśakālasvabhāvādiviruddhaṃ prasavādikam // BhS_29.96 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2395758 (0.061):
vṛkṣabuddheranumānatvamuktaṃe na tviyamekadeśamātropalabdhirapi tu tasya
bahiścaratvaṃ tad āśrayitvāt | taj jñānābhāvāt chāyayā raśmivat
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961773 (0.055):
ghaṭākāśobhayavṛttidvitvāśrayatvādityādi tu viruddhameveti vācyam/
māyayābhibhāvyatvāc ca bahiścaratvaṃ vyapadiśyate | raśmi sthānīyatvaṃ ca
tad vyatirekād vyatirekitayā yas tadāśrayi bhāvaḥ | yā ca pūrva yuktyā
bahiścaratve'py ekavastutva śrutis tadādibhir gamyate | śaktitvaṃ ca tad
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14625646 (0.060):
'yogāt* / na hy ekasmin vastuni vasturūpāṇi bahūni yujyante niraṃśatvāt* / svalakṣaṇa /// / 3 /// .. .. .. .. tatprātipādikā śrutir iti asādhāraṇena rūpeṇa tasya
rūpatayaiva tadīya līlopakaraṇatvāt | aṇutvaṃ ca śabdāt hari candana
binduvat tasya prabhāva lakṣaṇa guṇenaiva sarva deha vyāpteḥ | sarvaṃ
paramasyācintya śaktimayatvād aviruddham iti pūrvaṃ dṛḍhīkṛtam asti śrutes
tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.17] iti nyāyena, ekadeśa sthitasyāgner ity ādinā
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741083 (0.0):
śrutes tu śabda-mūlatvāt [Vs 2.1.27] iti brahma-sūtrāt | acintyo hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983417 (0.0):
spaṣṭam || uktaṃ cācintyatvaṃ śrutes tu śabda mūlatvād ity [Vs 2.1.27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192208 (0.0):
aṅgīkṛtaṃ śrī-bādarāyaṇena śrutes tu śabda-mūlatvād iti [Vs 2.1.27] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416738 (0.0):
cācintya śaktitvam śrutes tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.27] ity ādau | tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330323 (0.0):
śrutes tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.27] iti nyāyena | mallānām aśaniḥ [BhP
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335066 (0.014):
tasya tātparyamāha tasya tviti // / śrutes tu śabdamūlatvāt | BBs_2,1.27 |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335903 (0.016):
punaruktatvāt / / śrutestu śabdamūlatvāt, tātmani caivaṃ vicitrāśca hi, sarvopetā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993752 (0.020):
uktam ity anena śrutes tu śabda mūlatvād ity [Vs. 2.1.27] ukta rītyaiva
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861597 (0.034):
śrutes tu śabda-mūlatvād iti ca brahma-sūtra-kṛt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975248 (0.040):
ity ādau | śrutes tu śabda-mūlatvāt (Vs. 2.1.27) ity ādau |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssbh2u.htm.txt) 24102197 (0.049):
ekadeśaścāvasthāsyadapariṇato 'bhaviṣyat / / śrutes tu śabdamūlatvāt | BBs_2,1.27 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008732 (0.050):
| avikṛtāt | śrutes tu śabda mūlatvād iti nyāyenācintya śaktyā tathāpy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185855 (0.050):
na ca dadhi-dṛṣṭāntena vikāritvam āyātam | tasya śrutes tu śabda-mūlatvād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425499 (0.050):
āsambhavaṃ śrutes tu śabda mūlatvād ity etan nyāyena ity evaṃ bhagavat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989321 (0.051):
āha | māyāto māyayā tvadīyācintya śakti viśeṣeṇa vikārāditasyaiva śrutes / tu śabda mūlatvād ity [Vs. 2.1.17] ādau pariṇāma svīkārāt | muhur udbhava
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18300453 (0.053):
smṛtīnāmāptimūlatvāt / / śrutestadabhāvāt / / nāpi kṛttimatvākṛtrimatvābhyām /
Badarayana: Brahmasutra (brahmsuu.htm.txt) 23242158 (0.060):
kṛtsnaprasaktir niravayavatvaśabdakopo vā | BBs_2,1.26 | / śrutes tu śabdamūlatvāt | BBs_2,1.27 |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3221671 (0.060):
śrutes tu śabdamūlatvāt | BBs_2,1.27 |
tatra jīveśvarayor atyantābhede yugapad avidyāvidyāśratvāy anupapattiś ca
pūrvaṃ vivṛtā | tattvam asi ity ādau lakṣaṇā tv atyantābhede tad aṃśatve
samānaiva | parama tattvasya niraṃśatva śrutis tu dvidhā pravartate |
kevala viśeṣya lakṣaṇa nirdeśa parāyā mukhyaiva pravṛttiḥ | ānanda
mātratvāt tasya | ānandaika rūpasya tasya svarūpa śakti viśiṣṭasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317809 (0.055):
paramānandaika rūpasya sarvānanda kadambāvalambasya śrī bhagavato'py
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981818 (0.060):
vaikuṇṭhākhyaḥ prakāśate tad abhayam ātma sukhaṃ para brahmānanda / svarūpam evalakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333166 (0.060):
smita vilāsa khelānṛtya yuddhādayaḥ svarūpa śaktimayyaḥ | śrī vigrahasya / svarūpānandaika rūpatvāt | ramayātma śaktyā yad yat kariṣyati [BhP 3.9.23]
nirdeśa / parāyās tu prākṛtāṃśa leśa rāhitya mātre tātparyād gauṇī pravṛttiḥ |
sarva / śakti viśiṣṭasya tasya tu sarvāṃśitvaṃ gītam eva |
tad evaṃ tasya raśmi paramāṇu sthānīyāṃśatve siddhe tadvat sarvasyām api
daśāyāṃ kartṛtva bhoktṛtvādi svarūpa dharmā api sidhyanti | tadvad eva ca
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24583680 (0.023):
tasmādātmano 'nekatvakartṛtvabhoktṛtvādi cāśuddhatvāpāpaviddhatvādi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10473435 (0.027):
phalatvāyogātpramātṛtvakartṛtvabhoktṛtvātmakānarthanivartakatvenaiva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13263599 (0.027):
phalatvāyogātpramātṛtvakartṛtvabhoktṛtvātmakānarthanivartakatvenaiva
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811140 (0.027):
taddharmakartṛtvabhoktṛtvādyadhyāsa upapadyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3258197 (0.030):
buddhyupādhirdharmādhyāsanimittaṃ hi kartṛtvabhoktṛtvādilakṣaṇaṃ
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24583847 (0.030):
tadvadeva hi svātmani adhyastaṃ svābhāvikaṃ kartṛtvabhoktṛtvādilakṣaṇaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895569 (0.033):
dehādivyatiriktatvakartṛtvabhoktṛtvabhoktṛtvādyapekṣo
Maitreya (attrib.): Madhyantavibhagakarika (bsa010_u.htm.txt) 23540846 (0.034):
ekahetutvabhoktṛtvakartṛtvavaśavartane /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16077010 (0.034):
na ca anabhyupagamyamāne jñānagamye brahmātmatve kartṛtva bhoktṛtva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187263 (0.035):
tathā jñātṛtva-kartṛtva-bhoktṛtva-nija-dharmakaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190122 (0.035):
jñānādi-śaktitvāt jñātṛtva-kartṛtva-bhoktṛtva-nija-dharmaka iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16077026 (0.036):
agni auṣṇyavat svabhāvasya aparihāryatvāt / / syāt etat / / kartṛtva bhoktṛtva kāryam anartho na tat śaktiḥ tena śakti avasthāne 'pi
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15576208 (0.037):
athaḥ paraṃ yadātmarūpaṃ jalasūryakādivadbhoktṛtvakartṛtvena iha
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22932101 (0.038):
avidyādhyāropitatvāj jarā maraṇādivad iti, heyatvāt, upādeyatvāc cety ādi / tatraivaṃ sati, kartṛtva bhoktṛtva lakṣaṇaḥ saṃsāro jñeya stho jñātary
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5852106 (0.039):
na cāsāvapramāṇamabhyasto 'pi vāstavaṃ kartṛtvabhoktṛtvādyātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17852043 (0.039):
tam avidyādhyāropita kartṛtva bhoktṛtvādi saṃsāra dharmaṃ kṣetrajñam
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24808612 (0.046):
kṣaṇikavijñānasya dehātiriktasya kartṛtvabhoktṛtvādiviśiṣṭasya ca nirāsaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17767516 (0.050):
kartṛtva bhoktṛtva tat prayojakatvādayor bandhakāḥ | anāsakti śāntyādayo
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9733583 (0.050):
kartṛtva-bhoktṛtva-tat-prayojakatvādayor bandhakāḥ | anāsakti-śāntyādayo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17716101 (0.050):
tan mūla rāga dveṣādy abhāvāt kartṛtva bhoktṛtvādy abhāvaṃ darśayati |
parameśvara śakty anugraheṇaiva te kārya kṣamā bhavanti tatra teṣāṃ
prakṛti vikāra maya kartṛtvādikaṃ tadīya māyā śakti mayānugraheṇa |
ataeva tat sambandhāt teṣāṃ saṃsāraḥ | svānubhava brahmānubhava
bhagavad (page 7) anubhava kartṛtvādikaṃ tu tadīya svarūpa śakty
anugraheṇa | yatra tasya sarvam ātmaivābhūt tat kena kaṃ paśyed [BAU
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24329929 (0.059):
tattvamasi"(chā.u.3 / 8 / 16) "yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ / paśyet"(bṛ.u.2 / 4 / 14
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10940276 (0.059):
'yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' (bṛ. 4.5.15)
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3214512 (0.059):
'yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' (bṛ. 4.5.15) ityādinā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3215425 (0.059):
(chā. 7.24.1) iti 'yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena paśyet' (bṛ.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3260908 (0.059):
vidyāvasthāyāṃ te eva kartṛtvabhoktṛtve nivārayati 'yatra tvasya / sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' (bṛ. 2.4.14) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2996385 (0.059):
mahānaja ātmājaro 'maro 'mṛto 'bhayo brahma' (bṛ. 4.4.25) 'yatra tvasya / sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' (bṛ. 4.5.15) ityādiśrutibhyaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16064243 (0.059):
'yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' (bṛ. 2.4.14) ityādinā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16077140 (0.059):
punaḥ prabuddhaviṣaye 'yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet' / (bṛ. 2.4.14, 4.5.15) ityādinā tat abhāvaṃ darśayati /
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15575612 (0.059):
mātrāsaṃsargastvasya bhavati" "yatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ / paśyet" (bṛ.u.2 / 4 / 14) ityādiśrutibhyaḥ /"
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15578997 (0.059):
śāstramyatra tvasya sarvamātmaivābhūttatkena kaṃ paśyet"(bṛ.u.2 / 4 / 14)"
2.4.14] śrutiś ca | tat svarūpa śaktiṃ vinā tad darśanāsāmārthyaṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885501 (0.049):
prārohajananīṃ śaktiṃ santāpān dhvaṃsayanti ca / / vinā svarūpahāner vai sāṃ hyevameva hi // Paus_36.54 //
dyotayati / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya [KaṭhU 1.2.23] ity ādi śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338421 (0.032):
cakṣuṣā paśyanta rūpam asya [KaṭhU 2.39], yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566969 (0.046):
nāyamātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā ṇsrutena | / yamevaiṣa vṛṇute tena labhyastasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām"20 | 1.77 |"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903497 (0.048):
tārakaṃ vyacaṣṭe | / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya ity ādi śruti smṛti purāṇa vacanāny evaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6830072 (0.048):
tārakaṃ vyacaṣṭe | / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya ity ādi-śruti-smṛti-purāṇa-vacanāny evaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8626334 (0.053):
yamevaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ"(kaṭha. 2 23.) / "ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ""
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1389248 (0.056):
ityuktam / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya iti viśeṣaṇād yam evaiṣa vṛṇuta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013136 (0.056):
bhaktir eva bhūyasī || [Māṭhara śruti] / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309654 (0.060):
śrutau ca yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429612 (0.062):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382016 (0.062):
/ yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736231 (0.064):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vṛṇute tanuṃ svām || ity śruty-antaravat |
ataeva svarūpa śakti sambandhān māyāntardhāne teṣāṃ saṃsāra nāśaḥ |
yeṣāṃ tu mate muktāv ānandānubhavo nāsti | teṣāṃ pumarthatā na
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764035 (0.050):
pumarthatvamiti cedānandānubhavanivṛttyānubhavitrahamarthanivṛttyā
sampadyate | sato'pi vastunaḥ sphuraṇābhāve nirarthakatvāat | na ca sukham
ahaṃ syām iti kasyacid icchā, kintu sukham ahan anubhavāmi ity eva | tataś
ca pravṛtty abhāvāt tādṛśa puruṣārtha sādhana preraṇāpi śāstre vyarthaiva
syāt | tan mate kevalānanda rūpasyājñāna duḥkha sambandhāsambhavāt tan
nivṛtti rūpaś ca puruṣārtho na ghaṭate | vigītaṃ tv īdṛśa puruṣārthatvaṃ
prācīnabarhiṣaṃ prati śrī nārada vākye duḥkha hāniḥ sukhāvāptiḥ śreyas
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22536172 (0.039):
BhP_04.25.004/2 duḥkha-hāniḥ sukhāvāptiḥ śreyas tan neha ceṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684185 (0.039):
duḥkha hāniḥ sukhāvāptiḥ śreyas tan neha ceṣyate // BhP_04.25.004 //
tan neha ceṣyate [BhP 4.25.4] tasmād asty evānubhavaḥ | tathā ca śrutiḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22536174 (0.045):
BhP_04.25.004/2 duḥkha-hāniḥ sukhāvāptiḥ śreyas tan neha ceṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684187 (0.045):
duḥkha hāniḥ sukhāvāptiḥ śreyas tan neha ceṣyate // BhP_04.25.004 //
rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati iti | ātma ratiḥ ātma krīḍaḥ [ChāU
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783873 (0.020):
atrāpi raso vai saḥ
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038352 (,0.050):
āha śrutiḥ raso vai saḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307121 (0.050):
parihṛto'sti | ataeva niradhārayac chrutiḥ raso vai saḥ rasaṃ hy evāyaṃ / labdhvānandī bhavati [Taitt 2.7.1] iti | atrāṃśenāṃśi prāptiś ca dvidhā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630407 (0.050):
tathā hi śrutiḥ raso vai saḥ | rasaṃ hy evāyaṃ labdhvānandī bhavati iti |
7.25.2] ity ādiś ca | / yathā viṣṇudharme / bhinne dṛtau yathā vāyur naivānyaḥ saha vāyunā |
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14759037 (0.0):
sadeva nīyate vyaktimasataḥ saṃbhavaḥ kutaḥ // / bhinne dṛtau yathā vāyurnaivānyaḥ saha vāyunā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140282 (0.037):
bhinne dṛtau yathā vāyur__Vdha_100.051 / naivānyaḥ saha vāyunā__Vdha_100.051
kṣīṇa puṇyāgha bandhas tu tathātmā brahmaṇā saha ||
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140292 (0.019):
tathātmā brahmaṇā saha__Vdha_100.051 / tataḥ samastakalyāṇa __Vdha_100.052
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14759036 (0.058):
bhinne dṛtau yathā vāyurnaivānyaḥ saha vāyunā / / kṣīṇapuṇyāghabandhastu tathātmā brahmaṇā saha //
tataḥ samasta kalyāṇa samasta sukha sampadām |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140300 (0.026):
tathātmā brahmaṇā saha__Vdha_100.051 / tataḥ samastakalyāṇa __Vdha_100.052
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13508312 (0.063):
tataḥ samastakalyāṇa __Vdha_100.052 / tataḥ sarvāśramāṇāṃ hi__Vdha_101.053
āhlādam anyam akalaṅkam avāpnoti śāśvatam || / brahma svarūpasya tathā hy ātmano nityadaiva saḥ |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140300 (0.064):
samastasukhasaṃpadām__Vdha_100.052 / āhlādam anyam atulaṃ__Vdha_100.052
vyutthānakāle rājendra āste hi atirohitaḥ ||
ādarśasya malābhāvād vaimalyaṃ kāśate yathā | / jñānāgni dagdha heyasya sa hlādo hy ātmanas tathā ||
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140332 (0.018):
ādarśasya malābhāvād__Vdha_100.054 / vaimalyaṃ kāśate yathā__Vdha_100.054
yathā heya guṇa dhvaṃsād avabodhādayo guṇāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24786860 (5.960):
sadeva nīyate vyaktimasataḥ sambhavaḥ kutaḥ // / tathā heyaguṇadhvaṃsādavabodhādayo guṇāḥ /
prakāśante na janyante nityā evātmano hi te || / jñānaṃ vairāgyam aiśvaryaṃ dharmaś ca manujeśvara |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24786863 (0.025):
tathā heyaguṇadhvaṃsādavabodhādayo guṇāḥ / / prakāśyante na janyante nityā evātmano hi te //iti /"
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140394 (0.030):
jñānavairāgyam aiśvaryaṃ__Vdha_100.058 / dharmaś ca manujeśvara__Vdha_100.058
ātmano brahma bhūtasya nityam eva catuṣṭayam || / etad advaitam ākhyātam eṣa eva tavoditaḥ |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140398 (0.028):
dharmaś ca manujeśvara__Vdha_100.058 / ātmano brahmabhūtasya__Vdha_100.058
ayaṃ viṣṇur idaṃ brahma tathaitat satyam uttamam || iti | / atra jīva brahmaṇor aṃśāṃitvāṃśenaiva vāyu dṛṣṭāntaḥ | aṃśatve'pi
bahiraṅgatvaṃ tv anyato jñeyam | ataḥ pṛthag īśvare svarūpa bhūtānubhave
ca sati tad vaimukhyenānādinā labdha cchidrayeśa māyayā tad anubhava
lopādeḥ sambhavāt kathañcit sāmmukhyena tad anugrahān nivṛttiś cāsti |
ānandaṃ brahmaṇo vidvān [TaittU 2.4.1] ity ādi śruteḥ | na tasmāt prāṇā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17805032 (0.057):
prayātīti loka dṛṣṭy abhiprāyaṃ na tasya prāṇā utkrāmanty atraiva / samavanīyante iti śrutes tasya prāṇotkramaṇābhāvena gaty abhāvāt | sa
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097769 (0.057):
loka-dṛṣṭy-abhiprāyaṃ na tasya prāṇā utkrāmanty atraiva samavanīyante iti / śrutes tasya prāṇotkramaṇābhāvena gaty-abhāvāt | sa mad-bhāvaṃ sākṣād eva
utkrāmanti atraiva samavalīyante brahmaiva san brahmāpy eti [BAU 4.4.6]
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26519203 (0.006):
kāmayamāno 'thākāmayamāno yo 'kāmo niṣkāma ātmakāma āptakāmo bhavati na / tasya prāṇā utkrāmanti ihaiva samavalīyante brahmaiva san brahmāpy
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573746 (0.006):
niṣkām ātmakāma āptakāmo bhavati na tasya / prāṇā utkrāmanti ihaiva samavalīyante brahmaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17805048 (0.030):
mad bhāvaṃ sākṣād eva yāti brahmaiva san brahmāpy eti (BAU 4.4.6) iti
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097785 (0.030):
yāti brahmaiva san brahmāpy eti (BAU 4.4.6) iti śruteḥ | nāsty atra
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1027754 (0.035):
bhavati na tasmātprāṇā utkrāmantyatraiva samavanīyante brahmaiva / sanbrahmāpyeti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846265 (0.039):
api mad rūpā eva santo 'vidyā nivṛttyā mad rūpā eva tiṣṭhantīty arthaḥ | / brahmaiva san brahmāpy eti, brahma veda brahmaiva bhavati
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978808 (0.039):
mad-rūpā eva tiṣṭhantīty arthaḥ | brahmaiva san brahmāpy eti, brahma veda
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17771243 (0.039):
nitya prāptam eva prāpnoti | yataḥ sarvadaiva brahma bhūto nānyaḥ | / brahmaiva san brahmāpy eti iti śruteḥ | avasthiter iti kāśa kṛtsnaḥ iti
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9737307 (0.039):
nitya-prāptam eva prāpnoti | yataḥ sarvadaiva brahma-bhūto nānyaḥ | / brahmaiva san brahmāpy eti iti śruteḥ | avasthiter iti kāśa-kṛtsnaḥ iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17805032 (0.040):
prayātīti loka dṛṣṭy abhiprāyaṃ na tasya prāṇā utkrāmanty atraiva / samavanīyante iti śrutes tasya prāṇotkramaṇābhāvena gaty abhāvāt | sa
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097769 (0.040):
loka-dṛṣṭy-abhiprāyaṃ na tasya prāṇā utkrāmanty atraiva samavanīyante iti / śrutes tasya prāṇotkramaṇābhāvena gaty-abhāvāt | sa mad-bhāvaṃ sākṣād eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16071668 (0.044):
'athākāmayamāno yo 'kāmo niṣkāma āptakāma ātmakāmo bhavati na tasya prāṇā / utkrāmanti brahmaiva sanbrahmāpyeti' (bṛ. 4.4.6) iti ataḥ paravidyāviṣayāt
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602894 (0.049):
aśnute 'sāv ādityo brahmeti brahmaiva san brahmāpy eti ya evaṃ veda iti"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16076605 (0.051):
'na tasya prāṇā utkramanti brahmaiva sanbrahmāpyeti' (bṛ. 4.4.6) iti ca
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4098552 (0.057):
paravidyāvata utkrāntipratiṣedhāt 'brahmaiva sanbrahmāpyeti na tasmātprāṇā / utkrāmanti atraiva samavanīyante'iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25615342 (0.059):
paravidyāvata utkrāntipratiṣedhāt 'brahmaiva sanbrahmāpyeti na tasmātprāṇā / utkrāmanti atraiva samavanīyante' iti / / yathā vidyābrahmaprāptyoḥ samānakālatā śrūyate 'brahma veda brahmaiva
atrāpi | / anyo brahma bhāvas tathānyo brahmaṇy apyaya iti spaṣṭam | brahma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17771243 (0.058):
nitya prāptam eva prāpnoti | yataḥ sarvadaiva brahma bhūto nānyaḥ | / brahmaiva san brahmāpy eti iti śruteḥ | avasthiter iti kāśa kṛtsnaḥ iti
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9737307 (0.058):
nitya-prāptam eva prāpnoti | yataḥ sarvadaiva brahma-bhūto nānyaḥ | / brahmaiva san brahmāpy eti iti śruteḥ | avasthiter iti kāśa-kṛtsnaḥ iti
bhāvānantaraṃ tad apyayasya punar abhidhānāt | apy eteḥ karmatayā brahma
nirdeśāc ca | tataś ca brahmaiva sann iti tat sāmya tat tādātmyāpattyāv
abheda nirdeśaḥ | evaṃ brahma veda brahmaiva bhavati [MuṇḍU 3.2.8] ity
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22936538 (0.015):
'bhijāyate iti | na | kṣīyante cāsya karmāṇi [MuṇḍU 2.2.8], brahma veda / brahmaiva bhavati [MuṇḍU 3.2.9], tasya tāvad eva ciram [ChāU 6.14.2],
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931862 (0.028):
vartamānāḥ [KaṭhU 1.2.5], brahma veda brahmaiva bhavati [MuṇḍU 3.2.9],
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10485944 (0.056):
yo brahmāhamiti veda sa brahmaiva bhavati /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13280476 (0.056):
yo brahmāhamiti veda sa brahmaiva bhavati /
atrāpi vyākhyeyam | / kvacid ekatva śabdenāpi tathaivocyate | atra tat sāmyaṃ yathoktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425686 (0.042):
sambhavatīti svayaṃ citratvaṃ coktam | eṣa eva prakāśaḥ kvacid ātma / śabdenocyate kvacid rūpādi śabdena ca | yathā tatraiva na hi sarvātmanā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28179549 (0.054):
jātivādiprayuktahetoḥ paraghātakatvavat svavyāghātakatvamapyastīti / tadeva sāmyaṃ samaśabdena pratipādyata iti nirvahanti/
nirañjanaṃ parama sāmyam upaiti [MuṇḍU 3.2.3] ity ādi śrutau | idaṃ jñānam
upāśritya mama sādharmyam āgatā (page 8) [Gītā 14.2] iti gītopaniṣatsu ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629192 (0.021):
[=MBh_06,036.001c] / idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ Bhg_14.002a
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16031862 (0.029):
sarve munaya ito lokāt parāṃ mokṣa-lakṣaṇāṃ siddhiṃ gatāḥ ||1|| / BhG 14.2 / idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ |
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2575656 (0.045):
tathā bhagavatā vāsudevenāpyuktam- idaṃ jñānamupāśritya mama / sādharmyamāgatāḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863248 (0.050):
siddhiṃ gatāḥ ||1|| / BhG 14.2 / idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189359 (0.055):
bhavati | nirañjanaḥ paramaṃ sāmyam upaitīty ādi-śrutibhyaḥ | idaṃ jñānam / upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ | svarge'pi nopajāyate pralaye na
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3435629 (0.056):
sarvasyātmavastunaḥ / idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ" iti / hi vakṣyate / tathā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458132 (0.056):
nirañjanaḥ paramaṃ sāmyam upaiti iti hi śrūyate / "idaṃ jñānam upāśritya / mama sādharmyam āgatāḥ" iti ca vakṣyate / loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati loke"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103569 (0.064):
06,036.001c yaj jñātvā munayaḥ sarve parāṃ siddhim ito gatāḥ / 06,036.002a idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627551 (0.064):
yaj jñātvā munayaḥ sarve parāṃ siddhim ito gatāḥ / idaṃ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ
ubhayaṃ coktaṃ spaṣṭam eva / yathodakaṃ śuddhe śuddham āsiktaṃ tādṛg eva bhavati |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16079328 (0.0):
'yathodakaṃ śuddhe śuddhamāsiktaṃ tādṛgeva bhavati /
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381878 (0.0):
evaṃ dharmān pṛthak paśyaṃs tān evānu vidhāvati // KaU_4.14 // / yathodakaṃ śuddhe śuddham āsiktaṃ tādṛg eva bhavati /
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23832014 (0.0):
KaUBh_4.14/2,1.14 // / yathodakaṃ śuddhe śuddham āsiktaṃ tādṛg eva bhavati /
evaṃ muner vijānata ātmā bhavati gautama || [Kaṭh U 2.1.15]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16079330 (0.0):
'yathodakaṃ śuddhe śuddhamāsiktaṃ tādṛgeva bhavati / / evaṃ muneḥ vijānata ātmā bhavati gautama' (ka. 4.15) iti ca evamādīni
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381881 (0.0):
yathodakaṃ śuddhe śuddham āsiktaṃ tādṛg eva bhavati / / evaṃ muner vijānata ātmā bhavati gautama // KaU_4.15 //
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23832017 (0.0):
yathodakaṃ śuddhe śuddham āsiktaṃ tādṛg eva bhavati / / evaṃ muner vijānata ātmā bhavati gautama // KaU_4.15/2,1.15 //
tatraiva kāreṇa na tu tad eva bhavati na tu vā tad asādharmyeṇa pṛthag
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5350282 (0.006):
kāmaḥ asya māṃsakāmaḥ māṃsakāmakaḥ iti vā . na tu ambhobhigamā . na tu / idam bhavati ambhaḥ abhigamaḥ asyāḥ iti . kim tarhi . ambhobhigāmī iti eva
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23877058 (0.014):
sthitir iṣṭāniṣṭasthānaśarīrendriyaviṣayādiprāptir bhavati / / tatparidṛṣṭānāṃ tatpracoditānāṃ cety arthaḥ / evaṃ // PSBh_1.1:42
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420775 (0.016):
vastusaṃvādastu vastūtpattyā tatpratibandhesati bhavati, anyathā naivāsti / vastutpatte rna bhrānteriti cet nātat pratisiddhastatastadavyavasāyāt |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323868 (0.016):
nānyathā | sarveṇa tena kāryaṃ śakyate kartum | anāryayā na punarna / tathaiva bhavatyapi tu | māyākārakasyaiva saṃdarśana mātrakaṃ khyāti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010273 (0.017):
pakṣānte dve pṛthagvaive tato 'māvratamucyate / / pṛthakchṛṇuṣva me vipra pitṝṇāmativallabham // NarP_1,124.82 //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1833513 (0.019):
[yadatropasamāhāryaṃ bhavati tadupasamāhṛtya ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243949 (0.019):
kutsiteṣu kuleṣūpapadyate, na kāṇo bhavati, na kuṇḍo bhavati, na laṅgo / bhavati, na lallo bhavati, na vadhiro bhavati, na pakṣahato bhavati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055248 (0.019):
bhavati, na jaḍo bhavati, na lolo bhavati, na lollo bhavati, na kallo
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7558192 (0.021):
dantyoṣṭhyapūrvo 'py oṣṭhyapūrvo bhavati ity atra api bhavati, vuvūrṣati / r̥tvijam, prāvuvūrṣati kambalam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 466765 (0.022):
tathāca tadanusandhāsyānkathaṃ mithyājñānī na bhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577310 (0.022):
asmādeva vacanātṣe ḍaśaśrāddhānyapakraṣṭavyānītyapyuktaṃ bhavati / / kathamanyathā ṣīḍaśaśrāddhānāmapakarṣābhāve
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28043723 (0.022):
sthāmenupeto bhavati anopameyo sa balenupeto bhavati nityakālam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7425937 (0.023):
ātmanepadeṣu parato hano luṅy anyatarasyāṃ vadha ity ayamādeśo bhavati / / āvadhiṣṭa, āvadhiṣātām, āvadhiṣata / / na ca bhavati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861200 (0.023):
drogdhā bhavati / upāttasya parata ṛṇasya na visaṃvādayitā bhavati / / dāyādasya ca na parivañcayitā bhavati / ratnaṃ vā ratnasammatamupādāya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231561 (0.023):
kāryaviśeṣaṇam/ arhateti/ bhavatīti śeṣaḥ/ na bhavatītyanvayaḥ/ kuta
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769884 (0.023):
evaṃ bhavaty utpadyāmaha iti / na nirudhyamānānām evaṃ bhavati / nirudhyāmaha iti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968647 (0.023):
saṃghasyāpi yad bhedanaṃ. tad api tadvipādanaṃ. tad etad uktaṃ bhavati.
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537957 (0.023):
citimadarthatvānupapatteḥ, samatvāt, prakāśayor iva / nāpy / acitimadarthatvaṃ citimato bhavati, acitimato 'citimattvād eva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311518 (0.024):
sānukāramanuprayacchati | sa cetpunarvicarito (rvicārānucarito) bhavati |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7172344 (0.024):
yat punaricchādimanna bhavati, tannirātmakaṃ thā ghaṭa iti ceti /
upalabhyata iti dyotyate | skānde ca / udake tūdakaṃ siktaṃ miśram eva yathā bhavet |
tad vai tad eva bhavati yato buddhiḥ pravartate || / evam evaṃ hi jīvo'pi tādātmyaṃ paramātmanā |
prāpto'pi nāsau bhavati svātantryādi viśeṣaṇāt || iti |
bimba pratibimba nirdeśaś ca ambuda grahaṇād [Vs. 3.2.19] ity ādi sūtra
dvaye gauṇa eva yojitaḥ | evam evaiṣa saṃprasādo'smāc charīrāt samutthāya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16078778 (0.0):
saṃpadyāvirbhāvaḥ svena śabdāt | BBs_4,4.1 | / evam eva eṣa saṃprasādaḥ asmāt śarīrāt samutthāya paraṃ jyotiḥ upasaṃpadya
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364088 (0.0):
atha ya eṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3366392 (0.0):
ChUpBh_8,7.1 atha ya eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ"
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370170 (0.0):
evam evaiṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir upasaṃpadya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429548 (0.0):
jāgaritasvapnasuṣuptyatītaṃ pratyagātmasvarūpam aśarīraṃ pratipādya, evam / evaiṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir upasaṃpadya svena"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984385 (0.016):
vākya-madhye sa eṣa samprasādo'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10942198 (0.023):
jīvasya vākyaśeṣe parāmarśaḥ 'atha ya eṣa saṃprasādo / 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ jyotirūpasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyata
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10942453 (0.030):
śarīrasaṃbandhanindāpūrvakaṃ 'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ' iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10949302 (0.030):
'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ jyotirupasaṃpadya svena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10956056 (0.030):
śrutiścaivaṃ bhavati 'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate' (chā. 8.12.3) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssbh4u.htm.txt) 19217174 (0.042):
evam eva eṣa saṃprasādaḥ asmāt śarīrāt samutthāya paraṃ jyotiḥ upasaṃpadya
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chup___u.htm.txt) 14798315 (0.042):
atha ya eṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir / upasaṃpadya svena rūpenābhiniṣpadyata eṣa ātmeti hovāca |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671957 (0.058):
nirukteḥ | vede tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ
paraṃ jyotir upasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate [ChāU 8.12.3] ity
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10942457 (0.0):
śarīrasaṃbandhanindāpūrvakaṃ 'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ' iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10949307 (0.0):
'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ jyotirupasaṃpadya svena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10956061 (0.0):
śrutiścaivaṃ bhavati 'eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate' (chā. 8.12.3) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5887076 (0.0):
'saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ jyotirupasaṃpadya svena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16078782 (0.0):
evam eva eṣa saṃprasādaḥ asmāt śarīrāt samutthāya paraṃ jyotiḥ upasaṃpadya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16079251 (0.0):
paraṃ jyotiḥ upasaṃpadya svena rūpeṇa abhiniṣpadyate yaḥ sa kiṃ parasmāt
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364091 (0.0):
atha ya eṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3366397 (0.0):
ChUpBh_8,7.1 atha ya eṣa saṃprasādo 'smāccharīrātsamutthāya paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyata eṣa ātmeti"
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370035 (0.0):
tad yathaitāny amuṣmād ākāśāt samutthāya paraṃ jyotir upasaṃpadya svena
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370173 (0.0):
evam evaiṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir upasaṃpadya
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27543646 (0.0):
sphaṭikasyeva rāgāpakarṣaṇena [KKS_120] svarūpaprāptilakṣaṇā, ‘paraṃ / jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate'; iti śravaṇāt /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27543943 (0.0):
brahmarūpatvādvijñānātmanaḥ / / tathā ca ‘paraṃ jyotirupasaṃpadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate'ityuktam,
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429553 (0.0):
evaiṣa saṃprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṃ jyotir upasaṃpadya svena
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448976 (0.0):
jyotir dīpyate
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463355 (,0.0):
cety arthaḥ / śrutau tāvat
atrāpi / tathaiva bhedaḥ pratipāditaḥ | śrī viṣṇu purāṇe'pi vibheda janake'jñāne
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23468935 (0.041):
bhavaty abhedī bhedaś ca % tasyājñānakṛto bhavet // ViP_6,7.94 // / vibhedajanake 'jñāne $ nāśam ātyantikaṃ gate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175600 (0.041):
bhavaty abhedī bhedaś ca tasyājñānakṛto bhavet // ViP_6,7.94 // / vibhedajanake 'jñāne nāśam ātyantikaṃ gate /
nāśam [ViP 6.7.84] ity ādau devādi bheda nāśānantaraṃ brahmātmanor
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23468935 (0.029):
bhavaty abhedī bhedaś ca % tasyājñānakṛto bhavet // ViP_6,7.94 // / vibhedajanake 'jñāne $ nāśam ātyantikaṃ gate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175600 (0.029):
bhavaty abhedī bhedaś ca tasyājñānakṛto bhavet // ViP_6,7.94 // / vibhedajanake 'jñāne nāśam ātyantikaṃ gate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186074 (0.054):
bhavatyabhedī bhedaś ca tasyājñānakṛto bhavet // ViP_6,7.95 // / vibhedajanake jñāne nāśamātyantikaṃ gate /
bhedaṃ na ko'py asantaṃ kariṣyati api tu santam eva kariṣyatīti vyākhyātam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189319 (0.026):
bhedaḥ svābhāvikas taṃ bhedam asantaṃ kaḥ kariṣyati api tu santaṃ
evam eva ṭīkā kṛdbhiḥ sammataṃ śrī gopānāṃ brahma sampatty anantaram
api vaikuṇṭha darśanam | tasmāt sādhu vyākhyātam yady eṣoparata ity ādi
[BhP 1.3.34] tad evaṃ brahma sampattir vyākhyātā | / tatra śrī viṣṇu purāṇe paramārtha nirṇaye rahūgaṇaṃ prati jaḍa bharata
vākyaṃ yathā | tatra kevala brahmānubhavasyaiva parmārthatvaṃ nirṇetuṃ
yajñādy apūrvasya tāvad aparamārthatvaṃ caturbhir uktam
ṛg yajuḥ sāma niṣpādyaṃ yajña karma mataṃ tava |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877923 (0.0):
paramārthā bhavantyatra na bhavanti ca vai tataḥ / / ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava // NarP_1,49.21 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413278 (0.0):
paramārthā bhavanty atra % na bhavanti ca vai tataḥ // ViP_2,14.20 // / ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ $ yajñakarma mataṃ tava &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119939 (0.0):
paramārthā bhavanty atra na bhavanti ca vai tataḥ // ViP_2,14.20 // / ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133090 (0.0):
paramārthā bhavantyatra na bhavanti ca vai tataḥ // ViP_2,14.20 // / ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7740623 (0.046):
ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ ViP_2,14.21a / ṛgyajuḥsāmabhir mārgaiḥ ViP_6,4.42a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22929408 (0.056):
nāhaṃ vedaiḥ ṛg yajuḥ sāmātharva vedaiś caturbhir api, na tapasā ugreṇa
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1094186 (0.059):
kartavyam iti yat karma__Vdha_038.065 / ṛgyajuḥsāmasaṃjñitam__Vdha_038.065
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859769 (0.062):
tvaṃ parjanyas tvaṃ prathitas % tvaṃ vedhās tvaṃ sureśvaraḥ // BrP_178.142 / tvam ṛg yajuḥ sāma caiva $ tvam ātmā saṃmato bhavān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11131079 (0.062):
tvaṃ parjanyas tvaṃ prathitas tvaṃ vedhās tvaṃ sureśvaraḥ // BrP_178.142 / tvam ṛg yajuḥ sāma caiva tvam ātmā saṃmato bhavān /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977455 (0.063):
ṛgyajuḥsāmalakṣaṇam Mn_1.23d / ṛgyajuḥ sāmavihitaṃ Yj_3.122c
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572398 (0.063):
dudoha yajñasiddhyartham ṛgyajuḥsāmalakṣaṇam // Mn_1.23 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313122 (0.064):
Baudh4.5.28cd/ kāpota.vṛtti.niṣṭhasya pītvā^apaḥ (śudhyate tribhiḥ // / Baudh4.5.29ab/ ṛg.yajuḥ.sāmavedānāṃ vedasya^anyatamasya vā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16834272 (0.064):
tvam ṛg yajuḥ sāma caiva BrP_178.143a / tvam ṛtas tvaṃ tathāmṛtaḥ BrP_178.157d
paramārtha bhūtaṃ tatrāpi śrūyatāṃ gadato mam ||
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413283 (0.0):
ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ $ yajñakarma mataṃ tava & / paramārthabhūtaṃ tatrāpi % śrūyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119944 (0.0):
ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava / / paramārthabhūtaṃ tatrāpi śrūyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133094 (1.788):
ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava / / paramārthabhūtaṃ tatrāpi śruyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877932 (0.008):
ṛgyajuḥsāmaniṣpādyaṃ yajñakarma mataṃ tava // NarP_1,49.21 // / paramārthabhūtaṃ tatrāpi śrūyatāṃ gadato mama /
yat tu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇa bhūtayā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877938 (0.0):
paramārthabhūtaṃ tatrāpi śrūyatāṃ gadato mama / / yattu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇabhūtayā // NarP_1,49.22 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413293 (0.0):
paramārthabhūtaṃ tatrāpi % śrūyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 // / yat tu niṣpādyate kāryaṃ $ mṛdā kāraṇabhūtayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119954 (0.0):
paramārthabhūtaṃ tatrāpi śrūyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 // / yat tu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇabhūtayā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133105 (0.0):
paramārthabhūtaṃ tatrāpi śruyatāṃ gadato mama // ViP_2,14.21 // / yattu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇabhūtayā /
tat kāraṇānugamanāj jāyate nṛpa mṛn mayam ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133107 (0.023):
yattu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇabhūtayā / / tatkāraṇānugamanāj jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877948 (0.027):
tatkāraṇānugamanājjāyate nṛpa mṛnmayam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413294 (0.032):
yat tu niṣpādyate kāryaṃ $ mṛdā kāraṇabhūtayā & / tat kāraṇānugamanāj % jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119955 (0.032):
yat tu niṣpādyate kāryaṃ mṛdā kāraṇabhūtayā / / tat kāraṇānugamanāj jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 //
evaṃ vināśi dravyaiḥ samid ājya kuśādibhiḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413305 (1.192):
tat kāraṇānugamanāj % jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 // / evaṃ vināśibhir dravyaiḥ $ samidājyakuśādibhiḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119966 (1.192):
tat kāraṇānugamanāj jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 // / evaṃ vināśibhir dravyaiḥ samidājyakuśādibhiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877953 (0.018):
tatkāraṇānugamanājjāyate nṛpa mṛnmayam / / evaṃ vināśibhirdravyaiḥ samidājyakuśādibhiḥ // NarP_1,49.23 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133114 (0.036):
tatkāraṇānugamanāj jñāyate nṛpa mṛṇmayam // ViP_2,14.22 // / evaṃ vināśibhir dravyaiḥ samidājyakuśādibhiḥ /
niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877964 (0.0):
evaṃ vināśibhirdravyaiḥ samidājyakuśādibhiḥ // NarP_1,49.23 // / niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413312 (5.960):
evaṃ vināśibhir dravyaiḥ $ samidājyakuśādibhiḥ & / niṣpādyate kriyā yā tu % sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119973 (5.960):
evaṃ vināśibhir dravyaiḥ samidājyakuśādibhiḥ / / niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133125 (0.058):
niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 // / anāśo paramārthaś ca prājñaurabhyupagamyate /
anāśī paramārthaś ca prājñair abhupagamyate | / tat tu nāśi na sandeho nāśi dravyopapāditam || [ViP 2.14.21 24] iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877965 (0.0):
niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī / / anāśī paramārthastu prājñairabhyupagamyate // NarP_1,49.24 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413313 (0.016):
niṣpādyate kriyā yā tu % sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 // / anāśī paramārthaś ca $ prājñair abhyupagamyate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119974 (0.016):
niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 // / anāśī paramārthaś ca prājñair abhyupagamyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133134 (0.020):
anāśo paramārthaś ca prājñaurabhyupagamyate / / tattu nāśi na sandeho nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133125 (0.041):
niṣpādyate kriyā yā tu sā bhavitrī vināśinī // ViP_2,14.23 // / anāśo paramārthaś ca prājñaurabhyupagamyate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413321 (0.050):
tat tu nāśi na saṃdeho % nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119982 (0.050):
tat tu nāśi na saṃdeho nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3425593 (0.052):
prājñair abhyupagamyate / tat tu nāśi na saṃdeho nāśidravyopapāditam
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11664253 (,0.062):
'pariṇāmarūpeṇāvasthānaṃ tannāśitvam ity āha buddhīti. nāśitvam"
etad dṛṣṭāntena pūjādimaya bhakter api tādṛśatvaṃ nānumeyam |
apūrvavad bhakter niṣpādyatvābhāvāt | guṇamayaṃ hi niṣpādyaṃ syāt
nāguṇamayam | kaivalyaṃ sāttvikaṃ jñānam [BhP 11.25.24] ity ārabhya
ekādaśe śrī bhagavataivāguṇamayatvam aṅgīkṛtam | ataḥ svarūpa śakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317164 (0.032):
gītopaniṣad ādau vyaktam asti | uttarasyās tu svarūpa śakti vṛttimayatvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981860 (0.047):
viśeṣaḥ sattvam iti saṅgati lābhāc ca | tataś ca tasya / svarūpa śakti vṛttitvena / svarūpātmataivety uktam tad abhayam ātma sukham iti | arthāntare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010879 (0.047):
chakti viśeṣaḥ sattvam iti saṅgati lābhāc ca | tataś ca tasya / svarūpa śakti / vṛttitvena svarūpātmataivety uktam | tad abhayam ātma sukham iti dśakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010839 (0.055):
prakāśatāb lakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981821 (0.064):
svarūpam evalakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
vṛtti viśeṣatvena tasyāḥ bhagavat prasāde sati svayam āvirbhāva eva na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981861 (0.034):
viśeṣaḥ sattvam iti saṅgati lābhāc ca | tataś ca tasya / svarūpa śakti vṛttitvena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010880 (0.034):
chakti viśeṣaḥ sattvam iti saṅgati lābhāc ca | tataś ca tasya / svarūpa śakti / vṛttitvena svarūpātmataivety uktam | tad abhayam ātma sukham iti dśakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010838 (0.050):
prakāśatāb lakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319792 (0.054):
asahamānā hlādinī sāra vṛtti viśeṣa svarūpa bhagavad ānukūlyātmaka tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981416 (0.055):
anyad eva | tac ca yā suṣṭhu sthāpayiṣyamāṇā māyātaḥ parā bhagavat / svarūpa śaktiḥ tasyāḥ vṛttitvena cid rūpaṃ śuddha sattvākhyaṃ sattvam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791682 (0.057):
sā ca bhaktir bhagavat svarūpa śakti vṛtti bhūtā bodhyā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101392 (0.057):
sā ca bhaktir bhagavat-svarūpa-śakti-vṛtti-bhūtā bodhyā-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982224 (0.058):
viśeṣeṇa śuddhatvam | etat tu svarūpa śakty ātmatvena tad aṃśasyāpy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980440 (0.058):
anena ca | pūrvatra hi bhakti-yoga-prabhāvaḥ khalv asau māyābhibhāvakatayā / svarūpa-śakti-vṛttitvenaiva gamyate | paratra ca te guṇā brahmānandasyāpy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011898 (0.060):
viśuddha padāvagataṃ svarūpa śakti vṛtti bhūta svaprakāśatā lakṣaṇatvaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981820 (0.061):
svarūpam evalakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317164 (0.062):
gītopaniṣad ādau vyaktam asti | uttarasyās tu svarūpa śakti vṛttimayatvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418646 (0.062):
brahma yac ca guṇātyaye paśyanti tad eva svarūpa śakti vṛtti viśeṣa / prākaṭyena satyādi rūpāvyabhicāriṇaṃ golokaṃ santaṃ darśayāmāseti
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824896 (0.064):
mat-svarūpa-śakti-vṛttitvena māyā-śakti-bhinnatvād avidyāvidyayor apagame
janma | (page 9) / sa cāvirbhāvo'nanta eva tadīya phalānantya śravaṇāt | tasmāt
parmeśvarānāśrayatvaṃ tatropādhir bhaviṣyati | hiṃsāyāṃ pāpotpatty
anumitāv avihitatatvavat | jñāna prakaraṇe cāsmin bhaktir na prastūyata
sādhāraṇa yajñādikam upādāyaiva pravṛttiś ceyam | tad evaṃ yajñādi
karmāpūrvasya vināśitvād aparamārthatvam uktvā niṣkāma karmaṇo'pi
sāhdanatvenārthāntarasyaiva sādhyatvāt tādṛśatvam uktam ekena
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25344086 (0.053):
atrāpi śabdasyaiva pranthamāvagatasyārthaviśiṣṭatvena sādhyatvānna
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940168 (0.054):
sādhyābhāvasyaipavavyāpyatvāddhetutvenābhimatapṛthivītvāderavyāpyatvāditi
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24519587 (0.055):
yata evaṃ tasmāt | tayoḥ sādhyadharmvattvābhāvād ity arthaḥ | yata evaṃ / tato hetoḥ sākṣād avyavadhānena | anena yady eka evāsapakṣo vaktavyaḥ tadā
Antarvyaptisamarthana (bsa0556u.htm.txt) 21962547 (0.057):
sidvirasti tasyānumeyatvāt / asidvāyāñca vyāptāvanumānāpravṛtteḥ / / sādhanāntarasya ca tadarthamananusaraṇāt / anusaraṇe 'pyanavasthā syāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21208157 (0.057):
sādhyasāmānādhikaraṇyānatiriktadeśakadharmāntaraghiṭitatve sati / sādhyasāmānādhikaraṇyānatiriktadeśakatvamityatra yadyapi
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325426 (0.061):
na ca viśeṣaṇamātramanumeyaṃ siddhasādhyatvādityuktamityābhiprāyeṇāha / viśiṣṭatvena cājñānāt tanmātrasyānumeyatā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946775 (0.061):
sādhyābhāvasāmānādhikaraṇyarūpavyabhicārastu na kenāpi/ tadviṣayakasya / sādhyābhāvavati heturiti jñānasyābhāvāt/ tathā ca bādhādyupasthitidaśāyāṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11696632 (0.061):
prathamāvagatasyārthaviśiṣṭatvena sādhyatvān na kramavyatikramo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230236 (0.062):
[339] parokteti/ dharmāntarasya / prakṛtānumānasādhyatayābhimatadharmātiriktadharmasya/ asyā udāharaṇamāha
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14625919 (0.063):
5 /// .. .. tvenānyatvavyavahārasya sādhyatvāt svahāvahetuḥ evaṃ tāvad
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 964206 (0.063):
pramāṇavākyasya sata iti cenna- praṇetṛpramāṇāntaragocarārthatvasya / sādhyānupravośāt; svatantrapuruṣapraṇītatvaṃ hi pauruṣeyatvam;
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1907093 (0.064):
naca vidhyantarbhāvaḥ; kāmaśabdādyabhāvena sādhyānabhidhāyakatvāt,
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27908114 (0.064):
parājayasthānam / asamarthite tasmin kāryatvāsiddherarthāntarasya / tadbhāvāpratibaddhasvabhāvasya bhāve tadbhāvaniyamābhāvāt,
tad evāphaladaṃ karma paramārtho matas tava |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413332 (0.0):
tat tu nāśi na saṃdeho % nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 // / tad evāphaladaṃ karma $ paramārtho matas tava &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119993 (0.0):
tat tu nāśi na saṃdeho nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 // / tad evāphaladaṃ karma paramārtho matas tava /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133145 (0.0):
tattu nāśi na sandeho nāśidravyopapāditam // ViP_2,14.24 // / tadevāphaladaṃ karma paramārtho matastava /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877981 (0.010):
tadevāpaladaṃ karma paramārtho mato mama // NarP_1,49.25 //
mukti sādhana bhūtatvāt paramārtho na sādhanam || [ViP 2.14.25] iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877991 (0.0):
tadevāpaladaṃ karma paramārtho mato mama // NarP_1,49.25 // / muktisādhanabhūtatvātparamārtho na sādhanam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413337 (0.0):
tad evāphaladaṃ karma $ paramārtho matas tava & / muktisādhanabhūtatvāt % paramārtho na sādhanam // ViP_2,14.25 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119998 (0.0):
tad evāphaladaṃ karma paramārtho matas tava / / muktisādhanabhūtatvāt paramārtho na sādhanam // ViP_2,14.25 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133150 (0.0):
tadevāphaladaṃ karma paramārtho matastava / / muktisādhanabhūtatvātparamārtho na sādhanam // ViP_2,14.25 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7775967 (0.013):
paramārtho na sādhanam ViP_2,14.25d / paramārtho matas tava ViP_2,14.25b
atra bhakteḥ sādhana bhūtatve na tādṛśatvaṃ mantavyam | bhagavat prema
vilāsa rūpatayā siddhānām api tad atyāga śravaṇāt | tasmād idam api
pūrvavat jñeyam | / nanu, śuddha jīvātma dhyānasya paramārthatvaṃ bhavet, mukti daśāyām api
sphūrty aṅgīkāreṇa tad rūpasya tasyānaśvaratvāt | tad ācchādanād adhunā
saṃsāra iti tasyaiva sādhyatvāc ca | tatroktam ekena / dhyānaṃ ced ātmano bhūpa paramārthārtha śabditam |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877999 (1.192):
muktisādhanabhūtatvātparamārtho na sādhanam / / dhyānamevātmano bhūpaparamārthārthaśabditam // NarP_1,49.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120009 (1.192):
muktisādhanabhūtatvāt paramārtho na sādhanam // ViP_2,14.25 // / dhyānaṃ caivātmano bhūpa paramārthārthaśabditam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413348 (1.788):
dhyānaṃ caivātmano bhūpa $ paramārthārthaśabditam &
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133159 (1.788):
dhyānaṃ caivātmano bhūpu paramārthārthaśabditam / / bhedakāri parebhyastu paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 //
bheda kāri parebhyas tat paramārtho na bhedavān || [ViP 2.14.26] iti |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413354 (0.0):
dhyānaṃ caivātmano bhūpa $ paramārthārthaśabditam & / bhedakāri parebhyas tat % paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120015 (0.0):
dhyānaṃ caivātmano bhūpa paramārthārthaśabditam / / bhedakāri parebhyas tat paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133168 (0.0):
dhyānaṃ caivātmano bhūpu paramārthārthaśabditam / / bhedakāri parebhyastu paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878008 (0.001):
dhyānamevātmano bhūpaparamārthārthaśabditam // NarP_1,49.26 // / bhedakāri parebhyastu paramārtho na bhedavān /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7775963 (0.005):
paramārtho na cāpy ayam ViP_3,18.10b / paramārtho na bhedavān ViP_2,14.26d
yad vijñānena sarva vijñānaṃ bhavati tad eva brahma śrutau paramārthatvena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2131631 (0.038):
yenāśrutaṃ śrutaṃ bhavati'; iti brahmavijñānena sarvavijñānaṃ pratijñātam"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10955800 (0.052):
nacaitadaupacārikamāśrayituṃ śakyaṃ, yatkāraṇamātmavijñānena sarvavijñānaṃ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379669 (0.054):
vijñātaṃ bhavatīty ekavijñānena sarvavijñānam upapannataram / tad evaṃ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1374787 (0.055):
sarvapadānām arthavattvād iti / / naitad evam / ekavijñānena sarvavijñānaṃ sarvasya mithyātve sarvasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983894 (0.059):
yenāśrutaṃ śrutaṃ bhavati (Chā 6.1.3) iti yad-vijñānena sarva-vijñānaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2146311 (0.063):
atra prākṛtājño 'pītyanena phalāpekṣayedamiti sūcitaṃ (bhavati) / / evaṃ tarhyekavijñānena sarvavijñānamamukhyaṃ syāditi cet /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3300414 (0.064):
nanuuta tamādeśamaprākṣyoyenāśrataṃ śrutaṃ bhavatīti / pratijñātamekavijñānena sarvavijñānaṃ brahmaṇa ekasyaiva pāramārthye
pratijñātam | sarva vijñāna mayatvaṃ ca tasya sarvātmatvāt | agni vijñānaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2102505 (0.057):
tataśca tasmādbhāve 'sunpratyaye vihite mana iti jñānamiti caikārthatā / bhavati / / vijñānamayaprakaraṇasya jñānaśabdārthatvaṃ spaṣṭameveti na prapañcitam /
jvālā visphuliṅgāder api vijñāpakaṃ bhavati | ekasya jīvasya tu
tadīya jīva / śakti lakṣaṇāṃśa paramāṇutvam ity atas tasya tat sphuraṇasya ca bhedavato
na paramārthatvam ity arthaḥ | / nanu jīvātma paramātmanor ekatra sthiti bhāvanayātyanta saṃyoge
prādurbhūte sati tasyāpi sarvātmanā syāt, tad abhedāpatteḥ | sa ca yogo na
vinaśvaraḥ | jñānānantara siddhatvāt | tasmāt tayor yoga eva paramārtho
bhavatu | tatroktam ekena / paramātmātmanor yogaḥ paramārtha itīṣyate |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18329782 (0.0):
pralhādo 'piparamātmātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate(tām) /"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413361 (0.0):
bhedakāri parebhyas tat % paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 // / paramātmātmanor yogaḥ $ paramārtha itīṣyate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120022 (0.0):
bhedakāri parebhyas tat paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 // / paramātmātmanor yogaḥ paramārtha itīṣyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133175 (0.0):
bhedakāri parebhyastu paramārtho na bhedavān // ViP_2,14.26 // / paramātmātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26650239 (0.008):
viviktaṃ ca bhagavatā parāśareṇa--- paramātmātmanoryogaḥ paramārtha / itīṣyate /"
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4915322 (0.011):
yajñādikā kriyā na syāt nāsti dravyopapattitā //AP_379.042cd/ / paramārthātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate /AP_379.043ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878016 (0.011):
bhedakāri parebhyastu paramārtho na bhedavān / / paramārthātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate // NarP_1,49.27 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7775803 (0.037):
paramātmātmanor yogaḥ ViP_2,14.27a / paramātmātmasaṃśrayaḥ ViP_1,19.86b
mithyaitad anyad dravyaṃ hi naiti tad dravyatāṃ yataḥ || [ViP 2.14.27] iti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18329787 (0.0):
pralhādo 'piparamātmātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate(tām) / / mithyaitadanyaddravyaṃ hi naiti taddravyatāṃ yataḥ'; iti /"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413366 (0.031):
paramātmātmanor yogaḥ $ paramārtha itīṣyate & / mithyaitad anyadravyaṃ hi % naiti taddravyatāṃ yataḥ // ViP_2,14.27 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120027 (0.031):
paramātmātmanor yogaḥ paramārtha itīṣyate / / mithyaitad anyadravyaṃ hi naiti taddravyatāṃ yataḥ // ViP_2,14.27 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133180 (0.031):
paramātmātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate / / mithyaitadanyadravyaṃ hi naiti taddravyatāṃ yataḥ // ViP_2,14.27 //
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26650243 (0.037):
viviktaṃ ca bhagavatā parāśareṇa--- paramātmātmanoryogaḥ paramārtha / itīṣyate / / mithyaitadanyadravyaṃ hi naiti taddravyatāṃ yataḥ" //"
etat paramārthatvaṃ mithyaiveṣyata ity arthaḥ | hi niścitam | yato yasmāt
jīva / lakṣaṇam anyad dravyaṃ tad dravyatāṃ paramātma lakṣaṇa dravyatāṃ na
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709497 (0.057):
śakyate na dravyaṃ bhāvaḥ ekadravyatvāt dravyatvavat evamidamapi śakyate
yāti | tasmāt mahā tejaḥ praviṣṭa svalpa tejovad atyanta saṃyogato'py
abhedānupapattes tayor yogo'pi na paramārtha iti bhāvaḥ | athavātra yoga
śabdenaikatvam evocyate | tataś caitad ekatvam iti vyākhyeyam | śeṣaṃ
pūrvavat | / tad evaṃ pūrva pakṣān niṣidhya uttara pakṣaṃ sthāpayitum upakrāntam
ekena / tasmāt śreyāṃsy aśeṣāṇi nṛpaitāni na saṃśayaḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413373 (0.0):
mithyaitad anyadravyaṃ hi % naiti taddravyatāṃ yataḥ // ViP_2,14.27 // / tasmāc chreyāṃsy aśeṣāṇi $ nṛpaitāni na saṃśayaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120034 (0.0):
mithyaitad anyadravyaṃ hi naiti taddravyatāṃ yataḥ // ViP_2,14.27 // / tasmāc chreyāṃsy aśeṣāṇi nṛpaitāni na saṃśayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878029 (0.058):
mithyaitadanyaddravyaṃ hi naitaddravyamayaṃ yataḥ / / tasmācchreyāṃsyaśeṣāṇi nṛpaitāni na saṃśayaḥ // NarP_1,49.28 //
paramārthas tu bhūpālaa saṅkṣepāc chrūyatāṃ mama || [ViP 2.14.28] iti |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413374 (0.0):
tasmāc chreyāṃsy aśeṣāṇi $ nṛpaitāni na saṃśayaḥ & / paramārthas tu bhūpāla % saṃkṣepāc chrūyatāṃ mama // ViP_2,14.28 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120035 (0.0):
tasmāc chreyāṃsy aśeṣāṇi nṛpaitāni na saṃśayaḥ / / paramārthas tu bhūpāla saṃkṣepāc chrūyatāṃ mama // ViP_2,14.28 //
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14759114 (0.058):
tathā gatasaṃdehaḥ ityata eva naṣṭasaṃśayaḥ / parākṛtā nyakkṛtā / paramādvayajñānalābhāt bhrāntiḥ dvayarūpo bhramo yena sa tatheti / evaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1008100 (0.058):
saṃvṛtireva, na tu pāramārthikaḥ / paramārthastu yadā na / kasyacanotpādastadāhetukatvaṃ tāvadanupapannameveti pūrvameva nirdiṣṭam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584153 (0.059):
Par11.6cd/.tila.darbha.udakaiḥ.prokṣya.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par11.7ab/.eka.paṅkty.upaviṣṭānāṃ.viprāṇāṃ.saha.bhojane./
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153544 (0.059):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163623 (0.059):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27827109 (0.060):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt % mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca $ gṛhītvā mardayed rasam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11800475 (0.060):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca gṛhītvā mardayed rasam /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5007364 (0.060):
pratibandhād{*4/533*} ukthyāny utkṛṣyante, kiṃ tadā ṣoḍaśy / utkṛṣṭavyaḥ{*4/534*}, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ prāptam? notkraṣṭavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946905 (0.061):
19609 {tatra katamā} paramārthaśūnyatā/ paramārtha ucyate nirvāṇam/ tac ca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133022 (0.061):
santyatra paramārthastu na tvete śrūyatāṃ ca me // ViP_2,14.16 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10119490 (0.061):
kṛtvābhyupagamaṃ tatra saṃbhepaḥ śrūyatāṃ mama // ViP_1,17.83 // / vistāraḥ sarvabhūtasya viṣṇoḥ sarvamidaṃ jagat /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26493010 (0.062):
etenānekadharmādhyavasāyād iti vyākhyātam/ anyataradharmādhyvasāyāc ca / saṃśayo na bhavati, tato hy anyatarāvadhāraṇam eveti//
śreyāṃsi paramārtha sādhanāni | paramārtha nirdeśas trayeṇoktaḥ
eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4915331 (0.0):
paramārthātmanoryogaḥ paramārtha itīṣyate /AP_379.043ab/ / eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ //AP_379.043cd/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413389 (0.0):
paramārthas tu bhūpāla % saṃkṣepāc chrūyatāṃ mama // ViP_2,14.28 // / eko vyāpī samaḥ śuddho $ nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120050 (0.0):
paramārthas tu bhūpāla saṃkṣepāc chrūyatāṃ mama // ViP_2,14.28 // / eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133204 (0.0):
paramārthastu bhūpāla saṃkṣepācchrūyatāṃ mama // ViP_2,14.28 // / eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878045 (0.011):
paramārthastu bhūpāla saṃkṣepācchrūyatāṃ mama / / eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇa prakṛteḥ paraḥ // NarP_1,49.29 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7741249 (0.055):
eko vai bandhamokṣasya ViP_6,7.32*15:1a / eko vyāpī samaḥ śuddho ViP_2,14.29a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4914891 (0.057):
ātmā śuddho 'kṣaraḥ śānto nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ /AP_379.013ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17853193 (0.057):
ātmā śuddho 'kṣaraḥ śānto nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457077 (0.057):
śuddho 'kṣaraś śānto nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ // BhGR_13.; tathā
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23412491 (0.057):
ātmā śuddho 'kṣaraḥ śānto $ nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119150 (0.057):
ātmā śuddho 'kṣaraḥ śānto nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ /
janma vṛddhyādi rahita ātmā sarva gato'vyayaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4915338 (0.0):
eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ //AP_379.043cd/ / janmavṛddhyādirahita ātmā sarvagato 'vyayaḥ /AP_379.044ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413396 (0.0):
eko vyāpī samaḥ śuddho $ nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ & / janmavṛddhyādirahita % ātmā sarvagato 'vyayaḥ // ViP_2,14.29 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120057 (0.0):
eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ / / janmavṛddhyādirahita ātmā sarvagato 'vyayaḥ // ViP_2,14.29 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133208 (0.0):
eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ / / janmavṛddhyādirahita ātmā sarvagatovyayaḥ // ViP_2,14.29 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878053 (5.960):
eko vyāpī samaḥ śuddho nirguṇa prakṛteḥ paraḥ // NarP_1,49.29 // / janmavṛddhyādirahita ātmā sarvagato nṛpa /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3226535 (0.047):
evaṃ pravṛttirahito 'pīśvaraḥ sarvagataḥ sarvātmā sarvajñaḥ sarvaśaktiśca
para jñānayo'sadbhirnāma jāty ādibhir vibhuḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413406 (0.0):
parajñānamayo 'sadbhir $ nāmajātyādibhir vibhuḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120067 (0.0):
parajñānamayo 'sadbhir nāmajātyādibhir vibhuḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133221 (1.192):
parajñānamayo sadbhir nāmajātyādibhir vibhuḥ / / na yogavānna yuktobhūnnaiva pārthiva yokṣyate // ViP_2,14.30 //
na yogavān na na yutko'bhūn naiva pārthiva yokṣyati ||
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413407 (0.0):
parajñānamayo 'sadbhir $ nāmajātyādibhir vibhuḥ & / na yogavān na yukto 'bhūn % naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120068 (0.0):
parajñānamayo 'sadbhir nāmajātyādibhir vibhuḥ / / na yogavān na yukto 'bhūn naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133222 (0.0):
parajñānamayo sadbhir nāmajātyādibhir vibhuḥ / / na yogavānna yuktobhūnnaiva pārthiva yokṣyate // ViP_2,14.30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878072 (0.042):
na yogavānna yukto 'bhūnnaiva pārthivaḥ yokṣyati / / tasyātmaparadeheṣu sato 'pyekamayaṃ hi tat // NarP_1,49.31 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413414 (0.051):
na yogavān na yukto 'bhūn % naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 // / tasyātmaparadeheṣu $ sato 'py ekamayaṃ hi yat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120075 (0.051):
na yogavān na yukto 'bhūn naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 // / tasyātmaparadeheṣu sato 'py ekamayaṃ hi yat /
tasyātma para deheṣu sato'py ekamayaṃ hi yat |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413421 (0.0):
na yogavān na yukto 'bhūn % naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 // / tasyātmaparadeheṣu $ sato 'py ekamayaṃ hi yat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120082 (0.0):
na yogavān na yukto 'bhūn naiva pārthiva yokṣyati // ViP_2,14.30 // / tasyātmaparadeheṣu sato 'py ekamayaṃ hi yat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878076 (1.192):
na yogavānna yukto 'bhūnnaiva pārthivaḥ yokṣyati / / tasyātmaparadeheṣu sato 'pyekamayaṃ hi tat // NarP_1,49.31 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133230 (0.035):
na yogavānna yuktobhūnnaiva pārthiva yokṣyate // ViP_2,14.30 // / tasyātmaparadeheṣu satopyekamayaṃ hi yat /
vijñānaṃ paramārtho'sau dvitano'tathya darśinaḥ || [ViP 2.14.29 31] iti |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413421 (0.0):
tasyātmaparadeheṣu $ sato 'py ekamayaṃ hi yat & / vijñānaṃ paramārtho 'sau % dvaitino 'tattvadarśinaḥ // ViP_2,14.31 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120082 (0.0):
tasyātmaparadeheṣu sato 'py ekamayaṃ hi yat / / vijñānaṃ paramārtho 'sau dvaitino 'tattvadarśinaḥ // ViP_2,14.31 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133236 (0.047):
tasyātmaparadeheṣu satopyekamayaṃ hi yat / / vijñānaṃ paramārtho 'sau dvaitino 'tathyarśinaḥ // ViP_2,14.31 //
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22818321 (0.058):
apy ayuktam / na sāmānYaikaṃ vijñānam asti, nāpy anekaṃ vijñānaṃ, tasya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1979344 (0.064):
gṛhṇātīti | vijñānaṃ sarvakāyāvayavagrāhakamityato yugapagdraha ityucyate / | ato nāstyekaṃ vijñānaṃ sarvagrāhakam | kasmāt | apariniṣpannagrahameva
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 991274 (0.064):
pratibimbo hi tāvadanyadekaṃ rūpam iti yaduktam
kāryeṣu sarveṣu vyāpnotīti vyāpi | sarva gata ity anena jīva iva nākhaṇḍe
dehe prabhāvenaiva vyāpīti jñāpitam | jīva jñānād api paraṃ yaj jñānaṃ
mayaḥ tat prakāśa pradhānaḥ | asadbhir iti viśeṣaṇāt bhagavad rūpe
prakāśye'pi sadbhiḥ svarūpa siddhair eva nāmādibhir yogavān bhavatīti
vijñāpitam | tasyaivaṃ lakṣaṇasya paramātma rūpeṇātma para deheṣu
ātmanaḥ pareṣām api deheṣu tat tad upādhi bhedena pṛthak pṛthag iva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17881767 (0.041):
ahaṅkārādīn saṃśritāḥ santaḥ ātma para deheṣv ātma deheṣu para deheṣu ca
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16750491 (0.041):
ahaṅkārādīn saṃśritāḥ santaḥ ātma-para-deheṣv ātma-deheṣu para-deheṣu ca
sato'pi ekaṃ tadīyaṃ sva svarūpaṃ tan mayaṃ tad ātmakaṃ yad vijñānaṃ tad
anubhavaḥ (page 10) asāv eva paramārthaḥ | anāśitvāt sādhyatvāt sarva
vijñānāntarbhāvavattvāc ceti bhāvaḥ | ye tu dvaitinaḥ
tat tad upādhi dṛṣṭyā / tasyāpi bhedaṃ manyante | tad vijñānena sarva vijñānāntarbhāvaṃ ca na
manyante | te punar atathya darśina eveti | / tatropādhi bhedair aṃśa bhede'py abhedo dṛṣṭāntena sādhito dvābhyām
veṇu randhra vibhedena bhedaḥ ṣaḍ jādi saṃjñtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188415 (0.0):
tadaiva hīty-ādiṣu devādi-deha-bheda-kṛtāgantuka-nānātvaṃ nigadyate | / veṇu-randhra-vibhedena / bhedaḥ ṣaḍ-jādi-saṃjñtaḥ |
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2578796 (0.053):
vispaṣṭaṃ caitadvāyudṛṣṭāntopādānāt- veṇurandhrādibhedena bhedaḥ / ṣaḍjātisaṃjñitaḥ //
abheda vyāpinī vāyos tathā tasya mahātmanaḥ || / ekatvaṃ rūpa bhedaś ca bāhya karma pravṛttijaḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413447 (0.0):
abhedavyāpino vāyos % tathā tasya mahātmanaḥ // ViP_2,14.32 // / ekatvaṃ rūpabhedaś ca $ bāhyakarmapravṛttijaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120108 (0.0):
abhedavyāpino vāyos tathā tasya mahātmanaḥ // ViP_2,14.32 // / ekatvaṃ rūpabhedaś ca bāhyakarmapravṛttijaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878105 (1.192):
abhedo vyāpino vāyostathā tasya mahātmanaḥ / / ekatvaṃ rūpabhedaśca vāhyakarmapravṛttijaḥ // NarP_1,49.33 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188418 (0.030):
bhedaḥ ṣaḍ-jādi-saṃjñtaḥ | / abheda-vyāpinī vāyos
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7784407 (0.052):
bāhyakarmapravṛttijaḥ ViP_2,14.33b / bāhyārthanirapekṣaṃ te ViP_1,12.43a
devādibheda madhyās te nāsty evācaraṇo hi saḥ || [ViP 2.14.32 33] iti |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413448 (0.028):
ekatvaṃ rūpabhedaś ca $ bāhyakarmapravṛttijaḥ & / devādibhede 'padhvaste % nāsty evāvaraṇo hi saḥ // ViP_2,14.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120109 (0.028):
ekatvaṃ rūpabhedaś ca bāhyakarmapravṛttijaḥ / / devādibhede 'padhvaste nāsty evāvaraṇo hi saḥ // ViP_2,14.33 //
tathā tasyaikatvam ity anvayaḥ | rūpasya tat tad ākārasya bhedas tu
bāhyasya / tadīya bahiraṅga cid aṃśasya jīvasya yā karma pravṛttis tato jātaḥ | sa tu
paramātmā devādi bhedam antaryāmitayaivādhiṣṭhāyās te tat tad upādhi
sambandhābhāvāc ca nāsty evāvaraṇaṃ yasya tathā bhūtaḥ sann iti | tasmāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270521 (0.050):
daṇḍāpūpikānyāyasyetyarthaḥ / / sambandharūpatvābhāvāt vyāptirūpasambandharūpatvābhāvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28151028 (0.056):
adṛṣṭādeḥ padapadārthasambandhatvābhāvāt nātivyāptiḥ/ / viśeṣaṇānupādāne ghaṭapadasya kambugrīvādimadrūpatadarthasya ca yaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981606 (0.057):
ca pratibimbatvāyogo'pi | upādhi-sambandhābhāvāt bimba-pratibimba-
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28220395 (0.058):
svāvacchinnasādhyavanniṣṭhābhāvapratiyogitāvacchedakatvasambandhāvacchinanā / iti/ upādhitāvacchedakasambandhapraveśaphalamāha teneti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28124636 (0.062):
kāraṇamiti kāryakāraṇabhāvāt tadanusādeṇa svarūpasambandhāvacchinna
tasya devādi rūpatā tu sva līlā mayy eveti bhāvaḥ |
atha śrī bhagavat sāksātkārasya muktitvam āha
tato vidūrāt parihṛtya daityā; daityeṣu saṅgaṃ viṣayātmakeṣu |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721575 (0.0):
vimocituṃ kāmadṛśāṃ vihāra krīḍāmṛgo yannigaḍo visargaḥ // BhP_07.06.017 / tato vidūrāt parihṛtya daityā daityeṣu saṅgaṃ viṣayātmakeṣu /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387636 (0.011):
BhP_07.06.018/1 tato vidūrāt parihṛtya daityā daityeṣu saṅgaṃ
upeta nārāyaṇam ādi devaṃ; sa mukta saṅgair iṣito 'pavargaḥ || [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721582 (0.0):
tato vidūrāt parihṛtya daityā daityeṣu saṅgaṃ viṣayātmakeṣu / / upeta nārāyaṇamādidevaṃ sa muktasaṅgairiṣito 'pavargaḥ // BhP_07.06.018 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387644 (0.006):
BhP_07.06.018/1 tato vidūrāt parihṛtya daityā daityeṣu saṅgaṃ / viṣayātmakeṣu / BhP_07.06.018/2 upeta nārāyaṇamādidevaṃ sa muktasaṅgairiṣito 'pavargaḥ
ṭīkā ca yasmāt sa evāpavarga iṣṭaḥ ity eṣā | atra nārāyaṇasyāpavargatvaṃ
tat sākṣātkṛtāv eva paryavasyati | tasyā eva saṃsāra dhvaṃsa pūrvaka
paramānanda prāpti rūpatvāt tad astitva mātratve tādṛśatvābhāvāc ca ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769068 (0.047):
brahmaṇi dṛṣṭa sarva sukha rahite sthitiḥ syāt | paramānanda rūpatvād iti / cet, na | tad ānandasyānanubhūta caratvena citta sthiti hetutvābhāvāt |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9735134 (0.047):
brahmaṇi dṛṣṭa-sarva-sukha-rahite sthitiḥ syāt | paramānanda-rūpatvād iti / cet, na | tad-ānandasyānanubhūta-caratvena citta-sthiti-hetutvābhāvāt |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3446942 (0.049):
bhavanti; kecana anavadhikātiśayānandaparamapuruṣaprāptirūpaphalabhāgino
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988975 (0.060):
sarvāṃśe tādṛśatvābhāvāt na ca dṛṣṭānte khaṇḍatva doṣaḥ prapañcanīyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428565 (0.062):
śrī kṛṣṇa vilāsāspadatākara nija yogyatā viśeṣābhāvān na tādṛśatvam iti
|| 7.6 || śrī prahlādaḥ || 5 || / satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673714 (0.0):
prapadye // BhP_04.09.016 //* / satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam $ āśīs tathānubhajataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995562 (0.0):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524960 (1.192):
BhP_04.09.017/1 satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda-padmam
āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ | / apy evam arya bhagavān paripāti dīnān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673723 (0.0):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam $ āśīs tathānubhajataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995564 (0.0):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam / āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ [BhP 4.9.17] ity atra |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524972 (0.019):
BhP_04.09.017/1 satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda-padmam / BhP_04.09.017/2 āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha-mūrteḥ
vāśreva vatsakam anugraha kātaro 'smān || [BhP 4.9.17]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673727 (0.0):
apy evam arya bhagavān paripāti dīnān % vāśreva vatsakam anugraha kātaro
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524975 (0.008):
BhP_04.09.017/3 apy evam arya bhagavān paripāti dīnān / BhP_04.09.017/4 vāśreva vatsakam anugraha-kātaro 'smān
ṭīkā ca he bhagavan ! puruṣārthaḥ paramānandaḥ sa eva mūrtir yasya tasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995575 (0.0):
āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ [BhP 4.9.17] ity atra | / ṭīkā ca he bhagavan puruṣārthaḥ paramānandaḥ sa eva mūrtir yasya tasy
eva pāda padmam | āśiṣo rājyādeḥ sakāśāt satyā āśīḥ paramārtha phalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995590 (1.192):
atava pāda padmam āśiṣo rājyādeḥ sakāśāt satyā | āśīḥ paramārtha phalaṃ
hi niścitam | kasya, tathā tena prakāreṇa tvam eva puruṣārtha ity evaṃ / niṣkāmatayā anubhajataḥ | yadyapy evaṃ tathāpi he arya he svāmin dīnān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995593 (0.0):
atava pāda padmam āśiṣo rājyādeḥ sakāśāt satyā | āśīḥ paramārtha phalaṃ / hi niścitaṃ kasya tena prakāreṇa tvam eva puruṣārtha ity evaṃ niṣkāmatayā
sakāmān apy asmān ity ādikā | / || 4.9 || dhruvaḥ śrī dhruva priyam || 6 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929115 (0.032):
vartante tān api na smaranti | ke ta ity apekṣāyām āha ye tv iti | / || 4.9 || dhruvaḥ śrī dhruva priyam || 246 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002824 (0.059):
antakāsiḥ kālaḥ || / || 4.9 || dhruvaḥ śrī dhruvapriyam || 91 || / parama siddhi rūpād brahmaṇi layād api tad bhajanasya garīyastvena
sa cātma sākṣātkāro dvividhaḥ | antarāvirbhāva lakṣaṇo bahir āvirbhāva
lakṣaṇaś ca | (page 11) yathā / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403590 (0.0):
mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham || / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310863 (1.192):
10.12.12] ity ādikam apy anusandheyam | ataeva / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630001 (0.030):
mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham // BhP_01.06.033 // / pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165336 (0.030):
BhP_01.06.034/1 pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090683 (0.062):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha padaḥ priya śravaḥ |
āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34] ity ādau |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165345 (0.0):
BhP_01.06.034/3 āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630009 (0.0):
pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ / / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi // BhP_01.06.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403596 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.33 34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310869 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34]
te'cakṣatākṣa viṣayaṃ sva samādhi bhāgyam || [BhP 3.15.38] ity ādau ca |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406119 (0.0):
BhP_03.15.038/2 te 'cakṣatākṣa-viṣayaṃ sva-samādhi-bhāgyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655243 (0.0):
taṃ tv āgataṃ pratihṛtaupayikaṃ sva pumbhis $ te 'cakṣatākṣa viṣayaṃ / sva samādhi bhāgyam &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995392 (0.0):
vyastasya samastasya ca svārasya bhaṅga prasaṅgāt ukta prakārānurodhāt / te'cakṣatākṣa viṣayaṃ sva samādhi bhāgyam ity ady udāhariṣyamāṇānusārāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001409 (0.0):
tat ayuktaṃ kalpanā gauravāt, te'cakṣatākṣa viṣayaṃ sva samādhi bhāgyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322844 (0.0):
taṃ tv āgataṃ pratihṛtaupayikaṃ sva pumbhis / te'cakṣatākṣa viṣayaṃ sva samādhi bhāgyam | [BhP 3.15.38] iti | tathā
tatrāntaḥ sākṣātkāre yogyatā śrī rudra gīte
na yasya cittaṃ bahir artha vibhramaṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535772 (0.0):
BhP_04.24.059/1 na yasya cittaṃ bahir-artha-vibhramaṃ tamo-guhāyāṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683810 (0.0):
na yasya cittaṃ bahir artha vibhramaṃ tamo guhāyāṃ ca viśuddham āviśat /
tamo guhāyāṃ ca viśuddham āviśat | / yad bhakti yogānugṛhītam añjasā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535782 (0.0):
BhP_04.24.059/1 na yasya cittaṃ bahir-artha-vibhramaṃ tamo-guhāyāṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683819 (0.0):
na yasya cittaṃ bahir artha vibhramaṃ tamo guhāyāṃ ca viśuddham āviśat /
munir vicaṣṭe nanu tatra te gatim || [BhP 4.24.59] / tatra teṣāṃ pūrvoktānāṃ satāṃ bhakti yogenānugṛhītaṃ viśuddhaṃ yasya
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535785 (0.0):
BhP_04.24.059/2 yad-bhakti-yogānugṛhītam añjasā munir vicaṣṭe nanu tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683822 (0.0):
yad bhakti yogānugṛhītam añjasā munir vicaṣṭe nanu tatra te gatim //
cittaṃ bāhyeṣv artheṣu bhrāntaṃ na bhavati tamo rūpāyāṃ guhāyāṃ ca na
viśati sa munir ity ādikaṃ ca vyākhyeyam | / bahiḥ sākṣātkāre'pi vyatirekeṇa tathaiva nāradaṃ prati śrī bhagavatoktam
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913553 (0.0):
jāta rater api kaṣāya rakṣaṇam āha / hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919344 (0.0):
[BhP 12.12.52] ity ādau | / hantāsmin janmani bhavān / mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165161 (5.960):
BhP_01.06.022/1 hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629837 (5.960):
gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva // BhP_01.06.021 // / hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati /
avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913559 (0.0):
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati | / avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919350 (0.0):
mā māṃ draṣṭum ihārhati | / avipakva kaṣāyāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629843 (0.045):
hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati / / avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām // BhP_01.06.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165167 (0.052):
BhP_01.06.022/3 avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām
na kevalaṃ śuddha cittatvam eva yogyatā | kiṃ tarhi ? tad bhakti
viśeṣāviṣkṛta tad icchāmaya tadīya sva prakāśatā śakti prakāśa eva mūla
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009624 (0.030):
śabdasya svaprakāśatā śaktimayatvam evāvasīyate | śabda brahma paraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309583 (0.049):
tad evaṃ tat prakāśena niḥśeṣa śuddha cittatve siddhe puruṣa karaṇāni / tadīya sva prakāśatā śakti tādātmyāpannatayaiva tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982454 (0.059):
tad evam aprākṛta sattvasya tadīya sva prakāśatā rūpatvaṃ yena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009769 (0.060):
nanv āviṣkṛta śakter bhagavad ākhyasya brahmaṇaḥ sva prakāśatā śakti / svarūpatvaṃ vedasya smabhavati | tataś cānāviṣkṛta śakter brahmaṇaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612030 (0.063):
akovidaiḥ | aikyaṃ tu golokasya gokula vaibhava prakāśa rūpatvāt | / prakāśas tu na
rūpā sā, yat prakāśena tad api niḥśeṣaṃ sidhyati | / yathā antaḥ sākṣātkāre bhidyate hṛdaya granthir [BhP 1.2.21] ity ādi |
bahiḥ sākṣātkāre'pi śrī saṅkarṣaṇaṃ prati citraketu vākye, na hi bhagavan
na ghaṭitam idaṃ tvad darśanān nṝṇām akhila pāpa kṣayaḥ [BhP 1.16.44] iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715247 (0.024):
sthiracarasattvakadambeṣv apṛthagdhiyo yamupāsate tvāryāḥ // BhP_06.16.043 / na hi bhagavannaghaṭitamidaṃ tvaddarśanān nṛṇāmakhilapāpakṣayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912069 (0.024):
na hi bhagavann aghaṭitam idaṃ / tvad darśanān nṛṇām akhila pāpa kṣayaḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175540 (0.050):
BhP_06.16.044/1 na hi bhagavannaghaṭitamidaṃ tvaddarśanān / nṛṇāmakhilapāpakṣayaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118160 (0.054):
ṣaṣṭha skandhe [BhP 6.16.44] citraketūktau / na hi bhagavann aghaṭitam idaṃ / tvad darśanān nṛṇām akhila pāpa kṣayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929603 (0.057):
śrotra sparśaḥ | tatra nāma śravaṇaṃ yathā / na hi bhagavann aghaṭitam idaṃ / tvad darśanān nṛṇām akhila pāpa kṣayaḥ |
prahlādaṃ prati śrī nṛsiṃha vākye / sa tvaṃ śādhi sva bhṛtyān naḥ kiṃ deva karavāma he |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418506 (0.0):
BhP_10.86.049/1 sa tvaṃ śādhi sva bhṛtyān naḥ kiṃ deva karavāma he
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814154 (0.0):
BhP_10.86.048 //* / sa tvaṃ śādhi sva bhṛtyān naḥ kiṃ deva karavāma he /
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ || [BhP 10.86.49] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418512 (0.0):
BhP_10.86.049/1 sa tvaṃ śādhi sva bhṛtyān naḥ kiṃ deva karavāma he / BhP_10.86.049/3 etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814159 (0.0):
sa tvaṃ śādhi sva bhṛtyān naḥ kiṃ deva karavāma he / / etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309884 (0.0):
etad anto nṝṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ [BhP 10.83.43] ity ādikaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310819 (0.055):
manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ || [BhP 12.9.5]
tad evaṃ tat prakāśena niḥśeṣa śuddha cittatve siddhe puruṣa karaṇāni
tadīya sva prakāśatā śakti tādātmyāpannatayaiva tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309518 (0.049):
viśeṣāviṣkṛta tad icchāmaya tadīya sva prakāśatā śakti prakāśa eva mūla
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009769 (0.061):
nanv āviṣkṛta śakter bhagavad ākhyasya brahmaṇaḥ sva prakāśatā śakti / svarūpatvaṃ vedasya smabhavati | tataś cānāviṣkṛta śakter brahmaṇaḥ
prakāśatābhimānavanti syuḥ | tatra bhakti viśeṣa sāpekṣatvam uktam tac
chraddadhānā munayaḥ [BhP 1.2.12] ity ādau | tad icchāmayety ādy
udāharaṇaṃ ca brahma bhagavator aviśeṣatayaiva dṛśyate | yathā satyavrataṃ
prati śrī matsya deva vākye / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346211 (0.0):
prati matsya-rūpeṇa - / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743081 (0.0):
vikarṣan vicariṣyāmi yāvadbrāhmī niśā prabho // BhP_08.24.037 // / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980807 (0.0):
satyavrataṃ prati śrī matsyadevopadeśe ca / madīyaṃ mahimānaṃ ca / paraṃ brahmeti śabditam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897339 (0.0):
adhīnāvirbhāvatvāt | tad uktaṃ śrī matsya devena satyavrataṃ prati / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003089 (0.019):
madīyaṃ mahimānaṃ ca / parabrahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009791 (0.019):
chaktyaiva | tad uktam / madīyaṃ mahimānaṃ ca / para brahmeti śabditam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909846 (0.036):
nanu / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741715 (0.039):
tathoktam - madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam [BhP 8.24.38] |
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383165 (0.039):
BhP_08.24.038/1 madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792498 (0.048):
prati matsya rūpeṇa / madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam |
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869553 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃc ca para brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti bhagavad uktiś ca |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038165 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃc ca para-brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti bhagavad-uktiś ca |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346217 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743086 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam / / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnairvivṛtaṃ hṛdi // BhP_08.24.038 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980813 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca / paraṃ brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003095 (0.0):
parabrahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897345 (0.0):
madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti [BhP 8.24.38]
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383170 (1.788):
BhP_08.24.038/1 madīyaṃ mahimānaṃ ca paraṃ brahmeti śabditam / BhP_08.24.038/3 vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnairvivṛtaṃ hṛdi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009792 (0.022):
para brahmeti śabditam | / vetsyasy anugṛhītaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909854 (0.023):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / śrī matsya deva vacanena brahma jñānam api śrī bhagavat prasādotthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792507 (0.029):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti |
(page 12) / tathaiva hi brahmāṇaṃ prati śrī bhagavad vākye manīṣitānubhāvo'yaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980814 (0.057):
sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti. / brahmā śrī bhagavantam ||4||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897346 (0.062):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || iti [BhP 8.24.38] / || 2.5 || śrī brahmā nāradam || 41 42 ||
mama lokāvalokanam [BhP 2.9.21] iti | śrī nārāyaṇādhyātme
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943532 (0.0):
BhP_02.09.020/3 brahmañ chreyaḥpariśrāmaḥ puṃsāṃ maddarśanāvadhiḥ / BhP_02.09.021/1 manīṣitānubhāvo 'yaṃ mama lokāvalokanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644361 (0.005):
brahmañ chreyaḥpariśrāmaḥ puṃsāṃ maddarśanāvadhiḥ // BhP_02.09.020 // / manīṣitānubhāvo 'yaṃ mama lokāvalokanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995927 (0.009):
uktaṃ brahmāṇaṃ prati śrī bhagavatā manīṣitānubhāvo'yaṃ mama / lokāvalokanam iti [BhP 2.9.22] |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867024 (0.018):
so'bhivyakto bhavet netre na netra-viṣayatvataḥ // Lbh_1,5.421 // / yathā, śrī-nārāyaṇādhyātme - / nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija-śaktitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990613 (0.038):
darśana kāraṇaṃ tūktaṃ nārāyaṇādhyātme / nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija śaktitaḥ |
nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija śaktitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990618 (0.0):
darśana kāraṇaṃ tūktaṃ nārāyaṇādhyātme / nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija śaktitaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867029 (0.0):
so'bhivyakto bhavet netre na netra-viṣayatvataḥ // Lbh_1,5.421 // / yathā, śrī-nārāyaṇādhyātme - / nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija-śaktitaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898845 (0.055):
nārāyaṇādhyātma vacanam / nityāvyakto 'pi bhagavān
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825419 (0.055):
nārāyaṇādhyātma-vacanam - / nityāvyakto 'pi bhagavān
tām ṛte puṇḍarīkākṣaṃ kaḥ paśyetāmitaṃ prabhum || iti | / śrutau ca yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013139 (0.0):
bhaktir eva bhūyasī || [Māṭhara śruti] / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām [KaṭhaU 1.2.23]
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566972 (0.0):
nāyamātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā ṇsrutena | / yamevaiṣa vṛṇute tena labhyastasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām"20 | 1.77 |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429614 (0.0):
na śocati
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382018 (0.0):
api viśinaṣṭi nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahudhā śrutena / / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990642 (0.015):
na cakṣuṣā paśyati rūpam asya / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām || [KaṭhaU 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338426 (0.015):
cakṣuṣā paśyanta rūpam asya [KaṭhU 2.39], yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣā ātmā vivṛṇute tanuṃ svām [KaṭhU 1.2.23] iti śruteḥ | tat kutaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440714 (0.017):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti viśeṣaṇāt pareṇātmanā"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3453886 (0.017):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti // BhGR_11.53
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736233 (0.026):
na cakṣuṣā paśyati rūpam asya / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vṛṇute tanuṃ svām || ity śruty-antaravat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990619 (0.034):
nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija śaktitaḥ | / tām ṛte paramātmānaṃ kaḥ paśyetāmṛtaṃ prabhum || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903497 (0.052):
tārakaṃ vyacaṣṭe | / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya ity ādi śruti smṛti purāṇa vacanāny evaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6830072 (0.052):
tārakaṃ vyacaṣṭe | / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya ity ādi-śruti-smṛti-purāṇa-vacanāny evaṃ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1389248 (0.056):
ityuktam / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya iti viśeṣaṇād yam evaiṣa vṛṇuta
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381395 (0.056):
nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena / / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām //
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23828932 (0.057):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām // / KaU_2.23/1,2.23 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8626334 (0.057):
yamevaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ"(kaṭha. 2 23.) / "ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ""
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308246 (0.060):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhya [KaṭhU 1.2.23] ity ādi śruteḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867030 (0.061):
nityāvyakto'pi bhagavān īkṣyate nija-śaktitaḥ | / tām ṛte paramātmānaṃ kaḥ paśyetām itaṃ prabhum // Lbh_1,5.422 //
svām [KaṭhU 1.2.23] iti | / tatas tat karaṇa śuddhy apekṣāpi tac chakti pratiphalanārtham eva jñeyā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990643 (0.023):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām || [KaṭhaU 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338427 (0.026):
cakṣuṣā paśyanta rūpam asya [KaṭhU 2.39], yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣā ātmā vivṛṇute tanuṃ svām [KaṭhU 1.2.23] iti śruteḥ | tat kutaḥ |
evam api bhaktyā taṃ dṛṣṭvāpi mucukundādau yā mṛgayāpāpādyasthitā
śrī bhagavatā kīrtitā, sā tu prema vardhinyā jhaṭiti bhagavad aprāpti
śaṅkā janmanas tad utkaṇṭhāyā vardhanārthaṃ vibhīṣikayaiva kṛtā | yat tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8725747 (0.064):
nānarthakaḥ, punaranubhāvapratipādane hi punaruktiratanmayībhāvo vā na tu / tatkṛtetyatra hetumāha viṣāyāntara iti /
tadīya snigdhānāṃ śrī yudhiṣṭhirādīnāṃ naraka darśanaṃ tat khalu indra
māyā mayam eveti svargārohaṇa parvaṇy eva vyaktam asti | viṣṇu dharme
tṛtīiya janmani datta tila dhenor api viprasya prasaṅga mātreṇa narakāṇām
api svarga tulya rūpatā prāpti varṇanāt | śrī bhāgavatena tu tad api
nāṅgīkriyate | tad anupākhyānāt pratyutāvyavahita bhagavat prāpti
varṇanāc ca | / atha yad avatārādāv aśuddha cittānām api tat sākṣātkāraḥ śrūyate, tat
khalu / tad ābhāsa eva jñeyaḥ | nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100368 (0.0):
06,029.025a nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624533 (0.0):
nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17801028 (0.0):
BhG 7.25 / nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625294 (0.0):
nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ Bhg_07.025a [=MBh_06,029.025a]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6354739 (0.0):
nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399591 (0.0):
prayogaḥ nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā 7.15] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413065 (0.0):
[Vṛ. reads here: athavā nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940909 (0.0):
vigrahāditvād ity arthaḥ | tasya tad agamyatvaṃ ca (page 167) nāhaṃ / prakāśaḥ / sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā 7.25] iti śrī bhagavad gītātaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442696 (0.0):
kuta evaṃ na prakāśyata ity atrāha / nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ |
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23830127 (1.192):
smaraṇam nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ" (BhG 7.25) ity ādi /"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22918727 (0.031):
tad ajñānaṃ kiṃ nimittam ity ucyate / nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25646922 (0.041):
06,029.025a nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420213 (0.043):
nāham iti / nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya / katham / yogamāyayā
[Gītā 7.25] iti śrī gītopaniṣadbhyaḥ | / yogibhir dṛśyate bhaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399593 (0.007):
prayogaḥ nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā 7.15] iti / śrī / gītopaniṣad diśā pūrṇasyāpi sādhāraṇa jane khaṇḍāṃśa prakāśāt (Page 11)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413072 (0.007):
[Vṛ. reads here: athavā nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā / 7.25] iti śrī gīta vacanena |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942454 (0.047):
asiddheś ca | pādmottara khaṇḍe ca bhakti dveṣādīnāṃ ca bhedo'vagamyate / yogibhir dṛśyate bhaktyā nābhaktyā dṛśyate kvacit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940909 (0.057):
sarvasya yoga māyā samāvṛtaḥ [Gītā 7.25] iti śrī bhagavad gītātaḥ |
nābhaktyā dṛśyate kvacit | / draṣṭuṃ na śakyo roṣāc ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413080 (0.0):
7.25] iti śrī gīta vacanena | / yogibhir dṛśyate bhaktyā nābhaktyā dṛśyate kvacit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942461 (0.0):
asiddheś ca | pādmottara khaṇḍe ca bhakti dveṣādīnāṃ ca bhedo'vagamyate / yogibhir dṛśyate bhaktyā nābhaktyā dṛśyate kvacit |
matsarād vā janārdanaḥ || [PadmaP 6.238.83] iti pādmottara khaṇḍāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942463 (0.024):
draṣṭuṃ na śakyo roṣāc ca matsarād vā janārdanaḥ | [PadmaP 6.238.83] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413083 (0.030):
draṣṭuṃ na śakyo roṣāc ca matsarāc ca janārdanaḥ || / iti pādmottara khaṇḍa nirṇayena | mallānām aśaniḥ [BhP 10.43.17] iti śrī
adarśanaṃ cānavatāra samaye vyāpakasyāpi darśanābhāvaḥ | avatāra samaye
tu paramānande'pi duḥkhadatvaṃ, manorame'pi bhīṣaṇatvam, sarva suhṛdy
api durhṛttvam ity ādiviparīta darśanam eva | tad aprakāśe yoga māyā
prakāśe ca mūlaṃ kāraṇaṃ tad bhaktāparādhādimaya puruṣa
cittāsvācchyam | yat khalu tadānīntane tasya sārvatrika prakāśe'pi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858166 (0.050):
niṣkramaḥ / svārthe ṣyañ 'naiṣkramyaṃ' taccittatā / 'spṛhā' ityatra sadeti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11739433 (0.054):
evopadiśyamānaścakorekṣaṇatvādyapajahāti na khalu pratyupadeśaṃ vastu
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626562 (0.060):
p.17.1ab/. na hi cāmī^karaṃ mūḍha bhaved bhasma kadācana/ / p.17.1cd/.prakāśe bāndhakāre kiṃ viśeṣo nopalabhyate//
vajralepāyate | ataeva muktir hitvā [BhP 2.10.6] ity ādi lakṣaṇasyāvyāpter
tasya sākṣātkārābhāsasya mukti saṃjñatvam api | ataeva śrī viṣṇu purāṇe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933090 (0.029):
iti samādhi paryantād api smaraṇāt kaumutyena kīrtanasyaiva garīyastvaṃ / śrī viṣṇu purāṇe darśitam | ataevoktam etan nirvidyamānānāṃ [BhP 2.1.11]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061225 (0.042):
sarvāpad vimocakatvam / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6991066 (0.046):
ity uktam tathaiva jñeyam | / ataeva śrī viṣṇu purāṇe guṇāṃś ca doṣāṃś ca mune vyatīta ity [ViP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401232 (0.056):
uttarottaratrādhikya kramābhiprāyeṇa śrī kṛṣṇa śraiṣṭhyaṃ vivakṣitam | / ataeva śrī viṣṇu purāṇe maitreyeṇa hiraṇyakaśiputvādiṣu tayor amukti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315337 (0.062):
|| 7.9 || prahlādaḥ śrī nṛsiṃham || 49 || / ataeva viṣṇu purāṇe tasya śrīmat prahlādasya kevala prīti varayāṃ cāpi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983674 (0.062):
śakter acintyatvaṃ svābhāvikatvaṃ coktaṃ śrī viṣṇu purāṇe / nirguṇasyāprameyasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979879 (0.063):
purastād vistareṇa vivecanīyam | bhagavac chabdārthaḥ śrī viṣṇu purāṇe
ca rūpam [ViP 4.15.8] ity ādi gadyena yadyapi śiśupālasya tad darśanam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061226 (0.034):
sarvāpad vimocakatvam / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188832 (0.055):
bṛṃhaṇatvāc ca yad brahma paramaṃ vidur iti [ViP 1.12.57] śrī-viṣṇu-purāṇe / ataḥ paramātmana eva sarva-vyāpakatvam | eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119925 (0.059):
viṣṇu purāṇe ca śrī prahlādena [ViP 1.20.27] / dharmārtha kāmaiḥ kiṃ tasya muktis tasya kare sthitā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316840 (0.064):
svarūpa lakṣaṇaṃ śrī viṣṇu purāṇe prahlādenātideśa dvārā darśitam
uktam | tathāpi nirdoṣa darśanaṃ tv antakāla eva uktam | ātma vadhāya
yāvad bhagavad dhasta cakrāṃśu mālojjvalam akṣaya tejaḥ svarūpaṃ brahma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413105 (0.0):
bhāgavata darśanena | ātma vināśāya bhagavad dhasta cakrāṃśu
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860541 (0.0):
tatas tam evākrośeṣūccārayaṃs tam eva hṛdayena dhārayann ātma-vadhāya / yāvad-bhagavad-dhasta-cakrāṃśu-mālojjvalam akṣaya-tejaḥ-svarūpaṃ
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142971 (0.0):
bhagavadastacakrāṃśumālojjvalam akṣayatejaḥsvarūpaṃ paraṃ brahmasvarūpam
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156116 (1.192):
tatastamevākrośeṣūccārayaṃstameva hṛdayena dhārayannātmavadhāya / yāvadbhagavaddhastacakrāṃśumālojjvālamakṣayatejaḥsvarūpaṃ
bhūtam apagata dveṣādi doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.9] ity anena |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310675 (0.0):
evākrośeṣūccārayan [ViP 4.15.9] ity ādinā apagata dveṣādi doṣaṃ / bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.14] ity antena |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860547 (0.0):
yāvad-bhagavad-dhasta-cakrāṃśu-mālojjvalam akṣaya-tejaḥ-svarūpaṃ / brahma-bhūtam apagata-dveṣādi-doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt // Lbh_1,5.47 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142981 (0.0):
bhagavadastacakrāṃśumālojjvalam akṣayatejaḥsvarūpaṃ paraṃ brahmasvarūpam / apagatarāgadveṣādidoṣaṃ bhagavantam adrākṣīt || ViP_4,15.10 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156123 (0.0):
yāvadbhagavaddhastacakrāṃśumālojjvālamakṣayatejaḥsvarūpaṃ / brahmabhūtamapagatadveṣādidoṣaṃ bhagavantamadrākṣīt // ViP_4,15.14 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413111 (0.026):
mālojjvalam akṣaya tejaḥ svarūpaṃ parama brahma bhūtam apagata dveṣādi
etad anto nṝṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ [BhP 10.83.43] ity ādikaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309569 (0.0):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ || [BhP 10.86.49] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418513 (0.009):
BhP_10.86.049/3 etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814159 (0.009):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310819 (0.052):
manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ || [BhP 12.9.5]
nṛṣu ye svaccha cittā ye ca tad bhaktāparādhetara doṣa malina cittās teṣāṃ
kleśa nāśasya tadātvāpekṣayā, ye tv anyādṛśās teṣāṃ tan
nāśasyonmukhatāpekṣayaiva tebhyaḥ sva vīkṣaṇa vinaṣṭa tamisra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813709 (0.0):
nr nāryaḥ // BhP_10.86.020 //* / tebhyaḥ sva vīkṣaṇa vinaṣṭa tamisra dṛgbhyaḥ $ kṣemaṃ tri loka gurur
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418030 (0.017):
BhP_10.86.021/1 tebhyaḥ sva vīkṣaṇa vinaṣṭa tamisra dṛgbhyaḥ
dṛgbhyaḥ kṣemaṃ tirloka gurur artha dṛśaṃ ca yacchan [BhP 10.83.81] iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813709 (0.026):
tebhyaḥ sva vīkṣaṇa vinaṣṭa tamisra dṛgbhyaḥ $ kṣemaṃ tri loka gurur
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418030 (0.039):
BhP_10.86.021/1 tebhyaḥ sva vīkṣaṇa vinaṣṭa tamisra dṛgbhyaḥ / BhP_10.86.021/2 kṣemaṃ tri loka gurur artha dṛśaṃ ca yacchan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418038 (0.063):
BhP_10.86.021/2 kṣemaṃ tri loka gurur artha dṛśaṃ ca yacchan / BhP_10.86.021/3 śṛṇvan dig anta dhavalaṃ sva yaśo 'śubha ghnaṃ
śravaṇāt, śrī viṣṇu purāṇādy anusārāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318051 (0.051):
hlāda tāpa karī miśrā tvayi no guṇa varjite || iti [ViP 1.12.69] / iti viṣṇu purāṇānusāreṇa hlādiny ākhya tadīya svarūpa śakty ānanda rūpar
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24748341 (0.060):
śrīviṣṇupurāṇavyākhyāne viṣṇucittīye vivaraṇavākyāni samuddhṛtāni santi /
te cāsvaccha cittā dvividhāḥ bhagavad bahirmukhā bhagavad vidveṣiṇaś ca
tad bahirmukhā dvividhāḥ labdhe tad darśane'pi viṣayādy abhiniveśavantas
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21182803 (0.036):
pramāyā darśanāditi cenna / trata yādṛcchikasya / viṣayasatvasyottejakatvenottejakābhāvaviśi
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589624 (0.037):
KAZ04.6.02h/ nāgarika.mahā.mātra.darśane guhamānam apasarantam / anucchvāsa.upaveśinam āvignaṃ śuṣka.bhinna.svara.mukha.varṇaṃ,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233501 (0.038):
taddharmāvacchinnaviṣayatānirūpakatvam/ na tviti/ tadviṣayakaśābdaṃ prati
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2402317 (0.039):
ityapi ca vākyaṃ yaṃ kaṃ cida guṇinaṃ kriyāṃ ca kāṃ cidākṣipya nirvṛṇuyāt / na ca viśeṣadarśane sati nākṣepa iti yuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936181 (0.039):
kiñca vahnivyapte 1 dhūme dṛṣṭe kathaṃ vahnyāvasaṃdehaḥ/ na ca / viśeṣadarśane sati svārasikasya vahnyabhāvasaṃdehasyāsaṃbhavepi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955763 (0.039):
tasya taddharmatvāyogāt/ na ca pramājātīyaviṣayatvaṃ vā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21160178 (0.040):
na ca dāhasāmarthye saṃskāra eva pratyāsattiḥ / sa ca nirviṣayaka iti na / tadviṣayatayā bhanam / iha tu pratyāsattī 1 bhūto vyavasāyaḥ saviṣayaka
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17512679 (0.040):
pradānānāmindradevatākatvāt vakṣyamāṇarītyā ūhāviṣayatvānna tadviṣayatvam / tṛtīyasavanetvindrāviṣṇudevatārthamabhyunnayanena devatābhedenaca
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7128223 (0.041):
bhavatīti / / vivakṣitu prasthalīkarotiteneti / / pravṛttiviṣayatayeṣyamāṇatvamupādeyatā, svarūpeṇeṣyamāṇatvamuddeśyatā,
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697149 (0.041):
yatra padyānantaraṃ gadyāni kalikāśva tanmiśrabhadram / / tadidaṃ caturbhadrādiviṣayam / / caturbhadranibandhanāprakārastu
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24044742 (0.042):
na tat sakalaṃ pratipakṣo duḥkhasamudayadharmajñānayoratatpratipakṣatvāt / / nāpi sakalayo / rūpārūpyayyordarśanaprahātavyānāmapratipakṣatvādityādyābhāvānna
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630882 (0.042):
nādhyayanaviṣayatvaṃ tadabhāvāt, najātiranabhyugamāditi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642269 (0.042):
sātiśayāmilāṣaviṣayatvaṃ nātrāścaryamiti vakrabhipretaṃ dhvanyate /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193494 (0.042):
pakṣatāvacchedakāvacchinnaviśeṣyatānirūpitaviṣayatetyarthaḥ/ / yattu / bhramīyaviṣayatāmādāya doṣavāraṇāya bhramānirūpitatvaṃ niveśyamiti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20962883 (0.042):
yā vyāptistadabhāvavyāpyaviṣayatvena vā/ nādyaḥ/ dūṣikāyāḥ yatra sādhyaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24775418 (0.043):
/ astu tarhi kramikatvaṃ viṣayajñānatadanuvyavasāyayorityatraha asame ti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017872 (0.045):
tajjanyajñānaviṣayatvāt/ na cāsiddhiḥ/ padārthāṃśe śaktijñānasya pareṇāpi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13255434 (0.046):
'pyanyān ityevaṃ pāṭhastanmātrevyavasthita iti tatrāpi sarvaviṣayatvameva / // 10 // (svābhimatapūrvapakṣanirūpaṇam) yathaiva dhūmasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17730934 (0.053):
arthaḥ | yasmān nāsati paramātma samyag darśane sa rāga viṣayocchedas / tasmāt sa rāga viṣayocchedikāyāḥ samyag darśanātmikāyāḥ prajñāyāḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7286639 (0.053):
arthaḥ | yasmān nāsati paramātma-samyag-darśane sa-rāga-viṣayocchedas / tasmāt sa-rāga-viṣayocchedikāyāḥ samyag-darśanātmikāyāḥ prajñāyāḥ
tad avajñātāraś ca | yathā tad avatāra samaye sādhāraṇa deva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233501 (0.008):
taddharmāvacchinnaviṣayatānirūpakatvam/ na tviti/ tadviṣayakaśābdaṃ prati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21160178 (0.009):
na ca dāhasāmarthye saṃskāra eva pratyāsattiḥ / sa ca nirviṣayaka iti na / tadviṣayatayā bhanam / iha tu pratyāsattī 1 bhūto vyavasāyaḥ saviṣayaka
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13255434 (0.016):
'pyanyān ityevaṃ pāṭhastanmātrevyavasthita iti tatrāpi sarvaviṣayatvameva / // 10 // (svābhimatapūrvapakṣanirūpaṇam) yathaiva dhūmasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20962883 (0.017):
yā vyāptistadabhāvavyāpyaviṣayatvena vā/ nādyaḥ/ dūṣikāyāḥ yatra sādhyaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642269 (0.017):
sātiśayāmilāṣaviṣayatvaṃ nātrāścaryamiti vakrabhipretaṃ dhvanyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311060 (0.017):
(stvaṃ)pramādāpagatāyāṃ prajāyāṃ, viṣayanimnāyāṃ, viṣayādhyavasitāyāṃ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21248854 (0.018):
kṛnmātraviṣayatvāt // uchi uñche // 16 // uñchati / 'uñchaḥ kaṇaśa ādānaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955763 (0.018):
tasya taddharmatvāyogāt/ na ca pramājātīyaviṣayatvaṃ vā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17512679 (0.019):
pradānānāmindradevatākatvāt vakṣyamāṇarītyā ūhāviṣayatvānna tadviṣayatvam / tṛtīyasavanetvindrāviṣṇudevatārthamabhyunnayanena devatābhedenaca
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24775418 (0.019):
/ astu tarhi kramikatvaṃ viṣayajñānatadanuvyavasāyayorityatraha asame ti /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7128223 (0.021):
bhavatīti / / vivakṣitu prasthalīkarotiteneti / / pravṛttiviṣayatayeṣyamāṇatvamupādeyatā, svarūpeṇeṣyamāṇatvamuddeśyatā,
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10637964 (0.023):
sukha-duḥkhābhāva-tatsādhanatvenecchāviṣayāṇāṃ ananugatānāmapi / vastusadicchāviṣayatvamevānugamakaṃ evaṃ yadā sukhādāvicchā bhavati
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059088 (0.023):
yadidaṃ pratiśrutkopamāvatārajñḥnam || prḥmodyapratilḥbhaḥ? / yadidaṃ sarvadharmḥṇḥmanupalabdhiḥ, saṃsḥrḥt duḥkhasya utsargo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193494 (0.023):
pakṣatāvacchedakāvacchinnaviśeṣyatānirūpitaviṣayatetyarthaḥ/ / yattu / bhramīyaviṣayatāmādāya doṣavāraṇāya bhramānirūpitatvaṃ niveśyamiti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112635 (0.023):
tulyavittivedyatayeti/ ekajñānaviṣayatayetyarthaḥ/ / tadanuyogī raktaghaṭaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232679 (0.024):
ityatra tacchabdaḥ kāmanādiṃparaḥ/ evaṃ tatsambandhasyetyatrāpi/ tathā / svaviṣayeti/ svapadamatra kāmanāparam/ sādhanatvādītyādinā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044815 (0.024):
svargomestvityevamādirūpatattadiccāprakārībhūtasvargatvādiviśiṣṭaṃ prati
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422990 (0.024):
nākākṣādikṛtaikāryaviṣayatve 'svatantratā |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25938441 (0.024):
vṛddhāj janapadāvadheḥ kālañjarāḥ / / vaikuliśāḥ / / kālañjarakaḥ / / vaikuliśakaḥ / / viṣaya grahaṇamanayatra bhāvārtham /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7473107 (0.024):
vr̥ddhāj janapadāvadheḥ kālañjarāḥ / / vaikuliśāḥ / / kālañjarakaḥ / / vaikuliśakaḥ / / viṣaya grahaṇamanayatra bhāvārtham /
manuṣyādayaḥ, yathā ca kṛṣṇaṃ martyam upāśritya [BhP 10.25.3] ity ādi
durvacaso mahendrādayaḥ | yata uktaṃ śrutibhiḥ
dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419551 (0.0):
BhP_10.87.035/3 dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815107 (0.0):
dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe % na punar upāsate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195161 (0.0):
nikṛṣṭa-vastūnīva viṣayāropaḥ kathaṃ syād ity arthaḥ | / dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya-sukhe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911213 (0.0):
jātāyāṃ bādhyamānatvāyogāt / dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe
na punar upāsate puruṣa sāra harāvasathān | [BhP 10.87.35] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419557 (0.0):
BhP_10.87.035/3 dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe / BhP_10.87.035/4 na punar upāsate puruṣa sāra harāvasathān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815113 (0.0):
dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe % na punar upāsate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195166 (0.0):
dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya-sukhe / na punar upāsate puruṣa-sāra-harāvasthān || ity [BhP 10.87.35] asmākam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911219 (0.0):
dadhati sakṛn manas tvayi ya ātmani nitya sukhe / na punar upāsate puruṣa sāra harāvasathān || [BhP 10.87.35] ity ukteḥ |
mahendraṃ prati śrī bhagavatā ca / mām aiśvarya śrī madāndho daṇḍa pāṇiṃ na paśyati |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375952 (0.0):
BhP_10.27.016/1 mām aiśvarya śrī madāndho daṇḍa pāṇiṃ na paśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774680 (0.0):
mad anusmṛtaye nityaṃ mattasyendra śriyā bhṛśam // BhP_10.27.015 // / mām aiśvarya śrī madāndho daṇḍa pāṇiṃ na paśyati /
taṃ bhraṃśayāmi sampadbhyo yasya cecchāmy anugraham || [BhP 10.27.16] iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774685 (0.0):
mām aiśvarya śrī madāndho daṇḍa pāṇiṃ na paśyati / / taṃ bhraṃśayāmi sampadbhyo yasya cecchāmy anugraham // BhP_10.27.016 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375957 (0.010):
BhP_10.27.016/1 mām aiśvarya śrī madāndho daṇḍa pāṇiṃ na paśyati / BhP_10.27.016/3 taṃ bhraṃśayāmi sampadbhyo yasya cecchāmy anugraham
śrī gopānāṃ tu viṣaya sambandho na svārthaḥ | kintu tat sevopayogārtha
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18357321 (0.055):
nahi parvatādirvā vahnayādirvā anumānasya viṣayaḥ / / kintu tatsambandhaḥ / / naca sambandhijñānena vinā sambandhajñānaṃ sambhavati /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7146785 (0.063):
atha savikalpake janayitavye pūrvāvasthāsmaraṇamevāvāntaravyāpāro na tu / viṣayasambandhaḥ, tadā lakṣaṇavirodho dūṣaṇamityarthaḥ /
eva | yathā (page 13) yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367804 (0.0):
BhP_10.14.035/4 yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767141 (0.0):
yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte // BhP_10.14.035
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345787 (0.0):
yad dhāmārtha-suhṛt-priyātma-tanaya-prāṇāśayās tvat-kṛte || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418527 (0.0):
kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām || [BhP 10.11.58] iti | / yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte [BhP 10.14.25]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421828 (0.0):
yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte || [BhP 10.14.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342475 (0.0):
utsicyamāne payasi tv adhiśrite || [BhP 10.9.5] / yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte [BhP 10.14.35]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18268207 (0.0):
yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tat kṛte ||JGc_1,1.51||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290111 (0.0):
pitṛbhyām abhyamanyanta | yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayas
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575471 (0.0):
yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās tvat kṛte ||[10.14.35]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812760 (0.0):
sukha bhaṅga prasaṅgaḥ yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557840 (0.036):
āstāṃ dhāma suhṛt priyātma tanaya prāṇā hi nas tatkṛte ||JGc_1,15.11||
kṛte [BhP 10.14.35] iti | kṛṣṇe 'rpitātma suhṛd artha kalatra kāmā [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768553 (1.192):
kṛṣṇe 'rpitātma suhṛd artha kalatra kāmā % duḥkhānuśoka bhaya mūḍha dhiyo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369329 (1.788):
BhP_10.16.010/2 ālokya tat priya sakhāḥ paśupā bhṛśārtāḥ / BhP_10.16.010/3 kṛṣṇe 'rpitātma suhṛd artha kalatra kāmā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344319 (1.788):
kṛṣṇe 'rpitātmasuhṛdarthakalatrakāmā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152839 (1.788):
kṛṣṇe 'rpitātma suhṛd artha kalatra kāmā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575430 (0.006):
kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām ||[BhP 10.11.58] / kṛṣṇe' rpitātma suhṛd artha kalatra kāmāḥ [BhP 10.16.10] iti | kṛṣṇe
10.16.10] iti | kṛṣṇaḥ kamala patrākṣaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368935 (0.0):
BhP_10.15.040/3 tṛṇaṃ ca paśavaś cerur hata dhenuka kānane / BhP_10.15.041/1 kṛṣṇaḥ kamala patrākṣaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768194 (0.0):
tṛṇaṃ ca paśavaś cerur hata dhenuka kānane // BhP_10.15.040 // / kṛṣṇaḥ kamala patrākṣaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23444453 (0.0):
tṛṇaṃ ca paśavaś cerur $ hatadhenukakānane // ViP_5,8.13*12:24 // / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣaḥ $ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ // ViP_5,8.13*12:25 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5151116 (0.0):
tṛṇaṃ ca paśavaś cerur hatadhenukakānane // ViP_5,8.13*12:24 // / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ // ViP_5,8.13*12:25 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575432 (0.035):
kṛṣṇe' rpitātma suhṛd artha kalatra kāmāḥ [BhP 10.16.10] iti | kṛṣṇe / kamala patrākṣe sannyastākhila rādhasaḥ [BhP 10.65.6] iti |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16201392 (0.051):
kṛṣṇaḥ kabandhaś ca mahāṃl HV_App.I,42A.376a / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣo **HV_App.I,18.1029**122:6a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550151 (0.051):
tato meghaninādena $ svareṇārivimardanaḥ / **HV_App.I,18.1029**122:5 / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣo $ janānām abhayaṃ dadau //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25013612 (0.051):
kṛṣṇaḥ kabandhaś ca mahāṃl HV_App.I,42A.376a / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣo HV_App.I,18.1029**122:6a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035709 (0.051):
tato meghaninādena svareṇārivimardanaḥ / **HV_App.I,18.1029**122:5 / / kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣo janānām abhayaṃ dadau //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096149 (0.052):
06,023.000*0085_01 kṛṣṇaṃ kamalapatrākṣaṃ puṇyaśravaṇakīrtanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20108793 (0.052):
06,042.000*0134_01 kṛṣṇaṃ kamalapatrākṣaṃ puṇyaśravaṇakīrtanam
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7746675 (0.055):
kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣaḥ ViP_5,8.13*12:25a / kṛṣṇaḥ kamalalocanaḥ ViP_5,38.57*87b
śrī yādava pāṇḍavānāṃ svārtha ivāpi tat sambandhas tad ābhāsa eva |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 489708 (0.060):
tato 'numā na tvābhāsa ityarthaḥ / / yaduktamīśakḷptyanusāreṇeti tadasat /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 465300 (0.064):
sūryādipratibimbā yathā jalādyupādhyāyattāstathopādhyāyattatvenābhāso / netyarthaḥ / / nanvayamartho nopādhyadhīnatādyairityanenaivoktaḥ /
yathoktam / śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānāśanādiṣu |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432235 (0.0):
svargāpavarga-viramaḥ svayam āsa viṣṇuḥ || (10.82.30) / śayyāsanāṭanālāpa- / krīḍā-snānāśanādiṣu |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869138 (0.0):
svargāpavarga-viramaḥ svayam āsa viṣṭuḥ // Lbh_2,1.20 // / śayyāsanāṭanālāpa-krīḍā-snānāśanādiṣu |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422380 (5.960):
BhP_10.90.046/1 śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānādi karmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817724 (5.960):
ye cānuvartinas tasya vavṛdhuḥ sarva yādavāḥ // BhP_10.90.045 // / śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānādi karmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434174 (5.960):
vipra śāpaḥ katham abhūd vṛṣṇīnāṃ kṛṣṇa cetasām || [BhP 11.1.8] ity ādau / śayyāsanāṭanālāpa / krīḍā snānādi karmasu |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413907 (0.035):
BhP_11.06.045/1 śayyāsanāṭana-sthāna- snāna-krīḍāśanādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821994 (0.035):
śayyāsanāṭana sthāna snāna krīḍāśanādiṣu /
na viduḥ santam ātmānaṃ vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa cetasaḥ || [BhP 10.90.46] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422389 (0.0):
BhP_10.90.046/3 na viduḥ santam ātmānaṃ vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa cetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817731 (0.0):
śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānādi karmasu / / na viduḥ santam ātmānaṃ vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa cetasaḥ // BhP_10.90.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434182 (0.0):
krīḍā snānādi karmasu | / na viduḥ santam ātmānaṃ / vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa cetasaḥ || [BhP 10.90.46] ity ādau ca parama sādhutva
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432241 (0.0):
krīḍā-snānāśanādiṣu | / na viduḥ santam ātmānaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869144 (0.0):
śayyāsanāṭanālāpa-krīḍā-snānāśanādiṣu | / na viduḥ santam ātmānaṃ vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ // Lbh_2,1.21 //
kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169258 (0.0):
BhP_01.12.006/1 kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633674 (0.0):
jambūdvīpādhipatyaṃ ca yaśaśca tridivaṃ gatam // BhP_01.12.005 // / kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314979 (0.0):
kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ |
adhijahrur mudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare || [BhP 1.12.6] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633678 (0.0):
kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ / / adhijahrurmudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare // BhP_01.12.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314984 (0.0):
kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ | / adhijahrur mudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare || [BhP 1.12.6] ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169262 (0.009):
BhP_01.12.006/1 kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ / BhP_01.12.006/3 adhijahrurmudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare
ataḥ, evaṃ gṛheṣu saktānāṃ pramattānāṃ tad īhayā [BhP 1.13.17] ity ādikaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169924 (0.020):
BhP_01.13.017/1 evaṃ gṛheṣu saktānāṃ pramattānāṃ tadīhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634292 (0.041):
bhrātṛbhirlokapālābhairmumude parayā śriyā // BhP_01.13.016 // / evaṃ gṛheṣu saktānāṃ pramattānāṃ tadīhayā /
jahal lakṣaṇayā tad upalakṣitān dhṛtarāṣṭrādīn apekṣyoktam |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28111153 (0.055):
vyāvṛttyabhidheyatvādibhinnatvam/ dṛṣṭāntalābhāyeti/ yathā / abhidheyatvādikaṃ vyavahārajanakaṃ tathā vyāvṛttirapi vyavahārajanikā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088171 (0.056):
athavā kṣityādikaṃ kartetyadantargatameva savarjñatvādikaṃ na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28201885 (0.057):
[93] aparokṣajñānāderityādipadena cikirṣāparigrahaḥ/ [93] / cikirṣādikamityādipadena kṛtiparigrahaḥ/ nanu 'yaḥ sarvajñaḥ
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17684642 (0.059):
naratvādikamapyevaṃ tattaddharmatayeyate / / na sarvadharma eko 'sti samudāyastu bhinnagaḥ // MAnuv_2,2.116 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950973 (0.060):
saheturasadāśraya eva/ asati saddharmānaṅgīkārāt/ / kintu vyabhācāradarśanādikameva/ tadabhāve 'sadāśrayayorapi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928498 (0.060):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498056 (0.062):
asya jñāninarastatphalaṃ jñānottarapāpaphalamaśucitvāsambhāṣyatvādikaṃ na / bhavediti cottarāghasyāśleṣa ityanenocyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 482758 (0.063):
daśatvasaṅkhayā khalvapekṣābuddhijanyā tadvayaṅgayā vetyato nāpātato / rūpādikamiva pratyakṣeṇopalabhyate /
ataevānantaraṃ viduras tad abhipretya [BhP 1.13.18] ity ādau | tena
dhṛtarāṣṭrasyaiva śikṣā, na tu teṣām api | / kvacic ca līlā śaktir eva svayaṃ tal līlā mādhurya poṣāya pratikūleṣv
anukūleṣu cātmopakaraṇeṣu tādṛśa śaktiṃ vinyasya tādṛśa tat priya janānām
api viṣayāveśādy ābhāsaṃ sampādayati | yathā pūtanā varṇane valgu
smitāpāṅga visarga vīkṣitair mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760720 (0.0):
suvāsasaṃ kalpita karṇa bhūṣaṇa % tviṣollasat kuntala maṇḍitānanām // / BhP_10.06.005 //* / valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair $ mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360903 (0.004):
BhP_10.06.005/4 tviṣollasat kuntala maṇḍitānanām / BhP_10.06.006/1 valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair
10.16.6] iti | tad ābhāsatva vivakṣayā ca mano harantīṃ
mano harevācarantīm / iti śiṣṭam uktam | tad datta śaktitvaṃ ca tasyās tatraiva sūcitam
na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360849 (0.0):
BhP_10.06.003/1 na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760672 (0.0):
śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu // BhP_10.06.002 // / na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu /
kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi || [BhP 10.6.3] ity / tathaivedaṃ ghaṭate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760675 (0.0):
na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu / / kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi // BhP_10.06.003 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360853 (0.010):
BhP_10.06.003/1 na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu / BhP_10.06.003/3 kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi
amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ / gopyaḥ śriyaṃ draṣṭum ivāgatāṃ patim || [BhP 10.6.6] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760729 (0.0):
valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair $ mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām & / amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ % gopyaḥ śriyaṃ draṣṭum ivāgatāṃ patim //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360914 (0.007):
BhP_10.06.006/2 mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām / BhP_10.06.006/3 amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ
śriyaṃ prākṛta sampad adhiṣṭhātrīṃ patiṃ yaṃ kañcit tad ucita prācīna
puṇya bhājam ity arthaḥ | pūrvavad eva tāṃ tīkṣṇa cittām [BhP 10.6.9] ity
ādau tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360975 (0.005):
BhP_10.06.009/3 vara striyaṃ tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī / hy atiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760787 (0.005):
vara striyaṃ tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām //
10.6.9] ity uktam | / evam eva kvacit tādṛśānām api māyābhibhavābhāso mantavyaḥ | yathā
prāyo māyās tu me bhartur nānyā me'pi vimohinī [BhP 10.13.37] ity ādiṣu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6366565 (0.0):
BhP_10.13.037/3 prāyo māyāstu me bhartur nānyā me 'pi vimohinī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765990 (0.0):
prāyo māyāstu me bhartur nānyā me 'pi vimohinī // BhP_10.13.037 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409094 (0.0):
atra sākṣād eveti tv adhikam upajīvyam | atha yadi prāyo māyāṃ tu me / bhartur nānyā me'pi vimohinī [BhP 10.13.37] tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409137 (0.0):
[Vṛ. reads here: tad evam eka rūpatve'pi prāyo māyāṃ tu me bhartur nānyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321604 (0.056):
bhaktiś ca prāyo māyāstu me bhartuḥ [BhP 10.13.37] ity ādi tad uktiṣu |
śrī baladevādīnām | yathā daitya janmani jaya vijayayoḥ |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5140044 (0.062):
narmadājalāvagāhanakrīḍātipānamadākulenāyatnenaiva / tenāśeṣadevadaityagandharveśajayodbhūtamadāvalepo 'pi rāvaṇaḥ paśur iva
atra pūrveṣāṃsvalpa eva tad ābhāsaḥ | tayos tu samyag iti viśeṣaḥ, tat
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19156850 (0.046):
kathāyāḥ samāśaṅkitavicchedāyāḥ prarohayatīti (?) / / kimuktaṃ bhavati svalpo 'pi vācyaviśeṣaḥ saviśeṣavisphāritaḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652818 (0.053):
na ca avaśyan avicchinnāt vicchinnena bhāvyam iti niyamo 'sti vyavhicārāt / / na ca vicchinno 'pi ābhāsa upadyatām iti tadanusaṃdhānāt tadutpattiḥ
premādīnām anāvaraṇād āvaraṇāc ca | tatra tayor vaira bhāva prāptau
khalu muni kṛtatvaṃ na syāt | mataṃ tu me [BhP 3.16.29] ity atra bhagavad
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16390244 (0.052):
yadi syān nāma mānuṣyaṃ HV_App.I,29A.83a / yadi syān mama tan matam HV_8.33b / yadi syān mayi mādhava HV_App.I,31.159b
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930123 (0.056):
prāpnuvantīti | jñānī tv ātmaiva me matam iti hy uktam | na hi / bhagavat svarūpāṇāṃ satāṃ yuktatamatvam ayuktatamatvaṃ vā vācyam
icchāyās tat kāraṇatvena sthāptitatvāt | / nāpi sā tadīya vaira bhāvāya sampadyate svecchāmayasya ity ādibhyaḥ |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23815064 (0.052):
tathāpi parasparaṃ nirapekṣameva puruṣārthatvamanayoḥ / / icchāyā asaṅkīṇarviṣayatvāditi / / bhavati duḥkhahāniḥ puruṣārthaḥ kiṃ tvanubhūyamānatayā /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28203651 (0.053):
samavetatvameva kāraṇatāvacchedakasaṃbandhaḥ na tu tadīyasvarūpamiti / lāghavamiti/ kāraṇatāvacchedakadharmalāghavamapyatra bodhyam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28151517 (0.056):
ghaṭapadajanyabodhaviṣayatvaprakārakeśvarecchāyā ityarthaṃḥ/ / yatastatpadavācyatvamityādi/ viśeṣyatāsambandhena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2090009 (0.057):
jagatkāraṇatvena savarjñatvaṃ na siddhayati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21021262 (0.058):
vṛṣṭirasīdvṛṣṭirbhaviṣyatītyatītyatītādirūpatvenetyarthaḥ/ / kāraṇatvasaṃbhavadoṣaparihāramāśaṅkyāha na ceti// karaṇamiti//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150663 (0.060):
vinigamakasaṃbhavena, icchāyā eva śaktitvasvīkārāt/ / na ca bhagavadicchāyāḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28151507 (0.063):
ghaṭapadaboddhavyatvaprakārakatadicchāyā iti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28212435 (0.064):
2viśakalitajñānasādhāraṇyānurodhena 3jñānaviśiṣṭajñānatvenaiva / kāraṇatvopagamāt/ evaṃ viśeṣapadarśanasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705060 (0.064):
tadīyanirbhīkatvādijñānādyudīpanatadviṣayāvahelā'dyanubhāvagarvādisaṃcāriṇāṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13260881 (0.064):
jñānābhāve 'pi tathāvidhabodhasyānubhavasiddhatvāt, ato na svātantryeṇa / kāraṇatvanityarthaḥ / / jñānasyaiveti //
traivargikāyāsa vighātam asmat patir vidhatte puruṣasya śakra [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712275 (0.0):
traivargikāyāsavighātamasmat patirvidhatte puruṣasya śakra /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314860 (0.0):
trai vargikāyāsa vighātam asmat / patir vidhatte puruṣasya śakra |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172366 (0.022):
BhP_06.11.023/1 traivargikāyāsavighātamasmat patirvidhatte puruṣasya śakra
ity ādibhiḥ kaimutyāpātāc ca | yathā coktam tathā na te mādhava tāvakāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358441 (0.028):
BhP_10.02.033/1 tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758437 (0.043):
// BhP_10.02.032 //* / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104361 (0.049):
daśame deva stutau [BhP 10.2.33] / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908315 (0.054):
sarvāntarāya nivārakatvam āhuḥ / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134983 (0.060):
sarvottamāśrayeṇa, yathā śrī daśame (10.2.33) / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ [BhP 10.2.33] iti | na ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358447 (0.0):
BhP_10.02.033/1 tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758442 (0.0):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908320 (0.0):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134988 (0.0):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
eva svāparādha bhoga śīghra nistārārtham api tādṛśīcchā jātā iti vācyam |
tādṛśaiḥ parama bhaktaiḥ hi bhaktiṃ vinā sālokyādikam api nāṅgīkriyate |
tat sad bhāve nirayo'py aṅgīkriyata iti (page 14) nātyantikaṃ vigaṇayanty
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926573 (0.041):
cātyantika phalatayā bhavatīty apavarga ity arthaḥ | nātyantikaṃ / vigaṇayanti / [BhP 3.15.48] ity āder ātyantika pralayatayā tat prasiddheś ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907821 (0.047):
7.7.44] ity ādi | naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity / ādi | / nātyantikaṃ vigaṇayanty api te [BhP 3.15.48] ity ādi ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317767 (0.062):
cākāka grastatvena sāmye'pi tasyā ānandādhikyam uktam | evaṃ nātyantikaṃ / vigaṇayanti [BhP 3.15.48] ity ādau, mat sevayā pratītaṃ te [BhP 9.4.67]
[BhP 3.15.48] ity ādeḥ | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tād [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312236 (0.0):
prītimatām eva | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tāc ceto'livad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322126 (0.0):
samānyeṣv api | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tāt [BhP 3.15.49]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406397 (1.192):
BhP_03.15.049/1 kāmaṃ bhavaḥ sva-vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655491 (1.192):
kuśalā rasa jñāḥ // BhP_03.15.048 //* / kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc $ ceto 'livad yadi nu te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999784 (1.192):
kīrtanya tīrtha yaśasaḥ kuśalā rasa jñāḥ || [BhP 3.15.48] / kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001576 (1.192):
na vitṛpta dṛśo mudā kaiḥ [BhP 3.15.42], kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair / nirayeṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932278 (0.006):
catuḥsanena kāmaṃ bhavaḥ savṛjinair nirayeṣu nastāt [BhP 3.15.49] ity ādau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000750 (0.031):
jātāni yatas tvad bhaktau śaptau | atas tair vṛjinair nirayeṣu kāmaṃ / no'smākaṃ bhavo janma syāt | anena tad adhigama uttara pūrvārdhayor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926573 (0.051):
cātyantika phalatayā bhavatīty apavarga ity arthaḥ | nātyantikaṃ / vigaṇayanti / [BhP 3.15.48] ity āder ātyantika pralayatayā tat prasiddheś ca |
3.15.49] ity ādeś ca | / ataevābhyām api tathaiva prārthitam / mā vo 'nutāpa kalayā bhagavat smṛti ghno
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406075 (0.0):
BhP_03.15.036/3 mā vo 'nutāpa-kalayā bhagavat-smṛti-ghno
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655205 (0.0):
aśeṣam & / mā vo 'nutāpa kalayā bhagavat smṛti ghno % moho bhaved iha tu nau vrajator
moho bhaved iha tu nau vrajator adho 'dhaḥ [BhP 3.15.36] ity anena |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406083 (0.0):
BhP_03.15.036/3 mā vo 'nutāpa-kalayā bhagavat-smṛti-ghno / BhP_03.15.036/4 moho bhaved iha tu nau vrajator adho 'dhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655212 (0.0):
mā vo 'nutāpa kalayā bhagavat smṛti ghno % moho bhaved iha tu nau vrajator
na ca tayor vāstava vaira bhāve sati bhaktāntarāṇām api sukhaṃ syād iti
vācyam | bhakti svabhāva bhakta sauhṛda virodhād eva | tasmāt tayor vaira
bhāvābhāsatva eva śrī bhagavatas tayor anyeṣāṃ bhaktānām api rasodayaḥ
syād iti sthitam | tata evam arthāpatti labdhaṃ sarva bhakta sukhada śrī
bhagavad abhimata yuddha kautukādi sampādanārthaṃ
vairabhāvātmakamāyikopādhiṃ svābhIkāṇimādi siddhikena śuddha
sattvātmaka sva vigraheṇa praviśya sva sānnidhyena centaīkṛtya ca vilīya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001435 (0.050):
na te prākṛta sattva pariṇāmā na vā tat pracurāḥ, kintu sva prakāśattā / lakṣaṇa śuddha sattva prakāśitā iti prāktanam evoktaṃ vyaktam | ataeva
sthitāyā api bhakti vāsanāyāḥ prabhāveṇa tatrānāviṣṭāv eva tiṣṭhataḥ | ato
vaira bhāva ja smaraṇena vaira bhāvo'pagata ity ubhayam api bāhyam | etad
abhipretyaiva śrī vaikuṇṭhenāpy uktam yātaṃ mā bhaiṣṭam astu śam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407041 (0.009):
BhP_03.16.029/1 bhagavān anugāv āha yātaṃ mā bhaiṣṭam astu śam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656072 (0.020):
bhagavān anugāv āha yātaṃ mā bhaiṣṭam astu śam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422748 (0.020):
bhagavān anugāv āha yātaṃ mā bhaiṣṭam astu śam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322944 (0.020):
bhagavān anugāv āha yātaṃ mā bhaiṣṭam astu śam | / brahma tejaḥ samartho 'pi hantuṃ necche mataṃ tu me || [BhP 3.16.29] iti |
[BhP 3.16.29] iti | / tathā hi hiraṇyākṣa yuddhe parānuṣaktaṃ [BhP 3.18.9] ity ādi padye ṭīkā
ca pracaṇḍa manyutvam adhikṣepādikaṃ cānukaraṇa mātraṃ daitya vākya
bhītānāṃ devānāṃ bhaya nivṛttaye | vastutas tena tathānuktatvena kopādi
hetv abhāvād ity eṣā | karālā [BhP 3.19.8] iti padye ca iveti vastutaḥ
krodhābhāvaḥ ity eṣā | / tad evaṃ syamantakopākhyāna mahā kāla puropakhyāna
mauṣalopākhyānādau śrī baladevārjuna nāradādīnāṃ krodhādy āveśo'pi
tad ābhāsatva leśenaiva saṅgamayitavyaḥ | tatra śrī baladevārjunādīnāṃ
bhagavan matājñānena śrī nāradādīnāṃ tu taj jñāneneti vivekaḥ kopitā
munayaḥ śepur bhagavan mata kovidāḥ [BhP 3.3.24] iti tṛtīye śrīmad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647091 (0.006):
kopitā munayaḥ śepur bhagavan mata kovidāḥ // BhP_03.03.024 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397346 (0.008):
BhP_03.03.024/2 kopitā munayaḥ śepur bhagavan-mata-kovidāḥ
uddhava vākyāt | tasmāt yeṣāṃ liṅgāntareṇa niṣṇāta eva sākṣātkāro
gamyate, teṣām asvacchāntaḥkaraṇatvaṃ pratīyamānam api tad ābhāsa eva |
yeṣāṃ tu na gamyate viṣayāveśādikaṃ ca dṛśyate, teṣāṃ sākṣāt kārābhāsa
eveti nirṇītam | tad evam asvaccha citteṣu bahirmukhāḥ paśyanto'pi na
paśyantīty uktam | / tad dveṣiṇaś ca dvividhāḥ | eke saundaryādikaṃ gṛhṇanti tathāpi tan
mādhuryāgrahaṇāt tatraivārucyā dviṣanti yathā kālayavanādayaḥ | anye tu
vaikṛtyam eva pratiyanti tato dviṣanti ca yathā mallādayaḥ | tad evaṃ
pūrvottarayoś caturṣv api bhedeṣu sa doṣa jihvāḥ khaṇḍāśino dṛṣṭāntāḥ |
eke hi (page 15) pitta vāta ja doṣavantas tad āsvādaṃ na gṛhṇanti, kintu
sarvādaram avadhāya nāvajānanti | anye tv abhimānino'vajānanty api |
athāpare madhura rasam idam iti gṛhṇanti kintu tiktāmlādi rasa priyās tam
eva rasaṃ dviṣanti | avare ca tiktatayaiva tad gṛhṇanti, dviṣanti ceti |
sarveṣāṃ / caiṣāṃ nija doṣa savyavadhāna khaṇḍa grahaṇa vat tad ābhāsatvam | teṣāṃ
bhagavat svabhāvānubhavaś ca yukta eva jñāna bhakti śuddha prīty
abhāvena sac cid ānandatva pāramaiśvary parama mādhurya lakṣaṇānāṃ tat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752275 (0.048):
paramārthataḥ śuddha sac cid ānanda rūpatva jñānena tad apanudyājasyāpi
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512733 (0.048):
paramārthataḥ śuddha-sac-cid-ānanda-rūpatva-jñānena tad-apanudyājasyāpi
svabhāvānāṃ grahītum aśakyatvāt | tad agrahaṇe'pi kālāntare nistāraḥ
khaṇḍa sevanavad eva jñeyaḥ | yathoktaṃ viṣṇu purāṇe tatas tam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979881 (0.061):
purastād vistareṇa vivecanīyam | bhagavac chabdārthaḥ śrī viṣṇu purāṇe / [6.5.66 69, 73 75, 79] proktaḥ | / yat tad avyaktam ajaram acintyam ajam akṣayam |
evākrośeṣūccārayan [ViP 4.15.9] ity ādinā apagata dveṣādi doṣaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309876 (0.0):
bhūtam apagata dveṣādi doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.9] ity anena |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860546 (0.0):
brahma-bhūtam apagata-dveṣādi-doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt // Lbh_1,5.47 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156122 (0.0):
brahmabhūtamapagatadveṣādidoṣaṃ bhagavantamadrākṣīt // ViP_4,15.14 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413110 (0.030):
mālojjvalam akṣaya tejaḥ svarūpaṃ parama brahma bhūtam apagata dveṣādi / doṣo bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.15] iti śiśupālam uddiśya viṣṇu
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142980 (0.044):
apagatarāgadveṣādidoṣaṃ bhagavantam adrākṣīt || ViP_4,15.10 ||
bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.14] ity antena | / tasmāt svaccha cittānām eva sākṣātkāraḥ, sa eva ca mukti saṃjña iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309877 (0.0):
bhūtam apagata dveṣādi doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.9] ity anena |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142981 (0.0):
apagatarāgadveṣādidoṣaṃ bhagavantam adrākṣīt || ViP_4,15.10 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156123 (0.0):
brahmabhūtamapagatadveṣādidoṣaṃ bhagavantamadrākṣīt // ViP_4,15.14 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413111 (0.038):
mālojjvalam akṣaya tejaḥ svarūpaṃ parama brahma bhūtam apagata dveṣādi / doṣo bhagavantam adrākṣīt [ViP 4.15.15] iti śiśupālam uddiśya viṣṇu
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860547 (0.048):
brahma-bhūtam apagata-dveṣādi-doṣaṃ bhagavantam adrākṣīt // Lbh_1,5.47 //
sthitam | / tasya brahma sākṣātkārād apy utkarṣas tu bhagavat sandarbhe sanakādi
vaikuṇṭha darśana prastāve śrī nārada vyāsa saṃvādādi maya brahma
bhagavat tāratamya prakaraṇe ca darśita eva | yatra tasyāravinda nayanasya
[BhP 3.15.43] ity ādikaṃ, jijñāsitam adhītaṃ ca [BhP 1.5.4] ity ādikaṃ ca
vacana / jātaṃ prabalatamam | tathaiva śrī dhruvoktam yā nirvṛtis tanu bhṛtām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317778 (0.007):
vigaṇayanti [BhP 3.15.48] ity ādau, mat sevayā pratītaṃ te [BhP 9.4.67] / ity ādau, / yā nirvṛtis tanu bhṛtām [BhP 4.9.10] ity ādi śrī dhruva vākye'pi yojyam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327361 (0.014):
tathā brahmāsvādād apy adhikatvaṃ yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ [BhP 4.9.10] ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673534 (0.021):
n ṇām // BhP_04.09.009 //* / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma $ dhyānād
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524758 (0.031):
BhP_04.09.009/4 icchanti yat sparśajaṃ niraye 'pi n-ṇām / BhP_04.09.010/1 yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṃ tava pāda-padma-
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104044 (0.031):
caturthe śrī dhruvasya [BhP 4.9.10] / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119372 (0.037):
caturthe śrī dhruvoktau (4.9.10) / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990231 (0.053):
nirasya tato'py adhika sahāsukhatvam darśitam | tad uktaṃ śrī dhruvena / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002786 (0.062):
camatkāra viśeṣa śravaṇād api tasyaiva pūrṇatvam āha | / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
[BhP / 4.9.10] ity ādi śrī bhāgavata vaktṛ tātparyaṃ ca tatraiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317778 (0.007):
vigaṇayanti [BhP 3.15.48] ity ādau, mat sevayā pratītaṃ te [BhP 9.4.67] / ity ādau, / yā nirvṛtis tanu bhṛtām [BhP 4.9.10] ity ādi śrī dhruva vākye'pi yojyam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327361 (0.044):
tathā brahmāsvādād apy adhikatvaṃ yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ [BhP 4.9.10] ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673534 (0.058):
n ṇām // BhP_04.09.009 //* / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma $ dhyānād
sva mukha nibhṛta / cetās tad vyudastānya bhāvaḥ [BhP 12.12.69] ity ādinā darśitam | śrī
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550500 (0.007):
BhP_12.12.069/1 sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastānya-bhāvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846313 (0.045):
sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastānya bhāvo $ 'py
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933698 (0.045):
bhaktānām | sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastānya bhāvo'py ajita rucira
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001041 (0.048):
ātmārāmāṇāṃ tādṛśatvaṃ śrūyate | sva sukha nibhṛta cetās tad vyudas tāny
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979837 (0.059):
sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastāny abhāvo'
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424390 (0.059):
bhaktāḥ sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastāny abhāvo'py ajita rucira
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919325 (0.062):
ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29] ity ādau | / sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastānya bhāvo'py
gītopaniṣatsu ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54] ity ādinā ted
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900816 (0.020):
krama mukti mārge pravṛttir jāyate | tathā brahma bhūtaḥ prasannātmā / [Gītā 18.54] ity ādi śrī gītānusāreṇa yadi krama bhakti mārge pravṛttiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855884 (0.023):
samatītyaitān brahma bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723455 (0.023):
samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate [Gītā 14.26] | brahma-bhūtaḥ / prasannātmā na śocati na kāṅkṣati [Gītā 18.55] iti vakṣyamāṇāc ca | na sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909898 (0.033):
kiñcid bhedenaiva gṛhyate tac ca brahma bhūtaḥ prasannātmā [Gītā 18.54]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002681 (0.034):
brahma bhūyāya kalpate || [Gītā 18.53] / brahma bhūtaḥ prasannātmā / na śocati na kāṅkṣati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004885 (0.041):
samanantaram upāsanānukrameṇa yathāgre'kṣarād anantaraṃ tad uktam, / yathā brahma bhūtaḥ prasannātmety [Gītā 18.55] ādyānusāreṇa
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470631 (0.048):
yathāvasthitam ātmānam anubhavatītyarthaḥ // BhGR_18.51 53 // / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867294 (0.056):
mat para bhakti pātratā lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16035907 (0.056):
mat-para-bhakti-pātratā-lakṣaṇo vā | evaṃ vakṣyati brahma-bhūtaḥ / prasannātmā ity ādi ||20|| / BhG 14.21
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6824781 (0.062):
BhG 18.54 / brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900967 (0.063):
bhakty upakaraṇatvaṃ brahma bhūtaḥ prasannātmā ity ādi gītā vacanāt |
evāṅgīkṛtam | ataeva śrī prahlādasya bhagavat sākṣātkāra kṛta
sarvāvadhūnana pūrvaka brahma sākṣātkārānantara bhagavat sākṣātkāra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124499 (0.060):
sākṣātkārānantaravailakṣaṇyapratipādanāya sākṣātkārarūpasyāpi
viśeṣātmaka nirvṛtiṃ parmābhīṣṭatvenāha
sa tat kara sparśa dhutākhilāśubhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723769 (0.0):
BhP_07.09.005 // / sa tatkarasparśadhutākhilāśubhaḥ sapadyabhivyaktaparātmadarśanaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389976 (1.192):
BhP_07.09.006/1 sa tatkarasparśadhutākhilāśubhaḥ
sapady abhivyakta parātma darśanaḥ / tat pāda padmaṃ hṛdi nirvṛto dadhau
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389989 (0.0):
sapadyabhivyaktaparātmadarśanaḥ / BhP_07.09.006/2 tatpādapadmaṃ hṛdi nirvṛto dadhau hṛṣyattanuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723778 (0.0):
sa tatkarasparśadhutākhilāśubhaḥ sapadyabhivyaktaparātmadarśanaḥ /
hṛṣyat tanuḥ klinna hṛd aśru locanaḥ || [BhP 7.9.6]
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389995 (0.0):
BhP_07.09.006/2 tatpādapadmaṃ hṛdi nirvṛto dadhau hṛṣyattanuḥ / klinnahṛdaśrulocanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723784 (0.0):
tatpādapadmaṃ hṛdi nirvṛto dadhau hṛṣyattanuḥ klinnahṛdaśrulocanaḥ //
|| 7.9 || śrī śukaḥ || 7 || / īdṛśe'pi bhagavat sākṣāt kāre bahiḥ sākṣātkārasyotkarṣam āha
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547539 (0.0):
BhP_12.09.005/1 gṛhītvājādayo yasya śrīmat-pādābja-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843563 (0.0):
vareṇaitāvatālaṃ no yad bhavān samadṛśyata // BhP_12.09.004 // / gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam /
manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ || [BhP 12.9.5]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547547 (0.0):
BhP_12.09.005/1 gṛhītvājādayo yasya śrīmat-pādābja-darśanam / BhP_12.09.005/3 manasā yoga-pakvena sa bhavān me 'kṣi-gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843571 (0.0):
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam / / manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ // BhP_12.09.005 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418513 (0.037):
BhP_10.86.049/3 etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814161 (0.048):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 // / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309885 (0.052):
etad anto nṝṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ [BhP 10.83.43] ity ādikaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309569 (0.055):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ || [BhP 10.86.49] iti |
ṭīkā ca yasya tava śrīmat pādābja darśanaṃ manasāpi gṛhītvā prāpya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843563 (0.022):
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547538 (0.029):
BhP_12.09.005/1 gṛhītvājādayo yasya śrīmat-pādābja-darśanam
prākṛtā apy ajādayo bhavanti sa bhavān me'kṣi gocaro jāto'sti kim ataḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547546 (0.062):
BhP_12.09.005/3 manasā yoga-pakvena sa bhavān me 'kṣi-gocaraḥ / BhP_12.09.006/1 athāpy ambuja-patrākṣa puṇya-śloka-śikhāmaṇe
paraṃ / vareṇety arthaḥ ity eṣā | atra yat pāda pāṃśur bahu janma kṛcchrataḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325318 (0.057):
yat pādāṃśur bahu janma kṛcchrata [BhP 10.12.12] ity anantara padyam api
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365234 (0.060):
BhP_10.12.012/1 yat pāda pāṃsur bahu janma kṛcchrato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764750 (0.060):
yat pāda pāṃsur bahu janma kṛcchrato $ dhṛtātmabhir yogibhir apy alabhyaḥ
10.12.12] ity ādikam apy anusandheyam | ataeva / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403590 (0.0):
mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham || / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309413 (1.192):
lakṣaṇaś ca | (page 11) yathā / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165336 (0.029):
BhP_01.06.034/1 pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630001 (0.038):
mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham // BhP_01.06.033 // / pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090683 (0.062):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha padaḥ priya śravaḥ |
āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165345 (0.0):
BhP_01.06.034/3 āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630009 (0.0):
pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ / / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi // BhP_01.06.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403596 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.33 34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309419 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34] ity ādau |
ity evam bhāvavān api / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409844 (5.960):
BhP_11.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.02.001/1 govinda-bhuja-guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818240 (5.960):
BhP_11.02.001/0 śrī śuka uvāca / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410199 (5.960):
tvayi viśvātmake tāni kiṃ me 'dṛṣṭaṃ vipaśyataḥ || [BhP 10.41.4] / ataeva / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920142 (5.960):
duṣṭāś ca tasmin bāḍhaṃ rajyanta eveti | tad uktaṃ śrī śukena / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃkṛṣṇopāsana lālasaḥ || [BhP 11.2.1] ity uktam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920145 (0.0):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha | / avātsīn nārado'bhīkṣṇaṃkṛṣṇopāsana lālasaḥ ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409848 (0.030):
BhP_11.02.001/1 govinda-bhuja-guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha / BhP_11.02.001/3 avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana-lālasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818243 (0.036):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha / / avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana lālasaḥ // BhP_11.02.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410202 (0.036):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha | / avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana lālasaḥ || [BhP 11.2.1] [Vṛ. addition
|| 12.9 || mārkaṇḍeyaḥ śrī nārāyanarṣim || 8 || / athaitasyāṃ bhagavat sākṣātkāra lakṣaṇāyāṃ muktau jīvad avasthāyām āha
(page 16) / akiñcanasya dāntasya śāntasya sama cetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826793 (0.0):
mayātmanā sukhaṃ yat tat kutaḥ syād viṣayātmanām // BhP_11.14.012 // / akiñcanasya dāntasya śāntasya sama cetasaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419063 (0.020):
BhP_11.14.012/3 mayātmanā sukhaṃ yat tat kutaḥ syād viṣayātmanām / BhP_11.14.013/1 akiñcanasya dāntasya śāntasya sama-cetasaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12802084 (0.043):
MSS_0073 1 akiṃcanasya dāntasya śāntasya samacetasaḥ /
mayā santuṣṭa manasaḥ sarvāḥ sukha mayā diśaḥ || [BhP 11.14.13]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826799 (0.0):
akiñcanasya dāntasya śāntasya sama cetasaḥ / / mayā santuṣṭa manasaḥ sarvāḥ sukha mayā diśaḥ // BhP_11.14.013 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419069 (0.028):
BhP_11.14.013/1 akiñcanasya dāntasya śāntasya sama-cetasaḥ / BhP_11.14.013/3 mayā santuṣṭa-manasaḥ sarvāḥ sukha-mayā diśaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394960 (0.045):
BhP_07.15.016/2 kutastat kāmalobhena dhāvato 'rthehayā diśaḥ / BhP_07.15.017/1 sadā santuṣṭamanasaḥ sarvāḥ śivamayā diśaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12802089 (0.048):
MSS_0073 1 akiṃcanasya dāntasya śāntasya samacetasaḥ / / MSS_0073 2 mayā saṃtuṣṭamanasaḥ sarvāḥ sukhamayā diśaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728378 (0.054):
kutastat kāmalobhena dhāvato 'rthehayā diśaḥ // BhP_07.15.016 // / sadā santuṣṭamanasaḥ sarvāḥ śivamayā diśaḥ /
bhagavantaṃ vinā kiñcanānyad upādeyatvena nāstīty akiñcanasya | tatra
hetuḥ / meyeti | akiñcanatvenaiva hetunā viśeṣaṇa trayaṃ dāntasyeti | anyatra
heyopādeyatārohityāt sama cetasaḥ | sarvatra tasyaiva sāksātkārāt sarvā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439388 (0.054):
(26) sarvatra samacittatvāt samakramatā /
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4655407 (0.055):
dharmanairātmyena ca dharmasamatāṃ pratividhya sarvasattveṣu sadā / ātmasamacittatāṃ prattilabhate | pañcavidhayā samatayā | nairātmyasamatayā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10918949 (0.060):
śāstramantareṇānavagamyamānatvāt / / yattu heyopādeyarahitatvādupadeśānarthakyamiti, naiṣa doṣaḥ,
uktam || / || 11.14 || śrī bhagavān || 9 || / tatrotkrāntāvasthā ca śrī prahlāda stutau
uśattama te 'ṅghri mūlaṃ prīto 'pavarga śaraṇaṃ hvayase kadā nu [BhP
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8390254 (0.0):
BhP_07.09.016/3 baddhaḥ svakarmabhiruśattama te 'ṅghrimūlaṃ / BhP_07.09.016/4 prīto 'pavargaśaraṇaṃ hvayase kadā nu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724016 (0.0):
baddhaḥ svakarmabhiruśattama te 'ṅghrimūlaṃ % prīto 'pavargaśaraṇaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315229 (0.0):
baddhaḥ sva karmabhir uśattama te 'ṅghri mūlaṃ / prīto 'pavarga śaraṇaṃ hvayase kadā nu || [BhP 7.9.16]
ity ādau jñeyā | saivāntimā | muktiś ca pañcadhā sālokya sārṣṭi sārūpya
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415898 (0.056):
BhP_03.29.013/1 sālokya-sārṣṭi-sāmīpya- sārūpyaikatvam apy uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664311 (0.056):
ahaituky avyavahitā yā bhaktiḥ puruṣottame // BhP_03.29.012 // / sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634073 (0.056):
sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119355 (0.056):
sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21324293 (0.062):
sālokyasārūpyasāmīpyasāyujyalakṣaṇaṃ mokṣamicchanti |
sāmīpya sāyujya bhedena | tatra sālokyaṃ samāna lokatvaṃ śrī vaikuṇṭha
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415898 (0.039):
BhP_03.29.013/1 sālokya-sārṣṭi-sāmīpya- sārūpyaikatvam apy uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664311 (0.039):
ahaituky avyavahitā yā bhaktiḥ puruṣottame // BhP_03.29.012 // / sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634073 (0.039):
sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119355 (0.039):
sabhājayante mama pauruṣāṇi || RBhrs_1,2.27 || / sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27146452 (0.049):
muktiścaturdhā varṇitā sālokyasārūpyasāmīpyasāyujyabhedāt // GRhtCM_1.3:6
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120391 (0.060):
tṛtīya skandhe śrī kāpileye [BhP 3.29.13] / sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118428 (0.062):
ahaituky avyavahitā yā bhaktiḥ puruṣottame || RBhrs_1,1.13 || / sālokya sārṣṭi sāmīpya sārūpyaikatvam apy uta |
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21324293 (0.064):
sālokyasārūpyasāmīpyasāyujyalakṣaṇaṃ mokṣamicchanti |
vāsaḥ | sārṣṭis tatraiva samānaiśvaryam api bhavatīti | sārūpyaṃ tatraiva
samāna rūpatādi prāpyata iti | sāmīpyaṃ samīpa gamanādhikāritvam |
sāyujyaṃ keṣāṃcit bhagavac chrī vigraha eva praveśo bhavatīti | sālokyādi
śabdānāṃ mukty ādi śabda sāmānādikaraṇyaṃ ca sālokyāditva
prādhānyena | tatra sālokya sārṣṭi sārūpya mātre prāyo'ntaḥ karaṇa
sākṣātkāraḥ | sāmīpye prāyo bahiḥ | sāyujye cāntara eva | tathāpi prakaṭa
sphūrti lakṣaṇaṃ tat suṣuptivad anati prakaṭa sphūrti lakṣaṇāt brahma
sāyujyād bhidyate | utkrānta mukty avasthāyām api viśeṣa sphūrtiḥ śrutāv
eva sammatā / sa evādhastāt sa upariṣṭāt sa paścāt sa purastāt sa dakṣiṇataḥ sa
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24158621 (0.0):
samprasādādeḥ, kintu 'sa evādhastātsa upariṣṭātsa paścātsa purastātsa
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3361352 (0.0):
sa evādhastāt sa upariṣṭāt sa paścāt sa purastāt sa dakṣiṇataḥ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10736160 (0.061):
upadadhātyathottarāḥ purastādevāgra upadhāya dakṣiṇata uttarato madhye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24158673 (0.061):
paścātpurastāddakṣiṇata uttarataḥ sarvatrāsti / tatprayojanamāha sa
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10736152 (0.063):
athāto 'nvāvṛtam | purastādupadhāya dakṣiṇataḥ paścāduttarato madhya
uttarataḥ sa / evedaṃ sarvam ity athāto'haṃkārādeśa evāham evādhastād aham upariṣṭād
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3361362 (0.0):
sa evādhastāt sa upariṣṭāt sa paścāt sa purastāt sa dakṣiṇataḥ sa / uttarataḥ | / sa evedaṃ sarvam iti |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24158621 (0.040):
samprasādādeḥ, kintu 'sa evādhastātsa upariṣṭātsa paścātsa purastātsa / dakṣiṇataḥ sa uttarataḥ sa evedaṃ sarvam'; (chāṃ. 7 25 1.) iti vākye,
ahaṃ paścād ahaṃ purastād ahaṃ dakṣiṇato'ham uttarato'ham evedaṃ sarvam
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3361370 (0.0):
aham evādhastād aham upariṣṭād ahaṃ paścād ahaṃ purastād ahaṃ dakṣiṇato
iti | [ChU 7.25.1] iti | / eṣā ca pañcavidhāpi guṇātītaiva | nirguṇāyāṃ bhūma vidyāyām eva sa
ekadhā bhavati tridhā bhavati [ChU 7.26.2] ity ādinā tad vidhasya muktasya
svecchayā nānā vidha rūpa prākaṭya śravaṇāt na yatra māyā [BhP 2.9.10] ity
ādau vaikuṇṭhasya māyātītatva śravaṇāt | atrāvṛtti rāhityaṃ cāṅgīkṛtam
anāvṛttiḥ śabdād [Vs. 4.4.23] ity anena na sa punar āvartate [ChāU 8.15.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996981 (0.0):
grasate | na sa punar āvartate iti śruteḥ [ChāU 8.15.1] |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16544243 (0.063):
anāvṛttiḥ śabdād anāvṛttiḥ śabdāt | BBs_4,4.22 | / śāstrasamāptiṃ sūcayantsūtrakāraṃ pūjayati-bhagavāniti /
śruteḥ | tathoktaṃ hiraṇya kaśipūpadruta devaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996980 (0.059):
grasate | na sa punar āvartate iti śruteḥ [ChāU 8.15.1] |
tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harir īśvaraḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386072 (0.0):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720106 (0.0):
anyatrālabdhaśaraṇāḥ śaraṇaṃ yayuracyutam // BhP_07.04.021 // / tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679389 (0.036):
yatra yajña patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / / anvabhūyata sarvātmā sarva loka guruḥ prabhuḥ // BhP_04.19.003 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531042 (0.048):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732291 (0.063):
priyatāṃ bhagavānviṣṇussarvalokeśvaro hariḥ /"
yad gatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ || [BhP 7.4.22] iti |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386080 (0.0):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720113 (0.0):
tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / / yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ // BhP_07.04.022 //
śrī kapila devena ca / na karhicin mat parāḥ śānta rūpe
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413282 (0.0):
BhP_03.25.039/1 na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe naṅkṣyanti no me 'nimiṣo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661893 (0.0):
BhP_03.25.038 // / na karhicin mat parāḥ śānta rūpe naṅkṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996795 (0.0):
parasya me te 'śnuvate tu loke || / na karhicin mat parāḥ śānta rūpe
naṅkṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetiḥ || [BhP 3.25.39] iti |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413287 (0.0):
BhP_03.25.039/1 na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe naṅkṣyanti no me 'nimiṣo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661897 (0.0):
na karhicin mat parāḥ śānta rūpe naṅkṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996799 (0.0):
na karhicin mat parāḥ śānta rūpe / naṅkṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetiḥ |
ā brahma bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807971 (0.0):
BhG 8.16 / ā brahma bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13100709 (0.0):
BhG 8.16 / ā brahma-bhuvanāl lokāḥ punar-āvartino 'rjuna |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920392 (5.960):
kiṃ punas tvatto 'nyat prāptāḥ punar āvartante ? ity ucyate / ā brahma bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996989 (5.960):
grasate | na sa punar āvartate iti śruteḥ [ChāU 8.15.1] | / ābrahma bhuvanāl lokāḥ / punar āvartino 'rjuna |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421379 (0.025):
evānāvṛttihetur iti darśayati // 15 // / (ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444177 (0.025):
apunarāvṛttau ca hetum anantaram āha / ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100681 (0.052):
06,030.015c nāpnuvanti mahātmānaḥ saṃsiddhiṃ paramāṃ gatāḥ / 06,030.016a ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625662 (0.060):
nāpnuvanti mahātmānaḥ saṃsiddhiṃ paramāṃ gatāḥ Bhg_08.015c / [=MBh_06,030.015c] / ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna Bhg_08.016a [=MBh_06,030.016a]
mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate || [Gītā 8.16] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17807978 (0.0):
ā brahma bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna | / mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate ||16||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920398 (0.0):
ā brahma bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna | / mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate ||BhG_8.16||
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13100716 (0.0):
ā brahma-bhuvanāl lokāḥ punar-āvartino 'rjuna | / mām upetya tu kaunteya punar-janma na vidyate ||16||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996996 (0.0):
ābrahma bhuvanāl lokāḥ / punar āvartino 'rjuna | / mām upetya tu kaunteya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442605 (0.0):
ca punar nivartante / mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate" iti"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920432 (0.005):
'rjuna | mām ekam upetya tu kaunteya punar janma punar utpattiḥ na vidyate
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421384 (0.021):
(ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna / / mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate // BhG_8.16 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444182 (0.021):
ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna | / mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || BhG_8.16 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100684 (0.035):
06,030.016a ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna / 06,030.016c mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624826 (0.035):
mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate 8.16
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625671 (0.035):
mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate Bhg_08.016c
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421567 (0.043):
mukter aniyamadarśanād avirodho 'tra / mām upetya he kaunteya punar janma
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama | [Gītā 15.4] iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103985 (0.0):
06,037.006c yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10943966 (0.0):
yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama' (15.6) iti, 'yadādityagataṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24167575 (0.0):
yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama // (gī. 15.6.) iti ca // 23
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627973 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629739 (0.0):
[=MBh_06,037.006a] / yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama Bhg_15.006c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940679 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama ||BhG_15.6||
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17667899 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama ||6||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998136 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ hareḥ ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462335 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama || BhG_15.6 ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864091 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ hareḥ // Lbh_1,5.248 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462376 (0.007):
bhagavatprapattimūlam asaṅgādi / yad gatvā punar na nivartante, tat / paramaṃ dhāma paraṃ jyotiḥ mama madīyam; madvibhūtibhūtaḥ mamāṃśa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809450 (0.023):
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama ||21|| / śrīdharaḥ avināśe pramāṇaṃ darśayann āha avyakta iti | yo bhāvo 'vyakto
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102189 (0.023):
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama ||21|| / śrīdharaḥ - avināśe pramāṇaṃ darśayann āha avyakta iti | yo bhāvo 'vyakto
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920752 (0.024):
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama ||BhG_8.21||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421872 (0.024):
yaṃ prāpya na nivartante taddhāma paramaṃ mama // BhG_8.21 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444433 (0.024):
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama || BhG_8.21 ||
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668144 (0.030):
yad gatvā yato na nivartante | tan mamaiva dhāma svarūpaṃ paramaṃ śrīmat |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102960 (0.031):
viśvanāthaḥ --- nanu yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama iti / tva-uktyā tvad-bhaktās tvāṃ prāptā na punar āvartanta ity uktam | na tatra
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625758 (0.040):
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama Bhg_08.021c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17810221 (0.042):
viśvanāthaḥ nanu yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama iti / tva uktyā tvad bhaktās tvāṃ prāptā na punar āvartanta ity uktam | na tatra
tat prasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam | [Gītā 18.62] iti ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105573 (0.0):
06,040.062a tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata / 06,040.062c tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629564 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata / tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631842 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata Bhg_18.062a [=MBh_06,040.062a] / tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam Bhg_18.062c
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826888 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata | / tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam ||62||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996692 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarva bhāvena bhārata | / tat prasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam || iti [Gītā 18.62]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406595 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarva bhāvena bhārata | / tat prasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943978 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata | / tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471185 (0.0):
tam eva śaraṇaṃ gaccha sarvabhāvena bhārata / / tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam // BhGR_18.62 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17900314 (0.021):
tatprasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam ||62|| / Śrīdhara: tam iti | yasmād evaṃ sarve jīvāḥ parameśvara paratantrāḥ tasmād
śrī gītopaniṣadaś ca dṛśyāḥ | / pādma sṛṣṭi khaṇḍe ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996693 (0.060):
tat prasādāt parāṃ śāntiṃ sthānaṃ prāpsyasi śāśvatam || iti [Gītā 18.62] / śrī / bhagavad upaniṣatsu |
ā brahma sadanād eva doṣāḥ santi mahīpate | / ataeva hi necchanti svarga prāptiṃ manīṣiṇaḥ ||
ā brahma sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915696 (0.012):
03,247.040d*1193_02 nirdoṣa eva yas tv anyo lokaṃ taṃ pravadasva me / 03,247.040d*1193_03 brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998428 (0.012):
brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam |
śubhram sanātanaṃ jyotiḥ para braheti tad viduḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915699 (0.027):
03,247.040d*1193_03 brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam / 03,247.040d*1193_04 śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998431 (0.027):
brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam | / śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ ||
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426034 (0.062):
tadakṣaraṃ paraṃ jyotistad viṣṇoḥ paramaṃ padam // KūrmP_2,9.10 //
na tatra mūḍhā gacchanti puruṣā viṣayātmakāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915710 (0.0):
03,247.040d*1193_05 na tatra vipra gacchanti puruṣā viṣayātmakāḥ / 03,247.040d*1193_06 dambhalobhamahākrodhamohadrohair abhidrutāḥ
dambha lobha bhaya droha krodha mohair abhidrutāḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915712 (0.024):
03,247.040d*1193_05 na tatra vipra gacchanti puruṣā viṣayātmakāḥ / 03,247.040d*1193_06 dambhalobhamahākrodhamohadrohair abhidrutāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853923 (0.035):
ādātā samyagarthānāṃ viniyoktā ca pātravit /AP_238.009ab/ / krodhalobhabhayadrohadambhacāpalavarjitaḥ //AP_238.009cd/
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893087 (0.063):
'paiśunamatsarābhimānāhaṃkārānārjavātmastavaparagarhadambhalobhakrodhamohavivarjanaṃ / sarvāśramāṇāṃ dharmiṣṭham'; iti pūrvamuktvā tataścābhāvapratyayena
nirmamā nirahaṅkārā nirdvandvāḥ saṃyatendiryāḥ | / dhyāna yoga ratāś caiva tatra gacchanti sādhavaḥ || iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915722 (0.021):
03,247.040d*1193_06 dambhalobhamahākrodhamohadrohair abhidrutāḥ / 03,247.040d*1193_07 nirmamā nirahaṃkārā nirdvaṃdvāḥ saṃyatendriyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998445 (0.058):
dhyāna yoga parāś caiva tatra gacchanti sādhavaḥ || / ye'rcayanti hariṃ viṣṇuṃ kṛṣṇaṃ jiṣṇuṃ sanātanam |
tatraiva subāhu nṛpa vākyam / dhyāna yogena deveśaṃ yajiṣye kamalā priyam |
bhava pralaya nirmuktaṃ viṣṇu lokaṃ vrajāmy aham || iti |
(page 17) / sālokyādīnām avicyutas tvaṃ darśayiṣyate ca
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745955 (0.0):
vaśe kurvanti māṃ bhaktyā satstriyaḥ satpatiṃ yathā // BhP_09.04.066 // / matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120417 (0.0):
navama skandhe cāmbarīṣopākhyāne śrī bhagavad uktau [BhP 9.4.67] / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198376 (0.0):
sat-striyaḥ sat-patiṃ yathā || / mat-sevayā pratītaṃ te / sālokyādi-catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907359 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.4.67] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910505 (0.0):
(page 63) / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119595 (0.0):
navame śrī vaikuṇṭhanāthoktau (9.4.67) / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000481 (0.012):
BhP_09.04.067/1 matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.5.67]
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000489 (0.0):
BhP_09.04.067/1 matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam / BhP_09.04.067/2 necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kālaviplutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745962 (0.0):
matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam / / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kālaviplutam // BhP_09.04.067 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120424 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kāla viplutam // Hbhv_11.604 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198383 (0.0):
sālokyādi-catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907367 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.4.67] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910513 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.4.67]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119602 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kāla viplutam || RBhrs_1,2.38 ||
ity ādiṣu tad itaratraiva kāla viplutatvāṅgīkārāt | tasmāt kvacid āvṛtti
śravaṇaṃ tu prapañcāntargata tad dhāmatvāpekṣayā kādācitka tal līlā
kautukāpekṣayā ca mantavyam | paścāt tu nitya sālokyam eva, yathā
bhaviṣyottare / evaṃ kaunteya kurute yo'raṇya dvādaśīṃ naraḥ |
sa dehānte vimāna stha divya kanyā samāvṛtaḥ ||
yāti jñāti samāyuktaḥ śvetadvīpaṃ hareḥ puram |
yatra lokā pīta vastrā ity ādi | / tiṣṭhanti visṇu sānnidhye yāvad āhūta samplavam |
tasmād etya mahā vīryāḥ pṛthivyāṃ nṛpa pūjitāḥ |
martya loke kīrtimantaḥ sambhavanti narottamāḥ ||
tato yānti paraṃ sthānaṃ mokṣa mārgaṃ śivaṃ sukham |
yatra gatvā na śocanti na saṃsāre bhramanti ca || iti |
utkrānta mukti daśāyāṃ tu teṣāṃ bhagavat tulyatvam evāha
vasanti yatra puruṣāḥ sarve vaikuṇṭha mūrtayaḥ | / ye 'nimitta nimittena dharmeṇārādhayan harim || [BhP 3.15.14]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405557 (0.0):
BhP_03.15.014/1 vasanti yatra puruṣāḥ sarve vaikuṇṭha-mūrtayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654750 (0.0):
yayur vaikuṇṭha nilayaṃ sarva loka namaskṛtam // BhP_03.15.013 // / vasanti yatra puruṣāḥ sarve vaikuṇṭha mūrtayaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17873113 (0.027):
sarvam anubhavati iti mādhyandināyana śruteḥ | vasanti yatra puruṣāḥ sarve / vaikuṇṭha mūrtayaḥ [BhP 3.15.14] ity ādi smṛteś ca |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668704 (0.027):
anubhavati iti mādhyandināyana-śruteḥ | vasanti yatra puruṣāḥ sarve / vaikuṇṭha-mūrtayaḥ [BhP 3.15.14] ity ādi smṛteś ca |
nimittaṃ phalaṃ na tan nimittaṃ pravartakaṃ yasmin tena niṣkāmenety arthaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925817 (0.0):
tiro bhavitrī śanakair agner yonir ivāraṇiḥ || [BhP 3.27.21 23] / nimittaṃ phalaṃ na tan nimittaṃ pravartakaṃ yasmin tena niṣkāmena |
dharmeṇa bhāgavatākhyena | vaikuṇṭhasya bhagavato jyotir aṃśa bhūtā
vaikuṇṭha loka śobhā rūpā yā anantā mūrtayas tatra vartante | tāsām ekayā
saha muktasyaikasya mūrtiḥ bhagavatā kriyata iti vaikuṇṭhasya mūrtir iva
mūrtir yeṣām ity uktam | / || 3.15 || śrī brahmā devān || 10 ||
prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum | / ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629943 (0.0):
kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā // BhP_01.06.028 // / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919320 (0.0):
janma gata nāradādayaḥ | / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165275 (0.017):
BhP_01.06.029/1 prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14420321 (0.053):
parasya śrī kṛṣṇasya ye tanu bhṛtaḥ prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ / bhāgavatīṃ tanum [BhP 1.6.29] iti śrī nāradokty anusāreṇa tadīyāṃ tanum
hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi [BhP 1.6.24] iti yā tanuḥ śrī
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165197 (0.0):
BhP_01.06.024/3 hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629871 (0.0):
satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ / / hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi // BhP_01.06.024 //
bhagavatā dātuṃ pratijñātā, tāṃ bhāgavatīṃ bhagavad aṃśa jyotir aṃśa rūpāṃ
śuddhāṃ prakṛti sparśa śūnyāṃ tanuṃ prati śrī bhagavataiva mayi
prayujyamāne nīyamāne ārabdhaṃ yat karma tan nirvāṇaṃ samāptaṃ yasya
sa pāñcabhautiko nyapatad iti | prāktana liṅga śarīra bhaṅgo'pi lakṣitaḥ |
tādṛśa bhagavan niṣṭhe prārabdha karma paryantam eva tat sthiteḥ | ittham
eva ṭīkā ca anena pārṣada tanūnām akarmārabdhatvaṃ śuddhatvaṃ
nityatvam ity ādi sūcitaṃ bhavati ity eṣā | / || 1.6 || śrī nāradaḥ śrī vyāsam || 11 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193071 (0.029):
pradeśa-mātraṃ kiñcin-mātraṃ darśitam ity arthaḥ || 1.5 || śrī-nāradaḥ / śrī-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932365 (0.037):
tasmād avicyutatvena ratim evāsya phalaṃ sūcayati | / || 1.5 || śrī nāradaḥ śrī vyāsam || 267 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908045 (0.051):
vidāṃ viduṣām | / || 1.5 || śrī nāradaḥ śrī vyāsam || 116 117 || / śrī vyāso'pi tan mahā purāṇa pracāraṇārambhe bhaktim eva parama śreyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403633 (0.056):
|| 1.6 || śrī nāradaḥ śrī veda vyāsam || 60 || / ata etad evam eva vyākhyeyam |
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27522486 (0.063):
tadetadviśuddhatvaṃ nityatvamekatvaṃ cākāśakalpe brahmaṇyavakalpate /
etāṃ mūrtim uddiśyaivāha yaṃ dharma kāmārtha [BhP 8.3.19] ity ādau rāty
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924360 (0.056):
athāropa siddhā etad artham eva naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam / [BhP 1.5.12] ity ādau sakāma niṣkāmayor dvayor api karmaṇor nindā |
api deham avyayam iti | ṭīkā ca deham apy avyayaṃ rāti ity eṣā |
|| 8.6 || śrī gajendraḥ || 12 || / (page 18) / tad etat tāṇḍināṃ śrutāv apy uktaṃ aśva iva romāṇi vidhūya dhūtvā
śarīram akṛtaṃ kṛtāmtā brahma lokam abhisambhavāni [ChāU 8.13.1] iti |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541035 (0.053):
14,9: mānasaḥ.puruṣo.bhūtvā.brahma.lokam.abhisambhavanti/ / 14,9: te.na.punar.āvartante/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659937 (0.058):
anvāvartanīṃ māyāṃ jānīyām; aham api sarvaṃ lokam anvāvartayeyam iti; sa / kṛtapraṇayasaumukhyaiḥ śākyair abhihitaḥ, alaṃ devadatta mā maivaṃ vocaḥ;
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24163004 (0.062):
'gacchantyaḥ'; prāpyamāṇāḥ 'etaṃ'; brahmalokaṃ brahmaṇo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492440 (0.063):
PrMoSū(Mā)_Schlußv.6. na pareṣāṃ vilomāni na pareṣāṃ kṛtākṛtam / / ātmanastu samīkṣet kṛtānyakṛtāni ca //
kvacit prākṛty api mūrtir acintyayā bhagavac chaktyā tādṛśatvam āpadyate |
yathoktaṃ śrī dhruvam uddiśya bibhrad rūpaṃ hiraṇmayam [BhP 4.12.29] iti |
tad evaṃ rūpaṃ hiraṇmayaṃ bibhrad iti ṭīkā ca | tathā sārṣṭiś ca darśitā
bhakti sandarbhe | martyo yadā tyakta samasta karmā ity ādau mayātma
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429923 (0.030):
BhP_11.29.034/1 martyo yadā tyakta-samasta-karmā niveditātmā vicikīrṣito
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17901422 (0.032):
gato mukundaṃ parihṛtya kartam || (BhP 11.5.41) / martyo yadā tyakta samasta karmā
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827997 (0.032):
gato mukundaṃ parihṛtya kartam || (BhP 11.5.41) / martyo yadā tyakta-samasta-karmā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093033 (0.032):
ekādaśe śrī bhagavad uddhava saṃvāde [BhP 11.29.34] / martyo yadā tyakta samasta karmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836932 (0.033):
yāvān artho nṛṇāṃ tāta tāvāṃs te 'haṃ catur vidhaḥ // BhP_11.29.033 // / martyo yadā tyakta samasta karmā niveditātmā vicikīrṣito me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939262 (0.044):
ātmārpaṇaṃ dharmārtha kāmaḥ [BhP 7.6.24] ity ādinā śrī prahlāda mate | / martyo yadā tyakta samasta karmā niveditātmā [BhP 11.29.32] ity ādinā śrī
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122086 (0.048):
atha ātma nivedanaṃ, yathā ekādaśe (11.29.34) / martyo yadā tyakta samasta karmā
bhūyāya ca kalpate vai [BhP 12.29.35] ity anena | / śrutiś cātra sa tatra paryeti jakṣan krīḍan ramamāṇa [ChāU 8.12.3] ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836946 (0.0):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429938 (0.006):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17901437 (0.011):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno / mayātma bhūyāya ca kalpate vai || (BhP 11.29.32)
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6828011 (0.011):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno / mayātma-bhūyāya ca kalpate vai || (BhP 11.29.32)
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545063 (0.029):
kāmeṣvānandaprāptyā kāmā āptā bhavanti, na svarūpeṇa / / evaṃ ‘sa tatra paryeti jakṣan krīḍan ramamāṇaḥ strībhirvā'; iti
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093048 (0.031):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno / mayātma bhūyāya ca kalpate vai // Hbhv_8.421 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370181 (0.033):
sa uttamapuruṣaḥ | / sa tatra paryeti jakṣat krīḍan ramamāṇaḥ strībhir vā yānair vā jñātibhir
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 499789 (0.034):
paryetītyanenasa tatra paryeti jakṣankrīḍanramamāṇaḥ'; iti /"
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24164775 (0.043):
// oṃ // 19 // / 'sa tatra paryeti jakṣan krīḍan ramamāṇaḥ'; (chāṃ. 8 12 3.)
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18399640 (0.053):
upasampadyata ityanenaparañjyotirupasampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate / / sa tatra paryeti jakṣankrīḍanramamāṇaḥ'; ityetāṃ śrutimarthato 'nuvadati /"
ādikā, / āpnoti svārājyaṃ sarve'smai devā balim āharanti [TaittU 1.6.2, 1.5.3],
sarveṣu lokeṣu kāma cāro bhavati [ChāU 7.25.2] ity ādikā, sarveśvaraḥ [BAU
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16079469 (0.033):
'tasya sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati' (chā. 7.25.2) iti ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16080173 (0.033):
satyānkāmāṃsteṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati' (chā. 8.1.6) iti // 9
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16081074 (0.033):
1.6.2) 'sarve 'smai devā balimāvahanti' (tai. 1.5.3) 'teṣāṃ sarveṣu lokeṣu / kāmacāro bhavati' (chā. 7.25.2, 8.1.6) ityādi śrutibhya iti /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3363267 (0.034):
atha ya ihātmānam anivudya vrajanty etaṃś ca satyān kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu / lokeṣu kāmacāro bhavati || ChUp_8,1.6 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364737 (0.034):
brahmalokaḥ | / teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati || ChUp_8,4.3 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3365159 (0.034):
teṣām evaiṣa brahmalokaḥ | / teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati || ChUp_8,5.4 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364778 (0.038):
brahmavidāmapītyarthaḥ / / teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavatītyuktārtham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201586 (0.039):
anuvidya vrajanty etāṃś ca satya-kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāma-cāro / bhavatīti na sa punar āvartate iti sa cānantyāya kalpate iti nirañjanaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3361614 (0.040):
yata evaṃ bhavati tata eva tasya sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3361482 (0.040):
ātmamithuna ātmānandaḥ sa svarāḍ bhavati | / tasya sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996934 (0.043):
kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati iti | / nanv evaṃ tarhi lokatvāviśeṣāt svargādivat bhoktṛ bhogyānāṃ kadācid
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1383576 (0.057):
anuvidya vrajanty etāṃś ca satyān kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāmacāro / bhavantīti / / yaḥ punaḥ kāraṇasyaiva dhyeyatāpratipādanapare vākye viṣṇor
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25617912 (0.057):
'āpnoti svārājyaṃ' 'sarve 'smai devā balimāvahanti' 'sarveṣu lokeṣu / kāmacāro bhavati' ityādiśrutibhyo viduṣaḥ parabrahmaṇa
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chup___u.htm.txt) 14798078 (0.059):
tad ya ihātmānam ananuvidya vrajanty etāṃś ca satyān kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu / lokeṣv akāmacāro bhavati | / atha ya ihātmānam anivudya vrajanty etaṃś ca satyān kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu
4.4.22] ity ādikā ca | / kintu, jagad vyāpāra varjam [Vs 4.4.17] ity ādi nyāyena sṛṣṭi sthity ādi
sāmarthyaṃ tasya na bhavati kuto vaikuṇṭhaiśvaryādikam | uktaṃ ca
adṛṣṭvānyatamaṃ loke [BhP 10.3.41] ity ādi | tato bhāktam eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411567 (0.064):
vriyatāṃ vara ity ukte mādṛśo vāṃ vṛtaḥ sutaḥ || [BhP 10.3.37 38] / ity upakramya / adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam |
samānaiśvaryam | ataevāṇimādi prāptir apy aṃśenaiva jñeyā |
śrī bhagavat prasāda labdha sampatteś cāvinaśvaratvam āha dvayenaiva
ye me sva dharma niratasya tapaḥ samādhi
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411177 (0.0):
BhP_03.23.007/1 ye me sva-dharma-niratasya tapaḥ-samādhi-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659938 (0.0):
ye me sva dharma niratasya tapaḥ samādhi $ vidyātma yoga vijitā
vidyātma yoga vijitā bhagavat prasādāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659944 (0.0):
ye me sva dharma niratasya tapaḥ samādhi $ vidyātma yoga vijitā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411184 (1.788):
BhP_03.23.007/1 ye me sva-dharma-niratasya tapaḥ-samādhi- / BhP_03.23.007/2 vidyātma-yoga-vijitā bhagavat-prasādāḥ
tān eva te mad anusevanayāvaruddhān / dṛṣṭiṃ prapaśya vitarāmy abhayān aśokān ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659952 (0.0):
ye me sva dharma niratasya tapaḥ samādhi $ vidyātma yoga vijitā / bhagavat prasādāḥ & / tān eva te mad anusevanayāvaruddhān % dṛṣṭiṃ prapaśya vitarāmy abhayān
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411194 (0.018):
BhP_03.23.007/2 vidyātma-yoga-vijitā bhagavat-prasādāḥ / BhP_03.23.007/3 tān eva te mad-anusevanayāvaruddhān
anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha / vibhraṃśitārtha racanāḥ kim urukramasya |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659961 (0.0):
tān eva te mad anusevanayāvaruddhān % dṛṣṭiṃ prapaśya vitarāmy abhayān / aśokān // BhP_03.23.007 //* / anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha $ vibhraṃśitārtha racanāḥ kim
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411205 (0.022):
BhP_03.23.007/4 dṛṣṭiṃ prapaśya vitarāmy abhayān aśokān / BhP_03.23.008/1 anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha-
siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija dharma dohān
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411213 (0.0):
BhP_03.23.008/2 vibhraṃśitārtha-racanāḥ kim urukramasya / BhP_03.23.008/3 siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija-dharma-dohān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659968 (0.0):
anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha $ vibhraṃśitārtha racanāḥ kim / urukramasya & / siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija dharma dohān % divyān narair duradhigān
divyān narair duradhigān nṛpa vikriyābhiḥ || [BhP 3.23.7 8]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659973 (0.0):
siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija dharma dohān % divyān narair duradhigān
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411218 (0.008):
BhP_03.23.008/3 siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija-dharma-dohān / BhP_03.23.008/4 divyān narair duradhigān nṛpa-vikriyābhiḥ
tapaś ca samādhiś ca vidyā ca upāsanā tāsu ya ātma yogiś cittaikāgryam |
anye punar bhogāḥ kim urukrama sambandhinaḥ | api tu nety arthaḥ | ataeva
bhagavato dhruva ity ādi || / || 3.23 || śrī kardamo devahūtim || 13 ||
tad evaṃ sārūpyam api jñeyam | yathā / gajendro bhagavat sparśād vimukto æjñāna bandhanāt |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730970 (0.017):
lokasya paśyato lokaṃ svamagān muktakilbiṣaḥ // BhP_08.04.005 // / gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370188 (0.019):
BhP_08.04.006/1 gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt
prāpto bhagavato rūpaṃ pīta vāsāś catur bhujaḥ || [BhP 8.4.6]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730976 (0.0):
gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt / / prāpto bhagavato rūpaṃ pītavāsāścaturbhujaḥ // BhP_08.04.006 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370194 (0.028):
BhP_08.04.006/1 gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt / BhP_08.04.006/3 prāpto bhagavato rūpaṃ pītavāsāścaturbhujaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697611 (0.054):
tato budvudamadhye tu pītavāsāścaturbhujaḥ / / ahaṃ matastathātmānaṃ dhyānena paricintayet // GarP_1,11.4 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808740 (0.054):
pītakauśeyavāsasam HV_85.55*975:1b / pītavāsāś caturbhujaḥ HV_91.44*1049:2b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327547 (0.056):
pītavāsā lohitākṣaḥ HV_App.I,42.56a / pītavāsāś caturbhujaḥ *HV_91.44*1049:2b
spaṣṭam | / || 8.4 || śrī śukaḥ || 14 || / sāmīpyam apy udāhṛtaṃ bhagavat sandarbhe kardama niryāṇa varṇanayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401772 (0.051):
spaṣṭam | atra ajānatāṃ tvat padavīm [BhP 10.14.29] ity udāhṛtaṃ vacanam / apy anusandheyam || / || 11.29 || śrī śukaḥ || 36 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933266 (0.058):
prāpnoti yakṣyanti na taṃ kalau janāḥ || [BhP 12.3.37 38] / spaṣṭam || / || 12.3 || śrī śukaḥ || 274 || / tad evaṃ kīrtanaṃ vyākhyātam | tatrāsmin kīrtane nija dainya nijābhīṣṭa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347412 (0.061):
savrīḍa hāsa vinayaṃ yad apāṅga mokṣam || [BhP 10.15.42 43} ity ādi / spaṣṭam | / || 10.15 || śrī śukaḥ || 315 || / atha prāyaḥ sarvāsāṃ te caturvidhāḥ udbhāsvara sāttvikālaṅkāra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351483 (0.061):
gṛhāgatair gīyamānās taṃ mene sadṛśaṃ patim || [BhP 10.52.23] ity ādi | / spaṣṭam | / || 10.52 || śrī śukaḥ || 370 || / atha vraja devīnām | tatra yad āsāṃ kvacid bālye'pi sambhogo varṇyate tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352593 (0.061):
sa yatra kānto javalola kuṇḍalāḥ || [BhP 10.29.4] ity ādi | spaṣṭam | / || 10.29 || śrī śukaḥ || 383 || / atha tad antarāle māna rūpo vipralambhaḥ | tatra yathoktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353345 (0.061):
jahur virahajaṃ tāpaṃ tadaṅgopacitāśiṣaḥ || [BhP 10.33.1] ity ādi | / spaṣṭam | / || 10.33 || śrī śukaḥ || 386 || / atha prema vaicittyam | tal lakṣaṇaṃ ca
mano brahmaṇi yuñjāna [BhP 3.24.43] ity ārabhya madhye ca labdhātmā
mukta bandhana [BhP 3.24.55] ity uktvā sarvānte, bhagavad bhakti yogena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002628 (0.059):
gatiṃ prāptaḥ | atra bhagavad bhakti yogenety eva viśeṣyam iti | evam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412634 (0.063):
BhP_03.24.045/2 pareṇa bhakti-bhāvena labdhātmā mukta-bandhanaḥ / BhP_03.24.046/1 ātmānaṃ sarva-bhūteṣu bhagavantam avasthitam
prāpto bhāgavatī gatim [BhP 3.24.47] ity evam ukta rītyā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002628 (0.031):
gatiṃ prāptaḥ | atra bhagavad bhakti yogenety eva viśeṣyam iti | evam
atha sāyujyam aghāsurādi dṛṣṭāntena sādhakānām api gamyam |
sālokyādivat svābhimatatvābhāvāt spaṣṭodāharaṇaṃ śrīmatā bhāgavatena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28127510 (0.063):
tādṛśakāraṇatvābhāvāt na ativyāptiḥ/ / vyāpāratvenābhimatendriyasaṃyogādikameva karaṇam/ etacca
na kṛtam iti | asya bhagaval lakṣaṇānanda nimagnatā sphūrtir eva
pradhānaṃ, / kvacid icchayā tad anugraheṇa tadīya tac chakti leśa prāptyaiva
yathā yuktaṃ / bahis tad dattāprākṛta tad bhogocchiṣṭa leśam evānubhavatīty eke | tatra
na tu tam eva sarvam eva cānubhavatīty abhyupagamyam | sarvathā tat
prāpter anabhyupagamatvāt | / jagad vyāpārādi niṣedhena idam evoktaṃ yadainaṃ mukto na praviśati modate
ca kāmāṃś caivānubhavati [BAU] iti bṛhac chrutau, brahmābhisampadya
brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti ity ādi mādhya dināyana śrutau | ādatte
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17873106 (1.192):
atisṛjya brahmābhisampadya brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti brahmaṇaivedaṃ
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668697 (1.192):
sūcyate -- sa vā eṣa brahma-niṣṭha idaṃ śarīraṃ martyam atisṛjya / brahmābhisampadya brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti brahmaṇaivedaṃ sarvam
hari hastena ity ādikam api tac chakti leśa prāpty ādy abhiprāyeṇaivoktam
(page 19) / kvacid icchayā līlārthaṃ bahir api niṣkāmayati pārṣadatvena ca saṃyojayati
yathā śiśupāla dantavakrau labdha sāyujyāv api punaḥ pārṣadatām eva
prāptau | / vairānubandha tīvreṇa / dhyānenācyuta sātmatām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409935 (0.0):
gate pārṣadatva prāptiḥ | yathoktaṃ śrī nāradena / vairānubandha tīvreṇa dhyānenācyuta sātmatām |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384160 (0.024):
BhP_07.01.045/2 adhunā śāpanirmuktau kṛṣṇacakrahatāṃhasau / BhP_07.01.046/1 vairānubandhatīvreṇa dhyānenācyutasātmatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2718326 (0.024):
adhunā śāpanirmuktau kṛṣṇacakrahatāṃhasau // BhP_07.01.045 // / vairānubandhatīvreṇa dhyānenācyutasātmatām /
nītau punar hareḥ pārśvaṃ / jagmatur viṣṇu pārṣadau || [BhP 7.1.46] iti tāv uddiśya śrī nārada vākyāt
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384170 (0.0):
BhP_07.01.046/2 nītau punarhareḥ pārśvaṃ jagmaturviṣṇupārṣadau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2718334 (0.0):
vairānubandhatīvreṇa dhyānenācyutasātmatām / / nītau punarhareḥ pārśvaṃ jagmaturviṣṇupārṣadau // BhP_07.01.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409942 (0.0):
vairānubandha tīvreṇa dhyānenācyuta sātmatām | / nītau punar hareḥ pārśvaṃ jagmatur viṣṇu pārṣadau || [BhP 7.1.46] iti |
tatraiṣāṃ sālokyādīnām anavacchinna bhagavat prāpti rūpatayā tat
sākṣātkāra viśeṣatvena brahma kaivalyād ādhikyaṃ prācīna vacanaiḥ
sutarām eva siddham | ataeva krama muktivat krama bhagavat prāptau
brahma prāpty anantara bhāvitvam api kvacit śrūyate | yathā
śrīmato'jāmilasya siddhi prāptau / sa tasmin deva sadana āsīno yogam āsthitaḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166030 (0.0):
BhP_06.02.040/1 sa tasmin devasadana āsīno yogamāsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706336 (0.0):
gaṅgādvāramupeyāya muktasarvānubandhanaḥ // BhP_06.02.039 // / sa tasmin devasadana āsīno yogamāsthitaḥ /
pratyāhṛtendriya grāmo yuyoja mana ātmani ||
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166037 (0.0):
BhP_06.02.040/1 sa tasmin devasadana āsīno yogamāsthitaḥ / BhP_06.02.040/2 pratyāhṛtendriyagrāmo yuyoja mana ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706341 (0.0):
sa tasmin devasadana āsīno yogamāsthitaḥ / / pratyāhṛtendriyagrāmo yuyoja mana ātmani // BhP_06.02.040 //
tato guṇebhya ātmānaṃ viyujyātma samādhinā | / yuyuje bhagavad dhāmni brahmaṇy anubhavātmani ||
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166051 (0.0):
BhP_06.02.041/1 tato guṇebhya ātmānaṃ viyujyātmasamādhinā / BhP_06.02.041/2 yuyuje bhagavaddhāmni brahmaṇy anubhavātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706355 (0.0):
pratyāhṛtendriyagrāmo yuyoja mana ātmani // BhP_06.02.040 // / tato guṇebhya ātmānaṃ viyujyātmasamādhinā /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166038 (0.034):
BhP_06.02.040/2 pratyāhṛtendriyagrāmo yuyoja mana ātmani / BhP_06.02.041/1 tato guṇebhya ātmānaṃ viyujyātmasamādhinā
yarhy upārata dhīs tasminn adrākṣīt puruṣān puraḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166058 (0.0):
BhP_06.02.041/2 yuyuje bhagavaddhāmni brahmaṇy anubhavātmani / BhP_06.02.042/1 yarhy upāratadhīstasminnadrākṣīt puruṣān puraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706362 (0.0):
yuyuje bhagavaddhāmni brahmaṇy anubhavātmani // BhP_06.02.041 // / yarhy upāratadhīstasminnadrākṣīt puruṣān puraḥ /
upalabhyopalabdhān prāg vavande śirasā dvijaḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706368 (0.0):
yarhy upāratadhīstasminnadrākṣīt puruṣān puraḥ / / upalabhyopalabdhān prāg vavande śirasā dvijaḥ // BhP_06.02.042 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166065 (1.192):
BhP_06.02.042/1 yarhy upāratadhīstasminnadrākṣīt puruṣān puraḥ / BhP_06.02.042/2 upalabhyopalabdhān prāg vavande śirasā dvijaḥ
hitvā kalevaraṃ tīrthe gaṅgāyāṃ darśanād anu | / sadyaḥ svarūpaṃ jagṛhe bhagavat pārśva vartinām ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706380 (0.0):
upalabhyopalabdhān prāg vavande śirasā dvijaḥ // BhP_06.02.042 // / hitvā kalevaraṃ tīrthe gaṅgāyāṃ darśanādanu /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166078 (1.192):
BhP_06.02.042/2 upalabhyopalabdhān prāg vavande śirasā dvijaḥ / BhP_06.02.043/1 hitvā kalevaraṃ tīrthe gaṅgāyāṃ darśanādanu
sākaṃ vihāyasā vipro mahāpuruṣa kiṅkaraiḥ | / haimaṃ vimānam āruhya yayau yatra śriyaḥ patiḥ || [BhP 6.2.40 44]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166090 (0.0):
BhP_06.02.043/2 sadyaḥ svarūpaṃ jagṛhe bhagavatpārśvavartinām / BhP_06.02.044/1 sākaṃ vihāyasā vipro mahāpuruṣakiṅkaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706391 (0.0):
sadyaḥ svarūpaṃ jagṛhe bhagavatpārśvavartinām // BhP_06.02.043 // / sākaṃ vihāyasā vipro mahāpuruṣakiṅkaraiḥ /
spaṣṭam | evaṃ sadyo bhagavat prāptyāv apy ādhikyam avagatam |
|| 6.2 || śrī śukaḥ || 15 || / sālokyādiṣu ca sāmīpyasyādhikyaṃ bahiḥ sākṣātkāramayatvāt tasyaiva hy
ādhikyaṃ darśitam | tad evaṃ muktir darśitā | tatra viṣṇu dharmottare śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409585 (0.043):
viṣṇu dharmottare'pīdam uktaṃ tatra | śrī vajra praśnaḥ
vajra praśnaḥ / kalpānāṃ jīva sāmye hi muktir naivopapadyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409585 (0.058):
viṣṇu dharmottare'pīdam uktaṃ tatra | śrī vajra praśnaḥ
kadācid api dharmajña tatra pṛcchāmi kāraṇam || / ekaikasmin nare muktiṃ kalpe kalpe gate dvija |
abhaviṣyaj jagac chūnyaṃ kālasyāder bhāvataḥ ||
atha śrī mārkaṇḍeyasyottaram / jīvasyānyasya sargeṇa nare muktim upāgate |
acintya śaktir bhagavān jagat pūrayate sadā ||
brahmaṇā saha mucyante brahma lokam upāgatāḥ |
sṛjyante ca mahā kalpe tad vidhāś cāpare janān || [ViDhP 1.81.11 14] iti |
atra kvacid api kalpe keṣāṃcid api jīvānām anudbuddha karmatvena
suṣuptavat prakṛtāv api līnānām ananta brahmāṇḍa gatānām ivānantānām
ekastyopādhi sṛṣṭyā brahmāṇḍa praveśenaṃ sarga iti jñeyam | apūrva sṛṣṭau
sāditve kṛta hānya kṛtābhyāgamaḥ syāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23199870 (0.047):
kutra taṃ vīryātiśayaṃ sañcārayati kathāṃ vā kṛta-hānya-kṛtābhyābhyāgama- / prasaṅgo na bhavatīty ādikam āśaṅkyāha dvābhyām --
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17717726 (0.054):
mukhyam | anityasya tu kṛta hānya kṛtābhyāgama prasaṅgena
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7273435 (0.054):
tad-ādhārasya nityasyaiva mukhyam | anityasya tu / kṛta-hānya-kṛtābhyāgama-prasaṅgena dharmādharmādhāratvānupapatter na
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24808696 (0.059):
grāhakāsattvāt grāhakasattve grāhyābhāvāt kṛtahānyakṛtābhyāgamaprasaṅgāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858215 (0.060):
kṛtsnasya jagataḥ jātasya harṣa śoka bhaya sampratipatteḥ | anyathā / kṛta hānya kṛtābhyāgama prasaṅgāt | yataḥ prakṛtir anādir atas tasyā
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725786 (0.060):
kṛtsnasya jagataḥ jātasya harṣa-śoka-bhaya-sampratipatteḥ | anyathā / kṛta-hānya-kṛtābhyāgama-prasaṅgāt | yataḥ prakṛtir anādir atas tasyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23199221 (0.061):
na sarvatra kṛta-hāny-akṛtābhyāgama-prasaṅgaś ca | / atha yadi kecid bhaktānām eva dviṣanti tadā tadā bhakta-pakṣa-
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504191 (0.064):
sattvabhede kṛtahānam akṛtābhyāgamaḥ prasajyate/ sati ca sattvotpāde
atha muktibhyo bhagavat prīter ādhikyaṃ vivriyate | tatra yadyapi tat
prītiṃ / vinā tā pai na santy eva tathāpi keṣāñcit teṣāṃ svasya duḥkha hānau
sāmīpyādi lakṣaṇa sampattāv api tātparyaṃ, na tu śrī bhagtavaty eveti teṣu
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561989 (0.044):
yadi tv avaśyaṃ viparyayasādhanatvasyaiva dūṣaṇatvam iti nirvandhas tadā / tad apy asya nyūnatādivacanasyāstīti darśayann āha niścayeti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857138 (0.056):
śrī-viṣṇoḥ svāṃśa-vargebhyo nyūnatābhiprakāśitā // Lbh_1,2.56 // / athāpi yat-pāda-nakhāvasṛṣṭaṃ
nyūnatā | tatra kaivalyaika prayojanam [BhP 12.13.12] iti yad uktam |
cārthasya tatraiva viśrāntiḥ | tathaiva sarva vedānta ity / ādi prāktana pāda
trayasya viśrāntis tattva bhagavat sandarbhābhyāṃ śrī bhagavaty eva
darśitā | / tatraiva tattva padārthasya pūrṇatva sthāpanāt |
tathaitat pūrvam api hari līlā kathā (page 20) vrātāmṛtānandita sat suram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328074 (0.0):
rasaḥ | hari līlā kathā vrātāmṛtānandita sat suram [BhP 12.13.11] iti
[BhP 12.13.11] iti grantha svabhāva varṇane tat prīter eva mukhyatvaṃ
darśitam | hari līlā kathā vrāta evāmṛtaṃ, santa ātmarāmā eva surā iti |
itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā [BhP 10.12.11] iti prasiddheḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365213 (1.192):
BhP_10.12.011/1 itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā dāsyaṃ gatānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324945 (1.192):
teṣām eva bhāgyena śrī śukadevo'pi yuktam eva camatkṛtim avāpa itthaṃ / satāṃ brahma sukhānubhūtyā [BhP 10.12.11] ity ādau, nemaṃ viriñco na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333727 (1.192):
parama madhuratvena bhāsate | pūrvatra yathā itthaṃ satāṃ brahma / sukhānubhūtyā [BhP 10.12.11] ca tādṛśatvena varṇanāt | uttaratra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338230 (1.192):
ullasaty eva rasaḥ | evam itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā [BhP 10.12.11]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764731 (0.005):
vihasantaḥ praticchāyāḥ śapantaś ca pratisvanān // BhP_10.12.010 // / itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā dāsyaṃ gatānāṃ para daivatena /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13146016 (0.039):
yathā vā śrī daśame (10.12.11) / itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419526 (0.042):
gauravād iti jñeyam | [B addition: itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325113 (0.052):
atha teṣv api sakhīnāṃ tāvad utkarṣam āha / itthaṃ satāṃ brahma sukhānubhūtyā
pariniṣṭhito'pi nairguṇye [BhP 2.1.9] ity ādeś ca | ataḥ kaivalya śabdaś
tad anusāreṇa vyākhyātavyaḥ | tathā hi yadi tatra kevala śabdena / śuddhatvaṃ
vaktavyaṃ tadā tat prītyeka tātparyā eva parama śuddhā iti tasyām eva
tātparyam | pūrvaṃ bhakti sandarbhe'pi śuddha śabdenaikānti bhakta eva
pratipāditaḥ | / tad uktam anyasya sa doṣatva kathanena | dharmaḥ projjhita kaitavo'tra
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162172 (0.0):
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977124 (0.0):
dharma-vistara ity atra dharma-śabdaḥ parama-dharma-paraḥ | dharmaḥ / projjhita-kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atraiva pratipāditatvāt | sa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924332 (0.0):
sakaitavatvam | iyam evākaitavākiñcanākhyatvena pūrvam uktā | dharmaḥ / projjhita kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra cāsyās
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627047 (0.005):
nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_01.01.001 //* / dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107790 (0.009):
tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41] / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005020 (0.035):
vidyā rūpatvād eva parama śraiṣṭhyam āha / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906916 (0.035):
iyam eva bhaktiḥ dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898519 (0.035):
iti manusmṛti vākyād apy atra viśiṣṭatayopadiṣṭaṃ, tac ca yuktam / dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra | ṭīkā ca pra śabdena mokṣābhisandhir api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977124 (0.0):
dharma-vistara ity atra dharma-śabdaḥ parama-dharma-paraḥ | dharmaḥ / projjhita-kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atraiva pratipāditatvāt | sa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924332 (0.0):
sakaitavatvam | iyam evākaitavākiñcanākhyatvena pūrvam uktā | dharmaḥ / projjhita kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra cāsyās
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162172 (0.022):
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107790 (0.026):
tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41] / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627047 (0.028):
nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_01.01.001 //* / dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319134 (0.049):
kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra pra śabdena mokṣābhisandhir api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898519 (0.054):
iti manusmṛti vākyād apy atra viśiṣṭatayopadiṣṭaṃ, tac ca yuktam / dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906916 (0.058):
iyam eva bhaktiḥ dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005020 (0.060):
vidyā rūpatvād eva parama śraiṣṭhyam āha / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
nirastaḥ ity eṣā | atra bhāgavata dharme mokṣābhisandhir api kaitavam |
ca tatra kaivalya śabdena bhagavān evoktas tat svabhāvo vā, tathāpi / prītimatām eva | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tāc ceto'livad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310328 (0.0):
[BhP 3.15.48] ity ādeḥ | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tād [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322124 (0.0):
samānyeṣv api | kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu nas tāt [BhP 3.15.49]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406397 (1.192):
BhP_03.15.049/1 kāmaṃ bhavaḥ sva-vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655491 (1.192):
kuśalā rasa jñāḥ // BhP_03.15.048 //* / kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc $ ceto 'livad yadi nu te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999784 (1.192):
kīrtanya tīrtha yaśasaḥ kuśalā rasa jñāḥ || [BhP 3.15.48] / kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001576 (1.192):
na vitṛpta dṛśo mudā kaiḥ [BhP 3.15.42], kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair / nirayeṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932276 (0.006):
catuḥsanena kāmaṃ bhavaḥ savṛjinair nirayeṣu nastāt [BhP 3.15.49] ity ādau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000750 (0.031):
jātāni yatas tvad bhaktau śaptau | atas tair vṛjinair nirayeṣu kāmaṃ / no'smākaṃ bhavo janma syāt | anena tad adhigama uttara pūrvārdhayor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319137 (0.048):
kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra pra śabdena mokṣābhisandhir api / kaitavam iti | ataeva baḍiśa śabdena kāṭhinyam arasavittvaṃ dāmbhikatvaṃ
nu te padayo rameta [BhP 6.15.49] iti nyāyena tad ekānuśīlana mātra
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406406 (0.0):
BhP_03.15.049/2 ceto 'livad yadi nu te padayo rameta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655498 (0.0):
kāmaṃ bhavaḥ sva vṛjinair nirayeṣu naḥ stāc $ ceto 'livad yadi nu te / padayo rameta &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999791 (0.0):
ceto 'livad yadi nu te padayo rameta |
tātparyāt prītāv eva viśrāntiḥ | / ataeva kaivalyān mokṣād apy ekaḥ śreṣṭho yo bhagavat prīti lakṣaṇo'rthas
tat prayojanam iti vyākhyāntaram | vastutas tūkta nyāyena
kaivalyādi śabdāḥ / śuddha bhakti vācakatā pradhānā eva | tathaivāha gadyābhyām yathā
varṇa vidhānam apavargaś cāpi bhavati [BhP 5.19.19] iti, yo 'sau bhagavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926614 (0.0):
upapadyate samartho bhavati | yathoktaṃ pañcame yathā varṇa vidhānam / apavargaś ca bhavati [BhP 5.19.19] yo'sau bhagavati [BhP 5.19.20] ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700118 (0.010):
sarvā hy eva sarveṣāṃ vidhīyante yathā varṇa vidhānam apavargaś cāpi / bhavati // BhP_05.19.019 //_* / yo 'sau bhagavati sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556256 (0.013):
yathā-varṇa-vidhānam apavargaś cāpi bhavati / BhP_05.19.020/1 yo 'sau bhagavati sarva-bhūtātmany anātmye 'nirukte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007208 (0.054):
| yathāvarṇa vidhānam apavargaś ca bhavati, yo'sau bhagavatīty ādinā
sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani vāsudeve 'nanya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556266 (0.0):
yathā-varṇa-vidhānam apavargaś cāpi bhavati / BhP_05.19.020/1 yo 'sau bhagavati sarva-bhūtātmany anātmye 'nirukte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700127 (0.0):
bhavati // BhP_05.19.019 //_* / yo 'sau bhagavati sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894519 (0.0):
āpavargasya yathā varṇa vidhāna apavargaś ca bhavati | yo'sau bhagavati / sarvātmany anātmye'nirukte'nilayane paramātmani vāsudeve'nanya nimitta
nimitta bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi randhana
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556276 (0.0):
'nilayane paramātmani vāsudeve 'nanya-nimitta-bhakti-yoga-lakṣaṇo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700137 (0.0):
yo 'sau bhagavati sarva bhūtātmany anātmye 'nirukte 'nilayane paramātmani / vāsudeve 'nanya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007221 (0.0):
| yathāvarṇa vidhānam apavargaś ca bhavati, yo'sau bhagavatīty ādinā / ananya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894528 (0.0):
sarvātmany anātmye'nirukte'nilayane paramātmani vāsudeve'nanya nimitta / bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi bandhana dvāreṇa yadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926625 (0.0):
ādikam / ananya nimitta bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthir
dvāreṇa yadā hi mahā puruṣa puruṣa prasaṅgaḥ [BhP 5.19.20] iti ca |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556280 (0.0):
nānā-gati-nimittāvidyā-granthi-randhana-dvāreṇa yadā hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700142 (0.0):
nānā gati nimittāvidyā granthi randhana dvāreṇa yadā hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894533 (0.0):
bhakti yoga lakṣaṇo nānā gati nimittāvidyā granthi bandhana dvāreṇa yadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007221 (0.049):
nānā gati nimittāvidyā granthi randhana / dvāreṇety [BhP 5.19.20] antena pañcamokta gadyena tathā niruktatvāt
yasya varṇasya yad vidhānaṃ bhagavad arpita sva svadharmānuṣṭhānaṃ, tad
anukrameṇāpavargaś ca bhavati | tasyāpavargasya svarūpam āha dvitīyena
yo'sau iti | ātmani bhavam ātmyaṃ rāgādi tad rahite | sa hi bhakta
sukhārtham eva prayatate, na tu pṛthak sva sukhārtham | yathā hi bhaktas
sukhārtham eveti | anirukte svarūpato guṇāś ca vācām agocare | anilayane
nilayanam antardhānaṃ tad rahite, sadaiva prakāśamāna ity arthaḥ | ananya
nimitto mokṣādy upādhi rahito yo bhakti yogaḥ sa eva lakṣaṇaṃ svarūpaṃ
yasya saḥ | tatropavarga śabdasya pravṛttiṃ ghaṭayati | nānā gatīnāṃ
nimittaṃ / yo'vidyā granthis tasya randhanam | apavarjanaṃ chedanam iti yāvat tad
dvāreṇa yo'sāv apavarga ucyate ity arthaḥ | apavṛjyate yeneti niruktyā iti
bhāvaḥ | pādmottara khaṇḍe ca viṣṇor anucaratvaṃ hi mokṣam āhur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314649 (1.192):
vācyam | tad uktaṃ viṣṇor anucaratvaṃ hi mokṣam āhur manīṣiṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982561 (0.050):
rajo ghaṭa praghaṭṭanayeti | pādmottara khaṇḍe tu vaikuṇṭha nirūpaṇe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928936 (0.055):
adhika mat prīti akarīty arthaḥ | / evaṃ pādmottara khaṇḍe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981448 (0.056):
pādmottara khaṇḍe tu vaikuṇḍha nirūpaśo tasya sattvasyāprākṛtatvaṃ
manīṣiṇaḥ iti | / tathā skānde revā khaṇḍe / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102560 (0.0):
sadā tiṣṭhati bhaktas te brahmahāpi viśudhyati // Hbhv_10.92 // / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894552 (0.0):
gadyānusāreṇa apavargo bhakti yogaḥ | tathā ca skānde revā khaṇḍe / niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana |
muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hareḥ || iti | / śrī rukmiṇī sāntvane śrī bhagavatāpy evam abhipretaṃ tāṃ prati santi hy
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102563 (0.0):
niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana | / muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hare // Hbhv_10.93 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894554 (0.0):
niścalā tvayi bhaktir yā saiva muktir janārdana | / muktā eva hi bhaktās te tava viṣṇo yato hare || iti |
ekānta bhaktāyās tava [BhP 10.60.50] ity uktvā, māṃ prāpya māniny
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399845 (0.063):
BhP_10.60.050/3 santi hy ekānta bhaktāyās tava kalyāṇi nityada
apavarga sampadaṃ vāñchanti ye sampada eva tat patim [BhP 10.60.53] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796886 (0.0):
māṃ prāpya māniny apavarga sampadaṃ $ vāñchanti ye sampada eva tat patim &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399889 (0.008):
BhP_10.60.053/1 māṃ prāpya māniny apavarga sampadaṃ / BhP_10.60.053/2 vāñchanti ye sampada eva tat patim
ataeva kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ [BhP 2.3.12] ity atra
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939398 (0.0):
BhP_02.03.012/3 kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640553 (0.0):
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930112 (0.0):
kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896464 (0.038):
vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33] / ṭīkā ca santi saṃsarataḥ puṃso bahavo moka mārgās tapo yogādayaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416226 (0.058):
BhP_03.29.034/2 īśvaro jīva-kalayā praviṣṭo bhagavān iti / BhP_03.29.035/1 bhakti-yogaś ca yogaś ca mayā mānavy udīritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664615 (0.058):
īśvaro jīva kalayā praviṣṭo bhagavān iti // BhP_03.29.034 // / bhakti yogaś ca yogaś ca mayā mānavy udīritaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664226 (0.060):
BhP_03.29.007/0 śrī bhagavān uvāca / bhakti yogo bahu vidho mārgair bhāmini bhāvyate /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415807 (0.061):
BhP_03.29.007/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.29.007/1 bhakti-yogo bahu-vidho mārgair bhāmini bhāvyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640319 (0.063):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 // / bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā /
ṭīkā kārair apy uktam kaivalyam ity eva sammataḥ panthā yo bhakti yogaḥ
iti | panthā bhagavat prāpty upāya bhūto'pīty arthaḥ | sa khalu kadā syāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17848497 (0.055):
dvitīya ṣaṭke 'smin bhakti yoga eva bhagavat prāpty upāya uktaḥ | sa ca
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981040 (0.055):
dvitīya-ṣaṭke 'smin bhakti-yoga eva bhagavat-prāpty-upāya uktaḥ | sa ca
tatrāha yadā hīti || / || 5.19 || śrī śukaḥ || 16 || / tad evam atra sargo visargaś ca [BhP 2.10.1] ity ādiṣu daśasv etan mahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644692 (0.026):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943887 (0.036):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
purāṇa pratipādyeṣu artheṣu mukti śabdasya tatraiva viśrāntiḥ | poṣaṇe'pi
tad eva mukhyaṃ prayojanam | poṣaṇa (page 21) śabdena hy anugraha
ucyate | tasya ca parākāṣṭhā prāptiḥ sva prīti dāna eva | tad uktaṃ muktiṃ
dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti | tathaivānyatrāpi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821778 (0.0):
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ | / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti śukokteḥ |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464700 (0.0):
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ | / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam [BhP 5.6.18] iti śukokteḥ |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548830 (0.0):
BhP_05.06.018/4 muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692812 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo % muktiṃ dadāti karhicit sma na
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119174 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam // Hbhv_11.542 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980226 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam || (BhP 5.6.18)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006585 (0.0):
mahad vastu bhavati | asyaivādeyatvaṃ virala vicāratvaṃ mahattvaṃ ca | / muktiṃ / dadāti karhicit sma na bhakti yogam ity [BhP 5.6.18] ādiṣu bahutra vyaktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423868 (0.0):
astv evam aṅga bhajatāṃ bhagavān mukundo / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam | [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910563 (0.0):
bhajatāṃ mukundo muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911345 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928156 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti nyāyena |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314126 (0.0):
muktānāṃ ca yāḥ koṭayas tāsv api nāyaṃ sukhāpo bhagavān [BhP 10.9.21] ity / ādeḥ | muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] ity ataś ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323567 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam || [BhP 5.6.18]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118815 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam || RBhrs_1,1.37 ||
pṛthuṃ prati varaṃ ca mat kañcana mānavendra vṛṇīṣva [BhP 4.20.16] ity
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531886 (0.0):
BhP_04.20.016/1 varaṃ ca mat kañcana mānavendra vṛṇīṣva te 'haṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680178 (0.0):
BhP_04.20.015 // / varaṃ ca mat kañcana mānavendra vṛṇīṣva te 'haṃ guṇa śīla yantritaḥ /
uktvā, yathā cared bālahitaṃ pitā svayaṃ tathā tvam evārhasi naḥ samīhitum
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532206 (0.0):
BhP_04.20.031/2 yathā cared bāla-hitaṃ pitā svayaṃ tathā tvam evārhasi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680482 (0.0):
tvan māyayāddhā jana īśa khaṇḍito yad anyad āśāsta ṛtātmano 'budhaḥ / / yathā cared bāla hitaṃ pitā svayaṃ tathā tvam evārhasi naḥ samīhitum //
[BhP 4.20.31] iti tad vākyānantaraṃ, tam āha rājan mayi bhaktir astu te
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532219 (0.052):
BhP_04.20.032/1 ity ādi-rājena nutaḥ sa viśva-dṛk tam āha rājan mayi / bhaktir astu te / BhP_04.20.032/2 diṣṭyedṛśī dhīr mayi te kṛtā yayā māyāṃ madīyāṃ tarati sma
4.20.31] iti | bhaktiḥ prīti lakṣaṇā | / || 4.20 || śrī viṣṇuḥ || 17 || / evam eva śrī bhāgavata grantha śravaṇa phalatvenāpi saiva parama
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312624 (0.047):
mayatvaṃ śrī bhāgavata śravaṇa phalatvaṃ puruṣārtheṣu tasyāḥ paramatva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16669029 (0.056):
mokṣaphalatvena cāyaṃ paramapuruṣārthaniṣṭhatvātsarvarasebhyaḥ
puruṣārthatayā nirṇītāsti tattva sandarbhe saṅkṣepa tātparye | śrī vyāsa
samādhinā śrī śuka hṛdayeṇa ca tathaiva nirṇayo vihitaḥ yasyāṃ vai
śrūyamāṇāyām [BhP 1.6.7] ity ādiṣu | sva sukha nibhṛta cetāḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919325 (0.009):
ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29] ity ādau | / sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastānya bhāvo'py
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550497 (0.037):
BhP_12.12.069/1 sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastānya-bhāvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846310 (0.037):
BhP_12.12.068 // / sva sukha nibhṛta cetās tad vyudastānya bhāvo $ 'py
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327847 (0.062):
sa ca raso bhagavat prīti maya eva | yasyāṃ vai śrūyamāṇāyām [BhP 1.7.7] / ādi phala śruteḥ | yan mayatvenaiva śrī bhagavati rasa śabdaḥ śrutau
ity ādau ca | pratijñā cedṛśy eva dharmaḥ projjhitaḥ kaitavo'tra [BhP
ity ādau kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162200 (0.0):
BhP_01.01.002/3 śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ / BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627072 (0.0):
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107815 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005045 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009656 (0.0):
śuśruma iti [BhP 6.1.40] | kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy / avarudhyate'tra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893685 (0.0):
sāmmukhyaṃ tad anubhavo'pi jñāyate | yathoktaṃ kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930751 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti | ataeva catuḥślokyāṃ rahasya śabdena saivoktā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005046 (0.027):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009657 (0.027):
avarudhyate'tra / kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇād iti [BhP 1.1.2] | ataevaupaniṣadaḥ puruṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893686 (0.027):
sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930752 (0.027):
sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162201 (0.036):
BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627072 (0.036):
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate / 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt // BhP_01.01.002 //*
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107816 (0.040):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
saiva ca tṛtīya ślokārthatvena bhagavat sandarbhe vispaṣṭīkṛtāsti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935912 (0.058):
kautukenānukriyamāṇatvād bhagavat sandarbhādau hi tathā sa nyāyaṃ
tad evaṃ śrīmat prīter evāvapavargatvena parama bhagavad anugraha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317134 (0.056):
tad evaṃ putrādi viṣayaka prītes tad ānukūlyādy ātmakatvena bhagavat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402465 (0.064):
try adhīśa śabdavat | tathā ca daśamasya pañcāśītitame śrīmad / ānakadundubhinoktam yuvāṃ na naḥ sutau sākṣāt pradhāna puruṣeśvarau
mayatvaṃ śrī bhāgavata śravaṇa phalatvaṃ puruṣārtheṣu tasyāḥ paramatva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312551 (0.047):
evam eva śrī bhāgavata grantha śravaṇa phalatvenāpi saiva parama
sādhanāya darśitam | tathaiva śrī nārada ākṣepa dvāra śikṣitavāṃś ca tat
saṃhitām āvirbhāvayiṣyantaṃ śrī vyāsam | yathāha / yathā dharmādayaś cārthā muni varyānukīrtitāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164304 (0.0):
BhP_01.05.009/1 yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629033 (0.0):
yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam // BhP_01.05.008 // / yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ /
na tathā vāsudevasya mahimā hy anuvarṇitaḥ || [BhP 1.5.9] / ca śabdo'py arthe | mahimānuvarṇanam tat prīty udbodhanaṃ bhaved ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629038 (0.0):
yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ / / na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ // BhP_01.05.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164309 (0.009):
BhP_01.05.009/1 yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ / BhP_01.05.009/3 na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ
āśayenaivam uktam || / || 1.5 || śrī nāradaḥ || 18 || / tathānyeṣām apavargāṇām api tayā tiraskṛtau mukta kaṇṭhā eva śabdā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791363 (0.059):
tu yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī bhāgavate
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101073 (0.059):
yogī mataḥ | aṣṭāṅga-yogī yogitaraḥ | śravaṇa-kīrtanādi-bhaktimāṃs tu / yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhāgavate-
udāhāryāḥ | sā ca tiraskṛtiḥ kvacit tat svarūpeṇa kriyate | kvacit
tat parikara / dvārā ca | tatra tat svarūpeṇa tiraskṛtim āha gadyena / yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ vividha vṛjina saṃsāra
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548783 (0.0):
BhP_05.06.017/1 yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ / vividha-vṛjina-saṃsāra-paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692768 (0.0):
samanuvartate // BhP_05.06.016 //_* / yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ / vividha vṛjina saṃsāra paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119793 (0.052):
pañcame śrī ṛṣabhadeva caritānte [BhP 5.6.17] / yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ / vividha vṛjina saṃsāra paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva
paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva parayā nirvṛtyā hy
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548789 (0.0):
BhP_05.06.017/1 yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ / vividha-vṛjina-saṃsāra-paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692774 (0.0):
yasyām eva kavaya ātmānam avirataṃ / vividha vṛjina saṃsāra paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva
apavargam ātyantikaṃ parama puruṣārtham api svayam āsāditaṃ no
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548795 (0.0):
vividha-vṛjina-saṃsāra-paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva / parayā nirvṛtyā hy apavargam ātyantikaṃ parama-puruṣārtham api svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692780 (0.0):
vividha vṛjina saṃsāra paritāpopatapyamānam anusavanaṃ snāpayantas tayaiva / parayā nirvṛtyā hy apavargam ātyantikaṃ parama puruṣārtham api svayam
evādriyante bhagavadīyatvenaiva parisamāpta sarvārthāḥ | [BhP 5.6.17] iti
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548801 (0.0):
parayā nirvṛtyā hy apavargam ātyantikaṃ parama-puruṣārtham api svayam / āsāditaṃ no evādriyante bhagavadīyatvenaiva parisamāpta-sarvārthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692786 (0.0):
parayā nirvṛtyā hy apavargam ātyantikaṃ parama puruṣārtham api svayam / āsāditaṃ no evādriyante bhagavadīyatvenaiva parisamāpta sarvārthāḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119816 (0.030):
āsāditaṃ no evādriyante bhagavadīyatvenaiva parisamāpta sarvārthāḥ // / Hbhv_11.577 //
yasyāṃ pūrva gadyokta lakṣaṇāyāṃ bhaktau muktādi sampadāṃ bhakti
sampad anucarītvāt parasmāpta sarvārthatvam | tathoktaṃ śrī nārada
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992418 (0.035):
tasmād bhagavat svarūpam eva nāma | spaṣṭaṃ coktaṃ śrī nārada / pañcarātre'ṣṭādaśākṣaram uddiśya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998359 (0.042):
etad rīitika śrutayo vaidikeṣu prāyaḥ prasiddhā iti nodahriyante | / śrī nārada / pañcarātre ca śrī brahma nārada saṃvāde jitaṃ te stotre ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21089586 (0.058):
viṣvaksenāya bhagavan naivedyāṃśaṃ nivedayet // Hbhv_8.209 // / tathā ca pañcarātre śrī nārada vacanam
pañcarātre / hari bhakti mahā devyāḥ sarvā mukty ādi siddhayaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118752 (0.0):
yathā śrī nārada pañcarātre / hari bhakti mahā devyāḥ sarvā mukty ādi siddhayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998359 (0.062):
etad rīitika śrutayo vaidikeṣu prāyaḥ prasiddhā iti nodahriyante | / śrī nārada / pañcarātre ca śrī brahma nārada saṃvāde jitaṃ te stotre ca
bhuktayaś cādbhutās tasyāś ceṭikāvad anuvratāḥ || iti | / ataevānādaro'pi | yathoktaṃ śrī vṛtraṃ prati mahendreṇa
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118755 (0.055):
hari bhakti mahā devyāḥ sarvā mukty ādi siddhayaḥ | / bhuktyaś cādbhutās tasyāś ceṭikāvad anuvratāḥ || RBhrs_1,1.34 || iti |
yasya bhaktir bhagavati harau niḥśreyaseśvare | / vikrīḍato 'mṛtāmbhodhau kiṃ kṣudraiḥ khātakodakaiḥ || [BhP 6.12.22] iti |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172830 (0.0):
BhP_06.12.022/1 yasya bhaktirbhagavati harau niḥśreyaseśvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712716 (0.0):
vāsudeve bhagavati sattvātmani dṛḍhā matiḥ // BhP_06.12.021 // / yasya bhaktirbhagavati harau niḥśreyaseśvare /
|| 6.12 || śrī śukaḥ || 19 || / (page 22) / atha tat parikareṣu tadīya kārya dvārā, yathā tatra tadīya guṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712717 (0.034):
vikrīḍato 'mṛtāmbhodhau kiṃ kṣudraiḥ khātakodakaiḥ // BhP_06.12.022 // / BhP_06.12.023/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172831 (0.045):
BhP_06.12.022/2 vikrīḍato 'mṛtāmbhodhau kiṃ kṣudraiḥ khātakodakaiḥ / BhP_06.12.023/0 śrīśuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312863 (0.060):
tadīya pāda sevā tadīya guṇa kathā dvārā mukti viśeṣasya tiraskṛtir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323647 (0.061):
brahmaṇā prārthitaṃ tad astu me nātha sa bhūri bhāgaḥ [BhP 10.14.30] ity / ādinā | / || 5.6 || śrī śukaḥ || 96 || / atha parikarāṇām api bhāveṣu tāratamyaṃ vivecanīyaṃ, yeṣāṃ
kathānuśīlana dvārā tām āhuḥ / duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419100 (0.0):
BhP_10.87.021/1 duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814700 (0.0):
abhavam bhuvi viśvasitāḥ // BhP_10.87.020 //* / duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś $
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630004 (0.0):
duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś
carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814706 (0.0):
duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś $ / carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ &
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630010 (0.0):
duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś / carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419107 (1.192):
BhP_10.87.021/1 duravagamātma tattva nigamāya tavātta tanoś / BhP_10.87.021/2 carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ || [BhP 10.87.21]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419120 (0.0):
BhP_10.87.021/2 carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ / BhP_10.87.021/3 na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814718 (0.0):
carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ & / na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te %
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108635 (0.0):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ // Hbhv_10.439 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630021 (0.0):
carita mahāmṛtābdhi parivarta pariśramaṇāḥ | / na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119658 (0.0):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ || RBhrs_1,2.40 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312848 (0.055):
saṅgena visṛṣṭa mātra gṛhā api yady apavargaṃ na parilaṣanti, tadā caraṇa / saroja haṃsādayas tu kim utety arthaḥ ||
ātma tattvaṃ tādṛśa sac cid ānanda mūrtitvādikaṃ nija yāthātmyaṃ
nigamo'nubhāvanā | ātta tanoḥ prakaṭita sva mūrteḥ, parivarjanārthaḥ |
carita mahāmṛtābdheḥ parvartenābhyāsena varjita śramāḥ | caraṇa saroja
hiṃsānāṃ śrī śukadevādīnāṃ yāni kulāni śiṣyopaśiṣya paramparāḥ | teṣāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630028 (0.049):
ṭīkā yāni kulāni śiṣyopaśiṣyatayā teṣāṃ saṅgena visṛṣṭa gṛhāḥ |
saṅgena visṛṣṭa mātra gṛhā api yady apavargaṃ na parilaṣanti, tadā caraṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814711 (0.055):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te % / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ // BhP_10.87.021 //*
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108629 (0.055):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ // Hbhv_10.439 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312792 (0.055):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ || [BhP 10.87.21]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630015 (0.055):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ || (10.87.21)
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119652 (0.055):
na parilaṣanti kecid apavargam apīśvara te / caraṇa saroja haṃsa kula saṅga visṛṣṭa gṛhāḥ || RBhrs_1,2.40 ||
saroja haṃsādayas tu kim utety arthaḥ ||
|| 10.87 || śrutayaḥ || 20 || / tadīya pāda sevā tadīya guṇa kathā dvārā mukti viśeṣasya tiraskṛtir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312769 (0.060):
atha tat parikareṣu tadīya kārya dvārā, yathā tatra tadīya guṇa / kathānuśīlana dvārā tām āhuḥ
bhakti / sandarbhe darśitāsti śrī kapila deva vākyena naikātmatāṃ me spṛhayanti
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413200 (0.0):
BhP_03.25.035/1 naikātmatāṃ me spṛhayanti kecin mat-pāda-sevābhiratā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661815 (0.0):
jarayaty āśu yā kośaṃ nigīrṇam analo yathā // BhP_03.25.034 // / naikātmatāṃ me spṛhayanti kecin mat pāda sevābhiratā mad īhāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944633 (0.0):
[BhP 3.25.23] ity ādinā | śuddhāyāṃ naikātmatāṃ me spṛhayanti kecit [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319283 (0.0):
tasyā lakṣaṇe pṛṣṭe tal lakṣaṇaṃ vadatānena bhaktir siddher garīyasī [BhP / 3.25.32] iti | naikātmatāṃ me spṛhayanti kecid [BhP 3.25.34] iti ca mokṣa
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119336 (0.0):
naikātmatāṃ me spṛhayanti kecin
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108648 (0.047):
tṛtīya skandhe śrī kapila devahūti saṃvāde [BhP 3.25.34] / naikātmatāṃ me spṛhayanti kecin
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317616 (0.058):
rūpatvena ca nirguṇatvaṃ siddham asti | mad guṇa śruti mātreṇa [BhP / ity ādi śrī kapila deva vākyena | etad anantaraṃ ca sālokya ity ādi padye
kecid [BhP 3.25.34] ity ādinā | ekātmatāṃ brahma sāyujyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944633 (0.009):
[BhP 3.25.23] ity ādinā | śuddhāyāṃ naikātmatāṃ me spṛhayanti kecit [BhP / 3.25.31] ity ādinā kramo jñeyaḥ | tathā śuddhāyām eva śrī prahlāda kṛta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319282 (0.049):
3.25.32] iti | naikātmatāṃ me spṛhayanti kecid [BhP 3.25.34] iti ca mokṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926552 (0.051):
tu tad artham evety arthaḥ | sārṣṭiḥ samānaiśvaryam | ekatvaṃ bhagavat / sāyujyaṃ brahma sāyujyaṃ ca | anayos tal līnātmakatvena tat
bhagavat sāyujyam / api | evaṃ sevā dvārā mukti viśeṣāṇāṃ ca śrī viṣṇu vākyena mat sevayā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120414 (0.060):
navama skandhe cāmbarīṣopākhyāne śrī bhagavad uktau [BhP 9.4.67] / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
pratītaṃ te [BhP 9.4.67] ity ādinā, śrī kapildeva vākyena sālokya sārṣṭī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317772 (0.034):
vigaṇayanti [BhP 3.15.48] ity ādau, mat sevayā pratītaṃ te [BhP 9.4.67]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120414 (0.044):
navama skandhe cāmbarīṣopākhyāne śrī bhagavad uktau [BhP 9.4.67] / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910502 (0.053):
(page 63) / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405200 (0.059):
na cāsya sarvabhūteṣu kaścid arthavyapāśrayaḥ7 // BhG_3.18 // / kṛtena8 yāgādināsya prayojanaṃ nāsti / nākṛteneha9 kaścana
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914771 (0.064):
vārtā bhavanty uta na vātra tu dāmbhikānām || [BhP 7.9.46] / iti śrī prahlāda vākyavat | maunādaya evājitendriyāṇāṃ vārtā jīvanopāyā
3.29.13] ity ādinā | / atha puruṣārthāntaravan muktir api heyaiveti vaktuṃ tair api sādhyaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405200 (0.064):
na cāsya sarvabhūteṣu kaścid arthavyapāśrayaḥ7 // BhG_3.18 // / kṛtena8 yāgādināsya prayojanaṃ nāsti / nākṛteneha9 kaścana
tasyās / tiraskṛtir nirdiśyate | tatra bhakteḥ svarūpeṇa mukti sāmānyasya
udāhṛtaivāsti bhakti sandarbhādau | na kiñcit sādhavo dhīrāḥ [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831095 (0.062):
svargāpavargaṃ mad dhāma kathañcid yadi vāñchati // BhP_11.20.033 // / na kiñcit sādhavo dhīrā bhaktā hy ekāntino mama /
ity ādinā | / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548152 (0.0):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844131 (0.0):
BhP_12.10.006/0 śrī bhagavān uvāca / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119834 (0.0):
dvādaśe ca śrī mārkaṇḍeyam uddiśya śrī śivoktau [BhP 12.10.6] / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903948 (0.0):
vaiṣṇavatvaṃ coktam eva tat pūrvaṃ / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119714 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta |
bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye || [BhP 12.10.6] iti
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548158 (0.0):
BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta / BhP_12.10.006/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844136 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta / / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye // BhP_12.10.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119839 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe'vyaye // Hbhv_11.578 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903953 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe'vyaye || [BhP 12.10.6] iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119718 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye || RBhrs_1,2.43 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933655 (0.052):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān [BhP 12.10.6] iti pūrvokteḥ | tasmād
cānyatra | / atha kārya dvāreṣu / tatrāpatata mahā sukha duḥkhāntara tiraskāri tad āsakti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120516 (0.023):
arūpidravyatvāditi/ bāhyapratyakṣaṃ prati udbhūtarūpasya hetutvāditi / bhāvaḥ/ ātmasukhaduḥkhādīti/ vijātīyātmamanassaṃyogasya
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12533630 (0.024):
kartrā ced aham ity evam anubhūyeta muktatā / / sukhaduḥkhavinirmoko nāhaṃkartari yujyate // SamUpad_I,18.159 //
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454834 (0.025):
sarvasamatāpraveśani | sarvaduḥkhakṣayaṅkari | sarvasukhapradāyike |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947715 (0.027):
sarvākārāvatāro nāma samādhiḥ/ sarvasukhaduḥkhanirabhinandī nāma samādhiḥ/
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10637508 (0.033):
mukti-svargau cālaukikāvapi sukha-duḥkhābhāvasajātīyatayā prayojane
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25777374 (0.038):
prāṇāpanau ca śabdārthauṃ tathā vidhiniṣedhakau / / sukhaduḥkhādi yaddvandvaṃ dṛśyate śrūyate 'pi vā // BndP_3,43.77 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11270037 (0.038):
paścādavibhaktāngṛhṇanśaktnoti vyavasthāpayitumuṣyaite na punaramuṣyeti / / na tvevaṃ sukhaduḥkhayoḥ pṛthagupalabdhiḥ / tasmādasadetaditi /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2335127 (0.039):
asatyorakāraṇavāt, satyorvā anarthakatpavāt pravṛtteriti / / tathāpi sukhaduḥkhāptitahānyoreva kartuḥ pravṛttiprasaṅgo na tatsādhane,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912636 (0.040):
10301 {{na saṃjñā sukheti samanupaśyati/ na saṃjñā duḥkheti samanupaśyati/
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9654851 (0.040):
+avara^varṇāsv aniravasitāsu/ veśyāsu punarbhūṣu ca na śiṣṭo na / pratiṣiddhaḥ/ sukha^arthatvāt//(p.61)
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2332583 (0.041):
tasya tathāmāvo 'rthanīyatvam / / tacca sukhaduḥkhasādhanatvam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280877 (0.042):
anakṣaram asmāsu śrāvitam? bhavatv, adyāpy avadyam idaṃ madīya saṃstyāye / na prastāvyam | sā tu tad duḥkha duḥkhitā śrī devakī sakhī tathā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15571184 (0.042):
anubhūyate tvavirudvārthatā;sukhyahamiti sukhātmakamātmānaṃ svayameva
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913283 (0.043):
nāmanimittābhiniviṣṭāni svacittadṛśyarūpalakṣaṇāavabodhakāni / sukhaduḥkhāpratisaṃvedakāni amokṣakāraṇāni
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642860 (0.044):
yad atra bhagavan satvāḥ pravarttanto bhavodadhau / / sukhaduḥkhābhibhuṃjāno bhramaṃte ṣaḍgatau kathaṃ // Rm_28.70{70} //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120815 (0.044):
bahirindriyajanyapratyakṣaviṣayatvāditi bhāvaḥ/ / ātmasukhaduḥkhādivyatiriktatvāditi/ yasya jīvātmanaḥ svīyamanasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912495 (0.045):
sukheti samanupaśyati/ na vedanā duḥkheti samanupaśyati/ na vedanātmeti
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388494 (0.047):
BhP_07.07.042/2 sadāpnotīhayā duḥkhamanīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194977 (0.047):
kimahobatadhigādiśabdānāmapi svatantravaktṛniṣṭhasaṃsayasukhaduḥkhopahi 3 / tārthatvādvedasya nityasaṃśayādyādhārakṛtatvamapi syāt /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899894 (0.047):
pratigrahītuṃ taṃ tameva pratigṛṇhāti / na ca tatra / sukhaduḥkhānunayapratighairūpalipyata iti
dvārā tām āha / nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982162 (0.0):
nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176297 (0.0):
BhP_06.17.028/1 nārāyaṇaparāḥ sarve na kutaścana bibhyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715952 (0.0):
māhātmyaṃ bhṛtyabhṛtyānāṃ niḥspṛhāṇāṃ mahātmanām // BhP_06.17.027 // / nārāyaṇaparāḥ sarve na kutaścana bibhyati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002601 (0.0):
sama cetasā | tad uktam / nārāyaṇa parāḥ sarve / na kutaścana bibhyati |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119488 (0.0):
nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849619 (1.788):
nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ || [BhP 6.17.28] iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104167 (1.788):
śrī śivasya [BhP 6.17.28] / nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati |
svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ || [BhP 6.17.18]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849624 (0.0):
nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ || [BhP 6.17.28] iti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982167 (0.0):
nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga-narakeṣv api tulyārtha-darśinaḥ || [BhP 6.17.28] iti |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176301 (0.0):
BhP_06.17.028/1 nārāyaṇaparāḥ sarve na kutaścana bibhyati / BhP_06.17.028/2 svargāpavarganarakeṣvapi tulyārthadarśinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715956 (0.0):
nārāyaṇaparāḥ sarve na kutaścana bibhyati / / svargāpavarganarakeṣvapi tulyārthadarśinaḥ // BhP_06.17.028 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104171 (0.0):
nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ // Hbhv_10.190 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002606 (0.0):
nārāyaṇa parāḥ sarve / na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga narakeṣv
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23199296 (0.0):
tejasā tat-svarūpa-śakter api tiraskāreṇa dhvaṃsābhāva-tulyatvam | / svargāpavarga-narakeṣv api tulyārtha-darśina iti [BhP 6.17.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426911 (0.0):
sādhāraṇa bhaktānām api svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909946 (0.0):
matasyāpi parama vidvadbhir ādṛtatvāt | tathā bhakti viruddhatvena / svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ [BhP 6.17.23] ity uktyā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119492 (0.0):
nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati | / svargāpavarga narakeṣv api tulyārtha darśinaḥ || RBhrs_1,2.33 ||
svargādīnāṃ tulya heyatvāt teṣu tulya bhagavad eka puruṣārthatvāc ca
darśinaḥ || / || 6.17 || śrī rudro devīm || 21 || / tadīya pāda sevāparamotkaṇṭhā dvārā tām āha
ko nv īśa te pāda saroja bhājāṃ / sudurlabho 'rtheṣu caturṣv apīha |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397641 (0.0):
BhP_03.04.015/1 ko nv īśa te pāda-saroja-bhājāṃ sudurlabho 'rtheṣu caturṣv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647367 (0.0):
BhP_03.04.014 // / ko nv īśa te pāda saroja bhājāṃ sudurlabho 'rtheṣu caturṣv apīha /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27580230 (0.0):
lxxxiii.itīritastaṃ hanumān praṇamya jagāda vākyaṃ sthirabhaktinamraḥ | / ko nvīśa te pādasarojabhājāṃ sudurlabho'rtheṣu caturṣvapīha |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119317 (0.0):
yathā tatraiva, śrīmad uddhavoktau (3.4.15) / ko nv īśa te pāda saroja bhājāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341133 (0.050):
asau svayam eva niveditavān / ko nv īśa te pāda saroja bhājāṃ
tathāpi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman / bhavat padāmbhoja niṣevaṇotsukaḥ || [BhP 3.4.15]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397650 (0.0):
BhP_03.04.015/1 ko nv īśa te pāda-saroja-bhājāṃ sudurlabho 'rtheṣu caturṣv / apīha / BhP_03.04.015/2 tathāpi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647375 (0.0):
ko nv īśa te pāda saroja bhājāṃ sudurlabho 'rtheṣu caturṣv apīha / / tathāpi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman bhavat padāmbhoja niṣevaṇotsukaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341149 (0.0):
sudurlabho 'rtheṣu caturṣv apīha | / tathāpi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman / bhavat padāmbhoja niṣevaṇotsukaḥ || [BhP 3.4.15] ity anena |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27580236 (0.0):
ko nvīśa te pādasarojabhājāṃ sudurlabho'rtheṣu caturṣvapīha | / tathā'pi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman bhavatpadāmbhojaniṣevaṇādṛte | 8.243 |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119326 (0.0):
sudurlabho 'rtheṣu caturṣv apīha | / tathāpi nāhaṃ pravṛṇomi bhūman
he īśa || / || 3.4 || uddhavaḥ śrī bhagavantam || 22 || / sarvātmārpaṇa kāri bhajanīya viṣayakābhilāṣa dvārā tām āha
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981498 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra-dhiṣṇyaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419079 (0.0):
BhP_11.14.014/1 na pārameṣṭhyaṃ na mahendra-dhiṣṇyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826808 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ $ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914650 (0.0):
tat sarvam eva niṣidhyate | śrī nāgapatnī vacanādau na pārameṣṭhyaṃ na / mahendra dhiṣṇyam ity ādinā | tasmād vaivasvata manu putrasya pṛṣadhrasya
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119686 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ
na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17848964 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14] iti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981507 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra-dhiṣṇyaṃ / na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712315 (0.0):
na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826817 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ $ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam &
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119895 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat // Hbhv_11.580 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909407 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119695 (0.0):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ / na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769082 (1.192):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam & / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119471 (1.192):
na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119623 (1.192):
na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419090 (0.012):
BhP_11.14.014/1 na pārameṣṭhyaṃ na mahendra-dhiṣṇyaṃ / BhP_11.14.014/2 na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369916 (0.022):
BhP_10.16.037/2 na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam / BhP_10.16.037/3 na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172407 (0.029):
BhP_06.11.025/1 na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na / rasādhipatyam
mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17848970 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14] iti |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981513 (0.0):
na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419097 (0.0):
BhP_11.14.014/3 na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā / BhP_11.14.014/4 mayy arpitātmecchati mad vinānyat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826823 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % mayy arpitātmecchati mad vinānyat //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119900 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat // Hbhv_11.580 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909413 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119700 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / mayy arpitātmecchati mad vinānyat || RBhrs_1,2.42 ||
ṭīkā ca rasādhipatyaṃ pātālādi sāmyam | apunarbhavaṃ mokṣam api | mad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909418 (0.052):
mayy arpitātmecchati mad vinānyat || [BhP 11.14.14] / rasādhipatyaṃ pātālādi svāmyam | apunarbhavaṃ brahma kaivalya rūpaṃ
vinā māṃ hitvānyan necchati | aham eva tasya preṣṭha ity arthaḥ | ity eṣā
sārvabhaumaṃ śrī priyavratādīnām iva mahārājyam | pārameṣṭhyādi
catuṣṭayasyānukramaś cādho'dho vivakṣayā nyūnatvaa vivakṣayā ca | tataś
cottarottaraṃ kaimutyam api | yoga siddhy ādi dvayaṃ tu sārvatrikam iti
paścād vinyastam | anayos tūttara śraiṣṭhyam || / || 11.14 || śrī bhagavān || 23 ||
(page 23) / na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119462 (0.0):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ / na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172402 (5.960):
BhP_06.11.025/1 na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712310 (5.960):
BhP_06.11.024 // / na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121611 (0.030):
daśame nāgapatnī stutau [BhP 10.16.37] / na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369902 (0.047):
BhP_10.16.037/1 na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769071 (0.047):
BhP_10.16.036 // / na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam &
na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119468 (0.0):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ / na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769076 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam &
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119617 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ / na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369907 (0.046):
BhP_10.16.037/1 na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ / BhP_10.16.037/2 na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / samañjasa tvā virahayya kāṅkṣe || [BhP 6.11.25]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121627 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / samañjasa tvā virahayya kāṅkṣe // Hbhv_11.669 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119476 (0.0):
na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981504 (1.192):
na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769082 (1.192):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam & / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826814 (1.192):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ $ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam & / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % mayy arpitātmecchati mad vinānyat //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119623 (1.192):
na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119692 (1.192):
na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369916 (0.022):
BhP_10.16.037/2 na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam / BhP_10.16.037/3 na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419088 (0.022):
BhP_11.14.014/2 na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam / BhP_11.14.014/3 na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172415 (0.048):
BhP_06.11.025/2 na yogasiddhīrapunarbhavaṃ vā samañjasa tvā virahayya / kāṅkṣe / BhP_06.11.026/1 ajātapakṣā iva mātaraṃ khagāḥ stanyaṃ yathā vatsatarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712322 (0.048):
na yogasiddhīrapunarbhavaṃ vā samañjasa tvā virahayya kāṅkṣe // / BhP_06.11.025 //
nākapṛṣṭhaṃ dhruva padam | atra ca catuṣṭaye pūrvavat nyūnatva vivakṣayā
kaimutyam | dhruva padasya śraiṣṭhyaṃ viṣṇu pada sannihitatvāt ||
|| 6.11 || śrī vṛtraḥ || 24 || / gāḍha tat prapatti dvārāhuḥ
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769075 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam &
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119464 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ / na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119616 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369905 (2.980):
BhP_10.16.037/1 na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ
na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769085 (0.0):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ $ na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam &
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119626 (0.0):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ / na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119471 (5.960):
na nāka pṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ / na sārva bhaumaṃ na rasādhipatyam |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981504 (1.192):
na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826814 (1.192):
na pārameṣṭhyaṃ na mahendra dhiṣṇyaṃ $ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam & / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % mayy arpitātmecchati mad vinānyat //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119692 (1.192):
na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam | / na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369918 (0.011):
BhP_10.16.037/1 na nāka pṛṣṭhaṃ na ca sārva bhaumaṃ / BhP_10.16.037/2 na pārameṣṭhyaṃ na rasādhipatyam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419088 (0.022):
BhP_11.14.014/2 na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam / BhP_11.14.014/3 na yoga-siddhīr apunar-bhavaṃ vā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172405 (0.042):
BhP_06.11.025/1 na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na / rasādhipatyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712313 (0.042):
na nākapṛṣṭhaṃ na ca pārameṣṭhyaṃ na sārvabhaumaṃ na rasādhipatyam /
vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ || [BhP 10.16.37]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769088 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā % vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119629 (0.0):
na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ || RBhrs_1,2.39 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369922 (0.010):
BhP_10.16.037/3 na yoga siddhīr apunar bhavaṃ vā / BhP_10.16.037/4 vāñchanti yat pāda rajaḥ prapannāḥ
tatra nāka pṛṣṭham api na vāñchanti kim uta sārvabhaumam |
pārameṣṭhyam api na vāñchanti kim uta rasādhipatyam iti pūrvārdhe
yojyam | uttarārdhe vā śabdo'py arthe | pāda rajaḥ śabdena bhakti viśeṣa
jñāpanāya gāḍha prapattir jñāpyate | / || 10.16 || nāga patnyaḥ śrī bhagavantam || 25 ||
guṇa gāna dvārāha / tuṣṭe ca tatra kim alabhyam ananta ādye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721662 (0.0):
bhāvamāsuramunmucya yayā tuṣyatyadhokṣajaḥ // BhP_07.06.024 // / tuṣṭe ca tatra kimalabhyamananta ādye $ kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119518 (0.0):
saptame prahlādoktau (7.6.25) / tuṣṭe ca tatra kim alabhyam ananta ādye / kiṃ tair guṇa vyatikarād iha ye sva siddhāḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387730 (0.041):
BhP_07.06.025/1 tuṣṭe ca tatra kimalabhyamananta ādye / BhP_07.06.025/2 kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye svasiddhāḥ
kiṃ tair guṇa vyatikarād iha ye sva siddhāḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387737 (0.0):
BhP_07.06.025/1 tuṣṭe ca tatra kimalabhyamananta ādye / BhP_07.06.025/2 kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye svasiddhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721667 (0.0):
tuṣṭe ca tatra kimalabhyamananta ādye $ kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317732 (0.0):
guṇa vyatikarād / iha ye svasiddhāḥ dharmādayaḥ ity uktvā guṇātītatvaṃ, kim aguṇena ca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119523 (0.0):
tuṣṭe ca tatra kim alabhyam ananta ādye / kiṃ tair guṇa vyatikarād iha ye sva siddhāḥ |
dharmādayaḥ kim aguṇena ca kāṅkṣitena / sāraṃ juṣāṃ caraṇayor upagāyatāṃ naḥ || [BhP 7.6.25]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721676 (0.0):
tuṣṭe ca tatra kimalabhyamananta ādye $ kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye / svasiddhāḥ & / dharmādayaḥ kimaguṇena ca kāṅkṣitena % sāraṃ juṣāṃ caraṇayorupagāyatāṃ naḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119531 (0.0):
kiṃ tair guṇa vyatikarād iha ye sva siddhāḥ | / dharmādayaḥ kim aguṇena ca kāṅkṣitena
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387747 (0.009):
BhP_07.06.025/2 kiṃ tairguṇavyatikarādiha ye svasiddhāḥ / BhP_07.06.025/3 dharmādayaḥ kimaguṇena ca kāṅkṣitena
aguṇena mokṣeṇa | sāraṃ juṣāṃ tan mādhuryāsvādināṃ satām ||
|| 7.6 || śrīprahlādo daitya bālakān || 26 || / guṇa śravaṇa dvārāha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938876 (0.060):
tasya hareḥ | tasmād āropitānāṃ naśvarāṇāṃ viṣayāṇāṃ jāyāpatyādīnām / upārjanaiḥ kim iti | / || 7.7 || śrī prahlādo'sura bālakān || 306 ||
varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532014 (0.0):
BhP_04.20.023/1 varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ kathaṃ vṛṇīte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680299 (0.0):
BhP_04.20.023/0 pṛthur uvāca / varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ kathaṃ vṛṇīte guṇa vikriyātmanām /
kathaṃ vṛṇīte guṇa vikriyātmanām | / ye nārakāṇām api santi dehināṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532024 (0.0):
BhP_04.20.023/1 varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ kathaṃ vṛṇīte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680308 (0.0):
varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ kathaṃ vṛṇīte guṇa vikriyātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317675 (0.019):
varān vibho [BhP 4.20.23] ity ādi dvaye'pi kathaṃ vṛṇīte / guṇa vikriyātmanām
tān īśa kaivalya pate vṛṇe na ca || / na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532034 (0.0):
BhP_04.20.023/2 ye nārakāṇām api santi dehināṃ tān īśa kaivalya-pate vṛṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680318 (0.0):
ye nārakāṇām api santi dehināṃ tān īśa kaivalya pate vṛṇe na ca //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119405 (0.0):
tatraiva śrīmad ādirājoktau (4.20.24) / na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108995 (0.051):
ato hi śrī pṛthu rājena prārthitaṃ [BhP 4.20.24] / na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin
na yatra yuṣmac caraṇāmbujāsavaḥ | / mahattamāntar hṛdayān mukha cyuto
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532046 (0.0):
BhP_04.20.024/1 na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin na yatra / yuṣmac-caraṇāmbujāsavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680329 (0.0):
na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin na yatra yuṣmac caraṇāmbujāsavaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109008 (0.0):
mahattamāntar hṛdayān mukha cyuto / vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ // Hbhv_10.455 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119416 (0.0):
na kāmaye nātha tad apy ahaṃ kvacin / na yatra yuṣmac caraṇāmbujāsavaḥ |
vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ || [BhP 4.20.23 24]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532051 (0.0):
BhP_04.20.024/2 mahattamāntar-hṛdayān mukha-cyuto vidhatsva karṇāyutam eṣa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680334 (0.0):
mahattamāntar hṛdayān mukha cyuto vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109012 (0.0):
mahattamāntar hṛdayān mukha cyuto / vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ // Hbhv_10.455 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119420 (0.0):
mahattamāntar hṛdayān mukha cyuto / vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ || RBhrs_1,2.30 ||
tad api kaivalyam api || / || 4.20 || pṛthuḥ śrī viṣṇum || 27 || / tadīya nija sevakatā prāpti kāmanā dvārāha
yo dustyajān kṣiti suta svajanārtha dārān
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553262 (0.0):
BhP_05.14.044/1 yo dustyajān kṣiti-suta-svajanārtha-dārān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697177 (0.0):
yo dustyajān kṣiti suta svajanārtha dārān $ prārthyāṃ śriyaṃ sura varaiḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119435 (0.0):
yo dustyajān kṣiti suta svajanārtha dārān
prārthyāṃ śriyaṃ sura varaiḥ sadayāvalokām |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553269 (0.0):
BhP_05.14.044/1 yo dustyajān kṣiti-suta-svajanārtha-dārān / BhP_05.14.044/2 prārthyāṃ śriyaṃ sura-varaiḥ sadayāvalokām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697183 (0.0):
yo dustyajān kṣiti suta svajanārtha dārān $ prārthyāṃ śriyaṃ sura varaiḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119441 (0.0):
yo dustyajān kṣiti suta svajanārtha dārān / prārthyāṃ śriyaṃ sura varaiḥ sadayāvalokām |
naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697190 (0.0):
sadayāvalokām & / naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ % sevānurakta manasām abhavo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119870 (0.0):
naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ / sevānurakta manasām abhavo 'pi phalguḥ // Hbhv_11.579 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119448 (0.0):
prārthyāṃ śriyaṃ sura varaiḥ sadayāvalokām | / naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553277 (5.960):
BhP_05.14.044/2 prārthyāṃ śriyaṃ sura-varaiḥ sadayāvalokām / BhP_05.14.044/3 naicchan nṛpas tad-ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ-
sevānurakta manasām abhavo 'pi phalguḥ || [BhP 5.14.44]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697194 (0.0):
naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ % sevānurakta manasām abhavo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119874 (0.0):
naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ / sevānurakta manasām abhavo 'pi phalguḥ // Hbhv_11.579 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315427 (0.0):
sevocitatvena mahad ity arthaḥ | sevānurakta manasām abhavo'pi phalgur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316714 (0.0):
yo dustyaja [BhP 5.14.44] ity ādau madhudviṭ / sevānurakta manasām abhavo 'pi phalguḥ iti ca | spaṣṭam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119451 (0.0):
naicchan nṛpas tad ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ / sevānurakta manasām abhavo 'pi phalguḥ || RBhrs_1,2.31 ||
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553282 (0.007):
BhP_05.14.044/3 naicchan nṛpas tad-ucitaṃ mahatāṃ madhudviṭ- / BhP_05.14.044/4 sevānurakta-manasām abhavo 'pi phalguḥ
ya ārṣabheyyo bharataḥ | / || 5.14 || śrī śukaḥ || 28 || / loka pālatā mātra lakṣaṇa tat sevābhimāna dvārāpy āha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344846 (0.052):
pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ || [BhP 10.32.2] / || 10.32 || śrī śukaḥ || 275 || / atha tad vallabhāsu sāmānyā sairindhrī kūrma purāṇoktāḥ kailāsa vāsinyaś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403277 (0.062):
prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ gatiḥ || [BhP 2.4.20] || / spasṭam || 2.4 || śrī śukaḥ || 56 || / atha śrī vyāsa devasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692841 (0.062):
BhP_05.07.001/0 śrī śuka uvāca / bharatas tu mahā bhāgavato yadā bhagavatāvani tala paripālanāya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548862 (0.063):
BhP_05.07.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.07.001/1 bharatas tu mahā-bhāgavato yadā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168328 (0.064):
BhP_06.05.044/2 etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca
pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ sva bhāgā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389519 (0.0):
BhP_07.08.042/0 śrīindra uvāca / BhP_07.08.042/1 pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ svabhāgā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723338 (0.0):
BhP_07.08.042/0 śrīindra uvāca / pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ svabhāgā $ daityākrāntaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119542 (0.0):
tatraiva śakroktau (7.8.42) / pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ sva bhāgā
daityākrāntaṃ hṛdaya kamalaṃ tad gṛhaṃ pratyabodhi |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389524 (0.0):
BhP_07.08.042/1 pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ svabhāgā / BhP_07.08.042/2 daityākrāntaṃ hṛdayakamalaṃ tadgṛhaṃ pratyabodhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723343 (0.0):
pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ svabhāgā $ daityākrāntaṃ / hṛdayakamalaṃ tadgṛhaṃ pratyabodhi &
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119548 (0.0):
pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ sva bhāgā / daityākrāntaṃ hṛdaya kamalaṃ tad gṛhaṃ pratyabodhi |
kāla grastaṃ kiyad idam aho nātha śuśrūṣatāṃ te
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119555 (0.0):
daityākrāntaṃ hṛdaya kamalaṃ tad gṛhaṃ pratyabodhi | / kāla grastaṃ kiyad idam aho nātha śuśrūṣatāṃ te
muktis teṣāṃ na hi bahumatā nārasiṃhāparaiḥ kim || [BhP 7.8.42]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723356 (0.0):
kālagrastaṃ kiyadidamaho nātha śuśrūṣatāṃ te % muktisteṣāṃ na hi bahumatā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119559 (0.0):
kāla grastaṃ kiyad idam aho nātha śuśrūṣatāṃ te / muktis teṣāṃ na hi bahumatā nārasiṃhāparaiḥ kim || RBhrs_1,2.36 ||
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389538 (1.192):
BhP_07.08.042/4 muktisteṣāṃ na hi bahumatā nārasiṃhāparaiḥ kim
spaṣṭam | / || 7.8 || mahendraḥ śrī nṛsiṃham || 29 || / atha kāraṇeṣu mahā bhāgavata saṅga dvārāha
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535734 (0.0):
BhP_04.24.057/1 kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar-bhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683773 (0.0):
viśvaṃ vidhvaṃsayan vīrya śaurya visphūrjita bhruvā // BhP_04.24.056 // / kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688568 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.30.034 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105937 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.284 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105959 (0.0):
caturthe ca śrī pracetasaḥ prati śrī śivopadeśaḥ [BhP 4.24.57] / kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909703 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 1.18.13, 4.30.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919964 (0.0):
paramottame'pi tathā dṛṣṭam / kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929534 (0.0):
prema | ataevoktaṃ śrī rudreṇa / kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313432 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.30.32 33] (page
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122675 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kimutāśiṣaḥ || RBhrs_1,2.228 ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540869 (0.015):
BhP_04.30.034/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.30.034/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637814 (0.038):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / / bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_01.18.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173689 (0.049):
BhP_01.18.013/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / BhP_01.18.013/3 bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173695 (0.0):
BhP_01.18.013/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / BhP_01.18.013/3 bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535740 (0.0):
BhP_04.24.057/1 kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.24.057/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540874 (0.0):
BhP_04.30.034/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.30.034/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637820 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / / bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_01.18.013 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683779 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.24.057 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688573 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.30.034 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105942 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.284 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105964 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.285 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909709 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 1.18.13, 4.30.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919970 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929540 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313439 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.30.32 33] (page
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122680 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kimutāśiṣaḥ || RBhrs_1,2.228 ||
ṭīkā ca tat pāda mūle praviṣṭasya kṛtānta bhayābhāvaḥ kiyān ayaṃ lābhaḥ |
yāvatā tad bhakta saṅga eva sakala puruṣārtha śreṇi śirasi narīnarti ity
ādi | / || 4.24 || śrī rudraḥ pracetasaḥ || 30 || / tathaivāhuḥ / yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688552 (0.0):
tvad aṅghri mūlam āsādya sākṣāt kiṃ kiṃ vṛṇīmahi // BhP_04.30.032 // / yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106115 (0.0):
yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540852 (1.192):
BhP_04.30.033/1 yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ
tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540862 (0.0):
BhP_04.30.033/1 yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ / BhP_04.30.033/2 tāvad bhavat-prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688562 (0.0):
yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ / / tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave // BhP_04.30.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106122 (0.0):
yāvat te māyayā spṛṣṭā bhramāma iha karmabhiḥ | / tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave // Hbhv_10.292 //
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540869 (0.0):
BhP_04.30.033/2 tāvad bhavat-prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave / BhP_04.30.034/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar-bhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683773 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.24.057 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688568 (0.0):
tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave // BhP_04.30.033 // / tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105937 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.284 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105959 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.285 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909703 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 1.18.13, 4.30.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919964 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929534 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57] iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122675 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535734 (0.015):
BhP_04.24.057/1 kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.24.057/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173689 (0.035):
BhP_01.18.013/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637814 (0.035):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam /
bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.30.32 33] (page
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173695 (0.0):
BhP_01.18.013/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / BhP_01.18.013/3 bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535740 (0.0):
BhP_04.24.057/1 kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.24.057/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540874 (0.0):
BhP_04.30.034/1 tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar-bhavam / BhP_04.30.034/2 bhagavat-saṅgi-saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637820 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunarbhavam / / bhagavatsaṅgisaṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_01.18.013 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683779 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.24.057 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688573 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam / / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // BhP_04.30.034 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105942 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.284 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105964 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ // Hbhv_10.285 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909709 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 1.18.13, 4.30.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919971 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929541 (0.0):
kṣaṇārdhenāpi tulaye na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57] iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122680 (0.0):
tulayāma lavenāpi na svargaṃ nāpunar bhavam | / bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kimutāśiṣaḥ || RBhrs_1,2.228 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313387 (0.026):
bhagavat saṅgi saṅgasya martyānāṃ kim utāśiṣaḥ || [BhP 4.24.57] / ṭīkā ca tat pāda mūle praviṣṭasya kṛtānta bhayābhāvaḥ kiyān ayaṃ lābhaḥ |
tad bahirmukhatāprāpty āśaṅkayā tat parihār kāraṇaṃ prārthayante yāvad
iti | naitāvattvaṃ tat saṅgasya kintv apāra mahimatvam evety āhuḥ
tulayāmeveti | ato yāvad ity ādikaṃ premnaiva bhagavac caraṇa sāmīpya
prāpty āśayoktaṃ na sāmīpyād mukti sampattyāśayeti jñeyam |
|| 4.30 || pracetasaḥ śrīmad aṣṭabhujaṃ puruṣam || 31 || / anyatrāpīdṛśo'rtho dṛśyate | tatra tat tac chāstrasya parama phalatve |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925516 (0.061):
|| 4.30 || pracetasaḥ śrīmad aṣṭabhujaṃ puruṣam || 224 || / tad evam āropa siddhā darśitā | atha saṅga siddhodāharaṇa prāptā miśrā
mādhva bhāṣya dhṛtaṃ bṛhat tantram / yathā śrī nitya muktāpi prāpta kāmāpi sarvadā |
upāste nityaśo viṣṇum evaṃ bhakto bhaved api || / brahma vaivarte ca
na hrāso na ca vṛddhir vā muktānāṃ vidyate kvacit |
vidvat pratyakṣa siddhatvāt kāraṇābhāvato'numā ||
harer upāsanā cātra sadaiva sukha rūpiṇī |
na ca sādhana bhūtā sā siddhir evātra sā yataḥ || iti | / tad utthāpitā sauparṇa śrutiś ca
sarvadaitam upāsīta yāvad vimuktir muktā hy etam upāsate | iti |
tadīya bhārata tātparye ca śruty antarābhidhānam
muktānām api bhaktir hi paramānanda rūpiṇī iti | / eṣa evārthaḥ śrī bṛhad gautamīye'pi dṛśyate, yathā
evaṃ dīkṣāṃ cared yas tu puruṣo vīta kalmaṣaḥ |
sa loke vartamāno'pi jīvan mukta pramodate ||
uditākṛtir ānandaḥ sarvatra sama darśakaḥ |
pūrṇāhantāmayī sākṣād bhaktiḥ syāt prema lakṣaṇā ||
anyatra hānopādāna vṛddhi rahitatvāt sama darśitvaṃ jñeyam | atra munaya
ūcuḥ / kathaṃ bhaktir bhavet premnā jīvan muktasya nārada |
jīvan mukta śarīrāṇāṃ cit sattā niḥspṛhā yataḥ |
virakteḥ kāraṇaṃ bhaktiḥ sā tu muktes tu sādhanam ||
nārada uvāca / bhadram uktaṃ bhavadbhiś ca muktis turyātītā nigadyate |
kṛṣṇa dhāma mayaṃ brahma kvacit kutrāpi bhāsate ||
nirbījendriyagaṃ tat tu ātmasthaṃ kevalaṃ sukham |
kṛṣṇas tu paripūrṇātmā sarvatra sukha rūpakaḥ |
bhakti vṛtti kṛtābhyāsāt tat kṣaṇād gocarīkṛtaḥ || iti |
tādṛg arthatvenaivādvaita vāda gurubhir api sammatā śrī nṛsiṃha tāpanī ca
yaṃ ha vai sarve vedā ānamanti mumukṣavo brahma vādinaś ca [NTU 2.4]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006844 (0.046):
śikhāyām | yaṃ sarva devā ānamanti mumukṣavo brahmavādinaś ceti śrī
iti | yathā muktā api līlayā vigrahaṃ kṛtvā bhagavantaṃ bhajante iti hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906684 (0.0):
ca prāpya māṃ bhajatīty arthaḥ | tad uktaṃ muktā api līlayā vigrahaṃ kṛtvā / bhagavantaṃ bhajante iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001685 (0.046):
anubhava pramāṇena nirṇītam | tatra, muktā api līlayā vigrahaṃ kṛtvā / bhajanta iti | yaṃ sarve devā āmananti mumukṣavo brahma vādinaś cety atra
bhāṣyam | / brahmaṇā vadituṃ sthirībhavituṃ śīlam eṣām iti brahma vādinī muktā iti
vada sthairye [Pāṇ 7.2.7] iti smaraṇāt | śrī gītopaniṣadaś ca teṣāṃ
jñānī / nitya yukta eka bhaktir viśiṣyate [Gītā 7.10] iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100252 (0.0):
06,029.017a teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktir viśiṣyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624434 (0.0):
teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktir viśiṣyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17798380 (0.0):
BhG 7.17 / teṣāṃ jñānī nitya yukta eka bhaktir viśiṣyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845112 (0.0):
ādinā ca tatra tatra tasyaiva śreṣṭhatvaṃ nirṇītam | tathā teṣāṃ jñānī / nitya yukta eka bhaktir viśiṣyata [Gītā 7.17] ity ādinā sarvaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625162 (0.0):
[=MBh_06,029.016c] / teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktir viśiṣyate Bhg_07.017a [=MBh_06,029.017a]
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16977655 (0.0):
ādinā ca tatra tatra tasyaiva śreṣṭhatvaṃ nirṇītam | tathā teṣāṃ jñānī / nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyata [Gītā 7.17] ity ādinā sarvaṃ
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6352090 (0.0):
BhG 7.17 / teṣāṃ jñānī nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyate |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419690 (0.0):
(teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktir viśiṣyate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921978 (0.0):
teṣāṃ jñānī nityayukta ekabhaktir viśiṣyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442010 (0.0):
paramaprāpyaṃ manvānaḥ // BhGR_7.16 // / teṣāṃ jñānī nityayuktaḥ ekabhaktir viśiṣyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752895 (0.024):
raty ākhyaṃ premāṇam āgatā iti vā | teṣāṃ jñānī nitya yuktā eka bhaktir / viśiṣyate iti hi vakṣyati ||10||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513353 (0.024):
raty-ākhyaṃ premāṇam āgatā iti vā | teṣāṃ jñānī nitya-yuktā eka-bhaktir / viśiṣyate iti hi vakṣyati ||10||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17819231 (0.045):
prāpayāmy ahaṃ sarveśvaraḥ | / teṣāṃ jñānī nitya yukta eka bhaktir viśiṣyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22918240 (0.045):
bharatarṣabha ||BhGS_7.16|| / teṣāṃ jñānī nitya yukta eka bhaktir viśiṣyate |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18462155 (0.050):
prāpayāmy ahaṃ sarveśvaraḥ | / teṣāṃ jñānī nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyate |
atha tasyāḥ parama bhagavad anugraha prāpyatve nārada pañcarātrīya jitaṃ
te stotraṃ, yathā / mokṣa sālokya sārūpyān prārthaye na dharādhara |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119867 (0.0):
mokṣa sālokya sārūpyān prārthaye na dharādhara |
icchāmi hi mahābhāga kāruṇyaṃ tava suvrata || / puruṣārthāntaraya tiraskāre hayaśīrṣīya śrī nārāyaṇa vyūha stavaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119869 (0.0):
mokṣa sālokya sārūpyān prārthaye na dharādhara | / icchāmi hi mahābhāga kāruṇyaṃ tava suvrata || RBhrs_1,2.51 ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119777 (0.038):
hayaśīrṣīya śrī nārāyaṇa vyūha stave ca / na dharma kāmam arthaṃ vā mokṣaṃ vā varadeśvara |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939851 (0.063):
ataevoktaṃ śrī nārāyaṇa vyūha stavaḥ / pati putra suhṛd bhrātṛ pitṛvan maitravad dharim |
na dharmaṃ kāmam arthaṃ vā mokṣaṃ vā varadeśvara |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119785 (0.0):
na dharma kāmam arthaṃ vā mokṣaṃ vā varadeśvara |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776036 (0.059):
trisaṃdhyaṃ yo japed vidvān $ idaṃ stotravaraṃ śuciḥ & / dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca % mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047354 (0.059):
trisaṃdhyaṃ yo japed vidvān idaṃ stotravaraṃ śuciḥ / / dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 //
prārthaye tava pādābje dāsyam evābhikāmaye ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119790 (0.0):
na dharma kāmam arthaṃ vā mokṣaṃ vā varadeśvara | / prārthaye tava pādābje dāsyam evābhikāmaye || RBhrs_1,2.46 ||
punaḥ punar varān ditsur viṣṇur muktiṃ na yācitaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119800 (0.0):
prārthaye tava pādābje dāsyam evābhikāmaye || RBhrs_1,2.46 || / punaḥ punar varān ditsur viṣṇur muktiṃ na yācitaḥ |
bhaktir eva vṛtā yena prahlādaṃ taṃ namāmy aham || (page 25)
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119805 (0.0):
punaḥ punar varān ditsur viṣṇur muktiṃ na yācitaḥ | / bhaktir eva vṛtā yena prahlādaṃ taṃ namāmy ahaṃ || RBhrs_1,2.47 ||
yadṛcchayā labdham api viṣṇor dāśarathes tu yaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119812 (0.0):
bhaktir eva vṛtā yena prahlādaṃ taṃ namāmy ahaṃ || RBhrs_1,2.47 || / yadṛcchayā labdham api viṣṇor dāśarathes tu yaḥ |
naicchan mokṣaṃ vinā dāsyaṃ tasmai hanumate namaḥ || iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119818 (0.0):
yadṛcchayā labdham api viṣṇor dāśarathes tu yaḥ | / naicchan mokṣaṃ vinā dāsyaṃ tasmai hanumate namaḥ || RBhrs_1,2.48 ||
punar jitaṃ te stotraṃ ca / dharmārtha kāma mokṣeṣu necchā mama kadācana |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119850 (0.0):
śrī nārada pañcarātre ca jitante stotre / dharmārtha kāma mokṣeṣu necchā mama kadācana |
tat pāda paṅkajasyādho jīvitaṃ dīyatāṃ mama || iti |
na ca tādṛśa bhagavat prītyā tat tat puruṣārtha tiraskāro'dbhuta iva |
yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555186 (0.0):
BhP_05.18.012/1 yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699074 (0.0):
// BhP_05.18.011 // / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894293 (0.0):
tataś ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324190 (0.0):
viśeṣānanubhavāt | mādhuryānubhāvināṃ bhaktānāṃ tu yasyāsti bhakti / bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275288 (0.0):
[27] bhavati hi svayaṃ bhagavati tasya bhakti viśeṣa vyaktiḥ yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ iti hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790040 (0.0):
[66] tad evaṃ sati tāsu sarva evānye' pi guṇāḥ svata evānuguṇā bhavanti / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118671 (0.0):
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā / sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850045 (0.024):
viśvanāthaḥ kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982588 (0.024):
viśvanāthaḥ --- kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326025 (0.037):
adhikam iti sūcayati | tac ca yuktaṃ yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906035 (0.051):
|| 3.15 || śrī brahmā devān || 108 || / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436828 (0.058):
sandarbhe darśayiṣyamāṇatvāc ca | yatra ca tat prema vaiśiṣṭyaṃ tatraiva | / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcana [BhP 5.18.12] ity ādivat sarvā apy
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119495 (0.063):
pañcama skandhe prahlādoktau [BhP 5.18.12] / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
iti bhakti svābhāvika bhūtaa kāruṇya guṇenāpy asau śrūyate | yathāha
na kāmaye 'haṃ gatim īśvarāt parām
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009778 (0.0):
BhP_09.21.012/1 na kāmaye 'haṃ gatimīśvarāt parām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754572 (0.0):
na kāmaye 'haṃ gatimīśvarāt parām aṣṭarddhiyuktāmapunarbhavaṃ vā /
aṣṭarddhi yuktām apunar bhavaṃ vā | / ārtiṃ prapadye 'khila deha bhājām
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009787 (1.192):
BhP_09.21.012/1 na kāmaye 'haṃ gatimīśvarāt parām / aṣṭarddhiyuktāmapunarbhavaṃ vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754580 (1.192):
na kāmaye 'haṃ gatimīśvarāt parām aṣṭarddhiyuktāmapunarbhavaṃ vā /
antaḥ sthito yena bhavanty aduḥkhāḥ || [BhP 9.21.12]
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009791 (0.020):
BhP_09.21.012/2 ārtiṃ prapadye 'khiladehabhājām antaḥsthito yena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754584 (0.020):
ārtiṃ prapadye 'khiladehabhājām antaḥsthito yena bhavantyaduḥkhāḥ //
spaṣṭam | na cātra yathā dayā vīrasyāsya dayā mātreṇāpy aparityāgaḥ | na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702368 (0.062):
dayāvīrasyeti / / dayāprayuktatvādatra dharmasya dharmavīra eva dayāvīraśabdenoktaḥ /
tu sārāsāratva jñānena | tathā upasthita mahārtha parityāgitvād dāna
vīrāṇāṃ teṣām api bhagavat prīti janotsāha mātreṇety āśaṅkyam | sarva
tattvānubhavināṃ paramārthaika niṣṭhā grahāṇāṃ śrī śuka devādīnām api
tatrodāhṛtatvād | tasmād asty eva bhagavat prīteḥ sarvasmād apy apavargād
upādeyatvam || / || 9.21 || ranti devaḥ || 32 || / ataevānyeṣām api vaidikānāṃ sādhanānāṃ saiva mukhyaṃ phalam iti nirdiśati
pūrtena tapasā yajñair dānair yoga samādhinā |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401633 (0.0):
BhP_03.09.041/1 pūrtena tapasā yajñair dānair yoga-samādhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651080 (0.0):
tasyāśu samprasīdeyaṃ sarva kāma vareśvaraḥ // BhP_03.09.040 // / pūrtena tapasā yajñair dānair yoga samādhinā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111162 (0.0):
ataivoktaṃ tṛtīya skandhe brahmāṇaṃ prati śrī bhagavatā [BhP 3.9.41] / pūrtena tapasā yajñair dānair yoga samādhinā |
rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat prītis tattvavin matam || [BhP 3.9.41]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401641 (0.0):
BhP_03.09.041/1 pūrtena tapasā yajñair dānair yoga-samādhinā / BhP_03.09.041/2 rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat-prītis tattvavin-matam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651087 (0.0):
pūrtena tapasā yajñair dānair yoga samādhinā / / rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat prītis tattvavin matam // BhP_03.09.041 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111168 (0.0):
pūrtena tapasā yajñair dānair yoga samādhinā | / rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat prītis tattvavin matam // Hbhv_11.47 //
ṭīkā ca na ca mat prīter apy adhikaṃ kiñcid asti ity āhuḥ pūrtādibhī
rāddhaṃ siddhaṃ yan niḥśreyasaṃ phalam | tat mat prīter eveti tattva vidāṃ
matam ity eṣā | / anyat tu phalam atattva vidāṃ mataṃ tatrāha
aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401650 (0.0):
BhP_03.09.041/2 rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat-prītis tattvavin-matam / BhP_03.09.042/1 aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651096 (0.0):
rāddhaṃ niḥśreyasaṃ puṃsāṃ mat prītis tattvavin matam // BhP_03.09.041 // / aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api /
ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat kṛte priyaḥ || [BhP 3.9.42]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401658 (0.0):
BhP_03.09.042/1 aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api / BhP_03.09.042/2 ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat-kṛte priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651103 (0.0):
aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api / / ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat kṛte priyaḥ // BhP_03.09.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313982 (0.051):
niravadyaḥ | yeṣām ātmanāṃ kṛte dehādir artho'pi priyo bhavati | kuryāt
ātmanāṃ raśmi sthānīyānāṃ śuddha jīvānām api ātmā maṇḍala sthānīyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985282 (0.051):
maṇḍala / sthānīyo ya ātmā paramātmā, sa eva svarūpa śaktyā sarvam abhūt,
paramātmāham | kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368137 (0.0):
BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767450 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagad etac carācaram // BhP_10.14.054 // / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995492 (0.0):
ittham evābhipretyāha / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995725 (0.0):
eko'si prathamam iti [BhP 10.14.18] iti ca | kṛṣṇam enam avehi tvam / ātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897980 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagac caitac carācaram | / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām || [BhP 10.14.54] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751112 (0.017):
tad rūpeṇa pratītir māyā mātram ity arthaḥ | tad uktam / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511571 (0.017):
tad-rūpeṇa pratītir māyā-mātram ity arthaḥ | tad uktam - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307096 (0.024):
darśitam | tasmāt priyatamaḥ svātmety uktvā [BhP 10.14.54] / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736312 (0.050):
siddhāntitam | yathoktaṃ śrī-śukena - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
10.14.55] iti ca vakṣyate | ataḥ preyasām ātmanām api preṣṭhaḥ san / niravadyaḥ | yeṣām ātmanāṃ kṛte dehādir artho'pi priyo bhavati | kuryāt
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401658 (0.033):
BhP_03.09.042/2 ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat-kṛte priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651102 (0.049):
ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat kṛte priyaḥ // BhP_03.09.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313949 (0.051):
ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat kṛte priyaḥ || [BhP 3.9.42]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401648 (0.054):
BhP_03.09.042/1 aham ātmātmanāṃ dhātaḥ preṣṭhaḥ san preyasām api / BhP_03.09.042/2 ato mayi ratiṃ kuryād dehādir yat-kṛte priyaḥ
sarva eva kartum arhatīty arthaḥ | ato mad ajñāna doṣeṇaiva na karotīty
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12514522 (0.062):
nānurūpaṃ tu yad bhavet K_883b / nānyathā kartum arhati K_470d
bhāvaḥ || / || 3.9 || śrī garbhodaśāyī brahmāṇam || 33 34 || / ataeva śuddha prītimata eva sarvataḥ śraiṣṭhyam āha
rajobhiḥ sama saṅkhyātāḥ pārthivair iha jantavaḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173471 (0.0):
BhP_06.14.003/1 rajobhiḥ samasaṅkhyātāḥ pārthivairiha jantavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713314 (0.0):
bhaktirmukundacaraṇe na prāyeṇopajāyate // BhP_06.14.002 // / rajobhiḥ samasaṅkhyātāḥ pārthivairiha jantavaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104128 (0.0):
ṣaṣṭhe śrī parīkṣitaḥ [BhP 6.14.3 5] / rajobhiḥ sama saṅkhyātāḥ pārthivair iha jantavaḥ |
teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ ||
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173479 (0.0):
BhP_06.14.003/1 rajobhiḥ samasaṅkhyātāḥ pārthivairiha jantavaḥ / BhP_06.14.003/2 teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713321 (0.0):
rajobhiḥ samasaṅkhyātāḥ pārthivairiha jantavaḥ / / teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ // BhP_06.14.003 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104133 (0.0):
rajobhiḥ sama saṅkhyātāḥ pārthivair iha jantavaḥ | / teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ // Hbhv_10.187 //
prāyo mumukṣavas teṣāṃ kecanaiva dvijottama | / mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713331 (0.0):
teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ // BhP_06.14.003 // / prāyo mumukṣavasteṣāṃ kecanaiva dvijottama /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104145 (0.0):
teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ // Hbhv_10.187 // / prāyo mumukṣavas teṣāṃ kecanaiva dvijottama |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173490 (0.026):
BhP_06.14.003/2 teṣāṃ ye kecanehante śreyo vai manujādayaḥ / BhP_06.14.004/1 prāyo mumukṣavasteṣāṃ kecanaiva dvijottama
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.3 5]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791375 (0.0):
tu yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī bhāgavate / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821769 (0.0):
upaiṣyasi sākṣāt paricarituṃ man nikaṭam eṣyasi / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101083 (0.0):
yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhāgavate- / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464688 (0.0):
upaiṣyasi sākṣāt paricarituṃ man-nikaṭam eṣyasi - / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173501 (0.0):
BhP_06.14.004/2 mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati / BhP_06.14.005/1 muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713341 (0.0):
mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati // BhP_06.14.004 // / muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738409 (0.0):
mokṣānādaratayā bhajatāṃ śrī-sanakādi-tulyānām ity arthaḥ | / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā-mune || [BhP 6.14.5] iti ṣaṣṭhāt |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104155 (0.0):
mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati // Hbhv_10.188 // / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503084 (0.0):
ata eva madanya iti brahmādīnvineti vyākhyeyam / / muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmate // MAnuv_3,4.51 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415241 (0.0):
arthaḥ / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā mune || [BhP 6.14.5] ity ādau,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909625 (0.0):
bhaktir mukunda caraṇe na prāyeṇopajāyate || [BhP 6.14.2] / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932971 (0.0):
ity anena kārya dvārā vyañjitaṃ muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa / parāyaṇaḥ sudurlabhaḥ praśāntātmā [BhP 6.14.5] ity atra yadvat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325149 (0.0):
gatānāṃ / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.3 5]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119886 (0.0):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā mune || RBhrs_1,2.52 ||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503106 (5.960):
jñānināṃ koṭiṣvapi nārāyaṇaparāyaṇaḥ praśāntātmā sudurlabhaḥ kaścideva /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314132 (5.960):
ādeḥ | muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] ity ataś ca / nārāyaṇa parāyaṇaḥ sudurlabha eva yataḥ sa eva praśāntātmā prakṛṣṭa
śreyaḥ para loka sukha sādhanaṃ dharmādi | mucyeta jīvan muktao bhavati |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13774268 (0.039):
jīvan nāhaṃ pradāsyāmi HV_113.43a / jīvan pratigamiṣyasi HV_112.52b / jīvan muktaḥ kathaṃ ca saḥ HV_106.3d
jīvan muktasya ca yasya bhagavad ādy aparādho daivān na syāt sa eva
sidhyati tat tal lakṣaṇām anitmāṃ muktiṃ prāpnoti |
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho'nādṛtya yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898799 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825373 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758431 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643040 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patantyadho 'nādṛtayuṣmadaṅdhrayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894438 (0.0):
10.14.4], āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patanty adho'nādṛta yuṣmad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906461 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358435 (0.053):
BhP_10.02.032/3 āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906134 (0.063):
ahnyāpṛtety ādi | āruhya kṛcchreṇa paraṃ padam [BhP 10.28.32] ity ādeḥ |
jīvan muktāḥ prapadyante punaḥ saṃsāra vāsanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908379 (0.0):
bharatādīnāṃ saj janmato bhraṃśe'pi bhakti vāsanānugati darśanāt | / muktā api prapadyante punaḥ saṃsāra vāsanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906565 (0.026):
ataeva tatraiva / jīvan muktāḥ prapadyante kvacit saṃsāra vāsanām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898969 (0.038):
jīvan muktā api punar / yānti saṃsāra vāsanām |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825543 (0.038):
jīvan-muktā api punar / yānti saṃsāra-vāsanām |
yady acintya mahā śaktau bhagavaty aparādhinaḥ || [Bhāgavata pariśiṣṭa]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908383 (0.0):
muktā api prapadyante punaḥ saṃsāra vāsanām | / yady acintya mahā śaktau bhagavaty aparādhinaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898973 (1.192):
yānti saṃsāra vāsanām | / yady acintya mahā śaktau
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825547 (1.192):
yānti saṃsāra-vāsanām | / yady acintya-mahā-śaktau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906559 (0.044):
jīvan muktā api punar bandhanaṃ yānti karmabhiḥ | / yady acintya mahā śaktau bhagavaty aparādhinaḥ ||
nānuvrajati yo mohād vrajantaṃ parameśvaram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992308 (0.0):
| yasya tu gṛhīta nāmno'pi punaḥ saṃsāras tasya nānuvrajati yo mohād / vrajantaṃ parameśvaram | jñānāgni dagdha karmāpi sa bhaved brahma
jñānāgni dagdha karmāpi sa bhaved brahma rākṣasaḥ || ity ādi bhakti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992314 (0.0):
| yasya tu gṛhīta nāmno'pi punaḥ saṃsāras tasya nānuvrajati yo mohād / vrajantaṃ parameśvaram | jñānāgni dagdha karmāpi sa bhaved brahma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906599 (0.0):
nānuvrajati yo mahād vrajantaṃ parameśvaram | / jñānāgni dagdha karmāpi sa bhaved brahma rākṣasaḥ || iti |
sandarbhe darśita pramāṇebhyaḥ | (page 26) tatra jīvan muktānāṃ siddha
muktānāṃ ca yāḥ koṭayas tāsv api nāyaṃ sukhāpo bhagavān [BhP 10.9.21] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342831 (0.042):
ataeva trayyā copaniṣadbhiś ca [BhP 10.8.45] ity ādinā, nāyaṃ sukhāpo / bhagavān [BhP 10.9.21] ity ādy antena granthena tat praśaṃsāpi kṛtā | evam
ādeḥ | muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] ity ataś ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821778 (0.0):
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ | / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti śukokteḥ |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464700 (0.0):
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ | / muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam [BhP 5.6.18] iti śukokteḥ |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548830 (0.0):
BhP_05.06.018/4 muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692812 (0.0):
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṃ mukundo % muktiṃ dadāti karhicit sma na / bhakti yogam // BhP_05.06.018 //*
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119174 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam // Hbhv_11.542 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980226 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam || (BhP 5.6.18)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006584 (0.0):
mahad vastu bhavati | asyaivādeyatvaṃ virala vicāratvaṃ mahattvaṃ ca | / muktiṃ / dadāti karhicit sma na bhakti yogam ity [BhP 5.6.18] ādiṣu bahutra vyaktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423867 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam | [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910563 (0.0):
bhajatāṃ mukundo muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911344 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928155 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti nyāyena |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312508 (0.0):
ucyate | tasya ca parākāṣṭhā prāptiḥ sva prīti dāna eva | tad uktaṃ muktiṃ / dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] iti | tathaivānyatrāpi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323567 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam || [BhP 5.6.18]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118815 (0.0):
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam || RBhrs_1,1.37 ||
nārāyaṇa parāyaṇaḥ sudurlabha eva yataḥ sa eva praśāntātmā prakṛṣṭa
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173497 (0.0):
BhP_06.14.005/1 muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / BhP_06.14.005/2 sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmune
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791373 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821766 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101083 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464688 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713338 (5.960):
muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmune // BhP_06.14.005 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738406 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā-mune || [BhP 6.14.5] iti ṣaṣṭhāt |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104152 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune // Hbhv_10.189 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503083 (5.960):
muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmate // MAnuv_3,4.51 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503107 (5.960):
jñānināṃ koṭiṣvapi nārāyaṇaparāyaṇaḥ praśāntātmā sudurlabhaḥ kaścideva /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415238 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā mune || [BhP 6.14.5] ity ādau,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909622 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932971 (5.960):
ity anena kārya dvārā vyañjitaṃ muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa / parāyaṇaḥ sudurlabhaḥ praśāntātmā [BhP 6.14.5] ity atra yadvat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314032 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.3 5]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119883 (5.960):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā mune || RBhrs_1,2.52 ||
bhagavat tattva niṣṭhā variṣṭha ity arthaḥ | śamo man niṣṭhatā buddheḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404385 (0.009):
bhagavan niṣṭha buddhitā | śamo man niṣṭhatā buddher iti [BhP 11.19.36]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320951 (0.011):
śānty ākhyayocyate | śama pradhānatvāt | śamo man niṣṭhatā buddher [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406705 (0.017):
śāntiṃ tadīyāṃ paramāṃ bhaktiṃ śamo man niṣṭhatā buddher [BhP 11.19.36]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13142168 (0.025):
śānty ākhyāyā rater atra svīkārān na virudhyate || RBhrs_3,1.46 || / śamo man niṣṭhatā buddher iti śrī bhagavad vacaḥ* |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327590 (0.032):
[BhP 11.19.41] iti | tadīyaḥ śamo'pi śamo man niṣṭhatā buddheḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917444 (0.039):
pūrvādhyāye śamo man niṣṭhatā buddhiḥ [BhP 11.19.33] ity ādau, sākṣād
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422993 (0.048):
BhP_11.19.035/3 puṃsām upāsitās tāta yathā-kāmaṃ duhanti hi / BhP_11.19.036/1 śamo man-niṣṭhatā buddher dama indriya-saṃyamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830463 (0.048):
puṃsām upāsitās tāta yathā kāmaṃ duhanti hi // BhP_11.19.035 // / śamo man niṣṭhatā buddher dama indriya saṃyamaḥ /
[BhP 11.19.16] iti śrī bhagavatā svayaṃ vyākhyātatvāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404386 (0.026):
bhagavan niṣṭha buddhitā | śamo man niṣṭhatā buddher iti [BhP 11.19.36] / svayaṃ śrī bhagavad vākyāt sa eva prakṛṣṭaḥ śamaḥ praśamaḥ | sākṣāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320952 (0.052):
śānty ākhyayocyate | śama pradhānatvāt | śamo man niṣṭhatā buddher [BhP / 11.19.36] iti bhagavad vākyam |
|| 6.14 || rājā śrī śukam || 35 || / ataeva / prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939542 (0.0):
anadhīnasya na sambhavati bhaktir iti | / prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937948 (0.039):
BhP_02.01.007/1 prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639191 (0.050):
janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 // / prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ /
nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937955 (0.0):
BhP_02.01.007/1 prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ / BhP_02.01.007/3 nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639198 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ / / nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939548 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7] iti śrūyate
ity ādi trayeṇātmārāma śreṣṭhānāṃ bhaktiṃ pradarśya tad abhāvavatāṃ
nindā tad aśma sāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ [BhP 2.3.24] ity ādinā | ataevāha
tathāpi brūmahe praśnāṃs tava rājan yathā śrutam | / sambhāṣaṇīyo hi bhavān ātmanaḥ śuddhim icchatā || [BhP 7.13.23]
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393712 (0.006):
BhP_07.13.022/1 tathāpi brūmahe praśnāṃstava rājan yathāśrutam / BhP_07.13.022/2 sambhāṣaṇīyo hi bhavān ātmanaḥ śuddhimicchatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727208 (0.006):
tathāpi brūmahe praśnāṃstava rājan yathāśrutam / / sambhāṣaṇīyo hi bhavān ātmanaḥ śuddhimicchatā // BhP_07.13.022 //
śuddhiṃ śuddha bhakti vāsanā rūpām | / || 7.13 || śrī dattātreyaḥ śrī prahlādam || 36 ||
ataeva / vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826968 (0.0):
vinānandāśru kalayā śudhyed bhaktyā vināśayaḥ // BhP_11.14.023 // / vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121142 (0.0):
vinānandāśru kalayā śudhyed bhaktyā vināśayaḥ // Hbhv_11.644 // / vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419249 (0.012):
BhP_11.14.024/1 vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ rudaty abhīkṣṇaṃ hasati
rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca | / vilajja udgāyati nṛtyate ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419257 (0.0):
BhP_11.14.024/1 vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ rudaty abhīkṣṇaṃ hasati / kvacic ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826975 (0.0):
vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121149 (0.0):
vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ / rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca |
mad bhakti yukto bhuvanaṃ punāti || [BhP 11.14.24]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419260 (0.0):
BhP_11.14.024/3 vilajja udgāyati nṛtyate ca mad-bhakti-yukto bhuvanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826978 (0.0):
vāg gadgadā dravate yasya cittaṃ rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca / / vilajja udgāyati nṛtyate ca mad bhakti yukto bhuvanaṃ punāti //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121152 (0.0):
rudaty abhīkṣṇaṃ hasati kvacic ca | / vilajja udgāyati nṛtyate ca / mad bhakti yukto bhuvanaṃ punāti // Hbhv_11.645 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198087 (0.0):
ghnanti maṅgalam api vardhayantīti | tad uktaṃ vāg gad-gadety ādau mad- / bhakti-yukto / bhuvanaṃ punātīti [BhP 11.14.24] | evam evoktam -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417975 (0.0):
uktam mad bhakti yukto bhuvanaṃ punāti [BhP 10.14.24] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911266 (0.0):
vinānandāśru kalayā śudhyed bhaktyā vināśayaḥ || [BhP 11.14.23] ity anena, / mad bhakti yukto bhuvanaṃ punāti [BhP 11.14.24] iti kaimutya vākyena ca
spaṣṭam | / nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ sama darśanam |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419121 (0.0):
BhP_11.14.015/3 na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān / BhP_11.14.016/1 nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ sama-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826846 (0.0):
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān // BhP_11.14.015 // / nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ sama darśanam /
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1711872 (0.0):
daśaguptakaraṃ mokṣadvādaśaṃ sahajasthitiḥ // 13 // / nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ samadarśanam /
anuvrajāmy ahaṃ nityaṃ pūyeyety aṅghri reṇubhiḥ || [BhP 11.14.16]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419127 (0.0):
BhP_11.14.016/1 nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ sama-darśanam / BhP_11.14.016/3 anuvrajāmy ahaṃ nityaṃ pūyeyety aṅghri-reṇubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826851 (0.0):
nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ sama darśanam / / anuvrajāmy ahaṃ nityaṃ pūyeyety aṅghri reṇubhiḥ // BhP_11.14.016 //
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1711876 (0.028):
nirapekṣaṃ muniṃ śāntaṃ nirvairaṃ samadarśanam / / anuvrajyāmahaṃ nityaṃ pūyayedaṅghrireṇubhiḥ // 14 //
nirapekṣaṃ niṣkiñcana bhaktam | ataeva śāntaṃ kṣobha rahitam ataevānyatra
nirvairaṃ sama darśanaṃ ca heyopādeya bhāvanā rahitaṃ muniṃ śrī
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418126 (0.032):
BhP_03.32.025/1 sa tadaivātmanātmānaṃ niḥsaṅgaṃ sama-darśanam / BhP_03.32.025/2 heyopādeya-rahitam ārūḍhaṃ padam īkṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666374 (0.049):
sa tadaivātmanātmānaṃ niḥsaṅgaṃ sama darśanam / / heyopādeya rahitam ārūḍhaṃ padam īkṣate // BhP_03.32.025 //
nāradādim anuvrajāmi | yatas tasya tādṛśa niṣkapaṭa bhakti maya sādhutva
darśanena mamāpi tatra bhakti viśeṣo jāyate | kathaṃ gopanīya ity āha
pūyeyeti | mad bhakty aniṣkṛti doṣāt pavitritaḥ syām iti bhāveneti bhāvaḥ
|| 11.14 || śrī bhagavān || 37 38 || / ataevāha / guṇair alam asaṅkhyeyair māhātmyaṃ tasya sūcyate ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720309 (0.0):
pratimānaṃ prakurvanti kimutānye bhavādṛśāḥ // BhP_07.04.035 // / guṇairalamasaṅkhyeyairmāhātmyaṃ tasya sūcyate /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124320 (0.010):
guṇair alam asaṅkhyeyair mahātmyaṃ tasya sūcyate | / vāsudeve bhagavati yasya naisargikī ratiḥ || RBhrs_1,3.21 ||
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386289 (0.020):
BhP_07.04.036/1 guṇairalamasaṅkhyeyairmāhātmyaṃ tasya sūcyate
vāsudeve bhagavati yasya naisargikī ratiḥ || [BhP 7.4.36]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720313 (1.192):
guṇairalamasaṅkhyeyairmāhātmyaṃ tasya sūcyate / / vāsudeve bhagavati yasya naisargikī ratiḥ // BhP_07.04.036 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124323 (1.192):
guṇair alam asaṅkhyeyair mahātmyaṃ tasya sūcyate | / vāsudeve bhagavati yasya naisargikī ratiḥ || RBhrs_1,3.21 ||
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386294 (0.007):
BhP_07.04.036/1 guṇairalamasaṅkhyeyairmāhātmyaṃ tasya sūcyate / BhP_07.04.036/2 vāsudeve bhagavati yasya naisargikī ratiḥ
tasya śrī prahlādasya | / || 1.4 || śrī śukaḥ || 39 || / tasmāt prīter eve puruṣārtha śreṣṭhatvaṃ siddham | yathāhur gadyena
atha ha vāva tava mahimāmṛta rasa samudra vipruṣā sakṛd avalīḍhayā sva
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171017 (0.0):
BhP_06.09.039/1 atha ha vāva tava mahimāmṛtarasasamudravipruṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710995 (0.0):
eka eva paryavaśeṣitaḥ // BhP_06.09.038 //_* / atha ha vāva tava mahimāmṛtarasasamudravipruṣā sakṛdavalīḍhayā svamanasi
manasi niṣyandamānānavarata sukhena vismārita dṛṣṭa śruta viṣaya sukha
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171028 (0.0):
sakṛdavalīḍhayā svamanasi niṣyandamānānavaratasukhena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711006 (0.0):
atha ha vāva tava mahimāmṛtarasasamudravipruṣā sakṛdavalīḍhayā svamanasi / niṣyandamānānavaratasukhena vismāritadṛṣṭaśrutaviṣayasukhaleśābhāsāḥ
leśābhāsāḥ parama bhāgavatā ekāntino bhagavati sarva bhūta priya suhṛdi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171036 (0.0):
vismāritadṛṣṭaśrutaviṣayasukhaleśābhāsāḥ paramabhāgavatā ekāntino
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711014 (0.0):
niṣyandamānānavaratasukhena vismāritadṛṣṭaśrutaviṣayasukhaleśābhāsāḥ
(page 27) sarvātmani nitarāṃ nirantaraṃ nirvṛta manasaḥ katham u ha vā ete
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171045 (0.0):
bhagavati sarvabhūtapriyasuhṛdi sarvātmani nitarāṃ nirantaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711023 (0.0):
paramabhāgavatā ekāntino bhagavati sarvabhūtapriyasuhṛdi sarvātmani
madhumathana punaḥ svārtha kuśalā hy ātma priya suhṛdaḥ sādhavas tvac
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171055 (0.0):
nirvṛtamanasaḥ kathamu ha vā ete madhumathana punaḥ svārthakuśalā hy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711033 (0.0):
nitarāṃ nirantaraṃ nirvṛtamanasaḥ kathamu ha vā ete madhumathana punaḥ / svārthakuśalā hy ātmapriyasuhṛdaḥ sādhavastvaccaraṇāmbujānusevāṃ visṛjanti
caraṇāmbujānusevāṃ visṛjanti na yatra punar ayaṃ saṃsāra paryāvartaḥ [BhP
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171062 (0.0):
ātmapriyasuhṛdaḥ sādhavastvaccaraṇāmbujānusevāṃ visṛjanti na yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711040 (0.0):
svārthakuśalā hy ātmapriyasuhṛdaḥ sādhavastvaccaraṇāmbujānusevāṃ visṛjanti
sakṛd api iti cittaṃ brahma sukha spṛṣṭaṃ naivottiṣṭheta karhicit [BhP
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395242 (0.0):
BhP_07.15.035/1 kāmādibhiranāviddhaṃ praśāntākhilavṛtti yat / BhP_07.15.035/2 cittaṃ brahmasukhaspṛṣṭaṃ naivottiṣṭheta karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728640 (0.0):
kāmādibhiranāviddhaṃ praśāntākhilavṛtti yat / / cittaṃ brahmasukhaspṛṣṭaṃ naivottiṣṭheta karhicit // BhP_07.15.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001023 (0.0):
kāmādibhir anābiddhaṃ praśāntākhila vṛttir yat | / cittaṃ brahma sukha spṛṣṭaṃ naivottiṣṭheta karhicit || iti [BhP 7.15.35]
iti vadatrāpi sūcitam | ātmā tvam eva priyaḥ suhṛc ca yeṣāṃ te |
|| 6.9 || devāḥ śrī puruṣottamam || 40 || / ataevāha / tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164478 (0.0):
BhP_01.05.018/1 tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām / uparyadhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629199 (0.0):
tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām uparyadhaḥ /
tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṃ / kālena sarvatra gabhīra raṃhasā ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164487 (0.0):
BhP_01.05.018/1 tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām / uparyadhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629207 (0.0):
tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām uparyadhaḥ /
na vai jano jātu kathañcanāvrajen
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164494 (0.0):
gabhīraraṃhasā / BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629214 (0.0):
tal labhyate duḥkhavadanyataḥ sukhaṃ kālena sarvatra gabhīraraṃhasā // / BhP_01.05.018 // / na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498245 (0.0):
yathoktam / / na vai jano jātu kathañcanāvrajenmukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim'; iti /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319186 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen
mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629220 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319192 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen / mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164501 (0.029):
BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498249 (0.029):
na vai jano jātu kathañcanāvrajenmukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim'; iti /"
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.18 19]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164511 (0.0):
BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga / saṃsṛtim / BhP_01.05.019/3 smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629230 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim / / smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasagraho janaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319196 (0.0):
mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim | / smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319205 (0.0):
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.19] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328208 (0.0):
evam evābhipretya bhāvukā ity atra rasa viśeṣa bhāvanā caturā iti ṭīkā | / tathā smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasa
spaṣṭam | / || 1.5 || śrī nāradaḥ || 41 || / bhajanty atha tvām ata eva sādhavo
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532146 (0.0):
BhP_04.20.029/1 bhajanty atha tvām ata eva sādhavo / vyudasta-māyā-guṇa-vibhramodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680425 (0.0):
// BhP_04.20.028 // / bhajanty atha tvām ata eva sādhavo vyudasta māyā guṇa vibhramodayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062512 (0.0):
caturtha skandhe [BhP 4.20.29] śrī pṛthūktau / bhajanty atha tvām ata eva sādhavo / vyudasta māyā guṇa vibhramodayam |
vyudasta māyā guṇa vibhramodayam | / bhavat padānusmaraṇād ṛte satāṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532157 (0.0):
BhP_04.20.029/1 bhajanty atha tvām ata eva sādhavo / vyudasta-māyā-guṇa-vibhramodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680435 (0.0):
bhajanty atha tvām ata eva sādhavo vyudasta māyā guṇa vibhramodayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062522 (0.0):
bhajanty atha tvām ata eva sādhavo / vyudasta māyā guṇa vibhramodayam |
nimittam anyad bhagavan na vidmahe || [BhP 4.20.29]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532160 (0.0):
BhP_04.20.029/2 bhavat-padānusmaraṇād ṛte satāṃ nimittam anyad bhagavan na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680438 (0.0):
bhavat padānusmaraṇād ṛte satāṃ nimittam anyad bhagavan na vidmahe //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062525 (0.0):
bhavat padānusmaraṇād ṛte satāṃ / nimittam anyad bhagavan na vidmahe // Hbhv_3.126 //
ṭīkā ca yatas tvaṃ dīna vatsalaḥ ataeva sādhavo niṣkāmā | atha
jñānāntaram api tvāṃ bhajanti | kathambhūtam | māyā guṇānāṃ vibhramo
vilāsaḥ tasyodayaḥ kāryaṃ sa nirasto yasmin tam | te kimarthaṃ bhajanti ?
tatrāha bhavat padānusmaraṇādinā anyat teṣāṃ phalaṃ na vidmahe ity eṣā |
|| 4.20 || pṛthuḥ śrī viṣṇum || 42 || / tasmāt tat tad bhaktānāṃ tat prīti manoratha evopādeyaḥ | tad anyas tu
sarvo'pi heya ity āha / sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke rāma kṛṣṇoru mānitaḥ |
lebhe manorathān sarvān pathi yān sa cakāra ha ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6382500 (0.0):
BhP_10.39.001/1 sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke rama kṛṣṇoru mānitaḥ / BhP_10.39.001/3 lebhe manorathān sarvān pathi yān sa cakāra ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780757 (0.0):
sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke rama kṛṣṇoru mānitaḥ / / lebhe manorathān sarvān pathi yān sa cakāra ha // BhP_10.39.001 //
kim alabhyaṃ bhagavati prasanne śrī niketane | / tathāpi tat parā rājan na hi vāñchanti kiñcana || [BhP 10.39.1 2]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780769 (0.0):
lebhe manorathān sarvān pathi yān sa cakāra ha // BhP_10.39.001 // / kim alabhyaṃ bhagavati prasanne śrī niketane /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6382511 (0.012):
BhP_10.39.001/3 lebhe manorathān sarvān pathi yān sa cakāra ha / BhP_10.39.002/1 kim alabhyaṃ bhagavati prasanne śrī niketane
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760524 (0.044):
taṃ tameva phalaṃ labdhvākartāsammodate ciram / / kimalabhyaṃ bhagavati prasanne śrīniketane // BhS_35.152 //
so'krūraḥ | yān / kiṃ mayācaritaṃ bhadraṃ kiṃ taptaṃ paramaṃ tapaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381726 (0.0):
BhP_10.38.003/1 kiṃ mayācaritaṃ bhadraṃ kiṃ taptaṃ paramaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780040 (0.0):
bhaktiṃ parām upagata evam etad acintayat // BhP_10.38.002 // / kiṃ mayācaritaṃ bhadraṃ kiṃ taptaṃ paramaṃ tapaḥ /
kiṃ vāthāpy arhate dattaṃ yad drakṣyāmy adya keśavam || [BhP 10.38.3]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381734 (0.0):
BhP_10.38.003/1 kiṃ mayācaritaṃ bhadraṃ kiṃ taptaṃ paramaṃ tapaḥ / BhP_10.38.003/3 kiṃ vāthāpy arhate dattaṃ yad drakṣyāmy adya keśavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780048 (0.0):
kiṃ mayācaritaṃ bhadraṃ kiṃ taptaṃ paramaṃ tapaḥ / / kiṃ vāthāpy arhate dattaṃ yad drakṣyāmy adya keśavam // BhP_10.38.003 //
ity ādi bhakti vāsanā mayān | nanu mukty ādikam api kathaṃ na prārthitam |
tatrāha kim alabhyam iti | / || 10.39 || śrī śukaḥ || 43 || / punaś ca bhūyād bhagavaty anante
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174612 (0.0):
BhP_01.19.016/1 punaśca bhūyādbhagavatyanante ratiḥ prasaṅgaśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2638686 (0.0):
BhP_01.19.015 // / punaśca bhūyādbhagavatyanante ratiḥ prasaṅgaśca tadāśrayeṣu /
ratiḥ prasaṅgaś ca tad āśrayeṣu | / mahatsu yāṃ yām upayāmi sṛṣṭiṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13174622 (0.0):
BhP_01.19.016/1 punaśca bhūyādbhagavatyanante ratiḥ prasaṅgaśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2638695 (0.0):
BhP_01.19.015 // / punaśca bhūyādbhagavatyanante ratiḥ prasaṅgaśca tadāśrayeṣu /
maitry astu sarvatra namo dvijebhyaḥ || [BhP 1.19.16]
sṛṣṭiṃ janma, anyatra tu sarvatra maitrī aviṣmā dṛṣṭir astu | brāhmaṇeṣu
tvādara viśeṣo'stv ity āha nama iti | / || 1.19 || rājā || 44 || / ataevāha
na vai mukundasya padāravindayo / rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674042 (0.0):
na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525310 (0.042):
BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525319 (0.0):
janāḥ / BhP_04.09.036/2 vāñchanti tad-dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674049 (0.0):
na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ / / vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ
yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ || [BhP 4.9.36] / yadṛcchayā anāyāsenaiva labdhā manaḥ samṛddhir yeṣāṃ te | svato bhakti
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525322 (0.0):
BhP_04.09.036/2 vāñchanti tad-dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā / labdha-manaḥ-samṛddhayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674052 (0.0):
vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ
māhātmya balena sarva puruṣārtha pratīkṣita kṛpā dṛṣṭi leśā apīty arthaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19425850 (0.053):
/ narakān na yāmi tadātmāśayamāhātmyabalena / na tu punareṣāṃ durāśayatayā
etad anusāreṇa naicchan mukti pater muktiṃ tena tāpam upeyivān [BhP
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525192 (0.0):
BhP_04.09.029/2 naicchan mukti-pater muktiṃ tasmāt tāpam upeyivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673930 (0.0):
naicchan mukti pater muktiṃ tasmāt tāpam upeyivān // BhP_04.09.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997883 (0.024):
sapatnyā vāg vāṇair hṛdi biddhas tu tān smaran | naicchan mukti pater / muktiṃ paścāt tāpam upeyivān iti [BhP 4.9.29] | tathā
ity atra śrī dhruvam uddiśya pūrvokte'pi padye mukti śabdena dāsyam eva
vācyam | tad uktaṃ viṣṇor anucaratvaṃ hi mokṣam āhur manīṣiṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312405 (1.192):
bhāvaḥ | pādmottara khaṇḍe ca viṣṇor anucaratvaṃ hi mokṣam āhur
[PadmaP 6] iti | / || 4.9 || śrī maitreyaḥ || 45 || / (page 28) / etad evānya nindā śuddha bhaktas tavābhyāṃ draḍhayati gadya pañcakena
yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena yācæā cchalenāpahṛta sva
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559221 (0.028):
BhP_05.24.023/1 yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703062 (0.028):
yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena / yācñā cchalenāpahṛta sva śarīrāvaśeṣita loka trayo varuṇa pāśaiś ca
śarīrāvaśeṣita loka trayo varuṇa pāśaiś ca sampratimukto giri daryāṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559230 (0.0):
yācñā-cchalenāpahṛta-sva-śarīrāvaśeṣita-loka-trayo varuṇa-pāśaiś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703071 (0.0):
yācñā cchalenāpahṛta sva śarīrāvaśeṣita loka trayo varuṇa pāśaiś ca
cāpaviddha iti hovāca | nūnaṃ batāyaṃ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559238 (0.0):
sampratimukto giri-daryāṃ cāpaviddha iti hovāca / BhP_05.24.024/1 nūnaṃ batāyaṃ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv indro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703079 (0.0):
sampratimukto giri daryāṃ cāpaviddha iti hovāca // BhP_05.24.023 //_*
indro yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559248 (0.0):
BhP_05.24.024/1 nūnaṃ batāyaṃ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv indro / yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703089 (0.0):
nūnaṃ batāyaṃ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv indro yasya sacivo
upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad dāsyam ati gambhīra
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559251 (0.0):
yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam / upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703098 (0.0):
mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam upendreṇātmānam
vayasaḥ kālasya manvantara parivṛttaṃ kiyal loka trayam idam |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559261 (0.0):
upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam / ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaṃ kiyal loka-trayam idam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703104 (0.0):
ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad dāsyam ati gambhīra vayasaḥ kālasya
yasyānudāsyam evāsmat pitāmahaḥ kila vavre na tu sva pitryaṃ yad
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559275 (0.0):
ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaṃ kiyal loka-trayam idam / BhP_05.24.025/1 yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703118 (0.0):
manvantara parivṛttaṃ kiyal loka trayam idam // BhP_05.24.024 //_* / yasyānudāsyam evāsmat pitāmahaḥ kila vavre na tu sva pitryaṃ yad
utākutobhayaṃ padaṃ dīyamānaṃ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559284 (0.0):
BhP_05.24.025/1 yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu / sva-pitryaṃ yad utākutobhayaṃ padaṃ dīyamānaṃ bhagavataḥ param iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703127 (0.0):
yasyānudāsyam evāsmat pitāmahaḥ kila vavre na tu sva pitryaṃ yad / utākutobhayaṃ padaṃ dīyamānaṃ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu
sva pitari | tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita kaṣāyaḥ ko vāsmad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703136 (0.0):
utākutobhayaṃ padaṃ dīyamānaṃ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu / sva pitari // BhP_05.24.025 //_*
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559291 (0.022):
sva-pitryaṃ yad utākutobhayaṃ padaṃ dīyamānaṃ bhagavataḥ param iti / bhagavatoparate khalu sva-pitari
vidhaḥ parihīṇa bhagavad anugraha upajigamiṣatīti || [BhP 5.24.23 26]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703140 (0.0):
tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita kaṣāyaḥ ko vāsmad vidhaḥ / parihīṇa bhagavad anugraha upajigamiṣatīti // BhP_05.24.026 //_*
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559297 (1.192):
BhP_05.24.026/1 tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita-kaṣāyaḥ ko / vāsmad-vidhaḥ parihīṇa-bhagavad-anugraha upajigamiṣatīti
ṭīkā ca tasyaikānta bhaktiṃ sa prapañcam āha ity ādikā | yat tad
atiprasiddham | iti etad uvāca śrī baliḥ | tam upendraṃ prati | atihāya
puruṣārthatvenānabhilaṣya | svayam upendreṇaiva dvāra bhūtena ātmānaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547284 (0.015):
manas+..hi..mantavya3..artha3..uparaktam,..tatsvayam..ca..viṣayatvād..viṣayin3..puruṣa3..ātmīyā3..vṛtti3..abhisambaddham,..tad..etac..cittam..eva..draṣṭṛdṛśya-uparaktam..viṣayaviṣayinirbhāsam..cetanācetanasvarūpāpannam..viṣayātmakam..apy..aviṣayātmakam..ivācetanam..cetanam..iva..sphaṭikamaṇikalpam..sarvārtham..ity..ucyate.
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4170411 (0.025):
puruṣadharmatvenaiva vidhātavyatvāt | / 'vadet' ityākhyātaṃ tāvatkartṛvācakam |
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27550946 (0.033):
na ca puruṣārthatā pramāṇalakṣaṇam, pramāhetutvaṃ tu / / tasmānna puruṣārthābhāvenāprāmāṇyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23051951 (0.035):
saṃpādayituṃ tadviṣayībhūtayāyā bhāvanāyāḥ puruṣārthabhāvyatavaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401526 (0.036):
14. rasaspṛṣṭaṃ tāmravarṇatā / 15. ... saṃpārkātpuruṣārthasādhatam / 16. ... samuścitamapa^
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401083 (0.038):
samuccayārthatvena bhagavat saṅkarṣaṇau svayam āviviśatuḥ | paścāt tau ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20947474 (0.040):
parāmarśarūpakaraṇe vyāptiviṣayakatvavaikalyasaṃpādanadvāretyarthaḥ// / 1. pyanumānatvāttiryu ṭa.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603736 (0.041):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7161461 (0.042):
dārūyantrādikāraṇadvāranirūktau tu prāṇākhyo vāyuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307383 (0.044):
sarvadānveṣitavyeti puruṣa prayojanatvaṃ tatraiva paramatamam iti sthitam
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcxu.htm.txt) 4634799 (0.045):
namas+īśāya niḥśeṣapuruṣārthaprasādhakaḥ | / praṇantavyas+praṇāmas+api yadīyas+iha dhīmatām || 25
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20931644 (0.046):
nirdhūmatvāropasyāsaṃbhavāt/ āhāryoyamāropaḥ/ sa ca bādhitepi bhavatīti / cenna/ puruṣatvābhāvaniścayānantaraṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7131507 (0.046):
tadidaṃ vakṣyati tasya prasaṅgarūpatayā pāratantryeṇa / svayamasādhākatvāditi / / prasaṃjanīyasya pramāṇaviruddhatvenāniṣṭatvamayuktatvam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206451 (0.046):
pramātvam/ viśeṣyitāyāstadarthatve tu
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478565 (0.047):
sapāriṣadyāyaḥ puruṣatvaṃ saṃjātaṃ] tadā sa rājā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2404783 (0.047):
dhanārjjaṃnaṃ tanniyamaṃ vā prayujjate puruṣārthatvenaiva tasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325676 (0.047):
prāpyasyaiva parityāgopapatteḥ svayam eva nirākriyamāṇatvād / anyathārthasyāprastāvyatvam iti vakṣyamāṇa evārthaḥ samañjasaḥ | yathā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4981352 (0.047):
*{3/579: E2: 4,503; E4: 4,785; E6: 1,250}* / na vā tāsāṃ tadarthatvāt // MS_3,6.12 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17702812 (0.048):
antarbhūtāṣṭādaśa vidyaṃ sākṣād vidyamānīkṛtam iva parama puruṣārtham / āvirbhāvayāmbabhūva |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538600 (0.048):
aliṅgāvasthāyām..na..puruṣārtha1..hetur..nāliṅgāvasthāyām..ādi7..puruṣārthatā..kāraṇam..bhavatīti.
māṃ parama kṣudraṃ prati parama kṣudraṃ loka trayam ayācata | anudāsyaṃ
naya māṃ nija bhṛtya pārśvam [BhP 7.9.24] ity anena tad dāsa dāsyam | sva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998912 (0.029):
kālātmanopanaya māṃ nija bhṛtya pārśvam || [BhP 7.9.24]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106151 (0.038):
kālātmanopanaya māṃ nija bhṛtya pārśvam // Hbhv_10.293 // iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724204 (0.047):
necchāmi te vilulitān uruvikrameṇa % kālātmanopanaya māṃ nijabhṛtyapārśvam / // BhP_07.09.024 //*
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8390464 (0.050):
BhP_07.09.024/4 kālātmanopanaya māṃ nijabhṛtyapārśvam / BhP_07.09.025/1 kutrāśiṣaḥ śrutisukhā mṛgatṛṣṇirūpāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939784 (0.060):
amūs tanu bhṛtām [BhP 7.9.24] ity ādau upanaya māṃ nija bhṛtya pārśvam / iti śrī prahlāda vacanam | yathā śrī nārada pañcarātre
pitryaṃ trailokya rājyam | yad uta akuto bhayaṃ padaṃ mokṣam | tan na tu
vavre | kathaṃ bhagavataḥ param anyad idam iti kṛtvā | tad aṃśābhāsas tad
aṃśa mātrātmakatvāt tayoḥ | kadaivaṃ vyavahṛtam ity āśaṅkyāha
bhagavateti | / || 5.24 || śrī śukaḥ || 46 || / ataevānya sukha duḥkha nairapekṣyeṇaiva śuddhatvaṃ bhaktānām iti
siddham | tad uktaṃ nārāyaṇa parāḥ sarve [BhP 6.17.28] ity ādi |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104161 (0.051):
śrī śivasya [BhP 6.17.28] / nārāyaṇa parāḥ sarve na kutaścana bibhyati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897248 (0.055):
agre ca sarva śāstra samanvayena nārāyaṇa parā vedā ity ādi [BhP 2.5.15] / śrī nārāyaṇa evopāsyatvena paraḥ tātparya viṣayo yeṣāṃ te vedāḥ | nanv
śrī bhagavān / api tathāvidhānukampyānāṃ sarvam anyad dūrīkaroti | yathoktaṃ svayam eva
brahman yam anugṛhṇāmi tad dviṣo vidhunomy aham [BhP 8.22.24] iti |
trai vargikāyāsa vighātam asmat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310273 (0.0):
traivargikāyāsa vighātam asmat patir vidhatte puruṣasya śakra [BhP
patir vidhatte puruṣasya śakra | / tato 'numeyo bhagavat prasādo
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172372 (0.0):
BhP_06.11.023/1 traivargikāyāsavighātamasmat patirvidhatte puruṣasya śakra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712281 (0.0):
traivargikāyāsavighātamasmat patirvidhatte puruṣasya śakra /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310275 (0.0):
traivargikāyāsa vighātam asmat patir vidhatte puruṣasya śakra [BhP
yo durlabho 'kiñcana gocaro 'nyaiḥ || [BhP 6.11.23]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172376 (0.0):
BhP_06.11.023/2 tato 'numeyo bhagavatprasādo yo durlabho 'kiñcanagocaro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712285 (0.0):
tato 'numeyo bhagavatprasādo yo durlabho 'kiñcanagocaro 'nyaiḥ //
puruṣasya svātyantika bhaktasya yadi kathañcit traivargikāyāsa āpatati
svayam eva tad vighātaṃ vidhatta ity arthaḥ | akiñcanas tu gocaro viṣayo
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10698931 (0.056):
tadanu vidyākhyāpito gocaro viṣayo yasya sa tathoktaḥ| vinivṛttamalasyāpi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148080 (0.064):
padārthavyatiriktavṛtti vākyārthajīvitabhūtaṃ vastvantarameva gocaro" / viṣayaḥ tadvidāmantaḥ pratibhāsaḥ yasya
yasyety anena mokṣaāyāsyāpi vighāta vidhānaṃ vyañjitam | akiñcana
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10698931 (0.054):
tadanu vidyākhyāpito gocaro viṣayo yasya sa tathoktaḥ| vinivṛttamalasyāpi
śabdasya śuddha bhakty arthatvaṃ hi bhakti sandarbhe darśitam |
|| 6.11 || śrīmān vṛtraḥ śatrum || 47 || / tad evaṃ tādṛśānām api yadi kadācid anyat prārthanaṃ dṛśyate tadā
tat prīti / sevopayogitayaiva na tu svārthatvena tad iti mantavyam | yathā
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 2998001 (0.024):
śeṣatvaṃ tu tadupayogitveneti na tadvicāraḥ pradhānabhūtaḥ ||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16659843 (0.036):
vācakatvasya dhvanivyavahāropayogitvenetyarthaḥ / / na tu netyasya vyāpāro 'stītyanenānvayaḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439497 (0.054):
* tattu kāryaṃ tadupayogi vā syāt svopayogi anupayogi anyopayogi veti
yakṣyati tvāṃ makhendreṇa rājasūyena pāṇḍavaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803189 (0.0):
rājñaḥ paitṛ ṣvasreyasya bhaktasya ca cikīrṣitam // BhP_10.70.040 // / yakṣyati tvāṃ makhendreṇa rājasūyena pāṇḍavaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406690 (1.192):
BhP_10.70.041/1 yakṣyati tvāṃ makhendreṇa rājasūyena pāṇḍavaḥ
pārameṣṭhya kāmo nṛpatis tad bhavān anumodatām || [BhP 10.70.41] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803193 (0.0):
yakṣyati tvāṃ makhendreṇa rājasūyena pāṇḍavaḥ / / pārameṣṭhya kāmo nṛpatis tad bhavān anumodatām // BhP_10.70.041 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406695 (0.008):
BhP_10.70.041/1 yakṣyati tvāṃ makhendreṇa rājasūyena pāṇḍavaḥ / BhP_10.70.041/3 pārameṣṭhya kāmo nṛpatis tad bhavān anumodatām
parameṣṭhi śabdenātra śrī dvārakā patir ucyate | yathā pṛthukopākhyāne
tāvac chrīr jagṛhe hastaṃ tat parā parameṣṭhinaḥ | [BhP 10.81.10] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809420 (0.008):
tāvac chrīr jagṛhe hastaṃ tat parā parameṣṭhinaḥ // BhP_10.81.010 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413406 (0.011):
BhP_10.81.010/3 tāvac chrīr jagṛhe hastaṃ tat parā parameṣṭhinaḥ
tataḥ pārameṣṭya śabdena dvārakiśvaryam ucyate | tataś ca pārameṣṭya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4931353 (0.002):
*{1/469: E1,5; E2,4,6 E1 (Fn.): prītisādhanaśabdenocyate}* / *{1/470: E2: 2,40; E4: 1,151; E5: 2,40; E6: 1,36}*
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549768 (0.014):
krauñcādanaṃ dhiñculikā // 8 / kaśerukaśabdena ciñcoḍakā rājakaśerukaśca gṛhyate // 9
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4949983 (0.014):
*{2/277: E2: 3,123; E4: 3,263; E5: 2,526; E6: 1,111}* / *{2/278: E1,6; E2,4,5: śabdenaivānayatau}*
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita