View original HTML file with complete header information
(ŚsP II 2 1) / Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II 2
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148722 (0.051):
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā II 4 / [K. 171a1, N. 326b5, T. 266a1, P. A 156a6, Ch. 557b13] / atha khalu śakro devāṇām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1615104 (0.056):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā IV / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: asatpāramiteyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883211 (0.058):
Śatasāhasrikā Prajñaparamitā / (ŚsP_II 1_1)
(ŚsP II 2 1) / Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II 2
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148722 (0.051):
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā II 4 / [K. 171a1, N. 326b5, T. 266a1, P. A 156a6, Ch. 557b13] / atha khalu śakro devāṇām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1615104 (0.056):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā IV / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: asatpāramiteyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883211 (0.058):
Śatasāhasrikā Prajñaparamitā / (ŚsP_II 1_1)
athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham āyuṣman
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099933 (0.0):
tat kāryaṃ karoti. sā ca prajñāpāramitā avikalpā. athāyuṣmāñc / chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: [f. 229b] kiṃ punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001214 (0.0):
devānāmindra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathamāyuṣman subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970289 (0.0):
25608 atha khalv {āyuṣman} {śāriputra} āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat/ / katham {āyuṣman} {subhūte} {bodhisattvo}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791654 (0.0):
prāptiniryāṇe prāpyaprāpakasambandhapratiṣedhaḥ atha khalv āyuṣman / śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat katham āyuṣman subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127095 (0.0):
atha khalv āyuṣman śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23318009 (0.0):
atha khalv āyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22971786 (0.0):
anutpādaṃ paśyaty atyantaviśuddhitām upādāya. / athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yathāham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978456 (0.0):
athāyuṣmañ chāradvatīputra punar āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995096 (0.003):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kiṃ / punarāyuṣman subhūte asti taccittaṃ yaccittamacittam? evamukte āyuṣmān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995158 (0.003):
evamukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kā punareṣā / āyuṣman subhūte acittatā? subhūtirāha avikārā āyuṣman śāriputra avikalpā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995866 (0.003):
evamukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kiṃ / punarāyuṣman subhūte yo bodhisattvo mahāsattvo 'tra śikṣiṣyate, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644453 (0.003):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punar / āyuṣman subhūte ekam api bodhisattvayānikaṃ bodhisattvam icchasi?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000688 (0.005):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045611 (0.005):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998619 (0.009):
evamukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yadyāyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643878 (0.009):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: anenāyuṣman
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995769 (0.010):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kiṃ / kāraṇamāyuṣman subhūte avirahito bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302096 (0.010):
pratyeṣitā bhaviṣyati. / atha āyuṣmān śāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na tv āyuṣman
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560717 (0.010):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996081 (0.011):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathaṃ / punarāyuṣman subhūte caran bodhisattvo mahāsattvaścarati
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970292 (0.0):
25608 atha khalv {āyuṣman} {śāriputra} āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat/ / katham {āyuṣman} {subhūte} {bodhisattvo}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791659 (0.0):
śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat katham āyuṣman subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran imān dharmān upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127100 (0.0):
atha khalv āyuṣman śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978457 (0.0):
athāyuṣmañ chāradvatīputra punar āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhimārgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971954 (5.960):
samaye bhagavan {bodhisattvo} / 25909 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749398 (5.960):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann anupāyakuśalo veditavyaḥ śāriputra / āha katham āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789701 (5.960):
iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye mano nopaiti nopādadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789904 (5.960):
prajñapayati śrotravijñānam etad iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790072 (5.960):
prajñapayati kṣāntipāramitā eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790120 (5.960):
prajñapayati dhyānapāramitā eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790314 (5.960):
iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye 'tyantaśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790338 (5.960):
iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye 'navarāgraśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790364 (5.960):
eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye prakṛtiśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790414 (5.960):
eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye svalakṣaṇaśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790440 (5.960):
eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye 'nupalambhaśūnyatāṃ nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790464 (5.960):
eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin samaye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790562 (5.960):
prajñapayati svabhāvaśūnyatā eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790612 (5.960):
prajñapayati smṛtyupasthānāny etānīti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790636 (5.960):
prajñapayati samyakprahāṇāny etānīti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790681 (5.960):
prajñapayatīndriyāny etānīti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
upaparīkṣate? katama āyuṣman subhūte bodhisattvaḥ? katamā prajñāpāramitā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791666 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran imān dharmān upaparīkṣate / katama āyuṣman subhūte bodhisattvaḥ katamā prajñāpāramitā katamā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127107 (0.0):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān / dharmān upaparīkṣate, katama āyuṣman subhūte bodhisattvaḥ, katamā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961846 (0.035):
evaṃ khalv āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān evam upaparīkṣate. / āha: kena kāraṇenāyuṣman subhūte evaṃ vadasi? yo rūpasyānutpādo na tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742448 (0.043):
dharmatṛṣṇā āmaḥ śāriputra āha katamaḥ punar āyuṣman subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya nyāmaḥ subhūtir āha ihāyuṣman śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082418 (0.043):
śāriputra āha: katamaḥ punar āyuṣman subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792656 (0.045):
nāviviktety upaparīkṣate evaṃ hy āyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran imān dharmān upaparīkṣate śāriputra āha kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970297 (0.048):
25609 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran imān dharmān upaparīkṣate/ / katama {āyuṣman} {subhūte}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795621 (0.049):
pariśodhayati śāriputra āha katama āyuṣman subhūte bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130545 (0.049):
bodhimārgaṃ pariśodhayati. / śāriputra āha: katama āyuṣman subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791882 (0.051):
vadasi katamā upaparīkṣaṇeti ihāyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127313 (0.051):
yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamā upaparīkṣaṇeti, ihāyuṣman / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920380 (0.055):
12015 śāriputra āha/ katamaḥ punar āyuṣman subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nyāmaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742205 (0.056):
bodhisattvasya mahāsattvasya dharmatṛṣṇāiti bhāvanāmārgāvavādaḥ ity ukto / 'vavādaḥ śāriputra āha katamā āyuṣman subhūte dharmatṛṣṇā subhūtir āha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082169 (0.056):
ity ukto 'vavādaḥ / śāriputra āha: katamā āyuṣman subhūte dharmatṛṣṇā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790660 (0.057):
prajñapayati ṛddhipādā eta iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān upaparīkṣate tasmin
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127835 (0.060):
evaṃ hy āyuṣman śāriputra bodhisattvao mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / carann imān dharmān upaparīkṣate. / (PvsP1 2: 160)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270660 (0.060):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat; katama / āyuṣman subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794959 (0.061):
laukikī lokottarā asti prajñāpāramitā laukikī asti lokottarā śāriputra āha / katamā āyuṣman subhūte dānapāramitā laukikī katamā lokottarā subhūtir āha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129880 (0.061):
śāriputra āha: katamā āyuṣman subhūte dānapāramitā laukikī katamā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970964 (0.063):
bodhisattvo mahasattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imān dharmān evam / upaparīkṣate, tasmin samaye bhagavan rūpasyānutpādaṃ paśyaty
katamopaparīkṣā? / evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972612 (0.0):
(ŚsP II 2 66) / evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: nāham
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559218 (0.005):
asādhāraṇacittaṃ | sarvaśrāvakapratyekabuddhair evam uktāyuṣmāṃ subhūtir / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100258 (0.006):
prajñāpāramitāyāṃ carati. sāre vatāyaṃ carati bodhisattvo mahāsattvaḥ. / evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: asāre
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556618 (0.006):
4 kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyanti | athāyuṣmāṃ / subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* vyākṛto batāyam āvusa
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559026 (0.006):
8 deśayati | tenārthena bodhisatvo mahāsatva ity ucyate | athāyuṣmāṃ / subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* yady āvusa
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302093 (0.011):
atha āyuṣmān śāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na tv āyuṣman
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560716 (0.011):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat -
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303243 (0.011):
evam ukta āyuṣman subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat:
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559290 (0.019):
11 sarvaśrāvakapratyekabuddhair iti | athāyuṣmāṃ / śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat yad apy āvusa subhūtir evam
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162718 (0.019):
| evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - / nāhaṃ bhadanta śāradvatīputra tathā deśayāmi yathā kṛtāvino 'pyarhanta
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750813 (0.020):
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ / śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754899 (0.020):
anuprāpnoti | bodhisatvamārgaṃ ca pariśodhayati | // evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099931 (0.020):
tat kāryaṃ karoti. sā ca prajñāpāramitā avikalpā. athāyuṣmāñc / chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: [f. 229b] kiṃ punar
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23318005 (0.020):
atha khalv āyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954339 (0.020):
athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham āyuṣman
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22971785 (0.020):
athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yathāham
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736032 (0.020):
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - atra yaduktaṃ bhadanta śāriputra bhagavatā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559198 (0.020):
bodhisatvo mahāsatva ity ucyate | athāyuṣmāṃ śāradvatīputro āyuṣmantaṃ / subhūtim etad avocat
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556685 (0.022):
pravartante | evam uktāyuṣmāṃ śāradvatīputrāyuṣmantaṃ / 8 subhūtim etad avocat* tat kiṃ punar āvusa subhūte tatra samādhiṣu
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559061 (0.022):
10 yāvad aṣṭādaśavedanikabuddhadharmadṛṣṭir bhavati | evam uktāyuṣmāṃ / śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo
āyuṣmañ chāradvatīputra evaṃ vadasi, katamo bodhisattva iti, bodhir eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791678 (5.960):
upaparīkṣamāṇā subhūtir āha yad āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127119 (5.960):
subhūtir āha: yad āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamo bodhisattva iti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903141 (0.020):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputra evaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972612 (0.022):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: nāham
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904108 (0.037):
yad apy āyuṣmañ chāradvatīputra evam āha kena kāraṇena vadasi, evam āha
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24896018 (0.042):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908123 (0.042):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi kena kāraṇena nāmadheyamātram
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24922334 (0.042):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955031 (0.042):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamā prajñāpāramiteti?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955344 (0.042):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamopaparīkṣaṇeti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910348 (0.044):
saṃvidyate nopalabhyate, tasmān namadheyamātram etad yad uta bodhisattva / yathāyuṣmañ chāradvatīputra evam aha, kena kāraṇenaivaṃ vadasi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270926 (0.048):
yat punar āyuṣman śāriputraivaṃ vadasi, katamo bodhisattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302331 (0.048):
bhaviṣyanti, sarvalokābhyudgataviśiṣṭapratibhānāś ca bhaviṣyanti. / subhūtir āha: evam etad āyuṣman śāradvatīputra evam etat, tathā yathā / vadasi vistareṇeha prajñāpāramitāyāṃ trīṇi yānāny upadiṣṭāni śrāvakayānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22971786 (0.055):
athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yathāham
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911593 (0.055):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra yad vadasy evam asvabhāvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954340 (0.056):
athāyuṣmāñ chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: katham āyuṣman
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099932 (0.060):
chāradvatīputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: [f. 229b] kiṃ punar
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972785 (0.062):
subhūtir āha: nāham āyuṣmañ chāradvatīputrotpānnena dharmeṇa prāptim
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972920 (0.062):
subhūtir āha: nāham āyuṣmañ chāradvatīputrānutpannasya dharmasyotpādam
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925601 (0.062):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha, kena kāraṇenaivaṃ vadasi, tat
sattvas tenocyate bodhisattva iti, tayā ca bodhyā sarvadharmāṇām ākārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791684 (0.0):
upaparīkṣamāṇā subhūtir āha yad āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamo / bodhisattva iti bodhir eva sattvas tenocyate bodhisattva iti tayā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127126 (0.0):
subhūtir āha: yad āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamo bodhisattva iti, / bodhir eva sattvas tenocyate bodhisattva iti, tayā ca bodhyā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860499 (0.004):
prajñāpāramitā katamā upaparīkṣaṇeti / tatra bodhireva sattvastenocyate / bodhisattvaḥ / tayā bodhyā yatsarvadharmāṇāṃ sarvākārajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970388 (0.060):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791750 (0.060):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970317 (0.064):
bodhisattva iti/ bodhi / 25612 r eva sattvas tenocyate bodhisattva iti/ tayā ca bodhyā
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791693 (0.0):
bodhyā sarvadharmāṇām ākāraṃ jānāti na cātrābhiniviśate katameṣāṃ / dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127134 (0.0):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954472 (0.019):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.024):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970389 (0.024):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.024):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.024):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.024):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.024):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954980 (0.028):
tatrābhiniviśate, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970331 (0.044):
25614 katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti/ rūpasyākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.051):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954638 (0.060):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954911 (0.060):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954959 (0.061):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791700 (0.0):
bodhyā sarvadharmāṇām ākāraṃ jānāti na cātrābhiniviśate katameṣāṃ / dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127139 (0.0):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.0):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.0):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791708 (0.005):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā / ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954650 (0.019):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.020):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954470 (0.023):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954674 (0.024):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954553 (0.024):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954562 (0.024):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954569 (0.024):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954577 (0.024):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954593 (0.024):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954725 (0.032):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954429 (0.032):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954684 (0.033):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954453 (0.034):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954962 (0.038):
pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970332 (0.044):
25614 katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti/ rūpasyākārān jānāti na
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.0):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791707 (0.005):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791714 (0.005):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.016):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.023):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.027):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954451 (0.027):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.031):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.032):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.032):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954930 (0.032):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.033):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954898 (0.034):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954725 (0.039):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954645 (0.0):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.006):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.006):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.006):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954669 (0.018):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954481 (0.019):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954508 (0.019):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954449 (0.022):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.026):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954468 (0.029):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.030):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954957 (0.031):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.032):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.032):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.033):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954489 (0.034):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.035):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954863 (0.052):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.026):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954448 (0.032):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954482 (0.033):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.033):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954396 (0.034):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954464 (0.034):
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954456 (0.034):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954489 (0.039):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954960 (0.043):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.043):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954866 (0.044):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.044):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.045):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.045):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.045):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.046):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.046):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.047):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954898 (0.048):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954546 (0.053):
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.025):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954468 (0.026):
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954663 (0.026):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954455 (0.028):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954404 (0.031):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954671 (0.031):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.039):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954495 (0.040):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954866 (0.043):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.043):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.043):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.043):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.045):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954963 (0.050):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.054):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.055):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954562 (0.058):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.031):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954674 (0.031):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.038):
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954665 (0.038):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.039):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.040):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.042):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.046):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.048):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.050):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.051):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.053):
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954495 (0.055):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954868 (0.056):
tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bodhyaṅgānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.056):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954894 (0.056):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954931 (0.057):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954418 (0.022):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954650 (0.022):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.026):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.026):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791696 (0.026):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127137 (0.026):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954673 (0.028):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954408 (0.028):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.035):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954468 (0.035):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954866 (0.035):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.052):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.052):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954960 (0.054):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954896 (0.056):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.057):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.058):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954507 (0.058):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.061):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.061):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.0):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791698 (0.006):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.006):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954651 (0.011):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.022):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954674 (0.025):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954664 (0.026):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.027):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954426 (0.032):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.034):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.037):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.037):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.037):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.042):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.044):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.047):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954931 (0.052):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791706 (0.054):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā / ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954431 (0.027):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954423 (0.028):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.029):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954661 (0.029):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.032):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.040):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.041):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954408 (0.042):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954678 (0.045):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.051):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954899 (0.051):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954962 (0.053):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954868 (0.054):
tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bodhyaṅgānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954724 (0.055):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791696 (0.056):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127137 (0.056):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.0):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.022):
sattvas tenocyate bodhisattva iti, tayā ca bodhyā sarvadharmāṇām ākārān / jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954431 (0.026):
na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954414 (0.029):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.029):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954406 (0.034):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.034):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.036):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.038):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970389 (0.038):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.038):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.038):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127127 (0.038):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.038):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.038):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.039):
bodhyā sarvadharmāṇām ākāraṃ jānāti na cātrābhiniviśate katameṣāṃ / dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.039):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.041):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954544 (0.043):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954513 (0.045):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954513 (0.0):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.006):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970389 (0.006):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.006):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.006):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127131 (0.006):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.006):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.006):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954386 (0.019):
sattvas tenocyate bodhisattva iti, tayā ca bodhyā sarvadharmāṇām ākārān / jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti?
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954415 (0.019):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954980 (0.020):
tatrābhiniviśate, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.022):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954405 (0.023):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.026):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.027):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.027):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.029):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.029):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791716 (0.029):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.029):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954508 (0.0):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954412 (0.019):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.024):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954643 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.029):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791716 (0.029):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.029):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954508 (0.018):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954562 (0.022):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.024):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.024):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.031):
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.024):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954578 (0.026):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954410 (0.028):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954643 (0.028):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954474 (0.031):
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954539 (0.031):
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.034):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791718 (0.034):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.034):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954480 (0.0):
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954547 (0.0):
jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954487 (0.018):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954412 (0.019):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954643 (0.020):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.024):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.024):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.024):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954578 (0.026):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.027):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954555 (0.029):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954536 (0.030):
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954563 (0.031):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954547 (0.0):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954555 (0.009):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954563 (0.022):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.030):
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954482 (0.030):
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954785 (1.192):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / (ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954564 (0.009):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954547 (0.017):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954482 (0.030):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954406 (0.054):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.056):
tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.057):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.057):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.058):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, jarāmaraṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.059):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.059):
tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791708 (0.061):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954639 (0.061):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.062):
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954451 (0.062):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.062):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.062):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954563 (0.009):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954571 (0.009):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954547 (0.018):
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954555 (0.019):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954494 (0.031):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954571 (0.009):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954579 (0.010):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954563 (0.023):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954514 (0.030):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954555 (0.031):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954501 (0.031):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954587 (0.036):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954579 (0.010):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954587 (0.011):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.023):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954501 (0.033):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.0):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954587 (0.011):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954526 (0.018):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954571 (0.031):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954477 (0.033):
tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954593 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.009):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.019):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954576 (0.022):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954489 (0.024):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.024):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.028):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.028):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898085 (0.031):
chāradvatīputra na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā na pūrvānta
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317368 (0.033):
sa na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316515 (0.036):
yo na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323064 (0.036):
nopalabhyate. / na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929691 (0.037):
yo bhagavaṃś cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929721 (0.037):
nānutpāda eko na dvau na bahavo na pṛthak, tasmād yaś / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962051 (0.037):
kena kāraṇenāyuṣman subhūte evaṃ vadasi, yaś / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963389 (0.037):
paryāyeṇa yaś cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315742 (0.038):
na hānaye śikṣate, / na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333410 (0.040):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā nānyatra
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954593 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.009):
cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.022):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954489 (0.022):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.024):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.028):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.028):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317378 (0.031):
sa na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316525 (0.033):
yo na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323114 (0.034):
(ŚsP_II 3_114) / na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929733 (0.035):
yo bhagavañ chrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā / śrotrasaṃsparśapratyayavedanā, iti hi śrotrasaṃsparśapratyayavedanā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929765 (0.035):
nānutpāda (ŚsP_II 1_174) eko na dvau na bahavo na pṛthak, tasmād yaḥ / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962062 (0.035):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanā, yaḥ śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā / anutpādo na sā śrotrasaṃsparśapratyayavedanā, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963427 (0.035):
paryāyeṇa yaḥ (ŚsP II 2 33) śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315751 (0.035):
na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125541 (0.037):
svabhāvaḥ, cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954542 (0.038):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317388 (0.040):
sa na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333428 (0.041):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā nānyatra / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā, na
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954593 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954533 (0.009):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954495 (0.024):
cakṣurvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotravijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, ghrāṇavijñānasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.024):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.028):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.028):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317388 (0.028):
sa na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316535 (0.030):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954547 (0.031):
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323162 (0.032):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāsvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929777 (0.032):
yo bhagavan ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929807 (0.032):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962073 (0.032):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963463 (0.032):
paryāyeṇa yo ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315760 (0.033):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967239 (0.033):
svabhāvaḥ/ śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788690 (0.033):
svabhāvaḥ śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125545 (0.033):
svabhāvaḥ, cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333436 (0.034):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā, na / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā nānyatra
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954555 (0.0):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954542 (0.010):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.024):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954501 (0.026):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.028):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.028):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317398 (0.031):
sa na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhanāya,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316545 (0.033):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323210 (0.034):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāsvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929819 (0.035):
yo bhagavan jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929849 (0.035):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962084 (0.035):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanā, yo jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963499 (0.035):
paryāyeṇa yo jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967243 (0.037):
svabhāvaḥ/ śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788694 (0.037):
svabhāvaḥ śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125549 (0.037):
svabhāvaḥ, cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333449 (0.038):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā (ŚsP_II 3_148) gaveṣitavyā, na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.046):
cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954410 (0.048):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.0):
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954563 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954544 (0.011):
jihvāsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.020):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.020):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.024):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.024):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954516 (0.027):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317408 (0.033):
sa na kāyasaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954527 (0.035):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316555 (0.035):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323258 (0.036):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāsvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788698 (0.037):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125553 (0.037):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā nāsti
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929861 (0.037):
yo bhagavan kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929891 (0.037):
eko na dvau na bahavo na pṛthak, tasmād yaḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā / anutpādo na sā kāyasaṃsparśapratyayavedanā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962095 (0.037):
na sā jihvāsaṃsparśapratyayavedanā, yaḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā / anutpādo na sā kāyasaṃsparśapratyayavedanā, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963535 (0.037):
paryāyeṇa yaḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315778 (0.037):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333461 (0.040):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā, na / kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā gaveṣitavyā nānyatra
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.0):
manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954561 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.0):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954397 (0.024):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954667 (0.024):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.028):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.028):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317418 (0.036):
sa na kāyasaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa / na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954627 (0.038):
na ca tatrābhiniviśate, tejodhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vāyudhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ākāśadhātor ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316565 (0.039):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323306 (0.039):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāsvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125559 (0.040):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788702 (0.040):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyāḥ kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā āyuṣman śāriputra nāsti sāṃyogikaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929903 (0.040):
yo bhagavan manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24929933 (0.040):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā / manaḥsaṃsparśapratyayavedanā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962106 (0.040):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963571 (0.040):
paryāyeṇa yo manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā anutpādo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315787 (0.041):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, na / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954410 (0.048):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954643 (0.048):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
pṛthivīdhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abdhātor ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954627 (0.038):
vāyudhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ākāśadhātor ākārān jānāti
na ca tatrābhiniviśate, tejodhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954629 (0.048):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
vāyudhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ākāśadhātor ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954602 (0.038):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / pṛthivīdhātor ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abdhātor ākārān jānāti
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954395 (0.026):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.026):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954410 (0.027):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954683 (0.031):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954448 (0.039):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954468 (0.040):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954909 (0.045):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954930 (0.045):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954724 (0.046):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954957 (0.049):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954423 (0.049):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954898 (0.051):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.062):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.062):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.062):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.064):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.064):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.0):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.013):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.018):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.022):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.026):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.030):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.030):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.032):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.032):
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.033):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.035):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.035):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.045):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.046):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.046):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954424 (0.050):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.0):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.006):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.006):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.006):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954449 (0.011):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791701 (0.013):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.013):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.019):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.019):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954508 (0.020):
tatrābhiniviśate, jihvāvijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954477 (0.024):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954426 (0.025):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954957 (0.038):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954447 (0.011):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791701 (0.013):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.013):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954392 (0.030):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.048):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.048):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.048):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954410 (0.051):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate.
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.0):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.0):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954408 (0.019):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954641 (0.019):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954451 (0.026):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.026):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.026):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954431 (0.026):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954419 (0.029):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954724 (0.032):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954562 (0.033):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.038):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.039):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954554 (0.040):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.041):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954577 (0.042):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954594 (0.042):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954546 (0.043):
kāyasaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / manaḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954513 (0.045):
kāyavijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, manovijñānasyākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuḥsaṃsparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954570 (0.046):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954395 (0.0):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.005):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.005):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954403 (0.013):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.019):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.019):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954586 (0.020):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.023):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954553 (0.024):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954562 (0.024):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954569 (0.024):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954577 (0.024):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954593 (0.024):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.026):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.032):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954431 (0.032):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.047):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954909 (0.050):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.026):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.026):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954454 (0.027):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.028):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.029):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954636 (0.031):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.036):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954464 (0.037):
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954433 (0.039):
tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954424 (0.040):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970358 (0.042):
cātrābhiniviśate/}} vijñānasyākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791720 (0.042):
cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / vijñānasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate evaṃ vyastasamastānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127146 (0.042):
cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti, / na cātrābhiniviśate, evaṃ vyastasamastānāṃ skandhadhātvāyatanānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.043):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791701 (0.047):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127137 (0.047):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.048):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954909 (0.050):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.032):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.032):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954401 (0.033):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954637 (0.033):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954456 (0.034):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954445 (0.035):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.039):
tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954663 (0.039):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.043):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954434 (0.044):
tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.044):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.044):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954424 (0.045):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954958 (0.046):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.055):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791702 (0.055):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791714 (0.055):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā / ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127138 (0.055):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
tatrābhiniviśate, jarāmaraṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954723 (0.031):
tatrābhiniviśate, vīryapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
dānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śīlapāramitāyā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954726 (0.031):
tatrābhiniviśate, vīryapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
jānāti na ca tatrābhiniviśate, kṣāntipāramitāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954726 (0.059):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
tatrābhiniviśate, vīryapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954697 (0.031):
tatrābhiniviśate, jarāmaraṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śīlapāramitāyā ākārān
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.024):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954805 (0.025):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.026):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.027):
svalakṣaṇaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.027):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.031):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.031):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954702 (0.031):
tatrābhiniviśate, jarāmaraṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śīlapāramitāyā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.038):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.039):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.039):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954451 (0.040):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.040):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.041):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954936 (0.042):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954676 (0.043):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970390 (0.044):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/ / 25620 {śāriputra} āha/ katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ/
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.045):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954428 (0.047):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791752 (0.048):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / śāriputra āha katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ subhūtir āha yair
adhyātmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954752 (0.024):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954805 (0.025):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.026):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.026):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.027):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954797 (0.034):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.026):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.030):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954797 (0.034):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927777 (0.049):
'dhyātmabahirdhāśūnyatāṃ nopaiti nopādatte nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na / prajñāpayaty adhyātmabahirdhāśūnyateyam iti, tasmin samaye śūnyatāśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968812 (0.049):
nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty / adhyātmabahirdhāśūnyatā eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790207 (0.049):
nābhiniviśate na prajñapayaty adhyātmabahirdhāśūnyatā eṣā iti yasmin
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968760 (0.063):
nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty adhyātmaśūnyatā eṣā iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790157 (0.063):
samaye 'dhyātmaśūnyatāṃ nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na / prajñapayaty adhyātmaśūnyatā eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126379 (0.063):
nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty adhyātmaśūnyateyam iti, tasmin
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927745 (0.064):
nābhiniviśate na prajñāpayaty adhyātmaśūnyateyam iti, tasmin samaye
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954805 (0.005):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954818 (0.009):
sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.017):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.017):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954798 (0.020):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954782 (0.027):
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.005):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954818 (0.009):
sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954825 (0.025):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.025):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954782 (0.027):
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954836 (0.028):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954818 (0.006):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954836 (0.017):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.017):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954793 (0.034):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.027):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954818 (0.027):
sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / svalakṣaṇaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954754 (0.028):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954798 (0.030):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954812 (0.027):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954759 (0.027):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.028):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954798 (0.030):
tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954520 (0.058):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate,
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954521 (1.192):
śrotrasaṃsparśasyākārān (ŚsP II 2 2) jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.020):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.023):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.023):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.024):
tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954733 (0.029):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954772 (0.030):
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954818 (0.041):
svalakṣaṇaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790355 (0.046):
nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty anavarāgraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927888 (0.049):
'navarāgraśūnyatāṃ nopaiti nopādatte nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na / prajñāpayaty anavarāgraśūnyateyam (ŚsP_II 1_167) iti, tasmin samaye
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315338 (0.052):
(ŚsP_II 3_87) 'dvaidhīkāreṇa, yo 'navarāgraśūnyatāyāṃ śikṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954406 (0.054):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24913293 (0.054):
duḥkhā na ca kasyacid vigamena, anavarāgraśūnyatā (ŚsP_II 1_111) duḥkhā na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.056):
tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928667 (0.057):
samanupasyati, atyantaśūnyatāṃ na samanupasyati, anavarāgraśūnyatāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.057):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.057):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.058):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, jarāmaraṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311476 (0.058):
śikṣate. tat kasya hetoḥ? tathā hi so 'navarāgraśūnyatāṃ na samanupaśyati / (ŚsP_II 3_72) yatra śikṣate. anavakāraśūnyatāyāṃ na śikṣate. tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.059):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.020):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954830 (0.023):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.023):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.024):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954733 (0.029):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / adhyātmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954777 (0.030):
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.005):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.006):
tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.019):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954835 (0.022):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.035):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.038):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970389 (0.038):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.038):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.038):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127127 (0.038):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.038):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.038):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954963 (0.042):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954404 (0.045):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954638 (0.045):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954933 (0.045):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954911 (0.045):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954979 (0.046):
tatrābhiniviśate, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.007):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954753 (0.009):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.020):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954844 (0.020):
ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954784 (0.056):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / (ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791696 (0.061):
dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127137 (0.061):
katameṣāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti, rūpasyākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, vijñānasyākārāñ jānāti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.062):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791714 (0.062):
ākārān jānāti na cātrābhiniviśate saṃjñāyā ākārān jānāti na / cātrābhiniviśate saṃskārānām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.064):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127127 (0.064):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.064):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.064):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
svalakṣaṇaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.014):
tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954757 (0.023):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.024):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na / ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.017):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954750 (0.017):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954757 (0.017):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954843 (0.024):
ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954795 (0.025):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.017):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954752 (0.017):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954812 (0.019):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954795 (0.025):
(ŚsP II 2 3) tatrābhiniviśate, anavarāgraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, anavakāraśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
ca tatrābhiniviśate, abhāvasvabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.020):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.020):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954821 (0.022):
sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.023):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928014 (0.059):
nābhiniviśate na prajñāpayaty abhāvasvabhāvaśūnyateyam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969097 (0.059):
nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty abhāvasvabhāvaśūnyatā eṣā iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790481 (0.059):
nopaiti nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty / abhāvasvabhāvaśūnyatā eṣā iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954781 (0.059):
saṃskṛtaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, asaṃskṛtaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, atyantaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929701 (0.061):
yāvad abhāvasvabhāva{śūnyatāṃ} / 14919 {kalpayaty abhiniviśate}// [iti tatraiva pañcamaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751609 (0.063):
'dhyātmaśūnyatāṃ bahirdhāśūnyatāṃ adhyātmabahirdhāśūnyatāṃ yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ kalpayaty abhiniviśate iti tatraiva pañcamaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091428 (0.063):
so 'dhyātmaśūnyatāṃ bahirdhāśūnyatāṃ adhyātmabahirdhāśūnyatāṃ yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ kalpayaty abhiniviśate.
smṛtyupasthānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, samyakprahāṇānām
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca
tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954957 (0.022):
samādhīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, dhāraṇīmukhānām ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.024):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.025):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.029):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.030):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.031):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954444 (0.035):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, kāyasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.038):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.038):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954431 (0.043):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, ghrāṇasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jihvāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954423 (0.044):
saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate. / cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.048):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.048):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954454 (0.051):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954684 (0.053):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bodhyaṅgānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.021):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.023):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.024):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954951 (0.027):
samādhīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, dhāraṇīmukhānām ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.029):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.029):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954406 (0.036):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954639 (0.036):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127127 (0.053):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.053):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
tatrābhiniviśate, āryāṣṭāṅgamārgasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325366 (0.042):
hetoḥ? tathā hi bodhyaṅgāni bodhyaṅgasvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na āryāṣṭāṅgamārgasyotpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931480 (0.042):
yo bhagavann āryāṣṭāṅgamārgasyānutpādo na sa āryāṣṭāṅgo mārga iti hy
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931510 (0.042):
āryāṣṭāṅgamārgasyānutpādo na sa āryāṣṭāṅgo mārgaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24912117 (0.047):
bodhyaṅgānāṃ nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ, āryāṣṭāṅgamārgasya nāsti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120460 (0.049):
śikṣitavyaṃ na smṛtyupasthānānāṃ lakṣaṇe śikṣitavyaṃ yāvan na / āryāṣṭāṅgamārgasya lakṣaṇe (AdSPG I 190) śikṣitavyaṃ, na śunyatā samādher
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561922 (0.050):
suvikrāntavikrāmin (Vaidya 43) nāpi āryāṣṭāṅgamārgasyaitadadhivacanam / na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22971543 (0.051):
atyantaviśuddhitām upādāya, āryāṣṭāṅgamārgasyānutpādaṃ paśyaty
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24902018 (0.055):
evāyuṣmañ chāradvatīputra āryāṣṭāṅgamārgasya na pūrvānta upalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24934997 (0.059):
yo bhagavann āryāṣṭāṅgamārgasya vyayo na sa āryāṣṭāṅgo mārga iti hy
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935030 (0.059):
āryāṣṭāṅgamārgasya vyayo na sa āryāṣṭāṅgamārgaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965925 (0.059):
bodhyaṅgānāṃ vyayo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasya mārgasya vyayo na / sa āryāṣṭāṅgamārgaḥ, ya āryasatyānāṃ vyayo na tāny āryasatyāni, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22974009 (0.062):
svabhāvaśūnyānām utpādaṃ necchāmi, āryāṣṭāṅgamārgasyāham āyuṣmañ
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954935 (0.024):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954962 (0.030):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954868 (0.031):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954468 (0.031):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954408 (0.035):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954641 (0.035):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.045):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954663 (0.045):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954448 (0.047):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954724 (0.047):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954673 (0.051):
vedanāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, tṛṣṇāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, upādānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954683 (0.052):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954957 (0.021):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.022):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.024):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.026):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.030):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.033):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.033):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970374 (0.037):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam / apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791736 (0.037):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam / apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ vaiśāradyānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127162 (0.037):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954398 (0.043):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.044):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.045):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.046):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954419 (0.048):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954453 (0.051):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, gandhasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.052):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954959 (0.053):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954937 (0.053):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970374 (0.060):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam / apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791736 (0.060):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam / apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ vaiśāradyānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127162 (0.060):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.020):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.023):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.027):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.029):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.032):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.032):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954396 (0.039):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.039):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.040):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.043):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954448 (0.044):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.044):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
anupūrvavihārasamāpattīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.036):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, adhyātmabahirdhāśūnyatāyā ākārān / jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954812 (0.040):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954765 (0.041):
paramārthaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954827 (0.043):
svalakṣaṇaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954837 (0.043):
anupalambhaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, abhāvaśūnyatāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, svabhāvaśūnyatāyā ākārān jānāti na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954959 (0.044):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154608 (0.022):
nānupūrvavihārasamāpattīr upalabhate, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny upalabhate, nābhijñā upalabhate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24902533 (0.025):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ na pūrvānta upalabhyate nāparānta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24912161 (0.025):
svabhāvaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ nāsti sāṃyogikaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316177 (0.025):
vṛddhaye na hānaye śikṣate, na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317012 (0.025):
hānaye śikṣate, yo na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ vṛddhaye na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317862 (0.025):
nāntardhanāya, sa na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23318636 (0.025):
nāntardhānāya, na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23320229 (0.025):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya śikṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325654 (0.025):
anupūrvavihārasamāpattisvabhāve na saṃvidyate nopalabhyate, / na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23344269 (0.025):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ na pūrvānta upalabhyate, nāparānta
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23350195 (0.025):
tathā hi kauśika śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ nānto na madhyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164470 (0.025):
parikīrtayati, na tathā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172118 (0.025):
nānupūrvavihārasamāpattīnāṃ dātrī, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ dātrī, nābhijñānāṃ dātrī, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928761 (0.025):
navānupūrvavihārasamāpattīr na samanupaśyati, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupasyati, abhijñā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313642 (0.025):
samanupaśyati, na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300713 (0.025):
nāpraṇihitaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332161 (0.026):
visaṃyuktaḥ, yaḥ kauśika tathāgataḥ sa na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhatathatāyāṃ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332451 (0.026):
kauśika tathāgataḥ sa na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhatathatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300673 (0.026):
navānupūrvavihārasamāpattaya iti vikalpayiṣyanti. / na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śūnyānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300689 (0.026):
śūnyatāṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny ānimittānīti vikalpayiṣyanti,
tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.020):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.022):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.022):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.023):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.027):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.031):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.031):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954637 (0.032):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954399 (0.040):
jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti? / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.040):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.042):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954446 (0.043):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.043):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.045):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954419 (0.047):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
samādhīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, dhāraṇīmukhānām ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.025):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954965 (0.026):
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.029):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.029):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.032):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.037):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.037):
na ca tatrābhiniviśate, vijñānadhātor ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate. / avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954401 (0.045):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.045):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.048):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.052):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970389 (0.052):
buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.052):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791751 (0.052):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127127 (0.052):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.052):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127176 (0.052):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
jānāti na ca tatrābhiniviśate, tathāgatabalānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954872 (0.027):
tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.058):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954929 (0.063):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.063):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca
tatrābhiniviśate, vaiśāradyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.021):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954903 (0.021):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954935 (0.022):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.024):
dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.027):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.031):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.031):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954401 (0.039):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.039):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.040):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954448 (0.044):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954421 (0.044):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.046):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954920 (0.051):
anupūrvavihārasamāpattīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca
pratisaṃvidām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahāmaitryā ākārān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.022):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.023):
na ca tatrābhiniviśate, ārūpyasamāpattīnām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.026):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.026):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.029):
ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṛddhipādānām ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954411 (0.030):
tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / saṃskārāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954644 (0.030):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954401 (0.038):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954668 (0.038):
nāmarūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, ṣaḍāyatanasyākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.039):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.039):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954451 (0.042):
tatrābhiniviśate, manasa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śabdasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954806 (0.042):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954421 (0.043):
cakṣuṣa ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, śrotrasyākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954920 (0.044):
anupūrvavihārasamāpattīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954686 (0.044):
bhavasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, jāter ākārān jānāti na ca
jānāti na ca tatrābhiniviśate, mahākaruṇāyā ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954938 (0.030):
tatrābhiniviśate, abhijñānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954912 (0.031):
tatrābhiniviśate, vimokṣāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954901 (0.033):
āryasatyānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / dhyānānām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, apramāṇānām ākārān jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954871 (0.035):
tatrābhiniviśate, indriyāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, balānām / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, bodhyaṅgānām ākārān jānāti na ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954406 (0.036):
rūpasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, vedanāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, saṃjñāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954639 (0.036):
avidyāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, saṃskārāṇām ākārān jānāti / na ca tatrābhiniviśate, vijñānasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954666 (0.036):
na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954471 (0.036):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954727 (0.041):
dhyānapāramitāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, prajñāpāramitāyā / ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954758 (0.042):
jānāti na ca tatrābhiniviśate, śūnyatāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, mahāśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954812 (0.056):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954920 (0.057):
anupūrvavihārasamāpattīnām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate. / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām ākārān jānāti na ca
tatrābhiniviśate, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇām ākārān jānāti na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970390 (0.017):
25618 pāramitānāṃ balānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇām ākārān / 25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791752 (0.017):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954472 (0.020):
rasasyākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, sparśasyākārān jānāti na ca / tatrābhiniviśate, dharmāṇām ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970373 (0.026):
25617 pakṣāṇāṃ dharmāṇām ākārān {jānāti na cātrābhiniviśate}/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791735 (0.026):
dharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate evam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127132 (0.026):
sarvadharmāṇām ākārāñ jānāti na cātrābhiniviśate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127161 (0.026):
pratītyasamutpādasya saptatriṃśad bodhipakṣānāṃ dharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate, evam apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pāramitānāṃ balānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127177 (0.026):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954387 (0.028):
sattvas tenocyate bodhisattva iti, tayā ca bodhyā sarvadharmāṇām ākārān / jānāti na ca tān dharmān abhiniviśate. katameṣāṃ dharmāṇām ākārān jānāti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791691 (0.034):
bodhyā sarvadharmāṇām ākāraṃ jānāti na cātrābhiniviśate katameṣāṃ / dharmāṇām ākārān jānāti rūpasyākārān jānāti na cātrābhiniviśate vedanāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931997 (0.040):
yo bhagavann aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmānām anutpādo na ta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240753 (0.040):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇāṃ yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969517 (0.045):
nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty / aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā eta iti/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790885 (0.045):
nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty / aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā eta iti yasmin samaye bhagavan bodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954811 (0.046):
prakṛtiśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate, / sarvadharmaśūnyatāyā ākārān jānāti na ca tatrābhiniviśate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301316 (0.048):
nāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmān anutpāda iti vikalpayiṣyanti, nānutpādam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126711 (0.049):
yo bhagavann aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām anutpādo na te / 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā iti hi buddhadharmāś cānutpādaś cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6175709 (0.052):
aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāṇāṃ guṇā āveṇikabuddhadharmāṃ ca tāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095322 (0.055):
bhagavan yāvad aṣṭādaśāveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ / śūnyatāriktatātucchatā asārakatātathatā avitathatā ananyatathatā dharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301272 (0.057):
nāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmān śūnyā iti vikalpayiṣyanti, na śūnyatām / aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā iti vikalpayiṣyanti,
āha: katame āyuṣman subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791761 (0.0):
pratisaṃvidām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām ākārān jānāti na cātrābhiniviśate / śāriputra āha katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ subhūtir āha yair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127186 (0.0):
vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām āveṇikānāṃbuddhadharmāṇām ākārāñ jānāti na / cātrābhiniviśate. / śāriputra āha: katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791787 (0.044):
asaṃskṛtā vā ākārair yair te ima ucyante sarvadharmāṇām ākārāḥ yat punar / āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamā prajñāpāramiteti (PSP1: 257) āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127212 (0.044):
asaṃskṛtā vā ākāryante ima ucyante sarvadharmāṇām ākārāḥ. / yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamā prajñāpāramiteti, āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22976178 (0.054):
tatas tata eva niḥsaranti. tat kasya hetoḥ? yathāpi tad aniśritatvāt / sarvadharmāṇām. / āha: katham āyuṣman subhūte 'niśritāḥ sarvadharmāḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794645 (0.056):
niḥsaranti tat kasya hetoḥ yathāpi nāmāniśritatvāt sarvadharmāṇām / śāriputra āha katham āyuṣman subhūte aniśritāḥ sarvadharmāḥ subhūtir āha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129574 (0.056):
niḥsaranti. tat kasya hetoḥ? yathāpi nāmāniśritatvāt sarvadharmāṇām. / śāriputra āha: katham āyuṣman subhūte aniśritāḥ sarvadharmāḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24916166 (0.061):
āha: katame āyuṣman subhūte sarvadharmā apraṇihitā na ca kasyacid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970394 (0.062):
25619 {jānāti na cātrābhiniviśate}/ / 25620 {śāriputra} āha/ katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ/
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24919476 (0.062):
āha: katame āyuṣman subhūte sarvadharmā vyavadātā na ca kasyacid vigamena?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24915496 (0.064):
āha: katame āyuṣman subhūte sarvadharmā ānimittā na ca kasyacid vigamena?
subhūtir āha: yair āyuṣmañ chāradvatīputrākārair yair liṅgair yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791767 (0.0):
śāriputra āha katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ subhūtir āha yair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127192 (0.0):
śāriputra āha: katame te subhūte sarvadharmāṇām ākārāḥ? / subhūtir āha: yair āyuṣman śāriputra ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (5.960):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970407 (0.007):
25621 {subhūtir} āha/ yair {āyuṣman} {śāriputra} ākārair yair liṅgair yair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092474 (0.007):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092588 (0.007):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114209 (0.007):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042897 (0.007):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043415 (0.007):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049347 (0.007):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049475 (0.007):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936705 (0.007):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648951 (0.007):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649647 (0.007):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650447 (0.007):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650996 (0.007):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237883 (0.007):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238004 (0.007):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265111 (0.007):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619473 (0.007):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
nimittaiḥ sarvadharmā ākāryante, yad uta rūpair vā śabdair vā gandhair vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114212 (0.019):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265113 (0.019):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955021 (0.025):
dharmā yair ākārair yair liṅgair yair nimittair ākāryante, ima ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272347 (0.036):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892525 (0.038):
dvayābhāve ca sammohe vikalpaḥ paścimo mataḥ // 5 34 // / yairākārairliṅgairnimittairdharmāḥ sūcyante tāni tathāgatenānubuddhāni /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092474 (0.040):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092588 (0.040):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042897 (0.040):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043415 (0.040):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049346 (0.040):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049475 (0.040):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936705 (0.040):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650447 (0.040):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650996 (0.040):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237883 (0.040):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238004 (0.040):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619473 (0.040):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.040):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ śikṣāpratyākhyānaṃ kriyate taṃ ca bhikṣuḥ paśyati na tair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619629 (0.040):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ saṃghaḥ pratyākhyāyate taṃ ca bhikṣuḥ paśyati na tair ākārair na
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619840 (0.040):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
rasair vā sparśair vā ādhyātmikair vā bāhyair vā dharmaiḥ saṃskṛtāsaṃskṛtā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946824 (0.062):
19602 tatra katame bahirdhā dharmā ādhyātmikaiḥ dharmaiḥ śūnyāḥ/ / rūpaśabdagandharasasparśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809719 (0.063):
katham āyatanāni prajānāti? adhyātmikā dharmā adhyātmikair dharmaiḥ / śūnyāḥ, bāhyā dharmā bāhyair dharmaiḥ śūnyāḥ. kathaṃ satyāni prajānāti?
dharmā yair ākārair yair liṅgair yair nimittair ākāryante, ima ucyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092474 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092588 (0.0):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114212 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042897 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043415 (0.0):
samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā / saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049348 (0.0):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049475 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936705 (0.0):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648951 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649647 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650447 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650996 (0.0):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237883 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238004 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265113 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619473 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619629 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619840 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
sarvadharmāṇām ākārāḥ. / (ŚsP II 2 4) / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamā prajñāpāramiteti?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24896019 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908123 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi kena kāraṇena nāmadheyamātram
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24922335 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955344 (5.960):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇāramitaiṣā yad uta prajñāpāramitā. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamopaparīkṣaṇeti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127216 (0.012):
asaṃskṛtā vā ākāryante ima ucyante sarvadharmāṇām ākārāḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911594 (0.016):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra yad vadasy evam asvabhāvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24919446 (0.017):
buddhadharmā niḥkleśā na ca kasyacid vigamena. tat kasya hetoḥ? tathā hy / āyuṣmañ (ŚsP_II 1_134) chāradvatīputra yad niḥkleśaṃ so 'bhāvaḥ kṣayaś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22975719 (0.017):
subhūtir āha: anutpanno dharmo 'nutpanno dharma ity āyuṣmañ (ŚsP II 2 77) / chāradvatīputra yac ca pratibhāti te mantrayitum iti, anutpanno dharmo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903140 (0.019):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputra evaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925601 (0.020):
sarvākārajñatā. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha, kena kāraṇenaivaṃ vadasi, tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927023 (0.020):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha kena kāraṇenaivaṃ vadasi, sacet
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24922354 (0.022):
vijñānam anabhinirvṛttam iti vadasi, evam etad āyuṣmañ chāradvatīputra tat / kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ chāradvatīputra rūpam anabhisaṃskṛtaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24923043 (0.022):
anabhinirvṛttaṃ na tad vijñānam iti vadasi? / evam etad āyuṣmañ chāradvatīputra tat kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24895680 (0.024):
(ŚsP_II 1_41) / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvāsattayā pūrvāntato
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903281 (0.024):
(ŚsP_II 1_70) / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra dānapāramitā dānapāramitayā śūnyā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24912230 (0.024):
(ŚsP_II 1_107) / punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra sarvadharmā anityā na ca kasyacid
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24893900 (0.025):
nopaiti. tat kasya hetoḥ? na hy āyuṣmañ (ŚsP_II 1_35) chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24895097 (0.025):
bhūtakoṭyasvabhāvatayā madhyato bodhisattvo nopaiti. tat kasya hetoḥ? na / hy āyuṣmañ chāradvatīputra (ŚsP_II 1_39) bhūtakoṭyasattāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24897496 (0.025):
anantāparyantatayā ākāśam iti nāma vyavahriyate, evam evāyuṣmañ / (ŚsP_II 1_48) chāradvatīputra na kāyavijñānasya pūrvānta upalabhyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791792 (0.025):
asaṃskṛtā vā ākārair yair te ima ucyante sarvadharmāṇām ākārāḥ yat punar
āramitaiṣāyuṣmañ chāradvatīputra yad ucyate prajñāpāramitā. kasmād
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955341 (0.012):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇāramitaiṣā yad uta prajñāpāramitā. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamopaparīkṣaṇeti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791797 (0.015):
asaṃskṛtā vā ākārair yair te ima ucyante sarvadharmāṇām ākārāḥ yat punar / āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamā prajñāpāramiteti (PSP1: 257) āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24901639 (0.019):
chāradvatīputrākāśasamāni. tat kasya hetoḥ? tadyathāpi nāmāyuṣmañ / chāradvatīputrākaśasya na pūrvānta upalabhyate nāparānta upalabhyate na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560812 (0.020):
anabhilāpaḥ / na hi āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā śakyodāhārtuṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560825 (0.020):
vā, pravyāhartuṃ vā, abhilapituṃ vā / yaivaṃ visarjanā, iyaṃ / prajñāpāramitā / na hi āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā atītā vā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561101 (0.020):
kasyaciddharmasya nidarśanamupaiti vā utpaśyati vā / na hi āyuṣman / śāradvatīputra prajñāpāramitā rūpasya nidarśanamupaiti, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561187 (0.020):
pratyupasthitā, nāpi nidarśanen / na hi āyuṣman śāradvatīputra
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560848 (0.020):
/ alakṣaṇā avyavahārā eṣā āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560804 (0.022):
nirdekṣyāmi, kiṃ me ārabhya pratibhāsyati / eṣaivātra āyuṣman / śāradvatīputra prajñāpāramitā yo 'vyāhāraḥ, anudāhāraḥ, anabhihāraḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22976160 (0.024):
subhūtir āha: dharmataiṣāyuṣmañ chāradvatīputra bhagavataḥ śrāvakānām
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24914531 (0.025):
adhyātmaśūnyatāyuṣmañ chāradvatīputra sāntā na ca kasyacid vigamena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955334 (0.029):
sarvākārajñatāyās tad ucyate. / anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇāramitaiṣā yad uta prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925599 (0.031):
sarvākārajñatā. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha, kena kāraṇenaivaṃ vadasi, tat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979367 (0.031):
tatra katamā laukikī prajñāpāramitā? / ihāyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsatvaḥ prajñāṃ bhāvayati, tāñ ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24914801 (0.033):
kasyacid vigamena. tat kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ chāradvatīputra yad / sāntābhāvaḥ kṣayaś cānenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa sarvadharmāḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560889 (0.033):
anāgatalakṣaṇaṃ vā pratyutpannalakṣaṇaṃ vā sā prajñāpāramitā / yacca / āyuṣman śāradvatīputra atītānāgatapratyutpannarūpalakṣaṇasya tathatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22966069 (0.035):
sarvākārajñatāyā vyayo na sā sarvākārajñatā. / subhūtir āha: tathā hy āyuṣmañ chāradvatīputra yaś ca vyayo yac ca rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962731 (0.035):
vijñānam āyuṣmañ chāradvatīputra śūnyaṃ vijñāneṇa yad āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883492 (0.036):
hetoḥ? na hy āyuṣmañ chāradvatīputrābdhātvasattāyām abdhātuśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964152 (0.036):
chāradvatīputra śūnyā prajñāpāramitayā, yā ca śūnyā na sā prajñāpāramitā / notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ prajñāpāramitāyā
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791800 (0.020):
āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamā prajñāpāramiteti (PSP1: 257) āratā / āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti kuta āratā āramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791869 (0.020):
'ṣṭādaśāveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā yāvat sarvajñatāyā āratā / āramitā eṣā tenocyate prajñāpāramiteti anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127224 (0.020):
yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamā prajñāpāramiteti, āratā / āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti, kuta āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970438 (0.029):
25701 āratā āramitaiṣā {āyuṣman} {śāriputra} tenocyate prajñāpāramiteti/
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964143 (0.031):
dhyānapāramitāyā anutpādo na sā dhyānapāramitā, prajñāpāramitāyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969784 (0.046):
prajñāpāramitānyo 'nutpādaḥ, anutpāda eva prajñāpāramitā / prajñāpāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955334 (0.046):
sarvākārajñatāyās tad ucyate. / anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇāramitaiṣā yad uta prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964116 (0.047):
paryāyeṇa yo vīryapāramitāyā anutpādo na sā vīryapāramitā, / dhyānapāramitāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā dhyānapāramitayā, yā ca śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24916503 (0.047):
dānapāramitāyuṣmañ chāradvatīputrāpraṇihitā na ca kasyacid vigamena,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24887254 (0.049):
na hy āyuṣmañ chāradvatīputra prajñāpāramitāsattāyāṃ / prajñāpāramitāśūnyatāyāṃ prajñāpāramitāviviktatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969764 (0.050):
dhyānapāramitānyo 'nutpādaḥ, anutpāda eva dhyānapāramitā / dhyānapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979533 (0.051):
subhūtir āha: dānapāramitāyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964064 (0.051):
II 2 35) anutpādo na sā śīlapāramitā, kṣāntipāramitāyuṣmañ chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964036 (0.054):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā, śīlapāramitāyuṣmañ / chāradvatīputra śūnyā śīlapāramitayā, yā ca śūnyā na sā śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969671 (0.055):
tathā hi nānyā dānapāramitānyo 'nutpādaḥ, anutpāda eva dānapāramitā / dānapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176980 (0.055):
(ŚsP_II 4_117) tat punar lokavyavahāreṇa na paramārthena. tat kasya hetoḥ? / na hi prajñāpāramitā āramitā na pāramitā na hi prajñāpāramitā apāro na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24887082 (0.055):
na hy āyuṣmañ chāradvatīputra dhyānapāramitāsattāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964090 (0.055):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā vīryapāramitayā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24886714 (0.056):
na hy āyuṣmañ chāradvatīputra kṣāntipāramitāsattāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129670 (0.059):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāpy āyuṣman śāriputra
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955254 (0.032):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955301 (0.036):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955220 (0.037):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127228 (0.044):
āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti, kuta āratā / āramitā? skandhebhyo dhātubhya āyatanebhyaḥ pratītyasamutpadād
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955100 (0.052):
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791803 (0.054):
āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti kuta āratā āramitā / skandhebhyo dhātubhya āyatanebhya pratītyasamutpādād dānapāramitāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.054):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā / dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955076 (0.056):
sarvadṛṣṭigatebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṣaḍbhyo gatibhyas tad / ucyate. / āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955275 (0.061):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127279 (0.061):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya / āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.063):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955296 (0.024):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.025):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955225 (0.028):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.030):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955281 (0.034):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955101 (0.044):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā / vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.048):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955207 (0.049):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.052):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127228 (0.062):
āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti, kuta āratā / āramitā? skandhebhyo dhātubhya āyatanebhyaḥ pratītyasamutpadād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791803 (0.063):
āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti kuta āratā āramitā / skandhebhyo dhātubhya āyatanebhya pratītyasamutpādād dānapāramitāyāḥ
sarvadṛṣṭigatebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṣaḍbhyo gatibhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955220 (0.056):
āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate, / āramitā āratā bodhyaṅgebhyas tad ucyate, āramitā āratā āryāṣṭāṅgān mārgāt
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955239 (0.056):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā / dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955254 (0.058):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955101 (0.031):
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634250 (0.032):
saṃvidyante. tat kasya hetoḥ? āramitā hi dānapāramitā, evaṃ na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333796 (0.039):
dānapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra dānapāramitāyā gaveṣitavyā, na / śīlapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra śīlapāramitāyā gaveṣitavyā, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.042):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333805 (0.042):
śīlapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra śīlapāramitāyā gaveṣitavyā, na / kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.043):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā / āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791817 (0.044):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ / prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127241 (0.044):
dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971430 (0.044):
paryāyeṇa yo dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā śīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792782 (0.044):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127965 (0.044):
dānapāramitā notpādaḥ, anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yo dānapāramitāyā / anutpādo na sā dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964033 (0.044):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā, śīlapāramitāyuṣmañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746227 (0.045):
śūnyatā śūnyataiva dānapāramitā yā ca bhagavan śīlapāramitāyāḥ śūnyatā na / sā śīlapāramitā na cānyatra śīlapāramitāyāḥ śīlapāramitā śīlapāramitaiva
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962250 (0.045):
dānapāramitā, yaḥ śīlapāramitāyā anutpādo na sā śīlapāramitā, yaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336902 (0.046):
śīlapāramitā prajñāpāramitā nānyatra śīlapāramitāyāḥ prajñāpāramitā, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23340334 (0.046):
dānapāramitādharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na śīlapāramitā prajñāpāramitā / nānyatra śīlapāramitāyāḥ prajñāpāramitā, na śīlapāramitātathatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955304 (0.047):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126114 (0.048):
cādvayam etad advaidhīkāram, iti hy anabhinivṛttiś ca dānapāramitā / śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955056 (0.048):
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate. / āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930544 (0.048):
pṛthak, tasmād yaḥ śīlapāramitāyā anutpādo na sā śīlapāramitā, / yo bhagavan kṣāntipāramitāyā anutpādo na sā kṣāntipāramitā, iti hi
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791817 (0.041):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ / prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127241 (0.041):
dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.042):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333814 (0.043):
kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā, na / vīryapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra vīryapāramitāyā gaveṣitavyā, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970457 (0.043):
25703 śīla{pāramitāyāḥ} {{kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ}} prajñāpāramitāyā āratā āramitā/ adhyātmaśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122076 (0.043):
yac ca subhūte mahāyānaṃ yā ca dhyānapāramitā yā ca vīryapāramitāyā ca / kṣāntipāramitā yā ca śīlapāramitā yā ca dānapāramitā, yac ca rūpaṃ yā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964087 (0.044):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ kṣāntipāramitāyā anutpādo na sā / kṣāntipāramitā, vīryapāramitāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā vīryapāramitayā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955276 (0.044):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā / āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962264 (0.044):
kṣāntipāramitāyā anutpādo na sā kṣāntipāramitā, yo vīryapāramitāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333823 (0.044):
vīryapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra vīryapāramitāyā gaveṣitavyā, na / dhyānapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra dhyānapāramitāyā gaveṣitavyā, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746267 (0.046):
kṣāntipāramitaiva śūnyatā śūnyataiva kṣāntipāramitā yā ca bhagavan / vīryapāramitāyāḥ śūnyatā na sā vīryapāramitā na cānyatra vīryapāramitāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333805 (0.046):
śīlapāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra śīlapāramitāyā gaveṣitavyā, na / kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā nānyatra kṣāntipāramitāyā gaveṣitavyā, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336969 (0.047):
prajñāpāramitā, na vīryapāramitā prajñāpāramitā nānyatra vīryapāramitāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965716 (0.047):
śīlapāramitā, yaḥ kṣāntipāramitāyā vyayo na sā kṣāntipāramitā, yo / vīryapāramitāyā vyayo na sā vīryapāramitā, yo dhyānapāramitāyā vyayo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962257 (0.048):
dānapāramitā, yaḥ śīlapāramitāyā anutpādo na sā śīlapāramitā, yaḥ / kṣāntipāramitāyā anutpādo na sā kṣāntipāramitā, yo vīryapāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791059 (0.048):
advaidhīkāram yo bhagavan dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā yo / śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyā yaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126621 (0.048):
yo bhagavan dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā, yaḥ / śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyā, yaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955292 (0.048):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.049):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930608 (0.049):
vīryapāramitāyā anutpādo na sā vīryapāramitā, / yo bhagavan dhyānapāramitāyā anutpādo na sā dhyānapāramitā, iti hi
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791819 (0.023):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ / prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127243 (0.023):
dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955076 (0.031):
sarvadṛṣṭigatebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṣaḍbhyo gatibhyas tad / ucyate. / āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970458 (0.035):
25703 śīla{pāramitāyāḥ} {{kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ}} prajñāpāramitāyā āratā āramitā/ adhyātmaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.040):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955304 (0.043):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955056 (0.044):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.052):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.054):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.061):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955271 (0.064):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791819 (0.021):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ / prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127243 (0.021):
dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.029):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.038):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955148 (0.040):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate, / āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.041):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970458 (0.042):
25703 śīla{pāramitāyāḥ} {{kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā / dhyānapāramitāyāḥ}} prajñāpāramitāyā āratā āramitā/ adhyātmaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955197 (0.042):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955299 (0.044):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.045):
ucyate. / āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955056 (0.051):
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate. / āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337059 (0.063):
prajñāpāramitādharmatā prajñāpāramitā nānyatra prajñāpāramitādharmatāyāḥ / prajñāpāramitā. / nādhyātmaśūnyatā prajñāpāramitā nānyatrādhyātmaśūnyatāyāḥ prajñāpāramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337082 (0.063):
nādhyātmaśūnyatātathatā prajñāpāramitā nānyatrādhyātmaśūnyatātathatāyāḥ / prajñāpāramitā, nādhyātmaśūnyatādharmatā prajñāpāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337092 (0.063):
nānyatrādhyātmaśūnyatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na bahirdhāśūnyatā prajñāpāramitā nānyatra bahirdhāśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955315 (0.064):
āveṇikabuddhadharmebhyas tad ucyate, āramitā āratā sarvajñatāyās tad / ucyate, āramitā āratā mārgākārajñatāyās tad ucyate, āramitā āratā
bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955193 (0.024):
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955148 (0.031):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate, / āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.031):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791822 (0.037):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ / prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127246 (0.038):
dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966994 (0.059):
nopalabhyate/ kutaḥ punar asyā abhinivṛttir bhaviṣyati/ evaṃ śīlapāramitā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā/ yāvad atyantatayā āyuṣman
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337141 (0.061):
nādhyātmabahirdhāśūnyatā prajñāpāramitā nānyatrādhyātmabahirdhāśūnyatāyāḥ / prajñāpāramitā, nādhyātmabahirdhāśūnyatātathatā prajñāpāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337132 (0.062):
nādhyātmabahirdhāśūnyatā prajñāpāramitā nānyatrādhyātmabahirdhāśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333905 (0.064):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāyā gaveṣitavyā nānyatrādhyātmabahirdhāśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788452 (0.064):
śīlapāramitā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad atyantatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351280 (0.064):
dhyānapāramitā vā prajñāpāramitā vā. / adhyātmasūnyatā vā bahirdhāśūnyatā vā adhyātmabahirdhāśūnyatā vā
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.013):
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955143 (0.017):
āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratāsaṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratātyantaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.019):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955197 (0.041):
svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad / ucyate. / āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247702 (0.046):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302142 (0.046):
dānapāramitā, śīlapāramitā, kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, / prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302374 (0.046):
śīlapāramitā, kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, / prajñāpāramitā, / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303472 (0.046):
vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303694 (0.046):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304585 (0.046):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā, / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304807 (0.046):
śīlapāramitā, kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, / prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351523 (0.046):
dhyānapāramitā vā prajñāpāramitā vā. / adhyātmaśūnyatā vā bahirdhāśūnyatā vā adhyātmabahirdhāśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160286 (0.046):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā / prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179408 (0.046):
kṣāntipāramitā vīryapāramita dhyānapāramitā prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182907 (0.046):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā. / adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955191 (0.017):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955175 (0.020):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955296 (0.036):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955305 (0.040):
āramitā āratā mahākaruṇāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955091 (0.040):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955100 (0.041):
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate, / āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955082 (0.042):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās / tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā
āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.022):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.023):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955111 (0.039):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337292 (0.045):
na saṃskṛtaśūnyatā prajñāpāramitā nānyatra saṃskṛtaśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6166574 (0.052):
tat kasya hetoḥ? tathā hi paramārthaśūnyatā ca pāramitā cādvayam etad / advaidhīkāraṃ, saṃskṛtaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatayā śūnyā. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333951 (0.057):
saṃskṛtaśūnyatāyā gaveṣitavyā, nāsaṃskṛtaśūnyatāyā gaveṣitavyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930882 (0.063):
yo bhagavan saṃskṛtaśūnyatāyā anutpādo na sā saṃskṛtaśūnyatā, iti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930905 (0.063):
saṃskṛtaśūnyatāyā anutpādo na sā saṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962336 (0.063):
paramārthaśūnyatā, yaḥ saṃskṛtaśūnyatāyā anutpādo na sā saṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964353 (0.063):
chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ saṃskṛtaśūnyatāyā anutpādo na sā / saṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatāyuṣmañ (ŚsP II 2 36) chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23327954 (0.064):
tathāgata upalabhyate, na tathāgate saṃskṛtaśūnyatātathatopalabhyate, na / saṃskṛtaśūnyatādharmatāyāṃ tathāgata upalabhyate, na tathāgate
āratāsaṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratātyantaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.017):
bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955195 (0.021):
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955175 (0.030):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955112 (0.031):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955102 (0.054):
āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955181 (0.036):
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252646 (0.059):
ucyate 'tyantaśūnyatā. / tatra katamānavarāgraśūnyatā? yasya dharmasya nāgatir upalabhyate
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559715 (0.059):
9 asyaiṣā iyam ucyate 'tyantaśūnyatā | tatra katamānavarāgraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149333 (0.061):
bhavati, atyantaśūnyatā parigṛhītā bhavati, anavarāgraśūnyatā parigṛhitā / bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920465 (0.063):
anavarāgraśūnyatāṃ samanupaśyati/ na śūnyatāśūnyatayā anavakāraśūnyatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121186 (0.063):
saṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśunyatānavarāgraśūnyatāanavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatābhāvaśūnyatāsvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatāvibhāvanābhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970020 (0.064):
saṃskṛtaśūnyatā/ yo bhagavan atyantaśūnyatāyā vyayo na sā atyantaśūnyatā/ / yo bhagavan anavarāgraśūnyatāyā vyayo na sā anavarāgraśūnyatā/ yo bhagavan
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955191 (0.018):
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955131 (0.020):
bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955272 (0.031):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955111 (0.031):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955138 (0.033):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955295 (0.043):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955304 (0.048):
āramitā āratā mahākaruṇāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955100 (0.050):
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate, / āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.051):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā / āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.019):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.025):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955143 (0.026):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955197 (0.040):
svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad / ucyate. / āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
svalakṣaṇaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratānupalambhaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955143 (0.029):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955129 (0.031):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.034):
āratāsaṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratātyantaśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955197 (0.040):
svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad / ucyate. / āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334028 (0.043):
nānupalambhaśūnyatāyā gaveṣitavyā nanyatrānupalambhaśūnyatāyā gaveṣitavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23318508 (0.051):
sarvadharmaśūnyatāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhāriāya, na / svalakṣaṇaśūnyatāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970065 (0.057):
svalakṣaṇaśūnyatāyā vyayo na sā svalakṣaṇaśūnyatā/ yo bhagavan / anupalambhaśūnyatāyā vyayo na sā anupalambhaśūnyatā/ yo bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313517 (0.062):
samanupaśyati, na svalakṣaṇaśūnyatāśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatāśūnyatāṃ / samanupaśyati, nānupalambhaśūnyatāśūnyatānupalambhaśūnyatāśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970056 (0.063):
sarvadharmaśūnyatāyā vyayo na sā sarvadharmaśūnyatā/ yo bhagavan / svalakṣaṇaśūnyatāyā vyayo na sā svalakṣaṇaśūnyatā/ yo bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302405 (0.063):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā,
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791831 (0.013):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.013):
bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127255 (0.014):
bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā / āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955149 (0.021):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955167 (0.027):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955112 (0.029):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955102 (0.047):
āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127245 (0.056):
dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā / bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā
svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791831 (0.013):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127255 (0.014):
bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā / āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.017):
bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955167 (0.018):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955148 (0.023):
mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate, / āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955112 (0.024):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.025):
ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955134 (0.035):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955102 (0.043):
āramitā āratā prajñāpāramitāyās tad ucyate. / āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791838 (0.011):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127260 (0.016):
bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā / āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955174 (0.039):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955124 (0.048):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955276 (0.051):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.051):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā / dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955109 (0.053):
āramitā āratādhyātmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / bahirdhāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratādhyātmabahirdhāśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955292 (0.053):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.060):
ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955224 (0.064):
āramitā āratā bodhyaṅgebhyas tad ucyate, āramitā āratā āryāṣṭāṅgān mārgāt
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127262 (0.035):
bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā / āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955296 (0.041):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.043):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955276 (0.047):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791837 (0.047):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā / smṛtyupasthānebhya āratā āramitā samyakprahāṇebhya ṛddhipādebhya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.049):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955254 (0.050):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.062):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.013):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.016):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā / dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955292 (0.025):
āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP / II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127279 (0.028):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya / āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.028):
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate. / āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955281 (0.028):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955300 (0.030):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955097 (0.058):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā / vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.058):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127258 (0.062):
āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.064):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
āramitā āratā bodhyaṅgebhyas tad ucyate, āramitā āratā āryāṣṭāṅgān mārgāt
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.035):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.042):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā / āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955296 (0.044):
āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.044):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127279 (0.046):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya / āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955276 (0.048):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955283 (0.051):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā / āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955201 (0.064):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955293 (0.045):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955281 (0.045):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955206 (0.055):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā / samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955070 (0.056):
sarvadṛṣṭigatebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṣaḍbhyo gatibhyas tad / ucyate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.056):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955221 (0.016):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955281 (0.017):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955297 (0.020):
āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP / II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.030):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791834 (0.042):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā / smṛtyupasthānebhya āratā āramitā samyakprahāṇebhya ṛddhipādebhya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.043):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955207 (0.043):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.044):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955087 (0.050):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127258 (0.052):
āratā āramitā, smṛtyupasthānebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.056):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955221 (0.017):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955060 (0.032):
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate. / āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955276 (0.036):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127279 (0.037):
samyakprahāṇarddhipadendriyabalabodhyaṅgamārgād āratā āramitā, / apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955297 (0.038):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.053):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.058):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955225 (0.013):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.025):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955281 (0.027):
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955297 (0.027):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334623 (0.045):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / nānupūrvavihārasamāpattibhyo gaveṣitavyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127279 (0.045):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya / āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955127 (0.045):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338113 (0.056):
nānupūrvavihārasamāpattayaḥ prajñāpāramitā / nānyatrānupūrvavihārasamāpattibhyaḥ prajñāpāramitā,
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334667 (0.008):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyo gaveṣitavyā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334676 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyo gaveṣitavyā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338162 (0.017):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351912 (0.020):
cānyatrānupūrvavihārasamāpattibhyas tathāgata upalabhyate, na cānyatra / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tathāgata upalabhyate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24936474 (0.027):
advayasyāsaṃmoṣasya dharmasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad ucyate / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti advayasyāsaṃmoṣasya dharmasyaiṣā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22968402 (0.027):
'nupūrvavihārasamāpattaya ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad ucyate / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīty advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338147 (0.032):
nānyatrānupūrvavihārasamāpattidharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338179 (0.032):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhatathatāyāḥ prajñāpāramitā, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhadharmatā prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206405 (0.032):
prajñāpāramitā yā prajñāpāramitā tatra na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nityānīti vā anityānīti
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317861 (0.033):
nāntardhanāya, sa na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332161 (0.033):
visaṃyuktaḥ, yaḥ kauśika tathāgataḥ sa na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhatathatāyāṃ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332451 (0.033):
kauśika tathāgataḥ sa na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhatathatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153765 (0.034):
copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni bhāvayati na copalabhate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317011 (0.034):
hānaye śikṣate, yo na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ vṛddhaye na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23314903 (0.036):
'nupūrvavihārasamāpattiśūnyatāyāṃ śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, yaḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaśūnyatāyāṃ śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, yo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321630 (0.037):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigraho nāsti, na hi / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153297 (0.037):
gacchati, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni bhāvayet, evaṃ bhavaty / ahaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni bhāvayāmi sa
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167096 (0.040):
anupūrvavihārasamāpattīnāṃ prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23314288 (0.043):
'dvaidhīkāreṇa, sa śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaśūnyatāyāṃ śikṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315161 (0.043):
'nupūrvavihārasamāpattiṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, sa / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, so 'bhijñāsu
abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.017):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955254 (0.027):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955224 (0.028):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.031):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955062 (0.034):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad / ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791834 (0.044):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā / smṛtyupasthānebhya āratā āramitā samyakprahāṇebhya ṛddhipādebhya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955090 (0.044):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955296 (0.046):
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā / āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.047):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955207 (0.047):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā / samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791796 (0.051):
āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi katamā prajñāpāramiteti (PSP1: 257) āratā / āramitaiṣā āyuṣman śāriputra tenocyate prajñāpāramiteti kuta āratā āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955305 (0.052):
āramitā āratā mahākaruṇāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.053):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955170 (0.054):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127294 (0.058):
yāvat sarvajñatāyā āratā āramitā, eṣā tenocyate prajñāpāramiteti. / (PvsP1 2: 158)
āratā dhāraṇīmukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā tathāgatabalebhyas (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.045):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955224 (0.046):
āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate, / āramitā āratā bodhyaṅgebhyas tad ucyate, āramitā āratā āryāṣṭāṅgān mārgāt
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.050):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338262 (0.056):
na dhāraṇīmukhāni prajñāpāramitā nānyatra dhāraṇīmukhebhyaḥ / prajñāpāramitā, na dhāraṇīmukhatathatā prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.056):
ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
II 2 5) tad ucyate, āramitā āratā vaiśāradyebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.020):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955224 (0.025):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.028):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955061 (0.038):
ucyate, āramitā āratā sarvakleśebhyas tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955206 (0.041):
āramitā āratā smṛtyupasthānebhyas tad ucyate, āramitā āratā / samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791834 (0.041):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā / smṛtyupasthānebhya āratā āramitā samyakprahāṇebhya ṛddhipādebhya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.046):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127282 (0.052):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattibhya āratā āramitā, balebhyo vaiśāradyebhya / āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
āratā pratisaṃvidbhyas tad ucyate, āramitā āratā mahāmaitryās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955057 (0.024):
āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate. / āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955246 (0.026):
tad ucyate, āramitā āratā āryasatyebhyas tad ucyate, āramitā āratā / dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955255 (0.027):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā / āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955221 (0.030):
samyakprahāṇebhyas tad ucyate, āramitā āratā ṛddhipādebhyas tad ucyate, / āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.036):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955100 (0.043):
vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.043):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955272 (0.046):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.047):
ucyate. / āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
āramitā āratā mahākaruṇāyās tad ucyate, āramitā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.040):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955159 (0.048):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955272 (0.052):
āratā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhebhyas tad ucyate, āramitā āratā / abhijñābhyas tad ucyate, āramitā āratā samādhibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955245 (0.053):
dhyānebhyas tad ucyate, āramitā āratā apramāṇebhyas tad ucyate, āramitā / āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955254 (0.054):
āratā ārūpyasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā āratā vimokṣebhyas tad / ucyate, āramitā āratā anupūrvavihārasamāpattibhyas tad ucyate, āramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955077 (0.055):
āramitā āratā dānapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā śīlapāramitāyās
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955097 (0.056):
tad ucyate, āramitā āratā kṣāntipāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā / vīryapāramitāyās tad ucyate, āramitā āratā dhyānapāramitāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955057 (0.061):
āramitā āratā dhātubhyas tad ucyate, āramitā āratā āyatanebhyas tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955221 (0.062):
āramitā āratā indriyebhyas tad ucyate, āramitā āratā balebhyas tad ucyate, / āramitā āratā bodhyaṅgebhyas tad ucyate, āramitā āratā āryāṣṭāṅgān mārgāt
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955170 (0.062):
āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad / ucyate, āramitā āratā sarvadharmaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā
āveṇikabuddhadharmebhyas tad ucyate, āramitā āratā sarvajñatāyās tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791864 (0.012):
'ṣṭādaśāveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā yāvat sarvajñatāyā āratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127292 (0.018):
āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955128 (0.047):
ucyate, āramitā āratā śūnyatāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / mahāśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā paramārthaśūnyatāyās tad ucyate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955190 (0.051):
ucyate, āramitā āratābhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā / svabhāvaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratābhāvasvabhāvaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955170 (0.057):
ucyate, āramitā āratānavarāgraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratānavakāraśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratā prakṛtiśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955143 (0.059):
āramitā āratā saṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā / āratāsaṃskṛtaśūnyatāyās tad ucyate, āramitā āratātyantaśūnyatāyās tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335021 (0.062):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / nāveṇikabuddhadharmebhyo gaveṣitavyā nānyatrāveṇikabuddhadharmebhyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338448 (0.064):
nāveṇikabuddhadharmāḥ prajñāpāramitā nānyatrāveṇikabuddhadharmebhyaḥ
ucyate, āramitā āratā mārgākārajñatāyās tad ucyate, āramitā āratā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860508 (0.019):
nirabhiniveśaṃ sā tatra sarvākārajñatā / āratā āramitā /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127292 (0.021):
āratā āramitā, pratisaṃvidbhya āveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā, / yāvat sarvajñatāyā āratā āramitā, eṣā tenocyate prajñāpāramiteti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335108 (0.022):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na / mārgākārajñatāyā gaveṣitavyā nānyatra mārgākārajñatāyā gaveṣitavyā. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338516 (0.022):
sarvajñatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na mārgākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra mārgākārajñatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338528 (0.022):
na mārgākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra mārgākārajñatāyāḥ / prajñāpāramitā, na mārgākārajñatātathatā prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338545 (0.022):
mārgākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na mārgākārajñatādharmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791864 (0.031):
'ṣṭādaśāveṇikebhyo buddhadharmebhya āratā āramitā yāvat sarvajñatāyā āratā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167149 (0.036):
āveṇikabuddhadharmāṇāṃ prajñāpāramitaiva pūryaṅgamā, sarvajñatāyāḥ / prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā, mārgākārajñatāyāḥ prajñāpāramitaiva
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23341950 (0.037):
na mārgākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra mārgākārajñatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317983 (0.041):
nāntardhānāya, sa na pratyekabodheḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa / na mārgākārajñatāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317131 (0.041):
śikṣate, yo na mārgākārajñatāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962612 (0.045):
sarvajñatā, yo mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, yaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967752 (0.045):
yaḥ sarvajñatāyā vyayo na sā sarvajñatā, yo mārgākārajñatāyā vyayo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932256 (0.046):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932286 (0.046):
mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335154 (0.050):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na / sarvākārajñatāyā gaveṣitavyā nānyatra sarvākārajñatāyā gaveṣitavyā. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239275 (0.051):
yāvan na sarvākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatāyāḥ / prajñāpāramitā. evaṃ na rūpatathatā prajñāpāramitā nāpy anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239481 (0.051):
buddhadharmā na sarvākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatāyāḥ / prajñāpāramitā. na sarvākārajñatātathatā prajñāpāramitā nānyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239498 (0.051):
sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā. na sarvākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338561 (0.051):
prajñāpāramitā nānyatra mārgākārajñatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā,
sarvākārajñatāyās tad ucyate. / anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇāramitaiṣā yad uta prajñāpāramitā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791873 (0.0):
āramitā eṣā tenocyate prajñāpāramiteti anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa / āratā āramitā eṣā yad uta prajñāpāramitā yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127304 (0.0):
anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa āratā āramitā eṣā yad uta prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22974312 (0.012):
svabhāvaśūnyāyā utpādaṃ necchāmi, mārgākārajñatāyā aham āyuṣmañ / chāradvatīputrānutpannāyāḥ svabhāvaśūnyāyā utpādaṃ necchāmi,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22975620 (0.012):
necchāmi, mārgākārajñatāyā aham āyuṣmañ chāradvatīputrotpannāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22975634 (0.012):
svabhāvaśūnyāyā utpādaṃ necchāmi, sarvākārajñatāyā aham āyuṣmañ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860509 (0.012):
nirabhiniveśaṃ sā tatra sarvākārajñatā / āratā āramitā /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22974326 (0.016):
sarvākārajñatāyā aham āyuṣmañ (ŚsP II 2 72) chāradvatīputrānutpannāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020888 (0.016):
bhagavānāha tatkiṃ manyase subhūte katamena paryāyeṇa mahāpāramiteyaṃ / yaduta prajñāpāramitā? sthaviraḥ subhūtirāha na bhagavan rūpaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021055 (0.016):
bhagavan paryāyeṇa mahāpāramiteyaṃ yaduta prajñāpāramitā //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266284 (0.016):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte katamena paryāyeṇa mahāpāramiteyaṃ / yad uta prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965300 (0.019):
anutpādo (ŚsP II 2 39) na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatāyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969673 (0.020):
dānapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969696 (0.020):
śīlapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969719 (0.020):
kṣāntipāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969742 (0.020):
vīryapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22969765 (0.020):
dhyānapāramitaivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yeyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001097 (0.023):
sattvānantatayā kauśika anantapāramiteyaṃ yaduta prajñāpāramitā / kathaṃ / punaḥ kauśika ārambaṇānantatayā anantapāramiteyaṃ yaduta prajñāpāramitā?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24900199 (0.024):
śūnyatāyā anto vā madhyaṃ vopalabhyate. anenāyuṣmañ chāradvatīputra / paryāyeṇa prajñāpāramitāparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964155 (0.024):
notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ prajñāpāramitāyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22968509 (0.025):
'nutpādaḥ, anutpāda eva rūpaṃ rūpam evānutpādaḥ. anenāyuṣmañ / chāradvatīputra paryāyeṇa yad etad ucyate rūpam ity advayaiṣā gaṇanā kṛtā,
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamopaparīkṣaṇeti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791881 (0.0):
āratā āramitā eṣā yad uta prajñāpāramitā yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127312 (0.0):
anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa āratā āramitā eṣā yad uta prajñāpāramitā. / yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamā upaparīkṣaṇeti, ihāyuṣman
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24896019 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908123 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi kena kāraṇena nāmadheyamātram
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24922335 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955039 (5.960):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi, katamā prajñāpāramiteti?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911594 (0.016):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra yad vadasy evam asvabhāvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903140 (0.019):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputra evaṃ vadasi, kena kāraṇena rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925601 (0.020):
sarvākārajñatā. / yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha, kena kāraṇenaivaṃ vadasi, tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927023 (0.020):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivam āha kena kāraṇenaivaṃ vadasi, sacet
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24887252 (0.021):
prajñāpāramitāsvabhāvatayā madhyato bodhisattvo nopaiti. tat kasya hetoḥ? / na hy āyuṣmañ chāradvatīputra prajñāpāramitāsattāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24922354 (0.022):
vijñānam anabhinirvṛttam iti vadasi, evam etad āyuṣmañ chāradvatīputra tat / kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ chāradvatīputra rūpam anabhisaṃskṛtaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24923043 (0.022):
anabhinirvṛttaṃ na tad vijñānam iti vadasi? / evam etad āyuṣmañ chāradvatīputra tat kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979367 (0.023):
tatra katamā laukikī prajñāpāramitā? / ihāyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsatvaḥ prajñāṃ bhāvayati, tāñ ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979871 (0.027):
kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañ chāradvatīputra prajñāpāramitā (ŚsP II 2 93)
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24900177 (0.028):
anantāparyantatayā ākāśam iti nāma vyavahriyate, evam evāyuṣmañ / chāradvatīputra prajñāpāramitāyā na pūrvānta upalabhyate nāparānta
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561411 (0.032):
tatkasmāddhetoḥ? na hi āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā rūpaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560852 (0.033):
/ alakṣaṇā avyavahārā eṣā āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā / / nāhamāyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitāyā lakṣaṇaṃ samanupaśyāmi, yena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561080 (0.033):
anena vā prajñāpāramitā, asya vā prajñāpāramiteti // / nāhamāyuṣman śāradvatīputra taṃ dharmaṃ samanupaśyāmi yena dharmeṇa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979514 (0.033):
uccarati saṃkrāmati tad ucyate lokottarā prajñāpāramiteti. / evaṃ khalv āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu
ihāyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109803 (0.0):
iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpam iti na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112864 (0.0):
upalabheta. yāvad bodhim upalabheta. āha: yadi bhagavan bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ nopalabhate. vedanāṃ saṃjñāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902528 (0.0):
04919 punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na / 05001 rūpaṃ sarvākārajñatayā yojayati rūpam eva na samanupaśyati/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902979 (0.0):
05110 punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na / 05111 rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti yojayati/ na vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927403 (0.0):
{bodhisattvo} / 14015 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na rūpam adhitiṣṭhati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969553 (0.0):
25507 dhāraṇīmukhānīmāni/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi bhagavan {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ / 25508 prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na samanupaśyati yāvad vyastasamastāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970532 (0.0):
ih{āyuṣman} {śāriputra} {bodhisattvo} / 25709 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 725430 (0.0):
buddharatnāvavādaḥ punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran na rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 734608 (0.0):
dharmajñānam evaṃ hi subhute prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvo / mahāsattvo na rūpaṃ nityam iti samanupaśyati na rūpaṃ sukham iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749411 (0.0):
upāyakuśalo veditavyaḥ subhūtir āha ya āyuṣman śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na rūpam adhitiṣṭhati na saṃjānīte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 790919 (0.0):
tathā hi bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791887 (0.0):
āratā āramitā eṣā yad uta prajñāpāramitā yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ / vadasi katamā upaparīkṣaṇeti ihāyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619639 (0.0):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / rūpaṃ na kalpayati na vikalpayati, rūpanimittaṃ na kalpayati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15065426 (0.0):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na / rūpaṃ sarvākārajñatayā yojayati rūpam eva na samanupaśyati, na vedanāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15065876 (0.0):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na / rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti yojayati, na vedanā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075282 (0.0):
evaṃ hi subhūte prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvo mahāsattvo na rūpaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081292 (0.0):
bhavati mānasam. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na samanupaśyati, vedanāṃ na samanupaśyati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089161 (0.0):
subhūtir āha: ya āyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran na rūpam adhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126530 (0.0):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127318 (0.0):
yat punar āyuṣman śāriputra evaṃ vadasi, katamā upaparīkṣaṇeti, ihāyuṣman
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970539 (0.0):
25709 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791894 (0.0):
vadasi katamā upaparīkṣaṇeti ihāyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127325 (0.0):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955963 (0.0):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958056 (0.0):
na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118910 (0.011):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ nityam ity anityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271448 (0.011):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ nityam anityam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902529 (0.023):
04919 punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na / 05001 rūpaṃ sarvākārajñatayā yojayati rūpam eva na samanupaśyati/ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15065427 (0.023):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na / rūpaṃ sarvākārajñatayā yojayati rūpam eva na samanupaśyati, na vedanāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791977 (0.025):
ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam / iti upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792055 (0.025):
upaparīkṣante evaṃ cakṣurvijñānaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127408 (0.025):
evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate, / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti śāntam iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127495 (0.025):
kāyavijñānaṃ manovijñānaṃ na nityaṃ nānityam iti upaparīkṣate, na sukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791936 (0.025):
na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792104 (0.025):
kāyavijñānaṃ na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na / sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti nāśāntam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127367 (0.025):
saṃskārān, na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate, nānityam iti na sukham iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902980 (0.027):
05110 punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na / 05111 rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti yojayati/ na vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 725431 (0.027):
buddharatnāvavādaḥ punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran na rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15065877 (0.027):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na / rūpaṃ bhavatīti yojayati na rūpaṃ vibhavatīti yojayati, na vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912343 (0.028):
10205 evaṃ hi subhute prajñāpāramitāyāṃ caran {bodhisattvo} mahāsattvo na / rūpaṃ / 10206 nityam iti samanupaśyati/ na rūpaṃ sukham iti {samanupaśyati}/ na
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955975 (0.0):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity / upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958075 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955982 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958083 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.024):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956307 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956371 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956434 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956497 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956560 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956624 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.033):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.034):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.040):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955874 (0.042):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / kāyaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na kāyaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958142 (0.043):
nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956036 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956139 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955991 (0.0):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958095 (0.0):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955610 (0.025):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.025):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956378 (0.025):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956441 (0.025):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956504 (0.025):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956567 (0.025):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956631 (0.025):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956385 (0.026):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956448 (0.026):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.026):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956574 (0.026):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ / nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.026):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.034):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.035):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234110 (0.044):
sthātavyaṃ, rūpaṃ śūnyam ity aśūnyam iti nimittam ity animittam iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955769 (0.046):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912379 (0.047):
10209 na rūpam aśūnyam iti {samanupaśyati}/ na rūpaṃ nimittam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 734645 (0.047):
samanupaśyati na rūpam aśūnyam iti samanupaśyati na rūpaṃ nimittam iti
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956001 (0.0):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958101 (0.0):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958108 (0.011):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate / nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791917 (0.018):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791959 (0.018):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792000 (0.018):
nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam ity / upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792078 (0.018):
na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam / iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792127 (0.018):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127348 (0.018):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127390 (0.018):
nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam / iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127430 (0.018):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127517 (0.018):
iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956327 (0.021):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956392 (0.021):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956455 (0.021):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956518 (0.021):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956581 (0.021):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity / upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956646 (0.021):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955673 (0.034):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955954 (0.0):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956007 (0.0):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958113 (0.0):
nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792005 (0.014):
upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127435 (0.014):
praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.015):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.017):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792083 (0.017):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.017):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955678 (0.020):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958049 (0.021):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956405 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956531 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956594 (0.023):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955786 (0.024):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955897 (0.025):
iti, na kāyaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958392 (0.027):
nānimittam iti, nopādānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / nopādānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, nopādānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955731 (0.027):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
nāviviktam iti. / na vedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na vedanāṃ sukhety upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791924 (0.0):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127355 (0.0):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955954 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956007 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957048 (0.0):
na cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957057 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957129 (0.0):
na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957138 (0.0):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957212 (0.0):
na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957221 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957293 (0.0):
na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957302 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957374 (0.0):
na kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957383 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957455 (0.0):
na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957464 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958113 (0.0):
nāmarūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958238 (0.0):
śānta ity upaparīkṣate nāśānta iti, na sparśaṃ vivikta ity upaparīkṣate / nāvivikta iti. / na vedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na vedanāṃ sukhety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958246 (0.0):
na vedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na vedanāṃ sukhety upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792005 (0.014):
upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955485 (0.0):
na saṃjñāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na saṃjñāṃ sukhety upaparīkṣate / na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955753 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957057 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957138 (0.0):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957221 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957302 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957383 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957464 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957908 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957085 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957166 (0.0):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957249 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957330 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957411 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957492 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958262 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958269 (0.0):
upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955498 (1.788):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na saṃjñāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958321 (1.788):
na duḥkheti, na tṛṣṇām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na tṛṣṇāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na tṛṣṇāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958478 (1.788):
duḥkheti, na jātim ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jātiṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na jātiṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na jātiṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958596 (1.788):
na dānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na dānapāramitāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958659 (1.788):
na śīlapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na śīlapāramitāṃ (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958970 (1.788):
nānātmeti, nādhyātmaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959100 (1.788):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959233 (1.788):
na mahāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāśūnyatāṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959431 (1.788):
nānātmeti, nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, / nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959494 (1.788):
nātyantaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, nātyantaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959635 (1.788):
nānātmeti, nānavakāraśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959767 (1.788):
śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na sarvadharmaśūnyatāṃ śūnyety
vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957094 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957175 (0.0):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957258 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957339 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957420 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957503 (0.0):
13) manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958275 (0.0):
upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na / vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957103 (0.021):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957184 (0.021):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957267 (0.021):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957348 (0.021):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957429 (0.021):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957512 (0.021):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075463 (0.026):
śānteti nāśānteti, na śūnyeti nāśūnyeti, na nimitteti nānimitteti, na / praṇihiteti nāpraṇihiteti vedanāṃ samanupaśyati, na saṃskṛteti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955504 (0.033):
upaparīkṣate nāśubheti, na saṃjñāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na / saṃjñāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na saṃjñāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958321 (0.045):
upaparīkṣate nāśubheti, na tṛṣṇāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na / tṛṣṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na tṛṣṇāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958485 (0.047):
upaparīkṣate nāśubheti, na jātiṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na jātiṃ / nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na jātiṃ praṇihitety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957166 (0.049):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957492 (0.049):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP II 2
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958285 (0.0):
vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957103 (2.384):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957184 (2.384):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957267 (2.384):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957348 (2.384):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957429 (2.384):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957512 (2.384):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955513 (0.021):
saṃjñāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na saṃjñāṃ praṇihitety / upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na saṃjñāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075465 (0.025):
śānteti nāśānteti, na śūnyeti nāśūnyeti, na nimitteti nānimitteti, na / praṇihiteti nāpraṇihiteti vedanāṃ samanupaśyati, na saṃskṛteti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958500 (0.034):
nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na jātiṃ praṇihitety upaparīkṣate / nāpraṇihiteti, na jātiṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na jātiṃ viviktety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792640 (0.036):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959799 (0.036):
nāpraṇihiteti, na sarvadharmaśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958933 (0.039):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na prajñāpāramitāṃ śāntety upaparīkṣate / nāśānteti, na prajñāpāramitāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957120 (0.040):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957203 (0.040):
nāśānteti, na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957284 (0.040):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957365 (0.040):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957446 (0.040):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957529 (0.040):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na pṛthivīdhātuṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na pṛthivīdhātuṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957521 (0.051):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
vedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃjñāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na saṃjñāṃ sukhety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955518 (0.0):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na saṃjñāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / saṃjñāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957120 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957203 (0.0):
nāśānteti, na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957284 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957365 (0.0):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957446 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957529 (0.0):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958286 (0.0):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958340 (0.024):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na tṛṣṇāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / tṛṣṇāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958501 (0.031):
nāpraṇihiteti, na jātiṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na jātiṃ viviktety / upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957942 (0.032):
nāpraṇihiteti, nāvidyāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti nāvidyāṃ viviktety / upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792448 (0.033):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792261 (0.033):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na śrotrasaṃsparśapratyayavedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792360 (0.033):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti / nāviviktety upaparīkṣate na śīlapāramitā na kṣāntipāramitā na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959203 (0.033):
nāśānteti, na śūnyatāśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na mahāśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahāśūnyatāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961509 (0.033):
śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na mahāmaitrīṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na mahākaruṇāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahākaruṇāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959733 (0.035):
nāśānteti, na prakṛtiśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvadharmaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961763 (0.035):
nāśānteti, na mārgākārajñatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvākārajñatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na sarvākārajñatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955842 (0.035):
praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na jihvāṃ śāntety upaparīkṣate / nāśānteti, na jihvāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959806 (0.035):
sarvadharmaśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na svalakṣaṇaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955753 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957908 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958779 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na vīryapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vīryapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958842 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na dhyānapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na dhyānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
upaparīkṣate nāśubheti, na saṃjñāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955443 (1.788):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958312 (1.788):
na duḥkheti, na tṛṣṇām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na tṛṣṇāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na tṛṣṇāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958478 (1.788):
duḥkheti, na jātim ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jātiṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na jātiṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na jātiṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958596 (1.788):
na dānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na dānapāramitāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958659 (1.788):
na śīlapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na śīlapāramitāṃ (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958970 (1.788):
nānātmeti, nādhyātmaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959100 (1.788):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959232 (1.788):
na mahāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāśūnyatāṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959432 (1.788):
nānātmeti, nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, / nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, nāsaṃskṛtaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959495 (1.788):
nātyantaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, nātyantaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959635 (1.788):
nānātmeti, nānavakāraśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959767 (1.788):
śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na sarvadharmaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959840 (1.788):
ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate / nāśubheti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959909 (1.788):
nānātmeti, nānupalambhaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959973 (1.788):
nābhāvaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, nābhāvaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960103 (1.788):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961468 (1.788):
mahāmaitrīṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāmaitrīṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961534 (1.788):
mahākaruṇāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahākaruṇāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961667 (1.788):
sarvajñatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na sarvajñatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959563 (0.021):
nānātmeti, nānavarāgraśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti,
saṃjñāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na saṃjñāṃ praṇihitety
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075548 (0.026):
nāśūnyeti na nimitteti nānimitteti, na praṇihiteti nāpraṇihiteti saṃjñāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955449 (0.033):
upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na / vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957094 (0.035):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957175 (0.035):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957258 (0.035):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957339 (0.035):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957420 (0.035):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957503 (0.035):
13) manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959251 (0.039):
19) śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāśūnyatāṃ nimittety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961485 (0.039):
upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāmaitrīṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961549 (0.039):
upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahākaruṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959783 (0.042):
upaparīkṣate nāśūnyeti, na sarvadharmaśūnyatāṃ nimittety upaparīkṣate / nānimitteti, na sarvadharmaśūnyatāṃ praṇihitety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961812 (0.042):
nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na sarvākārajñatāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958491 (0.051):
upaparīkṣate nāśubheti, na jātiṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na jātiṃ / nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na jātiṃ praṇihitety upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075463 (0.054):
śānteti nāśānteti, na śūnyeti nāśūnyeti, na nimitteti nānimitteti, na / praṇihiteti nāpraṇihiteti vedanāṃ samanupaśyati, na saṃskṛteti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957927 (0.055):
nimittety upaparīkṣate nānimitteti, nāvidyāṃ praṇihitety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958918 (0.062):
prajñāpāramitāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na prajñāpāramitāṃ / nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na prajñāpāramitāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958321 (0.063):
upaparīkṣate nāśubheti, na tṛṣṇāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na / tṛṣṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na tṛṣṇāṃ praṇihitety
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na saṃjñāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955463 (0.021):
vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety / upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075548 (0.025):
nāśūnyeti na nimitteti nānimitteti, na praṇihiteti nāpraṇihiteti saṃjñāṃ / samanupaśyati, na saṃskṛteti nāsaṃskṛteti notpanneti nānutpanneti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957103 (0.031):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957184 (0.031):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957267 (0.031):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957348 (0.031):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957429 (0.031):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957512 (0.031):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959255 (0.036):
nānimitteti, na mahāśūnyatāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / mahāśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na mahāśūnyatāṃ viviktety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961489 (0.036):
na mahāmaitrīṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na mahāmaitrīṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961553 (0.036):
na mahākaruṇāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na mahākaruṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792256 (0.036):
śānteti nāśānteti na śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na / praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792316 (0.036):
nāśānteti na śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti / nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792404 (0.036):
śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety / upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate evam adhyātmaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792540 (0.036):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127822 (0.036):
nāśūnyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety / upaparīkṣate, na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958500 (0.041):
nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na jātiṃ praṇihitety upaparīkṣate / nāpraṇihiteti, na jātiṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na jātiṃ viviktety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959799 (0.042):
nāpraṇihiteti, na sarvadharmaśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958933 (0.045):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na prajñāpāramitāṃ śāntety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958276 (0.057):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
saṃjñāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955466 (0.0):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / vedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957946 (0.0):
nāpraṇihiteti, nāvidyāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti nāvidyāṃ viviktety / upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957954 (0.0):
na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955572 (0.009):
nāpraṇihitā iti, na saṃskārān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na / saṃskārān viviktā ity upaparīkṣate nāviviktā iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957994 (0.009):
saṃskārān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na saṃskārān viviktā ity / upaparīkṣate nāviviktā iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957120 (0.029):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957203 (0.029):
nāśānteti, na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957284 (0.029):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957365 (0.029):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957446 (0.029):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957529 (0.029):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na pṛthivīdhātuṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na pṛthivīdhātuṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958285 (0.029):
vedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na tṛṣṇām nityety upaparīkṣate nānityeti, na tṛṣṇāṃ sukhety upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792261 (0.030):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na śrotrasaṃsparśapratyayavedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792360 (0.030):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti / nāviviktety upaparīkṣate na śīlapāramitā na kṣāntipāramitā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792448 (0.030):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na śūnyatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959733 (0.031):
nāśānteti, na prakṛtiśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvadharmaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961763 (0.031):
nāśānteti, na mārgākārajñatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvākārajñatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na sarvākārajñatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959203 (0.033):
nāśānteti, na śūnyatāśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na mahāśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahāśūnyatāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961502 (0.033):
śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na mahāmaitrīṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na mahākaruṇāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahākaruṇāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959806 (0.033):
sarvadharmaśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na svalakṣaṇaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
upaparīkṣate na duḥkhā iti, na saṃskārān ātmety upaparīkṣate nānātmāna
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957962 (0.0):
na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127450 (0.035):
evaṃ rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmān na nityā iti nānityā iti / upaparīkṣate, na sukhā iti na duḥkhā iti nātmāna iti nānātmāna iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127603 (0.035):
nānityā ity upaparīkṣate, na sukhā iti na duḥkhā iti nātmā iti nānātmā iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956237 (0.045):
na dharmān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na dharmān sukhā ity / upaparīkṣate na duḥkhā iti, na dharmān ātmāna ity upaparīkṣate nānātmāna
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961582 (0.045):
nāveṇikabuddhadharmān sukhā ity upaparīkṣate na duḥkhā iti, / nāveṇikabuddhadharmān ātmāna ity upaparīkṣate nānātmāna iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961146 (0.058):
na samādhīn nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na samādhīn sukhā ity / upaparīkṣate na duḥkhā iti, na samādhīn ātmāna ity upaparīkṣate nānātmāna
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960293 (0.059):
narddhipādān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, narddhipādān sukhā ity / upaparīkṣate na duḥkhā iti, narddhipādān ātmāna ity upaparīkṣate nātmāna
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960921 (0.060):
navānupūrvavihārasamāpattīḥ sukhā ity upaparīkṣate na duḥkhā iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6194018 (0.061):
copadekṣyanti, te saṃskārān anityā iti gaveṣiṣyante, saṃskārān duḥkhā iti / gaveṣiṣyante, saṃskārān anātmāna ti gaveṣiṣyante, saṃskārān aśubhā iti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6196278 (0.061):
copadekṣyanti, te saṃskārān anitya iti gaveṣiṣyante, saṃskārān duḥkhā iti / gaveṣiṣyante, saṃskārān anātmāna ti gaveṣiṣyante, saṃskārān asubhā iti
iti, na saṃskārān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na saṃskārān śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957972 (0.0):
iti, na saṃskārān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na saṃskārān śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957965 (5.960):
upaparīkṣate na duḥkhā iti, na saṃskārān ātmā ity upaparīkṣate nānātmā / iti, na saṃskārān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na saṃskārān śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960869 (0.050):
nānātmāna iti, nāṣṭau vimokṣān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, nāṣṭau
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961161 (0.060):
iti, na samādhīñ chubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na samādhīñ chūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960939 (0.062):
navānupūrvavihārasamāpattīḥ śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960307 (0.063):
iti, narddhipādān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, narddhipādān śūnyā
(ŚsP II 2 6) ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na saṃskārān nimittā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957975 (0.0):
iti, na saṃskārān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na saṃskārān śūnyā / ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na saṃskārān nimittā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957986 (0.0):
ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na saṃskārān nimittā ity upaparīkṣate / nānimittā iti, na saṃskārān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961608 (0.0):
nāveṇikabuddhadharmāñ chūnyā ity (ŚsP II 2 27) upaparīkṣate nāśūnyā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957494 (0.033):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959849 (0.033):
nāśubheti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP / II 2 21) svalakṣaṇaśunyataṃ nimittety upaparīkṣate nanimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956632 (0.040):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956258 (0.041):
upaparīkṣate nāśūnyā iti, na dharmān nimittā ity upaparīkṣate nānimittā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961167 (0.051):
iti, na samādhīñ chubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na samādhīñ chūnyā / ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na samādhīn nimittā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961415 (0.053):
nānātmānīti, na pratisaṃvidaḥ śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, na / pratisaṃvidaḥ śūnyā ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na pratisaṃvido nimittā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958667 (0.054):
na śīlapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na śīlapāramitāṃ (ŚsP / II 2 17) śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na śīlapāramitāṃ nimittety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959239 (0.054):
na mahāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāśūnyatāṃ (ŚsP II 2 / 19) śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāśūnyatāṃ nimittety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958939 (0.058):
nāśānteti, na prajñāpāramitāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / (ŚsP II 2 18) / nādhyātmaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, nādhyātmaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960315 (0.059):
iti, narddhipādān śubhā ity upaparīkṣate nāśubhā iti, narddhipādān śūnyā / ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, narddhipādān nimittā ity upaparīkṣate
upaparīkṣate nānimittā iti, na saṃskārān praṇihitā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957986 (0.0):
ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na saṃskārān nimittā ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075630 (0.024):
iti na śūnyā iti nāśūnyā iti na nimittā iti nānimittā iti na praṇihitā iti / nāpraṇihitā iti saṃskārān samanupaśyati, na saṃskṛtā iti nāsaṃskṛtā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127470 (0.031):
śāntā iti nāśāntā iti na śūnyā iti nāśūnyā iti na nimittā iti nānimittā / iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣate, na viviktā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127623 (0.031):
na śāntā iti nāśāntā iti na śūnyā iti nāśūnyā iti na nimittā iti nānimittā / iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā iti upaparīkṣate, na viviktā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127670 (0.031):
nimittā iti nānimittā iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956267 (0.037):
upaparīkṣate nāśūnyā iti, na dharmān nimittā ity upaparīkṣate nānimittā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961623 (0.037):
nāveṇikabuddhadharmān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, / nāveṇikabuddhadharmāñ chāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961616 (0.039):
nāveṇikabuddhadharmān nimittā ity upaparīkṣate nānimittā iti, / nāveṇikabuddhadharmān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294621 (0.040):
vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitaṃ saṃjñeti vikalpayiṣyanti, na saṃskārān / apraṇihitam iti vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitāḥ saṃskārā iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960890 (0.040):
upaparīkṣate nānimittā iti, nāṣṭau vimokṣān praṇihitā ity upaparīkṣate / nāpraṇihitā iti, nāṣṭau vimokṣān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960883 (0.043):
vimokṣān śūnyā ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, nāṣṭau vimokṣān nimittā ity / upaparīkṣate nānimittā iti, nāṣṭau vimokṣān praṇihitā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960821 (0.052):
nārūpyasamāpattīr nimittā ity upaparīkṣate nānimittā iti, / nārūpyasamāpattīḥ praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960957 (0.052):
navānupūrvavihārasamāpattīr nimittā ity upaparīkṣate nānimittā iti, na
nāpraṇihitā iti, na saṃskārān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957992 (0.0):
ity upaparīkṣate nāśūnyā iti, na saṃskārān nimittā ity upaparīkṣate / nānimittā iti, na saṃskārān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075630 (0.024):
iti na śūnyā iti nāśūnyā iti na nimittā iti nānimittā iti na praṇihitā iti / nāpraṇihitā iti saṃskārān samanupaśyati, na saṃskṛtā iti nāsaṃskṛtā iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956275 (0.026):
iti, na dharmān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, na dharmān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127470 (0.031):
iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣate, na viviktā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127623 (0.031):
iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā iti upaparīkṣate, na viviktā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127670 (0.031):
nimittā iti nānimittā iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961623 (0.037):
nāveṇikabuddhadharmān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, / nāveṇikabuddhadharmāñ chāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961433 (0.037):
upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, na pratisaṃvidaḥ śāntā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294621 (0.040):
vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitaṃ saṃjñeti vikalpayiṣyanti, na saṃskārān / apraṇihitam iti vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitāḥ saṃskārā iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960890 (0.040):
upaparīkṣate nānimittā iti, nāṣṭau vimokṣān praṇihitā ity upaparīkṣate / nāpraṇihitā iti, nāṣṭau vimokṣān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961129 (0.042):
nābhijñāḥ praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, nābhijñāḥ śāntā ity
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294741 (0.053):
saṃjñāṃ śānteti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ saṃjñeti vikalpayiṣyanti, na / saṃskārān śāntā iti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ saṃskārā iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961184 (0.057):
samādhīñ chāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na samādhīn viviktā ity / upaparīkṣate nāviviktā iti.
saṃskārān viviktā ity upaparīkṣate nāviviktā iti. / na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na vijñānaṃ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791934 (0.0):
na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792055 (0.0):
iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣante na viviktā iti nāviviktā ity / upaparīkṣante evaṃ cakṣurvijñānaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792104 (0.0):
kāyavijñānaṃ na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127365 (0.0):
saṃskārān, na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate, nānityam iti na sukham iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127491 (0.0):
kāyavijñānaṃ manovijñānaṃ na nityaṃ nānityam iti upaparīkṣate, na sukham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956288 (0.0):
śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na dharmān viviktā ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956416 (0.0):
nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956475 (0.0):
nāviviktam iti. / na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956542 (0.0):
nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956605 (0.0):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957995 (0.0):
nānimittā iti, na saṃskārān praṇihitā ity upaparīkṣate nāpraṇihitā iti, na / saṃskārān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na saṃskārān viviktā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958004 (0.0):
saṃskārān śāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na saṃskārān viviktā ity / upaparīkṣate nāviviktā iti. / na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na vijñānaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955521 (0.009):
saṃjñāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957945 (0.009):
nāpraṇihiteti, nāvidyāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti nāvidyāṃ viviktety / upaparīkṣate nāvivikteti. / na saṃskārān nityā ity upaparīkṣate nānityā iti, na saṃskārān sukhā ity
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127476 (0.022):
iti na praṇihitā iti nāpraṇihitā ity upaparīkṣate, na viviktā iti / nāviviktāiti upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956353 (0.029):
na śrotravijñanaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961183 (0.032):
samādhīñ chāntā ity upaparīkṣate nāśāntā iti, na samādhīn viviktā ity / upaparīkṣate nāviviktā iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791894 (0.033):
prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127325 (0.033):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam / ity upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955363 (0.033):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956302 (0.0):
na cakṣurvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣurvijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣurvijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956360 (0.0):
na śrotravijñanaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śrotravijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotravijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956423 (0.0):
na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇavijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956486 (0.0):
na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956493 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956556 (0.0):
na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyavijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956619 (0.0):
na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957846 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958016 (0.0):
na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na vijñānaṃ sukham ity / upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956310 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣurvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956375 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotravijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956438 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇavijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956501 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956564 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyavijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956627 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958023 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.024):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958083 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.028):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.028):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.041):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.042):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956138 (0.057):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955973 (0.059):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956314 (0.0):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.0):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na / cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956385 (0.0):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956448 (0.0):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.0):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956574 (0.0):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956630 (0.0):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.0):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958032 (0.0):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955391 (0.025):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958093 (0.025):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955936 (0.028):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.028):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956327 (0.0):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956392 (0.0):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956455 (0.0):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.0):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956581 (0.0):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ / nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956646 (0.0):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958038 (0.0):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956518 (5.960):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955397 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958100 (0.021):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate / nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15075712 (0.025):
iti nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti / na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti vijñānaṃ samanupaśyati, na saṃskṛtam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958093 (0.026):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam / ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.030):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955936 (0.030):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958048 (0.0):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955405 (0.015):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956659 (0.016):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955678 (0.017):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955951 (0.017):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956337 (0.019):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣurvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956405 (0.023):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.023):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956531 (0.023):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956594 (0.023):
upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955785 (0.025):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955731 (0.026):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958392 (0.029):
nānimittam iti, nopādānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / nopādānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, nopādānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956524 (0.030):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791921 (0.035):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792082 (0.035):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127434 (0.035):
praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127569 (0.035):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
upaparīkṣate nāviviktam iti. / na cakṣur nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣuḥ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.0):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.0):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.0):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.0):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127571 (0.0):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955690 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956288 (0.0):
nāviviktā iti. / na cakṣurvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956409 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956475 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956535 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956601 (0.0):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958048 (0.0):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956340 (0.008):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣurvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.020):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955744 (0.022):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955788 (0.022):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955407 (0.023):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955957 (0.023):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956007 (0.023):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na śabdaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śabdaṃ sukham ity
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
na ghrāṇaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇaṃ sukham ity / upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956302 (0.0):
na cakṣurvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣurvijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣurvijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956619 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956682 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśaṃ sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na cakṣuḥsaṃsparśam / ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣuḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956999 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957068 (0.0):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957232 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956310 (5.960):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣurvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.024):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956375 (0.025):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.025):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956438 (0.027):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.028):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.030):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956501 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956564 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956627 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.033):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956682 (0.040):
cakṣuḥsaṃsparśaṃ sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na cakṣuḥsaṃsparśam / ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣuḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957068 (0.040):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955867 (0.061):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / kāyaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na kāyaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956138 (0.062):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956029 (0.062):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.0):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956379 (0.022):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956386 (0.022):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na / śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956449 (0.023):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955718 (0.024):
śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955772 (0.024):
ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955610 (0.028):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.028):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956574 (0.028):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956630 (0.028):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.030):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.032):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955388 (0.039):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956335 (5.960):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956396 (0.019):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956459 (0.020):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955781 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955727 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.025):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956522 (0.025):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956581 (0.025):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity / upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956650 (0.025):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956710 (0.026):
cakṣuḥsaṃsparśaṃ praṇihita ity upaparīkṣate nāpraṇihita iti, na / cakṣuḥsaṃsparśaṃ śānta ity upaparīkṣate nāśānta iti, na cakṣuḥsaṃsparśaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955946 (0.030):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955400 (0.032):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.0):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.0):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.0):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.0):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127571 (0.0):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.0):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955788 (0.014):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955735 (0.015):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956339 (0.018):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣurvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955951 (0.018):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.020):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955405 (0.020):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956406 (0.022):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.026):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956531 (0.026):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956594 (0.026):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958048 (0.026):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958392 (0.037):
nopādānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, nopādānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955896 (0.038):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate
nāviviktam iti. / na śrotraṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śrotraṃ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791965 (0.0):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.0):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127396 (0.0):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.0):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127571 (0.0):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955636 (0.0):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.0):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955744 (5.960):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.016):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955788 (0.017):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956339 (0.018):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣurvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956416 (0.022):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956353 (0.022):
na śrotravijñanaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956476 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956531 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956602 (0.026):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958048 (0.026):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956288 (0.031):
na cakṣurvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955909 (0.034):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955957 (0.034):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
na ghrāṇaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇaṃ sukham ity / upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956491 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956617 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956871 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956999 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957232 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958779 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na vīryapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vīryapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.018):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956375 (0.019):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.024):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956310 (0.027):
upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956438 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.036):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956624 (0.041):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956501 (0.042):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.042):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956029 (0.054):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956745 (0.063):
ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na śrotrasaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957149 (0.063):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956379 (0.017):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956386 (0.017):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na / śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955772 (0.018):
ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.024):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.024):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956449 (0.028):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.035):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956512 (0.037):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.039):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955608 (0.043):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956567 (0.043):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956630 (0.043):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955388 (0.052):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956396 (0.015):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955782 (0.016):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955673 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956331 (0.021):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956459 (0.025):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955946 (0.032):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956647 (0.032):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956522 (0.033):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.038):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958037 (0.038):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955681 (5.960):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955788 (0.011):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.016):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791965 (0.020):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127396 (0.020):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955953 (0.022):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792132 (0.023):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127522 (0.023):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.023):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.023):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956406 (0.026):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955405 (0.027):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956058 (0.033):
iti, na śabdaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śabdaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śabdaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955900 (0.034):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.034):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956469 (0.035):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295051 (0.035):
vikalpayiṣyanti, na śrotraṃ śāntam iti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ śrotram
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295096 (0.037):
vikalpayiṣyanti, na śrotraṃ viviktam iti vikalpayiṣyanti, na viviktaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956167 (0.042):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rasaṃ viviktam ity upaparīkṣate
nāviviktam iti. / na ghrāṇaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955788 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955690 (5.960):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956416 (0.012):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.016):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791965 (0.020):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127396 (0.020):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.022):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.022):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.022):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955636 (0.022):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.022):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956479 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956350 (0.031):
na śrotravijñanaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956285 (0.032):
na cakṣurvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955909 (0.033):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955957 (0.033):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.033):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295104 (0.034):
śrotram iti vikalpayiṣyanti, na ghrāṇaṃ viviktam iti vikalpayiṣyanti, na / viviktaṃ ghrāṇam iti vikalpayiṣyanti, na jihvāṃ vivikteti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956530 (0.036):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295096 (0.037):
vikalpayiṣyanti, na śrotraṃ viviktam iti vikalpayiṣyanti, na viviktaṃ
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956493 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956871 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957232 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958779 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na vīryapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vīryapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958842 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na dhyānapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na dhyānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956438 (0.015):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.018):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.025):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956375 (0.026):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956501 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956307 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.037):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.040):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.041):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956624 (0.042):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958079 (0.045):
upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, / na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956029 (0.055):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956138 (0.057):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956808 (0.063):
ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇasaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957232 (0.063):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956442 (0.013):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956449 (0.013):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na / ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955718 (0.018):
śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956386 (0.023):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.024):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956314 (0.024):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na / cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956512 (0.024):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.026):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.036):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.039):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955391 (0.040):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958086 (0.040):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955607 (0.041):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958024 (0.041):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958093 (0.043):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam / ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956459 (0.012):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955727 (0.016):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956396 (0.020):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955673 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956328 (0.021):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956522 (0.021):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955946 (0.031):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956647 (0.031):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791917 (0.033):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792000 (0.033):
nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam ity / upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792127 (0.033):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127348 (0.033):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127390 (0.033):
nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam / iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127430 (0.033):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127517 (0.033):
iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955399 (0.034):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.042):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955735 (0.0):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956406 (0.012):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955681 (0.014):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955953 (0.021):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.022):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.022):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.022):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.022):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.022):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.022):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.022):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.022):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956469 (0.023):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955405 (0.024):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295055 (0.032):
vikalpayiṣyanti, na śrotraṃ śāntam iti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ śrotram / iti vikalpayiṣyanti, na ghrāṇaṃ śāntam iti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955900 (0.033):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.033):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956058 (0.034):
iti, na śabdaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śabdaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śabdaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295104 (0.034):
śrotram iti vikalpayiṣyanti, na ghrāṇaṃ viviktam iti vikalpayiṣyanti, na / viviktaṃ ghrāṇam iti vikalpayiṣyanti, na jihvāṃ vivikteti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956167 (0.035):
iti, na rasaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rasaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rasaṃ viviktam ity upaparīkṣate
nāviviktam iti. / na jihvāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na jihvāṃ sukhety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955735 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956406 (0.012):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955681 (0.017):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.022):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.022):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792133 (0.022):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśo na nitya ity upaparīkṣate nānitya iti na sukha iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.022):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127523 (0.022):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaṃ śrotrasaṃsparśaṃ ghrāṇasaṃsparśaṃ jihvāsaṃsparśaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.022):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥsaṃsparśapratyayā vedanā śrotrasaṃsparśapratyayā vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.022):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na cakṣur nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na cakṣuḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.022):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na cakṣuḥsaṃsparśaṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956469 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957294 (0.033):
na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955900 (0.033):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955954 (0.033):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.033):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295104 (0.034):
śrotram iti vikalpayiṣyanti, na ghrāṇaṃ viviktam iti vikalpayiṣyanti, na / viviktaṃ ghrāṇam iti vikalpayiṣyanti, na jihvāṃ vivikteti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956530 (0.036):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956007 (0.037):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957303 (0.042):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955754 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956491 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956871 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957232 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958779 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na vīryapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vīryapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958842 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na dhyānapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na dhyānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
(ŚsP II 2 7) upaparīkṣate nāśubheti, na jihvāṃ śūnyety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959767 (0.024):
śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na sarvadharmaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959232 (0.025):
na mahāśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāśūnyatāṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961468 (0.025):
mahāmaitrīṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāmaitrīṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961532 (0.025):
mahākaruṇāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahākaruṇāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957331 (0.028):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959840 (0.029):
ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate / nāśubheti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955440 (0.034):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959635 (0.038):
nānātmeti, nānavakāraśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, / nānavakāraśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, nānavakāraśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957250 (0.042):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959973 (0.044):
nābhāvaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, nābhāvaśūnyatāṃ śūnyety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958315 (0.044):
na duḥkheti, na tṛṣṇām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na tṛṣṇāṃ śubhety / upaparīkṣate nāśubheti, na tṛṣṇāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960103 (0.046):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, / nābhāvasvabhāvaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957086 (0.047):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957167 (0.047):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957411 (0.047):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957492 (0.047):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959910 (0.049):
nānātmeti, nānupalambhaśūnyatāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, / nānupalambhaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, nānupalambhaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959241 (0.049):
19) śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāśūnyatāṃ nimittety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961475 (0.049):
mahāmaitrīṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāmaitrīṃ śūnyety / upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāmaitrīṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961539 (0.049):
mahākaruṇāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahākaruṇāṃ śūnyety / upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahākaruṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
nāśūnyeti, na jihvāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na jihvāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957331 (0.028):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957340 (0.028):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957250 (0.042):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957259 (0.043):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955449 (0.044):
upaparīkṣate nāśubheti, na vedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957349 (0.047):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957086 (0.047):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957167 (0.047):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957411 (0.047):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957492 (0.047):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957095 (0.049):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957176 (0.049):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957420 (0.049):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957503 (0.049):
13) manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959248 (0.049):
19) śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāśūnyatāṃ nimittety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961475 (0.049):
mahāmaitrīṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahāmaitrīṃ śūnyety / upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahāmaitrīṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961539 (0.049):
mahākaruṇāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na mahākaruṇāṃ śūnyety / upaparīkṣate nāśūnyeti, na mahākaruṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958976 (0.050):
nādhyātmaśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, nādhyātmaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959039 (0.050):
bahirdhāśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na bahirdhāśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959175 (0.050):
śūnyatāśūnyatāṃ śūnyety upaparīkṣate nāśūnyeti, na śūnyatāśūnyatāṃ
praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na jihvāṃ śāntety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957349 (0.023):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957268 (0.036):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792256 (0.038):
śānteti nāśānteti na śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na / praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792316 (0.038):
nāśānteti na śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti / nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792355 (0.038):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792404 (0.038):
śūnyeti nāśāunyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety / upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate evam adhyātmaśūnyatā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127822 (0.038):
nāśūnyeti na nimitteti nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety / upaparīkṣate, na vivikteti nāviviktety upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959262 (0.039):
nānimitteti, na mahāśūnyatāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961489 (0.039):
na mahāmaitrīṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na mahāmaitrīṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961553 (0.039):
na mahākaruṇāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na mahākaruṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957104 (0.041):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959866 (0.041):
svalakṣaṇaśūnyatāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / svalakṣaṇaśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na svalakṣaṇaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955452 (0.041):
vedanāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na vedanāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957184 (0.041):
śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957429 (0.041):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957512 (0.041):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957358 (0.046):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958333 (0.048):
tṛṣṇāṃ nimittety upaparīkṣate nānimitteti, na tṛṣṇāṃ praṇihitety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961686 (0.049):
na sarvajñatāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na sarvajñatāṃ / śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na sarvajñatāṃ viviktety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959331 (0.055):
paramārthaśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na paramārthaśūnyatāṃ
nāśānteti, na jihvāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957285 (0.024):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955463 (0.035):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na vedanāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / vedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957366 (0.036):
jihvāsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957204 (0.036):
nāśānteti, na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958502 (0.038):
nāpraṇihiteti, na jātiṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na jātiṃ viviktety / upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959806 (0.038):
sarvadharmaśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na svalakṣaṇaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959204 (0.039):
nāśānteti, na śūnyatāśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na mahāśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahāśūnyatāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961502 (0.039):
śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na mahāmaitrīṃ viviktety upaparīkṣate / nāvivikteti. / na mahākaruṇāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na mahākaruṇāṃ sukhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958935 (0.039):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na prajñāpāramitāṃ śāntety upaparīkṣate / nāśānteti, na prajñāpāramitāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792262 (0.040):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na śrotrasaṃsparśapratyayavedanā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792360 (0.040):
nānimitteti na praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti / nāviviktety upaparīkṣate na śīlapāramitā na kṣāntipāramitā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792448 (0.040):
praṇihiteti nāpraṇihitety upaparīkṣate na vivikteti nāviviktety / upaparīkṣate na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na śūnyatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959733 (0.040):
nāśānteti, na prakṛtiśūnyatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvadharmaśūnyatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22961763 (0.040):
nāśānteti, na mārgākārajñatāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na sarvākārajñatāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na sarvākārajñatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957121 (0.040):
cakṣuḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na śrotrasaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957447 (0.040):
kāyasaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ nityety upaparīkṣate nānityeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957529 (0.040):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na pṛthivīdhātuṃ nitya ity upaparīkṣate nānitya iti, na pṛthivīdhātuṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958285 (0.040):
vedanāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti. / na tṛṣṇām nityety upaparīkṣate nānityeti, na tṛṣṇāṃ sukhety upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958337 (0.043):
upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na tṛṣṇāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na / tṛṣṇāṃ viviktety upaparīkṣate nāvivikteti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22959266 (0.043):
nānimitteti, na mahāśūnyatāṃ praṇihitety upaparīkṣate nāpraṇihiteti, na / mahāśūnyatāṃ śāntety upaparīkṣate nāśānteti, na mahāśūnyatāṃ viviktety
na kāyaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyaṃ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970539 (0.050):
25709 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate / nānityam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791894 (0.050):
prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791936 (0.050):
na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791977 (0.050):
ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam / iti upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792055 (0.050):
upaparīkṣante evaṃ cakṣurvijñānaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti / na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti nāśāntam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792104 (0.050):
kāyavijñānaṃ na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na / sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti nāśāntam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127325 (0.050):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam / ity upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127367 (0.050):
saṃskārān, na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate, nānityam iti na sukham iti / na duḥkham iti nātmeti nānātmeti na śāntam iti nāśāntam iti na śūnyam iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127408 (0.050):
evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate, / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti śāntam iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127494 (0.050):
kāyavijñānaṃ manovijñānaṃ na nityaṃ nānityam iti upaparīkṣate, na sukham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956539 (0.052):
na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955363 (0.055):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958055 (0.056):
na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955753 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958779 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na vīryapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vīryapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958842 (0.0):
sukhety upaparīkṣate na duḥkheti, na dhyānapāramitām ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na dhyānapāramitāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
kāyaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na kāyaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.042):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956561 (0.044):
upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958083 (0.047):
upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.050):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956624 (0.056):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955594 (0.061):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955648 (0.061):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956568 (0.041):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956575 (0.041):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955391 (0.044):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958094 (0.044):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.053):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.053):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956631 (0.053):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294878 (0.058):
vikalpayiṣyanti, nānimittaṃ jihveti vikalpayiṣyanti, na kāyam ānimittam / iti vikalpayiṣyanti, nānimittaṃ kāya iti vikalpayiṣyanti, na mana
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955604 (0.063):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956441 (0.063):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956504 (0.063):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958024 (0.063):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
iti, na kāyaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956582 (0.036):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity / upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791917 (0.038):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791959 (0.038):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792000 (0.038):
nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam ity / upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792078 (0.038):
na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam / iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792127 (0.038):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127348 (0.038):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127390 (0.038):
nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam / iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127430 (0.038):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127517 (0.038):
iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955400 (0.038):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958104 (0.038):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294926 (0.039):
vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitā jihveti vikalpayiṣyanti, na kāyam apraṇihitam / iti vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitaṃ kāya iti vikalpayiṣyanti, na mano
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955946 (0.046):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956647 (0.046):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23294878 (0.056):
vikalpayiṣyanti, nānimittaṃ jihveti vikalpayiṣyanti, na kāyam ānimittam / iti vikalpayiṣyanti, nānimittaṃ kāya iti vikalpayiṣyanti, na mana
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956163 (0.057):
iti, na rasaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rasaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rasaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956054 (0.060):
iti, na śabdaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śabdaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śabdaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955781 (0.060):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.061):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955407 (0.025):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955954 (0.030):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23295120 (0.035):
na viviktaṃ jihveti vikalpayiṣyanti, na kāyaṃ viviktam iti / vikalpayiṣyanti, na viviktaṃ kāya iti vikalpayiṣyanti, na mano viviktam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956532 (0.037):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955678 (0.038):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955624 (0.038):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.039):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792083 (0.039):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.039):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956007 (0.039):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na śabdaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śabdaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958113 (0.039):
nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955785 (0.040):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956167 (0.040):
iti, na rasaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rasaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rasaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956058 (0.041):
iti, na śabdaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śabdaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śabdaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955731 (0.045):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958049 (0.047):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.047):
upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate / nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958392 (0.047):
nānimittam iti, nopādānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / nopādānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, nopādānaṃ viviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791963 (0.048):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792005 (0.048):
upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791977 (0.0):
ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam / iti upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127408 (0.0):
evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate, / nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti nānātmeti śāntam iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955957 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956605 (0.0):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.020):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.023):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.023):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.023):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955636 (0.026):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956412 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956542 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958049 (0.026):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792104 (0.028):
kāyavijñānaṃ na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.029):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792132 (0.029):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.029):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate. / evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam iti upaparīkṣate,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127522 (0.029):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.029):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955684 (0.029):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956612 (0.0):
na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ / sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956619 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956999 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958072 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956627 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.028):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.030):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956564 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956307 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956375 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956438 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956501 (0.032):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.034):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.036):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.037):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958083 (0.038):
upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, / na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956999 (0.040):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957475 (0.040):
manaḥsaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥsaṃsparśapratyayavedanāṃ śubhety upaparīkṣate nāśubheti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955867 (0.050):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / kāyaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na kāyaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956138 (0.052):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956029 (0.056):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.0):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956630 (0.020):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955610 (0.028):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.028):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956386 (0.028):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956448 (0.028):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956504 (0.028):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956575 (0.028):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.030):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.032):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955391 (0.035):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958093 (0.035):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955715 (0.042):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955769 (0.042):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956651 (5.960):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791917 (0.021):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791959 (0.021):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792000 (0.021):
nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam ity / upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792078 (0.021):
na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam / iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792127 (0.021):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127348 (0.021):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127390 (0.021):
nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam / iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127430 (0.021):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127517 (0.021):
iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.025):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956327 (0.025):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956392 (0.025):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956455 (0.025):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956518 (0.025):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956585 (0.025):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity / upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955673 (0.030):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955400 (0.033):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955781 (0.034):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955727 (0.034):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na śrotraṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955900 (0.0):
iti, na kāyaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.0):
upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate / nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.017):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955680 (0.018):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.020):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955405 (0.021):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955786 (0.021):
iti, na ghrāṇaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955732 (0.022):
iti, na śrotraṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotraṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotraṃ viviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.023):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.023):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.023):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956405 (0.026):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.026):
praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity / upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956532 (0.026):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958048 (0.026):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791964 (0.029):
praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano na nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792132 (0.029):
nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127395 (0.029):
iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127522 (0.029):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127570 (0.029):
praṇihita iti nāpraṇihita iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate.
nāviviktam iti. / na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970539 (0.0):
25709 mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate / nānityam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791894 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam ity upaparīkṣate nānityam iti na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127325 (0.0):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ na nityam / ity upaparīkṣate nānityam iti na sukham iti na duḥkham iti nātmeti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955363 (0.0):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955407 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955909 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na kāyaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na mano nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manaḥ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956011 (0.0):
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na śabdaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na śabdaṃ sukham ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956595 (0.0):
nāśāntam iti, na kāyavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti. / na manovijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958056 (0.0):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958113 (0.0):
nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na / nāmarūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate nāviviktam iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792005 (0.014):
upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā na nityā iti upaparīkṣante nānityā iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127435 (0.014):
praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate. / evaṃ rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmān na nityā iti nānityā iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.017):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate / na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792084 (0.017):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.017):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956660 (0.020):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na manovijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955636 (0.023):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956405 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956468 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na ghrāṇavijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na jihvāvijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956532 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na jihvāvijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na kāyavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na kāyavijñānaṃ
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955375 (0.0):
na rūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na rūpaṃ sukham ity / upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955481 (0.0):
na duḥkheti, na saṃjñām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na saṃjñāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955755 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955807 (0.0):
na duḥkheti, na jihvām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955864 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956135 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956490 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jihvāvijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956616 (0.0):
sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na manovijñānam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956870 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na jihvāsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956998 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na manaḥsaṃsparśam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na manaḥsaṃsparśaṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957231 (0.0):
ghrāṇasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957393 (0.0):
kāyasaṃsparśapratyayavedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957550 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na pṛthivīdhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na pṛthivīdhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957845 (0.0):
sukha ity upaparīkṣate na duḥkha iti, na vijñānadhātum ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na vijñānadhātuṃ śubha ity upaparīkṣate nāśubha iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22957905 (0.0):
duḥkheti, nāvidyām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, nāvidyāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958075 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958135 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na ṣaḍāyatanam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958249 (0.0):
na duḥkheti, na vedanām ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na vedanāṃ śubhety
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958414 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkha iti, na bhavam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958526 (0.0):
ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na jarāmaraṇam ātmety upaparīkṣate / nānātmeti, na jarāmaraṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955382 (0.0):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rūpam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958083 (0.0):
15) sukham ity upaparīkṣate na duḥkham iti, na nāmarūpam ātmety / upaparīkṣate nānātmeti, na nāmarūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955601 (0.024):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na vijñānam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956307 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na cakṣurvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956371 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na śrotravijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956434 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na ghrāṇavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956497 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na jihvāvijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956560 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na kāyavijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956624 (0.028):
upaparīkṣate nānātmeti, na manovijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham / iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955655 (0.033):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na cakṣur ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955928 (0.034):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na mana ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955763 (0.040):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na ghrāṇam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / ghrāṇaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na ghrāṇaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955874 (0.042):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na kāyam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / kāyaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na kāyaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958142 (0.043):
nānātmeti, na ṣaḍāyatanaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956036 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śabdam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śabdaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śabdaṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955709 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na śrotram ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / śrotraṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na śrotraṃ śūnyam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956139 (0.044):
upaparīkṣate na duḥkham iti, na rasam ātmety upaparīkṣate nānātmeti, na / rasaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rasaṃ śūnyam ity
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955391 (0.0):
rūpaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na rūpaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958095 (0.0):
na nāmarūpaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na nāmarūpaṃ nimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955610 (0.025):
vijñānaṃ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na vijñānaṃ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956321 (0.025):
iti, na cakṣurvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956378 (0.025):
iti, na śrotravijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956441 (0.025):
iti, na ghrāṇavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956504 (0.025):
iti, na jihvāvijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956567 (0.025):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956631 (0.025):
iti, na manovijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956385 (0.026):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956448 (0.026):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956511 (0.026):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956574 (0.026):
iti, na kāyavijñānaṃ śūnyam ity upaparīkṣate nāśūnyam iti, na kāyavijñānaṃ / nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956640 (0.026):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955664 (0.034):
cakṣuḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na cakṣuḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na cakṣur nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955937 (0.035):
manaḥ śubham ity upaparīkṣate nāśubham iti, na manaḥ śūnyam ity / upaparīkṣate nāśūnyam iti, na mano nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234110 (0.044):
sthātavyaṃ, rūpaṃ śūnyam ity aśūnyam iti nimittam ity animittam iti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955769 (0.046):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na ghrāṇaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912379 (0.047):
10209 na rūpam aśūnyam iti {samanupaśyati}/ na rūpaṃ nimittam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 734645 (0.047):
samanupaśyati na rūpam aśūnyam iti samanupaśyati na rūpaṃ nimittam iti
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955403 (0.0):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na rūpaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam / iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958101 (0.0):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958108 (0.011):
ity upaparīkṣate nānimittam iti, na nāmarūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate / nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791917 (0.018):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791959 (0.018):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792000 (0.018):
nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam ity / upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792078 (0.018):
na śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam / iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792127 (0.018):
śūnyam iti nāśāunyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127348 (0.018):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127390 (0.018):
nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam / iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktamity upaparīkṣate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127430 (0.018):
nāśāntam iti na śūnyam iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na / praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127517 (0.018):
iti nāśūnyam iti na nimittam iti nānimittam iti na praṇihitam iti / nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955619 (0.021):
upaparīkṣate nāśūnyam iti, na vijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate / nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956327 (0.021):
cakṣurvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na cakṣurvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣurvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956392 (0.021):
śrotravijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na śrotravijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na śrotravijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956455 (0.021):
ghrāṇavijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na ghrāṇavijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na ghrāṇavijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956518 (0.021):
jihvāvijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na jihvāvijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na jihvāvijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956581 (0.021):
nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na kāyavijñānaṃ praṇihitam ity / upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na kāyavijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956646 (0.021):
10) manovijñānaṃ nimittam ity upaparīkṣate nānimittam iti, na manovijñānaṃ / praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manovijñānaṃ śāntam ity
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955673 (0.034):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955407 (0.0):
iti, na rūpaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na rūpaṃ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na rūpaṃ viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955954 (0.0):
iti, na manaḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na manaḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na mano viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958113 (0.0):
nāpraṇihitam iti, na nāmarūpaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792005 (0.014):
upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127435 (0.014):
praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na viviktam iti nāviviktam / ity upaparīkṣate.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955627 (0.015):
nānimittam iti, na vijñānaṃ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, / na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791922 (0.017):
nāpraṇihitam iti upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792083 (0.017):
iti nāpraṇihitam ity upaparīkṣate na viviktam iti nāviviktam ity / upaparīkṣate na śrotravijñānaṃ na ghrāṇavijñānaṃ na jihvāvijñānaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127353 (0.017):
iti nānimittam iti na praṇihitam iti nāpraṇihitam iti upaparīkṣate, na / viviktam iti nāviviktam ity upaparīkṣate, na vedanāṃ na saṃjñāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955678 (0.020):
iti, na cakṣuḥ praṇihitam ity upaparīkṣate nāpraṇihitam iti, na cakṣuḥ / śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na cakṣur viviktam ity upaparīkṣate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22958049 (0.021):
na vijñānaṃ śāntam ity upaparīkṣate nāśāntam iti, na vijñānaṃ viviktam ity / upaparīkṣate nāviviktam iti. / na nāmarūpaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na nāmarūpaṃ (ŚsP II 2
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22956405 (0.023):
upaparīkṣate nāśāntam iti, na śrotravijñānaṃ viviktam ity upaparīkṣate / nāviviktam iti. / na ghrāṇavijñānaṃ nityam ity upaparīkṣate nānityam iti, na ghrāṇavijñānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (ssp