View original HTML file with complete header information
Suvarṇavarṇāvadāna / Sva Roy 1,1 / om namo buddhāya ||
Suvarṇavarṇāvadāna / Sva Roy 1,1 / om namo buddhāya ||
Sva Roy 1,1 - 5 / [1] evam anuśrūyate sthavira mahākāśyape parinirvṛte sthavirānando mahātmā
śāradvatīputrasamanuprajñayā samanvāgatas tathāgata iva kāruṇyāt teṣu teṣu
grāmanagaranigamapallīpattanādiṣu tāṃs tān vaineyāṃs tais tair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739941 (0.0):
śāsanadhūrdharaḥ | sa idānīṃ tathāgata iva kāruṇyāt tāṃs tān / grāmanagaranigamapallīpattanādīn gatvā vineyaṃ janānugrahaṃ karoti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566847 (0.035):
purayitvā anupūrveṇa grāmanigamapallīpattanādiṣu cañcūryamāṇāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568787 (0.042):
149.029. evaṃ saṃcintya bhāṇḍaṃ samudānīya / grāmanigamapallīpattanarājadhānīṣvanupūrveṇa cañcūryamāṇaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882721 (0.042):
so 'nupūrveṇa grāmanagaranigamapallīpattaneṣu cañcūryamāṇo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114431 (0.045):
dvitīyaṃ cīvaraṃ rājakuladvāragamanāya ca, tṛtīyaṃ cīvaraṃ / grāmanagaranigamapallīpattaneṣu ca / imāni trīṇi cīvarāṇi bhikṣavo
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431185 (0.053):
5r5 (Pravr-v II): /// grāmanagaranigamapallikāpattaneṣu caṃcūryamāṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566071 (0.055):
anupūrveṇa grāmanigamapallīpattanarājadhānīṣu cañcūryamāṇāni
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521534 (0.059):
003.017. so 'nupūrveṇa grāmanagaranigamapallipattaneṣu cañcūryamāṇo
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430551 (0.062):
| so 'nupūrveṇa grāmanagaranigamapallikāpattaneṣu
upāyaviśeṣair vinayati sma | yāvad apareṇa samayena vineyavaśād anekāni
sattvakoṭiniyutaśatasahastrāṇi saddharmmadeśanāmṛtavarṣābhiṣekeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618854 (0.014):
anekāni sattvaśatasahasrāṇi anekāni sattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757929 (0.025):
bodhisattvasya anekān kalpān yāvadanekāni kalpakoṭiniyutaśatasahastrāṇi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360848 (0.027):
cakravartinaḥ | te anekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi daśasu kuśaleṣu
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098847 (0.027):
kumbhī tiṣṭhati / tasyāmeva kumbhyāmanekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031618 (0.027):
kurvanti sma / tataścānekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi vyākaraṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088520 (0.027):
tvaṃ satpuruṣānekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi saṃsāracakrāt /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090957 (0.027):
diśyanekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvasukhopadhānena sukhitāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096444 (0.027):
vacanaṃ vyāharamāṇasya sarvāṇi tānyanekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096463 (0.027):
praharṣayānekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi nānārogaspṛṣṭāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096541 (0.027):
rājadhānīṣu sarvāṇi tānyanekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108271 (0.031):
mahāsattvaḥ prātihāryāṇi samupadarśayati / anekāni ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi paripācayati, sattvāṃśca tān bodhimārge
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111999 (0.031):
tato romavivarādavatīrya sūryaprabho nāma romavivaraḥ / tatrānekāni / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi prativasanti / tasmin sūryaprabhe
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112556 (0.031):
devaputrāṇi saṃnipatitāni / anekāni bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082045 (0.031):
yāvannāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā anekāni ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi tasmin ruciraketubodhisattvasya gṛhe
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112138 (0.035):
tatrānekānyavaivartikabodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi prativasanti /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112209 (0.035):
prathamacittotpādikabodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi prativasanti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858977 (0.035):
kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360477 (0.036):
kumārgapratipannāḥ | anyāni cānekāni sattvakoṭiniyutaḥatasahasrāṇi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360976 (0.038):
anyāni ca anekāni ca devakoṭiniyutaśatasahasrāṇi upasaṃkramiṣyanti |
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828114 (0.038):
yathādya śvo vā / tatra mayā sarvaśūrānekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
santarpayan vaiśālyām viharaty āmrapālīvane |
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789351 (0.029):
/ atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu janapadacārikāñ caran vaiśālīm anuprāpto / vaiśālyāṃ viharaty āmrapālīvane /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911686 (0.041):
evaṃ mayā śrutam- eakasmin samaye bhagavān vaiśālyāṃ viharati sma / āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762287 (0.041):
Vkn .1.1 evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān vaiśālyāṃ viharati / sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusamghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ,
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740104 (0.045):
śrutaṃ mayā sthavirānanda etarhi vaiśālyām viharaty āmrapālīvana iti |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453769 (0.064):
10.3 (atha bhagavān vṛjiṣu janapade)ṣu caryāṃ caran vaiśālim anuprāpto / vaiśālyāṃ viharaty āmra(pālivane ||)
Sva Roy 1,5 - 3,2 / [2] tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare divākaro nāma sārthavāhaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440750 (5.960):
tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare bimbisāro rājā rājyaṃ kārayati /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675925 (5.960):
yena rājagṛhaṃ nagaraṃ tadavasāriṃ tadanuprāptaḥ tatraiva viharāmi / rājagṛhe nagare // / ___tena khalu punas samayena udrako rāmaputro rājagṛhe prativasati /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735196 (0.026):
karoti sma | / Sva Roy 17,3 - 19,5 / [9] tena khalu samayena rājagṛhe nagare vimalo nāma sārthavāho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676858 (0.026):
saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | / tena khalu samayena rājagṛhe nagare girivalgusamāgamo nāma parva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548930 (0.026):
padmapatramivāmbhasā// / 089.007. tena khalu samayena rājagṛhe nagare ṣaṭ pūrṇādyāḥ śāstāro
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735692 (0.029):
udyānaṃ dine dine gatvā subhāṣitapustakaṃ vācayaṃs tiṣṭhati | tena khalu / samayena rājagṛhe nagare kāśisundarī nāma veśyā prativasati |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741415 (0.032):
tena khalu puna samayena rājagṛhe nagare saṃjayī nāma vairaṭīputro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594236 (0.040):
232.018. tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe bimbisāro rājā rājyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833712 (0.047):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena rājagṛhe mahānagare
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745281 (0.049):
rājadhānīm upaniḥsṛtya viharati bandhumatīyake dāve | / Sva Roy 215,1 - 216,1 / [81] tena khalu samayena bandhumatyāṃ rājadhānyāṃ karṇo nāma sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750607 (0.055):
kālena tena samayena | / Sva Roy 318,5 - 320,321 / [116] punar api rājā 'jātaśatruḥ sthavirānandam idam avocat | kiṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081613 (0.056):
tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājagṛhe mahānagare ruciraketurnāma
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745290 (0.057):
[81] tena khalu samayena bandhumatyāṃ rājadhānyāṃ karṇo nāma sārthavāhaḥ / prativasaty āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539872 (0.058):
062.010. tena khalu samayena vārāṇasyāṃ priyaseno nāma sārthavāhaḥ / prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vaiśravaṇadhanapratispardhī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647677 (0.058):
452.002. tena khalu samayena siṃhakalpāyāṃ siṃhako nāma sārthavāhaḥ / prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigrahaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525273 (0.064):
015.001. tena khalu samayena sūrpārake nagare nāma gṛhapatiḥ prativasati / āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
prativasaty āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620244 (0.0):
prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621916 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī prativasati, āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624107 (0.0):
śrāvastyām anyatamo gṛhapatiḥ śreṣṭhī prativasati āḍhyo mahādhano / mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639715 (0.0):
śrāvastyāṃ anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646450 (0.0):
sārthavāho babhūva āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647945 (0.0):
śrāvastyāṃ anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655001 (0.0):
rājagṛhe 'nyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656296 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658840 (0.0):
rājagṛhe nagaradvāre 'nyataro gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667301 (0.0):
anyatamaḥ śākya āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668015 (0.0):
anyatamaḥ kulaputraḥ prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669218 (0.0):
anyatamaḥ śākya āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675355 (0.0):
nāma śākyaḥ prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678560 (0.0):
śrāvastyāṃ puṣyo nāma śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682593 (0.0):
śrāvastyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683184 (0.0):
śrāvastyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684893 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāha āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691897 (0.0):
anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693593 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694283 (0.0):
śrāvastyām anyatamo brahmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratisparddhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620245 (0.0):
prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | sa ca śrāddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621918 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624114 (0.0):
mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627783 (0.0):
mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena śrutaṃ yathā rājā prasenajit kauśalo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639720 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652721 (0.0):
mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | tasya pañcamātrāṇīkṣuśālaśatāni, yatra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655009 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657016 (0.0):
śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658846 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | sa ca matsarī kuṭukuñcaka āgṛhītapariṣkāraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667309 (0.0):
anyatamaḥ śākya āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669221 (0.0):
anyatamaḥ śākya āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673637 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676101 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī trayāṇāṃ vedānāṃ pāragataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691901 (0.0):
anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696937 (0.0):
anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230774 (0.0):
āḍhyo mahādhane mahābhoge vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525284 (0.0):
āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541955 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī dvīpāntaradvīpagamanavidhijñno
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553627 (0.0):
prativasati āḍhyo mahādhāno mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho / vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576862 (0.0):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito / vaiśravaṇadhanapratispardhī/
kalatram ānītam | sa tayā sārddha krīḍati ramate paricārayati sma | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.018):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657557 (0.018):
tasyāṃ ca vaiśālyām anyataro brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668031 (0.018):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676138 (0.018):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681785 (0.018):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480741 (0.018):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500482 (0.018):
6.1059; MSV,Wi 108) prativasati tena sadṛśāt kulāt kalataram ānītaṃ sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881911 (0.018):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307928 (0.018):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049000 (0.018):
gṛhapatiḥ prativasati sma / tena sadṛśaṃ kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ / krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438004 (0.018):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639058 (0.018):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917191 (0.018):
SumAv_3: tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam. sa tayā sārdhaṃ krīḍati
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484860 (0.018):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624120 (0.018):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659781 (0.018):
śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684908 (0.018):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731925 (0.018):
prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ / (292r1 = GBM 896) tena sadṛśāt / kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801400 (0.018):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya (MSV III
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655014 (0.019):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621938 (5.960):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657030 (5.960):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayato naiva putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675376 (5.960):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487453 (5.960):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881920 (5.960):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / so 'putraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607606 (5.960):
286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431974 (5.960):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ putrābhinandī
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484867 (5.960):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ na putro na duhitā; sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976263 (0.015):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669237 (0.019):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691929 (0.019):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480743 (0.019):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500487 (0.019):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211942 (0.019):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218883 (0.019):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.019):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977739 (0.019):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624124 (0.020):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā navānāṃ māsānām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647964 (0.020):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657560 (0.020):
ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | daurgandhaṃ cāsyāḥ
putrahetor utkaṇṭhitaḥ paritapyate | deveṣu trayastriṃśeṣv anyatamasya
puṇyamaheśākhyasya devaputrasya pañcapūrvanimittāni prādurbhūtāni | sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531980 (0.028):
035.007. dharmatā khalu cyavanadharmaṇo devaputrasya pañca pūrvanimittāni
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1980515 (0.028):
samādhinimittam | cyavanadharmiṇo devaputrasya pañca pūrvanimittāni
buddhotpādavibhūṣitaṃ lokam avalokya nirvāṇābhilāṣīcchati manuṣyeṣu
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734441 (0.0):
[3] adrākṣīc chakro devendras taṃ devaputraṃ cyavanadharmmāṇaṃ / buddhotpādavibhūṣitaṃ lokam avalokya nirvāṇābhilāṣī icchati manuṣyeṣu
pratisaṃdhiṃ grahītum | / Sva Roy 3,2 - 4,5 / [3] adrākṣīc chakro devendras taṃ devaputraṃ cyavanadharmmāṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559088 (0.018):
120.007. adrākṣīcchakro devānāmindrastaṃ devaputramatyarthaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290982 (0.037):
atha śakro devendras taṃ devaputraṃ kūṭāgāra _ _ṃ sutaptaṃ kuśalamūlaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734509 (0.037):
Sva Roy 5,1 - 7,3 / [4] tataḥ śakro devendro devebhyas trayastriṃśebhya antarīkṣe rājagṛhe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559259 (0.048):
120.021. atha śakro devānāmindrastaṃ devaputramavalokayati kimasau
buddhotpādavibhūṣitaṃ lokam avalokya nirvāṇābhilāṣī icchati manuṣyeṣu
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734420 (0.0):
puṇyamaheśākhyasya devaputrasya pañcapūrvanimittāni prādurbhūtāni | sa / buddhotpādavibhūṣitaṃ lokam avalokya nirvāṇābhilāṣīcchati manuṣyeṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539361 (0.056):
kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāramanuprayacchāmi, kasya / buddhotpādavibhūṣitaṃ lokaṃ saphalīkaromi,
pratisaṃdhiṃ grahītum iti dṛṣṭvā ca punas taṃ devaputram upasaṃkramyovāca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559103 (0.057):
120.008. dṛṣṭvā punaryena sa devaputrastenopasaṃkrāntaḥ/ / 120.009. upasaṃkramya taṃ devaputramidamavocat hā kasmāt tvaṃ mārṣa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734421 (0.059):
buddhotpādavibhūṣitaṃ lokam avalokya nirvāṇābhilāṣīcchati manuṣyeṣu / pratisaṃdhiṃ grahītum | / Sva Roy 3,2 - 4,5
| sa cet tvaṃ mārṣa icchasi manuṣyeṣu pratisaṃdhiṃ grahītum | rājagṛhe
nagare divākarasya sārthavāhasya patnyāḥ kukṣau pratisaṃdhiṃ gṛhāṇeti | sa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734658 (0.051):
[5] yāvad asau devaputro devebhyas trayastriṃśebhyaś cyuto rājagṛhe nagare / divākarasya sārthavāhasya patnyāḥ kukṣim avakrāntaḥ | sa yata eva tasyāḥ
kathayati kauśikaṃ aśrāddho 'sau sārthavāhas tasya buddhe prasādo nāstīti
| śakraḥ kathayati | mārṣa gṛhāṇa tvaṃ ahan tathā kariṣyāmi yathāsau
sārthavāho buddhaśāsane 'bhiprasīdatīti | devaputraḥ kathayati | kauśika
sa ced asau sārthavāhaḥ sapatnīko yāvajjīvaṃ ratnatrayaṃ śaraṇaṅ gacched
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734612 (0.063):
'ham adyāgreṇa sapatnīko jāvajjīvaṃ ratnatrayaṃ śaraṇaṅ gacchāmīty atha
evam ahaṃ tasya sārthavāhasya patnyāḥ kukṣau pratisandhiṃ grahīṣyāmīti |
Sva Roy 5,1 - 7,3 / [4] tataḥ śakro devendro devebhyas trayastriṃśebhya antarīkṣe rājagṛhe
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734426 (0.037):
Sva Roy 3,2 - 4,5 / [3] adrākṣīc chakro devendras taṃ devaputraṃ cyavanadharmmāṇaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229299 (0.042):
ājānanti / tataḥ śakro devendraḥ anavataptān mahāsarasaḥ aṣṭāṃgopetasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577937 (0.045):
kalpayiṣyatītyuktvā prakrāntaḥ/ / 178.013. atha śakro devendro devāṃstrāyastriṃśān gatvā viśvakarmāṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559257 (0.045):
120.021. dharmatā khalu adhastāddevānāṃ jñānadarśanaṃ pravartate nordhvam/ / 120.021. atha śakro devānāmindrastaṃ devaputramavalokayati kimasau
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18700163 (0.054):
ovāhiyati tena bhaktaṃ sajjiyati // śakro devānām indro viśvakarmaṃ / devaputram āmantrayati // bhagavato ca bhikṣusaṃghasya ca mahantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614143 (0.055):
śakraḥ, tenopasaṃkramya bhaikṣamupanāmayate/ / 309.003. atha sa śakro devānāmindro rūpāvatīṃ striyametadvocat satyaṃ te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536836 (0.055):
052.019. tathā hyadhastāddevānāṃ jñānadarśanaṃ pravartate no tūpariṣṭāt/ / 052.020. atha śakro devānāmindro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559295 (0.056):
120.025. tatrāpi nādrākṣīt/ / 120.025. atha śakro devānāmindraḥ kutūhalajāto yena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793717 (0.057):
___śakro devānām indro anantakehi devaśatasahasrehi parivṛto gandhamālyam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001786 (0.057):
na bhikṣavo brahmā sabhāṃpatiḥ na śakro devānām indraḥ nāpi catvāro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614262 (0.062):
prādurbhūtam/ / 309.014. atha khalu śakro devendrastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666355 (0.062):
227) pāṃsukūlāni praviṣiṃceyam; atha khalu śakro devendro bhagavataś
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666397 (0.062):
pāṃsukūlāni śocayeyam; atha khalu śakro devendro bhagavataś cetasā cittam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666498 (0.062):
ahaṃ śāṇakāni pāṃsukūlāni praviṣiṃceyam; atha khalu śakro devendro mama
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666539 (0.062):
abhavat: kutra nv ahaṃ śāṇakāni pāṃsukūlāni śocayeyam; atha khalu śakro / devendro mama cetasā cittam ājñāyānyatarasmāt pradeśān mahatīṃ pāṣāṇaśilām
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9283117 (0.063):
atha śakro devendraḥ kṣititalacalanādakampite vividharatnaprabhodbhāsini
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9286201 (0.064):
vibhavamātrayārthijanapraṇayasammānanāṃ cakāra / atha śakro / devendrastasyemāmaviṣāditāṃ parame 'pi dāridrye pradānābhimukhatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067309 (0.064):
vādyāni devairuparyantarīkṣe pravāditāni? evamukte śakro devānāmindraḥ
nagare divākarasya sārthavāhasya gṛhe uparime talake pratyasthāt |
śakrasya devendrasya varṇānubhāvena sarvatra gṛhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577962 (0.036):
178.015. paraṃ bhadraṃ tava kauśiketi viśvakarmaṇā devaputreṇa śakrasya / devendrasya pratiśrutya āgataḥ/ / 178.016. prativiśiṣṭatarā nagaraśobhā nirmitā, divyo maṇḍalavāṭo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614049 (0.039):
stanau yathāpaurāṇau prādurbhūtau// / 308.028. atha śakrasya devānāmindrasyaitadabhavat atityāgo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536872 (0.039):
052.026. yatrāsau modate nārī kāśyapācāmadāyikā//2// iti// / 052.027. atha śakrasya devānāmindrasyaitadabhavat ime ca tāvanmanuṣyāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548387 (0.040):
087.019. tataścyutvā trāyastriṃśeṣu deveṣūpapatsyate/ / 087.020. śakrasya devendrasya putro bhaviṣyati/
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17216580 (0.041):
vistaraḥ 2 atha śakrasya devendrasya viśvakarmaṇ. + + /// devendra viṣāda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559503 (0.057):
121.013. prahāya mānuṣān kāyān divyān kāyānupāsate//3// / 121.014. atha bhagavāñ śakrasya devānāmindrasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577743 (0.063):
177.026. ityuktvā śokāgāraṃ praviśya avasthitaḥ/ / 177.027. śakrasya devendrasyādhastāt jñānadarśanaṃ pravartate/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630015 (0.064):
mahānagareṣv iryataha; śakrasya devendrasyaitad abhavat: ayaṃ bodhisatvo
divyenāvabhāsenāvabhāsitam adrākṣīd divākaraḥ sārthavāhas tu divyam
avabhāsaṃ dṛṣṭvā ca punar vismayotphullalocanaś caturdiśam avalokayitum
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478271 (0.052):
yavān saṃpannān* / dṛṣṭvā ca punar vismayotphullalocano gāthāṃ bhāṣate /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612167 (0.052):
301.025. paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān yavān saṃpannān/ / 301.025. dṛṣṭvā ca punarvismayotphullalocano gāthāṃ bhāṣate
ārabdhaḥ yāvat paśyati śakraṃ devendraṃ dṛṣṭvā ca punaḥ sahasaiva tasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480161 (0.015):
samanvāhartuṃ pravṛtto yāvat paśyati śakraṃ devendram* / sa kathayati /
padayor praṇipatyovāca devendra lābhā me sulabdhā me tvaṃ gṛham āyātaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24745201 (0.025):
lābhā me sulabdhā yasya me 'sārāt kāyāt sāram ādattaṃ bhaviṣyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764165 (0.025):
lābhā me su labdhā yasya me * a sārāt kāyāt sāram ādattaṃ bhaviṣyati | na
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652075 (0.045):
___atha khalv ānanda kṛkisya kāśirājño etad abhavat* // lābhā punar me / sulabdhā yasya me evaṃrūpo brahmacārī vijite prativasati dvipādakāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652020 (0.051):
mahārāja ghaṭikārasya kumbhakārasya etad abhavat* // labdhā me sulabdhā / lābhā yat punar asya me bhagavāṃ kāśyapo yāvad eko pi ativiśvasto // tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430710 (0.056):
saṃvṛttaḥ tasya me lābhās sulabdhā yasya me vijite evaṃvidhā
pavitrīkṛtañ cedaṃ gṛhaṃ yuṣmad āgamanena | tadājñāpyatāṃ kim
āgamanaprayojanam iti | śakro devendraḥ kathayati | sārthavāha tvam
aputraḥ putrābhinandī tad adyāgreṇa sapatnīko yāvajjīvaṃ ratnatrayaṃ
śaraṇaṃ gaccha | putras te bhaviṣyatīti || divākaraḥ sārthavāho hṛṣṭatuṣṭa
udagramanāḥ kathayati | devendra yathā tvam ājñāpayasi tathā karomy eṣo
'ham adyāgreṇa sapatnīko jāvajjīvaṃ ratnatrayaṃ śaraṇaṅ gacchāmīty atha
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734496 (0.063):
sa ced asau sārthavāhaḥ sapatnīko yāvajjīvaṃ ratnatrayaṃ śaraṇaṅ gacched
śakro devendro divākaraṃ sārthavāhaṃ sapatnīkaṃ śaraṇagamane pratiṣṭhāpya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577936 (0.046):
kalpayiṣyatītyuktvā prakrāntaḥ/ / 178.013. atha śakro devendro devāṃstrāyastriṃśān gatvā viśvakarmāṇaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229299 (0.052):
ājānanti / tataḥ śakro devendraḥ anavataptān mahāsarasaḥ aṣṭāṃgopetasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614262 (0.061):
prādurbhūtam/ / 309.014. atha khalu śakro devendrastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666355 (0.061):
227) pāṃsukūlāni praviṣiṃceyam; atha khalu śakro devendro bhagavataś
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666397 (0.061):
pāṃsukūlāni śocayeyam; atha khalu śakro devendro bhagavataś cetasā cittam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666498 (0.061):
ahaṃ śāṇakāni pāṃsukūlāni praviṣiṃceyam; atha khalu śakro devendro mama
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666539 (0.061):
abhavat: kutra nv ahaṃ śāṇakāni pāṃsukūlāni śocayeyam; atha khalu śakro / devendro mama cetasā cittam ājñāyānyatarasmāt pradeśān mahatīṃ pāṣāṇaśilām
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310471 (0.063):
vyavasāyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisamṃbuddhyase // ity uktvā śakro / devendras tatraivāntardadhāno 'bhūt //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793716 (0.063):
agārād anagāriyaṃ pravrajiṣyāmīti // / ___śakro devānām indro anantakehi devaśatasahasrehi parivṛto gandhamālyam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545837 (0.064):
puṣpaphalavṛkṣāśchinnāḥ, pānīyāni viṣadūṣitāni/ / 079.003. tataḥ śakro devendraḥ saṃlakṣayati na mama pratirūpam yadahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537080 (0.064):
piṇḍapātaṃ praveṣṭumārabdhaḥ/ / 053.017. atha śakro devendra ākāśasthaścāyuṣmato mahākāśyapasya piṇḍapātaṃ
rājagṛhād antarhito deveṣu trayastriṃśeṣv pratyaṣṭāt | tasya devaputrasya
bhavane tataḥ śakro devendras tasya devaputrasyaitat prakaraṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290981 (0.045):
atha śakro devendras taṃ devaputraṃ kūṭāgāra _ _ṃ sutaptaṃ kuśalamūlaṃ
vistareṇākhyātavān | / Sva Roy 7,3 - 9,10 / [5] yāvad asau devaputro devebhyas trayastriṃśebhyaś cyuto rājagṛhe nagare
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739254 (0.055):
prakaraṇaṃ vistareṇākhyātavantaḥ | / Sva Roy 99,2 - 101,102 / [43] tac chrutvā vihatāśo divākaraḥ sārthavāhas tīvra śokaduḥkhābhyāhato
divākarasya sārthavāhasya patnyāḥ kukṣim avakrāntaḥ | sa yata eva tasyāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734461 (0.051):
| sa cet tvaṃ mārṣa icchasi manuṣyeṣu pratisaṃdhiṃ grahītum | rājagṛhe / nagare divākarasya sārthavāhasya patnyāḥ kukṣau pratisaṃdhiṃ gṛhāṇeti | sa
kukṣim avakrāntas tata eva tasyāḥ sārthavāhapatnyāḥ śarīre parā
varṇapuṣkalatā prādurbhūtā | manojñaś ca gandhaḥ pravātum ārabdhaḥ |
pañcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme | katame pañca | raktaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622084 (0.0):
kukṣim avakrāntaḥ | pañcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646608 (0.0):
kukṣim avakrāntaḥ | paṃcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697756 (0.0):
satvanikāyāc cyutvā tasya prajāpatyāḥ kukṣim avakrāntaḥ | pañcāveṇikā / dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme | katame
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882035 (0.0):
avakrāntaḥ / paṃcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme / katame
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487605 (0.026):
/ paṃcāveṇikā dharmāḥ ekataḥ paṇḍitajātīye mātṛgrāme / katame paṃca /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539909 (0.037):
062.014. panñcāveṇīyā dharmā ihaikatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520851 (0.055):
sattvanikāyāccyutvā tasya prajāpatyāḥ kukṣimavakrāntaḥ/ / 001.014. pañcāveṇikā dharmā ekatye piṇḍatajātīye mātṛgrāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607760 (0.059):
286.015. pañcāveṇīyā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme/
puruṣaṃ jānāti | viraktaṃ jānāti | kālaṃ jānāti | ṛtuṃ jānāti | garbham
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622095 (0.0):
katame pañca | raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ puruṣaṃ jānāti | kālaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646619 (0.0):
katame paṃca | raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ {puruṣaṃ} jānāti | kālaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697771 (0.0):
pañca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti viraktaṃ {puruṣaṃ} jānāti | kālaṃ jānāti ṛtuṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487613 (0.0):
/ paṃcāveṇikā dharmāḥ ekataḥ paṇḍitajātīye mātṛgrāme / katame paṃca / / raktaṃ puruṣaṃ jānāti / kālaṃ jānāti / ṛtuṃ jānāti / garbham avakrāntaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882045 (0.0):
avakrāntaḥ / paṃcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme / katame / paṃca / raktaṃ puruṣaṃ jānāti / viraktaṃ jānāti / kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520862 (0.0):
001.014. katame pañca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ jānāti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539920 (0.0):
062.015. katame panñca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti, kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607768 (0.0):
286.015. katame pañca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti viraktaṃ jānāti/
avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho 'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622103 (0.0):
katame pañca | raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ puruṣaṃ jānāti | kālaṃ / jānāti ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646626 (0.0):
katame paṃca | raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ {puruṣaṃ} jānāti | kālaṃ / jānāti, ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697779 (0.0):
pañca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti viraktaṃ {puruṣaṃ} jānāti | kālaṃ jānāti ṛtuṃ / jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho 'vakrāmati taṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487621 (0.0):
raktaṃ puruṣaṃ jānāti / kālaṃ jānāti / ṛtuṃ jānāti / garbham avakrāntaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539929 (0.0):
062.015. katame panñca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti, kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti, / garbhamavakrāntaṃ jānāti, yasyāḥ sakāśādgarbho 'vakrāmati taṃ jānāti,
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882053 (1.192):
paṃca / raktaṃ puruṣaṃ jānāti / viraktaṃ jānāti / kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti / / garbham avakrāntaṃ jānāti / yasya sakāśād garbham avakrāmati taṃ jānāti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520873 (0.055):
001.016. yasya sakāśād garbhamavakrāmati taṃ jānāti/ / 001.016. dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607780 (0.055):
286.016. yasya sakāśādgarbhamavakrāmati tamapi jānāti/ / 286.017. dārakaṃ jānāti, dārikāṃ jānāti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683318 (0.057):
jānāti ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho
jānāti | dārikāṃ jānāti | sa ced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśṛtya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622110 (1.788):
jānāti ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho / 'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697786 (1.788):
jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho 'vakrāmati taṃ / jānāti | dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti | saced dārako bhavati, dakṣiṇaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487628 (1.788):
jānāti / yasya sakāśād garbho 'vakrāmati taṃ jānāti / dārakaṃ jānāti / / dārikāṃ jānāti / saced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati /
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882060 (1.788):
/ garbham avakrāntaṃ jānāti / yasya sakāśād garbham avakrāmati taṃ jānāti / / dārakaṃ jānāti / dārikāṃ jānāti / saced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683327 (0.033):
'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako / bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | {saced dārikā bhavati vāmaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539935 (0.041):
garbhamavakrāntaṃ jānāti, yasyāḥ sakāśādgarbho 'vakrāmati taṃ jānāti, / dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646627 (0.043):
jānāti, ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho / 'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520881 (0.049):
001.016. dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti/ / 001.017. saceddārako bhavati, dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607788 (0.049):
286.017. dārakaṃ jānāti, dārikāṃ jānāti/ / 286.017. saceddārako bhavati, dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622135 (0.059):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646659 (0.059):
diṣṭyāryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ / kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657184 (0.059):
āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, / niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683353 (0.059):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697811 (0.059):
vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya / tiṣṭhati, niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882085 (0.059):
vardhasvāpannasatvāsmi saṃvṛttā / yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya / tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyati / so 'py āttamanāttamanā udānam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520906 (0.059):
001.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539960 (0.059):
062.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607814 (0.059):
286.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734739 (0.059):
āpannasattvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati / niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | śrutvā ca punaḥ so 'py āttamanātamanāḥ
tiṣṭhati | sa ced dārikā bhavati | vāmaṃ kukṣin niḥsṛtya tiṣṭhati | sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539942 (0.041):
062.017. saceddārako bhavati, dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati/ / 062.017. saceddārikā bhavati, vāmaṃ kukṣiṃniśritya tiṣṭhati/
āttamanāttamanā svāmine ārocayati | diṣṭyāryaputra varddhase |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520899 (0.0):
001.018. sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra / vardhasva/
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882075 (0.029):
sāttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati / diṣṭyāryaputra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539954 (0.030):
062.018. sā āttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra vardhasva,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607806 (0.033):
286.018. sā āttamanāḥ svāminn ārocayati diṣṭyā vardhasva āryaputra/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487641 (0.050):
saced dārikā bhavati vāmaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati / sā āttamanāttamanāḥ / svāminārocayati / diṣṭyā āryaputra vardhase / āpannasatvāsmi saṃvṛttā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683341 (0.052):
kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati |} sā āttamanāḥ svāmina ārocayati: diṣṭyā / āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ
āpannasattvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622135 (1.192):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646659 (1.192):
diṣṭyāryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ / kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657184 (1.192):
hṛṣṭatuṣṭapramuditayā svāmine niveditam: diṣṭyā āryputra vardhase | / āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683353 (1.192):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697811 (1.192):
vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882086 (1.192):
vardhasvāpannasatvāsmi saṃvṛttā / yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520906 (1.192):
001.018. sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra / vardhasva/ / 001.018. āpannasattvāsmi saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539960 (1.192):
062.018. sā āttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra vardhasva, / āpannasattvāsmi saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607815 (1.192):
286.018. sā āttamanāḥ svāminn ārocayati diṣṭyā vardhasva āryaputra/ / 286.019. āpannasattvāsmi saṃvṛttā/ / 286.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487653 (0.018):
svāminārocayati / diṣṭyā āryaputra vardhase / āpannasatvāsmi saṃvṛttā / / yathā ca me dakṣiṇakukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622110 (0.029):
'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako / bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | saced dārikā bhavati vāmaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683327 (0.029):
'vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako / bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | {saced dārikā bhavati vāmaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697786 (0.029):
jānāti | dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti | saced dārako bhavati, dakṣiṇaṃ / kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | saced dārikā bhavati, vāmaṃ kukṣiṃ niśritya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487628 (0.029):
dārikāṃ jānāti / saced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati /
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882060 (0.029):
/ dārakaṃ jānāti / dārikāṃ jānāti / saced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati / saced dārikā bhavati vāmaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214330 (0.055):
niveditam* / deva āpannasatvāsmi saṃvṛtteti / tena tasyā viralī / aṅgulimudrā ca dattā / uktā ca / yadi dārikā bhavati tavaiva / atha
niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | śrutvā ca punaḥ so 'py āttamanātamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622137 (0.0):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646662 (0.0):
diṣṭyāryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ / kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657187 (0.0):
āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, / niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683355 (0.0):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ / niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697814 (0.0):
vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya / tiṣṭhati, niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487655 (0.0):
yathā ca me dakṣiṇakukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882087 (0.0):
vardhasvāpannasatvāsmi saṃvṛttā / yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya / tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyati / so 'py āttamanāttamanā udānam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607820 (0.0):
286.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520907 (0.030):
001.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539961 (0.030):
062.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
pūrvakāyam abhyunnamayya dakṣiṇam bāhum abhiprasāryodānam udānayati | apy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622151 (0.0):
pūrvakāyam atyunnamayya *{abhyunnamayya}* dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya / udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646673 (0.0):
kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py / āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam abhyunnamayya dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657195 (0.0):
niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam / abhyunnamayya dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya udānam udanayati: apy evāhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683370 (0.0):
pūrvakāyam abhyunnamayya (Speyer: atyunnamayya) dakṣiṇaṃ bāhum / abhiprasārya udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697827 (0.0):
abhyunnamayya (Speyer: atyunnamayya) dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasāryodānam / udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* | jāto me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487668 (0.0):
(fol. 176v1 = GBM 6.1021) / so 'py āttamanāttamanāḥ pūrvaṃ kāyam / abhyunnamayya dakṣiṇabāhum abhiprasāryodānam udānayati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607829 (0.0):
bhaviṣyatīti/ / 286.020. so 'pyāttamanāttamanāḥ pūrvaṃ kāyamunnamayya dakṣiṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628410 (0.012):
kumārair evaṃ kartuṃ; deva śakyam; atha virūḍhakaḥ ikṣvākurājaḥ pūrvaṃ / kāyam abhyunnamayya dakṣiṇabāhum abhiprasāryodānam udānayati; śakyā bata
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527706 (0.014):
022.002. tato 'nāthapiṇḍado gṛhapatiḥ pūrvaṃ kāyamabhyunnamayya dakṣiṇaṃ / bāhuṃ prasāryodānamudānayati aho buddhaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654832 (0.019):
473.001. iti śrutvā rājā bimbisāra āttamanāḥ pūrvakāyamabhyunnamayya / dakṣiṇabāhumābhiprasāryodānamudānayati aho buddhaḥ, aho dharmaḥ, aho
evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyaṃ jāto me syān nāvajātaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622162 (0.0):
pūrvakāyam atyunnamayya *{abhyunnamayya}* dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya / udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646673 (0.0):
āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam abhyunnamayya dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya / udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657209 (0.0):
cirakālābhilaṣitaṃ / Vaidya, p. 123 / putramukhaṃ paśyeyam* | jāto me syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683381 (0.0):
pūrvakāyam abhyunnamayya (Speyer: atyunnamayya) dakṣiṇaṃ bāhum / abhiprasārya udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697838 (0.0):
abhyunnamayya (Speyer: atyunnamayya) dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasāryodānam / udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* | jāto me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487680 (0.0):
abhyunnamayya dakṣiṇabāhum abhiprasāryodānam udānayati / / apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* / samajāto me syān
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882105 (0.0):
tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyati / so 'py āttamanāttamanā udānam / udānayati / apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyaṃ samajāto me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520919 (0.0):
001.019. so 'pi āttamanāttamanā udānam udānayati apyevāhaṃ / cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539973 (0.0):
062.020. so 'pyāttamanāttamanā udānamudānayati apyevāhaṃ / cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607834 (0.0):
bāhumabhiprasārya udānamudānayati apyevāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594934 (0.023):
daksiṇaṃ vāhum unnamya nandann evam udānayat // Rm_10.73{73} // / cirābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyaṃ sāṃprataṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573314 (0.040):
dhanyo 'smi nāvagītaḥ syād devatānuprasādataḥ // Rm_1.67{67} // / cirābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeya sāṃprataṃ /
kṛtyāni me kurvvīta bhṛtaḥ pratibibhṛyād dāyādyaṃ pratipadyet | kulavaṃśo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487689 (0.003):
apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* / samajāto me syān / nāvajātaḥ / kṛtyāni me kurvīta / bhṛtaḥ pratibibhṛyāt* / dāyādyaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882114 (0.003):
syān nāvajātaḥ / kṛtyāni me kurvīta bhṛtaḥ pratibibhṛyād dāyādyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622170 (0.024):
jāto me syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta | bhṛtaḥ pratibibhṛyāt | dāyād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657217 (0.024):
putramukhaṃ paśyeyam* | jāto me syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683389 (0.024):
paśyeyam* | jāto me syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta | bhṛtaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697846 (0.024):
syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta | bhṛtaḥ pratibibhṛyāt* | dāyād yaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12630382 (0.052):
kṛtyāni me prakurvīta vibhṛyāc ca bhṛtaḥ prati / / dāyādyaṃ pratipadyeta vaṃśo pi syāc cirasthitaḥ // Rm_23.120{20} //
me cirasthitikaḥ syād asmākañ cātyatītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtam vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622174 (1.192):
yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622183 (1.192):
yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646705 (1.192):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657221 (1.192):
bhṛtaḥ pratibibhṛyāt* | dāyād yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me / cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657230 (1.192):
bhṛtaḥ pratibibhṛyāt* | dāyād yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me / cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683393 (1.192):
pratibibhṛyāt | dāyād yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683402 (1.192):
pratibibhṛyāt | dāyād yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697850 (1.192):
pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697859 (1.192):
pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487692 (1.192):
pratipadyeta / kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* / asmākaṃ cāpy
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882117 (1.192):
pratipadyeta kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* / asmākaṃ cāpy
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607851 (1.192):
286.022. dāyādyaṃ me pratipadyeta/ / 286.023. kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607860 (1.192):
286.023. kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt/ / 286.023. asmākaṃ cāpyatītakālagatānāmalpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520944 (0.021):
001.021. dāyādyaṃ pratipadyeta/ / 001.021. kulavaṃśo me cirasthitiko bhaviṣyati/
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13017495 (0.047):
kariṣyati dravyasvāmī ca bhaviṣyati. kālagatānāṃ ca pitṛpiṇḍaṃ dāsyati. / kulavaṃśaś ca cirasthitiko bhaviṣyati. imāni pañca sthānāni
dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākañ ca nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate | idaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646712 (0.0):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657238 (0.0):
cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā / dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate: idaṃ tayor
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683409 (0.0):
| asmākaṃ cāpy atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697867 (0.0):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā mama
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607864 (0.0):
286.023. asmākaṃ cāpyatītakālagatānāmalpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487708 (0.016):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ / nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate / idaṃ tayor yatra tatropapannayor gacchator
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520947 (0.017):
001.022. asmākaṃ cāpyatītakālagatānāmalpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni dattvā / puṇyāni kṛtvā dakṣiṇāmādeśayiṣyati idaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622190 (0.029):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā kṛtyāni kṛtvā asmākaṃ
tayor yatra tatropapannayor gacchator anugacchatv iti / Sva Roy 10,2 - 12,3 / [6] āpannasattvāñ caināṃ viditvā upariprāsādatalagatām ayantritāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622203 (0.0):
nāmnā dakṣiṇām ādekṣyati: idaṃ tayor yatratatropapannayor gacchator / anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ viditvopariprāsādatalagatām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657250 (0.0):
dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate: idaṃ tayor / yatrayatropapannayor gacchator anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683422 (0.0):
kṛtvā asmākaṃ nāmnā dakṣiṇām ādekṣyati: idaṃ tayor yatratatropapannayor / gacchator anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697879 (0.0):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā mama / nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate: idaṃ tayor yatratatropapannayor gacchator
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487720 (0.0):
atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ / nāmnā dakṣiṇām ādekṣyate / idaṃ tayor yatra tatropapannayor gacchator
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882147 (0.0):
(MSV IV 161) nāmnā dakṣiṇām ādekṣyati / idaṃ tayor yatra yatropapannayor / gacchator anugacchatv iti / āpannasatvāṃ caināṃ viditvā upari
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540015 (0.0):
nāṃnā dakṣiṇāmādiśet idaṃ / tayoryatratatropapannayorgacchatoranugacchatviti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607878 (0.0):
puṇyāni kṛtvā asmākaṃ nāṃnā dakṣiṇāmādekṣyati idaṃ / tayoryatratatropapannayorgacchatoranugacchatu iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520952 (0.035):
puṇyāni kṛtvā dakṣiṇāmādeśayiṣyati idaṃ / tayoryatratatropapannayorgacchatoranugacchatviti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520962 (0.038):
001.024. āpannasattvāṃ ca tāṃ viditvā upariprasādatalagatāmayantritāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646723 (0.048):
anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ viditvopariprāsādatalagatām / ayantritāṃ dhārayati | śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair
dhārayati | śīte śītopakaraṇai uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622212 (0.0):
anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ viditvopariprāsādatalagatām / ayantritāṃ dhārayati | śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657258 (0.0):
viditvopariprāsādatalagatām ayantritāṃ dhārayati śīte śītopakaraṇair uṣṇe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683431 (0.0):
viditvopariprāsādatalagatām ayantritāṃ dhārayati, śīte śītopakaraṇair uṣṇe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697888 (0.0):
anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ viditvā upariprāsādatalagatām / ayantritāṃ dhārayati, śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487728 (0.0):
āpannasatvāṃ caināṃ viditvā upari prāsādatalagatām ayantritāṃ dhārayati / śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair (MSV I 132)
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882154 (0.0):
prāsādatalagatām ayantritāṃ dhārayati śīte śītopakaraṇair uṣṇe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520971 (0.0):
001.024. āpannasattvāṃ ca tāṃ viditvā upariprasādatalagatāmayantritāṃ / dhārayati śīte śītopakaraṇairuṣṇa uṣṇopakaraṇairvaidyaprajñaptairāhārair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994022 (0.0):
paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā upasthīyate śīte / śītopakaraṇaiḥ uṣṇe uṣṇopakaraṇaiḥ vaidyaprajñaptair āhāraiḥ, nātitiktaiḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483581 (0.0):
devyāḥ kukṣāv upapannaḥ iti; yāvad asāv upasthīyate śīte śītopakaraṇair / uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540021 (0.014):
062.024. āpannasattvāṃ caināṃ viditvā upariprāsādatalagatāmayantritāṃ / dhārayati uṣṇa uṣṇopakaraṇaiḥ śīte
āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622223 (0.0):
ayantritāṃ dhārayati | śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair / vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657270 (0.0):
uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697888 (0.0):
ayantritāṃ dhārayati, śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair / vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487735 (0.0):
śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair (MSV I 132) / āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurakair nātikaṭukair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520982 (0.0):
dhārayati śīte śītopakaraṇairuṣṇa uṣṇopakaraṇairvaidyaprajñaptairāhārair / nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540040 (0.0):
śītopakaraṇairvaidyaprajñnaptairāhārair nātiśītair nātyuṣṇair nātitiktair / nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553669 (0.0):
kālartukaiścopakaraṇairanuvidhīyate, vaidyaprajñaptaiścāhārair nātitiktair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994029 (0.0):
śītopakaraṇaiḥ uṣṇe uṣṇopakaraṇaiḥ vaidyaprajñaptair āhāraiḥ, nātitiktaiḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483592 (0.0):
uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697899 (0.034):
nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ |
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882167 (0.034):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646743 (0.039):
vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair / nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683439 (0.053):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais
nātikaṣāyais tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622233 (0.0):
nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657280 (0.0):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683452 (0.0):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ | / hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697904 (0.0):
nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487751 (0.0):
āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurakair nātikaṭukair / nātikaṣāyais tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882171 (0.0):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520992 (0.0):
nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair / nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540049 (0.0):
nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair / nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitairāhāraiḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994042 (0.0):
nātyamlaiḥ nātilavaṇaiḥ nātimadhuraiḥ nātikaṭukaī nātikaṣāyaiḥ / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitaiḥ; hārārdhahāravibhūṣitagātrī
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483596 (5.960):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇāmadhurakaṭukakaṣāyvivarjitair (A 333b) āhārair
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623255 (0.010):
upasaṃkrāntānnānāvidharasarasāgrairmadhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaiḥ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12539650 (0.010):
tadviśeṣaiś ca [priyāpriyaiḥ] madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyair
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537103 (0.012):
sapta rasā iti nimirvaidehaḥ madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537114 (0.012):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāvyaktāḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7683111 (0.012):
madhurāmlalavaṇakaṭukaṣāyatiktabhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ ṣaḍvidhaḥ /
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620195 (0.012):
vadati / ṣaḍāśrayam iti kasmāt madhurāmlalavaṇatiktakaṭukaṣāyarasān
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177366 (0.012):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaṣaḍrasopabṛṃhitsya saṃyktasyānnasya
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434821 (0.013):
kaṭukatiktakaṣāyāmlamadhuralavaṇāś ceti ṣaṭ āsvādāḥ // 19
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18729775 (0.020):
ca amlalavaṇamadhuratiktakaṭukakaṣāyāṇi siddhesi yathā sarvehi tehi
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780298 (0.027):
tatra kaṭutiktakaṣāyakṣāramadhurāmlalavaṇādayo rasaviśeṣā upalabhyante |
hārārdhahāravibhūṣitagātrtrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622243 (0.0):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair / hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646765 (0.0):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657283 (0.0):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ | / hārārdhahāravirājitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657290 (0.0):
hārārdhahāravirājitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683454 (0.0):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ | / hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487753 (0.0):
nātikaṣāyais tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair / hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavihāriṇīṃ mañcān
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882187 (0.0):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* / na cāsyāḥ kiṃcid
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521002 (0.0):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ, / hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasamiva nandanavanavicāriṇīṃ mañcānmañcaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483602 (0.0):
tiktāmlalavaṇāmadhurakaṭukakaṣāyvivarjitair (A 333b) āhārair / hārārdhahāravibhūṣitagātrī apsarā iva nandanavanavicāriṇī mañcān mañcaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487760 (0.016):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavihāriṇīṃ mañcān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607897 (0.022):
tiktāmlalavaṇamadhurkaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ/ / 286.026. hārārdhahāravibhūṣitagātrīmapsarasamiva nandanavanacāriṇīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540058 (0.027):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitairāhāraiḥ/ / 062.026. hārārdhahāravibhūṣitagātrīmapsarasamiva nandanavanacāriṇīṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483610 (0.030):
tiktāmlalavaṇāmadhurakaṭukakaṣāyvivarjitair (A 333b) āhārair / hārārdhahāravibhūṣitagātrī apsarā iva nandanavanavicāriṇī mañcān mañcaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553684 (0.035):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitairāhāraiḥ/ / 104.008. hārārdhahārabhūṣitagātrā apsareva nandanavanacāriṇī mañcānmañcaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994045 (0.039):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitaiḥ; hārārdhahāravibhūṣitagātrī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553691 (0.043):
104.008. hārārdhahārabhūṣitagātrā apsareva nandanavanacāriṇī mañcānmañcaṃ / pīṭhātpīṭhamanavatarantī adharimāṃ bhūmim/
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmiṃ | na cāsyāḥ kiñcid
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622250 (0.0):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646772 (0.0):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657297 (0.0):
hārārdhahāravirājitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882194 (0.0):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* / na cāsyāḥ kiṃcid
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607902 (0.011):
286.026. hārārdhahāravibhūṣitagātrīmapsarasamiva nandanavanacāriṇīṃ / mañcānmañcaṃ pīṭhātpīṭhamanavatarantīmadharimāṃ bhūmim/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487768 (0.015):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavihāriṇīṃ mañcān / mañcaṃ pīṭhāt pīṭham avatarantīm adharimāṃ bhūmim* / na cāsyāḥ kiṃcid
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483614 (0.028):
hārārdhahāravibhūṣitagātrī apsarā iva nandanavanavicāriṇī mañcān mañcaṃ / pīṭhāt pīṭham anavatarantī adharāṃ bhūmiṃ, na cāsyā kiṃcid amanojñāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683469 (0.031):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521003 (0.032):
hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasamiva nandanavanavicāriṇīṃ mañcānmañcaṃ / pīṭhātpīṭham{na}vatarantīmupa{madha?}rimāṃ bhūmim/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553694 (0.041):
104.008. hārārdhahārabhūṣitagātrā apsareva nandanavanacāriṇī mañcānmañcaṃ / pīṭhātpīṭhamanavatarantī adharimāṃ bhūmim/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540064 (0.048):
manñcānmanñcaṃ pīṭhātpīṭhamanavatarantīmadharimāṃ bhūmim/ / 062.027. na cāsyākiṃcidamanojñnaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya
amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānām vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622258 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646780 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657302 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683477 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487776 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham avatarantīm adharimāṃ bhūmim* / na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya / sā aṣṭānāṃ vā
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882203 (0.0):
mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharimāṃ bhūmim* / na cāsyāḥ kiṃcid / amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya / sāṣṭānāṃ vā navānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483626 (0.0):
pīṭhāt pīṭham anavatarantī adharāṃ bhūmiṃ, na cāsyā kiṃcid amanojñāṃ / śabdaśravaṇam yāvad eva garbhasya paripākāya; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553706 (0.013):
104.010. na cāsyāḥ kiṃcidamanojñaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607912 (0.013):
286.027. na cāsyāḥ kiṃcidamanojñaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521017 (0.025):
001.027. na <2>cāsya amanojñaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya paripākāya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540075 (0.040):
062.027. na cāsyākiṃcidamanojñnaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya / paripākāya/ / 062.028. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647699 (0.040):
452.004. na cāsyāḥ kiṃcidamano 'jñaśabdaśravaṇam yāvadgarbhasya / paripākāya/ / 452.005. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994064 (0.043):
adharimāṃ bhūmiṃ; na cāsyāḥ kiṃcid amanojñāṃ śabdaśravaṇaṃ yāvad garbhasya / paripākāya
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622265 (0.0):
amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624137 (0.0):
paricārayataḥ gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā navānāṃ māsānām / atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646787 (0.0):
amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647976 (0.0):
paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | sa unnīto vardhito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649641 (0.0):
māsaiḥ sā devī prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655031 (0.0):
patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jātaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659795 (0.0):
ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667332 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ / vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681832 (0.0):
yāvat taraiva samudramadhye prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682689 (0.0):
tasyāḥ kāyāt surabhir gandhaḥ pravāti | yāvan navānāṃ māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyasumanaḥkañcikayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683484 (0.0):
amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya || / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684181 (0.0):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ kāṣāyavastraṃ prāvṛtya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684940 (0.0):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687110 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691184 (0.0):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693624 (0.0):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696067 (0.0):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ jātamātrasya sarvaśarīraṃ piṭakaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696961 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ / vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | jātamātrasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697941 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700382 (0.0):
devī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ kuṇālasadṛśābhyāṃ
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683488 (0.0):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684942 (0.0):
dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687780 (0.0):
ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā kapphiṇa iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690056 (0.0):
iva rājyaṃ pālayati | tasya bhrātṛputro rāṣṭrapālo nāmnā abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya vinayakālam avekṣya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693628 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ prakṛtijātismaraś ca | sa svakaṃ hastaṃ gṛhītvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695400 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | sa jātamātra eva gṛham avalokya vācaṃ niścārayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697945 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966073 (0.0):
dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917252 (0.0):
SumAv_6: tasya putro vṛṣabhadatto nāma, so 'py abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ, sa cānyatīrthyasaṃsargān nirgrantheṣv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735055 (0.0):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737534 (0.0):
vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā hā katham ayaṃ kumāra evamabhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745187 (0.0):
karmaṇo vipāke nādya mahādhane mahābhoge kule jātaḥ | evamabhirupo / darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737944 (0.003):
| hā apratikūla | hā manorathaśatair labdha | hā abhirūpa darśanīya / prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734966 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735772 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659796 (0.037):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667955 (0.061):
prāsādikā darśanīyā paramaśubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatā, / suvarṇavarṇacchavirabhinīlakeśyabhinīlanetrā manojñagandhā brahmasvarā
samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737537 (0.0):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ | paṇḍito vinītaḥ peśalo dakṣaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745195 (0.0):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734973 (0.005):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735776 (0.005):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737945 (0.057):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
avaguṇṭhitavigrahaḥ sarvaśarīrāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc cāsya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734982 (5.960):
samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair / avaguṇṭhitavigrahaṃ kāyāc cāsya candanagandho vāti mukhāc ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745203 (5.960):
varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair / vastrair avaguṇṭhitavigrahaḥ | kāyāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473220 (0.014):
sarvaromakūpebhyaś candanagandho vāti mukhāc ca utpalagandhaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636618 (0.024):
tasya mukhāt padmagandho vāti śarīrāc ca candanagandhaḥ | tata ārāmikeṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308742 (0.024):
mukhāt padmagandho vāti / śarīrāc ca candanagandhaḥ / tata ārāmikeṇa rājñe
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27676167 (0.024):
virājitagātraḥ / tasya mukhāt padmagandho vāti / śarīrāc ca candanagandhaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668050 (0.026):
mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam* | tasya mukhān nīlotpalagandho / vāti sarvaśarīrāc candanagandhaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668070 (0.033):
mukān nīlotpalagandho vāti, śarīrāc candanagandhaḥ, tasmād bhavatu
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735781 (0.042):
samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair / avaguṇṭhitavigrahaṃ dṛṣṭvā ca punar asyā etad abhavat | aho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668320 (0.046):
nīlotpalagandho vāti, sarvaśarīrāc candanagandhaś ca | bhagavān āha:
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744302 (0.049):
kāyād vahati sarvasmād gandhāś candanasannibhaḥ | / gandho nīlotpalasyaiva tathā vāti mukhāc ca me |46|
nīlotpalagandhaḥ | tasya jātamātrasya tasmin gṛhe vastravarṣaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745203 (0.038):
vastrair avaguṇṭhitavigrahaḥ | kāyāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc ca / nīlotpalagandho janmani cāsya vastravaryaṃ karṇikārakusumavaryaṃ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734982 (0.042):
avaguṇṭhitavigrahaṃ kāyāc cāsya candanagandho vāti mukhāc ca / nīlotpalagandhaḥ | vastravaryaṃ karṇikārakusumavarṣañ ca patitaṃ | tāni ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473220 (0.058):
sarvaromakūpebhyaś candanagandho vāti mukhāc ca utpalagandhaḥ /
karṇikārakusumavarṣañ ca patitam | tāni ca vastrāṇi suvarṇavarṇāni |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734991 (0.0):
nīlotpalagandhaḥ | vastravaryaṃ karṇikārakusumavarṣañ ca patitaṃ | tāni ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745212 (0.064):
nīlotpalagandho janmani cāsya vastravaryaṃ karṇikārakusumavaryaṃ ca / patitaṃ | tāni ca vastrāṇi suvarṇavarṇāni evam atyārtha maharddhiko
Sva Roy 12,3 - 14,3 / [7] tatas tām atyadbhutāṃ tasya ca rūpaudāryasampadāṃ dṛṣṭvā divākarasya
sārthavāhasya patnī parijanaś ca param vismayam āpannaḥ | divākaraś ca
sārthavāho gṛhasya bahir dvārakoṣṭhake sthitaḥ | tasya niveditaṃ
sārthavāho diṣṭyā varddhase putras tu jāta iti | sa hṛṣṭatuṣṭodagramanā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607957 (0.021):
286.031. antaḥpurikābhī rājñe niveditam deva, diṣṭyā vardhasva/ / 286.032. putraste jāta iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554030 (0.027):
tvaritvaritamāgacchasīti? sa kathayati gṛhapte, diṣṭyā vardhase, putraste / jāta iti/
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735018 (0.034):
puṇyamaheśākhyaḥ putro jāta iti | hṛṣṭatuṣṭapramuditamanās tāni ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636643 (0.050):
putra iti | tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca: evam eva putra yathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308767 (0.050):
putra iti // tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca / evam eva putra yathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27676192 (0.050):
tāta ahaṃ te 'putrasya putra iti // tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca /
gṛhaṃ praviṣṭo yāvat paśyati kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735762 (0.0):
kāśisundarī dārikā suvarṇavarṇaṃ kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ / prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488327 (0.036):
sudhanaṃ kumāram abhirūpaṃ darśanīyaṃ prāsādikam* / dṛṣṭvā ca punar
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18738256 (0.061):
saṃvṛtto paśyati ca taṃ kumāraṃ prāsādikaṃ darśanīyaṃ buddhimantaṃ ca
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735772 (0.0):
kāśisundarī dārikā suvarṇavarṇaṃ kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ / prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737944 (0.003):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734882 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735055 (0.003):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737534 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745187 (0.003):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667955 (0.060):
prāsādikā darśanīyā paramaśubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatā, / suvarṇavarṇacchavirabhinīlakeśyabhinīlanetrā manojñagandhā brahmasvarā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637578 (0.061):
prāsādikāṃ darśanīyāṃ paramayā śubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatāṃ / suvarṇavarṇacchavimabhinīlakeśīṃ suvibhaktasamāṅgapratyaṅgaśarīrāṃ
samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735783 (0.0):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734889 (0.005):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737537 (0.005):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ | paṇḍito vinītaḥ peśalo dakṣaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745194 (0.005):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737945 (0.059):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
avaguṇṭhitavigrahaṃ kāyāc cāsya candanagandho vāti mukhāc ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734899 (5.960):
samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair / avaguṇṭhitavigrahaḥ sarvaśarīrāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc cāsya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745203 (5.960):
varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair / vastrair avaguṇṭhitavigrahaḥ | kāyāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473220 (0.014):
sarvaromakūpebhyaś candanagandho vāti mukhāc ca utpalagandhaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668069 (0.033):
mukān nīlotpalagandho vāti, śarīrāc candanagandhaḥ, tasmād bhavatu
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744302 (0.049):
kāyād vahati sarvasmād gandhāś candanasannibhaḥ | / gandho nīlotpalasyaiva tathā vāti mukhāc ca me |46|
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668320 (0.052):
nīlotpalagandho vāti, sarvaśarīrāc candanagandhaś ca | bhagavān āha:
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735781 (0.056):
samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair / avaguṇṭhitavigrahaṃ dṛṣṭvā ca punar asyā etad abhavat | aho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668049 (0.056):
mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam* | tasya mukhān nīlotpalagandho / vāti sarvaśarīrāc candanagandhaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636616 (0.058):
tasya mukhāt padmagandho vāti śarīrāc ca candanagandhaḥ | tata ārāmikeṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308740 (0.058):
mukhāt padmagandho vāti / śarīrāc ca candanagandhaḥ / tata ārāmikeṇa rājñe
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27676165 (0.058):
virājitagātraḥ / tasya mukhāt padmagandho vāti / śarīrāc ca candanagandhaḥ
nīlotpalagandhaḥ | vastravaryaṃ karṇikārakusumavarṣañ ca patitaṃ | tāni ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734910 (0.0):
nīlotpalagandhaḥ | tasya jātamātrasya tasmin gṛhe vastravarṣaṃ / karṇikārakusumavarṣañ ca patitam | tāni ca vastrāṇi suvarṇavarṇāni |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734899 (0.033):
avaguṇṭhitavigrahaḥ sarvaśarīrāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc cāsya / nīlotpalagandhaḥ | tasya jātamātrasya tasmin gṛhe vastravarṣaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745210 (0.033):
vastrair avaguṇṭhitavigrahaḥ | kāyāc cāsya candanagandho vāti | mukhāc ca / nīlotpalagandho janmani cāsya vastravaryaṃ karṇikārakusumavaryaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473220 (0.049):
sarvaromakūpebhyaś candanagandho vāti mukhāc ca utpalagandhaḥ /
vastrāṇi suvarṇavarṇāni dṛṣṭvā ca punaḥ paramaprītiprāmodya udānam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734911 (0.0):
karṇikārakusumavarṣañ ca patitam | tāni ca vastrāṇi suvarṇavarṇāni |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745214 (0.042):
nīlotpalagandho janmani cāsya vastravaryaṃ karṇikārakusumavaryaṃ ca / patitaṃ | tāni ca vastrāṇi suvarṇavarṇāni evam atyārtha maharddhiko
udānayati aho lābhā me sulabdhāḥ aho paripūṇo me manoratho yasya me īdṛśaḥ
puṇyamaheśākhyaḥ putro jāta iti | hṛṣṭatuṣṭapramuditamanās tāni ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734942 (0.034):
sārthavāho diṣṭyā varddhase putras tu jāta iti | sa hṛṣṭatuṣṭodagramanā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20173568 (0.045):
07,019.026c kṣaṇenaivābhavad droṇo nātihṛṣṭamanā iva / 07,019.026d*0142_01 sa hi jāto mahāraudro droṇasya nidhanaṃ prati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636643 (0.047):
putra iti | tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca: evam eva putra yathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308767 (0.047):
putra iti // tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca / evam eva putra yathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27676192 (0.047):
tāta ahaṃ te 'putrasya putra iti // tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638892 (0.048):
samyaksaṃbuddhena sa sārthavāhaḥ pratyekabodhau vyākṛtaḥ | tato / hṛṣṭatuṣṭapramuditamanāḥ svagṛham āgataḥ | prajāpatī cāsya tena kālena
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311940 (0.055):
evāvatīrya hṛṣṭatuṣṭapramuditamanās tebhyo dvijātibhyas taṃ gajavaram
vastrāṇi śramaṇabrāhmaṇakṛpaṇavanīpakasuhṛtsambandhibāndhavebhyo dattāni |
Sva Roy 14,3 - 17,3 / [8] tasya ca kumārasya trīṇi saptakāny ekaviṃśati divasān vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003574 (0.024):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi / saptakāny ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801422 (0.024):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny / ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483657 (0.024):
tasyā (Adhik-v 64) eva pratipāditāḥ; tataḥ trīṇi saptakāny / ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyṃ vyavasthāpyate: kiṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011905 (0.031):
prasūtā; dārikā jātā; tasyās trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān vistareṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487857 (0.032):
sarvabandhanamokṣaṃ kuruteti / tasyaivaṃ trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān / vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate / kiṃ bhavatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580401 (0.032):
186.012. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/ / 186.013. tasya trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607998 (0.034):
prayacchata, sarvabandhanamokṣaṃ ca kuruteti/ / 287.003. tasyaivaṃ trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātakarma
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628904 (0.035):
viśvakarmanirmiteyaṃ māyeti; tasyās trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān / vistareṇa jātāyā jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553724 (0.037):
104.011. dārikā jātā abhirūpā darśanīyā prādādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā/ / 104.012. tasyāstrīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647732 (0.039):
452.007. tasya trīṇi saptakānyekaviṃśatiṃ divasān vistareṇa tasya jātasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525316 (0.046):
015.006. tasya trīṇi saptakāni ekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525591 (0.046):
016.002. tasya jñātayaḥ saṃgamya samāgamya trīṇi / saptakānyekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya jātamahaṃ kṛtvā pūrvavat
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882269 (0.049):
saṃgamya samāgamya trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521085 (0.049):
002.007. tasya jñātayaḥ saṃgamya samāgamya trīṇi saptakāni / ekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582700 (0.049):
192.029. tasya trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586676 (0.049):
204.029. tasya jñātayaḥ saṃgamya trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasāni / vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpayanti kiṃ bhavatu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211947 (0.051):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya / trīṇi saptakāny ekaviṃśati divasān pūrvavad yāvad gopa iti nāmadheyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975882 (0.055):
trīṇi saptakāny ekaviṃṣatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977745 (0.055):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny / ekaviṃṣatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ
jātamātrasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate | kiṃ bhavatu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622275 (0.0):
prāsādikaḥ | janmani cāsya tat kulaṃ nanditam* | tasya jātau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātayaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646813 (0.0):
jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649668 (0.0):
saṃgatabrūs tuṅganāsaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatv asya dārakasya nāmeti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655041 (0.0):
prasūtā | dārako jātaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād uttare
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659809 (0.0):
prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667373 (0.0):
iti | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu / dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād anena jātena suvarṇavarṇayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668059 (0.0):
vāti sarvaśarīrāc candanagandhaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668657 (0.0):
sūkṣmatvaṅ maheśākhyaḥ prāptocchrayakāyaś ca | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669252 (0.0):
'tikrāntapauruṣabalaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669809 (0.0):
yaśasā āpūritam* | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: / kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ jātamātra eva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670417 (0.0):
indranīlavarṇaṃ vyavasthāpitam* | tasya jatau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671071 (0.0):
kalaviṅkamanojñabhāṣī) dundubhisvaranirghoṣaḥ | tasya jatau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672356 (0.0):
sūryasyeva.> | tasya jatau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ / bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya dārakasya śirasi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673027 (0.0):
sarvagṛheṣu cāsya nāmnā patākā ucchrāpitāḥ | tasya jatau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673683 (0.0):
nirgacchati, yayā sarvā śrāvastī avabhāsate | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikāyā nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674479 (0.0):
janakāyasyātīva priyā | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikāyā nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād iyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675571 (0.0):
dārikāṃ dṛṣṭvā paraṃ vismayam āpannaḥ | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikāyā nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677363 (0.0):
sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678602 (0.0):
prāsādikā muktāmālayā śirasi baddhayā | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikāyā nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683511 (0.0):
anyat prādurbhavati | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātayaḥ ūcuḥ: yasmād asya
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622278 (0.030):
kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātayaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646817 (0.030):
jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655043 (0.030):
vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād uttare
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667375 (0.030):
iti | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu / dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād anena jātena suvarṇavarṇayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668061 (0.030):
vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668660 (0.030):
sūkṣmatvaṅ maheśākhyaḥ prāptocchrayakāyaś ca | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669254 (0.030):
'tikrāntapauruṣabalaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669812 (0.030):
yaśasā āpūritam* | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: / kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ jātamātra eva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672358 (0.030):
sūryasyeva.> | tasya jatau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ / bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya dārakasya śirasi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683513 (0.030):
vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātayaḥ ūcuḥ: yasmād asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684963 (0.030):
śrāvastī āpūritā | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: / kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya samantād yaśo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693660 (0.030):
jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | / jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ jātamātra eva hastāv āliṅgate cumbati, tasmād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695427 (0.030):
avasthitaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ / bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād ayaṃ jātamātra eva saṃsāra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700396 (0.030):
netrābhyām* | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ / bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād asya jātamātrasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9432058 (0.030):
7r2 (Pravr-v I): /// divasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate | kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcur ayaṃ dārakaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644805 (0.030):
puṇyāni kṛtvā putrasya nāmadheyaṃ vyavasthāpyate; kiṃ bhavatu dārakasya / nāmeti: jñātaya ūcuḥ: yasmād asya janmani sarvaṃ nagaram ānanditaṃ, tasmād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975893 (0.030):
trīṇi saptakāny ekaviṃṣatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu dārakasya nāma iti; jñātaya ūcuḥ:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991327 (0.030):
tuṅganāsaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate; kiṃ bhavatu dārakasya nāma? iti; jñātaya ūcuḥ; ayaṃ dārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801433 (0.030):
ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpyate; kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti; jñātaya ūcuḥ: ayaṃ dārako
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311571 (0.030):
(Viśv .5) tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate. kiṃ / bhavatu dārakasya nāmeti jñātaya ūcur yasmād ayaṃ dārako viśvāmitrasya
varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734881 (0.0):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737533 (0.0):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745186 (0.0):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737943 (0.003):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734965 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735771 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667390 (0.057):
prabhayā sarvaṃ kapilavastu nagaram avabhāsitam*, tasmād bhavatu dārakasya / suvarṇābha iti nāmeti | suvarṇābho dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto
nāma suvarṇavarṇa iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ suvarṇavarṇaḥ kumāro
'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ | dvābhyām aṅkadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989432 (0.0):
vyavasthāpitaṃ; kalyāṇakārī dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ; / dvābhyām aṃśadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991348 (0.0):
iti; viśvantaro dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ; dvābhyām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976827 (0.007):
dārakasyānanda iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam; ānando dārako 'ṣṭābhyo / dhātrībhyo 'nupradattaḥ; dvābhyām aṃśadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966121 (0.017):
dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo dattaḥ; dvābhyām aṅgadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483692 (0.024):
dattā, dvābhyam aṃsadhātrībhyām, dvābhyaṃ kṣīradhātrībhyām, dvābhyāṃ / maladhātrībhyām, dvābhyāṃ krīḍanikādhātrībhyam; sā aṣṭābhir dhātrībhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667400 (0.030):
suvarṇābha iti nāmeti | suvarṇābho dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487888 (0.030):
vyavasthāpitam* / sudhano dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ / / dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307314 (0.030):
suvarṇābho dāraka aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ / dvābhyām
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429665 (0.030):
2r1 (Pravr-v II): /// nāmadheyāni vyavasthāpitāni | biṃbisāraḥ kumāro / 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994250 (0.030):
iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; śroṇaḥ koṭīviṃśo dārakaḥ aṣṭābhyo / dhātrībhyo 'nupradattaḥ; dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311594 (0.030):
(Viśv .6) viśvantaro dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ dvābhyām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574447 (0.030):
167.032. jyotiṣko dārako rājñā bimbisāreṇa aṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto / <168>dvābhyāsaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhāgtrībhyāṃ dvābhyāṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882325 (0.032):
vyavasthāpitam aparasya pālaka iti / śroṇaḥ koṭīkarṇo 'ṣṭābhyo dhātrībhyo / 'nupradatto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521137 (0.032):
002.012. śroṇaḥ koṭikarṇo 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto / dvābhyāmaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532140 (0.032):
035.021. mahāpraṇādo dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto / dvābhyāṃsaṃdhātrībhyāṃ dvāghyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684981 (0.042):
'ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687154 (0.042):
śobhita iti nāmeti | śobhito dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām / aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687794 (0.042):
nāmadheyaṃ vyavasthāpitam* | kapphiṇo dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo datto / dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307978 (0.042):
vapuṣmān dāraka aṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004386 (0.042):
dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo dattaḥ; dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ
kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ / dhātrībhyāṃ yāvad āśu varddhate hradastham iva paṅkajam sa yadā mahān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622304 (0.0):
'ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638571 (0.0):
dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646839 (0.0):
aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649700 (0.0):
aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ / maladhātrībhyāṃ dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667404 (0.0):
dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668087 (0.0):
datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668680 (0.0):
dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672389 (0.0):
aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673055 (0.0):
dārako 'ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673714 (0.0):
dhātrībhyo dattā dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675598 (0.0):
dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ / dhātrībhyām* | sā aṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677938 (0.0):
dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | sā 'ṣṭābhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678631 (0.0):
aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | sā 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687184 (0.0):
cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ | āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* / sa yadā mahān samvṛttas tadā nyagrodhārāmaṃ gato bhagavato darśanāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487892 (0.0):
dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* / so 'ṣṭābhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487917 (0.0):
133) sarpirmaṇḍenānyaiś cottaptair upakaraṇaviśeṣair āśu vardhate / hradastham iva paṅkajam* / sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882353 (0.0):
cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣair āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* / / sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307317 (0.0):
aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ / dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ / so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307984 (0.0):
dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ / dhātrībhyām / so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429669 (0.0):
'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradattaḥ dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ / kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ
saṃvṛttaḥ tadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāṃ uddhāre
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487919 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* / sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882362 (0.0):
sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521174 (0.0):
002.016. sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyām upanyastaḥ, saṃkhyāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525626 (0.0):
vistareṇa yāvadāśu vardhate hradasthamiva paṅkajam/ / 016.004. yadā mahān saṃvṛttaḥ, tadā lipyāmupanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608068 (0.0):
287.010. sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyāmupanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640541 (0.0):
427.028. sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyāmupanyastaḥ, saṃkhyāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731999 (0.0):
āśur vardhyate hradastham iva paṃkajaṃ / sa yadā mahān saṃvṛttas tadā / lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāṃ uddhāre nyāse niḥkṣepe
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429689 (0.0):
paṅkajam || yadā sa mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastas saṃkhyāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430781 (0.0):
paṅkajam* | sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastas saṃkhyāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431817 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* | sa yadā mahān saṃvṛttaḥ tadā lipyām upanyastaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991377 (0.0):
upakaraṇaviśeṣair āśu vardhate hradastham iva paṅkajam; sa yadā mahān / saṃvṛttaḥ tadā lipyām upanyastaḥ saṅkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāṃ; yāni tāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994287 (0.0):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam; sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004421 (0.0):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam; sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām / upanyastaḥ saṅkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāṃ; yāni rājñāṃ kṣatriyāṇāṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311629 (0.0):
(Viśv .7) sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532175 (5.960):
035.024. yadā mahān saṃvṛttastadā lipyāmupanyastaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540172 (5.960):
063.005. yadā mahān saṃvṛttastadā lipyāmupanyastaḥ/ / 063.005. saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse
nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521176 (0.0):
002.016. sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyām upanyastaḥ, saṃkhyāyāṃ / gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525628 (0.0):
016.004. yadā mahān saṃvṛttaḥ, tadā lipyāmupanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ / mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532177 (0.0):
035.025. saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608070 (0.0):
287.010. sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyāmupanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ / mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994295 (0.0):
upanyastaḥ saṅkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāṃ; uddhāre nyāse nikṣepe / vastuparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732020 (0.022):
parīkṣāsu kṛtāvī saṃvṛttaḥ / tadyathā ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ / vastraparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ hastiparīkṣāyām aśvaparīkṣāyāṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882364 (0.029):
sa yadā mahān saṃvṛttas tadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ / mudrāyām uddhāre nyāse nikṣepe vāstuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām* / so
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540172 (0.029):
063.005. saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse / 063.006. nikṣepe hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540181 (0.062):
063.006. nikṣepe hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ / dāruparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ puruṣaparīkṣāyāṃ strīparīkṣāyām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608078 (0.062):
kumārikāparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyām/
ibhiparīkṣāyāṃ aśvaparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540183 (5.960):
063.006. nikṣepe hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532184 (0.007):
vastuparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994299 (0.007):
vastuparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732024 (0.027):
parīkṣāsu kṛtāvī saṃvṛttaḥ / tadyathā ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyāṃ / vastraparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ hastiparīkṣāyām aśvaparīkṣāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608078 (0.029):
mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ / kumārikāparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525633 (0.038):
mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ / hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ kumārikāparīkṣāyām/
kumāraparīkṣāyāṃ kumārikāparīkṣāyāṃ so 'ṣṭāsu parīkṣāsūdghāṭako vācakaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882373 (0.0):
mudrāyām uddhāre nyāse nikṣepe vāstuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām* / so / 'ṣṭāsu parīkṣāsūdghāṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ saṃvṛttaḥ / tasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487929 (1.192):
/ pūrvavad yāvad aṣṭāsu parīkṣāsūddhāṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525647 (1.192):
hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ kumārikāparīkṣāyām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532198 (0.023):
hastiparīkṣāyāmaśvaparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ kumārīparīkṣāyām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608077 (0.025):
mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ / kumārikāparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyām/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994310 (0.027):
hastiparīkṣāyāṃ aśvaparīkṣāyāṃ kumāraparīkṣāyāṃ kumārikāparīkṣāyāṃ; so
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608088 (0.046):
kumārikāparīkṣāyāṃ dāruparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyāṃ vastraparīkṣāyām/ / 287.012. so 'ṣṭāsu parīkṣāsu ghaṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521184 (0.047):
gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām/ / 002.017. so 'ṣṭāsu parīkṣāsūdghaṭako vācakaḥ piṇḍataḥ paṭupracāraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540211 (0.059):
saravakalābhijñnaḥ sarvaśilpajñnaḥ sarvabhūtarutajñnaḥ sarvagatigatijñnah / uddhaṭṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ paramatīkṣṇaniśitabuddhiḥ
paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ samvṛttaḥ | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620255 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | sa ca śrāddho / bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638600 (0.0):
| āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca kumāraḥ śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639043 (0.0):
prabhūtamitrāmātyajñātisālohitaḥ | sa ca gṛhapatiḥ śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643276 (0.0):
akaṇṭhakam) ekaputram iva rājyaṃ kārayati | sa ca rājā śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644031 (0.0):
akaṇṭhakam ) | ekaputram iva rājyaṃ kārayati | sa rājā śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667433 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* | sa ca paṇḍito vyakto medhāvī śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668117 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* | sa pūrvahetubalādhānāc chrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671123 (0.0):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487931 (0.0):
/ pūrvavad yāvad aṣṭāsu parīkṣāsūddhāṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882375 (0.0):
'ṣṭāsu parīkṣāsūdghāṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ saṃvṛttaḥ / tasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525648 (0.0):
016.006. aṣṭāsu parīkṣāsūddhaṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ saṃvṛttaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532198 (0.0):
035.026. so 'ṣṭāsu parīkṣāsūdghaṭṭako vācakaḥ paṭupracāraḥ paṇḍitaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307345 (0.0):
vyakto medhāvī śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969153 (0.0):
kārayati ṛddhaṃ ca yāvad ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa rājā śrāddho / bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988863 (0.0):
cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991262 (0.0):
śālīkṣugomahiṣīsaṃpannaṃ; dhārmiko dharmarājo dharmeṇa rājyaṃ kārayati; sa / ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991444 (0.0):
sthāneṣu kṛtāvī saṃvṛttaḥ; viśvantaraḥ kumāro śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311696 (0.0):
(Viśv .8) viśvantaraḥ kumāro śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608088 (0.006):
287.012. so 'ṣṭāsu parīkṣāsu ghaṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540212 (0.014):
saravakalābhijñnaḥ sarvaśilpajñnaḥ sarvabhūtarutajñnaḥ sarvagatigatijñnah / uddhaṭṭako vācakaḥ paṇḍitaḥ paṭupracāraḥ paramatīkṣṇaniśitabuddhiḥ
ātmahitaparahitaṃ pratipannaḥ | kāruṇiko mahātmā dharmmakāmaḥ satvatsalas
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620262 (0.0):
bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638607 (0.0):
| āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca kumāraḥ śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639050 (0.0):
prabhūtamitrāmātyajñātisālohitaḥ | sa ca gṛhapatiḥ śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643277 (0.0):
akaṇṭhakam) ekaputram iva rājyaṃ kārayati | sa ca rājā śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644032 (0.0):
akaṇṭhakam ) | ekaputram iva rājyaṃ kārayati | sa rājā śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667440 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* | sa ca paṇḍito vyakto medhāvī śrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668125 (0.0):
hradastham iva paṅkajam* | sa pūrvahetubalādhānāc chrāddho bhadraḥ / kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671130 (0.0):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307352 (0.0):
vyakto medhāvī śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969160 (0.0):
bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991269 (0.0):
ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991447 (0.0):
sthāneṣu kṛtāvī saṃvṛttaḥ; viśvantaraḥ kumāro śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311699 (0.0):
(Viśv .8) viśvantaraḥ kumāro śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639734 (0.019):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ | tasyaitad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644623 (0.019):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645629 (0.019):
iva rājyaṃ pālayati | sa ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668715 (0.019):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ sarvalokeṣu pūjyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669308 (0.019):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669870 (0.019):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalas
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670473 (0.019):
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya / ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmas tyāgaruciḥ
tena ca śāstrāṇy adhītāni | so 'tyantaṃ puṇyamaheśākhyo yac cintayati |
yat prārthayati | vastrādikan dhanaṃ sarvan tat tathaiva sampadyate | kin
tu na vijānāty aham eva puṇyamaheśākhya iti | divākaraś ca sārthavāho
ratnatrayaśaraṇagamanaprabhāvān me putro jāta iti bhūyasyā mātrayā
bhagavac chāsane 'bhiprasannaḥ sa kālena kālaṃ bhagavacchāsane kārāṅ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499040 (0.064):
alpecchaḥ / alpecchā vāsya śrāvakāḥ / ity uktvā sa bhūyasyā mātrayā / bhagavaty abhiprasanno yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
karoti sma | / Sva Roy 17,3 - 19,5 / [9] tena khalu samayena rājagṛhe nagare vimalo nāma sārthavāho
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734361 (0.026):
santarpayan vaiśālyām viharaty āmrapālīvane | / Sva Roy 1,5 - 3,2 / [2] tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare divākaro nāma sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735692 (0.033):
udyānaṃ dine dine gatvā subhāṣitapustakaṃ vācayaṃs tiṣṭhati | tena khalu / samayena rājagṛhe nagare kāśisundarī nāma veśyā prativasati |
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440750 (0.034):
tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare bimbisāro rājā rājyaṃ kārayati /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675925 (0.034):
rājagṛhe nagare // / ___tena khalu punas samayena udrako rāmaputro rājagṛhe prativasati /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676858 (0.053):
saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | / tena khalu samayena rājagṛhe nagare girivalgusamāgamo nāma parva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548929 (0.055):
padmapatramivāmbhasā// / 089.007. tena khalu samayena rājagṛhe nagare ṣaṭ pūrṇādyāḥ śāstāro
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081613 (0.056):
tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājagṛhe mahānagare ruciraketurnāma
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740612 (0.058):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833712 (0.060):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena rājagṛhe mahānagare
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741415 (0.061):
tena khalu puna samayena rājagṛhe nagare saṃjayī nāma vairaṭīputro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594236 (0.064):
232.018. tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe bimbisāro rājā rājyaṃ
mahāsamudrāt saṃsiddhayānapātro 'bhyāgatas tenārddhatrayodaśaparivāraṃ
buddham bhagavantaṃ bhojayitvā ekaiko bhikṣus tricīvareṇācchāditas tasya
yaśasā sarvo loka āpūrṇaḥ sārthasya saphalaṃ mahāsamudrāvataraṇaṃ
sārthavāhaśabdaś ca yenaivaṃ bhagavacchāsane kārāḥ kṛtā iti | divākarasya
sārthavāhasya śrutvā sparddhā jātā | aham api mahāsamudram avatarāmi |
yadi tataḥ saṃsiddhayānapātro 'bhyāgacchāmi | yāvantaḥ ke cana
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527505 (0.032):
021.017. sa taṃ hṛdi kṛtvā taiḥ sārdhaṃ mahāsamudramavatīrṇaḥ / saṃsiddhayānapātraśca pratyāgataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540537 (0.035):
064.003. yāvat saptaṃ tu vāraṃ supriyaḥ sārthavāho mahāsamudramavatīrṇaḥ/ / 064.004. tataḥ saṃsiddhayānapātro 'bhyāgato 'ṭavīkāntāramadhyagatastenaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527329 (0.037):
021.001. maṅgalasvastyayanaḥ pañcavaṇikśataparivāro mahāsamudramavatīrṇaḥ/ / 021.001. sa saṃsiddhayānapātraśca pratyāgataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527345 (0.043):
021.002. pūrṇaḥ ṣaṭkṛtvo mahāsamudramavatīrṇaḥ saṃsiddhayānapātraśca / pratyāgata iti/
bhagavacchrāvakā jambūdvīpe prativasanti bhagavantaṃ vijñapya tān aikadhya
sannipātya praṇītenāhāreṇa santarpya ekaikaṃ bhikṣuṃ mahārheṇa
tricīvareṇācchādayiṣyāmīti | tena patnyā eṣa vṛttānto niveditaḥ | sā
kathayati svāmin ṛdhyantu tava saṅkalpāḥ | paripūryantām manorathā iti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585498 (0.024):
mahābrāhmaṇa kriyatām/ / 201.023. ṛddhyantāṃ tava saṃkalpāḥ, paripūryantāṃ manorathā iti/
tato divākaraḥ sārthavāho rājagṛhe nagare yāvat trir api ghaṇṭāvaghoṣaṇaṅ
kārayitvā pañcavaṇikaśataparivāro mahāsamudram avatīrṇas tasya tasmin
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745328 (0.0):
āpannasattvā samvṛtā yāvat karṇaḥ sārthavāhaḥ pañcavaṇikaśataparivāro / mahāsamudram avatīrṇaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527326 (0.037):
021.001. maṅgalasvastyayanaḥ pañcavaṇikśataparivāro mahāsamudramavatīrṇaḥ/ / 021.001. sa saṃsiddhayānapātraśca pratyāgataḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681807 (0.049):
| paścād vṛddhāvasthāyāṃ sukhaṃ parimokṣye iti | tataḥ sārthavāhaḥ / pañcavaṇikchataparivāro *{Vaidya: ŚvaṇikśataŚ}* yānapātram ādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527317 (0.049):
020.032. tataḥ pūrṇaḥ sārthavāhaḥ kṛtakutūhalamaṅgalasvastyayanah<21> / pañcavaṇikśataparivāro mahāsamudramavatīrṇaḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24469349 (0.058):
48.3 tena khalu samayenāyuṣmān mahākāś(yapaḥ) pañcaśataparivāro 'ntarā ca
mahāsamudre 'vatīrṇasya bhagavān parinirvṛtas tatra sthitasyaiva cāsya
sthaviramahākāśyapo 'pi parinirvṛto / Sva Roy 19,5 - 21,3 / [10] yāvad apareṇa samayena suvarṇavarṇaḥ kumāro veṇuvanaṅ gatas tatra
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750690 (0.037):
brāhmaṇagṛhapatīnāṃ dharmaṃ deśayati | tasya mahān lābhasatkāra utpadyate / Sva Roy 320,3 - 323,4 / [117] yāvad apareṇa samayenājito nāma bhikṣuḥ dhārmakathiko
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735731 (0.041):
ratikrīḍām anubhavati | / Sva Roy 28,1 - 31,4 / [14] yāvad apareṇa samayena kāśisundarīdārikā sarvālaṅkāravibhūṣitā
bhikṣur anityatāpratisaṃyuktā gāthā svādhyāyati sma |
āyur divā ca rātrau ca carato vā sthitasya vā | / sroto mahānadīnām vā yāty eva na nivartate |1|
yeṣāṃ rātrinivāsena āyur alpataram bhavet |
alpodake ca matsyānāṃ kā nu teṣāṃ rati bhavet |2|
parijīrṇam idaṃ rūpaṃ roganīḍaṃ prabhaṅguraṃ | / bhetsyati pūtisaṃghātaṃ maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ |3|
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682320 (0.007):
Uv1:34 / parijīrṇam idaṃ rūpaṃ roganīḍaṃ prabhaṅguram |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8447570 (0.045):
Uv_1.34ab: parijīrṇam.idam.rūpam.roga.nīḍam.prabhaṅguram /
na cirād vata kāyo 'yaṃ pṛthivīm adhiśeṣyate |
śūnyo vyapeta vijñāno nirastaṃ vā kaḍaṅgaraṃ |4| / kim anena śarīreṇa pūtivisravatā sadā |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8447582 (0.036):
Uv_1.35cd: śunyo.vyapeta.vijñāno.nirastam.vā.kaḍaṅgaram //[.śūnyo.]
nityaṃ rogābhibhūtena jarāmaraṇabhīruṇā |5|
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8447596 (0.0):
Uv_1.36ab: kim.anena.śarīreṇa.sravatā.pūutinā.sadā / / Uv_1.36cd: nityam.roga.abhibhūtena.jarā.maraṇa.bhīruṇā //
anena pūtikāyena bhaṅgureṇātureṇa ca | / mīmita paramāṃ śāntiṃ yogakṣemam anuttaram iti |6|
Sva Roy 21,3 - 23,1 / [11] athaitā gāthāḥ śrutvā suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ samvignaḥ saṃsārān
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740618 (0.039):
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741467 (0.063):
[56] athaitat sthavirānandād upaśruta suvarṇavarṇaḥ kumāro
nirvāṇānuśaṃsadarśī | tasya bhikṣor vandanāṃ kṛtvā pṛcchati | ārya kim
idam iti bhikṣuṇābhihitam āyuṣman buddhavacanam iti | tasya śrutvā
bhagavacchāsane mahān prasāda utpannaḥ pravrajyābhilāṣo mokṣābhilāś ca |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655087 (0.058):
bhagavatsaṃdarśanāt saddharmaśravaṇāc ca bhagavacchāsane prasādo jātaḥ | / tasya pravrajyācittam utpannam* | sa mātaraṃ vijñāpayāmāsa: amba anujānīhi
tatas tasya bhikṣoḥ satkṛtya pādayor nipatya kathayaty ārya pravrajitum
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439521 (0.058):
upasaṃkramya kathayaty ārya pravrajitum icchāmi | sa tena pravrājita
icchāmi | tadanukampām upādāya māṃ pravrājayitum arhasīti |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439520 (0.063):
upasaṃkramya kathayaty ārya pravrajitum icchāmi | sa tena pravrājita
bhikṣuṇābhihitam āyuṣman kim anujñāto 'si mātāpitṛbhyām iti | sa kathayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567637 (0.0):
146.020. yato bhikṣubhiruktah mātāpitṛbhyāmanujñāto 'si? sa
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518705 (0.021):
vaktavyam anujñāto 'si mātāpitṛbhyāṃ anujñātaḥ yadi kathayati mṛtāv iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690122 (0.037):
bhagavataḥ pādayor nipatya pravrajyāṃ yācate | tatas taṃ bhagavān āha: / vatsa anujñāto 'si mātāpitṛbhyām iti? rāṣṭrapālaḥ kathayati: no bhadanteti
neti | bhikṣuḥ kathayati gacchāyuṣmān mātāpitarau tāvad avalokaya na hy
ananujñātaṃ mātāpitṛbhyām vayaṃ pravrājayāma iti | sa kathayaty evaṅ
karomīti | / Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.0):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (0.002):
Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (0.002):
yena te vadha ājñaptaḥ śīghram ākhyātum arhasīti |11| / Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (0.002):
Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743393 (0.002):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.027):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.036):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741239 (0.038):
suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā nirāśībhūto vikroṣṭum ārabdhaḥ
gatvā mātuḥ pādayor nipatya kathayaty ambānujānīhi māṃ pravrajāmi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735516 (0.048):
pravrajasīti | sa kathayaty ambāvaśyaṃ bhāvī priyaviprayogas tad anujānīhi / māṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaya iti | tasya śrutvā mahān samvego
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444135 (0.062):
tato vītaśoko yena rājāśokastenopasaṃkramya kṛtāñjaliruvāca / deva / anujānīhi māṃ / pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva
svākhyāte dharmavinaye | iti śrutvāsya mātā paramaviṣādam āpannā | urasi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735518 (0.0):
pravrajasīti | sa kathayaty ambāvaśyaṃ bhāvī priyaviprayogas tad anujānīhi / māṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaya iti | tasya śrutvā mahān samvego
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654448 (0.015):
472.002. ahaṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaye iti/
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444136 (0.018):
tato vītaśoko yena rājāśokastenopasaṃkramya kṛtāñjaliruvāca / deva / anujānīhi māṃ / pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732079 (0.032):
kathayaty aṃbānujānīhi svākhyāte dharmavinaye pravrajāmīti / sā kathayati
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444105 (0.038):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689300 (0.038):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690496 (0.038):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641062 (0.038):
429.015. so 'bhiprasannaḥ kathayati bho bhikṣu, labheyāhaṃ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyāmupasampadaṃ bhikṣubhāvam/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666925 (0.038):
pariṣat; labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ (SBV I
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743409 (0.038):
anujñāpya sthavirānandasya pādayor nipatyovāca | sthavira labheyāhaṃ / svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17218516 (0.041):
idānīṃ mayā svākhyāte dharmavinaye pravra
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662406 (0.043):
nīcakulotpannaḥ syām, aham api svākhyāte dharmavinaye pravrajyodyujyeyaṃ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658171 (0.044):
satvānām asmin dharmavinaye pravrajyāsti; labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām iti | tato bhagavān mahākaruṇāparigatahṛdayaḥ satvānām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638633 (0.045):
anujānīhi māṃ tāta, pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye iti | yāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853972 (0.046):
mohapuruṣā ye svākhyāte dharmavinaye pravrajya tīrthikadṛṣṭau nipatitā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556539 (0.046):
112.020. yadā āyuṣmān svāgataḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ, tadā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750468 (0.050):
rājñānujñātaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ sa tatra yāvad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524118 (0.051):
mahākātyāyanamidamavocat labheyāhamāryamahākātyāyana svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām, yāvaccareyāhaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam/
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732185 (0.053):
datvā puṇyāni kṛtvā svākhyāte dharmavinaye pravrajitaḥ /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922434 (0.054):
kalpayati ca vikalpayati / bhadanta śāriputra, yat svākhyāte dharmavinaye / pravrajitāḥ kalpayanti ca vikalpayanti, tadhi na yujyate / sthavīre
prahāraṃ dattvā kathayati | putra tvam me ekaputrakaḥ priyo manāpaḥ kānto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18674540 (0.017):
manohare jānasi tvaṃ yathā ahaṃ mātāpitṝṇāṃ ekaputrako priyo manāpo / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28680916 (0.022):
nāma devate puruṣasyaikāntatṛṣṇācaritasya ekaputrako bhavet priyo manāpaḥ
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458184 (0.024):
syādyathāpi nāma sāgaramate śreṣṭhino gṛhapatereka putraka iṣṭaḥ kāntaḥ / priyo manāpo 'prakṛtikūlo darśanena sa ca dārako bālabhāvena nṛtyanneva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655105 (0.033):
māṃ bhagavacchāsaneṣu pravrajiṣyāmīti | tato mātā kathayati: putra tvam / ekaputrakaḥ | yāvad ahaṃ jīvāmi, tāvan na pravrajitavyam* | mṛtāyāṃ mayi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9495288 (0.034):
jāto 'graśreṣṭhinaḥ śrīmāṃ ahaṃ tatraikaputrakaḥ / priyo manāpaḥ sarveṣāṃ niṣṭhāprāptaś ca sampadām* 149
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645665 (0.050):
sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputraḥ iṣṭaḥ kāntaḥ priyo / manāpaḥ kṣānto 'pratikūlaḥ | athāpareṇa samayena rājñaḥ surūpasya dharme
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310658 (0.054):
sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo / manāpaḥ kṣāntyabhiyuktaḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526663 (0.056):
019.005. tenāsau nīto yathāvṛttaṃ cārocitam/ / 019.005. sā urasi prahāraṃ dattvā kathayati yadyasāvarthātparibhraṣṭaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966298 (0.062):
rāja kathayati; yat khalu kumāra jānīyās tvam asmākam ekaputraḥ priyo / manāpaḥ kṣānto 'pratikūlaḥ; maraṇena te vayam akāmakā viyujyema; na tu
'pratikūlo manorathaśataiḥ pratilabdhaḥ | kathan nāma tvaṃ mām apahāya
pravrajasīti | sa kathayaty ambāvaśyaṃ bhāvī priyaviprayogas tad anujānīhi
māṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaya iti | tasya śrutvā mahān samvego
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735477 (0.0):
gatvā mātuḥ pādayor nipatya kathayaty ambānujānīhi māṃ pravrajāmi / svākhyāte dharmavinaye | iti śrutvāsya mātā paramaviṣādam āpannā | urasi
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444136 (0.018):
tato vītaśoko yena rājāśokastenopasaṃkramya kṛtāñjaliruvāca / deva / anujānīhi māṃ / pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye samyageva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732077 (0.053):
kathayaty aṃbānujānīhi svākhyāte dharmavinaye pravrajāmīti / sā kathayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654447 (0.054):
472.002. ahaṃ pravrajāmi svākhyāte dharmavinaye iti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638630 (0.058):
anujānīhi māṃ tāta, pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye iti | yāvat
jātaḥ sā bāṣpagadgadakaṇṭhī provāca | putra mā māṃ trir api vakṣyasi | mā
me uṣṇaṃ śoṇitaṃ mukhād āgamiṣyatīti | sā saṃlakṣayati | yādṛśo 'sya
vyavasāyo na śakṣyam evaṃ mayā nivārayitum | upāyasamvidhānaṅ karomīti |
tataḥ sā kathayati | putra tava pitā buddhaśāsane kārāṅ kariṣyātīti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525826 (0.052):
016.021. sa kathayati putra tvamatraivāvasthitaḥ/ / 016.022. kiṃ tava kalyate? sa kathayati tāta kalyatām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581080 (0.056):
188.010. sa kathayati gṛhapate, ahamapi bhṛtikayā karma karomīti/ / 188.010. gṛhapatiḥ kathayati putra, tvaṃ sukumāraḥ, na śakṣyasi bhṛtikayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438151 (0.062):
prasrāvaṃ kariṣyāmi | sā kathayati putra atraiva mayā karparakaḥ
mahāsamudram avatīrṇaḥ | sa yāvan nāgacchati | tāvat tvān nānujānāmi |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18777397 (0.029):
śaknuvanti avatāram adhigantuṃ / tatra triṣkuttaṃ mahāsamudraṃ avatīrṇaḥ / siddhapātro ca sarvakālaṃ kṣemeṇa pratyāgato // tehi so dharmalabdho
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17779949 (0.049):
tīra sthāni taraṅga vegena sumudro 'pajahāra | sa ca samudraṃ śoṣayiṣāmy / eveti pravṛttaḥ sva mukhāgreṇaikaikaṃ jala bindum upari pracikṣepa | tadā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27089654 (0.049):
tīra-sthāni taraṅga-vegena sumudro 'pajahāra | sa ca samudraṃ śoṣayiṣāmy / eveti pravṛttaḥ sva-mukhāgreṇaikaikaṃ jala-bindum upari pracikṣepa | tadā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280569 (0.056):
avatīrṇāḥ pudgalāḥ katame [|] astyavatīrṇaḥ pudgalaḥ | avatīrṇa eva, na / paripacyamāno, na paripakvo, na niṣkrāntaḥ || asti paripakvo na niṣkrāntaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528641 (0.056):
024.032. sa saṃlakṣayati ahamapi mahāsamudramavatarāmi/ / 024.032. pūrvavat yāvanmahāsamudramavatīrṇah<25>/
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447990 (0.064):
kṣudhālur bhavān | tad yāvad asau svāmī nāgacchati, tāvat tvam asyoṣṭrasya
yady asāv āgata tvām anujñāsyati pravrajiṣyasīti | sa mātṛbhaktaḥ
saṃlakṣayati | yadi bhūyo 'py enāṃ vakṣyāmi kadācid eṣā mahāntaṃ samvegam
āpasyate | tad yāvan me pitā nāgacchati tāvat tiṣṭhāmīti | sa tuṣṇīm
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23731151 (0.023):
sa me suhṛtsa me bandhuḥ sa bhrāta sa pitā mama / / yastāmadrisutāṃ śīghnaṃ mamānti kamupānayet // VamP_37.3 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5181659 (0.034):
pūrvaṃ mātāpitṛbhyāṃ pravrajyāyai // kolita āha / pitā me kauṇḍiṇyo nāma / / tena me kaulito nāma / mātā me mudgalā nāma / tena me maudgalyāyana iti
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21299560 (0.039):
putrasya pitā nāma dadhātiva vyāvasthāpayati;na tu
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691944 (0.040):
1 1 2 0910a jātaḥ pareṇa dharmaṇā yatsavṛdbhiḥ sahābhuvaḥ . / 1 1 2 0910c pitā yatkaśyapasyāgniḥ śraddhā mātā manuḥ kaviḥ .. 90
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303705 (0.042):
12,109.018a avadhyā hi sadā mātā pitā cāpy apakāriṇau / 12,109.018c na saṃduṣyati tat kṛtvā na ca te dūṣayanti tam
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426698 (0.042):
taulvaly ādibhyaḥ parasya yuvapratyayasya na lug bhavati / / taulvaliḥ pitā / / taulvalāyanaḥ putraḥ / / taulvali /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329337 (0.042):
kartavyam iti . kim prayojanam . idam api siddham bhavati . bhāṇḍijaṅghiḥ / pitā bhāṇḍijaṅghiḥ putraḥ kārṇakharakiḥ pitā kārṇakharakiḥ putraḥ .
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16803729 (0.048):
chuklapakṣe yathā śaśī BrP_108.76b / chunaḥśepapitā hy aham BrP_150.13d / chūrau raṇaviśāradau BrP_15.21d
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18933031 (0.051):
(AVŚ_6,16.1c) ā te karambham admasi ||1|| / (AVŚ_6,16.2a) vihahlo nāma te pitā madāvatī nāma te mātā |
avasthitaḥ | yadā ca suvarṇavarṇaḥ kumāro vīthīm avatarati | tadā lokas
tasya rūpodāryasampadaṃ dṛṣṭvā nirīkṣamāṇo na_atra tṛptim upayāti | sa
mahājanakāyasya vallabho jātas tasya rūpaudārya sampadā samākṛṣṭamanaso
'tyantaṃ kāmavimukhatāṃ dṛṣṭvā mātā saṃlakṣayati | dhik kaṣṭaṃ yādṛśo 'sya
vyavasāyas tadāpy eṣa mām apahāya pravrajiṣyatīti | tato nityaṃ
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740517 (0.038):
pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ || / Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740614 (0.064):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
[13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (0.032):
pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ || / Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (0.035):
Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (0.035):
Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (0.035):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.036):
Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.036):
Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.041):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
sa tatra yat subhāṣitaṃ mokṣamātrānukūlaṃ śṛṇoti | tatpustake 'bhilikhati
| divākarasya ca sārthavāhasya rājagṛhān nagarād bahir udyānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736109 (0.049):
[17] kāśisundary api dārikā vicitravastrālaṅkārālaṅkṛtaśarīrā rājagṛān / nāgarān nirgatya divākarasya sārthavāhasyodyānaṅ gatā | sā tatra praviṣṭā
puṣpaphalasalilasampannaṃ | tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras tat paitṛkam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216205 (0.021):
tato jīvako rohītakam anuprāptaḥ / rohītake 'nyatamasya gṛhapater udyānaṃ / puṣpaphalasalilasaṃpannam* / sa tatrātivādhyavasitaḥ kālaṃ kṛtvā tasminn
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216309 (0.029):
gataḥ / kathayati gṛhapate udyānaṃ puṣpaphalasalilasaṃpannaṃ kimartham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005197 (0.048):
tasya sakāśaṃ gacchāmi iti; tasya ca ṛṣer anyatamasmin parvate udyānaṃ / mūlapuṣpaphalasalilasaṃpannaṃ vividhataruṣaṇḍamaṇḍitaṃ
udyānaṃ dine dine gatvā subhāṣitapustakaṃ vācayaṃs tiṣṭhati | tena khalu
samayena rājagṛhe nagare kāśisundarī nāma veśyā prativasati |
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440750 (0.029):
tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare bimbisāro rājā rājyaṃ kārayati /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675925 (0.029):
rājagṛhe nagare // / ___tena khalu punas samayena udrako rāmaputro rājagṛhe prativasati /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734357 (0.029):
[2] tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare divākaro nāma sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735193 (0.033):
Sva Roy 17,3 - 19,5 / [9] tena khalu samayena rājagṛhe nagare vimalo nāma sārthavāho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741415 (0.053):
tena khalu puna samayena rājagṛhe nagare saṃjayī nāma vairaṭīputro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676858 (0.054):
saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | / tena khalu samayena rājagṛhe nagare girivalgusamāgamo nāma parva
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833712 (0.055):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena rājagṛhe mahānagare
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548929 (0.058):
padmapatramivāmbhasā// / 089.007. tena khalu samayena rājagṛhe nagare ṣaṭ pūrṇādyāḥ śāstāro
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081613 (0.063):
tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājagṛhe mahānagare ruciraketurnāma
strīrūpayauvanasampannā mahājanavallabhā rājñaś cājātaśatroḥ
pracaṇḍanāmāmātyas tasya rājño 'tyartham bahumataḥ | sa kāśisundaryāṃ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427031 (0.026):
tvam āścaryaśarīro 'si kūrma dhanyaś ca me mataḥ // HV_100.35 // / yas tvam evam abhedyābhyāṃ kapālābhyāṃ samāvṛtaḥ /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20890096 (0.061):
avakeśīvādṛṣṭaparameśvaro bandhumadhyamadhivasannapi na me bahumataḥ / / na ca sevārvaṣamyaviṣādinā parameśvaropasarpaṇabhīruṇā vā bhavatā
dārikāyām atyartaṃ saṃraktacittas tayā saha dine dine svam udyānaṅ gatvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21621032 (0.036):
333.026. tena tatra takṣakaduhitā kapilā nāma āsaditā bhāryārtham/ / 333.026. sa tatra saṃraktacittastayā kanyayā sārdhaṃ maithunamagacchat/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649771 (0.046):
duhitā +asāditā bhāryā^arthāya/ so +ahaṃ tatra saṃrakta^citta ṛddhyā
ratikrīḍām anubhavati | / Sva Roy 28,1 - 31,4 / [14] yāvad apareṇa samayena kāśisundarīdārikā sarvālaṅkāravibhūṣitā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750690 (0.038):
brāhmaṇagṛhapatīnāṃ dharmaṃ deśayati | tasya mahān lābhasatkāra utpadyate / Sva Roy 320,3 - 323,4 / [117] yāvad apareṇa samayenājito nāma bhikṣuḥ dhārmakathiko
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735299 (0.041):
sthaviramahākāśyapo 'pi parinirvṛto / Sva Roy 19,5 - 21,3 / [10] yāvad apareṇa samayena suvarṇavarṇaḥ kumāro veṇuvanaṅ gatas tatra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678009 (0.058):
me (Speyer: me saha) virodho bhaviṣyatīti | kāśisundarī dārikā / sarvālaṃkāravibhūṣitā pituḥ sakāśam upasaṃkrāntā | tayā pitā śokārto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571486 (0.061):
ratikrīḍāmanubhavanārthaṃ tatraiva gatā/ / 158.011. gatvā ca tasmin gṛhe vikālamavyaktiṃ vibhāvyamāne rūpākṛtau
rājagṛhān nirgatya pracaṇḍasyāmātyasyodyānaṃ saṃprasthitā | suvarṇavarṇaś
ca kumāro rājagṛhān nagarān nirgatya svam udyānaṅ gacchati | adrākṣīt
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739158 (0.053):
suvarṇavarṇaḥ kumāro rājagṛhān nagarād iti | sa śrutvā prītimanāḥ
kāśisundarī dārikā suvarṇavarṇaṃ kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734956 (0.0):
gṛhaṃ praviṣṭo yāvat paśyati kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ | / prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488327 (0.036):
sudhanaṃ kumāram abhirūpaṃ darśanīyaṃ prāsādikam* / dṛṣṭvā ca punar
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734966 (0.0):
gṛhaṃ praviṣṭo yāvat paśyati kumāram atyantam abhirūpaṃ darśanīyaṃ | / prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737944 (0.003):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734882 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735055 (0.003):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737534 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745187 (0.003):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667955 (0.060):
prāsādikā darśanīyā paramaśubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatā, / suvarṇavarṇacchavirabhinīlakeśyabhinīlanetrā manojñagandhā brahmasvarā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637578 (0.061):
prāsādikāṃ darśanīyāṃ paramayā śubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatāṃ / suvarṇavarṇacchavimabhinīlakeśīṃ suvibhaktasamāṅgapratyaṅgaśarīrāṃ
samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734975 (0.0):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734884 (0.005):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737537 (0.005):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ | paṇḍito vinītaḥ peśalo dakṣaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745191 (0.005):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734891 (0.041):
samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737945 (0.059):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
avaguṇṭhitavigrahaṃ dṛṣṭvā ca punar asyā etad abhavat | aho
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734974 (0.060):
samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair / avaguṇṭhitavigrahaṃ kāyāc cāsya candanagandho vāti mukhāc ca
rūpaudāryasampadaḥ | aho varṇapuṣkalatā kṛtabhāgyā sā nārī yasyā eṣa
bharttā bhaviṣyatīti | sā tasmin atyantam ākṣiptā saṃlakṣati | mandabhāgyā
sā nārī sā īdṛśena puruṣeṇa sārddhaṃ ratikrīḍān nānubhavati | vayaṃ
rūpajīvinyaḥ | sādhāraṇapuruṣāṇām eṣa ca kumāraḥ
pratyagrayauvanasamanvāgataḥ | yan nv aham enaṃ tathā pralobhayeyaṃ yathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310358 (0.018):
karuṇayā yan nv aham enaṃ jijñāseya iti // tato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530519 (0.051):
dātṛrṇāṃ puṇyāntarāyo bhaviṣyati/ / 030.023. yannvahamenaṃ sphaṭikamayaṃ nirminuyāmiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547753 (0.053):
085.018. śakṣyatyeṣo mama prāṇaparitrāṇaṃ kartum/ / 085.019. yannvahamenamupasaṃkrameyamiti/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190491 (0.055):
agrato jīvitakṣayaḥ syād yan nv aham ato 'ntardhāyeyaṃ / / sahabuddhakṣetrasya bahirdhā kālaṃ kuryāṃ / yathaikasattvo 'pi me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536909 (0.063):
dīnānāthakṛpaṇavanīpakānukampī/ / 052.030. yannvahamenaṃ piṇḍakena pratipādayeyam/
mamānena saha saṃyogo bhaved iti | sā tasya purataḥ sthitvā nimittam
upadarśayitum ārabdhā | sa mahātmā prakṛtyaiva kāmavimukhatvān
nirvāṇapravaṇatvād vā ca na tāṃ samanvāharati | / Sva Roy 31,4 - 35
[15] sā saṃlakṣayati nūnam eṣa lajjīyate | teneha māṃ na samanvāharaty eṣa
codyānaṃ samprasthito 'ham api tatraiva gacchāmi | tatra cainaṃ pracchanne
pralobhayiṣyāmīti sā tasya pṛṣṭhato 'nubaddhā suvarṇavarṇena / kumāreṇopalakṣitā tenāgrataḥ praviśya tasyodyānasya dvāraṃ baddhaṃ |
kāśisundarī dārikā kathayati | kumāra katham evaṃ yujyate | ahaṃ tvām
uddiśyāgatā | na yuktaṃ tava mayy evaṃ naiṣṭhuryam upadarśayitum iti | sa
naiva tasyāḥ prativacanaṃ dadāti | sā saṃlakṣayati | dvābhyām atra
bhavitavyaṃ | atha vātyantaṃ kāmair anarthī | athavā mahatā
dainyenāvaṣṭabdhaḥ | sarvathā na śakyam eṣa mayā rūpeṇa vā vacasā vā
ārādhayituṃ sparśenainam ārādhayiṣyāmi | eṣa ca māṃ dṛṣṭvā dvāraṃ badhnāti
| ka upāyaḥ syād yenāham enaṃ pracchannam āsādayeyaṃ | atha
vāpratisaṃviditam evāsya śvaḥ prathamataram āgatya etam udyānaṃ praviśya
sthāsyāmi parata enam āgatam āliṅganādibhiḥ gātrasaṃsparśanais
tathārādhayiṣyāmi yathā me vaśago bhaviṣyatīti | saivam anuvicintya / pratinivṛtya nagaraṃ praviṣṭā | taṃ ca divasaṃ pracanṇḍasyāmātyasyodyānaṃ
na gatā || / Sva Roy 33-35 / [16] pracaṇḍo 'py amātyaḥ sve udyāne tām udīkṣamānaś ciraṃ parikhinnaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738803 (0.042):
ca koṣaḥ samvarddhito bhavati | / Sva Roy 89,3 - 91,5 / [39] pracaṇḍo 'mātyaḥ śrutvā ruṣitaḥ kathayati | bhavantaḥ kim atra na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737129 (0.057):
| tayā nirgatya pracaṇḍasyāmātyasya niveditam evaṃ devaḥ samājñāpayatīti | / Sva Roy 56,4 - 58,4 / [25] tataḥ pracaṇḍo 'mātyaḥ karaṇamaṇḍapam āgatya tān rājapuruṣān uvāca |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737049 (0.058):
idānīṃ svāmina evaṃ pravicārayantv iti | / Sva Roy 54,5 - 56,4 / [24] pracaṇḍo 'mātyaḥ kathayati | bhavanto mūhūrtaṃ tāvad avīkṣadhvaṃ
sūryasyāṣṭaṅgamanakālasamaye nagaraṃ praviṣṭas tena sve gṛhe kāśisundaryā
dūto 'nupreṣitaḥ kim arthaṃ tvam adya mamodyānaṃ nāgateti | kāśisundarī
dārikā vyākṣepaṃ kṛtavatī āryaputrādya me śirorujātīva bādhate yenodyānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736175 (0.034):
paricārayasi | mama caivaṅ kathayasi | śirorujātīva me bādhate | yena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990796 (0.054):
viprakṛtāṃ; tataḥ pṛcchati: bhadre kim etad iti; sā kathayati: āryaputra / śirorujā me 'tīva bādhate iti; viśākhaḥ kathayati: kimatra kartavyam iti;
nāgateti | mitrāmitramadhyamo lokas tasyāpareṇākhyātaṃ | na tasyāḥ
śirorujā bādhate 'pi tv eṣā suvarṇavarṇasya kumārasya sakāśam udyānaṃ gatā
| tasmād udyānān mayā pratyāgacchantī dṛṣṭeti | śrutvā pracaṇḍasyāmātyasya
krodhaparyavasthānam utpannaṃ | tataḥ saṃlakṣayati tādṛśam anarthaṃ
kariṣyāmi | yathā śvaḥ kāśisundarī dārikā na bhaviṣyati | suvarṇavarṇaś ca
kumāra iti | pratikruṣṭaṃ caitad vairāṇāṃ yad uta strīvairam iti | sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214008 (0.0):
praviṣṭe dvitīyena na praveṣṭavyam iti / etad api yuktam* / pratikruṣṭam / etad vairāṇāṃ yaduta strīvairam* / yady ekasmin praviṣṭe dvitīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990745 (0.0):
pratikruṣṭam etad vairāṇāṃ yaduta strīvairam: idānīm ahaṃ naṣṭaḥ; tena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989959 (0.037):
iti; (A 465b) īdṛśānāṃ tvaṃ saṃgrahaṃ karoṣi iti; pratikruṣṭam etad / vairāṇāṃ yaduta strīvairaṃ; sa saṃlakṣayati: kṛtanigraho 'yaṃ; nāsti
krodhāgninā dahyamānahṛdayas tān niśāṃ kṛcchreṇātināmitavān | tataḥ
prabhātāyāṃ rajanyām anyatamam āptapuruṣam āmantrayate | khaḍgam gṛhāṇa
rājagṛhād bahir udyānaṃ gamiṣyāmi tatrāsti me kiñcid ātyayikaṃ prayojanam
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952487 (0.044):
pārvatyuvāca govinda nārāyaṇa vāsudeva tvayā hi me kiñcidapi prayojanam / / nāstyeva svāminna ca nāma vācā saubhāgyarūpaḥ sarvadā eka eva //
ity evaṃ svāminn iti sa puruṣaḥ khaḍgam ādāya tasya pṛṣṭhato 'nubaddhas
tataḥ pracaṇḍo 'mātyas tena puruṣeṇa sārdhaṃ rājagrān nirgatya divākarasya
sārthavāhasyodyānaṃ praviśyāvasthitaḥ || / Sva Roy 36,1 - 39,1
[17] kāśisundary api dārikā vicitravastrālaṅkārālaṅkṛtaśarīrā rājagṛān
nāgarān nirgatya divākarasya sārthavāhasyodyānaṅ gatā | sā tatra praviṣṭā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735665 (0.049):
sa tatra yat subhāṣitaṃ mokṣamātrānukūlaṃ śṛṇoti | tatpustake 'bhilikhati / | divākarasya ca sārthavāhasya rājagṛhān nagarād bahir udyānaṃ
yāvat paśyati pracaṇḍam amātyaṃ dṛṣṭvā ca punaḥ saṃtrastā | saṃlakṣayaty
eṣa prakṛtyaiva pracaṇḍo niyataṃ me 'dya mahāntam anarthaṅ karotīti
pratinivarttitukāmābhūt | tataḥ pracaṇḍo 'mātyas tāṃ dṛṣṭvā
krodhāgnijvalitamanās triśikhāṃ lalāṭe bhṛkurṭiṃ kṛtvā pradhāvitas tatas
tāṃ sarabhasaṃ keśeṣu gṛhītvā nirdayam avāṅmukhīṃ pṛthivyāṃ pātayitvā
samākṛṣṭavān evañ cāha tvam ihāgatya suvarṇavarṇena kumāreṇa sārddhaṃ
paricārayasi | mama caivaṅ kathayasi | śirorujātīva me bādhate | yena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735999 (0.034):
dārikā vyākṣepaṃ kṛtavatī āryaputrādya me śirorujātīva bādhate yenodyānaṃ
tvatsakāśaṇ nāgateti | tad adya te tādṛśam maryādābandhāṃ karomi yena
punar na bhavatī jīvalokaṃ drakṣyati | suvarṇavarṇena kumāreṇa sārddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18791525 (0.053):
nātrāścaryaṃ etaṃ puruṣehi strī nigṛhītā / atha punar bhavatī mama / nigṛhṇeya tataḥ ahaṃ sarvalokasya kutsito ca paribhūto ca bhaveyaṃ
paricārayiṣyāmīti | tac chrutvā kāśisundarī dārikā / tadākarṣaṇaparākarṣaṇajaṃ duḥkham agaṇayitvā maraṇabhayabhītā
bāṣpoparuddhyamānagadagadakaṇṭhī hā idānīn na bhaviṣyāmīti |
kampamānagātrī pracaṇḍasyāmātyasya pādayor nipatya karuṇadīnavilamvitair
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312949 (0.0):
(Viśv .42) tatas tau bāladārakau pitur āśayaparityāgabuddhim avagamya / karuṇadīnavilaṃbitākṣaraiḥ pādayor nipatya kṛtakarapuṭāv ūcatuḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609627 (0.044):
jananī tenopasaṃkrāntā/ / 291.028. upasaṃkramya pādayor nipatya / karuṇadīnavilambitairakṣarairetamarthaṃ nivedayāmāsa/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489485 (0.050):
tenopasaṃkrāntā / pādayor nipatya karuṇadīnavilambitair akṣarair {ed.
akṣarair uvāca prasīdatv āryaputro nārhasi māṃ praghātayitum iti
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28313467 (0.054):
mṛgaśāvakān dṛṣṭvā karuṇādīnavilaṃbitair akṣaraiḥ vacanam uvāca
nityāparādho mātṛgrāmaḥ | itaḥ prabhṛti na bhūya evaṅ kariṣyāmi |
yāvajjīvan te dāsī bhaviṣyāmi | tad alam anena sāhasena prayaccha jīvitam
iti | tasya durātmana evaṃ karuṇadīnavilamvitair akṣarair ucyamānasya
krodhāgnir vardhata eva | tatas taṃ sahāyakam uvāca śīghram asyā anena
khaḍgenotkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyān nipātayety ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656755 (0.019):
kakṣādasiṃ niṣkṛṣya utkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyāṃ nipātitaḥ//
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438235 (0.058):
nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena utkośam asiṃ kṛtvā tasyā utkṛttamūlaṃ / śiraḥ kṛtvā pṛthivyāṃ nipātitaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607271 (0.062):
copasaṃkramya vaktavyah mantrānupasaṃhara/ / 285.004. mā te utkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyāṃ nipātayiṣyāmīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607358 (0.062):
nāgapotamapaharasi/ / 285.013. mā te utkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyāṃ nipātayāmīti/
Sva Roy 39,1 - 43,2 / [18] atha sa puruṣas tasya durātmano 'nyāyavaco duraktam upaśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.045):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742115 (0.046):
sa evādya tvāṃ samālokya jinaśāsanadhūrdharam iti |7| / Sva Roy 153,3 - 156,5 / [61] atha sa rājā sthavirānandanam evam abhistutya samutthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737232 (0.054):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741257 (0.058):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3 / [55] athāsminn antare sthavirānando mahātmā dūrata evāgacchan vyāpinā
kampitum ārabdhaḥ | cintayati ca | aho nairghṛṇyam eṣā hi strī
bahuprakāram asyopayuktā | tat kathan nāma svalpasyāparādhasyārthe
praghātayitum icchati | aho vayam api jīvikābhayabhītā yena
nāmāsyāśīviṣaprakhyasya puruṣādhamasya pārṣve tiṣṭhāmaḥ | sarvathāhaṃ
mahāsaṅkaṭam anupraviṣṭaḥ | kim atra prāptakālaṃ atha vā sphuṭam enaṃ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24480543 (0.054):
adhikataravighātāturamanasaḥ kathaṃ nāma pratiyāsyanti / tad idam atra / prāptakālam /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9290245 (0.054):
niṣphalāśāpraṇayatvādadhikataravighātāturamanasaḥ kathaṃ nāma / pratiyāsyanti? tadidamatra prāptakālam /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15428640 (0.064):
05,022.039a yad yat tatra prāptakālaṃ parebhyas; tvaṃ manyethā bhāratānāṃ
vakṣyāmi kadācid eva sphuṭam ucyamānaḥ pratinivartetāsmāt pāpakād
asaddharmād iti | viditvā samvignamanās tasyāś ca striyās tair atikaruṇair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522855 (0.058):
007.015. bhūyo bhūyaḥ sa māma vicchandayati/ / 007.015. tathaivāhaṃ tasmāt pāpakādasaddharmānna prativiramāmi/
vilāpair dravīkṛtasantāno bāṣpāmbupariplutaq_īkṣaṇaḥ kṛtakarapuṭaḥ
pracaṇḍam amātyam uvāca | prasīdatu svāmī nārhasi mām evaṃvidhe 'kārye
niyojayitun nāhaṃ niṣādo nāpi vadhyaghātakaḥ kathaṃ hi nāma yat karmma
vadhyaghātakānām api notsahate manas tatkarmaṇi pratārayati māṃ svāmī |
eṣā ca strī prakāśātyartham abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvakalābhijñā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617587 (0.064):
319.016. upetā rūpataśca kulataśca śīlataśca guṇataśca, sarvaguṇopetā / abhirūpā darśanīyā prāsādikā paramayā varṇapuṣkalatayā samanvāgatā
rājagṛhanivāsino nānādigdeśābhyāgatasya ca vidagdhajanasyātīva vallabhā |
sāmānyam idaṃ manuṣyāṇāṃ ratisthānaṃ | kathaṃ hi nāma svāmin
prajñātamanuṣyasya vicakṣaṇasyāsminn anunayasthāne dveṣa utpannas tad alam
īdṛśena lokadvayavirudhāvāhakena vyavasāyena | prasīda nārhasi mām ātmanañ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12655908 (0.060):
bhagavan nātha saṃbuddha praviśātrāsane śubhe / / prasīda kṛpayapāyān māṃ samuddhartuṃ arhasi // Rm_33.166{66} //
cānena duścaritāgninā dagdhum | api ca svāmin | / eṣā hi sukumārāṅgī rūpayauvanaśālinī |
prītim etām manuṣyāṇāṃ manye mārtimatīm iva |1| / karuṇaiḥ karuṇair dīnair madhurair akṣarair iyaṃ |
vijñapayati svāmiṃs te dṛṇāti mama mānasaṃ |2| / kampate hṛdayam me 'dya śrutvā dīptaṃ vacas tava |
ko 'sau nirghṛṇacittaḥ syād ya imāṃ hantum edhate |3|
mlecchā api naināṃ hantum utsahante sunirghṛṇāḥ |
kathan nu mama tāṃ hantuṃ svāmin utsahate manaḥ |4|
paśūnām api yāṃ dṛṣṭvā bhavaty anunayo mahān |
tasyāḥ ko manuṣyo bhūtvā śastreṇa prahariṣyati |5| / tat prasīda tavāyuktam api śrotum idam vacaḥ |
prāg eva acarituṃ svāmin karmmedam atidāruṇam iti |6| / Sva Roy 43,2 - 45,46
[19] atha sa durātmā vipannāśayatvād evam api hṛdayagrāhakair vacobhis
tena puruṣeṇābhidhiyamāno naiva svacittaṃ pratilabhate ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985779 (0.057):
devadatta alam anena vikatthitena; svacittaṃ pratilabhasva; svasthīkṛtas / tvaṃ bhagavatā iti; sa kathayati: kiṃ mama tena kṛtaṃ? ghṛte pariṇate rujā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2046188 (0.059):
durmārge caran nārthaṃ pratilabhate | ataścittaṃ mugdhamatilīnaṃ bhavati |
saroṣabhrūlatābhaṅgaraudreṇa ca mukhena taṃ puruṣam uvāca || bhoḥ puruṣa
kas tavāsyāṃ upary anunayo yan nāma madīyām ājñāṃ vilaṅghya necchasy enāṃ
praghātayituṃ sarvathā yadi tvam enāṃ praghātayiṣyasīty evaṃ kuśalan no
cen na praghātayiṣyasi tavādya jīvitaṃ ca bhaviṣyatīti | tato 'sau puruṣas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966319 (0.029):
jīvantaṃ parityakṣyāmaḥ; kāśisundaraḥ kumāraḥ kathayati; tāta saced / anujñāsyasīty evaṃ kuśalam; no ced anujñāsyasi, adya na bhokṣye, na
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365540 (0.034):
samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365706 (0.034):
tasya pratiniḥsargāya dvir api trir api samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ / pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjeyuḥ saṃghāvaśeṣaḥ /
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196767 (0.038):
bhikṣor mokṣāyodyuñjitavyaṃ. saced udyuñjantīty evaṃ kuśalaṃ. no ced
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135306 (0.040):
taṃ cīvaram abhiniṣpādeya, ity etat kuśalaṃ, no ced abhiniṣpādeya tad / uttapanto vā vyāyamanto vā taṃ cīvaram abhiniṣpādeya, abhiniṣpanne cīvare
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20133154 (0.044):
06,076.011a raṇe tavārthāya mahānubhāva; na jīvitaṃ rakṣyatamaṃ mamādya / 06,076.011c sarvāṃs tavārthāya sadevadaityāṃl; lokān daheyaṃ kim u śatrūṃs
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10316648 (0.063):
12,136.076c tava prājña prasādād dhi kṣipraṃ prāpsyāmi jīvitam / 12,136.077a yad yad evaṃgatenādya śakyaṃ kartuṃ mayā tava
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646198 (0.063):
ihānītam/ / 445.014. tenādya rājño jīvitaṃ dattam/
tasya tat karkaśaṃ vyavasāyaṃ buddhvā bhītaś cintayituṃ pravṛttaḥ | aho
paramaśaṅkaṭam anupraviṣṭo 'smi | sa ced asyājñāṃ na kariṣyāmi niyatam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901799 (0.062):
taṃ prati paramotkaṇṭhitīkṛto'smīty arthaḥ | yad ātma tattvaṃ me mayā
adya māṃ jīvitād vyaparopayiṣyati | yo hi nāmaivaṃvidhiṃ mātṛgrāmaṃ
bahuprakāram upayuktaṃ praghātayitum udyataḥ sa māṃ na praghātayiṣyatīti |
kuta etat kathañ ca nāma manuṣyo 'ham ity ātmānam manye | īdṛśyā
janapadakalyāṇinyāḥ striyāḥ śarīre śastraṃ nipātayiṣyāmi | sarvathā kāmaṃ
svajīvitavināśo na tv evāsyāḥ prahāraṃ dāsyāmīti niścayaṃ kṛtavāṃs tasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737227 (0.032):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ
buddhir utpannā yady ahaṃ khaḍgam ādāya niṣpalāyeyaṃ evaṃ mayā tv ātmā
parirakṣito bhaviṣyati | kāśisundarī dāriketi | sa khaḍgam ādāya tasmād
udyānād niṣkramya sarvajavena niḥpalānaḥ | pracaṇḍo py amātyas tasya
pṛṣṭhato dvārakoṣṭhaṃ yāvad anubaddhaḥ | / Sva Roy 46,1 - 48,49
[20] tataḥ kāśisundarī dārikā gatapratyāgataprāṇam ivātmānam manyamano
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742573 (0.051):
sthavirānandam āgamyeti / Sva Roy 162,3 - 167,5 / [64] tac chrutvā kāśisundarī dārikā sthavirānande samupajātabahumānā paraṃ
tvaritatvaritam utthāya niḥpalāyāmīti prākārasamīpam abhigatā | sā coccaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736681 (0.061):
vyavalokayitum ārabdho yāvat paśyati prākārasamīpam abhigatāṃ sa / tvaritatvaritaṃ tasyāḥ samīpaṃ gantum ārabdhaḥ | tatra ca kṛṣṇasarppo
prākāraṃ na śaknoti vilaṅghayituṃ | pracaṇḍaś cāmātyaḥ pratinivṛtya yāvat
tasmin pradeśe kāśisundarīṃ dārikān na paśyati | itaś cāmutaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528972 (0.061):
pratinivṛttah? sa itaścāmutaśca pratyavekṣitumārabdho yāvat paśyati
vyavalokayitum ārabdho yāvat paśyati prākārasamīpam abhigatāṃ sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528972 (0.045):
pratinivṛttah? sa itaścāmutaśca pratyavekṣitumārabdho yāvat paśyati
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736653 (0.061):
tvaritatvaritam utthāya niḥpalāyāmīti prākārasamīpam abhigatā | sā coccaḥ
tvaritatvaritaṃ tasyāḥ samīpaṃ gantum ārabdhaḥ | tatra ca kṛṣṇasarppo
'vasthitaḥ | tena sā dakṣiṇe caraṇe daṣṭā sa tāṃ dṛṣṭvā niṣpalānaḥ |
kāśisundarī dārikā saṃlakṣayati | eṣaḥ ca pracaṇḍo mām āgatya
praghātayiṣyatīti | tadgatamānasā maraṇabhayatrastā na vijānāti | yathāhaṃ
kṛṣṇasarpeṇa daṣṭeti | pracaṇḍaś cāmātyas tam atimuktakalatāgahanam
anuprāptaḥ | tatas tena durātmanā nirghṛṇahṛdayena / tīvradveṣaparyākulīkṛtamanasā kāśisundarīṃ dārikāṃ tasmād
atimuktakalatāgahanād ākṛṣya tasyāḥ śirasi pārṣṇiprahāro dattaḥ | sukumārā
sā strī tena prahāreṇa viṣavegena ca mūrcchitā pracaṇḍo 'py amātyas tān
nirīkṣitum ārabdho yāvat paśyati niśceṣṭāṃ bhūmau nipatitāṃ tasyaitad
abhavan mṛteyam idānīṃ gacchāmīti | tataś ca māṃ mā kaścid drakṣyatīti |
prākāraṃ vilaṅghyānyena pathā rājagṛhaṃ praviṣṭaḥ | tena praviśya
rājapuruṣāḥ samājñāptā | gacchata divākarasya sārthavāhasyodyānaṃ
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.027):
Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.027):
Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (0.028):
Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (0.028):
Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (0.028):
Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (0.028):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.041):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739158 (0.059):
suvarṇavarṇaḥ kumāro rājagṛhān nagarād iti | sa śrutvā prītimanāḥ
yāvat paśyati kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ muktakeśīṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736881 (0.0):
ārabdhāḥ | yāvat paśyanti kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ
niśceṣṭāṃ bhūmau nipatitāṃ dṛṣṭvā cāsya mahāsamvega utpannaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736883 (0.0):
ārabdhāḥ | yāvat paśyanti kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ / muktakeśīṃ niśceṣṭāṃ bhūmau nipatitāṃ | dṛṣṭvā suvarṇavarṇasya kumārasya
tenopalakṣitaṃ kenāpy eṣā durātmanā nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656746 (0.047):
481.005. tatasteṣāmekena puruṣeṇa nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659796 (0.048):
490.022. sarvathā praghātyo 'yamiti/ / 490.023. tenāsau nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena karākārasadṛśaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438228 (0.048):
nāsti kiṃcit pāpakaṃ karmākaraṇīyam (Pravr-v IV 31) iti | tena / nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena utkośam asiṃ kṛtvā tasyā utkṛttamūlaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17987462 (0.052):
mārgaṃ gacchāmi iti; tenāsau nirghṛṇahṛdayena tyaktaparalokena mahatyā
vairānubaddhenāhānīya praghātitā bhaviṣyati | dhik kaṣṭam īdṛśā api nāma
sattvā bhavanti | ya evaṃvidhe mātṛgrāme nirdayāḥ praharantīti | tena tad
udyānaṃ sarvaṃ pratyavekṣitaṃ yāvan na kiñcit paśyati tasyaiva tad abhavad
eṣā strī prajñātā 'sminn udyāne praghātitā | atra na kiñcit paśyāmi |
sarvathā durātmanā kenāpi svadaurātmyam antargataṃ prakaṭīkurvatā mana
mastake 'yaśo 'śanir nipātita iti | sa caivaṃ samvignamanāḥ kare kapolaṃ
dattvā cintāparo vyasthitaḥ | / Sva Roy 50,5 - 52,3
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525673 (1.192):
016.009. tato bhavo gṛhapatiḥ kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577338 (1.192):
176.022. tato bandhumān rājā kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577490 (1.192):
bhaktakāṣṭhamasti, yenāham enaṃ sahāmātyaṃ citāmāropya dhmāpayāmīti/ / 177.003. rājā kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640288 (1.192):
427.004. athāpareṇa samayena tasya patnī āpannasattvā/ / 427.005. sa kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480510 (0.017):
kathayanti / kimarthaṃ deva kare kapolaṃ datvā cintāparo vyvasthita iti /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639334 (0.017):
tasmiṃś ca samaye bhārgavariṣiḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo (A 377b)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607613 (0.020):
286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/ / 286.002. sa kare kapolaṃ dattvā cintāparo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525685 (0.023):
016.009. sa putrairdṛṣṭaḥ puṣṭaśca tāta, kasmāttvaṃ kare kapolaṃ dattvā / cintāparo vyavasthita iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531934 (0.023):
035.003. tataḥ śakreṇa dṛṣṭaḥ pṛṣṭaśca mārṣa, kasmāt tvaṃ kare kapolaṃ / dattvā cintāparastiṣṭhasīti? sa kathayati kauśila, anekadhanasamudito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577346 (0.023):
176.022. amātyāḥ kathayanti deva, kasmāt tvaṃ kare kapolaṃ dattvā / cintāparastiṣṭhasīti? sa kathayati bhavantaḥ, kathamahaṃ na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537426 (0.028):
054.017. te kathayanti kimarthaṃ kare kapolaṃ dattvā cintāparo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537405 (0.029):
054.015. tato 'nyadivase rājā kare kapolaṃ dattvā cintāparo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584321 (0.029):
197.030. tato mahīdharo 'grāmātyaḥ svapnanirdeśaṃ śrutvā kare kapolaṃ / dattvā cintāparo vyavasthitah atikṣipraṃ rājñaścandraprabhasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530116 (0.032):
029.017. tataste ṛṣayaḥ kare kapolaṃ dattvā cintāparā vyavasthitāḥ/
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108346 (0.034):
atha sarvanīvaraṇaviṣkambhī bodhisattvaḥ kare kapolaṃ dattvā cintāparo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300504 (0.040):
upadrūyamāṇaḥ pitā cāsyāḥ kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ /
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922484 (0.040):
SumAv_254: kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ, kāñcanamālayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531909 (0.043):
035.001. so 'putraḥ putrābhinandī kare kapolaṃ dattvā cintāparo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482580 (0.046):
devendreṇa dṛṣṭaḥ / sa kathayati / mārṣa kasmāt tvaṃ kare kapolaṃ datvā / cintāparas tiṣṭhati / sa kathayati / kauśika īdṛśe mama mahābhogaiśvarye
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657940 (0.046):
udāyinā dṛṣṭa uktaś ca: deva kasyārthe tvaṃ kare kapolaṃ datvā / cintāparas tiṣṭhasīti; sa kathayati: udāyin katham ahaṃ na cintāparo
[22] te ca rājapuruṣāḥ saṃprāptaḥ | praviśya ca tad udyānaṃ pratyavekṣitum
ārabdhāḥ | yāvat paśyanti kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736796 (0.0):
yāvat paśyati kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ muktakeśīṃ
muktakeśīṃ niśceṣṭāṃ bhūmau nipatitāṃ | dṛṣṭvā suvarṇavarṇasya kumārasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736800 (0.0):
yāvat paśyati kāśisundarīṃ dārikām itaś cāmutaś ca samāhṛṣṭāṃ muktakeśīṃ / niśceṣṭāṃ bhūmau nipatitāṃ dṛṣṭvā cāsya mahāsamvega utpannaḥ |
pūrvakarmavipākasāmarthyān na tāṃ kaścit paricchinatti | yatheyaṃ
mūrcchiteti | kintarhi kālagateti | tatas te rājapuruṣāḥ parasparam ūcuḥ |
bhavantaḥ eṣā strī kenāpi praghātiteti | tais tad udyānaṃ sarvaṃ / pratyavekṣitaṃ | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ paśyanti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737028 (1.192):
asmābhiḥ pratyavekṣitatam | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ
taiḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ pṛṣṭaḥ | kumāra eṣā strī kena praghātiteti | sa
kathayati bhavanto 'ham api na jāne mayāpy eṣā eva dṛṣṭeti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737042 (0.0):
anenākhyātam aham api bhavanto na jāne mayāpy eṣā evam eva dṛṣṭeti | tad
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216033 (0.050):
bhoḥ puruṣa kena te īdṛśī samavasthā iti / sa kathayaty aham api na jāne / / api tu mayā caiṣa cāṣṭhabhārako gṛhīto bhavati / mama cedṛśī samavasthā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577354 (0.064):
cintāparastiṣṭhasīti? sa kathayati bhavantaḥ, kathamahaṃ na
Sva Roy 52,3 - 54,5 / [23] atha te rājapuruṣāḥ parasparaṃ saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ | bhavanta
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336009 (0.040):
samatikrāntāni / kośāmbakā brāhmaṇagṛhapatayaḥ saṃsthāgāre parasparaṃ / saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ / vayaṃ bhavanto 'tyarthaṃ bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627924 (0.046):
saṃnipatya parasparaṃ saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ: bhavanta upāyasaṃvidhānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628313 (0.055):
tatas te saṃgamya samāgamya saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ: bhavanto yad vayaṃ
eṣa kumāro 'tyantavinīto nāsyedaṃ karma saṃbhāvyate | atra ca na kañcid
anyaṃ paśyāmaḥ sarvathā paramasaṅkaṭam anupraviṣṭāḥ smaḥ | kathamatra
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737313 (0.019):
saputrakalatrabandhavān praghātayiṣyatīti | kuta etat | tad atisaṅkaṭam / anupraviṣṭāḥ smaḥ | katham atra pratipattavyam iti | teṣāṃ
pratipatavyam iti | tatraikaḥ kathayati | bhavanto na vayaṃ paricchettuṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656430 (0.038):
gamanaṃ nābhinandatīti? te kathayati deva, nābhinandatīti/ / 480.004. sa kathayati bhavantaḥ, yadevaṃ na gacchāmi, pratinivartāmīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657948 (0.047):
485.004. śrutvā paryavasthitaḥ/ / 485.005. sa kathayati bhavantaḥ, yasyāhaṃ priyaḥ, so 'sya muṇḍakasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527372 (0.049):
021.004. uapsaṃkramya kathayanti sārthavāha mahāsamudramavatarāmeti/ / 021.005. sa kathayati bhavantaḥ, asti kaścidyuṣmābhirdṛṣṭaḥ śruto vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524932 (0.049):
013.028. yadi devo 'nujānīyāt, te vayaṃ tān karapratyāyān samucchindāmaḥ/ / 013.028. sa kathayati bhavantaḥ, yanmama pitrā kṛtam, devakṛtaṃ na tu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886319 (0.049):
prajñaptāḥ / yadi devo 'nujānīte vayaṃ tān karapratyāyān samucchindāmaḥ / / sa kathayati / bhavanto yan mama pitrā kṛtaṃ tad eva brahmakṛtam* / te
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480514 (0.050):
kathayanti / kimarthaṃ deva kare kapolaṃ datvā cintāparo vyvasthita iti / / rājā kathayati / bhavantaḥ kathaṃ na cintāparas tiṣṭhāmi / yatredānīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526317 (0.061):
018.006. ekaḥ kathayati jyeṣṭhataraṃ śabdayāmaḥ/ / 018.006. ekaḥ kathayati vicārayāmastāvat kathaṃ bhājayāmeti/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973259 (0.063):
katham atra pratipattavyaṃ? iti; te kathayanti; deva praghātyatām iti; / rājā kathayati: bhavantaḥ katham īdṛśo vīrapuruṣaḥ praghātyaḥ; upasaṃgraho
samarthā | etāṃ striyaṃ kumārañ ca karaṇamaṇḍapaṃ nayāmas tatrāmātyā eva
paricchetsyantīti | tatas te rājapuruṣās tāṃ striyaṃ śivikām āropya
suvarṇavarṇañ ca kumāram ādāya karaṇamaṇḍapaṅ gatās tatra ca karaṇamaṇḍape
pracaṇḍo 'mātyaḥ pratipattyaivānukūlair vyavahāribhiḥ sārddhaṃ sanniṣaṇṇo
'bhūt | sannipatito yadbhūyasā tān eva rājapuruṣān āgamayamānas tena te
dūrata eva dṛṣṭāḥ | pṛṣṭāś ca bhavantaḥ kim idam iti | tair ākhyātam / eṣāsmābhiḥ strī divārakasya sārthavāhasyodyāne kālagatā dṛṣṭā tañ codyānam
asmābhiḥ pratyavekṣitatam | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736915 (1.192):
pratyavekṣitaṃ | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ paśyanti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740418 (0.063):
tvarita mabhigamyāsmadvacanāt suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ ghātyamānaṃ / pratimocayati tasyāhaṃ suvarṇapeṭakamanu prayacchāmi pañca ca grāmavarāṇi|
paśyāmaḥ eṣa cāsmābhiḥ pṛṣṭaḥ kumāraḥ | iyaṃ strī kena praghātiteti |
anenākhyātam aham api bhavanto na jāne mayāpy eṣā evam eva dṛṣṭeti | tad
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736930 (0.0):
kathayati bhavanto 'ham api na jāne mayāpy eṣā eva dṛṣṭeti |
idānīṃ svāmina evaṃ pravicārayantv iti | / Sva Roy 54,5 - 56,4 / [24] pracaṇḍo 'mātyaḥ kathayati | bhavanto mūhūrtaṃ tāvad avīkṣadhvaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738802 (0.024):
ca koṣaḥ samvarddhito bhavati | / Sva Roy 89,3 - 91,5 / [39] pracaṇḍo 'mātyaḥ śrutvā ruṣitaḥ kathayati | bhavantaḥ kim atra na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737235 (0.043):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4 / [26] pracaṇḍo 'mātyas tān parasparaṃ saṃjalpaṃ kurvāṇāṅ dṛṣṭvā pṛcchati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550178 (0.056):
092.019. evamukte rājā prasenajit kauśalastīrthyānidamavocat āgamayantu / tāvadbhavanto yāvadahaṃ bhagavantamavalokayāmi/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508176 (0.057):
pāpeyā mallās tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya pāpeyān mallān idam avocat* / / āgamayantu tāvad bhavanto yāvad ahaṃ tatprathamataraṃ bhagavantaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735963 (0.058):
na gatā || / Sva Roy 33-35 / [16] pracaṇḍo 'py amātyaḥ sve udyāne tām udīkṣamānaś ciraṃ parikhinnaḥ
yāvad ahaṃ rājño nivedayāmīti | tena rājño 'jātaśatror gṛhaṃ gatvā
daurvārikaḥ puruṣaḥ pṛṣṭo bhoḥ puruṣadevaḥ kiṃ karotīti | tenākhyātam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526582 (0.057):
śītenābhidruto vepamāna āgacchati/ / 018.030. sa tena dṛṣṭaḥ pṛṣṭaśca bhoḥ puruṣa, kasmādevaṃ vepase? sa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738280 (0.060):
viyogaduḥkhābhyāhataṃ krandamānaṃ tena sammukhāgato 'nyatamaḥ puruṣaḥ / pṛṣṭaḥ | bhoḥ puruṣa kim idam iti | sa ca tan na jānāti yathāyam evāsau
upariprāsādatalagato niḥpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521215 (0.028):
kanīyasam/ / 002.020. sa upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608174 (0.029):
287.019. tataḥ sudhanakumāra upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014742 (0.029):
upacitatvād etarhy upariprāsādatalagataḥ niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015052 (0.029):
upacitatvād etarhy upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663461 (0.039):
anupūrveṇa rājñaḥ sakāśam anuprāptam* | tasmiṃś ca samaye rājā / upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487985 (0.039):
vārṣikam* / tataḥ sudhanaḥ kumāraḥ upari prāsādatalagato niṣpuruṣeṇa / tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati /
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882402 (0.039):
pratyupasthāpitāni jyeṣṭhakaṃ madhyamaṃ kanīyasam* / sa upari / prāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati / balaseno
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629281 (0.039):
sārdham upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13661291 (0.039):
kṛṣikarmāntānuṣṭhāne atyartham abhiyuktaḥ; aniruddhas tu / upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994349 (0.039):
vyavasthāpitāni jyaiṣṭhaṃ madhyaṃ kanīyasaṃ; sa upariprāsādatalagato / niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati; tasya dine dine
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667814 (0.042):
śraiṇyo biṃbisāra upari prāsādatalagataḥ paṃcāyācanavastūny āyācate; aho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667872 (0.042):
śrainyo biṃbisāra upari prāsādatalagataḥ paṃcāyācanavastūny āyācate: aho
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801761 (0.045):
gṛhapatir iti saṃjñā saṃvṛttā; tatas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānitaṃ; / sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547284 (0.049):
084.001. <84>tena khalu samayena rājā brahmadatta / upariprāsādatalagatastiṣṭhati/
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882438 (0.049):
yathā tvam upari prāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍasi ramase
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521250 (0.049):
udyuktah? sa kathayati putra, yathā tvamupariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636937 (0.049):
bodhisatva upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576437 (0.050):
173.031. te hi śīṭākarkaṭakaprayogenābhiroḍhumārabdhāḥ/ / 173.031. te 'ntaḥpurikayā upariprāsādatalagatayā dṛṣṭāḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491529 (0.051):
drumasya kinnararājasya pratiśrutya kinnarabhavanastho manoharayā sārdhaṃ / niṣpuruṣeṇa tūryeṇa kṛīḍate ramate paricārayati /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440958 (0.055):
yāvadrājāgramahiṣī sthāpitā / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / / sā apannasattvā saṃvṛttā / yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā /
labdhapraṇayo 'sau tena pratihārī preṣitā gaccha devasya nivedayāmātyā
vijñapayanti | divākarasya sārthavāhasya putreṇodyāne kāśisundarī dārikā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737152 (0.054):
vadhyaghātakān uvāca | bhavanto 'nena kumāreṇeyaṅ kāśisundarī dārikā / udyāne praghātitā | gacchatainaṃ durācāraṃ paścād bāhubandhanaṃ gāḍhaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738301 (0.061):
suvarṇavarṇo nāma kumāro 'tyantaṃ rūpādiguṇasampadā yuktas tena kilodyāne / kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
praghātitā | sa ca na_ubhyupagacchati | katham atrāsmābhiḥ pratipattavyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737154 (0.052):
vadhyaghātakān uvāca | bhavanto 'nena kumāreṇeyaṅ kāśisundarī dārikā / udyāne praghātitā | gacchatainaṃ durācāraṃ paścād bāhubandhanaṃ gāḍhaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738302 (0.059):
suvarṇavarṇo nāma kumāro 'tyantaṃ rūpādiguṇasampadā yuktas tena kilodyāne / kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737753 (0.064):
bāhugāḍhabandhanabaddho vadhyaghātakair adhiṣṭhito 'nena kilodyāne / kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
iti | tayā gatvā rājño niveditaṃ rājā tatra ratikrīḍāyām atīva śaktaḥ
kathayati | gacchāmātyān evam vada yūyam evaṃ nipuṇaṃ pravicārayadhvam iti
| tayā nirgatya pracaṇḍasyāmātyasya niveditam evaṃ devaḥ samājñāpayatīti |
Sva Roy 56,4 - 58,4 / [25] tataḥ pracaṇḍo 'mātyaḥ karaṇamaṇḍapam āgatya tān rājapuruṣān uvāca |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738803 (0.042):
ca koṣaḥ samvarddhito bhavati | / Sva Roy 89,3 - 91,5 / [39] pracaṇḍo 'mātyaḥ śrutvā ruṣitaḥ kathayati | bhavantaḥ kim atra na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735963 (0.057):
na gatā || / Sva Roy 33-35 / [16] pracaṇḍo 'py amātyaḥ sve udyāne tām udīkṣamānaś ciraṃ parikhinnaḥ
gacchata bhavanto vadhyaghātakān āhūyateti | tair āhūtāḥ pracaṇḍo 'mātyo
vadhyaghātakān uvāca | bhavanto 'nena kumāreṇeyaṅ kāśisundarī dārikā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737096 (0.054):
vijñapayanti | divākarasya sārthavāhasya putreṇodyāne kāśisundarī dārikā / praghātitā | sa ca na_ubhyupagacchati | katham atrāsmābhiḥ pratipattavyam
udyāne praghātitā | gacchatainaṃ durācāraṃ paścād bāhubandhanaṃ gāḍhaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737096 (0.052):
vijñapayanti | divākarasya sārthavāhasya putreṇodyāne kāśisundarī dārikā / praghātitā | sa ca na_ubhyupagacchati | katham atrāsmābhiḥ pratipattavyam
kṛtvā kharasvareṇa paṭena vādyamānena rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497801 (0.047):
kathayanti / evam etad upādhyāya kāmabhogy evaiṣa nāyam ṛṣir iti / tataḥ / sa rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu brāhmaṇagṛhapatikuleṣu cārocayanti / kin
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737494 (0.055):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006027 (0.061):
duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu / mahājanavipraghātaṃ karoti; tad arhati devaḥ hastidamakānām ājñāṃ dātuṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006081 (0.061):
dhanapālako duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu mahājanavipraghātaṃ karoti; tad arhati devaḥ
śravaṇamukheṣv anuśrāvya dakṣiṇena nagaradvāreṇa nirṇamayya mahāśmaśān
nītvā śūle samāropayata mṛtañ cainaṃ kāśisundaryā dārikayā sahaikāñ citām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740507 (0.044):
kṛtvā praghātayāmo yat kāraṇam eṣa suvarṇavarṇaḥ kumāro 'nayā kāśisundaryā / dārikayā saha ekāṃ citām āropya dhyāpayitavya ity uktvā śūlaṃ pṛthivyāṃ
āropya dhyāpayateti | atha te vadhyaghātakāḥ suvarṇavarṇaṃ kumāram
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741226 (0.064):
enaṃ kumāraṃ śūle samāropayateti | tatas te vaghyaghātakāḥ saṃtrastāḥ / suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ śūle samāropayāmaḥ | ity uktvā kṣeptum ārabdhā |
atyartham abhirūpam uttaptasuvarṇaparvvataśṛṅgam iva paramayā śriyā
jvalantam udvīkṣya samvignāḥ parasparam ūcuḥ | bhavantaḥ kiñcāpi vayam
vadhyaghātakās tat katham īdṛśamatidurllabhadarśanaṃ puruṣaviśeṣaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737256 (0.062):
vijñapayitum ārabdhāḥ | prasīda svāmin | kiñcāpi vayam vadhyaghātakā api / notsahāmahe īdṛśaṃ puruṣaviśeṣaṃ mahājanavallabhaṃ praghātayitum iti |
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736603 (0.032):
janapadakalyāṇinyāḥ striyāḥ śarīre śastraṃ nipātayiṣyāmi | sarvathā kāmaṃ / svajīvitavināśo na tv evāsyāḥ prahāraṃ dāsyāmīti niścayaṃ kṛtavāṃs tasya
praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4 / [26] pracaṇḍo 'mātyas tān parasparaṃ saṃjalpaṃ kurvāṇāṅ dṛṣṭvā pṛcchati |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738802 (0.021):
ca koṣaḥ samvarddhito bhavati | / Sva Roy 89,3 - 91,5 / [39] pracaṇḍo 'mātyaḥ śrutvā ruṣitaḥ kathayati | bhavantaḥ kim atra na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737049 (0.043):
idānīṃ svāmina evaṃ pravicārayantv iti | / Sva Roy 54,5 - 56,4 / [24] pracaṇḍo 'mātyaḥ kathayati | bhavanto mūhūrtaṃ tāvad avīkṣadhvaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.043):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742115 (0.047):
sa evādya tvāṃ samālokya jinaśāsanadhūrdharam iti |7| / Sva Roy 153,3 - 156,5 / [61] atha sa rājā sthavirānandanam evam abhistutya samutthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741257 (0.052):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736275 (0.054):
khaḍgenotkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyān nipātayety || / Sva Roy 39,1 - 43,2 / [18] atha sa puruṣas tasya durātmano 'nyāyavaco duraktam upaśrutya
bhavantaḥ kiṃ sthīyate | śīghramenaṃ nayatheti | te kṛtāñjalayo
vijñapayitum ārabdhāḥ | prasīda svāmin | kiñcāpi vayam vadhyaghātakā api
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737214 (0.062):
jvalantam udvīkṣya samvignāḥ parasparam ūcuḥ | bhavantaḥ kiñcāpi vayam / vadhyaghātakās tat katham īdṛśamatidurllabhadarśanaṃ puruṣaviśeṣaṃ
notsahāmahe īdṛśaṃ puruṣaviśeṣaṃ mahājanavallabhaṃ praghātayitum iti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737216 (0.063):
jvalantam udvīkṣya samvignāḥ parasparam ūcuḥ | bhavantaḥ kiñcāpi vayam / vadhyaghātakās tat katham īdṛśamatidurllabhadarśanaṃ puruṣaviśeṣaṃ
pracaṇḍo 'mātyaḥ kupitaḥ kathayati | bhavanto yadi yūyam enaṃ na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554942 (0.047):
paśyati taṃ niṣkāsyamānam/ / 107.027. sa kathayati bhavantaḥ, mā enaṃ niṣkāsayata, mamaiṣa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522040 (0.053):
adyāsmābhirdvādaśabhirvarṣaistvatsakāśātpānīyaṃ pānīyamiti śabdaḥ śrutaḥ/ / 005.002. sa kathayati ke yūyaṃ bhavantaḥ, kena vā karmaṇā ihopapannāh?
praghātayiṣyatha | yuṣmākam evādya saputrakalatrabāndhavānāṃ jīvitāni na
bhaviṣyantīti | te santrastāḥ parasparam ūcuḥ | bhavanto / 'syāmātyasyānyāyānurūpo vyavahāraḥ | yo hi nāma suvarṇavarṇaṃ kumāram evam
atidurlabhadarśanaṃ puruṣaviśeṣaṃ parityaktum udyataḥ yo 'smān
saputrakalatrabandhavān praghātayiṣyatīti | kuta etat | tad atisaṅkaṭam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736961 (0.032):
anyaṃ paśyāmaḥ sarvathā paramasaṅkaṭam anupraviṣṭāḥ smaḥ | kathamatra / pratipatavyam iti | tatraikaḥ kathayati | bhavanto na vayaṃ paricchettuṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591135 (0.046):
mriyamāṇasya mūḍhasya sābhiṣaṅgasya putrakalatrādāvāntardāhaḥśokaḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646849 (0.051):
u12.24ab/.atha śabdo bhavet tatra yaṃ dṛṣṭvā tu maharṣibhiḥ/ / u12.24cd/.putraputreti yacchabdo yad gataṃ gatam eva ca/
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632400 (0.056):
hā putra katham eva tvaṃ nirdayāsy atiniṣṭhuraḥ / / yad vṛddhāṃ jananīṃ dṛṣṭvā kāruṇyaṃ nāsti te hṛdi // Rm_24.87{87} //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660548 (0.057):
tānarthānarthiduḥkhavyupaśamapaṭubhiḥ protsasarja pradānaiḥ//4// / 493.023. tasmāt putradhanatvāt putrābhilāṣiṇo yadā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9515605 (0.057):
na.hi.grahītavyo.aranah,.susukhatamo.apy.anya.udaryas,.manasā.api.na.mantavyo.mama.ayam.putra.ity/[249] / 3,3: atha.sa.okaḥ.punar.eva.tad.eti.yata.āgato.bhavaty/[249]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567703 (0.059):
saṃprāyacchadirāvatyai putrārthaṃ sa tu bhauvanaḥ // BndP_2,7.325 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7372548 (0.062):
vadhūputrakalatrabhrātṛpitṛpabhṛtīnām aparihāryamaraṇadarśanān nāyam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8006102 (0.064):
tataḥ satputrasānandāḥ sukalatramanoramāḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16991165 (0.064):
kāmatātaḥ sāmbasuto 'saṃkhyaputraprapautravān / / uśāśāgatapautrārthabāṇabāhusasrachit // SatvT_6.163
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014679 (0.064):
kārakapada iti// putreti// putrādiśabdasya saṃbandhiśabdatvena
anupraviṣṭāḥ smaḥ | katham atra pratipattavyam iti | teṣāṃ / maraṇabhayabhītānāṃ buddhir utpannā | eṣā kumāro mahājanavallbhas tad enan
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736961 (0.019):
anyaṃ paśyāmaḥ sarvathā paramasaṅkaṭam anupraviṣṭāḥ smaḥ | kathamatra
tāvad vīthīm avatarāmaḥ | sthānam etad vidyate yan mahājanakāya evainaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626887 (0.042):
vaiḍūryaśalākavat* | atha sa mahājanakāyas tat prātihāryaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551917 (0.046):
097.026. tīrthyāḥ kathayanti mahājanakāyo 'tra saṃnipatitaḥ/ / 097.026. kiṃ tvaṃ jñāsyasi kena etadvidarśitamasmābhirvā śramaṇena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632649 (0.048):
ṛddheḥ parihīṇaḥ; sayadi padbhyāṃ gamiṣyāmi (A 366b) mahājanakāyo māṃ / pratarkayiṣyati rājā ca ; iti viditvā kathayati: deva tavāyaṃ dīrgharātram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099694 (0.055):
bhavati: māyā me dūre, māyākāro me 'bhyāśe, yaḥ punar ayaṃ janakāyaḥ / sannipatita, eṣa me dūre vā 'bhyāśe vā. tat kasya hetor? avikalpatvād
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793985 (0.060):
yathā naṃ tatraiva niṣaṇṇasya mātāpitarau nādṛśensuḥ na ca anyo janakāyaḥ / // atha khalu bhagavāṃ yaśodasya śreṣṭhiputrasya mātāpitaraṃ āmantrayati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6318268 (0.062):
bhikṣavo mahājanakāyaḥ sannipateta | atha puruṣa āgacchedabālajātīyaḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551678 (0.063):
097.004. tīrthyāḥ kathayanti mahājanakāyo 'tra mahārāja saṃnipatitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551766 (0.063):
097.012. tīrthyāḥ kathayanti mahājanakāyo 'tra mahārāja saṃnipatitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551815 (0.063):
097.016. tīrthyāḥ kathayanti mahājanakāyo 'tra mahārāja saṃnipatitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551864 (0.063):
097.021. tīrthyāḥ kathayanti mahājanakāyo 'tra mahārāja saṃnipatitaḥ/
pratimocayiṣyati | ko hy enaṃ praghātyamānam upekṣituṃ samartha iti | te / tasya samīpam upasṛṣṭāḥ | paścād bāhum enam badhnīma iti | tañ ca tathā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683813 (0.056):
tasya jaṅghe anupurvasamudgate abhūtāṃ racite vṛtte sujāte eṇeyasyeva / mṛgarajñaḥ / nainaṃ kaścitsamartho 'nujavitumanaprāptuṃ vā, na ca vrajan
rūpaudāryasampadā vibhrājamānam ālokya na śaknuvanti spraṣṭuṃ tato
vepamānāṅgapratyaṅgā bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭhāḥ kranditum ārabdhāḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9872949 (0.054):
paśyati sma bodhisattvaṃ śuṣkagātram / kālagatamiva dṛṣṭvā / bāṣpagadgadakaṇṭhā roditumārabdhā / tasyāṃ ca velāyāmimāṃ gāthāmabhāṣata
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737480 (0.059):
vadhyaghātakāḥ bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭhāḥ krandanta ūcuḥ | bhavanto
hā kaṣṭam īdṛśā api vayaṃ pāpakarmakāriṇo yenaivamvidhe kārye niyojyāmahe
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780519 (0.044):
na ca naḥ kāmakāroyaṃ yad vayaṃ pāpakāriṇaḥ // VamPSm_19.32 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741256 (0.048):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11979959 (0.053):
parivrājakā ānaṃtaryakāriṇo yat karmābhyatītaṃ. tan nāstīty evaṃvādina iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.063):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Sva Roy 61,4 - 64,2 / [27] tataḥ pracaṇḍenāmātyena bhūyaḥ sakarkaśam ājñaptāḥ kim
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741256 (0.038):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.060):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
parivilambadhve | te santrastāḥ sakāśam abhyupagatāḥ | tair asau / bāṣpāmbupariplutekṣaṇair vepamānair gṛhītas tenaiva suvarṇapītena vastreṇa
paścād bāhuko baddhaḥ | tañ ca paścād bāhugāḍhabandhanabaddham ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737465 (1.192):
suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ paścād bāhugāḍhabandhanabaddham ālokya samvignamanāḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017686 (0.052):
paścādbāhugāḍhabandhanabaddhaḥ; sa ca tato muktaḥ svastikṣemābhyām
pracaṇḍam amātyaṃ muktvā sarva eva karaṇamaṇḍapastho janakāyas
tadviyogamanyudravīkṛtasantāno 'śrūṇi prapātayitum ārabdho hā kaṣṭam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740533 (1.192):
mātaram anusmṛtya tīvramanyudravīkṛtasantāno 'śrūṇi prapātayitum ārabdhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740647 (0.063):
vihvalekṣaṇo vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā kaṣṭam idānīṃ mayā sudurllabhaṃ
idānīm eva durlabhadarśanaḥ kumāro na bhaviṣyatīti | tatas tair
vadhyaghātakair vīthyām avatārito yathāsminn antare kolāhalo jātas tañ ca
kolāhalam upaśrutya sastrīpuruṣadārakadārikā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18016053 (0.043):
dāsīdāsakarmakarapauruṣeyapratigrahāt prativirato bhavati; sa / strīpuruṣadārakadārikāpratigrahaṃ prahāya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711887 (0.064):
kvacidrājakumāraśreṣṭhigṛhapatyamātyastrīpuruṣadārakadārikābhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikārdhakāyān
rājagṛhanivāsīnānādigdeśābhyāgataś ca janakāyaḥ sannipatitaḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649783 (0.055):
458.007. kauśāmbīnivāsī janakāyo nānādeśābhyāgataśca vikrośannivāritaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654580 (0.061):
472.012. tataḥ śikhaṇḍī rājā sāntaḥpurāmātyapaurajanapado 'nyaśca / nānādeśābhyāgato janakāyaḥ pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddhaḥ/
suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ paścād bāhugāḍhabandhanabaddham ālokya samvignamanāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737406 (1.192):
paścād bāhuko baddhaḥ | tañ ca paścād bāhugāḍhabandhanabaddham ālokya
sasambhramaṃ praṣṭum ārabdha | bhavantaḥ kim idam iti | tatas te
vadhyaghātakāḥ bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭhāḥ krandanta ūcuḥ | bhavanto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737362 (0.059):
vepamānāṅgapratyaṅgā bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭhāḥ kranditum ārabdhāḥ |
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737757 (0.036):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738306 (0.042):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737767 (0.0):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738309 (0.0):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738317 (0.0):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006027 (0.003):
duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006081 (0.003):
dhanapālako duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu mahājanavipraghātaṃ karoti; tad arhati devaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439505 (0.021):
tato rājñāmātyānām ājñā dattā gacchantu bhavantas sarvān etāṃ praghātayata / | te rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇā āghatanaṃ nīyante
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634073 (0.021):
nīlāmbaravasanair udyataśastraiḥ karavīramālābaddhakaṇṭheguṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇo dakṣiṇena nagaradvāreṇa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738927 (0.021):
kumāraṃ rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvayantaḥ paribhrāmayanto 'ho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628924 (0.022):
dārikāyā nāmeti; amātyāḥ kathayanti: deva devadṛśanivāsijanakāyā / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vipravadante; kecit kathayanti: dārikā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497802 (0.022):
kathayanti / evam etad upādhyāya kāmabhogy evaiṣa nāyam ṛṣir iti / tataḥ / sa rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu brāhmaṇagṛhapatikuleṣu cārocayanti / kin
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5698145 (0.023):
nīlāmbaravasanaiḥ karavīramālāsaktakaṇṭheguṇa udyataśastrapāṇibhī / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu śrāvaṇāmukheṣv anuśrāvya dakṣiṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991081 (0.026):
hastapādavikalaṃ puruṣaṃ skandhe āropya grāmāntaṃ samavasṛtā; / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu bhikṣām aṭati; pṛṣṭā ca kathayati ahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632690 (0.027):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇām; asitiriṣiḥ padbhyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574827 (0.028):
pātayāmaḥ, rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu cāvaraṇaṃ niścārayāmaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573127 (0.037):
ucchrayitvā rājagṛhasya nagarasya rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭake upāhiṇḍamānā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642185 (0.040):
rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣvārocayantu so 'smākaṃ tādṛśo 'vavādaka
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498170 (0.043):
puruṣair udyataśastraiḥ saṃparivārito rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣv / anuśrāvyamāno nagarād udyānābhimukho nīyate / tato mṛṇālasya
nītvā praghātyata iti | / Sva Roy 64,2 - 66,4 / [28] tac chrutvā sa mahājanakāyas tadviyogaduḥkhābhyāhata ekaraveṇoccair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737770 (0.0):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738317 (0.040):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737679 (0.056):
mahātmā rājagṛhanagaranivāsī janakāyo yadbhūyasā tadviyogaduḥkhābhyāhato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640897 (0.061):
śrāvastīmanuprāptau/ / 428.031. śrutvā ca punaḥ sa janakāyo bahir nirgantumārabdhaḥ/
vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā hā katham ayaṃ kumāra evamabhirūpo darśanīyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562243 (0.028):
130.018. pakvaḥ sphuṭitaḥ/ / 130.019. kumāro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017298 (0.030):
rājakumāro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ paramaśubhavarṇapuṣkalatayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625552 (0.034):
janayati / paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṅkṛtaḥ; mūrdhnā jāto iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625662 (0.034):
paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625712 (0.034):
vā; na kāṃcid ābādhāṃ janayati, paripākānvayāt (SBV I 17) sphuṭitaḥ; / kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625761 (0.034):
ābādhāṃ janayati, paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṅkṛtaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625810 (0.034):
paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477798 (0.035):
ca kiṃcid ābādhaṃ janayati / sa paripākatvāt sphuṭitaḥ / kumāro jātaḥ / / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaḥ pūrvavat yāvat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481657 (0.035):
(MSV I 93) vā paripākatvāt sphuṭitaḥ / kumāro jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739016 (0.038):
ekaraveṇoccair vikroṣṭum ārabdhāni hā kaṣṭam eṣa | divākaraḥ sārthavāhaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687776 (0.038):
ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā kapphiṇa iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659795 (0.042):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683484 (0.042):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684940 (0.042):
dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693624 (0.042):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ prakṛtijātismaraś ca | sa svakaṃ hastaṃ gṛhītvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695396 (0.042):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | sa jātamātra eva gṛham avalokya vācaṃ niścārayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697941 (0.042):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966069 (0.042):
dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734871 (0.042):
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671801 (0.063):
[_Mvu_2.95_] tasya sudhanur nāma kumāro ekaputro prāsādiko darśanīyo
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683488 (0.0):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687780 (0.0):
ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā kapphiṇa iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690056 (0.0):
iva rājyaṃ pālayati | tasya bhrātṛputro rāṣṭrapālo nāmnā abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya vinayakālam avekṣya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693628 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ prakṛtijātismaraś ca | sa svakaṃ hastaṃ gṛhītvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695400 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | sa jātamātra eva gṛham avalokya vācaṃ niścārayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697945 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966073 (0.0):
dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917252 (0.0):
SumAv_6: tasya putro vṛṣabhadatto nāma, so 'py abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ, sa cānyatīrthyasaṃsargān nirgrantheṣv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734882 (0.0):
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735055 (0.0):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745187 (0.0):
karmaṇo vipāke nādya mahādhane mahābhoge kule jātaḥ | evamabhirupo / darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737944 (0.003):
| hā apratikūla | hā manorathaśatair labdha | hā abhirūpa darśanīya / prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734966 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735772 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684942 (0.028):
dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562243 (0.043):
130.018. pakvaḥ sphuṭitaḥ/ / 130.019. kumāro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017298 (0.046):
rājakumāro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ paramaśubhavarṇapuṣkalatayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625552 (0.048):
janayati / paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṅkṛtaḥ; mūrdhnā jāto iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625662 (0.048):
paripākānvayāt sphuṭitaḥ; kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṅkṛtaḥ; (A 354b) dakṣiṇād ūror jātaś
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13625712 (0.048):
kumāro jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko dvādriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ
samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ | paṇḍito vinītaḥ peśalo dakṣaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734885 (0.0):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataḥ sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745190 (0.0):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734969 (0.005):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735775 (0.005):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā / samanvāgataṃ | sarvajanamanonayanaharaṃ suvarṇavarṇapītair vastrair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737945 (0.057):
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
kāruṇiko mahātmā dharmmakāmaḥ sattvavatsalaḥ praghātyate | kim astaṅgatāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738613 (0.019):
kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ sattvavatsalaḥ | cittam apy ayam īdṛśe 'kārye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735139 (0.053):
ātmahitaparahitaṃ pratipannaḥ | kāruṇiko mahātmā dharmmakāmaḥ satvatsalas
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620264 (0.057):
bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā / dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānaruciḥ pradānābhirato mahati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638609 (0.057):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ | sa paśyati pitaraṃ rājadharme sthitaṃ sāvadyam avadyāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643285 (0.057):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca mahatī tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644040 (0.057):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca | mahatī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644582 (0.057):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644625 (0.057):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671132 (0.057):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānarucir mahati tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672424 (0.057):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānakauśalo mahati tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682372 (0.057):
'jinavalkalavāsī agnihotrikaḥ (Speyer: agnihotrakaḥ) | sa ca kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalo vyasanagatānāṃ paritrātā | yāvad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310630 (0.057):
ātmahitaparāhitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969162 (0.057):
bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā / dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988870 (0.057):
ātmahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991271 (0.057):
ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ; so 'pareṇa samayena devyā sārdhaṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311512 (0.057):
ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
sādhavaḥ kim antarhito dharmaḥ kim adharmasyaiva niḥsapatnaṃ / rājyaiśvaryādhipatyaṃ pratyupasthitaṃ | dhik kaṣṭam bhoḥ |
rūpalāvaṇyasampadbhir uttamābhir alaṅkṛtaṃ | / dṛṣṭvā dṛṣṭvā yam asmākaṃ parā prītir abhūt purā |1|
tam enaṃ sāmprataṃ dṛṣṭvā vadhyaghātair adhiṣṭhitaṃ |
tīvraśokābhibhūtāni sphuṭantīva manānsi naḥ |2|
manonayanahāritvād yo mahājanavallabhaḥ |
tasyopari kathan nāma rājñā daṇḍo nipātyate |3|
nirīkṣamāṇā yan nityaṃ tṛptin nāyānti dehinaḥ |
vadhāya sa kathaṃ tyakto ghṛṇā tyaktādya mantribhiḥ |4|
cāritryaṃ vinayopetaṃ yasya khyātaṃ muner iva |
kathaṃ saṃbhāvyate tasya hy aparādho 'yam īdṛśaḥ |5| / adharmo vata jāgarti dharmaḥ supto 'tha vā mṛtaḥ |
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9292710 (0.044):
adharmo bata jāgarti dharmaḥ supto 'thavā mṛtaḥ /
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24483019 (0.048):
adharmo bata jāgarti dharmaḥ supto 'thavā mṛtaḥ / / yatra viśvaṃtaro rājā svasmād rājyān nirasyate // AJm_9.42 //
yad evaṃ guṇino 'py asya viyogo 'yam upasthitaḥ |6| / Sva Roy 66,4 - 67,4
[29] sa ca strīṇāṃ atīva priyas tatra kāścit striyas
tadviyogaduḥkhābhyāhatāḥ pṛthivyām āvartanaparivartanaṃ kurvanti | kāścid
uras tāḍayanti | kāścit sammoham āpadyante | ekaikās tatra
putraviyogasadṛśaṃ viyogaduḥkham anubhavanti sma | mahājanavallabho 'sau
mahātmā rājagṛhanagaranivāsī janakāyo yadbhūyasā tadviyogaduḥkhābhyāhato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800121 (0.035):
sakalo jambūdvīpanivāsī janakāyo yadbhūyasā praṇīte trayastriṃśe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589759 (0.043):
215.007. yadbhūyasā ekakarvaṭanivāsī janakāyaḥ, asyaivābhiprasannaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002816 (0.049):
kanyākṣīraṃ paryeṣitum ārabdhāḥ; bhikṣuṇyaḥ upāsakā upāsihyaś ca bhūyasā / sarva eva rājagṛhanivāsī janakāyaḥ sthāpayitvā devadattaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003446 (0.049):
pramuditamanasaḥ saṃvṛttāḥ bhikṣuṇyaḥ upāsakāḥ upāsikyaḥ bhūyasā sarva eva / rājagṛhanivāsī janakāyaḥ sthāpayitvā devadattājātaśatrū
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737508 (0.056):
[28] tac chrutvā sa mahājanakāyas tadviyogaduḥkhābhyāhata ekaraveṇoccair
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801014 (0.063):
yathāvṛddhikām āgamya sakalo jambūdvīpanivāsī janakāyo bhūyasā
vikroṣṭum ārabdhaḥ | rājagṛhaṃ nagaram ākulākulaṃ jñāyate |
tadviyogābhyāhataṅ kampata iti | / Sva Roy 67,4 - 69,1
[30] divākarasya sārthavāhasya gṛhād dārikā vīthīm avatīrṇā | tayā eṣa
vṛttāntaḥ śrutas tataḥ krandamānā uras tāḍayantī tvaritatvaritaṃ gṛhaṃ
gatvā yena suvarṇavarṇasya kumārasya mātā tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya
tasyāḥ purata ātmānaṃ kṣiptavatī | tataḥ suvarṇavarṇasya kumārasya mātā
saṃtrastā pṛcchati | dārike kiṃ kathayasīti | sā uccair vikrośantī
kathayitum ārabdhā | ārye suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ paścād
bāhugāḍhabandhanabaddho vadhyaghātakair adhiṣṭhito 'nena kilodyāne
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017687 (0.034):
67. tadyathā puruṣo bandhanāgāre baddho / paścādbāhugāḍhabandhanabaddhaḥ; sa ca tato muktaḥ svastikṣemābhyām
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498136 (0.049):
paścādbāhugāḍhabandhanabaddho rājña upanāmitaḥ / devānena pravrajitena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017703 (0.053):
avyayena; tasyaivaṃ syād: yaḥ pūrvaṃ bandhanāgāre baddho> / paścādbāhugāḍhabandhanabaddho 'bhūvaṃ so 'haṃ tato muktaḥ svastikṣemābhyām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17986210 (0.062):
kṛtamaryādau vyavasthitau; yāvad anyatamaḥ puruṣo dviṣadbhiḥ / paścādbāhugāḍhabandhanabaddho navāmbupūrṇāyāṃ hemalohyāṃ hemamālinyāṃ
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738307 (0.0):
suvarṇavarṇo nāma kumāro 'tyantaṃ rūpādiguṇasampadā yuktas tena kilodyāne / kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737491 (0.036):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737096 (0.064):
vijñapayanti | divākarasya sārthavāhasya putreṇodyāne kāśisundarī dārikā / praghātitā | sa ca na_ubhyupagacchati | katham atrāsmābhiḥ pratipattavyam
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737500 (0.0):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738309 (0.0):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738317 (0.0):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006027 (0.003):
duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006081 (0.003):
dhanapālako duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu mahājanavipraghātaṃ karoti; tad arhati devaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439505 (0.021):
tato rājñāmātyānām ājñā dattā gacchantu bhavantas sarvān etāṃ praghātayata / | te rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇā āghatanaṃ nīyante
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634073 (0.021):
nīlāmbaravasanair udyataśastraiḥ karavīramālābaddhakaṇṭheguṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇo dakṣiṇena nagaradvāreṇa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738927 (0.021):
kumāraṃ rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvayantaḥ paribhrāmayanto 'ho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628924 (0.022):
dārikāyā nāmeti; amātyāḥ kathayanti: deva devadṛśanivāsijanakāyā / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vipravadante; kecit kathayanti: dārikā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497802 (0.022):
kathayanti / evam etad upādhyāya kāmabhogy evaiṣa nāyam ṛṣir iti / tataḥ / sa rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu brāhmaṇagṛhapatikuleṣu cārocayanti / kin
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5698145 (0.023):
nīlāmbaravasanaiḥ karavīramālāsaktakaṇṭheguṇa udyataśastrapāṇibhī / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu śrāvaṇāmukheṣv anuśrāvya dakṣiṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991081 (0.026):
hastapādavikalaṃ puruṣaṃ skandhe āropya grāmāntaṃ samavasṛtā; / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu bhikṣām aṭati; pṛṣṭā ca kathayati ahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632690 (0.027):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇām; asitiriṣiḥ padbhyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574827 (0.028):
pātayāmaḥ, rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu cāvaraṇaṃ niścārayāmaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573127 (0.037):
ucchrayitvā rājagṛhasya nagarasya rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭake upāhiṇḍamānā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642185 (0.040):
rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣvārocayantu so 'smākaṃ tādṛśo 'vavādaka
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498170 (0.043):
puruṣair udyataśastraiḥ saṃparivārito rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣv / anuśrāvyamāno nagarād udyānābhimukho nīyate / tato mṛṇālasya
nītvā praghātyata iti | / Sva Roy 69,1 - 70,3 / [31] tac chrutvā suvarṇavarṇasya kumārasya mātā tīvraduḥkhābhyāhatā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737503 (0.0):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738317 (0.040):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ
mūrcchitā bhūmau nipatitā | tato jalābhiṣekapratyāgataprāṇā utthāya hā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738334 (0.016):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
putra hā putreti vikrośantī keśā luñcamānā uras tāḍayantī kampamānā muhur
muhur moham upagacchantī gṛhān nirgatya vīthīm avatīrṇā | sā
putraviyogaśokābhyāhatā viklavahṛdayā tattad vilapantī ekaikaṃ pṛcchati |
katareṇa pathā suvarṇavarṇaḥ kumāro nīto bhaviṣyatīti | hā putrakaṃ na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738350 (0.0):
sambhrāntaḥ sa nirīkṣamāṇa hā katareṇa pathā suvarṇavarṇaḥ kumāro nīto
paśyāmi paritrāyadhvaṃ paritrāyadhvaṃ putrakam me darśayateti | viruvantī
vīthīmadhyena saṃsthitā | / Sva Roy 70,3 - 73,3 / [32] yathā yathā sārthavāhapatnī suvarṇavarṇaṃ kumāran na paśyati | tathā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745945 (0.060):
yad evaṃ sukhitā bhūtvā duḥkhabhājanatāṅ gateti |6| / Sva Roy 228,1 - 231,5 / [88] tataḥ sārthavāhapatnī tayā preṣyadārikāyā saha anayānupūrvyā
tathā tīvrataraśokaduḥkhābhyāhatā uccair vikrośantī ekaikasya pādayor
nipatya kṛtakarapuṭī vijñāpayati | paritrāyadhvaṃ paritrāyadhvam me
śīghram avakāśam anuprayacchata yāvat kumāro nātikramyate anena pathā |
anena pathā putrako me suvarṇavarṇaḥ kumāro nīyate yathā ca taṃ paśyāmi
tathā me prasādaṃ kartum arhatheti | sā ca tatrāvakāśam alabhamānā hā
kathaṃ bhoḥ putra na labha iti | sarvāṅgikayā pṛthivyām ātmānaṃ kṣiptavatī
| tato jaloddhṛteva matsī pṛthivyām āvarttanaparivartanaṅ kartum ārabdhā |
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28313275 (0.051):
jalāśrayoddhṛteva matsī pṛthivyām āvartanaṃ parivartanaṃ karoti sma.
hṛtapoteva kurarī karuṇakaruṇaṃ virauti sma | praṇaṣṭavatseva gaur
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17993028 (0.0):
jalāśayoddhṛteva matsī pṛthivyām āvartanaparivartanaṃ karoti sma; / hṛtapoteva kurarī karuṇakaruṇaṃ virauti sma; naṣṭavatseva gaur bahuvidhaṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28313286 (0.0):
jalāśrayoddhṛteva matsī pṛthivyām āvartanaṃ parivartanaṃ karoti sma. / hṛtapoteva kurarī karuṇakaruṇaṃ virauti sma. pranaṣṭavatseva ca gaur
bahuvidhahambhāravair vilapitā | hā putraka | hā priya | manapa | hā kānta
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790349 (0.046):
hā nātha ha ramaṇa hā priyatātikānta / hā hā kva gacchasi mahābhuja hā kva vāsi? |
| hā apratikūla | hā manorathaśatair labdha | hā abhirūpa darśanīya
prāsādika | hā sarvāṅgapratyaṅgopeta | hā uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734881 (0.043):
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737533 (0.043):
vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā hā katham ayaṃ kumāra evamabhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745186 (0.043):
karmaṇo vipāke nādya mahādhane mahābhoge kule jātaḥ | evamabhirupo / darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735054 (0.047):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734964 (0.051):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735770 (0.051):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683487 (0.064):
'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687779 (0.064):
ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā kapphiṇa iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690055 (0.064):
iva rājyaṃ pālayati | tasya bhrātṛputro rāṣṭrapālo nāmnā abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya vinayakālam avekṣya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693627 (0.064):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ prakṛtijātismaraś ca | sa svakaṃ hastaṃ gṛhītvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695399 (0.064):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | sa jātamātra eva gṛham avalokya vācaṃ niścārayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697944 (0.064):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966072 (0.064):
dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917251 (0.064):
SumAv_6: tasya putro vṛṣabhadatto nāma, so 'py abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ, sa cānyatīrthyasaṃsargān nirgrantheṣv
varṇapuṣkalatayā samanvāgata | hā sarvajanamanonayanahara | hā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734883 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735055 (0.003):
dārakasya nāmeti | jñātaya ucur ayaṃ kumāra uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | tasmād bhavatu kumārasya suvarṇavarṇa iti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737535 (0.003):
prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745188 (0.003):
darśanīyaḥ | prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopeta uttaptasuvarṇavarṇayā / varṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ | sarvajanamanonayanaharaḥ suvarṇavarṇair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734967 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetaṃ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735773 (0.003):
prāsādikaṃ sarvāṅgapratyaṅgopetam uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
sarvajanavallabha | hā netrānandakara | hā paṇḍita vinīta viśārada manojña
dakṣa | hā karuṇika dharmakāma sattvavatsala | hā me kulodyotakara | hā me
putrakulapradīpa | hā me hṛdayavallabha | hā me hṛdayasarvasva | hā me
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739288 (0.063):
locanānanda hā putra hā me kulavibhūṣaṇa |
sārasamuccaya | hā me netrāmṛta | hā me prītinibandhana | hā me
kuśalasarvasva | hā katham avicāryaivam anātho vadhāya nīyate sa iti |
Sva Roy 73,3 - 75,76 / [33] punar api ca kṛtakarapuṭā paurān vijñapayantī | viklavahṛdayā provāca
hā hatāsmi nirānandā kim idaṃ vartate mama |
svapno 'yam atha vā moha āhosvic cittavibhramaḥ |1|
putraśokena sā sādhvī tīvreṇa kṣiptamānasā |
paurān vijñāpayām āsa viruvantī muhur muhuḥ |2|
avinīto virūpo vā na ca me hṛdayapriyaḥ |
yad evam adhyupekṣadhvaṃ nīyamānaṃ sutam mama |3| / anukampā sa ced asti pakṣapāto guṇeṣu vā |
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9301318 (0.060):
na pakṣapāto 'sti guṇeṣu yasya sa kretumudyogamidaṃ karotu // Jm_17.26 //
tathā me kriyatāṃ paurā yathā paśyāmi putrakaṃ |4| / na mayādya samālabdhaś candanādyair vilepanaiḥ |
maṇḍito nāpi bahudhā rocanāṅgadabindubhiḥ |5|
kaṭakādyair alaṅkarair na mayā samalaṅkṛtaḥ |
na viśrabdha pariṣvakto bahuśo nāpi cumbitaḥ |6|
na māṃ pradakṣiṇīkṛtya kṛtānenādya vandanā |
evam eva kathan nāma nīyate bhoḥ suto mama |7|
śūnyā me 'dya diśaḥ sarvā vepate me kaḍevaraṃ |
dahyate hṛdayañ cāpi moham eti ca mānasaṃ |8| / tvaritatvaritaṃ nīto nṛśaṃsair vadhyaghātakaiḥ |
hā hā na bhūyo drakṣyāmi sutaṃ hṛdayavallabhaṃ |9|
nūnaṃ kṛtan mayā pāpam anyajanmani dāruṇaṃ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17993141 (0.046):
karma nūnam iha pāpakaṃ mayā / anyajanmani kṛtaṃ sudāruṇam /
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28313394 (0.046):
karma nūnam iha pāpakaṃ mayā anyajanmani sudāruṇaṃ kṛtaṃ /
yenaivaṃ putraśokena dahye kakṣam ivāgninā |10|
yena satyena cittam me śatruṣv api na pāpakaṃ |
mucyatāṃ vyasanād asmāt tena satyena me suta iti |11| / Sva Roy 76,1 - 77,5
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738525 (0.042):
apy eva tañ ca jīvantaṃ drakṣyāmi tava putrakam iti |8| / Sva Roy 83,5 - 86,87 / [37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751448 (0.051):
yadbhūyasā sā parṣad buddhanimnā dharmapravaṇā saṃghaprāgbhārā vyasthāpitā / Sva Roy 336,5 - 339,3 / [122] atha divākaraḥ sārthavāha ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743326 (0.054):
yenaivaṃ kurvatā trāṇaṃ paramānanditā vayam iti |10| / Sva Roy 176,3 - 177,4 / [68] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sthavirānandam abhiṣṭutyotthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743052 (0.059):
Sva Roy 171,3 - 176,3 / [67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739582 (0.059):
nirvṛtaḥ sa jino loke dīpaḥ snehakṣayād iti |2| / Sva Roy 105,4 - 111,2 / [45] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho bhagavadviyogād
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740081 (0.060):
eva samanusmara | samarthaḥ sa te 'dya sutam asmāt saṅkaṭāt parimocayatum / Sva Roy 115,2 - 118,4 / [47] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho gatapratyāgataprāṇa iva sasaṃbhramas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751851 (0.061):
uccair ghoṣitavanto 'tha sthavirānandena dakṣiṇādeśanā kṛtā | / Sva Roy 345,1 - 346,3 / [125] tato divākaraḥ sārthavāha uthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
[34] divākaraś ca sārthavāhaḥ samudrāt saṃsiddhayānpātro rājagṛham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751448 (0.032):
yadbhūyasā sā parṣad buddhanimnā dharmapravaṇā saṃghaprāgbhārā vyasthāpitā / Sva Roy 336,5 - 339,3 / [122] atha divākaraḥ sārthavāha ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740081 (0.041):
eva samanusmara | samarthaḥ sa te 'dya sutam asmāt saṅkaṭāt parimocayatum / Sva Roy 115,2 - 118,4 / [47] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho gatapratyāgataprāṇa iva sasaṃbhramas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738525 (0.059):
Sva Roy 83,5 - 86,87 / [37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743052 (0.061):
Sva Roy 171,3 - 176,3 / [67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28746828 (0.062):
Sva Roy 244,3 - 246,4 / [91] karṇaś ca sārthavāho mahāsamudrād bhagnayānapātraḥ kathañcit phalakam
anuprāptaḥ | sa rājagṛhan nagaraṃ praviśan nimittāny apraśastāni paśyati |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664316 (0.061):
rājagṛhaṃ nagaram anuprāptaḥ | tataḥ pūrvaṃ rājagṛhaṃ nagaram avalokya
tasya hṛdayaṃ kampitum ārabdhaṃ aṅgāni sīditum ārabdhāni | netraṃ
sphuritum ārabdhaṃ śakunayaś cāsya purataḥ kharam vāśitum ārabdhāḥ | sa
nimittakuśalaḥ śakunirute ca kṛtavī cintayituṃ pravṛttaḥ | yathaitāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837372 (0.061):
ti vā cūḍabhikṣū ti vā akhallā mahallaapratijñaakuśalo ti vā vaktuṃ | / athaiva jalpati gurudharmam atikramati |
nimittāny apraśastāni samanupaśyāmi dhruvam adya suvarṇavarṇasya kumārasya
mahān upadravaḥ samupasthito bhaviṣyati | tathā hy etāni nimittāni / tadviyogaṃ sūcayantīty āha ca |
yathā sphurati netram me yathā rauti vihaṅgamaḥ | / dhruvam me putrakenādya viyogaḥ samupasthitaḥ |1|
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17992904 (0.0):
vyaktam āśramapade akuśalaṃ bhaviṣyati iti; āha ca / yathā sphurati me netraṃ yathā rauti vihaṅgamaḥ /
yathā cāṅgāni sīdanti vepate hṛdayañ ca me | / dhruvaṃ putraviyogo 'dya dāruṇaḥ samupasthita iti |2|
Sva Roy 77,5 - 80,81 / [35] sa evam anarthaśatasahasrāṇi cintayan sīdamānāṅgapratyaṅgaḥ |
vepathur apragalbhapadasañcāraḥ kathañcid rājagṛham anupraviṣṭo yāvac
chṛṇoti mahājanakāyasya krandanaśabdaṃ | sa tam ākrandanaśabdam anusaran
vīthīm avatīrṇo yāvat paśyati mahājanakāyaṃ rākṣasopadrutam iva nagaraṃ
viyogaduḥkhābhyāhataṃ krandamānaṃ tena sammukhāgato 'nyatamaḥ puruṣaḥ
pṛṣṭaḥ | bhoḥ puruṣa kim idam iti | sa ca tan na jānāti yathāyam evāsau
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737068 (0.060):
daurvārikaḥ puruṣaḥ pṛṣṭo bhoḥ puruṣadevaḥ kiṃ karotīti | tenākhyātam
divākaraḥ sārthavāha iti | tenākhyātaṃ divākarasya sārthavāhasya putraḥ
suvarṇavarṇo nāma kumāro 'tyantaṃ rūpādiguṇasampadā yuktas tena kilodyāne
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737758 (0.0):
bāhugāḍhabandhanabaddho vadhyaghātakair adhiṣṭhito 'nena kilodyāne / kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737491 (0.036):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737096 (0.059):
vijñapayanti | divākarasya sārthavāhasya putreṇodyāne kāśisundarī dārikā / praghātitā | sa ca na_ubhyupagacchati | katham atrāsmābhiḥ pratipattavyam
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv aṇuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737492 (0.0):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737500 (0.0):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737760 (0.0):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737767 (0.040):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | / Sva Roy 69,1 - 70,3
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497801 (0.059):
kathayanti / evam etad upādhyāya kāmabhogy evaiṣa nāyam ṛṣir iti / tataḥ / sa rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu brāhmaṇagṛhapatikuleṣu cārocayanti / kin
nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ / putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737500 (0.021):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738529 (0.032):
Sva Roy 83,5 - 86,87 / [37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739268 (0.048):
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737767 (0.052):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ / nītvā praghātyata iti | / Sva Roy 69,1 - 70,3
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217567 (0.060):
rudhira eva mukhenāgataḥ / yaṃ dṛṣṭvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ patitaḥ / tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇaṃ snapayitvā sāṃpreyabhojanaṃ dattam* / yathā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739593 (0.063):
dviguṇīkṛtaśokaśalyābhyāhato mūrcchito bhūmau nipapāta | tato / jalapariṣekapratyāgataprāṇa utthāya yasyāṃ diśi bhagavān parinirvṛtas
jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740129 (0.0):
pratiṣṭhāpya yena vaiśālī tenāñjaliṃ praṇamya sutaviyogaśokaduḥkhābhyāhato / bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ sāśruparyākulekṣaṇas tīvreṇāśayena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737786 (0.016):
mūrcchitā bhūmau nipatitā | tato jalābhiṣekapratyāgataprāṇā utthāya hā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217569 (0.031):
rudhira eva mukhenāgataḥ / yaṃ dṛṣṭvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ patitaḥ / tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇaṃ snapayitvā sāṃpreyabhojanaṃ dattam* / yathā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743678 (0.034):
paramapraharṣormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaś cintayām āsa aho āścaryam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739597 (0.040):
dviguṇīkṛtaśokaśalyābhyāhato mūrcchito bhūmau nipapāta | tato / jalapariṣekapratyāgataprāṇa utthāya yasyāṃ diśi bhagavān parinirvṛtas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739270 (0.046):
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568882 (0.050):
150.007. tasmācca jalābhiṣekeṇa pratyāgataprāṇo jīvita utthāya bhūyaḥ
sambhrāntaḥ sa nirīkṣamāṇa hā katareṇa pathā suvarṇavarṇaḥ kumāro nīto
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737819 (0.0):
katareṇa pathā suvarṇavarṇaḥ kumāro nīto bhaviṣyatīti | hā putrakaṃ na
bhaviṣyatīti | vīthīmadhyena tvaritatvaritaṃ saṃprasthitaḥ | yāvat paśyati
tāvat paśyati bhāryāṃ muktakeśīm ubhābhyāṃ pāṇibhyām uras tāḍayantīṃ
ārtasvaraṃ tat tadvilapantīṃ sutaviyogajāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13641168 (0.014):
bodhisatvasya tasmin samaye ātmopasaṅkramikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayataś cittaṃ na paryādāya tiṣṭhati;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640636 (0.014):
bodhisatvasya duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayataś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629749 (0.014):
duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānāḥ | tāni
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300012 (0.014):
krandantī tṛṣārtā duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27667420 (0.014):
pyāyāntī ārtasvaraṃ krandantī tṛṣārtā duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām / amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānā // atha sā tṛṣṇayā pānīyaṃ pātuṃ yatra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652531 (0.014):
papraccha: kiṃ te bhoḥ karma kṛtaṃ yenaivaṃvidhāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayasa iti | preta āha: āditye hi samudgate na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653051 (0.014):
ārtasvaraṃ krandantyāḥ, duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871805 (0.021):
ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāmamanāpāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361281 (0.024):
prasavanakāle tīvrāṃ duḥkhāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayati, yā tasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871875 (0.024):
ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871973 (0.024):
tadapyeṣāmupaśāntam / kiṃ cāpi te ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ / tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayante / atha khalu punarbhavyā eva te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676299 (0.024):
vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu abhavyā eva te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676440 (0.024):
śramaṇā vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ / kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu abhavyā evaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676507 (0.024):
kiṃ cāpi te bhavanto śramaṇā vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ / duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu bhavyā evan
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676654 (0.024):
śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayāmi / atha
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676252 (0.025):
kiṃcāpime bhavanto śramaṇā vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ / duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukān te vedanāṃ vedayanti // atha khalu abhavyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652505 (0.026):
ekajvālībhūtaṃ dhyāyantam ārtasvaraṃ krandantam*, duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukām amanāpāṃ vedanām anubhavantam*, yena yenoccāraprasrāvabhūmis tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653170 (0.026):
krandantīṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānām* |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300039 (0.026):
evaṃvidhāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayate //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13641262 (0.026):
bodhisatvasya tasmin samaye ātmopakramikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām / amanāpāṃ vedanāṃ vedayataś cittaṃ na paryādāya tiṣṭhati, yathāpitad
amanaāpāṃ vedanāṃ vedayamānāṃ dṛṣṭvā ca punas / tīvramanyūparuddhagadgadāyamānakaṇṭho bāṣpāmbupariplutekṣaṇas tasyāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652532 (0.017):
papraccha: kiṃ te bhoḥ karma kṛtaṃ yenaivaṃvidhāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayasa iti | preta āha: āditye hi samudgate na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653052 (0.017):
ārtasvaraṃ krandantyāḥ, duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ / vedayamānāyā bhaktaṃ mārgantyāḥ: bubhukṣitāsmi mārṣāḥ, pipāsitāsmi mārṣā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640637 (0.017):
bodhisatvasya duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayataś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629750 (0.017):
duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānāḥ | tāni
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300012 (0.017):
krandantī tṛṣārtā duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ / vedayamānā // atha sā tṛṣṇayā pānīyaṃ pātuṃ yatra yatrābhigacchati tato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27667420 (0.017):
pyāyāntī ārtasvaraṃ krandantī tṛṣārtā duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām / amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānā // atha sā tṛṣṇayā pānīyaṃ pātuṃ yatra
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13641167 (0.028):
bodhisatvasya tasmin samaye ātmopasaṅkramikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayataś cittaṃ na paryādāya tiṣṭhati;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653172 (0.028):
krandantīṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānām* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653491 (0.028):
ekajvālībhūtāṃ dhmāyantīṃ tṛṣārtāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ / vedanāṃ vedayamānām* | darśanamātreṇa cāsyā nadyudapānāni śuṣyanti | yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653634 (0.028):
ārtasvaraṃ kradantīṃ tṛṣārtāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ / vedanāṃ vedayamānām* | darśanamātreṇa cāsyā nadyudapānāni śuṣyanti | yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653930 (0.028):
duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayamānām* | durgandhāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655937 (0.028):
ārtasvaraṃ krandati duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ / vedayamānām* | āha ca:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676301 (0.033):
vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ / kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu abhavyā eva te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676442 (0.033):
śramaṇā vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ / kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu abhavyā evaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676509 (0.033):
duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayanti // atha khalu bhavyā evan
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871877 (0.035):
ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ / vedayante / atha tarhi abhavyā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456518 (0.036):
bhūtvā kālaṃ kariṣyanti / te duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ / vedayiṣyanti / mahānarakopapannāśca te bhaviṣyanti / teṣāṃ bhagavaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096017 (0.037):
nānāvyādhiparipīḍitānyetarhi duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāmamanāpāṃ vedanāṃ / vedayanti / ayaṃ ca mama pitā jaṭiṃdharaḥ śreṣṭhī vaidyavicikitsakaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871806 (0.038):
ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāmamanāpāṃ / vedanāṃ vedayante / atha tarhi abhavyā eva te
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14253114 (0.039):
sa tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāṃ vedanāṃ vedayati / yathā jānāmi ca me jīvitaṃ
sakāśam upasaṃkrāntaḥ | / Sva Roy 81,2 - 83,5 / [36] sā taṃ dṛṣṭvā dviguṇataraśokaśalyābhyāhata
bāṣpormmitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalā sasambhramā tvaritaṃ tvaritam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741997 (0.047):
samuddaṇḍaromakūpaḥ paramapraharṣormmitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740129 (0.049):
pratiṣṭhāpya yena vaiśālī tenāñjaliṃ praṇamya sutaviyogaśokaduḥkhābhyāhato / bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ sāśruparyākulekṣaṇas tīvreṇāśayena
utthāya tasya purata ātmānaṃ kṣiptavatī | sā tato divākareṇa
sārthavāhenārtasvaraṃ krandamānā pariṣvajyotthāpitā | sā tasya pādayor
nipatyovāca | sārthavāhaṃ paritrāyasva paritrāyasva putrabhikṣām me
'nuprayacchety āha ca | / mandabhāgyāṃ nirānandā mām āśvāsaya sāṃprataṃ |
viyujyamānāṃ putreṇa virudantīṃ suduḥkhitāṃ |1| / yasya janmani te svāmin ānandaaḥ paramo 'bhavat |
sa eva māraṇāyādya nīyate vallabhaḥ sutaḥ |2| / vinītaḥ peśalo dakṣo naikaśāstraviśāradaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330411 (0.060):
sautiṃ papraccha dharmātmā sarvaśāstraviśāradaḥ | *HV_1.0*3:8 | / [k: Lines 1 6 of 1.0*3 MBh 1,1.20 22. :k]
rūpeṇānupameyaś ca nīyate paṇḍitaḥ sutaḥ |3| / chidyate kulavaṃśas te bhidyate kulamethikā |
kulodyotakaraḥ śrīmān dīpo nirvāpyate tava |4|
etad dhṛdaya sarvasvam etat prītinibandhanaṃ | / etan netrāmṛtaṃ nṝṇāṃ nīyate vadhyaghātakaiḥ |5|
sarvam etad dhi kriyate etac cakṣur nirudhyate | / putrābhidhānaṃ hṛdayaṃ etad utpāṭya nīyate |6|
tac chīghraṃ kriyatāṃ yatna[ḥ] sutasya parimuktaye | / sarvasvam api dattvādya putraṃ māñ ca vimocaya |7|
ṛdhyantu tava saṅkalpā ṛdhyatv āśāsitum manaḥ |
apy eva tañ ca jīvantaṃ drakṣyāmi tava putrakam iti |8| / Sva Roy 83,5 - 86,87
[37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751448 (0.026):
yadbhūyasā sā parṣad buddhanimnā dharmapravaṇā saṃghaprāgbhārā vyasthāpitā / Sva Roy 336,5 - 339,3 / [122] atha divākaraḥ sārthavāha ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738324 (0.032):
nītvā praghātyata iti | tac chrutvā divākaraḥ sārthavāhaḥ / putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743060 (0.035):
[67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi / putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato rājagṛhasya nagarasya madhye śṛṅgāṭakasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743327 (0.039):
yenaivaṃ kurvatā trāṇaṃ paramānanditā vayam iti |10| / Sva Roy 176,3 - 177,4 / [68] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sthavirānandam abhiṣṭutyotthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738159 (0.042):
mucyatāṃ vyasanād asmāt tena satyena me suta iti |11| / Sva Roy 76,1 - 77,5 / [34] divākaraś ca sārthavāhaḥ samudrāt saṃsiddhayānpātro rājagṛham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740082 (0.043):
eva samanusmara | samarthaḥ sa te 'dya sutam asmāt saṅkaṭāt parimocayatum / Sva Roy 115,2 - 118,4 / [47] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho gatapratyāgataprāṇa iva sasaṃbhramas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743052 (0.043):
Sva Roy 171,3 - 176,3 / [67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739582 (0.050):
nirvṛtaḥ sa jino loke dīpaḥ snehakṣayād iti |2| / Sva Roy 105,4 - 111,2 / [45] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho bhagavadviyogād
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751851 (0.052):
uccair ghoṣitavanto 'tha sthavirānandena dakṣiṇādeśanā kṛtā | / Sva Roy 345,1 - 346,3 / [125] tato divākaraḥ sārthavāha uthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751688 (0.056):
Sva Roy 341,5 - 345,1 / [124] atha divākara sārthavāhaḥ sukhopaniṣaṇṇam āryasthavirānandapramukhaṃ
avalaṃbya cittena kṛtakarapuṭaḥ paurān uvāca || bhoḥ bhoḥ paurāḥ śrūyatāṃ
kathan nāma yuktaṃ bhavatāmamedaṃ vyasanam upasthitam upekṣituṃ | katham
aṭavyām ivāvicārya nagaramadhyena yuṣmākaṃ paśyatām eva prakāśaguṇo 'pi me
kumāro vadhāya nīyate | katham alpotsukās tiṣṭhatha | kathaṃ
pratīkāravirdhir na cintyate | kathaṃ kumārasya muktaye na prayatnadhvam
iti | te kathayanti sārthavāha īdṛśo 'yaṃ kumāro guṇavāṃs tavaivaiaksyedaṃ
vyasanam api tu sarveṣām evāsmākaṃ kin tūpāyan na paśyāmaḥ kumārasya
pratimuktaye | yenaiva viṣaṇṇāmanasas tiṣṭhāma iti | divākaraḥ sārthavāhaḥ
kathayati | bhavantaḥ parijñāta eva yuṣmābhir ayaṃ kumāro yathātyantaṃ
kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ sattvavatsalaḥ | cittam apy ayam īdṛśe 'kārye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737547 (0.019):
kāruṇiko mahātmā dharmmakāmaḥ sattvavatsalaḥ praghātyate | kim astaṅgatāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620264 (0.035):
bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā / dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānaruciḥ pradānābhirato mahati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638609 (0.035):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ | sa paśyati pitaraṃ rājadharme sthitaṃ sāvadyam avadyāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643285 (0.035):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca mahatī tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644040 (0.035):
kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ / prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca | mahatī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644582 (0.035):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644625 (0.035):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671132 (0.035):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānarucir mahati tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672424 (0.035):
| sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalas tyāgaruciḥ pradānakauśalo mahati tyāge
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682372 (0.035):
'jinavalkalavāsī agnihotrikaḥ (Speyer: agnihotrakaḥ) | sa ca kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalo vyasanagatānāṃ paritrātā | yāvad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310630 (0.035):
ātmahitaparāhitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969162 (0.035):
bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā / dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988870 (0.035):
ātmahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991271 (0.035):
ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ; so 'pareṇa samayena devyā sārdhaṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311512 (0.035):
ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko / mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484312 (0.056):
kaliṃgaviṣaye triśaṃkur nāma mataṃgarājo maitryātmakaḥ kāruṇiko mahātmā / sarvasatvahitavatsalaḥ / tasya satyopayācanena devo varṣati / tatra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623359 (0.058):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahādharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ, yanv
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668715 (0.058):
ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ sarvalokeṣu pūjyo
na samartha utpādayituṃ prāg evācarituṃ | tataḥ kumārasya pravicāraṇārthaṃ
yatna ārabhyatāṃ | yadi kumāraḥ pravicāryate niyatam asmād vyasanāt
parimucyate | yūyañ ca sādhavaḥ sarvajanasādhāraṇās tad yuṣmākaṃ
vijñāpayatāṃ na kaścid doṣo dṛśyate | nānyatra mayy anukampā darśitā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18304370 (0.034):
yāsāṃ smṛtīnāṃ sarvathā pramāṇavirodho nāsti tāsāmeva pakṣīkaraṇānna / kaściddoṣa ityāśayaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11602175 (0.042):
ekatvabuddhir upajāteti niścīyate. nānātvabuddhes tu na kaścid doṣo / dṛśyata iti katham āśaṅkyate.{1,96} evaṃ santamase gavyaśvabhrame sa eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10953811 (0.047):
pañcajanaśabdasya dṛśyate / / tatparigpahe 'pīha na kaścidvarodhaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509076 (0.050):
asti pramāṇam | evaṃjatīyakaṃ tad yadi syāt na kaścid doṣaḥ syād iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387152 (0.054):
nānyatreti na kaściddoṣaḥ / / nanu ca sarvatra kriyāyā eva prādhānyaṃ prasiddham,iha
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963313 (0.054):
yatrārthavāṃs tatra nāyayiṣyate. na ca kaścid doṣo bhaviṣyati.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11927193 (0.056):
ādarśarūpaṃ dṛśyate. iti bhimbakaṃ ca tatraiva. na tv anyatra. ko doṣa ity
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12032519 (0.057):
vitarkavicārau syātām ity ādi. keṣāṃcit pāṭho bhavati doṣāvacanāc ceti. / asmavadhānena ca na kaścid doṣa ucyata ity arthaḥ.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 465374 (0.058):
buddhisannidhānāttatra kartavya evāyaṃ carco 'tra kṛta iti na kaściddoṣaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4979006 (0.064):
evaṃ bahuvacanam udgātṛśabdaś cobhayam apy upapannaṃ bhaviṣyati, na cānyaḥ / kaścid doṣaḥ. / tasmād audgātreṇa saṃbaddhāśvatvāra udgātṛcamasaṃ bhakṣayeyur iti. yatra
bhavati | sādhutvāt guṇānurāgitvañ ca prakāśitaṃ bhavati | yat
kāruṇyacittaṃ paryupasthāpya gatvā rājā vijñapyatāṃ | tanmantriṇo vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563223 (0.025):
133.009. yannvahaṃ tamapi gatvā samanuśāseyam/ / 133.009. sahacittopādādeva rājā māndhātā uparivihāyasamabhyudgataḥ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12202930 (0.045):
sa jātu balinānyena rājñā gatvābhyayujyata // SoKss_3,1.97 // / atha tanmantriṇo dhīrāstamariṃ vīkṣya durjayam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26685879 (0.052):
1.069.009e ātmajaiḥ saha durdharṣam ānayasva samantriṇam / 1.069.010a aupakāryāṃ sa gatvā tu raghūṇāṃ kulavardhanam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21601501 (0.059):
262.026. rājño 'śokasyottarāpathe takṣaśilā nagaraṃ viruddham/ / 262.027. śrutvā ca rājā svayamevābhiprasthitaḥ/ / 262.027. tato 'mātyairabhihitah deva, kumāraḥ preṣyatam/
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645176 (0.061):
apagatapañcakaṣāyaṃ, praṇidhānenāpariśuddhaṃ / rājā prāha "ahaṃ"
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8163554 (0.064):
prātaḥ sa kākarājo 'tra sabhājyovāca mantriṇaḥ / / uḍḍīvyaḍīvisaṃḍīvipraḍīvicirajīvinaḥ // SoKss_10,6.8 //
kadācic ca te 'rtharucitvāt suyuktam api yuṣmadvacanam anyathā na
manayanti | ahañ ca putraviyogenātyantaṃ vyathitaḥ | tataḥ sarvasvam api
madīyaṃ dattvā tathā prasādaḥ karaṇīyo yathā kumāraḥ pravicāryata iti |
Sva Roy 87,1 - 89,3 / [38] prajñāto 'sau sārthavāhaḥ kṛtamitraś ca | teṣu vacanāt
kumāraguṇānurāgāc cābhyupagataṃ tataḥ taiḥ pravīṇā vyavahāriṇaḥ paurikā
rājakulaṃ preṣitā uktāś ca | sa ced adya kumāraḥ punar nipuṇataraṃ
pravicāryate vayam api rājñaḥ suvarṇalakṣam anuprayacchāma iti | tatas te
paurikā vyavahāriṇaḥ karaṇamaṇḍapaṅgatāḥ pracaṇḍena cāmātyena dūrata eva
dṛṣṭā uktāś ca bhavantaḥ kim āgamanaprayojanam iti | tair ākhyātaṃ
rājagṛhanivāsinaś ca paurā evaṃ vijñapayanty ayaṃ suvarṇavarṇaḥ kumāro
'tyarthaṃ rūpaudāryasampadā yuktatvān mahājanavallabhaś ced asya viyogād
rājagṛhanivāsino janakasya mahatī pīḍā | dharmābhiratatvād
vinayādiguṇopetatvāc cāsya na kaścid enam aparādham abhiśraddadhāti | tad
vayaṃ suvarṇalakṣam anuprayacchāmaḥ | divākaraś ca sārthavāhaḥ sarvasvam
asmadvijñaptyā suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ pratinivartya punar nipuṇataraṃ
pravicāryatām evaṃ kṛte cāsmākaṃ vijñāptisākalyaṃ kṛtaṃ bhavati | rājñaś
ca koṣaḥ samvarddhito bhavati | / Sva Roy 89,3 - 91,5 / [39] pracaṇḍo 'mātyaḥ śrutvā ruṣitaḥ kathayati | bhavantaḥ kim atra na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737235 (0.021):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4 / [26] pracaṇḍo 'mātyas tān parasparaṃ saṃjalpaṃ kurvāṇāṅ dṛṣṭvā pṛcchati |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737050 (0.024):
idānīṃ svāmina evaṃ pravicārayantv iti | / Sva Roy 54,5 - 56,4 / [24] pracaṇḍo 'mātyaḥ kathayati | bhavanto mūhūrtaṃ tāvad avīkṣadhvaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735963 (0.042):
na gatā || / Sva Roy 33-35 / [16] pracaṇḍo 'py amātyaḥ sve udyāne tām udīkṣamānaś ciraṃ parikhinnaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737129 (0.042):
| tayā nirgatya pracaṇḍasyāmātyasya niveditam evaṃ devaḥ samājñāpayatīti | / Sva Roy 56,4 - 58,4 / [25] tataḥ pracaṇḍo 'mātyaḥ karaṇamaṇḍapam āgatya tān rājapuruṣān uvāca |
vicāritaṃ yad bhūyo vicāryate yac ca kathayata rājakośa eṣa saṃvarddhito
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4967717 (0.053):
cintyata iti. ucyate yat tatra vicāritaṃ siddham eva tat. kathaṃ punar / vicāryate? naiva sākāṅkṣasya devatāsaṃbandha iti. naiveha devatāsaṃbandha
bhavatīti | tata kiṃ vayam anyāyopāttair dravyai rājakośaṃ
samvarddhayiṣyāmaḥ | na ca yuṣmābhī rājño 'bhiprāyo 'vabuddhaḥ | sarvathā
yūyam avaśyaṃ vaiśālakānāṃ prayogeṇāsya rājño 'narthaṅ karttukāmā yenaivam
upāyenāsya rājño 'varṇaṃ niścārayitum icchatha | anyāyakāry eva rājā yad
evam avicāryaṃ janapadaṃ vināśayatīti | tena te nirbhartsitāḥ | sa tān / nirbhartsayitvā catvāro 'sya kṛtāntapuruṣasadṛśāḥ santi manuṣyā
atiraudrakarmāṇaḥ satatābhyāsavaśān nirghṛṇīkṛtasantānā niṣkaruṇās tān
āhūya kathayati | gacchata śīghraṃ vadhyaghātakān adhitiṣṭhata |
asmādvacanācca vaktavyā śīghram enaṃ nagarān niṣkāsya yathā sandiṣṭena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738957 (0.036):
vadhyaghātakānāṃ yathā sandiṣṭam ākhyātaṃ | uktāś ca yady enaṃ śīghraṃ / nagarān niṣkrāmya yathā sandiṣṭena vidhinā na praghātayata | vayaṃ yuṣmān
vidhinā praghātayata | na ca yuṣmābhir māṃ muktvā rājānam vānayasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738957 (0.039):
nagarān niṣkrāmya yathā sandiṣṭena vidhinā na praghātayata | vayaṃ yuṣmān
kasyacid vacanenāyaṃ moktavyaḥ | evaṃ hi kurvatāṃ śreyo 'nyathāhaṃ
bhavatām mahāmarāryādābandaṅ karomīti | evaṃ svāminn iti te rājapuruṣās
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528870 (0.049):
025.023. so 'haṃ tasya vacanamavacanaṃ kṛtvā mahāsamudramavatīrṇaḥ/ / 025.024. kimidānīṃ karomi? kastava bhrāatā? pūrṇaḥ/
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685737 (0.051):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo śīlavantassa jhāyato || / Uv24:3
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499659 (0.052):
eṣa vaḥ śreya ādhasyad ya etasmin maheti9 dik ||254||
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010070 (0.053):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt / / atastatra yad bhavatāmuttaraṃ tadasmākamapi samānameva / paramārthe
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802536 (0.056):
abhikrāma gṛhapate, mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati; na / pratikrāmataḥ; (A 319a) athānāthapiṇḍado gṛhapatis taṃ devaputram idam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802580 (0.056):
gṛhapate mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati, na pratikrāmata / iti; athānāthapiṇḍādasya gṛhapater etad abhavat: nāvaro buddho bhaviṣyati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767765 (0.056):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767800 (0.056):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835502 (0.057):
cintayā 'nupaviṣṭo 'sau kiṃ tu karma karomy aham / / tataś chāyāśritān paśyan vanoddeśe mṛgān bahūn // RKS_89.32 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685766 (0.057):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo praṃñavantassa jhāyato ||
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188061 (0.058):
jīvitodvṛttaye tasmāt taysya yatnaṃ karomyaham / / na hyanastaṃgate bhānau paratejaḥ prakāśate // KAvk_45.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129661 (0.060):
bhaṅgurāṇāmalakānāṃ vikīrṇatvāt punarbhaṅgurīkaraṇāya preraṇā / / atra svāminnityājñākaraṇāt nāyikākrāntaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917844 (0.060):
prātaḥ prabhṛti sāyāntaṃ sāṃyādiprātarantataḥ / / yatkaromi jagannātha tadastu tava pūjanam // NarP_1,65.65 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147504 (0.060):
tadavagamātkiṅkibhetatkathadhametatkiṃ kiṃ karomi kiṃ / mayābhihitamityākulamatiranicchannapi kathamapi rājānumene // ViP_4,2.95
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18734685 (0.063):
uttrāsayati mān dṛṣṭvā samudre rājñaso yathā // / kiṃ dāni ahaṃ karomi kasya vā garahāmy ahaṃ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789074 (0.063):
yathā gantin te abhisaṃbhuṇema // / sarabhaṃgo āha // / karomi okāśam anugrahāye / sarveṣāṃ vo kāmarāgo prahīṇo /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732953 (0.063):
tāvad yena mamāparādhhaṃ tasya nigrahaṃ karomi / kiṃ mayāparādhhaṃ / na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.064):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
tasya pratiśrutya khaḍgapāṇayaḥ saṃprasthitās | / Sva Roy 91,5 - 93,4
[40] te vadhyaghātakā vyākṣepaśatāni kurvāṇāḥ śainaḥ śainaḥ suvarṇavarṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740418 (0.037):
tvarita mabhigamyāsmadvacanāt suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ ghātyamānaṃ / pratimocayati tasyāhaṃ suvarṇapeṭakamanu prayacchāmi pañca ca grāmavarāṇi|
kumāraṃ rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvayantaḥ paribhrāmayanto 'ho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634073 (5.960):
nīlāmbaravasanair udyataśastraiḥ karavīramālābaddhakaṇṭheguṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇo dakṣiṇena nagaradvāreṇa
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439506 (5.960):
tato rājñāmātyānām ājñā dattā gacchantu bhavantas sarvān etāṃ praghātayata / | te rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyamāṇā āghatanaṃ nīyante
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006027 (0.018):
duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006081 (0.018):
dhanapālako duṣṭanāgaḥ pratidinam āvāsān niṣkrāmyamāṇo / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu mahājanavipraghātaṃ karoti; tad arhati devaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737494 (0.021):
'nena kumāreṇa kila kāśisundarī dārikā praghātiteti vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628924 (0.031):
dārikāyā nāmeti; amātyāḥ kathayanti: deva devadṛśanivāsijanakāyā / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vipravadante; kecit kathayanti: dārikā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737760 (0.033):
kāśisundarī dārikā praghātitety avicāryaiva vadhāya parityakto / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvyate | na cirād eva mahāśmaśānaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574827 (0.038):
pātayāmaḥ, rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu cāvaraṇaṃ niścārayāmaḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5698145 (0.039):
nīlāmbaravasanaiḥ karavīramālāsaktakaṇṭheguṇa udyataśastrapāṇibhī / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu śrāvaṇāmukheṣv anuśrāvya dakṣiṇena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632734 (0.039):
ucchritadhvajapatākaṃ; rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakesu ghaṇtāvaghoṣaṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991081 (0.042):
hastapādavikalaṃ puruṣaṃ skandhe āropya grāmāntaṃ samavasṛtā; / rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu bhikṣām aṭati; pṛṣṭā ca kathayati ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498171 (0.045):
puruṣair udyataśastraiḥ saṃparivārito rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣv / anuśrāvyamāno nagarād udyānābhimukho nīyate / tato mṛṇālasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642185 (0.048):
433.004. ṣaḍjanyaḥ śrāvastyāṃ praviśya rathya / rathyāvīthicatvaraśṛṅgāṭakeṣvārocayantu so 'smākaṃ tādṛśo 'vavādaka
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632690 (0.048):
rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇām; asitiriṣiḥ padbhyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497801 (0.054):
kathayanti / evam etad upādhyāya kāmabhogy evaiṣa nāyam ṛṣir iti / tataḥ / sa rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu brāhmaṇagṛhapatikuleṣu cārocayanti / kin
vata kumārasya kecit mocayitāro bhaviṣyanty apy evaṃ vayam īdṛśam akāryaṃ
na kurma iti | te rājapuruṣā nikṛṣṭakhaḍgapāṇayas samprāptā tais teṣām
vadhyaghātakānāṃ yathā sandiṣṭam ākhyātaṃ | uktāś ca yady enaṃ śīghraṃ
nagarān niṣkrāmya yathā sandiṣṭena vidhinā na praghātayata | vayaṃ yuṣmān
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738886 (0.036):
asmādvacanācca vaktavyā śīghram enaṃ nagarān niṣkāsya yathā sandiṣṭena / vidhinā praghātayata | na ca yuṣmābhir māṃ muktvā rājānam vānayasya
sāmpratam eva praghātayāma iti | te tān atisekanikṛṣṭān khaḍgavyagraṣṭān
yamapuruṣān ivālokya saṃtrastās tato maraṇabhayabhītāś cintayituṃ
pravṛttāḥ hā kaṣṭaṃ na kenacit kumārasya paritrāṇaṃ kṛtaṃ | sāṃpratam
asmābhir eva praghātayitavyo bhaviṣyatīti | bāṣpāmbupariplutekṣaṇais tai
rājapuruṣair adhiṣṭhitāḥ suvarṇavarṇaṃ nagarān niṣkrāmayitum ārabdhāḥ |
Sva Roy 93,4 - 96,5 / [41] tañ ca nagarān niṣkāsyamānam ālokyānekāni prāṇiśatasahasrāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574176 (0.015):
prāsādikaḥ/ / 167.004. taṃ dṛṣṭvā anekāni prāṇiśatasahasrāṇi paraṃ vismayamupagatāni/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617537 (0.015):
tatrādrākṣīdanekāni prāṇiśatāni, anekāni prāṇisahasrāṇi, anekāni / prāṇiśatasahasrāṇi praviśamānāni / dṛṣṭvā ca paripṛcchati kva yūyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586027 (0.025):
prakrośanti, kāścit prakīrṇakeśyo rudanti/ / 203.004. anekāni ca prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21602267 (0.025):
265.032. yāvat sa puruṣaḥ kuṇālasya nayanamutpāṭayituṃ pravṛttaḥ/ / 265.032. tato 'nekāni prāṇiśatasahasrāṇi vikroṣṭumārabdhāni kaṣṭaṃ bhoḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591768 (0.026):
dharmaṃ deśayiṣyatīti/ / 222.011. śrutvā cānekāni prāṇiśatasahasrāṇi nirgatāni/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655031 (0.026):
bhagavatā pravrajitaḥ, sa rājagṛhaṃ bhikṣārthī praviṣṭaḥ/ / 473.021. iti śrutvā anekāni prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561978 (0.026):
129.029. devatānāṃ śabdaṃ śrutvā anekāni vaiśālikāni prāṇiśatasahasrāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565549 (0.036):
śaraṇagamanaśikṣāpadeṣu vyavasthāpitāḥ/ / 139.028. anekāni vaiśālikāni prāṇiśatasahasrāṇi yeṣāṃ kecitsrotāpattiphale
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562104 (0.036):
śaraṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni/ / 130.008. anekāni vaiśālakāni prāṇiśatasahasrāṇi srotāapattiphale
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565248 (0.037):
maraṇāvasthita iti, tataste 'mātyā janapadāścānekāni prāṇiśatasahasrāṇi / rājānaṃ mūrdhātamupasaṃkramya darśanāya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530478 (0.041):
bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ, anekāni ca prāṇiśatasahasrāṇi/ / 030.020. tato bhagavānanekaiḥ prāṇiśatasahasrairanugamyamāno yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655455 (0.042):
pretīdidṛkṣukāny anekāni prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni | te tāṃ pretīṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743631 (0.044):
evānekāni prāṇiśatasahastrāṇi sannipātitāni | yāvat paśyanti nagaramadhye
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553023 (0.045):
101.007. tīrthyā hyaśanivarṣeṇa bādhyamānā diśo digbhyo vicalanti/ / 101.008. anekāni prāṇiśatasahasrāṇyativarṣeṇa bādhyamānāni yena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646670 (0.046):
samuttejayitvā saṃpraharṣayitvā bahūni ca prāṇiśatasahasrāṇi abhivineti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585525 (0.048):
bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanekāni prāṇiśatasahasrāṇi vikrośamānāni / pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddhāni/
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751835 (0.049):
anekāni prāṇiśatasahasrāṇi śirasy āñjalim upanidhāya namo buddhāyety
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1450720 (0.053):
nayanamutpāṭayituṃ pravṛttaḥ / tato 'nekāni prāṇiśatasahasrāṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631538 (0.053):
samantato visṛtaḥ: yajñe śakro devendro 'vatīrṇa iti | yaṃ śutvānekāni / prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni | tato bhagavān āvarjitā brāhmaṇā iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685477 (0.053):
eṣa vṛttānto vārāṇasyāṃ nagaryāṃ samantato visṛtaḥ | tato 'nekāni / prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni | yāvad upādhyāyena vṛddhānte niṣādayitvā
ekaraveṇoccair vikroṣṭum ārabdhāni hā kaṣṭam eṣa | divākaraḥ sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737517 (0.038):
[28] tac chrutvā sa mahājanakāyas tadviyogaduḥkhābhyāhata ekaraveṇoccair / vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā hā katham ayaṃ kumāra evamabhirūpo darśanīyaḥ
sarvasvena viyujyate | eṣa divākarasya sārthavāhasya mātṛkāvaṅśaś chidyate
| eṣa divākarasya sārthavāhasya kulapradīpo antardhāpyate | eṣa
divākarasya sārthavāhasya kulanandano 'ntadrghāpyate | eṣa divākarasya
sārthavāhasya kulacūḍāmaṇirapahriyate | eṣa divākarasya sārthavāhasya
cakṣur nirudhyate | etad divākarasya sārthavāhasya kulavibhūṣaṇam
apahriyate | etad divākarasya sārthavāhasya hṛdayam utapāṭyate | amī / divākarasya sārthavāhasya mūrtimantaḥ prāṇā apahriyante | hā kaṣṭaṃ kathaṃ
nāma kumāro 'ṭavyām evaṃ paribhrāmya niṣkāsito na kenacid asya paritrāṇaṃ
kṛtaṃ | eṣa sāmprataṃ rājagṛhān nagarāc candramā mṛtyurāhuṇā grasyate |
eṣa rājagṛhanagaranabhastaladivākaro 'staṅgacchati | etad
rājagṛhanagaranivāsināṃ paurāṇāṃ netrāmṛtam adarśanapathe vyavasthāpyate |
etad rājagṛhanagaranivāsināṃ paurāṇāṃ prītinibandhanaṃ vilupyate | etad
rājanagṛhanagaranivāsināṃ paurāṇāṃ vibhūṣaṇam apahriyate | eṣa
rājagṛhanagaranivāsināṃ paurāṇāṃ cūḍāmaṇir apahriyate | eṣa
rājagṛhanagaranivāsināṃ paurāṇāṃ hṛdayavallabho vināśāya nīyate | kam
idānīṃ rājagṛhanivāsinaḥ paurā animiṣam avalokayiṣyanti | kam idānīṃ
dṛṣṭvā prītimanaso bhaviṣyantīti nirāśībhūtāḥ || / Sva Roy 96,5 - 99,2
[42] pracaṇḍasyāmātyasyānyatayamena puruṣeṇāgatya niveditaṃ | niḥkāsitaḥ
suvarṇavarṇaḥ kumāro rājagṛhān nagarād iti | sa śrutvā prītimanāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735747 (0.053):
rājagṛhān nirgatya pracaṇḍasyāmātyasyodyānaṃ saṃprasthitā | suvarṇavarṇaś / ca kumāro rājagṛhān nagarān nirgatya svam udyānaṅ gacchati | adrākṣīt
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740617 (0.055):
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736783 (0.059):
Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
samvṛttaḥ | tatas te paurikā vyavahāriṇas tac chrutvā nirāśībhūtās tair
āgatya teṣāṃ paurāṇām etat prakaraṇaṃ vistareṇāveditaṃ | tac chrutvā te
'pi paurā nirāśībhūtāḥ | samudvignāḥ parasparam ūcuḥ | bhavanto 'pi
kalirājena tādṛśaḥ pitā dhārmiko dharmarājā jīvitād vyavaropitaḥ | idānīm
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217541 (0.023):
bhakṣayiṣyāmīti jīvakenācchidya kapole prahāro dattaḥ / pāpakārin tvayā / pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ / idānīṃ putramāṃsam api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019905 (0.046):
pāpamitropagūḍhakena pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; tasya / mama bhadanta atyayaṃ jānato 'tyayam paśyato 'tyayam atyayaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019943 (0.046):
pāpamitrasahāyena pāpamitravaśaṃgatena (A 515b) pāpamitropagūḍhakena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; yataś ca tvaṃ mahārāja atyayaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217370 (0.048):
yadā ajātaśatruṇā devadattakalyāṇamitravigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ tadāsya gulmarogaḥ prādurbhūtaḥ / tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631239 (0.056):
kalandakanivāpe | yadā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca rājye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661557 (0.056):
yadā punā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayaṃ ca rājyaṃ pratipannaḥ, tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576338 (0.056):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306318 (0.056):
idānīṃ rājñājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ / svayam eva ca rājyaṃ pratiṣṭhitaḥ / tadā ye
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920676 (0.056):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
ārabdha evaṃvidhān api prakhyātaguṇān mahājanavallabhān puruṣaviśeṣān
asaṃdṛśyān praghātayituṃ | aho nairghṛṇyam aho guṇājñatā | aho
'viśeṣajñatā mantriṇāṃ yo nāmaivam atyantarūpaudāryasampannatvāc ca
vinītatvāc ca pūjām arhati sa eva guṇavān puruṣaviśeṣaḥ katham avicārya
badhāya parityajyate | athavā kāla evāyam īdṛśaḥ samupasthito yad asanto
vivarddhante | evaṃ guṇayuktasya janasyaivaṃvidho viyogo bhaviṣyatīti |
kālopakarṣya daurātmyam udbhāvayanto divākarasya sārthavāhasya etat
prakaraṇaṃ vistareṇākhyātavantaḥ | / Sva Roy 99,2 - 101,102 / [43] tac chrutvā vihatāśo divākaraḥ sārthavāhas tīvra śokaduḥkhābhyāhato
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734646 (0.055):
bhavane tataḥ śakro devendras tasya devaputrasyaitat prakaraṇaṃ / vistareṇākhyātavān | / Sva Roy 7,3 - 9,10
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689532 (0.022):
pṛthivyāṃ mūrcchitaḥ patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇacetaso
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739597 (0.032):
dviguṇīkṛtaśokaśalyābhyāhato mūrcchito bhūmau nipapāta | tato / jalapariṣekapratyāgataprāṇa utthāya yasyāṃ diśi bhagavān parinirvṛtas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999817 (0.035):
śrutvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatitaḥ; jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599664 (0.040):
255.005. śrutvā ca rājā mūrcchito bhūmau patitaḥ/ / 255.005. yāvajjalasekaṃ dattvotthāpitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605206 (0.040):
278.001. śrutvā rājā mūrcchito bhūmau patitaḥ/ / 278.001. yāvajjalasekaṃ datvā sthāpitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657225 (0.043):
482.031. śikhaṇḍī <483>rājā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatito / jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ kathayati bhavantaḥ, kiṃ vṛddharājena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738332 (0.046):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645075 (0.050):
441.023. sa dṛṣṭvā mūrchitakastiṣṭhati/ / 441.023. sa jalapariṣekapratyāgataprāṇa āyuṣmataḥ panthakasya pādayor
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1448125 (0.058):
śrutvā ca rājā murcchito bhūmau patitaḥ / yāvaj jalasekaṃ dattvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217569 (0.059):
rudhira eva mukhenāgataḥ / yaṃ dṛṣṭvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ patitaḥ / tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇaṃ snapayitvā sāṃpreyabhojanaṃ dattam* / yathā
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444975 (0.059):
/ deva vītaśokasyait śiraḥ / śrutvā rājā murcchito bhūmau patitaḥ / yāvaj / jalasekaṃ dattvā sthāpitaḥ / amātyaiścābhihitaṃ / deva vītarāgāṇāmapi atra
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1447456 (0.062):
śrutvā ca rājā mūrcchitaḥ patitaḥ / yāvaj jalapariṣekaṃ kṛtvotthāpitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474054 (0.063):
pṛthivyāṃ nipatito mahatā jalapariṣekeṇa pratyāgataprāṇaḥ amātyān āhūya
nirānandaḥ sāṃprataṃ putrako me praghātyata iti | uccair vikroṣṭum
ārabdhaḥ | / locanānanda hā putra hā me kulavibhūṣaṇa |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737979 (0.063):
dakṣa | hā karuṇika dharmakāma sattvavatsala | hā me kulodyotakara | hā me / putrakulapradīpa | hā me hṛdayavallabha | hā me hṛdayasarvasva | hā me
magdabhāgyasya me tāta nirākrandaḥ prapātyase |1| / vimuhyate me hṛdayaṃ bhramanti ca diśo 'dhunā |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13846643 (0.040):
vibabhrāma matis tāta HV_20.28c / vibalākā vividyutaḥ HV_59.33b / vibāṇajyena dhanuṣā HV_54.30c
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757317 (0.046):
mālatī (svagatam) hā tāda tumaṃ bi ṇāma mama ebbaṃ ti sabbahā jidaṃ / bhoatihṇāe | [hā tāta tvam api nāma mamaivam iti sarvathā jitaṃ
tvadviyogāgnisaṃtaptaṃ dahyate vata me manaḥ |2|
paṇḍitasya vinītasya kāruṇyaniratasya ca | / hā kathaṃ dāruṇaṃ tāta tava vyasanam āgataṃ |3|
tvajjanmajanitāṃ prītiṃ putra prāpyātulām ahaṃ |
satputra tvadviyogena sokāgnau patitaḥ punaḥ |4|
nirghṛṇāś cāviśeṣajñā aho rājño 'sya mantriṇaḥ |
yair evaṃ vinayopetas tvaṃ putra na vicāritaḥ |5|
aho nṛpatinā tena nairghṛṇyaṃ prakāśitaṃ | / yenaivam avicāryādya parityakto 'si putraka |6|
viśeṣo dhik sādhujano nūnam astaṅgato hṛdi |
guṇavān api yat putra nirākrandaḥ praghātyase |7| / tat kiṃ viproṣitāḥ sarvā nagarasyāsya devatāḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648238 (0.054):
tāmradvīpādihāgateti/ / 453.018. tau kathayatah putra, sarvā eva striyo rākṣasyaḥ/
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24398997 (0.063):
tamātmajaṃ samālokya punarevamabhāṣatām // / sarvā api striyaḥ putra rākṣasya eva māyikāḥ /
ghātyamānam upekṣante yad evaṃ guṇinaṃ janaṃ |8| / sendrāḥ salokapālāś ca devā ye ca maharddhikāḥ |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610878 (0.042):
śakrādayaḥ surendrāś ca brahmādayo maharddhikāḥ / / lokapālā mahāvīrāḥ sasainyaparivārakāḥ // Rm_15.10{10} //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242760 (0.056):
lokapālāḥ śakrā devendrā ye ca brahmāṇo brahmā ca sahāpatir yāvad
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651475 (0.056):
brahmaśakrādayo devā lokapālā maharddhikāḥ / / daityā yakṣāś ca gaṃdharvāḥ kinnarāś cāpi rākṣasāḥ // Rm_32.10{10} //
anukampām upādāya te me rakṣantu putrakaṃ |9| / siddhavratā mahātmāno munayaḥ santi ye 'dhunā |
te 'nukampāṃ puraskṛtya parirakṣantu me sutam iti |10| / Sva Roy 102,1 - 105,4
[44] tasya buddhir utpannā kim artham ahaṃ viṣīdāmi yan nv ahaṃ buddhaṃ
bhagavantaṃ sakalajagad ekabāndhavaṃ mahākāruṇikaṃ samunasmareyaṃ sa hi
bhagavān anāthānān nāthaḥ | atrāṇānāṃ trāṇaṃ | aśaraṇānāṃ śaraṇaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21543384 (0.043):
apatikānāṃ patiralayanānāṃ layano 'dvīpānāṃ dvīpo 'trāṇānāṃ trāṇo / 'śaraṇānāṃ śaraṇamaparāyaṇānāṃ parāyaṇaḥ/
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101561 (0.052):
sattvānāṃ trāṇaṃ bhava / aśaraṇānāṃ sattvānāṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380307 (0.059):
mārṣa bhavati no 'ndhānāṃ sanmāargamupadarśakaḥ / / atrāṇānāmapi trāṇaṃ śaraṇyaṃ śaraṇārthinām //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21543580 (0.063):
'dvīpānāṃ dvīpo 'śaraṇānāṃ śaraṇo 'trāṇānāṃ trāṇo 'parāyaṇānāṃ parāyaṇaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246612 (0.063):
bhaviṣyasi, asaraṇānāṃ śaraṇaṃ bhaviṣyasi, atrāṇānāṃ sattvānāṃ trāṇaṃ
aparāyaṇānāṃ parāyaṇaṃ | tathā hi tena bhagavatā / kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptā bahavaḥ sattvās tebhyas tebhyo mahābhayebhyaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101561 (0.050):
sattvānāṃ trāṇaṃ bhava / aśaraṇānāṃ sattvānāṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ
parimocitā | tathā mahāsamudram adhyagatā vaṇijo makarasya bhayasantrastāḥ
samanusmaraṇamātreṇaiva tasmān maraṇabhayāt paritrātāḥ | tathā naika
puruṣaghātakenaikarabhasenodyataśastreṇāṅgulīmālena ghātyamānā tajjananī
tasmāj jīvitopacchedabhayāt paritrātā | tathā ca / pūrvajanmavairānubanndhasāmarthyād anekaprāṇiśatasahastropaghātatham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741200 (0.044):
tvaritatvaritam avatīrya padabhyām eva naika prāṇiśatasahasraparivāro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642285 (0.045):
saṃghāṭīmādāya anyatamena bhikṣuṇā paścāccramaṇena saṃprasthitaḥ/ / 433.013. anekāni prāṇiśatasahasrāṇi kāni ca kutūhalajātāni, kānicit
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781723 (0.054):
bhagavāṃ mahatīye pariṣāye anekaśatāye anekasahasrāye anekaśatasahasrāye
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085908 (0.054):
vividhanānopadravyapraśamayitopadravaśatasahasrapraṇāśayitā / imamasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336203 (0.064):
skandā ceti / ityete mahāmātarā anekamātaraśatasahasraparivārāḥ; te 'pi
abhiprajvālitakrūrahutāśanasya mānuṣamāṃsarasāsvādalobhāt
śravallālāvalelihāna_jihvā_vikaṭadīrghatīkṣṇadaṃṣṭrākarālabhīṣaṇamukhasya
yakṣasyāhārārtham upanāmitas tadvadvanasamīpastho hastaka āṭavakas tasmān
maraṇabhayāt paritrātā || samarthaḥ sa bhagavān me putram asmāt saṅkaṭāt
parimocayituṃ | yan nv ahaṃ tam eva bhagavantaṃ mahākaruṇikaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582255 (0.008):
buddhaṃ bhagavantamāgamya/ / 191.021. yannvahaṃ punarapi buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghamantargṛhe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654042 (0.048):
bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkramitum/ / 470.022. yannvahamaparyuṣitaparivāsaiva bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539200 (0.048):
śrīsaubhāgyasampat, sarvāsau buddhaṃ bhagavantamāgamya/ / 060.012. yannu vayaṃ bhagavantaṃ saśrāvakasaṃghamasmin pradeśe bhojayema
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545879 (0.051):
cārikaṃ cariṣyati/ / 079.007. yannvahaṃ bhagavataḥ saśrāvakasaṃghasya sukhasparśārthāya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898441 (0.057):
bhāṣitam abhyanumodate. yan nv ahaṃ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāmeyaṃ.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2887884 (0.062):
atha tasminnantare rāvaṇasyaitadabhavat yannvahaṃ punarapi bhagavantaṃ / sarvayogavaśavartinaṃ tīrthyayogavyāvartakaṃ pratyātmagatigocarodbhāvakaṃ
parmavatsalasvabhāvaṃ samanusmareyam iti | samīpastham anyatam upāsakaṃ
pṛṣṭavān idānīṃ bhagavān kutra viharatīti | tato 'sav upāsako bhagavantam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740092 (0.059):
tam upāsakam uvāca | kutredānīṃ sa ānando viharatīti | tenoktaṃ sārthavāha
anusmṛtya bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭham uvāca | sārthavāhaḥ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312201 (0.061):
tataḥ putraviyogaviklavo rājā bāṣpoparudhyamānagadgadakaṇṭha uvāca: putra
yaḥ sārthavāho lokasya yo loke sukhadāyakaḥ |
nirvṛtaḥ sa mahāśāstā sarvalokaikabāndhavaḥ |1|
yaḥ pradīpo 'pradīpānāṃ śaraṇaṃ yaḥ parāyaṇaṃ |
nirvṛtaḥ sa jino loke dīpaḥ snehakṣayād iti |2|
Sva Roy 105,4 - 111,2 / [45] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho bhagavadviyogād
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740082 (0.034):
eva samanusmara | samarthaḥ sa te 'dya sutam asmāt saṅkaṭāt parimocayatum / Sva Roy 115,2 - 118,4 / [47] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho gatapratyāgataprāṇa iva sasaṃbhramas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751448 (0.049):
yadbhūyasā sā parṣad buddhanimnā dharmapravaṇā saṃghaprāgbhārā vyasthāpitā / Sva Roy 336,5 - 339,3 / [122] atha divākaraḥ sārthavāha ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738525 (0.050):
Sva Roy 83,5 - 86,87 / [37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751850 (0.053):
uccair ghoṣitavanto 'tha sthavirānandena dakṣiṇādeśanā kṛtā | / Sva Roy 345,1 - 346,3 / [125] tato divākaraḥ sārthavāha uthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743052 (0.056):
Sva Roy 171,3 - 176,3 / [67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743327 (0.057):
yenaivaṃ kurvatā trāṇaṃ paramānanditā vayam iti |10| / Sva Roy 176,3 - 177,4 / [68] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sthavirānandam abhiṣṭutyotthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738157 (0.059):
mucyatāṃ vyasanād asmāt tena satyena me suta iti |11| / Sva Roy 76,1 - 77,5 / [34] divākaraś ca sārthavāhaḥ samudrāt saṃsiddhayānpātro rājagṛham
dviguṇīkṛtaśokaśalyābhyāhato mūrcchito bhūmau nipapāta | tato
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739268 (0.034):
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17963281 (0.052):
sa tadābhihato bhūmau mūrcchito nipapāta ha // MarkP_89.26 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738328 (0.063):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato
jalapariṣekapratyāgataprāṇa utthāya yasyāṃ diśi bhagavān parinirvṛtas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739271 (0.032):
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738334 (0.040):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999817 (0.041):
śrutvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatitaḥ; jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689532 (0.054):
pṛthivyāṃ mūrcchitaḥ patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇacetaso
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657224 (0.057):
482.031. śikhaṇḍī <483>rājā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatito / jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ kathayati bhavantaḥ, kiṃ vṛddharājena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645076 (0.058):
441.023. sa dṛṣṭvā mūrchitakastiṣṭhati/ / 441.023. sa jalapariṣekapratyāgataprāṇa āyuṣmataḥ panthakasya pādayor
tadabhimukho uccair vikroṣṭum ārabdhaḥ | / hā dharmarāja sarvajña doṣārigaṇasūdana |
anāthaṃ janamutsṛjya lokanātha gato 'si kiṃ |1|
hā vibho khyātacāritra sarvasattvaikabāndhava |
sarvayogāvisaṃyukta nirvāṇapathadeśaka |2|
hā kathaṃ vata loko 'yam avidyāvṛtalocanaḥ |
tvayā nāthena rahitaḥ saṃsāre vibhramiṣyati |3| / parānukampaśauṭīrye tvayi nirvṛtim āgate |
anāthaḥ khalv ayaṃ lokaḥ kaṃ nāthaṃ saṃśrayiṣyati |4| / ye ca te dharmato jātā vineyajanaputrakāḥ |
tvayā vihīnās te sarve kariṣyanti kam āśrayaṃ |5| / bahūnāṃ saphalām āśāṃ kṛtvā duḥkhaniṣūdana |
vihatāśaṃ janaṃ kṛtvā kām āśāṃ tvaṃ gato mune |6|
yadi paurāḥ sameṣyanti tvadvākyaśravaṇotsukā |
ko nu vakṣyati saddharmam adhunā nirvṛte tvayi |7|
hā hato 'yam anya loko lokaḥ sāmarakinnaraḥ |
sudullarbhena nāthena viyukto yattvayā mune |8|
kathan nāma kariṣyanti prāṇino dharmalālasāḥ |
śrutvā tavaikanāthasya nirvāṇaṃ śāsanāpriyāḥ |9|
karuṇaikarasam dhīraṃ tvām āśrityānukampakaṃ |
ye guṇāḥ samavāpyante kas tan bhūyo na 'bhidhāsyati |10| / kathan nāma trilokārthe samutpādya mahākṛpāṃ |
kṛpālokatatvajña tvaṃ hy upekṣāṃ samāśritaḥ |11|
kaṣṭaṃ bho guṇaratnāḍhyā kalpakoṭisamāhita |
mṛtyupātālam āsādya dharmanaur vinipātitā |12| / kaṣṭaṃ bho yad avidyāndho buddhadaiśikavarjitaḥ |
loko 'yaṃ janmakāntāre praṇaṣṭaṃ śrayam eṣyati |13|
mahatī vatalokānāṃ parihāṇir upasthitā || / buddharatnena mahatā viyuktānām ihādhunā |14|
tvayā bhikṣugaṇaṃ śūnyaṃ ṛṣabheneva gogaṇaṃ |
kathaṃ na viduṣāṃ dṛṣṭvā hṛdayan na vidīryate |15|
bhaktyānatottamāṅgā hi kasya bhūyo divaukasaḥ | / śirasā dhārayiṣyanti padāgravihitaṃ rajaḥ |16|
sarvasattvasamā prāptā nṛśaṃsā khalv anityatā |
yayā tvayy api nāmādya pakṣapāto na darśitaḥ |17|
aṣṭāṅgamārggabhaiṣajyakleśavyādhicikitsataḥ | / mahākāruṇikaḥ śāstā vaidyarājo nipātitaḥ |18|
hā nṛśaṃsam atikṣipraṃ nirvṛto lokanāyakaḥ |
andhabhūtasya lokasya cakṣurdātā hy anuttaraḥ |19|
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889217 (0.037):
utpanno lokapradyoto lokanāthaḥ prabhaṃkaraḥ / / andhabhūtasya lokasya cakṣurdātā raṇaṃjahaḥ // Lal_23.1 //
nirvṛte tvayi ko me 'dya putraratnam anāgasaṃ |
ghātyamānam ihāgatya sahasā mocayiṣyati |20| / trātari tvayy anāthānāṃ gate tu paramāṅ gatim |
hā jātaḥ sāṃpratam ahaṃ nirāśaḥ sutajīvite |21|
adya me tat suvihitaṃ yat tvayoktaṃ mahātmane |
sarvaiḥ priyair vinābhāvo bhavatīty uttamaṃ vaca iti |22|
Sva Roy 111,2 - 115,2 / [46] sa evam bahuvidha paridevya tam upāsakam uvāca | bhoḥ kaścin
mahāśrāvako 'pi tāvat tasya bhagavato 'vaśiṣyate | kasya bhagavān śāsanam
anuparīkṣya parinirvṛta iti | tatas tenopāsakenoktaṃ sārthavāha śrūyate
bhagavān sthaviramahākāśyapasya śāsanam anuparīkṣya parinirvṛtaḥ |
sthaviramahākāśyapo 'pi bhagavadājñayaiva sthavirānandasya śāsanam
anuparīndya parinirvṛtaḥ | sa idānīṃ sthavirānanando mahātmā
śāsanadhūrdharaḥ | sa idānīṃ tathāgata iva kāruṇyāt tāṃs tān / grāmanagaranigamapallīpattanādīn gatvā vineyaṃ janānugrahaṃ karoti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734322 (0.0):
śāradvatīputrasamanuprajñayā samanvāgatas tathāgata iva kāruṇyāt teṣu teṣu / grāmanagaranigamapallīpattanādiṣu tāṃs tān vaineyāṃs tais tair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568787 (0.055):
149.029. evaṃ saṃcintya bhāṇḍaṃ samudānīya / grāmanigamapallīpattanarājadhānīṣvanupūrveṇa cañcūryamāṇaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882721 (0.057):
so 'nupūrveṇa grāmanagaranigamapallīpattaneṣu cañcūryamāṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566846 (0.057):
purayitvā anupūrveṇa grāmanigamapallīpattanādiṣu cañcūryamāṇāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566071 (0.063):
anupūrveṇa grāmanigamapallīpattanarājadhānīṣu cañcūryamāṇāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114430 (0.063):
dvitīyaṃ cīvaraṃ rājakuladvāragamanāya ca, tṛtīyaṃ cīvaraṃ / grāmanagaranigamapallīpattaneṣu ca / imāni trīṇi cīvarāṇi bhikṣavo
tathānavaropitakuśalamūlānāṃ sattvānāṃ kuśalamūlāvaropaṇaṅ karoti |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607089 (0.013):
addaṣṭenātmabhāvena, bhagavan antarīkṣe sthitā ghoṣaṃ saṃśrāvayiṣyāmaḥ, / anavaropitakuśalamūlānāṃ ca sattvānāṃ kuśalamūlānyavaropayiṣyāmaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585971 (0.038):
etāni ca nityam apramādâdhiṣṭhitāni kāryāṇi sarvakuśalamūlānāṃ tanmūlatvāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982525 (0.038):
nityam apramādādhiṣṭhitāni kāryāṇi sarvakuśalamūlānāṃ tanmūlatvāt ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029402 (0.038):
yāvajjīvikasaṃvarasamīpe vasantyanene tyapare / / alpakuśalamūlānāṃ kuśalamūlapoṣaṇāt poṣadha iti vā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658861 (0.042):
sattvānāmakuśalamūlaparyutthitacittānāṃ kuśalamūlaparihīṇacittānāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24001595 (0.042):
pūrvotpannāni kuśalamūlānipaścādutpannānāṃ kuśalamūlānāṃ tatsaṃprayuktānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28707280 (0.045):
pravāti, sa sarvapratyavarakuśalamūlānāṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhavārṣikājātisumanānāmanāsravaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257897 (0.046):
paripraśnīkurute kuśalamūlāvaropanatayā, tāni ca kuśalamūlāni
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777183 (0.052):
kuśalamūlasaṃgraho 'navaropitakuśalamūleṣu, satatasamitaṃ satvaparipākaś
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11301647 (0.054):
upacitakuśalamūlānāṃ ca vimuktau paramatāyām anupacitakuśalamūlānāṃ ca / kuśalamūlopacaye | apakvaḥ śubhavṛddhau paramatāṃ vrajanapākaṃ vrajati
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644847 (0.054):
upacitakuśalamūlānāṃ ca vimuktau paramatāyāmanupacitakuśalamūlānāṃ ca / kuśalamūlopacaye | apakvaḥ śubhavṛddhau paramatāṃ vrajana[n] pākaṃ vrajati
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23926824 (0.054):
'ṣṭābhyo 'kṣaṇebhyo 'tikramaṇadeśanā; pradeśakāribhyo mahāyānadeśanā / kuśalamūlenānavaropitakuśalamūlasaṃgrahaḥ; caturbhiḥ saṃgrahavastubhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698650 (0.056):
kṣāntīnām / saṃbhāvayitāraḥ sarvakuśalamūlānām / utthāpayitāraḥ / sarvasaṃbhārāṇām / dātāraḥ sarvabodhisattvaguṇānām / saṃprāpayitāraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955265 (0.057):
22409 mahāsattvo yathā yathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati / 22410 sañcintayātmabhāvasa parigṛhṇāti/ ayaṃ {bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776778 (0.057):
sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati tathā tathā sañcintayātmabhāvasa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113182 (0.057):
bodhisattvo mahāsattvo yathāyathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir / bhavati tathātathā saṃcintayātmabhāvaṃ parigṛhṇāti, ayaṃ bodhisattvasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7663477 (0.057):
sarvān sahe buddhakṣetre sattvān saṃcodayeyaṃ, anavaruptakuśalamūlānāṃ / sattvānāṃ santāne nirvāṇabījaṃ prakṣipeyaṃ, avaropitanirvāṇabījasantatīnāṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25716655 (0.059):
mahāsattvānāṃ cānyeṣāṃ ca sattvānāṃ śrāvakapratyekabuddhajñānābhiprāyāṇām / avaropitakuśalamūlānāṃ ca sattvānāṃ nirvāṇamārgasaṃdarśanahetukānām
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12490465 (0.060):
atha kautūhaliko bodhisattvaḥ āha / bhagavannayaṃ] dharmaparyāyo / 'navaruptakuśalamūlānāmapi sattvānāṃ sacet.....śravaṇamārge nadet teṣāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034693 (0.060):
| sarvasattvānāmantike jñāticittamupasthāpya yaḥ sarvasattvānāṃ / kuśalamūlapuṇyaskandhastat sarvamanumodayitavyam | trirātryāstridivasasya
samucitakuśalasantatīnāṃ paripācanaṅ karoti | / paripakvakuśalamūlasantatīnāṃ parimocayati | tathā kleśavyādhigrastānāṃ
sattvānāṃ dharmadeśanābhaiṣajyapradānena vicikitsaṃ karoti suvaidyavat |
kleśāndhakārāvaṣṭabdhānāṃ sattvānāṃ saddharmdeśanāraśminikareṇa
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11408034 (0.064):
anālambane gaganasvabhāve dharmadhātumanupraviṣṭe ālokakari vidhamaya / vidhamaya sarvakleśāndhakāram / cchoṣaya tāraya mām / amūrttije huṃ huṃ
kleśāndhakāraṃ vidhamayati sūryavat | vacanakarasamūhena
vaineyakumudavanaprabodhanaṃ karoti candravat | vaineyakoṭṭarājasahastrāṇi
saddharmadeśanayā samanuśāsti cakravarttivat | svaprajñapratibhānanādena
kutīrthyamṛgagaṇavidrāvaṇaṅ karoti siṃhavat |
samupadeśavaineyasārthanistāraṇaṃ karoti daiśikavat |
saddharmapāṇyāvatāraṇaṃ karoti sārthavāhavat | kuśalabījaprarohaṇaṃ karoti
mahāmeghavat | hitāhitopadeśaṃ karoti mātāpitṛvat | adāntān sattvān
damayaty amuktān mocayaty anāśvastān āśvasayaty aparinirvṛtān
parinirvāpayati | tathā kṛcchrasaṅkaṭasamvādhaprāptān sattvān
mahābhayebhyo mocayati | saṃkṣepāt sa mahātmā buddhakāryaṅ karoti | tam
eva samanusmara | samarthaḥ sa te 'dya sutam asmāt saṅkaṭāt parimocayatum
Sva Roy 115,2 - 118,4 / [47] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho gatapratyāgataprāṇa iva sasaṃbhramas
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751448 (0.014):
yadbhūyasā sā parṣad buddhanimnā dharmapravaṇā saṃghaprāgbhārā vyasthāpitā / Sva Roy 336,5 - 339,3 / [122] atha divākaraḥ sārthavāha ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739582 (0.034):
nirvṛtaḥ sa jino loke dīpaḥ snehakṣayād iti |2| / Sva Roy 105,4 - 111,2 / [45] tac chrutvā divākaraḥ sārthavāho bhagavadviyogād
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738159 (0.041):
mucyatāṃ vyasanād asmāt tena satyena me suta iti |11| / Sva Roy 76,1 - 77,5 / [34] divākaraś ca sārthavāhaḥ samudrāt saṃsiddhayānpātro rājagṛham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738525 (0.043):
apy eva tañ ca jīvantaṃ drakṣyāmi tava putrakam iti |8| / Sva Roy 83,5 - 86,87 / [37] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ putraviyogaśokaduḥkhābhyāhato 'pi dhairyam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748570 (0.050):
udyānān niṣkramya bandhumatīyakaṃ dāvaṅ gataḥ | / Sva Roy 280,2 - 283,2 / [104] karṇo 'pi sārthavāho bhāryām uvāca | bhadre so 'smākaṃ putraḥ kva
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748111 (0.050):
varṇanibhābhinivṛttā | / Sva Roy 270,5 - 272,273 / [100] atha karṇaḥ sārthavāhaḥ prāṇidhānaṃ kṛtvotthito vipaśyī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743052 (0.050):
Sva Roy 171,3 - 176,3 / [67]athāsminn antare divākaraḥ sārthavāhaḥ sapatnīko 'pi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751851 (0.050):
uccair ghoṣitavanto 'tha sthavirānandena dakṣiṇādeśanā kṛtā | / Sva Roy 345,1 - 346,3 / [125] tato divākaraḥ sārthavāha uthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743326 (0.063):
yenaivaṃ kurvatā trāṇaṃ paramānanditā vayam iti |10| / Sva Roy 176,3 - 177,4 / [68] atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sthavirānandam abhiṣṭutyotthāya ca
tam upāsakam uvāca | kutredānīṃ sa ānando viharatīti | tenoktaṃ sārthavāha
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739537 (0.059):
parmavatsalasvabhāvaṃ samanusmareyam iti | samīpastham anyatam upāsakaṃ / pṛṣṭavān idānīṃ bhagavān kutra viharatīti | tato 'sav upāsako bhagavantam
śrutaṃ mayā sthavirānanda etarhi vaiśālyām viharaty āmrapālīvana iti |
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789351 (0.035):
/ atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu janapadacārikāñ caran vaiśālīm anuprāpto / vaiśālyāṃ viharaty āmrapālīvane /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734350 (0.045):
sattvakoṭiniyutaśatasahastrāṇi saddharmmadeśanāmṛtavarṣābhiṣekeṇa / santarpayan vaiśālyām viharaty āmrapālīvane |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911686 (0.052):
evaṃ mayā śrutam- eakasmin samaye bhagavān vaiśālyāṃ viharati sma / āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762287 (0.052):
Vkn .1.1 evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān vaiśālyāṃ viharati / sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusamghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ,
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473597 (0.055):
kolita āha / kutra sa bhagavānetarhi buddho viharati / upatiṣya āha / / śrutaṃ me āyuṣmannihaiva ca sa bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane
atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sahasaivotthāya jānumaṇḍale pṛthivyāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994368 (0.043):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā bhagavantam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.043):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046929 (0.043):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658974 (0.043):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250248 (0.043):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: sacen me bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552237 (0.043):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098762 (0.043):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100099 (0.043):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939080 (0.043):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379852 (0.043):
kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252493 (0.043):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayām
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670697 (0.043):
kṛtāñjalipuṭa utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ (Vaidya, RP 124) praṇamya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524365 (0.043):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525068 (0.043):
ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya, yenāsau bhagavān lokeśvararājas tathāgatas
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2889099 (0.043):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantaṃ gāthābhirabhyaṣṭāvīt
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611726 (0.043):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya taṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613382 (0.043):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019184 (0.043):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830343 (0.043):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7832641 (0.043):
utthāyāsanādekāṃsaṃ cīvaraṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantametadavocat -
pratiṣṭhāpya yena vaiśālī tenāñjaliṃ praṇamya sutaviyogaśokaduḥkhābhyāhato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046931 (0.030):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.030):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361553 (0.030):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.030):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: sacen me bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552239 (0.030):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552449 (0.030):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.030):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100101 (0.030):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.030):
kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911225 (0.030):
09709 m uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃ / 09710 s tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat/ vayaṃ bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911306 (0.030):
jānumaṇḍalaṃ / 09801 pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732417 (0.030):
ekāṃs anuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656497 (0.030):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya (PSP_4:190)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656656 (0.030):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072983 (0.030):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524367 (0.030):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608001 (0.030):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat kiyad
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010871 (0.030):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019186 (0.030):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023684 (0.030):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ sāśruparyākulekṣaṇas tīvreṇāśayena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738341 (0.0):
jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743678 (0.022):
paramapraharṣormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaś cintayām āsa aho āścaryam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738404 (0.049):
[36] sā taṃ dṛṣṭvā dviguṇataraśokaśalyābhyāhata / bāṣpormmitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalā sasambhramā tvaritaṃ tvaritam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952823 (0.060):
sabāṣpavadanekṣaṇaḥ BrP_39.92f / sa bāhur utthitas tasya BrP_36.32c
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743187 (0.061):
upanikṣipya harṣād aśrūrmibhir āpūryamāṇavadanakamalaḥ | kṛtāñjalipuṭaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11037727 (0.063):
bhītaḥ śaṅkitacittas tu sabāṣpavadanekṣaṇaḥ // BrP_39.92 //
sthavirānandam āyācituṃ pravṛttaḥ || / yadi tvaṃ paramācārya sattvāśayaviduttamaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740913 (0.044):
| paramasamvegaprāptas tīvreṇāśayena sthavirānandam āyācituṃ pravṛttaḥ ||
āśayānuśayaṃ jñātvā imam abhyarthanāṃ śṛṇu |1| / nirvṛto bhagavān buddhaḥ śiṣyāś cāsya maharddhikāḥ |
avaśiṣṭas tvam eko hi teṣāṃ śāsanavardhanaḥ |2| / tvam samāśvāsabhūtobhūto 'sya jagatas tvaṃ parāyaṇaḥ |
vyavalokyādhunā kāryaṃ sarvasattvahitaṃ tvayā |3|
tad adyaivaṃvidhe nāthe tiṣṭhaty ārakṣake tvayi |
nirākrandaḥ suto 'smākaṃ katham evaṃ praghātyate |4| / na bhaved yadi sattvārtho na tiṣṭheyur bhavadvidhāḥ |
ghātyamānaṃ janaṃ śrāddham evaṃ katham upekṣase |5| / sattvārthañ cec charīraṃ hi tvaṃ dhārayasi suvrata |
tat kṛpāṃ sammukhīkṛtya samanvāhara me sutaṃ |6| / hatasarvapratīkāram atrāṇam aparāyaṇam |
śokapaṅkāvalagnam māṃ sapatnīkaṃ samuddhara |7|
kam vā vijñapayāmy anyaṃ ko 'nyo 'py evaṃ jagaddhite | / nirdiṣṭaḥ śākyamuninā yathā tvam adhunā prabho |8|
tvadṛte putrakasyānyas trātā nāsti vibho yataḥ |
tasmāt tvaritam āgamya putram me trātum arhasi |9|
putraśokāriṇā grastaṃ duḥsahena durātmanā |
sapatnīkaṃ nirānandam ānandānandayādya māṃ |10|
Sva Roy 118,4 - 121,122 / [48] athaitasminn antare sthavirānandaḥ karuṇayāpūryyamāṇaś cintayaṃs
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741259 (0.041):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3 / [55] athāsminn antare sthavirānando mahātmā dūrata evāgacchan vyāpinā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741076 (0.045):
tvam adya kṣipram āgamya māṃ paritrātum arhasī ty |13| / Sva Roy 134,1 - 137,5 / [54] athāsminn antare sthavirānando mahātmā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747193 (0.061):
Sva Roy 251,5 - 259,2 / [94] atra cāntare nāsti kiñcid buddhānām bhagavatām ajñātam adṛṣṭam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748273 (0.061):
Sva Roy 274,2 - 278,3 / [102] atra cāntare nāsti kiñcidbuddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751923 (0.064):
bhavasahasrasudurlabhaṃ darśana saphalam adya munes tava darśanaṃ |1| ity / Sva Roy 346,3 - 5 / [126] atha sthavirānandas tāṃ sarājikāṃ parṣadaṃ dharmyayā kathayā
trirātrestridivasasya śrāvakacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayati | ko hīyate ko
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304321 (0.019):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trirātres / tridivasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate / ko
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662426 (0.049):
dharmatā hy eṣā yathā buddhā bhagavantas trī rātreḥ, trir divasasya / buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayanti, evaṃ mahāśrāvakā api; adrākṣīd āyuṣmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622513 (0.050):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir / divasasya ca buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624458 (0.050):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir / divasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630645 (0.050):
trī rātres trir divasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663245 (0.050):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir / divasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680212 (0.050):
daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir divasasya buddhacakṣuṣā / lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko hīyate ko vardhate kaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573261 (0.050):
trī rātres trirdivasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747519 (0.050):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ | daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ | trī rātres / trir divasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayanti |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034701 (0.055):
kuśalamūlapuṇyaskandhastat sarvamanumodayitavyam | trirātryāstridivasasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629868 (0.060):
daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśaśatavaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir / divasasya buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko
varddhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṅkaṭaprāptaḥ kaḥ sambādhaprāptaḥ kaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622524 (0.043):
hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634175 (0.043):
jñānadarśanaṃ pravartate: ko hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ / saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680222 (0.043):
lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko hīyate ko vardhate kaḥ / kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681124 (0.043):
hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ / saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ, ko 'pāyanimnaḥ ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692453 (0.043):
hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ / saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ, ko 'pāyanimnaḥ ko
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539329 (0.043):
vivardhayāmi, kaḥ kṛcchraprāptaḥ, kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545347 (0.043):
vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate ko hīyate, ko vardhate, kaḥ / kṛcchraprāptaḥ, kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ, kaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573272 (0.043):
pravartate ko hīyate, ko vardhate, kaḥ kṛcchraprāptaḥ, kaḥ / saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ, kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaḥ, ko
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304332 (0.043):
hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ / saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃbādhaprāptaḥ kasya duḥkhapaṅkanimagnasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630653 (0.056):
jñānadarśanaṃ pravartate: ko hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ / saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747528 (0.060):
[95] ko hīyate | ko varddhate | kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ śaṅkaṭaprāptaḥ |
kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptaḥ | ko 'pāyanimnaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622534 (0.0):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629890 (0.0):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko / 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663266 (0.0):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko / 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ, kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681135 (0.0):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ, ko 'pāyanimnaḥ ko
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747540 (0.0):
[95] ko hīyate | ko varddhate | kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ śaṅkaṭaprāptaḥ | / kaḥ sambādhaprāptaḥ | kaḥ kṛcchraśaṅkaṭasambādhaprāptaḥ | ko 'pāyanimnaḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545354 (0.019):
kṛcchraprāptaḥ, kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ, kaḥ / kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaḥ, ko 'pāyaniṃnaḥ, ko 'pāyapravaṇaḥ, ko
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573278 (0.019):
saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ, kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaḥ, ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630665 (0.020):
saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko / 'pāyanimnaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976973 (0.020):
hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkataprāptaḥ kaḥ / saṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ kam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680227 (0.031):
kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko / 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539333 (0.044):
vivardhayāmi, kaḥ kṛcchraprāptaḥ, kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ, kaḥ saṃbādhaprāptaḥ, / kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaḥ, kaṃ kṛcchrasaṃkaṭasambādhāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632974 (0.053):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko / 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998901 (0.054):
saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchrasaṃkaṭasaṃbādhaprāptaḥ ko 'pāyanimnaḥ ko / 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca
'pāyaprāptāraḥ | kam aham apāyamārgād uddhṛtya svarge mokṣe ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622542 (0.048):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca / pratiṣṭhāpayeyam* | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629898 (0.048):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe / ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630673 (0.048):
'pāyanimnaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya / svarge mokṣe ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663274 (0.048):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ, kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca / pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām*,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539343 (0.056):
parimocayāmi, ko 'pāyaniṃnaḥ, ko 'pāyapravaṇaḥ, ko 'pāyaprāgbhāraḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545357 (0.056):
kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaḥ, ko 'pāyaniṃnaḥ, ko 'pāyapravaṇaḥ, ko / 'pāyaprāgbhāraḥ, kamahamapāyamārgādvyutthāpya svargaphale mokṣe ca
pratiṣṭhāpayeyaṃ | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyāṃ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622549 (0.0):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca / pratiṣṭhāpayeyam* | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624493 (0.0):
pratiṣṭhāpayeyam* | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām* | / kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam* <|
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629904 (0.0):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe / ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630679 (0.0):
'pāyanimnaḥ ko 'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya / svarge mokṣe ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663280 (0.0):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ, kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca / pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām*,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545372 (0.0):
'pāyaprāgbhāraḥ, kamahamapāyamārgādvyutthāpya svargaphale mokṣe ca / pratiṣṭhāpayeyam, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāramanupradadyām,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539356 (0.007):
kamahamapāyād vyutthāpya svarge mokṣaphale ca pratiṣṭhāpayāmi, kasya / kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāramanuprayacchāmi, kasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999654 (0.015):
nipatya kathayati; avatara mahādakṣiṇīya; mama kāmapaṅkanimagnasya / hastoddhāram anuprayaccha iti; so 'vatīrṇaḥ; tena tasya pādayor nipatya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583038 (0.015):
sadbhūtadakṣiṇīya, mama kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāramanuprayaccheti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650979 (0.042):
461.023. avatarāvatara sadbhūtadakṣiṇīya, asmākaṃ kāmapaṅkanimagnānāṃ / hastoddhāramanuprayaccheti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631416 (0.055):
svarge mokṣe ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram / anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632992 (0.055):
'pāyapravaṇaḥ ko 'pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe / ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram
kam āryadhanavirahitaṃ āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam ity
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622555 (0.0):
pratiṣṭhāpayeyam* | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām* | / kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624500 (0.0):
pratiṣṭhāpayeyam* | kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām* | / kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam* <|
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629911 (0.0):
ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram / anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630685 (0.0):
svarge mokṣe ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram / anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663287 (0.0):
pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām*, / kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam*,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545379 (0.0):
pratiṣṭhāpayeyam, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāramanupradadyām, / kamāryadhanavirahitamāryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayāmi,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539368 (5.960):
buddhotpādavibhūṣitaṃ lokaṃ saphalīkaromi, / kamāryadhanavirahitamāryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭāpayeyam, ko hīyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632994 (0.053):
anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5637692 (0.059):
ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram / anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye
adrākṣīt sthavirānandaḥ sthaviraśāradvatīsutasamena cakṣuṣā suvarṇavarṇaṃ
kumāramupacitakuśalamūlasambhāraṃ kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptaṃ ca dṛṣṭvā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740832 (0.056):
aśaraṇaṃ aparāyaṇaṃ nirālokaṃ kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptaṃ / mahākāruṇikatvād āgatya paritrāsyate | sa ca bhagavān mama bhāgyāparādhena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551138 (0.063):
rājakumārasyaitadabhavat kṛcchrasaṃkaṭasambādhaprāptaṃ māṃ bhagavān na
punas tatrastha eva ṛddhyā gajabhujasadṛśam bāhum abhiprasārya sahasaiva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685512 (0.031):
bhagavatā tasyānugrahārthaṃ gajabhujasadṛśaṃ bāhum abhiprasārya bhītānām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645043 (0.034):
441.020. āyuṣmatā panthakenādharmāsanaṃ kṛtvā gajabhujasadṛśaṃ / bāhumabhiprasārya bhagavataḥ pātraṃ gṛhītam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529407 (0.035):
tṛtīyasthavirasya śalākāṃ na dadāti, tāvat tena gajabhujasadṛśaṃ / bāhumabhiprasārya śalākā gṛhītā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575217 (0.045):
170.012. tadasya manorathaṃ pūrayāmīti/ / 170.012. tena gajabhujasadṛśaṃ bāhumabhiprasārya tatpātraṃ gṛhītam/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985647 (0.046):
tato bhagavatā gajabhujasadṛśaṃ bāhum abhiprasārya gṛdhrakūṭaṃ parvataṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642388 (0.047):
433.022. āyuṣmatā panthakena gajabhujasadṛśaṃ bāhumabhiprasārya taṃ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27918004 (0.053):
gajabhujasadṛśaṃ dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya śalākāṃ gṛhītvā kathayati:
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557246 (0.055):
114.019. tenārdhāsanaṃ muktvā gajabhujasadṛśaṃ bāhumabhiprasārya śalākā
rājānam ajātaśatrum upariprāsādatalagatam atipramattavihāriṇam
acchaṭāśabdena prabodhya vyāpinā svareṇovāca | mahārāja na śobhanaṃ te
kṛtaṃ yata suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ svayam eva na vicāritas tathādyaiṣa na
sāṃpratam atrāpy anapakārī rājagṛhān niṣkāśya mahāśmaśānaṃ nīyate
praghātayituṃ | nivārayety athaitat sthavirānandavacanam upaśrutya rājā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744547 (0.053):
mahājanakāyenāsau sthavirānandavacanam upaśrutya pratimuktaḥ / sthavirānandaś ca rājānaṃ nirīkṣitum ārabdhaḥ | rājovāca | kim
sasambhramaṃ tvaritam abhinamya sthaviranandam uparidhavalagṛhastha
utthāya mahatā svareṇa caturdiśam uktaṃ bhoḥ śrūyatāṃ yo mahāśmāśānaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629805 (0.045):
p.46.4/.paṭha bhos triśaṅko nakṣatra^vaṃśaṃ/ atha kiṃ/ bhoḥ kathayatu / bhavān/ śrūyatāṃ bhoḥ puṣkarasārin nakṣatra^vaṃśaṃ kathayiṣyāmi/ tad
tvarita mabhigamyāsmadvacanāt suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ ghātyamānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738922 (0.037):
[40] te vadhyaghātakā vyākṣepaśatāni kurvāṇāḥ śainaḥ śainaḥ suvarṇavarṇaṃ / kumāraṃ rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvayantaḥ paribhrāmayanto 'ho
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025797 (0.061):
mūrdhasmi pāṇiṃ pratisthāpayitvā suvarṇavarṇaṃ ruciraṃ prabhāsvaram /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737025 (0.063):
asmābhiḥ pratyavekṣitatam | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ
pratimocayati tasyāhaṃ suvarṇapeṭakamanu prayacchāmi pañca ca grāmavarāṇi|
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738922 (0.037):
[40] te vadhyaghātakā vyākṣepaśatāni kurvāṇāḥ śainaḥ śainaḥ suvarṇavarṇaṃ / kumāraṃ rathyāvīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣv anuśrāvayantaḥ paribhrāmayanto 'ho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581852 (0.058):
190.016. sa kathayati nāhaṃ mūlyenānuprayacchāmi/ / 190.016. api tu evameva prayacchāmīti/
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025797 (0.061):
mūrdhasmi pāṇiṃ pratisthāpayitvā suvarṇavarṇaṃ ruciraṃ prabhāsvaram /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737025 (0.063):
asmābhiḥ pratyavekṣitatam | suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ muktvā na kañcid anyaṃ
mahājanavallabho 'sau kumāraḥ| tad rājño vacanam upaśrutya prāṇisahasrāṇi
pradhāvitāni || / Sva Roy 122,1 - 123,4 / [49] athaitasminn antare vadhyaghātakās tai rājapuruṣair adhiṣṭhitāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741257 (0.032):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3 / [55] athāsminn antare sthavirānando mahātmā dūrata evāgacchan vyāpinā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741488 (0.054):
sthavirānandāvarjitaikamanaso 'bhavat | tatas tai rājapuruṣais te / vadhyaghātakā uktāḥ | bhavanta ete bhikṣavo gaganatalam avagāhyāgacchanti
suvarṇavarṇaṃ kumāram ādāya mahāśmaśānam anuprāptāḥ | kāśisundarī dārikā
svakair jñātibhir nīlapītalokahitāvadātair vastraiḥ samalaṅkṛtāyāṃ
śivikāyām āropya mahāśmaśānam abhinirhṛtā tasyā jñātayas tām ekasmin
pradeśe sthāpayitvā kāṣṭhāni samudānīya citām uparacayitum ārabdhāḥ | taiś
ca vadhyaghātakair uktāḥ | etāvad eṣā yuṣmābhiś citāyām āropayitavyā
muhūrtaṃ tāvad udīkṣadhvaṃ | yāvad vayaṃ suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ śūle protaṃ
kṛtvā praghātayāmo yat kāraṇam eṣa suvarṇavarṇaḥ kumāro 'nayā kāśisundaryā
dārikayā saha ekāṃ citām āropya dhyāpayitavya ity uktvā śūlaṃ pṛthivyāṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737189 (0.044):
nītvā śūle samāropayata mṛtañ cainaṃ kāśisundaryā dārikayā sahaikāñ citām / āropya dhyāpayateti | atha te vadhyaghātakāḥ suvarṇavarṇaṃ kumāram
pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ || / Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (1.192):
yena te vadha ājñaptaḥ śīghram ākhyātum arhasīti |11| / Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (1.192):
mahājanakāyaś ca pratyāyya iti | / Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (1.192):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.002):
Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.002):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.028):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.032):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
mātaram anusmṛtya tīvramanyudravīkṛtasantāno 'śrūṇi prapātayitum ārabdhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737423 (1.192):
tadviyogamanyudravīkṛtasantāno 'śrūṇi prapātayitum ārabdho hā kaṣṭam
| sāṃprataṃ mātur madviyogaṃ śrutvā kā 'vasthā bhaviṣyati | yā hi nāma
pūrvaṃ yāmārddhamātram api mām apaśyantī parāpīḍāpraveditavatī sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.055):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066631 (0.060):
ramate 'dya mahāyogīṃ taṃ dṛṣṭvāhamihāgataḥ // KūrmP_1,25.25 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.061):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
mayādyaikaputreṇa viyuktā kathaṃ prāṇān dhārayiṣyati | hā kaṣṭam īdṛśo 'py
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537825 (0.035):
kathayati putra, yadeva prātidaivasikaṃ tadapyadya nāsti/ / 055.023. mayā ātmano 'rthe 'lavaṇikā kulmāṣapiṇḍikā sādhitā/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19738304 (0.047):
02,019.041c*0231_04 yūyaṃ mayā na yoddhavyā / 02,019.042a karma caitad viliṅgasya kiṃ vādya prasamīkṣitam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.047):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.051):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21465683 (0.052):
ārabdhāḥ | athānīyamānaḥ sthirajīvy āha deva ! adyākiñcitkareṇaitad / avasthena kiṃ mayopasaṅgṛhītena ? yat kāraṇam icchāmi dīptaṃ vahnim
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550998 (0.052):
vadasi/ / 094.032. tvayā tāvanna gantavyam/ / 094.032. subhadreṇābhihitam naiva gamiṣyāmīti//
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.052):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747572 (0.053):
saddharmavatṣeṇābhiṣiktavyaḥ | ko 'dya mayā / mahāmohāndhakārāntarapraviṣṭasantāno timiratarālokam anuttaraṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453565 (0.053):
tvayā punaraviśaṅkamadyaiva rājā vijñāpanīyaḥ deva
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.054):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.057):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.058):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773028 (0.059):
<12327.19/3> tataḥ śruto mayā cā7pi !tavā8khyeyo 'dya bhārata !!12327.19!
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.060):
yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b / yat tvayā nāvadhāryate HV_App.I,42.139b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.061):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.062):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644189 (0.062):
439.004. śreṣṭhī kathayati tvaṃ mama vayasyaputro bhavasi/ / 439.005. mayaiva tava dātavyam/ / 439.005. tava pitrā gacchatā mama hasto kārṣāpaṇāḥ sthāpitāḥ/
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.062):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.063):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
aham evam adhanyo yan mām āgamya mātā madviyogaduḥkhaṃ
pratyanubhaviṣyatīti | tatas tair vadhyaghātakaiḥ tat śūlaṃ pṛthivyāṃ
nikhātaṃ paraparāṅ ca saṅjalpaṅ kartum ārabdhaḥ | ko 'smākaṃ kumāraṃ śūle
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18750990 (0.032):
ahaṃ na śaknomi etaṃ supātrasya kākarājño āṇattikaṃ kartuṃ na / puruṣakārakaṃ bhavati asmākaṃ gacchāmi svakaṃ rājño supātrasya nivedituṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225661 (0.033):
saṃvṛttaḥ / tvam evāsmākaṃ bhājaya / sa bhājayitum ārabdhaḥ / tatrāpy ekaḥ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8308808 (0.042):
putrau daridrībhūtānām asmākaṃ paśupālakam / / kartuṃ nāsty adya sāmarthyaṃ tad yuvāṃ rakṣakaṃ paśūn // SoKss_17,1.94 //
samāropayati | tatra caikaiko 'pi vyājaṃ kartum ārabdho yūyam āropayata |
mama śirorujātyartham bādhate | mama pṛṣṭhaśūlam mama pārśvaśūlam iti na
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508803 (0.031):
5 karṇaśūlaṃ dantaśūlaṃ hṛdayaśūlaṃ pārśvaśūlaṃ pṛṣṭhaśūlaṃ udaraśūlaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040423 (0.031):
dantaśūlaṃ hṛdayaśūlaṃ pṛṣṭhaśūlaṃ pārśvaśūlaṃ udaraśūlaṃ maṇiśūlaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19044929 (0.031):
mukharogaṃ kaṇṭharogaṃ hṛdrogaṃ galagrahaṃ karṇaśūlaṃ dantaśūlaṃ / hṛdayaśūlaṃ pārśvaśūlaṃ pṛṣṭhaśūlaṃ udaraśūlaṃ gaṇḍaśūlaṃ vaṣṭiśūlaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046826 (0.031):
kaṇṭharogaṃ hṛdrogaṃ galagrahaṃ karṇaśūlaṃ dantaśūlaṃ hṛdayaśūlaṃ / pārśvaśūlaṃ pṛṣṭhaśūlaṃ udaraśūlaṃ gaṇḍaśūlaṃ vastiśūlaṃ gudaśūlaṃ
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735188 (0.058):
bhagavac chāsane 'bhiprasannaḥ sa kālena kālaṃ bhagavacchāsane kārāṅ / karoti sma | / Sva Roy 17,3 - 19,5 / [9] tena khalu samayena rājagṛhe nagare vimalo nāma sārthavāho
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.058):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.0):
karomīti | / Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (0.002):
pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ || / Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (0.002):
yena te vadha ājñaptaḥ śīghram ākhyātum arhasīti |11| / Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (0.002):
mahājanakāyaś ca pratyāyya iti | / Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (0.002):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.027):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.036):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735385 (0.039):
[11] athaitā gāthāḥ śrutvā suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ samvignaḥ saṃsārān
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741556 (0.044):
prādurbhūtaṃ | tasya ca padmasyopari karṇikāyāṃ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ / praryaṅkeṇa niṣannaḥ tañ ca padmakarṇikāyām upari paryaṅkena niṣannam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741467 (0.046):
[56] athaitat sthavirānandād upaśruta suvarṇavarṇaḥ kumāro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579604 (0.052):
paścime samaye parityakṣyāma iti/ / 183.026. atha rājā kanakavarṇaḥ prārodīt/
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739155 (0.055):
[42] pracaṇḍasyāmātyasyānyatayamena puruṣeṇāgatya niveditaṃ | niḥkāsitaḥ / suvarṇavarṇaḥ kumāro rājagṛhān nagarād iti | sa śrutvā prītimanāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578696 (0.056):
nakṣatraśukragrahacariteṣu tat saṃlakṣayitvā yena rājā kanakavarṇaḥ, / tenopasaṃkrāntāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579643 (0.056):
'śrūṇi pravartayanto 'śrūṇi saṃparimārjya yena rājā / kanakavarṇastenopasaṃkrāntāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579354 (0.064):
mahārāja/ / 183.003. evamukte rājā kanakavarṇaḥ prārodīt/
pṛthivyāṃ nikhātam udvīkṣya hā sāmpratam ahaṃ na bhaviṣyāmīti | saṃsāra
doṣodvigno mokṣamārggābhilāṣī nirānandamātmānamavagamya param abhayaviṣāda
vihvalekṣaṇo vikroṣṭum ārabdhaḥ | hā kaṣṭam idānīṃ mayā sudurllabhaṃ
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17218512 (0.057):
5 dhinā mahatā rogeṇākrāntaḥ / maraṇabhayasantrāsitaś cāha hā kaṣṭaṃ kim / idānīṃ mayā svākhyāte dharmavinaye pravra
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13638354 (0.059):
niṣkaruṇavacanasamudācāraparāhato vikroṣṭum ārabdhaḥ; hā kaṣṭaṃ / śākyānām adya sarveṣāṃ rājñaḥ śuddhodanasya ca /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737426 (0.063):
tadviyogamanyudravīkṛtasantāno 'śrūṇi prapātayitum ārabdho hā kaṣṭam / idānīm eva durlabhadarśanaḥ kumāro na bhaviṣyatīti | tatas tair
saddharmamahotsavaṃ manuṣyatvam āsādyākṛtārthe naiva marttavyam
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3680412 (0.047):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam /
Matrceta: Prasadapratibhodhava (= Satapancasatka) (matpra_u.htm.txt) 26625559 (0.047):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam |
bhaviṣyatīti | hā punar api saṃsāre saṃsariṣyāmi | punar api mayā
saṃsāracārake vastavyaṃ bhaviṣyati | punaḥ saṃsārāṭavyāṃ paribhramitavyaṃ
bhaviṣyati | punaḥ saṃsāramahāgahanaṃ praveṣṭavyam bhaviṣyati | punaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777955 (0.063):
saṃsāragahanaṃ durgaṃnistarennātra saṃśayaḥ // VamPSm_15.19 //
saṃsāramahāprapāte patitavyam bhaviṣyati | punaḥ saṃsāramahājambālamadhye
sthātavyam bhaviṣyati | punar mayā / sañjīvanakālasūtrasaṃghātarauravamahārauravapratāpanāvīcyādiṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519296 (0.058):
saṃjīva-kālasūtra-saṃghāta-raurava-mahāraurava-tapana-pratāpanāvīcayo-'ṣṭoṣṇanarakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294547 (0.061):
(1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ / (1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ
narakeṣūpapattavyaṃ bhaviṣyati | punar api mayā / gajagavayamahiṣaśaśaśarabhamṛgarurucamarabiḍālacitrāsu yoniṣūpapattavyam
bhaviṣyati | punar api mayā satataṃ / kṣuttṛṣṇādimahadduḥkhadaurmanasyaparīteṣu nirnaṣṭapānabhojanaśabdeṣu
mūtrapurīṣakheṭasiṃhāṇakādyāhāreṣu galagaṇḍakādiṣu preteṣūpapattavyam
bhaviṣyati || / Sva Roy 128,1 - 130,1 / [52] śrūyate ca kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhā loka
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010760 (0.005):
artham ājñātuṃ; kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loka
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650970 (0.023):
caraṇācāryāṇām*: kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465786 (0.023):
35.5 (tathā hy anekakalpaśatāyuṣo devatā avadhyāyanti kṣipanti vivācayanti / 35.6 (kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loka utpadyante
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882506 (0.023):
batāyaṃ lokaḥ. yatredānīṃ kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ / samyaksaṃbuddhā loke utpadyante. tadyathā udumbarapuṣpam. tasya cādya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005444 (0.042):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke notpadyante, tadāpi kauśika
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223679 (0.045):
amanāpā lokasya bhavanti tasmāt tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke / utpadyante supraveditasya dharmavinayasya prakāsanāya |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646374 (0.046):
lokaḥ; praṇaśyati batāyaṃ lokaḥ, yatredānīṃ kadācit karhicit tathāgatā / arhantaḥ samyaksaṃbuddhā (SBV I 129) loke utpadyante, tadyathā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063894 (0.050):
utpadyante, pratyekabuddhā loke utpadyante, bodhisattvā loke utpadyante, / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke utpadyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723449 (0.050):
utpadyante bodhisattvā loke utpadyante tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
utpadyante | tad yathodumbare puṣpaṃ kadācit karhicit / tathāgatapraveditasya dharmavinayasya lokeṣu darśanārthaṃ prajñāyate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010766 (0.0):
utpadyante; kadācit karhicit tathāgatapraveditasya dharmavinayasya loke
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882507 (0.034):
batāyaṃ lokaḥ. yatredānīṃ kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ / samyaksaṃbuddhā loke utpadyante. tadyathā udumbarapuṣpam. tasya cādya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650971 (0.035):
caraṇācāryāṇām*: kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke / utpadyante, tadyathā udumbaraṃ puṣpam* | tasya cādya bhagavato gautamasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465787 (0.051):
35.6 (kadācit karhicit tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loka utpadyante / tadyathoduṃbare puṣpam ||)
durllabhā kṣaṇasampad durllabham manuṣyatvam āryāyatane pratyājātir
indrayair vikalatā 'jaḍatā 'neḍamūkatā 'hastasamvārtikatā pratibalatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010747 (0.0):
kadācit karhicid āryāyatane pratyājātiḥ indriyair avikalatā ajaḍatā / aneḍamūkatā ahastasaṃvācikatā pratibalatā subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010792 (0.0):
āryāyatane pratyājātiḥ, indriyair avikalatā ajaḍatā aneḍamūkatā
subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātuṃ | ahañ cātra viratito 'dya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293595 (0.0):
adhandhe[ndriyaḥ], amūḍhendriyaḥ, aneḍakaḥ, pratibalaḥ, / subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇāṃ arthamājñātumiti | sahajayāpi buddhyā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309793 (0.0):
tatra jñānasaṃbhāraḥ | yena medhāvī bhavati, pratibalaḥ | / subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇāmarthamājñātuṃ [|] lābhī bhavati |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010752 (0.0):
aneḍamūkatā ahastasaṃvācikatā pratibalatā subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010797 (0.0):
ahastasaṃvācikatā pratibalatā subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180601 (0.0):
adhandhendriyaḥ, amūḍhendriyaḥ, aneḍakaḥ, ahastasaṃvācikaḥ pratibalaḥ / subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum iti / sahajayāpi buddhyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183672 (0.0):
/ jaḍa eḍamūko hastasaṃvācikaḥ / apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ / dharmāṇām artham ājñātum / pratyayahāryaś ca bhavati parahāryaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197778 (0.0):
pracāraḥ, tatropapanno jaḍo bhavaty eḍamūko hastasaṃvācikaḥ, apratibalo / bhavati subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197940 (0.020):
tatra jñānasaṃbhāro yena medhāvī bhavati, pratibalaḥ / subhāṣitadurbhāṣitānāṃ (Śbh II 248) dharmāṇām artham ājñātum, lābhī
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24835050 (0.027):
jñānaparipākaḥ katamaḥ / smṛtimān bhavati meghāvī pratibalaśca bhavati / subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇāmarthasya ājñānāyodgrahaṇāya dhāraṇāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296237 (0.043):
hīnādhimuktikaḥ | jāta eḍamūko hastasaṃbādhikaḥ | apratibalaḥ | / subhāṣitadurbhāṣitānāmarthamājñātuṃ pratyaya(pa?)hāyaśca bhavati |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11299002 (0.059):
śrutacintitabhāvitacirakṛtacirabhāṣitānām asaṃmoṣatā / subhāṣitadurbhāṣitārthasupraviṣṭatā ca smṛter medhāparipākasvabhāvaḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4642153 (0.059):
śrutacintitabhāvitacirakṛtacirabhāṣitānāmasaṃmoṣatā / subhāṣitadurbhāṣitārthasupraviṣṭatā ca smṛtermedhāparipākasvabhāvaḥ |
na bhaviṣyāmi | tad idam aṣṭākṣaṇavinirmuktam me manuṣyatvaṃ viphalī
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431960 (0.052):
mūḍha kālo na nidrāyā iyaṃ naurdurlabhā punaḥ // Bca_7.14 // / aṣṭākṣaṇavinirmuktaṃ manuṣyabhāvapratilambhaṃ nāvamiva
bhaviṣyati | tata kim idānīṅ karomi | kiṃ bhagavān mahākāruṇiko buddhas
tiṣṭhati yaṃ samanusmārāmi yo mām āsyām avasthāyām anātham atrāṇam
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063417 (0.046):
samabhavattasmānna sarvaiḥ padbhiḥ pratitiṣṭhatyekaikameva pādamudacya / tiṣṭhati / tadyadevāsyātrāpsvahīyata tenaivainametatsamardhayati kṛtsnaṃ karoti
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435616 (0.059):
na tiṣṭhati tu yaḥ purvāṃ nāste saṃdhyāṃ tu paścimām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16912809 (0.061):
yas tu tiṣṭhati yogādhau BrP_239.56a / yas tu nānāvidhair yajñair BrP_177.15a
aśaraṇaṃ aparāyaṇaṃ nirālokaṃ kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744519 (0.032):
ārabdhaḥ āryānanda paritrāsyasva mām anātham atrāṇam aśaraṇam aparāyaṇaṃ / nirālokaṃ priyeṇa jīvitenācchādayeti ||
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740334 (0.056):
kumāramupacitakuśalamūlasambhāraṃ kṛcchrasaṅkaṭasambādhaprāptaṃ ca dṛṣṭvā / punas tatrastha eva ṛddhyā gajabhujasadṛśam bāhum abhiprasārya sahasaiva
mahākāruṇikatvād āgatya paritrāsyate | sa ca bhagavān mama bhāgyāparādhena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732559 (0.053):
svacittaṃ pratilabhasva ihaiva tiṣṭha mā gaccha / sthānam etad vidyate yat / tvayā punar āgatyāham eva kṣamayitavya iti / tasya vacanam avacanīkṛtya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801386 (0.060):
tat prativeśa veśī bhavitā | tad etad avadhāya tau ca gṛham āgatya / sātatyata eva tad artham ājagṛhatuḥ | / [6] atha kadācil lohitāyamāne sāyaṃ mārtaṇḍa raśmi maṇḍale nāmnāriṣṭaḥ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21849235 (0.062):
mahāsvetā tu tacchrutvā suciraṃvicārya gaccha
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965802 (0.064):
āgatya māmavadatphālgunoyaṃ sarvaṃ vṛttāṃntaṃ tvasau matsamīpe /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13835888 (0.064):
yena svargād ihāgatya HV_10.65a / yenātitāpayāmāsa HV_8.5c
laghu laghu eva parinirvṛtaḥ | tat kim idānīm asyām avasthāyāṃ / samanusmarāmi | ko me tathāgata iva kāruṇyād āgatya paritrāṇaṅ kariṣyatīti
| nirāśībhūtaḥ kampitum ārabdhaḥ || / Sva Roy 130,1 - 133,134 / [53] tasya buddhir utpannā sthavirānando mahātmā tiṣṭhati | taṃ
samanusmarāmi | so 'pi mahātmā śrūyate sarvasattvahitāvahitacittasantānaḥ
| tasya bhagavatā sthavirmahākāśyapena ca sakalaṃ śāsanam anuparīnditaṃ |
tenādhunāvalokyāvalokya sarvasattvahitaṃ karaṇīyaṃ mahārddhikaś cāsau
mahānubhāvaḥ samarthaś ca sthavirānando mām asmād vyasanāt paritrātuṃ tam
eva samanusmarāmīti viditvā vāṣpāmbupariplutekṣaṇaḥ | saṃsārabhayodvignaḥ
| paramasamvegaprāptas tīvreṇāśayena sthavirānandam āyācituṃ pravṛttaḥ ||
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740137 (0.044):
bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ sāśruparyākulekṣaṇas tīvreṇāśayena / sthavirānandam āyācituṃ pravṛttaḥ ||
saṃsārabhayabhītasya nirānandasya me sataḥ |
sthavirānanda vijñaptiṃ tvam idānīṃ śrotum arhasi |1|
sattvārthabhāraṃ nikṣipya sarvajñaḥ karuṇātmakaḥ |
ayi nirvṛtim āyātaḥ kāśyape tu mahātmani |2|
sthaviro 'pi kṛtārtho 'sau kāśyapaḥ parinirvṛttaḥ | / tvayy eva bhāraṃ nikṣipya jagato 'sya vibhūtaye |3|
idānīṃ nirvṛtiṃ yāte sambuddhe lokabāndhave |
sarvasattvahitodyukte kāśyape ca yaśasvini |4|
anāthānāṃ bhavān nātho bhītānām abhayapradaḥ |
viśrāmabhūmiṃ śrāntānāṃ śaraṇaṃ śaraṇārthināṃ |5|
śāstṛkṛtyaṃ tvayā kāryaṃ tvaṃ lokasyaikabāndhavaḥ |
agrayas tvaṃ buddhaśiṣyāṇāṃ tvañ ca śāsanadhūrddharaḥ |6|
tvam adya duḥkhapātālād yadi māṃ noddhariṣyasi |
hato 'smi yasmād dheto 'nyaṃ nāthaṃ nānavaimi sāṃprataṃ |7|
na bibhemi tathā mṛtyor jātasya maraṇaṃ dhruvaṃ |
niḥsṛtiṃ tvaṃ vijānāno yathā saṃsārasāgarat |8| / tathāṣṭākṣaṇanirmuktaṃ kṣaṇam āsādya durlabhaṃ |
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23249797 (0.063):
aṣṭākṣaṇavinirmuktaḥ saṃbuddhakṣaṇamāpnuvān // SvayambhuP_3.99 //
akṛtārthena martavyam iti me mahatī vyathā |9| / durllabhaḥ khalu buddhānām utpādaḥ sarvadarśināṃ |
tvām āgamya yathā nīti vandhyatām me tathā kuru |10| / tava kāruṇyam acalaṃ sarvaprāṇiṣu vidyate |
tan māṃ nopekṣituṃ yuktaṃ mokṣamārgābhilāṣiṇaṃ |11|
yadi ca tvam mahābhāga sarvasattvahitodyataḥ |
kṛcchrasaṅkasambādhaprāptam mām avalokaya |12|
tad evam aparitrāṇaṃ vīkṣya divyena cakṣuṣā | / tvam adya kṣipram āgamya māṃ paritrātum arhasī ty |13|
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743770 (0.057):
bhogānāñ ca guṇānāñ ca tān svayaṃ khyātum arhasī ti |2| / Sva Roy 185,2 - 196,3 / [71] tatas tān sa mahāsattvaḥ karuṇākṣiptamānasaḥ |
Sva Roy 134,1 - 137,5 / [54] athāsminn antare sthavirānando mahātmā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741259 (0.0):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3 / [55] athāsminn antare sthavirānando mahātmā dūrata evāgacchan vyāpinā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743770 (0.033):
bhogānāñ ca guṇānāñ ca tān svayaṃ khyātum arhasī ti |2| / Sva Roy 185,2 - 196,3
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740264 (0.045):
sapatnīkaṃ nirānandam ānandānandayādya māṃ |10| / Sva Roy 118,4 - 121,122 / [48] athaitasminn antare sthavirānandaḥ karuṇayāpūryyamāṇaś cintayaṃs
sakalajagadarthasampādanāvabaddhaparikaraḥ kāruṇyāc cānena
tathānantasattvaceṣṭāvalokanāhitacittasantānaparamaduḥkhādivyena cakṣuṣā
suvarṇavarṇaṃ kumāram asyām avasthāyāṃ varttamānam ālokya karuṇayā
sañcodyamānacittavṛttirdivyenāvabhāsena bhuvanamaṇḍalam avabhāsya
pañcārhacchataparivāraḥ sahasaiva ṛddhyā nabhastalam sandhyābhrapaṭalair
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741155 (0.032):
sārddham arddhacandrākāropagūḍham upari vihāyasā ṛddhyā / sandhyābhrapaṭalair iva gaganatalam alaṅkṛtya mahāśmaśāṇābhimukham
iva gaganatalam āpūrayan sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānavigrahaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741665 (0.034):
sandhyābbhrapaṭalāvaruddha iva bhāskaraḥ sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva / dedīpyamānamūrttiḥ svatejasā sūryaprabhān nirbhartsayaṃś
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747769 (0.041):
mandākinīkama(6)lareṇuvibhūṣitaḥ siṃha iva manaḥśilādhātudigdhaḥ / sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānamūrtir iva pādābhyām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741156 (0.056):
sārddham arddhacandrākāropagūḍham upari vihāyasā ṛddhyā / sandhyābhrapaṭalair iva gaganatalam alaṅkṛtya mahāśmaśāṇābhimukham
śmaśānābhimukhaḥ saṃprasthitaḥ | adrākṣīd rājā 'jātaśatrur
uparidhavalagṛhasyāvasthitaḥ | sthavirānandaṃ mahatābhikṣusaṃghena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742514 (0.032):
samantān nirīkṣitum ārabdhā yāvat paśyati mahāśmaśāne sthavirānandaṃ / mahatā bhikṣusaṅghena sārddham arddhacandrākāropagūḍhaṃ |
sārddham arddhacandrākāropagūḍham upari vihāyasā ṛddhyā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742518 (0.022):
mahatā bhikṣusaṅghena sārddham arddhacandrākāropagūḍhaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530301 (0.045):
pañcabhirbhikṣuḥśatairardhacandrākāropagūḍhastat eva ṛddhyā upari vihāyasā
sandhyābhrapaṭalair iva gaganatalam alaṅkṛtya mahāśmaśāṇābhimukham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741121 (0.032):
pañcārhacchataparivāraḥ sahasaiva ṛddhyā nabhastalam sandhyābhrapaṭalair / iva gaganatalam āpūrayan sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānavigrahaḥ
āgacchantaṃ dṛṣṭvā ca punar asyābhavan niyataṃ sthavirānandaḥ
suvarṇavarṇaṃ kumāram uddiśyāgatas tañ cāgamya mahad āścaryādbhutan
dharmaṃ deśayitukāmo bhaviṣyatīti | gacchāmy aham mahāśmaśānam iti | tataś
ca sahasaiva sthavirānandaṃ saparivāraṃ namaskṛtya śaraṇapṛṣṭhāt
tvaritatvaritam avatīrya padabhyām eva naika prāṇiśatasahasraparivāro
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741958 (0.038):
[60] rājā cājātaśatrur anekaprāṇiśatasahasraparivāraḥ samanuprāpto yāvat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642285 (0.039):
saṃghāṭīmādāya anyatamena bhikṣuṇā paścāccramaṇena saṃprasthitaḥ/ / 433.013. anekāni prāṇiśatasahasrāṇi kāni ca kutūhalajātāni, kānicit
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739481 (0.044):
pūrvajanmavairānubanndhasāmarthyād anekaprāṇiśatasahastropaghātatham / abhiprajvālitakrūrahutāśanasya mānuṣamāṃsarasāsvādalobhāt
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684646 (0.044):
nīlavaidūryamaṇirājodviddhadaṇḍena mahatā ratnacchatreṇa dhriyatā / bahuprāṇiśatasahasraparivṛtadivyamadhuramanojñanirdhoṣaistūryaśatasahasraiḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3233415 (0.047):
rekhā sthānānnyatvena / niviśamānaikadaśaśatasahasrādiśabdapratyayabhedamanubhavati,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702046 (0.048):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319380 (0.051):
| avyupaśāntacittasyārāccittaṃ samādherbhavati | na tvamevaṃcārī / tvaritatvaritamanutsṛṣṭenālambanena me [a]dyaśamathavipaśyanāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551468 (0.053):
'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559520 (0.059):
dhāraṇīpratilabdhairmahāpratibhānapratiṣṭhitairavaivartyadharmacakrapravartakairbahubuddhaśataparyupāsitairbahubuddha / śatasahasrāvaropitakuśalamūlairbuddhaśatasahasrasaṃstutairmaitrīparibhāvitakāyacittaistathāgatajñānāvatāraṇakuśalairmahāprajñaiḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488982 (0.059):
'nekayakṣaśataparivāro 'nekayakṣasahasraparivāro / 'nekayakṣaśatasahasraparivāras tena pathā yakṣāṇāṃ yakṣasamitaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504587 (0.059):
'nekayakṣasahasraparivāro 'nekayakṣaśatasahasraparivāro divyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756689 (0.060):
mahā śmaśānāni bhavanty an eka prāṇi śata sahasra ākīrṇāni | tatra + api
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559552 (0.061):
prajñāpāramitāgatiṃgatairbahulokadhātuśatasahasraviśrutairbahuprāṇikoṭīnayutaśatasahasrasaṃtārakaiḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504534 (0.063):
'nekanāgasahasraparivāro 'nekanāgaśatasahasraparivāro divyānām
mahāśmaśānaṃ saṃprasthitaḥ | asmiṃś cānantare vadhyaghātakās tai
rājapuruṣair udyatā śastrais tarjitāḥ kim artham eva vilambadhvaṃ śīghram
enaṃ kumāraṃ śūle samāropayateti | tatas te vaghyaghātakāḥ saṃtrastāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741505 (0.022):
| kāruṇikā ete kadācid āgatya vighnaṃ kurvanti | tacchīghram enaṃ kumāraṃ / śūle samāropayata | mā vo rājaśāsanātikramān mahān anartho bhaviṣyatīti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737194 (0.064):
āropya dhyāpayateti | atha te vadhyaghātakāḥ suvarṇavarṇaṃ kumāram
suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ śūle samāropayāmaḥ | ity uktvā kṣeptum ārabdhā |
suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā nirāśībhūto vikroṣṭum ārabdhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743394 (0.0):
[69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735461 (0.038):
[12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24010864 (0.030):
goṣūpapattavyaṃ sa gavayeṣūpapadyate yena śvas sa śṛgāleṣu yenāśvesu sa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.033):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5613146 (0.039):
tu parityaktaḥ yattvā samudyuktam upaprekṣante bhūyaḥ kṣaya.vyayābhyāṃ"
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13157477 (0.044):
uktais+kim+atha bhūyobhis+adya śvas+vā+āgamiṣyati &
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737377 (0.045):
hā kaṣṭam īdṛśā api vayaṃ pāpakarmakāriṇo yenaivamvidhe kārye niyojyāmahe / Sva Roy 61,4 - 64,2
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748569 (0.054):
udyānān niṣkramya bandhumatīyakaṃ dāvaṅ gataḥ | / Sva Roy 280,2 - 283,2
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742115 (0.056):
sa evādya tvāṃ samālokya jinaśāsanadhūrdharam iti |7| / Sva Roy 153,3 - 156,5 / [61] atha sa rājā sthavirānandanam evam abhistutya samutthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737232 (0.062):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4
Sva Roy 137,3 - 141,3 / [55] athāsminn antare sthavirānando mahātmā dūrata evāgacchan vyāpinā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741077 (0.0):
tvam adya kṣipram āgamya māṃ paritrātum arhasī ty |13| / Sva Roy 134,1 - 137,5 / [54] athāsminn antare sthavirānando mahātmā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.030):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740438 (0.032):
mahājanavallabho 'sau kumāraḥ| tad rājño vacanam upaśrutya prāṇisahasrāṇi / pradhāvitāni || / Sva Roy 122,1 - 123,4 / [49] athaitasminn antare vadhyaghātakās tai rājapuruṣair adhiṣṭhitāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737377 (0.038):
hā kaṣṭam īdṛśā api vayaṃ pāpakarmakāriṇo yenaivamvidhe kārye niyojyāmahe / Sva Roy 61,4 - 64,2
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740264 (0.041):
sapatnīkaṃ nirānandam ānandānandayādya māṃ |10| / Sva Roy 118,4 - 121,122 / [48] athaitasminn antare sthavirānandaḥ karuṇayāpūryyamāṇaś cintayaṃs
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748569 (0.045):
udyānān niṣkramya bandhumatīyakaṃ dāvaṅ gataḥ | / Sva Roy 280,2 - 283,2
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742115 (0.048):
sa evādya tvāṃ samālokya jinaśāsanadhūrdharam iti |7| / Sva Roy 153,3 - 156,5 / [61] atha sa rājā sthavirānandanam evam abhistutya samutthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737232 (0.052):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736275 (0.058):
khaḍgenotkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyān nipātayety || / Sva Roy 39,1 - 43,2 / [18] atha sa puruṣas tasya durātmano 'nyāyavaco duraktam upaśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747193 (0.059):
Sva Roy 251,5 - 259,2 / [94] atra cāntare nāsti kiñcid buddhānām bhagavatām ajñātam adṛṣṭam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748273 (0.059):
Sva Roy 274,2 - 278,3 / [102] atra cāntare nāsti kiñcidbuddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24010864 (0.061):
goṣūpapattavyaṃ sa gavayeṣūpapadyate yena śvas sa śṛgāleṣu yenāśvesu sa
svareṇa diśaḥ sarvvāḥ samāpūrayan suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ samāśvāsayann
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743355 (0.039):
ca suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ animiṣena samavalokayann uvāca |
uvāca | mā bhair vatsa yuṣmadvidhānam eva vineyānām arthe imam
āśīviṣaprakhyaṃ kāyam aham dhārayāmīti tad vatsa mā bhair ahaṃ tvām
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079275 (0.062):
(GBr_2,3.5f) vaṣaṭkāra mā māṃ pramṛkṣo māhaṃ tvāṃ pramṛkṣaṃ bṛhatā mana
adyāsmāt saṃṅkaṭāt parimocayiṣyāmi adya bhagavato buddhasya manorathaṃ
paripūrayāmi | adya yat tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744852 (0.0):
aho tathāgataśāsanamāhātmyam udbhāvitaṃ aho yat tena bhagavatā jānatā / paśyatā tathāgatenārhatā samyaksambuddhena sthaviramahākāśyapena cāsya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406966 (0.003):
pañcamāṣikaṃ vā uttarapañcamāṣikaṃ vā / uktametadāyuṣmaṃstena bhagavatā / jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / yaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303734 (0.003):
traya ime tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305160 (0.003):
śṛṇu tvam evannāmike aṣṭāv ime tena bhagavatā jānatā paśyatā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenaivaṃ pravrajitopasaṃpannāyā bhikṣuṇyā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519541 (0.003):
tataḥ paścāc catvāro niśrayā ārocayitavyāḥ śṛṇu tvam āyuṣmaṃś catvāra ime / tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena evaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519898 (0.003):
ārocayitavyāḥ śṛṇu tvam evaṃnāmaṃś catvāra ime tena bhagavatā jānatā / paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena evaṃ pravrajitopasaṃpannasya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520056 (0.003):
uktaṃ caitad āyuṣmaṃs tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520247 (0.003):
uktaṃ caitad āyuṣman tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520371 (0.003):
uktaṃ caitad āyuṣmaṃs tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520508 (0.003):
uktaṃ caitad āyuṣmaṃs tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520963 (0.003):
ārocayitavyāḥ śṛṇu tvam āyuṣmaṃś catvāra ime tena bhagavatā jānatā paśyatā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena evaṃ pravrajitopasaṃpannasya bhikṣoḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406497 (0.014):
yasmāttūṣṇīṃ evaṃ etaddhārayāmi / śṛṇu tvamāyuṣman catvāra ime tena / bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatena arhatā samyak saṃbuddhena evaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406762 (0.014):
śṛṇu tvamevaṃnāmaṃścatāra ime tena bhagavatā jānatā paśyatā / tathāgatenārhatā samyak saṃbuddhena evaṃ pravrajitopasaṃpannasya bhikṣoḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407096 (0.014):
uktaṃ caitadāyuṣmaṃstena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyak
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407245 (0.014):
punarvādo 'santamasaṃvidyamānamuttarasanuṣyadharmaṃ pralapitum / uktaṃ / caitat āyuṣman tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyak
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407601 (0.014):
catvāraḥ ime tena bhagavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyak
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406853 (0.061):
dvayadvayasamāpattyā abrahmacaryaṃ maithunaṃ dharmaṃ pratisevitum / uktaṃ / caitadāyuṣman tena bhāgavatā jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyak
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303943 (0.063):
śṛṇu tvam evannāmike aṣṭāv ime tena bhagavatā jānatā paśyatā tatha / āgatenārhatā samyaksaṃbuddhenaivaṃ pravrajitopasaṃpannāyā bhikṣuṇyāḥ
samyaksambuddhena sthaviramahākāśyapena ca śāsanam api vinyas taṃ tat / saphalī kariṣyāmi | adya tathāgraśrāvakamahātmyam udbhāvayiṣyāmi | adya te
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744854 (0.0):
aho tathāgataśāsanamāhātmyam udbhāvitaṃ aho yat tena bhagavatā jānatā / paśyatā tathāgatenārhatā samyaksambuddhena sthaviramahākāśyapena cāsya
manorathaṃ paripūrayāmi | adya tavedam maraṇabhayaṃ saṃsārikañ ca bhayam
apanayāmi | adya vicikitsākathaṃ kathāśalyam utpāṭayāmi | adya te
kudarśanapaṭalāvaṣṭabdhe netre jñānāñjanaśalākayā śodhyāmi | adya te
krodhāgniṃ nāśayāmi | adya tvāṃ vigatarāgatvenācchādāyāmi | adya te
kuśalabījaṃ prarohayāmi | adya tvāṃ saṃsārapaṅkād uddharāmi | adya tvāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478287 (0.058):
adyaivoptaṃ mayā bījam adyaiva phaladāyikam* // iti / / tato 'sau brāhmaṇas tvaritaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785577 (0.063):
paścād etehi // so dāni bhārgavo praṇidhānam utpādeti / yaṃ mayā / kuśalamūlam upacitṃ tava upasaṃsthānaparicaryāṃ kṛtvā tena kuśalamūlena
duḥkhasamudrāt uttārayāmi | adya tvāṃ saṃsārakāntāraparyantam upanayāmi ||
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747549 (0.057):
ko 'pāyapravaṇaḥ | ko 'pāyaprāptaḥ | ko 'pāyaprāgbhāraḥ | ke 'dya mayā / saṃsāramahāsamudrād uddharttavyaḥ | ko 'dya mayā
adya te kleśabandhanāni cchinadmi | adya te nivaraṇakapāṭapaṭalaṃ bhinadmi
| adya te haṃ tathā kariṣyāmi yathā tvam / anantakoṭiniyutaśatasahasradurllabhataram aśeṣakleśopakleśaprahāṇād
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335353 (0.034):
anekayakṣakoṭīniyutaśatasahasraparivāritaistatraiva mahāparṣanmaṇḍale
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850144 (0.037):
asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333509 (0.037):
abjoṣṇīṣapramukhairanantanirhāradharmameghaniṣyandasamādhibhūtairanekaśatasahasra / koṭīniyutavidīpaparivāritairanekaiśca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086739 (0.038):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītāyā anuttarāyāḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413737 (0.038):
sacetkalpakoṭīniyutaśatasahasrasthitikenāpyāyuṣpramāṇena tathāgatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407271 (0.038):
antaśaḥ kalpakoṭīniyutaśatasahasragaṇayāpi, mā tāvadahamanuttarāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835987 (0.038):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031262 (0.041):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇāṃ sarvāśāparipūri mahājñānapratilambho
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333429 (0.042):
samādhiviśeṣaniṣyanditairaparimitakoṭīśatasahasraparivāritaiḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142009 (0.042):
amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati / aneka buddhakoṭi / niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994472 (0.042):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315949 (0.045):
câprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729788 (0.045):
a prameya kalpa koṭī niyuta śata sahasra parama mahā yāna prasthāna vicitra bhāvanā saṃpūrṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927227 (0.045):
cāprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717229 (0.045):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasradurlabhaprādurbhāvāṃ durlabhasaṃdarśanām /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635941 (0.046):
prajñāpāramitāgatiṃgatairbahulokadhātuśatasahasraviśrutairbahuprāṇakoṭīniyutaśatasahasrasaṃpālakaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714879 (0.047):
anyonyalokadhātuṣu tathāgatakoṭīniyutaśatasahasrasaṃpreṣitaiḥ, sarvair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308899 (0.047):
parivāryānantāparyantamārakoṭīniyutaśatasahasrātirekāḥ pāpīyāṃso antarāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641128 (0.047):
cintayatā tulayatā upaparīkṣamāṇena sarvakleśaprahāṇādarhatvaṃ / sākṣātkṛtam/
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532288 (0.048):
saṃkṣiptena. vistareṇa punaḥ sacet kalpakoṭīnayutaśatasahasrasthitikenāpy
arhatvaṃ prāpsyasi | / adya kleśāndhanaṃ kṛtsnaṃ dhakṣyase jñānavahninā |
adya niḥśaṃsayamatir bhaviṣyasi gatajvara |1|
adya tvaṃ vatsa sahasā janmavṛkṣañ cirāyituṃ |
jñānavajreṇa mahatā duśchedyaṃ chetsyase bhṛśaṃ |2|
rāgatoyamadāvarttaṃ mānormbhibhavasāgaraṃ |
vīrya plavaṃ samāruhya tvam adya pratariṣyasi |3|
janmabhogaṃ jarāliṅgaṃ mṛtyukandarasaṃkulaṃ |
prajñāvajreṇa mahatā bhetsyase duḥkhaparvataṃ |4|
kalpakoṭisahasreṣu yan na labdhaṃ tvayā padaṃ |
tad vatsa durlabhataraṃ prāpsyasy adya nirāsravam iti |5| / Sva Roy 141,3 - 144,145
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.062):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
[56] athaitat sthavirānandād upaśruta suvarṇavarṇaḥ kumāro
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740618 (0.046):
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735384 (0.063):
[11] athaitā gāthāḥ śrutvā suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ samvignaḥ saṃsārān
gatapratyāgataprāṇa ivāśvasitaḥ saṃhṛṣitatanuruho gaganatalāsaktadṛṣṭiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600080 (0.056):
257.005. tato rājā kṛtakarapuṭo gaganatalāvasaktadṛṣṭiravasthitaḥ/ / 257.005. atha sthavirapiṇḍolabharadvājo
sthavirānandāvarjitaikamanaso 'bhavat | tatas tai rājapuruṣais te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600080 (0.046):
257.005. tato rājā kṛtakarapuṭo gaganatalāvasaktadṛṣṭiravasthitaḥ/ / 257.005. atha sthavirapiṇḍolabharadvājo
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740441 (0.054):
[49] athaitasminn antare vadhyaghātakās tai rājapuruṣair adhiṣṭhitāḥ
vadhyaghātakā uktāḥ | bhavanta ete bhikṣavo gaganatalam avagāhyāgacchanti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740442 (0.060):
[49] athaitasminn antare vadhyaghātakās tai rājapuruṣair adhiṣṭhitāḥ
| kāruṇikā ete kadācid āgatya vighnaṃ kurvanti | tacchīghram enaṃ kumāraṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741221 (0.043):
rājapuruṣair udyatā śastrais tarjitāḥ kim artham eva vilambadhvaṃ śīghram / enaṃ kumāraṃ śūle samāropayateti | tatas te vaghyaghātakāḥ saṃtrastāḥ
śūle samāropayata | mā vo rājaśāsanātikramān mahān anartho bhaviṣyatīti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741221 (0.022):
rājapuruṣair udyatā śastrais tarjitāḥ kim artham eva vilambadhvaṃ śīghram / enaṃ kumāraṃ śūle samāropayateti | tatas te vaghyaghātakāḥ saṃtrastāḥ
tatas te vadhyaghātakāḥ putradārasvajanabandhujīvitavināśabhayabhītāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542557 (0.062):
svajanabandhuvargaputradāramitrāmātyajñnātisālohitaiḥ sabhṛtyavargeṇa ca
suvarṇavarṇaṃ kumāram utkṣipya śūle pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ | tataḥ
sthavirānandena sahasaiva tathādhiṣṭhitaṃ yathā tasya śūlasyopari
candramaṇḍalapratisparddhi vistīrṇakarṇiakam mahāpramāṇaṃ padmaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11354985 (0.050):
dhyāya prabhāmaṇḍalamaṇḍitaṃ mahāpramāṇaṃ vyomniriva ullikhamānaṃ
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22750593 (0.058):
saṃpūrṇāmalacandramaṇḍalasamacchattrorubhāsvacchirāḥ |
prādurbhūtaṃ | tasya ca padmasyopari karṇikāyāṃ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740618 (0.044):
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
praryaṅkeṇa niṣannaḥ tañ ca padmakarṇikāyām upari paryaṅkena niṣannam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740618 (0.046):
[51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
udvīkṣya gaganatalagatair anekair devatāniyutaśatasahasrair hāhākāro
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742795 (0.019):
devamanuṣyāvarjanakaraṃ sthavirānandasyaguṇamāhātmyaṃ dṛṣṭvā / gaganatalagatair anekair devatākoṭiniyutaśatasahastrair hāhākāro muktaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659006 (0.056):
prabhūtaṃ ca sarvārthasiddhena kumāreṇa tapovanaṃ gatvāvāptam; yo hi / nāmānekair devatāśatasahasrair anugamyamāna upair vihāyasā niṣkramya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753400 (0.057):
yāvad akaniṣṭhair anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905564 (0.057):
06304 smṛtimantaḥ saṃprajānanto anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727967 (0.057):
saṃprajānanto anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtāḥ puraskṛtā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068420 (0.057):
smṛtimantaḥ saṃprajānānā anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtāḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141869 (0.061):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088853 (0.063):
anekairyakṣakoṭīniyutaśatasahasraistasya ca viṣaye rakṣāṃ kariṣyāmaḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646744 (0.064):
mahābrahmānekaiḥ koṭīniyutaśatasahasrairbrahmakāyikānāṃ devānāmanuttarāyāṃ
muktaḥ | / aho śāsanamamāhātmyaṃ sarvajñā(jñasyā)dbhutaṃ hi yata |
śrāvako pi karoty evaṃ tathāgatavikurvitaṃ |1| / āryānandena cādyoccair māhātmyaṃ saṃprakāśitaṃ |
kurvvatā sugateneva samyag atyadbhutaṃ mahat |2| / astaṅgate jināditye sarvāpattimirāpaḥaḥ |
aho 'yam uditaḥ śrīmān sthavirānandabhāskaraḥ |3|
svaprajñāguṇamāhātmyaṃ raśmibhiḥ samalaṅkṛtaṃ |
sthavirānandacandreṇa jagadgaganamaṇḍalaṃ |4|
sugatālokavirahād andhakārāvṛtaṃ jagat |
āryānandapradīpena samyag adya prakāśitaṃ |5|
antarhite buddharatne sarvācintyaguṇānvite |
jagaccūḍāmaṇiḥ śrīmān āryānandaḥ samudgata iti |6| / Sva Roy 145,1 - 146,3
[57] atha sthavirānandaḥ śaradamalaśāṅkamaṇḍalātirekadyutiḥ
sandhyābbhrapaṭalāvaruddha iva bhāskaraḥ sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747769 (0.019):
mandākinīkama(6)lareṇuvibhūṣitaḥ siṃha iva manaḥśilādhātudigdhaḥ / sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānamūrtir iva pādābhyām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741127 (0.034):
iva gaganatalam āpūrayan sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānavigrahaḥ
dedīpyamānamūrttiḥ svatejasā sūryaprabhān nirbhartsayaṃś
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747769 (0.042):
sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānamūrtir iva pādābhyām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741127 (0.057):
iva gaganatalam āpūrayan sakalabhuvanalakṣmīpuñja iva dedīpyamānavigrahaḥ
pañcārhacchataparivāraḥ samanuprāpto gagatalastha eva suvarṇavarṇaṃ
kumāram āmantrayām āsa | / vatsa / kadācit karhicit loke utpadyante tathāgatāḥ |
śāstāro naradevānāñ cakṣuṣmanto raṇātigāḥ |1| / prakāśayanti ye dharmaṃ sarvaduḥkhavinodanaṃ(nam) |
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ (mam) ||
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370698 (0.038):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // 7 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030249 (0.038):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370562 (0.038):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā || / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam |
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237509 (0.045):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286390 (0.045):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235024 (0.051):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati & / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ % duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283907 (0.051):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236169 (0.051):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285050 (0.051):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045312 (0.053):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ // Mvyā_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303876 (0.057):
duḥkhasya samatikramam MvyK_57b / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ MvyG_58c
āryāṣṭāṅgikaṃ mārggaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ(nam) |2|
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237512 (0.030):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286393 (0.030):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370702 (0.034):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / ārya cāṣṭāṅgikaṃ mārga kṣemaṃ nirvāṇagāminam // 8 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553140 (0.059):
101.023. āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminām//9//
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235031 (0.059):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236174 (0.059):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283914 (0.059):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285055 (0.059):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045318 (0.059):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030254 (0.059):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam //
asmindharme deśyamāne sarvaduḥkhavinodane | / jñānena hatvā hy ajñānaṃ nāgacchanti punarbhavam ity |3|
Sva Roy 146,3 - 148,149 / [58] athāsya vacanasya samanantaram eva suvarṇavarṇena kumāreṇa
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāmadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631573 (0.0):
brāhmaṇasahasrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam*, anekaiś ca prāṇiśatasahasrair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640529 (0.0):
śrutvā tena nāvikena viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657876 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalam anuprāptam* | sa dṛṣṭasatyā labdhalābhā iva vaṇijaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659338 (0.0):
āśīviṣapūrvakeṇa devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660021 (0.0):
brāhmaṇapūrvakeṇa devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalam prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661070 (0.0):
devakanyayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661951 (0.0):
devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam udānayati:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662745 (0.0):
paṭakapradāyikāyā devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663691 (0.0):
śukapūrviṇā devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664661 (0.0):
dūtapūrviṇā devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665450 (0.0):
mahiṣapūrviṇā devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666034 (0.0):
upoṣadhena devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666929 (0.0):
haṃsapūrvibhir devaputrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | te dṛṣṭasatyā vaṇig iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668230 (0.0):
sugandhidārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668810 (0.0):
vapuṣmatā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669383 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670566 (0.0):
padmākṣeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo dānapradānāni datvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671219 (0.0):
dundubhisvareṇa dārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671825 (0.0):
evaṃ viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687258 (0.0):
dārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
srotaāpattiphala sākṣāt kṛtaṃ | atha suvarṇavarṇaḥ kumāro vaṇig iva
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921789 (0.046):
tair ṛṣibhir viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhittvā śrotaāpattiphalaṃ sākṣāt kṛtam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974438 (0.047):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sā samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995582 (0.047):
koṭīviṃśena viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatya utthāya āsanād ekāṃsam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999745 (0.047):
jātaḥ; mamāntike viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ (SBV II 161) / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; iti hi bhikṣavaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001086 (0.047):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; te dṛṣṭasatyās trir udānam udānayanti: idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001152 (0.047):
anādikālopacitaṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ / sākṣātkṛtaṃ; abhikrāntā vayaṃ bhadanta, abhikrāntāḥ; ete vayaṃ bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001588 (0.047):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati: idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006913 (0.047):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631574 (0.048):
brāhmaṇasahasrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam*, anekaiś ca prāṇiśatasahasrair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661071 (0.048):
devakanyayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662746 (0.048):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663692 (0.048):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668232 (0.048):
sugandhidārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668812 (0.048):
vapuṣmatā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669385 (0.048):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670568 (0.048):
padmākṣeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo dānapradānāni datvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671221 (0.048):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671826 (0.048):
evaṃ viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | te dṛṣṭasatyā mātāpitarāv anujñāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687259 (0.048):
dārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā / srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500364 (0.048):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / (MSV I 231) te
labdhalābhaḥ sasyasampanna iva karṣakaḥ | śūra iva vijitasaṃgrāmaś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654259 (0.008):
471.017. atha candraprabhā devakanyā vaṇigiva labdhalābhaḥ, sasyasampanna
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661220 (0.008):
athāsau devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663845 (0.008):
atha śukapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664816 (0.008):
atha dūtapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309932 (0.008):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662101 (0.009):
atha śrīmatī devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291326 (0.009):
atha sa devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438951 (0.012):
atha narakapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasampanna iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662898 (0.018):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna / iva karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660170 (0.019):
atha brāhmaṇapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007056 (0.019):
atha nāgapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva kārṣakaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659488 (0.022):
athāśīviṣapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, saṃpannasasya iva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475903 (0.032):
atha maṇḍūkapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ śasyasampanna iva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001733 (0.037):
atha yakṣapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ saṃpannasasya iva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612139 (0.042):
301.022. athāsau brāhmaṇo vaṇigiva labdhalābhaḥ śasyasampanna iva / kṛṣīvalaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvaroganirmukta ivāturo bhagavato
cakravartirājyapratilambhād iva paramaprītiprāmodyajātaḥ | tatrastha eva
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743120 (0.063):
cakravarttirājyābhiṣekābhiṣikta iva paramaprītiprāmodyajātaḥ / sahasaivotthāya tvaritagatipracārayā rājagṛhān nagarān nirggatya
kṛtakarapuṭaḥ sthavirānandaṃ pratiṣṭotum ārabdhaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742887 (0.0):
cakarkasīkṛtamūrttir utthāyajānumaṇḍaladvayam upanikṣipya bhūmau / kṛtakarapuṭaḥ sthavirānandam abhiṣṭotum ārabdhaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744986 (0.018):
prasādaromāñcakarkaśīkṛtamūrtiḥ kṛtakarapuṭaḥ sthavirānandam abhiṣṭotum
namas te sthavirānanda namas te sthavirottama | / namas te jinaputrāṇāṃ ketubhṛta mahāmune |1|
aho te karuṇā sphītā aho kāruṇyam uttamaṃ |
mahataḥ saṅkaṭād asmād yenāhaṃ parimocitaḥ |2| / lokanātha iti sthāne śabdas te visṛto bhuvi |
bhayārtto yad anātho 'haṃ tvayā nāthena mocitaḥ |3|
duḥkhadharmābhisaṃtaptaṃ lokaṃ hlādayituṃ bhavān |
maitrīkāruṇyaśītāṃśurudito municandramāḥ |4|
tat kṛtaṃ na ca me mātrā na pitrā nāpi bāndhavaiḥ |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626965 (0.011):
evaṃ hi na kṛtaṃ mātrā nāpi pitrā kṛtaṃ mama /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640545 (0.018):
bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659353 (0.018):
udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661084 (0.018):
udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na devatābhir na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661965 (0.018):
idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582483 (0.018):
192.007. sa dṛṣṭasatyastrirudānamudānayati idamasmākaṃ bhadanta na mātrā / kṛtaṃ na pitrā neṣṭena na svajanabandhuvargeṇa na rājñā na devatābhir na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659246 (0.018):
488.032. sā dṛṣṭasatyā trirudānamudānayati sma idamasmākaṃ bhadanata na / mātrā <489>kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305827 (0.018):
prajvālya mamātmabhāvena suṣṭhu kṛtaṃ na mātrā na pitrā nānyadevatābhiḥ l
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309797 (0.018):
udānayati / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438817 (0.018):
sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati | idam asmākaṃ bhadanta na mātrā / kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇair
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660808 (0.018):
udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtam; na pitrā, na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001099 (0.018):
asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā; na rājñā neṣṭena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751877 (0.018):
tenāñjalīṃ praṇamya trir udānam udānayatīdaṃ bhadantāsmākaṃ na mātrā kṛtaṃ / na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena svajanabandhuvargeṇa pūrvapretena
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3080556 (0.034):
na supratikaraṃ tat tu % mātrā pitrā ca yat kṛtam // Ram_2,103.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7722828 (0.034):
na supratikaraṃ tat tu mātrā pitrā ca yat kṛtam // Ram_2,103.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156811 (0.036):
mātrā te yadi vā mayā Ram_2,58.7b / mātrā pitrā ca yat kṛtam Ram_2,103.9d
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293532 (0.037):
idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ na rājñā na devatābhir
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18839213 (0.052):
mātrā pitrā na me kāryaṃ nāpi svajanabāndhavaiḥ /
kalyāṇamitram āgamya tvām ahaṃ yad avāptavān |5|
pihitā durgatiḥ sarvā mokṣadvāram apāvṛtaṃ |
śoṣitā sāgarā sarve laṅghitā asthiparvatāḥ |6|
saṃsāro 'nādimadhyāntaḥ saṃkleśabhayasaṅkulaḥ |
dhiyā samena guṇitaḥ paryante sthāpitas tvayā |7|
anādikālasaṃlagno dṛṣṭiśalyaḥ samuddṛtaḥ |
bhiṣagvaram iha prāpya sukhajāto 'smi nirjvara iti |8|
Sva Roy 149,1 - 150,4 / [59] tato devatābhiḥ sthavirānandasya mānasam avalokya tatkṣaṇād eva
mahāśmaśānam apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639776 (0.0):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487828 (0.0):
/ tato rājñā sarvaṃ tan nagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529528 (0.0):
sūrpārakanagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658907 (0.0):
śuddhodanena kapilavastunagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990068 (0.0):
nānādhiṣṭhāneṣu svayaṃvaraṇaṃ śrāvitaṃ; tac ca nagaram / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17986991 (0.003):
ca kārayata iti; tais tannagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213699 (0.007):
divasān gaṇayitum ārabdhaḥ / yāvat saptame divase tasminn udyāne / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpite candanavāripariṣikte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607967 (0.023):
286.032. tato rājñā taṃ sarvaṃ nagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995303 (0.030):
tanmadhyena naur ākṛṣṭā; rājagṛhaṃ ca tan nagaram / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491614 (0.031):
dhanena rājñānandabheryaś ca tāḍitāḥ / sarvaṃ ca tan nagaram / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ kāritaṃ candanavārisiktam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644727 (0.036):
apagatapāṣaṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitam, candanavāripariṣiktaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611733 (0.040):
tannagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ kāritam/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639087 (0.041):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ / Vaidya, p. 64 / candanavāripariṣiktaṃ vicitragandhaghaṭikāsurabhidhūpadhūpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662026 (0.043):
paśyāmīti; tena tan nagaram apagatapāṣāṇāśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ, / candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484281 (0.047):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallakaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630336 (0.059):
āmātyagaṇaparivṛtena tan nagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ
candanavāripariṣiktaṃ surabhidhūpadhūpitaṃ samucchritadhvajapatākātoraṇam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639778 (5.960):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487834 (5.960):
/ tato rājñā sarvaṃ tan nagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitam* / candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529531 (5.960):
sūrpārakanagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ / candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632720 (5.960):
apagataśarkarakaṭhallaṃ (SBV I 56) vyavasthāpitam, candanavāripariṣiktam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644730 (5.960):
apagatapāṣaṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitam, candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658910 (5.960):
śuddhodanena kapilavastunagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitam; candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990071 (5.960):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995309 (5.960):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ / surabhidhūpaghaṭikopanibaddham āmuktapaṭṭadāmakalāpam ucchṛtadhvajapatākaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17986994 (0.003):
ca kārayata iti; tais tannagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitaṃ, candanavāripariṣiktaṃ surabhidhūpaghaṭikopanibaddham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21570298 (0.008):
kāritamucchritadhvajapatākātoraṇamāmuktapaṭṭadāmaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21570322 (0.012):
kāritamucchritadhvajapatākatoraṇamāmuktapaṭṭadāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577528 (0.030):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhalyā vyavasthāpitā candanavāripariṣiktā / surabhidhūpaghaṭikopanibanddhā āmuktapaṭṭadāmakalāpā ucchritadhvajapatākā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639089 (0.042):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ / Vaidya, p. 64 / candanavāripariṣiktaṃ vicitragandhaghaṭikāsurabhidhūpadhūpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990078 (0.043):
surabhidhūpaghaṭikopanibaddham ucchritadhvajapatākam / āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ devānām iva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662033 (0.045):
paśyāmīti; tena tan nagaram apagatapāṣāṇāśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ, / candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484289 (0.048):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallakaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ / ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491625 (0.053):
āmuktapaṭṭadāmakalāpasamucchritadhvajapatākaṃ / surabhidhūpaghaṭikopanibaddhaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaramaṇīyam* / tataḥ kumāro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611744 (0.053):
300.003. candanavāriṣiktamāmuktapaṭṭadāmakalāpasamucchritadhvajapatākaṃ / surabhidhūpaghaṭikopanibaddhaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaramaṇīyam/
āmuktapaṭṭadāmakalāpam ativicitrasurabhikusumāvakīrṇaṃ atiramaṇīyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21570323 (0.008):
kāritamucchritadhvajapatākatoraṇamāmuktapaṭṭadāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21570299 (0.016):
kāritamucchritadhvajapatākātoraṇamāmuktapaṭṭadāmaṃ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404709 (0.029):
ulliptāvaliptam ucchṛtadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpam. dṛṣṭvā ca
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404852 (0.029):
ulliptāvaliptam ucchṛtadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ ca dṛṣṭvā ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662036 (0.029):
candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990081 (0.029):
surabhidhūpaghaṭikopanibaddham ucchritadhvajapatākam / āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ devānām iva
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484292 (0.029):
ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529539 (0.039):
nānāvidhasurabhidhūpaghaṭikāsamalaṃkṛtamāmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627947 (0.045):
śodhayitvā citram upacitraṃ kāritaṃ; surabhidhūpaghaṭikopanibaddham / āmuktadāmapaṭṭakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ; tatas tair amātyais
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751533 (0.045):
āmuktapaṭṭadāmakalāpāṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644739 (0.052):
surabhidhūpasphaṭikopanibaddham āmuktapaṭṭadāmakalāpam / ucchṛtadhvajapatākaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyam; (SBV I 119) caturṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995317 (0.052):
surabhidhūpaghaṭikopanibaddham āmuktapaṭṭadāmakalāpam ucchṛtadhvajapatākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577536 (0.054):
surabhidhūpaghaṭikopanibanddhā āmuktapaṭṭadāmakalāpā ucchritadhvajapatākā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658917 (0.058):
vividhasurabhidhūpaghaṭikāsamalaṅkṛtam, āmuktapaṭṭadāmakalāpam, yāvac ca
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414409 (0.059):
bhavetsarvasauvarṇavaiḍūryapratyuptamavasaktapaṭṭamālyadāmakalāpaṃ / nānāraṅgavibhavavitānaṃ dūṣyapaṭṭasaṃchannaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18772983 (0.063):
dhūpaghaṭikāvidhūpitaṃ avasaktapaṭṭadāmakalāpaṃ citraduṣyaparikṣiptaṃ
devānām iva nandanodyānaṃ tatra ca sthavirānandasyārthe / nānāratnavinyāsavicitritabhaktiprakāraracitaṃ divyaṃ sarvasauvarṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990086 (0.052):
āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ devānām iva / nandanavanodyānaṃ; ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ ca kāritaṃ: śṛṇvantu bhavato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995324 (0.052):
nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ devānām iva nandanavanodyānaṃ; so 'nayā
sapādapīṭhaṃ mahat siṃhāsanaṃ prajñaptaṃ teṣām api pañcānām arhacchatānām
arthe divyāny āsanāni prajñaptāni | tataḥ sthavirānando gagatalād avatīrya
siṃhāsane niṣaṇṇaḥ | tāny api pañcārhacchatāny avatīrya prajñapteṣv
āsaneṣu niṣaṇṇāni || / Sva Roy 150,4 - 153,3 / [60] rājā cājātaśatrur anekaprāṇiśatasahasraparivāraḥ samanuprāpto yāvat
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742532 (0.025):
nānāratnapradyotite divye mahati siṃhāsane niṣaṇṇaṃ rājāmaṃ ajātaśatrum / anekaprāṇiśatasahasraparivāram ātmānañ ca nīlapītalohitāvadātāyāṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741202 (0.038):
tvaritatvaritam avatīrya padabhyām eva naika prāṇiśatasahasraparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702046 (0.056):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478981 (0.058):
tathāgatamavalokyānekaprāṇi-śata-sahasraparivṛtaḥ puraskṛtasteṣu teṣu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673459 (0.060):
ādāya anekaprāṇiśatasahasraparivṛto nānāvicitrair vādyair vādyamānair yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634720 (0.062):
kalandakanivāpe | yadā rājñā bimbisāreṇānekaprāṇiśatasahasraparivāreṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551468 (0.062):
096.015. atha rājā prasenajit kauśalo 'nekaśataparivāro / 'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
paśyati tām vibhūtiṃ suvarṇavarṇañ ca kumāraṃ / candramaṇḍalapratisparddhinaṃ padmasyopari karṇikāyāṃ niṣaṇṇaṃ
ghanapaṭalanirmuktam iva śaratakālapūrṇacandraṃ suvarṇayūpam iva śriyā
jvalantam udvīkṣya paramavismayāvarttitacittasantatiḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5633911 (0.048):
cittadamavyupaśamena samanvāgataṃ suvarṇayūpam iva śriyā jvalantam* | / dṛṣṭvā ca punaḥ prasādajātaḥ sa rājā sāntaḥpuro vividhena vādyena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650627 (0.048):
parameṇa cittadamavyupaśamena samanvāgataṃ (SBV I 150) suvarṇayūpam iva / śriyā jvalantam; dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopasaṅkrāntāḥ;
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742864 (0.060):
abhimanoharam ātmano yathābhilaṣitaṃ sadyo vipākaphalam udvīkṣya / paramavismayāvarjitacittasantatiḥ paramaprītiprāmodyajātapraharṣaromāñ
samuddaṇḍaromakūpaḥ paramapraharṣormmitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738405 (0.047):
bāṣpormmitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalā sasambhramā tvaritaṃ tvaritam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743677 (0.061):
paramapraharṣormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaś cintayām āsa aho āścaryam
paramaprasādavegāvarjitacittasantatiḥ | sarvaśarīreṇa sthavirānandasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28749536 (0.026):
[109] atha karṇaḥ sārthavāhas tīvraprasādavegāvarjitacittasantatiḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744373 (0.026):
śrutvānekaiḥ prāṇikoṭiniyutaśatasahastraiḥ / paramaprasādavegāvarjitacittasantatibhir
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743175 (0.030):
samupajātabahumānaḥ paramaprasādavegāvarjitacittasantānaḥ sarvaśarīreṇa
pādayoḥ patitaḥ tataś ca mukhatuṇḍakena caraṇāv anuparimārjyotthāyobhe
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743175 (0.024):
samupajātabahumānaḥ paramaprasādavegāvarjitacittasantānaḥ sarvaśarīreṇa / sthavirānandasya pādayoḥ patitaḥ | utthāya cobhe jānumaṇḍale pṛthivyām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744969 (0.037):
sthavirānandasamīpam upagamya sarvaśarīreṇa sthavirānandasya pādayor / nipatitaḥ | utthāya ubhe jānumaṇḍale pṛthivyām upanikṣipya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600139 (0.040):
sthavirapiṇḍolabharadvājasya pādayoḥ patitaḥ/ / 257.010. mukhatuṇḍakena ca pādāvanuparimārjya utthāya tau jānumaṇḍalau
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742381 (0.044):
ity uktvā sthavirānandasamīpam upagamya sarvaśarīreṇa sthavirānandasya / pādayor nipatitaḥ | sthavirānandena cokto vatsa eṣā kāśisundarī dārikā
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1448587 (0.044):
drumaḥ sarvaśarīreṇa sthavirapiṇḍolabharadvājasya pādayoḥ patitaḥ / / mukhatuṇḍakena ca pādāvanuparimārjyotthāya tau jānumaṇḍalau pṛthivītale
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446204 (0.045):
mūlanikṛtta iva drumaḥ sarvaśarīreṇopaguptasya pādayornipatito / mukhatuṇḍakena ca pādāvanuparimārjya utthāya dvau jānumaṇḍalau pṛthivītale
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597716 (0.045):
246.010. uttārya ca mūlanikṛtta iva drumaḥ sarvaśarīreṇopaguptasya pādayor / nipatito mukhatuṇḍakena ca pādau anuparimārjya utthāya dvau jānumaṇḍalau
jānumaṇḍale pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya kṛtakarapuṭaḥ sthavirānandam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751461 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya kṛtakarapuṭaḥ sthavirānandam etad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529215 (0.039):
sthitvā ubhe jānumaṇḍale pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya puṣpāṇi kṣiptvā dhūpaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743180 (0.039):
sthavirānandasya pādayoḥ patitaḥ | utthāya cobhe jānumaṇḍale pṛthivyām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744974 (0.039):
nipatitaḥ | utthāya ubhe jānumaṇḍale pṛthivyām upanikṣipya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740113 (0.053):
atha divākaraḥ sārthavāhaḥ sahasaivotthāya jānumaṇḍale pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena vaiśālī tenāñjaliṃ praṇamya sutaviyogaśokaduḥkhābhyāhato
udvīkṣamāṇa uvāca | / namas te paramācārya yenādyaivaṃ prakurvatā |
janasya paritrāṇam aham abhyuddhṛtaḥ svayaṃ |1| / na samanvāhṛtaś cet syād ahañ cāyañ ca te janaḥ |
dhikśabdāśanipātena nāśitaḥ syād ahaṃ muneḥ |2|
yaditvan na bhaves trātā samāsattva hito muniḥ |
aham adyaiva dagdhaḥ syāṃ paścāt tāpadavāgnimā |3|
aho jñānamahatvan te karuṇā ceyam uttamā | / adbhutañ cāritaṃ cedam aho samyak prakāśitaṃ |4|
idam atyadbhutaṃ dṛṣṭvā prātihāryan tavānagha | / praśāntim paramāṃ yāto manye naivaṃ tathāgataḥ |5|
kṛcchraprāptasya lokasya tvan nāthas tvaṃ parāyaṇaṃ |
tvaṃ hitaḥ sarvasatvānāṃ vatsalo bhagavāniva |6|
bhagavantaṃ samālokya yā me prītir abhūt purā |
sa evādya tvāṃ samālokya jinaśāsanadhūrdharam iti |7|
Sva Roy 153,3 - 156,5 / [61] atha sa rājā sthavirānandanam evam abhistutya samutthāya ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744955 (0.030):
darśitānena mahātmanā tasya bhagavato mahākāruṇikasya pratyupakārabuddhir / Sva Roy 208,5 - 211,5 / [77] atha rājā sthavirānandena praśādavegāvarjitacittasantatiḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745506 (0.039):
dagdham ekadaivasikam api bhoktavyan nāsti | / Sva Roy 219,4 - 221,3 / [84] tataḥ sā preṣyadārikā kakarṇasya sārthavāhasya ye
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736275 (0.046):
khaḍgenotkṛttamūlaṃ śiraḥ kṛtvā pṛthivyān nipātayety || / Sva Roy 39,1 - 43,2 / [18] atha sa puruṣas tasya durātmano 'nyāyavaco duraktam upaśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737232 (0.047):
praghātayiṣyāmaḥ | sarvathā kāmam asmākaṃ svajīvitavināśo na tv evainaṃ / praghātayiṣyāmaḥ iti | / Sva Roy 58,4 - 61,4
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741257 (0.048):
| hā kaṣṭam āryānandenāhaṃ parityakto yan nāma samanvākṛtya na paritrāta / Sva Roy 137,3 - 141,3
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750609 (0.055):
Sva Roy 318,5 - 320,321 / [116] punar api rājā 'jātaśatruḥ sthavirānandam idam avocat | kiṃ
paramapraharṣapūrṇamanās tvaritatvaritaṃ śūlasamīpam upagamya tato hastau
prasārya suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ priyaputram iva naṣṭopalabdhaṃ pareṇa
premṇā svayam eva tasmāt padmāsanād avatārya gāḍhaṃ pariṣvajya muhur muhaḥ
śirasi paricumbate sma | harṣāśruparyākulekṣaṇaś ca suvarṇavarṇaṃ kumāram
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743353 (0.0):
pariṣvajya muhurmuhuḥ pariṣvajate sma | praharṣajāto 'śruparyākulekṣaṇaś / ca suvarṇavarṇaṃ kumāraṃ animiṣena samavalokayann uvāca |
animiṣam abhivīkṣamāṇa uvāca | / rājyalābhād iva purā na sā prītir abhūn mama
muktaṃ tvāṃ saṅkaṭād asmād dṛṣṭvā yā varddhate 'dhunā |1|
pūrṇacandradyutiharan nīlotpaladalekṣaṇaṃ |
mukhābujam idaṃ putra diṣṭyā paśyāmi te 'dhunā |2|
uttaptavarṇalāvaṇyaguṇasampadvibhūṣitaṃ |
sarvāvayavasampannaṃ diṣṭvā paśyāmi te vapuḥ |3|
daurātmyaṃ khyāpitaṃ kena nirghṛṇena durātmanā | / vadhāyāsi parityakto yena tvaṃ vallabho nṛṇāṃ |4|
caritaṃ vinayopetaṃ śrotrānandakaram vacaḥ |
rūpam atyadbhutañ cedaṃ vada kasya na vallabhaṃ |5| / guṇeṣu kasya pradveṣaḥ ko doṣānuguṇaḥ sadā |
vajrasārasamaṅ kasya hṛdayaṃ ko viśeṣavit |6|
dhruvañ cāśmamayaṃ tasya cetanārahitaṃ kṛtaṃ |
vyāhṛtaṃ hṛdayaṃ tasya tvaṃ putraka na vallabhaḥ |7|
pradīptam vajram ārabdhaṃ prakṣeptum mama mastake |
kaṇṭhe vā niśitaṃ śastraṃ śaktiṃ vakṣyasi vā dhṛḍhāṃ |8|
prapātayitum ārabdhaḥ kena me hy ayaśo 'śaniḥ || / vadho yenābhyanujñātas tava sarvajanapriya |9|
hā kena dāruṇañ vācā karmedaṃ tava kāritaṃ |
ko me vairānubaddhaḥ syāt kasyāhaṃ na priyo bhaveta |10|
mṛtyunāliṅgitaḥ ko 'sau prāṇāḥ kasya na vallabhāḥ | / yena te vadha ājñaptaḥ śīghram ākhyātum arhasīti |11|
Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (1.192):
pratiṣṭhāpayitum ārabdhāḥ || / Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742405 (1.192):
mahājanakāyaś ca pratyāyya iti | / Sva Roy 159,1 - 162,3 / [63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (1.192):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.002):
karomīti | / Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.002):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.028):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.035):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
evaṃ kathayāmi pracaṇḍenāmātyena mamedaṃ karma kāritam iti | caṇḍoyaṃ rājā
sthānam etad vidyate | yataḥ sāṃpratam eva pracaṇḍam amātyaṃ praghātayati
| tat katham atra pratipattavyaṃ || atha vākkarmasvakatāvalambayitavyā |
dhruvañ ca mayā pūrvveṣu janmāntareṣu pāpakam akuśalaṃ karma kṛtaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937107 (0.063):
cireṣūdyamiteṣu ca LiP_1,96.123d / cihnaṃ janmāntareṣu ca LiP_1,2.35d
yasyāyaṃ vipāko na ca pūrvakarmavipākaṃ muktvā evam anāgaso vadhāya
parityajyata iti niścayam upagamya rājānam uvāca | / mayaivaṃ tat kṛtaṃ karma pāpakaṃ pūrvajanmasu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314642 (0.037):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757043 (0.037):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ su dāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952681 (0.037):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20644608 (0.045):
13,009.009c śmaśānamadhye saṃprekṣya pūrvajātim anusmaran / 13,009.010a kiṃ tvayā pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20692082 (0.047):
13,069.008a tathā bruvāṇaṃ tu tam āha mādhavaḥ; śubhaṃ tvayā karma kṛtaṃ / na pāpakam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17993600 (0.055):
kīdṛṅ mayā kṛtaṃ karma anāryaṃ pūrvajanmasu /
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826123 (0.064):
(42) deśeyaṃ pāpakaṃ karma yatkṛtaṃ kāritaṃ mayā /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091663 (0.064):
(19) deśeyaṃ pāpakaṃ karma yat kṛtaṃ kāritaṃ mayā /
yasyāyam īdṛśo deva vipākaḥ samupasthitaḥ |1| / tad aniṣṭañ ca nāmādya svakānām eva karmaṇāṃ |
vipākaṃ paribhuñjāno py ādekṣyāmi kam nv ahaṃ |2|
ity uktvā sthavirānandasamīpam upagamya sarvaśarīreṇa sthavirānandasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744969 (0.0):
sthavirānandasamīpam upagamya sarvaśarīreṇa sthavirānandasya pādayor
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742008 (0.044):
paramaprasādavegāvarjitacittasantatiḥ | sarvaśarīreṇa sthavirānandasya / pādayoḥ patitaḥ tataś ca mukhatuṇḍakena caraṇāv anuparimārjyotthāyobhe
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744661 (0.057):
ca samutthāya bhagavacchāsane samupajātabahumānaḥ sthavirānandasamīpam / upagamya pādayor nipatyovāca | labheyāhaṃ sthavirānanda svākhyāte
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743175 (0.064):
samupajātabahumānaḥ paramaprasādavegāvarjitacittasantānaḥ sarvaśarīreṇa / sthavirānandasya pādayoḥ patitaḥ | utthāya cobhe jānumaṇḍale pṛthivyām
pādayor nipatitaḥ | sthavirānandena cokto vatsa eṣā kāśisundarī dārikā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742008 (0.046):
paramaprasādavegāvarjitacittasantatiḥ | sarvaśarīreṇa sthavirānandasya / pādayoḥ patitaḥ tataś ca mukhatuṇḍakena caraṇāv anuparimārjyotthāyobhe
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744969 (0.050):
sthavirānandasamīpam upagamya sarvaśarīreṇa sthavirānandasya pādayor / nipatitaḥ | utthāya ubhe jānumaṇḍale pṛthivyām upanikṣipya
viṣavegenāvaṣṭabdhā tad uttiṣṭhaināṃ satyādhiṣṭhānena svasthī kuru
mahājanakāyaś ca pratyāyya iti | / Sva Roy 159,1 - 162,3
[63] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ sthavirānandasya pratiśrutya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740518 (1.192):
Sva Roy 123,2 - 125,3 / [50] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ śūlaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya mānam ālokya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742300 (1.192):
Sva Roy 156,5 - 158,159 / [62] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraś cintayituṃ pravṛttaḥ | sa ced asya rājña
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743389 (1.192):
Sva Roy 177,4 - 181,4 / [69] atha suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsāradoṣodvignacetā mātāpitarāv
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735457 (0.002):
Sva Roy 23,1 - 26,5 / [12] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāraḥ saṃsārabhayodvignamanāḥ svaniveśanaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740615 (0.002):
teṣāṃ kaścid utsahate sma tad akāryaṅ kartuṃ || / Sva Roy 125,3 - 127,128 / [51] tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras teṣāṃ sañjarupaṃ śrutvā śūlañ ca
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736781 (0.028):
pratyavekṣadhvam iti | te saṃprasthitāḥ | / Sva Roy 49,1 - 50,5 / [21] suvarṇavarṇaś ca kumāro rājagṛhān niṣkramya svam udyānam anuprāptaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735645 (0.035):
śaṅkitamanasā tasyānukūlaṃ pravartitum ārabdhā || / Sva Roy 26,3 - 27,28 / [13] suvarṇavarṇaḥ kumāro 'bhīkṣṇam paṇḍitān śramaṇān brāhmaṇān sevate |
sarvasattvādhyāśayapravṛttena cetasā satyādhiṣṭhānaṃ kartum ārabdhaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744620 (0.0):
sarvasattvahitādhyāśayapravṛttena cetasā satyādhiṣṭhānaṃ kartum ārabdhaḥ |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742648 (0.062):
prasādavegena sthavirānandaguṇānusmaraṇapūrvvakaṃ satyādhiṣṭhānaṃ kartum / ārabdhā || yena satyena satyavacanena tvaṃ videhamune | sarveṣāṃ
yena me satyena satyavacanenāsyāḥ kāśisundaryā dārikāyā antike mana sūkṣmo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990345 (0.005):
evāsau kalyāṇakārī iti; so 'pi satyopayācanaṃ kartum ārabdhaḥ: yena / satyena satyavacanena tasya mamākṣiṇī samutpāṭayato 'ntike īṣad api na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744622 (0.029):
sarvasattvahitādhyāśayapravṛttena cetasā satyādhiṣṭhānaṃ kartum ārabdhaḥ | / yena satyena satyavacanenāsya pracaṇḍasyāmātyasyaivam atyantāpakāriṇo 'py
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28742650 (0.034):
prasādavegena sthavirānandaguṇānusmaraṇapūrvvakaṃ satyādhiṣṭhānaṃ kartum / ārabdhā || yena satyena satyavacanena tvaṃ videhamune | sarveṣāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615216 (0.041):
312.002. api tu yenāhaṃ satyena satyavacanena parityajāmi, na rājyārthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238222 (0.045):
bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643505 (0.046):
ca kṣiptvā prāṅmukhaṃ praṇidhiṃ kartuṃ prārabdhaḥ: yena satyena / satyavacanena mahāvyasanagatān satvān vyādhiparipīḍitān dṛṣṭvā svajīvitam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990292 (0.054):
sa kathayati: kathaṃ jñāyate? sā satyopayācanaṃ kartum ārabdhā: yena / satyena satyavacanena tasya kalyāṇakāriṇo rājakumārasya tava cāntike rāgaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092808 (0.059):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena / satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049669 (0.059):
tatra khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ bhāṣiṣyate yena / satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237906 (0.059):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena / satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627095 (0.061):
satyopayācanaṃ kariṣye śṛṇu yena satyena satyavacanena kṣato 'haṃ kāyena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610241 (0.063):
purataḥ sattvādhiṣṭhānaṃ karomi, yena satyena satyavacanena svaṃ mama
'pi kleśo notpanno rāgo vā dveṣo vā moho vā vihiṃsā vānyatam anyatamo vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182431 (0.053):
utpādayati / madhye parītte naivotpādayati / yathā rāga evaṃ dveṣo moho / māno vitarko veditavyaḥ / ayam ucyate mandarajaskaḥ pudgalaḥ //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973604 (0.061):
anvāvartayitukāma iti; bhagavān āha: pūrvam ahaṃ bhikṣavaḥ sarāgaḥ / sadveṣaḥ samohaḥ rasapratisaṃvedī rasarāgapratisaṃvedī ca; etarhy ahaṃ
caitasika upakleśo 'nena satyena satyavacanena cāsyāḥ śarīraviṣamvilayam
upagacchatv ity athaitasmin satyādhiṣṭhānasamanantaram eva / kāśisundarīdārikāyāḥ śarīrād viṣaṃ vilayam upagataṃ svasthībhūtaśarīrā ca
suptaprabuddhā ivotthitā | tāṃ svasthībhūtaśarīrām utthitām