View original HTML file with complete header information
Udīcya Śyāmilaka: Pāḍatāḍitaka / [p.65] 0 śrīmahākaviśyāmilakaviracitaṃ pādatāḍitakam.
Udīcya Śyāmilaka: Pāḍatāḍitaka / [p.65] 0 śrīmahākaviśyāmilakaviracitaṃ pādatāḍitakam.
(nāndyante, tataḥ praviśati sūtradhāraḥ) / (sūtra
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213970 (0.058):
dūtavākyam| / nāndyante tataḥ praviśati sūtradhāraḥ| / sūtradhāraḥ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22773901 (0.063):
{nāndyante tataḥ praviśati sūtradhāraḥ (BhSv_0:1)} / *{sūtradhāraḥ}* -
l (a) dehatyāgena śambhor nayanahutavahe mānito yena kopaḥ
(b) sendrā yasyānuśiṣṭiṃ srajam iva vibudhā dhārayanty uttamāṅgaiḥ
(c) pāyāt kāmaḥ sa yuṣmān pravitatavanitālocanāpāṅgaśārṅgo
(d) bāṇā yasyendriyārthā munijanamanasāṃ sādakā bhedakāś ca
2 (a) sabhrūkṣepaṃ sahāsaṃ stananihitakarām īkṣamāṇena devīṃ
(b) saṃtrāsākṣiptavāgbhiḥ saha gaṇapatibhir nandinā vanditena
(c) pāyād vaḥ puṣpaketur vṛṣapatikakudāpāśrayanyastadoṣṇā
(d) yasya kruddhena bāhyaṃ karaṇam apahṛtaṃ śambhunā na prabhāvaḥ
evam āryamiśrān śirasā praṇipatya vijñāpayāmi yad vayam āryaśyāmilakasya
kṛtiṃ pādatāḍitakaṃ nāma bhāṇaṃ prayoktuṃ / [p.66] vyavasitāḥ tat tasya kaver matipariśramam avadhānadānenānugrahītum
icchāmaḥ kutaḥ / 3 (a) idam iha padaṃ mā bhūd evaṃ bhavatv idam anyathā
(b) kṛtam idam ayaṃ granthenārtho mahān upapāditaḥ / (c) iti manasi yaḥ kāvyārambhe kaver bhavati śramaḥ
(d) sanayanajalo romodbhedaḥ satāṃ tam apohati
kutaḥ / 4 (a) nirgamyatāṃ bakabiḍālasamapracārair
(b) āryaiś ca rājasacivaiḥ śamavṛttibhiś ca / (c) tiṣṭhantu ḍiṇḍikavinarmakalāvidagdhā
(d) nirmakṣikaṃ madhu pipāsati dhūrtagoṣṭhī / kutaḥ
5 (a) na prāpnuvanti yatayo ruditena mokṣaṃ / (b) svargāyatiṃ na parihāsakathā ruṇaddhi
(c) tasmāt pratītamanasā hasitavyam eva / (d) vṛttiṃ budhena khalu kaurukucīṃ vihāya
ko nu khalu mayi vijñāpanāvyagre śabda iva śrūyate (karṇaṃ dattvā) hanta
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22773929 (0.031):
aye kin nu khalu mayi vijñāpanavyagre śabda iva śrūyate (BhSv_1.1:2)
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213995 (0.047):
evamāryamiśrān vijñāpayāmi| aye kiṃ nu khalu mayi vijñāpanavyagre śabda
vijñātam eṣa hi sa viṭamaṇḍapaṃ praviśya dhūrtacākrikaḥ khalatiśyāmilako
ghaṇṭām āhatya ghoṣayati ya eṣaḥ / [p.67] 6 (a) vyatikarasukhabhedaḥ kāminīkāmukānāṃ
(b) divasasamayadūto dundubhīnāṃ purodhāḥ / (c) kalam uṣasi kharatvād yasya kaṇṭhīravāṇāṃ
(d) balavad abhinadanto gardabhā nānuyānti / kiṃ ca tāvad anena ghuṣyate (karṇaṃ dattvā) (naipathye)
7 (a) jayati madanasya ketuḥ / kāntaṃ praty udyato vilāsinyāḥ
(b) śirasā prārthayitavyaḥ / sālaktakanūpuraḥ pādaḥ
(niṣkrāntaḥ) / (sthāpanā) / (tataḥ praviśati viṭaḥ) / vi -- mā tāvad bhoḥ -- kim atra ghoṣayitavyam yad evam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589476 (0.043):
ācāro 'yam asmābhir anuvartyata iti mā tāvad bhoḥ - evam upacaratā yuktaṃ / nāma bhavatā tatrabhavatīm anaṅgasenām anaṅgasenām iva praṇayābhimukhīṃ
8 (a) praṇayakalahodyatena / srastāṃśukadarśitorumūlena
(b) jitam eva madakalāyā / nūpuramukhareṇa pādena
aye kenaitad dhasitam (vilokya) dadruṇamādhavo 'py atraiva aṃgho
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054883 (0.030):
vāsantaḥ kṛṣṇamudgastu mādhavaś ca surāṣṭrajaḥ / / makuṣṭho vanamudgaś ca masūraḥ pittabheṣajam // VAnigh_337 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820749 (0.033):
rājādano rājaphalaḥ kṣīravṛkṣo nṛpadrumaḥ / / nimbabījo madhuphalaḥ kapīṣṭo mādhavodbhavaḥ // Rajni_11.70
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181250 (0.034):
devatagṛhe svamaraṇaṃ prārthayantī lavaṅgikāyāḥ pāde patitā mālatī / / stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769235 (0.035):
nārāyaṇo naroddhānāmayanatvādapāñca saḥ / / mādhavo madhuṣūtpattyā dhavatvādvā śriyaḥsmṛtaḥ // BhS_36.213 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561741 (0.036):
śavarān kaḍhukaivarttān vilokya bhārgavastataḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810368 (0.037):
kṣiti vipakṣa pakṣa prāyatāvakalanena ca svasminn aviśvasti srastitaḥ / samāśvastim api vilokya sarva ślokya caritaḥ
dadruṇamādhava kim atra hāsyasthānam kiṃ bravīṣi - pratyakṣaṃ hi me tad
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181250 (0.051):
devatagṛhe svamaraṇaṃ prārthayantī lavaṅgikāyāḥ pāde patitā mālatī / / stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769235 (0.054):
nārāyaṇo naroddhānāmayanatvādapāñca saḥ / / mādhavo madhuṣūtpattyā dhavatvādvā śriyaḥsmṛtaḥ // BhS_36.213 //
yad atīte 'hani tatrabhavatyā surāṣṭrāṇāṃ vāramukhyayā samadanayā
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870290 (0.046):
nabhavaśrītaṃśvasajamahāsamuraṃnimāyāsarāvakasastrīruvakasadumṛvakasasavakasalovakaakaṃvamāyahāvarṇā / oṃmogatimāgīrirvananorirvakhajimadanaśrīṃrvajaśaṃrirvapuṣaśaṃrirvaṣṭagaśaṃrirvatvaśaṃrirvakaśaṃrimumeśanasvānta
madanasenikayā tatrabhavāṃs tauṇḍikokir viṣṇunāgaś caraṇakamalena śirasy
anugṛhīta iti suṣṭhu khalv idam ucyate - eti jīvantam ānando naraṃ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076811 (0.023):
6.114.002a kalyāṇī bata gātheyaṃ laukikī pratibhāti me / 6.114.002c eti jīvantam ānando naraṃ varṣaśatād api
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974705 (0.038):
MSS_9080 2 eti jīvantamānando naraṃ varṣaśatādapi //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7422163 (0.047):
rujārthānām iti kim ? eti jīvantamānando naraṃ varṣaśatād api /
varṣaśatād / [p.68] apīti viṣṇunāgo 'pi nāmaivaṃ sarvakāmijanasādhāraṇaṃ
caraṇatāḍanasaṃjñakaṃ śirasy abhiṣekaṃ prāptavān kiṃ bravīṣikuto 'sya tāni
bhāgadheyāni yaḥ sa īdṛśānāṃ praṇayakalahotsavānāṃ pātraṃ bhaviṣyati sa hi
tasyā veśadevatāyās taṃ saṃmānaviśeṣam avamānaṃ manyamānaḥ
krodhaparivyaktanayanarāgaḥ prasphuritabhrukuṭīvakraṃ lalāṭaṃ kṛtvā śiro
vinirdhūya daśanair oṣṭham abhidaśya pāṇinā pāṇim abhihatya dīrghaṃ
niḥśvasyoktavān hā dhik puṃścali, anātmajñe, yayā tvayā mamāsmin
9 (a) prayatakarayā mātrā yatnāt prabaddhaśikhaṇḍake
(b) caraṇavinate pitrāghrāte śiśur guṇavān iti
(c) sakusumalavaiḥ śāntyambhobhir dvijātibhir ukṣite
(d) śirasi caraṇo nyasto garvān na gauravam īkṣitam
evaṃ cānenoktā virajyamānasaṃdhyārāgeva rajani varṇāntaram upagatā
atiprabhātacandraniṣprabhaṃ vadanam udvahantī 10 (a) vyapagatamadarāgā
bhraśyamānopacārā / (b) kim idam iti viṣādāt svinnasarvāṅgayaṣṭiḥ
(c) bhayavigalitaśobhā vāntapuṣpeṇa mūrdhnā
(d) na punar iti vadantī pādayos tasya lagnā / praṇipātāvanatā cānena nirdhūyoktā carṣaṇi, mā sprākṣīḥ, kardanena na māṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620300 (0.058):
lokāpavādabhīruṃ māṃ nāto'nyad vaktumarhasi | 22.110 | / ccciv.tudase cātivācā māṃ yadyevaṃ bhīma māṃ vadeḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608449 (0.059):
288.011. mā naiṣīstvaṃ hi mā sprākṣīr naitattva suceṣṭitam/
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7842380 (0.061):
kimadhyeṣyamāṇa iti yāneva mā praśnānaprākṣīstāneva me vibrūhīti sa / hovācānupetāyaiva ta enānbravāṇīti
ḍhaukitum arhasīti kaṣṭaṃ bhoḥ, kokilā khalu kauśikam anuvartate
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620300 (0.054):
lokāpavādabhīruṃ māṃ nāto'nyad vaktumarhasi | 22.110 | / ccciv.tudase cātivācā māṃ yadyevaṃ bhīma māṃ vadeḥ |
madanasenikāpi taṃ puruṣavetālaṃ / [p.69] kadaryam apavīryam anuvartata iti bhavati me vismayaḥ bhavati ca
punar mahāmātraputro rājñaḥ śāsanādhikṛta iti dānakāmāv upekṣate
śabdakāmāḥ khalv etā bhavanti kāme hi prayojanam anekavidham ity
upadiśyate kiṃ bravīṣi - labdhaṃ khalu śabdakāmayā śabdapradhānārjanāc
chabdasya vyasanam iti sā hi tapasvinī / 11 (a) tiryaktrapāvanatapakṣmapuṭapravāntair
(b) dhautādharastanamukhī nayanāmbupātaiḥ
(c) svāṅgeṣv alīyata navaiḥ sahasā stanadbhir
(d) udvejitā jaladharair iva rājahaṃsī iti / na ca bhoḥ citram idaṃ śrotavyaṃ śrutam na ca khalv asmābhir viditārthair
apy atītaṃ pṛṣṭam tatas tataḥ kiṃ bravīṣi-- tataḥ sa mayā nirbhartsyoktaḥ:
aye vaiyākaraṇakhasūcin, sumanaso musalena mā kṣautsīr vallakīm ulmukena
mā vādīr, vākkṣureṇa kisalayaklībāṃ mā cchetsīr mattakāśinīm iti evam ukto
mām anādṛtya viṭamahattarabhaṭṭijīmūtagṛhaṃ gataḥ tataḥ sā
[p.70] tapasvinī karakisalayaparyastakapolam ānanaṃ kṛtvā praruditā tata
utthāpya mayoktā: sundari, na vānaro veṣṭanam arhati, gardabho vā
varapravahaṇaṃ voḍhum alam alaṃ ruditena hāsyaḥ khalv eṣa tapasvī naivaṃ
mahāntaṃ śiraḥsatkāram arhati / 12 (a) kiṃ kāmī na kacagrahair yam abalāḥ kliśyanti mattā balād
(b) yaṃ badhnanti na mekhalābhir athavā na ghnanti karṇotpalaiḥ
(c) pakṣe tasya tu manmathaḥ sukṛtinas tasyotsavo yauvanaṃ
(d) dāseneva rahasy apetavinayāḥ krīḍanti yenāṅganāḥ
evaṃ coktā smitapuraḥsaram apāṅgena me vacaḥ pratigṛhya saśiraḥpādam
avakuṇṭhya vāsasā śayanatalam alaṃkṛtavatī aham api kāmipratyavarasya
duścaritam anucintayan prabhātam - iti rajñaḥ prabhātanāndīsvanair
utthāpitaḥ kṛtakartavyas tad eva duḥsvapnadarśanam ivāpanetuṃ
brāhmaṇapīṭhikāṃ gataḥ tasyāṃ ca brāhmaṇapīṭhikāyāṃ pūrvagataṃ kīrṇakeśaṃ
viṣṇunā- / [p.71] gam evārtarūpam ātmakarmācakṣamāṇam asāv ahaṃ bhoḥ evaṃkarmā taṃ mā
vṛṣalyāḥ pādāvadhūtaśiraskaṃ trātum arhanti traividyavṛddhā ity uktavantam
apaśyam evaṃ coktā brāhmaṇāś calakapolasūcitahāsam anyonyam avalokya
muhūrtam iva dhyātvoktavantaḥ bhoḥ sādho, avalokitāny asmābhir
manuyamavasiṣṭhagautamabharadvājaśaṅkhalikhitāpastambahārītapraceto
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883912 (0.057):
śaṅkha-likhita-hārīta-bodhāyana-yājñavalkya-pracetādibhiḥ kṛtam /
devalavṛddhagārgyaprabhṛtīnāṃ maharṣīṇāṃ dharmaśāstrāṇi nāsyaivaṃvidhasya
mahataḥ pātakasya prāyaścittam avagacchāma iti evaṃ cokto / viṣaṇṇataravaktra ucchritya hastāv upākrośat bho bhoḥ, caturtho varṇa iti
na mām arhatha bhūmidevāḥ parityaktum kutaḥ
13 (a) āryo 'smi śuddhacarito 'smi kulodgato 'smi
(b) śabde ca hetusamaye ca kṛtaśramo 'smi
(c) rājño 'smi śāsanakaro na pṛthagjano 'smi
(d) trāyadhvam ārtam agatiṃ śaraṇāgato 'smi
evaṃ coktāyāṃ tasyāṃ pariṣadi / [p.72] 14 (a) kaiścid gaur ayam ity aratnicalanair anyonyam āghaṭṭitaṃ
(b) syād unmatta iti sthitaṃ smitamukhaiḥ kaiścic ciraṃ vīkṣitam
(c) kaiścit kāmapiśāca ity api tṛṇaṃ dattvāntare dhikkṛtaḥ
(d) kaiścid duṣkṛtakāriṇīti ca punaḥ saivāṅganā śocitā
evamavasthāyāṃ ca saṃsadi tasyāṃ pratipattimūḍheṣu brāhmaṇeṣu / prāyaścittavipralambhavihvale krośati viṣṇunāge teṣām ekatama ācāryaputraḥ
svayaṃ cācāryo daṇḍanītyānvīkṣikyor anyāsu ca vidyāsv abhivinītaḥ kalāsv
api ca sarvāsu paraṃ kauśalam anuprāpto vāgmī cāntevāsigaṇaparivṛtaḥ
parihāsaprakṛtiḥ śāṇḍilyo bhavasvāmī nāma brāhmaṇaḥ savyetaraṃ hastam
udyamya smitodagrayā vācā pariṣadam āmantryoktavān aye bho viṣṇunāga, na
bhetavyam alam alaṃ viṣādena astīdaṃ dharmavacanaṃ yathā
deśajātikulatīrthasamayadharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ pramāṇam iti ato
viṭajātiṃ saṃnipātya viṭamukhyebhyaḥ prāyaścittaṃ mṛgyatām te hi tvām
asmāt kilbiṣān mocayiṣyanti ity ukte sādhuvādānuyātram
ūrdhvāṅgulipranṛttam avartata / [p.73] tasyāṃ pariṣadi tac chrutvā viṣṇunāgo 'py anugṛhīta iti prasthitaḥ
tvaṃ cāpi viṭasaṃnipātakarmaṇi niyukta iti bāḍham. kiṃ bravīṣi - ke punar
iha bhavato viṭāḥ saṃmatā iti nanu bhavān eva tāvad agre viṭaḥ kiṃ bravīṣi
- katham aham api nāma viṭaśabdenānugṛhīta iti kaḥ saṃśayaḥ? śrūyatām
15 (a) divasam akhilaṃ kṛtvā vādaṃ saha vyavahāribhir
(b) divasavigame bhuktvā bhojyaṃ suhṛdbhavane kvacit
(c) nisi ca ramase veśastrībhiḥ kṣipasy api cāyudhaṃ
(d) jalam api ca te nāsty āvāse tathāpi ca katthase / tat kathaṃ tvam aviṭaḥ kiṃ bravīṣi - yady evam anugṛhītaḥ saṃnipātayiṣyasi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592857 (0.038):
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413849 (0.038):
upadeśo 'pi karmaiva / tvaṃ ca kevalaṃ niṣkriyātmavit kriyā14 nāstīti / bravīṣi / na ca15 tathā vartase / bhikṣāṭanādi vyāpāraṃ16 karoṣi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15766020 (0.062):
praveśayiṣyasi | / tāvatai9va tvayā aham anugṛhīto bhave yam ' iti |
viṭān viṭalakṣaṇaṃ tāvac chrotum icchāma iti prathamaḥ kalpaḥ śrūyatām
16 (a) svaiḥ prāṇair api vidviṣaḥ praṇayiṇām āpatsu yo rakṣitā
(b) yasyārtau bhavati sva eva śaraṇaṃ khaḍgadvitīyo bhujaḥ
(c) saṃgharṣān madanāturo mṛgayate yaṃ vāramukhyājanaḥ
(d) sa jñeyo viṭa ity apāvṛtadhano yo nityam evārthiṣu
17 (a) caraṇakamalayugmair arcitaṃ sundarīṇāṃ / [p.74] (b) samakuṭam iva tuṣṭyā yo bibharty uttamāṅgam
(c) sa viṭa iti viṭajñaiḥ kīrtyate yasya cārthān
(d) salilam iva tṛṣārtāḥ pāṇiyugmair haranti
kiṃ bravīṣi - uktaṃ viṭalakṣaṇaṃ, viṭān idānīm upadeṣṭum arhasīti
śrūyatāṃ: tatrabhavān kāmacāro bhāṇur, lomaśo gupto 'mātyo viṣṇudāsaḥ,
śaibya āryarakṣito, dāśerako rudravarmāvantikaḥ skandasvāmī, hariścandro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590757 (0.060):
218.013. anujānīhi, pravrājayiṣyāmīti/ / 218.013. gupto gāndhika uvāca ārya, samayataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590542 (0.060):
śraddhāpurogena pravrajanti, te 'smākaṃ paścācchramaṇā bhavanti/ / 217.025. gupto gāndhika uvāca ārya, ahaṃ tāvadgṛhavāse parigṛddho
bhiṣag, ābhīrakaḥ kumāro mayūradatto, mārdaṅgikaḥ sthāṇur gāndharvasenaka,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21601510 (0.048):
262.027. tato 'mātyairabhihitah deva, kumāraḥ preṣyatam/ / 262.028. sa saṃtāmayiṣyati/ / 262.028. atha rājā kuṇālamāhūya kathayati vatsa kuṇāla, gamiṣyasi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8333630 (0.050):
gauḍaḥ śaktikumāro 'yaṃ karṇāṭo 'yaṃ jayadhvajaḥ / / lāṭo vijayavarmāyaṃ kāśmīro 'yaṃ sunandanaḥ // SoKss_18,3.3 //
upāyanirantakathaḥ, pārvatīyaḥ prathamo 'parāntādhipatir
indravarmānandapurakaḥ kumāro makhavarmā, saurāṣṭriko jayanandako,
maudgalyo dayitaviṣṇur ity evamādayo yathāsaṃbhavaṃ saṃnipātyāḥ kiṃ
[p.75] bravīṣi - sarvaṃ tāvat tiṣṭhatu dayitaviṣṇur api bhavato viṭaḥ
saṃmata iti kaḥ saṃdehaḥ kiṃ bravīṣi - eṣa yo 'yaṃ rājño baleṣvadhikṛtaḥ
pāraśavaḥ kavir iti bāḍham evam evaitat kiṃ bravīṣi - mā tāvad bhoḥ
18 (a) yaḥ saṃkucaty upahitapraṇayo 'pi rājño / (b) yo maṅgalaiḥ svapiti ca pratibudhyate ca
(c) devārcanād api ca gulgulugandhavāsā / (d) yo 'sau kiṇatrayakaṭhoralalāṭajānuḥ
19 (a) devakulād rājakulaṃ rājakulād yāti devakulam eva
(b) iti yasya yānti divasāḥ kuladvaye saṃprasaktasya
katham asāv api viṭa iti ā evam etat astīdam asya / viṭabhāvapratyanīkabhūtaṃ purāṇaghṛtagandha iva kiṃ tu
20 (a) pūrvāvantiṣu yasya veśakalahe hastāgraśākhā hṛtā
[p.76] (b) sakthnoḥ saṃyati yasya padmanagare dviḍbhir nikhātāv iṣū
(c) bāhū yasya vibhidya bhūr adhigatā yantreṣuṇā vaidiśe
(d) yo vājīkaraṇārtham ujjhati vasūny adyāpi vaidyādiṣu
21 (a) yasmād dadāti sa vasūni vilāsinībhyaḥ / (b) kṣīṇendriyo 'pi ramate ratisaṃkathābhiḥ
(c) tasmāl likhāmi dhuri taṃ viṭapuṃgavānāṃ / (d) rāgo hi rañjayati vittavatāṃ na śaktiḥ katham asāv aviṭaḥ
kiṃ bravīṣi - evaṃ ced agraṇīr viṭānām iti tasmād evāyaṃ dhuri likhitaḥ
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590410 (0.016):
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591176 (0.042):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589546 (0.064):
sakyāḥ sarvathā \dots - īdṛsa evāstu bhavān sādhayāmas tāvat (parikramya) / eṣa bho anekadesasthalajajalajasāraphalgupaṇyakrayavi kra yo pasthitastri
nagararathyām avatīrṇaḥ aho nu khalu jambūdvīpatilakabhūtasya
sarvaratnāviṣkṛtavibhūteḥ sārvabhaumanarendrādhiṣṭhitasya
sārvabhaumanagarasya parā sriḥ iha hi / 22 (a) saṃgītair vanitāvibhūṣaṇaravaiḥ krīḍāśakuntasvanaiḥ
(b) svādhyāyadhvanibhir dhanuḥsvanayutaiḥ sūnāsiśabdair api
(c) pātrīṇāṃ gṛhasārasapratirutaiḥ kakṣyāntareṣu svanaiḥ
[p.77] (d) saṃjalpān iva kurvate vyatikarāt prāsādamālāḥ sitāḥ
23 (a) giribhyo 'raṇyebhyaḥ salilanidhikacchād api maror
(b) narendrair āyātair diśi disi niviṣṭais ca śatasaḥ
(c) vicitrām ekasthām anavagatapūrvām avikalām / (d) iha sraṣṭuḥ sṛṣṭer bahuviṣayatāṃ pasyati janaḥ
24 (a) śakayavanatukhārapārasīkair / (b) magadhakirātakaliṅgavaṅgakāśaiḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10211357 (0.060):
16.01ab/ prāṅ narmadārdha^śoṇa^uḍra^vaṅga^suhmāḥ kaliṅga^bāhlīkāḥ/ / 16.01cd/ śaka^yavana^magadha^śabara^prāgjyotiṣa^cīna^kāmbojāḥ//
(c) nagaram atimudāyutaṃ samantān / (d) mahiṣakacolakapāṇḍyakeralaiś ca
(vilokya) aye ko nu khalv eṣo 'vamuktakañcukayā / dhavalaśibikayebhyavidhavālīlāṃ viḍambayann ita evābhivartate (vimṛśya)
bhavatu vijñātam eṣa hi sa vetradaṇḍakuṇḍikābhāṇḍasūcito vṛṣalacaukṣo
'mātyo viṣṇudāsaḥ anena hy evaṃ mahaty api prāḍvivākakarmaṇi niyuktena
dhyānābhyāsaparavattayopekṣāvihāriṇeva bhikṣuṇā nātyarthaṃ rājakāryāṇi
kriyante tathā hi / [p.78] 25 (a) karavicalitajānuḥ kaiścid ardhāsanasthaiḥ
(b) samavanataśirobhiḥ kaiścid ākṛṣṭapādaḥ / (c) adhikaraṇagato 'pi krośatāṃ kāryakāṇāṃ
(d) vipaṇivṛṣa ivaiṣa dhyāti nidrāṃ ca yāti tat kāmaṃ
viṭajanapratyanīkabhūtam asya darśanam tathāpi dharmam upadiśann abhigamya
eva kā gatir? upasarpāmy enam eṣa khalu dūrād eva mām avalokya śibikām
avatāryāvatarati aye bhoḥ, marṣayatu bhavān nārhasy asmān
upacārayantraṇayā vijanikartum kiṃ bravīṣi - kaś ca bhavantam upacarati
ācāro 'yam asmābhir anuvartyata iti mā tāvad bhoḥ - evam upacaratā yuktaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10588354 (0.043):
vi -- mā tāvad bhoḥ -- kim atra ghoṣayitavyam yad evam
nāma bhavatā tatrabhavatīm anaṅgasenām anaṅgasenām iva praṇayābhimukhīṃ
tathā vimukhayitum kiṃ bravīṣi - kiṃ mayā na tasyāḥ praṇayānurūpaḥ
saṃparigrahaḥ kṛtaḥ paśyatu bhavān sā hi mayā / 26 (a) svastīty uktvā vandanāyāṃ kṛtāyām
(b) āsīnāyāṃ vācitaṃ yogaśāstram / (c) netre cāsyā vāyuneveryamāṇe
[p.79] (d) saṃprekṣyoktā putri sarpiḥ pibeti / tat kathaṃ na saṃpratigṛhītā mayeti aho kāminyā lalitasaṃparigrahaḥ kṛtaḥ
eṣa māṃ prahasya caukṣopāyanena bījapūrakeṇa prasādayati aye bho,
yuṣmadantevāsina eva vayam īdṛśeṣu prayojaneṣu notkoṭanābhir vañcayituṃ
sakyāḥ sarvathā \dots - īdṛsa evāstu bhavān sādhayāmas tāvat (parikramya)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904516 (0.033):
edhethāś ca edheyāthāmedhedhvamedheya edhevahi edhemahi //AP_357.017cd/ / astu tāvadbhavatām loṭi bhavantu bhavatādbhava /AP_357.018ab/
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563467 (0.034):
sarva+bhāvena saṃparko* |yadi na*asti dhig* astu tat ||4.93| / (a+dhrṭeḥ Can+ṛte )śraddadhānasya |saktasya*a+doṣa+darśinaḥ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5445404 (0.035):
bhrasjādeśaḥ vaktavyaḥ . vṛddhau kṛtāyām idam eva rūpam syāt : abhrākṣīt . / idam na syāt : abhārkṣīt . sarvathā vayam pūrvavipratiṣedhāt na mucyāmahe
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860782 (0.040):
sarva yathā bhavati / vargāṇāṃ paripūrṇāvayavatvāt / punaḥsarva yathā / bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5710764 (0.046):
tvam api evam eva, sarveṣām ekayogakṣamateti sarvathā mama hātāśāyā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16408158 (0.052):
rāṣṭrāṇi nṛpamukhyānāṃ HV_105.7c / rāṣṭriko 'stu bhavān iha HV_App.I,38.28b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643913 (0.055):
sukṛtaṃ te vijānāmi $ rāṣṭriko 'stu bhavān iha // HV_App.I,38.28 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25142685 (0.055):
rāṣṭraṃ sarvaguṇānvitam HV_App.I,18.83b / rāṣṭriko 'stu bhavān iha HV_App.I,38.28b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129469 (0.055):
sukṛtaṃ te vijānāmi rāṣṭriko 'stu bhavān iha // HV_App.I,38.28 //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589280 (0.064):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
eṣa bho anekadesasthalajajalajasāraphalgupaṇyakrayavi kra yo pasthitastri
puruṣasaṃ bādhāntarā paṇāṃ sārvabhaumasya vipaṇim anuprāptaḥ aho batāsyāḥ
27 (a) sakunīnām ivāvāse pracāreṣu gavām iva / (b) janānāṃ vyavahāreṣu saṃnipāto mahādhvaniḥ
28 (a) svaraḥ sānusvāraḥ paripatati karmāravipaṇau
(b) bhramārūḍhaṃ kāṃsyaṃ kuraravirutānīva kurute
(c) dhṛtaṃ śaṅkhe śastraṃ rasati turagasvāsapiśunaṃ
(d) samantāc cāpnoti krayam api jano vikrayam api / api cedānīm
29 (a) sumanasa imā vikrīyante hasantya iva sriyā / [p.80] (b) carati caṣakaḥ pānāgāreṣv ataḥ paripīyate
(c) karadhṛtatṛṇair māṃsakrāyair apāṅganirīkṣitā
(d) nagaravihagāḥ sūnām ete patanty asimālinīm
30 (a) aṃsenāṃsam abhighnatāṃ vivadatāṃ tat tac ca saṃkrīṇatāṃ / (b) sasyānām iva paṅktayaḥ pracalitā nṭṇām amī rāśayaḥ
(c) dyūtād āhṛtamāṣakāś ca kitavā veśāya gacchanty amī
(d) saṃprāptāḥ paricārakaiḥ sakusumaiḥ sāpūpamāṃsāsavaiḥ
tad yāvad aham apīdānīṃ mahājanasaṃmardadurgamaṃ vipaṇimārgam utsṛjyemāṃ
puṣpavīthikām antareṇa pānāgārāṇy apasavyam upāvartamānaḥ
pūrṇabhadraśṛṅgāṭakam avatīrya makararathyayā veśamārgam avagāhiṣye tat
kāmam asaṃgṛhītamāṣakasya veśapraveśo nirāyudhasya saṃgrāmāvataraṇam ity
ubhayam apārthakaṃ kevalam ayaśase cānarthāya ca kiṃ tu suhṛnnideśo 'yam
asmābhir avaśyaṃ nirvartayitavyaḥ viśeṣeṇa hi bhūyād veśe viṭasaṃnipātaḥ
(parikramya) aye ko nu khalv eṣa rohitakīyair mārdaṅgikaiḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591180 (0.033):
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa / śaurpakārikāyā rāmadāsyā bhavanān niṣpatya ḍiṇḍigaṇaparivṛto veśam
kaṃsapātraveṇumiśrair yodheyaka- / [p.81] varṇair upagīyamāna ekaśravaṇāvalambitakuraṇṭakaśekharo viralam
apasavyam ākuladaśam uttarīyam apavartikayā saṃkṣipan muhur muhuḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.053):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau / atra mativibodha yorupaśamaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654720 (0.059):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019321 (0.062):
Vin_2.1479 / kampika[25b5]yā muhurmuhuratānestrapariśrāvaṇasya parāghātaḥ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.064):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.064):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
prakaṭaikasphik savyena pāṇinā madyabhājanam utkṣipya nṛtyann
āpānamaṇḍapaṃ hāsayati (nirvarṇya) āḥ jñātam eṣa hi sa bālhikaputraḥ
sarvadhūrtaparihāsaikabhājanabhūto veśakukkuṭo bāṣpo dhāntraḥ bhoḥ yat
satyaṃ na kadācid apy enam amattam apītaṃ vā paśyāmi samaṃ cāyam
amṛkṣitahasto māṣakārdhenāpi tat kuto 'syaitad upapadyate (vitarkya) hanta
vijñātam. eṣa hi purobhāgī lajjāviyuktaḥ sarvaṃkaṣaḥ sārvajanīnatvāt
31 (a) ābaddhamaṇḍalānāṃ / (b) pibatām upadaṃśamuṣṭim ādāya
(c) pravisati bāṣpo madhyaṃ / [p.82] ( d) naṭanaṭiceṭāśvabandhānām
aho nu khalv asya pānopārjane vijñānam tad alam anenābhibhāṣitena ito
vayam (parikramya) idam aparaṃ jaṅgamaṃ jīrṇodyānaṃ viṭajanasya eṣā hi
purāṇapuṃścalī dharaṇiguptā nāma kāmadevāyatanād devatāyā upayācitaṃ
nirvartya sphuṭitakāśavallarīśvetam āgalitam aṃsadeśād upari keśahastaṃ
vinyasyantī sadyodhautanivasanā vigalitam uttarīyam ekāṃse
pratisamādadhānā balivikṣepopanipatitair balibhṛtaiḥ parivṛtaṃ mayūraṃ
nṛtyantam apāṅgenāvalokayantī makarayaṣṭiṃ pradakṣiṇīkaroti bhoḥ yat
satyam adyāpy asyāś cirātikrāntaṃ yauvanavibhramaṃ vilāsaśeṣaṃ kathayati
32 (a) śvetābhir nakharājibhiḥ parivṛtau vyāvṛttamūlau stanau
(b) sṛkvaṇyoḥ śithilaś ca madhyagaḍulo niṣpītapūrvo 'dharaḥ
[p.83] (c) sabhrūkṣepam udāhṛtaṃ paricayād adyāpi yuktottaraṃ
(d) rūpaṃ hi prahṛtaṃ prasahya jarayā nāsyā vilāsā hṛtāḥ
tan na śakyam enām anabhibhāṣyātikramitum eṣā hy asmākaṃ priyavayasyaṃ
mārdaṅgikaṃ sthāṇumitraṃ mitraṃ vyapadiśantī krauñcarasāyanopayogam
ātmanaḥ prakāśayati tat katham enām upasarpāmi (vicintya) ājñātam asyā hi
\dots --itas tṛtīye 'hani tapasvī sthāṇumitraś cumbanātiprasaṅgāt tathā
bībhatsam anubhūtavān aho dhig akaruṇo rāgaḥ / 33 (a) cumbanaraktaḥ so 'syā
daśanaṃ cyutamūlam ātmano vadane / (b) jihvāmūlaspṛṣṭaṃ
khāḍ iti kṛtvā niraṣṭhīvat / [p.84] tat kamaṃ veśam avatitīrṣus tīrtham idam atikrāman vañcitaḥ syām
tathāpi tv āviṣkṛtam asyāḥ sthāṇumitravadane dantanipatanam tan
nābhigamanena vrīḍāṃ punaruktīkaromi sarvathā namo 'syai sādhayāmy aham
(parikramya) eso 'smi veśam avatīrṇaḥ aho nu khalu veśasya parā śrīḥ iha
hi - etāni pṛthakpṛthaṅniviṣṭāni / ruciravapranemisālaharmyaśikharakapotapālīsiṃhakarṇagopānasīvalabhīpuṭāṭṭālakāvalokanapratolīviṭaṅkaprāsādasaṃbādhāny
asaṃbādhakakṣyāvibhāgāni bhāge nimitāni / sunirmitarucirakhātapūritasiktasuṣiraphūtkṛtotkoṭitaliptalikhitasūkṣmasthūlaviviktarū
paśatani baddhāni / baddhasaṃdhidvāragavākṣavitardisaṃjavanavīthīnirvyūhakāny
[p.85] ekadvitripādapālaṃkṛtamadhyakoddeśāny
uddeśyavṛkṣakaharitakaphalamālyaṣaṇḍamaṇḍitāni
puṇḍarīkaśabalitavimalavāpītoyāni / toyāntaravihitadāruparvatabhūmilatāgṛhacitraśālālaṃkṛtāni
parārdhyamuktāpravālakiṅkiṇījālāviṣkṛtapariṣkarāṇy
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4573273 (0.048):
haṃsabarhiṇayuktani muktāvaiḍhūryavanti ca // BndP_2,10.1118 // / kiṅkiṇījālanaddhāni sadā puṣpaphalāni ca /
ucchritasaubhāgyavaijayantīpatākāny utpatantīva gaganatalam avanitalād
bhavanavarāvataṃsakāni vāramukhyānām yatraite / 34 (a) āsīnair avalīḍhacakravalayair mīladbhir āvantikair
(b) dhāryārūḍhakirātasaṃgatadhurās tiṣṭhanti karṇīrathāḥ
(c) ete ca dviguṇīkṛtottarakuthā nidrālasādhoraṇāḥ
(d) kāmbojāś ca kareṇavaś ca kathayanty antargatān svāminaḥ / api cāsmin veśe
35 (a) nayanasalilair yair evaiko vrajann abhivāhyate
(b) pratatavisṛtais tair evānyo gṛhān atinīyate / (c) akṛśavibhaveṣv āsām āsthā tathāpi kṛtavyayāḥ
( d) samanupatitā nirbhartsyante balāt kila mātṛbhiḥ / (parikramya)
[p.86] 36-39 iyam anunayati priyaṃ kruddham eṣā priyeṇānunītā prasīdaty
asau saptatantrīr nakhair ghaṭṭayantī kalaṃ kākalīpañcamaprāyam utkaṇṭhitā
valgugītāpadeśena vikrośati / iyam upahitadarpaṇā kāminā maṇḍyate kāminī kāmino maulim
eṣā nibadhnāty asau śārikāṃ spaṣṭam ālāpayaty eṣa matto
mayūro 'nayā cūtapuṣpeṇa saṃtarjito nṛtyati / katham iyam atikandukakrīḍayā madhyam āyāsayaty alpam eṣā
priyeṇopaviṣṭā sahākṣaiḥ parikrīḍati prauḍhayā cānayaitat svayaṃ likhyate
citram ākhyāyikāsau punar vācyate / alam alam atisaṃbhrameṇāsyatāṃ vāsu bhadre cirād dṛśyase
kiṃ bravīṣy adya taṃ praṣṭum arhasy ahaṃ yena mugdhā tathā
vañciteti prasādyāsi naḥ svasti te sarvathā sādhayāmo vayam
[p.87] (parikramya) idam aparaṃ suhṛtpattanam upasthitam eṣa hi sa
bālhikaḥ kāṅkāyano bhiṣag aiśānacandriḥ hariścandraś candra iva
kumudavāpīṃ veśavīthīm avabhāsayann ita evābhivartate tat kim asyeha
prayojanam (vicintya) ā jñātam eṣa hi tasyāḥ pūrvapraṇayinyā yaśomatyā
bhaginīṃ priyaṅguyaṣṭikāṃ kāmayate asmān api rahasyenātisaṃdhatte tan na
śakyam enam apratipadya gantum yāvad upasarpāmi (upagamya) aṃgho
veśabisavanaikacakravāka, kuto bhavān kiṃ bravīṣi - eṣa hi tasyāḥ
priyasakhyās te kanīyasīṃ priyaṅguyaṣṭikām auṣadhena saṃbhāvyāgacchāmīti
na khalu tasyāḥ suratasubhikṣāyā āmayāvasanno madanāgnis tasya dīpanīyakam
uddiṣṭavān asi kiṃ bravīṣi - muktaḥ parihāsaḥ. kaṣṭā khalu tasyāḥ
śirovedaneti vayasya yat sat yam kiṃ bravīṣi - kaḥ saṃdehaḥ?
kṛcchrasādhyeti evam etat śirovedanā nāma gaṇikājanasya
lakṣyavyādhiyautakam paśyatu bhavān / 40 (a) lalāṭe vinyasya kṣatajasadṛśaṃ candanarasaṃ
(b) mṛṇālaiḥ krīḍantī kuvalayapalāśaiḥ sakamalaiḥ
[p.88] (c) salīlaṃ bhrūkṣepair anugatasukhaprāśnikakathā
( d) viraktā raktā vā śirasi rujam ākhyāti gaṇikā
kiṃ bravīṣi - sadāpi nāma tvaṃ karkaśaparihāsaḥ eṣa khalu tām auṣadhaṃ
prāpāyyāgacchāmīti yuktam etat asaṃśayaṃ hi / 41 (a) dhūnvantyāḥ karapallavaṃ valayinaṃ ghnantyāḥ padā kuṭṭimaṃ
(b) bibhrantyāś cyutam aṃśukaṃ saraśanaṃ nābher adhaḥ pāṇinā
(c) tasyā dīrghatarīkṛtākṣam apibaḥ keśagrahair ānanaṃ
(d) sā vā tvaddaśanacchadauṣadhamalaṃ bālā tvayā pāyitā
kiṃ bravīṣi - vayasya eva tathā vidhāsyatīti cora yadi na punar asmān
rahasyenāvakṣepsyasi kiṃ tv adya sarvaviṭaiḥ sarvaviṭamahattarasya
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15429709 (0.007):
05,026.007a nāśreyasaḥ prāvarān adhyavaste; kathaṃ tv asmān saṃpraṇudet
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034313 (0.010):
ta u haita ūcuḥ | vayaṃ vai prajāpatim pitaramanu smo hanta vayaṃ / tatsṛjāmahai / yadasmānanvasaditi te pariśritya gāyatreṇāpahiṃkāreṇa tuṣṭuvire
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602664 (0.018):
na punaranyaḥ kaścidiha loke yo 'smānmanāsāgarādvipulataraśca
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068309 (0.023):
sa dhuramabhimṛśati | dhūrasi dhūrva dhūrvantaṃ dhūrva taṃ yo / 'smāndhūrvati taṃ / dhūrvayaṃ vayaṃ dhūrvāma ityagnirvā eṣa dhuryastametadatyeṣyanbhavati
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524559 (0.026):
tannastūrṇāpimahat.sambhṛtam.ātmanā.tvaṣṭā.dhanasya.poṣāya.viṣyatv.ity.asmayur.asmān.kāmayamānah/ / 6,21: rāspino.rāspī.rapater.vā.rasater.vā/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418307 (0.029):
61) sūkṣmāṃ durjñeyām | upādhāsyan upadhāsyati no'smān prati / prāpayiṣyatīti saṅkalpitavanta ity arthaḥ | jana iti |
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9309812 (0.032):
svābhāvikaṃ jagaditi pravikathase tvaṃ tattvaṃ ca tadyadi vikutsayasi / kimasmān / / śākhāmṛge nidhanamāpatite svabhāvāt pāpaṃ kṛto mama yataḥ suhato mayāyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434840 (0.032):
ātmano'pi paramam abhīṣṭam iti niṣṭaṅkya śapathādinā nija jhaṭity / āgamane visrabhya sāgraham asmān atraiva prasthāpitavān | so'yam aho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566834 (0.035):
namastu tebhyo no 'vantu tathāsmān mṛḍayantu te / / jambhedadhmastameteṣāṃ yaṃdviṣmo yaśca dveṣṭi naḥ // Valc_2,20.85 //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13638646 (0.039):
paripūrṇaḥ; yadā tvam anuttarāṃ samyakasaṃbodhim abhisaṃbuddhyethās / tadāsmān api samanvāharethā iti; tathāstv iti pratijñāya bodhisatvo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9927825 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929023 (0.041):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501512 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502705 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395715 (0.043):
yad vā vayaṃ tān jayemābhibhavema4 yadi vā te no 'smān jayeyur / abhibhaveyur iti5 / kiṃ ca6 yān eva dhārtarāṣṭrān hatvā jīvituṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3317935 (0.045):
tamuṣastiṃ hovācebhyaḥ / / neto 'smānmayā bhakṣyamāṇāducchiṣṭarāśeḥ kulmāṣā anye na vidyante /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794646 (0.048):
duryodhanasya jīvita katham iva nādyāpi niryāsi// / atra svāpakarṣaparotkarṣayor darśanaṃ vibhāvaḥ/ jīvitaniryāṇāśaṃsā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530781 (0.050):
nindād yo asmān dipsāc ca sarvāṃs tān mṛsmṛsā kuru //
bhaṭṭijīmūtasya gṛhe kenacit prayojanena saṃnipatitavyam tad vayasyo 'py
ahīnakālam āgacchet kiṃ bravīṣi - viditam evaitad viṭajanasya yathā
viṣṇunāgaprāyaścittadānāyāparāhṇe samāgantavyam iti tad gacchatu bhavān
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.016):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591176 (0.026):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
(parikramya) katham idaṃ sarvaviṭair viditam tena hy alpapariśramo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.041):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591177 (0.061):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
saṃjātaḥ kevalaṃ veśyāsuhṛtsamāgamaiḥ / [p.89] kālo 'nupālayitavyaḥ aye kasya khalv ayam ahūṇo hūṇamaṇḍanamaṇḍita
āryaghoṭakaḥ pāṭaliputrikāyāḥ puṣpadāsyā bhavanadvāram āviṣkaroti
(nirvarṇya) ā jñātam. ebhir / ihābaddhaśvetakāṣṭhakaṛnikāprahasitakapoladeśair bad dhakarair asajjam apy
asakṛt sajjam iti sāñjaliprativādibhir lāṭaḍiṇḍibhiḥ sūcitaḥ senāpateḥ
senakasyāpatyaratnaṃ bhaṭṭimakhavarmā bhaviṣyati tan na śakyam enam
anabhibhāṣātikramitum atikrāman hi snehamādhyasthaṃ darśayeyam yāvad enam
upasarpāmi (upetya) bhoḥ kaḥ suhṛdgṛhe (karṇaṃ dattvā) eṣa khalu
bhaṭṭimakhavarmā mām āhvayati kiṃ bravīṣi - vayasya kim adyāpy
apūrvapratihāropasthānena cirotsanno rājabhāvo 'smāsv ādhīyate sthīyatāṃ
muhūrtam āgacchāmīti sakhe sthito 'smi (vilokya) ita ito bhavān eṣa khalu
pulināvatīrṇavṛṣabhapadoddharaṇakhelaiś caraṇavinyāsair bhavanakakṣyām
alaṃkurvann ita evābhivartate bhaṭṭiḥ aho nu khalv asya vilāseṣv abhyāsaḥ
veśo vilāsa ity upapannam etad api ca / 42 (a) vilolabhujagāminā rucirapīvarāṃsorasā
(b) vilāsacaturabhruvā muhur apāṅgaviprekṣiṇā / (c) anena hi narendrasadma viśatā padair mantharair
[p.90] (d) avīṇam amṛdaṅgam ekanaṭanāṭakaṃ nāṭyate yāvad enam ālapāmi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593701 (0.032):
na kaukkuṭikān na mṛgalubdhakān na māṃsikān na naṭanṛttakān na jhallān na
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7458944 (0.038):
āpicchika / / āraṭa / / ṭoṭa / / naṭa / / nāṭa / / malāṭa /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789635 (0.040):
vikaṭa-kuṭināṭi-kapaṭa-nāṭikā-tāṇḍavodbhaṭa-naṭāCārya-mahā-naṭīm imāṃ / tad advitīyāṃ durlalitāṃ lalitāṃ vāg-vilāsābhāsa-mātreṇaiova parājity a
bhaṭṭimakhavarman, kim ayam atidivāvihāreṇa suhṛjjana utkaṇṭhyate sādhu
muhūrtam api tāvad yuṣmaddarśanenānugṛhyeta eṣa khalu vihasann
ākulāpasavyaparidhānaṃ śvāsaviṣamitākṣaraṃ svāgatam ity añjalinābhyupaiti
bho yadaitāvad anenādyaiva puṣpadāsī puṣpavatīti mahyam ākhyātā, tathāpi
katham upabhuktaiva (vicintya) lāṭaḍiṇḍino nāmaite nātibhinnāḥ piśācebhyaḥ
kutaḥ sarvo hi lāṭaḥ / 43 (a) nagnaḥ snāti mahājane 'mbhasi sadā nenekti vāsaḥ svayaṃ
(b) keśān ākulayaty adhautacaraṇaḥ śayyāṃ samākrāmati
(c) yat tad bhakṣayati vrajann api pathā dhatte paṭaṃ pāṭitaṃ
(d) chidre cāpi sakṛt prahṛtya sahasā lāṭaś ciraṃ katthate
sarvathā kṛtam anena svadeśaupayikam mā tāvad bhoḥ
44 (a) avicintya phalaṃ vallyās / tvayā puṣpavadhaḥ kṛtaḥ
kiṃ bravīṣi - katham iti / (b) idaṃ hi rajasā dhvastam / uttarīyaṃ vilokyatām
kiṃ bravīṣi - śayyāntāvalambitaṃ tāmbūlāvasiktam etad
[p.91] avagacchāmīti mā tāvat idaṃ kṣudramuktāphalāvakīrṇam iva lalāṭaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10594929 (0.058):
kṣudramuktāvakīrṇam iva svedabindubhir lalāṭadeśaṃ pradeśinyā parimṛjya
svedabindubhiḥ kim iti vakṣyati eṣa pārśvam avadhāyoccaiḥ prahasitaḥ haṇḍe
jaghanyakāmuka katham anayā chalitaḥ kiṃ bravīṣi - kaś chalito nāma, nanv
anugṛhīto 'smi śrūyatām sā hi / 45 (a) vipulataralalāṭā saṃyatāgrālakatvād
(b) racitajaghanabhārā vāsasārdhorukeṇa
(c) vivṛtatanur apoḍhaprāgalaṃkārabhārā
(d) kathaya katham agamyā puṣpitā strīlatā syāt
api ca śrotum arhati bhavān / 46 (a) pārśvāvartitalocanā nakhapadāny ālokayantī mayā
(b) dṛṣṭā ceṣad avāṅmukhī svabhavanapratyātape 'vasthitā
(c) saṃgṛhyātha karadvayena kaṭhināv utkampamānau stanau
(d) prāviśyāntaragāram argalavatā dvāraṃ kareṇāvṛṇot
tato 'ham anudrutaṃ praviśya / 47 (a) kacanigrahadīrghalocanāṃ
(b) rabhasāvartitavalgitastanīm / (c) kim asīti nahīti vādinīṃ
( d) samacumbaṃ sahasā vilāsinīm iti / bhoḥ, citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591940 (0.0):
citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām bhavati, visrambhaḥ pṛcchati
[p.92] tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - atha sakhe / 48 (a) samupasthitasya jaghanaṃ
raśanātyāgād viviktatarabimbam / (b) pāṇibhyāṃ vrīḍitayā
nimīlite me 'nayā nayane iti / dhik tvām astu avikatthana, udvejanīyo hy asi nindyaś cāryajanasya
saṃvṛttaḥ kiṃ bravīṣi - evam apy anugṛhīto 'smi na tvayā mahābhārate
śrutapūrvam / 49 (a) yasyāmitrā na bahavo
yasmān nodvijate janaḥ / (b) yaṃ sametya na nindanti
sa pārtha puruṣādhamaḥ iti / bho, etat khalu ḍiṇḍitvaṃ nāma tathāpi - sādhu bhoḥ, prīto 'smi bhavato
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587113 (0.053):
yadi deva prasannastvaṃ vārarhe 'smi ca yadyaham / / bhavatastadabhīpsāmi hetumastrāṇyaśeṣataḥ // BndP_2,25.36 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588445 (0.064):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
'nena ḍiṇḍitvena sarvathā viṭeṣv ādhirājyam arhasi ayam idānīm āśīrvādaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588447 (0.045):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047318 (0.048):
tṛṣṭo 'smi sarvathāhante bhaktyā tava jaganmaya /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587113 (0.054):
yadi deva prasannastvaṃ vārarhe 'smi ca yadyaham / / bhavatastadabhīpsāmi hetumastrāṇyaśeṣataḥ // BndP_2,25.36 //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595431 (0.055):
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas / tauṇḍikokir viṣṇunāgaḥ eṣa mām āhvayati viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ ayam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.060):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.064):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
kiṃ bravīṣi - avahito'smīti śrūyatām / 50 (a) prabhātam avagamya pṛṣṭham upagūhya suptasya te
(b) pragalbham adhiruhya pārśvam apavāsasaikoruṇā
(c) tathaiva hi kacagraheṇa parivartya vaktrāmbujaṃ / (d) pibatv atha ca pāyayatv adharam ātmanas tvāṃ priyā
[p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595350 (0.057):
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
sādhayāmas tāvat (parikramya) aye kā nu khalv eṣā svabhavanāvalokanam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591178 (0.024):
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
apsarā vimānam ivālaṃkaroti eṣā hi sā kāśīnāṃ vāramukhyā parākramikā nāma
sukhamatiḥ piñcholayā krīḍantī rūpalāvaṇyavibhramair locanam anugṛhṇāti
āścaryam / 51 (a) viracitakucabhārā hemavaikakṣyakeṇa
(b) sphuṭavivṛtanitambā vāsasārdhorukeṇa
(c) vicarati calayantī kāmināṃ cittam eṣā / (d) kisalayam iva lolā cañcalaṃ veśavallyāḥ
52 (a) gaṇḍāntāgalitaikakuṇḍalamaṇicchāyānuliptānanām
(b) anvabhyastatayā hikārapiśunaiḥ śvāsair avāktālubhiḥ / (c) piñcholām adhare niveśya madhurām āvādayantīm imāṃ
(d) maṇḍūkasvanaśaṅkito gṛhaśikhī paryeti vakrānanaḥ
kiṃ nu khalv asyā udavasitād indrasvāmino rahasyasacivo hiraṇyagarbhako
niṣpatyeta evābhivartate kim atrāścaryam indrasvāmī hiraṇyagarbhako veśa
iti saṃhitam idaṃ taptaṃ tapteneti eṣa mām añjalinopasarpati haṇḍe
hiraṇyagarbhaka, kim idaṃ veśadevāyatanam aparāntapiśācair vidhvaṃsayitum
iṣyate / [p.94] kiṃ bravīṣi - eṣa khalu svāmino 'smi videśarāgeṇaivaṃ dhuri
niyuktaḥ eṣā hi pūrvaṃ pañcasuvarṇaśatāni gaṇayati adhunā sahasreṇāpy
upanimantritāpi mātrāpi viniyujyamānā naiva śakyate tīrtham avatārayitum
tad arhasi tvam api tāvad enāṃ gamayitum iti atyārjavaḥ khalv asi na hi
śatasahasreṇāpi prāṇā labhyante kiṃ bravīṣi - kiṃ cāsyāḥ prāṇasaṃdehe
kāraṇam asmāsu paśyasīti āviṣkṛtaṃ hi tatrabhavatyā bhartṛsvāminaś
cāmaragrāhiṇyā kuṭaṅgadāsyā svāminaḥ saṃsargāt tathābhūtaṃ vyasanam
anubhūtam kiṃ bravīṣi - ālabhasva tāvad idaṃ me śarīram sat yam evedam iti
asatyena na svāminam evaṃ brūyāt kiṃ bravīṣi - cirābhyastam evedam
asmatsvāmipādānām iti ata eva na śakyam anyathā kārayitum na caitad evam.
paśyatu bhavān / 53 (a) kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993955 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ
(b) dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ dākṣiṇātyam / (c) veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993959 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993966 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ / dākṣiṇātyam / / MSS_9926A 2 veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ syāccedasya strīṣvārjavāt
(d) syāc ced asya strīṣv ārjavāt saṃnipātaḥ / [p.95] 54 (a) saṃcārayan kalabhakaṃ gajanartakaṃ vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993968 (0.0):
MSS_9926A 2 veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ syāccedasya strīṣvārjavāt
(b) veśyāṅgaṇeṣu bhagadatta ivendradattaḥ / (c) udvīkṣyate stananiviṣṭakarāmbujābhir
( d) vyāghro mṛgībhir iva vāravilāsinībhiḥ / api caiṣā bhartur no 'dhirājasya syālaṃ pāraśavaṃ kauśikaṃ siṃhavarmāṇaṃ
mitram apadiśantī sarvān kāminaḥ pratyākhyānena vrīḍayati kiṃ bravīṣi -
kiṃ ca tasyaiṣātikāmitayāvamanyata iti yuṣmaddeśaupayikam eva kila satatam
atisevanam kiṃ bravīṣi - deśaupayikam adeśaupayikam iti nāvagacchāmi
vispaṣṭam abhidhīyatām iti evam anugṛhītaḥ kathaṃ na kathayiṣyāmi śrūyatām
55 (a) śravaṇanikaṭajair nakhāvapātair / (b) vanagajadamya ivāṅkitaḥ pratodaiḥ
(c) vivṛtajaghanabhūṣaṇāṃ vivastrāṃ / (d) vṛṣa iva vatsatarīm ihopayāti
kiṃ bravīṣi - tena hy anenaivopāyanenainam upasthāsyāmīti / yady evam indrasvāmī vijñāpyaḥ
56 (a) daśanamaṇḍalacitrakakundarāṃ / (b) dayitamālyanivāsitamekhalām
[p.96] (c) tvadaparaṃ prati sā jaghanasthalīṃ / ( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590881 (0.024):
[p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate / sādhayāmas tāvat (parikramya) aye kā nu khalv eṣā svabhavanāvalokanam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590410 (0.026):
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat / (parikramya) katham idaṃ sarvaviṭair viditam tena hy alpapariśramo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589703 (0.033):
asmābhir avaśyaṃ nirvartayitavyaḥ viśeṣeṇa hi bhūyād veśe viṭasaṃnipātaḥ / (parikramya) aye ko nu khalv eṣa rohitakīyair mārdaṅgikaiḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.042):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
śaurpakārikāyā rāmadāsyā bhavanān niṣpatya ḍiṇḍigaṇaparivṛto veśam
āviṣkaroti (vilokya) etaj jaṅgamaṃ viṭatīrtham udīcyānāṃ bālhikānāṃ
kārūśamaladānāṃ ceśvaro mahāpratīhāro bhadrāyudha eṣaḥ
57 (a) viracitakuntalamauliḥ / śra vaṇārpitakāṣṭha vi pulasitakalaśaḥ
(b) janam ālapañ jakārair / unnāṭayatīva lāṭānām / kā ca tāvad asya lāṭeṣu sādhudṛṣṭir etāvat sarvo hi lāṭaḥ
58 (a) saṃveṣṭya dvāv uttarīyeṇa bāhū / (b) rajjvā madhyaṃ vāsasā saṃnibadhya
( c) pratyudgacchan saṃmukhīnaṃ śakāraiḥ / (d) pādāpātair aṃsakubjaḥ prayāti
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21749466 (5.960):
07,117.041b*0942_01 bhujayoktrāvabandhaiś ca śirobhyāṃ cāvaghātanaiḥ / 07,117.041b*0942_02 pādāvakarṣasaṃdānais tomarāṃkuśalāsanaiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766281 (5.960):
5.020.031c gokarṇīṃ hastikarṇīṃ ca lambakarṇīm akarṇikām / 5.020.032a hastipadya śvapadyau ca gopadīṃ pādacūlikām
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25997655 (0.055):
pādaśabdo vṛṣāditvād adyudāttaḥ / / aṃsauṣṭhaśabdau ca pratyayasya nittvāt /
[p.97] 59 (a) urasi kṛtakapotakaḥ karābhyāṃ / (b) vadati jajeti yakārahīnam uccaiḥ
(c) samayugalanibaddhamadhyadeśo / (d) vrajati ca paṅkam iva spṛśan karāgraiḥ
sarvathā nāsty apiśācam aiśvaryam athavāsyaivaikasya deśāntaravihāro
yuktaḥ kutaḥ / 60 (a) yenāparāntaśakamālavabhūpatīnāṃ
(b) kṛtvā śiraḥsu caraṇau caratā yatheṣṭam / (c) kāle 'bhyupetya jananīṃ jananīṃ ca gaṅgām
(d) āviṣkṛtā magadharājakulasya lakṣmīḥ / 61 (a) velānilair mṛdubhir ākulitālakāntā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128333 (0.021):
tatra mādhuryasya yathā / velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ /
(b) gāyanti yasya caritāny aparāntakāntāḥ / (c) utkaṇṭhitāḥ samavalambya latās tarūṇāṃ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128336 (0.028):
velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128344 (0.039):
velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ / / līlānatāḥ samavalambya latāstarūṇāṃ hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya //
(d) hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya / kiṃ tad gītam
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128347 (0.0):
līlānatāḥ samavalambya latāstarūṇāṃ hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya //
62 (a) u hi māṇuso tti bhaḍḍā- / uheṇa ṇavi kovi licchai āuhe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782460 (0.0):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ / paḍiggahiduṃ paḍihāraṃ uvaṭṭhido (BhSv_6.14:3)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136015 (0.0):
piṭṭhadoṇupiṭṭhaṃ śamale āhiṇḍidavvaṃ tti / tā taśśa aṇumaggagāmiṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147390 (0.0):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777107 (5.960):
idāṇiṃ pāsādesu vasīadi andeuradigghiāsu hṇāīadi pakidimaurasuumārāṇi / modaakhajjaāṇi khajjīanti tti aṇaccharasaṃvāso uttarakuruvāso mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141554 (5.960):
vaaṇādo rasidaṃ / hasidaṃ a dhaṇaṃjaeṇa siṃhaṇādaṃ viṇādidaṃ viodaleṇa / dukkalaṃ dukkalaṃ tti ākkandidaṃ kurubaleṇa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101394 (5.960):
aa eārisaṃ rāaulamahūsavaṃ ujjhia hiḍiṃbālaagaṃḍaselesu kiṃ tti mattaaṃ / tāḍissai maṃdabhāiṇī ?
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147567 (0.006):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139695 (0.009):
haṃho jāṇaha tumhe kassiṃ uddese kuruṇāho vaṭṭai tti /*dṛṣṭvā**
(b) ṇa soṇṇāri tassa kammasiddhiṃ / viḍā hi khalu bhuñjanti sokarasiddhiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.019):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758100 (0.019):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143755 (0.045):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
[p.98] (parikramya) eṣa khalu pradyumnadevāyatanasya vaijayantīm
abhilikhati etaḍ ḍiṇḍitvaṃ nāma bhoḥ ḍiṇḍino hi nāmaite nātiviprakṛṣṭā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628990 (0.027):
368.033. ayaṃ bho puṣkarasāriṃstilakādhyāyo nāmādhyāyaḥ// / 369.001. <369>atha khalu bhoḥ puṣkarasārin nakṣatrajanmaguṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21637010 (0.027):
410.019. aya bhoḥ puṣkarasārin dvādaśarāśiko nāmādhyāyaḥ// / 410.020. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyālakṣaṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641418 (0.027):
u3.34/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāya^nāma^adhyāyaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643569 (0.027):
u6.11/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin māsa^parīkṣā^nāma^adhyāyaḥ/(p.166) / u6.12/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ^nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643892 (0.027):
u7.18/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u7.19/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin śivā^rutaṃ nāma^adhyāyaṃvyākhyāsyāmi/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646061 (0.027):
u10.54/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasa^rutaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u10.55/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646487 (0.027):
u11.28/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u11.29/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśikaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647165 (0.027):
u12.45/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśiko nāma^adhyāyaḥ/ / u12.46/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647920 (0.027):
u13.50/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u13.51/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vastra^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi/ tac
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636081 (0.027):
405.019. subhikṣaṃ ca bhavettatra phalānāmuditaṃ bhavet//838// / 405.020. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasarutaṃ nāmādhyāyaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636439 (0.027):
407.015. tāsu tāsu dhruvaṃ kuryātprājño hyevaṃ vicakṣaṇaḥ//865// / 407.016. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāralakṣaṇaṃ nāmādhyāyaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623154 (0.040):
341.015. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārinnakṣatranirdeśo nāmādhyāyaḥ// / 341.016. atha khalu bhoḥ puṣkarasārinn aṣṭāviṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628149 (0.040):
364.004. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin bhūmikampanirdeśo nāmādhyāyaḥ// / 364.005. atha bhoḥ puṣkarasārinn abhiṣāmaṣṭāviṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623289 (0.045):
341.030. paṭha bhostriśaṅko ṛtuvaṣa nāmādhyāyam/ / 341.030. tadahaṃ vakṣye śrūyatām/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632031 (0.045):
p.68.2/.paṭha bhos triśaṅko ṛtuvarṣaṃ nāma^adhyāyaṃ/ tad ahaṃ vakṣye
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640884 (0.047):
u2.32cd/.etad dhi loka^prajñānaṃ loko yatra samāśritaḥ//iti pinyādhyāyāḥ// / u2.33/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāyaṃ nāma^adhyāyaṃ
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.031):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548439 (0.031):
kāmāya' ityādivākyasaṃdarbhamuvāca / / ātmaipādhikaṃ hi priyatvameṣāṃ na tu sākṣāt priyāṇyetāni /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5872890 (0.038):
'catuḥkośāntaratve tu na sarvāntaratocyate / / priyādibhāgī śarīro jīvo na brahma yujyate //
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25521129 (0.038):
'catu ṛkośāntaratve tu na sarvāntaratocyate / / priyādibhāgī śarīro jīvo na brahma yujyate //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070295 (0.039):
te duḥkhamuccāvacamāvahanti ye prasmaranti priyasaṅgamānām / / atra-āvahatiḥ karotyartho dhāraṇārthe prayuktaḥ ,
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072536 (0.039):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam / 6.101.017a na ca paśyāmi tat saumya pṛthivyām api vānara
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814808 (0.040):
śyonākaḥ śukanāsaś ca kaṭvaṅgo 'tha kaṭaṃbharaḥ / / mayūrajaṅgho 'ralukaḥ priyajīvaḥ kuṭannaṭaḥ // Rajni_9.26
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507297 (0.048):
pramāṇasya tattvaviṣayatvāt/ na khalu bhoḥ parīkṣamāṇena dṛṣṭānumitā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446622 (0.057):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | / [bhoḥ | yadi tāvad bandhanaṃ sukha-nibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205372 (0.057):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ / | yadi tāvad bandhanaṃ sukhanibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt tvaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447985 (0.061):
uṣṭro bhaviṣyati iti vicintya kravyamukham āha bhoḥ kravyamukha ! / kṣudhālur bhavān | tad yāvad asau svāmī nāgacchati, tāvat tvam asyoṣṭrasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542175 (0.061):
asmin rohitake mahānagare magho nāma sārthavāhaḥ prarivasati? sa evamāha / asti bhoḥ puruṣa/ / 068.019. kiṃ tarhi mahāvyādhinā grastaḥ/
63 (a) ālekhyam ātmalipibhir gamayanti nāśaṃ / (b) saudheṣu kūrcakamaṣīmalam arpayanti
(c) ādāya tīkṣṇataradhāram ayovikāraṃ / ( d) prāsādabhūmiṣu ghuṇakriyayā caranti
kiṃ ca tāvad ayaṃ likhati (vilokya) nirapekṣa iti / sthāne khalv asyedaṃ nāma suṣṭhu khalv idam ucyate - arthaṃ nāma
śīlasyopaharatīti tathā hy eṣa dhāntras tāṃ naḥ priyasakhīm anapekṣayā
veśatāpasīvratena karśayati sā hi tapasvinī / 64 (a) netrāmbu pakṣmabhir arālaghanāsitāgrair
(b) netrāmbudhautavalayena kareṇa vaktram
(c) śokaṃ guruṃ ca hṛdayena samaṃ bibharti / (d) trīṇi tridhā trivalijihmitaromarājiḥ
tad upālapsye tāvad en am bho bhagavan nirapekṣa, karuṇātmakasya bhavato
maitrīm ādāya vartamānasya tvayi muditāyāṃ yoṣiti yuktam upekṣāvihāritvam
kiṃ bravīṣi - gṛhīto vañcitakasyārthaḥ spṛṣṭo 'smy upāsakatvena īdṛśaḥ
saṃsāradharma / [p.99] ity uktaṃ tathāgateneti mā tāvad bhoḥ tasyām eva bhagavatas
tathāgatasya vacanaṃ pramāṇaṃ nānyatra kiṃ bravīṣi - kutra vā kadā vā mama
tathāgatasya vacanam apramāṇam iti iyaṃ pratijñā kiṃ bravīṣi - kutaḥ
saṃdeha iti bhadramukha śrūyatām / 65 (a) śramaniḥsṛtajihvam unmukhaṃ
(b) hṛdi niḥsaṅganikhātasāyakam / (c) samavekṣya mṛgaṃtathāgataṃ
(d) smarasi tvaṃ na mṛgaṃ tathāgatam / eṣa prahasitaḥ kiṃ bravīṣi - na khalu tathāgataśāsanaṃ śaṅkitavyam anyad
dhi śāstram, anyā puruṣaprakṛtir, na vayaṃ vītarāgā iti yady evam arhati
bhavāṃs tatrabhavatīṃ rādhikāṃ tathābhūtāṃ śokasāgarād uddhartum kiṃ
bravīṣi - yad ājñāpayati vayasyo 'yam añjaliḥ sādhu mucyeyam iti sarvathā
durlabhas te mokṣaḥ, kiṃ tv iyam āśīḥ pratigṛhyatām / 66 (a) viproṣyāgata utsukām avanatām utsaṅgam āropaya
(b) skandhe vaktram upopadhāya rudatīṃ bhūyaḥ samāśvāsaya / (c) ābaddhāṃ mahiṣīviṣāṇaviṣamām unmucya veṇīṃ tato
( d) lambaṃ locanatoyaśauṇḍam alakaṃ chindhi priyāyāḥ svayam
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591710 (0.041):
rājavīthyāṃ lāvaṇikāpaṇeṣu mṛgyatāṃ gaṇikā eṣa praharṣāt praṇipatya gataḥ / ito vayam (parikramya) kva nu khalv idānīṃ dāśerakadarśanāvadhūtaṃ cakṣuḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592586 (0.051):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam / aparaḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592300 (0.064):
eṣā prahasyotthitā yāsyāmīti bhavatv alam añjalinā ito vayam (parikramya) / kiṃ nu khalv imāny uddaṇḍapuṇḍarīkavanaṣaṇḍaśobhānukārīṇy
evābhivartate / [p.100] 67 (a) duścīvarāvayavasaṃvṛtaguhyadeśo
(b) bastānanaḥ kapilaromaśapīvarāṃsaḥ
(c) āyāti mūlakam adan kapipiṅgalākṣo
( d) dāśerako yadi na nūnam ayaṃ piśācaḥ / bhavatu, dṛṣṭam eṣa khalu bhrātur athavā vayasyasya tatrabhavato
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592743 (0.059):
veśanalinyā marupiśācaḥ / bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
dāśerakādhipater apatyaratnasya guptakulasyāvāse dṛṣṭapūrvaḥ tat kim
asyeha prayojanam eṣa māṃ kṛtāñjalir upasarpati kiṃ bravīṣi - guptakuleṇa
pekkhasi ovārida v(p)aṇap(v)añcadiccu gaṇikā (kāvi?) kidepsayadi tahṇā,
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146481 (0.060):
taṇṇatthi kiṃpi paiṇo pakappiaṃ jaṃ ṇa ṇiai gharaṇīe / / aṇavaraagaaṇasīlassa kālapahiassa pāhijjaṃ // VjivC_3.99 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8379568 (0.060):
ṇihuaramaṇabhmi loaṇa- 328 / ṇollei aṇollamaṇā 18
ṇaṃ poravīthīe aṣeṣāayitaṃ puṃṇi (puṇṇi) kāvi gaṇikā ṇa dīṣai tahammi
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905768 (0.0):
4 /// + ṇam pucchatha _ suṇiya yadi kuppita .. /// / B1 /// .. .. gilāyamānaṃ _ ājīvikasamaṇaṃ ///
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217339 (0.0):
hariharapidāmahāṇaṃ pi gavvido jo ṇa jāṇai ṇamiduṃ / / so seharao calaṇesu tujja ṇomālie padai // Nā_3.3 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946847 (0.0):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400373 (0.002):
8. kurvataḥ pārpa / 9. yanniṣiddhate / 10. mevemiti / 11. ^ṇamuparsadarataṃ 39
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159893 (0.006):
taraṃga-lehā jā khu sevāla-ballī ṇibaddha-pāaṃ ṇaṃ haṃsiaṃ moābedi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212026 (0.006):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
taṣṣa adīye (ādīye), teṇayyuṃ samaṃ khelanto ṇiyyudiṣṣaye, ambā hi me
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118094 (0.0):
yatrānyonyānurūpapadārthasaṃghaṭanā kriyate sa samālaṅkāraḥ / yathā / vijjāo sakalāo lacchīe samaṃ paāvaruddaṃmi /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5582585 (0.000):
KAZ03.5.21/ samniviṣṭa.samam asamniviṣṭebhyo naiveśanikaṃ dadyuḥ,
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147076 (0.003):
paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615874 (0.004):
sanmātuliṅgasya dalaṃ tv agelāṃ saraṃgapippalyī sasamaṃ (?) sitayā sametam
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131558 (0.005):
{Pkt_15}suṇādu kumālo / ajja khu devī ambāsahidā subhaddappamuheṇa / sabattivaggeṇa parivudā ajjāe gandhālīe pādavandaṇaṃ kāduṃ gadā āsī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961619 (0.007):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762334 (0.007):
nabhaḥśrīśca nabhasyaśrīḥ svarasvārasvamālinī // BndP_3,32.28 // / ambā dulā niraliścābhrayantī meghayantrikā /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27927836 (0.007):
[ā]hiṃkāra-[a2]stanita-[a3]kūjita-[a4]rudita-[a5]sūtkṛta-[a6]dūtkṛta-[a7]phūtkṛtāni. / 2.7.7 ambārthāḥ śabdā vāraṇārthā mokṣaṇārthāś cālam-arthās te te [a8]
ṣāvitā tuyyaṃ atthakeṇa dāṇi gaṇikā kāmuppūlida aṣṣeṇa kulonthiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131558 (0.005):
{Pkt_15}suṇādu kumālo / ajja khu devī ambāsahidā subhaddappamuheṇa / sabattivaggeṇa parivudā ajjāe gandhālīe pādavandaṇaṃ kāduṃ gadā āsī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961619 (0.007):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762334 (0.007):
nabhaḥśrīśca nabhasyaśrīḥ svarasvārasvamālinī // BndP_3,32.28 // / ambā dulā niraliścābhrayantī meghayantrikā /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27927836 (0.007):
[ā]hiṃkāra-[a2]stanita-[a3]kūjita-[a4]rudita-[a5]sūtkṛta-[a6]dūtkṛta-[a7]phūtkṛtāni. / 2.7.7 ambārthāḥ śabdā vāraṇārthā mokṣaṇārthāś cālam-arthās te te [a8]
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001898 (0.016):
kauśika prajñāpāramitāyāmudgṛhītāyāṃ dhāritāyāṃ vācitāyāṃ paryavāptāyāṃ / pravartitāyāṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851076 (0.016):
2 /// disiṭṭhaniṭṭhānaṃ sottiyakulasabhāvasa + + + + + + /// + + + + .. +
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905854 (0.016):
+ r. sekajanitā _ duguṇabubhukkhā + + + + + + + + + /// / 2 /// disiṭṭhaniṭṭhānaṃ sottiyakulasabhāvasa + + + + + + /// + + + + .. +
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100291 (0.017):
kāaikulappasavāṇaṃ khamaṃ, jaṃ kuladevadāe saaṃbhūdevassa / ppasattivisesāṇaṃ juttaṃ, taṃ khu kiaṃ juvarāeṇa /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619834 (0.018):
vivardhayāmi nimittīkaromi koṭīkaromi viśodhayāmi vimalīkaromi uttāpayāmi / prabhāsvarīkaromi vipulīkaromi / so 'haṃ kulaputra bodhisattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602667 (0.019):
vistīrṇataraśca apramāṇataraśca gambhīrataraśca vicitrataraśca / tasya / mama kulaputra evaṃ yoniśaścintāmanasikāraprayuktasya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776052 (0.020):
bhairuṇḍe vahnivāsini mahāvajreśvari vidyeśvari paraśivadūti tvarite / kulasuṃdari nitye nīlapatāke vijaye sarvamaṅgale jvālāmālini citre
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781712 (0.039):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā
theṇe(a)va kāmā ṇa yaṣṣe (aṃṣe), jai gacchāmi
[p.101] viṣikkha(h?)e daṇḍituṃ homi diṣuvaśoviṣu eka evaṃ ti. aho
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072479 (0.057):
ṇāariāṇaṃ paiṇo haremi jā homi sā homi // 101 //
deśaveṣabhāṣādākṣiṇyasampadupeto guptakulasya yuvarājasya madanadūtaḥ.
veśa eva vartamāno veśam āpaṇābhidhānena pṛcchati tan na śakyam īdṛśaṃ
ratnam avabodhya vināśayitum īdṛśa evāstu evaṃ tāvad enaṃ vakṣye bhadra,
rājavīthyāṃ lāvaṇikāpaṇeṣu mṛgyatāṃ gaṇikā eṣa praharṣāt praṇipatya gataḥ
ito vayam (parikramya) kva nu khalv idānīṃ dāśerakadarśanāvadhūtaṃ cakṣuḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591560 (0.041):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
prakṣālayeyam (vilokya) bhavatu, dṛṣṭam etad dhi tad asmākaṃ
pūrvapraṇayinyāḥ śūrasenasundaryā niveśanam katham apāvṛtapakṣadvāram eva
yāvad etat praviśāmi (praviṣṭakena) kva nu khalv imaṃ pādapracāraśramam
apanayeyam bhavatu, dṛṣṭam iyaṃ khalu priyaṅguvīthikā priyevotsaṅgena
śilātalena mām upanimantrayate yāvad atropaviśāmi (vilokya) kim
ihābhilikhitam (vācayati) / 68 (a) sakhi prathamasaṃgame na kalahāspadaṃ vidyate
(b) na cāsya vimanaskatām aśṛṇavaṃ na vākalyatām / (c) yuvānam abhisṛtya taṃ ciramanorathaprārthitaṃ
( d) kim asy amṛditā ṅgarāgaracanā tathaivāgatā iti
(vicintya) kasyāścit khalv iyaṃ kenāpi pratyākhyātapraṇayāyā / daurbhāgyaghoṣaṇā ghuṣyate tat kaṃ nu khalu pṛccheyam
[p.102] (karṇaṃ dattvā) aye iyaṃ caraṇābharaṇaśabdasūcitā
śūrasenasundarīta evābhivartate yaiṣā / 69 (a) ālambyaikena kāntaṃ kisalayamṛdunā pāṇinā chattradaṇḍaṃ
(b) saṃgṛhyaikena nīvīṃ calamaṇiraśanāṃ bhraśyamānāṃśukāntā
(c) āyāty abhyutsmayantījvalitataravapur bhūṣaṇānāṃ prabhābhiḥ
(d) sajyotiṣkā sacandrā savihagavirutā śarvarīdevateva
bho yat satyam abhyutthāpayatīva mām apy asyās tejasvitā eṣā māṃ
kapotakenopasarpati alam asmān upacāreṇa pratyādeṣṭum kim āha bhavatī -
cirād api tāvat svāminām upagatānām upacāreṇa tāvad ayaṃ jana ātmānam
anugṛhṇīyād iti alam alam atyupālambhena idam ucitam utsaṅgāsanam
anugṛhyatām eṣā me śirasā pratigṛhītam ity uktvā śilātalārdhaṃ
śroṇībimbenākṣipantīvopaviśati aye na khalv atropaveṣṭavyam kim āha
bhavatī - kimartham iti nanv idaṃ kasyāpi caritaṃ kenāpi / pratyākhyātapraṇayāyāḥ ślokasaṃjñakam ayaśo 'smābhir dṛṣṭam kathaṃ
hastābhyāṃ pramārṣṭi cori na śakyam idaṃ pramārṣṭum idaṃ hi me hṛdi
likhitam eṣā kiṃ vārayati kim āha bhavatī - jānīta evāsmatsvāmī
yathāsmatsakhyāḥ kusumāvatikāyāḥ priyavayasyaṃ citrācāryaṃ śivasvāminaṃ
[p.103] mahān madanonmāda iti suṣṭhu jānīmaḥ kiṃ ca tatrabhavatyā
kusumāvatikayā tatrabhavān abhigamanenānugṛhītaḥ kim āha bhavatī - / madanaviklavasya strīhṛdayasyāyaṃ svabhāvaḥ kṛtam anayā strīcāpalyam iti
citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām bhavati, visrambhaḥ pṛcchati
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590775 (0.0):
bhoḥ, citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām
na pararahasyakutūhalatā tat katham anayoś cirābhilaṣitasamāgamotsavo
nirvṛtto 'bhūt kim āha bhavatī - śrūyatām iti avahito 'smi kim āha bhavatī
- tasyāṃ kila vāruṇīmadalakṣyeṇa tatrabhavatānugṛhītāyāṃ tatrabhavato
vayasyasya / 70 (a) gataḥ pūrvo yāmaḥ śrutivirasayā mallakathayā
(b) dvitīyo vikṣiptaḥ palalaguḍabāhyavyatikaraiḥ
(c) tṛtīyo gātrāṇām upacayakathābhir vigalitas / (d) tatas tan nirvṛttaṃ kathayitum alaṃ tvayy api yadi iti
sundari, kutas tvayaitad upalabdham kim āha bhavatī - tasyaiva sakhyur
udavasitād āgatāt pratihārapadmapālād upalabdhavṛttāntayā mayaiṣa ślokaḥ
sukhaprāśnikahastenānupreṣitaḥ tataḥ sā tenaiva paricārakeṇa saha mām
upasthitā lajjāvilakṣam upahasantīva / [p.104] mām uktavatī na ca rahasyānākhyānena bhavatīm avakṣeptum arhāmi
śrūyatām idam apūrvam iti tato 'nayā yathāvṛttaṃ sarvaṃ mahyam ākhyātam
tena hi tvam apy anena śrotrāmṛtena saṃvibhaktum arhasīti eṣā satalaghātaṃ
prahasya kathayati sundari, kiṃ bravīṣi - śrūyatām idānīṃ yan mama
priyasakhyā kathitam sā hi mām uktavatī: priyasakhi, sa hi mayā
71 (a) āliṅgito 'pi bahudhā paricumbito 'pi / (b) śroṇyarpito 'pi karajair upacodito 'pi
(c) khinnāsmi dārv iva yadā na sa mām upaiti
(d) śayyāṅgam ekam upagūhya tato 'smi suptā iti
tato mayoktā: kṛcchraṃ batānubhūtavaty asi kim etan nāvagacchāmīti tato
niḥśvasya mām uktavatī / 72 (a) yadā sarvopāyaiś caṭubhir upayāto 'pi sa mayā
(b) na yatnaṃ kurvāṇo mayi manasijecchām alabhata
(c) tatas tasmin sarvapratihatavidhānāsmi sahasā
(d) svadaurbhāgyaṃ matvā stanataṭavikampaṃ praruditā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270505 (0.039):
hāroyamityatra stanasaṅgihāraluṭhanena stanasaṅgikāmukaluṭhanasya
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187654 (0.055):
tayā pakṣmaprāntavrajapuṭaniruddhena sahasā / prasādo bāṣpena stanataṭaviśīrṇena kathitaḥ ||21||(25)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831357 (0.059):
MSS_1702 1 anghrīnīranghrapīnastanataṭaluṭhanāyāsamandapracārāś
tataḥ sa māṃ rudatīm utsaṅgam āropya muhur muhur vyarthaiś
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896761 (0.049):
cāhaṃ prathamaṃ dharma deśayiṣyam, na ca māṃ sa vyaheṭhayiṣyat // / punarapi bhikṣavastathāgatasyaitadabhūt ko 'nyaḥ sattvaḥ śuddhaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8943167 (0.049):
ahaṃ tu śaraṇaṃ yātā taṃ devaṃ bhayavihvalā / / stutavatyatha saṃstutyā tato māṃ giriśo 'bravīt // MatsP_154.283 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083330 (0.054):
amūrapsvāhutīrahauṣīrghṛtaṃ dadhi mastvāmikṣāṃ tato māmajījanathāḥ / sāśīrasmi / tām mā yajñe 'vakalpaya yajñe cedvai māvakalpayiṣyasi bahuḥ prajayā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17910109 (0.059):
paśyaihi vatsa māmevaṃ mātaraṃ dāsyatāṃ gatām / / māṃ mā sprārkṣo rājaputra ! aspṛśyāhaṃ tavādhunā // MarkP_8.60 //
cumbanapariṣvaṅgair āśvāsayan nāma dṛḍham ātmānam āyāsitavān uktaṃ ca mayā
kiṃ te pāṇibhyāṃ spṛṣṭayeti tato / [p.105] vrīḍārjitasādhvasasvedavepathuḥ śuṣyateva mukhena
nātipragalbhākṣaram uktavān / 73 (a) na ninditum anindite subhagatāṃ nijām arhasi
(b) cyutaṃ hi mama cakṣur etad abhito nidhiṃ paśyataḥ
(c) vadhāya kila medaso yad apibaṃ purā gulguluṃ
(d) tad etad upahanti me vyatikarāmṛtaṃ tvadgatam iti
tato mayā cintitam / 74 (a) medaḥkṣayāya pīto
yadi gulgulur indriyakṣayaṃ kurute / (b) dhūpārtho 'pi na kāryo
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10227655 (0.062):
52.111ab/ chatra^srag^ambara^yutaḥ kṛta^dhūpa^vilepanaḥ samutthāpyaḥ/ / 52.111cd/ stambhas tatha^eva kāryo dvāra^ucchrāyaḥ prayatnena//
gulgulunā kāmayānena iti / evam āvayoś ciraprārthitam apārthakaṃ samāgamanaṃ prāptakālam icchatoḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3240419 (0.050):
tasmāt pratijñādivyavahārāya grāhyagrāhakabhedo 'ṅgīkārya ityarthaḥ / / jñānārthayobhede yuktayantaramastītyāha kiñcānyaditi /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433344 (0.056):
karaṭaka āha āvāṃ tāvad apradhānau tat kim āvayor anena vyāpareṇa | / uktaṃ ca / apṛṣṭo 'trāpradhāno yo brūte rājñaḥ puraḥ kudhīḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758997 (0.063):
darśanā1nubhavena yathe9daṃ cakṣuś caritā1rthaṃ / bhavet tathā anugrahaḥ kāryaḥ ' iti | / bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartum upanyastam - ' asti
75 (a) rajanīvyapayānasūcako / (b) nṛpater dundubhipāripārśvikaḥ
(c) apaṭhat stutimaṅgalāny alaṃ / (d) sakhi ghaṇṭām abhihatya ghāṇṭikaḥ
tatas tenaiva dakṣiṇeneva suhṛdā tasmāt saṃkaṭāt parimocitā kāminā
savrīḍaṃ muhūrtam anugamya preṣitā svagṛham āgatā
[p.106] ca tvayā ca sukhaprāśnikābhidhānenopahasitāsmi tad etat te
sarvam aśeṣataḥ kathitam aham idānīṃ mithyāprajāgaraṃ
divāsvapnenāpaneṣyāmīty uktvā mayānujñātā gatā tadanantarāgatena svāmināpy
etac chrutam iti tena hy anenaiva parihāsaplavena tatrabhavataḥ / śivadattasya putraṃ śivasvāminaṃ puruṣadambhagambhīrakīrtisāgaram
avagāhiṣye paśyatu bhavatī / 76 (a) yo gulguluṃ pibati medasi saṃpravṛddhe
(b) tasya kṣayaṃ vrajati caṇḍy acireṇa medaḥ / (c) strīṇāṃ bhavaty atha sa yauvanaśālinīnām
(d) ālekhyayakṣa iva darśanamātraramyaḥ / eṣā prahasyotthitā yāsyāmīti bhavatv alam añjalinā ito vayam (parikramya)
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591560 (0.064):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
kiṃ nu khalv imāny uddaṇḍapuṇḍarīkavanaṣaṇḍaśobhānukārīṇy
udgrīvavadanapuṇḍarīkāṇi vismayavitatākṣimālāśabalāny urasi
nihitakarapallavāny anyonyasaṃjñāparivartakāni
nivṛttakandukapiñcholākṛtakaputrakaduhitṛkākrīḍanakāni veśarathyāyāṃ
pratibhavanacchāyāsu veśakanyakāvṛndakāny avalokayanti aye kiṃ nu khalv
[p.107] 77 (a) arañjaram idaṃ luṭhaty atha dṛtiḥ samākṛṣyate / (b) kabandham idam utthitaṃ vrajati kiṃ kusūladvayam
(c) bhavet kim idam adbhutaṃ bhavatu sāṃprataṃ lakṣitaṃ / (d) tad etad upaguptasaṃjñam udaraṃ samutsarpati
bhoḥ suṣṭhu khalv idam ucyate dhūrtapariṣatsu
78 (a) karabhogair guptagalo / harikṛṣṇaḥ kṛṣṇa eva vanamahiṣaḥ
(b) gomahiṣo haribhūtir / dṛtir upagupto 'nilādhmātaḥ iti
kathaṃ ca tāvad imaṃ sā tapasvinī gaṅgāyamunayoś cāmaragrāhiṇī
pustakavācikā madayantī priyavayasyaṃ nas tatrabhavantaṃ traividyavṛddhaṃ
pustakavācakam utsṛjyopaguptam anuraktā tathā cāsya komalābhyāṃ bhujābhyāṃ
pariṣvajyate athavā na tasyāḥ pariṣvaṅgena prayojanaṃ sā hi tapasvinī
nivṛttakāmatantrā rajo 'parodhāt kevalaṃ kuṭumbatantrārthaṃ śabdakāmam
anuvartate gamyaś cāyam asyāḥ apumāñ śabdakāma iti / [p.108] dāttakīyāḥ (vilokya) kiṃ ca tāvad ayam āvigna iva ā jñātam tasyā
eva mātrā paṇārtham adhikaraṇāyākṛṣyata iti veśe mayopalabdham tataḥ
śvaśrvā saha kṛtavivādenānena bhavitavyam mahad idaṃ parihāsavastu na
śakyam asyātikramaṇād ātmānaṃ vañcayitum yāvad en am upasarpāmi (upetya)
haṇḍe veśavīthīyakṣa, kuto bhavān eṣa pādacārakhedāt
kākocchvāsaśramaviṣamitākṣaram ayam añjalir ity uktvā sthitaḥ svasti
bhavate kiṃ bravīṣi - eṣa khalu tayā vṛddhapuṃścalyā saha vivādārthaṃ
gatvā kumārāmātyādhikaraṇād āgacchāmīti kathaṃ bhavantaṃ jayena
vardhayāmaḥ utāhosvid daṇḍasāhāyyena saṃbhāvayāmaḥ kim āha bhavān - kuto
jayadaṇḍābhyāṃ saha saṃyogaḥ kevalaṃ kleśo 'nubhūyata iti kasmāt kiṃ
bravīṣi - / 79 (a) pradhyāti viṣṇudāso / bhrātrā kila tarjito 'smi koṅkena
(b) drāk tenābhihato 'haṃ / krośati viṣṇuḥ svapiti cātra
80 (a) mṛgayante tadadhikṛtā / mṛgayante pustapālakāyasthāḥ
(b) kāṣṭhakamahattarair api / [p.109] vidhṛto 'smi ciraṃ mṛgayamānaiḥ
api ca tato mayāvadhṛtam / 81 (a) gaṇikāyāḥ kāyasthān / kāyasthebhyaś ca vimṛśato gaṇikāḥ
(b) gaṇikāyai dātavyaṃ / ratir api tāvad bhavaty asyām iti / diṣṭyā kāyasthavāgurātītaṃ bhavantam akṣataṃ paśyāmi sarvathā pratibuddho
'si idānīm iyam āśīḥ / 82 (a) kalamadhuraraktakaṇṭhī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972418 (0.0):
MSS_8980A 1 kalamadhuraraktakaṇṭhī śayane madirālasā samadanā ca /
śayane madirālasā samadanā ca / (b) vaktrāparavaktrābhyām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972427 (0.0):
MSS_8980A 1 kalamadhuraraktakaṇṭhī śayane madirālasā samadanā ca /
upatiṣṭhatu vāramukhyā tvām / eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972428 (0.0):
MSS_8980A 2 vaktrāparavaktrābhyām upatiṣṭhatu vāramukhyā tvām //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591557 (0.051):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593130 (0.055):
[p.116] gantāsi svāminīm asyāḥ eṣa prahasya prasthitaḥ ito vayaṃ / sādhayāmaḥ (parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ siṃhalikāyā mayūrasenāyā gṛhān
aparaḥ / 83 (a) srasteṣv aṅgeṣv āḍhakāṃl lāṭabhaktyā
(b) dattvā citrān ko 'yam āyāti mattaḥ / (c) vibhrāntākṣo gaṇḍavichinnahāso
(d) veśasvargaṃ kiṃkṛte 'yaṃ praviṣṭaḥ / bhavatu vijñātam / 84 (a) śarkarapālasya gṛhe
jātaḥ kīreṇa carmakāreṇa / (b) eṣa khalu koṅkaceṭyāṃ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23729732 (0.046):
na jñāyate gṛhe kena jātastviti sa gūñakaḥ / / bāhmataḥ svayamānītaḥ so 'paviddhaḥ prakīrtitaḥ // VamP_35.42 //
[p.110] piśācikāyāṃ tṛṇapiśācaḥ / 85 (a) śarkarapālaṃ pitaraṃ / vyapadiśati bhrātaraṃ ca nirapekṣam
(b) prāyeṇa dauṣkuleyāḥ / sahaiva dambhena jāyante / (parikramya) bhoḥ kiṃ nu khalu pṛccheyam kim asya veśapraveśe prayojanam
iti aye ayaṃ jaradviṭo bhaṭṭiravidatta ita evābhivartate yāvad enaṃ
pṛcchāmi aṃgho bhaṭṭiravidatta, kaccij jānīte bhavān asya puruṣavetālasya
veśapraveśaprayojanam kiṃ bravīṣi - bhavān eva jānīta iti tad gacchatu
bhavān (parikramya) kva nu khalv idaṃ puruṣakāntārāvagāhanaśrāntaṃ mano
vinodayeyam bhavatu, dṛṣṭam / 86 (a) idam aparaṃ priyasuhṛdaḥ
suhṛdbhayād arpitārgalaṃ bhavanam / (b) veśyāsuratavimardeṣv
akṛtavirāmasya rāmasya / [p.111] tat kathaṃ praviśāmi (karṇaṃ dattvā)
87 (a) yathā kāñcīśabdaś carati vikalo nūpuraravair
yathā muṣṭyāghātaḥ patati valayodghātapiśunaḥ
(b) yathā niḥśūtkāraṃ śvasitam api cāntargṛhagataṃ / dhruvaṃ rāmā rāmaṃ yuvativiparītaṃ ramayati
tad alam iha praviṣṭakena kaḥ suratarathākṣabhaṅgaṃ kariṣyati ito vayam
(parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ / 88 (a) dagdhaḥ śālmalivṛkṣaḥ / katipayaviṭapāgraśeṣatanuśākhaḥ
(b) kṛṣṇaḥ kṛśo viṭabako / veśanalinyā marupiśācaḥ
bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591584 (0.059):
(c) āyāti mūlakam adan kapipiṅgalākṣo / ( d) dāśerako yadi na nūnam ayaṃ piśācaḥ / bhavatu, dṛṣṭam eṣa khalu bhrātur athavā vayasyasya tatrabhavato
prayojanam katham eṣa māṃ dṛṣṭvaivottarīyāvakuṇṭhanena mukham apavārya
kāmadevāyatanam apasavyaṃ kṛtvā prasthitaḥ bho yadā tāvad adya tṛtīye
'hani bahiḥśivike kuṭaṅkāgāraniketanābhiḥ patākāveśyābhiḥ saṃprayukto
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9663660 (0.056):
5.3.19/.pratigṛhya^evaṃ nāyakā^abhiyogān punar dvitīye +ahani / saṃvāhanāya^upagacchati/ / 5.3.20/.na^atyarthaṃ saṃsṛjyate/ na ca pariharati/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571773 (0.063):
navame vaiśyajātīnāṃ śūdrāṇāṃ daśamātparam // / caturthe 'hani viprebyo deyamanna hi bāndhavaiḥ /
mlecchāśvabandhakair vyavahārārthaṃ śrāvaṇikair adhikaraṇam
[p.112] upanīyamānaḥ skandakīrtinā baladarśakena svāmino me viṣṇoḥ
syālīpatir iti kṛtvā kṛcchrāt pramocita iti vayasyaviṣṇunā me kathitam tat
kim ayam idānīm asmād veśasaṃsargād vrīḍita ivātmānaṃ pariharati
(vicintya) pārthivakumārasaṃnikarṣa enam anayā pravṛttyā vrīḍayati
āścaryam guṇavān khalu guṇavatāṃ saṃnikarṣaḥ yad ayam api nāmaivaṃ
guṇābhimukhaḥ tan na śakyam enam apratyabhijñānena sakāmaṃ kartum yāvad
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19974871 (0.026):
04,038.003c mama vā bāhuvikṣepaṃ śatrūn iha vijeṣyataḥ / 04,038.003d*0690_001 naibhiḥ kāmam ahaṃ kartuṃ karma vaijayikaṃ tv iha
aham apy āyatanaṃ pradakṣiṇīkurvan nāma saṃmukhīnam enaṃ
parihāsāvaskandena hanmi (parikramya) eṣa māṃ pratimukham evāvalokya
prahasitaḥ haṇḍe sūryanāga, kim ayaṃ veśanavāvatāro 'ndhakāranṛttam iva
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413849 (0.027):
upadeśo 'pi karmaiva / tvaṃ ca kevalaṃ niṣkriyātmavit kriyā14 nāstīti / bravīṣi / na ca15 tathā vartase / bhikṣāṭanādi vyāpāraṃ16 karoṣi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589033 (0.038):
tat kathaṃ tvam aviṭaḥ kiṃ bravīṣi - yady evam anugṛhītaḥ saṃnipātayiṣyasi / viṭān viṭalakṣaṇaṃ tāvac chrotum icchāma iti prathamaḥ kalpaḥ śrūyatām
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.048):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.051):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330488 (0.052):
kiṃ kasmānme mamaitadupatapanamupatapasi sa tvaṃ he roga yo 'haṃ yajño
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593247 (0.053):
dramiḷīs uratābhilaṣeṇa / kiṃ bravīṣi - anunītā mayā mayūrasena eṣa tasyā eva gṛhād āgacchāmīti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9882198 (0.053):
vṛkṣeṣu sāra ka ihāsti tato bravīṣi dṛṣṭvā bhinanmi manujeṣvatha kā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5373585 (0.053):
prayojanam . cāpartham . cāp yathā syāt . tava katham cāp . ṭābvidhiḥ mama / . ṭāpā mama siddham . nanu ca mama api ṭāpā siddham . na sidhyati . aṇaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767765 (0.054):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767800 (0.054):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.054):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5808878 (0.055):
eva niśāmitā | katham iva tām anyathayāni ? kintu mama tan nāśanatāyām
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18791545 (0.055):
yathāhaṃ bhavati nigṛhṇeyaṃ tato tvaṃ mama śiṣyā
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203171 (0.056):
dvayaṃ devatva-mokṣāya $ mame7ti na mame7ti ca & / mame7ti badhyate jantur % na mame7ti vimucyate // 7.114 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671574 (0.057):
karontu bhūtā vacanaṃ mameha / tathā bhaṇeyaṃ na tathā bhaṇeyaṃ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585935 (0.058):
mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate / / tasmādbravīmi yattvāhaṃ tatkuruṣvāviśaṅkitam // BndP_2,24.35 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129785 (0.060):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si / / nanu etāvatā kathaṃ priyetyukteḥ satyatvamityata āha kāmināmiti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436097 (0.064):
locana bhagavatas tavāsadṛśy aham ity etad | yad bhavān āha nanu niścitaṃ
kārāyām avaruddhasya mātulasya maudgalyasya pāraśavasya / [p.113] haridattasya pūrvapraṇayinīm akalyarūpām adya vārttāṃ praṣṭuṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186685 (0.063):
svapriyāmanuśocantaṃ kañcit prati māhadayāloruktiriyam / / pūrvāddhoktarūpāṃ priyāṃ jīvantīṃ yadicchasi tadā māmāsubhirātmānaṃ
tenaiva prahito 'smi tvaṃ tu māṃ katham apy avagacchasīti āścaryam idaṃ hi
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770451 (0.053):
5.032.039a nāham asmi tathā devi yathā mām avagacchasi
bhavataḥ suhṛdvyāpāreṣu sthairyaṃ tasyāś ca vāramukhyāyāḥ pūrvapraṇayiṣv
āpadgateṣv api pratipattiś ca ataś cainām / 89 (a) varṇānurūpojjvalacāruveṣāṃ
(b) lakṣmīm ivālekhyapaṭe niviṣṭām / (c) sāpahnavāṃ kāmiṣu kāmavanto
(d) 'rūpāṃ virūpām api kāmayante / api ca - atiduṣkarakāriṇīṃ cainām avagacchāmi kutaḥ asaṃśayaṃ hi sā
90 (a) kārānirodhād avikāragauraṃ / (b) devārcanājātakiṇaṃ lalāṭe
(c) āsyaṃ bṛhacchmaśruvitānanaddhaṃ / (d) kālāsthinirbhugnam ivāvaleḍhi
kim āha bhavān - ata evāsyām asmākam ādara iti bhavatv evam suhṛdanuraktaṃ
bhavantaṃ khyāpayāmo vayam eṣa / [p.114] khalu prasīdatu svāmīti pādamūlayor upagṛhṇāti kiṃ bravīṣi -
nārhati svāmī mamaivaṃ veśapraveśaṃ kvacid api prakāśīkartum iti bho
vayasya, kaś candrodayaṃ prakāśayati nanu yadaiva bhavāṃs tatrabhavatyā
rūpadāsyāḥ paricārikāṃ kubjāṃ prati baddhamadanānurāgas tadaivaitasmin
pradeśa udakatailabinduvṛttyā vikasitaṃ yaśo mā tāvad bhoḥ
91 (a) pariṣvaktā vakṣaḥ kṣipati gaḍunā yā 'tibṛhatā
(b) trike bhugnā neṣṭe jaghanam upadhātuṃ samadanā
(c) sarūpā ṭiṭṭibhyā bhavati śayitā yā ca śayane
(d) kathaṃ tāṃ tvaṃ kubjām avanatamukhābjāṃ ramayasi
kiṃ bravīṣi - śāntaṃ pāpaṃ śāntaṃ pāpaṃ pratihatam aniṣṭaṃ svāgatam
anvākhyānāya paśyatu bhavān / 92 (a) savibhrāntair yātaiḥ karabhalalitaṃ yā prakurute
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13755902 (0.064):
karadān mama śāsanāt HV_65.83d / karadair avigarhitāḥ HV_41.6b / karantur nāma nṛpatis HV_23.71*375:1a
(b) muhur vikṣiptābhyāṃ jalam iva bhujābhyāṃ tarati yā
(c) mukhasyottānatvād gagana iva tārā gaṇayati
[p.115] (d) spṛśet kas tāṃ prājñaḥ kṛmijanitarogām iva latām iti
aho dhik kaṣṭam evaṃ dharmajñasya bhavato na yuktam upayuktastrīnindāṃ
kartum api ca / 93 (a) yady api vayasya kubjā / nāḍīnalikākṛśā ca gaḍulā ca
(b) asatām iva saṃprītir / mukharamaṇīyā bhavati yāvat
na ceyaṃ tābhyo 'raṇyavāsinībhyaḥ patākāveśyābhyaḥ pāpīyasī kiṃ bravīṣi -
kābhya iti kathaṃ na jānīṣe / 94 (a) yās tvaṃ mattāḥ kākiṇīmātrapaṇyā
(b) nīcair gamyāḥ sopacārair niyamyāḥ / (c) lokaiś channaṃ kāmam icchan prakāmaṃ
(d) kāmodrekāt kāminīr yāsy araṇye / kiṃ bravīṣi - kutas tvayaitad upalabdham iti sahasracakṣuṣo hi vayam
īdṛśeṣu prayojaneṣu api ca padāt padam ārokṣyati bhavān
95 (a) tyaktvā rūpājīvāṃ / yas tvaṃ kubjāṃ vayasya kāmayase
(b) kubjām api hi tyaktvā / [p.116] gantāsi svāminīm asyāḥ eṣa prahasya prasthitaḥ ito vayaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592586 (0.061):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam
sādhayāmaḥ (parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ siṃhalikāyā mayūrasenāyā gṛhān
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592587 (0.055):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam / aparaḥ
niṣpatya skandhavinyastanivasano vimalakuṭilāsipāṇibhir dākṣiṇātyaiḥ
parivṛto bhadrāṅkaṃ viralam uttarīyam ākarṣann āndhrakaṃ kārṣṇāyasaṃ
nivasitaḥ kuṅkumānuraktacchavis tāmbūlasamādānavyagrapāṇir ita
evābhivartate bhavatu, dṛṣṭam eṣa hi vidarbhavāsī talavaro hariśūdraḥ bho
yadā tāvad ayaṃ tāṃ kāverikām anurakta iti mamaiva samakṣaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453251 (0.063):
[halā Kāñcanamāle | yadā tāvad ayaṃ vṛttānto bhaṭṭinyai na kenāpi / vijñāpitavya iti bhartrājñaptaṃ tat kena punar idānīṃ sa lekhaḥ śrāvitaḥ
sapādaparigraham anunayann apy uktas tayā / 96 (a) tām ehi kiṃ tava mayā
jyotsnā yadi ka iva dīpaśikhayārthaḥ / (b) virama saha saṃgrahītuṃ
bilvadvayam ekahastena iti / tat katham aneneyam anunītā bhaviṣyati kim ayam anuraktām api tyaktvā
'nyāṃ prakāśaṃ kāmayata iti veśapratyakṣam ātmano daurbhāgyam ayaśasyam
iti svayam eva prasannā / [p.117] āhosvit kāmyamānaṃ kāmayante striya iti strīsvabhāvād asyāḥ
saṃgharṣa utpannaḥ utāho parivyayārthakarśitayā matraivānuniyukta
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666972 (0.058):
6.4.25/.*vartamānasya *ced artha^vighātaṃ[ch:tad^artha^abhighātaṃ]
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517687 (0.063):
śivanāmaikanaśyāninānyanaśyānisarvathā // ŚivP_1,23.24cd/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403826 (0.064):
padārtharacanāviśeṣo bhaviṣyati / tasmādapi viśeṣeṇa pravṛttiḥ syāditi / / atrāha na ceti / nāpi saṃgrathanamarthapadavinyāsaviśeṣaḥ, tatra kauśalaṃ
bhaviṣyati sarvatha prakṣyamas tāvad enam (upasṛtakenāñjaliṃ kṛtva)
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687281 (0.044):
doṣaḥ? atiprasaṅga iti cet, tatparihārikā dṛśyānupalabdhirbhaviṣyati / / na ca tāvanmātrasya kāraṇatvamastīti vācyam, andhasyāpi śuklapaṭe
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24033891 (0.048):
te hi vividhayātanāsahasravyatibhinnamarmāṇastīrvābhirvedanābhirabhitunnā / ātmānamapi tāvannābhicetayanti kiṃ punaḥ kāryamakāryaṃ vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545589 (0.049):
kāmyaṃ ca tatra nityatvaṃ tāvat skandapūrāṇe / parātpataraṃ nāsti śivarātriḥ parātparam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190962 (0.050):
nāma jātigatamekatvam? na tāvat guṇaḥ/ tatra tadanaṅgīkārāt/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996743 (0.050):
liṅgatvamityāha tatra na tāvaditi // anyathāsiddhepīti // ghaṭākāraṇe / tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540112 (0.052):
13,11: esā.ṛc.bhavati.yad.enam.arcanti/ / 13,11: pratyṛcaḥ.sarvāṇi.bhūtāni/
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576533 (0.054):
evaṃcittenodgṛhītavyam udgrāhayitavyaṃ vā yasya bhaviṣyati sa enaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860782 (0.054):
sarva yathā bhavati / vargāṇāṃ paripūrṇāvayavatvāt / punaḥsarva yathā / bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11962848 (0.059):
rūpe dṛṣṭam iti vyavahāro bhaviṣyati. yāvad vijñātam iti. evaṃ śabdāḍiṣu. / atra ca te mālakīmātar dṛṣṭe viṣayaṣaṭke dṛṣṭamātraṃ bhaviṣyati. śrute
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3094538 (0.063):
paścājjñeyatvādisadbhāve nivartata iti syāt / tathātve sati deśādiniṣedya / eva bhavenna tu sarvathoccheda iti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512604 (0.064):
| kīdṛśastāvadāśrayaḥ? kalyāṇamitreṣu parīndanāt sā bhavatyavipraṇaṣṭā | / kiṃ tāvad dharmatāprāpaṇam? anuparigṛhītā bodhisattvā dharmatayā
97 (a) tāṃ sundarīṃ darīm iva / siṃhasya manuṣyasiṃha siṃhalikam
(b) yuktaṃ bhavato moktuṃ / dramiḷīs uratābhilaṣeṇa
kiṃ bravīṣi - anunītā mayā mayūrasena eṣa tasyā eva gṛhād āgacchāmīti
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592857 (0.053):
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
kathaya kathaya katham avaśīrṇaprāyaḥ saṃdhir anuṣṭhitaḥ kiṃ bravīṣi -
adya tṛtīye 'hany aham api veśyādhyakṣapratihāradrauṇilakagṛhe prekṣāyām
upanimantritas tatra ca mayūrasenāyā lāsyavāro buddhipūrvaka ity / avagacchāmi tataḥ prasāriteṣv ātodyeṣu devatāmaṅgalaṃ pūrvam upohya
prastute gītake pranṛttāyāṃ nartakyāṃ prathamavastuny eva
[p.118] mayūrasenāyāḥ khalu nṛtte prayogadoṣā gṛhītā iti mā tāvad bhoḥ-
mayūrasenāyāḥ khalu nṛtte prayogadoṣā gṛhyante kasyāyam ataṭaprapātaḥ kiṃ
bravīṣi - bhagavatyā vāruṇyā iti yuktaṃ nityasaṃnihitā bhagavatī surādevī
pratihāragṛhe atha kam antarīkṛtyāyaṃ surāvibhramaḥ kiṃ bravīṣi - vayasyam
eva te lāsakam upacandrakam iti upapannam āyatanaṃ hi sa īdṛśānām api tu
sa viṣayas tasyaiṣaḥ tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tata upacandrapakṣe
sarvasāmājikajanaḥ. mayāpi mayūrasenāyāḥ pakṣaḥ parigṛhīta iti sādhu
vayasya, deśakālaupayikam anuṣṭhitam tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tato na
teṣāṃ buddhiṃ paribhavāmi aparibhūtā me sadasyā āgamapradhānatayā mama
prāśnikānumate pratiṣṭhitaḥ pakṣa iti / [p.119] sādhu vayasya (em: vayasyā Ed.) ananyasādhāraṇena paṇyena krītā
tatrabhavatī tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tataḥ sarvagaṇikājanapratyakṣaṃ
datte pāritoṣike mayūrasenāyāḥ smitapuraḥsareṇāpāṅgapātinā kaṭākṣeṇa
prasādita ivāsmi kāverikāyās tu punar asūyāpiśunam utthāya gacchantyā
ākāreṇa bahūpālabdha ivāsmi tayoś ca kopaprasādayoḥ
pratyakṣatayobhayataṭabhraṣṭa iva saṃdehasrotasā hriyamāṇas tasmāt
saṃkaṭāt kathaṃcid gṛhān āgataḥ upaviṣṭaś ca kānayoḥ kiṃ pratipatsyata iti
vitarkaḍolāṃ vāhayāmi tataḥ sahasaiva me priyayā sametya netre nimīlite
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6556888 (0.056):
vyaraci nibhṛtaṃ kiṃ vāhūtiḥ kayācid abhīṣṭayā / yad iha sahasā mām atyākṣīd vane vanajekṣaṇaḥ // RUnm_15.149 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12677270 (0.057):
tathā devyā niveditvā sahasātrāvrajāmy ahaṃ // Rm_38.523{20} //
tato vihasya mayoktā / 98 (a) netranimīlananipuṇe
kiṃ te hasitena cori gūḍhena / (b) sūcayati tvā[ṃ] pāṇyor
ananyasādhāraṇaḥ sparśaḥ / evam uktayānayā surabhitaniḥśvāsasūcitamadaskhalitākṣaram abhihito 'ham
ācakṣva mā kāham iti tato mayoktā
99 (a) romāñcakarkaśābhyāṃ / [p.120] pratyuktāsi nanu me kapolābhyām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129785 (0.055):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si / / nanu etāvatā kathaṃ priyetyukteḥ satyatvamityata āha kāmināmiti /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24153635 (0.058):
nityamanunāsikaḥ syāt, ityanyatra vistaraḥ// / nanu syandūdhātoḥ 'syantsyati'
Ksanabhangasiddhi (bsa0552u.htm.txt) 6342282 (0.059):
sattvahetoranaikāntikasyābhāvādataḥ sādhanāt kṣaṇabhaṅgasidviranavadyeti / / nanu ca sādhanamidamasidvaṃ, na hi kāraṇabudhyā kāryyaṃ gṛhyate / tasya
(b) yad vadasi punar mugdhe / svayam evācakṣva sāham iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741057 (0.062):
dharmajñānakṣāntiḥ (PSP1: 115) yad api subhūte evaṃ vadasi nāhaṃ taṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076492 (0.064):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
tata unmīlya mām uktavatī anenaiva romāñcasaṃjñakena kaitavenāyaṃ jana
ākṛṣyata ity uktvā mā kapole cumbitvā prasthitā tato mayoktā
100 (a) cumbitenedam ādāya / hṛdayaṃ kva gamiṣyasi / (b) cori pādāv imau mūrdhnā
dhṛtau me sthīyatāṃ nanu / evaṃ coktā śayanam upagamyopaviṣṭā tato mayāsyāḥ svayaṃ pādau prakṣālitau
anayā cāsmy uktaḥ: gṛhītaṃ pādyam ehīdānīṃ kitavaḥ khalv asīti tato
vikośamukulajālakeneva mālatīlatā vikasitenaikahastā
valambitasaraśananivasanā / paryaṅkāveṣṭanadviguṇamadhyabāhumṛṇālikātrikaparivartanasācīkṛtadarśanīyatarā
tadānīṃ veṣṭamānamadhyaviṣamavalipranaṣṭanābhimaṇḍalaviṣamīkṛtaromarājir
[p.121] ekastanāvagalitahārāpāśritetarastanakalaśapārśvā
'vagalitakapolaparyastakuṇḍalamakarādhiṣṭhitaviśeṣakakāntatareṇāṃsaparāvartaśobhināvasthānena
lajjādvitīyā ratir iva rūpiṇī samutthitaikabhrūlatikena kuvalayaśabalaṃ
jalam ivākirantī dṛṣṭivikṣepeṇa mam uktavatī : yat te rocata iti tato 'ham
āsannam ālekhyavarṇakapātraṃ gavākṣād ākṣipya caraṇanalinarāgāyopasthitaḥ
atha vayasya, alaktakavinyāsavinyastacakṣur
utkṣiptapārṣṇigulphanūpurādhiṣṭhitajaṅghākāṇḍāyās tasyā asaṃbhuktatvād
anūrugrāhiṇo marmarasyopasaṃhārabhaṅgābhogānukāriṇaḥ kauśeyasyāsaṃyatatvād
gajakalabhadaśanacchadāntaram iva kadalīgarbham iva cāntarūrum īkṣe
īkṣamāṇaṃ cāpohyāvinītacakṣur asīty uktvā pādam ākṣipyorasi mā
[p.122] tāḍitavati tato romāñcakavacakarkaśatvacā mayoktā: sundari,
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27636661 (0.060):
vikośamākāṇsanibhaṃ vidhāya mahāsimasyorasi sañcakhāna | 27.137 | / kṛtvā'sya vakṣasyurusattaṭākaṃ papau nikāmaṃ tṛṣito'mṛtopamam |
nārhasi mām asamāptarāgam avakṣeptum iti tatas tayāham uktaḥ, sādhu khalu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893270 (0.040):
atha khalu bhikṣavastathāgatasyaitadabhūat sādhu khalvidaṃ syādyadahaṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821150 (0.048):
- sādhu sādhu sarveśūra sādhu khalu punastvaṃ sarvaśūra yastvaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18764772 (0.053):
mantriya mantriya arthārthāni samanuśāsāmi // na khalu punar me tat sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918095 (0.055):
11305 vidyate/ bhagavān āha/ sādhu sādhu subhūte/ evaṃ khalu subhūte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641563 (0.062):
ca manasikuru bhāṣīṣye 'haṃ te śāntimate / "sādhu bhagavān" niti"
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17218015 (0.064):
b1 /// + sādhu sādhu .. .. /// / 2 /// + .y. vam uktaś ca .. /// / 4 /// krāmya ca sa .. .. ///
nimīlitākṣaḥ samāpayainam iti tatas tasyā lākṣārasaṃ nimīlitākṣo 'rpayāmi
caraṇābhyāṃ sakacagraham adharoṣṭhe gṛhīto 'smi tatas tathaiva
vivṛtaromāñcaṃ mā samabhivīkṣyāśokasamadohalo 'si namo 'stu te śāṭhyāyeti
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13836661 (0.031):
yo 'si so 'si namo 'stu te HV_63.8d / yo 'saudaityeṣu darpitaḥ HV_44.71b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755425 (0.045):
viṣvaksena namastubhyaṃ nārāyaṇa namo 'stu te / / dhruvadhvaja namasto 'stu satyadhvaja namo 'stu te // VamP_60.3 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566502 (0.045):
pāṃsavyāya rajasyāya lopyāya ca namo 'stu te / / ulapyāya ca ūrvvāya sarvvāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.59 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536664 (0.045):
sahagaṇāya sahapārṣadāya yathāhutāya namonamāya namaḥśivāya namas te astu
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395830 (0.047):
12,274.060d@028_0254 candrāvarta yugāvarta meghāvarta namo 'stu te / 12,274.060d@028_0255 tvam annam annabhoktā ca annado 'nnabhug eva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16185327 (0.048):
auṃ namo 'stv anantapataye HV_App.I,42B.2984a / k,rtavarmā ca daṃṣṭre dve HV_App.I,29B.202a
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535954 (0.049):
vo namo nama ātanvānebhyaḥ pratidadhānebhyaś ca vo namo nama āyachadbhyo / visṛjadbhyaś ca vo namo namo 'syadbhyo vidhyadbhyaś ca vo namo namaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944349 (0.050):
namo'stv iti | anuśādhi anuśikṣaya | anuśāsanīyatvam evāha yatheti |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329089 (0.050):
bhavati . sasthānatvam namaḥ khyātre . namaḥ khyātre iti sasthānatvam na
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873657 (0.050):
vajrottama mahāgryāgrya vidyottama namo 'stu te // 8 // / vajradhāto mahāguhya vajraguhya suguhyadhṛk /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175512 (0.051):
8.1.202.5 iḍāyai vāstv asi vāstumad vāstumanto bhūyāsma mā vāstoś cith sma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923815 (0.052):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496659 (0.054):
namo 'stu te deva hiraṇyanātha namo 'śtute deva hiraṇyanāda /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058327 (0.054):
namo 'stu te soma sumadhyamāya / / namo 'stu te deva hiraṇyabāho / namo 'mbikāyāḥ pataye mṛḍāya // KūrmP_1,15.199 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756006 (0.054):
nareśvaro 'tha brahmeśaḥ sūryeśastvaṃ namo 'stu te // VamP_60.45 // / aśvavaktro mahāmedhāḥ śaṃbhuḥ śakraḥ prabhañjanaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18879390 (0.056):
uttitīrṣurahaṃ dheno vaitaraṇyai namo 'stu te /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806486 (0.058):
jalavyālaḥ kuṭīcaraḥ BrP_40.62d / jalaśāyin namo 'stu te BrP_178.132d
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4195699 (0.059):
asyai avicāritamanoharāyai namaḥ astu daśakaraṇyai | / atha aparaḥ api uddeśakaḥ ã
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755458 (0.059):
kṛtāvartada mahāvarta mahādeva namo 'stu te / / anādyādyanta madhyānta namaste padmajapriya // VamP_60.6 //
māṃ pariṣvajya śayanam upagatā tataḥ paraṃ devānāṃpriya evajñāsyatīti yady
evam arhatibhavān api tauṇḍikokiviṣṇunāgaprāyaścittārthaṃ saṃnipatitān
viṭān upasthātum kiṃ bravīṣi - śāntam etat punar api, yadi śiro me tasyāś
caraṇakamalatāḍanenānugṛhyeta tad eva me prāyaścittam iti yady evaṃ
yamunāhradanilayo yadupaticaraṇāṅkitalalāṭo nāgaḥ kāliya iva
vainateyasyāvadhya idānīṃ sarvaviṭānām asi eṣa vihasyāyam añjalir iti
prasthitaḥ yāvad aham api viṭasamājaṃ gacchāmi aho nu khalu
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10594393 (0.047):
[p.129] ayam asyāñjalir. itas tāvad vayam (parikramya) yāvad aham api / viṭasamājaṃ gacchāmi eṣo 'smi bhoḥ suvṛthātivāhite veśamahāpathe
suhṛtkathāvyagrair asmābhir atītam apy aho na vijñātaṃ saṃprati hi
101 (a) sotkaṇṭhair iva gacchatīti kamalair mīladbhir ālokitaḥ
(b) pracchāyair adhiruhya veśmaśikharāṇy utsāryamāṇātapaḥ
[p.123] (c) taiḥ spṛṣṭvā ciram unmukhīṣu kiraṇair udyānaśākhāsv asau
(d) yāty astaṃ valabhīkapotanayanair ākṣiptarāgo raviḥ
api cedānīm / 102 (a) prākārāgre gavākṣaiḥ patati khagarutaiḥ sūcyamāno biḍālaḥ
(b) prāsādebhyo nivṛtto vrajati samucitāṃ vāsayaṣṭiṃ mayūraḥ
(c) sāṃdhyaṃ puṣpopahāraṃ pariharati mṛgaḥ sthaṇḍile svaptukāmas
(d) toyād uttīrya cāsau bhavanakamalinīvedikāṃ yāti haṃsaḥ
(parikramya) / 103 (a) ete prayānti ghanatāṃ valabhīṣu dhūpā / (b) vaiḍūryareṇava ivotpatitā gavākṣaiḥ
(c) rathyāsu caitam avagāḍham udagram etya / (d) snānodakaugham anu ṣaṭcaraṇā bhramanti
aho nu khalv idānīm asya saṃmṛṣṭasiktāvakīrṇakusumapradvārājirasya
prādoṣikopacāravyagraparicārakajanasya / deśavayovibhavānurūpālaṃkāravyāpṛtavāramukhyājanasya
pracaritamadanadūtīsaṃcāraramaṇīyasya / pravṛttamattaviṭavidagdhaparihāsarasāntarasya
snātānuliptapītapratītataruṇajanāvakīrṇacatuṣpathaśṛṅgāṭakasya
veśamahāpathasya parā srīḥ iha hi / 104 (a) eṣā rauty upaveśitā gajavadhūr āruhyamāṇā śanair
[p.124] (b) etat kambalavāhyakaṃ pramadayā dvāḥsthaṃ samāruhyate / (c) śiñjannūpuramekhalām upavahan veśyāṃ calatkuṇḍalāṃ
(d) śroṇībhāram apārayann iva hayo gacchaty asau dhauritam
105 (a) pradīpakaravallarījaṭilacāruvātāyanā
(b) mayūragalamecakair anusṛtās tamobhiḥ kvacit
(c) vibhānti gṛhabhittayo navasudhāvadātāntarās
( d) tamālaharitālapaṅkakṛtapattralekhā iva
(parikramya) sarvathā ramaṇīyas tāvad ayam udbhidyamānacandrasanātha
utsavaḥ pradoṣasaṃjñako jīvalokasya saṃprati hy eṣa bhagavāṃś cakṣuṣāṃ
sādhāraṇaṃ rasāyanaṃ hasitam iva kumudavāpīnām udayati śītaraśmiḥ ya eṣaḥ
106 (a) kiṃ nīlotpalapattracakravivarair abhyeṣi mā cumbituṃ
(b) na tvāṃ paśyati rohiṇī kathaya me saṃtyajyatāṃ vepathuḥ
(c) mattānāṃ madhubhājaneṣv itikathāḥ śrotuṃ sahāsā iva
(d) strīṇāṃ kuṇḍalakoṭibhinnakiraṇaś candraḥ samuttiṣṭhati
(parikramya) / 107 (a) gāyaty eṣā valgu kāntadvitīyā / (b) suprakvāṇā spṛśyate 'sau vipañcī
(c) baddhvā goṣṭhīṃ pīyate pānam etad / (d) dharmyāgreṣu prāptacandrodayeṣu
api cedānīm eṣa bhagavān / 108 (a) viracayati mayūkhair dīrghikāmbhaḥsu setuṃ
[p.125] (b) visṛjati kadalīṣu svāḥ prabhādaṇḍarājīḥ
(c) punar api ca sudhābhir varṇayan saudhamālāḥ / (d) kṣarati kisalayebhyo mauktikānīva candraḥ
(parikramya) aho nu khalu kṣīrodenevodvelapravṛttavikīryamāṇavīcirāśinā
jyotsnāsaṃjñakena payasā prasarpatānugṛhīta iva jīvalokaḥ saṃprati hi
109 (a) ete vrajanti turagaiś ca kareṇubhiś ca / (b) karṇīrathair api ca kambalavāhyakaiś ca
(c) āliṅgitā yuvatibhir mṛditā yuvāno / (d) gandharvasiddhamithunāni vihāyasīva
(parikramya) / 110 (a) asāv anvārūḍho madalalitaceṣṭaḥ pramadayā
(b) pariṣvaktaḥ pṛṣṭhe nibiḍataranikṣiptakucayā / (c) parāvṛttaś cumban vrajati dayitāṃ yasya turago
(d) gṛhān eṣo 'bhyāsād anupatati notkrāmati pathaḥ
kaś ca tāvad ayam asmiṃś candrātape 'py andhakāra iva vartamāno / veśarathyāyāṃ garbhagṛhabhogena tiṣṭhan nairlajyam āviṣkaroti āḥ jñātam
eṣa saurāṣṭrikaḥ śakakumāro jayanandaka imāṃ ghaṭadāsīṃ barbarikām
anuraktaḥ kiṃ ca tāvad anenaitasmāt / [p.126] sarvaveśyāpattanād veśavad veśabarbaryā guṇavattvam avalokitam kiṃ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (narayriu.htm.txt) 24200609 (0.040):
dṛṣṭavat- / pṛṣṭavat- / guṇavat- / gatavat- / hatavat- / ākhyātavat-
111 (a) adhidevateva tamasaḥ kṛṣṇā śuklā dvijeṣu cākṣṇoś ca
(b) asakalaśaśāṅkalekheva śarvarī barbarī bhāti
athavā saurāṣṭrikā vānarā barbarā ity eko rāsiḥ kim atrāścaryam tathā hi
112 (a) gavalapratimāyām api / barbaryāṃ saktacakṣuṣo hy asya / (b) alasasakaṣāyadṛṣṭer
jyotsnāpīyaṃ tamisreva / tad alam, ayam asya panthāḥ ito vayam (parikramya) iyam aparā kā
113 (a) karṇadvayāvanatakāñcanatālapattrā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968836 (0.024):
MSS_8810A 1 karṇadvayāvanatakāñcanatālapatrā
(b) veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968844 (0.0):
MSS_8810A 1 karṇadvayāvanatakāñcanatālapatrā / veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā /
(c) kūrpāsakotkavacitastanabāhumūlā / (d) lāṭī nitambaparivṛttadaśāntanīvī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968851 (0.039):
veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā / / MSS_8810A 2 kūrpāsakotkavacitastanabāhumūlā lāṭī
[p.127] (vicārya) bhavatu vijñātam eṣā hi sā rākā rājñaḥ syālam ābhīrakaṃ
mayūrakumāraṃ mayūram iva nṛtyantam āliṅgantī candraśālāgre veśavīthyām
ātmanaḥ saubhāgyaṃ prakāśayati ayam api cārjavenānayā tapasvī krīta iva
114 (a) api ca mayūrakumāraṃ / gaurī kṛṣṇam atidurbalaṃ sthūlā
(b) svam iva pracchāyāgrakam / urasi vilagnaṃ vahaty eṣā
(parikramya) iyam aparā kā (vicārya) iyaṃ hi sā / tatrabhavataḥ sugṛhītanāmnaḥ śārdūlavarmaṇaḥ putrasya naḥ priyavayasyasya
varāhadāsasya priyatamā yavanī karpūraturiṣṭhā nāma praticandrābhimukhaṃ
madhunaḥ kāṃsyam aṅgulitrayeṇa dhārayantī kapolatalaskhalitabimbam
avalambya kuṇḍalaṃ kiraṇaiḥ preṅkholitam aṃsadeśe śaśinam ivodvahantī
yaiṣā / 115 (a) cakoracikurekṣaṇā madhuni vīkṣamāṇā mukhaṃ
vikīrya yavanī nakhair alakavallarīm āyatām
(b) madhūkakusumāvadātasukumārayor gaṇḍayoḥ
pramārṣṭi madarāgam utthitam alaktakāśaṅkayā
api ca yavanī gaṇikā vānarī nartakī mālavaḥ kāmuko gardabho gāyaka iti
guṇataḥ sādhāraṇam avagacchāmi sarvathā sadṛśayogeṣu nipuṇaḥ khalu
prajāpatiḥ tathā hi / [p.128] 116 (a) khadiratarum ātmaguptā / paṭolavallī samāśritā nimbam
(b) śliṣṭo bata saṃyogo / yadi yavanī mālave saktā / tat kāmam iyam api me sakhī, na tv enām abhibhāṣiṣye ko hi nāma tāni
vānarīniṣkūjitopamāni sītkārabhūyiṣṭhāny apratyabhijñeyavyañjanāni
kiṃcitkāraṇāntarāṇi pradeśinīlālanamātrasūcitāni svayaṃ
veśayavanīkathitāni śroṣyati tad alam anayā (parikramya) ayam aparaḥ kaḥ
117 (a) pratimukhapavanair vegād / utkṣi ptāgrālakottarī yān tām
(b) kāntāṃ harati kareṇvā / vāsavadattām ivodayanaḥ / (vicārya) ā viditam eṣa sa ibhyaputro viṭapravāla iti ḍiṇḍibhir
abhyastanāmā surataraṇapaṭakaṭyambarāṇām adhipatis tāṃ veśasundarīm
asmadbālikāṃ madanaparavaśaḥ pitur mātuś ca śāsanam upekṣyānurakta eva
kāmam atiḍiṇḍī khalv ayam śvaśuraśabdāvakuṇṭhanās tu vayam tad alam
anenābhibhāṣitena / [p.129] ayam asyāñjalir. itas tāvad vayam (parikramya) yāvad aham api
viṭasamājaṃ gacchāmi eṣo 'smi bhoḥ suvṛthātivāhite veśamahāpathe
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593753 (0.047):
prasthitaḥ yāvad aham api viṭasamājaṃ gacchāmi aho nu khalu
viṭamahattarasya bhaṭṭijīmūtasya samantāt / saṃnipātitaviṭajanavāhanasahasrasaṃbādhapradvārāṅgaṇam
utkṣiptarajatakalaśapādyaparicārakopasthitatoraṇaṃ bhavanam anuprāptaḥ
suṣṭhu khalv idam ucyate - mahāntaḥ khalu mahatām ārambhā iti sāṃprataṃ hy
etad daśārdhavarṇaṃ puṣpam utkīryate muktam āsajyate grathitam saṃcāryante
dhūpāḥ prajvālyante dīpā ucyate svāgataṃ mucyate yānaṃ dṛśyate vibhrama
upagīyate gītam upavādyate vādyaṃ dīyate hastaḥ kathyate ślakṣṇam
āliṅgyate snigdham avalambyate sapraṇayam avanamyate savinayaṃ spṛśyate
pṛṣṭham ānatasya gamyate sabhrūkṣepam āghrāyate śiraḥ sthīyate savibhramam
upaviśyate salīlaṃ viśrāṇyate candanam ālipyate varṇakaṃ vinyasyate
vilepanam utkīryate cūrṇaḥ parihāsyate viṭaiḥ pratigṛhyate vilāsinībhir
iti kiṃ bahunā / 118 (a) puṣpeṣv ete jānudaghneṣu lagnāḥ / (b) kṛcchrāt pādā vāmanair uddhriyante
[p.130] (c) vibhrāntākṣyaḥ ketakīnāṃ palāśān / (d) sītkurvāṇāḥ pādalagnān haranti
api caite viṭamukhyāḥ / 119 (a) śrīmantaḥ sakhibhir alaṃkṛtāsanārdhāḥ
(b) kurvantaś caturam amarmavedhi narma / (c) veśyābhiḥ samupagatāḥ samaṃ samantād
(d) ukṣāṇo vraja iva bhānti sopasaryāḥ / api caiṣām etat sadaḥ
120 (a) nabha ivaśatacandraṃ yoṣitāṃ vaktracandraiḥ
(b) kṛtaśabaladigantaṃ saṃpatadbhiḥ kaṭākṣaiḥ
(c) saparigraham iva yūnāṃ bāhubhiḥ saṃprahārair / (d) nicitam iva śilābhiś candanārdrair urobhiḥ
121 (a) ete vibhānti gaṇikājanakalpavṛkṣās / (b) tādātvikāś ca khalu mūlaharāś ca vīrāḥ
(c) bālye 'pi kāṣṭhakalahān kathayanti yeṣāṃ / ( d) vṛddhāḥ suyodhanavṛkodarayor ivoccaiḥ
tad etāvad aham api suhṛnnideśaveṣṭane śirasi bhagavate citteśvarāyāñjaliṃ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450528 (0.064):
tasya te vṛttamakhilaṃ brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / / jñāpayāñcakrire sarve kṛtvā śirasi cāñjalim // KūrmP_2,37.51 //
kṛtvā suhṛnnideśād imam adhikāraṃ puraskṛtya prāyaścittārthaṃ
tatrabhavatas tauṇḍikoker viṣṇunāgasya ghoṣaṇāpūrvakaṃ viṭān vijñāpayāmi
(parikramya) bho bhoḥ / [p.131] sakalakṣititalasamāgatāḥ priyakalahāḥ kalahānāṃ ca niveditāro
dhūrtamiśrāḥ śṛṇvantu śṛṇvantu bhavantaḥ / 122 (a) kāmas tapasviṣu jayaty adhikārakāmo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987400 (1.192):
MSS_9618A 1 kāyas tapasviṣu jayatyadhikārakāmo viśvasya
(b) viśvasya cittavibhur indriyavājyadhīśaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987401 (0.0):
MSS_9618A 1 kāyas tapasviṣu jayatyadhikārakāmo viśvasya / cittavibhurindriyavājyadhīśaḥ /
(c) bhūtāni bibhrati mahānty api yasya śiṣṭiṃ / ( d) vyāvṛttamaulimaṇiraśmibhir uttamāṅgaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987415 (0.0):
MSS_9618A 2 bhūtāni bibhrati mahāntyapi yasya śiṣṭiṃ
(parikramya) / 123 (a) atha jayati mado vilāsinīnāṃ / (b) sphuṭahasitapravikīrṇakarṇapūraḥ
(c) skhalitagatir adhīradṛṣṭipātas / (d) tadanu ca yauvanavibhramā jayanti
tad evaṃ vāramukhyājanacaraṇarajaḥpavitrīkṛtena śirasā dhūrtamiśrān
praṇipatya vijñāpayāmi kiṃ caitad vijñāpyam iti śrūyatām / 124 (a) nāgavad viṣṇunāgo 'sāv
urasā veṣṭate kṣitau / (b) prāyaścittārtham udvignaṃ
tam enaṃ trātum arhatha / kiṃ māṃ pṛcchanti bhavantaḥ- ko 'syāpanaya iti śrūyatām
125 (a) utkṣiptālakam īkṣaṇāntagalitaṃ kopāñcitāntabhruvā
(b) daṣṭārdhoṣṭham adhīradantakiraṇaṃ protkampayantyā mukham
(c) śiñjannūpurayā vikṛṣya vigaladraktāṃśukaṃ pāṇinā
(d) mūrdhany asya sanūpuraḥ samadayā pādo 'rpitaḥ kāntayā
kiṃ kiṃ vadanti bhavantaḥ - kasyāḥ punar idam avijñātapuruṣāntarāyāḥ
[p.132] pramādasaṃjñakam ayaśo vistīryata iti nanu tatrabhavatyāḥ
saurāṣṭrikāyā madanasenikāyāḥ ete viṭā diṣṭyā neha kaścid iti saṃbhrāntā
iva ya ete / 126 (a) nirdhūtahastā vinigūḍhahāsā / (b) dhigvādino dhīramukhāni baddhvā
(c) dhyāyanti saṃprekṣya parasparasya / (d) jātānukampā iva nāma dhūrtāḥ
eteṣāṃ tāvad āsīnānāṃ niyukto viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ
kṛpayā nāma paraṃ vaiklavyam upagataḥ ya eṣaḥ
127 (a) kaṣṭaṃ kaṣṭam iti śvāsān / muñcan klānta iva dvipaḥ
(b) jīmūta iva jīmūto / netrābhyāṃ vāri varṣati / eṣa mām āhvayati ayam āgato 'smi kim ājñāpayati bhaṭṭiḥ - srutapūrvaṃ mayā
bhūyo 'pi vadasi. evaṃ prāyascittārthaṃ brāhmaṇopagamanam tasmād evāham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619724 (0.059):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
upaviṣṭas, tat samayapūrvakam upagṛhyantāṃ tatrabhavanto viṭā iti yad
ājñāpayati bhaṭṭiḥ bho bhoḥ śṛṇvantu śṛṇvantu bhavantaḥ
128 (a) dyūteṣu mā sma vijayiṣṭa paṇaṃ kadācin
(b) mātuḥ śṛṇotu pitaraṃ vinayena yātu / [p.133] (c) kṣīraṃ śṛtaṃ pibatu modakam at tu mohād
(d) vyūḍhāpatir bhavatu yo 'tra vaded ayuktam
129 (a) paricaratu gurūn apaitu goṣṭhyā / (b) bhavatu ca vṛddhasamo yuvā vinītaḥ
(c) palitam abhisamīkṣya yātu śāntiṃ / ( d) ya idam ayuktam udāharen niṣaṇṇaḥ
(vivṛtyāvalokya) eṣa dhārayakir anantakathaḥ sahasotthāya mām āhvayati kiṃ
bravīṣi - tasyā evedam avijñātapraṇayāyāḥ pātakaṃ nātrabhavataḥ śrotum
arhati bhavān / 130 (a) aśokaṃ sparśena drumam asamaye puṣpayati yaḥ
(b) svayaṃ yasmin kāmo vitataśaracāpo nivasati
(c) sa pādo vinyastaḥ paśuśirasi mohād iva yayā
(d) nanu prāyaścittaṃ caratu suciraṃ saiva capalā iti
samyag āha bhavān tathā hi / 131 (a) upavīṇita eṣa gardabhaḥ / (b) samupaślokita eṣa vānaraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3519891 (0.064):
yājayed aindrābārhaspatyena paritato hi vā eṣa pāpmanāthaiṣa na
(c) payasi śṛta eṣa māhiṣe / (d) sahakārasya raso nipātitaḥ
api tv ārtānupātāni prāyascittāni ārtaś cāyam upāgatas, tad anugrahītum
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13555754 (0.061):
sa tvam ārtapralāpebhyo__Vdha_072.080 / sa tvam ṛddhim imāṃ labdhvā__Vdha_082.070
arhantibhavantaḥ tat kva nu khalv eṣāṃ goglanaptā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978100 (0.050):
strīṇāṃ rāgas tu kasmin kva nu khalu sitimā śairisaṃbodhanaṃ kim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083190 (0.059):
śrutam+nas+nāma+api kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayas+ / / mama+abhyarṇe dhārṣṭyāt+carati punar+indīvaram+iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501617 (0.063):
śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayaḥ VidSrk_3.5b *(29b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260633 (0.063):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu / hiṃāśuprabhṛtayaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871353 (0.063):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu / hiṃāśuprabhṛtayaḥ /
[p.134] ya eṣa madarabhasacalitamaulim ekahastena pratisamābadhya
kṣudramuktāvakīrṇam iva svedabindubhir lalāṭadeśaṃ pradeśinyā parimṛjya
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590673 (0.058):
[p.91] avagacchāmīti mā tāvat idaṃ kṣudramuktāphalāvakīrṇam iva lalāṭaṃ / svedabindubhiḥ kim iti vakṣyati eṣa pārśvam avadhāyoccaiḥ prahasitaḥ haṇḍe
śrūyatām asya prāyaścittam iti mām āhvayati yāvad upasarpāmi ete viṭāḥ kaś
ca tāvad ayaṃ viṭabhāvadūṣitākāraḥ prathamataro Viṭo viṭapariṣady utthāya
prāyaścittam upadiśatīti kupitāḥ haṇḍe mallasvāmin, śrutam evam āhur
atrabhavantaḥ kiṃ bravīṣi - mā tāvan, nanūcyantām atrabhavantaḥ
132 (a) tāte pañcatvaṃ pañcarātre prayāte / (b) mitreṣv ārteṣu vyākule bandhuvarge
(c) ekaṃ krośantaṃ bālam ādhāya putraṃ / (d) dāsyā sārdhaṃ pītavān asmi madyam
katham aham aviṭa iti evaṃ cet tvām anujānanti viṭamukhyo 'sīti āsyatām
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5768667 (0.032):
durlabhatvāt tatas tasya |suhṛdabhyarthanena ca | / na ca madyam iti śrutvā |pītavān asmi tan madhu ||18.51|
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791716 (0.041):
ahaṃ na vighnaye tvāṃ cet katham anye 'rcayanti mām // RKS_29.58 //
kiṃ bravīṣi - dīyatām asmai prāyascittam iti bāḍhaṃ bhūyaḥ śrāvayāmi tat / kiṃ nu khalv eṣa māṃ śaibyaḥ kavir āryarakṣito vāyuvaiṣamyanipīḍitākṣaro
mām āhvayan / [p.135] na khalu na khalv idaṃ prāyaścittam iti pratiṣedhayati ativiṭaś
caiṣa dhāntraḥ kutaḥ / 133 (a) vikrīṇāti hi kāvyaṃ / śrotriyabhavaneṣu madyacaṣakeṇa
(b) yaḥ śibikule prasūto / bhartṛsthāne jarāṃ yātaḥ api ca
134 (a) vikrīṇanti hi kavayo / yady evaṃ kāvyam adya caṣakeṇa / (b) kāśiṣu ca kosaleṣu ca
bhargeṣu niṣādanagareṣu yāvad enam upasarpāmi sakhe, ayam asmi kiṃ bravīṣi
135 (a) dhṛto gaṇḍābhoge kamala iva baddho madhukaro
(b) vilāsinyā mukto bakulatarum āpuṣpayati yaḥ / (c) vilāso netrāṇāṃ taruṇasahakārapriyasakhaḥ
(d) sa gaṇḍūṣaḥ sīdhoḥ katham iva śiraḥ prāpsyati paśoḥ iti
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1660623 (0.060):
7) atha tasya priyasakho Makarando nāma katham api labdhapraveśaḥ
ayam aparo bhavakīrtir baddhakaraḥ prāyaścittārthaṃ mām āhvayati ativiṭaś
caiṣa māṇavakaḥ kutaḥ / 136 (a) muṇḍāṃ vṛddhāṃ jīrṇakāṣāyavastrāṃ
(b) bhikṣāhetor nirviśaṅkaṃ praviṣṭām / (c) bhūmāv ārtāṃ pātayitvā sphurantīṃ
(d) yo 'yaṃ kāmī kāmakāraṃ karoti / [p.136] yāvad enam upasarpāmi kiṃ bravīṣi - idam asyāḥ prāyaścittam
l37 (a) badhyatāṃ mekhalādāmnā / samākṛṣya kacagrahaiḥ
(b) atha tasyāḥ prasuptāyāḥ / pādau saṃvāhayatv ayam iti / bho etad api pratihatam eṣa ibhyaputraś ceṭaputrair abhyastanāmā
gāndharvasenako hastam udyamya mām āhvayati yasyaiṣa hastaḥ
l38 (a) vādyeṣu trividheṣv anekakaraṇaiḥ saṃcāritāgrāṅgulis
(b) tāmrāmbhoruhapattravṛṣṭir iva yas tantrīṣu paryasyate
(c) kolambānugatena yena dadhatā śroṇītaṭe vallakīm
(d) ibhyāntaḥpurasundarīkararuhakṣepāḥ samāsvāditāḥ
yāvad enam upasarpāmi (upetya) kiṃ brāvīṣi - / 139 (a) jaghanarathanitambavaijayantī
(b) surataraṇavyatiṣaṅgayogavīṇā / (c) kva ca maṇiraśanā varāṅganānāṃ
(d) kva ca caraṇāv aśubhasya gardabhasya iti / (parivartakena) ayam idānīṃ dākṣiṇātyaḥ kavir āryakaḥ prāyaścittam
upadiśati kiṃ bravīṣi - / 140 (a) vibhramāceṣṭitenaiva / dṛṣṭikṣepeṇa bhūyasā
(b) śiraḥ karṇotpalenāsya / [p.137] (d) tāḍyatāṃ mattayā tayā iti / etad api pratihatam anena gāndhārakeṇa hastimūrkheṇa kim idam ucyate
bhavatā - / l41 (a) nakhavilikhitaṃ karṇe nāryā niveśitabandhanaṃ
(b) khacitaśabalaṃ dṛṣṭikṣepair apāṅgavilambibhiḥ
(c) yadi narapaśor asyedaṃ bhoḥ śirasy abhipātyate / (d) surabhirajasā prāyaścittaṃ kim asya bhaviṣyati iti
bāḍham evam etad iti pratipannā viṭamukhyāḥ (parivartakena) imāv aparau
mām āhvayataḥ / 142 (a) guptamaheśvaradattau / suhṛdāv ekāsanasthitāv etau
(b) upagatakāvyapratibhau / vararucikāvyānusāreṇa
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964379 (0.047):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4248203 (0.057):
bālapriyā vṛttau 'kāvyārthasye'ti pūratam / / kāvyārthagatamanyasādṛśyaṃ vivṛṇoti--'yadanyene'tyādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781204 (0.059):
camatkāratvavattvam eva vā kāvyatvam iti phalitam/ yat tu prāñcaḥ adoṣau"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16651174 (0.063):
akātaratveneti yāvat / / kāvyavākyamiti / / kāvyarūpaṃ vākyamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592594 (0.063):
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva / uktatvāt / / yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.063):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707528 (0.063):
tarhi kimālambanā sambhāvanetyata āha api tvityādi / / pramāṇayuktyābhāsābhyāmadhiṣṭānabhūte kāvyātmani dhvanisvarūpe
yāvad upasarpāmi (upasṛtya) haṇḍe guptaromaśa, kim āha bhavān -
143 (a) pādaprakṣālanenāsyāḥ / śiraḥ prakṣālyatām iti / katham etad api pratiṣiddhaṃ traividyavṛddhair atisuhṛdbhir anugṛhītanāmnā
maheśvaradattena / (b) pādaprakṣālanaṃ tasyāḥ / pātum apy eṣa nārhati iti
[p.138] ayam aparo 'smatsuhṛt sauvīrako vṛddhaviṭaḥ svacchandasmitodagrayā
vācā mantrayate kim āha bhavān - / 144 (a) nirbhūṣaṇāvayavacārutarāṅgayaṣṭiṃ
(b) snānārdramuktajaghanasthitakeśahastām
(c) tām ānayāmy aham ayaṃ tu dadhātu tasyāḥ / (d) netraprabhāśabalamaṇḍalam ātmadarśam iti
idam api pratiṣiddham anena kavinā dāśerakeṇa rudravarmaṇā kiṃ bravīṣi - / l45 (a) vidvān ayaṃ mahati kokikule prasūto
(b) mantrādhikārasacivo nṛpasattamasya / (c) veśyāṅganācaraṇapātarajo'vadhūtān
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595431 (0.033):
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590871 (0.057):
(d) pibatv atha ca pāyayatv adharam ātmanas tvāṃ priyā / [p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate
idaṃ dāsīpadanyāsadharṣitaṃ śiro vicchinnam icchāmi prāg eva tu
śiroruhāṇīti katham etad apy asya pratihatam anena viṭamahattareṇa / bhaṭṭijīmūtena kim āha bhavān -
146 (a) skhalitavalayaśabdair añcitabhrūlatānāṃ
(b) khacitanakhamayūkhair aṅgulīyaprabhābhiḥ / (c) kisalayasukumāraiḥ pāṇibhiḥ sundarīṇāṃ
(d) suciram anabhimṛṣṭān dhārayatv eṣa keśān
api cedam asya prāyaścittaṃ śrūyatām / 147 (a) tasyā madālasavighūrṇitalocanāyāḥ
(b) śroṇyarpitaikakarasaṃhatamekhalāyāḥ
[p.139] (c) sālaktakena caraṇena sanūpureṇa / ( d) paśyatv ayaṃ śirasi mām anugṛhyamāṇam iti
ete viṭāḥ sādhuvādānuyātrā etad eva prāyaścittam iti vādinaḥ saṃbhāvayanti
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595349 (0.033):
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590834 (0.055):
bho, etat khalu ḍiṇḍitvaṃ nāma tathāpi - sādhu bhoḥ, prīto 'smi bhavato / 'nena ḍiṇḍitvena sarvathā viṭeṣv ādhirājyam arhasi ayam idānīm āśīrvādaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047318 (0.056):
saṃspṛśya devaṃ brahmāṇaṃ hariṃ vacanamabravīt // KūrmP_1,9.78 // / tṛṣṭo 'smi sarvathāhante bhaktyā tava jaganmaya /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5769509 (0.061):
skandhaḥ kaṭukatailena |mrakṣitaś ca tayā mama ||18.123| / uktaś cāsmi punar yāvad |dārikāyā muhūrtakam |
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.063):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218283 (0.063):
daśarathakulodbhavatvakausalyāsnehapātratvabālyacaritajānakīlābhādidharmāntarapariṇatamarthaṃ / kathaṃ na dhvanediti / / asmīti / / sa bālapriyā śīkarima iti śīkarasambandhapratipādanena hetunetyarthaḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588444 (0.063):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.064):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
tauṇḍikokir viṣṇunāgaḥ eṣa mām āhvayati viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ ayam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592746 (0.052):
bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
asmi kim āha bhavān - anuṣṭhitam idam kiṃ te bhūyaḥ priyam upaharāmīti / bhoḥ śrūyatām
148 (a) kuṭṭinyaś caturakathā bhavantv arogā / (b) dhūrtānām adhikaśatāḥ paṇā bhavantu
(c) bhūyāsuḥ priyaviṭasaṃgamāḥ pure 'smin / (d) vārastrīpraṇayamahotsavāḥ pradoṣāḥ
(niṣkrānto viṭaḥ) iti kaver udīcyasya viśveśvaradattaputra-
syāryaśyāmilakasya kṛtiḥ pādatāḍitakaṃ nāma bhāṇaḥ samāptaḥ //
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27916095 (0.064):
tasmādyatnaḥ kṛta iha mayā tatsamujjvālanāya // / vādanyāyo nāma prakaraṇaṃ samāptam / / [kṛtiriyamācāryadharmakīrticaraṇānām]
Udīcya Śyāmilaka: Pāḍatāḍitaka / [p.65] 0 śrīmahākaviśyāmilakaviracitaṃ pādatāḍitakam.
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081822 (0.025):
Explanatory Remarks / A number of five figures at the left side indicates the location of the
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492932 (0.044):
Explanatory Remarks / The present text is edited to facilitate word searches. The text is based
(nāndyante, tataḥ praviśati sūtradhāraḥ) / (sūtra
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213970 (0.058):
dūtavākyam| / nāndyante tataḥ praviśati sūtradhāraḥ| / sūtradhāraḥ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22773901 (0.063):
{nāndyante tataḥ praviśati sūtradhāraḥ (BhSv_0:1)} / *{sūtradhāraḥ}* -
l (a) dehatyāgena śambhor nayanahutavahe mānito yena kopaḥ
(b) sendrā yasyānuśiṣṭiṃ srajam iva vibudhā dhārayanty uttamāṅgaiḥ
(c) pāyāt kāmaḥ sa yuṣmān pravitatavanitālocanāpāṅgaśārṅgo
(d) bāṇā yasyendriyārthā munijanamanasāṃ sādakā bhedakāś ca
2 (a) sabhrūkṣepaṃ sahāsaṃ stananihitakarām īkṣamāṇena devīṃ
(b) saṃtrāsākṣiptavāgbhiḥ saha gaṇapatibhir nandinā vanditena
(c) pāyād vaḥ puṣpaketur vṛṣapatikakudāpāśrayanyastadoṣṇā
(d) yasya kruddhena bāhyaṃ karaṇam apahṛtaṃ śambhunā na prabhāvaḥ
evam āryamiśrān śirasā praṇipatya vijñāpayāmi yad vayam āryaśyāmilakasya
kṛtiṃ pādatāḍitakaṃ nāma bhāṇaṃ prayoktuṃ / [p.66] vyavasitāḥ tat tasya kaver matipariśramam avadhānadānenānugrahītum
icchāmaḥ kutaḥ / 3 (a) idam iha padaṃ mā bhūd evaṃ bhavatv idam anyathā
(b) kṛtam idam ayaṃ granthenārtho mahān upapāditaḥ / (c) iti manasi yaḥ kāvyārambhe kaver bhavati śramaḥ
(d) sanayanajalo romodbhedaḥ satāṃ tam apohati
kutaḥ / 4 (a) nirgamyatāṃ bakabiḍālasamapracārair
(b) āryaiś ca rājasacivaiḥ śamavṛttibhiś ca / (c) tiṣṭhantu ḍiṇḍikavinarmakalāvidagdhā
(d) nirmakṣikaṃ madhu pipāsati dhūrtagoṣṭhī / kutaḥ
5 (a) na prāpnuvanti yatayo ruditena mokṣaṃ / (b) svargāyatiṃ na parihāsakathā ruṇaddhi
(c) tasmāt pratītamanasā hasitavyam eva / (d) vṛttiṃ budhena khalu kaurukucīṃ vihāya
ko nu khalu mayi vijñāpanāvyagre śabda iva śrūyate (karṇaṃ dattvā) hanta
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22773929 (0.031):
aye kin nu khalu mayi vijñāpanavyagre śabda iva śrūyate (BhSv_1.1:2)
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213995 (0.047):
evamāryamiśrān vijñāpayāmi| aye kiṃ nu khalu mayi vijñāpanavyagre śabda
vijñātam eṣa hi sa viṭamaṇḍapaṃ praviśya dhūrtacākrikaḥ khalatiśyāmilako
ghaṇṭām āhatya ghoṣayati ya eṣaḥ / [p.67] 6 (a) vyatikarasukhabhedaḥ kāminīkāmukānāṃ
(b) divasasamayadūto dundubhīnāṃ purodhāḥ / (c) kalam uṣasi kharatvād yasya kaṇṭhīravāṇāṃ
(d) balavad abhinadanto gardabhā nānuyānti / kiṃ ca tāvad anena ghuṣyate (karṇaṃ dattvā) (naipathye)
7 (a) jayati madanasya ketuḥ / kāntaṃ praty udyato vilāsinyāḥ
(b) śirasā prārthayitavyaḥ / sālaktakanūpuraḥ pādaḥ
(niṣkrāntaḥ) / (sthāpanā) / (tataḥ praviśati viṭaḥ) / vi -- mā tāvad bhoḥ -- kim atra ghoṣayitavyam yad evam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589476 (0.043):
ācāro 'yam asmābhir anuvartyata iti mā tāvad bhoḥ - evam upacaratā yuktaṃ / nāma bhavatā tatrabhavatīm anaṅgasenām anaṅgasenām iva praṇayābhimukhīṃ
8 (a) praṇayakalahodyatena / srastāṃśukadarśitorumūlena
(b) jitam eva madakalāyā / nūpuramukhareṇa pādena
aye kenaitad dhasitam (vilokya) dadruṇamādhavo 'py atraiva aṃgho
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054883 (0.030):
vāsantaḥ kṛṣṇamudgastu mādhavaś ca surāṣṭrajaḥ / / makuṣṭho vanamudgaś ca masūraḥ pittabheṣajam // VAnigh_337 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820749 (0.033):
rājādano rājaphalaḥ kṣīravṛkṣo nṛpadrumaḥ / / nimbabījo madhuphalaḥ kapīṣṭo mādhavodbhavaḥ // Rajni_11.70
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181250 (0.034):
devatagṛhe svamaraṇaṃ prārthayantī lavaṅgikāyāḥ pāde patitā mālatī / / stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769235 (0.035):
nārāyaṇo naroddhānāmayanatvādapāñca saḥ / / mādhavo madhuṣūtpattyā dhavatvādvā śriyaḥsmṛtaḥ // BhS_36.213 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561741 (0.036):
śavarān kaḍhukaivarttān vilokya bhārgavastataḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810368 (0.037):
kṣiti vipakṣa pakṣa prāyatāvakalanena ca svasminn aviśvasti srastitaḥ / samāśvastim api vilokya sarva ślokya caritaḥ
dadruṇamādhava kim atra hāsyasthānam kiṃ bravīṣi - pratyakṣaṃ hi me tad
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181250 (0.051):
devatagṛhe svamaraṇaṃ prārthayantī lavaṅgikāyāḥ pāde patitā mālatī / / stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769235 (0.054):
nārāyaṇo naroddhānāmayanatvādapāñca saḥ / / mādhavo madhuṣūtpattyā dhavatvādvā śriyaḥsmṛtaḥ // BhS_36.213 //
yad atīte 'hani tatrabhavatyā surāṣṭrāṇāṃ vāramukhyayā samadanayā
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870290 (0.046):
nabhavaśrītaṃśvasajamahāsamuraṃnimāyāsarāvakasastrīruvakasadumṛvakasasavakasalovakaakaṃvamāyahāvarṇā / oṃmogatimāgīrirvananorirvakhajimadanaśrīṃrvajaśaṃrirvapuṣaśaṃrirvaṣṭagaśaṃrirvatvaśaṃrirvakaśaṃrimumeśanasvānta
madanasenikayā tatrabhavāṃs tauṇḍikokir viṣṇunāgaś caraṇakamalena śirasy
anugṛhīta iti suṣṭhu khalv idam ucyate - eti jīvantam ānando naraṃ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076811 (0.023):
6.114.002a kalyāṇī bata gātheyaṃ laukikī pratibhāti me / 6.114.002c eti jīvantam ānando naraṃ varṣaśatād api
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974705 (0.038):
MSS_9080 2 eti jīvantamānando naraṃ varṣaśatādapi //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7422163 (0.047):
rujārthānām iti kim ? eti jīvantamānando naraṃ varṣaśatād api /
varṣaśatād / [p.68] apīti viṣṇunāgo 'pi nāmaivaṃ sarvakāmijanasādhāraṇaṃ
caraṇatāḍanasaṃjñakaṃ śirasy abhiṣekaṃ prāptavān kiṃ bravīṣikuto 'sya tāni
bhāgadheyāni yaḥ sa īdṛśānāṃ praṇayakalahotsavānāṃ pātraṃ bhaviṣyati sa hi
tasyā veśadevatāyās taṃ saṃmānaviśeṣam avamānaṃ manyamānaḥ
krodhaparivyaktanayanarāgaḥ prasphuritabhrukuṭīvakraṃ lalāṭaṃ kṛtvā śiro
vinirdhūya daśanair oṣṭham abhidaśya pāṇinā pāṇim abhihatya dīrghaṃ
niḥśvasyoktavān hā dhik puṃścali, anātmajñe, yayā tvayā mamāsmin
9 (a) prayatakarayā mātrā yatnāt prabaddhaśikhaṇḍake
(b) caraṇavinate pitrāghrāte śiśur guṇavān iti
(c) sakusumalavaiḥ śāntyambhobhir dvijātibhir ukṣite
(d) śirasi caraṇo nyasto garvān na gauravam īkṣitam
evaṃ cānenoktā virajyamānasaṃdhyārāgeva rajani varṇāntaram upagatā
atiprabhātacandraniṣprabhaṃ vadanam udvahantī 10 (a) vyapagatamadarāgā
bhraśyamānopacārā / (b) kim idam iti viṣādāt svinnasarvāṅgayaṣṭiḥ
(c) bhayavigalitaśobhā vāntapuṣpeṇa mūrdhnā
(d) na punar iti vadantī pādayos tasya lagnā / praṇipātāvanatā cānena nirdhūyoktā carṣaṇi, mā sprākṣīḥ, kardanena na māṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620300 (0.058):
lokāpavādabhīruṃ māṃ nāto'nyad vaktumarhasi | 22.110 | / ccciv.tudase cātivācā māṃ yadyevaṃ bhīma māṃ vadeḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608449 (0.059):
288.011. mā naiṣīstvaṃ hi mā sprākṣīr naitattva suceṣṭitam/
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7842380 (0.061):
kimadhyeṣyamāṇa iti yāneva mā praśnānaprākṣīstāneva me vibrūhīti sa / hovācānupetāyaiva ta enānbravāṇīti
ḍhaukitum arhasīti kaṣṭaṃ bhoḥ, kokilā khalu kauśikam anuvartate
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620300 (0.054):
lokāpavādabhīruṃ māṃ nāto'nyad vaktumarhasi | 22.110 | / ccciv.tudase cātivācā māṃ yadyevaṃ bhīma māṃ vadeḥ |
madanasenikāpi taṃ puruṣavetālaṃ / [p.69] kadaryam apavīryam anuvartata iti bhavati me vismayaḥ bhavati ca
punar mahāmātraputro rājñaḥ śāsanādhikṛta iti dānakāmāv upekṣate
śabdakāmāḥ khalv etā bhavanti kāme hi prayojanam anekavidham ity
upadiśyate kiṃ bravīṣi - labdhaṃ khalu śabdakāmayā śabdapradhānārjanāc
chabdasya vyasanam iti sā hi tapasvinī / 11 (a) tiryaktrapāvanatapakṣmapuṭapravāntair
(b) dhautādharastanamukhī nayanāmbupātaiḥ
(c) svāṅgeṣv alīyata navaiḥ sahasā stanadbhir
(d) udvejitā jaladharair iva rājahaṃsī iti / na ca bhoḥ citram idaṃ śrotavyaṃ śrutam na ca khalv asmābhir viditārthair
apy atītaṃ pṛṣṭam tatas tataḥ kiṃ bravīṣi-- tataḥ sa mayā nirbhartsyoktaḥ:
aye vaiyākaraṇakhasūcin, sumanaso musalena mā kṣautsīr vallakīm ulmukena
mā vādīr, vākkṣureṇa kisalayaklībāṃ mā cchetsīr mattakāśinīm iti evam ukto
mām anādṛtya viṭamahattarabhaṭṭijīmūtagṛhaṃ gataḥ tataḥ sā
[p.70] tapasvinī karakisalayaparyastakapolam ānanaṃ kṛtvā praruditā tata
utthāpya mayoktā: sundari, na vānaro veṣṭanam arhati, gardabho vā
varapravahaṇaṃ voḍhum alam alaṃ ruditena hāsyaḥ khalv eṣa tapasvī naivaṃ
mahāntaṃ śiraḥsatkāram arhati / 12 (a) kiṃ kāmī na kacagrahair yam abalāḥ kliśyanti mattā balād
(b) yaṃ badhnanti na mekhalābhir athavā na ghnanti karṇotpalaiḥ
(c) pakṣe tasya tu manmathaḥ sukṛtinas tasyotsavo yauvanaṃ
(d) dāseneva rahasy apetavinayāḥ krīḍanti yenāṅganāḥ
evaṃ coktā smitapuraḥsaram apāṅgena me vacaḥ pratigṛhya saśiraḥpādam
avakuṇṭhya vāsasā śayanatalam alaṃkṛtavatī aham api kāmipratyavarasya
duścaritam anucintayan prabhātam - iti rajñaḥ prabhātanāndīsvanair
utthāpitaḥ kṛtakartavyas tad eva duḥsvapnadarśanam ivāpanetuṃ
brāhmaṇapīṭhikāṃ gataḥ tasyāṃ ca brāhmaṇapīṭhikāyāṃ pūrvagataṃ kīrṇakeśaṃ
viṣṇunā- / [p.71] gam evārtarūpam ātmakarmācakṣamāṇam asāv ahaṃ bhoḥ evaṃkarmā taṃ mā
vṛṣalyāḥ pādāvadhūtaśiraskaṃ trātum arhanti traividyavṛddhā ity uktavantam
apaśyam evaṃ coktā brāhmaṇāś calakapolasūcitahāsam anyonyam avalokya
muhūrtam iva dhyātvoktavantaḥ bhoḥ sādho, avalokitāny asmābhir
manuyamavasiṣṭhagautamabharadvājaśaṅkhalikhitāpastambahārītapraceto
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22883912 (0.057):
śaṅkha-likhita-hārīta-bodhāyana-yājñavalkya-pracetādibhiḥ kṛtam /
devalavṛddhagārgyaprabhṛtīnāṃ maharṣīṇāṃ dharmaśāstrāṇi nāsyaivaṃvidhasya
mahataḥ pātakasya prāyaścittam avagacchāma iti evaṃ cokto / viṣaṇṇataravaktra ucchritya hastāv upākrośat bho bhoḥ, caturtho varṇa iti
na mām arhatha bhūmidevāḥ parityaktum kutaḥ
13 (a) āryo 'smi śuddhacarito 'smi kulodgato 'smi
(b) śabde ca hetusamaye ca kṛtaśramo 'smi
(c) rājño 'smi śāsanakaro na pṛthagjano 'smi
(d) trāyadhvam ārtam agatiṃ śaraṇāgato 'smi
evaṃ coktāyāṃ tasyāṃ pariṣadi / [p.72] 14 (a) kaiścid gaur ayam ity aratnicalanair anyonyam āghaṭṭitaṃ
(b) syād unmatta iti sthitaṃ smitamukhaiḥ kaiścic ciraṃ vīkṣitam
(c) kaiścit kāmapiśāca ity api tṛṇaṃ dattvāntare dhikkṛtaḥ
(d) kaiścid duṣkṛtakāriṇīti ca punaḥ saivāṅganā śocitā
evamavasthāyāṃ ca saṃsadi tasyāṃ pratipattimūḍheṣu brāhmaṇeṣu / prāyaścittavipralambhavihvale krośati viṣṇunāge teṣām ekatama ācāryaputraḥ
svayaṃ cācāryo daṇḍanītyānvīkṣikyor anyāsu ca vidyāsv abhivinītaḥ kalāsv
api ca sarvāsu paraṃ kauśalam anuprāpto vāgmī cāntevāsigaṇaparivṛtaḥ
parihāsaprakṛtiḥ śāṇḍilyo bhavasvāmī nāma brāhmaṇaḥ savyetaraṃ hastam
udyamya smitodagrayā vācā pariṣadam āmantryoktavān aye bho viṣṇunāga, na
bhetavyam alam alaṃ viṣādena astīdaṃ dharmavacanaṃ yathā
deśajātikulatīrthasamayadharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ pramāṇam iti ato
viṭajātiṃ saṃnipātya viṭamukhyebhyaḥ prāyaścittaṃ mṛgyatām te hi tvām
asmāt kilbiṣān mocayiṣyanti ity ukte sādhuvādānuyātram
ūrdhvāṅgulipranṛttam avartata / [p.73] tasyāṃ pariṣadi tac chrutvā viṣṇunāgo 'py anugṛhīta iti prasthitaḥ
tvaṃ cāpi viṭasaṃnipātakarmaṇi niyukta iti bāḍham. kiṃ bravīṣi - ke punar
iha bhavato viṭāḥ saṃmatā iti nanu bhavān eva tāvad agre viṭaḥ kiṃ bravīṣi
- katham aham api nāma viṭaśabdenānugṛhīta iti kaḥ saṃśayaḥ? śrūyatām
15 (a) divasam akhilaṃ kṛtvā vādaṃ saha vyavahāribhir
(b) divasavigame bhuktvā bhojyaṃ suhṛdbhavane kvacit
(c) nisi ca ramase veśastrībhiḥ kṣipasy api cāyudhaṃ
(d) jalam api ca te nāsty āvāse tathāpi ca katthase / tat kathaṃ tvam aviṭaḥ kiṃ bravīṣi - yady evam anugṛhītaḥ saṃnipātayiṣyasi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592857 (0.038):
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413849 (0.038):
upadeśo 'pi karmaiva / tvaṃ ca kevalaṃ niṣkriyātmavit kriyā14 nāstīti / bravīṣi / na ca15 tathā vartase / bhikṣāṭanādi vyāpāraṃ16 karoṣi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15766020 (0.062):
praveśayiṣyasi | / tāvatai9va tvayā aham anugṛhīto bhave yam ' iti |
viṭān viṭalakṣaṇaṃ tāvac chrotum icchāma iti prathamaḥ kalpaḥ śrūyatām
16 (a) svaiḥ prāṇair api vidviṣaḥ praṇayiṇām āpatsu yo rakṣitā
(b) yasyārtau bhavati sva eva śaraṇaṃ khaḍgadvitīyo bhujaḥ
(c) saṃgharṣān madanāturo mṛgayate yaṃ vāramukhyājanaḥ
(d) sa jñeyo viṭa ity apāvṛtadhano yo nityam evārthiṣu
17 (a) caraṇakamalayugmair arcitaṃ sundarīṇāṃ / [p.74] (b) samakuṭam iva tuṣṭyā yo bibharty uttamāṅgam
(c) sa viṭa iti viṭajñaiḥ kīrtyate yasya cārthān
(d) salilam iva tṛṣārtāḥ pāṇiyugmair haranti
kiṃ bravīṣi - uktaṃ viṭalakṣaṇaṃ, viṭān idānīm upadeṣṭum arhasīti
śrūyatāṃ: tatrabhavān kāmacāro bhāṇur, lomaśo gupto 'mātyo viṣṇudāsaḥ,
śaibya āryarakṣito, dāśerako rudravarmāvantikaḥ skandasvāmī, hariścandro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590757 (0.060):
218.013. anujānīhi, pravrājayiṣyāmīti/ / 218.013. gupto gāndhika uvāca ārya, samayataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590542 (0.060):
śraddhāpurogena pravrajanti, te 'smākaṃ paścācchramaṇā bhavanti/ / 217.025. gupto gāndhika uvāca ārya, ahaṃ tāvadgṛhavāse parigṛddho
bhiṣag, ābhīrakaḥ kumāro mayūradatto, mārdaṅgikaḥ sthāṇur gāndharvasenaka,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21601510 (0.048):
262.027. tato 'mātyairabhihitah deva, kumāraḥ preṣyatam/ / 262.028. sa saṃtāmayiṣyati/ / 262.028. atha rājā kuṇālamāhūya kathayati vatsa kuṇāla, gamiṣyasi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8333630 (0.050):
gauḍaḥ śaktikumāro 'yaṃ karṇāṭo 'yaṃ jayadhvajaḥ / / lāṭo vijayavarmāyaṃ kāśmīro 'yaṃ sunandanaḥ // SoKss_18,3.3 //
upāyanirantakathaḥ, pārvatīyaḥ prathamo 'parāntādhipatir
indravarmānandapurakaḥ kumāro makhavarmā, saurāṣṭriko jayanandako,
maudgalyo dayitaviṣṇur ity evamādayo yathāsaṃbhavaṃ saṃnipātyāḥ kiṃ
[p.75] bravīṣi - sarvaṃ tāvat tiṣṭhatu dayitaviṣṇur api bhavato viṭaḥ
saṃmata iti kaḥ saṃdehaḥ kiṃ bravīṣi - eṣa yo 'yaṃ rājño baleṣvadhikṛtaḥ
pāraśavaḥ kavir iti bāḍham evam evaitat kiṃ bravīṣi - mā tāvad bhoḥ
18 (a) yaḥ saṃkucaty upahitapraṇayo 'pi rājño / (b) yo maṅgalaiḥ svapiti ca pratibudhyate ca
(c) devārcanād api ca gulgulugandhavāsā / (d) yo 'sau kiṇatrayakaṭhoralalāṭajānuḥ
19 (a) devakulād rājakulaṃ rājakulād yāti devakulam eva
(b) iti yasya yānti divasāḥ kuladvaye saṃprasaktasya
katham asāv api viṭa iti ā evam etat astīdam asya / viṭabhāvapratyanīkabhūtaṃ purāṇaghṛtagandha iva kiṃ tu
20 (a) pūrvāvantiṣu yasya veśakalahe hastāgraśākhā hṛtā
[p.76] (b) sakthnoḥ saṃyati yasya padmanagare dviḍbhir nikhātāv iṣū
(c) bāhū yasya vibhidya bhūr adhigatā yantreṣuṇā vaidiśe
(d) yo vājīkaraṇārtham ujjhati vasūny adyāpi vaidyādiṣu
21 (a) yasmād dadāti sa vasūni vilāsinībhyaḥ / (b) kṣīṇendriyo 'pi ramate ratisaṃkathābhiḥ
(c) tasmāl likhāmi dhuri taṃ viṭapuṃgavānāṃ / (d) rāgo hi rañjayati vittavatāṃ na śaktiḥ katham asāv aviṭaḥ
kiṃ bravīṣi - evaṃ ced agraṇīr viṭānām iti tasmād evāyaṃ dhuri likhitaḥ
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590410 (0.016):
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591176 (0.042):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589546 (0.064):
sakyāḥ sarvathā \dots - īdṛsa evāstu bhavān sādhayāmas tāvat (parikramya) / eṣa bho anekadesasthalajajalajasāraphalgupaṇyakrayavi kra yo pasthitastri
nagararathyām avatīrṇaḥ aho nu khalu jambūdvīpatilakabhūtasya
sarvaratnāviṣkṛtavibhūteḥ sārvabhaumanarendrādhiṣṭhitasya
sārvabhaumanagarasya parā sriḥ iha hi / 22 (a) saṃgītair vanitāvibhūṣaṇaravaiḥ krīḍāśakuntasvanaiḥ
(b) svādhyāyadhvanibhir dhanuḥsvanayutaiḥ sūnāsiśabdair api
(c) pātrīṇāṃ gṛhasārasapratirutaiḥ kakṣyāntareṣu svanaiḥ
[p.77] (d) saṃjalpān iva kurvate vyatikarāt prāsādamālāḥ sitāḥ
23 (a) giribhyo 'raṇyebhyaḥ salilanidhikacchād api maror
(b) narendrair āyātair diśi disi niviṣṭais ca śatasaḥ
(c) vicitrām ekasthām anavagatapūrvām avikalām / (d) iha sraṣṭuḥ sṛṣṭer bahuviṣayatāṃ pasyati janaḥ
24 (a) śakayavanatukhārapārasīkair / (b) magadhakirātakaliṅgavaṅgakāśaiḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10211357 (0.060):
16.01ab/ prāṅ narmadārdha^śoṇa^uḍra^vaṅga^suhmāḥ kaliṅga^bāhlīkāḥ/ / 16.01cd/ śaka^yavana^magadha^śabara^prāgjyotiṣa^cīna^kāmbojāḥ//
(c) nagaram atimudāyutaṃ samantān / (d) mahiṣakacolakapāṇḍyakeralaiś ca
(vilokya) aye ko nu khalv eṣo 'vamuktakañcukayā / dhavalaśibikayebhyavidhavālīlāṃ viḍambayann ita evābhivartate (vimṛśya)
bhavatu vijñātam eṣa hi sa vetradaṇḍakuṇḍikābhāṇḍasūcito vṛṣalacaukṣo
'mātyo viṣṇudāsaḥ anena hy evaṃ mahaty api prāḍvivākakarmaṇi niyuktena
dhyānābhyāsaparavattayopekṣāvihāriṇeva bhikṣuṇā nātyarthaṃ rājakāryāṇi
kriyante tathā hi / [p.78] 25 (a) karavicalitajānuḥ kaiścid ardhāsanasthaiḥ
(b) samavanataśirobhiḥ kaiścid ākṛṣṭapādaḥ / (c) adhikaraṇagato 'pi krośatāṃ kāryakāṇāṃ
(d) vipaṇivṛṣa ivaiṣa dhyāti nidrāṃ ca yāti tat kāmaṃ
viṭajanapratyanīkabhūtam asya darśanam tathāpi dharmam upadiśann abhigamya
eva kā gatir? upasarpāmy enam eṣa khalu dūrād eva mām avalokya śibikām
avatāryāvatarati aye bhoḥ, marṣayatu bhavān nārhasy asmān
upacārayantraṇayā vijanikartum kiṃ bravīṣi - kaś ca bhavantam upacarati
ācāro 'yam asmābhir anuvartyata iti mā tāvad bhoḥ - evam upacaratā yuktaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10588354 (0.043):
vi -- mā tāvad bhoḥ -- kim atra ghoṣayitavyam yad evam
nāma bhavatā tatrabhavatīm anaṅgasenām anaṅgasenām iva praṇayābhimukhīṃ
tathā vimukhayitum kiṃ bravīṣi - kiṃ mayā na tasyāḥ praṇayānurūpaḥ
saṃparigrahaḥ kṛtaḥ paśyatu bhavān sā hi mayā / 26 (a) svastīty uktvā vandanāyāṃ kṛtāyām
(b) āsīnāyāṃ vācitaṃ yogaśāstram / (c) netre cāsyā vāyuneveryamāṇe
[p.79] (d) saṃprekṣyoktā putri sarpiḥ pibeti / tat kathaṃ na saṃpratigṛhītā mayeti aho kāminyā lalitasaṃparigrahaḥ kṛtaḥ
eṣa māṃ prahasya caukṣopāyanena bījapūrakeṇa prasādayati aye bho,
yuṣmadantevāsina eva vayam īdṛśeṣu prayojaneṣu notkoṭanābhir vañcayituṃ
sakyāḥ sarvathā \dots - īdṛsa evāstu bhavān sādhayāmas tāvat (parikramya)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904516 (0.033):
edhethāś ca edheyāthāmedhedhvamedheya edhevahi edhemahi //AP_357.017cd/ / astu tāvadbhavatām loṭi bhavantu bhavatādbhava /AP_357.018ab/
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563467 (0.034):
sarva+bhāvena saṃparko* |yadi na*asti dhig* astu tat ||4.93| / (a+dhrṭeḥ Can+ṛte )śraddadhānasya |saktasya*a+doṣa+darśinaḥ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5445404 (0.035):
bhrasjādeśaḥ vaktavyaḥ . vṛddhau kṛtāyām idam eva rūpam syāt : abhrākṣīt . / idam na syāt : abhārkṣīt . sarvathā vayam pūrvavipratiṣedhāt na mucyāmahe
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860782 (0.040):
sarva yathā bhavati / vargāṇāṃ paripūrṇāvayavatvāt / punaḥsarva yathā / bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5710764 (0.046):
tvam api evam eva, sarveṣām ekayogakṣamateti sarvathā mama hātāśāyā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16408158 (0.052):
rāṣṭrāṇi nṛpamukhyānāṃ HV_105.7c / rāṣṭriko 'stu bhavān iha HV_App.I,38.28b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643913 (0.055):
sukṛtaṃ te vijānāmi $ rāṣṭriko 'stu bhavān iha // HV_App.I,38.28 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25142685 (0.055):
rāṣṭraṃ sarvaguṇānvitam HV_App.I,18.83b / rāṣṭriko 'stu bhavān iha HV_App.I,38.28b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129469 (0.055):
sukṛtaṃ te vijānāmi rāṣṭriko 'stu bhavān iha // HV_App.I,38.28 //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589280 (0.064):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
eṣa bho anekadesasthalajajalajasāraphalgupaṇyakrayavi kra yo pasthitastri
puruṣasaṃ bādhāntarā paṇāṃ sārvabhaumasya vipaṇim anuprāptaḥ aho batāsyāḥ
27 (a) sakunīnām ivāvāse pracāreṣu gavām iva / (b) janānāṃ vyavahāreṣu saṃnipāto mahādhvaniḥ
28 (a) svaraḥ sānusvāraḥ paripatati karmāravipaṇau
(b) bhramārūḍhaṃ kāṃsyaṃ kuraravirutānīva kurute
(c) dhṛtaṃ śaṅkhe śastraṃ rasati turagasvāsapiśunaṃ
(d) samantāc cāpnoti krayam api jano vikrayam api / api cedānīm
29 (a) sumanasa imā vikrīyante hasantya iva sriyā / [p.80] (b) carati caṣakaḥ pānāgāreṣv ataḥ paripīyate
(c) karadhṛtatṛṇair māṃsakrāyair apāṅganirīkṣitā
(d) nagaravihagāḥ sūnām ete patanty asimālinīm
30 (a) aṃsenāṃsam abhighnatāṃ vivadatāṃ tat tac ca saṃkrīṇatāṃ / (b) sasyānām iva paṅktayaḥ pracalitā nṭṇām amī rāśayaḥ
(c) dyūtād āhṛtamāṣakāś ca kitavā veśāya gacchanty amī
(d) saṃprāptāḥ paricārakaiḥ sakusumaiḥ sāpūpamāṃsāsavaiḥ
tad yāvad aham apīdānīṃ mahājanasaṃmardadurgamaṃ vipaṇimārgam utsṛjyemāṃ
puṣpavīthikām antareṇa pānāgārāṇy apasavyam upāvartamānaḥ
pūrṇabhadraśṛṅgāṭakam avatīrya makararathyayā veśamārgam avagāhiṣye tat
kāmam asaṃgṛhītamāṣakasya veśapraveśo nirāyudhasya saṃgrāmāvataraṇam ity
ubhayam apārthakaṃ kevalam ayaśase cānarthāya ca kiṃ tu suhṛnnideśo 'yam
asmābhir avaśyaṃ nirvartayitavyaḥ viśeṣeṇa hi bhūyād veśe viṭasaṃnipātaḥ
(parikramya) aye ko nu khalv eṣa rohitakīyair mārdaṅgikaiḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591180 (0.033):
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa / śaurpakārikāyā rāmadāsyā bhavanān niṣpatya ḍiṇḍigaṇaparivṛto veśam
kaṃsapātraveṇumiśrair yodheyaka- / [p.81] varṇair upagīyamāna ekaśravaṇāvalambitakuraṇṭakaśekharo viralam
apasavyam ākuladaśam uttarīyam apavartikayā saṃkṣipan muhur muhuḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.053):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau / atra mativibodha yorupaśamaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654720 (0.059):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019321 (0.062):
Vin_2.1479 / kampika[25b5]yā muhurmuhuratānestrapariśrāvaṇasya parāghātaḥ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.064):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.064):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
prakaṭaikasphik savyena pāṇinā madyabhājanam utkṣipya nṛtyann
āpānamaṇḍapaṃ hāsayati (nirvarṇya) āḥ jñātam eṣa hi sa bālhikaputraḥ
sarvadhūrtaparihāsaikabhājanabhūto veśakukkuṭo bāṣpo dhāntraḥ bhoḥ yat
satyaṃ na kadācid apy enam amattam apītaṃ vā paśyāmi samaṃ cāyam
amṛkṣitahasto māṣakārdhenāpi tat kuto 'syaitad upapadyate (vitarkya) hanta
vijñātam. eṣa hi purobhāgī lajjāviyuktaḥ sarvaṃkaṣaḥ sārvajanīnatvāt
31 (a) ābaddhamaṇḍalānāṃ / (b) pibatām upadaṃśamuṣṭim ādāya
(c) pravisati bāṣpo madhyaṃ / [p.82] ( d) naṭanaṭiceṭāśvabandhānām
aho nu khalv asya pānopārjane vijñānam tad alam anenābhibhāṣitena ito
vayam (parikramya) idam aparaṃ jaṅgamaṃ jīrṇodyānaṃ viṭajanasya eṣā hi
purāṇapuṃścalī dharaṇiguptā nāma kāmadevāyatanād devatāyā upayācitaṃ
nirvartya sphuṭitakāśavallarīśvetam āgalitam aṃsadeśād upari keśahastaṃ
vinyasyantī sadyodhautanivasanā vigalitam uttarīyam ekāṃse
pratisamādadhānā balivikṣepopanipatitair balibhṛtaiḥ parivṛtaṃ mayūraṃ
nṛtyantam apāṅgenāvalokayantī makarayaṣṭiṃ pradakṣiṇīkaroti bhoḥ yat
satyam adyāpy asyāś cirātikrāntaṃ yauvanavibhramaṃ vilāsaśeṣaṃ kathayati
32 (a) śvetābhir nakharājibhiḥ parivṛtau vyāvṛttamūlau stanau
(b) sṛkvaṇyoḥ śithilaś ca madhyagaḍulo niṣpītapūrvo 'dharaḥ
[p.83] (c) sabhrūkṣepam udāhṛtaṃ paricayād adyāpi yuktottaraṃ
(d) rūpaṃ hi prahṛtaṃ prasahya jarayā nāsyā vilāsā hṛtāḥ
tan na śakyam enām anabhibhāṣyātikramitum eṣā hy asmākaṃ priyavayasyaṃ
mārdaṅgikaṃ sthāṇumitraṃ mitraṃ vyapadiśantī krauñcarasāyanopayogam
ātmanaḥ prakāśayati tat katham enām upasarpāmi (vicintya) ājñātam asyā hi
\dots --itas tṛtīye 'hani tapasvī sthāṇumitraś cumbanātiprasaṅgāt tathā
bībhatsam anubhūtavān aho dhig akaruṇo rāgaḥ / 33 (a) cumbanaraktaḥ so 'syā
daśanaṃ cyutamūlam ātmano vadane / (b) jihvāmūlaspṛṣṭaṃ
khāḍ iti kṛtvā niraṣṭhīvat / [p.84] tat kamaṃ veśam avatitīrṣus tīrtham idam atikrāman vañcitaḥ syām
tathāpi tv āviṣkṛtam asyāḥ sthāṇumitravadane dantanipatanam tan
nābhigamanena vrīḍāṃ punaruktīkaromi sarvathā namo 'syai sādhayāmy aham
(parikramya) eso 'smi veśam avatīrṇaḥ aho nu khalu veśasya parā śrīḥ iha
hi - etāni pṛthakpṛthaṅniviṣṭāni / ruciravapranemisālaharmyaśikharakapotapālīsiṃhakarṇagopānasīvalabhīpuṭāṭṭālakāvalokanapratolīviṭaṅkaprāsādasaṃbādhāny
asaṃbādhakakṣyāvibhāgāni bhāge nimitāni / sunirmitarucirakhātapūritasiktasuṣiraphūtkṛtotkoṭitaliptalikhitasūkṣmasthūlaviviktarū
paśatani baddhāni / baddhasaṃdhidvāragavākṣavitardisaṃjavanavīthīnirvyūhakāny
[p.85] ekadvitripādapālaṃkṛtamadhyakoddeśāny
uddeśyavṛkṣakaharitakaphalamālyaṣaṇḍamaṇḍitāni
puṇḍarīkaśabalitavimalavāpītoyāni / toyāntaravihitadāruparvatabhūmilatāgṛhacitraśālālaṃkṛtāni
parārdhyamuktāpravālakiṅkiṇījālāviṣkṛtapariṣkarāṇy
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4573273 (0.048):
haṃsabarhiṇayuktani muktāvaiḍhūryavanti ca // BndP_2,10.1118 // / kiṅkiṇījālanaddhāni sadā puṣpaphalāni ca /
ucchritasaubhāgyavaijayantīpatākāny utpatantīva gaganatalam avanitalād
bhavanavarāvataṃsakāni vāramukhyānām yatraite / 34 (a) āsīnair avalīḍhacakravalayair mīladbhir āvantikair
(b) dhāryārūḍhakirātasaṃgatadhurās tiṣṭhanti karṇīrathāḥ
(c) ete ca dviguṇīkṛtottarakuthā nidrālasādhoraṇāḥ
(d) kāmbojāś ca kareṇavaś ca kathayanty antargatān svāminaḥ / api cāsmin veśe
35 (a) nayanasalilair yair evaiko vrajann abhivāhyate
(b) pratatavisṛtais tair evānyo gṛhān atinīyate / (c) akṛśavibhaveṣv āsām āsthā tathāpi kṛtavyayāḥ
( d) samanupatitā nirbhartsyante balāt kila mātṛbhiḥ / (parikramya)
[p.86] 36-39 iyam anunayati priyaṃ kruddham eṣā priyeṇānunītā prasīdaty
asau saptatantrīr nakhair ghaṭṭayantī kalaṃ kākalīpañcamaprāyam utkaṇṭhitā
valgugītāpadeśena vikrośati / iyam upahitadarpaṇā kāminā maṇḍyate kāminī kāmino maulim
eṣā nibadhnāty asau śārikāṃ spaṣṭam ālāpayaty eṣa matto
mayūro 'nayā cūtapuṣpeṇa saṃtarjito nṛtyati / katham iyam atikandukakrīḍayā madhyam āyāsayaty alpam eṣā
priyeṇopaviṣṭā sahākṣaiḥ parikrīḍati prauḍhayā cānayaitat svayaṃ likhyate
citram ākhyāyikāsau punar vācyate / alam alam atisaṃbhrameṇāsyatāṃ vāsu bhadre cirād dṛśyase
kiṃ bravīṣy adya taṃ praṣṭum arhasy ahaṃ yena mugdhā tathā
vañciteti prasādyāsi naḥ svasti te sarvathā sādhayāmo vayam
[p.87] (parikramya) idam aparaṃ suhṛtpattanam upasthitam eṣa hi sa
bālhikaḥ kāṅkāyano bhiṣag aiśānacandriḥ hariścandraś candra iva
kumudavāpīṃ veśavīthīm avabhāsayann ita evābhivartate tat kim asyeha
prayojanam (vicintya) ā jñātam eṣa hi tasyāḥ pūrvapraṇayinyā yaśomatyā
bhaginīṃ priyaṅguyaṣṭikāṃ kāmayate asmān api rahasyenātisaṃdhatte tan na
śakyam enam apratipadya gantum yāvad upasarpāmi (upagamya) aṃgho
veśabisavanaikacakravāka, kuto bhavān kiṃ bravīṣi - eṣa hi tasyāḥ
priyasakhyās te kanīyasīṃ priyaṅguyaṣṭikām auṣadhena saṃbhāvyāgacchāmīti
na khalu tasyāḥ suratasubhikṣāyā āmayāvasanno madanāgnis tasya dīpanīyakam
uddiṣṭavān asi kiṃ bravīṣi - muktaḥ parihāsaḥ. kaṣṭā khalu tasyāḥ
śirovedaneti vayasya yat sat yam kiṃ bravīṣi - kaḥ saṃdehaḥ?
kṛcchrasādhyeti evam etat śirovedanā nāma gaṇikājanasya
lakṣyavyādhiyautakam paśyatu bhavān / 40 (a) lalāṭe vinyasya kṣatajasadṛśaṃ candanarasaṃ
(b) mṛṇālaiḥ krīḍantī kuvalayapalāśaiḥ sakamalaiḥ
[p.88] (c) salīlaṃ bhrūkṣepair anugatasukhaprāśnikakathā
( d) viraktā raktā vā śirasi rujam ākhyāti gaṇikā
kiṃ bravīṣi - sadāpi nāma tvaṃ karkaśaparihāsaḥ eṣa khalu tām auṣadhaṃ
prāpāyyāgacchāmīti yuktam etat asaṃśayaṃ hi / 41 (a) dhūnvantyāḥ karapallavaṃ valayinaṃ ghnantyāḥ padā kuṭṭimaṃ
(b) bibhrantyāś cyutam aṃśukaṃ saraśanaṃ nābher adhaḥ pāṇinā
(c) tasyā dīrghatarīkṛtākṣam apibaḥ keśagrahair ānanaṃ
(d) sā vā tvaddaśanacchadauṣadhamalaṃ bālā tvayā pāyitā
kiṃ bravīṣi - vayasya eva tathā vidhāsyatīti cora yadi na punar asmān
rahasyenāvakṣepsyasi kiṃ tv adya sarvaviṭaiḥ sarvaviṭamahattarasya
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15429709 (0.007):
05,026.007a nāśreyasaḥ prāvarān adhyavaste; kathaṃ tv asmān saṃpraṇudet
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034313 (0.010):
ta u haita ūcuḥ | vayaṃ vai prajāpatim pitaramanu smo hanta vayaṃ / tatsṛjāmahai / yadasmānanvasaditi te pariśritya gāyatreṇāpahiṃkāreṇa tuṣṭuvire
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602664 (0.018):
na punaranyaḥ kaścidiha loke yo 'smānmanāsāgarādvipulataraśca
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068309 (0.023):
sa dhuramabhimṛśati | dhūrasi dhūrva dhūrvantaṃ dhūrva taṃ yo / 'smāndhūrvati taṃ / dhūrvayaṃ vayaṃ dhūrvāma ityagnirvā eṣa dhuryastametadatyeṣyanbhavati
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524559 (0.026):
tannastūrṇāpimahat.sambhṛtam.ātmanā.tvaṣṭā.dhanasya.poṣāya.viṣyatv.ity.asmayur.asmān.kāmayamānah/ / 6,21: rāspino.rāspī.rapater.vā.rasater.vā/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418307 (0.029):
61) sūkṣmāṃ durjñeyām | upādhāsyan upadhāsyati no'smān prati / prāpayiṣyatīti saṅkalpitavanta ity arthaḥ | jana iti |
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9309812 (0.032):
svābhāvikaṃ jagaditi pravikathase tvaṃ tattvaṃ ca tadyadi vikutsayasi / kimasmān / / śākhāmṛge nidhanamāpatite svabhāvāt pāpaṃ kṛto mama yataḥ suhato mayāyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434840 (0.032):
ātmano'pi paramam abhīṣṭam iti niṣṭaṅkya śapathādinā nija jhaṭity / āgamane visrabhya sāgraham asmān atraiva prasthāpitavān | so'yam aho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566834 (0.035):
namastu tebhyo no 'vantu tathāsmān mṛḍayantu te / / jambhedadhmastameteṣāṃ yaṃdviṣmo yaśca dveṣṭi naḥ // Valc_2,20.85 //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13638646 (0.039):
paripūrṇaḥ; yadā tvam anuttarāṃ samyakasaṃbodhim abhisaṃbuddhyethās / tadāsmān api samanvāharethā iti; tathāstv iti pratijñāya bodhisatvo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9927825 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929023 (0.041):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501512 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502705 (0.041):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395715 (0.043):
yad vā vayaṃ tān jayemābhibhavema4 yadi vā te no 'smān jayeyur / abhibhaveyur iti5 / kiṃ ca6 yān eva dhārtarāṣṭrān hatvā jīvituṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3317935 (0.045):
tamuṣastiṃ hovācebhyaḥ / / neto 'smānmayā bhakṣyamāṇāducchiṣṭarāśeḥ kulmāṣā anye na vidyante /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794646 (0.048):
duryodhanasya jīvita katham iva nādyāpi niryāsi// / atra svāpakarṣaparotkarṣayor darśanaṃ vibhāvaḥ/ jīvitaniryāṇāśaṃsā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530781 (0.050):
nindād yo asmān dipsāc ca sarvāṃs tān mṛsmṛsā kuru //
bhaṭṭijīmūtasya gṛhe kenacit prayojanena saṃnipatitavyam tad vayasyo 'py
ahīnakālam āgacchet kiṃ bravīṣi - viditam evaitad viṭajanasya yathā
viṣṇunāgaprāyaścittadānāyāparāhṇe samāgantavyam iti tad gacchatu bhavān
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.016):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591176 (0.026):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
(parikramya) katham idaṃ sarvaviṭair viditam tena hy alpapariśramo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.041):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591177 (0.061):
( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ / svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
saṃjātaḥ kevalaṃ veśyāsuhṛtsamāgamaiḥ / [p.89] kālo 'nupālayitavyaḥ aye kasya khalv ayam ahūṇo hūṇamaṇḍanamaṇḍita
āryaghoṭakaḥ pāṭaliputrikāyāḥ puṣpadāsyā bhavanadvāram āviṣkaroti
(nirvarṇya) ā jñātam. ebhir / ihābaddhaśvetakāṣṭhakaṛnikāprahasitakapoladeśair bad dhakarair asajjam apy
asakṛt sajjam iti sāñjaliprativādibhir lāṭaḍiṇḍibhiḥ sūcitaḥ senāpateḥ
senakasyāpatyaratnaṃ bhaṭṭimakhavarmā bhaviṣyati tan na śakyam enam
anabhibhāṣātikramitum atikrāman hi snehamādhyasthaṃ darśayeyam yāvad enam
upasarpāmi (upetya) bhoḥ kaḥ suhṛdgṛhe (karṇaṃ dattvā) eṣa khalu
bhaṭṭimakhavarmā mām āhvayati kiṃ bravīṣi - vayasya kim adyāpy
apūrvapratihāropasthānena cirotsanno rājabhāvo 'smāsv ādhīyate sthīyatāṃ
muhūrtam āgacchāmīti sakhe sthito 'smi (vilokya) ita ito bhavān eṣa khalu
pulināvatīrṇavṛṣabhapadoddharaṇakhelaiś caraṇavinyāsair bhavanakakṣyām
alaṃkurvann ita evābhivartate bhaṭṭiḥ aho nu khalv asya vilāseṣv abhyāsaḥ
veśo vilāsa ity upapannam etad api ca / 42 (a) vilolabhujagāminā rucirapīvarāṃsorasā
(b) vilāsacaturabhruvā muhur apāṅgaviprekṣiṇā / (c) anena hi narendrasadma viśatā padair mantharair
[p.90] (d) avīṇam amṛdaṅgam ekanaṭanāṭakaṃ nāṭyate yāvad enam ālapāmi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593701 (0.032):
na kaukkuṭikān na mṛgalubdhakān na māṃsikān na naṭanṛttakān na jhallān na
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7458944 (0.038):
āpicchika / / āraṭa / / ṭoṭa / / naṭa / / nāṭa / / malāṭa /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789635 (0.040):
vikaṭa-kuṭināṭi-kapaṭa-nāṭikā-tāṇḍavodbhaṭa-naṭāCārya-mahā-naṭīm imāṃ / tad advitīyāṃ durlalitāṃ lalitāṃ vāg-vilāsābhāsa-mātreṇaiova parājity a
bhaṭṭimakhavarman, kim ayam atidivāvihāreṇa suhṛjjana utkaṇṭhyate sādhu
muhūrtam api tāvad yuṣmaddarśanenānugṛhyeta eṣa khalu vihasann
ākulāpasavyaparidhānaṃ śvāsaviṣamitākṣaraṃ svāgatam ity añjalinābhyupaiti
bho yadaitāvad anenādyaiva puṣpadāsī puṣpavatīti mahyam ākhyātā, tathāpi
katham upabhuktaiva (vicintya) lāṭaḍiṇḍino nāmaite nātibhinnāḥ piśācebhyaḥ
kutaḥ sarvo hi lāṭaḥ / 43 (a) nagnaḥ snāti mahājane 'mbhasi sadā nenekti vāsaḥ svayaṃ
(b) keśān ākulayaty adhautacaraṇaḥ śayyāṃ samākrāmati
(c) yat tad bhakṣayati vrajann api pathā dhatte paṭaṃ pāṭitaṃ
(d) chidre cāpi sakṛt prahṛtya sahasā lāṭaś ciraṃ katthate
sarvathā kṛtam anena svadeśaupayikam mā tāvad bhoḥ
44 (a) avicintya phalaṃ vallyās / tvayā puṣpavadhaḥ kṛtaḥ
kiṃ bravīṣi - katham iti / (b) idaṃ hi rajasā dhvastam / uttarīyaṃ vilokyatām
kiṃ bravīṣi - śayyāntāvalambitaṃ tāmbūlāvasiktam etad
[p.91] avagacchāmīti mā tāvat idaṃ kṣudramuktāphalāvakīrṇam iva lalāṭaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10594929 (0.058):
kṣudramuktāvakīrṇam iva svedabindubhir lalāṭadeśaṃ pradeśinyā parimṛjya
svedabindubhiḥ kim iti vakṣyati eṣa pārśvam avadhāyoccaiḥ prahasitaḥ haṇḍe
jaghanyakāmuka katham anayā chalitaḥ kiṃ bravīṣi - kaś chalito nāma, nanv
anugṛhīto 'smi śrūyatām sā hi / 45 (a) vipulataralalāṭā saṃyatāgrālakatvād
(b) racitajaghanabhārā vāsasārdhorukeṇa
(c) vivṛtatanur apoḍhaprāgalaṃkārabhārā
(d) kathaya katham agamyā puṣpitā strīlatā syāt
api ca śrotum arhati bhavān / 46 (a) pārśvāvartitalocanā nakhapadāny ālokayantī mayā
(b) dṛṣṭā ceṣad avāṅmukhī svabhavanapratyātape 'vasthitā
(c) saṃgṛhyātha karadvayena kaṭhināv utkampamānau stanau
(d) prāviśyāntaragāram argalavatā dvāraṃ kareṇāvṛṇot
tato 'ham anudrutaṃ praviśya / 47 (a) kacanigrahadīrghalocanāṃ
(b) rabhasāvartitavalgitastanīm / (c) kim asīti nahīti vādinīṃ
( d) samacumbaṃ sahasā vilāsinīm iti / bhoḥ, citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591940 (0.0):
citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām bhavati, visrambhaḥ pṛcchati
[p.92] tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - atha sakhe / 48 (a) samupasthitasya jaghanaṃ
raśanātyāgād viviktatarabimbam / (b) pāṇibhyāṃ vrīḍitayā
nimīlite me 'nayā nayane iti / dhik tvām astu avikatthana, udvejanīyo hy asi nindyaś cāryajanasya
saṃvṛttaḥ kiṃ bravīṣi - evam apy anugṛhīto 'smi na tvayā mahābhārate
śrutapūrvam / 49 (a) yasyāmitrā na bahavo
yasmān nodvijate janaḥ / (b) yaṃ sametya na nindanti
sa pārtha puruṣādhamaḥ iti / bho, etat khalu ḍiṇḍitvaṃ nāma tathāpi - sādhu bhoḥ, prīto 'smi bhavato
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587113 (0.053):
yadi deva prasannastvaṃ vārarhe 'smi ca yadyaham / / bhavatastadabhīpsāmi hetumastrāṇyaśeṣataḥ // BndP_2,25.36 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588445 (0.064):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
'nena ḍiṇḍitvena sarvathā viṭeṣv ādhirājyam arhasi ayam idānīm āśīrvādaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588447 (0.045):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047318 (0.048):
tṛṣṭo 'smi sarvathāhante bhaktyā tava jaganmaya /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587113 (0.054):
yadi deva prasannastvaṃ vārarhe 'smi ca yadyaham / / bhavatastadabhīpsāmi hetumastrāṇyaśeṣataḥ // BndP_2,25.36 //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595431 (0.055):
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas / tauṇḍikokir viṣṇunāgaḥ eṣa mām āhvayati viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ ayam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.060):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.064):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
kiṃ bravīṣi - avahito'smīti śrūyatām / 50 (a) prabhātam avagamya pṛṣṭham upagūhya suptasya te
(b) pragalbham adhiruhya pārśvam apavāsasaikoruṇā
(c) tathaiva hi kacagraheṇa parivartya vaktrāmbujaṃ / (d) pibatv atha ca pāyayatv adharam ātmanas tvāṃ priyā
[p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595350 (0.057):
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
sādhayāmas tāvat (parikramya) aye kā nu khalv eṣā svabhavanāvalokanam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591178 (0.024):
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
apsarā vimānam ivālaṃkaroti eṣā hi sā kāśīnāṃ vāramukhyā parākramikā nāma
sukhamatiḥ piñcholayā krīḍantī rūpalāvaṇyavibhramair locanam anugṛhṇāti
āścaryam / 51 (a) viracitakucabhārā hemavaikakṣyakeṇa
(b) sphuṭavivṛtanitambā vāsasārdhorukeṇa
(c) vicarati calayantī kāmināṃ cittam eṣā / (d) kisalayam iva lolā cañcalaṃ veśavallyāḥ
52 (a) gaṇḍāntāgalitaikakuṇḍalamaṇicchāyānuliptānanām
(b) anvabhyastatayā hikārapiśunaiḥ śvāsair avāktālubhiḥ / (c) piñcholām adhare niveśya madhurām āvādayantīm imāṃ
(d) maṇḍūkasvanaśaṅkito gṛhaśikhī paryeti vakrānanaḥ
kiṃ nu khalv asyā udavasitād indrasvāmino rahasyasacivo hiraṇyagarbhako
niṣpatyeta evābhivartate kim atrāścaryam indrasvāmī hiraṇyagarbhako veśa
iti saṃhitam idaṃ taptaṃ tapteneti eṣa mām añjalinopasarpati haṇḍe
hiraṇyagarbhaka, kim idaṃ veśadevāyatanam aparāntapiśācair vidhvaṃsayitum
iṣyate / [p.94] kiṃ bravīṣi - eṣa khalu svāmino 'smi videśarāgeṇaivaṃ dhuri
niyuktaḥ eṣā hi pūrvaṃ pañcasuvarṇaśatāni gaṇayati adhunā sahasreṇāpy
upanimantritāpi mātrāpi viniyujyamānā naiva śakyate tīrtham avatārayitum
tad arhasi tvam api tāvad enāṃ gamayitum iti atyārjavaḥ khalv asi na hi
śatasahasreṇāpi prāṇā labhyante kiṃ bravīṣi - kiṃ cāsyāḥ prāṇasaṃdehe
kāraṇam asmāsu paśyasīti āviṣkṛtaṃ hi tatrabhavatyā bhartṛsvāminaś
cāmaragrāhiṇyā kuṭaṅgadāsyā svāminaḥ saṃsargāt tathābhūtaṃ vyasanam
anubhūtam kiṃ bravīṣi - ālabhasva tāvad idaṃ me śarīram sat yam evedam iti
asatyena na svāminam evaṃ brūyāt kiṃ bravīṣi - cirābhyastam evedam
asmatsvāmipādānām iti ata eva na śakyam anyathā kārayitum na caitad evam.
paśyatu bhavān / 53 (a) kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993955 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ
(b) dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ dākṣiṇātyam / (c) veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993959 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993966 (0.0):
MSS_9926A 1 kāvye gāndharve nṛttaśāstre vidhijñaṃ dakṣaṃ dātāraṃ dakṣiṇaṃ / dākṣiṇātyam / / MSS_9926A 2 veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ syāccedasya strīṣvārjavāt
(d) syāc ced asya strīṣv ārjavāt saṃnipātaḥ / [p.95] 54 (a) saṃcārayan kalabhakaṃ gajanartakaṃ vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993968 (0.0):
MSS_9926A 2 veśyā kā necchet svāminaṃ koṅkaṇānāṃ syāccedasya strīṣvārjavāt
(b) veśyāṅgaṇeṣu bhagadatta ivendradattaḥ / (c) udvīkṣyate stananiviṣṭakarāmbujābhir
( d) vyāghro mṛgībhir iva vāravilāsinībhiḥ / api caiṣā bhartur no 'dhirājasya syālaṃ pāraśavaṃ kauśikaṃ siṃhavarmāṇaṃ
mitram apadiśantī sarvān kāminaḥ pratyākhyānena vrīḍayati kiṃ bravīṣi -
kiṃ ca tasyaiṣātikāmitayāvamanyata iti yuṣmaddeśaupayikam eva kila satatam
atisevanam kiṃ bravīṣi - deśaupayikam adeśaupayikam iti nāvagacchāmi
vispaṣṭam abhidhīyatām iti evam anugṛhītaḥ kathaṃ na kathayiṣyāmi śrūyatām
55 (a) śravaṇanikaṭajair nakhāvapātair / (b) vanagajadamya ivāṅkitaḥ pratodaiḥ
(c) vivṛtajaghanabhūṣaṇāṃ vivastrāṃ / (d) vṛṣa iva vatsatarīm ihopayāti
kiṃ bravīṣi - tena hy anenaivopāyanenainam upasthāsyāmīti / yady evam indrasvāmī vijñāpyaḥ
56 (a) daśanamaṇḍalacitrakakundarāṃ / (b) dayitamālyanivāsitamekhalām
[p.96] (c) tvadaparaṃ prati sā jaghanasthalīṃ / ( d) na vivṛṇoti vṛtāpi śataṃśataiḥ
svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) aye ko nu khalv eṣa
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590881 (0.024):
[p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate / sādhayāmas tāvat (parikramya) aye kā nu khalv eṣā svabhavanāvalokanam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590410 (0.026):
aham apy āgacchāmīti tathā nāma svasti bhavate sādhayāmas tāvat / (parikramya) katham idaṃ sarvaviṭair viditam tena hy alpapariśramo 'smi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589703 (0.033):
asmābhir avaśyaṃ nirvartayitavyaḥ viśeṣeṇa hi bhūyād veśe viṭasaṃnipātaḥ / (parikramya) aye ko nu khalv eṣa rohitakīyair mārdaṅgikaiḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589281 (0.042):
gacchatu bhavān svasti bhavate sādhayāmas tāvat (parikramya) eṣo 'smi
śaurpakārikāyā rāmadāsyā bhavanān niṣpatya ḍiṇḍigaṇaparivṛto veśam
āviṣkaroti (vilokya) etaj jaṅgamaṃ viṭatīrtham udīcyānāṃ bālhikānāṃ
kārūśamaladānāṃ ceśvaro mahāpratīhāro bhadrāyudha eṣaḥ
57 (a) viracitakuntalamauliḥ / śra vaṇārpitakāṣṭha vi pulasitakalaśaḥ
(b) janam ālapañ jakārair / unnāṭayatīva lāṭānām / kā ca tāvad asya lāṭeṣu sādhudṛṣṭir etāvat sarvo hi lāṭaḥ
58 (a) saṃveṣṭya dvāv uttarīyeṇa bāhū / (b) rajjvā madhyaṃ vāsasā saṃnibadhya
( c) pratyudgacchan saṃmukhīnaṃ śakāraiḥ / (d) pādāpātair aṃsakubjaḥ prayāti
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21749466 (5.960):
07,117.041b*0942_01 bhujayoktrāvabandhaiś ca śirobhyāṃ cāvaghātanaiḥ / 07,117.041b*0942_02 pādāvakarṣasaṃdānais tomarāṃkuśalāsanaiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766281 (5.960):
5.020.031c gokarṇīṃ hastikarṇīṃ ca lambakarṇīm akarṇikām / 5.020.032a hastipadya śvapadyau ca gopadīṃ pādacūlikām
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25997655 (0.055):
pādaśabdo vṛṣāditvād adyudāttaḥ / / aṃsauṣṭhaśabdau ca pratyayasya nittvāt /
[p.97] 59 (a) urasi kṛtakapotakaḥ karābhyāṃ / (b) vadati jajeti yakārahīnam uccaiḥ
(c) samayugalanibaddhamadhyadeśo / (d) vrajati ca paṅkam iva spṛśan karāgraiḥ
sarvathā nāsty apiśācam aiśvaryam athavāsyaivaikasya deśāntaravihāro
yuktaḥ kutaḥ / 60 (a) yenāparāntaśakamālavabhūpatīnāṃ
(b) kṛtvā śiraḥsu caraṇau caratā yatheṣṭam / (c) kāle 'bhyupetya jananīṃ jananīṃ ca gaṅgām
(d) āviṣkṛtā magadharājakulasya lakṣmīḥ / 61 (a) velānilair mṛdubhir ākulitālakāntā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128333 (0.021):
tatra mādhuryasya yathā / velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ /
(b) gāyanti yasya caritāny aparāntakāntāḥ / (c) utkaṇṭhitāḥ samavalambya latās tarūṇāṃ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128336 (0.028):
velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128344 (0.039):
velānilairmṛdubhirākulitālakāntā gāyanti yasya caritānyaparāntakāntāḥ / / līlānatāḥ samavalambya latāstarūṇāṃ hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya //
(d) hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya / kiṃ tad gītam
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128347 (0.0):
līlānatāḥ samavalambya latāstarūṇāṃ hintālamāliṣu taṭeṣu mahārṇavasya //
62 (a) u hi māṇuso tti bhaḍḍā- / uheṇa ṇavi kovi licchai āuhe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782460 (0.0):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ / paḍiggahiduṃ paḍihāraṃ uvaṭṭhido (BhSv_6.14:3)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136015 (0.0):
piṭṭhadoṇupiṭṭhaṃ śamale āhiṇḍidavvaṃ tti / tā taśśa aṇumaggagāmiṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147390 (0.0):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777107 (5.960):
idāṇiṃ pāsādesu vasīadi andeuradigghiāsu hṇāīadi pakidimaurasuumārāṇi / modaakhajjaāṇi khajjīanti tti aṇaccharasaṃvāso uttarakuruvāso mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141554 (5.960):
vaaṇādo rasidaṃ / hasidaṃ a dhaṇaṃjaeṇa siṃhaṇādaṃ viṇādidaṃ viodaleṇa / dukkalaṃ dukkalaṃ tti ākkandidaṃ kurubaleṇa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101394 (5.960):
aa eārisaṃ rāaulamahūsavaṃ ujjhia hiḍiṃbālaagaṃḍaselesu kiṃ tti mattaaṃ / tāḍissai maṃdabhāiṇī ?
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147567 (0.006):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139695 (0.009):
haṃho jāṇaha tumhe kassiṃ uddese kuruṇāho vaṭṭai tti /*dṛṣṭvā**
(b) ṇa soṇṇāri tassa kammasiddhiṃ / viḍā hi khalu bhuñjanti sokarasiddhiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.019):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758100 (0.019):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143755 (0.045):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
[p.98] (parikramya) eṣa khalu pradyumnadevāyatanasya vaijayantīm
abhilikhati etaḍ ḍiṇḍitvaṃ nāma bhoḥ ḍiṇḍino hi nāmaite nātiviprakṛṣṭā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628990 (0.027):
368.033. ayaṃ bho puṣkarasāriṃstilakādhyāyo nāmādhyāyaḥ// / 369.001. <369>atha khalu bhoḥ puṣkarasārin nakṣatrajanmaguṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21637010 (0.027):
410.019. aya bhoḥ puṣkarasārin dvādaśarāśiko nāmādhyāyaḥ// / 410.020. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyālakṣaṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641418 (0.027):
u3.34/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāya^nāma^adhyāyaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643569 (0.027):
u6.11/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin māsa^parīkṣā^nāma^adhyāyaḥ/(p.166) / u6.12/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ^nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643892 (0.027):
u7.18/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u7.19/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin śivā^rutaṃ nāma^adhyāyaṃvyākhyāsyāmi/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646061 (0.027):
u10.54/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasa^rutaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u10.55/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646487 (0.027):
u11.28/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u11.29/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśikaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647165 (0.027):
u12.45/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśiko nāma^adhyāyaḥ/ / u12.46/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647920 (0.027):
u13.50/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u13.51/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vastra^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi/ tac
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636081 (0.027):
405.019. subhikṣaṃ ca bhavettatra phalānāmuditaṃ bhavet//838// / 405.020. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasarutaṃ nāmādhyāyaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636439 (0.027):
407.015. tāsu tāsu dhruvaṃ kuryātprājño hyevaṃ vicakṣaṇaḥ//865// / 407.016. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāralakṣaṇaṃ nāmādhyāyaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623154 (0.040):
341.015. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārinnakṣatranirdeśo nāmādhyāyaḥ// / 341.016. atha khalu bhoḥ puṣkarasārinn aṣṭāviṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628149 (0.040):
364.004. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin bhūmikampanirdeśo nāmādhyāyaḥ// / 364.005. atha bhoḥ puṣkarasārinn abhiṣāmaṣṭāviṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623289 (0.045):
341.030. paṭha bhostriśaṅko ṛtuvaṣa nāmādhyāyam/ / 341.030. tadahaṃ vakṣye śrūyatām/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632031 (0.045):
p.68.2/.paṭha bhos triśaṅko ṛtuvarṣaṃ nāma^adhyāyaṃ/ tad ahaṃ vakṣye
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640884 (0.047):
u2.32cd/.etad dhi loka^prajñānaṃ loko yatra samāśritaḥ//iti pinyādhyāyāḥ// / u2.33/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāyaṃ nāma^adhyāyaṃ
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.031):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548439 (0.031):
kāmāya' ityādivākyasaṃdarbhamuvāca / / ātmaipādhikaṃ hi priyatvameṣāṃ na tu sākṣāt priyāṇyetāni /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5872890 (0.038):
'catuḥkośāntaratve tu na sarvāntaratocyate / / priyādibhāgī śarīro jīvo na brahma yujyate //
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25521129 (0.038):
'catu ṛkośāntaratve tu na sarvāntaratocyate / / priyādibhāgī śarīro jīvo na brahma yujyate //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070295 (0.039):
te duḥkhamuccāvacamāvahanti ye prasmaranti priyasaṅgamānām / / atra-āvahatiḥ karotyartho dhāraṇārthe prayuktaḥ ,
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072536 (0.039):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam / 6.101.017a na ca paśyāmi tat saumya pṛthivyām api vānara
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814808 (0.040):
śyonākaḥ śukanāsaś ca kaṭvaṅgo 'tha kaṭaṃbharaḥ / / mayūrajaṅgho 'ralukaḥ priyajīvaḥ kuṭannaṭaḥ // Rajni_9.26
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507297 (0.048):
pramāṇasya tattvaviṣayatvāt/ na khalu bhoḥ parīkṣamāṇena dṛṣṭānumitā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446622 (0.057):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | / [bhoḥ | yadi tāvad bandhanaṃ sukha-nibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205372 (0.057):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ / | yadi tāvad bandhanaṃ sukhanibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt tvaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447985 (0.061):
uṣṭro bhaviṣyati iti vicintya kravyamukham āha bhoḥ kravyamukha ! / kṣudhālur bhavān | tad yāvad asau svāmī nāgacchati, tāvat tvam asyoṣṭrasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542175 (0.061):
asmin rohitake mahānagare magho nāma sārthavāhaḥ prarivasati? sa evamāha / asti bhoḥ puruṣa/ / 068.019. kiṃ tarhi mahāvyādhinā grastaḥ/
63 (a) ālekhyam ātmalipibhir gamayanti nāśaṃ / (b) saudheṣu kūrcakamaṣīmalam arpayanti
(c) ādāya tīkṣṇataradhāram ayovikāraṃ / ( d) prāsādabhūmiṣu ghuṇakriyayā caranti
kiṃ ca tāvad ayaṃ likhati (vilokya) nirapekṣa iti / sthāne khalv asyedaṃ nāma suṣṭhu khalv idam ucyate - arthaṃ nāma
śīlasyopaharatīti tathā hy eṣa dhāntras tāṃ naḥ priyasakhīm anapekṣayā
veśatāpasīvratena karśayati sā hi tapasvinī / 64 (a) netrāmbu pakṣmabhir arālaghanāsitāgrair
(b) netrāmbudhautavalayena kareṇa vaktram
(c) śokaṃ guruṃ ca hṛdayena samaṃ bibharti / (d) trīṇi tridhā trivalijihmitaromarājiḥ
tad upālapsye tāvad en am bho bhagavan nirapekṣa, karuṇātmakasya bhavato
maitrīm ādāya vartamānasya tvayi muditāyāṃ yoṣiti yuktam upekṣāvihāritvam
kiṃ bravīṣi - gṛhīto vañcitakasyārthaḥ spṛṣṭo 'smy upāsakatvena īdṛśaḥ
saṃsāradharma / [p.99] ity uktaṃ tathāgateneti mā tāvad bhoḥ tasyām eva bhagavatas
tathāgatasya vacanaṃ pramāṇaṃ nānyatra kiṃ bravīṣi - kutra vā kadā vā mama
tathāgatasya vacanam apramāṇam iti iyaṃ pratijñā kiṃ bravīṣi - kutaḥ
saṃdeha iti bhadramukha śrūyatām / 65 (a) śramaniḥsṛtajihvam unmukhaṃ
(b) hṛdi niḥsaṅganikhātasāyakam / (c) samavekṣya mṛgaṃtathāgataṃ
(d) smarasi tvaṃ na mṛgaṃ tathāgatam / eṣa prahasitaḥ kiṃ bravīṣi - na khalu tathāgataśāsanaṃ śaṅkitavyam anyad
dhi śāstram, anyā puruṣaprakṛtir, na vayaṃ vītarāgā iti yady evam arhati
bhavāṃs tatrabhavatīṃ rādhikāṃ tathābhūtāṃ śokasāgarād uddhartum kiṃ
bravīṣi - yad ājñāpayati vayasyo 'yam añjaliḥ sādhu mucyeyam iti sarvathā
durlabhas te mokṣaḥ, kiṃ tv iyam āśīḥ pratigṛhyatām / 66 (a) viproṣyāgata utsukām avanatām utsaṅgam āropaya
(b) skandhe vaktram upopadhāya rudatīṃ bhūyaḥ samāśvāsaya / (c) ābaddhāṃ mahiṣīviṣāṇaviṣamām unmucya veṇīṃ tato
( d) lambaṃ locanatoyaśauṇḍam alakaṃ chindhi priyāyāḥ svayam
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591710 (0.041):
rājavīthyāṃ lāvaṇikāpaṇeṣu mṛgyatāṃ gaṇikā eṣa praharṣāt praṇipatya gataḥ / ito vayam (parikramya) kva nu khalv idānīṃ dāśerakadarśanāvadhūtaṃ cakṣuḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592586 (0.051):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam / aparaḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592300 (0.064):
eṣā prahasyotthitā yāsyāmīti bhavatv alam añjalinā ito vayam (parikramya) / kiṃ nu khalv imāny uddaṇḍapuṇḍarīkavanaṣaṇḍaśobhānukārīṇy
evābhivartate / [p.100] 67 (a) duścīvarāvayavasaṃvṛtaguhyadeśo
(b) bastānanaḥ kapilaromaśapīvarāṃsaḥ
(c) āyāti mūlakam adan kapipiṅgalākṣo
( d) dāśerako yadi na nūnam ayaṃ piśācaḥ / bhavatu, dṛṣṭam eṣa khalu bhrātur athavā vayasyasya tatrabhavato
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592743 (0.059):
veśanalinyā marupiśācaḥ / bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
dāśerakādhipater apatyaratnasya guptakulasyāvāse dṛṣṭapūrvaḥ tat kim
asyeha prayojanam eṣa māṃ kṛtāñjalir upasarpati kiṃ bravīṣi - guptakuleṇa
pekkhasi ovārida v(p)aṇap(v)añcadiccu gaṇikā (kāvi?) kidepsayadi tahṇā,
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19146481 (0.060):
taṇṇatthi kiṃpi paiṇo pakappiaṃ jaṃ ṇa ṇiai gharaṇīe / / aṇavaraagaaṇasīlassa kālapahiassa pāhijjaṃ // VjivC_3.99 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8379568 (0.060):
ṇihuaramaṇabhmi loaṇa- 328 / ṇollei aṇollamaṇā 18
ṇaṃ poravīthīe aṣeṣāayitaṃ puṃṇi (puṇṇi) kāvi gaṇikā ṇa dīṣai tahammi
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905768 (0.0):
4 /// + ṇam pucchatha _ suṇiya yadi kuppita .. /// / B1 /// .. .. gilāyamānaṃ _ ājīvikasamaṇaṃ ///
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217339 (0.0):
hariharapidāmahāṇaṃ pi gavvido jo ṇa jāṇai ṇamiduṃ / / so seharao calaṇesu tujja ṇomālie padai // Nā_3.3 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946847 (0.0):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400373 (0.002):
8. kurvataḥ pārpa / 9. yanniṣiddhate / 10. mevemiti / 11. ^ṇamuparsadarataṃ 39
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159893 (0.006):
taraṃga-lehā jā khu sevāla-ballī ṇibaddha-pāaṃ ṇaṃ haṃsiaṃ moābedi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212026 (0.006):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
taṣṣa adīye (ādīye), teṇayyuṃ samaṃ khelanto ṇiyyudiṣṣaye, ambā hi me
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118094 (0.0):
yatrānyonyānurūpapadārthasaṃghaṭanā kriyate sa samālaṅkāraḥ / yathā / vijjāo sakalāo lacchīe samaṃ paāvaruddaṃmi /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5582585 (0.000):
KAZ03.5.21/ samniviṣṭa.samam asamniviṣṭebhyo naiveśanikaṃ dadyuḥ,
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147076 (0.003):
paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615874 (0.004):
sanmātuliṅgasya dalaṃ tv agelāṃ saraṃgapippalyī sasamaṃ (?) sitayā sametam
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131558 (0.005):
{Pkt_15}suṇādu kumālo / ajja khu devī ambāsahidā subhaddappamuheṇa / sabattivaggeṇa parivudā ajjāe gandhālīe pādavandaṇaṃ kāduṃ gadā āsī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961619 (0.007):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762334 (0.007):
nabhaḥśrīśca nabhasyaśrīḥ svarasvārasvamālinī // BndP_3,32.28 // / ambā dulā niraliścābhrayantī meghayantrikā /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27927836 (0.007):
[ā]hiṃkāra-[a2]stanita-[a3]kūjita-[a4]rudita-[a5]sūtkṛta-[a6]dūtkṛta-[a7]phūtkṛtāni. / 2.7.7 ambārthāḥ śabdā vāraṇārthā mokṣaṇārthāś cālam-arthās te te [a8]
ṣāvitā tuyyaṃ atthakeṇa dāṇi gaṇikā kāmuppūlida aṣṣeṇa kulonthiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131558 (0.005):
{Pkt_15}suṇādu kumālo / ajja khu devī ambāsahidā subhaddappamuheṇa / sabattivaggeṇa parivudā ajjāe gandhālīe pādavandaṇaṃ kāduṃ gadā āsī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961619 (0.007):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762334 (0.007):
nabhaḥśrīśca nabhasyaśrīḥ svarasvārasvamālinī // BndP_3,32.28 // / ambā dulā niraliścābhrayantī meghayantrikā /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27927836 (0.007):
[ā]hiṃkāra-[a2]stanita-[a3]kūjita-[a4]rudita-[a5]sūtkṛta-[a6]dūtkṛta-[a7]phūtkṛtāni. / 2.7.7 ambārthāḥ śabdā vāraṇārthā mokṣaṇārthāś cālam-arthās te te [a8]
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001898 (0.016):
kauśika prajñāpāramitāyāmudgṛhītāyāṃ dhāritāyāṃ vācitāyāṃ paryavāptāyāṃ / pravartitāyāṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851076 (0.016):
2 /// disiṭṭhaniṭṭhānaṃ sottiyakulasabhāvasa + + + + + + /// + + + + .. +
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905854 (0.016):
+ r. sekajanitā _ duguṇabubhukkhā + + + + + + + + + /// / 2 /// disiṭṭhaniṭṭhānaṃ sottiyakulasabhāvasa + + + + + + /// + + + + .. +
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100291 (0.017):
kāaikulappasavāṇaṃ khamaṃ, jaṃ kuladevadāe saaṃbhūdevassa / ppasattivisesāṇaṃ juttaṃ, taṃ khu kiaṃ juvarāeṇa /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619834 (0.018):
vivardhayāmi nimittīkaromi koṭīkaromi viśodhayāmi vimalīkaromi uttāpayāmi / prabhāsvarīkaromi vipulīkaromi / so 'haṃ kulaputra bodhisattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602667 (0.019):
vistīrṇataraśca apramāṇataraśca gambhīrataraśca vicitrataraśca / tasya / mama kulaputra evaṃ yoniśaścintāmanasikāraprayuktasya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776052 (0.020):
bhairuṇḍe vahnivāsini mahāvajreśvari vidyeśvari paraśivadūti tvarite / kulasuṃdari nitye nīlapatāke vijaye sarvamaṅgale jvālāmālini citre
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781712 (0.039):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā
theṇe(a)va kāmā ṇa yaṣṣe (aṃṣe), jai gacchāmi
[p.101] viṣikkha(h?)e daṇḍituṃ homi diṣuvaśoviṣu eka evaṃ ti. aho
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072479 (0.057):
ṇāariāṇaṃ paiṇo haremi jā homi sā homi // 101 //
deśaveṣabhāṣādākṣiṇyasampadupeto guptakulasya yuvarājasya madanadūtaḥ.
veśa eva vartamāno veśam āpaṇābhidhānena pṛcchati tan na śakyam īdṛśaṃ
ratnam avabodhya vināśayitum īdṛśa evāstu evaṃ tāvad enaṃ vakṣye bhadra,
rājavīthyāṃ lāvaṇikāpaṇeṣu mṛgyatāṃ gaṇikā eṣa praharṣāt praṇipatya gataḥ
ito vayam (parikramya) kva nu khalv idānīṃ dāśerakadarśanāvadhūtaṃ cakṣuḥ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591560 (0.041):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
prakṣālayeyam (vilokya) bhavatu, dṛṣṭam etad dhi tad asmākaṃ
pūrvapraṇayinyāḥ śūrasenasundaryā niveśanam katham apāvṛtapakṣadvāram eva
yāvad etat praviśāmi (praviṣṭakena) kva nu khalv imaṃ pādapracāraśramam
apanayeyam bhavatu, dṛṣṭam iyaṃ khalu priyaṅguvīthikā priyevotsaṅgena
śilātalena mām upanimantrayate yāvad atropaviśāmi (vilokya) kim
ihābhilikhitam (vācayati) / 68 (a) sakhi prathamasaṃgame na kalahāspadaṃ vidyate
(b) na cāsya vimanaskatām aśṛṇavaṃ na vākalyatām / (c) yuvānam abhisṛtya taṃ ciramanorathaprārthitaṃ
( d) kim asy amṛditā ṅgarāgaracanā tathaivāgatā iti
(vicintya) kasyāścit khalv iyaṃ kenāpi pratyākhyātapraṇayāyā / daurbhāgyaghoṣaṇā ghuṣyate tat kaṃ nu khalu pṛccheyam
[p.102] (karṇaṃ dattvā) aye iyaṃ caraṇābharaṇaśabdasūcitā
śūrasenasundarīta evābhivartate yaiṣā / 69 (a) ālambyaikena kāntaṃ kisalayamṛdunā pāṇinā chattradaṇḍaṃ
(b) saṃgṛhyaikena nīvīṃ calamaṇiraśanāṃ bhraśyamānāṃśukāntā
(c) āyāty abhyutsmayantījvalitataravapur bhūṣaṇānāṃ prabhābhiḥ
(d) sajyotiṣkā sacandrā savihagavirutā śarvarīdevateva
bho yat satyam abhyutthāpayatīva mām apy asyās tejasvitā eṣā māṃ
kapotakenopasarpati alam asmān upacāreṇa pratyādeṣṭum kim āha bhavatī -
cirād api tāvat svāminām upagatānām upacāreṇa tāvad ayaṃ jana ātmānam
anugṛhṇīyād iti alam alam atyupālambhena idam ucitam utsaṅgāsanam
anugṛhyatām eṣā me śirasā pratigṛhītam ity uktvā śilātalārdhaṃ
śroṇībimbenākṣipantīvopaviśati aye na khalv atropaveṣṭavyam kim āha
bhavatī - kimartham iti nanv idaṃ kasyāpi caritaṃ kenāpi / pratyākhyātapraṇayāyāḥ ślokasaṃjñakam ayaśo 'smābhir dṛṣṭam kathaṃ
hastābhyāṃ pramārṣṭi cori na śakyam idaṃ pramārṣṭum idaṃ hi me hṛdi
likhitam eṣā kiṃ vārayati kim āha bhavatī - jānīta evāsmatsvāmī
yathāsmatsakhyāḥ kusumāvatikāyāḥ priyavayasyaṃ citrācāryaṃ śivasvāminaṃ
[p.103] mahān madanonmāda iti suṣṭhu jānīmaḥ kiṃ ca tatrabhavatyā
kusumāvatikayā tatrabhavān abhigamanenānugṛhītaḥ kim āha bhavatī - / madanaviklavasya strīhṛdayasyāyaṃ svabhāvaḥ kṛtam anayā strīcāpalyam iti
citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām bhavati, visrambhaḥ pṛcchati
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590775 (0.0):
bhoḥ, citraḥ khalu prastāvaḥ pṛcchāmas tāvad enām
na pararahasyakutūhalatā tat katham anayoś cirābhilaṣitasamāgamotsavo
nirvṛtto 'bhūt kim āha bhavatī - śrūyatām iti avahito 'smi kim āha bhavatī
- tasyāṃ kila vāruṇīmadalakṣyeṇa tatrabhavatānugṛhītāyāṃ tatrabhavato
vayasyasya / 70 (a) gataḥ pūrvo yāmaḥ śrutivirasayā mallakathayā
(b) dvitīyo vikṣiptaḥ palalaguḍabāhyavyatikaraiḥ
(c) tṛtīyo gātrāṇām upacayakathābhir vigalitas / (d) tatas tan nirvṛttaṃ kathayitum alaṃ tvayy api yadi iti
sundari, kutas tvayaitad upalabdham kim āha bhavatī - tasyaiva sakhyur
udavasitād āgatāt pratihārapadmapālād upalabdhavṛttāntayā mayaiṣa ślokaḥ
sukhaprāśnikahastenānupreṣitaḥ tataḥ sā tenaiva paricārakeṇa saha mām
upasthitā lajjāvilakṣam upahasantīva / [p.104] mām uktavatī na ca rahasyānākhyānena bhavatīm avakṣeptum arhāmi
śrūyatām idam apūrvam iti tato 'nayā yathāvṛttaṃ sarvaṃ mahyam ākhyātam
tena hi tvam apy anena śrotrāmṛtena saṃvibhaktum arhasīti eṣā satalaghātaṃ
prahasya kathayati sundari, kiṃ bravīṣi - śrūyatām idānīṃ yan mama
priyasakhyā kathitam sā hi mām uktavatī: priyasakhi, sa hi mayā
71 (a) āliṅgito 'pi bahudhā paricumbito 'pi / (b) śroṇyarpito 'pi karajair upacodito 'pi
(c) khinnāsmi dārv iva yadā na sa mām upaiti
(d) śayyāṅgam ekam upagūhya tato 'smi suptā iti
tato mayoktā: kṛcchraṃ batānubhūtavaty asi kim etan nāvagacchāmīti tato
niḥśvasya mām uktavatī / 72 (a) yadā sarvopāyaiś caṭubhir upayāto 'pi sa mayā
(b) na yatnaṃ kurvāṇo mayi manasijecchām alabhata
(c) tatas tasmin sarvapratihatavidhānāsmi sahasā
(d) svadaurbhāgyaṃ matvā stanataṭavikampaṃ praruditā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270505 (0.039):
hāroyamityatra stanasaṅgihāraluṭhanena stanasaṅgikāmukaluṭhanasya
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187654 (0.055):
tayā pakṣmaprāntavrajapuṭaniruddhena sahasā / prasādo bāṣpena stanataṭaviśīrṇena kathitaḥ ||21||(25)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831357 (0.059):
MSS_1702 1 anghrīnīranghrapīnastanataṭaluṭhanāyāsamandapracārāś
tataḥ sa māṃ rudatīm utsaṅgam āropya muhur muhur vyarthaiś
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896761 (0.049):
cāhaṃ prathamaṃ dharma deśayiṣyam, na ca māṃ sa vyaheṭhayiṣyat // / punarapi bhikṣavastathāgatasyaitadabhūt ko 'nyaḥ sattvaḥ śuddhaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8943167 (0.049):
ahaṃ tu śaraṇaṃ yātā taṃ devaṃ bhayavihvalā / / stutavatyatha saṃstutyā tato māṃ giriśo 'bravīt // MatsP_154.283 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083330 (0.054):
amūrapsvāhutīrahauṣīrghṛtaṃ dadhi mastvāmikṣāṃ tato māmajījanathāḥ / sāśīrasmi / tām mā yajñe 'vakalpaya yajñe cedvai māvakalpayiṣyasi bahuḥ prajayā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17910109 (0.059):
paśyaihi vatsa māmevaṃ mātaraṃ dāsyatāṃ gatām / / māṃ mā sprārkṣo rājaputra ! aspṛśyāhaṃ tavādhunā // MarkP_8.60 //
cumbanapariṣvaṅgair āśvāsayan nāma dṛḍham ātmānam āyāsitavān uktaṃ ca mayā
kiṃ te pāṇibhyāṃ spṛṣṭayeti tato / [p.105] vrīḍārjitasādhvasasvedavepathuḥ śuṣyateva mukhena
nātipragalbhākṣaram uktavān / 73 (a) na ninditum anindite subhagatāṃ nijām arhasi
(b) cyutaṃ hi mama cakṣur etad abhito nidhiṃ paśyataḥ
(c) vadhāya kila medaso yad apibaṃ purā gulguluṃ
(d) tad etad upahanti me vyatikarāmṛtaṃ tvadgatam iti
tato mayā cintitam / 74 (a) medaḥkṣayāya pīto
yadi gulgulur indriyakṣayaṃ kurute / (b) dhūpārtho 'pi na kāryo
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10227655 (0.062):
52.111ab/ chatra^srag^ambara^yutaḥ kṛta^dhūpa^vilepanaḥ samutthāpyaḥ/ / 52.111cd/ stambhas tatha^eva kāryo dvāra^ucchrāyaḥ prayatnena//
gulgulunā kāmayānena iti / evam āvayoś ciraprārthitam apārthakaṃ samāgamanaṃ prāptakālam icchatoḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3240419 (0.050):
tasmāt pratijñādivyavahārāya grāhyagrāhakabhedo 'ṅgīkārya ityarthaḥ / / jñānārthayobhede yuktayantaramastītyāha kiñcānyaditi /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433344 (0.056):
karaṭaka āha āvāṃ tāvad apradhānau tat kim āvayor anena vyāpareṇa | / uktaṃ ca / apṛṣṭo 'trāpradhāno yo brūte rājñaḥ puraḥ kudhīḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758997 (0.063):
darśanā1nubhavena yathe9daṃ cakṣuś caritā1rthaṃ / bhavet tathā anugrahaḥ kāryaḥ ' iti | / bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartum upanyastam - ' asti
75 (a) rajanīvyapayānasūcako / (b) nṛpater dundubhipāripārśvikaḥ
(c) apaṭhat stutimaṅgalāny alaṃ / (d) sakhi ghaṇṭām abhihatya ghāṇṭikaḥ
tatas tenaiva dakṣiṇeneva suhṛdā tasmāt saṃkaṭāt parimocitā kāminā
savrīḍaṃ muhūrtam anugamya preṣitā svagṛham āgatā
[p.106] ca tvayā ca sukhaprāśnikābhidhānenopahasitāsmi tad etat te
sarvam aśeṣataḥ kathitam aham idānīṃ mithyāprajāgaraṃ
divāsvapnenāpaneṣyāmīty uktvā mayānujñātā gatā tadanantarāgatena svāmināpy
etac chrutam iti tena hy anenaiva parihāsaplavena tatrabhavataḥ / śivadattasya putraṃ śivasvāminaṃ puruṣadambhagambhīrakīrtisāgaram
avagāhiṣye paśyatu bhavatī / 76 (a) yo gulguluṃ pibati medasi saṃpravṛddhe
(b) tasya kṣayaṃ vrajati caṇḍy acireṇa medaḥ / (c) strīṇāṃ bhavaty atha sa yauvanaśālinīnām
(d) ālekhyayakṣa iva darśanamātraramyaḥ / eṣā prahasyotthitā yāsyāmīti bhavatv alam añjalinā ito vayam (parikramya)
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591560 (0.064):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
kiṃ nu khalv imāny uddaṇḍapuṇḍarīkavanaṣaṇḍaśobhānukārīṇy
udgrīvavadanapuṇḍarīkāṇi vismayavitatākṣimālāśabalāny urasi
nihitakarapallavāny anyonyasaṃjñāparivartakāni
nivṛttakandukapiñcholākṛtakaputrakaduhitṛkākrīḍanakāni veśarathyāyāṃ
pratibhavanacchāyāsu veśakanyakāvṛndakāny avalokayanti aye kiṃ nu khalv
[p.107] 77 (a) arañjaram idaṃ luṭhaty atha dṛtiḥ samākṛṣyate / (b) kabandham idam utthitaṃ vrajati kiṃ kusūladvayam
(c) bhavet kim idam adbhutaṃ bhavatu sāṃprataṃ lakṣitaṃ / (d) tad etad upaguptasaṃjñam udaraṃ samutsarpati
bhoḥ suṣṭhu khalv idam ucyate dhūrtapariṣatsu
78 (a) karabhogair guptagalo / harikṛṣṇaḥ kṛṣṇa eva vanamahiṣaḥ
(b) gomahiṣo haribhūtir / dṛtir upagupto 'nilādhmātaḥ iti
kathaṃ ca tāvad imaṃ sā tapasvinī gaṅgāyamunayoś cāmaragrāhiṇī
pustakavācikā madayantī priyavayasyaṃ nas tatrabhavantaṃ traividyavṛddhaṃ
pustakavācakam utsṛjyopaguptam anuraktā tathā cāsya komalābhyāṃ bhujābhyāṃ
pariṣvajyate athavā na tasyāḥ pariṣvaṅgena prayojanaṃ sā hi tapasvinī
nivṛttakāmatantrā rajo 'parodhāt kevalaṃ kuṭumbatantrārthaṃ śabdakāmam
anuvartate gamyaś cāyam asyāḥ apumāñ śabdakāma iti / [p.108] dāttakīyāḥ (vilokya) kiṃ ca tāvad ayam āvigna iva ā jñātam tasyā
eva mātrā paṇārtham adhikaraṇāyākṛṣyata iti veśe mayopalabdham tataḥ
śvaśrvā saha kṛtavivādenānena bhavitavyam mahad idaṃ parihāsavastu na
śakyam asyātikramaṇād ātmānaṃ vañcayitum yāvad en am upasarpāmi (upetya)
haṇḍe veśavīthīyakṣa, kuto bhavān eṣa pādacārakhedāt
kākocchvāsaśramaviṣamitākṣaram ayam añjalir ity uktvā sthitaḥ svasti
bhavate kiṃ bravīṣi - eṣa khalu tayā vṛddhapuṃścalyā saha vivādārthaṃ
gatvā kumārāmātyādhikaraṇād āgacchāmīti kathaṃ bhavantaṃ jayena
vardhayāmaḥ utāhosvid daṇḍasāhāyyena saṃbhāvayāmaḥ kim āha bhavān - kuto
jayadaṇḍābhyāṃ saha saṃyogaḥ kevalaṃ kleśo 'nubhūyata iti kasmāt kiṃ
bravīṣi - / 79 (a) pradhyāti viṣṇudāso / bhrātrā kila tarjito 'smi koṅkena
(b) drāk tenābhihato 'haṃ / krośati viṣṇuḥ svapiti cātra
80 (a) mṛgayante tadadhikṛtā / mṛgayante pustapālakāyasthāḥ
(b) kāṣṭhakamahattarair api / [p.109] vidhṛto 'smi ciraṃ mṛgayamānaiḥ
api ca tato mayāvadhṛtam / 81 (a) gaṇikāyāḥ kāyasthān / kāyasthebhyaś ca vimṛśato gaṇikāḥ
(b) gaṇikāyai dātavyaṃ / ratir api tāvad bhavaty asyām iti / diṣṭyā kāyasthavāgurātītaṃ bhavantam akṣataṃ paśyāmi sarvathā pratibuddho
'si idānīm iyam āśīḥ / 82 (a) kalamadhuraraktakaṇṭhī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972418 (0.0):
MSS_8980A 1 kalamadhuraraktakaṇṭhī śayane madirālasā samadanā ca /
śayane madirālasā samadanā ca / (b) vaktrāparavaktrābhyām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972427 (0.0):
MSS_8980A 1 kalamadhuraraktakaṇṭhī śayane madirālasā samadanā ca /
upatiṣṭhatu vāramukhyā tvām / eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972428 (0.0):
MSS_8980A 2 vaktrāparavaktrābhyām upatiṣṭhatu vāramukhyā tvām //
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591557 (0.051):
eṣa prahasya gataḥ ito vayam (parikramya) aye ko nu khalv eṣa ita
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593130 (0.055):
[p.116] gantāsi svāminīm asyāḥ eṣa prahasya prasthitaḥ ito vayaṃ / sādhayāmaḥ (parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ siṃhalikāyā mayūrasenāyā gṛhān
aparaḥ / 83 (a) srasteṣv aṅgeṣv āḍhakāṃl lāṭabhaktyā
(b) dattvā citrān ko 'yam āyāti mattaḥ / (c) vibhrāntākṣo gaṇḍavichinnahāso
(d) veśasvargaṃ kiṃkṛte 'yaṃ praviṣṭaḥ / bhavatu vijñātam / 84 (a) śarkarapālasya gṛhe
jātaḥ kīreṇa carmakāreṇa / (b) eṣa khalu koṅkaceṭyāṃ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23729732 (0.046):
na jñāyate gṛhe kena jātastviti sa gūñakaḥ / / bāhmataḥ svayamānītaḥ so 'paviddhaḥ prakīrtitaḥ // VamP_35.42 //
[p.110] piśācikāyāṃ tṛṇapiśācaḥ / 85 (a) śarkarapālaṃ pitaraṃ / vyapadiśati bhrātaraṃ ca nirapekṣam
(b) prāyeṇa dauṣkuleyāḥ / sahaiva dambhena jāyante / (parikramya) bhoḥ kiṃ nu khalu pṛccheyam kim asya veśapraveśe prayojanam
iti aye ayaṃ jaradviṭo bhaṭṭiravidatta ita evābhivartate yāvad enaṃ
pṛcchāmi aṃgho bhaṭṭiravidatta, kaccij jānīte bhavān asya puruṣavetālasya
veśapraveśaprayojanam kiṃ bravīṣi - bhavān eva jānīta iti tad gacchatu
bhavān (parikramya) kva nu khalv idaṃ puruṣakāntārāvagāhanaśrāntaṃ mano
vinodayeyam bhavatu, dṛṣṭam / 86 (a) idam aparaṃ priyasuhṛdaḥ
suhṛdbhayād arpitārgalaṃ bhavanam / (b) veśyāsuratavimardeṣv
akṛtavirāmasya rāmasya / [p.111] tat kathaṃ praviśāmi (karṇaṃ dattvā)
87 (a) yathā kāñcīśabdaś carati vikalo nūpuraravair
yathā muṣṭyāghātaḥ patati valayodghātapiśunaḥ
(b) yathā niḥśūtkāraṃ śvasitam api cāntargṛhagataṃ / dhruvaṃ rāmā rāmaṃ yuvativiparītaṃ ramayati
tad alam iha praviṣṭakena kaḥ suratarathākṣabhaṅgaṃ kariṣyati ito vayam
(parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ / 88 (a) dagdhaḥ śālmalivṛkṣaḥ / katipayaviṭapāgraśeṣatanuśākhaḥ
(b) kṛṣṇaḥ kṛśo viṭabako / veśanalinyā marupiśācaḥ
bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591584 (0.059):
(c) āyāti mūlakam adan kapipiṅgalākṣo / ( d) dāśerako yadi na nūnam ayaṃ piśācaḥ / bhavatu, dṛṣṭam eṣa khalu bhrātur athavā vayasyasya tatrabhavato
prayojanam katham eṣa māṃ dṛṣṭvaivottarīyāvakuṇṭhanena mukham apavārya
kāmadevāyatanam apasavyaṃ kṛtvā prasthitaḥ bho yadā tāvad adya tṛtīye
'hani bahiḥśivike kuṭaṅkāgāraniketanābhiḥ patākāveśyābhiḥ saṃprayukto
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9663660 (0.056):
5.3.19/.pratigṛhya^evaṃ nāyakā^abhiyogān punar dvitīye +ahani / saṃvāhanāya^upagacchati/ / 5.3.20/.na^atyarthaṃ saṃsṛjyate/ na ca pariharati/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571773 (0.063):
navame vaiśyajātīnāṃ śūdrāṇāṃ daśamātparam // / caturthe 'hani viprebyo deyamanna hi bāndhavaiḥ /
mlecchāśvabandhakair vyavahārārthaṃ śrāvaṇikair adhikaraṇam
[p.112] upanīyamānaḥ skandakīrtinā baladarśakena svāmino me viṣṇoḥ
syālīpatir iti kṛtvā kṛcchrāt pramocita iti vayasyaviṣṇunā me kathitam tat
kim ayam idānīm asmād veśasaṃsargād vrīḍita ivātmānaṃ pariharati
(vicintya) pārthivakumārasaṃnikarṣa enam anayā pravṛttyā vrīḍayati
āścaryam guṇavān khalu guṇavatāṃ saṃnikarṣaḥ yad ayam api nāmaivaṃ
guṇābhimukhaḥ tan na śakyam enam apratyabhijñānena sakāmaṃ kartum yāvad
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19974871 (0.026):
04,038.003c mama vā bāhuvikṣepaṃ śatrūn iha vijeṣyataḥ / 04,038.003d*0690_001 naibhiḥ kāmam ahaṃ kartuṃ karma vaijayikaṃ tv iha
aham apy āyatanaṃ pradakṣiṇīkurvan nāma saṃmukhīnam enaṃ
parihāsāvaskandena hanmi (parikramya) eṣa māṃ pratimukham evāvalokya
prahasitaḥ haṇḍe sūryanāga, kim ayaṃ veśanavāvatāro 'ndhakāranṛttam iva
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413849 (0.027):
upadeśo 'pi karmaiva / tvaṃ ca kevalaṃ niṣkriyātmavit kriyā14 nāstīti / bravīṣi / na ca15 tathā vartase / bhikṣāṭanādi vyāpāraṃ16 karoṣi
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10589033 (0.038):
tat kathaṃ tvam aviṭaḥ kiṃ bravīṣi - yady evam anugṛhītaḥ saṃnipātayiṣyasi / viṭān viṭalakṣaṇaṃ tāvac chrotum icchāma iti prathamaḥ kalpaḥ śrūyatām
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.048):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.051):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330488 (0.052):
kiṃ kasmānme mamaitadupatapanamupatapasi sa tvaṃ he roga yo 'haṃ yajño
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593247 (0.053):
dramiḷīs uratābhilaṣeṇa / kiṃ bravīṣi - anunītā mayā mayūrasena eṣa tasyā eva gṛhād āgacchāmīti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9882198 (0.053):
vṛkṣeṣu sāra ka ihāsti tato bravīṣi dṛṣṭvā bhinanmi manujeṣvatha kā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5373585 (0.053):
prayojanam . cāpartham . cāp yathā syāt . tava katham cāp . ṭābvidhiḥ mama / . ṭāpā mama siddham . nanu ca mama api ṭāpā siddham . na sidhyati . aṇaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767765 (0.054):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767800 (0.054):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.054):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5808878 (0.055):
eva niśāmitā | katham iva tām anyathayāni ? kintu mama tan nāśanatāyām
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18791545 (0.055):
yathāhaṃ bhavati nigṛhṇeyaṃ tato tvaṃ mama śiṣyā
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203171 (0.056):
dvayaṃ devatva-mokṣāya $ mame7ti na mame7ti ca & / mame7ti badhyate jantur % na mame7ti vimucyate // 7.114 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671574 (0.057):
karontu bhūtā vacanaṃ mameha / tathā bhaṇeyaṃ na tathā bhaṇeyaṃ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585935 (0.058):
mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate / / tasmādbravīmi yattvāhaṃ tatkuruṣvāviśaṅkitam // BndP_2,24.35 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129785 (0.060):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si / / nanu etāvatā kathaṃ priyetyukteḥ satyatvamityata āha kāmināmiti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436097 (0.064):
locana bhagavatas tavāsadṛśy aham ity etad | yad bhavān āha nanu niścitaṃ
kārāyām avaruddhasya mātulasya maudgalyasya pāraśavasya / [p.113] haridattasya pūrvapraṇayinīm akalyarūpām adya vārttāṃ praṣṭuṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186685 (0.063):
svapriyāmanuśocantaṃ kañcit prati māhadayāloruktiriyam / / pūrvāddhoktarūpāṃ priyāṃ jīvantīṃ yadicchasi tadā māmāsubhirātmānaṃ
tenaiva prahito 'smi tvaṃ tu māṃ katham apy avagacchasīti āścaryam idaṃ hi
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770451 (0.053):
5.032.039a nāham asmi tathā devi yathā mām avagacchasi
bhavataḥ suhṛdvyāpāreṣu sthairyaṃ tasyāś ca vāramukhyāyāḥ pūrvapraṇayiṣv
āpadgateṣv api pratipattiś ca ataś cainām / 89 (a) varṇānurūpojjvalacāruveṣāṃ
(b) lakṣmīm ivālekhyapaṭe niviṣṭām / (c) sāpahnavāṃ kāmiṣu kāmavanto
(d) 'rūpāṃ virūpām api kāmayante / api ca - atiduṣkarakāriṇīṃ cainām avagacchāmi kutaḥ asaṃśayaṃ hi sā
90 (a) kārānirodhād avikāragauraṃ / (b) devārcanājātakiṇaṃ lalāṭe
(c) āsyaṃ bṛhacchmaśruvitānanaddhaṃ / (d) kālāsthinirbhugnam ivāvaleḍhi
kim āha bhavān - ata evāsyām asmākam ādara iti bhavatv evam suhṛdanuraktaṃ
bhavantaṃ khyāpayāmo vayam eṣa / [p.114] khalu prasīdatu svāmīti pādamūlayor upagṛhṇāti kiṃ bravīṣi -
nārhati svāmī mamaivaṃ veśapraveśaṃ kvacid api prakāśīkartum iti bho
vayasya, kaś candrodayaṃ prakāśayati nanu yadaiva bhavāṃs tatrabhavatyā
rūpadāsyāḥ paricārikāṃ kubjāṃ prati baddhamadanānurāgas tadaivaitasmin
pradeśa udakatailabinduvṛttyā vikasitaṃ yaśo mā tāvad bhoḥ
91 (a) pariṣvaktā vakṣaḥ kṣipati gaḍunā yā 'tibṛhatā
(b) trike bhugnā neṣṭe jaghanam upadhātuṃ samadanā
(c) sarūpā ṭiṭṭibhyā bhavati śayitā yā ca śayane
(d) kathaṃ tāṃ tvaṃ kubjām avanatamukhābjāṃ ramayasi
kiṃ bravīṣi - śāntaṃ pāpaṃ śāntaṃ pāpaṃ pratihatam aniṣṭaṃ svāgatam
anvākhyānāya paśyatu bhavān / 92 (a) savibhrāntair yātaiḥ karabhalalitaṃ yā prakurute
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13755902 (0.064):
karadān mama śāsanāt HV_65.83d / karadair avigarhitāḥ HV_41.6b / karantur nāma nṛpatis HV_23.71*375:1a
(b) muhur vikṣiptābhyāṃ jalam iva bhujābhyāṃ tarati yā
(c) mukhasyottānatvād gagana iva tārā gaṇayati
[p.115] (d) spṛśet kas tāṃ prājñaḥ kṛmijanitarogām iva latām iti
aho dhik kaṣṭam evaṃ dharmajñasya bhavato na yuktam upayuktastrīnindāṃ
kartum api ca / 93 (a) yady api vayasya kubjā / nāḍīnalikākṛśā ca gaḍulā ca
(b) asatām iva saṃprītir / mukharamaṇīyā bhavati yāvat
na ceyaṃ tābhyo 'raṇyavāsinībhyaḥ patākāveśyābhyaḥ pāpīyasī kiṃ bravīṣi -
kābhya iti kathaṃ na jānīṣe / 94 (a) yās tvaṃ mattāḥ kākiṇīmātrapaṇyā
(b) nīcair gamyāḥ sopacārair niyamyāḥ / (c) lokaiś channaṃ kāmam icchan prakāmaṃ
(d) kāmodrekāt kāminīr yāsy araṇye / kiṃ bravīṣi - kutas tvayaitad upalabdham iti sahasracakṣuṣo hi vayam
īdṛśeṣu prayojaneṣu api ca padāt padam ārokṣyati bhavān
95 (a) tyaktvā rūpājīvāṃ / yas tvaṃ kubjāṃ vayasya kāmayase
(b) kubjām api hi tyaktvā / [p.116] gantāsi svāminīm asyāḥ eṣa prahasya prasthitaḥ ito vayaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592586 (0.061):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam
sādhayāmaḥ (parikramya) aye ayam aparaḥ kaḥ siṃhalikāyā mayūrasenāyā gṛhān
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592587 (0.055):
eṣa satalaghātaṃ prahasya prasthitaḥ ito vayam (parikramya) aye ayam / aparaḥ
niṣpatya skandhavinyastanivasano vimalakuṭilāsipāṇibhir dākṣiṇātyaiḥ
parivṛto bhadrāṅkaṃ viralam uttarīyam ākarṣann āndhrakaṃ kārṣṇāyasaṃ
nivasitaḥ kuṅkumānuraktacchavis tāmbūlasamādānavyagrapāṇir ita
evābhivartate bhavatu, dṛṣṭam eṣa hi vidarbhavāsī talavaro hariśūdraḥ bho
yadā tāvad ayaṃ tāṃ kāverikām anurakta iti mamaiva samakṣaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453251 (0.063):
[halā Kāñcanamāle | yadā tāvad ayaṃ vṛttānto bhaṭṭinyai na kenāpi / vijñāpitavya iti bhartrājñaptaṃ tat kena punar idānīṃ sa lekhaḥ śrāvitaḥ
sapādaparigraham anunayann apy uktas tayā / 96 (a) tām ehi kiṃ tava mayā
jyotsnā yadi ka iva dīpaśikhayārthaḥ / (b) virama saha saṃgrahītuṃ
bilvadvayam ekahastena iti / tat katham aneneyam anunītā bhaviṣyati kim ayam anuraktām api tyaktvā
'nyāṃ prakāśaṃ kāmayata iti veśapratyakṣam ātmano daurbhāgyam ayaśasyam
iti svayam eva prasannā / [p.117] āhosvit kāmyamānaṃ kāmayante striya iti strīsvabhāvād asyāḥ
saṃgharṣa utpannaḥ utāho parivyayārthakarśitayā matraivānuniyukta
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666972 (0.058):
6.4.25/.*vartamānasya *ced artha^vighātaṃ[ch:tad^artha^abhighātaṃ]
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517687 (0.063):
śivanāmaikanaśyāninānyanaśyānisarvathā // ŚivP_1,23.24cd/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403826 (0.064):
padārtharacanāviśeṣo bhaviṣyati / tasmādapi viśeṣeṇa pravṛttiḥ syāditi / / atrāha na ceti / nāpi saṃgrathanamarthapadavinyāsaviśeṣaḥ, tatra kauśalaṃ
bhaviṣyati sarvatha prakṣyamas tāvad enam (upasṛtakenāñjaliṃ kṛtva)
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687281 (0.044):
doṣaḥ? atiprasaṅga iti cet, tatparihārikā dṛśyānupalabdhirbhaviṣyati / / na ca tāvanmātrasya kāraṇatvamastīti vācyam, andhasyāpi śuklapaṭe
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24033891 (0.048):
te hi vividhayātanāsahasravyatibhinnamarmāṇastīrvābhirvedanābhirabhitunnā / ātmānamapi tāvannābhicetayanti kiṃ punaḥ kāryamakāryaṃ vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545589 (0.049):
kāmyaṃ ca tatra nityatvaṃ tāvat skandapūrāṇe / parātpataraṃ nāsti śivarātriḥ parātparam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190962 (0.050):
nāma jātigatamekatvam? na tāvat guṇaḥ/ tatra tadanaṅgīkārāt/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996743 (0.050):
liṅgatvamityāha tatra na tāvaditi // anyathāsiddhepīti // ghaṭākāraṇe / tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540112 (0.052):
13,11: esā.ṛc.bhavati.yad.enam.arcanti/ / 13,11: pratyṛcaḥ.sarvāṇi.bhūtāni/
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576533 (0.054):
evaṃcittenodgṛhītavyam udgrāhayitavyaṃ vā yasya bhaviṣyati sa enaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860782 (0.054):
sarva yathā bhavati / vargāṇāṃ paripūrṇāvayavatvāt / punaḥsarva yathā / bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11962848 (0.059):
rūpe dṛṣṭam iti vyavahāro bhaviṣyati. yāvad vijñātam iti. evaṃ śabdāḍiṣu. / atra ca te mālakīmātar dṛṣṭe viṣayaṣaṭke dṛṣṭamātraṃ bhaviṣyati. śrute
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3094538 (0.063):
paścājjñeyatvādisadbhāve nivartata iti syāt / tathātve sati deśādiniṣedya / eva bhavenna tu sarvathoccheda iti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512604 (0.064):
| kīdṛśastāvadāśrayaḥ? kalyāṇamitreṣu parīndanāt sā bhavatyavipraṇaṣṭā | / kiṃ tāvad dharmatāprāpaṇam? anuparigṛhītā bodhisattvā dharmatayā
97 (a) tāṃ sundarīṃ darīm iva / siṃhasya manuṣyasiṃha siṃhalikam
(b) yuktaṃ bhavato moktuṃ / dramiḷīs uratābhilaṣeṇa
kiṃ bravīṣi - anunītā mayā mayūrasena eṣa tasyā eva gṛhād āgacchāmīti
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592857 (0.053):
suhṛdavakṣepeṇa viphalīkriyate kiṃ bravīṣi - ka iva mamehārthaḥ ahaṃ hi
kathaya kathaya katham avaśīrṇaprāyaḥ saṃdhir anuṣṭhitaḥ kiṃ bravīṣi -
adya tṛtīye 'hany aham api veśyādhyakṣapratihāradrauṇilakagṛhe prekṣāyām
upanimantritas tatra ca mayūrasenāyā lāsyavāro buddhipūrvaka ity / avagacchāmi tataḥ prasāriteṣv ātodyeṣu devatāmaṅgalaṃ pūrvam upohya
prastute gītake pranṛttāyāṃ nartakyāṃ prathamavastuny eva
[p.118] mayūrasenāyāḥ khalu nṛtte prayogadoṣā gṛhītā iti mā tāvad bhoḥ-
mayūrasenāyāḥ khalu nṛtte prayogadoṣā gṛhyante kasyāyam ataṭaprapātaḥ kiṃ
bravīṣi - bhagavatyā vāruṇyā iti yuktaṃ nityasaṃnihitā bhagavatī surādevī
pratihāragṛhe atha kam antarīkṛtyāyaṃ surāvibhramaḥ kiṃ bravīṣi - vayasyam
eva te lāsakam upacandrakam iti upapannam āyatanaṃ hi sa īdṛśānām api tu
sa viṣayas tasyaiṣaḥ tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tata upacandrapakṣe
sarvasāmājikajanaḥ. mayāpi mayūrasenāyāḥ pakṣaḥ parigṛhīta iti sādhu
vayasya, deśakālaupayikam anuṣṭhitam tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tato na
teṣāṃ buddhiṃ paribhavāmi aparibhūtā me sadasyā āgamapradhānatayā mama
prāśnikānumate pratiṣṭhitaḥ pakṣa iti / [p.119] sādhu vayasya (em: vayasyā Ed.) ananyasādhāraṇena paṇyena krītā
tatrabhavatī tatas tataḥ kiṃ bravīṣi - tataḥ sarvagaṇikājanapratyakṣaṃ
datte pāritoṣike mayūrasenāyāḥ smitapuraḥsareṇāpāṅgapātinā kaṭākṣeṇa
prasādita ivāsmi kāverikāyās tu punar asūyāpiśunam utthāya gacchantyā
ākāreṇa bahūpālabdha ivāsmi tayoś ca kopaprasādayoḥ
pratyakṣatayobhayataṭabhraṣṭa iva saṃdehasrotasā hriyamāṇas tasmāt
saṃkaṭāt kathaṃcid gṛhān āgataḥ upaviṣṭaś ca kānayoḥ kiṃ pratipatsyata iti
vitarkaḍolāṃ vāhayāmi tataḥ sahasaiva me priyayā sametya netre nimīlite
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6556888 (0.056):
vyaraci nibhṛtaṃ kiṃ vāhūtiḥ kayācid abhīṣṭayā / yad iha sahasā mām atyākṣīd vane vanajekṣaṇaḥ // RUnm_15.149 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12677270 (0.057):
tathā devyā niveditvā sahasātrāvrajāmy ahaṃ // Rm_38.523{20} //
tato vihasya mayoktā / 98 (a) netranimīlananipuṇe
kiṃ te hasitena cori gūḍhena / (b) sūcayati tvā[ṃ] pāṇyor
ananyasādhāraṇaḥ sparśaḥ / evam uktayānayā surabhitaniḥśvāsasūcitamadaskhalitākṣaram abhihito 'ham
ācakṣva mā kāham iti tato mayoktā
99 (a) romāñcakarkaśābhyāṃ / [p.120] pratyuktāsi nanu me kapolābhyām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129785 (0.055):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si / / nanu etāvatā kathaṃ priyetyukteḥ satyatvamityata āha kāmināmiti /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24153635 (0.058):
nityamanunāsikaḥ syāt, ityanyatra vistaraḥ// / nanu syandūdhātoḥ 'syantsyati'
Ksanabhangasiddhi (bsa0552u.htm.txt) 6342282 (0.059):
sattvahetoranaikāntikasyābhāvādataḥ sādhanāt kṣaṇabhaṅgasidviranavadyeti / / nanu ca sādhanamidamasidvaṃ, na hi kāraṇabudhyā kāryyaṃ gṛhyate / tasya
(b) yad vadasi punar mugdhe / svayam evācakṣva sāham iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741057 (0.062):
dharmajñānakṣāntiḥ (PSP1: 115) yad api subhūte evaṃ vadasi nāhaṃ taṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076492 (0.064):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
tata unmīlya mām uktavatī anenaiva romāñcasaṃjñakena kaitavenāyaṃ jana
ākṛṣyata ity uktvā mā kapole cumbitvā prasthitā tato mayoktā
100 (a) cumbitenedam ādāya / hṛdayaṃ kva gamiṣyasi / (b) cori pādāv imau mūrdhnā
dhṛtau me sthīyatāṃ nanu / evaṃ coktā śayanam upagamyopaviṣṭā tato mayāsyāḥ svayaṃ pādau prakṣālitau
anayā cāsmy uktaḥ: gṛhītaṃ pādyam ehīdānīṃ kitavaḥ khalv asīti tato
vikośamukulajālakeneva mālatīlatā vikasitenaikahastā
valambitasaraśananivasanā / paryaṅkāveṣṭanadviguṇamadhyabāhumṛṇālikātrikaparivartanasācīkṛtadarśanīyatarā
tadānīṃ veṣṭamānamadhyaviṣamavalipranaṣṭanābhimaṇḍalaviṣamīkṛtaromarājir
[p.121] ekastanāvagalitahārāpāśritetarastanakalaśapārśvā
'vagalitakapolaparyastakuṇḍalamakarādhiṣṭhitaviśeṣakakāntatareṇāṃsaparāvartaśobhināvasthānena
lajjādvitīyā ratir iva rūpiṇī samutthitaikabhrūlatikena kuvalayaśabalaṃ
jalam ivākirantī dṛṣṭivikṣepeṇa mam uktavatī : yat te rocata iti tato 'ham
āsannam ālekhyavarṇakapātraṃ gavākṣād ākṣipya caraṇanalinarāgāyopasthitaḥ
atha vayasya, alaktakavinyāsavinyastacakṣur
utkṣiptapārṣṇigulphanūpurādhiṣṭhitajaṅghākāṇḍāyās tasyā asaṃbhuktatvād
anūrugrāhiṇo marmarasyopasaṃhārabhaṅgābhogānukāriṇaḥ kauśeyasyāsaṃyatatvād
gajakalabhadaśanacchadāntaram iva kadalīgarbham iva cāntarūrum īkṣe
īkṣamāṇaṃ cāpohyāvinītacakṣur asīty uktvā pādam ākṣipyorasi mā
[p.122] tāḍitavati tato romāñcakavacakarkaśatvacā mayoktā: sundari,
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27636661 (0.060):
vikośamākāṇsanibhaṃ vidhāya mahāsimasyorasi sañcakhāna | 27.137 | / kṛtvā'sya vakṣasyurusattaṭākaṃ papau nikāmaṃ tṛṣito'mṛtopamam |
nārhasi mām asamāptarāgam avakṣeptum iti tatas tayāham uktaḥ, sādhu khalu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893270 (0.040):
atha khalu bhikṣavastathāgatasyaitadabhūat sādhu khalvidaṃ syādyadahaṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821150 (0.048):
- sādhu sādhu sarveśūra sādhu khalu punastvaṃ sarvaśūra yastvaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18764772 (0.053):
mantriya mantriya arthārthāni samanuśāsāmi // na khalu punar me tat sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918095 (0.055):
11305 vidyate/ bhagavān āha/ sādhu sādhu subhūte/ evaṃ khalu subhūte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641563 (0.062):
ca manasikuru bhāṣīṣye 'haṃ te śāntimate / "sādhu bhagavān" niti"
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17218015 (0.064):
b1 /// + sādhu sādhu .. .. /// / 2 /// + .y. vam uktaś ca .. /// / 4 /// krāmya ca sa .. .. ///
nimīlitākṣaḥ samāpayainam iti tatas tasyā lākṣārasaṃ nimīlitākṣo 'rpayāmi
caraṇābhyāṃ sakacagraham adharoṣṭhe gṛhīto 'smi tatas tathaiva
vivṛtaromāñcaṃ mā samabhivīkṣyāśokasamadohalo 'si namo 'stu te śāṭhyāyeti
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13836661 (0.031):
yo 'si so 'si namo 'stu te HV_63.8d / yo 'saudaityeṣu darpitaḥ HV_44.71b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755425 (0.045):
viṣvaksena namastubhyaṃ nārāyaṇa namo 'stu te / / dhruvadhvaja namasto 'stu satyadhvaja namo 'stu te // VamP_60.3 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566502 (0.045):
pāṃsavyāya rajasyāya lopyāya ca namo 'stu te / / ulapyāya ca ūrvvāya sarvvāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.59 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536664 (0.045):
sahagaṇāya sahapārṣadāya yathāhutāya namonamāya namaḥśivāya namas te astu
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395830 (0.047):
12,274.060d@028_0254 candrāvarta yugāvarta meghāvarta namo 'stu te / 12,274.060d@028_0255 tvam annam annabhoktā ca annado 'nnabhug eva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16185327 (0.048):
auṃ namo 'stv anantapataye HV_App.I,42B.2984a / k,rtavarmā ca daṃṣṭre dve HV_App.I,29B.202a
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535954 (0.049):
vo namo nama ātanvānebhyaḥ pratidadhānebhyaś ca vo namo nama āyachadbhyo / visṛjadbhyaś ca vo namo namo 'syadbhyo vidhyadbhyaś ca vo namo namaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944349 (0.050):
namo'stv iti | anuśādhi anuśikṣaya | anuśāsanīyatvam evāha yatheti |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329089 (0.050):
bhavati . sasthānatvam namaḥ khyātre . namaḥ khyātre iti sasthānatvam na
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873657 (0.050):
vajrottama mahāgryāgrya vidyottama namo 'stu te // 8 // / vajradhāto mahāguhya vajraguhya suguhyadhṛk /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175512 (0.051):
8.1.202.5 iḍāyai vāstv asi vāstumad vāstumanto bhūyāsma mā vāstoś cith sma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923815 (0.052):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496659 (0.054):
namo 'stu te deva hiraṇyanātha namo 'śtute deva hiraṇyanāda /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058327 (0.054):
namo 'stu te soma sumadhyamāya / / namo 'stu te deva hiraṇyabāho / namo 'mbikāyāḥ pataye mṛḍāya // KūrmP_1,15.199 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756006 (0.054):
nareśvaro 'tha brahmeśaḥ sūryeśastvaṃ namo 'stu te // VamP_60.45 // / aśvavaktro mahāmedhāḥ śaṃbhuḥ śakraḥ prabhañjanaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18879390 (0.056):
uttitīrṣurahaṃ dheno vaitaraṇyai namo 'stu te /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806486 (0.058):
jalavyālaḥ kuṭīcaraḥ BrP_40.62d / jalaśāyin namo 'stu te BrP_178.132d
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4195699 (0.059):
asyai avicāritamanoharāyai namaḥ astu daśakaraṇyai | / atha aparaḥ api uddeśakaḥ ã
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755458 (0.059):
kṛtāvartada mahāvarta mahādeva namo 'stu te / / anādyādyanta madhyānta namaste padmajapriya // VamP_60.6 //
māṃ pariṣvajya śayanam upagatā tataḥ paraṃ devānāṃpriya evajñāsyatīti yady
evam arhatibhavān api tauṇḍikokiviṣṇunāgaprāyaścittārthaṃ saṃnipatitān
viṭān upasthātum kiṃ bravīṣi - śāntam etat punar api, yadi śiro me tasyāś
caraṇakamalatāḍanenānugṛhyeta tad eva me prāyaścittam iti yady evaṃ
yamunāhradanilayo yadupaticaraṇāṅkitalalāṭo nāgaḥ kāliya iva
vainateyasyāvadhya idānīṃ sarvaviṭānām asi eṣa vihasyāyam añjalir iti
prasthitaḥ yāvad aham api viṭasamājaṃ gacchāmi aho nu khalu
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10594393 (0.047):
[p.129] ayam asyāñjalir. itas tāvad vayam (parikramya) yāvad aham api / viṭasamājaṃ gacchāmi eṣo 'smi bhoḥ suvṛthātivāhite veśamahāpathe
suhṛtkathāvyagrair asmābhir atītam apy aho na vijñātaṃ saṃprati hi
101 (a) sotkaṇṭhair iva gacchatīti kamalair mīladbhir ālokitaḥ
(b) pracchāyair adhiruhya veśmaśikharāṇy utsāryamāṇātapaḥ
[p.123] (c) taiḥ spṛṣṭvā ciram unmukhīṣu kiraṇair udyānaśākhāsv asau
(d) yāty astaṃ valabhīkapotanayanair ākṣiptarāgo raviḥ
api cedānīm / 102 (a) prākārāgre gavākṣaiḥ patati khagarutaiḥ sūcyamāno biḍālaḥ
(b) prāsādebhyo nivṛtto vrajati samucitāṃ vāsayaṣṭiṃ mayūraḥ
(c) sāṃdhyaṃ puṣpopahāraṃ pariharati mṛgaḥ sthaṇḍile svaptukāmas
(d) toyād uttīrya cāsau bhavanakamalinīvedikāṃ yāti haṃsaḥ
(parikramya) / 103 (a) ete prayānti ghanatāṃ valabhīṣu dhūpā / (b) vaiḍūryareṇava ivotpatitā gavākṣaiḥ
(c) rathyāsu caitam avagāḍham udagram etya / (d) snānodakaugham anu ṣaṭcaraṇā bhramanti
aho nu khalv idānīm asya saṃmṛṣṭasiktāvakīrṇakusumapradvārājirasya
prādoṣikopacāravyagraparicārakajanasya / deśavayovibhavānurūpālaṃkāravyāpṛtavāramukhyājanasya
pracaritamadanadūtīsaṃcāraramaṇīyasya / pravṛttamattaviṭavidagdhaparihāsarasāntarasya
snātānuliptapītapratītataruṇajanāvakīrṇacatuṣpathaśṛṅgāṭakasya
veśamahāpathasya parā srīḥ iha hi / 104 (a) eṣā rauty upaveśitā gajavadhūr āruhyamāṇā śanair
[p.124] (b) etat kambalavāhyakaṃ pramadayā dvāḥsthaṃ samāruhyate / (c) śiñjannūpuramekhalām upavahan veśyāṃ calatkuṇḍalāṃ
(d) śroṇībhāram apārayann iva hayo gacchaty asau dhauritam
105 (a) pradīpakaravallarījaṭilacāruvātāyanā
(b) mayūragalamecakair anusṛtās tamobhiḥ kvacit
(c) vibhānti gṛhabhittayo navasudhāvadātāntarās
( d) tamālaharitālapaṅkakṛtapattralekhā iva
(parikramya) sarvathā ramaṇīyas tāvad ayam udbhidyamānacandrasanātha
utsavaḥ pradoṣasaṃjñako jīvalokasya saṃprati hy eṣa bhagavāṃś cakṣuṣāṃ
sādhāraṇaṃ rasāyanaṃ hasitam iva kumudavāpīnām udayati śītaraśmiḥ ya eṣaḥ
106 (a) kiṃ nīlotpalapattracakravivarair abhyeṣi mā cumbituṃ
(b) na tvāṃ paśyati rohiṇī kathaya me saṃtyajyatāṃ vepathuḥ
(c) mattānāṃ madhubhājaneṣv itikathāḥ śrotuṃ sahāsā iva
(d) strīṇāṃ kuṇḍalakoṭibhinnakiraṇaś candraḥ samuttiṣṭhati
(parikramya) / 107 (a) gāyaty eṣā valgu kāntadvitīyā / (b) suprakvāṇā spṛśyate 'sau vipañcī
(c) baddhvā goṣṭhīṃ pīyate pānam etad / (d) dharmyāgreṣu prāptacandrodayeṣu
api cedānīm eṣa bhagavān / 108 (a) viracayati mayūkhair dīrghikāmbhaḥsu setuṃ
[p.125] (b) visṛjati kadalīṣu svāḥ prabhādaṇḍarājīḥ
(c) punar api ca sudhābhir varṇayan saudhamālāḥ / (d) kṣarati kisalayebhyo mauktikānīva candraḥ
(parikramya) aho nu khalu kṣīrodenevodvelapravṛttavikīryamāṇavīcirāśinā
jyotsnāsaṃjñakena payasā prasarpatānugṛhīta iva jīvalokaḥ saṃprati hi
109 (a) ete vrajanti turagaiś ca kareṇubhiś ca / (b) karṇīrathair api ca kambalavāhyakaiś ca
(c) āliṅgitā yuvatibhir mṛditā yuvāno / (d) gandharvasiddhamithunāni vihāyasīva
(parikramya) / 110 (a) asāv anvārūḍho madalalitaceṣṭaḥ pramadayā
(b) pariṣvaktaḥ pṛṣṭhe nibiḍataranikṣiptakucayā / (c) parāvṛttaś cumban vrajati dayitāṃ yasya turago
(d) gṛhān eṣo 'bhyāsād anupatati notkrāmati pathaḥ
kaś ca tāvad ayam asmiṃś candrātape 'py andhakāra iva vartamāno / veśarathyāyāṃ garbhagṛhabhogena tiṣṭhan nairlajyam āviṣkaroti āḥ jñātam
eṣa saurāṣṭrikaḥ śakakumāro jayanandaka imāṃ ghaṭadāsīṃ barbarikām
anuraktaḥ kiṃ ca tāvad anenaitasmāt / [p.126] sarvaveśyāpattanād veśavad veśabarbaryā guṇavattvam avalokitam kiṃ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (narayriu.htm.txt) 24200609 (0.040):
dṛṣṭavat- / pṛṣṭavat- / guṇavat- / gatavat- / hatavat- / ākhyātavat-
111 (a) adhidevateva tamasaḥ kṛṣṇā śuklā dvijeṣu cākṣṇoś ca
(b) asakalaśaśāṅkalekheva śarvarī barbarī bhāti
athavā saurāṣṭrikā vānarā barbarā ity eko rāsiḥ kim atrāścaryam tathā hi
112 (a) gavalapratimāyām api / barbaryāṃ saktacakṣuṣo hy asya / (b) alasasakaṣāyadṛṣṭer
jyotsnāpīyaṃ tamisreva / tad alam, ayam asya panthāḥ ito vayam (parikramya) iyam aparā kā
113 (a) karṇadvayāvanatakāñcanatālapattrā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968836 (0.024):
MSS_8810A 1 karṇadvayāvanatakāñcanatālapatrā
(b) veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968844 (0.0):
MSS_8810A 1 karṇadvayāvanatakāñcanatālapatrā / veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā /
(c) kūrpāsakotkavacitastanabāhumūlā / (d) lāṭī nitambaparivṛttadaśāntanīvī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968851 (0.039):
veṇyantalambimaṇimauktikahemagucchā / / MSS_8810A 2 kūrpāsakotkavacitastanabāhumūlā lāṭī
[p.127] (vicārya) bhavatu vijñātam eṣā hi sā rākā rājñaḥ syālam ābhīrakaṃ
mayūrakumāraṃ mayūram iva nṛtyantam āliṅgantī candraśālāgre veśavīthyām
ātmanaḥ saubhāgyaṃ prakāśayati ayam api cārjavenānayā tapasvī krīta iva
114 (a) api ca mayūrakumāraṃ / gaurī kṛṣṇam atidurbalaṃ sthūlā
(b) svam iva pracchāyāgrakam / urasi vilagnaṃ vahaty eṣā
(parikramya) iyam aparā kā (vicārya) iyaṃ hi sā / tatrabhavataḥ sugṛhītanāmnaḥ śārdūlavarmaṇaḥ putrasya naḥ priyavayasyasya
varāhadāsasya priyatamā yavanī karpūraturiṣṭhā nāma praticandrābhimukhaṃ
madhunaḥ kāṃsyam aṅgulitrayeṇa dhārayantī kapolatalaskhalitabimbam
avalambya kuṇḍalaṃ kiraṇaiḥ preṅkholitam aṃsadeśe śaśinam ivodvahantī
yaiṣā / 115 (a) cakoracikurekṣaṇā madhuni vīkṣamāṇā mukhaṃ
vikīrya yavanī nakhair alakavallarīm āyatām
(b) madhūkakusumāvadātasukumārayor gaṇḍayoḥ
pramārṣṭi madarāgam utthitam alaktakāśaṅkayā
api ca yavanī gaṇikā vānarī nartakī mālavaḥ kāmuko gardabho gāyaka iti
guṇataḥ sādhāraṇam avagacchāmi sarvathā sadṛśayogeṣu nipuṇaḥ khalu
prajāpatiḥ tathā hi / [p.128] 116 (a) khadiratarum ātmaguptā / paṭolavallī samāśritā nimbam
(b) śliṣṭo bata saṃyogo / yadi yavanī mālave saktā / tat kāmam iyam api me sakhī, na tv enām abhibhāṣiṣye ko hi nāma tāni
vānarīniṣkūjitopamāni sītkārabhūyiṣṭhāny apratyabhijñeyavyañjanāni
kiṃcitkāraṇāntarāṇi pradeśinīlālanamātrasūcitāni svayaṃ
veśayavanīkathitāni śroṣyati tad alam anayā (parikramya) ayam aparaḥ kaḥ
117 (a) pratimukhapavanair vegād / utkṣi ptāgrālakottarī yān tām
(b) kāntāṃ harati kareṇvā / vāsavadattām ivodayanaḥ / (vicārya) ā viditam eṣa sa ibhyaputro viṭapravāla iti ḍiṇḍibhir
abhyastanāmā surataraṇapaṭakaṭyambarāṇām adhipatis tāṃ veśasundarīm
asmadbālikāṃ madanaparavaśaḥ pitur mātuś ca śāsanam upekṣyānurakta eva
kāmam atiḍiṇḍī khalv ayam śvaśuraśabdāvakuṇṭhanās tu vayam tad alam
anenābhibhāṣitena / [p.129] ayam asyāñjalir. itas tāvad vayam (parikramya) yāvad aham api
viṭasamājaṃ gacchāmi eṣo 'smi bhoḥ suvṛthātivāhite veśamahāpathe
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10593753 (0.047):
prasthitaḥ yāvad aham api viṭasamājaṃ gacchāmi aho nu khalu
viṭamahattarasya bhaṭṭijīmūtasya samantāt / saṃnipātitaviṭajanavāhanasahasrasaṃbādhapradvārāṅgaṇam
utkṣiptarajatakalaśapādyaparicārakopasthitatoraṇaṃ bhavanam anuprāptaḥ
suṣṭhu khalv idam ucyate - mahāntaḥ khalu mahatām ārambhā iti sāṃprataṃ hy
etad daśārdhavarṇaṃ puṣpam utkīryate muktam āsajyate grathitam saṃcāryante
dhūpāḥ prajvālyante dīpā ucyate svāgataṃ mucyate yānaṃ dṛśyate vibhrama
upagīyate gītam upavādyate vādyaṃ dīyate hastaḥ kathyate ślakṣṇam
āliṅgyate snigdham avalambyate sapraṇayam avanamyate savinayaṃ spṛśyate
pṛṣṭham ānatasya gamyate sabhrūkṣepam āghrāyate śiraḥ sthīyate savibhramam
upaviśyate salīlaṃ viśrāṇyate candanam ālipyate varṇakaṃ vinyasyate
vilepanam utkīryate cūrṇaḥ parihāsyate viṭaiḥ pratigṛhyate vilāsinībhir
iti kiṃ bahunā / 118 (a) puṣpeṣv ete jānudaghneṣu lagnāḥ / (b) kṛcchrāt pādā vāmanair uddhriyante
[p.130] (c) vibhrāntākṣyaḥ ketakīnāṃ palāśān / (d) sītkurvāṇāḥ pādalagnān haranti
api caite viṭamukhyāḥ / 119 (a) śrīmantaḥ sakhibhir alaṃkṛtāsanārdhāḥ
(b) kurvantaś caturam amarmavedhi narma / (c) veśyābhiḥ samupagatāḥ samaṃ samantād
(d) ukṣāṇo vraja iva bhānti sopasaryāḥ / api caiṣām etat sadaḥ
120 (a) nabha ivaśatacandraṃ yoṣitāṃ vaktracandraiḥ
(b) kṛtaśabaladigantaṃ saṃpatadbhiḥ kaṭākṣaiḥ
(c) saparigraham iva yūnāṃ bāhubhiḥ saṃprahārair / (d) nicitam iva śilābhiś candanārdrair urobhiḥ
121 (a) ete vibhānti gaṇikājanakalpavṛkṣās / (b) tādātvikāś ca khalu mūlaharāś ca vīrāḥ
(c) bālye 'pi kāṣṭhakalahān kathayanti yeṣāṃ / ( d) vṛddhāḥ suyodhanavṛkodarayor ivoccaiḥ
tad etāvad aham api suhṛnnideśaveṣṭane śirasi bhagavate citteśvarāyāñjaliṃ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450528 (0.064):
tasya te vṛttamakhilaṃ brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / / jñāpayāñcakrire sarve kṛtvā śirasi cāñjalim // KūrmP_2,37.51 //
kṛtvā suhṛnnideśād imam adhikāraṃ puraskṛtya prāyaścittārthaṃ
tatrabhavatas tauṇḍikoker viṣṇunāgasya ghoṣaṇāpūrvakaṃ viṭān vijñāpayāmi
(parikramya) bho bhoḥ / [p.131] sakalakṣititalasamāgatāḥ priyakalahāḥ kalahānāṃ ca niveditāro
dhūrtamiśrāḥ śṛṇvantu śṛṇvantu bhavantaḥ / 122 (a) kāmas tapasviṣu jayaty adhikārakāmo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987400 (1.192):
MSS_9618A 1 kāyas tapasviṣu jayatyadhikārakāmo viśvasya
(b) viśvasya cittavibhur indriyavājyadhīśaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987401 (0.0):
MSS_9618A 1 kāyas tapasviṣu jayatyadhikārakāmo viśvasya / cittavibhurindriyavājyadhīśaḥ /
(c) bhūtāni bibhrati mahānty api yasya śiṣṭiṃ / ( d) vyāvṛttamaulimaṇiraśmibhir uttamāṅgaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987415 (0.0):
MSS_9618A 2 bhūtāni bibhrati mahāntyapi yasya śiṣṭiṃ
(parikramya) / 123 (a) atha jayati mado vilāsinīnāṃ / (b) sphuṭahasitapravikīrṇakarṇapūraḥ
(c) skhalitagatir adhīradṛṣṭipātas / (d) tadanu ca yauvanavibhramā jayanti
tad evaṃ vāramukhyājanacaraṇarajaḥpavitrīkṛtena śirasā dhūrtamiśrān
praṇipatya vijñāpayāmi kiṃ caitad vijñāpyam iti śrūyatām / 124 (a) nāgavad viṣṇunāgo 'sāv
urasā veṣṭate kṣitau / (b) prāyaścittārtham udvignaṃ
tam enaṃ trātum arhatha / kiṃ māṃ pṛcchanti bhavantaḥ- ko 'syāpanaya iti śrūyatām
125 (a) utkṣiptālakam īkṣaṇāntagalitaṃ kopāñcitāntabhruvā
(b) daṣṭārdhoṣṭham adhīradantakiraṇaṃ protkampayantyā mukham
(c) śiñjannūpurayā vikṛṣya vigaladraktāṃśukaṃ pāṇinā
(d) mūrdhany asya sanūpuraḥ samadayā pādo 'rpitaḥ kāntayā
kiṃ kiṃ vadanti bhavantaḥ - kasyāḥ punar idam avijñātapuruṣāntarāyāḥ
[p.132] pramādasaṃjñakam ayaśo vistīryata iti nanu tatrabhavatyāḥ
saurāṣṭrikāyā madanasenikāyāḥ ete viṭā diṣṭyā neha kaścid iti saṃbhrāntā
iva ya ete / 126 (a) nirdhūtahastā vinigūḍhahāsā / (b) dhigvādino dhīramukhāni baddhvā
(c) dhyāyanti saṃprekṣya parasparasya / (d) jātānukampā iva nāma dhūrtāḥ
eteṣāṃ tāvad āsīnānāṃ niyukto viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ
kṛpayā nāma paraṃ vaiklavyam upagataḥ ya eṣaḥ
127 (a) kaṣṭaṃ kaṣṭam iti śvāsān / muñcan klānta iva dvipaḥ
(b) jīmūta iva jīmūto / netrābhyāṃ vāri varṣati / eṣa mām āhvayati ayam āgato 'smi kim ājñāpayati bhaṭṭiḥ - srutapūrvaṃ mayā
bhūyo 'pi vadasi. evaṃ prāyascittārthaṃ brāhmaṇopagamanam tasmād evāham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619724 (0.059):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
upaviṣṭas, tat samayapūrvakam upagṛhyantāṃ tatrabhavanto viṭā iti yad
ājñāpayati bhaṭṭiḥ bho bhoḥ śṛṇvantu śṛṇvantu bhavantaḥ
128 (a) dyūteṣu mā sma vijayiṣṭa paṇaṃ kadācin
(b) mātuḥ śṛṇotu pitaraṃ vinayena yātu / [p.133] (c) kṣīraṃ śṛtaṃ pibatu modakam at tu mohād
(d) vyūḍhāpatir bhavatu yo 'tra vaded ayuktam
129 (a) paricaratu gurūn apaitu goṣṭhyā / (b) bhavatu ca vṛddhasamo yuvā vinītaḥ
(c) palitam abhisamīkṣya yātu śāntiṃ / ( d) ya idam ayuktam udāharen niṣaṇṇaḥ
(vivṛtyāvalokya) eṣa dhārayakir anantakathaḥ sahasotthāya mām āhvayati kiṃ
bravīṣi - tasyā evedam avijñātapraṇayāyāḥ pātakaṃ nātrabhavataḥ śrotum
arhati bhavān / 130 (a) aśokaṃ sparśena drumam asamaye puṣpayati yaḥ
(b) svayaṃ yasmin kāmo vitataśaracāpo nivasati
(c) sa pādo vinyastaḥ paśuśirasi mohād iva yayā
(d) nanu prāyaścittaṃ caratu suciraṃ saiva capalā iti
samyag āha bhavān tathā hi / 131 (a) upavīṇita eṣa gardabhaḥ / (b) samupaślokita eṣa vānaraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3519891 (0.064):
yājayed aindrābārhaspatyena paritato hi vā eṣa pāpmanāthaiṣa na
(c) payasi śṛta eṣa māhiṣe / (d) sahakārasya raso nipātitaḥ
api tv ārtānupātāni prāyascittāni ārtaś cāyam upāgatas, tad anugrahītum
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13555754 (0.061):
sa tvam ārtapralāpebhyo__Vdha_072.080 / sa tvam ṛddhim imāṃ labdhvā__Vdha_082.070
arhantibhavantaḥ tat kva nu khalv eṣāṃ goglanaptā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978100 (0.050):
strīṇāṃ rāgas tu kasmin kva nu khalu sitimā śairisaṃbodhanaṃ kim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083190 (0.059):
śrutam+nas+nāma+api kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayas+ / / mama+abhyarṇe dhārṣṭyāt+carati punar+indīvaram+iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501617 (0.063):
śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayaḥ VidSrk_3.5b *(29b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260633 (0.063):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu / hiṃāśuprabhṛtayaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871353 (0.063):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu / hiṃāśuprabhṛtayaḥ /
[p.134] ya eṣa madarabhasacalitamaulim ekahastena pratisamābadhya
kṣudramuktāvakīrṇam iva svedabindubhir lalāṭadeśaṃ pradeśinyā parimṛjya
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590673 (0.058):
[p.91] avagacchāmīti mā tāvat idaṃ kṣudramuktāphalāvakīrṇam iva lalāṭaṃ / svedabindubhiḥ kim iti vakṣyati eṣa pārśvam avadhāyoccaiḥ prahasitaḥ haṇḍe
śrūyatām asya prāyaścittam iti mām āhvayati yāvad upasarpāmi ete viṭāḥ kaś
ca tāvad ayaṃ viṭabhāvadūṣitākāraḥ prathamataro Viṭo viṭapariṣady utthāya
prāyaścittam upadiśatīti kupitāḥ haṇḍe mallasvāmin, śrutam evam āhur
atrabhavantaḥ kiṃ bravīṣi - mā tāvan, nanūcyantām atrabhavantaḥ
132 (a) tāte pañcatvaṃ pañcarātre prayāte / (b) mitreṣv ārteṣu vyākule bandhuvarge
(c) ekaṃ krośantaṃ bālam ādhāya putraṃ / (d) dāsyā sārdhaṃ pītavān asmi madyam
katham aham aviṭa iti evaṃ cet tvām anujānanti viṭamukhyo 'sīti āsyatām
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5768667 (0.032):
durlabhatvāt tatas tasya |suhṛdabhyarthanena ca | / na ca madyam iti śrutvā |pītavān asmi tan madhu ||18.51|
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791716 (0.041):
ahaṃ na vighnaye tvāṃ cet katham anye 'rcayanti mām // RKS_29.58 //
kiṃ bravīṣi - dīyatām asmai prāyascittam iti bāḍhaṃ bhūyaḥ śrāvayāmi tat / kiṃ nu khalv eṣa māṃ śaibyaḥ kavir āryarakṣito vāyuvaiṣamyanipīḍitākṣaro
mām āhvayan / [p.135] na khalu na khalv idaṃ prāyaścittam iti pratiṣedhayati ativiṭaś
caiṣa dhāntraḥ kutaḥ / 133 (a) vikrīṇāti hi kāvyaṃ / śrotriyabhavaneṣu madyacaṣakeṇa
(b) yaḥ śibikule prasūto / bhartṛsthāne jarāṃ yātaḥ api ca
134 (a) vikrīṇanti hi kavayo / yady evaṃ kāvyam adya caṣakeṇa / (b) kāśiṣu ca kosaleṣu ca
bhargeṣu niṣādanagareṣu yāvad enam upasarpāmi sakhe, ayam asmi kiṃ bravīṣi
135 (a) dhṛto gaṇḍābhoge kamala iva baddho madhukaro
(b) vilāsinyā mukto bakulatarum āpuṣpayati yaḥ / (c) vilāso netrāṇāṃ taruṇasahakārapriyasakhaḥ
(d) sa gaṇḍūṣaḥ sīdhoḥ katham iva śiraḥ prāpsyati paśoḥ iti
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1660623 (0.060):
7) atha tasya priyasakho Makarando nāma katham api labdhapraveśaḥ
ayam aparo bhavakīrtir baddhakaraḥ prāyaścittārthaṃ mām āhvayati ativiṭaś
caiṣa māṇavakaḥ kutaḥ / 136 (a) muṇḍāṃ vṛddhāṃ jīrṇakāṣāyavastrāṃ
(b) bhikṣāhetor nirviśaṅkaṃ praviṣṭām / (c) bhūmāv ārtāṃ pātayitvā sphurantīṃ
(d) yo 'yaṃ kāmī kāmakāraṃ karoti / [p.136] yāvad enam upasarpāmi kiṃ bravīṣi - idam asyāḥ prāyaścittam
l37 (a) badhyatāṃ mekhalādāmnā / samākṛṣya kacagrahaiḥ
(b) atha tasyāḥ prasuptāyāḥ / pādau saṃvāhayatv ayam iti / bho etad api pratihatam eṣa ibhyaputraś ceṭaputrair abhyastanāmā
gāndharvasenako hastam udyamya mām āhvayati yasyaiṣa hastaḥ
l38 (a) vādyeṣu trividheṣv anekakaraṇaiḥ saṃcāritāgrāṅgulis
(b) tāmrāmbhoruhapattravṛṣṭir iva yas tantrīṣu paryasyate
(c) kolambānugatena yena dadhatā śroṇītaṭe vallakīm
(d) ibhyāntaḥpurasundarīkararuhakṣepāḥ samāsvāditāḥ
yāvad enam upasarpāmi (upetya) kiṃ brāvīṣi - / 139 (a) jaghanarathanitambavaijayantī
(b) surataraṇavyatiṣaṅgayogavīṇā / (c) kva ca maṇiraśanā varāṅganānāṃ
(d) kva ca caraṇāv aśubhasya gardabhasya iti / (parivartakena) ayam idānīṃ dākṣiṇātyaḥ kavir āryakaḥ prāyaścittam
upadiśati kiṃ bravīṣi - / 140 (a) vibhramāceṣṭitenaiva / dṛṣṭikṣepeṇa bhūyasā
(b) śiraḥ karṇotpalenāsya / [p.137] (d) tāḍyatāṃ mattayā tayā iti / etad api pratihatam anena gāndhārakeṇa hastimūrkheṇa kim idam ucyate
bhavatā - / l41 (a) nakhavilikhitaṃ karṇe nāryā niveśitabandhanaṃ
(b) khacitaśabalaṃ dṛṣṭikṣepair apāṅgavilambibhiḥ
(c) yadi narapaśor asyedaṃ bhoḥ śirasy abhipātyate / (d) surabhirajasā prāyaścittaṃ kim asya bhaviṣyati iti
bāḍham evam etad iti pratipannā viṭamukhyāḥ (parivartakena) imāv aparau
mām āhvayataḥ / 142 (a) guptamaheśvaradattau / suhṛdāv ekāsanasthitāv etau
(b) upagatakāvyapratibhau / vararucikāvyānusāreṇa
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964379 (0.047):
kaviśabdaśca 'kavṛvarṇane' ityasya dhātoḥ kāvyakarmaṇo rupame / / kāvyaikarupatvācca sārasvateye 'pi kāvyapuruṣa iti bhaktyā prayuñjate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4248203 (0.057):
bālapriyā vṛttau 'kāvyārthasye'ti pūratam / / kāvyārthagatamanyasādṛśyaṃ vivṛṇoti--'yadanyene'tyādi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781204 (0.059):
camatkāratvavattvam eva vā kāvyatvam iti phalitam/ yat tu prāñcaḥ adoṣau"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16651174 (0.063):
akātaratveneti yāvat / / kāvyavākyamiti / / kāvyarūpaṃ vākyamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592594 (0.063):
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva / uktatvāt / / yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386451 (0.063):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707528 (0.063):
tarhi kimālambanā sambhāvanetyata āha api tvityādi / / pramāṇayuktyābhāsābhyāmadhiṣṭānabhūte kāvyātmani dhvanisvarūpe
yāvad upasarpāmi (upasṛtya) haṇḍe guptaromaśa, kim āha bhavān -
143 (a) pādaprakṣālanenāsyāḥ / śiraḥ prakṣālyatām iti / katham etad api pratiṣiddhaṃ traividyavṛddhair atisuhṛdbhir anugṛhītanāmnā
maheśvaradattena / (b) pādaprakṣālanaṃ tasyāḥ / pātum apy eṣa nārhati iti
[p.138] ayam aparo 'smatsuhṛt sauvīrako vṛddhaviṭaḥ svacchandasmitodagrayā
vācā mantrayate kim āha bhavān - / 144 (a) nirbhūṣaṇāvayavacārutarāṅgayaṣṭiṃ
(b) snānārdramuktajaghanasthitakeśahastām
(c) tām ānayāmy aham ayaṃ tu dadhātu tasyāḥ / (d) netraprabhāśabalamaṇḍalam ātmadarśam iti
idam api pratiṣiddham anena kavinā dāśerakeṇa rudravarmaṇā kiṃ bravīṣi - / l45 (a) vidvān ayaṃ mahati kokikule prasūto
(b) mantrādhikārasacivo nṛpasattamasya / (c) veśyāṅganācaraṇapātarajo'vadhūtān
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595431 (0.033):
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590871 (0.057):
(d) pibatv atha ca pāyayatv adharam ātmanas tvāṃ priyā / [p.93] eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā palāyate namo 'stu bhagavate
idaṃ dāsīpadanyāsadharṣitaṃ śiro vicchinnam icchāmi prāg eva tu
śiroruhāṇīti katham etad apy asya pratihatam anena viṭamahattareṇa / bhaṭṭijīmūtena kim āha bhavān -
146 (a) skhalitavalayaśabdair añcitabhrūlatānāṃ
(b) khacitanakhamayūkhair aṅgulīyaprabhābhiḥ / (c) kisalayasukumāraiḥ pāṇibhiḥ sundarīṇāṃ
(d) suciram anabhimṛṣṭān dhārayatv eṣa keśān
api cedam asya prāyaścittaṃ śrūyatām / 147 (a) tasyā madālasavighūrṇitalocanāyāḥ
(b) śroṇyarpitaikakarasaṃhatamekhalāyāḥ
[p.139] (c) sālaktakena caraṇena sanūpureṇa / ( d) paśyatv ayaṃ śirasi mām anugṛhyamāṇam iti
ete viṭāḥ sādhuvādānuyātrā etad eva prāyaścittam iti vādinaḥ saṃbhāvayanti
viṭamahattaraṃ bhaṭṭijīmūtam eṣa sarvathānugṛhīto 'smīty uktvā prasthitas
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10595349 (0.033):
(d) keśān na dhārayitum arhati muṇḍyatāṃ sa iti / eṣa khalv anugṛhīto 'smīty uktvā viṣṇunāgo vijñāpayati kiṃ kila sadānandam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590834 (0.055):
bho, etat khalu ḍiṇḍitvaṃ nāma tathāpi - sādhu bhoḥ, prīto 'smi bhavato / 'nena ḍiṇḍitvena sarvathā viṭeṣv ādhirājyam arhasi ayam idānīm āśīrvādaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047318 (0.056):
saṃspṛśya devaṃ brahmāṇaṃ hariṃ vacanamabravīt // KūrmP_1,9.78 // / tṛṣṭo 'smi sarvathāhante bhaktyā tava jaganmaya /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5769509 (0.061):
skandhaḥ kaṭukatailena |mrakṣitaś ca tayā mama ||18.123| / uktaś cāsmi punar yāvad |dārikāyā muhūrtakam |
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.063):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218283 (0.063):
daśarathakulodbhavatvakausalyāsnehapātratvabālyacaritajānakīlābhādidharmāntarapariṇatamarthaṃ / kathaṃ na dhvanediti / / asmīti / / sa bālapriyā śīkarima iti śīkarasambandhapratipādanena hetunetyarthaḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27588444 (0.063):
sa merumāpyā'ha caturmukhaṃ prabhuryatra tvayokto'smi hi tatra sarvathā | / prādurbhaviṣye bhavato hi bhaktyā vaśastvivāhaṃ svavaśo'pi cecchayā |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.064):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
tauṇḍikokir viṣṇunāgaḥ eṣa mām āhvayati viṭamahattaro bhaṭṭijīmūtaḥ ayam
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592746 (0.052):
bhavatu vijñātam eṣa hi sauparas tauṇḍikokiḥ sūryanāgaḥ tataḥ kim ihāsya
asmi kim āha bhavān - anuṣṭhitam idam kiṃ te bhūyaḥ priyam upaharāmīti / bhoḥ śrūyatām
148 (a) kuṭṭinyaś caturakathā bhavantv arogā / (b) dhūrtānām adhikaśatāḥ paṇā bhavantu
(c) bhūyāsuḥ priyaviṭasaṃgamāḥ pure 'smin / (d) vārastrīpraṇayamahotsavāḥ pradoṣāḥ