View original HTML file with complete header information
samāsasūtra - / sarvopakāriṇī ṭīkā / / yadvāgvibhūtiramalākhilatattvajātānnānādya tattvamamalaṃ paribodhayantī /
samāsasūtra - / sarvopakāriṇī ṭīkā / / yadvāgvibhūtiramalākhilatattvajātānnānādya tattvamamalaṃ paribodhayantī /
śreyaḥ karoti jagatāṃ bhagavantamādyaṃ taṃ śrīmaharṣikapilaṃ prabhumānato
'smi // 1 // / uddidhīrṣustadunnītasūtratattvārthabuddhaye /
sarvopakāriṇīṃ kurve ṭīkāṃ guṇavaśaṃvadaḥ // 2 //
athātrānādikleśakarmavāsanāsamudranipatitānanāthadīnānuddidhīrṣuḥ
paramakṛpāluḥ svataḥsiddhatattvajñāno maharṣirbhagavān kapilo
dvāviṃśatisūtrāṇyupādikṣat / / sūcanāt sūtramiti hi vyutpattiḥ /
tata etaiḥ samastatattvānāṃ sakalaṣaṣṭitantrārthānāṃ ca sūcanaṃ bhavati /
itaścedaṃ sakalasāṃkhyatīrthamūlabhūtaṃ tīrthāntarāṇi
caitatprapañcabhūtānyeva / / sūtraṣaḍadhyāyī tu vaiśvānarāvatāramaharṣibhagavatkapilapraṇītā iyaṃ tu
dvāviṃśatisūtrī tasyā api bījabhūtā / nārāyaṇāvatāramaharṣibhagavatkapilapraṇīteti vṛddhāḥ /
tatrādau prathamasūtratrayeṇa sakalaprapañcamūlabhūtāni
pañcaviṃśatitattvāni sūcayati / / aṣṭau prakṛtayaḥ // Tats_1 //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945041 (0.030):
pṛthivīhetuḥ / iti pañcatanmātrāṇi ityaṣṭau prakṛtayaḥ / / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||]
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638937 (0.033):
evamaṣṭau prakṛtayo vyākhyātāḥ || / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||]
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3412533 (0.040):
1. Tattvapādaḥ / aṣṭau prakṛtayaḥ | Tats_1.1 | / ṣoḍaśa vikārāḥ | Tats_1.2 |
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957736 (0.041):
aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780660 (0.041):
brahma akṣaraḥ prāṇaḥ ajaḥ yaḥ kaḥ saḥ eṣaḥ | / evametāni pañcaviṃśatitattvāni vyākhyātāni | / aṣṭau prakṛtayaḥ ṣoḍaśavikārāḥ puruṣaśceti ||
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12779852 (0.045):
kapila uvāca kathayiṣyāmi | / aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957838 (0.050):
(cf. separate file) / aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780350 (0.057):
prakurvantīti prakṛtayaḥ | / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||] / atha te ke ṣoḍaśavikārā ityatrocyate |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13944986 (0.064):
[aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 ||] / aṣṭau prakṛtaya ityādi / kāḥ punastā ityucyante / pradhānaṃ
ṣoḍaśa vikārāḥ // Tats_2 // / puruṣaḥ // Tats_3 // / ayamarthaḥ sāṃkhyasiddhānte pañcaviṃśatistattvāni /
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3412537 (0.0):
1. Tattvapādaḥ / aṣṭau prakṛtayaḥ | Tats_1.1 | / ṣoḍaśa vikārāḥ | Tats_1.2 |
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957740 (0.0):
aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945042 (0.021):
pṛthivīhetuḥ / iti pañcatanmātrāṇi ityaṣṭau prakṛtayaḥ / / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||]
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957838 (0.029):
(cf. separate file) / aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638937 (0.030):
evamaṣṭau prakṛtayo vyākhyātāḥ || / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||]
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12779852 (0.038):
kapila uvāca kathayiṣyāmi | / aṣṭau prakṛtayaḥ || Tats_1 || / ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780350 (0.042):
prakurvantīti prakṛtayaḥ | / [ṣoḍaśa vikārāḥ || Tats_2 ||] / atha te ke ṣoḍaśavikārā ityatrocyate |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780527 (0.047):
mūḍhāḥ ityete ṣoḍaśavikārā vyākhyātāḥ | / [puruṣaḥ || Tats_3 ||] / athāha kaḥ puruṣa ityucyate |
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639103 (0.055):
iti ṣoḍaśavikārā vyākhyātāḥ | / [puruṣaḥ || Tats_3 ||] / puruṣa iti tṛtīyaṃ sūtram |
tatra mūlaprakṛtiḥ mahattattvam ahaṅkāraḥ śabdatanmātrā sparśatanmātrā
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780220 (0.046):
ahaṅkārānvitāni pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātraṃ ceti pañcatanmātrāṇi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178418 (0.049):
śabdatanmātrasparśatanmātrarūpatanmātrarasatanmātragandhatanmātralakṣaṇopetaḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177993 (0.053):
yathā / pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ rupatanmātraṃ
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984056 (0.054):
mahattattvam ahaṃkāraḥ saśabdasparśatejasaḥ // SatvT_1.25
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851197 (0.057):
śabdasparśarūparasatanmātrāsahitādgandhatanmātrācchabdasparśarūparasagandhaguṇā
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064381 (0.058):
śabdatanmātraṃ prakṛtiḥ | / tathā sparśatanmātramahaṃkārājjāyata iti vikṛtiḥ tadeva vāyuṃ janayatīti
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279733 (0.061):
khalvaviśeṣāḥ / kāni punastanmātrāṇītyucyate śabdatanmātraṃ, / sparśatanmātraṃ, rūpatanmātraṃ, rasatanmātraṃ, gandhatanmātramiti /
rūpatanmātrā rasatanmātrā gandhatanmātrā cetyaṣṭau prakṛtayaḥ santi /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178420 (0.048):
śabdatanmātrasparśatanmātrarūpatanmātrarasatanmātragandhatanmātralakṣaṇopetaḥ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851196 (0.051):
śabdasparśarūparasatanmātrāsahitādgandhatanmātrācchabdasparśarūparasagandhaguṇā
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279739 (0.062):
sparśatanmātraṃ, rūpatanmātraṃ, rasatanmātraṃ, gandhatanmātramiti /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780220 (0.062):
ahaṅkārānvitāni pañcatanmātrāṇi śabdatanmātraṃ sparśatanmātraṃ / rūpatanmātraṃ rasatanmātraṃ gandhatanmātraṃ ceti pañcatanmātrāṇi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178000 (0.064):
rasatanmātraṃ gandhatanmātramiti / tanmātrasūkṣmaparyāyavācyāni / tata
atra tattvāntarārambhakatvaṃ prakṛtitvam ataśca mahadādīnāṃ saptānāṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3637975 (0.0):
prakarṣeṇa kurvantīti prakṛtayaḥ | / tattvāntarārambhakatvaṃ prakṛtitvamiti sāmānyalakṣaṇam |
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13354968 (0.021):
ityādikrameṇeti / nanvevamākāśādibhūtacatuṣṭayasyāpi / tattvāntarārambhakatvena prakṛtitvāpattyā
pūrvapūrvavikṛtitve 'pi na atiḥ lakṣaṇasamanvayāt /
pañca buddhīndriyāṇi pañca karmendriyāṇi manaḥ / gaganapavanajvalanasaliladharaṇyākhyāni pañca bhūtāni caitāni ṣoḍaśa
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297474 (0.038):
mahāṃs tathā tvahaṅkāraṃ $ tanmātraṃ pañcakaṃ punaḥ & / karmendriyāṇi pañcaiva % tathā buddhīndriyāṇi ca // LiP_1,28.8 // / manaś ca pañca bhūtāni $ śivaḥ ṣaḍviṃśakastataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191247 (0.038):
mahāṃs tathā tvahaṅkāraṃ tanmātraṃ pañcakaṃ punaḥ / / karmendriyāṇi pañcaiva tathā buddhīndriyāṇi ca // LiP_1,28.8 // / manaś ca pañca bhūtāni śivaḥ ṣaḍviṃśakastataḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7381629 (0.040):
nityam ity arthaḥ | pañca karmendriyāṇi pañca buddhīndriyāṇi pañca
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11278177 (0.041):
karaṇaṃ trayodaśavidhaṃ tadāharaṇadhāraṇaprakāśakaram / / pañca karmendriyāṇi pañca buddhīndriyāṇi mano 'haṅkāro
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668622 (0.044):
'ṣoḍaśakaśca vikāraḥ'; iti / ṣoḍaśa parimāṇamasyeti ṣoḍaśakaḥ / pañca / buddhīndriyāṇi, pañca karmendriyāṇi, manaścetyekādaśendriyāṇi, pañca
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064426 (0.044):
pañca buddhīndriyāṇi pañca karmendriyāṇi ekādaśaṃ manaḥ pañca mahābhūtāni
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3228903 (0.047):
jñānendriyāṇi pañca karmendriyāṇi pañca manaścetyekādaśa /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281146 (0.049):
pañca buddhīndriyāṇyasya $ pañca karmendriyāṇi tu & / śabdādīnāmavāptyarthaṃ % manaścaivobhayātmakam // LiP_1,3.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175179 (0.049):
pañca buddhīndriyāṇyasya pañca karmendriyāṇi tu / / śabdādīnāmavāptyarthaṃ manaścaivobhayātmakam // LiP_1,3.27 //
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062695 (0.055):
ekādaśaivendriyāṇi mahābhūtāni pañca ca / / vikārāḥ ṣoḍaśaivaite na tu prakṛtitājuṣaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470336 (0.058):
ṣoḍaśakaḥ, ṣoḍaśaka iti ekādaśendriyāṇi pañca ca tanmātrāṇi / tatra pañca / karmendriyāṇi vākpāṇipādapāyūpasthalakṣaṇāni / pañca buddhīndriyāṇi (Bcp
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1673656 (0.058):
'karaṇaṃ trayodaśavidham'; ityādi / pañca buddhīndriyāṇi, pañca / karmendriyāṇi, buddhyahaṅkāramanāṃsi ca trīṇi / etat trayodaśavidham /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380061 (0.059):
yad atra karaṇam ity uktaṃ tat trayodaśavidham iti boddhyam | pañca / karmendriyāṇi, pañca buddhīndriyāṇi, buddhyahaṅkārau mana iti etat
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24801339 (0.062):
pṛthivyaptejovāvyākāśagandharasarūpasparśaśabdalakṣaṇā karaṇākhyā tu / trayodaśavidhā pañca karmendriyāṇi pañca buddhīndriyāṇy antaḥkaraṇatrayaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20713434 (0.062):
13,098.022d@010_0480 pañca buddhīndriyāṇīha pañca karmendriyāṇy api / 13,098.022d@010_0481 pañcabhūtaviśeṣāś ca manaś caiva tu ṣoḍaśa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssbh2u.htm.txt) 24105890 (0.063):
jñānendriyāṇi pañca karmendriyāṇi pañca manaścetyekādaśa /
vikārāḥ vikṛtaya eva na tattvāntārārambhakāṇi sarvaṃ vākyaṃ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062695 (0.048):
ekādaśaivendriyāṇi mahābhūtāni pañca ca / / vikārāḥ ṣoḍaśaivaite na tu prakṛtitājuṣaḥ //
sāvadhāraṇamiti nyāyāt / / puruṣaḥ pañcaviṃśatitamaṃ tattvam /
ayaṃ ca na prakṛtirna vikṛtiḥ tābhyaḥ pṛthakkṛtya nirūpaṇāt /
anena jaḍatvapariṇāmitvakartṛtvādidharmavadbhyaḥ prakṛtyādibhyaḥ puruṣasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24763434 (0.036):
dehasyevācetanatvapariṇāmitvajaḍatvaparārthatvādihetubhistadanupapatteḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414889 (0.039):
iti / muktasya prāg iva bhṛtyādeḥ kartṛtvādiniṣedhaḥ16 / / kartṛtvādinibandhanaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414999 (0.046):
īśvaras tu karmānuvidhāyī tanniyantā5 / / na hi tasya kartṛtvādyāpādane lokasya prayojanam asti6 /
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24583680 (0.048):
tasmādātmano 'nekatvakartṛtvabhoktṛtvādi cāśuddhatvāpāpaviddhatvādi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23812507 (0.050):
yadetatkartṛtvabhoktṛtvaśaktayupetaṃ sākāraṃ dehādivyatiriktaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10473435 (0.052):
phalatvāyogātpramātṛtvakartṛtvabhoktṛtvātmakānarthanivartakatvenaiva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13263599 (0.052):
phalatvāyogātpramātṛtvakartṛtvabhoktṛtvātmakānarthanivartakatvenaiva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2068794 (0.052):
kartṛtvabhoktṛtvasvātantṛyaṃ kārakaphalasvāmyaṃ cāsyāvidyamānamevopadarśya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3467749 (0.053):
karmānuṣṭhānottarakālam ityarthaḥ / na tu saṃnyāsināṃ kvacit na tu / kartṛtvādiparityāgināṃ kvacid api mokṣavirodhi phalaṃ bhavati / etad uktaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234640 (0.054):
apyanupagamācceti bhāvaḥ/ dīpikāyām taditi kartṛkarmaparam/ / ekatvādītyādipadārthamāha prakāśikāyām ādinā kṛtyādīti/
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10706092 (0.054):
devadattādivatsarvajñatvakartṛtvābhāvāt| / nāpi sakalaniṣkalaṃ nāma vastu sambhavati
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19195953 (0.055):
jñatvaṃ kartṛtvabhoktṛtve jaḍacaitanyadṛṣṭayaḥ /
Maitreya (attrib.): Madhyantavibhagakarika (bsa010_u.htm.txt) 23540846 (0.057):
ekahetutvabhoktṛtvakartṛtvavaśavartane /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 407021 (0.058):
prakārāntarāpratīteranakṣepakartṛtvarūpaṃ kartṛtvasāmānyasya
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3642459 (0.059):
saṃhatatvapadārthatvajaḍatvapratikṣaṇapariṇāmitvādidoṣairduṣṭatvāddheyāstebhyo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16077026 (0.059):
agni auṣṇyavat svabhāvasya aparihāryatvāt / / syāt etat / / kartṛtva bhoktṛtva kāryam anartho na tat śaktiḥ tena śakti avasthāne 'pi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3270371 (0.060):
yathā cakṣurādīni rājaprakṛtivajjīvasya kartṛtvaṃ bhoktṛtvaṃ ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8704993 (0.060):
bāhyaṃ khaṅgādi; ābhyantaraṃhastādi, karaṇatvāt kartṛtveneti samabandhaḥ,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308189 (0.060):
daśāyāṃ kartṛtva bhoktṛtvādi svarūpa dharmā api sidhyanti | tadvad eva ca
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123384 (0.061):
cetanasyaiva kriyāsamāveśalakṣaṇaṃ rasādiparipoṣaṇārthaṃ / kartṛtvādikārakatvaṃ nibadhyate /
vailakṣaṇyamapi sūcitaṃ bhavati tathā ca kārikā / / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10953237 (0.0):
tattvāni sāṃkhyaiḥ saṃkhyāyante 'mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ / prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5898938 (0.0):
pañcatanmātrāṇi cāhaṅkārasya vikṛtirākāśādīnāṃ pañcānāṃ prakṛtiḥ / / tadidamuktam mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639335 (0.0):
sāṃkhyakārikā ca | / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4686461 (0.0):
tadviparītaḥ śreyān vyaktāvyaktajñavijñānāt // ISk_2 // / mūlaprakṛtir avikṛtir mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174715 (0.0):
atha vyaktāvyaktajñānāṃ ko viśeṣa ityucyate / / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668530 (0.0):
tatraiṣāṃ vyaktādīnāmutpādābhyāṃ svarūpamāha- / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18340329 (0.0):
mūlaprakṛtivikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470416 (0.0):
punarubhayasvabhāvavarjita iti / yadāha / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322777 (0.0):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /"
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766497 (0.0):
puruṣastvātmā na prakṛtirna vikṛtiḥ / tadetadāhuḥ / / mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11250923 (0.0):
kāryaṃ syāt / tasmātsuṣṭhūcyate mūlaprakṛtiravikṛtiriti / / mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11251146 (0.0):
mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapteti / / ṣoḍaśakastu vikāraḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174747 (0.027):
kasyacidvikāro na bhavati / mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373335 (0.027):
nanv amīṣāṃ katidhā pravibhāga ity atrocyate caturdhā | katham iti cet tad / ucyate --- / mūlaprakṛtir avikṛtir mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11250622 (0.029):
āha mūlaprakṛtiravikṛtiḥ, prakṛtiriti vaktavyam / yadāha mahadādyāḥ / prakṛtivikṛtayaḥ sapteti /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174823 (0.030):
utpādayatīti prakṛtiḥ / evaṃ mahadādyāḥ sapta prakṛtayo vikṛtayaśca / / ṣoḍaśakaśca vikāraḥ pañcabuddhīndriyāṇi pañcakarmmendriyāṇi ekādaśaṃ manaḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11251181 (0.031):
āha śakyaḥ punarayamartho 'ntareṇāpi tuśabdamavāptum / katham ? / mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapteti hyupadiṣṭaṃ purastāt / tato
ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639342 (0.0):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // iti /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25618597 (0.0):
mūla-prakṛtir a-vikṛtir mahad-ādyāḥ1 prakṛti-vikṛtayaḥ sapta / ṣoḍaśakas tu vikāro na prakṛtir na vikṛtiḥ puruṣaḥ.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4686468 (0.0):
mūlaprakṛtir avikṛtir mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakas tu vikāro na prakṛtir na vikṛtiḥ puruṣaḥ // ISk_3 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174722 (0.0):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // ISk_3 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18340331 (0.0):
mūlaprakṛtivikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro na pṛkṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ'; iti /"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470422 (0.0):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ //
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766505 (0.0):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // iti /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11251010 (0.0):
pañcaśikhānāṃ pañcaviṃśatistattvāni / tatra mūlaprakṛtiravikṛtirityuktam, / ṣoḍaśakastu vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣa iti vakṣyati / pariśeṣataḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11251148 (0.0):
mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapteti / / ṣoḍaśakastu vikāraḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10953243 (1.788):
tattvāni sāṃkhyaiḥ saṃkhyāyante 'mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ / prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakaśca vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ' (sāṃkhyakā. 3) iti /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322783 (1.788):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakaśca vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ" //"
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174843 (0.009):
pañcamahābhūtāni eṣa ṣoḍaśako gaṇo vikṛtireva / vikāro vikṛtiḥ / na / prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // 3 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668537 (0.016):
mūlaprakṛtiravikṛtirmahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakastu vikāro, na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // ISk_3 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5898939 (0.020):
tadidamuktam mahadādyāḥ prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakaśca vikāraḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174825 (0.023):
utpādayatīti prakṛtiḥ / evaṃ mahadādyāḥ sapta prakṛtayo vikṛtayaśca / / ṣoḍaśakaśca vikāraḥ pañcabuddhīndriyāṇi pañcakarmmendriyāṇi ekādaśaṃ manaḥ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064436 (0.026):
eṣa ṣoḍaśako gaṇo vikāra eva na prakṛtiḥ | / puruṣastu nobhayamityarthaḥ ||
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11251520 (0.028):
ucyate / na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ // ISk_3 //
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766482 (0.029):
ekādaśendriyāṇi ceti eṣa ṣoḍaśako gaṇastu vikāra eva na prakṛtiḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13343270 (0.046):
prakṛtivikṛtayaḥ sapta / / ṣoḍaśakaśca vikāro na prakṛtirna vikṛtiḥ puruṣaḥ' (sāṃkhyakā. 3) iti /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373488 (0.046):
anutpannatvāt | naivāsau kāraṇaṃ na ca kāryam ity arthaḥ | evam eṣa / prakṛtiḥ, prakṛtivikṛtiḥ, vikṛtiḥ, na prakṛtir na ca vikṛtir itibhedāc
nanvetebhyo 'tiriktā anye 'pi bahavo ghaṭapaṭādayaḥ padārthā dṛśyante
tatkathameṣāmupapattirata āha / / traiguṇyasañcāraḥ // Tats_4 // / triguṇa eva traiguṇyaṃ sattvarajastamāṃsi teṣāṃ sañcāraḥ
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781069 (0.050):
atrāha kiṃ traiguṇyaṃ nāmocyate | / sattvarajastamāṃsīti triguṇā eva traiguṇyam |
mattakapotakaṇṭhanyāyena pratikṣaṇaṃ vilakṣaṇapariṇāmo varttata iti śeṣaḥ
anena mūlaprakṛtistriguṇātmikā tritvena ca bhedabodhakena guṇāḥ
parasparaviruddhasvabhāvāḥ prītyaprītiviṣādātmakāḥ sañcāreṇa ca
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1670330 (0.050):
'prītyaprītiviṣādātmakāḥ'; ityādi / prītyādaya ātmāno yeṣāṃ guṇānāṃ te
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375361 (0.056):
guṇānāṃ te bhavanti prītyaprītiviṣādātmakāḥ | teṣāṃ lakṣaṇam ucyate |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375334 (0.061):
guṇā ity atrocyate --- / prītyaprītiviṣādātmakāḥ prakāśapravṛttiniyamārthāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176335 (0.062):
prītyātmakā aprītyātmakāḥ viṣādātmakāśca guṇāḥ sattvarajastamāṃsītyarthaḥ
saṅgatasamyakcaraṇārthakena teṣāṃ nityasabhāvaḥ puruṣārthe jananīye
kāryānusāreṇa parasparasahāyatā ca / / tataśca prakṛtermahadādīnāṃ bhūtebhyaśca ghaṭapaṭādisakalapadārthānāṃ
triguṇalakṣaṇapariṇāmādeva saṃsiddhiḥ kāryotpādaśca nāpūrvaḥ
kintvāvirbhāvamātraṃ sūkṣmakāraṇarūpeṇa sthitasya sthūlakāryakṣamarūpeṇa
vipariṇāma iti sadvyāptivādaśca ityete siddhāntāḥ saṃsūcitā bhavantīti
bodhyam // / nanu guṇānāmanavaratapariṇatisvabhāvatvāt kadācidapi dṛśyajātādarśanaṃ na
syāt tataśca pralayocchedaḥ syādata āha / / pratisañcaraḥ // Tats_5 //
yathā sṛṣṭiprakriyānirvāhakastriguṇapariṇamastathā pratisañcāraḥ
pratikūlopi vipariṇāmosti tathā ca pratilomapariṇāmena tattatkāryāṇāṃ
svasvakāraṇe laye jāte triguṇāyāḥ prakṛteḥ sāmyasthitireva pralaya iti
sūcitam / / tadā ca samānapariṇāmatvena vailakṣaṇyānāvirbhāva iti bhāvaḥ //
atha jāyamānasya sukhaduḥkhādervivekārthaṃ traividhyaṃ
vaktumekenādāvāntaramāha / / adhyātmam // Tats_6 //
ātmānamadhikṛtyetyadhyātmam taddvividhaṃ śārīraṃ mānasaṃ ceti śārīraṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3642480 (0.0):
ādhyātmikāmadhibhautikamādhidaivikaṃ ceti | / tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ śārīraṃ mānasaṃ ca | / tatra śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyeṇotpannaṃ jvarātisārādi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174324 (0.0):
ādhyātmikaṃ ādhibhautikaṃ ādhidaivikaṃ ceti / tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ - / śārīraṃ mānasaṃ ceti / śārīraṃ vātapittaśleṣmaviparyyayakṛtaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7372225 (0.009):
ādhidaivikam | tatra prathamaṃ dvividhaṃ, śārīraṃ mānasaṃ ca | tatra / śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ dehadhātūnāṃ vaiṣamyād yad duḥkham ātmānaṃ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065050 (0.033):
tathāhi tatra ādhyātmikaṃ dvirūpaṃ śārīraṃ mānasaṃ ceti | / śārīraṃ tāvat vātapittaśleṣmaviparyayakṛtaṃ jvarātīsārādi |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11245510 (0.033):
nimittānantyena guṇānantyaprasaṅgāt / ādhyātmikaṃ hi dvividhaṃ, / śārīraṃ mānasaṃ ca / śārīraṃ tāvadvātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittam /
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848056 (0.042):
ādhyātmikamādhibhautikamādhidaivikaṃ ca / tatrādhyātmikaṃ dvidhā śārīraṃ / mānasaṃ ca vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ śārīram
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668043 (0.042):
yadbhavati tadādhyātmikam / śārīraṃ mānasaṃ ceti / tatra / vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyeṇa jvarādiduḥkham, taccharīre bhavatīti śārīram
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23765999 (0.045):
ādhyātmikamādhidaivikamādhibhautikaṃ ca / tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ / śārīraṃ mānasañca / śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ mānasaṃ
vātapittaśleṣmavaiṣamyanimittaṃ mānasaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174325 (5.960):
ādhyātmikaṃ ādhibhautikaṃ ādhidaivikaṃ ceti / tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ - / śārīraṃ mānasaṃ ceti / śārīraṃ vātapittaśleṣmaviparyyayakṛtaṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3642482 (0.011):
tatrādhyātmikaṃ dvividhaṃ śārīraṃ mānasaṃ ca | / tatra śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyeṇotpannaṃ jvarātisārādi |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7372226 (0.011):
ādhidaivikam | tatra prathamaṃ dvividhaṃ, śārīraṃ mānasaṃ ca | tatra / śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ dehadhātūnāṃ vaiṣamyād yad duḥkham ātmānaṃ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848062 (0.012):
ādhyātmikamādhibhautikamādhidaivikaṃ ca / tatrādhyātmikaṃ dvidhā śārīraṃ / mānasaṃ ca vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ śārīram
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766006 (0.012):
śārīraṃ mānasañca / śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ mānasaṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11245517 (0.013):
śārīraṃ mānasaṃ ca / śārīraṃ tāvadvātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittam /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668046 (0.028):
yadbhavati tadādhyātmikam / śārīraṃ mānasaṃ ceti / tatra / vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyeṇa jvarādiduḥkham, taccharīre bhavatīti śārīram
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065052 (0.031):
tathāhi tatra ādhyātmikaṃ dvirūpaṃ śārīraṃ mānasaṃ ceti | / śārīraṃ tāvat vātapittaśleṣmaviparyayakṛtaṃ jvarātīsārādi |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782689 (0.042):
śarīre bhavaṃ śārīram manasi bhavaṃ mānasaṃ ceti | / tatra śārīraṃ nāma vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyādyadduḥkhamutpadyate
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11245519 (0.0):
śārīraṃ mānasaṃ ca / śārīraṃ tāvadvātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittam / / tathā mānasaṃ / kāmakrodhalobhamohaviṣādabhayerṣyāsūyāratyaviśeṣadarśananimittam /
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848069 (0.023):
mānasaṃ ca vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ śārīram / kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣādaviṣayaviśeṣādarśanakāraṇakaṃ mānasam /
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766006 (0.027):
śārīraṃ mānasañca / śārīraṃ vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ mānasaṃ / kāmakrodhādinibandhanam / ādhibhautikaṃ mānuṣapaśupakṣyādinimittam /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782705 (0.033):
jvarātisāravisūcikāmūrchādikaṃ tacchārīramucyate | / kāmakrodhalobhamohamaderṣyādikaṃ priyaviyogādikaṃ tanmānasamityucyate |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416663 (0.034):
abhyāhato 'haṃkāraspṛṣṭo / 12,308.191d@029B_0131 mātsaryakāmakrodhalobhamohamānadarpamadāviṣṭas
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511102 (0.041):
* kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare /
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26382470 (0.041):
kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404438 (0.041):
kāmakrodhalobhamohamadamātsaryasthānam // Vi_96.50 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212110 (0.041):
Viṣṇu 96.50 kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsarya-sthānam //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180477 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣa lobhamohaviṣādajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465750 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣa $ lobhamohaviṣādajaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172412 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣalobhamohaviṣādajaḥ /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22946297 (0.044):
kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsaryâvihita-hiṃsā-steya-loka-vidviṣṭa-varjanam
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585941 (0.045):
sarve te auddhatyahāsyalāsyakrīḍālobhakrodherṣyārāgādi sarvaṃ parityajya
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2863384 (0.047):
kāmakrodhalobhamohamadamātsaryāvihitahiṃsāsteyalokavidviṣṭavarjanam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898433 (0.048):
prayatnena | nirjita karma bīja lakṣaṇa kāma krodha lobha moha mada
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10417964 (0.048):
apagatakāmakrodhalobhamohamānadarpeṇātmavatā
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820197 (0.056):
kāmakrodhamahālobhamadamātsaryamohakāḥ // PS_1,4.11 //
etadubhayamapi āntaropāyasādhyatvādadhyātmamityucyate //
bāhyabhedadvayamāha dvābhyām / / adhibhūtam // Tats_7 //
mānuṣapaśupakṣisarīsṛpasthāvarādibhūtānyadhikṛtya tadadhibhūtamityarthaḥ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887325 (0.019):
mānuṣapaśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarādīnāṃ grahaṇam // PSBh_2.23:9
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7372258 (0.020):
ādhibhautikaṃ tu bhūtāny adhikṛtya yat pravartate / mānuṣapaśupakṣisarīsṛpasthāvaranimittam | ādhidaivikaṃ tu divam adhikṛtya
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10704529 (0.041):
sattvaṃ sṛṣṭikāle 'pi paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaramanuṣyādi
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10704567 (0.041):
karmaṇaḥ satvam| prathamasṛṣṭikāle 'pi / paśupakṣimṛgasarīsṛpasthāvaramanuṣyādivaicitryaśruteḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11245533 (0.041):
ādhibhautikaṃ ca manuṣyapaśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaranimittam /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181837 (0.044):
yākṣaṃ rākṣasaṃ paiśācamiti / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāṇi bhūtānyeva
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7381495 (0.046):
saṃyuktaṃ paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāntāni pañca sthānāni paśyati |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676419 (0.047):
'tairyagyonyaśca pañcadhā bhavati'; iti / tiryagyonīnāmayaṃ tairyagyonyaḥ / / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarabhedāt pañcavidhaḥ / tatra gavādyā
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383853 (0.047):
tairyagyonaś ca pañcadhā bhavati | atra tulyaliṅgatvād bhavati / paśupakṣimṛgasarīsṛpasthāvarāntaś ceti | mānuṣya ekavidhas tulyaliṅgatvād
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668065 (0.050):
yanmānuṣapaśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarānyadhikṛtya bhavati tadādhibhautikam
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25497429 (0.052):
daivaḥ paśumṛgapakṣisthāvarasarīsṛpabhedena pañcavidhastairyagyona
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782720 (0.053):
mānuṣapaśumṛgasarīsṛpasthāvarebhyo yadduḥkhamutpadyate tadādhibhautikam |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382245 (0.057):
paśvādi | paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaram iti pañcadhā tiryak sthāvarāntam
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23180130 (0.058):
niyatā nityāstairārabdhaṃ śarīraṃ karmavaśāt / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarajātiṣu saṃsarati
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851542 (0.059):
paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāḥ / mānuṣaścaikavidhaḥ
ādhidaivam // Tats_8 // / yakṣarākṣasavināyakagrahādyāveśanimittametat /
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848101 (0.023):
pakṣarākṣavināyakagrahādyāveśanimittam / sarvaṃ mānasapratyakṣam / etad
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766020 (0.059):
ādhidaivikaṃ yakṣarākṣasagrahādyāveśanibandhanam / teṣāṃ caiṣāṃ
idaṃ dvayamapi bāhyopāyasādhyatvādbāhyamityuktam //
nanu satsvapi vilakṣaṇeṣu bahuṣu padārtheṣu puruṣasya tatsambandhābhāvāt
kathaṃ tato duḥkhamatastatsāmagrīṃ nirūpayiṣurādau buddhīndriyāṇyāha /
pañcābhibuddhayaḥ // Tats_9 // / abhito buddhyante jñāyante vastūnyābhirityabhibuddhayaḥ buddhīndriyāṇi
cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni rūpaśabdagandharasasparśabodhakāni //
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24801330 (0.0):
pṛthivyaptejovāvyākāśagandharasarūpasparśaśabdalakṣaṇā karaṇākhyā tu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627544 (0.0):
naranārīgaṇeṣu dharmārāmaratirato rūpaśabdagandharasasparśarativiviktacetā
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373432 (0.0):
vikṛtayaś ca | tanmātrāṇi śabdasparśarūparasagandhākhyāni | ṣoḍaśakas tu
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672830 (0.0):
kaḥ punarekādaśa ityāha- / buddhīndriyāṇi cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065690 (0.0):
buddhijanakānīndriyāṇi buddhīndriyāṇi tāni / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagindriyāṇi |
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767336 (0.0):
saṃjñāḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni buddhīndriyāṇi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222029 (0.0):
bahirandriyavyavasthāpakātavacchedakānāṃ rūparasagandhasparśaśabdatvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946827 (5.960):
19602 tatra katame bahirdhā dharmā ādhyātmikaiḥ dharmaiḥ śūnyāḥ/ / rūpaśabdagandharasasparśa
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5912069 (0.006):
akṣāṇīndriyāṇi.ghrāṇarasanacakṣustvakchrotramanāṃsi.ṣaṭ./.tad.dhi.dravyādiṣu.padārtheṣūtpadyate./
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24813327 (0.012):
prāṇaḥ / śabdasparśarūpasaragandhagrāhakāṇi / śrotratvakcakṣūrasanaghrāṇākhyāni pañcajñānendriyāṇi / tvakcakṣuṣī
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945061 (0.012):
ekādaśendriyāṇi pañca mahābhūtāni ca | / tatra śrotratvakcakṣūrasanaghrāṇākhyāni buddhīndriyāṇi
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692985 (0.019):
tatrekākinām advitīyānāṃ kāyapraviviktavihāriṇāṃ rajanīyāstajjakriyā / rupaśabdagandharasasparśāvabhāsam āgacchanti / te tatrāvekṣakāḥ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9787948 (0.019):
4 rajanīyās tajjakriyā {tarjanīyā?} rupaśabdagandharasasparśāvabhāsam
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9787964 (0.020):
. 106 te na jānanti na buddhyanti kiṃ rūpaśabdagandharasasparśānāṃ
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618635 (0.020):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | na cakṣurdhāturyāvanna manodhātuḥ
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338502 (0.020):
pañcabuddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurghrāṇajihvākhyāni | pañca
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026501 (0.022):
Yāj3.91a/ gandha.rūpa.rasa.sparśa.śabdāś ca viṣayāh smṛtāh /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318402 (0.022):
bāhyāni śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇākhyāni pañca jñānendriyāṇi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17793400 (0.022):
pṛthvy ap tejo vāyv ākāśākhya pañca mahābhūta sūkṣmāvasthā rūpāṇi / gandha rasa rūpa sparśa śabdātmakāni pañca tan mātrāṇi lakṣyante |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6347110 (0.022):
pṛthvy-ap-tejo-vāyv-ākāśākhya-pañca-mahābhūta-sūkṣmāvasthā-rūpāṇi / gandha-rasa-rūpa-sparśa-śabdātmakāni pañca-tan-mātrāṇi lakṣyante |
anena ca jñānadvārā yogaṃ darśayituṃ karmendriyāṇyāha / / pañca karmayonayaḥ // Tats_10 //
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3412558 (0.043):
pañcābhibuddhayaḥ | Tats_2.1 | / pañca karmayonayaḥ | Tats_2.2 |
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957757 (0.043):
pañcābhibuddhayaḥ || Tats_8 || / pañca karmayonayaḥ || Tats_9 ||
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957862 (0.043):
pañcābhibuddhayaḥ || Tats_10 || / pañca karmayonayaḥ || Tats_11 ||
pañca indriyāṇi karmayonayaḥ karmaṇāṃ vacanādānaviharaṇotsargānandānāṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4686806 (0.044):
rūpādiṣu pañcānām ālocanamatram iṣyate vṛttiḥ / / vacanādānaviharaṇotsargānandās tu pañcānām // ISk_28 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2424814 (0.046):
uktaṃ vacanādānaviharaṇotsargānandāḥ pañcānāmiti /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11275584 (0.048):
ucyate / vacanādānaviharaṇotsargānandāśca pañcānām // ISk_28 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178780 (0.050):
bāhyabhedāśca / imānyekādaśendriyāṇi śabdasparśarūparasagandhāḥ pañcānāṃ / vacanādānaviharaṇotsargānandāśca pañcānāṃ saṃkalpaśca manasa evamete
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178955 (0.050):
vṛttiḥ kathyate vacanādānaviharaṇotsargānandāśca pañcānāṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1673102 (0.050):
śabdādiṣu pañcānāmālocanamātramiṣyate vṛttiḥ / / vacanādānaviharaṇotsargānandāśca pañcānām // ISk_28 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178910 (0.054):
śabdādiṣu pañcānāmālocanamatramiṣyate vṛttiḥ / / vacanādānaviharaṇotsargānandāśca pañcānām // ISk_28 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7379237 (0.057):
bhinnāni | śabdasparśarūparasagandhāḥ pañcānāṃ, / vacanādānaviharaṇotsargānandāḥ pañcānāṃ, saṅkalpaś ca manasaḥ | eteṣām eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3268496 (0.057):
buddhīndriyāṇi / / vacanādānaviharaṇotsargānandāḥ pañca karmabhedāstadarthāni ca pañca
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380105 (0.057):
dhāryaṃ prakāśyaṃ ca | kāryam iti śabdasparśarasarūpagandhāḥ pañca, / vacanādānaviharaṇotsargānandāḥ pañca | ete daśa viṣayāḥ kāryam ity ucyate
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1673709 (0.057):
daśavidhaṃ kāryam / tatra śabdasparśarūparasagandhāḥ pañca / vacanādānaviharaṇotsargānandāḥ pañceti daśadhā / pūrve dvividhāḥ-
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945448 (0.060):
[pañca karmayonayaḥ || Tats_11 ||] / atha kāḥ pañcakarmayonayaḥ ucyante |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781377 (0.060):
[pañcakarmayonayaḥ || Tats_9 ||] / atha kāstāḥ pañcakarmayonaya ucyante |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945075 (0.061):
vākpāṇipādapāyūpasthāni karmendriyāṇi vacanādānaviharaṇotsargānandavṛttīni
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11275596 (0.061):
vākpāṇipādapāyūpasthānāṃ tu vacanādānaviharaṇotsargānandalakṣaṇā
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3412555 (0.063):
pañcābhibuddhayaḥ | Tats_2.1 | / pañca karmayonayaḥ | Tats_2.2 |
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957754 (0.063):
pañcābhibuddhayaḥ || Tats_8 || / pañca karmayonayaḥ || Tats_9 ||
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957859 (0.063):
pañcābhibuddhayaḥ || Tats_10 || / pañca karmayonayaḥ || Tats_11 ||
yonayaḥ kāraṇāni tāni ca vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780393 (0.0):
vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi svaṃ svaṃ karma kurvanti |
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438725 (0.0):
tanmātrasaṃjñāni pañca, anyonyavyūhena sthūlāni pṛthivyādibuddhīndriyāṇi, / vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi, manobuddhyahaṅkārā iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17853591 (0.010):
buddhīndriyāṇi vāk pāṇi pāda pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26721164 (0.010):
buddhīndriyāṇi vāk-pāṇi-pāda-pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179664 (0.020):
vāgvyatiriktāni pāṇipādapāyūpasthasaṃjñitāni pañcaviṣayāṇi śabdādayo yeṣāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470342 (0.020):
karmendriyāṇi vākpāṇipādapāyūpasthalakṣaṇāni / pañca buddhīndriyāṇi (Bcp
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4686776 (0.025):
buddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣūrasananāsikākhyāni / / vākpāṇipādapāyūpasthān karmendriyāṇy āhuḥ // ISk_26 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672834 (0.025):
buddhīndriyāṇi cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni / / vākpāṇipādapāyūpasthān karmendriyāṇyāhuḥ // ISk_26 //
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338510 (0.030):
karmendriyāṇi vākpāṇipāyūpasthākhyāni | manaśca | pañcatanmātrebhyaḥ pañca
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767342 (0.032):
saṃjñāḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇarasanatvagākhyāni buddhīndriyāṇi / / vākpāṇipādapāyūpasthāni karmendriyāṇi / mana ubhayātmakaṃ buddhīndriyaṃ
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952016 (0.034):
pṛthivy-ap-tejo-vāyv-ākāśa-gandha-rasa-rūpa-sparśa-śabdopastha-pāyu-pāda-pāṇi-vāg-ghrāṇa-jihvā-cakṣus-tvak-śrotrâ-
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322748 (0.034):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638965 (0.036):
buddhīndriyāṇi | / vākpāṇipādapāyūpasthāni svasvakarmakaraṇāt pañca karmendriyāṇi |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945069 (0.038):
vākpāṇipādapāyūpasthāni karmendriyāṇi vacanādānaviharaṇotsargānandavṛttīni
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065702 (0.038):
karma kurvantīti karmendriyāṇi tāni ca vākpāṇipādapāyūpasthāni |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538517 (0.041):
tathā..śrotratvac-cakṣurjihvāghrāṇāni..buddhhīndriyāṇi,..vāc-pāṇipādapāyūpasthāḥ..karmendriyāṇi,..ekādaśam..manas+..sarvārtham,..ity..etāny..asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya..viśeṣāḥ...
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178017 (0.041):
ekādaśendriyāṇi śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇamiti pañca buddhīndriyāṇi / / vākpāṇipādapāyūpasthāḥ pañcakarmendriyāṇyubhayātmakamekādaśaṃ mana eṣa
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276750 (0.041):
aviśeṣāṇāṃ viśeṣāḥ. tathā śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇāni buddhīndriyāṇi, / vākpāṇipādapāyūpasthāḥ karmendriyāṇi, ekādaśaṃ manaḥ sarvārtham, ity etāny
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274386 (0.042):
vākpāṇipādapāyūpasthāḥ karmendriyāṇyāhuḥ // ISk_26 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274399 (0.042):
vākca pāṇī ca pādau pāyuścopasthaśca vākpāṇipādapāyūpasthāḥ / etāni / karmendriyāṇyāhurācakṣate / karmārthānīndriyāṇi karmendriyāṇi / kiṃ punaḥ
anena karmaṇā tattadviṣayasānnidhyena tattatsambandhaḥ sūcitaḥ //
atha mahadahaṅkāramanasāmadhyavasāyābhimānasaṅkalpā asādhāraṇyo vṛttayaḥ
tābhirvinendriyadvārā viṣayagrahāsambhavāt taistadgrahoktyā tāsāṃ
nirūpitaprāyatvena tatsādhāraṇī vṛttirāha /
pañca vāyavaḥ // Tats_11 // / pañcasaṃkhyākāḥ prāṇāpānasamānodānavyānākhyāḥ vāyavaḥ mahadahaṅkāramanasāṃ
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13671561 (0.027):
śubhāśubhaphalaṃ tyaktvā bhavatyeva nabhopamaḥ // iti / / prāṇāpānasamānākhyānudānavyānasaṃjñakān /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3676013 (0.039):
tatraiva śūnye pramātari samavetā prāṇāpānasamānodānavyānātmake
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7379540 (0.044):
samastasyāntaḥkaraṇasyety arthaḥ | prāṇādyā vāyavaḥ pañceti / prāṇāpānodānasamānavyānāḥ sarveṣām indriyāṇām sāmānyaṃ kurvanti | sa prāṇo
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179052 (0.044):
prāṇādyā vāyavaḥ pañca prāṇāpānasamānodānavyānā iti pañca vāyavaḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11276029 (0.044):
prāṇādyāḥ, prāṇāpānasamānodānavyānāḥ pañca samastakaraṇavṛttiḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11276769 (0.044):
tasmātsaiva pūriti / śāstraṃ caivamāha prāṇāpānasamānodānavyānāḥ / pañca vāyavaḥ / ṣaṣṭhaṃ manaḥ / saptamī pūraṣṭamī vāk / vāggrahaṇena
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677110 (0.054):
prāṇāpānasamānodānavyānarūpataiva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10496858 (0.055):
prāṇavyānāpānasamānodānāḥ pañcadvārapālā iti dhyānārthaṃ śrutyā kalpitam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13298730 (0.055):
prāṇavyānāpānasamānodānāḥ pañcadvārapālā iti dhyānārthaṃ śrutyā kalpitam
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14536045 (0.058):
vāyustantrayantradharaḥ prāṇodānasamānavyānāpānātmā pravartakaś ceṣṭānām
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434832 (0.059):
śubham aśubhaṃ ceti karmadvayam // 20 / prāṇāpānasamānodānavyānā nāgakūrmakṛkaradevadattadhanaṃjayāś ceti daśa
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1673283 (0.064):
prāṇāpānavyānodānasamānā iti pañca vāyavaḥ / tatra prāṇo yo
sādhāraṇavṛttayaḥ jīvanasādhanāni / / tatra prāṇo nāsāgrahṛnnābhipādāṅguṣṭhavṛttiḥ apānaḥ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851442 (0.0):
tadbhāve bhāvāt abhāve cābhāvāt / tatra prāṇo / nāsāgrahṛnnābhipādāṅguṣṭhavṛttiḥ apānaḥ
kṛkāṭikāpṛṣṭhapāyupārśvopasthavṛttiḥ samāno hṛnnābhisarvasandhivṛttiḥ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851453 (0.0):
nāsāgrahṛnnābhipādāṅguṣṭhavṛttiḥ apānaḥ / kṛkāṭikāpṛṣṭhapārśvapāyūpasthavṛttiḥ samāno hṛnnābhisarvasandhivṛttiḥ
udāno hṛtkaṇṭhatālumūrddhabhrūmadhyavṛttiḥ vyānastvavṛttiriti //
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851455 (0.0):
kṛkāṭikāpṛṣṭhapārśvapāyūpasthavṛttiḥ samāno hṛnnābhisarvasandhivṛttiḥ / udāno hṛtkaṇṭhatālamūrdhabhrūmadhyavṛttiḥ vyānastvagvṛttiriti pañca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508858 (0.025):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā $ tava devi vadāmyaham & / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya % nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766096 (0.025):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā tava devi vadāmyaham / / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779418 (0.026):
niveśayedrecakānte(8) phaḍantenātha tena ca /AP_74.013ab/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhre vibhidya ca //AP_74.013cd/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25396177 (0.032):
guṇitaireva soddhātairaniruddhairathāpi vā // ŚivP_7.1,32.46cd/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhrasamanvitām // ŚivP_7.1,32.47ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325916 (0.037):
hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau KubjT_4.66c / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756849 (0.037):
hṛcchiraśca śikhāṃ tathā SvaT_9.21d / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512189 (0.044):
mūlamantramanusmṛtya $ hṛtkaṇṭhatālumadhyagam & / bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat % turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769415 (0.044):
mūlamantramanusmṛtya hṛtkaṇṭhatālumadhyagam / / bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385061 (0.058):
arthā3-vṛttiḥ padā3-vṛttir $ ubhayā3-vṛttir eva ca &
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155420 (0.064):
apanayanānmūtrapurīṣāderapānano 'dhovṛttirānābhisthānaḥ;vyānano / vyāyamanakarmā vyānaḥ prāṇāpānayoḥ sandhirvīryavatkarmahetuśca;udāna
pañcānamaupayogamāha / / pañca karmātmānaḥ // Tats_12 //
bhuktapītāhārajalāderasarudhirādeśca yathāyathaṃ prāpaṇameṣāṃ karma
tadekānumeyatvena tatsvarūpātmakatā (?) ityarthaḥ // 12 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2106339 (0.038):
natu tadātmakatvena / / nahi dhūmo 'gnyātmakatvena pradaśyarte /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242957 (0.045):
tacca kasmāditi ced? āha sātmakatveneti | / sātmakatvena niśceti vastuni, nirātmakatvena vā niścite vastuni
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335354 (0.047):
sakalajagadupādanatvena sarvātmakatvaṃ tu na sarvavaiśiṣyayam /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24551495 (0.048):
[663] nāstīty arthaḥ / [664]sātmakatvena anātmakatvena vā prasiddhe prāṇāder asiddheḥ[665]
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24243073 (0.052):
nāstītyamarthaḥ || 100 || / tadāha sātmakatvenānātmakatvena vā viśeṣeṇa yukte prasiddhe niścite
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982311 (0.053):
prāyatāsiddhāv api | vapuṣo'napekṣatvāt | tādṛśa vapuḥ prakāśa hetutvena / svarūpātmakatvaṃ spaṣṭayanti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981861 (0.054):
svarūpa śakti vṛttitvena / svarūpātmataivety uktam tad abhayam ātma sukham iti | arthāntare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010880 (0.054):
vṛttitvena svarūpātmataivety uktam | tad abhayam ātma sukham iti dśakti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28130419 (0.055):
vilakṣaṇaviṣayatātmakatvena niṣprakārakatvarūpalakṣaṇe
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8645142 (0.056):
sarvamiti nāmnā cābhidhīyate / na tu sarvasvarūpatvādityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216241 (0.056):
rasasyātmasvarūpaviśeṣātmakatvāt utkarṣahetutvaṃ nāsti, tathāpi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21146885 (0.056):
tadabhivyaktaṃ jñānaṃ caityuktatvācca // / nanvātmasvarūpajñānatvādirūpasākṣitvasya paramate 'prasiddhirityata āha "
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996757 (0.059):
tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti // / kāraṇatvarūpatvenetyarthaḥ //
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3300254 (0.060):
nanu cetanācetanaprapañcasya brahmānanyatvaṃ vā katham ? brahmātmakatvena / brahmarūpatvenānanyatvopapatteḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24780106 (0.061):
sāmpratamiti bhāvaḥ / / nanvevamātmano bodhasvarūpatvavadbodhasvabhāvatvamapi na saṃbhavati
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455819 (0.061):
kṣetrasya kṣetrajñasya ca bhagavaccharīrataikasvarūpatayā / bhagavadātmakatvaṃ śrutayo vadanti, yaḥ pṛthivyāṃ tiṣṭhan pṛthivyā antaro"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463013 (0.062):
madantaryāmikatvena madātmakatvāt tatpratipādanaparair api sarvair vedair
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6526546 (0.062):
sāmānyapadārthe 'bhidheyatvenābhyupagate sati abhidheyasvabhāvatvena tasya / svalakṣaṇasvarūpatvānna hi pradeśāntaragamanam |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379687 (0.062):
kāryakāraṇabhāvādimukhena kṛtsnasya cidacidvastunaḥ parabrahmaprakāratayā / tadātmakatvam uktam / / nanu ca parasya brahmaṇaḥ svarūpeṇa pariṇāmāspadatvaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11636088 (0.064):
śabdasyātadātmakatvāt tadātmakārthabodho 'nupapanna ity āha pravṛttāv
nanvastu jñānakriyādvārā mahadabhimānasarvasaṅkalpānāṃ viṣayayogitvaṃ
puruṣasya svapariṇāmitayā tanna ghaṭate ityāśaṅkāṃ vinivartayiṣurāha /
pañcaparvāvidyā // Tats_13 // / anātmasvātmakhyātiravidyā sā ca vidyāvirodhinī pañcaparvā bhavati tāni ca
parvāṇi avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśākhyāni /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17769990 (0.035):
catur avasthatvāt | tathā hi avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśāḥ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9736056 (0.035):
catur-avasthatvāt | tathā hi - avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17814580 (0.037):
svasattā sphūrtibhyāṃ dṛḍhīkṛtya tasyāḥ prakṛter māyāyā vaśād / avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśa kāraṇāvaraṇa vikṣepātmaka śakti prabhāvāj
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18457503 (0.037):
svasattā-sphūrtibhyāṃ dṛḍhīkṛtya tasyāḥ prakṛter māyāyā vaśād / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśa-kāraṇāvaraṇa-vikṣepātmaka-śakti-prabhāvāj
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206142 (0.040):
samādhi-bhāvanārthaḥ kleśa-tanūkaraṇārthaś ca ||2.2|| / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ [ ] ||2.3||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346300 (0.041):
tatrāvidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981347 (0.041):
avidyāsmitārāga dveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ viimohas taiḥ vaicitryaṃ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322959 (0.041):
kṣetrajña iti | / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767558 (0.041):
bādhitānuvṛttirūpo 'haṃpratyaya ityatrāpyāha tathe ti / / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ / kleśagrahaṇaṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5533108 (0.045):
sā..+..iyam..pañcaparvan1..[parva1F?]..bhavaty..avidyā,..avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśā..iti...
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271921 (0.045):
pañcaparvā bhavaty avidyā. avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśā iti. eta
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773215 (0.049):
mithyā jñānam tasya pañca bhedā avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśaḥ [YogaS
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641039 (0.049):
sā ca pañcadhā avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśajanakatvāt kleśā iti
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23767795 (0.050):
'jñānamavidyā / viparyayaḥ pañcadhā avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśā / yathāsaṃkhyaṃ tamomohamahāmohatāmisrāndhatāmisrasaṃjñābhedāt /
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082923 (0.051):
tārkikādīnāṃ mata-bhedāḥ | viparyayo mithyā-jñānam tasya pañca bhedā / avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśaḥ [YogaS 2.3] ta eva ca kleśāḥ |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675360 (0.054):
kleśā ucyante / 'avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ'; iti / / tatrāvidyākṣetramuttareṣām //
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051156 (0.054):
samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaś ca || YS_2.2 || / avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5536478 (0.054):
YS_2.3(59): avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ..kleśāḥ....
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22274784 (0.054):
avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ || YS_2.3 ||
tathā ca yadavidyayā viparyayeṇāvadhāryate vastu / asmitādayastatsvabhāvāstadabhiniviśante tataścātmano vivekena tatsambandha
iti bhāvaḥ // 13 // / pañcāśadbhedeśu pratyayasargeṣu pañcaviparyayā nirūpitāḥ adhunā
viśiṣṭeṣvaṣṭāviṃśatimaśaktimāha / / aṣṭāviṃśatidhā 'śaktiḥ // Tats_14 //
indriyavadhā ekādaśa vuddhivadhāśca saptadaśa ityetāḥ aśaktaya ucyante /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641212 (0.033):
[aṣṭadhā siddhiḥ || Tats_17 ||] / tatrāśaktayaḥ ekādaśendriyavadhāḥ saptadaśa buddhivadhāḥ |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945756 (0.033):
ekādaśendriyavadhāḥ saptadaśabuddhivadhāḥ |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781733 (0.062):
ityekādaśendriyavadhāḥ | / [navadhā tuṣṭiḥ || Tats_14 ||]
indriyavadhā yathā / / bādhiryaṃ kuṣṭhatā 'ndhatvaṃ jaḍatā 'jighratā tathā /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641230 (0.0):
bādhiryaṃ kuṣṭhitāndhatvaṃ jaḍatā 'jighratā tathā / / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ klaibyodāvarttamugdhatāḥ //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945785 (0.022):
bādhiryaṃ kuṣṭhitāndhastvaṃ jaḍatā 'jighratā tathā / / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ klaibyodāvartamattatāḥ //
mūkatākauṇyapaṅgutvaklaibyodāvartamandatāḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641233 (0.0):
bādhiryaṃ kuṣṭhitāndhatvaṃ jaḍatā 'jighratā tathā / / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ klaibyodāvarttamugdhatāḥ //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945789 (0.0):
bādhiryaṃ kuṣṭhitāndhastvaṃ jaḍatā 'jighratā tathā / / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ klaibyodāvartamattatāḥ //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272129 (0.040):
mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ SvaT_11.133c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737176 (0.040):
muhūrtastriṃśadeva tāḥ SvaT_11.203b / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ SvaT_11.133c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548786 (0.040):
manohaṃkārabuddhyākhyaṃ $ tridhāntaḥkaraṇaṃ smṛtam & / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ % tathānutsargatāpi ca // SvaT_11.133 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805988 (0.040):
manohaṃkārabuddhyākhyaṃ tridhāntaḥkaraṇaṃ smṛtam / / mūkatā kauṇyapaṅgutvaṃ tathānutsargatāpi ca // SvaT_11.133 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382924 (0.049):
āndhyabādhiryaghrānapākajaḍatvakuṣṭhatvamūkatvakuṇitvapaṅgutvagudāvartaklaibyonmādā
iti buddhivadhāstu navatuṣṭīnāmaṣṭasiddhīnāṃ ca viparyayādbhavanti
taditthaṃ jātā aśaktayo 'ṣṭāviṃśatidheti // 14 // / prasakte tuṣṭisiddhī evāha dvābhyām /
navadhā tuṣṭiḥ // Tats_15 // / yathoktam / / ādhyātmikyaścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8772790 (0.0):
AbhT_8.280a/. ādhyātmikāścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641396 (0.0):
navadhā tuṣṭirucyate | / tatra kārikā | / ādhyātmikyaścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4687104 (0.0):
saptadaśa vadhā buddher viparyayāt tuṣṭisiddhīnām // ISk_49 // / ādhyātmikyaś catasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181287 (0.0):
tatra tuṣṭirnavadhā kathyate / / ādhyātmikāścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675696 (0.0):
tuṣṭibhedānāha- / ādhyātmikāścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11283383 (0.0):
kārikā 50 / ādhyātmikyaścatasraḥ / prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181305 (0.030):
ādhyātmikāścatasraḥ tuṣṭayo 'dhyātmani bhavā ādhyātmikā tāśca / prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ / tatra prakṛtyākhyā yathā kaścit prakṛtiṃ
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945830 (0.036):
catasra ādyātmikyastuṣṭayaḥ bāhyāḥ pañca | / ādyāḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383029 (0.044):
tatra navadhā tuṣṭim āha --- / ādhyātmikyaś catasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619484 (0.056):
ādhy-ātmikāś1 catasraḥ prakṛty-upādāna-kāla-bhāgyā2`khyāḥ
bāhyāḥ viṣayoparamāt pañca nava tuṣṭayobhihitāḥ //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641400 (0.0):
ādhyātmikyaścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ / / bāhyāḥ viṣayoparamāt pañca nava tuṣṭayo 'bhihitāḥ //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4687108 (0.0):
ādhyātmikyaś catasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ / / bāhyā viṣayoparamāt pañca nava ca tuṣṭayo 'bhihitāḥ // ISk_50 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181291 (0.0):
ādhyātmikāścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ / / bāhyā viṣayoparamātpañca nava ca tuṣṭayo 'bhihitāḥ // ISk_50 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675700 (0.0):
ādhyātmikāścatasraḥ prakṛtyupādānakālabhāgyākhyāḥ / / bāhyā viṣayoparamāt pañca, nava tuṣṭayo 'bhimatāḥ // ISk_50 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675945 (0.032):
pratipadyate tasyādhyātmikāścatasraḥ, viṣayoparamācca bāhyāḥ pañceti nava
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11284233 (0.032):
prasiddhāḥ / tasmādidamapyayuktam / evametā ādhyātmikyaścatasrastuṣṭayaḥ / / bāhyā viṣayoparamāt pañca ca nava tuṣṭayo 'bhihitāḥ // ISk_50 //
asyārthaḥ vivekasākṣātkāro hi prakṛtipariṇāmabhedaḥ taṃ ca saiva karotīti
kṛtaṃ dhyānābhyāseneti kenacidupadiṣṭe tatra tuṣṭiḥ prakṛtyākhyā 1, atha
prakṛteḥ sarvān pratyaviśeṣānna kevalaṃ tata eva vivekasākṣātkāraḥ kintu
pravrajyayetyupadiṣṭe tuṣṭirupādānākhyā 2, pravrajyāpi
kālaviśeṣaṇādareṇaiva vivekaṃ janayatyalamuttaptatayā ityupadiṣṭe tuṣṭiḥ
kālākhyā 3, bhāgyenaiva vivekakhyātiriti tuṣṭirbhāgyākhyā 4,
ityetāścatasraḥ prakṛtivyatiriktamātmānamadhikṛtya jāyanta ityādhyātmikya
ucyante / / viṣayāḥ śabdasparśarūparasagandhākhyāḥ pañca teṣu
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861073 (0.0):
jñānāni pramāṇāni / tadgrāhyā viṣayā rūpaśabdagandharasasparśākhyāḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3268484 (5.960):
śabdasparśarūparasagandhaviṣayāḥ pañca buddhibhedāstadarthāni pañca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522099 (0.018):
tatra dharmastu cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-mana-ādayo dharmāḥ | / rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśādayo dharmāḥ,
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3291395 (0.022):
gandharūparasasparśa- śabdāś ca viṣayāḥ smṛtāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.024):
liṅgam | sāvayavam iti | avayantīty avayavā yathā piṇḍasya hastapādādyāḥ | / śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784886 (0.024):
śabda sparśa rūpa rasa gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva daśā janyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094592 (0.024):
kāma-krodha-dambha-darpādy-āsura-sampad-vivakṣitā | yad vā / śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva-daśā-janyaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149447 (0.024):
punaḥ ṣoḍaśavarṣebhyaḥ paraḥ viṣayarasāsvādalampaṭo bhavati viṣayāḥ / śabdasparśarūparasagandhā rasāḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404681 (0.024):
śabdasparśarūparasagandhāś ca viṣayāḥ // Vi_96.93 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212367 (0.024):
Viṣṇu 96.93 śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhāś ca viṣayāḥ //
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26194495 (0.024):
śabdasparśarūparasagandhākhyā bhavati athākāśādibhūtapañcakaṃ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23877257 (0.027):
indriyapratyakṣam ātmapratyakṣaṃ ca / indriyapratyakṣam indriyārthāḥ / śabdasparśarūparasagandhaghaṭāhāḥ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065694 (0.027):
teṣāṃ ca viṣayāḥ rūpaśabdagandharasasparśāḥ |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7126726 (0.028):
tatra rūparasagandhasparśaśabdāḥ rūpaskandhaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2431703 (0.028):
api ca na smṛtayo yuga padutpadyante paricchedakatvād / gandharasarūpasparśaśabdajñānabadityāha paricchedatvācceti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18376054 (0.028):
rūparasagandhasparśaśabdātmakāḥ paramāṇavo rūpaskandhaḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984010 (0.030):
pañcārthāsteṣāmevacakṣurādīnāmindriyāṇāṃ yathāsvaṃ ye pañca viṣayāḥ / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyākhyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175974 (0.033):
pradhānam / tathā sāvayavaṃ vyaktaṃ niravayavamavyaktaṃ nahi / śabdasparśarasarūpagandhāḥ pradhāne santi / tathā paratantraṃ vyaktaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565962 (0.033):
nocchedaśāśvatamālambate, nāntaṃ nānantamālambate / na / rūpaśabdagandharasasparśadharmānālambate / na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089332 (0.033):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
arjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādoṣadarśanaṃ tata uparamā viratayopi pañca te
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945888 (0.0):
bāhyāḥ śabdādiviṣayavairāgyāstuṣṭayaḥ / arjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādoṣadarśanaṃ vairāgyahetuḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641463 (0.017):
śabdādiviṣayeṣvarjanarakṣaṇakṣayabhogahiṃsādidoṣadarśanādyā
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178264 (0.033):
dṛṣṭaviṣayavaitṛṣṇyamarjanarakṣaṇakṣayasaṃgahiṃsādoṣadarśanāt
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539952 (0.034):
viṣayāṇām..arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanād..asvīkaraṇam..aparigraha..ity..ete..yamāḥ.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278046 (0.034):
saṃyamaḥ. viṣayāṇām arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanād asvīkaraṇam
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781956 (0.044):
vāhyārthārjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādidoṣadarśanādviṣayoparame
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378719 (0.044):
jñānaṃ viṣayoparamāt | vairāgyam āha --- / arjanarakṣaṇakṣayātṛptihiṃsādidoṣān dṛṣṭvā yo viṣayebhyo viraktas tasya
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23896731 (0.048):
* arjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādimūlatvād ato'tra śabdādayo viṣayā doṣāḥ //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383162 (0.048):
viṣayāṇām uparamād bhavanti, arjanarakṣaṇakṣayātṛptihiṃsādoṣān bhāvayataḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21177084 (0.049):
4. ṣasya saṃ kuṃ. 5. nāyaṃ prāga a. 6. vabhāvānu ā. 7 doṣatvakalpanau / a. 8. bādhitatva iti nāsti ā.
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675833 (0.052):
bhavati / ārjanarakṣaṇakṣayasaṅgahiṃsādoṣadarśanāt / tatra viṣayārjane
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20931443 (0.053):
ātmāśrayāt/ āropatve uktadoṣāt//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20948552 (0.054):
tatrāpyanupadarśitavyāptikatvāvdyāpyatvāsiddhireveti cenna/ / tathāpyathadoṣābhāvāt/ tatraiva māhanase dṛṣṭāntite vyāpyatvāsiddhirneti
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25560400 (0.055):
tathāhi artho 'pyupārjanarakṣaṇakṣayarāgavṛddhihiṃsādoṣadarśanādanarthaḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586600 (0.055):
tathāhi artho 'pyupārjanarakṣaṇakṣayarāgavṛddhihiṃsādoṣadarśanādanarthaḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7374469 (0.055):
bhavatīti | mahadādi mahāna haṅkāraḥ pañcatanmātrāṇi ekādaśendriyāṇi pañca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946450 (0.057):
vyāpyatvābhāvāddoṣatvamityuktam/ tathāpi / yadbādhikyāntarbhūtamevaitadityapyuktatvādevamuktamityadoṣaḥ //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19514039 (0.059):
lokavadupahitānāmeva pracālanādiprāptau "sa indra iṣṭakāmāvṛhat / / te vā kīryanteti'' doṣadarśanādayālanāya śulbopadhānasamaya eva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189764 (0.060):
padavalītyādiśabdapratipādyatvaṃ padavalya apyastītyuktadoṣanirīsāyaiva
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12078465 (0.061):
tatastadupavarṇitadoṣapratividhānāyāha sadhūmaṃ hi" ityādi | ayamatra"
ca mahadahaṅkārādīnanātmana ātmanobhimanyamānasya vairāgye satyutpadyante
'to bāhyā ucyante / / imāśca nava uktaviparyayāḥ 5 aśaktibhiḥ 28 saha dvicatvāriṃśat 42
siddhiparipanthitvāddheyāḥ // ?// 15 // / aṣṭadhāsiddhiḥ // Tats_16 //
tadyathā ūhaḥ śabdodhyayanaṃ 3 duḥkhavighātāstrayaḥ 6 suhṛtprāptiḥ 7
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8772808 (0.0):
AbhT_8.281a/. ūhaḥ śabdo@dhyayanaṃ duḥkhavighātāstrayaḥ suhṛtprāptiḥ /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11284810 (0.0):
ūhaḥ śabdo 'dhyayanaṃ duḥkhavighātāstrayaḥ suhṛtprāptiḥ / / dānañca siddhayo 'ṣṭau
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641497 (0.020):
ūhaḥ śabdo 'dhyayanaṃ duḥkhavighātāstrayaḥ suhṛtprāptiḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1675978 (0.020):
ūhaḥ śabdo 'dhyayanaṃ duḥkhavighātāstrayaḥ suhṛtprāptiḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181466 (0.051):
ūhaḥ śabdo 'dhyayanaṃ duḥkhavighātāstrayaṃ suhṛtprāptiḥ / / dānaṃ ca siddhayo 'ṣṭau siddheḥ pūrvo 'ṅkuśastrividhaḥ // ISk_51 //
dānañca 8 siddhayoṣṭāviti tatropadeśamantareṇa tattvajñānasya svayamūhādyā
asiddhiḥ sā prathamā 1 anyadīyaśāstrapāṭhamākarṇya jñānotpattau śabdākhyā
dvitīyā 2 adhyayanatastattvajñāne tṛtīyā 3
ādhyātmikādhidaivikādhibhautikaduḥkhatrayavighātena tattvajñāne jāte
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181548 (0.027):
duḥkhavighātatrayamādhyātmikādhibhautikādhidaivikaduḥkhatrayavighātāya
siddhitrayam 6 jñānavatsuhṛdo lābhena tattvajñāne suhṛtprāptyākhyā saptamī
7 dhanādinārādhite jñānini tattvajñāne 'ṣṭamī 8 atra duḥkhavighātarūpāṇāṃ
tisṛṇāṃ siddhīnāṃ mukhyatvamitarāsāṃ tadupāyatvādgauṇatvaṃ bobhyam /
pañcaviparyayādārabhyāṣṭasiddhiparyantamete pratyayasargāḥ teṣu
prakṛtipratyayānyatākhyātiprepsubhirdvicatvāriṃśadādito heyāḥ siddhayastu
upādeyā iti tatsvarūpavyākriyayaiva sūcitaṃ bhavati // 16 //
pratyayasargamabhidhāya prakṛtisargamāha / / daśa mūlikārthāḥ // Tats_17 //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945952 (0.052):
tuṣṭisiddhīnāṃ viparyayāt saptadaśadhā vuddhivadhāḥ || / [daśa mūlikārthāḥ || Tats_18 ||] / ke punarmaulikārthāḥ katidhā ucyante |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063991 (0.059):
ityetāḥ siddhayo hyaṣṭau vyākhyātāḥ jñānasādhikāḥ // / daśa mūlikārthāḥ || Tats_16 ||
daśa arthāḥ padārthāḥ mūlikāḥ santi mūlaṃ prakṛtiḥ puruṣaśca
tāvāśrayatvena vidyete yeṣām athavā mūlaṃ svabhāvaḥ sa prayojakatvenāsti
yeṣāmiti mūlikā mūlaprakṛtau puruṣe ca vidyamānā iti yāvat tathā ca
rājavārttikam / / pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11243913 (0.0):
yasmāt sarvapadārthānāmiha vyākhyā kariṣyate // 9 // / pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7386207 (5.960):
astitvam ekatvam athārthavattvaṃ pārārthyam anyatvam atho nivṛttiḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7386228 (5.960):
tatra bhedānāṃ parimāṇāt" ity etaiḥ pañcabhir hetubhiḥ pradhānāstitvam / ekatvam arthavattvaṃ ca siddham | "saṅghātaparārthatvāt" iti parārthatvam"
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676255 (5.960):
saṃgrahakāraḥ- / astitvamekatvamathārthavattvaṃ pārārthyamanyatvamakartṛbhāvaḥ /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782180 (5.960):
atrāha ke daśamūlikārthā ityatrocyate | / astitvamekatvamathārthavattvaṃ parārthamanyatvamakartṛtā ca /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945967 (0.046):
daśadhā maulikārthāha | / ekatvamarthavattvaṃ pārārthyaṃ pradhānasya |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945991 (0.050):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvaṃ yathārthatā /
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25497296 (0.056):
atraikatvamarthavattvaṃ pārārthyaṃ pradhāne anyatvaṃ prakṛtyapekṣayā
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063998 (0.057):
astitvamekatvayathārthavattve / pārārthyamanyatvamakartṛkatvam /
pārārthyaṃ ca tathā naikyaṃ viyogo yoga eva ca // / śeṣavṛttirakarttṛtvaṃ maulikārthāḥ smṛtā daśa //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946000 (0.0):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvaṃ yathārthatā / / pārārthyaṃ ca tathā naikyaṃ viyogo yoga eva ca //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946007 (0.0):
pārārthyaṃ ca tathā naikyaṃ viyogo yoga eva ca // / śeṣavṛttirakartṛtvaṃ maulikārthāḥ smṛtā daśa //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11243920 (0.019):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā / / pārārthyañca tathānaikyaṃ viyogo yoga eva ca // 10 // / śeṣavṛttirakartṛtvaṃ cūlikārthāḥ smṛtā daśa /
atraikatvamarthavattvaṃ pārārthyaṃ pradhāne anyatvaṃ prakṛtyapekṣayā
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7386207 (0.010):
astitvam ekatvam athārthavattvaṃ pārārthyam anyatvam atho nivṛttiḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676254 (0.010):
astitvamekatvamathārthavattvaṃ pārārthyamanyatvamakartṛbhāvaḥ /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945967 (0.016):
daśadhā maulikārthāha | / ekatvamarthavattvaṃ pārārthyaṃ pradhānasya |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676270 (0.029):
yogo viyogo bahavaḥ pumāṃsaḥ sthitiḥ śarīrasya ca śeṣavṛttiḥ // iti // / ekatvamarthavattvaṃ pārārthyaṃ ceti pradhānamadhikṛtyoktam /
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25497275 (0.056):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā / / pārārthyaṃ ca tathā naikyaṃ viyogo yoga eva ca //
akartṛtvaṃ bahutvaṃ puruṣe astitvaṃ yogo viyogaścobhayoḥ /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945978 (0.022):
anyatvamakartṛtvaṃ bahutvaṃ puruṣasya | / astitvaṃ yogo viyogaścetyubhayayoḥ |
śeṣavṛttiḥ aṅgāṅgibhāvena guṇānāṃ vṛttiḥ sthūlasūkṣmaśarīrayoriti /
atra prakṛtipuruṣayoḥ sādharmyavaidharmyanirūpaṇena dvayoḥ pārthakyena
jñānaṃ prakṛtipuruṣānyatākhyātibījamiti sūcitaṃ bhavati /
tathā caiteṣāṃ dharmāṇāṃ tattatsvabhāvabhūtatvena prakṛtisargatāvyavahāra
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895512 (0.056):
svabhāvābhāvotpattito mahāmate bhāvasvabhāvaśūnyatā bhavati sarvadharmāṇām / / tenocyate bhāvasvabhāvaśūnyateti //
nanu buddhyādibhireva triguṇātmakaiḥ sakalakāryasiddhau
kimadhikaprakṛtyaṅgīkāreṇa ata āha / / anugrahasargaḥ // Tats_18 //
buddhyādibhiḥ svakārye 'haṅkārādau janayitavye
prakṛteranugrahasahāyopekṣyate anyathā buddhiḥ kṣīṇā satī nālamahaṅkāraṃ
janayitumiti sakalopi sargastadanugrahamūlaka evetyarthaḥ /
ayameva prakṛtyāpūra ityucyate tathā ca prakṛtyaivāyaṃ sargo neśvareṇa
nāpi brahmopādāno nāpyakāraṇo neśvarādhiṣṭhitaprakṛtita iti sūcyate // 18
tanmātrasargamāha / / caturdaśavidho bhūtasargaḥ // Tats_19 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641742 (0.015):
idānīṃ bhūtasargamāha | / [caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_20 ||]
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946083 (0.033):
[caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_20 ||] / caturdaśavidho bhūtasargaḥ |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782311 (0.036):
putrān dṛṣṭvā tebhyastanmātrebhyo 'nugrahasargamasṛjadbrahmā | / [caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_18 ||]
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957786 (0.045):
anugrahasargaḥ || Tats_17 || / caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_18 ||
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957891 (0.045):
anugrahasargaḥ || Tats_19 || / caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_20 ||
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3412587 (0.049):
anugrahaḥ sargaḥ | Tats_2.10 | / caturdaśavidho bhūtasargaḥ | Tats_2.11 |
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12779904 (0.064):
caturdaśavidho bhūtasargaḥ || Tats_18 || / trividho dhātusargaḥ || Tats_19 ||
devatairyagyonamānuṣyabhedena bhūtasargaścaturdaśaprakārako bhavati /
taccettham / brāhmaprājāpatyaindrapaitragāndharvayākṣarākṣasapaiśācabhedenāṣṭavidho
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16643238 (0.011):
brahmāprājāpatyaindrapitryagāndharvayākṣarākṣasapaiśācabhedādaṣṭavidhandaivaṃ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851528 (0.048):
ca aṣṭavikalpo daivaḥ sargaḥ / brāhmaprājāpatyaindrapaitryagāndharvayākṣarākṣasapaiśāca ityaṣṭavikalpo
daivaḥ paśumṛgapakṣisthāvarasarīsṛpabhedena pañcavidhastairyagyona
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676421 (0.010):
'tairyagyonyaśca pañcadhā bhavati'; iti / tiryagyonīnāmayaṃ tairyagyonyaḥ / / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarabhedāt pañcavidhaḥ / tatra gavādyā
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064119 (0.017):
devayonaya evaite tiryagyonistu pañcadhā / / mṛgapaśupakṣisarīsṛpasthāvaramiti bhedasambhinā //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383854 (0.024):
tairyagyonaś ca pañcadhā bhavati | atra tulyaliṅgatvād bhavati / paśupakṣimṛgasarīsṛpasthāvarāntaś ceti | mānuṣya ekavidhas tulyaliṅgatvād
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382246 (0.025):
paśvādi | paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaram iti pañcadhā tiryak sthāvarāntam
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23180131 (0.026):
niyatā nityāstairārabdhaṃ śarīraṃ karmavaśāt / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarajātiṣu saṃsarati
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887325 (0.027):
mānuṣapaśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarādīnāṃ grahaṇam // PSBh_2.23:9
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10704528 (0.027):
sattvaṃ sṛṣṭikāle 'pi paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaramanuṣyādi
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10704566 (0.027):
karmaṇaḥ satvam| prathamasṛṣṭikāle 'pi / paśupakṣimṛgasarīsṛpasthāvaramanuṣyādivaicitryaśruteḥ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851542 (0.033):
paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāḥ / mānuṣaścaikavidhaḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11245534 (0.034):
ādhibhautikaṃ ca manuṣyapaśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvaranimittam /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11285474 (0.036):
tairyagyonaśca pañcadhā bhavati paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7381495 (0.038):
saṃyuktaṃ paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāntāni pañca sthānāni paśyati |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23180747 (0.044):
gacchati paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarānteṣvadharmo nimittam / kiṃca
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782332 (0.046):
pañcadhā tiryagyonaśca paśupakṣimṛgasarīsṛpasthāvarā iti |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181836 (0.050):
yākṣaṃ rākṣasaṃ paiśācamiti / paśumṛgapakṣisarīsṛpasthāvarāṇi bhūtānyeva
ekavidho mānuṣya iti // 19 // / nanu puruṣārthaśiromaṇībhūtamokṣatattvākāṅkṣā sati bandhasvarūpajñāna
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 497006 (0.063):
tasya mokṣārthatvāt / / atra tu puruṣārthāntarasya prastutatvāt /
evopapadyate 'to bandhānevāha / / trividho bandhaḥ // Tats_20 // / viparyayādatattvajñānājjāyamāno bandhastrividhaḥ /
prākṛto vaikṛto dākṣiṇaśceti / / tatra puruṣadhiyā prakṛtyupāsanaṃ prākṛto bandhaḥ /
tathā bhūtendriyāhaṅkārabuddhyupāsanaṃ vaikṛtaḥ puruṣatattvamajānataḥ
kevalamiṣṭāpūrtakāriṇo dākṣiṇa iti trayāṇāmiti puruṣasvarūpavedakatvābhāve
bandhakatvam // 20 // / nanvetadajñānatrayanivṛttau kīdṛśo mokṣo jāyata ityāha /
trividho mokṣaḥ // Tats_21 // / iṣṭāpūrtādikarmasvasāratāṃ puruṣasvarūpopalabdhereva sāratāṃ
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782509 (0.043):
[trividho mokṣaḥ || Tats_21 ||] / atrāha kastrividho mokṣa ityatrocyate |
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946205 (0.044):
ata eva hi triṣvapi bandheṣu ekaikāpāye tatastato mokṣa iti | / [trividho mokṣaḥ || Tats_22 ||]
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064179 (0.047):
ityeṣastrividho bandhastrividho mokṣa ucyate // / trividho mokṣaḥ || Tats_20 ||
buddhyamānasya prathamaḥ tato bhūtendriyādiṣvapi vikāratāṃ tataḥ
pṛthagātmānaṃ jānataḥ prakṛtirūpastṛtīyaḥ /
yadyapi prathamadvitīyau na tāttvikamokṣau tathāpyaikadeśikānyatākhyatyā
tāvadbandhāpagamena mokṣatvavyavahāra iti draṣṭavyam /
atra bandhamokṣasaṃsārāḥ prakṛtāveva na puruṣe
savāsanakleśakarmāśayānāmapariṇāmini puruṣe 'sambhavāt tathā ca
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23768147 (0.051):
'tilajjāvaśātpunaḥ svātmānaṃ na pradarśayati / nanu / savāsanakleśakarmāśayānāṃ bandhanasaṃjñitānāmapyapariṇāmini puruṣe
bhṛtyajayaparājayayoḥ svāminyupacārāt prakṛtigatānāṃ bandhādīnāṃ puruṣe
upacāra eva bhogāpavargayoḥ prakṛtigatayorapi vivekāgrahāt
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23768178 (0.054):
svāminyupacaryete evaṃ prakṛtigatayorapi bhogāpavargayorvivekāgrahātpuruṣe
puruṣasambandhaḥ susādhito bhavati / / evaṃ ca dharmajñānājñānavairāgyāvairāgyaiśvaryānaiśvaryaiḥ saptabhī rūpaiḥ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23884360 (0.012):
* dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryāṇāṃ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887517 (0.012):
dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryādibhiśca
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23768187 (0.023):
upacāraḥ / tatra dharmādharmājñānavairāgyāvairāgyaiśvaryānaiśvaryarūpaiḥ
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946058 (0.024):
dharmādharmajñānājñānavairāgyāvairāgyaiśvaryānaiśvaryākhyabhāvavāsitaṃ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887591 (0.032):
* balaṃ nāma dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryāṇi
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26195498 (0.041):
ayamarthaḥ dharmādharmavairāgyāvairāgyaiśvaryānaiśvaryajñānājñānānyaṣṭau
prakṛtirbhogāpavargarūpapuruṣārthaṃ pratyātmānaṃ badhnāti tattvajñānena
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5544780 (0.050):
atha..+..eṣām..pañcamam..rūpam..arthavattvam,..bhogāpavargārthatā..guṇa7P..evānvayinī,..guṇās..tanmātrabhūtabhautika7P..iti..sarvam..arthavat.
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2362073 (0.063):
rūpasparśādīnāṃ tu sthitirna parasparahetukā, api tu / bhogāpavargalakṣaṇapuruṣārthahetuketi bhāvaḥ /
vivekakhyātyā ekena rūpeṇa vimocayati itīdṛśasya
tattvajñānasyābhyāsādādaranairantaryadīrghakālasevitāt
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460992 (0.059):
saṃpadyate / tacca sādaranirantaradīrghakālābhyāsādupajāyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5852145 (0.064):
tattvajñānasaṃskāreṇādaranairantaryadīrghakālātattvajñānābhyāsajanmaneti /
sattvapuruṣānyatāsākṣātkāri kevalaṃ jñānamutpadyate tenānādirapi
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566016 (0.042):
sarvaprapañcarahitaṃ sarvadharmaniḥsvabhāvatāsākṣātkāri sphuṭataraṃ jñānam / utpadyate, tadā bodhisattvaḥ samyaktvanyayābhāvakrāntito
viparyayavāsanā pratibadhyate tataścādhyavasāyābhimānasaṅkalpālocanāni
antarāṇi bāhyāśca sarve vyāpārā ātmani pratiṣiddhā bhavanti ayameva mokṣa
iti siddhāntaḥ // 21 // / nanu puruṣaprakṛtyādīnāmalakṣyāṇāṃ lakṣyāṇāṃ ca
ghaṭapaṭādīnāmakhilaprameyāṇāṃ laukikaiḥ kathamanubhavo vidheyo 'ta āha /
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16143769 (0.063):
nāpi ghaṭapaṭādikāriṇāṃ cakravemādīnāṃ samāhāraḥ kvacidupayujyate /
trividhaṃ pramāṇam // Tats_22 // / asandigdhāviparītānadhigataviṣayā cittavṛttirbodhaśca pauruṣeyaḥ phalaṃ
pramā tasyāḥ karaṇaṃ pramāṇam / / tat trividhaṃ pratyakṣānumānaśabdabhedāt /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (vnyps12u.htm.txt) 28732847 (0.0):
tarkarūpamūhaṃ tu anumāne vakṣyāmaḥ // / trividhaṃ pramāṇam---pratyakṣānumānaśabdabhedāt /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064445 (0.032):
puruṣastu nobhayamityarthaḥ || / pratyakṣānumānaśabdarūpaṃ trividhaṃ pramāṇam |
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641973 (0.033):
tatra pratyakṣamindriyajanyamanadhigatayathārthajñānaṃ pratyakṣapramā | / tatkaraṇaṃ pratyakṣapramāṇam |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18308783 (0.042):
dvitīyamapi kevalaṃ pratyakṣānumānāgamajabhedāttrividhameveti / / anupramāṇamapi pratyakṣānumānāgamabhedāttrividhameveti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 460041 (0.048):
dvividhaṃ pramāṇaṃ karaṇaṃ phalaṃ ca / / (atra) tatra pramāṇaśabdena karaṇamabhidhāya pramitiśabdena
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6831122 (0.053):
pratyakṣa-anumity-upamiti-śabda-bhedāt / tat-karaṇam api caturvidhaṃ / pratyakṣa-anumāna-upamāna-śabda-bhedāt //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641943 (0.055):
uktānāṃ padārthānāṃ siddhyarthaṃ pramāṇānyāha mānādhīnatvānmeyasiddheḥ | / trividhaṃ pramāṇamiti | / pratyakṣānumānaśabdā iti |
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3407690 (0.060):
dvayorekatarasyavāpyasannikṛṣṭārthaparicchittiḥ pramā, tatsādhakatamaṃ / yattattrividhaṃ pramāṇaṃ | KapSs_1.87 |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 450733 (0.063):
tar(ka)syāhāryarūpatvāt / / na tatkaraṇamapi pramāṇam / / pramāphalatvābhāvāt /
etenādhikānyupamānādīni naiyāyikādyabhyupagatāni pramāṇāni
eṣvevāntarbhavantīti nātiriktānyupayujyante / / tatrārthasannikṛṣṭamindriyaṃ pratyakṣam /
vyāpyavyāpakabhāvapakṣadharmatājñānapūrvakamanumānam /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946262 (0.0):
vyāptipakṣadharmatājñānapūrvakamanumānam |
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12077703 (0.042):
[8. vyāptervyāpyavyāpakobhayadharmatvam |] / tasya pakṣadharmasya sato vyāptiḥ yo vyāpnoti yaśca vyāpyate
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17290224 (0.042):
[ § 8. vyāpter vyāpyavyāpakobhayadharmatvam |] / tasya pakṣadharmasya sato vyāptiḥ yo vyāpnoti yaś ca vyāpyate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139957 (0.043):
kathañcidapīti/ yaṃa bhāvaḥ vyāptijñānapakṣadharmatājñānayoḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23048239 (0.054):
tanniyamavarṇanaprayojanasya śūdrānadhikārasya ca varṇanapūrvakaṃ / arthajñānārthatvapakṣotsaṃhāraḥ) tasmādadhyayanasya svargādyarthatve
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139923 (0.057):
jñānadvayasyāpi vyāptijñānatvena pakṣadharmatājñānatvena ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139935 (0.060):
vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvarūpakāraṇatāvacchedakākrāntatvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139964 (0.060):
vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvābhyāṃ kāraṇatvasvīkāre 'āloko
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28216762 (0.060):
iti/ [177] jñānadvaye vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvāvacchinnadvaye/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439099 (0.060):
asmadādijñānavadityanumānaṃ tatpakṣadharmatāsiddhyarthamīśvarasiddhiṃ
āptavacanādvedādirūpācchabdamiti /
viśeṣata eṣāṃ lakṣaṇodāharaṇānyākarādavaseyānīti śivam // 22 //
ekasmiṃstriguṇātmatattvayutito jātā dvidhā sāpyato dvitvaṃ prāpya