View original HTML file with complete header information
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472745 (0.0):
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388942 (0.056):
na punaryujyamānatayeti bhāvaḥ / / 'punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca' iti cirantanaprasiddhiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473180 (0.063):
tenātra punaruktābhāsatvam / / nanu chekānuprāsalakṣaṇādanantaraṃ punaruktavadābhāsodāharaṇaṃ paṭhyate /
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472745 (0.0):
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388942 (0.056):
na punaryujyamānatayeti bhāvaḥ / / 'punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca' iti cirantanaprasiddhiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473180 (0.063):
tenātra punaruktābhāsatvam / / nanu chekānuprāsalakṣaṇādanantaraṃ punaruktavadābhāsodāharaṇaṃ paṭhyate /
anuprāsastridhā lāṭānuprāso rūpakaṃ catuḥ // UKss_1.1 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472753 (0.0):
punaruktavadābhāsaṃ chekānuprāsa eva ca / / anuprāsastridhā lāṭānuprāso rūpakaṃ catuḥ // UKss_1.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 914421 (0.047):
eṣa ca prāyeṇa lāṭajanapriyatvāllāṭānuprāsaḥ / / 'nuprāsaḥ pañcadhā tataḥ // VisSd_10.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473232 (0.056):
pāṭhakramādārthakramasya balīyastvāt / / chekānuprāsaḥ---- / chekānuprāsastu dvayordvayoḥ susadṛśoktikṛtau // UKss_1.3 //
upamā dīpakaṃ caiva prativastūpamā tathā / / ityeta evālaṅkārā vācāṃ kaiścidudāhṛtāḥ // UKss_1.2 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472759 (0.0):
anuprāsastridhā lāṭānuprāso rūpakaṃ catuḥ // UKss_1.1 // / upamā dīpakaṃ caiva prativastūpamā tathā /
punaruktābhāsamabhinnavastvivodbhāsi bhinnarūpapadam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472878 (0.0):
punaruktābhāsamabhinnavastvivodbhāsi bhinnarūpapadam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472904 (1.192):
yasmiṃstadabhinnavastvivodbhāsibhinnarūpapadam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3472930 (1.192):
tadgarbhaścāyaṃ bahuvrīhirabhinnavastvivodbhāsibhinnarūpapadamiti /
chekānuprāsastu dvayordvayoḥ susadṛśoktikṛtau // UKss_1.3 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473241 (0.0):
chekānuprāsaḥ---- / chekānuprāsastu dvayordvayoḥ susadṛśoktikṛtau // UKss_1.3 //
śaṣābhyāṃ rephasaṃyogaiṣṭavargeṇa ca yojitā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390480 (0.0):
yaduktam / 'śaṣābhyāṃ rephasaṃyogaiṣṭavargeṇa ca yojitā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473517 (0.0):
tatra paruṣā---- / śaṣābhyāṃ rephasaṃyogaiṣṭavargeṇa ca yojitā /
paraṣā nāma vṛttiḥ syāt hlahvahyādyaiśca saṃyutā // UKss_1.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473522 (0.0):
śaṣābhyāṃ rephasaṃyogaiṣṭavargeṇa ca yojitā / / paraṣā nāma vṛttiḥ syāt hlahvahyādyaiśca saṃyutā // UKss_1.4 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390486 (0.027):
paruṣā nāma vṛttiḥ syādhlahvahyādyaiśca saṃyutā' //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517500 (0.040):
ajñau dātṛpratīcchakau Mn_4.194d / ajyeṣṭhavṛttir yas tu syāt Mn_9.110c
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824779 (0.048):
vyavasthitā samyagrūpāpi vṛttir apoditā bhavati / tataś ca saṅgrāhyā na
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222187 (0.057):
pṛthivīvṛttī rūpādiḥ / ātmavṛttirjñnādiḥ / taduchabhayāvṛttitve sati
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510031 (0.058):
Manu9.110c/ a.jyeṣṭhavṛttir yas tu syāt) sa saṃpūjyas) tu bandhuvat ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18595227 (0.058):
ajyeṣṭhavṛttir yas tu syāt sa saṃpūjyas tu bandhuvat // Mn_9.110 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25924836 (0.064):
yathāsaṅkhyaṃ ṅīṣ pratyayo bhavati / / jānapadī bhavati, / vṛttiś cet / / jānapadī anyā /
sarūpasaṃyogayutāṃ mūrdhnivargāntyayogibhiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473599 (0.0):
ayaṃ ca śakārasya sārūpyeṇopanibandhātparuṣānuprāsaḥ / / apanāgarikā----- / sarūpasaṃyogayutāṃ mūrdhnivargāntyayogibhiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390495 (0.040):
'sarūpasaṃyogayutāṃ mūrdhavargatāntyayogibhiḥ / / sparśairyutāṃ ca manyante upanāgarikāṃ budhāḥ' //
sparśairyutāṃ ca manyante upanāgarikāṃ budhāḥ // UKss_1.5 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390499 (0.0):
'sarūpasaṃyogayutāṃ mūrdhavargatāntyayogibhiḥ / / sparśairyutāṃ ca manyante upanāgarikāṃ budhāḥ' //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473602 (0.0):
sarūpasaṃyogayutāṃ mūrdhnivargāntyayogibhiḥ / / sparśairyutāṃ ca manyante upanāgarikāṃ budhāḥ // UKss_1.5 //
śeṣairvaṇairyathāyogaṃ kathitāṃ komalākhyayā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473719 (0.0):
grāmyā----- / śeṣairvaṇairyathāyogaṃ kathitāṃ komalākhyayā /
grāmyaṃ vṛrtti praśaṃsanti kāvyeṣvādṛtabuddhayaḥ // UKss_1.6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473724 (0.0):
śeṣairvaṇairyathāyogaṃ kathitāṃ komalākhyayā / / grāmyaṃ vṛrtti praśaṃsanti kāvyeṣvādṛtabuddhayaḥ // UKss_1.6 //
sarūpavyañjananyāsaṃ tisṛṣvetāsu vṛttiṣu / / pṛthakpṛthaganuprāsamuśanti kavayaḥ sadā // UKss_1.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473472 (0.0):
yadvakṣyati----- / sarūpavyañjananyāsaṃ tisṛṣvetāsu vṛttiṣu /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473798 (0.0):
tāsu ca rasādyabhivyaktyānuguṇyena pṛthak pṛthaganuprāso nibadhyate / sarūpavyañjananyāsaṃ tisṛṣvetāsu vṛttiṣu /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708549 (0.021):
yadāha sarūpavyañjananyāsaṃ tisṛṣvetāsu vṛttiṣu /
svarūpārthāviśeṣe 'pi punaruktiḥ phalāntarāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473816 (0.0):
lāṭānuprāsaḥ---- / svarūpārthāviśeṣe 'pi punaruktiḥ phalāntarāt /
śabdānāṃ vā padānāṃ vā lāṭānuprāsa iṣyate // UKss_1.8 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473822 (0.0):
svarūpārthāviśeṣe 'pi punaruktiḥ phalāntarāt / / śabdānāṃ vā padānāṃ vā lāṭānuprāsa iṣyate // UKss_1.8 //
sa padadvitayasthityā dvayorekasya pūrvavat /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473829 (0.0):
śabdānāṃ vā padānāṃ vā lāṭānuprāsa iṣyate // UKss_1.8 // / sa padadvitayasthityā dvayorekasya pūrvavat /
tadanyasya svatantratvād dvayorvaikapadāśrayāt // UKss_1.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473838 (0.0):
sa padadvitayasthityā dvayorekasya pūrvavat / / tadanyasya svatantratvād dvayorvaikapadāśrayāt // UKss_1.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474347 (0.019):
taduktam---'ekasya pūrvavattadanyasya svatantratvāt'iti /
svatantrapadarūpeṇa dvayorvāpi prayogataḥ / / bhidyate 'nekadhā bhedaiḥ pādābhyāsakrameṇa ca // UKss_1.10 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473847 (0.0):
tadanyasya svatantratvād dvayorvaikapadāśrayāt // UKss_1.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473918 (0.0):
svatantrapadarūpema dvayorvāpi prayogataḥ / / bhidyate 'nekadhā bhedaiḥ pādābhyāsakrameṇa ca //"
śrutyā saṃbandhavirahādyatpadena padāntaram /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474442 (0.0):
tantrayośca samuditayorekaprakāratvāt // / rūpakam--- / śrutyā saṃbandhavirahādyatpadena padāntaram /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474519 (0.043):
tayā śrutyā anupapadyamānapadāntarasaṃbandhaṃ sat padāntaraṃ guṇavṛtti / yatrāpareṇa padena yujyate tatra rūpakatā /
guṇavṛtti pradhānena yujyate rūpakaṃ tu tat // UKss_1.11 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474449 (0.0):
śrutyā saṃbandhavirahādyatpadena padāntaram / / guṇavṛtti pradhānena yujyate rūpakaṃ tu tat // UKss_1.11 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474519 (0.051):
tayā śrutyā anupapadyamānapadāntarasaṃbandhaṃ sat padāntaraṃ guṇavṛtti / yatrāpareṇa padena yujyate tatra rūpakatā /
bandhastasya yataḥ śrutyā śrutyarthābhyāṃ ca tena tat / / samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca // UKss_1.12 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15225852 (0.0):
guṇānāṃ samatāṃ dṛṣṭvā % rūpakaṃ nāma tadviduḥ // Bh_2.21 // / samastavastuviṣayam $ ekadeśavivarti ca &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072137 (0.0):
guṇānāṃ samatāṃ dṛṣṭvā rūpakaṃ nāma tadviduḥ // Bh_2.21 // / samastavastuviṣayam ekadeśavivarti ca /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145301 (0.0):
varṇanīyasya vicchitteḥ kāraṇaṃ (dvividhaṃ smṛtaṃ) / / samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca // Vjiv_3.22 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145675 (0.0):
dvaividhyamasyopapādayati (samastavastuviṣayaṃ ekadeśavivarti ceti)
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319947 (0.0):
dvitīyaṃ samastavastuviṣayamekadeśavivarti ceti dvidhaiva /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474460 (0.0):
guṇavṛtti pradhānena yujyate rūpakaṃ tu tat // UKss_1.11 // / bandhastasya yataḥ śrutyā śrutyarthābhyāṃ ca tena tat /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113955 (0.0):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917091 (0.0):
aṅgino yadi sāṅgasya rūpaṇaṃ sāṅgameva tat // VisSd_10.30 // / samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620909 (0.0):
aṅgino yadi sāṅgasya rūpaṇaṃ sāṅgam eva tat // VisSd_10.30 // / samasta-vastu-viṣayam eka-deśa-vivarti ca /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475220 (0.016):
evametau rūpakasya samastavastuviṣayaikadeśavivartilakṣaṇau dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237078 (0.043):
samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca / / ************* COMMENTARY *************
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475034 (0.052):
taduktm---bandhastasya yataḥ śrutyā tena tatsamastavastuviṣayam"iti / / śrutirnirantarārthaniṣṭho 'bhidhāvyāpārastasyodāharaṇaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237669 (0.062):
sāṅgaṃca samastavastuviṣayatvaikadeśavivartitvābhyāṃ dvividham /
samastavastuviṣayaṃ mālārūpakamucyate /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474465 (0.0):
samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca // UKss_1.12 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475245 (0.015):
samuccayena asyante kṣipyante bahūni rūpakāṇi / / taduktaṃ ---- / 'samastavastuviṣayaṃ mālārūpakamucyate /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15225851 (0.040):
samastavastuviṣayam $ ekadeśavivarti ca &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072136 (0.040):
samastavastuviṣayam ekadeśavivarti ca /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145301 (0.040):
samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca // Vjiv_3.22 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145674 (0.040):
dvaividhyamasyopapādayati (samastavastuviṣayaṃ ekadeśavivarti ceti)
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319946 (0.040):
dvitīyaṃ samastavastuviṣayamekadeśavivarti ceti dvidhaiva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113955 (0.040):
sāvayavaṃ dvividham samastavastuviṣayam, ekadeśavivarti ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917090 (0.040):
samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620909 (0.040):
samasta-vastu-viṣayam eka-deśa-vivarti ca /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475220 (0.055):
evametau rūpakasya samastavastuviṣayaikadeśavivartilakṣaṇau dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237078 (0.058):
samastavastuviṣayamekadeśavivarti ca / / ************* COMMENTARY *************
yadvaikadeśavṛtti syātpararūpeṇa rūpaṇāt // UKss_1.13 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3474474 (0.0):
samastavastuviṣayaṃ mālārūpakamucyate / / yadvaikadeśavṛtti syātpararūpeṇa rūpaṇāt // UKss_1.13 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475325 (0.032):
taduktaṃ 'ekadeśavṛtti syātpararūpema rūpaṇāt'iti /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475410 (0.056):
tenātraikadeśavṛttitvam / / ekadeśavṛttītyatra hi ekadā andā īśaḥ prabhaviṣṇuryo
ādimadhyāntaviṣayāḥ prādhānyetarayoginaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144537 (0.0):
nānyatkiñcidityabhiyuktataraiḥ pratipāditameva / / ādimadhyāntaviṣayāḥ prādhānyetarayoginaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475491 (0.0):
dīpakam---- / ādimadhyāntaviṣayāḥ prādhānyetarayoginaḥ /
antargatopamādharmā yatra taddīpakaṃ viduḥ // UKss_1.14 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144541 (0.0):
ādimadhyāntaviṣayāḥ prādhānyetarayoginaḥ / / antargatopamādharmā yatra taddīpakaṃ viduḥ // VjivC_3.78 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475495 (0.0):
ādimadhyāntaviṣayāḥ prādhānyetarayoginaḥ / / antargatopamādharmā yatra taddīpakaṃ viduḥ // UKss_1.14 //
yaccetohārisādharmyamupamānopameyayoḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475873 (0.0):
upamā---- / yaccetohārisādharmyamupamānopameyayoḥ /
mitho vibhinnakālādiśabdayorupamā tu tat // UKss_1.15 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475881 (0.0):
yaccetohārisādharmyamupamānopameyayoḥ / / mitho vibhinnakālādiśabdayorupamā tu tat // UKss_1.15 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476131 (0.045):
ata uktaṃ mithovibhinnakālādiśabdayoriti /
yathevaśabdayogena sā śrutyānvayamarhati / / sadṛśādipadāśleṣādanyathetyuditā dvidhā // UKss_1.16 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475893 (0.0):
mitho vibhinnakālādiśabdayorupamā tu tat // UKss_1.15 // / yathevaśabdayogena sā śrutyānvayamarhati /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476295 (0.063):
'yathevaśabdayogena śrutyānvayamarhati' / yathevaśabdau cātropalakṣaṇam /
saṃkṣepābhihitāpyeṣā sāmyavācakavicuyataiḥ / / sāmyopameyatadvāciviyogācca nibadhyate // UKss_1.17 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475905 (0.0):
sadṛśādipadāśleṣādanyathetyuditā dvidhā // UKss_1.16 // / saṃkṣepābhihitāpyeṣā sāmyavācakavicuyataiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477361 (0.027):
saṃkṣepopamā bhavati / / taduktaṃ sāmyopameyatadvāciviyogācca"iti /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477221 (0.052):
taduktaṃ 'upamānopameyoktau sāmyatadvācivicyavāt'; /
upamānopameyoktau sāmyatadvācivicyavāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475914 (0.0):
sāmyopameyatadvāciviyogācca nibadhyate // UKss_1.17 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477224 (0.0):
taduktaṃ 'upamānopameyoktau sāmyatadvācivicyavāt'; /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477356 (0.059):
saṃkṣepopamā bhavati / / taduktaṃ sāmyopameyatadvāciviyogācca"iti /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478473 (0.063):
upameyasya ca kavibhiḥ sā prativastūpamā gaditā // UKss_1.22 // / yatropamānopameyayoḥ saṃnidhāne sāmyavācinaḥ padasyāsakṛdupādānaṃ kriyate
kvacitsamāse tadvāciviraheṇa kvacicca sā // UKss_1.18 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475919 (0.0):
upamānopameyoktau sāmyatadvācivicyavāt / / kvacitsamāse tadvāciviraheṇa kvacicca sā // UKss_1.18 //
tathopamānādācārakyacpratyayabaloktitaḥ / / kvacitsā karturācāre kyaṅā sā ca kvipā kvacit // UKss_1.19 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475931 (0.0):
kvacitsamāse tadvāciviraheṇa kvacicca sā // UKss_1.18 // / tathopamānādācārakyacpratyayabaloktitaḥ /
upamāne karmaṇi vā kartari vā yo ṇamulkaṣādagataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475938 (0.0):
kvacitsā karturācāre kyaṅā sā ca kvipā kvacit // UKss_1.19 // / upamāne karmaṇi vā kartari vā yo ṇamulkaṣādagataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477806 (0.003):
taduktaṃ 'upamāne karmaṇi vā kartari vā yo ṇamulkaṣādigatastadvācyā se'ti
tadvācyā sā vatinā ca karma sāmānyavacanena // UKss_1.20 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475945 (0.0):
upamāne karmaṇi vā kartari vā yo ṇamulkaṣādagataḥ / / tadvācyā sā vatinā ca karma sāmānyavacanena // UKss_1.20 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477806 (0.037):
taduktaṃ 'upamāne karmaṇi vā kartari vā yo ṇamulkaṣādigatastadvācyā se'ti
ṣaṣṭhīsaptamyantācca yo vatirnāmatastadabhidhaye /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475952 (0.0):
tadvācyā sā vatinā ca karma sāmānyavacanena // UKss_1.20 // / ṣaṣṭhīsaptamyantācca yo vatirnāmatastadabhidhaye /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476812 (0.050):
vācyeti pūrvopakrāntamatrānuṣajyate / / ṣaṣṭhyantātsaptamyantācca nāmato nāmnaḥ prātīpadikāditi saṃbandhaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231652 (0.057):
ityarthakaṃ ṣaṣṭhyantāt saptamyantād vā ivārthe vatirityarthaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476783 (0.061):
ṣaṣṭhīsaptamayantācca yo vatirnāmatastadabhidheye'iti /
kalpatprabhṛtibhiranyaiśca taddhitaiḥ sā nibadhyate kavibhiḥ // UKss_1.21
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475960 (0.0):
ṣaṣṭhīsaptamyantācca yo vatirnāmatastadabhidhaye / / kalpatprabhṛtibhiranyaiśca taddhitaiḥ sā nibadhyate kavibhiḥ // UKss_1.21
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477957 (0.051):
taduktaṃ 'kalpapprabhṛtibhiranyaiśca taddhitaiḥ sā nibadhyate kavibhiḥ'iti
upamānasaṃnidhāne sāmyavācyucyate budhairyatra /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478466 (0.0):
prativastūpamā--- / upamānasaṃnidhāne sāmyavācyucyate budhairyatra /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478474 (0.049):
upameyasya ca kavibhiḥ sā prativastūpamā gaditā // UKss_1.22 // / yatropamānopameyayoḥ saṃnidhāne sāmyavācinaḥ padasyāsakṛdupādānaṃ kriyate
upameyasya ca kavibhiḥ sā prativastūpamā gaditā // UKss_1.22 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478471 (0.0):
upamānasaṃnidhāne sāmyavācyucyate budhairyatra / / upameyasya ca kavibhiḥ sā prativastūpamā gaditā // UKss_1.22 //
prākaraṇiketaratvasthityaikaścopameyatāṃ labhate /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478520 (0.0):
prākaraṇiketaratvasthityaikaścopameyatāṃ labhate /
upamānatvaṃ cāpara ityupamāvāciśūnyatvam // UKss_1.23 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478527 (0.0):
prākaraṇiketaratvasthityaikaścopameyatāṃ labhate / / upamānatvaṃ cāpara ityupamāvāciśūnyatvam // UKss_1.23 //
ākṣepor'thāntaranyāso vyatireko vibhāvanā / / samāsātiśayoktī cetyalaṅkārānpare viduḥ // UKss_2.1 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226650 (0.0):
ākṣepo 'rthāntaranyāso $ vyatireko vibhāvanā & / samāsātiśayoktī ca % ṣaḍalaṃkṛtayo 'parāḥ // Bh_2.66 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072905 (0.0):
ākṣepo 'rthāntaranyāso vyatireko vibhāvanā / / samāsātiśayoktī ca ṣaḍalaṃkṛtayo 'parāḥ // Bh_2.66 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478746 (0.0):
atha dvitīyo vargaḥ / / ākṣepor'thāntaranyāso vyatireko vibhāvanā /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995276 (0.006):
ākṣepo 'rthāntaranyāso vyatireko vibhāvanā // 2.4 // / samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888846 (0.056):
ākṣepo 'rthāntanyāso vyatireko vibhāvanā // DKd_2.4 // / samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ &
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487494 (0.064):
kāvyadṛṣṭāntahetū cetyalaṅkārānpare viduḥ // UKss_6.1 // / atra itiśabdasya vakṣyamāṇaṃ yadananvayādilakṣaṇaṃ tadupakṣepārthatvena
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, Karikas (extracted from the commented version) (udkassku.htm.txt) 22382775 (0.064):
nimittādṛṣṭidṛṣṭibhyāṃ vyatireko dvidhī tu saḥ // UKss_2.6 // / yo vaidharmyeṇa dṛṣṭānto yathevādisamanvitaḥ /
pratiṣedha iveṣṭasya yo viśeṣābhidhitsayā / / ākṣepa iti taṃ santaḥ śaṃsanti kavayaḥ sadā // UKss_2.2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732851 (0.0):
yo vyavahāraḥ sa śaśini samāropita iti vyākhyāne naikaśeṣaprasaṅgaḥ / / ākṣepa iti / / pratiṣedha iveṣṭasya yo viśeṣābhidhitsayā /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226674 (0.0):
ekarūpatayā śeṣā % nirdekṣyante yathākramam // Bh_2.67 // / pratiṣedha iveṣṭasya $ yo viśeṣābhidhitsayā &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072929 (0.0):
ekarūpatayā śeṣā nirdekṣyante yathākramam // Bh_2.67 // / pratiṣedha iveṣṭasya yo viśeṣābhidhitsayā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478769 (0.0):
pratyekamabhisaṃbadhyate / / ākṣepaḥ / / pratiṣedha iveṣṭasya yo viśeṣābhidhitsayā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900296 (0.040):
śabdenārthena yatrārthaḥ kṛtvā svayamupārjanam /AP_344.015ab/ / pratiṣedha iveṣṭasya yo viśeṣo 'bhidhitsayā //AP_344.015cd/
vakṣyamāṇoktaviṣayaḥ sa ca dvividha iṣyate /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478866 (0.0):
tasya bhedadvitayopadarśanāyāha--- / vakṣyamāṇoktaviṣayaḥ sa ca dvividha iṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264104 (0.046):
kvacid vakṣyamāṇaviṣayaḥ kvaciduktaviṣaya iti dvividha ākṣepo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384216 (0.059):
atiprasiddhatvaṃ vā viśeṣaṃ vaktuṃ niṣedho niṣedha iva yaḥ sa / vakṣyamāṇaviṣaya uktaviṣayaśceti dvidhā ākṣepaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8732856 (0.064):
vakṣyamāṇoktaviṣayaḥ sa ākṣepo dvidhā mataḥ //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226659 (0.064):
vakṣyamāṇoktaviṣayas $ tatrākṣepo dvidhā mataḥ &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072914 (0.064):
vakṣyamāṇoktaviṣayas tatrākṣepo dvidhā mataḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384195 (0.064):
vakṣyamāṇoktaviṣayaḥ sa ākṣepo dvidhā mataḥ /
niṣedheneva tadbandho vidheyasya ca kīrtitaḥ // UKss_2.3 // / samarthakasya pūrvaṃ yadvaco 'nyasya ca pṛṣṭhataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479471 (0.0):
arthāntaranyāsaḥ / / samarthakasya pūrvaṃ yadvaco 'nyasya ca pṛṣṭhataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479538 (0.019):
taduktaṃ samarthakasya pūrvaṃ yadvaco 'nyasya ca pṛṣṭhataḥ" /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3478922 (0.021):
dvaividhyamuktaṃ tanna saṃgacchate ityāśaṅkyāha---- / niṣedheneva tadbandho vidheyasya ca kīrtitaḥ // UKss_2.3 //
viparyayeṇa vā yatsyāddhiśabdoktyānyathāpi vā // UKss_2.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479480 (0.0):
samarthakasya pūrvaṃ yadvaco 'nyasya ca pṛṣṭhataḥ / / viparyayeṇa vā yatsyāddhiśabdoktyānyathāpi vā // UKss_2.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479473 (1.192):
samarthakasya pūrvaṃ yadvaco 'nyasya ca pṛṣṭhataḥ / / viparyayeṇa vā yatsyāddhiśabdoktyānyathāpi vā // UKss_2.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479702 (0.012):
taduktaṃ 'viparyayeṇa vā yatsyāddhiśabdoktyānyathāpi vā'iti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9399638 (0.063):
yadyevaṃ tardhullekhāpahlatyorihaiva viparyayeṇa kiṃ na lakṣaṇaṃ
jñeyaḥ sor'thāntaranayāsaḥ prakṛtārthasamarthanāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479481 (0.0):
viparyayeṇa vā yatsyāddhiśabdoktyānyathāpi vā // UKss_2.4 // / jñeyaḥ sor'thāntaranayāsaḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479960 (0.0):
tena dṛṣṭānte 'pyarthāntaranyāsatāprasaṅga ityāśaṅkyāha---- / prakṛtārthasamarthanāt / / aprastutaparaśaṃsāyā dṛṣṭāntācca pṛthaksthitaḥ // UKss_2.5 //
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7731571 (0.048):
hetvantaranigrahasthānāpattirucyate / / 6. arthāntaram / prakṛtārthāpratisambaddhārthābhidhānamarthāntaram /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21210526 (0.052):
nāpyarthāntaram / asiddhivārakatvena prakṛtopayogāt /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152733 (0.057):
vākyārthāntaravinyāso mukhyatātparyasāmyataḥ / / jñeyaḥ sor'thāntaranyāsaḥ yaḥ samarpakatayāhitaḥ // Vjiv_3.54 //
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27652392 (0.058):
prāmāṇyasamarthanasya na tadarthateti dustaratā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409946 (0.060):
'pyekadeśavivartyupamāmukhenaivārthāntarapratīteḥ kiṃ / naitadbhavatītyāśaṅkyāha na cetyādi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952211 (0.063):
prayogottarakālaṃ sādhane prakṛtānupayuktānvitoktirūpārthāntarāpādikā
aprastutaparaśaṃsāyā dṛṣṭāntācca pṛthaksthitaḥ // UKss_2.5 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3479964 (0.0):
tena dṛṣṭānte 'pyarthāntaranyāsatāprasaṅga ityāśaṅkyāha---- / prakṛtārthasamarthanāt / / aprastutaparaśaṃsāyā dṛṣṭāntācca pṛthaksthitaḥ // UKss_2.5 //
viśeṣopādānaṃ yatsyādupamānopameyayoḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480156 (0.0):
vyatirekaḥ--- / viśeṣopādānaṃ yatsyādupamānopameyayoḥ /
nimittādṛṣṭidṛṣṭibhyāṃ vyatireko dvidhī tu saḥ // UKss_2.6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480160 (0.0):
viśeṣopādānaṃ yatsyādupamānopameyayoḥ / / nimittādṛṣṭidṛṣṭibhyāṃ vyatireko dvidhī tu saḥ // UKss_2.6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, Karikas (extracted from the commented version) (udkassku.htm.txt) 22382702 (0.064):
upamānatvaṃ cāpara ityupamāvāciśūnyatvam // UKss_1.23 // / ākṣepor'thāntaranyāso vyatireko vibhāvanā /
yo vaidharmyeṇa dṛṣṭānto yathevādisamanvitaḥ / / vyatireko 'tra so 'pīṣṭo viśeṣāpādanānvayāt // UKss_2.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480477 (0.0):
ivādyupāte tūpamānopameyabhāve yo vyatirekastamāha---- / yo vaidharmyeṇa dṛṣṭānto yathevādisamanvitaḥ /
śliṣṭoktiyogyaśabdasya pṛthakpṛthagudāhṛtau /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480667 (0.0):
pūrvopakrāntenaiva rūpeṇa catvāro bhedā bhavanti / / śliṣṭoktiyogyaśabdasya pṛthakpṛthagudāhṛtau /
viśeṣāpādanaṃ yatsyādyvatarekaḥ sa ca smṛtaḥ // UKss_2.8 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480672 (0.0):
śliṣṭoktiyogyaśabdasya pṛthakpṛthagudāhṛtau / / viśeṣāpādanaṃ yatsyādyvatarekaḥ sa ca smṛtaḥ // UKss_2.8 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18377574 (0.058):
yadi pūvarpūrvatarādyadṛṣṭasyāpyasti viśeṣāpādakatvaṃ tarhi tadapi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222821 (0.060):
tasya ratyādirūparasasya vibhāvāditrayāṇāṃ cetyarthaḥ / / sādhāramatvāpādanamiti / / sādhāraṇīkaraṇamityarthaḥ / / sāmānyenopasthāpakatvamiti yāvat /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2073639 (0.062):
yatkvacidviśiṣṭavidhiniṣedhāṅgīkaraṇaṃ tadagatikayaiva / / saviśeṣatvaṃ ca brahmaṇo vakṣyāmaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933870 (0.063):
tarhi nirdhūmaḥ syādityasya nirdhūmatvenāṅgīkartavya ityarthaḥ/ āpādanaṃ / hi aṅgīkartavyatayā jñāpanam/ na punaḥ sadbhāvapratipādanam/ yadi viṣaṃ
kriyāyāḥ pratiṣedhe yā tatphalasya vibhāvanā /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226833 (0.0):
ekāntaśubhraśyāme tu % puṇḍarīkāsitotpale // Bh_2.76 // / kriyāyāḥ pratiṣedhe yā $ tatphalasya vibhāvanā &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073074 (0.0):
ekāntaśubhraśyāme tu puṇḍarīkāsitotpale // Bh_2.76 // / kriyāyāḥ pratiṣedhe yā tatphalasya vibhāvanā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480799 (0.0):
vibhāvanā----- / kriyāyāḥ pratiṣedhe yā tatphalasya vibhāvanā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087061 (0.048):
kriyāyāḥ pratiṣedhe 'pi phalavyaktirvibhāvanā //107// / heturūpakriyāyāḥ, niṣedhe 'pi tatphalaprakāśanaṃ vibhāvanā /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075997 (0.055):
kriyāpratiṣedhe prasiddhatatphalavyaktirvibhāvanā // VKal_4,3.13 // / kriyāyāḥ pratiṣedhe tasyā eva kriyāyāḥ phalasya prasiddhasya
jñeyā vibhāvanaivāsau samādhau sulabhe sati // UKss_2.9 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226836 (0.0):
kriyāyāḥ pratiṣedhe yā $ tatphalasya vibhāvanā & / jñeyā vibhāvanaivāsau % samādhau sulabhe sati // Bh_2.77 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073077 (0.0):
kriyāyāḥ pratiṣedhe yā tatphalasya vibhāvanā / / jñeyā vibhāvanaivāsau samādhau sulabhe sati // Bh_2.77 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480803 (0.0):
kriyāyāḥ pratiṣedhe yā tatphalasya vibhāvanā / / jñeyā vibhāvanaivāsau samādhau sulabhe sati // UKss_2.9 //
prakṛtārthena vākyena tatsamānairviśeṣaṇaiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480973 (0.0):
samāsoktiḥ---- / prakṛtārthena vākyena tatsamānairviśeṣaṇaiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480986 (0.045):
yatra prastutārthaniṣṭhaṃ vākyaṃ tatsamānairviśeṣaṇaistenāprakṛtenārthena
aprastutārthakathanaṃ samāsoktirudāhṛtā // UKss_2.10 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480980 (0.0):
prakṛtārthena vākyena tatsamānairviśeṣaṇaiḥ / / aprastutārthakathanaṃ samāsoktirudāhṛtā // UKss_2.10 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227218 (0.054):
prastutakathanenāprastutavyañjanaṃ samāsoktiḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388710 (0.060):
atra samudre prastute viśeṣaṇasāmyādaprastutārthapratīteḥ kimasau / samāsoktiḥ kim abdheraprastutasya mukhena kasyāpi tatsamaguṇatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6253635 (0.063):
tad vyañjanaṃ ca samaiḥ prastutāprastutasamānaiḥ / kāryaliṅgaviśeṣaṇairityarthaḥ /
nimittato yattu vayo lokātikrāntagocaram /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481095 (0.0):
nimittato yattu vayo lokātikrāntagocaram /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226890 (0.058):
nimittato vaco yattu $ lokātikrāntagocaram & / manyante 'tiśayoktiṃ tām % alaṅkāratayā yathā // Bh_2.81 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073127 (0.058):
nimittato vaco yattu lokātikrāntagocaram / / manyante 'tiśayoktiṃ tām alaṅkāratayā yathā // Bh_2.81 //
manyante 'taśayoktiṃ tāmalaṃkāratayā budhāḥ // UKss_2.11 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481102 (0.0):
nimittato yattu vayo lokātikrāntagocaram / / manyante 'taśayoktiṃ tāmalaṃkāratayā budhāḥ // UKss_2.11 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15226890 (0.064):
nimittato vaco yattu $ lokātikrāntagocaram & / manyante 'tiśayoktiṃ tām % alaṅkāratayā yathā // Bh_2.81 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073127 (0.064):
nimittato vaco yattu lokātikrāntagocaram / / manyante 'tiśayoktiṃ tām alaṅkāratayā yathā // Bh_2.81 //
bhede 'nanyatvamanyatra nānātvaṃ yatra badhyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244996 (0.0):
bhede 'nanyatvamanyatra nānātvaṃ yatra badhyate //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481108 (0.0):
manyante 'taśayoktiṃ tāmalaṃkāratayā budhāḥ // UKss_2.11 // / bhede 'nanyatvamanyatra nānātvaṃ yatra badhyate /
tathā saṃbhāvyamānārthanibandhe 'tiśayoktigīḥ // UKss_2.12 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481115 (0.0):
bhede 'nanyatvamanyatra nānātvaṃ yatra badhyate / / tathā saṃbhāvyamānārthanibandhe 'tiśayoktigīḥ // UKss_2.12 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245001 (0.011):
bhede 'nanyatvamanyatra nānātvaṃ yatra badhyate // / tathā sambhāvyamānārthanibandhe 'tiśayoktigīḥ /
kāryakāraṇayoryatra paurvāparyaviparyayāt / / āśubhāvaṃ samālambya badhyate so 'pi pūrvavat // UKss_2.13 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481123 (0.0):
tathā saṃbhāvyamānārthanibandhe 'tiśayoktigīḥ // UKss_2.12 // / kāryakāraṇayoryatra paurvāparyaviparyayāt /
yathāsaṃkhyamathotprekṣāṃ svabhāvoktiṃ tathaiva ca / / apare trīnalaṅkārān girāmāhuralaṅkṛtau // UKss_3.1 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481549 (0.0):
yathāsaṃkhyamathotprekṣāṃ svabhāvoktiṃ tathaiva ca / / apare trīnalaṅkārān girāmāhuralaṅkṛtau // UKss_3.1 //
bhūyasāmupadiṣṭānāmarthānāmasadharmaṇām / / kramaśo yo 'nunirdeśo yathāsaṃkhyaṃ taducyate // UKss_3.2 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227006 (0.0):
saṃkhyānamiti medhāvin- % otprekṣābhihitā kvacit // Bh_2.88 // / bhūyasāmupadiṣṭānām $ arthānāmasadharmaṇām &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073241 (0.0):
saṃkhyānamiti medhāvin- otprekṣābhihitā kvacit // Bh_2.88 // / bhūyasāmupadiṣṭānām arthānāmasadharmaṇām /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481558 (0.0):
apare trīnalaṅkārān girāmāhuralaṅkṛtau // UKss_3.1 // / yathāsaṃkhyam---- / bhūyasāmupadiṣṭānāmarthānāmasadharmaṇām /
sāmyarūpāvivakṣāyāṃ vācyevādyātmabhiḥ padaiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481827 (0.0):
vakrabhaṇitisadbhāvādyathāsaṃkhyamalaṅkāraḥ // / utprekṣā--- / sāmyarūpāvivakṣāyāṃ vācyevādyātmabhiḥ padaiḥ /
atadguṇakriyāyogādutprekṣātiśayānvitā // UKss_3.3 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481833 (0.0):
sāmyarūpāvivakṣāyāṃ vācyevādyātmabhiḥ padaiḥ / / atadguṇakriyāyogādutprekṣātiśayānvitā // UKss_3.3 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227033 (5.960):
avivakṣitasāmānyā $ kiṃciccopamayā saha & / atadguṇakriyāyogād % utprekṣātiśayānvitā // Bh_2.91 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073268 (5.960):
avivakṣitasāmānyā kiṃciccopamayā saha / / atadguṇakriyāyogād utprekṣātiśayānvitā // Bh_2.91 //
lokātikrāntaviṣayā bhāvābhāvābhimānataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482053 (0.0):
upavarṇyamānatvāt / / lokātikrāntaviṣayā bhāvābhāvābhimānataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482060 (0.061):
yeyaṃ lokātikrāntaviṣayā saṃbhāvanā utprekṣā sā bhāvasyābhāvasya / cābhimānāt dvaividhyaṃ bhajata ityarthaḥ /
saṃbhāvaneyamutprekṣā vācyevādibhirucyate // UKss_3.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482052 (0.036):
lokātikrāntaviṣayā bhāvābhāvābhimānataḥ / / saṃbhāvaneyamutprekṣā
kriyāyāṃ saṃpravṛttasya hevākānāṃ nibandhanam / / kasyacinmṛgaḍimbhādeḥ svabhāvoktirudāhṛtā // UKss_3.5 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482392 (0.0):
evamatadguṇayogādabhāvābhimānena yā utprekṣā tasyāmudāhāryam / / svabhāvoktiḥ---- / kriyāyāṃ saṃpravṛttasya hevākānāṃ nibandhanam /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25335033 (0.062):
na cānvayajñānameva vyatirekabuddhau nibandhanam, asādhāraṇeṣu / tadasambhavāt / / na hi mahānasaparidṛṣṭayoragnidhūmasvalakṣaṇayostatraiva
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11689066 (0.062):
bhavatīti jñāyate. na cānvayajñānam eva vyatirekabuddhau nibandhanam, / asādhāraṇeṣu tadasambhavāt. na hi mahānasaparidṛṣṭayor
preyorasavadūrjasava paryāyoktaṃ samāhitam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482485 (0.0):
atha caturtho vargaḥ / / preyorasavadūrjasava paryāyoktaṃ samāhitam /
dvidhodāttaṃ tathā śliṣṭamalaṅkārānpare viduḥ // UKss_4.1 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482490 (0.0):
preyorasavadūrjasava paryāyoktaṃ samāhitam / / dvidhodāttaṃ tathā śliṣṭamalaṅkārānpare viduḥ // UKss_4.1 //
ratyādikānāṃ bhāvānāmanubhāvādisūcanaiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225779 (5.960):
yathoktamudbhaṭena ratyādikānāṃ bhāvānāmanubhāvādisūcanaiḥ /"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482547 (5.960):
preyasvat tāvat---- / ratyādikānāṃ bhāvānāmanubhāvādisūcanaiḥ /
yatkāvyaṃ badhyate sadbhistatpreyasvadudāhṛtam // UKss_4.2 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482556 (0.0):
ratyādikānāṃ bhāvānāmanubhāvādisūcanaiḥ / / yatkāvyaṃ badhyate sadbhistatpreyasvadudāhṛtam // UKss_4.2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14225785 (1.192):
yathoktamudbhaṭena ratyādikānāṃ bhāvānāmanubhāvādisūcanaiḥ / / yatkāvyaṃ badhyate sadbhiḥ tatpreyasvadudāhṛta"miti //"
rasavaddarśitaspaṣṭaśṛṅgārādirasādayam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482964 (0.0):
anyeṣvapi bhāveṣvevamudāhāryam / / rasavat--- / rasavaddarśitaspaṣṭaśṛṅgārādirasādayam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140446 (0.031):
rasavadalaṅkāralakṣaṇodāharaṇamārge manāgapi vibhāvyate / / rasavaddarśitaspaṣṭaśṛṅgārādi // VjivC_3.35 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227231 (0.038):
rasavaddarśitaspaṣṭa- $ śṛṅgārādirasaṃ yathā &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073456 (0.038):
rasavaddarśitaspaṣṭa- śṛṅgārādirasaṃ yathā /
svaśabdasthāyisaṃcārivibhāvābhinayāspadam // UKss_4.3 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140696 (0.0):
yadapi kaiścit / svaśabdasthāyisaṃcārivibhāvābhinayāspadam // VjivC_3.37 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482973 (0.0):
rasavaddarśitaspaṣṭaśṛṅgārādirasādayam / / svaśabdasthāyisaṃcārivibhāvābhinayāspadam // UKss_4.3 //
śṛṅgārahāsyakaraṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482979 (0.0):
svaśabdasthāyisaṃcārivibhāvābhinayāspadam // UKss_4.3 // / śṛṅgārahāsyakaraṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363973 (0.026):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr K_29 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542006 (0.026):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr-K_29 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613729 (0.026):
tasmād bhāvā amī proktāḥ sthāyi-sañcāri-sāttvikāḥ // VisSd_3.181 // / śṛṅgāra-hāsya-karuṇa-raudra-vīra-bhayānakāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726070 (0.028):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069880 (0.028):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667013 (0.033):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892863 (0.034):
śāntastu vīraśṛṅgāraraudrahāsyabhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614797 (0.034):
śāntas tu vīra-śṛṅgāra-raudra-hāsya-bhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961646 (0.034):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // BhN_6.15 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875338 (0.034):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāś ca nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103705 (0.034):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897495 (0.035):
vīrāccādbhutaniṣpattiḥ syādvībhatsādbhayānakaḥ /AP_338.008ab/ / śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881112 (0.035):
śṛṅgāra-hāsya-karuṇā $ raudra-vīra-bhayānakāḥ &
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149456 (0.036):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554412 (0.037):
śṛṅgāravīrabībhatsaraudrahāsyabhayānakaiḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044071 (0.045):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ / (1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905752 (0.046):
śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293867 (0.046):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890516 (0.048):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatso 'dbhuta ityaṣṭau rasāḥ śāntastathā mataḥ // VisSd_3.182 //
bībhatsādbhutaśāntāśca nava nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // UKss_4.4 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875342 (0.0):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāś ca nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482987 (0.0):
śṛṅgārahāsyakaraṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāśca nava nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // UKss_4.4 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103706 (0.0):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāśca rasāḥ pūrvairudāhṛtāḥ //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881117 (0.006):
śṛṅgāra-hāsya-karuṇā $ raudra-vīra-bhayānakāḥ & / bībhatsādbhuta-śāntāś ca % nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149457 (0.011):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897496 (0.022):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/ / vībhatsādbhutaśāntākhyāḥ svabhāvāccaturo rasāḥ /AP_338.009ab/
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961649 (0.022):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // BhN_6.15 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726073 (0.033):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363976 (0.033):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr K_29 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069883 (0.033):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542009 (0.033):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr-K_29 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044070 (0.050):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ / (1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
anaucityapravṛttānāṃ kāmakrodhādikāraṇāt /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142462 (0.0):
lakṣaṇamudāharaṇaṃ ca darśitaṃ yathā / anaucityapravṛttānāṃ kāmakrodhādikāraṇāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483351 (0.0):
rasabhāvasvarūpaṃ cātra na vivecitamaprakṛtatvādbahuvaktavyatvācca // / ūrjasvi----- / anaucityapravṛttānāṃ kāmakrodhādikāraṇāt /
bhāvānāṃ ca rasānāṃ ca bandha ūrjasvi kathyate // UKss_4.5 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142465 (0.0):
anaucityapravṛttānāṃ kāmakrodhādikāraṇāt / / bhāvānāṃ ca rasānāṃ ca bandha ūrjasvi kathyate // VjivC_3.49 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483355 (0.0):
anaucityapravṛttānāṃ kāmakrodhādikāraṇāt / / bhāvānāṃ ca rasānāṃ ca bandha ūrjasvi kathyate // UKss_4.5 //
paryāyoktaṃ yadanyena prakāreṇābhidhīyate /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227256 (0.0):
dviḥ sandadhāti kiṃ karṇaḥ % śalyetyahirapākṛtaḥ // Bh_3.7 // / paryāyoktaṃ yadanyena $ prakāreṇābhidhīyate &
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483519 (0.0):
paryāyoktam---- / paryāyoktaṃ yadanyena prakāreṇābhidhīyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734756 (0.028):
prādhānyamabhyupeyamiti bhāvaḥ / / 'paryāyoktaṃ yadanyena prakāreṇābhidhīyata' ityetāvanmātraṃ bhāmahoktaṃ
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073481 (0.042):
dviḥ sandadhāti kiṃ karṇaḥ śalyetyahirapākṛtaḥ // Bh_3.7 // / paryāyoktaṃ yadanyena prakāreṇābhidhīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900331 (0.060):
paryāyoktaṃ yadanyena prakārenābhidhīyate /AP_344.018cd/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734480 (0.060):
paryāyoktaṃ yadanyena prakāremābhidhīyate / / vācyavācakavṛttibhyāṃ śūnyenāvagamātmanā //
vācyavācakavṛttibhyāṃ śūnyenāvagamātmanā // UKss_4.6 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734485 (0.0):
paryāyoktaṃ yadanyena prakāremābhidhīyate / / vācyavācakavṛttibhyāṃ śūnyenāvagamātmanā //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483524 (0.0):
paryāyoktaṃ yadanyena prakāreṇābhidhīyate / / vācyavācakavṛttibhyāṃ śūnyenāvagamātmanā // UKss_4.6 //
rasabhāvatadābhāsavṛtteḥ praśamabandhanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483650 (0.0):
samāhitam----- / rasabhāvatadābhāsavṛtteḥ praśamabandhanam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743879 (0.035):
tadbhedaśabdena ca rasabhāvatadābhāsatatpraśamabhedāstadavāntarabhedāśca,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224892 (0.035):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇaṃ mukhyamarthamanuvartamānā yatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231406 (0.035):
ye ca svagatāstasyāṅgino 'rthasya rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443712 (0.036):
niravadhayo ye ca svagatās tasyāṅgino 'rthasya / rasa-bhāva-tad-ābhāsa-tat-praśama-lakṣaṇā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442893 (0.042):
rasādi-paratā yatra sa dhvaner viṣayo mataḥ // DhvK_2.4 // / rasa-bhāvatad-ābhāsa-tat-praśama-lakṣaṇaṃ mukhyam artham anuvartamānā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458404 (0.050):
bahu-vistāro 'yaṃ rasa-bhāva-tad-ābhāsa-tat-praśama-lakṣaṇo mārgo
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143341 (0.059):
tathāhi tasyedaṃ lakṣaṇam / rasabhāvatadābhāsapraśamo 'viditakramaḥ (?) anyānubhāvaniśśūnyarūpo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724656 (0.063):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamāḥ punarna kadācidabhidhiyante, atha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648518 (0.063):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
anyānubhāvaniḥśūnyarūpaṃ yattatsamāhitam // UKss_4.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483655 (0.0):
rasabhāvatadābhāsavṛtteḥ praśamabandhanam / / anyānubhāvaniḥśūnyarūpaṃ yattatsamāhitam // UKss_4.7 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143350 (0.046):
rasabhāvatadābhāsapraśamo 'viditakramaḥ (?) anyānubhāvaniśśūnyarūpo / yastatsamāhitam // VjivC_3.58 //
udāttamṛddhimadvastu caritaṃ ca mahātmanām / / upalakṣaṇatāṃ prāptaṃ netivṛttatvamāgatam // UKss_4.8 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143064 (0.0):
punaralaṅkārabhāvaḥ / / tathā caitasya lakṣaṇam / ..........caritaṃ ca mahātmanām / / upalakṣaṇatāṃ prāptaṃ netivṛttatvamāgatam" // VjivC_3.55bcd //"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3483834 (0.0):
udāttam--- / udāttamṛddhimadvastu caritaṃ ca mahātmanām /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484055 (5.960):
taduktam---upalakṣaṇatāṃ prāptaṃ netivṛttatvamāgatamiti /
ekaprayatnoccāryāṇāṃ tacchāyāṃ caiva bibhratām /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484104 (0.0):
ekaprayatnoccāryāṇāṃ tacchāyāṃ caiva bibhratām /
svaritādiguṇairbhinnairbandhaḥ śliṣṭamihocyate // UKss_4.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484113 (0.0):
ekaprayatnoccāryāṇāṃ tacchāyāṃ caiva bibhratām / / svaritādiguṇairbhinnairbandhaḥ śliṣṭamihocyate // UKss_4.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484252 (0.0):
taduktam---tacchāyāṃ caiva bibhratām / / svaritādiguṇairbhinnairbandhaḥ śliṣṭamiti /
alaṅkārāntaragatāṃ pratibhāṃ janayatpadaiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484120 (0.0):
svaritādiguṇairbhinnairbandhaḥ śliṣṭamihocyate // UKss_4.9 // / alaṅkārāntaragatāṃ pratibhāṃ janayatpadaiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484286 (1.192):
viṣayāntare sāvakāśatvāt / / taduktam---- / alaṅkārāntaragatāṃ pratibhāṃ janayatpadaiḥ /
dvividhairarthaśabdoktiviśiṣṭaṃ tatpratīyatām // UKss_4.10 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484126 (0.0):
alaṅkārāntaragatāṃ pratibhāṃ janayatpadaiḥ / / dvividhairarthaśabdoktiviśiṣṭaṃ tatpratīyatām // UKss_4.10 //
apahnutiṃ viśeṣoktiṃ virodhaṃ tulyayogitām / / aprastutapraśaṃsā ca vyājastutividarśane // UKss_5.1 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484888 (0.0):
atha pañcamo vargaḥ / / apahnutiṃ viśeṣoktiṃ virodhaṃ tulyayogitām /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613002 (0.056):
paryāyoktamaprastutapraśaṃsā samāsokti rākṣepaḥ vyājastutirupameyopamā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633320 (0.056):
vyājena vyājarūpā vā stutirvyājastutidvayam / / aprastutapraśaṃsātaḥ stutinindātmikā bhidā //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227143 (0.060):
% virodhaṃ] \edM; viśeṣaṃ \edB / aprastutapraśaṃsāṃ ca % vyājastutinidarśane // Bh_3.2 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073370 (0.060):
% virodhaṃ] /edM; viśeṣaṃ /edB / aprastutapraśaṃsāṃ ca vyājastutinidarśane // Bh_3.2 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995295 (0.060):
udāttāpahnutiśleṣa- viśeṣās tulyayogitā / / virodhāprastutastotre vyājastutinidarśane // 2.6 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888868 (0.060):
udāttāpahnutiśleṣaviśeṣās tulyayogitā & / virodhāprastutastotre vyājastutinidarśane // DKd_2.6 //
upameyopamāṃ caiva sahoktiṃ saṃkaraṃ tathā / / parivṛttiṃ ca jagaduralaṅkārānpare girām // UKss_5.2 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484898 (0.0):
aprastutapraśaṃsā ca vyājastutividarśane // UKss_5.1 // / upameyopamāṃ caiva sahoktiṃ saṃkaraṃ tathā /
apahnutirabhīṣṭā ca kiñcidantargatopamā / / bhūtārthāpahnavenāsyā nibandhaḥ kriyate budhaiḥ // UKss_5.3 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484909 (0.0):
parivṛttiṃ ca jagaduralaṅkārānpare girām // UKss_5.2 // / apahnutiḥ----- / apahnutirabhīṣṭā ca kiñcidantargatopamā /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227480 (0.011):
%% [---a combination of śliṣṭa and hetunirdeśa] / apahnutirabhīṣṭā ca $ kiṃcidantargatopamā &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073693 (0.011):
%% [---a combination of śliṣṭa and hetunirdeśa] / apahnutirabhīṣṭā ca kiṃcidantargatopamā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734127 (0.062):
'apahnutirabhīṣṭasya kiñcidantargatopamā' iti / / tatrāpahnutyaiva śobhā /
yatsāmagrye 'pi śaktīnāṃ phalānutpattibandhanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484992 (0.0):
viśeṣoktiḥ----- / yatsāmagrye 'pi śaktīnāṃ phalānutpattibandhanam /
viśeṣasyābhidhitsātastadvaśeṣoktirucyate // UKss_5.4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3484996 (0.0):
yatsāmagrye 'pi śaktīnāṃ phalānutpattibandhanam / / viśeṣasyābhidhitsātastadvaśeṣoktirucyate // UKss_5.4 //
darśitena nimittena nimittādarśanena ca / / tasyā bandho dvidhā lakṣye dṛśyate lalitātmakaḥ // UKss_5.5 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485042 (0.0):
svakaṇṭhena nimittamupādīyate, kvacittvarthasāmarthyādavagamyate tadāha--- / darśitena nimittena nimittādarśanena ca / / tasyā bandho dvidhā lakṣye dṛśyate lalitātmakaḥ // UKss_5.5 //
guṇasya vā kriyāyā vā viruddhānyakriyāvacaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485172 (0.0):
virodhaḥ----- / guṇasya vā kriyāyā vā viruddhānyakriyāvacaḥ /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227535 (0.041):
%% Contrast with vibhāvanā of 2:77. / guṇasya vā kriyāyā vā $ viruddhānyakriyābhidhā &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073745 (0.041):
%% Contrast with vibhāvanā of 2:77. / guṇasya vā kriyāyā vā viruddhānyakriyābhidhā /
yadviśeṣābhidhānāya virodhaṃ taṃ pracakṣate // UKss_5.6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485178 (0.0):
guṇasya vā kriyāyā vā viruddhānyakriyāvacaḥ / / yadviśeṣābhidhānāya virodhaṃ taṃ pracakṣate // UKss_5.6 //
upamānopameyoktiśūnyairaprastutairvacaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485332 (0.0):
tulyayogitā----- / upamānopameyoktiśūnyairaprastutairvacaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485355 (0.063):
prastāvabhāgbhiḥ prastutaiḥ sāmyābhidhāyi vaca iti saṃbandhaḥ /
sāmyābhidhāyi prastāvabhāgbhirvā tulyayogitā // UKss_5.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485336 (0.0):
upamānopameyoktiśūnyairaprastutairvacaḥ / / sāmyābhidhāyi prastāvabhāgbhirvā tulyayogitā // UKss_5.7 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485356 (0.0):
prākaraṇikāprākaraṇikobhayārthaniṣṭhatvābhāvāttatropamānopameyoktiśūnyatvaṃ / prastāvabhāgbhiḥ prastutaiḥ sāmyābhidhāyi vaca iti saṃbandhaḥ /
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900308 (0.0):
tamākṣepaṃ vruvantyatra stutaṃ stotramidaṃ punaḥ /AP_344.016ab/ / adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ //AP_344.016cd/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736207 (0.0):
kṣīrajalavat / / adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227593 (0.0):
%% Cited in the Dhvanyāloka / adhikārādapetasya $ vastuno 'nyasya yā stutiḥ &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073803 (0.0):
%% Cited in the Dhvanyāloka / adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485453 (0.0):
aprastutapraśaṃsā---- / adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ /
aprastutapraśaṃseyaṃ prastutārthanubandhinī // UKss_5.8 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485457 (0.0):
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ / / aprastutapraśaṃseyaṃ prastutārthanubandhinī // UKss_5.8 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997470 (0.025):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate / / [aprastutapraśaṃsā] / aprastutapraśaṃsā syād aprakānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736207 (0.028):
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ / / aprastutapraśaṃsā sā trividhā parikīrttitā //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227593 (0.028):
adhikārādapetasya $ vastuno 'nyasya yā stutiḥ & / aprastutapraśaṃseti % sā caivaṃ kathyate yathā // Bh_3.29 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073803 (0.028):
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ / / aprastutapraśaṃseti sā caivaṃ kathyate yathā // Bh_3.29 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613002 (0.037):
paryāyoktamaprastutapraśaṃsā samāsokti rākṣepaḥ vyājastutirupameyopamā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632604 (0.041):
kāryasyāprastutatve tu aprastutapraśaṃseti vibhāgasyānā kūlatvāt
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893132 (0.046):
aprastutapraśaṃsā syād aprakrānteṣu yā stutiḥ // DKd_2.340 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712531 (0.046):
aprastutapraśaṃsā syādastotvyasya yā stutiḥ // Ckc_8.43 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542977 (0.047):
svasvahetvanvayasyoktiḥ kriyayaiva ca sāparā / / aprastutapraśaṃsā yā sā saiva prastutāśrayā // MKpr-K_98 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601605 (0.047):
ityetatpradarśanārthamayamaprastutor'tha iti / / atra hi aprastutapraśaṃsānāmālaṅkāraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085926 (0.048):
aprastutapraśaṃsā yā sā saiva prastutāśrayā //98// / aprākaraṇikasyābhidhānena prākaraṇikasyākṣepo 'prastutapraśaṃsā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7324142 (0.048):
gumyatvaṃ tu prastutaniṣṭhamaprastutapraśaṃsāviṣayaḥ aprastutaniṇṭhaṃ tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621272 (0.050):
aprastuta-praśaṃsā syād uktā vyāja-stutiḥ punaḥ // VisSd_10.59 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257746 (0.051):
(lo, a) iha cāprastupraśaṃsāyāmaprastutavarṇanāmukhena / prastutapratītiryuktā tathāca
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632763 (0.052):
sarvatraiva prastutasya gamyatve aprastutābhidhānādaprastutapraśaṃsaiva / / aprastutapraśaṃsā tu prastutāvagamo 'nyataḥ /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075450 (0.053):
aorastutasyārthasya praśaṃsanamaprastutapraśaṃsā //4//
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633164 (0.054):
aprastutapraśaṃsāto vācyasya prastutebhidā // / vyājastuteḥsaṅgatimāha gamyatveti /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385897 (0.056):
ity aneka-prakāro 'yam $ alaṃkāraḥ pratīyate & / [aprastutapraśaṃsā] / a-pra-stuta-praśaṃsā syād % a-pra-kānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632519 (0.056):
kāryasyā prastutatve tvaprastutapraśaṃsāyā iti vibhāgaḥ /
śabdaśaktisvabhāvena yatra nindeva gamyate / / vastutastu stutiśceṣṭā vyājastutirasau matā // UKss_5.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485540 (0.0):
vyājastutiḥ---- / śabdaśaktisvabhāvena yatra nindeva gamyate /
abhavanvastusaṃbandho bhavanvā yatra kalpayet / / upamānopameyatvaṃ kathyate sā vidarśanā // UKss_5.10 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485661 (0.0):
vidarśanā---- / abhavanvastusaṃbandho bhavanvā yatra kalpayet /
anekālaṅkriyollekhe samaṃ tadvṛttyasaṃbhave /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485906 (0.0):
tatra saṃdehasaṃkarastāvat--- / anekālaṅkriyollekhe samaṃ tadvṛttyasaṃbhave /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735517 (0.061):
saṅkarālaṅgāre 'pīti / / viruddhālaṅkriyollekhe samaṃ tadvṛtyasambhave /
ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāve ca saṃkaraḥ // UKss_5.11 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485911 (0.0):
anekālaṅkriyollekhe samaṃ tadvṛttyasaṃbhave / / ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāve ca saṃkaraḥ // UKss_5.11 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23543522 (0.011):
aviśrāntijuṣāmātmanyaṅgāṅgitvaṃ tu saṃkaraḥ / / ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāvādaniścayaḥ // MKpr-K_140 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735525 (0.022):
viruddhālaṅkriyollekhe samaṃ tadvṛtyasambhave / / ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāve ca saṅkaraḥ //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486109 (0.030):
saṃbhavātsaṃdehasaṃkaratvaṃ prasajjatītyāśaṅkyoktam---ekasya ca grahe / nyāyadoṣābhāve ceti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090792 (0.051):
ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāvādaniśvayaḥ //140//
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388638 (0.054):
atra yamakāmanulomapratilomaśca citrabhedaḥ pādadvayagate parasparāpekṣe / / ekasya ca grahe nyāyadoṣābhāvādaniścayaḥ // MKpr K_140 //
śabdārthavartyalaṅkārā vākya ekatra bhāsinaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486283 (0.0):
śabdārthavartyalaṅkārastu----- / śabdārthavartyalaṅkārā vākya ekatra bhāsinaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735755 (0.035):
śabdārthavarttyalaṅkārā vākya ekatra varttinaḥ /
saṃkaro vā ekavākyāṃśapraveśādvābhidhīyate // UKss_5.12 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486396 (0.0):
ekaśabdābhidhānasaṃkarastu / / ekavākyāṃśapraveśādvābhidhīyate // UKss_5.12 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735763 (0.046):
saṅgaraścaikavākyāṃśapraveśādvābhidhīyate //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486285 (0.051):
śabdārthavartyalaṅkārā vākya ekatra bhāsinaḥ / / saṃkaro vā / yatraikasminvākye śabdavartinor'thavartinaścālaṅkārāḥ saṃsargamupayānti sa
parasparopakāreṇa yatrālaṅkṛtayaḥ sthitāḥ / / svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pi saṃkaraḥ // UKss_5.13 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735818 (0.0):
yathoktam parasparopakāreṇa yatrālaṅkṛtayaḥ sthitāḥ / / svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pi saṅkaraḥ //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3481774 (0.0):
yadvakṣyati parasparopakāreṇa yatrālaṅkṛtayaḥ sthitāḥ / / svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pa saṅkaraḥ" //"
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486505 (0.0):
anugrāhyānugrāhakasaṃkarastu---- / parasparopakāreṇa yatrālaṅkṛtayaḥ sthitāḥ / / svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pi saṃkaraḥ // UKss_5.13 //
anyonyameva yatra syādupamānopameyatā / / upameyopamāmāhustāṃ pakṣāntarahānigām // UKss_5.14 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486752 (0.0):
saṃkarabhedāḥ / / upameyopamā--- / anyonyameva yatra syādupamānopameyatā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.034):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486515 (0.035):
svātantryeṇātmalābhaṃ no labhante so 'pi saṃkaraḥ // UKss_5.13 // / yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvastatropameyopamā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486763 (0.035):
upameyopamāmāhustāṃ pakṣāntarahānigām // UKss_5.14 // / yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvas tatropameyopamā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916810 (0.039):
paryāyeṇa dvayoretadupameyopamā matā / / etadupamānopameyatvam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424310 (0.044):
upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakaviu.htm.txt) 12467439 (0.045):
upamānopameyatā Bh_3.45b / upamānopameyatvaṃ Bh_3.37a
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112509 (0.046):
ekadā sāmyamityanena upameyopamāvyāvṛttiḥ / / upameyopamāyāmupamānopameyayoranekadā sāmyapratipādanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3476559 (0.051):
umamānasyopamānatvāvagatirityārtho 'tropamānopameyabhāvaḥ / / atra ca upameyavartikiñjalkālīnaṣaṭpadatvābhidhānasāmarthyādaparamapi
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227725 (0.051):
upamānopameyatvaṃ $ yatra paryāyato bhavet & / upameyopamāṃ nāma % bruvate tāṃ yathoditam // Bh_3.37 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073930 (0.051):
upamānopameyatvaṃ yatra paryāyato bhavet / / upameyopamāṃ nāma bruvate tāṃ yathoditam // Bh_3.37 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393282 (0.053):
pratibhaṭabhūtavastvantarābhāvaprayojanatvena cāsyāḥ pṛthagalaṅkāratvamiti / cet, na / / atropameyasyopamānopamānaguṇaviśiṣṭatayaiva pratīteḥ phalabhedābhāvāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486570 (0.054):
ataśca etatpakṣadvitayavyatiriktasya pakṣāntarasyātra hānervivakṣitatvāt / parasparamupamānopameyabhāvo na duṣyatīti tasya pakṣāntarahānau
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486818 (0.054):
ataśca etat pakṣadvitayavyatiriktasya pakṣāntarasyātra hānervivakṣitatvāt / parasparamupamānopameyabhāvo na duṣyatīti /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakaviu.htm.txt) 12467470 (0.057):
upameyopamāmapi Bh_3.3b / upameyopamāṃ nāma Bh_3.37c
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3480163 (0.060):
nimittādṛṣṭidṛṣṭibhyāṃ vyatireko dvidhī tu saḥ // UKss_2.6 // / upamānopameyayoḥ parasparaṃ yatra viśeṣaḥ khyāpyate sa vyatirekaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608327 (0.063):
upamānopameyatve JCand_5.12a / upamānopameyayoḥ JCand_5.58b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235630 (0.064):
dvayorupamānopameyayorityarthaḥ / / tenopameyopamālaṅkāra ityarthaḥ /
tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśrite /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486933 (0.0):
sahoktiḥ--- / tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśrite /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227754 (0.014):
ambhojamiva vaktraṃ te % tvadāsyamiva paṅkajam // Bh_3.38 // / tulyakāle kriye yatra $ vastudvayasamāśraye &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073957 (0.014):
ambhojamiva vaktraṃ te tvadāsyamiva paṅkajam // Bh_3.38 // / tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśraye /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152133 (0.035):
tulyakālakriye yatra vastudvayasamāśraye /
padenaikena kathyete sā sahoktirmatā satām // UKss_5.15 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486939 (0.0):
tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśrite / / padenaikena kathyete sā sahoktirmatā satām // UKss_5.15 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152137 (0.040):
tulyakālakriye yatra vastudvayasamāśraye / / vākyenaikena kathyete sā sahoktirmatā yathā // VjivC_3.193 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227757 (0.044):
tulyakāle kriye yatra $ vastudvayasamāśraye & / padenaikena kathyate % sahoktiḥ sā matā yathā // Bh_3.39 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073960 (0.044):
tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśraye / / padenaikena kathyate sahoktiḥ sā matā yathā // Bh_3.39 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486965 (0.062):
nanu 'saṃjahāra śaratkālaḥ'ityādāvapi dīpake padenaikena / vastudvayasamavete dve kriye kathyete /
samanyūnaviśeṣṭaistu kasyacitparivartanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487190 (0.0):
parivṛttiḥ----- / samanyūnaviśeṣṭaistu kasyacitparivartanam /
arthānarthasvabhāvaṃ yatparivṛttirabhāṇi sā // UKss_5.16 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487196 (0.0):
samanyūnaviśeṣṭaistu kasyacitparivartanam / / arthānarthasvabhāvaṃ yatparivṛttirabhāṇi sā // UKss_5.16 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487243 (0.064):
tenārthyatvābhāvānugamāttatrānarthatvamabhidhīyate / / atastatrānarthasvabhāvaṃ parivartanam /
ananvayaṃ sasaṃdehaṃ saṃsṛṣṭiṃ bhāvikaṃ tathā / / kāvyadṛṣṭāntahetū cetyalaṅkārānpare viduḥ // UKss_6.1 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487494 (0.0):
atha ṣaṣṭho vargaḥ / / ananvayaṃ sasaṃdehaṃ saṃsṛṣṭiṃ bhāvikaṃ tathā /
upamānena tattvaṃ ca bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ / / sasaṃdehaṃ vacaḥ stutyai sasaṃdehaṃ vadurbudhāḥ // UKss_6.2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242716 (0.0):
sarva iti pradarśita iti ca padenāsambhāvanātra mithyaivetyāha / / upamānena tattvaṃ ca bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227819 (0.0):
satāṃ viśvajanīnānām % idamaskhalitaṃ vratam // Bh_3.42 // / upamānena tattvaṃ ca $ bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074020 (0.0):
satāṃ viśvajanīnānām idamaskhalitaṃ vratam // Bh_3.42 // / upamānena tattvaṃ ca bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487583 (0.0):
sasaṃdehaḥ--- / upamānena tattvaṃ ca bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ /
alaṅkārāntaracchāyāṃ yatkṛtvā dhīṣu bandhanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487769 (0.0):
alaṅkārāntaracchāyāṃ yatkṛtvā dhīṣu bandhanam /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487806 (0.040):
yadāha---dhīṣvalaṅkārāntaracchāyāṃ kṛtvā iti /
asaṃdehe 'pi saṃdeharūpaṃ saṃdehanāma tat // UKss_6.3 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487774 (0.0):
alaṅkārāntaracchāyāṃ yatkṛtvā dhīṣu bandhanam / / asaṃdehe 'pi saṃdeharūpaṃ saṃdehanāma tat // UKss_6.3 //
yatra tanaiva tasya syādupamānopameyatā / / asādṛśyavivakṣātastamityāhurananvayam // UKss_6.4 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227851 (0.0):
// Bh_3.44 // / yatra tenaiva tasya syād $ upamānopameyatā & / asādṛśyavivakṣātas % tamityāhurananvayam // Bh_3.45 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074052 (0.0):
// Bh_3.44 // / yatra tenaiva tasya syād upamānopameyatā / / asādṛśyavivakṣātas tamityāhurananvayam // Bh_3.45 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149263 (0.0):
tathā cāsya lakṣaṇamudāharaṇaṃ ca / yatra tenaiva tasya syādupamānopameyatā / / asādṛśyavivakṣātastamityāhurananvayam // VjivC_3.150 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487887 (0.0):
ananvayaḥ--- / yatra tanaiva tasya syādupamānopameyatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605153 (0.055):
tadāha---upamāyāmiti / / asādṛśyam---upamānopameyayoḥ sādṛśyābhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9208102 (0.055):
tadāha upamāyāmiti / / asādṛśyam upamānopameyayoḥ sādṛśyābhāvaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709422 (0.058):
durlaṅghatayābhidhīyamānasādṛśyayorupamānopameyabhāvavivakṣāyāṃ yathā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26709097 (0.063):
sādṛsyaṃ punarupamānopameyabhāvavivakṣā / / tena śleṣasya dyotakalopopamāyāśca viviktaviṣayatā vyakttaiva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228814 (0.063):
yadyapi tulyayogitāyāmapi dvayorna prakṛtāprakṛtatvaṃ tathāpi tad / vivakṣā, tatropamānopameyatvasya prācyānāmapyabhimatatvāt /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19150602 (0.064):
dharmāntaraṃ (ra) sādṛśyanibandhanatvāt upamānopameyabhāvaḥ saṃbhavati /
alaṅkṛtīnāṃ bahvīnāṃ dvayorvāpi samāśrayaḥ / / ekatra nirapekṣāṇāṃ mithaḥ saṃsṛṣṭirucyate // UKss_6.5 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3487995 (0.0):
saṃsṛṣṭiḥ---- / alaṅkṛtīnāṃ bahvīnāṃ dvayorvāpi samāśrayaḥ / / ekatra nirapekṣāṇāṃ mithaḥ saṃsṛṣṭirucyate // UKss_6.5 //
pratyakṣā iva yatrārthā dṛśyante bhūtabhāvinaḥ / / atyadbhutāḥ syāttadvācāmanākulyena bhāvikam // UKss_6.6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488166 (0.0):
bhāvikam----- / pratyakṣā iva yatrārthā dṛśyante bhūtabhāvinaḥ /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15227975 (0.045):
bhāvikatvamiti prāhuḥ $ prabandhaviṣayaṃ guṇam & / pratyakṣā iva dṛśyante % yatrārthā bhūtabhāvinaḥ // Bh_3.53 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074171 (0.045):
bhāvikatvamiti prāhuḥ prabandhaviṣayaṃ guṇam / / pratyakṣā iva dṛśyante yatrārthā bhūtabhāvinaḥ // Bh_3.53 //
śrutamekaṃ yadanyatra smṛteranubhavasya vā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394722 (0.0):
yaduktam / 'śrutamekaṃ yadanyatra smṛteranubhavasya vā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3488500 (0.0):
śrutamekaṃ yadanyatra smṛteranubhavasya vā /