View original HTML file with complete header information
Va.1.1 atha^atas^puruṣa.niḥśreyasa.artham^dharma.jijñāsā(jñā-) //
Va.1.1 atha^atas^puruṣa.niḥśreyasa.artham^dharma.jijñāsā(jñā-) //
Va.1.2 jñātvā(jñā-) ca^anutiṣṭhan(anu-sthā-) dhārmikas^//
Va.1.3 praśasya(pra-śaṃs-).tamas^bhavati(bhū-) loke pretya(pra-i-) ca
svarga.lokam^samaśnute(sam-aś-) // / Va.1.4 śruti.smṛti.vihitas(vi-dhā-)^dharmas^//
Va.1.5 tad.alābhe śiṣṭa.ācāras^pramāṇam //
Va.1.6 śiṣṭas^punar akāma.ātmā // / Va.1.7 a.gṛhyamāṇa(grah-).kāraṇas^dharmas^//
Va.1.8 ārya.āvartas^prāk^ādarśāt pratyak kālakavanāt^udak
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298640 (0.019):
Baudh1.1.2.8/ ubhayaṃ ca^eva / na^(ādriyeta śiṣṭa.smṛti.virodha.darśanāt / Baudh1.1.2.9/ prāg ādarśāt pratyak kanakhalād [K: kālakavanād]
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5440426 (0.032):
nivāsataḥ ācārataḥ ca . saḥ ca ācāraḥ āryāvartte eva . kaḥ punaḥ / āryāvarttaḥ . prāk ādarśāt [R adarśanāt] pratyak kālakavanāt dakṣiṇena
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015333 (0.052):
Yāj1.24c/ (japann (āsīta sāvitrīm pratyag ā.tāraka.udayāt // / Yāj1.25a/ samdhyām prāk prātar evam hi (tiṣṭhed ā.sūrya.darśanāt /(p.9)
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5327051 (0.064):
kutaḥ aniravasitānām . āryāvartāt aniravasitānām . kaḥ punaḥ āryāvartaḥ . / prāg ādarśāt pratyak kālakavanāt dakṣiṇena himavantam uttareṇa pāriyātram
pāriyātrāt^dakṣiṇena himavatas^// / Va.1.9 uttareṇa ca vindhyasya //
Va.1.10 tasmin deśe ye dharmās ye ca^ācārās te sarvatra
pratyetavyās(prati-i-)^// / Va.1.11 na tu^anye pratilomaka.dharmāṇām //
Va.1.12 gaṅgā.yamunayor antare^api^eke // / Va.1.13 yāvat^vā kṛṣṇa.mṛgas^vicarati(vi-car-) tāvat^brahma.varcasam
iti^anye // / Va.1.14 atha^api bhāllavinas^nidāne gāthām udāharanti(ud-ā-hṛ-) //
Va.1.15 paścāt sindhus^vidhāraṇī sūryasya^udayanam^puras^/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298668 (0.057):
Baudh1.1.2.12ab/ paścāt sindhur vidharaṇī sūryasya^udayanaṃ puraḥ /
Va.1.15 yāvat kṛṣṇas^abhidhāvati(abhi-dhāv-) tāvat^vai brahma.varcasam iti
Va.1.16 traividya.vṛddhās^yam^brūyur(brū-) dharmam^dharma.vidas^janās^(c)/
Va.1.16 pavane pāvane ca^eva sa dharmas^na^atra saṃśayas.(c) iti //
deśa.dharma.jāti.dharma.kula.dharmān^śruti.abhāvāt^abravīt(brū-)^manus^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552118 (0.039):
Va.19.6 a.sāmarthyāt^ca // / Va.19.7 deśa.dharma.jāti.kula.dharmān sarvān eva^etān
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483579 (0.056):
Manu1.118a/ deśadharmān jātidharmān kuladharmāṃś ca śāśvatān |
Va.1.18 sūrya.abhyuditas(abhi-ud-i-)^sūrya.abhinimruktas( / Va.1.19 pañca mahāpātakāni^ācakṣate(ā-cakṣ-) //
Va.1.20 guru.talpam^surā.pānam^bhrūṇa.hatyā
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201806 (0.025):
Viṣṇu 35.01 brahma-hatyā surā-pānaṃ brāhmaṇa-suvarṇa-haraṇaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842388 (0.038):
14,096.015d@004_2815 brahmahatyātha gohatyā suvarṇastainyam eva ca / 14,096.015d@004_2816 bhrūṇahatyā surāpānaṃ guror dāravyatikramaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330231 (0.039):
12,159.031c gṛhṇīyāt tu dhanur vaiśyaḥ paritrāṇāya cātmanaḥ / 12,159.032a surāpānaṃ brahmahatyā gurutalpam athāpi vā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394787 (0.055):
Vi_35 / brahmahatyā surāpānaṃ brāhmaṇasuvarṇaharaṇaṃ gurudāragamanam iti
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 976723 (0.061):
[mahāpātakasaṃyoge] `brahmahatyā surāpānaṃ steyaṃ gurvaṅganāgamaḥ|
brāhmaṇa.suvarṇa.apaharaṇam^patita.saṃyogas^ca // / Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201806 (0.046):
Viṣṇu 35.01 brahma-hatyā surā-pānaṃ brāhmaṇa-suvarṇa-haraṇaṃ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394787 (0.061):
brahmahatyā surāpānaṃ brāhmaṇasuvarṇaharaṇaṃ gurudāragamanam iti
Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.024):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.026):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.027):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.029):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.029):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548138 (0.029):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.029):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.033):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549743 (0.034):
Va.13.47 patitas^pitā parityājyas^mātā tu putre na patati(pat-) // / Va.13.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544794 (0.038):
Va.1.37 yā patyus^krītā satī^atha^anyais^carati(car-)^iti ha cāturmāsyeṣu / Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.039):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544918 (0.039):
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552398 (0.039):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.039):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550585 (0.044):
Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.045):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.047):
Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.047):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550868 (0.047):
antya.yonayas^// / Va.16.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.31 pratibhāvyam^vṛthā.dānam ākṣikam^saurikam^ca yat (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549200 (0.047):
Va.12.14 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.14 snātakānām^tu nityam^syāt(as-)^antarvāsas tathā^uttaram (c)/
Va.1.22 yājana.adhyāpanāt^yaunāt^na tu yāna.āsanāt^dānāt.(c) iti //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330269 (0.0):
12,159.035a saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran / 12,159.035c yājanādhyāpanād yaunān na tu yānāsanāśanāt
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517710 (0.0):
Manu11.180c[179ṃc]/ yājana.adhyāpanād yaunāt na tu yāna.āsana.aśanāt ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601580 (0.0):
saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran / / yājanādhyāpanād yaunān na tu yānāsanāśanāt // Mn_11.180[179M] //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555156 (0.038):
Va.27.8 tat^hi kurvan(kṛ-) yathāśaktyā prāpnoti(pra-āp-) paramām^gatim / Va.27.9 yājana.adhyāpanāt^yaunāt tathā^eva^asat.pratigrahāt (c)/
Va.1.23 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-)^gurum^ca
yas^pratidaghnuyāt(prati-dagh-)^nāstikas^nāstika.vṛttis^somam^ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183920 (0.052):
etatkālikakṛtisādhyasnānakaḥ etatkāle aśucitve sati jīvitvāt / yo naivaṃ sa naivaṃ yathā nāstikaḥ ityanumānaṃ pravartate/ na ca
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531733 (0.061):
nāstikaṃ vipraluṃpakam Mn_8.309b / nāstikākrāntam advijam Mn_8.22b / nāstiko vedanindakaḥ Mn_2.11d
vikrīṇīyāt(vi-krī-)^iti^upapātakāni // / Va.1.24 tisras^brāhmaṇasya bhāryās^varṇa.anupūrveṇa dve rājanyasya ekaikā
vaiśya.śūdrayos^// / Va.1.25 śūdrām api^eke mantra.varjam^tadvat //
Va.1.26 tathā na kuryāt(kṛ-) // / Va.1.27 atas^hi dhruvas^kula.apakarṣas^pretya(pra-i-) ca^a.svargas^//
Va.1.28 ṣaṭ^vivāhās^// / Va.1.29 brāhmas^daivas^ārṣas^gāndharvas^kṣātras^mānuṣas^ca^iti //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19621541 (0.051):
01,067.008c brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ / 01,067.009a gāndharvo rākṣasaś caiva paiśācaś cāṣṭamaḥ smṛtaḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576746 (0.051):
brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ / / gāndharvo rākṣasaś caiva paiśācaś cāṣṭamo 'dhamaḥ // Mn_3.21 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393198 (0.051):
athāṣṭau vivāhā bhavanti // Vi_24.17 // / brāhmo daiva ārṣaḥ prājāpatyo gāndharva āsuro rākṣasaḥ paiśācaś ceti //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200091 (0.051):
Viṣṇu 24.17 atha^aṣṭau vivāhā bhavanti\ // / Viṣṇu 24.18 brāhmo daiva ārṣaḥ prājāpatyo gāndharva āsuro rākṣasaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19613229 (0.061):
01,057.068b@036_0016 brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyaś ca dhārmikaḥ / 01,057.068b@036_0017 vivāhā brāhmaṇānāṃ tu gāndharvo naiva dhārmikaḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419537 (0.062):
brāhmo daivas tathaivārṣaḥ $ prājāpatyas tathāsuraḥ & / gāndharvarākṣasau cānyau % paiśācaś cāṣṭamo 'dhamaḥ // ViP_3,10.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126196 (0.062):
brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ / / gāndharvarākṣasau cānyau paiśācaś cāṣṭamo 'dhamaḥ // ViP_3,10.24 //
Va.1.30 icchate(iṣ-)^udaka.pūrvam^yām^dadyāt(dā-) sa brāhmas^//
Va.1.31 yajña.tantre vitate(vi-tan-)^ṛtvije karma kurvate(kṛ-)
kanyām^dadyāt(dā-)^alaṃkṛtya(alam-kṛ-) tam^daivam iti^ācakṣate(ā-cakṣ-) //
Va.1.32 go.mithunena ca^ārṣas^// / Va.1.33 sa.kāmām^kāmayamānas(kam-)^sadṛśīm^yonim uhyāt(ūh-) sa
gāndharvas^// / Va.1.34 yām^[balena sahasā pramathya(pra-math-)] haranti(hṛ-) sa
kṣātras^// / Va.1.35 [paṇitvā(paṇ-) dhana.krītāṃ] sa mānuṣas^//
Va.1.36 tasmāt^duhitṛmate^adhiratham^śatam^deyam iti^iha
krayas^vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.1.37 yā patyus^krītā satī^atha^anyais^carati(car-)^iti ha cāturmāsyeṣu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9940286 (0.047):
ṛtaṃ vai satyaṃ yajñas, anṛtaṃ strī, anṛtaṃ vā eṣā karoti yā patyuḥ krītā / saty athānyaiś carati, anṛtam eva niravadāya ṛtaṃ satyam upaiti yan
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3513923 (0.047):
ṛtaṃ vai satyaṃ yajño 'nṛtaṃ stry anṛtaṃ vā eṣā karoti yā patyuḥ krītā / saty athānyaiś caraty anṛtam eva niravadāya ṛtaṃ satyam upaiti yan mithuyā
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.026):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.026):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.026):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.026):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.028):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.029):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.031):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544639 (0.038):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.041):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.041):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553747 (0.041):
Va.22.10 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.22.10 vaiśvānarīm^vrātapatīm^pavitra.iṣṭim^tathā^eva ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545747 (0.060):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.060):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.060):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
sarva.nāśas^(c)/ / Va.1.38 kula.apadeśena hayas^api pūjyas tasmāt kulīnām^striyam
udvahanti(ud-vah-).(c) iti // / Va.1.39 trayas^varṇās^brāhmaṇasya nirdeśena varteran(vṛt-) //
Va.1.40 brāhmaṇas^dharmān prabrūyāt(pra-brū-) // / Va.1.41 rājā ca^anuśiṣyāt(anu-śās-) //
Va.1.42 rājā tu dharmeṇa^anuśāsan(anu-śās-) ṣaṣṭham^dhanasya haret(hṛ-) //
Va.1.43 anyatra brāhmaṇāt // / Va.1.44 iṣṭāpūrtasya tu ṣaṣṭham aṃśam^bhajati(bhaj-)^iti ha //
Va.1.45 brāhmaṇas^vedam āḍhyam^karoti(kṛ-) brāhmaṇo
āpadas^uddharati(ud-hṛ-) tasmāt^brāhmaṇas^anādyas^/ somas^asya rājā
bhavati(bhū-)^iti ha // / Va.1.46 pretya(pra-i-) ca^ābhyudayikam iti ha vijñāyate(vi-jñā-) ha
vijñāyate(vi-jñā-)^iti // / Va.2.1 catvāras^varṇās^brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrās^//
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989760 (5.960):
dharmasūtramāha catvāro varṇāḥ brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ | eṣāṃ pṛthak
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24788833 (0.016):
Ap1.1.1.4-5/ catvāro varṇo brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrāḥ / teṣāṃ pūrvas-
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811323 (0.021):
ślokārthaḥ / varṇā brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ / āśramāś ca
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301762 (0.022):
Baudh1.8.16.1/ catvāro varṇā brāhmaṇa.kṣatriya.viṭ.śūdrāḥ //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553113 (0.037):
Va.20.47 mucyate(muc-) pāpa.kṛt pāpāt^dānāt^ca^api pramucyate(pra-muc-) / Va.20.47 iti vijñāyate(vi-jñā-) vijñāyate(vi-jñā)^iti //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2491823 (0.051):
syurbrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāste jātayo vai kramaśaśca varṇāḥ //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21141164 (0.051):
syānnarendra śubhatāraparvatam YRps_11.88d / syurbrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāste jātayo vai kramaśaśca varṇāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910085 (0.058):
kṣatriyavaiśyaśūdrāś ca kathaṃ na brāhmaṇā nu te // KDA_232 //
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583301 (0.058):
samalāstairthikāḥ śramaṇabrāhmaṇāḥ kṣatriyabrāhmaṇavaiśyaśūdrāstān sarvān
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281139 (0.062):
brahmakṣatriyaviṭśūdrā varṇās tv ādyās trayo dvijāḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015106 (0.063):
Yāj1.10a/ brahma.kṣatriya.viṭ.śūdrā varṇās tv ādyās trayo dvijāh /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149767 (0.063):
ubhayoḥ sāmyaṃ doṣābhāvatvaṃ guṇavattvaṃ ca syāt // GRhtCM_1.34:3 // / ato brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ syuḥ // GRhtCM_1.34:4 //
Va.2.2 trayas^varṇās^dvijātayas^brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśyās^//
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989758 (0.048):
dharmasūtramāha catvāro varṇāḥ brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ | eṣāṃ pṛthak
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10401195 (0.049):
12,285.024c ātmajñānaṃ titikṣā ca dharmāḥ sādhāraṇā nṛpa / 12,285.025a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyās trayo varṇā dvijātayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20645693 (0.050):
13,010.063a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyās trayo varṇā dvijātayaḥ
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811323 (0.051):
ślokārthaḥ / varṇā brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ / āśramāś ca
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301761 (0.058):
Baudh1.8.16.1/ catvāro varṇā brāhmaṇa.kṣatriya.viṭ.śūdrāḥ //
Va.2.3 teṣām / Va.2.3 mātus^agre vijananam^dvitīyam^mauñji.bandhane (c)/
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200851 (0.026):
Viṣṇu 28.37 mātur agre vijananaṃ dvitīyaṃ mauñji-bandhanam //
Va.2.3 atra^asya mātā sāvitrī pitā tu^ācāryas^ucyate(vac-) (c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878008 (0.025):
03,177.029c tatrāsya mātā sāvitrī pitā tv ācārya ucyate
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486065 (0.025):
Manu2.170c/ tatra asya mātā sāvitrī pitā tv ācārya ucyate) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575551 (0.025):
tatrāsya mātā sāvitrī pitā tv ācārya ucyate // Mn_2.170 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393922 (0.034):
mātur agre vijananaṃ dvitīyaṃ mauñjibandhanam // Vi_28.37 // / tatrāsya mātā sāvitrī bhavati pitā tv *ācāryaḥ [ācārthaḥ] // Vi_28.38 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200857 (0.034):
Viṣṇu 28.38 tatra^asya mātā sāvitrī bhavati\ pitā tv *ācāryaḥ //
Va.2.4 veda.pradānāt pitā^iti^ācāryam ācākṣate(ā-cakṣ-) //
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.027):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.029):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.031):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.031):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.031):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.031):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545462 (0.033):
Va.2.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.48 dvikam^trikam^catuṣkam^ca pañcakam^ca śatam^smṛtam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.033):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.037):
Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.039):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.043):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
retas^brāhmaṇasya^ūrdhvam^nābhes^adhastāt^avācīnam anyat
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302639 (0.028):
Baudh1.11.21.13/ dvayam u ha vai suśravaso^anūcānasya / retobrāhmaṇasya^ūrdhvaṃ nābher adhastād anyat / sa yad ūrdhvaṃ nābhestena
tat^yat^ūrdhvam^nābhes tena ha^etat prajā jāyate(jan-) yat^brāhmaṇān
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302640 (0.033):
retobrāhmaṇasya^ūrdhvaṃ nābher adhastād anyat / sa yad ūrdhvaṃ nābhestena
upanayati(upa-nī-) yat^adhyāpayati(adhi-i-) yat^yājayati(yaj-) yat
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302649 (0.062):
ha^etat (prajāyate yad brāhmaṇān (upanayati yad (adhyāpayati yad(yājayati / yat sādhu (karoti / sarvā^asya^eṣā prajā (bhavati / atha yadavācīṇaṃ
sādhukaroti(sādhu-kṛ-) / atha yat^avācīnam^nābhes tena^iha^asya^aurasī
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302657 (0.062):
yat sādhu (karoti / sarvā^asya^eṣā prajā (bhavati / atha yadavācīṇaṃ / nābhes tena ha^asya^aurasī prajā (bhavati / tasmāt^śrotriyamanūcānam
prajā jāyate(jan-) / tasmāt^śrotriyam anūcānam a.prajas^asi(as-)^iti
na vadanti(vad-)^iti // / Va.2.6 hārītas^api^udāharati(ud-ā-hṛ-) /
Va.2.6 na hi^asmin vidyate(vid-) karma kim.cit^ā mauñji.bandhanāt (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545597 (0.048):
Va.3.5 sahasraśas^sametānām^pariṣattvam^na vidyate(vid-) (c)// / Va.3.6 yat^vadanti(vad-) tamas.mūḍhās^mūrkhās^dharmam ajānatas(jñā-)^(c)/
Va.2.6 vṛttyā śūdra.samas^hi^eṣa yāvat^vede na jāyate(jan-).(c) iti //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878016 (0.0):
03,177.029c tatrāsya mātā sāvitrī pitā tv ācārya ucyate / 03,177.030a vṛttyā śūdrasamo hy eṣa yāvad vede na jāyate
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486093 (0.037):
Manu2.172c/ śūdreṇa hi samas tāvad yāvad vede na jāyate) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575575 (0.037):
śūdreṇa hi samas tāvad yāvad vede na jāyate // Mn_2.172 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298786 (0.042):
Baudh1.2.3.6ab/ na^asya karma (niyacchanti kiṃcid ā mauñji.bandhanāt / / Baudh1.2.3.6cd/ vṛttyā śūdra.samo hy eṣa yāvad vedena (jāyate //^iti //
Va.2.7 anyatra^udaka.karma.svadhā.pitṛ.saṃyuktebhyas^//
Va.2.8 vidyā ha vai brāhmaṇam ājagāma(gam-) gopāya mām^śevadhis te^aham
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9513342 (0.057):
``vidyā.ha.vai.brāhmaṇam.ājagāma.gopāya.mā.śevadhi.śevadhis.te.aham.asmi/
asmi(as-) (c)/ / Va.2.8 asūyakāya^an.ṛjave^a.yatāya na mām^brūyās(brū-)^vīryavatī tathā
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201102 (0.025):
Viṣṇu 29.09c/ a-sūyakāya^an-ṛjave^ayatāya na māṃ brūyā\ a-vīrya-vatī tathā
syām(as-) (c)// / Va.2.9 yam eva vidyās^śucim a.pramattam^medhāvinam^brahmacaryā.upapannam
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394153 (0.013):
asūyakāyānṛjave 'yatāya na māṃ brūyā avīryavatī tathā syām || Vi_29.9 || / yam eva vidyāḥ śucim apramattaṃ medhāvinaṃ brahmacaryopapannam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201112 (0.032):
syām\ // / Viṣṇu 29.10a/ yam eva vidyāḥ śucim a-pramattaṃ medhāvinaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9513400 (0.064):
2,4: ``yam.eva.vidyāḥ.śucim.apramattam.medhāvinam.brahmacarya.upapannam/
Va.2.9 yas te na druhyet(druh-) katamat.cana^ahar^tasmai
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545061 (0.021):
Va.2.10 tam^manyeta(man-) pitaram^mātaram^ca tasmai na druhyet(druh-) / katamaccana^ahar^(c)//
mām^brūyās(brū-)^nidhipāya brahman (c)// / Va.2.10 yas^ātṛṇatti(ā-tṛd-)^a.vitathena
karṇau^a.duḥkham^kurvan(kṛ-)^amṛtam^saṃprayacchan(sam-pra-yam-) (c)/
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201449 (0.039):
Viṣṇu 30.47a/ ya āvṛṇoty\ a-vitathena karṇāv a-duḥkhaṃ kurvann a-mṛtaṃ
Va.2.10 tam^manyeta(man-) pitaram^mātaram^ca tasmai na druhyet(druh-)
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15443932 (0.062):
05,044.007c taṃ manyeta pitaraṃ mātaraṃ ca; tasmai na druhyet kṛtam asya
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394470 (0.062):
taṃ manyeta pitaraṃ mātaraṃ ca tasmai na druhyet kṛtam asya jānan ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201458 (0.062):
Viṣṇu 30.47c/ taṃ manyeta\ pitaraṃ mātaraṃ ca tasmai na druhyet\ kṛtam
katamaccana^ahar^(c)// / Va.2.11 adhyāpitās^ye gurum^na^ādriyante(ā-dṛ-) viprās^vācā manasā karmaṇā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545032 (0.021):
Va.2.9 yas te na druhyet(druh-) katamat.cana^ahar^tasmai
Va.2.11 yathā^eva te na guros^bhojanīyās(bhuj-) tathā^eva tān na
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9513389 (0.058):
2,4: ``adhyāpitā.ye.gurum.na.ādriyante.viprā.vācā.manasā.karmaṇā.vā/ / ``yathā.evā.te.na.guror.bhojanīyās.tathā.eva.tān.na.bhunakti.śrutam.tat/
bhunakti(bhuj-) śrutam^tat (c)// / Va.2.12 dahati(dah-)^agnis^yathā kakṣam^brahma pṛṣṭam(prach-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555031 (0.049):
Va.27.1 sarvam^tat tasya veda.agnis^dahati(dah-)^agnis^iva^indhanam (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555044 (0.054):
Va.27.2 tathā dahati(dah-) veda.agnis^karma.jam^doṣam ātmanas^(c)//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299096 (0.059):
Baudh1.2.4.2ab/ agnir iva kakṣaṃ (dahati brahma pṛṣṭam anādṛtam /
anādṛtam(ā-dṛ-) (c)/ / Va.2.12 na brahma tasmai prabrūyāt(pra-brū-)^śakyam^mānam akurvata(kṛ-)(c)
Va.2.13 ṣaṭ karmāṇi brāhmaṇasya // / Va.2.14 svādhyāya.adhyayanam
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796012 (0.055):
Ap2.5.10.4/ svakarma brāhmaṇasya-adhyayanam adhyāpanam yajño yājanam dānaṃ
adhyāpanam^yajñas^yajanam^dānam^pratigrahas^ca^iti // / Va.2.15 trīṇi rājanyasya //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561759 (0.022):
KAZ01.3.05/ svadharmo brāhmaṇasya adhyayanam adhyāpanaṃ yajanaṃ yājanaṃ / dānaṃ pratigrahaś ca //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598742 (0.022):
te samyag upajīveyuḥ ṣaṭ karmāṇi yathākramam // Mn_10.74 // / adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaś caiva ṣaṭ karmāṇy agrajanmanaḥ // Mn_10.75 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821354 (0.022):
dvijasya ṣaṭ ca karmāṇi yajanaṃ yājanaṃ tathā / / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ dānaṃ caiva pratigrahaḥ // RKS_67.24 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973130 (0.029):
tair eva satataṃ yas tu % pravṛttaḥ sukham edhate // NsP_57.20 // / adhyayanādhyāpanaṃ ca $ yajanaṃ yājanaṃ tathā & / dānaṃ pratigrahaś ceti % karmaṣaṭkam ihocyate // NsP_57.21 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038116 (0.029):
tair eva satataṃ yas tu pravṛttaḥ sukham edhate // NsP_57.20 // / adhyayanādhyāpanaṃ ca yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaś ceti karmaṣaṭkam ihocyate // NsP_57.21 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573170 (0.031):
mukhabāhūrupajjānāṃ pṛthakkarmāṇy akalpayat // Mn_1.87 // / adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaṃ caiva brāhmaṇānām akalpayat // Mn_1.88 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 525976 (0.038):
adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ $ yajanaṃ yājanaṃ tathā / HV_App.I,6A.14 / / dānaṃ pratigrahaś ceti $ ṣaṭ karmāṇy agrajanmanām // HV_App.I,6A.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22011542 (0.038):
adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / HV_App.I,6A.14 / / dānaṃ pratigrahaś ceti ṣaṭ karmāṇy agrajanmanām // HV_App.I,6A.15 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796012 (0.042):
Ap2.5.10.4/ svakarma brāhmaṇasya-adhyayanam adhyāpanam yajño yājanam dānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989804 (0.043):
dharmā iti yajanaṃ nārtvijyaṃ, adhyayanaṃ nādhyāpanaṃ dānaṃ na pratigrahaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483190 (0.049):
Manu1.88a/ adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā | / Manu1.88c/ dānaṃ pratigrahaṃ ca eva brāhmaṇānām akalpayat) ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514276 (0.049):
Manu10.75a/ adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā | / Manu10.75c/ dānaṃ pratigrahaś ca eva ṣaṭ karmāṇy agrajanmanaḥ ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6714474 (0.053):
yajanaṃ yājanaṃ dānaṃ brāhmaṇasya pratigrahaḥ / / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ ṣaṭ karmāṇidvijottame // GarP_1,49.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20740378 (0.056):
13,129.008a yajanaṃ yājanaṃ caiva tathā dānapratigrahau / 13,129.008c adhyāpanam adhītaṃ ca ṣaṭkarmā dharmabhāg dvijaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006547 (0.060):
dānam adhyayanaṃ yajiḥ Mn_10.79d / dānam adhyayanaṃ yajñas Nar_18.47a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416819 (0.063):
12,308.191d@029B_0153 brahmacaryānasūye ca dānam adhyayanaṃ tapaḥ / 12,308.191d@029B_0154 yajanaṃ yājanaṃ caiva śraddhāyā lakṣaṇaṃ smṛtam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20749277 (0.064):
13,134.057d@015_0758 yajanaṃ yājanaṃ caiva dānaṃ pātre pratigrahaḥ / 13,134.057d@015_0759 adhyāpanam adhyayanaṃ ṣaṭkarmā dharmabhāg ṛjuḥ
Va.2.16 adhyayanam^yajñas^dānam^ca // / Va.2.17 śastreṇa ca prajā.pālanam^sva.dharmas tena jīvet(jīv-) //
Va.2.18 etāni^eva vaiśyasya // / Va.2.19 kṛṣis^vāṇijyam^pāśupālyam^kusīdam^ca //
Va.2.20 teṣām^paricaryā śūdrasya niyatā ca vṛttis^// / Va.2.21 niyata.keśa.veṣās^sarve vā mukta.keśās^śikhā.varjam //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27641045 (0.064):
kṛṣivāṇijya gorakṣā kusīdaṃ vaiśyajīvanam | / paricaryaiva śūdrasya vṛttiranye svapūrvavat |
Va.2.22 a.jīvantas(jīv-)^sva.dharmeṇa^anantarām^yavīyasīm^vṛttim
ātiṣṭheran(ā-sthā-) // / Va.2.23 na tu kadā.cit^jyāyasīm //
Va.2.24 vaiśya.jīvikām āsthāya(ā-sthā-) paṇyena
jīvatas(jīv-)^aśma.lavaṇa.maṇi.śāṇa.kauśeya.kṣauma.ajināni ca //
Va.2.25 tāntavam^raktam^sarvam^ca // / Va.2.26 kṛta.annam^puṣpa.phala.mūlāni
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548993 (0.055):
Va.11.67 sarveṣām^vā tāntavam a.raktam // / Va.11.68 bhavat.pūrvām^brāhmaṇas^bhikṣām^yācet(yāc-) //
gandha.rasās^udakam^ca^oṣadhīnām^rasas^somas^ca śastram^viṣam^māṃsam^ca
kṣīram^ca sa.vikāram ayas trapu jatu sīsam^ca //
Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549743 (0.030):
Va.13.47 patitas^pitā parityājyas^mātā tu putre na patati(pat-) // / Va.13.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.030):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.030):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.030):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.030):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.030):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.031):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.033):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543680 (0.042):
na teṣāṃ brāhmaṇī mātā lokācārācca brāhmaṇāḥ // Vs_10 // / sadyaḥ patati māṃsena lākṣayā lavaṇena ca /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598940 (0.042):
kṛmibhūtaḥ śvaviṣṭhāyāṃ pitṛbhiḥ saha majjati // Mn_10.91 // / sadyaḥ patati māṃsena lākṣayā lavaṇena ca /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544641 (0.048):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.053):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.053):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514516 (0.055):
Manu10.92a/ sadyaḥ patati) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca |
Va.2.27 tri.aheṇa śūdras^bhavati(bhū-) brāhmaṇas^kṣīra.vikrayāt.(c) iti //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598943 (0.039):
sadyaḥ patati māṃsena lākṣayā lavaṇena ca / / tryaheṇa śūdro bhavati brāhmaṇaḥ kṣīravikrayāt // Mn_10.92 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514519 (0.046):
Manu10.92a/ sadyaḥ patati) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca | / Manu10.92c/ tryaheṇa śūdro bhavati) brāhmaṇaḥ kṣīravikrayāt ||
Va.2.28 grāma.paśūnām eka.śaphās^keśinas^ca sarve
ca^āraṇyās^paśavas^vayāṃsi daṃṣṭriṇas^ca // / Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^//
Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303440 (0.0):
Baudh2.1.2.26-2ab/ bhojana.abhyañjanād dānād yad anyat (kurute tilaiḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514500 (0.0):
Manu10.91a/ bhojana.abhyañjanād dānād yad anyat kurute) tilaiḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598926 (0.0):
bhojanābhyañjanād dānād yad anyat kurute tilaiḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.0):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.0):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552398 (0.023):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.032):
Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke // / Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.032):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.032):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.032):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.033):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.035):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.037):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549998 (0.037):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20839845 (0.038):
14,096.015d@004_2381 bhojanābhyañjanād dānād yo 'nyat tu kurute tilaiḥ
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.046):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.046):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.048):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.048):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Va.2.30 kṛmi.bhūtas^śva.viṣṭhāyām^pitṛbhis^saha majjati(majj-).(c) iti //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514511 (0.0):
Manu10.91a/ bhojana.abhyañjanād dānād yad anyat kurute) tilaiḥ | / Manu10.91c/ kṛmibhūtaḥ śvaviṣṭhāyāṃ pitṛbhiḥ saha majjati) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598935 (0.0):
bhojanābhyañjanād dānād yad anyat kurute tilaiḥ / / kṛmibhūtaḥ śvaviṣṭhāyāṃ pitṛbhiḥ saha majjati // Mn_10.91 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20839853 (0.038):
14,096.015d@004_2382 kṛmir bhūtvā śvaviṣṭhāyāṃ pitṛbhiḥ saha majjati
Va.2.31 kāmam^vā svayam^kṛṣya(kṛṣ-)^utpādya(ud-pad-) tilān
vikrīṇīran(vi-krī-) // / Va.2.32 tasmāt^sāṇḍābhyām a.nasi.otābhyām^prāk prātar.āśāt karṣī syāt(as-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304371 (0.0):
Baudh2.2.4.19/ vaiśya.vṛttir anuṣṭheyā pratyanantaratvāt // / Baudh2.2.4.20/ prāk prātar.āśāt karṣī (syāt //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309465 (0.0):
bhāgam(utsṛjaty anujñātaṃ vā (gṛhṇāti // / Baudh3.2.3/ prāk prātar.āśāt karṣī (syād asyūta.nāsikābhyāṃsamuṣkābhyām
Va.2.33 nidāghe^apas^prayacchet(pra-yam-) // / Va.2.34 lāṅgalam^pavīravat.su.śeva& soma.pitsaru /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531717 (0.021):
lāṅgalaṃ pavīravaṃ suśevaṃ somapitsaru /
Va.2.34 tad ud vapati(vap-) gām avim^prapharvyam^ca
pīvarīm^prasthāvat^ratha.vāhanam iti // / [(2.35) lāṅgalam^pavīravat^vīravat sumanuṣyavat^anaḍudvat
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9958131 (0.0):
ud id vapatu gām aviṃ prasthāvad rathavāhanam, prapharvyaṃ ca pīvarīm
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531727 (0.0):
ud id vapatu gām aviṃ prasthāvad rathavāhanaṃ prapharvyaṃ ca pīvarīm
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23903008 (0.033):
somapitsarvityannaṃ vai somastadudvapati gāmavim prapharvyaṃ ca pīvarīm / prasthāvadrathavāhanamityetaddhi sarvaṃ sītodvapati
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18919666 (0.047):
(AVŚ_3,17.3c) ud id vapatu gām aviṃ prasthāvad rathavāhanaṃ pībarīṃ ca / prapharvyam ||3||
su.śevam^kalyāṇa.nāsikam^kalyāṇī hi^asya nāsikā
nāsikathā^udvapati(ud-vap-) dūre^apavidhyati(apa-vyadh-) soma.pitsaru
somas^hi^asya prāpnoti(pra-āp-) tat saru tat^udvapati(ud-vap-)
gām^ca^avim^ca^ajān aśvān aśvatara.kharoṣṭān^ca prapharvyam^ca
pīvarīm^darśanīyām^kalyāṇīm^ca prathama.yuvatīm //] / Va.2.36 katham^hi laṅgalam udvapet(ud-vap-)^anyatra dhānya.vikrayāt //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149645 (0.056):
nityanapuṃsakatvārthaṃ tu na tadityanyatra nirūpitam/ / dhānyapalālanyāyena nāntarīyakatayā tayorupādānamititasyāpatyam"ityatra"
Va.2.37 rasās^rasais^mahatas^hīnatas^vā vibhātavyās(vi-bhā-)^//
Va.2.38 na tu^eva lavaṇam^rasais^// / Va.2.39 tila.taṇḍula.pakvānam^vidyā mānuṣyās^ca vihitās^parivarttakena
//{BṣPṣ parivarttakena}{F parivartakena} / Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) //
Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (5.960):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.029):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.029):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.029):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.029):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.031):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.033):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552398 (0.038):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.041):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.041):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.043):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.044):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.045):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.047):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.048):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.048):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.048):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547970 (0.048):
Va.10.2 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.2 abhayam^sarva.bhūtebhyas^dattvā(dā-) carati(car-) yas^munis^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546709 (0.048):
Va.5.2 an.agnikā^an.udakyā vā^amṛtam iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
mahā.argham^yas^prayacchati(pra-yam-) (c)/ / Va.2.41 sa vai vārdhuṣikas^nāma brahma.vādiṣu garhitas^(c)//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314238 (0.0):
samārghan tu samuddhṛtya $ mahārghaṃ yah prayacchati & / sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663297 (0.0):
samārghan tu samuddhṛtya mahārghaṃ yah prayacchati / / sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843616 (0.034):
sa vai vārdhuṣiko jñeyo % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS182v_3.23 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381729 (0.034):
sa vai vārdhuṣiko jñeyo brahmavādiṣu garhitaḥ // YS182v_3.23 //
Va.2.42 brahma.hatyām^ca vṛddhim^ca tulayā samatolayat(sam-tul-) (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300471 (0.053):
Baudh1.5.10.23-2cd/ sa vai vārddhuṣiko nāma sarva.dharmeṣu garhitaḥ // / Baudh1.5.10.23-3ab/ vṛddhiṃ ca bhrūṇa.hatyāṃ ca tulayā (samatolayat /
Va.2.42 atiṣṭhat(sthā-)^bhrūṇahā / koṭyām^vārdhuṣis^samakampata(sam-kamp-)(c) iti //
Va.2.43 kāmam^vā parilupta.kṛtyāya pāpīyase dadyātām(dā-) //
Va.2.44 dvi.guṇam^hiraṇyam^tri.guṇam^dhānyam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547219 (0.062):
Va.6.19 etat^śaucam^gṛhasthānām^dvi.guṇam^brahmacāriṇām (c)/ / Va.6.19 tri.guṇam^vānaprasthānām^yatīnām^tat^catus.guṇam(c) iti //
Va.2.45 dhānyena^eva rasās^vyākhyātās^// / Va.2.46 puṣpa.mūla.phalāni ca //
Va.2.47 tulā.dhṛtam aṣṭa.guṇam // / Va.2.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.030):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.032):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.032):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.032):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.032):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.032):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.032):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544918 (0.033):
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550746 (0.042):
Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.043):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.053):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.2.48 dvikam^trikam^catuṣkam^ca pañcakam^ca śatam^smṛtam (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504434 (0.023):
Manu8.142a/ dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ ca pañcakaṃ ca śataṃ samam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590598 (0.023):
dvikaṃ śataṃ hi gṛhṇāno na bhavaty arthakilbiṣī // Mn_8.141 // / dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ ca pañcakaṃ ca śataṃ samam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195205 (0.027):
Viṣṇu 6.02 dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ pañcakaṃ ca śataṃ varṇa-anukrameṇa
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388607 (0.028):
athottamarṇo 'dhamarṇād yathādattam arthaṃ gṛhṇīyāt // Vi_6.1 // / dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ pañcakaṃ ca śataṃ varṇānukrameṇa pratimāsam //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010125 (0.044):
dvāsaptatisahasrāṇi Yj_3.108a / dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ ca Mn_8.142a / dvikaṃ śataṃ vā gṛhṇīyāt Mn_8.141a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2528909 (0.052):
dvāv oṣṭhau chedayen nṛpaḥ Mn_8.282b / dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ ca Mn_8.142a / dvikaṃ śataṃ vā gṛhṇīyāt Mn_8.141a
Va.2.48 māsasya vṛddhim^gṛhṇīyāt(grah-)^varṇānām anupūrvaśas^(c)//
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590604 (0.032):
dvikaṃ trikaṃ catuṣkaṃ ca pañcakaṃ ca śataṃ samam / / māsasya vṛddhiṃ gṛhṇīyād varṇānām anupūrvaśaḥ // Mn_8.142 //
Va.2.49 rājā tu mṛta.bhāvena dravya.vṛddhim^vināśayet(vi-naś-) (c)/
Va.2.49 punar^rāja.abhiṣekeṇa dravya.mūlam^ca vardhate(vṛdh-) (c)//
Va.2.50 vasiṣṭha.vacana.proktām^vṛddhim^vārdhuṣike śṛṇu(śru-) (c)/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11227286 (0.0):
[1.10.4 dhana.vṛddhiḥ] / BP1.10.028a/ vasiṣṭha.vacana.proktāṃ vṛddhiṃ vārddhuṣike śṛṇu /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9420810 (0.0):
[Brh_1,10.4 dhanavṛddhiḥ] / vasiṣṭhavacanaproktāṃ vṛddhiṃ vārddhuṣike śṛṇu /
Va.2.50 pañca māṣās tu viṃśatyā evam^dharmas^na hīyate(hā-).(c) iti //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9420816 (1.192):
vasiṣṭhavacanaproktāṃ vṛddhiṃ vārddhuṣike śṛṇu / / pañca māṣās tu viṃśatyā evaṃ dharmo na hīyate // Brh_1,10.28 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11227293 (0.020):
BP1.10.028b/ pañca māṣās tu viṃśatyā evaṃ dharmas na (hīyate //
Va.2.50 na hīyate(hā-) iti // / Va.3.1 aśrotriyās^ananuvākyās^anagnayas^vā
śūdra.sadharmāṇas^bhavanti(bhū-) // / Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549556 (0.0):
Va.13.15 śrāddhikasya // / Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552689 (0.0):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552333 (0.004):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.004):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Va.3.2 yas^anadhītya(adhi-i-) dvijas^vedam anyatra kurute(kṛ-) śramam (c)/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575522 (0.036):
yo 'nadhītya dvijo vedam anyatra kurute śramam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486031 (0.036):
Manu2.168a/ yo 'an.adhītya) dvijo vedam anyatra kurute) śramam |
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.038):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.051):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847518 (0.056):
anadhītya tu yo vedamanyatra kurute śramam // NarP_1,25.61 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552333 (0.058):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.37 na bhinna.kārṣāpaṇam asti(as-) śulke na śilpa.vṛttas^na śiśau na
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.059):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549556 (0.060):
Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552688 (0.063):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.3.2 sa jīvan(jīv-)^eva śūdratvam āśu gacchati(gam-) sa.anvayas^(c)//
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23050525 (0.053):
sa jīvanneva śūdratvamāśu gacchati sānvayaḥ' /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575528 (0.053):
sa jīvann eva śūdratvam āśu gacchati sānvayaḥ // Mn_2.168 //
Va.3.3 na^an.ṛk^brāhmaṇas^bhavati(bhū-) na vaṇik^na kuśīlavas^(c)/
Va.3.3 na śūdra.preṣaṇam^kurvan(kṛ-) na stenas^na cikitsakas^(c)//
Va.3.4 a.vratās^hi^anadhīyānās^yatra bhaikṣa.carās^dvijās^(c)/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982694 (0.047):
avratā hy anadhīyānā yatra bhaikṣacarā dvijāḥ / / taṃ grāmaṃ daṇḍayed rājā corabhaktaprado hi saḥ (I,1, p. 445) // Par_1.60
Va.3.4 tam^grāmam^daṇḍayet(daṇḍay-)^rājā cora.bhakta.pradas^hi sas^(c)//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577858 (0.028):
Par1.60cd/.taṃ.grāmaṃ.daṇḍayed.rājā.cora.bhakta.prado.hi.saḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982695 (0.042):
avratā hy anadhīyānā yatra bhaikṣacarā dvijāḥ / / taṃ grāmaṃ daṇḍayed rājā corabhaktaprado hi saḥ (I,1, p. 445) // Par_1.60
Va.3.5 avratānām amantrāṇām^jāti.mātra.upajīvinām (c)/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986069 (0.039):
ajñānāt kṛṣikartāro brāhmaṇā nāmadhārakāḥ (II,1, p. 207) // Par_8.3 // / avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298570 (0.053):
Baudh1.1.1.16ab/ avratānām amantrāṇāṃ jāti.mātra.upajīvinām /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603894 (0.057):
avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām / / sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate // Mn_12.114 //
Va.3.5 sahasraśas^sametānām^pariṣattvam^na vidyate(vid-) (c)//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298575 (1.192):
Baudh1.1.1.16ab/ avratānām amantrāṇāṃ jāti.mātra.upajīvinām / / Baudh1.1.1.16cd/ sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na (vidyate // iti //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520510 (1.192):
Manu12.114a/ a.vratānām a.mantrāṇāṃ jātimātra.upajīvinām | / Manu12.114c/ sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603898 (1.192):
avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām / / sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate // Mn_12.114 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986074 (1.192):
avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām / / sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate (II,1, p. 209) // Par_8.4 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544973 (0.048):
Va.2.6 na hi^asmin vidyate(vid-) karma kim.cit^ā mauñji.bandhanāt (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546543 (0.058):
Va.4.23 rajas tatra^aśuci jñeyam^tat^ca puṃṣi na vidyate(vid-).(c) iti // / Va.4.24 tat^cet^antas^punar āpatet(ā-pat-)^śeṣeṇa śudhyeran(śudh-) //
Va.3.6 yat^vadanti(vad-) tamas.mūḍhās^mūrkhās^dharmam ajānatas(jñā-)^(c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298495 (0.040):
Baudh1.1.1.11ab/ yad (vadanti tamas.mūḍhā mūrkhā dharmam ajānataḥ /
Va.3.6 tat^pāpam^śatadhā bhūtvā(bhū-) tat.vaktṝn adhigacchati(adhi-gam-)
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986088 (0.028):
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā tadvaktṝn adhigacchati (II,1, p. 210) // Par_8.5
Va.3.7 catvāras^vā trayas^vā^api yam^brūyur(brū-) veda.pāragās^(c)/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442938 (0.061):
anāhitāgnayo viprāstrayo vedārthapāragāḥ / / yad brūyurdharmakāmāste tajjñeyaṃ dharmasādhanam // KūrmP_2,30.5 //
Va.3.7 sa dharmas^iti vijñeyas(vi-jñā-)^na^itareṣām^sahasraśas^(c)//
Va.3.8 śrotriyāya ca deyāni havya.kavyāni nityaśas^(c)/
Va.3.8 a.śrotriyāya dattam^hi pitṝn na^eti(i-) na devatās^(c)//
Va.3.9 yasya ca^eka.gṛhe mūrkhas^dūre vā^api bahu.śrutas^(c)/
Va.3.9 bahu.śrutāya dātavyam(dā-)^na^asti(as-) mūrkhe vyatikramas^(c)//
Va.3.10 brāhmaṇa.atikramas^na^asti(as-) vipre veda.vivarjite (c)/
Va.3.10 jvalantam agnim utsṛjya(ud-sṛj-) na hi bhasmani hūyate(hu-) (c)//
Va.3.11 yas^ca kāṣṭha.mayas^hastī yas^ca carma.mayas^mṛgas^(c)/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575390 (0.0):
yo vai yuvāpy adhīyānas taṃ devāḥ sthaviraṃ viduḥ // Mn_2.156 // / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834216 (0.013):
īśvara uvāca: / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866138 (0.022):
tena mantravihīnaṃ tu kāryaṃ loke na sidhyati // RKV_125.25 // / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298482 (0.023):
Baudh1.1.1.10ab/ yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485866 (0.023):
Manu2.157a/ yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268568 (0.024):
12,037.038c bhaved apātradoṣeṇa na me 'trāsti vicāraṇā / 12,037.039a yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986231 (0.024):
pariṣattvaṃ na teṣv asti sahasraguṇiteṣv api (II,1, p. 218) // Par_8.15 // / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833410 (0.024):
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / brāhmaṇaścānadhīyānastrayaste nāmadhārakāḥ // RKV_50.3 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10290546 (0.030):
12,079.040c vandhyayā bhāryayā ko 'rthaḥ ko 'rtho rājñāpy arakṣatā / 12,079.041a yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044250 (0.050):
yathā kāṣṭhamayo hastī Mn_2.157a / yathā kāṣṭhamayo hastī Par_8.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044299 (0.055):
yathā carmamayo mṛgaḥ Mn_2.157b / yathā carmamayo mṛgaḥ Par_8.16b
Va.3.11 yas^ca vipras^anadhīyānas trayas te nāma.dhārakās^(c)//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298488 (0.062):
Baudh1.1.1.10cd/ brāhmaṇaś ca^anadhīyānas trayas te nāma.dhārakāḥ //
Va.3.12 vidvat.bhojyāni^avidvāṃsas^yeṣu rāṣṭreṣu bhuñjate(bhuj-) (c)/
Va.3.12 tāni^an.āvṛṣṭim ṛcchanti(ṛ-) mahat^vā jāyate(jan-) bhayam(c) iti
Va.3.13 aprajñāyamānam( / Va.3.14 brāhmaṇas^cet^adhigacchet(adhi-gam-) ṣaṭsu karmasu
varttamānas(vṛt-)^na rājā haret(hṛ-) //{BṣPṣ varttamānas}{F vartamānas}
Va.3.15 ātatāyinam^hatvā(han-) na^atra prāṇa.chettus^kim.cit kilviṣam
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545787 (0.064):
Va.3.18 svādhyāyinam^kule jātam^yas^hanyāt(han-)^ātatāyinam (c)/ / Va.3.18 na tena bhrūṇahā sa syāt(as-)^manyus tat.manyum ṛcchati(ṛ-).(c)
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.0):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.0):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.025):
Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke // / Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.025):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.025):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.025):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.026):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.028):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.030):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.036):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.037):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.044):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.044):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.045):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.046):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.047):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.049):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550584 (0.050):
Va.15.17 patitānām^tu carita.vratānām^pratyuddhāras^// / Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.053):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804162 (0.043):
MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ / / MSS_0198 2 kṣetradārāpahārī ca ṣaḍete hyātatāyinaḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973559 (0.044):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420161 (0.044):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706853 (0.044):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni dāhādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706935 (0.044):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706997 (0.044):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135897 (0.044):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135979 (0.044):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136041 (0.044):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706854 (0.037):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni dāhādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706936 (0.037):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706998 (0.037):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135898 (0.037):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135980 (0.037):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136042 (0.037):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804163 (0.041):
MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ / / MSS_0198 2 kṣetradārāpahārī ca ṣaḍete hyātatāyinaḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973563 (0.046):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420165 (0.046):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ
Va.3.17 ātatāyinam āyāntam api veda.anta.pāragam (c)/
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420167 (0.053):
05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ / 05,003.021d*0019_03 ātatāyinam āyāntam api vedāntavādinam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973565 (0.053):
04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ / 04,036.024b*0651_003 ātatāyinam āyāntam api vedāṅgapāragam
Va.3.17 jighāṃsantam^jighāṃsīyāt(han-)^na tena brahma.hā bhavet(bhū-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555317 (0.0):
Va.27.18 mucyate(muc-) pātakais^sarvais^yadi na brahma.hā bhavet(bhū-) / Va.27.19 yas^vai stenas^surā.pas^vā bhrūṇahā guru.talpa.gas^(c)/
Va.3.18 svādhyāyinam^kule jātam^yas^hanyāt(han-)^ātatāyinam (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302059 (0.051):
Baudh1.10.18.13-2ab/ adhyāpakaṃ kule jātaṃ yo (hanyād ātatāyinam / / Baudh1.10.18.13-2cd/ na tena bhrūṇahā (bhavati manyus tan manyum (ṛcchati
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11233618 (0.051):
BP1.23.019a/ svādhyāyinaṃ kule jātaṃ yas (hanyāt ātatāyinam /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9426665 (0.051):
svādhyāyinaṃ kule jātaṃ yo hanyād ātatāyinam /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545736 (0.064):
Va.3.15 ātatāyinam^hatvā(han-) na^atra prāṇa.chettus^kim.cit kilviṣam
Va.3.18 na tena bhrūṇahā sa syāt(as-)^manyus tat.manyum ṛcchati(ṛ-).(c)
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10257987 (0.0):
12,015.055c na tena bhrūṇahā sa syān manyus taṃ manyum ṛcchati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267248 (0.0):
12,035.019c na tena brahmahā sa syān manyus taṃ manyum ṛcchati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10277684 (1.788):
12,056.030c na tena bhrūṇahā sa syān manyus taṃ manum ṛcchati
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302067 (0.005):
Baudh1.10.18.13-2cd/ na tena bhrūṇahā (bhavati manyus tan manyum (ṛcchati
Va.3.19 triṇāciketas^pañca.agnis tri.suparṇas^catus.medhā vājasaneyī
ṣaṭ.aṅga.vid^brahma.deya.anusantānas^chandogas^jyeṣṭha.sāma.gas^mantra.brāhmaṇa.vidyas^ca
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489910 (0.064):
Manu3.185a[175ṃa]/ triṇāciketaḥ pañca.agnis trisuparṇaḥ ṣaḍaṅgavit | / Manu3.185c[175ṃc]/ brahmadeyātmasantāno jyeṣṭhasāmaga eva ca ||
dharmān adhīte(adhi-i-) yasya ca / daśa.puruṣam^mātṛ.pitṛ.vaṃśas^śrotriyas^vijñāyate(vi-jñā-)
vidvāṃsas^snātakās^ca^ete paṅkti.pāvanās^bhavanti(bhū-) //
Va.3.20 cāturvidyam^vikalpī ca aṅga.vid dharma.pāṭhakas^(c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298451 (0.0):
Baudh1.1.1.8ab/ cāturvaidyaṃ vikalpī ca aṅga.vid dharma.pāṭhakaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582109 (0.0):
Par8.27ab/.cāturvedyo.vikalpī.ca.aṅgavid.dharma.pāṭhakaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986381 (0.046):
cāturvedyo vikalpī ca aṅgavid dharmapāṭhakaḥ /
Va.3.20 āśrama.sthās trayas^mukhyās^parṣat^eṣām^daśa.avarā (c)//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298458 (0.051):
Baudh1.1.1.8ab/ cāturvaidyaṃ vikalpī ca aṅga.vid dharma.pāṭhakaḥ / / Baudh1.1.1.8cd/ āśrama.sthās trayo viprāḥ parṣad eṣā daśa.avarā //
Va.3.21 upanīya(upa-nī-) kṛtsnam^vedam adhyāpayet(adhi-i-) sa
ācāryas^(c)// / Va.3.22 yas tu^eka.deśam^sa upādhyāyas^//
Va.3.23 yas^ca veda.aṅgāni // / Va.3.24 ātma.trāṇe varṇa.saṃvarge brāhmaṇa.vaiśyau śastram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549522 (0.059):
Va.13.7 kāmam^tu veda.aṅgāni // / Va.13.8 tasya^an.adhyāyās^//
ādadīyātām(ā-dā-) // / Va.3.25 kṣatriyasya tu tat^nityam eva rakṣaṇa.adhikārāt //
Va.3.26 prakṣālya(pra-kṣal-) pādau pāṇī ca^ā maṇi.bandhāt
prāk^vā^udak^vā^āsīnas^aṅguṣṭha.mūlasya^uttara.rekhā brāhmam^tīrtham^tena
tris^ācāmet(ā-cam-)^a.śabda.vat //
Va.3.27 dvis^parimṛjīta(pari-mṛj-) // / Va.3.28 khāni^adbhis^saṃspṛśet(sam-spṛś-) //
Va.3.29 mūrdhani^apas^ninayet(ni-nī-) savye ca pāṇau //
Va.3.30 vrajan(vraj-)^tiṣṭhan(sthā-)^śayānas(śī-)^praṇatas^vā
na^ācāmet(ā-cam-) // / Va.3.31 hṛdayaṅgamābhis^adbhis^abudbudābhis^a.phenābhis^brāhmaṇas^//
Va.3.32 kaṇṭhagābhis tu kṣatriyas^// / Va.3.33 vaiśyas^adbhis^prāśitābhis^//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299869 (0.055):
Baudh1.5.8.23-2ab/ gatābhir hṛdayaṃ vipraḥ kaṇṭhyābhiḥ kṣatriyaḥ śuciḥ / / Baudh1.5.8.23-2cd/ vaiśyas^adbhiḥ prāśitābhiḥ (syāt strī.śūdrau
Va.3.34 strī.śūdram^spṛṣṭābhis^eva ca // / Va.3.35 pradarāt^api yās^gos taparṇa.samarthās^syus(as-)^//{BṣPṣ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299870 (0.049):
Baudh1.5.8.23-2cd/ vaiśyas^adbhiḥ prāśitābhiḥ (syāt strī.śūdrau
taparṇa}{F tarpaṇa} / Va.3.36 na varṇa.gandha.rasa.duṣṭābhis^yās^ca syus(as-)^aśubhāgamās^//
Va.3.37 na mukhyās^vipruṣas^ucchiṣṭam^kurvanti(kṛ-)^anaṅga.spṛṣṭās^//
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318112 (0.043):
GautAA_1,1.46 / GautSt_1.41: na mukhyā vipruṣa ucchiṣṭaṃ kurvanti na ced
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886921 (0.043):
na mukhyā vipruṣa ucchiṣṭaṃ kurvanti na cedaṅge nipatanti // Gaut_1.47 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199873 (0.064):
Viṣṇu 23.53a/ na^ucchiṣṭaṃ kurvate\ mukhyā vipruṣo^aṅge na yānti\ yāḥ /
Va.3.38 suptvā(svap-) bhuktvā(bhuj-) kṣutvā(kṣu-) pītvā(pā-) ruditvā(rud-)
snātvā(snā-) ca^antas^punar^ācāmet(ā-cam-)^vāsas^ca paridhāya(pari-dhā-)
Va.3.39 oṣṭhau saṃspṛśya(sam-spṛś-) yatra^a.lomakau // / Va.3.40 na śmaśru.gatas^lepas^//
Va.3.41 danta.vat^danta.sakteṣu yat^ca^antar.mūkhe
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299880 (0.039):
(spṛśyaca^antataḥ // iti // / Baudh1.5.8.24ab/ dantavad danta.sakteṣu dantavat teṣu dhāraṇāt /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1383489 (0.049):
pṛthivijijñāsitavyatāpratipādayiṣayā tasmin yad antas tadanveṣṭavyam
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11229149 (0.049):
BP1.12.003b/ na (vidyate tatra doṣaḥ stena (syād upadhikrayāt // / [1.12.3 upavikraya.lakṣaṇam] / BP1.12.004a/ antar gṛhe bahir grāmān niśāyām asato janāt /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985411 (0.050):
vā ime śīrṣan hanū tasmād antar ime vā ete yat saṃtṛndyād ime eva / saṃtṛndyāt tat saṃpādye eva dvyaṅgulam antarā kāryam, dvyaṅgulaṃ hīdam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558904 (0.050):
tasmād antar ime vā ete yat saṃtṛndyād ime eva saṃtṛndyāt tat saṃpādye eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576308 (0.050):
tad vidhim api sa vidhim abhidhāya mudāntar hitavatī sāntarhitavatī | / tataś ca tās tad upadeśa lagnāḥ parama sukha magnā babhūvuḥ | yataḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299902 (0.051):
Baudh1.5.8.25-2ab/ dantavad danta.lagneṣu yac ca^apy antar mukhe (bhavet /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158918 (0.052):
amṛtaṃ[*467] samastam yat paśyamānam ātmābhijuṣāṇam antas / sudhṛtyānabhigamyamānāya[*468] svāhā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13293743 (0.053):
yau sarvātmakaṛksāmātmakau tāvamuṣyādityarathasya geṣṇau pādaparvaṇī / / saniryāñcāyāṃ / / antastaddharmopadeśāt /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3332367 (0.054):
sarvaṃ tadabhisametyantarbhavati raikve / / kiṃ tadyatkiñca loke sarvāḥ prajāḥ sādhu śobhanaṃ dharmajātaṃ kurvanti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907123 (0.057):
bhittiḥ strī kuhyameḍūkaṃ yadantarnastakīkasaṃ /AP_362.007ab/
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886828 (0.059):
daśanāntaralagneṣu bhakṣyabhojyāvayaveṣu dantavat anucchiṣṭo / bhavatītyarthaḥ / / na cejjihvayā saṃspṛśyante //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297859 (0.060):
viṣurūpā iva hi garbhā indurantarmahimānamānañja dhīra ityantarhyeṣa / mātaryakto bhavatyekapadīṃ dvipadīṃ tripadīṃ catuṣpadīmaṣṭāpadīm bhuvanānu
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21266038 (0.060):
tatsaṃjñāprayojanaṃyajñaṃ vāyakhyāsyāmaḥ"(āpa.pa.1 1) ityatra / etoṣāmantarbāvaḥ / / "niṛtiṃ pākayajñena yajete"tyatra ca dharmaprāptiḥ // 10 //"
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9658446 (0.063):
ca^agram oṣṭhābhyāṃ niṣpīḍya niṣṭhīvet/ ity antaḥsaṃdaṃśaḥ//(p.169) / 2.9.20/.kara^avalambitasya^oṣṭhavad grahaṇaṃ cumbitakam//(p.169)
bhavet(bhū-)^nigiran(ni-gṝ-)^eva tat^śucis^iti // / Va.3.42 parān api^ācāmayatas(ā-cam-)^pādau yās^vipruṣas^gatās^(c)/
Va.3.42 tābhis^na^ucchiṣṭatām^yānti(yā-) bhūmyās tās tu samās^smṛtās^(c)//
Va.3.43 caran(car-)^abhyavahāreṣu ucchiṣṭam^yadi saṃspṛśet(sam-spṛś-) (c)/
Va.3.43 bhūmau nidhāya(ni-dhā-) tat^dravyām ācamya(ā-cam-)
pracaret(pra-car-) punas^(c)// / Va.3.44 yat^yat^mīmāṃsyam(man-)^syāt(as-)^adbhis^saṃspṛśet(sam-spṛś-) //
Va.3.45 śva.hatās^ca mṛgās^vanyās^pātitam^ca khagais^phalam (c)/
Va.3.45 bālais^anuparikrāntam^strībhis^ācaritam^ca yat (c)//
Va.3.46 prasāritam^ca yat paṇyam^ye doṣās^strī.mukheṣu ca (c)//
Va.3.47 maśakais^makṣikābhis^ca nilīnais^na^upahanyate(upa-han-) (c)/
Va.3.47 kṣiti.sthās^ca^eva yās^āpas^gavām^tṛpti.karās^ca yās^(c)/
Va.3.47 parisaṃkhyāya(pari-sam-khyā-) tān sarvān^śucīn āha(ah-)
prajāpatis.(c) iti // / Va.3.48 lepa.gandha.apakarṣaṇe śaucam amedhya.liptasya^adbhis^mṛdā ca //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886975 (0.0):
sarvaśaucārthamidamadhunocyate- / lepagandhāpakarṣaṇe śaucamamedhyaliptasya // Gaut_1.48 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318121 (0.058):
GautAA_1,1.45 / GautSt_1.42: lepagandhāpakarṣaṇe śaucam amedhyasya |
taijasa.mṛd.maya.dārava.tāntavānām^bhasma.parimārjana.pradāhana.takṣaṇa.dhāvanāni
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885792 (0.032):
dravyaśuddhiḥ parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanāni / taijasamārttikadāravatāntavānām // Gaut_1.31 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317990 (0.032):
GautAA_1,1.28 / GautSt_1.29: dravyaśuddhiḥ / parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanānitaijasamārktikadāravatāntavānām |
Va.3.50 taijasavat^upala.maṇīnām // / Va.3.51 maṇivat^śaṅkha.śuktīnām //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300014 (0.054):
Baudh1.5.8.44/ taijasa.vad upala.maṇīnām // / Baudh1.5.8.45/ dāru.vad asthnām //
Va.3.52 dāruvat^asthnām // / Va.3.53 rajju.vidala.carmaṇān^cailavat^śaucam //
Va.3.54 govālais^phala.mayānām // / Va.3.55 gaura.sarṣapa.kalkena kṣaumajānām //
Va.3.56 bhūmes tu / saṃmārjana.upalena.ullekhana.prokṣaṇa.upakarṇais^yathā.sthānam^doṣa.viśeṣāt
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300251 (0.032):
Baudh1.5.9.11/ bhūmes tu / saṃmārjana.prokṣaṇa.upalepana.avastaraṇa.ullekhanairyathā.sthānaṃ
prāyatyam upaiti(upa-i-) //{BṣPṣ upalena}{E upalepana} / Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.030):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.030):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.030):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.030):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.031):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.032):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.034):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.048):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.048):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552894 (0.048):
Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti // / Va.20.30 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.30 patitam^patita^iti^uktvā(vac-) coram^cora^iti vā punas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.051):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Va.3.57 caturbhis^śudhyate(śudh-) bhūmis^pañcamāt^ca^upalepanāt (c)//
Va.3.58 rajasā śudhyate(śudh-) nārī nadī vegena śudhyate(śudh-) (c)/
Va.3.58 bhasmanā śudhyate(śudh-) kāṃsyam^punaḥpākena mṛd.mayam (c)//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302614 (0.051):
bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ Par_7.2a / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ Par_7.22c
Va.3.59 madyais^mūtrais^purīṣais^vā śleṣma.pūya.aśru.śoṇitais^(c)/
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885971 (0.023):
madyamūtrapurīṣaiśca śleṣmapūyāśruśoṇitaiḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584525 (0.037):
mārjanopāñjanair veśma punaḥpākena mṛnmayam // Mn_5.122[121M] // / madyair mūtraiḥ purīṣair vā ṣṭhīvanaih pūyaśoṇitaiḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497005 (0.061):
Manu5.122c[121ṃc]/ mārjana.upāñjanair veśma punaḥpākena mṛt.mayam || / [Manu5.123Ka/ madyair mūtraiḥ purīṣair vā ṣṭhīvanaih pūyaśoṇitaiḥ / [not
Va.3.59 saṃspṛṣṭam^na^eva śudhyeta(śudh-) punaḥpākena mṛd.mayam (c)//
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885972 (0.051):
madyamūtrapurīṣaiśca śleṣmapūyāśruśoṇitaiḥ / / saṃspṛṣṭaṃ naiva śuddhyeta punaḥpākena mṛnmayam //
Va.3.60 adbhis^gātrāṇi śudhyanti(śudh-) manas^satyena śudhyati(śudh-) (c)/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815880 (0.016):
MSS_0854 2 ahiṃsayā ca bhūtātmā buddhirjñānena śudhyati // / MSS_0855 1 adbhirgātrāṇi śudhyanti manaḥ satyena śudhyati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496824 (0.016):
Manu5.109a[108ṃa]/ adbhir gātrāṇi śudhyanti manaḥ satyena śudhyati |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392541 (0.016):
rajasā strī manoduṣṭā saṃnyāsena dvijottamāḥ || Vi_22.91 || / adbhir gātrāṇi śudhyanti manaḥ satyena śudhyati /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199393 (0.016):
Viṣṇu 22.92a/ adbhir gātrāṇi śudhyanti\ manaḥ satyena śudhyati\ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584372 (0.039):
rajasā strī manoduṣṭā saṃnyāsena dvijottamāḥ // Mn_5.108[107M] // / adbhir gātrāṇi śudhyanti manaḥ satyena śudhyati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815866 (0.049):
MSS_0854 1 adbhiḥ śudhyanti vastrāṇi manaḥ satyena śudhyati /
Va.3.60 vidyā.tapas.bhyām^bhūta.ātmā buddhis^jñānena śudhyati(śudh-).(c)
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199401 (0.043):
Viṣṇu 22.92c/ vidyā-tapobhyāṃ bhūta-ātmā buddhir jñānena śudhyati\ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496832 (0.061):
Manu5.109c[108ṃc]/ vidyā.tapobhyāṃ bhūtātmā buddhir jñānena śudhyati || / [M.śuddhyati] / Manu5.110a[109ṃa]/ eṣa śaucasya vaḥ proktaḥ śarīrasya vinirṇayaḥ |
Va.3.61 adbhis^eva kāñcanam^pūyate(pū-) // / Va.3.62 tathā rajatam //
Va.3.63 tāmram amlena śudhyati(śudh-) // / Va.3.64 aṅguli.kaniṣṭhikā.mūle daivam^tīrtham //
Va.3.65 aṅgulyam ṛṣīṇām // / Va.3.66 aṅguli.agreṣu mānuṣam //
Va.3.67 pāṇi.madhya āgneyam // / Va.3.68 pradeśinī.aṅguṣṭhayos^antarā pitryam //
Va.3.69 rocate(ruc-)^iti sāyam.prātar.aśanāni^abhipūjayet //
Va.3.70 svaditam iti pitrye // / Va.3.71 saṃpannam iti^ābhyudayikeṣu^ābhyudayikeṣu^eti //{BṣPṣ eti}{F iti}
Va.4.1 prakṛti.viśiṣṭam^cāturvarṇyam^saṃskāra.viśeṣāt^ca //
Va.4.2 brāhmaṇas^asya mukham āsīt(as-)^bāhū rājanyas(rājaniyas)^kṛtas^(c)/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111800 (0.062):
niravakāśaśrutiliṅgabāhulyena hi prāgatra ca nirṇayaḥ kṛtaḥ / / etāni tu sāvakāśānītyāha atragasyeti // / indrādigatasya /
Va.4.2 urū tat^asya yat^vaiśyas^padbhyām^śūdro ajāyata(jan-) (c)//{BṣPṣ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117668 (0.030):
RV_10,090.12c ūrū tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13050081 (0.032):
RV_10.090.12.2{19} ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981899 (0.052):
(AVŚ_19,6.6c) madhyaṃ tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata ||6||
urū}{F ūrū}{śūdro < śūdras} / Va.4.2 iti^api nigamas^bhavati(bhū-) //
Va.4.3 gāyatryā brāhmaṇam asṛjata(sṛj-) triṣṭubhā rājanyam^jagatyā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712980 (0.032):
dvijottamajanmahetutvācca / / gāyatryā brāhmaṇamasṛjata triṣṭubhā rājanyaṃ jagatyā vaiśyamati
vaiśyam^na kena.cit^chandasā śūdram iti^a.saṃskāryas^vijñāyate(vi-jñā-) //
Va.4.4 sarveṣām^satyam a.krodhas^dānam ahiṃsā prajananam^ca //
Va.4.5 pitṛ.devatā.atithi.pūjāyām api^eva paśum^hiṃsyāt(hiṃs-)^iti mānavam
Va.4.6 madhuparke ca yajñe ca pitṛ.daivata.karmaṇi (c)/
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397169 (0.036):
yajñārthaṃ nidhanam prāptāḥ prāpnuvanty ucchritīḥ punaḥ || Vi_51.63 || / madhuparke ca yajñe ca pitṛdaivatakarmaṇi /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583513 (0.038):
yajñārthaṃ nidhanaṃ prāptāḥ prāpnuvanty utsṛtīḥ punaḥ // Mn_5.40 // / madhuparke ca yajñe ca pitṛdaivatakarmaṇi /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204400 (0.045):
Viṣṇu 51.64a/ madhu-parke ca yajñe ca pitṛ-daivata-karmaṇi / / Viṣṇu 51.64c/ atra^eva paśavo hiṃsyā na^anyatra^iti kathaṃ-cana //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495794 (0.050):
Manu5.41a/ madhuparke ca yajñe ca pitṛ.daivatakarmaṇi |
Va.4.6 atra^eva ca / paśum^hiṃsyāt(hiṃs-)^na^anyathā^iti^abravīt(brū-)^manus^(c)//
Va.4.7 na^akṛtvā(kṛ-) prāṇinām^hiṃsām^māṃsam utpadyate(ud-pad-) kva.cit
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583604 (0.033):
nākṛtvā prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate kva cit /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397264 (0.033):
nākṛtvā prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate kvacit /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495899 (0.053):
Manu5.48a/ na a.kṛtvā prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate kva cit |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204507 (0.058):
Viṣṇu 51.71a/ na^a-kṛtvā\ prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate\ kva-cit /
Va.4.7 na ca prāṇi.vadhas^svargyas tasmāt^yāge vadhas^avadhas^(c)//
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204512 (0.052):
Viṣṇu 51.71a/ na^a-kṛtvā\ prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate\ kva-cit / / Viṣṇu 51.71c/ na ca prāṇi-vadhaḥ svargyas tasmān māṃsaṃ vivarjayet\ //
Va.4.8 atha^api brāhmaṇāya vā rājanyāya vā^abhyāgatāya mahā.ukṣāṇam^vā
mahā.ajam^vā pacet(pac-)^evam asmai^ātithyam^kurvanti(kṛ-)^iti //
Va.4.9 udaka.kriyā.śaucam^ca dvi.varṣam^prabhṛti //
Va.4.10 ā danta.jananāt^iti^eke // / Va.4.11 śarīram agninā saṃyojyān
avekṣamāṇās(ava-īkṣ-)^apas^abhyavayanti(abhi-ava-i-) // / Va.4.12 savya.itarābhyām^pāṇibhyam udaka.kriyām^kurvīran(kṛ-)^a.yugmāsu
dakṣiṇā.mukhās^//{BṣPṣ pāṇibhyam}{F pāṇibhyām} / Va.4.13 pitṝṇām^vai^eṣā dik^yā dakṣiṇā //
Va.4.14 gṛhān vrajitvā(vraj-) prastare tri.aham
an.aśnantas(aś-)^āsīran(ās-) // / Va.4.15 aśaktau krīta.utpannena varteran(vṛt-) //
Va.4.16 daśa.aham^śāvam āśaucam^sapiṇḍeṣu vidhīyate(vi-dhā-) //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335487 (5.960):
piṇḍādhyayanadānādeḥ puṅgato 'tiśayo hi tat // GarP_2,5.9 // / daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496060 (5.960):
Manu5.59a/ daśāhaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583744 (5.960):
aśuddhā bāndhavāḥ sarve sūtake ca tathocyate // Mn_5.58 ḥḥ / daśāhaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3807225 (0.043):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ $ brāhmaṇeṣu vidhīyate &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8846753 (0.043):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ brāhmaṇeṣu vidhīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825125 (0.048):
abhāve brahmacārī tu kuryātpiṇḍodakādikaṃ //AP_158.059cd/ / yathedaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /AP_158.060ab/ / jananepyevaṃ syānnipuṇāṃ śuddhimicchatāṃ //AP_158.060cd/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583767 (0.055):
yathedaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate / / janane 'py evam eva syān nipuṇaṃ śuddhim icchatām // Mn_5.61 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823748 (0.061):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇdeṣu vidhīyate //AP_157.001cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496085 (0.064):
Manu5.60c/ samānodakabhāvas tu janma.nāmnor a.vedane || / Manu5.61a/ yathā idaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate / [not in ṃ]
Va.4.17 sapiṇḍatvam^sa.āpta.puruṣam^vijñāyate(vi-jñā-) //
Va.4.18 prattānām^ca strīṇām^tri.puruṣam^vijñāyate(vi-jñā-) //
Va.4.19 prattānām itare kurvīran(kṛ-)^tās^ca teṣām // / Va.4.20 janane^api^evam eva syāt(as-)^nipuṇām^śuddhim icchatām(iṣ-) //
Va.4.21 mātā.pitros^vā // / Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553896 (0.060):
Va.23.8 anyatra mātā.pitros^// / Va.23.9 sa cet^vyādhīyīta(vi-ā-adhi-i-)
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.0):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.0):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.0):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.002):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.003):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.004):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.017):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.017):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.025):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.026):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.026):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.027):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.028):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.028):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.028):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.029):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.029):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.030):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545210 (0.030):
kṣīram^ca sa.vikāram ayas trapu jatu sīsam^ca // / Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.030):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Va.4.23 rajas tatra^aśuci jñeyam^tat^ca puṃṣi na vidyate(vid-).(c) iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545597 (0.061):
Va.3.5 sahasraśas^sametānām^pariṣattvam^na vidyate(vid-) (c)// / Va.3.6 yat^vadanti(vad-) tamas.mūḍhās^mūrkhās^dharmam ajānatas(jñā-)^(c)/
Va.4.24 tat^cet^antas^punar āpatet(ā-pat-)^śeṣeṇa śudhyeran(śudh-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545597 (0.058):
Va.3.5 sahasraśas^sametānām^pariṣattvam^na vidyate(vid-) (c)// / Va.3.6 yat^vadanti(vad-) tamas.mūḍhās^mūrkhās^dharmam ajānatas(jñā-)^(c)/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322126 (0.058):
GautAA_2,5.5 / GautSt_14.6: tac ced antaḥ punar āpatec cheṣeṇa śudhyeran |
Va.4.25 rātri.śeṣe dvābhyām // / Va.4.26 prabhāte tisṛbhis^//
Va.4.27 brāhmaṇas^daśa.rātreṇa // / Va.4.28 pañcadaśa.rātreṇa rājanyas^//
Va.4.29 viṃśati.rātreṇa vaiśyas^// / Va.4.30 śūdras^māsena śudhyati(śudh-) //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739009 (0.042):
pañcadaśāhādvaiśyastu śūdro māsena śudhyati /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344575 (0.044):
sārdhamāsena vaiśyastu śūdro māsena śudhyati // GarP_2,13.11 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438993 (0.044):
ardhamāsena vaiśyastu śūdro māsena śudhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062399 (0.045):
śūdro māsena śudhyati Mn_5.83[82M]d / śūdro māsena śudhyati Par_3.4d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893047 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena % śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164355 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353090 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena $ śūdro māsena śudhyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246853 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496445 (0.059):
Manu5.83c[82ṃc]/ vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584056 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983045 (0.059):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati (I,2, p. 213) // Par_3.4 //
Va.4.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.31 aśauce yas tu śūdrasya sūtake vā^api bhuktavān(bhuj-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546526 (0.031):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.034):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.036):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549199 (0.040):
mūtra.purīṣe} / Va.12.14 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.14 snātakānām^tu nityam^syāt(as-)^antarvāsas tathā^uttaram (c)/
Va.4.31 sa gacchet(gam-)^narakam^ghoram^tiryak.yonyām^ca jāyate(jan-)
Va.4.32 anirdaśāhe para.śave niyogāt^bhuktavān(bhuj-) dvijas^(c)/
Va.4.32 kṛmis^bhūtvā(bhū-) sa deha.ante
tām^viṣṭhām^samupāśnute(sam-up-aś-).(c) iti // / Va.4.33 dvādaśa māsān dvādaśa^ardhamāsān vā^an.aśnan(aś-)
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24794135 (0.030):
Ap1.10.29.17/ [patanīya.vṛttis tv aśuci.karāṇāṃ dvādaśa māsān / dvādaśa.ardhamāsān dvādaśa dvādaśa.ahān dvādaśa sapta.ahān dvādaśa
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303337 (0.030):
Baudh2.1.2.17/ teṣāṃ tu nirveśo dvādaśa māsān dvādaśa ardha.māsāndvādaśa
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553084 (0.057):
Va.20.46 udīcim^diśam^gatvā(gam-)^an.aśnan(aś-) saṃhitā.adhyayanam / adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553089 (0.0):
Va.20.46 udīcim^diśam^gatvā(gam-)^an.aśnan(aś-) saṃhitā.adhyayanam
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.053):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
āśaucam // / Va.4.35 sadyas^śaucam iti gautamas^// / Va.4.36 deśa.antara.sthe
prete(pra-i-)^ūrdhvam^daśa.ahāt^śrutvā(śru-)^eka.rātram āśaucam //
Va.4.37 āhitāgnis^cet pravasan(pra-vas-) mriyeta(mṛ-)
punar^saṃskāram^kṛtvā(kṛ-) śavavat.śaucam iti gautamas^//
Va.4.38 yūpa.citi.śmaśāna.rajasvalā.sūtikā.aśucīn^ca spṛṣṭvā(spṛś-)
sa.śiraskas^abhyupeyāt(abhi-upa-i-)^apas^iti^apas^iti // / Va.5.1 a.svatantrā strī puruṣa.pradhānā //
Va.5.2 an.agnikā^an.udakyā vā^amṛtam iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553025 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23556021 (0.0):
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.30.6 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553094 (0.019):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551639 (0.026):
Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.029):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.030):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.030):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.030):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.030):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.031):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.032):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.035):
ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^// / Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550746 (0.037):
Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19621433 (0.038):
01,067.005d*0605_02 yasya māṃ dāsyati pitā sa me bhartā bhaviṣyati / 01,067.005d*0605_03 pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.040):
Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3622252 (0.043):
asvātantryam atas tāsāṃ prajāpatir akalpayat // Nar_13.30 // / pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304098 (0.046):
Baudh2.2.3.45-2ab/ pitā (rakṣati kaumāre bhartā (rakṣati yauvane /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508476 (0.046):
Manu9.03a/ pitā rakṣati) kaumāre bhartā rakṣati) yauvane |
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13227116 (0.046):
N13.31a/ pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane /
Va.5.3 putras^ca sthavire bhāve na strī svātantryam arhati(arh-).(c) iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19621441 (0.0):
01,067.005d*0605_03 pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane / 01,067.005d*0605_04 putras tu sthavire bhāve na strī svātantryam arhati
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304109 (0.043):
Baudh2.2.3.45-2cd/ putras tu sthavirī.bhāve [K: sthāvire bhāve] na / strīsvātantryam (arhati // iti //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20665007 (0.047):
13,021.019c putrāś ca sthavirībhāve na strī svātantryam arhati / 13,021.019d*0200_01 na vṛddhām akṣamāṃ manye na cecchā tvayi me 'naghe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19958990 (0.048):
04,015.033d@017_0006 putras tu sthavirībhāve na strī svātantryam arhati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20680247 (0.048):
13,046.013c putrās tu sthavirībhāve na strī svātantryam arhati
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6745105 (0.055):
putrastu sthavire kāle na strī svātantryamarhati // GarP_1,115.63 //
Va.5.4 tasyā bhartus^abhicāras^uktam^prāyaścittam^rahasyeṣu //
Va.5.5 māsi māsi rajas^hi^āsām^duṣkṛtāni^apakarṣati(apa-kṛṣ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555432 (0.0):
Va.28.4 striyas^pavitram atulam^na^etās^duṣyanti(duṣ-) karhi.cit (c)/ / Va.28.4 māsi māsi rajas^hi^āsām^duṣkṛtāni^apakarṣati(apa-kṛṣ-) (c)//
Va.5.6 tri.rātram^rajasvalā^aśucis^bhavati(bhū-) //
Va.5.7 sā na^añjyāt(añj-)^na^abhyañjyāt(abhi-añj-)^na^apsu
snāyāt(snā-)^adhas^śayīta(śī-) na divā
svapyāt(svap-)^na^agnim^spṛśet(spṛś-)^na rañjum^sṛjet(sṛj-)^na dantān
dhāvayet(dhāv-)^na māṃsam aśnīyāt(aś-)^na grahān nirīkṣeta(nir-īkṣ-) na
haset(has-)^na kiṃcetad ācaret(ā-car-)^na dhāvetad akharveṇa pātreṇa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901826 (0.034):
tallu nāti taccarecca kruṅṅāste ca sugaṇiha //AP_349.007cd/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941859 (0.045):
traducteur en hindī comprend qu'elle ne doit pas être trop complaisante, / car elle n'a aucune certitude quant au moment oĀ il l'épousera.
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24789225 (0.047):
Ap1.1.2.26/ maithunaṃ na [caret[\car] / / Ap1.1.2.27/ [utsanna.ślāghaḥ [ut\sad] /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551577 (0.064):
Va.17.61 prajāpatye muhūrte pāṇigrāhavat^upacaret(car-)^anyatra
pibet(pā-)^añjalinā vā pibet(pā-)^lohita.ayasena
vā //{BṣPṣ kiṃcetad}{F kiṃcid}{BṣPṣ dhāvetad}{F dhāved(dhāv-)}
Va.5.8 vijñāyate(vi-jñā-) hi / indras triśīrṣāṇam^tvāṣṭram^hatvā(han-)
pāpma.gṛhītas^mahattama.adharma.saṃbaddhas^aham iti^evam ātmānam
amanyata(man-) / tam^sarvāṇi bhūtāni^abhyakrośan(abhi-kruś-) bhrūṇahan
bhrūṇahan^iti / sa striyas^upādhāvat^asyai me bhrūṇahatyāyai
tṛtīyam^bhāgam^pratigṛhṇīta(prati-gṛh-)^iti / tā abravan(brū-) kim^no
bhūyāt(bhū-)^iti / / sas^abravīt(brū-)^varam^vṛṇīdhvam(vṛ-) iti / tās^abruvan(brū-)^ṛtau
prajām^vindāmahe(vid-)^iti kāmam ā vijanitos^saṃbhavāma(sam-bhū-)^iti /
tathā^iti tās^pratijagṛhus^sā^eṣā bhrūṇahatyā māsi-māsi^āvis^bhavati(bhū-)
tasmāt^rajasvalāyā annam^na^aśnīyāt(aś-)^bhrūṇahatyāyā eva^eṣā / rūpam^pratimucya(prati-muc-)^āste //
Va.5.9 tat^āhur(ah-)^/ añjana.abhyañjanam eva^asyās^na pratigrāhyam^tat^hi
striyās^annam iti / tasmāt tasyai ca tatra ca bībhatsante(bhī-) mā^iyam / upāgāt(upa-ā-gā-)^iti //
Va.5.10 udakyās tu^āsate(ās-) yeṣām^ye ca ke.cit^anagnayas^(c)/
Va.5.10 kulam^ca^aśrotriyām yeṣām^sarve te śūdra.dharmiṇas.(c) iti //
Va.5.10 sarve te śūdra.dharmiṇas^iti // / Va.6.1 ācāras^paramas^dharmas^sarveṣām iti niścayas^(c)/
Va.6.1 hīna.ācāra.parīta.ātmā pretya(pra-i-) ca^iha ca naśyati(naś-) (c)//
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881201 (0.0):
MSS_4427 1 ācāraḥ paramo dharmaḥ sarveṣāmiti niścayaḥ / / MSS_4427 2 hīnācāraparītātmā pretya ceha ca naśyati //
Va.6.2 na^enam^tapāṃsi na brahma na^agnihotram^na dakṣiṇās^(c)/
Va.6.2 hīna.ācāram itas^bhraṣṭam^tārayanti(tṛ-) katham.cana (c)//
Va.6.3 ācāra.hīnam^na punanti(pū-) vedās^yadi^api^adhītās^saha
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060384 (0.039):
ācāra hīnaṃ na punanti vedāḥ / yadyapy adhītāḥ saha ṣaḍbhir aṅgaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881313 (0.048):
MSS_4435 1 ācārahīnaṃ na punanti vedā yadyapyadhītā saha ṣaḍbhiraṅgaiḥ /
ṣaḍbhis^aṅgais^(c)/ / Va.6.3 chandāṃsi^enam^mṛtyu.kāle tyajanti(tyaj-) nīḍam^śakuntās^iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881324 (0.042):
MSS_4435 1 ācārahīnaṃ na punanti vedā yadyapyadhītā saha ṣaḍbhiraṅgaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060394 (0.043):
ācāra hīnaṃ na punanti vedāḥ / yadyapy adhītāḥ saha ṣaḍbhir aṅgaiḥ |
jāta.pakṣās^(c)// / Va.6.4 ācāra.hīnasya tu brāhmaṇasya vedās^ṣaṭ.aṅgās
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881333 (0.020):
MSS_4435 2 chandāṃsyenaṃ mṛtyukāle tyajanti nīḍaṃ śakuntā iva jātapakṣāḥ / MSS_4436 1 ācārahīnasya tu brāhmaṇasya vedāḥ ṣaḍaṅgāstvakhilāḥ sayajñāḥ /
tu^akhilās^sa.yajñās^(c)/ / Va.6.4 kām^prītim utpādayitum(ud-pad-)^samarthās^andhasya dārās^iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881338 (0.024):
MSS_4436 1 ācārahīnasya tu brāhmaṇasya vedāḥ ṣaḍaṅgāstvakhilāḥ sayajñāḥ /
darśanīyās^(c)// / Va.6.5 na^enam^chandāṃsi vṛjināt tārayanti(tṛ-) māyāvinam^māyayā
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437169 (0.037):
05,035.035a na chandāṃsi vṛjināt tārayanti; māyāvinaṃ māyayā vartamānam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15442870 (0.037):
05,043.002c trāyante karmaṇaḥ pāpān na te mithyā bravīmy aham / 05,043.003a na chandāṃsi vṛjināt tārayanti; māyāvinaṃ māyayā vartamānam
vartamānam(vṛt-) (c)/ / Va.6.5 dve^api^akṣare samyak^adhīyamāne(adhi-i-) punāti(pū-) tat^brahma
yathā iṣe^abdās^(c)// / Va.6.6 dus.ācāras^hi puruṣas^loke bhavati(bhū-) ninditas^(c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493700 (0.057):
Manu4.157a/ dur.ācāro hi puruṣo loke bhavati) ninditaḥ | / Manu4.157c/ duḥkhabhāgī ca satataṃ vyādhito 'alpa.āyur eva ca ||
Va.6.6 duḥkha.bhāgī ca satatam^vyādhitas^alpa.āyus^eva ca (c)//
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18581795 (0.014):
durācāro hi puruṣo loke bhavati ninditaḥ / / duḥkhabhāgī ca satataṃ vyādhito 'lpāyur eva ca // Mn_4.157 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493706 (0.046):
Manu4.157c/ duḥkhabhāgī ca satataṃ vyādhito 'alpa.āyur eva ca ||
Va.6.7 ācārāt phalate(phal-) dharmas^ācārāt phalate(phal-) dhanam (c)/
Va.6.7 ācārāt^śriyam āpnoti(āp-) ācāras^hanti(han-)^a.lakṣaṇam (c)//
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881356 (0.049):
MSS_4437 2 ācārācchriyamāpnoti ācāro hantyalakṣaṇam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881386 (0.049):
MSS_4439 2 ācārācchriyamāpnoti ācāro hantyalakṣaṇam //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15471630 (0.060):
05,111.015a ācārāl labhate dharmam ācārāl labhate dhanam / 05,111.015c ācārāc chriyam āpnoti ācāro hanty alakṣaṇam
Va.6.8 sarva.lakṣaṇa.hīnas^api yas^sat.ācāra.vān naras^(c)/
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208572 (0.0):
Viṣṇu 71.92a/ sarva-lakṣana-hīno^api yaḥ sad-ācāra-vān naraḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18581801 (0.051):
sarvalakṣaṇahīno 'pi yaḥ sadācāravān naraḥ /
Va.6.8 śraddadhānas^anasūyas^ca śatam^varṣāṇi jīvati(jīv-) (c)//
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18581807 (0.041):
sarvalakṣaṇahīno 'pi yaḥ sadācāravān naraḥ / / śraddadhāno 'nasūyaś ca śataṃ varṣāṇi jīvati // Mn_4.158 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718401 (0.054):
13,107.013a sarvalakṣaṇahīno 'pi samudācāravān naraḥ / 13,107.013c śraddadhāno 'nasūyaś ca śataṃ varṣāṇi jīvati
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401083 (0.062):
śraddhadhāno 'nasūyaś ca śataṃ varṣāṇi jīvati || Vi_71.93 ||
Va.6.9 āhāra.nirhāra.vihāra.yogās^su.saṃvṛtās^dharma.vidā tu kāryās^(c)/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906819 (0.0):
MSS_5701 1 āhāranirhāravihārayogāḥ susaṃvṛtā dharmavidā tu kāryāḥ /
Va.6.9 vāc.buddhi.kāryāṇi tapas tathā^eva dhana.āyuṣī guptatame tu kārye
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906829 (0.0):
MSS_5701 1 āhāranirhāravihārayogāḥ susaṃvṛtā dharmavidā tu kāryāḥ / / MSS_5701 2 vāgbuddhikāryāṇi tapas tathaiva dhanāyuṣī guptatame tu kārye //
Va.6.10 ubhe mūtra.purīṣe divā kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^(c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718895 (0.036):
13,107.042a ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823026 (0.036):
ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryādudaṅmukhaḥ //AP_155.001cd/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320422 (0.036):
GautAA_1,9.41 / GautSt_9.41: ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ |
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549182 (0.043):
mutra.purīṣe kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^ca^ahani
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785812 (0.057):
prātaḥ sandhyāmupā sīta dantadhāvanapūrvikām / / ubhe mūtrapurīṣe ca divā kuryādudaṅmukhaḥ // GarP_1,213.26 //
Va.6.10 rātrau tu dakṣiṇā kuryāt(kṛ-)^evam^hi^āyus^na riṣyati(riṣ-) (c)//
Va.6.11 prati^agnim^prati sūryam^ca prati gām^prati brāhmaṇam (c)/ / Va.6.11 prati soma.udakam^sandhyām^prajñā naśyati(naś-) mehatas^(c)//
Va.6.12 na nadyām^mehanam^kuryāt(kṛ-)^na pathi na ca bhasmani (c)/
Va.6.12 na go.maye na kṛṣṭe na^upte na śādvala.upajīvya.chāyāsu //
Va.6.13 chāyāyām andhakāre vā rātrau^ahani vā dvijas^(c)/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785825 (0.041):
rātrau ca dakṣiṇe kuryādubhe sandhye yathā divā / / chāyāyāmandhakāre vā rātrau vāhani vā dvijaḥ // GarP_1,213.27 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492099 (0.049):
ManuK4.51a[52ṃa]/ chāyāyām andhakāre vā rātrāv ahani vā dvijaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18580472 (0.049):
dakṣiṇābhimukho rātrau saṃdhyāyoś ca yathā divā // Mn_K4.50[51M] // / chāyāyām andhakāre vā rātrāv ahani vā dvijaḥ /
Va.6.13 yathāsukha.mukhas^kuryāt(kṛ-) prāṇa.bādhābhayeṣu ca (c)//
Va.6.14 uddhṛtābhis^adbhis^kāryam^kuryāt(kṛ-) //
Va.6.15 snānam an.uddhṛtābhis^api // / Va.6.16 āharet(ā-hṛ-)^mṛttikām^vipras^kūlāt sasikatā tu yā (c)//
Va.6.17 antarjale deva.gṛhe valmīke mūṣaka.sthale (c)/
Va.6.17 kṛta.śauca.avaśiṣṭās^vā na grāhyās^pañca mṛttikās^(c)//
Va.6.18 ekā liṅge kare tisras^ubhayos^mṛd.dvayam^smṛtam (c)/
Va.6.18 pañca^apāne daśa^ekasmin^ubhayos^sapta mṛttikās^(c)//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823686 (0.0):
snātā strī pañcame yogyā daive pitrye ca karmaṇi /AP_156.013ab/ / pañcāpāne daśaikasminnubhayoḥ sapta mṛttikāḥ //AP_156.013cd/
Va.6.19 etat^śaucam^gṛhasthānām^dvi.guṇam^brahmacāriṇām (c)/
Va.6.19 tri.guṇam^vānaprasthānām^yatīnām^tat^catus.guṇam(c) iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545442 (0.062):
Va.2.44 dvi.guṇam^hiraṇyam^tri.guṇam^dhānyam //
Va.6.20 aṣṭau grāsās^munes^bhaktam^vānaprasthasya ṣoḍaśa (c)/
Va.6.20 dvātriṃśat tu gṛhasthasya^a.parimitam^brahmacāriṇas^//
Va.6.21 āhitāgnis^anaḍvān^ca brahmacārī ca te trayas^(c)/ / Va.6.21 aśnantas(aś-)^eva sidhyanti(sidh-) na^eṣām^siddhis^an.aśnatām(aś-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307691 (0.062):
Baudh2.7.13.8ab/ āhita.agnir anaḍvāṃś ca brahmacārī ca te trayaḥ / / Baudh2.7.13.8cd/ aśnanta eva sidhyanti na^eṣāṃ siddhir anaśnatām // iti //
Va.6.22 vrateṣu niyameṣu ca.ijyā.adhyayana.dharmeṣu (c)//
Va.6.23 yogas tapas^damas^dānam^satyam^śaucam^śrutam^ghṛṇā (c)/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10255081 (0.025):
12,012.015c tyāgayuktaṃ mahārāja sarvam eva mahāphalam / 12,012.016a śamo damas tapo dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544192 (0.036):
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtirghṛṇā /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910559 (0.036):
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtir ghṛṇā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815403 (0.043):
03,055.009a yasmin satyaṃ dhṛtir dānaṃ tapaḥ śaucaṃ damaḥ śamaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824241 (0.057):
14,093.093a adrohaḥ sarvabhūteṣu saṃtoṣaḥ śīlam ārjavam / 14,093.093c tapo damaś ca satyaṃ ca dānaṃ ceti samaṃ matam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827470 (0.059):
kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10304020 (0.063):
12,110.010d*0252_01 ahiṃsā satyam akrodhas tapo dānaṃ damo matiḥ
Va.6.23 vidyā vijñānam āstikyam etat^brāhmaṇa.lakṣaṇam (c)//
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544198 (0.061):
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtirghṛṇā / / vidyā vijñānamāstikyametad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_48 //
Va.6.24 dīrgha.vairam asūyā ca.a.satyam^brāhmaṇa.dūṣaṇam (c)/
Va.6.24 paiśunyam^nir.dayatvam^ca jānīyāt(jñā-)^śūdra.lakṣaṇam (c)//
Va.6.25 ye / śānta.dāntās^śruti.pūrṇa.karṇās^jita.indriyās^prāṇi.vadhāt^nivṛttās^(c)/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900322 (0.0):
ye kṣāntadāntāḥ śrutipūrṇakarṇā jitendriyāḥ prāṇivadhān nivṛttāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832784 (0.046):
14,096.015d@004_1195 ye kṣāntidāntāḥ śrutipūrṇakarṇā / 14,096.015d@004_1196 jitendriyā prāṇivadhe nivṛttāḥ
Va.6.25 pratigrahe saṅkucita.agra.hastās te brāhmaṇās
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900326 (0.047):
pratigrahe saṃkucitāgrahastāste brāhmaṇāstārayituṃ samarthāḥ // RKV_209.10
tārayitum(tṛ-)^samarthās^(c)// / Va.6.26 kim.cit^veda.mayam^pātram^kim.cit pātram^tapas.mayam (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832758 (0.035):
14,096.015d@004_1191 yac ca vedamayaṃ pātraṃ yac ca pātraṃ tapomayam
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100334 (0.061):
yac ca vedamayaṃ pātraṃ__Vdha_053.017 / yac ca pātraṃ tapomayam__Vdha_053.017
Va.6.26 pātrāṇām api tat pātram^śūdra.annam^yasya na^udare (c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832751 (1.192):
14,096.015d@004_1189 āhitāgniḥ sadā pātram agnihotraś ca vedavit / 14,096.015d@004_1190 pātrāṇām api tat pātraṃ śūdrānnaṃ yasya nodare
Va.6.27 śūdra.annena^udara.sthena yadi kas.cit^mṛtas^dvijas^(c)/
Va.6.27 sa bhavet(bhū-)^śūkaras^grāmyas tasya vā jāyate(jan-) kule (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547486 (0.033):
Va.6.40 na kalkas^na kuhakas^bhavet(bhū-) // / Va.6.41 na mleccha.bhāṣām^śikṣeta(śikṣ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555319 (0.034):
Va.27.18 mucyate(muc-) pātakais^sarvais^yadi na brahma.hā bhavet(bhū-) / Va.27.19 yas^vai stenas^surā.pas^vā bhrūṇahā guru.talpa.gas^(c)/
Va.6.28 śūdra.anna.rasa.puṣṭa.aṅgas^hi^adhīyānas^api nityaśas^(c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840106 (0.0):
14,096.015d@004_2421 ahaṃ cāpi na jānāmi gatiṃ tasya narādhipa / 14,096.015d@004_2422 śūdrānnarasapuṣṭāṅgo hy adhīyāno 'pi nityaśaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20668734 (0.029):
13,024.038d*0210_04 abhojane ca doṣaḥ syād varjayec chūdraketanam / 13,024.038d*0210_05 śūdrānnarasapuṣṭāṅgo dvijo nordhvāṃ gatiṃ labhet
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890863 (0.036):
smṛtyantare atyantapratiṣiddhatvāt,'- / śūdrānnarasapuṣṭāṅgo yodhīyānopi nityaśaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436942 (0.045):
brahmabhāvanirastāśca varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.46 // / śūdrānnarasapuṣṭāṅgaḥ saṃdhyopāsanavarjitaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840092 (0.053):
14,096.015d@004_2420 mṛtasūtakapuṣṭāṅgo yaś ca śūdrānnabhug dvijaḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989315 (0.064):
mṛtasūtakapuṣṭāṅgo dvijaḥ śūdrānnabhojanaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585526 (0.064):
Par12.37ab(36ab)/.mṛta.sūtaka.puṣṭa.aṅgo.dvijaḥ.śūdra.anna..bhojanaḥ./
Va.6.28 juhvan(hu-) vā^api japan(jap-) vā^api gatim ūrdhvām^na
vindati(vid-) (c)// / Va.6.29 śūdra.annena tu bhuktena maithunam^yas^adhigacchati(adhi-gam-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548760 (0.042):
Va.11.37 śrāddham^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca / maithunam^yas^adhigacchati(adhi-gam-) (c)/ / Va.11.37 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)//
Va.6.29 yasya^annam^tasya te putrās^na ca svarga.āruhas^bhavet(bhū-) (c)//
Va.6.30 / svādhyāya.uttham^yonimantam^praśāntam^vaitāna.stham^pāpa.bhīrum^bahu.jñam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20694008 (0.051):
13,072.037a svādhyāyāḍhyaṃ śuddhayoniṃ praśāntaṃ; vaitānasthaṃ pāpabhīruṃ
Va.6.30 strīṣu / kṣāntam^dhārmikam^go.śaraṇyam^vratais^klāntam^tādṛśam^pātram
āhur(ah-)^(c)// / Va.6.31 āma.pātre yathā nyastam^kṣīram^dadhi ghṛtam^madhu (c)/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860585 (0.054):
MSS_3318 1 avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvamannaṃ dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ ghṛtaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073167 (0.058):
madhuparkīya pātre ca gavyaṃ dadhi payo ghṛtam | / madhu khaṇḍam apīty evaṃ nikṣiped dravya pañcakam // Hbhv_5.47 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439819 (0.062):
05,038.005a avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvam annaṃ; dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ / ghṛtaṃ ca
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774192 (0.064):
navaṃ sasyaṃ phalaṃ puṣpaṃ dadhikṣīraṃ ghṛtaṃ madhu // BhS_36.588 // / yadarhamarpaṇe sarvamagre tasmai samarpayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181021 (0.064):
annaṃ toyaṃ dadhikṣīraṃ ghṛtaṃ madhu gulaṃ tathā // Vis_33.7 //
Va.6.31 vinaśyet(vi-naś-) pātra.daurbalyāt^na ca pātram^rasās^ca te (c)//
Va.6.32 evam^gās^vā hiraṇyam^vā vastram aśvam^mahīm^tilān (c)/
Va.6.32 avidvān(vid-) pratigṛhṇānas^bhasmībhavati(bhasmī-bhū-) kāṣṭhavat
Va.6.33 na^aṅga.nakha.vādanam^kuryāt(kṛ-) //
Va.6.34 nakhais^ca bhojana.ādau // / Va.6.35 na ca^apas^añjalinā pibet(pā-) //
Va.6.36 na pādena pāṇinā vā jalam abhihanyāt(abhi-han-) //
Va.6.37 na jalena jalam // / Va.6.38 na^iṣṭakābhis^phalam^śātayīta(śat-) //
Va.6.39 na phalena phalam // / Va.6.40 na kalkas^na kuhakas^bhavet(bhū-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555319 (0.017):
Va.27.18 mucyate(muc-) pātakais^sarvais^yadi na brahma.hā bhavet(bhū-) / Va.27.19 yas^vai stenas^surā.pas^vā bhrūṇahā guru.talpa.gas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547337 (0.033):
Va.6.27 śūdra.annena^udara.sthena yadi kas.cit^mṛtas^dvijas^(c)/ / Va.6.27 sa bhavet(bhū-)^śūkaras^grāmyas tasya vā jāyate(jan-) kule (c)//
Va.6.41 na mleccha.bhāṣām^śikṣeta(śikṣ-) //
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20805028 (0.0):
14,045.018a na pāṇipādacapalo na netracapalo muniḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494001 (0.0):
Manu4.177a/ na pāṇi.pāda.capalo na netra.capalo 'an.ṛjuḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18582040 (0.0):
na pāṇipādacapalo na netracapalo 'nṛjuḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.0):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.0):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.0):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.002):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.003):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.004):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.017):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.017):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.025):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.026):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.026):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.027):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.028):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.028):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.028):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.029):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.029):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Va.6.42 na ca vāc.aṅga.capalas^iti śiṣṭasya gocaras^(c)//
Va.6.43 pāraṃparya.gatas^yeṣām^vedas^sa.paribṛṃhaṇas^(c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298426 (0.061):
Baudh1.1.1.6ab/ dharmeṇa^adhigato yeṣāṃ vedaḥ saparibṛṃhaṇaḥ / / Baudh1.1.1.6cd/ śiṣṭās tad.anumāna.jñāḥ śruti.pratyakṣa.hetavaḥ // iti
Va.6.43 te śiṣṭās^brāhmaṇās^jñeyās^śruti.pratyakṣa.hetavas^(c)//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520437 (5.960):
Manu12.109a/ dharmeṇa adhigato yais tu vedaḥ sa.paribṛṃhaṇaḥ | / Manu12.109c/ te śiṣṭā brāhmaṇā jñeyāḥ śruti.pratyakṣahetavaḥ ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603834 (5.960):
dharmeṇādhigato yais tu vedaḥ saparibṛṃhaṇaḥ / / te śiṣṭā brāhmaṇā jñeyāḥ śrutipratyakṣahetavaḥ // Mn_12.109 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439859 (0.034):
dharmeṇābhigato yaistu vedaḥ saparibṛṃhaṇaḥ / / te śiṣṭā brāhmaṇāḥ proktā nityamātmaguṇānvitāḥ // KūrmP_2,24.19 //
Va.6.44 yam^na santam^na vā^asantam^na^a.śrutam^na bahu.śrutam (c)/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2995955 (0.043):
tathācoktaṃ smṛtikāraiḥ 'yaṃ na santaṃ na cāsantaṃ nāśrutaṃ na
Va.6.44 na su.vṛttam^na dur.vṛttam^veda kas.cit sa brāhmaṇas^(c)//
Va.6.44 sa brāhmaṇas^iti // / Va.7.1 catvāras^āśramās^//
Va.7.2 brahmacāri.gṛhastha.vānaprastha.parivrājakās^// / Va.7.3 teṣām^vedam adhītya(adhi-i-) vedau vedān
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891555 (0.052):
sarvagrahaṇaṃ yadyekamadhīyīta yadi vā dvau yadi vā sarvānityevamartham / / tathāca manuḥ- / vedānadhītya vedau vā vedaṃ vāpi yathākramam //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973726 (0.053):
tad eṣāṃ śāsane tiṣṭhed % brahmacārī vimatsaraḥ // NsP_58.33 // / adhītya caturo vedān $ vedau vedam athāpi vā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038711 (0.053):
tad eṣāṃ śāsane tiṣṭhed brahmacārī vimatsaraḥ // NsP_58.33 // / adhītya caturo vedān vedau vedam athāpi vā /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891732 (0.054):
tasyākhaṇḍitabrahmacaryasya / / tathāca manuḥ- / vedānadhītya vedau vā vedaṃ vāpi yathākramam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140981 (0.057):
śastaṃ nāsyāṅgaśodhanam__Vdha_101.026 / adhītya vedān vedau vā__Vdha_101.027 / vedaṃ vāpi yathākramam__Vdha_101.027
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431079 (0.064):
vyāsa uvāca / vedaṃ vedau tathā vedān vedān vā caturo dvijāḥ /
vā^a.viśīrṇa.brahmacaryas^yam icchet(iṣ-) tam āvaset(ā-vas-) //
Va.7.4 brahamacārī^ācāryam^paricaret(pari-car-)^ā śarīra.vimokṣaṇāt //
Va.7.5 ācārye ca prete(pra-i-)^agnim^paricaret(pari-car-) //
Va.7.6 vijñāyate(vi-jñā-) hi^agnis^ācāryas tava^iti //
Va.7.7 saṃyata.vāc // / Va.7.8 caturtha.ṣaṣṭha.aṣṭama.kāla.bhojī //
Va.7.9 bhaikṣam ācaret(ā-car-) // / Va.7.10 guru.adhīnas^//
Va.7.11 jaṭilas^śikhā.jaṭas^vā // / Va.7.12 gurum^gacchantam(gam-) anugacchet(anu-gam-)^āsīnas(ās-)^cet
tiṣṭhet(sthā-)^śayānas(śī-)^cet^āsīnas(ās-)^upāsīta(upa-ās-) //
Va.7.13 āhūta.adhyāyī // / Va.7.14 sarvam^labdham^nivedya(ni-vid-) tat.anujñayā bhuñjīta(bhuj-) //
khaṭvā.śayana.danta.dhāvana.prakṣālana.āñjana.abhyañjana.upāna.chatra.varjī
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298916 (0.035):
Baudh1.2.3.24/nṛtta.gīta.vāditra.gandha.mālya.upānac.chattra.dhāraṇa.añjana.abhyañjana.varjī
Va.7.16 tiṣṭhet(sthā-)^ahani rātrau^āsīta(ās-) //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325170 (0.039):
GautAA_3,8.6 / GautSt_26.6: tiṣṭhed(sthā) ahani rātrāv āsīta kṣiprakāmaḥ |
Va.7.17 tris^ahnas^abhyupeyāt(abhi-upa-i-)^apas^iti^apas^iti //
Va.8.1 / gṛhasthas^vinīta.krodha.harṣas^guruṇā^anujñātas^snātvā^a.samāna.ārṣeyām
a.spṛṣṭa.maithunām avara.vayasīm^sadṛśīm^bhāryām^vindeta(vid-) //
Va.8.2 pañcamīm^mātṛ.bandhubhyas^saptamīm^pitṛ.bandhubhyas^//
Va.8.3 vaivāhyam agnim indhīta(indh-) // / Va.8.4 sāyam āgatam atithim^na^aparundhyāt(apa-rudh-) //
Va.8.5 na^asya^an.aśnan(aś-) gṛhe vaset(vas-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547766 (0.0):
Va.8.8 kāle prāpte akāle vā na^asya^an.aśnan(aś-) gṛhe vaset(vas-) (c)//
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577740 (0.041):
kāle prāptas tv akāle vā nāsyānaśnan gṛhe vaset // Mn_3.105[95M] // / na vai svayaṃ tad aśnīyād atithiṃ yan na bhojayet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839287 (0.058):
MSS_2155 2 kāle prāptastvakāle vā nāsyānaśnan gṛhe vaset // / MSS_2156 1 apraṇādyo'tithiḥ sāyaṃ sūryoḍho gṛhamedhinām /
Va.8.6 yasya na^aśnāti(aś-) vāsa.arthī brāhmaṇas^gṛham āgatas^(c)/
Va.8.6 sukṛtam^tasya yat kim.cit sarvam ādāya(ā-dā-) gacchati(gam-) (c)//
Va.8.7 eka.rātram^tu nivasan(ni-vas-)^atithis^brāhmaṇas^smṛtas^(c)/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577694 (0.048):
ekarātraṃ tu nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ /
Va.8.7 anityam^hi sthitas^yasmāt tasmāt^atithis^ucyate(vac-) (c)//
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207494 (0.038):
Viṣṇu 67.34a/ eka-rātraṃ hi nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ / / Viṣṇu 67.34c/ anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate\ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488714 (0.044):
Manu3.102a[92ṃa]/ ekarātraṃ tu nivasann) atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ) | / Manu3.102c[92ṃc]/ anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577699 (0.059):
ekarātraṃ tu nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ / / anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate // Mn_3.102[92M] //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400047 (0.059):
ekarātraṃ hi nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ / / anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate || Vi_67.34 ||
Va.8.8 na^eka.grāmīṇa atithis^vipras^sāṅgatikas tathā (c)/{grāmīṇa <
grāmīṇas.} / Va.8.8 kāle prāpte akāle vā na^asya^an.aśnan(aś-) gṛhe vaset(vas-) (c)//
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839287 (0.0):
MSS_2155 2 kāle prāptastvakāle vā nāsyānaśnan gṛhe vaset //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488759 (0.0):
Manu3.105c[95ṃc]/ kāle prāptas tv akāle vā na asya an.aśnan gṛhe vaset) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577740 (0.0):
kāle prāptas tv akāle vā nāsyānaśnan gṛhe vaset // Mn_3.105[95M] //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547712 (0.0):
Va.8.5 na^asya^an.aśnan(aś-) gṛhe vaset(vas-) //
Va.8.9 śraddhā.śīlas^a.spṛhayālus^alam agnyādheyāya
na^anāhitāgnis^syāt(as-) // / Va.8.10 alam^ca somāya na^a.soma.yājī //
Va.8.11 yuktas^svādhyāye yajñe prajanane ca // / Va.8.12
gṛheṣu^abhyāgatam^pratyutthāna.āsana.vāc.sūnṛta.anasūyābhis^mahayet(mah-)
Va.8.13 yathā.śakti ca^annena sarvāṇi bhūtāni // / Va.8.14 gṛhasthas^eva yajate(yaj-) gṛhasthas tapyate(tap-) tapas^(c)/
Va.8.14 caturṇām āśramāṇām^tu gṛhasthas^ca viśiṣyate(vi-śiṣ-) (c)//
Va.8.15 yathā nadī.nadās^sarve samudre yānti(yā-) saṃsthitim (c)/
Va.8.15 evam āśramiṇas^sarve gṛhasthe yānti(yā-) saṃsthitim (c)//
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10400914 (0.034):
12,284.039a yathā nadīnadāḥ sarve sāgare yānti saṃsthitim / 12,284.039c evam āśramiṇaḥ sarve gṛhasthe yānti saṃsthitim
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18586132 (0.034):
yathā nadīnadāḥ sarve sāgare yānti saṃsthitim / / tathaivāśramiṇaḥ sarve gṛhasthe yānti saṃsthitim // Mn_6.90 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498968 (0.049):
Manu6.90a/ yathā nadī.nadāḥ sarve sāgare yānti saṃsthitim | / Manu6.90c/ tathā eva āśramiṇaḥ sarve gṛhasthe yānti saṃsthitim ||
Va.8.16 yathā mātaram āśritya(ā-śri-) sarve jīvanti(jīv-) jantavas^(c)/
Va.8.16 evam^gṛhastham āśritya(ā-śri-) sarve jīvanti(jīv-) bhikṣukās^(c)//
Va.8.17 nitya.udakī nitya.yajña.upavītī nitya.svādhyāyī patita.anna.varjī
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832802 (0.0):
14,096.015d@004_1198 te brāhmaṇās tārayituṃ samarthāḥ / 14,096.015d@004_1199 nityodakī nityayajñopavītī
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441811 (0.0):
05,040.022c cakṣuḥśrotre ca manasā mano vācaṃ ca karmaṇā / 05,040.023a nityodakī nityayajñopavītī; nityasvādhyāyī patitānnavarjī
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303646 (0.0):
Baudh2.2.3.1ab/ nitya.udakī nitya.yajñopavītī
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4169707 (0.061):
prāptaṃ maivamapūrvatvātkratau leṭā vidhīyate // MJaiNy_3,4.5 // / 'nityodakī nityayajñopavītī' iti smṛtyā prāptasya 'upadhyayate'
Va.8.17 ṛtau ca gacchan(gam-) vidhivat^ca juhvan(hu-) na
brāhmaṇas^cyavate(cyu-) brahma.lokāt (c)// / Va.8.17 brahma.lokāt^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548301 (0.047):
hīyate(hā-) brahma.lokāt^brahma.lokāt^iti // / Va.11.1 ṣaṭ^argha.arhās^bhavanti(bhū-) //
Va.9.1 vānaprasthas^jaṭilas^cīra.ajina.vāsī //
Va.9.2 grāmam^ca na praviśet(pra-viś-) // / Va.9.3 na phāla.kṛṣṭam adhitiṣṭhet(adhi-sthā-) //
Va.9.4 a.kṛṣṭam^mūla.phalam^sañcinvīta(sam-ci-) //
Va.9.5 urdhva.retās^//{BṣPṣ urdhva}{F ūrdhva}
Va.9.6 kṣama.āśayas^// / Va.9.7 mūla.phala.bhaikṣeṇa^āśrama.āgatam atithim abhyarcayet(abhi-arc-)
Va.9.8 dadyāt(dā-)^eva na pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550438 (0.000):
Va.15.3 na tu^ekam^putram^dadyāt(dā-) pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)^vā // / Va.15.4 sa hi santānāya pūrveṣām //
Va.9.9 tri.pavaṇam udaka.upasparśī // / Va.9.10 śrāmaṇakena^agnim ādhāya(ā-dhā-)^āhitāgnis^syāt(as-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550438 (0.047):
Va.15.3 na tu^ekam^putram^dadyāt(dā-) pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)^vā // / Va.15.4 sa hi santānāya pūrveṣām //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11576653 (0.061):
!{755}! VāsiṣṭhaDhŚ: śrāmaṇakenāgnim ādhāyāhitāgnis syāt.
vṛkṣa.mūla.niketanas^ūrdhvam^ṣaḍbhyas^māsebhyas^anagnis^aniketas^//
Va.9.12 dadyāt(dā-)^deva.pitṛ.manuṣyebhyas^sa gacchet(gam-) svargam
ānantyam iti^ānantyam // / Va.10.1 parivrājakas^sarva.bhūta.abhaya.dakṣiṇām^dattvā(dā-)
pratiṣṭheta(prati-sthā-) // / Va.10.2 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.033):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.034):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.034):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.034):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.034):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.034):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.036):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.048):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.048):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.054):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.10.2 abhayam^sarva.bhūtebhyas^dattvā(dā-) carati(car-) yas^munis^(c)/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10343020 (0.044):
kāmakrodhadarpamohalobhakārpaṇyadambhaparivādābhimānahiṃsānivṛttā iti / 12,185.004a abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā carati yo muniḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308596 (0.060):
Baudh2.10.17.30-2ab/ abhayaṃ sarva.bhūtebhyo (dattvā yaś (carate muniḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840861 (0.060):
MSS_2249 1 abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaścarate muniḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419124 (0.060):
abhayaṃ sarvabhūtebhyo $ dattvā yaś carate muniḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5125782 (0.060):
abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaś carate muniḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10138657 (0.060):
abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaścarate muniḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.063):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Va.10.2 tasya^api sarva.bhūtebhyas^na bhayam^jātu vidyate(vid-) (c)//
Va.10.3 abhayam^sarva.bhūtebhyas^dattvā(dā-) yas tu nivarttate(ni-vṛt-)
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15678892 (0.044):
09,049.058c abhayaṃ sarvabhūtebhyo yo dattvā nāvabudhyate
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893595 (0.057):
tataśca- / abhayaṃ sarvabhūtebhyo datvā yastu nivartate //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419123 (0.063):
tāṃs tu doṣān parityajya % parivrāḍ nirmamo bhavet // ViP_3,9.30 // / abhayaṃ sarvabhūtebhyo $ dattvā yaś carate muniḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5125781 (0.063):
tāṃs tu doṣān parityajya parivrāḍ nirmamo bhavet // ViP_3,9.30 // / abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaś carate muniḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10138656 (0.063):
tāṃstu sarvānparityajyaparivrāṇnirmamo bhavet // ViP_3,9.30 // / abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaścarate muniḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308595 (0.064):
Baudh2.10.17.30-2ab/ abhayaṃ sarva.bhūtebhyo (dattvā yaś (carate muniḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390773 (0.064):
12,269.019c mokṣayānam idaṃ kṛtsnaṃ viduṣāṃ hārito 'bravīt / 12,269.020a abhayaṃ sarvabhūtebhyo dattvā yaḥ pravrajed gṛhāt
(c)/{BṣPṣ nivarttate}{F nivartate} / Va.10.3 hanti(han-) jātān ajātān^ca dravyāṇi pratigṛhya(prati-grah-) ca
Va.10.4 sannyaset(sam-ni-as-) sarva.karmāṇi vedam ekam^na
sannyaset(sam-ni-as-) (c)/ / Va.10.4 veda.sannyasanāt^śūdras tasmāt^vedam^na sannyaset(sam-ni-as-)
Va.10.5 eka.akṣaram^param^brahma prāṇa.āyāmās^param^tapas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554629 (0.0):
Va.25.10 vāc.mayam^praṇavas^sarvam^tasmāt praṇavam abhyaset(abhi-as-) / Va.25.11 eka.akṣaram^param^brahma pāvanam^paramam^smṛtam (c)//
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398150 (0.048):
ekākṣaraṃ paraṃ brahma prāṇāyāmāḥ paraṃ tapaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205463 (0.048):
Viṣṇu 55.17a/ eka-akṣaraṃ paraṃ brahma prāṇāyāmāḥ paraṃ tapaḥ /
Va.10.5 upavāsāt param^bhaikṣam^dayā dānāt^viśiṣyate(vi-śiṣ-).(c) iti //
Va.10.6 muṇḍas^a.mamas^a.parigrahas^// / Va.10.7 sapta^āgārāṇi^a.saṅkalpitāni caret(car-)^bhikṣām //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793931 (0.063):
dāra.vyatikramiṇe bhikṣām iti sapta.agārāṇi [caret / sā vṛttiḥ ṣaṇ.māsān /
Va.10.8 vi.dhūme san(as-)^a.musale // / Va.10.9 eka.śāṭī.parihitas^//
Va.10.10 ajinena vā go.pralūnais tṛṇais^avastṛta.śarīras^//
Va.10.11 sthaṇḍila.śāyī // / Va.10.12 anityām^vasatim^vaset(vas-) //
Va.10.13 grāma.ante deva.gṛhe śūnya.agāre vā vṛkṣa.mūle vā //
Va.10.14 manasā jñānam adhīyānas^// / Va.10.15 araṇya.nityas^//
Va.10.16 na grāmya.paśūnām^sandarśane vicaret(vi-car-) //
Va.10.17 araṇya.nityasya jita.indriyasya sarva.indriya.prīti.nivartakasya
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892977 (0.044):
paramātmapūjanāmastyeva kutaḥ ? / araṇyanityasya jitendriyasya sarvātmakaprītanivartakasya /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12944149 (0.059):
MSS_7616 1 ekāntaśīlasya dṛḍhavratasya sarvendriyaprītinivartakasya / / MSS_7616 2 adhyātmayoge gatamānasasya mokṣo dhruvaṃ nityamahiṃsakasya //
Va.10.17 adhyātma.cintā.gata.mānasasya dhruvā
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892985 (0.056):
araṇyanityasya jitendriyasya sarvātmakaprītanivartakasya / / adhyātmacintāgatamānasasya dhruvā hyanāvṛttirupekṣakasya //
hi^an.āvṛttis^upekṣakasya.(c) iti // / Va.10.18 a.vyakta.liṅgas^a.vyakta.ācāras^//
Va.10.19 an.unmattas^unmatta.veṣas^// / Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.0):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.0):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.0):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.002):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.003):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.004):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.017):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.017):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.025):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.026):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.026):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.027):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.028):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.028):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.028):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.029):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.029):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.030):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545210 (0.030):
kṣīram^ca sa.vikāram ayas trapu jatu sīsam^ca // / Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.030):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.044):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.045):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548469 (0.049):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.053):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.056):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.056):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.056):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.056):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.060):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
(c)/{BṣPṣ śāstrabhiratasya}{F śāstra.abhiratasya} / Va.10.20 na bhojana.ācchādana.tatparasya na ca^api ramya.āvasatha.priyasya
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22487693 (0.046):
śabdaśāstrābhiratasya mokṣo na caiva ramyāvasathapriyasya / / na bhojanācchādanatatparasya na lokacittagrahaṇe ratasya //"
Va.10.21 na ca^utpāta.nimittābhyām na nakṣatra.aṅga.vidyayā (c)/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756978 (0.0):
na cotpāta nimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517438 (0.0):
na cotpāta-nimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498428 (0.0):
Manu6.50a/ na ca utpāta.nimittābhyāṃ na nakṣatra.aṅgavidyayā |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585695 (0.0):
ātmanaiva sahāyena sukhārthī vicared iha // Mn_6.49 // / na cotpātanimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā /
Va.10.21 na^anuśāsana.vādābhyām^bhikṣām^lipseta(labh-) karhi.cit (c)//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498436 (0.031):
Manu6.50c/ na anuśāsana.vādābhyāṃ bhikṣāṃ lipseta karhi cit ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585701 (0.031):
na cotpātanimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā / / nānuśāsanavādābhyāṃ bhikṣāṃ lipseta karhi cit // Mn_6.50 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756983 (0.060):
na cotpāta nimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā | / nānuśāsana vādābhyāṃ bhikṣāṃ lipseta karhicit || [Manu 6.50] iti |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517443 (0.060):
na cotpāta-nimittābhyāṃ na nakṣatrāṅgavidyayā | / nānuśāsana-vādābhyāṃ bhikṣāṃ lipseta karhicit || [Manu 6.50] iti |
Va.10.22 alābhe na viṣādī syāt(as-)^lābhe na^eva ca harṣayet(hṛṣ-) (c)/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897795 (0.0):
kāle praśastavarṇānāṃ % bhikṣārthī paryaṭed gṛhān // BrP_222.50 // / alābhe na viṣādī syāl $ lābhe naiva ca harṣayet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169097 (0.0):
kāle praśastavarṇānāṃ bhikṣārthī paryaṭed gṛhān // BrP_222.50 // / alābhe na viṣādī syāl lābhe naiva ca harṣayet /
Va.10.22 prāṇa.yātrika.mātras^syāt(as-)^mātrā.saṅgāt^vivarjitas^//
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897801 (0.055):
prāṇayātrikamātraḥ syān % mātrāsaṅgād vinirgataḥ // BrP_222.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169103 (0.055):
prāṇayātrikamātraḥ syān mātrāsaṅgād vinirgataḥ // BrP_222.51 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498534 (0.055):
Manu6.57c/ prāṇayātrika.mātraḥ syāt mātrāsaṅgād vinirgataḥ ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585783 (0.055):
prāṇayātrikamātraḥ syān mātrāsaṅgād vinirgataḥ // Mn_6.57 //
Va.10.23 na kuṭyām^na^udake saṅgas^na caile na tri.puṣkare (c)/
Va.10.23 na^agāre na^āsane na^anne yasya vai mokṣa.vid tu sas.(c) iti //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892936 (0.020):
nāgāre nāsane nānne yasya syānmokṣavittu saḥ //
Va.10.24 brāhmaṇa.kule yāvat^labheta(labh-) tat^bhuñjīta(bhuj-)
sāyam^prātar madhu.māṃsa.varjam // / Va.10.25 na ca tṛpyet(tṛp-) //
Va.10.26 grāme vā vaset(vas-) // / Va.10.27 / a.jihmas^a.śaḍhas(cf^śaṭha)^a.śaraṇas^a.vasaṅkusukas(cf^kasuka)^//
Va.10.28 na ca^indriya.saṃsargam^kurvīta(kṛ-) kena.cit //
Va.10.29 upekṣakas^sarva.bhūtānām^hiṃsā.anugraha.parihāreṇa //
Va.10.30 / paiśunya.matsara.abhimāna.ahaṅkāra.a.śraddhā.an.ārjava.ātma.stava.para.garhā.dambha.lobha.moha.krodha.asūyā.vivarjanam^sarva.āśramāṇam^dharmas^iṣṭas^//
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893088 (0.018):
'paiśunamatsarābhimānāhaṃkārānārjavātmastavaparagarhadambhalobhakrodhamohavivarjanaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10343010 (0.054):
kāmakrodhadarpamohalobhakārpaṇyadambhaparivādābhimānahiṃsānivṛttā iti
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298417 (0.060):
kumbhī.dhānyāalolupā dambha.darpa.lobha.moha.krodha.vivarjitāḥ //
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496676 (0.063):
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986845 (0.064):
MSS_9587 1 kāmakrodhānṛtadrohalobhamohamadādayaḥ /
yajña.upavītī^uda.kamaṇḍalu.hastas^śucis^brāhmaṇas^vṛṣala.anna.varjī na
hīyate(hā-) brahma.lokāt^brahma.lokāt^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547874 (0.047):
brāhmaṇas^cyavate(cyu-) brahma.lokāt (c)// / Va.8.17 brahma.lokāt^iti // / Va.9.1 vānaprasthas^jaṭilas^cīra.ajina.vāsī //
Va.11.1 ṣaṭ^argha.arhās^bhavanti(bhū-) //
Va.11.2 ṛtvij^vivāhyas^rājā.pitṛvya.snātaka.mātulās^ca //
Va.11.3 vaiśvadevasya siddhasya sāyam^prātar gṛhya.agnau juhuyāt(hu-) //
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16507159 (0.040):
ŚGS_2.14.3: vaiśvadevasya.siddhasya.sāyam.prātar.gṛhye.agnau.juhyāt /
Va.11.4 gṛha.devatābhyas^balim^haret(hṛ-) //
Va.11.5 śrotriyāya^agra.bhāgam^dattvā(dā-) brahmacāriṇe
vā^anantaram^pitṛbhyas^dadyāt(dā-) // / Va.11.6 tatas^atithim^bhojayet(bhuj-)^śreyāṃsam^śreyāṃsam ānupūrvyeṇa //
Va.11.7 sva.gṛhyāṇām^kumārī.bāla.vṛddha.taruṇa.prajātās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552246 (0.025):
a.nātha.pravrajita.bāla.vṛddha.taruṇa.prajātās^// / Va.19.24 prāk.gāmikās^kumāryas^bhṛta.patnyas^ca //
Va.11.8 tatas^aparān gṛhyān // / Va.11.9 śva.cāṇḍāla.patita.vāyasebhyas^bhūmau nirvapet(nir-vap-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554178 (0.025):
Va.23.31 prāṇāyāma.śatam^kṛtvā(kṛ-) ghṛtam^prāśya(pra-aś-) tatas^śucis.(c) / Va.23.33 śva.cāṇḍāla.patita.upasparśane
Va.11.10 śūdrāya^ucchiṣṭam anucchiṣṭam^vā dadyāt(dā-) //
Va.11.11 śeṣam^dampatī bhuñjīyātām(bhuj-) // / Va.11.12 sarva.upayogena punar.pākas^yadi nirupte(nir-vap-)
vaiśvadeve^atithis^āgacchet(ā-gam-)^viśeṣeṇa^asmai^annam^kārayet(kṛ-) //
Va.11.13 vijñāyate(vi-jñā-) hi / / vaiśvānaras^praviśati(pra-viś-)^atithis^brāhmaṇas^gṛham^tasmāt^apas^ānayanti(ā-nī-)^annam^varṣābhyas
tām^hi śāntim^janās^vidus(vid-)^iti // / Va.11.14 tam^bhojayitvā(bhuj-)^upāsīta(upa-ās-) //
Va.11.15 ā sīmāntam anuvrajet(anu-vraj-)^anujñānāt^vā // / Va.11.16 aparapakṣe^ūrdhvam^caturthyās^pitṛbhyas^dadyāt(dā-) //
Va.11.17 pūrvedyus^brāhmaṇān sannipātya(sam-ni-pat-) yatīn gṛhasthān
sādhūn vā^a.pariṇata.vayasas^vikarma.sthān^śrotriyān a.śiṣyān
an.antevāsinas^// / Va.11.18 śiṣyān api guṇa.vatas^bhojayet(bhuj-) //
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam //
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.003):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.003):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548137 (0.003):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.003):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555836 (0.004):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.006):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.015):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.018):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.024):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.026):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.027):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.027):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.028):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.029):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.029):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.031):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.031):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.031):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.032):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545461 (0.032):
Va.2.47 tulā.dhṛtam aṣṭa.guṇam // / Va.2.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.48 dvikam^trikam^catuṣkam^ca pañcakam^ca śatam^smṛtam (c)/
Va.11.20 aduṣyam^tam^yamas^prāha(pra-ah-) paṅkti.pāvanas^eva sas^(c)//
Va.11.21 śrāddhe na^udvāsanīyāni ucchiṣṭāni^ā dina.kṣayāt (c)/
Va.11.21 ścyotante(ścyut-) hi sudhā.dhārās / tās^pibanti(pā-)^a.kṛta.udakās^(c)//
Va.11.22 ucchiṣṭam^na pramṛjyāt(pra-mṛj-) tu yāvat^na^astamitas^ravis^(c)/
Va.11.22 kṣīra.dhārās tatas^yānti(yā-)^akṣayyās^sañcara.bhāginas^(c)//
Va.11.23 prāk saṃskārāt pramītānām^sva.vaṃśyānām iti sthitis^(c)/
Va.11.23 bhāga.dheyam^manus^prāha(pra-ah-) ucchiṣṭa.uccheṣaṇe ubhe (c)//
Va.11.24 uccheṣaṇam^bhūmi.gatam^vikiram^lepana.udakam (c)/
Va.11.24 annam^preteṣu visṛjet(vi-sṛj-)^a.prajānām an.āyuṣām (c)//
Va.11.25 ubhayos^hastayos^muktam^pitṛbhyas^annam^niveditam (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308025 (0.060):
Baudh2.8.15.3ab/ ubhayoḥ śākhayor muktaṃ pitṛbhyo^annaṃ niveditam /
Va.11.25 tat.antaram^pratīkṣante(prati-īkṣ-) hi^asurās^duṣṭa.cetasas^(c)//
Va.11.26 tasmāt^a.śūnya.hastena kuryāt(kṛ-)^annam upāgatam (c)/
Va.11.26 bhojanam^vā samālabhya(sam-ā-labh-) tiṣṭheta(sthā-)^uccheṣaṇe
ubhe (c)// / Va.11.27 dvau daive pitṛ.kṛtye trīn ekaikam ubhayatra vā (c)//
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3805795 (0.0):
upaspṛṣṭodakānviprān $ upaveśyānumantrayet & / dvau daive pitṛkṛtye trīn % ekaikamubhayatra ca // MatsP_16.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8845322 (0.0):
upaspṛṣṭodakānviprān upaveśyānumantrayet / / dvau daive pitṛkṛtye trīn ekaikamubhayatra ca // MatsP_16.30 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394743 (0.036):
BhP_07.15.003/1 dvau daive pitṛkārye trīn ekaikamubhayatra vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728175 (0.036):
dvau daive pitṛkārye trīn ekaikamubhayatra vā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893007 (0.036):
dvau daive pitṛkārye trīn % ekaikam ubhayatra vā // BrP_220.60 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164315 (0.036):
dvau daive pitṛkārye trīn ekaikam ubhayatra vā // BrP_220.60 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489045 (0.036):
Manu3.125a[115ṃa]/ dvau daive pitṛkārye trīn ekaikam ubhayatra vā |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577972 (0.036):
dvau daive pitṛkārye trīn ekaikam ubhayatra vā /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21309407 (0.037):
daive pitṛkārye trīnekaikamubhayatra vā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14900926 (0.043):
dvau daive trīṃstathā pitrya MatsP_17.13c / dvau daive pitṛkṛtye trīn MatsP_16.30c
Va.11.27 bhojayet(bhuj-) su.samṛddhas^api na prasajjeta(pra-sañj-) vistare
Va.11.28 sat.kriyām^deśa.kālau ca śaucam^brāhmaṇa.saṃpadam (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308118 (0.025):
Baudh2.8.15.11ab/ satkriyāṃ deśa.kālau ca śaucaṃ brāhmaṇa.saṃpadam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13437322 (0.025):
satkriyāṃ deśakālau ca śaucaṃ brāhmaṇasaṃpadam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489061 (0.049):
Manu3.126a[116ṃa]/ satkriyāṃ deśa.kālau ca śaucaṃ brāhmaṇasaṃpadaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577985 (0.049):
satkriyāṃ deśakālau ca śaucaṃ brāhmaṇasaṃpadaḥ /
Va.11.28 pañca^etān vistaras^hanti(han-) tasmāt
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13437326 (0.039):
satkriyāṃ deśakālau ca śaucaṃ brāhmaṇasaṃpadam / / pañcaitān vistaro hanti tasmānneheta vistaram // KūrmP_2,22.27 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577989 (0.056):
satkriyāṃ deśakālau ca śaucaṃ brāhmaṇasaṃpadaḥ / / pañcaitān vistaro hanti tasmān neheta vistaram // Mn_3.126[116M] //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308123 (0.060):
Baudh2.8.15.11ab/ satkriyāṃ deśa.kālau ca śaucaṃ brāhmaṇa.saṃpadam / / Baudh2.8.15.11cd/ pañca^etān vistaro (hanti tasmāt taṃ (parivarjayet //
tam^parivarjayet(pari-vṛj-) (c)// / Va.11.29 api vā bhojayet(bhuj-)^ekam^brāhmaṇam^veda.pāragam (c)/
Va.11.29 śruta.śīla.upasaṃpannam^sarva.a.lakṣaṇa.varjitam (c)//
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13437339 (0.035):
śrutaśīlādisaṃpannamalakṣaṇavivarjitam // KūrmP_2,22.28 //
Va.11.30 yadi^ekam^bhojayet(bhuj-)^śrāddhe daivam^tatra
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21309559 (0.036):
aṅgabhūtasya tu vaiśvadevasya yadyekaṃ bhojayecchrāddhe daivaṃ tatra / kathaṃ bhavet /
katham^bhavet(bhū-) (c)/ / Va.11.30 annam^pātre samuddhṛtya(sam-ud-hṛ-) sarvasya prakṛtasya tu (c)//
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21309564 (0.042):
kathaṃ bhavet / / annaṃ pātre samuddhṛtya sarvasya prakṛtasya ca //
Va.11.31 devatā.āyatane kṛtvā(kṛ-) tatas^śrāddham^pravartayet(pra-vṛt-)
Va.11.31 prāsyet(pra-as-)^agnau tat^annam^vā dadyāt(dā-)^vā brahmacāriṇe
Va.11.32 yāvat^uṣṇam^bhavati(bhū-)^annam^yāvat^aśnanti(aś-) vāc.yatās^(c)/
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661734 (0.058):
| smṛteś ca yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ tāvad aśnanti vāgvatāḥ | tāvad
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807556 (0.064):
yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314243 (0.064):
sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711276 (0.064):
yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663302 (0.064):
sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
Va.11.32 tāvat^hi pitaras^aśnanti(aś-) / yāvat^na^uktās(vac-)^havis.guṇās^(c)//
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209873 (0.045):
Viṣṇu 81.21a/ yāvad ūṣmā bhavaty\ anne yāvad aśnanti\ vāg-yatāḥ / / Viṣṇu 81.21c/ tāvad aśnanti\ pitaro yāvan na^uktā havir guṇāḥ //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550085 (0.060):
Va.14.18 na tasya pitaras^aśnanti(aś-) daśa varṣāṇi pañca ca (c)/
Va.11.33 havis.guṇās^na vaktavyās(vac-)^pitaras^yāvat^a.tarpitās^(c)/
Va.11.33 pitṛbhis tarpitais^paścāt^vaktavyam(vac-)^śobhanam^havis^(c)//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314267 (0.052):
havirguṇā na vaktavyāḥ $ pitaro yatra tarpitāḥ & / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād % vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ // YS78v_39 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663326 (0.052):
havirguṇā na vaktavyāḥ pitaro yatra tarpitāḥ / / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ // YS78v_39 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843686 (0.063):
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād % vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ // YS182v_3.28 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381799 (0.063):
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ // YS182v_3.28 //
Va.11.34 niyuktas tu yatis^śrāddhe daive vā māṃsam utsṛjet(ud-sṛj-) (c)/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433554 (0.037):
āmantritastu yaḥ śrāddhe daive vā māṃsamutsṛjet /
Va.11.34 yāvanti paśu.romāṇi tāvat^narakam ṛcchati(ṛ-) (c)//
Va.11.35 trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitras^ku.tapas tilās^(c)/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17929828 (0.026):
trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraṃ kutapastilāḥ // MarkP_31.63 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636852 (0.027):
01,088.012d@052_0033 trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20765527 (0.027):
13,134.057d@015_3505 trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490616 (0.027):
Manu3.235a[225ṃa]/ trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18579259 (0.027):
trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ / / trīṇi cātra praśaṃsanti śaucam akrodham atvarām // Mn_3.235[225M] //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23423863 (0.027):
śrāddhair āpyāyitā dadyuḥ % sarvakāmān pitāmahāḥ // ViP_3,15.51 // / trīṇi śrāddhe pavitrāṇi $ dauhitraḥ kutapas tilāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5130525 (0.027):
śrāddhair āpyāyitā dadyuḥ sarvakāmān pitāmahāḥ // ViP_3,15.51 // / trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10143069 (0.027):
śrāddhair āpyāyitā dadyuḥsarvānkāmanpitāmahāḥ // ViP_3,15.51 // / trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapastilāḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13189624 (0.054):
śrāddhe sapta pavitrāṇi $ dauhitraḥ kutapastilāḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4725293 (0.054):
śrāddhe sapta pavitrāṇi dauhitraḥ kutapastilāḥ /
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26353608 (0.061):
13,134.057d@015_3504 tatra śrāddhakriyāṃ paścād ārabheta yathāvidhi / 13,134.057d@015_3505 trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapas tilāḥ
Va.11.35 trīṇi ca^atra praśaṃsānti(pra-śaṃs-) śaucam a.krodham a.tvarām
Va.11.36 divasasya^aṣṭame bhāge mandībhavati(mandī-bhū-) bhāskaras^(c)/
Va.11.36 sa kālas^ku.tapas^jñeyas(jñā-)^pitṝṇām^dattam akṣayam (c)//
Va.11.37 śrāddham^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548778 (0.034):
Va.11.38 yas tatas^jāyate(jan-) garbhas^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca / paitṛkam (c)/ / Va.11.38 na sa vidyām^samāpnoti(sam-āp-) kṣīṇa.āyus^ca^eva jāyate(jan-)
maithunam^yas^adhigacchati(adhi-gam-) (c)/ / Va.11.37 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549290 (0.0):
Va.12.23 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547373 (0.042):
Va.6.29 śūdra.annena tu bhuktena maithunam^yas^adhigacchati(adhi-gam-) / Va.6.29 yasya^annam^tasya te putrās^na ca svarga.āruhas^bhavet(bhū-) (c)//
Va.11.38 yas tatas^jāyate(jan-) garbhas^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548754 (0.034):
Va.11.37 śrāddham^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549291 (0.037):
Va.12.23 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)/ / Va.12.23 yā syāt(as-)^a.nitya.cāreṇa ratis^sā^a.dharma.saṃśritā (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551202 (0.058):
Va.17.17 asyām^yas^jāyate(jan-) putras^sa me putras^bhavet(bhū-)^iti (c)//
paitṛkam (c)/ / Va.11.38 na sa vidyām^samāpnoti(sam-āp-) kṣīṇa.āyus^ca^eva jāyate(jan-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548754 (0.064):
Va.11.37 śrāddham^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Va.11.39 pitā pitāmahas^ca^eva tathā^eva prapitāmahas^(c)/ / Va.11.39 upāsate(upa-ās-) sutam^jātam^śakuntās^iva pippalam (c)//
Va.11.40 madhu.māṃsais^ca śākais^ca payasā pāyasena ca (c)/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10565713 (0.032):
kintu parasparanipekṣaikakriyānvayalakṣaṇasamuccayārthaḥ / / madhumāṃsaiśca śākaiśca payasā pāyasena ca /
Va.11.40 eṣa nas^dāsyati(dā-) śrāddham^varṣāsu ca maghāsu ca (c)//
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10565718 (0.046):
eṣa no dāsyati śrāddhaṃ varṣāsu ca maghāsu ca //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10565805 (0.046):
eṣa no dāsyati śrāddhaṃ varṣāsu ca maghāsu ca /
Va.11.41 santāna.varddhanam^putram udyatam(ud-yam-)^pitṛ.karmaṇi (c)/{BṣPṣ
varddhanam}{E vardhanam} / Va.11.41 deva.brāhmaṇa.saṃpannamabhinandanti(abhi-nand-) pūrva.jās^(c)//
Va.11.42 nandanti(nand-) pitaras tasya su.kṛṣṭais^iva karṣakās^(c)/
Va.11.42 yat^gayā.sthas^dadāti(dā-)^annam^pitaras tena putriṇas.(c) iti //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728598 (0.039):
ravipāde piṇḍadānātpatitoddhāraṇaṃ bhavet / / gayāstho yo dadātyannaṃ pitarastena putriṇaḥ // GarP_1,83.58 //
Va.11.43 śrāvaṇī.āgrahāyiṇyos^ca^anvaṣṭakyām^ca pitṛbhyas^dadyāt(dā-)
//{BṣPṣ āgrahāyiṇyos}{F āgrahāyaṇyos} / Va.11.44 dravya.deśa.brāhmaṇa.sannidhāne vā^akāla.niyamas^//
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322414 (0.046):
GautAA_2,6.5 / GautSt_15.5: dravyadeśabrāhmaṇasaṃnidhāne vā kālaniyamaḥ |
Va.11.45 avaśyam^brāhmaṇas^agnīn ādadhīta(ā-dhā-) //
Va.11.46 darśapūrṇamāsa.āgrayaṇa.iṣṭi.cāturmāsya.paśu.somais^ca
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4137509 (0.037):
na cāgnihotradarśapūrṇamāsacāturmāsyapaśubandhasomānāṃ karmaṇāṃ svataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927790 (0.047):
atreṣṭa śabdena saptama skandhokta rītyāgnihotra darśa paurṇamāsa / cāturmāsyayāgapaśu yāga vaiśvadeva bali haraṇāny ucyante [BhP 7.15.48 49]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886893 (0.047):
| agnihotra darśapūrṇamāsa cāturmāsya paśu bandha jyotiṣṭomādir yajño
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401331 (0.047):
| agnihotra-darśapūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-bandha-jyotiṣṭomādir yajño
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548937 (0.048):
śraddhayāhṛtāgnihotra-darśa-pūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-somānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692917 (0.048):
śraddhayāhṛtāgnihotra darśa pūrṇamāsa cāturmāsya paśu somānāṃ
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28547188 (0.064):
Vaikh 02.05.(125.4-5)/ darśapūrṇamāsau cāturmāsyaṃ / nakṣatra.iṣṭimāgrayaṇa.iṣṭiṃ ca vanya.oṣadhībhiḥ pūrvavad \yajed)
yajeta(yaj-) // / Va.11.47 naiyamikam^hi^etat^ṛṇa.saṃstutam^ca //
Va.11.48 vijñāyate(vi-jñā-) hi / tribhis^ṛṇais^ṛṇavān
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518514 (0.042):
ṛṇānubandhān nāsty apavargaḥ ``jāyamāno ha vai brāhmaṇas tribhir ṛṇair / ṛṇavān jāyate, brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya''
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573113 (0.042):
ṛṇānubandhānnāstyapavargaḥ = jāyamāno ha vai brāhmaṇastribhirṛṇairṛṇavān / jāyate brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajāyā pitṛbhyaḥ""
brāhmaṇas^jāyate(jan-)^iti / yajñena devebhyas^prajayā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518519 (0.042):
ṛṇānubandhān nāsty apavargaḥ ``jāyamāno ha vai brāhmaṇas tribhir ṛṇair / ṛṇavān jāyate, brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya''
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573113 (0.042):
ṛṇānubandhānnāstyapavargaḥ = jāyamāno ha vai brāhmaṇastribhirṛṇairṛṇavān"
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307245 (0.045):
brāhmaṇastribhir ṛṇavā jāyate brahmacaryeṇa^ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ / prajayāpitṛbhya iti / evam ṛṇa.saṃyoga.vādinyo^asaṃkhyeyā [K:
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308216 (0.045):
Baudh2.9.16.7/ (vijñāyate ca / jāyamāno vai brāhmaṇas tribhir ṛṇavā(jāyate / brahmacaryeṇa^ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya iti /evam
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5021142 (0.045):
saṃyogo bhavati, jāyamāno ha vai brāhmaṇas tribhir ṛṇavā jāyate, yajñena / devebhyo brahmacaryeṇa ṛṣibhyaḥ{*5/376*} prajayā pitṛbhya iti, sa vai
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4127141 (0.048):
'brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya eva vā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8578126 (0.048):
'brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya eva vā
pitṛbhyas^brahmacaryeṇa ṛṣibhyas^iti^eṣa vā^anṛṇas^yajvā yas^putrī
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307246 (0.0):
brāhmaṇastribhir ṛṇavā jāyate brahmacaryeṇa^ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ / prajayāpitṛbhya iti / evam ṛṇa.saṃyoga.vādinyo^asaṃkhyeyā [K:
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308217 (0.0):
Baudh2.9.16.7/ (vijñāyate ca / jāyamāno vai brāhmaṇas tribhir ṛṇavā(jāyate / brahmacaryeṇa^ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya iti /evam
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518520 (0.0):
ṛṇavān jāyate, brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya''
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5021144 (0.0):
saṃyogo bhavati, jāyamāno ha vai brāhmaṇas tribhir ṛṇavā jāyate, yajñena / devebhyo brahmacaryeṇa ṛṣibhyaḥ{*5/376*} prajayā pitṛbhya iti, sa vai
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4127142 (0.004):
trayo dharmaskandhāḥ karmapradhānā āśramāścaturtho brahmasaṃstha ityarthaḥ / 'brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya eva vā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8578127 (0.004):
ityarthaḥ / / 'brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhya eva vā
brahmacaryavān iti // / Va.11.49 garbha.aṣṭameṣu brāhmaṇam upanayīta(upa-nī-) //{BṣPṣ
garbha.aṣṭameṣu}{F garbhāt. aṣṭameṣu} / Va.11.50 garbhāt^ekādaśeṣu rājanyam //
Va.11.51 garbhāt^dvādaśeṣu vaiśyam // / Va.11.52 pālāśas^vā daṇḍas^brāhmaṇasya //
Va.11.53 naiyyagrodhas^kṣatriyasya vā // / Va.11.54 audumbaras^vā vaiśyasya //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24789287 (0.046):
Ap1.1.2.37/ sairī( / Ap1.1.2.38/ pālāśo daṇḍo brāhmaṇasya , naiyyagrodha.skandhajo- 'avāṅgro
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288723 (0.047):
15 varṇaviśeṣapuraskāreṇa daṇḍaviśeṣavidhānam / / pālāśo daṇḍo brāhmaṇasya naiyyagrodhasskandhajo 'vāṅgro rājanyasya bādara
Va.11.55 keśa.saṃmitas^brāhmaṇasya // / Va.11.56 lalāṭa.saṃmitas^kṣatriyasya //
Va.11.57 ghrāṇa.saṃmitas^vaiśyasya // / Va.11.58 mauñjī raśanā brāhmaṇasya //
Va.11.59 dhanus.jyā kṣatriyasya // / Va.11.60 śaṇa.tāntavī vaiśyasya //
Va.11.61 kṛṣṇa.ajinam uttarīyam^brāhmaṇasya // / Va.11.62 rauravam^kṣatriyasya //
Va.11.63 gavyam^basta.ajinam^vā vaiśyasya // / Va.11.64 śuklam ahatam^vāsas^brāhmaṇasya //
Va.11.65 māñjiṣṭham^kṣatriyasya // / Va.11.66 hāridram^kauśeyam^vā vaiśyasya //
Va.11.67 sarveṣām^vā tāntavam a.raktam // / Va.11.68 bhavat.pūrvām^brāhmaṇas^bhikṣām^yācet(yāc-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545184 (0.055):
Va.2.25 tāntavam^raktam^sarvam^ca // / Va.2.26 kṛta.annam^puṣpa.phala.mūlāni
Va.11.69 bhavat.madhyām^rājanyas^// / Va.11.70 bhavat.antyām^vaiśyas^//
Va.11.71 ā ṣoḍaśāt^brāhmaṇasya na^atītas^kālas^//
Va.11.72 ā dvāviṃśāt kṣatriyasya // / Va.11.73 ā caturviṃśāt^vaiśyasya //
Va.11.74 atas^ūrdhvam^patita.sāvitrīkās^bhavanti(bhū-) //
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23836728 (0.036):
prākṣoḍaśād varṣād brāhmaṇasyāpatitā sāvitrī dvāviṃśāt kṣatriyasya / caturviṃśād vaiśyasya / / ata ūrdhvaṃ patitasāvitrikā bhavanti /
Va.11.75 na^etān upanayet(upa-nī-)^na^adhyāpayet(adhi-i-)^na
yājayet(yaj-)^na^ebhis^vivāhayeyus(vi-vah-)^// / Va.11.76 patita.sāvitrīkas^uddālaka.vratam^caret(car-) //
Va.11.77 dvau māsau yāvakena vartayet(vṛt-)^māsam^payasā^ardha.māsam
āmikṣayā^aṣṭa.rātram^ghṛtena ṣaṭ.rātram a.yācitena tri.rātram
ab.bhakṣas^ahar.rātram upavaset(upa-vas-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554236 (0.039):
Va.23.38 bhrūṇa.hattyāyām^dvādaśa.rātram ab.bhakṣas^dvādaśa.rātram / upavaset(upa-vas-) //{BṣPṣ hattyāyām.}{F hatyāyām.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554120 (0.058):
Va.23.27 adhīyānānām(adhi-i-) antarā.gamane^ahar.rātram abhojanam // / Va.23.28 tri.rātram abhiṣekas^vivāsas^ca^anyonyena //
Va.11.78 aśvamedha.avabhṛtham^gacchet(gam-) // / Va.11.79 vrātya.stomena vā yajet(yaj-)^vā yajet(yaj-)^vā^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554259 (1.192):
vā māsam ab.bhakṣas^śuddhavatīs^āvartayet(ā-vṛt-) // / Va.23.40 aśvamedha.avabhṛtham^vā gacchet(gam-) //
Va.12.1 atha^atas^snātaka.vratāni // / Va.12.2 sa na kam.cit^yāceta(yāc-)^anyatra rāja.antevāsibhyas^//
Va.12.3 kṣudhā.parītas tu kim.cit^eva yāceta(yāc-) kṛtam akṛtam^vā
kṣetram^gām aja.avikam antatas^hiraṇyam^dhānyam annam^vā //
Va.12.4 na tu snātakas^kṣudhā^avasīdet(ava-sad-)^iti^upadeśas^//
Va.12.5 na malina.vāsasā saha saṃvaseta(sam-vas-) //
Va.12.6 na rajasvalayā // / Va.12.7 na^a.yogyayā //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553076 (0.054):
tebhyas^sakāśāt^mātrās^upalabdhās tāsām^parityāgas tais^ca na / saṃvaset(sam-vas-) // / Va.20.46 udīcim^diśam^gatvā(gam-)^an.aśnan(aś-) saṃhitā.adhyayanam
Va.12.8 na kulaṃkulas^syāt(as-) // / Va.12.9 vatsa.tantrīm^vitatām^na^atikrāmet(ati-kram-) //
Va.12.10 na^udyantam(ud-i-) ādityam^paśyet(paś-)^na^astam^yantam(i-) //
Va.12.11 na^apsu mūtra.purīṣe kuryāt(kṛ-) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718583 (0.043):
13,107.023c ubhe mūtrapurīṣe tu nāpsu kuryāt kadā cana
Va.12.12 na niṣṭhīvet(ni-ṣṭhiv-) // / Va.12.13 pariveṣṭita.śirās^bhūmim ayajñiyais tṛṇais^antardhāya(antar-dhā-)
mutra.purīṣe kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^ca^ahani
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547097 (0.043):
Va.6.10 ubhe mūtra.purīṣe divā kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^(c)/
naktam^dakṣiṇā.mukhas^sandhyām āsīta(ās-)^uttaram //{BṣPṣ mutra.purīṣe}{F
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28547583 (0.023):
āsīno- ahany udaṅ.mukho rātrau dakṣiṇā.mukhas tṛṇair antarite mūtra.purīṣe
mūtra.purīṣe} / Va.12.14 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.030):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.030):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.030):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.030):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.032):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.033):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.034):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.039):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553746 (0.040):
kūṣmāṇḍāni pāvamānyas^sāvitrī ca^iti pāvanāni // / Va.22.10 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.22.10 vaiśvānarīm^vrātapatīm^pavitra.iṣṭim^tathā^eva ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546579 (0.040):
Va.4.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.31 aśauce yas tu śūdrasya sūtake vā^api bhuktavān(bhuj-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.047):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.12.14 snātakānām^tu nityam^syāt(as-)^antarvāsas tathā^uttaram (c)/
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886429 (0.0):
snātakānāṃ tu nityaṃ syādantarvāsastathottaram /
Va.12.14 yajña.upavīte dve yaṣṭis^sa.udakas^ca kamaṇḍalus^(c)//
Va.12.15 apsu pāṇau ca kāṣṭhe ca kathitam^pāvake śucis^(c)/
Va.12.15 tasmāt^udaka.pāṇibhyām^parimṛjyāt(pari-mṛj-) kamaṇḍalum (c)//
Va.12.16 paryagni.karaṇam^hi^etat^manus^āha(ah-) prajāpatis^(c)//
Va.12.17 kṛtvā(kṛ-) ca^avaśya.karmāṇi ācāmet(ā-cam-)^śauca.vittamas.(c)
Va.12.18 prāṅ.mukhas^annāni bhuñjīta(bhuj-) //
Va.12.19 tūṣṇīm^sa.aṅguṣṭham^kṛtsna.grāsam^graseta(gras-) //
Va.12.20 na ca śabdam^kuryāt(kṛ-) // / Va.12.21 ṛtu.kāla.gāmī syāt(as-) parva.varjam^sva.dāreṣu //
Va.12.22 a.tiryak^upeyāt(upa-i-) // / Va.12.23 yas tu pāṇigṛhītāyās^āsye kurvīta(kṛ-) maithunam (c)/
Va.12.23 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548768 (0.0):
Va.11.37 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)//
Va.12.23 yā syāt(as-)^a.nitya.cāreṇa ratis^sā^a.dharma.saṃśritā (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548768 (0.037):
Va.11.37 bhavanti(bhū-) pitaras tasya tat.māsam^retasas^bhujas^(c)// / Va.11.38 yas tatas^jāyate(jan-) garbhas^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Va.12.24 api ca kāṭhake vijñāyate(vi-jñā-) / api / nas^śvas^vijaniṣyamāṇās(vi-jan-)^patibhis^saha śayīran(śī-)^iti strīṇām
indra.dattas^varas^iti // / Va.12.25 na vṛkṣam ārohet(ā-ruh-) //
Va.12.26 na kūpam avarohet(ava-ruh-) // / Va.12.27 na^agnim^mukhena^upadhamet(upa-dhmā-) //
Va.12.28 na^agnim^brāhmaṇam^ca^antareṇa vyapeyāt(vi-apa-i-) //
Va.12.29 na^agnyos^// / Va.12.30 na brāhmaṇayos^anujñāpya(anu-jñā-) vā //
Va.12.31 bhāryayā saha / na^aśnīyāt(aś-)^a.vīryavat^a.patyam^bhavati(bhū-)^iti vājasaneyake
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.12.32 na^indra.dhanus.nāmnā nirdiśet(nir-diś-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.048):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552885 (0.062):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Va.12.33 maṇi.dhanus.iti brūyāt(brū-) // / Va.12.34 pālāśam āsanam^pāduke danta.dhāvanam iti varjayet(vṛj-) //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304763 (0.0):
Baudh2.3.6.4/ pālāśam āsanaṃ pāduke danta.dhāvanam iti (varjayet //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24794562 (0.030):
Ap1.11.32.9/ pālāśam āsanaṃ pāduke danta.prakṣālanam iti ca [varjayet /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202882 (0.046):
pālāśam āsanaṃ śayyāṃ $ pāduke danta-dhāvanam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708290 (0.060):
pālāśam āsanaṃ śayyāṃ pāduke dantadhāvanam / / varjayec cāpi niryāsaṃ raktaṃ na tu samudbhavam // 7.91 //
Va.12.35 na^utsaṅge bhakṣayet(bhakṣ-) // / Va.12.36 na^āsandyām^bhuñjīta(bhuj-) //
Va.12.37 vaiṇavam^daṇḍam^dhārayet(dhṛ-) // / Va.12.38 rukma.kuṇḍale ca //
Va.12.39 na bahis^mālām^dhārayet(dhṛ-)^anyatra rukma.mayyā //
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.028):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.028):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.028):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.028):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.030):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.033):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.043):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.043):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.046):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545747 (0.046):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.046):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.046):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/ / Va.12.41 a.vyavasthā ca sarvatra etat^nāśanam ātmanas.(c) iti //
Va.12.42 na^a.vṛtas^yajñam^gacchet(gam-)^yadi vrajet(vraj-)
pradakṣiṇam^punar āvrajet(ā-vraj-) // / Va.12.43 adhi.vṛkṣa.sūryam adhvānam^na pratipadyeta(prati-pad-) //
Va.12.44 nāvam^ca sāṃśayikīm^na^adhirohet(adhi-ruh-) //
Va.12.45 bāhubhyām^na nadīm^taret(tṛ-) //
Va.12.46 utthāya(ud-sthā-)^apara.rātram adhītya(adhi-i-) na
punas^pratisaṃviśet(prati-sam-viś-) // / Va.12.47 prājāpatye muhūrte brāhmaṇas^kān.cit^niyamān
anutiṣṭhet(anu-sthā-)^anutiṣṭhet(anu-sthā-)^iti // / Va.13.1 atha^atas^svādhyāya.upākarma śrāvaṇyām
paurṇamāsyām^prauṣṭhapadyām^vā // / Va.13.2 agnim upasamādhāya(upa-sam-ā-dhā-)^akṣata.dhānās^juhoti(hu-) //
Va.13.3 devebhyas^ṛṣibhyas^chandobhyas^ca^iti // / Va.13.4 brāhmaṇān svasti.vācya(vāc-) dadhi prāśya(pra-aś-) tatas^adhyāyān
upākurvīran(upa-ā-kṛ-) // / Va.13.5 ardha.pañcamān māsān ardha.ṣaṣṭhān vā //
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16509190 (0.059):
ŚGS_4.6.7: chandāṃsi.viśrāmayanty.ardha.saptamān.māsān / / ŚGS_4.6.8: ardha.ṣaṣṭhān.vā /
Va.13.6 atas^ūrdhvam^śuklapakṣeṣu^adhīyīta(adhi-i-) // / Va.13.7 kāmam^tu veda.aṅgāni //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545868 (0.059):
Va.3.23 yas^ca veda.aṅgāni // / Va.3.24 ātma.trāṇe varṇa.saṃvarge brāhmaṇa.vaiśyau śastram
Va.13.8 tasya^an.adhyāyās^// / Va.13.9 sandhyā.stanite //
Va.13.10 sandhyāsu // / Va.13.11 antar.śava.divā.kīrtyeṣu nagareṣu //
Va.13.12 kāmam^gomaya.paryuṣite parilikhite vā // / Va.13.13 śmaśāna.ante //
Va.13.14 śaya.ānasya // / Va.13.15 śrāddhikasya // / Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545529 (0.0):
śūdra.sadharmāṇas^bhavanti(bhū-) // / Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552689 (0.0):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552332 (0.004):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.035):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Va.13.16 phalāni^apas tilān bhakṣān yat^ca^anyat^śrāddhikam^bhavet(bhū-)
pratigṛhya(prati-grah-)^api^an.adhyāyas^pāṇi.āsyās^brāhmaṇās^smṛtās.(c)
Va.13.17 dhāvatas(dhāv-)^pūti.gandha.prabhṛtau^īriṇe //
Va.13.18 vṛkṣa.ārūḍhasya // / Va.13.19 nāvi senāyām^ca //
Va.13.20 bhuktvā(bhuj-) ca^ārdra.pāṇes^// / Va.13.21 vāṇa.śabde //
Va.13.22 caturdaśyām āmāvāsyāyām aṣṭamyām aṣṭakāsu // / Va.13.23 prasārita.pāda.upastha.kṛta.upāśritasya ca //
Va.13.24 guru.samīpe // / Va.13.25 maithuna.vyapetāyām //
Va.13.26 vāsasā maithuna.vyapetena^a.nirṇiktena // / Va.13.27 grāma.ante //
Va.13.28 charditasya // / Va.13.29 mūtritasya^uccāritasya // / Va.13.30 ṛc.yajuṣām^ca sāma.śabde vā //
Va.13.31 ajīrṇe // / Va.13.32 nirghāte // / Va.13.33 bhūmi.calane //
Va.13.34 candra.sūrya.uparāge // / Va.13.35 diś.nāda.parvata.prapāteṣu^upala.rudhira.pāṃsu.varṣeṣu^ākālikam
Va.13.36 ulkā.vidyut.samāse tri.rātram //
Va.13.37 ulkā.vidyut sajyotiṣam // / Va.13.38 apa.ṛtau^ākālikam //
Va.13.39 ācārye prete(pra-i-) tri.rātram // / Va.13.40 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu^ahar.rātram //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552656 (0.049):
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Va.13.41 ṛtvij.śvaśura.pitṛvya.mātulān
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299063 (0.045):
Baudh1.2.3.45/ ṛtvij.śvaśura.pitṛvya.mātulānāṃ tu
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24791759 (0.047):
Ap1.4.14.11/ ṛtvik.śvaśura.pitṛvya.mātulān avara.vayasaḥ
an.avara.vayasas^pratyutthāya(prati-ud-sthā-)^abhivadet(abhi-vad-) //
Va.13.42 ye ca^eva pāda.grāhyās teṣām^bhāryā guros^ca //
Va.13.43 mātā.pitarau ca // / Va.13.44 yas^vidyāt(vid-)^abhivaditum(abhi-vad-) aham ayam^bho iti yāt //
Va.13.45 yas^ca na vidyāt(vid-) // / Va.13.46 pratyabhivādam āmantrite svaras^antyas^plavate(plu-)
sandhi.akṣaram a.pragṛhyam āya.āva.bhāvam^ca^āpadyate(ā-pad-) yathā bho
bhāv iti // / Va.13.47 patitas^pitā parityājyas^mātā tu putre na patati(pat-) //
Va.13.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.13.48 upādhyāyāt^daśa^ācāryās^ācāryāṇām^śatam^pitā (c)/
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22011749 (1.192):
yo 'dhyāpayati vṛttyartham upādhyāyaḥ sa ucyate // HV_App.I,6A.39 // / upādhyāyād daśācāryā ācāryāṇāṃ śataṃ pitā / HV_App.I,6A.40 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 526183 (0.015):
yo 'dhyāpayati vṛttyartham $ upādhyāyaḥ sa ucyate // HV_App.I,6A.39 // / upādhyāyād daśācāryā $ ācāryāṇāṃ śataṃ pitā / HV_App.I,6A.40 /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545213 (0.030):
Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840689 (0.031):
14,096.015d@004_2529 upādhyāyād daśācārya ācāryāṇāṃ śataṃ pitā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.032):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.034):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544641 (0.034):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.034):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.034):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.034):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.034):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.036):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.036):
Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935699 (0.037):
MSS_7159 1 upādhyāyān daśācārya ācāryāṇāṃ śataṃ pitā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485691 (0.037):
Manu2.145a/ upādhyāyān daśa ācārya ācāryāṇāṃ śataṃ pitā |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575240 (0.037):
upādhyāyān daśācārya ācāryāṇāṃ śataṃ pitā /
Va.13.48 pitus^daśaśatam^mātā gauraveṇa^atiricyate(ati-ric-) (c)//
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891701 (0.034):
upādhyāyaddaśācārya ācāryāttu śataṃ pitā / / sahasraṃ tu piturmātā gauraveṇātiricyate //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840690 (0.064):
14,096.015d@004_2529 upādhyāyād daśācārya ācāryāṇāṃ śataṃ pitā / 14,096.015d@004_2530 pituḥ śataguṇaṃ mātā gauraveṇātiricyate
Va.13.49 bhāryā putrās^ca śiṣyās^ca saṃsṛṣṭās^pāpa.karmabhis^(c)/
Va.13.49 paribhāṣya(pari-bhāṣ-) / parityājyās(pari-traj-)^patitas^yas^anyathā tyajet(tyaj-) (c)//
Va.13.50 ṛtvij.ācāryau^a.yājaka.an.adhyāpakau heyau(hā-)^anyatra hānāt
patati(pat-) // / Va.13.51 patitena^utpannas^patitas^bhavati(bhū-)^iti^ āhur(ah-)^anyatra
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551903 (0.0):
Va.18.4 vaiśyena brāhmaṇyām / utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551915 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551407 (0.043):
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
striyās^// / Va.13.52 sā hi para.gāminī // / Va.13.53 tām a.rikthām upeyāt(upa-i-) //
Va.13.54 guros^gurau sannihite guruvat.vṛttis^iṣyate(iṣ-) (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486566 (0.0):
Manu2.204c/ āsīta) guruṇā sārdhaṃ śilā.phalaka.nauṣu ca || / Manu2.205a/ guror gurau sannihite) guruvad vṛttim ācaret) |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430225 (0.043):
utpathapratipannasya manustyāgaṃ samabravīt // KūrmP_2,14.24 // / gurorgurau sannihite guruvad bhaktimācaret /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053647 (0.047):
na caivāsyānukurvīta gati bhāṣaṇa ceṣṭitam // Hbhv_1.92 // / guror gurau sannihite guruvad dhṛtim ācaret |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200793 (0.055):
Viṣṇu 28.29 guror gurau saṃnihite guru-vad varteta\ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575971 (0.056):
āsīta guruṇā sārdhaṃ śilāphalakanauṣu ca // Mn_2.204 // / guror gurau sannihite guruvad vṛttim ācaret /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393862 (0.056):
ṛte śilāphalakanauyānebhyaḥ // Vi_28.28 // / guror gurau saṃnihite guruvad varteta // Vi_28.29 //
Va.13.54 guruvat^guru.putrasya vartitavyam(vṛt-) iti śrutis^(c)//
Va.13.55 śastram^viṣam^surā ca^a.pratigṛhyāṇi(prati-grah-) brāhmaṇasya //
Va.13.56 vidyā.vitta.vayas.saṃbandhās^karma ca mānyam(man-) //
Va.13.57 pūrvas^pūrvas^garīyān // / Va.13.58 sthavira.bāla.atura.bhārika.strī.cakrīvagatām^panthās^samāgame
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551803 (0.052):
atas^ūrdhvam^samāna.artha.janma.piṇḍa.udaka.gotrāṇām^pūrvas^pūrvas^garīyān / Va.17.80 na tu khalu kulīne vidyamāne(vid-) paragāminī syāt(as-) //
parasmai.parasmai deyas(dā-)^//{BṣPṣ cakrīvagatām}{F cakrīvatām}
Va.13.59 rāja.snātakayos^samāgame rājñā snātakāya deyas(dā-)^//
Va.13.60 sarvais^eva vadhvai^ūhyamānāyai(ūh-) // / Va.13.61 tṛṇa.bhūmi.agni.udaka.vāc.sūnṛta.anasūyās^satām^gṛhe
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488697 (0.059):
Manu3.101a[91ṃa]/ tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā | / Manu3.101c[91ṃc]/ etāny api satāṃ gehe na ucchidyante) kadā cana ||
na^ucchidyante(ud-chid-) kadā.cana kadā.cana^iti //
Va.14.1 atha^atas^bhojya.abhojyam^ca varṇayiṣyāmas(varṇ-)^//
Va.14.2 cikitsaka.mṛgayu.puṃścalī.daṇḍika.stena.abhiśasta.ṣaṇḍha.patitānām
annam abhojyam // / Va.14.3 / kadarya.dīkṣita.baddha.ātura.somavikrayi.takṣa.rajaka.śauṇḍika.sūcaka.vārdhuṣika.carmāvakṛntānām
Va.14.4 śūdrasya ca // / Va.14.5 astra.bhṛtas^ca // / Va.14.6 upapates^yas^ca^upapatim^manyate(man-) //
Va.14.7 yas^ca gṛhān dahet(dah-) // / Va.14.8 yas^ca vadha.arhān na^upahanyāt(upa-han-) //
Va.14.9 kas^bhokṣyate(bhuj-)^iti vācā^abhighuṣṭam // / Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433117 (0.039):
rājānnaṃ nartakānnaṃ ca takṣṇo 'nnaṃ carmakāriṇaḥ / / gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca ṣaṇḍhānnaṃ caiva varjayet // KūrmP_2,17.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4828411 (0.041):
gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca(1) vārdhuṣergāyanasya ca /AP_168.003ab/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310377 (0.047):
Baudh3.6.5-6cd/ brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ sarvaṃ (punīta [K: punatha] me yavāḥ / Baudh3.6.5-7ab/ gaṇa.annaṃ gaṇikā.annaṃ ca śūdra.annaṃ śrāddha.sūtakam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523348 (0.049):
gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca Mn_4.209[210M]c / gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca Mn_4.219[220M]c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494605 (0.049):
Manu4.219a[220ṃa]/ kārukānnaṃ prajāṃ hanti) balaṃ nirṇejakasya ca | / Manu4.219c[220ṃc]/ gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca lokebhyaḥ parikṛntati) ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494479 (0.050):
Manu4.209a[210ṃa]/ gavā ca annam upaghrātaṃ) ghuṣṭānnaṃ ca viśeṣataḥ | / Manu4.209c[210ṃc]/ gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca viduṣā ca jugupsitam ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20838582 (0.057):
14,096.015d@004_2175 āyuḥ suvarṇakārānnaṃ yaśaś carmāvakṛntinaḥ / 14,096.015d@004_2176 gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca lokebhyaḥ parikṛntati
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203388 (0.060):
Viṣṇu 48.20c/ mātā-pitror aśuśrūṣāṃ tat punīdhvaṃ\ yavā mama // / Viṣṇu 48.21a/ gaṇa-annaṃ gaṇikā-annaṃ ca śūdra-annaṃ śrāddha-sūtakam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396225 (0.061):
mātāpitror aśuśrūṣāṃ tat punīdhvaṃ yavā mama || Vi_48.20 || / gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca śūdrānnaṃ śrāddhasūtakam /
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.0):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.0):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.0):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.002):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.003):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.004):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.017):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.017):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.025):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.026):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.026):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549999 (0.027):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.028):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.028):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.028):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.029):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.029):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.030):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545210 (0.030):
kṣīram^ca sa.vikāram ayas trapu jatu sīsam^ca // / Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.030):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Va.14.11 bhāryā.jitasya na^aśnanti(aś-) yasya ca^upapatis^gṛhe.(c) iti //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744042 (0.061):
nāśranti pitaro devāḥ kṣudrasya vṛṣalīpateḥ / / bhāryājitasya nāśranti yasyāścopapatirgṛhe // GarP_1,114.70 //
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)
Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.027):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.027):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.027):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.027):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.028):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.029):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553988 (0.030):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.036):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549745 (0.036):
Va.13.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.13.48 upādhyāyāt^daśa^ācāryās^ācāryāṇām^śatam^pitā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.037):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.037):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.037):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.047):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.049):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.049):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
devatā.atithīn (c)/ / Va.14.13 sarvatas^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)^na tu tṛpyet(tṛp-)
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495083 (0.0):
Manu4.251c[252ṃc]/ sarvataḥ pratigṛhṇīyān) na tu tṛpyet) svayaṃ tataḥ || / Manu4.252a[253ṃa]/ guruṣu tv abhyatīteṣu vinā vā tair gṛhe vasan) |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014119 (0.041):
na tu tṛpyet svayaṃ tataḥ Mn_4.251[252M]d / na tu daṇḍo vidhīyate YSS_2.15b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2530108 (0.041):
na tu tṛpyet svayaṃ tataḥ Mn_4.251[252M]d / na tu nāmāpi gṛhṇīyāt Mn_5.157[155M]c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4840457 (0.048):
sarvataḥ pratigṛhṇīyānna tu tṛpyet svayantataḥ /AP_209.052ab/ / śūdrīyanna tu yajñārthaṃ dhanaṃ śūdrasya tatphalaṃ //AP_209.052cd/
svayam^tatas.(c) iti // / Va.14.14 na mṛgayos^iṣu.cāriṇas^parivarjyam annam //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495081 (0.052):
Manu4.251c[252ṃc]/ sarvataḥ pratigṛhṇīyān) na tu tṛpyet) svayaṃ tataḥ || / Manu4.252a[253ṃa]/ guruṣu tv abhyatīteṣu vinā vā tair gṛhe vasan) |
Va.14.15 vijñāyate(vi-jñā-) hi / agastyas^varṣa.sāhasrike satre
mṛgayām^cacāra(car-) / / tasya^a.saṃstara.samayās^puroḍāśās^mṛgapakṣiṇām^praśastānām //{BṣPṣ
satre}{F sattre} / Va.14.16 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550151 (0.0):
bhasmanā^avakīrya(ava-kṝ-) vācā praśastam upayuñjīta(upa-yuj-) // / Va.14.24 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550228 (0.0):
Va.14.29 kāmam^tu dadhnā ghṛtena vā^abhighāritam upayuñjīta(upa-yuj-) // / Va.14.30 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.14.16 udyatām āhṛtām^bhikṣām^purastāt^apracoditām (c)/
Va.14.16 bhojyām^prajāpatis^mene(man-) api duṣkṛta.kāriṇas^(c)//
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24792694 (0.039):
bhikṣāṃ purastād [apraveditām / [bhojyāṃ [mene prajāpatir api / [duṣkṛta.kāriṇaḥ // (ś) na tasya pitaro- 'aśnanti daśa varṣāṇi pañca ca /
Va.14.17 śraddadhānasya(śrad-dhā-) bhoktavyam(bhuj-)^corasya^api
viśeṣatas^(c)/ / Va.14.17 na tu^eva bahu.yājyasya yas^ca^upanayate(upa-nī-) bahūn (c)//
Va.14.18 na tasya pitaras^aśnanti(aś-) daśa varṣāṇi pañca ca (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831346 (0.038):
14,096.015d@004_0967 pitaras tasya nāśnanti daśa varṣāṇi pañca ca
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495041 (0.038):
Manu4.249a[250ṃa]/ na aśnanti) pitaras tasya daśavarṣāṇi pañca ca ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18582900 (0.038):
nāśnanti pitaras tasya daśavarṣāṇi pañca ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982498 (0.038):
pitaras tasya nāśnanti daśa varṣāṇi pañca ca (I,1, p. 401) // Par_1.45 //
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940994 (0.038):
ācaret ṭ pitaras tasya nāśnanti daśa-varṣāṇi pañca ca ṭṭ la mise en
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398388 (0.038):
nāśnanti pitaras tasya daśa varṣāṇi pañca ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205725 (0.038):
Viṣṇu 57.12a/ na^aśnanti\ pitaras tasya daśa varṣāṇi pañca ca /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548674 (0.060):
Va.11.32 yāvat^uṣṇam^bhavati(bhū-)^annam^yāvat^aśnanti(aś-) vāc.yatās^(c)/ / Va.11.32 tāvat^hi pitaras^aśnanti(aś-)
Va.14.18 na ca havyam^vahati(vah-)^agnis^yas tām
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18582905 (0.038):
na ca havyaṃ vahaty agnir yas tām abhyavamanyate // Mn_4.249[250M] //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398394 (0.038):
na ca havyaṃ vahaty agnir yas tām abhyavamanyate || Vi_57.12 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205727 (0.064):
Viṣṇu 57.12a/ na^aśnanti\ pitaras tasya daśa varṣāṇi pañca ca / / Viṣṇu 57.12c/ na ca havyaṃ vahaty\ agnir yas tām abhyavamanyate\ //
abhyavamanyate(abhi-ava-man-) (c)// / Va.14.19 cikitsakasya mṛgayos^śalya.hartus tu pāpinas^(c)/
Va.14.19 ṣaṇḍhasya kulaṭāyās^ca udyatā^api na gṛhyate(grah-).(c) iti //
Va.14.20 ucchiṣṭam a.guros^a.bhojyam // / Va.14.21 svam ucchiṣṭam ucchiṣṭa.upahatam^ca //
Va.14.22 yat^vasana.keśa.kīṭa.upahatam^ca //
Va.14.23 kāmam^tu keśa.kīṭān uddhṛtya(ud-hṛ-)^adbhis^prokṣya(pra-ukṣ-)
bhasmanā^avakīrya(ava-kṝ-) vācā praśastam upayuñjīta(upa-yuj-) //
Va.14.24 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550051 (0.0):
Va.14.16 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550228 (0.0):
Va.14.29 kāmam^tu dadhnā ghṛtena vā^abhighāritam upayuñjīta(upa-yuj-) // / Va.14.30 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.14.24 trīṇi devās^pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan(kḷp-) (c)/
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199785 (0.039):
Viṣṇu 23.47a/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan\ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392909 (0.040):
kūpavat kathitā śuddhir mahatsu ca na dūṣaṇam || Vi_23.46 || / trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300214 (0.055):
Baudh1.5.9.9ab/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām (akalpayan /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497072 (0.055):
Manu5.127a[125ṃa]/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584575 (0.060):
tāvan mṛdvāri cādeyaṃ sarvāsu dravyaśuddhiṣu // Mn_5.126[124M] // / trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan /
Va.14.24 a.dṛṣṭam adbhis^nirṇiktam^yat^ca vācā praśasyate(pra-śaṃs-) (c)//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497078 (1.192):
Manu5.127a[125ṃa]/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan | / Manu5.127c[125ṃc]/ a.dṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199790 (1.192):
Viṣṇu 23.47a/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan\ / / Viṣṇu 23.47c/ a-dṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate\ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20719203 (0.017):
13,107.064a trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan / 13,107.064c adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300221 (0.017):
Baudh1.5.9.9ab/ trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām (akalpayan / / Baudh1.5.9.9cd/ adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā (praśasyate //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584581 (0.017):
trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan / / adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate // Mn_5.127[125M] //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392915 (0.017):
trīṇi devāḥ pavitrāṇi brāhmaṇānām akalpayan / / adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate || Vi_23.47 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20762365 (0.047):
13,134.057d@015_2972 aduṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate
Va.14.25 deva.droṇyām^vivāheṣu yajñeṣu prakṛteṣu ca (c)/
Va.14.25 kākais^śvabhis^ca saṃspṛṣṭam annam tat^na visarjayet(vi-sṛj-)
Va.14.26 tasmāt^annam apoddhṛtya(apa-ud-hṛ-) śeṣam^saṃskāram arhati(arh-)
Va.14.26 dravāṇām^plāvanena^eva ghanānām^prokṣaṇena tu (c)//
Va.14.27 mārjāra.mukha.saṃspṛṣṭam^śuci eva hi tat^bhavet(bhū-) (c)//
Va.14.28 annam^paryuṣitam^bhāva.duṣṭam^sahṛd.lekham^punar.siddham
āma.māṃsam^pakvam^ca // / Va.14.29 kāmam^tu dadhnā ghṛtena vā^abhighāritam upayuñjīta(upa-yuj-) //
Va.14.30 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550051 (0.0):
Va.14.16 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550151 (0.0):
bhasmanā^avakīrya(ava-kṝ-) vācā praśastam upayuñjīta(upa-yuj-) // / Va.14.24 api hi^atra prājāpatyān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.14.30 ghṛtam^vā yadi vā tailam^vipras^na^adyāt(ad-)^nakha.ścyutam (c)/
Va.14.30 yamas tat^aśuci prāha(pra-ah-) tulyam^go.māṃsa.bhakṣaṇais^(c)//
Va.14.31 hasta.dattās tu ye snehās^lavaṇa.vyañjanāni ca (c)/
Va.14.31 dātāram^na^upatiṣṭhanti(upa-sthā-) bhoktā bhuñjīta(bhuj-)
kilbiṣam (c)// / Va.14.32 pradadyāt(pra-dā-)^ na tu hastena na^āyasena kadā.cana.(c) iti //
laśuna.palāṇḍu.kyāku.gṛñjana.śleṣmāntaka.vṛkṣa.niryāsa.lohita.vraścana.śva.kāka.avalīḍha.śūdra.uccheṣaṇa.bhojaneṣu^atikṛcchras^//
Va.14.34 sandhinī.kṣīram a.vatsā.kṣīram // / Va.14.35 go.mahiṣi.ajānām anirdaśa.ahānām //
Va.14.36 antar.nāvi^udakam // / Va.14.37 apūpa.dhānā.karambha.saktu.vaṭaka.taila.pāyasa.śākāni śuktāni
varjayet(vṛj-) // / Va.14.38 anyān^ca kṣīra.yava.piṣṭa.vikārān //
śvāvidh.śalyaka.śaśa.kacchapa.godhās^pañca.nakhānām^bhakṣyās(bhakṣ-)^//
Va.14.40 an.uṣṭrās^paśūnām anyatas.dantās^ca //
Va.14.41 matsyānām^vā ceṭa.gavaya.śiśumāra.nakra.kulīrās^//
Va.14.42 vikṛta.rūpās^sarpa.śīrṣās^ca // / Va.14.43 gaura.gavaya.śarabhās^ca //
Va.14.44 an.uddiṣṭās tathā // / Va.14.45 dhenu.anaḍuhau^apanna.dantān^ca //
Va.14.46 bhakṣyau(bhakṣ-) tu dhenu.anaḍuhau medhyau vājasaneyake
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.14.47 khaḍge tu vivadanti(vi-vad-)^a.grāmya.śūkare ca //
Va.14.48 śakunānām^ca / viṣuviṣkara.jālapāda.kalaviṅka.plava.haṃsa.cakravāka.bhāsa.vāyasa.pārāvata.kurara.sāraṅga.pāṇḍu.kapota.krauñca.krakara.kaṅka.gṛdhra.śyena.baka.balāka.madgu.ṭiṭṭibha.māndhāla.naktañcara.dārvāghāṭa.cakaṭa.railātakā.hārīta.khañjarīṭa.grāmyakukkuṭa.śuka.śārika.kokila.kravyādas^grāma.cāriṇas^ca
grāma.cāriṇas^ca^iti // / Va.15.1 śoṇita.śukra.saṃbhavas^puruṣas^bhavati(bhū-)
mātā.pitṛ.nimittakas^// / Va.15.2 tasya pradāna.vikraya.tyāgeṣu mātā.pitarau
prabhavatas(pra-bhū-)^// / Va.15.3 na tu^ekam^putram^dadyāt(dā-) pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)^vā //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547922 (0.000):
Va.9.7 mūla.phala.bhaikṣeṇa^āśrama.āgatam atithim abhyarcayet(abhi-arc-) / Va.9.8 dadyāt(dā-)^eva na pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) //
Va.15.4 sa hi santānāya pūrveṣām // / Va.15.5 na strī putram^dadyāt(dā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547923 (0.047):
Va.9.8 dadyāt(dā-)^eva na pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) //
pratigṛhṇīyāt(prati-grah-)^vā^anyatra^anujñānāt(anu-jñā-)^bhartus^//
Va.15.6 putram^pratigṛhīṣyan(prati-grah-) bandhūn āhūya(ā-hū-) rājani ca
nivedya(ni-vid-) niveśanasya madhye / vyāhṛtibhis^hutvā(hu-)^adūra.bāndhavam^bandhu.sannikṛṣṭam eva
pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) // / Va.15.7 sandehe ca^utpanne dūre.bāndhavam^śūdram iva sthāpayet(sthā-) //
Va.15.8 vijñāyate(vi-jñā-) hi^ekena bahūn^trāyate(tṛ-)^iti //
Va.15.9 tasmin^cet pratigṛhīte^aurasas^putras^utpadyeta(ud-pad-)
caturtha.bhāga.bhāgī syāt(as-)^dattakas^// / Va.15.10 yadi na^ābhyudayikeṣu yuktas^syāt(as-) //
Va.15.11 veda.viplāvakas^śūdra.yājakas^uttama.varṇa.varga.patitās
teṣām^pātra.ninayanam // / Va.15.12 a.pātra.saṅkarāt^a.kṛtsnam^pātram ādāya(ā-dā-)
dāsas^a.savarṇā.putras^vā bandhus^a.sadṛśas^vā guṇa.hīnas^savyena pādena
pravṛtta.agrān darbhān^lohitān vā^upastīrya(upa-stṝ-) pūrṇa.pātram asmai
ninayet(ni-nī-) // / Va.15.13 ninetāram^ca^asya / prakīrṇa.keśās^jñātayas^anvālabheran(anu-ā-labh-) //
Va.15.14 apasavyam^kṛtvā(kṛ-) gṛheṣu svairam āpadyeran(ā-pad-) //
Va.15.15 atas^ūrdhvam^na tam^dharmayeyus(dharmay-)(cf^dharmāy-)^//
Va.15.16 tat.dharmāṇas tam^dharmayantas(dharmay-)(cf^dharmāy-)^//
Va.15.17 patitānām^tu carita.vratānām^pratyuddhāras^//
Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.030):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.031):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.032):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.032):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.032):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.032):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.032):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.036):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.038):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.044):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.050):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.050):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.050):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545747 (0.050):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.050):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.050):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
hasan(has-)^iva (c)/ / Va.15.18 paścāt pātayatām(pat-)^gacchet(gam-)^śocan(śuc-)^iva
rudan(rud-)^iva.(c) iti // / Va.15.19 ācārya.mātṛ.pitṛ.hantāras tat.prasādāt^apayāpyāt^vā eṣā
teṣām^pratyāpattis^// / Va.15.20 puṇya.hradāt prasṛtāt^vā kāñcanam^pātram^māheyam^vā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323910 (0.063):
śuddheśātakumbhamayaṃ pātraṃ puṇyatamād dhradāt pūrayitvā sravantībhyovā
pūrayitvā^āpas.hi.ṣṭhābhis^enam adbhis^abhiṣiñcanti(abhi-sic-) //(cf^.9.1
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323914 (0.062):
śuddheśātakumbhamayaṃ pātraṃ puṇyatamād dhradāt pūrayitvā sravantībhyovā
obhtūrjhātana / mahṇāya ce //) / Va.15.21 sarve^eva^abhiṣiktasya pratyuddhāras^putra.janmanā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641891 (0.035):
[k: K Ñ V2 B1.2 Dn Ds2 D1 6 T2.4 G ins. after the first occurrence of / 109.81ed (sic!); V1.3 B3 Ds1 after 109.81 :k]
vyākhyātas^vyākhyātas^iti // / Va.16.1 atha vyavahārās^// / Va.16.2 rājā mantrī vā sadas.kāryāṇi kuryāt(kṛ-) //
Va.16.3 dvayos^vivadamānayos(vi-vad-)^pakṣa.antaram^na gacchet(gam-) //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029271 (0.052):
vyaktireva vācyeti paddhatigataivakārasvārasyamanuruddhya pakṣāntaramāha / yadvetitha// pūrvokteti// etacchabdaniṣṭhaśakterayaṃ viṣaya iti
Va.16.4 yathā.āsanam aparādhohī^antena^aparādhas^// / Va.16.5 samas^sarveṣu bhūteṣu yathā.āsanam
aparādhohī^ādya.varṇayos^vidyā.antatas^// / Va.16.6 saṃpannam^ca rakṣayet(rakṣ-) //
Va.16.7 rāja.bāla.dhanāni // / Va.16.8 a.prāpta.vyavahārāṇām //
Va.16.9 prāpta.kāle tu tat^yat // / Va.16.10 likhitam^sākṣiṇas^bhuktis^pramāṇam^tri.vidham^smṛtam (c)/
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13220041 (0.063):
N1.65a/ likhitaṃ sākṣiṇo bhuktiḥ pramāṇaṃ trividhaṃ smṛtaṃ / / N1.65c/ dhanasvīkaraṇe yena dhanī dhanam upāśnute // 65
Va.16.10 dhana.svīkaraṇam^pūrvam^dhanī dhanam avāpnuyāt(ava-āp-).(c) iti
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3615707 (0.046):
likhitaṃ sākṣiṇo bhuktiḥ pramāṇaṃ trividhaṃ smṛtaṃ / / dhanasvīkaraṇe yena dhanī dhanam upāśnute // Nar_1.65 //
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13220046 (0.056):
N1.65c/ dhanasvīkaraṇe yena dhanī dhanam upāśnute // 65
Va.16.11 mārga.kṣetrebhyas^visargas tathā parivarttanam //{BṣPṣ
parivarttanam}{F parivartanam} / Va.16.12 taruṇa.gṛheṣu^artha.antareṣu tri.pāda.mātram //
Va.16.13 gṛha.kṣetra.virodhe sāmanta.pratyayas^//
Va.16.14 sāmanta.virodhe lekhya.pratyayas^// / Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^//
Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.026):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.027):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.028):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.028):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.028):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.028):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.028):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.034):
ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^// / Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.037):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550584 (0.038):
Va.15.17 patitānām^tu carita.vratānām^pratyuddhāras^// / Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545462 (0.042):
Va.2.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.48 dvikam^trikam^catuṣkam^ca pañcakam^ca śatam^smṛtam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.049):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545747 (0.049):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.049):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.049):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.049):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.16.16 yajñāt^upagamas^veṇis tathā dhūma.śikhā^aṣṭamī.(c) iti //
Va.16.17 tatra bhukta.anubhukta.daśa.varṣam // / Va.16.18 anyathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.16.18 ādhis^sīmā bāla.dhanas^nikṣepa.upanidhi.striyas^(c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504543 (0.032):
Manu8.149a/ ādhiḥ sīmā bāladhanaṃ nikṣepa.upanidhiḥ striyaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590688 (0.032):
ādhiḥ sīmā bāladhanaṃ nikṣepopanidhiḥ striyaḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13220150 (0.037):
N1.73a/ ādhiḥ sīmā bāladhanaṃ nikṣepopanidhī striyaḥ /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3615802 (0.037):
bhuktaṃ tad vyavahāreṇa bhoktā tad dhanam arhati // Nar_1.72 // / ādhiḥ sīmā bāladhanaṃ nikṣepopanidhī striyaḥ /
Va.16.18 rāja.svam^śrotriya.dravyam^na saṃbhogena hīyate(hā-) (c)//
Va.16.19 prahīṇa.dravyāṇi rāja.gāmīni bhavanti(bhū-) //
Va.16.20 tatas^anyathā rājā mantribhis^saha nāgarais^ca kāryāṇi
kuryāt(kṛ-) // / Va.16.21 vedhasas^vā rājā śreyān gṛdhra.parivāram^syāt(as-) //
Va.16.22 gṛdhra.parivāram^vā rājā śreyān // / Va.16.23 gṛdhra.parivāram^syāt(as-)^na gṛdhras^gṛdhra.parivāram^syāt(as-)
Va.16.24 parivārāt^hi doṣās^prādurbhavanti(prādur-bhū-) //
Va.16.25 steya.hāra.vināśanam^ca // / Va.16.26 tasmāt pūrvam eva parivāram^pṛcchet(prach-) //
Va.16.27 atha sākṣiṇas^// / Va.16.28 śrotriyas^rūpavān^śīlavān puṇyavān satyavān sākṣiṇas^//
Va.16.29 sarveṣu sarve^eva vā // / Va.16.30 / strīṇām^sākṣiṇas^striyas^kuryāt(kṛ-)^dvijānām^sadṛśās^dvijās^śūdrāṇām^santas(as-)^śūdrās^ca^antyānām
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2851161 (0.021):
K.351a/ strīṇāṃ sākṣyaṃ striyaḥ (kuryur dvijānāṃ sadṛśā dvijāḥ / / K.351b/ śūdrāś ca santaḥ śūdrāṇām antyānām antya.yonayaḥ //
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28809396 (0.021):
strīṇāṃ sākṣyaṃ striyaḥ kuryur dvijānāṃ sadṛśā dvijāḥ / / śūdrāś ca santaḥ śūdrāṇām antyānām antyayonayaḥ // K_351 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18589678 (0.021):
strīṇāṃ sākṣyaṃ striyaḥ kuryur dvijānāṃ sadṛśā dvijāḥ / / śūdrāś ca santaḥ śūdrāṇām antyānām antyayonayaḥ // Mn_8.68 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503334 (0.021):
Manu8.68a/ strīṇāṃ sākṣyaṃ striyaḥ kuryur) dvijānāṃ sadṛśā dvijāḥ | / Manu8.68c/ śūdrāś ca santaḥ śūdrāṇām antyānām antya.yonayaḥ ||
antya.yonayas^// / Va.16.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.031):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.034):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.034):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.034):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.034):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.035):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.038):
Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.040):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.047):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.054):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545747 (0.054):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.054):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.054):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Va.16.31 pratibhāvyam^vṛthā.dānam ākṣikam^saurikam^ca yat (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504694 (0.013):
yateta)] / Manu8.159a/ prātibhāvyaṃ vṛthādānam ākṣikaṃ saurikāṃ ca yat |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590810 (0.013):
adarśayan sa taṃ tasya prayacchet svadhanād ṛṇam // Mn_8.158 // / prātibhāvyaṃ vṛthādānam ākṣikaṃ saurikāṃ ca yat /
Va.16.31 daṇḍa.śulka.avaśiṣṭam^ca na putras^dātus^mahati(mah-) (c)//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504695 (0.061):
Manu8.159a/ prātibhāvyaṃ vṛthādānam ākṣikaṃ saurikāṃ ca yat | / Manu8.159c/ daṇḍa.śulkāvaśeṣaṃ ca na putro dātum arhati) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590812 (0.064):
prātibhāvyaṃ vṛthādānam ākṣikaṃ saurikāṃ ca yat / / daṇḍaśulkāvaśeṣaṃ ca na putro dātum arhati // Mn_8.159 //
Va.16.32 brūhi(brū-) sākṣin yathā.tattvam^lambante(lamb-) pitaras tava
Va.16.32 tava vākyam udīkṣāṇās(ud-īkṣ-)^utpatanti(ud-pat-) patanti(pat-)
Va.16.33 nagnas^muṇḍas^kapālī ca bhikṣā.arthī kṣut.pipāsitas^(c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503710 (0.0):
Manu8.93a/ nagno muṇḍaḥ kapālena ca bhikṣārthī kṣut.pipāsitaḥ | [M.kapālī
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221749 (0.046):
N1.183a/ nagno muṇḍaḥ kapālena bhikṣārthī kṣutpipāsitaḥ / / N1.183c/ dīnaḥ śatrugṛhaṃ gacched yaḥ sākṣyam anṛtaṃ vadet //
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21425225 (0.062):
bhāṣāyāṃ tad api spaṣṭaṃ Nar_M2.14c / bhikṣārthī kṣutpipāsitaḥ Nar_1.183b
Va.16.33 andhas^śatru.kule gacchet(gam-)^yas^sākṣyam anṛtam^vadet(vad-)
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221757 (0.044):
N1.183c/ dīnaḥ śatrugṛhaṃ gacched yaḥ sākṣyam anṛtaṃ vadet //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3617285 (0.044):
dīnaḥ śatrugṛhaṃ gacched yaḥ sākṣyam anṛtaṃ vadet // Nar_1.183 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18589999 (0.058):
andhaḥ śatrukulaṃ gacched yaḥ sākṣyam anṛtaṃ vadet // Mn_8.93 //
Va.16.34 pañca kanyā.anṛte hanti(han-) daśa hanti(han-) gava.anṛte (c)/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764948 (0.040):
pañca kanyānṛte hanti daśa hanti gavānṛte // BhS_35.488 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461820 (0.062):
pañca paśv anṛte hanti daśa hanti gavānṛte | / śataṃ kanyānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte ||Panc_3.109||
Va.16.34 śatam aśva.anṛte hanti(han-) sahasram^puruṣa.anṛte (c)//
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482959 (0.030):
4.033.008c mithyāpratijñāṃ kurute ko nṛśaṃsataras tataḥ / 4.033.009a śatam aśvānṛte hanti sahasraṃ tu gavānṛte
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437054 (0.036):
05,035.026a pañca paśvanṛte hanti daśa hanti gavānṛte / 05,035.026c śatam aśvānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764957 (0.036):
pañca kanyānṛte hanti daśa hanti gavānṛte // BhS_35.488 // / śatamaśvānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590066 (0.036):
pañca paśvanṛte hanti daśa hanti gavānṛte / / śatam aśvānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte // Mn_8.98 //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3617365 (0.038):
pañca paśvanṛte hanti daśa hanti gavānṛte / / śatam aśvānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte // Nar_1.189 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059874 (0.041):
śatam aśvānṛte hanti Mn_8.98c / śatam aśvānṛte hanti Nar_1.189c
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302310 (0.048):
Baudh1.10.19.12-1cd/ pañca paśv.anṛte (hanti daśa (hanti gava.anṛte // / Baudh1.10.19.12-2ab/ śatam aśva.anṛte (hanti sahasraṃ puruṣa.anṛte /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21503799 (0.048):
Manu8.98c/ śatam aśvānṛte hanti) sahasraṃ puruṣānṛte ||
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221843 (0.048):
N1.189c/ śatam aśvānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461824 (0.054):
śataṃ kanyānṛte hanti sahasraṃ puruṣānṛte ||Panc_3.109||
Va.16.35 vyavahāre mṛte dāre prāyaścittam^kula.striyās^(c)/
Va.16.35 teṣām^pūrva.paricchedāt^chidyante(chid-)^atra^apavādibhis^(c)//
Va.16.36 udvāha.kāle rati.saṃprayoge prāṇa.atyaye sarva.dhana.apahāre (c)/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1501574 (0.0):
08,049.029c yatrānṛtaṃ bhavet satyaṃ satyaṃ cāpy anṛtaṃ bhavet / 08,049.029d*0694_01 vivāhakāle ratisaṃprayoge / 08,049.029d*0694_02 prāṇātyaye sarvadhanāpahāre
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11173914 (0.045):
vivāhakāle surataprasaṅge BrP_228.50b / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre BrP_228.50c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14926955 (0.046):
prāṇaḥ pañcavidhaścaiva MatsP_164.23c / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre MatsP_31.16c
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19373669 (0.048):
(Jaini_155) / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19631607 (0.050):
01,077.016a na narmayuktaṃ vacanaṃ hinasti; na strīṣu rājan na vivāhakāle / 01,077.016c prāṇātyaye sarvadhanāpahāre; pañcānṛtāny āhur apātakāni
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3815421 (0.050):
na narmayuktaṃ vacanaṃ hinasti $ na strīṣu rājan na vivāhakāle & / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre % pañcānṛtānyāhur apātakāni // MatsP_31.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8854940 (0.050):
na narmayuktaṃ vacanaṃ hinasti na strīṣu rājan na vivāhakāle / / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre pañcānṛtānyāhur apātakāni // MatsP_31.16 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879614 (0.050):
vivāhakāle / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre pañcānṛtānyāhurapātakāni //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24035415 (0.050):
na strīṣu rājanna vivāhakāle / / prāṇātyaye sarvadhanāpahāre
Va.16.36 viprasya ca^arthe hi^anṛtam^vadeyus(vad-)^pañca^anṛtāni^āhur(ah-)
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1501578 (0.036):
08,049.029d*0694_02 prāṇātyaye sarvadhanāpahāre / 08,049.029d*0694_03 viprasya cārthe hy anṛtaṃ vadeta
a.pātakāni (c)// / Va.16.37 sva.jana.sva.arthe yadi vā^artha.hetos^pakṣa.āśrayeṇa^eva
vadanti(vad-) kāryam (c)/ / Va.16.37 te śabda.vaṃśasya kulasya pūrvān svarga.sthitān^tān api
pātayanti(pat-) (c)// / Va.16.37 api pātayanti(pat-)^iti // / Va.17.1 ṛṇam asmin sannayati(sam-nī-)^amṛta.tvam^ca gacchati(gam-) (c)/
Va.17.1 pitā putrasya jātasya paśyet(paś-)^cet^jīvatas^mukham (c)//
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390189 (0.049):
pitā putrasya jātasya paśyec cej jīvato mukham || Vi_15.45 ||
Va.17.2 anantās^putriṇām^lokās^na^a.putrasya lokas^asti(as-).(c) iti
śrūyate(śru-) // / Va.17.3 a.pajās^santu^atriṇas^iti^abhiśāpas^//(cf^ṛV.<1.021.05c> aprajāḥ
santv atriṇaḥ || ) / Va.17.4 prajābhis^agne amṛta.tvam aśyām iti^api nigamas^bhavati(bhū-)
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870584 (0.059):
RV_05.004.10.2 jātavedo yaśo asmāsu dhehi prajābhir agne amṛtatvam aśyām / RV_05.004.11.1 yasmai tvaṃ sukṛte jātaveda ulokam agne kṛṇavaḥ syonam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021654 (0.059):
RV_5,004.10c jātavedo yaśo asmāsu dhehi prajābhir agne amṛtatvam aśyām || / RV_5,004.11a yasmai tvaṃ sukṛte jātaveda u lokam agne kṛṇavaḥ syonam |
//(cf^ṛV.<5.004.10c> jātavedo yaśo asmāsu dhehi prajābhir agne amṛtatvam
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870584 (0.0):
RV_05.004.10.1 yas tvā hṛdā kīriṇā manyamāno 'martyam martyo johavīmi / RV_05.004.10.2 jātavedo yaśo asmāsu dhehi prajābhir agne amṛtatvam aśyām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021654 (0.0):
RV_5,004.10a yas tvā hṛdā kīriṇā manyamāno 'martyam martyo johavīmi | / RV_5,004.10c jātavedo yaśo asmāsu dhehi prajābhir agne amṛtatvam aśyām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330453 (0.019):
yaḥ | tvā | hṛdā | kīriṇā | manyamānaḥ | amaryaḥ | johavīmi | jāta-vedaḥ | / yaśaḥ | asmāsu | dhehi | pra-jābhiḥ | agne | amṛta-tvam | aśyām //
aśyām ||) / Va.17.5 putreṇa lokān^jayati(ji-) pautreṇa^anantyam aśnute(aś-) (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308194 (0.044):
Baudh2.9.16.6ab/ putreṇa lokāñ (jayati pautreṇa^anantyam [K:
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196877 (0.052):
Viṣṇu 15.46a/ putreṇa lokān jayati\ pautreṇa^anantyam aśnute\ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18595548 (0.064):
putreṇa lokāñ jayati pautreṇānantyam aśnute / / atha putrasya pautreṇa bradhnasyāpnoti viṣṭapam // Mn_9.137 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390197 (0.064):
putreṇa lokān jayati pautreṇānantyam aśnute / / atha putrasya pautreṇa bradhnasyāpnoti viṣṭapam || Vi_15.46 ||
Va.17.5 atha putrasya pautreṇa bradhnasya^āpnoti(āp-) viṣṭapam(c) iti //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510421 (0.030):
Manu9.137c/ atha putrasya pautreṇa bradhnasya āpnoti) viṣṭapam ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18595554 (0.030):
putreṇa lokāñ jayati pautreṇānantyam aśnute / / atha putrasya pautreṇa bradhnasyāpnoti viṣṭapam // Mn_9.137 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390204 (0.030):
putreṇa lokān jayati pautreṇānantyam aśnute / / atha putrasya pautreṇa bradhnasyāpnoti viṣṭapam || Vi_15.46 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196885 (0.030):
Viṣṇu 15.46a/ putreṇa lokān jayati\ pautreṇa^anantyam aśnute\ / / Viṣṇu 15.46c/ atha putrasya pautreṇa bradhnasya^āpnoti\ viṣṭapam //
Va.17.6 kṣetriṇas^putras^janayitus^putras^iti vivadante(vi-vad-) //
Va.17.7 tatra^ubhayathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.8 yadi^anya.goṣu vṛṣabhas^vatsānām^janayet(jan-)^śatam (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509145 (0.036):
Manu9.50a/ yad anyagoṣu vṛṣabho vatsānāṃ janayet) śatam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594494 (0.036):
yad anyagoṣu vṛṣabho vatsānāṃ janayec chatam /
Va.17.8 gominām eva te vatsās^mogham^syanditam ārṣabham(c) iti //
Va.17.9 apramattās^rakṣata(rakṣ-) tantum etam^mā vas^kṣetre para.bījāni
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796495 (0.0):
Ap2.6.13.6c/ (ś) [apramattā [rakṣatha tantum etaṃ mā vaḥ kṣetre parabījāni
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304018 (0.061):
Baudh2.2.3.35ab/ apramattā rakṣata [K: rakṣatha] tantum etaṃ mā vaḥ
vāpsus(vap-)^/ janayitus^putras^bhavati(bhū-) saṃparāye mogham^tettā
kurute(kṛ-) tantum etam iti //{BṣPṣ tettā}{E vettā}
Va.17.10 bahūnām eka.jātānām ekas^cet putravān naras^(c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20681904 (0.031):
13,049.002d*0315_07 bhrātṝṇām ekajātānām ekaś cet putravān bhavet
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353322 (0.031):
bhrātṝṇāmekajātānāmekaścetputravān bhavet /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21511077 (0.031):
Manu9.182a/ bhrātqṇām ekajātānām ekaś cet putravān bhavet) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18596106 (0.031):
yasya te bījato jātās tasya te netarasya tu // Mn_9.181 // / bhrātṝṇām ekajātānām ekaś cet putravān bhavet /
Va.17.10 sarve te tena putreṇa putravantas^iti śrutis^(c)// / Va.17.11 bahvīnām eka.patnīnām ekā putravatī yadi (c)/
Va.17.11 sarvās tās tena putreṇa putravantyas^iti śrutis^(c)//
Va.17.12 dvādaśa iti^eva putrās^purāṇa.dṛṣṭās^// / Va.17.13 svayam utpāditas^sva.kṣetre saṃskṛtāyām^prathamas^//
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196634 (0.058):
Viṣṇu 15.02 sva-kṣetre saṃskṛtāyām utpāditaḥ svayam aurasaḥ prathamaḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389965 (0.059):
atha dvādaśa putrā bhavanti // Vi_15.1 // / svakṣetre saṃskṛtāyām utpāditaḥ svayam aurasaḥ prathamaḥ // Vi_15.2 //
Va.17.14 tat.alābhe niyuktāyām^kṣetra.jas^dvitīyas^//
Va.17.15 tṛtīyas^putrikā // / Va.17.16 vijñāyate(vi-jñā-)^a.bhrātṛkā puṃsas^pitṝn abhyeti(abhi-i-)
pratīcīnam^gacchati(gam-) putra.tvam // / Va.17.17 tatra ślokas^/
Va.17.17 abhrātṛkām^pradāsyāmi(pra-dā-) tubhyam^kanyām alaṃkṛtām (c)/
Va.17.17 asyām^yas^jāyate(jan-) putras^sa me putras^bhavet(bhū-)^iti (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548771 (0.058):
Va.11.38 yas tatas^jāyate(jan-) garbhas^dattvā(dā-) bhuktvā(bhuj-) ca
Va.17.18 paunarbhavas^caturthas^// / Va.17.19 yā kaumāram^bharttāram uttsṛjya(ud-sṛj-)^anyais^saha
caritvā(car-) tasya^eva kuṭumbam āśrayati(ā-śri-) sā / punar.bhūs^bhavati(bhū-) //{BṣPṣ bharttāram}{F bhartāram}{BṣPṣ uttsṛjya}{F
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551254 (0.0):
punar.bhūs^bhavati(bhū-) //{BṣPṣ bharttāram}{F bhartāram}
Va.17.20 yā ca klībam^patitam unmattam^vā bharttāram
utsṛjya(ud-sṛj-)^anyam^patim^vindate(vid-) mṛte vā sā
punar.bhūs^bhavati(bhū-) //{BṣPṣ bharttāram}{F bhartāram}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551231 (0.0):
punar.bhūs^bhavati(bhū-) //{BṣPṣ bharttāram}{F bhartāram}{BṣPṣ uttsṛjya}{F
Va.17.21 kānīnas^pañcamas^// / Va.17.22 yam^pitṛ.gṛhe^asaṃskṛtā kāmāt^utpādayet(ud-pad-)^mātāmahasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551395 (0.064):
Va.17.36 apaviddhas^pañcamas^// / Va.17.37 yam^mātā.pitṛbhyām apāstam^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) //
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.0):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.0):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551604 (0.0):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.029):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.030):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.030):
Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke // / Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.030):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.030):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.030):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551890 (0.031):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.031):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551965 (0.031):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.033):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549998 (0.037):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.040):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.045):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.045):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.046):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.047):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Va.17.23 putrī mātāmahas tena dadyāt(dā-) piṇḍam^haret(hṛ-)^dhanam(c) iti
Va.17.24 gṛhe ca gūḍha.utpannas^ṣaṣṭhas^// / Va.17.25 iti^ete dāyādās^bāndhavās
trātāras^mahatas^bhayāt^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.26 atha^a.dāyāda.bandhūnām^sahoḍhas^eva prathamas^//
Va.17.27 yā garbhiṇī saṃskriyate(saṃs-kṛ-) sahoḍhas^putras^bhavati(bhū-)
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196709 (0.045):
Viṣṇu 15.15 sahoḍhaḥ saptamaḥ // / Viṣṇu 15.16 yā garbhiṇī saṃskriyate\ tasyāḥ putraḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390034 (0.048):
sahoḍhaḥ saptamaḥ // Vi_15.15 // / yā garbhiṇī saṃskriyate tasyāḥ putraḥ // Vi_15.16 //
Va.17.28 dattakas^dvitīyas^// / Va.17.29 yam^mātā.pitarau dadyātām(dā-) //
Va.17.30 krītas^tṛtīyas^// / Va.17.31 tat^śunaḥśepena vyākhyātam //
Va.17.32 hariścandras^vai rājā sas^ajīgartasya / sauyavases^putram^cikrāya(kṛ-) //
Va.17.33 svayam upāgatas^caturthas^// / Va.17.34 tat^śunaḥśepena vyākyātam //
Va.17.35 śunaḥśepas^vai yūpe niyuktas^devatās tuṣṭāva(stu-) / tasya^iha
devatās^pāśam^vimumucus(vi-muc-) tam ṛtvijas^ūcus(vac-)^/
mama^eva^ayam^putras^astu(as-)^iti tān ha na saṃpede(sam-pad-) / te
saṃpādayāmāsus(sam-pad-)^/ eṣas^eva yam^kāmayet(kam-) tasya / putras^astu(as-)^iti / tasya ha viśvāmitras^hotā^āsīt(as-) tasya putratvam
iyāya(i-) // / Va.17.36 apaviddhas^pañcamas^// / Va.17.37 yam^mātā.pitṛbhyām apāstam^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551258 (0.064):
Va.17.21 kānīnas^pañcamas^// / Va.17.22 yam^pitṛ.gṛhe^asaṃskṛtā kāmāt^utpādayet(ud-pad-)^mātāmahasya
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.043):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551916 (0.043):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549794 (0.043):
Va.13.51 patitena^utpannas^patitas^bhavati(bhū-)^iti^ āhur(ah-)^anyatra
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.064):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551890 (0.064):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551820 (0.0):
Va.17.80 na tu khalu kulīne vidyamāne(vid-) paragāminī syāt(as-) // / Va.17.81 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.013):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.015):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.017):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.017):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.017):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.017):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.018):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.030):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.033):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.033):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550746 (0.034):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.035):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.037):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551639 (0.037):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.041):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.057):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551274 (0.057):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.057):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
dāyam^hareran(hṛ-)^iti // / Va.17.40 atha bhrātṝṇām^dāya.vibhāgas^//
Va.17.41 yas^ca^an.apatyās tāsām ā putra.lābhāt //
Va.17.42 dvi.aṃśam^jyeṣṭhas^haret(hṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551483 (0.024):
Va.17.48 tri.aṃśam^brāhmaṇyās^putras^haret(hṛ-) // / Va.17.49 dvi.aṃśam^rājanyāyās^putras^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551499 (0.034):
Va.17.51 yena ca^eṣām^svayam utpāditam^syāt(as-)^dvi.aṃśam eva haret(hṛ-) / Va.17.52 an.aṃśās tu^āśrama.antara.gatās^//
Va.17.43 gava.aśvasya ca^anudaśamam // / Va.17.44 aja.avayas^gṛham^ca kaniṣṭhasya //
Va.17.45 kārṣṇāyasam^guha.upakaraṇāni ca madhyamasya // / Va.17.46 mātus^pāriṇeyam^striyas^vibhajeran(vi-bhaj-) //
Va.17.47 yadi brāhmaṇasya brāhmaṇī.kṣatriyā.vaiśyāsu putrās^syus(as-)^//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618581 (0.057):
323.019. teṣāṃ vivāhadharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ / 323.020. tadyathā brāhmaṇī kṣatriyā vaiśyā śūdrī ceti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627173 (0.063):
vivāha^dharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ tad yathā brāhmaṇī / kṣatriyā / vaiśyā śūdrī ceti/ tisraḥ kṣatriyasya bhāryā bhavanti/ kṣatriyā vaiśyā
Va.17.48 tri.aṃśam^brāhmaṇyās^putras^haret(hṛ-) //
Va.17.49 dvi.aṃśam^rājanyāyās^putras^// / Va.17.50 samam itare vibhajeran(vi-bhaj-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551445 (0.024):
Va.17.42 dvi.aṃśam^jyeṣṭhas^haret(hṛ-) //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303687 (0.061):
Baudh2.2.3.6/ daśānāṃ vā^ekam (uddharej jyeṣṭhaḥ // / Baudh2.2.3.7/ samam itare (vibhajeran // / Baudh2.2.3.8/ pitur anumatyā dāya.vibhāgaḥ sati pitari //
Va.17.51 yena ca^eṣām^svayam utpāditam^syāt(as-)^dvi.aṃśam eva haret(hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551445 (0.034):
Va.17.42 dvi.aṃśam^jyeṣṭhas^haret(hṛ-) //
Va.17.52 an.aṃśās tu^āśrama.antara.gatās^//
Va.17.53 klība.unmatta.patitās^ca // / Va.17.54 bharaṇam^klība.unmattānām //
Va.17.55 preta.patnī ṣaṭ.māsān / vrata.cāriṇī^a.kṣāra.lavaṇam^bhuñjānā(bhuj-)^adhas^śayīta(śī-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553240 (0.048):
Va.21.6 manasā bhartus^aticāre tri.rātram^yāvakam^kṣīrodanam^vā / bhuñjānā(bhuj-)^adhas^śayīta(śī-)^ūrdhvam^tri.rātrāt^apsu
Va.17.56 ūrdhvam^ṣaḍbhyas^māsebhyas^snāttvā śrāddham^ca patye dattvā(dā-)
vidyā.karma.guru.yoni.saṃbandhān saṃnipātya(sam-ni-pat-) pitā bhrātā vā
niyogam^kārayet(kṛ-) //{BṣPṣ snāttvā}{F snātvā}
Va.17.57 na sa.unmādām avaśām^vyādhitām^vā niyuñjyāt(ni-yuj-) //
Va.17.58 jyāyasīm api // / Va.17.59 ṣoḍaśa varṣāṇi // / Va.17.60 na cet^āmayāvī syāt(as-) //
Va.17.61 prajāpatye muhūrte pāṇigrāhavat^upacaret(car-)^anyatra
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546797 (0.064):
haset(has-)^na kiṃcetad ācaret(ā-car-)^na dhāvetad akharveṇa pātreṇa
samprahāsya(sam-pra-has-) vāc.pāruṣya.daṇḍa.pāruṣyāt^ca //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232648 (0.063):
BP1.21.001b/ āyudhais ca praharaṇair daṇḍa.pāruṣyam (ucyate // / BP1.21.002a/ vāk.pāruṣye kṛte yasya yathā daṇḍas (vidhīyate /
Va.17.62 grāsa.ācchādana.snāna.anulepaneṣu prāk.gāminī syāt(as-) //
Va.17.63 aniyuktāyām / utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551271 (0.0):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551917 (0.010):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551890 (0.037):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.037):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551965 (0.037):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^// / Va.17.65 riktha.lobhāt^na^asti(as-) niyogas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.030):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551271 (0.034):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551917 (0.034):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551890 (0.055):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.055):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.055):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Va.17.66 prāyaścittam^vā^api^upadiśya(upa-diś-) niyuñjyāt(ni-yuj-)^iti^eke
Va.17.67 kumārī^ṛtumatī trīṇi varṣāṇi^upāsīta(upa-ās-) //
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam //
Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.026):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.030):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.031):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.031):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.031):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.031):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.031):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.037):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.039):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550868 (0.040):
Va.16.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.31 pratibhāvyam^vṛthā.dānam ākṣikam^saurikam^ca yat (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544918 (0.043):
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545461 (0.043):
Va.2.47 tulā.dhṛtam aṣṭa.guṇam // / Va.2.48 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.48 dvikam^trikam^catuṣkam^ca pañcakam^ca śatam^smṛtam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.043):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
vayas.pramāṇam^samatītya(sam-ati-i-) dīyate(dā-) (c)/ / Va.17.69 sā hanti(han-) dātāram udīkṣamāṇā(ud-īkṣ-) kāla.atiriktā
guru.dakṣiṇā^iva (c)// / Va.17.70 prayacchet(pra-yam-)^nagnikām^kanyām ṛtu.kāla.bhayāt pitā (c)/
Va.17.70 ṛtumatyām^hi tiṣṭhantyām(sthā-)^doṣas^pitaram ṛcchati(ṛ-) (c)//
Va.17.71 yāvantas^kanyām ṛtavas^spṛśanti(spṛś-) tulyais^sakāmām
abhiyācyamānām(abhi-yāc-) (c)/ / Va.17.71 bhrūṇāni tāvanti hatāni tābhyām^mātā.pitṛbhyām iti
dharma.vādas^(c)// / Va.17.72 adbhis^vācā ca dattāyām^mriyeta(mṛ-)^ādau varas^yadi (c)/
Va.17.72 na ca mantra.upanītā syāt(as-) kumārī pitus^eva sā (c)//
Va.17.73 balāt^cet prahṛtā kanyā mantrais^yadi na saṃskṛtā (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311840 (0.027):
Baudh4.1.15ab/ balāc cet prahṛtā kanyā mantrair yadi na saṃskṛtā /
Va.17.73 anyasmai vidhivat^deyā yathā kanyā tathā^eva sā (c)// / Va.17.74 pāṇigrāhe mṛte bālā kevalam^mantra.saṃskṛtā (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311846 (0.042):
Baudh4.1.15ab/ balāc cet prahṛtā kanyā mantrair yadi na saṃskṛtā / / Baudh4.1.15cd/ anyasmai vidhivad deyā yathā kanyā tathā^eva sā //
Va.17.74 sā cet^akṣata.yonis^syāt(as-) punas^saṃskāram arhati(arh-).(c)
Va.17.75 proṣita.patnī pañca varṣāṇi^upāsīta(upa-ās-) //
Va.17.76 ūrdhvam^pañcabhyas^varṣebhyas^bhartṛ.sakāśam^gacchet(gam-) //
Va.17.77 yadi dharma.arthābhyām^pravāsam(pra-vas-)^pratyanukāmā na
syāt(as-)^yathā prete^evam^vartitavyam(vṛt-)^syāt(as-) //
Va.17.78 evam^brāhmaṇī pañca prajātā^aprajātā catvāri rājanyā prajātā
pañca^aprajātā trīṇi vaiśyā prajātā catvāri^aprajātā dve śūdrā prajātā
trīṇi^aprajātā^ekam // / Va.17.79 / atas^ūrdhvam^samāna.artha.janma.piṇḍa.udaka.gotrāṇām^pūrvas^pūrvas^garīyān
Va.17.80 na tu khalu kulīne vidyamāne(vid-) paragāminī syāt(as-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549841 (0.052):
Va.13.56 vidyā.vitta.vayas.saṃbandhās^karma ca mānyam(man-) // / Va.13.57 pūrvas^pūrvas^garīyān // / Va.13.58 sthavira.bāla.atura.bhārika.strī.cakrīvagatām^panthās^samāgame
Va.17.81 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551424 (0.0):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
sapiṇḍās^putra.sthānīyās vā tasya dhanam^vibhajeran(vi-bhaj-) //
Va.17.82 teṣām alābhe^ācārya.antevāsinau hareyātām(hṛ-) //
Va.17.83 tayos^alābhe rājā haret(hṛ-) // / Va.17.84 na tu brāhmaṇasya rājā haret(hṛ-) //
Va.17.85 brahma.svam^tu viṣam^ghoram //
Va.17.86 na viṣam^viṣam iti^āhur(ah-) brahma.svam^viṣam ucyate(vac-) (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300785 (0.048):
Baudh1.5.11.16-2cd/ na viṣaṃ viṣam ity (āhur brahma.svaṃ viṣam (ucyate //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12765033 (0.048):
na viṣaṃ viṣamityāhurbrahmasvaṃ viṣamucyate // BhS_35.494 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21122828 (0.048):
na viṣaṃ viṣam ity āhur brahmasvaṃ viṣam ucyate |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431731 (0.048):
na viṣaṃ viṣamityāhurbrahmasvaṃ viṣamucyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862077 (0.053):
MSS_3408 1 aviṣaṃ viṣamityāhur brahmasvaṃ viṣamucyate /
Va.17.86 viṣam ekākinam^hanti(han-) brahma.svam^putra.pautrakam(c) iti //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9399667 (0.039):
'na viṣaṃ viṣamityāhurbrahyastvaṃ viṣamucyate / / viṣamekākinaṃ hanti brahmasvaṃ tu sasaṃtatim' //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12765042 (0.049):
viṣamekākinaṃ hanti brahmasvaṃ putrapautrakam /
Va.17.87 traividya.sādhubhyas^saṃprayacchet(sam-pra-yam-)
saṃprayacchet(sam-pra-yam-)^iti // / Va.18.1 śūdreṇa brāhmaṇyām
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551917 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.0):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551271 (0.031):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551605 (0.037):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.041):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6874598 (0.056):
cāṇḍālo nāma śūdreṇa brāhmaṇyāmutpannaścaṇḍāla eva cāṇḍālaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551407 (0.064):
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^// / Va.18.3 vaiśyāyām antyāvasāyī //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551916 (0.019):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.019):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.053):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Va.18.4 vaiśyena brāhmaṇyām / utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549794 (0.0):
Va.13.51 patitena^utpannas^patitas^bhavati(bhū-)^iti^ āhur(ah-)^anyatra
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.0):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551271 (0.031):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551605 (0.037):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.041):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551407 (0.043):
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016337 (0.050):
Yāj1.92c/ vaiśyāt tu karaṇah śūdryām vinnāsv eṣa vidhih smṛtah // / Yāj1.93a/ brāhmaṇyām kṣatriyāt (sūto vaiśyād vaidehakas tathā /(p.32)
Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^// / Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549794 (0.0):
Va.13.51 patitena^utpannas^patitas^bhavati(bhū-)^iti^ āhur(ah-)^anyatra
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551272 (0.0):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551892 (1.192):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551965 (1.192):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551605 (0.010):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.041):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551407 (0.043):
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016337 (0.059):
Yāj1.92c/ vaiśyāt tu karaṇah śūdryām vinnāsv eṣa vidhih smṛtah // / Yāj1.93a/ brāhmaṇyām kṣatriyāt (sūto vaiśyād vaidehakas tathā /(p.32)
Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.0):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.0):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.0):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.032):
Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke // / Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.032):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.032):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.032):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.033):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.035):
Va.11.19 nagna.śukla.klība.andha.śyāva.danta.kuṣṭhi.kunakhi.varjam // / Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549998 (0.037):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.037):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.046):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.046):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.047):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.048):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.048):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.049):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550584 (0.050):
Va.15.17 patitānām^tu carita.vratānām^pratyuddhāras^// / Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.053):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.054):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.18.7c guṇa.ācāra.paribhraṃśāt karmabhis tān vijānīyus(vi-jñā-).(c) iti
Va.18.8 eka.antarā.dvi.antarā.tri.antarāsu
jātās^brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśyais^ambaṣṭha.ugra.niṣādās^bhavanti(bhū-) //
Va.18.9 śūdrāṇām^pāraśavas^// / Va.18.10 pāraśavas^na.iva jīvan(jīv-)^eva
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551892 (0.0):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.0):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551917 (0.0):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551271 (0.031):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551605 (0.037):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552950 (0.041):
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551407 (0.064):
Va.17.38 śūdrā.putras^eva / ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^//
Va.18.12 tasmāt^śūdra.samīpe na^adhyetavyam(adhi-i-) // / Va.18.13a atha^api yama.gītān^ślokān udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.18.13b śmaśānam etat pratyakṣam^ye śūdrās^pāpa.cāriṇas^(c)/
Va.18.13c tasmāt^śūdra.samīpe tu na^adhyetavyam(adhi-i-)^kadā.cana (c)//
Va.18.14a na śūdrāya matim^dadyāt^nocchiṣṭam^na haviṣkṛtam (c)/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18580887 (5.960):
na śūdrāya matiṃ dadyān nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908155 (5.960):
na śūdrāya matiṃ dadyānnocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492602 (0.032):
Manu4.80a/ na śūdrāya matiṃ dadyān) na ucchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400857 (0.056):
na śūdrāya matiṃ dadyāt // Vi_71.48 // / nocchiṣṭahaviṣī // Vi_71.49 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208345 (0.057):
Viṣṇu 71.48 na śūdrāya matiṃ dadyāt\ // / Viṣṇu 71.49 na^ucchiṣṭa-haviṣī //
Va.18.14b na ca^asya^upadiśet(upa-diś-)^dharmam^na ca^asya vratam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013399 (0.049):
na cāsya vratam ādiśet Mn_4.80d / na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18580893 (0.049):
na śūdrāya matiṃ dadyān nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam / / na cāsyopadiśed dharmaṃ na cāsya vratam ādiśet // Mn_4.80 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2529903 (0.049):
na cāsya vratam ādiśet Mn_4.80d / na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908160 (0.049):
na śūdrāya matiṃ dadyānnocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam / / na cāsyopadiśeddharmaṃ na cāsya vratamādiśet // RKV_228.8 //
ādiśet(ā-diś-) (c)// / Va.18.15 yas^ca^asya^upadiśet(upa-diś-)^dharmam^yas^ca^asya vratam
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18580893 (0.045):
na cāsyopadiśed dharmaṃ na cāsya vratam ādiśet // Mn_4.80 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013399 (0.047):
na cāsya vratam ādiśet Mn_4.80d / na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2529903 (0.047):
na cāsya vratam ādiśet Mn_4.80d / na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908160 (0.047):
na cāsyopadiśeddharmaṃ na cāsya vratamādiśet // RKV_228.8 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389627 (0.059):
na cāsyopadiśed dharmaṃ na cāsya13 vratam ādiśet //
Va.18.15 sas^asaṃvṛttam^tamas^ghoram^saha tena prapadyate(pra-pad-).(c)
iti //{BṣPṣ asaṃvṛttam}{F asaṃvṛtam} / Va.18.16 vraṇa.dvāre kṛmis^yasya saṃbhaveta(sam-bhū-) kadā.cana (c)/
Va.18.16 prājāpatyena śudhyeta(śudh-) hiraṇyam^gaus^vāsas^dakṣiṇās^iti //
Va.18.17 na^agnim^citvā(ci-) rāmām upeyāt(upa-i-) //
Va.18.18 kṛṣṇa.varṇā yā rāmā ramaṇāya^eva na dharmāya na dharmāya^iti //
Va.19.1 sva.dharmas^rājñas^pālanam^bhūtānām^tasya^anuṣṭhānāt siddhis^//
Va.19.2 bhaya.kāruṇya.hānam^jarā.maryam^vai^etat satttram āhur(ah-)
vidvāṃsas(vid-)^//{BṣPṣ satttram}{F sattram} / Va.19.3 tasmāt^gārhasthya.naiyamikeṣu purohitam^dadhyāt(dhā-) //
Va.19.4 vijñāyate(vi-jñā-) / brahma.purohitam^rāṣṭram ṛdhnoti(ṛdh-)^iti //
Va.19.5 ubhayasya pālanāt // / Va.19.6 a.sāmarthyāt^ca // / Va.19.7 deśa.dharma.jāti.kula.dharmān sarvān eva^etān
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483580 (0.035):
Manu1.118a/ deśadharmān jātidharmān kuladharmāṃś ca śāśvatān |
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544603 (0.039):
Va.1.17 / deśa.dharma.jāti.dharma.kula.dharmān^śruti.abhāvāt^abravīt(brū-)^manus^//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811881 (0.056):
sarvadharmeṣu sarvān etān kulaputra dharmān anāvaraṇān prekṣasva
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573484 (0.059):
deśadharmāñ jātidharmān kuladharmāṃś ca śāśvatān /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039156 (0.061):
apraṇihite: yadi vā sarvabuddhadharmeṣu: sarvān etān kulaputra dharmān / anāvaraṇān prekṣasva śūnyatāyā, na hy anāvaraṇeṣu dharmeṣu kasyacid
anupraviśya(anu-pra-viś-) rājā caturas^varṇān sva.dharme sthāpayet(sthā-)
Va.19.8 teṣu^apacaratsu(apa-car-) daṇḍam^dhārayet(dhṛ-) //
Va.19.9 daṇḍas tu / deśa.kāla.dharma.vayas.vidyā.sthāna.viśeṣais^hiṃsā.krośayos^kalpyas(kḷp-)^//
Va.19.10 āgamāt^dṛṣṭa.antāt^ca // / Va.19.11 puṣpa.phala.upagān pādapān na hiṃsyāt(hiṃs-) //
Va.19.12 karṣaṇa.kāraṇa.artham^ca^upahanyāt(upa-han-) //
Va.19.13 gārhasthya.aṅgānām^ca māna.unmāne rakṣite syātām(as-) //
Va.19.14 adhiṣṭhānāt^na nīhāras^sva.arthānām //
Va.19.15 māna.mūlya.mātram^naihārikam^syāt(as-) //
Va.19.16 mahāmahayos^sthānāt pathas^syāt(as-) //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26503228 (0.059):
sahacaraṇād yaṣṭikāṃ bhojayeti, yaṣtikāsahacarito brāhmaṇo 'bhidhīyata / iti/ / sthānāt mañcāḥ krośantīti mañcasthāḥ puruṣā abhidhīyante/ tādarthyāt
Va.19.17 saṃyāne daśa.vāha.vāhinī dvi.guṇa.kāriṇī syāt(as-) //
Va.19.18 pratyekam^prapās^syus(as-)^// / Va.19.19 puṃṣām^śata.avara.ardhyam^ca^āhavayet(ā-hvā-) //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24789167 (0.060):
Ap1.1.2.16/ dvādaśa.avara.ardhyam / / Ap1.1.2.17-18/ na brahmacāriṇo vidyā.arthasya para.upavāso- '[asti[\as] /
Va.19.20 avyarthās^striyas^syus(as-)^// / Va.19.21 karāṣṭhīlā māṣas^śaramadhyāpas^pādas^kārṣāpaṇās^syus(as-)^//
Va.19.22 nir.udakas taras^moṣyas(muṣ-)^// / Va.19.23 a.karas^śrotriyas^rāja.pumān
a.nātha.pravrajita.bāla.vṛddha.taruṇa.prajātās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548357 (0.025):
Va.11.7 sva.gṛhyāṇām^kumārī.bāla.vṛddha.taruṇa.prajātās^// / Va.11.8 tatas^aparān gṛhyān //
Va.19.24 prāk.gāmikās^kumāryas^bhṛta.patnyas^ca //
Va.19.25 bāhubhyām uttaran^śata.guṇam^dadyāt(dā-) //
Va.19.26 nadī.kakṣa.vana.dāha.śaila.upabhogās^niṣkarās^syus(as-)^//
Va.19.27 tat.upajīvinas^vā dadyus(dā-)^// / Va.19.28 pratimāsam udvāha.karam^tu^āgamayet(ā-gam-) //
Va.19.29 rājani ca prete(pra-i-) dadyāt(dā-) prāsaṅgikam //
Va.19.30 etena mātṛ.vṛttis^vyākhyātā // / Va.19.31 rāja.mahiṣyās^pitṛvya.mātulān rājā bibhṛyāt(bhṛ-) //
Va.19.32 tat.bandhūn^ca^anyān^ca // / Va.19.33 rāja.patnyas^grāsa.ācchādanam^labheran(labh-) //
Va.19.34 an.icchantyas(iṣ-)^vā pravrajeran(pra-vraj-) //
Va.19.35 klība.unmattān rājā bibhṛyāt(bhṛ-) //
Va.19.36 tat.gāmitvāt^rikthasya // / Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545528 (0.004):
Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549555 (0.004):
Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552688 (0.004):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.043):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Va.19.37 na bhinna.kārṣāpaṇam asti(as-) śulke na śilpa.vṛttas^na śiśau na
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.044):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545529 (0.048):
Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.2 yas^anadhītya(adhi-i-) dvijas^vedam anyatra kurute(kṛ-) śramam (c)/
dūte (c)/ / Va.19.37 na bhaikṣa.labdhe na hṛta.avaśeṣe na śrotriye pravrajite na
yajñe.(c) iti // / Va.19.38 stenas^anupraveśāt^na duṣyate(duṣ-) //
Va.19.39 śastra.dhārī sahoḍhas^vraṇa.saṃpannas^vyapadiṣṭas tu^ekeṣām //
Va.19.40 daṇḍya.utsarge rājā^eka.rātram upavaset(upa-vas-) //
Va.19.41 tri.rātram^purohitas^// / Va.19.42 kṛcchram a.daṇḍya.daṇḍane purohitas^//
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.015):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.017):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.017):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.017):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.017):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.017):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.018):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545247 (0.023):
Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.030):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.032):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.035):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550585 (0.036):
Va.15.17 patitānām^tu carita.vratānām^pratyuddhāras^// / Va.15.18 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.15.18 agre^abhyuddharatām(abhi-ud-hṛ-)^gacchet(gam-) krīḍan(krīḍ-)^iva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.038):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.038):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549200 (0.039):
Va.12.14 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.14 snātakānām^tu nityam^syāt(as-)^antarvāsas tathā^uttaram (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.039):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554371 (0.060):
Va.24.1 atha^atikṛcchras^// / Va.24.2 tri.aham^prātar^tathā sāyam ayācitam^parākas^iti kṛcchras^yāvat
Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506948 (0.044):
Manu8.317a/ annāde bhrūṇahā mārṣṭi) patyau bhāryā apacāriṇī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831848 (0.058):
MSS_1729 1 annāde bhrūṇahā mārṣṭi patyau bhāryāpacāriṇī /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592674 (0.058):
annāde bhrūṇahā mārṣṭi patyau bhāryāpacāriṇī /
Va.19.44 gurau śiṣyas^ca yājyas^ca stenas^rājani kilbiṣam (c)//
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831856 (0.0):
MSS_1729 1 annāde bhrūṇahā mārṣṭi patyau bhāryāpacāriṇī / / MSS_1729 2 gurau śiṣyaśca yājyaśca steno rājani kilbiṣam //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506954 (0.0):
Manu8.317a/ annāde bhrūṇahā mārṣṭi) patyau bhāryā apacāriṇī | / Manu8.317c/ gurau śiṣyaś ca yājyaś ca steno rājani kilbiṣam ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592682 (0.0):
annāde bhrūṇahā mārṣṭi patyau bhāryāpacāriṇī / / gurau śiṣyaś ca yājyaś ca steno rājani kilbiṣam // Mn_8.317 //
Va.19.45 rājabhis^dhṛta.daṇḍās tu kṛtvā(kṛ-) pāpāni mānavās^(c)/
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3624672 (0.053):
rājānaṃ tat spṛśed ena utsṛjantaṃ sakilbiṣam // Nar_19.54 // / rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506960 (0.061):
Manu8.318a/ rājabhiḥ kṛtadaṇḍās tu kṛtvā) pāpāni mānavāḥ | [M.rājabhir
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592687 (0.061):
rājabhiḥ kṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13229738 (0.064):
N19.54c/ rājānaṃ tat spṛśed ena utsṛjantaṃ sakilbiṣam // / N19.55a/ rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Va.19.45 nirmalās^svargam āyānti(ā-yā-) santas(as-)^sukṛtinas^yathā (c)//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506972 (0.053):
Manu8.318c/ nir.malāḥ svargam āyānti) santaḥ sukṛtino yathā || / Manu8.319a/ yas tu rajjuṃ ghaṭaṃ kūpādd hared) bhindyāc) ca yaḥ prapām |
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13229745 (0.054):
N19.55a/ rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ / / N19.55c/ nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā //
Va.19.46 enas^rājānam ṛcchati(ṛ-) utsṛjantam(ud-sṛj-)^sa.kilbiṣam (c)/
Va.19.46 tam^cet^vā ghātayet(han-)^rājā hanti(han-) dharmeṇa duṣkṛtam(c)
Va.19.47 rājñām ātyayike kārye sadyas^śaucam^vidhīyate(vi-dhā-) (c)/
Va.19.47 tathā na^ātyayike nityam^kālas^eva^atra kāraṇam(c) iti //
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545529 (0.004):
Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552689 (0.033):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549556 (0.035):
Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552333 (0.043):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.37 na bhinna.kārṣāpaṇam asti(as-) śulke na śilpa.vṛttas^na śiśau na
Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545529 (0.026):
Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552689 (0.049):
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549556 (0.049):
Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552333 (0.056):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.37 na bhinna.kārṣāpaṇam asti(as-) śulke na śilpa.vṛttas^na śiśau na
Va.19.48 aindra.sthānam upāsīnās(upa-ās-)^brahma.bhūtās^hi te sadā.(c) iti
Va.19.48 hi te sadā^iti // / Va.20.1 an.abhisaṃdhi.kṛte prāyaścittam aparādhe //
Va.20.2 abhisaṃdhi.kṛte^api^eke // / Va.20.3 gurus^ātmavatām^śāstā śāstā rājā dur.ātmanām (c)/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18850708 (0.031):
kanyovāca: / gururātmavatāṃ śāstā rājā śāstā durātmanām /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10841718 (0.031):
viśvāmitra uvāca: / gurur ātmavatāṃ śāstā rājā śāstā durātmanām // RKS_95.73 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10847232 (0.031):
stry uvāca: / gurur ātmavatāṃ śāstā rājā śāstā durātmanām /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1105033 (0.035):
gurur ātmavatāṃ śāstā__Vdha_063.024 / śāstā rājā durātmanāṃ__Vdha_063.024
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366343 (0.037):
jāyante lakṣaṇairyaistutāni me śṛṇu kāśyapa // GarP_2,46.7 // / gururātmavatāṃ śāstā rājā śāstā durātmanām /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3624700 (0.038):
aśāsanāt tu tad rājā stenasyāpnoti kilbiṣam // Nar_19.56 // / gurur ātmavatāṃ śāstā śāstā rājā durātmanām /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878352 (0.040):
sakāśādbrahmaṇaḥ pūrvamṛṣidevasamāgame // RKV_159.7 // / gururātmavatāṃ śāstā rājā śāstā durātmanām /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193327 (0.042):
tadvadvacchati kārtsnyena % bhāgaśaḥ prabravīmi te // Ang_2,6.6 // / gururātmavatāṃ śāstā $ śāstā rājā durātmanām &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728996 (0.042):
tadvadvacchati kārtsnyena bhāgaśaḥ prabravīmi te // Ang_2,6.6 // / gururātmavatāṃ śāstā śāstā rājā durātmanām /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13229767 (0.045):
N19.57a/ gurur ātmavatāṃ śāstā śāstā rājā durātmanām /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437645 (0.050):
05,035.060c asaṃvṛtaṃ tad bhavati tato 'nyad avadīryate / 05,035.061a gurur ātmavatāṃ śāstā śāstā rājā durātmanām
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988342 (0.060):
gurur ātmavatāṃ śāstā Nar_19.57a / gururātmavatāṃ śāstā Ang_2,6.7a
Va.20.3 atha pracchan(prach-)^a.pāpānām^śāstā vaivasvatas^yamas.(c) iti //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18850716 (0.039):
iha pracchan na pāpānāṃ śāstā vaivasvato yamaḥ // RKV_85.50 //
Va.20.4 tatra ca sūrya.abhyuditas^san(as-)^ahas tiṣṭhet(sthā-) sāvitrīm^ca
japet(jap-) // / Va.20.5 evam^sūrya.abhinirmuktas^rātrau^āsīt(ās-) //
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553543 (0.028):
Va.21.24 śva.mārjāra.nakula.sarpa.dardura.mūṣkān hatvā(han-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) kim.cit^dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553560 (0.028):
Va.21.25 an.asthimatām^tu sattvānām^go.mātram^rāśim^hatvā(han-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) kim.cit^dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552610 (0.042):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.042):
kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.043):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) / mahākakṣe vardhayet(vṛdh-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.045):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554029 (0.051):
Va.23.19 jīvan(jīv-)^ātmatyāgī kṛchraṃ dvādaśa.rātram^caret(car-) / tri.rātram^hi^upavaset(upa-vas-)^nityam^snigdhena vāsasā prāṇān ātmani
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.052):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.059):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) / vrata.śeṣam^samāpayet(sam-āp-) //
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552583 (0.0):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.029):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552610 (0.029):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.029):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.038):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.049):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
tām^ca^eva^upayacchet(upa-yam-) // / Va.20.8 atha parivividānas^kṛcchra.atikṛcchrau caritvā(car-) tasmai
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552585 (0.0):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) / niviśeta(ni-viś-) tām^ca^upayacchet(upa-yam-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552593 (0.0):
niviśeta(ni-viś-) tām^ca^upayacchet(upa-yam-) // / Va.20.10 didhiṣū.patis^kṛcchra.atikṛcchrau caritvā(car-) tasmai
dattvā(dā-) punar niviśeta(ni-viś-) tām^ca^eva^upayacchet(upa-yam-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552595 (0.0):
Va.20.10 didhiṣū.patis^kṛcchra.atikṛcchrau caritvā(car-) tasmai / dattvā(dā-) punar niviśet(ni-viś-) //
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552552 (0.0):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.027):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552610 (0.028):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.028):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.040):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.042):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310586 (0.050):
vā^upayuñjānaḥkṛcchra.dvādaśa.rātraṃ (cared (bhikṣed vā // / Baudh3.7.9/ tad.vidheṣu yavāgūṃ rājanyo vaiśya āmikṣām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.052):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793687 (0.054):
Ap1.9.27.6/ kṛcchra.dvādaśa.rātraṃ vā [caret / / Ap1.9.27.7/ tryaham anakta.āśy adivā.āśī tatas tryahaṃ tryaham
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1831025 (0.055):
yamavrataṃ kartā caret dvādaśarātram || / ekacailastricailo vā || KauśS_11,3{82}.43 ||
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6482680 (0.064):
dvādaśarātra nāśroyāt ityevaṃ dvādaśarātramupavāsaḥ kṛtvātikṛtsna iti
niviśeta(ni-viś-) tām^ca^upayacchet(upa-yam-) // / Va.20.10 didhiṣū.patis^kṛcchra.atikṛcchrau caritvā(car-) tasmai
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552564 (0.0):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
dattvā(dā-) punar niviśet(ni-viś-) // / Va.20.11 vīra.haṇam^parastāt^vakṣyāmas(vac-)^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552567 (0.0):
Va.20.8 atha parivividānas^kṛcchra.atikṛcchrau caritvā(car-) tasmai / dattvā(dā-) punar niviśeta(ni-viś-) tām^ca^eva^upayacchet(upa-yam-) //
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553579 (5.960):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.004):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.028):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.028):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.029):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552550 (0.029):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.042):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554028 (0.059):
Va.23.19 jīvan(jīv-)^ātmatyāgī kṛchraṃ dvādaśa.rātram^caret(car-) / tri.rātram^hi^upavaset(upa-vas-)^nityam^snigdhena vāsasā prāṇān ātmani
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554230 (0.059):
Va.23.38 bhrūṇa.hattyāyām^dvādaśa.rātram ab.bhakṣas^dvādaśa.rātram
upayuñjīta(upa-yuj-) vedam ācāryāt // / Va.20.13 guru.talpa.gas^sa.vṛṣaṇam^śiśnam
uddhṛtya(ud-hṛ-)^añjalau^ādhāya(ā-dhā-) / dakṣiṇā.mukhas^gacchet(gam-)^yatra^eva pratihanyāt(prati-han-) tatra
tiṣṭhet(sthā-)^ā pralayam // / Va.20.14 niṣkālakas^vā ghṛta.abhyaktas
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.0):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553020 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553597 (0.053):
sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt / pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554187 (0.054):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.0):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554189 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549676 (0.049):
Va.13.39 ācārye prete(pra-i-) tri.rātram // / Va.13.40 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu^ahar.rātram //
Va.20.16 yoniṣu gurvīm^sakhīm^guru.sakhīm apapātram^patitām^ca gatvā(gam-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303279 (0.045):
Baudh2.1.2.13/ agamyā.gamanaṃ gurvī.sakhīṃ guru.sakhīm apapātrāṃ patitāṃca / (gatvā bheṣaja.karaṇaṃ grāma.yājanaṃ raṅga.upajīvanaṃnāṭya.ācāryatā
kṛcchra.abda.pādam^caret(car-) // / Va.20.17 etat^eva cāṇḍāla.patita.anna.bhojaneṣu
tatas^punar.upanayanam^vapana.ādīnām^tu nivṛttis^//
Va.20.18 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545529 (0.0):
śūdra.sadharmāṇas^bhavanti(bhū-) // / Va.3.2 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549556 (0.0):
Va.13.16 mānavam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552332 (0.004):
Va.19.37 śulke ca^api mānavam^ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552470 (0.033):
Va.19.48 yama.gītam^ca^atra ślokam udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.48 na^adya doṣas^asti(as-) rājñām^vai vratinām^na ca satriṇām (c)/
Va.20.18 vapanam^mekhalā daṇḍas^bhaikṣa.caryā vratāni ca (c)/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517269 (0.024):
Manu11.151a[150ṃa]/ vapanaṃ mekhalā daṇḍo bhaikṣacaryā vratāni ca |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601224 (0.024):
vapanaṃ mekhalā daṇḍo bhaikṣacaryā vratāni ca /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396696 (0.032):
vapanamekhalādaṇḍabhaikṣyacaryāvratāni punaḥsaṃskārakarmaṇi varjanīyāni //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203890 (0.032):
Viṣṇu 51.05 vapana-mekhalā-daṇḍa-bhaikṣya-caryā-vratāni
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584979 (0.047):
Par12.3ab/.ajinaṃ.mekhalā.daṇḍo.bhaikṣa.caryā.vratāni.ca./
Va.20.18 etāni tu nivartante(ni-vṛt-) punar.saṃskāra.karmaṇi.(c) iti //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601227 (0.060):
vapanaṃ mekhalā daṇḍo bhaikṣacaryā vratāni ca / / nivartante dvijātīnāṃ punaḥsaṃskārakarmaṇi // Mn_11.151[150M] //
Va.20.19 matyā madya.pāne tu^asurāyās^surāyās^ca^ajñāne
kṛcchra.atikṛcchrau ghṛtam^prāśya(pra-aś-) punar.saṃskāras^ca //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554174 (0.062):
Va.23.31 prāṇāyāma.śatam^kṛtvā(kṛ-) ghṛtam^prāśya(pra-aś-) tatas^śucis.(c) / Va.23.33 śva.cāṇḍāla.patita.upasparśane
Va.20.20 mūtra.śakṛt.śukra.abhyavahāreṣu ca^evam // / Va.20.21 madya.bhāṇḍe sthitās^āpas^yadi kas.cit^dvijas^pibet(pā-)
padma.udumbara.bilva.palāśānām udakam^pītvā(pā-) tri.rātreṇa^eva
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555212 (0.042):
Va.27.12 kvāthayitvā(kvath-) pibet(pā-)^āpas tri.rātreṇa^eva / śudhyati(śudh-) (c)//
śudhyati(śudh-) // / Va.20.22 abhyāse tu surāyās^agni.varṇām^tām^dvijas^pibet(pā-)^maraṇāt
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555214 (0.040):
Va.27.12 kvāthayitvā(kvath-) pibet(pā-)^āpas tri.rātreṇa^eva / śudhyati(śudh-) (c)//
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267604 (0.045):
12,036.013a surāpānaṃ sakṛt pītvā yo 'gnivarṇāṃ pibed dvijaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965364 (0.058):
agnivarṇaṃ surāṃ pibet Par_12.76(75)d / agnivarṇāṃ surāṃ pibet Mn_11.90[89M]b
pūtas^bhavati(bhū-)^iti // / Va.20.23 bhrūṇahanam^vakṣyāmas(vac-)^brāhmaṇam^hatvā(han-) bhrūṇahā
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9426673 (0.054):
ahatvā bhrūṇahā sa syān na hatvā bhrūṇahā bhavet // Brh_1,23.19 //
bhavati(bhū-)^a.vijñātam^ca garbham // / Va.20.24 a.vijñātās^hi garbhās^pumāṃsas^bhavati(bhū-) tatmāt
puṃs.kṛtyās^juhvati(hu-)^iti //{BṣPṣ tatmāt}{F tasmāt}
Va.20.25 bhrūṇahā^agnim upasamādhāya(upa-sam-ā-dhā-) juhuyāt(hu-)^etās^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554059 (0.057):
Va.23.21 api vā^agnim upasamādhāya(upa-sam-ā-dhā-) / kūṣmāṇḍais^juhuyāt(hu-)^dhṛtam //
Va.20.26 lomāni mṛtyos^juhomi(hu-) lomabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552854 (0.031):
mṛtyos^juhomi(hu-)^asthibhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti saptamīm^/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552863 (0.038):
majjānam^mṛtyos^juhomi(hu-) majjābhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti^aṣṭamīm iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552827 (0.050):
tṛtīyām^/ māṃsam^mṛtyos^juhomi(hu-) māṃsena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552836 (0.057):
caturthīm^/ snāvāni mṛtyos^juhomi(hu-) snāvabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
prathamām^/ tvacam^mṛtyos^juhomi(hu-) tvacā mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552854 (0.043):
mṛtyos^juhomi(hu-)^asthibhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti saptamīm^/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552863 (0.056):
majjānam^mṛtyos^juhomi(hu-) majjābhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti^aṣṭamīm iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552836 (0.062):
caturthīm^/ snāvāni mṛtyos^juhomi(hu-) snāvabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
dvitīyām^/ lohitam^mṛtyos^juhomi(hu-) lohitena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552854 (0.050):
mṛtyos^juhomi(hu-)^asthibhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti saptamīm^/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552863 (0.054):
majjānam^mṛtyos^juhomi(hu-) majjābhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti^aṣṭamīm iti
tṛtīyām^/ māṃsam^mṛtyos^juhomi(hu-) māṃsena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552863 (0.040):
mṛtyos^juhomi(hu-)^asthibhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti saptamīm^/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552800 (0.050):
Va.20.26 lomāni mṛtyos^juhomi(hu-) lomabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
caturthīm^/ snāvāni mṛtyos^juhomi(hu-) snāvabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552800 (0.057):
Va.20.26 lomāni mṛtyos^juhomi(hu-) lomabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552863 (0.058):
majjānam^mṛtyos^juhomi(hu-) majjābhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti^aṣṭamīm iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552809 (0.062):
prathamām^/ tvacam^mṛtyos^juhomi(hu-) tvacā mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
pañcamīm^/ / medas^mṛtyos^juhomi(hu-) medasā ṛtyum^vāsaye(vas-)^iti ṣaṣṭhīm^/ asthīni
mṛtyos^juhomi(hu-)^asthibhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti saptamīm^/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552800 (0.031):
Va.20.26 lomāni mṛtyos^juhomi(hu-) lomabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552827 (0.040):
dvitīyām^/ lohitam^mṛtyos^juhomi(hu-) lohitena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti / tṛtīyām^/ māṃsam^mṛtyos^juhomi(hu-) māṃsena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552809 (0.043):
prathamām^/ tvacam^mṛtyos^juhomi(hu-) tvacā mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552818 (0.050):
dvitīyām^/ lohitam^mṛtyos^juhomi(hu-) lohitena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
majjānam^mṛtyos^juhomi(hu-) majjābhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti^aṣṭamīm iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552800 (0.038):
Va.20.26 lomāni mṛtyos^juhomi(hu-) lomabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552827 (0.042):
dvitīyām^/ lohitam^mṛtyos^juhomi(hu-) lohitena mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552809 (0.056):
prathamām^/ tvacam^mṛtyos^juhomi(hu-) tvacā mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552836 (0.058):
caturthīm^/ snāvāni mṛtyos^juhomi(hu-) snāvabhis^mṛtyum^vāsaye(vas-)^iti
Va.20.27 rāja.arthe brāhmaṇa.arthe vā saṃgrāme^abhimukham
ātmānam^ghātayet(han-) // / Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553597 (0.059):
sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt / pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.0):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549357 (0.062):
na^aśnīyāt(aś-)^a.vīryavat^a.patyam^bhavati(bhū-)^iti vājasaneyake / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.12.32 na^indra.dhanus.nāmnā nirdiśet(nir-diś-) //
Va.20.30 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.30 patitam^patita^iti^uktvā(vac-) coram^cora^iti vā punas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.005):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.036):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.037):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.037):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.037):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.037):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.041):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.047):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.048):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.051):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.052):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.053):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.054):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.054):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.054):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.054):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.055):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Va.20.30 vacanāt tulya.doṣas^syāt(as-)^mithyā
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3623117 (0.043):
patitaṃ patitety uktvā cauraṃ caureti vā punaḥ / / vacanāt tulyadoṣaḥ syān mithyā dvir doṣatāṃ vrajet // Nar_1516.22 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052441 (0.052):
vacanāt tatra na syāt tu K_776c / vacanāt tulyadoṣaḥ syān Nar_1516.22c
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13228056 (0.057):
N15-16.22c/ vacanāt tulyadoṣaḥ syān mithyā dvir doṣatāṃ vrajet //
dvis^doṣatām^vrajet(vraj-).(c) iti // / Va.20.31 evam^rājanyām^hatvā(han-)^aṣṭau varṣāṇi caret(car-) //
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13228057 (0.054):
N15-16.22c/ vacanāt tulyadoṣaḥ syān mithyā dvir doṣatāṃ vrajet //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3623118 (0.054):
vacanāt tulyadoṣaḥ syān mithyā dvir doṣatāṃ vrajet // Nar_1516.22 //
Va.20.32 ṣaṭ^vaiṣyam // / Va.20.33 trīṇi śūdram //
Va.20.34 brāhmaṇīm^ca^ātreyīm^hatvā(han-) savana.gatau ca rājanya.vaiśyau
Va.20.35 ātreyīm^vakṣyāmas(vac-)^rajasvalām ṛtu.snātām ātreyīm
āhur(ah-)^// / Va.20.36 atra hi^eṣyadagpatyam(?)^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551605 (0.030):
utpannas^utpādayitus^putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.64 syāt(as-)^cet^niyoginos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551892 (0.034):
utpannas^cāṇḍālas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.2 rājanyāyām^vaiṇas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551905 (0.041):
utpannas^rāmakas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.5 rājanyāyām^pulkasas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551916 (0.041):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551964 (0.041):
śavas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.11 eke vai^etat^śmaśānam^ye śūdrās^//
Va.20.37 anātreyīm^rājanya.hiṃsāyām // / Va.20.38 rājanyām^vaiśya.hiṃsāyām //
Va.20.39 vaiśyām^śūdra.hiṃsāyām // / Va.20.40 śūdrām^hatvā(han-) saṃvatsaram //
Va.20.41 brāhmaṇa.suvarṇa.haraṇe prakīrya(pra-kṝ-) keśān rājānam
abhidhāvet(abhi-dhāv-) stenas^asmi(as-) bho śāstu(śās-) mām^bhavān iti
tasmai rājā^audumbaram^śastram^dadyāt(dā-) / tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552649 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553020 (0.053):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553597 (0.053):
sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt / pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554187 (0.054):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.} / Va.20.42 niṣkālakas^vā ghṛta.aktas^gomaya.agninā pāda.prabhṛti^ātmānam
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553256 (0.034):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.038):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.038):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.038):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.038):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.038):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.038):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546635 (0.0):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552651 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552885 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt / pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554189 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553149 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553185 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553221 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553282 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553312 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549358 (0.048):
na^aśnīyāt(aś-)^a.vīryavat^a.patyam^bhavati(bhū-)^iti vājasaneyake / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.12.32 na^indra.dhanus.nāmnā nirdiśet(nir-diś-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552999 (0.053):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546709 (0.0):
Va.5.2 an.agnikā^an.udakyā vā^amṛtam iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23556021 (0.0):
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.30.6 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553094 (0.006):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.023):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.026):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.026):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.026):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.026):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.026):
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) // / Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.027):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552397 (0.035):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.048):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.048):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.049):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Va.20.43 punar āpanna.dehānām aṅgam^bhavati(bhū-) tat^śṛṇu(śru-) (c)//
Va.20.44 stenas^ku.nakhī bhavati(bhū-) śvitrī bhavati(bhū-) brahma.hā (c)/
Va.20.44 surā.pas^śyāva.dantas tu duścarmā guru.talpa.gas.(c) iti //
Va.20.45 patita.saṃprayoge ca brāhmeṇa vā yaunena vā yās
tebhyas^sakāśāt^mātrās^upalabdhās tāsām^parityāgas tais^ca na / saṃvaset(sam-vas-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549130 (0.054):
Va.12.5 na malina.vāsasā saha saṃvaseta(sam-vas-) // / Va.12.6 na rajasvalayā //
Va.20.46 udīcim^diśam^gatvā(gam-)^an.aśnan(aś-) saṃhitā.adhyayanam
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546630 (0.0):
Va.4.33 dvādaśa māsān dvādaśa^ardhamāsān vā^an.aśnan(aś-) / saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549130 (0.056):
Va.12.5 na malina.vāsasā saha saṃvaseta(sam-vas-) // / Va.12.6 na rajasvalayā //
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.0):
Va.4.33 dvādaśa māsān dvādaśa^ardhamāsān vā^an.aśnan(aś-) / saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553023 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.47 śarīra.paritāpena tapasā^adhyayanena ca (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546709 (0.019):
Va.5.2 an.agnikā^an.udakyā vā^amṛtam iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553025 (0.019):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23556021 (0.019):
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.30.6 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Va.20.47 mucyate(muc-) pāpa.kṛt pāpāt^dānāt^ca^api pramucyate(pra-muc-)
Va.20.47 iti vijñāyate(vi-jñā-) vijñāyate(vi-jñā)^iti // / Va.21.1 śūdras^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553152 (0.010):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553188 (0.024):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544876 (0.037):
Va.1.46 pretya(pra-i-) ca^ābhyudayikam iti ha vijñāyate(vi-jñā-) ha / vijñāyate(vi-jñā-)^iti // / Va.2.1 catvāras^varṇās^brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrās^//
abhigacchet(abhi-gam-)^vīraṇais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) śūdram agnau
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553160 (0.013):
abhigacchet(abhi-gam-)^lohita.darbhais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) vaiśyam agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553196 (0.030):
abhigacchet(abhi-gam-)^śara.patrais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) rājanyam agnau / prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553169 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^lohita.darbhais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) vaiśyam agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553205 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^śara.patrais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) rājanyam agnau / prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^kṛṣṇa.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553177 (0.0):
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^gaura.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553213 (0.0):
prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^śveta.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553185 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^gaura.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553221 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^śveta.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.0):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.037):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.037):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.037):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.037):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.037):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.037):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.037):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553255 (0.040):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554210 (0.057):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554222 (0.057):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm / abhigacchet(abhi-gam-)^lohita.darbhais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) vaiśyam agnau
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553117 (0.010):
Va.20.47 iti vijñāyate(vi-jñā-) vijñāyate(vi-jñā)^iti // / Va.21.1 śūdras^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553221 (0.013):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553124 (0.013):
abhigacchet(abhi-gam-)^vīraṇais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) śūdram agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553188 (0.018):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553196 (0.020):
abhigacchet(abhi-gam-)^śara.patrais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) rājanyam agnau / prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.056):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553133 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^vīraṇais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) śūdram agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553205 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^śara.patrais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) rājanyam agnau / prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^gaura.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553141 (0.0):
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^kṛṣṇa.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553213 (0.0):
prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^śveta.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553149 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^kṛṣṇa.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553221 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^śveta.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.0):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.037):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.037):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.037):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.037):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.037):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.037):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.037):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553255 (0.040):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554210 (0.057):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554222 (0.057):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm / abhigacchet(abhi-gam-)^śara.patrais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) rājanyam agnau
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553152 (0.018):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553160 (0.020):
abhigacchet(abhi-gam-)^lohita.darbhais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) vaiśyam agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553117 (0.024):
Va.20.47 iti vijñāyate(vi-jñā-) vijñāyate(vi-jñā)^iti // / Va.21.1 śūdras^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553124 (0.030):
abhigacchet(abhi-gam-)^vīraṇais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) śūdram agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553221 (0.033):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.054):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
prāsyet(pra-as)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553133 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^vīraṇais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) śūdram agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553169 (0.0):
abhigacchet(abhi-gam-)^lohita.darbhais^veṣṭayitvā(veṣṭ-) vaiśyam agnau / prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^śveta.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553141 (0.0):
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^kṛṣṇa.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553177 (0.0):
prāsyet(pra-as-)^brāhmaṇyās^śirasi vapanam^kārayitvā(kṛ-) sarpiṣā / samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^gaura.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553149 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^kṛṣṇa.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553185 (0.0):
samabhyajya(sam-abhi-añj-) nagnām^gaura.kharam āropya(ā-ruh-) mahā.patham / anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.0):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.037):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.037):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.037):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.037):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.037):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.037):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.037):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553255 (0.040):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554210 (0.057):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554222 (0.057):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām // / Va.21.5 śūdras^ca rājanyā.vaiśyayos^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553149 (0.029):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553185 (0.051):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.056):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073373 (0.058):
catvāro vai varṇāḥ | brāhmaṇo rājanyo vaiśyaḥ śūdro na haiteṣāmekaścana
Va.21.6 manasā bhartus^aticāre tri.rātram^yāvakam^kṣīrodanam^vā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14561328 (0.064):
tena śuddhaśarīrāya kṛtasaṃsarjanāya ca // Car_6,1.26 / trirātraṃ yāvakaṃ dadyāt pañcāhaṃ vāpi sarpiṣā /
bhuñjānā(bhuj-)^adhas^śayīta(śī-)^ūrdhvam^tri.rātrāt^apsu
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551529 (0.048):
vrata.cāriṇī^a.kṣāra.lavaṇam^bhuñjānā(bhuj-)^adhas^śayīta(śī-) //
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553278 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553308 (0.0):
kuśa.prastare vā śayīta(śī-)^ūrdhvam^saṃvatsarāt^apsu / nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (1.192):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (1.192):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553002 (0.034):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553147 (0.040):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553183 (0.040):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553219 (0.040):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Va.21.7 vāc.saṃbandhe^etat^eva māsam^caritvā(car-)^ūrdhvam^māsāt^apsu
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553252 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553308 (0.0):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553147 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553183 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553219 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553313 (0.0):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553255 (1.192):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.037):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.037):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.037):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.037):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.037):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.037):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.037):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554210 (0.057):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554222 (0.057):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
kuśa.prastare vā śayīta(śī-)^ūrdhvam^saṃvatsarāt^apsu
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553252 (0.0):
bhuñjānā(bhuj-)^adhas^śayīta(śī-)^ūrdhvam^tri.rātrāt^apsu / nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553278 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā
bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553147 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553183 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553219 (0.0):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553283 (0.0):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553255 (1.192):
nimagnāyās^sāvitryā^aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ kṣīrodanam}{F kṣīra.odanam}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.037):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.037):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.15 ācārya.putra.śiṣya.bhāryāsu ca^evam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.037):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.037):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553090 (0.037):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553598 (0.037):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554188 (0.037):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554210 (0.057):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554222 (0.057):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
Va.21.10 catasras tu parityājyās(pari-tyaj-)^śiṣya.gā guru.gā ca yā (c)/
Va.21.10 pati.ghnī ca viśeṣeṇa juṅgita.upagatā ca yā (c)//
Va.21.11 yā brāhmaṇī ca surā.pī na
tām^devās^patilokam^nayanti(nī-)^iha^eva sā carati(car-) kṣīṇa.puṇyā^apsu
luk^bhavati(bhū-) śuktikā vā // / Va.21.12 brāhmaṇa.kṣatriya.viśām^striyas^śudreṇa saṅgatās^(c)/{BṣPṣ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015410 (0.059):
Yāj1.30a/ ādi.madhya.avasāneṣu bhavat.śabda.upalakṣitā / / Yāj1.30c/ brāhmaṇa.kṣatriya.viśām bhaikṣa.caryā yathā.kramam //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469480 (0.061):
brahmahā ca surāpaś ca YS182v_4.22c / brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ YS182v_4.34a / brāhmaṇas tu śunā daṣṭo YS182v_1.2a
śudreṇa}{F śūdreṇa} / Va.21.12 aprajātās^viśudhyanti(vi-śudh-) prāyaścittena na^itarās^(c)//
Va.21.13 pratilomam^careyus(car-) tās^kṛcchram^cāndrāyaṇa.uttaram (c)//
Va.21.14 pati.vratānām^gṛha.medhinīnām^satya.vratānām^ca śuci.vratānām
Va.21.14 tāsām^tu lokās^patibhis^samānās^gomāyu.lokā vyabhicāriṇīnām (c)//
Va.21.15 patati(pat-)^ardham^śarīrasya yasya bhāryā surām^pibet(pā-) (c)/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987822 (0.0):
prājāpatyena śudhyeta ṛtuprasravaṇena ca // Par_10.25 // / pataty ardhaṃ śarīrasya yasya bhāryā surāṃ pibet /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11716890 (0.062):
tatsaṃbandhinastatphalabhāgitā 'patatyardhaśarīreṇa yasya bhāryā surāṃ / pibet'ityādi /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25581529 (0.062):
tatsaṃbandhinastatphalabhāgitā 'patatyardhaśarīreṇa yasya bhāryā surāṃ / pibet' ityādi /
Va.21.15 patita.ardha.śarīrasya niṣkṛtis^na vidhīyate(vi-dhā-) (c)//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987828 (1.192):
pataty ardhaṃ śarīrasya yasya bhāryā surāṃ pibet / / patitārdhaśarīrasya niṣkṛtir na vidhīyate (II,1, p. 349) // Par_10.26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583797 (1.192):
Par10.26cd/.patita.ardha.śarīrasya.niṣkṛtir.na.vidhīyate.//
Va.21.16 brāhmaṇas^cet^aprekṣā.pūrvam^brāhmaṇa.dārān
abhigacchet(abhi-gam-)^a.nivṛtta.dharma.karmaṇas^kṛcchras^nivṛtta.dharma.karmaṇas^atikṛcchras^//
Va.21.17 evam^rājanya.vaiśyayos^// / Va.21.18 gām^cet^hanyāt(han-) tasyās^carmaṇā^ardreṇa
pariveṣṭitas^ṣaṭ.māsān kṛcchram^tapta.kṛcchram^vā^ātiṣṭhet(ā-sthā-) //
Va.21.19 tayos^vidhis^// / Va.21.20 tri.aham^divā bhuṅke(bhuj-) naktam aśnāti(aś-) vai tri.aham api
Va.21.20 tri.aham ayācita.vratas tri.aham^na bhuj^iti kṛcchras^(c)//
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793703 (0.0):
Ap1.9.27.7/ tryaham anakta.āśy adivā.āśī tatas tryahaṃ tryaham / [ayācita.vratas tryahaṃ na-aśnāti kiṃcana-iti kṛcchra.dvādaśa.rātrasya
Va.21.21 tri.aham uṣṇās^pibet(pā-)^āpas tri.aham uṣṇam^payas^pibet(pā-)
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23730449 (0.0):
vāsudeva uvāca / / tryahamuṣṇaṃ pibedāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pivet /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330773 (0.040):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983741 (0.040):
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395836 (0.042):
tryaham uṣṇāḥ pibed apas tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ tryaham uṣṇaṃ payas tryahaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697365 (0.046):
13,080.036a tryaham uṣṇaṃ piben mūtraṃ tryaham uṣṇaṃ pibet payaḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312803 (0.053):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202967 (0.057):
Viṣṇu 46.11 try-aham uṣṇāḥ pibed\ apas try-aham uṣṇaṃ ghṛtaṃ try-aham
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299925 (0.059):
trailokyaṃ tārayanty ete Par_8.21c / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793164 (0.063):
tryahamuṣṇaṃ pibecchāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pibet / / tryamuṣṇaṃ pibetsarpistaptakṛcchramaghāpaham // GarP_1,222.62 //
Va.21.21 tri.aham uṣṇam^ghṛtam^pītvā(pā-) vāyu.bhakṣas^param^tri.aham
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977365 (0.045):
tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet| / tryahamuṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā tryahaṃ vai kevalaṃ tataḥ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697380 (0.048):
13,080.036c gavām uṣṇaṃ payaḥ pītvā tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pibet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330775 (0.048):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / 12,159.071e tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣo bhavet tryaham
Va.21.21 iti tapta.kṛcchras^// / Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554371 (0.055):
Va.24.1 atha^atikṛcchras^// / Va.24.2 tri.aham^prātar^tathā sāyam ayācitam^parākas^iti kṛcchras^yāvat
Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (5.960):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.027):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.028):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.028):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.028):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.028):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.029):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.030):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.033):
ṣaṣṭhas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^iti^ete^a.dāyāda.bāndhavās^// / Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544918 (0.037):
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550867 (0.038):
antya.yonayas^// / Va.16.31 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.31 pratibhāvyam^vṛthā.dānam ākṣikam^saurikam^ca yat (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552398 (0.038):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.039):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544795 (0.041):
Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549413 (0.043):
Va.12.40 sabhās^samavāyān^ca varjayet(vṛj-) // / Va.12.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.41 a.prāmāṇyam^ca vedānām ārṣāṇām^ca^eva kutsanam (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.044):
āhur(ah-)^// / Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.045):
putras^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545246 (0.046):
Va.2.29 dhānyānām^tilān āhur(ah-)^// / Va.2.30 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.30 bhojana.abhyañjanāt^dānāt^yat^anyat kurute(kṛ-) tilais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551920 (0.046):
Va.18.6 rājanyena brāhmaṇyām utpannas^sūtas^bhavati(bhū-)^iti^āhur(ah-)^// / Va.18.7a atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.18.7b channa.utpannās^ca ye ke.cit prātilomya.guṇa.āśritās^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546190 (0.048):
Va.3.57 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.57 khananāt^dahanāt^dharṣāt^gobhis^ākramaṇāt^api (c)/
Va.21.23 pṛṣat.basta.vayam^hatvā(han-) aṣṭānavatim āharet(ā-hṛ-).(c) iti
Va.21.24 śva.mārjāra.nakula.sarpa.dardura.mūṣkān hatvā(han-)
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493249 (0.043):
Manu4.126a/ paśu.maṇḍūka.mārjāra.śva.sarpa.nakula.ākhubhiḥ | / Manu4.126c/ antarāgamane vidyād) anadhyāyam ahar.niśam ||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16017163 (0.055):
Yāj1.147a/ paśu.maṇḍūka.nakula.śva.ahi.mārjāra.mūṣakaih /(p.50) / Yāj1.147c/ kṛte^anantare tv ahorātram śakra.pāte tathā^ucchraye //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591173 (0.060):
kukkuṭa.nakula.mārjāra.śva.sūkara.steyeṣu hiṃsāyāṃ vā catuṣ.pañcāśat.paṇo
kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) kim.cit^dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552543 (0.028):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Va.21.25 an.asthimatām^tu sattvānām^go.mātram^rāśim^hatvā(han-)
kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) kim.cit^dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552543 (0.028):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Va.21.26 asthimatām^tu^ekaikam // / Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-)
kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552611 (5.960):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.004):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.028):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.028):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.029):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552550 (0.029):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.042):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Va.21.28 guros^ca^alīka.nirbandhe / sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.0):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552650 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554189 (0.0):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552610 (0.028):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.028):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.031):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552550 (0.038):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.040):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.045):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.045):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554223 (0.062):
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
viramet(vi-ram-)^nāstikyāt // / Va.21.30 nāstika.vṛttis tu^atikṛcchram //
Va.21.31 etena soma.vikrayī vyākhyātas^// / Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2995147 (0.0):
evaṃ bhikṣuvaikhānasayorapi vānaprastho dīkṣābhede kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552611 (0.004):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.004):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553934 (0.024):
aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.027):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552550 (0.029):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.031):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.043):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
mahākakṣe vardhayet(vṛdh-) // / Va.21.33 bhikṣukais^vānaprasthavat
soma.vṛddhi.vardhanam^sva.śāstra.saṃskāras^ca sva.śāstra.saṃskāras^ca^iti
Va.22.1 atha khalu^ayam^puruṣas^mithyā vyākaroti(vi-ā-kṛ-)^a.yājyam^vā
yājayati(yaj-)^a.pratigrāhyam^vā / pratigṛhṇāti(prati-grah-)^an.annam^vā^aśnāti(aś-)^an.ācaraṇīyam(ā-car-)
eva^ācarati(ā-car-) // / Va.22.2 tatra prāyaścittam^kuryāt(kṛ-)^na kuryāt(kṛ-)^iti mīmāṃsante(man-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554874 (0.064):
Va.26.11 kuryāt(kṛ-)^anyam^na vā / kuryāt(kṛ-)^maitras^brāhmaṇas^ucyate(vac-) (c)//
Va.22.3 na kuryāt(kṛ-)^iti^āhur(ah-)^//
Va.22.4 na hi karma kṣīyate(kṣi-)^iti // / Va.22.5 kuryāt(kṛ-)^iti^eva tasmāt^śruti.nidarśanāt //
Va.22.6 tarati(tṛ-) sarvam^pāpmānam^tarati(tṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555743 (0.054):
Va.28.22 dadāti(dā-) yas tu viprāya sarvam^tarati(tṛ-) duṣkṛtām(c) iti // / Va.28.22 sarvam^tarati(tṛ-) duṣkṛtam iti //
brahma.hattyām^yas^aśvamedhena yajate(yaj-)^iti //{BṣPṣ hattyām.}{F
hatyām.} / Va.22.7 iti ca^abhiśastas^gosavena^agniṣṭutā yajeta(yaj-) //
Va.22.8 tasya niṣkrayaṇāni japas tapas^homas^upavāsas^dānam //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311478 (0.047):
Baudh3.10.9/ tasya niṣkrayaṇāni japas tapo homa upavāso dānam //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4576534 (0.062):
gatvā caitāni pūtaḥsyācchradaddhamakṣayameva ca / / japo homastapo dhyānaṃ yatkiñcitsukṛtaṃ bhavet // BndP_2,13.93 //
upaniṣadas^veda.ādayas^veda.antās^sarva.chandas.sāṃhitās^madhūni^aghamarṣaṇam
atharvaśiras^rudrās^puruṣasūktam^rājana(cf^rājaṇa).rauhiṇe sāmanī
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311488 (0.063):
madhūnyaghamarṣaṇam atharvaśiro rudrāḥ puruṣasūktaṃ rājana.rauhiṇe
kūṣmāṇḍāni pāvamānyas^sāvitrī ca^iti pāvanāni // / Va.22.10 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.031):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.031):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548136 (0.031):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.031):
Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555835 (0.032):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548468 (0.033):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553987 (0.034):
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311511 (0.035):
mahādivākīrtyaṃjyeṣṭha.sāmnām anyatamaṃ bahiṣpavamānaḥ [K: / bahiṣpavamānaṃ]kūśmāṇḍyaḥ pāvamānyaḥ sāvitrī ca^iti pāvanāni //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.035):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549200 (0.040):
Va.12.14 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.12.14 snātakānām^tu nityam^syāt(as-)^antarvāsas tathā^uttaram (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544794 (0.041):
Va.1.37 yā patyus^krītā satī^atha^anyais^carati(car-)^iti ha cāturmāsyeṣu / Va.1.38 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.38 vidyā pranaṣṭā punar abhyupaiti(abhi-upa-i-) kula.praṇāśe tu^iha
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.048):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545395 (0.055):
Va.2.40 brāhmaṇa.rājanyau vārdhuṣī na dadyātām(dā-) // / Va.2.41 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.41 sam.argham^dhānyam uddhṛtya(ud-hṛ-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553512 (0.055):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Va.22.10 vaiśvānarīm^vrātapatīm^pavitra.iṣṭim^tathā^eva ca (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298739 (0.052):
Baudh1.1.2.17-2ab/ vaiśvānarīṃ vrātapatīṃ pavitra.iṣṭiṃ tathā^eva ca /
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8401978 (0.055):
tad.eṣā.abhi.yajña.gāthā.gīyate./.vaiśvānarīm.vrātapatīm.pavitra.iṣṭim.tathaiva.ca./.ṛtāvṛdhau.prayuñjānaḥ.punāti.daśa.pauruṣam.iti./
Va.22.10 sakṛt^ṛtau prayuñjānas(pra-yuj-)^punāti(pū-) daśa.pūruṣam(c) iti
Va.22.11 upavāsa.nyāyena payas.vratatā phala.bhakṣatā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323672 (0.060):
GautAA_3,1.13 / GautSt_19.13: payovratatā śākabhakṣatā / phalabhakṣatāprasṛtayāvako hiraṇyaprāśanaṃ ghṛtaprāśanaṃ somapānam
prasṛta.yāvakas^hiraṇya.prāśanam^soma.pānam iti medhyāni //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323677 (0.047):
phalabhakṣatāprasṛtayāvako hiraṇyaprāśanaṃ ghṛtaprāśanaṃ somapānam / itimedhyāni |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311529 (0.049):
phalabhakṣatāmūlabhakṣatā prasṛti.yāvako hiraṇya.prāśanaṃ / ghṛta.prāśanaṃsoma.pānam iti medhyāni //
Va.22.12 sarve śilā.uccayās^sarvās^sravantyas^puṇyās^hradās
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311539 (0.039):
Baudh3.10.12/ sarve śiloccayāḥ sarvāḥ sravantyaḥ saritaḥ puṇyā / hradāstīrthāny ṛṣi.niketanāni goṣṭha.kṣetra.pariṣkandā iti deśāḥ //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323692 (0.045):
GautAA_3,1.14 / GautSt_19.14: sarve śiloccayāḥ sarvāḥ sravantyaḥ puṇyā / hradāstīrthāny ṛṣinivāsā goṣṭhapariskandhā iti deśāḥ |
tīrthāni^ṛṣi.nivāsa.goṣṭha.pariṣkandhās^iti deśās^//
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323695 (0.032):
GautAA_3,1.14 / GautSt_19.14: sarve śiloccayāḥ sarvāḥ sravantyaḥ puṇyā / hradāstīrthāny ṛṣinivāsā goṣṭhapariskandhā iti deśāḥ |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311541 (0.061):
Baudh3.10.12/ sarve śiloccayāḥ sarvāḥ sravantyaḥ saritaḥ puṇyā / hradāstīrthāny ṛṣi.niketanāni goṣṭha.kṣetra.pariṣkandā iti deśāḥ //
Va.22.13 / saṃvatsaras^māsas^caturviṃśati.ahar^dvādaśa.ahar^ṣaṭ.ahar^tri.ahar^ahar.rātrās^iti
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5068937 (0.049):
(GBr_1,4.19a) tad āhur yad dvādaśa māsāḥ saṃvatsaro 'tha haitad ahar
kālās^// / Va.22.14 etāni^eva^an.ādeśe vikalpena kriyeran(kṛ-) //
Va.22.15 enaḥsu guruṣu gurūṇi laghuṣu laghūni //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323769 (0.030):
GautAA_3,1.19 / GautSt_19.19: enaḥsu(enas) guruṣu gurūṇi laghuṣu laghūni |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311601 (0.040):
Baudh3.10.17/ enaḥsu guruṣu gurūṇi laghuṣu laghūni //
Va.22.16 kṛcchra.atikṛcchrau cāndrāyaṇam iti / sarva.prāyaścittis^sarva.prāyaścittis^iti //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311607 (0.024):
Baudh3.10.17/ enaḥsu guruṣu gurūṇi laghuṣu laghūni // / Baudh3.10.18/ kṛcchra.atikṛcchrau cāndrāyaṇam iti sarva.prāyaścittiḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304290 (0.053):
Baudh2.2.4.12/ agamyānāṃ gamane kṛcchra.atikṛcchrau cāndrāyaṇam / itiprāyaścittiḥ // / Baudh2.2.4.13/ etena caṇḍālī.vyavāyo vyākhyātaḥ //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323775 (0.056):
GautAA_3,1.20 / GautSt_19.20: kṛcchrātikṛcchrau cāndrāyaṇam iti / sarvaprāyaścittaṃ |
Va.23.1 brahmacārī cet striyam upeyāt(upa-i-)^araṇye catuṣpathe
laukike^agnau rakṣas.daivatam^gardabham^paśum ālabhet(ā-labh-) //
Va.23.2 nairṛtam^vā carum^nirvapet(nir-vap-) // / Va.23.3 tasya juhuyāt(hu-) kāmāya svāhā kāma.kāmāya svāhā nairṛtyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174680 (0.043):
8.4.6.2 ambhudhi vardhinyai svāhā / 8.4.6.3 sarvāyai svāhā / 8.4.6.4 sarva kāma pradāyai svāhā
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820025 (0.049):
prāyaścittāhutīrjuhotyākūtyai svāhā // / kāmāya svāhā // / samṛddhayai svāhā //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154103 (0.061):
5.2.64.2 puṇyāyai svāhā / 5.2.64.3 kāmānandāyai svāhā / 5.2.64.4 vindāyai svāhā
rakṣas.devatābhyas^svāhā^iti // / Va.23.4 etat^eva retasas^prayatna.utsarge divā svapne vrata.antareṣu vā
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28823514 (0.045):
svāhā dyāvāpṛthvībhyāṃ svāhā viśvebhyo devebhyaḥ svāhā sarvābhyo / devatābhyaḥ svāhā prajāpateya svāheti manasottarāṃ tata evottarato
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789162 (0.060):
oṃ grahyāya svāhā / / oṃ devadevatābhyaḥ svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142217 (0.063):
5.1.7.5 muruṇḍāya svāhā / 5.1.7.6 nyarṇāya svāhā / 5.1.7.7 nāgebhyas svāhā / 5.1.7.8 bhūta rājebhyas svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993615 (0.064):
svāhā dive svāhā digbhyaḥ svāhā, āśābhyaḥ svāhā, urvyai diśe svāhā prācyai
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731368 (0.064):
pūrṇacandre (Mpv-Dh_135) svāhā | grahebhyaḥ svāhā | nakṣatrebhyaḥ svāhā | / piśācebhyaḥ svāhā | śivebhyaḥ svāhā | viśvebhyaḥ svāhā | śāntibhyaḥ svāhā
samāvartanāt // / Va.23.5 tiryak.yoni.vyavāye śuklam ṛṣabham^dadyāt(dā-) //
Va.23.6 gām^gatvā(gam-) śūdrā.avadhena doṣas^vyākhyātas^//
Va.23.7 brahmacāriṇas^śava.karmaṇas^vratāt^nivṛttis^//
Va.23.8 anyatra mātā.pitros^// / Va.23.9 sa cet^vyādhīyīta(vi-ā-adhi-i-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546516 (0.060):
Va.4.21 mātā.pitros^vā // / Va.4.22 tat.nimittatvāt^mātus^iti^eke //
kāmam^guros^ucchiṣṭam^bheṣaja.artham^sarvam^prāśnīyāt(pra-aś-) //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302999 (0.0):
Baudh2.1.1.26/ sa ced (vyādhīyīta kāmaṃ guror ucchiṣṭaṃ
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889856 (0.034):
'sa cedavyādhīyīta kāmaṃ gurorucchiṣṭaṃ bhaiṣajyārthe sarvaṃ prāśnīyāt';
Va.23.10 guruprayuktas^cet^mriyeta(mṛ-) trīn
kṛcchān^caret(car-)^gurus^//{BṣPṣ kṛcchān}{F kṛcchrān}
Va.23.11 brahmacārī cet^māṃsam / aśnīyāt(aś-)^ucchiṣṭa.bhojanīyam^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553626 (0.024):
Va.21.32 vānaprasthas^dīkṣā.bhede kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552610 (0.029):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553578 (0.029):
Va.21.27 yas^agnīn apavidhyet(apa-vyadh-) / kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar ādhānam^kārayet(kṛ-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552579 (0.042):
Va.20.9 agredidhiṣū.patis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553605 (0.045):
Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552550 (0.049):
Va.20.7 parivittis^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) niviśeta(ni-viś-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.059):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
vrata.śeṣam^samāpayet(sam-āp-) // / Va.23.12 śrāddha.sūtaka.bhojaneṣu ca^evam //
Va.23.13 a.kāmata.upanatam^madhu vājasaneyake na duṣyati(duṣ-)^iti
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889834 (0.060):
madhu mākṣikaṃ, tasyābuddhipūrvabhakṣaṇe na doṣaḥ, 'akāmopanataṃ madhu / vājasaneyake na duṣyati'; iti smṛtyantaradarśanāt /
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.14 yas^ātma.tyāgī^abhiśastas^bhavati(bhū-)
sapiṇḍānām^preta.karma.chedas^// / Va.23.15 kāṣṭha.jala.loṣṭa.pāṣāṇa.śastra.viṣa.rajjubhis^yas^ātmānam
avasādayati(ava-sad-) sas^ātmahā bhavati(bhū-) //
Va.23.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.23.16 yas^ātma.tyāginas^kuryāt(kṛ-) snehāt preta.kriyām^dvijas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546524 (0.004):
Va.4.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.4.23 na^aśaucam^sūtake puṃsas^saṃsargam^cet^na gacchati(gam-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547496 (0.004):
Va.6.42 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.6.42 na pāṇi.pāda.capalas^na netra.capalas^bhavet(bhū-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548137 (0.004):
Va.10.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.10.20 na śabda.śāstrabhiratasya mokṣas^na ca^api loka.grahaṇe ratasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549957 (0.004):
Va.14.10 gaṇa.annam^gaṇikā.annam^ca^iti // / Va.14.11 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.11 na^aśnanti(aś-) śvavatas^devās^na^aśnanti(aś-) vṛṣalī.pates^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555836 (0.004):
Va.29.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.29.16 yat kim.cit kurute(kṛ-) pāpam^puruṣas^vṛtti.karṣitas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552895 (0.005):
Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti // / Va.20.30 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.30 patitam^patita^iti^uktvā(vac-) coram^cora^iti vā punas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548469 (0.006):
Va.11.20 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.11.20 atha cet^mantravid yuktas^śārīrais^paṅkti.dūṣaṇais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551415 (0.013):
Va.17.39 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.39 yasya pūrveṣām^ṣaṇṇām^na kas.cit^dāyādas^syāt(as-)^ete tasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552398 (0.017):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.19.44 anna.ade bhrūṇahā mārṣṭis^patyau bhāryā.apacāriṇī (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550745 (0.026):
Va.16.15 pratyabhilekhya.virodhe grāma.nagara.vṛddha.śreṇī.pratyayas^// / Va.16.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.16.16 paitṛkam^krītam ādheyam anvādheyam^pratigraham (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544638 (0.026):
Va.1.21 brāhmeṇa vā yaunena vā // / Va.1.22 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.1.22 saṃvatsareṇa patati(pat-) patitena(pat-) saha^ācaran(ā-car-) (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553026 (0.026):
Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.20.43 purā kālāt pramītānām^pāpāt^vividha.karmaṇām (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544918 (0.029):
Va.2.5 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.5 dvayam u ha vai puruṣasya
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551275 (0.029):
Va.17.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.23 aprattā duhitā yasya putram^vindeta(vid-) tulyatas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546710 (0.029):
Va.5.3 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.5.3 pitā rakṣati(rakṣ-) kaumāre bhartā rakṣati(rakṣ-) yauvane (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545748 (0.030):
Va.3.16 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553513 (0.030):
Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) // / Va.21.23 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.21.23 trayas^eva purā rogās^īrṣyās^an.aśanam^jarā (c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23551638 (0.030):
Va.17.68 tribhyas^varṣebhyas^patim^vindet(vid-) tulyam // / Va.17.69 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.17.69 pitus^pramādāt tu yadi^iha kanyā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550000 (0.030):
edha.udaka.yavasa.kuśa.lājā.abhyudyata.yānā.vasatha.śapharī.priyaṅgu.sraj.gandha.madhu.māṃsāni^iti^eteṣām^pratigṛhṇīyāt(prati-grah-) / Va.14.13 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.14.13 guru.artham^dāram ujjihīrṣan(ud-hṛ-)^arciṣyan(arc-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545211 (0.030):
Va.2.27 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) / / Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
Va.23.16 sa tapta(tap-).kṛcchra.sahitam^caret(car-)^cāndrāyaṇa.vratam(c)
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991241 (0.058):
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468384 (0.061):
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803779 (0.062):
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803791 (0.063):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
Va.23.17 cāndrāyaṇam^parastāt^vakṣyāmas(vac-)^// / Va.23.18 ātma.hanana.adhyavasāye tri.rātram //
Va.23.19 jīvan(jīv-)^ātmatyāgī kṛchraṃ dvādaśa.rātram^caret(car-)
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16506855 (0.030):
trirātram.brahmacaryam.cared.dvādaśa.rātram.saṃvatsaram.vā.yāvad.vā.gurur.manyeta
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793689 (0.036):
Ap1.9.27.6/ kṛcchra.dvādaśa.rātraṃ vā [caret / / Ap1.9.27.7/ tryaham anakta.āśy adivā.āśī tatas tryahaṃ tryaham
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552542 (0.051):
Va.20.6 ku.nakhī śyāva.dantas tu kṛcchram^dvādaśa.rātram^caret(car-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552609 (0.059):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
tri.rātram^hi^upavaset(upa-vas-)^nityam^snigdhena vāsasā prāṇān ātmani
ca^āyamya(ā-yam-) tris^paṭhet(paṭh-)^aghamarṣaṇam iti //{BṣPṣ kṛchraṃ}{F
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312344 (0.064):
Baudh4.2.15cd/ prāṇān ātmani (saṃyamya triḥ (paṭhed aghamarṣaṇam /
kṛcchraṃ} / Va.23.20 api vā^etena kalpena gāyatrīm^parivartayet(pari-vṛt-) //
Va.23.21 api vā^agnim upasamādhāya(upa-sam-ā-dhā-) / kūṣmāṇḍais^juhuyāt(hu-)^dhṛtam //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552792 (0.057):
Va.20.25 bhrūṇahā^agnim upasamādhāya(upa-sam-ā-dhā-) juhuyāt(hu-)^etās^//
Va.23.22 yat^ca^anyat^mahāpātakebhyas^sarvam etena pūyate(pū-)^iti //
Va.23.23 atha^api^ācamet(ā-cam-)^agnis^ca mā manyus(man-)^ca^iti
prātarmanasā pāpam^dhyātvoṃpūrvās^satyāntā
vyāhṛtīs^japet(jap-)^aghamarṣaṇam^vā paṭhet(paṭh-) //{dhyātvoṃpūrvās <
dhyātvā(dhyā-). oṃpūrvās} / Va.23.24 mānuṣa.asthi snigdham^spṛṣṭvā(spṛś-) tri.rātram āśaucam //
Va.23.25 asnigdhe tu^ahar.rātram // / Va.23.26 śava.anugamane ca^evam //
Va.23.27 adhīyānānām(adhi-i-) antarā.gamane^ahar.rātram abhojanam //
Va.23.28 tri.rātram abhiṣekas^vivāsas^ca^anyonyena //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549067 (0.058):
āmikṣayā^aṣṭa.rātram^ghṛtena ṣaṭ.rātram a.yācitena tri.rātram / ab.bhakṣas^ahar.rātram upavaset(upa-vas-) //
Va.23.29 śva.mārjāra.nakula.śīghra.gāṇām ahar.rātram //
Va.23.30 / śva.kukkuṭa.grāmyaśūkara.kaṅka.gṛdhra.bhāsa.pārāvata.mānuṣa.kāka.ulūka.māṃsa.adane
sapta.rātram upavāsas^niṣpurīṣībhāvas^ghṛta.prāśas^punas^saṃskāras^ca //
Va.23.31 brāhmaṇas tu śunā daṣṭas^nadīm^gatvā(gam-) samudra.gām (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301027 (0.054):
Baudh1.5.11.41-2ab/ śunā daṣṭas tu yo vipro nadīṃ gatvā samudra.gām /
Va.23.31 prāṇāyāma.śatam^kṛtvā(kṛ-) ghṛtam^prāśya(pra-aś-) tatas^śucis.(c)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552717 (0.062):
kṛcchra.atikṛcchrau ghṛtam^prāśya(pra-aś-) punar.saṃskāras^ca // / Va.20.20 mūtra.śakṛt.śukra.abhyavahāreṣu ca^evam //
Va.23.33 śva.cāṇḍāla.patita.upasparśane / sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546634 (0.0):
saṃhitā.adhyayanam adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.4.34 ūna.dvi.varṣe prete(pra-i-) garbha.patane vā sapiṇḍānām^tri.rātram
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552651 (0.0):
taptām^sūrmīm^pariṣvajet(pari-svaj-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552884 (0.0):
Va.20.28 tris^ajitas^vā^aparāddhas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) hi // / Va.20.29 niruktam(nir-vac-)^hi^enas^kanīyas^bhavati(bhū-)^iti //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.0):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553091 (0.0):
adhīyānas(adhi-i-)^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.20.47 tathā^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.0):
sa.cailam^snātas^gurum^prasādayet(pra-sad-) prasādāt / pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548364 (0.025):
Va.11.8 tatas^aparān gṛhyān // / Va.11.9 śva.cāṇḍāla.patita.vāyasebhyas^bhūmau nirvapet(nir-vap-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553148 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553184 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553220 (0.037):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.037):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.037):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553001 (0.038):
tena^ātmānam^pramāpayet(pra-mā-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) //{BṣPṣ bho}{F bhos.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554211 (0.061):
Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti / vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
an.aśnantas(aś-)^āsīran(ās-) // / Va.23.35 sahasra.paramam^vā tat.abhyasantas^pūtās^bhavanti(bhū-)^iti
vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.36 etena^eva garhita.adhyāpaka.yājakās^vyākhyātās^dakṣiṇā.tyāgāt^ca
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553147 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553183 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553219 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.057):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.057):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554189 (0.061):
sa.cailam^snātas^sadyas^pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.34 patita.cāṇḍāla.ārāva.śravaṇe tri.rātram^vāc.yatā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.062):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.064):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
pūtās^bhavanti(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.23.37 etena^eva^abhiśastas^vyākhyātas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553022 (0.056):
abhidāhayet(abhi-dah-)^maraṇāt pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) / Va.20.43 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553147 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.2 vaiśyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553183 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.3 rājanyas^cet^brāhmaṇīm
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553219 (0.057):
anusaṃvrājayet(anu-sam-vraj-) pūtā bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.4 evam^vaiśyas^rājanyāyām //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553281 (0.057):
nimagnāyās^sāvitryās^caturbhis^aṣṭa.śatais^śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.8 vyavāye tu saṃvatsaram^ghṛta.paṭam^dhārayet(dhṛ-)^go.maya.garte
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553311 (0.057):
nimagnāyās^sāvitrī.aṣṭa.śatena śirobhis^juhuyāt(hu-) pūtā / bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.9 vyavāye tīrtha.gamane dharmebhyas tu nivartate(ni-vṛt-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553599 (0.062):
pūtas^bhavati(bhū-)^iti vijñāyate(vi-jñā-) // / Va.21.29 nāstikas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-)
Va.23.38 bhrūṇa.hattyāyām^dvādaśa.rātram ab.bhakṣas^dvādaśa.rātram
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311344 (0.034):
dvaumāsau phala.bhakṣo māsam ab.bhakṣo dvādaśa.rātraṃ vā^aprāśnan
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549069 (0.039):
āmikṣayā^aṣṭa.rātram^ghṛtena ṣaṭ.rātram a.yācitena tri.rātram / ab.bhakṣas^ahar.rātram upavaset(upa-vas-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552607 (0.059):
Va.20.12 brahma.ujjhas^kṛcchram^dvādaśa.rātram^caritvā(car-) punar
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6482677 (0.064):
dvādaśarātra nāśroyāt ityevaṃ dvādaśarātramupavāsaḥ kṛtvātikṛtsna iti
upavaset(upa-vas-) //{BṣPṣ hattyāyām.}{F hatyāyām.}
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549069 (0.064):
ab.bhakṣas^ahar.rātram upavaset(upa-vas-) //
Va.23.39 brāhmaṇam anṛtena^abhiśaṃsya(abhi-śaṃs-) patanīyena^upapatanīyena
vā māsam ab.bhakṣas^śuddhavatīs^āvartayet(ā-vṛt-) //
Va.23.40 aśvamedha.avabhṛtham^vā gacchet(gam-) // / Va.23.41 etena^eva cāṇḍālīvyavāyas^vyākhyātas^//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549076 (1.192):
ab.bhakṣas^ahar.rātram upavaset(upa-vas-) // / Va.11.78 aśvamedha.avabhṛtham^gacchet(gam-) //
Va.23.42 atha^aparas^kṛcchra.vidhis^sādhāraṇas^vyūḍhas^//
Va.23.43 ahar^prātar ahar naktamahar ekam ayācitam (c)/
Va.23.43 ahar^parākam^tantraikam evam^catus.ahau parau (c)//
Va.23.43 anugraha.artham^viprāṇām^manus^dharma.bhṛtām^varas^(c)/
Va.23.43 bāla.vṛddha.ātureṣu^evam^śiśu.kṛcchram uvāca(vac-) ha (c)//
Va.23.44 atha cāndrāyaṇa.vidhis^// / Va.23.45 māsasya kṛṣṇa.pakṣa.ādau grāsān adyāt(ad-)^caturdaśa (c)/
Va.23.45 grāsa.upacaya.bhojī syāt(as-) pakṣa.śeṣam^samāpayet(sam-āp-)
Va.23.45 evam^hi śukla.pakṣa.ādau grāsam ekam^tu bhakṣayet(bhakṣ-) (c)/
Va.23.45 grāsa.apacaya.bhojī syāt(as-) pakṣa.śeṣam^samāpayet(sam-āp-)
Va.23.46 atra^eva gāyet(gai-) sāmāni api vā vyāhṛtīs^japet(jap-) (c)//
Va.23.47 eṣa cāndrāyaṇas^māsas^pavitram ṛṣi.saṃstutas^(c)/
Va.23.47 anādiṣṭeṣu sarveṣu prāyaścittam^vidhīyate(vi-dhā-) (c)//
Va.23.47 vidhīyate(vi-dhā-)^iti // / Va.24.1 atha^atikṛcchras^//
Va.24.2 tri.aham^prātar^tathā sāyam ayācitam^parākas^iti kṛcchras^yāvat
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303588 (0.025):
ayācitaṃ[K adds: tryahaṃ paraṃ tu nāśnīyāt] parāka iti kṛcchraḥ // / Baudh2.1.2.39/ prātaḥ sāyam ayācitaṃ parāka iti trayaś catūrātrāḥ sa
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553503 (0.055):
Va.21.21 tri.aham uṣṇam^ghṛtam^pītvā(pā-) vāyu.bhakṣas^param^tri.aham / Va.21.21 iti tapta.kṛcchras^// / Va.21.22 ṛṣabha.vehatau ca dadyāt(dā-) //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23552394 (0.060):
Va.19.43 tri.rātram^rājā // / Va.19.44 atha^api^udāharanti(ud-ā-hṛ-) /
sakṛt^ādadīta(ā-dā-) tāvat^aśnīyāt(aś-) pūrvavat sas^atikṛcchras^//
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325381 (0.045):
GautAA_3,8.19 / GautSt_26.19: yāvat sakṛd ādadīta(ādā) tāvad aśnīyāt |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303602 (0.058):
eṣastrī.bāla.vṛddhānāṃ kṛcchraḥ // / Baudh2.1.2.40/ yāvat sakṛd (ādadīta tāvad (aśnīyāt pūrvavat so^atikṛcchraḥ
Va.24.3 kṛcchras^ab.bhakṣas^sa kṛchra.atikṛcchras^//{BṣPṣ kṛchra}{F
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303609 (0.046):
Baudh2.1.2.40/ yāvat sakṛd (ādadīta tāvad (aśnīyāt pūrvavat so^atikṛcchraḥ / Baudh2.1.2.41/ ab.bhakṣas tṛtīyaḥ sa kṛcchrātikṛcchraḥ //
Va.24.4 kṛcchrāṇām^vrata.rūpāṇi // / Va.24.5 śmaśru.keśān vāpayet(vap-)^bhruvas.akṣi.loma.śikhā.varjam^nakhān
nikṛtya(ni-kṛt-)^eka.vāsas^anindita.bhojī [sakṛt^bhaikṣam aninditaṃ]
triṣavaṇam udaka.upasparśī daṇḍī kamaṇḍalus^strī.śūdra.saṃbhāṣaṇa.varjī
sthāna.āsana.śīlas^ahar^tiṣṭhet(sthā-)^rātrau^asīta(as-)^iti^āha bhagavān
vasiṣṭhas^// / Va.24.6 sa tat^yat^etat^dharma.śāstram^na^a.putrāya na^a.śiṣyāya
na^a.saṃvatsara.uṣitāya dadyāt(dā-) // / Va.24.7 sahasram^dakṣiṇās^ṛṣabha.ekādaśās^guru.prasādas^vā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312635 (0.062):
nāputrāya]na^aśiṣyāya na^asaṃvatsaroṣitāya (dadyāt //
guru.prasādas^vā^iti // / Va.25.1 avikhyāpita.doṣāṇām^pāpānām^mahatām^tathā (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312647 (0.040):
Baudh4.4.10/ sahasraṃ dakṣiṇa [K: dakṣiṇā] ṛṣabha.ekādaśaṃ guru.prasādo / vā/ guru.prasādo vā //
Va.25.1 sarveṣām^ca^upapāpānām^śuddhim^vakṣyāmi(vac-)^aśeṣatas^(c)//
Va.25.2 āhitāgnes^vinītasya vṛddhasya viduṣas(vid-)^api vā (c)/
Va.25.2 rahasya.uktam^prāyaścittam^pūrva.uktam itare janās^(c)//
Va.25.3 prāṇāyāmais^pavitrais^ca dānais^homais^japais tathā (c)/
Va.25.3 nitya.yuktās^pramucyante(pra-muc-) pātakebhyas^na saṃśayas^(c)//
Va.25.4 prāṇāyāmān pavitrāṇi vyāhṛtīs^praṇavam^tathā (c)/ / Va.25.4 pavitra.pāṇis^āsīnas(ās-)^brahma naityakam abhyaset(abhi-as-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311952 (0.045):
Baudh4.1.22ab/ prāṇa.āyāmān pavitrāṇi vyāhṛtīḥ praṇavaṃ tathā / / Baudh4.1.22cd/ pavitra.pāṇir āsīno brahma naityakam (abhyaset //
Va.25.5 āvartayan(ā-vṛt-) sadā yuktas^prāṇāyāmān punar^punar^(c)/
Va.25.5 ā loma.agrāt^nakha.agrāt^ca tapas tapyatu(tap-) uttamam (c)//
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311973 (0.042):
Baudh4.1.23cd/ ā keśa.antān nakha.agrāc ca tapas tapyata uttamam // / Baudh4.1.24ab/ nirodhāj (jāyate vāyur vāyor agniś ca (jāyate /
Va.25.6 nirodhāt^jāyate(jan-) vāyus.vāyos^agnis^hi jāyate(jan-) (c)/
Va.25.6 tāpena^āpas^atha jāyante(jan-) tatas^antas^śudhyate(śudh-)
tribhis^(c)// / Va.25.7 na tām^tīvreṇa tapasā na svādhyāyais^na ca^ijyayā (c)/
Va.25.7 gatim^gantum^dvijās^śaktās^yogāt saṃprā vanti yām (c)//{BṣPṣ
saṃprā vanti}{F saṃprāpnuvanti(sam-pra-āp-)} / Va.25.8 yogāt saṃprāpyate(sam-pra-āp-) jñānam^yogas^dharmasya lakṣaṇam
Va.25.8 yogas^param^tapas^nityam^tasmāt^yuktas^sadā bhavet(bhū-) (c)//
Va.25.9 praṇave nitya.yuktas syāt(as-)^vyāhṛtīṣu ca saptasu (c)/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6786393 (0.039):
samāhitātmā sāvitrīṃ praṇavaṃ ca yathoditam // GarP_1,213.67 // / praṇave nityayuktasya vyāhṛtīṣu ca saptasu /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23894764 (0.039):
* uktaṃ hi / praṇave nityayuktasya vyāhṛtiṣu ca saptasu / tripadāyāṃ ca
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312022 (0.039):
Baudh4.1.27cd/ praṇave nitya.yuktasya vyāhṛtīṣu ca saptasu /
Va.25.9 tri.padāyām^ca gāyatryām^na bhayam^vidyate(vid-) kva.cit (c)//
Va.25.10 praṇavāt^yās tathā vedās^praṇave paryavasthitās^(c)/
Va.25.10 vāc.mayam^praṇavas^sarvam^tasmāt praṇavam abhyaset(abhi-as-)
Va.25.11 eka.akṣaram^param^brahma pāvanam^paramam^smṛtam (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548033 (0.0):
Va.10.4 veda.sannyasanāt^śūdras tasmāt^vedam^na sannyaset(sam-ni-as-) / Va.10.5 eka.akṣaram^param^brahma prāṇa.āyāmās^param^tapas^(c)/
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496409 (0.055):
parameṣṭhī paraṃ brahma tvakṣaraṃ paramaṃ padam /
Va.25.12 sarveṣām eva pāpānām^saṅkare samupasthite (c)/ / Va.25.12 abhyāsas^daśa.sāhasras^sāvitryās^śodhanam^mahat (c)//
Va.25.13 sa.vyāhṛtim^sa.praṇavām^gāyatrīm^śirasā saha (c)/
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580557 (0.0):
(AVParis_31,1.5) savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha | ye japanti
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426947 (0.0):
etad vai yogināmuktaṃ prāṇāyāmasya lakṣaṇam // KūrmP_2,11.34 // / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205347 (0.0):
Viṣṇu 55.09a/ sa-vyāhṛtiṃ sa-praṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161730 (0.0):
savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha // Vis_20.36 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312038 (0.007):
Baudh4.1.28ab/ savyāhṛtikāṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708159 (0.010):
sapraṇavāṃ savyāhṛtiṃ gāyattrīṃ śirasā saha /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398049 (0.033):
dahyante sarvapāpāni prāṇāyāmair dvijasya tu || Vi_55.8 || / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20834954 (0.034):
14,096.015d@004_1551 sthitvāntaḥsalile sūktaṃ japed vācāghamarṣaṇam / 14,096.015d@004_1552 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ vā tato japet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788100 (0.053):
anyāṃścaiva tu mantrānvā smṛtidṛṣṭānsamāhitaḥ // GarP_1,214.24 // / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ vā japedbudhaḥ āvartayedvā praṇavaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20834905 (0.053):
14,096.015d@004_1543 gomayaṃ ca tridhā kṛtvā jale pūrvaṃ samālabhet / 14,096.015d@004_1544 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ ca japet punaḥ
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23659029 (0.060):
14,096.015d@004_1543 gomayaṃ ca tridhā kṛtvā jale pūrvaṃ samālabhet / 14,096.015d@004_1544 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ ca japet punaḥ
Va.25.13 tris^paṭhet(paṭh-)^āyata.prāṇas^prāṇāyāmas^sas^ucyate(vac-) (c)//
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398053 (0.034):
savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha / / triḥ paṭhed āyataprāṇaḥ prāṇāyāmaḥ sa ucyate || Vi_55.9 ||
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312039 (0.056):
Baudh4.1.28ab/ savyāhṛtikāṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha / / Baudh4.1.28cd/ triḥ (paṭhed āyata.prāṇaḥ prāṇa.āyāmaḥ sa (ucyate //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708164 (0.056):
sapraṇavāṃ savyāhṛtiṃ gāyattrīṃ śirasā saha / / triḥ paṭhedāyatapraṇaḥ prāṇāyāmaḥ sa ucyate // GarP_1,36.2 //
Va.25.13 sas^ucyate(vac-)^iti // / Va.26.1 prāṇāyāmān dhārayet(dhṛ-) ttrīnyas^yathāvidhi^atandritas^(c)/{BṣPṣ
ttrīn}{F trīn} / Va.26.1 ahar.rātra.kṛtam^pāpam^tat.kṣaṇāt^eva naśyati(naś-) (c)//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555683 (1.192):
Va.28.19 yāvat^jīva.kṛtam^pāpam^tat.kṣaṇāt^eva naśyati(naś-) (c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836420 (0.036):
14,096.015d@004_1803 daśarātrakṛtaṃ pāpaṃ tatkṣaṇād eva naśyati
Va.26.2 karmaṇā manasā vācā yat^ahnā kṛtam ainasam (c)/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 4, (jsbh2-4u.htm.txt) 1055936 (0.048):
yadahnā pāpamakārṣaṃ manasā vācā hastābhyāṃ ityādivākyaśeṣebhyo"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19820248 (0.048):
03,062.015a na ca me bālabhāve 'pi kiṃ cid vyapakṛtaṃ kṛtam / 03,062.015c karmaṇā manasā vācā yad idaṃ duḥkham āgatam
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14257240 (0.051):
panthānaṃ labhate śīghraṃ bhojanaṃ pānam uttamam / / karmaṇā manasā vācā yat kṛtaṃ pūrvajanmasu //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305316 (0.064):
Baudh2.4.7.18-2cd/ bāhubhyāṃ manasā vā^api vācā vā yat kṛtaṃ (bhavet /
Va.26.2 āsīnas(ās-)^paścimām^sandhyām^prāṇāyāmais^vyapohati(vi-apa-ūh-)
Va.26.3 karmaṇā manasā vācā yat^rātryā kṛtam ainasam (c)/
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14257240 (0.051):
karmaṇā manasā vācā yat kṛtaṃ pūrvajanmasu //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19820247 (0.061):
03,062.015a na ca me bālabhāve 'pi kiṃ cid vyapakṛtaṃ kṛtam / 03,062.015c karmaṇā manasā vācā yad idaṃ duḥkham āgatam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830476 (0.061):
yathāparāhṇe sāyāhṇe madhyāhṇe ca tathā niśi /AP_172.012ab/ / kāyena manasā vācā kṛtaṃ pāpamajānatā //AP_172.012cd/
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586329 (0.063):
(AVParis_40,5.4) vācā tu yat kṛtaṃ karma manasā ca vicintitam | alakṣmīś
Va.26.3 uttiṣṭhan(ud-sthā-) pūrva.sandhyām^tu
prāṇāyāmais^vyapohati(vi-apa-ūh-) (c)// / Va.26.4 sa.vyāhṛtikās^sa.praṇavās^prāṇāyāmās tu ṣoḍaśa (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312055 (0.040):
Baudh4.1.29ab/ savyāhṛtikāḥ sapraṇavāḥ prāṇa.āyāmās tu ṣoḍaśa /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518658 (0.055):
Manu11.248a[247ṃa]/ sa.vyāhṛti.praṇavakāḥ prāṇāyāmās tu ṣoḍaśa |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602358 (0.055):
savyāhṛtipraṇavakāḥ prāṇāyāmās tu ṣoḍaśa /
Va.26.4 api bhrūṇahanam^māsātpunanti(pū-)^ahar.ahas^kṛtās^(c)//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4130712 (0.028):
nityameva tu kurvīta prāṇāyāmāṃstu ṣoḍaśa / / api bhrūṇahanaṃ māsātpunantyaharahaḥ kṛtāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8584556 (0.028):
nityameva tu kurvīta prāṇāyāmāṃstu ṣoḍaśa / / api bhrūṇahanaṃ māsātpunantyaharahaḥ kṛtāḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602366 (0.028):
savyāhṛtipraṇavakāḥ prāṇāyāmās tu ṣoḍaśa / / api bhrūṇahanaṃ māsāt punanty ahar ahaḥ kṛtāḥ // Mn_11.248[247M] //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312062 (0.050):
Baudh4.1.29ab/ savyāhṛtikāḥ sapraṇavāḥ prāṇa.āyāmās tu ṣoḍaśa / / Baudh4.1.29cd/ api bhrūṇa.hanaṃ māsāt (punanty ahar.ahar.dhṛtāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518660 (0.064):
Manu11.248a[247ṃa]/ sa.vyāhṛti.praṇavakāḥ prāṇāyāmās tu ṣoḍaśa | / Manu11.248c[247ṃc]/ api bhrūṇahanaṃ māsāt punanty) ahar ahaḥ kṛtāḥ ||
Va.26.5 japtvā(jap-) kautsam apa^iti^etadvāsiṣṭham^ca tricam^prati
(c)/(cf^ṛV.<1.097.01a> apa naḥ śośucad agham agne śuśugdhy ā rayim
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18925580 (0.0):
(AVŚ_4,32.7c) juhomi te dharuṇaṃ madhvo agram ubhāv upāṃśu prathamā pibāva / (AVŚ_4,33.1a) apa naḥ śośucad agham agne śuśugdhy ā rayim |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974455 (0.0):
dyauḥ || / RV_1,097.01a apa naḥ śośucad agham agne śuśugdhy ā rayim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27127380 (0.0):
(RV_1,97) / apa | naḥ | śośucat | agham | agne | śuśugdhi | ā | rayim | apa | naḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974475 (0.020):
RV_1,097.03c apa naḥ śośucad agham || / RV_1,097.04a pra yat te agne sūrayo jāyemahi pra te vayam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27127401 (0.020):
naḥ | śośucat | agham // RV_1,97.3 // / pra | yat | te | agne | sūrayaḥ | jāyemahi | pra | te | vayam | apa | naḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1353011 (0.029):
uto dyauḥ / RV_01.097.01.1{05} apa naḥ śośucadaghamagne śuśugdhyā rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974495 (0.036):
RV_1,097.05c apa naḥ śośucad agham || / RV_1,097.06a tvaṃ hi viśvatomukha viśvataḥ paribhūr asi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27127455 (0.037):
saḥ | naḥ | sindhum iva | nāvayā | ati | parṣa | svastaye | apa | naḥ | / śośucat | agham // RV_1,97.8 // / RV_1:7/6 / (RV_1,98)
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974465 (0.042):
RV_1,097.02c apa naḥ śośucad agham || / RV_1,097.03a pra yad bhandiṣṭha eṣām prāsmākāsaś ca sūrayaḥ |
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17068800 (0.042):
RV_1,097.03c apa naḥ śośucad agham || / RV_1,097.04a pra yat te agne sūrayo jāyemahi pra te vayam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18925601 (0.059):
(AVŚ_4,33.3c) apa naḥ śośucad agham ||3|| / (AVŚ_4,33.4a) pra yat te agne sūrayo jāyemahi pra te vayam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974515 (0.063):
RV_1,097.07c apa naḥ śośucad agham || / RV_1,097.08a sa naḥ sindhum iva nāvayāti parṣā svastaye |
|ṛV.<7.080.01a> prati stomebhir uṣasaṃ vasiṣṭhā gīrbhir viprāsaḥ prathamā
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2317253 (0.0):
RV_07.079.05.2{26} vyuchantī naḥ sanaye dhiyo dhā yūyaṃ pāta ... / RV_07.080.01.1{27} prati stomebhiruṣasaṃ vasiṣṭhā gīrbhirviprāsaḥ prathamā
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6843815 (0.0):
naḥ || / RV_7,080.01a prati stomebhir uṣasaṃ vasiṣṭhā gīrbhir viprāsaḥ prathamā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22809766 (0.036):
sadā | naḥ // RV_7,79.5 // / -RV_5:5/27- / (RV_7,80) / prati | stomebhiḥ | uṣasam | vasiṣṭhāḥ | gīḥ-bhiḥ | viprāsaḥ | prathamāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13974453 (0.063):
RV_1,097.01a apa naḥ śośucad agham agne śuśugdhy ā rayim | / RV_1,097.01c apa naḥ śośucad agham ||
abudhran |) / Va.26.5 māhitram^śuddhavatyas^ca surāpas^api viśudhyati(vi-śudh-) (c)//
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2317253 (0.058):
RV_07.080.01.1{27} prati stomebhiruṣasaṃ vasiṣṭhā gīrbhirviprāsaḥ prathamā / abudhran / RV_07.080.01.2{27} vivartayantīṃ rajasī samante āviṣkṛṇvatīṃ bhuvanāni
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6843815 (0.058):
RV_7,080.01a prati stomebhir uṣasaṃ vasiṣṭhā gīrbhir viprāsaḥ prathamā / abudhran | / RV_7,080.01c vivartayantīṃ rajasī samante āviṣkṛṇvatīm bhuvanāni viśvā ||
Va.26.6 sakṛt^japtvā(jap-)^asyavāmīyam^śiva.saṅkalpam eva ca (c)/
Va.26.6 suvarṇam apahṛtya(apa-hṛ-)^api kṣaṇāt^bhavati(bhū-)
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602383 (0.062):
sakṛj japtvāsyavāmīyaṃ śivasaṃkalpam eva ca / / apahṛtya suvarṇaṃ tu kṣaṇād bhavati nirmalaḥ // Mn_11.250[249M] //
nir.malas^(c)// / Va.26.7 haviṣyantīyam abhyasya(abhi-as-) na tam aṃhas^iti
tricam^(c)/(cf^ṛV.<10.126.01ab> na tam aṃho na duritaṃ devāso aṣṭa martyam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056956 (0.0):
RV_10.126.01.1{13} na tamaṃho na duritaṃ devāso aṣṭa martyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124795 (0.0):
RV_10,126.01a na tam aṃho na duritaṃ devāso aṣṭa martyam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695946 (0.0):
1 5 1 0407c astamarvanta āśavo 'staṃ nityāso vājina iṣaṃ stotṛbhya ā bhara / 1 5 1 0408a na tamaṃho na duritaṃ devāso aṣṭa martyam .
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18084345 (0.050):
mahitvanam / RV_02.023.05.1{29} na tamaṃho na duritaṃ kutaścana nārātayastitirurna
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13725902 (0.050):
mahitvanam || / RV_2,023.05a na tam aṃho na duritaṃ kutaś cana nārātayas titirur na
Va.26.7 sūktam^ca pauruṣam^japtvā(jap-) mucyate(muc-) guru.talpa.gas^(c)//
Va.26.8 api vā^apsu nimajjānas tris^japet(jap-)^aghamarṣaṇam (c)/
Va.26.8 yathā^aśvamedha.avabhṛthas tādṛśam^manus^abravīt(brū-) (c)//
Va.26.9 ārabhbha.yajñāt^japa.yajñas^viśiṣṭhas^daśabhis^guṇais^(c)/{BṣPṣ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484824 (0.048):
Manu2.85a/ vidhiyajñāj japayajño viśiṣṭo daśabhir guṇaiḥ |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205495 (0.050):
Viṣṇu 55.19a/ vidhi-yajñāj japa-yajño viśiṣṭo daśabhir guṇaiḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1404848 (0.056):
tasya ca samudbhavaḥ parjanyāt7 / sa ca yajñād bhavati8 / / yajñaś ca karmasambhavaḥ / yajamānartvigvyāpāraḥ9 karma /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554852 (0.064):
Va.26.10 ye pāka.yajñās^catvāras^vidhi.yajña.samanvitās(sam-anu-i-)^(c)/ / Va.26.10 sarve te japa.yajñasya kalām^na^arhanti(arh-) ṣoḍaśīm (c)//
ārabhbha}{F ārambha} / Va.26.9 upāṃśus^syāt(as-)^śata.guṇas^sāhasras^mānasas^smṛtas^(c)//
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205505 (0.047):
Viṣṇu 55.19c/ upāṃśuḥ syāc\^śata-guṇaḥ sahasro mānasaḥ smṛtaḥ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574520 (0.050):
vidhiyajñāj japayajño viśiṣṭo daśabhir guṇaiḥ / / upāṃśuḥ syāc chataguṇaḥ sāhasro mānasaḥ smṛtaḥ // Mn_2.85 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484831 (0.061):
Manu2.85c/ upāṃśuḥ syāt) śataguṇaḥ sāhasro mānasaḥ smṛtaḥ ||
Va.26.10 ye pāka.yajñās^catvāras^vidhi.yajña.samanvitās(sam-anu-i-)^(c)/
Va.26.10 sarve te japa.yajñasya kalām^na^arhanti(arh-) ṣoḍaśīm (c)//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346702 (0.0):
sarve te japayajñasya $ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240467 (0.0):
sarve te japayajñasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484845 (0.0):
Manu2.86c/ sarve te japayajñasya kalāṃ na arhanti) ṣoḍaśīm ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574532 (0.0):
sarve te japayajñasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // Mn_2.86 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398198 (0.0):
te sarve japayajñasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm || Vi_55.20 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205518 (0.0):
Viṣṇu 55.20c/ te sarve japa-yajñasya kalāṃ na^arhanti\ ṣoḍaśīm //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781480 (0.063):
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm BrP_33.29d / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm BrP_65.81d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16859084 (0.063):
nārhanti ṣoḍaśīṃ kalām BrP_12.46d / nālapej janavidviṣṭān BrP_221.140a
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554827 (0.064):
Va.26.9 ārabhbha.yajñāt^japa.yajñas^viśiṣṭhas^daśabhis^guṇais^(c)/{BṣPṣ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790520 (0.064):
tāni śrīpuruṣākhyasya % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ $ sarvalokottamottamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061834 (0.064):
tāni śrīpuruṣākhyasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ sarvalokottamottamaḥ /
Va.26.11 jāpyena(jap-)^eva tu saṃsidhyet(sam-sidh-)^brāhmaṇas^na^atra
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4151636 (0.056):
smṛteśca - japyenaiva tu saṃsidhyedbrāhmaṇo nātra saṃśayaḥ /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27203897 (0.056):
smṛteśca japyenaiva tu saṃsidhyedbrāhmaṇo nātra saṃśayaḥ /"
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398206 (0.056):
japyenaiva tu saṃsidhyed brāhmaṇo nātra saṃśayaḥ /
saṃśayas^(c)/ / Va.26.11 kuryāt(kṛ-)^anyam^na vā
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553671 (0.064):
Va.22.2 tatra prāyaścittam^kuryāt(kṛ-)^na kuryāt(kṛ-)^iti mīmāṃsante(man-)
kuryāt(kṛ-)^maitras^brāhmaṇas^ucyate(vac-) (c)//
Va.26.12 jāpinām^hominām^ca^eva dhyāyinām^tīrtha.vāsinām (c)/
Va.26.12 na parivasanti(pari-vas-) pāpāni ye ca snātās^śiras.vratais^(c)//
Va.26.13 yathā^agnis^vāyunā dhūtas^haviṣā ca^eva dīpyate(dīp-) (c)/
Va.26.13 evam^jāpya.paras^nityam^brāhmaṇas^saṃpradīpyate(sam-pra-dīp-)
Va.26.14 sva.adhyāya.adhyāyinām^nityam^nityam^ca prayata.ātmanām (c)/
Va.26.14 japatām(jap-)^juhvatām(hu-)^ca^api vinipātas^na vidyate(vid-)
Va.26.15 sahasra.paramām^devīm^śata.madhyām^daśa.avarām (c)/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828642 (0.0):
14,096.015d@004_0522 śīlavṛttasamāyuktaḥ sāvitrīpāṭhako varaḥ / 14,096.015d@004_0523 sahasraparamāṃ devīṃ śatamadhyāṃ daśāvarām
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430543 (0.0):
gāyatrīmapyadhīyīta gatvāraṇyaṃ samāhitaḥ // KūrmP_2,14.48 // / sahasraparamāṃ devīṃ śatamadhyāṃ daśāvarām /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974431 (0.0):
japed ahar ahaḥ snātvā % sāvitrīṃ tanmanā dvijaḥ // NsP_58.85 // / sahasraparamāṃ devīṃ $ śatamadhyāṃ daśāvarām &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039416 (0.032):
japed ahar ahaḥ snātvā sāvitrīṃ tanmanā dvijaḥ // NsP_58.85 // / sahasraparamāṃ devīṃ śatamadhyāṃ daśāvarām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849182 (0.033):
sāyaṅkāle samāsīno bhaktyā tadgatamānasaḥ // NarP_1,27.58 // / sahasraparamāṃ devīṃ śatamadhyāṃ daśāvarām /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715339 (0.038):
sahasraparamāṃ nityāṃ śatamadhyāṃ daśāvarām // GarP_1,50.25 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065419 (0.042):
sahasra paramāṃ nityaṃ śata madhyāṃ daśāvarām |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434050 (0.042):
sahasraparamāṃ nityaṃ śatamadhyāṃ daśāvarām /
Va.26.15 śuddhi.kāmas^prayuñjīta(pra-yuj-) sarva.pāpeṣu^api sthitas^(c)//
Va.26.16 k