View original HTML file with complete header information
atha śrīvātūlanāthasūtrāṇi / śrīmadanantaśaktipādaviracitavṛttisametāni
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439831 (0.0):
atha śrīvātūlanāthasūtrāṇi / ŚrīmadAnantaśaktipādaviracitavṛttisametāni
atha śrīvātūlanāthasūtrāṇi / śrīmadanantaśaktipādaviracitavṛttisametāni
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439831 (0.0):
atha śrīvātūlanāthasūtrāṇi / ŚrīmadAnantaśaktipādaviracitavṛttisametāni
1ab: saṃghaṭṭa+ghaṭṭana+bala+udita+nirvikāra+&śūnya+atiśūnya+padam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439839 (0.0):
ŚrīmadAnantaśaktipādaviracitavṛttisametāni / 1ab: saṃghaṭṭaghaṭṭanabaloditanirvikāra- śūnyātiśūnyapadam
avyaya+bodha+sāram / 1cd: sarvatra khecara+dṛśā pravirājate yat & tan naumi sāhasa+varaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439850 (0.0):
1ab: saṃghaṭṭaghaṭṭanabaloditanirvikāra- śūnyātiśūnyapadam / avyayabodhasāram
guru+vaktra+gamyam / 2ab: sarva+ullaṅghana+vṛttyā+ iha & nirviketo 'krama+akramas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439857 (0.0):
1cd: sarvatra khecaradṛśā pravirājate yat tan naumi sāhasavaraṃ / guruvaktragamyam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571993 (0.061):
vigatas+ vinaṣṭas+ smayas+ mita+amita+ahaṅkāra+darpas+ / sarva+ullaṅghana+vṛttyā svarūpa+anupraveśas+ / atha ca mahā+vismayas+
2cd: kas+ api+ anuttara+cit+vyoma+&svabhāvo jayatāt+ ajas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439865 (0.056):
2cd: ko 'py anuttaracidvyoma- svabhāvo jayatād ajaḥ / 3ab: śrīmadvātūlanāthasya hṛdayāmbhodhisaṃbhavam
3ab: śrīmat+vātūlanāthasya & hṛdaya+ambhodhi+saṃbhavam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439872 (0.0):
2cd: ko 'py anuttaracidvyoma- svabhāvo jayatād ajaḥ / 3ab: śrīmadvātūlanāthasya hṛdayāmbhodhisaṃbhavam
3cd: pūjya+pūjaka+pūjābhis+ & projjhitaṃ yan namāmi tat
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439874 (0.026):
3ab: śrīmadvātūlanāthasya hṛdayāmbhodhisaṃbhavam / 3cd: pūjyapūjakapūjābhiḥ projjhitaṃ yan namāmi tat
4ab: yena+ iha sarva+vṛttīnāṃ & madhya+saṃsthas+ api sarvadā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439880 (0.0):
3cd: pūjyapūjakapūjābhiḥ projjhitaṃ yan namāmi tat / 4ab: yeneha sarvavṛttīnāṃ madhyasaṃstho 'pi sarvadā
4cd: mahā+vyoma+samāviṣṭas+ & tiṣṭhāmi+ asmin nirāvalis+ / 5ab: tam apūrvam anāveśam & asparśam aniketanam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439892 (0.0):
4ab: yeneha sarvavṛttīnāṃ madhyasaṃstho 'pi sarvadā / 4cd: mahāvyomasamāviṣṭas tiṣṭhāmy asmin nirāvaliḥ
5cd: saṃvit+vikalpa+saṃkalpa+&ghaṭṭanaṃ naumi+ anuttaram
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439895 (0.012):
5ab: tam apūrvam anāveśam asparśam aniketanam / 5cd: saṃvidvikalpasaṃkalpa- ghaṭṭanaṃ naumy anuttaram
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570617 (0.063):
samyak+aviparyastatayā saṃthitis+ / niravakāśa+saṃvittvena na+ api / savikalpa+saṃvit+unmeṣais+ avakāśas+ labhyate, na+ api
6ab: yoginī+vaktra+saṃbhūta+&sūtrāṇāṃ vṛttis+ uttamā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439905 (0.020):
5cd: saṃvidvikalpasaṃkalpa- ghaṭṭanaṃ naumy anuttaram / 6ab: yoginīvaktrasaṃbhūta- sūtrāṇāṃ vṛttir uttamā
6cd: kena+ api kriyate samyak+¶+tattva+upabṛṃhitā / iha kila
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439912 (0.0):
6ab: yoginīvaktrasaṃbhūta- sūtrāṇāṃ vṛttir uttamā / 6cd: kenāpi kriyate samyak- paratattvopabṛṃhitā
ṣaṭ+darśana+catur+āmnāya+ādi+melāpa+paryanta+samasta+darśana+uttīrṇam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439923 (0.0):
6cd: kenāpi kriyate samyak- paratattvopabṛṃhitā / iha kila ṣaḍdarśanacaturāmnāyādimelāpaparyantasamastadarśanottīrṇam
akathyam api śrīmat+vātūlanāthasya pīṭheśvaryas+ ucchuṣma+pāda+augham
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439931 (0.0):
iha kila ṣaḍdarśanacaturāmnāyādimelāpaparyantasamastadarśanottīrṇam / akathyam api śrīmadvātūlanāthasya pīṭheśvaryocchuṣmapādaugham uktvā tad
uktvā tat+ anu parama+rahasya+upabṛṃhita+trayodaśa+kathā+sākātkāra+dṛśā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439933 (0.033):
akathyam api śrīmadvātūlanāthasya pīṭheśvaryocchuṣmapādaugham uktvā tad / anu paramarahasyopabṛṃhitatrayodaśakathāsākātkāradṛśā
krama+akrama+asti+nāsti+tathya+atathya+bheda+abheda+savikalpa+nirvikalpa+bhava+nirvāṇa+kalaṅka+ujjhitaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439950 (0.0):
kramākramāstināstitathyātathyabhedābhedasavikalpanirvikalpabhavanirvāṇakalaṅkojjhitaṃ
kim api+ anavakāśaṃ paraṃ tattvaṃ sūtra+mukhena+ ādiśanti --
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439955 (0.0):
kramākramāstināstitathyātathyabhedābhedasavikalpanirvikalpabhavanirvāṇakalaṅkojjhitaṃ / kim apy anavakāśaṃ paraṃ tattvaṃ sūtramukhenādiśanti
yatra+ idam ādi+sūtram / VaSu01: mahāsāhasavṛttyā svarūpalābhaḥ //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439964 (0.0):
kim apy anavakāśaṃ paraṃ tattvaṃ sūtramukhenādiśanti / yatredam ādisūtram / VaSu1: mahāsāhasavṛttyā svarūpalābhaḥ //
ati+tīvrātitīvratara+viśṛṅkhala+śaktipāta+āghrātasya / sva+svarūpa+samāviṣṭasya kasya cit kva cit kadā cid akasmād eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439979 (0.0):
VaSu1: mahāsāhasavṛttyā svarūpalābhaḥ // / atitīvrātitīvrataraviśṛṅkhalaśaktipātāghrātasya svasvarūpasamāviṣṭasya
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22768687 (0.027):
bhaiṣajyavṛkṣā iva ye kadā cit kva cit kathaṃ cij jagato hitāya |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10316399 (0.035):
12,136.057a yasminn āśvasate kaś cid yaś ca nāśvasate kva cit
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23681922 (0.037):
15.40cd: sarvendriyātmakaṃ jñānaṃ akasmāc ca kva cit kva cit
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24484879 (0.038):
pramādavaśagatvāc ca varṣakarmādhikṛtānāṃ devaputrāṇāṃ durvṛṣṭiparyākulatā / kva cit kva cid abhidudrāva // atha sa rājā vyaktam ayaṃ mama prajānāṃ vā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19844272 (0.040):
03,108.011a kva cid ābhogakuṭilā praskhalantī kva cit kva cit / 03,108.011c svaphenapaṭasaṃvītā matteva pramadāvrajat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785698 (0.041):
02,072.036d*0626_06 na tasya kutra cit kaś cit kadā cit kleśasaṃbhavaḥ
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427462 (0.050):
kva cid apy anapāśritā BVaky_3,7.33b / kva cid apy anapāśritām BVaky_3,8.37b
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10207932 (0.051):
9.20cd/ bhūri^dhana^gokula^ākulam analpa^dhānyaṃ kva cit sabhayam// / 9.21ab/ atra^*ārohec[K.ārohe]^śūlika^gāndhāra^avantayaḥ prapīḍyante/
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214622 (0.057):
nākrukṣad viṣaye tasya kaś cit kaiś cit kva cit kṣataḥ / / adikṣat tasya hastastham ārtebhyo hy abhayaṃ dhanuḥ // Saund_2.23 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19933717 (0.058):
03,281.076c vāyunā dhamyamāno 'gnir dṛśyate 'tra kva cit kva cit / 03,281.077a tato 'gnim ānayitveha jvālayiṣyāmi sarvataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20173137 (0.058):
07,018.029c chinnadhvajarathavrātāḥ ke cit ke cit kva cit kva cit
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734739 (0.058):
kva cid apy anapāśritā Vp_3,7.33b / kva cid arthasya sādhakaḥ Vp_2.462d
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460534 (0.059):
cidavāntarabhedavivakṣayātrividhamuktaṃ prāpañcārtham / / tadeva punaruktaṃ kva cicchabdābhyāsāt kva citparyāyāntarāt kva
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480219 (0.060):
4.027.017c kva cit kva cit parvatasaṃniruddhaṃ; rūpaṃ yathā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5410694 (0.060):
vyavadhānam . tena anena avaśyam vikaraṇanāśaḥ pratīkṣyaḥ kva cit lukā kva / cit ślunā kva cit ekādeśena . saḥ yathā ślulukau pratīkṣate evam ekādeśam
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950564 (0.063):
kenatcitkañcitkāścitkathaṃ cinna jivredevetyarthaḥ /
*mahā+sāhasavṛttyā* ghasmara+mahāghanatara+para+nāda+ullāsa+sphāreṇa
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439989 (1.192):
kasya cit kva cit kadā cid akasmād eva *mahāsāhasavṛttyā*""
savikalpa+nirvikalpa+ātmaka+samasta+saṃvit+nivaha+ghaṭṭanāt+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27439993 (0.0):
ghasmaramahāghanataraparanādollāsasphāreṇa / savikalpanirvikalpātmakasamastasaṃvinnivahaghaṭṭanān
nirāvaraṇa+mahāśūnyatā+samāveśa+niṣṭhayā *svarūpa+lābhas+*
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440004 (1.788):
savikalpanirvikalpātmakasamastasaṃvinnivahaghaṭṭanān / nirāvaraṇamahāśūnyatāsamāveśaniṣṭhayā *svarūpalābhaḥ*""
samasta+kalpanā+uttīrṇatvāt+ / akṛtaka+niravakāśa+niruttara+nistaraṅga+niravadhi+nirniketa+asparśa+saṃvit+prāptis+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440005 (0.025):
nirāvaraṇamahāśūnyatāsamāveśaniṣṭhayā *svarūpalābhaḥ*" / samastakalpanottīrṇatvād"
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440012 (0.056):
akṛtakaniravakāśaniruttaranistaraṅganiravadhinirniketāsparśasaṃvitprāptir
bhavati -- iti rahasya+arthas+ / mahāsāhasa+vṛttyā+ anupraveśas+ ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440023 (0.029):
bhavati iti rahasyārthaḥ / mahāsāhasavṛttyānupraveśaś ca
vakṣyamāṇa+kathita+krameṇa+ adhigantavyas+ // / jhaṭiti sarva+ullaṅghana+krameṇa+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440032 (0.0):
bhavati iti rahasyārthaḥ / mahāsāhasavṛttyānupraveśaś ca / vakṣyamāṇakathitakrameṇādhigantavyaḥ //
aniketa+svarūpa+prāpti+sākṣātkāra+mahā+sāhasa+carcā+saṃpradāyaṃ nirūpya,
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440041 (0.0):
jhaṭiti / sarvollaṅghanakrameṇāniketasvarūpaprāptisākṣātkāramahāsāhasacarcāsaṃpradāyaṃ
idānīṃ tatraiva sarva+vṛtti+mahā+sāmarasyam ekakāle pracakṣate
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440046 (0.0):
sarvollaṅghanakrameṇāniketasvarūpaprāptisākṣātkāramahāsāhasacarcāsaṃpradāyaṃ / nirūpya, idānīṃ tatraiva sarvavṛttimahāsāmarasyam ekakāle pracakṣate
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441058 (0.053):
evaṃ niravakāśabhaṅgyā rasatritayacarcāsaṃpradāyaṃ nirūpya, idānīṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571235 (0.053):
evam+ niravakāśa+bhaṅgyā rasa+tritaya+carcā+saṃpradāyam+ nirūpya+, idānīm+
VaSu02: tat+lābha+ācchuritā [yud+?]yugapat+vṛtti+pravṛttis+
vṛttīnāṃ dṛk+ādi+marīci+rūpāṇāṃ tathā rāga+dveṣa+ādi+unmeṣavatīnāṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440065 (0.0):
VaSu2: tallābhācchuritā [yud?]yugapadvṛttipravṛttiḥ / vṛttīnāṃ dṛgādimarīcirūpāṇāṃ tathā rāgadveṣādyunmeṣavatīnāṃ *yugapat*""
*yugapat* tulyakālaṃ krama+paripāṭi+ullaṅghanena+ akrama+pravṛttyā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440072 (1.192):
vṛttīnāṃ dṛgādimarīcirūpāṇāṃ tathā rāgadveṣādyunmeṣavatīnāṃ *yugapat*" / tulyakālaṃ kramaparipāṭyullaṅghanenākramapravṛttyā "*tallābhācchuritā*""
*tat+lābha+ācchuritā* tat tena / prāk+ukta+mahāsāhasa+daśā+samāveśa+krama+prāpyeṇa svarūpa+lābhena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440087 (0.0):
tat tena prāguktamahāsāhasadaśāsamāveśakramaprāpyeṇa svarūpalābhena
kāla+akāla+kalpanā+uttīrṇa+alaṃgrāsa+vapuṣā mahānirīheṇa+ ācchuritā spṛṣtā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440097 (0.0):
tat tena prāguktamahāsāhasadaśāsamāveśakramaprāpyeṇa svarūpalābhena / kālākālakalpanottīrṇālaṃgrāsavapuṣā mahānirīheṇācchuritā spṛṣtā
sva+svarūpatāṃ nītāḷ*pravṛttis+* prakarṣeṇa vartamānā vṛttis+ satatam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440100 (0.0):
kālākālakalpanottīrṇālaṃgrāsavapuṣā mahānirīheṇācchuritā spṛṣtā / svasvarūpatāṃ nītāḷ*pravṛttir*" prakarṣeṇa vartamānā vṛttir satatam"
acyutatayā tat+samāveśa+avasthānam iti+ arthas+ / iti+ anayā ukti+bhaṅgyā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440111 (0.023):
svasvarūpatāṃ nītāḷ*pravṛttir*" prakarṣeṇa vartamānā vṛttir satatam / acyutatayā tatsamāveśāvasthānam ity arthaḥ / ity anayoktibhaṅgyā"
sarva+vṛttīnāṃ samanantaram eva sarva+uttīrṇa+mahā+śūnyatā+dhāmni
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440121 (0.0):
acyutatayā tatsamāveśāvasthānam ity arthaḥ / ity anayoktibhaṅgyā / sarvavṛttīnāṃ samanantaram eva sarvottīrṇamahāśūnyatādhāmni dhāmarūpe
dhāma+rūpe tanmayatayā paraspara+vibheda+vigalanena+ udaya+padavyām eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440126 (0.0):
sarvavṛttīnāṃ samanantaram eva sarvottīrṇamahāśūnyatādhāmni dhāmarūpe
satatam avasthitis+ sthitā+ iti+arthas+ // / iti+anayā+ ukti+bhaṅgyā tulya+kāla+kathana+upadeśam uktvā idānīṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440141 (0.0):
tanmayatayā parasparavibhedavigalanenodayapadavyām eva satatam avasthitir / sthitetyarthaḥ //
pustaka+kathāṃ nirūpayanti / VaSu03: ubhaya+paṭṭa+udghaṭṭanāt+ mahāśūnyatā+praveśas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440150 (0.0):
ityanayoktibhaṅgyā tulyakālakathanopadeśam uktvedānīṃ pustakakathāṃ
śrīmat+niṣkriyānandanātha+angraha+samaye śrīgandhamādana+siddha+pādais+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440159 (0.013):
VaSu3: ubhayapaṭṭodghaṭṭanān mahāśūnyatāpraveśaḥ / śrīmanniṣkriyānandanāthānugrahasamaye śrīgandhamādanasiddhapādair
akṛtaka+pustaka+pradarśanena yā para+pade prāptis+ upadiṣṭā sā+ eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440168 (0.022):
akṛtakapustakapradarśanena yā parapade prāptir upadiṣṭā saiva vitatya
vitatya nirūpyate / sapta+randhra+krama+udita+sapta+śikhā+ullāsa+ātmakas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440178 (0.0):
akṛtakapustakapradarśanena yā parapade prāptir upadiṣṭā saiva vitatya / nirūpyate / saptarandhrakramoditasaptaśikhollāsātmakaḥ prāṇapravāhodayaḥ
prāṇa+pravāha+udayas+ sas+ eva+ ūrdhva+paṭṭakas+ pūrṇa+vṛtti+udayas+,
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440179 (0.058):
nirūpyate / saptarandhrakramoditasaptaśikhollāsātmakaḥ prāṇapravāhodayaḥ
randhra+dvaya+suṣira+nālikā+pravāha+prasṛtas+ apāna+rūpas+ adhas+paṭṭakas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440191 (0.020):
saivordhvapaṭṭakaḥ pūrṇavṛttyudayaḥ, / randhradvayasuṣiranālikāpravāhaprasṛto 'pānarūpo 'dhaḥpaṭṭakaḥ
pañca+indriya+śakti+veṣṭitas+ pañca+phaṇa+dharma+anibandhakas+
adhaḥsthitas+ / tasya valaya+dvayaṃ jāgrat+svapna+ātmakam unmudrya
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440213 (0.0):
pañcendriyaśaktiveṣṭitaḥ pañcaphaṇadharmānibandhako 'dhaḥsthitaḥ / tasya / valayadvayaṃ jāgratsvapnātmakam unmudrya granthinibandhanam apahṛtya
granthi+nibandhanam apahṛtya+ *ubhaya+paṭṭa+udghaṭṭanāt*
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440218 (0.0):
valayadvayaṃ jāgratsvapnātmakam unmudrya granthinibandhanam apahṛtya
prāṇa+apāna+dvaya+vidāraṇāt+ madhya+vartī yas+ prāṇa+rūpas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440224 (0.031):
*ubhayapaṭṭodghaṭṭanāt*" prāṇāpānadvayavidāraṇān madhyavartī yaḥ"
mahā+śūnyatā+svabhāvas+ kula+akula+vikalpa+daśā+ujjhitas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440232 (0.060):
prāṇarūpo mahāśūnyatāsvabhāvaḥ kulākulavikalpadaśojjhito
avyapadeśya+mahā+nirāvaraṇaniratyaya+vedya+vedaka+nirmuktas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440242 (0.0):
prāṇarūpo mahāśūnyatāsvabhāvaḥ kulākulavikalpadaśojjhito / 'vyapadeśyamahānirāvaraṇaniratyayavedyavedakanirmukto
varṇa+avarṇa+nivarṇa+uttīrṇas+ sparśa+asparśa+prathā+parivarjitas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440250 (0.022):
'vyapadeśyamahānirāvaraṇaniratyayavedyavedakanirmukto / varṇāvarṇanivarṇottīrṇaḥ sparśāsparśaprathāparivarjitopacārāt
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846299 (0.059):
etairvarṇaiḥ sarvadharmāḥ kāryā varṇānurupataḥ / / svavarṇadharmatyagena pāṣaṇḍaḥ procyate budhaiḥ // NarP_1,24.9 //
upacārāt+ parama+ākāśa+ādi+abhidhānais+ / abhidhīyate / tatra *praveśas+* tat+samāveśatayā sāmarasya+avasthitis+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440258 (1.192):
varṇāvarṇanivarṇottīrṇaḥ sparśāsparśaprathāparivarjitopacārāt / paramākāśādyabhidhānaiḥ
sas+ eva prāpta+mahā+upadeśa+nāma+ āvirbhavati+ iti+arthas+ //
itthaṃ mahānaya+uktadṛśā sarvaśāstra+prapañca+uttīrṇātvāt+ avācyaṃ kim api
mahā+upadeśa+sākṣātkāram / ubhaya+paṭṭaka+ākāra+sat+asat+rūpa+dvaya+nivāraṇena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440289 (0.0):
itthaṃ mahānayoktadṛśā sarvaśāstraprapañcottīrṇātvād avācyaṃ kim api / mahopadeśasākṣātkāram ubhayapaṭṭakākārasadasadrūpadvayanivāraṇena
nistaraṅga+paravyoma+samāveśa+vivarjitam āsūtrita+mahāśūnyatā+samāveśam
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440297 (0.0):
mahopadeśasākṣātkāram ubhayapaṭṭakākārasadasadrūpadvayanivāraṇena / nistaraṅgaparavyomasamāveśavivarjitam āsūtritamahāśūnyatāsamāveśam āvedya,
āvedya, idānīṃ yugma+upasaṃhārāt kaivalyaphalaṃ tanmayatā+ upavarṇyate
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440306 (0.0):
nistaraṅgaparavyomasamāveśavivarjitam āsūtritamahāśūnyatāsamāveśam āvedya, / idānīṃ yugmopasaṃhārāt kaivalyaphalaṃ tanmayatopavarṇyate
VaSu04: yugma+grāsāt+ niravakāśa+saṃvit+niṣṭhā //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440311 (0.013):
idānīṃ yugmopasaṃhārāt kaivalyaphalaṃ tanmayatopavarṇyate / VaSu4: yugmagrāsān niravakāśasaṃvinniṣṭhā //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570601 (0.059):
pañcaka+sthāna+saṃthita+yugmasya ``grāsāt'' saṃharaṇat+ / ``niravakāśa+saṃvit+niṣṭhā'' niravakāśā yā+ iyam+ saṃvit+ tasyā niṣṭhā
pṛthivī+ādi+mahābhūta+pañcakasya+ eka+ekasmin grāhya+grāhakatayā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440319 (0.017):
VaSu4: yugmagrāsān niravakāśasaṃvinniṣṭhā // / pṛthivyādimahābhūtapañcakasyaikaikasmin grāhyagrāhakatayā *yugma*""
*yugma*+vṛtti+udaya+saṃvyavasthitiḥ / tatra gandha+prādhānyāt+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440324 (0.0):
pṛthivyādimahābhūtapañcakasyaikaikasmin grāhyagrāhakatayā *yugma*" / vṛttyudayasaṃvyavasthitiḥ / tatra gandhaprādhānyād dharātattvasya"
dharā+tattvasya pāyu+ghrāṇa+rūpeṇa dvi+prakāratā / ap+tattvasya ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440334 (0.0):
vṛttyudayasaṃvyavasthitiḥ / tatra gandhaprādhānyād dharātattvasya / pāyughrāṇarūpeṇa dviprakāratā / aptattvasya ca
rasa+pradhānatayā+ upastha+rasanā+rūpeṇadvaividhyam / tejas+tattvasya
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440342 (0.0):
pāyughrāṇarūpeṇa dviprakāratā / aptattvasya ca / rasapradhānatayopastharasanārūpeṇadvaividhyam / tejastattvasya
rūpaprādhānyāt pāda+netra+bhedena dvaya+rūpatā / vāyu+tattvasya
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440353 (0.0):
rasapradhānatayopastharasanārūpeṇadvaividhyam / tejastattvasya / rūpaprādhānyāt pādanetrabhedena dvayarūpatā / vāyutattvasya
sparśa+prādhānyāt tvak+pāṇi+svabhāvatas+ dvidhā gatis+ / ākāśa+tattvasya
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440361 (0.024):
rūpaprādhānyāt pādanetrabhedena dvayarūpatā / vāyutattvasya / sparśaprādhānyāt tvakpāṇisvabhāvato dvidhā gatiḥ / ākāśatattvasya
śabda+prādhānyāt+ vāk+śrotra+bhedena dvi+prakāratayā+ eva bahudhātvam /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440370 (0.0):
śabdaprādhānyād vākśrotrabhedena dviprakāratayaiva bahudhātvam / athavā
athavā pṛthivī+ap+svarūpau bhogya+svarūpa+avasthitau / tejas+vāyu+ākhyau
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440381 (0.0):
śabdaprādhānyād vākśrotrabhedena dviprakāratayaiva bahudhātvam / athavā / pṛthivyapsvarūpau bhogyasvarūpāvasthitau / tejovāyvākhyau bhoktṛsvabhāvau
bhoktṛ+svabhāvau saṃsthitau / ākāśaṃ ca+ etat+ yugma+antarasthaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440388 (0.0):
pṛthivyapsvarūpau bhogyasvarūpāvasthitau / tejovāyvākhyau bhoktṛsvabhāvau
sat+suṣiratayā sarva+pranāḍikā+antara+uditaṃ ca bahudhā vibhaktam /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440396 (0.0):
saṃsthitau / ākāśaṃ caitad yugmāntarasthaṃ satsuṣiratayā
pṛthivī+ādi+vāyu+antaṃ bhūta+catuṣṭayam+ bhogya+rūpam ākāśaṃ ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440405 (0.0):
sarvapranāḍikāntaroditaṃ ca bahudhā vibhaktam / pṛthivyādivāyvantaṃ
bhoktṛ+svabhāvam iti vā / bhogye+ api bhoktā sadā+ eva+ tiṣṭhati;
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440411 (0.0):
bhūtacatuṣṭayaṃ bhogyarūpam ākāśaṃ ca bhoktṛsvabhāvam iti vā / bhogye 'pi
bhoktari+ api bhogas+ / nityam+ vibhāti / evam+ukta+yuktyā pratyekam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440417 (0.0):
bhūtacatuṣṭayaṃ bhogyarūpam ākāśaṃ ca bhoktṛsvabhāvam iti vā / bhogye 'pi / bhoktā sadaiva tiṣṭhati; bhoktary api bhogaḥ
pṛthivī+ādi+mahā+bhūta+pañcakam+ yugmena dvaya+vibhūtyā+ anāratam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440418 (0.046):
nityaṃ vibhāti / evamuktayuktyā pratyekaṃ pṛthivyādimahābhūtapañcakaṃ
prollasati+ iti+abhiprāyas+ / athavā pratyekam+ vyakta+avyaktatayā+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440432 (0.017):
yugmena dvayavibhūtyānārataṃ prollasatītyabhiprāyaḥ / athavā pratyekaṃ / vyaktāvyaktatayā bahirantaratayā śāntodriktatayā vā vibhāti / etat
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27986126 (0.061):
yāmaṃ yāmaṃ candravatīnāṃ dravatīnāṃ / vyaktāvyaktā sārajanīnāṃ rajanīnām |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175988 (0.063):
evaṃ vyaktāvyaktayorvaidharmmyamuktaṃ sādharmmyamucyate yaduktaṃ sarūpaṃ
bahis+antaratayā śānta+udriktatayā vā vibhāti / etat+ / pañcaka+sthāna+saṃthita+yugmasya ``grāsāt'' saṃharaṇat+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440444 (0.0):
vyaktāvyaktatayā bahirantaratayā śāntodriktatayā vā vibhāti / etat
``niravakāśa+saṃvit+niṣṭhā'' niravakāśā yā+ iyam+ saṃvit+ tasyā niṣṭhā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440455 (0.012):
pañcakasthānasaṃthitayugmasya ``grāsāt'' saṃharaṇat / ``niravakāśasaṃvinniṣṭhā'' niravakāśā yeyaṃ saṃvit tasyā niṣṭhā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570463 (0.059):
VaSu04: yugma+grāsāt+ niravakāśa+saṃvit+niṣṭhā //
samyak+aviparyastatayā saṃthitis+ / niravakāśa+saṃvittvena na+ api
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440456 (0.013):
``niravakāśasaṃvinniṣṭhā'' niravakāśā yeyaṃ saṃvit tasyā niṣṭhā / samyagaviparyastatayā saṃthitiḥ / niravakāśasaṃvittvena nāpi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 878123 (0.047):
nimittagrahasaṃjñavibhāvitatvāt // / evaṃ sthitānamanucintavikalpa nāsti bhikṣurnirodhyupagato
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190679 (0.059):
pramitaḥ padārthaḥ dravyādibhedakūṭavān na veti vikalpārthaḥ ityapi / na/ bhedānāmekaviśiṣṭāparatvena niveśe 'prasiddhiprasaṅgena
savikalpa+saṃvit+unmeṣais+ avakāśas+ labhyate, na+ api
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111089 (0.050):
ahaṃtācchāditedaṃbhāvavikalpaprasarāṃ nirvikalpāṃ vimarśabhuvam
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14630334 (0.055):
svabhāvānuṣaṃgiṇyo vastvanupātinyaḥ yāpi / vikalpabuddhyākāralakṣaṇānyavyāvṛttiḥ / sa upaplavaś ca vibhramaś ca /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190679 (0.056):
pramitaḥ padārthaḥ dravyādibhedakūṭavān na veti vikalpārthaḥ ityapi / na/ bhedānāmekaviśiṣṭāparatvena niveśe 'prasiddhiprasaṅgena
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23833625 (0.056):
'nekaśatapākhaṇḍabuddhivikalpāspadas tattvavijijñāsubhir / anirdhāritedantattvo vedāntanirdhāritaparabrahmamūlasāro
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 878123 (0.058):
nimittagrahasaṃjñavibhāvitatvāt // / evaṃ sthitānamanucintavikalpa nāsti bhikṣurnirodhyupagato
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757108 (0.060):
samāropitāvāstavagrāhyagrāhakavikalpollekhinī svayaṃprakāśā saṃvideva
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14594616 (0.061):
anuṣaṅgato vikalpasya dhārāvāhināñ ca parāñcā(parācāṃ)vikalpajñānānāṃ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25359649 (0.062):
jātivyaktyavayavāvayaviguṇaguṇivyatirekāvyatirekādivikalpadūrīkṛtani / rūpaṇo na bāhya' sambhavatīti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570040 (0.063):
5ab: tam apūrvam anāveśam & asparśam aniketanam / 5cd: saṃvit+vikalpa+saṃkalpa+&ghaṭṭanaṃ naumi+ anuttaram
nirvikalpa+saṃvit+svabhāvena praveśas+ adhigamyate / ittham aprameyatvāt+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440475 (0.017):
savikalpasaṃvidunmeṣair avakāśo labhyate, nāpi nirvikalpasaṃvitsvabhāvena / praveśo 'dhigamyate / ittham aprameyatvān niruttaraparamādvayasvabhāvatvāc
niruttara+paramādvaya+svabhāvatvāt+ ca niravakāśa+saṃvit+ iha+ ucyate /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440483 (0.018):
praveśo 'dhigamyate / ittham aprameyatvān niruttaraparamādvayasvabhāvatvāc
tasyā niṣṭhā vara+guru+pradarśita+dṛśā satatam ucyatā gatis+ keṣāṃcit+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440491 (0.0):
ca niravakāśasaṃvid ihocyate / tasyā niṣṭhā varagurupradarśitadṛśā satatam
bhavati+ iti+ arthas+ / evaṃ dvaya+ ātmaka+kula+kaula+kavalanena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440497 (0.064):
ucyatā gatir keṣāṃcid bhavatīty arthaḥ / evaṃ / dvayātmakakulakaulakavalanena nirupādhinīrūpaniḥsvarūpatādātmyaṃ bhavatīty
nirupādhi+nīrūpa+niḥsvarūpa+tādātmyaṃ bhavati+ iti+ arthas+ //4//
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440507 (0.023):
dvayātmakakulakaulakavalanena nirupādhinīrūpaniḥsvarūpatādātmyaṃ bhavatīty
dvaya+vigalanena para+tattva+avasthitim+ yugma+carcāgamanikayā+ iha uktvā,
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440513 (0.0):
dvayātmakakulakaulakavalanena nirupādhinīrūpaniḥsvarūpatādātmyaṃ bhavatīty / arthaḥ //4// / dvayavigalanena paratattvāvasthitiṃ yugmacarcāgamanikayehoktvā, tad anu
tat+ anu saṃghaṭṭa+kathā+sākṣātkāras+ nirūpyate / VaSu05: siddhayoginī+saṃghaṭṭāt+ mahāmelāpa+udayas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440523 (0.038):
dvayavigalanena paratattvāvasthitiṃ yugmacarcāgamanikayehoktvā, tad anu / saṃghaṭṭakathāsākṣātkāro nirūpyate
siddhās+ ca yoginyas+ ca tās+ siddhayoginyas+ viṣaya+karaṇeśvarī+rūpās+ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9364435 (0.043):
icchājñānakriyāṇāṃ sṛṣṭyādyudyogādināmāntaranirvācyānām īśikā īśvarī /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15560999 (0.053):
prāṇaḥ praṇīyata ityarthaḥ / / sa te taba kāryakaraṇasaṃghātasyā'tmā vijñānamayaḥ /
tāsāṃ saṃghaṭṭas+ saṃgamas+ grāhya+grāhaka+ubhaya+saṃśleṣas+
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877917 (0.064):
saṃprāptāṃjanadaśalākāvat. atha vā na sarvasvagrāhyagrāhi cakṣuḥśrotram.
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757108 (0.064):
samāropitāvāstavagrāhyagrāhakavikalpollekhinī svayaṃprakāśā saṃvideva
paraspara+āgūraṇa+krameṇa+ āliṅganam / tena+ āliṅganena sadā+ eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440548 (0.0):
saṃghaṭṭaḥ saṃgamo grāhyagrāhakobhayasaṃśleṣaḥ / parasparāgūraṇakrameṇāliṅganam / tenāliṅganena sadaiva ``mahāmelāpodayaḥ''
``mahāmelāpa+udayas+'' mahāmelāpasya+ / ahaṃtā+idaṃtā+ātmaka+dvaya+vigalanāt+ niruttara+cidvyomni satatam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440559 (0.0):
parasparāgūraṇakrameṇāliṅganam / tenāliṅganena sadaiva ``mahāmelāpodayaḥ''
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381981 (0.042):
sarvasarvātmakatvanirṇayeṇaiva / diśyamānā ghaṭādyā eva diśaḥ tāś ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17868920 (0.046):
śiddja sattvātmakatvāt | tathaikāntikasya akhaṇḍitasya sukhasya ca
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16037532 (0.046):
śiddja-sattvātmakatvāt | tathaikāntikasya akhaṇḍitasya sukhasya ca
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111088 (0.050):
lokās tu vikalpaviśrāntyā tām ahaṃtāmayīm / ahaṃtācchāditedaṃbhāvavikalpaprasarāṃ nirvikalpāṃ vimarśabhuvam
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511818 (0.051):
tadbhedānavabhāsanātmakābhdedādhyavasānalakṣāṇena pravṛtteḥ pravarttanāt |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28203823 (0.054):
ityādilakṣaṇe 'sambhavaḥ/ sparśasyatvagitarātmādigrāhyatvāt/ evaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20953567 (0.055):
pradhānoktāvāśrayāsiddhiḥ/ pramāṇikāpramāṇikānugataṃ sāmānyaṃ tu / nāstyevaḥ// / etena sātmakatvarūpasādhyaghaṭitānvayavyāptirūpasādhyāpramitā 1
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386035 (0.058):
kāvyātmakatveneti / / yadāha 'rītirātmā kāvyasye'ti kāvyatvebhyupagatāyā rīteḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28143506 (0.061):
bādhajñānasyānumityapratibandhakatayā bādhe 'vyāptiḥ/ ataḥ tanniveśaḥ/ / evaṃ niścayātmakatvāniveśe 'hrado vanhimān na vā' iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929827 (0.064):
anāvaśkatvācca// / jñānadvayarūpānumitisāmagrī parābhimatā vaktuṃ dhūmadarśanaṃ
mahāsāmarasya+ātmakasya+ sarvatra pratyakṣatayā+ udayas+ samullāsas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440563 (0.053):
mahāmelāpasyāhaṃtedaṃtātmakadvayavigalanān niruttaracidvyomni satataṃ / mahāsāmarasyātmakasya sarvatra pratyakṣatayodayaḥ samullāso bhavatīty
bhavati+ iti+ arthas+ / vedya+vedaka+dvaya+aprathana+pravṛttyā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440573 (0.022):
mahāsāmarasyātmakasya sarvatra pratyakṣatayodayaḥ samullāso bhavatīty / arthaḥ / vedyavedakadvayāprathanapravṛttyā paramādvayasamāveśaḥ
paramādvaya+samāveśas+ sarvatra+ avasthita+ iti+ uktam+ bhavati //5//
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440580 (0.032):
arthaḥ / vedyavedakadvayāprathanapravṛttyā paramādvayasamāveśaḥ
ubhaya+vigalanena sadā+ eva mahāmelāpa+udayam uktvā, tat+ anu
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440587 (0.0):
sarvatrāvasthitety uktaṃ bhavati //5// / ubhayavigalanena sadaiva mahāmelāpodayam uktvā, tad anu
kañcuka+traya+ullaṅghanena niruttara+pada+prāptim+ kaṭākṣayanti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440593 (0.0):
ubhayavigalanena sadaiva mahāmelāpodayam uktvā, tad anu / kañcukatrayollaṅghanena niruttarapadaprāptiṃ kaṭākṣayanti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440696 (0.050):
itthaṃ kañcukatrayollaṅghanena turyapadaprāptiṃ nirūpya, idānīṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570857 (0.050):
ittham+ kañcuka+traya+ullaṅghanena turya+pada+prāptim+ nirūpya+, idānīm+
VaSu06: trikañcuka+parityāgāt+ nirākhya+pada+avasthitih+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440601 (0.0):
kañcukatrayollaṅghanena niruttarapadaprāptiṃ kaṭākṣayanti / VaSu6: trikañcukaparityāgān nirākhyapadāvasthitiḥ
trikañcukasya bhāvika+bhautika+śūnya+bheda+bhinnasya / tatra bhāvikaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440609 (0.0):
VaSu6: trikañcukaparityāgān nirākhyapadāvasthitiḥ / trikañcukasya bhāvikabhautikaśūnyabhedabhinnasya / tatra bhāvikaṃ
śabda+ādi+ahaṃkāra+paryantam+ tanmātra+rūpam+, bhautikam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440615 (0.0):
trikañcukasya bhāvikabhautikaśūnyabhedabhinnasya / tatra bhāvikaṃ / śabdādyahaṃkāraparyantaṃ tanmātrarūpaṃ, bhautikaṃ pṛthivyādirūpaṃ, śūnyaṃ
pṛthivī+ādi+rūpam+, śūnyam+ nirīha+ākhyam+ vāsanā+svarūpam+ ca / athavā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440625 (0.0):
śabdādyahaṃkāraparyantaṃ tanmātrarūpaṃ, bhautikaṃ pṛthivyādirūpaṃ, śūnyaṃ
bhāvikam+ ghaṭa+ākāram+ bāhyam+ grāhya+viṣaya+rūpam+, bhautikam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440631 (0.0):
nirīhākhyaṃ vāsanāsvarūpaṃ ca / athavā bhāvikaṃ ghaṭākāraṃ bāhyaṃ
punas+āntaram indriya+ātmakam+ grahaṇa+rūpam, śūnyam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440640 (0.020):
grāhyaviṣayarūpaṃ, bhautikaṃ puno'antaram indriyātmakaṃ grahaṇarūpam, / śūnyaṃ tadubhayamadhyamākāśam / athavā bhāvikaṃ svapnāvasthā sṛṣṭir
tat+ubhaya+madhyama+ākāśam / athavā bhāvikam+ svapna+avasthā sṛṣṭis+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440645 (0.033):
grāhyaviṣayarūpaṃ, bhautikaṃ puno'antaram indriyātmakaṃ grahaṇarūpam, / śūnyaṃ tadubhayamadhyamākāśam / athavā bhāvikaṃ svapnāvasthā sṛṣṭir
ucyate, bhautikam+ jāgrat+prathā sthitis+ nigadyate, śūnyam+ suṣupta+daśā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440658 (0.022):
śūnyaṃ tadubhayamadhyamākāśam / athavā bhāvikaṃ svapnāvasthā sṛṣṭir / ucyate, bhautikaṃ jāgratprathā sthitir nigadyate, śūnyaṃ suṣuptadaśā
saṃhāras+ abhidhīyate / ittham+saṃsthitasya trikañcukasya ``parityāgāt''
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440664 (0.050):
ucyate, bhautikaṃ jāgratprathā sthitir nigadyate, śūnyaṃ suṣuptadaśā / saṃhāro 'bhidhīyate / itthaṃsaṃsthitasya trikañcukasya ``parityāgāt''
sannyāsāt+ ``nirākhya+pada+avasthitis+''nirgatā+ ākhyā+ abhidhānam+ yasya+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440672 (0.026):
saṃhāro 'bhidhīyate / itthaṃsaṃsthitasya trikañcukasya ``parityāgāt'' / sannyāsāt ``nirākhyapadāvasthitir''nirgatākhyābhidhānaṃ yasyāsau nirākhyo
asau+ nirākhyas+ avyapadeśyam anuttaram+ vāk+uttīrṇam+ param+ dhāma+,
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440679 (0.014):
sannyāsāt ``nirākhyapadāvasthitir''nirgatākhyābhidhānaṃ yasyāsau nirākhyo / 'vyapadeśyam anuttaraṃ vāguttīrṇaṃ paraṃ dhāma, tasmin
tasmin+ sarvottīrṇa+aniketana+paramākāśe+ avasthitis+ sadā+ eva+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440687 (0.011):
'vyapadeśyam anuttaraṃ vāguttīrṇaṃ paraṃ dhāma, tasmin / sarvottīrṇāniketanaparamākāśe 'vasthitir sadaivāparicyutasvabhāvaniṣṭhā
aparicyuta+svabhāva+niṣṭhā bhavati+ iti saṃbandhas+ //6// / ittham+ kañcuka+traya+ullaṅghanena turya+pada+prāptim+ nirūpya+, idānīm+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440700 (0.0):
bhavatīti saṃbandhaḥ //6// / itthaṃ kañcukatrayollaṅghanena turyapadaprāptiṃ nirūpya, idānīṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440689 (0.011):
sarvottīrṇāniketanaparamākāśe 'vasthitir sadaivāparicyutasvabhāvaniṣṭhā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440590 (0.050):
kañcukatrayollaṅghanena niruttarapadaprāptiṃ kaṭākṣayanti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570750 (0.050):
kañcuka+traya+ullaṅghanena niruttara+pada+prāptim+ kaṭākṣayanti
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26791757 (0.051):
śivadhyānaratā nityaṃ % tanniṣṭhā tanmanogatā // BrP_71.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11063071 (0.051):
śivadhyānaratā nityaṃ tanniṣṭhā tanmanogatā // BrP_71.25 //
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17305213 (0.060):
[366] girikāntakā (?) kanni (?) / [ § 19. tatsvabhāvatvāt ity atra punar api anekāntadoṣoddhāraḥ |]
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21212385 (0.061):
apītyabhyupagamavādaḥ vdyaṇuketi // vdyaṇukatrayaniṣṭhetyarthaḥ // / nanu naivaṃ sambhavati / ekatvānāmanekatvāt / dvitvatritvayostu
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127876 (0.063):
prasthānaṃ prakāra itthambhāvaḥ tathā cetthambhūtatvādānvīkṣikyā iti
sarva+vāk+prathāsu nirāvaraṇāsu svara+bhūti+vijṛmbhā+ eva prathate sadā+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440709 (0.0):
itthaṃ kañcukatrayollaṅghanena turyapadaprāptiṃ nirūpya, idānīṃ / sarvavākprathāsu nirāvaraṇāsu svarabhūtivijṛmbhaiva prathate sadaiva, iti
eva, -- iti nirūpayanti / VaSu07: vāk+catuṣṭaya+udaya+virāma+prathāsu svaras+ prathate
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440717 (0.011):
sarvavākprathāsu nirāvaraṇāsu svarabhūtivijṛmbhaiva prathate sadaiva, iti / nirūpayanti / VaSu7: vākcatuṣṭayodayavirāmaprathāsu svaraḥ prathate
ādau tāvat+ vāk+catuṣṭayam+ nirṇīyate / / nirāvaraṇa+niravakāśa+udaya+niruttara+nistaraṅga+parama+nabhasi+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440729 (0.0):
VaSu7: vākcatuṣṭayodayavirāmaprathāsu svaraḥ prathate / ādau tāvad vākcatuṣṭayaṃ nirṇīyate /
ucchalat+kimcit+calana+ātmaka+prathama+spanda+vikāsa+svabhāvā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440738 (0.011):
ucchalatkimciccalanātmakaprathamaspandavikāsasvabhāvā varṇaracanāṃ
varṇa+racanām+ māyūra+aṇḍa+rasa+nyāyena+ advaya+mahāsāmarasyatayā+
antas+dhārayantī parā+ iti prathitā / sā+ eva ca+ anāhata+nāda+svarūpatām
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440752 (0.0):
māyūrāṇḍarasanyāyenādvayamahāsāmarasyatayāntodhārayantī pareti prathitā / / saiva cānāhatanādasvarūpatām avāptā nirvibhāgadharmiṇī samastavarṇodayaṃ
avāptā nirvibhāga+dharmiṇī samasta+varṇa+udayam+ vaṭadhānikāvat+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440756 (0.0):
māyūrāṇḍarasanyāyenādvayamahāsāmarasyatayāntodhārayantī pareti prathitā / / saiva cānāhatanādasvarūpatām avāptā nirvibhāgadharmiṇī samastavarṇodayaṃ
antas+dhārayantī draṣṭṛ+svabhāvā paśyantī+ iti vyapadeśyā / sā+ eva ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440765 (0.029):
vaṭadhānikāvad antodhārayantī draṣṭṛsvabhāvā paśyantīti vyapadeśyā / saiva / ca saṃkalpavikalpanivahaniścayātmabuddhibhūmiṃ svīkṛtavatī varṇapuñjaṃ
saṃkalpa+vikalpa+nivaha+niścaya+ātma+buddhi+bhūmim+ svīkṛtavatī
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440774 (0.0):
vaṭadhānikāvad antodhārayantī draṣṭṛsvabhāvā paśyantīti vyapadeśyā / saiva / ca saṃkalpavikalpanivahaniścayātmabuddhibhūmiṃ svīkṛtavatī varṇapuñjaṃ
varṇa+puñjam+ śimbikā+phala+nyāyena+ antas+dhārayantī madhyamā+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440778 (0.0):
ca saṃkalpavikalpanivahaniścayātmabuddhibhūmiṃ svīkṛtavatī varṇapuñjaṃ / śimbikāphalanyāyenāntodhārayantī madhyametyabhihitā / saiva
iti+abhihitā / sā+ eva hṛt+kaṇṭha+tālu+ādi+sthāna+karaṇa+krameṇa+ āhatā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18571707 (0.0):
akathanam+ / tatra hatas+ tāvat+ kathyate -- / hṛt+kaṇṭha+tālu+ādi+sthāna+karaṇa+saṃniveśais+ hatas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440789 (1.192):
śimbikāphalanyāyenāntodhārayantī madhyametyabhihitā / saiva / hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇakrameṇāhatā satī varṇavibhavamayaślokādivad
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441520 (0.025):
tatra hatas tāvat kathyate hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇasaṃniveśair hato
satī varṇa+vibhava+maya+śloka+ādi+vat+ bheda+rūpam+ prakaṭayantī
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440800 (0.0):
hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇakrameṇāhatā satī varṇavibhavamayaślokādivad
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3664619 (0.045):
tatrāpi , iti saṃbandhādirūpatayā bhedābhedavān yo 'rthaḥ tenaiva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932674 (0.057):
vaidharmyamiti// vipakṣaśūnyatvasapakṣaśūnyatvatadubhayavatvādirūpaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25837468 (0.062):
ādityagativat taimirikaikaikakeśavat andhabadhirādirūpaśabdādivat / kuḍayādivyavahitaghaṭādivat siddhadevapiśācādiśarīravat
rūpa+ādi+samasta+viśva+prathāṃ ca vyaktatām āpādayantī vaikharī+ iti+ uktā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440812 (0.0):
hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇakrameṇāhatā satī varṇavibhavamayaślokādivad / bhedarūpaṃ prakaṭayantī rūpādisamastaviśvaprathāṃ ca vyaktatām āpādayantī
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3664618 (0.064):
tatrāpi , iti saṃbandhādirūpatayā bhedābhedavān yo 'rthaḥ tenaiva
vāk+catuṣṭayam aviratam anirodhatayā prathate / evam / īdṛk+svabhāva+vāk+catuṣṭayasya+ udayas+ ca virāmas+ ca tāvat+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440819 (0.017):
vaikharīty uktā / itthaṃ niravakāśāt saṃvitpadāt / vākcatuṣṭayam aviratam anirodhatayā prathate / evam
udaya+virāmau+ sṛṣṭisaṃhārau, tayos+ prathā vyakta+avyaktatayā sadā+ eva+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440832 (0.042):
īdṛksvabhāvavākcatuṣṭayasyodayaś ca virāmaś ca tāvad udayavirāmau / sṛṣṭisaṃhārau, tayor prathā vyaktāvyaktatayā sadaivāviratam ullasantyaḥ
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7739830 (0.063):
udayāstamanābhyāṃ ca ViP_2,8.18a / udayāstamanāv iha ViP_1,15.139b
aviratam ullasantyas+ sphurantyas+, tāsu ``svaras+''
anāhata+hata+uttīrṇa+mahānāda+ullāsa+vikāsa+svabhāvas+ ``prathate''
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440848 (1.192):
sphurantyaḥ, tāsu ``svaraḥ'' anāhatahatottīrṇamahānādollāsavikāsasvabhāvaḥ
savikalpa+nirvikalpa+saṃvit+uttīrṇa+para+viyat+udayam eva prakāśitam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440857 (0.0):
sphurantyaḥ, tāsu ``svaraḥ'' anāhatahatottīrṇamahānādollāsavikāsasvabhāvaḥ / ``prathate'' savikalpanirvikalpasaṃviduttīrṇaparaviyadudayam eva
satatam akaraṇa+pravṛttyā prayāti+ iti+ arthas+ / ittham+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440862 (0.0):
``prathate'' savikalpanirvikalpasaṃviduttīrṇaparaviyadudayam eva / prakāśitaṃ satatam akaraṇapravṛttyā prayātīty arthaḥ / itthaṃ
nānā+bheda+ullāsa+prakāśa+rūpeṣu+ varṇa+nivaha+udvaha+udayeṣu+ madhyāt+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440872 (0.0):
prakāśitaṃ satatam akaraṇapravṛttyā prayātīty arthaḥ / itthaṃ / nānābhedollāsaprakāśarūpeṣu varṇanivahodvahodayeṣu madhyāt prativarṇāntare
prativarṇa+antare vāk+catuṣṭaya+krameṇa+ akhaṇḍita+vṛttyā+ sva+svarūpam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440882 (0.0):
nānābhedollāsaprakāśarūpeṣu varṇanivahodvahodayeṣu madhyāt prativarṇāntare / vākcatuṣṭayakrameṇākhaṇḍitavṛttyā svasvarūpam aparityajya
aparityajya+ yathā+mukha+upadiṣṭa+nītyā+ svaras+ eva prathate, ---
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440887 (0.0):
vākcatuṣṭayakrameṇākhaṇḍitavṛttyā svasvarūpam aparityajya / yathāmukhopadiṣṭanītyā svaraiva prathate, ityuktaṃ bhavati //7//
iti+uktam+ bhavati //7// / iti vāk+catuṣṭaya+udaya+krameṇa+ nirāvaraṇa+svara+udayas+ sarvatra+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440896 (0.013):
yathāmukhopadiṣṭanītyā svaraiva prathate, ityuktaṃ bhavati //7// / iti vākcatuṣṭayodayakrameṇa nirāvaraṇasvarodayaḥ sarvatra sarvakālaṃ
sarva+kālam+ sphurati+, --- iti nirūpya, idānīm+ rasa+tritaya+ābhoge sati
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440906 (0.0):
iti vākcatuṣṭayodayakrameṇa nirāvaraṇasvarodayaḥ sarvatra sarvakālaṃ / sphurati, iti nirūpya, idānīṃ rasatritayābhoge sati paraṃ dhāmaiva
param+ dhāma+ eva niruttaram+ cakāsti, --- iti nigadyate / VaSu08: rasa+tritaya+āsvādanena+ anicchā+ucchalitam+ vigata+bandham+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440918 (0.0):
sphurati, iti nirūpya, idānīṃ rasatritayābhoge sati paraṃ dhāmaiva
param+ brahma // / rasa+trayam+ guru+mukha+udita+dṛśā manāk+ īṣat+ prakāśyate /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440929 (0.0):
VaSu8: rasatritayāsvādanenānicchocchalitaṃ vigatabandhaṃ paraṃ brahma // / rasatrayaṃ gurumukhoditadṛśā manāg īṣat prakāśyate /
mūlādhāra+payodhara+ādhāra+prathita+akṛtrima+rasa+tritaya+ābhoge sati
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440939 (0.0):
rasatrayaṃ gurumukhoditadṛśā manāg īṣat prakāśyate / / mūlādhārapayodharādhāraprathitākṛtrimarasatritayābhoge sati
*anicchā+ucchalitam* niṣkāmatayā prollasitam+ *vigata+bandham+*
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440944 (0.0):
mūlādhārapayodharādhāraprathitākṛtrimarasatritayābhoge sati / *anicchocchalitam*" niṣkāmatayā prollasitaṃ "*vigatabandhaṃ*""
virahita+bheda+prathā+ātmaka+saṃsāra+avagraham+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440950 (0.020):
*anicchocchalitam*" niṣkāmatayā prollasitaṃ "*vigatabandhaṃ*" / virahitabhedaprathātmakasaṃsārāvagrahaṃ"
śānta+citra+ubhayavidha+brahma+svarūpa+samuttīrṇam+ kim+ api
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440957 (0.0):
virahitabhedaprathātmakasaṃsārāvagrahaṃ / śāntacitrobhayavidhabrahmasvarūpasamuttīrṇaṃ kim api
niruttara+prakṛṣṭatara+āmarśa+saṃvit+svabhāvam+ *param+ brahma+* eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440962 (0.0):
śāntacitrobhayavidhabrahmasvarūpasamuttīrṇaṃ kim api / niruttaraprakṛṣṭatarāmarśasaṃvitsvabhāvaṃ *paraṃ brahma*" eva satatam"
satatam an+astam+ita+sthityā vijṛmbhate+ iti+ arthas+ / etat+ eva+
rahasya+krameṇa+ ucyate / mūlādhāras+ tu / prathama+pratibhā+ullāsa+mahānāda+viśeṣas+ sṛṣṭisvabhāvas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440977 (0.0):
anastamitasthityā vijṛmbhatety arthaḥ / etad eva rahasyakrameṇocyate /
bheda+abheda+ātmaka+saṃvit+padārtha+prathama+āśraya+bhitti+mūtatvāt /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440990 (1.192):
mūlādhāras tu prathamapratibhollāsamahānādaviśeṣaḥ sṛṣṭisvabhāvo / bhedābhedātmakasaṃvitpadārthaprathamāśrayabhittimūtatvāt / payidharas tu
payidharas+ tu payas+ samasta+āpyāyakatvāt+ sarva+āśraya+saṃvit+svarūpam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441001 (0.017):
bhedābhedātmakasaṃvitpadārthaprathamāśrayabhittimūtatvāt / payidharas tu / payaḥ samastāpyāyakatvāt sarvāśrayasaṃvitsvarūpaṃ tad eva dhārayati
tat+ eva+ dhārayati+ sthiti+praroham+ avalambayati yas+ spandas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441003 (0.013):
payaḥ samastāpyāyakatvāt sarvāśrayasaṃvitsvarūpaṃ tad eva dhārayati / sthitipraroham avalambayati yaḥ spando 'dyonmeṣaiva
adya+unmeṣas+ eva sarva+padārtha+avabhāsanāt+ sthiti+rūpas+ / ādhāras+ tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28159338 (0.059):
uccaritam' ityākārakaṃ padārthatvena / padārthāvagāhitātparyajñānameva kāraṇam/ tathā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390368 (0.063):
2. bivabha^ / 3. padārthatvāt svārtho / 4. ^bhāṣād^
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096732 (0.063):
nyāyaśāstramapi tādṛśameva/ tathā hi, ṣoḍaśapadārthatvajñānāddhi / niḥśreyasayupadiśyate 'smin śāstre/ tadeva durlabham/ prameyādīnāṃ
jaḍa+ajaḍa+bhāva+padārtha+upasaṃhārakatvāt+ pratyāvṛtti+saṃvit+svabhāvas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441022 (0.015):
jaḍājaḍabhāvapadārthopasaṃhārakatvāt pratyāvṛttisaṃvitsvabhāvaḥ saṃhāraḥ /
saṃhāras+ / etat+traya+udhūtam+ rasa+rūpam+ / tat+tat+anubhava+camatkāra+sāmarasyam āsvādya svātmani+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441036 (0.0):
etattrayodhūtaṃ rasarūpaṃ tattadanubhavacamatkārasāmarasyam āsvādya
akṛtaka+kha+mudrā+anupraveśāt+ vimṛśya, turya+svabhāvas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441043 (0.012):
svātmany akṛtakakhamudrānupraveśād vimṛśya, turyasvabhāvo mahāsaṃhārākhyo
mahāsaṃhāra+ākhyas+ anavaratam+ parama+advayatayā vibhāti+ iti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441045 (0.058):
svātmany akṛtakakhamudrānupraveśād vimṛśya, turyasvabhāvo mahāsaṃhārākhyo
rahasya+arthas+ //8 / evam+ niravakāśa+bhaṅgyā rasa+tritaya+carcā+saṃpradāyam+ nirūpya+, idānīm+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441061 (0.0):
'navarataṃ paramādvayatayā vibhātīti rahasyārthaḥ //8 / evaṃ niravakāśabhaṅgyā rasatritayacarcāsaṃpradāyaṃ nirūpya, idānīṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440041 (0.053):
sarvollaṅghanakrameṇāniketasvarūpaprāptisākṣātkāramahāsāhasacarcāsaṃpradāyaṃ / nirūpya, idānīṃ tatraiva sarvavṛttimahāsāmarasyam ekakāle pracakṣate
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570193 (0.053):
aniketa+svarūpa+prāpti+sākṣātkāra+mahā+sāhasa+carcā+saṃpradāyaṃ nirūpya, / idānīṃ tatraiva sarva+vṛtti+mahā+sāmarasyam ekakāle pracakṣate
devī+catuṣṭaya+kathā+sākṣātkāras+ prakāśyate / VaSu09: devī+catuṣṭaya+ullāsena sadā+ eva sva+viśrānti+acasthitis+ //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441074 (0.0):
evaṃ niravakāśabhaṅgyā rasatritayacarcāsaṃpradāyaṃ nirūpya, idānīṃ / devīcatuṣṭayakathāsākṣātkāraḥ prakāśyate
*devī+catuṣṭayam+* kṣut+tṛṭ+īrṣyā+mananā+ākhyam / tatra ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441076 (0.039):
VaSu9: devīcatuṣṭayollāsena sadaiva svaviśrāntyacasthitiḥ // / *devīcatuṣṭayaṃ*" kṣuttṛḍīrṣyāmananākhyam / tatra ca sarvagrāsaniratatvāt"
sarva+grāsa+niratatvāt+ kṣut+ eva mahāsaṃhāras+ / sarva+śoṣakatvāt+ tṛṭ+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441084 (0.029):
*devīcatuṣṭayaṃ*" kṣuttṛḍīrṣyāmananākhyam / tatra ca sarvagrāsaniratatvāt / kṣud eva mahāsaṃhāraḥ / sarvaśoṣakatvāt tṛḍ eva saṃhāraḥ / īrṣyā"
eva saṃhāras+ / īrṣyā dvaya+prathā+āpādikā / grāhya+grāhaka+parigraha+grathitā sthiti+rūpā / mananā ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441103 (0.0):
dvayaprathāpādikā grāhyagrāhakaparigrahagrathitā sthitirūpā / mananā ca
saṃkalpa+vikalpa+ullāsa+rūpā sṛṣṭis+ / etat+rūpasya+ devī+catuṣṭayasya ca+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441111 (0.0):
dvayaprathāpādikā grāhyagrāhakaparigrahagrathitā sthitirūpā / mananā ca / saṃkalpavikalpollāsarūpā sṛṣṭiḥ / etadrūpasya devīcatuṣṭayasya ca
*ullāsena* ghasmara+saṃvit+pravāha+pravṛttyā prathanena *sadā+ eva*
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441116 (0.010):
saṃkalpavikalpollāsarūpā sṛṣṭiḥ / etadrūpasya devīcatuṣṭayasya ca / *ullāsena*" ghasmarasaṃvitpravāhapravṛttyā prathanena "*sadaiva*""
sarva+kālam+ pratyekam+ cāturātmyena / udyoga+ābhāsa+carvaṇa+alaṃgrāsa+vapuṣā sva+svarūpa+avasthitis+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441128 (0.0):
*ullāsena*" ghasmarasaṃvitpravāhapravṛttyā prathanena "*sadaiva*" / sarvakālaṃ pratyekaṃ cāturātmyenodyogābhāsacarvaṇālaṃgrāsavapuṣā"
pañcama+pada+atiśāyinī niravakāśa+saṃvit+niṣṭhā sthitā+ iti+ arthas+ / /9
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441137 (0.043):
svasvarūpāvasthitir pañcamapadātiśāyinī niravakāśasaṃvinniṣṭhā sthitety / arthaḥ / /9
iti+ anena sūtreṇa devī+catuṣṭaya+kathā+kramam+ prakāśya+, idānīm+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441144 (0.0):
svasvarūpāvasthitir pañcamapadātiśāyinī niravakāśasaṃvinniṣṭhā sthitety / arthaḥ / /9 / ity anena sūtreṇa devīcatuṣṭayakathākramaṃ prakāśya, idānīṃ
dvādaśa+vāha+cakra+rahasyam+ nirūpyate / VaSu10: dvādaśa+vāha+udayena mahā+marīci+vikāsas+ //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441150 (0.0):
ity anena sūtreṇa devīcatuṣṭayakathākramaṃ prakāśya, idānīṃ / dvādaśavāhacakrarahasyaṃ nirūpyate
manas+saṃhitam+ śrotra+ādi+buddhīndriya+pañcakam+, tathā buddhi+saṃhitam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441166 (0.015):
manaḥsaṃhitaṃ śrotrādibuddhīndriyapañcakaṃ, tathā buddhisaṃhitaṃ
vāk+ādi+karmendriya+pañcakam+, etat+ubhaya+samūhas+ *dvādaśa+vāhas+* /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441167 (0.016):
manaḥsaṃhitaṃ śrotrādibuddhīndriyapañcakaṃ, tathā buddhisaṃhitaṃ / vāgādikarmendriyapañcakaṃ, etadubhayasamūhaḥ *dvādaśavāhaḥ*" / tasyollāso"
tasya+ ullāsas+ ahetukena+ kena+ api / ati+viśṛṅkhalatara+dhāma+niruttara+nistaraṅga+para+svātantrya+vṛttyā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441181 (0.0):
vāgādikarmendriyapañcakaṃ, etadubhayasamūhaḥ *dvādaśavāhaḥ*" / tasyollāso / 'hetukena kenāpy / ativiśṛṅkhalataradhāmaniruttaranistaraṅgaparasvātantryavṛttyā"
ghasmara+saṃvit+pravāhas+ / tena *mahā+marīcīnām+* nirāvaraṇa+krameṇa
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441189 (0.0):
ativiśṛṅkhalataradhāmaniruttaranistaraṅgaparasvātantryavṛttyā / ghasmarasaṃvitpravāhaḥ / tena *mahāmarīcīnām*" nirāvaraṇakrameṇa"
pratyekasmin+ pravāhe+ udyoga+avabhāsa+carvaṇa+alaṃgrāsa+viśrānti+rūpāṇām+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441198 (0.0):
ghasmarasaṃvitpravāhaḥ / tena *mahāmarīcīnām*" nirāvaraṇakrameṇa / pratyekasmin pravāhodyogāvabhāsacarvaṇālaṃgrāsaviśrāntirūpāṇāṃ"
mahāsaṃvit+raśmīnām+ *vikāsas+* / niyata+aniyata+cit+acit+prathā+vigalanena nitya+vikasvara+svabhāvas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441208 (0.012):
mahāsaṃvidraśmīnāṃ *vikāsaḥ*" niyatāniyatacidacitprathāvigalanena / nityavikasvarasvabhāvo mahāprabodhaḥ satatam avinaśvaratayā sarvatra"
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441198 (0.037):
pratyekasmin pravāhodyogāvabhāsacarvaṇālaṃgrāsaviśrāntirūpāṇāṃ / mahāsaṃvidraśmīnāṃ *vikāsaḥ*" niyatāniyatacidacitprathāvigalanena"
mahā+prabodhas+ satatam+ avinaśvaratayā sarvatra sarvatas+ sarvadā+ eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441216 (0.051):
nityavikasvarasvabhāvo mahāprabodhaḥ satatam avinaśvaratayā sarvatra / sarvataḥ sarvadaiva sthiteti mahāvākyārthaḥ //
sthitas+ iti mahāvākya+arthas+ // / iti+ akaraṇa+siddham+ sadā+ eva nirāvaraṇa+pada+samāveśam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441227 (0.0):
sarvataḥ sarvadaiva sthiteti mahāvākyārthaḥ // / ity akaraṇasiddhaṃ sadaiva nirāvaraṇapadasamāveśaṃ dvādaśavāhodayadṛśā
dvādaśa+vāha+udaya+dṛśā prakāśya+, idānīm+ caryā+pañcaka+saṃpradāyam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441238 (0.0):
ity akaraṇasiddhaṃ sadaiva nirāvaraṇapadasamāveśaṃ dvādaśavāhodayadṛśā
nirūpyanti / VaSu11: caryā+pañcaka+udaye nistaraṅga+samāveśas+ //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441243 (0.0):
prakāśya, idānīṃ caryāpañcakasaṃpradāyaṃ nirūpyanti / VaSu1: caryāpañcakodaye nistaraṅgasamāveśaḥ //
*caryā+pañcakam+* tu+ / anāśrita+avadhūta+unmatta+sarvabhakṣya+mahāvyāpaka+svarūpam+ / tasya+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441253 (1.192):
*caryāpañcakaṃ*" tv anāśritāvadhūtonmattasarvabhakṣyamahāvyāpakasvarūpaṃ"
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441244 (0.024):
VaSu1: caryāpañcakodaye nistaraṅgasamāveśaḥ //
udayas+ niyata+aniyata+śakti+samūha+antara+uditas+ vikāsa+svabhāvas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441260 (0.021):
*caryāpañcakaṃ*" tv anāśritāvadhūtonmattasarvabhakṣyamahāvyāpakasvarūpaṃ / / tasyodayo niyatāniyataśaktisamūhāntarodito vikāsasvabhāvollāsaḥ / tasmin"
ullāsas+ / tasmin+ sati *nistaraṅga+samāveśas+* / āṇava+śākta+śāmbhava+udaya+rūpa+samasta+taraṅga+parivarjita+samāveśa+lakṣaṇa+niruttara+samāveśa+dharmā+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441278 (0.0):
āṇavaśāktaśāmbhavodayarūpasamastataraṅgaparivarjitasamāveśalakṣaṇaniruttarasamāveśadharmaiva
eva prathate+ iti+arthas+ / caryā+pañcaka+kramam+ ca vitatya nirūpayāmi /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441287 (0.0):
prathatetyarthaḥ / caryāpañcakakramaṃ ca vitatya nirūpayāmi / tatrānāśritā
tatra+ anāśritā+ nirādhāratvāt+ parama+ākāśa+rūpā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441293 (0.0):
prathatetyarthaḥ / caryāpañcakakramaṃ ca vitatya nirūpayāmi / tatrānāśritā / nirādhāratvāt paramākāśarūpā śrotrasuṣirapradeśagamanena
śrotra+suṣira+pradeśa+gamanena sva+grāhya+vastu+upasaṃharaṇāya+ udgatā /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441298 (0.0):
nirādhāratvāt paramākāśarūpā śrotrasuṣirapradeśagamanena
avadhūtā ca+ aniyatatayā sarvatra+viharaṇa+dṛk+śakti+mārgeṇa+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441308 (0.030):
svagrāhyavastūpasaṃharaṇāyodgatā / avadhūtā cāniyatatayā / sarvatraviharaṇadṛkśaktimārgeṇa svasaṃhāryasvīkaraṇāyonmiṣitā / unmattā ca
sva+saṃhārya+svīkaraṇāya+ unmiṣitā / unmattā ca vicittavat+svatantratayā
grāhya+agrāhya+saṃbandha+avivakṣayā sva+viṣaya+grahaṇāya prathitā /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441325 (0.0):
vicittavatsvatantratayā grāhyāgrāhyasaṃbandhāvivakṣayā svaviṣayagrahaṇāya
sarvabhakṣyā bhakṣya+saṃskāra+nikhila+kavalana+śīlā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441332 (0.0):
vicittavatsvatantratayā grāhyāgrāhyasaṃbandhāvivakṣayā svaviṣayagrahaṇāya / prathitā / sarvabhakṣyā bhakṣyasaṃskāranikhilakavalanaśīlā
sva+saṃhārya+padārtha+grasanāya+ uditā / sarva+vyāpikā+ ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441338 (0.0):
prathitā / sarvabhakṣyā bhakṣyasaṃskāranikhilakavalanaśīlā / svasaṃhāryapadārthagrasanāyoditā / sarvavyāpikā ca
tvak+vṛtti+gamanikayā nikhila+vyāpakatvāt+ aśeṣa+sparśa+svīkaraṇāya+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441348 (0.0):
svasaṃhāryapadārthagrasanāyoditā / sarvavyāpikā ca / tvagvṛttigamanikayā nikhilavyāpakatvād aśeṣasparśasvīkaraṇāyonmiṣitā; iti
unmiṣitā; --- iti caryā+pañcaka+udayas+ // / satata+siddha+caryā+kramam+ nirūpya+, idānīm+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441358 (0.0):
tvagvṛttigamanikayā nikhilavyāpakatvād aśeṣasparśasvīkaraṇāyonmiṣitā; iti / caryāpañcakodayaḥ //
nirniketa+para+jñāna+prakāśa+avalambanena puṇya+pāpa+nivṛtti+kathām+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441366 (0.0):
satatasiddhacaryākramaṃ nirūpya, idānīṃ / nirniketaparajñānaprakāśāvalambanena puṇyapāpanivṛttikathāṃ nirūpayanti
nirūpayanti / VaSu12: mahābodha+samāveśāt puṇya+pāpa+saṃbandhas+ //
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14760427 (0.052):
nāpyevaṃrūpasya nirabhimānasya yatkiñcitkurvato 'pi puṇyapāpasaṃbhava
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623606 (0.059):
tatpuṇyanidhimavalokayan, tatpuṇyamaṇḍalaṃ pariśodhayan, tatpuṇyaskadhaṃ / samādadat, tatpuṇyabalaṃ saṃjanayan, tatpuṇyavegaṃ vivardhayan, anupūrveṇa
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19378551 (0.061):
nānyasminkāle | cintāmayena jñānena viśiṣṭatamatvāt | tatra punaḥ / saikapuṇyaśatodbhūtamekaikaṃ lakṣaṇaṃ muneḥ // Abhidh d_242 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029357 (0.061):
Yāj3.285c/ mahā.pāpa.upapāpābhyām yo^(abhiśamsen mṛṣā param /(p.479)
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441373 (0.063):
VaSu: mahābodhasamāveśāt puṇyapāpasaṃbandhaḥ //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9869894 (0.064):
rātriye rahasi yāmi madhyame sarvanārigaṇi saṃprasuptake / / so tadā ca śatapuṇyaudgato ālapeti mama dehi kaṇṭhakam // Lal_15.144 //
*mahā+bodhas+* ca jñātṛ+jñāna+jñeya+vikalpa+saṃkalpa+kāluṣya+nirmuktas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441384 (5.960):
*mahābodhaḥ*" ca jñātṛjñānajñeyavikalpasaṃkalpakāluṣyanirmukto"
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24783279 (0.043):
evaṃ bhāṭṭamate jñeyajñānajñātṛṣu prakāśatevyavahārasyaikarūpyāsambhavaṃ
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14755561 (0.048):
viśvapralayasaṃskāreṇa dhyāmalā satī śuddhacinmayī na bhavatīti / yaduktaṃ / spandaśāstre / jñānajñeyasvarūpiṇyā śaktyā paramayā yutaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19101216 (0.049):
abhisaṃskāraśūnyatāyāḥ prakṛtyaivānabhisaṃskāralakṣaṇatvāt / / jñānājāthyā jñeyajātirṇaṃ kriyate, jātiśūnyatāyāḥ prakṛutyai vā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24533044 (0.050):
pratyakṣānumānanivṛttir lakṣaṇaṃ svabhāvo ysyāḥ sā pratyakṣaṇā | na / jñānajñeyasvabhāveti yāvat ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21951674 (0.051):
cakṣuḥ yadyapyātmā karaṇānyepakṣate tathāpi jñeyajñānatadāśrayāhaṅkārānyo
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754278 (0.051):
AbhT_3.83a/. kṣobhaḥ syājjñeyadharmatvaṃ kṣobhaṇā tadbahiṣkṛtiḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907235 (0.053):
svacittadṛśyamātrānavabodhājjñānaṃ jñeyaṃ prativikalpayanti / te ca / jñānajñeyaprativikalpanayā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28053400 (0.055):
sarvajñeyaprabhaṃkarā matidharā varajñānabhūmisthitāḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24758600 (0.055):
samarthayati vittī ti / jñānajñātranavagāhinyāṃ jñeyapratītāvupagatāyāṃ
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14760427 (0.056):
nāpyevaṃrūpasya nirabhimānasya yatkiñcitkurvato 'pi puṇyapāpasaṃbhava
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3310933 (0.057):
sarvaṃ sasāmānyaviseṣaṃ jñātṛjñeyātmakaṃ jñeyajātaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9532311 (0.061):
mā.bhūvann.anyaka1p.sarve.ye.no.dvisanti.durdhiayaḥ.pāpa.dhiayaḥ.pāpa.saṃkalpāh/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647086 (0.062):
kṣīrapralayābdhisthatvabrahmajñeyatvabrahmatapolabhyatvabrahmāṇḍavīyatvādirūpāṇāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096270 (0.064):
jñānasyājananena yāvatsāmagrījanyagrahāprasiddhaṃḥ/ api tu / jñānaviśeṣaṇam/ tathā ca / jñānagrāhakasāmagrījanyayāvadgrahaviṣayatvamiti phalitam/
niḥśama+śama+aniketa+nirdhāma+dhāma+prathā+ātmakas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441390 (0.0):
*mahābodhaḥ*" ca jñātṛjñānajñeyavikalpasaṃkalpakāluṣyanirmukto / niḥśamaśamāniketanirdhāmadhāmaprathātmakaḥ paratarajñānasvabhāvaḥ"
paratara+jñāna+svabhāvas+ krama+akrama+uttīrṇatvāt+ mahā+gurubhis+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441397 (0.036):
niḥśamaśamāniketanirdhāmadhāmaprathātmakaḥ paratarajñānasvabhāvaḥ
sākṣātkṛtas+ / tasya *samāveśas+* akaraṇa+krameṇa / yathāsthita+saṃniveśena tyāga+svīkāra+parihāratas+ satatam+ acyuta+vṛttyā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441413 (1.788):
kramākramottīrṇatvān mahāgurubhir sākṣātkṛtaḥ / tasya *samāveśaḥ*" / akaraṇakrameṇa yathāsthitasaṃniveśena tyāgasvīkāraparihārataḥ satatam"
tat+rūpeṇa sphuraṇam / tasmāt+ *mahābodha+samāveśat+* puṇya+pāpayos+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441419 (0.0):
akaraṇakrameṇa yathāsthitasaṃniveśena tyāgasvīkāraparihārataḥ satatam / acyutavṛttyā tadrūpeṇa sphuraṇam / tasmāt *mahābodhasamāveśat*""
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531992 (0.046):
nirbhāsaguṇapradhānatayā ca ; vasuṃdharāsadṛśāḥ sarvasattva- / śubhāśubhakṣapanatayā ; apsadṛśāḥ sarvakleśamalanidhāvana-
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1001958 (0.051):
pravṛttyarthaṃ ye paramārthanukūlāṃ yathāprasiddhāṃ / puṇyajñānasambhārādyarthakṛyāṃ kurvanti, tānevātra paramārthataḥ saditi
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14762901 (0.053):
śarīraceṣṭāmātrānmaraṇāvasare 'dhigataparamārthasyāpi dehatyāgakṣaṇaḥ / śubhāśubhatvenānumātuṃ śakyaḥ / tasmādavaśyameva sadā tadbhāvabhāvitaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911821 (0.053):
sarvasattvendriyajñānakuśalaiḥ sarvaparṣadanabhibhūtasya baiśāradyena / bikrāmibhirmahāpuṇyajñānasaṃbhārasaṃcitavadbhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960461 (0.054):
yathārūpeṇa puṇyajñānasaṃbhārôpacayena saṃbhṛtenême
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923418 (0.058):
sarvapuṇyajñānasaṃbhāropāttavān; anijyārūpyagatigāmī, paraṃ tu tadgatinna
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27989191 (0.059):
ākṣipte 'rthe tu kasmi.ṇścicchubhāśubhasamutthite // BhN_18.117 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11610348 (0.059):
cāvaśyamānantarabhavānuṣṭhitakarmaphalopabhoga eva saṃsāriṇāṃ, / nānājanmasañciteṣu śubhāśubhaphaleṣv ānantyād anavadhṛtaparimāṇeṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623606 (0.060):
tatpuṇyanidhimavalokayan, tatpuṇyamaṇḍalaṃ pariśodhayan, tatpuṇyaskadhaṃ / samādadat, tatpuṇyabalaṃ saṃjanayan, tatpuṇyavegaṃ vivardhayan, anupūrveṇa
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 980839 (0.062):
[76] anyacca, bhavatāmanusāreṇa tu puṇyajñānasambhārau duṣparipūraṇau
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24755529 (0.063):
smṛtiradṛṣṭasahakārādityeṣitavyamiti bhāvaḥ / / śubhāśubharūpatayā sukhaduḥkhajanakatayā / nanvevamapi sukhahetvarthānāṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10745423 (0.063):
ātmaśabdoktaśubhakarmaphalabhoktārau 'ātmānāveva'; ātmāntarātmākhye
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575248 (0.064):
śubhakṛtsnān anabhrāṃś ca puṇyaprasavakāṃs tataḥ // Rm_1.217{7} //
śubha+aśubha+lakṣaṇa+karmaṇos+ dvayos+ sva+phala+dvaya+vitaraṇa+śīlayos+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441420 (0.031):
acyutavṛttyā tadrūpeṇa sphuraṇam / tasmāt *mahābodhasamāveśat*" / puṇyapāpayor śubhāśubhalakṣaṇakarmaṇor dvayor svaphaladvayavitaraṇaśīlayor"
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531992 (0.035):
nirbhāsaguṇapradhānatayā ca ; vasuṃdharāsadṛśāḥ sarvasattva- / śubhāśubhakṣapanatayā ; apsadṛśāḥ sarvakleśamalanidhāvana-
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11610348 (0.046):
cāvaśyamānantarabhavānuṣṭhitakarmaphalopabhoga eva saṃsāriṇāṃ, / nānājanmasañciteṣu śubhāśubhaphaleṣv ānantyād anavadhṛtaparimāṇeṣu
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27989192 (0.047):
ākṣipte 'rthe tu kasmi.ṇścicchubhāśubhasamutthite // BhN_18.117 //
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14762902 (0.050):
śarīraceṣṭāmātrānmaraṇāvasare 'dhigataparamārthasyāpi dehatyāgakṣaṇaḥ / śubhāśubhatvenānumātuṃ śakyaḥ / tasmādavaśyameva sadā tadbhāvabhāvitaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10745423 (0.051):
ātmaśabdoktaśubhakarmaphalabhoktārau 'ātmānāveva'; ātmāntarātmākhye
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24755529 (0.054):
smṛtiradṛṣṭasahakārādityeṣitavyamiti bhāvaḥ / / śubhāśubharūpatayā sukhaduḥkhajanakatayā / nanvevamapi sukhahetvarthānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048729 (0.054):
anātmāny ātmasaṃjñinaḥ. aśubhe śubhasaṃjñīno bhāvābhiviniṣṭās tato bhāvād
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359967 (0.055):
mṛtakasya guṇā grāhyā yamagāthāṃ samudgiret / / śubhāśubhe ca dhyātavye pūrvakarmopasañcite // GarP_2,34.26 //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4218585 (0.055):
uktavān yat bhavantaḥ meṣādigaṇeṣu prajānām śubhāśubhaphalāya bhrāmyata" / iti | uktam ca sphujidhvajayavaneśvareṇa ã"
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11365704 (0.061):
śubhāśubhaphalācihnajātakāstu prakīrttitāḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010176 (0.062):
pratighasyāmanaāpaṃ tadaśubhatādilakṣaṇaṃ. mānasyāpi manaāpaṃ avidyāyā api
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401894 (0.063):
janmāntarakṛte2 śubhāśubhakarmaṇī / / ye tv ārabdhaphale tayor bhogenaiva kṣayaḥ3 /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4810783 (0.064):
śubhakṣetre vilagneṣu śubhayuktekṣiteṣu ca /AP_121.029ab/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239402 (0.064):
78.26ab/ śuklaḥ samaḥ sugandhiḥ snigdhaś ca śubhāvaho bhavec chedaḥ/ / 78.26cd/ aśubha^śubhacchedā ye śayaneṣv api te tathā phaladāḥ//
*asaṃbandhas+* asaṃśleṣas+ asaṃyogas+ ca anavaratam+ jīvate+ eva / vīra+varasya+ apaścima+janmanas+ kasya cit+ sarva+kālam+
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537963 (0.049):
acitimadarthatvaṃ citimato bhavati, acitimato 'citimattvād eva / svārthasaṃbandhānupapatteḥ / nāpy acitimator anyonyārthatvaṃ dṛṣṭam / na
akṛtaka+anubhava+rasa+carvaṇa+saṃtṛptasya bhava+bhūmau+ eva
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441447 (0.0):
akṛtakānubhavarasacarvaṇasaṃtṛptasya bhavabhūmāv eva
bandha+mokṣa+ubhaya+uttīrṇa+mahāmuktis+ kara+tala+āmalaka+vat+ sthitā+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441456 (0.0):
akṛtakānubhavarasacarvaṇasaṃtṛptasya bhavabhūmāv eva / bandhamokṣobhayottīrṇamahāmuktir karatalāmalakavat sthitety arthaḥ //
iti+ arthas+ // / sva+svarūpa+prāpti+pūrvakam+ puṇya+pāpa+tiraskāra+carcā+kramam+ uktvā+,
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441467 (0.0):
bandhamokṣobhayottīrṇamahāmuktir karatalāmalakavat sthitety arthaḥ // / svasvarūpaprāptipūrvakaṃ puṇyapāpatiraskāracarcākramam uktvā, idānīṃ
idānīm+ svara+siddha+mauna+kathām+ udghāṭayanti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441471 (0.0):
svasvarūpaprāptipūrvakaṃ puṇyapāpatiraskāracarcākramam uktvā, idānīṃ / svarasiddhamaunakathām udghāṭayanti
VaSu13: akathana+kathā+balena mahā+vismaya+mudrā+prāptyā kha+svaratā //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441484 (0.0):
svarasiddhamaunakathām udghāṭayanti / VaSu: akathanakathābalena mahāvismayamudrāprāptyā khasvaratā //
*akathana+kathā+balam+* guru+mukha+upadiṣṭa+saṃpradāya+krameṇa manāk+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441492 (0.0):
VaSu: akathanakathābalena mahāvismayamudrāprāptyā khasvaratā // / *akathanakathābalaṃ*" gurumukhopadiṣṭasaṃpradāyakrameṇa manāg iha"
iha carcyate / asya+ akārasya / (1)hata+(2)anāhata+(3)anāhata+hata+(4)anāhata+hata+uttīrṇatayā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441500 (0.0):
*akathanakathābalaṃ*" gurumukhopadiṣṭasaṃpradāyakrameṇa manāg iha / carcyate / asya akārasya"
caturdhā+udita+rūpasya kathanam+ vaktra+āmnāya+carcā+saṃniveśanam iti+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441515 (0.0):
(1)hata(2)anāhata(3)anāhatahata(4)anāhatahatottīrṇatayā / caturdhoditarūpasya kathanaṃ vaktrāmnāyacarcāsaṃniveśanam ity akathanaṃ /
hṛt+kaṇṭha+tālu+ādi+sthāna+karaṇa+saṃniveśais+ hatas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570952 (0.0):
iti+abhihitā / sā+ eva hṛt+kaṇṭha+tālu+ādi+sthāna+karaṇa+krameṇa+ āhatā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441520 (0.018):
tatra hatas tāvat kathyate hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇasaṃniveśair hato
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440786 (0.025):
hṛtkaṇṭhatālvādisthānakaraṇakrameṇāhatā satī varṇavibhavamayaślokādivad
akāra+ādi+hakāra+paryanta+nānā+padārtha+avabhāsakas+ / anāhatas+ ca+
asvara+mūla+ullasita+paranāda+visphāras+ tantrī+madhyamā+svara+saṃketakas+
ā+kaṇṭha+kūpa+antāt+ upacāratas+ kṛta+pratiṣṭhas+ / anāhata+hatas+ ca+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441542 (0.060):
cāsvaramūlollasitaparanādavisphāras tantrīmadhyamāsvarasaṃketako / 'akaṇṭhakūpāntād upacārataḥ kṛtapratiṣṭhaḥ / anāhatahataś
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441549 (0.063):
'akaṇṭhakūpāntād upacārataḥ kṛtapratiṣṭhaḥ / anāhatahataś / cobhayāśritonmiṣito 'hato viśrāntaśaṣkulīśravaṇagopanodbhinnaprathaḥ
ubhaya+āśrita+unmiṣitas+ ahatas+ / viśrānta+śaṣkulī+śravaṇa+gopana+udbhinna+prathas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441557 (0.051):
cobhayāśritonmiṣito 'hato viśrāntaśaṣkulīśravaṇagopanodbhinnaprathaḥ
śravaṇa+yugma+madhya+varti+ākāśāt+ tattva+pratibimba+tattva+dehatas+ api
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441564 (0.0):
cobhayāśritonmiṣito 'hato viśrāntaśaṣkulīśravaṇagopanodbhinnaprathaḥ / śravaṇayugmamadhyavartyākāśāt tattvapratibimbatattvadehato 'pi hato
hatas+ anāhata+hatas+ / anāhata+hata+uttīrṇas+ ca
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441571 (0.055):
'nāhatahataḥ / anāhatahatottīrṇaś ca mahānirāvaraṇadhāmasamullasito
mahā+nirāvaraṇa+dhāma+samullasitas+ avikalpas+ / īṣat+calattā+ātmaka+mahā+spanda+prathama+koṭi+rūpas+ svaras+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441582 (0.031):
'nāhatahataḥ / anāhatahatottīrṇaś ca mahānirāvaraṇadhāmasamullasito / 'vikalpaḥ / īṣaccalattātmakamahāspandaprathamakoṭirūpaḥ svaraḥ saṃkocavikāsavirahāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318612 (0.046):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān /
saṃkoca+vikāsa+virahāt+ parama+vikāsa+rūpas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441591 (0.020):
īṣaccalattātmakamahāspandaprathamakoṭirūpaḥ svaraḥ saṃkocavikāsavirahāt / paramavikāsarūpo 'sparśadharmānuccāryamahāmantraprathātmakaḥ / tathā
asparśa+dharma+anuccārya+mahā+mantra+prathā+ātmakas+ / tathā ca+
anāhata+hata+uttīrṇas+ yas+ sa śṛṅgāṭaka+ākāras+ raudrī+svabhāvas+ turyas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441613 (0.021):
anāhatahataś cānackakalātmakavaktrasaṃsthāno vāmarūpaḥ suṣuptaḥ / anāhataś
suṣuptas+ / anāhatas+ ca bāhurūpa+ambikā+śaktis+ yās+ āgame nirūpitā
tat+svarūpas+ svapnas+ / hatas+ ca āyudha+ākāras+ jyeṣṭhā+svabhāvas+
jāgrat+ / iti+ etat+catuṣṭaya+svabhāvasya+ ādya+varṇasya kathanam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441638 (0.029):
cāyudhākāro jyeṣṭhāsvabhāvo jāgrat / ity / etaccatuṣṭayasvabhāvasyādyavarṇasya kathanaṃ pāramparyamukhayuktiviśeṣaḥ /
pāramparya+mukha+yukti+viśeṣas+ / tasya balam+ / hata+ādi+rūpa+traya+ullasita+anāhata+hata+uttīrṇa+rāva+sphurattā+rūpam+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441655 (0.0):
tasya balaṃ hatādirūpatrayollasitānāhatahatottīrṇarāvasphurattārūpaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441645 (0.017):
etaccatuṣṭayasvabhāvasyādyavarṇasya kathanaṃ pāramparyamukhayuktiviśeṣaḥ /
vīryam+ tena *akathana+kathā+balena* / tatra+ evam+ akathanam+ / vāk+prapañca+uttīrṇam+ akathanam+ eva kathanam+ saṃkramaṇa+krameṇa
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441668 (0.0):
tasya balaṃ hatādirūpatrayollasitānāhatahatottīrṇarāvasphurattārūpaṃ / vīryaṃ tena *akathanakathābalena*" / tatraivam akathanaṃ"
nirniketa+svarūpa+avadhānam+ tat+ eva balam+ / akṛtaka+sphāra+sāram+ / tena saṃkramaṇam+ ca manāk+ iha vitanyate /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441669 (0.0):
vākprapañcottīrṇam akathanam eva kathanaṃ saṃkramaṇakrameṇa / nirniketasvarūpāvadhānaṃ tad eva balaṃ
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441677 (0.0):
akṛtakasphārasāraṃ / tena saṃkramaṇaṃ ca manāg iha vitanyate /
prāṇa+puryaṣṭaka+śūnya+pramātṛ+niviniṣṭa+abhimāna+vigalanena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441686 (0.0):
prāṇapuryaṣṭakaśūnyapramātṛniviniṣṭābhimānavigalanena
nistaraṅga+pravikacat+cit+dhāma+baddha+āspadas+ daiśika+varas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441689 (1.192):
prāṇapuryaṣṭakaśūnyapramātṛniviniṣṭābhimānavigalanena / nistaraṅgapravikacacciddhāmabaddhāspado daiśikavaro
niḥspanda+ānanda+sundara+parama+śūnya+dṛk+balena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441700 (0.027):
nistaraṅgapravikacacciddhāmabaddhāspado daiśikavaro / niḥspandānandasundaraparamaśūnyadṛgbalena kāryakaraṇakarmanirapekṣatayā
kārya+karaṇa+karma+nirapekṣatayā yat+ yat+ kim+ cit+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441707 (0.0):
niḥspandānandasundaraparamaśūnyadṛgbalena kāryakaraṇakarmanirapekṣatayā
sarva+gata+ātma+svarūpa+pratipattau+ avalokayati tat+ tat+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441714 (0.0):
yad yat kiṃ cit sarvagatātmasvarūpapratipattāv avalokayati tat tat
paratara+cinmayam+ eva satatam+ bhavati+, +- iti na+ asti+ atra sandehas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441719 (0.0):
yad yat kiṃ cit sarvagatātmasvarūpapratipattāv avalokayati tat tat / parataracinmayam eva satataṃ bhavati, iti nāsty atra sandehaḥ / tathā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441728 (0.0):
cānyad vyākhyāntaram āha kathanaṃ tāvat / ṣaḍdarśanacaturāmnāyamelāpakramasamūheṣu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988566 (0.015):
MSS_9675 1 kāmo nāsti napuṃsakasya kulaṭāvargasya nāsti trapā toyaṃ nāsti / marīcakāsu satataṃ nāsti sthiratvaṃ striyaḥ /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226192 (0.017):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644113 (0.026):
hi kim anyena labdhena , labdhatatparamārthasyāpi tadanyat nāsti yad / vāñchanīyam / yaduktaṃ granthakṛtaivaḥ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7125499 (0.027):
vyāpāravatastu karaṇasya nānyat saṃpādanīyamastītyarthaḥ / / tadidamuktam pramāṇavyāpāre sati tu bhavatyeveti /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.029):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607550 (0.033):
garutmatopadrutānāmupayogaṃ gacchati/ / 285.029. mama tu anena satatameva prayojanam/ / 285.030. yadasti kṛtamupakṛtaṃ ca, anuprayaccheti/
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24344175 (0.034):
'ghaṭo 'tra nāstīti 'ghaṭavān yanna bhavatī' tyādipratiṣedhavyavahāro 'sti
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184089 (0.034):
ca pratipan nopalabhyate // nāsāv asti nāpi nāstīti / yad eṣv / asaṃgānutpādāvyayāpramāṇāsaṃkhyātamānālokeṣu jñānam eṣa evābhisaṃbodhaḥ //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504406 (0.036):
tadāyatanaṃ tad bhavati na tato 'nyad iti sa eva kartā/ tannimittā hi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5489502 (0.036):
bhavati iti eva brūyāt . asti anyat aḍgrahaṇasya prayojanam . kim . yaḥ / anirdiṣṭaiḥ eva vyavāyaḥ tatra mā bhūt . kṛtsnam mṛtsnā iti . yadi etāvat
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422336 (0.039):
na tathā na yathā so 'sti tathāpi na ni[10]ṣidhyate || / yat tu jñānasārupyāt ka.....pravṛttiriti prastutya sphurita eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579633 (0.043):
parama guṇa pātre bhavati katham anyad atha prārthayitāsmahe? / [140] atha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286934 (0.043):
prāṇaṃ sādayāmīti tathāha tasminna punarasti yannānusṛjati teno
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25838411 (0.043):
nirgranthāścaikendriyaṃ bījādikaṃ pratipannāḥ prasaṅgānna vyativartanta / iti | tasmānnāsti doṣaḥ || 11 || / kiṃ cānyat yadi yuṣmadabhimataṃ hetoḥ phalasya ca anyonyaḍhaukanalakṣaṇaṃ
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726493 (0.044):
yadyanyadanyasmādanyat, tadā tadekaṃ bhavet / yadyekaṃ tato nānyat, / tatkimucyate mamānyaditi / ataścaitanyāyyamiti / ahaṃ nyāyamavalambya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024179 (0.044):
yatkimapyasādhayitvā vadati nāstīdaṃ vastu iti | jñātustu asti | ajñātuḥ / punarnāsti | yathā jātyandho vadati nāsti kṛṣṇamavadātaṃ vā, mayādṛṣṭatvāt
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5021563 (0.044):
karmābhedaṃ tu jaiminiḥ prayogavacanaikatvāt sarveṣām upadeśaḥ syād / iti//6.3.4// / yad uktam, nāsti bhedaḥ, imāny aṅgāni, imāni pradhānāni [655]{*5/389*}
Sabara: Mimamsasutrabhasya ad Jaimini's Mimamsasutra 1,1.1-5 (sabbha1u.htm.txt) 17445014 (0.045):
tu karmaṇā phalaṃ prāpyata" iti / - yac ca "kālāntare phalasya anyat / pratyakkaṃ kāraṇam asti" iti
ṣaḍdarśana+caturāmnāya+melāpa+krama+samūheṣu
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441728 (0.0):
cānyad vyākhyāntaram āha kathanaṃ tāvat / ṣaḍdarśanacaturāmnāyamelāpakramasamūheṣu
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441735 (0.043):
cānyad vyākhyāntaram āha kathanaṃ tāvat / ṣaḍdarśanacaturāmnāyamelāpakramasamūheṣu
pūjana+krama+udita+niyata+aniyata+devatā+cakra+avalambanena sphurati / iha
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441744 (0.014):
ṣaḍdarśanacaturāmnāyamelāpakramasamūheṣu / pūjanakramoditaniyatāniyatadevatācakrāvalambanena sphurati / iha punaḥ
punas+ pūjya+pūjaka+pūjana+saṃbandha+parihāreṇa
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441750 (0.0):
pūjanakramoditaniyatāniyatadevatācakrāvalambanena sphurati / iha punaḥ / pūjyapūjakapūjanasaṃbandhaparihāreṇa
śrīmat+vātūlanātha+ādi+siddha+pravara+vaktrāmnāya+dṛśā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441759 (0.0):
śrīmadvātūlanāthādisiddhapravaravaktrāmnāyadṛśā
satata+siddha+mahā+marīci+vikāsas+ eva sarva+uttīrṇa+svarūpa+avibhinnas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441760 (1.192):
śrīmadvātūlanāthādisiddhapravaravaktrāmnāyadṛśā / satatasiddhamahāmarīcivikāsaiva sarvottīrṇasvarūpāvibhinnaḥ sarvadaiva
sarvadā+ eva sarvatra virājate, +- iti+ akathana+kathā+balam+ tena
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441774 (1.192):
satatasiddhamahāmarīcivikāsaiva sarvottīrṇasvarūpāvibhinnaḥ sarvadaiva / sarvatra virājate, ity akathanakathābalaṃ tena
mahā+vismaya+prāptis+ bhavati+ iti saṃbandhas+ / *mahā+vismayas+* ca
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7399364 (0.001):
bhavati / / śayitah, śayitvān / / prasveditaḥ, prasveditavān / / prameditaḥ, prameditavān /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7543941 (0.001):
dīrtho bhavati / / somāvatī / / aśvavatī / / indriyāvatī / / viśvadevyāvatī //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106969 (0.001):
Susaṃvṛttaskandho 'tula Suprabuddha Pratāpanaḥ / Sārthavāho Vijitaseno Rāhulo bhavati saptama 1
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14498801 (0.001):
ovṛṣṭo bhavati vikha(cikkha)llikā opūre(ta)vyā vaṃghorikā dātavyā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25895488 (0.001):
kanvacikīrṣā pāpacikīrṣā, tasyāmetebhyaḥ kyaṅ pratyayo bhavati / / strāyate / / kaṣtāyate / / kakṣāyate / / kṛcchrāyate / / gahanāyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7571557 (0.001):
gatyādiṣu ity etebhyaḥ parasya sārvadhātukasya halāder vā īḍāgamo bhavati / uttauti, uttavīti / / uparauti, uparavīti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177660 (0.001):
kathaṃ vākkaraṇenopeto bhavati / pauryā vācā samanvāgato bhavati, valgvā, / vispaṣṭayā, vijñeyayā, śravaṇīyayā, apratikūlayā, aniśritayā, aparyantayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207405 (0.001):
vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī / ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati sakalapṛthvīparitrāṇasamarthena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7434483 (0.001):
pādibhyo dhātubhyaḥ upasarge upapade śa pratyayo bhavati / / utpibaḥ / / vipibaḥ / / ujjighraḥ / / vijighraḥ / / uddhamaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7476281 (0.001):
parimukhāder anyatra na bhavati, aupakūlam / / parimukha / / parihanu / / paryoṣṭha / / paryulūkhala /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7563787 (0.001):
tasya karmavyatihāre vyatijajñiṣe, vyatijajñiṣva, vyatijajñidhve, / vyatijajñidhvam iti ca bhavati / / dhveśabde īśer api iḍāgama iṣyate īśidhve īśidhvam iti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7572836 (0.001):
jighrateḥ aṅgasya nau caṅi upadhāyā ikārādeśo vā bhavati / / ajighripat, ajighripatām, ajighripan / / ajighrapat, ajighrapatām, ajighrapan //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592818 (0.001):
ādeśo bhavati / / abhiṣṭabhnāti / / pariṣṭabhnāti / / abhyaṣṭabhnāt / / paryaṣṭabhnāt / / abhitaṣṭambha /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592890 (0.001):
bhavati / / viṣvaṇati / / vyaṣvaṇat / / viṣaṣvāṇa / / avaṣvaṇati / / avāṣvaṇat /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593110 (0.001):
pariśabdād uttarasya skandeḥ sakārasya vā mūrdhanyo bhavati / / pariṣkantā / / pariṣkantum / / pariṣkantavyam / / pariskantā / / pariskantum /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596249 (0.001):
ṇakārādeśo bhavati / / prahaṇvaḥ, prahanvaḥ / / parihaṇvaḥ, parihanvaḥ / / prahaṇmaḥ, prahanmaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596557 (0.001):
nimittāt uttarasya vibhāṣā ṇakārādeśo bhavati / / prayāpaṇam, prayāpanam / / pariyāpaṇam, pariyāpanam / / prayāpyamāṇam, prayāpyamānam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596711 (0.001):
vā ṇakārādeśo bhavati / / praṇiṃsanam, praniṃsanam / / praṇikṣaṇam, pranikṣaṇam / / praṇindanam, pranindanam /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524938 (0.016):
ayamabhisamayastāvat jñānaprāptinirabhimānitābhyāṃ saṃdarśyate | kathaṃ / jñānaprātyeti cet? dvividhaṃ jñānamāśritya, gotrasamparigrahajñānaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2105242 (0.023):
syādetadyadyatrānnamayādiprāptirucyeta / / na caitadasti / / upasaṅkramaśabdasyātikramārthatvādityata āha upasaṅkramaṇaṃ ceti //
vigatas+ vinaṣṭas+ smayas+ mita+amita+ahaṅkāra+darpas+
sarva+ullaṅghana+vṛttyā svarūpa+anupraveśas+ / atha ca mahā+vismayas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441793 (0.032):
vinaṣṭaḥ smayo mitāmitāhaṅkāradarpaḥ sarvollaṅghanavṛttyā / svarūpānupraveśaḥ / atha ca mahāvismayaḥ svaparabhedavismaraṇāj jhaṭiti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsuxu.htm.txt) 18570001 (0.061):
2ab: sarva+ullaṅghana+vṛttyā+ iha & nirviketo 'krama+akramas+
sva+para+bheda+vismaraṇāt+ jhaṭiti
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441801 (0.038):
svarūpānupraveśaḥ / atha ca mahāvismayaḥ svaparabhedavismaraṇāj jhaṭiti / nirantaranirargalakhecaravṛttisamāveśaḥ / saiva sarvamudrāṇāṃ kroḍīkaraṇāt
nirantara+nirargala+khecara+vṛtti+samāveśas+ / sā+ eva sarva+mudrāṇām+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441806 (0.007):
svarūpānupraveśaḥ / atha ca mahāvismayaḥ svaparabhedavismaraṇāj jhaṭiti / nirantaranirargalakhecaravṛttisamāveśaḥ / saiva sarvamudrāṇāṃ kroḍīkaraṇāt
kroḍīkaraṇāt+ *mudrā* tasyā mauna+pada+samāveśa+mayatā / tayā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441815 (0.0):
nirantaranirargalakhecaravṛttisamāveśaḥ / saiva sarvamudrāṇāṃ kroḍīkaraṇāt / *mudrā*" tasyā maunapadasamāveśamayatā / tayā hetubhūtayā "*khasvaratā*""
hetu+bhūtayā *kha+svaratā* trayodaśa+kathā+kathana+sāmarasya+ātmakas+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441821 (0.0):
*mudrā*" tasyā maunapadasamāveśamayatā / tayā hetubhūtayā "*khasvaratā*""
kha+svaras+ tasya bhāvas+ sāmarasya+prathanam+ bhavati+ iti+ arthas+ /
kha+svaras+ tu kham+ api bhāva+śūnyam+ api svena rāti vyāpnoti svīkaroti+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441840 (0.0):
sāmarasyaprathanaṃ bhavatīty arthaḥ / khasvaras tu kham api bhāvaśūnyam
iti+ ādatte+, iti kha+svaras+ // / ṣaḍdarśana+cāturāmnāyika+sarva+melāpa+kathā+trayodaśa+kathā+sākṣātkāra+upadeśa+bhaṅgyā+anuttara+pada+advayatayā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441855 (0.0):
ṣaḍdarśanacāturāmnāyikasarvamelāpakathātrayodaśakathāsākṣātkāropadeśabhaṅgyānuttarapadādvayatayā
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441845 (0.034):
api svena rāti vyāpnoti svīkarotīty ādatte, iti khasvaraḥ //
kasya+cit+avadhūtasya pīṭheśvarībhis+ mahā+melāpa+samaye
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441862 (0.051):
kasyacidavadhūtasya pīṭheśvarībhir mahāmelāpasamaye sūtropanibaddho
sūtra+upanibaddhas+ vaktrāmnāyas+ prakāśitas+ / tasya+ eva+ iha manāk+
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441863 (0.052):
kasyacidavadhūtasya pīṭheśvarībhir mahāmelāpasamaye sūtropanibaddho / vaktrāmnāyaḥ prakāśitaḥ / tasyaiveha manāk satām avabodhārtham asmābhir
satām+ avabodha+artham+ asmābhis+ vṛttis+ iyam+ kṛtās+ iti śivam+ /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441871 (0.063):
vaktrāmnāyaḥ prakāśitaḥ / tasyaiveha manāk satām avabodhārtham asmābhir
iti parama+rahasyam+ vāk+vikalpa+ogham+ uktam+ &
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441882 (0.016):
vṛttir iyaṃ kṛteti śivaṃ / / iti paramarahasyaṃ vāgvikalpaugham uktaṃ /
bhava+vibhava+vibhāga+bhrānti+muktena samyak /
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441888 (0.0):
iti paramarahasyaṃ vāgvikalpaugham uktaṃ / / bhavavibhavavibhāgabhrāntimuktena samyak /
kṛtam+ anupamam+ uccais+ kena+ cit+ cit+vikāsāt+ &
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441894 (0.0):
bhavavibhavavibhāgabhrāntimuktena samyak / / kṛtam anupamam uccair kena cic cidvikāsāt /
akalita+para+sattā+sāhasa+ullāsa+vṛttyā //
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441898 (0.0):
kṛtam anupamam uccair kena cic cidvikāsāt / / akalitaparasattāsāhasollāsavṛttyā //
samāptas+ ayam+ śrīmat+Vātūlanātha+sūtra+vṛttis+ /