View original HTML file with complete header information
vajra uvāca / atīva sumukhārādhyo devo viṣṇur urukramaḥ /
vajra uvāca / atīva sumukhārādhyo devo viṣṇur urukramaḥ /
stutena darśayām āsa viśvarūpaṃ dvijanmanām // Vdha_3,343.1 //
prasādaṃ paramaṃ tasya brūhi bhaktajane mama /
tṛptiṃ brahman na gacchāmi śṛṇvann etat kathāmṛtam // Vdha_3,343.2 //
mārkaṇḍeya uvāca / sa vidhijño mahārāja mātaliḥ śakrasārathiḥ /
tasyāsti sadṛśī kanyā guṇakāśīti viśrutā // Vdha_3,343.3 //
mātalir nāradaś caiva anveṣṭuṃ tad vanaṃ (?) purā / / caṃkramyamāṇau sakalam ārghakasyātmajātmajam // Vdha_3,343.4 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10150810 (0.058):
sādhu sādhu vatsa prājñosītibudha iti tasya ca nāma cakre // ViP_4,6.33 // / tadākhyātamevaitat sa ca yathelāyāmātmajaṃ purūravamamutpādayāmāsa //
sumukhākhyaṃ dadṛśatus tau gṛhītvā gatāv ubhau /
nāge śakraṃ tataḥ śakrād ayācetāṃ tu tāv ubhau // Vdha_3,343.5 //
sumukhasyābhayaṃ tārkṣyāt tayoḥ śakro dadau varam /
vīryajñas tārkṣyavīryasya sa yayau keśavāntikam // Vdha_3,343.6 //
sumukhasyābhayaṃ prādāt tārkṣyam madhuniṣūdanaḥ / / ājagāma tatas tārkṣyaḥ saroṣaḥ keśavāntikam // Vdha_3,343.7 //
garuḍa uvāca / kim avajñāya māṃ kṛṣṇa sumukhe dīyate varaḥ /
mama pṛṣṭhagataḥ śatruṃs tvaṃ nihaṃsi ca buddhyase /
kuṭumbābharaṇaṃ śatruṃ pannagaṃ mama rakṣasi // Vdha_3,343.8 //
mārkaṇḍeya uvāca / evam uktas tadā tena viṣṇur garuḍam abravīt // Vdha_3,343.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26802786 (0.050):
nārāyaṇaḥ prītamanā % garuḍaṃ vākyam abravīt // BrP_90.13 // / {viṣṇur uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11074099 (0.050):
nārāyaṇaḥ prītamanā garuḍaṃ vākyam abravīt // BrP_90.13 // / {viṣṇur uvāca: }
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890518 (0.063):
03,192.029 mārkaṇḍeya uvāca / 03,192.029a uttaṅkam evam uktvā tu viṣṇur antaradhīyata
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17952468 (0.064):
tasmādānoyatāṃ sā te parāṃ prītimupaiṣyati // MarkP_72.10 // / mārkaṇḍeya uvāca / ityuktaḥ sa tu sambhārānaśeṣānavanīpatiḥ /
[viṣṇu:] / na me śakto jagad voḍhuṃ sakalaṃ vihageśvara /
aham evātmanātmānaṃ dhārayāmi raṇeraṇe // Vdha_3,343.10 //
śaktiś ced asti voḍhuṃ te bhujam ekaṃ vahasva me /
evam uktvā dadau pṛṣṭhe tasya savyaṃ bhujaṃ hariḥ // Vdha_3,343.11 //
tato viṣaṇṇavadanaḥ pakṣatyāgāt khagottamaḥ /
klānto dīnaś ca tuṣṭāva deveśaṃ madhusūdanam // Vdha_3,343.12 //
garuḍa uvāca / namas te devadeveśa surāsuranamaskṛta /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20787831 (0.028):
13,153.036c vāsudevaṃ mahābāhum abhyabhāṣata kauravaḥ / 13,153.037a bhagavan devadeveśa surāsuranamaskṛta
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13601299 (0.038):
(AVParis_66,1.1) oṃ bhagavan devadeveśa surāsuranamaskṛta | gavāṃ sarveṣu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20771018 (0.039):
13,134.057d@015_4436 umā / 13,134.057d@015_4437 bhagavan devadeveśa surāsuranamaskṛta
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21356933 (0.051):
śrībhairavī / / devadeva jagannātha surāsuranamaskṛta /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16967567 (0.064):
surāsuranamaskṛta BrP_224.1b / surāsuranamaskṛtam BrP_177.3b
ajeya puṇḍarīkākṣa śaraṇāgatavatsala // Vdha_3,343.13 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553371 (0.030):
vasur uvāca / namas te puṇḍarīkākṣa śaraṇāgatavatsala /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16941390 (0.054):
śaraṇāgatarakṣakaḥ BrP_106.35d / śaraṇāgatavatsala BrP_109.35b / śaraṇāgataṃ viśvastaṃ BrP_214.123c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19916303 (0.060):
03,247.047d@025_0081 pāhi māṃ kṛpayā deva śaraṇāgatavatsala
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913776 (0.061):
namaste pāhi māmīśa śaraṇāgatavatsala // NarP_1,62.65 //
na mayā tvadbalaṃ jñātam ātmasaṃbhāvitātmanā /
tvam eva deva trailokyaṃ sadā dhārayase 'nagha // Vdha_3,343.14 //
ātmānam ātmanā deva tvam eva vahase sadā /
yasya te deva sakalaṃ dehe tribhuvanaṃ sthitam // Vdha_3,343.15 //
tasya voḍhuṃ kathaṃ śaktā madvidhā hi sahasraśaḥ / / tasmāt prasīda bhagavan mama dhvajanivāsinaḥ // Vdha_3,343.16 //
nāsty antas tava deveśa karmaṇāṃ bhuvanatraye /
kas te kīrtayituṃ śaktaḥ karmāṇy anavaśeṣataḥ // Vdha_3,343.17 // / karmaṇāṃ kīrtanaṃ vā te kā stutiḥ parameśvara /
sarvatra sarvaśaktis tvaṃ prasīda mama śatruhan // Vdha_3,343.18 //
sarvabhūtakṛtāvāsa vāsudeva jagatpate /
kalpāntāmbhodhiśayana nārāyaṇa mahādyute // Vdha_3,343.19 //
nābhīkamalakiñjalka- piñjarīkṛtavigraha / / prasīda me namas te 'stu pakṣiṇo dhvajavāsinaḥ // Vdha_3,343.20 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172308 (0.061):
sāṃnidhyaṃ kuru pakṣīśa prasīdātra namo 'stu te /
śrībhagavān uvāca / ātmasaṃbhāvanā tārkṣya na kāryā te kadācana /
aham evātmanātmānaṃ vahāmi tvāṃ ca dhāraye // Vdha_3,343.21 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15469300 (0.0):
05,103.020a trailokyam api me kṛtsnam aśaktaṃ dehadhāraṇe / 05,103.020c aham evātmanātmānaṃ vahāmi tvāṃ ca dhāraye
prītā na ca tvayā bhāryā yad apakṣaḥ kṛto hy asi /
mayā tribhuvanaṃ nyastaṃ tvadartham akhilaṃ bhuje // Vdha_3,343.22 //
tvayā tulyo hi balavāṃl loke 'nyo nāsti kaścana /
yasya dordaṇḍasaṃsparśāj jīvitaṃ na ca nirgatam // Vdha_3,343.23 //
yadvaś(?)śarīrajo bhūtvā balavān khagasattama /
viśeṣavantaḥ pakṣānte bhaviṣyanti na saṃśayaḥ // Vdha_3,343.24 //
mārkaṇḍeya uvāca / evam uktaḥ suparṇas tu suparṇān prāptavān punaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935116 (0.064):
vatsa jetāsi mṛtyuṃ tvaṃ % satataṃ nātra saṃśayaḥ // NsP_7.38 // / .vyāsa uvāca: / uktaḥ pitāmahenaivaṃ $ bhṛguṇā punar abravīt &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000102 (0.064):
vatsa jetāsi mṛtyuṃ tvaṃ satataṃ nātra saṃśayaḥ // NsP_7.38 // / .vyāsa uvāca: / uktaḥ pitāmahenaivaṃ bhṛguṇā punar abravīt /
tejobalādhikatvaṃ vā lebhe devaprasādataḥ // Vdha_3,343.25 //
evaṃ puruṣavat tārkṣyaḥ stūyamānaś ca śārṅgiṇam / / bhūya eva suparṇa(t)tvaṃ gamito 'tibalaḥ kṛtaḥ // Vdha_3,343.26 //
śakrayācitamātreṇa sumukho 'py amaraḥ kṛtaḥ /
tasmād rājan vijānīhi tasya dānavavidviṣaḥ // Vdha_3,343.27 // / nāsty adeyaṃ hi bhakteṣu devarājyam api dhruvam /
mṛtyupāśagṛhītānāṃ patanān(?) narake tathā / / smṛtamātraḥ sa deveśas tadbhayād vinivartakaḥ // Vdha_3,343.28 //
nihatasakaladuḥkho bhaktibhājāṃ narāṇāṃ dvijavibudhavarāṇāṃ pūjanīyo
'rihantā / / khagapanṛpatiyāyī vīrasaṃjātavarṇo bhavatu madhuripus te bhaktinamrasya
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552014 (0.0):
kālyaṃ śucis tadgatamānasena gantā sa lokān puruṣottamasya // / Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553493 (0.0):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554946 (0.0):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.0):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.0):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556415 (0.0):
bhaktikramakraiyanṛpaprasādāt tasmād dhi kāmān puruṣā labhante // / Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431959 (0.008):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553332 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / garuḍastotraṃ nāma
sumukhopākhyānavarṇano nāma / tricatvāriṃśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 3.343 // / vajra uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553335 (0.0):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / garuḍastotraṃ nāma / ṣāṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556416 (0.0):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / nāradaprasādo nāma / tripañcāśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 353 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415575 (0.042):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge lakṣmīdānavidhinirūpaṇaṃ nāma / ṣaṭtriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sanatkumārā uvāca
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345585 (0.045):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430138 (0.046):
vāyunaimiṣeyarṣisaṃvāde uttarakhaṇḍe yogagativarṇanaṃ nāma saptatriṃśo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365764 (0.049):
pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde durmaraṇe kāryākāryakriyādinirūpaṇaṃ nāma / catuścatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868633 (0.049):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bhṛgubharadvājasaṃvāde / jagadutpattivarṇanaṃ nāma dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354902 (0.050):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde babhruvāhanapretasaṃvāde / pretatvahetutannivṛttyupāyanirūpaṇaṃ nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870802 (0.050):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bhṛgubharadvājasaṃvāde / brāhmaṇācāranirūpaṇaṃ nāma tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212282 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīvasusaṃvāde gaṅgāmāhātmye / sthalaviśeṣasnānaphalakathanaṃ nāma catvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214003 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīvasusaṃvāde gaṅgāmāhātmye / guḍadhenuvidhikathanaṃ nāma dvicatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362734 (0.052):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356685 (0.052):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde nānādānanirūpaṇaṃ nāma triṃso 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365256 (0.052):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde bhūdānādinirūpaṇaṃ nāma dvicatvāriṃśatamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353920 (0.053):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakalpe sapiṇḍananirūpaṇaṃ nāma ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25765441 (0.055):
lalitopākhyāne dikpālādiśivalokāntarakathanaṃ nā catustriṃśo 'dhyāyaḥ / hayagrīva uvāca / atha vāpītra yādīnāṃ kakṣyābhedānpracakṣmahe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210770 (0.055):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīvasusaṃvāde / gaṅgāmāhātmyavarṇanaṃ nāmāṣṭatriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363829 (0.056):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde sūtakakālādinirūpaṇaṃ nāmai konacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364933 (0.056):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsarganirūpaṇaṃ nāmai kacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15890466 (0.056):
jyotiṣavarṇanaṃ nāma catuḥpañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanantana uvāca
śrotum icchāmy ahaṃ tvattaḥ prasādaṃ paramaṃ hi yat /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386231 (0.035):
tvatto 'ham śrotum icchāmi tvaṃ hi me paramā gatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192704 (0.035):
Viṣṇu 1.49a/ tvatto^aham śrotum\ icchāmi\ tvaṃ hi me paramā gatiḥ //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7809029 (0.048):
śrotum icchāmy ahaṃ tvattaḥ ViP_2,2.1c / śrotum icchāmy ahaṃ tvatto ViP_6,1.2a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20732851 (0.048):
13,124.001a satstrīṇāṃ samudācāraṃ sarvadharmabhṛtāṃ vara / 13,124.001c śrotum icchāmy ahaṃ tvattas taṃ me brūhi pitāmaha
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1087684 (0.051):
so 'ham icchāmi tac chrotuṃ__Vdha_030.008 / tvattaḥ karma mahāmune__Vdha_030.008
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1141590 (0.053):
tac cāhaṃ śrotum icchāmi__Vdha_102.004 / tvatto bhṛgukulodvaha__Vdha_102.004
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10251453 (0.055):
12,001.043c kathaṃ ca śapto bhrātā me tat tvaṃ vaktum ihārhasi / 12,001.044a śrotum icchāmi bhagavaṃs tvattaḥ sarvaṃ yathātatham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20843475 (0.057):
14,096.015d@004_2990 bhagavan devadeveśa pañcamī nāma kā tava / 14,096.015d@004_2991 bhagavān uvāca / 14,096.015d@004_2991 tām ahaṃ śrotum icchāmi kathayasva mamācyuta
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774407 (0.057):
<12328.7/1> teṣāṃ niruktaṃ tvatto 'haṃ !śrotum icchāmi keśava ! / <12328.7/2> na hy anyo vartayen nāmnāṃ !niruktaṃ tvām ṛte prabho
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10398424 (0.057):
12,278.001a tiṣṭhate me sadā tāta kautūhalam idaṃ hṛdi / 12,278.001c tad ahaṃ śrotum icchāmi tvattaḥ kurupitāmaha
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10781410 (0.058):
yathārtham etad ācakṣva vistareṇa tapodhana / / tvatto 'haṃ śrotumicchāmi sarvam etan mudāyutaḥ // RKS_19.22 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404258 (0.059):
kathito bhavatā brahman $ sargaḥ svāyambhuvasya me & / śrotum icchāmy ahaṃ tvattaḥ % sakalaṃ maṇḍalaṃ bhuvaḥ // ViP_2,2.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110922 (0.059):
kathito bhavatā brahman sargaḥ svāyambhuvasya me / / śrotum icchāmy ahaṃ tvattaḥ sakalaṃ maṇḍalaṃ bhuvaḥ // ViP_2,2.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124279 (0.059):
kathito bhavatā brahmansargaḥ svāyambhuvaś ca me / / śrotumicchāmyahaṃ tvattaḥ sakalaṃ maṇḍalaṃ bhuvaḥ // ViP_2,2.1 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140612 (0.060):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_101.004 / tvatto bhārgavanandana__Vdha_101.004
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450408 (0.061):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ paraṃ kautūhalaṃ mama | *HV_114.1*1551:1 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19875893 (0.064):
03,175.003c etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ paraṃ kautūhalaṃ hi me
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15678716 (0.064):
09,049.045c etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ paraṃ kautūhalaṃ hi me
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18875827 (0.064):
tadahaṃ śrotumicchāmi paraṃ kautūhalaṃ hi me // RKV_155.24 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665255 (0.064):
1.001.005a etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ paraṃ kautūhalaṃ hi me
kṛtaṃ bhaktajane tena viṣṇunā prabhaviṣṇunā // Vdha_3,344.1 //
mārkaṇḍeya uvāca / hate tribhuvane rājañ śakrasya balinā purā /
jagāma śakraḥ śaraṇaṃ kaśyapaṃ pitaraṃ tataḥ // Vdha_3,344.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 592943 (0.061):
taṃ śrutvā bhagavāñ śakraḥ $ kaśyapaṃ pitaraṃ bravīt / HV_App.I,29C.31 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22078493 (0.061):
taṃ śrutvā bhagavāñ śakraḥ kaśyapaṃ pitaraṃ bravīt / HV_App.I,29C.31 /
kaśyapaḥ śakram ādāya jagāmātha pitāmaham /
tam āha varado brahmā gaccha kaśyapa keśavam // Vdha_3,344.3 //
kṣīrodaśāyinaṃ devaṃ śaraṇaṃ madhusūdanam / / taṃ ca prārthaya putratve sa te putro bhaviṣyati // Vdha_3,344.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16792598 (0.064):
kṣīrodavāsinaṃ devaṃ BrP_45.60c / kṣīrodaśāyinaṃ devaṃ BrP_71.6a
tataḥ sa sarvaṃ trailokyaṃ devarājasya dāsyati /
evaṃ coktaḥ kaśyapas tu sārdhaṃ tridaśapuṅgavaiḥ // Vdha_3,344.5 //
kṣīrābdhiṃ sa tato gatvā dadarśa tapasā harim /
dṛṣṭvā stavena tuṣṭāva tatas tasya tadā hariḥ // Vdha_3,344.6 //
prasannaḥ putratām etya devo vāmanarūpadhṛk /
tribhir natais tribhuvanaṃ sarvam ākramya viśvadhṛk // Vdha_3,344.7 //
prādāc chakrāya rājendra baddhvā daityeśvaraṃ balim /
kaśyapena stutas tv evaṃ tasya putratvam āgataḥ // Vdha_3,344.8 //
vajra uvāca / stavena yena tuṣṭāva kaśyapo madhusūdanam /
taṃ stavaṃ tvaṃ samācakṣva sarvapāpaharaṃ śivam // Vdha_3,344.9 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327978 (0.060):
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca **HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647739 (0.060):
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca | **HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25092895 (0.060):
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca HV_App.I,40.157**49:53
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956653 (0.063):
sarvapāpaharaṃ śivam BrP_61.29b / sarvapāpaharaṃ harim BrP_50.52d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23702062 (0.063):
puṇyaṃ purāṇaṃ paramaṃ pavitramākhyātavānpāpaharaṃ śivaṃ ca // VamP_5.61 / iti śrīvāmanapurāṇe pañcamo 'dhyāyaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330507 (0.064):
dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ / śivaṃ ca | *HV_1.0*8:1 | / yo bhārataṃ samadhigacchati vācyamānaṃ kiṃ tasya puṣkarajalair
mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājan stavaṃ puṇyaṃ kaśyapena prakīrtitam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10785770 (0.051):
kathyatāṃ muniśārdūla samākhyānaṃ purātanam // RKS_24.2 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan kathāṃ divyāṃ sarvapāpapraṇāśinīm /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789335 (0.052):
rāsabhīnarmadābhedaṃ surāsuranamaskṛtam // RKS_26.99 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga itihāsaṃ purātanam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10781908 (0.053):
nānākhyānasametāni prasādāt kathayasva me // RKS_19.60 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga itihāsaṃ purātanam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815232 (0.054):
lokānāṃ ca hitārthāya kathayasva mahāmune // RKS_59.2 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan yathā nyāyaṃ kathayāmi tavānagha /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072945 (0.055):
mucyate pātakādasmāt tad bhavān vaktumarhati // KūrmP_1,34.14 // / mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājan mahābhāga yanmāṃ pṛcchasi bhārat /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10790303 (0.055):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ caritaṃ tasya dhīmataḥ // RKS_28.1 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768379 (0.057):
śrotukāmā ime sarve kathayasva prasādataḥ // RKS_2.45 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho brāhmaṇair bhrātṛbhiḥ saha /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23970039 (0.057):
tan me kathaya viprendra % brahmoktaṃ stotram uttamam // NsP_53.8 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan pravakṣyāmi $ stotraṃ brahmamukheritam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17035024 (0.057):
tan me kathaya viprendra brahmoktaṃ stotram uttamam // NsP_53.8 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan pravakṣyāmi stotraṃ brahmamukheritam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793383 (0.057):
dakṣādayaḥ kathaṃ muktās tasmāc chāpāc ca kathyatām // RKS_31.1 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho kathyamānaṃ nibodha me /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812406 (0.057):
sarvopaskarasaṃyuktā tvatta icchāmi veditum // RKS_55.1 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho kathyamānaṃ nibodha me /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796929 (0.057):
tathā tu kathyatāṃ tāta yathoddiṣṭaṃ śivena tu / / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho kathyamānaṃ nibodha me // RKS_35.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10771745 (0.058):
idānīṃ śrotum icchāmi tīrthāni ca yathākramam // RKS_6.1 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga kathyamānaṃ nibodha me /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10775645 (0.058):
etad vistarataḥ sarvaṃ prabrūhi munipuṅgava // RKS_10.25 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga kathyamānaṃ nibodha me /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10788693 (0.058):
tīrthasaṃkhyāṃ krameṇaiva kathayasva tapodhana // RKS_26.47 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga pūrvabhāge vyavasthitam // RKS_26.48 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10808784 (0.058):
tvam eva vetsi sarvaṃ ca prasādād vaktum arhasi // RKS_51.4 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga kathyamānaṃ nibodha me /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17023921 (0.059):
'dhyāyaḥ || NarP 46 || / .śrīmārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan pravakṣyāmi prādurbhāvaṃ hareḥ śubham /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392821 (0.060):
yuṣmabhiradya yat proktaṃ tadvadāmi yathātatham // LiP_2,4.3 // / mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanyathānyāyaṃ yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18881593 (0.060):
asya tīrthasya māhātmyaṃ māṇḍavyasya kutūhalāt // RKV_169.4 // / śrīmārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājanyathāvṛttapurā tretāyuge kṣitau /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799485 (0.061):
prabhāvaṃ vedituṃ tasya punar icchāmy ahaṃ mune / / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan kathāṃ divyāṃ sarvapāpapraṇāśinīm // RKS_39.2 //
kṣīrodaśayanād dṛṣṭvā devadevaṃ samutthitam // Vdha_3,344.10 //
kaśyapa uvāca / oṃ namo 'stu te devadeva
ekaśṛṅga / vṛṣārcita / sindhuvṛkṣa / vṛṣākape
surapa / anindita / bhadra / kapila / viṣvaksena / dhruva
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701410 (0.055):
suravṛṣabha suranirmita anirmita bhadra kapila viṣvaksena dhruvadharma / dharmarāja vaikuṇṭha śatāvarta anādimadhyanidhana dhanaṃjaya śuciśravaḥ
dharma / dharmadhvaja / vaikuṇṭha / vṛṣāvarta / anādimadhyanidhana
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772131 (0.022):
anādisaṃbhava rudra kapila viṣvaksena sarvabhūtapate dhruva dharmadharma / vaikuṇṭha vṛṣāvarta anādimadhyanidhana dhanañjaya śuciśravaḥ pṛśnitejaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701411 (0.054):
suravṛṣabha suranirmita anirmita bhadra kapila viṣvaksena dhruvadharma / dharmarāja vaikuṇṭha śatāvarta anādimadhyanidhana dhanaṃjaya śuciśravaḥ
janapriya / vṛṣṇija / amṛteśaya / sanātana
tridhāman / tridhāma / tuṣita / dundubhe / mahatāṃloka / lokanābhe
padmanābha / viriñca / bahurūpa / akṣaṇādakṣaya (?)
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701440 (0.057):
trikakut kukudmin duṃdubhe mahānābha lokanābha padmanābha viriñce variṣṭha / bahurūpa virūpa viśvarūpa akṣaya akṣara satyākṣara haṃsākṣara havyabhuja
havyabhuk / khaṇḍaparaśo / cakra / muṇḍakeśa / haṃsa
mahādakṣiṇa / hṛṣīkeśa / sūkṣma / mahāmunistoma (?)
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772158 (0.030):
muñjakeśa haṃsa mahādakṣiṇa hṛṣīkeśa sūkṣma mahāniyamadhara viraja
virajastama / sarvalokapratiṣṭha / śipiviṣṭa
atapā / agraja / dharmaja / dharmanābha / gabhastinābha
candraratha / apāpman / tvam eva / samudravāsa / aja
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538669 (0.061):
api.ca.nas.ahir.budhnyaḥ.śṛṇotv.ajaś.ca.ekapād1,.pṛthivī.ca.samudraś.ca.sarve.ca.devāḥ.satya.vṛdho.vā.yajña.vṛdho.vā,.hūyamānā.mantraiḥ.stutā,.mantrāḥ.kavi.śastā.avantu,.medhāvi.śastāh/
ekapāt / sahasrarambhita / mahāśīrṣa / sahasradṛk / sahasrapāda / ayomukha
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225358 (0.026):
BP1.8.022e/ vīrabhadraś ca śambhuś ca girīśaś ca mahāyaśāḥ // / BP1.8.023a/ ajekapād [ajaikapād?] ahirbudhnyā pinākī cāprāajitaḥ //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9419022 (0.032):
vīrabhadraś ca śambhuś ca girīśaś ca mahāyaśāḥ // Brh_1,8.22 // / ajekapād [ajaikapād?] ahirbudhnyā pinākī cāprājitaḥ // Brh_1,8.23 //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12683641 (0.038):
ajaghanyo jaghanyajaḥ Brh_1,8.21d / ajekapād [ajaikapād?] ahirbudhnyā Brh_1,8.23a
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538669 (0.060):
api.ca.nas.ahir.budhnyaḥ.śṛṇotv.ajaś.ca.ekapād1,.pṛthivī.ca.samudraś.ca.sarve.ca.devāḥ.satya.vṛdho.vā.yajña.vṛdho.vā,.hūyamānā.mantraiḥ.stutā,.mantrāḥ.kavi.śastā.avantu,.medhāvi.śastāh/
mahāpuruṣa / sahasrabāho / sahasramūrte / sahasrākṣa / sahasraprabhava
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701511 (0.034):
mahāmukha mahāpuruṣa puruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772183 (0.034):
sahasrapāda adomukha mahāpuruṣa puruṣottama sahasrabāho sahasramūrte / sahasrāsya paruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya sahasrasaṃbhava
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772192 (0.047):
sahasrāsya paruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya sahasrasaṃbhava
sahasraśas tvām āhur vedavido vedavidam
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1385861 (0.064):
parameśvaro bhagavān nārāyaṇas tattadiṣṭaṃ phalaṃ dadātīti vedavido / vadanti / yathāhur vedavidagresarā dramiḍācāryāḥ phalasaṃbibhatsayā hi
sarveṣām eva viśvatvam āhuḥ / puṣpahāsa
paramacaratvam eva vauṣaṭ / vaṣaṭkāra / svāhā makheṣu bhāgaprāśinaṃ śatadhāraṃ sahasradhāraṃ ca
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729634 (0.041):
(KauśS_11,7[86].5) ity adbhir / abhiviṣyandya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1832562 (0.041):
prasavyā dātavyāḥ || / [sahasradhāram (18.4.36) śatadhāram (18.4.29 30)
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081229 (0.053):
śatadhāraṃ sahasradhāramityupastautyevainadetanmahayatyeva yadāha / śatadhāraṃ / sahasradhāramiti / atha vācaṃyamo bhavati ā tisṛṇāṃ dogdhorvāgvai yajño 'vikṣubdho yajñaṃ
bhūr vā bhuvar vā tvam eva / brahmamaya / brāhmaṇeya
diśas tvam eva / dyaur asi / pṛthivy asi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081141 (0.003):
athokhāmādatte dyaurasi pṛthivyasītyupastautyevaināmetanyahayatyeva yadāha / dyaurasi pṛthivyasīti mātariśvano gharmo 'sīti yajñamevaitatkaroti yathā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701571 (0.045):
eva bhūtaṃ bhuvanaṃ tvaṃ svadhā tvam eva brahmaśaya brahmamaya brahmādis / tvam eva *|| / ||* dyaur asi pṛthivy asi pūṣāsi mātariśvāsi dharmo 'si maghavāsi hotā
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772223 (0.050):
brahmaśaya brāhmaṇapriya tvameva dyaurasi mātariśvāsi dharmo 'si hotā potā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961739 (0.052):
pṛthivyāḥ pṛṣṭhe bhūr asi bhūmir asi pratho 'si pṛthivy asi, aditir asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535316 (0.052):
bhūr asi bhūmir asi pratho 'si pṛthivy asy aditir asi viśvadhāyā viśvasya
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23907832 (0.062):
prathasva / pṛthivī cāsītyetat / bhūrasīti | bhūrhīyam bhūmirasīti bhūmirhīyamaditirasītīyaṃ vā aditiriyaṃ
mātariśvāsi / hotā / potā / mantā / netā / homyahetus tvam evāgrya
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772228 (0.038):
brahmaśaya brāhmaṇapriya tvameva dyaurasi mātariśvāsi dharmo 'si hotā potā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701583 (0.041):
||* dyaur asi pṛthivy asi pūṣāsi mātariśvāsi dharmo 'si maghavāsi hotā / potā netā hantā mantā homyahotā parātparas tvaṃ homyahotā tvam eva *||
viśvadhāmnā tvam eva / digbhiḥ sragbhāṇḍa ījyo 'si
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772234 (0.060):
mantā netā homahetus tvameva agraya viśvadhāmnā tvameva digbhiḥ subhāṇḍa
samādhāsi (?) / semiṃdhis (??) tvam eva / gatir matimatām asi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701617 (0.050):
srugbhāṇḍa ijyo 'si īḍyo 'si tvaṣṭā tvam eva samiddhaḥ tvam eva gatir / gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi
yogo 'si / mokṣo 'si / param asi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701619 (0.015):
srugbhāṇḍa ijyo 'si īḍyo 'si tvaṣṭā tvam eva samiddhaḥ tvam eva gatir / gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772251 (0.020):
(20) ijyo 'si sumedho 'si samidhastvameva matir gatir dātā tvamasi / / mokṣo 'si yogo 'si /
srug asi / dhātāsi / yajño 'si
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772259 (0.032):
dhātā paramayajño 'si somo 'si dīkṣito 'si dakṣiṇāsi viśvamasi /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701633 (0.048):
gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi / paramo 'si yajño 'si somo 'si yūpo 'si dakṣiṇāsi dīkṣāsi viśvam asi *||
somo 'si / dhūmo 'si / dīkṣāsi
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23761194 (0.052):
'si pātāsi paramasi (60) somo 'si sūryo 'si dīkṣāsi dakṣiṇāsi naro 'si
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701633 (0.058):
gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi / paramo 'si yajño 'si somo 'si yūpo 'si dakṣiṇāsi dīkṣāsi viśvam asi *||
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772259 (0.064):
dhātā paramayajño 'si somo 'si dīkṣito 'si dakṣiṇāsi viśvamasi /
dakṣiṇāsi / viśvam asi / sthavira / turāṣāḍ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701643 (0.0):
paramo 'si yajño 'si somo 'si yūpo 'si dakṣiṇāsi dīkṣāsi viśvam asi *||
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772267 (0.0):
dhātā paramayajño 'si somo 'si dīkṣito 'si dakṣiṇāsi viśvamasi /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23761196 (0.046):
'si pātāsi paramasi (60) somo 'si sūryo 'si dīkṣāsi dakṣiṇāsi naro 'si
hiraṇyagarbha / nārāyaṇa / ananta / vṛṇasame / ādityavarṇa
ādityatejāḥ / mahāpuruṣa / puruṣottama / ādideva / padmanābha
padmahāsa / padmaśaya / padmākṣa / hiraṇyāgrakeśa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701665 (0.042):
mahāpuruṣa surottama ādideva padmanābha padmeśaya padmākṣa padmagarbha / hiraṇyāgrakeśa śukla viśvadeva viśvatomukha viśvākṣa viśvasaṃbhava
śukla / viśvātman / viśvadeva / viśvatomukha / viśvākhya
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701671 (0.035):
mahāpuruṣa surottama ādideva padmanābha padmeśaya padmākṣa padmagarbha / hiraṇyāgrakeśa śukla viśvadeva viśvatomukha viśvākṣa viśvasaṃbhava
viśvasaṃbhava / viśvabhuk tvam eva bhuvikrama atibhūḥ prabhākara śambhuḥ bh[u]vaḥsvayaṃbhū
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701673 (0.058):
hiraṇyāgrakeśa śukla viśvadeva viśvatomukha viśvākṣa viśvasaṃbhava / viśvabhuk tvam eva *||
bhūtādiḥ / mahābhūta / viśvaga / viśvaṃ tvam eva / viśvagoptāsi
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772291 (0.0):
(25) puruṣottama ādidedeva suvikrama prabhākara śaṃbho svayaṃbho bhūtādiḥ / mahābhūto 'si viśvabhūta viśvaṃ tvameva viśvagoptāsi pavitramasi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701701 (0.028):
mahābhūta viśvabhuk tvam eva viśvagoptāsi viśvaṃbhara pavitram asi
pavitram asi / haviḥ / viśvadhāta / ūrdhvakarma
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701702 (0.032):
mahābhūta viśvabhuk tvam eva viśvagoptāsi viśvaṃbhara pavitram asi
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772293 (0.036):
mahābhūto 'si viśvabhūta viśvaṃ tvameva viśvagoptāsi pavitramasi
amṛtattvāgra (??) / bhuvaḥpāta / ghṛtākta (??)
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25777873 (0.064):
śaṣasānmūrdhni saṃnyasya svarāneṣveva vinyaset // BndP_3,44.24 // / hādirūrdhvādipañcāsyeṣvagre mūle ca madhyame /
agne / druhiṇa / anantakarman / vaśaṃ prāgyaṃ
viśvapārśva / pārśva / tvam eva viśva varārthinas trāhīti
stotreṇa yaḥ kāśyapanirmitena stotraṃ sadā devavarasya kartā /
kālyaṃ śucis tadgatamānasena gantā sa lokān puruṣottamasya //
Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551600 (0.0):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553493 (0.0):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554946 (0.0):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.0):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.0):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556415 (0.0):
Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431959 (0.008):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553332 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / garuḍastotraṃ nāma
kaśyapastotravarṇano nāma catuś / catvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 344 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900345 (0.0):
:e ity āgneye mahāpurāṇe alaṅkāre śabdarthālaṅkāranirūpaṇaṃ nāma catuś / catvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857639 (0.033):
:e ity āgneye mahāpurāṇe āyudhalakṣaṇādirnāma catuś / catvāriṃśadadhikadviśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871307 (0.041):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe dvādaśītīrthamahātmyavarṇanaṃ nāma / catuścatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553495 (0.042):
// iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / vāsudevastotraṃ nāma saptacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 347 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820075 (0.042):
:e ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave kubjikāpūjā nāma catuś / catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553650 (0.044):
// iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ / nāmāṣṭacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 348 // / vajra uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4818472 (0.048):
:e ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave ṣoḍaśapadakā nāma / catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819115 (0.048):
:e ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave mantrauṣadhādirnāma hi / catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869528 (0.048):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe nandāhradatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820565 (0.048):
:e ity āgneye mahāpurāṇe mālinīmantrādinyāso nāma / pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871366 (0.048):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śivatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872917 (0.049):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe asmāhakatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / ṣaṭcatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871249 (0.049):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe yojaneśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / tricatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896278 (0.049):
:e ity āgneye mahāpurāṇe prastāranirūpaṇaṃ nāma / catustriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871002 (0.051):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe rukmiṇītīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / dvicatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18873003 (0.051):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe siddheśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / saptacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4899746 (0.052):
:e ity āgneye mahāpurāṇe alaṅkāre śabdālaṅkāranirūpaṇaṃ nāma / dvicatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ / % chapter {343}
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819376 (0.052):
tricatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {144} / :ś atha catuś catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18868486 (0.052):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe rāmeśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / catustriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898226 (0.053):
nāmonacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ / % chapter {340} / :ś atha catvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
vajra uvāca / prasādaṃ paramaṃ tasya keśavasya mahātmanaḥ /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553650 (0.052):
nāmāṣṭacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 348 // / vajra uvāca
brūhi bhaktajane mahyaṃ devadevasya cakriṇaḥ // Vdha_3,345.1 //
na hi tṛpyāmy ahaṃ tasya śṛṇvānaḥ śravaṇāmṛtam /
hastatrāṇaprado loke ya ekaḥ patatāṃ nṛṇām // Vdha_3,345.2 //
mārkaṇḍeya uvāca / devāś ca ṛṣayaś caiva vivadantaḥ purānagha /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18883309 (0.050):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / atha te ṛṣayaḥ sarve devāścendrapurogamāḥ /
bījair yaṣṭavyam ity etat trivarṣaparamoṣitaiḥ // Vdha_3,345.3 //
ajasaṃjñāni bījāni chāgaṃ ghnantum athārhasi /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434265 (0.003):
12,324.004c ajasaṃjñāni bījāni chāgaṃ na ghnantum arhatha
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005050 (0.003):
<12324.4/2> ajasaṃjñāni bījāni !chāgaṃ na ghnantum arhatha !!12324.4!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769169 (0.003):
<12324.4/2> aja-saṃjñāni bījāni !chāgaṃ na ghnantum arhatha !!12324.4!
pakṣo 'yam āsīd dharmajña ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām // Vdha_3,345.4 //
devānāṃ tu paśuḥ pakṣas tato mārgāgato [']bhavat /
rājoparicaro nāma vasur vasumatāṃ varaḥ // Vdha_3,345.5 //
devāś ca ṛṣayaś caiva papṛcchantas tadā vasum / / yathopanītair yaṣṭavyam ity uktaṃ vasunā purā // Vdha_3,345.6 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776429 (0.040):
<12329.39/5> tataḥ svaṃ sthānaṃ prāpsyatī7ti !!12329.39! / <12329.40/1> tato devā ṛṣayaś ce7ndraṃ nā7paśyan yadā tadā śacīm ūcur
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27613559 (0.054):
sevakā brahmaṇaṇscaiva devā vedāṇsca sarvaśaḥ | / śakraśca munayaḥ sarve hariścandraśca bhūmipaḥ | 21.59 |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773309 (0.060):
<12327.39/1> tatas te brahmaṇā sā1rdham !ṛṣayo vibudhās tathā ! / <12327.39/2> kṣīro1dasyo7ttaraṃ kūlaṃ !jagmur loka-hitā1rthinaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778148 (0.060):
<12331.6/1> yatrā8viśanti kalpā1nte !sarve brahmā3dayaḥ surāḥ ! / <12331.6/2> ṛṣayaś ca sa-gandharvā !yac ca kiṃ-cic carā1-caram !
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26832421 (0.061):
nirindratvaṃ gate loke % devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: } / viṣṇur evendradātā syād $ daityahantā sa eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11103732 (0.061):
nirindratvaṃ gate loke devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: } / viṣṇur evendradātā syād daityahantā sa eva ca /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521439 (0.062):
5,14: drapsaḥ.sambhṛtaḥ.psānīyo.bhavati/ / 5,14: sarve.devāḥ.puṣkare.tvādhārayanta/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548255 (0.064):
mattāv iva mahānāgāv $ anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033812 (0.064):
mattāv iva mahānāgāv anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
gatenānṛtavākyena rājā hiṃsāpravartinā /
nityamākāśago bhūtvā bhūmer vivarago [']bhavat // Vdha_3,345.7 //
bhūmer vivaragasyātha devapakṣārthavādinaḥ /
nidhanārthaṃ matiṃ cakrur devabhaktasya dānavāḥ // Vdha_3,345.8 //
teṣāṃ cikīrṣitaṃ śrutvā devāḥ śīghraparākramāḥ / / nyavedayaṃs tathā cakraṃ devācārye bṛhaspatau // Vdha_3,345.9 //
bṛhaspatis tato gatvā bhūmer vivaragaṃ nṛpam /
rakṣām adhyāpayām āsa vaiṣṇavīm aparājitām // Vdha_3,345.10 //
bhūtabhavyabhaviṣyāṇāṃ karmaṇām anukīrtanaiḥ / / nirmitā brahmaṇā vidyā sarvabādhākṣayaṃkarī /
adhyāpya taṃ ca rājānam idam āha bṛhaspatiḥ // Vdha_3,345.11 // / bṛhaspatir uvāca
ihastho bhokṣyase rājan vasor dhārāṃ hutāṃ dvijaiḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769504 (0.064):
<12324.23/3> yajñeṣu su-hutāṃ viprair !vasor-dhārāṃ mahā4tmabhiḥ / <12324.24/1> prāpsyase 'smad-anudhyānān !mā ca tvāṃ glānir āspṛśet !
devatānāṃ prasādena tayā cāpyāyitaḥ sadā // Vdha_3,345.12 // / vidyayā cānayā rājann avadhyas tvaṃ bhaviṣyasi /
bhūmer vivarasaṃstho 'pi daityadānavarākṣasān /
evam uktvā sa rājānaṃ tatraivāntaradhīyata // Vdha_3,345.13 // / vajra uvāca
rakṣāṃ tu tāṃ me kathaya dvijendra kṛtā tu yā devapurohitena /
rājño vasor bhūmibilasthitasya rakṣā hi sāgryā paramā matā me //
Vdha_3,345.14 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553332 (0.0):
mahābalaṃ garuḍam upetya khecaraṃ mahaujasaṃ varadam ajeyam aklamam // / Vdha_3,346.33 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
bhūvivarasthitarājño rakṣāvarṇano nāma pañcacatvāriṃśadadhikatriśatatamo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4895646 (0.012):
:e ity āgneye mahāpurāṇe viṣamakathanaṃ nāmaikatriṃśadadhikatriśatatamo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4858857 (0.017):
:e ity āgenye mahāpurāṇe dhanurvedo nāma aṣṭacatvāriṃśadadhikadviśatatamo / 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857212 (0.017):
:e ity āgneye mahāpurāṇe strīlakṣaṇaṃ nāma tricatvāriṃśadadhikadviśatatamo / 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886565 (0.020):
:e ity āgneye mahāpurāṇe nārasiṃhādimantrā nāma pañcādhikatriśatatamo / 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4862060 (0.026):
:e ity āgneye mahāpurāṇe dāyavibhāgo nāma pañcapañcāśadadhikadviśatatamo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4837012 (0.026):
:e ity āgneye mahapurāṇe divasavratāni nāma saptanavatyadhikaśatatamo / 'dhyāyaḥ || / 1 trirātraśatakavrato iti kha.. , gha.. , ña.. ca / trirātraśatakakṛd
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871368 (0.027):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śivatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820567 (0.027):
:e ity āgneye mahāpurāṇe mālinīmantrādinyāso nāma / pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4852242 (0.028):
:e ity āgneye mahāpurāṇe ājasrikaṃ nāma catustriṃśadadhikadviśatatamo / 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871004 (0.029):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe rukmiṇītīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / dvicatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4865055 (0.029):
:e ity āgneye mahāpurāṇe ṛgvidhānaṃ nāmāṣṭapañcāśadadhikadviśatatamo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819118 (0.030):
:e ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave mantrauṣadhādirnāma hi / catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846603 (0.030):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe hanumadīśvaravarṇano nāma tryadhikaśatatamo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821404 (0.031):
e: ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave tvaritāpūjādirnāma / saptacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {148}
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821536 (0.031):
:e ity āgneye mahāpurāṇe yuddhajayārṇave saṅgrāmavijayapūjā nāma / aṣṭacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {149}
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820082 (0.031):
catvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {145} / :ś atha pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869365 (0.032):
nāmaikonacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / RKV adhyāya 140
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18873005 (0.032):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe siddheśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / saptacatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857837 (0.032):
:e ity āgneye mahāpurāṇe ratnaparīkṣā nāma / pañcacatvāriṃśadadhikadviśatatamo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {246}
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4859110 (0.032):
:e ity āgneye mahāpurāṇe dhanurvede nāmonapañcāśadadhikadviśatatamo / 'dhyāyaḥ ||
'dhyāyaḥ // 3.345 // / mārkaṇḍeya uvāca / oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390315 (0.013):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521797 (0.015):
namo nārāyaṇāya ca__Vdha_102.061 / namo nārāyaṇāya te__Vdha_Maṅg2alt / namo nārāyaṇāyeti__Vdha_024.010,*(15)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147553 (0.015):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.015):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.015):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.015):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168172 (0.015):
8.1.95.8 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.95.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13498079 (0.018):
oṃ namo vāsudevāya__Vdha_028.023 / oṃ namo vāsudevāya__Vdha_092.010
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13498087 (0.018):
oṃ namo vāsudevāya__Vdha_092.010 / oṃ namo vāsudevāyety__Vdha_079.119
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090285 (0.021):
śrīgaṇeśāya namaḥ oṃ namo bhagavate śrīvāsudevāya |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696818 (0.021):
oṃ aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ / / oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṅkarṣaṇāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698445 (0.021):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16778246 (0.023):
oṃ namo vasukartre ca BrP_59.62a / oṃ namo vāsudevāya BrP_59.34a
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086070 (0.024):
oṃ namo vāsudevāya__Vdha_028.023 / namaḥ kṣṛṇāya śārṅgiṇe__Vdha_028.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13498097 (0.024):
oṃ vāsudevāya namo namas te__Vdha_024.016 / auprāvṛtā vastradāś ca__Vdha_045.018
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7742204 (0.026):
oṃ namo vāsudevāya ViP_1,19.78a / oṃ namo vāsudevāya ViP_5,18.58a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152276 (0.033):
oṃ kṛtaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya devakīputrāya kuṃ om|
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846605 (0.034):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe hanumadīśvaravarṇano nāma tryadhikaśatatamo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 104
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10847786 (0.034):
caturadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 105 / mārkaṇḍeya uvāca:
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10849507 (0.034):
ṣaḍadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 107 / mārkaṇḍeya uvāca:
[a]nantāya / Vdha_3,346.0.[2] / / sahasraśīrṣāya / Vdha_3,346.0.[3] / / kṣīrodārṇavaśāyine / Vdha_3,346.0.[4] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086070 (0.053):
oṃ namo vāsudevāya__Vdha_028.023 / namaḥ kṣṛṇāya śārṅgiṇe__Vdha_028.023
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1085838 (0.056):
vyāpine paramātmane__Vdha_028.015 / namas te devadevāya__Vdha_028.*(19) / suraśūra namo 'stu te__Vdha_028.*(19)
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109610 (0.058):
anantāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),010 / namo devātidevāya__Vdha_067.*(100),011 / aprabhāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),012
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109618 (0.060):
namo jagatprasthitāya__Vdha_067.*(100),013 / govindāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),013
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521796 (0.061):
namo nārāyaṇāya ca__Vdha_102.061 / namo nārāyaṇāya te__Vdha_Maṅg2alt / namo nārāyaṇāyeti__Vdha_024.010,*(15)
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521597 (0.062):
namaḥ sadyaḥ punaḥ punaḥ__Vdha_088.055 / namaḥ sahasraśirase__Vdha_067.054
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072338 (0.062):
pārāśaryāya śāntāya__Vdha_Maṅg2alt / namo nārāyaṇāya te__Vdha_Maṅg2alt
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1133504 (0.064):
keśavāyātisūkṣmāya__Vdha_092.013 / brahmamūrtimate namaḥ__Vdha_092.013 / namaḥ paramakalyāṇa __Vdha_092.013
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521715 (0.064):
namo jagatprasthitāya__Vdha_067.*(100),013 / namo devātidevāya__Vdha_067.*(100),011
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785626 (0.064):
annadāyānnapataye namo nānānnabhojine // VamPSm_26.96 // / namaḥ sahasraśīrṣāya sahasracaraṇāya ca /
śeṣabhogaparyaṅkāya / Vdha_3,346.0.[5] / / garuḍavāhanāya / Vdha_3,346.0.[6] /
ajāya / Vdha_3,346.0.[7] / / ajitāya / Vdha_3,346.0.[8] / / pītavāsase / Vdha_3,346.0.[9] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1133486 (0.057):
sarvasthityantakaraṇa __Vdha_092.011 / vratine pītavāsase__Vdha_092.011 / nārāyaṇāya viśvāya__Vdha_092.012
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554346 (0.058):
śrīdhāma śrīpate 'cyuta__Vdha_041.007 / śrīpate pītavāsase__Vdha_088.039
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130331 (0.060):
janārdanāya śrīśāya__Vdha_088.039 / śrīpate pītavāsase__Vdha_088.039
vāsudeva / Vdha_3,346.0.[10] / / saṃkarṣaṇa / Vdha_3,346.0.[11] / / pradyumna / Vdha_3,346.0.[12] /
aniruddha / Vdha_3,346.0.[13] / / hayaśiro / Vdha_3,346.0.[14] / / varāha / Vdha_3,346.0.[15] /
narasiṃha / Vdha_3,346.0.[16] / / vāmana / Vdha_3,346.0.[17] / / trivikrama / Vdha_3,346.0.[18] /
namo 'stu te namo 'stu te namo 'stu te / Vdha_3,346.0.[22] /
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27741652 (5.960):
namaḥ śrīvajrasattvāya / namaste 'stu namaste 'stu namaste 'stu namo namaḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774861 (0.010):
namo namo namaste 'stu namaste 'stu namo namaḥ // BhS_36.639 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949022 (0.010):
bṛhatīpūga punnāgacapakādipriyāya ca / / namaste 'stu namaste 'stu bhūya eva namonamaḥ // NarP_1,79.235 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641587 (0.012):
trāhi māṃ sarvaduḥkhebhyo $ nārāyaṇi namo 'stu te // HV_App.I,35.90 // / namo 'stu te jagannāthe $ priye dānte mahāvrate / HV_App.I,35.91 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127144 (0.012):
trāhi māṃ sarvaduḥkhebhyo nārāyaṇi namo 'stu te // HV_App.I,35.90 // / namo 'stu te jagannāthe priye dānte mahāvrate / HV_App.I,35.91 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26860217 (0.015):
kaiṭabhaghna namas te 'stu % subrahmaṇya namo 'stu te // BrP_178.171 // / namo 'stu te mahāmīna $ śrutipṛṣṭhadharācyuta &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11131527 (0.015):
kaiṭabhaghna namas te 'stu subrahmaṇya namo 'stu te // BrP_178.171 // / namo 'stu te mahāmīna śrutipṛṣṭhadharācyuta /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521930 (0.019):
namo 'stu mādhavāyeti__Vdha_021.014 / namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_006.017 / namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_088.044
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288074 (0.019):
omīśāna namaste 'stu % mahādeva namo 'stu te // LiP_1,16.6 // / namo 'stu sarvavidyānām $ īśāna parameśvara &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182104 (0.019):
omīśāna namaste 'stu mahādeva namo 'stu te // LiP_1,16.6 // / namo 'stu sarvavidyānām īśāna parameśvara /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521856 (0.019):
namo 'stu kārtavīryāyety__Vdha_030.049 / namo 'stu tasmai devāya__Vdha_067.*(100),016 / namo 'stu tasmai puruṣottamāya__Vdha_067.037
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521918 (0.019):
namo 'stu devarājāya__Vdha_027.012 / namo 'stu narasiṃhāya__Vdha_007.017
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299868 (0.021):
namo bhūyo namas te 'stu HV_App.I,31.1334a / namo bhūyo namo namaḥ HV_App.I,21.117b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620253 (0.021):
namaḥ kṛṣṇāya kṛṣṇāya $ sarvāvāsa namo namaḥ / HV_App.I,31.1333 / / namo bhūyo namas te 'stu $ pāhi lokāñ janārdana // HV_App.I,31.1334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105807 (0.021):
namaḥ kṛṣṇāya kṛṣṇāya sarvāvāsa namo namaḥ / HV_App.I,31.1333 / / namo bhūyo namas te 'stu pāhi lokāñ janārdana // HV_App.I,31.1334 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27581558 (0.022):
samastajīvasañcayāt sadā'dhikā hi me'stu sā | 9.69 | / namo namo namo namo nato'smi te sadā padam |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521774 (0.022):
namo namo vāsudevāya nityam__Vdha_100.064 / namo namo 'stu kṛṣṇāya__Vdha_007.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521745 (0.022):
namo namas te 'stu sadā__Vdha_090.027 / namo namas te 'stv iti daityarājaḥ__Vdha_078.068
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823191 (0.027):
anantāya maheśāya hartre kartre namo 'stu te / / namaste 'stu mahādeva namaste 'stu sadāśiva // RKS_69.46 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3910916 (0.030):
namo namaste 'stu manoharāya $ namo namaste 'stu raṇotkaṭāya &
asuravaradaityadānavayakṣarākṣasabhūtapretapiśācakumbhāṇḍasiddhayoginīḍākinīskandapurogān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649179 (0.015):
manoharṣāspadībhūte sarvabhūtapretapiśācayakṣarākṣasanārakadrohiṇām
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926901 (0.015):
sarvabhūtayakṣarākṣasapretapiśācakuṃbhāṇḍamahoragaśrīḥ dyutiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779004 (0.021):
siviṭi svāhā/ oṃ namaḥ ayokhetaye ye ye saṃjñāpaya / daityadānavayakṣarākṣasabhūtapiśācakūṣmāṇḍāntāpasmārakacchardanaduddharrāṇāmekāhikadvyāhikatryāhikacāturthikamauhūrtikadinajvararātrijvarasandhyājvarasarvajvarādīnāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545112 (0.022):
076.021. anekāni ca devamanuṣyaśatasahasrāṇi / yakṣarākṣasapretapiśācakumbhāṇḍapūtanakaṭapūtanakoṭiśatasahasrāṇi
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11407358 (0.023):
sarvaduṣṭapraduṣṭānāṃ sarvayakṣarākṣasapretapiśācasarvagrahabhūtakaśmalā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787386 (0.028):
| piśācarākṣasabhūtāpsaraḥpretayakṣagandharvā grahāśca | ye'nye'pi
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335979 (0.029):
śrāvaka naraka vidyādhara mahoja mahojaska tiryakpreta asurapiśita piśāca / yakṣarākṣasa sarvabhūmita bhūtika nimnaga ūrdhvaga tiryaga vikasita
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310968 (0.030):
sarvaduṣṭayakṣarākṣasabhūtapretapiśācāpasmāraḍākinīgrahavighnavināyakādayaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544234 (0.030):
yakṣyarākṣasapretapiśācakumbhāṇḍapūtanakaṭapūtanato vā, ītayopadravo vā,
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22281471 (0.031):
asuragandharvakiṃnarakiṃpuruṣayakṣarākṣasabhūtapretapiśācāpasmārakāpsarobrahmarākṣasakūṣmāṇḍavināyakāḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14257108 (0.031):
sarvaduṣṭayakṣarākṣasabhūtapretapiśāconmādāpasmāraḍākinīgrahavighnavināśakādayaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5543724 (0.034):
tatra..pātāla7..jaladhi7..parvata7P..eteṣu..devanikāyā..asuragandharvakimnarakimpuruṣayakṣarākṣasabhūtapretapiśācāpasmārakāpsaras-brahmarākṣasakūṣmāṇḍavināyakāḥ..prativasanti.
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183089 (0.036):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍamanuṣyāmanuṣyā
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23012057 (0.036):
devanāgayakṣagandharvakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍakaṭapūtanapratiyo[11a6]kitāyāṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10418263 (0.040):
devadānavāsurapiśācabhūtarākṣasavidyādharagandharvayakṣanāgakiṃnarādayo
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3707469 (0.041):
tvannāmasmaraṇāt palāyanaparā draṣṭuṃ ca śaktā na te / bhūtapretapiśācarākṣasagaṇā yakṣāśca nāgādhipāḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27965875 (0.043):
devayakṣanāgabrahmarākṣasabhūtapretapiśācagrahaṇānusmaranocchiṣṭaśūnyāgārasevanāśucikālāntarāparipatanavyādyādibhirvibhāvaiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11407709 (0.043):
kiñcidābādhamutpādayanti mānuṣāmānuṣā vā / sarvayakṣarākṣasapretapiśācakaṭapūtanādayaḥ / sarve ca mārā mārakarmāṇi
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031160 (0.045):
nāgayakṣarākṣasapretapiśācabhūtāste buddhānusmṛtiṃ prāpya sarvasattveṣu
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341644 (0.047):
12,181.002c ācāraṃ caiva śaucaṃ ca svargāya vidadhe prabhuḥ / 12,181.003a devadānavagandharvadaityāsuramahoragāḥ
grahān nakṣatragahāṃś cānyān / hana hana
paca paca / matha matha / vidhvaṃsaya vidhvaṃsaya
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351269 (0.0):
krūṃ hana hana paca paca matha matha śīghram āveśaya śīghramāveśaya ehyehi
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24128786 (0.048):
dhama paca paca matha matha mohaya mohaya unmādaya unmādaya ucchedaya
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635411 (0.050):
sarvopadravopasargopāyāsebhyaḥ / he he bhagavati hana hana daha daha paca / paca matha matha pramatha pramatha dhuna dhuna vidhuna vidhuna hūṃ hūṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775311 (0.050):
śīghraṃ daha daha paca paca matha matha śoṣaya śoṣaya nikṛntaya nikṛntaya
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24132340 (0.054):
uoṃ namo jale mohe hana hana daha daha paca paca matha matha amukaṃ me
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302167 (0.054):
oṃ vajrānala hana daha paca matha bhañja rana huṃ phaṭ
vidrāvaya vidrāvaya / śaṅkhena / cakreṇa / vajreṇa / gadayā
musalena / halena / bhasmīkuru / Vdha_3,346.0.[23] / / sahasrabāho / Vdha_3,346.0.[24] /
sahasrapraharaṇāyudha / Vdha_3,346.0.[25] / / jaya jaya / Vdha_3,346.0.[26] /
Dhvajagrakeyura-Dharani (dhvajkeu.htm.txt) 22451330 (0.049):
namo bhagavate dhvajāgra rājāya tathāgatāya arhate samyak sambuddhāya / jaya jaya vijaya vijaya jayavāhini-sam gari prabhañjani prabhañjani sarva
vijaya vijaya / Vdha_3,346.0.[27] / / aparājita / Vdha_3,346.0.[28] / / apratihatanetra / Vdha_3,346.0.[29] /
Dhvajagrakeyura-Dharani (dhvajkeu.htm.txt) 22451330 (0.049):
namo bhagavate dhvajāgra rājāya tathāgatāya arhate samyak sambuddhāya / jaya jaya vijaya vijaya jayavāhini-sam gari prabhañjani prabhañjani sarva
jvala jvala / prajvala prajvala / Vdha_3,346.0.[30] / / viśvarūpa / Vdha_3,346.0.[31] /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775180 (0.041):
oṃ kṣauṃ narasiṃha ugrarūpa jvala jvala prajvala prajvala svāhā ||
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950826 (0.047):
śiva-padāt jīva suṣumnā-pathena praviśa mūla-śṛṅgāṭakam ullasollasa jvala / jvala prajvala prajvala haṃsaḥ so 'haṃ svāhā - iti bhūta-śuddhiṃ vidhāya
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2867680 (0.047):
suṣumnāpathena praviśa mūlaśṛṅgāṭakam ullasollasa jvala jvala prajvala / prajvala haṃsaḥ so 'haṃ svāhā iti bhūtaśuddhiṃ vidhāya || Parks_7.6 ||
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948896 (0.057):
jāta-vedasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala / tri-jāti-yukta-māyā-repha-saptaka-jvālā-mālini varma-phaḍ-agni-jāyeti
bahurūpa / Vdha_3,346.0.[32] / / madhusūdana / Vdha_3,346.0.[33] / / mahāvarāha / Vdha_3,346.0.[34] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1107201 (0.056):
acikitsyā hi mohitāḥ__Vdha_065.023 / bahurūpas tato rūpaṃ__Vdha_065.024
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13533189 (0.056):
bahumānāc ca prītyā ca__Vdha_044.016 / bahurūpas tato rūpaṃ__Vdha_065.024
mahāpuruṣa / Vdha_3,346.0.[35] / / vaikuṇṭha / Vdha_3,346.0.[36] / / nārāyaṇa / Vdha_3,346.0.[37] /
padmanābha / Vdha_3,346.0.[38] / / govinda / Vdha_3,346.0.[39] / / dāmodara / Vdha_3,346.0.[40] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510697 (0.045):
tannāmāny acyutaṃ teṣu__Vdha_026.006 / tan nārāyaṇagovinda __Vdha_070.081 / tan nāsti narakottāro__Vdha_092.008
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1143842 (0.063):
namo namas te govinda__Vdha_103.036 / nārāyaṇa janārdana__Vdha_103.036
hṛṣīkeśa / Vdha_3,346.0.[41] / / keśava / Vdha_3,346.0.[42] / / sarvāsurotsādana / Vdha_3,346.0.[43] /
sarvabhūvaśaṃkara / Vdha_3,346.0.[44] / / sarvaduḥsvapnaprabhedana / Vdha_3,346.0.[45] /
sarvayantraprabhañjana / Vdha_3,346.0.[46] / / sarvanāgamardana / Vdha_3,346.0.[47] /
sarvadevamaheśvara / Vdha_3,346.0.[48] / / sarvabandhavimokṣaṇa / Vdha_3,346.0.[49] /
sarvāhitamardana / Vdha_3,346.0.[50] / / sarvajvarapraṇāśana / Vdha_3,346.0.[51] /
sarvagrahanivāraṇa / Vdha_3,346.0.[52] / / sarvapāpapraśamana / Vdha_3,346.0.[53] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1128440 (0.048):
trikramaṃ samudāhṛtam__Vdha_083.023 / sarvapāpapraśamanaṃ__Vdha_083.023 / keśavārādhanaṃ param__Vdha_083.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558146 (0.055):
sarvapāpapramocanam__Vdha_067.075 / sarvapāpapraśamanaṃ__Vdha_083.023 / sarvapāpapraśamanaṃ__Vdha_084.001
janārdana / Vdha_3,346.0.[54] / / namo 'stu te svāhā / Vdha_3,346.0.[55] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1132192 (0.026):
namas te madhusūdana__Vdha_090.019 / namas te puṇḍarīkākṣa__Vdha_090.019 / namas te 'stu janārdana__Vdha_090.019
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521471 (0.026):
namas te sarvabhūteśa__Vdha_090.019 / namas te 'stu janārdana__Vdha_090.019 / namas te 'stu mahīdhara__Vdha_088.043
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1114937 (0.056):
nato 'haṃ viṣṇum avyayam__Vdha_072.058 / namo namo 'stu te deva__Vdha_072.059
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521773 (0.056):
namo namo 'stu kṛṣṇāya__Vdha_088.051 / namo namo 'stu te deva__Vdha_072.059
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1132351 (0.057):
daityoraḥsthaladāraka__Vdha_090.027 / namo namas te 'stu sadā__Vdha_090.027
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521742 (0.057):
namo namas te vaikuṇṭha__Vdha_103.*(155) / namo namas te 'stu sadā__Vdha_090.027
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1077864 (0.062):
keśavāya namo namaḥ__Vdha_007.017 / namo 'stu narasiṃhāya__Vdha_007.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521917 (0.062):
namo 'stu devarājāya__Vdha_027.012 / namo 'stu narasiṃhāya__Vdha_007.017 / namo 'stu padmanābhāya__Vdha_067.*(100),014
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13531240 (0.062):
praśamāgrya namo 'stu te__Vdha_093.010 / praśamāya mahīpate__Vdha_093.024
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521929 (0.062):
namo 'stu mādhavāyeti__Vdha_021.014 / namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_006.017 / namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_088.044
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109637 (0.063):
śivāya haraye namaḥ__Vdha_067.*(100),015 / namo 'stu tasmai devāya__Vdha_067.*(100),016
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521851 (0.063):
namo 'stu kārtavīryāyety__Vdha_030.049 / namo 'stu tasmai devāya__Vdha_067.*(100),016 / namo 'stu tasmai puruṣottamāya__Vdha_067.037
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109622 (0.064):
govindāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),013 / namo 'stu padmanābhāya__Vdha_067.*(100),014
ya imām aparājitāṃ paramavaiṣṇavīṃ siddhāṃ mahāvidyāṃ japati paṭati śṛṇoti
smarati dhārayati / kīrtayati vā na tasyāgnivāyuvajropalāśani..(?)[bh]ayam
na samudrabhayam / na grahabhayam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087080 (0.063):
krūra sattva bhayaṃ naiva na ca caura bhayaṃ kvacit |
na caurabhayam / śvāpadabhayaṃ vā na bhavet / Vdha_3,346.0.[56] /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25881822 (0.050):
vṛkebyo bhayaṃ vṛkabhayam / / caurabhayam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7414784 (0.051):
vr̥kebyo bhayaṃ vr̥kabhayam / / caurabhayam / / dasyubhayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087081 (0.063):
krūra sattva bhayaṃ naiva na ca caura bhayaṃ kvacit |
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493573 (0.064):
na vā siṃhabhayam vā vyāghrabhayam vā caurabhayam vā bhikṣū vā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493606 (0.064):
bhavanti / siṃhabhayam vā vyāghrabhayam vā caurabhayam vā bhikṣū
kvacidrātryandhakārastrīrājakulavidveṣaviṣopaviṣagaragadavaśīkaraṇaṃ
vidveṣaṇaṃ / vidveṣaṇoccāṭanavadhabandhamabhayaṃ vā na bhavet / Vdha_3,346.0.[57] /
etair mantrair udāhṛtaiḥ siddhaiḥ saṃsiddhapūjitaiḥ / tad yathā / oṃ namo 'stu te
anaghe / Vdha_3,346.0.[58] / / ajite / Vdha_3,346.0.[59] / / amite / Vdha_3,346.0.[60] /
amṛte / Vdha_3,346.0.[61] / / aparājite / Vdha_3,346.0.[62] / / paṭhitasiddhe / Vdha_3,346.0.[63] /
smarātisiddhe / Vdha_3,346.0.[64] / / ekānaṃśe / Vdha_3,346.0.[65] / / ume / Vdha_3,346.0.[66] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.039):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.039):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.049):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.050):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552651 (0.056):
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.056):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.056):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.057):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.057):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554599 (0.057):
cara / Vdha_3,350.[54] / / pañcakāla / Vdha_3,350.[55] / / trigate / Vdha_3,350.[56] / / pāñcarātrika / Vdha_3,350.[57] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.058):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.059):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.059):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552678 (0.059):
dundubhidamani / Vdha_3,346.2.[16] / / śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1131113 (0.060):
ārādhayitum icchāmi__Vdha_089.005 / sarvecchāpūrakaṃ hariṃ__Vdha_089.005 / saṃkuruṣva mahābhāga__Vdha_089.006
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552665 (0.061):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.061):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.063):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
dhruve / Vdha_3,346.0.[67] / / arundhati / Vdha_3,346.0.[68] / / sāvitri / Vdha_3,346.0.[69] /
gāyatri / Vdha_3,346.0.[70] / / jātavedasi / Vdha_3,346.0.[71] / / mānastoke / Vdha_3,346.0.[72] /
sarasvati / Vdha_3,346.0.[73] / / dharaṇi / Vdha_3,346.0.[74] / / dhāraṇi / Vdha_3,346.0.[75] /
saudāmani / Vdha_3,346.0.[76] / / aditi / Vdha_3,346.0.[77] / / diti / Vdha_3,346.0.[78] /
vinate / Vdha_3,346.0.[79] / / gauri / Vdha_3,346.0.[80] / / gāndhāri / Vdha_3,346.0.[81] /
mātaṅgi / Vdha_3,346.0.[82] / / kṛṣṇayaśodhe / Vdha_3,346.0.[83] / / satyavādini / Vdha_3,346.0.[84] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552681 (0.064):
śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] / / mātaṅgi / Vdha_3,346.2.[19] / / oṃ drauṃdrauṃ jroṃjroṃ kroṃkroṃ
brahmavādini / Vdha_3,346.0.[85] / / kāli / Vdha_3,346.0.[86] / / kāpāli / Vdha_3,346.0.[87] /
nidre / Vdha_3,346.0.[88] / / satyopayānakari / Vdha_3,346.0.[89] /
sthalagataṃ jalagatam antarikṣagataṃ vā rakṣa rakṣa sarvabhūtebhyaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847024 (0.026):
ākāśagataṃ vā pṛthivīgataṃ vā jalagataṃ vā sthalagataṃ vā antarīkṣagataṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779087 (0.056):
paśya sarvabhūtabhayopadravebhyo rakṣa rakṣa jaya jaya vijaya tena hīyate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11406622 (0.060):
viṣakumbhavati sarvabale bhūtabale rakṣa rakṣa māṃ sarvaviṣebhyaḥ / sarvavighnebhya / tadyathā siddhakari siddhārtthe siddhamanorathe
sarvopadravebhyaḥ svāhā / Vdha_3,346.0.[90] / / yasyāḥ praṇaśyate puṣpaṃ garbho vā patate yadi /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509186 (0.050):
v1 pāraṃ pālayantu svāhā sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ / sarvopasargopāyābhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
mriyante bālakā yasyāḥ kākavandhyā ca yā bhavet // Vdha_3,346.1 //
śastraṃ dhārayate hy eṣāṃ samare kāṇḍadāruṇi / / gulmaśūlākṣirogāṇāṃ kṣipraṃ nāśayati vyathām /
śirorogajvarāṇāṃ ca nāśanī sarvadehinām // Vdha_3,346.2 //
hana hana / kālaṃ sara sara / gauri gauri
dhama dhama / vidye / alitāle (?) / māle / gandhe
paca paca / vidye / nāśaya vā saṃhara duḥsvapnaṃ vināśaya / Vdha_3,346.2.[1] /
nāśani / Vdha_3,346.2.[2] / / rajani / Vdha_3,346.2.[3] / / saṃdhye / Vdha_3,346.2.[4] /
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.044):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.044):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.045):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.050):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.052):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.052):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.052):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.054):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552519 (0.056):
smarātisiddhe / Vdha_3,346.0.[64] / / ekānaṃśe / Vdha_3,346.0.[65] / / ume / Vdha_3,346.0.[66] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.060):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552678 (0.060):
dundubhidamani / Vdha_3,346.2.[16] / / śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.062):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493712 (0.063):
ākṛṣyādhatsva keśave__Vdha_079.016 / ākriśakānāṃ duṣṭānāṃ__Vdha_023.015
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554628 (0.063):
sāṃkhyayaugika / Vdha_3,350.[66] / / amṛteśaya / Vdha_3,350.[67] / / hiraṇyeśaya / Vdha_3,350.[68] / / vedaśaya / Vdha_3,350.[69] /
vajriṇi / Vdha_3,346.2.[8] / / cakriṇi / Vdha_3,346.2.[9] / / śūlini / Vdha_3,346.2.[10] /
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.025):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.037):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.037):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554628 (0.042):
sāṃkhyayaugika / Vdha_3,350.[66] / / amṛteśaya / Vdha_3,350.[67] / / hiraṇyeśaya / Vdha_3,350.[68] / / vedaśaya / Vdha_3,350.[69] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493263 (0.046):
asaṃtyajya ca gārhasthyam__Vdha_088.066 / asaṃbhāṣaṇam eva ca__Vdha_025.001 / asaṃbhūtinirañjanam__Vdha_040.065
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1081420 (0.048):
kailāsaśikhare sthitam__Vdha_021.004 / kumārikābhir deveśa__Vdha_021.005 / gṛhasthābhiś ca keśavaḥ__Vdha_021.005
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.048):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.048):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.052):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509557 (0.055):
tathaiva kuryād dvādaśyāṃ__Vdha_024.012 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / tathaiva ca kuruṇṭhakaiḥ__Vdha_089.039
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1083417 (0.056):
vikarmasthāṃś ca mānavān__Vdha_025.006 / vaiḍālavratikāṃś caiva__Vdha_025.006 / nityam eva tu nālapet__Vdha_025.006
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.056):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.057):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1131113 (0.057):
ārādhayitum icchāmi__Vdha_089.005 / sarvecchāpūrakaṃ hariṃ__Vdha_089.005 / saṃkuruṣva mahābhāga__Vdha_089.006
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.058):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
keśavadayite / Vdha_3,346.2.[14] / / paśupatisahite / Vdha_3,346.2.[15] /
dundubhidamani / Vdha_3,346.2.[16] / / śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.043):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.045):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.049):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.049):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554599 (0.054):
cara / Vdha_3,350.[54] / / pañcakāla / Vdha_3,350.[55] / / trigate / Vdha_3,350.[56] / / pāñcarātrika / Vdha_3,350.[57] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.058):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552519 (0.059):
paṭhitasiddhe / Vdha_3,346.0.[63] / / smarātisiddhe / Vdha_3,346.0.[64] / / ekānaṃśe / Vdha_3,346.0.[65] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552653 (0.060):
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.061):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.061):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.061):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.064):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
mātaṅgi / Vdha_3,346.2.[19] / / oṃ drauṃdrauṃ jroṃjroṃ kroṃkroṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552555 (0.064):
gāndhāri / Vdha_3,346.0.[81] / / mātaṅgi / Vdha_3,346.0.[82] / / kṛṣṇayaśodhe / Vdha_3,346.0.[83] /
turu turu / yeṣāṃ dviṣanti pratyakṣaṃ paro[']kṣaṃ vā sarvān
dama dama / marda marda / tāpaya tāpaya
gopaya gopaya / utsādaya utsādaya / Vdha_3,346.2.[20] / / brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] /
maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.0):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.009):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492613 (0.018):
alam īśa bhavān ṛṣīn__Vdha_082.021 / alambuṣe miśrakeśi__Vdha_102.019 / alasidhro 'sitāya ca__Vdha_084.002
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1141805 (0.018):
rambhe tilottame kuṇṭhe__Vdha_102.018 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018 / umloce subhrupramloce__Vdha_102.018
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075248 (0.020):
yo brāhmaṇāṃś ca vedāṃś ca__Vdha_003.026 / nityam envānumaṃsyati__Vdha_003.026 / na ca drogdhā paraṃ vāde__Vdha_003.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493136 (0.020):
aśmarīmūtrakṛcchrāṃś ca__Vdha_028.035 / aśreyasaṃ paraṃ caitad__Vdha_038.068 / aśvataryaḥ pradātāram__Vdha_045.017
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.021):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504846 (0.021):
ghṛtaṃ viprāya pārthiva__Vdha_091.007 / ghṛtāṛciḥ puruṣottamaḥ__Vdha_087.010 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552666 (0.025):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.025):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.026):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.026):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104418 (0.027):
puṣkareṇātha pāṇḍunā__Vdha_062.026 / suvarṇaṣṭhīvinā caiva__Vdha_062.026 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13517503 (0.028):
duṣṭāḥ sma varṣapūgāni__Vdha_072.119 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026 / duṣvantaputro bharataḥ praṇamya__Vdha_008.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492899 (0.028):
aviṣahyāś ca yātanāḥ__Vdha_088.077 / aviṣahyair avāraṇaiḥ__Vdha_037.019
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086047 (0.028):
mṛtyubandhārtibhayadaṃ__Vdha_028.021 / duriṣṭasya ca yat phalam__Vdha_028.021 / parāpadhyānasahitaṃ__Vdha_028.022
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.028):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551427 (0.030):
vistāripadmotpalapatralocano__Vdha_039.043 / visphurjya ca yathāśakti__Vdha_067.031 / visphuryatkaṅkanatviṣam__Vdha_028.*(18).104
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.047):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.047):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
upendri / Vdha_3,346.2.[25] / / āgneyi / Vdha_3,346.2.[26] / / cāmuṇḍe / Vdha_3,346.2.[27] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.0):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.009):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492613 (0.018):
alam īśa bhavān ṛṣīn__Vdha_082.021 / alambuṣe miśrakeśi__Vdha_102.019 / alasidhro 'sitāya ca__Vdha_084.002
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1141805 (0.018):
rambhe tilottame kuṇṭhe__Vdha_102.018 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018 / umloce subhrupramloce__Vdha_102.018
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075248 (0.020):
yo brāhmaṇāṃś ca vedāṃś ca__Vdha_003.026 / nityam envānumaṃsyati__Vdha_003.026 / na ca drogdhā paraṃ vāde__Vdha_003.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493136 (0.020):
aśmarīmūtrakṛcchrāṃś ca__Vdha_028.035 / aśreyasaṃ paraṃ caitad__Vdha_038.068 / aśvataryaḥ pradātāram__Vdha_045.017
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.021):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504846 (0.021):
ghṛtaṃ viprāya pārthiva__Vdha_091.007 / ghṛtāṛciḥ puruṣottamaḥ__Vdha_087.010 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.025):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.026):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.026):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104418 (0.027):
puṣkareṇātha pāṇḍunā__Vdha_062.026 / suvarṇaṣṭhīvinā caiva__Vdha_062.026 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13517503 (0.028):
duṣṭāḥ sma varṣapūgāni__Vdha_072.119 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026 / duṣvantaputro bharataḥ praṇamya__Vdha_008.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492899 (0.028):
aviṣahyāś ca yātanāḥ__Vdha_088.077 / aviṣahyair avāraṇaiḥ__Vdha_037.019
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086047 (0.028):
mṛtyubandhārtibhayadaṃ__Vdha_028.021 / duriṣṭasya ca yat phalam__Vdha_028.021 / parāpadhyānasahitaṃ__Vdha_028.022
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.028):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551427 (0.030):
vistāripadmotpalapatralocano__Vdha_039.043 / visphurjya ca yathāśakti__Vdha_067.031 / visphuryatkaṅkanatviṣam__Vdha_028.*(18).104
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552665 (0.040):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.045):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552653 (0.050):
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
vāruṇi / Vdha_3,346.2.[28] / / vāyavye / Vdha_3,346.2.[29] / / rakṣa rakṣa
pracaṇḍavidye / Vdha_3,346.2.[30] / / oṃ / indropendrabhagini / Vdha_3,346.2.[31] /
vijaye / Vdha_3,346.2.[32] / / śāntisvastipuṣṭivivardhini / Vdha_3,346.2.[33] /
kāmāṅkuśe / Vdha_3,346.2.[34] / / kāmadudhe / Vdha_3,346.2.[35] /
sarvakāmavaraprade / Vdha_3,346.2.[36] / / sarvabhūteṣu māṃ priyaṃ kuru kuru / Vdha_3,346.2.[37] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110896 (0.064):
caturmūrte jagaddhāma__Vdha_068.021 / lakṣmyāvāsa varaprada__Vdha_068.021 / sarvāvāsa namas te 'stu__Vdha_068.021
ākarṣaṇi / Vdha_3,346.2.[38] / / āveśani / Vdha_3,346.2.[39] / / jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] /
śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] / / nīlapatāke / Vdha_3,346.2.[43] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.033):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126602 (0.033):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.039):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552653 (0.044):
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.045):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.049):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.049):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552678 (0.049):
dundubhidamani / Vdha_3,346.2.[16] / / śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554599 (0.050):
cara / Vdha_3,350.[54] / / pañcakāla / Vdha_3,350.[55] / / trigate / Vdha_3,350.[56] / / pāñcarātrika / Vdha_3,350.[57] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.052):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.053):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1131113 (0.054):
ārādhayitum icchāmi__Vdha_089.005 / sarvecchāpūrakaṃ hariṃ__Vdha_089.005 / saṃkuruṣva mahābhāga__Vdha_089.006
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.055):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554628 (0.055):
sāṃkhyayaugika / Vdha_3,350.[66] / / amṛteśaya / Vdha_3,350.[67] / / hiraṇyeśaya / Vdha_3,350.[68] / / vedaśaya / Vdha_3,350.[69] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.056):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552665 (0.056):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.057):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528116 (0.058):
pitroḥ putrodbhavaṃ duḥkhaṃ__Vdha_030.053 / pipītasya savedanam__Vdha_037.020 / pipītaḥ prāha viprarṣiḥ__Vdha_037.016
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.058):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509558 (0.058):
tathaiva kuryād dvādaśyāṃ__Vdha_024.012 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / tathaiva ca kuruṇṭhakaiḥ__Vdha_089.039
mahānīle / Vdha_3,346.2.[44] / / mahāgauri / Vdha_3,346.2.[45] / / mahāśrī / Vdha_3,346.2.[46] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.058):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.058):
mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] / / sarvakṛcchra / Vdha_3,350.[143] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13512198 (0.060):
tasminn eva naro layam__Vdha_003.051 / tasminn eva vicintite__Vdha_093.006 / tasmin bhavati bhūpāla__Vdha_105.095
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.061):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.061):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509557 (0.062):
tathaiva kuryād dvādaśyāṃ__Vdha_024.012 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / tathaiva ca kuruṇṭhakaiḥ__Vdha_089.039
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.063):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.063):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.063):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554420 (0.063):
śrīśa śrīvatsa yogīśa__Vdha_090.025 / śrīśaṃ sarvābhyudayike__Vdha_040.038 / śrīśārṅgacakrāsigadādharāya__Vdha_067.037
mahācāndri / Vdha_3,346.2.[47] / / mahāsauri / Vdha_3,346.2.[48] / / mahāmāyuri / Vdha_3,346.2.[49] /
ādityaraśmi / Vdha_3,346.2.[50] / / jāhnavi / Vdha_3,346.2.[51] / / yamaghaṇṭe / Vdha_3,346.2.[52] /
kiṇikiṇi / Vdha_3,346.2.[53] / / cintāmaṇi / Vdha_3,346.2.[54] / / surabhi / Vdha_3,346.2.[55] /
sarvāsurotpanne / Vdha_3,346.2.[56] / / sarvakāmadughe / Vdha_3,346.2.[57] /
yathāmanīṣitaṃ kāryaṃ tan mama sidhyatu svāhā / Vdha_3,346.2.[58] /
oṃ svāhā / Vdha_3,346.2.[59] / / oṃ bhūḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[60] /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417360 (0.016):
oṃ bhūḥ svāhā // LiP_2,45.75 // / oṃ bhuvaḥ svāhā // LiP_2,45.76 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789297 (0.027):
oṃ bhūḥ śirase svāhā / / oṃ bhuvaḥ śikhāyai vauṣaṭ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165189 (0.031):
8.1.42.2 sarva bhūta nivāraṇāyai huṃ phat svāhā / 8.1.42.3 bhūr bhuvas suvar om
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867536 (0.032):
oṃ bhūḥ svāhā oṃ bhūvaḥ svāhā oṃ svaḥ svāhā oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789317 (0.038):
oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ astrāya phaṭ // GarP_1,217.3 // / oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ oṃ mahaḥ oṃ janaḥ oṃ tapaḥ oṃ satyaṃ tatstripadā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165233 (0.038):
8.1.43.9 īśānāya namaḥ / 8.1.43.10 oṃ bhūḥ / 8.1.44.1 oṃ bhuvaḥ / 8.1.44.2 o(g)ṃ suvaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166154 (0.039):
8.1.60.1 bhūr bhuvas suvar om / 8.1.60.2 oṃ namo nārāyaṇāya
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308935 (0.040):
oṃ bhāḥ svāhā / oṃ bhīḥ svāhā / oṃ bhūḥ svāhā / oṃ bheḥ svāhā /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713520 (0.041):
5.4:57.1 4, KauśS 97.4, Hir;SS 2.6.2 etc.]> iti | iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769243 (0.041):
havyamūhiṣe | ayā no dhehi bheṣajaṃ svāhā iti oṃ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252765 (0.041):
svāhā // / hulu 2 svāhā / oṃ svāhā / bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā / bhūrbhuvaḥ svaḥ
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731279 (0.041):
garbhasaṃdhāriṇībhyaḥ svāhā | calu-calu svāhā | hulu-hulu svāhā | om svāhā / | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | svaḥ svāhā | bhurbhuva ḥ[sva] svāhā |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709340 (0.045):
oṃ arkāya śirase svāhā / / oṃ aḥ bhūrbhuvaḥ svaḥ jvālini śikhāyai vaṣaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4788430 (0.046):
oṃ abhasma oṃ anādi oṃ nānā oṃ dhūdhū oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ anidhana
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789743 (0.046):
oṃ siddhamidamāsanam iha siddhamityabhidhāya oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ oṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405071 (0.047):
oṃ bhūḥ brahma hṛdayāya oṃ bhuvaḥ viṣṇuśirase oṃsvaḥ rudraśikhāyai
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306802 (0.049):
garbhaharebhyaḥ svāhā | garbhasaṃdhāraṇi svāhā | hulu 2 svāhā | oṃ svāhā | / svaḥ svāhā | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | bhūr bhuvaḥ svāhā | ciṭi 2 svāhā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783883 (0.049):
oṃ hāṃ bhūḥ svāhā / oṃ hāṃ bhuvaḥ svāhā / oṃ hāṃ svaḥ svāhā / oṃ hāṃ
oṃ bhuvaḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[61] / / oṃ svaḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[62] /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417361 (0.016):
oṃ bhūḥ svāhā // LiP_2,45.75 // / oṃ bhuvaḥ svāhā // LiP_2,45.76 //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713521 (0.020):
5.4:57.1 4, KauśS 97.4, Hir;SS 2.6.2 etc.]> iti | iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769244 (0.020):
havyamūhiṣe | ayā no dhehi bheṣajaṃ svāhā iti oṃ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252766 (0.020):
hulu 2 svāhā / oṃ svāhā / bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā / bhūrbhuvaḥ svaḥ
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731281 (0.020):
garbhasaṃdhāriṇībhyaḥ svāhā | calu-calu svāhā | hulu-hulu svāhā | om svāhā / | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | svaḥ svāhā | bhurbhuva ḥ[sva] svāhā |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867536 (0.028):
oṃ bhūḥ svāhā oṃ bhūvaḥ svāhā oṃ svaḥ svāhā oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783893 (0.028):
oṃ hāṃ bhūḥ svāhā / oṃ hāṃ bhuvaḥ svāhā / oṃ hāṃ svaḥ svāhā / oṃ hāṃ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306807 (0.032):
garbhaharebhyaḥ svāhā | garbhasaṃdhāraṇi svāhā | hulu 2 svāhā | oṃ svāhā | / svaḥ svāhā | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | bhūr bhuvaḥ svāhā | ciṭi 2 svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165189 (0.038):
8.1.42.2 sarva bhūta nivāraṇāyai huṃ phat svāhā / 8.1.42.3 bhūr bhuvas suvar om
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4788430 (0.040):
oṃ abhasma oṃ anādi oṃ nānā oṃ dhūdhū oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ anidhana
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789319 (0.040):
oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ oṃ mahaḥ oṃ janaḥ oṃ tapaḥ oṃ satyaṃ tatstripadā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789745 (0.040):
oṃ siddhamidamāsanam iha siddhamityabhidhāya oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ oṃ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819894 (0.042):
svāhetyattarataḥ somāya svāheti dakṣiṇatastāvantareṇāhutiloko bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetyagnaye 'gnīṣomābhyāmiti
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820095 (0.042):
yatkāmāste juhumastanno 'stu vayaṃ syāma patayo rayīṇāṃ svāhā // / bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā //
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28821314 (0.042):
daivī medhā manuṣyajā sā māṃ medhā surabhirjuṣatāṃ svāhā // / bhūḥ svāhā bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetīyaṃ duruktāditi
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413986 (0.042):
bhūḥ svāhā bhuvaḥsvāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svastathaiva ca /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591021 (0.042):
bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13601456 (0.055):
babhrave oṃ bhūr oṃ bhuva oṃ svar oṃ bhūr bhuvaḥ svar jayavijayāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789337 (0.060):
oṃ āpo jyo 'tī raso 'mṛtaṃ brahma bhūrbhuvaḥ svarom / / oṃ sūryaścetyādi /
oṃ bhurbhuvaḥsvaḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[63] / / yatraivāgataṃ pāpaṃ tatraiva pratigacchatu svāhā / Vdha_3,346.2.[64] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086901 (0.044):
hṛṣīkeśasya kīrtanāt__Vdha_028.064 / yata evāgataṃ pāpaṃ__Vdha_028.064 / tatraiva pratigacchatu__Vdha_028.064
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.061):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
bale / Vdha_3,346.2.[65] / / mahābale / Vdha_3,346.2.[66] / / asiddhasādhani / Vdha_3,346.2.[67] /
svāhāty oṃ / Vdha_3,346.2.[68] / / amoghāṃ paṭhitasiddhāṃ vaiṣṇavīm aparājitāṃ dhyāyet / Vdha_3,346.2.[69] /
mārkaṇḍeya uvāca / evaṃ hi kṛtarakṣasya vasudhārām upāśnataḥ /
vasor vasumatīgarte tiṣṭhato danunandanāḥ // Vdha_3,346.1 //
ajagmur vividhākārāś caturaṅgabalānvitāḥ /
nānāpraharaṇā dagdhā bhīmavācaḥ sadāruṇāḥ // Vdha_3,346.2 //
āgamya vāgbhir ugrābhis tarjayantaś ca te vasum / / nirjaghnur āyudhair bhīmair devapakṣaparaṃ sadā // Vdha_3,346.3 //
na ca te 'sya rujaṃ cakrur na ca tān apy udīkṣitā / / cintayām āsa deveśaṃ manasā madhusūdanam // Vdha_3,346.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 560046 (0.062):
asaṃprāpte ca nagarīṃ $ mathurāṃ madhusūdane / HV_App.I,20.920 / / manasā cintayām āsa $ vainateyo mahāmatiḥ // HV_App.I,20.921 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22045605 (0.062):
asaṃprāpte ca nagarīṃ mathurāṃ madhusūdane / HV_App.I,20.920 / / manasā cintayām āsa vainateyo mahāmatiḥ // HV_App.I,20.921 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23455240 (0.063):
Ś1,D2.5 ins.: / cintayām āsa ca vibhur $ manasā pannagāśanam // ViP_5,29.13*55 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5161899 (0.063):
Ś1,D2.5 ins.: / cintayām āsa ca vibhur manasā pannagāśanam // ViP_5,29.13*55 //
tato niṣphalayatnās te dṛṣṭvā tan mahad adbhutam /
jagmuḥ sarve gṛhān eva vilakṣā daityadānavāḥ // Vdha_3,346.5 //
teṣu niṣphalayatneṣu devo garuḍam abravīt / / [deva]
gatvā garuḍa rājānam vasuṃ śīghram ihānaya // Vdha_3,346.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 582191 (0.057):
nātikalyaṃ mahātejā $ devarājānam abravīt // HV_App.I,29.1252 // / garuḍābhihataḥ pūrvaṃ $ nātikalyo gajottamaḥ / HV_App.I,29.1253 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22067742 (0.057):
nātikalyaṃ mahātejā devarājānam abravīt // HV_App.I,29.1252 // / garuḍābhihataḥ pūrvaṃ nātikalyo gajottamaḥ / HV_App.I,29.1253 /
evam uktaḥ sa garuḍo devadevena cakriṇā / / pakṣavātārṇavakṣobha(?)- kṣubdhayādogaṇo yayau // Vdha_3,346.7 //
dadarśa ca bhuvo garte dhyānasaṃmīlitekṣaṇam /
vasurājo 'pi garuḍaṃ dadarśa harivāhanam // Vdha_3,346.8 //
sa dṛṣṭvā garuḍaṃ prāptaṃ kṛṣṇabhaktisamanvitam /
tuṣṭāva garuḍaṃ vāgbhir arthyābhir amitakriyaḥ // Vdha_3,346.9 //
vasur uvāca / namasyāmi mahābāhuṃ khagendraṃ harivāhanam /
viṣṇor dhvajāgrasaṃsthāna vitrāsitamahāsura // Vdha_3,346.10 //
namas te nāgadarpaghna vinatānandavardhana /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801299 (0.0):
viṣṇordhvasaṃsthānaṃ vitrāsitamahāsuram // GarP_1,240.16 // / namaste nāgadarpaghna vinatānandavardhana /
svapakṣavātanirdhūta- dīnadaityanirīkṣita // Vdha_3,346.11 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801306 (0.024):
supakṣapāta niddabha dīnadaityanirīkṣita // GarP_1,240.17 // / parasparasya śāpena supratīkavibhāvasū /
parasparasya śāpena supratīka vibhāvaso / / gajakacchapatāṃ prāptau tāv ubhau vairasaṃyutau // Vdha_3,346.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19597748 (0.052):
01,025.018a evam anyonyaśāpāt tau supratīkavibhāvasū / 01,025.018c gajakacchapatāṃ prāptāv arthārthaṃ mūḍhacetasau
ṣaḍ ucchrito yojanāni gajas taddviguṇāyataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19597817 (0.016):
01,025.023c kūrmo 'py abhyudyataśirā yuddhāyābhyeti vīryavān / 01,025.024a ṣaḍ ucchrito yojanāni gajas tad dviguṇāyataḥ
kūrmas triyojanotsedho daśayojanamaṇḍalaḥ // Vdha_3,346.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19597822 (0.0):
01,025.024a ṣaḍ ucchrito yojanāni gajas tad dviguṇāyataḥ / 01,025.024c kūrmas triyojanotsedho daśayojanamaṇḍalaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801324 (0.026):
yaducchritau yojanāni jastaddviguṇāyataḥ / / kūrmastriyojanotsodhā śatayojanavamaḍalaḥ // GarP_1,240.19 //
nakhasthau tau tvayā nītau hatau bhuktau ca pakṣipa /
parasparakṛtocchrāyau dvārau ca parimokṣitau // Vdha_3,346.14 //
niṣādaviṣayaṃ bhuktaṃ tatra krūram aninditam / / niṣādīśastato (?) muktas tatrāpi brāhmaṇas tvayā // Vdha_3,346.15 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801355 (0.031):
viṣādīśastato muktastatrāpi brāhmaṇastvayā // GarP_1,240.21 // / vaṭārohiṇavṛkṣasya yojanānāṃ śatāyutā /
tvayā rohiṇivṛkṣasya yojanānāṃ śātāyatā / / śākhā bhinnāḥ sthitā yatra vālakhilyāḥ sahasraśaḥ // Vdha_3,346.16 //
tāṃs tu vaktragatān kṛtvā nakhasthair gajakacchapaiḥ /
nabhasy eva nirālambe sarvataḥ parivāritaḥ // Vdha_3,346.17 // / tvayā jitvā raṇe sarvān devāñ śakrapurogamān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351403 (0.037):
{rajir uvāca} / yadi devagaṇān sarvāñ jitvā śakrapurogamān /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10279827 (0.060):
12,059.075c devān uvāca saṃhṛṣṭaḥ sarvāñ śakrapurogamān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13793033 (0.062):
devā jyotiḥpurogamāḥ HV_3.31b / devāñ śakramukhān sarvān HV_38.64c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268713 (0.063):
12,038.008c sākṣād dadarśa yo devān sarvāñ śakrapurogamān / 12,038.009a bṛhaspatipurogāṃś ca devarṣīn asakṛt prabhuḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23957684 (0.064):
trailokyaṃ bubhuje jitvā % devān indrapurogamān // NsP_45.2 // / tataḥ kṛśatarā devā $ babhūvus tena khaṇḍitāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17022673 (0.064):
trailokyaṃ bubhuje jitvā devān indrapurogamān // NsP_45.2 // / tataḥ kṛśatarā devā babhūvus tena khaṇḍitāḥ /
āhṛtaṃ tu paraṃ somaṃ vahner vāpy atha kāśyapa // Vdha_3,346.18 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801389 (0.059):
tvayā jitā raṇe devāḥ sarve śakrapurogamāḥ / / āhṛtaṃ tatpurā somaṃ vāhniṃ nirvāpya kāśyape // GarP_1,240.24 //
nāgau dṛṣṭiviṣau kṛtvā rajasā bhuvi cakṣuṣoḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801399 (0.017):
āhṛtaṃ tatpurā somaṃ vāhniṃ nirvāpya kāśyape // GarP_1,240.24 // / nāgau dṛṣṭiviṣau kṛtvā rajasā tu vicakṣuṣau /
jihvāgranityagaṃ bhuñjañ cakre tau devanirmitau // Vdha_3,346.19 //
āhṛtyāpi tvayā somaṃ nītam eva na bhakṣitam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801413 (0.038):
tīkṣṇāgreṇa na sā bhaṅktvāvikravetau manohataḥ? // GarP_1,240.25 // / āhṛtyāpi tvayā somaṃ nītameva na bhaktitaḥ /
tena viṣṇor dhvajasthāne vāhanatvaṃ gato hy asi // Vdha_3,346.20 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801422 (0.037):
tena viṣṇordhvajasthānaṃ vāhanatvaṃ gato hyasi // GarP_1,240.26 //
tvayā nikṣipya darbheṣu somaṃ nāgāś ca vañcitāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801430 (0.029):
tvayā niḥ kṣipya darbheṣu somaṃ nāgāśca vañcitāḥ / / jahāra cāmṛtaṃ pātraṃ śīghraṃ vai brahmasūdana // GarP_1,240.27 //
jahāra sahasā yatra tac chīghraṃ balasūdanaḥ // Vdha_3,346.21 // / yatra jihvā dvidhā bhūtā pannagānāṃ dvijottamāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801443 (0.029):
jahāra cāmṛtaṃ pātraṃ śīghraṃ vai brahmasūdana // GarP_1,240.27 // / yatra jihvādvidhābhūtāḥ pannagānāṃ dvijottama /
vinatā mocitā dāsyāt kaṭvā pūrvaṃ jitā paṇe // Vdha_3,346.22 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801447 (0.009):
yatra jihvādvidhābhūtāḥ pannagānāṃ dvijottama / / vinatā mocitā dāsyātkadvā pūrvajitā raṇe // GarP_1,240.28 //
uccaiḥśravās tu kiṃvarṇaḥ śukla ity eva bhāṣatī / / kṛṣṇavālam ahaṃ manye pucchaṃ dṛṣṭvaiva vākchalāt // Vdha_3,346.23 //
tvayā vajraprahāreṇa pakṣayuktaṃ purā svayam /
dadhīcivajraśakrāṇāṃ mānanārthāya nānyathā // Vdha_3,346.24 //
tasya pakṣasya devendro yadā nāntaṃ hi dṛṣṭavān /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801478 (0.044):
dadhīcavajraśakrāṇāṃ māturarthāya nānyathā // GarP_1,240.30 // / tasya pakṣasya devendro yadānītaṃ hi dṛṣṭavān /
tadā tava suparṇeti nāma khyātaṃ jagattraye // Vdha_3,346.25 //
tejasā bhāskaraṃ devaṃ javena ca samīraṇam / / na te tulyo mahābhāga nāgapakṣakṣayaṃkara // Vdha_3,346.26 //
dhyānamātre tvayi vibho viśvaṃ sthāvarajaṅgamam /
kṣipraṃ praṇāśam āyāti tathā sarvabhayāni ca // Vdha_3,346.27 //
svakayā pakṣanāḍyā tvaṃ brahmāṇḍaṃ sakalaṃ vahan /
nopayāsi prabho khedaṃ yathā devo janārdanaḥ // Vdha_3,346.28 //
tvam ṛṣis tvaṃ mahābhāgas tvaṃ devaḥ patageśvaraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595930 (0.0):
01,020.009c adūrād abhyupetyainaṃ devāḥ sarṣigaṇās tadā / 01,020.010a tvam ṛṣis tvaṃ mahābhāgas tvaṃ devaḥ patageśvaraḥ
tvaṃ prabhus tapanaprakhyas tvaṃ nas trāṇam anuttamam // Vdha_3,346.29 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595936 (0.0):
01,020.010a tvam ṛṣis tvaṃ mahābhāgas tvaṃ devaḥ patageśvaraḥ / 01,020.010c tvaṃ prabhus tapanaprakhyas tvaṃ nas trāṇam anuttamam
balormimān sādhvaradīnasattvaḥ samṛddhimān duṣprasahas tvam eva /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595998 (0.0):
01,020.011a balormimān sādhur adīnasattvaḥ; samṛddhimān duṣprasahas tvam / 01,020.011c tapaḥ śrutaṃ sarvam ahīnakīrte; anāgataṃ copagataṃ ca sarvam
tapaḥ śrutaṃ sarvam ahīnakīrtir anāgatādīn viṣayāṃś ca vetsi //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19596001 (1.192):
01,020.011a balormimān sādhur adīnasattvaḥ; samṛddhimān duṣprasahas tvam / 01,020.011c tapaḥ śrutaṃ sarvam ahīnakīrte; anāgataṃ copagataṃ ca sarvam
Vdha_3,346.30 // / tvam uttamaḥ sarvam idaṃ carācaraṃ gabhastibhir bhānur ivāvabhāse /
samākṣipan bhānusutaprabhāṃ muhus tvam antakaḥ sarvam idaṃ dhruvādhruva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19596021 (1.192):
01,020.012c samākṣipan bhānumataḥ prabhāṃ muhus; tvam antakaḥ sarvam idaṃ
(?) // Vdha_3,346.31 // / divākaraḥ parikramati yathā dahan prajās tathā dahasi hutāśanaprabha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19596029 (0.017):
01,020.013a divākaraḥ parikupito yathā dahet; prajās tathā dahasi / hutāśanaprabha
bhayaṃkaraḥ pralaya ivāgnir utthito vināśayaty uragaparivartapāntakṛt (?)
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19596029 (0.016):
01,020.013a divākaraḥ parikupito yathā dahet; prajās tathā dahasi / hutāśanaprabha / 01,020.013c bhayaṃkaraḥ pralaya ivāgnir utthito; vināśayan
// Vdha_3,346.32 // / khageśvaraṃ śaraṇam upāgato 'smy ahaṃ mahaujasaṃ vitimirabhragocaram (?) /
mahābalaṃ garuḍam upetya khecaraṃ mahaujasaṃ varadam ajeyam aklamam //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19596050 (1.192):
abhragocaram / 01,020.014c mahābalaṃ garuḍam upetya khecaraṃ; parāvaraṃ varadam
Vdha_3,346.33 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552232 (0.0):
rājño vasor bhūmibilasthitasya rakṣā hi sāgryā paramā matā me // / Vdha_3,345.14 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551600 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / sumukhopākhyānavarṇano nāma
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552013 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / kaśyapastotravarṇano nāma catuś
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553493 (0.034):
// iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / vāsudevastotraṃ nāma saptacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 347 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556415 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / nāradaprasādo nāma
garuḍastotraṃ nāma / ṣāṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551603 (0.0):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / sumukhopākhyānavarṇano nāma / tricatvāriṃśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 3.343 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556416 (0.0):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / nāradaprasādo nāma / tripañcāśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 353 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947628 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe kūrmaniveśo nāmāṣṭapañcāśo 'dhyāyaḥ / ūnaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ 59 / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868633 (0.016):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bhṛgubharadvājasaṃvāde / jagadutpattivarṇanaṃ nāma dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870802 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bhṛgubharadvājasaṃvāde / brāhmaṇācāranirūpaṇaṃ nāma tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365764 (0.018):
pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde durmaraṇe kāryākāryakriyādinirūpaṇaṃ nāma / catuścatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17956800 (0.019):
vaivasvatotpattirnāmāṣṭasaptatitamo 'dhyāyaḥ / ūnāśītitamo 'dhyāyaḥ 79
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941002 (0.021):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sṛṣṭiprakaraṇe ekonapañcāśadadhyāyaḥ / pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362734 (0.023):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899417 (0.023):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe koṭitīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / tryuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10780399 (0.024):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye hradākhyānaṃ nāma ṣoḍaśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 17
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789818 (0.024):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe gardabhītīrthavarṇano nāma ṣaḍviṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 27
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556247 (0.025):
nārāyaṇapūjanaprakāravarṇano / nāma dvipañcāśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 352 // / mārkaṇḍeya uvāca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430138 (0.025):
vāyunaimiṣeyarṣisaṃvāde uttarakhaṇḍe yogagativarṇanaṃ nāma saptatriṃśo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782252 (0.025):
nānauṣadhaprayoganirūpaṇaṃ nāma tryuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 204
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783656 (0.025):
vyākaraṇanirūpaṇaṃ nāma pañcottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 206
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784142 (0.025):
śāstrechandaḥsaṃjñāparibhāṣānirūpaṇaṃ nāma saptottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 208
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789046 (0.025):
devāditarpaṇanirūpaṇaṃ nāma pañjadaśottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 216
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796130 (0.025):
viṣṇupūjānirūpaṇaṃ nāmaikonatriśaduttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 230
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796887 (0.025):
viṣṇumahātmyavarṇanaṃ nāma triṃśaduttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 231
stutas tu garuḍo rājñā pṛṣṭhamāro 'py apārthivam /
darśayām āsa devasya viṣṇor amitatejasaḥ // Vdha_3,347.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644728 (0.032):
divyamānuṣasaṃbhūtaḥ $ prādurbhāvo 'nukīrtitaḥ / **HV_App.I,40.1**1:7 / māhātmyaṃ devadevasya $ viṣṇor amitatejasaḥ / **HV_App.I,40.1**1:8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130284 (0.032):
divyamānuṣasaṃbhūtaḥ prādurbhāvo 'nukīrtitaḥ / **HV_App.I,40.1**1:7 / / māhātmyaṃ devadevasya viṣṇor amitatejasaḥ / **HV_App.I,40.1**1:8 /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551079 (0.033):
viṣṇor anucaro bhavet__Vdha_007.026 / viṣṇor amitatejasaḥ__Vdha_067.001
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1108901 (0.034):
mayā hi devadevasya__Vdha_067.001 / viṣṇor amitatejasaḥ__Vdha_067.001
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1115930 (0.035):
sa tvaṃ devātidevasya__Vdha_072.115 / viṣṇor amitatejasaḥ__Vdha_072.115
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16432495 (0.039):
viṣṇor amitatejasaḥ HV_App.I,42.1b / viṣṇor amitatejasaḥ **HV_App.I,42B.2147**127:1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13848148 (0.039):
viṣṇor atulavīryasya HV_105.6c / viṣṇor amitatejasaḥ HV_30.1*449:1b / viṣṇor amitatejasaḥ HV_30.57d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7056374 (0.040):
tasya devādidevasya viṣṇoramitatejasaḥ / / na hānimakarodastraṃ yathā devasya śūlinaḥ // KūrmP_1,15.56 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16432481 (0.040):
viṣṇor antaḥpure tadā HV_App.I,29.92b / viṣṇor amitatejasaḥ **HV_App.I,40.1**1:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25158124 (0.040):
viṣṇor antaḥpure tadā HV_App.I,29.92b / viṣṇor amitatejasaḥ HV_App.I,40.1**1:8b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27428492 (0.044):
viṣṇor amitatejasaḥ NsP_5.56d / viṣṇor amitatejasaḥ NsP_8.45b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935778 (0.046):
viṣṇor amitatejasaḥ BrP_179.65d / viṣṇor amitatejasaḥ BrP_213.3b
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130584 (0.054):
namaḥ sadyaḥ punaḥ punaḥ__Vdha_088.055 / tasya yajñavarāhasya__Vdha_088.056 / viṣṇor amitatejasaḥ__Vdha_088.056
sa dṛṣṭvā devadeveśam praṇatārtivināśanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506449 (0.058):
anugrahakaraṃ devaṃ % praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763687 (0.058):
anugrahakaraṃ devaṃ praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19714696 (0.063):
01,210.002d@113_0014 cintayām āsa deveśaṃ keśavaṃ kleśanāśanam / 01,210.002d@113_0015 praṇatārtiharaṃ śaṃbhuṃ māyārūpeṇa vañcakam
tuṣṭāva bhaktyā rājendra deveśam aparājitam // Vdha_3,347.2 //
vasur uvāca / namas te puṇḍarīkākṣa śaraṇāgatavatsala /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551356 (0.030):
namas te devadeveśa surāsuranamaskṛta / / ajeya puṇḍarīkākṣa śaraṇāgatavatsala // Vdha_3,343.13 //
daityadānavadarpaghna praṇatārtivināśana // Vdha_3,347.3 //
kāmakāmada kāmaghna viśvayone jagatpate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395771 (0.027):
12,274.060d@028_0245 tryambakāmbikanāthāya vyaktāvyakta namo 'stu te / 12,274.060d@028_0246 kāma kāmada kāmaghna tṛptātṛptavicāriṇe
mahāmūrtiniśotthasya tamasaḥ pravināśana // Vdha_3,347.4 //
na te viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101350 (0.0):
06,032.002a na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3210720 (0.0):
'na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625461 (0.0):
na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824612 (0.0):
na me viduḥ sura gaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17828200 (0.0):
niratiśayaiśvarya pratipādakena keśava padena sūcitam | ato yad uktaṃ na / me viduḥ sura gaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ [Gītā 10.2] ity ādi tat
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626485 (0.0):
na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ Bhg_10.002a
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12540223 (0.0):
na me viduḥ sura-gaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543810 (0.0):
niratiśayaiśvarya-pratipādakena keśava-padena sūcitam | ato yad uktaṃ na / me viduḥ sura-gaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ [Gītā 10.2] ity ādi tat
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543876 (0.0):
tu na vidur ity arthaḥ | ataeva na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448095 (0.0):
na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22923852 (0.011):
na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17828265 (0.012):
tu na vidur ity arthaḥ | ataeva na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25647903 (0.063):
06,032.002a na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssbh2u.htm.txt) 24096517 (0.063):
'na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17828129 (0.063):
yan māṃ prati tvaṃ kathayasi na me viduḥ sura gaṇā ity ādi | tad api
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543739 (0.063):
yan māṃ prati tvaṃ kathayasi na me viduḥ sura-gaṇā ity ādi | tad api
ādis tvaṃ sarvadharmāṇām ṛṣīṇāṃ ca jagadguro // Vdha_3,347.5 //
sūkṣmas tvaṃ sarvabhūtebhyo mahadbhyaś ca mahattaraḥ /
dūragas tvaṃ mahābhāga sarveṣām api cāgataḥ // Vdha_3,347.6 //
sarvabhūtāntarastho 'pi karmabhir na ca lipyase /
aśarīraḥ śarīrasthaḥ sarvabhūteṣv avasthitaḥ // Vdha_3,347.7 //
puruṣas tvaṃ tvam avyaktas tvam ātmā buddhir eva ca /
mahābhūtāni bhagavas tvaṃ tathaivendriyāṇi ca // Vdha_3,347.8 // / yogibhir mṛṣyase yoga- jñānajñeya purātana /
ye tvāṃ bhajanti te yānti bhagavan paramāṃ gatim // Vdha_3,347.9 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13514230 (0.061):
te mamātipriyā narāḥ__Vdha_074.018 / te yānti paramāṃ gatim__Vdha_067.070 / te yānti paramāṃ gatim__Vdha_068.052
jayam anagham ajeyaṃ viśvagaṃ devadevaṃ tridaśaripuvināśe nityam
udyuktaśaktim / / dvijasuravaravandyaṃ nāśanaṃ kalmaṣāṇāṃ śaraṇam upagato 'haṃ vāsudevaṃ
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551600 (0.0):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552014 (0.0):
Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556415 (0.0):
Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554946 (5.960):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431959 (0.008):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.029):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.029):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553332 (0.034):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / garuḍastotraṃ nāma
vāsudevastotraṃ nāma saptacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 347 // / mārkaṇḍeya uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554952 (0.021):
śrīnāradastotravarṇano nāma pañcāśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553337 (0.026):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛ[tīye] kha[ṇḍe] mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / garuḍastotraṃ nāma
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871249 (0.028):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe yojaneśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / tricatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872920 (0.031):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe asmāhakatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / ṣaṭcatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871309 (0.033):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe dvādaśītīrthamahātmyavarṇanaṃ nāma / catuścatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806539 (0.034):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe oṃkāramahimānuvarṇano nāma saptacatvāriṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 48
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10806975 (0.036):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe pañcabrahmātmakastavo nāmāṣṭacatvāriṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 49
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889833 (0.037):
:e ity āgneye mahāpurāṇe nānāmantrā nāma dvādaśādhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10800548 (0.038):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe vimaleśvaravarṇano nāmaikonacatvāriṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 40
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10802320 (0.038):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe kāverīmāhātmyaṃ nāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / RKS adhyāya 42
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551601 (0.039):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / sumukhopākhyānavarṇano nāma
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552016 (0.039):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / kaśyapastotravarṇano nāma catuś
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556416 (0.039):
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde / nāradaprasādo nāma
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896278 (0.040):
:e ity āgneye mahāpurāṇe prastāranirūpaṇaṃ nāma / catustriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886650 (0.040):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe gautameśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / ekonāśītyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213365 (0.040):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīvasusaṃvāde gaṅgāmāhātmye / dānādividhivarṇanaṃ nāmaikacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4885198 (0.041):
:e ity āgneye mahāpurāṇe nānāmantrā nāmaikādhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896183 (0.041):
:e ity āgneye mahāpurāṇe samavṛttanirūpaṇaṃ nāma / trayastriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10801059 (0.041):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe sūtrayāgavarṇano nāma catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / RKS adhyāya 41
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939372 (0.041):
iti śrī mārkaṇḍeyapurāṇe prākṛtavaikṛtasargo nāma saptacātvāriṃśo 'dhyāyaḥ / aṣṭacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ 48 / krauṣṭukiruvāca
vasunā vasuveśena vāgminā viṣṇur īḍitaḥ /
uvāca prāñjaliṃ prahvaṃ pārthivaṃ purataḥ sthitam // Vdha_3,348.1 //
vāsudeva uvāca / nānṛtaṃ nṛpa vaktavyaṃ prāṇaiḥ kaṇṭhagair api /
dharmapraśno na vaktavyas tathaikena viśeṣataḥ // Vdha_3,348.2 //
bahujñenāpi dharmajña dharmakāmena karhicit /
durvijñeyās tathā dharmāḥ sūkṣmā rājan duranvayāḥ // Vdha_3,348.3 //
tasmān naikena vaktavyāḥ kadācid api jānatā / / uktvānṛtaṃ mahat prāptaṃ tvayā kṛcchraṃ narādhipa // Vdha_3,348.4 //
gatibhraṃśas tathaivāptā devajñārthavādinā /
mama bhakto 'si satataṃ tena te niṣkṛtiḥ kṛtā // Vdha_3,348.5 //
kālenālpena kalpena yā na śakyā surāsuraiḥ /
gaccha pālaya rājyaṃ tvaṃ tathaivāvicalo bhava // Vdha_3,348.6 //
nāvamānaṃ tvayā kāryaṃ brāhmaṇānāṃ kathaṃcana /
brāhmaṇo hi mahad bhūtaṃ vijñeyaṃ daivataṃ param // Vdha_3,348.7 //
mārkaṇḍeya uvāca / evam uktvā vasuṃ viṣṇus tatraivādarśanaṃ gataḥ /
tārkṣyeṇa sahito rājan vismitaś cābhavad vasuḥ // Vdha_3,348.8 //
rājyaṃ cāvāpa bhūyo 'pi khecaratvaṃ tathaiva ca / / tataḥ sabhājitaś cāpi devaiḥ sarvaiḥ samāgataiḥ // Vdha_3,348.9 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19717071 (0.062):
01,212.001d@114_0288 lokapālais tu sahitaḥ sarvair devair abhiṣṭutaḥ
evaṃ sa devena hi bhaktiyukto rasātalastho vasudhādhipeśaḥ /
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva //
Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551599 (5.960):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553491 (5.960):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554944 (5.960):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552012 (0.029):
Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.029):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.029):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556414 (0.029):
Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431960 (0.061):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
nāmāṣṭacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 348 // / vajra uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552020 (0.044):
kaśyapastotravarṇano nāma catuś / catvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 344 // / vajra uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553497 (0.058):
vāsudevastotraṃ nāma saptacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 347 // / mārkaṇḍeya uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901729 (0.061):
nāmāṣṭacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ / % chapter {349} / :ś athonapañcāśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900654 (0.063):
:e ity āgneye mahāpurāṇe kāvyaguṇaviveko nāma / pañcacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ / % chapter {346} / :ś atha ṣaṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
viśvarūpaṃ samācakṣva devadevasya cakriṇaḥ / / kasya tūddarśitaṃ tena bhṛguvaṃśavivardhana // Vdha_3,349.1 //
mārkaṇḍeya uvāca / ekāntabhāvanābhaktair dṛṣṭāni bahuśaḥ purā /
viśvarūpāṇi devasya yāny aśakyāni bhāṣitum // Vdha_3,349.2 //
vāsudevaprasādena na bhaved divyadarśanaḥ /
viśvarūpadharaṃ draṣṭuṃ tāvac chaktir na vidyate // Vdha_3,349.3 //
tatra yad darśitaṃ caiva nāradasya purānagha / / tat te 'haṃ saṃpravakṣyāmi viśvadevena viṣṇunā // Vdha_3,349.4 //
nāradaḥ sumahadbhūtaṃ naranārāyaṇāśrayam /
badaryāśramam ity uktaṃ jagāmātimanoharam // Vdha_3,349.5 // / caturātmā harir yatra dharmaputratvam āgataḥ /
hariḥ kṛṣṇo naraś caiva tathā nārāyaṇaḥ prabhuḥ // Vdha_3,349.6 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1141675 (0.029):
tadā taccaritaṃ śṛṇu__Vdha_102.009 / naro nārāyaṇaś caiva__Vdha_102.010 / hariḥ kṛṣṇas tathaiva ca__Vdha_102.010
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181407 (0.044):
kārayet svasvarūpeṇa hyuttare 'nantameva vā // Vis_34.12 // / naro nārāyaṇaścaiva hariḥ kṛṣṇastathaiva ca / / pūrvādi caturo dikṣu kārayettu yathākramam // Vis_34.13 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171051 (0.051):
jāmadagnyaśca rāmaśca vāmano yadunandanaḥ // Vis_25.52 // / naro nārāyaṇaścaiva hariḥ kṛṣṇastathaiva ca /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16498712 (0.053):
harir jagrāha kupito hy HV_112.17c / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_App.I,41.163b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13872747 (0.053):
harir jagrāha kupito hy HV_112.17c / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_7.54*142:23b / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_20.24b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25199748 (0.054):
harir ekaḥ sadā dhyeyo HV_App.I,31.1252a / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_App.I,41.163b
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18892830 (0.055):
tāsāṃ sādhyā mahābhāgā putrānajanayan nṛpa // RKV_192.9 // / naro nārāyaṇaścaiva hariḥ kṛṣṇastathaiva ca /
hariḥ kṛṣṇaḥ sthit[au] vṛtte tadā lokāntare kila /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16498712 (0.057):
harir jagrāha kupito hy HV_112.17c / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_App.I,41.163b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13872747 (0.057):
harir jagrāha kupito hy HV_112.17c / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_7.54*142:23b / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_20.24b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25199748 (0.059):
harir ekaḥ sadā dhyeyo HV_App.I,31.1252a / harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ HV_App.I,41.163b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625966 (0.061):
avyaktaḥ śāśvataḥ kṛṣṇo harirnārāyaṇaḥ prabhuḥ // BndP_2,71.206 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649879 (0.064):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ $ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22135437 (0.064):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 //
naranārāyaṇau devau tapasy ugre tathā ratau // Vdha_3,349.7 //
aṣṭacakre sthitau yāne bhūtiyukte manohare /
ekapādau nirālambau tathaivordhvabhujāv ubhau // Vdha_3,349.8 //
dadarśa nāradas tatra tāv ubhau dīptatejasau / / abhivādya gatau devau tayos tu purataḥ sthitaḥ // Vdha_3,349.9 //
pādyārghācamanīyādyaiḥ pūjitaḥ saṃs tadā dvijaḥ /
naranārāyaṇābhyā[ṃs] tu tatrovāsa tadāśrame // Vdha_3,349.10 //
āśramasthaḥ sa viprendraḥ kadācid devasattamau /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3821248 (0.061):
tebhyaḥ pravrājito rājyāj $ jyāmaghastu tadāśrame & / praśāntaścāśramasthaśca % brāhmaṇenāvabodhitaḥ // MatsP_44.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8860763 (0.061):
tebhyaḥ pravrājito rājyāj jyāmaghastu tadāśrame / / praśāntaścāśramasthaśca brāhmaṇenāvabodhitaḥ // MatsP_44.30 //
dadarśa vighnaṃ kurvāṇau devakarma tathānaghau // Vdha_3,349.11 //
tataḥ kṛtāhnik[au] prāha nāradas tau jagadgurū /
bhavantau jagatāṃ nāthau bhavantau parameśvarau // Vdha_3,349.12 //
ārādhanārthaṃ kasyeha tapasy abhiratāv ubhau /
bhavadbhyām arcyate kaś ca daive pitrye ca kalpyate // Vdha_3,349.13 //
prakṛtir yā parāsmākaṃ yataḥ sarvasya saṃbhavaḥ /
maryādādarśanārthāya navaṃ tam aparājitam // Vdha_3,349.14 //
pūjayāmaḥ sadā brahman daive pitrye ca kalpite /
viprān devagurūn gāś ca pitṝṃś caiva jagattraye // Vdha_3,349.15 //
ye 'rcayanty arcayanty eva taṃ devaṃ parameśvaram / / yo 'yam apy arcayed devaṃ tena syāt pūjito hariḥ // Vdha_3,349.16 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823376 (0.038):
tatra snātvā vidhānena tarpayet pitṛdevatāḥ // RKV_31.4 // / arcayeddevamīśānaṃ viṣṇuṃ vā parameśvaram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885822 (0.047):
tasmātsarvaprayatnena snātvā bhūtīśvare tu yaḥ / / pūjayed devamīśānaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // RKV_177.13 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010177 (0.061):
yastvatra śaṅkaraṃ devaṃ pūjayedvidhipūrvakam // NarP_1,124.75 //
vidhihīnaṃ mahābhāga sa hi sarvagato yataḥ /
devasyānyasya yac cārcāṃ kartukāmo 'rcayed dharim // Vdha_3,349.17 //
tena tasya kṛtārcā syād dvijaśreṣṭha vidhānataḥ / / deve yasmāt surāḥ sarvaṃ trailokyam api yad gatam // Vdha_3,349.18 //
kṛtā trailokyapūjā syād viṣṇupūjāvidhāyinā /
nāsti lokeṣu tad brahma yatra nāsti janārdanaḥ // Vdha_3,349.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28961285 (0.059):
nāsti tasmājjanārdanaḥ LiP_1,24.148b / nāsti tretāyugātyaye LiP_1,39.47b
na tad apy asti lokeṣu yan na viṣṇau pratiṣṭhitam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1127239 (0.054):
naiṣām aviditaṃ kiṃcit__Vdha_082.032 / triṣu lokeṣu vidyate__Vdha_082.032
yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ // Vdha_3,349.20 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273263 (0.0):
12,047.053c akrodhadrohamohāya tasmai śāntātmane namaḥ / 12,047.054a yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812214 (0.0):
yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ $ yaḥ sarvaṃ sarvataśca yaḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785588 (0.0):
yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataśca yaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401291 (0.0):
oṃ namo viṣṇave tasmai $ namas tasmai punaḥ punaḥ & / yatra sarvaṃ yataḥ sarvaṃ % yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ // ViP_1,19.84 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107956 (0.0):
oṃ namo viṣṇave tasmai namas tasmai punaḥ punaḥ / / yatra sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ // ViP_1,19.84 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140016 (0.0):
yatra sarvaṃ yataḥ sarvaṃ__Vdha_100.034 / yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ__Vdha_100.034
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13543804 (0.0):
yaḥ sarvayogīśamanonivāsaḥ__Vdha_076.022 / yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ__Vdha_100.034
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7796471 (0.038):
yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ ViP_1,19.84d / yaḥ sarveṣāṃ vimānāni ViP_1,15.120c
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27900473 (0.043):
yaḥ sarvaṃ sarvataśca yaḥ Ras_1.1b / yaḥ svedaḥ patitastasmāj Ras_12.290c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121376 (0.048):
oṃ namo viṣṇave tasmai namastasmai punaḥ punaḥ / / yatra sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvasaṃśrayaḥ // ViP_1,19.84 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10295999 (0.056):
12,092.011c abalaṃ tan mahad bhūtaṃ yasmin sarvaṃ pratiṣṭhitam / 12,092.012a yac ca bhūtaṃ sa bhajate bhūtā ye ca tadanvayāḥ
yaś ca sarvamayo nityaṃ tasmai sarvātmane namaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273269 (0.0):
12,047.054a yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataś ca yaḥ / 12,047.054c yaś ca sarvamayo nityaṃ tasmai sarvātmane namaḥ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369543 (0.0):
yathoktam / Q: yaś ca sarvamayo nityaṃ tasmai sarvātmane namaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812220 (0.0):
yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ $ yaḥ sarvaṃ sarvataśca yaḥ & / yaśca sarvamayo nityaṃ % tasmai sarvātmane namaḥ // Ras_1.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785594 (0.0):
yasmin sarvaṃ yataḥ sarvaṃ yaḥ sarvaṃ sarvataśca yaḥ / / yaśca sarvamayo nityaṃ tasmai sarvātmane namaḥ // Ras_1.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27900395 (0.041):
yaśca sarvamayo nityaṃ Ras_1.1c / yastu tadrājikāmātraṃ Ras_12.337a
kṣīrodamadhye dvīpo 'sti bahuyojanavistṛtaḥ // Vdha_3,349.21 //
tatra te puruṣāḥ śvetāḥ śaśāṅkasamatejasaḥ / / upetāś ca tathā sarve cakrava[r]tyupalakṣaṇaiḥ // Vdha_3,349.22 //
pañcarātravidhānajñāḥ pūjayanti sadā harim /
māyādeham athāsthāya devo 'pi madhusūdanaḥ // Vdha_3,349.23 //
tatpūjāṃ pratigṛhṇāti śirasā satataṃ hariḥ /
taiḥ sārdhaṃ ramate nityaṃ taiś ca saṃpūjyate sadā // Vdha_3,349.24 //
ekāntabhāvopagatā ye bhavantīha mānavāḥ /
akāmāś ca jagannātham arcayanti sadā ca ye // Vdha_3,349.25 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18851887 (0.052):
ye 'rcayanti sadā devaṃ te na yānti yamālayam // RKV_89.5 //
te yānti deham utsṛjya tad dvīpaṃ śvetasaṃjñitam /
aniṣyandā nirāhārāḥ sarvajñāḥ sarvadarśinaḥ // Vdha_3,349.26 //
sarveśvarā nityatṛptāḥ paraṃ sukham upāgatāḥ /
pūjayanti hariṃ tatra divyaṃ varṣaśataṃ punaḥ // Vdha_3,349.27 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101515 (0.058):
upavāsair avāpnuvan__Vdha_056.035 / divyaṃ varṣasahasraṃ tu__Vdha_056.036
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13517153 (0.058):
divyasraganulepanān__Vdha_088.050 / divyaṃ varṣasahasraṃ tu__Vdha_056.036
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306272 (0.063):
atha tasyaivamaniśaṃ $ tatparasya dvijasya tu & / divyaṃ varṣasahasraṃ tu % gataṃ kṣaṇamivādbhutam // LiP_1,42.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200045 (0.063):
atha tasyaivamaniśaṃ tatparasya dvijasya tu / / divyaṃ varṣasahasraṃ tu gataṃ kṣaṇamivādbhutam // LiP_1,42.2 //
tato 'rkamaṇḍalaṃ bhittvā aniruddhaṃ vaśanti te /
brahmaṃs tapobhiḥ pradyumnaṃ tataḥ saṃkarṣaṇaṃ prabhum // Vdha_3,349.28 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549537 (0.054):
tato 'niruddhaṃ deveśaṃ pradyumnaṃ ca tataḥ param / tataḥ saṃkarṣaṇaṃ devaṃ vāsudevaṃ parāt param. // MKm_30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15927317 (0.058):
candrāgnimaṇḍale caiva vāsudevaṃ tataḥ param / / saṃkarṣaṇaṃ ca pradyumnamaniruddhaṃ tataḥ param // NarP_1,70.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15964568 (0.060):
yajetpūrvavadaṅgāni digdaleṣvarcayettataḥ / / vāsudevaṃ saṃkarṣaṇaṃ pradyumnamaniruddhakam // NarP_1,84.62 //
vāsudevaṃ tataḥ prāpya tenaiva sadṛśās tataḥ / / bhavanti sarve sarvatra sarvadā sarvaśaktayaḥ // Vdha_3,349.29 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2349120 (0.059):
sarve 'rthāḥ sarvathā sarvadā sarvatra nāmadhayānvitāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12683211 (0.064):
jayaśrī parivṛddhāstu sarvatra sarvadāpi ca // Rm_38.988{25} // / ītaya upasargāś ca sarve vighnagaṇā api /
muktāś ca sarvaduḥkhebhyaḥ paraṃ sukham upāgatāḥ /
sa tvaṃ śīghram ito gatvā śvetadvīpanivāsinaḥ // Vdha_3,349.30 //
paśya tvaṃ puruṣān brahman prasannaḥ sa vibhus tava /
darśayiṣyati rūpaṃ tu trailokyādbhutam adbhutam // Vdha_3,349.31 //
viśvaṃ brāhmaṇaśārdūla prītaṃ madhuniṣūdanam / / ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva mahātapāḥ // Vdha_3,349.32 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223963 (0.046):
47.64cd/ sanātanaś ca dakṣaś ca jaigīṣavyo bhagandaraḥ// / 47.65ab/ ekataś ca dvitaś ca^eva trito jābālikaśyapau/
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15768098 (0.048):
<12323.6/1> prajā-pati-sutāś cā7tra !sadasyās tv abhavaṃs trayaḥ ! / <12323.6/2> ekataś ca dvitaś cai7va !tritaś cai7va mahar2ṣayaḥ !!12323.6!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567524 (0.055):
uttaṅkaś caiva raibhyaś ca $ paulomaś ca dvitas tritaḥ // HV_App.I,24.165 / ṛṣir vaikālavṛkṣīyo $ munir medhātithis tathā / HV_App.I,24.166 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053079 (0.055):
uttaṅkaś caiva raibhyaś ca paulomaś ca dvitas tritaḥ // HV_App.I,24.165 // / ṛṣir vaikālavṛkṣīyo munir medhātithis tathā / HV_App.I,24.166 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19730606 (0.057):
02,007.009a parāśaraḥ parvataś ca tathā sāvarṇigālavau / 02,007.009b*0081_01 ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva mahāmuniḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352172 (0.057):
12,201.029a ruṣadguḥ kavaṣo dhaumyaḥ parivyādhaś ca vīryavān / 12,201.029c ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva maharṣayaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433580 (0.059):
12,323.016d*0806_11 uvāca ṛtvijaś caiva kiṃ naḥ karmeti vārayan / 12,323.016d*0806_12 athaikato dvitaś caiva tritaś caiva maharṣayaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27004272 (0.059):
<12323.17/011> X uvāca ṛtvijaś caiva !kiṃ naḥ karmeti vārayan ! / <12323.17/012> X athaikato dvitaś caiva !tritaś caiva maharṣayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20786906 (0.059):
13,151.035a ṛṣir dīrghatamāś caiva gautamaḥ kaśyapas tathā / 13,151.035c ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva maharṣayaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435335 (0.059):
12,326.010e tam uvāca nataṃ mūrdhnā devānām ādir avyayaḥ / 12,326.011a ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva maharṣayaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27006142 (0.059):
<12326.10/3> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir avyayaḥ !!12326.10! / <12326.11/1> ekataś ca dvitaś caiva !tritaś caiva maharṣayaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770396 (0.060):
<12326.10/3> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir a-vyayaḥ !!12326.10! / <12326.11/1> ekataś ca dvitaś cai7va !tritaś cai7va mahar2ṣayaḥ !
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554282 (0.061):
viṣṇuṃ prati gatakrodhaṃ devācāryaṃ bṛhaspatim / / ekataś ca dvitaś caiva tritaś caivam avocatam // Vdha_3,349.49 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16335327 (0.061):
paulahaḥ sapta ity ete HV_App.I,1.5a / paulomaś ca dvitas tritaḥ HV_App.I,24.165b
taṃ tu deśaṃ gatā brahman na tair dṛṣṭo janārdanaḥ /
ekāntabhāvopagatās tena yasmāj jagadguroḥ // Vdha_3,349.33 //
kevalaṃ taiḥ śritaḥ ślokaḥ śvetadvīpanivāsibhiḥ / / udīrito mahābhāgaiḥ sarvakalmaṣavarjitaiḥ // Vdha_3,349.34 //
jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // Vdha_3,349.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842164 (0.0):
namaste puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana / / namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // NarP_1,19.22 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27004675 (0.0):
!śikṣākṣarasamanvitaḥ !12323.39812! X] / <12323.39/2> jitaṃ te puṇḍarīkākṣa !namas te viśvabhāvana !!12323.39! / <12323.40/1> namas te 'stu hṛṣīkeśa !mahāpuruṣapūrvaja !
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23383381 (0.0):
oṃ śrīkṛṣṇaḥ | / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa $ namas te viśvabhāvana & / namas te 'stu hṛṣīkeśa % mahāpuruṣa pūrvaja // ViP_1,1.0*1 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23470104 (0.0):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya || ViP_6,8.61*25:1 || / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa $ namas te viśvabhāvana &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090045 (0.0):
oṃ śrīkṛṣṇaḥ | / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // ViP_1,1.0*1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5176769 (0.0):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya || ViP_6,8.61*25:1 || / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777239 (0.003):
13,135.142d*0639_06 tat phalaṃ puruṣa āpnoti stutvā devaṃ janārdanam / 13,135.142d*0640_01 jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / 13,135.142d*0640_02 namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433923 (0.003):
12,323.039b*0812_01 ākāśaṃ pūrayan sarvaṃ śikṣākṣarasamanvitaḥ / 12,323.039c jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / 12,323.040a namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330676 (0.009):
vāsudevaḥ śamayatu duritaṃ sarvajanmārjitaṃ vaḥ | *HV_1.0*15:2 | / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana | *HV_1.0*16:1 |
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556155 (0.022):
oṃ namo nārāyaṇāyety athavāṣṭākṣareṇa mantreṇa / oṃ jitaṃ te puṇḍarīkākṣa / namas te viśvabhāvana / manas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12750964 (0.027):
jitante puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana // BhS_30.29 // / namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja /"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15931351 (0.038):
jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana // NarP_1,71.128 // / namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa te namaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756928 (0.039):
VamP_62.36 // / namaste puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana / / namaste jagādādhāra namaste puruṣottama // VamP_62.37 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698519 (0.039):
namaste puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana / / subrahmaṇya namaste 'stu mahāpuruṣa pūrvaja // GarP_1,12.4 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798408 (0.040):
namas te 'stu gamiṣyāmi HV_112.112a / namas te 'stu hṛṣīkeśa HV_1.0*16:2a / namas te 'stu hṛṣīkeśa HV_34.47*501:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798696 (0.040):
namo 'stu te jagannātha HV_83.50*959:1a / namo 'stu te hṛṣīkeśa HV_39.25ab*529:1a / namo 'stu devadeveśa HV_38.37*526:1a
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26365320 (0.042):
13,135.142d*0640_01 jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / 13,135.142d*0640_02 namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja
ślokam etaṃ tu te śrutvā śrutavantas tathā giram /
aśarīrāṃ mahābhāga sarvabhūtāvahāṃ hareḥ // Vdha_3,349.36 //
śvetadvīpam athāsādya mṛtyum āpnoti karhicit /
śvetadvīpe gatir nāsti vinā caikāntibhir dvijāḥ // Vdha_3,349.37 //
sāmānyabhāvanā bhaktā bhavantaś ca tapodhanāḥ / / tapasogreṇa saṃyuktās tena me deśam āgatāḥ // Vdha_3,349.38 //
sāmānyabhaktisattvāś ca punar vrajata mā ciram /
bhavadbhiḥ puruṣā dṛṣṭāḥ śvetadvīpanivāsinaḥ // Vdha_3,349.39 //
ebhiḥ ślokais tathā dṛṣṭo bhavatīti janārdanaḥ / / ekāntabhāvanāsaktaiḥ ślokais tu puruṣair imam // Vdha_3,349.40 //
japtavyaṃ satataṃ viprās tataḥ punar ih[ai]ṣyatha /
śloko 'yaṃ pāvanaḥ puṇyaḥ sarvāghaviniṣūdanaḥ // Vdha_3,349.41 //
ślokair bhāvena kartavyau japahomau vijānatā /
dhūpadīpānnapuṣpāṇāṃ tathaiva ca nivedanam // Vdha_3,349.42 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117786 (0.062):
yad dīpadhūpapuṣpāṇāṃ__Vdha_075.003 / gandhānāṃ ca nivedane__Vdha_075.003
ślokam etaṃ paṭhed viprā namaskāre pradakṣiṇe /
snānam etena kartavyaṃ tathā cānte jalaṃ dvijāḥ // Vdha_3,349.43 //
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ mokṣadaṃ sarvakāmadam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10771797 (0.0):
maṇibhadraṃ tathā yajñaṃ tat tīrthasya prabhāvataḥ // RKS_6.5 // / mokṣadaṃ kāmadaṃ puṇyaṃ sarvalokavyavasthitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078380 (0.033):
kāmadaṃ mokṣadaṃ caiva arthadaṃ ca viśeṣataḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26833980 (0.033):
dātṛbhyo hy akṣayaṃ tat syāt $ kāmadaṃ mokṣadaṃ tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11105289 (0.033):
dātṛbhyo hy akṣayaṃ tat syāt kāmadaṃ mokṣadaṃ tathā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1128813 (0.037):
purā dakṣāya pṛcchate__Vdha_084.024 / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ__Vdha_084.024
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558207 (0.037):
sarvapāpavivarjitāḥ__Vdha_059.034 / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ__Vdha_084.024
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956618 (0.044):
sarvapāpaharaṃ param BrP_246.6d / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_27.79c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956632 (0.044):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_43.22c / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_44.48c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956643 (0.044):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_62.15c / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_221.166a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341212 (0.046):
bhogadaṃ yogadaṃ caiva $ kāmadaṃ muktidaṃ śubham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234978 (0.046):
bhogadaṃ yogadaṃ caiva kāmadaṃ muktidaṃ śubham /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13497151 (0.046):
etat paśyāmy ahaṃ jagat__Vdha_072.105 / etat puṇyaṃ pāpaharaṃ__Vdha_068.*(113) / etat puṇyaṃ pāpaharaṃ__Vdha_071.011
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396422 (0.048):
sarvapāpaharaṃ śuddhaṃ mokṣadaṃ brahmavādinam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108158 (0.048):
śāstraṃ pāpa haraṃ puṇyaṃ pavitraṃ bhoga mokṣadam |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16782792 (0.048):
kāmato vicariṣyadhvaṃ BrP_219.103a / kāmadaṃ mokṣadaṃ tathā BrP_129.122b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785738 (0.050):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057053 (0.050):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26919628 (0.050):
sarvābhipretaphaladaṃ % sarvapāpaharaṃ param // BrP_246.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11190928 (0.050):
sarvābhipretaphaladaṃ sarvapāpaharaṃ param // BrP_246.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770346 (0.053):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % bhuktimuktipradaṃ śubham // BrP_43.22 //
śloka eṣa vinirdiṣṭaḥ sarvakāmapradaḥ śivaḥ // Vdha_3,349.44 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955304 (0.055):
sarvakāmapradaḥ śivaḥ BrP_43.66b / sarvakāmapradā nityaṃ BrP_76.10c
āpatprāptena japtavyaṃ tan mokṣārthaṃ tathaiva ca / / etasya jāpaḥ kartavyo nityam eva vijānatā // Vdha_3,349.45 //
etasya jāpāt puruṣaḥ sarvān kāmān upāśnute / / etāṃ śrutvā tu te vāṇīṃ cāgatā magadhāḥ punaḥ // Vdha_3,349.46 //
dṛṣṭavanto vasuṃ tatra yajamānaṃ mahīpatiṃ / / yājako yasya dharmātmā devācāryo bṛhaspatiḥ // Vdha_3,349.47 //
adṛśyena hṛto bhāgas tatra devena viṣṇunā / / jagṛhur devatāḥ sarvā dṛśyabhāgāt purodhasaḥ // Vdha_3,349.48 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433448 (0.021):
12,323.012a svayaṃ bhāgam upāghrāya puroḍāśaṃ gṛhītavān / 12,323.012c adṛśyena hṛto bhāgo devena harimedhasā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27004136 (0.021):
<12323.12/1> svayaṃ bhāgam upāghrāya !puroḍāśaṃ gṛhītavān ! / <12323.12/2> adṛśyena hṛto bhāgo !devena harimedhasā !!12323.12!
viṣṇuṃ prati gatakrodhaṃ devācāryaṃ bṛhaspatim /
ekataś ca dvitaś caiva tritaś caivam avocatam // Vdha_3,349.49 // / adṛśyaḥ sarvadevānāṃ taṃ kathaṃ draṣṭum icchasi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415617 (0.059):
BhP_10.84.004/3 pulastyaḥ kaśyapo 'triś ca mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ / BhP_10.84.005/1 dvitas tritaś caikataś ca brahma putrās tathāṅgirāḥ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554069 (0.061):
viśvaṃ brāhmaṇaśārdūla prītaṃ madhuniṣūdanam / / ekataś ca dvitaś caiva tritaś caiva mahātapāḥ // Vdha_3,349.32 //
ity evam anunītas tu devācryo bṛhaspatiḥ // Vdha_3,349.50 // / samāpayām āsa tadā taṃ yajñaṃ pārthivasya ca /
ekāntabhāvopagatā ṛṣayo 'pi janārdanam // Vdha_3,349.51 //
āgatā devakāryārthaṃ śvetadvīpāt purā dvija /
śvetadvīpaṃ punaḥ prāptaṃ punarāvṛttidurlabham // Vdha_3,349.52 //
tasmāt taṃ devadeveśaṃ tatrasthaṃ paśya nārada / / tvayāpi devakāryāṇi kartavyāni bahūny atha // Vdha_3,349.53 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555401 (0.051):
devakāryāṇi kāryāṇi subahūni yatas tvayā // Vdha_3,351.34 //
śvetadvīpagatasyāpi tena te dvija sāmpratam / / na bhaviṣyati lokeṣu gatir nirvāṇakāriṇī /
kalpāvasāne tu gatiṃ tāṃ tvaṃ vipra gamiṣyasi // Vdha_3,349.54 //
mārkaṇḍeya uvāca / evam uktas tataḥ śīghraṃ manomārutaraṃhasā /
abhivādyātha tau devau taṃ dvīpaṃ nārado gataḥ // Vdha_3,349.55 //
sa tatra gatvā dadṛśe śvetadvīpanivāsinaḥ / / pūjayām āsa śirasā tāṃś ca bhaktyā sa nāradaḥ // Vdha_3,349.56 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554392 (0.063):
pūjayām āsa śirasā manasā tais tu pūjitaḥ /
prāpya śvetaṃ mahādvīpaṃ nārado hṛṣṭamānasaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434817 (0.022):
12,325.001 bhīṣma uvāca / 12,325.001a prāpya śvetaṃ mahādvīpaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005625 (0.022):
<12325.1/1> bhīṣma uvāca: prāpya śvetaṃ mahādvīpaṃ !nārado bhagavān ṛṣiḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769775 (0.022):
<12325.1/1> bhīṣma uvāca: prāpya śvetaṃ mahā-dvīpaṃ !nārado bhagavān ṛṣiḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732705 (0.055):
atha cābhyantaraṃ gatvā nārado hṛṣṭa-mānasaḥ / / dadarśa svāśramaṃ ramyam atīva sumanoharam // Jss_1
dadarśa tān eva narāñ śvetā[ṃś] candraprabhāñ śubhān // Vdha_3,349.57 //
pūjayām āsa śirasā manasā tais tu pūjitaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434870 (0.017):
12,325.001d*0825_07 ekāgramanaso dāntān ekāntitvam upāśritān / 12,325.002a pūjayām āsa śirasā manasā taiś ca pūjitaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005681 (0.017):
<12325.2/007> X ekāgramanaso dāntān !ekāntitvam upāśritān !12325.1825! X] / <12325.2/1> pūjayām āsa śirasā !manasā taiś ca pūjitaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769837 (0.017):
<12325.2/007> X ekā1gra-manaso dāntān !ekāntitvam upāśritān !12325.1825! / <12325.2/1> pūjayām āsa śirasā !manasā taiś ca pūjitaḥ !
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554371 (0.063):
pūjayām āsa śirasā tāṃś ca bhaktyā sa nāradaḥ // Vdha_3,349.56 //
didṛkṣur jāpyaparamaḥ sarvakṛcchradharaḥ smṛtaḥ // Vdha_3,349.58 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434873 (0.031):
12,325.002a pūjayām āsa śirasā manasā taiś ca pūjitaḥ / 12,325.002c didṛkṣur japyaparamaḥ sarvakṛcchradharaḥ sthitaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005684 (0.031):
<12325.2/1> pūjayām āsa śirasā !manasā taiś ca pūjitaḥ ! / <12325.2/2> didṛkṣur japyaparamaḥ !sarvakṛcchradharaḥ sthitaḥ !!12325.2!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769843 (0.031):
<12325.2/1> pūjayām āsa śirasā !manasā taiś ca pūjitaḥ ! / <12325.2/2> didṛkṣur japya-paramaḥ !sarva-kṛcchra-dharaḥ sthitaḥ
bhūtvaikāmanā vipraś cordhvabāhur mahābhujaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434883 (0.054):
12,325.003a bhūtvaikāgramanā vipra ūrdhvabāhur mahāmuniḥ / 12,325.003c stotraṃ jagau sa viśvāya nirguṇāya mahātmane
stotraṃ jagau sa viśvāya nirguṇāya guṇātmane // Vdha_3,349.59 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109644 (0.013):
namo 'stu tasmai devāya__Vdha_067.*(100),016 / nirguṇāya guṇātmane__Vdha_067.*(100),016
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439053 (0.024):
12,328.011a namo 'tiyaśase tasmai dehināṃ paramātmane / 12,328.011c nārāyaṇāya viśvāya nirguṇāya guṇātmane
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009983 (0.024):
<12328.11/1> namo 'tiyaśase tasmai !dehināṃ paramātmane ! / <12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nirguṇāya guṇātmane !!12328.11!
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753021 (0.029):
namo 'stu tasmai devāya nirguṇāya guṇātmane / / nārāyaṇāya viśvāya devānāṃ paramātmane // VamP_58.37 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769856 (0.029):
<12325.3/1> bhūtvai9kā1gra-manā vipra !ūrdhva-bāhur mahā-muniḥ ! / <12325.3/2> stotraṃ jagau sa viśvāya !nir-guṇāya mahā4tmane !!12325.3!
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524577 (0.038):
nirguṇaṃ sarvagaṃ yataḥ__Vdha_096.003 / nirguṇāya guṇātmane__Vdha_067.*(100),016 / nirguṇāya viśeṣāya__Vdha_075.014
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434887 (0.042):
12,325.003a bhūtvaikāgramanā vipra ūrdhvabāhur mahāmuniḥ / 12,325.003c stotraṃ jagau sa viśvāya nirguṇāya mahātmane
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005698 (0.042):
<12325.3/1> bhūtvaikāgramanā vipra !ūrdhvabāhur mahāmuniḥ ! / <12325.3/2> stotraṃ jagau sa viśvāya !nirguṇāya mahātmane !!12325.3!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562685 (0.044):
namas te sakaleśāya $ nirguṇāya guṇātmane // HV_App.I,21.67 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25081767 (0.044):
nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,31.237b / nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,31.1307b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22048244 (0.044):
namas te sakaleśāya nirguṇāya guṇātmane // HV_App.I,21.67 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16310397 (0.044):
nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,31.1307b / nirguṇāya guṇātmane *HV_67.52*773:4b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611562 (0.048):
namas te sakaleśāya $ nirguṇāya guṇātmane / HV_App.I,31.237 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097115 (0.048):
namas te sakaleśāya nirguṇāya guṇātmane / HV_App.I,31.237 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25081753 (0.049):
nirgamiṣyanti te naiva HV_App.I,29.1362a / nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,21.67b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16310384 (0.050):
nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,21.67b / nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,31.237b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4396137 (0.051):
nama ādyāya bījāya nirguṇāya guṇātmane || *HV_67.52*773:4 | / namaḥ sahasraśirase tvāṃ nato 'smi janārdana | *HV_67.52*773:5 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438686 (0.052):
12,327.090a tasmai namadhvaṃ devāya nirguṇāya guṇātmane / 12,327.090c ajāya viśvarūpāya dhāmne sarvadivaukasām
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009614 (0.052):
<12327.90/1> tasmai namadhvaṃ devāya !nirguṇāya guṇātmane ! / <12327.90/2> ajāya viśvarūpāya !dhāmne sarvadivaukasām !!12327.90!
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20624076 (0.056):
12,328.011a namo 'tiyaśase tasmai dehināṃ paramātmane / 12,328.011c nārāyaṇāya viśvāya nirguṇāya guṇātmane
vāsudevāya śāntāya tathā viśvasṛje dvija / / anantāyāprameyāya sarvagāyātiraṃhase // Vdha_3,349.60 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109644 (0.050):
namo 'stu tasmai devāya__Vdha_067.*(100),016 / nirguṇāya guṇātmane__Vdha_067.*(100),016
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439052 (0.060):
12,328.011a namo 'tiyaśase tasmai dehināṃ paramātmane / 12,328.011c nārāyaṇāya viśvāya nirguṇāya guṇātmane
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009982 (0.060):
<12328.11/1> namo 'tiyaśase tasmai !dehināṃ paramātmane ! / <12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nirguṇāya guṇātmane !!12328.11!
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23953945 (0.061):
namo devādidevāya % viṣṇave śāśvatāya ca // NsP_40.52 // / anantāyāprameyāya $ namas te garuḍadhvaja // NsP_40.53ab //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17018933 (0.061):
namo devādidevāya viṣṇave śāśvatāya ca // NsP_40.52 // / anantāyāprameyāya namas te garuḍadhvaja // NsP_40.53ab //
amitabalaparākramāya tasmai tridaśamunipratipūjitāya nityam /
bhavabhavabharanāśanāya viṣṇoḥ praṇatajanapratipāpanāśanāya //
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551599 (0.018):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553491 (0.018):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (0.018):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554944 (0.018):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552012 (0.020):
Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555827 (0.020):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.020):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556414 (0.020):
Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431960 (0.062):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
śrīnāradasya śvetadvīpagamanavarṇano (!) nāmaikonapañcāśadadhitriśatatamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908709 (0.036):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne dvitīyapāde / saṅkṣiptacchandovarṇanaṃ nāma saptapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940927 (0.046):
dīpavidhinirūpaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942704 (0.046):
kārtavīryamāhātmyamantradīpakathanaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867026 (0.050):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180030 (0.050):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / nāradaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842556 (0.050):
dhvajāropaṇannāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751141 (0.052):
:ś atha ekādaśo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ / nārada uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748925 (0.052):
:ś atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15896717 (0.053):
iti śrīnāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bṛhadupākhyāne / jātakanirūpaṇannāma pañcapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17962126 (0.054):
caṇḍamuṇḍavadhonāma saptāśītitamo 'dhyāyaḥ / aṣṭāśītitamo 'dhyāyaḥ 88 / ṛṣiruvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858363 (0.055):
iti śrībṛnnāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde yoganirupaṇaṃ nāma / trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827653 (0.056):
balikṛtadevaparājayavarṇanannāma daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887426 (0.060):
niruktalakṣaṇanirūpaṇaṃ nāma tripañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18867034 (0.060):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe brahmatīrthamāhātmyavarṇanaṃ / nāmaikonatriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837986 (0.061):
dharmarājopadeśena bhagīrathasya gaṅgānayanodyamavarṇanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824715 (0.061):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817884 (0.062):
sṛṣṭibharatakhaṇḍaprāśastyabhūgolānāṃ varṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886198 (0.062):
vyākaraṇanirūpaṇaṃ nāma dvipañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18840283 (0.063):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe puṣkariṇyām ādityatīrthamāhātmyavarṇanaṃ / nāmaikonaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ || / RKV adhyāya 60
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17961775 (0.063):
dhūmralocanavadho nāma ṣaḍaśītitamo 'dhyāyaḥ / saptaśītitamādhyāyaḥ 87 / ṛṣiruvāca
'dhyāyaḥ // 3.349 // / nārada uvāca / namo 'stu te / devadeva / Vdha_3,350.[1] /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908709 (0.019):
saṅkṣiptacchandovarṇanaṃ nāma saptapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940064 (0.023):
BhP_02.05.001/0 nārada uvāca / BhP_02.05.001/1 devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641184 (0.023):
BhP_02.05.001/0 nārada uvāca / devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940928 (0.031):
dīpavidhinirūpaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942704 (0.033):
kārtavīryamāhātmyamantradīpakathanaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842556 (0.033):
dhvajāropaṇannāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858363 (0.036):
iti śrībṛnnāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde yoganirupaṇaṃ nāma / trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941001 (0.039):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sṛṣṭiprakaraṇe ekonapañcāśadadhyāyaḥ / pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837986 (0.042):
dharmarājopadeśena bhagīrathasya gaṅgānayanodyamavarṇanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827653 (0.044):
balikṛtadevaparājayavarṇanannāma daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824716 (0.044):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180030 (0.045):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / nāradaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755390 (0.046):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca / / namaste 'stu jagannātha devadevaṃ namo 'stu te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15896717 (0.049):
jātakanirūpaṇannāma pañcapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184821 (0.049):
saptatriṃśo 'dhyāyaḥ / nāradaḥ / namaste 'stu jagannātha viṣṇupāriṣadeśvara /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521421 (0.049):
namas te jñānasāgara__Vdha_068.022 / namas te devadeva tvaṃ__Vdha_072.071 / namas te devadevāya__Vdha_028.*(19)
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853631 (0.052):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma / ghatriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772108 (0.052):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ / kaśyapa uvāca / namo 'stu te devadeva ekaśṛṅga vṛṣārcce sindhuvṛṣa vṛṣākape suravṛṣa
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867026 (0.053):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994703 (0.053):
brahmāṇḍapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
niṣkriya / Vdha_3,350.[2] / / nirguṇa / Vdha_3,350.[3] / / lokasākṣin / Vdha_3,350.[4] /
kṣetrajña / Vdha_3,350.[5] / / anantapuruṣa / Vdha_3,350.[6] / / mahāpuruṣa / Vdha_3,350.[7] /
triguṇapradhāna / Vdha_3,350.[8] / / amṛta / Vdha_3,350.[9] / / vyoma / Vdha_3,350.[10] /
sanātana / Vdha_3,350.[11] / / sadasadvyaktāvyakta / Vdha_3,350.[12] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434911 (0.027):
12,325.004B amṛta [11] vyoma [12] sanātana [13] sadasadvyaktāvyakta [14] / ṛtadhāman [15] pūrvādideva [16] vasuprada [17] prajāpate [18] suprajāpate
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005722 (0.027):
<12325.4/013> sanātana (13) ! / <12325.4/014> sadasadvyaktāvyakta (14) ! / <12325.4/015> ṛtadhāman (15) !
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28089113 (0.038):
ṛtamekākṣaraṃ brahma / vyaktāvyaktaṃ sanātanam// / asacca sadasaccaiva
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552040 (0.055):
votsāhyam api vā kṛtam__Vdha_053.015 / vyaktarūpam ajājaram__Vdha_093.021 / vyaktarūpī ca taṃ devaṃ__Vdha_072.058
ṛtadhāma / Vdha_3,350.[13] / / pūrva / Vdha_3,350.[14] / / ādideva / Vdha_3,350.[15] /
suprajāpate / Vdha_3,350.[16] / / mahāprajāpate / Vdha_3,350.[17] /
ūrjaspate / Vdha_3,350.[18] / / vācaspate / Vdha_3,350.[19] / / vanaspate / Vdha_3,350.[20] /
manaḥpate / Vdha_3,350.[21] / / marutpate / Vdha_3,350.[22] / / jagatpate / Vdha_3,350.[23] /
pṛthivīpate / Vdha_3,350.[24] / / dikpate / Vdha_3,350.[25] / / salilapate / Vdha_3,350.[26] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434931 (0.062):
[24] jagatpate [25] divaspate [26] marutpate [27] salilapate [28] / pṛthivīpate [29] dikpate [30] / 12,325.004D pūrvanivāsa [31] brahmapurohita [32] brahmakāyika [33]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005743 (0.062):
<12325.4/028> salilapate (28) ! / <12325.4/029> pṛthivīpate (29) ! / <12325.4/03> dikpate (30) ! / <12325.4/031> pūrvanivāsa (31) ! / <12325.4/032> brahmapurohita (32) !
pūrvanivāsa / Vdha_3,350.[27] / / brahmapurohita / Vdha_3,350.[28] /
brahmakāyika / Vdha_3,350.[29] / / rājika / Vdha_3,350.[30] / / mahārājika / Vdha_3,350.[31] /
caturmahārājika / Vdha_3,350.[32] / / ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] /
saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] / / yāmya / Vdha_3,350.[36] / / mahāyāmya / Vdha_3,350.[37] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.024):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.025):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552715 (0.032):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.032):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.040):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.040):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509558 (0.047):
tathaiva kuryād dvādaśyāṃ__Vdha_024.012 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / tathaiva ca kuruṇṭhakaiḥ__Vdha_089.039
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.048):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.049):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097415 (0.051):
kāśyapeyās tathaiva ca__Vdha_044.010 / bahvāyanakṛtāś caiva__Vdha_044.011 / śākuneyās tathaiva ca__Vdha_044.011
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.052):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.052):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552768 (0.052):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] / / nīlapatāke / Vdha_3,346.2.[43] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.055):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.057):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552517 (0.057):
paṭhitasiddhe / Vdha_3,346.0.[63] / / smarātisiddhe / Vdha_3,346.0.[64] / / ekānaṃśe / Vdha_3,346.0.[65] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554598 (0.058):
cara / Vdha_3,350.[54] / / pañcakāla / Vdha_3,350.[55] / / trigate / Vdha_3,350.[56] / / pāñcarātrika / Vdha_3,350.[57] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1131113 (0.058):
ārādhayitum icchāmi__Vdha_089.005 / sarvecchāpūrakaṃ hariṃ__Vdha_089.005 / saṃkuruṣva mahābhāga__Vdha_089.006
saṃjñāsaṃjña / Vdha_3,350.[38] / / tuṣita / Vdha_3,350.[39] / / mahātuṣita / Vdha_3,350.[40] /
pratardana / Vdha_3,350.[41] / / parinirmitavaśavartin / Vdha_3,350.[42] / / aparinirmitavaśavartin / Vdha_3,350.[43] /
yajña / Vdha_3,350.[44] / / mahāyajña / Vdha_3,350.[45] / / yajñasaṃbhava / Vdha_3,350.[46] /
yajñayone / Vdha_3,350.[47] / / yajñavāha / Vdha_3,350.[48] / / yajñamukha / Vdha_3,350.[49] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554811 (0.048):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[136=51] /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468363 (0.063):
sarvayajñapravartinam *HV_31.10*456b / sarvayajñamukhaṃ devaṃ *HV_31.10*456a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861594 (0.063):
sarvayajñapravartinam HV_31.10*456b / sarvayajñamukhaṃ devaṃ HV_31.10*456a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13540150 (0.064):
yajñabhāgabhujo devā__Vdha_105.027 / yajñabhāgam abhīpsate__Vdha_072.077 / yajñabhāgān yadā baliḥ__Vdha_066.055
yajñahṛdaya / Vdha_3,350.[50] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[51=136] /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15769972 (0.030):
<12325.4/054> yajña-hṛdaya (54) ! / <12325.4/055> yajña-stuta (55) ! / <12325.4/056> yajña-bhāga-hara (56) !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005778 (0.038):
<12325.4/054> yajñahṛdaya (54) ! / <12325.4/055> yajñastuta (55) ! / <12325.4/056> yajñabhāgahara (56) !
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554815 (0.044):
harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[136=51] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10434966 (0.061):
12,325.004F yajñasaṃbhava [51] yajñayone [52] yajñagarbha [53] yajñahṛdaya / [54] yajñastuta [55] yajñabhāgahara [56] pañcayajñadhara [57]
yajñastuta / Vdha_3,350.[52] / / pañcayajña / Vdha_3,350.[53] / / cara / Vdha_3,350.[54] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554815 (0.048):
harimedha / Vdha_3,350.[135] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[136=51] / / varaprada / Vdha_3,350.[137] /
pañcakāla / Vdha_3,350.[55] / / trigate / Vdha_3,350.[56] / / pāñcarātrika / Vdha_3,350.[57] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.043):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.043):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.045):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.050):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552678 (0.054):
dundubhidamani / Vdha_3,346.2.[16] / / śabari / Vdha_3,346.2.[17] / / kirāti / Vdha_3,346.2.[18] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.054):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552519 (0.057):
smarātisiddhe / Vdha_3,346.0.[64] / / ekānaṃśe / Vdha_3,346.0.[65] / / ume / Vdha_3,346.0.[66] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.058):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.061):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.061):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509558 (0.062):
tathaiva kuryād dvādaśyāṃ__Vdha_024.012 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / tathaiva ca kuruṇṭhakaiḥ__Vdha_089.039 / tathaiva ca caturthe 'hni__Vdha_013.013
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554810 (0.063):
sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] / / harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.064):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.064):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
vaikuṇṭha / Vdha_3,350.[58] / / aparājita / Vdha_3,350.[59] / / nāvamika / Vdha_3,350.[60] /
paramasvāmin / Vdha_3,350.[61] / / susnāta / Vdha_3,350.[62] / / haṃsa / Vdha_3,350.[63] /
mahāhaṃsa / Vdha_3,350.[64] / / paramayājñika / Vdha_3,350.[65] /
sāṃkhyayaugika / Vdha_3,350.[66] / / amṛteśaya / Vdha_3,350.[67] / / hiraṇyeśaya / Vdha_3,350.[68] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.040):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552665 (0.042):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.043):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.048):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.051):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.051):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552717 (0.053):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.053):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.053):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552767 (0.055):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.056):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521711 (0.057):
namo guhyāya gūḍhāya__Vdha_067.*(100),007 / namo jagatprasthitāya__Vdha_067.*(100),013
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493263 (0.058):
asaṃtyajya ca gārhasthyam__Vdha_088.066 / asaṃbhāṣaṇam eva ca__Vdha_025.001 / asaṃbhūtinirañjanam__Vdha_040.065
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515392 (0.062):
tvam eva bhūtāni yatas tato 'haṃ__Vdha_031.024 / tvam evātra bhavātithiḥ__Vdha_064.049 / tvam evārādhito yasya__Vdha_076.080
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558044 (0.063):
sarvadevavaraṃ harim__Vdha_064.079 / sarvadevābhipūjitām__Vdha_028.*(18).049 / sarvadeveṣu ye viṣṇuṃ__Vdha_073.009
vedaśaya / Vdha_3,350.[69] / / kuśeśaya / Vdha_3,350.[70] / / brahmaśaya / Vdha_3,350.[71] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.043):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554828 (0.045):
niyama / Vdha_3,350.[139] / / mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552715 (0.052):
maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] / / upendri / Vdha_3,346.2.[25] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.059):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552665 (0.061):
apamṛtyuvināśini / Vdha_3,346.2.[11] / / viśveśvari / Vdha_3,346.2.[12] / / drāvaḍi drāvaḍi (?) / Vdha_3,346.2.[13] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552768 (0.062):
jvālāmālini / Vdha_3,346.2.[40] / / śoṣaṇi / Vdha_3,346.2.[41] / / saṃmohani / Vdha_3,346.2.[42] / / nīlapatāke / Vdha_3,346.2.[43] /
padmeśaya / Vdha_3,350.[72] / / viśveśvara / Vdha_3,350.[73] / / tvaṃ jaganmayaḥ / Vdha_3,350.[74] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506150 (0.058):
jagat tvatto jaganmaya__Vdha_072.060 / jagat tvayi jagac ca tvaṃ__Vdha_072.060
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1114965 (0.058):
jagat tvayi jagac ca tvaṃ__Vdha_072.060 / jagat tvatto jaganmaya__Vdha_072.060
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515582 (0.063):
tvaṃ cāhaṃ anye ca śarīrabhedair__Vdha_065.021 / tvaṃ cāhaṃ ca jagac cedaṃ__Vdha_076.039 / tvaṃ tu matprabhavas tāta__Vdha_064.067
tvaṃ jagatprakṛtiḥ / Vdha_3,350.[75] / / tvaṃ cāgner āsyam / Vdha_3,350.[76] /
tvaṃ baḍavāmukho 'gniḥ / Vdha_3,350.[77] / / tvam āhutiḥ / Vdha_3,350.[78] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515392 (0.058):
tvam eva bhūtāni yatas tato 'haṃ__Vdha_031.024 / tvam evātra bhavātithiḥ__Vdha_064.049 / tvam evārādhito yasya__Vdha_076.080
tvaṃ sārathiḥ / Vdha_3,350.[80] / / tvaṃ vaṣatkāraḥ / Vdha_3,350.[81] /
tvam oṃkāraḥ / Vdha_3,350.[82] / / tvam annaḥ / Vdha_3,350.[83] /
tvam annādaḥ / Vdha_3,350.[84] / / tvaṃ candramāḥ / Vdha_3,350.[85] /
tvaṃ sūryaś cakṣur ādya[m] / Vdha_3,350.[86] / / tvaṃ diggajaḥ / Vdha_3,350.[87] /
digbhāno / Vdha_3,350.[88] / / vidigbhāno / Vdha_3,350.[89] /
hayaśirāḥ / Vdha_3,350.[90] / / prathaman / Vdha_3,350.[91] / / trisauparṇadhara / Vdha_3,350.[92] /
pañcāgne / Vdha_3,350.[93] / / triṇāciketa / Vdha_3,350.[94] / / ṣaḍaṅgavidhāna / Vdha_3,350.[95] /
prāgjyotiṣka / Vdha_3,350.[96] / / jyeṣṭhasāmaga / Vdha_3,350.[97] / / vratadhara / Vdha_3,350.[98] /
atharvaśirāḥ / Vdha_3,350.[99] / / pañcamahākalpa / Vdha_3,350.[100] / / arhanācārya / Vdha_3,350.[101] /
[v]ālakhilya / Vdha_3,350.[102] / / vaikhānasa / Vdha_3,350.[103] / / agniyoga / Vdha_3,350.[104] /
abhagnaparisaṃkhyāna / Vdha_3,350.[105] / / yugādi / Vdha_3,350.[106] /
yugamadhya / Vdha_3,350.[107] / / yuganidhana / Vdha_3,350.[108] /
akhaṇḍala%! / Vdha_3,350.[109] / / prācīnagarbha / Vdha_3,350.[110] / / kauśika / Vdha_3,350.[111] /
puruṣṭuta / Vdha_3,350.[112] / / puruhūta / Vdha_3,350.[113] / / viśvahūta / Vdha_3,350.[114] /
viśvahuta / Vdha_3,350.[115] / / viśvarūpa / Vdha_3,350.[116] / / anantagate / Vdha_3,350.[117] /
anantabhoga / Vdha_3,350.[118] / / ananta / Vdha_3,350.[119] / / anādimadhya / Vdha_3,350.[120] /
avyaktanidhana / Vdha_3,350.[121] / / vratavāsa / Vdha_3,350.[122] /
samudrādhivāsa / Vdha_3,350.[123] / / samavāsa / Vdha_3,350.[124] / / yaśovāsa / Vdha_3,350.[125] /
lakṣmyāvāsa / Vdha_3,350.[126] / / kīrtyāvāsa / Vdha_3,350.[127] /
kavyāvāsa / Vdha_3,350.[128] / / śrīvāsa / Vdha_3,350.[129] / / śrīnivāsa / Vdha_3,350.[130] /
sarvavāsa / Vdha_3,350.[131] / / vāsudeva / Vdha_3,350.[132] / / sarvacchandoga / Vdha_3,350.[133] /
harihaya / Vdha_3,350.[134] / / harimedha / Vdha_3,350.[135] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[136=51] /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005915 (0.015):
<12325.4/134> mahāyajñabhāgahara (134) ! / <12325.4/135> varaprada (135) !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770137 (0.015):
<12325.4/134> mahā-yajña-bhāga-hara (134) ! / <12325.4/135> vara-prada (135) !
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.028):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552715 (0.034):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.037):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.043):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.043):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554589 (0.044):
yajñahṛdaya / Vdha_3,350.[50] / / yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[51=136] / / yajñastuta / Vdha_3,350.[52] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.046):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.046):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.048):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554579 (0.048):
yajñayone / Vdha_3,350.[47] / / yajñavāha / Vdha_3,350.[48] / / yajñamukha / Vdha_3,350.[49] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558044 (0.049):
sarvadevavaraṃ harim__Vdha_064.079 / sarvadevābhipūjitām__Vdha_028.*(18).049 / sarvadeveṣu ye viṣṇuṃ__Vdha_073.009
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.052):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552651 (0.052):
dundubhināde / Vdha_3,346.2.[5] / / mānasavege / Vdha_3,346.2.[6] / / śaṅkhini / Vdha_3,346.2.[7] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075248 (0.053):
yo brāhmaṇāṃś ca vedāṃś ca__Vdha_003.026 / nityam envānumaṃsyati__Vdha_003.026 / na ca drogdhā paraṃ vāde__Vdha_003.026
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.054):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435101 (0.054):
12,325.004N sarvacchandaka [131] harihaya [132] harimedha [133] / mahāyajñabhāgahara [134] varaprada [135_157]
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1096045 (0.054):
śrīśaṃ sarvābhyudayike__Vdha_040.038 / karmaṇi saṃprakīrtayet__Vdha_040.038
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097415 (0.054):
kāśyapeyās tathaiva ca__Vdha_044.010 / bahvāyanakṛtāś caiva__Vdha_044.011 / śākuneyās tathaiva ca__Vdha_044.011
varaprada / Vdha_3,350.[137] / / yama / Vdha_3,350.[138] / / niyama / Vdha_3,350.[139] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554896 (0.052):
varaprada / Vdha_3,350.[166] / / puroḍāśbhāgahara / Vdha_3,350.[167] /
mahāniyama / Vdha_3,350.[140] / / kṛcchrātikṛcchra / Vdha_3,350.[141] / / mahākṛcchra / Vdha_3,350.[142] /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552715 (0.0):
brahmāṇi / Vdha_3,346.2.[21] / / maheśvari / Vdha_3,346.2.[22] / / varāhi / Vdha_3,346.2.[23] / / vaināyiki / Vdha_3,346.2.[24] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126601 (0.002):
nārkaṃ nonmattakaṃ kāṃcit__Vdha_081.044 / tathaiva girikarṇikām__Vdha_081.044 / na kaṇṭakārikāpuṣpam__Vdha_081.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.010):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492613 (0.018):
alam īśa bhavān ṛṣīn__Vdha_082.021 / alambuṣe miśrakeśi__Vdha_102.019 / alasidhro 'sitāya ca__Vdha_084.002
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1141805 (0.018):
rambhe tilottame kuṇṭhe__Vdha_102.018 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018 / umloce subhrupramloce__Vdha_102.018
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.019):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.019):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075248 (0.020):
yo brāhmaṇāṃś ca vedāṃś ca__Vdha_003.026 / nityam envānumaṃsyati__Vdha_003.026 / na ca drogdhā paraṃ vāde__Vdha_003.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493136 (0.020):
aśmarīmūtrakṛcchrāṃś ca__Vdha_028.035 / aśreyasaṃ paraṃ caitad__Vdha_038.068 / aśvataryaḥ pradātāram__Vdha_045.017
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135891 (0.021):
madīyam asyābhivadanti mūḍhāḥ__Vdha_094.086 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504846 (0.021):
ghṛtaṃ viprāya pārthiva__Vdha_091.007 / ghṛtāṛciḥ puruṣottamaḥ__Vdha_087.010 / ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119572 (0.024):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560158 (0.024):
saṃprāpyaṃ te tathā vasu__Vdha_016.003 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554544 (0.025):
ābhāsvara / Vdha_3,350.[33] / / mahābhāsvara / Vdha_3,350.[34] / / saptamahābhāsvara / Vdha_3,350.[35] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519745 (0.025):
dharmān dharmabhṛtāṃ vara__Vdha_105.103 / dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134712 (0.026):
naiṣa panthā dvijaśreṣṭha__Vdha_094.017 / vipino 'yaṃ mahāṭaviḥ__Vdha_094.017 / mām anvehi tvarāyukto__Vdha_094.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511581 (0.026):
tayā pāpam anuṣṭhitam__Vdha_021.016 / tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / tayā svāṅgeṣu devo 'sau__Vdha_072.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104418 (0.027):
puṣkareṇātha pāṇḍunā__Vdha_062.026 / suvarṇaṣṭhīvinā caiva__Vdha_062.026 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13517503 (0.028):
duṣṭāḥ sma varṣapūgāni__Vdha_072.119 / duṣvantanṛgarohitaiḥ__Vdha_062.026 / duṣvantaputro bharataḥ praṇamya__Vdha_008.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492899 (0.028):
aviṣahyāś ca yātanāḥ__Vdha_088.077 / aviṣahyair avāraṇaiḥ__Vdha_037.019
sarvakṛcchra / Vdha_3,350.[143] / / niyamadhara / Vdha_3,350.[144] /
nivṛt[t]idharma / Vdha_3,350.[145] / / pravacanagate / Vdha_3,350.[146] /
pravṛttavedakriya / Vdha_3,350.[147] / / aja / Vdha_3,350.[148] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435118 (0.018):
[136] nivṛttadharmapravacanagate [137] pravṛttavedakriya [138] aja [139]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005932 (0.018):
<12325.4/137> nivṛttadharmapravacanagate_2 (137) ! / <12325.4/138> pravṛttavedakriya (138) !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770157 (0.018):
<12325.4/137> nivṛtta-dharma-pravacana-gate_2 (137) ! / <12325.4/138> pravṛtta-veda-kriya (138) !
sarvagata / Vdha_3,350.[149] / / sarvadarśin / Vdha_3,350.[150] / / agrāhya / Vdha_3,350.[151] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142642 (0.060):
yasmin sarvaṃ pralīyate__Vdha_102.070 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559543 (0.060):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13523033 (0.062):
na hy ataḥ paramaṃ loke__Vdha_058.010 / na hy abhāgavatair viṣṇur__Vdha_003.015 / na hy alpam iti mantavyaṃ__Vdha_076.007
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559522 (0.063):
sasarjaitāni yāni vai__Vdha_031.019 / sasarpibhis tathaiva ca__Vdha_045.021 / sa sarvabhūtānugataḥ__Vdha_095.029
acara / Vdha_3,350.[152] / / mahāvibhūte / Vdha_3,350.[153] / / māhātmyaśarīra / Vdha_3,350.[154] /
pavitra / Vdha_3,350.[155] / / mahāpavitra / Vdha_3,350.[156] / / hiranmaya / Vdha_3,350.[157] /
bṛhat / Vdha_3,350.[158] / / apratarkya / Vdha_3,350.[159] / / avijñeya / Vdha_3,350.[160] /
brahmāgni / Vdha_3,350.[161] / / prajāsargakara / Vdha_3,350.[162] /
[pr]ajānichanakara / Vdha_3,350.[163] / / mahāmāyādhara / Vdha_3,350.[164] /
citraśikhaṇḍa / Vdha_3,350.[165] / / varaprada / Vdha_3,350.[166] / / puroḍāśbhāgahara / Vdha_3,350.[167] /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110896 (0.049):
caturmūrte jagaddhāma__Vdha_068.021 / lakṣmyāvāsa varaprada__Vdha_068.021 / sarvāvāsa namas te 'stu__Vdha_068.021
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554817 (0.052):
yajñabhāgahara / Vdha_3,350.[136=51] / / varaprada / Vdha_3,350.[137] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13546979 (0.058):
lakṣmyā prayujyate deva__Vdha_041.009 / lakṣmyāvāsa varaprada__Vdha_068.021
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005967 (0.059):
<12325.4/156> citraśikhaṇḍin (156) ! / <12325.4/157> varaprada (157) ! / <12325.4/158> puroḍāśabhāgahara (158) !
gatādhvaga / Vdha_3,350.[168] / / chinnatṛṣṇa / Vdha_3,350.[169] /
sarvato nivṛt[t]a / Vdha_3,350.[170] / / brahmarūpa / Vdha_3,350.[171] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13533740 (0.052):
brahmabhūto jagadguruḥ__Vdha_040.045 / brahmamūrtimate namaḥ__Vdha_092.013 / brahmarūpadharasyāsyān__Vdha_074.029
brahmadhara / Vdha_3,350.[172] / / brāhmaṇapriya / Vdha_3,350.[173] / / viśvamūrte / Vdha_3,350.[174] /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509354 (0.061):
tathāprītir varānane__Vdha_074.011 / tathā badarikāśrame__Vdha_036.018 / tathā bandhimatām api__Vdha_105.023 / tathā brāhmaṇatarpaṇam__Vdha_021.018
mahāmūrte / Vdha_3,350.[175] / / bāndhava / Vdha_3,350.[176] / / bhaktavatsala / Vdha_3,350.[177] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435172 (0.049):
brāhmaṇapriya [164] viśvamūrte [165] mahāmūrte [166] bāndhava [167] / bhaktavatsala [168] brahmaṇyadeva [169] bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ [170]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770212 (0.049):
<12325.4/165> viśva-mūrte (165) ! / <12325.4/166> mahā-mūrte (166) ! / <12325.4/167> bāndhava (167) ! / <12325.4/168> bhakta-vatsala (168) !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005984 (0.061):
<12325.4/165> viśvamūrte (165) ! / <12325.4/166> mahāmūrte (166) ! / <12325.4/167> bāndhava (167) ! / <12325.4/168> bhaktavatsala (168) !
brahmaṇyadeva / Vdha_3,350.[178] / / bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435179 (0.0):
brāhmaṇapriya [164] viśvamūrte [165] mahāmūrte [166] bāndhava [167] / bhaktavatsala [168] brahmaṇyadeva [169] bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ [170]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005993 (0.0):
<12325.4/168> bhaktavatsala (168) ! / <12325.4/169> brahmaṇyadeva (169) ! / <12325.4/17> bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ (170) !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770218 (0.036):
<12325.4/168> bhakta-vatsala (168) ! / <12325.4/169> brahmaṇya-deva (169) ! / <12325.4/17> bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ (170) !
// iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551600 (0.0):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552013 (0.0):
kālyaṃ śucis tadgatamānasena gantā sa lokān puruṣottamasya // / Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.0):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.0):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556415 (0.0):
bhaktikramakraiyanṛpaprasādāt tasmād dhi kāmān puruṣā labhante // / Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553492 (5.960):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
bhavabhavabharanāśanāya viṣṇoḥ praṇatajanapratipāpanāśanāya // / Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431959 (0.062):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
śrīnāradastotravarṇano nāma pañcāśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553498 (0.021):
vāsudevastotraṃ nāma saptacatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // 347 // / mārkaṇḍeya uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553339 (0.033):
garuḍastotraṃ nāma / ṣāṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871249 (0.039):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe yojaneśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / tricatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17945492 (0.040):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe bhuvanakośe pañcapañcāśo 'dhyāyaḥ / ṣaṭpañcāśo 'dhyāyaḥ 56 / mārkaṇḍeya uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17942307 (0.040):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe yakṣānuśāsano nāma pañcāśo 'dhyāyaḥ / ekapañcāśo 'dhyāyaḥ 51
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941001 (0.040):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sṛṣṭiprakaraṇe ekonapañcāśadadhyāyaḥ / pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872920 (0.041):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe asmāhakatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / ṣaṭcatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812868 (0.041):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe godānamahimānuvarṇano nāma / pañcapañcāśattamo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 56
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10815201 (0.042):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe śivalokavarṇano nāmāṣṭapañcāśattamo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 59
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886650 (0.042):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe gautameśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / ekonāśītyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17943875 (0.043):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe duḥ sahotpatisamāpanaṃ nāmaikapañcāśau'dhyāyaḥ / dvipañcāśo 'dhyāyaḥ 52 / mārkaṇḍeya uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823522 (0.045):
:e ity āgneye mahāpurāṇe ācārādhyāyo nāma pañcapañcāśadadhikaśatatamo / 'dhyāyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877103 (0.045):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe cāṇakyasiddhiprāptivarṇanaṃ nāma / pañcapañcāśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889833 (0.045):
:e ity āgneye mahāpurāṇe nānāmantrā nāma dvādaśādhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871309 (0.046):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe dvādaśītīrthamahātmyavarṇanaṃ nāma / catuścatvāriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ || / RKV adhyāya 145
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4810354 (0.046):
:e ity āgneye mahāpurāṇe bhuvanakoṣo nāma viṃśatyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874390 (0.047):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe kusumeśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma / pañcāśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901922 (0.047):
% chapter {350} / :ś atha pañcāśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ / subvibhaktasiddharūpaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904663 (0.048):
:e ity āgneye mahāpurāṇe vyākaraṇe tiṅsiddharūpaṃ nāma / saptapañcāśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552244 (0.049):
bhūvivarasthitarājño rakṣāvarṇano nāma pañcacatvāriṃśadadhikatriśatatamo / 'dhyāyaḥ // 3.345 // / mārkaṇḍeya uvāca
sa dadarśa tadā viṣṇuṃ viśvarūpadharaṃ harim /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555766 (0.062):
dṛṣṭavān asi yad brahman viśvarūpadharaṃ harim /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17836559 (0.063):
prathita mahā parākramo 'tidhīraḥ sākṣād agnir iti vā mahā tejasvitvāt | / devaṃ tam eva viśvarūpa dharaṃ nārāyaṇaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14660397 (0.063):
prathita-mahā-parākramo 'tidhīraḥ sākṣād agnir iti vā mahā-tejasvitvāt | / devaṃ tam eva viśvarūpa-dharaṃ nārāyaṇaṃ śirasā bhūmi-lagnena praṇamya
yuktaṃ varṇaiḥ śukraprakhyaiḥ pītaraktasitāsitaiḥ // Vdha_3,351.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20231147 (0.058):
07,102.056a pītaraktāsitasitair vāsobhiś ca suveṣṭitaḥ
kvacin mecakasaṃyuktaiḥ kvacin mecakarañjitaiḥ /
[kva]cic chaśāṅkasaṃkāśaṃ kvacid dhiṅgulasaṃnibham // Vdha_3,351.2 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555011 (0.044):
kuṃkumakṣodasaṃkāśaṃ haridrakṣodasaṃnibham // Vdha_3,351.4 // / kvacid rajopalaprakhyam indranīlanibhaṃ kvacit /
kvacin marakataprakhyaṃ padmarāganibhaṃ kvacit /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555014 (0.029):
kuṃkumakṣodasaṃkāśaṃ haridrakṣodasaṃnibham // Vdha_3,351.4 // / kvacid rajopalaprakhyam indranīlanibhaṃ kvacit /
kvacit kanakasaṃkāśaṃ kvacin nīlotpalaprabham // Vdha_3,351.3 //
kvacit pāṭalapuṣpābham kvacid gaganasaṃnibham /
kuṃkumakṣodasaṃkāśaṃ haridrakṣodasaṃnibham // Vdha_3,351.4 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554983 (0.044):
[kva]cic chaśāṅkasaṃkāśaṃ kvacid dhiṅgulasaṃnibham // Vdha_3,351.2 //
kvacid rajopalaprakhyam indranīlanibhaṃ kvacit /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554985 (0.029):
[kva]cic chaśāṅkasaṃkāśaṃ kvacid dhiṅgulasaṃnibham // Vdha_3,351.2 // / kvacin marakataprakhyaṃ padmarāganibhaṃ kvacit /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16462353 (0.061):
sabhājitān samāśvāsya *HV_78.47*875:3a / sa bhāṇḍīravaṭaprakhyaṃ HV_58.25a / sabhāṇḍopaskare rathe HV_App.I,41.1756b
anirdeśyāni varṇāni tathā bibhrat kvacit kvacit // Vdha_3,351.5 //
nānāvidhānāṃ sattvānāṃ vadanāni bahūni ca / / brahmaśaṃkaraśakrāṇāṃ yamasya varuṇasya ca // Vdha_3,351.6 //
dhanadasya hutāśanasya vāyor nirṛtinas tathā / / grahāṇām atha ṛkṣāṇāṃ rudrāṇāṃ vasubhiḥ saha // Vdha_3,351.7 //
ādityānāṃ samarutāṃ bhṛgūṇāṃ ca tathā dvija / / tathaivāṅgiraso rājan sādhyānām aśvibhiḥ saha // Vdha_3,351.8 //
daityānām atha nāgānāṃ gandharvoragarakṣasām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747426 (0.024):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ % pārthivānāṃ tathaiva ca // BrP_18.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca $ gandharvoragarakṣasām &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018753 (0.024):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // BrP_18.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330804 (0.024):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // HV_1.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804213 (0.030):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561827 (0.031):
ṛṣiruvāca / daityānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765965 (0.041):
gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27994045 (0.042):
devagandharvayakṣāṇāṃ pannagānāṃ sarakṣasām /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993854 (0.043):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / / nṛpāṇāṃ karkaśānāṃ ca citro veṣa udāhṛtaḥ // BhN_21.125 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18842994 (0.044):
devadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām / / sarveṣāmeva deveśo harate dhruvamāpadam // RKV_67.38 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731798 (0.044):
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28846175 (0.045):
avadhyaḥ suragandharvakinnaroragarakṣasām / / āyudhānāṃ ca sarveṣāṃ so 'bhavadbrahmaṇo varāt // Bhmj_19.1556 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769718 (0.047):
5.031.004a surāṇām asurāṇāṃ ca nāgagandharvarakṣasām / 5.031.004c yakṣāṇāṃ kiṃnarāṇāṃ ca kā tvaṃ bhavasi śobhane
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644691 (0.049):
pitṛgandharvabhūtānāṃ $ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130247 (0.049):
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20257083 (0.056):
07,133.033c devagandharvayakṣāṇāṃ manuṣyoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025453 (0.058):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490060 (0.058):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām | / Manu3.196c[186ṃc]/ suparṇa.kinnarāṇāṃ ca smṛtā) barhiṣado 'atrijāḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890156 (0.059):
03,192.003a kathāṃ vetsi mune divyāṃ manuṣyoragarakṣasām / 03,192.003b*0971_01 devagandharvayakṣāṇāṃ kiṃnarāpsarasāṃ tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772888 (0.059):
daityadānavasiddhānāṃ % gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 // / nāgavidyādharāṇāṃ ca $ sthāvarasya carasya ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044209 (0.059):
daityadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 // / nāgavidyādharāṇāṃ ca sthāvarasya carasya ca /
pitṛpannagayakṣāṇāṃ tathā ca piśitāśinām // Vdha_3,351.9 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765965 (0.035):
gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.037):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804212 (0.037):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432984 (0.037):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025452 (0.037):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037049 (0.037):
6.031.069a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890157 (0.044):
03,192.003a kathāṃ vetsi mune divyāṃ manuṣyoragarakṣasām / 03,192.003b*0971_01 devagandharvayakṣāṇāṃ kiṃnarāpsarasāṃ tathā
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578809 (0.047):
daityadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / / suparṇakinnarāṇāṃ ca smṛtā barhiṣado 'trijāḥ // Mn_3.196[186M] //
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21764890 (0.048):
07,133.033c devagandharvayakṣāṇāṃ manuṣyoragarakṣasām
manuṣyahayanāgānāṃ gajāśvamṛgapakṣiṇāṃ /
dvīpiśārdūlasiṃhānāṃ sarveṣāṃ prāṇinām atha // Vdha_3,351.10 //
kānicit tasya saumyāni kānicid bhīṣaṇāni ca / / dadarśa tasya vaktrāṇi śataśo 'tha sahasraśaḥ // Vdha_3,351.11 //
vaktreṣu tasya raudrasya prāṇisaṃghāny anekaśaḥ / / dadarśa sarvataś cāgnīn grasyamānāṃś ca viṣṇunā // Vdha_3,351.12 //
saumyebhyas tasya vaktrebhyo nirgacchantyas tathā prajāḥ / / vāhāṃś ca vividhāṃs tasya sa dadarśātha nāradaḥ // Vdha_3,351.13 //
hastāṃś ca vividhākārān nānāmudrāsamanvitān /
yuktān nānāvidhair bhāṇḍair āyudhaiś ca sahasraśaḥ // Vdha_3,351.14 //
sruksruvāvedicamasa- kuśakṛṣṇājināgnibhiḥ /
kecic ca kalaśaṃ ghaṇṭāṃ śaṅkhapadmotpalādibhiḥ // Vdha_3,351.15 //
kecit khaḍgagadācakra- carmaśūlaparaśvadhaiḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11341657 (0.052):
paraśukhaḍgaśūlatriśūlagadācakrasvastikakalaśamīnaśaṅkhakuṇḍaladhvajapatākaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20219720 (0.060):
07,087.015a huḍaśaktigadāprāsakhaḍgacarmarṣṭitomaram
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18812407 (0.063):
cakraśūlagadākhaḍgavajraśaktyṛṣṭipaṭṭiśaiḥ // RKV_15.3 //
kecit pāśamahādaṇḍa- kṛpāṇaśarakārmukaiḥ // Vdha_3,351.16 //
kecid bhuśuṇḍīlaguḍa- śaktivajrāśmapaṭṭiśaiḥ /
bījapūrṇākṣamālāś ca pūrṇapātrais tathā paraiḥ // Vdha_3,351.17 //
evaṃ nānāvidhair bhāṇḍaiḥ karāṃs tasya samanvitān / / asaṃkhyeyān mahātejā dadarśa munisattamaḥ // Vdha_3,351.18 //
nṛttaśāstravinirdiṣṭo nṛttakarmaṇi cāpy atha /
śirāṃsi dṛṣṭayo hastāṃs tasya devasya dṛṣṭavān // Vdha_3,351.19 //
trailokyaṃ ca T kāye sakalaṃ munisattamaḥ / / devadānavagandharva- sayakṣoragarakṣasām // Vdha_3,351.20 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806304 (0.016):
devadānavagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.019):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804211 (0.019):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432984 (0.019):
yathā ca śakyate 'smābhir | *HV_107.62abc*1182:2 |* / devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025452 (0.019):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037049 (0.019):
6.031.069a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751372 (0.024):
02,035.029d@021_0190 na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243798 (0.024):
07,119.023c na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 554924 (0.024):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,20.312 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672100 (0.024):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,42A.21 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22040482 (0.024):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,20.312 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157652 (0.024):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,42A.21 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362522 (0.024):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣsāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3912068 (0.024):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8951563 (0.024):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20257269 (0.025):
07,133.046c sadaityayakṣagandharvapiśācoragarākṣasaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883482 (0.026):
03,186.064a sadevāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778094 (0.026):
sadevāsuragandharvaṃ $ sayakṣoragarākṣasam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049411 (0.026):
sadevāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490059 (0.027):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām |
dvīpāmbhonidhilokaiś ca pātālaiś caiva saṃyutam / / jagat samagraṃ devasya dehasthaṃ dṛṣṭavān muniḥ // Vdha_3,351.21 //
sa dṛṣṭvā paramaṃ rūpaṃ bhīto hṛṣṭaś ca vismitaḥ /
papāta pādayos tasya śirasā sāśrulocanaḥ // Vdha_3,351.22 //
stotreṇa caiva tuṣṭāva pūrvoktena janārdanam / / tam uvāca tato devaḥ prahasann ṛṣisattamam // Vdha_3,351.23 //
śrībhagavān uvāca / uttiṣṭha mā bhair dharmajña varaṃ vṛṇu yathepsitam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666667 (0.036):
śaraṇaṃ yāmi manasā $ śataśo 'py upalakṣitā // HV_App.I,42.147 // / {śrībhagavān uvāca} / mā bhair dharaṇi kalyāṇi $ śāntiṃ vraja samāhitā / HV_App.I,42.148 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22152223 (0.036):
śaraṇaṃ yāmi manasā śataśo 'py upalakṣitā // HV_App.I,42.147 // / {śrībhagavān uvāca} / mā bhair dharaṇi kalyāṇi śāntiṃ vraja samāhitā / HV_App.I,42.148 /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430881 (0.051):
BhP_11.30.039/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.30.039/1 mā bhair jare tvam uttiṣṭha kāma eṣa kṛto hi me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837820 (0.051):
BhP_11.30.039/0 śrī bhagavān uvāca / mā bhair jare tvam uttiṣṭha kāma eṣa kṛto hi me /
śrīnārada uvāca / nityam ekāntike deva bhaktir bhavatu sā tvayi /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10808612 (0.041):
stotreṇānena tuṣṭāhaṃ varaṃ vṛṇu yathepsitam / / mārkaṇḍeya uvāca:
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23720962 (0.056):
tapasā dhūtapāpāsi varaṃ vṛṇu yathepsitam // VamP_28.18 // / athovāca vacaḥ kālī vyāghrasya kamalodbhava /
nānyaṃ varaṃ kāmayāmi narāṇām idam uttamam // Vdha_3,351.24 //
mārkaṇḍeya uvāca / tam uvāca tato devaḥ praṇatārtiharo hariḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13444027 (0.020):
papāta daṇḍavad bhūmau gṛṇan vai śatarudriyam // KūrmP_2,31.59 // / atha devo mahādevaḥ praṇatārtiharo haraḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559539 (0.054):
sa sarvalokārtiharo mahāharir__Vdha_039.028 / sa sarvavāsidevatvād__Vdha_102.070
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25389471 (0.054):
dṛṣṭvā tānamarānbhītānpraṇatārtiharo haraḥ // ŚivP_7.1,23.15ab/ / idamāha mahādevaḥ prahasan prekṣya pārvatīm // ŚivP_7.1,23.15cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776256 (0.056):
kathaṃ pratyakṣam abhyeti $ devadevo janārdanaḥ & / mama cārtiharo devas % tadāsāv iti cintayan // BrP_50.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047574 (0.056):
kathaṃ pratyakṣam abhyeti devadevo janārdanaḥ / / mama cārtiharo devas tadāsāv iti cintayan // BrP_50.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885390 (0.057):
tathā kuru virūpākṣa namastubhyaṃ punaḥ punaḥ // RKV_176.14 // / mārkaṇḍeya uvāca: / tataḥ sa bhagavāñchambhur mūrtimādityarūpiṇīm /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18895339 (0.059):
suvrīḍitā gatāḥ sarve viśvarūpo sahāyataḥ // RKV_194.20 // / mārkaṇḍeya uvāca: / nārāyaṇo 'tha bhagavāñchaṅkhacakragadābhṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19904694 (0.064):
03,221.080d@022_0004 mārkaṇḍeya uvāca / 03,221.080d@022_0004 uvāca bhagavāṃs tatra mārkaṇḍeyo mahātapāḥ
etan nisargasiddhaṃ te yena tvaṃ dṛṣṭavān mama // Vdha_3,351.25 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17843920 (0.023):
sudurdarśam iti | yan mama viśva rūpaṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi | idaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14667760 (0.023):
sudurdarśam iti | yan mama viśva-rūpaṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi | idaṃ
viśvarūpam idaṃ brahmann avajñeyaṃ tathā tvayā / / tapas taptaṃ yato vipra mamāpi ca tatas tava // Vdha_3,351.26 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555764 (0.041):
loke 'smin muniśārdūla nāsti dhanyataras tvayā // Vdha_3,351.63 // / dṛṣṭavān asi yad brahman viśvarūpadharaṃ harim /
rūpam etat samāsthāya rūpaṃ svaṃ dvija darśitam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4600939 (0.062):
śivasya hṛdaye viṣṇurbhavatyā rūpamāsthitaḥ / / mama rūpaṃ samāsthāya viṣṇośca hṛdaye śivaḥ // BndP_2,42.49 //
icchārūpāṇy ahaṃ kuryāṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ // Vdha_3,351.27 //
trailokye yāni rūpāṇi devādīnāṃ dvijottama /
mamaiva tāni jānīha matto 'nyan nāsti kiṃcana // Vdha_3,351.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26836961 (0.054):
maudgalyaḥ prāha taṃ viṣṇuṃ $ deyaṃ mama na vidyate & / nānyat kiṃcana dehādi % yat tat tvayi samarpitam // BrP_136.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11108272 (0.054):
maudgalyaḥ prāha taṃ viṣṇuṃ deyaṃ mama na vidyate / / nānyat kiṃcana dehādi yat tat tvayi samarpitam // BrP_136.32 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401457 (0.060):
vyatiriktaṃ na matto 'sti nānyatkiñcitsurottamāḥ // LiP_2,17.11 //
ahaṃ bhūtaṃ ca bhavyaṃ ca vartamānam ahaṃ tathā / / sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva sarvam evāsmi nārada // Vdha_3,351.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299909 (0.040):
vedamantrapradhānāya $ śatajihvāya vai namaḥ & / bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyaṃ ca % sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat // LiP_1,31.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193681 (0.040):
vedamantrapradhānāya śatajihvāya vai namaḥ / / bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyaṃ ca sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat // LiP_1,31.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20781872 (0.049):
13,146.011a yad asya bahudhā rūpaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavat tathā / 13,146.011c sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva bahurūpas tataḥ smṛtaḥ
sac cāsac cāham evātra tattvam etad bravīmi te /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13541590 (0.064):
yad atra sad asad vāpi__Vdha_035.055 / yad atrāsukṛtaṃ kṛtam__Vdha_037.047
aśabdam arasaṃ sparśa- gandharūpavivarjitam // Vdha_3,351.30 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20769516 (0.057):
13,134.057d@015_4186 arasasparśagandhaṃ ca rūpaśabdavivarjitam
sarvagaṃ māṃ vijānīhi paramārthena nārada /
yaḥ kariṣyati me stotraṃ stotreṇa tvatkṛtena tu // Vdha_3,351.31 //
tasya kāmān vidhāsyāmi ye divyā ye ca mānuṣāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20664443 (0.055):
13,020.058c sarvān kāmān upāśnāno ye divyā ye ca mānuṣāḥ
śvetadvīpe gatis tasya mṛtasya ca bhaviṣyati // Vdha_3,351.32 // / śvetadvīpam avāpyāpi naraḥ svastho bhaviṣyasi /
varāhasyāsya kalpasya yāvat kālo 'vaśiṣyate // Vdha_3,351.33 //
vārāhe tu gate kalpe tato mātsyo bhaviṣyati /
devakāryāṇi kāryāṇi subahūni yatas tvayā // Vdha_3,351.34 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554326 (0.051):
tvayāpi devakāryāṇi kartavyāni bahūny atha // Vdha_3,349.53 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987852 (0.063):
na bahūnīha kāryāṇi tvekāṅke viniyojayet /
prādurbhāvagataś cāham anuśāsyas tathā tvayā / / prādurbhāvāṇi me brahman vyatītāni sahasraśaḥ // Vdha_3,351.35 //
bhaviṣyanti tathānyāni tatra me śṛṇu kānicit / / aham ekārṇave loke śeṣaparyaṅkaśāyikaḥ // Vdha_3,351.36 //
lakṣmīsahāyas tiṣṭhāmi yadā suptaḥ pitāmahaḥ /
ahaṃ matsyas tathā kūrmo haṃso 'ham api nārada // Vdha_3,351.37 //
strīrūpeṇa mayā vipra vañcitā daityadānavāḥ /
mayāśvaśirasā vedā dānavebhyas tathā hṛtāḥ // Vdha_3,351.38 //
vārāheṇa mayā bhūtvā vasudheyaṃ samuddhṛtā / / vārāheṇa mayā daityāḥ pātālatalagā hatāḥ // Vdha_3,351.39 //
nṛvarāheṇa nihato hiraṇyākṣo balotkaṭaḥ / / dānavāś ca hatā yuddhe naranārāyaṇātmanā // Vdha_3,351.40 //
lokottare tathā mārge hariḥ kṛṣṇas tathāpy aham / / nārasiṃhena rūpeṇa hiraṇyakaśipur hataḥ // Vdha_3,351.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359449 (0.057):
bibharṣi kūrmarūpeṇa % vārāheṇoddhṛtā mahī // LiP_1,96.19 // / anena harirūpeṇa $ hiraṇyakaśipurhataḥ & / vāmanena balirbaddhas % tvayā vikramatā punaḥ // LiP_1,96.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253210 (0.057):
bibharṣi kūrmarūpeṇa vārāheṇoddhṛtā mahī // LiP_1,96.19 // / anena harirūpeṇa hiraṇyakaśipurhataḥ / / vāmanena balirbaddhas tvayā vikramatā punaḥ // LiP_1,96.20 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933781 (0.059):
hiraṇyākṣo mahākāyo $ vārāheṇa tu yo hataḥ & / hiraṇyakaśipuś caiva % narasiṃhena yo hataḥ // NsP_5.53 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998770 (0.059):
hiraṇyākṣo mahākāyo vārāheṇa tu yo hataḥ / / hiraṇyakaśipuś caiva narasiṃhena yo hataḥ // NsP_5.53 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3823555 (0.064):
prathito dvādaśasteṣāṃ % ghoraḥ kolāhalastathā // MatsP_47.45 // / hiraṇyakaśipur daityo $ nārasiṃhena pātitaḥ & / vāmanena balir baddhas % trailokyākramaṇe purā // MatsP_47.46 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8863070 (0.064):
prathito dvādaśasteṣāṃ ghoraḥ kolāhalastathā // MatsP_47.45 // / hiraṇyakaśipur daityo nārasiṃhena pātitaḥ / / vāmanena balir baddhas trailokyākramaṇe purā // MatsP_47.46 //
vāmanena mayā bhūtvā bales tribhuvanaṃ hṛtam /
tribhiḥ kramaiḥ purā brahman devānāṃ hitakāmyayā // Vdha_3,351.42 //
vāḍavo 'haṃ samudrasthaḥ pibāmi salilaṃ sadā /
pṛthvī vasumatī brahman pṛthunā ca mayā kṛtā // Vdha_3,351.43 //
kapilena mayā duṣṭā dagdhavyāḥ sagarātmajāḥ /
dattātreyeṇa vasudhā devā dvija.gaṇāḥ punaḥ // Vdha_3,351.44 //
jāmadagnyena rāmeṇa laghvī vasumatī kṛtā / / triḥsaptakṛtvaḥ kartavyā kṣatrabhāraprapīḍitā // Vdha_3,351.45 //
dattvā caturdhā putrāṃś ca mayā daśarathasya ca / / rāmeṇa rāvaṇavadhaḥ kartavyo janatāsukham // Vdha_3,351.46 //
kāryaṃ gandharvanidhanaṃ tathaiva bharatātmanā / / meghanādavadhaḥ kāryo lakṣmaṇena tathā mayā // Vdha_3,351.47 //
śatrughnena ca kartavyo lavaṇasya vadhas tathā / / mayā vālmīkinā kāryaṃ kāvyaṃ rāmāyaṇaṃ tathā // Vdha_3,351.48 //
vyāsena vedā vaktavyā ākhyānaṃ bhārataṃ mahat /
mayā brāhmaṇaśārdūla tathā dvaipāyanātmanā // Vdha_3,351.49 //
pāṇḍoḥ putratvam āsādya pañcadhā ca tathā mayā /
dvidhā ca vasudevasya laghvī kāryā vasuṃdharā // Vdha_3,351.50 //
naraloke nihantavyā daityā mānuṣarūpiṇaḥ /
balabhadreṇa ca mayā hantavyā mauṣṭikādayaḥ // Vdha_3,351.51 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17843542 (0.060):
khalu drapadī pragharṣaṇaṃ vīkṣyāpi tuṣṇīṃ sthitā bhīṣmādayaḥ sarve / tat pragharṣaṇa kupitena mayaiva nihantavyā na tu tan nihanana bhāras
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14667382 (0.060):
khalu drapadī-pragharṣaṇaṃ vīkṣyāpi tuṣṇīṃ sthitā bhīṣmādayaḥ sarve / tat-pragharṣaṇa-kupitena mayaiva nihantavyā na tu tan-nihanana-bhāras
mayā kṛṣṇena hantavyāḥ kaṃsapūrvā mahābalāḥ /
pradyumnena nihantavyaḥ śambaraś ca mahābalaḥ // Vdha_3,351.52 //
hantavyāś cāniruddhena daityāḥ śatasahasraśaḥ / / sāmbena yuyudhānena mayā bhūtvā tathaiva ca // Vdha_3,351.53 //
mayā buddhena vaktavyā dharmāḥ kaliyuge punaḥ /
hantavyā mleccharājānas tathā viṣṇuvaśātmanā // Vdha_3,351.54 //
mamāṃśena vijānīhi pṛthivyāṃ cakravartinaḥ / / ṛṣayaś ca tathā jñeyā mamaivāṃśasamudbhavāḥ // Vdha_3,351.55 //
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmadūrjitam eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101850 (5.960):
06,032.040c eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā / 06,032.041a yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625933 (5.960):
eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā 10.40 / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627128 (5.960):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā Bhg_10.041a
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548957 (5.960):
BhG 10.41 / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561194 (5.960):
yadyadvibhūtimatsattvaṃ śrīmadūrjitameva vā // BndP_2,3.121 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359568 (5.960):
ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ % pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 // / yad yad vibhūtimat sattvaṃ $ śrīmadūrjitameva vā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253329 (5.960):
ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 // / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmadūrjitameva vā /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450444 (0.030):
mayā kaiścid upādhibhiḥ saṃkṣepataḥ proktaḥ // BhGR_1.40 // / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad urjitam eva vā |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10927096 (0.036):
tacca parameśvaraparigrahe dhaṭate, 'yadyadvibhūtimatsattvaṃ / śrīmadūrjitameva vā /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925831 (0.036):
tūddeśata eka deśena prokto vibhūter vistaraḥ mayā ||BhGS_10.40|| / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931618 (0.036):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā | / tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo'ṃśasaṃbhavam || [Gītā 10.41] iti |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25648407 (0.046):
06,032.041a yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā / 06,032.041c tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejoṃśasaṃbhavam
tat tad evāvagacches tvaṃ mama tejo'ṃśasaṃbhavam // Vdha_3,351.56 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925839 (0.031):
tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo 'ṃśa saṃbhavam ||BhG_10.41||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450451 (0.031):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad urjitam eva vā |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548965 (0.045):
tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo 'ṃśasaṃbhavam ||41||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931624 (0.053):
tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo'ṃśasaṃbhavam || [Gītā 10.41] iti |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561194 (0.061):
yadyadvibhūtimatsattvaṃ śrīmadūrjitameva vā // BndP_2,3.121 // / tattadevāvagacchadhvaṃ viṣṇostejoṃ'śasaṃbhavam /
atha vā bahunaitena kiṃ jñānena tavānagha / / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśenāsthito jagat // Vdha_3,351.57 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101866 (0.029):
06,032.042a atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / 06,032.042c viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625949 (0.029):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833958 (0.029):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627150 (0.029):
viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat Bhg_10.042c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925885 (0.029):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||BhG_10.42||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925971 (0.029):
bhagavato vibhūtaya uktāḥ | tatra ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena / sthito jagat [Gītā 10.42] iti bhagavatābhihitaṃ śrutvā yat
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549111 (0.029):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||42||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657724 (0.029):
pūrvādhyāyānte viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657794 (0.029):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā-vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658373 (0.029):
śrutam | yathā cedānīm ātmānaṃ tvam āttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat ity evaṃ kathayasi he parameśvara | evam eva tat |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658465 (0.029):
viśvanāthaḥ : idānīm ātmānaṃ tvam yathāttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti, tac caivam eva mama nātra ko 'py aviśvāso
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735695 (0.029):
śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42]
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735912 (0.029):
śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti | tad evaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184041 (0.029):
kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhīti | tad uktam -- viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] | yatra gaty-antaraṃ nāsti tatraiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204544 (0.029):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943692 (0.029):
dūrīkartuṃ svasminn evāntar mukhī kartuṃ ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] ity
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450497 (0.029):
atha vā bahunaitena kiṃ jñānena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || BhG_1.1042 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451308 (0.029):
asti vinā yat syān mayā bhūtaṃ carācaram
tad gaccha mānasī siddhiḥ sadā te 'stu dvijottama /
kalpāvasānam āsādya maccharīraṃ pravekṣyasi // Vdha_3,351.58 //
etāvad uktvā vacanaṃ tatraivāntaradhīyata / / bhagavān nāradaś cakre pujāṃ taddeśavāsinām // Vdha_3,351.59 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436998 (0.009):
12,326.098a evaṃ sa bhagavān devo viśvamūrtidharo 'vyayaḥ / 12,326.098c etāvad uktvā vacanaṃ tatraivāntaradhīyata
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27007842 (0.009):
<12326.98/1> evaṃ sa bhagavān devo !viśvamūrtidharo 'vyayaḥ ! / <12326.98/2> etāvad uktvā vacanaṃ !tatraivāntaradhīyata !!12326.98!
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378977 (0.039):
BhP_08.17.021/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.17.021/1 etāvaduktvā bhagavāṃstatraivāntaradhīyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739161 (0.041):
BhP_08.17.021/0 śrīśuka uvāca / etāvaduktvā bhagavāṃstatraivāntaradhīyata /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20195771 (0.049):
07,049.021d@008_0913 evaṃ vidvan mahārāja mā śucaḥ sādhayāmy aham / 07,049.021d@008_0914 etāvad uktvā bhagavāṃs tatraivāntaradhīyata / 07,049.021d@008_0915 vāgīśāne bhagavati vyāse vyabhranabhaḥprabhe
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24994716 (0.056):
ity uktvā nārado vākyaṃ HV_App.I,30.350a / ity uktvāntaradhīyata HV_App.I,42B.1271b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753286 (0.063):
etāvad uktvā te sarve HV_18.32a / etāvad uktvā bhagavāṃs HV_112.129a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10252630 (0.063):
12,006.001a etāvad uktvā devarṣir virarāma sa nāradaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456888 (0.064):
sūta uvāca / etāvaduktvā bhagavān virarāma janārdanaḥ /
taiś ca saṃpūjito vipras tān praṇamya yatavrataḥ / / ājagāma tataḥ śīghraṃ naranārāyaṇāśramam // Vdha_3,351.60 //
pādayor nyapatat tatra sa tayor munipūjyayoḥ / / tābhyāṃ saṃpūjito vipras tatrovāsa tadāśrame // Vdha_3,351.61 //
tataḥ kadācit taṃ vipram ūcatus tau tapodhanau / / āvābhyāṃ tvaṃ tathā dṛṣṭaḥ śvetadvīpagate 'cyutaḥ // Vdha_3,351.62 //
samīpaṃ devadevasya taddehasthair yathāsukham /
loke 'smin muniśārdūla nāsti dhanyataras tvayā // Vdha_3,351.63 //
dṛṣṭavān asi yad brahman viśvarūpadharaṃ harim /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555289 (0.041):
etan nisargasiddhaṃ te yena tvaṃ dṛṣṭavān mama // Vdha_3,351.25 // / viśvarūpam idaṃ brahmann avajñeyaṃ tathā tvayā /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17843920 (0.055):
sudurdarśam iti | yan mama viśva rūpaṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi | idaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14667760 (0.055):
sudurdarśam iti | yan mama viśva-rūpaṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi | idaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554959 (0.062):
sa dadarśa tadā viṣṇuṃ viśvarūpadharaṃ harim /
trailokyasāraṃ viśveśaṃ praṇatārtivināśanam // Vdha_3,351.64 //
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4474261 (0.055):
anugrahakaraṃ devaṃ praṇatārtivināśanam [13] || iti
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506447 (0.055):
anugrahakaraṃ devaṃ % praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763685 (0.055):
anugrahakaraṃ devaṃ praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
yatas te 'nugrahas tena kṛto devena viṣṇunā / / tato guhyaṃ nibodhemaṃ tatpūjāvidhim uttamam // Vdha_3,351.65 //
sarvakarmakaraṃ divyaṃ sakalārthapradaṃ śivam /
nābhaktāya ca tad deyaṃ tvayā brāhmaṇasattama // Vdha_3,351.66 //
ekāntabhāvopagataṃ janārdanaṃ naras tu saṃpūjya tathā vidhānataḥ /
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ //
Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551599 (0.0):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552012 (0.0):
kālyaṃ śucis tadgatamānasena gantā sa lokān puruṣottamasya // / Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554944 (0.0):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556239 (0.0):
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556414 (0.0):
bhaktikramakraiyanṛpaprasādāt tasmād dhi kāmān puruṣā labhante // / Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553491 (5.960):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554450 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431960 (0.062):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
viśvarūpākhyānaṃ / nāmaikapañcāśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 351 // / naranārāyaṇāv ūcatuḥ
ādāv eva saraḥsaritprasravaṇasamīpagṛhopavanaparvatamastakānām anyatame
hṛdye deśe susamaṃ / manoharaṃ hastamātraṃ maṇḍalakam upakalpayet // [Vdha_3,352.0.1] //
tatra madhye 'ṣṭapatraṃ padmam ālikhet / tatas tūdāhṛtacaturasrayā
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159350 (0.021):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186760 (0.021):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522196 (0.024):
tataḥ samālikhet padmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779413 (0.024):
tataḥ samālikhet padmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420362 (0.038):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā maṇḍalaṃ parikalpayet // ŚivP_7.2,29.13cd/ / ālikhedvimalaṃ padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // ŚivP_7.2,29.14ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140211 (0.043):
dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam / / tasyopari likhetpadmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157413 (0.043):
tasyopari likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530379 (0.043):
bhūrjapatraṃ samādāya $ nīrandhraṃ nirvraṇaṃ samam & / tasminsamālikhetpadmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787595 (0.043):
bhūrjapatraṃ samādāya nīrandhraṃ nirvraṇaṃ samam / / tasminsamālikhetpadmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784717 (0.047):
madhye tatra likhet padmam % aṣṭapattraṃ sakarṇikam // BrP_61.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056032 (0.047):
madhye tatra likhet padmam aṣṭapattraṃ sakarṇikam // BrP_61.2 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25291473 (0.052):
tathāikāla pūjāysv api pūrvādi catur dvāra pūjā viśeṣataḥ kartavyatvena
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786765 (0.054):
caturdvārasamopetam aṣṭapatraṃ sakarṇikam / / madhye padmaṃ samālikhya kesarairupalakṣitam // SvaT_9.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971176 (0.063):
trikoṇakarṇikaṃ padmamaṣṭapatraṃ prakalpayet // NarP_1,87.131 //
caturdvāralekhayā vibhajet // [Vdha_3,352.0.2] // / tataḥ padmakarṇikāmadhye śvetaṃ śatapatraṃ padmaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.3] // / tatkarṇikopary arkamaṇḍala[ṃ] / tadupari candramaṇḍala[ṃ] / tadupar[y]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162753 (0.056):
evaṃ rūpaṃ tu saṃcintya maṇḍalārkādi nārada / / maṇḍalopari vinyasya tāmasādi guṇatrayam // Vis_20.108 //
agnimaṇḍala[ṃ] / tanmadhye paraṃ puruṣam aśarīram agandham arasam arūpam
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23830485 (0.034):
KaU_3.15/1,3.15 // / aśabdam asparśam arūpam arasam agandhavac ca yad etad vyākhyātaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26506171 (0.044):
anekabhūtaprakṛti śarīram agandham arasam arūpam asparśaṃ ca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22561337 (0.044):
tadidamanekabhūtaprakṛti ( sat ) śarīram agandham arasam arūpam asparśaṃ
asparśam aśabdaṃ sarvagaṃ plutāntaṃ oṃkāraṃ vinyaset // [Vdha_3,352.0.4]
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23830485 (0.028):
KaU_3.15/1,3.15 // / aśabdam asparśam arūpam arasam agandhavac ca yad etad vyākhyātaṃ
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381626 (0.048):
KaU_3.14 // / aśabdam asparśam arūpam avyayaṃ tathārasaṃ nityam agandhavac ca yat /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14607692 (0.051):
kārye paścāt kāraṇād utpadyate ata evaikasmin kṣaṇe dravyam arūpam / asparśam arasam agandham upagamyateyogaiḥ| tasya tu guṇasyotpadyamānasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10951539 (0.052):
śrūyate hyuttaratrāvyaktaśabdoditasya pradhānasya jñeyatvavacanam / 'aśabdamasparśamarūpamavyayaṃ tathārasaṃ nityamagandhavacca yat /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8634124 (0.052):
'aśabdamasparśamarūpamavyayaṃ tathārasaṃ nityamagandhavacca yat'/
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24812473 (0.052):
śrutiḥ asthūlam anaṇv ahrasvam adīrgham alohitam" (BAU III.8.8.) ityādyāḥ / "aśabdam asparśam arūpam avyayaṃ tathārasaṃ nityam agandhavac ca yat""
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23830464 (0.053):
śrutiḥ -- / aśabdam asparśam arūpam avyayaṃ tathārasaṃ nityam agandhavac ca yat /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796107 (0.062):
14,019.010a agandharasam asparśam aśabdam aparigraham / 14,019.010c arūpam anabhijñeyaṃ dṛṣṭvātmānaṃ vimucyate
kamalapūrvadale akāraṃ vāsudevaṃ nyaset / śvetavarṇaṃ dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555979 (0.048):
prapūrvadvāre oṃ keṃ ṭeṃ yeṃ etāny akṣarāṇi vainateyaṃ vinyaset / / hemavarṇaṃ ca dhyāyet // [Vdha_3,352.0.12] // / dakṣiṇe dvāre tejoratharatṛ(?)cakraṃ sudarśanaṃ vinyaset / vajranābhaṃ
[Vdha_3,352.0.5] // / dakṣiṇe ākāraṃ saṃkarṣaṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ taṃ ca dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555952 (1.192):
aiśāne dale tad iti brahmāṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.6] // / paścime dale oṃkār[aṃ] pradyumnaṃ vinyaset / pītavarṇaṃ ca dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.7] // / uttaradale aḥkāram aniruddhaṃ vinyaset / kṛṣṇavarṇaṃ ca dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556013 (0.061):
sveṃ ṭheṃ heṃ theṃ uttare dvāre aniruddhaṃ nyasyet / sarvavarṇaṃ dhyāyet / // [Vdha_3,352.0.15] //
[Vdha_3,352.0.8] // / aiśāne dale tad iti brahmāṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555925 (1.192):
dakṣiṇe ākāraṃ saṃkarṣaṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ taṃ ca dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.9] // / {.......?} / sūryakoṭisamaṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.10] //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555993 (0.055):
sahasrāraṃ sūryakoṭisamaprabhaṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.13] //
vāyavyadale varāhaṃ vinyaset / bhinnāñjanasamaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.11] // / prapūrvadvāre oṃ keṃ ṭeṃ yeṃ etāny akṣarāṇi vainateyaṃ vinyaset /
hemavarṇaṃ ca dhyāyet // [Vdha_3,352.0.12] // / dakṣiṇe dvāre tejoratharatṛ(?)cakraṃ sudarśanaṃ vinyaset / vajranābhaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555916 (0.048):
kamalapūrvadale akāraṃ vāsudevaṃ nyaset / śvetavarṇaṃ dhyāyet // / [Vdha_3,352.0.5] // / dakṣiṇe ākāraṃ saṃkarṣaṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ taṃ ca dhyāyet //
sahasrāraṃ sūryakoṭisamaprabhaṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.13] //
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7387718 (0.024):
devadevaṃ sadā dhyāyet % sūryakoṭisamaprabham // VT_99 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7093443 (0.024):
devadevaṃ sadā dhyāyet sūryakoṭisamaprabham // VT_99 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555955 (0.055):
aiśāne dale tad iti brahmāṇaṃ vinyaset / padmapatrābhaṃ dhyāyet // / [Vdha_3,352.0.9] // / {.......?} / sūryakoṭisamaṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.10] //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705327 (0.062):
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ sūryakoṭisamaprabham // GarP_1,30.12 //
paścimadvāre śārṅgaṃ vinyaset / indracāpanibhaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.14] // / sveṃ ṭheṃ heṃ theṃ uttare dvāre aniruddhaṃ nyasyet / sarvavarṇaṃ dhyāyet
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556029 (0.036):
veṃ ṇeṃ kṣeṃ kṣeṃ vidikṣu pāñcajanyaṃ śaṅkhaṃ nyaset / śaśāṅkavarṇaṃ / dhyāyet // [Vdha_3,352.0.16] // / dheṃ heṃ bheṃ heṃ śriyaṃ padmaṃ dakṣiṇato nyaset / śuklāṃ dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555943 (0.061):
uttaradale aḥkāram aniruddhaṃ vinyaset / kṛṣṇavarṇaṃ ca dhyāyet // / [Vdha_3,352.0.8] //
// [Vdha_3,352.0.15] // / veṃ ṇeṃ kṣeṃ kṣeṃ vidikṣu pāñcajanyaṃ śaṅkhaṃ nyaset / śaśāṅkavarṇaṃ
dhyāyet // [Vdha_3,352.0.16] // / dheṃ heṃ bheṃ heṃ śriyaṃ padmaṃ dakṣiṇato nyaset / śuklāṃ dhyāyet //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556005 (0.036):
paścimadvāre śārṅgaṃ vinyaset / indracāpanibhaṃ dhyāyet // / [Vdha_3,352.0.14] // / sveṃ ṭheṃ heṃ theṃ uttare dvāre aniruddhaṃ nyasyet / sarvavarṇaṃ dhyāyet
[Vdha_3,352.0.17] // / geṃ ḍeṃ veṃ śeṃ padmāntarataḥ puṣṭiṃ nyaset / śvetāṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.18] // / heṃ seṃ purato vanamālāṃ nyaset / heṃ seṃ bahuvarṇāṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.19] // / cityaiśānyāṃ nandakaṃ nyaset / ākāśavarṇaṃ dhāyet // [Vdha_3,352.0.20] //
oṃ ity āgneyyāṃ varma nyaset / bahuvarṇaṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.21] //
oṃ jheṃ leṃ śrīvatsaṃ nyaset / śukl[a]ṃ dhyāyet // [Vdha_3,352.0.22] //
oṃ cheṃ ṭheṃ vāyavye kaustubhaṃ nyaset / ādityaṃ dīptaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.23] // / tato maṇḍale bāhyasthāṃ yathāsvadiśam okāraukārau (?) dikpatī śakrāgnī
yamanairṛtavāruṇapavanakuberān aiśānyāṃ nyaset / yathoktarūpaṃ dhyāyet //
[Vdha_3,352.0.24] // / oṃ namo bhagavate vāsudevāyety antena dvādaśākṣareṇa karṇikāmadhye
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552250 (0.037):
mārkaṇḍeya uvāca / oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524074 (0.041):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672897 (0.041):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147553 (0.047):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4772988 (0.047):
yāṃ mūrtiṃ sthāpayettasmāt(6) mūlamantraṃ nyasettataḥ /AP_59.032ab/ / oṃ namo bhagavate vāsudevāya mūlakaṃ //AP_59.032cd/
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390315 (0.049):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935195 (0.050):
dhyāyann ekamanā vatsa % dvādaśākṣaram abhyasan // NsP_7.43 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / imaṃ mantraṃ hi japato $ devadevasya śārṅgiṇaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000181 (0.050):
dhyāyann ekamanā vatsa dvādaśākṣaram abhyasan // NsP_7.43 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / imaṃ mantraṃ hi japato devadevasya śārṅgiṇaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152322 (0.053):
āṃ oṃ namo bhagavate govindāya āṃ om | Vis_12.44,20 | / namo bhagavate viṣṇave bhūṃ om | Vis_12.44,21 |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13498083 (0.054):
oṃ namo vāsudevāya__Vdha_028.023 / oṃ namo vāsudevāya__Vdha_092.010
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152177 (0.054):
aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya | Vis_12.44,3 | / oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṃkarṣaṇāya| āṃ om | Vis_12.44,4 |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.054):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.054):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.054):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168172 (0.054):
8.1.95.8 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.95.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401204 (0.055):
jñānijñānaparicchedyā % tāṃ vande ceśvarīṃ parām // ViP_1,19.77 // / oṃ namo vāsudevāya $ tasmai bhagavate sadā &
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121293 (0.055):
jñānijñānaparicchedya tāṃ vande sveśvarīṃ parām // ViP_1,19.77 // / oṃ namo vāsudevāya tasmai bhagavate sadā /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943633 (0.055):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devam % imaṃ mantraṃ sadā japa // NsP_24.40 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / eṣa siddhikaro mantro $ dvādaśākṣarasaṃjñitaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008620 (0.055):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devam imaṃ mantraṃ sadā japa // NsP_24.40 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / eṣa siddhikaro mantro dvādaśākṣarasaṃjñitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164788 (0.057):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
puruṣāyārghyapādyācamanīyānulepanapuṣpadīpadhūpamadhuparkanaivedyaphalabhakṣyāṇi
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549622 (0.024):
vastra.uttarīya.ābharaṇa.pādya.ācamana.puṣpa.gandha.dhūpa.dīpa.akṣata.ācamanair
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25311908 (0.038):
dhūpadīpagandhamālyanaivedyapuṣpaphalāni nānāprakārāṇi ca likhet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174886 (0.044):
arghyapādyācamanagandhapuṣpadhūpadīpairabhyarcyānantaraṃ
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13186605 (0.046):
sapādyārghyagandhadhūpa- $ dīpapuṣpāṇi kevalāḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4722278 (0.046):
sapādyārghyagandhadhūpadīpapuṣpāṇi kevalāḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396271 (0.050):
arcayet // Vi_49.1 // / puṣpadhūpānulepanadīpanaivedyaiḥ vahnibrāhmaṇatarpaṇaiś ca // Vi_49.2 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399978 (0.051):
piṇḍānāṃ cānulepanapuṣpadhūpanaivedyādi dadyāt // Vi_67.24 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207421 (0.051):
Viṣṇu 67.24 piṇḍānāṃ ca^anulepana-puṣpa-dhūpa-naivedya-ādi dadyāt\ //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407402 (0.053):
vijñāpyāvāhanastāpanasannirodhamānnidhyapādyacamanīyārghyagandhapuṣpadhūpanaivedyācamanīyahasto
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924585 (0.053):
sāṃgaṃ sāvaraṇaṃ tatrāvāhyārkaṃ pūrvavadyajet / / gandhapuṣpadhūpadīpanaivedyādyai rvidhānataḥ // NarP_1,69.40 //
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24130365 (0.053):
vidhāya gandhapuṣpadhūpadīpanaivedyādibhiḥ pañcopacāraiḥ pūjādikaṃ vidhāya
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403226 (0.053):
ca snāto ghṛtena bhagavantaṃ vāsudevaṃ snāpayitvā / gandhapuṣpadhūpadīpanaivedyādibhir abhyarcya vaiṣṇavaiḥ śākrair
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210829 (0.053):
vāsudevaṃ snāpayitvā\ gandha-puṣpa-dhūpa-dīpa-naivedya-ādibhir abhyarcya\
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4838015 (0.055):
agnir uvāca / puṣpagandhadhūpadīpanaivedyaistuṣyate hariḥ /AP_202.001ab/
Ahoratravratakatha (Prose version) (ahovk2_u.htm.txt) 9079881 (0.056):
/ pañcadevatāmaṇḍalaṃ kṛtvā apatitagomayenopalipyārghaṃ dattvā ca stūpāya / puṣpadhūpadīpagandhanaivedyavīṇāvaṃśamṛdaṅgamurajapaṭahatālaśaṅkhadhvajacchattragītanṛtyādīn
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428980 (0.061):
āhvānanavisarjanāpūjanārghadīpagandhadhūpamālyavilepanacūrṇavastranivedanadhvajapatākaghaṇṭāmālapradīpasragvidhisādhanasādhyopāyaniyamakramaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157676 (0.061):
pādyārghyācamanīyaṃ ca gandhapuṣpādibhiḥ kramāt // Vis_16.35 //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15151807 (0.062):
puṣpasaṃbhave puṣpāvakiraṇe svāhā | idaṃ sapuṣpadhūpadīpa / gandharasanaivedyādiyuktaṃ suvarṇapuṣpabhājanaṃ saṃkalpayāmyaham | tato
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415655 (0.063):
BhP_10.84.007/3 svāgatāsana pādyārghya mālya dhūpānulepanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811497 (0.063):
svāgatāsana pādyārghya mālya dhūpānulepanaiḥ // BhP_10.84.007 //
nivedayet // [Vdha_3,352.0.25] // / oṃ namo nārāyaṇāyety athavāṣṭākṣareṇa mantreṇa / oṃ jitaṃ te puṇḍarīkākṣa
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330671 (0.060):
jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana | *HV_1.0*16:1 | / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja | *HV_1.0*16:2 |
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554100 (0.064):
udīrito mahābhāgaiḥ sarvakalmaṣavarjitaiḥ // Vdha_3,349.34 // / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // Vdha_3,349.35 //
namas te viśvabhāvana / manas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330676 (0.018):
vāsudevaḥ śamayatu duritaṃ sarvajanmārjitaṃ vaḥ | *HV_1.0*15:2 | / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana | *HV_1.0*16:1 |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842164 (0.022):
namaste puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana / / namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // NarP_1,19.22 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090046 (0.022):
oṃ śrīkṛṣṇaḥ | / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // ViP_1,1.0*1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5176770 (0.022):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya || ViP_6,8.61*25:1 || / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja // ViP_6,8.61*25:2 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554106 (0.022):
udīrito mahābhāgaiḥ sarvakalmaṣavarjitaiḥ // Vdha_3,349.34 // / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / / namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // Vdha_3,349.35 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27004675 (0.025):
<12323.39/2> jitaṃ te puṇḍarīkākṣa !namas te viśvabhāvana !!12323.39! / <12323.40/1> namas te 'stu hṛṣīkeśa !mahāpuruṣapūrvaja !
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23383382 (0.025):
jitaṃ te puṇḍarīkākṣa $ namas te viśvabhāvana & / namas te 'stu hṛṣīkeśa % mahāpuruṣa pūrvaja // ViP_1,1.0*1 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23470105 (0.025):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya || ViP_6,8.61*25:1 || / jitaṃ te puṇḍarīkākṣa $ namas te viśvabhāvana & / namas te 'stu hṛṣīkeśa % mahāpuruṣapūrvaja // ViP_6,8.61*25:2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777238 (0.026):
13,135.142d*0639_06 tat phalaṃ puruṣa āpnoti stutvā devaṃ janārdanam / 13,135.142d*0640_01 jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / 13,135.142d*0640_02 namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433922 (0.026):
12,323.039b*0812_01 ākāśaṃ pūrayan sarvaṃ śikṣākṣarasamanvitaḥ / 12,323.039c jitaṃ te puṇḍarīkākṣa namas te viśvabhāvana / 12,323.040a namas te 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12750964 (0.050):
jitante puṇḍarīkākṣa namaste viśvabhāvana // BhS_30.29 // / namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja /"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15931351 (0.057):
namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa te namaḥ / / itthaṃ saṃprārthya japtvā ca paṭitvā visṛjedvibhum // NarP_1,71.129 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1132190 (0.058):
namas te puṇḍarīkākṣa__Vdha_090.019 / namas te 'stu janārdana__Vdha_090.019
[Vdha_3,352.0.26] // / ity anena mantreṇa puruṣasūktena vā / athānyān dalaniviṣṭān devān
yathābhihitair mantraiḥ pṛthakpṛthag arcaye[t] // [Vdha_3,352.0.27] //
anena vidhinā yas tu viṣṇum abhyarcayen naraḥ /
sarvān saṃsādhayed arthān kṛtakṛtyo hi jāyate // Vdha_3,352.1 //
kṛtvā vyādhiṃ vyā[dh]itaṃ bhakṣayati na karoti na tad āpnoti idaṃ tv anyat
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408795 (0.044):
BhP_03.19.038/1 etan mahā-puṇyam alaṃ pavitraṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657719 (0.044):
etan mahā puṇyam alaṃ pavitraṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ padam āyur āśiṣām /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810107 (0.046):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ $ sarvapāpavināśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849628 (0.046):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ sarvapāpavināśanam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828048 (0.048):
tīrthasya ca phalaṃ puṇyaṃ kim anyat paripṛcchasi / / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ sarvaduḥkhaghnam uttamam // RKS_77.5 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19639460 (0.061):
01,090.096d*0909_08 idaṃ hi vedaiḥ samitaṃ pavitram api cottamam / 01,090.096d*0909_09 dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ śrotavyaṃ niyatātmabhiḥ
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551718 (0.063):
etat puṇyaṃ paraṃ guhyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / āyuṣyaṃ ca yaśasyaṃ ca kaliduḥsvapnanāśanam. // MKm_188 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23750416 (0.064):
etat tavoktaṃ paramaṃ pavitraṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ śubharūpadāyi /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732616 (0.064):
dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ sarvārthasādhakam // BndP_3,4.68 //
ca pavitraṃ pāpanāśanaṃ // [Vdha_3,352.2.1] // / ārogyaṃ dhanadhānyavardhanaṃ śatrughnaṃ vaśīkaraṇaṃ yaḥ puruṣo 'nena
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810108 (0.029):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ $ sarvapāpavināśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849629 (0.029):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ sarvapāpavināśanam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648209 (0.030):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ $ pavitraṃ pāpanāśanam / / **HV_App.I,40.173**53:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133766 (0.030):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / **HV_App.I,40.173**53:1
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954542 (0.031):
teṣāmāyatanaṃ dātuṃ manasā samacintayat // GarP_3,9.24 // / idaṃ pavitramārogyaṃ puṇyaṃ pāpapraṇāśanam /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551719 (0.037):
etat puṇyaṃ paraṃ guhyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / āyuṣyaṃ ca yaśasyaṃ ca kaliduḥsvapnanāśanam. // MKm_188 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686543 (0.039):
ye paṭhanti mahāpuṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / / sarvakāmārthasiddhiṃ ca gamiṣyanti sukhāvatīm // BuSto_10.12 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528330 (0.046):
puṇyasvādhyāyasaṃstavaiḥ__Vdha_080.003 / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śubhaṃ ca__Vdha_Maṅg2
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14200256 (0.050):
teṣāṃ saṃkīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam // NarP_2,28.34 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685232 (0.054):
dhanadhānyakaraṃ caiva ārogyaṃ puṣṭivardhanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20845947 (0.054):
14,096.015d@004_3391 pāpakṣayam upaity eva kalyāṇaṃ ca vivardhate / 14,096.015d@004_3392 etat puṇyaṃ pavitraṃ ca pāpanāśanam uttamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106502 (0.054):
06,040.078d@003A_0116 etat puṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20107249 (0.054):
06,040.078d@003B_0116 etat puṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827727 (0.054):
etatpuṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146694 (0.056):
etat pavitram ārogyaṃ__Vdha_105.085 / dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam__Vdha_105.085
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754137 (0.056):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ $ bhārataṃ varṣam uttamam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025464 (0.056):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ bhārataṃ varṣam uttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647735 (0.058):
dvaipāyanoṣṭapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ @ **HV_App.I,40.157**49:52 @ / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca | **HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808860 (0.059):
puṇyaṃ ca ramaṇīyaṃ ca HV_23.108a / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca HV_1.0*8:1b
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732499 (0.059):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ pavitraṃ ca yaśasvi ca /
vidhinā satataṃ devam / abhyarcayati saṃpattiṃ janayati athavā tasya na rocate tadā śvetadvīpam
avpyāpya arkamaṇḍalaṃ bhittvā / niruṇaddhi pradyumnasaṃkarṣaṇān prāpnoti sudevatvam avāpya niṣkalatvam
āpnoti // [Vdha_3,352.2.2] // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551599 (0.0):
tuṣṭaḥ // Vdha_3,343.29 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552012 (0.0):
kālyaṃ śucis tadgatamānasena gantā sa lokān puruṣottamasya // / Vdha_3,344.11 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554944 (0.0):
bhakto 'haṃ tvāṃ didṛkṣur ekāntadarśanāyety oṃ namaḥ / Vdha_3,350.[179] / / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde śvetadvīpe
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555826 (0.0):
prayāti taddvīpam anuttamaṃ śivaṃ na yatra gatvā vinivartate punaḥ // / Vdha_3,351.67 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556414 (0.0):
bhaktikramakraiyanṛpaprasādāt tasmād dhi kāmān puruṣā labhante // / Vdha_3,353.13 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553491 (5.960):
śaraṇyam // Vdha_3,347.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553642 (5.960):
bhayāt sughorāt pravimucya yukto rājyena gatvā nabhasas tathaiva // / Vdha_3,348.10 // / // iti viṣṇudharmottare tṛtīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde vasūpākhyānaṃ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554449 (0.018):
Vdha_3,349.61 // / // iti śrīviṣṇudharmottare tṛtīye khaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431959 (0.062):
// iti śriviṣṇudharmottare dvitīyakhaṇḍe mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde rāmaṃ
nārāyaṇapūjanaprakāravarṇano / nāma dvipañcāśaduttaratriśatatamo 'dhyāyaḥ // 352 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941003 (0.008):
pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca / tato 'bhidyāyatastasya jajñire mānasīḥ prajāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947628 (0.013):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe kūrmaniveśo nāmāṣṭapañcāśo 'dhyāyaḥ / ūnaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ 59
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784391 (0.021):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / sthāṇutīrthaprabhāvaṃ tu śrotumicchāmyahaṃ mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994703 (0.024):
brahmāṇḍapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853630 (0.024):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma / ghatriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553336 (0.025):
garuḍastotraṃ nāma / ṣāṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944805 (0.025):
kārtavīryakavacakathanaṃ nāma saptasaptatitomo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415575 (0.027):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge lakṣmīdānavidhinirūpaṇaṃ nāma / ṣaṭtriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sanatkumārā uvāca / athātaḥ saṃpravakṣyāmi tiladhenuvidhikramam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506409 (0.028):
vyāsaśiṣyotpattivarṇanaṃ nāma catustriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512721 (0.028):
cākṣuṣasargavarṇanaṃ nāma saptatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971750 (0.028):
durgāmantracatuṣṭayavarṇanaṃ nāma saptāśītitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501678 (0.028):
yajñapravarttanaṃ nāma triśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481174 (0.028):
priyavratavaṃśānukīrttanaṃ nāma catudaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10780397 (0.029):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye hradākhyānaṃ nāma ṣoḍaśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 17
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789816 (0.029):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe gardabhītīrthavarṇano nāma ṣaḍviṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 27
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938887 (0.030):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe brahmāyupramāṇo nāma ṣaṭṭatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909679 (0.031):
śukapralobhanaṃ nāmāṣṭañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761965 (0.032):
hayagrīvāgastyasaṃvāde saptakakṣyā mataṅgakanyāprādurbhāvo nāmaikatriṃśo / 'dhyāyaḥ / agastya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993607 (0.033):
matsyapurāṇānukramaṇīkathanaṃ nāma saptottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / brahmovāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15989365 (0.033):
liṅgapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma dvyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ / brahmovāca
mārkaṇḍeya uvāca / etad dhi nāradaḥ śrutvā naranārāyaṇeritam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10443957 (0.044):
12,334.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 12,334.001a śrutvaitan nārado vākyaṃ naranārāyaṇeritam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27014911 (0.044):
<12334.1/1> vaiśaṃpāyana uvāca: śrutvaitan nārado vākyaṃ / !naranārāyaṇeritam !
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947628 (0.055):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe kūrmaniveśo nāmāṣṭapañcāśo 'dhyāyaḥ / ūnaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ 59 / mārkaṇḍeya uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941002 (0.057):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sṛṣṭiprakaraṇe ekonapañcāśadadhyāyaḥ / pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca / tato 'bhidyāyatastasya jajñire mānasīḥ prajāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784390 (0.059):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / sthāṇutīrthaprabhāvaṃ tu śrotumicchāmyahaṃ mune /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553337 (0.059):
garuḍastotraṃ nāma / ṣāṭcatvāriṃśadadhikatriśatatamo 'dhyāyaḥ // / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950838 (0.062):
hanumaccaritraṃ nāma ekonāśītitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / śrutvā tu nārado viprāḥ kumāravacanaṃ muniḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453964 (0.063):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekonacatvāriśo / 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / tato gaccheta rājendra bhṛgutīrtha manuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987156 (0.064):
vāyupurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma pañcanavatitamo 'dhyāyaḥ / brahmovāca
anenaiva vidhānena satataṃ madhusūdanam // Vdha_3,353.1 // / pūjayām āsa dharmātmā tadgatenāntarātmanā /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27399378 (0.035):
tadotthāya vacaḥ prāhaḥ NsP_52.12c / tadgatenāntarātmanā NsP_64.34d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23686777 (0.048):
23.8cd: dhūmavartiviniṣkrāntāṃ tadgatenāntarātmanā / 23.9ab: yāti tanmayatāṃ tatra yogayukto yathā yathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16819540 (0.063):
tadgatenāntarātmanā BrP_30.43d / tadgatenāntarātmanā BrP_213.22b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13529112 (0.064):
pūjayā pūjayen nṛpa__Vdha_020.012 / pūjayām āsa keśavam__Vdha_067.034 / pūjayām āsa keśavam__Vdha_067.078
tataḥ puṃsavano bhagavān nāradasya mahātmanaḥ // Vdha_3,353.2 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27399378 (0.038):
tadotthāya vacaḥ prāhaḥ NsP_52.12c / tadgatenāntarātmanā NsP_64.34d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23686777 (0.058):
23.8cd: dhūmavartiviniṣkrāntāṃ tadgatenāntarātmanā / 23.9ab: yāti tanmayatāṃ tatra yogayukto yathā yathā
pratyakṣataḥ punar bhūtaṃ nāradaṃ vākyam abravīt /
gaccha nārada bhadra tvaṃ lokāṃś cara yathepsitān // Vdha_3,353.3 //
darśanaṃ tava dāsyāmi kālekāle yathepsite / / anugraham idaṃ prāpya deveśāt puruṣottamāt // Vdha_3,353.4 //
cacāra nārado lokān nityaṃ saṃpūjayan harim /
viśvarūpam idaṃ dṛṣṭaṃ nāradena mahātmanā // Vdha_3,353.5 //
prahlādena punas tena narakesarirūpiṇaḥ / / tathā cāmṛtakādehe tenaiva ca mahātmanā // Vdha_3,353.6 //
brahmaṇā ca purā dṛṣṭaṃ t[r]ailokyākramaṇe punaḥ /
paścime sāgare dṛṣṭaṃ daśagrīveṇa rakṣasā // Vdha_3,353.7 //
kṛṣṇāvatāre dūtyena gatasya madhuvidviṣaḥ /
dhārtarāṣṭrasabhāmadhye ṛṣibhiś ca parīkṣitaḥ // Vdha_3,353.8 //
mahābhāratasaṃgrāme dṛṣṭavān arjunas tathā / / bandhunāśabhayodvigno yatra tena prabodhitaḥ // Vdha_3,353.9 //
nivṛtte bhārate yuddhe gacchanto dvārakāṃ punaḥ /
mārgāgatena tad dṛṣṭam uttaṅkena mahātmanā // Vdha_3,353.10 //
trailokyanātho govindaḥ satataṃ bhaktavatsalaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390381 (0.062):
BhP_10.49.009/1 bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788066 (0.062):
bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338237 (0.062):
bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ |
tasya karṃāṇi yo nityaṃ puruṣaḥ parikīrtayet // Vdha_3,353.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20720528 (0.048):
13,107.148d*0521_01 ya idaṃ śṛṇuyān nityaṃ yaś cāpi parikīrtayet / 13,107.148d*0521_02 sa śubhān prāpnuyāl lokān sadācāraparo nṛpa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20776815 (0.048):
13,135.122a ya idaṃ śṛṇuyān nityaṃ yaś cāpi parikīrtayet / 13,135.122c nāśubhaṃ prāpnuyāt kiṃ cit so 'mutreha ca mānavaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324336 (0.048):
12,145.017a yaś cedaṃ śṛṇuyān nityaṃ yaś cedaṃ parikīrtayet / 12,145.017c nāśubhaṃ vidyate tasya manasāpi pramādyataḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438816 (0.060):
12,327.102a yaś cedaṃ śṛṇuyān nityaṃ yaś cedaṃ parikīrtayet / 12,327.102c namo bhagavate kṛtvā samāhitamanā naraḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009745 (0.060):
<12327.102/1> yaś cedaṃ śṛṇuyān nityaṃ !yaś cedaṃ parikīrtayet ! / <12327.102/2> namo bhagavate kṛtvā !samāhitamanā naraḥ !!12327.102!
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13833514 (0.062):
yas tvāṃ putreti kīrtayet HV_45.44*569:2b / yas tv evaṃ śṛṇuyān nityaṃ HV_29.40*447:1a
śṛṇuyād vā mahīpāla śucis tadgatamānasaḥ /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8446258 (0.057):
18,005.043x*0052_01 sarvapāpaviśuddhātmā śucis tadgatamānasaḥ / 18,005.043x*0052_02 iha kīrtiṃ mahat prāpya bhogavān sukham aśnute
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vdha_3,353.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138971 (0.0):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13557545 (5.960):
sa yayau yuvanāśvajaḥ__Vdha_082.011 / sa yāti paramāṃ gatim__Vdha_054.012
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100554 (0.015):
ṛcam ekāṃ api paṭhan__Vdha_054.012 / sa yāti paramāṃ gatim__Vdha_054.012
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16954520 (0.018):
sa yāti paramāṃ gatim BrP_29.24b / sa yāti paramāṃ gatim BrP_29.57d
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409596 (0.020):
ya idaṃ kīrtayedbhaktyā śṛṇuyādvā samāhitaḥ // ŚivP_7.2,14.77ab/ / sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // ŚivP_7.2,14.77cd/
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786994 (0.020):
etatprabhāvaṃ tīrthasya sthāṇoryaḥ śṛṇuyānnaraḥ / / sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829323 (0.021):
tasmiṃstīrthe mṛto yastu sa yāti paramāṃ gatim // RKV_43.10 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829881 (0.021):
tasmiṃs tīrthe mṛto yas tu sa yāti paramāṃ gatim /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469208 (0.021):
atithiṃ pūjayed yas tu sa yāti paramāṃ gatim ||Panc_4.4||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18809465 (0.022):
sarvarogavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // RKV_11.23 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27432817 (0.025):
sa yāti paramāṃ gatim NsP_31.119f / sa yāti paramāṃ gatim NsP_61.16d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009082 (0.027):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,77.43b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009097 (0.027):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.98d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.230d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009107 (0.027):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,88.93b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,98.195b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396471 (0.030):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406005 (0.030):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166403 (0.032):
pāparogavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vis_21.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785502 (0.035):
13,150.009d@020_0329 snātvā pāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113963 (0.039):
sarva pāpa vinirmuktaḥ sa yāti paramaṃ padam // Hbhv_11.235 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440637 (0.039):
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // KūrmP_2,26.31 //
evaṃ sa rājan dvijavaryamukhyaḥ saṃprāptavān devavarāt prasādam /
bhaktikramakraiyanṛpaprasādāt tasmād dhi kāmān puruṣā labhante //